ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ"

Transcript

1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, XXX [ ](2013) XXX draft ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της XXX για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων στον γεωργικό και δασικό τομέα και σε αγροτικές περιοχές συμβιβάσιμων με την εσωτερική αγορά βάσει των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1857/2006 της Επιτροπής EL EL

2 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της XXX για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων στον γεωργικό και δασικό τομέα και σε αγροτικές περιοχές συμβιβάσιμων με την εσωτερική αγορά βάσει των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1857/2006 της Επιτροπής Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 108 παράγραφος 4, Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 994/98 του Συμβουλίου, της 7ης Μαΐου 1998, για την εφαρμογή των άρθρων 92 και 93 της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας σε ορισμένες κατηγορίες οριζόντιων κρατικών ενισχύσεων 1, Κατόπιν δημοσίευσης σχεδίου του παρόντος κανονισμού, Κατόπιν διαβουλεύσεων με τη συμβουλευτική επιτροπή για τις κρατικές ενισχύσεις, Εκτιμώντας τα ακόλουθα: (1) Κρατική χρηματοδότηση που πληροί τα κριτήρια του άρθρου 107 παράγραφος 1 της Συνθήκης συνιστά κρατική ενίσχυση και απαιτείται η κοινοποίησή της στην Επιτροπή βάσει του άρθρου 108 παράγραφος 3 της Συνθήκης. Ωστόσο, σύμφωνα με το άρθρο 109 της Συνθήκης, το Συμβούλιο δύναται να καθορίζει τις κατηγορίες ενισχύσεων που εξαιρούνται από την εν λόγω υποχρέωση κοινοποίησης. Σύμφωνα με το άρθρο 108 παράγραφος 4 της Συνθήκης, η Επιτροπή δύναται να εκδίδει κανονισμούς σχετικά με τις ανωτέρω κατηγορίες κρατικών ενισχύσεων. Δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 994/98, το Συμβούλιο αποφάσισε, σύμφωνα με το άρθρο 109 της Συνθήκης, ότι ορισμένες ενισχύσεις μπορούν να εξαιρούνται από τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 108 παράγραφος 3 της Συνθήκης. Βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 994/98, η Επιτροπή εξέδωσε τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1857/2006, της 15ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης στις κρατικές ενισχύσεις προς μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της παραγωγής γεωργικών προϊόντων, ο οποίος εφαρμόζεται έως τις 31 Δεκεμβρίου (2) Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 733/2013 του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2013, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 994/98 για την εφαρμογή των άρθρων 92 και 93 της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας σε ορισμένες κατηγορίες οριζόντιων κρατικών ενισχύσεων 3 προέβλεψε πρόσθετες κατηγορίες ενισχύσεων, όπως ενισχύσεις για τη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς, ενισχύσεις για την αποκατάσταση των ζημιών που προκαλούνται από φυσικές ΕΕ L 142 της , σ. 1, όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 733/2013 του Συμβουλίου, ΕΕ L 204 της , σ. 11. ΕΕ L 358 της , σ. 3. ΕΕ L 204 της , σ. 11. EL 2 EL

3 καταστροφές και ενισχύσεις στη δασοκομία οι οποίες μπορούν, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, να εξαιρεθούν από την υποχρέωση κοινοποίησης του άρθρου 108 παράγραφος 3 της Συνθήκης. (3) Το άρθρο 42 της Συνθήκης ορίζει ότι οι κανόνες ανταγωνισμού εφαρμόζονται στην παραγωγή και εμπορία γεωργικών προϊόντων μόνο στην έκταση που καθορίζουν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Δυνάμει του άρθρου 146 παράγραφος 1 του κανονισμού αριθ. [εκοα/2013] 4, οι κανόνες κρατικών ενισχύσεων εφαρμόζονται στις ενισχύσεις για την παραγωγή και την εμπορία γεωργικών προϊόντων. Εντούτοις, οι κανόνες κρατικών ενισχύσεων δεν εφαρμόζονται στις πληρωμές που καταβάλλουν τα κράτη μέλη κατ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [xxx] του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το ΕΓΤΑΑ 5 (εφεξής: κανονισμός αριθ. [ΑΑ/2013]) ούτε στην πρόσθετη εθνική χρηματοδότηση εντός του πεδίου εφαρμογής του άρθρου 42 της Συνθήκης. Οι πληρωμές που προορίζονται για τη χορήγηση πρόσθετης εθνικής χρηματοδότησης εντός το πεδίου εφαρμογής του άρθρου 42 πρέπει να πληρούν τα κριτήρια του κανονισμού αριθ. [ΑΑ/2013], ώστε να εγκρίνονται από την Επιτροπή ως μέρος του προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης του εκάστοτε κράτους μέλους. Εντούτοις, οι κανόνες κρατικών ενισχύσεων εφαρμόζονται τόσο στο συγχρηματοδοτούμενο από το ΕΓΤΑΑ σκέλος όσο και στην πρόσθετη εθνική χρηματοδότηση για μέτρα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 42 της Συνθήκης. (4) Επειδή οι οικονομικές επιπτώσεις της ενίσχυσης δεν αλλάζουν ανάλογα με το κατά πόσο αυτή χρηματοδοτείται εν μέρει από την Ένωση ή χρηματοδοτείται αποκλειστικά από ένα κράτος μέλος, η Επιτροπή θεωρεί ότι θα πρέπει καταρχήν να υπάρχει συνεκτικότητα και συνέπεια ανάμεσα στην πολιτική της για τον έλεγχο των κρατικών ενισχύσεων και στη στήριξη που παρέχεται βάσει της κοινής γεωργικής πολιτικής και της πολιτικής αγροτικής ανάπτυξης της ίδιας της Ένωσης. (5) Είναι, συνεπώς, σκόπιμο να εναρμονιστεί το πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού με εκείνο του κανονισμού αριθ. [ΑΑ/2013], ιδίως όσον αφορά τις ενισχύσεις στον τομέα της δασοκομίας και τις ενισχύσεις υπέρ ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται σε αγροτικές περιοχές. Για τον σκοπό αυτό, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να εφαρμόζεται σε μέτρα ενίσχυσης υπέρ ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται σε αγροτικές περιοχές οι οποίες δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 42 της Συνθήκης, μόνο στον βαθμό που τα εν λόγω μέτρα περιλαμβάνονται στα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης και συγχρηματοδοτούνται από το ΕΓΤΑΑ. Για τον ίδιο σκοπό, ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται σε μέρα ενίσχυσης ΜΜΕ στον τομέα της δασοκομίας μόνο εάν τα εν λόγω μέτρα περιλαμβάνονται στα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης και συγχρηματοδοτούνται από το ΕΓΤΑΑ. Αντιθέτως, ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται σε ενισχύσεις σε επιχειρήσεις αγροτικών περιοχών προς όφελος δραστηριοτήτων που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 42 της Συνθήκης ή σε ενισχύσεις στον δασικό τομέα, εάν δεν υφίσταται άμεση σύνδεση με τα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης και δεν χορηγείται συγχρηματοδότηση από το ΕΓΤΑΑ. (6) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε απλουστευμένη διαδικασία, όταν πρέπει να λαμβάνουν έγκριση κρατικής ενίσχυσης τόσο για το συγχρηματοδοτούμενο μέρος όσο και για τη συμπληρωματική εθνική χρηματοδότηση των εθνικών τους 4 5 ΕΕ L ΕΕ L.. EL 3 EL

4 προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης, σύμφωνα με [το άρθρο 88 παράγραφος 1 του κανονισμού αριθ. [ΑΑ/2013]]. Ως προς αυτό, είναι σκόπιμο να επιτραπεί η εξαίρεση των εν λόγω ενισχύσεων από την υποχρέωση κοινοποίησης, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις συμβατότητας που θεσπίζονται στον παρόντα κανονισμό. (7) Με την ανακοίνωσή της για τον εκσυγχρονισμό των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις 6, η Επιτροπή ξεκίνησε μία ευρύτερη αναθεώρηση των κανόνων σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις. Οι κύριοι στόχοι του εκσυγχρονισμού είναι i) η επίτευξη βιώσιμης, έξυπνης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης σε μια ανταγωνιστική εσωτερική αγορά, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στις προσπάθειες των κρατών μελών για αποτελεσματικότερη χρήση των δημόσιων πόρων ii) η εστίαση του εκ των προτέρων ελέγχου της Επιτροπής στις υποθέσεις με τον μεγαλύτερο αντίκτυπο στην εσωτερική αγορά και, συγχρόνως, η ενίσχυση της συνεργασίας των κρατών μελών στον τομέα της επιβολής της νομοθεσίας περί κρατικών ενισχύσεων και iii) η απλούστευση των κανόνων και η εξασφάλιση της ταχύτερης λήψης καλύτερα τεκμηριωμένων και ισχυρότερων αποφάσεων που θα βασίζονται σε σαφή οικονομική αιτιολόγηση, κοινή προσέγγιση και ρητές υποχρεώσεις. (8) Ο παρών κανονισμός συμβάλλει στην καλύτερη ιεράρχηση των προτεραιοτήτων όσον αφορά τα μέτρα επιβολής της νομοθεσίας και στην περαιτέρω απλούστευση και θα πρέπει να επιφέρει μεγαλύτερη διαφάνεια, αποτελεσματική αξιολόγηση και έλεγχο της συμμόρφωσης προς τους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο, με την παράλληλη τήρηση της αναλογικότητας και διατήρηση των θεσμικών αρμοδιοτήτων της Επιτροπής και των κρατών μελών. (9) Η Επιτροπή έχει εφαρμόσει τα άρθρα 107 και 108 της Συνθήκης σε ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή, μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων σε πολλές αποφάσεις, ιδίως στο πλαίσιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1857/2006 της Επιτροπής, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 800/2008 της Επιτροπής, της 6ης Αυγούστου 2008, για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την κοινή αγορά κατ εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης (Γενικός κανονισμός απαλλαγής κατά κατηγορία) 7 και των κοινοτικών κατευθυντήριων γραμμών για τις κρατικές ενισχύσεις στον τομέα της γεωργίας και δασοκομίας Με αυτόν τον τρόπο, η Επιτροπή έχει αποκτήσει σημαντική πείρα στον τομέα αυτό, η οποία, αφενός, της έδωσε τη δυνατότητα να ορίσει καλύτερα τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες ορισμένες κατηγορίες ενισχύσεων μπορεί να θεωρηθεί ότι συμβιβάζονται με την εσωτερική αγορά και να διευρύνει το πεδίο εφαρμογής των απαλλαγών κατά κατηγορία και, αφετέρου, κατέστησε σαφή την ανάγκη να ενισχυθεί η διαφάνεια καθώς και η παρακολούθηση και να διασφαλιστεί η ορθή αξιολόγηση των καθεστώτων ενίσχυσης μεγάλης κλίμακας, λαμβάνοντας υπόψη την επίπτωσή τους στον ανταγωνισμό στην εσωτερική αγορά. (10) Οι γενικοί όροι για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού μπορούν να καθοριστούν βάσει ενός συνόλου κοινών αρχών που διασφαλίζουν ότι η ενίσχυση εξυπηρετεί έναν σκοπό κοινού συμφέροντος, συμπληρώνει μία σαφώς προσδιορισμένη ανεπάρκεια της αγοράς ή ικανοποιεί μια ανάγκη συνοχής, έχει σαφή χαρακτήρα κινήτρου, είναι κατάλληλη και αναλογική, χορηγείται με πλήρη διαφάνεια και υπόκειται σε μηχανισμό ελέγχου και τακτική αξιολόγηση και δεν νοθεύει τον ανταγωνισμό και τις ΕΕ L 214 της , σ. 3. ΕΕ C 319 της , σ. 1. EL 4 EL

5 συναλλαγές σε βαθμό μεγαλύτερο από αυτόν που είναι αποδεκτός υπό το πρίσμα ενός κοινού συμφέροντος. (11) Κάθε ενίσχυση που πληροί όλες τις προϋποθέσεις του παρόντος κανονισμού, τόσο τις γενικές όσο και τις ειδικές προϋποθέσεις για την εκάστοτε κατηγορία ενισχύσεων, θα πρέπει να απαλλάσσεται από την υποχρέωση κοινοποίησης που ορίζεται στο άρθρο 108 παράγραφος 3 της Συνθήκης. Για τη διασφάλιση της αποτελεσματικής εποπτείας και την απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών, χωρίς να αποδυναμωθεί η παρακολούθηση από την Επιτροπή, οι απαλλασσόμενες ενισχύσεις (καθεστώτα ενισχύσεων και μεμονωμένες ενισχύσεις που δεν εντάσσονται σε κανένα καθεστώς ενισχύσεων) θα πρέπει να περιέχουν ρητή αναφορά στον παρόντα κανονισμό. (12) Οι κρατικές ενισχύσεις κατά την έννοια του άρθρου 107 παράγραφος 1 της Συνθήκης οι οποίες δεν καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό εξακολουθούν να υπόκεινται στην υποχρέωση κοινοποίησης του άρθρου 108 παράγραφος 3 της Συνθήκης. Ο παρών κανονισμός υπόκειται στην επιφύλαξη της δυνατότητας των κρατών μελών να κοινοποιούν ενισχύσεις οι στόχοι των οποίων αντιστοιχούν στους στόχους που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό. Οι εν λόγω κοινοποιήσεις θα αξιολογούνται από την Επιτροπή με βάση τον παρόντα κανονισμό και τις κατευθυντήριες γραμμές της Ένωσης για τις κρατικές ενισχύσεις στον τομέα της γεωργίας και της δασοκομίας και σε αγροτικές περιοχές ή κάθε άλλη ισχύουσα ενωσιακή νομοθεσία περί κρατικών ενισχύσεων. (13) Επειδή τα καθεστώτα ενισχύσεων μεγάλης κλίμακας μπορούν να νοθεύσουν τον ανταγωνισμό, ο παρών κανονισμός δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται σε καθεστώτα των οποίων οι προγραμματισμένες ή πραγματικές ετήσιες δαπάνες υπερβαίνουν ένα όριο βάσει του εθνικού ΑΕΠ και μια απόλυτη τιμή, ιδίως με σκοπό την υποβολή τους σε τακτική αξιολόγηση. (14) Ο παρών κανονισμός δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται σε ενισχύσεις που ευνοούν τα εγχώρια έναντι εισαγόμενων προϊόντων ούτε σε ενισχύσεις που αφορούν εξαγωγικές δραστηριότητες. Συγκεκριμένα, δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται σε ενισχύσεις για τη χρηματοδότηση της δημιουργίας και λειτουργίας δικτύου διανομής σε άλλες χώρες. Οι ενισχύσεις για την κάλυψη του κόστους συμμετοχής σε εμπορικές εκθέσεις ή μελέτες ή υπηρεσίες παροχής συμβουλών που είναι αναγκαίες για την προώθηση ενός νέου ή υφιστάμενου προϊόντος σε νέα αγορά δεν θα πρέπει κανονικά να συνιστούν ενίσχυση σε δραστηριότητες που σχετίζονται με εξαγωγές. (15) Η Επιτροπή πρέπει να εξασφαλίζει ότι οι επιτρεπόμενες ενισχύσεις δεν αλλοιώνουν τους όρους των συναλλαγών κατά τρόπο αντίθετο προς το γενικό συμφέρον. Ως εκ τούτου, ενισχύσεις προς όφελος δικαιούχου έναντι του οποίου εκκρεμεί εντολή ανάκτησης βάσει προγενέστερης απόφασης της Επιτροπής με την οποία μια ενέργεια κηρύσσεται παράνομη και ασυμβίβαστη με την εσωτερική αγορά θα πρέπει να εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού. (16) Ενισχύσεις χορηγούμενες σε προβληματικές επιχειρήσεις θα πρέπει να εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, εφόσον οι εν λόγω ενισχύσεις θα πρέπει να αξιολογούνται βάσει των κατευθυντήριων γραμμών όσον αφορά τις κρατικές ενισχύσεις για τη διάσωση και την αναδιάρθρωση προβληματικών επιχειρήσεων 9, με στόχο να αποτρέπεται η καταστρατήγησή τους. [Αυτό υπόκειται στην επιφύλαξη χορήγησης ενισχύσεων αποζημίωσης για ζημίες που προκαλούνται 9 ΕΕ C 244 της , σ. 2. EL 5 EL

6 από φυσικές καταστροφές, δυσμενείς καιρικές συνθήκες, ασθένειες ζώων ή προσβολές από παράσιτα και επιβλαβείς για τα φυτά οργανισμούς.] Για λόγους ασφάλειας δικαίου, είναι σκόπιμο να θεσπιστούν σαφή κριτήρια που δεν απαιτούν αξιολόγηση όλων των ιδιαιτεροτήτων της κατάστασης μιας επιχείρησης για να καθοριστεί αν μια επιχείρηση θεωρείται προβληματική για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού. (17) Εάν κρατική ενίσχυση ή οι όροι με τους οποίους χορηγείται, συμπεριλαμβανομένης της μεθόδου χρηματοδότησής της όταν αυτή αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της, συνεπάγεται μη διαχωρίσιμη παραβίαση της ενωσιακής νομοθεσίας, η ενίσχυση δεν μπορεί να κηρυχθεί συμβιβάσιμη με την εσωτερική αγορά. Είναι συνεπώς σκόπιμο να προβλεφθεί στις κοινές διατάξεις του παρόντος κανονισμού ότι αυτός δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται σε ενισχύσεις που συνεπάγονται μη διαχωρίσιμη παραβίαση της ενωσιακής νομοθεσίας. (18) Η εφαρμογή της νομοθεσίας περί κρατικών ενισχύσεων εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό από τη συνεργασία των κρατών μελών. Συνεπώς, τα κράτη μέλη θα πρέπει να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα, ώστε να διασφαλίζεται η συμμόρφωση προς τον παρόντα κανονισμό, συμπεριλαμβανομένης της συμμόρφωσης μεμονωμένων ενισχύσεων στο πλαίσιο καθεστώτων απαλλαγής κατά κατηγορία. (19) Λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη να επιτευχθεί η κατάλληλη ισορροπία μεταξύ της ελαχιστοποίησης των στρεβλώσεων του ανταγωνισμού στον ενισχυόμενο τομέα και των στόχων του παρόντος κανονισμού, δεν θα πρέπει να εξαιρούνται οι μεμονωμένες ενισχύσεις, ανεξάρτητα αν χορηγούνται ad hoc ή στο πλαίσιο καθεστώτος ενισχύσεων, οι οποίες υπερβαίνουν, μεμονωμένα ή σωρευτικά, ένα καθορισμένο ανώτατο όριο. Κάθε χορηγούμενη ενίσχυση η οποία υπερβαίνει τα όρια αυτά εξακολουθεί να υπόκειται στην υποχρέωση κοινοποίησης του άρθρου 108 παράγραφος 3 της Συνθήκης. (20) Προκειμένου να εξασφαλιστούν η διαφάνεια, η ίση μεταχείριση και η αποτελεσματική παρακολούθηση, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να εφαρμόζεται μόνο σε διαφανή μέτρα ενίσχυσης. Διαφανή θεωρούνται τα μέτρα για τα οποία μπορεί να υπολογιστεί εκ των προτέρων με ακρίβεια το ακαθάριστο ισοδύναμο επιχορήγησης, χωρίς να απαιτείται η διενέργεια εκτίμησης κινδύνου. (21) Για κάποια συγκεκριμένα μέσα ενίσχυσης, όπως τα δάνεια, οι εγγυήσεις, τα μέτρα φορολογικού χαρακτήρα και, ειδικότερα, οι επιστρεπτέες προκαταβολές, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να καθορίσει τις προϋποθέσεις με τις οποίες θα μπορούσαν αυτά να θεωρηθούν διαφανή. Τα δάνεια του δημοσίου θα πρέπει να θεωρούνται διαφανή, υπό την προϋπόθεση ότι συνοδεύονται από τις συνήθεις εξασφαλίσεις και δεν ενέχουν ασυνήθεις κινδύνους και, κατά συνέπεια, δεν θεωρείται ότι ενέχουν στοιχείο κρατικής εγγύησης. Οι ενισχύσεις που συνίστανται σε εγγυήσεις θα πρέπει να θεωρούνται διαφανείς, εάν το ακαθάριστο ισοδύναμο επιχορήγησης έχει υπολογιστεί με βάση προμήθειες ασφαλούς λιμένα που ορίζονται στην ανακοίνωση της Επιτροπής για την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης ΕΚ στις κρατικές ενισχύσεις με τη μορφή εγγυήσεων 10. [Επίσης, θα θεωρούνται διαφανείς, εάν πριν από την εφαρμογή του μέτρου, η μεθοδολογία που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της έντασης της ενίσχυσης της κρατικής εγγύησης έχει κοινοποιηθεί και εγκριθεί από την Επιτροπή σύμφωνα με την ανακοίνωση της Επιτροπής για την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης ΕΚ στις κρατικές ενισχύσεις με τη 10 ΕΕ C 155 της , σ. 10. EL 6 EL

7 μορφή εγγυήσεων.] Οι ενισχύσεις που συνίστανται σε μέτρα χορήγησης επιχειρηματικών κεφαλαίων και σε εισφορές κεφαλαίου δεν θα πρέπει να θεωρούνται διαφανείς ενισχύσεις. (22) Οι αδιαφανείς ενισχύσεις θα πρέπει να κοινοποιούνται πάντοτε στην Επιτροπή. Οι κοινοποιήσεις αδιαφανών μέτρων ενίσχυσης θα αξιολογούνται από την Επιτροπή ιδίως με βάση τα κριτήρια που ορίζονται στις ενωσιακές κατευθυντήριες γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις στον τομέα της γεωργίας και της δασοκομίας και στις αγροτικές περιοχές (23) Προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι οι ενισχύσεις είναι αναγκαίες και χρησιμεύουν ως κίνητρο για την περαιτέρω ανάπτυξη δραστηριοτήτων ή έργων, ο παρών κανονισμός δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται σε ενισχύσεις για δραστηριότητες τις οποίες θα ανέπτυσσε, ούτως ή άλλως, ο δικαιούχος υπό τις επικρατούσες στην αγορά συνθήκες. Δεν θα πρέπει να επιτρέπεται η αναδρομική χορήγηση ενισχύσεων για δραστηριότητες οι οποίες έχουν ήδη αναληφθεί από τον δικαιούχο. Οι ενισχύσεις θα πρέπει να απαλλάσσονται από την υποχρέωση κοινοποίησης βάσει του παρόντος κανονισμού μόνον εάν η δραστηριότητα ή οι εργασίες για το ενισχυόμενο έργο ξεκινούν μετά την υποβολή γραπτής αίτησης ενίσχυσης από τον δικαιούχο. [Η απαίτηση να έχει το μέτρο χαρακτήρα κινήτρου δεν ισχύει για αντισταθμιστικά μέτρα, όπως η επανόρθωση ζημιών που προκαλούνται από φυσικές καταστροφές, δυσμενείς κλιματικές συνθήκες και ασθένειες των ζώων ή των φυτών.] (24) ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΙΝΗΤΡΟΥ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: Όσον αφορά ενισχύσεις που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό και οι οποίες χορηγούνται σε δικαιούχο που είναι μεγάλη επιχείρηση, το κράτος μέλος θα πρέπει, πέραν των όρων που ισχύουν για τις ΜΜΕ, να εξασφαλίζει επίσης ότι ο δικαιούχος έχει αναλύσει, σε εσωτερικό έγγραφο, τη βιωσιμότητα του ενισχυόμενου έργου ή δραστηριότητας, τόσο με την υπόθεση της χορήγησης της ενίσχυσης όσο και χωρίς αυτήν. Το κράτος μέλος θα πρέπει να εξακριβώνει ότι το εν λόγω εσωτερικό έγγραφο επιβεβαιώνει την ουσιώδη αύξηση του μεγέθους ή της εμβέλειας του έργου/της δραστηριότητας, ουσιώδη αύξηση του συνολικού ποσού που κατέβαλε ο δικαιούχος για το επιδοτούμενο έργο ή τη δραστηριότητα ή την ουσιώδη επιτάχυνση του ρυθμού ολοκλήρωσης του εκάστοτε έργου ή δραστηριότητας. Ο χαρακτήρας κινήτρου μπορεί επίσης να διαπιστώνεται βάσει του γεγονότος ότι το επενδυτικό έργο ή η δραστηριότητα δεν θα είχε υλοποιηθεί στη συγκεκριμένη αγροτική περιοχή χωρίς την ενίσχυση. (25) Τα αυτόματα καθεστώτα φορολογικού τύπου θα πρέπει να εξακολουθήσουν να πληρούν συγκεκριμένο όρο όσον αφορά τον χαρακτήρα κινήτρου, δεδομένου ότι η χορήγηση ενισχύσεων στο πλαίσιο των καθεστώτων αυτών διέπεται από διαφορετικές διαδικασίες σε σχέση με άλλες κατηγορίες ενίσχυσης. Η απαίτηση χαρακτήρα κινήτρου σημαίνει ότι τα εν λόγω καθεστώτα θα πρέπει να έχουν εγκριθεί πριν ξεκινήσουν η δραστηριότητα ή οι εργασίες για το ενισχυόμενο έργο. Ωστόσο, ο εν λόγω όρος δεν ισχύει στην περίπτωση διάδοχων φορολογικών καθεστώτων, υπό την προϋπόθεση ότι η δραστηριότητα καλυπτόταν ήδη από τα προηγούμενα φορολογικά καθεστώτα. Για την αξιολόγηση του χαρακτήρα κινήτρου των εν λόγω καθεστώτων, η κρίσιμη χρονική στιγμή είναι ο χρόνος θέσπισης του φορολογικού μέτρου για πρώτη φορά στο αρχικό καθεστώς, το οποίο κατόπιν αντικαταστάθηκε από το διάδοχο καθεστώς. 11 ΕΕ EL 7 EL

8 (26) Για να εξασφαλιστεί ότι τηρείται η κατάλληλη ισορροπία μεταξύ της ελαχιστοποίησης των στρεβλώσεων του ανταγωνισμού και των στόχων του παρόντος κανονισμού, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να εφαρμόζεται μόνο σε αναλογικές ενισχύσεις. Μια ενίσχυση θεωρείται αναλογική, εάν τηρούνται οι μέγιστες εντάσεις ενίσχυσης ή τα ανώτατα ποσά, όπως αυτά ορίζονται στον παρόντα κανονισμό. (27) Για να εξασφαλιστεί ότι η ενίσχυση ανταποκρίνεται στην αρχή της αναλογικότητας και περιορίζεται στο αναγκαίο ποσό, τα ανώτατα ποσά ενίσχυσης θα πρέπει, στο μέτρο του δυνατού, να ορίζονται ως εντάσεις ενίσχυσης σε σχέση με μια σειρά επιλέξιμων δαπανών. Όταν δεν είναι δυνατόν να καθοριστεί η μέγιστη ένταση ενίσχυσης, λόγω αδυναμίας προσδιορισμού των επιλέξιμων δαπανών ή για να προβλεφθούν απλούστερα μέσα για τα μικρά ποσά, πρέπει να καθορίζονται ανώτατα ονομαστικά ποσά ενίσχυσης, ώστε να διασφαλίζεται η αναλογικότητα της ενίσχυσης. Η ένταση της ενίσχυσης και τα ανώτατα ποσά ενίσχυσης θα πρέπει να καθορίζονται, με βάση την εμπειρία της Επιτροπής, σε επίπεδο που ελαχιστοποιεί τις στρεβλώσεις του ανταγωνισμού στον ενισχυόμενο τομέα, ενώ αντιμετωπίζεται κατάλληλα ο στόχος της διευκόλυνσης της ανάπτυξης των οικονομικών δραστηριοτήτων των ΜΜΕ στον τομέα της γεωργίας, στις αγροτικές περιοχές και στον δασικό τομέα. Για να υπάρχει συνοχή με τα μέτρα αγροτικής ανάπτυξης που λαμβάνουν ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, τα ανώτατα όρια πρέπει να εναρμονιστούν με τα ανώτατα όρια που καθορίζονται στον κανονισμό αριθ. [ΑΑ/2013]. (28) Για τον υπολογισμό της έντασης των ενισχύσεων, όλα τα στοιχεία πρέπει να υπολογίζονται πριν από την έκπτωση φόρων ή άλλων επιβαρύνσεων. Οι ενισχύσεις που καταβάλλονται σε περισσότερες δόσεις θα πρέπει να ανάγονται στην παρούσα αξία τους κατά τον χρόνο χορήγησης της ενίσχυσης. Οι επιλέξιμες δαπάνες θα πρέπει επίσης να ανάγονται στην αξία τους κατά τον χρόνο χορήγησης της ενίσχυσης. Το επιτόκιο που πρέπει να εφαρμόζεται για την αναγωγή και για υπολογισμό του ύψους της ενίσχυσης στην περίπτωση ενισχύσεων που δεν έχουν τη μορφή επιχορήγησης, πρέπει να είναι το επιτόκιο αναφοράς που ισχύει κατά τον χρόνο χορήγησης της ενίσχυσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της ανακοίνωσης της Επιτροπής σχετικά με την αναθεώρηση της μεθόδου καθορισμού των επιτοκίων αναφοράς και προεξόφλησης 12. Ο προσδιορισμός των επιλέξιμων δαπανών πρέπει να τεκμηριώνεται εγγράφως με σαφή, συγκεκριμένο και επίκαιρο τρόπο. Όταν η ενίσχυση χορηγείται σε μορφή άλλη από εκείνη της επιχορήγησης, το ποσό της ενίσχυσης πρέπει να εκφράζεται σε ακαθάριστο ισοδύναμο επιχορήγησης. Όταν η ενίσχυση χορηγείται υπό μορφή φορολογικών πλεονεκτημάτων, οι δόσεις της ενίσχυσης πρέπει να ανάγονται στην αξία τους με βάση τα επιτόκια αναφοράς που ισχύουν κατά τις ημερομηνίες που αρχίζουν να ισχύουν τα φορολογικά πλεονεκτήματα. Είναι σκόπιμο να ενθαρρύνεται η χρήση ενισχύσεων υπό μορφή επιστρεπτέων προκαταβολών, διότι τα συγκεκριμένα μέσα επιμερισμού του κινδύνου ενισχύουν τον χαρακτήρα κινήτρου των ενισχύσεων. Ως εκ τούτου, είναι σκόπιμο να προβλεφθεί ότι, όταν η ενίσχυση χορηγείται με τη μορφή επιστρεπτέων προκαταβολών, μπορούν να αυξάνονται οι ισχύουσες εντάσεις ενίσχυσης που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό. (29) Στην περίπτωση φορολογικών πλεονεκτημάτων σε σχέση με μελλοντικούς φόρους, το εφαρμοστέο επιτόκιο αναφοράς και το ακριβές ύψος των δόσεων της ενίσχυσης ενδέχεται να μην είναι γνωστά εκ των προτέρων. Στην περίπτωση αυτή, τα κράτη μέλη θα πρέπει να θεσπίζουν εκ των προτέρων ένα ανώτατο όριο για την 12 ΕΕ C 14 της , σ. 6. EL 8 EL

9 προεξοφλημένη αξία της ενίσχυσης με την τήρηση της εφαρμοστέας έντασης ενίσχυσης. Στη συνέχεια, όταν καταστεί γνωστό το ποσό της δόσης της ενίσχυσης για μια συγκεκριμένη ημερομηνία, η αναγωγή του ποσού αυτού μπορεί να γίνει βάσει του εφαρμοστέου τη στιγμή εκείνη επιτοκίου αναφοράς. Η προεξοφλημένη αξία κάθε δόσης ενίσχυσης πρέπει να αφαιρείται από το συνολικό ύψος του ανώτατου ορίου («ανώτατο ποσό»). (30) Για να διαπιστωθεί αν τηρούνται τα όρια κοινοποίησης μεμονωμένων ενισχύσεων και οι μέγιστες εντάσεις ενίσχυσης που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το συνολικό ποσό της δημόσιας χρηματοδότησης για την ενισχυόμενη δραστηριότητα ή το ενισχυόμενο έργο, ανεξάρτητα από τον τρόπο χρηματοδότησης του εν λόγω μέτρου. Στον βαθμό που η Επιτροπή αξιολογεί σφαιρικά το συνολικό ποσό της δημόσιας στήριξης κατά την έγκριση ενωσιακών πόρων που τελούν υπό την κεντρική διαχείριση της Επιτροπής και διασφαλίζει συνέπεια με τους κανόνες κρατικών ενισχύσεων, η χρηματοδότηση της Ένωσης που δεν υπάγεται άμεσα ή έμμεσα στον έλεγχο του κράτους μέλους και δεν συνιστά κρατική ενίσχυση δεν θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά την εξακρίβωση της τήρησης των ορίων κοινοποίησης και των μέγιστων εντάσεων των ενισχύσεων. (31) Επιπλέον, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να προσδιορίζει τις περιστάσεις υπό τις οποίες επιτρέπεται η σώρευση διαφόρων κατηγοριών ενισχύσεων. Οι ενισχύσεις που εξαιρούνται βάσει του παρόντος κανονισμού και κάθε άλλη συμβατή ενίσχυση που εξαιρείται βάσει του παρόντος κανονισμού ή εγκρίνεται από την Επιτροπή, μπορούν να σωρευθούν εφόσον τα εν λόγω μέτρα αφορούν διαφορετικές προσδιορίσιμες επιλέξιμες δαπάνες. Σε περίπτωση που διαφορετικές πηγές ενίσχυσης αφορούν τις ίδιες προσδιορίσιμες επιλέξιμες δαπάνες που επικαλύπτονται πλήρως ή εν μέρει η σώρευσή τους πρέπει να επιτρέπεται μέχρι το ύψος της ανώτατης έντασης ενίσχυσης ή του ποσού της ενίσχυσης που ισχύει για τις εν λόγω ενισχύσεις βάσει του παρόντος κανονισμού. Ο παρών κανονισμός θα πρέπει επίσης να θεσπίσει ειδικούς κανόνες για τη σώρευση ενισχύσεων με και χωρίς προσδιορίσιμες επιλέξιμες δαπάνες, και για τη σώρευση με ενισχύσεις ήσσονος σημασίας. (32) Δεδομένου ότι οι κρατικές ενισχύσεις κατά την έννοια του άρθρου 107 παράγραφος 1 της Συνθήκης απαγορεύονται καταρχήν, είναι σημαντικό να παρέχεται σε όλα τα μέρη η δυνατότητα να επαληθεύουν κατά πόσο οι ενισχύσεις χορηγούνται σύμφωνα με τους εφαρμοστέους κανόνες. Ως εκ τούτου, η διαφάνεια των κρατικών ενισχύσεων είναι ουσιώδης για την ορθή εφαρμογή των κανόνων της Συνθήκης και συνεπάγεται βελτίωση της συμμόρφωσης, ενίσχυση της λογοδοσίας, αξιολόγηση από ομότιμους φορείς και, εν τέλει, μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα των δημόσιων δαπανών. (33) Για λόγους διαφάνειας και αποτελεσματικής παρακολούθησης, σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 994/98, θεωρείται σκόπιμο να θεσπιστεί τυποποιημένο έντυπο με το οποίο τα κράτη μέλη θα πρέπει να υποβάλλουν στην Επιτροπή συνοπτικά πληροφοριακά στοιχεία κάθε φορά που, βάσει του παρόντος κανονισμού, εφαρμόζουν ένα καθεστώς ενισχύσεων ή χορηγούν μεμονωμένη ενίσχυση που δεν εντάσσεται σε τέτοιο καθεστώς, τα οποία θα δημοσιεύονται στον δικτυακό τόπο της Επιτροπής. (34) Για λόγους μεγαλύτερης διαφάνειας, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να επιβάλλει σε κάθε κράτος μέλος τη δημιουργία ενιαίου δικτυακού τόπου για τις κρατικές ενισχύσεις. Ο εν λόγω δικτυακός τόπος θα πρέπει είτε να είναι αυτόνομος είτε να ανακτά πληροφορίες από άλλους δικτυακούς τόπους (διαδικτυακή πύλη). Στον εν EL 9 EL

10 λόγω δικτυακό τόπο, τα κράτη μέλη θα πρέπει να δημοσιεύουν σε τυποποιημένη μορφή συνοπτικές πληροφορίες σχετικά με κάθε μέτρο ενίσχυσης που εξαιρείται βάσει του παρόντος κανονισμού, το πλήρες κείμενο κάθε μέτρου και πληροφορίες σχετικά με τη χορήγηση κάθε μεμονωμένης ενίσχυσης. Η εν λόγω υποχρέωση πρέπει να συνιστά προϋπόθεση συμβατότητας κάθε μεμονωμένης ενίσχυσης με την εσωτερική αγορά. Οι σύνδεσμοι με τους δικτυακούς τόπους των κρατικών ενισχύσεων όλων των κρατών μελών θα πρέπει να αναρτώνται στον δικτυακό τόπο της Επιτροπής. (35) Για να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική παρακολούθηση πρέπει, σύμφωνα με το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 794/2004 της Επιτροπής, της 21ης Απριλίου 2004, σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 659/1999 του Συμβουλίου για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του άρθρου 93 της συνθήκης ΕΚ 13 και σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 994/98, να θεσπιστούν κανόνες για την υποβολή ετήσιας έκθεσης για τα εξαιρούμενα μέτρα καθώς και ειδικές απαιτήσεις για ορισμένες κατηγορίες μέτρων που θα υποβάλλουν τα κράτη μέλη στην Επιτροπή. (36) Δεδομένης της ευρείας διαθεσιμότητας της αναγκαίας τεχνολογίας, οι συνοπτικές πληροφορίες και η ετήσια έκθεση πρέπει να υποβάλλονται σε ηλεκτρονική μορφή και να διαβιβάζονται στην Επιτροπή μέσω των ηλεκτρονικών συστημάτων της Επιτροπής. (37) Προκειμένου να παρέχεται στην Επιτροπή η δυνατότητα καλύτερου ελέγχου των σωρευτικών αποτελεσμάτων των ενισχύσεων, τα κράτη μέλη θα πρέπει να υποβάλλουν εκθέσεις σχετικά με τις χορηγήσεις μεμονωμένων ενισχύσεων οι οποίες υπερβαίνουν ένα ορισμένο ποσό ενίσχυσης. (38) Επιπλέον, είναι σκόπιμο, σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 994/98, να θεσπιστούν κανόνες σχετικά με τα αρχεία που πρέπει να τηρούν τα κράτη μέλη όσον αφορά τις εξαιρούμενες βάσει του παρόντος κανονισμού ενισχύσεις, υπό το πρίσμα της περιόδου παραγραφής που προβλέπεται στο άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 659/1999 του Συμβουλίου για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του άρθρου 93 της συνθήκης ΕΚ 14. (39) Η μη συμμόρφωση κράτους μέλους με τις υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων που επιβάλλει ο παρών κανονισμός μπορεί να καταστήσει αδύνατο για την Επιτροπή να εκτελέσει τα καθήκοντα παρακολούθησης βάσει του άρθρου 108 παράγραφος 1 της Συνθήκης και, ειδικότερα, να εκτιμήσει αν η σωρευτική οικονομική επίπτωση των ενισχύσεων που εξαιρούνται βάσει του παρόντος κανονισμού επηρεάζει δυσμενώς τους όρους του εμπορίου σε βαθμό αντίθετο προς το κοινό συμφέρον. Η ανάγκη να εκτιμηθεί η σωρευτική επίπτωση της κρατικής ενίσχυσης είναι ιδιαίτερα επιτακτική όταν ο ίδιος δικαιούχος μπορεί να λαμβάνει ενισχύσεις από διαφορετικές πηγές, όπως συμβαίνει ολοένα και συχνότερα στον τομέα της γεωργίας. Ως εκ τούτου, έχει πρωταρχική σημασία να υποβάλλουν τα κράτη μέλη ταχέως τα αναγκαία πληροφοριακά στοιχεία πριν από τη χορήγηση ενισχύσεων δυνάμει του παρόντος κανονισμού. (40) Για να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα των διατάξεων συμβατότητας που θεσπίζονται στα κεφάλαια Ι και ΙΙΙ του παρόντος κανονισμού, καθώς και των διατάξεων σχετικά με τις διαδικαστικές απαιτήσεις που προβλέπονται στο κεφάλαιο ΙΙ, η Επιτροπή θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να ανακαλεί το ευεργέτημα της ΕΕ L 140 της , σ. 1. ΕΕ L 83 της , σ. 1. EL 10 EL

11 απαλλαγής κατά κατηγορία για μελλοντικά μέτρα ενίσχυσης σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις που καθορίζονται στα εν λόγω κεφάλαια. Η Επιτροπή δύναται να περιορίζει την ανάκληση του ευεργετήματος της απαλλαγής κατά κατηγορία σε μέτρα που ευνοούν συγκεκριμένους δικαιούχους ή εγκρίνονται από ορισμένες αρχές. Αν δεν πληρούνται οι προβλεπόμενες στο κεφάλαιο Ι γενικές προϋποθέσεις συμβατότητας, η χορηγούμενη ενίσχυση δεν καλύπτεται από τον παρόντα κανονισμό και, κατά συνέπεια, συνιστά παράνομη ενίσχυση, την οποία η Επιτροπή θα εξετάζει στο πλαίσιο της σχετικής διαδικασίας που ορίζεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 659/1999. Εάν δεν πληρούνται οι απαιτήσεις του κεφαλαίου ΙΙ, η ανάκληση του ευεργετήματος της απαλλαγής κατά κατηγορία για τα μελλοντικά μέτρα ενίσχυσης δεν επηρεάζει το γεγονός ότι τα προηγούμενα μέτρα υπόκειντο σε καθεστώς απαλλαγής κατά κατηγορία. (41) Έχοντας υπόψη το άρθρο 107 παράγραφος 3 στοιχείο γ) της Συνθήκης, οι ενισχύσεις δεν πρέπει να έχουν ως μοναδικό αποτέλεσμα τη διαρκή ή περιοδική μείωση των λειτουργικών δαπανών που θα βάρυναν υπό κανονικές συνθήκες τον δικαιούχο, ενώ θα πρέπει να είναι αναλογικές προς τα μειονεκτήματα που θα πρέπει να υπερνικηθούν, ώστε να διασφαλιστούν τα κοινωνικοοικονομικά οφέλη που θεωρείται ότι είναι προς το συμφέρον της Ένωσης. Τα μονομερή μέτρα κρατικών ενισχύσεων που αποσκοπούν απλώς στη βελτίωση της οικονομικής κατάστασης των παραγωγών, χωρίς να συμβάλλουν κατά κανέναν τρόπο στην ανάπτυξη του τομέα, και ειδικότερα οι ενισχύσεις που χορηγούνται αποκλειστικά βάσει της τιμής, της ποσότητας, της μονάδας παραγωγής ή της μονάδας μέσων παραγωγής, θεωρείται ότι συνιστούν λειτουργικές ενισχύσεις ασυμβίβαστες με την εσωτερική αγορά. Επιπλέον, εάν χορηγούνται στον γεωργικό τομέα, οι ενισχύσεις αυτές ενδέχεται να παρεμβαίνουν επίσης στη λειτουργία των μηχανισμών των κοινών οργανώσεων των αγορών. Πρέπει, συνεπώς, να περιοριστεί το πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού σε ορισμένους τύπους ενισχύσεων. (42) Οι ΜΜΕ συμβάλλουν καθοριστικά στη δημιουργία απασχόλησης και, γενικότερα, αποτελούν παράγοντα κοινωνικής σταθερότητας και κινητήριας δύναμης της οικονομίας. Εντούτοις, η ανάπτυξή τους ενδέχεται να περιορίζεται από ανεπάρκειες της αγοράς, με αποτέλεσμα οι εν λόγω ΜΜΕ να πλήττονται από συνήθη μειονεκτήματα. Οι ΜΜΕ συχνά δυσκολεύονται να εξασφαλίσουν κεφάλαια ή δάνεια, λόγω της απροθυμίας ορισμένων χρηματοπιστωτικών αγορών να αναλάβουν σχετικούς κινδύνους και των περιορισμένων εγγυήσεων που είναι σε θέση να προσφέρουν οι ΜΜΕ. Οι περιορισμένοι πόροι τους μπορεί επίσης να περιορίζουν την πρόσβασή τους στην πληροφόρηση, ιδίως όσον αφορά τις νέες τεχνολογίες και τις δυνητικές αγορές. Για να διευκολυνθεί η ανάπτυξη των οικονομικών δραστηριοτήτων των ΜΜΕ, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να εξαιρέσει ορισμένες κατηγορίες ενισχύσεων, όταν αυτές χορηγούνται προς όφελος ΜΜΕ. (43) Για να εξασφαλιστεί η συνοχή με την πολιτική αγροτικής ανάπτυξης και να επιτευχθεί η απλούστευση των κανόνων με βάση την πείρα που έχει ήδη αποκτήσει η Επιτροπή από την εφαρμογή του κανονισμού 1857/2008, είναι σκόπιμο να εξαιρεθούν διάφορες κατηγορίες ενισχύσεων σε ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή παραγωγή, τη μεταποίηση και την εμπορία γεωργικών προϊόντων. (44) Οι εν λόγω κατηγορίες ενισχύσεων πρέπει να περιλαμβάνουν κυρίως τις επενδυτικές ενισχύσεις (επενδύσεις σε ενσώματα ή άυλα περιουσιακά στοιχεία, για τη μετεγκατάσταση των κτιρίων αγροκτημάτων), ενισχύσεις για σύσταση επιχείρησης και για ευκαιρίες νέων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων (ενισχύσεις σε νέους EL 11 EL

12 γεωργούς, μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και σε ομάδες παραγωγών, καθώς και για νέα συμμετοχή σε συστήματα ποιότητας), ενισχύσεις που διευκολύνουν την ανάπτυξη επιχειρήσεων (ενέργειες μεταφοράς γνώσεων και ενημέρωσης, συμβουλευτικές υπηρεσίες και προβολή, υπηρεσίες αντικατάστασης στη γεωργική εκμετάλλευση), ενισχύσεις για τη διαχείριση κινδύνων και κρίσεων (ενισχύσεις για επανόρθωση ζημιών που προκαλούνται από δυσμενείς καιρικές συνθήκες, για την καταπολέμηση ζωικών και φυτικών ασθενειών και ενισχύσεις για πληρωμή ασφαλίστρων), καθώς και ενισχύσεις για τον τομέα της κτηνοτροφίας με την επιδίωξη κοινών στόχων δημοσίου συμφέροντος, όπως η διατήρηση της γενετικής ποιότητας και η προστασία της δημόσιας υγείας και της υγείας των ζώων. Τα μέτρα αυτά θα πρέπει να αποσκοπούν ιδίως στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας του γεωργικού τομέα στο σύνολό του. (45) Επιπλέον, και άλλα μέτρα προς όφελος ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται σε αγροτικές περιοχές θα πρέπει επίσης να εξαιρεθούν βάσει του παρόντος κανονισμού. Για να εξασφαλιστεί η συνέπεια μεταξύ των μέτρων αγροτικής ανάπτυξης που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και μέτρων που χρηματοδοτούνται με πρόσθετους εθνικούς πόρους ή μέτρων αγροτικής ανάπτυξης που χρηματοδοτούνται αμιγώς μέσω κρατικών ενισχύσεων, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να εξασφαλίζει πλήρη συνοχή με τον κανονισμό αριθ. [ΑΑ/2013]) και τις διατάξεις εφαρμογής του, κατά το δυνατόν. Είναι, συνεπώς, σκόπιμο να εξαλειφθεί η διάκριση ανάμεσα στην πρωτογενή γεωργική παραγωγή, αφενός, και τη μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων, αφετέρου, που προέβλεπε ο κανονισμός αριθ. 1857/2006. (46) Για να εξαλειφθούν οι διακρίσεις που θα μπορούσαν να προκαλέσουν στρεβλώσεις του ανταγωνισμού και για να διευκολυνθεί ο συντονισμός ανάμεσα στις διάφορες ενωσιακές και εθνικές πρωτοβουλίες που αφορούν τις ΜΜΕ, καθώς και για λόγους διοικητικής σαφήνειας και ασφάλειας δικαίου, ο ορισμός της ΜΜΕ που χρησιμοποιείται για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να είναι αυτός που παρατίθεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού βάσει της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων 15. (47) Πιθανή επιλογή: [Για να διασφαλιστεί ότι όποτε εφαρμόζεται η απαλλαγή από την υποχρέωση κοινοποίησης και περιορίζεται σε ΜΜΕ, το καθεστώς της ΜΜΕ θα πρέπει να διατηρείται για όσο διάστημα είναι αναγκαίο για την αποτροπή καταχρήσεων. Για τον σκοπό αυτό, πρέπει να προβλεφθεί ότι μόνο οι ΜΜΕ που δεν χάνουν την ιδιότητα της ΜΜΕ για διάστημα [Χ] ετών από τη χορήγηση της ενίσχυσης επειδή καθίστανται συνεταίροι ή συνδεδεμένες επιχειρήσεις με μεγάλες επιχειρήσεις είναι επιλέξιμες για ενίσχυση προς όφελος ΜΜΕ η οποία εξαιρείται βάσει του παρόντος κανονισμού.] (48) Ενισχύσεις που χορηγούνται σε ΜΜΕ οι οποίες δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή παραγωγή, μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων, στον δασικό τομέα ή σε αγροτικές περιοχές θα μπορούσαν επιπλέον να εξαιρεθούν βάσει του κανονισμού (ΕΕ).../... ΧΧΧ της Επιτροπής για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων συμβιβάσιμων με την εσωτερική αγορά κατ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης 16 (κανονισμός αριθ. [ΓΚΑΚ/2013]) βάσει των όρων που ορίζονται σε ΕΕ L 124 της , σ. 36. ΕΕ xxx EL 12 EL

13 αυτόν. Όταν τα κράτη μέλη το θεωρούν καταλληλότερο, μπορούν εναλλακτικά να επιλέγουν τη χορήγηση ενισχύσεων σε ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται στη μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων ή στον δασικό τομέα, ή ενισχύσεις προς όφελος ΜΜΕ σε αγροτικές περιοχές για δραστηριότητες που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 42 της Συνθήκης, με τους όρους και με την τήρηση του κανονισμού αριθ. [μελλοντικός ΓΚΑΚ/2013]. Σε αυτό το πλαίσιο, και για να διευκρινιστεί η σχέση μεταξύ του παρόντος κανονισμού και του κανονισμού αριθ. [ΓΚΑΚ/2013], θα πρέπει να επισημανθεί ότι οι στόχοι, οι κατηγορίες ενισχύσεων και οι όροι χορήγησης ενισχύσεων των δύο κανονισμών είναι διαφορετικοί, μολονότι ενδέχεται να απευθύνονται στο ίδιο είδος δικαιούχων. Συγκεκριμένα, το κράτος μέλος μπορεί να επιλέξει να χορηγήσει περιφερειακές ενισχύσεις, ενισχύσεις σε ΜΜΕ, ενισχύσεις για έρευνα και ανάπτυξη και καινοτομία, ενισχύσεις για εργαζόμενους σε μειονεκτική θέση και εργαζόμενους με αναπηρία, και ενισχύσεις για την προστασία του περιβάλλοντος βάσει των όρων που καθορίζονται στον κανονισμό αριθ. [ΓΚΑΚ/2013]. Ως εκ τούτου, οι εν λόγω ενισχύσεις θα πρέπει να εξαιρούνται βάσει του κανονισμού αριθ. [ΓΚΑΚ/2013]. (49) Για τη βελτίωση των οικονομικών και περιβαλλοντικών επιδόσεων και της αποτελεσματικότητας των ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή παραγωγή, τη μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων, την παροχή της αναγκαίας υποδομής για την ανάπτυξη της γεωργίας και την υποστήριξη μη παραγωγικών επενδύσεων που είναι αναγκαίες για την επίτευξη περιβαλλοντικών στόχων, θα πρέπει να χορηγηθούν ενισχύσεις για επενδύσεις σε ενσώματα ή άυλα περιουσιακά στοιχεία που συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων αυτών. Οι επενδύσεις θα πρέπει να είναι σύμφωνες με τη νομοθεσία της Ένωσης και τις εθνικές νομοθεσίες των κρατών μελών. Επιπλέον, μόνο οι επενδύσεις που δεν απαιτούν εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων με βάση την ενωσιακή ή εθνική νομοθεσία θα μπορούσαν να εξαιρεθούν βάσει του παρόντος κανονισμού. Ωστόσο, επενδύσεις που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο περιφερειακού ή εθνικού προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης, που έχει εγκριθεί από την Επιτροπή, για τις οποίες έχει διενεργηθεί εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. [ΑΑ/2013], θα μπορούσαν να εξαιρεθούν βάσει του παρόντος κανονισμού. (50) Επειδή η στοχοθετημένη ενίσχυση επενδύσεων στον γεωργικό τομέα ενέχει κινδύνους στρέβλωσης, οι επενδυτικές ενισχύσεις που απαλλάσσονται βάσει του παρόντος κανονισμού δεν θα πρέπει να περιορίζονται σε ένα συγκεκριμένο γεωργικό προϊόν. Ο όρος αυτός δεν θα πρέπει να εμποδίζει τα κράτη μέλη να αποκλείουν ορισμένα γεωργικά προϊόντα από το πεδίο εφαρμογής δεδομένων απαλλασσόμενων ενισχύσεων, ιδίως στις περιπτώσεις όπου δεν υπάρχουν συνήθεις δυνατότητες διάθεσης στην αγορά. Επιπλέον, θα πρέπει εξ ορισμού να μην εξαιρούνται βάσει του παρόντος κανονισμού οι ενισχύσεις για συγκεκριμένα είδη επενδύσεων. (51) Για να εξασφαλιστεί η κατάλληλη ισορροπία μεταξύ της ελαχιστοποίησης των στρεβλώσεων του ανταγωνισμού και της προάσπισης της ενεργειακής απόδοσης και της επάρκειας των πόρων, θα πρέπει να προβλεφθεί ότι η επένδυση μπορεί να συνδέεται με την παραγωγή σε επίπεδο γεωργικής εκμετάλλευσης βιοκαυσίμων ή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, εάν η εν λόγω παραγωγή δεν υπερβαίνει τη μέση ετήσια κατανάλωση καυσίμου ή ενέργειας από τη συγκεκριμένη εκμετάλλευση. (52) Για να ενθαρρυνθεί και να διευκολυνθεί η αρχική εγκατάσταση νέων γεωργών και η ανάπτυξη εν δυνάμει οικονομικά βιώσιμων μικρών εκμεταλλεύσεων, είναι σκόπιμο να εξαιρούνται από την υποχρέωση κοινοποίησης οι ενισχύσεις για σύσταση EL 13 EL

14 επιχείρησης. Για να διασφαλισθεί η βιωσιμότητα των πρόσφατα δημιουργηθεισών γεωργικών δραστηριοτήτων, η ενίσχυση θα πρέπει να εξαρτάται από την υποβολή επιχειρηματικού σχεδίου. Η στήριξη για σύσταση επιχείρησης πρέπει να καλύπτει μόνο την αρχική περίοδο ζωής της επιχείρησης και να μην εξελιχθεί σε λειτουργική ενίσχυση. (53) Για να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα και η αποδοτικότητα των πόρων, με στόχο τη βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων, της βιώσιμης διαχείρισης και των συνολικών επιδόσεων των ΜΜΕ, είναι σκόπιμο να εξαιρεθούν από την υποχρέωση κοινοποίησης οι ενισχύσεις για τη μεταφορά γνώσεων, για δράσεις ενημέρωσης και υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις καθώς και δράσεις προώθησης. Ενώ οι τελικοί δικαιούχοι των ενισχύσεων είναι οι ΜΜΕ, ο αποδέκτης της ενίσχυσης υπό μορφή έμμεσης επιχορήγησης (επιδοτούμενες υπηρεσίες) είναι ο φορέας υλοποίησης των δράσεων μεταφοράς γνώσης, των δράσεων ενημέρωσης, των συμβουλευτικών υπηρεσιών ή δράσεων προώθησης. (54) Για να βελτιωθούν οι δυνατότητες ανάπτυξης της αγοράς και να επιτευχθεί προστιθέμενη αξία για τα εν λόγω γεωργικά προϊόντα, είναι επίσης σκόπιμο να ενθαρρυνθούν οι ΜΜΕ να συμμετέχουν σε ενωσιακά ή εθνικά συστήματα ποιότητας και, ως εκ τούτου, οι ενισχύσεις για νέα συμμετοχή σε συστήματα ποιότητας πρέπει να απαλλάσσονται από την υποχρέωση κοινοποίησης. Δεδομένου ότι κατά τη στιγμή της ένταξης σε αυτά τα συστήματα και κατά τα πρώτα έτη της συμμετοχής τους επιβάλλονται στους γεωργούς πρόσθετες δαπάνες και υποχρεώσεις ως αποτέλεσμα της συμμετοχής τους, οι οποίες δεν αμείβονται πλήρως από την αγορά, η στήριξη πρέπει να περιορίζεται στους νεοεισερχόμενους και να καλύπτει περίοδο που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη. (55) Για να βοηθηθεί ο γεωργικός τομέας να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις που θέτουν η αύξηση του ανταγωνισμού και η παγίωση των αγορών επόμενων σταδίων σε σχέση με την εμπορία των γεωργικών προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων των τοπικών αγορών, θα πρέπει να ενθαρρυνθεί η σύσταση ομάδων παραγωγών. Επομένως, είναι σκόπιμο να εξαιρούνται από την υποχρέωση κοινοποίησης οι ενισχύσεις εκκίνησης για τις ομάδες παραγωγών. Μόνο οι ομάδες παραγωγών που μπορούν να θεωρηθούν ΜΜΕ πρέπει να ωφελούνται από την ενίσχυση. Για να εξασφαλιστεί ότι μια ομάδα παραγωγών καθίσταται βιώσιμη οντότητα, πρέπει να υποβληθεί ένα επιχειρηματικό σχέδιο ως προϋπόθεση για την αναγνώριση της ομάδας παραγωγών από τα κράτη μέλη. Για να αποφευχθεί η χορήγηση λειτουργικών ενισχύσεων και να διατηρηθεί ο χαρακτήρας κινήτρου, η μέγιστη διάρκεια της ενίσχυσης πρέπει να περιορίζεται σε πέντε έτη. (56) Η σωστή διαχείριση κινδύνων και κρίσεων αποτελεί βασικό εργαλείο για τη βιωσιμότητα και την ανταγωνιστικότητα του γεωργικού τομέα. Η πρωτογενής παραγωγή είναι εκτεθειμένη σε συγκεκριμένους φυσικούς, κλιματικούς και υγειονομικούς κινδύνους και κρίσεις που αντιμετωπίζει ο γεωργικός τομέας. Συνεπώς, οι ενισχύσεις για τη διαχείριση κινδύνων και κρίσεων και οι ενισχύσεις για τον τομέα της ζωικής παραγωγής θα πρέπει να περιορίζονται στις ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή παραγωγή. Οι κρατικές ενισχύσεις για την αποκατάσταση ζημιών που προκαλούνται από δυσμενείς καιρικές / κλιματικές συνθήκες, για την καταπολέμηση ασθενειών των ζώων και των φυτών, και οι ενισχύσεις για την πληρωμή ασφαλίστρων θα πρέπει να περιορίζονται στην παροχή βοήθειας στους γεωργούς οι οποίοι αντιμετωπίζουν διάφορες δυσχέρειες, μολονότι κατέβαλαν εύλογες προσπάθειες να ελαχιστοποιήσουν τους σχετικούς κινδύνους. Η EL 14 EL

15 κρατική ενίσχυση δεν πρέπει να αποτελεί κίνητρο για να αναλαμβάνουν οι γεωργοί περιττούς κινδύνους. Οι συνέπειες απερίσκεπτων επιλογών ως προς τις μεθόδους παραγωγής ή τα προϊόντα πρέπει να βαρύνουν τους ίδιους τους γεωργούς. (57) Οι ενισχύσεις για έρευνα και ανάπτυξη μπορούν να συμβάλουν στη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας. Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία για τις ΜΜΕ που ενδέχεται να αντιμετωπίζουν δυσχέρειες όσον αφορά την πρόσβασή τους σε νέες τεχνολογικές εξελίξεις, στη μεταφορά γνώσεων και σε προσωπικό με υψηλά προσόντα. Με βάση την πείρα της Επιτροπής στην εφαρμογή των κοινοτικών κατευθυντήριων γραμμών για τις κρατικές ενισχύσεις στον τομέα της γεωργίας και δασοκομίας , του κοινοτικού πλαισίου σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις για την έρευνα και ανάπτυξη και την καινοτομία 17 και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 800/2008 της Επιτροπής όσον αφορά τις ενισχύσεις για έρευνα και ανάπτυξη στον γεωργικό τομέα, θα πρέπει να εξαιρούνται από την υποχρέωση κοινοποίησης οι ενισχύσεις για έρευνα και ανάπτυξη που πληρούν τις προβλεπόμενες στον παρόντα κανονισμό προϋποθέσεις. Δεδομένου ότι η προώθηση της έρευνας και ανάπτυξης αποτελεί σημαντικό στόχο κοινού συμφέροντος, θα πρέπει να απαιτείται το ερευνητικό έργο να είναι προς το συμφέρον όλων των ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται σε έναν δεδομένο γεωργικό τομέα ή υποτομέα. Οι πληροφορίες σχετικά με το ερευνητικό έργο και τα αποτελέσματα αυτού θα πρέπει να δημοσιοποιούνται στο διαδίκτυο. Επιπλέον, τα αποτελέσματα της έρευνας πρέπει να τίθενται δωρεάν στη διάθεση των ενδιαφερόμενων ΜΜΕ. (58) Καταστάσεις έκτακτης ανάγκης που προκαλούνται από φυσικές καταστροφές επιβάλλουν την επείγουσα αντίδραση από τις χορηγούσες αρχές. Είναι, συνεπώς, σημαντικό να εξασφαλιστεί η ταχεία εφαρμογή των προβλεπόμενων μέτρων. Η Επιτροπή έχει εφαρμόσει τα άρθρα 107 και 108 της Συνθήκης σε πολυάριθμες αποφάσεις σχετικά με αποζημιώσεις για ζημίες που προκαλούνται στον γεωργικό τομέα από φυσικές καταστροφές. Οι κοινοτικές κατευθυντήριες γραμμές για τις ενισχύσεις στον τομέα της γεωργίας και δασοκομίας προέβλεψαν ήδη τη δυνατότητα να επιτρέπεται τα καθεστώτα ενισχύσεων να χορηγούν αποζημιώσεις για ζημίες που προκαλούνται από φυσικές καταστροφές. Την περίοδο και κατ εφαρμογή των κοινοτικών κατευθυντήριων γραμμών για τις κρατικές ενισχύσεις στον τομέα της γεωργίας και δασοκομίας , η Επιτροπή ενέκρινε περισσότερες από 25 ενισχύσεις αποζημίωσης για ζημίες που προκλήθηκαν από φυσικές καταστροφές στον γεωργικό τομέα. Η εμπειρία της Επιτροπής δείχνει ότι, για να είναι αποτελεσματικά, τα μέτρα αυτά πρέπει να εφαρμόζονται με ταχύτητα. Η ανάγκη αυτή επιβάλλει την απλούστευση μέσω της απαλλαγής από την υποχρέωση κοινοποίησης. Επιπλέον, οι ενισχύσεις αυτές δεν προκαλούν σημαντική στρέβλωση του ανταγωνισμού, διότι έχουν αντισταθμιστικό χαρακτήρα και υπόκεινται σε σαφή κριτήρια συμβατότητας. Είναι συνεπώς σκόπιμο να κάνει η Επιτροπή χρήση των εξουσιών που της παρέχει ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 994/98, όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 733/2013, όσον αφορά τις ενισχύσεις αποζημίωσης για ζημίες που προκαλούνται από φυσικές καταστροφές στον γεωργικό τομέα. (59) Ενισχύσεις για την αποκατάσταση ζημιών που προκαλούνται από φυσικές καταστροφές θα πρέπει, συνεπώς, να είναι διαθέσιμες σε επιχειρήσεις στο σύνολο του γεωργικού τομέα και να χορηγούνται τόσο σε ΜΜΕ όσο και σε μεγάλες επιχειρήσεις. Οι όροι εξαίρεσης ενισχύσεων για την αποκατάσταση ζημιών που προκαλούνται από 17 ΕΕ C 323 της , σ. 1. EL 15 EL

16 φυσικές καταστροφές είναι σύμφωνοι με την ήδη καθιερωθείσα πρακτική και αφορούν την επίσημη αναγνώριση από τις αρχές του κράτους μέλους του χαρακτήρα του συμβάντος ως φυσικής καταστροφής, με την άμεση αιτιώδη σχέση μεταξύ της ζημίας που προκαλείται από τη φυσική καταστροφή και της ζημίας που υφίσταται ο δικαιούχος και θα πρέπει να εξασφαλίζεται η αποφυγή υπεραντιστάθμισης. Συγκεκριμένα, τα κράτη μέλη θα πρέπει να αποφεύγουν την υπεραντιστάθμιση ως αποτέλεσμα του συνδυασμού αυτών των ενισχύσεων με άλλες αποζημιώσεις που εισπράττουν οι δικαιούχοι, συμπεριλαμβανομένων των πληρωμών στο πλαίσιο ασφαλιστικών καθεστώτων. Τέτοιες αποζημιώσεις στους δικαιούχους θα πρέπει να αφαιρούνται από το ποσό της ενίσχυσης. (60) Η Επιτροπή έχει εφαρμόσει τα άρθρα 107 και 109 της Συνθήκης σε ενισχύσεις για τη διατήρηση της κληρονομιάς σε πολυάριθμες περιπτώσεις, και ιδίως στο πλαίσιο των κοινοτικών κατευθυντήριων γραμμών για τις κρατικές ενισχύσεις στον τομέα της γεωργίας και δασοκομίας και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1857/2006. Την περίοδο η Επιτροπή αξιολόγησε περισσότερες από 87 επενδυτικές ενισχύσεις για τη διατήρηση παραδοσιακών τοπίων και κτιρίων σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Οι επενδυτικές ενισχύσεις για τη διατήρηση παραδοσιακών τοπίων και κτιρίων προς όφελος ΜΜΕ εξαιρέθηκαν υπό την υποχρέωση κοινοποίησης βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1857/2006, ενώ οι επενδυτικές ενισχύσεις για τη διατήρηση παραδοσιακών τοπίων και κτιρίων προς όφελος μεγάλων επιχειρήσεων υπόκειντο στην υποχρέωση κοινοποίησης και εγκρίνονταν από την Επιτροπή σύμφωνα με τις κοινοτικές κατευθυντήριες γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις στον τομέα της γεωργίας και δασοκομίας Εντούτοις, τα έργα διατήρησης της κληρονομιάς, ακόμη και όταν εκτελούνται από μεγάλες εταιρείες, δεν προκαλούν συνήθως σημαντική στρέβλωση του ανταγωνισμού. Κρίνεται, συνεπώς, σκόπιμο να κάνει χρήση η Επιτροπή των εξουσιών που της ανέθεσε ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 994/98, όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 733/2013, όσον αφορά ενισχύσεις για τη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς. (61) Οι ενισχύσεις προς όφελος της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς που θα εξαιρούνται από την υποχρέωση κοινοποίησης βάσει του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να χορηγούνται για επενδύσεις σε ενσώματα στοιχεία ενεργητικού ή κεφαλαιουχικό εξοπλισμό που αποσκοπούν στη διατήρηση της κληρονομιάς. Η πολιτιστική ή φυσική κληρονομιά θα πρέπει να βρίσκεται στη γεωργική εκμετάλλευση του δικαιούχου και να αναγνωρίζεται επίσημα ως τέτοια από την αρμόδια δημόσια αρχή του κράτους μέλους. Η ένταση της ενίσχυσης θα πρέπει να εξαρτάται από το κατά πόσο η επένδυση είναι μη παραγωγική (επιτρέποντας υψηλότερη ένταση ενίσχυσης σε αυτή την περίπτωση) ή αν οδηγεί σε αύξηση της παραγωγικής ικανότητας (σε αυτή την περίπτωση η ένταση της ενίσχυσης θα πρέπει να περιορίζεται). (62) Η δασοκομία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της αγροτικής ανάπτυξης. Η Επιτροπή έχει εφαρμόσει τα άρθρα 107 και 108 της Συνθήκης σε πολυάριθμες αποφάσεις για επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον δασικό τομέα, και ιδίως στο πλαίσιο των κοινοτικών κατευθυντήριων γραμμών για τις κρατικές ενισχύσεις στον τομέα της γεωργίας και δασοκομίας Την περίοδο η Επιτροπή ενέκρινε 140 ενισχύσεις προς όφελος του δασικού τομέα βάσει των ανωτέρω κατευθυντήριων γραμμών. Με βάση τη σημαντική πείρα που έχει αποκτήσει η Επιτροπή κατά την εφαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών σε επιχειρήσεις του δασικού τομέα, είναι επίσης σκόπιμο, για την απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών, αλλά και για να EL 16 EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 1.7.2014 L 193/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 702/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων στους τομείς της γεωργίας και δασοκομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ 9. Ένταση της ενίσχυσης και επιλέξιμες δαπάνες 10. Σώρευση 11. Πεδίο εφαρμογής των περιφερειακών ενισχύσεων - Άρθρο 13 12. Πεδίο εφαρμογής των περιφερειακών ενισχύσεων - Άρθρο 14 13. Άρθρο 14 συνέχεια

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 24.12.2014 L 369/37 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1388/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Δεκεμβρίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή, τη μεταποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 26.6.2014 L 187/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 651/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 187 Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Νομοθεσία 57ο έτος 26 Ιουνίου 2014 Περιεχόμενα II Μη νομοθετικές πράξεις ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 651/2014 της Επιτροπής,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.12.2015 COM(2015) 646 final 2015/0296 (CNS) Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.6.2010 COM(2010)331 τελικό 2010/0179 (CNS) C7-0173/10 Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά µε το κοινό σύστηµα φόρου προστιθέµενης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ. Κέντρο Διεθνούς & Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΜοΚΕ)

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ. Κέντρο Διεθνούς & Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΜοΚΕ) ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ Κέντρο Διεθνούς & Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΜοΚΕ) Αθήνα 24.2.2011 Αντώνης Κ. Πετσέτας ΜΔΕ, Δικηγόρος ΚΔΕΟΔ - ΜοΚΕ

Διαβάστε περισσότερα

Κρατικές ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα

Κρατικές ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα Κρατικές ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα Σκοπός των κρατικών ενισχύσεων περιφερειακού χαρακτήρα είναι η στήριξη της οικονομικής ανάπτυξης και της δημιουργίας θέσεων εργασίας στις πλέον μειονεκτικές

Διαβάστε περισσότερα

L 325/4 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 325/4 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 325/4 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.10.2004 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1860/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Οκτωβρίου 2004 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης ΕΚ στις ενισχύσεις

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 185/57

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 185/57 15.7.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 185/57 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 679/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 14ης Ιουλίου 2011 σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1974/2006

Διαβάστε περισσότερα

Κρατικές ενισχύσεις: κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε τις κρατικές ενισχύσεις για το περιβάλλον συχνές ερωτήσεις (βλ.

Κρατικές ενισχύσεις: κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε τις κρατικές ενισχύσεις για το περιβάλλον συχνές ερωτήσεις (βλ. MEMO/08/31 Βρυξέλλες, 23 Ιανουαρίου 2008 Κρατικές ενισχύσεις: κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε τις κρατικές ενισχύσεις για το περιβάλλον συχνές ερωτήσεις (βλ. επίσης IP/08/80) Είναι αναγκαία η έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/17

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/17 10.6.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/17 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 482/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Ιουνίου 2009 σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1974/2006 για τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

28.12.2006 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 379/5

28.12.2006 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 379/5 28.12.2006 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 379/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1998/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Δεκεμβρίου 2006 για την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης στις ενισχύσεις ήσσονος

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 337/35

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 337/35 21.12.2007 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 337/35 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1535/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 20ής Δεκεμβρίου 2007 για την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης ΕΚ στις ενισχύσεις

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 30.10.2015 COM(2015) 546 final 2015/0254 (NLE) Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με την οποία επιτρέπεται στη Λετονία να εφαρμόσει ειδικό μέτρο παρέκκλισης από τις

Διαβάστε περισσότερα

L 181/74 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 181/74 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 181/74 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.6.2014 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 641/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Ιουνίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 8.8.2015 L 211/9 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/1368 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Αυγούστου 2015 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 168/62 7.6.2014 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 612/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 24.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 352/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1407/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΟΡΙΣΜΟΙ ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΟΡΙΣΜΟΙ ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΟΡΙΣΜΟΙ ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ 1. Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 (ΕΣΣΑΑ 2007-2013): Έγγραφο το οποίο εκπονήθηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων σε διάλογο με την

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 19.6.2014 L 179/17 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 664//2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Δεκεμβρίου 2013 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (EE) αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 352/9

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 352/9 24.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 352/9 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1408/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΤΟΜΟΥ Ι Α. ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Περιεχόμενα ΤΟΜΟΥ Ι Α. ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Περιεχόμενα ΤΟΜΟΥ Ι Α. ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 994/98 του Συμβουλίου της 7 ης Μαΐου 1998 για την εφαρμογή των άρθρων 92 και 93 της Συνθήκης για

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.11.2014 COM(2014) 710 final 2014/0336 (NLE) Πρόταση ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον καθορισμό των ενιαίων όρων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 806/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 11.3.2014

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 11.3.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.3.2014 C(2014) 1446 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11.3.2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1407/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Δεκεμβρίου 2013 De Minimis. Εθνική Αρχή Συντονισμού ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1407/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Δεκεμβρίου 2013 De Minimis. Εθνική Αρχή Συντονισμού ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1407/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Δεκεμβρίου 2013 De Minimis Εθνική Αρχή Συντονισμού ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ Βασικές Αρχές Οι ενισχύσεις ήσσονος σημασίας δεν αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα

B7-0081/176/αναθ.

B7-0081/176/αναθ. 6.3.2013 B7-0081/176/αναθ. Τροπολογία 176/αναθ. Alyn Smith εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE James Nicholson εξ ονόματος της Ομάδας ECR Ulrike Rodust, Brian Simpson, Göran Färm εξ ονόματος της Ομάδας S&D

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό δελτίο για το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης για την Ελλάδα

Ενημερωτικό δελτίο για το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης για την Ελλάδα Ενημερωτικό δελτίο για το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης 2014-2020 για την Ελλάδα Το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) για την Ελλάδα εγκρίθηκε επίσημα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 11 Δεκεμβρίου 2015,

Διαβάστε περισσότερα

(Ψηφίσματα, συστάσεις και γνωμοδοτήσεις) ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

(Ψηφίσματα, συστάσεις και γνωμοδοτήσεις) ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 22.7.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 200/1 Ι (Ψηφίσματα, συστάσεις και γνωμοδοτήσεις) ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Ιουλίου 2010 σχετικά με κατευθυντήριες γραμμές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΟ Ειδικά Θέματα Κρατικών Ενισχύσεων

ΣΥΝΕΔΡΙΟ Ειδικά Θέματα Κρατικών Ενισχύσεων ΣΥΝΕΔΡΙΟ Ειδικά Θέματα Κρατικών Ενισχύσεων Κέντρο Διεθνούς & Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΜοΚΕ) Αθήνα 16.6.2010 ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ: ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ: Πρόσθετες ενισχύσεις

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.3.2010 COM(2010) 85 τελικό 2010/0054 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (EΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ. Τα βασικά σηµεία του νέου αναπτυξιακού είναι τα εξής:

ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ. Τα βασικά σηµεία του νέου αναπτυξιακού είναι τα εξής: ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ Ο νέος αναπτυξιακός νόµος αποσκοπεί στη δηµιουργία ενός ισχυρού πλαισίου κινήτρων και διαδικασιών µε σκοπό την ενίσχυση των επενδύσεων (εγχώριων και ξένων άµεσων), τη διεύρυνση των επιλέξιµων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.5.2014 COM(2014) 318 final 2014/0164 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τα μέτρα που μπορεί να θεσπίσει η Ένωση σε σχέση με τις

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 202/5

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 202/5 4.8.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 202/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 702/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 3ης Αυγούστου 2009 για τροποποίηση και διόρθωση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 555/2008 για τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. Σχετικά με τη σύσταση Εθνικών Συμβουλίων Ανταγωνιστικότητας εντός της ζώνης του ευρώ

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. Σχετικά με τη σύσταση Εθνικών Συμβουλίων Ανταγωνιστικότητας εντός της ζώνης του ευρώ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.10.2015 COM(2015) 601 final Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σχετικά με τη σύσταση Εθνικών Συμβουλίων Ανταγωνιστικότητας εντός της ζώνης του ευρώ EL EL Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ.../..

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ.../.. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ YΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 18.7.2013 SWD(2013) 522 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο ανακοίνωσης της Επιτροπής. Νέο πλαίσιο για την εκτίµηση των κρατικών ενισχύσεων µικρού ύψους

Σχέδιο ανακοίνωσης της Επιτροπής. Νέο πλαίσιο για την εκτίµηση των κρατικών ενισχύσεων µικρού ύψους Σχέδιο ανακοίνωσης της Επιτροπής Νέο πλαίσιο για την εκτίµηση των κρατικών ενισχύσεων µικρού ύψους 1. Εισαγωγή 1. Το άρθρο 3 στοιχείο ζ) της συνθήκης ΕΚ προβλέπει ότι οι δραστηριότητες της Κοινότητας περιλαµβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ (Α ΕΚΔΟΣΗ) ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Την ευθύνη υλοποίησης του παρόντος

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.12.2014 C(2014) 10173 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18.12.2014 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος «Στερεά Ελλάδα» για στήριξη

Διαβάστε περισσότερα

C 390/4 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 390/4 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 390/4 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 24.11.2015 Ανακοίνωση της Επιτροπής για την τροποποίηση των κατευθυντήριων γραμμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις στον γεωργικό

Διαβάστε περισσότερα

"μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις" σημαίνει τις επιχειρήσεις που ορίζονται. τιτλο ς

μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις σημαίνει τις επιχειρήσεις που ορίζονται. τιτλο ς E.E. Παρ. III(I) 1935 Κ.Δ.Π. 194/2001 Αρ. 3497 4.5.2001 Αριθμός 194 Οι περί Ελέγχου των Δημοσίων Ενισχύσεων (Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις) Κανονισμοί του 2001, που εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/25

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/25 10.6.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/25 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 484/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 9ης Ιουνίου 2009 σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1975/2006 για τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

(Πληροφορίες) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

(Πληροφορίες) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1.7.2014 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 204/1 IV (Πληροφορίες) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 9.8.2017 COM(2017) 421 final 2017/0188 (NLE) Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της εκτελεστικής απόφασης 2014/797/ΕΕ, με την οποία επιτρέπεται

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 365/124 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1362/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Δεκεμβρίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με απλουστευμένη διαδικασία για την έγκριση ορισμένων τροποποιήσεων επιχειρησιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0300(COD) Σχέδιο γνωμοδότησης Sandra Kalniete (PE v01-00)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0300(COD) Σχέδιο γνωμοδότησης Sandra Kalniete (PE v01-00) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 2011/0300(COD) 7.5.2012 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 12-32 Σχέδιο γνωμοδότησης Sandra Kalniete (PE487.677v01-00) Διευρωπαϊκές ενεργειακές

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Σχέδιο Παροχής Κρατικών Χορηγιών για την Εισαγωγή Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης με βάση το Ευρωπαϊκό Σύστημα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΜΙΛΟΥ EBA/GL/2015/17 08.12.2015 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις προϋποθέσεις για τη χρηματοπιστωτική στήριξη

Διαβάστε περισσότερα

16.12.2006 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 358/3

16.12.2006 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 358/3 16.12.2006 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 358/3 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1857/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης στις κρατικές

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 111/5

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 111/5 5.5.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 111/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 363/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 4ης Μαΐου 2009 σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1974/2006 για τη θέσπιση λεπτομερών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.11.2013 COM(2013) 831 final 2013/0411 (NLE) Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με την οποία επιτρέπεται στην Πολωνία να εφαρμόσει μέτρα κατά παρέκκλιση του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ενισχύσεων 16. Α. Πεδίο εφαρμογής 17. Β. Αξιολόγηση της συμβατότητας των περιφερειακών 18. Γ. Χάρτες περιφερειακών ενισχύσεων εκλεξιμότητα

ενισχύσεων 16. Α. Πεδίο εφαρμογής 17. Β. Αξιολόγηση της συμβατότητας των περιφερειακών 18. Γ. Χάρτες περιφερειακών ενισχύσεων εκλεξιμότητα 16. Α. Πεδίο εφαρμογής 17. Β. Αξιολόγηση της συμβατότητας των περιφερειακών ενισχύσεων 18. Γ. Χάρτες περιφερειακών ενισχύσεων εκλεξιμότητα 19. Δ. Κοινοποίηση και ενδιάμεση επανεξέταση 20. Ε. Υποβολή εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.12.2014 C(2014) 10170 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18.12.2014 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος «Αττική» για στήριξη από

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.10.2016 COM(2016) 644 final 2016/0314 (NLE) Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της απόφασης 2013/678/EΕ που επιτρέπει στην Ιταλική Δημοκρατία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, C (2013) 5823 final

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, C (2013) 5823 final ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.09.2013 C (2013) 5823 final ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ Το παρόν έγγραφο αποτελεί εσωτερικό έγγραφο της Επιτροπής που διατίθεται μόνο για ενημέρωση. Θέμα: Κρατική ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ CLLD/LEADER

ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ CLLD/LEADER ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ CLLD/LEADER Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΊΝΑΙ ΚΑΘΑΡΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΕΝ ΥΠΟΚΑΘΙΣΤΑ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΘΗΝΑ 17 ΜΑΪΟΥ 2016 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

11917/1/12 REV 1 IKS+ROD+GA/ag,alf DG C1

11917/1/12 REV 1 IKS+ROD+GA/ag,alf DG C1 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 4 Οκτωβρίου 2012 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2010/0197 (COD) 11917/1/12 REV 1 WTO 244 FDI 20 CODEC 1777 PARLNAT 324 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

(Ανακοινώσεις) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΑΣΟΚΟΜΙΑΣ 2007 2013

(Ανακοινώσεις) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΑΣΟΚΟΜΙΑΣ 2007 2013 27.12.2006 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 319/1 I (Ανακοινώσεις) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΑΣΟΚΟΜΙΑΣ 2007 2013 (2006/C

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.12.2014 C(2014) 10179 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18.12.2014 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος «Νότιο Αιγαίο» για στήριξη

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (3) Η Επιτροπή έχει επίσης αποκτήσει επαρκή πείρα από την

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (3) Η Επιτροπή έχει επίσης αποκτήσει επαρκή πείρα από την 9.8.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 214/3 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 800/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Αυγούστου 2008 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την κοινή αγορά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου ΣΧΕ ΙΟ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου ΣΧΕ ΙΟ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου 2015/0009(COD) 3.3.2015 ΣΧΕ ΙΟ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου προς την Επιτροπή Προϋπολογισµών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, XXX [ ](2016) XXX draft 2013/0029 (COD) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 8.5.2017 COM(2017) 216 final 2017/0093 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον καθορισμό της θέσης που θα ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην περιφερειακή

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙKHΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙKHΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙKHΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Σχέδιο Παροχής Κρατικών Χορηγιών για την Εισαγωγή Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης με βάση το Ευρωπαϊκό Σύστημα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 6.1.2017 COM(2016) 833 final 2016/0417 (NLE) Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της απόφασης 2013/677/ΕΕ που επιτρέπει στο Λουξεμβούργο να εφαρμόσει

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2015/04 07.08.2015 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις πραγματικές περιστάσεις που συνιστούν ουσιαστική απειλή για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, και τα στοιχεία σχετικά με την αποτελεσματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

23. Άρθρο 23 - Ενισχύσεις για εναλλακτικές Πλατφόρμες διαπραγάτευσης στις ΜΜΕ - Άρθρο 24 - Ενισχύσεις για δαπάνες διερεύνησης

23. Άρθρο 23 - Ενισχύσεις για εναλλακτικές Πλατφόρμες διαπραγάτευσης στις ΜΜΕ - Άρθρο 24 - Ενισχύσεις για δαπάνες διερεύνησης 18. Άρθρο 18 - Ενισχύσεις για συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ΜΜΕ 19. Τμήμα 3 - Ενισχύσεις για πρόσβαση ΜΜΕ σε χρηματοδότηση 20. Άρθρο 21 -Για τη χρηματοδότηση επιχειρηματικού κινδύνου 21. Άρθρο 21 συνέχεια

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 8.5.2017 COM(2017) 215 final 2017/0092 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον καθορισμό της θέσης που θα ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην ετήσια διάσκεψη

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 25.6.2014 COM(2014) 377 final 2014/0192 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Κρατική ενίσχυση αριθ. SA.35696 (2012/N) Ελλάδα Εγκατάσταση συστήματος τηλεμέτρησης και μετρητών μεγάλων πελατών χαμηλής τάσης

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Κρατική ενίσχυση αριθ. SA.35696 (2012/N) Ελλάδα Εγκατάσταση συστήματος τηλεμέτρησης και μετρητών μεγάλων πελατών χαμηλής τάσης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.09.2013 C(2013) 5820 final ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ Το παρόν έγγραφο αποτελεί εσωτερικό έγγραφο της Επιτροπής που διατίθεται μόνο για ενημέρωση. Θέμα: Κρατική ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.7.2016 COM(2016) 477 final 2016/0229 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013 για

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.12.2014 C(2014) 10162 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18.12.2014 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 8.11.2017 COM(2017) 660 final 2017/0294 (COD) Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 2009/73/ΕΚ σχετικά με τους κοινούς

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 22.1.2015 L 15/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/81 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης Δεκεμβρίου 2014 περί ενιαίων όρων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 806/2014 του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.11.2014 COM(2014) 715 final 2014/0339 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την κατάργηση ορισμένων πράξεων στον τομέα της αστυνομικής

Διαβάστε περισσότερα

Νέος Κανονισμός της Ε.Ε. σχετικά με τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis) 1407/2013

Νέος Κανονισμός της Ε.Ε. σχετικά με τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis) 1407/2013 Λευκωσία 30 Ιανουαρίου 2014 ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: Όλα τα Μέλη Νέος Κανονισμός της Ε.Ε. σχετικά με τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis) 1407/2013 Αρση της Απαγόρευσης Χορήγησης ενισχύσεων de minimis στις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΩΘΥ24653Ο7-Κ42 (2003/361/ ) THMA VII RIS : 1

ΑΔΑ: ΩΘΥ24653Ο7-Κ42 (2003/361/ ) THMA VII RIS : 1 «&» I.1. 16 I I II V V VI THMA VII VIIII X X X X XI X V (2003/361/) 1407/2013 (De minimis) RIS / :..1_ _1 : 1. : 11.02.2016 57 57 «&» I () (1) μ 1 2 3 4 5 05.04 μ μ μ, μ μ μ.., μ, μ, 05.15, μ μ μ μμ. 1

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.12.2014 C(2014) 10138 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17.12.2014 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος "Μεταρρύθμιση Δημόσιου

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 8.2.204 C(204) 083 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8.2.204 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος «Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 26-X-2004 E(2004) 4287

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 26-X-2004 E(2004) 4287 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26-X-2004 E(2004) 4287 Θέµα: Κρατικές ενισχύσεις/ελλάδα Ενίσχυση αριθ. N 132/04 Πρόγραµµα ενισχύσεων FROST (δυσµενείς καιρικές συνθήκες κατά την περίοδο από 12 έως 15 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 8.2.204 C(204) 072 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8.2.204 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος «Ήπειρος» για στήριξη από το Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.6.2014 COM(2014) 395 final 2014/0200 (NLE) Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ που επιτρέπει στην Ιταλία να εφαρμόζει, σε συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές, μειωμένους

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 8.5.2017 COM(2017) 214 final 2017/0091 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον καθορισμό της θέσης που θα ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη συνεδρίαση των

Διαβάστε περισσότερα

10044/17 ΘΛ/σα 1 DG G 2B

10044/17 ΘΛ/σα 1 DG G 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Ιουνίου 2017 (OR. en) Διοργανικοί φάκελοι: 2016/0370 (CNS) 2016/0372 (NLE) 2016/0371 (CNS) 10044/17 FISC 131 ECOFIN 505 UD 146 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/A» Αποστολέας:

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2.6.2015 L 135/13 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/852 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 27ης Μαρτίου 2015 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 508/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 1.8.2014 L 230/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 834/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Ιουλίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κοινού πλαισίου

Διαβάστε περισσότερα

8485/15 ΣΠΚ/γομ 1 DGB 1

8485/15 ΣΠΚ/γομ 1 DGB 1 Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 5 Μαΐου 2015 (OR. en) 8485/15 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Ειδικής Επιτροπής Γεωργίας Συμβούλιο αριθ. προηγ. εγγρ.: 7524/2/15 REV 2 Θέμα: AGRI 242 AGRIORG

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.11.2011 COM(2011) 704 τελικό 2011/0310 (COD) C7-0395/11 Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 428/2009

Διαβάστε περισσότερα

74/5074/2017,ΦΕΚ--99/Β/

74/5074/2017,ΦΕΚ--99/Β/ 1 74/5074/2017,ΦΕΚ--99/Β/24.1.2017 Περί πλαισίου λειτουργίας του Υπομέτρου 4.2 «Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα μη γεωργικό προϊόν» του Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών 14.1.2015 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με την ειδική έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου αριθ. 20/2014 (απαλλαγή 2013): Ήταν επιτυχής

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 334/98 21.11.2014 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 20ής Νοεμβρίου 2014 για την οργανωτική δομή και λειτουργία του Ευρωπαϊκού Δικτύου Αγροτικής Ανάπτυξης και του δικτύου Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 20 Νοεμβρίου 2012 (OR. en) 14798/12 Διοργανικός φάκελος: 2012/0076 (NLE) SOC 820 NT 29

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 20 Νοεμβρίου 2012 (OR. en) 14798/12 Διοργανικός φάκελος: 2012/0076 (NLE) SOC 820 NT 29 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 20 Νοεμβρίου 2012 (OR. en) 14798/12 Διοργανικός φάκελος: 2012/0076 (NLE) SOC 820 NT 29 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της. Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της. Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.3.2015 COM(2015) 99 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τους γενικούς προσανατολισμούς των οικονομικών πολιτικών των κρατών μελών

Διαβάστε περισσότερα

14263/17 ΘΛ/νκ 1 DGG 2B

14263/17 ΘΛ/νκ 1 DGG 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 15 Νοεμβρίου 2017 (OR. en) 14263/17 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Με ημερομηνία: 15 Νοεμβρίου 2017 Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 5 Δεκεμβρίου 2011 (OR. en) 2011/0210 (COD) PE-CONS 65/11 FSTR 73 FC 52 REGIO 121 SOC 986 CADREFIN 125 FIN 870 CODEC 1992

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 5 Δεκεμβρίου 2011 (OR. en) 2011/0210 (COD) PE-CONS 65/11 FSTR 73 FC 52 REGIO 121 SOC 986 CADREFIN 125 FIN 870 CODEC 1992 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 5 Δεκεμβρίου 2011 (OR. en) 2011/0210 (COD) PE-CONS 65/11 FSTR 73 FC 52 REGIO 121 SOC 986 CADREFIN 125 FIN 870 CODEC 1992 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.7.2016 COM(2016) 293 final Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με την οποία διαπιστώνεται ότι δεν έχουν ληφθεί αποτελεσματικά μέτρα από την Πορτογαλία σε εφαρμογή της σύστασης

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Γραμμές του 2001 των Ηνωμένων Εθνών που αποσκοπούν στην δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών

Κατευθυντήριες Γραμμές του 2001 των Ηνωμένων Εθνών που αποσκοπούν στην δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών Κατευθυντήριες Γραμμές του 2001 των Ηνωμένων Εθνών που αποσκοπούν στην δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών 1 2 Παράρτημα Σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών που αποσκοπούν

Διαβάστε περισσότερα

Επεξηγηματική σημείωση

Επεξηγηματική σημείωση Επεξηγηματική σημείωση Σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις για τη διάσωση και αναδιάρθρωση προβληματικών μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων I. Ιστορικό και ευρύτερο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 14 Φεβρουαρίου 2018 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 14 Φεβρουαρίου 2018 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 14 Φεβρουαρίου 2018 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2018/0027 (NLE) 6183/18 FISC 63 ECOFIN 108 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ.

Διαβάστε περισσότερα