ΕΡΓΟ: Πράςινο Σαμείο/Τπ. ΠΕ.Κ.Α. Αςτικι Αναηωογόνθςθ Αρ. Απόφαςθσ: 78.10/2014. ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ: ΣΕΤΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΗΗ ΦΑΚΕΛΟ ΑΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΓΕΙΑ (ΦΑΤ)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΡΓΟ: Πράςινο Σαμείο/Τπ. ΠΕ.Κ.Α. Αςτικι Αναηωογόνθςθ 2012-2015 Αρ. Απόφαςθσ: 78.10/2014. ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ: ΣΕΤΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΗΗ ΦΑΚΕΛΟ ΑΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΓΕΙΑ (ΦΑΤ)"

Transcript

1 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΧΩΡΟΣΑΞΙΚΗ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΧΝΙΚΟΤ ΕΛΕΓΧΟΤ ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ Κ. Μ. ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ: «Τλοποίθςθ Αμετάκλθτων Πρωτοκόλλων Κατεδάφιςθσ Αυκαίρετων Καταςκευών ςτον Αιγιαλό και τθν παραλία Νομών Καβάλασ & ερρών», προχπολογιςμοφ ,00 Ευρώ, τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Μακεδονίασ-Θράκθσ Πράςινο Σαμείο/Τπ. ΠΕ.Κ.Α. Αςτικι Αναηωογόνθςθ Αρ. Απόφαςθσ: 78.10/2014. ΣΕΤΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΗΗ ΦΑΚΕΛΟ ΑΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΓΕΙΑ (ΦΑΤ) ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ, ΟΚΣΩΒΡΙΟ 2014

2 2 ΦΑΚΕΛΟ ΑΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΓΕΙΑ (ΦΑΤ) (Ρ.Δ. 305/96, άρκρο 3, παράγραφοι ) ΤΕΥΧΟΣ 01 Πνομα Ζργου: «ΥΛΟΡΟΙΗΣΗ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΩΝ ΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ ΑΥΘΑΙΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΤΟΝ ΑΙΓΙΑΛΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΡΑΑΛΙΑ ΝΟΜΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ & ΣΕΩΝ» Κφριοσ Ζργου: ΑΡΟΚΕΝΤΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΡΟΛΙΤΙΚΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ - ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΡΟΣΤΗΙΞΗΣ K.M. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ, ΟΚΣΩΒΡΙΟ 2014

3 3 ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΜΗΜΑ Α ΓΕΝΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ Α1. ΕΙΔΟΣ ΕΓΟΥ ΚΑΙ ΧΗΣΗ Α2. ΑΚΙΒΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΟΥ Α3. ΑΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ Α4. ΣΤΟΧΕΙΑ ΤΩΝ ΚΥΙΩΝ ΤΟΥ ΕΓΟΥ Α5. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΚΤΗ ΤΟΥ Φ.Α.Υ. Α6. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΥΡΕΥΘΥΝΩΝ ΕΝΗΜΕΩΣΗΣ - ΑΝΑΡΟΣΑΜΟΓΗΣ Φ.Α.Υ. ΣΜΗΜΑ Β - ΜΗΣΡΩΟ ΕΡΓΟΤ Β1. ΡΕΙΓΑΦΗ ΕΓΟΥ Β2. ΡΑΑΔΟΧΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Β3. ΣΧΕΔΙΑ 'ΟΡΩΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΑΝ' ΣΜΗΜΑ Γ - ΕΠΙΗΜΑΝΕΙ ΕΡΓΟΤ Γ1. ΕΡΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΣΜΗΜΑ Δ - ΧΡΗΙΜΕ ΟΔΗΓΙΕ Δ1. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΗΣΙΜΑ ΣΜΗΜΑ Ε ΕΠΙΘΕΩΡΗΕΙ - ΤΝΣΗΡΗΕΙ Ε.1 ΡΟΓΑΜΜΑ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΕΡΙΘΕΩΗΣΕΩΝ-ΣΥΝΤΗΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΓΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ

4 4 ΕΓΟ : «ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΑΜΕΣΑΚΛΗΣΩΝ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΩΝ ΚΑΣΕΔΑΦΙΗ ΑΤΘΑΙΡΕΣΩΝ ΚΑΣΑΚΕΤΩΝ ΣΟΝ ΑΙΓΙΑΛΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΝΟΜΩΝ ΚΑΒΑΛΑ & ΕΡΡΩΝ» ΦΑΚΕΛΟ ΑΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΓΕΙΑ (ΦAY) ΣΜΗΜΑ Α ΓΕΝΙΚΑ (Ρ.Δ. 305/96, άρκρο 3, παράγραφοι 3,7,8,9,10,11) 1. Είδοσ του ζργου και χριςθ αυτοφ: Ρρόκειται για ζργο κατεδαφίςεωσ, με τίτλο ΥΛΟΡΟΙΗΣΗ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΩΝ ΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ ΑΥΘΑΙΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΤΟΝ ΑΙΓΙΑΛΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΡΑΑΛΙΑ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ & ΣΕΩΝ. 2. Ακριβισ διεφκυνςθ του ζργου: Τα προσ κατεδάφιςθ κτίςματα-καταςκευζσ βρίςκονται εντόσ αιγιαλοφ των Περιφερειακών Ενοτιτων Καβάλασ και ερρών. Ριο ςυγκεκριμζνα για τθν α) Περιφερειακι ενότθτα Καβάλασ πρόκειται για τα εξισ: 4/ , Διμοσ Ραγγαίου, Δ.Ε. Ελευκερϊν, Τ.Κ. Μυρτοφφτου, Ραραλία Μυρτοφφτου 7/ , Διμοσ Ραγγαίου, Δ.Ε. Ελευκερϊν, Τ.Κ. Μυρτοφφτου, Ραραλία Μυρτοφφτου 6/ , Διμοσ Ραγγαίου, Δ.Ε. Ελευκερϊν, Τ.Κ. Μυρτοφφτου, Ραραλία Μυρτοφφτου 5/ , Διμοσ Ραγγαίου, Δ.Ε. Ελευκερϊν, Τ.Κ. Μυρτοφφτου, Ραραλία Μυρτοφφτου 1511/ , Διμοσ Ραγγαίου, Δ.Ε. Ελευκερϊν, Τ.Κ. Μυρτοφφτου, Ραραλία Μυρτοφφτου 20/ , Διμοσ Νζςτου, Δ.Ε. Κεραμωτισ, Τ.Κ. Κεραμωτισ, περιοχι «Αμμόγλωςςα» β) Περιφερειακι ενότθτα ερρών πρόκειται για τα εξισ: 1/2012, Διμοσ Αμφίπολθσ, Δ.Ε. Αμφίπολθσ, Τ.Κ. Αμφίπολθσ, Λιμζνασ Αμφίπολθσ 2/2012, Διμοσ Αμφίπολθσ, Δ.Ε. Αμφίπολθσ, Τ.Κ. Αμφίπολθσ, Λιμζνασ Αμφίπολθσ 3/2012, Διμοσ Αμφίπολθσ, Δ.Ε. Αμφίπολθσ, Τ.Κ. Αμφίπολθσ, Λιμζνασ Αμφίπολθσ 4/2012, Διμοσ Αμφίπολθσ, Δ.Ε. Αμφίπολθσ, Τ.Κ. Αμφίπολθσ, Λιμζνασ Αμφίπολθσ 5/2012, Διμοσ Αμφίπολθσ, Δ.Ε. Αμφίπολθσ, Τ.Κ. Αμφίπολθσ, Λιμζνασ Αμφίπολθσ 6/2012, Διμοσ Αμφίπολθσ, Δ.Ε. Αμφίπολθσ, Τ.Κ. Αμφίπολθσ, Λιμζνασ Αμφίπολθσ 7/2012, Διμοσ Αμφίπολθσ, Δ.Ε. Αμφίπολθσ, Τ.Κ. Αμφίπολθσ, Λιμζνασ Αμφίπολθσ 8/2012, Διμοσ Αμφίπολθσ, Δ.Ε. Αμφίπολθσ, Τ.Κ. Αμφίπολθσ, Λιμζνασ Αμφίπολθσ 9/2012, Διμοσ Αμφίπολθσ, Δ.Ε. Αμφίπολθσ, Τ.Κ. Αμφίπολθσ, Λιμζνασ Αμφίπολθσ 10/2012, Διμοσ Αμφίπολθσ, Δ.Ε. Αμφίπολθσ, Τ.Κ. Αμφίπολθσ, Λιμζνασ Αμφίπολθσ 11/2012, Διμοσ Αμφίπολθσ, Δ.Ε. Αμφίπολθσ, Τ.Κ. Αμφίπολθσ, Λιμζνασ Αμφίπολθσ 12/2012, Διμοσ Αμφίπολθσ, Δ.Ε. Αμφίπολθσ, Τ.Κ. Αμφίπολθσ, Λιμζνασ Αμφίπολθσ 13/2012, Διμοσ Αμφίπολθσ, Δ.Ε. Αμφίπολθσ, Τ.Κ. Αμφίπολθσ, Λιμζνασ Αμφίπολθσ Οι ακριβείσ κζςεισ των κτιςμάτων-καταςκευϊν όπωσ προκφπτουν από τα ςυνοδευτικά των πρωτοκόλλων κατεδάφιςθσ ςκαριφιματα-τοπογραφικά διαγράμματα των Κτθματικϊν Υπθρεςιϊν, κατά τθν υλοποίθςθ των εργαςιϊν κατεδάφιςθσ κα υποδεικνφονται αρμοδίωσ από τισ αρμόδιεσ κτθματικζσ Υπθρεςίεσ.

5 5 3. Αρικμόσ αδείασ: 4. τοιχεία των κυρίων του ζργου : Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ Μακεδονίασ Θράκθσ 5. τοιχεία του ςυντάκτθ του ΦΑΤ: Κολιντηαρίδου Μαρία/ Ρ.Ε. Ρολ/κοσ Μθχ/κοσ 6. Στοιχεία των υπευκφνων ενθμζρωςθσ /αναπροςαρμογισ του ΦΑΥ: Ονοματεπϊνυμο Ιδιότθτα Διεφκυνςθ Ημερομθνία αναπροςαρμογισ Κολιντηαρίδου Μαρία Ριπερόπουλοσ Αλζξανδροσ Ρ.Ε. Ρολ/κοσ Μθχ/κοσ Ρ.Ε. Αρχ/κοσ Μθχ/κοσ Στρωμνίτςθσ 53 Στρωμνίτςθσ 53 ΣΜΗΜΑ Β ΜΗΣΡΩΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ ΤΜΠΛΗΡΩΝΕΣΑΙ ΚΑΣΑ ΣΗ ΦΑΗ ΣΗ ΜΕΛΕΣΗ Σεχνικι περιγραφι του ζργου 1. Αντικείμενο του ζργου είναι θ κατεδάφιςθ δζκα εννζα (19) αυκαιρζτων κτιςμάτωνκαταςκευϊν εντόσ αιγιαλοφ τα οποία ζχουν κρικεί τελεςίδικα, ςφμφωνα με τα ςυνοδεφοντα αυτά πρωτόκολλα κατεδάφιςθσ των αντίςτοιχων αρμόδιων Κτθματικϊν Υπθρεςιϊν Καβάλασ και Σερρϊν. Επίςθσ αντικείμενο αποτελεί και θ μεταφορά και θ διάκεςθ των προϊόντων κατεδαφίςεων ςε ειδικά αδειοδοτθμζνουσ χϊρουσ και με κατάλλθλα για το ςκοπό αυτό μεταφορικά μζςα, κακϊσ και θ πλιρθσ και κατάλλθλθ αποκατάςταςθ του περιβάλλοντοσ ςτθν προτζρα κζςθ ςτθν περιοχι των εργαςιών κατεδάφιςθσ. Τα εν λόγω κτίςματα-καταςκευζσ ςφμφωνα με τα ςυνοδευτικά πρωτόκολλα αυτϊν, είναι «αυκαίρετα κτίςματα καταςκευαςμζνα ςε δθμόςιο κοινόχρθςτο χώρο ςτθ ηώνθ αιγιαλοφ και παραλίασ τθσ περιοχισ...». ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΣΙΜΑΣΩΝ Τα προσ κατεδάφιςθ κτίςματα-καταςκευζσ είναι δομθμζνα ςυνικωσ από ευτελι υλικά, κακότεχνα και πρόχειρα κεμελιωμζνα ςτθν άμμο. Κυρίωσ είναι ξφλινεσ ι μεταλλικζσ καταςκευζσ με ι χωρίσ κουφϊματα ξφλινα ι αλουμινίου ι ςιδερζνια, με ςκεπι είτε πζργκολεσ, εδραηόμενεσ πάνω ςε μπαηωμζνο αιγιαλό ι ςε πρόχειρεσ βάςεισ από άοπλο ςυνικωσ ςκυρόδεμα. Επίςθσ είναι κάκε είδουσ περιφράξεισ κακϊσ και μπαηωμζνα με ογκολίκουσ ι και άοπλο ςκυρόδεμα εντόσ αιγιαλοφ δάπεδα και προβλιτεσ.

6 6 2. Παραδοχζσ μελζτθσ Α. ΤΛΙΚΑ 2.Α.1 2.Α.2 2.Α.3 2.Α.4 2.Α.5 Κατθγορία ςκυροδζματοσ Κατθγορία χάλυβα Κατθγορία χάλυβα ςυνδετιρων Συντ. Αςφαλείασ ςκυροδζματοσ γc Συντ. Αςφαλείασ ςκυροδζματοσ γs Β. ΕΔΑΦΟ 2.Β.1 Επιτρεπόμενθ τάςθ εδάφουσ ς d (ΜPa) 2.Β.2 Δείκτθσ εδάφουσ (KN/m3 ) Γ. ΕΙΜΟΛΟΓΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ 2.Γ.1 2.Γ.2 2.Γ.3 2.Γ.4 2.Γ.5 2.Γ.6 2.Γ.7 2.Γ.8 2.Γ.9 2.Γ.10 Σειςμικότθτα περιοχισ Σειςμικι επιτάχυνςθ εδάφουσ Σπουδαιότθτα κτιρίου Συντελεςτισ ςπουδαιότθτοσ Κατθγορία εδάφουσ Συντελεςτισ ςειςμικισ ςυμπεριφοράσ Συντελεςτισ κεμελίωςθσ Συντελεςτισ φαςματικισ ενίςχυςθσ Συντελεςτισ ςυνδυαςμοφ δράςεων Χαρακτθριςτικζσ περίοδοι Δ. ΦΟΡΣΙΑ 2.Δ.1 2.Δ.2 2.Δ.3 2.Δ.4 2.Δ.5 2.Δ.6 2.Δ.7 2.Δ.8 Κδιο βάροσ οπλιςμζνου ςκυροδζματοσ Κδιο βάροσ χάλυβα Δρομικι οπτοπλινκοδομι Μπατικι οπτοπλινκοδομι Ψευδοροφζσ Ελαφρά διαχωριςτικά εςωτερικϊν χϊρων Δάπεδα εςωτερικϊν χϊρων γενικά Μεταβλθτό φορτίο γενικά 2.Δ.9 Χιόνι κατά ΕC1και Εκνικό Ρροςάρτθμα με sk = 2.Δ.10 Άνεμοσ κατά ΕC1και Εκνικό Ρροςάρτθμα με vb,o =

7 7 3. Ω ΚΑΣΑΚΕΤΑΘΗ «ΑS BUILT» ΧΕΔΙΑ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ ΚΑΙ ΣΩΝ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ Η ςφνταξθ των ςχεδίων αυτϊν είναι ευκφνθ του αναδόχου του ζργου. ΣΜΗΜΑ Γ ΕΠΙΗΜΑΝΕΙ ΟΔΗΓΙΕ- ΧΡΗΙΜΑ ΣΟΙΧΕΙΑ Καταγράφονται ςτοιχεία που αποςκοποφν ςτθν πρόλθψθ και αποφυγι κινδφνων κατά τισ εργαςίεσ κατεδάφιςθσ και δίνονται οδθγίεσ για τον αςφαλι τρόπο εκτζλεςθσ των εργαςιϊν. 1) Οι επεμβάςεισ ςτο ζργο κα πρζπει να γίνονται ςε περιόδουσ και ϊρεσ μειωμζνθσ κίνθςθσ οχθμάτων και ςε εποχζσ που δεν αναμζνονται ακραία καιρικά φαινόμενα. 2) Πλα τα μθχανιματα που χρθςιμοποιοφνται ςτο ζργο κα πρζπει να απζχουν 5μ από εναζρια δίκτυα τθσ Δ.Ε.Η. 3) Το δίκτυο αναμονισ θλεκτροφωτιςμοφ κατά μικοσ τθσ οδοφ κα πρζπει να προςτατεφεται από κάκε είδουσ επζμβαςθ. 4) Εργαςίεσ ςε ςτζγεσ δϊματα - Δεν υπάρχουν 5) Εργαςίεσ ςτισ εξωτερικζσ όψεισ του ζργου και ςτουσ φωταγωγοφσ - Δεν υπάρχουν 6) Εργαςίεσ ςε φψοσ ςτο εςωτερικό του ζργου - Δεν υπάρχουν 7) Εργαςίεσ ςε φρζατα, υπόγεια ι τάφρουσ, εργαςίεσ γενικά ςε κζςεισ όπου υπάρχει κίνδυνοσ αςφυξίασ, πνιγμοφ και ζκκεςθσ ςε χθμικοφσ, φυςικοφσ και βιολογικοφσ παράγοντεσ - Δεν υπάρχουν 8) Εργαςίεσ ςε περιβάλλον με κίνδυνο ζκρθξθσ ι πυρκαγιάσ - Δεν υπάρχουν ΣΜΗΜΑ Ε ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΕΩΝ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΕΩΝ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ ΚΑΙ ΣΩΝ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ ΣΟΤ ΔΕΝ ΤΠΑΡΧΕΙ Θεςςαλονίκθ, Οκτώβριοσ 2014 H Αν. Προϊςταμζνθ Δ/νςθσ Σεχνικοφ Ελζγχου ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Χρυςάνκθ Καριπίδου Αγρ. Σοπ. Μθχανικόσ με Β β. Με τθν αρικμό Πρωτ. Οικ / Απόφαςθ τθσ Διεφκυνςθσ Σεχνικοφ Ελζγχου τθσ Α.Δ.Μ.Θ.

ΕΙΣΑΓΩΓΘ Αίτημα Αποπληρωμής Πράξης τιμολογθκεί και ζχουν εξοφλθκεί το αργότερο ωσ τθν 30θ Σεπτεμβρίου 2014.

ΕΙΣΑΓΩΓΘ Αίτημα Αποπληρωμής Πράξης τιμολογθκεί και ζχουν εξοφλθκεί το αργότερο ωσ τθν 30θ Σεπτεμβρίου 2014. ΕΙΣΑΓΩΓΘ Οι Δικαιοφχοι κα υποβάλουν Αίτημα Αποπληρωμής Πράξης ςτον ΕΦΔ ΕΙΕΑΔ, προκειμζνου να προβεί ςε ζλεγχο και πιςτοποίθςθ τόςο του Φυςικοφ όςο και του Οικονομικοφ Αντικειμζνου. Το Ε.Ι.Ε.Α.Δ. ωσ Ενδιάμεςοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ. 1.Αντικείμενο και προχπολογιςμόσ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ. 1.Αντικείμενο και προχπολογιςμόσ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΑΝΑΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: 7Γ99Η-7ΥΧ ΑΔΑΜ: 14PROC002427989 ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Ακινα, 25-11-2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αρικ. Ρρωτ.: 30/002/000/614 ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΑΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

"ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΛΑΔΛΚΣΤΟ ΚΑΛ ΣΟ ΜΘΣΡΩΟ Ακινα, 23/12/2014 Αρικ. Πρωτ.:ΕΟΧ2/6996

ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΛΑΔΛΚΣΤΟ ΚΑΛ ΣΟ ΜΘΣΡΩΟ Ακινα, 23/12/2014 Αρικ. Πρωτ.:ΕΟΧ2/6996 ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΟ ΣΜΘΜΑ Πλθροφορίεσ: Γιαννακοποφλου Ευαγγελία, Κολοβοφ Νικολζττα Email:e.giannakopoulou@firstreception.gov.gr Λ. Συγγροφ 83,11745 Ακινα, Τ 2109285132,21092385103 Fax2109233119, initialreception@firstreception.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΙΘΜ. 1039 /2015

ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΙΘΜ. 1039 /2015 ΤΑΦΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΙΘΜ. 1039 /2015 Για τθν προμικεια Ετικετών Barcode «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» (Προχπολογιηόμενθ δαπάνθ 40.000,00 ΕΤΡΩ) Κριτιριο κατακφρωςθσ: χαμθλότερθ

Διαβάστε περισσότερα

Αρικμόσ Προκιρυξθσ: 2211/α/2014

Αρικμόσ Προκιρυξθσ: 2211/α/2014 ΑΔΛΡ Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο: «ΡΟΜΘΚΕΛΑ ΚΑΛ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΘΛΕΚΤΟΝΛΚΟΥ ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΥ, ΛΟΛΡΟΥ ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΥ ΚΑΛ Α.Δ.Α.Μ. Α.Δ.Α. ΔΛΑΓΩΝΛΣΜΟΣ 2211/α/2014 ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΠΡΟΚΘΡΤΞΘ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Π.Δ. 235/14-9-00 (ΦΕΚ 199 Αϋ) Ειδικζσ ρυκμίςεισ για τον εκςυγχρονιςμό και τθν λειτουργία των Ιδιωτικϊν Κλινικϊν, που υπάγονται ςτισ διατάξεισ τθσ παραγρ. 2 του άρκρου 8 του Ν. 2345/95 "Οργανωμζνεσ υπθρεςίεσ

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματικι Εργαςία ΑΝΑΛΤΘ ΣΘ ΛΕΛΣΟΤΡΓΛΑ ΚΑΛ ΣΘ ΑΠΟΔΟΘ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΛΚΩΝ ΤΣΘΜΑΣΩΝ ΕΝΣΑΓΜΕΝΩΝ Ε ΣΕΓΕ ΚΣΘΡΛΩΝ ΜΕ ΣΘ ΧΡΘΘ MATLAB. Περονικολισ Μιχαιλ

Διπλωματικι Εργαςία ΑΝΑΛΤΘ ΣΘ ΛΕΛΣΟΤΡΓΛΑ ΚΑΛ ΣΘ ΑΠΟΔΟΘ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΛΚΩΝ ΤΣΘΜΑΣΩΝ ΕΝΣΑΓΜΕΝΩΝ Ε ΣΕΓΕ ΚΣΘΡΛΩΝ ΜΕ ΣΘ ΧΡΘΘ MATLAB. Περονικολισ Μιχαιλ ΠΟΛΤΣΕΥΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ Διπλωματικι Εργαςία ΑΝΑΛΤΘ ΣΘ ΛΕΛΣΟΤΡΓΛΑ ΚΑΛ ΣΘ ΑΠΟΔΟΘ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΛΚΩΝ ΤΣΘΜΑΣΩΝ ΕΝΣΑΓΜΕΝΩΝ Ε ΣΕΓΕ ΚΣΘΡΛΩΝ ΜΕ ΣΘ ΧΡΘΘ MATLAB Περονικολισ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί όροι διαμεταφοράσ εμπορευμάτων

Γενικοί όροι διαμεταφοράσ εμπορευμάτων Σελίδα 1 από 6 I. ΓENIKOI ΟΡΟΙ Aρκρο 1: Ιςχφσ Γενικϊν Όρων. α) Οι παρόντεσ Γενικοί Όροι ιςχφουν ςτισ ςυναλλαγζσ με εμπόρουσ για όλεσ τισ εργαςίεσ του Διαμεταφορζα που ςυνδζονται με τθν επιμζλεια τθσ μεταφοράσ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ :

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ : ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ : ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΡΑΑΔΕΙΓΜΑ ΣΕ ΑΝΩΜΥΜΘ ΕΤΑΙΙΑ ΑΣΡΘ ΕΛΕΝΘ ΑΜ:6735 ΡΙΤΣΟΥΛΘ ΣΟΦΙΑ ΑΜ:6889 ΕΙΣΘΓΘΤΘΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΟΦΑΣΘ. Θζμα: «Ρροκιρυξθ Διαγωνιςμοφ Κατάταξθσ Δοκίμων Λιμενοφυλάκων (ανδρϊν - γυναικϊν) ζτουσ 2014».

ΑΡΟΦΑΣΘ. Θζμα: «Ρροκιρυξθ Διαγωνιςμοφ Κατάταξθσ Δοκίμων Λιμενοφυλάκων (ανδρϊν - γυναικϊν) ζτουσ 2014». ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΤ ΑΡΥΗΓΔΙΟ ΛΙΜΔΝΙΚΟΤ ΩΜΑΣΟ- ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΣΟΦΤΛΑΚΗ ΚΛΑΓΟ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ Λ..-ΔΛ.ΑΚΣ.

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Γνωςτοποίθςθ οικιοκελοφσ ςυμμόρφωςθσ τθσ Εταιρείασ με τον Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ (ςελ. 2)

1.1 Γνωςτοποίθςθ οικιοκελοφσ ςυμμόρφωςθσ τθσ Εταιρείασ με τον Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ (ςελ. 2) Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Κώδικασ Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ 1.1 Γνωςτοποίθςθ οικιοκελοφσ ςυμμόρφωςθσ τθσ Εταιρείασ με τον Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ (ςελ. 2) 1.2 Αποκλίςεισ από το Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ

ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ Η ανάλυση των στοιχείων στο Παρατηρητήριο για το θέατρο του Διονύσου βασίσθηκε στις μελέτες και τη λοιπή έρευνα που εκπόνησε το επιστημονικό προσωπικό της Επιτροπής Θεάτρου

Διαβάστε περισσότερα

ΡΛΗΟΦΟΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΑΦΗ ΣΑΣ ΣΕ ΜΕΤΑΡΤΥΧΙΑΚΟ ΡΟΓΑΜΜΑ ΣΡΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Ε.Α.Ρ. ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΚΑΤΗΓΟΙΑ Β

ΡΛΗΟΦΟΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΑΦΗ ΣΑΣ ΣΕ ΜΕΤΑΡΤΥΧΙΑΚΟ ΡΟΓΑΜΜΑ ΣΡΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Ε.Α.Ρ. ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΚΑΤΗΓΟΙΑ Β ΡΛΗΟΦΟΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΑΦΗ ΣΑΣ ΣΕ ΜΕΤΑΡΤΥΧΙΑΚΟ ΡΟΓΑΜΜΑ ΣΡΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Ε.Α.Ρ. ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΚΑΤΗΓΟΙΑ Β Για να ζχετε πικανότθτεσ να εγγραφείτε ςτο Ρρόγραμμα Σπουδϊν το οποίο ζχετε επιλζξει

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΛΔΣΗ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ : 271.576,79 Φ.Π.Α. : 35.539,67 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 307.116,46 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙA ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟΤ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΔΤΗ»

ΜΔΛΔΣΗ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ : 271.576,79 Φ.Π.Α. : 35.539,67 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 307.116,46 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙA ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟΤ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΔΤΗ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙA ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΔΤΗ Γ/ΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Ν.Π.Γ.Γ. «ΠΑΙΓΙΚΟΙ ΣΑΘΜΟΙ ΓΗΜΟΤ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΔΤΗ» ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ & ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ ΑΡΘΘΜΟ ΜΕΛΕΣΗ : 5/2014 ΗΜΕΡΟΜΗΝΘΑ :14/02/2014

Διαβάστε περισσότερα

Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν.

Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν. Αρ. πρωτ.: Δ12Α 1023686 ΕΞ 3.2.2014 Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν.4172/2013 Αθήνα, 3 Φεβρουάριου

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Περίληψη Η βιοποικιλότθτα ζχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία 50 χρόνια ςυγκριτικά με τισ αλλαγζσ που παρατθροφνται ςε όλθ

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Επγασία. Σεο θνηηήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο Ηιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ

Διπλωματική Επγασία. Σεο θνηηήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο Ηιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΗΛΕΚΣΡΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΕΣΑΣΡΟΠΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Διπλωματική Επγασία Σεο θνηηήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟ ΑΚΗΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΤ ΠΡΟΦΤΓΗ ΓΙΑ ΦΤΙΚΑ ΠΡΟΩΠΑ ΧΩΡΙ ΦΟΡΟΔΟΣΙΚΗ ΙΚΑΝΟΣΗΣΑ

ΟΔΗΓΟ ΑΚΗΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΤ ΠΡΟΦΤΓΗ ΓΙΑ ΦΤΙΚΑ ΠΡΟΩΠΑ ΧΩΡΙ ΦΟΡΟΔΟΣΙΚΗ ΙΚΑΝΟΣΗΣΑ ΟΔΗΓΟ ΑΚΗΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΤ ΠΡΟΦΤΓΗ ΓΙΑ ΦΤΙΚΑ ΠΡΟΩΠΑ ΧΩΡΙ ΦΟΡΟΔΟΣΙΚΗ ΙΚΑΝΟΣΗΣΑ Ειςαγωγι Ο παρϊν οδθγόσ για άςκθςθ ενδικοφανοφσ προςφυγισ απευκφνεται ςε πρόςωπα, τα οποία λόγω οικονομικισ αδυναμίασ ςτεροφνται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΤΥΟ 6Β: ΔΙΓΙΚΟ ΜΔΡΟ ΚΛΑΓΧΝ ΠΔ19/20

ΣΔΤΥΟ 6Β: ΔΙΓΙΚΟ ΜΔΡΟ ΚΛΑΓΧΝ ΠΔ19/20 Δ.Π. Δκπαίδεσζη και Για Βίοσ Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δπηκνξθσηηθό πιηθό γηα ηελ επηκόξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζηα Κέληξα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ Διαμορφώσεις μικρής κλίμακας, κατασκευή παρατηρητηρίων και κέντρου ενημέρωσης επισκεπτών στην περιοχή Ατσπάς, Σκ. Μαριών ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ Τ.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόςκληςη εκδήλωςησ ενδιαφζροντοσ για τη δημιουργία ανοικτοφ μητρϊου ςυντονιςτϊν (γραμματειακή υποςτήριξη)

Πρόςκληςη εκδήλωςησ ενδιαφζροντοσ για τη δημιουργία ανοικτοφ μητρϊου ςυντονιςτϊν (γραμματειακή υποςτήριξη) ΠΡΑΞΗ: ΠΡΟΒΑΗ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΙΑ: ΑΠΟΚΣΗΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΠΟΦΟΙΣΩΝ ΙΕΚ ΕΠΑ ΚΑΙ ΕΠΑΛ ΤΠΟΕΡΓΟ 8: ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΘΕΩΡΗΣΙΚΟΤ ΜΕΡΟΤ ΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΚΑΕΛΕ ΕΕΕ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ 4 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕ ΤΓΚΛΙΗ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ Β ΡΙΝΑΚΑΣ ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΙΣΤΟΙΚΟ ΕΤΑΙΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ Β ΡΙΝΑΚΑΣ ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΙΣΤΟΙΚΟ ΕΤΑΙΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β ΡΙΝΑΚΑΣ ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΙΣΤΟΙΚΟ ΕΤΑΙΙΑΣ A. AKINHTA A.1 ΛΟΓΙΣΤΙΚΘ ΑΡΕΙΚΟΝΙΣΘ ΤΩΝ ΛΟΓΑΙΑΣΜΩΝ. 10 & 11 ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Α.1.α ΓΘΡΕΔΑ - ΟΙΚΟΡΕΔΑ (ΛΟΓ.10) Α.1.β ΚΤΙΙΑ-

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΝΕΡΟ ΣΟΝ ΚΑΙΡΟ ΣΟΤ ΜΝΗΜΟΝΙΟΤ

ΣΟ ΝΕΡΟ ΣΟΝ ΚΑΙΡΟ ΣΟΤ ΜΝΗΜΟΝΙΟΤ ΣΟ ΝΕΡΟ ΣΟΝ ΚΑΙΡΟ ΣΟΤ ΜΝΗΜΟΝΙΟΤ Εδϊ και δφο χρόνια, ςτα χωριά του Ρθλίου που εντάχτθκαν ςτον Διμο Βόλου λόγω Καλλικράτθ, υπάρχει μια μόνιμθ ζνταςθ ανάμεςα ςτουσ κατοίκουσ και τθν ΔΕΥΑΜΒ που οφείλεται ςτον

Διαβάστε περισσότερα

1. Βεβαίωςθ αρμόδιου τμιματοσ ι Διεφκυνςθσ Τπθρεςίασ Δθμοςίου ι Ν.Π.Δ.Δ.

1. Βεβαίωςθ αρμόδιου τμιματοσ ι Διεφκυνςθσ Τπθρεςίασ Δθμοςίου ι Ν.Π.Δ.Δ. ΡΛΗΟΦΟΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΑΦΗ ΣΑΣ ΣΕ ΡΤΥΧΙΑΚΟ ΡΟΓΑΜΜΑ ΣΡΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Ε.Α.Ρ. ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΚΑΤΗΓΟΙΑ Β Για να ζχετε πικανότθτεσ να εγγραφείτε ςτο Ρρόγραμμα Σπουδϊν το οποίο ζχετε επιλζξει (κατθγορία

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΙΔΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΔΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ακινα, 25/06/2015 Αρ. Ρρωτ: 1/3309/141/23.06.2015 ΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΓΟΥ Στο πλαίςιο του Υποζργου 7 με τίτλο «Εκπαιδευτικά προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΛ.1026/26.1.2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΟΛΟΓΙΑΣ 1. Δ/ΝΣΗ ΦΟΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α' 2. Δ/ΝΣΗ KBΣ Ταχ. Δ/νςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΗ ΣΟΤ ΝΕΟΤ ΜΙΘΟΛΟΓΙΟΤ ΓΙΑ ΣΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ (όπωσ ζχει ψθφιςτεί ςτθ Βουλι)

ΑΝΑΛΤΗ ΣΟΤ ΝΕΟΤ ΜΙΘΟΛΟΓΙΟΤ ΓΙΑ ΣΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ (όπωσ ζχει ψθφιςτεί ςτθ Βουλι) ΑΝΑΛΤΗ ΣΟΤ ΝΕΟΤ ΜΙΘΟΛΟΓΙΟΤ ΓΙΑ ΣΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ (όπωσ ζχει ψθφιςτεί ςτθ Βουλι) Οι Θζςεισ όλων των κατθγοριϊν εκπαίδευςθσ (ΡΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ) κατατάςςονται ςε 6 ςυνολικά βακμοφσ. Σ Ε Δ Γ Β Α Οι προαγωγζσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΥΞΙΑΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ

ΑΝΑΡΤΥΞΙΑΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΡΤΥΞΙΑΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ ΣΕΡΤΕΜΒΙΟΣ 2013 ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΑ Η ανάπηςξη αλλά και ο μαπαζμόρ, είναι πποφόνηα ανθπώπινηρ ζκέτηρ ζελ. 2 Η Ελλάδα μεγαλούπγηζε όποηε αγκάλιαζε ηην θάλαζζα ζελ. 3 Ελληνόκηηηη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΧΝΙΚΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΙΑΣΡΟΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ Α Π Α Ι Σ Η Ε Ι. Μάρτιος 2012

ΣΕΧΝΙΚΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΙΑΣΡΟΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ Α Π Α Ι Σ Η Ε Ι. Μάρτιος 2012 ΣΕΧΝΙΚΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΙΑΣΡΟΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ Α Π Α Ι Σ Η Ε Ι Μάρτιος 2012 ΜΤΡΝΗ 13-15, 165 62 ΓΛΤΦΑΔΑ ΣΗΛ.: 213-2026200 FAX: 210-9615464 e-mail:info@ekapty.gr www.ekapty.gr Σελίδα 2 από 21 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΘ - ΡΛΑΙΣΙΟ: ΑΝΑΡΤΥΞΘ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΣΤΕΦΟΥΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΡΟΒΟΛΘΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΘΣ ΤΩΝ ΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ

ΜΕΛΕΤΘ - ΡΛΑΙΣΙΟ: ΑΝΑΡΤΥΞΘ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΣΤΕΦΟΥΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΡΟΒΟΛΘΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΘΣ ΤΩΝ ΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ ΤΟΡΛΚΘ ΣΥΜΡΑΞΘ ΓΛΑ ΤΘΝ ΑΡΑΣΧΟΛΘΣΘ ΚΑΛ ΤΘΝ ΕΡΛΧΕΛΘΜΑΤΛΚΟΤΘΤΑ ΝΕΩΝ ΑΓΟΤΩΝ ΑΝΕΓΩΝ ΚΑΛ ΝΕΩΝ ΕΡΛΣΤΘΜΟΝΩΝ ΣΤΟΝ ΑΓΟΡΕΛΒΑΛΛΟΝΤΛΚΟ ΚΑΛ ΑΓΟΔΛΑΤΟΦΛΚΟ ΤΟΜΕΑ Α.Σ. «ΑΝΑ.Σ.Α. Αγροτικοφ Χϊρου Ξάνκθσ» ΜΕΛΕΤΘ - ΡΛΑΙΣΙΟ:

Διαβάστε περισσότερα