Δβδοκαδηαία Έθζεζε Δπηδεκηοιογηθής Δπηηήρεζες ηες Γρίπες 26 Απρηιίοσ 2012

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δβδοκαδηαία Έθζεζε Δπηδεκηοιογηθής Δπηηήρεζες ηες Γρίπες 26 Απρηιίοσ 2012"

Transcript

1 ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΕΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ Δβδοκαδηαία Έθζεζε Δπηδεκηοιογηθής Δπηηήρεζες ηες Γρίπες 26 Απρηιίοσ 2012 Καηά ηελ ηξέρνπζα πεξίνδν, γίλεηαη εβδνκαδηαία αλαθεθαιαίσζε ησλ επηδεκηνινγηθώλ δεδνκέλσλ ζηε ρώξα καο γηα ηελ εβδνκάδα 16/2012 (16-22 Απξηιίνπ 2012). Καηά ηελ εβδνκάδα 16/2012 (16-22 Απξηιίνπ 2012) νη επηζθέςεηο ζε ηαηξό γηα γξηπώδε ζπλδξνκή εκθαλίδνπλ πεξαηηέξσ πηώζε ζε ζύγθξηζε κε ηελ πξνεγνύκελε εβδνκάδα θαη βξίζθνληαη ζηα ίδηα πεξίπνπ επίπεδα κε απηά ηεο αληίζηνηρεο εβδνκάδαο ηεο πεξζηλήο πεξηόδνπ θαη ηεο πεξηόδνπ ηεο παλδεκίαο , όπνπ θαηά ηελ 16 ε εβδνκάδα ε δξαζηεξηόηεηα ηεο γξίπεο είρε θζάζεη πιένλ ζε εθηόο πεξηόδνπ γξίπεο επίπεδα (Γηάγξακκα 1). Τα παξαπάλσ ηεθκεξηώλνπλ όηη ην επηδεκηθό θύκα ηεο γξίπεο έρεη πιένλ απνδξάκεη θαη ε δξαζηεξηόηεηα πιεζηάδεη ηα εθηόο πεξηόδνπ γξίπεο επίπεδα. Καηά ηελ εβδνκάδα 16/2012 (16-22 Απξηιίνπ 2012) απεζηάιεζαλ ζηα Δξγαζηήξηα Αλαθνξάο Γξίπεο ζπλνιηθά 9 θιηληθά δείγκαηα θαη ζπγθεθξηκέλα 6 από λνζνθνκεία θαη 3 από ηα δίθηπα Sentinel. Τν 1 (11,1%) από απηά ήηαλ ζεηηθό γηα ηό γξίπεο ηύπνπ Β. (Γηάγξακκα 2). Μέρξη ηελ Πέκπηε 26 Απξηιίνπ 2012 (ώξα 13:00), ζηελ Διιάδα έρνπλ θαηαγξαθεί εθαηόλ είθνζη ηέζζεξα (124) ζνβαξά πεξηζηαηηθά εξγαζηεξηαθά επηβεβαησκέλεο γξίπεο, εθαηόλ είθνζη (120) από ηα νπνία ρξεηάζηεθαλ λνζειεία ζε Μνλάδα Δληαηηθήο Θεξαπείαο (Μ.Δ.Θ) (Πίλαθαο 1, Γηάγξακκα 5). Μέρξη ηελ Πέκπηε 26 Απξηιίνπ 2012 (ώξα 13:00), ζηελ Διιάδα έρνπλ θαηαγξαθεί ζαξάληα νθηώ (48) ζάλαηνη. Οη ελ ιόγσ ζάλαηνη αθνξνύλ ζε ζαξάληα (42) αζζελείο κε εξγαζηεξηαθά επηβεβαησκέλε γξίπε πνπ ρξεηάζηεθαλ λνζειεία ζηε Μ.Δ.Θ θαη ζε έμη (6) αζζελείο πνπ δελ λνζειεύηεθαλ ζε Μ.Δ.Θ (Πίλαθαο 1, Γηάγξακκα 6). Έλα (1) από ηα ζαξάληα νθηώ απηά θξνύζκαηα ήηαλ εηζαγόκελν. Καηά ηελ εβδνκάδα 16/2012 (16-22 Απξηιίνπ 2012) ε ζλεζηκόηεηα ζηελ Διιάδα από όιεο ηηο αηηίεο θπκάλζεθε ζηα πιαίζηα ηεο αλακελόκελεο (Γηάγξακκα 8). Με βάζε ηα αλφηέρφ, θαίλεηαη όηη ηο επηδεκηθό θύκα ηες γρίπες έτεη πιέολ αποδράκεη θαη ε δραζηερηόηεηα πιεζηάδεη ηα εθηός περηόδοσ γρίπες επίπεδα. Αποκολώζεθε έλα ζηέιετος ηού γρίπες ηύποσ Β. Σκήκα Δπηδεκηοιογηθής Δπηηήρεζες & Παρέκβαζες 1

2 Κρούζκαηα γρηπώδοσς ζσλδροκής αλά επηζθέυεης Α. Κιηληθό ζθέιος επηδεκηοιογηθής επηηήρεζες ηες εποτηθής γρίπες Καηά ηελ εβδνκάδα 16/2012 (16-22 Απξηιίνπ 2012) νη επηζθέςεηο ζε ηαηξό γηα γξηπώδε ζπλδξνκή εκθαλίδνπλ πεξαηηέξσ πηώζε ζε ζύγθξηζε κε ηελ πξνεγνύκελε εβδνκάδα, θαη βξίζθνληαη ζηα ίδηα πεξίπνπ επίπεδα κε απηά ηεο αληίζηνηρεο εβδνκάδαο ηεο πεξζηλήο πεξηόδνπ θαη ηεο πεξηόδνπ ηεο παλδεκίαο , όπνπ θαηά ηελ 16 ε εβδνκάδα ε δξαζηεξηόηεηα ηεο γξίπεο είρε θζάζεη πιένλ ζε εθηόο πεξηόδνπ γξίπεο επίπεδα. (Γηάγξακκα 1). Τα παξαπάλσ ηεθκεξηώλνπλ όηη ην επηδεκηθό θύκα έρεη πιένλ απνδξάκεη θαη ε δξαζηεξηόηεηα ηεο λόζνπ πιεζηάδεη ηα εθηόο πεξηόδνπ γξίπεο επίπεδα. Γηάγρακκα 1: Δθηίκεζε αρηζκού θροσζκάηφλ γρηπώδοσς ζσλδροκής αλά επηζθέυεης, θαηά εβδοκάδα. ύλοιο τώρας, περίοδοη γρίπες: , , Δβδοκάδα Σημείωση 1: Ο αξηζκόο θξνπζκάησλ αλά επηζθέςεηο εθηηκάηαη κε ζηάζκηζε σο πξνο ηνλ κόληκν πιεζπζκό ηεο ρώξαο θαηά γεσγξαθηθό δηακέξηζκα θαη αζηηθόηεηα (ΔΣΥΔ, απνγξαθή 2001) Σημείωση 2: Σην παξαπάλσ δηάγξακκα ε θακπύιε γηα ηελ πεξίνδν γξίπεο θαη (θεηηλή πεξίνδνο γξίπεο) παξνπζηάδεη δηαθνπή ηεο ζπλέρεηαο κεηαμύ ησλ εβδνκάδσλ 52 θαη 01 ιόγσ ηνπ γεγνλόηνο όηη ηα έηε 2010 θαη 2011 δελ είραλ 53 ε εβδνκάδα. Σημείωση 3: Δπηζεκαίλεηαη όηη κπνξεί λα ππάξμνπλ κηθξέο ηξνπνπνηήζεηο ηεο επηδεκηθήο θακπύιεο, δεδνκέλνπ όηη ζπλερίδεηαη ε απνζηνιή δεδνκέλσλ από ηα δίθηπα Sentinel θαη κεηά ηελ έθδνζε ηεο παξνύζαο έθζεζεο. Πεγή πιεροθορηώλ γηα ηο θιηληθό ζθέιος επηδεκηοιογηθής επηηήρεζες Τα ζηνηρεία ηνπ Γηαγξάµµαηνο 1 πξνέξρνληαη από ην ζύζηεκα παξαηεξεηώλ λνζεξόηεηαο πξσηνβάζµηαο θξνληίδαο πγείαο (δίθηπν ηδησηώλ ηαηξώλ, δίθηπν ηαηξώλ Κέληξσλ Υγείαο-Πεξηθεξεηαθώλ Ιαηξείσλ, δίθηπν ηαηξώλ ΙΚΑ), ηα νπνία ζπληνλίδνληαη από ην Τµήµα Δπηδεκηνινγηθήο Δπηηήξεζεο θαη Παξέµβαζεο ηνπ ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ κε ηε ζπλεξγαζία ηνπ Τνκέα Υγηεηλήο ηεο Ιαηξηθήο Σρνιήο ηνπ Α.Π.Θ. Σκήκα Δπηδεκηοιογηθής Δπηηήρεζες & Παρέκβαζες 2

3 Σην δίθηπν ησλ ηδησηώλ ηαηξώλ ζπκκεηέρνπλ 65 ηαηξνί, ζην δίθηπν ηαηξώλ Κέληξσλ Υγείαο θαη Πεξηθεξεηαθώλ Ιαηξείσλ 106 ηαηξνί θαη ζην δίθηπν ησλ ηαηξώλ ηνπ ΙΚΑ 55 ηαηξνί. Mέζσ απηώλ θαηαγξάθεηαη "δεηγκαηνιεπηηθά" ε εμέιημε ηεο ζπρλόηεηαο νξηζκέλσλ λνζεκάησλ µε βάζε θιηληθέο δηαγλώζεηο. Σε απηά πεξηιακβάλεηαη θαη ε γξίπε ή θαιύηεξα νη θιηληθέο εθδειώζεηο πνπ είλαη ζπκβαηέο µε γξίπε (γξηπώδεο ζπλδξνκή). Τελ εβδνκάδα 16/2012, θιηληθά δεδνκέλα απέζηεηιαλ 100 (44,2%) ηαηξνί από ην ζύλνιν ησλ 226 ζπκκεηερόλησλ ηαηξώλ ζηα πξναλαθεξόκελα δίθηπα. Οη επηζθέςεηο γηα θάζε αηηία πνπ αληηζηνηρνύλ ζηνπο ηαηξνύο πνπ δήισζαλ αλέξρνληαη ζε ζην ζύλνιν ηεο ρώξαο. Β. Δργαζηερηαθό ζθέιος επηδεκηοιογηθής επηηήρεζες ηες γρίπες Σπλνιηθά από ηελ εβδνκάδα 40/2011 έσο θαη ηελ εβδνκάδα 16/2012, έρνπλ απνζηαιεί ζηα Δξγαζηήξηα Αλαθνξάο Γξίπεο θιηληθά δείγκαηα ηόζν από ηα λνζνθνκεία όζν θαη από ηα δίθηπα Sentinel. Τα 530 (48,4%) ήηαλ ζεηηθά γηα ηνύο γξίπεο θαη από απηά: ηα 287 (54,1%) ήηαλ ηόο γξίπεο ηύπνπ Β, ηα 242 (45,7%) ήηαλ ηόο ηύπνπ Α(Η3Ν2) θαη 1 (0,2%) ηόο ηύπνπ Α(Η1Ν1)2009 (Γηάγξακκα 2). Έρνπλ επίζεο απνκνλσζεί δύν επηπιένλ ζηειέρε ηνύ γξίπεο ζην Μηθξνβηνινγηθό Δξγαζηήξην ηνπ Παλεπηζηεκηαθνύ Ννζνθνκείνπ Λάξηζαο πνπ αθνξνύζαλ πεξηζηαηηθά πνπ λνζειεύηεθαλ ζηελ Μ.Δ.Θ ηνπ ίδηνπ λνζνθνκείνπ, έλα ηύπνπ Α(Η1Ν1)2009 θαη έλα ηύπνπ Α(Η3Ν2). Γηάγρακκα 2: Αρηζκός θαρσγγηθώλ δεηγκάηφλ θαη αποκολφζέληφλ ζηειετώλ ηού γρίπες ζηα Κέληρα Αλαθοράς Γρίπες από ηα Γίθησα Παραηερεηώλ Νοζερόηεηας θαη ηα Νοζοθοκεία. Δθηίκεζε αρηζκού θροσζκάηφλ ύλοιο τώρας, περίοδος γρίπες: Σκήκα Δπηδεκηοιογηθής Δπηηήρεζες & Παρέκβαζες 3

4 1) Κιηληθά δείγκαηα από ηα Γίθησα Παραηερεηώλ Νοζερόηεηας Καηά ηελ εβδνκάδα 16/2012 (16-22 Απξηιίνπ) εζηάιεζαλ ζηα Δξγαζηήξηα Αλαθνξάο Γξίπεο από ηα δίθηπα παξαηεξεηώλ λνζεξόηεηαο ζπλνιηθά 3 θιηληθά δείγκαηα. Τν 1 (33,3%) από απηά ήηαλ ζεηηθό γηα ηό γξίπεο ηύπνπ Β (Γηάγξακκα 3). Γηάγρακκα 3: Αρηζκός θαρσγγηθώλ δεηγκάηφλ θαη αποκολφζέληφλ ζηειετώλ ηού γρίπες ζηα Κέληρα Αλαθοράς Γρίπες από ηα Γίθησα Παραηερεηώλ Νοζερόηεηας. Δθηίκεζε αρηζκού θροσζκάηφλ ύλοιο τώρας, περίοδος γρίπες: ) Κιηληθά δείγκαηα από ηα Νοζοθοκεία Καηά ηελ εβδνκάδα 16/2012 (16-22/04/2012) εζηάιεζαλ ζηα Δξγαζηήξηα Αλαθνξάο Γξίπεο από ηα λνζνθνκεία ζπλνιηθά 6 θιηληθά δείγκαηα. Καλέλα από απηά δελ ήηαλ ζεηηθό γηα ηνύο γξίπεο. (Γηάγξακκα 4). Σκήκα Δπηδεκηοιογηθής Δπηηήρεζες & Παρέκβαζες 4

5 Γηάγρακκα 4: Αρηζκός θαρσγγηθώλ δεηγκάηφλ θαη αποκολφζέληφλ ζηειετώλ ηού γρίπες ζηα Κέληρα Αλαθοράς Γρίπες από ηα Νοζοθοκεία. Δθηίκεζε αρηζκού θροσζκάηφλ ύλοιο τώρας, περίοδος γρίπες: Πεγή πιεροθορηώλ γηα ηο εργαζηερηαθό ζθέιος επηδεκηοιογηθής επηηήρεζες Τν εξγαζηεξηαθό ζθέινο ηεο επηδεκηνινγηθήο επηηήξεζεο αθνξά ζηελ αλίρλεπζε ηνπ ηνύ ζε ξηλνθαξπγγηθά δείγκαηα πνπ απνζηέιινληαη από θαζνξηζκέλνπο γηαηξνύο ηεο πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο θαη λνζνθνκεία πξνο ηα δύν Κέληξα Αλαθνξάο Γξίπεο ηεο Διιάδαο: ην Κέληξν Αλαθνξάο Γξίπεο Νόηηαο Διιάδαο (Διιεληθό Ιλζηηηνύην Παζηέξ) θαη ην Κέληξν Αλαθνξάο Γξίπεο Βόξεηαο Διιάδαο (Β Μηθξνβηνινγηθό Δξγαζηήξην ΑΠΘ). Τα Κέληξα Αλαθνξάο µε εμεηδηθεπκέλεο ηνινγηθέο εμεηάζεηο απνκνλώλνπλ θαη ηαπηνπνηνύλ ηα ζηειέρε ηνπ ηνύ πνπ θπθινθνξνύλ ζηελ Διιάδα θαη ζπκκεηέρνπλ ζην δίθηπν εξγαζηεξηαθήο επηηήξεζεο ηεο γξίπεο ηνπ Παγθόζκηνπ Οξγαληζκνύ Υγείαο. Γ. Δπηηήρεζε ζοβαρώλ περηζηαηηθώλ γρίπες κε ή τφρίς λοζειεία ζε Μολάδα Δληαηηθής Θεραπείας θαη ζαλάηφλ από εργαζηερηαθά επηβεβαηφκέλε γρίπε. Μέρξη ηελ Πέκπηε 26 Απξηιίνπ 2012 (ώξα 13:00), ζηελ Διιάδα έρνπλ θαηαγξαθεί εθαηόλ είθνζη έμη (126) ζνβαξά πεξηζηαηηθά εξγαζηεξηαθά επηβεβαησκέλεο γξίπεο. Τα εθαηόλ είθνζη (120) από απηά ρξεηάζηεθαλ λνζειεία ζε Μνλάδα Δληαηηθήο Θεξαπείαο (Μ.Δ.Θ), ελώ ηα έμη (6) δελ λνζειεύζεθαλ ζε Μ.Δ.Θ (Πίλαθαο 1, Γηάγξακκα 5). Πξόθεηηαη γηα 80 άλδξεο θαη 46 γπλαίθεο. Η κέζε ειηθία ησλ αζζελώλ είλαη 61 έηε θαη ε δηάκεζε 69 έηε (εύξνο ειηθηώλ: από 44 εκέξεο έσο 88 έηε). Τα 62 (49,2%) από ηα θξνύζκαηα απηά νθείινληαη ζηνλ ηό γξίπεο ηύπνπ Β, ηα 56 (44,4,%) ζηνλ ηό γξίπεο ηύπνπ Α(Η3Ν2), 2 (1,6%) ζηνλ ηύπν Α(Η1Ν1)2009, 6 (4,8%) ζε ηό γξίπεο ηύπνπ Α όπνπ δελ πξαγκαηνπνηήζεθε ππνηππνπνίεζε. Από ηα 124 ζνβαξά πεξηζηαηηθά γξίπεο, κε ή ρσξίο λνζειεία ζε Μ.Δ.Θ., ηα 114 (90,5%) αλήθνπλ ζε θιηληθέο νκάδεο πςεινύ θηλδύλνπ γηα ηηο νπνίεο ζπζηήλεηαη εκβνιηαζκόο γηα ηελ επνρηθή γξίπε, ζύκθσλα κε ηελ εγθύθιην ηνπ ΥΥΚΑ (Υ1/Γ.Π ). Σκήκα Δπηδεκηοιογηθής Δπηηήρεζες & Παρέκβαζες 5

6 Μέρξη ηελ Πέκπηε 26 Απξηιίνπ 2012 (ώξα 13:00), ζηελ Διιάδα έρνπλ θαηαγξαθεί ζαξάληα νθηώ (48) ζάλαηνη. Οη ελ ιόγσ ζάλαηνη αθνξνύλ ζε ζαξάληα δύν (42) αζζελείο κε εξγαζηεξηαθά επηβεβαησκέλε γξίπε πνπ ρξεηάζηεθαλ λνζειεία ζηε Μ.Δ.Θ θαη ζε έμη (6) αζζελείο πνπ δελ λνζειεύηεθαλ ζε Μ.Δ.Θ (Πίλαθαο 1, Γηάγξακκα 6). Έλα (1) από ηα ζαξάληα έμη απηά θξνύζκαηα ήηαλ εηζαγόκελν. Πξόθεηηαη γηα 33 άλδξεο θαη 15 γπλαίθεο. Η κέζε ειηθία ησλ αζζελώλ είλαη 62,3 έηε θαη ε δηάκεζε 70 έηε (εύξνο ειηθηώλ: 7 κήλεο έσο 87 έηε). Ιόο γξίπεο ηύπνπ Β ηαπηνπνηήζεθε ζε 20 (41,7%) από ηνπο αζζελείο, Α(Η3Ν2) ζε 24 (50%) από ηνπο αζζελείο, Α(Η1Ν1) ζε 1 (2,1%) αζζελή, ελώ ηόο ηύπνπ Α ρσξίο πεξαηηέξσ ππνηππνπνίεζε απνκνλώζεθε από 3 (6,2%) αζζελείο. Από ηνπο 46 αζζελείο πνπ θαηέιεμαλ νη 42 (91,7%) αλήθαλ ζε θιηληθέο νκάδεο πςεινύ θηλδύλνπ γηα ηηο νπνίεο ζπζηήλεηαη εκβνιηαζκόο γηα ηελ επνρηθή γξίπε, ζύκθσλα κε ηελ εγθύθιην ηνπ ΥΥΚΑ (Υ1/Γ.Π ). Η ειηθηαθή θαηαλνκή ηόζν ησλ θξνπζκάησλ πνπ εηζήρζεζαλ ζε Μ.Δ.Θ. όζν θαη ησλ αζζελώλ κε εξγαζηεξηαθά επηβεβαησκέλε γξίπε πνπ θαηέιεμαλ παξνπζηάδεηαη ζην δηάγξακκα 7. Παξαηεξείηαη όηη ε πιεηνλόηεηα ηόζν ησλ αζζελώλ πνπ εηζήρζεζαλ ζε Μ.Δ.Θ. όζν θαη ησλ αζζελώλ πνπ απεβίσζαλ αλήθαλ ζηελ ειηθηαθή νκάδα ησλ εηώλ. Πίλαθας 1: Περηζηαηηθά κε λοζειεία ζε ΜΔΘ θαη ζάλαηοη από εργαζηερηαθά επηβεβαηφκέλε γρίπε. ύλοιο Διιάδας, έφς Πέκπηε 26/04/2012, ώρα 13:00. Προζφρηλά ζηοητεία. Αξηζκόο λέσλ θξνπζκάησλ ζε Μ.Δ.Θ. πνπ δειώζεθαλ ζηηο 26/04/ Ννζειεπόκελνη ζε Μ.Δ.Θ. ζηηο 26/04/ ύλοιο λοζειεσζέληφλ ζε Μ.Δ.Θ. έφς 26/04/ Θάλαηνη πνπ δειώζεθαλ ζηηο 26/04/ σλοιηθός αρηζκός ζαλάηφλ έφς ηης 26/04/ Σκήκα Δπηδεκηοιογηθής Δπηηήρεζες & Παρέκβαζες 6

7 Γηάγρακκα 5: Αρηζκός εηζαγφγώλ ζε Μ.Δ.Θ. αλά εβδοκάδα, ζε αζζελείς κε εργαζηερηαθά επηβεβαηφκέλε δηάγλφζε γρίπες ζηελ Διιάδα. Προζφρηλά ζηοητεία (26/04/2012, ώρα 13:00). Γηάγρακκα 6: Αρηζκός ζαλάηφλ ζε αζζελείς κε εργαζηερηαθά επηβεβαηφκέλε δηάγλφζε γρίπες ζηελ Διιάδα. Προζφρηλά ζηοητεία (26/04/2012, ώρα 13:00). Σκήκα Δπηδεκηοιογηθής Δπηηήρεζες & Παρέκβαζες 7

8 Γηάγρακκα 7: Ηιηθηαθή Καηαλοκή εηζατζέληφλ ζε Μ.Δ.Θ. θαη ζαλάηφλ αζζελώλ κε εργαζηερηαθά επηβεβαηφκέλε γρίπε. Γεδοκέλα έφς 26/04/2012, ώρα 13:00. Πεγή πιεροθορηώλ γηα ηελ επηηήρεζε ζοβαρώλ περηζηαηηθώλ γρίπες κε λοζειεία ζε ΜΔΘ Πεγή πιεξνθνξηώλ απνηεινύλ όιεο νη ΜΔΘ ηεο ρώξαο, ελειίθσλ θαη παηδηώλ, ησλ νπνίσλ νη ηαηξνί δειώλνπλ ζην ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ όια ηα θξνύζκαηα επηβεβαησκέλεο εξγαζηεξηαθά γξίπεο πνπ λνζειεύνληαη ζε απηέο. Η δήισζε γίλεηαη κε ην εηδηθό δειηίν δήισζεο ηεο γξίπεο θαη ζηε ζπλέρεηα γίλεηαη δηεξεύλεζε ησλ θξνπζκάησλ από ην πξνζσπηθό ηνπ Τκήκαηνο Δπηδεκηνινγηθήο Δπηηήξεζεο θαη Παξέκβαζεο. Δπίζεο, ζπλνιηθά ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηηο λέεο εηζαγσγέο, ηηο λνζειείεο θαη ηνπο ζαλάηνπο ζε εξγαζηεξηαθά επηβεβαησκέλα πεξηζηαηηθά γξίπεο από όια ηα λνζνθνκεία ηεο ρώξαο, ζπιιέγεη ζε εκεξήζηα βάζε ην Δζληθό Κέληξν Δπηρεηξήζεσλ Υγείαο (Δ.Κ.ΔΠ.Υ) θαη ηα απνζηέιιεη ζην ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ Γ. ύζηεκα επηδεκηοιογηθής επηηήρεζες ηες ζλεζηκόηεηας Παξνπζηάδνληαη εδώ ηα θύξηα επξήκαηα από ηελ επηδεκηνινγηθή επηηήξεζε ηεο ζλεζηκόηεηαο ζηελ Διιάδα, κε επηθέληξσζε ζηελ έγθαηξε αλίρλεπζε ζλεζηκόηεηαο πνπ ππεξβαίλεη ηελ αλακελόκελε (excess mortality). Καηά ηελ εβδνκάδα 16/2012 (16-22 Απξηιίνπ 2012), ε ζλεζηκόηεηα ζηελ Διιάδα από όιεο ηηο αηηίεο θπκάλζεθε ζηα πιαίζηα ηεο αλακελόκελεο (Γηάγξακκα 8). Σκήκα Δπηδεκηοιογηθής Δπηηήρεζες & Παρέκβαζες 8

9 Γηάγρακκα 8: Παραηερούκελος θαη αλακελόκελος αρηζκός ζαλάηφλ θαηά εβδοκάδα ζηης περηοτές ηες Διιάδας ποσ κεηέτοσλ ζηο ζύζηεκα επηηήρεζες. Δβδοκάδα 17/2007 έφς εβδοκάδα 16/2012. Σημειώσεις: 1. Ο παξαηεξνύκελνο αξηζκόο ζαλάησλ ησλ ηειεπηαίσλ 4 εβδνκάδσλ δηνξζώλεηαη ιακβάλνληαο ππόςε ηελ ππνινγηδόκελε ρξνληθή θαζπζηέξεζε ζηηο δειώζεηο ζαλάησλ θαη αλαπξνζαξκόδεηαη θάζε εβδνκάδα κε βάζε ηα λέα δεδνκέλα. 2. Τα δεδνκέλα ηεο εβδνκάδαο 16/2012 αθνξνύλ ηνπο Γήκνπο Αζελαίσλ θαη Κεξαηζηλίνπ θαη ηηο πεξηθεξεηαθέο ελόηεηεο Αραΐαο, Μαγλεζίαο, Καβάιαο θαη Θάζνπ. Δ. Η δραζηερηόηεηα ηες γρίπες ζηελ Δσρώπε Σύκθσλα κε ηελ ηειεπηαία εβδνκαδηαία έθζεζε πνπ έρεη εθδνζεί από ην Δπξσπατθό Κέληξν Πξόιεςεο θαη Διέγρνπ Νόζσλ (ECDC) γηα ηελ εβδνκάδα 16/2012 (16-22 Απξηιίνπ 2012), βάζεη ησλ δεδνκέλσλ πνπ ζπιιέγνληαη από ηηο ρώξεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην Δπξσπατθό Γίθηπν Δπηηήξεζεο ηεο Γξίπεο (EISN), έρνπλ θαηαγξαθεί ηα εμήο: Καηά ηελ εβδνκάδα 16/2012, όιεο νη ρώξεο αλέθεξαλ ρακειή δξαζηεξηόηεηα εθηόο ηεο Σινβαθίαο πνπ αλέθεξε κέηξηα δξαζηεξηόηεηα. Δθηεηακέλε δηαζπνξά ησλ θξνπζκάησλ γξίπεο αλέθεξαλ 2 ρώξεο (Οιιαλδία, Σνπεδία), 8 ρώξεο δηαζπνξά ζε επίπεδν πεξηθέξεηαο ή ηνπηθή δηαζπνξά, ελώ ζπνξαδηθά θξνύζκαηα γξίπεο αλέθεξαλ 11 ρώξεο. Τέζζεξεο (4) ρώξεο, δελ αλέθεξε δξαζηεξηόηεηα γξίπεο. Γέθα (10) ρώξεο αλέθεξαλ πησηηθή ηάζε ηεο δξαζηεξηόηεηαο θαη 13 ζηαζεξή δξαζηεξηόηεηα. εβδνκάδεο, πνπ Μία Τν 24,1% ησλ θιηληθώλ δεηγκάησλ πνπ ειήθζεζαλ θαηά ηελ εβδνκάδα 16/2012 από ηα δίθηπα Sentinel ήηαλ ζεηηθά γηα ηνύο γξίπεο. Σε ζύλνιν 305 ζηειερώλ ηνύ γξίπεο ηύπνπ Β πνπ νινθιεξώζεθε ν πεξαηηέξσ έιεγρνο, ην 42.0% ήηαλ B-Yamagata θαη ην 58.0% B- Victoria lineage Η αλαινγία ησλ απνκνλσζέλησλ ηώλ ηύπνπ Β απμήζεθε (34,1% θαηά ηελ πξνεγνύκελε εβδνκάδα), ν απόιπηνο αξηζκόο όκσο ησλ ηώλ Α θαη Β πνπ απνκνλώλνληαη κεηώλεηαη ζπλερώο. Η κείσζε ηόζν ηνπ απόιπηνπ αξηζκνύ ησλ απνκνλσζέλησλ ζηειερώλ ηνύ γξίπεο όζν θαη ηεο αλαινγίαο ησλ Σκήκα Δπηδεκηοιογηθής Δπηηήρεζες & Παρέκβαζες 9

10 ζεηηθώλ θιηληθώλ δεηγκάησλ, ζπλερίδεηαη γηα 8 ε εβδνκάδα πνπ ζεκαίλεη όηη ε επνρηθή έμαξζε ηεο γξίπεο ζηελ Δπξώπε έρεη παξέιζεη θαη ε δξαζηεξηόηεηα κεηώλεηαη. Από ηελ εβδνκάδα 40/2011 έσο θαη ηελ εβδνκάδα 16/2012, από ην ζύλνιν ησλ ζηειερώλ ηνύ γξίπεο πνπ απνκνλώζεθαλ από δείγκαηα πνπ ειήθζεζαλ ηόζν από ηα δίθηπα Sentinel όζν θαη από λνζνθνκεία ην 93,9% αλήθε ζηνλ ηύπν Α θαη ην 6,1% αλήθε ζηνλ ηύπν Β ηνπ ηνύ ηεο γξίπεο. Όζνλ αθνξά ηνπο ππνηύπνπο ηνπ ηνύ Α ζε πνζνζηό 97,3% απνκνλώζεθε ν ππόηππνο Α(Η3) θαη ζε πνζνζηό 2,7% ν ππόηππνο Α(Η1)2009. Μέρξη ηελ εβδνκάδα 16/2012 έρνπλ θαηαγξαθεί ζπλνιηθά θξνύζκαηα ζνβαξνύ νμένο αλαπλεπζηηθνύ ζπλδξόκνπ από 7 ρώξεο. Τα (71,5%) από απηά επηβεβαηώζεθαλ σο γξίπε θαη από απηά ηα ήηαλ γξίπε ηύπνπ Α. Σεκείσζε: Η εβδνκαδηαία έθζεζε γηα ηε δξαζηεξηόηεηα ηεο γξίπεο ζηελ Δπξώπε είλαη δηαζέζηκε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ECDC: df Σκήκα Δπηδεκηοιογηθής Δπηηήρεζες & Παρέκβαζες 10

Η αξιολόγηση τηρ ςγείαρ τος ελληνικού πληθςσμού και οι παπάγοντερ επιβάπςνσηρ τηρ στα πλαίσια τηρ οικονομικήρ κπίσηρ και λιτότηταρ

Η αξιολόγηση τηρ ςγείαρ τος ελληνικού πληθςσμού και οι παπάγοντερ επιβάπςνσηρ τηρ στα πλαίσια τηρ οικονομικήρ κπίσηρ και λιτότηταρ Διεπιζηημονική Φρονηίδα Υγείας(2015) Τόμος 7,Τεύτος 1, 27-35 ISSN 1791-9649 Η αξιολόγηση τηρ ςγείαρ τος ελληνικού πληθςσμού και οι παπάγοντερ επιβάπςνσηρ τηρ στα πλαίσια τηρ οικονομικήρ κπίσηρ και λιτότηταρ

Διαβάστε περισσότερα

10. ΤΑΥΤΕΚΩ. ΘΕΜΑ: «Νέο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Παιδιών & Εφήβων2011» και «Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων»

10. ΤΑΥΤΕΚΩ. ΘΕΜΑ: «Νέο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Παιδιών & Εφήβων2011» και «Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων» ΑΔΑ: Β4Λ5ΟΞ7Μ-ΛΝ8 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΘΗΝΑ: 26/6/2012 Γενική Δ/νση:ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/νση:ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Τμήμα: Πρόληψης & Προαγωγής Υγείας Ταχ. Δ/νση:ΚΗΦΙΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα 21/12/2011 ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΔΗΑ & ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΩΖ Γ/ΝΖ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΗΔΗΝΖ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΓΖΜΗΟΛΟΓΗΑ ΝΟΖΜΑΣΩΝ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα 21/12/2011 ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΔΗΑ & ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΩΖ Γ/ΝΖ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΗΔΗΝΖ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΓΖΜΗΟΛΟΓΗΑ ΝΟΖΜΑΣΩΝ ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞ.ΔΠΔΙΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα 21/12/2011 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ Αρηζ. Πρφη.Τ1/Γ.Π.νηθ.140958 ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΔΗΑ & ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΩΖ Γ/ΝΖ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΗΔΗΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΝΣΘΣΟΤΣΟ ΚΟΘΝΧΝΘΚΗ ΚΑΘ ΠΡΟΛΗΠΣΘΚΗ ΘΑΣΡΘΚΗ. ΥΧΗΛΑΝΤΟΥ 63, 115 21 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210 7482015, FAX: 210 2107487658 e-mail: ispm@info.

ΘΝΣΘΣΟΤΣΟ ΚΟΘΝΧΝΘΚΗ ΚΑΘ ΠΡΟΛΗΠΣΘΚΗ ΘΑΣΡΘΚΗ. ΥΧΗΛΑΝΤΟΥ 63, 115 21 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210 7482015, FAX: 210 2107487658 e-mail: ispm@info. ΘΝΣΘΣΟΤΣΟ ΚΟΘΝΧΝΘΚΗ ΚΑΘ ΠΡΟΛΗΠΣΘΚΗ ΘΑΣΡΘΚΗ ΥΧΗΛΑΝΤΟΥ 63, 115 21 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210 7482015, FAX: 210 2107487658 e-mail: ispm@info.gr ΔΕΛΣΘΟ ΣΤΠΟΤ Αζήλα, Τεηάξηε 1 Ννεκβξίνπ 2006 Xακειφηεξε πνηφηεηα δσήο ζε

Διαβάστε περισσότερα

1.4. Απνινγηζηηθή Απνδεκίσζε

1.4. Απνινγηζηηθή Απνδεκίσζε ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΤΓΕΙΑ Premium Health (A 6000)(κωδ.30207) ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ Κσδηθόο Δηδηθώλ Όξσλ: 30207 / 02.2009 / I.3. / Ind. L. / E.O. Ζ Δηαηξία θαιύπηεη ηνλ θπξίσο Αζθαιηζκέλν

Διαβάστε περισσότερα

Δθαξκνγή πξνγξάκκαηνο πξώηκεο εμόδνπ από λνζνθνκείν θαη θαη νίθνλ λνζειείαο ρξνλίσο παζρόλησλ αζζελώλ κε ρξήζε θνξεηώλ θαη θνξεηώλ ζπζθεπώλ

Δθαξκνγή πξνγξάκκαηνο πξώηκεο εμόδνπ από λνζνθνκείν θαη θαη νίθνλ λνζειείαο ρξνλίσο παζρόλησλ αζζελώλ κε ρξήζε θνξεηώλ θαη θνξεηώλ ζπζθεπώλ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΗΑΣΡΗΚΖ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΖ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΥΟΛΖ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΒΙΟΪΑΣΡΙΚΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σπγθξηηηθή αμηνιόγεζε ηεο θιίκαθαο Δπηιόρεηαο Καηάζιηςεο ηνπ Δδηκβνύξγνπ (EPDS) κε ηελ θιίκαθα Καηάζιηςεο ηνπ Beck (BDI) ζε δείγκα Διιελίδσλ ιερσίδσλ

Σπγθξηηηθή αμηνιόγεζε ηεο θιίκαθαο Δπηιόρεηαο Καηάζιηςεο ηνπ Δδηκβνύξγνπ (EPDS) κε ηελ θιίκαθα Καηάζιηςεο ηνπ Beck (BDI) ζε δείγκα Διιελίδσλ ιερσίδσλ Σπγθξηηηθή αμηνιόγεζε ηεο θιίκαθαο Δπηιόρεηαο Καηάζιηςεο ηνπ Δδηκβνύξγνπ (EPDS) κε ηελ θιίκαθα Καηάζιηςεο ηνπ Beck (BDI) ζε δείγκα Διιελίδσλ ιερσίδσλ Μσξαΐηνπ Μάξζα, Μαία, Δπίθνπξε Καζεγήηξηα, Σκήκα Μαηεπηηθήο,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΖ: ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΘΝΖΗΜΟΣΖΣΑ ΣΩΝ ΝΔΟΓΔΝΝΖΣΩΝ ΑΜΝΟΔΡΗΦΗΩΝ (ΖΜΑΝΣΗΚΟ ΠΡΟΒΛΖΜΑ ΣΖ ΑΗΓΟΠΡΟΒΑΣΟΣΡΟΦΗΑ ΜΔ ΜΔΓΑΛΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΔΠΗΠΣΩΔΗ)

ΓΡΑΖ: ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΘΝΖΗΜΟΣΖΣΑ ΣΩΝ ΝΔΟΓΔΝΝΖΣΩΝ ΑΜΝΟΔΡΗΦΗΩΝ (ΖΜΑΝΣΗΚΟ ΠΡΟΒΛΖΜΑ ΣΖ ΑΗΓΟΠΡΟΒΑΣΟΣΡΟΦΗΑ ΜΔ ΜΔΓΑΛΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΔΠΗΠΣΩΔΗ) ACTION PLAN ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΟΡΘΩΖ ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΑ ΑΞΟΝΑ ΗΗ & ΗΗΗ ΓΡΑΖ: ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΘΝΖΗΜΟΣΖΣΑ ΣΩΝ ΝΔΟΓΔΝΝΖΣΩΝ ΑΜΝΟΔΡΗΦΗΩΝ (ΖΜΑΝΣΗΚΟ ΠΡΟΒΛΖΜΑ ΣΖ ΑΗΓΟΠΡΟΒΑΣΟΣΡΟΦΗΑ ΜΔ ΜΔΓΑΛΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΔΠΗΠΣΩΔΗ) ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ

Διαβάστε περισσότερα

Καθπέπτηρ Στον Εγκέυαλο: Καθπεπτικοί Νεςπώνερ, Αςτογνωσία Και Έπεςνα Στον Αςτισμό

Καθπέπτηρ Στον Εγκέυαλο: Καθπεπτικοί Νεςπώνερ, Αςτογνωσία Και Έπεςνα Στον Αςτισμό Καθπέπτηρ Στον Εγκέυαλο: Καθπεπτικοί Νεςπώνερ, Αςτογνωσία Και Έπεςνα Στον Αςτισμό Πηγή: Άπθπα τηρ ScienceDaily (2007-2011) Μεηάθξαζε, Δπηκέιεηα: Τζαθίξε Μάξζα, Αιεμάλδξνπ Σηξάηνο, Κέληξν Πξνζέγγηζε Τι

Διαβάστε περισσότερα

Ρεηξντνί. Δομή ηων ιών, επιδημιολογία, παθογένεια, κλινική εικόνα, διαγνωζηικές μέθοδοι

Ρεηξντνί. Δομή ηων ιών, επιδημιολογία, παθογένεια, κλινική εικόνα, διαγνωζηικές μέθοδοι Ρεηξντνί Δομή ηων ιών, επιδημιολογία, παθογένεια, κλινική εικόνα, διαγνωζηικές μέθοδοι Λ. Καβαιιηέξνπ πληνλίζηξηα Γηεπζύληξηα Ννζνθνκεηαθή Τπεξεζία Αηκνδνζίαο Ακαιία Φιέκηγθ 23/03/2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ METEKΠAIΓΔΤΣΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣ ΟΗΚΟΝ ΔΡΓΑΗΑ ΣΩΝ ΠΑΗΓΗΩΝ ΜΑ: ΣΑ ΚΑΛΑ ΝΔΑ, ΣΑ ΚΑΚΑ ΚΑΗ ΣΑ ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ

ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣ ΟΗΚΟΝ ΔΡΓΑΗΑ ΣΩΝ ΠΑΗΓΗΩΝ ΜΑ: ΣΑ ΚΑΛΑ ΝΔΑ, ΣΑ ΚΑΚΑ ΚΑΗ ΣΑ ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣ ΟΗΚΟΝ ΔΡΓΑΗΑ ΣΩΝ ΠΑΗΓΗΩΝ ΜΑ: ΣΑ ΚΑΛΑ ΝΔΑ, ΣΑ ΚΑΚΑ ΚΑΗ ΣΑ ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ Λνΐδνο πκενύ Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Κνηλωληνινγίαο ηεο Δθπαίδεπζεο Τκήκα Δπηζηεκώλ ηωλ Αγωγήο Δπξωπαϊθό Παλεπηζηήκην Κύπξνπ Email:

Διαβάστε περισσότερα

Πνιηηηθή Πξνζηαζίαο Αξρείσλ Δηαηξίαο Αλαγλσξίζηκσλ Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα θαη Πιεξνθνξηώλ ηεο MetLife Alico

Πνιηηηθή Πξνζηαζίαο Αξρείσλ Δηαηξίαο Αλαγλσξίζηκσλ Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα θαη Πιεξνθνξηώλ ηεο MetLife Alico Πνιηηηθή Πξνζηαζίαο Αξρείσλ Δηαηξίαο Αλαγλσξίζηκσλ Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα θαη Πιεξνθνξηώλ ηεο MetLife Alico Πξνζηαζία Αξρείσλ Δηαηξίαο θαη Αλαγλσξίζηκσλ Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα θαη Πιεξνθνξηώλ

Διαβάστε περισσότερα

Marketing Research Communication. Έρεσνα σε καταναλωτές και αρτοποιούς

Marketing Research Communication. Έρεσνα σε καταναλωτές και αρτοποιούς Marketing Research Communication Η αγορά τοσ ψωμιού Έρεσνα σε καταναλωτές και αρτοποιούς Παροσσίαση Έρεσνας Λ. Κηυισίας 3, Μαρούσι τηλ.: 211-120 2900 fax.: 211-120 2929 e-mail: info@marc.gr website: www.marc.gr

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 225 ηηρ 13.6/10.7.86. ύζηαζη και λειηοςπγία ηυν Πεπιθεπειακών Σμημάηυν Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδορ (Ο.Ε.Ε.).- (Α` 91).

Π.Δ. 225 ηηρ 13.6/10.7.86. ύζηαζη και λειηοςπγία ηυν Πεπιθεπειακών Σμημάηυν Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδορ (Ο.Ε.Ε.).- (Α` 91). Π.Δ. 225 ηηρ 13.6/10.7.86. ύζηαζη και λειηοςπγία ηυν Πεπιθεπειακών Σμημάηυν Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδορ (Ο.Ε.Ε.).- (Α` 91). Έρνληαο ππόςε: 1. Σηο δηαηάμεηο: α) ηνπ άξζξνπ 7 παξ. 3 ηνπ Ν. 1100/1980

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΑΣΡΟΠΗ ΗΜΑΣΟ ΑΠΟ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ-Ε-ΨΗΦΙΑΚΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΨΗΦΙΑΚΟ-Ε-ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ

ΜΕΣΑΣΡΟΠΗ ΗΜΑΣΟ ΑΠΟ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ-Ε-ΨΗΦΙΑΚΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΨΗΦΙΑΚΟ-Ε-ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ ΜΕΣΑΣΡΟΠΗ ΗΜΑΣΟ ΑΠΟ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ-Ε-ΨΗΦΙΑΚΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΨΗΦΙΑΚΟ-Ε-ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ Τα πεξηζζόηεξα ζήκαηα πνπ παξνπζηάδνπλ πξαθηηθό ελδηαθέξνλ, όπσο γηα παξάδεηγκα ε νκηιία, ηα βηνινγηθά ζήκαηα, ηα ζεηζκηθά ζήκαηα, θ.ά,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΥΟ ΚΙΝΗΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟ ΜΕΡΟ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

ΕΛΕΓΥΟ ΚΙΝΗΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟ ΜΕΡΟ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ISL Σημειώζεις Εργαζηηριακού Μέροσς ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΛΕΓΥΟ ΚΙΝΗΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟ ΜΕΡΟ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΗΜΕΙΩΕΙ και ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΜΑΡΣΗΟ 2011 Γ. Δ. ΥΑΜΗΛΟΘΩΡΗ & M.Γ. ΠΑΠΟΤΣΙΓΑΚΗ ISL Σημειώζεις ηοσ εργαζηηριακού μέροσς

Διαβάστε περισσότερα

Πνιπηερλείν Κξήηεο. Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ. Αλδξέαο Δ. σκαξάο

Πνιπηερλείν Κξήηεο. Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ. Αλδξέαο Δ. σκαξάο Πνιπηερλείν Κξήηεο Σκήκα Μεραληθώλ Παξαγσγήο θαη Γηνίθεζεο Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ Γηπισκαηηθή Δξγαζία Αλδξέαο Δ. σκαξάο Δμεηαζηηθή επηηξνπή Ησάλλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ανάρηηζη ηης αριθ. 7/2015 Απόθαζης ηης Α /θμίοσ Επιηροπής Επιλύζεως Δαζικών Αμθιζβηηήζεων Αναηολικής Αηηικής.

ΘΕΜΑ: Ανάρηηζη ηης αριθ. 7/2015 Απόθαζης ηης Α /θμίοσ Επιηροπής Επιλύζεως Δαζικών Αμθιζβηηήζεων Αναηολικής Αηηικής. Επείγον ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΑΣΣΙΚΗ ΓΕΝ. Δ/Η ΔΑΩΝ & ΑΓΡ. ΤΠΟΘΕΕΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΑΩΝ ΑΝΑΣ. ΑΣΣΙΚΗ ΔΑΑΡΥΕΙΟ ΛΑΤΡΙΟΤ Λαύριο 04-03-2015 Αρ. Πρωη.οικ.17235/648 Σατ. Δ/νζη Σατ.Κώδικας Σηλέθωνο

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Δ Ι Ρ Α Ι Ω

Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Δ Ι Ρ Α Ι Ω Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Δ Ι Ρ Α Ι Ω Σ Μ Η Μ Α Σ Α Σ Ι Σ Ι Κ Η Κ Α Ι Α Φ Α Λ Ι Σ Ι Κ Η Δ Π Ι Σ Η Μ Η Μ Δ Σ Α Π Σ Τ Υ Ι Α Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Π Ο Τ Γ Ω Ν Σ Η Ν Δ Φ Α Ρ Μ Ο Μ Δ Ν Η Σ Α Σ Ι Σ Ι Κ Η ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΣΔΛA ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΜΔΘΑΝΗΟΤ ΓΗΑ ΤΓΡΑ ΜΖΥΑΝΗΚΟΤ ΓΗΑΥΧΡΗΜΟΤ ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΚΧΝ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ ΚΑΗ ΜΗΓΜΑΣΧΝ ΣΟΤ ΜΔ ΣΤΡΟΓΑΛΑ

ΜΟΝΣΔΛA ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΜΔΘΑΝΗΟΤ ΓΗΑ ΤΓΡΑ ΜΖΥΑΝΗΚΟΤ ΓΗΑΥΧΡΗΜΟΤ ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΚΧΝ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ ΚΑΗ ΜΗΓΜΑΣΧΝ ΣΟΤ ΜΔ ΣΤΡΟΓΑΛΑ 1 ΜΟΝΣΔΛA ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΜΔΘΑΝΗΟΤ ΓΗΑ ΤΓΡΑ ΜΖΥΑΝΗΚΟΤ ΓΗΑΥΧΡΗΜΟΤ ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΚΧΝ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ ΚΑΗ ΜΗΓΜΑΣΧΝ ΣΟΤ ΜΔ ΣΤΡΟΓΑΛΑ Μ. Γρούγα 1, Γ. Μάρκοσ 1, Γ. Γεωργακάκης 1 1 Σνκέαο Αγξνηηθώλ Καηαζθεπώλ θαη Γεσξγηθήο Μεραλνινγίαο,

Διαβάστε περισσότερα

1. Calonectris diomedea Καθεστώς παροσσίας. 2. Phalacrocorax aristotelis Καθεστώς παροσσίας. 3. Ixobrychus minutus Καθεστώς παροσσίας.

1. Calonectris diomedea Καθεστώς παροσσίας. 2. Phalacrocorax aristotelis Καθεστώς παροσσίας. 3. Ixobrychus minutus Καθεστώς παροσσίας. 1. Calonectris diomedea (Αξηέκεο) Καθεστώς παροσσίας. Σηελ πεξηνρή κειέηεο ην είδνο παξαηεξείηαη θπξίσο ζηελ αλνηρηή ζάιαζζα όπνπ έρνπλ θαηαγξαθεί κεκνλσκέλα άηνκα θαη κηθξέο νκάδεο. Τν είδνο θσιηάδεη

Διαβάστε περισσότερα

Eθαξκνγέο Πιεξνθνξηθήο θαη Σειε-επηθνηλσλίσλ ζηελ Τγεία. Η εκπεηξία ησλ εθαξκνγώλ e-health ζηνλ Γήκνπ Σξηθθαίσλ.

Eθαξκνγέο Πιεξνθνξηθήο θαη Σειε-επηθνηλσλίσλ ζηελ Τγεία. Η εκπεηξία ησλ εθαξκνγώλ e-health ζηνλ Γήκνπ Σξηθθαίσλ. CiscoExpo 2010 Η Γύλακε ηεο πλεξγαζίαο 20-21 Απξηιίνπ 2010 Eθαξκνγέο Πιεξνθνξηθήο θαη Σειε-επηθνηλσλίσλ ζηελ Τγεία. Η εκπεηξία ησλ εθαξκνγώλ e-health ζηνλ Γήκνπ Σξηθθαίσλ. Γεώξγηνο E. Γαθνύιαο MD, MBAc,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑ ΙΑ

ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑ ΙΑ Εξγαζηεξηαθή άζθεζε 5: Μέηξεζε ηνπ ζπληειεζηή εζσηεξηθήο ηξηβήο (ημώδνπο) πγξνύ κε ηε κέζνδν ηεο πηώζεο κηθξώλ ζθαηξώλ Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 4/3/005 ΕΙΑΓΩΓΗ: Μηα από ηηο ζεκαληηθόηεξεο ηδηόηεηεο ησλ ξεπζηώλ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΗ ΣH ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΙΑ Ω ΜΟΥΛΟ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΕΩ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΗ ΣH ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΙΑ Ω ΜΟΥΛΟ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΕΩ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Η ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΗ ΣH ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΙΑ Ω ΜΟΥΛΟ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΕΩ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Εηζαγσγή Πξνθεηκέλνπ λα απαιιαγεί ε ειιεληθή αγνξά εξγαζίαο απφ ηηο αλαρξνληζηηθέο δνκέο ηεο, απφ ηνλ Μάην ηνπ 2010 έσο ηψξα ειήθζεζαλ δξαζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥΘΗ-Α4Ζ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. Αζήλα, 4 Φεβξνπαξίνπ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ

ΑΔΑ: ΒΕΥΘΗ-Α4Ζ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. Αζήλα, 4 Φεβξνπαξίνπ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 4 Φεβξνπαξίνπ 2013 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΟΔΗΜΑΣΟ ΣΜΗΜΑ Α Σαρ. Γ/λζε : Καξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΤΜΑΝΗ ΣΗ ΣΑΘΜΗ ΣΟΤ ΤΠΟΓΔΙΟΤ ΝΔΡΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΔΦΗ ΣΗ ΔΞΔΛΙΞΗ ΣΗ ΚΑΣΑ ΣΟ ΜΟΝΣΔΛΟ ARIMA, ΣΗΝ ΠΔΡΙΟΥΗ ΣΗ ΛΑΡΙΑ. ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΔ ΔΠΙΠΣΧΔΙ.

ΓΙΑΚΤΜΑΝΗ ΣΗ ΣΑΘΜΗ ΣΟΤ ΤΠΟΓΔΙΟΤ ΝΔΡΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΔΦΗ ΣΗ ΔΞΔΛΙΞΗ ΣΗ ΚΑΣΑ ΣΟ ΜΟΝΣΔΛΟ ARIMA, ΣΗΝ ΠΔΡΙΟΥΗ ΣΗ ΛΑΡΙΑ. ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΔ ΔΠΙΠΣΧΔΙ. ΓΙΑΚΤΜΑΝΗ ΣΗ ΣΑΘΜΗ ΣΟΤ ΤΠΟΓΔΙΟΤ ΝΔΡΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΔΦΗ ΣΗ ΔΞΔΛΙΞΗ ΣΗ ΚΑΣΑ ΣΟ ΜΟΝΣΔΛΟ ARIMA, ΣΗΝ ΠΔΡΙΟΥΗ ΣΗ ΛΑΡΙΑ. ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΔ ΔΠΙΠΣΧΔΙ. Παύλοσ Α. 1, ούλιος Γ. 1, Καζάκης Ν. 1 και Μάηηας Υ. 1 1 Δξγ. Τερληθήο

Διαβάστε περισσότερα

: Γηθαηνύρνη Πεξίζαιςεο ζηα Ναπηηθά Ννζνθνκεία

: Γηθαηνύρνη Πεξίζαιςεο ζηα Ναπηηθά Ννζνθνκεία ΓΔΝΙΚΟ ΔΠΙΣΔΛΔΙΟ ΝΑΤΣΙΚΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΟΤ 2 ΣΜΗΜΑ : I Σει : 210 6551115 Φ. 758/11/06. 91054 Αζήλα : 6 επηεκβξίνπ 2006 ΘΔΜΑ ΥΔΣ.: : Γηθαηνύρνη Πεξίζαιςεο ζηα Ναπηηθά Ννζνθνκεία α. Ν. 154/75 (ΦΔΚ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Κώζηαο Γαβξίιεο, Καζεγεηήο Μαζεκαηηθώλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο *www.geogebra.org ΤΠΕΠΘ / ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΠΤΡΗΝΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΑΚΗΗ 1 ΕΤΡΕΗ ΣΩΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΩΝ ΣΟΤ ΑΠΑΡΙΘΜΗΣΗ GEIGER-MULLER

ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΠΤΡΗΝΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΑΚΗΗ 1 ΕΤΡΕΗ ΣΩΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΩΝ ΣΟΤ ΑΠΑΡΙΘΜΗΣΗ GEIGER-MULLER ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΠΤΡΗΝΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΑΚΗΗ 1 ΕΤΡΕΗ ΣΩΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΩΝ ΣΟΤ ΑΠΑΡΙΘΜΗΣΗ GEIGER-MULLER ΘΕΩΡΗΣΙΚΗ ΕΙΑΓΩΓΗ Οη αθηίλεο γ αλαθαιύθζεθαλ ζην ηέινο ηνπ 1900 από ηνλ Vllard. Πξόθεηηαη γηα πνιύ δηεηζδπηηθή αθηηλνβνιία,

Διαβάστε περισσότερα