αστικά στερεά απορρίµµατα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "αστικά στερεά απορρίµµατα"

Transcript

1 υνατότητες ενεργειακής αξιοποίησης βιοαερίου από αστικά στερεά απορρίµµατα Εφαρµογή στον ΧΥΤΑ Ταγαράδων Χριστόδουλος Χατζηδηµούλας, ιευθυντής Λειτουργίας & Συντήρησης

2 Το πρόβληµα των Αστικών Στερεών Απορριµµάτων (ΑΣΑ) Συγκέντρωση του πληθυσµού σε αστικά κέντρα µε περιορισµένες δυνατότητες εξεύρεσης χώρων διάθεσης. Έλλειψη αρχικού και ολοκληρωµένου σχεδιασµού διαχείρισης Επικέντρωση των δραστηριοτήτων αντιµετώπισης των επιπτώσεων στα υγρά (στραγγίσµατα) και αέρια (βιοαέριο) απόβλητα. Χώροι απόθεσης χωρίς υποδοµή προσωρινή επίλυση του προβλήµατος.

3 Οι επιπτώσεις Παραγωγή υγρών αποβλήτων (στραγγίσµατα) Ρύπανση υδροφόρου ορίζοντα Μείωση αποθεµάτων πόσιµου νερού Έκλυση βιοαερίου ύο βασικές διαδικασίες παραγωγής: αερόβια και αναερόβια Βασικά συστατικά: µεθάνιο (45 55%) και διοξείδιο του άνθρακα (35 40%) Κίνδυνοι πυρκαγιών και εκρήξεων Συµµετοχή στο φαινόµενο του θερµοκηπίου (το µεθάνιο είναι 21 φορές πιο ενεργό απότο διοξείδιο του άνθρακα)

4 Φωτιά στον ΧΥΤΑ Ταγαράδων (Ιούλιος 2006)

5 Στραγγίσµατα στον ΧΥΤΑ Ταγαράδων

6 Το θεσµικό πλαίσιο Υποχρεωτική συλλογή (µέσω κατάλληλου δικτύου) και ελεγχόµενη καύση του βιοαερίου (σε ειδικούς πυρσούς) Υποχρεωτική αξιοποίηση, όπου είναι εφικτό, µε: Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας (µηχανές αερίου ήαεριοστρόβιλοι) Παραγωγή θερµικής ενέργειας (λέβητες) Συµπαραγωγή ηλεκτρικής και θερµικής ενέργειας

7 Αδειοδοτική διαδικασία Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) Υπουργείο Ανάπτυξης Άδεια Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας Άδεια Παραγωγής Θερµικής Ενέργειας Προέγκριση Χωροθέτησης Σύµφωνη γνώµη φορέων (Αρχαιολογία, ασαρχείο, Νοµ. Αυτοδιοίκηση) Άδεια Εγκατάστασης Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ΥΠΕΧΩ Ε Μελέτη ιασύνδεσης ΕΣΜΗΕ, ΕΗ Πολεοδοµική Άδεια Μελέτη Πυροπροστασίας Αυτοψία τήρησης περιβαλλοντικών όρων Άδεια Λειτουργίας

8 Σχηµατικό διάγραµµα αξιοποίησης βιοαερίου Φρεάτιο άντλησης Πρωτεύον οριζόντιο δίκτυο ευτερεύον οριζόντιο δίκτυο Gas collection pipe Ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος Ventilator and filter unit Generating set Transformer Επεξεργασί α- αφύγρανση βιοαερίου

9 Βιοαέριο Ετήσια παραγωγή 4,5m 3 /t απορριµµάτων Παραγωγή µεταβλητή, ανάλογα µετην πάροδο του χρόνου Μέσο ενεργειακό περιεχόµενο (~ 5-6kWh/Nm5 3 ) Phase 100 Ι ΙΙ ΙΙΙ ΙV V 80 Gas composition, % by vol O Ν 2 2 Η 2 CO 2 CΗ 4 Ν 2 O 2

10 Ενεργειακή αξιοποίηση βιοαερίου Προϋποθέσεις εκµετάλλευσης Καταλληλότητα (πρώτη ύλη -τεχνολογία) Επαρκής ποσότητα (οικονοµικότητα) Τεχνογνωσία (υλοποίηση λειτουργία) Αξιολόγηση του δυναµικού βιοαερίου ηµιουργία µαθηµατικών µοντέλων προσοµοίωσης Ανάλυση ελεύθερα εκλυόµενου βιοαερίου από την επιφάνεια Ανιχνευτικές γεωτρήσεις και δοκιµαστική άντληση 2 µηνών

11 Τεχνογνωσία Ι Έργα διαχείρισης βιοαερίου Ενδεχόµενη αραίωση / πύκνωση δικτύου ανά τοµέα (εξαρτάται από τα απορρίµµατα) Ευελιξία ρύθµισης δικτύου αποµόνωσης επιµέρους περιοχών Καταγραφή υγρασίας εντός της απορριµµατικής µάζας Παρακολούθηση χρονικής εξέλιξης σύστασης βιοαερίου

12 Τεχνογνωσία ΙΙ Κατασκευή δικτύου συλλογής βιοαερίου Ασφάλεια (αποφυγή εισόδου αέρα στο δίκτυο) Αντοχή (ειδικός σχεδιασµός για την αποφυγή τάσεων λόγω καθιζήσεων) Μείωση κόστους Ελαχιστοποίηση απωλειών για την µεγιστοποίηση ανάκτησης βιοαερίου Ετοιµότητα για την αντιµετώπιση πυρκαγιών

13 Τεχνογνωσία ΙΙΙ Κατασκευή σταθµού συµπαραγωγής ιαβρωτική φύση αερίου - υγρασία (ανάγκη προεπεξεργασίας) Φιλοσοφία σχεδιασµού του σταθµού Αντιµετώπιση υψηλών θερµοκρασιών περιβάλλοντος Αντιµετώπιση ενδεχόµενου µείωσης της ποιότητας βιοαερίου Ύπαρξη εναλλακτικών λύσεων για περιβαλλοντικούς λόγους

14 Λειτουργία σταθµού αξιοποίησης βιοαερίου Εµπειρία στην µακρόχρονη χρήση του εξοπλισµού (µηχανών, δικτύου συλλογής, βοηθητικών συστηµάτων, συµπυκνωτών) Βέλτιστη ρύθµιση (ποιότητα / ποσότητα) του δικτύου αναρρόφησης Προγραµµατισµός συντήρησης / προληπτική συντήρηση για την αύξηση της διαθεσιµότητας του σταθµού συµπαραγωγής Επιλογή κατάλληλου προσωπικού και εκπαίδευσή του Βέλτιστη σχέση επιπέδου αυτοµατισµών / προσωπικού

15 ΜΟΝΑ Α ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ ΑΠΌ ΤΟ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΤΟΥ ΧΥΤΑ ΤΑΓΑΡΑ ΩΝ Εγκαταστηµένη ισχύς 5 MW Η µονάδα είναι ικανή να καλύψει τις ανάγκες ηλεκτροδότησης νοικοκυριών. Ηµονάδαµπορείναδώσειζεστόνερόγιατηνθέρµανσητων δηµοσίων κτιρίων του.. Ταγαράδων. Καταναλώνει (καίει) περίπου κ.µ. βιοαερίου την ώρα.

16 Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας Το εργοστάσιο ξεκίνησε την λειτουργία του τον Νοέµβριο του 2006 και µέχρι σήµερα έχει την εξής παραγωγή; 2006: kwhr 2007: kwhr 2008: kwhr 2009: kwhr

17 Κίνδυνοι που πρέπει να ληφθούν υπόψη Τεχνικοί ιαθεσιµότητα βιοαερίου (εκτίµηση της ποιότητας και της ποσότητας του βιοαερίου) Εξασφάλιση της κατάλληλης τεχνογνωσίας στην κατασκευή και λειτουργία µέσω της επιλογής κατάλληλων συνεργασιών) Ετοιµότητα για την αντιµετώπιση απρόβλεπτων συµβάντων (πυρκαϊές στουςχ..α.,., πλαγιολισθήσεις, κατολισθήσεις, κ.α.).) Οικονοµικοί ιαθεσιµότητα οικονοµικών πόρων υψηλό αρχικό κόστος καθυστερήσεις µη προβλέψιµες Απαιτήσεις για επιπρόσθετες επενδύσεις Θεσµικοί Μηχανισµοί κινήτρων Ίδρυση βιώσιµων µικτών σχηµάτων εκµεταλλεύσεως (PPP) Εγγυηµένη τιµή πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας Γραφειοκρατικά εµπόδια καιµη προβλέψιµες καθυστερήσεις

18 ΗΜΕΚ (ΙΙ.1) λειτουργία µε βιοαέριο Φτωχό καύσιµο: Ηπαρουσία CO 2 επηρεάζει την καύση, καθώς επιβραδύνει τον ρυθµό διάδοσης του µετώπου της φλόγας, κατά συνέπεια κατά την περίοδο εκτόνωσης παρατηρούνται υψηλότερες θερµοκρασίες καυσαερίων και χαµηλότερη αποδοτικότητα. Ηπαρουσία CO 2 επηρεάζει την καύση, καθώς ελαττώνει την τάση του µίγµατος για προανάφλεξη (πειράκια). Κακό καύσιµο: Μειωµένη ζωή λιπαντικών. Αυξηµένο κόστος λιπαντικών (πιο εξελιγµένα) Παρ όλα αυτά επικαθίσεις και αυξηµένες φθορές

19 ΗΜΕΚ (ΙΙ.2) προβλήµατα συντήρησης

20 Συµπεράσµατα (Ι) Οσταθµός συµπαραγωγής στο Χ.Υ.Τ.Α. Ταγαράδων, εγκατεστηµένης ισχύος 5MW e, λειτουργεί απότο 2006 µε µέση διαθεσιµότητα > 85%. Οι εκποµπές των αερίων ρυπαντών είναι χαµηλότερες και από τα όρια που τέθηκαν απότο Υ.ΠΕ.ΧΩ. Ε.. (Έγκριση( Περιβαλλοντικών Όρων). Σηµαντικό µέρος της απορριπτόµενης θερµότητας του σταθµού Η/Πθα µπορούσε να αξιοποιηθεί για την Τηλεθέρµανση του.. Ταγαράδων Επέκταση του σταθµού (κατά 2,5MW e ) και σχεδιασµός υλοποίησης παρόµοιου ουέργου στην Κέρκυρα (1,3MW e ).Στην Αθήνα λειτουργεί ο µεγαλύτερος σταθµός της Ευρώπης ισχύος 25 MW e

21 Συµπεράσµατα (ΙΙ) Ηαναζήτηση και επανεκτίµηση των παραµέτρων βιωσιµότητας και αποδοτικής λειτουργίας σταθµών συµπαραγωγής µε αξιοποίηση βιοαερίου είναι υποχρεωτική από την αρχή του σχεδιασµού. Στους φορείς υλοποίησης του έργου πρέπει να συµπεριλαµβάνονται αξιόπιστες εταιρείες µε αποδεδειγµένη εµπειρία στην κατασκευή και διαχείριση παρόµοιων έργων. Εξασφάλιση κοινωνικής αποδοχής και µακροχρόνιων προοπτικών µέσω µικτού σχήµατος εκµετάλλευσης. Η δηµιουργία περιφερειακών ΧΥΤΑ διασφαλίζει την οικονοµική βιωσιµότητα παρόµοιων επενδύσεων (οικονοµίες κλίµακας). Η αξιοποίηση του βιοαερίου αστικών απορριµµάτων αναβαθµίζει συνολικά την περιβαλλοντική συµµόρφωση των ΧΥΤΑ.

Εκτίμηση συνάρτησης κόστους επένδυσης σε εργοστάσια παραγωγής ενέργειας από βιοαέριο στην Ευρώπη

Εκτίμηση συνάρτησης κόστους επένδυσης σε εργοστάσια παραγωγής ενέργειας από βιοαέριο στην Ευρώπη ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Εκτίμηση συνάρτησης κόστους επένδυσης σε εργοστάσια παραγωγής ενέργειας από βιοαέριο στην Ευρώπη Μεταπτυχιακή φοιτήτρια:

Διαβάστε περισσότερα

REnInvest Group Βιοαέριο- Μια σηµαντική εναλλακτική µορφή ενέργειας. Πτολεµαΐδα - Ιούλιος 2012

REnInvest Group Βιοαέριο- Μια σηµαντική εναλλακτική µορφή ενέργειας. Πτολεµαΐδα - Ιούλιος 2012 REnInvest Group Βιοαέριο- Μια σηµαντική εναλλακτική µορφή ενέργειας Πτολεµαΐδα - Ιούλιος 2012 Εταιρικό προφίλ Η ίδρυση της REnInvest το 2004 υλοποιεί την επιθυµία µιας οµάδας επαγγελµατιών του χώρου να

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ. Μάρτιος 2012. Οδικός Χάρτης για το 2050

ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ. Μάρτιος 2012. Οδικός Χάρτης για το 2050 ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Μάρτιος 2012 Οδικός Χάρτης για το 2050 2 3 Η παρούσα έκθεση υποβάλλεται στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής από την Επιτροπή Εθνικού Ενεργειακού

Διαβάστε περισσότερα

Πακέτο Εργασίας 3.1 Έκθεση σχετικά με τις πολιτικές βιοαερίου στην Ελλάδα

Πακέτο Εργασίας 3.1 Έκθεση σχετικά με τις πολιτικές βιοαερίου στην Ελλάδα Έργο: BiG>East (EIE/07/214) Πακέτο Εργασίας 3.1 Έκθεση σχετικά με τις πολιτικές βιοαερίου στην Ελλάδα Παραδοτέο 3.1 Σιούλας Κωνσταντίνος, ΚΑΠΕ Dominik Rutz, WIP Renawable Energies Heinz Prassl, Gerhard

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ Κος ΚΟΥΚΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ AΓOΡΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ AΓOΡΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ AΓOΡΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 2014 4 Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ο ΣΕΒ έχει θέσει επανειλημμένα

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή επιλεγμένων μέτρων στήριξης για Θέρμανση /Ψύξη από ΑΠΕ και ποιοτική ανάλυση τους για την Ελλάδα

Περιγραφή επιλεγμένων μέτρων στήριξης για Θέρμανση /Ψύξη από ΑΠΕ και ποιοτική ανάλυση τους για την Ελλάδα Περιγραφή επιλεγμένων μέτρων στήριξης για Θέρμανση /Ψύξη από ΑΠΕ και ποιοτική ανάλυση τους για την Ελλάδα Παραδοτέο D9 του έργου RES-H Policy Η παρούσα έκθεση συντάχθηκε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Χ.Υ.Τ.Α. ΑΛΜΩΠΙΑΣ. Συνοπτική περίληψη

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Χ.Υ.Τ.Α. ΑΛΜΩΠΙΑΣ. Συνοπτική περίληψη Συνοπτική περίληψη Η παρούσα µελέτη αφορά στην καταγραφή παραµέτρων λειτουργίας του ΧΥΤΑ Αλµωπίας, ο οποίος είναι από τους πρώτους ΧΥΤΑ που κατασκευάστηκαν στον Ελλαδικό χώρο, και αποσκοπεί στην εξεύρεση

Διαβάστε περισσότερα

7. Συµπαραγωγή θερµότητας - ηλεκτρισµού

7. Συµπαραγωγή θερµότητας - ηλεκτρισµού Κεφ. 7. Συµπαραγωγή θερµότητας ηλεκτρισµού -7.1-7. Συµπαραγωγή θερµότητας - ηλεκτρισµού 7.1. Εισαγωγή Συµπαραγωγή είναι η συνδυασµένη παραγωγή ηλεκτρικής ή µηχανικής και θερµικής ε- νέργειας από την ίδια

Διαβάστε περισσότερα

για τη µελέτη. Λάλας Ε. Γεωργοπούλου Ε. Γιδαράκος Ρ. Γκέκας Α. Λαζαρίδη Α. Μαυρόπουλος Σ. Μοιρασγεντής Ν. Σελλάς

για τη µελέτη. Λάλας Ε. Γεωργοπούλου Ε. Γιδαράκος Ρ. Γκέκας Α. Λαζαρίδη Α. Μαυρόπουλος Σ. Μοιρασγεντής Ν. Σελλάς Σχέδιο Τελικής Έκθεσης Προς το Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης για τη µελέτη Εκτίµηση των Γενικευµένων Επιπτώσεων και Κόστους ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων. Λάλας Ε. Γεωργοπούλου Ε. Γιδαράκος Ρ. Γκέκας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 1 ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΦΕΛΕΣΚΟΥΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΗΒ 99064 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

6. ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 6.1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Οι στόχοι που τίθενται από τον Εθνικό Σχεδιασµό ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Αξιοποίηση Αστικών Στερεών Αποβλήτων από την ενεργειακή σκοπιά και οι προοπτικές εφαρμογής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Ομάδα εργασίας Κατσανεβάκης Ι. Χημικός Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ENIAIΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ» ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2008 Μελετητής: ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (FREQUENTLY

Διαβάστε περισσότερα

Φυλακτακίδης Χρήστος Α.Ε.Μ. 4803 / Μιάμης Θωμάς Α.Ε.Μ. 4734 1

Φυλακτακίδης Χρήστος Α.Ε.Μ. 4803 / Μιάμης Θωμάς Α.Ε.Μ. 4734 1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ένα από τα κύρια περιβαλλοντικά προβλήματα της σημερινής κοινωνίας είναι η συνεχώς αυξανόμενη παραγωγή αποβλήτων. Στην παρούσα εργασία θα ασχοληθούμε με τα οργανικά απόβλητα και συγκεκριμένα αυτά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ - ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΑ

ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ - ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΑ ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ - ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΑ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Τα στερεά απόβλητα προκύπτουν από την παραγωγή, τη μεταφορά, την επεξεργασία και την κατανάλωση αγαθών. Οι ανθρώπινες δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

** Βιοµηχανικά MSW(organic) οργανικά απόβλητα ** ΑΣΑ Sew(οργανικά) * Λυµατολάσπη. * Reduction of odour nuisance. Sanitation.

** Βιοµηχανικά MSW(organic) οργανικά απόβλητα ** ΑΣΑ Sew(οργανικά) * Λυµατολάσπη. * Reduction of odour nuisance. Sanitation. IEE Project BiogasIN Information Material for biogas investors/farmers in Greece Υλικό πληροφόρησης για επενδυτές βιοαερίου/αγρότες στην Ελλάδα D.3.8.4, WP3 Σιούλας Κωνσταντίνος Τµήµα Περιβάλλοντος και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Ανάπτυξη και αξιολόγηση µοντέλων πρόβλεψης της κατανάλωσης φυσικού αερίου για οικιακούς και µικρούς βιοµηχανικούς καταναλωτές»

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή Ενέργειας από τον Ήλιο

Παραγωγή Ενέργειας από τον Ήλιο Παραγωγή Ενέργειας από τον Ήλιο... Επενδύσεις στα Φωτοβολταϊκά Συστήματα WIND WATER SOLAR BIOMASS Μία νέα αγορά στην χώρα μας σε ανοδική πορεία και οι προοπτικές της. Τα Φ/Β συστήματα αποτελούν την πιο

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4 Προς µια οικονοµία χαµηλών εκποµπών *

Κεφάλαιο 4 Προς µια οικονοµία χαµηλών εκποµπών * Κεφάλαιο 4 Προς µια οικονοµία * 4.1 Στόχοι για τη µείωση των εκποµπών σε παγκόσµιο, ευρωπαϊκό και ελλαδικό επίπεδο 4.1.1 Το διεθνές και το ευρωπαϊκό πλαίσιο κλιµατική αλλαγή Κατά τη διάσκεψη της Κοπεγχάγης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 2014-2020

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 2014-2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 2014-2020 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΙΕΘΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 0 Περιεχόμενα 0. ΠΡΟΟΙΜΙΟ 1. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 2. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 2.1. ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΟΤΑ & ΒΙΩΣΙΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΟΤΑ & ΒΙΩΣΙΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΟΤΑ & ΒΙΩΣΙΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ : Τεχνολογίες καύσης αστικών στερεών απορριμμάτων: Τεχνικά χαρακτηριστικά και οικονομικά στοιχεία

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ : Τεχνολογίες καύσης αστικών στερεών απορριμμάτων: Τεχνικά χαρακτηριστικά και οικονομικά στοιχεία ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (ΣΤΕΦ) ΤΜΗΜΑ : ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ : Τεχνολογίες καύσης αστικών στερεών απορριμμάτων: Τεχνικά χαρακτηριστικά και οικονομικά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Δ.Π.Μ.Σ. Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων

Δ.Π.Μ.Σ. Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων Πανεπιστήμιο Πειραιά Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Χημικών Μηχανικών Δ.Π.Μ.Σ. Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων Συστήματα Διαχείρισης Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Περιβάλλον, ο κόσμος μας!

Περιβάλλον, ο κόσμος μας! Περιβάλλον, ο κόσμος μας! Η ΔΕΗ στο δρόμο της Βιώσιμης Ανάπτυξης Αθήνα 2009 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Επιστολή του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου σελ. 5 Κεφάλαιο 1: Κεφάλαιο 2: Κεφάλαιο 3: Κεφάλαιο 4: Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΣΕ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΣΧΕ ΙΟ ΣΕ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 69, ΑΘΗΝΑ 10564 ΤΗΛ.: 3727400, FAX: 3255460, E-MAIL: info@rae.gr, WEB: www.rae.gr Μ Α Κ Ρ Ο Χ Ρ Ο Ν Ι Ο Σ Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Ο Σ Σ Χ Ε Ι Α Σ Μ Ο Σ Τ Η Σ Ε Λ Λ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΙΔΡΥΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΙΣΧΥΟΣ 1000 kw Θέση «ΑΚΡΕΒΑΤΟΙ» ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΑΪΝΙΑΣ ΔHMOY ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ : ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ : ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ : ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΕΒΕΝΤΖΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ ΜΑΥΡΙΔΗ ΜΑΥΡΟΥΔΗ ΑΝΤΩΝΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ 2880 2864 ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: Η ΚΥΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΑΙ Ο ΚΥΡΙΟΣΚΑΨΑΛΗΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα