ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ"

Transcript

1 Σ ********************************* ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Σ ********************************* Υπεύθυνος Σύνταξης: Υπεύθυνος Έγκρισης: Κωδικός/Εκδοση: ΓΚΠ-ΣΔ/04 1 από 31

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΣΚΟΠΟΣ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ Σ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ KC HELLAS ΑΙΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟ ΦΟΡΕΑ ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΠΑΝΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΔΙΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΧΡΗΣΗ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Αναστολή / Ανάκληση Πιστοποίησης Παράπονα - Ενστάσεις - Προσφυγές ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ από 31

3 1. ΣΚΟΠΟΣ Η KC HELLAS ιδρύθηκε το 2001 ως Ανώνυμη Εταιρεία, η οποία διέπεται από τις διατάξεις του Κ.Ν 2120/20 όπως ισχύει σήμερα. Η εταιρεία εδρεύει στη γεωγραφική περιφέρεια του νομού Αττικής και συγκεκριμένα στο Δήμο Χαϊδαρίου, επί της οδού Λεωφόρου Αθηνών 332 & Ρήγα Φερραίου 2. Έχει ιδρυθεί και λειτουργεί με τη νομική μορφή ανωνύμου εταιρίας με διάρκεια πενήντα ετών από τη σύστασή της και την ως άνω επωνυμία. Τα κεφάλαια για την ίδρυσή της προέρχονται από τα μέλη της και ισούνται με το ποσό της ίδιας συμμετοχής τους και ποσοστό μετοχών αντίστοιχο της εισφοράς του κεφαλαίου τους. Η KC HELLAS ως δίκτυο κερδοσκοπικού χαρακτήρα εξασφαλίζει έσοδα από ένα σύνολο δραστηριοτήτων οι οποίες αναφέρονται στο καταστατικό της. Βασικές δραστηριότητες οι οποίες είναι ενεργές αποτελούν οι λειτουργίες της εταιρείας ως: (α) Φορέας Ελέγχου για προϊόντα, (β) Φορέας Πιστοποίησης για Συστήματα Διαχείρισης, (γ) Φορέας Πιστοποίησης Αξιολόγησης της συμμόρφωσης για προϊόντα, υπηρεσίες, διεργασίες. Σκοπός του παρόντος κανονισμού είναι να τεκμηριώσει το όραμα της KC HELLAS, για την λειτουργία ενός τεχνικά ικανού, έγκυρου, αξιόπιστου, έμπιστου και αμερόληπτου Φορέα Πιστοποίησης, ο οποίος θα καλύπτει τον πολυδιάστατο και περίπλοκο χώρο της πιστοποίησης της εφαρμογής Συστημάτων Διαχείρισης (ΣΔ) στην Ελλάδα και θα ανταποκρίνεται στην πρόκληση της εποχής για την παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου. Ο Γενικός Κανονισμός Πιστοποίησης Συστημάτων Διαχείρισης (ΓΚΠ ΣΔ) αποτελεί το βασικό κείμενο επικοινωνίας για τον προσδιορισμό και επεξήγηση των δραστηριοτήτων του ως Φορέα Πιστοποίησης. Η KC HELLAS, σε εναρμόνιση προς τις κατευθυντήριες οδηγίες του ΕΣΥΔ έχει υπογράψει ασφαλιστήριο συμβόλαιο σχετικό με τις υπηρεσίες πιστοποίησης που προσφέρει και την όποια αστική ευθύνη προκύπτει από αυτές. Η KC HELLAS εξασφαλίζει ότι οι ανωτέρω δραστηριότητες δεν έρχονται σε αντίθεση με άλλες δραστηριότητές της και δεν υπονομεύεται η αμεροληψία, ανεξαρτησία και ακεραιότητα των αποφάσεών της. Οι ενδιαφερόμενοι - για πιστοποίηση Συστημάτων - φορείς θα αναφέρονται ως "οργανισμοί" ή "πελάτες". 3 από 31

4 2. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Ο παρόν κανονισμός αφορά την λειτουργία της KC HELLAS ως Φορέα Πιστοποίησης. Στις λειτουργίες του Φορέα Πιστοποίησης εντάσσονται οι πιστοποιήσεις Συστημάτων Διαχείρισης. Στα πλαίσια της έκδοσης πιστοποιητικών, η KC HELLAS μπορεί να εκδίδει: Διαπιστευμένα πιστοποιητικά με το κύρος της διαπίστευσης του ΕΣΥΔ ΑΕ, όπως αυτή προκύπτει από το πεδίο διαπίστευσης του Φορέα Πιστοποίησης και σε εναρμόνιση με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO/ΙΕC 17021:2015. Αδιαπίστευτα πιστοποιητικά με το κύρος της KC HELLAS, σε δραστηριότητες οι οποίες δεν ανήκουν στο πεδίο διαπίστευσης του Φορέα Πιστοποίησης. Το πεδίο διαπίστευσης της KC HELLAS σύμφωνα με το πρότυπο ISO/ΙΕC 17021:2015 αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος Γενικού Κανονισμού Πιστοποίησης και επισυνάπτεται στο Παράρτημα Ι. Ο Γενικός Κανονισμός Πιστοποίησης Συστημάτων Διαχείρισης περιλαμβάνει δεσμευτικούς όρους για τα συμβαλλόμενα μέρη (δηλαδή την KC HELLAS και τον ΠΕΛΑΤΗ) για τις υπηρεσίες Συστημάτων Διαχείρισης. Η μη τήρησή του αποτελεί αίτιο για την ανάκληση Πιστοποιητικού. 3. ΟΡΟΛΟΓΙΑ Για την διευκόλυνση της κατανόησης του αντικειμένου του Γενικού Κανονισμού Πιστοποίησης κρίνεται αναγκαίο να αναλυθούν ορισμένοι κρίσιμοι όροι οι οποίοι αναφέρονται σ αυτόν. Πιστοποιητικό: έγγραφο το οποίο περιγράφει το πεδίο πιστοποίησης (δηλαδή το αντικείμενο του ΠΕΛΑΤΗ) και την τοποθεσία εφαρμογής του Συστήματος Διαχείρισης. Το πιστοποιητικό έχει τριετή ισχύ κατά την διάρκεια της οποίας μπορεί να αναθεωρηθεί (επεκταθεί ή μειωθεί το πεδίο πιστοποίησης), να ανασταλεί (προσωρινή ακύρωση) ή να ανακληθεί (μόνιμη ακύρωση). Συστήματα Διαχείρισης: σύνολο αλληλεπιδρώντων ή αλληλοσχετιζόμενων στοιχείων για την καθιέρωση μιας πολιτικής και στόχων και την επίτευξη των στόχων αυτών. Επιθεώρηση: συστηματική, ανεξάρτητη και τεκμηριωμένη διεργασία για την συλλογή αποδεικτικών στοιχείων και την αντικειμενική αξιολόγηση αυτών ώστε να καθοριστεί ο βαθμός εκπλήρωσης συγκεκριμένων απαιτήσεων (κριτήρια ελέγχου). Η επιθεώρηση έχει πάντα δειγματοληπτικό χαρακτήρα και όπου δεν προκύπτουν ευρήματα δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν. 4 από 31

5 Επιθεώρηση πρώτου μέρους: επιθεωρήσεις που πραγματοποιούνται από έναν οργανισμό για τον ίδιο τον οργανισμό. Είναι γνωστές ως εσωτερικές επιθεωρήσεις. Επιθεώρηση δεύτερου μέρους: είναι οι επιθεωρήσεις που πραγματοποιούνται από έναν οργανισμό στους προμηθευτές του. Αποτελεί μία από τις δύο μορφές των εξωτερικών επιθεωρήσεων. Επιθεώρηση τρίτου μέρους: είναι επιθεωρήσεις οι οποίες ελέγχουν την συμμόρφωση ενός οργανισμού με την νομοθεσία ή τις απαιτήσεις ενός προτύπου. Οι επιθεωρήσεις αυτής της μορφής οδηγούν και σε πιστοποιήσεις / διαπιστεύσεις από ανεξάρτητους Φορείς. Κάθετη Επιθεώρηση: είναι ο λεπτομερής έλεγχος ενός συγκεκριμένου στοιχείου στο σύνολο των δραστηριοτήτων ενός Συστήματος το οποίο επιθεωρείται. Οριζόντια Επιθεώρηση: είναι ο λεπτομερής έλεγχος ενός συγκεκριμένου στοιχεία μία δραστηριότητας στο σύνολο του Συστήματος το οποίο επιθεωρείται. Επιθεώρηση Αρχικής Αξιολόγησης: επιθεώρηση με σκοπό την έκδοση πιστοποιητικού δηλαδή τον έλεγχο της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις συγκεκριμένου πρότυπου Συστήματος Διαχείρισης. Η επιθεώρηση αρχικής αξιολόγησης πραγματοποιείται σε δύο φάσεις. Επιθεώρηση Επιτήρησης: περιοδική επιθεώρηση για την επιβεβαίωση της διατήρησης και εφαρμογής του Συστήματος Διαχείρισης όπως αυτό έχει καταγραφεί στο πεδίο πιστοποίησης του πιστοποιητικού. Κατά την διάρκεια της επιθεώρησης επιτήρησης μπορεί να πραγματοποιηθεί αλλαγή του πεδίου πιστοποίησης. Επιθεώρηση Επαναξιολόγησης: επιθεώρηση που πραγματοποιείται για την ανανέωση ενός πιστοποιητικού στο τέλος της τριετίας του. Η επαναξιολόγηση θα πρέπει να πραγματοποιείται και να ολοκληρώνεται πάντα πριν την λήξη ενός πιστοποιητικού. Ειδικές Επιθεωρήσεις: έκτακτες επιθεωρήσεις που διενεργούνται για έναν πολύ συγκεκριμένο σκοπό πχ την εξέταση ενός παραπόνου ή μίας ένστασης, την χρήση του λογοτύπου κλπ. Επιθεωρητής: πρόσωπο το οποίο έχει όλα τα απαραίτητα προσόντα και την επάρκεια για να διεξάγει μία επιθεώρηση. 5 από 31

6 Επικεφαλής Επιθεωρητής: επιθεωρητής που τίθεται επικεφαλής για τον συντονισμό μία ομάδας επιθεώρησης. Τεχνικός Εμπειρογνώμονας: πρόσωπο το οποίο έχει κατάρτιση στο αντικείμενο της επιθεώρησης και μπορεί να κρίνει εάν έχουν ληφθεί όλοι εκείνοι οι ιδιαίτεροι τεχνικοί παράμετροι για τον έλεγχο της ποιότητας του αντικειμένου. Ο Τεχνικός Εμπειρογνώμονας δεν λειτουργεί ως επιθεωρητής στην ομάδα επιθεώρησης και συνοδεύεται πάντα από τον επιθεωρητή. Επίσης ο Τεχνικός Εμπειρογνώμονας παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες στην ομάδα επιθεώρησης για την προετοιμασία, το σχεδιασμό και την ίδια την επιθεώρηση αλλά δεν κρίνει την συμμόρφωση του ΣΔ σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου. Μεταφραστής: πρόσωπο ικανό να μεταφράσει δεδομένα της επιθεώρησης και προς τις δύο πλευρές, όταν αυτή πραγματοποιείται σε διαφορετικές γλώσσες. Παρατηρητής: πρόσωπα τα οποία είναι παρόντα στην επιθεώρηση. Τα πρόσωπα αυτά δεν επιθεωρούν το Σύστημα Διαχείρισης του ΠΕΛΑΤΗ αλλά δύναται να ελέγξουν την τήρηση των εσωτερικών διαδικασιών του Φορέα Πιστοποίησης ή να παρίστανται ως εκπαιδευόμενοι. Συνοδός Ομάδας Επιθεώρησης: πρόσωπο που ορίζεται από τον πελάτη για να βοηθήσει την ομάδα επιθεώρησης. Όπου κρίνεται κατάλληλο, ο επιθεωρούμενος μπορεί να λειτουργήσει και ως συνοδός. Ευρήματα: αποτελέσματα από την αξιολόγηση των αποδεικτικών στοιχείων της επιθεώρησης σε σχέση με τα κριτήρια αξιολόγησης (απαιτήσεις). Συμμόρφωση: η πλήρη ικανοποίηση μία απαίτησης Κύρια Μη Συμμόρφωση: Προκύπτει όταν εντοπίζεται α) η ολοκληρωτική αποτυχία για την ικανοποίηση μίας ή περισσοτέρων απαιτήσεων του προτύπου του Συστήματος Διαχείρισης, β) μία κατάσταση η οποία εγείρει σημαντικές αμφιβολίες σχετικά με την ικανότητα του υπό εξέταση Συστήματος Διαχείρισης να πετύχει τα σκοπούμενα αποτελέσματα. Για την πιστοποίηση ενός Συστήματος Διαχείρισης είναι υποχρεωτικό να έχουν αρθεί οι κύριες μη συμμορφώσεις. Δευτερεύουσα Μη Συμμόρφωση: η μερική αποτυχία της εκπλήρωσης μίας απαίτησης του προτύπου του Συστήματος Διαχείρισης και γενικότερα η απόκλιση η οποία δεν μπορεί να χαρακτηριστεί κύρια μη συμμόρφωση. Οι δευτερεύουσες μη συμμορφώσεις πρέπει να αίρονται σε εύλογο χρονικό διάστημα. Η άρση τους επιβεβαιώνεται από τον Φορέα 6 από 31

7 Πιστοποίησης στην επόμενη προγραμματισμένη επιθεώρηση. Μία δευτερεύουσα μη συμμόρφωση διαβαθμίζεται σε κύρια εάν αυτή δεν έχει αρθεί μέχρι την επόμενη προγραμματισμένη επιθεώρηση. Προτάσεις για Βελτίωση: Προτάσεις τις οποίες εισηγείται ο Φορέας Πιστοποίησης για την βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης του ΠΕΛΑΤΗ. Οι προτάσεις για βελτίωση δεν μπορούν να ανήκουν σε μία από τις κατηγορίες των μη συμμορφώσεων και δεν είναι υποχρεωτικό να ακολουθούνται από τον ΠΕΛΑΤΗ. Ο ΠΕΛΑΤΗΣ υποχρεούται να λάβει απόφαση σχετικά με το εάν θα ακολουθήσει ή όχι μία πρόταση για βελτίωση και να ανακοινώσει την απόφασή του στον Φορέα Πιστοποίησης στην επόμενη προγραμματισμένη επιθεώρηση. Απόσυρση Πιστοποιητικού: διαδικασία κατά την οποία το πιστοποιητικό ενός οργανισμού τίθεται ανενεργό για ένα χρονικό διάστημα το οποίο δεν μπορεί να ξεπερνά τους έξι (6) μήνες. Στο διάστημα αυτό ο οργανισμός δεν μπορεί να κάνει χρήση του πιστοποιητικού. Ανάκληση Πιστοποιητικού: διαδικασία κατά την οποία το πιστοποιητικό ενός οργανισμού θα πρέπει να επιστραφεί στον Φορέα Πιστοποίησης και να ακυρωθεί. Ανάκληση πραγματοποιείται συνήθως μετά από μία απόσυρση όταν τα αίτια αυτής δεν αρθούν. Ένσταση Παράπονο: διαδικασία κατά την οποία ο ΠΕΛΑΤΗΣ ή κάποιος τρίτος δεν συμφωνεί με τα αποτελέσματα που προέκυψαν για την απονομή ή όχι ενός πιστοποιητικού και με τις αποφάσεις οι οποίες λαμβάνονται σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Πιστοποίησης Συστημάτων Διαχείρισης της KC HELLAS. 4. ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Η KC HELLAS λειτουργεί ως ανεξάρτητος Φορέας Πιστοποίησης. Η ανεξαρτησία και η αμεροληψία της, διασφαλίζεται από την οργανωτική της διάρθρωση, το νομικό πλαίσιο της ίδρυσής της, την εφαρμογή των εσωτερικών επιθεωρήσεων και την ανασκόπηση από τη διοίκηση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας που εφαρμόζει. Επιπρόσθετα η KC HELLAS λαμβάνει υπόψη της του κινδύνους που σχετίζονται με την παροχή ικανής, συνεπής και αμερόληπτης πιστοποίησης. Οι κίνδυνοι αυτοί παρουσιάζονται αναλυτικά στην παράγραφο 12 του τρέχοντος εγγράφου. Στα πλαίσια της διασφάλισης της αμεροληψίας έχει συσταθεί Ανεξάρτητο Συμβούλιο Πιστοποίησης (ΑΣΠ) με σκοπό τον έλεγχο των εργασιών του Φορέα και την άμεση λήψη 7 από 31

8 αποφάσεων ώστε να αποφευχθούν ανεπιθύμητες παρεκκλίσεις από τις αρχές λειτουργίας της KC HELLAS. Οι πληροφορίες μεταξύ της KC HELLAS και τον ΠΕΛΑΤΩΝ της είναι εμπιστευτικές. Τόσο οι επιθεωρητές όσο και όσοι εμπλέκονται με την λειτουργία του Φορέα Πιστοποίησης έχουν δεσμευτεί με κατάλληλες δηλώσεις εμπιστευτικότητας. Η επιλογή των συνεργατών και του προσωπικού της KC HELLAS στηρίζεται στην εχεμύθιά και την αμεροληψία τους. Όσοι εμπλέκονται με την πιστοποίηση Συστημάτων Διαχείρσης έχουν την απαραίτητη επάρκεια γνώσεων και ικανοτήτων για τις εργασίες που τους ανατίθενται. Η KC HELLAS χειρίζεται τους ΠΕΛΑΤΕΣ της ισότιμα, χωρίς διακρίσεις, ανταποκρινόμενη στις προσδοκίες και στα παράπονά τους. Σε κάθε περίπτωση η KC HELLAS φροντίζει να διασφαλίζει την εγκυρότητα των αποτελεσμάτων των επιθεωρήσεων απαντώντας με πάσα ειλικρίνεια και αντικειμενικότητα έναντι αυτών. Ως Φορέας Πιστοποίησης είναι διαπιστευμένος από το ΕΣΥΔ για το πεδίο διαπίστευσης που φαίνεται στο παράρτημα Ι. Μέσα από την διαδικασία της διαπίστευσης, η KC HELLAS υπόκειται σε έλεγχο τήρησης των απαιτήσεων του πρότύπου ISO/ΙΕC 17021:2015 ενώ επαληθεύεται η τήρηση των αρχών πιστοποίησης. Μέσα από αυτή την διαδικασία η KC HELLAS νομιμοποιείται του δικαιώματος να εκδίδει πιστοποιητικά για το πεδίο το οποίο ελέγχεται από το ΕΣΥΔ. Οι πιστοποιήσεις αυτές υπόκειται σε δειγματοληπτικό έλεγχο από το ΕΣΥΔ και αναγνωρίζονται από την αγορά εφόσον τα απονεμηθέντα πιστοποιητικά φέρουν το λογότυπο και του ΕΣΥΔ. Η τήρηση των αρχών λειτουργίας της KC HELLAS και η εμπιστοσύνη που έχει αποκοτήσει από την αγορά της επιτρέπουν να μπορεί να προσφέρει στους ΠΕΛΑΤΕΣ της υπηρεσίες πιστοποιήσεις ακόμα και με το κύρος μόνο του ονόματός της (αδιαπίστευτα πιστοποιητικά). 5. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ Σ Η KC HELLAS τηρεί Κατάλογο Πιστοποιημένων Συστημάτων Διαχείρισης με σκοπό τη δημοσιοποίηση της χορήγησης και την παρακολούθηση της κατάστασης των εκδοθέντων απ' 8 από 31

9 αυτήν Πιστοποιητικών. Στον κατάλογο αυτόν συμπεριλαμβάνονται και τα πιστοποιητικά που αναστέλλονται ή ανακαλούνται. Ο Κατάλογος Πιστοποιημένων Συστημάτων Διαχείρισης περιλαμβάνει το όνομα του Πελάτη, το πεδίο εφαρμογής του ΣΔ, τις θέσεις εφαρμογής (π.χ. πόλη, χώρα), το πρότυπο σύμφωνα με το οποίο έγινε η αξιολόγηση και η πιστοποίηση, τις τυχόν εξαιρέσεις από απαιτήσεις συγκεκριμένων παραγράφων του προτύπου, ημερομηνία έκδοσης του Πιστοποιητικού, καθώς και άλλες πληροφορίες οι οποίες μπορεί κατά περίπτωση να απαιτούνται. Τα στοιχεία του καταλόγου των πιστοποιημένων συστημάτων διαχείρισης είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του Φορέα στα πλαίσια της τήρησης των υποχρεώσεων της KC HELLAS έναντι του Κανονισμού Διαπίστευσης του ΕΣΥΔ και του πρότυπο ISO/ΙΕC 17021:2015. Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία η KC HELLAS δεσμεύεται να την κοινοποιήσει μόνο μετά από την έγγραφη συμφωνία του ΠΕΛΑΤΗ της. Τα αρχεία που προκύπτουν από τις επιθεωρήσεις του Φορέα υπόκειται στον έλεγχο του ΕΣΥΔ σύμφωνα με τον Κανονισμό Διαπίστευσης του ΕΣΥΔ. 6. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ KC HELLAS Ως Φορέας Πιστοποίησης βασική υπηρεσία της KC HELLAS είναι η απονομή πιστοποιητικών. Τα πιστοποιητικά έχουν τριετή ισχύ και υπόκειται σε ετήσιο έλεγχο (επιθεώρηση επιτήρησης) μετά την απονομή τους (θετική πρόταση και έγκριση πιστοποιητικού που ακολουθείται της επιθεώρησης αρχικής αξιολόγησης). Οι διαδικασίες που ακολουθούνται μέχρι την έκδοση του πιστοποιητικού απεικονίζονται στο διάγραμμα ροής με σκοπό τη διασφάλιση της αμεροληψίας. Οι δραστηριότητες πιστοποίησης διαχειρίζονται και ελέγχονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα. 9 από 31

10 Αίτηση Πελάτη Αξιολόγηση Αιτήματος και Προσφορά από Φορέα Αποδοχή Προσφοράς Σύνταξη και Υπογραφή Σύμβασης Έναρξη Συνεργασίας Προγραμματισμός Επιθεώρησης από Φορέα Πιστοποίησης ΟΧΙ Αποδοχή ΠΕΛΑΤΗ? ΝΑΙ Ενεργά Πιστοποιητικά? ΝΑΙ Επαναξιολόγηση ΟΧΙ Επιθεώρηση Αρχικής Αξιολόγησης 1 η και 2 η ΦΑΣΗ Επίλυση Κύριων Μη Συμμορφώσεων (εάν σημειωθούν) Θετική Πρόταση Έκδοσης Πιστοποιητικού Αξιολόγηση Πρότασης για Έκδοση Πιστοποιητικού Απονομή Πιστοποιητικού Τριετούς Διάρκειας Προγραμματισμός και Υλοποίηση των δύο Ετήσιων Επιθεωρήσεων Επιτήρησης Υπόκειται στις Οδηγίες Σχετικά με την Διεξαγωγή Ειδικών Επιθεωρήσεων Το Πιστοποιητικό Μπορεί να Τροποποιηθεί, Αποσυρθεί ή Ανακληθεί Σύμφωνα με τις Διατάξεις του Παρόντος Κανονισμό Για την ευκολότερη κατανόηση αλλά και για την διευκρίνιση του διαγράμματος ροής ακολουθούν χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με την υλοποίηση των παραπάνω σταδίων. 10 από 31

11 6.1 ΑΙΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΗ Ο ενδιαφερόμενος για επιθεώρηση / πιστοποίηση οργανισμός αιτείται από την KC HELLAS υπηρεσίες πιστοποίησης υποβάλλοντας της αίτηση, σύμφωνα με ειδικό προβλεπόμενο έντυπο αιτήσεων. Το έντυπο αίτησης παραλαμβάνεται από την KC HELLAS ταχυδρομικά ή με ή με φαξ ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο επικοινωνίας είναι διαθέσιμος. Η συμπλήρωση της αίτησης από τον αιτούμενο οργανισμό είναι απαραίτητη καθώς περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες για την εκτίμηση των απαιτήσεων της επιθεώρησης, τον ορθό προγραμματισμό της κλπ. Ο οργανισμός μαζί με την αίτηση συνυποβάλλει υποχρεωτικά: το Εγχειρίδιο του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, κατάλογο των ισχυουσών διαδικασιών του ΣΔΠ, με ένδειξη της κατάστασής τους (έκδοση, ημερομηνία έκδοσης). Επιπλέον των ανωτέρω, ο οργανισμός μπορεί να συνυποβάλλει και οποιαδήποτε άλλη τεκμηρίωση κρίνει ως απαραίτητη. 6.2 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟ ΦΟΡΕΑ Κατόπιν της εκδήλωσης ενδιαφέροντος, εξετάζεται η περίπτωση ανάληψης ή όχι του έργου από την KC HELLAS και στη συνέχεια αποστέλλεται η προσφορά. Για την σύνταξη της προσφοράς λαμβάνεται υπόψη: Η πολυπλοκότητα της εγκατάστασης (αριθμός εργαζομένων, σημεία εφαρμογής, έκταση πεδίου), Η επικινδυνότητα της πιστοποίησης του συστήματος (από την ύπαρξη και διάθεση των προαπαιτούμενων αρχείων / τεκμηρίωσης για την πιστοποίηση του Συστήματος, τον χρόνο εφαρμογής του και την εμπειρία σε εφαρμογή Συστημάτων Διαχείρισης), Οι κατευθυντήριες οδηγίες της ΙΑF και του ΕΣΥΔ, Η διαθεσιμότητα και επάρκεια του Φορέα Πιστοποίησης να ανταποκριθεί στο αίτημα. Μαζί με την προσφορά γνωστοποιείται στον οργανισμό η ύπαρξη του παρόντος Γενικού Κανονισμού Πιστοποίησης Συστημάτων Διαχείρισης. 6.3 ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Μια προσφορά θεωρείται αποδεκτή όταν ο οργανισμός την έχει υπογράψει. Ο οργανισμός είναι δυνατόν να ζητήσει πληροφορίες για την χρέωση ή την διαδικασία της πιστοποίησης σύμφωνα 11 από 31

12 με τον παρόν Κανονισμό. Όλες οι απαραίτητες πληροφορίες θα δίνονται από κατάλληλο προσωπικό για την κάλυψη των αποριών του οργανισμού. Με την αποδοχή της προσφοράς ξεκινούν οι διαδικασίες από την KC HELLAS για την σύνταξη σύμβασης μεταξύ των δύο μερών. 6.4 ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης είναι αναγκαία συνθήκη για την ανάληψη ενός έργου. Ένα έργο δεν μπορεί να ξεκινήσει πριν την υπογραφή της. Η σύμβαση θα πρέπει να αποστέλλεται στην KC HELLAS πριν την ημέρα της επιθεώρησης. Σε περίπτωση έλλειψης της σύμβασης ο Επιθεωρητής ή η Ομάδα των Επιθεωρητών επικοινωνεί με τον Γενικό Διευθυντή της KC HELLAS ο οποίος εξετάζοντας την επικινδυνότητα που προκύπτει για τον Φορέα Πιστοποίησης δίνει εντολή για συνέχιση ή όχι της διαδικασίας. 6.5 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ Ο προγραμματισμός της επιθεώρησης πιστοποίησης πραγματοποιείται από εξειδικευμένο προσωπικό της KC HELLAS και πραγματοποιείται κατά τρόπο ώστε να καλύπτει τις απαιτήσεις όλου του ΣΔ του αιτούντος. Για τον σχεδιασμό λαμβάνεται υπόψη: Το είδος / σκοπός της επιθεώρησης που θα πραγματοποιηθεί, Ο επιθεωρητής ή η ομάδα επιθεώρησης που θα καλύψουν το αντικείμενο, Οι ειδικοί συνεργάτες (τεχνικοί εμπειρογνώμονες, μάρτυρες κλπ) που θα απαιτηθούν, Η πολυπλοκότητα του οργανισμού και των εγκαταστάσεων (σημεία εφαρμογής). Κατά την διάρκεια του προγραμματισμού της επιθεώρησης είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί επικοινωνία με τον οργανισμό (για τον καθορισμό της ημερομηνίας επιθεώρησης) καθώς και με τα μέλη της ομάδας επιθεώρησης / ειδικούς συνεργάτες (για την διαθεσιμότητά τους). Σημαντική παράμετρος στην φάση αυτή είναι να επαληθευτεί από τον Φορέα Πιστοποίησης η αμεροληψία και επάρκεια των επιθεωρητών καθώς επίσης να γίνει αποδεκτή από τον οργανισμό η ομάδα και ο προγραμματισμός της επιθεώρησης. Το πρόγραμμα επιθεώρησης αποστέλλεται από την KC HELLAS τουλάχιστον μία εβδομάδα νωρίτερα από την επιθεώρηση εκτός εάν αυτό δεν το επιτρέπει η απόσταση μεταξύ αιτήματος και επιθυμητής από τον οργανισμό ημερομηνίας πιστοποίησης. Στην περίπτωση αυτή υπάρχει πρότερη προφορική συμφωνία μεταξύ των δύο μερών. 12 από 31

13 6.6 ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ Ένα Σύστημα Διαχείρισης το οποίο επιθεωρείται πρώτη φορά για την πιστοποίησή του περνάει από τις ακόλουθες φάσεις επιθεωρήσεων: Α) Επιθεώρηση Αρχικής Αξιολόγησης: Η επιθεώρηση αρχικής αξιολόγησης διακρίνεται σε δύο φάσεις. Οι φάσεις αυτές μπορεί να εκτελούνται διαφορετική ημέρα μεταξύ τους ή ακόμα και την ίδια ημέρα. Η απόφαση λαμβάνεται κατά την διάρκεια του προγραμματισμού της επιθεώρησης με την σύμφωνη γνώμη του πελάτη (εάν έχουν δοθεί όλα τα εχέγγυα όπως τεκμηρίωση, υλοποίησης εσωτερικών επιθεωρήσεων και ανασκοπήσεων, στοιχεία για τον εκπρόσωπο της διοίκησης κλπ οι δύο φάσεις της αρχικής αξιολόγησης μπορεί να διεξαχθούν την ίδια ημέρα). Η επιθεώρηση 1 ης φάσης της αρχικής αξιολόγησης μπορεί να πραγματοποιηθεί και από τα γραφεία του Φορέα Πιστοποίησης εάν τα στοιχεία που θα δώσει ο πελάτης και η μεταξύ των δύο πλευρών επικοινωνία επιτρέψει την επιθυμητή αξιολόγηση. Ο σχεδιασμός εξασφαλίζει ότι οι στόχοι της 1 ης φάσης μπορούν να επιτευχθούν και ότι για οποιαδήποτε επιτόπια δραστηριότητα κατά την διάρκεια της 1 ης φάσης ο πελάτης έχει ενημερωθεί νωρίτερα. Η μη ύπαρξη ευρημάτων στην 1 η φάση αποτελεί πρόκριμα για την συνέχιση της 2 ης φάσης αξιολόγησης. Σε διαφορετική περίπτωση θα πρέπει να κλείσουν τα ευρήματα της 1 ης φάσης για να προχωρήσει η επιθεώρηση στην 2 η φάση αξιολόγησης. Η διαδικασία που ακολουθείται για την αρχική αξιολόγηση απαρτίζεται από τα ακόλουθα βήματα: 1 η Φάση Αρχικής Αξιολόγησης Εναρκτήρια Συνάντηση Διεξαγωγή Επιθεώρησης Αναλύεται ο σκοπός και η μέθοδος μέσω της οποίας θα πραγματοποιηθεί η επιθεώρηση. Ο Επιθεωρητής δίνει έμφαση στις «αρχές της πιστοποίησης» και στην τήρηση των όσων αναφέρονται στον Γενικό Κανονισμό Πιστοποίησης Συστημάτων Διαχείρισης ενώ δίνεται στον οργανισμό η δυνατότητα για απορίες. Διευκρινίζεται από τον Επιθεωρητή ότι είναι απαραίτητο να κλείσουν τα ευρήματα αυτής της φάσης για να προχωρήσει η 2 η φάση αξιολόγησης του Συστήματος Διαχείρισης. Όποιες απορίες υπάρχουν από τον οργανισμό επεξηγούνται από τον Επιθεωρητή. Ο επιθεωρητής εξετάζει: - Την νομιμότητα της εταιρείας σε σχέση με την αιτούμενη πιστοποίηση και τις λοιπές νομικές και κανονιστικές διατάξεις, - Την πληρότητα του εγχειριδίου, των διαδικασιών και της υπόλοιπης τεκμηρίωσης του Συστήματος, - Τον ύπαρξη σκοπών / στόχων του Συστήματος Διαχείρισης και την κατανόηση της λειτουργικότητας του από μέρος του οργανισμού, 13 από 31

14 - Άλλα κρίσιμα σημεία των διεργασιών του Συστήματος Διαχείρισης που εκείνος κρίνει απαραίτητα (ύπαρξη κατάλληλων πόρων, σωστή απεικόνιση της αλληλουχίας διεργασιών, οργανόγραμμα του οργανισμού και υπεύθυνοι ανά διεργασία, σημεία / χώροι εφαρμογής του Συστήματος κλπ), - Εάν οι Εσωτερικές Επιθεωρήσεις και οι ανασκοπήσεις προγραμματίζονται και υλοποιούνται και ότι το επίπεδο εφαρμογής του Συστήματος είναι ικανοποιητικό για την υλοποίηση της 2 ης φάσης της αρχικής αξιολόγησης, - επανεξετάζει τους διαθέσιμους πόρους για τον προγραμματισμό και την υλοποίηση της 2 ης φάσης αρχικής αξιολόγησης. Καταληκτική Συνάντηση Επίλυση Ευρημάτων Στην καταληκτική Συνάντηση ο Επιθεωρητής συνοψίζει στην έκθεσή του: - Τα ευρήματα που έχουν προκύψει, - Τον προγραμματισμό για την επόμενη φάση της επιθεώρησης. Η συνάντηση αυτή μπορεί να είναι σύντομη εάν δεν έχουν προκύψει ευρήματα και η επιθεώρηση πρόκειται να συνεχιστεί την ίδια ημέρα με την γνωστοποίηση της θετικής έκβασης. Στην περίπτωση ευρημάτων ο εκπρόσωπος του οργανισμού συνυπογράφει την έκθεση επιθεώρησης κατανοώντας τα ευρήματα που έχουν προκύψει. Με την άρση των ευρημάτων (εάν έχουν προκύψει) ο οργανισμός ειδοποιεί τον Επιθεωρητή που έχει αναλάβει το έργο της αρχικής αξιολόγησης. Σε συνεργασία γίνεται ο προγραμματισμός της 2 ης Φάσης με την σύμφωνη γνώμη της KC HELLAS. Η άρση των ευρημάτων της 1 ης φάσης επιβεβαιώνεται από τον Επιθεωρητή κατά την επιτόπια αξιολόγηση 2 ης φάσης της αρχικής αξιολόγησης. 2 η Φάση Αρχικής Αξιολόγησης Εναρκτήρια Συνάντηση Η εναρκτήρια συνάντηση αυτής της φάσης είναι παρόμοια με την εναρκτήρια συνάντηση της 1 ης φάσης. Στην περίπτωση αυτή όμως αναλύονται τα είδη των ευρημάτων που προκύπτουν εξηγώντας την διαφορετικότητα μεταξύ: - Κύριας μη συμμόρφωσης, - Δευτερεύουσας μη συμμόρφωσης, - Πρότασης για βελτίωση. Εάν οι δύο φάσεις πραγματοποιούνται την ίδια ημέρα ο Επιθεωρητής μπορεί να κάνει την πλήρη εισήγησή του στην εναρκτήρια συνάντηση της 1 ης φάσης. Στην περίπτωση αυτή η συνάντηση αυτή λαμβάνει τυπική μορφή για την ενημέρωση του πελάτη της λήξης της 1 ης φάσης και συνέχισης της 2 ης φάσης (εάν δεν έχουν αναγνωριστεί ευρήματα). 14 από 31

15 Διεξαγωγή Επιθεώρησης Καταληκτική Συνάντηση Επίλυση Κύριων Μη Συμμορφώσεων (εάν υπάρχουν) Πρόταση Πιστοποίησης Κατά την διάρκεια της επιθεώρησης εξετάζεται η συμμόρφωση του Συστήματος Διαχείρισης του οργανισμού με όλες τις εφαρμόσιμες απαιτήσεις του προτύπου με το οποίο έχει επιλέξει να πιστοποιηθεί. Βασικό μέλημα του επιθεωρητή είναι να εξετάσει την εφαρμογή, τις πρακτικές που ακολουθούνται και την σωστή τήρηση των απαραίτητων αρχείων. Όταν προκύπτουν ευρήματα γνωστοποιούνται στον εκπρόσωπο του οργανισμού ώστε να διευκολυνθεί η εξέλιξη της επιθεώρησης. Κατά την διάρκεια της επιθεώρησης συλλέγονται στοιχεία σχετικά με την συμμόρφωση ή όχι του οργανισμού με τις απαιτήσεις του προτύπου και του Συστήματος Διαχείρισης. Η επιθεώρηση διεξάγεται σύμφωνα με το πρόγραμμα επιθεώρησης ενώ αλλαγές είναι δυνατόν να προκύψουν ανάλογα με τις ανάγκες του οργανισμού και της ομάδας επιθεώρησης. Ο επιθεωρητής συλλέγει τα στοιχεία που προέκυψαν κατά την επιθεώρηση και τα παρουσιάζει στον οργανισμό. Εάν έχουν προκύψει ευρήματα εξηγεί εκ νέου την διαχείρισή τους και τις απαιτήσεις για να ολοκληρώσει την διαδικασία. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην πληρότητα των στοιχείων που θα προταθούν να μπουν στο πιστοποιητικό (πεδίο εφαρμογής και στοιχεία εταιρείας) ώστε να μην προκύψει έκδοση λανθασμένου πιστοποιητικού. Η έκθεση επιθεώρησης συνυπογράφεται από τον εκπρόσωπο του οργανισμού εφόσον τα ευρήματα που έχουν καταγραφεί (εάν έχουν καταγραφεί) είναι κατανοητά. Για την έκδοση του πιστοποιητικού ο οργανισμός είναι υποχρεωμένος να άρει της κύριες μη συμμορφώσεις αποστέλλοντας στον επιθεωρητή τις κατάλληλες διορθωτικές ενέργειες και τα τεκμήρια που το αποδεικνύουν. Εάν χρειαστεί ο Επιθεωρητής μπορεί να επαληθεύσει την άρση των κύριων μη συμμορφώσεων με επιτόπια επίσκεψη στον χώρο του οργανισμού. Χωρίς την άρση των κυρίων μη συμμορφώσεων δεν υπάρχει δυνατότητα έκδοσης πιστοποιητικού. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας (και αφού ο οργανισμός κλείσει τις κύριες μη συμμορφώσεις εάν αυτές υπάρχουν) ο επιθεωρητής δίνει στην KC HELLAS τον Φάκελο του οργανισμού με: - Την έκθεση επιθεώρησης, - Τις σημειώσεις / ερωτηματολόγια που κράτησε κατά την διάρκεια της επιθεώρησης, - Την τεκμηρίωση της άρσης των κύριων μη συμμορφώσεων (εάν υπάρχουν), 15 από 31

16 - Όποια άλλη πληροφορία έλαβε από τον οργανισμό και υποστηρίζει τα συμπεράσματά του για τα επιθεωρούμενα στοιχεία, προτείνοντας την πιστοποίηση του οργανισμού και το πεδίο εφαρμογής του πιστοποιητικού. Έγκριση Πιστοποίησης Απονομή Πιστοποιητικού Η KC HELLAS εξετάζει την πρόταση του Επιθεωρητή και γνωμοδοτεί μέσω του Υπεύθυνου Πιστοποίησης για: - Την λήψη επιπλέον πληροφοριών (το πιστοποιητικό εκδίδεται αφού δοθούν οι απαραίτητες διευκρινίσεις), - Την απονομή του πιστοποιητικού. Ο Φάκελος του οργανισμού αρχειοθετείται σε ασφαλές χώρο της KC HELLAS. Αποστέλλεται το πιστοποιητικό στον οργανισμό. Η τήρηση των όσων αναφέρονται στο παρόν Γενικό Κανονισμό Πιστοποίησης Συστημάτων Διαχείρισης είναι απαραίτητη για την διατήρηση του πιστοποιητικού. Με την απονομή του πιστοποιητικού δίνεται και το δικαίωμα χρήσης του λογοτύπου της KC HELLAS. Στο κεφάλαιο 7 αναφέρονται θέματα σχετικά με την χρήση του λογοτύπου και την διαφήμιση της πιστοποίησης. Β) Επιθεώρηση Επιτήρησης: Τα πιστοποιητικά των Συστημάτων Διαχείρισης έχουν τριετή ισχύ. Κατά την διάρκεια του χρόνου ζωής η KC HELLAS οφείλει να προγραμματίσει και να πραγματοποιήσει δύο επιτηρήσεις: 1 η Επιθεώρηση Επιτήρησης: διενεργείται πριν την ολοκλήρωση 12 μηνών από την έκδοση του πιστοποιητικού 2 η Επιθεώρηση Επιτήρησης: διενεργείται πριν την ολοκλήρωση 24 μηνών από την έκδοση του πιστοποιητικού. Οι επιθεωρήσεις επιτήρησης έχουν σκοπό να επιβεβαιώσουν την συνέχιση και βελτίωση της εφαρμογής του Συστήματος Διαχείρισης. Για την διεξαγωγή τους πραγματοποιείται προγραμματισμός της επιθεώρησης με ευθύνη της KC HELLAS. Ευθύνη του οργανισμού είναι να αποδεχτεί την επιθεώρηση εντός των χρονικών περιθωρίων των 12 και 24 μηνών αντίστοιχα. Στις δύο επιτηρήσεις θα πρέπει να καλυφθεί το σύνολο των απαιτήσεων του προτύπου στο σύνολο του πεδίου πιστοποίησης του οργανισμού. Σε κάθε περίπτωση εξετάζονται: - οι εσωτερικές επιθεωρήσεις και η ανασκόπηση της διοίκησης, 16 από 31

17 - οι ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν για την άρση δευτερευόντων μη συμμορφώσεων κατά την διάρκεια προηγούμενων επιθεωρήσεων, - τα παράπονα, - η αποτελεσματικότητα του Συστήματος Διαχείρισης σε σχέση με τους σκοπούς που έχει θέσει ο οργανισμός, - η εξέλιξη των σχεδιασμένων ενεργειών για την επίτευξη της βελτίωσης, - η συνέχιση του ελέγχου των λειτουργιών, - οι αλλαγές που πιθανών έχουν προκύψει, - η σωστή χρήση του λογοτύπου και του πιστοποιητικού. Οι επιθεωρήσεις επιτήρησης έχουν εναρκτήρια και καταληκτική συνάντηση καθώς επίσης και την διαβάθμιση των ευρημάτων η οποία φαίνεται στην 2 η φάση της αρχικής αξιολόγησης. Εάν κατά την διάρκεια της επιθεώρησης γίνει αντιληπτή παραβίαση των υποχρεώσεων του οργανισμού σύμφωνα με την παράγραφο 6.9, 7 και 8 του παρόντος ΓΚΠ ο επιθεωρητής επικοινωνεί με τον Φορέα Πιστοποίησης για τον χειρισμό της παράβασης. Η μη άρση κύριων μη συμμορφώσεων οδηγεί στην αναστολή και εν συνεχεία στην ανάκληση του πιστοποιητικού. 6.7 ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΠΑΝΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Η επιθεώρηση επαναξιολόγησης πραγματοποιείται σε ένα πιστοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης όταν το πιστοποιητικό φτάσει στο τέλος της τριετίας του. Η επιθεώρηση επαναξιολόγησης θα πρέπει να πραγματοποιείται τουλάχιστον ένα μήνα πριν το τέλος της τριετίας του πιστοποιητικού ώστε να αποφεύγεται κενό στην επανέκδοση του πιστοποιητικού. Για την έναρξη των διαδικασιών της επαναξιολόγησης είναι απαραίτητο να ακολουθηθεί η διαδικασία αιτήματος, σύνταξης προσφοράς, αποδοχής προσφοράς και υπογραφής σύμβασης συνεργασίας. Ο προγραμματισμός της επιθεώρησης επαναξιολόγησης είναι ίδιος με αυτόν της αρχικής αξιολόγησης. Η διαφορά έγκειται στο γεγονός ότι μπορεί να αποφευχθεί η διεξαγωγή 1 ης φάση της αξιολόγησης εάν δεν έχουν πραγματοποιηθεί σημαντικές αλλαγές όπως: - Διαφοροποίηση στο πεδίο (επέκταση, προσθήκη σημείων εφαρμογής), - Σημαντικές οργανωτικές αλλαγές. Στην περίπτωση που η KC HELLAS επαναξιολογεί έναν οργανισμό ο οποίος έχει αρχικά πιστοποιηθεί από άλλο Φορέα Πιστοποίησης ή σκοπεύει να αποδεχτεί την μεταφορά της πιστοποίησης ενός οργανισμού από άλλον Φορέα, τότε εφαρμόζει τη διαδικασία της 17 από 31

18 επαναξιολόγησης όπως ορίζεται ανωτέρω και λαμβάνει και διατηρεί στην κατοχή της επαρκείς τεκμηριωμένες πληροφορίες όπως εκθέσεις και αρχεία διορθωτικών ενεργειών στην περίπτωση μη συμμορφώσεων. Με βάση τις πληροφορίες αυτές η KC HELLAS τεκμηριώνει και καταγράφει τις όποιες προσαρμογές στο υπάρχον πρόγραμμα επιθεώρησης και στον έλεγχο της εφαρμογής των διορθωτικών ενεργειών που αφορούν προγενέστερες μη συμμορφώσεις. Εάν κατά την διάρκεια της επιθεώρησης γίνει αντιληπτή παραβίαση των υποχρεώσεων του οργανισμού σύμφωνα με την παράγραφο 6.9,7 και 8 του παρόντος ΓΚΠ ο επιθεωρητής επικοινωνεί με τον Φορέα Πιστοποίησης για τον χειρισμό της παράβασης. Για την επανέκδοση του πιστοποιητικού θα πρέπει να αρθούν όλες οι κύριες μη συμμορφώσεις που έχουν αναγνωριστεί μέσα στο χρόνο ισχύς της προηγούμενης έκδοσης του πιστοποιητικού. Όταν η διαδικασία επαναξιολόγησης ολοκληρωθεί επιτυχώς πριν την ημερομηνία λήξης του υπάρχοντος πιστοποιητικού, τότε η ημερομηνία λήξης του νέου πιστοποιητικού μπορεί να βασιστεί στην ημερομηνία λήξης του υπάρχοντος. Η έκδοση του πιστοποιητικού μπορεί να γίνει είτε την ημέρα της έγκρισης της επαναξιολόγησης είτε αργότερα. Σε αντίθετη περίπτωση, δηλαδή όταν δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία επαναξιολόγησης ή δεν έχουν κλείσει επιτυχώς οι κύριες μη συμμορφώσεις πριν την ημερομηνία λήξης του πιστοποιητικού, τότε δεν προτείνεται η επανέκδοση του πιστοποιητικού, δεν επεκτείνεται η διάρκεια του πιστοποιητικού και ο πελάτης ενημερώνεται για τις συνέπειες αυτής της απόφασης. Μετά την ημερομηνία λήξης του πιστοποιητικού, ο Φορέας μπορεί να επαναφέρει την πιστοποίηση εντός 6 μηνών, υπό την προϋπόθεση ότι οι εκκρεμείς ενέργειες ολοκληρώθηκαν αλλιώς διεξάγει εκ νέου επιθεώρηση 2 ης φάσης. Η ημερομηνία που τίθεται σε ισχύ το πιστοποιητικό μπορεί να είναι είτε η ημέρα της έγκρισης της επαναξιολόγησης είτε αργότερα, όμως η ημερομηνία λήξης βασίζεται στην ημερομηνία της προηγούμενης πιστοποίησης. 6.8 ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ Οι ειδικές επιθεωρήσεις πραγματοποιούνται εστιασμένα όταν: απαιτείται η επιτόπια επαλήθευση διορθωτικών ενεργειών προς άρση των Μη Συμμορφώσεων που εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια της Επιθεώρησης Αξιολόγησης, Επιτήρησης ή Επαναξιολόγησης, υπάρχουν στοιχεία ή ενδείξεις ότι δεν ικανοποιούνται πλέον οι απαιτήσεις του σχετικού προτύπου και του παρόντος Κανονισμού (π.χ. μετά από παράπονα πελατών του πιστοποιημένου οργανισμού, παράβαση υφιστάμενης νομοθεσίας διαπιστωθείσα από αρμόδια Αρχή), 18 από 31

19 απαιτηθούν στα πλαίσια διμερών ή πολυμερών συμφωνιών με άλλους Φορείς / Οργανισμούς Πιστοποίησης ή ζητηθούν από οποιοδήποτε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, μετά από αίτησή τους και μετά από τη σύμφωνη γνώμη του οργανισμού. Οι ειδικές επιθεωρήσεις προγραμματίζονται κατάλληλα και ενημερώνεται εγκαίρως ο οργανισμός. 6.9 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΔΙΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ Το πεδίο εφαρμογής του πιστοποιημένου Συστήματος Διαχείρισης του οργανισμού ισχύει για τα αναγραφόμενο σ αυτό όσο αφορά: Το συγκεκριμένο «όνομα» του οργανισμού (κάτοχος πιστοποιητικού) Την συγκεκριμένη διεύθυνση ή διευθύνσεις (σημεία εφαρμογής) Το συγκεκριμένο πρότυπο αναφοράς (εναρμόνιση του Συστήματος Διαχείρισης του οργανισμού) Το συγκεκριμένο αντικείμενο (δραστηριότητα ή δραστηριότητες για τις οποίες επιδεικνύεται η διαχείριση) Κατά την διάρκεια της τριετής ισχύος του πιστοποιητικού μπορεί να προκύψει ανάγκη για τροποποίηση του πεδίου εφαρμογής του πιστοποιητικού. Η τροποποίηση μπορεί να αφορά τις ακόλουθες καταστάσεις: Αίτηση από τον οργανισμό για: Τροποποίηση του ονόματος τους Αλλαγή της διεύθυνσης του σημείου εφαρμογής Αύξηση των σημείων εφαρμογής Μείωση των σημείων εφαρμογής Τροποποίηση του λεκτικού του αντικειμένου Αύξηση των αντικειμένων Η KC HELLAS ελέγχει τα νομιμοποιητικά έγγραφα του «νέου» οργανισμού. Εφόσον εκτιμηθεί ότι δεν προκύπτουν αλλαγές που επηρεάζουν το πεδίο εφαρμογής του πιστοποιητικού, πραγματοποιείται η απαιτούμενη αλλαγή και εκδίδεται το τροποποιημένο πιστοποιητικό. Σε διαφορετική περίπτωση πραγματοποιείται Ειδική Επιθεώρηση. Η KC HELLAS εξετάζει εάν το αντικείμενο του οργανισμού επηρεάζεται ή όχι από την αλλαγή. Εάν όχι εκδίδεται το τροποποιημένο πιστοποιητικό διαφορετικά πραγματοποιείται Ειδική Επιθεώρηση. Για την έκδοση του τροποποιημένου πιστοποιητικού απαιτείται Ειδική Επιθεώρηση. Η επιθεώρηση μπορεί να συμπέσει με μία επιθεώρηση επιτήρησης ή επαναξιολόγησης. Η KC HELLAS εξετάζει εάν το αντικείμενο του οργανισμού επηρεάζεται ή όχι (πχ μεταφορά ή όχι δραστηριοτήτων από ένα χώρο σε άλλο). Εφόσον εκτιμηθεί ότι δεν προκύπτουν αλλαγές που επηρεάζουν το πεδίο εφαρμογής του πιστοποιητικού, πραγματοποιείται η απαιτούμενη αλλαγή και εκδίδεται το τροποποιημένο πιστοποιητικό. Σε διαφορετική περίπτωση πραγματοποιείται Ειδική Επιθεώρηση. Η KC HELLAS εξετάζει το Φάκελο Επιθεωρήσεων του οργανισμού. Εφόσον διαπιστωθεί ότι μπορεί να δικαιολογηθεί η αλλαγή από τα αρχεία της προηγούμενης επιθεώρησης πραγματοποιείται η απαιτούμενη αλλαγή και εκδίδεται το τροποποιημένο πιστοποιητικό. Σε διαφορετική περίπτωση πραγματοποιείται Ειδική Επιθεώρηση. Για την έκδοση του τροποποιημένου πιστοποιητικού απαιτείται Ειδική Επιθεώρηση. Η επιθεώρηση μπορεί να συμπέσει με μία επιθεώρηση επιτήρησης ή επαναξιολόγησης. 19 από 31

20 Μείωση των αντικειμένων Η KC HELLAS εξετάζει εάν οι λόγοι για τους οποίους ο οργανισμός αιτείται την τροποποίηση επηρεάζει την διαχείριση του απομείναντος αντικειμένου. Εφόσον εκτιμηθεί ότι δεν προκύπτει πρόβλημα για την διαχείριση του υπόλοιπου αντικειμένου, πραγματοποιείται η απαιτούμενη αλλαγή και εκδίδεται το τροποποιημένο πιστοποιητικό. Σε διαφορετική περίπτωση πραγματοποιείται Ειδική Επιθεώρηση. Οι Επιθεωρητές της KC HELLAS μπορούν να αιτηθούν την τροποποίηση ή και απόσυρση του πιστοποιητικού κατά την διάρκεια των επιθεωρήσεων που πραγματοποιούν αφού δεν κλείσουν κύριες μη συμμορφώσεις που θα αναγνωρίσουν. Εάν κατά την διάρκεια της επιθεώρησης γίνει αντιληπτή παραβίαση των υποχρεώσεων του οργανισμού σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο ή τις παραγράφους 7 και 8 του ΓΚΠ ο επιθεωρητής επικοινωνεί με τον Φορέα Πιστοποίησης για τον χειρισμό της παράβασης. Ο οργανισμός μπορεί να αιτηθεί την τροποποίηση του πεδίου πιστοποίησης πριν την διεξαγωγή επιθεώρησης επιτήρησης ή επιθεώρησης επαναξιολόγησης οπότε το αίτημά του εξετάζεται κατά την διάρκεια της επιθεώρησης. 7. ΧΡΗΣΗ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ Με την απονομή του πιστοποιητικού ο οργανισμός έχει δικαίωμα να διαφημίσει την πιστοποίησή του ή να την χρησιμοποιήσει σε διάφορα έγγραφά του και χώρους προβολείς (πχ στο site του). Ο Φορέας σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπει στους πιστοποιημένους οργανισμούς να χρησιμοποιούν το λογότυπό του σε εργαστηριακές δοκιμές, βαθμονομήσεις ή εκθέσεις επιθεωρήσεων / ελέγχων ή βεβαιώσεις. Σε κάθε περίπτωση ο οργανισμός θα πρέπει να προσέχει ώστε: Να μην παραποιείται το λογότυπο της KC HELLAS. Οι ακριβείς διαστάσεις και χρωματισμοί δίνονται από τον Φορέα Πιστοποίησης κατόπιν αιτήματος του οργανισμού. Όπου χρησιμοποιείται το όνομα του προτύπου να αναφέρεται ξεκάθαρα ότι η πιστοποίηση αφορά Σύστημα Διαχείρισης και όχι προϊόν, διεργασία ή υπηρεσία. Δεν θα πρέπει να δίνεται λάθος εντύπωση ότι το πιστοποιητικό αφορά προϊόν, διεργασία ή υπηρεσία ή άλλο αντικείμενο από αυτό που περιγράφεται στο πεδίο του πιστοποιητικού. Αναλυτικότερα, το όνομα του προτύπου δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται σε συσκευασία προϊόντος διότι μπορεί να αφαιρεθεί χωρίς το προϊόν να αποσυντεθεί ή να καταστραφεί. Συνοδευτικά πληροφοριακά έντυπα θα πρέπει να διατίθενται ξεχωριστά και να αποσπώνται εύκολα. Οι ετικέτες για τον τύπο του προϊόντος ή τα ταμπελάκια αναγνώρισης θεωρούνται επίσης μέρος του προϊόντος. Τέλος, όπου αναφέρεται δήλωση με το όνομα του προτύπου θα πρέπει να περιλαμβάνει: α) Αναγνώριση (επωνυμία) του πιστοποιημένου πελάτη, 20 από 31

21 β) το είδος του Συστήματος Διαχείρισης (π.χ. Ποιότητας, Περιβάλλοντος) και το εφαρμοζόμενο πρότυπο, γ) τον Φορέα Πιστοποίησης που εξέδωσε το πιστοποιητικό. Να τηρεί τις δεσμεύσεις που αναφέρουνε στο κεφάλαιο 8 «Υποχρεώσεις Δικαιώματα Οργανισμού». Οποιουδήποτε είδους παραποίηση, τιμωρείται με αναστολή της πιστοποίησης ενώ είναι στην διακριτική ευχέρεια του Φορέα Πιστοποίησης να διεκδικήσει αποζημίωση για λόγους δυσφήμησης. Για την αποφυγή δυσμενών επιπτώσεις τόσο για τον οργανισμό όσο και για τον Φορέα Πιστοποίησης για κάθε χρήση του λογοτύπου / πιστοποιητικού προτείνεται η επικοινωνία με την KC HELLAS. 8. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ Ο οργανισμός σε κάθε περίπτωση έχει την υποχρέωση: Την συμμόρφωσή του με νέες απαιτήσεις που αφορούν την πιστοποίησή του, έπειτα από υπόδειξη του Φορέα. Να λαμβάνει την σύμφωνη γνώμη του Φορέα Πιστοποίησης όταν κάνει αναφορά στην κατάσταση του πιστοποιητικού του, όταν κάνει επικοινωνία με τα μέσα ενημέρωσης όπως το internet, τα διαφημιστικά φυλλάδια ή διαφημίσεις ή άλλα έγγραφα. Δεν θα πρέπει να κάνει ή να επιτρέπει οποιαδήποτε παραπλανητική δήλωση σχετικά με το πιστοποιητικό του. Δεν θα πρέπει να χρησιμοποιεί ή να επιτρέπει την χρήση του πιστοποιητικού του ή μέρους αυτού με παραπλανητικό τρόπο. Με την αναστολή ή ανάκληση της πιστοποίησης του, διακόπτει κάθε χρήση του σε οποιαδήποτε διαφημιστικό μέσω σύμφωνα με τις οδηγίες του Φορέα Πιστοποίησης. Τροποποιεί κάθε διαφημιστικό μέσω όταν ο σκοπός και το πεδίο εφαρμογής της πιστοποίησης μειώνεται. Δεν επιτρέπει την αναφορά σε κάθε πιστοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης με τέτοιο τρόπο που να υπονοεί ότι ο Φορέας Πιστοποίησης πιστοποιεί προϊόν (συμπεριλαμβανομένης της υπηρεσίας) ή διαδικασίας. Δεν συνεπάγεται ότι η πιστοποίηση ισχύει για δραστηριότητες που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του πιστοποιητικού. Δεν χρησιμοποιεί την πιστοποίησή του κατά τέτοιο τρόπο που θα μπορούσε να φέρει τον Φορέα Πιστοποίησης και / ή το πιστοποιημένο σύστημα σε ανυποληψία και να χάσει την εμπιστοσύνη του κοινού. Να τηρεί τις απαιτήσεις που προκύπτουν από τον παρόντα Γενικό Κανονισμό Πιστοποίησης. 21 από 31

22 Να επιλύει και να επικοινωνεί στους προβλεπόμενους χρόνους τις μη συμμορφώσεις που προκύπτουν από τις επιθεωρήσεις του. