ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Δεκεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4136 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 338/2016 Θέσπιση προσωρινής μεθοδολογίας κατανομής ποσοτήτων φυσικού αερίου σε Σημείο Εξόδου Δικτύου Διανομής. Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Συνεδρίαση την 28η Σεπτεμβρίου 2016, η οποία διεκόπη και συνεχίστηκε την 29η Σεπτεμβρίου 2016) Λαμβάνοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν. 4001/2011 (ΦΕΚ Α' 179) «Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις», όπως ισχύει, και ιδίως τα άρθρα 3, 22, 69, 80 και 88 αυτού. 2. Τις διατάξεις του Ν. 2773/1999 «Απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας - Ρύθμιση θεμάτων ενεργειακής πολιτικής και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 286), όπως ισχύει. 3. Τις διατάξεις του Π.δ. 139/2001 «Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης της ΡΑΕ» (ΦΕΚ Α' 121), όπως ισχύει. 4. Τις διατάξεις του Ν. 3428/2005 «Απελευθέρωση αγοράς φυσικού αερίου» (ΦΕΚ Α' 313), όπως ισχύει. 5. Την Οδηγία 2009/73/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουλίου 2009 «Σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά Φυσικού Αερίου και την κατάργηση της Οδηγίας 2003/55/ ΕΚ» (ΕΕ L 211/ ). 6. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 715/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουλίου 2009 «Σχετικά με τους όρους πρόσβασης στα δίκτυα μεταφοράς φυσικού αερίου και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1775/2005 (ΕΕ L 211/ ), όπως ισχύει. 7. Την υπ' αριθμ. Δ1/Α/5346/ Απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με θέμα «Κώδικας Διαχείρισης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου» (ΦΕΚ Β'379/2010) (εφεξής «Κώδικας Διαχείρισης ΕΣΦΑ»), όπως τροποποιήθηκε με τις υπ' αριθμ. 1096/2011 (ΦΕΚ Β' 2227/ ) και υπ' αριθμ. 526/2013 (ΦΕΚ Β' 3131/ ) αποφάσεις της ΡΑΕ. 8. Την υπ' αριθμ. 328/2016 Απόφαση της ΡΑΕ με θέμα την «Έγκριση Κανονισμού Τιμολόγησης Βασικής Δραστηριότητας Διανομής Φυσικού Αερίου των δικτύων διανομής Αττικής, Θεσσαλονίκης, Θεσσαλίας και λοιπής Ελλάδας.» (ΦΕΚ Β'3067/ ). 9. Το υπ' αριθμ. 67/ έγγραφο της εταιρείας ΓΙΟΥΛΑ Α.Ε. προς τη ΔΕΣΦΑ Α.Ε., κοινοποιούμενο στην Αρχή και στη ΔΕΠΑ Α.Ε. (αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ I / ), με θέμα «Αιτιολογημένες αντιρρήσεις επί της αρχικής κατανομής ημερήσιων ποσοτήτων για το μήνα Ιανουάριο 2015». 10. Το υπ' αριθμ / έγγραφο της ΔΕΣ- ΦΑ Α.Ε. προς τη ΓΙΟΥΛΑ Α.Ε., κοινοποιούμενο στην Αρχή (αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ι / ), με θέμα «Απάντηση στην Επιστολή Αιτιολογημένων Αντιρρήσεων επί της Αρχικής Κατανομής Ποσοτήτων Φ.Α. για το μήνα Ιανουάριο 2015 του Χρήστη Μεταφοράς ΓΙΟΥΛΑ Α.Ε.». 11. Το υπ' αριθμ / έγγραφο της ΔΕΣΦΑ Α.Ε. προς τη ΓΙΟΥΛΑ Α.Ε., κοινοποιούμενο στην Αρχή (αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ι / ), με θέμα «Ανακατανομή Ποσοτήτων». 12. Το με αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ο-61021/ έγγραφο της Αρχής προς τη ΔΕΣΦΑ Α.Ε. με θέμα «Ανακατανομή ποσοτήτων σε Σημεία Εξόδου του ΕΣΦΑ». 13. Το υπ' αριθμ / έγγραφο της ΔΕΣΦΑ Α.Ε. προς την Αρχή (αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ι / ), με θέμα «Ανακατανομή Ποσοτήτων σε Σημεία Εξόδου του ΔΕΣΦΑ». 14. Το υπ' αριθμ / έγγραφο της ΔΕΣ- ΦΑ Α.Ε. (αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ I / ) προς τη ΔΕΠΑ Α.Ε., την ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε., την ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙ- ΚΗΣ Α.Ε. και την ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε., με θέμα «Πρόταση του Διαχειριστή για την κατανομή Ποσοτήτων Φυσικού Αερίου σε Σημεία Εξόδου 15. Το υπ' αριθμ. Λάρισα Θεσ/νικη 45091/ έγγραφο των ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. και ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε προς τη ΔΕΣΦΑ Α.Ε. (αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ι / ), με θέμα «Πρόταση του Διαχειριστή για την κατανομή Ποσοτήτων Φυσικού Αερίου σε Σημεία Εξόδου 16. Το υπ' αριθμ / έγγραφο της ΔΕΠΑ Α.Ε. προς τη ΔΕΣΦΑ Α.Ε. (αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ι / ) με θέμα «Πρόταση του Διαχειριστή για την κατανομή Ποσοτήτων Φυσικού Αερίου σε Σημεία Εξόδου

2 40750 ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Β 4136/ Το υπ' αριθμ / έγγραφο της ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. προς τη ΔΕΣΦΑ Α.Ε. (αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ι / ) με θέμα «Πρόταση του Διαχειριστή για την κατανομή Ποσοτήτων Φυσικού Αερίου σε Σημεία Εξόδου 18. Το υπ' αριθμ / έγγραφο της ΔΕΣ- ΦΑ Α.Ε. (αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ I / ) προς την Αρχή, με θέμα «Πρόταση σχετικά με τη μεθοδολογία κατανομής Ποσοτήτων ΦΑ σε Σημείο Εξόδου Δικτύου Διανομής (ΣΕΔΔ)». 19. Τη συνάντηση που έλαβε χώρα μεταξύ της Αρχής, της ΔΕΣΦΑ Α.Ε. και των Διαχειριστών Δικτύου Διανομής στα γραφεία της ΡΑΕ, στις Το υπ' αριθμ. ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε και ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε 8363/ έγγραφο των ΕΠΑ Αρχή (αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ι / ) με θέμα «Κατανομές ποσοτήτων φυσικού αερίου σε Σημείο Εξόδου 21. Το υπ' αριθμ. ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε και ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε 8584/ έγγραφο των ΕΠΑ Αρχή (αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ι / ) και ειδικότερα το επιμέρους αυτού κείμενο με θέμα «Κώδικας Διαχείρισης 22. Το υπ' αριθμ / έγγραφο Ι / ) με θέμα «Κώδικας Διαχείρισης Δικτύου Διανομής». 23. Το υπ' αριθμ / έγγραφο της ΔΕΠΑ Α.Ε. προς την Αρχή (αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ι / ) με θέμα «Διαβίβαση προτάσεων αναφορικά με τον Κώδικα Διαχείρισης Διανομής και τον Κανονισμό Τιμολόγησης». 24. Το υπ' αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ι / έγγραφο της ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. προς την Αρχή με θέμα «Κανονισμός Τιμολόγησης Βασικής Δραστηριότητας Διανομής Φυσικού Αερίου». 25. Το υπ' αριθμ / έγγραφο της ΔΕΣΦΑ Α.Ε. προς την Αρχή (αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ι / ) με θέμα «Υποβολή επικαιροποιημένου σχεδίου τρίτης αναθεώρησης του κώδικα διαχείρισης του ΕΣΦΑ». 26. Το υπ' αριθμ. ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε και ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε 9381/ έγγραφο των ΕΠΑ Αρχή (αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ι / ) με θέμα «Κατανομές ποσοτήτων φυσικού αερίου σε Σημείο Εξόδου 27. Τη συνάντηση που έλαβε χώρα μεταξύ της Αρχής, της ΔΕΣΦΑ Α.Ε. και των Διαχειριστών Δικτύου Διανομής στα γραφεία της ΡΑΕ, στις Τα κείμενα που υποβλήθηκαν ως σχόλια στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης της ΡΑΕ κατά το χρονικό διάστημα για τη θέσπιση του Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου, ήτοι το με αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ I / έγγραφο της ΕΒΙΚΕΝ και το με αρ. πρωτ. ΡΑΕ Ι / έγγραφο της εταιρείας ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. 29. Το υπ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ο-63403/ έγγραφο με θέμα «Κώδικας Διαχείρισης Δικτύων Διανομής». 30. Το υπ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ / έγγραφο με θέμα «Αναλυτικά σχόλια επί των Σχεδίων ΚΔΔΔ - Ο ». 31. Το υπ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ο-63491/ έγγραφο με θέμα «Συμπληρωματικά στοιχεία για τη λειτουργία των δικτύων διανομής». 32. Το υπ' αριθμ / έγγραφο της ΔΕΣ- ΦΑ Α.Ε. (αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ I / ) προς την Αρχή, με θέμα «Επικαιροποίηση της πρότασης του ΔΕΣΦΑ σχετικά με τη μεθοδολογία κατανομής Ποσοτήτων ΦΑ σε Σημείο Εξόδου Δικτύου Διανομής (ΣΕΔΔ)». 33. Το υπ' αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ι / έγγραφο των ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. και ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε προς την Αρχή με θέμα «Συμπληρωματικά στοιχεία για τη λειτουργία των δικτύων διανομής». 34. Το υπ' αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ι / έγγραφο της ΔΕΠΑ Α.Ε. προς την Αρχή με θέμα «Συμπληρωματικά στοιχεία για τη λειτουργία των δικτύων διανομής». 35. Το υπ' αριθμ / έγγραφο Ι / ) με θέμα «Συμπληρωματικά στοιχεία για τη λειτουργία των Δικτύων Διανομής Φ.Α.». 36. Το υπ' αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ι / έγγραφο της ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. προς την Αρχή με θέμα «Ορθή Επανάληψη - Συμπληρωματικά στοιχεία για τη λειτουργία των δικτύων διανομής». 37. Το υπ' αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ι / έγγραφο της ΕΒΙΚΕΝ προς την Αρχή με θέμα «Θέσπιση μεταβατικής διάταξης για Ανακατανομή ποσοτήτων φυσικού». 38. Το υπ' αριθμ. ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε και ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε 3021/ έγγραφο των ΕΠΑ Αρχή (αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ι / ) με θέμα «Κατανομές ποσοτήτων φυσικού αερίου σε Σημείο Εξόδου 39. Την υπ' αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ι / Αίτηση της εταιρείας Μ και Μ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ενώπιον της ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ και της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ περί εφαρμογής του άρθρου 26 του Ν. 4001/2011 για συνεργασία της ΡΑΕ με την Επιτροπή Ανταγωνισμού ενόψει της επικείμενης θέσπισης του Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου Διανομής και της ανάγκης αντιμετώπισης των παρατηρούμενων στρεβλώσεων. 40. Το υπ' αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ο-63777/ έγγραφο με θέμα «Θέσπιση μεταβατικής διάταξης για τη μεθοδολογία Κατανομής Ποσοτήτων σε Σημεία Εξόδου 41. Το υπ' αριθμ. ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε και ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε 3331/ έγγραφο των ΕΠΑ

3 Τεύχος Β 4136/ ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Αρχή (αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ι / ) με θέμα «Θέσπιση μεταβατικής διάταξης για τη μεθοδολογία Κατανομής Ποσοτήτων σε Σημεία Εξόδου 42. Το υπ' αριθμ / έγγραφο Ι / ) με θέμα «Θέσπιση μεταβατικής διάταξης για την Μεθοδολογία Κατανομής Ποσοτήτων σε Σημεία Εξόδου 43. Το υπ' αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ι / έγγραφο των ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. και ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε. προς την Αρχή με θέμα «Κώδικας Διαχείρισης Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου». 44. Το υπ' αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ι / έγγραφο της ΔΕΠΑ Α.Ε. προς την Αρχή με θέμα «Σχέδιο Κώδικα Διαχείρισης 45. Το υπ' αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ι / έγγραφο της ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. προς την Αρχή με θέμα «Κώδικας Διαχείρισης 46. Το από έγγραφο της Αρχής προς τη ΔΕΠΑ Α.Ε. με θέμα «Μεταβατική Διάταξη κατανομής ποσοτήτων στα ΣΕΔΔ». 47. Το από έγγραφο της ΔΕΠΑ Α.Ε. προς την Αρχή με θέμα «Μεταβατική Διάταξη κατανομής ποσοτήτων στα ΣΕΔΔ». 48. Το υπ' αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ο-64076/ έγγραφο με θέμα «Μεθοδολογία κατανομής στα ΣΕΔΔ - Πρόσθετα στοιχεία» 49. Το υπ' αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ο-64175/ έγγραφο με θέμα «Μεθοδολογία κατανομής στα ΣΕΔΔ - Πρόσθετα στοιχεία - Υπενθύμιση» 50. Το υπ' αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ι / έγγραφο της ΔΕΠΑ Α.Ε. προς την Αρχή με θέμα «Μεθοδολογία κατανομής στα ΣΕΔΔ - Πρόσθετα στοιχεία - Υπενθύμιση». 51. Το υπ' αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ι / έγγραφο των ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. και ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε. προς την Αρχή με θέμα «Μεθοδολογία κατανομής στα ΣΕΔΔ - Πρόσθετα στοιχεία - Υπενθύμιση». 52. Το υπ' αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ι / έγγραφο της ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. προς την Αρχή με θέμα «Μεθοδολογία κατανομής στα ΣΕΔΔ - Πρόσθετα στοιχεία». 53. Το υπ' αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ι / έγγραφο των ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. και ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε. προς την Αρχή με θέμα «Υποβολή προς έγκριση του Κανονισμού Τιμολόγησης, Σχεδίων Τιμολογίων για το έτος 2017, Μεθοδολογίας WACC και Κανονισμού Μετρήσεων 54. Το υπ' αριθμ / έγγραφο της ΔΕΣΦΑ Α.Ε. προς την Αρχή (αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ / ) με θέμα «Υποβολή πρότασης τροποποίησης του ημερήσιου προγραμματισμού στο σχέδιο της 3ης αναθεώρησης του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΦΑ». 55. Το υπ' αριθμ / έγγραφο της ΔΕΠΑ Α.Ε. προς τη ΔΕΣΦΑ Α.Ε. και την Αρχή (αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ι / ) με θέμα «Θέσπιση νέας διάταξης για τη Μεθοδολογία Κατανομής Ποσοτήτων σε Σημεία Εξόδου Δικτύου Διανομής ΣΕΔΔ». 56. Το υπ' αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ο-64671/ έγγραφο με θέμα «Μετρήσεις και τιμολογήσεις στα Δίκτυα Διανομής». 57. Το υπ' αριθμ. ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε και ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε 6168/ έγγραφο των ΕΠΑ Αρχή (αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ι / ) με θέμα «Μετρήσεις και τιμολογήσεις στα Δίκτυα Διανομής». 58. Το γεγονός ότι η ΡΑΕ, στο πλαίσιο διαμόρφωσης της απόφασης της για τη θέσπιση μεταβατικής διάταξης για τη μεθοδολογία κατανομής ποσοτήτων φυσικού αερίου σε Σημείο Εξόδου Δικτύου Διανομής (ΣΕΔΔ), έθεσε την πρόταση της σε δημόσια διαβούλευση στις Το υπ' αριθμ / έγγραφο της ΔΕΠΑ Α.Ε. προς την Αρχή (αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ι / ) με θέμα «Δημόσια Διαβούλευση ΡΑΕ για θέσπιση μεταβατικής διάταξης για τη μεθοδολογία κατανομής ποσοτήτων αερίου σε ΣΕΔΔ». 60. Το υπ' αριθμ / έγγραφο της ΔΕΠΑ Α.Ε. προς την Αρχή (αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ι / ) με θέμα «Μετρήσεις και τιμολογήσεις στα Δίκτυα Διανομής». 61. Το υπ' αριθμ / έγγραφο Ι / ) με θέμα «Μετρήσεις και τιμολογήσεις στα Δίκτυα Διανομής». 62. Το γεγονός ότι η ΡΑΕ παρέτεινε τη δημόσια διαβούλευση για τη θέσπιση μεταβατικής διάταξης για τη μεθοδολογία κατανομής ποσοτήτων φυσικού αερίου σε Σημείο Εξόδου Δικτύου Διανομής (ΣΕΔΔ) μέχρι τις Το υπ' αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ι / έγγραφο της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. προς την Αρχή με θέμα «Δημόσια διαβούλευση της ΡΑΕ για τη θέσπιση Μεταβατικής Διάταξης για τη Μεθοδολογία Κατανομής Ποσοτήτων Φυσικού Αερίου σε Σημείο Εξόδου Δικτύου Διανομής (ΣΕΔΔ) στο Εθνικό Σύστημα Φυσικού Αερίου». 64. Το υπ' αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ι / έγγραφο της ΕΒΙΚΕΝ προς την Αρχή με θέμα «Δημόσια διαβούλευση για τη θέσπιση μεταβατικής διάταξης για τη μεθοδολογία κατανομής ποσοτήτων φυσικού αερίου σε Σημεία Εξόδου Δικτύου Διανομής (ΣΕΔΔ)». 65. Το υπ' αριθμ / (αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ι / ) έγγραφο της ΔΕΠΑ Α.Ε. προς την Αρχή με θέμα «Δημόσια διαβούλευση της ΡΑΕ για τη θέσπιση μεταβατικής διάταξης για τη μεθοδολογία κατανομής ποσοτήτων φυσικού αερίου σε Σημεία Εξόδου Δικτύου Διανομής (ΣΕΔΔ)». 66. Το υπ' αριθμ. ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε και ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε 6749/ έγγραφο των ΕΠΑ Αρχή (αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ι / ) με θέμα «Δημόσια διαβούλευση για τη θέσπιση μεταβατικής διάταξης για τη μεθοδολογία κατανομής ποσοτήτων φυσικού αερίου σε Σημεία Εξόδου Δικτύου Διανομής (ΣΕΔΔ)».

4 40752 ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Β 4136/ Το υπ' αριθμ / έγγραφο Ι / ) με θέμα «Δημόσια διαβούλευση της ΡΑΕ για τη θέσπιση μεταβατικής διάταξης για τη μεθοδολογία κατανομής ποσοτήτων φυσικού αερίου σε Σημεία Εξόδου Δικτύου Διανομής (ΣΕΔΔ)». 68. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. Σκέφθηκε ως εξής: Επειδή, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 σημείο (ε) του άρθρου 69 του Ν. 4001/2011 (εφεξής Νόμος): «1. Με απόφαση της ΡΑΕ, ύστερα από εισήγηση του ΔΕΣΦΑ ΑΕ, θεσπίζεται ο Κώδικας Διαχείρισης του ΕΣΦΑ, σύμφωνα με τον οποίο διενεργείται η διαχείριση, η συντήρηση και η ανάπτυξη του ΕΣΦΑ. Ο Κώδικας αυτός δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 2. Με τον Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΦΑ ρυθμίζονται ιδίως:...(ε) Η διαδικασία κατανομής στους Χρήστες των μετρούμενων Ποσοτήτων Φυσικού Αερίου, στα σημεία εισόδου και εξόδου του ΕΣΦΑ». Επειδή, σύμφωνα με την παράγραφο 2 σημείο (ια) του άρθρου 68 του Νόμου: «Στο πλαίσιο των ανωτέρω υποχρεώσεων ο ΔΕΣΦΑ ΑΕ... (ια) Παρέχει στους Διαχειριστές ΑΣ ΦΑ ή Δικτύων Διανομής, που συνδέονται με το ΕΣΦΑ, τις αναγκαίες πληροφορίες, για την ασφαλή, αξιόπιστη και αποδοτική λειτουργία των συνδεδεμένων εγκαταστάσεων, σύμφωνα με τους κανόνες διαχείρισης και κατανομής του δυναμικού διασύνδεσης». Επειδή, σύμφωνα με την παράγραφο 8 του άρθρου 80 του Νόμου: «Με απόφαση της ΡΑΕ, ύστερα από εισήγηση του Διαχειριστή Δικτύου Διανομής, θεσπίζεται Κώδικας Διαχείρισης του Δικτύου Διανομής, σύμφωνα με τον οποίο διενεργείται η διαχείριση, η συντήρηση και η ανάπτυξη του. Ο Κώδικας δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και δύναται να τροποποιηθεί είτε με πρωτοβουλία της ΡΑΕ είτε κατόπιν αιτήματος του Διαχειριστή. Επειδή, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 4 του άρθρου 88 του Νόμου: «1. Με τον Κανονισμό Τιμολόγησης, ο οποίος εκδίδεται από τη ΡΑΕ, μετά από εισήγηση του κατά περίπτωση αρμόδιου Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς ή Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου και δημόσια διαβούλευση, ρυθμίζεται η μεθοδολογία καθορισμού τιμολογίων για τη χρέωση κάθε Βασικής Δραστηριότητας Τα τιμολόγια με βάση τα οποία ο Διαχειριστής Δικτύου Διανομής εισπράττει οποιοδήποτε αντάλλαγμα για κάθε Βασική Δραστηριότητα καταρτίζονται από τον Διαχειριστή, σύμφωνα με τη μεθοδολογία που προσδιορίζεται στον Κανονισμό Τιμολόγησης, υποβάλλονται προς έγκριση στη ΡΑΕ, η οποία οφείλει να αποφασίσει επ' αυτών εντός τριών (3) μηνών από το χρόνο υποβολής τους, και ισχύουν από τη δημοσίευση τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως». Επειδή, δυνάμει της παρ. 2 του άρθρου 8 της υποπαρ. Β.1 του άρθρου 2 του Ν.4336/2015 (ΦΕΚ Α 94/ ): «Εντός ενός (1 ) μηνός από τη θέση σε ισχύ του Κανονισμού Τιμολογίων της παρ. 1 του άρθρου 88 του Ν.4001/2011, όπως τροποποιείται με τον παρόντα νόμο, η ΔΕΠΑ ΑΕ, υπό την ιδιότητα της ως Διαχειριστή του Δικτύου Διανομής Λοιπής Ελλάδος, και οι ΕΠΑ Αττικής, Θεσσαλίας και Θεσσαλονίκης, υπό την ιδιότητα τους ως διαχειριστών των Δικτύων των αντίστοιχων γεωγραφικών περιοχών υποβάλλουν προς έγκριση στη ΡΑΕ τα τιμολόγια με βάση τα οποία εισπράττουν αντάλλαγμα για κάθε Βασική Δραστηριότητα που παρέχουν στους Χρήστες, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 4 του Ν.4001/2011, όπως τροποποιείται δια του παρόντος». Επειδή, οι ισχύουσες διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ (σχετ. 7) για την κατανομή ποσοτήτων φυσικού αερίου σε Σημεία Εξόδου (Κεφάλαιο 7) δεν λαμβάνουν υπόψη τις καταγραφές των μετρητών που βρίσκονται εγκατεστημένοι στα σημεία απόληψης των Δικτύων Διανομής, δημιουργώντας κατ' αποτέλεσμα προσκόμματα στην εύρυθμη λειτουργία της ολοένα και πιο ανταγωνιστικής πλέον αγοράς φυσικού αερίου. Ειδικά στα Σημεία Εξόδου Δικτύου Διανομής (ΣΕΔΔ), η κατανομή ποσοτήτων φυσικού αερίου στη βάση αποκλειστικά των δηλώσεων των Χρηστών Μεταφοράς καταλήγει στην παρούσα φάση εξέλιξης της αγοράς φυσικού αερίου σε φαινόμενα μη βέλτιστων ρυθμιστικών πρακτικών, ήτοι όλο και συχνότερα σε σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ αφενός των ποσοτήτων που κατανέμονται από τον ΔΕΣΦΑ στους Χρήστες Μεταφοράς και αφετέρου των πραγματικών καταγραφών των μετρητών των τελικών πελατών αυτών. Επειδή, το εν λόγω ζήτημα αφορά στη λειτουργία τόσο του ΕΣΦΑ όσο και των Δικτύων Διανομής, η ΡΑΕ ζήτησε (σχετ. 12) και έλαβε τις εισηγήσεις τόσο του ΔΕΣΦΑ (σχετ. 18 και 32) όσο και των Διαχειριστών Δικτύων Διανομής (σχετ ) με σκοπό τη θέσπιση ειδικής μεθοδολογίας για την κατανομή ποσοτήτων φυσικού αερίου σε Σημεία Εξόδου Δικτύου Διανομής που να λαμβάνει υπόψη κατά τρόπο δίκαιο και εύλογο τις μετρήσεις που καταγράφονται στα σημεία απόληψης των Δικτύων Διανομής. Επειδή, συναφώς, οι αναλυτικές εισηγήσεις των Διαχειριστών Δικτύων Διανομής στο πλαίσιο της υποβολής των σχεδίων Κώδικα Διαχείρισης Δικτύων Διανομής (σχετ ), παρουσίασαν σημαντικές διαφοροποιήσεις μεταξύ τους, βρίσκονται ακόμα σε φάση επεξεργασίας. Επειδή, τουναντίον, η ανάγκη για ειδική ρύθμιση του ζητήματος των κατανομών ποσοτήτων φυσικού αερίου σε Σημεία Εξόδου Δικτύου Διανομής είναι απολύτως άμεση και επιτακτική, όπως διαφαίνεται και από τα σχετικά 9, 20, 26,37,38 και 55. Ενόψει δε τούτου, και σε άσκηση των αρμοδιοτήτων της ΡΑΕ εκ του άρθρου 22 Ν. 4001/2011, η Αρχή ζήτησε (σχετ. 40) και έλαβε τις εισηγήσεις και των Διαχειριστών Δικτύων Διανομής (σχετ. 41, 42 και 47) με σκοπό τη θέσπιση ειδικής επ' αυτού διάταξης για το μεταβατικό στάδιο έως τη θέση σε ισχύ του Κώδικα Διαχείρισης Δικτύων Διανομής καθώς και του Κανονισμού Τιμολόγησης και των τιμολογίων Διανομής, προκειμένου το εφαρμοζόμενο νομικό πλαίσιο να ανταποκρίνεται επαρκώς στις συνθήκες και τις ανάγκες της αγοράς, προς όφελος όλων των Συμμετεχόντων σε αυτή. Επειδή, η ΡΑΕ από τη συνολική επεξεργασία των απόψεων και των στοιχείων που στάλθηκαν από τους εμπλεκόμενους φορείς στο πλαίσιο της εξέτασης του

5 Τεύχος Β 4136/ ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ θέματος διαμόρφωσε το αναλυτικό περιεχόμενο της σχετικής ρύθμισης και έθεσε αυτή σε δημόσια διαβούλευση για το χρονικό διάστημα (σχετ. 58 και 62). Επειδή, η ΡΑΕ λαμβάνοντας υπόψη και τα σχόλια που υποβλήθηκαν στην ως άνω διαβούλευση (σχετ ) κατέληξε στο ακριβές περιεχόμενο της ως άνω ρύθμισης, τα βασικά σημεία της οποίας έχουν ως εξής: 1. Η ευθύνη για την αντιστοίχιση της μέτρησης στο Σημείο Εξόδου Δικτύου Διανομής ανά Χρήστη Μεταφοράς βαραίνει τον εκάστοτε Διαχειριστή Δικτύου Διανομής καθώς βασική δραστηριότητα του, και κατά συνέπεια πεδίο ευθύνης του, θεωρείται η παραλαβή αερίου από τα ΣΕΔΔ και η μεταφορά του στα σημεία παράδοσης του Δικτύου Διανομής, όπου δραστηριοποιούνται οι τελικοί πελάτες. 2. Η αντιστοίχιση των ποσοτήτων ανά Χρήστη Διανομής γίνεται με τέτοιο τρόπο από τον εκάστοτε Διαχειριστή, ώστε να λαμβάνεται υπόψη το σύνολο των μετρήσεων που αφορά στους πελάτες που εξυπηρετεί έκαστος Χρήστης Διανομής. 3. Σε περίπτωση που περισσότεροι του ενός Χρήστες Διανομής εξυπηρετούν τον ίδιο πελάτη παρέχεται η δυνατότητα, πέραν της προβλεπόμενης διαδικασίας αντιστοίχισης ποσοτήτων, συμφωνίας μεταξύ των εν λόγω χρηστών, η οποία κοινοποιείται στον Διαχειριστή Δικτύου Διανομής, κατ' αναλογία των συμφωνιών ανακατανομής που προβλέπονται στη παράγραφο 5 του άρθρου 43 του Κώδικα ΕΣΦΑ (σχετ. 7) για τους Χρήστες Μεταφοράς, οι οποίες εξακολουθούν να ισχύουν. 4. Σε περίπτωση που ο Διαχειριστής Δικτύου Διανομής δεν αντιστοιχίσει στους Χρήστες Μεταφοράς τη μέτρηση του ΣΕΔΔ, προβλέπεται διαδικασία επικοινωνίας μεταξύ του ΔΕΣΦΑ και του Διαχειριστή Δικτύου Διανομής προκειμένου ο τελευταίος να αποστείλει άμεσα ορθή επανάληψη των ποσοτήτων ανά Χρήστη Μεταφοράς, ώστε αυτές να αθροίζουν στη μέτρηση του ΣΕΔΔ. Σε διαφορετική περίπτωση ο ΔΕΣΦΑ, κατά την εκπόνηση της Τελικής Κατανομής, εφαρμόζει τα προβλεπόμενα στο άρθρο 43 του Κώδικα ΕΣΦΑ. 5. Ο Διαχειριστής Δικτύου Διανομής υποχρεούται να καταγράφει σε ειδικό λογαριασμό έσοδα ή δαπάνες από τη διανομή ποσότητας φυσικού αερίου που χρησιμοποιείται για την πλήρωση νέων τμημάτων του δικτύου διανομής καθώς και της ποσότητας φυσικού αερίου που προκύπτει ως διαφορά μεταξύ των μετρήσεων στο ΣΕΔΔ και των μετρήσεων στα σημεία απόληψης δικτύων διανομής που τροφοδοτούν αποκλειστικά ωρομετρούμενους πελάτες. Τα ως άνω ποσά λαμβάνονται υπόψη κατά τη θέσπιση των τιμολογίων διανομής. 6. Έξι μήνες μετά τη λήξη του Έτους, ο Διαχειριστής Δικτύου Διανομής προβαίνει στην αποστολή προς τον Διαχειριστή του ΕΣΦΑ της τελικής αντιστοίχισης ποσοτήτων ανά Χρήστη Μεταφοράς λαμβάνοντας υπόψη τις μετρήσεις και των Μη Ωρομετρούμενων τελικών πελατών. Ο Διαχειριστής του ΕΣΦΑ εκπονεί την Οριστική Τελική Κατανομή η οποία εφαρμόζεται κατά τρόπο ίδιο με την Τελική Κατανομή, παράγοντας δηλαδή αποτελέσματα για τους σκοπούς του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ. Ο Διαχειριστής του ΕΣΦΑ προβαίνει άμεσα σε όλες τις απαραίτητες εκκαθαρίσεις έναντι των Χρηστών Μεταφοράς. Επειδή, η σχετική ρυθμιστική παρέμβαση, η οποία θα εφαρμοστεί για το μεταβατικό διάστημα μέχρι την ολοκλήρωση κατά τα ανωτέρω του ρυθμιστικού πλαισίου που αφορά στα Δίκτυα Διανομής, αναμένεται να συμβάλει (συνεπάγεται) στη δημιουργία ενός εξορθολογισμένου και σαφούς κανονιστικού προτύπου για την κατανομή ποσοτήτων φυσικού αερίου στα ΣΕΔΔ, και ενόψει του γεγονότος ότι έχουν ωριμάσει οι συνθήκες της αγοράς για τη μετάβαση σε μια μεθοδολογία που θα λαμβάνει υπόψη τις μετρήσεις στα σημεία απόληψης εκάστου Δικτύου Διανομής. Επειδή, η παρούσα μεθοδολογία ως ειδική διάταξη υπερισχύει κάθε άλλης διάταξης του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ που ρυθμίζει τυχόν διαφορετικά το ίδιο ζήτημα των κατανομών σε ΣΕΔΔ. Αποφασίζει: Τη θέσπιση προσωρινής μεθοδολογίας για την κατανομή ποσοτήτων Φυσικού Αερίου σε Σημείο Εξόδου Δικτύου Διανομής, η οποία εφαρμόζεται κατά το μεταβατικό διάστημα έως την έκδοση και θέση σε ισχύ σωρευτικά της 3ης αναθεώρησης του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ, του Κώδικα Διαχείρισης Διανομής και των τιμολογίων Διανομής, ως εξής: «ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΠΟΣΟΤΗ- ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΕ ΣΗΜΕΙΟ ΕΞΟΔΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ (ΣΕΔΔ) ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Οι όροι που αναφέρονται στο παρόν έχουν την έννοια που τους αποδίδεται στον Ν. 4001/2011 όπως αυτός εκάστοτε ισχύει και στον Κώδικα Διαχείρισης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου. Οι ενέργειες που ακολουθούν, όπως ορίζονται στις παραγράφους 1 έως 9, αφορούν στον Μήνα (Μ + 1), που έπεται του Μήνα (Μ). 1. Έως την τρίτη (3π) εργάσιμη Ημέρα κάθε Μήνα, κάθε Χρήστης Μεταφοράς, ο οποίος ενεργοποιείται σε Σημείο Εξόδου Δικτύου Διανομής (ΣΕΔΔ), γνωστοποιεί με δήλωση που υποβάλλει στο Διαχειριστή του ΕΣΦΑ τους Χρήστες Δικτύου Διανομής τους οποίους εξυπηρέτησε κατάντι του ΣΕΔΔ κατά τη διάρκεια κάθε Ημέρας του αμέσως προηγούμενου Μήνα. 2. Κατά το στάδιο της Αρχικής Κατανομής εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στην παράγραφο παρ. [3] του άρθρου [43] του Κώδικα Διαχείρισης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (Κώδικας). 3. Έως την πέμπτη (5η) εργάσιμη Ημέρα του Μήνα (Μ + 1), ο Διαχειριστής του ΕΣΦΑ αποστέλλει στον Διαχειριστή του Δικτύου Διανομής, σε ηλεκτρονική και επεξεργάσιμη μορφή, για κάθε Ημέρα του Μήνα (Μ): (i) την συνολική Ποσότητα Φυσικού Αερίου η οποία μετρήθηκε στο ΣΕΔΔ (ΜΠ), (ii τους Χρήστες Μεταφοράς οι οποίοι ενεργοποιήθηκαν στο ΣΕΔΔ, σύμφωνα με τις Συμβάσεις Μεταφοράς τους, και (iii) για έκαστο των Χρηστών Μεταφοράς, οι οποίοι ενεργοποιήθηκαν στο ΣΕΔΔ, τους Χρήστες Δικτύου Διανομής τους οποίους εξυπηρέτησε.

6 40754 ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Β 4136/ Σε κάθε Δίκτυο Διανομής για κάθε Ημέρα (d) Μήνα (Μ), η Ποσότητα Φυσικού Αερίου η οποία μετρήθηκε στο ΣΕΔΔ (ίση με ΜΠ), ισούται με το άθροισμα των σχετικών με την Ημέρα, ωριαίων ενδείξεων που καταγράφονται στις μετρητικές διατάξεις των τελικών πελατών (Ωρομετρούμενοι τελικοί Πελάτες), των ποσοτήτων των μη ωρομετρούμενων τελικών πελατών (Μη Ωρομετρούμενοι τελικοί Πελάτες) και της ποσότητας αερίου που χρησιμοποιεί ο Διαχειριστής του Δικτύου Διανομής για την πλήρωση νέου τμήματος του Δικτύου Διανομής (Αέριο Πλήρωσης), ήτοι: Ο Διαχειριστής του Δικτύου Διανομής αντιστοιχίζει Ποσότητα Φυσικού Αερίου σε κάθε Χρήστη Διανομής που δραστηριοποιείται σε ΣΕΔΔ παραλαμβάνοντας αέριο από Χρήστη Μεταφοράς που τον εξυπηρετεί, για κάθε Ημέρα (d) του Μήνα (Μ), ως εξής: (i) Σε περίπτωση Δικτύων Διανομής στα οποία βρίσκονται συνδεδεμένοι Ωρομετρουμενοι και Μη Ωρομετρουμενοι τελικοί πελάτες ο Διαχειριστής του Δικτύου Διανομής αντιστοιχίζει για κάθε Ημέρα (d), a. σε κάθε Χρήστη Δικτύου Διανομής ο οποίος εξυπηρετεί Ωρομετρούμενο τελικό πελάτη, την ποσότητα Φυσικού Αερίου που μετρήθηκε στις εγκαταστάσεις του Ωρομετρούμενου τελικού πελάτη την Ημερα (d), και b. στους Χρήστες Δικτύου Διανομής που εξυπηρετούν Μη Ωρομετρούμενους τελικούς πελάτες, την ποσότητα που αντιστοιχεί στους Μη Ωρομετρούμενους τελικούς πελάτες και υπολογίζεται ως: Η ποσότητα του Αερίου Πλήρωσης, προσδιορίζεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 6 κατωτέρω. Σε περίπτωση που περισσότεροι του ενός Χρήστες Δικτύου Διανομής εξυπηρετούν τον ίδιο τελικό Πελάτη (Ωρομετρούμενο τελικό πελάτη ή/και Μη Ωρομετρούμενο τελικό πελάτη), η αντιστοίχιση των ποσοτήτων Φυσικού Αερίου ανά Χρήστη Δικτύου Διανομής για κάθε τελικό πελάτη θα γίνεται αναλογικά της ημερήσιας δυναμικότητας που έχει δεσμεύσει κάθε Χρήστης Δικτύου Διανομής για την εξυπηρέτηση του εν λόγω τελικού πελάτη, εκτός αν άλλως συμφωνηθεί μεταξύ των Χρηστών Δικτύου Διανομής. Σε περίπτωση συμφωνίας για αντιστοίχιση της ποσότητας με διαφορετικό τρόπο από τον προαναφερθέντα, οι Χρήστες Δικτύου Διανομής οφείλουν να κοινοποιήσουν τη συμφωνία τους στον Διαχειριστή Δικτύου Διανομής μέχρι την έβδομη (7η) εργάσιμη Ημέρα του Μήνα (Μ + 1). Ο Διαχειριστής Δικτύου Διανομής αποδέχεται την προτεινόμενη από τους Χρήστες Δικτύου Διανομής αντιστοίχιση ποσοτήτων εφόσον: Α) Αντιστοιχίζεται το σύνολο της ποσότητας Φυσικού Αερίου η οποία μετρήθηκε στις εγκαταστάσεις των Ωρομετρούμενων τελικών πελατών ή/και των Μη Ωρομετρούμενων τελικών πελατών τη συγκεκριμένη Ημέρα. Β) Η προτεινόμενη αντιστοίχιση ποσοτήτων δεν αποβαίνει εις βάρος ή δεν αποτελεί διακριτική μεταχείριση έναντι των υπολοίπων Χρηστών Δικτύου Διανομής και δεν επηρεάζει αρνητικά τη λειτουργία του Δικτύου Διανομής. C. Σε περίπτωση που η ποσότητα που αντιστοιχεί στους Μη Ωρομετρούμενους τελικούς πελάτες, σύμφωνα με το σημείο b ανωτέρω, προκύπτει μικρότερη του μηδενός, ο Διαχειριστής Δικτύου Διανομής θα αντιστοιχίσει την εν λόγω ποσότητα σε κάθε Χρήστη Δικτύου Διανομής που εξυπηρετεί Ωρομετρούμενους τελικούς Πελάτες, κατ' αναλογία των μετρήσεων των Ωρομετρούμενων τελικών πελατών που εξυπηρετεί. Κάθε Ημέρα κατά την οποία θα υπολογίζεται αρνητική ποσότητα, ο Διαχειριστής Δικτύου Διανομής θα ενεργεί σύμφωνα μετά προβλεπόμενα στην παράγραφο 15. (ii) Σε περίπτωση Δικτύων Διανομής στα οποία βρίσκονται συνδεδεμένοι αποκλειστικά Ωρομετρούμενοι τελικοί πελάτες ο Διαχειριστής του Δικτύου Διανομής αντιστοιχίζει για κάθε Ημέρα (d), a. σε κάθε Χρήστη Δικτύου Διανομής ο οποίος εξυπηρετεί Ωρομετρουμενο τελικό πελάτη, την ποσότητα Φυσικού Αερίου που μετρήθηκε στις εγκαταστάσεις του Ωρομετρουμενου τελικού πελάτη, Σε περίπτωση που περισσότεροι του ενός Χρήστες Δικτύου Διανομής εξυπηρετούν το ίδιο Ωρομετρουμενο τελικό πελάτη, η αντιστοίχιση των ποσοτήτων Φυσικού Αερίου ανά Χρήστη Δικτύου Διανομής για κάθε τελικό πελάτη θα γίνεται αναλογικά της ημερήσιας δυναμικότητας που έχει δεσμεύσει κάθε Χρήστης Δικτύου Διανομής για την εξυπηρέτηση του εν λόγω πελάτη, εκτός αν άλλως συμφωνηθεί μεταξύ των Χρηστών Δικτύου Διανομής. Σε περίπτωση συμφωνίας για αντιστοίχιση της ποσότητας με διαφορετικό τρόπο από τον προαναφερθέντα, οι Χρήστες Δικτύου Διανομής οφείλουν να κοινοποιήσουν τη συμφωνία τους στον Διαχειριστή Δικτύου Διανομής μέχρι την έβδομη (7η) εργάσιμη Ημέρα του Μήνα (Μ + 1). Ο Διαχειριστής Δικτύου Διανομής αποδέχεται την προτεινόμενη από τους Χρήστες Δικτύου Διανομής αντιστοίχιση ποσοτήτων εφόσον: Α) Αντιστοιχίζεται το σύνολο της ποσότητας Φυσικού Αερίου η οποία μετρήθηκε στις εγκαταστάσεις των Ωρομετρούμενων τελικών πελατών τη συγκεκριμένη Ημέρα. Β) Η προτεινόμενη αντιστοίχιση ποσοτήτων δεν αποβαίνει εις βάρος ή δεν αποτελεί διακριτική μεταχείριση έναντι των υπολοίπων Χρηστών Δικτύου Διανομής και δεν επηρεάζει αρνητικά τη λειτουργία του Δικτύου Διανομής. b. Σε περίπτωση που η μέτρηση στο ΣΕΔΔ είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη από το άθροισμα των μετρήσεων

7 Τεύχος Β 4136/ ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ των Ωρομετρούμενων τελικών πελατών και της ποσότητας Αερίου Πλήρωσης, όπως αυτή προσδιορίζεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 6, ο Διαχειριστής Δικτύου Διανομής θα αντιστοιχίσει τη διαφορά σε καθε χρήστη Δικτύου Διανομής, κατ' αναλογία των μετρήσεων των Ωρομετρούμενων τελικών πελατών που εξυπηρετεί κάθε Χρήστης Δικτύου Διανομής. Κάθε Ημέρα κατά την οποία θα υπολογίζεται ποσότητα αερίου ως ανωτέρω, ο Διαχειριστής Δικτύου Διανομής θα ενεργεί σύμφωνα μετά προβλεπόμενα στην παράγραφο Η ποσότητα Αερίου Πλήρωσης προσδιορίζεται από τον Διαχειριστή του Δικτύου Διανομής και οι δαπάνες στις οποίες προβαίνει για το Αέριο Πλήρωσης καταγράφονται σε ειδικό λογαριασμό που ο ίδιος τηρεί. Οι εν λόγω δαπάνες λαμβάνονται υπόψη κατά τη θέσπιση των τιμολογίων διανομής. Ο Διαχειριστής Δικτύου Διανομής αντιστοιχίζει την ποσότητα Αερίου Πλήρωσης στον Χρήστη Δικτύου Διανομής ή στους Χρήστες Δικτύου Διανομής από τον οποίο/τους οποίους προμηθεύτηκε το Αέριο Πλήρωσης. 7. Έως τη δέκατη ώρα (10:00) της ένατης (9ης) εργάσιμης Ημέρα του Μήνα (Μ + 1), ο Διαχειριστής Δικτύου Διανομής αποστέλλει στον Διαχειριστή του ΕΣΦΑ, την Ποσότητα Φυσικού Αερίου η οποία αντιστοιχεί σε έκαστο των Χρηστών Μεταφοράς (ί) που δραστηριοποιήθηκε στο ΣΕΔΔ, για κάθε Ημέρα (d) του Μήνα (Μ),, βάσει των ποσοτήτων αερίου που αντιστοιχήθηκαν στους Χρήστες Διανομής, που έκαστος των Χρηστών Μεταφοράς εξυπηρετεί, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 3 έως 6. Σε περίπτωση μη αποστολής από τον Διαχειριστή του Δικτύου Διανομής της Ποσότητας Φυσικού Αερίου η οποία αντιστοιχεί σε Χρήστη Μεταφοράς (i), κατά τα ανωτέρω, αυτή θεωρείται μηδενική. Σε κάθε περίπτωση και σε κάθε Σημείο Εξόδου Δικτύου Διανομής, το άθροισμα των Ποσοτήτων Φυσικού Αερίου που αντιστοιχήθηκαν στους Χρήστες Μεταφοράς, που δραστηριοποιούνται στο ΣΕΔΔ, θα πρέπει να ισούται με την Ποσότητα Φυσικού Αερίου η οποία μετρήθηκε στο ΣΕΔΔ (ΜΠ). Εφόσον διαπιστωθεί ότι το άθροισμα των ποσοτήτων που αντιστοιχήθηκαν στους Χρήστες Μεταφοράς δεν ισούται με την μέτρηση στο ΣΕΔΔ (ΜΠ), ο Διαχειριστής του ΕΣΦΑ ενημερώνει τον ή τους εμπλεκόμενους Διαχειριστές Δικτύου Διανομής οι οποίοι οφείλουν να αποστείλουν άμεσα και το αργότερο μέχρι το πέρας της ένατης (9ης) εργάσιμης Ημέρας, τις Ποσότητες Φυσικού Αερίου ανά Χρήστη Μεταφοράς σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 3-6 ώστε αυτές να αθροίζουν στη μέτρηση του ΣΕΔΔ (ΜΠ). Η επικοινωνία του Διαχειριστή του ΕΣΦΑ και των Διαχειριστών Δικτύου Διανομής γίνεται μέσω τηλεομοιοτύπου ή ηλεκτρονικής επιστολής. 8. Έως την δέκατη (10η) εργάσιμη Ημέρα του Μήνα (Μ + 1), ο Διαχειριστής του ΕΣΦΑ εκπονεί για κάθε Χρήστη Μεταφοράς και για κάθε Σημείο Εξόδου Δικτύου Διανομής την Τελική Κατανομή λαμβάνοντας υπόψη: (i) τυχόν συμφωνίες των Χρηστών Μεταφοράς για διαφορετική κατανομή από την Αρχική Κατανομή, στο πλαίσιο της παραγράφου [5] του άρθρου [43] του Κώδικα ή (ii)σε περίπτωση μη ύπαρξης τέτοιων συμφωνιών, θεωρώντας ως Ποσότητα Παραλαβής του Χρήστη Μεταφοράς (ί) την Ημέρα (d), την Ποσότητα Φυσικού Αερίου όπως αυτή παρασχέθηκε στον Διαχειριστή του ΕΣΦΑ, από τον Διαχειριστή του Δικτύου Διανομής, για την συγκεκριμένη Ημέρα σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο το άθροισμα των Ποσοτήτων Φυσικού Αερίου όπως αυτές τελικά παρασχέθηκαν από τον Διαχειριστή του Δικτύου Διανομής, για την συγκεκριμένη Ημέρα σύμφωνα με την παράγραφο 7, δεν ισούται με την μέτρηση στο ΣΕΔΔ (ΜΠ) τότε η Ποσότητα Παραλαβής κάθε Χρήστη Μεταφοράς (i) που ενεργοποιείται στο ΣΕΔΔ την Ημέρα (d), υπολογίζεται, από τον Διαχειριστή του ΕΣΦΑ, κατ' αναλογία της μετρηθείσας Ποσότητας Φυσικού Αερίου (ΜΠ) και της εγκεκριμένης Ημερήσιας Δήλωσης κάθε Χρήστη Μεταφοράς όπως περιγράφεται στο άρθρο [43] του Κώδικα. 9. Εφόσον για μια Ημέρα το άθροισμα των Ποσοτήτων Φυσικού Αερίου που αποστέλλει ο Διαχειριστής του Δικτύου Διανομής είναι μηδενικό, εφαρμόζεται η, κατ' αναλογία των Εγκεκριμένων Ημερήσιων Δηλώσεων, κατανομή της μετρηθείσας ποσότητας στο ΣΕΔΔ, όπως περιγράφεται στις οικείες διατάξεις του Κεφαλαίου 7 του Κώδικα. 10. Έξι μήνες μετά τη λήξη του Έτους, έως τη δέκατη (10η) εργάσιμη Ημέρα του Ιουλίου του επόμενου Έτους, ο Διαχειριστής Δικτύου Διανομής, ειδικά για τα δίκτυα διανομής στα οποία συνδέονται και Μη Ωρομετρούμενοι Πελάτες, πραγματοποιεί εκ νέου αντιστοιχιση των ποσοτήτων φυσικού αερίου μεταξύ των Χρηστών Διανομής βάσει των μετρήσεων και των Μη Ωρομετρούμενω τελικών πελατών, οι οποίες στο μεσοδιάστημα έχουν ολοκληρωθεί. Ο Διαχειριστής του Δικτύου Διανομής αντιστοιχίζει, κατά την εκκαθάριση, για κάθε Ημέρα (d) του κάθε Μήνα του προηγούμενου Έτους: a. σε κάθε Χρήστη Δικτύου Διανομής ο οποίος εξυπηρετεί Ωρομετρούμενο τελικό πελάτη, την ποσότητα Φυσικού Αερίου που μετρήθηκε στις εγκαταστάσεις του Ωρομετρούμενου τελικού πελάτη, την Ημέρα (d), και b. σε κάθε Χρήστη Δικτύου Διανομής ο οποίος εξυπηρετεί Μη Ωρομετρούμενους τελικούς πελάτες, την ποσότητα που μετρήθηκε τελικά στις εγκαταστάσεις του Μη Ωρομετρούμενου τελικού πελάτη και υπολογίζεται ως: Όπου: η ποσότητα αερίου που μετρήθηκε στις εγκα-

8 40756 ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Β 4136/ ταστάσεις του Μη Ωρομετρούμενου τελικού πελάτη για τη χρονική περίοδο ρ και D: ο αριθμός των ημερών της χρονικής περιόδου ρ. C. Σε περίπτωση που η μέτρηση στο ΣΕΔΔ είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη από το άθροισμα των μετρήσεων των Ωρομετρούμενων τελικών πελατών, των μετρήσεων των Μη Ωρομετρούμενων τελικών πελατών και της ποσότητας Αερίου Πλήρωσης, όπως αυτή προσδιορίζεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 6, ο Διαχειριστής Δικτύου Διανομής θα αντιστοιχίσει τη διαφορά, σε καθε Χρήστη Δικτύου Διανομής, κατ' αναλογία των μετρήσεων των Ωρομετρούμενων τελικών πελατών και Μη Ωρομετρούμενων τελικών πελατών που εξυπηρετεί κάθε Χρήστης Δικτύου Διανομής. 11. Μέχρι τη δωδέκατη (12η) εργάσιμη Ημέρα του Ιουλίου του επόμενου Έτους, ο Διαχειριστής Δικτύου Διανομής αποστέλλει στον Διαχειριστή του ΕΣΦΑ, εκ νέου, την Ποσότητα Φυσικού Αερίου η οποία αντιστοιχεί τελικά σε έκαστο των Χρηστών Μεταφοράς (ί) που δραστηριοποιήθηκε στο ΣΕΔΔ, για κάθε Ημέρα (d) του κάθε Μήνα, του προηγούμενου έτους, βάσει των ποσοτήτων φυσικού αερίου που αντιστοιχήθηκαν στους Χρήστες Διανομής, που έκαστος των Χρηστών Μεταφοράς εξυπηρετεί, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 10. Σε περίπτωση μη αποστολής από τον Διαχειριστή του Δικτύου Διανομής της Ποσότητας Φυσικού Αερίου η οποία αντιστοιχεί σε Χρήστη Μεταφοράς (ί), κατά τα ανωτέρω, αυτή θεωρείται ίση με την ποσότητα φυσικού αερίου που είχε αντιστοιχηθεί στο Χρήστη Μεταφοράς (ί) με τη διαδικασία της παραγράφου 7. Σε κάθε περίπτωση και σε κάθε Σημείο Εξόδου Δικτύου Διανομής, το άθροισμα των Ποσοτήτων Φυσικού Αερίου που αντιστοιχήθηκαν στους Χρήστες Μεταφοράς, που δραστηριοποιούνται στο ΣΕΔΔ, ανά Ημέρα (d), θα πρέπει να ισούται με την Ποσότητα Φυσικού Αερίου η οποία μετρήθηκε στο ΣΕΔΔ (ΜΠ), ανά Ημέρα (d). 12. Έως την εικοστή (20η) εργάσιμη Ημέρα του Ιουλίου του επομένου Έτους, ο Διαχειριστής του ΕΣΦΑ εκπονεί για κάθε Χρήστη Μεταφοράς και για κάθε Σημείο Εξόδου Δικτύου Διανομής την Οριστική Τελική Κατανομή θεωρώντας ως Ποσότητα Παραλαβής του Χρήστη Μεταφοράς (ί) την Ημέρα (d), την Ποσότητα Φυσικού Αερίου όπως αυτή παρασχέθηκε στον Διαχειριστή του ΕΣΦΑ, από τον Διαχειριστή του Δικτύου Διανομής, για την συγκεκριμένη Ημέρα σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 11. Σε περίπτωση που (i) Έχουν λάβει χώρα συμφωνίες μεταξύ Χρηστών Μεταφοράς για διαφορετική κατανομή από την Αρχική Κατανομή, στο πλαίσιο της παραγράφου [5] του άρθρου [43] του Κώδικα ή (ii) η Οριστική Τελική Κατανομή δεν διαφοροποιείται από την Τελική Κατανομή που έχει εκπονήσει ο ΔΕΣΦΑ σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 8 ή (iii) το άθροισμα των Ποσοτήτων Φυσικού Αερίου υ όπως αυτές τελικά παρασχέθηκαν από τον Διαχειριστή του Δικτύου Διανομής, για την συγκεκριμένη Ημέρα σύμφωνα με την παράγραφο 11, δεν ισούται με την μέτρηση στο ΣΕΔΔ (ΜΠ), τότε η Ποσότητα Παραλαβής κάθε Χρήστη Μεταφοράς (i) που ενεργοποιείται στο ΣΕΔΔ την Ημέρα (d), υπολογίζεται, από τον Διαχειριστή του ΕΣΦΑ βάσει της Τελικής Κατανομής του, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 8 και Η Οριστική Τελική Κατανομή σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 12, χρησιμοποιείται από τον Διαχειριστή του ΕΣΦΑ κατά τρόπο ίδιο με την Τελική Κατανομή του άρθρου [43] του Κώδικα ΕΣΦΑ, παράγοντας δηλαδή αποτελέσματα για τους σκοπούς του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ. Ως συνέπεια ο Διαχειριστής προβαίνει άμεσα σε επανυπολογισμό όλων των ποσοτήτων και σε εκκαθάριση των χρεώσεων που προκύπτουν από την εν λόγω Οριστική Τελική Κατανομή, ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά: των χρεώσεων χρήσης ΕΣΦΑ, της Ημερήσιας Έλλειψης Εξισορρόπησης Φορτίου και των σχετικών Ημερησίων Χρεώσεων/Πιστώσεων Διευθέτησης Αρνητικής/Θετικής ΗΕΕΦ. 15. Κάθε Ημέρα κατά την οποία θα υπολογίζεται ποσότητα αερίου σύμφωνα με τις παραγράφους 5 (ii) b και 10 c και ποσότητα σύμφωνα με την παράγραφο 5 (i)c, ο Διαχειριστής Δικτύου Διανομής θα υπολογίζει το έσοδο ή την δαπάνη που απορρέει από την διανομή των ως άνω ποσοτήτων. Το έσοδο ή η δαπάνη του Διαχειριστή Δικτύου Διανομής για τη διανομή των ως άνω ποσοτήτων κάθε Ημέρα υπολογίζεται ως το γινόμενο των ποσοτήτων και επί το εκάστοτε ισχύον τιμολόγιο παροχής Βασικής Δραστηριότητας Διανομής και καταγράφεται σε ειδικό λογαριασμό που τηρεί ο Διαχειριστής Δικτύου Διανομής. Λαμβάνεται δε υπόψη κατά τον ορισμό των τιμολογίων διανομής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 4001/2011. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 29 Σεπτεμβρίου 2016 Ο Πρόεδρος ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΥΛΑΞΗΣ Καποδιστρίου 34, Τ.Κ , Αθήνα Τηλ. Κέντρο Κείμενα προς δημοσίευση: * *

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 32261 26 Σεπτεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3067 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 328/2016 Έγκριση Κανονισμού Τιμολόγησης Βασικής Δραστηριότητας Διανομής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 349/2016. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 349/2016. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 349/2016 Τροποποίηση διατάξεων του Αναθεωρημένου Κανονισμού Τιμολόγησης Βασικών Δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ρ Α Ε Υ Π Α Ρ Ι Θ Μ / Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ρ Α Ε Υ Π Α Ρ Ι Θ Μ / Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Α Π Ο Φ Α Σ Η Ρ Α Ε Υ Π Α Ρ Ι Θ Μ. 4 2 3 / 2 0 1 6 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 592/2014 απόφασης της ΡΑΕ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39111 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2385 27 Αυγούστου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 722/2012 Έγκριση Τιμολογίου Χρήσης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόβλεψη Πρότυπης Σύμβασης

Πρόβλεψη Πρότυπης Σύμβασης Σχόλια επί της Πρότυπης Σύμβασης A/A Άρθρο Τίτλος/ 1. 4 Τιμολόγηση και Πληρωμές Πρόβλεψη Πρότυπης Σύμβασης 3. Ο Χρήστης Μεταφοράς τιμολογείται σε μηνιαία βάση. Με την επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 33595 7 Οκτωβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3235 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Επανυπολογισμός της Ανακτήσιμης Διαφοράς Αερίου («ΔΕΣΦΑ Α.Ε.») για τα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 518/2016

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 518/2016 Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 518/2016 Διαδικασία δημοπρασιών για τη δέσμευση και κατανομή δυναμικότητας στο Σημείο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 344/2016. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 344/2016. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 344/2016 Eπανυπολογισμός της Ανακτήσιμης Διαφοράς του Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 665/2013

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 665/2013 Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 665/2013 Οδηγίες για τη βελτίωση και εκσυγχρονισμό του Προγράμματος «Εγγυημένες Υπηρεσίες»

Διαβάστε περισσότερα

τιμολόγηση των Χρηστών προς τους δικούς τους πελάτες»

τιμολόγηση των Χρηστών προς τους δικούς τους πελάτες» 1. 9 Επικουρικές Υπηρεσίες Στην ιστοσελίδα του ΔΕΣΦΑ, έχει αναρτηθεί ο κατάλογος επικουρικών υπηρεσιών μεταφοράς στις οποίες περιλαμβάνονται οι «Συμπληρωματικές Υπηρεσίες Σύνταξης Αναφορών Μετρήσεων» και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 594/2012. Έκδοση του Κανονισμού Τιμολόγησης Βασικών Δραστηριοτήτων του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 594/2012. Έκδοση του Κανονισμού Τιμολόγησης Βασικών Δραστηριοτήτων του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 594/2012 Έκδοση του Κανονισμού Τιμολόγησης Βασικών Δραστηριοτήτων του Εθνικού Συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 619/2016

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 619/2016 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 619/2016 Καθορισμός ετήσιας ποσότητας ηλεκτρικής ενέργειας, που διατίθεται μέσω των

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 59 ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΜΕ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 59 ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 59 ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Άρθρο 274 Ορισμοί 1. Ως ώρα θερινής αιχμής ενός έτους ορίζεται η ώρα κατά τη διάρκεια της οποίας η μέση ωριαία ζήτηση στο Σύστημα είναι

Διαβάστε περισσότερα

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση (αρμόδιος για πληροφορίες:[διαγράφεται σκοπίμως], τηλ. επικοινωνίας: [διαγράφεται σκοπίμως]).

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση (αρμόδιος για πληροφορίες:[διαγράφεται σκοπίμως], τηλ. επικοινωνίας: [διαγράφεται σκοπίμως]). Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Αθήνα, 25/09/2014 Προς: ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ Θέμα: Κωδικός: Ο-59635 Δημοσίευση από κοινού της από 25.9.2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 353/2016

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 353/2016 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 353/2016 Καθορισμός ετήσιας ποσότητας ηλεκτρικής ενέργειας, που διατίθεται μέσω των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 21653 29 Ιουνίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1942 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Κατανομή για διορισμό σύμφωνα με ειδικές διατάξεις στο Αρχηγείο της Ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21 Ιουλίου 2014 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21 Ιουλίου 2014 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21 Ιουλίου 2014 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποδοχή από την Επιτροπή Ανταγωνισμού της πρότασης της ΔΕΠΑ Α.Ε. περί τροποποίησης των δεσμεύσεων που υιοθετήθηκαν με την υπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 574/2013

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 574/2013 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 574/2013 Επί της εγκρίσεως συµβάσεων µεταξύ «ΕΣΦΑ Α.Ε.» και «ΕΠΑ Α.Ε.» σύµφωνα µε

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ. ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Πειραιώς 132, Τ.Κ , Αθήνα Fax:

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ. ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Πειραιώς 132, Τ.Κ , Αθήνα Fax: ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Ενόψει έκδοσης απόφασης της ΡΑΕ για τον καθορισµό διαδικασίας παροχής πρόσβασης στα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας σε µονάδες παραγωγής ΑΠΕ µικρής ισχύος Υποβολή απόψεων: Χρονοδιάγραµµα:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 339/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 339/2014 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 339/2014 Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα ιαχείρισης του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ 2 Η ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ (ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ) ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1... 9 Γενικές Διατάξεις...9 ΆΡΘΡΟ 1... 9 Ορισμοί... 9 ΆΡΘΡΟ 2... 13 Σημεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 787/2012

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 787/2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 787/2012 Διαδικασία παροχής πρόσβασης στα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας σε ομάδες παραγωγών ΑΠΕ μικρής ισχύος όταν δεν υφίσταται τοπικά επαρκής χωρητικότητα του δικτύου ΜΤ ή ΧΤ. Η Ρυθμιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ 141/2013

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ 141/2013 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ 141/2013 Έγκριση σχεδίου προληπτικής δράσης σύμφωνα με τον Κανονισμό 994/2010 του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 392/2016

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 392/2016 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 392/2016 Έγκριση των Ανταποδοτικών Τελών που αφορούν στην ανάκτηση του κόστους διεξαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΣΗΕ)

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΣΗΕ) ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΣΗΕ) ΑΡΘΡΟ 2, 1 Προστίθεται εδάφιο (Ι): «Ι) Δήλωση νόμιμου εκπροσώπου του αιτούντος σχετικά με τα νομιμοποιητικά έγγραφα.» ΑΡΘΡΟ 28 Η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 404/2016

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 404/2016 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 404/2016 Έγκριση του Απαιτούμενου Εσόδου για το 2017 του Διαχειριστή του Ελληνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 620/2016

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 620/2016 ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 620/2016 Έγκριση των Ανταποδοτικών Τελών που αφορούν στην ανάκτηση του κόστους διεξαγωγής των Δημοπρασιών Πώλησης Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας για το έτος 2017, σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 36019 3 Νοεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3537 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Έγκριση Τιμολογίου για την χρέωση της Βασικής Δραστηριότητας Διανομής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΟΣ. Αθήνα, ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ. Αθήνα, ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Αθήνα, 14.07.2009 Προς: ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ Θέμα: Δημοσίευση Aπόφασης ΡΑΕ υπ αριθμ. 1332/2009 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιος Σχεδιασµός Εξισορρόπησης Φορτίου για το Έτος 2017 Απρίλιος 2016 ΕΣΦΑ Α. Ε. Σελ.1/14

Ετήσιος Σχεδιασµός Εξισορρόπησης Φορτίου για το Έτος 2017 Απρίλιος 2016 ΕΣΦΑ Α. Ε. Σελ.1/14 Ετήσιος Σχεδιασµός Εξισορρόπησης Φορτίου για το Έτος 2017 Απρίλιος 2016 Σελ.1/14 1. Εισαγωγή Η παρούσα εισήγηση συντάσσεται στο πλαίσιο των διατάξεων της παραγράφου 2.γ του Άρθρου 68 του Νόµου 4001/2011,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 391/2016

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 391/2016 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 391/2016 Καθορισμός Διοικητικά Οριζόμενων Τιμών, κατά τις προβλέψεις της παραγράφου

Διαβάστε περισσότερα

Α. Τροποποίηση Άρθρου 57. Άρθρο 57 Έκδοση Εντολών Κατανομής

Α. Τροποποίηση Άρθρου 57. Άρθρο 57 Έκδοση Εντολών Κατανομής Προτεινόμενες Τροποποιήσεις του Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας σχετικά με την Υπηρεσία Διακοπτόμενου Φορτίου Α. Τροποποίηση Άρθρου 57 Άρθρο 57 Έκδοση Εντολών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1033/2011. Τροποποίηση διατάξεων του Εγχειριδίου Λειτουργίας της Αγοράς. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1033/2011. Τροποποίηση διατάξεων του Εγχειριδίου Λειτουργίας της Αγοράς. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αθήνα, 10.08.2011 Ο Πρόεδρος Δρ. Νίκος Βασιλάκος ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1033/2011 Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 347/2016. Έγκριση Τιμολογίου για την χρέωση της Βασικής Δραστηριότητας Διανομής Φυσικού Αερίου του Δικτύου Διανομής Θεσσαλίας

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 347/2016. Έγκριση Τιμολογίου για την χρέωση της Βασικής Δραστηριότητας Διανομής Φυσικού Αερίου του Δικτύου Διανομής Θεσσαλίας Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 347/2016 Έγκριση Τιμολογίου για την χρέωση της Βασικής Δραστηριότητας Διανομής Φυσικού

Διαβάστε περισσότερα

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. Κατά την τακτική συνεδρίασή της στην έδρα της, στις 3 Νοεμβρίου 2016, και. Λαμβάνοντας υπόψη:

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. Κατά την τακτική συνεδρίασή της στην έδρα της, στις 3 Νοεμβρίου 2016, και. Λαμβάνοντας υπόψη: Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 413/2016 για τη χορήγηση Άδειας Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας στην εταιρεία με την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 672/2012 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΩΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 672/2012 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΩΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 672/2012 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΩΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4402/2009. «Επί του Κανονισµού Μητρώου Χρηστών Ε.Σ.Φ.Α. σύµφωνα µε τη διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του ν.

Απόφαση ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4402/2009. «Επί του Κανονισµού Μητρώου Χρηστών Ε.Σ.Φ.Α. σύµφωνα µε τη διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του ν. Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Απόφαση ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4402/2009 «Επί του Κανονισµού Μητρώου Χρηστών Ε.Σ.Φ.Α. σύµφωνα µε τη διάταξη της παραγράφου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΔΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ. Άρθρο 143 Αντικείμενο Διαδικασίας Εκκαθάρισης Αποκλίσεων

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΔΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ. Άρθρο 143 Αντικείμενο Διαδικασίας Εκκαθάρισης Αποκλίσεων ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΔΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ Άρθρο 143 Αντικείμενο Διαδικασίας Εκκαθάρισης Αποκλίσεων Η Εκκαθάριση Αποκλίσεων περιλαμβάνει τη διευθέτηση των συναλλαγών

Διαβάστε περισσότερα

Εξελίξεις στο θεσμικό πλαίσιο οργάνωσης της αγοράς φυσικού αερίου

Εξελίξεις στο θεσμικό πλαίσιο οργάνωσης της αγοράς φυσικού αερίου Εξελίξεις στο θεσμικό πλαίσιο οργάνωσης της αγοράς φυσικού αερίου Γ. Αυλωνίτης Επικεφαλής Μονάδας Ανάλυσης Συστημάτων Συνέδριο ΤΕΕ - Μάρτιος 2010 Ενέργεια: Σημερινή Εικόνα - Σχεδιασμός - Προοπτικές Δομή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 678/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 678/2014 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 678/2014 «ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ, ΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1411/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1411/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1411/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1457/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1457/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1457/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Φωτοβολταϊκό σταθμό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Στην Αθήνα σήμερα την..., οι κάτωθι συμβαλλόμενοι, ήτοι: 1] Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2099/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2099/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2099/2010 Έγκριση Τροποποίησης Ετήσιου Σχεδιασμού Εξισορρόπησης Φορτίου του Εθνικού Συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 47/2015

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 47/2015 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 47/2015 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 452/2013. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 452/2013. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 452/2013 Αποδοχή της κοινής πρότασης των Διαχειριστών Συστημάτων Φυσικού Αερίου της

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση των ενοτήτων 7 και 8 του Ετήσιου Σχεδιασµού Εξισορρόπησης 2012 εκέµβριος 2011 ΕΣΦΑ Α. Ε. Σελ.1/5

Τροποποίηση των ενοτήτων 7 και 8 του Ετήσιου Σχεδιασµού Εξισορρόπησης 2012 εκέµβριος 2011 ΕΣΦΑ Α. Ε. Σελ.1/5 Τροποποίηση των ενοτήτων 7 και 8 του Ετήσιου Σχεδιασµού Εξισορρόπησης 2012 εκέµβριος 2011 Σελ.1/5 Εισαγωγή Η παρούσα τροποποίηση των ενοτήτων 7 και 8 του Ετήσιου Σχεδιασµού Εξισορρόπησης Έτους 2012 συντάσσεται

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Δημόσια διαβούλευση της ΡΑΕ για την τροποποίηση του Κανονισμού Αδειών Φυσικού Αερίου

Θέμα: Δημόσια διαβούλευση της ΡΑΕ για την τροποποίηση του Κανονισμού Αδειών Φυσικού Αερίου Αθήνα, 1 Αυγούστου 2016 Αριθμός Πρωτ.: 270138944 Προς: gasconsultation@rae.gr Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132 11854 Αθήνα Θέμα: Δημόσια διαβούλευση της ΡΑΕ για την τροποποίηση του Κανονισμού Αδειών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 345/2016. Έγκριση Τιμολογίου για την χρέωση της Βασικής Δραστηριότητας Διανομής Φυσικού Αερίου του Δικτύου Διανομής Αττικής

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 345/2016. Έγκριση Τιμολογίου για την χρέωση της Βασικής Δραστηριότητας Διανομής Φυσικού Αερίου του Δικτύου Διανομής Αττικής Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 345/2016 Έγκριση Τιμολογίου για την χρέωση της Βασικής Δραστηριότητας Διανομής Φυσικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 35783 1 Νοεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3513 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 352/2016 Έγκριση Τιμολογίου Χρήσης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου

Διαβάστε περισσότερα

Η ορθή επιλογή Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας προϋποθέτει ενημέρωση

Η ορθή επιλογή Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας προϋποθέτει ενημέρωση Η ορθή επιλογή Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας προϋποθέτει ενημέρωση Με την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, μας δίνεται η δυνατότητα να επιλέξουμε, απλά και ανέξοδα, την εταιρεία που θα προμηθεύει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 515/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 515/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 515/2014 Χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 208/2016

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 208/2016 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail:info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 208/2016 Καθορισμός της Διοικητικά Οριζόμενης Μέγιστης Τιμής Προσφοράς Ενέργειας κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 127/2015

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 127/2015 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 127/2015 Ανανέωση και τροποποίηση της υπ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ ΑΔ- 01149 άδειας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1784/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1784/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1784/2010 1. Έγκριση Ετήσιου Σχεδιασμού Εξισορρόπησης Φορτίου του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1528/2011. Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β 655/ )

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1528/2011. Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β 655/ ) Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1528/2011 Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΦΑΣ Η ΡΑ Ε Υ Π Α ΡΙΘ Μ. 348/2016

ΑΠΟ ΦΑΣ Η ΡΑ Ε Υ Π Α ΡΙΘ Μ. 348/2016 Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟ ΦΑΣ Η ΡΑ Ε Υ Π Α ΡΙΘ Μ. 348/2016 Έγκριση Τιμολογίου για την χρέωση της Βασικής Δραστηριότητας Διανομής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1191/2014 ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ 1191/2014 ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ 1191/2014 ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Τα Μέλη της ΡΑΕΚ αφού έλαβαν, μεταξύ άλλων,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 115/2013

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 115/2013 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 115/2013 ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΤΟΠΙΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 14-2-2006 Α.Π.: 375/10 ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Αφού έλαβε υπόψη: α. Τον Νόμο 3431/2006 (ΦΕΚ 13/Α ) «Περί

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΙΜΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΙΜΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΙΜΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Α. Εισαγωγή Κατ εφαρμογή των δεσμεύσεων της ΔΕΠΑ, οι οποίες υιοθετήθηκαν από την Επιτροπή Ανταγωνισμού με τις υπ αριθμ. 551/VII/2012,

Διαβάστε περισσότερα

Η ομάδα συνεδρίασε επτά (7) φορές και από το έργο της προέκυψαν τα ακόλουθα:

Η ομάδα συνεδρίασε επτά (7) φορές και από το έργο της προέκυψαν τα ακόλουθα: 25/4/2014 Πόρισμα Α φάσης της Ομάδας Εργασίας που συγκροτήθηκε με την απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με αρ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/3490/οικ.23982/30.12.2013 για τη διερεύνηση των

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 123/16 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/752 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 29ης Απριλίου 2015 για ορισμένες διαδικασίες εφαρμογής της συμφωνίας σταθεροποίησης και σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 288/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 288/2014 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 288/2014 ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΚΡΕΜΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κατά την τακτική συνεδρίαση της, στην έδρα της, την 19η Σεπτεμβρίου 2012 και Λαμβάνοντας υπόψη:

Κατά την τακτική συνεδρίαση της, στην έδρα της, την 19η Σεπτεμβρίου 2012 και Λαμβάνοντας υπόψη: Ρ.Α.Ε. αριθμ. αποφ. 785//19.9. Υπολογισμός του μέσου μεταβλητού κόστους παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από συμβατικές μονάδες στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά, στο πλαίσιο των διατάξεων του άρθρου 143 του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 15/2011

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 15/2011 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 15/2011 για τη χορήγηση Άδειας Προµήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας στην εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 284/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 284/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 284/2014 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό βιομάζας ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 256/2013

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 256/2013 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 256/2013 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 363/ Εισήγηση προς τον Υπουργό Ανάπτυξης για τη θέσπιση Κανονισμού Αδειών Φυσικού Αερίου βάσει του ν.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 363/ Εισήγηση προς τον Υπουργό Ανάπτυξης για τη θέσπιση Κανονισμού Αδειών Φυσικού Αερίου βάσει του ν. Πανεπιστημίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 363/29.09.2009 Εισήγηση προς τον Υπουργό Ανάπτυξης για τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 350/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 350/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 350/2014 Χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

εσαη Προς ΡΑΕ Πειραιώς Αθήνα Υπόψη: κ. Προέδρου, Δρ. Ν. Μ πουλαξή

εσαη Προς ΡΑΕ Πειραιώς Αθήνα Υπόψη: κ. Προέδρου, Δρ. Ν. Μ πουλαξή Ελληνικό! Σύνδεσμο! Ανεξάρτητων Εταιριώ ν Η λ ε κ τρ ικ ή! Ενέργειο! Προς ΡΑΕ Πειραιώς 132 11854 Αθήνα Υπόψη: κ. Προέδρου, Δρ. Ν. Μ πουλαξή ΘΕΜ Α: Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ επί της τροποποίησης του Κώδικα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1317/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1317/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1317/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό βιομάζας ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1582/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1582/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1582/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Μικρό Υδροηλεκτρικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ. Ο Υπουργός Ανάπτυξης

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ. Ο Υπουργός Ανάπτυξης ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Ο Υπουργός Ανάπτυξης Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του ν. 2773/1999 «Απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 286). 2. Τις διατάξεις του ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Θέμα: Μεθοδολογία υπολογισμού της Ειδικής Τιμής Αγοράς τεχνολογιών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης και άλλες διατάξεις για την εφαρμογή των άρθρων

Διαβάστε περισσότερα

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. Λαμβάνοντας υπόψη:

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. Λαμβάνοντας υπόψη: ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 417/2016 Διενέργεια Πιλοτικής Ανταγωνιστικής Διαδικασίας υποβολής προσφορών για φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 8 του ν. 4414/2016 Η Ρυθμιστική

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 314/66 1.12.2015 ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2015/2218 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 20ής Νοεμβρίου 2015 σχετικά με τη διαδικασία εξαίρεσης μελών του προσωπικού εποπτευόμενων πιστωτικών ιδρυμάτων από την εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3294/2009

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3294/2009 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3294/2009 1. Έγκριση των τιμών των παραμέτρων που υπεισέρχονται στον υπολογισμό του κόστους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΕΠΑ Α.Ε.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΕΠΑ Α.Ε. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΕΠΑ Α.Ε. ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΕΣΦΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΦΟΡΗΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡ/ΜΑ Ι ΤΟΥ ΕΚ715/2009 Εν πρώτοις, η εταιρία μας ΔΕΠΑ Α.Ε. εκτιμά την ευκαιρία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 400/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 400/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 400/2014 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό παραγωγής βιοαερίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ για τον Κώδικα ιαχείρισης του ικτύου

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ για τον Κώδικα ιαχείρισης του ικτύου Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ για τον Κώδικα ιαχείρισης του ικτύου Η ΡΑΕ, στο πλαίσιο διαµόρφωσης γνώµης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1356/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1356/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1356/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1016/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1016/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1016/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 11/2006. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας. Λαµβάνοντας υπόψη: σκέφθηκε ως εξής:

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 11/2006. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας. Λαµβάνοντας υπόψη: σκέφθηκε ως εξής: Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 11/2006 Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Λαµβάνοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 312/214 ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΩΔΙΚΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 7 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... 11 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 19 ΜΕΡΟΣ 1 - Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΩΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ... 21 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - Η ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗ- ΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 214/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 214/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 214/2014 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από μικρό υδροηλεκτρικό

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ρ Α Ε Υ Π Α Ρ Ι Θ Μ /

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ρ Α Ε Υ Π Α Ρ Ι Θ Μ / Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Α Π Ο Φ Α Σ Η Ρ Α Ε Υ Π Α Ρ Ι Θ Μ. 5 9 2 / 2 0 1 4 Έλεγχος και πιστοποίηση του τρόπου διαμόρφωσης της τιμής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 510/2009. Προϋπολογισμός Ετησίου Κόστους και Μοναδιαίες Χρεώσεις Χρήσης Συστήματος Μεταφοράς για το έτος 2010

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 510/2009. Προϋπολογισμός Ετησίου Κόστους και Μοναδιαίες Χρεώσεις Χρήσης Συστήματος Μεταφοράς για το έτος 2010 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 21-37274 Fax: 21-325546 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 51/29 Προϋπολογισμός Ετησίου Κόστους και Μοναδιαίες Χρεώσεις Χρήσης Συστήματος Μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 692/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 692/2014 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 692/2014 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην εταιρεία με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1525/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1525/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1525/2011 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 618/2016

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 618/2016 ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 618/2016 (α) Τροποποίηση του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΚΣΗΕ) (ΦΕΚ Β 104/31.01.2012), ως ισχύει, (β) Τροποποίηση του Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ (Ε.Ε.Τ.Τ.)

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ (Ε.Ε.Τ.Τ.) Μαρούσι, 13/03/2014 Αριθ. ΑΠ.: 710/14 ΑΠΟΦΑΣΗ Διαδικασία εφαρμογής του εδαφίου ε της παραγράφου 2.1.16 του Παραρτήματος Β της Απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ. 676/41/20-12-2012 «Κανονισμός Γενικών Αδειών» (ΦΕΚ 298/Β/2013)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 113/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 113/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 113/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ρ Α Ε ΥΠ Α Ρ Ι Θ Μ. 336/20 1 6

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ρ Α Ε ΥΠ Α Ρ Ι Θ Μ. 336/20 1 6 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mal: nfo@rae.gr Web: www.rae.gr Α Π Ο Φ Α Σ Η Ρ Α Ε ΥΠ Α Ρ Ι Θ Μ. 336/20 1 6 Καθορισμός τιμών ρυθμιστικών παραμέτρων για την εφαρμογή της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 417/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 417/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail:info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 417/2014 Χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Διαχείρισης Δικτύου Διανομής. Κώδικας Διαχείρισης Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου

Κώδικας Διαχείρισης Δικτύου Διανομής. Κώδικας Διαχείρισης Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου Κώδικας Διαχείρισης Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου Δεκέμβριος 2016 1 Πίνακας περιεχομένων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1... 7 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ & ΟΡΙΣΜΟΙ... 7 Άρθρο 1... 7 Πεδίο Εφαρμογής... 7 Άρθρο 2... 7 Βασικοί Ορισμοί...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 711/2014. Εκκαθαρίσεις επενδύσεων, λειτουργικών δαπανών και εσόδων από λοιπές πωλήσεις έτους 2013 της ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 711/2014. Εκκαθαρίσεις επενδύσεων, λειτουργικών δαπανών και εσόδων από λοιπές πωλήσεις έτους 2013 της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Ορθή επανάληψη ως προς το ποσό της εκκαθάρισης επενδύσεων 2013 Αθήνα, 10-12-2014 Ο Πρόεδρος της ΡΑΕ Δρ.Ν.Βασιλάκος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 520/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 520/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 520/2014 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Έκδοσης 1 Υπεύθυνος: Υπεύθυνος ΣΔΕΠ Έναρξη Ισχύος: 09/01/2009 Σελίδα 1 από 7 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ

Αρ. Έκδοσης 1 Υπεύθυνος: Υπεύθυνος ΣΔΕΠ Έναρξη Ισχύος: 09/01/2009 Σελίδα 1 από 7 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ Έναρξη Ισχύος: 09/01/2009 Σελίδα 1 από 7 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι η διερεύνηση των δυνατοτήτων χρηματοδότησης του έργου και η εξασφάλιση της διαθεσιμότητας των απαιτούμενων πόρων

Διαβάστε περισσότερα