Δβδοκαδηαία Έθζεζε Δπηδεκηοιογηθής Δπηηήρεζες ηες Γρίπες 26 Απρηιίοσ 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δβδοκαδηαία Έθζεζε Δπηδεκηοιογηθής Δπηηήρεζες ηες Γρίπες 26 Απρηιίοσ 2012"

Transcript

1 ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΕΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ Δβδοκαδηαία Έθζεζε Δπηδεκηοιογηθής Δπηηήρεζες ηες Γρίπες 26 Απρηιίοσ 2012 Καηά ηελ ηξέρνπζα πεξίνδν, γίλεηαη εβδνκαδηαία αλαθεθαιαίσζε ησλ επηδεκηνινγηθώλ δεδνκέλσλ ζηε ρώξα καο γηα ηελ εβδνκάδα 16/2012 (16-22 Απξηιίνπ 2012). Καηά ηελ εβδνκάδα 16/2012 (16-22 Απξηιίνπ 2012) νη επηζθέςεηο ζε ηαηξό γηα γξηπώδε ζπλδξνκή εκθαλίδνπλ πεξαηηέξσ πηώζε ζε ζύγθξηζε κε ηελ πξνεγνύκελε εβδνκάδα θαη βξίζθνληαη ζηα ίδηα πεξίπνπ επίπεδα κε απηά ηεο αληίζηνηρεο εβδνκάδαο ηεο πεξζηλήο πεξηόδνπ θαη ηεο πεξηόδνπ ηεο παλδεκίαο , όπνπ θαηά ηελ 16 ε εβδνκάδα ε δξαζηεξηόηεηα ηεο γξίπεο είρε θζάζεη πιένλ ζε εθηόο πεξηόδνπ γξίπεο επίπεδα (Γηάγξακκα 1). Τα παξαπάλσ ηεθκεξηώλνπλ όηη ην επηδεκηθό θύκα ηεο γξίπεο έρεη πιένλ απνδξάκεη θαη ε δξαζηεξηόηεηα πιεζηάδεη ηα εθηόο πεξηόδνπ γξίπεο επίπεδα. Καηά ηελ εβδνκάδα 16/2012 (16-22 Απξηιίνπ 2012) απεζηάιεζαλ ζηα Δξγαζηήξηα Αλαθνξάο Γξίπεο ζπλνιηθά 9 θιηληθά δείγκαηα θαη ζπγθεθξηκέλα 6 από λνζνθνκεία θαη 3 από ηα δίθηπα Sentinel. Τν 1 (11,1%) από απηά ήηαλ ζεηηθό γηα ηό γξίπεο ηύπνπ Β. (Γηάγξακκα 2). Μέρξη ηελ Πέκπηε 26 Απξηιίνπ 2012 (ώξα 13:00), ζηελ Διιάδα έρνπλ θαηαγξαθεί εθαηόλ είθνζη ηέζζεξα (124) ζνβαξά πεξηζηαηηθά εξγαζηεξηαθά επηβεβαησκέλεο γξίπεο, εθαηόλ είθνζη (120) από ηα νπνία ρξεηάζηεθαλ λνζειεία ζε Μνλάδα Δληαηηθήο Θεξαπείαο (Μ.Δ.Θ) (Πίλαθαο 1, Γηάγξακκα 5). Μέρξη ηελ Πέκπηε 26 Απξηιίνπ 2012 (ώξα 13:00), ζηελ Διιάδα έρνπλ θαηαγξαθεί ζαξάληα νθηώ (48) ζάλαηνη. Οη ελ ιόγσ ζάλαηνη αθνξνύλ ζε ζαξάληα (42) αζζελείο κε εξγαζηεξηαθά επηβεβαησκέλε γξίπε πνπ ρξεηάζηεθαλ λνζειεία ζηε Μ.Δ.Θ θαη ζε έμη (6) αζζελείο πνπ δελ λνζειεύηεθαλ ζε Μ.Δ.Θ (Πίλαθαο 1, Γηάγξακκα 6). Έλα (1) από ηα ζαξάληα νθηώ απηά θξνύζκαηα ήηαλ εηζαγόκελν. Καηά ηελ εβδνκάδα 16/2012 (16-22 Απξηιίνπ 2012) ε ζλεζηκόηεηα ζηελ Διιάδα από όιεο ηηο αηηίεο θπκάλζεθε ζηα πιαίζηα ηεο αλακελόκελεο (Γηάγξακκα 8). Με βάζε ηα αλφηέρφ, θαίλεηαη όηη ηο επηδεκηθό θύκα ηες γρίπες έτεη πιέολ αποδράκεη θαη ε δραζηερηόηεηα πιεζηάδεη ηα εθηός περηόδοσ γρίπες επίπεδα. Αποκολώζεθε έλα ζηέιετος ηού γρίπες ηύποσ Β. Σκήκα Δπηδεκηοιογηθής Δπηηήρεζες & Παρέκβαζες 1

2 Κρούζκαηα γρηπώδοσς ζσλδροκής αλά επηζθέυεης Α. Κιηληθό ζθέιος επηδεκηοιογηθής επηηήρεζες ηες εποτηθής γρίπες Καηά ηελ εβδνκάδα 16/2012 (16-22 Απξηιίνπ 2012) νη επηζθέςεηο ζε ηαηξό γηα γξηπώδε ζπλδξνκή εκθαλίδνπλ πεξαηηέξσ πηώζε ζε ζύγθξηζε κε ηελ πξνεγνύκελε εβδνκάδα, θαη βξίζθνληαη ζηα ίδηα πεξίπνπ επίπεδα κε απηά ηεο αληίζηνηρεο εβδνκάδαο ηεο πεξζηλήο πεξηόδνπ θαη ηεο πεξηόδνπ ηεο παλδεκίαο , όπνπ θαηά ηελ 16 ε εβδνκάδα ε δξαζηεξηόηεηα ηεο γξίπεο είρε θζάζεη πιένλ ζε εθηόο πεξηόδνπ γξίπεο επίπεδα. (Γηάγξακκα 1). Τα παξαπάλσ ηεθκεξηώλνπλ όηη ην επηδεκηθό θύκα έρεη πιένλ απνδξάκεη θαη ε δξαζηεξηόηεηα ηεο λόζνπ πιεζηάδεη ηα εθηόο πεξηόδνπ γξίπεο επίπεδα. Γηάγρακκα 1: Δθηίκεζε αρηζκού θροσζκάηφλ γρηπώδοσς ζσλδροκής αλά επηζθέυεης, θαηά εβδοκάδα. ύλοιο τώρας, περίοδοη γρίπες: , , Δβδοκάδα Σημείωση 1: Ο αξηζκόο θξνπζκάησλ αλά επηζθέςεηο εθηηκάηαη κε ζηάζκηζε σο πξνο ηνλ κόληκν πιεζπζκό ηεο ρώξαο θαηά γεσγξαθηθό δηακέξηζκα θαη αζηηθόηεηα (ΔΣΥΔ, απνγξαθή 2001) Σημείωση 2: Σην παξαπάλσ δηάγξακκα ε θακπύιε γηα ηελ πεξίνδν γξίπεο θαη (θεηηλή πεξίνδνο γξίπεο) παξνπζηάδεη δηαθνπή ηεο ζπλέρεηαο κεηαμύ ησλ εβδνκάδσλ 52 θαη 01 ιόγσ ηνπ γεγνλόηνο όηη ηα έηε 2010 θαη 2011 δελ είραλ 53 ε εβδνκάδα. Σημείωση 3: Δπηζεκαίλεηαη όηη κπνξεί λα ππάξμνπλ κηθξέο ηξνπνπνηήζεηο ηεο επηδεκηθήο θακπύιεο, δεδνκέλνπ όηη ζπλερίδεηαη ε απνζηνιή δεδνκέλσλ από ηα δίθηπα Sentinel θαη κεηά ηελ έθδνζε ηεο παξνύζαο έθζεζεο. Πεγή πιεροθορηώλ γηα ηο θιηληθό ζθέιος επηδεκηοιογηθής επηηήρεζες Τα ζηνηρεία ηνπ Γηαγξάµµαηνο 1 πξνέξρνληαη από ην ζύζηεκα παξαηεξεηώλ λνζεξόηεηαο πξσηνβάζµηαο θξνληίδαο πγείαο (δίθηπν ηδησηώλ ηαηξώλ, δίθηπν ηαηξώλ Κέληξσλ Υγείαο-Πεξηθεξεηαθώλ Ιαηξείσλ, δίθηπν ηαηξώλ ΙΚΑ), ηα νπνία ζπληνλίδνληαη από ην Τµήµα Δπηδεκηνινγηθήο Δπηηήξεζεο θαη Παξέµβαζεο ηνπ ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ κε ηε ζπλεξγαζία ηνπ Τνκέα Υγηεηλήο ηεο Ιαηξηθήο Σρνιήο ηνπ Α.Π.Θ. Σκήκα Δπηδεκηοιογηθής Δπηηήρεζες & Παρέκβαζες 2

3 Σην δίθηπν ησλ ηδησηώλ ηαηξώλ ζπκκεηέρνπλ 65 ηαηξνί, ζην δίθηπν ηαηξώλ Κέληξσλ Υγείαο θαη Πεξηθεξεηαθώλ Ιαηξείσλ 106 ηαηξνί θαη ζην δίθηπν ησλ ηαηξώλ ηνπ ΙΚΑ 55 ηαηξνί. Mέζσ απηώλ θαηαγξάθεηαη "δεηγκαηνιεπηηθά" ε εμέιημε ηεο ζπρλόηεηαο νξηζκέλσλ λνζεκάησλ µε βάζε θιηληθέο δηαγλώζεηο. Σε απηά πεξηιακβάλεηαη θαη ε γξίπε ή θαιύηεξα νη θιηληθέο εθδειώζεηο πνπ είλαη ζπκβαηέο µε γξίπε (γξηπώδεο ζπλδξνκή). Τελ εβδνκάδα 16/2012, θιηληθά δεδνκέλα απέζηεηιαλ 100 (44,2%) ηαηξνί από ην ζύλνιν ησλ 226 ζπκκεηερόλησλ ηαηξώλ ζηα πξναλαθεξόκελα δίθηπα. Οη επηζθέςεηο γηα θάζε αηηία πνπ αληηζηνηρνύλ ζηνπο ηαηξνύο πνπ δήισζαλ αλέξρνληαη ζε ζην ζύλνιν ηεο ρώξαο. Β. Δργαζηερηαθό ζθέιος επηδεκηοιογηθής επηηήρεζες ηες γρίπες Σπλνιηθά από ηελ εβδνκάδα 40/2011 έσο θαη ηελ εβδνκάδα 16/2012, έρνπλ απνζηαιεί ζηα Δξγαζηήξηα Αλαθνξάο Γξίπεο θιηληθά δείγκαηα ηόζν από ηα λνζνθνκεία όζν θαη από ηα δίθηπα Sentinel. Τα 530 (48,4%) ήηαλ ζεηηθά γηα ηνύο γξίπεο θαη από απηά: ηα 287 (54,1%) ήηαλ ηόο γξίπεο ηύπνπ Β, ηα 242 (45,7%) ήηαλ ηόο ηύπνπ Α(Η3Ν2) θαη 1 (0,2%) ηόο ηύπνπ Α(Η1Ν1)2009 (Γηάγξακκα 2). Έρνπλ επίζεο απνκνλσζεί δύν επηπιένλ ζηειέρε ηνύ γξίπεο ζην Μηθξνβηνινγηθό Δξγαζηήξην ηνπ Παλεπηζηεκηαθνύ Ννζνθνκείνπ Λάξηζαο πνπ αθνξνύζαλ πεξηζηαηηθά πνπ λνζειεύηεθαλ ζηελ Μ.Δ.Θ ηνπ ίδηνπ λνζνθνκείνπ, έλα ηύπνπ Α(Η1Ν1)2009 θαη έλα ηύπνπ Α(Η3Ν2). Γηάγρακκα 2: Αρηζκός θαρσγγηθώλ δεηγκάηφλ θαη αποκολφζέληφλ ζηειετώλ ηού γρίπες ζηα Κέληρα Αλαθοράς Γρίπες από ηα Γίθησα Παραηερεηώλ Νοζερόηεηας θαη ηα Νοζοθοκεία. Δθηίκεζε αρηζκού θροσζκάηφλ ύλοιο τώρας, περίοδος γρίπες: Σκήκα Δπηδεκηοιογηθής Δπηηήρεζες & Παρέκβαζες 3

4 1) Κιηληθά δείγκαηα από ηα Γίθησα Παραηερεηώλ Νοζερόηεηας Καηά ηελ εβδνκάδα 16/2012 (16-22 Απξηιίνπ) εζηάιεζαλ ζηα Δξγαζηήξηα Αλαθνξάο Γξίπεο από ηα δίθηπα παξαηεξεηώλ λνζεξόηεηαο ζπλνιηθά 3 θιηληθά δείγκαηα. Τν 1 (33,3%) από απηά ήηαλ ζεηηθό γηα ηό γξίπεο ηύπνπ Β (Γηάγξακκα 3). Γηάγρακκα 3: Αρηζκός θαρσγγηθώλ δεηγκάηφλ θαη αποκολφζέληφλ ζηειετώλ ηού γρίπες ζηα Κέληρα Αλαθοράς Γρίπες από ηα Γίθησα Παραηερεηώλ Νοζερόηεηας. Δθηίκεζε αρηζκού θροσζκάηφλ ύλοιο τώρας, περίοδος γρίπες: ) Κιηληθά δείγκαηα από ηα Νοζοθοκεία Καηά ηελ εβδνκάδα 16/2012 (16-22/04/2012) εζηάιεζαλ ζηα Δξγαζηήξηα Αλαθνξάο Γξίπεο από ηα λνζνθνκεία ζπλνιηθά 6 θιηληθά δείγκαηα. Καλέλα από απηά δελ ήηαλ ζεηηθό γηα ηνύο γξίπεο. (Γηάγξακκα 4). Σκήκα Δπηδεκηοιογηθής Δπηηήρεζες & Παρέκβαζες 4

5 Γηάγρακκα 4: Αρηζκός θαρσγγηθώλ δεηγκάηφλ θαη αποκολφζέληφλ ζηειετώλ ηού γρίπες ζηα Κέληρα Αλαθοράς Γρίπες από ηα Νοζοθοκεία. Δθηίκεζε αρηζκού θροσζκάηφλ ύλοιο τώρας, περίοδος γρίπες: Πεγή πιεροθορηώλ γηα ηο εργαζηερηαθό ζθέιος επηδεκηοιογηθής επηηήρεζες Τν εξγαζηεξηαθό ζθέινο ηεο επηδεκηνινγηθήο επηηήξεζεο αθνξά ζηελ αλίρλεπζε ηνπ ηνύ ζε ξηλνθαξπγγηθά δείγκαηα πνπ απνζηέιινληαη από θαζνξηζκέλνπο γηαηξνύο ηεο πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο θαη λνζνθνκεία πξνο ηα δύν Κέληξα Αλαθνξάο Γξίπεο ηεο Διιάδαο: ην Κέληξν Αλαθνξάο Γξίπεο Νόηηαο Διιάδαο (Διιεληθό Ιλζηηηνύην Παζηέξ) θαη ην Κέληξν Αλαθνξάο Γξίπεο Βόξεηαο Διιάδαο (Β Μηθξνβηνινγηθό Δξγαζηήξην ΑΠΘ). Τα Κέληξα Αλαθνξάο µε εμεηδηθεπκέλεο ηνινγηθέο εμεηάζεηο απνκνλώλνπλ θαη ηαπηνπνηνύλ ηα ζηειέρε ηνπ ηνύ πνπ θπθινθνξνύλ ζηελ Διιάδα θαη ζπκκεηέρνπλ ζην δίθηπν εξγαζηεξηαθήο επηηήξεζεο ηεο γξίπεο ηνπ Παγθόζκηνπ Οξγαληζκνύ Υγείαο. Γ. Δπηηήρεζε ζοβαρώλ περηζηαηηθώλ γρίπες κε ή τφρίς λοζειεία ζε Μολάδα Δληαηηθής Θεραπείας θαη ζαλάηφλ από εργαζηερηαθά επηβεβαηφκέλε γρίπε. Μέρξη ηελ Πέκπηε 26 Απξηιίνπ 2012 (ώξα 13:00), ζηελ Διιάδα έρνπλ θαηαγξαθεί εθαηόλ είθνζη έμη (126) ζνβαξά πεξηζηαηηθά εξγαζηεξηαθά επηβεβαησκέλεο γξίπεο. Τα εθαηόλ είθνζη (120) από απηά ρξεηάζηεθαλ λνζειεία ζε Μνλάδα Δληαηηθήο Θεξαπείαο (Μ.Δ.Θ), ελώ ηα έμη (6) δελ λνζειεύζεθαλ ζε Μ.Δ.Θ (Πίλαθαο 1, Γηάγξακκα 5). Πξόθεηηαη γηα 80 άλδξεο θαη 46 γπλαίθεο. Η κέζε ειηθία ησλ αζζελώλ είλαη 61 έηε θαη ε δηάκεζε 69 έηε (εύξνο ειηθηώλ: από 44 εκέξεο έσο 88 έηε). Τα 62 (49,2%) από ηα θξνύζκαηα απηά νθείινληαη ζηνλ ηό γξίπεο ηύπνπ Β, ηα 56 (44,4,%) ζηνλ ηό γξίπεο ηύπνπ Α(Η3Ν2), 2 (1,6%) ζηνλ ηύπν Α(Η1Ν1)2009, 6 (4,8%) ζε ηό γξίπεο ηύπνπ Α όπνπ δελ πξαγκαηνπνηήζεθε ππνηππνπνίεζε. Από ηα 124 ζνβαξά πεξηζηαηηθά γξίπεο, κε ή ρσξίο λνζειεία ζε Μ.Δ.Θ., ηα 114 (90,5%) αλήθνπλ ζε θιηληθέο νκάδεο πςεινύ θηλδύλνπ γηα ηηο νπνίεο ζπζηήλεηαη εκβνιηαζκόο γηα ηελ επνρηθή γξίπε, ζύκθσλα κε ηελ εγθύθιην ηνπ ΥΥΚΑ (Υ1/Γ.Π ). Σκήκα Δπηδεκηοιογηθής Δπηηήρεζες & Παρέκβαζες 5

6 Μέρξη ηελ Πέκπηε 26 Απξηιίνπ 2012 (ώξα 13:00), ζηελ Διιάδα έρνπλ θαηαγξαθεί ζαξάληα νθηώ (48) ζάλαηνη. Οη ελ ιόγσ ζάλαηνη αθνξνύλ ζε ζαξάληα δύν (42) αζζελείο κε εξγαζηεξηαθά επηβεβαησκέλε γξίπε πνπ ρξεηάζηεθαλ λνζειεία ζηε Μ.Δ.Θ θαη ζε έμη (6) αζζελείο πνπ δελ λνζειεύηεθαλ ζε Μ.Δ.Θ (Πίλαθαο 1, Γηάγξακκα 6). Έλα (1) από ηα ζαξάληα έμη απηά θξνύζκαηα ήηαλ εηζαγόκελν. Πξόθεηηαη γηα 33 άλδξεο θαη 15 γπλαίθεο. Η κέζε ειηθία ησλ αζζελώλ είλαη 62,3 έηε θαη ε δηάκεζε 70 έηε (εύξνο ειηθηώλ: 7 κήλεο έσο 87 έηε). Ιόο γξίπεο ηύπνπ Β ηαπηνπνηήζεθε ζε 20 (41,7%) από ηνπο αζζελείο, Α(Η3Ν2) ζε 24 (50%) από ηνπο αζζελείο, Α(Η1Ν1) ζε 1 (2,1%) αζζελή, ελώ ηόο ηύπνπ Α ρσξίο πεξαηηέξσ ππνηππνπνίεζε απνκνλώζεθε από 3 (6,2%) αζζελείο. Από ηνπο 46 αζζελείο πνπ θαηέιεμαλ νη 42 (91,7%) αλήθαλ ζε θιηληθέο νκάδεο πςεινύ θηλδύλνπ γηα ηηο νπνίεο ζπζηήλεηαη εκβνιηαζκόο γηα ηελ επνρηθή γξίπε, ζύκθσλα κε ηελ εγθύθιην ηνπ ΥΥΚΑ (Υ1/Γ.Π ). Η ειηθηαθή θαηαλνκή ηόζν ησλ θξνπζκάησλ πνπ εηζήρζεζαλ ζε Μ.Δ.Θ. όζν θαη ησλ αζζελώλ κε εξγαζηεξηαθά επηβεβαησκέλε γξίπε πνπ θαηέιεμαλ παξνπζηάδεηαη ζην δηάγξακκα 7. Παξαηεξείηαη όηη ε πιεηνλόηεηα ηόζν ησλ αζζελώλ πνπ εηζήρζεζαλ ζε Μ.Δ.Θ. όζν θαη ησλ αζζελώλ πνπ απεβίσζαλ αλήθαλ ζηελ ειηθηαθή νκάδα ησλ εηώλ. Πίλαθας 1: Περηζηαηηθά κε λοζειεία ζε ΜΔΘ θαη ζάλαηοη από εργαζηερηαθά επηβεβαηφκέλε γρίπε. ύλοιο Διιάδας, έφς Πέκπηε 26/04/2012, ώρα 13:00. Προζφρηλά ζηοητεία. Αξηζκόο λέσλ θξνπζκάησλ ζε Μ.Δ.Θ. πνπ δειώζεθαλ ζηηο 26/04/ Ννζειεπόκελνη ζε Μ.Δ.Θ. ζηηο 26/04/ ύλοιο λοζειεσζέληφλ ζε Μ.Δ.Θ. έφς 26/04/ Θάλαηνη πνπ δειώζεθαλ ζηηο 26/04/ σλοιηθός αρηζκός ζαλάηφλ έφς ηης 26/04/ Σκήκα Δπηδεκηοιογηθής Δπηηήρεζες & Παρέκβαζες 6

7 Γηάγρακκα 5: Αρηζκός εηζαγφγώλ ζε Μ.Δ.Θ. αλά εβδοκάδα, ζε αζζελείς κε εργαζηερηαθά επηβεβαηφκέλε δηάγλφζε γρίπες ζηελ Διιάδα. Προζφρηλά ζηοητεία (26/04/2012, ώρα 13:00). Γηάγρακκα 6: Αρηζκός ζαλάηφλ ζε αζζελείς κε εργαζηερηαθά επηβεβαηφκέλε δηάγλφζε γρίπες ζηελ Διιάδα. Προζφρηλά ζηοητεία (26/04/2012, ώρα 13:00). Σκήκα Δπηδεκηοιογηθής Δπηηήρεζες & Παρέκβαζες 7

8 Γηάγρακκα 7: Ηιηθηαθή Καηαλοκή εηζατζέληφλ ζε Μ.Δ.Θ. θαη ζαλάηφλ αζζελώλ κε εργαζηερηαθά επηβεβαηφκέλε γρίπε. Γεδοκέλα έφς 26/04/2012, ώρα 13:00. Πεγή πιεροθορηώλ γηα ηελ επηηήρεζε ζοβαρώλ περηζηαηηθώλ γρίπες κε λοζειεία ζε ΜΔΘ Πεγή πιεξνθνξηώλ απνηεινύλ όιεο νη ΜΔΘ ηεο ρώξαο, ελειίθσλ θαη παηδηώλ, ησλ νπνίσλ νη ηαηξνί δειώλνπλ ζην ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ όια ηα θξνύζκαηα επηβεβαησκέλεο εξγαζηεξηαθά γξίπεο πνπ λνζειεύνληαη ζε απηέο. Η δήισζε γίλεηαη κε ην εηδηθό δειηίν δήισζεο ηεο γξίπεο θαη ζηε ζπλέρεηα γίλεηαη δηεξεύλεζε ησλ θξνπζκάησλ από ην πξνζσπηθό ηνπ Τκήκαηνο Δπηδεκηνινγηθήο Δπηηήξεζεο θαη Παξέκβαζεο. Δπίζεο, ζπλνιηθά ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηηο λέεο εηζαγσγέο, ηηο λνζειείεο θαη ηνπο ζαλάηνπο ζε εξγαζηεξηαθά επηβεβαησκέλα πεξηζηαηηθά γξίπεο από όια ηα λνζνθνκεία ηεο ρώξαο, ζπιιέγεη ζε εκεξήζηα βάζε ην Δζληθό Κέληξν Δπηρεηξήζεσλ Υγείαο (Δ.Κ.ΔΠ.Υ) θαη ηα απνζηέιιεη ζην ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ Γ. ύζηεκα επηδεκηοιογηθής επηηήρεζες ηες ζλεζηκόηεηας Παξνπζηάδνληαη εδώ ηα θύξηα επξήκαηα από ηελ επηδεκηνινγηθή επηηήξεζε ηεο ζλεζηκόηεηαο ζηελ Διιάδα, κε επηθέληξσζε ζηελ έγθαηξε αλίρλεπζε ζλεζηκόηεηαο πνπ ππεξβαίλεη ηελ αλακελόκελε (excess mortality). Καηά ηελ εβδνκάδα 16/2012 (16-22 Απξηιίνπ 2012), ε ζλεζηκόηεηα ζηελ Διιάδα από όιεο ηηο αηηίεο θπκάλζεθε ζηα πιαίζηα ηεο αλακελόκελεο (Γηάγξακκα 8). Σκήκα Δπηδεκηοιογηθής Δπηηήρεζες & Παρέκβαζες 8

9 Γηάγρακκα 8: Παραηερούκελος θαη αλακελόκελος αρηζκός ζαλάηφλ θαηά εβδοκάδα ζηης περηοτές ηες Διιάδας ποσ κεηέτοσλ ζηο ζύζηεκα επηηήρεζες. Δβδοκάδα 17/2007 έφς εβδοκάδα 16/2012. Σημειώσεις: 1. Ο παξαηεξνύκελνο αξηζκόο ζαλάησλ ησλ ηειεπηαίσλ 4 εβδνκάδσλ δηνξζώλεηαη ιακβάλνληαο ππόςε ηελ ππνινγηδόκελε ρξνληθή θαζπζηέξεζε ζηηο δειώζεηο ζαλάησλ θαη αλαπξνζαξκόδεηαη θάζε εβδνκάδα κε βάζε ηα λέα δεδνκέλα. 2. Τα δεδνκέλα ηεο εβδνκάδαο 16/2012 αθνξνύλ ηνπο Γήκνπο Αζελαίσλ θαη Κεξαηζηλίνπ θαη ηηο πεξηθεξεηαθέο ελόηεηεο Αραΐαο, Μαγλεζίαο, Καβάιαο θαη Θάζνπ. Δ. Η δραζηερηόηεηα ηες γρίπες ζηελ Δσρώπε Σύκθσλα κε ηελ ηειεπηαία εβδνκαδηαία έθζεζε πνπ έρεη εθδνζεί από ην Δπξσπατθό Κέληξν Πξόιεςεο θαη Διέγρνπ Νόζσλ (ECDC) γηα ηελ εβδνκάδα 16/2012 (16-22 Απξηιίνπ 2012), βάζεη ησλ δεδνκέλσλ πνπ ζπιιέγνληαη από ηηο ρώξεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην Δπξσπατθό Γίθηπν Δπηηήξεζεο ηεο Γξίπεο (EISN), έρνπλ θαηαγξαθεί ηα εμήο: Καηά ηελ εβδνκάδα 16/2012, όιεο νη ρώξεο αλέθεξαλ ρακειή δξαζηεξηόηεηα εθηόο ηεο Σινβαθίαο πνπ αλέθεξε κέηξηα δξαζηεξηόηεηα. Δθηεηακέλε δηαζπνξά ησλ θξνπζκάησλ γξίπεο αλέθεξαλ 2 ρώξεο (Οιιαλδία, Σνπεδία), 8 ρώξεο δηαζπνξά ζε επίπεδν πεξηθέξεηαο ή ηνπηθή δηαζπνξά, ελώ ζπνξαδηθά θξνύζκαηα γξίπεο αλέθεξαλ 11 ρώξεο. Τέζζεξεο (4) ρώξεο, δελ αλέθεξε δξαζηεξηόηεηα γξίπεο. Γέθα (10) ρώξεο αλέθεξαλ πησηηθή ηάζε ηεο δξαζηεξηόηεηαο θαη 13 ζηαζεξή δξαζηεξηόηεηα. εβδνκάδεο, πνπ Μία Τν 24,1% ησλ θιηληθώλ δεηγκάησλ πνπ ειήθζεζαλ θαηά ηελ εβδνκάδα 16/2012 από ηα δίθηπα Sentinel ήηαλ ζεηηθά γηα ηνύο γξίπεο. Σε ζύλνιν 305 ζηειερώλ ηνύ γξίπεο ηύπνπ Β πνπ νινθιεξώζεθε ν πεξαηηέξσ έιεγρνο, ην 42.0% ήηαλ B-Yamagata θαη ην 58.0% B- Victoria lineage Η αλαινγία ησλ απνκνλσζέλησλ ηώλ ηύπνπ Β απμήζεθε (34,1% θαηά ηελ πξνεγνύκελε εβδνκάδα), ν απόιπηνο αξηζκόο όκσο ησλ ηώλ Α θαη Β πνπ απνκνλώλνληαη κεηώλεηαη ζπλερώο. Η κείσζε ηόζν ηνπ απόιπηνπ αξηζκνύ ησλ απνκνλσζέλησλ ζηειερώλ ηνύ γξίπεο όζν θαη ηεο αλαινγίαο ησλ Σκήκα Δπηδεκηοιογηθής Δπηηήρεζες & Παρέκβαζες 9

10 ζεηηθώλ θιηληθώλ δεηγκάησλ, ζπλερίδεηαη γηα 8 ε εβδνκάδα πνπ ζεκαίλεη όηη ε επνρηθή έμαξζε ηεο γξίπεο ζηελ Δπξώπε έρεη παξέιζεη θαη ε δξαζηεξηόηεηα κεηώλεηαη. Από ηελ εβδνκάδα 40/2011 έσο θαη ηελ εβδνκάδα 16/2012, από ην ζύλνιν ησλ ζηειερώλ ηνύ γξίπεο πνπ απνκνλώζεθαλ από δείγκαηα πνπ ειήθζεζαλ ηόζν από ηα δίθηπα Sentinel όζν θαη από λνζνθνκεία ην 93,9% αλήθε ζηνλ ηύπν Α θαη ην 6,1% αλήθε ζηνλ ηύπν Β ηνπ ηνύ ηεο γξίπεο. Όζνλ αθνξά ηνπο ππνηύπνπο ηνπ ηνύ Α ζε πνζνζηό 97,3% απνκνλώζεθε ν ππόηππνο Α(Η3) θαη ζε πνζνζηό 2,7% ν ππόηππνο Α(Η1)2009. Μέρξη ηελ εβδνκάδα 16/2012 έρνπλ θαηαγξαθεί ζπλνιηθά θξνύζκαηα ζνβαξνύ νμένο αλαπλεπζηηθνύ ζπλδξόκνπ από 7 ρώξεο. Τα (71,5%) από απηά επηβεβαηώζεθαλ σο γξίπε θαη από απηά ηα ήηαλ γξίπε ηύπνπ Α. Σεκείσζε: Η εβδνκαδηαία έθζεζε γηα ηε δξαζηεξηόηεηα ηεο γξίπεο ζηελ Δπξώπε είλαη δηαζέζηκε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ECDC: df Σκήκα Δπηδεκηοιογηθής Δπηηήρεζες & Παρέκβαζες 10

Δβδοκαδηαία Έθζεζε Δπηδεκηοιογηθής Δπηηήρεζες ηες Γρίπες Δβδοκάδα 9/2013 (25 Φεβροσαρίοσ - 3 Μαρηίοσ 2013)

Δβδοκαδηαία Έθζεζε Δπηδεκηοιογηθής Δπηηήρεζες ηες Γρίπες Δβδοκάδα 9/2013 (25 Φεβροσαρίοσ - 3 Μαρηίοσ 2013) ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΕΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ Δβδοκαδηαία Έθζεζε Δπηδεκηοιογηθής Δπηηήρεζες ηες Γρίπες Δβδοκάδα 9/2013 (25 Φεβροσαρίοσ - 3 Μαρηίοσ 2013) Η επηηήξεζε ηεο γξίπεο γηα ηελ πεξίνδν 2012-2013

Διαβάστε περισσότερα

Δβδοκαδηαία Έθζεζε Δπηδεκηοιογηθής Δπηηήρεζες ηες Γρίπες. Δβδοκάδα 51/2012 (17-23 Γεθεκβρίοσ 2012)

Δβδοκαδηαία Έθζεζε Δπηδεκηοιογηθής Δπηηήρεζες ηες Γρίπες. Δβδοκάδα 51/2012 (17-23 Γεθεκβρίοσ 2012) Δβδοκαδηαία Έθζεζε Δπηδεκηοιογηθής Δπηηήρεζες ηες Γρίπες Δβδοκάδα 51/2012 (17-23 Γεθεκβρίοσ 2012) Η επηηήξεζε ηεο γξίπεο γηα ηελ πεξίνδν 2012-2013 ζε Δπξσπατθό επίπεδν θαη ζηελ Διιάδα μεθίλεζε ηελ εβδνκάδα

Διαβάστε περισσότερα

Δβδομαδιαία Έκθεζη Δπιδημιολογικής Δπιηήρηζης ηης Γρίπης Δβδομάδα 20/2013 (13-19 Μαΐοσ 2013)

Δβδομαδιαία Έκθεζη Δπιδημιολογικής Δπιηήρηζης ηης Γρίπης Δβδομάδα 20/2013 (13-19 Μαΐοσ 2013) ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΕΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ Δβδομαδιαία Έκθεζη Δπιδημιολογικής Δπιηήρηζης ηης Γρίπης Δβδομάδα 20/2013 (13-19 Μαΐοσ 2013) Η επηηήξεζε ηεο γξίπεο γηα ηελ πεξίνδν 2012-2013 ζε Δπξσπατθό

Διαβάστε περισσότερα

Δβδομαδιαία Έκθεζη Δπιδημιολογικής Δπιηήρηζης ηης Γρίπης

Δβδομαδιαία Έκθεζη Δπιδημιολογικής Δπιηήρηζης ηης Γρίπης Δβδομαδιαία Έκθεζη Δπιδημιολογικής Δπιηήρηζης ηης Γρίπης Δβδομάδα 46/2012 (12-18 Νοεμβρίοσ 2012) Η επηηήξεζε ηεο γξίπεο γηα ηελ πεξίνδν 2012-2013 ζε Δπξσπατθό επίπεδν θαη ζηελ Διιάδα μεθίλεζε ηελ εβδνκάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΗΙΑ ΔΚΘΔΗ ΔΠΙΓΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΠΙΣΗΡΗΗ ΣΗ ΓΡΙΠΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΔΡΙΟΓΟ

ΔΣΗΙΑ ΔΚΘΔΗ ΔΠΙΓΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΠΙΣΗΡΗΗ ΣΗ ΓΡΙΠΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΔΡΙΟΓΟ ΔΣΗΙΑ ΔΚΘΔΗ ΔΠΙΓΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΠΙΣΗΡΗΗ ΣΗ ΓΡΙΠΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΔΡΙΟΓΟ 2012-2013 Σελ πεξίνδν γξίπεο 2012-2013, ην επηδεκηθό θύκα μεθίλεζε ηελ 3 ε εβδνκάδα ηνπ Ιαλνπαξίνπ (14-20 Ιαλνπαξίνπ 2013), παξέκεηλε ζε κέηξηα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΔΣΗΙΑ ΔΚΘΔΗ ΔΠΙΓΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΠΙΣΗΡΗΗ ΣΗ ΓΡΙΠΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΔΡΙΟΓΟ

ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΔΣΗΙΑ ΔΚΘΔΗ ΔΠΙΓΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΠΙΣΗΡΗΗ ΣΗ ΓΡΙΠΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΔΡΙΟΓΟ ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΔΣΗΙΑ ΔΚΘΔΗ ΔΠΙΓΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΠΙΣΗΡΗΗ ΣΗ ΓΡΙΠΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΔΡΙΟΓΟ 2011-2012 Σελ πεξίνδν γξίπεο 2011-2012, ην επηδεκηθό θύκα μεθίλεζε ηελ 3 ε εβδνκάδα ηνπ Ιαλνπαξίνπ (15-22 Ιαλνπαξίνπ 2012). Η δξαζηεξηόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ &ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ (ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ.) ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ ΔΣΗΙΑ ΔΚΘΔΗ ΔΠΙΓΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΠΙΣΗΡΗΗ ΣΗ ΓΡΙΠΗ ΠΔΡΙΟΓΟ

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ &ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ (ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ.) ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ ΔΣΗΙΑ ΔΚΘΔΗ ΔΠΙΓΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΠΙΣΗΡΗΗ ΣΗ ΓΡΙΠΗ ΠΔΡΙΟΓΟ ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ &ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ (ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ.) ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ ΔΣΗΙΑ ΔΚΘΔΗ ΔΠΙΓΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΠΙΣΗΡΗΗ ΣΗ ΓΡΙΠΗ ΠΔΡΙΟΓΟ 2010-2011 Η επηδεκηνινγηθή επηηήξεζε ηεο επνρηθήο γξίπεο θαηά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Δβδομαδιαία Έκθεζη Δπιδημιολογικήρ Δπιηήπηζηρ ηηρ Γπίπηρ Eβδομάδα 48/2014 (24-30 Νοεμβπίος 2014)

Δβδομαδιαία Έκθεζη Δπιδημιολογικήρ Δπιηήπηζηρ ηηρ Γπίπηρ Eβδομάδα 48/2014 (24-30 Νοεμβπίος 2014) Δβδομαδιαία Έκθεζη Δπιδημιολογικήρ Δπιηήπηζηρ ηηρ Γπίπηρ Eβδομάδα 48/2014 (24-30 Νοεμβπίος 2014) Η επηηήξεζε ηεο γξίπεο γηα ηελ πεξίνδν 2014-2015 ζε Επξσπατθό επίπεδν θαη ζηελ Ειιάδα μεθίλεζε ηελ εβδνκάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Τ Σ Η Μ Α Π ΑΡ ΑΣ Η Ρ Η Σ Ω Ν Ν Ο Η Ρ Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ω Σ Ο Β ΑΘ Μ Ι Α ΦΡ Ο Ν Σ Ι Γ Α Τ Γ Δ Ι Α Ι Γ Ι Ω Σ Δ Ι ΑΣ Ρ Ο Ι

Τ Σ Η Μ Α Π ΑΡ ΑΣ Η Ρ Η Σ Ω Ν Ν Ο Η Ρ Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ω Σ Ο Β ΑΘ Μ Ι Α ΦΡ Ο Ν Σ Ι Γ Α Τ Γ Δ Ι Α Ι Γ Ι Ω Σ Δ Ι ΑΣ Ρ Ο Ι Σμήμα Δπιδημιολογικής Δπιηήρηζης και Παρέμβαζης Γραθείο Γιατείριζης Γεδομένφν Τ Σ Η Μ Α Π ΑΡ ΑΣ Η Ρ Η Σ Ω Ν Ν Ο Η Ρ Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ω Σ Ο Β ΑΘ Μ Ι Α ΦΡ Ο Ν Σ Ι Γ Α Τ Γ Δ Ι Α Ι Γ Ι Ω Σ Δ Ι ΑΣ Ρ Ο Ι Δ Σ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο 1 ε Δξαζηεξηόηεηα Αλνίμηε ην αξρείν «Μεηαηόπηζε παξαβνιήο.ggb». Με ηε καύξε γξακκή παξηζηάλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο f(x)=αx 2 πνπ ζα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέρξη ζηηγκήο ην κνλνπώιην έρεη ζεσξεζεί ζαλ κηα επηρείξεζε ε νπνία πσιεί ην πξντόλ ηεο ζε θάζε πειάηε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΓΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΠΙΣΗΡΗΗ ΟΒΑΡΩΝ ΚΡΟΤΜΑΣΩΝ ΓΡΙΠΗ ΣΙ Μ.Δ.Θ. ΠΔΡΙΟΓΟ ΓΡΙΠΗ ΔΠΣΔΜΒΡΙΟ 2017

ΔΠΙΓΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΠΙΣΗΡΗΗ ΟΒΑΡΩΝ ΚΡΟΤΜΑΣΩΝ ΓΡΙΠΗ ΣΙ Μ.Δ.Θ. ΠΔΡΙΟΓΟ ΓΡΙΠΗ ΔΠΣΔΜΒΡΙΟ 2017 ΔΠΙΓΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΠΙΣΗΡΗΗ ΟΒΑΡΩΝ ΚΡΟΤΜΑΣΩΝ ΓΡΙΠΗ ΣΙ Μ.Δ.Θ. ΠΔΡΙΟΓΟ ΓΡΙΠΗ 2017-2018 ΔΠΣΔΜΒΡΙΟ 2017 Με βάζε ηα δεδνκέλα ησλ πεξηόδσλ γξίπεο κεηά ηελ παλδεκία ηνπ 2009, ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζπλήζνπο επνρηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο :

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο : ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ Ον/μο:.. Γ Λσκείοσ Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη. 11-1-11 Εήηημα 1 ο : Α. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f, λα βξείηε ην δηάζηεκα ζην νπνίν είλαη παξαγσγίζηκε θαζώο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Δσζμενές διαηαρατές και Ονομαζηικό-πραγμαηικό επιηόκιο

Δσζμενές διαηαρατές και Ονομαζηικό-πραγμαηικό επιηόκιο Δσζμενές διαηαρατές και Ονομαζηικό-πραγμαηικό επιηόκιο Copyright 2009 Pearson Education, Inc. Publishing as Prentice Hall Macroeconomics, 5/e Olivier Blanchard 1 of 43 IS-LM: Μηχανισμός προσαρμογής μετά

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα.

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα. Οι Πανελλαδικέρ Δξεηάζειρ για ηην ειζαγωγή ζηην ηπιηοβάθμια εκπαίδεςζη θα ππαγμαηοποιηθούν ππιν ηιρ απολςηήπιερ ενδοζσολικέρ εξεηάζειρ ηων μαθηηών και ηων μαθηηπιών. Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Α Καθοπιζμόρ απμοδιοηήηυν - 1 επικεθαλήρ 1. Γ Αςηοτία ζηη ζήπαγγα Β 1 επικεθαλήρ εξ. ζηελεσορ. Ε Ποζοηική ανάλςζη Γ 3 εξ.

Α Καθοπιζμόρ απμοδιοηήηυν - 1 επικεθαλήρ 1. Γ Αςηοτία ζηη ζήπαγγα Β 1 επικεθαλήρ εξ. ζηελεσορ. Ε Ποζοηική ανάλςζη Γ 3 εξ. Άσκηση cash flow tunnel Δίζηε επικεθαλήρ ηηρ ομάδαρ διασείπιζηρ κινδύνος πος αζσολείηαι με ηη λειηοςπγική ανάλςζη κινδύνυν μεγάληρ εηαιπείαρ διασείπιζηρ αςηοκινηηοδπόμυν. Έσεηε να παπαδώζεηε μελέηη πος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΛΩΗ. πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο έηνπο 2010 θαηά ην άξζξν 2 ηνπ Ν. 3213 / 2003 (ΦΔΚ 309/Α/31-12-2003)

ΓΗΛΩΗ. πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο έηνπο 2010 θαηά ην άξζξν 2 ηνπ Ν. 3213 / 2003 (ΦΔΚ 309/Α/31-12-2003) ΘΑΡΑΘΔΖ... ΡΑΣΓΟΝΚΗΘΩ... ΓΗΛΩΗ Αρηζκ. Ξρφηοθόιιοσ... Αρηζκ. Κεηρώοσ... Ζκεροκελία:... 200.. πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο έηνπο 2010 θαηά ην άξζξν 2 ηνπ Ν. 3213 / 2003 (ΦΔΚ 309/Α/31-12-2003) αξαιήπηεο ηεο δήιωζεο:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Είμαζηε ηυχεροί που είμαζηε δάζκαλοι Ον/μο:.. A Λσκείοσ Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη 8-11-2015 Θέμα 1 ο : 1. Η εμίζωζε θίλεζεο ελόο θηλεηνύ πνπ θηλείηαη επζύγξακκα είλαη ε x = 5t. Πνηα

Διαβάστε περισσότερα

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο Έξγν ελέξγεηα 3 (Λύζε) Σώκα κάδαο m = 4Kg εξεκεί ζηε βάζε θεθιηκέλνπ επηπέδνπ γσλίαο θιίζεο ζ κε εκζ = 0,6 θαη ζπλζ = 0,8. Τν ζώκα αξρίδεη λα δέρεηαη νξηδόληηα δύλακε θαη μεθηλά λα αλεβαίλεη ζην θεθιηκέλν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ Α ΛΤΚΔΙΟΤ Ζμεπομηνία: 18/12/10 Ώπα εξέτασηρ: 09:30-12:30 ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΛΤ ΕΙ 1. Δίλεηαη ην πνιπώλπκν Αλ θαη., λα βξείηε ην ηειεπηαίν ςεθίν ηνπ αξηζκνύ έρνπκε:

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Επιμέλεια: Αγκανάκηρ Α. Παναγιώηηρ Επωηήζειρ Σωζηό- Λάθορ Να χαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηω πποηάζειρ ωρ ζωζηέρ ή λάθορ: 1. Η ηαιάλησζε είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάιαην 20. Ελαχιστοποίηση του κόστους

Κεθάιαην 20. Ελαχιστοποίηση του κόστους Κεθάιαην 0 Ελαχιστοποίηση του κόστους Ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θόζηνπο Μηα επηρείξεζε ειαρηζηνπνηεί ην θόζηνο ηεο αλ παξάγεη νπνηνδήπνηε δεδνκέλν επίπεδν πξντόληνο y 0 ζην κηθξόηεξν δπλαηό ζπλνιηθό θόζηνο. Τν

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Παξάγνληεο life style θαη πξόιεςε ηνπ θαξθίλνπ ηνπ ηξαρήινπ ζηελ Διιάδα ζήκεξα

Παξάγνληεο life style θαη πξόιεςε ηνπ θαξθίλνπ ηνπ ηξαρήινπ ζηελ Διιάδα ζήκεξα Παξάγνληεο life style θαη πξόιεςε ηνπ θαξθίλνπ ηνπ ηξαρήινπ ζηελ Διιάδα ζήκεξα ΒΑΓΙΑ ΣΙΑΜΑΝΤΑ Μορηαθή Βηοιόγος, Msc. Δπηζηεκοληθός Σσλεργάηες Γ Μαηεσηηθής Γσλαηθοιογηθής Κιηληθής Α.Π.Θ. Νοζοθοκείο «Ιπποθράηεηο»

Διαβάστε περισσότερα

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ Αγαπεηέ αξρεγέ, Τν λέν ζύζηεκα ησλ playoff πνπ πηινηηθά ζα εθαξκνζηεί ζηε θεηηλή πεξίνδν 2013 14 απνηειεί κηα βειηίσζε ηνπ πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο πνπ κε επηηπρία εθαξκόζηεθε ζηηο πξώηεο έμη δηνξγαλώζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΣΟΡΙΚΟ ΦΤΛΑΚΙ Η ΚΑΙ ΚΙΝΓΤΝΟ HIV ΛΟΙΜΧΞΗ ΣΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΔΠΙΓΗΜΙΑ Δ ΥΡΗ ΣΔ ΔΝΓΟΦΛΔΒΙΧΝ ΝΑΡΚΧΣΙΚΧΝ ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΙ ΣΟΣΔΛΗ

Ι ΣΟΡΙΚΟ ΦΤΛΑΚΙ Η ΚΑΙ ΚΙΝΓΤΝΟ HIV ΛΟΙΜΧΞΗ ΣΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΔΠΙΓΗΜΙΑ Δ ΥΡΗ ΣΔ ΔΝΓΟΦΛΔΒΙΧΝ ΝΑΡΚΧΣΙΚΧΝ ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΙ ΣΟΣΔΛΗ ύςα Βάλα, Μαιιηώξε Μ 2, Παξαζθεπήο Γ, Φπρνγηνύ Μ 3, Υαηδάθεο Άγγεινο Εργαζηήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιαηρικής Σηαηιζηικής, Ιαηρική Στολή Πανεπιζηημίοσ Αθηνών, 2 Α Ψστιαηρική Κλινική, Αιγινήηειο

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

επαξθήο ζηαηηζηηθή ζπλάξηεζε, β) Έζησ η.δ. είλαη αλεμάξηεην ηνπ. Άξα πξόθεηηαη γηα 1 n

επαξθήο ζηαηηζηηθή ζπλάξηεζε, β) Έζησ η.δ. είλαη αλεμάξηεην ηνπ. Άξα πξόθεηηαη γηα 1 n . ΜΑΚΡΑ ΣΟΑ 7 & ΕΘΝ. ΑΝΣΙΣΑΕΩ (ΠΕΙΡΑΙΑ),. ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ 06 Α (ΠΕΙΡΑΙΑ), 3. ΠΤΡΓΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ (ΑΘΗΝΑ). ΣΗΛ 040970,,, www.vtal.gr Επιλεγμένες Ασκήσεις. α) Έζησ η.δ. Ep. Να δεηρζεί όηη ε T,..., ~, 0

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην ζαο

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην  ζαο Δίζνδνο ζηελ Υπεξεζία Αλ είζηε ήδε εγγεγξακκέλνο ρξήζηεο ζηελ ππεξεζία, γηα ηελ είζνδν ζαο (login) ζηελ ππεξεζία e-bill, εηζάγεηαη ην Όλνκα Φξήζηε (username) θαη ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο (password) πνπ είραηε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ - ΦΥΕ 0 7 Ινπλίνπ 009 Απαντήσειρ στιρ ασκήσειρ τηρ τελικήρ εξέτασηρ στιρ Σςνήθειρ Διαυοπικέρ Εξισώσειρ Αγαπηηέ θοιηηηή/ηπια,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ(1) ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ(1) ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ() ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΘΔΜΑ : Αλ ηζρύεη 3 3, λα δείμεηε όηη ηα ζεκεία Μ, Ν ηαπηίδνληαη. ΘΔΜΑ : Α Β Μ Γ Σην παξαπάλσ ζρήκα είλαη 3. α) Γείμηε όηη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 11: Μορφολογία Τα Ονόματα/Αντωνυμίες. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 11: Μορφολογία Τα Ονόματα/Αντωνυμίες. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών Παλαιοσλαβική Γλώσσα Ενότητα 11: Μορφολογία Τα Ονόματα/Αντωνυμίες Αλεξάνδρα Ιωαννίδου Τμήμα Σλαβικών Σπουδών Γ1.2. ΟΗ ΑΝΣΧΝΤΜΗΔ ηελ παιαηά εθθιεζηαζηηθή ζιαβηθή, νη αλησλπκίεο δηαθξίλνληαλ ζε δπν κεγάιεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΚΞΙΖΟΩΚΑΡΗΘΖ ΔΗΓΗΘΖ ΞΟΝΘΖΟΜΖ Α2 Δζληθήο Θαηεγνξίαο Γπλαηθώλ Αγσληζηηθήο Ξεξηόδνπ

ΠΚΞΙΖΟΩΚΑΡΗΘΖ ΔΗΓΗΘΖ ΞΟΝΘΖΟΜΖ Α2 Δζληθήο Θαηεγνξίαο Γπλαηθώλ Αγσληζηηθήο Ξεξηόδνπ OAKA, Ανοικτό Κολυμβητήριο, Σπφρου Λοφη, 151 23 Μαροφςι, AΘΗΝΑ Tel.: +30.210.6801952 Fax: +30.210.6801960 OAKA, Olympic Aquatic Center, Spyrou Loui, 151 23 Athens, GREECE Web: www.volleyball.gr mail: hellas@volleyball.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΙΑ 1. Γιαδικησακά πληροθοριακά σζηήμαηα. Ομάδα Δργαζίας: Μεηαπηστιακοί Φοιηηηές. ηέθανος Κονηοβάς ΑΔΜ :283. Πάζτος Βαζίλειος ΑΔΜ :288

ΔΡΓΑΙΑ 1. Γιαδικησακά πληροθοριακά σζηήμαηα. Ομάδα Δργαζίας: Μεηαπηστιακοί Φοιηηηές. ηέθανος Κονηοβάς ΑΔΜ :283. Πάζτος Βαζίλειος ΑΔΜ :288 ΔΡΓΑΙΑ 1 Γιαδικησακά πληροθοριακά σζηήμαηα Ομάδα Δργαζίας: Μεηαπηστιακοί Φοιηηηές ηέθανος Κονηοβάς ΑΔΜ :283 Πάζτος Βαζίλειος ΑΔΜ :288 1.Γιάγραμμα Ονηολογίας. Σην παξαπάλω δηάγξακκα θαίλεηαη ε δηάξζξωζε

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 7. Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ Μ. ΨΥΛΛΑΚΗ

Κεθάλαιο 7. Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ Μ. ΨΥΛΛΑΚΗ Κεθάλαιο 7 Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ 1 Προζθορά ανηαγωνιζηικού κλάδοσ Πώο πξέπεη λα ζπλδπαζηνύλ νη απνθάζεηο πξνζθνξάο ησλ πνιιώλ επηκέξνπο επηρεηξήζεσλ ελόο αληαγσληζηηθνύ θιάδνπ γηα λα βξνύκε ηελ θακπύιε πξνζθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Η επιδημιολογική εικόνα ηης Φυμαηίωζης ζηην Ελλάδα Επιδημιολογικά Δεδομένα

Η επιδημιολογική εικόνα ηης Φυμαηίωζης ζηην Ελλάδα Επιδημιολογικά Δεδομένα Η επιδημιολογική εικόνα ηης Φυμαηίωζης ζηην Ελλάδα Επιδημιολογικά Δεδομένα 2004 2015 Η θπκαηίσζε αλήθεη ζηα ππνρξεσηηθώο δεινύκελα λνζήκαηα θαη ε δήισζε γίλεηαη κέζσ απνζηνιήο εηδηθνύ δειηίνπ δήισζεο ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Κβαντικοί Υπολογισμοί. Πέκπηε Γηάιεμε

Κβαντικοί Υπολογισμοί. Πέκπηε Γηάιεμε Κβαντικοί Υπολογισμοί Πέκπηε Γηάιεμε Kπθισκαηηθό Mνληέιν Έλαο θιαζηθόο ππνινγηζηήο απνηειείηαη από αγσγνύο θαη ινγηθέο πύιεο πνπ απνηεινύλ ηνπο επεμεξγαζηέο. Σηνπο θβαληηθνύο ε πιεξνθνξία βξίζθεηαη κέζα

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1 ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1 ΒΟΤΣΑΗΟ 7,5Υ40m ΑΓΔΛΑΓΩΝ ΓΑΛΑΚΣΟΠΑΡΑΓΩΓΖ ΔΛΔΤΘΔΡΟΤ ΣΑΒΛΗΜΟΤ ΜΔ 48 ΑΣΟΜΗΚΔ ΘΔΔΗ Τν άξκεγκα ελδείθλπηαη λα γίλεηαη ζε αξκεθηήξην ηύπνπ ςαξνθόθθαιν 2Χ4 ζέζεσλ. Οη

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

Ανίσνεςζη ςπεπέκθπαζηρ mrna ηυν ογκογονιδίυν Ε6/Ε7 ηος ιού HPV με Κςηηαπομεηπία Ροήρ

Ανίσνεςζη ςπεπέκθπαζηρ mrna ηυν ογκογονιδίυν Ε6/Ε7 ηος ιού HPV με Κςηηαπομεηπία Ροήρ Ανίσνεςζη ςπεπέκθπαζηρ mrna ηυν ογκογονιδίυν Ε6/Ε7 ηος ιού HPV με Κςηηαπομεηπία Ροήρ Υπιζηίνα Κοηηαπίδη Βηνιόγνο, Δξγαζηήξην Γηαγλωζηηθήο Κπηηαξνινγίαο Ιαηξηθήο Σρνιήο Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ Κςηηαπομεηπία

Διαβάστε περισσότερα

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Ηκεξνκελία: Αξηζκόο κεηξώνπ: Όλνκα Αζζελνύο: Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: Ηιηθία: + Έηη Μήνερ πληεξεηηθή ζεξαπεία Μεηεγρεηξνπξγηθή παξαθνινύζεζε 3 μήνερ 6 μήνερ 1 σπόνορ σπόνια 3

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΜΑΖΘΚΟ ΑΤΣΟΚΘΝΗΣΘΣΘΚΟ ΑΣΤΥΗΜΑ ΣΗ 7-1-2014 ΣΑ ΜΑΛΓΑΡΑ ΘΕΑΛΟΝΘΚΗ. Η ΕΜΠΕΘΡΘΑ ΣΗ Α ΥΕΘΡΟΤΡΓΘΚΗ ΚΛΘΝΘΚΗ ΑΠΘ ΣΗΝ ΑΝΣΘΜΕΣΩΠΘΗ ΣΟΤ.

ΣΟ ΜΑΖΘΚΟ ΑΤΣΟΚΘΝΗΣΘΣΘΚΟ ΑΣΤΥΗΜΑ ΣΗ 7-1-2014 ΣΑ ΜΑΛΓΑΡΑ ΘΕΑΛΟΝΘΚΗ. Η ΕΜΠΕΘΡΘΑ ΣΗ Α ΥΕΘΡΟΤΡΓΘΚΗ ΚΛΘΝΘΚΗ ΑΠΘ ΣΗΝ ΑΝΣΘΜΕΣΩΠΘΗ ΣΟΤ. ΣΟ ΜΑΖΘΚΟ ΑΤΣΟΚΘΝΗΣΘΣΘΚΟ ΑΣΤΥΗΜΑ ΣΗ 7-1-2014 ΣΑ ΜΑΛΓΑΡΑ ΘΕΑΛΟΝΘΚΗ. Η ΕΜΠΕΘΡΘΑ ΣΗ Α ΥΕΘΡΟΤΡΓΘΚΗ ΚΛΘΝΘΚΗ ΑΠΘ ΣΗΝ ΑΝΣΘΜΕΣΩΠΘΗ ΣΟΤ. Δεγερκεηδόγιοσ Νηθόιαος¹²*, Καραδεκεηρίοσ Μαρία³, ηασρίδες Κσρηάθος¹, Σοοσιηάς

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα