Χπήστορ Λούκορ, «Σύλλογοι και σωματεία στην Επμούπολη-Σύπο: πποβλήματα εντοπισμού, καταγπαυήρ και ιστοπικήρ αξιοποίησηρ»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Χπήστορ Λούκορ, «Σύλλογοι και σωματεία στην Επμούπολη-Σύπο: πποβλήματα εντοπισμού, καταγπαυήρ και ιστοπικήρ αξιοποίησηρ»"

Transcript

1 «Θαιήο Μνξθέο δεκφζηαο θνηλσληθφηεηαο ζηελ αζηηθή Διιάδα ηνπ 20νχ αηψλα: ζχιινγνη, δίθηπα θνηλσληθήο παξέκβαζεο θαη ζπιινγηθέο ππνθεηκεληθφηεηεο» Γ θνηλφ ζεκηλάξην ησλ ΔΟ, Ρέζπκλν, 6-7 Ινπλίνπ 2014 Χπήστορ Λούκορ, «Σύλλογοι και σωματεία στην Επμούπολη-Σύπο: πποβλήματα εντοπισμού, καταγπαυήρ και ιστοπικήρ αξιοποίησηρ» (θείκελν ππφ δηακφξθσζε) Οη ζχιινγνη θαη ηα ζσκαηεία ηεο Δξκνχπνιεο-χξνπ αλαδεηήζεθαλ ζηελ αξρή ζην ηζηνξηθφ αξρείν ηεο Δξκνχπνιεο, ζηα ΓΑΚ, Αξρεία Ννκνχ Κπθιάδσλ. Δθεί, ζην Γεκνηηθφ Αξρείν ηεο πφιεο θαη ζηελ ελφηεηα κε ηίηιν «χιινγνη θαη ζσκαηεία», εληνπίζηεθαλ έγγξαθα θαη θαηαζηαηηθά ζπιιφγσλ πνπ γηα ην έλα ή άιινλ ιφγν, θπξίσο φκσο γηα λα δεηήζνπλ νηθνλνκηθή ζπλδξνκή, επηθνηλψλεζαλ κε ηε δεκνηηθή αξρή. Σν πιηθφ δηεπξχλζεθε κε ηνλ εληνπηζκφ ησλ θαηαζηαηηθψλ πνπ δεκνζίεπζε ην Πξσηνδηθείν χξνπ γηα φιεο ηηο Κπθιάδεο πνιιά αληίγξαθά ηνπο, ψο ηε δεθαεηία ηνπ 1930 πεξίπνπ, ζψζεθαλ ζε ρσξηζηνχο ηφκνπο. ην Πξσηνδηθείν εληνπίζηεθε θαη θαηάζηηρν φπνπ ζπλνπηηθά ζεκεηψλνληαη νη ηίηινη ησλ θαηά θαηξνχο δεκνζηεπζέλησλ θαηαζηαηηθψλ θαη ν ζθνπφο ηνπο. Πνιιά ζηνηρεία γηα ηνπο εξγαηηθνχο θαη επαγγεικαηηθνχο ζπιιφγνπο ηεο χξνπ θαη ησλ ινηπψλ Κπθιάδσλ πεξηείραλ ηα πινχζηα αξρεία ηνπ Δξγαηηθνχ Κέληξνπ Κπθιάδσλ, ηεο Οκνζπνλδίαο Δπαγγεικαηηψλ θαη Βηνηερλψλ Κπθιάδσλ, ηνπ Δκπνξηθνχ θαη Βηνκεραληθνχ Δπηκειεηεξίνπ Κπθιάδσλ θαη ηεο Δλψζεσο Βηνκεράλσλ χξνπ, αξρεία πνπ ηαμηλνκήζεθαλ απφ θνηηεηέο θαη θνηηήηξηεο ηνπ Σκήκαηνο Ιζηνξίαο θαη Αξραηνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο. ηηο αξρεηαθέο απηέο καξηπξίεο πξνζηέζεθαλ πιεξνθνξίεο απφ εθεκεξίδεο ηεο επνρήο θαη έληππα. Έλα απφ απηά, Η νσθούλα ηοσ Αιγαίοσ, κε εθδφηε ηνλ Γεκήηξην Ιεξψλπκν, Αζήλα 1958, πεξηείρε θαηαγξαθή 168 ζπιιφγσλ θαη ζσκαηείσλ ηεο χξνπ καδί κε ην ζθνπφ ηνπο. Απφ έλα ζπλδπαζκφ ησλ ηεθκεξίσλ πνπ βξίζθνληαη ζηηο παξαπάλσ πεγέο θαη βνεζήκαηα, νδεγνχκαζηε, ζηε θάζε απηή ηεο έξεπλαο, ζε πεξηζζφηεξνπο απφ 200 ζπιιφγνπο-ζσκαηεία γηα ηε χξν, θπξίσο ηνπ πξψηνπ κηζνχ ηνπ 20νχ αηψλα. Σα πξνβιήκαηα θαηαγξαθήο ψζηε λα είλαη φζν ην δπλαηφλ πιεξέζηεξε ε κνξθή κε ηελ νπνία ζα εηζαρζνχλ ζηε βάζε, λνκίδσ φηη αθνξνχλ φινπο καο. Σν αηηνχκελν 1

2 είλαη πψο ζα απνθχγνπκε, φζν είλαη δπλαηφ, κηα απιή θαηαγξαθή ηνπ ηίηινπ ηνπ ζπιιφγνπ, ρσξίο λα πξνζζέζνπκε ηνπιάρηζηνλ ην έηνο ίδξπζεο θαη ηνλ ζθνπφ ηνπ. Ννκίδσ φηη ζηελ πεξίπησζή καο, ηεο Δξκνχπνιεο-χξνπ, ζα εμαζθαιίζνπκε ηα παξαπάλσ ζηνηρεία γηα ηνπο πεξηζζφηεξνπο ζπιιφγνπο. Καη επεηδή εληνπίζηεθαλ αξθεηά θαηαζηαηηθά, ζα δνζεί έλα ηθαλνπνηεηηθφ δείγκα κε πιήξε ζηνηρεία, δειαδή πιελ ησλ ζηφρσλ, πιεξνθνξίεο γηα ηελ ίδξπζή ηνπο, ηα κέιε ηνπο, ηε δηαδξνκή ηνπο ζην ρξφλν, θαη γεληθά πνηνηηθά ζηνηρεία πνπ ζα αλαδείμνπλ θαιχηεξα ηε κνξθή ζπιινγηθφηεηαο ηνπ θαζελφο. Έξρνκαη ζε κηα πνιχ ζχληνκε απνηίκεζε ησλ ηζηνξηθψλ πιεξνθνξηψλ πνπ πεξηέρνπλ. Όπσο ήηαλ αλακελφκελν, ππθλψλνπλ ηα θαζαξά ηαμηθά εξγαηηθά ζσκαηεία κεηά ην λφκν 281/1914 ηεο Κπβέξλεζεο Βεληδέινπ «Πεξί ζσκαηείσλ». ηα θαηαζηαηηθά ηνπο εκθαλίδνληαη νξκεηηθά νη ζνζηαιηζηηθέο ηδέεο γηα ηελ πάιε ησλ ηάμεσλ, γηα ηνλ αληαγσληζκφ θεθαιαίνπ θαη εξγαζίαο, γηα ηελ ηειηθή λίθε ησλ εξγαηψλ. Αο αλαθεξζνχλ ελδεηθηηθά κεξηθνί απφ ηνπο ζθνπνχο ηεο Ενώζεως Εργαηών Γαιανθράκων Σύροσ, ηνπ 1915: «γ ) ε αιιειεγγχε κε ηνπο σξγαλσκέλνπο εξγάηαο φιεο ηεο Διιάδνο θαη φινπ ηνπ θφζκνπ, δηα ηελ άκπλαλ ππέξ ησλ εξγαηηθψλ δηθαίσλ θαη ηελ θαηαπνιέκεζηλ ηεο εθκεηαιιεχζεσο απφ ην Κεθάιαηνλ, κε ηνλ ηειηθφλ ζθνπφλ λα δεκνζηνπνηεζνχλ ηα κέζα ηεο παξαγσγήο, λα γίλνπλ ηα εθ ηεο εξγαζίαο αγαζά απνθιεηζηηθή απνιαπή ησλ παξαγσγψλ ησλ θαη λα θαηαπαχζε ε εθκεηάιιεπζηο ηνπ αλζξψπνπ απφ ηνλ φκνηφλ ηνπ». 1 Οη ζηφρνη απηνί πεξηνξίδνληαη ζηαδηαθά γηα λα γίλνπλ απζηεξά επαγγεικαηηθνί (βειηίσζε ηνπ σξαξίνπ θαη θπξίσο ηνπ εκεξνκηζζίνπ), φηαλ κπαίλνπκε ζηνλ Μεζνπφιεκν. Κάησ απφ ηελ πίεζε ηεο δπζκελνχο γηα ην λεζί νηθνλνκηθήο ζπγθπξίαο ν έιεγρνο ησλ πεξηζζφηεξσλ ζσκαηείσλ θαη θαη επέθηαζε ηνπ Δξγαηηθνχ Κέληξνπ Κπθιάδσλ πεξηέξρεηαη ζε κεηξηνπαζή ζηνηρεία πνπ απνθεχγνπλ κεησπηθή ζχγθξνπζε κε ην θεθάιαην. ηφρνο, γηα παξάδεηγκα, ηνπ Αλεμάξηεηνπ Δξγαηηθνχ Κέληξνπ Κπθιάδσλ ηίζεηαη «ε εθθαζάξηζηο ησλ παιαηψλ σκαηείσλ θαη ν ζπλαζπηζκφο πάλησλ ησλ εζηθψλ εξγαηψλ σξγαλσκέλσλ θαη αλνξγαλψησλ». 2 Οη βηνκήραλνη κε ηε ζεηξά ηνπο ζπλαζπίδνληαη ζηελ Έλσζε Βηνκεράλσλ χξνπ, αζθνχλ παηεξλαιηζηηθή πνιηηηθή θαη ελ νλφκαηη ηεο ζσηεξίαο ηεο βηνκεραλίαο ηεο 1 Καηαζηαηικόν Ενώζεως Εργαηών Γαιανθράκων Σύροσ Σξνπνπνηεζέλ επί ηε βάζεη ηνπ λφκνπ 281 Πεξί σκαηείσλ, Δλ χξσ, Δθ ηνπ Σππνγξαθείνπ Αζαλαζίνπ Κ. θνξδίιε, Σν ζσκαηείν απηφ ζεκεηψλεηαη ζηνπο ζπιιφγνπο πνπ θαηαγξάθεθαλ, φπσο ήδε αλαθέξζεθε, ζηε Νσθούλα ηοσ Αιγαίοσ,

3 χξνπ, πνπ πιήηηεηαη απφ ηνλ αληαγσληζκφ ηνπ Πεηξαηά, δεηνχλ λα κεηξηαζηνχλ νη απαηηήζεηο ησλ εξγαδνκέλσλ. ην θαηαζηαηηθφ ηνπο πξνβάιινληαη γεληθνί ζηφρνη φπσο «ε δηα παληφο πξνζθφξνπ θαη λνκνηαγνχο κέζνπ ελίζρπζηο ηεο βηνκεραλίαο ελ γέλεη», σζηφζν γλσξίδνπκε ηηο παξάιιειεο ζπκθσλίεο γηα ηελ απφ θνηλνχ αληηκεηψπηζε ησλ εξγαηηθψλ δηεθδηθήζεσλ. 3 ηηο ζρεδφλ φινη νη ηδηνθηήηεο θισζηεξίσλ θαη πθαληεξίσλ ηεο χξνπ, γηα λα πξνζηαηεπηνχλ απφ ηε κεγάιε θηλεηηθφηεηα ησλ εξγαδνκέλσλ, δεζκεχηεθαλ κε ηδησηηθφ ζπκθσλεηηθφ, πνπ πξνέβιεπε κάιηζηα θαη πνηληθή ξήηξα δξρ., λα εθαξκφζνπλ ηα αθφινπζα: «Οπδείο ησλ ζπκβαιινκέλσλ δχλαηαη λα πξνζιάβε εηο ην εξγνζηάζηφλ ηνπ εξγάηελ ή εξγάηξηαλ εθ ησλ εξγαδνκέλσλ εηο εξγνζηάζηνλ εθ ησλ ζπκκεηερφλησλ εηο ηελ παξνχζαλ ζπκθσλίαλ πξν ηεο παξειεχζεσο ηεηξακήλνπ, απφ ηεο απνρσξήζεσο ή απνβνιήο ηνπ εξγάηνπ ηνπ εξγνζηαζίνπ εηο φ ππεξέηεη». 4 Οη ζχιινγνη θαη ηα θαηαζηαηηθά ηνπο επηηξέπνπλ θαη κηα άιιε επηζήκαλζε ησλ θνηλσληθψλ αληζνηήησλ πέξα απφ ην ρψξν εξγαζίαο. Πξφθεηηαη γηα ηνλ ειεχζεξν ρξφλν πνπ ζηα εγεηηθά ζηξψκαηα λσξίηεξα απνδεζκεχεηαη απφ ηνλ εξγαζηαθφ ρξφλν θαη δηαηίζεηαη ζηε ζρφιε. Ο Γπκλαζηηθφο χιινγνο Δξκνππφιεσο, ν Όκηινο Δξεηψλ Δξκνππφιεσο, ε Πνδειαηηθή Έλσζηο Δξκνππφιεσο, ν χιινγνο Κπλεγψλ χξνπ θιπ. ήδε απφ ηα ηέιε ηνπ 19νπ αηψλα ζπγθεληξψλνπλ εθπξνζψπνπο ησλ αλψηεξσλ θαη κεζαίσλ αζηηθψλ ζηξσκάησλ. 5 Η εξγαηηθή ηάμε ζα θαηνρπξψζεη πνιχ αξγφηεξα ην δηθαίσκά ηεο ζηνλ ειεχζεξν ρξφλν θαη απηφ ζα εθδεισζεί ζε επίπεδν ζπιιφγσλ κε 7 ηνπιάρηζηνλ πνδνζθαηξηθά ζσκαηεία ηελ πεξίνδν ηνπ Μεζνπνιέκνπ. Γχν ελδεηθηηθνί ηίηινη: Πνδνζθαηξηθφο χιινγνο Άλσ χξνπ «Κεξαπλφο» θαη Πνδνζθαηξηθφο χιινγνο Δξκνππφιεσο «Έθεβνο». ηε κέζε ηνπ θνηλσληθνχ θάζκαηνο θηλείηαη έλαο ζεκαληηθφο αξηζκφο κηθξεκπφξσλ, κηθξνεπαγγεικαηηψλ θαη ππαιιήισλ πνηθίιεο θαηεγνξίαο πνπ ζπεχδνπλ λα ζπλαζπηζηνχλ γηα ηελ πξνάζπηζε ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπο: χλδεζκνο Καξξαγσγέσλ χξνπ, χλδεζκνο Καηαζηεκαηαξρψλ Κνπξέσλ Δξκνππφιεσο θαη χξνπ αιιά θαη χλδεζκνο Τπαιιήισλ Κνπξέσλ χξνπ, χλδεζκνο Καθεπσιψλ Δξκνππφιεσο αιιά 3 Σηο ίδιο, Υξήζηνο Λνχθνο, «Μηθξέο θαη κεγάιεο πφιεηο», Υξήζηνο Υαηδεησζήθ (επηκ.), Ιζηορία ηης Ελλάδας ηοσ 20ού αιώνα. Ο Μεζοπόλεμος , ηφκνο Β1, Αζήλα, Βηβιηφξακα, 2002, Βι. ζρεηηθά Υξηζηίλα Κνπινχξε, Αθληηιζμός και όψεις ηης αζηικής κοινωνικόηηηας: γσμναζηικά και αθληηικά ζωμαηεία , Αζήλα, ΙΑΔΝ/ΚΝΔ-ΔΙΔ, Βι. ηεο ίδηαο, «Αζιεηηζκφο θαη ζπνξ», ζην Ιζηορία ηης Ελλάδας ηοσ 20ού αιώνα, επηκ. Υξήζηνο Υαηδεησζήθ, η. Α2,

4 θαη Δλσζηο Καθευπαιιήισλ χξνπ, χιινγνο Λνγηζηψλ Κπθιάδσλ, χιινγνο Σαρπδξνκηθψλ Τπαιιήισλ Α. Καηεγνξίαο Ννκνχ Κπθιάδσλ θιπ. Η θηιαλζξσπηθή πξνζπάζεηα ησλ ερφλησλ νξγαλψλεηαη κέζσ ησλ ζπιιφγσλ θαη άιισλ ζεζκψλ γηα λα γίλεη πην απνηειεζκαηηθή. Σελ αζθνχλ θπξίσο θπξίεο ησλ αλψηεξσλ ζηξσκάησλ, ε εθθιεζία, ν δήκνο, ελψ ζεκαληηθφο είλαη ν ξφινο ησλ γηαηξψλ πνπ κε δηεηζδπηηθφ βιέκκα επηζεκαίλνπλ ηα θνηλσληθά αίηηα ησλ αζζελεηψλ θαη ηεο αληζφηεηαο απέλαληη ζην ζάλαην. 6 Φηιάλζξσπνο Δπηηξνπή Δξκνππφιεσο γηα ηελ ίδξπζε θαη ζπληήξεζε Αζχινπ Φξελνβιαβψλ, ην σκαηείνλ «Αλαμηνπαζνχλησλ Πξφλνηα» γηα ηνπο θησρνχο, ε ρνιή Απφξσλ Παίδσλ Δξκνππφιεσο, ην Αζπινλ Δθζέησλ Βξεθψλ, ν χιινγνο Τγηεηλήο χξνπ, γηα λα αλαθέξσ κεξηθά απφ απηά. Μηα άιιε θξνληίδα γηα ηνπο λένπο, πέξα ηεο θαζαξά εθπαηδεπηηθήο, ζηελ νπνία αλαθέξζεθα ζε πξνεγνχκελε ζπλάληεζή καο, 7 κεγαιψλεη απφ ην Μεζνπφιεκν θαη κεηά. ηνρεχεη ζηελ εζληθή θαη εζηθή ηνπο δηαπαηδαγψγεζε γηα λα κελ δειεαζηνχλ απφ ηηο θνκκνπληζηηθέο ηδέεο θαη πξαθηηθέο. 4 Η «Υξηζηηαληθή Αδειθφηεο ησλ Νέσλ χξνπ», ε ηνπηθή Υ.Α.Ν. δειαδή, πνπ ηδξχζεθε ην 1930, επηδηψθεη λα απνηξέςεη ηελ «αμηνζξήλεηνλ παξαθκήλ ησλ Διιελνπαίδσλ φζνλ αθνξά ηελ ζσκαηηθήλ, πλεπκαηηθήλ, εζηθήλ θαη ζξεζθεπηηθήλ αγσγήλ απηψλ». ηε Μεηαμηθή πεξίνδν ν ίδηνο ν δήκαξρνο ζα είλαη θαη ν δηνηθεηήο ηνπ Κέληξνπ χξνπ ηεο «Οξγαλψζεσο Δζληθήο Αλαγελλήζεσο», πνπ κεηαμχ ησλ άιισλ ζηφρεπε ζηελ εκπέδσζε ησλ ηδεσδψλ ηεο ηξηινγίαο Θξεζθεία-Παηξίο-Οηθνγέλεηα. Γχν ζσκαηεία απνηππψλνπλ κηα πιεπξά ησλ φζσλ ζπλέβεζαλ ζηελ Καηνρή, πνπ ηφζν δξακαηηθά βηψζεθε ζηε χξν. Η «Δλσζηο Πσιεζάλησλ αθίλεηα επί Καηνρήο» δηεθδηθεί ην 1946 ηελ επηζηξνθή ησλ ηδηνθηεζηψλ ηνπο πνπ αληί πηλαθίνπ θαθήο αλαγθάζηεθαλ λα πσιήζνπλ ζε θάπνηνπο πνπ δελ θαίλεηαη λα επιήγεζαλ απφ ηελ πείλα θαη ηα άιια δεηλά. Πφζν φκσο ζα αιιάμεη ζε ιίγν ην πνιηηηθφ θαη ηδενινγηθφ θιίκα θαίλεηαη απφ ηελ ίδξπζε ηξία ρξφληα αξγφηεξα, ην 1949, ηνπ σκαηείνπ ησλ «Αγνξαζάλησλ αθίλεηα επί Καηνρήο Ννκνχ Κπθιάδσλ», κε ζηφρν λα πξνζηαηεπζνχλ ηα ζπκθέξνληά ηνπο. Μηα ηειεπηαία επηζήκαλζε γηα ην πψο απνηππψλεηαη ζηελ ίδξπζε ζπιιφγσλ ε γεληθφηεξε αλακφξθσζε ησλ λέσλ πνπ επηρεηξείηαη απφ ηνπο ληθεηέο ηνπ Δκθπιίνπ. 6 Υξήζηνο Λνχθνο, «Έλαο ηαηξφο ζηε χξν κε ηδηαίηεξε θνηλσληθή επαηζζεζία: Δπάγγεινο Αξθάλεο», Κψζηαο Λάππαο θ.ά. (επηκ.), Μνήμη Πηνελόπης Σηάθη. Μελέηες Ιζηορίας και Φιλολογίας, Ηξάθιεην, Παλεπηζηεκηαθέο Δθδφζεηο Κξήηεο, 2011, Βι. Υ. Λνχθνο, «Δζεινληηθέο ζπζζσκαηψζεηο ζηε χξν πνπ αθνξνχλ ζε βξέθε, παηδηά θαη λένπο», Β θνηλφ ζεκηλάξην εξεπλεηηψλ νκάδσλ, Μπηηιήλε ( ).

5 ηνπο ζθνπνχο ηνπ ζσκαηείνπ «Αδειθφηεο Αγίνπ ηεθάλνπ», ηνπ 1946, ζεκεηψλεηαη: «Η ηφλσζηο ηνπ εζληθνζξεζθεπηηθνχ ζπλαηζζήκαηνο ηεο λενιαίαο ηεο χξνπ, επηηπγραλνκέλε δηα δηαιέμεσλ, θεξπγκάησλ, δεκνζηεπκάησλ, εζληθνζξεζθεπηηθψλ ενξηψλ θαη εθδξνκψλ σο θαη δη αλαγλσξίζεσο θαη επηβξαβεχζεσο ησλ επί αξεηή δηαθξηζεηζψλ θπξηψλ θαη λεαλίδσλ». Καη ε Δλσζηο Καζνιηθψλ Νέσλ χξνπ, πνπ ηδξχεηαη ην 1947, απνβιέπεη «εηο ηελ έλσζηλ θαη εληαίαλ θαηεχζπλζηλ ηεο δξάζεσο ησλ Καζνιηθψλ λέσλ πξνο ζπληήξεζηλ θαη εμάπισζηλ ησλ ρξηζηηαληθψλ αξρψλ θαη θαηαπνιέκεζηλ πάζεο αληηζέηνπ ελεξγείαο». Σα παξαδείγκαηα ζα κπνξνχζαλ λα πνιιαπιαζηαζηνχλ. Αιιά απφ φζα εδψ ζχληνκα παξνπζηάζηεθαλ ζέισ λα πηζηεχσ φηη θάλεθε πφζν νη πνηθίιεο ζπζζσκαηψζεηο κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ κηα ελδηαθέξνπζα καξηπξία, κηα άιιε νπηηθή γσλία, γηα ηελ θαηαλφεζε ησλ πνιιαπιψλ αιιαγψλ πνπ ζπληεινχληαη, ζηε δηαδξνκή ηνπ ρξφλνπ, ζηνλ θνηλσληθφ ζρεκαηηζκφ φπνπ απηέο εγγξάθνληαη. Η παξνχζα έξεπλα έρεη ζπγρξεκαηνδνηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε (Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν ΔΚΣ) θαη απφ εζληθνχο πφξνπο κέζσ ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Μάζεζε» ηνπ Δζληθνχ ηξαηεγηθνχ Πιαηζίνπ Αλαθνξάο (ΔΠΑ) Δξεπλεηηθφ Υξεκαηνδνηνχκελν Έξγν: ΘΑΛΗ. Δπέλδπζε ζηελ θνηλσλία ηεο γλψζεο κέζσ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλσληθνχ Σακείνπ. 5

Καηερίνα Ροζάκοσ, «Κοινωνικόηηηα και παραγωγή ηοσ πολίηη: Οι περιπηώζεις δύο εθελονηικών ζωμαηείων»

Καηερίνα Ροζάκοσ, «Κοινωνικόηηηα και παραγωγή ηοσ πολίηη: Οι περιπηώζεις δύο εθελονηικών ζωμαηείων» «Θαιήο Μνξθέο δεκφζηαο θνηλσληθφηεηαο ζηελ αζηηθή Διιάδα ηνπ 20νχ αηψλα: ζχιινγνη, δίθηπα θνηλσληθήο παξέκβαζεο θαη ζπιινγηθέο ππνθεηκεληθφηεηεο» Γ θνηλφ ζεκηλάξην εξεπλεηηθψλ νκάδσλ, Αζήλα, 29-10/11/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Δ Λ Λ Ζ Ν Η Κ Ζ Γ Ζ Μ Ο Κ Ρ Α Σ Η Α ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ TtttTTtkk ΣΜΖΜΑ: ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΓΑΝΗΜΩΝ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέμα: «Τν Θεζκηθό

Διαβάστε περισσότερα

Δηζαγσγή ηνλ ειιαδηθφ ρψξν, απφ ηελ επνρή ηεο ηνπξθνθξαηίαο αθφκε, ηέζεθε ε βάζε ηνπ κεηέπεηηα ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο ηεο γεο κε ηε δεκηνπξγία ελφο

Δηζαγσγή ηνλ ειιαδηθφ ρψξν, απφ ηελ επνρή ηεο ηνπξθνθξαηίαο αθφκε, ηέζεθε ε βάζε ηνπ κεηέπεηηα ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο ηεο γεο κε ηε δεκηνπξγία ελφο Δηζαγσγή ηνλ ειιαδηθφ ρψξν, απφ ηελ επνρή ηεο ηνπξθνθξαηίαο αθφκε, ηέζεθε ε βάζε ηνπ κεηέπεηηα ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο ηεο γεο κε ηε δεκηνπξγία ελφο εμαηξεηηθά ζεκαληηθνχ αξηζκνχ δηάζπαξησλ νηθηζκψλ.

Διαβάστε περισσότερα

KΕΝΣΡΟ ΡΩΙΑ, ΕΤΡΑΙΑ και ΝΟΣΙΟ-ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΕΤΡΩΠΗ

KΕΝΣΡΟ ΡΩΙΑ, ΕΤΡΑΙΑ και ΝΟΣΙΟ-ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΕΤΡΩΠΗ KΕΝΣΡΟ ΡΩΙΑ, ΕΤΡΑΙΑ και ΝΟΣΙΟ-ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΕΤΡΩΠΗ ΜΗΝΙΑΙΟ ΓΔΛΣΙΟ Απριλίοσ 2010 Οκάδα Ννηην-αλαηνιηθήο Δπξώπεο 1 ΜΗΝΙΑΙΟ ΓΔΛΣΙΟ ΟΜΑΓΑ ΔΡΔΤΝΑ ΝΟΣΙΟΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΔΤΡΩΠΗ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Η κεηαξξύζκηζε ηνπ ηνπξθηθνύ πληάγκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ:

Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ: ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΥΖΜΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Δξγαζηήξην Βηνκεραληθήο θαη Δλεξγεηαθήο Οηθνλνκίαο Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ: «Η ρωξηθή δηάζηαζε ηνπ παξαγωγηθνύ θαη επηρεηξεκαηηθνύ ζπζηήκαηνο ηεο Αηηηθήο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΟΛΙΚΑ ΕΓΥΕΙΡΙΔΙΑ. H ΑΙΘΗΣΙΚΗ ΔΙΑΣΑΗ ΚΑΙ ΣΟ ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΟ ΣΟΤ ΣΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΗ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΗ

ΥΟΛΙΚΑ ΕΓΥΕΙΡΙΔΙΑ. H ΑΙΘΗΣΙΚΗ ΔΙΑΣΑΗ ΚΑΙ ΣΟ ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΟ ΣΟΤ ΣΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΗ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΗ ΥΟΛΙΚΑ ΕΓΥΕΙΡΙΔΙΑ. H ΑΙΘΗΣΙΚΗ ΔΙΑΣΑΗ ΚΑΙ ΣΟ ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΟ ΣΟΤ ΣΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΗ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΗ 1. ΕΙΑΓΩΓΗ Σα βηβιία αξρίδνπλ θαη ρξεζηκνπνηνχληαη ζπζηεκαηηθά ζηελ εθπαίδεπζε κεηά ηελ αλαθάιπςε ηεο ηππνγξαθίαο

Διαβάστε περισσότερα

Οι Ελληνικέσ Ακαδημαΰκέσ Βιβλιοθήκεσ ςε περίοδο ύφεςησ: ςτρατηγικέσ επιβίωςησ με άξονα την αυτοχρηματοδότηςη και την καινοτομία

Οι Ελληνικέσ Ακαδημαΰκέσ Βιβλιοθήκεσ ςε περίοδο ύφεςησ: ςτρατηγικέσ επιβίωςησ με άξονα την αυτοχρηματοδότηςη και την καινοτομία ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙ0 ΣΜΗΜΑ ΑΡΦΕΙΟΝΟΜΙΑ-ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ Οι Ελληνικέσ Ακαδημαΰκέσ Βιβλιοθήκεσ ςε περίοδο ύφεςησ: ςτρατηγικέσ επιβίωςησ με άξονα την αυτοχρηματοδότηςη και την καινοτομία Πτυχιακή εργαςία για

Διαβάστε περισσότερα

Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ειιάδα

Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ειιάδα Παλεπηζηήκην Πεηξαηώο Σκήκα Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ Οιηθή Πνηόηεηα Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Γ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «Υξεκαηνδφηεζε δξάζεσλ Πνιηηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Δηήζηνο Απνινγηζκφο Λεηηνπξγίαο Δ.Κ.Κ.Α. 2009

Δηήζηνο Απνινγηζκφο Λεηηνπξγίαο Δ.Κ.Κ.Α. 2009 ΔΘΝΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΝΣΟΝΗΜΟΤ & ΟΡΓΑΝΧΖ ΣΜΖΜΑ ΔΡΔΤΝΑ, ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΜΖΜΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΔΡΓΟΤ Δηήζηνο Απνινγηζκφο Λεηηνπξγίαο Δ.Κ.Κ.Α. 2009 ΠΡΟΛΟΓΟ Ζ νξγάλσζε ησλ θνηλσληθψλ-νηθνλνκηθψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΟΜΑ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ

ΑΤΟΜΑ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ Δζληθφ θαη Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ Σρνιή Ν.Ο.Π.Δ. Τκήκα Ννκηθήο Παλεπηζηεκηαθφ Έηνο 2007-2008 Μάζεκα: Δθαξκνγέο Γεκνζίνπ Γηθαίνπ Γηδάζθσλ:Κνο.Γεκεηξφπνπινο Αλδξέαο Δπηκέιεηα: Βαζίιεο Φξάγθνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέμα: ΜΟΝΣΔΛΑ ΑΝΟΗΚΣΖ ΚΑΗ ΔΞ ΑΠΟΣΑΔΧ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΠΗΜΟΡΦΧΖ ΣΔΛΔΥΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ ΣΟΜΔΑ Δπιβλέπων: ΑΠΟΣΟΛΑΚΖ ΗΧΑΝΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΛΔΣΖ ΔΘΔΛΟΝΣΗΚΖ ΟΜΑΓΑ ΓΔΩΠΟΝΩΝ

ΜΔΛΔΣΖ ΔΘΔΛΟΝΣΗΚΖ ΟΜΑΓΑ ΓΔΩΠΟΝΩΝ ΜΔΛΔΣΖ ΔΘΔΛΟΝΣΗΚΖ ΟΜΑΓΑ ΓΔΩΠΟΝΩΝ ΚΑΛΛΗΔΡΓΖΣΗΚΔ ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΘΔΡΜΟΚΖΠΗΟΤ ΑΠΟ ΣΟ ΚΔΝΣΡΟ ΘΔΡΑΠΔΗΑ ΔΞΑΡΣΖΜΔΝΩΝ ΑΣΟΜΩΝ (ΚΔ.Θ.Δ.Α. ΚΗΒΩΣΟ/ΚΑΒΑΛΑ) -ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ- Ζ εζεινληηθή νκάδα εξγαζίαο:

Διαβάστε περισσότερα

Δθαξκνγή πξνγξάκκαηνο πξώηκεο εμόδνπ από λνζνθνκείν θαη θαη νίθνλ λνζειείαο ρξνλίσο παζρόλησλ αζζελώλ κε ρξήζε θνξεηώλ θαη θνξεηώλ ζπζθεπώλ

Δθαξκνγή πξνγξάκκαηνο πξώηκεο εμόδνπ από λνζνθνκείν θαη θαη νίθνλ λνζειείαο ρξνλίσο παζρόλησλ αζζελώλ κε ρξήζε θνξεηώλ θαη θνξεηώλ ζπζθεπώλ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΗΑΣΡΗΚΖ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΖ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΥΟΛΖ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΒΙΟΪΑΣΡΙΚΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η εκπροσώπηση της Εσρωπαϊκής Ένωσης στο Σσμβούλιο Ασυαλείας τοσ Ο.Η.Ε.

Η εκπροσώπηση της Εσρωπαϊκής Ένωσης στο Σσμβούλιο Ασυαλείας τοσ Ο.Η.Ε. Working Paper 04/2011 Η εκπροσώπηση της Εσρωπαϊκής Ένωσης στο Σσμβούλιο Ασυαλείας τοσ Ο.Η.Ε. ύιβηα-αιεμάλδξα Ράληνπ M.Sc. ζηηο Δπξσπατθέο πνπδέο, Οηθνλνκηθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ Γφθηκε Δξεπλήηξηα Κέληξνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗH ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗH ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ Δ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗH ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΓΑΝΗΜΧΝ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέκα: Ζ επίδξαζε ηεο Δπξωπαϊθήο Έλωζεο ζηελ ειιεληθή θνηλωληθή πνιηηηθή: ε πεξίπηωζε ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Ίδρσμα Οικονομικών & Βιομητανικών Ερεσνών. Η Ελληνική Οικονομία 3/11

Ίδρσμα Οικονομικών & Βιομητανικών Ερεσνών. Η Ελληνική Οικονομία 3/11 Ίδρσμα Οικονομικών & Βιομητανικών Ερεσνών Η Ελληνική Οικονομία 3/11 Τριμηνιαία Έκθεση Αρ. Τεύτοσς 65, Σεπτέμβριος 2011 Νη Ππγγξαθείο Ζ αλάιπζε ηεο πνξείαο ηεο Διιεληθήο Νηθνλνκίαο απνηειεί πξντφλ ζπιινγηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΣΜΗΜΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΑΓΧΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΣΜΗΜΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΑΓΧΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΣΜΗΜΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΑΓΧΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Η παξαηήξεζε θαη ε θαηαλόεζε ηνπ πιαηζίνπ ηεο ηάμεο κέζσ ηεο εθπαηδεπηηθήο έξεπλαο δξάζεο Δλδνζρνιηθή

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΗ ΣH ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΙΑ Ω ΜΟΥΛΟ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΕΩ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΗ ΣH ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΙΑ Ω ΜΟΥΛΟ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΕΩ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Η ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΗ ΣH ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΙΑ Ω ΜΟΥΛΟ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΕΩ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Εηζαγσγή Πξνθεηκέλνπ λα απαιιαγεί ε ειιεληθή αγνξά εξγαζίαο απφ ηηο αλαρξνληζηηθέο δνκέο ηεο, απφ ηνλ Μάην ηνπ 2010 έσο ηψξα ειήθζεζαλ δξαζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος τοσ Διεσθσντή μέσα στο στολείο

Ο ρόλος τοσ Διεσθσντή μέσα στο στολείο Ο ρόλος τοσ Διεσθσντή μέσα στο στολείο Υαηξεηίδσ θαη εγψ κε ηε ζεηξά κνπ φινπο θαη ηδηαίηεξα ηνπο κειινληηθνχο εγέηεο ησλ ζρνιείσλ καο! ήκεξα έρσ θιηζεί λα κηιήζσ γηα ηελ θαζεκεξηλή πξαγκαηηθφηεηα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΖ ΣΟΜΔΑ ΚΑΗ ΣΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ ΣΟΤ

ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΖ ΣΟΜΔΑ ΚΑΗ ΣΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ ΣΟΤ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΖ ΣΟΜΔΑ ΚΑΗ ΣΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ ΣΟΤ Δηζήγεζε Θεαλώο Βξέληδνπ θνξδαιάθε Αληηπεξηθεξεηάξρε Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο, Κηεληαηξηθήο θαη Αιηείαο

Διαβάστε περισσότερα

1. Θεφρεηηθό Υπόβαζρο. Κνπηζειίλε Μαίξε θαη Αγαζαγγέινπ, Σνθία. Δηαθοροποίεζε δηδαζθαιίας : Η Κοηλφληθή, ε Αθαδεκαχθή θαη ε Δηδαθηηθή πηστή Περίιευε

1. Θεφρεηηθό Υπόβαζρο. Κνπηζειίλε Μαίξε θαη Αγαζαγγέινπ, Σνθία. Δηαθοροποίεζε δηδαζθαιίας : Η Κοηλφληθή, ε Αθαδεκαχθή θαη ε Δηδαθηηθή πηστή Περίιευε Κνπηζειίλε Μαίξε θαη Αγαζαγγέινπ, Σνθία. Δηαθοροποίεζε δηδαζθαιίας : Η Κοηλφληθή, ε Αθαδεκαχθή θαη ε Δηδαθηηθή πηστή Περίιευε Τν άξζξν απηφ παξνπζηάδεη έλα κέξνο ησλ απνηειεζκάησλ επξχηεξεο Έξεπλαο Γξάζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΗ ΔΜΒΔΛΔΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ»

ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΗ ΔΜΒΔΛΔΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ: ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΩΝ Δ ΜΔΣΑΒΑΗ ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΗ ΔΜΒΔΛΔΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ταστότητα τοσ αυηγητή, η ιστορική ετσμηγορία. και ο καβαυικός «Δημάρατος» Kατερίνα Κωστίοσ

Η ταστότητα τοσ αυηγητή, η ιστορική ετσμηγορία. και ο καβαυικός «Δημάρατος» Kατερίνα Κωστίοσ Η ταστότητα τοσ αυηγητή, η ιστορική ετσμηγορία και ο καβαυικός «Δημάρατος» Kατερίνα Κωστίοσ Γξακκέλν ηνλ Αχγνπζην ηνπ 1904, μαλά επεμεξγαζκέλν ηνλ Ννέκβξην ηνπ 1911, θαη δεκνζηεπκέλν ηνλ επηέκβξην ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Ομοιοπαθητική Ιατρική

Ομοιοπαθητική Ιατρική Εισαγωγή στην Ομοιοπαθητική Ιατρική Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΟΜΟΗΟΠΑΘΖΣΗΚΖ ΗΑΣΡΗΚΖ 1.1Ση είλαη; 1.2Ση ζεξαπεχεη ε Οκνηνπαζεηηθή; 1.3 Θεξαπεπηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Θεωξία ηεο ΠΕ θαη ηεο Εθπαίδεπζεο γηα ην Πεξηβάιινλ θαη ηελ Αεηθνξία

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Θεωξία ηεο ΠΕ θαη ηεο Εθπαίδεπζεο γηα ην Πεξηβάιινλ θαη ηελ Αεηθνξία Η θεωρία ηης ελαζηικής ανθεκηικόηηηας ηων κοινωνικοοικολογικών ζσζηημάηων και η Περιβαλλονηική Δκπαίδεσζη για ηην αειθορία: ανιτνεύονηας εκλεκηικές ζσγγένειες Μαξία Δαζθνιηά 1, Καιιηόπε-Σηπιηαλή Κνληηδά

Διαβάστε περισσότερα

Σν ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Android θαη ε πινπνίεζε εθαξκνγήο κε ην Google SDK

Σν ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Android θαη ε πινπνίεζε εθαξκνγήο κε ην Google SDK ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΛΑΡΙΑ ΥΟΛΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Σν ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Android θαη ε πινπνίεζε εθαξκνγήο κε ην

Διαβάστε περισσότερα

Πράςινη και Αειφόροσ Ανάπτυξη Ευρωπαϊκή Ένωςη & Ελλάδα

Πράςινη και Αειφόροσ Ανάπτυξη Ευρωπαϊκή Ένωςη & Ελλάδα Πράςινη και Αειφόροσ Ανάπτυξη Ευρωπαϊκή Ένωςη & Ελλάδα Value Del 2010 Περιεχόμενα Δηζαγσγή... 3 Οξηζκνί & Ιζηνξηθφ... 4 πληζηψζεο ηεο Αεηθφξνπ (Βηψζηκεο) Αλάπηπμεο... 6 Πξνυπνζέζεηο ηεο πξάζηλεο αλάπηπμεο...

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ. Ππορ. ηο Υποςπγείο Οικονομικών -Γενική Γπαμμαηεία Δημοζίυν Εζόδυν. Σσεη. ηο ςπ απιθμ. ππυη. ΔΕΛΑ 110513 ΕΞ 2014 ΕΜΠ έγγπαθό ζαρ.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ. Ππορ. ηο Υποςπγείο Οικονομικών -Γενική Γπαμμαηεία Δημοζίυν Εζόδυν. Σσεη. ηο ςπ απιθμ. ππυη. ΔΕΛΑ 110513 ΕΞ 2014 ΕΜΠ έγγπαθό ζαρ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΙΑΓΓΔΛΔΑ ΣΟΤ ΑΡΔΙΟΤ ΠΑΓΟΤ Σει. : 210-6411526 Fax:210-6411523 Αζήλα 14-10-2014 Αξηζ. Πξση.3244 Αξηζκ. Γλσκ. 6 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ Ππορ ηο Υποςπγείο Οικονομικών -Γενική Γπαμμαηεία Δημοζίυν Εζόδυν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΘΓΓΟ 101 81 ΑΘΗΝΑ ΕΡΓΟ:

ΚΑΝΘΓΓΟ 101 81 ΑΘΗΝΑ ΕΡΓΟ: ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΘΣΘΚΟΣΗΣΑ ΚΑΘ ΝΑΤΣΘΛΘΑ (ΤΠ.Α.Α.Ν.) ΓΕΝΘΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΘΑ ΕΜΠΟΡΘΟΤ ΕΘΔΘΚΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΤΝΣΟΝΘΜΟΤ & ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΡΑΕΩΝ ΣΟΤ ΤΠ.Α.Α.Ν. ΣΟΝ ΣΟΜΕΑ ΣΟΤ ΕΜΠΟΡΘΟΤ (ΕΤΕΔ Εμπ.) ΠΛΑΣΕΘΑ ΚΑΝΘΓΓΟ 101

Διαβάστε περισσότερα