INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY"

Transcript

1 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: :04:19 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΦΥΟ-ΦΩ3 ΔΜ. ΔΞΔΗΓΝΛ ΑΛΑΟΡΖΡΔΝ ΠΡΝ ΓΗΑΓΗΘΡΝ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Αζήλα, ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ Αξ. πξση. :Γ3δ/Γ.Φ.13.2./Γ.Ξ. νηθ ΓΔΛΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΓΖΚΝΠΗΑΠ ΓΔΗΑΠ ΘΑΗ ΞΖΟΔΠΗΥΛ ΓΔΗΑΠ Γ/ΛΠΖ ΞΟΥΡΝΒΑΘΚΗΑΠ ΦΟΝΛΡΗΓΑΠ ΓΔΗΑΠ ΘΑΗ ΞΟΝΙΖΤΖΠ ΡΚΖΚΑ Γ ΑΓΥΓΖΠ ΓΔΗΑΠ ΘΑΗ ΞΟΝΙΖΤΖΠ ΓΗΔΘΛΠΖ ΓΖΚΝΠΗΑΠ ΓΔΗΑΠ ΡΚΖΚΑ Α ΚΔΡΑΓΝΡΗΘΥΛ ΘΑΗ ΚΖ ΚΔΡΑΓΝΡΗΘΥΛ ΛΝΠΖΚΑΡΥΛ Σαρ. Γηεχζπλζε Πιεξνθνξίεο Σειέθσλν Αξηζηνηέινπο 17 : : Φ. Καιχβα :. Υαηδεραξαιάκπνπο :Δ. Νεζηψηε : ,1617 ΞΟΝΠ: ΞΗΛΑΘΑΠ ΑΞΝΓΔΘΡΥΛ ΓΗΑ ΔΛΔΟΓΔΗΑ Δ Ο Κ Ζ Λ Δ Ρ Η Θ Ζ Δ Γ Θ Θ Ι Η Ν Π ΘΔΚΑ: «Ξαξνρή νδεγηώλ, πιεξνθνξηώλ θαη δηεπθξηλήζεσλ ζε ζέκαηα αξκνδηόηεηαο ηνπ πνπξγείνπ γείαο ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηεο αξ Φ.6/304/75662/Γ1/ , (ΦΔΘ 1296 η. Β /2014 ) ΘΑ κε ηίηιν Θαζνξηζκόο ηνπ ηύπνπ, ηνπ πεξηερνκέλνπ, ησλ όξσλ θαη πξνϋπνζέζεσλ θαηάξηηζεο, ρνξήγεζεο, θύιαμεο, επεμεξγαζίαο θαη αμηνπνίεζεο ηνπ Αηνκηθνύ Γειηίνπ γείαο ηνπ Καζεηή (Α.Γ..Κ.)» Οη Γ/λζεηο Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο θαη Πξφιεςεο θαζψο θαη Γεκφζηαο Τγείαο, ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 17 (παξ. 2α εδ. αα, γγγ, εε,) θαη ηνπ άξζξνπ 19 ( παξ. 2δ εδ. αα, εε) αληίζηνηρα, ηνπ Π.Γ. 106 (ΦΔΚ 173/η.Α / ) «Οξγαληζκφο ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο», έρνπλ αξκνδηφηεηεο ζρεηηθά κε ηελ παξαθνινχζεζε ηεο πγείαο ηνπ γεληθνχ πιεζπζκνχ, ηελ πξναγσγή ηεο πγείαο κεηέξαο θαη παηδηνχ, ηελ αλάπηπμε πξνγξακκάησλ θαη δξάζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θξνληίδα ηεο νηθνγέλεηαο, ηεο κεηξφηεηαο θαη ηνπ παηδηνχ, ηεο αγσγήο πγείαο θαη πξφιεςεο, θαζψο θαη ηεο δηακφξθσζεο θαλφλσλ πγηεηλήο γηα ην πξνζρνιηθφ θαη ζρνιηθφ πεξηβάιινλ. 1

2 ε ζπλέρεηα ηεο ππ αξηζκ πξση. Τ1/Γ.Π./νηθ.46580/ εξκελεπηηθήο εγθπθιίνπ ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο (ΑΓΑ: ΒΙΙ6Θ-9ΞΣ), νη ζπλαξκφδηεο Γ/λζεηο ζχκθσλα κε ηηο αλσηέξσ αξκνδηφηεηεο, ελεκεξψλνπλ γηα ζέκαηα ηνπ Αηνκηθνχ Γειηίνπ Τγείαο ηνπ Μαζεηή (Α.Γ.Τ.Μ.), ζε επίπεδν εθαξκνγήο ηνπ απφ ηηο Μνλάδεο Τγείαο ΔΤ ΠΔΓΤ θαη αξκφδηνπο ηαηξνχο, ελφςεη έλαξμεο εγγξαθψλ γηα ην λέν ζρνιηθφ έηνο , ηα αθφινπζα: Α. ΓΔΛΗΘΑ Αλαθνξηθά κε ηηο δηαδηθαζίεο έθδνζεο ηνπ Αηνκηθνχ Γειηίνπ Τγείαο ηνπ Μαζεηή γηα ηελ εγγξαθή καζεηψλ-ηξηψλ θαη ρξήζεο απηνχ ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο (Π.Δ. & Γ.Δ.), ζαο ελεκεξψλνπκε: 1. χκθσλα κε ηε παξ.1 ηνπ άξζξνπ 7, ησλ Π.Γ 200/98 & 201/98 (ΦΔΚ 161 η. Α ) θαη φπσο εηδηθφηεξα αλαθέξεηαη ζε ζρεηηθέο εγθπθιίνπο πνπ θαη έηνο εθδίδνληαη απφ ηε Γ/λζε πνπδψλ Πξνγξακκάησλ θαη Οξγάλσζεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ, Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, νη εγγξαθέο ησλ λεπίσλ θαη ησλ καζεηψλ γηα θάζε ζρνιηθφ έηνο πξαγκαηνπνηνχληαη απφ 1 έσο 21 Ινπλίνπ ηνπ πξνεγνχκελνπ ζρνιηθνχ έηνπο. χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ πεξηπηψζεσλ 2, 3 θαη 4 ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ Ν. 4229/2014 (ΦΔΚ 8 η. Α / ), φπσο αληηθαηαζηάζεθαλ (πεξ. 3 θαη 4) κε ην άξζξν 53 ηνπ Ν. 4238/2014 (ΦΔΚ 38 η. Α / ), κεηαμχ ησλ απαηηνχκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ γηα ηελ εγγξαθή ζην λεπηαγσγείν θαη ζηελ Α ηάμε ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ είλαη θαη ηα εμήο: Δπίδεημε ηνπ Βηβιηαξίνπ Τγείαο ηνπ Παηδηνχ (Β.Τ.Π.) ή πξνζθφκηζε άιινπ ζηνηρείνπ, ζην νπνίν θαίλεηαη φηη έγηλαλ ηα πξνβιεπφκελα εκβφιηα. Σν Αηνκηθφ Γειηίν Τγείαο ηνπ Μαζεηή 2. Με ηελ πεξίπησζε 1 ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ Ν. 4229/2014 (ΦΔΚ 8 η. Α / ) αληηθαζίζηαηαη ε παξάγξαθνο 3 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν.3194/2013 (ΦΔΚ 267 η. Α ) «Ρχζκηζε εθπαηδεπηηθψλ ζεκάησλ θαη άιιεο δηαηάμεηο» θαη θαζνξίδεηαη ην λέν ζεζκηθφ πιαίζην πνπ δηέπεη ην Αηνκηθφ Γειηίν Τγείαο ηνπ Μαζεηή (Α.Γ.Τ.Μ.) σο αθνινχζσο: «3. ηηο ζρνιηθέο κνλάδεο Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηεξείηαη, κε ηελ επζχλε ησλ δηεπζπληψλ ησλ ζρνιηθψλ απηψλ κνλάδσλ, Αηνκηθφ Γειηίν Τγείαο Μαζεηή (Α.Γ.Τ.Μ.). Σν Α.Γ.Τ.Μ. θαηαξηίδεηαη κεηά απφ ηε ιήςε ηαηξηθνχ ηζηνξηθνχ θαη ηε δηελέξγεηα θπζηθήο εμέηαζεο ή, εθφζνλ απαηηείηαη, θαη παξαθιηληθήο εμέηαζεο. Σελ επζχλε ζπκπιήξσζεο ηνπ Α.Γ.Τ.Μ. έρνπλ νη παηδίαηξνη ή νη γεληθνί γηαηξνί ή, ζε εηδηθέο πεξηπηψζεηο, νη παζνιφγνη, αλεμαξηήησο κνλάδαο ή θνξέα πνπ ππεξεηνχλ ή ζπλεξγάδνληαη, θαζψο θαη αλεμάξηεηνη ηδηψηεο ηαηξνί ησλ αλσηέξσ εηδηθνηήησλ. ε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο γηα ιφγνπο πξνζβαζηκφηεηαο είλαη δπλαηή ε ζπκπιήξσζή ηνπ θαη απφ άιινπο ηαηξνχο. Σν πεξηερφκελν ηνπ Α.Γ.Τ.Μ. είλαη απφξξεην θαη δελ είλαη αλαθνηλψζηκν εθηφο ησλ πεξηπηψζεσλ ελεκέξσζεο ησλ αξκνδίσλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ αξκνδίσλ ηαηξψλ επαγγεικαηηψλ πγείαο, γηα ηε ιήςε κέηξσλ πξνζηαζίαο θαη πξνάζπηζεο ηεο πγείαο θαη ηεο δσήο ησλ καζεηψλ/ηξησλ, θαζψο θαη γηα ηε ζηήξημε απηψλ ζην πιαίζην ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο. Η θαηάξηηζε, ηήξεζε θαη ρξήζε ηνπ Α.Γ.Τ.Μ. θαη ε ελ γέλεη επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ πνπ πεξηέρεη ην Α.Γ.Τ.Μ. γίλεηαη ππφ ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ 2

3 λ. 2472/1997 (Α 50). Με απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Πνιηηηζκνχ, Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ θαη Τγείαο θαζνξίδεηαη ν ηχπνο, ην πεξηερφκελν, νη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο θαηάξηηζεο, ρνξήγεζεο, θχιαμεο, επεμεξγαζίαο θαη αμηνπνίεζεο ηνπ Α.Γ.Τ.Μ., θαζψο θαη θάζε άιιε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα.» Σν Αηνκηθφ Γειηίν Τγείαο Μαζεηή θαζνξηδφηαλ κε ηελ αξηζκ /Γ4 «Καζνξηζκφο ηχπνπ, πεξηερνκέλνπ θαη ηξφπνπ ελεκέξσζεο ηνπ Αηνκηθνχ Γειηίνπ Τγείαο (Α.Γ.Τ)» (ΦΔΚ 859 η. Β / ) ΚΤΑ θαη πιένλ θαζνξίδεηαη κε ηελ αξ Φ.6/304/75662/Γ1/ , (ΦΔΚ 1296 η. Β /2014 ) κε ηίηιν «Καζνξηζκφο ηνπ ηχπνπ, ηνπ πεξηερνκέλνπ, ησλ φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ θαηάξηηζεο, ρνξήγεζεο, θχιαμεο, επεμεξγαζίαο θαη αμηνπνίεζεο ηνπ Αηνκηθνχ Γειηίνπ Τγείαο ηνπ Μαζεηή (Α.Γ.Τ.Μ.)» θαη απνηειεί δηθαηνινγεηηθφ πνπ θαηαηίζεηαη ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο ηεο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. 3. Με ην Ν. 4238/2014 (ΦΔΚ 38 η. Α / ) «Πξσηνβάζκην Δζληθφ Γίθηπν Τγείαο (Π.Δ.Γ.Τ.), αιιαγή ζθνπνχ Δ.Ο.Π.Τ.Τ. θαη ινηπέο δηαηάμεηο», ξπζκίδνληαη κεηαμχ άιισλ ζέκαηα αλακφξθσζεο ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ ζην πιαίζην ηεο Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο, αλαδηάξζξσζεο ησλ δεκφζησλ δνκψλ παξνρήο ππεξεζηψλ Π.Φ.Τ. ηνπ Π.ΔΓ.Τ., ν ζεζκφο ηνπ νηθνγελεηαθνχ ηαηξνχ θ.ι.π.. Οη ζρεηηθέο κεηαβνιέο πνπ έρνπλ πξνθχςεη απφ ηε κεηαθνξά κνλάδσλ πγείαο απφ ην Δ..Τ. θαη ηνλ Δ.Ο.Π.Τ.Τ. ζην Π.ΔΓ.Τ. δηακνξθψλνπλ έλα λέν θαζεζηψο παξνρήο ππεξεζηψλ Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο ζην πιαίζην ησλ Σνπηθψλ Γηθηχσλ Τπεξεζηψλ Π.Φ.Τ. ησλ Σνκέσλ Π.Φ.Τ. (ΣΟ.Π.Φ.Τ.) ηεο ρψξαο. Με ηηο εγθπθιίνπο: α) αξ. πξση. Τ3/Γ.Π./νηθ.23726/ (ΑΓΑ: ΒΙΞΠΘ-7ΓΤ), «Γηαδηθαζία εθαξκνγήο Ν. 4238/2014- Γηεπθξηλήζεηο γηα ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ησλ Μνλάδσλ Τγείαο ηνπ Π.Δ.Γ.Τ.» β) αξ. πξση. Τ3/Γ.Π./νηθ.34408/ (ΑΓΑ: ΒΙΗΥΘ-Ξ97), «Γηαδηθαζία εθαξκνγήο Ν. 4238/2014 Γηεπθξηλήζεηο γηα ηα Κέληξα Τγείαο θαη ηηο απνθεληξσκέλεο κνλάδεο ηνπο ζην πιαίζην έληαμεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ Π.Δ.Γ.Τ.» ξπζκίδνληαη εηδηθφηεξα θαηά πεξίπησζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηε ιεηηνπξγία ησλ ελ ιφγσ κνλάδσλ πγείαο ζην πιαίζην ηνπ Π.Δ.Γ.Τ. νη παξερφκελεο ππεξεζίεο θξνληίδαο πγείαο ησλ νπνίσλ ζπλδένληαη θαη κε ηελ εμέηαζε ησλ παηδηψλ γηα ηε ζπκπιήξσζε θαη ρνξήγεζε ηνπ Α.Γ.Τ.Μ. 4. Καηφπηλ ησλ αλσηέξσ, ε Γηεχζπλζε Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο θαη Πξφιεςεο θαη Γεκφζηαο Τγείαο, ηνπ Τ.Τ., πξνθεηκέλνπ λα εμππεξεηεζνχλ νη καζεηέο-ηξηεο θαη νη νηθνγέλεηέο ηνπο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ Α.Γ.Τ.Μ., παξέρνπλ κε ηελ παξνχζα εγθχθιην δηεπθξηλήζεηο ηελ άκεζε δηεμαγσγή ελεξγεηψλ γηα ηελ παξνρή νδεγηώλ, πιεξνθνξηώλ θαη δηεπθξηλήζεσλ ζε ζέκαηα αξκνδηόηεηαο ηνπ πνπξγείνπ γείαο ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηεο αξ Φ.6/304/75662/Γ1/ , (ΦΔΘ 1296 η. Β /2014) ΘΑ κε ηίηιν Θαζνξηζκόο ηνπ ηύπνπ, ηνπ πεξηερνκέλνπ, ησλ όξσλ θαη πξνϋπνζέζεσλ θαηάξηηζεο, ρνξήγεζεο, θύιαμεο, επεμεξγαζίαο θαη αμηνπνίεζεο ηνπ Αηνκηθνύ Γειηίνπ γείαο ηνπ Καζεηή (Α.Γ..Κ.), σο αθνινχζσο : 3

4 Β. ΘΔΚΑΡΑ ΞΝ ΠΣΔΡΗΕΝΛΡΑΗ ΚΔ ΡΝ Α.Γ..Κ. Άξζξν 1. Έλλνηα θαη ζθνπόο ηνπ Α.Γ..Κ. α) ηελ παξάγξαθν 1 θαζηεξψλεηαη ην Αηνκηθφ Γειηίν Τγείαο Μαζεηή (Α.Γ.Τ.Μ.), σο ηαηξηθφ πηζηνπνηεηηθφ παξαθνινχζεζεο ηεο πγείαο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ θαηά ηε δηάξθεηα θνίηεζεο απηψλ ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο ηεο Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο (Π.Δ. & Γ.Δ.), θαζψο θαη σο δηθαηνινγεηηθφ εγγξαθήο ησλ παηδηψλ ζην Νεπηαγσγείν θαηά ηελ πξψηε εγγξαθή θαζψο θαη γηα ηελ Α Σάμε ηνπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ. β) Σν ΑΓΤΜ: i. ζηελ παξάγξαθν 2.α αλαθέξεηαη φηη ην Α.Γ.Τ.Μ. έρεη πξνιεπηηθφ ραξαθηήξα, απνζθνπεί ζηελ πξνζηαζία θαη ηελ πξνάζπηζε ηεο πγείαο θαη ηεο δσήο ησλ καζεηψλ θαη ησλ καζεηξηψλ θαζψο θαη ηε ζηήξημε απηψλ, κε ηε ιήςε κέηξσλ. ii. ζηελ παξάγξαθν 2.β αλαθέξεηαη φηη ην Α.Γ.Τ.Μ. απνηειεί κέζν επηθνηλσλίαο ηνπ ηαηξνχ κε ηε ζρνιηθή κνλάδα θαη πεξηέρεη ηα πνξίζκαηα ηεο ηαηξηθήο εμέηαζεο ηνπ καζεηή/ηξηαο πνπ αθνξνχλ ζην ζρνιείν. iii. ζηελ παξάγξαθν 2.δ, αλαθέξεηαη φηη ην Α.Γ.Τ.Μ. έρεη ραξαθηήξα ηαηξηθνχ πηζηνπνηεηηθνχ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 122 «πεξί ηζνηηκίαο ησλ ηαηξηθψλ πηζηνπνηεηηθψλ» ηνπ Ν. 2071/1992 «Δθζπγρξνληζκφο θαη Οξγάλσζε πζηήκαηνο Τγείαο» (ΦΔΚ 123 η.α / ), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη σο ζήκεξα. iv. ζηελ παξάγξαθν 2.ζη αλαθέξεηαη φηη ην Α.Γ.Τ.Μ. πιεξνθνξεί ην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο θνίηεζεο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ γηα ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηεπθφιπλζή ησλ εθπαηδεπηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη ζπλδένληαη κε ηελ θαηάζηαζε πγείαο θαη ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. Σν γεγνλφο απηφ επηηξέπεη ηελ αμηνπνίεζε ησλ ζρεηηθψλ κε ηελ πγεία πιεξνθνξηψλ απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ ψζηε λα πξνβεί ζηε ιήςε θαηάιιεισλ θαηά πεξίπησζε παηδαγσγηθψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ κέηξσλ, κεζφδσλ, εξγαιείσλ θ.ι.π. πνπ δηεπθνιχλνπλ ηε ζπκκεηνρή ηνπ καζεηή /ηξηαο ζηελ εθπαίδεπζε θαη ζηε βειηίσζε ηεο αληηκεηψπηζεο ησλ φπνησλ ζεκάησλ πξνθχπηνπλ. γ) ηελ παξάγξαθν 4 νξίδεηαη φηη ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ Α.Γ.Τ.Μ., ιακβάλνπλ γλψζε νη αξκφδηνη δηδάζθνληεο θαζψο θαη νη ηαηξνί ή άιινη αξκφδηνη θαηά πεξίπησζε επαγγεικαηίεο πγείαο, γηα ηε ιήςε κέηξσλ πξνζηαζίαο θαη πξνάζπηζεο ηεο πγείαο θαη ηεο δσήο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ θαζψο θαη γηα ηε ζηήξημε απηψλ, ζην πιαίζην ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο. δ) ηελ παξάγξαθν 5 νξίδεηαη φηη νη ηαηξνί θαη νη επαγγεικαηίεο πγείαο πνπ ππεξεηνχλ ζηελ πιεζηέζηεξε Μνλάδα Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Τγείαο (Δ..Τ.) ή πνπ εληάζζνληαη ζην Π.Δ.Γ.Τ., δειαδή ηα Κέληξα Τγείαο, ηα Πνιπδχλακα Πεξηθεξεηαθά Ιαηξεία, ηα Δμσηεξηθά Ιαηξεία Ννζνθνκείσλ, νη Μνλάδεο Τγείαο ηνπ Π.Δ.Γ.Τ. θ.ι.π., ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο θνίηεζεο ηνπ καζεηή/ηξηαο δύλαληαη, κε ηε ζύκθσλε γλώκε ηνπ γνλέα/θεδεκόλα λα 4

5 ιακβάλνπλ γλώζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ Α.Γ..Κ. γηα ηνπο καζεηέο/ηξηεο πνπ παξνπζηάδνπλ ζνβαξά πξνβιήκαηα πγείαο (π.ρ. λνζήκαηα θαξδηνινγηθά, αιιεξγίεο, λεπξνινγηθά, κεηαβνιηζκνύ θ.ι.π.), έηζη ώζηε κεηά από ζρεηηθή ελεκέξσζή ηνπο, λα έρνπλ ηε δπλαηόηεηα άκεζεο παξέκβαζεο ζε πεξηπηώζεηο επείγνπζαο αλάγθεο, ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ αξκόδην δηεπζπληή ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. Η ελ ιφγσ ξχζκηζε έρεη σο ζηφρν ζε ζπλέρεηα ησλ αλσηέξσ λα ζέζεη ζε εηνηκφηεηα ηηο κνλάδεο πγείαο, ψζηε ζε πεξίπησζε εθδήισζεο έθηαθηνπ ζπκβάληνο λα γίλνληαη άκεζα νη ελέξγεηεο κεηαθνξάο ηνπ καζεηή/ηξηαο ζηελ πιεζηέζηεξε ελεκεξσκέλε κνλάδα πγείαο θαζψο θαη λα παξέρνπλ νδεγίεο γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ καζεηή θαηά πεξίπησζε έσο ηε κεηαθνξά ηνπ. Δίλαη απαξαίηεην σο πξνο ηε δηαζχλδεζε ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ κε πιεζηέζηεξεο κνλάδεο πγείαο γηα ηε δπλαηφηεηα άκεζεο παξέκβαζεο, λα δίλεηαη πξνηεξαηφηεηα ζε αγξνηηθέο θαη εκηαζηηθέο πεξηνρέο. ηηο ζρνιηθέο κνλάδεο ησλ αζηηθψλ πεξηνρψλ πνπ ιεηηνπξγνχλ πνιιέο κνλάδεο πγείαο ε δηαθνκηδή ησλ καζεηψλ/ηξησλ δχλαηαη λα γίλεη είηε απφ ην ΔΚΑΒ πξνο νπνηαδήπνηε εθεκεξεχνπζα κνλάδα πγείαο είηε κε επζχλε ηνπ γνλέα/ θεδεκφλα ζηελ πιεζηέζηεξε ελεκεξσκέλε - γηα ην πξφβιεκα πγείαο ηνπ καζεηή /ηξηαο - κνλάδα πγείαο. Άξζξν 2. Ξεξηερόκελν ηνπ ΑΓΚ α) ηελ παξάγξαθν 1 αλαθέξεηαη φηη ην Α.Γ.Τ.Μ. απνηειεί έλα εληαίν έληππν πνπ ζπκπιεξψλεηαη απφ ηνλ ππεχζπλν ηαηξφ, ζπλνδεχεη δε ηνλ καζεηή/ηξηα θαζ φιε ηε δηάξθεηα ηεο θνίηεζήο ηνπ ζηηο εθάζηνηε ζρνιηθέο κνλάδεο πνπ θνηηά (ζπλεκκέλν 1). β) ηελ παξάγξαθν 2 πεξηγξάθεηαη ε ζχλζεζε ηνπ Α.Γ.Τ.Μ. ην νπνίν πνπ πεξηιακβάλεη ηηο εμήο ελφηεηεο: (1) Γεληθά ζηνηρεία: νλνκαηεπψλπκν ηνπ καζεηή/ηξηαο, εκεξνκελία γέλλεζεο, ηειέθσλν/α γηα επηθνηλσλία κε ηελ νηθνγέλεηα, δηεχζπλζε ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ, ζρνιείν, ηάμε. (2) Ξιεξνθνξίεο γηα ελεκέξσζε ηνπ ζρνιείνπ: πκπιεξψλεηαη απφ ηνλ ηαηξφ πνπ δηελήξγεζε ηελ πξνιεπηηθή ηαηξηθή εμέηαζε. εκεηψλνληαη νη πιεξνθνξίεο πνπ θαηά ηελ θξίζε ηνπ ηαηξνχ πξέπεη λα είλαη ζε γλψζε ησλ ππεχζπλσλ ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο γηα ηελ θαιχηεξε ζηήξημε ηνπ καζεηή/ηξηαο ζηελ έληαμε θαη ζπκκεηνρή ηνπ ζηε ζρνιηθή δσή, ζε ζπλελλφεζε κε ηνλ γνλέα/θεδεκφλα θαη ην ίδην ην παηδί αλάινγα κε ηελ ειηθία θαη ην βαζκφ σξηκφηεηαο, ρσξίο λα παξαιεθζνχλ πιεξνθνξίεο πνπ ε απνπζία ηνπο κπνξεί λα εθζέζεη ζε θίλδπλν ηνλ καζεηή/ηξηα. (3) Γλσκάηεπζε γηα ζπκκεηνρή ζην κάζεκα θπζηθήο αγσγήο, ζε αζιεηηθέο θαη άιιεο δξαζηεξηόηεηεο ηνπ ζρνιείνπ: ηελ ελφηεηα απηή ζχκθσλα κε ηε ζρεηηθή ππνζεκείσζε πνπ αλαγξάθεηαη ζην έληππν ηνπ Α.Γ.Τ.Μ., ηα φζα αλαθέξνληαη δελ αθνξνχλ Παλειιήληνπο ρνιηθνχο Αγψλεο θαη Παλειιήληα ρνιηθά Πξσηαζιήκαηα αιιά νχηε θαη δξαζηεξηφηεηεο πνπ πινπνηνχληαη απφ άιιν θνξέα πιελ ηνπ ρνιείνπ ή ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ, Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ. 5

6 Ο ηαηξφο πνπ πξαγκαηνπνηεί ηελ πξνιεπηηθή εμέηαζε γλσκαηεχεη γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ καζεηή/ηξηαο ρσξίο πεξηνξηζκνχο ή κε πεξηνξηζκνχο ιφγσ πξνβιεκάησλ πγείαο, νπφηε ζεκεηψλνληαη ηα πξνβιήκαηα πγείαο θαη νη πεξηνξηζκνί, ή εάλ είλαη αλαγθαία ε παξαπνκπή γηα εηδηθφ έιεγρν απφ ηαηξφ άιιεο εηδηθφηεηαο πξνθεηκέλνπ λα γίλεη ε ζρεηηθή γλσκάηεπζε, ιφγσ εηδηθψλ ηαηξηθψλ ελδείμεσλ απφ ηελ πξνιεπηηθή εμέηαζε. ε εηδηθέο πεξηπηψζεηο κπνξεί, θαηά ηελ θξίζε ηνπ ηαηξνχ, νη αλσηέξσ πεξηνξηζκνί λα ζπληζηάηαη ν απνθιεηζκφο ηνπ καζεηή/ηξηαο απφ ην κάζεκα ηεο θπζηθήο αγσγήο ή ησλ άιισλ δξαζηεξηνηήησλ. Οη πεξηνξηζκνί θαη ηα πξνβιήκαηα πγείαο πνπ ζεκεηψλνληαη ζηελ παξνχζα ελφηεηα αθνξνχλ ηφζν ζηελ πξνζηαζία ηνπ παηδηνχ φζν θαη ζηελ πξνζηαζία ηνπ ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο (π.ρ. απφ θίλδπλν δηάδνζεο ινηκσδψλ λνζεκάησλ). (4) Γλσκάηεπζε κεηά από εηδηθό έιεγρν γηα ζπκκεηνρή ζην κάζεκα ηεο θπζηθήο αγσγήο, ζε αζιεηηθέο θαη άιιεο δξαζηεξηόηεηεο ηνπ ζρνιείνπ: πκπιεξψλεηαη κφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ ν ηαηξφο πνπ πξαγκαηνπνίεζε ηελ πξνιεπηηθή εμέηαζε ζπλέζηεζε παξαπνκπή ζε ηαηξφ άιιεο εηδηθφηεηαο. Ο ηαηξφο ζηνλ νπνίν παξαπέκθζεθε ν καζεηήο/ηξηα γλσκαηεχεη γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ ρσξίο πεξηνξηζκνχο ή κε πεξηνξηζκνχο θαη αλαινγία ηεο πξνεγνχκελεο ελφηεηαο θαη απφ ηελ νπηηθή ηνπ ηαηξνχ πνπ πξαγκαηνπνηεί ηνλ εηδηθφηεξν έιεγρν. γ) Η γλσκάηεπζε γηα ζπκκεηνρή ζε αζιεηηθέο θαη άιιεο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ζρνιείνπ ζηηο ελφηεηεο (3) θαη (4) ηνπ Α.Γ.Τ.Μ. έρεη ηελ έλλνηα φηη απφ ηνλ ηαηξηθφ έιεγρν πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε δελ βξέζεθαλ ζρεηηθέο αληελδείμεηο. δ) ε πεξίπησζε πνπ ν ηαηξφο πνπ πξαγκαηνπνίεζε ηελ πξνιεπηηθή εμέηαζε παξαπέκςεη ηνλ καζεηή/ηξηα ζε δχν ή πεξηζζφηεξνπο εηδηθνχο ηαηξνχο, ρξεζηκνπνηνχληαη πξφζζεηα θχιια Α.Γ.Τ.Μ. ζηα νπνία ζπκπιεξψλνληαη κφλν νη ελφηεηεο (1) θαη (4). Άξζξν 3. Θαηάξηηζε Ππκπιήξσζε α) ηελ παξάγξαθν 1 αλαθέξεηαη φηη ην Αηνκηθφ Γειηίν Τγείαο Μαζεηή, πξνσζείηαη πξνο ζπκπιήξσζε κε ηελ επζχλε θαη ηε θξνληίδα ησλ γνλέσλ θαη θεδεκφλσλ ησλ καζεηψλ /ηξηψλ, νη νπνίνη ελεξγνχλ ζρεηηθά, επηζθεπηφκελνη ηνπο ηαηξνχο ζπλνδεχνληαο ηα παηδηά θαη πξνζθνκίδνληαο ην Βηβιηάξην Τγείαο ηνπ Παηδηνχ θαζψο θαη θάζε άιιν ζηνηρείν πνπ πηζηνπνηεί ηελ θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπο. β) Σν Α.Γ.Τ.Μ. ζπκπιεξψλεηαη κεηά απφ πξνιεπηηθή ηαηξηθή εμέηαζε πνπ πεξηιακβάλεη ηζηνξηθφ θαη θπζηθή εμέηαζε, ζχκθσλα κε ην «Φύιιν Ηαηξηθήο Δμέηαζεο γηα ην Αηνκηθό Γειηίν γείαο Καζεηή» (ζπλεκκέλν 2). Σν ελ ιφγσ Φχιιν Ιαηξηθήο Δμέηαζεο (Φ.Ι.Δ.) απνηειεί έλα ελδεηθηηθό ππόδεηγκα ιήςεο ηζηνξηθνύ θαη θπζηθήο εμέηαζεο ηνπ παηδηνχ ην νπνίν πεξηιακβάλεη δχν ελφηεηεο κε εξσηήζεηο θαη παξακέηξνπο πνπ δηεπθνιχλνπλ ηελ εθηίκεζε ηεο θαηάζηαζεο πγείαο ηνπ παηδηνχ θαζψο θαη εηδηθφηεξα πεδία φπνπ ζπκπιεξψλνληαη πξφζζεηα ζηνηρεία θαη ζπκπεξάζκαηα απφ ην ηζηνξηθφ θαη ηε θπζηθή εμέηαζε, θαζψο θαη ε εκβνιηαζηηθή θάιπςε. 6

7 ην (Φ.Ι.Δ.) ηίζεηαη ε εκεξνκελία ηεο εμέηαζεο, ε ππνγξαθή θαη ε ζθξαγίδα ηνπ ηαηξνχ ελψ ζε δηαθξηηφ πεδίν ππνγξαθεί ν γνλέαο/ θεδεκφλαο γηα ηελ αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ηαηξηθνχ ηζηνξηθνχ πνπ παξέρνληαη. Ρν (Φ.Η.Δ.) θπιάζζεηαη απζηεξά θαη κόλν ζην αξρείν ηεο Κνλάδαο γείαο όπνπ ππεξεηεί ν ηαηξόο πνπ ζπκπιεξώλεη ην Α.Γ..Κ. ή ζην αξρείν ηνπ ηδηώηε ηαηξνύ ζπλνδεύνληαο ην αληίζηνηρν αληίγξαθν ηνπ Α.Γ..Κ. (όπσο πξνβιέπεηαη ζηελ παξάγξαθν 6 ηνπ άξζξνπ 3 ηεο ζρεηηθήο Θ..Α.). Ν γνλέαο/ θεδεκόλαο δύλαηαη λα ιάβεη αληίγξαθν ηνπ Φ.Η.Δ., εθόζνλ ην επηζπκεί. Ρν Φ.Η.Δ. δελ έρεη ραξαθηήξα ηαηξηθνύ πηζηνπνηεηηθνύ θαη δελ δύλαηαη λα αμηνπνηείηαη από ππεξεζίεο πγείαο θαη γηα θαλέλα ιόγν δε ζπλνδεύεη ην Α.Γ..Κ. πνπ θαηαηίζεηαη ζηε ζρνιηθή κνλάδα δηόηη ηα ζηνηρεία πνπ θέξεη είλαη αμηνπνηήζηκα κόλν από ηνλ ηαηξό. γ) ηελ παξάγξαθν 2 πξνζδηνξίδεηαη φηη ην Α.Γ.Τ.Μ., θαηαξηίδεηαη θαη ζπκπιεξψλεηαη απφ ηαηξνχο ησλ νηθείσλ Μνλάδσλ Τγείαο ηνπ Πξσηνβάζκηνπ Δζληθνχ Γηθηχνπ Τγείαο (Κέληξα Τγείαο, Πνιπδχλακα Πεξηθεξεηαθά Ιαηξεία, Μνλάδεο Τγείαο θιπ) ή ησλ Δμσηεξηθψλ Ιαηξείσλ ησλ Ννζνθνκείσλ ή ησλ ηδησηψλ ηαηξψλ ζπκβεβιεκέλσλ κε ηνλ Δζληθφ Οξγαληζκνχ Παξνρήο Τπεξεζηψλ Τγείαο (Δ.Ο.Π.Τ.Τ.) ή ηνλ αληίζηνηρν αζθαιηζηηθφ θνξέα ησλ γνλέσλ θαη θεδεκφλσλ ή απφ ηδηψηεο ηαηξνχο (ρσξίο ζχκβαζε κε αζθαιηζηηθά ηακεία). δ) ηελ παξάγξαθν 3 θαζνξίδεηαη φηη νη εηδηθφηεηεο ησλ ηαηξψλ πνπ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα θαηάξηηζεο θαη ζπκπιήξσζεο θαη ηελ επζχλε ππνγξαθήο ηνπ Α.Γ.Τ.Μ. είλαη, νη παηδίαηξνη ή νη γεληθνί ηαηξνί ή, ζε εηδηθέο πεξηπηψζεηο, νη παζνιφγνη, ελψ ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο γηα ιφγνπο πξνζβαζηκφηεηαο είλαη δπλαηή ε ζπκπιήξσζε θαη ππνγξαθή ηνπ θαη απφ άιινπο ηαηξνχο. εκεηψλεηαη φηη ε ζπκπιήξσζε ηνπ Α.Γ.Τ.Μ. πξνηείλεηαη λα γίλεηαη θαηά πξνηεξαηφηεηα απφ ηνλ παηδίαηξν πνπ παξαθνινπζεί ην καζεηή/ηξηα δηαρξνληθά εθφζνλ απηφ είλαη εθηθηφ. ε) νη παζνιφγνη ζε εηδηθέο πεξηπηψζεηο δχλαληαη λα θαηαξηίδνπλ θαη λα ζπκπιεξψλνπλ ην Α.Γ.Τ.Μ. εθφζνλ ζηνλ ηφπν κφληκεο θαηνηθίαο ηνπ καζεηή/ηξηαο δελ παξέρεη ππεξεζίεο παηδίαηξνο ή γεληθφο ηαηξφο, θαηφπηλ επηινγήο ηνπ γνλέα ή θεδεκφλα. ζη) ηελ παξάγξαθν 4 θαζνξίδεηαη φηη ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο γηα ιφγνπο πξνζβαζηκφηεηαο, ην Α.Γ.Τ.Μ. δχλαληαη λα θαηαξηίδνπλ θαη λα ζπκπιεξψλνπλ άιινη ηαηξνί θαη εηδηθφηεξα φηαλ δελ παξέρνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο ηαηξνί ησλ εηδηθνηήησλ ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ζε λεζησηηθέο ή νξεηλέο ή δπζπξφζηηεο πεξηνρέο φπνπ ε πιεζηέζηεξε Μνλάδα Τγείαο είλαη ζε κεγάιε απφζηαζε απφ ηνλ ηφπν δηακνλήο ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ καζεηή. δ) ηελ παξάγξαθν 5 γίλεηαη αλαθνξά ζηε κέηξεζε ηεο νπηηθήο νμχηεηαο ηνπ καζεηή/ηξηαο ε νπνία δχλαηαη λα εθηηκάηαη κε θαηάιιειν νπηφηππν απφ ηνπο αξκφδηνπο ηαηξνχο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ Α.Γ.Τ.Μ.. χκθσλα κε ηε παξ ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Π.Γ. 351/1989, νη Δπηζθέπηεο-ηξηεο Τγείαο πνπ ππεξεηνχλ ζε Μνλάδεο Τγείαο ηνπ Πξσηνβάζκηνπ Δζληθνχ Γηθηχνπ Τγείαο, δχλαληαη λα δηελεξγνχλ δνθηκαζία νπηηθήο νμχηεηαο ζπκβάιινληαο ζηε ζπκπιήξσζε ηνπ ΑΓΤΜ απφ ηνλ ππεχζπλν ηαηξφ. 7

8 Δπηζεκαίλεηαη φηη ε εθηίκεζε ηεο νπηηθήο νμχηεηαο (άξζξν 4, παξάγξαθνο 3) γίλεηαη κε νπηφηππν δηακνξθσκέλν κε εηθνλίδηα θαη ζρήκαηα γηα λήπηα θαη παηδηά πνπ εγγξάθνληαη ζην Νεπηαγσγείν θαη ζηελ Α ηάμε ηνπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ, ελψ γηα ηηο ππφινηπεο πεξηπηψζεηο ζπκπιήξσζεο ηνπ Α.Γ.Τ.Μ. γίλεηαη ρξήζε ηνπ νπηφηππνπ κε γξάκκαηα ηχπνπ Snellen. Καηά ζπλέπεηα νη Μνλάδεο Τγείαο ηνπ Πξσηνβάζκηνπ Δζληθνχ Γηθηχνπ Τγείαο, νη ηδηψηεο παηδίαηξνη, γεληθνί ηαηξνί θαη παζνιφγνη πνπ έρνπλ ηελ επζχλε ζπκπιήξσζεο ηνπ Α.Γ.Τ.Μ. είλαη απαξαίηεην λα δηαζέηνπλ ηα θαηάιιεια νπηφηππα γηα ηελ εθηίκεζε ηεο νπηηθήο νμχηεηαο ησλ παηδηψλ. ε πεξίπησζε πνπ απηφ δελ είλαη εθηθηφ νη καζεηέο/ηξηεο παξαπέκπνληαη ζε νθζαικίαηξν. ην «Φχιιν Ιαηξηθήο Δμέηαζεο γηα ην Α.Γ.Τ.Μ» ζηελ εξψηεζε 18 ηνπ ηαηξηθνχ ηζηνξηθνχ ηνπ παηδηνχ πξνβιέπεηαη ν εληνπηζκφο πξνβιεκάησλ φξαζεο, ελψ ζηελ ελφηεηα θπζηθή εμέηαζε ζην δεχηεξν πεδίν θαηαγξάθεηαη ε κέηξεζε ηεο νπηηθήο νμχηεηαο θαη ε δηαπίζησζε ή φρη χπαξμεο ζηξαβηζκνχ. ε) Μεηά ηε ζπκπιήξσζε ηνπ Α.Γ.Τ.Μ απφ ηνλ ή ηνπο θαηά πεξίπησζε αξκφδηνπο ηαηξνχο, απηνί ζπκπιεξψλνπλ ηελ εκεξνκελία, ππνγξάθνπλ θαη ζθξαγίδνπλ ηηο ζρεηηθέο γλσκαηεχζεηο ζηα αλάινγα πεδία. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ νη ηαηξνί ππεξεηνχλ ζε Ννζνθνκεία ή ζε κνλάδεο πγείαο ηνπ Π.Δ.Γ.Τ. απαξαίηεην είλαη ζην πξνβιεπφκελν πεδίν λα ηίζεηαη ε ζθξαγίδα ηνπ θνξέα. ζ) ηελ παξάγξαθν 6 πξνβιέπεηαη ην ζπκπιεξσκέλν Α.Γ.Τ.Μ. λα θαηαηίζεηαη ζηε ζρνιηθή κνλάδα θνίηεζεο ηνπ καζεηή/ηξηαο. Αληίγξαθν θπιάζζεηαη ζηνλ αηνκηθφ θάθειν πγείαο ηνπ καζεηή/ηξηαο ζην αξρείν ηεο κνλάδαο πγείαο ή ηνπ Ιαηξνχ πνπ αλαιακβάλεη ηελ επζχλε ζπκπιήξσζεο ηνπ, ελψ άιιν αληίγξαθν θπιάζζεηαη ζην Βηβιηάξην Τγείαο ηνπ Παηδηνχ απφ ην γνλέα ή θεδεκφλα. Άξζξν 4. Γηάξθεηα ηζρύνο α) ηελ παξάγξαθν 1 πξνζδηνξίδεηαη φηη ην Α.Γ.Τ.Μ. ηζρχεη γηα ηξία (3) ζρνιηθά έηε γηα ηηο ζρνιηθέο κνλάδεο Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο γηα δε ην Νεπηαγσγείν ηζρχεη γηα φιε ηε δηάξθεηα ηεο θνίηεζεο ησλ λεπίσλ ζε απηφ. ηελ παξάγξαθν 2 αλαθέξεηαη φηη ην Α.Γ.Τ.Μ. θαηαηίζεηαη ζηελ νηθεία ζρνιηθή κνλάδα, (i) σο δηθαηνινγεηηθφ εγγξαθήο ηνπ καζεηή/ηξηαο ζην Νεπηαγσγείν θαη ζηελ Α Σάμε ηνπ Γεκνηηθνχ θαη (ii) ζηε έλαξμε θνίηεζεο γηα ηε Γ Σάμε ηνπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ, ηελ Α Σάμε ηνπ Γπκλαζίνπ θαη ηελ Α Σάμε ηνπ Λπθείνπ. β) ηελ παξάγξαθν 5 νξίδεηαη φηη ζε πεξηπηψζεηο φπνπ κεηά ηελ θαηάζεζε ηνπ ΑΓΤΜ έρεη επέιζεη κεηαβνιή ηεο θαηάζηαζεο πγείαο ηνπ καζεηή/ηξηαο ή ησλ παξαγφλησλ θηλδχλνπ, νη γνλείο/θεδεκφλεο ππνρξενχληαη λα θαηαζέηνπλ άκεζα λέν επηθαηξνπνηεκέλν έληππν Α.Γ.Τ.Μ. ζηε ζρνιηθή κνλάδα θνίηεζεο. Άξζξν 5. Ηαηξηθέο εμεηάζεηο γηα ζπκπιήξσζε ηνπ Α.Γ..Κ. α) ην ελ ιφγσ άξζξν αλαθέξεηαη φηη ν ηαηξφο πνπ έρεη ηελ επζχλε θαηάξηηζεο - ζπκπιήξσζεο θαη ππνγξαθήο ηνπ Α.Γ.Τ.Μ., ζπληάζζεη απηφ κεηά απφ πξνιεπηηθή ηαηξηθή εμέηαζε πνπ, πεξηιακβάλεη ηε ιήςε ηαηξηθνχ ηζηνξηθνχ, ηε θπζηθή εμέηαζε ή, εθφζνλ απαηηνχληαη θαη παξαθιηληθέο εμεηάζεηο. 8

9 Η ηαηξηθή εμέηαζε γίλεηαη ζχκθσλα κε ζρεηηθέο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο νη νπνίεο απνηππψλνληαη ζε θχιιν ηαηξηθήο εμέηαζεο γηα ην Αηνκηθφ Γειηίν Τγείαο Μαζεηή (Φ.Ι.Δ., βιπ. ρεηηθή ελφηεηα 3β ηεο παξνχζεο). Δξγαζηεξηαθφο ή άιινο παξαθιηληθφο έιεγρνο θαζψο θαη παξαπνκπή γηα εηδηθφ έιεγρν απφ ηαηξφ άιιεο εηδηθφηεηαο γίλνληαη κόλν επί εηδηθψλ ηαηξηθψλ ελδείμεσλ πνπ αθνξνχλ ηνλ εμεηαδφκελν καζεηή/ηξηα, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο χπαξμεο πξνδηαζεζηθψλ παξαγφλησλ θηλδχλνπ. β) Δπίζεο επηζεκαίλεηαη φηη ε νηθνλνκηθή επηβάξπλζε πνπ πξνθχπηεη γηα ηε δηελέξγεηα ηαηξηθψλ, εξγαζηεξηαθψλ θαη παξαθιηληθψλ εμεηάζεσλ πνπ θξίλνληαη απαξαίηεηεο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ Α.Γ.Τ.Μ., είλαη ζχκθσλε κε ηα φζα νξίδνληαη απφ ηνπο θαλνληζκνχο παξνρψλ πγείαο ηνπ Δ.Ο.Π.Τ.Τ. θαη ησλ ινηπψλ αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ. Άξζξν 6. Ρήξεζε- θύιαμε ηνπ Α.Γ..Κ. α) ηελ παξάγξαθν 1 θαζνξίδεηαη φηη ηα Α.Γ.Τ.Μ. είλαη απφξξεηα έγγξαθα κε αλαθνηλψζηκα, εθηφο ησλ πεξηπηψζεσλ ελεκέξσζεο ησλ αξκφδησλ δηδαζθφλησλ θαη ησλ ησλ αξκφδησλ θαηά πεξίπησζε ηαηξψλ επαγγεικαηηψλ πγείαο, γηα ηε ιήςε κέηξσλ πξνζηαζίαο θαη πξνάζπηζεο ηεο πγείαο θαη ηεο δσήο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ, θαζψο θαη γηα ηε ζηήξημε απηψλ. Σα Α.Γ.Τ.Μ. δηέπνληαη απφ ηηο αξρέο θαη ηνπο θαλφλεο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα θαη ησλ επαίζζεησλ δεδνκέλσλ. β) ηελ παξάγξαθν 4 αλαθέξεηαη φηη ηα ΑΓΤΜ πνπ θπιάζζνληαη ζηηο ρνιηθέο Μνλάδεο θαζψο θαη ηα αληίγξαθα ηνπ Α.Γ.Τ.Μ. θαη ηα θχιια ηαηξηθήο εμέηαζεο γηα ην Α.Γ.Τ.Μ. πνπ θπιάζζνληαη ζην αξρείν ηαηξψλ ή κνλάδσλ πγείαο δχλαληαη λα αμηνπνηνχληαη γηα εξεπλεηηθνχο ζθνπνχο κε ζηφρν ηελ εθηίκεζε ηεο πγείαο ηνπ καζεηηθνχ πιεζπζκνχ ή/θαη ηελ αμηνιφγεζε ηνπ ζεζκνχ θαη ηεο εθαξκνγήο ηνπ ΑΓΤΜ, κε ηελ ηήξεζε ησλ πξνβιεπνκέλσλ δηαηάμεσλ γηα ην απφξξεην ησλ ζηνηρείσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα θαζψο θαη ησλ πξνβιεπνκέλσλ δηαδηθαζηψλ εξεπλεηηθήο πξαθηηθήο θαη ρνξήγεζεο ζρεηηθήο άδεηαο απφ ην Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ, Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ. γ) ηελ παξάγξαθν 5 πξνβιέπεηαη φηη ηα Α.Γ.Τ.Μ. σο έγγξαθα ή ηαηξηθά πηζηνπνηεηηθά είλαη πξνζβάζηκα ζε ειεγθηηθνχο θνξείο ή ππεξεζίεο πνπ ζχκθσλα κε ηελ εηδηθή θαηά πεξίπησζε λνκνζεζία ιεηηνπξγίαο ηνπο έρνπλ ζρεηηθή αξκνδηφηεηα ειέγρνπ. Άξζξν 7. Ππγθξόηεζε θιηκαθίσλ γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ Α.Γ..Κ. ην ελ ιφγσ άξζξν πξνβιέπεηαη φηη θαηά ηελ πεξίνδν ησλ εγγξαθψλ ησλ καζεηψλ/ηξηψλ ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο Π.Δ. θαη Γ.Δ. θαη γηα δηάζηεκα απφ ην Μάην έσο θαη ην επηέκβξην θάζε έηνπο, παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ζπγθξφηεζεο θιηκαθίσλ ηαηξψλ ζε Μνλάδεο Τγείαο ηνπ Πξσηνβάζκηνπ Δζληθνχ Γηθηχνπ Τγείαο, κε ζθνπφ λα δηεπθνιχλεηαη ε δηαδηθαζία θαηάξηηζεο ζπκπιήξσζεο ηνπ Α.Γ.Τ.Μ. θαη ε έγθαηξε ρνξήγεζε απηψλ ζηνπο γνλείο θαη θεδεκφλεο. Οη νηθείεο Γ.Τ.ΠΔ. ζην πιαίζην ησλ αξκνδηνηήησλ θαη ησλ δπλαηνηήησλ ηνπο θαη εθηηκψληαο ηηο θαηά πεξίπησζε γεσγξαθηθέο ηδηαηηεξφηεηεο ησλ πεξηνρψλ ηνπο θαζψο θαη ηηο αλάγθεο πνπ ζπλήζσο πξνθχπηνπλ γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ Α.Γ.Τ.Μ. 9

10 θαινχληαη λα πξνβνχλ ζηε ζπγθξφηεζε θιηκαθίσλ απφ αξκφδηνπο γηαηξνχο πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιπλζνχλ νη νηθνγέλεηεο ησλ καζεηψλ. Άξζξν 8. Γηάζεζε ηνπ ΑΓΚ α) ηελ παξάγξαθν 2 αλαθέξεηαη φηη ηελ επζχλε δηαλνκήο ησλ Α.Γ.Τ.Μ. ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο ηεο Υψξαο έρνπλ νη αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ. Δπίζεο ην Α.Γ.Τ.Μ. δχλαληαη λα πξνκεζεχνληαη νη γνλείο θεδεκφλεο θαη νη εθπαηδεπηηθνί ειεθηξνληθψο απφ ηνπο ηζηφηνπνπο ησλ ζπλαξκφδησλ Τπνπξγείσλ ή κε θσηναληίγξαθν απηνχ. Πηελ παξάγξαθν 3 ξεηώο αλαθέξεηαη όηη ην Α.Γ..Κ. είλαη δεκόζην έγγξαθν θαη δηαλέκεηαη δσξεάλ. β) Σν «Φχιιν Ιαηξηθήο Δμέηαζεο γηα ην Αηνκηθφ Γειηίν Τγείαο Μαζεηή» δηαλέκεηαη κέζσ ηεο παξνχζεο εγθπθιίνπ θαη δηαηίζεηαη ειεθηξνληθψο ζηνπο ζρεηηθνχο ηζηφηνπνπο (βιπ. ελφηεηα Γ ηεο παξνχζεο) γηα ζρεηηθή ελεκέξσζε θαη πιεξνθφξεζε ησλ αξκνδίσλ ηαηξψλ γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ Α.Γ.Τ.Μ.. Άξζξν 9. Α.Γ..Κ. θαη Βηβιηάξην γείαο ηνπ Ξαηδηνύ α) ηελ παξάγξαθν 1 ξεηψο θαζνξίδεηαη φηη ην Α.Γ.Τ.Μ., πνπ έρεη ραξαθηήξα ηαηξηθνχ πηζηνπνηεηηθνχ αληηθαζηζηά θάζε είδνπο ηαηξηθή βεβαίσζε ή πηζηνπνηεηηθό πγείαο πνπ νξίδεηαη σο δηθαηνινγεηηθό εγγξαθήο ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο Ξ.Δ. θαη πεξηγξάθεηαη ζηα Π.Γ. 200 θαη 201 (ΦΔΚ 161 η.α /1998) θαη ζην άξζξν 27 ηνπ Ν (ΦΔΚ 159 η.α /2008) δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 11 παξ. 2, εδάθηα 1, 2, 3 & 4 ηνπ Ν. 4229/2014 (ΦΔΚ 8 η. Α /2014) φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 53 ηνπ Ν. 4238/2014 (ΦΔΚ 38 η. Α /2014). β) ηελ παξάγξαθν 2 αλαθέξεηαη φηη ην Α.Γ.Τ.Μ. απνηειεί εθεμήο απηόλνκν έληππν, ην πεξηερόκελν ηνπ νπνίνπ θαζνξίδεηαη από ηελ παξνύζα Θ..Α. θαη απνζπλδέεηαη από ην Βηβιηάξην γείαο ηνπ Ξαηδηνύ, όπσο νξηδόηαλ κε ηελ ππ αξ. 2 απόθαζε ηεο 216εο / Νινκέιεηαο ηνπ Θ.Δ.Π.. γ) ηελ παξάγξαθν 3 πξνβιέπεηαη φηη γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ Α.Γ.Τ.Μ. ιακβάλνληαη ππφςε δεδνκέλα, θαηαγξαθέο πνπ θαηά πεξίπησζε ζεκεηψλνληαη ζην Βηβιηάξην Τγείαο ηνπ Παηδηνχ θαζψο επίζεο θαη ηα εθάζηνηε ζηνηρεία πνπ πξνθχπηνπλ γηα ηελ θαηάζηαζε πγείαο ηνπ καζεηή/ηξηαο θαη θαηαγξάθνληαη ζην Α.Γ.Τ.Μ. ζεκεηψλνληαη ζην Βηβιηάξην Τγείαο ηνπ Παηδηνχ. Γ. ΚΝΛΑΓΔΠ ΓΔΗΑΠ ΡΝ ΔΘΛΗΘΝ ΠΠΡΖΚΑΡΝΠ ΓΔΗΑΠ ΘΑΗ ΡΝ ΞΟΥΡΝΒΑΘΚΗΝ ΔΘΛΗΘΝ ΓΗΘΡΝ ΓΔΗΑΠ 1. Λακβάλνληαο ππφςε ηηο κεηαξξπζκίζεηο πνπ έρνπλ πξνθχςεη ζην πιαίζην ηνπ Πξσηνβάζκηνπ Δζληθνχ Γηθηχνπ Τγείαο (Π.Δ.Γ.Τ.) θαη ησλ ζρεηηθψλ αλαδηαξζξψζεσλ ησλ κνλάδσλ πγείαο (βιπ. ελφηεηα Α.3. ηεο παξνχζεο εγθπθιίνπ), 10

11 θαινχληαη όινη νη αξκόδηνη θνξείο ζηνπο νπνίνπο ππεξεηνύλ ηαηξνί πνπ έρνπλ ηελ επζύλε ζπκπιήξσζεο ηνπ Α.Γ..Κ., ή εκπιέθνληαη ζηε ρνξήγεζε απηνύ, λα πξνβνύλ ζηηο απαξαίηεηεο πξνβιεπόκελεο από ηα άξζξα ηεο ζρεηηθήο Θ..Α., θαηά πεξίπησζε ελέξγεηεο ώζηε λα εμππεξεηεζνύλ θαηά ην θαιύηεξν θαη ζπληνκόηεξν δπλαηό νη νηθνγέλεηεο ησλ καζεηώλ/ηξηώλ θαηά θύξην ιόγν ηελ πεξίνδν από Κάην έσο θαη Νθηώβξην θάζε έηνπο. Οη Γηνηθήζεηο ησλ Τγεηνλνκηθψλ Πεξηθεξεηψλ ηεο ρψξαο, ζην πιαίζην ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο θαινχληαη λα ζπληνλίζνπλ ηηο κνλάδεο πγείαο ηεο πεξηνρήο επζχλεο ηνπο θαη ηδηαίηεξα απηέο ηνπ Π.Δ.Γ.Τ. γηα ηελ θαιχηεξε εθαξκνγή ηεο ζρεηηθήο Κ.Τ.Α. θαη εξκελεπηηθήο εγθπθιίνπ. 2. Δηδηθφηεξα, νη κνλάδεο πγείαο ηνπ Π.Δ.Γ.Τ. φπσο απηέο ιεηηνπξγνχλ θαη εθαξκνγή ηνπ Ν. 4238/2014 (ΦΔΚ 38 η. Α / ) θαη ζχκθσλα κε ηηο εγθπθιίνπο: α) αξ. πξση. Τ3/Γ.Π./νηθ.23726/ (ΑΓΑ: ΒΙΞΠΘ-7ΓΤ), «Γηαδηθαζία εθαξκνγήο Ν. 4238/2014- Γηεπθξηλήζεηο γηα ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ησλ Μνλάδσλ Τγείαο ηνπ Π.Δ.Γ.Τ.» β) αξ. πξση. Τ3/Γ.Π./νηθ.34408/ (ΑΓΑ: ΒΙΗΥΘ-Ξ97), «Γηαδηθαζία εθαξκνγήο Ν. 4238/2014 Γηεπθξηλήζεηο γηα ηα Κέληξα Τγείαο θαη ηηο απνθεληξσκέλεο κνλάδεο ηνπο ζην πιαίζην έληαμεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ Π.Δ.Γ.Τ.», θαινύληαη λα εμππεξεηνύλ ηηο νηθνγέλεηεο ησλ καζεηώλ/ηξηώλ γηα ηε ζπκπιήξσζε θαη ρνξήγεζε ηνπ Α.Γ..Κ., γηα ηελ ηήξεζε ησλ ζρεηηθώλ αξρείσλ Α.Γ..Κ. θαη Φ.Η.Δ. πνπ ρνξεγνύλ θαζώο θαη λα κεξηκλήζνπλ γηα ηελ δηαζύλδεζε ηνπο κε ηηο ζρνιηθέο κνλάδεο πεξηνρήο επζύλεο ηνπο, πξνθεηκέλνπ, όπνπ απαηηείηαη λα ελεκεξσζνύλ κέζσ ησλ Α.Γ..Κ. γηα ηα ζνβαξά πξνβιήκαηα πγείαο ησλ καζεηώλ/ηξηώλ γηα ηε ιήςε κέηξσλ ζε πεξηπηώζεηο επείγνπζαο αλάγθεο θαη όπσο πεξηγξάθνληαη ζηελ ελόηεηα Β.1.δ. πγθεθξηκέλα: (I) Οη κνλάδεο πγείαο ηνπ Π.Δ.Γ.Τ. (πξψελ Ν.Μ.Τ. ή Σ.Μ.Τ. ηνπ Δ.Ο.Π.Τ.Τ.), φπσο απηέο ιεηηνπξγνχλ ζχκθσλα κε ηελ α) ζρεηηθή εγθχθιην θαινχληαη λα εμππεξεηνχλ ηηο νηθνγέλεηεο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ γηα ηα αλσηέξσ, ζχκθσλα κε ηα φζα νξίδνληαη ζηηο ελφηεηεο (2) παξερφκελεο ππεξεζίεο, (3) σξάξην ιεηηνπξγίαο, (7) ηαηξνί ππνδνρήο, (8) δπλαηφηεηα παξαπνκπήο, (9) νηθνγελεηαθνί ηαηξνί, (10) ηειεθσληθά ξαληεβνχ. (II) Οη κνλάδεο πγείαο ηνπ Π.Δ.Γ.Τ. θαη ζπγθεθξηκέλα ηα Κέληξα Τγείαο θαη νη απνθεληξσκέλεο κνλάδεο ηνπο φπσο απηέο ιεηηνπξγνχλ ζχκθσλα κε ηελ β) ζρεηηθή εγθχθιην θαινχληαη λα εμππεξεηνχλ ηηο νηθνγέλεηεο ησλ καζεηψλ/ ηξηψλ γηα ηα αλσηέξσ ζχκθσλα κε ηα φζα νξίδνληαη ζηηο ελφηεηεο (2) Παξερφκελεο ππεξεζίεο, (3) Ωξάξην ιεηηνπξγίαο, (8) ηαηξνί ππεξεζίαο ππαίζξνπ, (10) ηαηξνί ππνδνρήο, (11) δπλαηφηεηα παξαπνκπήο. 11

12 (III) Λακβάλνληαο ππφςε ηελ ελφηεηα (2) παξερφκελεο ππεξεζίεο ησλ αλσηέξσ α) θαη β) ζρεηηθψλ εγθπθιίσλ, ζηηο νπνίεο αλαθέξεηαη φηη ζηηο κνλάδεο πγείαο ηνπ Π.Δ.Γ.Τ., νη ππεξεζίεο πγείαο παξέρνληαη ηζόηηκα γηα όινπο ηνπο πνιίηεο αλεμάξηεηα από ηελ αζθαιηζηηθή ηνπο ηθαλόηεηα ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ αλαζθαιίζησλ πνιηηώλ. Πύκθσλα κε ηελ ππ αξηζκ. Α3(γ) Γ.Ξ. νηθ / (ΦΔΘ 490/Β / ) «Θαηάξγεζε ηεο ππνρξέσζεο θαηαβνιήο ακνηβήο εμέηαζηξνπ πέληε (5) επξώ ζηηο δεκόζηεο δνκέο ηνπ Δζληθνύ Ππζηήκαηνο γείαο (Δ.Π..)», επηζεκαίλεηαη, όηη ζην πιαίζην εμππεξέηεζεο ησλ νηθνγελεηώλ θαη καζεηώλ ηξηώλ γηα ηε ρνξήγεζε ηνπ Αηνκηθνύ Γειηίνπ γείαο ηνπ Καζεηή, γηα εγγξαθή ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο ηεο Ξ.Δ. θαη ζπκπιήξσζε, γηα ηελ πξνβιεπόκελε ρξήζε ζηελ Γ.Δ., νη ελ ιόγσ ελδηαθεξόκελνη θαηά ηηο επηζθέςεηο ηνπο ζηα πξσηλά θαη απνγεπκαηηλά ηαηξεία ησλ ελ ιόγσ κνλάδσλ πγείαο ηνπ Δ.Π.. θαη ηνπ Ξ.Δ.Γ.., δελ θαηαβάινπλ εμέηαζηξν. Γ. ΔΛΖΚΔΟΥΠΖ ΞΙΖΟΝΦΝΟΖΠΖ: ΠΣΝΙΗΘΥΛ ΚΝΛΑΓΥΛ, ΚΝΛΑΓΥΛ ΓΔΗΑΠ, ΓΝΛΔΥΛ, ΘΖΓΔΚΝΛΥΛ ΘΑΗ ΙΝΗΞΥΛ ΦΝΟΔΥΛ. Όινη νη αλσηέξσ θαηά πεξίπησζε αλαθεξφκελνη ζηελ παξνχζα εγθχθιην ζπλαξκφδηνη θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ δηαδηθαζία ηεο ελ ιφγσ εμππεξέηεζεο, δηεπθφιπλζεο ησλ νηθνγελεηψλ θαη ησλ καζεηψλ/ηξηψλ, θαινχληαη λα νξγαλψζνπλ ν θαζέλαο μερσξηζηά αιιά θαη ζε ζπλεξγαζία, ηηο ελέξγεηεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ έγθαηξε θαη έγθπξε ελεκέξσζε θαη πιεξνθφξεζε ησλ πνιηηψλ, ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο, ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ, ησλ Γ/λζεσλ Π.Δ. θαη Γ.Δ., ησλ κνλάδσλ πγείαο Π.Φ.Τ. ζην πιαίζην ηνπ Δ..Τ. θαη ηνπ Π.Δ.Γ.Τ., ππφ ηνλ θνηλφ γηα φινπο ηίηιν «Σνξήγεζε θαη Ππκπιήξσζε Αηνκηθνύ Γειηίνπ γείαο Καζεηή γηα ρξήζε ζηελ Ξξσηνβάζκηα θαη Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε» σο αθνινχζσο: 1. πνπξγείν γείαο, γεηνλνκηθέο Ξεξηθέξεηεο Οη Γηνηθήζεηο ησλ Τγεηνλνκηθψλ Πεξηθεξεηψλ κεξηκλνχλ γηα ηε δηαβίβαζε ηεο παξνχζαο εγθπθιίνπ ζε φια ηα λνζνθνκεία ηνπ Δ..Τ. (πξνθεηκέλνπ λα ιάβνπλ γλψζε νη επαγγεικαηίεο πγείαο ησλ Δμσηεξηθψλ Ιαηξείσλ) θαη ζε φιεο ηηο κνλάδεο πγείαο ηνπ Π.Δ.Γ.Τ. ηεο πεξηνρήο επζχλεο ηνπο. Οη Γηνηθήζεηο ησλ Τγεηνλνκηθψλ Πεξηθεξεηψλ θαηαρσξνχλ ζην δηαδηθηπαθφ ηνπο ηφπν, ηελ παξνχζα εγθχθιην κε ηα ζρεηηθά έληππα: Αηνκηθφ Γειηίν Τγείαο Μαζεηή (Α.Γ.Τ.Μ.) θαη Φχιιν Ιαηξηθήο Δμέηαζεο γηα ην Αηνκηθφ Γειηίν Τγείαο Μαζεηή (Φ.Ι.Δ.). ε πεξίπησζε πνπ έρνπλ ιεθζεί κέηξα γηα ηελ νξγάλσζε θιηκαθίσλ γηα ηε δηεπθφιπλζε ρνξήγεζεο ηνπ Α.Γ.Τ.Μ., ιακβάλνληαο ππφςε ηηο γεσγξαθηθέο θαη ηνπηθέο ηδηαηηεξφηεηεο θαη αλάγθεο ηνπ καζεηηθνχ πιεζπζκνχ ηεο πεξηνρήο επζχλεο ηνπο, ελεκεξψλνπλ ζρεηηθά ην δηαδηθηπαθφ ηνπο ηφπν θαζψο θαη ηηο αξκφδηεο κνλάδεο πγείαο ψζηε ζε ζπλελλφεζε κε ηηο ζρνιηθέο κνλάδεο λα δηαζθαιίδεηαη ε έγθαηξε εμππεξέηεζε ησλ καζεηψλ/ηξηψλ θαη ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο. 12

13 Σν Τπνπξγείν Τγείαο, θαηαρσξεί ζην δηαδηθηπαθφ ηνπ ηφπν ηελ παξνχζα εγθχθιην (www.moh.gov.gr, ζηελ ελόηεηα «Γηα ηνλ Ξνιίηε» θαη ζηελ ελόηεηα «γεία» - «Γ/λζε Ξξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο γείαο, Ξξνγξάκκαηα Ξ.Φ.., Γξάζεηο»). 2. Ξαλειιήληνο Ηαηξηθόο Πύιινγνο - Ηαηξηθνί Πύιινγνη Η Γηνίθεζε ηνπ Π.Ι.. θαη ησλ θαηά ηφπνπο ηαηξηθψλ ζπιιφγσλ θαινχληαη λα θαηαρσξήζνπλ ζην δηαδηθηπαθφ ηνπο ηφπν, ηελ παξνχζα εγθχθιην κε ηα ζρεηηθά έληππα: Αηνκηθφ Γειηίν Τγείαο Μαζεηή (Α.Γ.Τ.Μ.) θαη Φχιιν Ιαηξηθήο Δμέηαζεο γηα ην Αηνκηθφ Γειηίν Τγείαο Μαζεηή (Φ.Ι.Δ.) πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξσζνχλ νη ηαηξνί κέιε ηνπο αξκφδηνη γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ Α.Γ.Τ.Μ. 3. πνπξγείν Ξνιηηηζκνύ, Ξαηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ Οη αξκφδηεο Γ/λζεηο ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ, Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ θαινχληαη λα κεξηκλήζνπλ γηα ηε δηαβίβαζε ηεο παξνχζαο εγθπθιίνπ ζηηο Γ/λζεηο θαη Σκήκαηα Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηεο ρψξαο πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξσζνχλ νη ζρνιηθέο κνλάδεο, νη εθπαηδεπηηθνί, νη χιινγνη Γνλέσλ θαη Κεδεκφλσλ θαζψο θαη νη γνλείο/θεδεκφλεο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ ψζηε λα εθαξκνζηεί κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν ην λέν ζεζκηθφ πιαίζην γηα ηε ρνξήγεζε ηνπ Α.Γ.Τ.Μ. θαζψο θαη νη επηκέξνπο ξπζκίζεηο ηεο παξνχζεο. Δπηπιένλ, παξαθαιείζζε θαηά ηε δηάξθεηα αιιά θαη κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ πξνβιεπφκελσλ απφ ηελ εγθχθιην δηαδηθαζηψλ, λα ελεκεξψλεηαη ην Τπνπξγείν Τγείαο (πλαξκφδηεο Γ/λζεηο) γηα ηα πξνβιήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ θαηά ηελ εθαξκνγή απηήο πξνθεηκέλνπ λα ηχρνπλ αληηκεηψπηζεο γηα βειηίσζε ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ ζηνπο πνιίηεο. ΠΛΖΚΚΔΛΑ : (2) ζειίδεο. 1. Αηνκηθφ Γειηίν Τγείαο ηνπ Μαζεηή (ζει 1) 2. Φχιιν Ιαηξηθήο Δμέηαζεο γηα ην Αηνκηθφ Γειηίν Τγείαο Μαζεηή (Φ.Ι.Δ.)(ζει.1) Ν ΓΔΛ. ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ ΓΖΚΝΠΗΑΠ ΓΔΗΑΠ ΗΥΑΛΛΖΠ ΚΞΑΠΘΝΕΝΠ 13

14 ΞΗΛΑΘΑΠ ΑΞΝΓΔΘΡΥΛ ΓΗΑ ΔΛΔΟΓΔΗΑ ΚΔ ΠΛΖΚΚΔΛΑ 1. Όιεο νη Τγεηνλνκηθέο Πεξηθέξεηεο ηεο ρψξαο (γηα δηαβίβαζε ζε φια ηα Ννζνθνκεία ηνπ ΔΤ θαη φιεο ηηο κνλάδεο πγείαο ηνπ Π.Δ.Γ.Τ.) 2. Όια ηα Παλεπηζηεκηαθά θαη ηξαηησηηθά Ννζνθνκεία 3. Δ.Ο.Π.Τ.Τ. Γ/λζε ρεδηαζκνχ- Σκήκα : Πξφιεςεο & Πξναγσγήο Τγείαο Κεθηζίαο 39, Μαξνχζη 4. Παλειιήληνο Ιαηξηθφο χιινγνο Πινπηάξρνπ 3 & Τςειάληνπ Αζήλα (κε παξάθιεζε λα δηαλεκεζεί ζηα Μέιε Ι.. ηεο ρψξαο) 5. Δ.Κ.ΔΠ.Τ. Κεθηζίαο 39, Μαξνχζη 6. Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ, Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ α. Γ/λζε πνπδψλ Πξνγξακκάησλ θαη Οξγάλσζεο Π.Δ, Σκήκα Γ β. Γ/λζε πνπδψλ Πξνγξακκάησλ θαη Οξγάλσζεο Γ.Δ, Σκήκα Γ γ. Γ/λζε Φπζηθήο Αγσγήο Αλδξέα Παπαλδξένπ Μαξνχζη 7. Δζλ. Καπνδηζηξηαθφλ Παλεπηζηήκην Αζελψλ Φηινζνθηθή ρνιή Κέληξν Γηαπνιηηηζκηθήο Αγσγήο Πξφγξακκα «Δθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ Ρνκά» Παλ/πνιε, Ιιίζηα 8. Τπνπξγείν Δξγαζίαο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο Γεληθή Γξακκαηεία Πξφλνηαο Α) Γ/λζε Πξνζηαζίαο Οηθνγέλεηαο Β) Γ/λζε Κνηλσληθήο Αληίιεςεο θαη Αιιειεγγχεο (γηα ελεκέξσζε ησλ Κ..Π & Δ.Ο. ηεο ρψξαο) νισκνχ 60 Αζήλα Γ/λζε Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο ηνπ Τ.Τ. ΘΝΗΛΝΞΝΗΖΠΖ ΚΔ ΠΛΖΚΚΔΛΑ 1. Ιλζηηηνχην Τγείαο ηνπ Παηδηνχ Ννζνθνκείν Παίδσλ «Η Αγία νθία» Παπαδηακαληνπνχινπ θαη Θεβψλ Αζήλα 2.ΔΓΤ Σνκέαο Τγείαο ηνπ Παηδηνχ Λεσθφξνο Αιεμάλδξαο 196 Αζήλα

15 3.πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε Βνεζφ πλήγνξν ηνπ Παηδηνχ θ. Γ. Μφζρν Υαιθνθνλδχιε , Αζήλα 4..Δ.Τ.Τ.Π. Πεηξαηψο Αζήλα 5..Γ.Ο.Δ Γ/λζε ρεδηαζκνχ θαη πληνληζκνχ Διέγρσλ Πεηξαηψο & Αιθίθξσλνο 92, Αζήλα 6. ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Αγξάθσλ 3-5,Μαξνχζη ΔΠΥΡΔΟΗΘΖ ΓΗΑΛΝΚΖ 1. Γξαθ. Τπνπξγνχ 2. Γξαθ. Αλ. Τπνπξγνχ 4. Γξαθ. Γεληθψλ Γξακκαηέσλ 5. Γξαθ. Πξντζη. Γελ. Γ/λζεο Γεκφζηαο Τγείαο θαη Τπεξεζηψλ Τγείαο, 6. Γηεχζπλζε Γεκφζηαο Τγείαο (Σκήκα Α ) 7.Γηεχζπλζε Αλάπηπμεο Μνλάδσλ Τγείαο 8. Γ/λζε ηξαηεγηθνχ ρεδηαζκνχ 9. Γ/λζε Π.Φ.Τ. θαη Πξφιεςεο (Σκήκα Γ ) (20) 10. Γ/λζε Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο (κε ηελ παξάθιεζε λα αλαξηεζεί ζηε ηζηνζειίδα ηνπ Τπνπξγείνπ ζηελ ελφηεηα «Γηα ηνλ Πνιίηε» θαη ζηελ ελφηεηα «Τγεία» - «Γ/λζε Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο, Πξνγξάκκαηα Π.Φ.Τ., Γξάζεηο-) 15

16 ΑΣΟΜΙΚΟ ΓΔΛΣΙΟ ΤΓΔΙΑ ΜΑΘΗΣΗ (ε εθαρμογή ηοσ νόμοσ 4229/2014, άρζρο 11, παρ. 2) ΑΔΑ: ΦΥΟ-ΦΩ3 ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ (ΜΔ ΚΔΦΑΛΑΙΑ): Τποσργείο Παηδείας θαη Θρεζθεσμάηων Τποσργείο Τγείας ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΓΔΝΝΗΗ: ΣΗΛ. ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΔ ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΑ: ΥΟΛΔΙΟ: ΣΑΞΗ: Σο Αηομικό Γεληίο Τγείαρ Μαθηηή (ΑΓΤΜ) ηηπείηαι ζηο σολείο και ανηίγπαθό ηος θςλάζζεηαι ζηο Βιβλιάπιο Τγείαρ ηος Παιδιού. Σο πεπιεσόμενο ηος ΑΓΤΜ είναι απόππηηο. ςμπληπώνεηαι μεηά από πποληπηική ιαηπική εξέηαζη πος πεπιλαμβάνει ιζηοπικό και θςζική εξέηαζη, ζύμθυνα με Φύλλο ιαηπικήρ εξέηαζηρ για ηο Αηομικό Γεληίο Τγείαρ Μαθηηή. Πεπαιηέπυ ειδικόρ έλεγσορ γίνεηαι μόνο εάν ςπάπσοςν ειδικέρ ιαηπικέρ ενδείξειρ. ηο ΑΓΤΜ ζημειώνονηαι ηα ποπίζμαηα ηηρ εξέηαζηρ πος αθοπούν ηο σολείο. ε πεπίπηυζη αλλαγήρ ηηρ καηάζηαζηρ ςγείαρ ηος παιδιού ηο ΑΓΤΜ επικαιποποιείηαι με εςθύνη ηυν γονέυν/κηδεμόνυν. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΓΙΑ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΣΟΤ ΥΟΛΔΙΟΤ (Σεκεηώλνληαη κε ζθνπό ηε ζηήξημε ηνπ παηδηνύ ζην Σρνιείν θαη κε ηειηθή απόθαζε ηνπ/ηεο ηαηξνύ, ύζηεξα από ζπλελλόεζε κε γνλέα/θεδεκόλα ή θαη ην παηδί. Δελ πξέπεη λα παξαιεθζνύλ πιεξνθνξίεο πνπ ε απνπζία ηνπο κπνξεί λα εθζέζεη ην παηδί ζε θίλδπλν.) ΓΝΩΜΑΣΔΤΗ ΓΙΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ, Δ ΑΘΛΗΣΙΚΔ ΚΑΙ ΑΛΛΔ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ ΣΟΤ ΥΟΛΔΙΟΤ* ςμμεηοσή συπίρ πεπιοπιζμούρ ςμμεηοσή με πεπιοπιζμούρ > Πποβλήμαηα ςγείαρ και οδηγίερ πεπιοπιζμών: (Από ηελ πξνιεπηηθή εμέηαζε δελ πξνέθπςαλ ιόγνη γηα (Λόγσ πξνβιεκάησλ πγείαο) πεξηνξηζκνύο) Παπαπομπή για ειδικό έλεγσο** (Από ηα ινηπά ζπζηήκαηα δελ ππάξρνπλ επξήκαηα πνπ απαηηνύλ πεξηνξηζκό ζπκκεηνρήο ζε ζρνιηθέο δξαζηεξηόηεηεο) > Διδικόηηηα/ερ όπος γίνεηαι παπαπομπή: Ηκ/λία εμέηαζεο Υπνγξαθή & ζθξαγίδα ηαηξνύ Σθξαγίδα Μνλάδαο Υγείαο (γηα ηαηξνύο ΔΣΥ/ΠΔΓΥ) ΓΝΩΜΑΣΔΤΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΔΙΓΙΚΟ ΔΛΔΓΥΟ** ΓΙΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ, Δ ΑΘΛΗΣΙΚΔ ΚΑΙ ΑΛΛΔ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ ΣΟΤ ΥΟΛΔΙΟΤ* ςμμεηοσή συπίρ πεπιοπιζμούρ ςμμεηοσή με πεπιοπιζμούρ > Πποβλήμαηα ςγείαρ και οδηγίερ πεπιοπιζμών: (Από ηνλ εηδηθό έιεγρν δελ πξνέθπςαλ ιόγνη γηα πεξηνξηζκνύο) > Ιαηπική ειδικόηηηα: (Λόγσ πξνβιεκάησλ πγείαο) > Έλεγσορ πος έγινε: Ηκ/λία εμέηαζεο Υπνγξαθή & ζθξαγίδα ηαηξνύ Σθξαγίδα Μνλάδαο Υγείαο (γηα ηαηξνύο ΔΣΥ/ΠΔΓΥ) * Η παπούζα γνυμάηεςζη δεν ιζσύει για Πανελλήνιοςρ σολικούρ Αγώνερ και Πανελλήνια σολικά Ππυηαθλήμαηα, δεν ιζσύει επίζηρ για ζσολικέρ δπαζηηπιόηηηερ πος ςλοποιούνηαι από άλλο θοπέα πλην ηος σολείος ή ηος Τποςπγείος Παιδείαρ και Θπηζκεςμάηυν. ** Αθνξά ηνλ εηδηθό έιεγρν ν νπνίνο, θαηά ηελ θξίζε ηνπ ηαηξνύ πνπ δηελήξγεζε ηελ πξνιεπηηθή εμέηαζε, είλαη αλαγθαίνο γηα λα γίλεη γλσκάηεπζε ζπκκεηνρήο ζηηο ζρνιηθέο δξαζηεξηόηεηεο. Σηηο πεξηπηώζεηο απηέο, δίλεηαη παξαπεκπηηθό ζεκείσκα κε πεξηγξαθή ησλ αηηίσλ παξαπνκπήο. Επηζηεκνληθή επηκέιεηα: Ιλζηηηνύην Υγείαο ηνπ Παηδηνύ, Δηεύζπλζε Κνηλσληθήο θαη Αλαπηπμηαθήο Παηδηαηξηθήο, Εζληθή Σρνιή Δεκόζηαο Υγείαο, Τνκέαο Υγείαο ηνπ Παηδηνύ 16

17 ΦΤΛΛΟ ΙΑΣΡΙΚΗ ΔΞΔΣΑΗ ΓΙΑ ΣΟ ΑΣΟΜΙΚΟ ΓΔΛΣΙΟ ΤΓΔΙΑ ΜΑΘΗΣΗ (Φςλάζζεηαι ζηο απσείο ηος ιαηπού ή ηηρ Μονάδαρ Τγείαρ) ΑΔΑ: ΦΥΟ-ΦΩ3 Α Θ Δπώλπκν καζεηή/καζήηξηαο Όλνκα καζεηή/καζήηξηαο Ηκ/λία γέλλεζεο Φύιν ΑΜΚΑ ΙΑΣΡΙΚΟ ΙΣΟΡΙΚΟ (Σπκπιεξώλεηαη θαη ππνγξάθεηαη από γνλέα/θεδεκόλα. Εάλ ρξεηάδεηαη, δίλνληαη επεμεγήζεηο ή ζπκπιεξώλεηαη από ηνλ/ηελ ηαηξό.) Ιζηοπικό παιδιού: γενικέρ επυηήζειρ ΝΑΙ ΟΥΙ Ιζηοπικό οικογένειαρ: πποβλήμαηα καπδιάρ (ζςνέσεια) ΝΑΙ ΟΥΙ 1 Έρεη ή είρε πνηέ θάπνηα ζνβαξή αξξώζηηα; 13 Υπάξρεη ζηελ νηθνγέλεηα άηνκν πνπ έρεη εκθαλίζεη ιηπν- 2 Έρεη λνζειεπηεί πνηέ ζε λνζνθνκείν (κε δηαλπθηέξεπζε); ζπκηθό επεηζόδην ή ζπαζκνύο άγλσζηεο αηηηνινγίαο; 3 Έρεη θάλεη πνηέ θάπνηα εγρείξεζε; 14 Υπάξρεη ζηελ νηθνγέλεηα άηνκν πνπ είλαη γλσζηό όηη έρεη 4 Παίξλεη ή έπαηξλε πνηέ θάπνην θάξκαθν ζπζηεκαηηθά; θάπνην θιεξνλνκηθό θαξδηαγγεηαθό λόζεκα, όπσο 5 Έρεη θάπνηα αιιεξγία (ηξνθή, θάξκαθν, άιιν); ππεξηξνθηθή ή δηαηαηηθή κπνθαξδηνπάζεηα, αξξπζκην- Ιζηοπικό παιδιού: πποβλήμαηα καπδιάρ γόλν δεμηά θνηιία, λόζν ηεο Νάμνπ, ζύλδξνκν Marfan, 6 Έρεη δηαγλσζηεί πνηέ πξόβιεκα θαξδηάο ή ππέξηαζε; ζύλδξνκν καθξνύ ή βξαρένο QT, ζύλδξνκν Brugada; 7 Έρεη ζπκβεί πνηέ λα ράζεη ηηο αηζζήζεηο ηνπ θαηά ηελ Ιζηοπικό παιδιού: άλλα θέμαηα άζθεζε ή κεηά από άζθεζε ή ρσξίο εκθαλή αηηία; 15 Τν παηδί έρεη θάλεη πνηέ επεηζόδην ζπαζκώλ; 8 Έρεη πνηέ παξαπνλεζεί γηα πόλν, αίζζεκα πίεζεο ή 16 Έρεη παξνπζηάζεη πνηέ βήρα, ζθύξηγκα ή δπζθνιία βάξνπο ζην ζηήζνο θαηά ηελ άζθεζε; ζηελ αλαπλνή θαηά ηελ άζθεζε; 9 Κνπξάδεηαη ή ιαραληάδεη θαηά ηελ άζθεζε πνιύ πην 17 Δίρε πνηέ πόλν ή ζνβαξό ηξαπκαηηζκό ζε νζηά, κπο, εύθνια από άιια παηδηά ηεο ίδηαο ειηθίαο; αξζξώζεηο ή έρεη πάζεη πνηέ αξζξίηηδα; 10 Έρεη παξαπνλεζεί πνηέ όηη ε θαξδηά ηνπ ρηππάεη 18 Ννκίδεηε όηη κπνξεί λα έρεη πξόβιεκα όξαζεο; γξήγνξα ή άξξπζκα ( θηεξνπγίδεη ) θαηά ηελ άζθεζε; 19 Ννκίδεηε όηη κπνξεί λα έρεη πξόβιεκα αθνήο; Ιζηοπικό οικογένειαρ: πποβλήμαηα καπδιάρ 20 Έρεηε θάπνηα αλεζπρία γηα ην βάξνο ή ηε δηαηξνθή ηνπ; 11 Υπάξρεη ζηελ νηθνγέλεηα άηνκν πνπ πέζαλε από 21 Αλεζπρεί εζάο ή ην ζρνιείν θάπνην ζέκα ζρεηηθά κε ηελ θαξδηαθό αίηην, από αηθλίδην ή αλεμήγεην ζάλαην αλάπηπμή ηνπ (π.ρ. ιόγνο, θίλεζε, καζεζηαθή ηθαλόηεηα); ζε λεαξή ειηθία (<50 εηώλ); 22 Αλεζπρεί εζάο ή ην ζρνιείν θάπνην ζέκα ζρεηηθά κε ηε δηά- 12 Υπάξρεη ζηελ νηθνγέλεηα άηνκν πνπ έπαζε έκθξαγκα ζεζε ή ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ (π.ρ. ζιίςε, θνηλσληθόηεηα, επηή ζηεθαληαία λόζν ή εγθεθαιηθό επεηζόδην ζε λεαξή ζεηηθόηεηα, ζπκόο, ππεξθηλεηηθόηεηα, έιεγρνο ζθηγθηήξσλ); ή κέζε ειηθία (<55 εηώλ γηα άλδξεο θαη <65 γηα γπλαίθεο); 23 Υπάξρεη θάπνην άιιν ζέκα πνπ ζα ζέιαηε λα ζπδεηήζεηε; ςμπληπυμαηικέρ πληποθοπίερ για επυηήζειρ με ΝΑΙ : Βεβαηώνω, ζύμθωνα με όζα γνωρίδω, γηα ηεν αθρίβεηα ηων παραπάνω. Ολνκαηεπώλπκν γνλέα/θεδεκόλα Σρέζε κε παηδί Ηκ/λία ζπκπιήξσζεο Υπνγξαθή Τειέθσλν επηθνηλσλίαο ΦΤΙΚΗ ΔΞΔΣΑΗ (Σπκπιεξώλεηαη από ηνλ/ηελ ηαηξό) Μέηπηζη Βάξνο: kg Ύςνο: m ΓΜΣ: Σθύμεηο: /min ΑΠ: mmhg Ιαηπική εξέηαζη Φςζιολογικά Παθολογικά εςπήμαηα 1 Δπηζθόπεζε, δέξκα, ζεκεία ζπλδξόκνπ Marfan 2 Οπηηθή νμύηεηα, ζηξαβηζκόο 3 Σηνκαηηθή θνηιόηεηα, δόληηα 4 Αθξόαζε θαξδηάο (θπζήκαηα, ηόλνη, ξπζκόο), κεξηαίεο 5 Αλαπλεπζηηθό ζύζηεκα 6 Κνηιηά, ήπαξ/ζπιήλαο, γελλεηηθά όξγαλα 7 Νεπξηθό θαη κπνζθειεηηθό ζύζηεκα, ζθνιίσζε 8 Άιια επξήκαηα ΠΡΟΘΔΣΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΚΟ Ή ΦΤΙΚΗ ΔΞΔΣΑΗ ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ (Σπκπιεξώλεηαη από ηνλ/ηελ ηαηξό) Γνυμάηεςζη για ζςμμεηοσή ζε ζσολικέρ δπαζηηπιόηηηερ: Φσξίο πεξηνξηζκνύο Με πεξηνξηζκνύο Παξαπνκπή Δηδηθόηεηα/εο: Έλεγσορ εμβολιαζηικήρ κάλςτηρ: ΝΑΙ ΟΦΙ Σρόιηα: Ολνκαηεπώλπκν ηαηξνύ Ηκ/λία ζπκπιήξσζεο Υπνγξαθή ηαηξνύ / Σθξαγίδα Επηζηεκνληθή επηκέιεηα: Ιλζηηηνύην Υγείαο ηνπ Παηδηνύ, Δηεύζπλζε Κνηλσληθήο θαη Αλαπηπμηαθήο Παηδηαηξηθήο, Εζληθή Σρνιή Δεκόζηαο Υγείαο, Τνκέαο Υγείαο ηνπ Παηδηνύ 17

18 18 ΑΔΑ: ΦΥΟ-ΦΩ3

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΑΠΛΟΤΣΔΤΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ ΣΜΗΜΑ:Α Σαχ. Γ/νση: Αχαρνών ΣΚ: 04 3 Πληρ: Γ. Σσαγδή Σηλ: 0 460

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Σηηο παξαθάησ γξακκέο εθαξκόζηε ηε κνξθνπνίεζε πνπ πεξηγξάθνπλ Γξακκή κε έληνλε γξαθή Γξακκή κε πιάγηα γξαθή Γξακκή κε ππνγξακκηζκέλε γξαθή Γξακκή κε Arial Font κεγέζνπο

Διαβάστε περισσότερα

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα.

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα. Οι Πανελλαδικέρ Δξεηάζειρ για ηην ειζαγωγή ζηην ηπιηοβάθμια εκπαίδεςζη θα ππαγμαηοποιηθούν ππιν ηιρ απολςηήπιερ ενδοζσολικέρ εξεηάζειρ ηων μαθηηών και ηων μαθηηπιών. Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο 1 ε Δξαζηεξηόηεηα Αλνίμηε ην αξρείν «Μεηαηόπηζε παξαβνιήο.ggb». Με ηε καύξε γξακκή παξηζηάλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο f(x)=αx 2 πνπ ζα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 Γενικά Η έθδνζε 8.0.0 ηνπ ελόηεηεο: Business ERP, πεξηιακβάλεη λέεο ιεηηνπξγίεο πνπ αλαιύνληαη ζηηο παξαθάησ Γεληθόηεξε ιεηηνπξγία ηεο εθαξκνγήο Εκπνξηθή Δηαρείξηζε 7/2/2013 SingularLogic

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΩΡΩΝ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ RFP-275/15 Α ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΩΡΩΝ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ RFP-275/15 Α ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΣΑ ΔΡΩΣΗΜΑΣΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΗ ΣΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ελ. 2 από 5 Σν παξόλ Σεύρνο Γηεπθξηλίζεσλ εθδίδεηαη ζύκθσλα

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Τ Π Ο Γ Δ Ι Γ Μ Α Α Ι Σ Η Η

Τ Π Ο Γ Δ Ι Γ Μ Α Α Ι Σ Η Η Τ Π Ο Γ Δ Ι Γ Μ Α Α Ι Σ Η Η ΑΙΣΗΗ ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΙΗ ΔΠΩΝΤΜΙΑ: ΑΦΜ: ΓΙΔΤΘΤΝΗ : Σ.Κ : ΣΗΛ.:. ΠΡΟ: Σεισλείν.. Με ηελ παξνύζα, παξαθαινύκε γηα ηελ έγθξηζε παξαιαβήο ηνπ ΔΙΥ.. κε αξηζκό πιαηζίνπ. ζύκθσλα κε

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην ζαο

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην  ζαο Δίζνδνο ζηελ Υπεξεζία Αλ είζηε ήδε εγγεγξακκέλνο ρξήζηεο ζηελ ππεξεζία, γηα ηελ είζνδν ζαο (login) ζηελ ππεξεζία e-bill, εηζάγεηαη ην Όλνκα Φξήζηε (username) θαη ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο (password) πνπ είραηε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο :

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο : ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ Ον/μο:.. Γ Λσκείοσ Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη. 11-1-11 Εήηημα 1 ο : Α. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f, λα βξείηε ην δηάζηεκα ζην νπνίν είλαη παξαγσγίζηκε θαζώο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ - ΦΥΕ 0 7 Ινπλίνπ 009 Απαντήσειρ στιρ ασκήσειρ τηρ τελικήρ εξέτασηρ στιρ Σςνήθειρ Διαυοπικέρ Εξισώσειρ Αγαπηηέ θοιηηηή/ηπια,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Γηεπθξηλήζεηο γηα ηελ παξνρή ηαηξηθήο πεξίζαιςεο ζηνπο αζθαιηζκέλνπο ηνπ ΔΟΠΤΤ»

Θέμα: «Γηεπθξηλήζεηο γηα ηελ παξνρή ηαηξηθήο πεξίζαιςεο ζηνπο αζθαιηζκέλνπο ηνπ ΔΟΠΤΤ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εζληθφο Οξγαληζκφο Ε.Ο.Π.Τ.Τ Παξνρήο Τπεξεζηψλ Τγείαο ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΥΕΔΙΑΜΟΤ & ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΠΗΡΕΙΧΝ ΤΓΕΙΑ Δ/ΝΗ ΥΕΔΙΑΜΟΤ ΣΑΥ. Δ/ΝΗ : ΚΗΦΙΙΑ 39 Σ. Κ: 151 23 ΜΑΡΟΤΙ ΣΗΛ. 210 6871719 FAX: 210

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΚΤΚΛΗΟ. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αζήλα 31-07-2015 Αξ. πξση: Γ3δ/Γ.Φ. 14/Γ.Π.νηθ.58490. Πξνο: Όπσο o Πίλαθαο Απνδεθηψλ

ΔΓΚΤΚΛΗΟ. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αζήλα 31-07-2015 Αξ. πξση: Γ3δ/Γ.Φ. 14/Γ.Π.νηθ.58490. Πξνο: Όπσο o Πίλαθαο Απνδεθηψλ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ Γ/ΝΖ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΦΡΟΝΣΗΓΑ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΛΖΦΖ ΣΜΖΜΑ Γ ΑΓΧΓΖ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΛΖΦΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αζήλα 31-07-2015 Αξ.

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΣΟΜΕΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΜΑΣΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΑ, ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ ΑΙΓΑΛΕΩ. 25-11-11, 1ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ

Ο ΣΟΜΕΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΜΑΣΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΑ, ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ ΑΙΓΑΛΕΩ. 25-11-11, 1ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΗΜΔΡΙΓΑ ΔΔΣΔΚ: ΣΟΜΔΙ ΚΑΙ ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΔ ΣΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΛΤΚΔΙΟΤ Ο ΣΟΜΕΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΜΑΣΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΑ, ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ ΑΙΓΑΛΕΩ 25-11-11, 1ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ Ο ηνκέαο ζηνρεύεη: ηε δεκηνπξγία επαγγεικαηηώλ

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL B8-0165/7. Τροπολογία. Salvatore Cicu, Lambert van Nistelrooij εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο PPE

EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL B8-0165/7. Τροπολογία. Salvatore Cicu, Lambert van Nistelrooij εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο PPE 1.2.2016 B8-0165/7 7 Αιτιολογική σκέψη A Α. ιακβάλνληαο ππόςε όηη νηζιυηικέρ πεπιοσέρ, οι οποίερ νξίδνληαη σο πεξηθέξεηεο NUT επηπέδνπ 2 θαη 3, έρνπλ θνηλά θαη κόληκα εηδηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ ηιρ δηαθνξνπνηνύλ

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Παξάγνληεο life style θαη πξόιεςε ηνπ θαξθίλνπ ηνπ ηξαρήινπ ζηελ Διιάδα ζήκεξα

Παξάγνληεο life style θαη πξόιεςε ηνπ θαξθίλνπ ηνπ ηξαρήινπ ζηελ Διιάδα ζήκεξα Παξάγνληεο life style θαη πξόιεςε ηνπ θαξθίλνπ ηνπ ηξαρήινπ ζηελ Διιάδα ζήκεξα ΒΑΓΙΑ ΣΙΑΜΑΝΤΑ Μορηαθή Βηοιόγος, Msc. Δπηζηεκοληθός Σσλεργάηες Γ Μαηεσηηθής Γσλαηθοιογηθής Κιηληθής Α.Π.Θ. Νοζοθοκείο «Ιπποθράηεηο»

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α36469ΗΕΑ-9. ΓΙΔΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Αξ. Πξση. 122/3469 Αζήλα, ΑΠΟΦΑΣΗ Αξ. 113

ΑΔΑ: 4Α36469ΗΕΑ-9. ΓΙΔΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Αξ. Πξση. 122/3469 Αζήλα, ΑΠΟΦΑΣΗ Αξ. 113 ΓΙΔΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Αξ. Πξση. 122/3469 Αζήλα, 08.06.2011 ΑΠΟΦΑΣΗ Αξ. 113 Θέμα: Απόξξηςε αηηεκάησλ ζεξαπείαο από ηηο Γλσκνδνηηθέο Δπηηξνπέο Αμηνιόγεζεο ησλ Δλζηάζεσλ - Αηηεκάησλ Θεξαπείαο ησλ Πξνγξακκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server

Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server Δηαθνκηζηήο (Server) Πξνζθέξεη ππεξεζίεο ζηνπο Πειάηεο (Client) Μεγάινη ππνινγηζηέο γηα ηηο ππεξεζίεο Internet (π.ρ. WWW, FTP) Λακβάλεη εξσηήζεηο θαη δίδεη απαληήζεηο Πειάηεο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο Έξγν ελέξγεηα 3 (Λύζε) Σώκα κάδαο m = 4Kg εξεκεί ζηε βάζε θεθιηκέλνπ επηπέδνπ γσλίαο θιίζεο ζ κε εκζ = 0,6 θαη ζπλζ = 0,8. Τν ζώκα αξρίδεη λα δέρεηαη νξηδόληηα δύλακε θαη μεθηλά λα αλεβαίλεη ζην θεθιηκέλν

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Ηκεξνκελία: Αξηζκόο κεηξώνπ: Όλνκα Αζζελνύο: Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: Ηιηθία: + Έηη Μήνερ πληεξεηηθή ζεξαπεία Μεηεγρεηξνπξγηθή παξαθνινύζεζε 3 μήνερ 6 μήνερ 1 σπόνορ σπόνια 3

Διαβάστε περισσότερα

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέρξη ζηηγκήο ην κνλνπώιην έρεη ζεσξεζεί ζαλ κηα επηρείξεζε ε νπνία πσιεί ην πξντόλ ηεο ζε θάζε πειάηε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκηπονικά Απσεία και Διεπαθέρ

Ηλεκηπονικά Απσεία και Διεπαθέρ MENU ΑΝΑΦΟΡΕΣ Ηλεκηπονικά Απσεία και Διεπαθέρ Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο δεκηνπξγνύκε ηα δηάθνξα Ηιεθηξνληθά Αξρεία έηζη ώζηε λα ηα ππνβάινπκε ζηνπο δηάθνξνπο θνξείο. Γηα λα επηιέμνπκε έλα είδνο αξρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Είμαζηε ηυχεροί που είμαζηε δάζκαλοι Ον/μο:.. A Λσκείοσ Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη 8-11-2015 Θέμα 1 ο : 1. Η εμίζωζε θίλεζεο ελόο θηλεηνύ πνπ θηλείηαη επζύγξακκα είλαη ε x = 5t. Πνηα

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ Α ΛΤΚΔΙΟΤ Ζμεπομηνία: 18/12/10 Ώπα εξέτασηρ: 09:30-12:30 ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΛΤ ΕΙ 1. Δίλεηαη ην πνιπώλπκν Αλ θαη., λα βξείηε ην ηειεπηαίν ςεθίν ηνπ αξηζκνύ έρνπκε:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα

ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÅÉÓ ΣΕ ÅËËÇÍΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÅÉÓ ΣΕ ÅËËÇÍΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÅÉÓ ΣΕ ÅËËÇÍΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ 30 ν Παλειιήλην πλέδξην Γαζηξεληεξνινγίαο 11-14 Ννεκβξίνπ 2010, Αζήλα Annals of Gastroenteroly 2010;23(Suppl):7-67 212 30 ν Παλειιήλην πλέδξην Γαζηξεληεξνινγίαο 11-14

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

President of the General Assembly - Technical Chamber of Greece

President of the General Assembly - Technical Chamber of Greece -------- Προωθημένο μήνσμα -------- Προζκλήζεις για ηην ζσνάνηηζη ηων μελών ηης επιηροπής ηοσ άρθροσ 29 Ν. 4439/2016, ΦΕΚ Α' 222. Tue, 6 Jun 2017 17:21:10 +0300 Ανηωνία Μοροπούλοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1 ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1 ΒΟΤΣΑΗΟ 7,5Υ40m ΑΓΔΛΑΓΩΝ ΓΑΛΑΚΣΟΠΑΡΑΓΩΓΖ ΔΛΔΤΘΔΡΟΤ ΣΑΒΛΗΜΟΤ ΜΔ 48 ΑΣΟΜΗΚΔ ΘΔΔΗ Τν άξκεγκα ελδείθλπηαη λα γίλεηαη ζε αξκεθηήξην ηύπνπ ςαξνθόθθαιν 2Χ4 ζέζεσλ. Οη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

Σήκαηα Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) ΕΙΣΑΓΨΓΗ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΕΣ

Σήκαηα Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) ΕΙΣΑΓΨΓΗ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΕΣ Σήκαηα 1 Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) Σήκαηα Οξηζκόο ζήκαηνο Ταμηλόκεζε ζεκάησλ Σεηξέο Fourier Μεηαζρεκαηηζκόο Fourier Σπλέιημε Σπζρέηηζε θαη Φαζκαηηθή Ππθλόηεηα 2 Οξηζκόο Σήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα