ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗ ΙΑΤΡΗΣΗ- ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗ ΙΑΤΡΗΣΗ- ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ"

Transcript

1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗ ΙΑΤΡΗΣΗ- ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 1.1 Εισαγωγή Η ιστορική περίοδος της πετρελαϊκής βιοµηχανίας ξεκίνησε το 1859 στην περιοχή Titusville της Pennsylvania, όταν για πρώτη φορά το πετρέλαιο βγήκε από ένα πηγάδι βάθους 69,5 ποδιών (~21 µέτρων) υπό µορφή πίδακα. Πριν το γεγονός αυτό µεγάλος αριθµός πηγαδιών είχαν ορυχθεί για παραγωγή νερού ή νάφθας για στεγανοποιήσεις, φωτισµό ή και ιατρικές χρήσεις. Η όρυξη των πηγαδιών βασιζόταν σε ένα απλό κρουστικό σύστηµα, το οποίο περιελάµβανε ένα ογκώδες κοπίδι όµοιο µε σµίλη γλύπτη που, µέσω µιας βαριάς ράβδου, συνδεόταν στην επιφάνεια µε δοκό κινούµενη κατά την κατακόρυφη διεύθυνση. Η θραύση του πετρώµατος γινόταν µε την απότοµη πτώση του κοπιδιού. Η αποκοµιδή των θρυµµάτων, η οποία έπρεπε να γίνεται κατά διαστήµατα, ακολουθούσε περίπου την ακόλουθη διαδικασία: Το πηγάδι γέµιζε νερό και ένα λασπώδες µίγµα προέκυπτε από το νερό και τα θρύµµατα. Ένα κυλινδρικό εργαλείο που έφερε στο ένα άκρο υποτυπώδη βαλβίδα κατέβαινε στον πυθµένα κενό, γέµιζε µε το λασπώδες µίγµα, η βαλβίδα έκλεινε και το εργαλείο ανελκύετο στην επιφάνεια. Το 1900 ο Antony Lucas κατέδειξε την αποτελεσµατικότητα της περιστροφικής διάτρησης µε την ανακάλυψη του κοιτάσµατος Spindeltop στο Texas. Ήταν ο πρώτος που συνδύασε τη χρήση της περιστροφικής διάτρησης µε τη συνεχή εισπίεση λάσπης. Από τότε η τεχνολογία της περιστροφικής διάτρησης έχει αποκτήσει τεράστια εφαρµογή παγκοσµίως και έχει ενσωµατώσει σηµαντικά τεχνολογικά επιτεύγµατα. Στην περιστροφική διάτρηση χρησιµοποιούνται τρίκωνα κοπτικά άκρα το οποία φέρουν δόντια ή κοπτικά άλλου τύπου, όπως αδαµαντοκορώνες και πολυκρυσταλλικά αδαµαντοτρύπανα (Polycrystalline Diamond Compacts-PDC). Η αποσύνθεση του πετρώµατος γίνεται µε ταυτόχρονη περιστροφή του κοπτικού και άσκηση πίεσης επί αυτού. Γενικώς, το κοπτικό περιστρέφεται µε την περιστροφή ολόκληρης της διατρητικής στήλης (διατρητικών στελεχών και αντιβάρων) µέσω της περιστροφικής τράπεζας η οποία εδράζεται επί της υποδοµής του γεωτρυπάνου. Η δύναµη (βάρος) επί του κοπτικού ασκείται µέσω στελεχών µε µεγάλο πάχος τοιχωµάτων (αντιβάρων και βαριών στελεχών), τα οποία τοποθετούνται στη διατρητική στήλη αµέσως πάνω από το κοπτικό άκρο. Σοβαρό πλεονέκτηµα αποτελεί η συνεχής κυκλοφορία ρευστού το οποίο εισπιέζεται µέσω της διατρητικής στήλης και του κοπτικού και µεταφέρει τα θρύµµατα στην επιφάνεια, έτσι ώστε το µέτωπο κοπής (επαφή κοπτικού-πετρώµατος) να είναι συνεχώς ελεύθερο από τα προκύπτοντα θρύµµατα. Η µεταφορά των θρυµµάτων γίνεται µέσω του δακτυλίου της γεώτρησης (διάκενο µεταξύ διατρητικής στήλης και τοιχωµάτων γεώτρησης). Το ρευστό που επιστρέφει στην επιφάνεια ακολουθεί διαδικασία καθαρισµού και επανάχρησης. Όλα τα ανωτέρω εξετάζονται διεξοδικά στα επόµενα Κεφάλαια. 1.2 Περιστροφικό γεωτρύπανο Το περιστροφικό γεωτρύπανο (σχήµα 1.1) είναι µια σύνθετη συνδεσµολογία µηχανικών µερών που πρέπει να εξυπηρετεί τις παρακάτω λειτουργίες: 1

2 Εφαρµογή βάρους επί του κοπτικού Περιστροφή του κοπτικού Κυκλοφορία του ρευστού διάτρησης Βοηθητικές µετακινήσεις του εξοπλισµού που βρίσκεται στο υπέδαφος Καταγραφή και έλεγχο των παραµέτρων της διάτρησης Ασφάλεια λειτουργίας του εξοπλισµού και εκτέλεσης του έργου 1. Πύργος (Derrick) 2. Κινητήρες (Engines) 3. Βαρούλκο (Drawworks) 4. Αντλίες λάσπης (Mud pump) 5. Σταθερό σύστηµα τροχαλιών (Crown block) 6. Κινητό σύστηµα τροχαλιών (Traveling block) 7. Άγκιστρο (Hook) 8. Περιστρεπτός τροφοδότης (Swivel) 9. 4/γωνικό ή 6/γωνικό στέλεχος (Kelly) 10. Περιστροφική τράπεζα (Rotary table) 11. Αποτροπέας εκρήξεων (Blowout preventers) 12. ιατρητικά στελέχη (Drillpipe) 13. Αντίβαρα (Drill collar) 14. Κοπτικό άκρο (Bit) 15. Τσιµεντωµένη σωλήνωση (Cemented casing) 16. Κόσκινα καθαρισµού λάσπης (Shale shaker) 17. εξαµενές λάσπης (Mud tanks) 18. Στήριγµα 3 διαδοχικών διατρητικών στελεχών (Stand of 3joints of pipe) 19. Μικρή οπή στήριξης kelly ( Rathole where kelly is kept during tripping) 20. Λεπτοµέρεια περιστροφ. τράπεζας (Close-up of rotary table) Σχήµα 1.1. Σχηµατική διάταξη περιστροφικού γεωτρυπάνου ξηράς 2

3 Λεπτοµέρειες ορισµένων µερών του γεωτρητικού εξοπλισµού παρουσιάζονται και στο σχήµα 1.2. Σταθερό σύστηµα τροχαλιών (Crown block) Συρµατόσχοινο (Drilling line) Κινητό σύστηµα τροχαλιών (Traveling block) Άγκιστρο (Hook) Περιστρεπτός τροφοδότης (Swivel) Περιστροφική τράπεζα (Rotary table) Βαρούλκο (Drawworks) Αντλίες λάσπης (Mud pumps) Σχήµα 1.2. Λεπτοµέρειες µερών του γεωτρυπάνου Τα περιστροφικά γεωτρύπανα διακρίνονται σε χερσαία (onshore) και θαλάσσια γεωτρύπανα (offshore). Στα χερσαία γεωτρύπανα οι κύριες σχεδιαστικές παράµετροι αφορούν στη δυνατότητα (ευκολία) µεταφοράς τους και το µέγιστο βάθος λειτουργίας τους. ιακρίνονται, εποµένως σε συµβατικά (conventional) και κινητά (mobile). Στα συµβατικού τύπου γεωτρύπανα ο πύργος «στήνεται» επί τόπου. Στις περισσότερες περιπτώσεις µένει πάνω από τη πηγάδι και µετά την ολοκλήρωση της γεώτρησης. Εντούτοις, το υψηλό κόστος 3

4 επέβαλλε την κατασκευή χερσαίων γεωτρυπάνων µε πύργους µεταφερόµενους και επαναχρησιµοποιούµενους. Τµήµατα των νέου τύπου γεωτρυπάνων αποσυνδέονται και µεταφέρονται στη θέση επιλογής όπου και συναρµολογούνται εκ νέου. Στα κινητά εντάσσονται τα αρθρωτά (jackknife) και τα αυτοµεταφερόµενα (self portable). Το αρθρωτό γεωτρύπανο (σχήµα 1.3) συναρµολογείται µε πύρους επί του εδάφους και ακολούθως ανυψώνεται σαν ενιαία µονάδα. Τα αυτοµεταφερόµενα γεωτρύπανα (σχήµα 1.4), τα οποία είναι κατάλληλα για µέσου βάθους γεωτρήσεις, είτε φέρονται επί τροχοφόρων ή ερπυστριοφόρων συστηµάτων, είτε ρυµουλκούνται. Μαζί µε τον πύργο φέρονται και τα άλλα µέρη του γεωτρυπάνου όπως κινητήρες και ανυψωτικοί µηχανισµοί. Σχήµα 1.3. Αρθρωτό χερσαίο γεωτρύπανο Σχήµα 1.4. Αυτοµεταφερόµενο χερσαίο γεωτρύπανο Οι κύριες παράµετροι σχεδιασµού των θαλάσσιων γεωτρυπάνων είναι το µέγιστο βάθος νερού όπου µπορούν να λειτουργήσουν και η ευκολία µεταφοράς. ιακρίνονται σε σταθερές κατασκευές [εδραζόµενες επί του πυθµένα (bottom support)] και σε πλωτές (floating). Οι σταθερές εξέδρες εµφανίζουν περιορισµένες κινήσεις υπό την επίδραση του κυµατισµού και των θαλάσσιων ρευµάτων. Είτε συνδέονται µε τον πυθµένα της θάλασσας µε πασσάλους που εισχωρούν σ αυτόν, είτε στηρίζονται πάνω του µε επίπεδη θεµελίωση. Οι πρώτες είναι µεταλλικά χωροδικτυώµατα ευρύτερα γνωστά ως jackets, οι δεύτερες αναφέρονται ως πλατφόρµες βαρύτητας και κατασκευάζονται από οπλισµένο σκυρόδεµα. Στις πλωτές κατασκευές ανήκουν οι πλωτές ηµιβυθιζόµενες πλατφόρµες (semisubmersible) και τα γεωτρητικά σκάφ η (drill-ship). Οι πλατφόρµες βαρύτητας, λόγω των µεγάλων διαστάσεων και του µεγάλου βάρους δεν χρειάζονται πρόσθετα µέσα συγκράτησης. Για παράδειγµα, η πλατφόρµα βαρύτητας 4

5 CONDEEP η οποία έχει τοποθετηθεί στο πεδίο Brent της Β. Θάλασσας σε βάθος νερού 145 µέτρα, έχει στη βάση διατεταγµένα 16 κατακόρυφα κυλινδρικά σώµατα διαµέτρου 20 µέτρων και ύψους 50 µέτρων, που χρησιµοποιούνται ως αποθηκευτικοί χώροι ή χώροι ερµατισµού. Η θεµελίωση και οι τρεις πυλώνες είναι κατασκευασµένα από οπλισµένο σκυρόδεµα. Το συνολικό της βάρος κυµαίνεται από t έως t ανάλογα τον ερµατισµό. Οι εξέδρες τύπου jacket (σχήµα 1.5 και 1.6) θεµελιώνονται στον πυθµένα µε πασσάλους που διέρχονται µέσα από κοίλα κυλινδρικά στοιχεία στήριξης του χωροδικτυώµατος, τα οποία όµως διατάσσονται και περιµετρικά για την εξασφάλιση της στήριξης. Ανάλογης µορφής είναι οι εξέδρες στον Πρίνο (Θάσο ς) σε βάθος θάλασσα ς 45 µέτρων, ενώ οι πάσσαλοι έχουν εισχωρήσει στον πυθµένα κατά 50 µέτρα. Οι µεγαλύτερες σε µέγεθος τέτοιες πλατφόρµες είναι οι COGNAT και BULLWINKLE εγκατεστηµένες στον κόλπο του Μεξικού σε βάθος νερού 315 και 415 µέτρα αντίστοιχα. Οι εγκαταστάσεις αυτές µπορεί να είναι είτε αυτοδύναµες, δηλαδή να φέρουν όλο τον απαραίτητο εξοπλισµό για τις εργασίες της διάτρησης επί αυτών, καθώς και τα απαραίτητα καταλύµατα και τους χώρους δραστηριότητας του προσωπικού, είτε υποστηριζόµενες, οπότε µέρος του γεωτρητικού εξοπλισµού ή/και της εστίασης του προσωπικού βρίσκεται σε συνοδευτικό πλωτό. Σχήµα 1.5. Εξέδρα τύπου jacket (αυτοδύναµη) Σχήµα 1.6. Εξέδρα τύπου jacket (υποστηριζόµενη) Οι εξέδρες τύπου jackup (σχήµα 1.7) είναι οι ευρύτερα χρησιµοποιούµενες σήµερα κατασκευές για την όρυξη υποθαλάσσιων γεωτρήσεων. Αποτελούνται από µια κατασκευή τύπου φορτηγίδας (µπάρτζας) και τρεις ή πέντε πυλώνες (πόδια) οι οποίοι, όταν εκτείνονται, στηρίζουν το πλωτό µέρος. Η κατασκευή είναι πλήρως αυτοδύναµη (φέρει όλο τον απαιτούµενο εξοπλισµό για τις εργασίες και το προσωπικό επί αυτής) και συνοδεύεται από ένα εφεδρικό πλοιάριο για λόγους ασφαλείας. To jackup ρυµουλκείται, µε ανυψωµένους τους πυλώνες, στη θέση του έργου. Οι πυλώνες κατέρχονται, εδράζονται επί του πυθµένα και το πλωτό µέρος ανυψώνεται στον αέρα. Μετά το πέρας της διάτρησης, οι πυλώνες ανυψώνονται εκ νέου και η εξέδρα ρυµουλκείται σε νέα θέση. 5

6 Σχήµα 1.7. Εξέδρα τύπου jackup Σχήµα 1.8. Πλωτή ηµιβυθιζόµενη πλατφόρµα Σχήµα 1.9. Γεωτρητικό σκάφος Οι ηµιβυθιζόµενες πλατφόρµες (semi-submersibles) (σχήµα 1.8) αποτελούν τη γνωστότερη εξέλιξη στις πλωτές εξέδρες. ιακρίνονται σε δύο µεγάλες κατηγορίες: µε πολλαπλές γάστρες (multi-hull) ή πολλαπλούς πυλώνες (multi-legs). Μεταφέρονται στη θέση του έργου ρυµουλκούµενες ή αυτοπροωθούµενες, µε τους πυλώνες εκτός νερού. Φέρουν έλικες πρόωσης για κίνηση και ρύθµιση της ακριβούς θέσης της εξέδρας πάνω από τη θέση της γεώτρησης, ανάλογα µε τον κυµατισµό και τα θαλάσσια ρεύµατα. Έχουν καλύτερη δυναµική συµπεριφορά σε κυµατισµούς έναντι των γεωτρητικών σκαφών, µεγάλη επιφάνεια καταστρώµατος και υψηλή ταχύτητα µεταφοράς (7-10 κόµβοι). Το κόστος κατασκευής και 6

7 συντήρησης όµως είναι υψηλό και παρουσιάζουν µειωµένες δυνατότητες διέλευσης από τις διώρυγες Σουέζ και Παναµά στην περίπτωση διηπειρωτικής µεταφοράς. Τα γεωτρητικά σκάφη (drill-ships) (σχήµα 1.9) είναι συµβατικά πλοία εφοδιασµένα µε τον απαραίτητο γεωτρητικό εξοπλισµό και σύστηµα αγκύρωσης πολλαπλών κλάδων, που επιτρέπει τον προσανατολισµό κατά τη διεύθυνση πρόσπτωσης των κυµάτων, µε στόχο τη µείωση των κινήσεων. Αυτό επιτυγχάνεται µε κυλιόµενη έδραση του γεωτρυπάνου που επιτρέπει την περιστροφή του κατά τον κατακόρυφο άξονά του. 1.3 Το σύστηµα ανάρτησης, καθέλκυσης και ανέλκυσης της διατρητικής στήλης Οι λειτουργίες του συστήµατος είναι η ανέλκυση και η καθέλκυση της διατρητικής στήλης, της σωλήνωσης ή άλλου βοηθητικού εξοπλισµού από και προς τη γεώτρηση. Περιλαµβάνει τον πύργο και την υποδοµή του γεωτρυπάνου, το σταθερό και το κινητό σύστηµα τροχαλιών και το βαρούλκο. Η σχηµατική απόδοση του συστήµατος παρουσιάζεται στο σχήµα Σταθερό σύστηµα τροχαλιών (Crown block) Κινούµενο συρµατόσχοινο (Fast line) Σταθερό συρµατόσχοινο (Dead line) Κινητό σύστηµα τροχαλιών (Traveling block) Βαρούλκο (Drawworks) Αγκύρωση (Anchor) Καρούλι συρµατοσχοίνου (Storage reel) Ένδειξη φορτίου (Load indicator) (α) ιάταξη και ορολογία συστήµατος ανέλκυσης και καθέλκυσης της διατρητικής στήλης (β) Ανάλυση δυνάµεων πάνω στο κινητό σύστηµα τροχαλιών (traveling block) (γ) Ανάλυση δυνάµεων πάνω στο σταθερό σύστηµα τροχαλιών (crown block) Σχήµα Σχηµατική απόδοση του συστήµατος ανέλκυσης και καθέλκυσης Από τις λειτουργίες, οι κύριες, οι οποίες πραγµατοποιούνται σε συνεχή βάση, είναι: α. Η συναρµολόγηση των διατρητικών στελεχών ή, άλλως, η πρόσθεση διατρητικών στελεχών στη διατρητική στήλη καθώς η όρυξη του πηγαδιού εξελίσσεται. Η λειτουργία αυτή αποδίδεται παραστατικά στο σχήµα Για λόγους καλύτερης κατανόησης των χειρισµών της διατρητικής στήλης παρατίθ εται το σχήµα 1.12 το οποίο δίδει την εξέλιξη της διάτρησης κατά φάσεις. Κάθε φάση αναλύεται ακολούθως στα σχετικά Κεφάλαια. Θα πρέπει να αναφερθεί, επιγραµµατικά, και στο παρόν Κεφάλαιο, ότι πριν την εγκατάσταση του γεωτρυπάνου, ανοίγεται µια µεγάλη σε διάµετρο οπή οδηγός (conductor), η οποία επενδύεται µε σωλήνωση και τσιµεντώνεται το διάκενο µεταξύ σωλήνωσης και τοιχωµάτων της οπής. Η οπή οδηγός υποδέχεται τα άγκιστρα των σωληνώσεων, µε τις οποίες επενδύεται το εσωτερικό της γεώτρησης, και το µηχανισµό 7

8 ασφαλείας. Η διάτρηση ξεκινά µε διάµετρο µικρότερη αυτής της οπής οδηγού και προχωρεί µέχρι κάποιου βάθους. Το τµήµα που έχει διατρυθεί, σωληνώνεται και τσιµεντώνεται το διάκενο µεταξύ σωλήνωσης και τοιχωµάτων του πηγαδιού. Οµοίως διεξάγεται η όρυξη και των τµηµάτων που ακολουθούν, έως το τελικό βάθος. Η γεώτρηση αποκτά τηλεσκοπικό σχήµα (σε τοµή), µειούµενης διαµέτρου αυξανοµένου του βάθους. Καθέλκυση νέου στελέχους στη µικρή οπή στήριξης (mousehole) Μεταφορά νέου στελέχους από τη στοίβα Αιώρηση του swivel και του kelly πάνω από τη νέο στέλεχος Σύλληψη & µεταφορά του νέου στελέχους στην κορυφή της διατρητικής στήλης Σύνδεση του νέου στελέχους & συνέχιση της διάτρησης Σχήµα Συναρµολόγηση διατρητικών στελεχών Σωλήνωση οδηγός (Conductor pipe) ιάµετρος γεώτρησης 24 Η οπή οδηγός ορύσσεται πριν την εγκατάσταση του γεωτρυπάνου ιάτρηση 17 1 / 2 Σωλήνωση 13 3 / 8 Τσιµέντωση ιάτρηση 12 1 / 4 Σωλήνωση 9 5 / 8 Σωλήνωση 7 ιάτρηση 8 1 / 2 Σχήµα Τοµή γεώτρησης ορυσσόµενη κατά φάσεις ιάτρηση 6 8

9 β. Η ανέλκυση της διατρητικής στήλης από τη γεώτρηση στην επιφάνεια για την αλλαγή τµήµατος της κατώτερης συνδεσµολογίας της (π.χ. κοπτικό, σταθεροποιητές, βαριά διατρητικά στελέχη κ.λπ.) και η καθέλκυσή της ξανά µέσα στο πηγάδι για τη συνέχιση της διάτρησης. Η διαδικασία αυτή παρουσιάζεται στο σχήµα Στο εξής οι χρόνοι αυτοί θα αναφέρονται ως χρόνοι «µανούβρας». Σχήµα Ανέλκυση και καθέλκυση διατρητικής στήλης Στον πρόσθετο βοηθητικό εξοπλισµό, για τη συγκράτηση και την ακινητοποίηση της διατρητικής στήλης κατά τις µετακινήσεις της, ανήκουν µεταξύ άλλων και οι λεγόµενες λαβές, οι οποίες είναι διαφορετικής µορφής ανάλογα τον τύπο των στελεχών στον οποίο αναφέρονται (διατρητικά στελέχη, αντίβαρα ή σωληνώσεις) (σχήµα 1.14). Σχήµα Λαβές ακινητοποίησης διατρητικών στελεχών (a), αντιβ άρων (b), σωληνώσεων (c) Παράλληλα των λειτουργιών αυτών, το σύστηµα ανάρτησης συµβάλλει στην άσκηση του βάρους επί του κοπτικού (weight on bit), κύρια παράµετρο στην πραγµατοποίηση της αποσύνθεσης του πετρώµατος. Το βάρος εξασφαλίζεται από τα αντίβαρα και τα βαριά διατρητικά στελέχη, τα οποία τοποθετούνται αµέσως επάνω από το κοπτικό άκρο. Το συνολικό βάρος της διατρητικής στήλης είναι κάθε φορά γνωστό από την καταγραφή του 9

