Κατευθυντήριες γραμμές

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κατευθυντήριες γραμμές"

Transcript

1 EBA/GL/2017/01 21/06/2017 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη δημοσιοποίηση του δείκτη κάλυψης ρευστότητας για τη συμπλήρωση της δημοσιοποίησης στοιχείων διαχείρισης κινδύνου ρευστότητας δυνάμει του άρθρου 435 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 1

2 1. Συμμόρφωση και υποχρεώσεις υποβολής στοιχείων και αναφορών Καθεστώς των κατευθυντήριων γραμμών 1. Το παρόν έγγραφο περιέχει κατευθυντήριες γραμμές οι οποίες εκδίδονται βάσει του άρθρου 16 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/ Σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010, οι αρμόδιες αρχές και τα χρηματοοικονομικά ιδρύματα καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να συμμορφωθούν με τις κατευθυντήριες γραμμές. 2. Οι κατευθυντήριες γραμμές παρουσιάζουν την άποψη της ΕΑΤ σχετικά με τις ενδεδειγμένες εποπτικές πρακτικές στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Συστήματος Χρηματοοικονομικής Εποπτείας ή σχετικά με τον τρόπο ορθής εφαρμογής της ενωσιακής νομοθεσίας στον συγκεκριμένο τομέα. Οι αρμόδιες αρχές, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010, προς τις οποίες απευθύνονται οι κατευθυντήριες γραμμές, πρέπει να συμμορφωθούν ενσωματώνοντάς τες δεόντως στις πρακτικές τους (π.χ. τροποποιώντας το νομικό τους πλαίσιο ή τις εποπτικές διαδικασίες τους), συμπεριλαμβανομένων των σημείων στα οποία οι κατευθυντήριες γραμμές απευθύνονται κυρίως στα ιδρύματα. Απαιτήσεις υποβολής στοιχείων και αναφορών 3. Σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010, οι αρμόδιες αρχές πρέπει να γνωστοποιήσουν στην ΕΑΤ εάν συμμορφώνονται ή προτίθενται να συμμορφωθούν προς τις παρούσες κατευθυντήριες γραμμές, ή άλλως να εκθέσουν τους λόγους μη συμμόρφωσης, έως τις Εάν η προθεσμία γνωστοποίησης παρέλθει άπρακτη, η ΕΑΤ θεωρεί ότι οι αρμόδιες αρχές δεν συμμορφώνονται. Οι γνωστοποιήσεις πρέπει να αποστέλλονται, με την υποβολή του εντύπου που παρέχεται στον δικτυακό τόπο της ΕΑΤ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση με την επισήμανση «EBA/GL/2017/01». Οι γνωστοποιήσεις πρέπει να υποβάλλονται από πρόσωπα δεόντως εξουσιοδοτημένα να γνωστοποιούν τη συμμόρφωση εκ μέρους των αρμόδιων αρχών τους. Οποιαδήποτε μεταβολή στην κατάσταση συμμόρφωσης πρέπει επίσης να αναφέρεται στην ΕΑΤ. 4. Οι γνωστοποιήσεις δημοσιεύονται στον δικτυακό τόπο της ΕΑΤ, σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 3. 1 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών), την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 2009/78/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 331 της , σ.12). 2

3 2. Αντικείμενο, πεδίο εφαρμογής και ορισμοί Αντικείμενο 5. Οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές ορίζουν το γενικό πλαίσιο για τη δημοσιοποίηση της διαχείρισης κινδύνων δυνάμει του άρθρου 435 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/ όσον αφορά τον κίνδυνο ρευστότητας, παρέχοντας εναρμονισμένη δομή για τη δημοσιοποίηση των πληροφοριών που απαιτούνται βάσει του άρθρου 435 παράγραφος 1 του εν λόγω κανονισμού. 6. Συγκεκριμένα, και σύμφωνα με τον κατ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2015/61 της Επιτροπής, 3 στις παρούσες κατευθυντήριες γραμμές ορίζονται και αναλύονται οι πληροφορίες που πρέπει να δημοσιοποιούνται σχετικά με τον δείκτη κάλυψης ρευστότητας στο πλαίσιο των βασικών δεικτών και στοιχείων για τους σκοπούς του άρθρου 435 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013. Πεδίο και επίπεδο εφαρμογής 7. Οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές ισχύουν για τα πιστωτικά ιδρύματα που πρέπει να συμμορφώνονται με τις κατευθυντήριες γραμμές για τις απαιτήσεις δημοσιοποίησης (EBA/GL/2016/11), όπως ορίζει το όγδοο μέρος του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 και καλύπτονται από τον κατ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2015/61 της Επιτροπής. Αποδέκτες 8. Οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές απευθύνονται στις αρμόδιες αρχές όπως ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 σημείο i) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 και στα πιστωτικά ιδρύματα όπως ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013. Ορισμοί 9. Εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά, οι όροι που χρησιμοποιούνται και ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 575/2013 και στον κατ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2015/61 της Επιτροπής έχουν την ίδια έννοια και στις παρούσες κατευθυντήριες γραμμές. 2 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας για πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις επενδύσεων και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/ Κατ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2015/61 της Επιτροπής, της 10ης Οκτωβρίου 2014, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 575/2013 όσον αφορά την απαίτηση κάλυψης του κινδύνου ρευστότητας για τα πιστωτικά ιδρύματα. 3

4 3. Εφαρμογή Ημερομηνία εφαρμογής 10. Οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές εφαρμόζονται από την Μεταβατικές διατάξεις 11. Τα πιστωτικά ιδρύματα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος εγγράφου δεν χρειάζεται να δημοσιεύουν τις απαιτούμενες βάσει του παραρτήματος ΙΙ πληροφορίες όταν ορισμένες από τις παρατηρήσεις για τον υπολογισμό των μέσων όρων τους είναι προγενέστερες της πρώτης ημερομηνίας αναφοράς του δείκτη κάλυψης ρευστότητας και, ως εκ τούτου, δεν αποτυπώνονται στα υποδείγματα αναφοράς του δείκτη κάλυψης ρευστότητας του παραρτήματος XXIV του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 680/2014 της Επιτροπής. 4

5 4. Κατευθυντήριες γραμμές για τη διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας και τη δημοσιοποίηση του δείκτη κάλυψης ρευστότητας 12. Τα πιστωτικά ιδρύματα που αναφέρονται στην παράγραφο 7 πρέπει να δημοσιοποιούν τα στοιχεία του πίνακα που περιλαμβάνει το παράρτημα Ι. 13. Τα πιστωτικά ιδρύματα που αναφέρονται στην παράγραφο 7 πρέπει να δημοσιοποιούν το υπόδειγμα δημοσιοποίησης του δείκτη κάλυψης ρευστότητας και το υπόδειγμα ποιοτικών πληροφοριών για τον δείκτη κάλυψης ρευστότητας του παραρτήματος ΙΙ σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται στο παράρτημα ΙΙΙ. 14. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 13, ένα πιστωτικό ίδρυμα πρέπει να δημοσιοποιεί μόνο τις πληροφορίες στις γραμμές 21, 22 και 23 του υποδείγματος δημοσιοποίησης του δείκτη κάλυψης ρευστότητας του παραρτήματος ΙΙ όταν πληρούνται όλες οι παρακάτω προϋποθέσεις: α) το πιστωτικό ίδρυμα δεν έχει προσδιοριστεί από τις αρμόδιες αρχές ως παγκόσμιο συστημικά σημαντικό ίδρυμα (G-SII), σύμφωνα με τον κατ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1222/2014 της Επιτροπής και σε οποιαδήποτε μεταγενέστερη τροποποίηση β) το πιστωτικό ίδρυμα δεν έχει προσδιοριστεί ως άλλο συστημικά σημαντικό ίδρυμα (O-SII) κατ εφαρμογή του άρθρου 131 παράγραφος 3 της οδηγίας 2013/36/ΕΕ, όπως ορίζεται στις κατευθυντήριες γραμμές 2014/10 της ΕΑΤ. 15. Η δημοσιοποίηση σύμφωνα με τις παρούσες κατευθυντήριες γραμμές πρέπει να πραγματοποιείται βάσει των κατευθυντήριων γραμμών της ΕΑΤ σχετικά με τον ουσιώδη, αποκλειστικό και εμπιστευτικό χαρακτήρα των πληροφοριών και τη συχνότητα δημοσιοποίησης βάσει του άρθρου 432 παράγραφοι 1 και 2 και του άρθρου 433 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 (EBA/GL/2014/14), με τις περαιτέρω διευκρινίσεις που παρέχονται στην παράγραφο 16 που ακολουθεί. 16. Για τους σκοπούς του σημείου ε) της παραγράφου 27 των κατευθυντήριων γραμμών 2014/14 της ΕΑΤ, τα ακόλουθα στοιχεία πρέπει να θεωρούνται στοιχεία που υπόκεινται σε ταχείες μεταβολές: 5

6 α) συνολική προσαρμοσμένη αξία των αποθεμάτων ρευστότητας, όπως ορίζεται στη γραμμή 21 του υποδείγματος δημοσιοποίησης του δείκτη κάλυψης ρευστότητας του παραρτήματος ΙΙ β) συνολική προσαρμοσμένη αξία των συνολικών καθαρών ταμειακών εκροών, όπως ορίζεται στη γραμμή 22 του υποδείγματος δημοσιοποίησης του δείκτη κάλυψης ρευστότητας του παραρτήματος ΙΙ γ) συνολική προσαρμοσμένη αξία του δείκτη κάλυψης ρευστότητας (%), όπως ορίζεται στη γραμμή 23 του υποδείγματος δημοσιοποίησης του δείκτη κάλυψης ρευστότητας του παραρτήματος ΙΙ. 6

7 Παράρτημα I Πίνακας ΕU LIQA για τη διαχείριση κινδύνου ρευστότητας 17. Πίνακας σχετικά με τις ποιοτικές/ποσοτικές πληροφορίες για τον κίνδυνο ρευστότητας σύμφωνα με το άρθρο 435 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 Σκοπός: Δημοσιοποίηση των στόχων διαχείρισης κινδύνων και των πολιτικών για τον κίνδυνο ρευστότητας Πεδίο εφαρμογής: Ο πίνακας είναι υποχρεωτικός για τα πιστωτικά ιδρύματα που περιλαμβάνονται στην παράγραφο 7 του παρόντος εγγράφου Περιεχόμενο: Ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες Περιοδικότητα: Τουλάχιστον ετήσια Μορφότυπος: Ευέλικτος Στρατηγικές και διαδικασίες διαχείρισης κινδύνου ρευστότητας Διάρθρωση και οργάνωση του τμήματος διαχείρισης κινδύνου ρευστότητας (ιεραρχία, καταστατικό, λοιποί μηχανισμοί) Πεδίο εφαρμογής και φύση των συστημάτων αναφοράς και μέτρησης του κινδύνου ρευστότητας Πολιτικές αντιστάθμισης και μείωσης του κινδύνου ρευστότητας και στρατηγικές και διαδικασίες για την παρακολούθηση της διαρκούς αποτελεσματικότητας των αντισταθμίσεων και μέσων μείωσης του κινδύνου Μια δήλωση εγκεκριμένη από το διοικητικό όργανο σχετικά με την επάρκεια των μηχανισμών διαχείρισης κινδύνου ρευστότητας του ιδρύματος, με την οποία βεβαιώνεται ότι τα συστήματα διαχείρισης κινδύνου ρευστότητας είναι κατάλληλα για το προφίλ και τη στρατηγική του ιδρύματος Μια περιεκτική δήλωση κινδύνου ρευστότητας εγκεκριμένη από το διοικητικό όργανο, στην οποία περιγράφεται ευκρινώς συνολικό προφίλ κινδύνου ρευστότητας του ιδρύματος που σχετίζεται με την επιχειρηματική στρατηγική. Η εν λόγω δήλωση περιλαμβάνει βασικούς δείκτες και στοιχεία (εκτός αυτών που καλύπτονται ήδη στο παράρτημα ΙΙ του παρόντος εγγράφου) τα οποία παρέχουν στα ενδιαφερόμενα τρίτα μέρη ολοκληρωμένη εικόνα για τη διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας του ιδρύματος, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου με τον οποίο το προφίλ κινδύνου ρευστότητας του ιδρύματος ανταποκρίνεται στο επίπεδο ανοχής κινδύνου που έχει ορίσει το διοικητικό όργανο. Παρατήρηση 7

8 Παράρτημα ΙΙ Υποδείγματα EU LIQ1: Υπόδειγμα δημοσιοποίησης δείκτη κάλυψης ρευστότητας και υπόδειγμα για τις ποιοτικές πληροφορίες σχετικά με τον δείκτη κάλυψης ρευστότητας 18. Υπόδειγμα δημοσιοποίησης του δείκτη κάλυψης ρευστότητας που αφορά τις ποιοτικές πληροφορίες του δείκτη κάλυψης ρευστότητας και συμπληρώνει το άρθρο 435 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013. Σκοπός: Επίπεδο δημοσιοποίησης και συνιστωσών του δείκτη κάλυψης ρευστότητας Πεδίο εφαρμογής: Το υπόδειγμα είναι υποχρεωτικό για τα πιστωτικά ιδρύματα που περιλαμβάνονται στην παράγραφο 7 του παρόντος εγγράφου Περιεχόμενο: Ποσοτικές πληροφορίες Περιοδικότητα: Τουλάχιστον ετήσια Μορφότυπος: Σταθερός. Πεδίο ενοποίησης (ατομική/ ενοποιημένη) Νόμισμα και μονάδες (ΧΧΧ εκατομμύρια) Λήξη τριμήνου στις (ΗΗ Μήνας ΕΕΕ) Αριθμός σημείων δεδομένων που χρησιμοποιούνται στον υπολογισμό των μέσων όρων ΡΕΥΣΤΟΠΟΙΗΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Σύνολο ρευστοποιήσιμων 1 στοιχείων ενεργητικού υψηλής ποιότητας (HQLA) ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΚΡΟΕΣ Συνολική μη σταθμισμένη αξία (μέσος όρος) Συνολική σταθμισμένη αξία (μέσος όρος) 8

9 Καταθέσεις λιανικής και καταθέσεις μικρών 2 εταιρικών πελατών, εκ των οποίων: 3 Σταθερές καταθέσεις Λιγότερο σταθερές 4 καταθέσεις Μη εξασφαλισμένες 5 χρηματοδοτήσεις χονδρικής 6 Λειτουργικές καταθέσεις (όλων των αντισυμβαλλομένων) και καταθέσεις σε δίκτυα συνεταιριστικών τραπεζών Μη λειτουργικές 7 καταθέσεις (όλων των αντισυμβαλλομένων) Μη εξασφαλισμένο 8 χρέος Εξασφαλισμένες 9 χρηματοδοτήσεις χονδρικής 10 Πρόσθετες απαιτήσεις 11 Εκροές που σχετίζονται με ανοίγματα σε παράγωγα και άλλες απαιτήσεις για την παροχή εξασφαλίσεων Εκροές που σχετίζονται με απώλεια 12 χρηματοδοτήσεων από εκδοθέντα χρεόγραφα Πιστωτικές διευκολύνσεις και 13 διευκολύνσεις ρευστότητας Άλλες συμβατικές 14 χρηματοδοτικές υποχρεώσεις Άλλες ενδεχόμενες 15 χρηματοδοτικές υποχρεώσεις ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ 16 ΕΚΡΟΩΝ ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΙΣΡΟΕΣ 17 Εξασφαλισμένες πιστοδοτήσεις (π.χ. συναλλαγές αγοράς με συμφωνία επαναπώλησης) 9

10 Εισροές από πλήρως 18 εξυπηρετούμενα ανοίγματα 19 Άλλες ταμειακές εισροές ΕΕ- 19 α ΕΕ- 19 β 20 ΕΕ- 20 α ΕΕ- 20 β ΕΕ- 20γ (Διαφορά μεταξύ των συνολικών σταθμισμένων εισροών και των συνολικών σταθμισμένων εκροών που προκύπτει από συναλλαγές σε τρίτες χώρες όταν υπάρχουν περιορισμοί μεταφοράς ή είναι εκφρασμένες σε μη μετατρέψιμα νομίσματα) (Υπερβάλλουσες εισροές από συνδεδεμένο πιστωτικό ίδρυμα ειδικού σκοπού) ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ Πλήρως εξαιρούμενες εισροές Εισροές υποκείμενες σε ανώτατο όριο 90% Εισροές υποκείμενες σε ανώτατο όριο 75% 21 ΑΠΟΘΕΜΑ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΩΝ 22 ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΕΚΡΟΩΝ ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ 23 ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ (%) ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 10

11 19. Υπόδειγμα που αφορά ποιοτικές πληροφορίες για τον δείκτη κάλυψης κινδύνου ρευστότητας και συμπληρώνει το υπόδειγμα δημοσιοποίησης του δείκτη κάλυψης κινδύνου ρευστότητας. Σκοπός: Δημοσιοποίηση περαιτέρω διευκρινίσεων για τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο υπόδειγμα δημοσιοποίησης του δείκτη κάλυψης κινδύνου ρευστότητας Πεδίο εφαρμογής: Το υπόδειγμα είναι υποχρεωτικό για τα πιστωτικά ιδρύματα που περιλαμβάνονται στην παράγραφο 7 του παρόντος εγγράφου Περιεχόμενο: Αναλύσεις κυρίως ποιοτικών στοιχείων οι οποίες θα μπορούσαν να τεκμηριωθούν με ποσοτικές πληροφορίες Περιοδικότητα: Τουλάχιστον ετήσια Μορφότυπος: Ευέλικτος Παρατήρηση Συγκέντρωση χρηματοδότησης και πηγές ρευστότητας Ανοίγματα σε παράγωγα και δυνητικές απαιτήσεις για παροχή επιπλέον εξασφαλίσεων Αναντιστοιχία νομισμάτων στον δείκτη κάλυψης ρευστότητας Περιγραφή του βαθμού κεντροποίησης της διαχείρισης ρευστότητας και αλληλεπίδραση μεταξύ των μονάδων του ομίλου Άλλα στοιχεία του υπολογισμού του δείκτη κάλυψης ρευστότητας που δεν αποτυπώνονται στο υπόδειγμα δημοσιοποίησης του δείκτη κάλυψης ρευστότητας αλλά θεωρούνται από το ίδρυμα σχετικά για το προφίλ της ρευστότητάς του 11

12 Παράρτημα III Οδηγίες για το υπόδειγμα EU LIQ1, το υπόδειγμα δημοσιοποίησης του δείκτη κάλυψης ρευστότητας και το υπόδειγμα για τις ποιοτικές πληροφορίες σχετικά με τον δείκτη κάλυψης ρευστότητας Μέρος 1: ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 20. Στις πληροφορίες που πρέπει να δημοσιοποιούνται στο υπόδειγμα δημοσιοποίησης του δείκτη κάλυψης ρευστότητας του παραρτήματος ΙΙ πρέπει να αναφέρονται οι τιμές και τα στοιχεία που περιλαμβάνονται σε αυτό για καθένα από τα τέσσερα τρίμηνα (Ιανουαρίου- Μαρτίου, Απριλίου-Ιουνίου, Ιουλίου-Σεπτεμβρίου, Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου) που προηγούνται της ημερομηνίας δημοσιοποίησης. Οι τιμές και τα στοιχεία αυτά πρέπει να υπολογίζονται ως οι απλοί μέσοι όροι των παρατηρήσεων του τέλους του μήνα και να καλύπτουν τους δώδεκα μήνες που προηγούνται του τέλους του κάθε τριμήνου. 21. Οι πληροφορίες που πρέπει να δημοσιοποιούνται στο υπόδειγμα για τις ποιοτικές πληροφορίες του δείκτη κάλυψης ρευστότητας του παραρτήματος ΙΙ πρέπει να παρέχουν ποιοτική ανάλυση των στοιχείων που περιλαμβάνονται στο υπόδειγμα δημοσιοποίησης του δείκτη κάλυψης ρευστότητας. 22. Οι πληροφορίες που απαιτούνται βάσει του υποδείγματος δημοσιοποίησης του δείκτη κάλυψης ρευστότητας του παραρτήματος ΙΙ πρέπει να περιλαμβάνουν όλα τα στοιχεία ανεξαρτήτως του νομίσματος στο οποίο εκφράζονται και πρέπει να δημοσιοποιούνται στο νόμισμα αναφοράς όπως ορίζεται στο άρθρο 3 του κατ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/61 της Επιτροπής. 23. Για τον υπολογισμό των μη σταθμισμένων και των σταθμισμένων εισροών και εκροών και των σταθμισμένων ρευστοποιήσιμων στοιχείων ενεργητικού υψηλής ποιότητας για τους σκοπούς του υποδείγματος δημοσιοποίησης του δείκτη κάλυψης ρευστότητας του παραρτήματος ΙΙ, τα πιστωτικά ιδρύματα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος εγγράφου θα πρέπει να εφαρμόζουν τις ακόλουθες οδηγίες: α) Εισροές/ εκροές: η μη σταθμισμένη τιμή εισροών και εκροών πρέπει να υπολογίζεται ως τα ανεξόφλητα υπόλοιπα διαφόρων κατηγοριών ή ειδών υποχρεώσεων, στοιχείων εκτός ισολογισμού ή συμβατικών απαιτήσεων. Η 12

13 σταθμισμένη τιμή εισροών και εκροών πρέπει να υπολογίζεται ως η τιμή που προκύπτει μετά την εφαρμογή των ποσοστών εισροής και εκροής. β) Ρευστοποιήσιμα στοιχεία ενεργητικού υψηλής ποιότητας: η σταθμισμένη τιμή ρευστοποιήσιμων στοιχείων ενεργητικού υψηλής ποιότητας πρέπει να υπολογίζεται ως η τιμή που προκύπτει μετά την εφαρμογή των ποσοστών περικοπής. 24. Για να υπολογιστεί η προσαρμοσμένη τιμή του αποθέματος ρευστότητας του στοιχείου 21 και η προσαρμοσμένη τιμή των συνολικών καθαρών ταμειακών εκροών του στοιχείου 22 του υποδείγματος δημοσιοποίησης του δείκτη κάλυψης ρευστότητας βάσει του παραρτήματος ΙΙ, τα πιστωτικά ιδρύματα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος εγγράφου πρέπει να εφαρμόζουν καθεμία από τις ακόλουθες οδηγίες: α) η προσαρμοσμένη τιμή του αποθέματος ρευστότητας είναι η τιμή των συνολικών ρευστοποιήσιμων στοιχείων ενεργητικού υψηλής ποιότητας μετά την εφαρμογή των ποσοστών περικοπής και τυχόν ισχύοντος ανώτατου ορίου β) η προσαρμοσμένη τιμή των συνολικών καθαρών ταμειακών εκροών πρέπει να υπολογίζεται αφού εφαρμοστεί το ανώτατο όριο των εισροών, ανάλογα με την περίπτωση. Μέρος 2: ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 25. Τα πιστωτικά ιδρύματα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος εγγράφου θα πρέπει να εφαρμόζουν τις οδηγίες που παρέχονται στην παρούσα παράγραφο για να συμπληρώσουν το υπόδειγμα δημοσιοποίησης του δείκτη κάλυψης ρευστότητας βάσει του παραρτήματος ΙΙ: Γραμμή Νομικά κείμενα αναφοράς και οδηγίες {1} Σύνολο ρευστοποιήσιμων στοιχείων ενεργητικού υψηλής ποιότητας (HQLA) Τα πιστωτικά ιδρύματα πρέπει να δημοσιοποιούν ως σταθμισμένη τιμή την Αξία σύμφωνα με το άρθρο 9 του κατ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/61 της Επιτροπής για το στοιχείο «Σύνολο Μη Προσαρμοσμένων Ρευστών Στοιχείων Ενεργητικού», όπως αναφέρεται στη γραμμή 10 (ID 1), στήλη 040 του υποδείγματος C Κάλυψη ρευστότητας Ρευστά στοιχεία ενεργητικού του παραρτήματος XXIV του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 680/2014 της Επιτροπής. 4 4 Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 680/ της Επιτροπής για τη θέσπιση εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά την υποβολή εποπτικών αναφορών από τα ιδρύματα σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 13

14 {2} Καταθέσεις λιανικής και καταθέσεις μικρών εταιρικών πελατών, εκ των οποίων: Τα πιστωτικά ιδρύματα πρέπει να δημοσιοποιούν ως μη σταθμισμένη τιμή το ποσό του στοιχείου «Καταθέσεις λιανικής», όπως αναφέρεται στη γραμμή 030 (ID 1.1.1), στήλη 010 του υποδείγματος C Κάλυψη ρευστότητας Εκροές του παραρτήματος XXIV του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 680/2014 της Επιτροπής. Τα πιστωτικά ιδρύματα πρέπει να δημοσιοποιούν ως σταθμισμένη τιμή τις εκροές του στοιχείου «Καταθέσεις λιανικής», όπως αναφέρεται στη γραμμή 030 (ID 1.1.1), στήλη 060 του υποδείγματος C Κάλυψη ρευστότητας Εκροές του παραρτήματος XXIV του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 680/2014 της Επιτροπής. {3} Σταθερές καταθέσεις Τα πιστωτικά ιδρύματα πρέπει να δημοσιοποιούν ως μη σταθμισμένη τιμή το συνολικό ποσό του στοιχείου «σταθερές καταθέσεις», όπως αναφέρεται στη γραμμή 080 (ID ), στήλη 010 του υποδείγματος C Κάλυψη ρευστότητας Εκροές του παραρτήματος XXIV του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 680/2014 της Επιτροπής και το ποσό του στοιχείου «κατά παρέκκλιση σταθερές καταθέσεις», όπως αναφέρεται στη γραμμή 090 (ID ), στήλη 010 του υποδείγματος C Κάλυψη ρευστότητας Εκροές του παραρτήματος XXIV του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 680/2014 της Επιτροπής. Τα πιστωτικά ιδρύματα πρέπει να δημοσιοποιούν ως σταθμισμένη τιμή το άθροισμα των εκροών του στοιχείου «σταθερές καταθέσεις», όπως αναφέρεται στη γραμμή 080 (ID ), στήλη 060 του υποδείγματος C Κάλυψη ρευστότητας Εκροές του παραρτήματος XXIV του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 680/2014 της Επιτροπής και τις εκροές του στοιχείου «κατά παρέκκλιση σταθερές καταθέσεις», όπως αναφέρεται στη γραμμή 090 (ID ), στήλη 060 του υποδείγματος C Κάλυψη ρευστότητας Εκροές του παραρτήματος XXIV του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 680/2014 της Επιτροπής. {4} Λιγότερο σταθερές καταθέσεις Τα πιστωτικά ιδρύματα πρέπει να δημοσιοποιούν ως μη σταθμισμένη τιμή το συνολικό ποσό του στοιχείου «καταθέσεις που υπόκεινται σε υψηλότερες εκροές», όπως αναφέρεται στη γραμμή 050 (ID ), στήλη 010 του υποδείγματος C Κάλυψη ρευστότητας Εκροές του παραρτήματος XXIV του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 680/2014 της Επιτροπής και το ποσό του στοιχείου «άλλες καταθέσεις λιανικής», όπως αναφέρεται στη γραμμή 110 (ID ), στήλη 010 του υποδείγματος C Κάλυψη ρευστότητας Εκροές του παραρτήματος XXIV του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 680/2014 της Επιτροπής. Τα πιστωτικά ιδρύματα πρέπει να δημοσιοποιούν ως σταθμισμένη τιμή το άθροισμα των εκροών του στοιχείου «καταθέσεις που υπόκεινται σε υψηλότερες εκροές», όπως αναφέρεται στη γραμμή 050 (ID ), στήλη 060 του υποδείγματος C Κάλυψη ρευστότητας Εκροές του παραρτήματος XXIV του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 680/2014 της Επιτροπής και τις εκροές του στοιχείου «άλλες καταθέσεις λιανικής», όπως αναφέρεται στη γραμμή 110 (ID ), στήλη 060 του υποδείγματος C

15 Κάλυψη ρευστότητας Εκροές του παραρτήματος XXIV του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 680/2014 της Επιτροπής. {5} Μη εξασφαλισμένες χρηματοδοτήσεις χονδρικής: Τα πιστωτικά ιδρύματα πρέπει να δημοσιοποιούν το άθροισμα των μη σταθμισμένων και σταθμισμένων ποσών που πρέπει να δημοσιοποιηθούν στη γραμμή {6} «Λειτουργικές καταθέσεις (όλων των αντισυμβαλλομένων) και καταθέσεις σε δίκτυα συνεταιριστικών τραπεζών», στη γραμμή {7} «Μη λειτουργικές καταθέσεις (όλων των αντισυμβαλλομένων)» και στη γραμμή {8} «Μη εξασφαλισμένο χρέος» των εν λόγω ιδρυμάτων. {6} Λειτουργικές καταθέσεις (όλων των αντισυμβαλλομένων) και καταθέσεις σε δίκτυα συνεταιριστικών τραπεζών Τα πιστωτικά ιδρύματα πρέπει να δημοσιοποιούν ως μη σταθμισμένη τιμή το ποσό του στοιχείου «Λειτουργικές καταθέσεις», όπως αναφέρεται στη γραμμή 120 (ID 1.1.2), στήλη 010 του υποδείγματος C Κάλυψη ρευστότητας Εκροές του παραρτήματος XXIV του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 680/2014 της Επιτροπής. Τα πιστωτικά ιδρύματα πρέπει να δημοσιοποιούν ως σταθμισμένη τιμή τις εκροές του στοιχείου «Λειτουργικές καταθέσεις», όπως αναφέρεται στη γραμμή 120 (ID 1.1.2), στήλη 060 του υποδείγματος C Κάλυψη ρευστότητας Εκροές του παραρτήματος XXIV του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 680/2014 της Επιτροπής. {7} Μη λειτουργικές καταθέσεις (όλων των αντισυμβαλλομένων) Τα πιστωτικά ιδρύματα πρέπει να δημοσιοποιούν ως μη σταθμισμένη τιμή το ποσό του στοιχείου «Μη λειτουργικές καταθέσεις», όπως αναφέρεται στη γραμμή 210 (ID 1.1.3), στήλη 010 του υποδείγματος C Κάλυψη ρευστότητας Εκροές του παραρτήματος XXIV του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 680/2014 της Επιτροπής. Τα πιστωτικά ιδρύματα πρέπει να δημοσιοποιούν ως σταθμισμένη τιμή τις εκροές του στοιχείου «Μη λειτουργικές καταθέσεις», όπως αναφέρεται στη γραμμή 210 (ID 1.1.3), στήλη 060 του υποδείγματος C Κάλυψη ρευστότητας Εκροές του παραρτήματος XXIV του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 680/2014 της Επιτροπής. {8} Μη εξασφαλισμένο χρέος Τα πιστωτικά ιδρύματα πρέπει να δημοσιοποιούν ως μη σταθμισμένη τιμή το ποσό του στοιχείου «με τη μορφή χρεογράφων εφόσον δεν αντιμετωπίζονται ως καταθέσεις λιανικής», όπως αναφέρεται στη γραμμή 900 (ID ), στήλη 010 του υποδείγματος C Κάλυψη ρευστότητας Εκροές του παραρτήματος XXIV του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 680/2014 της Επιτροπής. Τα πιστωτικά ιδρύματα πρέπει να δημοσιοποιούν ως σταθμισμένη τιμή τις εκροές του στοιχείου «με τη μορφή χρεογράφων εφόσον δεν αντιμετωπίζονται ως καταθέσεις λιανικής», όπως αναφέρεται στη γραμμή 900 (ID ), στήλη 060 του υποδείγματος C Κάλυψη ρευστότητας Εκροές του παραρτήματος XXIV του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 680/2014 της Επιτροπής. 15

16 {9} Εξασφαλισμένες χρηματοδοτήσεις χονδρικής Τα πιστωτικά ιδρύματα πρέπει να δημοσιοποιούν ως σταθμισμένη τιμή το άθροισμα των εκροών του στοιχείου «Εκροές από εξασφαλισμένες πιστοδοτήσεις και από συναλλαγές με όρους κεφαλαιαγοράς», όπως αναφέρεται στη γραμμή 920 (ID 1.2), στήλη 060 του υποδείγματος C Κάλυψη ρευστότητας Εκροές του παραρτήματος XXIV του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 680/2014 της Επιτροπής και τις εκροές του στοιχείου «Συνολικές εκροές από πράξεις ανταλλαγής εξασφαλίσεων», όπως αναφέρεται στη γραμμή 1130 (ID 1.3), στήλη 060 του υποδείγματος C Κάλυψη ρευστότητας Εκροές του παραρτήματος XXIV του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 680/2014 της Επιτροπής. {10} Πρόσθετες απαιτήσεις: Τα πιστωτικά ιδρύματα πρέπει να δημοσιοποιούν το άθροισμα των μη σταθμισμένων και σταθμισμένων ποσών που πρέπει να δημοσιοποιηθούν στη γραμμή {11} «Εκροές που σχετίζονται με ανοίγματα σε παράγωγα και άλλες απαιτήσεις εξασφαλίσεων», στη γραμμή {12} «Εκροές που σχετίζονται με απώλεια χρηματοδοτήσεων από εκδόσεις χρεογράφων» και στη γραμμή {13} «Πιστωτικές διευκολύνσεις και διευκολύνσεις ρευστότητας» των εν λόγω ιδρυμάτων. {11} Εκροές που σχετίζονται με ανοίγματα σε παράγωγα και άλλες απαιτήσεις εξασφαλίσεων Τα πιστωτικά ιδρύματα πρέπει να δημοσιοποιούν ως μη σταθμισμένη τιμή και ως σταθμισμένη τιμή το άθροισμα των ποσών (στήλη 010 του υποδείγματος C Κάλυψη ρευστότητας Εκροές του παραρτήματος XXIV του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 680/2014 της Επιτροπής) και των εκροών (στήλη 060 του υποδείγματος C Κάλυψη ρευστότητας Εκροές του παραρτήματος XXIV του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 680/2014 της Επιτροπής), αντίστοιχα, των ακόλουθων στοιχείων: «εξασφαλίσεις πλην των εξασφαλίσεων με στοιχεία ενεργητικού επιπέδου 1 που παρέχονται για συναλλαγές σε παράγωγα», όπως αναφέρεται στη γραμμή 280, ID «εξασφαλίσεις με στοιχεία ενεργητικού που αφορούν ιδιαίτερα αυξημένης ποιότητας καλυμμένες ομολογίες επιπέδου 1 που παρέχονται για συναλλαγές σε παράγωγα», όπως αναφέρεται στη γραμμή 290, ID «σημαντικές εκροές λόγω υποβάθμισης της πιστωτικής ποιότητας του ίδιου του πιστωτικού ιδρύματος», όπως αναφέρεται στη γραμμή 300, ID «επιπτώσεις ενός δυσμενούς σεναρίου στην αγορά παραγώγων, τις συναλλαγές χρηματοδότησης και σε άλλες συμβάσεις», όπως αναφέρεται στη γραμμή 310, ID «εκροές από παράγωγα», όπως αναφέρεται στη γραμμή 340, ID «απαιτητό υπερβάλλον ποσό ληφθέντων εξασφαλίσεων», όπως αναφέρεται στη γραμμή 380, ID «οφειλόμενο ποσό εξασφαλίσεων», όπως αναφέρεται στη γραμμή 390, ID «εξασφαλίσεις ρευστών στοιχείων ενεργητικού ανταλλάξιμες με εξασφαλίσεις 16

17 μη ρευστών στοιχείων ενεργητικού», όπως αναφέρεται στη γραμμή 400, ID {12} Εκροές που σχετίζονται με απώλεια χρηματοδοτήσεων από εκδοθέντα χρεόγραφα Τα πιστωτικά ιδρύματα πρέπει να δημοσιοποιούν ως μη σταθμισμένη τιμή και ως σταθμισμένη τιμή το ποσό (στήλη 010 του υποδείγματος C Κάλυψη ρευστότητας Εκροές του παραρτήματος XXIV του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 680/2014 της Επιτροπής) και τις εκροές (στήλη 060 του υποδείγματος C Κάλυψη ρευστότητας Εκροές του παραρτήματος XXIV του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 680/2014 της Επιτροπής), αντίστοιχα, του στοιχείου «απώλεια χρηματοδότησης για δραστηριότητες διαρθρωμένης χρηματοδότησης», όπως αναφέρεται στη γραμμή 410, ID του παραρτήματος XXIV του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 680/2014 της Επιτροπής. {13} Πιστωτικές διευκολύνσεις και διευκολύνσεις ρευστότητας Τα πιστωτικά ιδρύματα πρέπει να δημοσιοποιούν ως μη σταθμισμένη τιμή και ως σταθμισμένη τιμή το ποσό (στήλη 010 του υποδείγματος C Κάλυψη ρευστότητας Εκροές του παραρτήματος XXIV του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 680/2014 της Επιτροπής) και τις εκροές (στήλη 060 του υποδείγματος C Κάλυψη ρευστότητας Εκροές του παραρτήματος XXIV του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 680/2014 της Επιτροπής), αντίστοιχα, του στοιχείου «Δεσμευτικές διευκολύνσεις», όπως αναφέρεται στη γραμμή 460, ID του παραρτήματος XXIV του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 680/2014 της Επιτροπής. {14} Άλλες συμβατικές χρηματοδοτικές υποχρεώσεις Τα πιστωτικά ιδρύματα πρέπει να δημοσιοποιούν ως μη σταθμισμένη τιμή και ως σταθμισμένη τιμή το άθροισμα των ποσών (στήλη 010 του υποδείγματος C Κάλυψη ρευστότητας Εκροές του παραρτήματος XXIV του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 680/2014 της Επιτροπής) και των εκροών (στήλη 060 του υποδείγματος C Κάλυψη ρευστότητας Εκροές του παραρτήματος XXIV του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 680/2014 της Επιτροπής), αντίστοιχα, των ακόλουθων στοιχείων: «δανειοληψία στοιχείων ενεργητικού χωρίς εξασφάλιση», όπως αναφέρεται στη γραμμή 440, ID «αρνητικές θέσεις», όπως αναφέρεται στη γραμμή 350, ID «υποχρεώσεις που προκύπτουν από λειτουργικές δαπάνες», όπως αναφέρεται στη γραμμή 890, ID «άλλα», όπως αναφέρεται στη γραμμή 910, ID {15} Άλλες ενδεχόμενες χρηματοδοτικές υποχρεώσεις Τα πιστωτικά ιδρύματα πρέπει να δημοσιοποιούν ως μη σταθμισμένη τιμή και ως σταθμισμένη τιμή το άθροισμα των ποσών (στήλη 010 του υποδείγματος C Κάλυψη ρευστότητας Εκροές του παραρτήματος XXIV του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 680/2014 της Επιτροπής) και των εκροών (στήλη 060 του υποδείγματος C Κάλυψη ρευστότητας Εκροές του παραρτήματος XXIV του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 680/2014 της Επιτροπής), αντίστοιχα, των ακόλουθων στοιχείων: 17

18 «Άλλα προϊόντα και υπηρεσίες», όπως αναφέρεται στη γραμμή 720, ID «εσωτερικός συμψηφισμός θέσεων πελάτη», όπως αναφέρεται στη γραμμή 450, ID {16} ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΕΚΡΟΩΝ Τα πιστωτικά ιδρύματα πρέπει να δημοσιοποιούν το άθροισμα της σταθμισμένης τιμής των ακόλουθων στοιχείων βάσει των οδηγιών: Γραμμή {2} Καταθέσεις λιανικής και καταθέσεις μικρών εταιρικών πελατών Γραμμή {5} Μη εξασφαλισμένες χρηματοδοτήσεις χονδρικής, Γραμμή {9} Εξασφαλισμένες χρηματοδοτήσεις χονδρικής, Γραμμή {10} Πρόσθετες απαιτήσεις, Γραμμή {14} Άλλες συμβατικές χρηματοδοτικές υποχρεώσεις και Γραμμή {15} Άλλες ενδεχόμενες χρηματοδοτικές υποχρεώσεις. {17} Εξασφαλισμένες πιστοδοτήσεις (π.χ. συναλλαγές αγοράς με συμφωνία επαναπώλησης) Τα πιστωτικά ιδρύματα πρέπει να δημοσιοποιούν ως μη σταθμισμένη τιμή το άθροισμα των ποσών του στοιχείου «Εισροές από εξασφαλισμένες πιστοδοτήσεις και από συναλλαγές με όρους κεφαλαιαγοράς», όπως αναφέρεται στη γραμμή 270 (ID 1.2), στήλη 010, 020 και 030 του υποδείγματος C Κάλυψη ρευστότητας Εισροές του παραρτήματος XXIV του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 680/2014 της Επιτροπής και της αγοραίας αξίας εξασφάλισης που παρέχεται ως δάνειο του στοιχείου «Σύνολο πράξεων ανταλλαγής εξασφαλίσεων & εξασφαλισμένων παραγώγων», όπως αναφέρεται στη γραμμή 010 (ID 1), στήλη 010 του υποδείγματος C Κάλυψη ρευστότητας Πράξεις ανταλλαγής εξασφαλίσεων του παραρτήματος XXIV του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 680/2014 της Επιτροπής. Τα πιστωτικά ιδρύματα πρέπει να δημοσιοποιούν ως σταθμισμένη τιμή το άθροισμα των εισροών του στοιχείου «Εισροές από εξασφαλισμένες πιστοδοτήσεις και από συναλλαγές με όρους κεφαλαιαγοράς», όπως αναφέρεται στη γραμμή 270 (ID 1.2), στήλη 140, 150 και 160 του υποδείγματος C Κάλυψη ρευστότητας Εισροές του παραρτήματος XXIV του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 680/2014 της Επιτροπής και των εισροών που υπόκεινται σε ανώτατο όριο 75 % στις εισροές, των εισροών που υπόκεινται σε ανώτατο όριο 90 % στις εισροές και των εισροών που εξαιρούνται από το ανώτατο όριο σε εισροές, όπως αναφέρεται στη γραμμή 010 (ID 1), στήλη 060, 070 και 080 του υποδείγματος C Κάλυψη ρευστότητας Πράξεις ανταλλαγής εξασφαλίσεων του παραρτήματος XXIV του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 680/2014 της Επιτροπής. {18} Εισροές από πλήρως εξυπηρετούμενα ανοίγματα Τα πιστωτικά ιδρύματα πρέπει να δημοσιοποιούν ως μη σταθμισμένη τιμή και ως σταθμισμένη τιμή το άθροισμα των ποσών (στήλη 010, 020 και 030 του υποδείγματος C Κάλυψη ρευστότητας Εισροές του παραρτήματος XXIV του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 680/2014 της Επιτροπής) και των εισροών (στήλη 140, 150 και

19 του υποδείγματος C Κάλυψη ρευστότητας Εισροές του παραρτήματος XXIV του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 680/2014 της Επιτροπής), αντίστοιχα, των ακόλουθων στοιχείων: «οφειλόμενα ποσά από μη χρηματοπιστωτικούς πελάτες (εξαιρουμένων των κεντρικών τραπεζών)», όπως αναφέρεται στη γραμμή 030, ID «οφειλόμενα ποσά από κεντρικές τράπεζες και χρηματοπιστωτικούς πελάτες», όπως αναφέρεται στη γραμμή 100, ID «οφειλόμενα ποσά από συναλλαγές χρηματοδότησης εμπορικών συναλλαγών», όπως αναφέρεται στη γραμμή 180, ID «εισροές που αντιστοιχούν σε εκροές από υποχρεώσεις χορήγησης προνομιακού δανείου όπως αναφέρονται στο άρθρο 31 παράγραφος 9 του κατ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/61», όπως αναφέρεται στη γραμμή 170, ID {19} Άλλες ταμειακές εισροές Τα πιστωτικά ιδρύματα πρέπει να δημοσιοποιούν ως μη σταθμισμένη τιμή και ως σταθμισμένη τιμή το άθροισμα των ποσών (στήλη 010, 020 και 030 του υποδείγματος C Κάλυψη ρευστότητας Εισροές του παραρτήματος XXIV του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 680/2014 της Επιτροπής) και των εισροών (στήλη 140, 150 και 160 του υποδείγματος C Κάλυψη ρευστότητας Εισροές του παραρτήματος XXIV του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 680/2014 της Επιτροπής), αντίστοιχα, των ακόλουθων στοιχείων: «οφειλόμενα ποσά από τίτλους που λήγουν εντός 30 ημερών», όπως αναφέρεται στη γραμμή 190, ID «στοιχεία ενεργητικού με μη προσδιορισμένη συμβατική ημερομηνία λήξης», όπως αναφέρεται στη γραμμή 200, ID «οφειλόμενα ποσά από θέσεις σε μετοχικά προϊόντα κύριων δεικτών υπό τον όρο ότι δεν γίνεται διπλός υπολογισμός με τα ρευστά στοιχεία ενεργητικού», όπως αναφέρεται στη γραμμή 210, ID «εισροές από μη αναληφθείσες πιστωτικές ή ταμειακές διευκολύνσεις και τυχόν άλλες δεσμεύσεις που παρέχονται από κεντρικές τράπεζες, υπό τον όρο ότι δεν γίνεται διπλός υπολογισμός με τα ρευστά στοιχεία ενεργητικού», όπως αναφέρεται στη γραμμή 220, ID «εισροές από την αποδέσμευση υπολοίπων που διατηρούνται σε χωριστούς λογαριασμούς, σύμφωνα με τις κανονιστικές απαιτήσεις για την προστασία των στοιχείων ενεργητικού που αποτελούν αντικείμενο συναλλαγών πελατών», όπως αναφέρεται στη γραμμή 230, ID «εισροές από παράγωγα», όπως αναφέρεται στη γραμμή 240, ID «εισροές από μη αναληφθείσες πιστωτικές και ταμειακές διευκολύνσεις που παρέχονται από τα μέλη ενός ομίλου ή θεσμικού συστήματος προστασίας σε περιπτώσεις που η αρμόδια αρχή έχει χορηγήσει άδεια εφαρμογής υψηλότερου ποσοστού εισροής», όπως αναφέρεται στη γραμμή 250, ID «λοιπές εισροές», όπως αναφέρεται στη γραμμή 260, ID

20 { ΕΕ-19α } (Διαφορά μεταξύ των συνολικών σταθμισμένων εισροών και των συνολικών σταθμισμένων εκροών που προκύπτει από συναλλαγές σε τρίτες χώρες όταν υπάρχουν περιορισμοί μεταφοράς ή είναι εκφρασμένες σε μη μετατρέψιμα νομίσματα) Τα πιστωτικά ιδρύματα πρέπει να δημοσιοποιούν ως σταθμισμένη τιμή τις εισροές (στήλη 140, 150 ή 160 του υποδείγματος C Κάλυψη ρευστότητας Εισροές του παραρτήματος XXIV του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 680/2014 της Επιτροπής τις στήλες που υπόκεινται σε ανώτατο όριο 75 % και/ή 90 % και/ή εξαιρούνται από το ανώτατο όριο στις εισροές) του στοιχείου «(Διαφορά μεταξύ των συνολικών σταθμισμένων εισροών και των συνολικών σταθμισμένων εκροών που προκύπτει από συναλλαγές σε τρίτες χώρες όταν υπάρχουν περιορισμοί μεταφοράς ή είναι εκφρασμένες σε μη μετατρέψιμα νομίσματα)», όπως αναφέρεται στη γραμμή 420, ID 1.4. { ΕΕ-19β } (Υπερβάλλουσες εισροές από συνδεδεμένο πιστωτικό ίδρυμα ειδικού σκοπού) Τα πιστωτικά ιδρύματα πρέπει να δημοσιοποιούν ως σταθμισμένη τιμή τις εισροές (στήλη 140, 150 ή 160 του υποδείγματος C Κάλυψη ρευστότητας Εισροές του παραρτήματος XXIV του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 680/2014 της Επιτροπής τις στήλες που υπόκεινται σε ανώτατο όριο 75 % και/ή 90 % και/ή εξαιρούνται από το ανώτατο όριο στις εισροές) του στοιχείου «(Υπερβάλλουσες εισροές από συνδεδεμένο ειδικευμένο πιστωτικό ίδρυμα)», όπως αναφέρεται στη γραμμή 430, ID 1.5. {20} ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ Τα πιστωτικά ιδρύματα πρέπει να δημοσιοποιούν το άθροισμα της μη σταθμισμένης και της σταθμισμένης τιμής των ακόλουθων στοιχείων βάσει των οδηγιών: Γραμμή {17} Εξασφαλισμένες πιστοδοτήσεις (π.χ. συναλλαγές αγοράς με συμφωνία επαναπώλησης) Γραμμή {18} Εισροές από πλήρως εξυπηρετούμενα ανοίγματα Γραμμή {19} Άλλες ταμειακές εισροές μείον: Γραμμή {ΕΕ-19α} (Διαφορά μεταξύ των συνολικών σταθμισμένων εισροών και των συνολικών σταθμισμένων εκροών που προκύπτει από συναλλαγές σε τρίτες χώρες όταν υπάρχουν περιορισμοί μεταφοράς ή είναι εκφρασμένες σε μη μετατρέψιμα νομίσματα) Γραμμή {ΕΕ-19β} (Υπερβάλλουσες εισροές από συνδεδεμένο πιστωτικό ίδρυμα ειδικού σκοπού). { ΕΕ-20α } Πλήρως εξαιρούμενες εισροές Τα πιστωτικά ιδρύματα πρέπει να δημοσιοποιούν ως μη σταθμισμένη τιμή και ως σταθμισμένη τιμή το ποσό (στήλη 030) και τις εισροές (στήλη 160), αντιστοίχως, που εξαιρούνται από το ανώτατο όριο στις εισροές του στοιχείου «Συνολικές εισροές» που αναφέρεται στη γραμμή 010, ID 1 του υποδείγματος C Κάλυψη ρευστότητας Εισροές του παραρτήματος XXIV του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 680/2014 της 20

21 Επιτροπής. { ΕΕ-20β } Εισροές υποκείμενες σε ανώτατο όριο 90% Τα πιστωτικά ιδρύματα πρέπει να δημοσιοποιούν ως μη σταθμισμένη τιμή και ως σταθμισμένη τιμή το ποσό (στήλη 020) και τις εισροές (στήλη 150), αντιστοίχως, που υπόκεινται σε ανώτατο όριο 90 % στις εισροές του στοιχείου «Συνολικές εισροές» που αναφέρεται στη γραμμή 010, ID 1 του υποδείγματος C Κάλυψη ρευστότητας Εισροές του παραρτήματος XXIV του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 680/2014 της Επιτροπής. { ΕΕ-20γ } Εισροές υποκείμενες σε ανώτατο όριο 75% Τα πιστωτικά ιδρύματα πρέπει να δημοσιοποιούν ως μη σταθμισμένη τιμή και ως σταθμισμένη τιμή το ποσό (στήλη 010) και τις εισροές (στήλη 140), αντιστοίχως, που υπόκεινται σε ανώτατο όριο 75 % στις εισροές του στοιχείου «Συνολικές εισροές» που αναφέρεται στη γραμμή 010, ID 1 του υποδείγματος C Κάλυψη ρευστότητας Εισροές του παραρτήματος XXIV του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 680/2014 της Επιτροπής. {21} ΑΠΟΘΕΜΑ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ Τα πιστωτικά ιδρύματα πρέπει να δημοσιοποιούν ως προσαρμοσμένη τιμή την τιμή του στοιχείου «Απόθεμα ρευστότητας», όπως αναφέρεται στη γραμμή 010 (ID 1) του υποδείγματος C Κάλυψη ρευστότητας Υπολογισμοί του παραρτήματος XXIV του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 680/2014 της Επιτροπής. {22} ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΩΝ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΕΚΡΟΩΝ Τα πιστωτικά ιδρύματα πρέπει να δημοσιοποιούν ως προσαρμοσμένη τιμή την τιμή του στοιχείου «Καθαρές εκροές ρευστότητας», όπως αναφέρεται στη γραμμή 020 (ID 2) του υποδείγματος C Κάλυψη ρευστότητας Υπολογισμοί του παραρτήματος XXIV του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 680/2014 της Επιτροπής. {23} ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ (%) Τα πιστωτικά ιδρύματα πρέπει να δημοσιοποιούν ως προσαρμοσμένη τιμή το ποσοστό του στοιχείου «Δείκτης κάλυψης ρευστότητας (%)», όπως αναφέρεται στη γραμμή 030 (ID 3) του υποδείγματος C Κάλυψη ρευστότητας Υπολογισμοί του παραρτήματος XXIV του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 680/2014 της Επιτροπής. 26. Για τον σκοπό της συμπλήρωσης του υποδείγματος σχετικά με τις ποιοτικές πληροφορίες του δείκτη κάλυψης ρευστότητας του παραρτήματος ΙΙ, τα πιστωτικά ιδρύματα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος εγγράφου θα πρέπει να θεωρούν τα πεδία 21

22 κειμένου που παρέχονται στο υπόδειγμα ως πεδία ελεύθερου κειμένου και να ερμηνεύουν τα στοιχεία που περιλαμβάνονται σε αυτά, εφόσον είναι εφικτό, σύμφωνα με την κατανόησή τους για το πλαίσιο του ορισμού του δείκτη κάλυψης ρευστότητας του κατ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/61 της Επιτροπής και των πρόσθετων μέτρων παρακολούθησης της ρευστότητας, όπως ορίζονται στο κεφάλαιο 7β του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 680/

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2018/01 16/01/2018 Κατευθυντήριες γραμμές για την ενιαία δημοσιοποίηση στοιχείων δυνάμει του άρθρου 473α του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 όσον αφορά τις μεταβατικές ρυθμίσεις για τον μετριασμό

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΕΒΑΡΗΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΒΕΒΑΡΗΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 27 Ιουνίου 2014 EBA/GL/2014/03 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη δημοσιοποίηση βεβαρημένων και

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2015/20 03/06/2016 Κατευθυντήριες γραμμές Όρια για τα ανοίγματα έναντι οντοτήτων του σκιώδους τραπεζικού συστήματος που εκτελούν τραπεζικές δραστηριότητες εκτός ρυθμιζόμενου πλαισίου σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2016/03 19/07/2016 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την παροχή πληροφοριών σε συνοπτική ή συγκεντρωτική μορφή για τους σκοπούς του άρθρου 84 παράγραφος 3 της οδηγίας 2014/59/EΕ 1 1. Συμμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2014/06 18 Ιουλίου 2014 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με το φάσμα σεναρίων που χρησιμοποιούνται σε σχέδια ανάκαμψης 1 Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ σχετικά με το φάσμα σεναρίων που χρησιμοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2014/07 16/07/2014 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη συγκέντρωση δεδομένων όσον αφορά υψηλά αμειβόμενα πρόσωπα 1 Πλαίσιο αναφοράς των κατευθυντήριων γραμμών Το παρόν έγγραφο περιέχει κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές. σχετικά με την έμμεση υποστήριξη στις πράξεις τιτλοποίησης EBA/GL/2016/08 24/11/2016

Κατευθυντήριες γραμμές. σχετικά με την έμμεση υποστήριξη στις πράξεις τιτλοποίησης EBA/GL/2016/08 24/11/2016 EBA/GL/2016/08 24/11/2016 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την έμμεση υποστήριξη στις πράξεις τιτλοποίησης 1 1. Συμμόρφωση και υποχρεώσεις υποβολής στοιχείων και αναφορών Καθεστώς των κατευθυντήριων γραμμών

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2015/06 06.08.2015 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον ελάχιστο κατάλογο υπηρεσιών ή εγκαταστάσεων που είναι απαραίτητες προκειμένου να μπορεί ένας αποδέκτης να ασκεί τις δραστηριότητες που του

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2015/05 07.08.2015 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη διαπίστωση του πότε η ρευστοποίηση των περιουσιακών στοιχείων ή υποχρεώσεων υπό συνήθεις διαδικασίες αφερεγγυότητας μπορεί να έχει δυσμενείς

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ. σχετικά με τη συγκέντρωση δεδομένων όσον αφορά υψηλά αμειβόμενα πρόσωπα EBA/GL/2012/5

Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ. σχετικά με τη συγκέντρωση δεδομένων όσον αφορά υψηλά αμειβόμενα πρόσωπα EBA/GL/2012/5 Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ σχετικά με τη συγκέντρωση δεδομένων όσον αφορά υψηλά αμειβόμενα πρόσωπα EBA/GL/2012/5 Λονδίνο, 27.07.2012 Καθεστώς των κατευθυντήριων γραμμών 1. Το παρόν έγγραφο περιέχει κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2015/04 07.08.2015 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις πραγματικές περιστάσεις που συνιστούν ουσιαστική απειλή για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, και τα στοιχεία σχετικά με την αποτελεσματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ EBA/GL/2017/08 12/09/2017 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα κριτήρια καθορισμού του ελάχιστου χρηματικού ποσού της ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ. σχετικά με τη συγκριτική αξιολόγηση των αποδοχών EBA/GL/2012/4

Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ. σχετικά με τη συγκριτική αξιολόγηση των αποδοχών EBA/GL/2012/4 Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ σχετικά με τη συγκριτική αξιολόγηση των αποδοχών EBA/GL/2012/4 Λονδίνο, 27.07.2012 1 Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ σχετικά με τη συγκριτική αξιολόγηση των αποδοχών (EBA/GL/2012/4)

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2015/19 19.10.2015 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις κοινοποιήσεις διαβατηρίου για μεσίτες πιστώσεων βάσει της οδηγίας για την ενυπόθηκη πίστη 1 1. Συμμόρφωση και υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΜΙΛΟΥ EBA/GL/2015/17 08.12.2015 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις προϋποθέσεις για τη χρηματοπιστωτική στήριξη

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ

Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ EBA/GL/2015/12 19.08.2015 Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ σχετικά με τις καθυστερήσεις και τις κατασχέσεις 1 Περιεχόμενα Ενότητα 1 Συμμόρφωση και υποχρεώσεις υποβολής αναφορών 3 Ενότητα 2 Αντικείμενο, πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

EBA/GL/2014/ Σεπτεμβρίου 2014

EBA/GL/2014/ Σεπτεμβρίου 2014 EBA/GL/2014/09 22 Σεπτεμβρίου 2014 Κατευθυντήριες γραμμές για τα είδη προσομοιώσεων, ελέγχων ή ασκήσεων που είναι δυνατόν να οδηγήσουν στη λήψη μέτρων στήριξης δυνάμει του άρθρου 32 παράγραφος 4 στοιχείο

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2015/02 23.07.2015 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον ελάχιστο κατάλογο ποιοτικών και ποσοτικών δεικτών των σχεδίων ανάκαμψης 1 Περιεχόμενα 1. Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ σχετικά με τον ελάχιστο

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2017/13 05/12/2017 Κατευθυντήριες γραμμές για τις διαδικασίες καταγγελίας σχετικά με ισχυρισμούς περί παραβάσεων της δεύτερης οδηγίας για τις υπηρεσίες πληρωμών 1. Συμμόρφωση και υποχρεώσεις υποβολής

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2014/08 16/07/2014 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη συγκριτική αξιολόγηση αποδοχών Πλαίσιο αναφοράς των κατευθυντήριων γραμμών Το παρόν έγγραφο περιέχει κατευθυντήριες γραμμές οι οποίες ερείδονται

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ σχετικά με τον εφαρμοστέο υποθετικό συντελεστή αναπροσαρμογής για τις μεταβλητές αποδοχές

Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ σχετικά με τον εφαρμοστέο υποθετικό συντελεστή αναπροσαρμογής για τις μεταβλητές αποδοχές Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ σχετικά με τον εφαρμοστέο υποθετικό συντελεστή αναπροσαρμογής για τις μεταβλητές αποδοχές Περιεχόμενα Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ σχετικά με τον εφαρμοστέο υποθετικό συντελεστή

Διαβάστε περισσότερα

Τελικές κατευθυντήριες γραμμές

Τελικές κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2017/02 11/07/2017 Τελικές κατευθυντήριες γραμμές για τη σχέση μεταξύ της ακολουθίας απομείωσης και μετατροπής που ορίζεται στην οδηγία για την ανάκαμψη και την εξυγίανση και τον κανονισμό/την οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ

Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ EBA/GL/2015/11 19.08.2015 Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ σχετικά με την αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας 1 Περιεχόμενα Ενότητα 1 Συμμόρφωση και υποχρεώσεις υποβολής αναφορών 3 Ενότητα 2 Αντικείμενο,

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.3.2015 EL L 86/13 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/534 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 17ης Μαρτίου 2015 για την υποβολή εποπτικών αναφορών σχετικά με χρηματοοικονομική πληροφόρηση (ΕΚΤ/2015/13) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2016/11 04/08/2017 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις απαιτήσεις δημοσιοποίησης δυνάμει του όγδοου μέρους του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 1 1. Συμμόρφωση και υποχρεώσεις υποβολής στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 19.9.2017 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 240/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/1538 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 25ης Αυγούστου 2017 που τροποποιεί τον κανονισμό

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές 19 Ιουνίου 2014 EBA/GL/2014/04 Κατευθυντήριες γραμμές για εναρμονισμένους ορισμούς και πρότυπα που αφορούν σχέδια χρηματοδότησης πιστωτικών ιδρυμάτων δυνάμει της σύστασης Α4 του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού

Διαβάστε περισσότερα

Τελικές κατευθυντήριες γραμμές

Τελικές κατευθυντήριες γραμμές ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ EBA/GL/2017/04 11/07/2017 Τελικές κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη μεταχείριση των μετόχων σε περιπτώσεις αναδιάρθρωσης παθητικού ή απομείωσης

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2016/06 13/12/2016 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις πολιτικές και τις πρακτικές αποδοχών όσον αφορά την πώληση και παροχή προϊόντων και υπηρεσιών λιανικής τραπεζικής 1. Συμμόρφωση και υποχρεώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2015/03 29.07.2015 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα όρια ενεργοποίησης για τη χρήση μέτρων έγκαιρης παρέμβασης σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφος 4 της οδηγίας 2014/59/ΕΕ 1 Περιεχόμενα Κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα

Τελικές κατευθυντήριες γραμμές

Τελικές κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2016/01 29/02/2016 Τελικές κατευθυντήριες γραμμές Αναθεωρημένων κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με τον περαιτέρω καθορισμό των δεικτών παγκόσμιας συστημικής σημασίας και τη δημοσιοποίησή τους Καθεστώς

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2014/14 23 Δεκεμβρίου 2014 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον ουσιώδη, αποκλειστικό και εμπιστευτικό χαρακτήρα των πληροφοριών και τη συχνότητα δημοσιοποίησης βάσει του άρθρου 432 παράγραφοι

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2016/09 04/01/2017 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με διορθώσεις στην τροποποιημένη μέση σταθμική διάρκεια χρεωστικών τίτλων δυνάμει του άρθρου 340 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ)

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο C(2017) 5959 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο C(2017) 5959 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Σεπτεμβρίου 2017 (OR. en) 11912/17 EF 182 ECOFIN 699 DELACT 151 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 19.9.2015 L 244/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/1555 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 28ης Μαΐου 2015 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα ελάχιστα κριτήρια στα οποία πρέπει να ανταποκρίνεται το σχέδιο αναδιοργάνωσης της επιχείρησης

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα ελάχιστα κριτήρια στα οποία πρέπει να ανταποκρίνεται το σχέδιο αναδιοργάνωσης της επιχείρησης EBA/GL/2015/21 19.05.2016 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα ελάχιστα κριτήρια στα οποία πρέπει να ανταποκρίνεται το σχέδιο αναδιοργάνωσης της επιχείρησης 1 1. Συμμόρφωση και υποχρεώσεις υποβολής στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο C(2017) 5959 final ANNEXES 1 to 2.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο C(2017) 5959 final ANNEXES 1 to 2. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Σεπτεμβρίου 2017 (OR. en) 11912/17 ADD 1 EF 182 ECOFIN 699 DELACT 151 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Για τον Γενικό Γραμματέα

Διαβάστε περισσότερα

Τελικές κατευθυντήριες γραμμές

Τελικές κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2017/03 11/07/2017 Τελικές κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον συντελεστή μετατροπής του χρέους σε μετοχικό κεφάλαιο κατά την αναδιάρθρωση παθητικού 1. Συμμόρφωση και υποχρεώσεις υποβολής στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

C 120/2 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 120/2 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 120/2 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 13.4.2017 ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 4ης Απριλίου 2017 σχετικά με την εφαρμογή κοινών προδιαγραφών κατά την άσκηση από τις εθνικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜ. 125/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜ. 125/ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜ. 125/31.10.2017 Θέμα: Άσκηση των δικαιωμάτων και των διακριτικών ευχερειών του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26 ης

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ. σχετικά με την Εξελιγμένη Προσέγγιση Μέτρησης (ΕΠΜ) επεκτάσεις και αλλαγές (EBA/GL/2012/01)

Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ. σχετικά με την Εξελιγμένη Προσέγγιση Μέτρησης (ΕΠΜ) επεκτάσεις και αλλαγές (EBA/GL/2012/01) Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ σχετικά με την Εξελιγμένη Προσέγγιση Μέτρησης (ΕΠΜ) επεκτάσεις και αλλαγές (EBA/GL/2012/01) Λονδίνο, 6 Ιανουαρίου 2012 Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ σχετικά με την Εξελιγμένη Προσέγγιση

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη διαδικασία υπολογισμού των δεικτών για τον προσδιορισμό των πιο σημαντικών νομισμάτων στα οποία 28/03/2018 70-708036281-66 EL Πίνακας περιεχομένων I. Σύνοψη... 3 1

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜ. 123/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜ. 123/ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜ. 123/16.10.2017 Θέμα: Υιοθέτηση των κατευθυντήριων γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών σχετικά με τον καθορισμό ορίων για ανοίγματα έναντι οντοτήτων του σκιώδους τραπεζικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΑΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΣΕ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΟΜΙΛΟΥ

ΣΥΣΤΑΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΣΕ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΟΜΙΛΟΥ EBA/REC/2017/02 26/01/2018 ΣΥΣΤΑΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΣΕ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΟΜΙΛΟΥ 1. Συμμόρφωση και υποχρεώσεις υποβολής στοιχείων Καθεστώς των συστάσεων 1. Το παρόν έγγραφο περιέχει συστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Επισκόπηση των εναλλακτικών επιλογών και διακριτικών ευχερειών που ορίζονται στην οδηγία 2013/36/ΕΕ και στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ.

Επισκόπηση των εναλλακτικών επιλογών και διακριτικών ευχερειών που ορίζονται στην οδηγία 2013/36/ΕΕ και στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. Όροι για την πρόσβαση στη δραστηριότητα πιστωτικών ιδρυμάτων Άρθρο 9 Εξαίρεση όσον αφορά την απαγόρευση σε πρόσωπα ή επιχειρήσεις εκτός των πιστωτικών ιδρυμάτων της αποδοχής καταθέσεων ή άλλων επιστρεπτέων

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της [ημέρα Μήνας ΕΤΟΣ]

ECB-PUBLIC ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της [ημέρα Μήνας ΕΤΟΣ] EL ECB-PUBLIC ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της [ημέρα Μήνας ΕΤΟΣ] σχετικά με κοινές προδιαγραφές για την άσκηση από τις εθνικές αρμόδιες αρχές ορισμένων δικαιωμάτων και διακριτικών ευχερειών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 12.3.2016 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 97/23 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ της 11ης Δεκεμβρίου 2015 σχετικά με την αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 110/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 110/ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 110/31.01.2017 ΘΕΜΑ: Ουσιώδης, αποκλειστικός και εμπιστευτικός χαρακτήρας των πληροφοριών και συχνότητα δημοσιοποίησης βάσει του άρθρου 432 παράγραφοι 1 και 2 και του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη διαδικασία υπολογισμού των δεικτών για τον προσδιορισμό της ουσιαστικής σημασίας ενός κεντρικού αποθετηρίου τίτλων (ΚΑΤ) για το κράτος μέλος υποδοχής 28/03/2018 ESMA70-708036281-67

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 114/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 114/ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 114/03.02.2017 Θέμα: Υιοθέτηση των κατευθυντήριων γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών της 19ης Ιουνίου 2014 (EBA/GL/2014/04) για εναρμονισμένους ορισμούς και πρότυπα που

Διαβάστε περισσότερα

1.3. Οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές απευθύνονται στις εποπτικές αρχές κατά την οδηγία Φερεγγυότητα II.

1.3. Οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές απευθύνονται στις εποπτικές αρχές κατά την οδηγία Φερεγγυότητα II. EIOPA-BoS-14/174 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αντιμετώπιση των ανοιγμάτων σε κίνδυνο της αγοράς και σε κίνδυνο αθέτησης αντισυμβαλλομένου στο πλαίσιο του τυποποιημένου μαθηματικού τύπου EIOPA

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές. σχετικά με τις πληροφορίες ΔΑΕΕΚ και ΔΑΕΕΡ που συλλέγονται για τους σκοπούς της ΔΕΕΑ

Κατευθυντήριες γραμμές. σχετικά με τις πληροφορίες ΔΑΕΕΚ και ΔΑΕΕΡ που συλλέγονται για τους σκοπούς της ΔΕΕΑ EBA/GL/2016/10 10/02/2017 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις πληροφορίες ΔΑΕΕΚ και ΔΑΕΕΡ που συλλέγονται για τους σκοπούς της ΔΕΕΑ 1. Συμμόρφωση και υποχρεώσεις υποβολής στοιχείων και αναφορών Καθεστώς

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ

Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ EBA/GL/2015/01 11.05.2015 Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ σχετικά με τους εθνικούς προσωρινούς καταλόγους των πλέον αντιπροσωπευτικών υπηρεσιών που συνδέονται με λογαριασμό πληρωμών και υπόκεινται στην καταβολή

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την υποβολή στοιχείων για τους σκοπούς της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την υποβολή στοιχείων για τους σκοπούς της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας EIOPA-BoS-15/107 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την υποβολή στοιχείων για τους σκοπούς της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. +

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2014/10 16 Δεκεμβρίου 2014 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα κριτήρια βάσει των οποίων καθορίζονται οι όροι εφαρμογής του άρθρου 131 παράγραφος 3 της οδηγίας 2013/36/ΕΕ (CRD) σχετικά με την εκτίμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 131/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 131/ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 131/23.1.2018 Θέμα: Εξειδίκευση των προϋποθέσεων για την παροχή χρηματοδοτικής στήριξης ομίλου του εσωτερικού άρθρου 14 του άρθρου 2 του ν. 4335/2015 Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) [ΕΤΟΣ/[XX*]] ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της [ημέρα Μήνας] 2016

ECB-PUBLIC ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) [ΕΤΟΣ/[XX*]] ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της [ημέρα Μήνας] 2016 EL ECB-PUBLIC ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) [ΕΤΟΣ/[XX*]] ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της [ημέρα Μήνας] 2016 σχετικά με την άσκηση από τις εθνικές αρμόδιες αρχές δικαιωμάτων και διακριτικών ευχερειών

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 3522 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 3522 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 1 Ιουνίου 2017 (OR. en) 9885/17 EF 114 ECOFIN 488 DELACT 90 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για τον

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.11.2014 COM(2014) 710 final 2014/0336 (NLE) Πρόταση ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον καθορισμό των ενιαίων όρων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 806/2014

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές Συνεργασία μεταξύ των αρχών βάσει των άρθρων 17 και 23 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014

Κατευθυντήριες γραμμές Συνεργασία μεταξύ των αρχών βάσει των άρθρων 17 και 23 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 Κατευθυντήριες γραμμές Συνεργασία μεταξύ των αρχών βάσει των άρθρων 17 και 23 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 28/03/2018 ESMA70-151-435 EL Πίνακας περιεχομένων 1 Πεδίο εφαρμογής... 2 2 Σκοπός... 4 3

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΜΑΚΡΟΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΑΚΡΟΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΜΑΚΡΟΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΜΑΚΡΟΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΑΚΡΟΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕYΡΩΣYΣΤΗΜΑ ΜΑΚΡΟΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΜΑΚΡΟΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΑΚΡΟΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Νοέμβριος 2015 Λεωφόρος Κέννεντυ 80, 1076 Λευκωσία Τ.Θ. 25529,

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 157/28 ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2016/948 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 1ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την εφαρμογή του προγράμματος αγοράς ομολόγων του επιχειρηματικού τομέα (EKT/2016/16) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ L 101/156 13.4.2017 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2017/697 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 4ης Απριλίου 2017 σχετικά με την άσκηση από τις εθνικές αρμόδιες αρχές δικαιωμάτων και

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την εφαρμογή των μέτρων για τις μακροπρόθεσμες εγγυήσεις

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την εφαρμογή των μέτρων για τις μακροπρόθεσμες εγγυήσεις EIOPA-BoS-15/111 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την εφαρμογή των μέτρων για τις μακροπρόθεσμες εγγυήσεις EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20;

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αναγνώριση και αποτίμηση στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού εκτός των τεχνικών προβλέψεων

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αναγνώριση και αποτίμηση στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού εκτός των τεχνικών προβλέψεων EIOPA-BoS-15/113 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αναγνώριση και αποτίμηση στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού εκτός των τεχνικών προβλέψεων EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές Κατευθυντήριες γραμμές Πρόσβαση κεντρικού αποθετηρίου τίτλων (ΚΑΤ) στις πληροφορίες σχετικά με συναλλαγές κεντρικών αντισυμβαλλόμενων και τόπων διαπραγμάτευσης 08/06/2017 ESMA70-151-298 EL Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.3.2015 EL L 84/67 ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2015/530 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 11ης Φεβρουαρίου 2015 σχετικά με τη μεθοδολογία και τις διαδικασίες καθορισμού και συλλογής δεδομένων όσον αφορά τους συντελεστές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 113/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 113/ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 113/3.2.2017 Θέμα: Υιοθέτηση των κατευθυντήριων γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΑΤ) σχετικά με τη μεταφορά σημαντικού πιστωτικού κινδύνου αναφορικά με τα άρθρα 243

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις μεθόδους καθορισμού των μεριδίων αγοράς για υποβολή πληροφοριών

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις μεθόδους καθορισμού των μεριδίων αγοράς για υποβολή πληροφοριών EIOPA-BoS-15/106 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις μεθόδους καθορισμού των μεριδίων αγοράς για υποβολή πληροφοριών EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20;

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 78/60 24.3.2016 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/445 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ της 14ης Μαρτίου 2016 σχετικά με την άσκηση δικαιωμάτων και διακριτικών ευχερειών που παρέχει το ενωσιακό δίκαιο (ΕΚΤ/2016/4) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.6.2017 L 141/21 ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2017/935 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 16ης Νοεμβρίου 2016 σχετικά με την κατ' εξουσιοδότηση έκδοση αποφάσεων αξιολόγησης της καταλληλότητας και τις απαιτήσεις καταλληλότητας

Διαβάστε περισσότερα

1. Στο τέλος του άρθρου 1 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος: (*) ΕΕ L 275 της , σ. 39.» 2. Στο άρθρο 2 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 4:

1. Στο τέλος του άρθρου 1 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος: (*) ΕΕ L 275 της , σ. 39.» 2. Στο άρθρο 2 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 4: L 330/20 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 15.12.2007 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1489/2007 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 29ης Νοεμβρίου 2007 που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2423/2001 (ΕΚΤ/2001/13)

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 314/66 1.12.2015 ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2015/2218 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 20ής Νοεμβρίου 2015 σχετικά με τη διαδικασία εξαίρεσης μελών του προσωπικού εποπτευόμενων πιστωτικών ιδρυμάτων από την εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2016/05 07/11/2016 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την επικοινωνία μεταξύ των αρμόδιων αρχών εποπτείας των πιστωτικών ιδρυμάτων και του νόμιμου ελεγκτή/των νόμιμων ελεγκτών και του ελεγκτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 111/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 111/ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 111/31.01.2017 Θέμα: Ερμηνεία των διαφόρων περιστάσεων όπου ένα ίδρυμα θεωρείται ότι τελεί σε κατάσταση αφερεγγυότητας ή επαπειλούμενης αφερεγγυότητας για την εφαρμογή της

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2015/16 16.10.2015 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την εφαρμογή απλουστευμένων υποχρεώσεων σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 5 της οδηγίας 2014/59/ΕΕ 1 1. Συμμόρφωση και υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 22.1.2015 L 15/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/81 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης Δεκεμβρίου 2014 περί ενιαίων όρων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 806/2014 του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές Κατευθυντήριες γραμμές Προσαρμογή των μέτρων διακοπής διαπραγμάτευσης και δημοσιοποίηση των διακοπών της διαπραγμάτευσης στο πλαίσιο της οδηγίας MiFID II 27/06/2017 ESMA70-872942901-63 EL Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

Συνεδρίαση 114/4.8.2014

Συνεδρίαση 114/4.8.2014 Συνεδρίαση 114/4.8.2014 ΘΕΜΑ: 1 Μεταβατικές διατάξεις για τον υπολογισμό των Ιδίων Κεφαλαίων των πιστωτικών ιδρυμάτων που έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα βάσει του Κανονισμού 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αντιμετώπιση των συνδεδεμένων επιχειρήσεων, περιλαμβανομένων των συμμετοχών

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αντιμετώπιση των συνδεδεμένων επιχειρήσεων, περιλαμβανομένων των συμμετοχών EIOPA-BoS-14/170 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αντιμετώπιση των συνδεδεμένων επιχειρήσεων, περιλαμβανομένων των συμμετοχών EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel.

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2015/09 11.09.2015 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις δεσμεύσεις πληρωμής δυνάμει της οδηγίας 2014/49/ΕΕ περί των συστημάτων εγγύησης καταθέσεων 1 Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ σχετικά με τις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ EBA/GL/2017/11 21/03/2018. Κατευθυντήριες γραμμές. σχετικά με την εσωτερική διακυβέρνηση

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ EBA/GL/2017/11 21/03/2018. Κατευθυντήριες γραμμές. σχετικά με την εσωτερική διακυβέρνηση EBA/GL/2017/11 21/03/2018 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την εσωτερική διακυβέρνηση 1. Συμμόρφωση και υποχρεώσεις υποβολής στοιχείων και αναφορών Καθεστώς των κατευθυντήριων γραμμών 1. Το παρόν έγγραφο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010 ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αθήνα, 17.2.2011 1. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων Η ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Ενιαίο νομοθετικό κείμενο 7.6.2016 EP-PE_TC1-COD(2016)0033 ***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 7 Ιουνίου 2016 εν όψει της έγκρισης

Διαβάστε περισσότερα

PE-CONS 23/1/16 REV 1 EL

PE-CONS 23/1/16 REV 1 EL EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 23 Ιουνίου 2016 (OR. en) 2016/0033 (COD) LEX 1681 PE-CONS 23/1/16 REV 1 EF 117 ECOFIN 395 CODEC 651 ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 6.4.2018 L 90/105 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2018/546 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 15ης Μαρτίου 2018 σχετικά με την κατ' εξουσιοδότηση έκδοση αποφάσεων που αφορούν ίδια κεφάλαια (ΕΚΤ/2018/10) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑ Η ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ EBA/GL/2015/07 06.08.2015 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την ερμηνεία των διαφόρων περιστάσεων όπου ένα ίδρυμα θεωρείται

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις

Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις σχετικά με το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού 17 Ιουνίου 2013 ESMA/2013/720. Ημερομηνία: 17 Ιουνίου 2013 ESMA/2013/720 Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ Γ02Α ΚΑΙ Γ02Β: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ Γ02Α ΚΑΙ Γ02Β: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ Γ02Α ΚΑΙ Γ02Β: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Η σκίαση αφορά τις γραμμές οι οποίες δεν θα συμπληρώνονται από τα πιστωτικά ιδρύματα.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΙΜΟ. Προς: Τα διοικητικά στελέχη των σημαντικών τραπεζών. Φρανκφούρτη, 28 Ιουλίου 2017

ΕΚΤ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΙΜΟ. Προς: Τα διοικητικά στελέχη των σημαντικών τραπεζών. Φρανκφούρτη, 28 Ιουλίου 2017 DANIELE NOUY Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου ΕΚΤ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΙΜΟ Προς: Τα διοικητικά στελέχη των σημαντικών τραπεζών Φρανκφούρτη, 28 Ιουλίου 2017 Δημόσιο έγγραφο κατευθύνσεων σχετικά με πληροφορίες όσον

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσιοποιήσεις σύμφωνα με το Παράρτημα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε με την Απόφαση 9/572/23.12.

Δημοσιοποιήσεις σύμφωνα με το Παράρτημα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε με την Απόφαση 9/572/23.12. Δημοσιοποιήσεις σύμφωνα με το Παράρτημα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε με την Απόφαση 9/572/23.12.2010 και την Απόφαση 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια διαβούλευση November 2015

Δημόσια διαβούλευση November 2015 Δημόσια διαβούλευση αναφορικά με σχέδιο κανονισμού της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας σχετικά με την άσκηση δικαιωμάτων και διακριτικών ευχερειών που παρέχει το ενωσιακό δίκαιο November 2015 EL ECB-RESTRICTED

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ Δ01 - Δ20, Δ29, Δ30: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΑΓΟΡΑΣ - ΠΔ/ΤΕ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ Δ01 - Δ20, Δ29, Δ30: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΑΓΟΡΑΣ - ΠΔ/ΤΕ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ Δ01 - Δ20, Δ29, Δ30: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΑΓΟΡΑΣ - ΠΔ/ΤΕ 2646/9.9.2011, όπως ισχύει 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ - Μόνο τα λευκά πεδία κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ:

ΜΑΚΡΟΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ: ΕYΡΩΣYΣΤΗΜΑ ΜΑΚΡΟΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΣΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΣΥΣΤΗΜΙΚΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ (OTHER SYSTEMICALLY

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 105/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 105/ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 105/12.12.2016 Θέμα: Ελεγκτικές διαδικασίες επί της έκθεσης φερεγγυότητας και χρηματοοικονομικής κατάστασης από νόμιμους ελεγκτές ή ελεγκτικά γραφεία Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ (ΑΡ.3) ΤΟΥ Οδηγία δυνάμει των άρθρων 20(3)(β) και 48(2)

ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ (ΑΡ.3) ΤΟΥ Οδηγία δυνάμει των άρθρων 20(3)(β) και 48(2) ΟΔΗΓΙΑ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ της 16 ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΔΟΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ L 247/38 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 18.9.2013 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 30ής Ιουλίου 2013 που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2011/23

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 26.2.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 62/1 Ι (Ψηφίσματα, συστάσεις και γνωμοδοτήσεις) ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ EΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 28ης Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον κίνδυνο βάσης

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον κίνδυνο βάσης EIOPA-BoS-14/172 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον κίνδυνο βάσης EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.7.2014 L 198/7 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 31ης Ιανουαρίου 2004 σχετικά με τη στενή συνεργασία με τις εθνικές αρμόδιες αρχές των συμμετεχόντων κρατών μελών που δεν έχουν ως νόμισμα

Διαβάστε περισσότερα