Νοµικό πλαίσιο Κοινωνικής Επιχειρηµατικότητας. 6ο Μονοπάτι Κοινωνικής Επιχειρηµατικότητας Skywalker. 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Νοµικό πλαίσιο Κοινωνικής Επιχειρηµατικότητας. 6ο Μονοπάτι Κοινωνικής Επιχειρηµατικότητας Skywalker. 1"

Transcript

1 Νοµικό πλαίσιο Κοινωνικής Επιχειρηµατικότητας 6ο Μονοπάτι Κοινωνικής Επιχειρηµατικότητας Skywalker 1

2 Στέλλα Γαµβρέλλη Δικηγόρος, LL.M., Μ.Δ.Ε. Πιστοποιηµένη & Διαπιστευµένη Διαµεσολαβήτρια Υ.Δ.Δ.Α.Δ. Συντονίστρια Δηµόσιων & Ιδιωτικών Διαλόγων Personal, Executive & Team Coach Εκπαδεύτρια Ενηλίκων 2

3 Το σεµινάριο Μορφές επιχειρηµατικής δραστηριοποίησης Κοινωνική Επιχειρηµατικότητα Νοµικό πλαίσιο Κοιν.Σ.Επ. / Διαδικασία ένταξης στο Μητρώο Ερωτήσεις/ Συζήτηση 3

4 10 βήµατα για την υλοποίηση Οι πόροι Ο σχεδιασµός Η ταυτότητα Το όραµα Η επικοινωνία Η οµάδα Η αγορά Η ίδρυση Η ιδέα 4

5 Πώς να διαλέξω είδος εταιρείας; Κάθε εταιρική µορφή παρουσιάζει πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα. Σηµασία έχει: üτι δραστηριότητα θέλω να ασκήσω; üτι στόχους έχει η εταιρεία; üποιοί είναι οι συνεταίροι και ποιά είναι η σχέση µεταξύ τους; üπώς θέλουµε να µοιράζονται κέρδη/ζηµιές; üτι µέσα διαθέτει η εταιρεία; üτι κεφάλαιο θέλω να διαθέσω; üσε τι βασίζεται κυρίως η λειτουργία της; üμε νοιάζει ιδιαίτερα η αξιοπιστία της ή θέλω να ιδρυθεί γρήγορα και να είναι ευέλικτη; üτι χρονικό ορίζοντα θέλω να έχει; üσε τι κλίµακα θέλω να δραστηριοποιηθεί; üτι ιδιαίτερα κριτήρια έχω εγώ; 5

6 Ποιά είναι η διαδικασία; üχώρος Εγκατάστασης Έδρα επιχείρησης üιδιωτικό συµφωνητικό/καταστατικό Νοµική διαδικασία ίδρυσης εταιρείας üεγγραφή στο οικείο Επιµελητήριο (Βιοτεχνικό Εµπορικό/Βιοµηχανικό - Επαγγελµατικό) üεγγραφή στον ασφαλιστικό φορέα üάδεια εγκατάστασης/ άδεια λειτουργίας/άλλες άδειας üέναρξη εργασιών στην αρµόδια Δ.Ο.Υ. ü Διαδικασία πρόσληψης εργαζοµένων ü Κατοχύρωση εµπορικών σηµάτων/ ευρεσιτεχνιών/ δικαιωµάτων βιοµηχανικού σχεδιασµού/ δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας 6

7 Τι εταιρεία µου ταιριάζει; Μη Κερδοσκοπική Επιχείρηση Κερδοσκοπική Επιχείρηση Συλλογικός Οργανισμός Επιχείρηση Συνεταιρισμοί Σύλλογοι Αστικές Εταιρείες Ερανικές Επιτροπές Κοιν.Σ.Επ. Σωματεία Ατομική Εταιρική

8 Τι εταιρεία µου ταιριάζει; Ατομική Επιχείρηση Εταιρική Επιχείρηση Ομόρρυθμη Ετερόρρυθμη εταιρεία Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης Ανώνυμη Εταιρεία Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία

9 Αστικές µη κερδοσκοπικές εταιρείες üάρθρο και 61επ. Αστικού Κώδικα ü Σύµβαση από δύο ή περισσότερα πρόσωπα, που έχουν υποχρέωση να επιδιώκουν µε κοινές εισφορές κοινό σκοπό και ιδίως οικονοµικό (όχι εµπορικό) ü Με διατυπώσεις δηµοσιότητας & κοινωφελής χαρακτήρα è Νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου επιτηδευµατίες για λογιστικούς /φορολογικούς σκοπούς (αντιστοιχία µε οµόρρυθµη εταιρεία) εξετάζεται κατά περίπτωση ο µη κερδοσκοπικός χαρακτήρας üακαθάριστο εισόδηµα υποκείµενο σε φόρο αυτό που προέρχεται από καθαρά εµπορικές δραστηριότητες ή άσκηση ελευθέριου επαγγέλµατος και όχι συνδροµές, δωρεές, χορηγίες κ.λπ. üδεν διανέµουν κέρδη στα µέλη üζήτηµα µε ευθύνη µελών για υποχρεώσεις εταιρείας έναντι τρίτων (αρ. 270 Ν. 4072/2012)

10 Η Κοινωνική οικονοµία «αλληλέγγυα οικονοµία» / «τρίτος τοµέας» Κοινές αξίες: Αλληλεγγύη Κοινωνική συνοχή Υπεροχή του ατόµου έναντι του κεφαλαίου Κοινωνική υπευθυνότητα Δηµοκρατικη λήψη αποφάσεων Τους συµµετέχοντες δεν τους καθοδηγεί το κέρδος, αλλά τα κέρδη επανεπενδύονται προς όφελος της επιχείρησης και της κοινωνίας è Ένας διαφορετικός τρόπος επιχειρείν µε γνώµονα το γενικό/κοινωνικό συµφέρον, την οικονοµική ανάπτυξη και τη δηµοκρατική λειτουργία/συνεργατικότητα

11 Γιατί Κοινωνική Οικονοµία; Εξυπηρέτηση αναγκών κοινωνικού συνόλου Έµφαση στον άνθρωπο και στο συλλογικό όφελος Ενδυνάµωση συµµετοχής πολιτών Κοινωνική υπευθυνότητα κοινωνική αληλλεγγύη Διοχέτευση πόρων απευθείας στην κοινωνία των πολιτών Ενίσχυση τοπικής κοινωνίας - οικονοµίας 11

12 Γιατί Κοινωνική Οικονοµία; Στήριξη ευπαθών οµάδων Δηµιουργία θέσεων απασχόλησης Ανάπτυξη κοινωνικής καινοτοµίας

13 Η κοινωνική οικονοµία στην Ελλάδα «το σύνολο των οικονοµικών, επιχειρηµατικών, παραγωγικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων, οι οποίες αναλαµβάνονται από νοµικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων, των οποίων ο καταστατικός σκοπός είναι η επιδίωξη του συλλογικού οφέλους και η εξυπηρέτηση γενικότερων κοινωνικών συµφερόντων» Ν. 4019/2011 (ΦΕΚ Α 216) «Κοινωνική Οικονοµία και Κοινωνική Επιχειρηµατικότητα» Φορέας της Κοινωνικής Οικονοµίας οι Κοιν.Σ.Επ.

14 Η Κοινωνική οικονοµία σήµερα (Ν. 4430/2016) (άρθρο 2 παρ. 1) Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονοµία το σύνολο των οικονοµικών δραστηριοτήτων που στηρι - ζονται σε µία εναλλακτικη µορφη οργάνωσης των σχέσεων παραγωγής, διανοµής, κατανάλωσης και επανεπένδυσης, βασισµένη στις αρχές της δηµοκρατίας, της ισότητας, της αλληλεγγύης, της συνεργασίας, καθώς και του σεβασµου στον άνθρωπο και το περιβάλλον. - Συλλογική ωφέλεια - Κοινωνική ωφέλεια - Κοινωνική καινοτοµία - Βιώσιµη ανάπτυξη - Κοινωνικές υπηρεσίες γενικού συµφέροντος - Κοινωνική ένταξη/ ευάλωτες ειδικές οµάδες - Κοινωνικός αντίκτυπος (εργαλείο µέτρησης)

15 Ορισµοί «συλλογικη ωφέλεια»: η απο κοινου εξυπηρέτηση των αναγκών των µελών του Φορέα Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονοµίας, µέσα απο τη διαµόρφωση ισότιµων σχέσεων παραγωγής, τη δηµιουργία θέσεων σταθερής και αξιοπρεπούς εργασίας, τη συµφιλίωση προσωπικής, οικογενειακής και επαγγελµατικής ζωής «κοινωνικη ωφέλεια»: η εξυπηρέτηση κοινωνικών αναγκών τοπικου ή ευρύτερου χαρακτήρα µε την αξιοποίηση της κοινωνικής καινοτοµίας, µέσα απο δραστηριότητες «βιώσιµης ανάπτυξης» ή παροχής «κοινωνικών υπηρεσιών γενικου συµφέροντος» ή κοινωνικής ένταξης «κοινωνικη καινοτοµία»: η παραγωγη προϊόντων και η παροχη υπηρεσιών, οι οποίες αποσκο- πούν στην ικανοποίηση κοινωνικών αναγκών, τη συµφιλίωση παραγωγής και κατανάλωσης, την εναρµόνιση προσφοράς και ζήτησης και τη διαµόρφωση νέου τύπου κοινωνικών σχέσεων βασιζοµένων στη συλλογικότητα και στην ισοτιµία και όχι στον ανταγωνισµο

16 Ορισµοί «βιώσιµη ανάπτυξη»: οι οικονοµικές δραστηριότητες, εµπορικές ή ανταλλακτικές, που προωθούν την αειφορία του περιβάλλοντος, την κοινωνικη και οικονοµικη ισότητα, καθώς και την ισότητα των φύλων, προστατεύουν και αναπτύσσουν τα κοινα αγαθα και προωθούν τη διαγενεακη και πολυπολιτισµικη συµφιλίωση, δίνοντας έµφαση στις ιδιαιτερότητες των τοπικών κοινωνιών. «Κοινωνικές υπηρεσίες γενικου συµφέροντος»: οι υπηρεσίες που είναι προσβάσιµες σε όλους, προάγουν την ποιότητα ζωής και παρέχουν κοινωνικη προστασία σε οµάδες όπως ηλικιωµένοι, βρέφη, παιδια, άτοµα µε αναπηρία και χρόνιες παθήσεις και περιλαµβάνουν την εκπαίδευση, την υγεία, την κοινωνικη στέγαση, την κοινωνικη σίτιση, την παιδικη φροντίδα, τη µακροχρόνια φροντίδα και τις υπηρεσίες κοινωνικής αρωγής, χωρίς, ωστόσο, να υποκαθιστούν τις γενικές υποχρεώσεις του κράτους στην άσκηση της κοινωνικής πολιτικής.

17 Η Κοινωνική οικονοµία σήµερα (συνέχεια) Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονοµίας - Κοιν.Σ.Επ. (αρ. 14) - Κοι.Σ.Π.Ε. - Συνεταιρισµοί Εργαζοµένων (αρ. 24) - Οποιοσδήποτε άλλο µη µονοπρόσωπο νοµικό πρόσωπο πληροί συγκεκριµένα κριτήρια (αρ. 3 παρ.1) Νέες υποχρεώσεις - Τήρηση µητρώου εθελοντών - Από τη δεύτερη χρήση λειτουργίας υποχρεούται να παρουσιάζει ετήσια δαπάνη µισθοδοσίας τουλάχιστον ίση µε το 25% του κύκλου εργασιών της προηγούµενης χρήσης του. (Η υποχρέωση αυτη αφορα τους Φορείς µε κύκλο εργασιών και έσοδα επιχορηγήσεων της προηγούµενης ετήσιας χρήσης µεγαλύτερα απο το 300 % του ετήσιου κόστους µισθοδοτικής δαπάνης ενός υπαλλήλου πλήρους απασχόλησης, µε βάση τον κατώτατο νοµοθετηµένο µισθό χωρίς επιδόµατα)

18 Τι είναι οι Κοιν.Σ.Επ.; üαστικοί συνεταιρισµοί ü Καταστατικός σκοπός συλλογική και κοινωνική ωφέλεια ü Μέλη φυσικά και νοµικά πρόσωπα (max. 1/3) - όχι Ο.Τ.Α. και Ν.Π.Δ.Δ. (Εξαίρεση Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης περ. α : µέλη Ν.Π.Δ.Δ. µε έγκριση του φορέα που τα εποπτεύει) ü Περιορισµένη ευθύνη µελών (αρ. 14 παρ. 7 & 16 παρ. 5) Αλληλέγγυα ευθύνη διαχειριστή/ προέδρου Δ.Ε. για χρέη προς Δηµόσιο ü Εκ του Νόµου η εµπορική ιδιότητα (όχι στα µέλη) ü Το ποσοστο των ακαθαρίστων εσόδων απο τις δραστηριότητες της Κοιν.Σ.Επ. που προέρχεται απο Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 65% των συνολικών εσόδων της επιχείρησης, υπολογιζόµενου σε τριετη βάση. (Εξαίρεση Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης περ. α ) ü Μία υποχρεωτική συνεταιριστική µερίδα τουλάχιστον κάθε µέλος ü Διοικείται ισότιµα από τα µέλη της ü Η λειτουργία της βασίζεται στην επιδίωξη συλλογικού οφέλους ü Το κέρδος της προκύπτει από δράσεις που εξυπηρετούν αποκλειστικά το κοινωνικό συµφέρον

19 Κατηγορίες Κοιν.Σ.Επ. (παλαιό καθεστώς) 1 Ένταξης 2 Κοινωνικής Φροντίδας 3 Συλλογικού & παραγωγικού σκοπού 19

20 Κατηγορίες Κοιν.Σ.Επ. (σήµερα) 1α Ένταξης ευάλωτων οµάδων 1β Ένταξης ειδικών οµάδων 2 Συλλογικής και κοινωνικής ωφέλειας 20

21 Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης (παλαιό καθεστώς) Σκοπός: Η ένταξη στην οικονοµική και κοινωνική ζωή των ατόµων που ανήκουν στις Ευάλωτες Οµάδες Πληθυσµού ü Άτοµα µε αναπηρίες ü Εξαρτηµένα ή απεξαρτηµένα από ουσίες άτοµα ü Οροθετικοί ü Φυλακισµένοι/αποφυλακισµένοι ü Ανήλικοι παραβάτες Ø Τουλάχιστον 7 ιδρυτικά µέλη Ø 40% κατ ελάχιστο των εργαζοµένων να ανήκουν στις ευάλωτες οµάδες Ø Εξαίρεση: µέλη και Ν.Π.Δ.Δ. µε έγκριση του φορέα που τα εποπτεύει

22 Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης ευάλωτων οµάδων (σήµερα) Σκοπός: Η ένταξη στην οικονοµική και κοινωνική ζωή των ατόµων που ανήκουν στις Ευάλωτες Κοινωνικές Οµάδες (αρ. 2) «κοινωνικη ένταξη»: η δηµιουργία των προϋποθέσεων για την ισότιµη συµµετοχη στην κοινωνικη και οικονοµικη ζωη ατόµων που ανήκουν στις ευάλωτες και τις ειδικές οµάδες Ως «ευάλωτες» ορίζονται οι οµάδες εκείνες του πληθυσµου που η ένταξη τους στην κοινωνικη και οικονοµικη ζωη εµποδίζεται απο σωµατικα και ψυχικα αίτια ή λόγω παραβατικής συµπεριφοράς. Σε αυτές ανήκουν: α) τα άτοµα µε αναπηρία οποιασδήποτε µορφής (σωµατικη, ψυχικη, νοητικη, αισθητηριακη ), β) τα άτοµα µε προβλήµατα εξάρτησης απο ουσίες ή τα απεξαρτηµένα άτοµα, γ) οι ανήλικοι µε παραβατικη συµπεριφορα, οι φυλακισµένοι/ες και αποφυλακισµένοι/ες. Ø Τουλάχιστον 7 ιδρυτικά µέλη Ø 30% κατ ελάχιστο των µελών και των εργαζοµένων να ανήκουν στις ευάλωτες οµάδες Ø Εξαίρεση: µέλη και Ν.Π.Δ.Δ. µε έγκριση του φορέα που τα εποπτεύει

23 Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης ειδικών οµάδων (σήµερα) Σκοπός: Η ένταξη στην οικονοµική και κοινωνική ζωή των ατόµων που ανήκουν στις Ειδικές Οµάδες Πληθυσµού (αρ. 2) «κοινωνικη ένταξη»: η δηµιουργία των προϋποθέσεων για την ισότιµη συµµετοχη στην κοινωνικη και οικονοµικη ζωη ατόµων που ανήκουν στις ευάλωτες και τις ειδικές οµάδες Ø Τουλάχιστον 7 ιδρυτικά µέλη Ø 50% κατ ελάχιστο των µελών και των εργαζοµένων να ανήκουν στις ευάλωτες οµάδες

24 Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης ειδικών οµάδων (σήµερα) Ως «ειδικές» ορίζονται οι οµάδες εκείνες του πληθυσµου οι οποίες βρίσκονται σε µειονεκτικη θέση ως προς την οµαλη ένταξη τους στην αγορα εργασίας, απο οικονοµικα, κοινωνικα και πολιτισµικα αίτια. Σε αυτές ανήκουν: α) τα θύµατα ενδοοικογενειακής βίας, β) τα θύµατα παράνοµης διακίνησης και εµπορίας αν ανθρώπων, γ) οι άστεγοι, δ) τα άτοµα που διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας, ε) οι οικονοµικοι µετανάστες, στ) οι πρόσφυγες και οι αιτούντες άσυλο, για όσο εκκρεµει η εξέταση του αιτήµατος χορήγησης ασύλου, ζ) οι αρχηγοι µονογονεϊκών οικογενειών, η) τα άτοµα µε πολιτισµικές ιδιαιτερότητες, θ) οι µακροχρόνια άνεργοι έως είκοσι πέντε ετών και άνω των πενήντα ετών.

25 Κοιν.Σ.Επ. Κοινωνικής Φροντίδας (παλαιό καθεστώς) Σκοπός: Η παραγωγή και παροχή προϊόντων και υπηρεσιών κοινωνικού προνοιακού χαρακτήρα σε συγκεκριµένες οµάδες πληθυσµού üηλικιωµένοι üβρέφη üπαιδιά üάτοµα µε αναπηρία üάτοµα µε χρόνιες παθήσεις Ø Τουλάχιστον 5 ιδρυτικά µέλη

26 Κοιν.Σ.Επ. Συλλογικού & Παραγωγικού Σκοπού (παλαιό καθεστώς) Σκοπός: Η παραγωγή προϊόντων και η παροχή υπηρεσιών για την ικανοποίηση των αναγκών της συλλογικότητας: üεξυπηρέτηση τοπικού και συλλογικού συµφέροντος üπροώθηση απασχόλησης üενδυνάµωση κοινωνικής συνοχής üενδυνάµωση τοπικής ή περιφερειακής ανάπτυξης Ø Τουλάχιστον 5 ιδρυτικά µέλη

27 Κοιν.Σ.Επ. Συλλογικού & Παραγωγικού Σκοπού (παλαιό καθεστώς) Τοµείς Δραστηριοποίησης: üο πολιτισµός üτο περιβάλλον üη οικολογία üη εκπαίδευση üοι παροχές κοινής ωφέλειας üη αξιοποίηση τοπικών προϊόντων üη διατήρηση παραδοσιακών δραστηριοτήτων και επαγγελµάτων κ.α. è Τώρα µετατρέπονται σε Συλλογικής & Κοινωνικής Ωφελείας ή Συνεταιρισµούς Εργαζοµένων εντός 60 ηµερών (τροποποίηση καταστατικού)

28 Κοιν.Σ.Επ. Συλλογικής & Κοινωνικής Ωφελείας (σήµερα) Σκοπός: αναπτύσσουν δραστηριότητες «βιώσιµης ανάπτυξης», ή και παρέχουν «κοινωνικές υπηρεσίες γενικου ενδιαφέροντος» Ø Τουλάχιστον 5 ιδρυτικά µέλη

29 Κοι.Σ.Π.Ε. üκοινωνικοί Συνεταιρισµοί Περιορισµένης Ευθύνης üθεσµοθετήθηκαν µε το Ν. 2716/99 του Υπ. Υγείας & Πρόνοιας üαποβλέπουν στην κοινωνική-οικονοµική ενσωµάτωση και επαγγελµατική ένταξη ατόµων µε ψυχοκοινωνικά προβλήµατα. üείναι ΝΠΙΔ µε περιορισµένη ευθύνη των µελών και αποτελούν Μονάδες Ψυχικής Υγείας, η ανάπτυξη και η εποπτεία των οποίων ανήκουν στον Υπουργό Υγείας και ασκούνται απ' τη Δ/νση Ψυχικής Υγείας. üέχουν εµπορικό χαρακτήρα και µπορούν να αναπτύσσουν οποιαδήποτε οικονοµική δραστηριότητα. üμέλη τους µπορεί να γίνουν: -Άτοµα µε ψυχοκοινωνικά προβλήµατα σε ποσοστό τουλάχιστον 35% -Επαγγελµατίες ψυχικής υγείας σε ποσοστό έως 45% -Νοµικά πρόσωπα Δηµοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου ή άλλα φυσικά πρόσωπα σε ποσοστό έως 20% è Αυτοδικαίως Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις Ένταξης (αρ. 14)

30 Πώς ιδρύονται; Εγγραφή στο Γενικο Μητρώο Κοινωνικής Οικονοµίας (Τµήµα Μητρώου Κοινωνικής Οικονοµίας της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Σταδίου 29,1ος όροφος - ØΔηµόσιο Βιβλίο σε ηλεκτρονική µορφή ØΠρόσβαση ατελώς στους ενδιαφερόµενους Ø Πρότυπο καταστατικό: παράρτηµα στην Υπουργική Απόφαση µε αριθµ /οικ (ΦΕΚ Β /1360/ ).

31 Μητρώο Κοινωνικής Οικονοµίας Τµήµα Μητρώου Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονοµίας (Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης) = αρµόδια διοικητικη αρχη - για τον έλεγχο νοµιµότητας κατα τη σύσταση των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων και των Συνεταιρισµών Εργαζοµένων - για την εποπτεία και τον έλεγχο νοµιµότητας αυτών και των υποχρεωτικώς καταχωριστέων στο Μητρώο πράξεών τους κατα τη λειτουργία τους - για την απόδοση της ιδιότητας του Φορέα Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονοµίας στα νοµικα πρόσωπα του στοιχείου δ της παραγράφου 1 του άρθρου 3 Γενικο Μητρώο Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονοµίας = βάση δεδοµένων που τηρείται σε ηλεκτρονικη µορφη απο το Τµήµα Μητρώου, στην οποία εγγράφονται οι Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονοµίας.

32 Διαδικασία ίδρυσης στο Μητρώο Εγγραφή στο Γενικο Μητρώο Κοινωνικής Οικονοµίας (αρ. 14 Ν. 4019/2011) (Τµήµα Μητρώου Κοινωνικής Οικονοµίας της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Σταδίου 29,1ος όροφος - ØΠρώτο στάδιο ØΤυχόν παροχή διευκρινήσεων / διορθωτικών - συµπληρωµατικών στοιχείων ØΔεύτερο στάδιο Ø Συνεχής έλεγχος και εποπτεία

33 Διαδικασία ίδρυσης στο Μητρώο ØΠρώτο στάδιο - Υποβολή αιτήµατος εγγραφής Η Κοιν.Σ.Επ. υποβάλει στο Μητρώο: Καταστατικό της Κοιν.Σ.Επ. υπογεγραµµένο από τα ιδρυτικά µέλη Αίτηση εγγραφής συµπληρωµένη Υπεύθυνη δήλωση, υπογεγραµµένη ξεχωριστά από κάθε ιδρυτικό µέλος, περί συµµετοχής ή µη σε άλλη Κοιν.Σ.Επ. (Μόνο οι Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης) Υπεύθυνη δήλωση περί τήρησης του κριτηρίου απασχόλησης ατόµων από ευάλωτες οµάδες πληθυσµού σε ποσοστό τουλάχιστον 40% Άλλα σχετικά δικαιολογητικά (όπου απαιτείται) Το Τµήµα Μητρώου ελέγχει τα υποβληθέντα στοιχεία και προβαίνει σε: Εγγραφή της Κοιν.Σ.Επ. στο Μητρώο Έκδοση Βεβαίωσης Εγγραφής η οποία ισχύει µόνο για έναρξη δραστηριότητας στο Δ.Ο.Υ Σήµανση του καταστατικού και αποστολή του στην Κοιν.Σ.Επ.

34 Διαδικασία ίδρυσης στο Μητρώο ØΔεύτερο στάδιο: Υποβολή πρόσθετων στοιχείων Η Κοιν.Σ.Επ. υποβάλει στο Τµήµα Μητρώου Κοινωνικής Οικονοµίας: Αίτηση καταχώρισης πρόσθετων στοιχείων (ακριβή διεύθυνση της έδρας της, τη Δ.Ο.Υ στην οποία υπάγεται, Α.Φ.Μ. και Κ.Α.Δ., το ετήσιο πρόγραµµα δραστηριοτήτων και τη σύνθεση της Διοικούσας Επιτροπής) Βεβαίωση Έναρξης Δραστηριότητας στη Δ.Ο.Υ. Πρακτικό συγκρότησης σε σώµα της Διοικούσας Επιτροπής. Το Τµήµα Μητρώου ελέγχει τα υποβληθέντα στοιχεία και προβαίνει σε: Έγκριση του αιτήµατος καταχώρισης πρόσθετων στοιχείων Έκδοση Βεβαίωσης Εγγραφής

35 Απαραίτητα για ίδρυση Επωνυµία Έδρα Σκοπός Στοιχεία µελών (ονοµατεπώνυµα, διεύθυνση, ΑΦΜ, ΑΔΤ) Ύψος συνεταιριστικής µερίδας µελών Εκπροσώπηση Προσωρινή διοίκηση

36 Απαραίτητα για λειτουργία Καταστατικό Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας Έρευνα Αγοράς Επιχειρηµατικό πλάνο Κατανοµή αρµοδιοτήτων /ευθυνών Υποβολή συµπληρωµατικών στοιχείων Συγκρότηση σε σώµα Έναρξη σε Δ.Ο.Υ. Τήρηση βιβλίων (µελών, ΓΣ, ΔΕ, λογιστικά) Ετήσιος πρόγραµµα δραστηριοτήτων - απολογισµός δράσεων οικονοµικός ισολογισµός Εποπτεία, ενηµέρωση και έλεγχος Μητρώου

37 Πώς λειτουργούν; ü Σκοπός: κοινωνική ωφέλεια αύξηση απασχόλησης στήριξη ευπαθών οµάδων ü Προώθηση δράσεων συλλογικότητας - συλλογικού οφέλους ü Προστασία συλλογικών αγαθών µέσω αναπτυξιακών, οικονοµικών και κοινωνικών πρωτοβουλιών τοπικού, περιφερειακού ή ευρύτερου χαρακτήρα ü Κέρδος από δράσεις που εξυπηρετούν το κοινωνικό συµφέρον ü Δίκαιη & δηµοκρατική συµµετοχή ü Διαφάνεια λειτουργίας ü 1 υποχρεωτική (µόνο µετρητά - τουλ. 100 ευρώ) ü έως 5 προαιρετικές συνεταιριστικές µερίδες (& εισφορά κινητής / ακίνητης περιουσίας) ü Ένα µέλος - µια ψήφος (ανεξαρτήτως συνεταιριστικών µερίδων) ü Δηµοσίευση προσκλήσεων σε συλλογικά όργανα σε ηλεκτρονική σελίδα ü Έως 40-50% µη µέλη εργαζόµενοι (αρ. 18) ü Δυνατή η τροποποίηση της κατηγορίας τους

38 Πώς χρηµατοδοτούνται; ü Κεφάλαιο επιχείρησης ü Αξιοποίηση περιουσίας ü Επιχειρηµατική δραστηριότητα ü Επιχορηγήσεις ü Προγραµµατικές συµβάσεις µε Δηµόσιο, ευρ. δηµόσιο τοµέα και ΟΤΑ ü Ένταξη σε προγράµµατα ü Κληροδοτήµατα, δωρεές τρίτων, παραχωρήσεις χρήσης περιουσιακών στοιχείων

39 Διανοµή κερδών Τα κέρδη της Κοιν.Σ.Επ. δεν διανέµονται στα µέλη της, εκτός αν τα µέλη αυτά είναι και είναι εργαζόµενοι σε αυτή (αρ. 21) Τα κέρδη διατίθενται ποσοστιαία, ετησίως, ως εξής: Ø Σχηµατιµός αποθεµατικού è 5% Ø Εργαζόµενοι (κίνητρο παραγωγικότητας) è έως 35% Ø Δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας & διεύρυνση παραγωγικής δραστηριότητας è το υπόλοιπο

40 Κίνητρα λειτουργίας ü Ειδικές Ρυθµίσεις για Ευάλωτες Οµάδες Πληθυσµού (διατήρηση χορήγησης επιδοµάτων) ü Πρόσβαση σε χρηµατοδότηση Ø Επιχορηγήσεις Ø Ταµείο Κοινωνικής Οικονοµίας Ø Εθνικό Ταµείο Επιχειρηµατικότητας και Ανάπτυξης Ø Ν. 3908/2011 («Ενίσχυση των Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονοµική Ανάπτυξη, την Επιχειρηµατικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή») Ø Αναπτυξιακός Νόµος Ø Προγράµµατα στήριξης επιχειρηµατικότητας & εργασίας προγράµµατα ΟΑΕΔ Ø Προγραµµατικές συµβάσεις µε Δηµόσιο, ευρ. δηµόσιο τοµέα και ΟΤΑ Ø Παραχώρηση χρήσης από ΟΤΑ, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ φορείς της γενικής κυβέρνησης

41 Άλλες ρυθµίσεις ü Σύµπραξη φορέων κοινωνικής οικονοµίας για οικονοµικούς σκοπούς (αρ. 7) ü Σχέσεις µε µη µέλη εθελοντές (αρ. 8) εργασία από µη µέλη (17 παρ. 9) ü Ένωση φορέων κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονοµίας (αρ. 9) ü Ταµείο Κοινωνικής Οικονοµίας (αρ. 10) ü Άσκηση ελέγχου (αρ. 11) - Τµήµα Παρακολούθησης και Ελέγχων Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονοµίας του Υπουργείου - Υπηρεσίες των Περιφερειών που είναι αρµόδιες για τα θέµατα Απασχόλησης-Εµπορίου Τουρισµου - Άρθρο 11 παρ. 4: καταστρατήγηση διατάξεων - Διαγραφή µετά από αδράνεια 2 ετών (αρ. 11 παρ. 8) ü Εθνική Επιτροπή για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονοµία (αρ. 12) - προώθηση του κοινωνικου διαλόγου για τη διαµόρφωση πολιτικών ανάπτυξης των δραστηριοτήτων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονοµίας - γνωµοδότηση για την αναθεώρηση, την εξειδίκευση και την εφαρµογη του Εθνικου Σχεδίου Δράσης για την Κοινωνικη Οικονοµία. ü Συντονιστική Επιτροπή για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονοµία - γνωµοδότηση για θέµατα που αφορούν στην Εθνικη Στρατηγικη για την Κοινωνικη και Αλληλέγγυα Οικονοµία - αξιολόγηση, παρακολούθηση της εφαρµογής και επικαιροποίηση της Εθνικής Στρατηγικής - εισήγηση προς τον Υπουργο Εργασίας για την εκπόνηση µελετών και προγραµµάτων σχετικα µε την προώθηση της εφαρµογής της Εθνικής Στρατηγικής για την Κοινωνικη και Αλληλέγγυα Οικονοµία üειδική Γραµµατεία Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονοµίας

42 Συνεταιρισµοί Εργαζόµενων (Ν. 4430/2016) ü Αστικοι Συνεταιρισµοι ü Καταστατικο σκοπο τη «συλλογικη ωφέλεια», ü Διαθέτουν εκ του νόµου εµπορικη ιδιότητα ü Μέλη τους είναι αποκλειστικα και µόνο φυσικα πρόσωπα, τα οποία επιθυµούν να βιοποριστούν, παράγοντας απο κοινου αγαθα και υπηρεσίες για τρίτους ü Μέλος ενός Συνεταιρισµου Εργαζοµένων δεν µπορει να είναι µέλος άλλου Συνεταιρισµου Εργαζοµένων ü Τουλ. 3 φυσικά πρόσωπα ü Εγγραφή στο Μητρώο ü Μερίδες όπως Κοιν.Σ.Επ. (τουλ. 100ευρώ 1 έως 3) ü Ευθύνη όπως Κοιν.Σ.Επ. ü Εγγραφή στον ΟΑΕΕ ü Ανάρτηση προσκλήσεων σε ηλεκτρονική σελίδα όπως Κοιν.Σ.Επ. ü 25% έως 50% εργαζόµενοι µη µέλη ü Διανοµή κερδών όπως Κοιν.Σ.Επ. ü Πόροι (Πρόγραµµα Δηµόσιων Επενδύσεων Παραχωρήσεις κλπ)

43 SECTION ONE Οι κοινωνικοί συνεταιρισµόι παγκόσµια Καναδάς Αµερική 1 στους 4 1 στους 5 Φινλανδία 60% Ø328 εκατομμύρια κατέχουν μετοχές συμβατικών επιχειρήσεων - 1 δισεκατομμύριο είναι μέλη συνεταιριστικών επιχειρήσεων ØΟι συνεταιριστικές επιχειρήσεις προσφέρουν 100 εκατ. θέσεις εργασίας παγκοσμίως, 20% περισσότερες από τις πολυεθνικές επιχειρήσεις Γερµανία 1 στους 4 ΗΠΑ 120 εκατοµύρια Ιρλανδία 70% Αυστρία 59% Κίνα 160 εκατοµύρια Ινδία 242 εκατοµύρια Πηγές: Co-operatives UK - International Cooperative Alliance 43

44

Νοµικό πλαίσιο Κοινωνικής Επιχειρηµατικότητας. 5ο Μονοπάτι Κοινωνικής Επιχειρηµατικότητας Skywalker. 1

Νοµικό πλαίσιο Κοινωνικής Επιχειρηµατικότητας. 5ο Μονοπάτι Κοινωνικής Επιχειρηµατικότητας Skywalker.  1 Νοµικό πλαίσιο Κοινωνικής Επιχειρηµατικότητας 5ο Μονοπάτι Κοινωνικής Επιχειρηµατικότητας Skywalker 1 Στέλλα Γαµβρέλλη Δικηγόρος, LL.M., Μ.Δ.Ε. Πιστοποιηµένη & Διαπιστευµένη Διαµεσολαβήτρια Υ.Δ.Δ.Α.Δ. Συντονίστρια

Διαβάστε περισσότερα

Νομικό πλαίσιο των Κοιν.Σ.Επ./ Ένταξη στο Γενικό Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας. 4ο Μονοπάτι Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας Skywalker

Νομικό πλαίσιο των Κοιν.Σ.Επ./ Ένταξη στο Γενικό Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας. 4ο Μονοπάτι Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας Skywalker Νομικό πλαίσιο των Κοιν.Σ.Επ./ Ένταξη στο Γενικό Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας 4ο Μονοπάτι Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας Skywalker 1 Στέλλα Γαμβρέλλη Δικηγόρος, LL.M., Μ.Δ.Ε. Πιστοποιημένη & Διαπιστευμένη

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση, Μια Νέα Μορφή Επιχείρησης

Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση, Μια Νέα Μορφή Επιχείρησης Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση, Μια Νέα Μορφή Επιχείρησης Στέλλα Γαμβρέλλη, Δικηγόρος, LL.M., Μ.Δ.Ε. Eσπερίδα της Innovation-Community.gr «Καινοτομία και Εξωστρέφεια» Πολυσυνέδριο Capital & Vision

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (Κοιν.Σ.Επ.)

Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (Κοιν.Σ.Επ.) Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (Κοιν.Σ.Επ.) Με τον ν. 4019/2011 (ΦΕΚ Α 216) θεσπίστηκε μια νέα νομική μορφή, η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (Κοιν.Σ.Επ.) ως φορέας της Κοινωνικής Οικονομίας.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΜΗΤΡΩΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΜΗΤΡΩΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ) Τι είναι η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση; Η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (Κοιν.Σ.Επ.) είναι αστικός συνεταιρισμός κοινωνικού σκοπού με περιορισμένη ευθύνη των μελών του και διαθέτει εκ του

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Ίδρυσης Ίδρυσης-Σύστασης Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης (Κοιν.Σ.Επ.)

Διαδικασία Ίδρυσης Ίδρυσης-Σύστασης Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης (Κοιν.Σ.Επ.) ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Διαδικασία Ίδρυσης Ίδρυσης-Σύστασης Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης (Κοιν.Σ.Επ.) Με τον ν. 4019/2011 (ΦΕΚ Α 216) θεσπίστηκε νέα νομική μορφή,

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασίες Ίδρυσης Επιχειρήσεων Διαδικασίες Ίδρυσης-Σύστασης Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης (Κοιν.Σ.Επ.)

Διαδικασίες Ίδρυσης Επιχειρήσεων Διαδικασίες Ίδρυσης-Σύστασης Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης (Κοιν.Σ.Επ.) Διαδικασίες Ίδρυσης Επιχειρήσεων Διαδικασίες Ίδρυσης-Σύστασης Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης (Κοιν.Σ.Επ.) Με τον ν. 4019/2011 (ΦΕΚ Α 216) θεσπίστηκε νέα νομική μορφή, η Κοινωνική Συνεταιριστική

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Κοιν.Σ.Επ.) ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ

Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Κοιν.Σ.Επ.) ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Κοιν.Σ.Επ.) ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ Λευκάδα, Μάιος 2013 Τι είναι η Κοινωνική Οικονομία; ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (Ν. 4019/2011)

ΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (Ν. 4019/2011) (Ν. 4019/2011) ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΠΡΑΣΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» Α.Σ. «ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ»» Γιώργος Μπιθυμήτρης Σύμβουλος συγχρηματοδοτούμενων

Διαβάστε περισσότερα

Πώς και γιατί να συστήσετε μια Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση

Πώς και γιατί να συστήσετε μια Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Πώς και γιατί να συστήσετε μια Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση H Ραγδαία ανάπτυξη του κλάδου στο πλαίσιο τοπικών πρωτοβουλιών για την αντιμετώπιση της παρατεταμένης ύφεσης, της διευρυνόμενης ανεργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΟ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΟΔΩΡΑ ΝΤΕΡΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ M.A. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΡΙΑ

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΟ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΟΔΩΡΑ ΝΤΕΡΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ M.A. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΡΙΑ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΟ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΟΔΩΡΑ ΝΤΕΡΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ M.A. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΥΠΕΡΟΧΗ ΑΤΟΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΚΟΙΝΣΕΠ)

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΚΟΙΝΣΕΠ) ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΚΟΙΝΣΕΠ) ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Κλεισόβης 12 Αθήνα, Τ.Κ. 10677 TΗΛ: 210-3303060 FΑΧ: 210-3801777 mail: epeksa@otenet.gr Website:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΣΕΠ: Ένα Χρήσιμο Εργαλείο για τις Τοπικές Κοινωνίες

ΚΟΙΝΣΕΠ: Ένα Χρήσιμο Εργαλείο για τις Τοπικές Κοινωνίες ΚΟΙΝΣΕΠ: Ένα Χρήσιμο Εργαλείο για τις Τοπικές Κοινωνίες Βασικές αρχές: Αλληλεγγύη Κοινωνική συνοχή Υπεροχή του ατόμου έναντι του κεφαλαίου, Κοινωνική υπευθυνότητα και δημοκρατική λήψη αποφάσεων Στην Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Συχνές Ερωτήσεις / Απαντήσεις

Συχνές Ερωτήσεις / Απαντήσεις Συχνές Ερωτήσεις / Απαντήσεις 1. Πότε θεσμοθετήθηκε η Κοινωνική Οικονομία στην χώρα μας και ποια τα αποτελέσματα έως τώρα;... 2 2. Ποιο είναι το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για την Κοινωνική Οικονομία;... 2

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και λειτουργία ΚOIΝ.Σ.ΕΠ.

Οργάνωση και λειτουργία ΚOIΝ.Σ.ΕΠ. Οργάνωση και λειτουργία ΚOIΝ.Σ.ΕΠ. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας, Τμήμα Μητρώου Κοινωνικής Οικονομίας, γραφείο 105, Σταδίου 29, Τ.Κ. 10110 έτοιμο καταστατικό

Διαβάστε περισσότερα

επιχειρηματιών. Υπάρχει, όμως, μια βασική προϋπόθεση: Να αλλάξουμε τη νοοτροπία μας και να σκεφτόμαστε με το «εμείς» και όχι με το «εγώ».

επιχειρηματιών. Υπάρχει, όμως, μια βασική προϋπόθεση: Να αλλάξουμε τη νοοτροπία μας και να σκεφτόμαστε με το «εμείς» και όχι με το «εγώ». ΟΜΙΛΙΑ Καλησπέρα σε όλους. Ονομάζομαι Αποστολίδου Ελισάβετ, είμαι δικηγόρος και συνεργάτης της Αναπτυξιακής Σύμπραξης ΤΟΠΣΑ ΕΡΜΗΣ, η οποία υλοποιεί στην Θεσσαλονίκη το έργο «Τοπικό σχέδιο δράσης για την

Διαβάστε περισσότερα

Νομικό Πλαίσιο των Κοιν.Σ.Επ. Ένταξη στο γενικό μητρώο κοινωνικής οικονομίας

Νομικό Πλαίσιο των Κοιν.Σ.Επ. Ένταξη στο γενικό μητρώο κοινωνικής οικονομίας Νομικό Πλαίσιο των Κοιν.Σ.Επ. Ένταξη στο γενικό μητρώο κοινωνικής οικονομίας Αθήνα, 2016 Κοινωνική Επιχειρηματικότητα Κοινωνική Διάσταση Κοινωνικός Σκοπός Επιχειρηματική Διάσταση Συνεχή δραστηριότητα στην

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις. (Κοιν.Σ.Επ.)

Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις. (Κοιν.Σ.Επ.) Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.) Τι είναι οι «Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις» του Ν. 4430/2016; Η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (Κοιν.Σ.Επ.), είναι ένας νέος φορέας της

Διαβάστε περισσότερα

Σεπτέμβριος 2016 Η Κοινωνική Επιχειρηματικότητα ως χώρος επιχειρησιακής δράσης, κοινωνικής δικτύωσης και εργασιακής ένταξης.

Σεπτέμβριος 2016 Η Κοινωνική Επιχειρηματικότητα ως χώρος επιχειρησιακής δράσης, κοινωνικής δικτύωσης και εργασιακής ένταξης. Η Κοινωνική Επιχειρηματικότητα ως χώρος επιχειρησιακής δράσης, κοινωνικής δικτύωσης και εργασιακής ένταξης. Τι είναι Κοινωνική οικονομία Κοινωνική Οικονομία (ή τρίτος τομέας) Συνολική οικονομία Σεπτέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Επιχειρηματικότητα

Κοινωνική Επιχειρηματικότητα Κοινωνική Επιχειρηματικότητα Έναρξη - Φορολογικά Ασφαλιστικά- Αδελφόπουλος Θεμιστοκλής MBA, Bsc Οικονομολόγος - Φοροτεχνικός ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Νόμος 4019/2011 Νόμος 4430/2016 ΟΡΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΣΤΟ ΘΡΙΑΣΙΟ ΠΕΔΙΟ»

«ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΣΤΟ ΘΡΙΑΣΙΟ ΠΕΔΙΟ» «ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΣΤΟ ΘΡΙΑΣΙΟ ΠΕΔΙΟ» ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΘΡΙΑΣΊΑ Νέες Γυναίκες της Επιστήμης στην Απασχόληση» Συντονιστής φορέας

Διαβάστε περισσότερα

ΚοινΣΕπ Τι είναι και πώς λειτουργούν με τον νέο Ν. 4430/2016

ΚοινΣΕπ Τι είναι και πώς λειτουργούν με τον νέο Ν. 4430/2016 ΚοινΣΕπ Τι είναι και πώς λειτουργούν με τον νέο Ν. 4430/2016 Ο Νόμος 4430/2016 ο όποιος αφορά την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία ψηφίστηκε τον Οκτώβριο του 2016 και ήρθε να αντικαταστήσει το σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΟΔΗΓΟΥ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ Επιστημονικός Σύμβουλος

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Οικονομία Συνεταιριστική Επιχειρηματικότητα

Κοινωνική Οικονομία Συνεταιριστική Επιχειρηματικότητα Κοινωνική Οικονομία Συνεταιριστική Επιχειρηματικότητα Ενότητα 6: Κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις Δρ. Ανδρονίκη Καταραχιά Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Επιχειρηματικότητα

Κοινωνική Επιχειρηματικότητα Κοινωνική Επιχειρηματικότητα Φορολογικά Λογιστικά Αδελφόπουλος Θεμιστοκλής MBA, Bsc Οικονομολόγος - Φοροτεχνικός ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Νόμος 4019/2011 ΟΡΙΣΜΟΣ κοιν.σ.επ. Η Κοινωνική Συνεταιριστική

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ & Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ & Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ & Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. N. 4019/11 (ΦΕΚ 216 Α/30-9-2011) «Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές

Διαβάστε περισσότερα

Δυνατότητες σύστασης Κοιν.Σ.Επ.: προκλήσεις & τομείς δραστηριοποίησης

Δυνατότητες σύστασης Κοιν.Σ.Επ.: προκλήσεις & τομείς δραστηριοποίησης Δυνατότητες σύστασης Κοιν.Σ.Επ.: προκλήσεις & τομείς δραστηριοποίησης Θεσσαλονίκη, ΑΠΘ, ΔΑΣΤΑ, ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 11 Δεκεμβρίου 2013 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΓΕΩΡΜΑΣ Δρ. Κοινωνιολογίας Κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

FAQ Ποια νομική μορφή να επιλέξουμε για να μπορούμε να θεωρηθούμε φορέας κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας;

FAQ Ποια νομική μορφή να επιλέξουμε για να μπορούμε να θεωρηθούμε φορέας κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας; FAQ Ποια νομική μορφή να επιλέξουμε για να μπορούμε να θεωρηθούμε φορέας κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας; Σύμφωνα με το νόμο η νομική μορφή του εγχειρήματος δε συνδέεται με την αναγνώριση του ως

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ/ ΟΙ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΝΟΜΗ ΤΑΞΗ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ/ ΟΙ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΝΟΜΗ ΤΑΞΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ/ ΟΙ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΝΟΜΗ ΤΑΞΗ ΙΩΑΝΝΑ ΛΑΓΟΥΜΙΔΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ Τ: 2103627270 Κ: 6944391697 e-mail: law@lagoumidou.gr www.lagoumidou.gr Τι να κάνω; Από την

Διαβάστε περισσότερα

Nέο Θεσμικό Πλαίσιο για την Κοινωνική & Αλληλέγγυα Οικονομία (ΚΑΛΟ) ν.4430/2016 (Α 205)

Nέο Θεσμικό Πλαίσιο για την Κοινωνική & Αλληλέγγυα Οικονομία (ΚΑΛΟ) ν.4430/2016 (Α 205) Nέο Θεσμικό Πλαίσιο για την Κοινωνική & Αλληλέγγυα Οικονομία (ΚΑΛΟ) ν.4430/2016 (Α 205) Έλενα Καλημέρη, Δικηγόρος, Ειδική Συνεργάτης Γραφείο Αναπληρώτριας Υπουργού Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις στην Ελλάδα: Πού εντοπίζεται το κοινωνικό στη θεωρία και στην πράξη;

Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις στην Ελλάδα: Πού εντοπίζεται το κοινωνικό στη θεωρία και στην πράξη; Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις στην Ελλάδα: Πού εντοπίζεται το κοινωνικό στη θεωρία και στην πράξη; Οικονομολόγος, Δρ. στην Κοινωνική Οικονομία, Παρατηρητήριο Κοινωνικών και Οικονομικών Εξελίξεων,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.)

ΠΡΑΚΤΙΚΑ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.) ΠΡΑΚΤΙΚΑ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.) ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ «ΦΙΛΑΔΕΛΦΟΣ» ΔΡΑΜΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΜΟΛΟΚΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Γραμματεία Κ.ΑΛ.Ο Δ/νση Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας

Ειδική Γραμματεία Κ.ΑΛ.Ο Δ/νση Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας Ειδική Γραμματεία Κ.ΑΛ.Ο Δ/νση Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας ΚΑΛΟ ATHENS EXPO 2017 1η Έκθεση Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (1-3 Νοεμβρίου 2017) Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

Α.Σ. Δίκτυο Αλληλεγγύης Solidarity Network. Θεσμικό και Κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας των Κοιν.Σ.ΕΠ στην Ελλάδα

Α.Σ. Δίκτυο Αλληλεγγύης Solidarity Network. Θεσμικό και Κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας των Κοιν.Σ.ΕΠ στην Ελλάδα Α.Σ. Δίκτυο Αλληλεγγύης Solidarity Network Θεσμικό και Κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας των Κοιν.Σ.ΕΠ στην Ελλάδα ΗΠράξη«ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ» υλοποιείται στο

Διαβάστε περισσότερα

Χαρακτηριστικά εταιρικών μορφών και προϋποθέσεις ίδρυσής τους

Χαρακτηριστικά εταιρικών μορφών και προϋποθέσεις ίδρυσής τους Χαρακτηριστικά εταιρικών μορφών και προϋποθέσεις ίδρυσής τους 1. Γιατί να επιλέξετε να συστήσετε μια ατομική επιχείρηση; Η πιο βασική μορφή ιδιοκτησιακού καθεστώτος επιχείρησης είναι η ατομική επιχείρηση.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ»

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» «H AΠΑΣΧΟΛΗΣΗ A ΩΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» Ημερίδα του ΠΑΣΥΠΚΑ «Δράσεις ένταξης των κινητικά αναπήρων στην παραγωγική διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

2. Ανάλογα με τον ειδικότερο σκοπό τους, οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις διακρίνονται στις εξής κατηγορίες:

2. Ανάλογα με τον ειδικότερο σκοπό τους, οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις διακρίνονται στις εξής κατηγορίες: ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΩΣ ΔΙΑΔΟΧΗ ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΙΚΑΡΙΑΣ Το θέμα της λειτουργίας του Γηροκομείου Ικαρίας αποζητά μια άμεση λύση, η οποία θα προέρχεται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ο τομέας της Κοινωνικής Οικονομίας Σε πολλές προηγμένες αλλά και αναπτυσσόμενες οικονομίες έχει αρχίσει να αναπτύσσεται ένας τρίτος τομέας ανάμεσα στο Κράτος και στην αγορά,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ

ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής ΚΕΣΥΠ- Ελευσίνας ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ Βασικός παράγοντας για την ευημερία μιας κοινωνίας Βασικές Ισορροπίες: «Κέρδος-Κοινωνία», «Ατομικότητα-συλλογικότητα»

Διαβάστε περισσότερα

Η κοινωνική οικονομία στην Ελλάδα

Η κοινωνική οικονομία στην Ελλάδα Η κοινωνική οικονομία στην Ελλάδα Νομοθεσία Ν. 4019/2011, ΦΕΚ 221/9-2-2012 (Περιλαμβάνει πρότυπο καταστατικό) Κοινωνική Οικονομία "το σύνολο των οικονομικών, επιχειρηματικών, παραγωγικών και κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Α 10432 ΑΘΗΝΑ : Β. ΜΠΕΡΟΥΤΣΟΥ ΤΗΛ. : 210-5285569 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 20 FAX : 210-5229840

ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Α 10432 ΑΘΗΝΑ : Β. ΜΠΕΡΟΥΤΣΟΥ ΤΗΛ. : 210-5285569 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 20 FAX : 210-5229840 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Οργανισμός ΑΘΗΝΑ, 10/04/2012 Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων ΑΡ. ΠΡΩΤ.ΔΙΑΣΦ/Φ3/41/28207 Επαγγελματιών ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 367 18 Ιανουαρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 56 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 61621/Δ5.2643 Τήρηση και λειτουργία του Γενικού Μητρώου Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Μάθηµα 2ο: Διακρίσεις των επιχειρήσεων

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Μάθηµα 2ο: Διακρίσεις των επιχειρήσεων ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Μάθηµα 2ο: Διακρίσεις των επιχειρήσεων Γιατί µας ενδιαφέρουν? Κριτήρια για την διάκριση των επιχειρήσεων είναι: (α) ο τοµέας της οικονοµίας στον οποίον δραστηριοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ. Δικαιούχοι Προγράμματος. Επιλέξιμοι κλάδοι

ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ. Δικαιούχοι Προγράμματος. Επιλέξιμοι κλάδοι Η GENECON αναλαμβάνει την υποστήριξη, τον έλεγχο και την παρακολούθηση καθ όλη τη διάρκεια του έργου, η οποία περιλαμβάνει τη σύνταξη, την υποβολή και τη διαδικασία χρηματοδότησης των προτάσεων. Για δωρεάν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΠΑΙΔΕΙΑ. Α Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Καζάκου Γεωργία, ΠΕ09 Οικονομολόγος

ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΠΑΙΔΕΙΑ. Α Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Καζάκου Γεωργία, ΠΕ09 Οικονομολόγος 1 ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΠΑΙΔΕΙΑ Α Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 Ο ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 10.4 Κοινωνική ευθύνη των επιχειρήσεων 10.4 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1/15 Κοινωνία Επιχείρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ. Δομή Στήριξης Φορέων Κοινωνικής Οικονομίας και Επιχειρηματικότητας. Αντώνιος Κώστας, Δρ. Κοινωνικής Οικονομίας

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ. Δομή Στήριξης Φορέων Κοινωνικής Οικονομίας και Επιχειρηματικότητας. Αντώνιος Κώστας, Δρ. Κοινωνικής Οικονομίας ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Ονομασία Φορέα: Όνομα συντάκτη: Στοιχεία επικοινωνίας: (τηλέφωνο, e-mail) Δομή Στήριξης Φορέων Κοινωνικής Οικονομίας και Επιχειρηματικότητας Αντώνιος Κώστας, Δρ. Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ Α εκδήλωση κοινωνικοποίησης πληροφόρησης Θεσσαλονίκη, 5 Ιουλίου 2013 ΔΡΑΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακή Στρατηγική για την κοινωνική ένταξη (ΠΕΣΚΕ) Μονάδα Α1 Προγραμματισμού & Αξιολόγησης Προγράμματος

Περιφερειακή Στρατηγική για την κοινωνική ένταξη (ΠΕΣΚΕ) Μονάδα Α1 Προγραμματισμού & Αξιολόγησης Προγράμματος Περιφερειακή Στρατηγική για την κοινωνική ένταξη (ΠΕΣΚΕ) Μονάδα Α1 Προγραμματισμού & Αξιολόγησης Προγράμματος Δημήτρης Κοντογιαννόπουλος τι είναι η ΠΕΣΚΕ; προώθηση κοινωνικής ένταξης καταπολέμηση της φτώχειας

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής: Δημήτρης Ζιώμας Ερευνητής, Επιστημονικός Υπεύθυνος Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Οικονομίας ΕΚΚΕ

Εισηγητής: Δημήτρης Ζιώμας Ερευνητής, Επιστημονικός Υπεύθυνος Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Οικονομίας ΕΚΚΕ Η κινητοποίηση του Κοινωνικού Κεφαλαίου ως βασική συνιστώσα της στρατηγικής για την ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή: Η περίπτωση των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (ΚοινΣΕπ) Εισηγητής: Δημήτρης

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ, ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ (ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ) ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ, ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ (ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ) ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ, ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ (ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ) ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 25.10.2017 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ Ο νομικός τύπος / μορφή που θα επιλεγεί για την έναρξη της επιχειρηματικής

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακός Μηχανισμός Υποστήριξης της Κοινωνικής Οικονομίας στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Περιφερειακός Μηχανισμός Υποστήριξης της Κοινωνικής Οικονομίας στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας Περιφερειακός Μηχανισμός Υποστήριξης της Κοινωνικής Οικονομίας στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας Η Κοινωνική Οικονομία και Επιχειρηματικότητα Σύμφωνα με τον Ν. 4019/2011, Κοινωνική Οικονομία ορίζεται: "το

Διαβάστε περισσότερα

Νέα αντίληψη για την επιχειρηματικότητα και ανταγωνιστικότητα Σ. Κοσκοβόλης ΕΕΑ

Νέα αντίληψη για την επιχειρηματικότητα και ανταγωνιστικότητα Σ. Κοσκοβόλης ΕΕΑ Νέα αντίληψη για την επιχειρηματικότητα και ανταγωνιστικότητα Σ. Κοσκοβόλης ΕΕΑ Τετάρτη 23 Ιανουαρίου 2013, ώρα 18:00 αίθουσα εκδηλώσεων Τ.Ε.Ε. (Αθήνα, Νίκης 2, 1ος όροφος) Οι νέες τεχνολογίες στην παραγωγή,

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα για τις Κοινωνικές Δομές Δήμων στο πλαίσιο του ΕΠ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Ημερίδα για τις Κοινωνικές Δομές Δήμων στο πλαίσιο του ΕΠ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας Ημερίδα για τις Κοινωνικές Δομές Δήμων στο πλαίσιο του ΕΠ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 2014-2020 Ενεργοποίηση των Κοινωνικών Δομών του ΘΣ 9 Λαμία 31.05.2016 Οι Πόροι του ΕΠ Το ΕΠ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Διαβάστε περισσότερα

«Δυνατότητες ανάπτυξης της περιοχής του Πολιχνίτου με το νέο θεσμικό και χρηματοδοτικό πλαίσιο»

«Δυνατότητες ανάπτυξης της περιοχής του Πολιχνίτου με το νέο θεσμικό και χρηματοδοτικό πλαίσιο» «Δυνατότητες ανάπτυξης της περιοχής του Πολιχνίτου με το νέο θεσμικό και χρηματοδοτικό πλαίσιο» Περιεχόμενα της παρουσίασης Ποιος είναι ο στόχος της σημερινής εκδήλωσης Πως βλέπουμε εμείς τον σχεδιασμό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ «ΦΙΛΑΔΕΛΦΟΣ»

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ «ΦΙΛΑΔΕΛΦΟΣ» ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ «ΦΙΛΑΔΕΛΦΟΣ» ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΚΤΙΒΙΣΜΟ ΣΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ Ο νόμος 4019/11 Μας δίνει τη δυνατότητα να δημιουργήσουμε πολλές δομές, μέσα στην ΚΟΙΝΣΕΠ με σκοπό την παροχή

Διαβάστε περισσότερα

«Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» 1

«Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» 1 «Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΙ ΑΦΟΡΑ ΠΟΙΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΔΟΤΗΘΟΥΝ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Το Πρόγραμμα «ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΜΟΝΗ.ΓΕΝΙΑ»

Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΜΟΝΗ.ΓΕΝΙΑ» Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΜΟΝΗ.ΓΕΝΙΑ» στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με τίτλο:, της δράσης 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες κοινωνικές ομάδες», της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Πρόληψη

Διαβάστε περισσότερα

Νεανική και Νέα Επιχειρηματικότητα στην Πράξη

Νεανική και Νέα Επιχειρηματικότητα στην Πράξη Νεανική και Νέα Επιχειρηματικότητα στην Πράξη Εκδήλωση ΣΕΣΜΑ στο πλαίσιο του Capital + Vision 2013 Αθήνα, 11/11/2013 Γιώργος Κρικέλας Δ/νων Σύμβουλος MENTORING AE 1. Τι χαρακτηριστικά έχουν οι φορείς

Διαβάστε περισσότερα

Τήρηση και λειτουργία του Γενικού Μητρώου Κοινωνικής Οικονομίας του Ν. 4019/2011 (ΦΕΚ 216/Α) «Κοινωνική Οικονομία και

Τήρηση και λειτουργία του Γενικού Μητρώου Κοινωνικής Οικονομίας του Ν. 4019/2011 (ΦΕΚ 216/Α) «Κοινωνική Οικονομία και ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ταχ. Δ/νση Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Όμιλος ThinkΠ. Κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία. Προβλήματα και καλές πρακτικές.

Όμιλος ThinkΠ. Κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία. Προβλήματα και καλές πρακτικές. ThinkPi: Κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία. Προβλήματα και καλές πρακτικές. Όμιλος ThinkΠ Δευτέρα, 25 Απριλίου 2016, 19.00π.μ. - 21.30μ.μ, Πάρκο ΚΑΠΑΨ, Αμπελόκηποι ( Οδός Λάμψα και Τριφυλλίας), Αίθουσα

Διαβάστε περισσότερα

Ο θεσµός και το νοµικό πλαίσιο της κοινωνικής επιχειρηµατικότητας - Παραδείγµατα κοινωνικών επιχειρήσεων

Ο θεσµός και το νοµικό πλαίσιο της κοινωνικής επιχειρηµατικότητας - Παραδείγµατα κοινωνικών επιχειρήσεων ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑΤΗΝΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΤΗΣΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ(ΤΟΠΣΑ) «Ενθαρρύνοντας την επιχειρηματικότητα και την απασχόληση στον τομέα της μεταποίησης, στην Π.Ε. Θεσσαλονίκης» Ο θεσµός και το νοµικό πλαίσιο της κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Ε.)

ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Ε.) ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Ε.) Έννοια και χαρακτηριστικά της Ο.Ε. Σύσταση της Ο.Ε., διατυπώσεις Αντικείμενο της λογιστικής εισφοράς, βασικές λογιστικές εγγραφές, σύσταση της Ο.Ε. Η λογιστική παρακολούθηση της

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Κοινωνικής Οικονομίας

Οδηγός Κοινωνικής Οικονομίας 2014 Οδηγός Κοινωνικής Οικονομίας Ράνια Φιλοπούλου Υπ. Φυσικού Αντικειμένου Πράξης ΤοΠ.Σ.Α., ΑμΚΕ «Αθηνά-Κοινωνική Μέριμνα» 20/10/2014 Περιεχόμενα Εισαγωγή... 2 1. Διαβάζοντας το γράμμα του Νόμου 4019/2011-Το

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης: «Εύθραυστες Ανθρώπινες Μονάδες Νοτίου Έβρου»

ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης: «Εύθραυστες Ανθρώπινες Μονάδες Νοτίου Έβρου» Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «Α.Σ. ΝΟΤΙΟΥ ΕΒΡΟΥ» στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με τίτλο: «Εύθραυστες Ανθρώπινες Μονάδες Νοτίου, της δράσης 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες κοινωνικές ομάδες»,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 1. Ορισμός εμπορικής πράξης (σελ.77) 2. Αντικειμενικό, υποκειμενικό, μικτό και σύστημα οργανωμένης επιχείρησης.(σελ.77-79) 3. Πρωτότυπα(φύσει) εμπορικές πράξεις του χερσαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ «ΜΕΣΣΗΝΙΑ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ «ΜΕΣΣΗΝΙΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ «ΜΕΣΣΗΝΙΑ» «ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ TΟΠΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ν.4430/2016 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει)

Ν.4430/2016 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) ΦΕΚ 205/Α/31-10-2016 Ν.4430/2016 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονοµία και ανάπτυξη των φορέων της και άλλες διατάξεις Άρθρο 1 Σκοπός ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ: «ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΥΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ»

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ: «ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΥΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ: «ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΥΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικοί συντελεστές Μισθωτών-Συνταξιούχων:

Φορολογικοί συντελεστές Μισθωτών-Συνταξιούχων: Φορολογικοί συντελεστές Μισθωτών-Συνταξιούχων: 0-20.000,00 22% 20.000,01-30.000,00 29% 30.000,01-40.000,00 37% 40.000,01 και άνω 45% Για τα εισοδήματα που αποκτώνται από το φορολογικό έτος 2016 και επόμενα,

Διαβάστε περισσότερα

Περιοχή Παρέμβασης. Δήμος Μάνδρας-Ειδυλλίας. Δικαίωμα Συμμετοχής

Περιοχή Παρέμβασης. Δήμος Μάνδρας-Ειδυλλίας. Δικαίωμα Συμμετοχής Αθήνα 1/5/2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΤΟΠΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ ΕΥΔΥΛΛΙΑΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Χάρτης του εθελοντισµού προς τα παιδιά στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα

Ο Χάρτης του εθελοντισµού προς τα παιδιά στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ο Χάρτης του εθελοντισµού προς τα παιδιά στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα Μάνθου Γιώτα Ψυχολόγος / Κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηµα β εξαµήνου: Εµπορία (Μάρκετινγκ) αγροτικών προϊόντων και αγροβιοτεχνίας

Μάθηµα β εξαµήνου: Εµπορία (Μάρκετινγκ) αγροτικών προϊόντων και αγροβιοτεχνίας Μάθηµα β εξαµήνου: Εµπορία (Μάρκετινγκ) αγροτικών προϊόντων και αγροβιοτεχνίας 1 Η έννοια της «Επιχείρησης» Η έννοια της «Επιχειρηµατικότητας» Η έννοια του «Μάρκετινγκ» Η έννοια της «Στρατηγικής» ιαδικασίες

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Διοίκηση Επιχειρήσεων

Εισαγωγή στην Διοίκηση Επιχειρήσεων Εισαγωγή στην Διοίκηση Επιχειρήσεων Ενότητα 10: ΝΟΜΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Μαυρίδης Δημήτριος Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός ένταξης των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (Κοιν.Σ.Επ.) στο Μητρώο Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας και χρηματοδότησης από το

Πρακτικός Οδηγός ένταξης των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (Κοιν.Σ.Επ.) στο Μητρώο Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας και χρηματοδότησης από το Πρακτικός Οδηγός ένταξης των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (Κοιν.Σ.Επ.) στο Μητρώο Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας και χρηματοδότησης από το Ταμείο Κοινωνικής Οικονομίας ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 Ο «Πρακτικός

Διαβάστε περισσότερα

Είδος Επιχειρήσεων & Νοµικά Ζητήµατα

Είδος Επιχειρήσεων & Νοµικά Ζητήµατα Είδος Επιχειρήσεων & Νοµικά Ζητήµατα Το υφιστάµενο νοµικό καθεστώς προδιαγράφει σε σηµαντικό Βαθµό αρκετούς περιορισµούς ενός επιχειρηµατικού σχεδίου Βασικά Θέµατα Νοµικό Πλαίσιο Επιχειρήσεων Επιλογή Νοµικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 592 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ - ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΚΕΡΔΩΝ 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΦΟΡΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 7 -Γενικά 7 -Σε ποιές περιπτώσεις επιβάλλεται ο φόρος συγκέντρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα ΟΑΕΔ για την Απασχόληση Ανθρώπων με Αναπηρία

Προγράμματα ΟΑΕΔ για την Απασχόληση Ανθρώπων με Αναπηρία Προγράμματα ΟΑΕΔ για την Απασχόληση Ανθρώπων με Αναπηρία Προγράμματα ΟΑΕΔ 1. Ειδικό τριετές Πρόγραμμα ενίσχυσης εργοδοτών με επιχορήγηση που αντιστοιχεί στο ύψος των συνολικών ασφαλιστικών εισφορών, για

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» / ΕΣΠΑ 2007 2013. Δράση: Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1.

Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» / ΕΣΠΑ 2007 2013. Δράση: Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» / ΕΣΠΑ 2007 2013 Δράση: Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. «Αίτηση Συμμετοχής Δήλωση - Προσφορά Φορέων / Δομών» ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 4430/2016

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 4430/2016 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 4430/2016 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 4430/2016 ΦΕΚ 205/Α/31-10-2016 Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία και ανάπτυξη των φορέων της και άλλες διατάξεις. ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Νέα Καινοτοµική Επιχειρηµατικότητα» 1

«Νέα Καινοτοµική Επιχειρηµατικότητα» 1 «Νέα Καινοτοµική Επιχειρηµατικότητα» Προδηµοσίευση του Προγράµµατος ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΙ ΑΦΟΡΑ ΠΟΙΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙ ΟΤΗΘΟΥΝ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΕΛ-ΟΔΙ. Αθήνα, 16 Ιανουαρίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΔΑ: ΒΙΨΕΛ-ΟΔΙ. Αθήνα, 16 Ιανουαρίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 201 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 29 Ταχ. Κώδικας : 101 10

Διαβάστε περισσότερα

Α.Σ. «ΣΥΝ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ» Ταχ. ν/ση : Κυψέλης 16 113 62 Αθήνα Τηλέφωνο : 210 8215853 Fax : 210 8215853 Ιστοσελίδες: www.keaep.gr E-mail: keaep@otenet.gr Αθήνα, 26/11/2012 Αρ. Πρωτ. εξερχόµενου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ Ι ΕΩΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΜΕΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ Ι ΕΩΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΜΕΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ Ι ΕΩΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΜΕΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΡΓΟ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 3.1.2.γ ΤΟΥ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ ΠΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήµαρχος Θεσσαλονίκης

Ο ήµαρχος Θεσσαλονίκης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Θεσσαλονίκη 8 Μαρτίου 2017 Αρ. Πρωτ.: 22773/287 EΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασίες σύστασης επιχειρήσεων. Τύποι Επιχειρήσεων Προϋποθέσεις ίδρυσης

Διαδικασίες σύστασης επιχειρήσεων. Τύποι Επιχειρήσεων Προϋποθέσεις ίδρυσης Διαδικασίες σύστασης επιχειρήσεων Τύποι Επιχειρήσεων Προϋποθέσεις ίδρυσης Τύποι Επιχειρήσεων Παρακάτω παρουσιάζονται οι πιο βασικοί τύποι επιχειρήσεων και τις προϋποθέσεις που πρέπει που πρέπει να πληροί

Διαβάστε περισσότερα

Δασικοί Συνεταιρισμοί σε νέους ρόλους-μια πράσινη πρόταση στη δασοπονία Βασιλική Νάκου, Δασοπόνος

Δασικοί Συνεταιρισμοί σε νέους ρόλους-μια πράσινη πρόταση στη δασοπονία Βασιλική Νάκου, Δασοπόνος Δασικοί Συνεταιρισμοί σε νέους ρόλους-μια πράσινη πρόταση στη δασοπονία Βασιλική Νάκου, Δασοπόνος Ομιλία από την εκδήλωση διαλόγου των Οικολόγων Πράσινων που πραγματοποιήθηκε στα Γρεβενά στις 23.04.2013

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 4430/2016. Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία και ανάπτυξη των φορέων της και άλλες διατάξεις.

ΝΟΜΟΣ 4430/2016. Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία και ανάπτυξη των φορέων της και άλλες διατάξεις. ΝΟΜΟΣ 4430/2016 Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία και ανάπτυξη των φορέων της και άλλες διατάξεις. NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4430 ΦΕΚ 205/31.10.2016 Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία και ανάπτυξη των φορέων της

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνικές Επιχειρήσεις: Βασικές έννοιες και αρχές, κυριότερα χαρακτηριστικά και συγκριτικά πλεονεκτήματα

Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνικές Επιχειρήσεις: Βασικές έννοιες και αρχές, κυριότερα χαρακτηριστικά και συγκριτικά πλεονεκτήματα Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνικές Επιχειρήσεις: Βασικές έννοιες και αρχές, κυριότερα χαρακτηριστικά και συγκριτικά πλεονεκτήματα Νοέμβριος 2013 ΖΙΩΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Ερευνητής, Επιστημονικός Υπεύθυνος Παρατηρητηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμός και παραδείγματα κοινωνικών επιχειρήσεων. Σοφία Αδάμ. Σεμινάριο: Δημιουργώντας μια κοινωνική επιχείρηση

Ορισμός και παραδείγματα κοινωνικών επιχειρήσεων. Σοφία Αδάμ. Σεμινάριο: Δημιουργώντας μια κοινωνική επιχείρηση Ορισμός και παραδείγματα κοινωνικών επιχειρήσεων Σοφία Αδάμ Σεμινάριο: Δημιουργώντας μια κοινωνική επιχείρηση Σύνοψη Τι είναι μια κοινωνική επιχείρηση; Ποια είναι τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά/οι ιδιαίτερες

Διαβάστε περισσότερα

I. ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

I. ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ I. ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ α) Ι ΡΥΣΗ ΑΕ [1] Στοιχεία ΑΕ Σελ. 3 [2] Ιδρυτική πράξη και καταστατικό ΑΕ Σελ. 5 [3] Ελάχιστο υποχρεωτικό περιεχόµενο καταστατικού ΑΕ - Τροποποίηση αυτού Σελ. 6 [4] Eπωνυµία AE και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ MONH.ΓΕΝΙΑ 100 ΆΝΕΡΓΟΙ ΑΡΧΗΓΟΊ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΏΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΏΝ

ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ MONH.ΓΕΝΙΑ 100 ΆΝΕΡΓΟΙ ΑΡΧΗΓΟΊ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΏΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΏΝ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ MONH.ΓΕΝΙΑ 100 ΆΝΕΡΓΟΙ ΑΡΧΗΓΟΊ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΏΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΏΝ ΕΝΗΜΈΡΩΣΗ - ΚΑΤΆΡΤΙΣΗ - ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΉ - ΔΙΚΤΎΩΣΗ ΕΝΤΑΞΗ ΑΝΈΡΓΩΝ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Στη γραμμή των οριζόντων» ΠΡΟΣΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Στη γραμμή των οριζόντων» ΠΡΟΣΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Στη γραμμή των οριζόντων» ΠΡΟΣΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Στη γραμμή των οριζόντων» υλοποιεί την Πράξη «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική Παρουσίαση των διαφοροποιήσεων από το καθεστώς της Γενικής Επιχειρηματικότητας Μάιος 2017

Συνοπτική Παρουσίαση των διαφοροποιήσεων από το καθεστώς της Γενικής Επιχειρηματικότητας Μάιος 2017 Καθεστώτος ενισχύσεων «Νέες ανεξάρτητες ΜΜΕ» του αναπτυξιακού N. 4399/2016 Συνοπτική Παρουσίαση των διαφοροποιήσεων από το καθεστώς της Γενικής Επιχειρηματικότητας Μάιος 2017. Εισαγωγή Στις παρακάτω διαφάνειες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Μεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Σχέδιο για την Ανάπτυξη της Κοινωνικής Οικονομίας και Επιχειρηματικότητας

Στρατηγικό Σχέδιο για την Ανάπτυξη της Κοινωνικής Οικονομίας και Επιχειρηματικότητας Στρατηγικό Σχέδιο για την Ανάπτυξη της Κοινωνικής Οικονομίας και Επιχειρηματικότητας Ηράκλειο, 2014 Κοινωνική Επιχειρηματικότητα Κοινωνική Διάσταση Κοινωνικός Σκοπός Επιχειρηματική Διάσταση Συνεχή δραστηριότητα

Διαβάστε περισσότερα

Η µεγαλύτερη και υγιέστερη πρωτοβάθµια Συνεταιριστική Οργάνωση της χώρας µε πάνω από 81.000 ενεργούς συνεταίρους.

Η µεγαλύτερη και υγιέστερη πρωτοβάθµια Συνεταιριστική Οργάνωση της χώρας µε πάνω από 81.000 ενεργούς συνεταίρους. 1 Η µεγαλύτερη και υγιέστερη πρωτοβάθµια Συνεταιριστική Οργάνωση της χώρας µε πάνω από 81.000 ενεργούς συνεταίρους. Η Τράπεζα που εξυπηρετεί γρήγορα και αποτελεσµατικά, τους Οργανισµούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα» Ιούλιος 2011 ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα» ΜΕΡΟΣ Α ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης έργου ορισμένου χρόνου

Ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης έργου ορισμένου χρόνου ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Καραολή & Δημητρίου 20, ΤΚ 55131 Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη Τηλ-Φαξ: 2310 410121 E-mail: info@gnossi-ngo.org Θεσσαλονίκη, 21/06/2013 Ανακοίνωση για τη σύναψη

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΠΡΟΣΑΡΜΟ-ΖΩ»

Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΠΡΟΣΑΡΜΟ-ΖΩ» Πρέβεζα 06-03-2013 Αρ. πρωτ: 6611 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: ΤΟΠΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Η ΕΤΑΝΑΜ

Διαβάστε περισσότερα