10 φορτίου του άγκιστρου όταν το κοπτικό δεν είναι σε επαφή µε τον πυθµένα της γεώτρησης [σχήµα 1.15 (α)]. Το βάρος επί του κοπτικού είναι η διαφορά µεταξύ της πρώτης τιµής και της καταγραφής του φορτίου του άγκιστρου όταν το κοπτικό εδράζεται στον πυθµένα της γεώτρησης [σχήµα 1.15 (β)]. Ο πύργος του γεωτρυπάνου έχει ένα ιδιαίτερο ρόλο σε αυτές τις λειτουργίες, καθώς παρέχει το κατακόρυφο ύψος για την ΣΥΝΟΛΙΚΟ βάρος ανύψωση των στελεχών ή διατρητικής στήλης στο άγκιστρο Αναρτηµένο βάρος την καταβίβασή τους. Όσο = ΣΥΝΟΛΙΚΟ WOB µεγαλύτερο είναι το ύψος του πύργου, τόσο περισσότερα στελέχη µπορούν να χειριστούν ταυτόχρονα και εποµένως οι νεκροί χρόνοι µειώνονται δραστικά. Τα διατρητικά στελέχη που συνήθως χρησιµοποιούνται έχουν µήκος 27 ft ή 30 ft. (α) Κοπτικό εκτός επαφής µε τον πυθµένα ( off bottom ) Κοπτικό σε επαφή µε τον πυθµένα ( on bottom ) Βάρος επί του κοπτικού (Weight on bit WOB) Σχήµα Έλεγχος βάρους επί του κοπτικού Ανάλογα µ ε το ύψος του πύργου, τµήµατα αποτελούµενα από δύο, τρία ή και τέσσερα συναρµολογηµένα στελέχη µπορούν να διευθετηθούν ταυτόχρονα, έτσι ώστε οι µετακινήσεις της διατρητικής στήλης να γίνονται γρήγορα και αποτελεσµατικά. Επιπλέον, ο πύργος καθορίζει το µέγιστο φορτίο που µπορεί να φέρει, καθώς και την αντοχή του γεωτρυπάνου σε καταπονήσεις λόγω ανέµου. Συνήθως εξετάζεται η περίπτωση όπου όλη η διατρητική στήλη είναι εκτός πηγαδιού και στηρίζεται επί του πύργου, όπως φαίνεται και στο σχήµα 1.13, ενώ η διεύθυνση του ανέµου είναι προς την φορά στήριξης των στελεχών, οπότε, τα φορτία που προκύπτουν είναι πολύ µεγάλα. Η υποδοµή του πύργου αναλαµβάνει τα συνολικά φορτία (πύργου και περιστροφικής τράπεζας) και τα µεταφέρει στο έδαφος. Το ύψος της πρέπει να είναι ικανό για να τοποθετηθεί κάτω από αυτήν το σύστηµα ασφαλείας (αποτροπέας εκρήξεων). Η κατασκευή της υποδοµής θα πρέπει να λαµβάνει υπόψη τα χαρακτηριστικά και τις ιδιότητες του εδάφους στην περιοχή του προς εκτέλεση έργου. Το βαρούλκο είναι από τα σηµαντικότερα λειτουργικά µέρη του γεωτρυπάνου (σχήµατα 1.1 και 1.2). Με τη βοήθειά του γίνονται όλοι οι χειρισµοί της διατρητικής στήλης και των σωληνώσεων. Το βασικό του τµήµα αποτελείται από ένα τύµπανο στο οποίο µεταδίδεται η κίνηση από τους κινητήρες. Το τύµπανο φέρει ελικοειδείς αύλακες όπου περιελίσσεται το συρµατόσχοινο το οποίο διέρχεται από το σταθερό σύστηµα τροχαλιών και καταλήγει στο αποθηκευτικό καρούλι (storage reel) και την αγκύρωση (anchor), έτσι ώστε να ισοκατανέµονται τα φορτία επί όλων των σηµείων έδρασης του γεωτρυπάνου (σχήµα 1.10). (β) 10

11 Το βαρούλκο φέρει εν σειρά σύστηµα υδραυλικών και µηχανικών φρένων για την ακινητοποίησή του. 1.4 Το σύστηµα περιστροφής Το σύστηµα περιστροφής περιλαµβάνει τον περιστρεπτό τροφοδότη (swivel), το εξαγωνικό ή τετραγωνικό στέλεχος (kelly), την περιστροφική τράπεζα (rotary tabl e), τον κύριο τριβέα (ρουλεµάν) (master bushing), τα ρουλεµάν οδήγησης του kelly (kelly drive bushing), και τη διατρητική στήλη (drill string) (σχήµα 1.16). Περιστρεπτός τροφοδότης (swivel) Μηχανισµός περιστροφής (rotary drive) Σωλήνας λάσπης (hose) 4/γωνικό ή 6/γωνικό στέλεχος (kelly) Ρουλεµάν οδήγησης kelly Περιστροφική τράπεζα (rotary table) ιατρητικό στέλεχος (drill pipe) Αντίβαρα (drill collars) Κοπτικό (bit) Σχήµα Σχηµατική παρουσίαση του συστήµατος περιστροφής Σχήµα Περιστρεπτός τροφοδότης Ο περιστρεπτός τροφοδότης (σχήµα 1.17) συνδέεται µε το 4/γωνικό ή 6/γωνικό στέλεχος και αναρτάται από το άγκιστρο. Είναι το πρώτο περιστρεφόµενο τµήµα του συστήµατος και έχει τρεις βασικές λειτουργίες: 1. Αποτρέπει τη µεταφορά της περιστροφής στα µέρη του εξοπλισµού που είναι υπεράνω του άγκιστρου. Αυτό εξασφαλίζεται µε την περιστροφή µόνο του µισού κατώτερου τµήµατος του τροφοδότη. 2. Φέρει το βάρος της διατρητικής στήλης αφού επ αυτού συναρµολογείται το kelly και ακολουθεί η υπόλοιπη διατρητική στήλη. 3. Μέσω του τροφοδότη (ως εκ τούτου και το όνοµα) εισπιέζεται το ρευστό διάτρησης εντός του kelly και της διατρητικής στήλης. Tο kelly, είναι το πρώτο στέλεχος της διατρητικής στήλης και έχει 4/γωνική η 6/γωνική διατοµή. Αναλυτικά στοιχεία για το kelly και τα στελέχη δίδονται στο Κεφάλαιο του σχεδιασµού της διατρητικής στήλης. Η ροπή στρέψης µεταδίδεται στο kelly µέσω των ρουλεµ άν οδήγησης τα οποία προσαρµόζονται µέσα στην περιστροφική τράπεζα (σχήµα 1.18). 11

12 Η περιστροφική τράπεζα (σχήµα 1.18) φέρει τον κύριο τριβέα ο οποίος περιστρέφεται και στο άνοιγµά του εδράζονται τα ρουλεµάν οδήγησης του Kelly. Οι διαστάσεις του ανοίγµατος πρέπει να είναι ικανές για να διευκολύνεται η δίοδος των κοπτικών που θα χρησιµοποιηθούν. Εντός του ανοίγµατος τοποθετούνται και οι λαβές για τους χειρισµούς της διατρητικής στήλης. Σχήµα Σύστηµα περιστροφής : Περιστροφική τράπεζα (a), κύριος τριβέας (b), ρουλεµάν οδήγησης του kelly (c) 12

13 1.5 Οι αντλίες Οι αντλίες αποτελούν το βασικό µέρος του συστήµατος κυκλοφορίας των ρευστών. Αναλυτικά στοιχεία αναφέρονται στο σχετικό Κεφάλαιο που αφορά στα ρευστά διάτρησης. Οι αντλίες εξασφαλίζουν την απαιτούµενη παροχή και πίεση του ρευστού µέσα στη γεώτρηση και ειδικότερα στον πυθµένα της πηγαδιού, ώστε η αποκοµιδή των θρυµµάτων της διάτρησης να είναι αποτελεσµατική. Οι αντλίες µπορεί να διαθέτουν δύο (duplex) ή τρεις (triplex) εµβολοφόρους κυλίνδρους (σχήµα 1.19). (α) Αντλία δύο κυλίνδρων (Duplex design) (β) Αντλία τριών κυλίνδρων (Triplex design) Σχήµα Αντλίες δύο και τριών κυλίνδρων Οι διπλού τύπου αντλίες είναι, συνήθως, αντλίες διπλής δράσης, δηλαδή αντλούν (αναρρόφηση-suction) και κατά την προς τα εµπρός αλλά και κατά την προς τα πίσω κίνηση του εµβόλου [σχήµα 1.20 (α)]. Η τριπλού τύπου αντλίες είναι απλής δράσης, δηλαδή αντλούν µόνο κατά την προς τα πίσω κίνηση του εµβόλου [σχήµα 1.20 (β)]. Σχήµα Σχηµατική λειτουργία αντλιών διπλού και τριπλού τύπου Ο όγκος του ρευστού που µπορεί να εκτοπιστεί από κάθε κύλινδρο µιας αντλίας τριπλού τύπου (απλής δράσης) είναι: π 2 V = d L L s (1.1) 4 όπου d L : η διάµετρος του κυλίνδρου L s : το µήκος του κυλίνδρου 13

14 Εποµένως, η αντλία συνολικά µπορεί να εκτοπίσει 3/πλάσιο όγκο αυτού της σχέσης 1.1 (τρεις κύλινδροι). Ο συνολικός ωφέλιµος όγκος, εποµένως, είναι: V π = L s E 4 2 p 3 d L p (1.2) όπου E : ο συντελεστής απόδοσης της αντλίας p Οµοίως, ο όγκος του ρευστού που µπορεί να εκτοπιστεί από κάθε κύλινδρο µια αντλίας διπλού τύπου (διπλής δράσης) είναι: π 2 V1 = d L L s (κατά την προς τα εµπρός κίνηση του εµβόλου) (1.3) 4 π 2 2 V2 = ( d L d r ) L s (κατά την προς τα πίσω κίνηση του εµβόλου) (1.4) 4 όπου d r : η διάµετρος της ράβδου του εµβόλου Εποµένως, συνολικός ωφέλιµος όγκος που εκτοπίζει η αντλία διπλού τύπου (δύο κύλινδροι) είναι: 2 2 ( 2d L d r ) L s E p π V p = 2 (1.5) 4 όπου E p : ο συντελεστής απόδοσης της αντλίας. 1.6 Ο µηχανισµός ασφαλείας 1 Ο βασικός έλεγχος των πιέσεων µέσα στη γεώτρηση εξασφαλίζεται από την υδροστατική πίεση που ασκεί το κυκλοφορούν ρευστό µέσα στο πηγάδι. Εάν οι ιδιότητες του ρευστού διάτρησης είναι ανεπαρκείς για αυτή τη λειτουργία, µπορεί να συµβεί ανεξέλεγκτη εισροή ρευστών (νερό, πετρέλαιο, αέριο) µέσα στη γεώτρηση από τους διατρυόµενους σχηµατισµούς, µε σοβαρότατους κινδύνους για το προσωπικό και το έργο στο σύνολό του. Σε µια τέτοια περίπτωση, η γεώτρηση πρέπει να αποµονωθεί (σφραγιστεί) για την αποφυγή εκτινάξεων (kicks) ή/και εκρήξεων (blowouts). Παράλληλα, θα πρέπει να προετοιµαστεί το σχέδιο επέµβασης για τη σταδιακή εκτόνωση και αποκατάσταση του πηγαδιού. Η διεθνής πραγµατικότητα έχει, δυστυχώς, καταγράψει αρκετά σοβαρά ατυχήµατα που οφείλονται στον ελλιπή έλεγχο των γεωτρήσεων. Ο εξοπλισµός µε τον οποίο επιτυγχάνεται το σφράγισµα και η εκτόνωση της γεώτρησης περιλαµβάνει τον αποτροπέα εκτινάξεων και εκρήξεων (ΒΟΡ), που είναι η κύρια µ ονάδα και τον συµπληρωµατικό εξοπλισµό του (βαλβίδες, βάνες, σύστηµα πολλαπλών διακλαδώσεων- manifold, πίνακας ελέγχου κ.λπ.) (σχήµα 1.21). Το ΒΟΡ συµβάλλει κυρίως 1 Blow Out Preventer (BOP) - Αποτροπέας εκτινάξεων και εκρήξεων 14

15 στο σφράγισµα του δακτυλίου της γεώτρησης (διάκενο µεταξύ διατρητικής στήλης και τοιχωµάτων πηγαδιού) από όπου το ρευστό επιστρέφει στην επιφάνεια. Σχήµα Σύστηµα ασφαλείας Το ΒΟΡ τοποθετείται κάτω από την υποδοµή του γεωτρυπάνου και µέσα στην οπή οδηγό (σχήµα 1.12 και 1.16). Η διατρητική στήλη διέρχεται µέσω του ΒΟΡ. Αποτελείται από δύο µέρη τα οποία δρουν ως ισχυρές σύνθετες βαλβίδες. Το ένα, το οριζόντιο, φέρει δακτυλιοειδή έµβολα (σχήµα 1.22) και είναι σχεδιασµένο να διακόπτει τη λειτουργία οποιουδήποτε µέρους του εξοπλισµ ού διέρχεται από αυτό ανεξαρτήτως µεγέθους και τύπου. Όταν δηµιουργηθεί πρόβληµα και η διατρητική στήλη είναι εκτός γεώτρησης σφραγίζεται πλήρως το άνοιγµα του πηγαδιού, ενώ όταν η διατρητική στήλη βρίσκεται µέσα στη γεώτρηση τα έµβολα συµπιέζονται στεγανά σε κάθε σηµείο της επιφάνειάς της. Εποµένως, µπορεί να σφραγίζει τον δακτύλιο της γεώτρησης υπό την παρουσία kelly, διατρητικών στελεχών, αντιβάρων, βαριών διατρητικών στελεχών ή/και σωλήνωσης ( η αποτροπή της εκτίναξης ρευστού µέσα από τη διατρητική στήλη εξασφαλίζεται απ ό βαλβίδες ασφαλείας που τοποθετούνται στην κορυφή και στο τέλος του kelly ή/και από βαλβίδες που τοποθετούνται στις συνδέσεις των διατρητικών στελεχών). Το ΒΟΡ φέρει βαλβίδες εξόδου για την ελεγχόµενη έξοδο του ρευστού στην επιφάνεια και βαλβίδες εισόδου για τη διοχέτευση νέου ρευστού µε ιδιότητες ικανές να αντιµετωπίσουν τις πιέσεις που επικρατούν στη γεώτρηση. Το δεύτερο, το κατακόρυφο, αποτελεί µια συνδεσµολογία τύπων εµβόλων τα οποία συνδέονται το ένα επί του άλλου και εξυπηρετούν συγκεκριµένες διαµέτρους και τύπους στελεχών, ενώ αντέχουν σε διαφορετικά µεγέθη πιέσεων. Εποµένως, ανάλογα µε την 15

16 προχώρηση της γεώτρησης (βάθος), τον χρησιµοποιούµενο εξοπλισµό και τον επιθυµητό βαθµό ασφάλειας, µπορούν να προστίθενται διαδοχικά τµήµατα του εξοπλισµού. Κάθε τµήµα του εξοπλισµού φέρει έµβολα µε ηµικυκλικές εγκοπές [σχήµα 1.23 (a)] που προσαρµόζονται στα διατρητικά στελέχη, ή χωρίς εγκοπές, για τα αντίβαρα και τα βαριά διατρητικά στελέχη. Σχήµα Οριζόντιο τµήµα ΒΟΡ Σχήµα 1.23.Κατακόρυφα τµήµατα ΒΟΡ Στην περίπτωση της διάτρησης υπό χαµηλή πίεση, της διάτρησης µε αφρό, αέρα ή λάσπη ενισχυµένη µε αέρα, οπότε η πίεση που ασκεί το ρευστό είναι µικρότερη από την πίεση που επικρατεί στον πυθµένα της γεώτρησης (under balanced drilling), χρησιµοποιείται και πρόσθετο τµήµα ΒΟΡ το οποίο είναι περιστρεφόµενο και τοποθετείται επάνω από τη 16

17 διάταξη του κανονικού ΒΟΡ. Η κυκλοφορία του ρευστού γίνεται µέσω του πρόσθετου ΒΟΡ και όχι µέσω του περιστρεπτού τροφοδότη, για να υπάρχει µεγαλύτερος έλεγχος. 1.7 Ο υποθαλάσσιος εξοπλισµός Όταν η διάτρηση πραγµατοποιείται µε πλωτό µέσο, απαιτείται η χρήση ειδικού εξοπλισµού για να διατηρεί το πλωτό σε σταθερή θέση πάνω από τη γεώτρηση και να εξισορροπεί τις πλευρικές και κατακόρυφες µετακινήσεις του που προκαλούνται από τον κυµατισµό. Στα γεωτρητικά σκάφη, ο πύργος του γεωτρυπάνου σχεδιάζεται έτσι ώστε να µπορεί να αντέχει κλίση του σκάφους έως και 20 ο, µε όλο τον εξοπλισµό (διατρητική στήλη) να στηρίζεται επί του πύργου. Εξειδικευµένος βοηθητικός εξοπλισµός χρησιµοποιείται για τους χειρισµούς της διατρητικής στήλης σε έντονες καιρικές συνθήκες. Ο εξοπλισµός αυτός βοηθά στη γρήγορη τοποθέτηση των στελεχών οριζόντια επί της πλατφόρµας του γεωτρυπάνου, ανά δυο ή τρία στελέχη µαζί, και όχι κατακόρυφα στηριζόµενα επί του πύργου. Τα περισσότερα πλωτά συγκρατούνται µε συστήµατα αγκύρωσης. Ένα τυπικό σύστηµα αγκύρωσης περιλαµβάνει περισσότερες από 10 θέσεις αγκύρωσης, σε διάταξη ανάλογη µε τη διεύθυνση του στατιστικά ισχυρότερου ανέµου που µπορεί να πνεύσει στην περιοχή. Εάν η επιφάνεια του πυθµένα δεν επιτρέπει συµβατική αγκύρωση, τότε χρησιµοποιούνται ειδικά αγκύρια τα οποία τοποθετούνται σε οπές εντός του πυθµένα καλυµµένες µε τσιµέντο. Τα περισσότερα συστήµατα αγκύρωσης σχεδιάζονται έτσι ώστε να µην επιτρέπουν οριζόντια µετατόπιση του πλωτού µεγαλύτερη από το 5% του βάθους του νερού της περιοχής, υπό τις πλέον σφοδρές καιρικές συνθήκες. Εποµένως, µια ανοχή 1% του βάθους νερού είναι εφικτή για τις συνηθισµένες συνθήκες. Κάποια πλωτά φέρουν έλικες που µπορούν να κρατούν σε σταθερή θέση την πλωτή εξέδρα χωρίς αγκύρωση. Είναι τα λεγόµενα δυναµικά συστήµατα σταθεροποίησης, τα οποία όµως απαιτούν συνεχή παρακολούθηση, έλεγχο και αυτόµατη επαναφο ρά της εξέδρας στην επιθυµητή θέση. Το κόστος τους είναι µ εγάλο αφού απαιτούνται µεγάλες καταναλώσεις καυσίµου για τη λειτουργία των ελίκων. Η χρήση τους είναι οικονοµικά αποδεκτή στις περιπτώσεις όπου προγραµµατίζονται συχνές αλλαγές της θέσης της εξέδρας ή τα µήκη των αγκυροβολίων καθιστούν την αγκύρωση αντιοικονοµική λύση. Τα δυναµικά συστήµατα σταθεροποίησης δεν χρησιµοποιούνται, συνήθως, σε βάθη µικρότερα των 1000 µέτρων. Σε κάθε περίπτωση, ο έλεγχος της θέσης του γεωτρυπάνου σε σχέση µε τη θέση της οπής πρέπει να είναι µόνιµος και συνεχής. Για την πραγµατοποίηση της διάτρησης χρησιµοποιείται ένας εύκαµπτος σωλήνας (riser) ο οποίος οδηγεί τη λάσπη από τον πυθµένα της γεώτρησης στο δάπεδο της πλατφόρµας (σχήµα 1.24). Ένας εύκαµπτος σύνδεσµος (flex joint), ο οποίος τοποθετείται στο κατώτερο σηµείο του riser, επιτρέπει την οριζόντια µετατόπιση της πλωτής κατασκευής. Ένας ολισθαίνων σύνδεσµος (slip joint), ο οποίος τοποθετείται στην κορυφή του riser, επιτρέπει την κατακόρυφη µετατόπιση της πλωτής κατασκευής. Ο µηχανισµός ασφαλείας ΒΟΡ εδράζεται επί του πυθµένα, κάτω από τον riser. Αυτό επιτρέπει την αποµόνωση της γεώτρησης σε περίπτωση σφοδρών καιρικών συνθηκών οπότε µπορεί να επιβάλλεται η αποσύνδεση του riser. Από την άλλη πλευρά, θα ήταν πολύ δύσκολος ο σχεδιασµός ενός riser και ενός ολισθαίνοντος συνδέσµου που να αντέχουν στις πιέσεις που µπορεί να συναντηθούν κατά την όρυξη της γεώτρησης. 17

18 Σχήµα Σχηµατική παρουσίαση εξοπλισµού για υποθαλάσσια διάτρηση 18

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Ενότητα 2.4 ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Ενότητα 2.4 ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ενότητα 2.4 ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας αυτής θα μπορείτε: Να περιγράφετε την αρχή λειτουργίας ενός υδραυλικού αυτοματισμού. Να εξηγείτε τη λειτουργία ενός

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Γεωτρήσεων Υδρογονανθράκων: Στάθµη Τεχνικής, Προκλήσεις και Προοπτικές

Τεχνολογίες Γεωτρήσεων Υδρογονανθράκων: Στάθµη Τεχνικής, Προκλήσεις και Προοπτικές Τεχνολογίες Γεωτρήσεων Υδρογονανθράκων: Στάθµη Τεχνικής, Προκλήσεις και Προοπτικές Βασίλειος Χ. Κελεσίδης Αν. Καθ. Τµ. Μηχανικών Ορυκτών Πόρων Πολυτεχνείο Κρήτης ιηµερίδα ΤΕΕ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ Υ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΣΚΑΦΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΕΚΣΚΑΦΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΚΣΚΑΦΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΕΡΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ - ΜΟΝΤΕΛΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Είναι το βασικό εκσκαπτικό µηχάνηµα της κατηγορίας των χερσαίων εκσκαφέων,

Διαβάστε περισσότερα

Αντλία οδοντωτών τροχών με εξωτερική οδόντωση (gear pump with external teeth), p=103,5±1,5 bar, 2750±40 rpm, Q=9,46 lt/min

Αντλία οδοντωτών τροχών με εξωτερική οδόντωση (gear pump with external teeth), p=103,5±1,5 bar, 2750±40 rpm, Q=9,46 lt/min Υδραυλικές Αντλίες Αντλία οδοντωτών τροχών με εξωτερική οδόντωση (gear pump with external teeth), p=103,5±1,5 bar, 2750±40 rpm, Q=9,46 lt/min Παναγιώτης Ματζινός, Χημικός Μηχανικός, MPhil, PhD Τμήμα Οχημάτων,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005 ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟ ΟΜΩΝ ΕΡΓΟΤΑΞΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005 ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟ ΟΜΩΝ ΕΡΓΟΤΑΞΙΩΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ «3» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΣΤ» ΣΤΗΝ Φ. 900/1/26594/Σ. 130 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005 ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟ ΟΜΩΝ ΕΡΓΟΤΑΞΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

9mx2,5m, 6mx3m, 9mx3m, 12mx3m κλπ.

9mx2,5m, 6mx3m, 9mx3m, 12mx3m κλπ. Πλωτή προβλήτα τύπου «Θόη» και γέφυρα πρόσβασης Βουτσινά 64, 155 61 Χολαργός Τηλ. 210 6775 003, Fax. 210 6812 770 www.offshoresystems.gr www.martech.gr e-mail: tech@martech.gr ΠΛΩΤΗ ΠΡΟΒΛΗΤΑ ΤΥΠΟΥ «ΘΟΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΞΑΝΘΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αγγελίδης Π., Επίκ. καθηγητής ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΤΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΥ ΑΓΩΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΥΨΩΤΙΚΕΣΜΗΧΑΝΕΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο : - ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣΤΑΙΝΙΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ -

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΥΨΩΤΙΚΕΣΜΗΧΑΝΕΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο : - ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣΤΑΙΝΙΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΥΨΩΤΙΚΕΣΜΗΧΑΝΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο : - ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣΤΑΙΝΙΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ - Σχήµα 2.1: Τυπική µεταφορική ταινία Σχήµα 2.2α: Κοίλη µεταφορική ταινία Σχήµα 2.2β: Κυρτή µεταφορική ταινία Σχήµα 2.2γ: Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προµήθεια κάδων απορριµµάτων 2010 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Με την παρούσα τεχνική έκθεση προβλέπεται η προµήθεια κάδων απορριµµάτων για την κάλυψη αναγκών της Υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

CRV 1000. Για αληθινά καθαρές πόλεις.

CRV 1000. Για αληθινά καθαρές πόλεις. CRV 1000 Το CRV 1000 είναι ένα απορριμματοφόρο όχημα με σύστημα συμπίεσης, χωρητικότητας 4-8m3, το οποίο έχει όλa τα πλεονεκτήματα ενός κλασικού οχήματος τύπου πρέσας της KAOUSSIS και επιπλέον τη δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

Α ΜΗΕ ΑΕ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Α ΜΗΕ ΑΕ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Α ΜΗΕ ΑΕ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΡΟΧΗΛΑΤΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΞΑΦΘΟΡΙΟΥΧΟΥ ΘΕΙΟΥ ( SF6 ) Α. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. Η παραπάνω µονάδα θα έχει σαν κύριο σκοπό:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2009: ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2009: ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2009: ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ST 006 ΜΠΟΥΛΟΝΙ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ Μπουλόνι αγκύρωσης σε μορφή βίδας που προσδένει την κατασκευή, χωρίς να γίνονται ορατές οι αλυσίδες (ενώνονται κάτω από την κατασκευή). Με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 14-01-03-02 14 Επεμβάσεις (επισκευές ενισχύσεις) 01 Κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα 03 Διάτρηση Σκυροδέματος 02 Διάτρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΩΤΟΙ ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΙΚΟΙ ΕΚΣΚΑΦΕΙΣ

ΠΛΩΤΟΙ ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΙΚΟΙ ΕΚΣΚΑΦΕΙΣ ΠΛΩΤΟΙ ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΙΚΟΙ ΕΚΣΚΑΦΕΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ - ΜΟΝΤΕΛΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Οι πλωτοί αναρροφητικοί εκσκαφείς αποτελούν ειδικές δοµικές µηχανές οι οποίες χρησιµοποιούνται αποκλειστικά σε

Διαβάστε περισσότερα

τα υδραυλικά ωστήρια αντισταθµίζουν αυτόµατα τις ''ανοχές της βαλβίδας'' κατά την διάρκεια λειτουργίας του κινητήρα µε το πλεονέκτηµα της µείωσης:

τα υδραυλικά ωστήρια αντισταθµίζουν αυτόµατα τις ''ανοχές της βαλβίδας'' κατά την διάρκεια λειτουργίας του κινητήρα µε το πλεονέκτηµα της µείωσης: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Εκκεντροφόροι Oι εκκεντροφόροι κατευθύνονται µέσω ενός οδοντωτού ιµάντα. Υδραυλικά ωστήρια τα υδραυλικά ωστήρια αντισταθµίζουν αυτόµατα τις ''ανοχές της βαλβίδας'' κατά την διάρκεια λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Κεφάλαιο 4. ΚΛΙΜΑΚΕΣ Ή ΣΚΑΛΕΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΚΛΙΜΑΚΑ ή ΣΚΑΛΑ ονοµάζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ Μάθημα: Τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

SELFAC Απορριμματοδέκτης Κλειστός με Συμπιεστή

SELFAC Απορριμματοδέκτης Κλειστός με Συμπιεστή SELFAC Απορριμματοδέκτης Κλειστός με Συμπιεστή Το SELFAC της KAOUSSIS είναι η κλασική εκδοχή του κλειστού απορριμματοδέκτη με συμπιεστή, του κοινώς λεγόμενου press container, που εξασφαλίζει τη συμπίεση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΙΡΕΤΗΣ. Το ΤΕ είναι συνήθως κυλινδρικό, μπορεί όμως να είναι και κωνικό ή πρισματικό.

ΔΙΑΙΡΕΤΗΣ. Το ΤΕ είναι συνήθως κυλινδρικό, μπορεί όμως να είναι και κωνικό ή πρισματικό. ΔΙΑΙΡΕΤΗΣ ΓΕΝΙΚΑ O διαιρέτης είναι μηχανουργική συσκευή, με την οποία μπορούμε να εκτελέσουμε στην επιφάνεια τεμαχίου (TE) κατεργασίες υπό ίσες ακριβώς γωνίες ή σε ίσες αποστάσεις. Το ΤΕ είναι συνήθως

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. µελέτης : 39/ 2014 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & & ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Που οφείλεται το υδραυλικό πλήγμα και τι μπορεί να προκαλέσει; Ποιοι είναι οι τρόποι αντιμετώπισης του;

Που οφείλεται το υδραυλικό πλήγμα και τι μπορεί να προκαλέσει; Ποιοι είναι οι τρόποι αντιμετώπισης του; Που οφείλεται το υδραυλικό πλήγμα και τι μπορεί να προκαλέσει; Ποιοι είναι οι τρόποι αντιμετώπισης του; Το υδραυλικό πλήγμα οφείλεται στο απότομο σταμάτημα του αντλητικού συγκροτήματος ή στο απότομο κλείσιμο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ

ΜΗΧΑΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΕΡΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ - ΜΟΝΤΕΛΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΕΝΙΚEΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Το σκυρόδεµα αποτελείται από τσιµέντο, αµµοχάλικα, νερό, και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ Ενότητα 2.3 Κεφάλαιο 2 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας αυτής θα μπορείτε: Να αναφέρετε την αρχή λειτουργίας των πνευματικών αυτοματισμών. Να περιγράφετε τα δομικά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΛΙΕΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΠΑΧΥΡΡΕΥΣΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΑΝΤΛΙΕΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΠΑΧΥΡΡΕΥΣΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Στην Ελλάδα μόνο οι αντλίες ΕΜΗΚΑΜ έχουν Πιστοποίηση Αντιεκρηκτικότητας ΑΤΕΧ Πτερυγιοφόρες αντλίες Γραναζωτές αντλίες Αντλητικά συγκροτήματα Αντλίες κενού Βάνες εσωτερικές Ανέμες υδραυλικές ηλεκτρικές

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ. Στην Ελλάδα, μόνο οι αντλίες ΕΜΗΚΑΜ έχουν Πιστοποίηση Αντιεκρηκτικότητας ΑΤΕΧ.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ. Στην Ελλάδα, μόνο οι αντλίες ΕΜΗΚΑΜ έχουν Πιστοποίηση Αντιεκρηκτικότητας ΑΤΕΧ. Στην Ελλάδα, μόνο οι αντλίες ΕΜΗΚΑΜ έχουν Πιστοποίηση Αντιεκρηκτικότητας ΑΤΕΧ. Πτερυγιοφόρες αντλίες Ανοξείδωτες πτερυγιοφόρες αντλίες Γραναζωτές αντλίες Ανοξείδωτες γραναζωτές αντλίες Αντλητικά συγκροτήματα

Διαβάστε περισσότερα

Ζ - 4 ΜΟΝΙΜΕΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ ΓΕΝΙΚΑ 4.1

Ζ - 4 ΜΟΝΙΜΕΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ ΓΕΝΙΚΑ 4.1 Τ.Σ.Υ. ΑΡΘΡΟ Ζ-4 1 Ζ - 4 ΜΟΝΙΜΕΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ 4.1 ΓΕΝΙΚΑ 4.1.1 Το άρθρο αναφέρεται στην κατασκευή περίφραξης (Υψηλής, Μέσου Ύψους και Συνδυασμένου τύπου με στηθαίο ασφάλειας) με τρόπο που να εμποδίζει την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΣ ΓΕΡΑΝΟΣ 35 t (45 m) ΠΑΝΤΟΕΙ ΟΥΣ Ε ΑΦΟΥΣ

ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΣ ΓΕΡΑΝΟΣ 35 t (45 m) ΠΑΝΤΟΕΙ ΟΥΣ Ε ΑΦΟΥΣ ιεύθυνση Συστήµατος Μεταφοράς ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΣ ΓΕΡΑΝΟΣ 35 t (45 m) ΠΑΝΤΟΕΙ ΟΥΣ Ε ΑΦΟΥΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 1.1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Γερανός αυτοκινούµενος υδραυλικός παντοειδούς εδάφους

Διαβάστε περισσότερα

has 60 Για αληθινά καθαρές πόλεις.

has 60 Για αληθινά καθαρές πόλεις. Ο βασίζει τη λειτουργία του σε μια μεταθετή κιβωτάμαξα που υποδέχεται άνωθεν το φορτίο των απορριμματοφόρων οχημάτων, μέσω μίας κατάλληλα διαμορφωμένης εγκατάστασης. Η KAOUSSIS αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα στήριξης φωτοβολταϊκών πλαισίων σε οροφές, στέγες και πάρκα

Συστήματα στήριξης φωτοβολταϊκών πλαισίων σε οροφές, στέγες και πάρκα Συστήματα στήριξης φωτοβολταϊκών πλαισίων σε οροφές, στέγες και πάρκα Στηρίζουμε ό,τι αγαπάτε ΗΛΕΚΤΡΑ ΙΙ Σύστημα στήριξης Φ/Β πλαισίων σε επίπεδες οροφές Το σύστημα ΗΛΕΚΤΡΑ II προσαρμόστηκε στις απαιτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σχήμα 22: Αλυσίδες κυλίνδρων

Σχήμα 22: Αλυσίδες κυλίνδρων Αλυσοκινήσεις Πλεονεκτήματα ακριβής σχέση μετάδοση λόγω μη ύπαρξης διολίσθησης, η συναρμολόγηση χωρίς αρχική πρόταση επειδή η μετάδοση δεν βασίζεται στην τριβή καθώς επίσης και ο υψηλός βαθμός απόδοσης

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Ειδικότητας Αµαξωµάτων

Σχέδιο Ειδικότητας Αµαξωµάτων 89 ιδακτικοί στόχοι: Στο τέλος αυτής της διδακτικής ενότητας θα είσαι σε θέση: Να µπορείς να απεικονίζεις σε σκαρίφηµα τα κυριότερα µέρη των αµαξωµάτων. Να γνωρίζεις τη σειρά συναρµολόγησης των τµηµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑ ΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑ ΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πληροφ.: Σοφοκλής Μαυροµµάτης /νση: Γρηγορίου Ε 50 & Κ. Σφακιανάκη Χανιά Κρήτης, 73135, Τηλ.: 2821-3-41723 Fax: 2821-0-93300, www.chania.gr,

Διαβάστε περισσότερα

VERMEER BC 1000 XL Η δημοφιλέστερη θρυμματιστική μονάδα Παράγονται και διατίθενται περισσότερες από 1000 μονάδες BC1000XL ανά έτος.

VERMEER BC 1000 XL Η δημοφιλέστερη θρυμματιστική μονάδα Παράγονται και διατίθενται περισσότερες από 1000 μονάδες BC1000XL ανά έτος. VERMEER BC 1000 XL Η δημοφιλέστερη θρυμματιστική μονάδα Παράγονται και διατίθενται περισσότερες από 1000 μονάδες BC1000XL ανά έτος. Η ρυμουλκούμενη μονάδα θρυμματισμού BC1000XL είναι νέας, εξελιγμένης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Τηλέφωνο: 2421094180

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Τηλέφωνο: 2421094180 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΩΝ - ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ Ταχ.Δ/νση: Μικρασιατών 81- Μακρυνίτσης Ταχ.Κώδικας: 38333 Πληροφορίες: Αποστολία Σόφη Τηλέφωνο: 2421094180 ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Μηχανουργική Τεχνολογία Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΙΣΣΟΣ, Δ.ΔΥΜΗΣ ΑΧΑΪΑΣ 19 Ο χλμ. Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ ΤΗΛ. : 2693072111, FAX : 293071954 www.steelhouse.gr

ΑΛΙΣΣΟΣ, Δ.ΔΥΜΗΣ ΑΧΑΪΑΣ 19 Ο χλμ. Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ ΤΗΛ. : 2693072111, FAX : 293071954 www.steelhouse.gr ΑΛΙΣΣΟΣ, Δ.ΔΥΜΗΣ ΑΧΑΪΑΣ 19 Ο χλμ. Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ ΤΗΛ. : 2693072111, FAX : 293071954 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Η βαριά μεταλλική κατασκευή βρίσκεται σε άνθηση τα τελευταία χρόνια. Ο κόσμος έχει αποκτήσει οικειότητα

Διαβάστε περισσότερα

Y ΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Ηµεροµηνία: Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Y ΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Ηµεροµηνία: Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΚΤΙΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ KYT Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΡΡΑΧΙΟΥ 89 & ΚΗΦΙΣΟΥ - 104 43 ΑΘΗΝΑ Y ΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ηµεροµηνία: Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΘΕΜΑ Α Στις ερωτήσεις -4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί η σωστή απάντηση. Ένας ακίνητος τρoχός δέχεται σταθερή συνιστάμενη ροπή ως προς άξονα διερχόμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ

ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (IΙ) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Τεχνολογία Αυτοκινήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Κεφάλαιο 5. ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΛΥΨΗΣ ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ Πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Α. 30-7332.009, 30-7332.301 30-7332,401, 30-7332.501 30-7332.502, 30-7332.701 30-7332.801, 30-7332.901. 40 LIT τεμ. 50. 35 LIT τεμ.

Κ.Α. 30-7332.009, 30-7332.301 30-7332,401, 30-7332.501 30-7332.502, 30-7332.701 30-7332.801, 30-7332.901. 40 LIT τεμ. 50. 35 LIT τεμ. ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΈΡΓΟ: «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων για κοινοχρήστους χώρους Κ.Α. 30-7332.009, 30-7332.301 30-7332,401, 30-7332.501 30-7332.502, 30-7332.701 30-7332.801,

Διαβάστε περισσότερα

7.2. ΤΟΡΝΟΙ. Σχήμα 111

7.2. ΤΟΡΝΟΙ. Σχήμα 111 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι 109 7.2. ΤΟΡΝΟΙ Ο τόρνος είναι ιστορικά η αρχαιότερη ίσως εργαλειομηχανή που χρησιμοποίησε ο άνθρωπος, προερχόμενη κατά πάσα πιθανότητα από τον τροχό του αγγειοπλάστη. Στο σχήμα

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικά στοιχεία ρυμουλκούμενου κλαδοθρυμματιστή VERMEER BC230XL

Τεχνικά στοιχεία ρυμουλκούμενου κλαδοθρυμματιστή VERMEER BC230XL Τέλος, η προσφερόμενη μονάδα ενσωματώνει την μακρόχρονη εμπειρία της Vermeer στον συγκεκριμένο χώρο (64 χρόνια) καθώς και όλες τις τεχνολογικές εξελίξεις του κλάδου. Η εν λόγω μονάδα θα εκτεθεί / επιδειχθεί

Διαβάστε περισσότερα

2. Ρυθμιστές Πίεσης Καυσίμου (Fuel Pressure Regulator) Ειδικά εξελιγμένος ρυθμιστής για Turbo & Ατμοσφαιρικούς κινητήρες.

2. Ρυθμιστές Πίεσης Καυσίμου (Fuel Pressure Regulator) Ειδικά εξελιγμένος ρυθμιστής για Turbo & Ατμοσφαιρικούς κινητήρες. 1. Δοχεία Παροχής Καυσίμου (Fuel Surge Tanks) Τα κορυφαία Δοχεία καυσίμου της Nuke Performance, συνδυάζουν την εξαιρετική ποιότητα και την αξιοπιστία, με τη σωστή σχεδίαση & εμφάνιση. Πίσω από την κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΥΨΩΤΙΚΕΣΜΗΧΑΝΕΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ο : ΓΕΡΑΝΟΙ / ΓΕΡΑΝΟΓΕΦΥΡΕΣ

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΥΨΩΤΙΚΕΣΜΗΧΑΝΕΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ο : ΓΕΡΑΝΟΙ / ΓΕΡΑΝΟΓΕΦΥΡΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΥΨΩΤΙΚΕΣΜΗΧΑΝΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ο : ΓΕΡΑΝΟΙ / ΓΕΡΑΝΟΓΕΦΥΡΕΣ Σχήµα 7.1: Γερανοφόρα οχήµατα Σχήµα 7.2: Εφαρµογή στην αεροναυπηγική Σχήµα 7.3: Εφαρµογή στην αεροναυπηγική Σχήµα 7.4: Εφαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

Πράσινη θερµότητα Ένας µικρός πρακτικός οδηγός

Πράσινη θερµότητα Ένας µικρός πρακτικός οδηγός Πράσινη θερµότητα Ένας µικρός πρακτικός οδηγός Αν δεν πιστεύετε τις στατιστικές, κοιτάξτε το πορτοφόλι σας. Πάνω από τη µισή ενέργεια που χρειάζεται ένα σπίτι, καταναλώνεται για τις ανάγκες της θέρµανσης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΛΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΛΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΜΟΝΩΤΗΡΑ Μ.Τ. ΑΠΛΟ ΞΥΛΙΝΟΥ ΒΡΑΧΙΟΝΑ ΧΓ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ GR-47A Α/Α ΑΡ.ΤΙΜ ΚΩΔ.ΥΛΙΚ ΤΥΠΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΑΡΟΣ Η X Ψ (kg) 1 3126 430014006 1Α 210 160 55 2,315 2 3133 430016519 3Β 280 55 45 2,3 3 3130 430014043

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑ ΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΧΡΗΣΗ 2012) ΦΟΡΕΑΣ: ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 73.800,0 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ. Άρθρο 2 ο. Ισχύουσες ιατάξεις

ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑ ΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΧΡΗΣΗ 2012) ΦΟΡΕΑΣ: ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 73.800,0 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ. Άρθρο 2 ο. Ισχύουσες ιατάξεις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑ ΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΧΡΗΣΗ 2012) ΦΟΡΕΑΣ: ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 73.800,0 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Άρθρο 1 ο.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦ.9 ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ. Σύγχρονη Εργονοµία

ΚΕΦ.9 ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ. Σύγχρονη Εργονοµία ΚΕΦ.9.9- ΟΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ ΤΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ 9.ΙΙ.- ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΡΣΗΣ ΦΟΡΤΙΩΝ Σύγχρονη Εργονοµία 1 Αυτόµατος Προσδιορισµός Ορίων Ανύψωσης ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΠΟ ΕΚΤΗ ΑΝΥΨΩΣΗ ΦΟΡΤΙΟΥ ΑΠΌ

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα και Μέθοδοι Δόνησης

Συστήματα και Μέθοδοι Δόνησης ΠΩΣ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΝΗΤΗ ITALVIBRAS Συστήματα και Μέθοδοι Δόνησης Τα συστήματα στα οποία χρησιμοποιείται η δόνηση μπορούν να χωριστούν στις εξής κατηγορίες: Συστήματα ελεύθερης ταλάντωσης, τα οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΡΙΘ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΡΙΘ. Μ Ε Λ Ε Τ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α Σ Κ Α Δ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Τ Ω Ν ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: α) Τεχνική Έκθεση - Μελέτη β) Ενδεικτικός Προϋπολογισμός γ) Τεχνικές Προδιαγραφές ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΜΕΛΕΤΗ Η μελέτη αυτή αφορά

Διαβάστε περισσότερα

Υδραυλικοί Κινητήρες. Συνδυασμός υδραυλικής αντλίας και υδραυλικού κινητήρα σε ένα υδραυλικό σύστημα μετάδοσης. Σύμβολο υδραυλικής αντλίας

Υδραυλικοί Κινητήρες. Συνδυασμός υδραυλικής αντλίας και υδραυλικού κινητήρα σε ένα υδραυλικό σύστημα μετάδοσης. Σύμβολο υδραυλικής αντλίας Υδραυλικοί Κινητήρες Σύμβολο υδραυλικής αντλίας Σύμβολο υδραυλικού κινητήρα Συνδυασμός υδραυλικής αντλίας και υδραυλικού κινητήρα σε ένα υδραυλικό σύστημα μετάδοσης. Παναγιώτης Ματζινός, Χημικός Μηχανικός,

Διαβάστε περισσότερα

Η κατάσταση λειτουργίας του συμπλέκτη χαρακτηρίζεται από το λόγο στροφών εξόδου εισόδου:

Η κατάσταση λειτουργίας του συμπλέκτη χαρακτηρίζεται από το λόγο στροφών εξόδου εισόδου: 3 ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ ΣΤΡΟΦΩΝ Ο μετατροπέας στροφών, ή όπως έχει καθιερωθεί συμπλέκτης, μεταδίδει ροπή μεταξύ του σφονδύλου του κινητήρα και του άξονα εισόδου του κιβωτίου ταχυτήτων, επιτρέποντας την περιστροφή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΕ ΕΠΟΞΕΙ ΙΚΕΣ ΡΗΤΙΝΕΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΞΕΥΟΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ

ΟΡΘΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΕ ΕΠΟΞΕΙ ΙΚΕΣ ΡΗΤΙΝΕΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΞΕΥΟΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ ΟΡΘΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΕ ΕΠΟΞΕΙ ΙΚΕΣ ΡΗΤΙΝΕΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΞΕΥΟΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ Γενικά: Οι συχνότερες επισκευές ενίσχυσης έχουν ως υλικά συγκόλλησης των ρωγµών του σκυροδέµατος τις εποξειδικές

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ μάτων έτους 2013

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ μάτων έτους 2013 AΡ.ΜΕΛ. 72 /2013 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 58.420,00 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 71.856,60 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 4. ΣΥΓΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Επισκευή & συντήρηση σωλήνων

Επισκευή & συντήρηση σωλήνων Επισκευή & συντήρηση σωλήνων Ευρεία γκάμα από μία πηγή. Μοναδικός ανθεκτικός σχεδιασμός. Γρήγορη και αξιόπιστη απόδοση. Τύπος μοντέλων Σελίδα Πρέσες δοκιμής κυκλωμάτων 2 9.2 Ψύκτες σωλήνων 2 9.3 Αντλίες

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία Νο 13 ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Εργασία Νο 13 ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) Εργασία Νο 13 ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Περίληψη Στην παρούσα εργασία εξετάζονται βλάβες από το σεισμό της Αθήνας του 1999 σε κτίρια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 5 η ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ Ι ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΜΕΤΡHΣΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΙΑΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΣΙΜΕΝΤΕΝΕΣΕΙΣ

ΑΣΚΗΣΗ 5 η ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ Ι ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΜΕΤΡHΣΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΙΑΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΣΙΜΕΝΤΕΝΕΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ MΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝ. ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & Υ ΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 9, 157 80 ΖΩΓΡΑΦΟΥ, ΑΘΗΝΑ NATIONAL TECHNICAL

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Ισοζύγιο µηχανικής ενέργειας

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Ισοζύγιο µηχανικής ενέργειας ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Συστήµατα µεταφοράς ρευστών Ισοζύγιο µηχανικής ενέργειας Η αντίσταση στην ροή και η κίνηση ρευστών µέσα σε σωληνώσεις επιτυγχάνεται µε την παροχή ενέργειας ή απλά µε την αλλαγή της δυναµικής

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα σκίασης Perfect Fit

Συστήματα σκίασης Perfect Fit Εσωτερική σκίαση Συστήματα σκίασης Perfect Fit Χειροκίνητο ρόλερ Perfect Fit PFR-M με χειρισμό ελατηρίου To Perfect Fit αποτελεί μια μοναδική επιλογή για παράθυρα και πόρτες από υλικό upvc Tο σύστημα αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΑ - ΚΟΧΛΙΕΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΑ - ΚΟΧΛΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΑ - ΚΟΧΛΙΕΣ Διαμόρφωση Σπειρώματος Το σπείρωμα δημιουργείται από την κίνηση ενός παράγοντος σχήματος (τρίγωνο, ορθογώνιο κλπ) πάνω σε έλικα που

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΠΘ ΣΥΜΒΑΣΗ 19/2005 ΣΕΙΡΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΥΠΕΠΘ ΣΥΜΒΑΣΗ 19/2005 ΣΕΙΡΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΥΠΕΠΘ ΣΥΜΒΑΣΗ 19/2005 ΣΕΙΡΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΑ ΒΑΣΗ ΤΥΠΟΥ Β (ΓΕ.010.0) Η βάση είναι χυτοσιδηρά και διαστάσεων 20 cm περίπου x 12 cm περίπου x 1 cm περίπου, και εδράζεται σε τέσσερα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΥΤΙΩΝ ΣΗΨΗΣ ΦΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ»

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΥΤΙΩΝ ΣΗΨΗΣ ΦΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ» Νέα Σμύρνη 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ι. Τόλιος ΤΗΛ.: 2132025873 FAX: 2139333836 AΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 53/15 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Α.Μ.2/2011 ΥΠΟΕΡΓΟ ΙΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΓΙΟΛΔΑΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

8. ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

8. ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 8. ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 8.1 Εκσκαφή του ορύγµατος Συνήθως ο αγωγός προβλέπεται να τοποθετείται σε όρυγµα τουλάχιστον για ένα αρχικό τµήµα του. Η εκσκαφή του ορύγµατος µπορεί να γίνεται µε χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 04-04-05-02 04 Ηλεκτροµηχανολογικές Εγκαταστάσεις Κτιρίων 04 Αποχέτευση 05 Σηµεία Επίσκεψης - Ελέγχου 02 Τάπες Καθαρισµού -

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΑΥΤΟΨΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΜΗ ΟΜΙΚΗΣ ΤΡΩΤΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ (Σηµειώσατε τις αρνητικές απαντήσεις στα ακόλουθα ερωτήµατα) ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΙΧΟΙ ΠΛΗΡΩΣΗΣ - ΧΩΡΙΣΜΑΤΑ Α1 Εξωτερικοί Τοίχοι Πλήρωσης

Διαβάστε περισσότερα

DOBLÒ WORK UP DOBLÒ WORK UP

DOBLÒ WORK UP DOBLÒ WORK UP DOBLÒ WORK UP Φτιαγμένο στα μέτρα της δουλειάς σας. Φτιαγμένο στα μέτρα της πόλης σας. Ο κατάλληλος σύμμαχος για τη δουλειά σας, το νέο Doblò Work Up είναι η ιδανική λύση για όσους χρειάζονται περισσότερο

Διαβάστε περισσότερα

Απορροή Αιχμής (l/s) Διάμετρος Σωλήνα (mm) Κλίση Σωλήνα (cm/m) Ταχύτητα (m/s) Βύθιση (m) Τμήμα δικτύου: συμβολίζεται με τους δύο ακραίους κόμβους του παρεμβάλλοντας τελεία (.), πχ. 2.3 το τμήμα ανάμεσα

Διαβάστε περισσότερα

SikaSwell Υδροδιογκούμενες προδιαμορφωμένες διατομές και σφραγιστικά συστήματα κατασκευαστικών αρμών. Innovation & Consistency.

SikaSwell Υδροδιογκούμενες προδιαμορφωμένες διατομές και σφραγιστικά συστήματα κατασκευαστικών αρμών. Innovation & Consistency. SikaSwell Υδροδιογκούμενες προδιαμορφωμένες διατομές και σφραγιστικά συστήματα κατασκευαστικών αρμών Innovation & Consistency since 1910 SikaSwell Ενεργά Συστήματα Στεγανοποίησης Για Κατασκευαστικούς Αρμούς,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ 1. ΓΕΝΙΚΑ Κεφάλαιο 8. ΗΜΟΣΙΟΙ ΧΩΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Απαραίτητη προϋπόθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. [ATLAS T50 solar tracker]

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. [ATLAS T50 solar tracker] ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ [ATLAS T50 solar tracker] Τεχνική περιγραφή T50 Greek Revision A-05 10-AUG-2010 Κύρια Χαρακτηριστικά Πλεονεκτήματα Πρωτοποριακή Σχεδίαση Στιβαρό χωροδικτύωμα για μηδενικές ταλαντώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΧΗΜΑΤΑ ΙΙ ΑΠΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ ΚΡΑΔΑΣΜΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ >

ΟΧΗΜΑΤΑ ΙΙ ΑΠΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ ΚΡΑΔΑΣΜΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ > ΟΧΗΜΑΤΑ ΙΙ Αναζήτηση σε αυτόν τον ιστότοπο ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ > ΑΠΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ ΚΡΑΔΑΣΜΩΝ Οι διαφορετικές μάζες του οχήματος, αναρτημένες και μη αναρτημένες, συνδέονται μεταξύ τους με την ανάρτηση. Αυτές οι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΙΟΝΙΑ ΤΑΙΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΑ

ΠΡΙΟΝΙΑ ΤΑΙΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΑ VII ΠΡΙΟΝΙΑ ΤΑΙΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΑ Περιεχόμενα 116 1.1. Ελαφρού τύπου πριόνια ταινίας 117 1.2. Ημιαυτόματα πριόνια με υδραυλικό φρένο 118 1.3. Ημιαυτόματα, υδραυλικά πριόνια 120 2. Εξοπλισμός για πριόνια

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα ανύψωσης καθίσματος

Σύστημα ανύψωσης καθίσματος Προϊόντα ΑμεΑ Σύστημα ανύψωσης καθίσματος Λύσεις συστημάτων ΑμεΑ freestair FREESTAIR Το σύστημα ανύψωσης καθίσματος freestair για τις σκάλες ΑΜΕΑ έχει σχεδιασθεί ειδικά για άτομα όλων των ηλικιών που αντιμετωπίζουν

Διαβάστε περισσότερα

Πλυστικά μηχανήματα για αρχή K 2.200 Balcony

Πλυστικά μηχανήματα για αρχή K 2.200 Balcony Πλυστικά μηχανήματα για αρχή K 2.200 Balcony Κατάλληλο για τον καθαρισμό μπαλκονιών. Ιδανικό για τον καθαρισμό της βεράντας και των επίπλων. Καλύτερα και γρηγορότερα αποτελέσματα από τη χρήση σφουγγαρίστρας

Διαβάστε περισσότερα

ΡΕΠΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Μ. Ε. Π. Ε.

ΡΕΠΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Μ. Ε. Π. Ε. Το εργοστάσιο SPINNER έχει έδρα την Γερµανία είναι το µεγαλύτερο Ευρωπαϊκών προδιαγραφών µε εµπειρία από το 1950 σε κατασκευή αυτόµατων (CNC) τόρνων δυο αξόνων, τριών αξόνων, τύπου revolver µε επικλινές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 6

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 6 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΘΕΡΜΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΤΡΟΒΙΛΟΜΗΧΑΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ Ι ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 6 Χρονισμός Εμβολοφόρων Κινητήρων ΑΣΚΗΣΗ 6: ΧΡΟΝΙΣΜΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Εύρεση της πυκνότητας στερεών και υγρών.

Εύρεση της πυκνότητας στερεών και υγρών. Μ4 Εύρεση της πυκνότητας στερεών και υγρών. 1 Σκοπός Στην άσκηση αυτή προσδιορίζεται πειραματικά η πυκνότητα του υλικού ενός στερεού σώματος. Το στερεό αυτό σώμα βυθίζεται ή επιπλέει σε υγρό γνωστής πυκνότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Πράσινο Ταμείο Χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015» για το έτος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια δύο (2) οικολογικών βυθιζόμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΛΛΟ ΟΜΗ Α.Β.Ε.Ε ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2010

ΜΕΤΑΛΛΟ ΟΜΗ Α.Β.Ε.Ε ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΜΕΤΑΛΛΟ ΟΜΗ Α.Β.Ε.Ε ΣΧΕ ΙΟ ΠΑΣΣΑΛΟΜΠΗΞΗΣ ΜΕ PANEL ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Φ/Β PANELS ΑΠΟ ΧΑΛΥΒΑ ΠΟΥ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕΤΑΙ ΕΝ ΘΕΡΜΩ ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΗΣ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝ ISO 1461 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΜΕΤΑΛΛΟ ΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γεωθερµικό Σύστηµα: Γεωθερµική Αντλία Θερµότητας

Γεωθερµικό Σύστηµα: Γεωθερµική Αντλία Θερµότητας Γεωθερµικό Σύστηµα: Γεωθερµική Αντλία Θερµότητας Η Αντλία Θερµότητας ανήκει στην κατηγορία των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας. Για την θέρµανση, το ζεστό νερό χρήσης και για την ψύξη, το 70-80% της ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Γραμμές για την σωστή προσαρμογή και αξιολόγηση της προσβασιμότητας μίας ξενοδοχειακής επιχείρησης για χρήση από ΑμεΑ

Κατευθυντήριες Γραμμές για την σωστή προσαρμογή και αξιολόγηση της προσβασιμότητας μίας ξενοδοχειακής επιχείρησης για χρήση από ΑμεΑ Κατευθυντήριες Γραμμές για την σωστή προσαρμογή και αξιολόγηση της προσβασιμότητας μίας ξενοδοχειακής επιχείρησης για χρήση από ΑμεΑ Μια ξενοδοχειακή επιχείρηση που θα φιλοξενεί επισκέπτες ΑμεΑ που διακινούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ: Ανδρέας Ιωάννου

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ: Ανδρέας Ιωάννου ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ 1 ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΓΕΜΙΣΤΙΚΗ 2 3 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΩΝ Ο αυτοματισμός περιλαμβάνει σχεδόν κάθε μηχανισμό ή συσκευή που ελαττώνει το ποσό

Διαβάστε περισσότερα

6. Σχηµατισµοί και όργανα γραµµής

6. Σχηµατισµοί και όργανα γραµµής 6. Σχηµατισµοί και όργανα γραµµής 6.1 Εισαγωγή Απαραίτητη προϋπόθεση για την οικονοµική εκµετάλλευση ενός σιδηροδροµικού δικτύου αποτελεί η δυνατότητα ένωσης, τοµής, διχασµού και σύνδεσης των γραµµών σε

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικές περσίδες αλουμινίου

Εξωτερικές περσίδες αλουμινίου Εξωτερική σκίαση Εξωτερικές περσίδες αλουμινίου Model 90ZEP, 90ZMP Συστήματα σκίασης περιστεφούμενων και ανυψούμενων οριζόντιων εξωτερικών περσίδων αλουμινίου, χειροκίνησης και ηλεκτροκίνησης. Συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές οδηγίες συσκευής θερµικής εκχύλισης-διήθησης για συστήµατα µικροκυµάτων

Τεχνικές οδηγίες συσκευής θερµικής εκχύλισης-διήθησης για συστήµατα µικροκυµάτων Τεχνικές οδηγίες συσκευής θερµικής εκχύλισης-διήθησης για συστήµατα µικροκυµάτων Οι πειραµατικές συνθήκες για ένα πείραµα µε µικροκύµατα εξαρτώνται από τα τεχνικά δεδοµένα της χρησιµοποιούµενης συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΑΡ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΔΑΜΑΤΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ:

ΔΕΥΑΡ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΔΑΜΑΤΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΣ ΡΕΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΙΣ ...8 ΘΗΚΕΣ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ...10 ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΘΗΚΕΣ ...13 ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΙΣ ΜΕ ΡΑΦΙΑ ...14 ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΕΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ...

ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΙΣ ...8 ΘΗΚΕΣ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ...10 ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΘΗΚΕΣ ...13 ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΙΣ ΜΕ ΡΑΦΙΑ ...14 ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΕΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ... ...8 ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΙΣ ΘΗΚΕΣ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ...10...13 ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΘΗΚΕΣ...14 ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΙΣ ΜΕ ΡΑΦΙΑ...15 ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΕΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ...15 ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΕΣ...17 ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ www.expert-tool.com 7 ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ηχο μόνωση # ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΙΔΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

ηχο μόνωση # ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΙΔΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ηχο μόνωση # ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΙΔΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Ηχομονωτικά ΗΧΟΜΟΝΩΤΙΚΟ ΜΟΛΥΒΔΟΥ ISOLfon- PB Το ISOLfon-PB είναι ένα σύνθετο ηχομονωτικό φύλλο αποτελούμενο από δύο φύλλα αφρώδους πολυαιθυλενίου, πάχους

Διαβάστε περισσότερα

GEMAK ANGELOS SOTIRAS

GEMAK ANGELOS SOTIRAS ΑΝΤΙΠΛΗΓΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΙΚΤΥΩΝ Η εταιρία GEMAK σχεδίασε µια σειρά προϊόντων για την αποτελεσµατική και ολοκληρωµένη αντιµετώπιση του φαινοµένου του πλήγµατος στα υδραυλικά δίκτυα. Με τον όρο υδραυλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ- Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΟΛΥΜΠΙΑ Α ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ- ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ Α ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Κυριακή, 0 Μαΐου 05 Ώρα : 0:0 - :00 ΘΕΜΑ 0 (µονάδες

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΚΤΑΓΩΝΟΥ ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΟΥ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΔΕΚΤΗ

Α) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΚΤΑΓΩΝΟΥ ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΟΥ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΔΕΚΤΗ Α) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΚΤΑΓΩΝΟΥ ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΟΥ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΔΕΚΤΗ Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή αφορά την προμήθεια πέντε (5) καλαθιώνκάδων απόθεσης ελαφρών απορριμμάτων διερχόμενων πεζών, που θα τοποθετηθούν

Διαβάστε περισσότερα

Ενέσιμα Συστήματα Σωληνώσεων SikaFuko Μοναδικές Λύσεις Στεγανοποίησης για Κατασκευαστικούς Αρμούς. Innovation & Consistency.

Ενέσιμα Συστήματα Σωληνώσεων SikaFuko Μοναδικές Λύσεις Στεγανοποίησης για Κατασκευαστικούς Αρμούς. Innovation & Consistency. Ενέσιμα Συστήματα Σωληνώσεων SikaFuko Μοναδικές Λύσεις Στεγανοποίησης για Κατασκευαστικούς Αρμούς Innovation & Consistency since 1910 SikaFuko Συστήματα Σωληνώσεων με Δυνατότητα Εισπίεσης Ενεμάτων με Αποδεδειγμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΑΙΘΠΑ - ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΧΩΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΑμεΑ

ΥΠΑΙΘΠΑ - ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΧΩΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΑμεΑ ΥΠΑΙΘΠΑ - ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΧΩΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΑμεΑ (Με δύο όμοιους ανακλινόμενους χειρολισθήρες) ΓΕΝΙΚΑ: Απαραίτητη προϋπόθεση για να

Διαβάστε περισσότερα

Υπεράκτιοι Αιολικοί Σταθμοί IENE 2009 Αθήνα

Υπεράκτιοι Αιολικοί Σταθμοί IENE 2009 Αθήνα Υπεράκτιοι Αιολικοί Σταθμοί IENE 2009 Αθήνα Παναγιώτης Χαβιαρόπουλος Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός tchaviar@cres.gr Κυριάκος Ρώσσης Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός kros@cres.gr Η ομιλία περιλαμβάνει: Η κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 26.15 ΣΥΝΘΕΤΟ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗΣ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 26.15 ΣΥΝΘΕΤΟ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗΣ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 26.15 ΣΥΝΘΕΤΟ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗΣ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ Ενδεικτικές διαστάσεις οργάνου Απαιτήσεις ασφαλείας Πλάτος 6900mm Απαιτούμενος χώρος 10150Χ10500mm Μήκος 8000mm Μέγιστο Ύψος Πτώσης 1550 mm Ύψος

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση Νέων Ανελκυστήρων

Εγκατάσταση Νέων Ανελκυστήρων Ανελκυστήρες Εγκατάσταση Νέων Ανελκυστήρων Μηχανικοί Ανελκυστήρες Ανελκυστήρες Αυτοκινήτων ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΝΈΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΉΡΩΝ Υδραυλικοί Ανελκυστήρες Στο χώρο της εγκατάστασης χρησιμοποιούμε πάντα δικές μας

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια στις µεταφορές Φορτίων

Ασφάλεια στις µεταφορές Φορτίων Ασφάλεια στις µεταφορές Φορτίων Κώστας Πούλιος, ιπλ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Παράρτηµα Θεσσαλονίκης ΕΛΙΝΥΑΕ 1. Εισαγωγή. Η ασφαλής µεταφορά όλων των φορτίων και όχι αποκλειστικά των επικίνδυνων - αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα