NΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΟΡΥΞΗ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "NΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΟΡΥΞΗ"

Transcript

1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 ο NΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΟΡΥΞΗ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ 12.1 Εισαγωγή Οι οικονοµικές παράµετροι των τελευταίων ετών ώθησαν στην ανάπτυξη τεχνολογιών για την αύξηση της παραγωγικότητας και τη δραστική µείωση του κόστους, ιδίως εκείνου που σχετίζεται µε τα µεγάλα γεωτρητικά έργα (ενεργειακός τοµέας). Οι ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις, (χρησιµοποίηση νέων, ευέλικτων και υψηλής αντοχής υλικών, σχεδιασµός σύγχρονων, εξελιγµένων και εξειδικευµένων οργάνων, αυτοµατοποίηση των χρησιµοποιούµενων συστηµάτων, χρήση ρευστών διάτρησης µε ειδική σύνθεση και ιδιότητες κ.λπ.), οδήγησαν στην εφαρµογή νέων µεθοδολογιών. Ο κύριος στόχος ήταν να αντιµετωπισθούν αποφασιστικά οι σύγχρονες προκλήσεις λόγω των έντονα ανταγωνιστικών και συγχρόνως πολύπλοκων συνθηκών, που χαρακτηρίζουν σε παγκόσµιο επίπεδο την καταγραφείσα δραστηριότητα στο χώρο του πετρελαίου. Πρόκειται για καινοτόµες τεχνολογίες που ικανοποιούν, άλλες σε µικρότερο και άλλες σε µεγαλύτερο βαθµό, µια σειρά κριτήρια (οικονοµικά, τεχνικά, περιβαλλοντικά) που προκύπτουν από τις σηµερινές απαιτήσεις. Η έρευνα, για παράδειγµα, νέων κοιτασµάτων σε πολύ µεγαλύτερα βάθη, η εκµετάλλευση δύσκολα προσπελάσιµων ή/και απρόσιτων µε τις συµβατικές τεχνικές πεδίων, η ανάγκη ανάπτυξης κοιτασµάτων χαρακτηρισµένων παλαιότερα ως «οριακά», αποτελούν ενδεικτικές περιπτώσεις όπου οι µέχρι σήµερα ακολουθούµενες τεχνικές αποδεικνύονται αδύναµες ή και αναποτελεσµατικές. Παράλληλα, η όρυξη γεωτρήσεων υπό όλο και περισσότερο πολύπλοκες γεωλογικά και τεχνικά συνθήκες, αλλά και υπό αυστηρό κανονιστικό περιβαλλοντικό πλαίσιο θα πρέπει να εξισορροπεί την πρόσθετη επιβάρυνση στο κόστος εκτέλεσης. Η περιβαλλοντική συµβατότητα των γεωτρητικών έργων αποτελεί σήµερα µια από τις κύριες παραµέτρους στην επιλογή της τεχνικής που θα ακολουθηθεί Τεχνική όρυξης υπό συνθήκες υποπίεσης πυθµένα (Τ.Ο.Υ.Π.) - Underbalanced Drilling (U.D.) Ανατρέποντας την µέχρι σήµερα ακολουθούµενη πρακτική, σύµφωνα µε τις αρχές της περιστροφικής διάτρησης, η υπό συνθήκες υποπίεσης πυθµένα όρυξη, βασίζεται στην ελεγχόµενα χαµηλότερη πίεση (σχήµα 12.1) που επικρατεί στον πυθµένα της γεώτρησης (bottom-hole pressure) σε σχέση µε την πίεση των πόρων του σχηµατισµού (formation pore fluid pressure). Η συνθήκη αυτή επιτρέπει την ελεγχόµενη παραγωγή υδρογονανθράκων ταυτόχρονα µε τη διάτρηση της παραγωγικής ζώνης. Ο ειδικός τύπος ρευστών διάτρησης που χρησιµοποιείται: α) αµβλύνει τις σοβαρές αλλοιώσεις (formation damage) που προκαλούν στον παραγωγικό σχηµατισµό τα συµβατικά ρευστά και β) δηµιουργεί περιβάλλον (επικρατούσες πιέσεις στο µέτωπο της διάτρησης) που επιτρέπει περισσότερο αποτελεσµατική λειτουργία των κοπτικών άκρων, επιτυγχάνοντας έτσι µεγαλύτερες ταχύτητες διάτρησης. 225

2 Η συνδυαστική δράση των παραγόντων αυτών, υπό την προϋπόθεση επιτυχούς επιλογής πεδίου εφαρµογής, ευθύνεται για την δραστική βελτίωση της παραγωγικότητας της γεώτρησης, που µπορεί να αυξηθεί έως και δέκα φορές, συγκριτικά µε εκείνη µιας άλλης περισσότερο συµβατικής τεχνικής όρυξης. Μειωµένη πίεση ρευστού Αυξηµένη πίεση σχηµατισµού Αυξηµένη πίεση ρευστού Μειωµένη πίεση σχηµατισµού Παραγωγικός σχηµατισµός Παραγωγικός σχηµατισµός Σχήµα Όρυξη υπό συνθήκες υποπίεσης πυθµένα (1) έναντι της συµβατικής τεχνικής (2) Τεχνική περιγραφή Η ρύθµιση της υποπίεσης στον πυθµένα της γεώτρησης εξασφαλίζεται µέσω της µεταβολής των ποσοτήτων αερίου και υγρού που συνήθως συµµετέχουν στη σύνθεση του ρευστού διάτρησης, µε σκοπό αυτό να καταστεί ελαφρύτερο. Το ρευστό, ανάλογα µε το επίπεδο της απαιτούµενης υποπίεσης, µπορεί να είναι αέριο ή υγρό, ή διφασικό µείγµα αερίου και υγρού (αέρας ή αδρανές αέριο υπό υγρή ή αέρια µορφή, φυσικό αέριο ή καθαρό µεθάνιο). Βασικά χαρακτηριστικά της τεχνικής αποτελούν ο πλήρης έλεγχος των κυκλοφορούντων ρευστών και ο αποτελεσµατικός διαχωρισµός των συστατικών των ρευστών στην επιφάνεια. Το σύστηµα ελέγχου της κυκλοφορίας του ρευστού διάτρησης, το οποίο αποτελεί ένα κλειστό κύκλωµα µεταξύ γεώτρησης και επιφανειακών εγκαταστάσεων (σχήµα 12.2), απαρτίζεται από δύο βασικούς µηχανισµούς. Το µηχανισµό του περιστρεφόµενου εκτροπέα ροής (rotating flow diverter) ο οποίος λειτουργεί υπό συνθήκες µειωµένης πίεσης, εξασφαλίζει την πλήρη αποµόνωση της γεώτρησης κατά την όρυξη και επιτρέπει τη ροή του ρευστού από τη γεώτρηση προς τις εγκαταστάσεις διαχωρισµού του στην επιφάνεια. Σε συνδυασµό µε συµβατικού τύπου BOP (blow out preventer), παρέχει πλήρη ασφάλεια από ξαφνική εµφάνιση µεγάλων και υπό πίεση ποσοτήτων ρευστών στην επιφάνεια. Το επιφανειακό σύστηµα διαχωρισµού (surface separation package) του ρευστού διάτρησης το οποίο, λειτουργώντας ως κλειστό κύκλωµα, επιτρέπει αφενός τον έλεγχο της ροής των παραγόµενων υδρογονανθράκων κατά τη διάτρηση και αφετέρου τον ασφαλή διαχωρισµό του επιστρέφοντος στην επιφάνεια ρευστού διάτρησης στα επιµέρους συστατικά του (εισπιεσθέν αέριο, παραγόµενοι υδρογονάνθρακες, ρευστό διάτρησης, θρύµµατα και σωµατίδια παραγόµενα κατά τη διάτρηση). Στις περιπτώσεις που επιλέγεται η συµµετοχή αερίου στη σύνθεση του κυκλοφορούντος ρευστού, στις επιφανειακές εγκαταστάσεις συµπεριλαµβάνεται και το σύστηµα εισπίεσης αερίου (gas injection package). Η δυνατότητα, σήµερα, της ανάπτυξης και εφαρµογής προσοµοιωτών µεγάλης κλίµακας (full scale simulators) και η ακριβής µοντελοποίηση των συνθηκών που επικρατούν στη γεώτρηση, συµβάλλουν στην, εκ των προτέρων, διερεύνηση της ευαισθησίας των συνθηκών υποπίεσης 226

3 πυθµένα στις µεταβολές των παραµέτρων διάτρησης, επιτρέπουν την αναλυτική εξέταση εναλλακτικών µεθοδολογιών ή σύνθεσης ρευστών για την δηµιουργία των απαιτούµενων συνθηκών καθώς και τον προσδιορισµό των επιτρεπτών ορίων λειτουργίας της τεχνικής. Περιστρεφόµενος Εκτροπέας Ροής Αέρια Εισπίεση Αερίου ΒΟΡ Στερεά Ρευστό ιάτρησης Πετρέλαιο /Νερό Α. Επιφανειακό Σύστηµα Β. Γεώτρηση Σχήµα Όρυξη υπό συνθήκες υποπίεσης πυθµένα Κλειστό κύκλωµα γεώτρησης & επιφανειακών εγκαταστάσεων Οικονοµικά στοιχεία Η οικονοµικότητα της τεχνικής σχετίζεται, βεβαίως, µε τη µείωση του κόστους όρυξης, µε την επίτευξη αυξηµένου ρυθµού διάτρησης και µε τη µείωση του κόστους τελειώµατος (completion) της γεώτρησης. Το κύριο όµως, είναι η αύξηση της παραγωγικότητας και η σε άµεσο χρόνο (ταυτόχρονα µε τη διάτρηση) έναρξη της παραγωγής και εισροή εσόδων από τα παραγόµενα προϊόντα. Η εφαρµογή, εποµένως, της τεχνικής πρέπει να κρίνεται όχι µε βάση το κόστος όρυξης, αλλά µε βάση το σύνολο των οικονοµικών αποτελεσµάτων της επένδυσης. Στους Πίνακες 12.1 έως 12.3, παρουσιάζονται τα βασικά στοιχεία που αφορούν στα πλεονεκτήµατα, τα µειονεκτήµατα και στα πεδία εφαρµογής της τεχνικής. 227

4 Πίνακας Τ.Ο.Υ.Π. - Πλεονεκτήµατα Πρόωρη ταυτόχρονα µε την διάτρηση- παραγωγική φάση. Αυξηµένη παραγωγικότητα εξαιτίας της ελαχιστοποίησης του φαινοµένου αλλοίωσης των χαρακτηριστικών των σχηµατισµών που σχετίζονται µε την παραγωγικότητα. Ελαχιστοποίηση των απωλειών των ρευστών διάτρησης προς τους ορυσσόµενους γεωλογικούς σχηµατισµούς. Συνεχή και σε πραγµατικό χρόνο αξιολόγηση των χαρακτηριστικών και της συµπεριφοράς των σχηµατισµών. Συνεχή και σε πραγµατικό χρόνο παρακολούθηση των συνθηκών που επικρατούν στο εσωτερικό της γεώτρησης κατά τη διάτρηση. ραστική µείωση του κόστους εφαρµογής τεχνικών τελειώµατος της γεώτρησης και ενεργοποίησης των παραγωγικών ζωνών. Αυξηµένους (έως και δέκα φορές) ρυθµούς διάτρησης. Αυξηµένο χρόνο ζωής των κοπτικών. Μείωση των πιθανοτήτων παγίδευσης της διατρητικής στήλης εντός της γεώτρησης. Αυξηµένη περιβαλλοντική συµβατότητα. Πίνακας Τ.Ο.Υ.Π. Μειονεκτήµατα Αυξηµένο κόστος εφαρµογής εξαιτίας της χρήσης ειδικού εξοπλισµού και της λήψης ειδικών µέτρων ασφαλείας. Αυξηµένη πιθανότητα εκδήλωσης πυρκαϊάς από εκρήξεις στον πυθµένα της γεώτρησης κατά τη χρήση αερίων ρευστών διάτρησης. Υπερβολικά αυξηµένοι ρυθµοί παραγωγής µεγάλου όγκου ρευστών υπό πίεση, που θέτουν σοβαρά προβλήµατα ασφάλειας. Πιθανή πρόωρη εισροή µεγάλων ποσοτήτων νερού από τους σχηµατισµούς προς τη γεώτρηση. υσχέρειες εκτέλεσης, κατά την όρυξη, µετρήσεων προσανατολισµού της γεώτρησης. Πίνακας Τ.Ο.Υ.Π.. Εφαρµογές Γεωλογικοί σχηµατισµοί µε σηµαντικές απώλειες στα κυκλοφορούντα ρευστά διάτρησης, άρα και σηµαντικό κόστος εξαιτίας της ανάγκης αναπλήρωσής τους. Παραγωγικοί σχηµατισµοί µε φυσικά χαρακτηριστικά εξαιρετικά ευαίσθητα ως προς τη σύνθεση και τη δράση των ρευστών διάτρησης. Παραγωγικοί σχηµατισµοί µε εξαιρετικά χαµηλά ποσοστά φυσικής πίεσης που καθιστούν ανενεργό το φυσικό µηχανισµό παραγωγής υδρογονανθράκων και απαιτούν την εφαρµογή ειδικών τεχνικών ενεργοποίησης των παραγωγικών ζωνών. Παραγωγικοί σχηµατισµοί µε µικρή διαπερατότητα, γεγονός που συνεπάγεται περιορισµένη έως ελάχιστη παραγωγικότητα. Eκµεταλλευθείσες παραγωγικές ζώνες. Γεωθερµικά πεδία. 228

5 12.3 Τεχνική όρυξης γεωτρήσεων µικρής διαµέτρου (Τ.Ο.Γ.Μ..) - Slim Hole Drilling (S.H.D.) Η επικρατέστερη θεώρηση αναφέρει ότι γεώτρηση µικρής διαµέτρου είναι αυτή που στο 90% του µήκους της ορύσσεται µε κοπτικά διαµέτρου µικρότερης από 7 in ή, άλλως, η γεώτρηση µε διάµετρο µικρότερη από 6 in (στο 90% του µήκους της). Κατ άλλους, γεώτρηση µικρής διαµέτρου είναι εκείνη µε διάµετρο µικρότερη από 4,5-5 in, µέχρι και την ελάχιστη εφικτή, των 2 in περίπου. Αυτό που ισχύει για όλες τις γεωτρήσεις µικρής διαµέτρου, ωστόσο, και τις ξεχωρίζει ουσιαστικά από τις συµβατικές γεωτρήσεις, είναι ότι ο δακτύλιος ανάµεσα στη διατρητική στήλη και τα τοιχώµατα της γεώτρησης είναι εν γένει µικρότερος από 1 in. (σχήµα 12.3). Η τεχνολογία αυτή είναι πολύ παλιά µε ευρύτατη εφαρµογή στη Μεταλλευτική. Άρχισε να εφαρµόζεται στη βιοµηχανία υδρογονανθράκων, πρακτικά, στις αρχές της προηγούµενης δεκαετίας. Οι λόγοι που συνέτειναν στην εφαρµογή της ήταν: o Η εξέλιξη θερµικά σταθερών κοπτικών άκρων µε δυνατότητα χρήσης σε πολύ υψηλές ταχύτητες περιστροφής. o Η επίλυση των προβληµάτων ελέγχου και σταθερότητας του πηγαδιού, λόγω, κυρίως, του πολύ o µικρού δακτυλίου. Η επίτευξη αποτελεσµατικών µετατροπών στον ελαφρύ και ευέλικτο µεταλλευτικό γεωτρητικό εξοπλισµό έτσι ώστε να αντιµετωπίζονται οι ιδιαίτερες απαιτήσεις της τεχνικής, µε έµφαση στον ακριβή έλεγχο του βάρους επί του κοπτικού και της ροπής στρέψης σε υψηλές ταχύτητες περιστροφής. Οι εξελίξεις αυτές σε συνδυασµό µε την ανάπτυξη νέων εργαλείων µικρής διαµέτρου για ενδοσκοπικές καταγραφές και µετρήσεις (MWD, LWD), κατέστησαν την εν λόγω τεχνική ιδιαίτερα ελκυστική στην έρευνα υδρογονανθράκων, ειδικά σε αποµακρυσµένες περιοχές. Σχήµα Τυπικός εξοπλισµός όρυξης γεώτρησης µικρής διαµέτρου για συνεχή πυρηνοληψία, µε οδήγηση από το γεωτρύπανο 229

6 Τεχνική περιγραφή Η όρυξη γεωτρήσεων µικρής διαµέτρου συνδυάζεται µε τις ακόλουθες λειτουργικές δράσεις: Συνεχή πυρηνοληψία (continuous coring), και οδήγηση από το γεωτρύπανο (top drive), Συµβατική περιστροφική όρυξη (καταστροφική όρυξη - destructive drilling), και Χρήση ενδογεωτρητικών κινητήρων (positive displacement motors). Στη συνεχή πυρηνοληψία εφαρµόζεται, ουσιαστικά, η ίδια τεχνική που εφαρµόζεται στην µεταλλευτική έρευνα (top-down approach) µε το µεταλλευτικό γεωτρύπανο κατάλληλα αναδιαµορφωµένο όπως παρουσιάζεται στο σχήµα Στις άλλες λειτουργικές δράσεις χρησιµοποιούνται συµβατικά πετρελαϊκά γεωτρύπανα κατάλληλα µετασκευασµένα (χρήση ενδογεωτρητικών κινητήρων και κινητήρων πρόωσης (thrusters) για να εξασφαλίζεται ο ακριβής έλεγχος του βάρους επί του κοπτικού. Η σχετική τεχνολογία αναπτύχθηκε από τη Shell για να µειώσει το κόστος όρυξης βαθιών γεωτρήσεων υψηλής θερµοκρασίας και πίεσης στην Βόρεια Θάλασσα Συγκριτικά στοιχεία κόστους Η µείωση του κόστους έναντι της συµβατικής διάτρησης οφείλεται στο σηµαντικά µικρότερου µεγέθους χρησιµοποιούµενο εξοπλισµό και βέβαια στον σαφώς µικρότερο όγκο εξορυσσόµενου πετρώµατος. Η εµπειρία έχει δείξει ότι στις περισσότερες περιοχές επιτυγχάνεται µείωση κόστους κατά 10-15% (σχήµα 12.4), ενώ σε ορεινές και αποµακρυσµένες περιοχές η µείωση στο κόστος όρυξης φτάνει το 40%. Οι βασικοί παράγοντες µείωσης του κόστους σχετίζονται µε: Τη µικρότερη έκταση των επιφανειακών εγκαταστάσεων Την ευκολότερη και φθηνότερη µεταφορά του εξοπλισµού σε αποµακρυσµένες περιοχές Τη µικρότερη κατανάλωση αναλώσιµων υλικών (π.χ βαρέλια ρευστού διάτρησης έναντι βαρελιών σε συµβατική γεώτρηση αντιστοίχου βάθους) Τη µείωση προσωπικού (12-15 άτοµα σε σύγκριση µε άτοµα για τη συµβατική τεχνική), και λιγότερα καύσιµα (µείωση κατά 75% περίπου) Σχήµα Συγκριτικά στοιχεία κόστους µεταξύ της συµβατικής τεχνικής και της τεχνικής όρυξης γεωτρήσεων µικρής διαµέτρου 230

7 Στους Πίνακες 12.4 έως 12.6 παρουσιάζονται πολλά πρόσθετα στοιχεία σχετικά µε τις δυνατότητες εφαρµογής και τη λειτουργική συµπεριφορά της τεχνικής. Πίνακας 12.4 Όρυξη γεωτρήσεων µικρής διαµέτρου Πλεονεκτήµατα Σηµαντική µείωση του κόστους έναντι της συµβατικής όρυξης. Μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, µέσω περιορισµού των εκλυόµενων ρευστών και εδαφικών ρυπαντών, περιορισµού της περιοχής επέµβασης, περιορισµένης κατανάλωσης καυσίµων και, κατά συνέπεια, εκλυόµενων καυσαερίων, περιορισµού της οπτικής και ηχητικής ρύπανσης, που προέρχεται από το µειωµένο µέγεθος των επιφανειακών εγκαταστάσεων και των µικρότερων κινητήρων. Προσαρµοστικότητα της µεθόδου σε ποικίλες συνθήκες. Μείωση του όγκου του εξορυσσόµενου πετρώµατος. Μείωση του κόστους µεταφοράς του εξοπλισµού (οδική µεταφορά ή µεταφορά µε ελικόπτερο). Σηµαντική µείωση των αναλώσιµων υλικών (βάρος σωλήνωσης, όγκος πολφού τσιµέντου, όγκος ρευστών διάτρησης). Πίνακας 12.5 Ορυξη γεωτρήσεων µικρής διαµέτρου - Μειονεκτήµατα υσχερής ο επαρκής και αξιόπιστος ελέγχος της όρυξης (well control). Αιφνίδια εισροή αερίου εντός της γεώτρησης ή απώλεια της κυκλοφορίας του ρευστού διάτρησης εντός του σχηµατισµού, φαινόµενα που εξελίσσονται πολύ γρήγορα, λόγω του µικρού δακτυλίου (σε γεώτρηση µικρής διαµέτρου καθίσταται επιτακτική η ανίχνευση µεταβολής όγκου των κυκλοφορούντων ρευστών κατά µόλις 1 bbl, έναντι των 15 bbl που θεωρούνται λογικά για τη συµβατική όρυξη). Αδυναµία χρήσης τυποποιηµένων διαδικασιών που εφαρµόζονται στην συµβατική τεχνική για ανίχνευση και αντιµετώπιση kick. ιακυµάνσεις της πίεσης των ρευστών κατά την ανέλκυση και καθέλκυση της διατρητικής στήλης (swabbing pressures), µε αποτέλεσµα να απαιτούνται προσεκτικοί χειρισµοί για να µην προκληθεί εισροή ρευστών από το σχηµατισµό ή απώλεια της κυκλοφορίας. Επικάθιση των αιωρούµενων στερεών του ρευστού διάτρησης στο εσωτερικό τοίχωµα της στήλης, λόγω της µεγάλης ταχύτητας περιστροφής. Πίνακας 12.6 Όρυξη γεωτρήσεων µικρής διαµέτρου - Εφαρµογές Όρυξη ερευνητικών γεωτρήσεων µικρής διαµέτρου, ιδιαίτερα σε νέα κοιτάσµατα Όρυξη παραγωγικών γεωτρήσεων σε κοιτάσµατα µε χαµηλό έως µέτριο δυναµικό παραγωγής, καθώς η παραγωγή από µια γεώτρηση µικρής διαµέτρου είναι περιορισµένη ( bbls/day). Επανείσοδο (re-entry) σε υπάρχουσα γεώτρηση προς επέκταση, εκβάθυνση και διεύρυνση της διατοµής, καθώς και όρυξη οριζόντιων τµηµάτων, µε στόχο τη βελτίωση της παραγωγικότητας των υπό εκµετάλλευση κοιτασµάτων. Όρυξη γεωτρήσεων σε συνδυασµό µε το σύστηµα του περιελιγµένου σωλήνα. 231

8 12.4 Τεχνική όρυξης µε σύστηµα περιελιγµένου σωλήνα (Τ.Ο.Π.Σ.) - Coiled Tubing Drilling (C.T.D.) Ο όρος «περιελιγµένος σωλήνας» περιγράφει ένα είδος συνεχούς (χωρίς συνδέσµους) εύκαµπτου, µεταλλικού σωλήνα µικρής διαµέτρου, περιελιγµένου σε καρούλι (reel), ο οποίος, πρακτικά, συνιστά συνεχή διατρητική στήλη. Η ιδέα της όρυξης γεωτρήσεων µε συνεχή διατρητική στήλη (χωρίς συνδέσµους) εµφανίστηκε πριν από 35 χρόνια περίπου. Ωστόσο, µόλις στη δεκαετία του 90 άρχισε να κερδίζει έδαφος λόγω των τεχνολογικών αναδράσεων από την εφαρµογή των κεκλιµένων και οριζόντιων γεωτρήσεων καθώς και στην ανάπτυξη περισσότερο αξιόπιστων και ανθεκτικών περιελιγµένων σωλήνων µεγαλύτερης διαµέτρου Τεχνική περιγραφή Το βασικό χαρακτηριστικό της τεχνικής όρυξης µε συστήµατα περιελιγµένου σωλήνα, που τη διαφοροποιεί πλήρως από τη συµβατική τεχνική, είναι η µη περιστροφή της διατρητικής στήλης. Για την όρυξη της γεώτρησης η περιστροφική κίνηση δεν µεταδίδεται στο κοπτικό από την επιφάνεια, αλλά από ενδογεωτρητικό κινητήρα εγκατεστηµένο πάνω στην κατώτερη συνδεσµολογία, πίσω από το κοπτικό άκρο (σχήµα 12.5). Αποτέλεσµα, αφού ο περιελιγµένος σωλήνας δεν περιστρέφεται, η πρόωση του συστήµατος να γίνεται αποκλειστικά µε ολίσθηση (sliding). α. Παροχή ισχύος, β. Καρούλι, γ. Κεφαλή εισπίεσης, δ. Τόξο οδήγησης, ε. Σφήνα παρέκκλισης τροχιάς, στ. Περιελιγµένος σωλήνας (ΠΣ) µε συρµατόσχοινο (Σ/Χ), ζ. Συνδετήρας ΠΣ-Σ/Χ, η. Εργαλείο προσανατολισµού τροχιάς, θ. Μη µαγνητικά αντίβαρα, ι. Αντίβαρο υπό κλίση ια. Ενδογεωτρητικός κινητήρας, ιβ. Κοπτικό άκρο Σχήµα Τυπικά στοιχεία του επιφανειακού και ενδογεωτρητικού εξοπλισµού που χρησιµοποιείται στην όρυξη γεωτρήσεων µε συστήµατα περιελιγµένου σωλήνα 232

9 Τα συστήµατα περιελιγµένου σωλήνα αποτελούν την «άλλη πρόταση» ως προς τις τεχνικές όρυξης γεωτρήσεων. εν πρόκειται για µια τεχνική η οποία έρχεται να αντικαταστήσει τη συµβατική περιστροφική διάτρηση. Ωστόσο, η λειτουργική συµβατότητά της µε πολλά από τα συστήµατα της συµβατικής τεχνικής (ρευστά διάτρησης και σύστηµα κυκλοφορίας, σύστηµα ελέγχου, ενδογεωτρητικός εξοπλισµός) την καθιστούν τεχνολογικά ελκυστική στην όρυξη νέων γεωτρήσεων ή στην επανείσοδο σε προϋπάρχουσες γεωτρήσεις, εκεί όπου συµβατικές µέθοδοι και εξοπλισµός αδυνατεί. Τα πεδία εφαρµογής, τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα της τεχνικής παρουσιάζονται συνοπτικά στους Πίνακες 12.7 έως Το κόστος όρυξης είναι γενικά, συγκρίσιµο µε το κόστος της συµβατικής όρυξης. Για να καθίσταται οικονοµικότερη θα πρέπει να αξιοποιούνται τα πλεονεκτήµατα που προσφέρει. Η δυνατότητα της να λειτουργεί σε συνθήκες υποπίεσης πυθµένα και να συνδυάζεται αποτελεσµατικά µε την όρυξη κατευθυνόµενων γεωτρήσεων µεγάλης ακρίβειας προσδίδει ευελιξία και διευρύνει το πεδίο εφαρµογής. Η µέχρι σήµερα εµπειρία, συνηγορεί στο ότι σε υποθαλάσσιο περιβάλλον, τα συστήµατα περιελιγµένου σωλήνα παρουσιάζουν σε πολλές περιπτώσεις µεγαλύτερη οικονοµικότητα έναντι της συµβατικής τεχνικής. Κατ επέκταση, οι υποθαλάσσιες γεωτρήσεις, ακόµα και σε περιπτώσεις µεγάλου βάθους θάλασσας, είναι ο τοµέας εφαρµογής της µεθόδου, όπου σηµειώνονται οι πιο σηµαντικές τεχνολογικές εξελίξεις. Πίνακας Τεχνική όρυξης µε σύστηµα περιελιγµένου σωλήνα - Εφαρµογές Όρυξη ερευνητικών γεωτρήσεων µικρής διαµέτρου. Συνέχιση της όρυξης ή εκτέλεση διασκοπήσεων µε διέλευση µέσα από την παραγωγική σωλήνωση. ειγµατοληψία από παραγωγικές ζώνες ή όρυξη εντός ζωνών όπου παρατηρείται απώλεια κυκλοφορίας ρευστών διάτρησης, σε συνέχεια της συµβατικής τεχνικής. Όρυξη γεωτρήσεων υπό συνθήκες υποπίεσης πυθµένα. Επανείσοδος (re-entry) σε υπάρχουσες οριζόντιες γεωτρήσεις για την επέκτασή τους στο χώρο. Επανείσοδος σε υπάρχουσες κατακόρυφες γεωτρήσεις είτε για την εκβάθυνσή τους, είτε για την όρυξη κεκλιµένων κα οριζοντίων τµηµάτων µε στόχο την έρευνα του περιβάλλοντος χώρου, την προσπέλαση νέων κοιτασµάτων, ή τη βελτίωση της παραγωγικότητας. Κατακόρυφες γεωτρήσεις µικρής διαµέτρου και µικρού βάθους, για όρυξη εντός µαλακών σχηµατισµών, ή για εκτόνωση αερίου (gas relief wells), ή για εισπίεση. Όρυξη γεωτρήσεων σε αστικές περιοχές όπου υπάρχει περιορισµένη διαθεσιµότητα χώρου ή σε περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές για περιορισµό των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Όρυξη γεωτρήσεων υπό συνθήκες υψηλής πίεσης και θερµοκρασίαw όπου ο συµβατικός εξοπλισµός δεν επαρκεί. Εκτέλεση εργασιών σε θαλάσσιες εξέδρες παραγωγής, όπου δεν υπάρχει µόνιµος συµβατικός εξοπλισµός όρυξης, είτε δεν είναι άµεσα διαθέσιµος. 233

10 Πίνακας Τεχνική όρυξης µε σύστηµα περιελιγµένου σωλήνα - Μειονεκτήµατα Περιορισµένη εφαρµογή µόνο σε γεωτρήσεις µικρής διαµέτρου (έως 6¼ in). Περιορισµένη διάρκεια ζωής του σωλήνα, λόγω αυξηµένων και συχνών καταπονήσεων ή ως αποτέλεσµα χηµικής και φυσικής διάβρωσης. Περιορισµός του µέγιστου βάθους όρυξης, εξαιτίας της αντοχής του σωλήνα και του περιορισµένου µήκους του για την ευχερή οδική µεταφορά του. Ανάπτυξη αυξηµένων δυνάµεων τριβής, ανάγκη χρήσης ενδογεωτρητικών κινητήρων για την πρόωση του κοπτικού και ειδικών εργαλείων για τον προσανατολισµό της τροχιάς, λόγω µη περιστροφής της διατρητικής στήλης. Προβλήµατα στην όρυξη που προκύπτουν από βλάβες και αστοχίες των ενδογεωτρητικών κινητήρων. Ανάγκη χρήσης ρευστών διάτρησης ειδικής σύστασης, που να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις όρυξης γεωτρήσεων µικρής διαµέτρου. Πίνακας Τεχνική όρυξης µε σύστηµα περιελιγµένου σωλήνα - Πλεονεκτήµατα Μείωση του κόστους όρυξης, λόγω της περιορισµένης έκτασης των επιφανειακών εγκαταστάσεων, του µειωµένου απαιτούµενου προσωπικού και του µικρότερου κόστους µεταφοράς του εξοπλισµού. Αυξηµένη ασφάλεια έναντι της συµβατικής τεχνικής, λόγω του περιορισµένου προσωπικού, της δυνατότητας καλύτερου ελέγχου των πιέσεων και της µη διαχείρισης διατρητικών στελεχών. Περιορισµός των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, λόγω της µικρής έκτασης των επιφανειακών εγκαταστάσεων, του µειωµένου θορύβου και των µειωµένων αποβλήτων. Ταχύτερη διάτρηση, µείωση των χρόνων µανούβρας και συνεχής κυκλοφορία των ρευστών διάτρησης, λόγω του συνεχούς χαρακτήρα του σωλήνα και της έλλειψης συνδέσµων. Ευχερής εκτέλεση τηλεµετρίας και ενδοσκοπικών καταγραφών υψηλής ταχύτητας και πυκνότητας δεδοµένων, µε τη µετακίνηση των οργάνων µέσω συρµατοσχοίνου που διέρχεται από το σωλήνα. Ασφάλεια κατά την όρυξη υπό συνθήκες υποπίεσης πυθµένα, λόγω καλύτερου ελέγχου των πιέσεων, ταχύτερης προχώρησης και µειωµένης αλλοίωσης του σχηµατισµού. 234

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΙΑΤΡΗΣΗΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΙΑΤΡΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ο ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΙΑΤΡΗΣΗΣ Η εκτίµηση και η ανάλυση του κόστους µιας γεώτρησης είναι το τελικό στάδιο στο σχεδιασµό. Σε πολλές περιπτώσεις η εκτίµηση κόστους είναι το διαχειριστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 ο ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ Στην περίπτωση όπου µια γεώτρηση έχει επιτυχές αποτέλεσµα (κυρίως αναφερόµαστε στην όρυξη γεωτρήσεων στον τοµέα των υδρογονανθράκων), πρέπει να ακολουθήσει µια σειρά

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Γεωτρήσεων Υδρογονανθράκων: Στάθµη Τεχνικής, Προκλήσεις και Προοπτικές

Τεχνολογίες Γεωτρήσεων Υδρογονανθράκων: Στάθµη Τεχνικής, Προκλήσεις και Προοπτικές Τεχνολογίες Γεωτρήσεων Υδρογονανθράκων: Στάθµη Τεχνικής, Προκλήσεις και Προοπτικές Βασίλειος Χ. Κελεσίδης Αν. Καθ. Τµ. Μηχανικών Ορυκτών Πόρων Πολυτεχνείο Κρήτης ιηµερίδα ΤΕΕ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ Υ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΣ

ΓΕΩΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΣ ΓΕΩΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΣ Well Log 1 ο Μέρος SP Resistivity Τι είναι η γεωφυσική καταγραφή και πως συμβάλει στην αξιολόγηση του ταμιευτήρα Αξιολόγηση ταμιευτήρα Διαδικασία/μέθοδος προκειμένου να προσδιοριστεί

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Γεωτρήσεων: Τεχνολογικές Εφαρμογές και Εξοπλισμός

Συστήματα Γεωτρήσεων: Τεχνολογικές Εφαρμογές και Εξοπλισμός ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Συστήματα Γεωτρήσεων: Τεχνολογικές Εφαρμογές και Εξοπλισμός Εικόνες Γεωτρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Γεωτρήσεων Υδρογονανθράκων: Στάθµη Τεχνικής, Προκλήσεις και Προοπτικές

Τεχνολογίες Γεωτρήσεων Υδρογονανθράκων: Στάθµη Τεχνικής, Προκλήσεις και Προοπτικές Τεχνολογίες Γεωτρήσεων Υδρογονανθράκων: Στάθµη Τεχνικής, Προκλήσεις και Προοπτικές Βασίλειος Χ. Κελεσίδης Αν. Καθ. Τµ. Μηχανικών Ορυκτών Πόρων Πολυτεχνείο Κρήτης Ηµερίδα Ακαδηµίας Αθηνών ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ Υ ΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Α ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΥΠΕΔΑΦΟΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ: ΘΕΡΜΑΝΣΗ & ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΑΤΜΟΥ, ΟΠΩΣ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ

ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Α ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΥΠΕΔΑΦΟΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ: ΘΕΡΜΑΝΣΗ & ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΑΤΜΟΥ, ΟΠΩΣ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Α ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΥΠΕΔΑΦΟΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ: ΘΕΡΜΑΝΣΗ & ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΑΤΜΟΥ, ΟΠΩΣ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ 1 ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ : πώς γίνεται αντιληπτή στην επιφάνεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ Ι

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ Ι ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ Ι Σηµειακής Κοπής - Roadheaders. Καλιαµπάκος Επίκουρος Καθηγητής Κάποια από τα µειονεκτήµατα των TBM µπορούν να αρθούν µε την χρήση των µηχανών Οι µηχανές έχουν, γενικά, τα ίδια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗ ΙΑΤΡΗΣΗ- ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗ ΙΑΤΡΗΣΗ- ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗ ΙΑΤΡΗΣΗ- ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 1.1 Εισαγωγή Η ιστορική περίοδος της πετρελαϊκής βιοµηχανίας ξεκίνησε το 1859 στην περιοχή Titusville της Pennsylvania, όταν για πρώτη φορά το

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα μεταβλητής πολλαπλής εισαγωγής. Τα συστήματα μεταβλητής πολλαπλής εισαγωγής παρουσιάζουν τα

Συστήματα μεταβλητής πολλαπλής εισαγωγής. Τα συστήματα μεταβλητής πολλαπλής εισαγωγής παρουσιάζουν τα Συστήματα μεταβλητής πολλαπλής εισαγωγής Τα συστήματα μεταβλητής πολλαπλής εισαγωγής παρουσιάζουν τα τελευταία χρόνια ραγδαία αύξηση στους κινητήρες παραγωγής. Χρησιμοποιούνται ως μέσα βελτίωσης της ροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ Ι

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ Ι ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ Ι Παράδειγµα επιλογής και µεταλλείου (II). Καλιαµπάκος Επίκουρος Καθηγητής Παράδειγµα (ΙΙ) Να εξετασθούν και αναλυθούν τα κύρια έργα και (θέσεις, τύπος, κατασκευή, διαστασιολόγηση,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΕΜΒΑΠΤΙΣΜΕΝΟΥ ΣΕ ΟΧΕΙΟ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΗΛΙΑΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑ. Ν. Χασιώτης, Ι. Γ. Καούρης, Ν. Συρίµπεης. Τµήµα Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών, Πανεπιστήµιο Πατρών 65 (Ρίο) Πάτρα.

Διαβάστε περισσότερα

Γεωθερµικό Σύστηµα: Γεωθερµική Αντλία Θερµότητας

Γεωθερµικό Σύστηµα: Γεωθερµική Αντλία Θερµότητας Γεωθερµικό Σύστηµα: Γεωθερµική Αντλία Θερµότητας Η Αντλία Θερµότητας ανήκει στην κατηγορία των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας. Για την θέρµανση, το ζεστό νερό χρήσης και για την ψύξη, το 70-80% της ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας στον κτιριακό τομέα

Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας στον κτιριακό τομέα 1 3η ΔιεθνήςΈκθεσηΕξοικονόμησηςκαι Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας EnergyReS 2009 19-22 Φεβρουαρίου 2009 Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας στον κτιριακό τομέα Αναστασία Μπένου Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός, MSc

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Ισοζύγιο µηχανικής ενέργειας

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Ισοζύγιο µηχανικής ενέργειας ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Συστήµατα µεταφοράς ρευστών Ισοζύγιο µηχανικής ενέργειας Η αντίσταση στην ροή και η κίνηση ρευστών µέσα σε σωληνώσεις επιτυγχάνεται µε την παροχή ενέργειας ή απλά µε την αλλαγή της δυναµικής

Διαβάστε περισσότερα

EXPANDEX ΑΘΟΡΥΒΟ ΙΟΓΚΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

EXPANDEX ΑΘΟΡΥΒΟ ΙΟΓΚΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ EXPANDEX ΑΘΟΡΥΒΟ ΙΟΓΚΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Το υλικό µε την εµπορική ονοµασία EXPANDEX είναι ένα µη εκρηκτικό χηµικό µέσο εξόρυξης σκληρών και συµπαγών υλικών, όπως τα διάφορα πετρώµατα, το σκυρόδεµα κλπ. Γι αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ Ι

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ Ι ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ Ι Μηχανές Ολοµέτωπης Κοπής - Τ.Β.Μ.. Καλιαµπάκος Επίκουρος Καθηγητής στοών και σηράγγων Η χρησιµοποίηση εκρηκτικών υλών για την θραύση του πετρώµατος έχει ως αποτέλεσµα τον επηρεασµό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΚΑΤΕΥΘΥΝΟΜΕΝΗ ΚΑΙ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΔΙΑΤΡΗΣΗ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι 155 7.6 ΦΡΕΖΕΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι 155 7.6 ΦΡΕΖΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι 155 7.6 ΦΡΕΖΕΣ Η φρέζα όπως και ο τόρνος αποτελεί μία από τις βασικότερες εργαλειομηχανές ενός μηχανουργείου. Κατά την κοπή στην φρέζα, το κοπτικό εργαλείο αποκόπτει από το αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Η γεωθερμική ενέργεια είναι η ενέργεια που προέρχεται από το εσωτερικό της Γης. Η θερμότητα αυτή προέρχεται από δύο πηγές: από την θερμότητα του

Η γεωθερμική ενέργεια είναι η ενέργεια που προέρχεται από το εσωτερικό της Γης. Η θερμότητα αυτή προέρχεται από δύο πηγές: από την θερμότητα του Η γεωθερμική ενέργεια είναι η ενέργεια που προέρχεται από το εσωτερικό της Γης. Η θερμότητα αυτή προέρχεται από δύο πηγές: από την θερμότητα του αρχικού σχηματισμού της Γης και από την ραδιενεργό διάσπαση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο είναι δύο μίγματα υδρογονανθράκων που χρησιμοποιούνται σε διάφορους τομείς από τους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο.

Διαβάστε περισσότερα

Καθαρές Μεταφορές στις πόλεις - Δυνατότητες και Προοπτικές χρήσης του φυσικού αερίου ως εναλλακτικού καυσίμου στα δημοτικά οχήματα

Καθαρές Μεταφορές στις πόλεις - Δυνατότητες και Προοπτικές χρήσης του φυσικού αερίου ως εναλλακτικού καυσίμου στα δημοτικά οχήματα Καθαρές Μεταφορές στις πόλεις - Δυνατότητες και Προοπτικές χρήσης του φυσικού αερίου ως εναλλακτικού καυσίμου στα δημοτικά οχήματα Αναμφισβήτητα οι μεταφορές έχουν θεμελιώδη σημασία για την οικονομία και

Διαβάστε περισσότερα

Διάτρηση, Ανατίναξη και Εισαγωγή στα Υπόγεια Έργα Σχεδιασμός επιφανειακών ανατινάξεων

Διάτρηση, Ανατίναξη και Εισαγωγή στα Υπόγεια Έργα Σχεδιασμός επιφανειακών ανατινάξεων Διάτρηση, Ανατίναξη και Εισαγωγή στα Υπόγεια Έργα Σχεδιασμός επιφανειακών ανατινάξεων Δρ Παντελής Λιόλιος Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων Πολυτεχνείο Κρήτης http://minelabmredtucgr Τελευταία ενημέρωση: 30

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Μελέτες Περίπτωσης

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Μελέτες Περίπτωσης ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Μελέτες Περίπτωσης Μελέτη Περίπτωσης - Εφαρµογή Μεθόδου Buckley-Leverett στη ευτερογενή Παραγωγή Πετρέλαιο εκτοπίζεται από νερό σε µια παραγωγική ζώνη η οποία είναι οριζόντια.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΠΡΟΛΟΓΟΣ Σελίδα 13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΕΝΕΡΓΕΙΑ (ΓΕΝΙΚΑ) «17

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΠΡΟΛΟΓΟΣ Σελίδα 13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΕΝΕΡΓΕΙΑ (ΓΕΝΙΚΑ) «17 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ Σελίδα 13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΕΝΕΡΓΕΙΑ (ΓΕΝΙΚΑ) «17 1.1.Ορισμός, ιστορική αναδρομή «17 1.2. Μορφές ενέργειας «18 1.3. Θερμική ενέργεια «19 1.4. Κινητική ενέργεια «24 1.5. Δυναμική ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων

Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων Καθηγητής Ζαχαρίας Αγιουτάντης Σπουδές στο Πολυτεχνείο Κρήτης και μελλοντικές επαγγελματικές προοπτικές Δευτέρα 18 Ιουνίου 2011 ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών

Διαβάστε περισσότερα

Απελευθέρωση Κατευθύνσεις της Ε.Ε. για τις εμπορευματικές οδικές μεταφορές 5

Απελευθέρωση Κατευθύνσεις της Ε.Ε. για τις εμπορευματικές οδικές μεταφορές 5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ.. 1 1.1. Σχεδιασμός των μεταφορών... 1 1.2. Κατηγοριοποίηση Δομικά στοιχεία των μεταφορών.. 2 1.3. Βασικοί άξονες της Ευρωπαϊκής πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Εργαστήριο Διευθέτησης Ορεινών Υδάτων και Διαχείρισης Κινδύνου Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ Κεφάλαιο 7 ο : Κρίσιμη

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 2: Τεχνικές πτυχές και διαδικασίες εγκατάστασης συστημάτων αβαθούς γεθερμίας

Ενότητα 2: Τεχνικές πτυχές και διαδικασίες εγκατάστασης συστημάτων αβαθούς γεθερμίας ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ενότητα 2: Τεχνικές πτυχές και διαδικασίες εγκατάστασης συστημάτων αβαθούς γεθερμίας «Συστήματα ΓΑΘ Ταξινόμηση Συστημάτων ΓΑΘ και Εναλλαγή Θερμότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΟΠΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΟΠΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΟΠΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ Σκοπός Εργασίας Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη της εξέλιξης της έρευνας πάνω στη λείανση μέχρι σήμερα, προτείνοντας λύσεις για χρήση μοναδικού

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων

Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων Καθηγητής Ζαχαρίας Αγιουτάντης Σπουδές στο Πολυτεχνείο Κρήτης και μελλοντικές επαγγελματικές προοπτικές Πέμπτη 23 Ιουνίου 2011 ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων

Διαβάστε περισσότερα

Θέρμανση θερμοκηπίων με τη χρήση αβαθούς γεωθερμίας γεωθερμικές αντλίες θερμότητας

Θέρμανση θερμοκηπίων με τη χρήση αβαθούς γεωθερμίας γεωθερμικές αντλίες θερμότητας Θέρμανση θερμοκηπίων με τη χρήση αβαθούς γεωθερμίας γεωθερμικές αντλίες θερμότητας Η θερμοκρασία του εδάφους είναι ψηλότερη από την ατμοσφαιρική κατά τη χειμερινή περίοδο, χαμηλότερη κατά την καλοκαιρινή

Διαβάστε περισσότερα

Σ. ΧΑΤΗΡΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

Σ. ΧΑΤΗΡΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΙΙ του άρθρου 16 της ΚΥΑ 69269/5387/90 (ΦΕΚ 678 Β') ΕΚΤΑΣΗ:: ΠΕΡΙΙΟΧΗ:: ΘΕΣΗ:: ΝΟΜΟΣ:: 96..674 τ..µ...... ΚΕΧΡΟΚΑΜΠΟΥ Τύµπανο Καβάλαςς ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αθροιστικές επιπτώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Υπενθύµιση εννοιών από την υδραυλική δικτύων υπό πίεση

Υπενθύµιση εννοιών από την υδραυλική δικτύων υπό πίεση Υπενθύµιση εννοιών από την υδραυλική δικτύων υπό πίεση Σηµειώσεις στα πλαίσια του µαθήµατος: Τυπικά υδραυλικά έργα Ακαδηµαϊκό έτος 2005-06 Ανδρέας Ευστρατιάδης & ηµήτρης Κουτσογιάννης Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Διαβάστε περισσότερα

ιάθεση Αστικών Υγρών Αποβλήτων από Μικρούς Παραθαλάσσιους Οικισμούς Π. Β. Αγγελίδης, Επίκ. Καθηγητής.Π.Θ.

ιάθεση Αστικών Υγρών Αποβλήτων από Μικρούς Παραθαλάσσιους Οικισμούς Π. Β. Αγγελίδης, Επίκ. Καθηγητής.Π.Θ. ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΞΑΝΘΗ ιάθεση Αστικών Υγρών Αποβλήτων από Μικρούς Παραθαλάσσιους Οικισμούς Π. Β. Αγγελίδης, Επίκ. Καθηγητής.Π.Θ. Η επιτυγχανόμενη

Διαβάστε περισσότερα

Καθορισµός κριτηρίων αξιολόγησης Περιγραφή και βαθµονόµηση κριτηρίων. 1. Εισαγωγή

Καθορισµός κριτηρίων αξιολόγησης Περιγραφή και βαθµονόµηση κριτηρίων. 1. Εισαγωγή Καθορισµός κριτηρίων αξιολόγησης Περιγραφή και βαθµονόµηση κριτηρίων 1. Εισαγωγή Για την επιτυχή εφαρµογή της πολυκριτηριακής ανάλυσης, είναι απαραίτητο αφενός µεν να εξετασθεί ένας ικανός και αναγκαίος

Διαβάστε περισσότερα

Πράσινη θερµότητα Ένας µικρός πρακτικός οδηγός

Πράσινη θερµότητα Ένας µικρός πρακτικός οδηγός Πράσινη θερµότητα Ένας µικρός πρακτικός οδηγός Αν δεν πιστεύετε τις στατιστικές, κοιτάξτε το πορτοφόλι σας. Πάνω από τη µισή ενέργεια που χρειάζεται ένα σπίτι, καταναλώνεται για τις ανάγκες της θέρµανσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΟΧΗ ΤΗΣ ΒΡΑΧΟΜΑΖΑΣ

ΑΝΤΟΧΗ ΤΗΣ ΒΡΑΧΟΜΑΖΑΣ ΑΝΤΟΧΗ ΤΗΣ ΒΡΑΧΟΜΑΖΑΣ ΟΡΙΣΜΟΙ ΑΝΤΟΧΗ = Οριακή αντίδραση ενός στερεού μέσου έναντι ασκούμενης επιφόρτισης F F F F / A ΑΝΤΟΧΗ [Φέρουσα Ικανότητα] = Max F / Διατομή (Α) ΑΝΤΟΧΗ = Μέτρο (δείκτης) ικανότητας

Διαβάστε περισσότερα

αστικά στερεά απορρίµµατα

αστικά στερεά απορρίµµατα υνατότητες ενεργειακής αξιοποίησης βιοαερίου από αστικά στερεά απορρίµµατα Εφαρµογή στον ΧΥΤΑ Ταγαράδων Χριστόδουλος Χατζηδηµούλας, ιευθυντής Λειτουργίας & Συντήρησης Το πρόβληµα των Αστικών Στερεών Απορριµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ Ι

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ Ι ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ Ι Φρεάτων. Καλιαµπάκος Επίκουρος Καθηγητής Φρεάτων Τα φρέατα που κατασκευάζονται για την προσπέλαση ενός µεταλλείου έχουν διατοµή: ορθογώνια(α) κυκλική(β) και σε ορισµένες περιπτώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ URL: www.enveng.uowm.gr Ο Ρόλος του Μηχανικού Περιβάλλοντος Η αποκατάσταση, η προστασία, η διαχείριση του περιβάλλοντος με

Διαβάστε περισσότερα

James M. Ebeling, Ph.D. Michael B. Timmons Ph.D.

James M. Ebeling, Ph.D. Michael B. Timmons Ph.D. Χαρακτηριστικά συµπαγών δεξαµενών εκτροφής Michael B. Timmons Ph.D. J.Thomas Clark Professor of Entrepreneurship & Personal Enterprise Cornell University James M. Ebeling, Ph.D. Research Engineer Aquaculture

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλιση Μονάδων Παραγωγής Βιοαερίου Ελληνογερµανικό Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Φεβρουάριος 2011

Ασφάλιση Μονάδων Παραγωγής Βιοαερίου Ελληνογερµανικό Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Φεβρουάριος 2011 Ασφάλιση Μονάδων Παραγωγής Βιοαερίου Ελληνογερµανικό Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Φεβρουάριος 2011 1 Περιεχόµενα 1 Το πρόβληµα 2 Η αναγνώριση 3 4 Ο στόχος Η λύση 5 Η ασφάλιση 2 Το πρόβληµα Εκποµπές

Διαβάστε περισσότερα

Τ Α ΣΤ Σ Ι Τ Κ Ι Ο Π ΕΡ Ε Ι Ρ Β Ι ΑΛΛ Λ Ο Λ Ν

Τ Α ΣΤ Σ Ι Τ Κ Ι Ο Π ΕΡ Ε Ι Ρ Β Ι ΑΛΛ Λ Ο Λ Ν ΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ο χώρος µπορεί να διακριθεί σε 2 κατηγορίες το δοµηµένοαστικόχώρο και το µη αστικό, µη δοµηµένο ύπαιθρο αγροτικό ή δασικό χώρο. Αστικός χώρος = ήλιος, αέρας, το νερό, η πανίδα, η χλωρίδα,

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές μεθοδολογιών μηχανικής εκμάθησης στο χώρο της παραγωγής υδρογονανθράκων. Βασίλης Γαγάνης

Εφαρμογές μεθοδολογιών μηχανικής εκμάθησης στο χώρο της παραγωγής υδρογονανθράκων. Βασίλης Γαγάνης Εφαρμογές μεθοδολογιών μηχανικής εκμάθησης στο χώρο της παραγωγής υδρογονανθράκων Μέθοδοι μηχανικής εκμάθησης Εύρεση μαθηματικής έκφρασης μοντέλου (κανόνα) ο κανόνας διέπει το υπό μελέτη πρόβλημα ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών Επισκευές-ενισχύσεις δοµικών στοιχείων Επισκευές δοκών και πλακών Ελαφρές βλάβες -> Ενέσεις κόλλας και επισκευαστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΣΤΙς ΘΕΣΕΙΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ, ΣΤΡΑΤΩΝΙ, ΣΚΟΥΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΣΤΙς ΘΕΣΕΙΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ, ΣΤΡΑΤΩΝΙ, ΣΚΟΥΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΣΤΙς ΘΕΣΕΙΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ, ΣΤΡΑΤΩΝΙ,

Διαβάστε περισσότερα

επιπτώσεων στο περιβάλλον απαιτήσεις σε αντιρρυπαντικά συστήµατα Αέριες Εκποµπές Εκποµπές οσµών

επιπτώσεων στο περιβάλλον απαιτήσεις σε αντιρρυπαντικά συστήµατα Αέριες Εκποµπές Εκποµπές οσµών ΠΕΡΙΛΗΨΗ Για την επιτυχή εφαρµογή της πολυκριτηριακής ανάλυσης, είναι απαραίτητο αφενός µεν να εξετασθεί ένας ικανός και αναγκαίος αριθµός κριτηρίων που θα δίνουν µία αντιπροσωπευτική και πλήρη εικόνα

Διαβάστε περισσότερα

Καθ. Ζαχαρίας Αγιουτάντης

Καθ. Ζαχαρίας Αγιουτάντης Ερευνητικό και εργαστηριακό δυναµικό του Τµήµατος ΜηχΟΠ για την υποστήριξη της έρευνας και της εκµετάλλευσης κοιτασµάτων υδρογονανθράκων στην ευρύτερη περιοχή Καθ. Ζαχαρίας Αγιουτάντης Το Τµήµα µας Το

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ: ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ Διδάσκων: Μπελόκας Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

«Επαγγελματική κατοχύρωση των διπλωματούχων της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου»

«Επαγγελματική κατοχύρωση των διπλωματούχων της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου» «Επαγγελματική κατοχύρωση των διπλωματούχων της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου» Έχοντας υπόψη : Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1.Τις διατάξεις: α) του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΕΩΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΕΩΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΕΩΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ 3.1 Εισαγωγή Οι πιέσεις που επικρατούν στους διατρυόµενους σχηµατισµούς (γεωπιέσεις) αποτελούν σηµαντικό παράγοντα επίδρασης στις εργασίες όρυξης µιας γεώτρησης.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ Ι

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ Ι ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ Ι Μεταλλείου. Καλιαµπάκος Επίκουρος Καθηγητής Μεταλλείου Η κατασκευή των προσπελαστκών έργων αποτελεί το πρώτο βασικό στάδιο για την έναρξη λειτουργίας ενός, καθώς αυτά επιτρέπουν

Διαβάστε περισσότερα

Προσομοίωση μετωπικού φραιζαρίσματος με πεπερασμένα στοιχεία

Προσομοίωση μετωπικού φραιζαρίσματος με πεπερασμένα στοιχεία 1 Προσομοίωση μετωπικού φραιζαρίσματος με πεπερασμένα στοιχεία 2 Μετωπικό φραιζάρισμα: Χρησιμοποιείται κυρίως στις αρχικές φάσεις της κατεργασίας (φάση εκχόνδρισης) Μεγάλη διάμετρο Μεγάλες προώσεις μείωση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ: Yr host 4 today: Νικόλαος Ψαρράς

ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ: Yr host 4 today: Νικόλαος Ψαρράς ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ: Γιατί να επιλέξει κανείς τη γεωθερµία ; Ποιος ο ρόλος των γεωθερµικών αντλιών θερµότητας ; Yr host 4 today: Νικόλαος Ψαρράς ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ ( Με στόχο την ενηµέρωση περί γεωθερµικών

Διαβάστε περισσότερα

Εναρμονίζοντας τα Drive

Εναρμονίζοντας τα Drive Εναρμονίζοντας τα Drive Η φιλοσοφία πίσω από την αρχιτεκτονική της νέας γενιάς μετατροπέων συχνότητας της ΑΒΒ Πρόσφατα η ΑΒΒ δημιούργησε το πρώτο της portfolio με AC drives χαμηλής τάσης, βασισμένο στην

Διαβάστε περισσότερα

1. Εναλλάκτες θερµότητας (Heat Exchangers)

1. Εναλλάκτες θερµότητας (Heat Exchangers) 1. Εναλλάκτες θερµότητας (Heat Exangers) Οι εναλλάκτες θερµότητας είναι συσκευές µε τις οποίες επιτυγχάνεται η µεταφορά ενέργειας από ένα ρευστό υψηλής θερµοκρασίας σε ένα άλλο ρευστό χαµηλότερης θερµοκρασίας.

Διαβάστε περισσότερα

Παγκόσμια Ημέρα Νερού

Παγκόσμια Ημέρα Νερού ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ Παγκόσμια Ημέρα Νερού Ενημερωτική Εκδήλωση «Οι ευεργετικές ιδιότητες του νερού στη διατήρηση της καλής υγείας και ενυδάτωσης» HILTON ATHENS

Διαβάστε περισσότερα

Αναερόβιες Μονάδες για την παραγωγή βιο-αερίου από βιοµάζα

Αναερόβιες Μονάδες για την παραγωγή βιο-αερίου από βιοµάζα Αναερόβιες Μονάδες για την παραγωγή βιο-αερίου από βιοµάζα Βιο-αέριο? Το αέριο που παράγεται από την ζύµωση των οργανικών, ζωικών και φυτικών υπολειµµάτων και το οποίο µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Πίνακας 1: Ανηγµένοι συντελεστές βαρύτητας µεµονωµένων κριτηρίων.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Πίνακας 1: Ανηγµένοι συντελεστές βαρύτητας µεµονωµένων κριτηρίων. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην τεχνική αυτή έκθεση περιγράφεται αναλυτικά η εφαρµογή της µεθόδου πολυκριτηριακής ανάλυσης για την εξέταση των εναλλακτικών συστηµάτων - σεναρίων διαχείρισης των ΟΤΚΖ στην Κύπρο και παρατίθενται

Διαβάστε περισσότερα

1.8 Χωροθέτηση Θαλάσσιων Κατασκευών

1.8 Χωροθέτηση Θαλάσσιων Κατασκευών Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση Πρόγραμμα ια Βίου Μάθησης ΑΕΙ για την Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ: Σύγχρονες Εξελίξεις στις Θαλάσσιες Κατασκευές Α.Π.Θ. Πολυτεχνείο Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας

Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας GRV Energy Solutions S.A Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας Ανανεώσιμες Πηγές Σκοπός της GRV Ενεργειακές Εφαρμογές Α.Ε. είναι η κατασκευή ενεργειακών συστημάτων που σέβονται το περιβάλλον με εκμετάλλευση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΣΩΛΗΝΩΣΗΣ. Σχήµα 7.1. Η σωλήνωση µιας γεώτρησης συνίσταται από στήλη αλληλοκοχλιώµενων σωλήνων διαφορετικής διαµέτρου

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΣΩΛΗΝΩΣΗΣ. Σχήµα 7.1. Η σωλήνωση µιας γεώτρησης συνίσταται από στήλη αλληλοκοχλιώµενων σωλήνων διαφορετικής διαµέτρου ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ο ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΣΩΛΗΝΩΣΗΣ 7.1 Εισαγωγή Η σωλήνωση είναι µια σηµαντική φάση κατά τη διάνοιξη µιας γεώτρησης. Με τον όρο σωλήνωση περιγράφεται η διαδικασία επένδυσης της γεώτρησης από την επιφάνεια

Διαβάστε περισσότερα

Κινητήρες μιας νέας εποχής

Κινητήρες μιας νέας εποχής Κινητήρες μιας νέας εποχής H ABB παρουσιάζει μια νέα γενιά κινητήρων υψηλής απόδοσης βασισμένη στην τεχνολογία σύγχρονης μαγνητικής αντίστασης. Η ΑΒΒ στρέφεται στην τεχνολογία κινητήρων σύγχρονης μαγνητικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΙΚΤΥΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΙΚΤΥΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΙΚΤΥΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΥΝΑΜΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΙΟΞΕΙ ΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» Κίνδυνοι της γεωλογικής

Διαβάστε περισσότερα

Εξισώσεις Κίνησης (Equations of Motion)

Εξισώσεις Κίνησης (Equations of Motion) Εξισώσεις Κίνησης (Equations of Motion) Αναλύουμε την απόκριση ενός ρευστού υπό την επίδραση εσωτερικών και εξωτερικών δυνάμεων. Η εφαρμογή της ρευστομηχανικής στην ωκεανογραφία βασίζεται στη Νευτώνεια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΤΡΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ ΚΡΟΥΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΡΗΣΗ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗ ΔΙΑΤΡΗΣΗ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗ ΚΡΟΥΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟΥ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΡΟΛΟΥ E.M.D.R.S

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟΥ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΡΟΛΟΥ E.M.D.R.S ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟΥ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΡΟΛΟΥ E.M.D.R.S 0 Τα Ηλεκτροκίνητα Διαιρούμενα Ρολά αποτελούν διατάξεις οι οποίες προορίζονται για την κάλυψη μεγάλων ανοιγμάτων (>12m), όπου καθίσταται αδύνατη η τοποθέτηση

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικές Προτεραιότητες και ανάπτυξη υποδοµών για το όραµα της αειφόρου κατασκευής. Κ. Α. Συρµακέζης, Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Ερευνητικές Προτεραιότητες και ανάπτυξη υποδοµών για το όραµα της αειφόρου κατασκευής. Κ. Α. Συρµακέζης, Καθηγητής Ε.Μ.Π. ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 2η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ Ερευνητικές Προτεραιότητες και ανάπτυξη υποδοµών για το όραµα της αειφόρου κατασκευής Κ. Α. Συρµακέζης,

Διαβάστε περισσότερα

Δευτερογενής Εναλλάκτης Θερμότητας

Δευτερογενής Εναλλάκτης Θερμότητας Δευτερογενής Εναλλάκτης Θερμότητας για Αναβάθμιση του βαθμού απόδοσης για λέβητα με καυστήρα πετρελαίου ή αερίου 15-75 kw Διαθέσιμος σε τρία μοντέλα: GPH AK 28 έως 28 kw GPH AK 50 έως 50 kw GPH AK 75 έως

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση ενέργειας γενικότερα είναι η βασική αιτία των κλιµατικών αλλαγών σε

Η χρήση ενέργειας γενικότερα είναι η βασική αιτία των κλιµατικών αλλαγών σε Η χρήση ενέργειας γενικότερα είναι η βασική αιτία των κλιµατικών αλλαγών σε παγκόσµιο επίπεδο. Συγχρόνως, από την χρήση ενέργειας αποβάλλονται διάφοροι ρύποι που προκαλούν προβλήµατα αέριας ρύπανσης. Οι

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις από τη ιάθεση Επεξεργασµένων Υγρών Αποβλήτων στο Υπέδαφος

Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις από τη ιάθεση Επεξεργασµένων Υγρών Αποβλήτων στο Υπέδαφος Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις από τη ιάθεση Επεξεργασµένων Υγρών Αποβλήτων στο Υπέδαφος Μαρία Π. Παπαδοπούλου ρ. Πολιτικός Μηχανικός Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης Πολυτεχνειούπολη, 73100,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Κεφάλαιο Πρόλογος i Κατάλογος Σχημάτων και Εικόνων v Ενότητα 1: Εισαγωγή 1-1 1.1 Το μαθηματικό πρότυπο: ισοζύγια και άλλες σχέσεις. 1-1 1.2 Αριστοποίηση 1-2 1.3 Αλλαγή κλίμακας (scale

Διαβάστε περισσότερα

Σιδηροδροµικοί σταθµοί

Σιδηροδροµικοί σταθµοί 7. Σιδηροδροµικοί σταθµοί 7.1 Εισαγωγή Στον γενικό όρο σιδηροδροµικοί σταθµοί περιλαµβάνονται: Σιδηροδροµικοί σταθµοί Τα σηµεία στάθµευσης Οι στάσεις Σιδηροδροµικοί σταθµοί: οι σιδηροδροµικές εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

7 η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

7 η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 7 η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΑΚΤΙΝΙΚΟ Ε ΡΑΝΟ ΟΛΙΣΘΗΣΗΣ 7.1 Εδρανα Τα έδρανα αποτελούν φορείς στήριξης και οδήγσης κινούµενων µηχανολογικών µερών, όπως είναι οι άξονες, -οι οποίοι καταπονούνται µόνο σε κάµψη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ 9.1 ΓΕΝΙΚΑ Το µέγιστο τµήµα των γνώσεών µας που απαιτούνται για την κατανόηση της µορφολογίας και συµπεριφοράς των φυσικών υδατορευµάτων οφείλεται στις µακροχρόνιες παρατηρήσεις -

Διαβάστε περισσότερα

Σιδηροδροµικοί σταθµοί

Σιδηροδροµικοί σταθµοί 7. Σιδηροδροµικοί σταθµοί Κύριες διερχόµενες: είναι η προέκταση στο χώρο του σιδηροδροµικού σταθµού των κύριων σιδηροδροµικών γραµµών του ελευθέρου τµήµατος Γραµµές προσπέρασης χωρίζονται σε γραµµές λειτουργικής

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικές συµβουλές για το συνεργείο. Μπουλόνια κυλινδροκεφαλής και τοποθέτηση κυλινδροκεφαλής. Πρακτικές συµβουλές και πληροφορίες αρ.

Πρακτικές συµβουλές για το συνεργείο. Μπουλόνια κυλινδροκεφαλής και τοποθέτηση κυλινδροκεφαλής. Πρακτικές συµβουλές και πληροφορίες αρ. Πρακτικές συµβουλές για το συνεργείο Μπουλόνια κυλινδροκεφαλής και τοποθέτηση κυλινδροκεφαλής Πρακτικές συµβουλές και πληροφορίες αρ. 2 Μπουλόνια κυλινδροκεφαλής - δυναµική σύνδεση για τέλεια στεγανοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΈΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Υ ΡΟΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΈΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Υ ΡΟΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΈΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Υ ΡΟΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ (ΦΕΚ 292, 12 Μαρτίου 2003) Περιεχόµενα Σκοπός και αντικείµενο... 2 Τεχνικές προδιαγραφές κατασκευής υδρογεωτρήσεων... 2 ιάτρηση ιεύρυνση ειγµατοληψία...2

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ. Εργασία των μαθητριών: Μπουδαλάκη Κλεοπάτρα, Λιολιοσίδου Χριστίνα, Υψηλοπούλου Δέσποινα.

ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ. Εργασία των μαθητριών: Μπουδαλάκη Κλεοπάτρα, Λιολιοσίδου Χριστίνα, Υψηλοπούλου Δέσποινα. ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ Εργασία των μαθητριών: Μπουδαλάκη Κλεοπάτρα, Λιολιοσίδου Χριστίνα, Υψηλοπούλου Δέσποινα. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ Το φυσικό αέριο είναι: Το φυσικό αέριο είναι ένα φυσικό προϊόν που βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

Μήλου και προοπτικές ανάπτυξης του. Θόδωρος. Τσετσέρης

Μήλου και προοπτικές ανάπτυξης του. Θόδωρος. Τσετσέρης Το γεωθερμικό πεδίο της Μήλου και προοπτικές ανάπτυξης του 21 Ιουνίου, 2008 Θόδωρος. Τσετσέρης Τι είναι η Γεωθερμία; Η Γεωθερμική ενέργεια δημιουργείται από την αποθηκευμένη θερμότητα στο εσωτερικό της

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

1. ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 1. ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 1.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ενέργεια είναι κύρια ιδιότητα της ύλης που εκδηλώνεται με διάφορες μορφές (κίνηση, θερμότητα, ηλεκτρισμός, φως, κλπ.) και γίνεται αντιληπτή (α) όταν μεταφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΑ ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΑ ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΑ ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Α) ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ Π.Δ. 118 Στο λίγο χρόνο που έχουμε στη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΘΗΝΑ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΘΗΝΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 9 15780 ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΘΗΝΑ Αντικείμενο της Άσκησης Η παρουσίαση του τρόπου υπολογισμού της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ. Κατολισθήσεις Ταξινόµηση κατολισθήσεων

ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ. Κατολισθήσεις Ταξινόµηση κατολισθήσεων ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ Κατολισθήσεις Ταξινόµηση κατολισθήσεων ρ. Ε. Λυκούδη Αθήνα 2005 Κατολισθήσεις Έχει επικρατήσει µεταξύ των γεωλόγων και των µηχανικών η χρήση του όρου κατολίσθηση για την περιγραφή του φαινοµένου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΔΡΙΤΕΣ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΩΣ ΚΑΥΣΙΜΗ ΥΛΗ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ. ΤΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ANAXIMANDER. Από Δρ. Κωνσταντίνο Περισοράτη

ΟΙ ΥΔΡΙΤΕΣ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΩΣ ΚΑΥΣΙΜΗ ΥΛΗ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ. ΤΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ANAXIMANDER. Από Δρ. Κωνσταντίνο Περισοράτη ΟΙ ΥΔΡΙΤΕΣ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΩΣ ΚΑΥΣΙΜΗ ΥΛΗ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ. ΤΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ANAXIMANDER Από Δρ. Κωνσταντίνο Περισοράτη Οι υδρίτες (εικ. 1) είναι χημικές ενώσεις που ανήκουν στους κλειθρίτες, δηλαδή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ERP Τι Είναι - Χαρακτηριστικά Οφέλη από την Εφαρµογή τους 2. Μεθοδολογική Προσέγγιση Επιλογής & Υλοποίησης Συστηµάτων ERP

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Αερίου για Βιομηχανική Χρήση

Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Αερίου για Βιομηχανική Χρήση Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Αερίου για Βιομηχανική Χρήση Νομοθετικό πλαίσιο: Υ.Α. Δ3/Α/5286/26-05-1997 «Κανονισμός εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου με πίεση λειτουργίας άνω των 50 mbar και μέγιστη

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΙ ΡΟΠΕΣ

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΙ ΡΟΠΕΣ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΙ ΡΟΠΕΣ Σ ένα στερεό ασκούνται ομοεπίπεδες δυνάμεις. Όταν το στερεό ισορροπεί, δηλαδή ισχύει ότι F 0 και δεν περιστρέφεται τότε το αλγεβρικό άθροισμα των ροπών είναι μηδέν Στ=0,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΚΛΙΜΕΝΕΣ & ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ

ΚΕΚΛΙΜΕΝΕΣ & ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο ΚΕΚΛΙΜΕΝΕΣ & ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ 9.1 Εισαγωγή Κατά τη διάρκεια των δυο τελευταίων δεκαετιών υπήρξε µια θεαµατική ανάπτυξη, αποδοχή και εφαρµογή της τεχνικής όρυξης κεκλιµένων και οριζοντίων

Διαβάστε περισσότερα

7 η 8 η ΕργαστηριακήΆσκηση ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΥΓΡΗΣ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΣΕ Ε ΡΑΝΑ

7 η 8 η ΕργαστηριακήΆσκηση ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΥΓΡΗΣ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΣΕ Ε ΡΑΝΑ 7 η 8 η ΕργαστηριακήΆσκηση ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΥΓΡΗΣ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΣΕ Ε ΡΑΝΑ ΠΕΡΙ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΑΚΤΙΝΙΚΑ Ε ΡΑΝΑ ΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ΩΣΤΙΚΑ Ε ΡΑΝΑ ΟΛΙΣΘΗΣΗΣ Εργαστήριο Τριβολογίας Ιούνιος 2011 Αθανάσιος Μουρλάς

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωµένες λύσεις διαχείρισης

Ολοκληρωµένες λύσεις διαχείρισης Ολοκληρωµένες λύσεις διαχείρισης λυµάτων µικρής & µεσαίας κλίµακας Προβλήµατα στα οποία δίνεται λύση Οι λύσεις που προτείνει η Agrologistics, έρχονται να δώσουν απάντηση σε πολλά προβλήµατα σχετικά µε

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας 8.1 (από Hoek and Bray, 1977)

Πίνακας 8.1 (από Hoek and Bray, 1977) Κεφάλαιο 8: Βραχόµαζα και υπόγεια νερά 8.1 8. ΒΡΑΧΟΜΑΖΑ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΑ ΝΕΡΑ Τα πετρώµατα όταν αυτά είναι συµπαγή και δεν παρουσιάζουν πρωτογενή ή δευτερογενή κενά είναι αδιαπέρατα. Αντίθετα όταν παρουσιάζουν

Διαβάστε περισσότερα

τα βιβλία των επιτυχιών

τα βιβλία των επιτυχιών Τα βιβλία των Εκδόσεων Πουκαμισάς συμπυκνώνουν την πολύχρονη διδακτική εμπειρία των συγγραφέων μας και αποτελούν το βασικό εκπαιδευτικό υλικό που χρησιμοποιούν οι μαθητές των φροντιστηρίων μας. Μέσα από

Διαβάστε περισσότερα

Connected to the Sun ΤΡΟΧΙΑΣ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ ΕΝΟΣ ΑΞΟΝΑ

Connected to the Sun ΤΡΟΧΙΑΣ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ ΕΝΟΣ ΑΞΟΝΑ Connected to the Sun ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ ΕΝΟΣ ΑΞΟΝΑ 20 χρόνια εγγύηση Η Mechatron ειδικεύεται στον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την υλοποίηση προηγμένων

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Υπολογιστικής Νοημοσύνης στις Ασύρματες Επικοινωνίες

Εφαρμογές Υπολογιστικής Νοημοσύνης στις Ασύρματες Επικοινωνίες ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. Εφαρμογές Υπολογιστικής Νοημοσύνης στις Ασύρματες Επικοινωνίες Πτυχιακή εργασία Φοιτήτρια: Ριζούλη Βικτώρια

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ - ΝΟΜΟΙ

ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ - ΝΟΜΟΙ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ - ΝΟΜΟΙ Α ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ Η ενέργεια δεν μπορεί ούτε να δημιουργηθεί ούτε να καταστραφεί. Υπάρχει σε μια σταθερή ποσότητα. Μπορεί να αποθηκευτεί, και μπορεί να μεταφερθεί από ένα σώμα

Διαβάστε περισσότερα

Τι ξέρει ένας Μηχανικός Περιβάλλοντος;

Τι ξέρει ένας Μηχανικός Περιβάλλοντος; Τι ξέρει ένας Μηχανικός Περιβάλλοντος; Η Επιστήμη του Μηχανικού Περιβάλλοντος είναι συνδυασμός των εξής επιστημονικών πεδίων: Πολιτικών Μηχανικών (Τομέας Υδραυλικής) Χημικών Μηχανικών (Φαινόμενα Μεταφοράς,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΥΛΙΚΟΥ

ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΥΛΙΚΟΥ 19 Γ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΥΛΙΚΟΥ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι βασικότερες κατεργασίες με αφαίρεση υλικού και οι εργαλειομηχανές στις οποίες γίνονται οι αντίστοιχες κατεργασίες, είναι : Κατεργασία Τόρνευση Φραιζάρισμα

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στην Ελλάδα Επαμεινώνδας Τολέρης Διευθυντής Ειδικής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος ΥΠΕΚΑ Χημικός Μηχανικός, Μεταλλειολόγος Μηχανικός,

Διαβάστε περισσότερα