ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗ ΙΑΤΡΗΣΗ- ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗ ΙΑΤΡΗΣΗ- ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ"

Transcript

1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗ ΙΑΤΡΗΣΗ- ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 1.1 Εισαγωγή Η ιστορική περίοδος της πετρελαϊκής βιοµηχανίας ξεκίνησε το 1859 στην περιοχή Titusville της Pennsylvania, όταν για πρώτη φορά το πετρέλαιο βγήκε από ένα πηγάδι βάθους 69,5 ποδιών (~21 µέτρων) υπό µορφή πίδακα. Πριν το γεγονός αυτό µεγάλος αριθµός πηγαδιών είχαν ορυχθεί για παραγωγή νερού ή νάφθας για στεγανοποιήσεις, φωτισµό ή και ιατρικές χρήσεις. Η όρυξη των πηγαδιών βασιζόταν σε ένα απλό κρουστικό σύστηµα, το οποίο περιελάµβανε ένα ογκώδες κοπίδι όµοιο µε σµίλη γλύπτη που, µέσω µιας βαριάς ράβδου, συνδεόταν στην επιφάνεια µε δοκό κινούµενη κατά την κατακόρυφη διεύθυνση. Η θραύση του πετρώµατος γινόταν µε την απότοµη πτώση του κοπιδιού. Η αποκοµιδή των θρυµµάτων, η οποία έπρεπε να γίνεται κατά διαστήµατα, ακολουθούσε περίπου την ακόλουθη διαδικασία: Το πηγάδι γέµιζε νερό και ένα λασπώδες µίγµα προέκυπτε από το νερό και τα θρύµµατα. Ένα κυλινδρικό εργαλείο που έφερε στο ένα άκρο υποτυπώδη βαλβίδα κατέβαινε στον πυθµένα κενό, γέµιζε µε το λασπώδες µίγµα, η βαλβίδα έκλεινε και το εργαλείο ανελκύετο στην επιφάνεια. Το 1900 ο Antony Lucas κατέδειξε την αποτελεσµατικότητα της περιστροφικής διάτρησης µε την ανακάλυψη του κοιτάσµατος Spindeltop στο Texas. Ήταν ο πρώτος που συνδύασε τη χρήση της περιστροφικής διάτρησης µε τη συνεχή εισπίεση λάσπης. Από τότε η τεχνολογία της περιστροφικής διάτρησης έχει αποκτήσει τεράστια εφαρµογή παγκοσµίως και έχει ενσωµατώσει σηµαντικά τεχνολογικά επιτεύγµατα. Στην περιστροφική διάτρηση χρησιµοποιούνται τρίκωνα κοπτικά άκρα το οποία φέρουν δόντια ή κοπτικά άλλου τύπου, όπως αδαµαντοκορώνες και πολυκρυσταλλικά αδαµαντοτρύπανα (Polycrystalline Diamond Compacts-PDC). Η αποσύνθεση του πετρώµατος γίνεται µε ταυτόχρονη περιστροφή του κοπτικού και άσκηση πίεσης επί αυτού. Γενικώς, το κοπτικό περιστρέφεται µε την περιστροφή ολόκληρης της διατρητικής στήλης (διατρητικών στελεχών και αντιβάρων) µέσω της περιστροφικής τράπεζας η οποία εδράζεται επί της υποδοµής του γεωτρυπάνου. Η δύναµη (βάρος) επί του κοπτικού ασκείται µέσω στελεχών µε µεγάλο πάχος τοιχωµάτων (αντιβάρων και βαριών στελεχών), τα οποία τοποθετούνται στη διατρητική στήλη αµέσως πάνω από το κοπτικό άκρο. Σοβαρό πλεονέκτηµα αποτελεί η συνεχής κυκλοφορία ρευστού το οποίο εισπιέζεται µέσω της διατρητικής στήλης και του κοπτικού και µεταφέρει τα θρύµµατα στην επιφάνεια, έτσι ώστε το µέτωπο κοπής (επαφή κοπτικού-πετρώµατος) να είναι συνεχώς ελεύθερο από τα προκύπτοντα θρύµµατα. Η µεταφορά των θρυµµάτων γίνεται µέσω του δακτυλίου της γεώτρησης (διάκενο µεταξύ διατρητικής στήλης και τοιχωµάτων γεώτρησης). Το ρευστό που επιστρέφει στην επιφάνεια ακολουθεί διαδικασία καθαρισµού και επανάχρησης. Όλα τα ανωτέρω εξετάζονται διεξοδικά στα επόµενα Κεφάλαια. 1.2 Περιστροφικό γεωτρύπανο Το περιστροφικό γεωτρύπανο (σχήµα 1.1) είναι µια σύνθετη συνδεσµολογία µηχανικών µερών που πρέπει να εξυπηρετεί τις παρακάτω λειτουργίες: 1

2 Εφαρµογή βάρους επί του κοπτικού Περιστροφή του κοπτικού Κυκλοφορία του ρευστού διάτρησης Βοηθητικές µετακινήσεις του εξοπλισµού που βρίσκεται στο υπέδαφος Καταγραφή και έλεγχο των παραµέτρων της διάτρησης Ασφάλεια λειτουργίας του εξοπλισµού και εκτέλεσης του έργου 1. Πύργος (Derrick) 2. Κινητήρες (Engines) 3. Βαρούλκο (Drawworks) 4. Αντλίες λάσπης (Mud pump) 5. Σταθερό σύστηµα τροχαλιών (Crown block) 6. Κινητό σύστηµα τροχαλιών (Traveling block) 7. Άγκιστρο (Hook) 8. Περιστρεπτός τροφοδότης (Swivel) 9. 4/γωνικό ή 6/γωνικό στέλεχος (Kelly) 10. Περιστροφική τράπεζα (Rotary table) 11. Αποτροπέας εκρήξεων (Blowout preventers) 12. ιατρητικά στελέχη (Drillpipe) 13. Αντίβαρα (Drill collar) 14. Κοπτικό άκρο (Bit) 15. Τσιµεντωµένη σωλήνωση (Cemented casing) 16. Κόσκινα καθαρισµού λάσπης (Shale shaker) 17. εξαµενές λάσπης (Mud tanks) 18. Στήριγµα 3 διαδοχικών διατρητικών στελεχών (Stand of 3joints of pipe) 19. Μικρή οπή στήριξης kelly ( Rathole where kelly is kept during tripping) 20. Λεπτοµέρεια περιστροφ. τράπεζας (Close-up of rotary table) Σχήµα 1.1. Σχηµατική διάταξη περιστροφικού γεωτρυπάνου ξηράς 2

3 Λεπτοµέρειες ορισµένων µερών του γεωτρητικού εξοπλισµού παρουσιάζονται και στο σχήµα 1.2. Σταθερό σύστηµα τροχαλιών (Crown block) Συρµατόσχοινο (Drilling line) Κινητό σύστηµα τροχαλιών (Traveling block) Άγκιστρο (Hook) Περιστρεπτός τροφοδότης (Swivel) Περιστροφική τράπεζα (Rotary table) Βαρούλκο (Drawworks) Αντλίες λάσπης (Mud pumps) Σχήµα 1.2. Λεπτοµέρειες µερών του γεωτρυπάνου Τα περιστροφικά γεωτρύπανα διακρίνονται σε χερσαία (onshore) και θαλάσσια γεωτρύπανα (offshore). Στα χερσαία γεωτρύπανα οι κύριες σχεδιαστικές παράµετροι αφορούν στη δυνατότητα (ευκολία) µεταφοράς τους και το µέγιστο βάθος λειτουργίας τους. ιακρίνονται, εποµένως σε συµβατικά (conventional) και κινητά (mobile). Στα συµβατικού τύπου γεωτρύπανα ο πύργος «στήνεται» επί τόπου. Στις περισσότερες περιπτώσεις µένει πάνω από τη πηγάδι και µετά την ολοκλήρωση της γεώτρησης. Εντούτοις, το υψηλό κόστος 3

4 επέβαλλε την κατασκευή χερσαίων γεωτρυπάνων µε πύργους µεταφερόµενους και επαναχρησιµοποιούµενους. Τµήµατα των νέου τύπου γεωτρυπάνων αποσυνδέονται και µεταφέρονται στη θέση επιλογής όπου και συναρµολογούνται εκ νέου. Στα κινητά εντάσσονται τα αρθρωτά (jackknife) και τα αυτοµεταφερόµενα (self portable). Το αρθρωτό γεωτρύπανο (σχήµα 1.3) συναρµολογείται µε πύρους επί του εδάφους και ακολούθως ανυψώνεται σαν ενιαία µονάδα. Τα αυτοµεταφερόµενα γεωτρύπανα (σχήµα 1.4), τα οποία είναι κατάλληλα για µέσου βάθους γεωτρήσεις, είτε φέρονται επί τροχοφόρων ή ερπυστριοφόρων συστηµάτων, είτε ρυµουλκούνται. Μαζί µε τον πύργο φέρονται και τα άλλα µέρη του γεωτρυπάνου όπως κινητήρες και ανυψωτικοί µηχανισµοί. Σχήµα 1.3. Αρθρωτό χερσαίο γεωτρύπανο Σχήµα 1.4. Αυτοµεταφερόµενο χερσαίο γεωτρύπανο Οι κύριες παράµετροι σχεδιασµού των θαλάσσιων γεωτρυπάνων είναι το µέγιστο βάθος νερού όπου µπορούν να λειτουργήσουν και η ευκολία µεταφοράς. ιακρίνονται σε σταθερές κατασκευές [εδραζόµενες επί του πυθµένα (bottom support)] και σε πλωτές (floating). Οι σταθερές εξέδρες εµφανίζουν περιορισµένες κινήσεις υπό την επίδραση του κυµατισµού και των θαλάσσιων ρευµάτων. Είτε συνδέονται µε τον πυθµένα της θάλασσας µε πασσάλους που εισχωρούν σ αυτόν, είτε στηρίζονται πάνω του µε επίπεδη θεµελίωση. Οι πρώτες είναι µεταλλικά χωροδικτυώµατα ευρύτερα γνωστά ως jackets, οι δεύτερες αναφέρονται ως πλατφόρµες βαρύτητας και κατασκευάζονται από οπλισµένο σκυρόδεµα. Στις πλωτές κατασκευές ανήκουν οι πλωτές ηµιβυθιζόµενες πλατφόρµες (semisubmersible) και τα γεωτρητικά σκάφ η (drill-ship). Οι πλατφόρµες βαρύτητας, λόγω των µεγάλων διαστάσεων και του µεγάλου βάρους δεν χρειάζονται πρόσθετα µέσα συγκράτησης. Για παράδειγµα, η πλατφόρµα βαρύτητας 4

5 CONDEEP η οποία έχει τοποθετηθεί στο πεδίο Brent της Β. Θάλασσας σε βάθος νερού 145 µέτρα, έχει στη βάση διατεταγµένα 16 κατακόρυφα κυλινδρικά σώµατα διαµέτρου 20 µέτρων και ύψους 50 µέτρων, που χρησιµοποιούνται ως αποθηκευτικοί χώροι ή χώροι ερµατισµού. Η θεµελίωση και οι τρεις πυλώνες είναι κατασκευασµένα από οπλισµένο σκυρόδεµα. Το συνολικό της βάρος κυµαίνεται από t έως t ανάλογα τον ερµατισµό. Οι εξέδρες τύπου jacket (σχήµα 1.5 και 1.6) θεµελιώνονται στον πυθµένα µε πασσάλους που διέρχονται µέσα από κοίλα κυλινδρικά στοιχεία στήριξης του χωροδικτυώµατος, τα οποία όµως διατάσσονται και περιµετρικά για την εξασφάλιση της στήριξης. Ανάλογης µορφής είναι οι εξέδρες στον Πρίνο (Θάσο ς) σε βάθος θάλασσα ς 45 µέτρων, ενώ οι πάσσαλοι έχουν εισχωρήσει στον πυθµένα κατά 50 µέτρα. Οι µεγαλύτερες σε µέγεθος τέτοιες πλατφόρµες είναι οι COGNAT και BULLWINKLE εγκατεστηµένες στον κόλπο του Μεξικού σε βάθος νερού 315 και 415 µέτρα αντίστοιχα. Οι εγκαταστάσεις αυτές µπορεί να είναι είτε αυτοδύναµες, δηλαδή να φέρουν όλο τον απαραίτητο εξοπλισµό για τις εργασίες της διάτρησης επί αυτών, καθώς και τα απαραίτητα καταλύµατα και τους χώρους δραστηριότητας του προσωπικού, είτε υποστηριζόµενες, οπότε µέρος του γεωτρητικού εξοπλισµού ή/και της εστίασης του προσωπικού βρίσκεται σε συνοδευτικό πλωτό. Σχήµα 1.5. Εξέδρα τύπου jacket (αυτοδύναµη) Σχήµα 1.6. Εξέδρα τύπου jacket (υποστηριζόµενη) Οι εξέδρες τύπου jackup (σχήµα 1.7) είναι οι ευρύτερα χρησιµοποιούµενες σήµερα κατασκευές για την όρυξη υποθαλάσσιων γεωτρήσεων. Αποτελούνται από µια κατασκευή τύπου φορτηγίδας (µπάρτζας) και τρεις ή πέντε πυλώνες (πόδια) οι οποίοι, όταν εκτείνονται, στηρίζουν το πλωτό µέρος. Η κατασκευή είναι πλήρως αυτοδύναµη (φέρει όλο τον απαιτούµενο εξοπλισµό για τις εργασίες και το προσωπικό επί αυτής) και συνοδεύεται από ένα εφεδρικό πλοιάριο για λόγους ασφαλείας. To jackup ρυµουλκείται, µε ανυψωµένους τους πυλώνες, στη θέση του έργου. Οι πυλώνες κατέρχονται, εδράζονται επί του πυθµένα και το πλωτό µέρος ανυψώνεται στον αέρα. Μετά το πέρας της διάτρησης, οι πυλώνες ανυψώνονται εκ νέου και η εξέδρα ρυµουλκείται σε νέα θέση. 5

6 Σχήµα 1.7. Εξέδρα τύπου jackup Σχήµα 1.8. Πλωτή ηµιβυθιζόµενη πλατφόρµα Σχήµα 1.9. Γεωτρητικό σκάφος Οι ηµιβυθιζόµενες πλατφόρµες (semi-submersibles) (σχήµα 1.8) αποτελούν τη γνωστότερη εξέλιξη στις πλωτές εξέδρες. ιακρίνονται σε δύο µεγάλες κατηγορίες: µε πολλαπλές γάστρες (multi-hull) ή πολλαπλούς πυλώνες (multi-legs). Μεταφέρονται στη θέση του έργου ρυµουλκούµενες ή αυτοπροωθούµενες, µε τους πυλώνες εκτός νερού. Φέρουν έλικες πρόωσης για κίνηση και ρύθµιση της ακριβούς θέσης της εξέδρας πάνω από τη θέση της γεώτρησης, ανάλογα µε τον κυµατισµό και τα θαλάσσια ρεύµατα. Έχουν καλύτερη δυναµική συµπεριφορά σε κυµατισµούς έναντι των γεωτρητικών σκαφών, µεγάλη επιφάνεια καταστρώµατος και υψηλή ταχύτητα µεταφοράς (7-10 κόµβοι). Το κόστος κατασκευής και 6

7 συντήρησης όµως είναι υψηλό και παρουσιάζουν µειωµένες δυνατότητες διέλευσης από τις διώρυγες Σουέζ και Παναµά στην περίπτωση διηπειρωτικής µεταφοράς. Τα γεωτρητικά σκάφη (drill-ships) (σχήµα 1.9) είναι συµβατικά πλοία εφοδιασµένα µε τον απαραίτητο γεωτρητικό εξοπλισµό και σύστηµα αγκύρωσης πολλαπλών κλάδων, που επιτρέπει τον προσανατολισµό κατά τη διεύθυνση πρόσπτωσης των κυµάτων, µε στόχο τη µείωση των κινήσεων. Αυτό επιτυγχάνεται µε κυλιόµενη έδραση του γεωτρυπάνου που επιτρέπει την περιστροφή του κατά τον κατακόρυφο άξονά του. 1.3 Το σύστηµα ανάρτησης, καθέλκυσης και ανέλκυσης της διατρητικής στήλης Οι λειτουργίες του συστήµατος είναι η ανέλκυση και η καθέλκυση της διατρητικής στήλης, της σωλήνωσης ή άλλου βοηθητικού εξοπλισµού από και προς τη γεώτρηση. Περιλαµβάνει τον πύργο και την υποδοµή του γεωτρυπάνου, το σταθερό και το κινητό σύστηµα τροχαλιών και το βαρούλκο. Η σχηµατική απόδοση του συστήµατος παρουσιάζεται στο σχήµα Σταθερό σύστηµα τροχαλιών (Crown block) Κινούµενο συρµατόσχοινο (Fast line) Σταθερό συρµατόσχοινο (Dead line) Κινητό σύστηµα τροχαλιών (Traveling block) Βαρούλκο (Drawworks) Αγκύρωση (Anchor) Καρούλι συρµατοσχοίνου (Storage reel) Ένδειξη φορτίου (Load indicator) (α) ιάταξη και ορολογία συστήµατος ανέλκυσης και καθέλκυσης της διατρητικής στήλης (β) Ανάλυση δυνάµεων πάνω στο κινητό σύστηµα τροχαλιών (traveling block) (γ) Ανάλυση δυνάµεων πάνω στο σταθερό σύστηµα τροχαλιών (crown block) Σχήµα Σχηµατική απόδοση του συστήµατος ανέλκυσης και καθέλκυσης Από τις λειτουργίες, οι κύριες, οι οποίες πραγµατοποιούνται σε συνεχή βάση, είναι: α. Η συναρµολόγηση των διατρητικών στελεχών ή, άλλως, η πρόσθεση διατρητικών στελεχών στη διατρητική στήλη καθώς η όρυξη του πηγαδιού εξελίσσεται. Η λειτουργία αυτή αποδίδεται παραστατικά στο σχήµα Για λόγους καλύτερης κατανόησης των χειρισµών της διατρητικής στήλης παρατίθ εται το σχήµα 1.12 το οποίο δίδει την εξέλιξη της διάτρησης κατά φάσεις. Κάθε φάση αναλύεται ακολούθως στα σχετικά Κεφάλαια. Θα πρέπει να αναφερθεί, επιγραµµατικά, και στο παρόν Κεφάλαιο, ότι πριν την εγκατάσταση του γεωτρυπάνου, ανοίγεται µια µεγάλη σε διάµετρο οπή οδηγός (conductor), η οποία επενδύεται µε σωλήνωση και τσιµεντώνεται το διάκενο µεταξύ σωλήνωσης και τοιχωµάτων της οπής. Η οπή οδηγός υποδέχεται τα άγκιστρα των σωληνώσεων, µε τις οποίες επενδύεται το εσωτερικό της γεώτρησης, και το µηχανισµό 7

8 ασφαλείας. Η διάτρηση ξεκινά µε διάµετρο µικρότερη αυτής της οπής οδηγού και προχωρεί µέχρι κάποιου βάθους. Το τµήµα που έχει διατρυθεί, σωληνώνεται και τσιµεντώνεται το διάκενο µεταξύ σωλήνωσης και τοιχωµάτων του πηγαδιού. Οµοίως διεξάγεται η όρυξη και των τµηµάτων που ακολουθούν, έως το τελικό βάθος. Η γεώτρηση αποκτά τηλεσκοπικό σχήµα (σε τοµή), µειούµενης διαµέτρου αυξανοµένου του βάθους. Καθέλκυση νέου στελέχους στη µικρή οπή στήριξης (mousehole) Μεταφορά νέου στελέχους από τη στοίβα Αιώρηση του swivel και του kelly πάνω από τη νέο στέλεχος Σύλληψη & µεταφορά του νέου στελέχους στην κορυφή της διατρητικής στήλης Σύνδεση του νέου στελέχους & συνέχιση της διάτρησης Σχήµα Συναρµολόγηση διατρητικών στελεχών Σωλήνωση οδηγός (Conductor pipe) ιάµετρος γεώτρησης 24 Η οπή οδηγός ορύσσεται πριν την εγκατάσταση του γεωτρυπάνου ιάτρηση 17 1 / 2 Σωλήνωση 13 3 / 8 Τσιµέντωση ιάτρηση 12 1 / 4 Σωλήνωση 9 5 / 8 Σωλήνωση 7 ιάτρηση 8 1 / 2 Σχήµα Τοµή γεώτρησης ορυσσόµενη κατά φάσεις ιάτρηση 6 8

9 β. Η ανέλκυση της διατρητικής στήλης από τη γεώτρηση στην επιφάνεια για την αλλαγή τµήµατος της κατώτερης συνδεσµολογίας της (π.χ. κοπτικό, σταθεροποιητές, βαριά διατρητικά στελέχη κ.λπ.) και η καθέλκυσή της ξανά µέσα στο πηγάδι για τη συνέχιση της διάτρησης. Η διαδικασία αυτή παρουσιάζεται στο σχήµα Στο εξής οι χρόνοι αυτοί θα αναφέρονται ως χρόνοι «µανούβρας». Σχήµα Ανέλκυση και καθέλκυση διατρητικής στήλης Στον πρόσθετο βοηθητικό εξοπλισµό, για τη συγκράτηση και την ακινητοποίηση της διατρητικής στήλης κατά τις µετακινήσεις της, ανήκουν µεταξύ άλλων και οι λεγόµενες λαβές, οι οποίες είναι διαφορετικής µορφής ανάλογα τον τύπο των στελεχών στον οποίο αναφέρονται (διατρητικά στελέχη, αντίβαρα ή σωληνώσεις) (σχήµα 1.14). Σχήµα Λαβές ακινητοποίησης διατρητικών στελεχών (a), αντιβ άρων (b), σωληνώσεων (c) Παράλληλα των λειτουργιών αυτών, το σύστηµα ανάρτησης συµβάλλει στην άσκηση του βάρους επί του κοπτικού (weight on bit), κύρια παράµετρο στην πραγµατοποίηση της αποσύνθεσης του πετρώµατος. Το βάρος εξασφαλίζεται από τα αντίβαρα και τα βαριά διατρητικά στελέχη, τα οποία τοποθετούνται αµέσως επάνω από το κοπτικό άκρο. Το συνολικό βάρος της διατρητικής στήλης είναι κάθε φορά γνωστό από την καταγραφή του 9

10 φορτίου του άγκιστρου όταν το κοπτικό δεν είναι σε επαφή µε τον πυθµένα της γεώτρησης [σχήµα 1.15 (α)]. Το βάρος επί του κοπτικού είναι η διαφορά µεταξύ της πρώτης τιµής και της καταγραφής του φορτίου του άγκιστρου όταν το κοπτικό εδράζεται στον πυθµένα της γεώτρησης [σχήµα 1.15 (β)]. Ο πύργος του γεωτρυπάνου έχει ένα ιδιαίτερο ρόλο σε αυτές τις λειτουργίες, καθώς παρέχει το κατακόρυφο ύψος για την ΣΥΝΟΛΙΚΟ βάρος ανύψωση των στελεχών ή διατρητικής στήλης στο άγκιστρο Αναρτηµένο βάρος την καταβίβασή τους. Όσο = ΣΥΝΟΛΙΚΟ WOB µεγαλύτερο είναι το ύψος του πύργου, τόσο περισσότερα στελέχη µπορούν να χειριστούν ταυτόχρονα και εποµένως οι νεκροί χρόνοι µειώνονται δραστικά. Τα διατρητικά στελέχη που συνήθως χρησιµοποιούνται έχουν µήκος 27 ft ή 30 ft. (α) Κοπτικό εκτός επαφής µε τον πυθµένα ( off bottom ) Κοπτικό σε επαφή µε τον πυθµένα ( on bottom ) Βάρος επί του κοπτικού (Weight on bit WOB) Σχήµα Έλεγχος βάρους επί του κοπτικού Ανάλογα µ ε το ύψος του πύργου, τµήµατα αποτελούµενα από δύο, τρία ή και τέσσερα συναρµολογηµένα στελέχη µπορούν να διευθετηθούν ταυτόχρονα, έτσι ώστε οι µετακινήσεις της διατρητικής στήλης να γίνονται γρήγορα και αποτελεσµατικά. Επιπλέον, ο πύργος καθορίζει το µέγιστο φορτίο που µπορεί να φέρει, καθώς και την αντοχή του γεωτρυπάνου σε καταπονήσεις λόγω ανέµου. Συνήθως εξετάζεται η περίπτωση όπου όλη η διατρητική στήλη είναι εκτός πηγαδιού και στηρίζεται επί του πύργου, όπως φαίνεται και στο σχήµα 1.13, ενώ η διεύθυνση του ανέµου είναι προς την φορά στήριξης των στελεχών, οπότε, τα φορτία που προκύπτουν είναι πολύ µεγάλα. Η υποδοµή του πύργου αναλαµβάνει τα συνολικά φορτία (πύργου και περιστροφικής τράπεζας) και τα µεταφέρει στο έδαφος. Το ύψος της πρέπει να είναι ικανό για να τοποθετηθεί κάτω από αυτήν το σύστηµα ασφαλείας (αποτροπέας εκρήξεων). Η κατασκευή της υποδοµής θα πρέπει να λαµβάνει υπόψη τα χαρακτηριστικά και τις ιδιότητες του εδάφους στην περιοχή του προς εκτέλεση έργου. Το βαρούλκο είναι από τα σηµαντικότερα λειτουργικά µέρη του γεωτρυπάνου (σχήµατα 1.1 και 1.2). Με τη βοήθειά του γίνονται όλοι οι χειρισµοί της διατρητικής στήλης και των σωληνώσεων. Το βασικό του τµήµα αποτελείται από ένα τύµπανο στο οποίο µεταδίδεται η κίνηση από τους κινητήρες. Το τύµπανο φέρει ελικοειδείς αύλακες όπου περιελίσσεται το συρµατόσχοινο το οποίο διέρχεται από το σταθερό σύστηµα τροχαλιών και καταλήγει στο αποθηκευτικό καρούλι (storage reel) και την αγκύρωση (anchor), έτσι ώστε να ισοκατανέµονται τα φορτία επί όλων των σηµείων έδρασης του γεωτρυπάνου (σχήµα 1.10). (β) 10

11 Το βαρούλκο φέρει εν σειρά σύστηµα υδραυλικών και µηχανικών φρένων για την ακινητοποίησή του. 1.4 Το σύστηµα περιστροφής Το σύστηµα περιστροφής περιλαµβάνει τον περιστρεπτό τροφοδότη (swivel), το εξαγωνικό ή τετραγωνικό στέλεχος (kelly), την περιστροφική τράπεζα (rotary tabl e), τον κύριο τριβέα (ρουλεµάν) (master bushing), τα ρουλεµάν οδήγησης του kelly (kelly drive bushing), και τη διατρητική στήλη (drill string) (σχήµα 1.16). Περιστρεπτός τροφοδότης (swivel) Μηχανισµός περιστροφής (rotary drive) Σωλήνας λάσπης (hose) 4/γωνικό ή 6/γωνικό στέλεχος (kelly) Ρουλεµάν οδήγησης kelly Περιστροφική τράπεζα (rotary table) ιατρητικό στέλεχος (drill pipe) Αντίβαρα (drill collars) Κοπτικό (bit) Σχήµα Σχηµατική παρουσίαση του συστήµατος περιστροφής Σχήµα Περιστρεπτός τροφοδότης Ο περιστρεπτός τροφοδότης (σχήµα 1.17) συνδέεται µε το 4/γωνικό ή 6/γωνικό στέλεχος και αναρτάται από το άγκιστρο. Είναι το πρώτο περιστρεφόµενο τµήµα του συστήµατος και έχει τρεις βασικές λειτουργίες: 1. Αποτρέπει τη µεταφορά της περιστροφής στα µέρη του εξοπλισµού που είναι υπεράνω του άγκιστρου. Αυτό εξασφαλίζεται µε την περιστροφή µόνο του µισού κατώτερου τµήµατος του τροφοδότη. 2. Φέρει το βάρος της διατρητικής στήλης αφού επ αυτού συναρµολογείται το kelly και ακολουθεί η υπόλοιπη διατρητική στήλη. 3. Μέσω του τροφοδότη (ως εκ τούτου και το όνοµα) εισπιέζεται το ρευστό διάτρησης εντός του kelly και της διατρητικής στήλης. Tο kelly, είναι το πρώτο στέλεχος της διατρητικής στήλης και έχει 4/γωνική η 6/γωνική διατοµή. Αναλυτικά στοιχεία για το kelly και τα στελέχη δίδονται στο Κεφάλαιο του σχεδιασµού της διατρητικής στήλης. Η ροπή στρέψης µεταδίδεται στο kelly µέσω των ρουλεµ άν οδήγησης τα οποία προσαρµόζονται µέσα στην περιστροφική τράπεζα (σχήµα 1.18). 11

12 Η περιστροφική τράπεζα (σχήµα 1.18) φέρει τον κύριο τριβέα ο οποίος περιστρέφεται και στο άνοιγµά του εδράζονται τα ρουλεµάν οδήγησης του Kelly. Οι διαστάσεις του ανοίγµατος πρέπει να είναι ικανές για να διευκολύνεται η δίοδος των κοπτικών που θα χρησιµοποιηθούν. Εντός του ανοίγµατος τοποθετούνται και οι λαβές για τους χειρισµούς της διατρητικής στήλης. Σχήµα Σύστηµα περιστροφής : Περιστροφική τράπεζα (a), κύριος τριβέας (b), ρουλεµάν οδήγησης του kelly (c) 12

13 1.5 Οι αντλίες Οι αντλίες αποτελούν το βασικό µέρος του συστήµατος κυκλοφορίας των ρευστών. Αναλυτικά στοιχεία αναφέρονται στο σχετικό Κεφάλαιο που αφορά στα ρευστά διάτρησης. Οι αντλίες εξασφαλίζουν την απαιτούµενη παροχή και πίεση του ρευστού µέσα στη γεώτρηση και ειδικότερα στον πυθµένα της πηγαδιού, ώστε η αποκοµιδή των θρυµµάτων της διάτρησης να είναι αποτελεσµατική. Οι αντλίες µπορεί να διαθέτουν δύο (duplex) ή τρεις (triplex) εµβολοφόρους κυλίνδρους (σχήµα 1.19). (α) Αντλία δύο κυλίνδρων (Duplex design) (β) Αντλία τριών κυλίνδρων (Triplex design) Σχήµα Αντλίες δύο και τριών κυλίνδρων Οι διπλού τύπου αντλίες είναι, συνήθως, αντλίες διπλής δράσης, δηλαδή αντλούν (αναρρόφηση-suction) και κατά την προς τα εµπρός αλλά και κατά την προς τα πίσω κίνηση του εµβόλου [σχήµα 1.20 (α)]. Η τριπλού τύπου αντλίες είναι απλής δράσης, δηλαδή αντλούν µόνο κατά την προς τα πίσω κίνηση του εµβόλου [σχήµα 1.20 (β)]. Σχήµα Σχηµατική λειτουργία αντλιών διπλού και τριπλού τύπου Ο όγκος του ρευστού που µπορεί να εκτοπιστεί από κάθε κύλινδρο µιας αντλίας τριπλού τύπου (απλής δράσης) είναι: π 2 V = d L L s (1.1) 4 όπου d L : η διάµετρος του κυλίνδρου L s : το µήκος του κυλίνδρου 13

14 Εποµένως, η αντλία συνολικά µπορεί να εκτοπίσει 3/πλάσιο όγκο αυτού της σχέσης 1.1 (τρεις κύλινδροι). Ο συνολικός ωφέλιµος όγκος, εποµένως, είναι: V π = L s E 4 2 p 3 d L p (1.2) όπου E : ο συντελεστής απόδοσης της αντλίας p Οµοίως, ο όγκος του ρευστού που µπορεί να εκτοπιστεί από κάθε κύλινδρο µια αντλίας διπλού τύπου (διπλής δράσης) είναι: π 2 V1 = d L L s (κατά την προς τα εµπρός κίνηση του εµβόλου) (1.3) 4 π 2 2 V2 = ( d L d r ) L s (κατά την προς τα πίσω κίνηση του εµβόλου) (1.4) 4 όπου d r : η διάµετρος της ράβδου του εµβόλου Εποµένως, συνολικός ωφέλιµος όγκος που εκτοπίζει η αντλία διπλού τύπου (δύο κύλινδροι) είναι: 2 2 ( 2d L d r ) L s E p π V p = 2 (1.5) 4 όπου E p : ο συντελεστής απόδοσης της αντλίας. 1.6 Ο µηχανισµός ασφαλείας 1 Ο βασικός έλεγχος των πιέσεων µέσα στη γεώτρηση εξασφαλίζεται από την υδροστατική πίεση που ασκεί το κυκλοφορούν ρευστό µέσα στο πηγάδι. Εάν οι ιδιότητες του ρευστού διάτρησης είναι ανεπαρκείς για αυτή τη λειτουργία, µπορεί να συµβεί ανεξέλεγκτη εισροή ρευστών (νερό, πετρέλαιο, αέριο) µέσα στη γεώτρηση από τους διατρυόµενους σχηµατισµούς, µε σοβαρότατους κινδύνους για το προσωπικό και το έργο στο σύνολό του. Σε µια τέτοια περίπτωση, η γεώτρηση πρέπει να αποµονωθεί (σφραγιστεί) για την αποφυγή εκτινάξεων (kicks) ή/και εκρήξεων (blowouts). Παράλληλα, θα πρέπει να προετοιµαστεί το σχέδιο επέµβασης για τη σταδιακή εκτόνωση και αποκατάσταση του πηγαδιού. Η διεθνής πραγµατικότητα έχει, δυστυχώς, καταγράψει αρκετά σοβαρά ατυχήµατα που οφείλονται στον ελλιπή έλεγχο των γεωτρήσεων. Ο εξοπλισµός µε τον οποίο επιτυγχάνεται το σφράγισµα και η εκτόνωση της γεώτρησης περιλαµβάνει τον αποτροπέα εκτινάξεων και εκρήξεων (ΒΟΡ), που είναι η κύρια µ ονάδα και τον συµπληρωµατικό εξοπλισµό του (βαλβίδες, βάνες, σύστηµα πολλαπλών διακλαδώσεων- manifold, πίνακας ελέγχου κ.λπ.) (σχήµα 1.21). Το ΒΟΡ συµβάλλει κυρίως 1 Blow Out Preventer (BOP) - Αποτροπέας εκτινάξεων και εκρήξεων 14

15 στο σφράγισµα του δακτυλίου της γεώτρησης (διάκενο µεταξύ διατρητικής στήλης και τοιχωµάτων πηγαδιού) από όπου το ρευστό επιστρέφει στην επιφάνεια. Σχήµα Σύστηµα ασφαλείας Το ΒΟΡ τοποθετείται κάτω από την υποδοµή του γεωτρυπάνου και µέσα στην οπή οδηγό (σχήµα 1.12 και 1.16). Η διατρητική στήλη διέρχεται µέσω του ΒΟΡ. Αποτελείται από δύο µέρη τα οποία δρουν ως ισχυρές σύνθετες βαλβίδες. Το ένα, το οριζόντιο, φέρει δακτυλιοειδή έµβολα (σχήµα 1.22) και είναι σχεδιασµένο να διακόπτει τη λειτουργία οποιουδήποτε µέρους του εξοπλισµ ού διέρχεται από αυτό ανεξαρτήτως µεγέθους και τύπου. Όταν δηµιουργηθεί πρόβληµα και η διατρητική στήλη είναι εκτός γεώτρησης σφραγίζεται πλήρως το άνοιγµα του πηγαδιού, ενώ όταν η διατρητική στήλη βρίσκεται µέσα στη γεώτρηση τα έµβολα συµπιέζονται στεγανά σε κάθε σηµείο της επιφάνειάς της. Εποµένως, µπορεί να σφραγίζει τον δακτύλιο της γεώτρησης υπό την παρουσία kelly, διατρητικών στελεχών, αντιβάρων, βαριών διατρητικών στελεχών ή/και σωλήνωσης ( η αποτροπή της εκτίναξης ρευστού µέσα από τη διατρητική στήλη εξασφαλίζεται απ ό βαλβίδες ασφαλείας που τοποθετούνται στην κορυφή και στο τέλος του kelly ή/και από βαλβίδες που τοποθετούνται στις συνδέσεις των διατρητικών στελεχών). Το ΒΟΡ φέρει βαλβίδες εξόδου για την ελεγχόµενη έξοδο του ρευστού στην επιφάνεια και βαλβίδες εισόδου για τη διοχέτευση νέου ρευστού µε ιδιότητες ικανές να αντιµετωπίσουν τις πιέσεις που επικρατούν στη γεώτρηση. Το δεύτερο, το κατακόρυφο, αποτελεί µια συνδεσµολογία τύπων εµβόλων τα οποία συνδέονται το ένα επί του άλλου και εξυπηρετούν συγκεκριµένες διαµέτρους και τύπους στελεχών, ενώ αντέχουν σε διαφορετικά µεγέθη πιέσεων. Εποµένως, ανάλογα µε την 15

16 προχώρηση της γεώτρησης (βάθος), τον χρησιµοποιούµενο εξοπλισµό και τον επιθυµητό βαθµό ασφάλειας, µπορούν να προστίθενται διαδοχικά τµήµατα του εξοπλισµού. Κάθε τµήµα του εξοπλισµού φέρει έµβολα µε ηµικυκλικές εγκοπές [σχήµα 1.23 (a)] που προσαρµόζονται στα διατρητικά στελέχη, ή χωρίς εγκοπές, για τα αντίβαρα και τα βαριά διατρητικά στελέχη. Σχήµα Οριζόντιο τµήµα ΒΟΡ Σχήµα 1.23.Κατακόρυφα τµήµατα ΒΟΡ Στην περίπτωση της διάτρησης υπό χαµηλή πίεση, της διάτρησης µε αφρό, αέρα ή λάσπη ενισχυµένη µε αέρα, οπότε η πίεση που ασκεί το ρευστό είναι µικρότερη από την πίεση που επικρατεί στον πυθµένα της γεώτρησης (under balanced drilling), χρησιµοποιείται και πρόσθετο τµήµα ΒΟΡ το οποίο είναι περιστρεφόµενο και τοποθετείται επάνω από τη 16

17 διάταξη του κανονικού ΒΟΡ. Η κυκλοφορία του ρευστού γίνεται µέσω του πρόσθετου ΒΟΡ και όχι µέσω του περιστρεπτού τροφοδότη, για να υπάρχει µεγαλύτερος έλεγχος. 1.7 Ο υποθαλάσσιος εξοπλισµός Όταν η διάτρηση πραγµατοποιείται µε πλωτό µέσο, απαιτείται η χρήση ειδικού εξοπλισµού για να διατηρεί το πλωτό σε σταθερή θέση πάνω από τη γεώτρηση και να εξισορροπεί τις πλευρικές και κατακόρυφες µετακινήσεις του που προκαλούνται από τον κυµατισµό. Στα γεωτρητικά σκάφη, ο πύργος του γεωτρυπάνου σχεδιάζεται έτσι ώστε να µπορεί να αντέχει κλίση του σκάφους έως και 20 ο, µε όλο τον εξοπλισµό (διατρητική στήλη) να στηρίζεται επί του πύργου. Εξειδικευµένος βοηθητικός εξοπλισµός χρησιµοποιείται για τους χειρισµούς της διατρητικής στήλης σε έντονες καιρικές συνθήκες. Ο εξοπλισµός αυτός βοηθά στη γρήγορη τοποθέτηση των στελεχών οριζόντια επί της πλατφόρµας του γεωτρυπάνου, ανά δυο ή τρία στελέχη µαζί, και όχι κατακόρυφα στηριζόµενα επί του πύργου. Τα περισσότερα πλωτά συγκρατούνται µε συστήµατα αγκύρωσης. Ένα τυπικό σύστηµα αγκύρωσης περιλαµβάνει περισσότερες από 10 θέσεις αγκύρωσης, σε διάταξη ανάλογη µε τη διεύθυνση του στατιστικά ισχυρότερου ανέµου που µπορεί να πνεύσει στην περιοχή. Εάν η επιφάνεια του πυθµένα δεν επιτρέπει συµβατική αγκύρωση, τότε χρησιµοποιούνται ειδικά αγκύρια τα οποία τοποθετούνται σε οπές εντός του πυθµένα καλυµµένες µε τσιµέντο. Τα περισσότερα συστήµατα αγκύρωσης σχεδιάζονται έτσι ώστε να µην επιτρέπουν οριζόντια µετατόπιση του πλωτού µεγαλύτερη από το 5% του βάθους του νερού της περιοχής, υπό τις πλέον σφοδρές καιρικές συνθήκες. Εποµένως, µια ανοχή 1% του βάθους νερού είναι εφικτή για τις συνηθισµένες συνθήκες. Κάποια πλωτά φέρουν έλικες που µπορούν να κρατούν σε σταθερή θέση την πλωτή εξέδρα χωρίς αγκύρωση. Είναι τα λεγόµενα δυναµικά συστήµατα σταθεροποίησης, τα οποία όµως απαιτούν συνεχή παρακολούθηση, έλεγχο και αυτόµατη επαναφο ρά της εξέδρας στην επιθυµητή θέση. Το κόστος τους είναι µ εγάλο αφού απαιτούνται µεγάλες καταναλώσεις καυσίµου για τη λειτουργία των ελίκων. Η χρήση τους είναι οικονοµικά αποδεκτή στις περιπτώσεις όπου προγραµµατίζονται συχνές αλλαγές της θέσης της εξέδρας ή τα µήκη των αγκυροβολίων καθιστούν την αγκύρωση αντιοικονοµική λύση. Τα δυναµικά συστήµατα σταθεροποίησης δεν χρησιµοποιούνται, συνήθως, σε βάθη µικρότερα των 1000 µέτρων. Σε κάθε περίπτωση, ο έλεγχος της θέσης του γεωτρυπάνου σε σχέση µε τη θέση της οπής πρέπει να είναι µόνιµος και συνεχής. Για την πραγµατοποίηση της διάτρησης χρησιµοποιείται ένας εύκαµπτος σωλήνας (riser) ο οποίος οδηγεί τη λάσπη από τον πυθµένα της γεώτρησης στο δάπεδο της πλατφόρµας (σχήµα 1.24). Ένας εύκαµπτος σύνδεσµος (flex joint), ο οποίος τοποθετείται στο κατώτερο σηµείο του riser, επιτρέπει την οριζόντια µετατόπιση της πλωτής κατασκευής. Ένας ολισθαίνων σύνδεσµος (slip joint), ο οποίος τοποθετείται στην κορυφή του riser, επιτρέπει την κατακόρυφη µετατόπιση της πλωτής κατασκευής. Ο µηχανισµός ασφαλείας ΒΟΡ εδράζεται επί του πυθµένα, κάτω από τον riser. Αυτό επιτρέπει την αποµόνωση της γεώτρησης σε περίπτωση σφοδρών καιρικών συνθηκών οπότε µπορεί να επιβάλλεται η αποσύνδεση του riser. Από την άλλη πλευρά, θα ήταν πολύ δύσκολος ο σχεδιασµός ενός riser και ενός ολισθαίνοντος συνδέσµου που να αντέχουν στις πιέσεις που µπορεί να συναντηθούν κατά την όρυξη της γεώτρησης. 17

18 Σχήµα Σχηµατική παρουσίαση εξοπλισµού για υποθαλάσσια διάτρηση 18

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΙΑΤΡΗΣΗΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΙΑΤΡΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ο ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΙΑΤΡΗΣΗΣ Η εκτίµηση και η ανάλυση του κόστους µιας γεώτρησης είναι το τελικό στάδιο στο σχεδιασµό. Σε πολλές περιπτώσεις η εκτίµηση κόστους είναι το διαχειριστικό

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Γεωτρήσεων Υδρογονανθράκων: Στάθµη Τεχνικής, Προκλήσεις και Προοπτικές

Τεχνολογίες Γεωτρήσεων Υδρογονανθράκων: Στάθµη Τεχνικής, Προκλήσεις και Προοπτικές Τεχνολογίες Γεωτρήσεων Υδρογονανθράκων: Στάθµη Τεχνικής, Προκλήσεις και Προοπτικές Βασίλειος Χ. Κελεσίδης Αν. Καθ. Τµ. Μηχανικών Ορυκτών Πόρων Πολυτεχνείο Κρήτης Ηµερίδα Ακαδηµίας Αθηνών ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ Υ ΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

3.2. ageorgak@geo.auth.gr

3.2. ageorgak@geo.auth.gr Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση Πρόγραµµα ια Βίου Μάθησης ΑΕΙ για την Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ: Σύγχρονες Εξελίξεις στις Θαλάσσιες Κατασκευές Α.Π.Θ. Πολυτεχνείο Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

Δειγματοληπτικές Γεωτρήσεις

Δειγματοληπτικές Γεωτρήσεις ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ-ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗΣ Σοφία Σταματάκη Καθηγήτρια Δειγματοληπτικές Γεωτρήσεις Εφαρμογή στη Μεταλλευτική Έρευνα Υλικό από τις διαλέξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΩΤΟΙ ΓΕΡΑΝΟΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΕΡΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ - ΜΟΝΤΕΛΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΠΛΩΤΟΙ ΓΕΡΑΝΟΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΕΡΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ - ΜΟΝΤΕΛΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΛΩΤΟΙ ΓΕΡΑΝΟΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΕΡΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ - ΜΟΝΤΕΛΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Οι πλωτοί γερανοί είναι ικανοί να πραγµατοποιήσουν ειδικές εργασίες ανέγερσης και εκφόρτωσης.

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Γεωτρήσεων Υδρογονανθράκων: Στάθµη Τεχνικής, Προκλήσεις και Προοπτικές

Τεχνολογίες Γεωτρήσεων Υδρογονανθράκων: Στάθµη Τεχνικής, Προκλήσεις και Προοπτικές Τεχνολογίες Γεωτρήσεων Υδρογονανθράκων: Στάθµη Τεχνικής, Προκλήσεις και Προοπτικές Βασίλειος Χ. Κελεσίδης Αν. Καθ. Τµ. Μηχανικών Ορυκτών Πόρων Πολυτεχνείο Κρήτης ιηµερίδα ΤΕΕ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ Υ

Διαβάστε περισσότερα

Αντλία οδοντωτών τροχών με εξωτερική οδόντωση (gear pump with external teeth), p=103,5±1,5 bar, 2750±40 rpm, Q=9,46 lt/min

Αντλία οδοντωτών τροχών με εξωτερική οδόντωση (gear pump with external teeth), p=103,5±1,5 bar, 2750±40 rpm, Q=9,46 lt/min Υδραυλικές Αντλίες Αντλία οδοντωτών τροχών με εξωτερική οδόντωση (gear pump with external teeth), p=103,5±1,5 bar, 2750±40 rpm, Q=9,46 lt/min Παναγιώτης Ματζινός, Χημικός Μηχανικός, MPhil, PhD Τμήμα Οχημάτων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ Ι

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ Ι ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ Ι Μηχανές Ολοµέτωπης Κοπής - Τ.Β.Μ.. Καλιαµπάκος Επίκουρος Καθηγητής στοών και σηράγγων Η χρησιµοποίηση εκρηκτικών υλών για την θραύση του πετρώµατος έχει ως αποτέλεσµα τον επηρεασµό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Ενότητα 2.4 ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Ενότητα 2.4 ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ενότητα 2.4 ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας αυτής θα μπορείτε: Να περιγράφετε την αρχή λειτουργίας ενός υδραυλικού αυτοματισμού. Να εξηγείτε τη λειτουργία ενός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΩΣΗ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ

ΤΣΙΜΕΝΤΩΣΗ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ο ΤΣΙΜΕΝΤΩΣΗ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ Η τσιµέντωση αποτελεί µια δοµική εργασία στην όρυξη γεωτρήσεων. Με τον όρο τσιµέντωση εννοούµε τη διαδικασία πλήρωσης ενός τµήµατος της γεώτρησης µε µίγµα υλικών που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΣΚΑΦΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΕΚΣΚΑΦΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΚΣΚΑΦΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΕΡΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ - ΜΟΝΤΕΛΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Είναι το βασικό εκσκαπτικό µηχάνηµα της κατηγορίας των χερσαίων εκσκαφέων,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΤΡΥΠΑΝΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ - ΜΟΝΤΕΛΑ

ΓΕΩΤΡΥΠΑΝΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ - ΜΟΝΤΕΛΑ ΓΕΩΤΡΥΠΑΝΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ - ΜΟΝΤΕΛΑ KEIMENO ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ - ΜΟΝΤΕΛΑ Υπάρχουν στην αγορά πολλά διαφορετικά γεωτρύπανα ανάλογα µε τη λειτουργία για την οποία προορίζονται.μερικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ. Άσκηση 1. (Ροπή αδράνειας - Θεμελιώδης νόμος στροφικής κίνησης)

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ. Άσκηση 1. (Ροπή αδράνειας - Θεμελιώδης νόμος στροφικής κίνησης) ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ Άσκηση. (Ροπή αδράνειας - Θεμελιώδης νόμος στροφικής κίνησης) Ένας ομογενής οριζόντιος δίσκος, μάζας Μ και ακτίνας R, περιστρέφεται γύρω από κατακόρυφο ακλόνητο άξονα z, ο οποίος διέρχεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών Δεξαμενές Ο/Σ (Μέρος 2 ο ) -Σιλό Ορθογωνικές δεξαμενές Διάκριση ως προς την ύπαρξη ή μη επικάλυψης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ Ι

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ Ι ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ Ι ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΔΡ. ΜΗΧ. ΜΑΛΙΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

EΡΓΑΣΙΑ 5 η Καταληκτική ηµεροµηνία παράδοσης: 20 Ιουλίου 2003

EΡΓΑΣΙΑ 5 η Καταληκτική ηµεροµηνία παράδοσης: 20 Ιουλίου 2003 1 EΡΓΑΣΙΑ 5 η Καταληκτική ηµεροµηνία παράδοσης: 20 Ιουλίου 2003 1. Από την ίδια γραµµή αφετηρίας(από το ίδιο ύψος) ενός κεκλιµένου επιπέδου αφήστε να κυλήσουν, ταυτόχρονα προς τα κάτω, δύο κυλίνδροι της

Διαβάστε περισσότερα

2. ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

2. ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 28 2. ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ Οι γεννήτριες εναλλασσόµενου ρεύµατος είναι δύο ειδών Α) οι σύγχρονες γεννήτριες ή εναλλακτήρες και Β) οι ασύγχρονες γεννήτριες Οι σύγχρονες γεννήτριες παράγουν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΥΨΩΤΙΚΕΣΜΗΧΑΝΕΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο : - ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣΤΑΙΝΙΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ -

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΥΨΩΤΙΚΕΣΜΗΧΑΝΕΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο : - ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣΤΑΙΝΙΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΥΨΩΤΙΚΕΣΜΗΧΑΝΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο : - ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣΤΑΙΝΙΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ - Σχήµα 2.1: Τυπική µεταφορική ταινία Σχήµα 2.2α: Κοίλη µεταφορική ταινία Σχήµα 2.2β: Κυρτή µεταφορική ταινία Σχήµα 2.2γ: Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 14-01-03-02 14 Επεμβάσεις (επισκευές ενισχύσεις) 01 Κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα 03 Διάτρηση Σκυροδέματος 02 Διάτρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2009: ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2009: ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2009: ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ST 006 ΜΠΟΥΛΟΝΙ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ Μπουλόνι αγκύρωσης σε μορφή βίδας που προσδένει την κατασκευή, χωρίς να γίνονται ορατές οι αλυσίδες (ενώνονται κάτω από την κατασκευή). Με

Διαβάστε περισσότερα

9mx2,5m, 6mx3m, 9mx3m, 12mx3m κλπ.

9mx2,5m, 6mx3m, 9mx3m, 12mx3m κλπ. Πλωτή προβλήτα τύπου «Θόη» και γέφυρα πρόσβασης Βουτσινά 64, 155 61 Χολαργός Τηλ. 210 6775 003, Fax. 210 6812 770 www.offshoresystems.gr www.martech.gr e-mail: tech@martech.gr ΠΛΩΤΗ ΠΡΟΒΛΗΤΑ ΤΥΠΟΥ «ΘΟΗ»

Διαβάστε περισσότερα

CRV 1000. Για αληθινά καθαρές πόλεις.

CRV 1000. Για αληθινά καθαρές πόλεις. CRV 1000 Το CRV 1000 είναι ένα απορριμματοφόρο όχημα με σύστημα συμπίεσης, χωρητικότητας 4-8m3, το οποίο έχει όλa τα πλεονεκτήματα ενός κλασικού οχήματος τύπου πρέσας της KAOUSSIS και επιπλέον τη δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΩΤΟΙ ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΙΚΟΙ ΕΚΣΚΑΦΕΙΣ

ΠΛΩΤΟΙ ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΙΚΟΙ ΕΚΣΚΑΦΕΙΣ ΠΛΩΤΟΙ ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΙΚΟΙ ΕΚΣΚΑΦΕΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ - ΜΟΝΤΕΛΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Οι πλωτοί αναρροφητικοί εκσκαφείς αποτελούν ειδικές δοµικές µηχανές οι οποίες χρησιµοποιούνται αποκλειστικά σε

Διαβάστε περισσότερα

Φρεζάρισμα. Με το φρεζάρισμα μπορούμε να κατεργαστούμε επίπεδες ή καμπύλες επιφάνειες, εσοχές, αυλάκια ακόμα και οδοντωτούς τροχούς.

Φρεζάρισμα. Με το φρεζάρισμα μπορούμε να κατεργαστούμε επίπεδες ή καμπύλες επιφάνειες, εσοχές, αυλάκια ακόμα και οδοντωτούς τροχούς. ΦΡΕΖΕΣ ΦΡΕΖΕΣ Είναι εργαλειομηχανές αφαίρεσης υλικού από διάφορες εργασίες με μηχανική κοπή. Η κατεργασία διαμόρφωσης των μεταλλικών υλικών στη φρέζα, ονομάζεται φρεζάρισμα. Φρεζάρισμα Με το φρεζάρισμα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 3116.3/08/1993

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 3116.3/08/1993 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 3116.3/08/1993 Απαιτούµενος ελάχιστος εξοπλισµός συνεργείων για ναυπηγοεπισκευαστικές εργασίες σε πλοία επισκευαζόµενα στη ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη Πειραιά ραπετσώνας Κερατσινίου - Περάµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΞΑΝΘΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αγγελίδης Π., Επίκ. καθηγητής ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΤΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΥ ΑΓΩΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 13: Ερευνες υπεδάφους 13.1

Κεφάλαιο 13: Ερευνες υπεδάφους 13.1 Κεφάλαιο 13: Ερευνες υπεδάφους 13.1 13. ΕΡΕΥΝΕΣ ΥΠΕ ΑΦΟΥΣ 13.1 Γενικά Βασικός σκοπός στην έρευνα υπεδάφους είναι η γνώση της χωρικής κατανοµής, σε έκταση και σε βάθος των γεωλογικών χαρακτήρων στην περιοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΝΑ ΕΤΗΣ ΜΕ ΑΠΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΚΑΙ ΙΠΛΟ ΑΓΚΙΣΤΡΟ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΝΑ ΕΤΗΣ ΜΕ ΑΠΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΚΑΙ ΙΠΛΟ ΑΓΚΙΣΤΡΟ ΑΝΑ ΕΤΗΣ ΜΕ ΑΠΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΚΑΙ ΙΠΛΟ ΑΓΚΙΣΤΡΟ 831009780 Το σύστηµα θα καλύπτει τις βασικές απαιτήσεις του ΕΝ 355 και θα αποτελείται: Από δύο αναδέτες µήκους 1 m ο καθένας οι οποίοι θα καταλήγουν σε άγκιστρα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι 155 7.6 ΦΡΕΖΕΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι 155 7.6 ΦΡΕΖΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι 155 7.6 ΦΡΕΖΕΣ Η φρέζα όπως και ο τόρνος αποτελεί μία από τις βασικότερες εργαλειομηχανές ενός μηχανουργείου. Κατά την κοπή στην φρέζα, το κοπτικό εργαλείο αποκόπτει από το αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργικά Μηχανήματα (Εργαστήριο)

Γεωργικά Μηχανήματα (Εργαστήριο) Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Γεωργικά Μηχανήματα (Εργαστήριο) Ενότητα 7 : Γεωργικός Ελκυστήρας Σύστημα Μεταφοράς της Κίνησης Δρ. Δημήτριος Κατέρης Εργαστήριο 7 ο ΣΥΣΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Βαλβίδες καταστροφής ενέργειας διάτρητων πλακών

Βαλβίδες καταστροφής ενέργειας διάτρητων πλακών Βαλβίδες καταστροφής ενέργειας διάτρητων πλακών Στα περισσότερα υδραυλικά συστήματα είναι απαραίτητη η χρήση ρυθμιστικών βαλβίδων που σκοπό έχουν τον έλεγχο της παροχής ή της πίεσης υπό την επίδραση μικρών

Διαβάστε περισσότερα

τα υδραυλικά ωστήρια αντισταθµίζουν αυτόµατα τις ''ανοχές της βαλβίδας'' κατά την διάρκεια λειτουργίας του κινητήρα µε το πλεονέκτηµα της µείωσης:

τα υδραυλικά ωστήρια αντισταθµίζουν αυτόµατα τις ''ανοχές της βαλβίδας'' κατά την διάρκεια λειτουργίας του κινητήρα µε το πλεονέκτηµα της µείωσης: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Εκκεντροφόροι Oι εκκεντροφόροι κατευθύνονται µέσω ενός οδοντωτού ιµάντα. Υδραυλικά ωστήρια τα υδραυλικά ωστήρια αντισταθµίζουν αυτόµατα τις ''ανοχές της βαλβίδας'' κατά την διάρκεια λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας 8.1 (από Hoek and Bray, 1977)

Πίνακας 8.1 (από Hoek and Bray, 1977) Κεφάλαιο 8: Βραχόµαζα και υπόγεια νερά 8.1 8. ΒΡΑΧΟΜΑΖΑ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΑ ΝΕΡΑ Τα πετρώµατα όταν αυτά είναι συµπαγή και δεν παρουσιάζουν πρωτογενή ή δευτερογενή κενά είναι αδιαπέρατα. Αντίθετα όταν παρουσιάζουν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΚΑΤΕΥΘΥΝΟΜΕΝΗ ΚΑΙ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΔΙΑΤΡΗΣΗ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

Ψυκτικές Μηχανές 28/9/2012. Υποπλοίαρχος (Μ) Α.Δένδης ΠΝ 1. Ψυκτικές Μηχανές (4.1) Ψυκτικές Μηχανές (4.1) Ψυκτικές Μηχανές (4.1)

Ψυκτικές Μηχανές 28/9/2012. Υποπλοίαρχος (Μ) Α.Δένδης ΠΝ 1. Ψυκτικές Μηχανές (4.1) Ψυκτικές Μηχανές (4.1) Ψυκτικές Μηχανές (4.1) Ψυκτικές Μηχανές Συμπιεστες Επανάληψη 1. Ποιός είναι ο σκοπός λειτουργίας του συμπιεστή; 4 Συμπύκνωση 3 Εκτόνωση Συμπίεση 1 Ατμοποίηση 2 Υποπλοίαρχος (Μ) Α.Δένδης Π.Ν. 1 2 Επανάληψη 2. Ποιά μεγέθη του

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005 ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟ ΟΜΩΝ ΕΡΓΟΤΑΞΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005 ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟ ΟΜΩΝ ΕΡΓΟΤΑΞΙΩΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ «3» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΣΤ» ΣΤΗΝ Φ. 900/1/26594/Σ. 130 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005 ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟ ΟΜΩΝ ΕΡΓΟΤΑΞΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΟΡΕΙΝΗ ΔΙΑΣΩΣΗ ΣΕ ΚΑΘΕΤΟ ΠΕΔΙΟ. Γιάννης Πετρομιανός Δημήτρης Κάραλης

ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΟΡΕΙΝΗ ΔΙΑΣΩΣΗ ΣΕ ΚΑΘΕΤΟ ΠΕΔΙΟ. Γιάννης Πετρομιανός Δημήτρης Κάραλης ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΟΡΕΙΝΗ ΔΙΑΣΩΣΗ ΣΕ ΚΑΘΕΤΟ ΠΕΔΙΟ Γιάννης Πετρομιανός Δημήτρης Κάραλης 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ... 3 1.1. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΟΜΑΔΩΝ... 3 1.2. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΡΑΣΗΣ... 4 2. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΚΑΘΕΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Στρέψης. ΕργαστηριακήΆσκηση 3 η

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Στρέψης. ΕργαστηριακήΆσκηση 3 η ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Στρέψης ΕργαστηριακήΆσκηση 3 η Σκοπός Σκοπός του πειράµατος είναι ηκατανόησητωνδιαδικασιώνκατάτηκαταπόνησηστρέψης, η κατανόηση του διαγράµµατος διατµητικής τάσης παραµόρφωσης η ικανότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 8: ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ 8: ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 8: ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ 86 ΣΤΟΧΟΙ: Με τη συμπλήρωση της ύλης της ενότητας αυτής ο μαθητής θα πρέπει να μπορεί να: 1. Εξηγεί τι είναι τα συστήματα μετάδοσης κίνησης και ποιο σκοπό εξυπηρετούν. 2. Ταξινομεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 14-01-03-01 14 Επεµβάσεις (επισκευές ενισχύσεις) 01 Κατασκευές από οπλισµένο σκυρόδεµα 03 ιάτρηση σκυροδέµατος 01 ιάτρηση οπών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΙΕΣΕΩΝ-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ Εισήγηση Επίβλεψη Ιωάννης Π. Πιστοφίδης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Κεφάλαιο 4. ΚΛΙΜΑΚΕΣ Ή ΣΚΑΛΕΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΚΛΙΜΑΚΑ ή ΣΚΑΛΑ ονοµάζεται

Διαβάστε περισσότερα

EXPANDEX ΑΘΟΡΥΒΟ ΙΟΓΚΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

EXPANDEX ΑΘΟΡΥΒΟ ΙΟΓΚΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ EXPANDEX ΑΘΟΡΥΒΟ ΙΟΓΚΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Το υλικό µε την εµπορική ονοµασία EXPANDEX είναι ένα µη εκρηκτικό χηµικό µέσο εξόρυξης σκληρών και συµπαγών υλικών, όπως τα διάφορα πετρώµατα, το σκυρόδεµα κλπ. Γι αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 12: Τεχνική γεωλογία και θεµελίωση γεφυρών 12.1

Κεφάλαιο 12: Τεχνική γεωλογία και θεµελίωση γεφυρών 12.1 Κεφάλαιο 12: Τεχνική γεωλογία και θεµελίωση γεφυρών 12.1 12. ΓΕΦΥΡΕΣ 12.1 Γενικά Οι γέφυρες γενικά αποτελούνται από το τµήµα της ανωδοµής και το τµήµα της υποδοµής. Τα φορτία της ανωδοµής (µόνιµα και κινητά)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ

ΜΗΧΑΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΕΡΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ - ΜΟΝΤΕΛΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΕΝΙΚEΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Το σκυρόδεµα αποτελείται από τσιµέντο, αµµοχάλικα, νερό, και

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΘΕΜΑ Α Στις ερωτήσεις -4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί η σωστή απάντηση. Ένας ακίνητος τρoχός δέχεται σταθερή συνιστάμενη ροπή ως προς άξονα διερχόμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προµήθεια κάδων απορριµµάτων 2010 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Με την παρούσα τεχνική έκθεση προβλέπεται η προµήθεια κάδων απορριµµάτων για την κάλυψη αναγκών της Υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΚΑΙ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ. Αργυρώ Λάσκαρη

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΚΑΙ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ. Αργυρώ Λάσκαρη ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΚΑΙ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Αργυρώ Λάσκαρη Χανιά 2014 Δομή της παρουσίασης Εισαγωγή Ιστορική Αναδρομή Σχεδιασμός Μηχανισμός με τέσσερα μέλη Κυκλοειδής μειωτήρας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΛΑΣΗ. Το εργαλείο διέλασης περιλαμβάνει : το μεταλλικό θάλαμο, τη μήτρα, το έμβολο και το συμπληρωματικό εξοπλισμό (δακτυλίους συγκράτησης κλπ.).

ΔΙΕΛΑΣΗ. Το εργαλείο διέλασης περιλαμβάνει : το μεταλλικό θάλαμο, τη μήτρα, το έμβολο και το συμπληρωματικό εξοπλισμό (δακτυλίους συγκράτησης κλπ.). ΔΙΕΛΑΣΗ Κατά τη διέλαση (extrusion) το τεμάχιο συμπιέζεται μέσω ενός εμβόλου μέσα σε μεταλλικό θάλαμο, στο άλλο άκρο του οποίου ευρίσκεται κατάλληλα διαμορφωμένη μήτρα, και αναγκάζεται να εξέλθει από το

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργικά Μηχανήματα (Θεωρία)

Γεωργικά Μηχανήματα (Θεωρία) Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Γεωργικά Μηχανήματα (Θεωρία) Ενότητα 2 : Γεωργικός ελκυστήρας Σύστημα λειτουργίας των βαλβίδων - Συστήματα τροφοδοσίας Δρ. Δημήτριος Κατέρης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Μηχανουργική Τεχνολογία Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ Μάθημα: Τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργικά Μηχανήματα (Θεωρία)

Γεωργικά Μηχανήματα (Θεωρία) Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Γεωργικά Μηχανήματα (Θεωρία) Ενότητα 7 : Γεωργικός ελκυστήρας Συστήματα μηχανικής μετάδοσης της κίνησης Δρ. Δημήτριος Κατέρης ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α ΜΗΕ ΑΕ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Α ΜΗΕ ΑΕ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Α ΜΗΕ ΑΕ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΡΟΧΗΛΑΤΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΞΑΦΘΟΡΙΟΥΧΟΥ ΘΕΙΟΥ ( SF6 ) Α. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. Η παραπάνω µονάδα θα έχει σαν κύριο σκοπό:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Ισοζύγιο µηχανικής ενέργειας

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Ισοζύγιο µηχανικής ενέργειας ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Συστήµατα µεταφοράς ρευστών Ισοζύγιο µηχανικής ενέργειας Η αντίσταση στην ροή και η κίνηση ρευστών µέσα σε σωληνώσεις επιτυγχάνεται µε την παροχή ενέργειας ή απλά µε την αλλαγή της δυναµικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ. Δίνεται ότι η ροπή αδράνειας του δίσκου ως προς τον άξονα Κ είναι Ι= M R

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ. Δίνεται ότι η ροπή αδράνειας του δίσκου ως προς τον άξονα Κ είναι Ι= M R ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 1 Η ράβδος ΟΑ του σχήματος μπορεί να στρέφεται γύρω από τον άξονα z z χωρίς τριβές Tη στιγμή t=0 δέχεται την εφαπτομενική δύναμη F σταθερού μέτρου 0 Ν, με φορά όπως φαίνεται στο σχήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΑ ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΑ ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΑ ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Α) ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ Π.Δ. 118 Στο λίγο χρόνο που έχουμε στη

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 27 Μαγνητισµός. Copyright 2009 Pearson Education, Inc.

Κεφάλαιο 27 Μαγνητισµός. Copyright 2009 Pearson Education, Inc. Κεφάλαιο 27 Μαγνητισµός Περιεχόµενα Κεφαλαίου 27 Μαγνήτες και Μαγνητικά πεδία Τα ηλεκτρικά ρεύµατα παράγουν µαγνητικά πεδία Μαγνητικές Δυνάµεις πάνω σε φορτισµένα σωµατίδια. Η ροπή ενός βρόχου ρεύµατος.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΛΙΕΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΠΑΧΥΡΡΕΥΣΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΑΝΤΛΙΕΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΠΑΧΥΡΡΕΥΣΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Στην Ελλάδα μόνο οι αντλίες ΕΜΗΚΑΜ έχουν Πιστοποίηση Αντιεκρηκτικότητας ΑΤΕΧ Πτερυγιοφόρες αντλίες Γραναζωτές αντλίες Αντλητικά συγκροτήματα Αντλίες κενού Βάνες εσωτερικές Ανέμες υδραυλικές ηλεκτρικές

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΕ 14 5η ΕΡΓΑΣΙΑ Παράδοση 19-05-08 ( Οι ασκήσεις είναι βαθµολογικά ισοδύναµες) Άσκηση 1 : Aσκηση 2 :

ΦΥΕ 14 5η ΕΡΓΑΣΙΑ Παράδοση 19-05-08 ( Οι ασκήσεις είναι βαθµολογικά ισοδύναµες) Άσκηση 1 : Aσκηση 2 : ΦΥΕ 14 5 η ΕΡΓΑΣΙΑ Παράδοση 19-5-8 ( Οι ασκήσεις είναι βαθµολογικά ισοδύναµες) Άσκηση 1 : Συµπαγής κύλινδρος µάζας Μ συνδεδεµένος σε ελατήριο σταθεράς k = 3. N / και αµελητέας µάζας, κυλίεται, χωρίς να

Διαβάστε περισσότερα

Σχήμα 22: Αλυσίδες κυλίνδρων

Σχήμα 22: Αλυσίδες κυλίνδρων Αλυσοκινήσεις Πλεονεκτήματα ακριβής σχέση μετάδοση λόγω μη ύπαρξης διολίσθησης, η συναρμολόγηση χωρίς αρχική πρόταση επειδή η μετάδοση δεν βασίζεται στην τριβή καθώς επίσης και ο υψηλός βαθμός απόδοσης

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη Τύπος. τοποθέτηση του σήματος. Τοποθέτηση χρόνο για 90ο στα 50 Hz. τάση λειτουργίας. ροπή

Περίληψη Τύπος. τοποθέτηση του σήματος. Τοποθέτηση χρόνο για 90ο στα 50 Hz. τάση λειτουργίας. ροπή . GRA 21.07 Σήμα ελέγχου 3-θέση Ονομαστική γωνία περιστροφής 90ο Ονομαστική ροπή 5 Nm Για άμεση συναρμολόγηση, χωρίς την ανάγκη του κιτ τοποθέτησης 1 βοηθητική επαφή για πρόσθετες λειτουργίες Χειροκίνητος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: Προµήθεια κάδων απορριµµάτων έως 770 λιτ πλαστικών. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 44.962,65 ΚΑΕ 2016: 20.7135.02 ποσού 45.000,00 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΕΡΓΟ: Προµήθεια κάδων απορριµµάτων έως 770 λιτ πλαστικών. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 44.962,65 ΚΑΕ 2016: 20.7135.02 ποσού 45.000,00 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Με τη µελέτη αυτή προβλέπεται η προµήθεια πλαστικών κάδων απορριµµάτων χωρητικότητας 240 λίτρων και 770 λίτρων πλαστικών για τις ανάγκες του ήµου Κοµοτηνής. Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Ι Α

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ Ενότητα 2.3 Κεφάλαιο 2 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας αυτής θα μπορείτε: Να αναφέρετε την αρχή λειτουργίας των πνευματικών αυτοματισμών. Να περιγράφετε τα δομικά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Ανεξάρτητααπό τον τύπο του ρυθµιστή πρέπει να διαθέτει δυο κύρια χαρακτηριστικά: Ακρίβεια λειτουργίας Ευστάθεια

Ανεξάρτητααπό τον τύπο του ρυθµιστή πρέπει να διαθέτει δυο κύρια χαρακτηριστικά: Ακρίβεια λειτουργίας Ευστάθεια ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΣΤΡΟΦΩΝ Ανεξάρτητααπό τον τύπο του ρυθµιστή πρέπει να διαθέτει δυο κύρια χαρακτηριστικά: Ακρίβεια λειτουργίας Ευστάθεια Το πρώτο αναφέρεται σε µόνιµη λειτουργία δηλαδή σε σταθερές στροφές. Το

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ. Στην Ελλάδα, μόνο οι αντλίες ΕΜΗΚΑΜ έχουν Πιστοποίηση Αντιεκρηκτικότητας ΑΤΕΧ.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ. Στην Ελλάδα, μόνο οι αντλίες ΕΜΗΚΑΜ έχουν Πιστοποίηση Αντιεκρηκτικότητας ΑΤΕΧ. Στην Ελλάδα, μόνο οι αντλίες ΕΜΗΚΑΜ έχουν Πιστοποίηση Αντιεκρηκτικότητας ΑΤΕΧ. Πτερυγιοφόρες αντλίες Ανοξείδωτες πτερυγιοφόρες αντλίες Γραναζωτές αντλίες Ανοξείδωτες γραναζωτές αντλίες Αντλητικά συγκροτήματα

Διαβάστε περισσότερα

5. ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ

5. ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ 73 5. ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ Στην συνέχεια εξετάζονται οι µονοφασικοί επαγωγικοί κινητήρες αλλά και ορισµένοι άλλοι όπως οι τριφασικοί σύγχρονοι κινητήρες που υπάρχουν σε µικρό ποσοστό σε βιοµηχανικές

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Βασικά Στοιχεία Μηχανολογίας

Διαβάστε περισσότερα

SELFAC Απορριμματοδέκτης Κλειστός με Συμπιεστή

SELFAC Απορριμματοδέκτης Κλειστός με Συμπιεστή SELFAC Απορριμματοδέκτης Κλειστός με Συμπιεστή Το SELFAC της KAOUSSIS είναι η κλασική εκδοχή του κλειστού απορριμματοδέκτη με συμπιεστή, του κοινώς λεγόμενου press container, που εξασφαλίζει τη συμπίεση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΙΡΕΤΗΣ. Το ΤΕ είναι συνήθως κυλινδρικό, μπορεί όμως να είναι και κωνικό ή πρισματικό.

ΔΙΑΙΡΕΤΗΣ. Το ΤΕ είναι συνήθως κυλινδρικό, μπορεί όμως να είναι και κωνικό ή πρισματικό. ΔΙΑΙΡΕΤΗΣ ΓΕΝΙΚΑ O διαιρέτης είναι μηχανουργική συσκευή, με την οποία μπορούμε να εκτελέσουμε στην επιφάνεια τεμαχίου (TE) κατεργασίες υπό ίσες ακριβώς γωνίες ή σε ίσες αποστάσεις. Το ΤΕ είναι συνήθως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 2. ΣΤΑΤΙΚΗ Να χαραχθούν τα διαγράμματα [Ν], [Q], [M] στη δοκό του σχήματος: Να χαραχθούν τα διαγράμματα [Ν], [Q], [M] στον φορέα του σχήματος: Ασκήσεις υπολογισμού τάσεων Άσκηση 1 η (Αξονικός εφελκυσμός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΈΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Υ ΡΟΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΈΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Υ ΡΟΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΈΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Υ ΡΟΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ (ΦΕΚ 292, 12 Μαρτίου 2003) Περιεχόµενα Σκοπός και αντικείµενο... 2 Τεχνικές προδιαγραφές κατασκευής υδρογεωτρήσεων... 2 ιάτρηση ιεύρυνση ειγµατοληψία...2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ. Για τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στην σωστή απάντηση

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ. Για τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στην σωστή απάντηση 1 A' ΛΥΚΕΙΥ ΖΗΤΗΜΑ 1 ο ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ Για τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στην σωστή απάντηση 1. Το µέτρο της µετατόπισης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2011 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2011 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2011 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ST 006 ΜΠΟΥΛΟΝΙ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ Μπουλόνι αγκύρωσης σε μορφή βίδας που προσδένει την κατασκευή, χωρίς να γίνονται ορατές οι αλυσίδες (ενώνονται κάτω από την κατασκευή).

Διαβάστε περισσότερα

Που οφείλεται το υδραυλικό πλήγμα και τι μπορεί να προκαλέσει; Ποιοι είναι οι τρόποι αντιμετώπισης του;

Που οφείλεται το υδραυλικό πλήγμα και τι μπορεί να προκαλέσει; Ποιοι είναι οι τρόποι αντιμετώπισης του; Που οφείλεται το υδραυλικό πλήγμα και τι μπορεί να προκαλέσει; Ποιοι είναι οι τρόποι αντιμετώπισης του; Το υδραυλικό πλήγμα οφείλεται στο απότομο σταμάτημα του αντλητικού συγκροτήματος ή στο απότομο κλείσιμο

Διαβάστε περισσότερα

F r. www.ylikonet.gr 1

F r. www.ylikonet.gr 1 3.5. Έργο Ενέργεια. 3.5.1. Έργο δύναµης- ροπής και Κινητική Ενέργεια. Το οµοαξονικό σύστηµα των δύο κυλίνδρων µε ακτίνες R 1 =0,1m και R =0,5m ηρεµεί σε οριζόντιο επίπεδο. Τυλίγουµε γύρω από τον κύλινδρο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΤΩΣΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. Παρουσίαση συστημάτων για κάθετη πρόσβαση EN353-1

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΤΩΣΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. Παρουσίαση συστημάτων για κάθετη πρόσβαση EN353-1 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΠΟ ΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΥΨΟΣ Κείμενο παρουσίασης (poster) για το «1ο Πανελλήνιο Συνέδριο για την Υγεία και την Ασφάλεια της Εργασίας» του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΤΩΣΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμογεννήτρια Polaris P15 50 kw

Ανεμογεννήτρια Polaris P15 50 kw Ανεμογεννήτρια Polaris P15 50 kw Τεχνική περιγραφή Μια ανεμογεννήτρια (Α/Γ) 50kW παράγει ενέργεια για να τροφοδοτηθούν αρκετές κατοικίες. Επίσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να τροφοδοτηθούν με ρεύμα απομονωμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ. ΜΑΘΗΜΑ: Μ.Ε.Κ. I ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ. Κινητήρες εσωτερικής καύσης. Τα αυτοκίνητα εφοδιάζονται με κινητήρες εσωτερικής καύσης δηλαδή κινητήρες στους οποίους η καύση και η παραγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΣ ΓΕΡΑΝΟΣ 35 t (45 m) ΠΑΝΤΟΕΙ ΟΥΣ Ε ΑΦΟΥΣ

ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΣ ΓΕΡΑΝΟΣ 35 t (45 m) ΠΑΝΤΟΕΙ ΟΥΣ Ε ΑΦΟΥΣ ιεύθυνση Συστήµατος Μεταφοράς ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΣ ΓΕΡΑΝΟΣ 35 t (45 m) ΠΑΝΤΟΕΙ ΟΥΣ Ε ΑΦΟΥΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 1.1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Γερανός αυτοκινούµενος υδραυλικός παντοειδούς εδάφους

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση μηκών και ακτίνων καμπυλότητας σφαιρικών επιφανειών

Μέτρηση μηκών και ακτίνων καμπυλότητας σφαιρικών επιφανειών Μ7 Μέτρηση μηκών και ακτίνων καμπυλότητας σφαιρικών επιφανειών 1. Σκοπός Τα διαστημόμετρα, τα μικρόμετρα και τα σφαιρόμετρα είναι όργανα που χρησιμοποιούνται για την μέτρηση της διάστασης του μήκους, του

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ (ΕΝΑΕΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΑ ΣΥΡΜΑΤΑ)

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ (ΕΝΑΕΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΑ ΣΥΡΜΑΤΑ) ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ (ΕΝΑΕΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΑ ΣΥΡΜΑΤΑ) Οι ηλεκτρικές εφαρµογές του αλουµινίου εκµεταλλεύονται πρώτιστα την πολύ καλή ηλεκτρική αγωγιµότητα (χαµηλή ειδική αντίσταση) του µετάλλου,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. µελέτης : 39/ 2014 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & & ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ: ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: Α (ΘΕΡΙΝΑ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 09/03/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ: ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: Α (ΘΕΡΙΝΑ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 09/03/2014 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ: ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: Α (ΘΕΡΙΝΑ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 09/03/014 ΘΕΜΑ Α Οδηγία: Στις ερωτήσεις Α1 Α4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 14. Τριφασική γεννήτρια εναλλασσόμενου ρεύματος. Δυναμική συμπεριφορά

Άσκηση 14. Τριφασική γεννήτρια εναλλασσόμενου ρεύματος. Δυναμική συμπεριφορά 1 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ. ΗΜΕΡΑ. ΩΡΑ. ΟΜΑΔΑ... ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΟΥ Άσκηση 1 Σύστημα φόρτισης αυτοκινήτου Τριφασική γεννήτρια εναλλασσόμενου ρεύματος. Δυναμική συμπεριφορά ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Ειδικότητας Αµαξωµάτων

Σχέδιο Ειδικότητας Αµαξωµάτων 89 ιδακτικοί στόχοι: Στο τέλος αυτής της διδακτικής ενότητας θα είσαι σε θέση: Να µπορείς να απεικονίζεις σε σκαρίφηµα τα κυριότερα µέρη των αµαξωµάτων. Να γνωρίζεις τη σειρά συναρµολόγησης των τµηµάτων

Διαβάστε περισσότερα

DOBLÒ WORK UP DOBLÒ WORK UP

DOBLÒ WORK UP DOBLÒ WORK UP DOBLÒ WORK UP Φτιαγμένο στα μέτρα της δουλειάς σας. Φτιαγμένο στα μέτρα της πόλης σας. Ο κατάλληλος σύμμαχος για τη δουλειά σας, το νέο Doblò Work Up είναι η ιδανική λύση για όσους χρειάζονται περισσότερο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Β. βυθιζόμενων συστημάτων αποθήκευσης απορριμμάτων με κάδους συμβατούς με τα κοινά απορριμματοφόρα των Ο.Τ.Α.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Β. βυθιζόμενων συστημάτων αποθήκευσης απορριμμάτων με κάδους συμβατούς με τα κοινά απορριμματοφόρα των Ο.Τ.Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Β βυθιζόμενων συστημάτων αποθήκευσης απορριμμάτων με κάδους συμβατούς με τα κοινά απορριμματοφόρα των Ο.Τ.Α. (Σύστημα Β) Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 3.2.1 ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΣΩΛΗΝΩΣΗΣ. Σχήµα 7.1. Η σωλήνωση µιας γεώτρησης συνίσταται από στήλη αλληλοκοχλιώµενων σωλήνων διαφορετικής διαµέτρου

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΣΩΛΗΝΩΣΗΣ. Σχήµα 7.1. Η σωλήνωση µιας γεώτρησης συνίσταται από στήλη αλληλοκοχλιώµενων σωλήνων διαφορετικής διαµέτρου ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ο ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΣΩΛΗΝΩΣΗΣ 7.1 Εισαγωγή Η σωλήνωση είναι µια σηµαντική φάση κατά τη διάνοιξη µιας γεώτρησης. Με τον όρο σωλήνωση περιγράφεται η διαδικασία επένδυσης της γεώτρησης από την επιφάνεια

Διαβάστε περισσότερα

1501 - Έλεγχος Κίνησης

1501 - Έλεγχος Κίνησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα 1501 - Έλεγχος Κίνησης Ενότητα: Οδοντωτοί Τροχοί (Γρανάζια) - Μέρος Β Μιχαήλ Παπουτσιδάκης Τμήμα Αυτοματισμού Άδειες Χρήσης Το

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΝΕΡΟ

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΝΕΡΟ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΝΕΡΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Γιατί μας ενδιαφέρει η συμπεριφορά των υλικών απέναντι στο νερό; 1. Προστασία των κτηριακών κατασκευών από το νερό της βροχής 2. Προστασία των κτηριακών

Διαβάστε περισσότερα

Τσιμεντένια και χαλύβδινη βάση για προωθητές ροής ABS SB 900 έως 2500

Τσιμεντένια και χαλύβδινη βάση για προωθητές ροής ABS SB 900 έως 2500 Τσιμεντένια και χαλύβδινη βάση για προωθητές ροής ABS SB 900 έως 2500 1 597 0720 GR 02.2013 el Οδηγίες Εγκατάστασης Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών www.sulzer.co Οδηγίες Εγκατάστασης για τσιμεντένια

Διαβάστε περισσότερα

7.2. ΤΟΡΝΟΙ. Σχήμα 111

7.2. ΤΟΡΝΟΙ. Σχήμα 111 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι 109 7.2. ΤΟΡΝΟΙ Ο τόρνος είναι ιστορικά η αρχαιότερη ίσως εργαλειομηχανή που χρησιμοποίησε ο άνθρωπος, προερχόμενη κατά πάσα πιθανότητα από τον τροχό του αγγειοπλάστη. Στο σχήμα

Διαβάστε περισσότερα

Εμπρόσθιος συλλέκτης. ΕΚΔΟΣΗ TRV (Δόνηση τούρμπο) ΜΕΡΑ ΜΕ ΜΕΡΑ ΒΕΛΤΙΩΝΟΥΜΕ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ

Εμπρόσθιος συλλέκτης. ΕΚΔΟΣΗ TRV (Δόνηση τούρμπο) ΜΕΡΑ ΜΕ ΜΕΡΑ ΒΕΛΤΙΩΝΟΥΜΕ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ Εμπρόσθιος συλλέκτης ΕΚΔΟΣΗ TRV (Δόνηση τούρμπο) ΕΛΙΕΣ VM00XT10 TRV PNA/PNH 80 VM1XT10 TRV PNA/PNH 80 VM2XT10 TRV PGA ΕΛΙΑ/ΑΜΥΓΑΔΑΛΙΑ (ΜΙΚΤΟΣ) VM00XT10 TRV DGA 80 PLUS VM1XT10 TRV DGA 80 PLUS VM2XT10 TRV

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΕΤΟΥΣ 2014 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΑΝΤΙΠΑΓΕΤΙΚΟΥ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΕΤΟΥΣ 2014 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΑΝΤΙΠΑΓΕΤΙΚΟΥ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΕΤΟΥΣ 2014 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΑΝΤΙΠΑΓΕΤΙΚΟΥ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ Ο ηλεκτρικός αντιπαγετικός ανεμιστήρας είναι μέσον προστασίας των καλλιεργειών από παγετούς ακτινοβολίας. Η χρησιμοποίησή

Διαβάστε περισσότερα

ÊÏÑÕÖÇ ÊÁÂÁËÁ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗ

ÊÏÑÕÖÇ ÊÁÂÁËÁ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗ Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ 007 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗ ZHTHMA Στις ερωτήσεις έως 4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα σε κάθε αριθµό το γράµµα που αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

Επισκευή & συντήρηση σωλήνων

Επισκευή & συντήρηση σωλήνων Επισκευή & συντήρηση σωλήνων Ευρεία γκάμα από μία πηγή. Μοναδικός ανθεκτικός σχεδιασμός. Γρήγορη και αξιόπιστη απόδοση. Τύπος μοντέλων Σελίδα Πρέσες δοκιμής κυκλωμάτων 2 9.2 Ψύκτες σωλήνων 2 9.3 Αντλίες

Διαβάστε περισσότερα

Τι ορίζεται σαν «ελεύθερο πέρασμα» μίας αντλίας ακαθάρτων;

Τι ορίζεται σαν «ελεύθερο πέρασμα» μίας αντλίας ακαθάρτων; Τι ορίζεται σαν «ελεύθερο πέρασμα» μίας αντλίας ακαθάρτων; Ελεύθερο πέρασμα ορίζεται το μέγιστο μέγεθος σωματιδίων (διάμετρος), τα οποία μπορούν να περάσουν μέσα από την αντλία χωρίς αυτή να φρακάρει.

Διαβάστε περισσότερα

has 60 Για αληθινά καθαρές πόλεις.

has 60 Για αληθινά καθαρές πόλεις. Ο βασίζει τη λειτουργία του σε μια μεταθετή κιβωτάμαξα που υποδέχεται άνωθεν το φορτίο των απορριμματοφόρων οχημάτων, μέσω μίας κατάλληλα διαμορφωμένης εγκατάστασης. Η KAOUSSIS αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου

Διαβάστε περισσότερα