ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1784/2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1784/2010"

Transcript

1 Πειραιώς Αθήνα Τηλ.: Fax: Web: ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1784/ Έγκριση Ετήσιου Σχεδιασμού Εξισορρόπησης Φορτίου του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου (ΕΣΜΦΑ) για το Έτος Έγκριση του τμήματος δυναμικότητας του ΕΣΦΑ που δεσμεύει ο ΔΕΣΦΑ Α.Ε. για την εξισορρόπηση φορτίου για το Έτος 2011 Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κατά την τακτική συνεδρίασή της, στην έδρα της, την 14/10/2010 και Λαμβάνοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του ν. 2773/1999 (ΦΕΚ Α 286) και ιδίως το εδάφιο (δ) παρ.1 του άρθρου Τις διατάξεις του ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α 45/ ). 3. Τις διατάξεις του ν. 3428/2005 (ΦΕΚ Α 313) και ιδίως το άρθρο 9 παρ. 2 εδάφιο (ι), το άρθρο 12, το άρθρο 38 παρ.1 και το άρθρο 40 παρ. 5 αυτού. 4. Τις διατάξεις της υπ αριθμ. Δ1/Α/5346/ απόφασης του Υφυπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με θέμα «Κώδικας Διαχείρισης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου» (ΦΕΚ Β 379) (εφεξής «Κώδικας»), και ιδίως τα άρθρα 44, 46 και 47 αυτής. 5. Την υπ αριθμ. 121/2007 απόφαση της ΡΑΕ, με την οποία εγκρίθηκε το πρόγραμμα ετήσιου σχεδιασμού εξισορρόπησης φορτίου του ΕΣΜΦΑ για τα Έτη 2007 και Την υπ. Αριθμ 2129/2008 απόφαση της ΡΑΕ με την οποία εγκρίθηκαν οι τιμές των παραμέτρων που υπεισέρχονται στον υπολογισμό του κόστους εξισορρόπησης φορτίου του ΕΣΜΦΑ και του τρόπου κατανομής του κόστους εξισορρόπησης στους Χρήστες και το τμήμα της δυναμικότητας του ΕΣΦΑ που δεσμεύει ο ΔΕΣΦΑ Α.Ε. για την εξισορρόπηση φορτίου για το Έτος Την υπ αριθμ. 3293/2009 απόφαση της ΡΑΕ με την οποία εγκρίθηκε το πρόγραμμα ετήσιου σχεδιασμού εξισορρόπησης φορτίου του ΕΣΜΦΑ για το Έτος

2 8. Την υπ αριθμ. 3294/2009 απόφαση της ΡΑΕ με την οποία εγκρίθηκαν οι τιμές των παραμέτρων που υπεισέρχονται στον υπολογισμό του κόστους εξισορρόπησης φορτίου του ΕΣΜΦΑ και του τρόπου κατανομής του κόστους εξισορρόπησης στους Χρήστες και το τμήμα της δυναμικότητας του ΕΣΦΑ που δεσμεύει ο ΔΕΣΦΑ Α.Ε. για την εξισορρόπηση φορτίου για το Έτος Την υπ αριθμ. 532/2010 απόφαση της ΡΑΕ με την οποία εγκρίθηκε το πρόγραμμα ετήσιου σχεδιασμού εξισορρόπησης φορτίου του ΕΣΜΦΑ για το Έτος 2010 και το τμήμα της δυναμικότητας του ΕΣΦΑ που δεσμεύει ο ΔΕΣΦΑ Α.Ε. για την εξισορρόπηση φορτίου για το Έτος Το υπ αριθμ / έγγραφο του ΔΕΣΦΑ Α.Ε. (ΡΑΕ Ι / ) με θέμα «Ετήσιος σχεδιασμός εξισορρόπησης φορτίου για το Έτος 2011». Σκέφτηκε ως εξής: 1. Έγκριση Ετήσιου Σχεδιασμού Εξισορρόπησης Φορτίου του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου (ΕΣΜΦΑ) για το Έτος 2011 Α. Σχετικές διατάξεις 1) Στις διατάξεις της παραγράφου 2γ, του άρθρου 8, του ν. 3428/2005, ορίζεται μεταξύ άλλων ότι ο ΕΣΦΑ Α.Ε. ( ιαχειριστής) «έχει την ευθύνη για την εξισορρόπηση του φορτίου του Ε.Σ.Φ.Α., κατά τα οριζόµενα στον Κώδικα ιαχείρισης αυτού. Για το σκοπό αυτόν μπορεί να συνάπτει, κατόπιν διαγωνισμού, µε βάση διαδικασίες διαφανείς, που δεν εισάγουν διακρίσεις και βασίζονται στους κανόνες της αγοράς, συμβάσεις µε Προμηθευτές για την προµήθεια και παράδοση φυσικού αερίου. Τις συµβάσεις αυτές συνοµολογεί μετά την έγκριση του ετησίου προγράµµατος εξισορρόπησης φορτίου από τη Ρ.Α.Ε. και επιβάλλει στους Χρήστες χρεώσεις για την κάλυψη των δαπανών του για την εξισορρόπηση φορτίου του Ε.Σ.Φ.Α., όπως προβλέπεται στον Κώδικα ιαχείρισης αυτού» 2) Περαιτέρω, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παραγράφου 2 του Άρθρου 46 του Κώδικα (σχετικό υπ αριθμ. 4) «Έως την 1η Ιουνίου κάθε Έτους, ο ιαχειριστής υποβάλλει στη ΡΑΕ Ετήσιο Σχεδιασµό Εξισορρόπησης Φορτίου για το επόµενο Έτος, ο οποίος, όπως και κάθε τροποποίησή του, εγκρίνεται από τη ΡΑΕ και δηµοσιεύεται µε ευθύνη του ιαχειριστή». Σχετικά µε το περιεχόµενο του Ετήσιου Σχεδιασµού Εξισορρόπησης Φορτίου, αυτό θα πρέπει να περιλαµβάνει: i. Προβλέψεις του ιαχειριστή για την εξέλιξη της ζήτησης Φυσικού Αερίου ανά κατηγορία Πελατών και τη ηλούµενη ιαµετακόµιση σε σχέση µε την υφιστάμενη Μεταφορική Ικανότητα του Συστήματος Μεταφοράς ii. Πρόβλεψη σχετικά µε τις αναγκαίες Ποσότητες Φυσικού Αερίου για Εξισορρόπηση Φορτίου, όπως τη συνολική Ετήσια Ποσότητα Φυσικού Αερίου για Εξισορρόπηση, την εκτιµώµενη κατανοµή της κατά τη διάρκεια του Έτους, τη Μέγιστη Παροχή και τη Μέγιστη Ηµερήσια Ποσότητα Φυσικού Αερίου για Εξισορρόπηση. iii. Προσδιορισµό των απαιτούµενων χαρακτηριστικών της Σύµβασης ή του συνδυασµού Συµβάσεων Εξισορρόπησης που απαιτείται να συνάψει ο ιαχειριστής. 3) Σχετικά µε την εξεύρεση των απαραίτητων ποσοτήτων αερίου εξισορρόπησης, ο ιαχειριστής μπορεί (α) να συνάπτει συµβάσεις προµήθειας φυσικού αερίου σύµφωνα µε τη διαδικασία της παραγράφου 2γ του άρθρου 8 του ν. 3428/2005 ή (β) να συνάπτει συµβάσεις προµήθειας ΥΦΑ µε τη ΕΠΑ Α.Ε. χωρίς διαγωνισµό και να χρησιµοποιεί τις ποσότητες αυτές κατά προτεραιότητα, σε σχέση µε ποσότητες φυσικού αερίου τις οποίες έχει στη διάθεσή του µέσω άλλων συµβάσεων προµήθειας, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 38 παρ. 1 του ν. 3428/

3 Β. Εκτίμηση απαιτούμενων ποσοτήτων αερίου εξισορρόπησης 4) Ο Διαχειριστής, με το σχετικό υπ αριθμ. 11, υπέβαλε στη ΡΑΕ τον Ετήσιο Σχεδιασμό Εξισορρόπησης Φορτίου (Πρόγραμμα Εξισορρόπησης) για το Έτος Σύμφωνα με τις προβλέψεις του Διαχειριστή η ετήσια ζήτηση φυσικού αερίου εκτιμάται σε εκ. κ.μ., ενώ οι ετήσιες ανάγκες αερίου εξισορρόπησης σε 169 εκ. κ.μ. φυσικού αερίου, ή ισοδύναμα MWh Α.Θ.Δ. αερίου, ανέρχεται δηλαδή σε ποσοστό 4,46% της προβλεπόμενης ετήσιας ζήτησης φυσικού αερίου. 5) Το προτεινόμενο Πρόγραμμα Εξισορρόπησης περιλαμβάνει: i) Μεθοδολογία προσδιορισμού της εκτιμώμενης ποσότητας αερίου εξισορρόπησης για το σύνολο του έτους και για την ανά μήνα κατανομή της ποσότητας αυτής σύμφωνα με την οποία λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος του ποσοστού της μηνιαίας ποσότητας του αερίου εξισορρόπησης ως προς την αντίστοιχη μηνιαία ποσότητα παραλαβής στο σύνολο των Σημείων Εξόδου του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου (εφεξής «μέσος όρος») και το τυπικό σφάλμα του μέσου όρου, με βάση ιστορικά στοιχεία. ii) Προβλέψεις για τη ζήτηση φυσικού αερίου ανά κατηγορία πελατών και για τις εκτιμώμενες ποσότητες αερίου εξισορρόπησης σε μηνιαία και σε ετήσια βάση. iii) Προβλέψεις για τη μέγιστη ημερήσια κατανάλωση για το Έτος 2011, η οποία ανέρχεται σε 19.5 εκ. κ.μ. φυσικού αερίου, ή ισοδύναμα MWh. iv) Πρόταση για ενεργοποίηση της διάταξης της παραγράφου 2γ του Άρθρου 8 του ν. 3428/2005 για την προμήθεια αερίου εξισορρόπησης μέσω διαγωνιστικής διαδικασίας, με σκοπό την κάλυψη των αναγκών σε αέριο εξισορρόπησης το Έτος ) Η ΡΑΕ κρίνει εύλογη την προβλεπόμενη εκτίμηση ποσότητας αερίου εξισορρόπησης για το Έτος 2011 επειδή: i) Η πρόβλεψη για την τροφοδοσία μίας νέας μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ως μονάδας βάσης, όπως αναφέρεται στο σχετικό υπ αριθμ. 10, δεν προβλέπεται να οδηγήσει σε διαφοροποίηση των βασικών χαρακτηριστικών της ελληνικής αγοράς φυσικού αερίου σε σχέση με όσα αναφέρονται στην υπ αριθμ. 121/2007 απόφαση της ΡΑΕ. ii) Το ποσοστό της ποσότητας αερίου εξισορρόπησης ως προς την ζήτηση φυσικού αερίου για το Έτος 2011, ήτοι 4,46%, προκύπτει από την ανάλυση ιστορικών στοιχείων και συγκεκριμένα με την προτεινόμενη μεθοδολογία ως το άθροισμα (α) του μέσου όρου των παρατηρήσεων 30 μηνών λειτουργίας του συστήματος (1/2008 έως 7/2010, μη λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα για τον Ιανουάριο του 2009, οπότε παρατηρήθηκε αυξημένη αεριοποίηση ΥΦΑ λόγω της διένεξης μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας), και (β) του τυπικού σφάλματος του μέσου όρου των παρατηρήσεων, το οποίο χρησιμοποιείται ως περιθώριο ασφαλείας σχετικά με τη συμπεριφορά τυχόν νέων Χρηστών στο ΕΣΜΦΑ. Γ. Σύμβαση προμήθειας αερίου εξισορρόπησης 7) Ο Διαχειριστής, με το σχετικό υπ αριθμ. 11, αιτείται την ενεργοποίηση της διαδικασίας διαγωνισμού που προβλέπεται στην παράγραφο 2γ του άρθρου 8 του ν. 3428/2005 με σκοπό τη σύναψη σύμβασης για την κάλυψη των αναγκών σε αέριο εξισορρόπησης το έτος Η εν λόγω σύμβαση κρίνεται σκόπιμο να παρέχει τη μέγιστη δυνατή ευελιξία στο Διαχειριστή σχετικά με τις ποσότητες αερίου εξισορρόπησης που μπορεί να λαμβάνει κατά τη διάρκεια του έτους, δηλαδή, κατά το δυνατόν, χωρίς την επιβολή περιορισμών στο Διαχειριστή όπως ο προσδιορισμός ελάχιστου ορίου απορρόφησης φυσικού αερίου ή ρήτρες πληρωμής ανεξαρτήτου παραλαβής ποσοτήτων φυσικού αερίου. 8) Η ΡΑΕ θεωρεί εύλογη την ενεργοποίηση της διαδικασίας διαγωνισμού που προβλέπεται στην παράγραφο 2γ του άρθρου 8 του ν. 3428/2005 με σκοπό τη σύναψη σύμβασης για την κάλυψη - 3 -

4 των αναγκών σε αέριο εξισορρόπησης το Έτος Η διαδικασία του διαγωνισμού αναμένεται να οδηγήσει σε βελτιστοποίηση των συνθηκών προμήθειας αερίου για εξισορρόπηση μέσω μηχανισμών αγοράς και, ενδεχομένως στην ενεργοποίηση νέων παικτών στην αγορά φυσικού αερίου. 9) Ως προς τα χαρακτηριστικά της απαιτούμενης σύμβασης, η ΡΑΕ κρίνει εύλογη την εισήγηση του Διαχειριστή δεδομένου ότι η αβεβαιότητα σχετικά με το ποιοι Χρήστες δύνανται να ζητήσουν πρόσβαση στο ΕΣΜΦΑ και στην εγκατάσταση ΥΦΑ και κατ επέκταση της συμπεριφοράς τους σχετικά με την παράδοση/παραλαβή φυσικού αερίου στο ΕΣΜΦΑ και την εγκατάσταση ΥΦΑ ενισχύει την αναγκαιότητα ύπαρξης όρων ευελιξίας στη σύμβαση προμήθειας αερίου εξισορρόπησης. 2. Δέσμευση δυναμικότητας στο Εθνικό Σύστημα Φυσικού Αερίου για εξισορρόπηση φορτίου 10) Σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 12 του ν. 3428/2005 «Τμήμα της δυναμικότητας του Ε.Σ.Φ.Α., το οποίο καθορίζεται με απόφαση της Ρ.Α.Ε., μετά από εισήγηση του Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε. σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στον Κώδικα Διαχείρισης του Ε.Σ.Φ.Α. δεσμεύεται από το Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε. για τις ανάγκες εξισορρόπησης φορτίου και την παροχή υπηρεσιών κοινής ωφέλειας.». 11) Σύμφωνα με την εισήγηση του Διαχειριστή για το Έτος 2011 (σχετικό υπ αριθμ. 10), λαμβάνοντας υπόψη την τοπολογία και τα κατασκευαστικά χαρακτηριστικά του ΕΣΜΦΑ, τις δυναμικότητες στα Σημεία Εισόδου του ΕΣΜΦΑ, τη γεωγραφική κατανομή των καταναλώσεων και την σύνδεση νέων καταναλωτών στο νότιο τμήμα του ΕΣΦΑ, καθώς και την εξέλιξη των έργων επέκτασης και αναβάθμισης του ΕΣΦΑ, κρίνεται σκόπιμη η έγχυση αερίου εξισορρόπησης μέσω του Σημείου Εισόδου «Αγία Τριάδα». Προκειμένου ο Διαχειριστής να προβαίνει σε έγχυση ΥΦΑ όποτε αυτό καθίσταται αναγκαίο για την εξισορρόπηση φορτίου, απαιτείται η δέσμευση εκ μέρους του τμήματος της δυναμικότητας αεριοποίησης της Εγκατάστασης ΥΦΑ και ισόποσης δυναμικότητας μεταφοράς στο αντίστοιχο Σημείο Εισόδου του Συστήματος Μεταφοράς («Αγία Τριάδα»). 12) Ο Διαχειριστής, λαμβάνοντας υπόψη αφενός ότι δεν είναι διαθέσιμα όλα τα απαραίτητα στοιχεία για τον υπολογισμό της δυναμικότητας αεριοποίησης ΥΦΑ που πρέπει να δεσμευθεί για σκοπούς εξισορρόπησης, σύμφωνα με την εγκεκριμένη από τη ΡΑΕ μεθοδολογία (σχετικό υπ αριθμ. 8) και αφετέρου το γεγονός ότι η πρόβλεψη ημερήσιας αιχμής του Συστήματος Μεταφοράς για το Έτος 2011 αυξάνεται σημαντικά σε σχέση με την πρόβλεψη για το Έτος 2010, εισηγείται η ημερήσια δυναμικότητα που δεσμεύεται στην εγκατάσταση ΥΦΑ για σκοπούς εξισορρόπησης να είναι ίση με MWh, δηλαδή αυξημένη κατά 10% σε σχέση με την αντίστοιχη δέσμευση του Έτους ) Στο πλαίσιο αυτό, η ΡΑΕ κρίνει εύλογη την εισηγούμενη από τον Διαχειριστή δέσμευση δυναμικότητας στην εγκατάσταση ΥΦΑ για σκοπούς εξισορρόπησης σύμφωνα με τη μεθοδολογία που έχει εγκριθεί με την υπ αριθμ. 3294/2009 απόφαση της ΡΑΕ. Κατόπιν των ανωτέρω και σύμφωνα με αυτά: Αποφασίζει Εγκρίνει α) το πρόγραμμα εξισορρόπησης φορτίου του ΕΣΜΦΑ για το Έτος 2011 και β) το τμήμα δυναμικότητας του ΕΣΦΑ που δεσμεύει ο Διαχειριστής για την εξισορρόπηση φορτίου για το Έτος 2011, σύμφωνα με την ακόλουθη εισήγηση του ΔΕΣΦΑ Α.Ε.: - 4 -

5 «Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ Α.Ε.) Ετήσιος Σχεδιασμός Εξισορρόπησης Φορτίου για το Έτος 2011 Σεπτέμβριος Εισαγωγή Το παρόν πρόγραμμα συντάσσεται βάσει των διατάξεων της παραγράφου 2.γ του άρθρου 8 του νόμου 3428/2005, σύμφωνα με τις οποίες ο Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ) Α.Ε. έχει την ευθύνη για την εξισορρόπηση φορτίου του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΕΣΦΑ) κατά τα οριζόμενα στον Κώδικα Διαχείρισης αυτού. Επιπλέον, βάσει της παραγράφου 1.Α του άρθρου 46 του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΦΑ, ο Διαχειριστής υποβάλλει στη ΡΑΕ τον Ετήσιο Σχεδιασμό Εξισορρόπησης Φορτίου για το επόμενο Έτος (όπως και κάθε τροποποίησή του), ο οποίος εγκρίνεται από τη ΡΑΕ και δημοσιεύεται με ευθύνη του. Τέλος, βάσει της παραγράφου 1.Γ του άρθρου 46 του Κώδικα, ο Διαχειριστής εισηγείται σχετικά με το τμήμα της δυναμικότητας του ΕΣΦΑ το οποίο δεσμεύει για εξισορρόπηση φορτίου. Στο πλαίσιο της προαναφερόμενης αρμοδιότητάς του, ο Διαχειριστής συνάπτει συμβάσεις εξισορρόπησης φορτίου βάσει του εγκεκριμένου (από τη ΡΑΕ) ετήσιου προγράμματος εξισορρόπησης φορτίου, είτε κατόπιν διαγωνισμού που διεξάγει, είτε σύμφωνα με την διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 38 του νόμου 3428/2005. Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 46 του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΦΑ, ο Ετήσιος Σχεδιασμός Εξισορρόπησης Φορτίου περιλαμβάνει ιδίως: (α) Προβλέψεις του Διαχειριστή για την εξέλιξη της ζήτησης Φυσικού Αερίου ανά κατηγορία πελατών και τη Δηλούμενη Διαμετακόμιση σε σχέση με την υφιστάμενη Μεταφορική Ικανότητα του Συστήματος Μεταφοράς, (β) πρόβλεψη σχετικά με τις αναγκαίες Ποσότητες Φυσικού Αερίου για Εξισορρόπηση Φορτίου, όπως τη συνολική ετήσια Ποσότητα Φυσικού Αερίου για Εξισορρόπηση, την εκτιμώμενη κατανομή της κατά τη διάρκεια του Έτους, τη μέγιστη Παροχή και τη μέγιστη ημερήσια Ποσότητα Φυσικού Αερίου για Εξισορρόπηση και (γ) προσδιορισμό των απαιτούμενων χαρακτηριστικών της σύμβασης ή του συνδυασμού συμβάσεων Εξισορρόπησης Φορτίου που απαιτείται να συνάψει ο Διαχειριστής. Ο Ετήσιος Σχεδιασμός Εξισορρόπησης Φορτίου αναθεωρείται με ευθύνη του Διαχειριστή σε περιπτώσεις όπου κατά την κρίση του επέρχονται σημαντικές αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας του ΕΣΦΑ, όπως σύναψη νέων συμβάσεων Μεταφοράς και ΥΦΑ, αλλαγή της γεωγραφικής κατανομής του φορτίου, σημαντικές αλλαγές σε ότι αφορά τη διαθεσιμότητα εξοπλισμού του ΕΣΦΑ, - 5 -

6 έναρξη λειτουργίας νέου εξοπλισμού, σημαντική διαφοροποίηση στην εξέλιξη της ζήτησης Φυσικού Αερίου, κοκ. 2. Αέριο εξισορρόπησης Ως αέριο εξισορρόπησης θεωρείται η ποσότητα Φυσικού Αερίου που εγχύει ο Διαχειριστής στο Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς, κατά τη διάρκεια μιας συγκεκριμένης χρονικής περιόδου με σκοπό την ισορροπία μεταξύ παραδόσεων και παραλαβών Φυσικού Αερίου (κατά τη διάρκεια της ίδιας χρονικής περιόδου) ώστε σε κάθε περίπτωση να διασφαλίζεται η αξιόπιστη, ασφαλής και αποδοτική λειτουργία του ΕΣΦΑ. Στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων και υποχρεώσεών του, ο Διαχειριστής εξασφαλίζει την ανωτέρω ισορροπία, λαμβανομένων υπόψη των απωλειών και των αποθηκευμένων ποσοτήτων Φυσικού Αερίου στο Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς. Επί του παρόντος, οι ανάγκες εξισορρόπησης του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς, εξυπηρετούνται μόνο μέσω της χρήσης της Εγκατάστασης Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (ΥΦΑ )στη Ρεβυθούσα. 3. Προβλέψεις ζήτησης Φυσικού Αερίου για το Έτος 2011 Λαμβάνοντας υπόψη ιστορικά στοιχεία καταναλώσεων Φυσικού Αερίου στο Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς, στοιχεία πρόβλεψης καταναλώσεων αλλά και την αναμενόμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης των υπό εξέλιξη ή προγραμματισμένων έργων επέκτασης του ΕΣΦΑ, εκτιμάται ότι η κατανάλωση Φυσικού Αερίου κατά το Έτος 2011 θα ανέλθει στα επίπεδα των εκ. Nm 3. Η εκτιμώμενη ζήτηση Φυσικού Αερίου ανά κατηγορία καταναλωτών παρουσιάζεται αναλυτικότερα στον Πίνακα 1. Μήνας έτους 2011 Ηλεκτροπαραγωγή Αιχμιακή Ηλεκτροπαραγωγή Λοιποί Καταναλωτές Σύνολο Καταναλώσεων Nm 3 Nm 3 Nm 3 Nm 3 Ιανουάριος Φεβρουάριος Μάρτιος Απρίλιος Μάιος Ιούνιος Ιούλιος Αύγουστος

7 Σεπτέμβριος Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβριος Σύνολο Πίνακας 1: Εκτίμηση της εξέλιξης της ζήτησης Φυσικού Αερίου ανά κατηγορία καταναλωτών για το Έτος 2011 Θεωρήθηκε ότι κατά το Έτος 2011 θα τροφοδοτηθεί μία (1) νέα μονάδα ηλεκτροπαραγωγής συνδυασμένου κύκλου με καύσιμο Φυσικό Αέριο, και συγκεκριμένα η μονάδα «ΑΛΙΒΕΡΙ V» (ΔΕΗ) στο Αλιβέρι Ευβοίας ισχύος της τάξης των 400 MW. Επίσης, εντός του 2011 θα τροφοδοτηθούν με Φυσικό Αέριο οι βιομηχανικές εγκαταστάσεις της «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε.», αντικαθιστώντας τη χρήση μαζούτ που έως σήμερα καταναλώνουν. Η ετήσια κατανάλωση σε Φυσικό Αέριο των συγκεκριμένων εγκαταστάσεων εκτιμάται σε 120 εκ. Nm 3. Ειδικά για το 2011, που θα είναι και η πρώτη χρονιά λειτουργίας των εγκαταστάσεων με χρήση Φυσικού Αερίου, εκτιμάται ότι θα καταναλωθούν 70 εκ. Nm 3 περίπου. 4. Ποσότητες Φυσικού Αερίου Εξισορρόπησης Στην υπ. αριθμ. 2129/2008 Απόφαση της ΡΑΕ, καθορίζεται η μεθοδολογία υπολογισμού της ποσότητας ΥΦΑ η οποία, αφού αεριοποιηθεί, χρησιμοποιείται από το Διαχειριστή για την εξισορρόπηση φορτίου του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς. Ο υπολογισμός του αερίου εξισορρόπησης πραγματοποιείται απολογιστικά ημερησίως κατά τα οριζόμενα στο Παράρτημα 1, άρθρο 2 της υπ. αριθμ. 2129/2008 απόφαση της ΡΑΕ, λαμβάνοντας υπόψη τη συνολική ποσότητα Φυσικού Αερίου που μετράται στο Σημείο Εισόδου «Αγία Τριάδα» του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς κατά τη διάρκεια κάθε Ημέρας και την ποσότητα ΥΦΑ που συνολικά δηλώθηκε ότι θα εγχυθεί στο Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς κατά τη διάρκεια της ίδιας Ημέρας για λογαριασμό του συνόλου των Χρηστών που έχουν συνάψει με το Διαχειριστή σύμβαση για τη χρήση της Εγκατάστασης ΥΦΑ. Ως εκ τούτου, η εκάστοτε χρήση ποσότητας αερίου εξισορρόπησης εξαρτάται εν γένει από τις ημερήσιες δηλώσεις παραδόσεων-παραλαβών Φυσικού Αερίου, που υποβάλλουν καθημερινά οι Χρήστες Μεταφοράς στο Διαχειριστή και από τις πραγματικές ημερήσιες ανάγκες των καταναλωτών. Από τον Πίνακα 2 και το Διάγραμμα 1, γίνεται αντιληπτό ότι οποιαδήποτε απευθείας συσχέτιση (βάσει ιστορικών στοιχείων) μηνιαίων παραλαβών Φυσικού Αερίου με τη εκτιμώμενη ποσότητα αερίου εξισορρόπησης καθίσταται επισφαλής λόγω μη ύπαρξης περιοδικότητας

8 Ιστορικά Στοιχεία Αερίου Εξισορροπήσεως για τη χρονική περίοδο 01/ /2010 Έτος Μήνας Αέριο Εξισορρόπησης (ΑΕ) (MWh) Συνολικές Παραλαβές Φ.Α (ΠΦΑ) (MWh) AE 100% ΠΦΑ 2008 Ιανουάριος , ,59 6,81% 2008 Φεβρουάριος , ,47 1,91% 2008 Μάρτιος , ,83 3,37% 2008 Απρίλιος , ,38 5,87% 2008 Μάιος , ,49 2,68% 2008 Ιούνιος , ,86 6,04% 2008 Ιούλιος , ,12 4,13% 2008 Αύγουστος , ,56 3,56% 2008 Σεπτέμβριος , ,80 1,62% 2008 Οκτώβριος , ,19 2,83% 2008 Νοέμβριος , ,44 2,27% 2008 Δεκέμβριος , ,25 4,33% 2009 Ιανουάριος , ,60 46,62% 2009 Φεβρουάριος , ,39 7,17% 2009 Μάρτιος , ,27 4,79% 2009 Απρίλιος , ,40 10,72% 2009 Μάιος , ,49 2,60% 2009 Ιούνιος , ,60 1,86% 2009 Ιούλιος , ,50 2,58% 2009 Αύγουστος , ,18 7,46% 2009 Σεπτέμβριος , ,36 3,77% 2009 Οκτώβριος , ,94 2,98% 2009 Νοέμβριος , ,17 4,73% 2009 Δεκέμβριος , ,62 3,90% 2010 Ιανουάριος , ,61 6,84% 2010 Φεβρουάριος , ,71 1,45% 2010 Μάρτιος , ,38 1,56% 2010 Απρίλιος , ,26 2,08% 2010 Μάιος , ,66 3,11% 2010 Ιούνιος , ,89 1,79% 2010 Ιούλιος , ,65 6,53% Πίνακας 2: Ιστορικά στοιχεία αερίου εξισορρόπησης για τη χρονική περίοδο 01/ / Για το Έτος 2008 έγινε η παραδοχή ότι οι διαδικασίες εξισορρόπησης εφαρμόζονται από την αρχή του έτους, προκειμένου να καταστεί δυνατός ο υπολογισμός του αερίου εξισορρόπησης και για τους μήνες εντός του 2008 κατά τους οποίους δεν υφίστατο Σύμβαση Πώλησης Φυσικού Αερίου για σκοπούς εξισορρόπησης από τη ΔΕΠΑ προς το ΔΕΣΦΑ 2 Η συμμετοχή του αερίου εξισορρόπησης του Ιανουαρίου 2009, λόγω της Ρωσοουκρανικής κρίσης, δεν περιλαμβάνεται σε κανένα υπολογισμό

9 Αέριο Εξισορρόπησης προς Παραλαβές (%) 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Ιανουάριος Φεβρουάριος Μάρτιος Μηνιαίες ποσοστώσεις του αερίου εξισορρόπησης Απρίλιος Μάιος Ιούνιος Ιούλιος Αύγουστος Σεπτέμβριος Οκτώβριος Έτος 2008 Έτος 2009 Έτος 2010 Νοέμβριος Δεκέμβριος Διάγραμμα 1: Μηνιαίες ποσοστώσεις αερίου εξισορρόπησης ως προς τις συνολικές παραλαβές Φυσικού Αερίου για τη χρονική περίοδο 01/ /2010 (δεν περιλαμβάνεται ο 01/2009) Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, και προκειμένου ο ΔΕΣΦΑ να εξάγει μια κατά το δυνατόν αξιόπιστη εκτίμηση σχετικά με την ποσότητα του αερίου εξισορρόπησης που θα απαιτηθεί το Έτος 2011, ακολουθήθηκε η παρακάτω περιγραφόμενη μεθοδολογία: 1. Υπολογισμός για κάθε μήνα (από τον 01/2008 έως και τον 07/2010) του μεγέθους AE 100% ποσοστό της μηνιαίας ποσότητας του αερίου εξισορρόπησης (ΑΕ) ως ΠΦΑ προς την αντίστοιχη μηνιαία ποσότητα παραλαβής στο σύνολο των Σημείων Εξόδου του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς (ΠΦΑ). 2. Υπολογισμός του μέσου όρου ( x % = 4, 04% ) και του τυπικού σφάλματος του μέσου ( σ = 0, 41% ) για το δείγμα των 30 ανωτέρω υπολογιζόμενων τιμών (ο Ιανουάριος του x% 2009 δεν συμπεριλαμβάνεται στα δείγματα). 3. Δεδομένης της αβεβαιότητας που εισάγει η έλλειψη ιστορικών δεδομένων αναφορικά με τη συμπεριφορά τυχόν νέων Χρηστών και των Προμηθευτών τους, επιλέχθηκε να χρησιμοποιηθεί η μέγιστη εκτιμώμενη πιθανότητα για το αέριο εξισορρόπησης, ήτοι ( % ) AE = x% + σ x ΠΦΑ= 4, 46% ΠΦΑ, όπου το μέγεθος ΠΦΑ αναφέρεται στην εκτίμηση του Διαχειριστή σχετικά με τις παραλαβές Φυσικού Αερίου στο σύνολο των Σημείων Εξόδου του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς για το Έτος 2011, όπως αυτή παρουσιάζεται στον Πίνακα 1 του παρόντος. Σημειώνεται, ότι η ανωτέρω προσαύξηση του ποσοστού του αερίου εξισορρόπησης ως προς το σύνολο των καταναλώσεων, - 9 -

10 δικαιολογείται από την εισαγωγή νέων καταναλωτών στο νότιο τμήμα του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς (βλ. παράγραφο 2 ανωτέρω), η οποία έχει ως συνέπεια τη μεγαλύτερη ανισοκατανομή των φορτίων Φυσικού Αερίου μεταξύ βορρά και νότου. Λαμβάνοντας υπόψη τη μεθοδολογία που αναπτύσσεται ανωτέρω καθώς και την εξέλιξη της ζήτησης Φυσικού Αερίου για το Έτος 2011 (βλ. Πίνακα 1), υπολογίστηκαν οι εκτιμήσεις του Διαχειριστή για τη μηνιαία κατανομή του αερίου εξισορρόπησης κατά το Έτος 2011, οι οποίες και παρουσιάζονται στον Πίνακα 3 συγκεντρωτικός πίνακας με τις μηνιαίες προβλέψεις του Διαχειριστή για την εξέλιξη της ζήτησης Φυσικού Αερίου ανά κατηγορία κατανάλωσης και εκτίμηση αερίου εξισορρόπησης για το Έτος 2011 περιέχεται στο Προσάρτημα 1. Μήνας Έτους 2011 Φυσικό Αέριο για σκοπούς Εξισορρόπησης (MWh) Ιανουάριος Φεβρουάριος Μάρτιος Απρίλιος Μάιος Ιούνιος Ιούλιος Αύγουστος Σεπτέμβριος Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβριος Σύνολο Πίνακας 3: Εκτίμηση κατανομής ποσοτήτων Φυσικού Αερίου εξισορρόπησης κατά το Έτος 2011 Τέλος, λαμβάνοντας υπόψη ιστορικά στοιχεία καταναλώσεων αλλά και την αναμενόμενη διείσδυση Φυσικού Αερίου στον οικιακό, εμπορικό, βιομηχανικό καθώς και στον τομέα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (νέες μονάδες), εκτιμάται ότι η μέγιστη ημερήσια κατανάλωση κατά το Έτος 2011 θα ανέλθει σε MWh (περίπου Νm 3 ). 5. Δέσμευση δυναμικότητας εγκατάστασης ΥΦΑ για εξισορρόπηση φορτίου Στο παράρτημα 1 της υπ. αριθμ. 2129/2008 Απόφασης της ΡΑΕ, καθορίζεται η μεθοδολογία υπολογισμού της δέσμευσης από το Διαχειριστή δυναμικότητας στην Εγκατάσταση ΥΦΑ για την εξισορρόπηση φορτίου των Χρηστών (ΔΕ). Δεδομένου ότι δεν είναι διαθέσιμες οι τιμές όλων των μεγεθών που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό του ΟΑ y, o Διαχειριστής, με βάση ιστορικά στοιχεία, εισηγείται τη

11 δέσμευση MWh ως Δυναμικότητα Αεριοποίησης (ΔΕ) ΥΦΑ για σκοπούς εξισορρόπησης για το Έτος Η τιμή αυτή αντιστοιχεί σε δέσμευση δυναμικότητας αεριοποίησης ΥΦΑ για σκοπούς εξισορρόπησης αυξημένη κατά 10% σε σχέση με την αντίστοιχη δέσμευση του προηγούμενου έτους 2010 (δεδομένης της αβεβαιότητας που εισάγει η συμπεριφορά των νέων καταναλωτών που έχουν ήδη ή πρόκειται να συνδεθούν στο νότιο τομέα του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς). 6. Σύμβαση εξισορρόπησης Μέχρι σήμερα, ο ΔΕΣΦΑ Α.Ε. προμηθεύεται τις απαραίτητες για την εξισορρόπηση ποσότητες Φυσικού Αερίου βάσει σχετικής σύμβασης πώλησης αερίου που έχει συνάψει από 1ης Σεπτεμβρίου 2008 με την ΔΕΠΑ Α.Ε.. Η διάρκεια της ανωτέρω σύμβασης (η οποία προσδιορίσθηκε μεταξύ και ) παρατάθηκε αυτοδικαίως κατά δύο Έτη (σύμφωνα με σχετικό όρο της σύμβασης) και καλύπτει την προμήθεια αερίου εξισορρόπησης κατά την περίοδο Για το διάστημα και λαμβάνοντας υπ όψιν: i. την τοπολογία και τα κατασκευαστικά χαρακτηριστικά του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου, ii. iii. iv. την τεχνική, δεσμευμένη και διαθέσιμη δυναμικότητα των Σημείων Εισόδου του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου, τη γεωγραφική κατανομή των καταναλώσεων στο Εθνικό Σύστημα Φυσικού Αερίου, την εξέλιξη των έργων επέκτασης και αναβάθμισης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου και ιδιαίτερα του συμπιεστή της Νέας Μεσημβρίας, η κατασκευή του οποίου αναμένεται να ολοκληρωθεί μετά τα μέσα του Έτους 2011, και v. την σύνδεση νέων καταναλωτών στο νότιο τμήμα του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου κρίνεται σκόπιμη για την ασφαλή, ομαλή και αποδοτική λειτουργία του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου, η έγχυση Αερίου Εξισορρόπησης μέσω του Σημείου Εισόδου «Αγία Τριάδα». Για την προμήθεια των απαραίτητων ποσοτήτων ΥΦΑ για σκοπούς εξισορρόπησης και με στόχο την εύρυθμη, οικονομική και αποδοτική λειτουργία του ΕΣΦΑ, ο Διαχειριστής πρόκειται να συνάψει σύμβαση με προμηθευτή Φ.Α. ο οποίος θα επιλεγεί μετά από διενέργεια διεθνούς διαγωνισμού, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 8 παρ. 2.γ του Ν. 3428/2005. Δεδομένου: του περιορισμένου αποθηκευτικού χώρου της Εγκατάστασης ΥΦΑ,

12 της διαρκώς αυξανόμενης ζήτησης (από πλευράς Χρηστών) πρόσβασης στην Εγκατάσταση ΥΦΑ, των οριζομένων στον Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΦΑ και ιδιαίτερα στο Κεφάλαιο 11 αυτού σχετικά με τους όρους πρόσβασης στην Εγκατάσταση ΥΦΑ (Περίοδος Προσωρινής Αποθήκευσης, Ελάχιστη Δυναμικότητα Αεριοποίησης), του μεγέθους των πλοίων ΥΦΑ που είναι διαθέσιμα στην αγορά Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου, στη Σύμβαση προμήθειας ΥΦΑ για σκοπούς εξισορρόπησης θα προβλέπεται η δυνατότητα του Διαχειριστή να προσδιορίζει την ποσότητα ΥΦΑ και το χρόνο παράδοσής της κατά τρόπον ώστε να μην εμποδίζεται η ομαλή λειτουργία της ελληνικής αγοράς Φυσικού Αερίου, χωρίς να τίθενται άλλοι περιορισμοί όπως ελάχιστη ποσότητα προμήθειας ή ρήτρες πληρωμής ανεξαρτήτου παραλαβής ποσοτήτων ΥΦΑ

13 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 1 Μηνιαίες προβλέψεις Διαχειριστή για την εξέλιξη της ζήτησης Φυσικού Αερίου ανά κατηγορία κατανάλωσης και εκτίμηση αερίου εξισορρόπησης για το Έτος 2011 Μήνας Ηλεκτροπαραγωγή Αιχμιακή Λοιποί Αέριο για το 2011 Ηλεκτροπαραγωγή Καταναλωτές Σύνολο Καταναλωτών Εξισορρόπησης Nm 3 Nm 3 Nm 3 Nm 3 MWh MWh Ιανουάριος Φεβρουάριος Μάρτιος Απρίλιος Μάιος Ιούνιος Ιούλιος Αύγουστος Σεπτέμβριος Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβριος Σύνολο Παρατηρήσεις 1. Η πρόβλεψη (Nm 3 ) για την εξέλιξη της μηνιαίας ζήτησης Φυσικού Αερίου για το Έτος 2011 προέκυψε από εκτιμήσεις του Διαχειριστή, δεδομένου ότι οι Χρήστες Μεταφοράς ΔΕΠΑ ΑΕ και ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΑΕ δεν ανταποκρίθηκαν (μέχρι τη εκπόνηση του παρόντος) σε σχετικά έγγραφα αιτήματα του Διαχειριστή αναφορικά για την εκτίμηση της ζήτησης Φυσικού Αερίου για το Έτος Για την αναγωγή από μονάδες όγκου (Nm 3 ) σε μονάδες ενέργειας (MWh) έγινε η παραδοχή ότι χίλια (1.000) κανονικά κυβικά μέτρα Φυσικού Αερίου ισοδυναμούν θερμικά με έντεκα κόμμα δύο (11,2) MWh ΑΘΔ. 3. Επί του παρόντος ο μοναδικός αιχμιακός ηλεκτροπαραγωγός του ΕΣΜΦΑ είναι ο ΗΡΩΝΑΣ, η κατανάλωση του οποίου είναι άμεσα συνδεδεμένη με τις ανάγκες του Συστήματος Ηλεκτρικής Ενέργειας και ως εκ τούτου εκτίμηση κατανάλωσης μπορεί να υπάρξει μόνο σε ετήσια βάση, χωρίς ετούτη να δύναται να κατανεμηθεί μηνιαίως. 4. Η μηνιαία ποσότητα αερίου εξισορρόπησης θεωρήθηκε ίση με το 4,46% της συνολικής εκάστοτε μηνιαίας κατανάλωσης. >> Αθήνα, 14 Οκτωβρίου 2010 Ο Πρόεδρος της ΡΑΕ Δρ. Νίκος Βασιλάκος

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2099/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2099/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2099/2010 Έγκριση Τροποποίησης Ετήσιου Σχεδιασμού Εξισορρόπησης Φορτίου του Εθνικού Συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

/13

/13 Ετήσιος Σχεδιασµός Εξισορρόπησης Φορτίου για το Έτος 2012 και Τροποποίησή του για το Έτος 2011 Μάιος 2011 Σελ.1/13 1. Εισαγωγή Το παρόν πρόγραµµα συντάσσεται βάσει των διατάξεων της παραγράφου 2.γ του

Διαβάστε περισσότερα

Επικαιροποιημένος Ετήσιος Σχεδιασμός Εξισορρόπησης Φορτίου για το έτος 2010

Επικαιροποιημένος Ετήσιος Σχεδιασμός Εξισορρόπησης Φορτίου για το έτος 2010 Επικαιροποιημένος Ετήσιος Σχεδιασμός Εξισορρόπησης Φορτίου για το έτος 2010 Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ) Α.Ε Φεβρουάριος 2010 1. Εισαγωγή Το παρόν πρόγραμμα συντάσσεται βάσει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3293/2009. Έγκριση Ετήσιου Σχεδιασμού Εξισορρόπησης Φορτίου του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου (ΕΣΜΦΑ) για το Έτος 2009

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3293/2009. Έγκριση Ετήσιου Σχεδιασμού Εξισορρόπησης Φορτίου του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου (ΕΣΜΦΑ) για το Έτος 2009 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3293/2009 Έγκριση Ετήσιου Σχεδιασμού Εξισορρόπησης Φορτίου του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 532/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 532/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 532/2010 1. Έγκριση Ετήσιου Σχεδιασμού Εξισορρόπησης Φορτίου του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 637/2013

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 637/2013 Πειραιώς 132118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 637/2013 1. Έγκριση Ετήσιου Σχεδιασµού Εξισορρόπησης Φορτίου του Εθνικού Συστήµατος Μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιος Σχεδιασµός Εξισορρόπησης Φορτίου για το Έτος 2017 Απρίλιος 2016 ΕΣΦΑ Α. Ε. Σελ.1/14

Ετήσιος Σχεδιασµός Εξισορρόπησης Φορτίου για το Έτος 2017 Απρίλιος 2016 ΕΣΦΑ Α. Ε. Σελ.1/14 Ετήσιος Σχεδιασµός Εξισορρόπησης Φορτίου για το Έτος 2017 Απρίλιος 2016 Σελ.1/14 1. Εισαγωγή Η παρούσα εισήγηση συντάσσεται στο πλαίσιο των διατάξεων της παραγράφου 2.γ του Άρθρου 68 του Νόµου 4001/2011,

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιος Σχεδιασµός Εξισορρόπησης Φορτίου για το Έτος 2015 Απρίλιος 2014 ΕΣΦΑ Α. Ε. Σελ.1/14

Ετήσιος Σχεδιασµός Εξισορρόπησης Φορτίου για το Έτος 2015 Απρίλιος 2014 ΕΣΦΑ Α. Ε. Σελ.1/14 Ετήσιος Σχεδιασµός Εξισορρόπησης Φορτίου για το Έτος 2015 Απρίλιος 2014 Σελ.1/14 1. Εισαγωγή Η παρούσα έκθεση συντάσσεται στο πλαίσιο των διατάξεων της παραγράφου 2.γ του Άρθρου 68 του Νόµου 4001/2011,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 31275 14 Σεπτεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2935 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 282/2016 Έγκριση Ετήσιου Σχεδιασμού Εξισορρόπησης Φορτίου του Εθνικού

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιος Σχεδιασµός Εξισορρόπησης Φορτίου για το Έτος 2018 Απρίλιος 2017 ΕΣΦΑ Α. Ε. Σελ.1/14

Ετήσιος Σχεδιασµός Εξισορρόπησης Φορτίου για το Έτος 2018 Απρίλιος 2017 ΕΣΦΑ Α. Ε. Σελ.1/14 Ετήσιος Σχεδιασµός Εξισορρόπησης Φορτίου για το Έτος 2018 Απρίλιος 2017 Σελ.1/14 1. Εισαγωγή Η παρούσα εισήγηση συντάσσεται στο πλαίσιο των διατάξεων της παραγράφου 2.γ του Άρθρου 68 του Νόµου 4001/2011,

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση των ενοτήτων 7 και 8 του Ετήσιου Σχεδιασµού Εξισορρόπησης 2012 εκέµβριος 2011 ΕΣΦΑ Α. Ε. Σελ.1/5

Τροποποίηση των ενοτήτων 7 και 8 του Ετήσιου Σχεδιασµού Εξισορρόπησης 2012 εκέµβριος 2011 ΕΣΦΑ Α. Ε. Σελ.1/5 Τροποποίηση των ενοτήτων 7 και 8 του Ετήσιου Σχεδιασµού Εξισορρόπησης 2012 εκέµβριος 2011 Σελ.1/5 Εισαγωγή Η παρούσα τροποποίηση των ενοτήτων 7 και 8 του Ετήσιου Σχεδιασµού Εξισορρόπησης Έτους 2012 συντάσσεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 121/2007. Έγκριση Ετήσιου Σχεδιασµού Εξισορρόπησης Φορτίου του ΕΣΜΦΑ. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 121/2007. Έγκριση Ετήσιου Σχεδιασµού Εξισορρόπησης Φορτίου του ΕΣΜΦΑ. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 121/2007 Έγκριση Ετήσιου Σχεδιασµού Εξισορρόπησης Φορτίου του ΕΣΜΦΑ Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Κατά την τακτική συνεδρίασή της, στην έδρα της, την 22 Ιουνίου 2007 και Λαµβάνοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 19709 7 Ιουνίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1944 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 336/2017 Έγκριση Τροποποίησης Ετήσιου Σχεδιασμού Εξισορρόπησης Φορτίου του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 17/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 17/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 17/2014 Έγκριση των τιµών των παραµέτρων που υπεισέρχονται στον υπολογισµό του κόστους

Διαβάστε περισσότερα

(Αναθεώρηση: 2) ΕΣΦΑ Α.Ε. Σελ.1/5

(Αναθεώρηση: 2) ΕΣΦΑ Α.Ε. Σελ.1/5 Εισήγηση σχετικά µε το τµήµα της δυναµικότητας του ΕΣΦΑ το οποίο δεσµεύεται από το ιαχειριστή για Εξισορρόπηση Φορτίου για το Έτος 2013 (Αναθεώρηση: 2) Ιούνιος 2013 Σελ.1/5 Η παρούσα εισήγηση συντάσσεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 533/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 533/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 533/2010 Έγκριση των τιμών των παραμέτρων που υπεισέρχονται στον υπολογισμό του κόστους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3294/2009

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3294/2009 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3294/2009 1. Έγκριση των τιμών των παραμέτρων που υπεισέρχονται στον υπολογισμό του κόστους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 259 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 37 14 Ιανουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. απόφ. 637/2013 Έγκριση Ετήσιου Σχεδιασμού Εξισορρόπησης Φορτίου του Εθνικού Συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 217/2010

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 217/2010 Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 217/2010 Για την τροποποίηση της υπ αριθμ. 4955/27.03.06 απόφασης του Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ του Κωνσταντίνου Ε. Μαρούλη Γενικού Δντή Μεταφοράς. Διοικητικών και Οικονομικών του Διαχειριστή του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ) Α.Ε Οκτώβριος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2129/2008

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2129/2008 Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mal: nfo@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2129/2008 1. Έγκριση των τιµών των παραµέτρων που υπεισέρχονται στον υπολογισµό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 404/2016

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 404/2016 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 404/2016 Έγκριση του Απαιτούμενου Εσόδου για το 2017 του Διαχειριστή του Ελληνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 327/2009

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 327/2009 Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα, Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 327/2009 Πρόταση της ΡΑΕ σχετικά με τις αριθμητικές τιμές των συντελεστών της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1527/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1527/2011 Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1527/2011 Συντελεστές επιµερισµού του Ετήσιου Ανταλλάγµατος για κάλυψη δαπανών παροχής

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ρ Α Ε Υ Π Α Ρ Ι Θ Μ / Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ρ Α Ε Υ Π Α Ρ Ι Θ Μ / Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Α Π Ο Φ Α Σ Η Ρ Α Ε Υ Π Α Ρ Ι Θ Μ. 4 2 3 / 2 0 1 6 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 592/2014 απόφασης της ΡΑΕ,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΑ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 13 Οκτωβρίου 2003 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΑ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 13 Οκτωβρίου 2003 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 13 Οκτωβρίου 2003 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΕΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Φ.Α ΚΑΤΑ ΤΟΝ Ν. 3175/2003 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Έχοντας υπόψη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΟΣ. Αθήνα, ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ. Αθήνα, ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Αθήνα, 14.07.2009 Προς: ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ Θέμα: Δημοσίευση Aπόφασης ΡΑΕ υπ αριθμ. 1332/2009 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας

Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Αθήνα, 24.05.2005 Προς: ΕΣΜΗΕ Α.Ε., κ. Ι. Θεοδωρακόπουλο, ιευθύνοντα Σύµβουλο Κοινοποιήσεις:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨ1ΙΔΞ-ΨΕΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 538/2013. Έγκριση Συντελεστή Απωλειών Εγκατάστασης ΥΦΑ. για το Έτος Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας

ΑΔΑ: ΒΙΨ1ΙΔΞ-ΨΕΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 538/2013. Έγκριση Συντελεστή Απωλειών Εγκατάστασης ΥΦΑ. για το Έτος Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 538/2013 Έγκριση Συντελεστή Απωλειών Εγκατάστασης ΥΦΑ για το Έτος 2014 Η Ρυθµιστική Αρχή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 236/2010

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 236/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 236/2010 Πρόταση της ΡΑΕ σχετικά με τις αριθμητικές τιμές των συντελεστών της

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 107A/2010

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 107A/2010 Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 107A/2010 Σύμφωνη Γνώμη της ΡΑΕ προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 115/2013

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 115/2013 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 115/2013 ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΤΟΠΙΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1528/2011. Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β 655/ )

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1528/2011. Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β 655/ ) Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1528/2011 Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 11/2006. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας. Λαµβάνοντας υπόψη: σκέφθηκε ως εξής:

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 11/2006. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας. Λαµβάνοντας υπόψη: σκέφθηκε ως εξής: Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 11/2006 Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Λαµβάνοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 177/2009

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 177/2009 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 21-37274 Fax: 21-325546 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 177/29 Προϋπολογισμός ετησίου κόστους του Συστήματος Μεταφοράς και Μοναδιαίες Χρεώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21 Ιουλίου 2014 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21 Ιουλίου 2014 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21 Ιουλίου 2014 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποδοχή από την Επιτροπή Ανταγωνισμού της πρότασης της ΔΕΠΑ Α.Ε. περί τροποποίησης των δεσμεύσεων που υιοθετήθηκαν με την υπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 455/2016. Καθορισμός Χρεώσεων Χρήσης του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΔΔΗΕ) Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 455/2016. Καθορισμός Χρεώσεων Χρήσης του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΔΔΗΕ) Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 455/2016 Καθορισμός Χρεώσεων Χρήσης του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 510/2009. Προϋπολογισμός Ετησίου Κόστους και Μοναδιαίες Χρεώσεις Χρήσης Συστήματος Μεταφοράς για το έτος 2010

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 510/2009. Προϋπολογισμός Ετησίου Κόστους και Μοναδιαίες Χρεώσεις Χρήσης Συστήματος Μεταφοράς για το έτος 2010 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 21-37274 Fax: 21-325546 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 51/29 Προϋπολογισμός Ετησίου Κόστους και Μοναδιαίες Χρεώσεις Χρήσης Συστήματος Μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 349/2016. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 349/2016. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 349/2016 Τροποποίηση διατάξεων του Αναθεωρημένου Κανονισμού Τιμολόγησης Βασικών Δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 355/2010. Μεθοδολογία επιμερισμού του Ειδικού Τέλους του άρθρου 40 παρ. 3 περ. γ' του Ν. 2773/1999

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 355/2010. Μεθοδολογία επιμερισμού του Ειδικού Τέλους του άρθρου 40 παρ. 3 περ. γ' του Ν. 2773/1999 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 355/2010 Μεθοδολογία επιμερισμού του Ειδικού Τέλους του άρθρου 40 παρ. 3 περ.

Διαβάστε περισσότερα

Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας

Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Αθήνα, 20/12/05 Προς: Κοινοποίηση: ΕΣΜΗΕ Α.Ε., κ. Ι. Θεοδωρακόπουλο, ιευθύνοντα Σύµβουλο Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 75/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 75/2014 Πειραιώς 32 8 54 Αθήνα Τηλ.: 20-3727400 Fax: 20-3255460 E-ail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 75/204 Έγκριση των τιµών των παραµέτρων που υπεισέρχονται στον υπολογισµό του κόστους εξισορρόπησης

Διαβάστε περισσότερα

Κατά την τακτική συνεδρίαση της, στην έδρα της, την 19η Σεπτεμβρίου 2012 και Λαμβάνοντας υπόψη:

Κατά την τακτική συνεδρίαση της, στην έδρα της, την 19η Σεπτεμβρίου 2012 και Λαμβάνοντας υπόψη: Ρ.Α.Ε. αριθμ. αποφ. 785//19.9. Υπολογισμός του μέσου μεταβλητού κόστους παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από συμβατικές μονάδες στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά, στο πλαίσιο των διατάξεων του άρθρου 143 του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

εφοδιασµού και την λειτουργία της αγοράς φ.α.

εφοδιασµού και την λειτουργία της αγοράς φ.α. Επιχειρηµατική Συνάντηση «Ενέργεια Β2Β» 25 27 Νοεµβρίου 2010 Στρατηγική και πολιτική του ΕΣΦΑ για την ασφάλεια εφοδιασµού και την λειτουργία της αγοράς φ.α. Γιαννακόπουλος Αλέξιος ιευθυντής ραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 312/214 ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΩΔΙΚΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 150/2017

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 150/2017 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 150/2017 Καθορισµός τιµών ρυθµιστικών παραµέτρων για την εφαρµογή της Μεθοδολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 158/2006. «Προϋπολογισµός ετησίου κόστους του Συστήµατος Μεταφοράς και Μοναδιαίες Χρεώσεις Χρήσης Συστήµατος 2006»

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 158/2006. «Προϋπολογισµός ετησίου κόστους του Συστήµατος Μεταφοράς και Μοναδιαίες Χρεώσεις Χρήσης Συστήµατος 2006» Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 158/2006 «Προϋπολογισµός ετησίου κόστους του Συστήµατος Μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ 141/2013

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ 141/2013 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ 141/2013 Έγκριση σχεδίου προληπτικής δράσης σύμφωνα με τον Κανονισμό 994/2010 του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 343/2014 Θέση σε εφεδρεία εκτάκτων αναγκών των πετρελαϊκών μονάδων της ΔΕΗ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 372/2010

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 372/2010 Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 372/2010 Συντελεστές επιµερισµού του Ετήσιου Ανταλλάγµατος για κάλυψη δαπανών

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Μικρών Έργων

Κατάλογος Μικρών Έργων Κατάλογος Μικρών Έργων Αρ. Έκδοσης: 12/20.09.2017 Η έκδοση αφορά σε: Προσθήκη έργου Χ X Αφαίρεση έργου Άλλο Eπικαιροποίηση λόγω ολοκλήρωσης έργων και με βάση τα πλέον πρόσφατα στοιχεία λόγω αποστολής του

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 310/2008. Μεθοδολογία επιμερισμού του Ετήσιου Ανταλλάγματος για κάλυψη δαπανών παροχής Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ)

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 310/2008. Μεθοδολογία επιμερισμού του Ετήσιου Ανταλλάγματος για κάλυψη δαπανών παροχής Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ) Πανεπιστημίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 310/2008 Μεθοδολογία επιμερισμού του Ετήσιου Ανταλλάγματος για κάλυψη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 594/2012. Έκδοση του Κανονισμού Τιμολόγησης Βασικών Δραστηριοτήτων του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 594/2012. Έκδοση του Κανονισμού Τιμολόγησης Βασικών Δραστηριοτήτων του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 594/2012 Έκδοση του Κανονισμού Τιμολόγησης Βασικών Δραστηριοτήτων του Εθνικού Συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 353/2016

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 353/2016 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 353/2016 Καθορισμός ετήσιας ποσότητας ηλεκτρικής ενέργειας, που διατίθεται μέσω των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 213/2006

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 213/2006 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 213/2006 Καθορισµός τεχνικών και λοιπών στοιχείων που δηµοσιοποιούνται για κάθε Μη ιασυνδεδεµένο Νησί µε βάση τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 6 του νόµου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 339/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 339/2014 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 339/2014 Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα ιαχείρισης του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο ΧΧΧΧ Ρυθμίσεις για φωτοβολταϊκούς σταθμούς

Άρθρο ΧΧΧΧ Ρυθμίσεις για φωτοβολταϊκούς σταθμούς Άρθρο ΧΧΧΧ Ρυθμίσεις για φωτοβολταϊκούς σταθμούς 1. Η περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του ν. 3468/2006 (ΦΕΚ Α 129), αντικαθίσταται ως εξής: «β) Η τιμολόγηση της ηλεκτρικής ενέργειας κατά την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1453/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1453/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1453/2011 Απόφαση της ΡΑΕ σχετικά με τις αριθμητικές τιμές των συντελεστών της μεθοδολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΕΠΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΔΕΣΦΑ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΕΠΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΔΕΣΦΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΕΠΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΔΕΣΦΑ Η εταιρεία μας «ΔΕΠΑ Α.Ε.» εκτιμά ότι το υπό διαβούλευση σχέδιο έκτακτης ανάγκης αντικατοπτρίζει με συνάφεια τις προβλέψεις τόσο του ΕΚ 994/2010

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 619/2016

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 619/2016 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 619/2016 Καθορισμός ετήσιας ποσότητας ηλεκτρικής ενέργειας, που διατίθεται μέσω των

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 180/2009. Ετήσιο Κόστος 2009 και Χρεώσεις Χρήσης. του Δικτύου Διανομής ηλεκτρικής ενέργειας». Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 180/2009. Ετήσιο Κόστος 2009 και Χρεώσεις Χρήσης. του Δικτύου Διανομής ηλεκτρικής ενέργειας». Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 180/2009 Ετήσιο Κόστος 2009 και Χρεώσεις Χρήσης του Δικτύου Διανομής ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΙΜΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΙΜΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΙΜΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Α. Εισαγωγή Κατ εφαρμογή των δεσμεύσεων της ΔΕΠΑ, οι οποίες υιοθετήθηκαν από την Επιτροπή Ανταγωνισμού με τις υπ αριθμ. 551/VII/2012,

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Νόµου. Απελευθέρωση Αγοράς Φυσικού Αερίου

Σχέδιο Νόµου. Απελευθέρωση Αγοράς Φυσικού Αερίου Σχέδιο Νόµου Απελευθέρωση Αγοράς Φυσικού Αερίου Απρίλιος 2005 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α...4 Γενικές ιατάξεις...4 Άρθρο 1: Πεδίο εφαρµογής...4 Άρθρο 2: Ορισµοί...4 Άρθρο 3: Γενικές αρχές - Αρµοδιότητες ΡΑΕ...7 Άρθρο 4:

Διαβάστε περισσότερα

Υποβολή Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και Στοιχείων δραστηριότητας προμήθειας και εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας

Υποβολή Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και Στοιχείων δραστηριότητας προμήθειας και εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Αθήνα, 07/06/2013 Προς: Πίνακας Αποδεκτών Θέμα: Κωδικός : O- 55117 Σελίδες : 6 Υποβολή Ετήσιων Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1413/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1413/2011 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-ail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1413/2011 Μεθοδολογία υπολογισµού Χρεώσεων Χρήσης του ικτύου Μέσης Τάσης κυριότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 32261 26 Σεπτεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3067 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 328/2016 Έγκριση Κανονισμού Τιμολόγησης Βασικής Δραστηριότητας Διανομής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1290/2011 για τη χορήγηση Άδειας Εµπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας στην εταιρεία «ROSEVELT ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1290/2011 για τη χορήγηση Άδειας Εµπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας στην εταιρεία «ROSEVELT ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1290/2011 για τη χορήγηση Άδειας Εµπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας στην εταιρεία «ROSEVELT

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 840/2012

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 840/2012 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: inf@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 840/2012 Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα ιαχείρισης του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 368/2009. Χρεώσεις Χρήσης του ικτύου Μέσης Τάσης κυριότητας ΕΗ Α.Ε. που τροφοδοτεί το ίκτυο του ιεθνούς Αερολιµένα Αθηνών

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 368/2009. Χρεώσεις Χρήσης του ικτύου Μέσης Τάσης κυριότητας ΕΗ Α.Ε. που τροφοδοτεί το ίκτυο του ιεθνούς Αερολιµένα Αθηνών Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-ail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 368/2009 Χρεώσεις Χρήσης του ικτύου Μέσης Τάσης κυριότητας Α.Ε. που τροφοδοτεί

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 15/2011

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 15/2011 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 15/2011 για τη χορήγηση Άδειας Προµήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας στην εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 699/2012

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 699/2012 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 699/2012 Χαρακτηρισμός της Πελοποννήσου ως περιοχής με κορεσμένο δίκτυο για απορρόφηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 711/2014. Εκκαθαρίσεις επενδύσεων, λειτουργικών δαπανών και εσόδων από λοιπές πωλήσεις έτους 2013 της ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 711/2014. Εκκαθαρίσεις επενδύσεων, λειτουργικών δαπανών και εσόδων από λοιπές πωλήσεις έτους 2013 της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Ορθή επανάληψη ως προς το ποσό της εκκαθάρισης επενδύσεων 2013 Αθήνα, 10-12-2014 Ο Πρόεδρος της ΡΑΕ Δρ.Ν.Βασιλάκος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 665/2013

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 665/2013 Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 665/2013 Οδηγίες για τη βελτίωση και εκσυγχρονισμό του Προγράμματος «Εγγυημένες Υπηρεσίες»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 452/2013. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 452/2013. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 452/2013 Αποδοχή της κοινής πρότασης των Διαχειριστών Συστημάτων Φυσικού Αερίου της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16035 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 907 23 Μαρτίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. αποφ. 126 Έγκριση των Συμβάσεων Μεταφοράς Φυσικού Αερίου και Χρήσης Εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 787/2012

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 787/2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 787/2012 Διαδικασία παροχής πρόσβασης στα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας σε ομάδες παραγωγών ΑΠΕ μικρής ισχύος όταν δεν υφίσταται τοπικά επαρκής χωρητικότητα του δικτύου ΜΤ ή ΧΤ. Η Ρυθμιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ 2 Η ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ (ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ) ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1... 9 Γενικές Διατάξεις...9 ΆΡΘΡΟ 1... 9 Ορισμοί... 9 ΆΡΘΡΟ 2... 13 Σημεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ (GWh) GWh

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ (GWh) GWh ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ (GWh) 5.206 GWh Υ/Σ ΟΡΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ- ΔΙΚΤΥΟΥ 4.179 80% ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 123 3% ΑΝΤΛΗΣΗ 8 0% ΙΔΙΟΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 16 0% ΟΡΥΧΕΙΑ 63 1% ΖΗΤΗΣΗ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ ΑΠΟ ΜΟΝΑΔΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 391/2016

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 391/2016 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 391/2016 Καθορισμός Διοικητικά Οριζόμενων Τιμών, κατά τις προβλέψεις της παραγράφου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΕΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΩ ΙΚΕΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΩ ΙΚΕΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ 28-2-2005 Προτάσεις της ΡΑΕ επιτυγχάνουν αποδεκτό Σχέδιο Κωδίκων χωρίς συµβιβασµούς στην Κοινωνική τους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1525/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1525/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1525/2011 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γνωµοδότηση της ΡΑΕ για τις Χρεώσεις του Λογαριασµού Προσαυξήσεων για το έτος Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας

Γνωµοδότηση της ΡΑΕ για τις Χρεώσεις του Λογαριασµού Προσαυξήσεων για το έτος Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Αθήνα, 20/05/04 Κωδικός: Ο-6713 Γνωµοδότηση της ΡΑΕ για τις Χρεώσεις του Λογαριασµού Προσαυξήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Αιολική Παραγωγή: Εφαρµογή Κανονιστικού και Ρυθµιστικού Πλαισίου

Αιολική Παραγωγή: Εφαρµογή Κανονιστικού και Ρυθµιστικού Πλαισίου ιαχειριστής Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. Αιολική Παραγωγή: Εφαρµογή Κανονιστικού και Ρυθµιστικού Πλαισίου Ανδρέας Αδρακτάς Επιχειρησιακός ιευθυντής Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ (GWh) GWh

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ (GWh) GWh ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ (GWh) 4.906 GWh Υ/Σ ΟΡΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ- ΔΙΚΤΥΟΥ 3.644 74% ΖΗΤΗΣΗ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ ΑΠΟ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ 472 10% ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 117 2% ΑΝΤΛΗΣΗ 0 0% ΙΔΙΟΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ (GWh) GWh

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ (GWh) GWh ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ (GWh) 4.505 GWh Υ/Σ ΟΡΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ- ΔΙΚΤΥΟΥ 3.325 74% ΖΗΤΗΣΗ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ ΑΠΟ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ 366 8% ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 124 3% ΑΝΤΛΗΣΗ 8 0% ΙΔΙΟΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ (GWh) GWh

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ (GWh) GWh ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ (GWh) 3.802 GWh Υ/Σ ΟΡΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ- ΔΙΚΤΥΟΥ 2.699 71% ΖΗΤΗΣΗ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ ΑΠΟ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ 347 9% ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 88 2% ΑΝΤΛΗΣΗ 1 0% ΙΔΙΟΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. Αναγκαιότητα συμπλήρωσης του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου - Σκοπός των Αποθηκευτικών Σταθμών (ΑΣ)

1. Αναγκαιότητα συμπλήρωσης του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου - Σκοπός των Αποθηκευτικών Σταθμών (ΑΣ) Κ Υ Ρ Ι Α Σ Η Μ Ε Ι Α Τ Η Σ Π Ρ Ο Τ Α Σ Η Σ Τ Η Σ Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Τ Ι Κ Η Σ Α Ρ Χ Η Σ Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Σ Π Ρ Ο Σ Τ Ο Υ Π Ε Κ Α Γ Ι Α Τ Η Σ Υ Μ Π Λ Η Ρ Ω Σ Η Τ Ο Υ Θ Ε Σ Μ Ι Κ Ο Υ Π Λ Α Ι Σ Ι Ο Υ Σ Χ Ε Τ Ι Κ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας

Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, Αθήνα Τηλ. : 210-3727400 Fax : 210-3255460 Ε-mail: info@rae.gr Αθήνα, 26 Σεπτεµβρίου 2003 Προς : ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, κ. Α. Τσοχατζόπουλο Κοιν. Γενικό Γραµµατέα Ανάπτυξης, κ. Γ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 308/2013. Τροποποίηση των διατάξεων του Κώδικα ιαχείρισης Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β 103/ )

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 308/2013. Τροποποίηση των διατάξεων του Κώδικα ιαχείρισης Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β 103/ ) Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 308/2013 Τροποποίηση των διατάξεων του Κώδικα ιαχείρισης Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

Υποβολή Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και Στοιχείων δραστηριότητας προμήθειας και εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας

Υποβολή Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και Στοιχείων δραστηριότητας προμήθειας και εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Αθήνα, 02/04/2012 Προς: Πίνακας Αποδεκτών Θέμα: Κωδικός : O-50697 Σελίδες : 6 Υποβολή Ετήσιων Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ (GWh) GWh

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ (GWh) GWh ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ (GWh) 3.861 GWh Υ/Σ ΟΡΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ- ΔΙΚΤΥΟΥ 2.725 71% ΖΗΤΗΣΗ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ ΑΠΟ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ 328 8% ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 104 3% ΑΝΤΛΗΣΗ 0 0% ΙΔΙΟΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ σύμφωνα με το Άρθρο 4 του Κανονισμού 994/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα μέτρα κατοχύρωσης της ασφάλειας εφοδιασμού με αέριο και την κατάργηση

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθύνσεις και εργαλεία για την ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων

Κατευθύνσεις και εργαλεία για την ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων Κατευθύνσεις και εργαλεία για την ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων ΚΑΠΕ, 21 Ιουνίου 2016 Κωνσταντίνος Αλβανός, ΜΒΑ Μέλος Δ.Σ. Ένωσης Ελληνικών Επιχειρήσεων Θέρμανσης και Ενέργειας Ανακαίνιση υφιστάμενης οικοδομής

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Διαχείρισης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008 -

Κώδικας Διαχείρισης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008 - Κώδικας Διαχείρισης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008 - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...2 ΟΡΙΣΜΟΙ...5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Παροχή Υπηρεσιών Μεταφοράς Φυσικού Αερίου...29 1.1 Αντικείμενο...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 344/2016. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 344/2016. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 344/2016 Eπανυπολογισμός της Ανακτήσιμης Διαφοράς του Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Για το ανωτέρω θέμα, σας διαβιβάζουμε την υπ αριθμ.1802/2009 απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας.

Για το ανωτέρω θέμα, σας διαβιβάζουμε την υπ αριθμ.1802/2009 απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας. Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΠΡΟΕΔΡΟΣ Προς: 1. Δ.Ε.Η. Α.Ε. 2. ΔΕΣΜΗΕ Α.Ε. Αθήνα, 15/07/2009 Θέμα: Υπολογισμός του ύψους του μέσου μεταβλητού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ (GWh) GWh

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ (GWh) GWh ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ (GWh) 3.795 GWh Υ/Σ ΟΡΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ- ΔΙΚΤΥΟΥ 2.540 67% ΖΗΤΗΣΗ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ ΑΠΟ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ 491 13% ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 85 2% ΑΝΤΛΗΣΗ 6 0% ΙΔΙΟΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. Κατά την τακτική συνεδρίασή της στην έδρα της, στις 3 Νοεμβρίου 2016, και. Λαμβάνοντας υπόψη:

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. Κατά την τακτική συνεδρίασή της στην έδρα της, στις 3 Νοεμβρίου 2016, και. Λαμβάνοντας υπόψη: Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 413/2016 για τη χορήγηση Άδειας Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας στην εταιρεία με την

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΜΠΑΚΟΥΡΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Ε.Π.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΜΠΑΚΟΥΡΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Ε.Π.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΜΠΑΚΟΥΡΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Ε.Π.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ Ε.Π.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Η Εταιρεία Παροχής Αερίου Θεσσαλονίκης Α.Ε. ιδρύθηκε το έτος 2000

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 453/2015

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 453/2015 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 453/2015 Έγκριση του Απαιτούμενου Εσόδου για το 2016 του Διαχειριστή του Ελληνικού

Διαβάστε περισσότερα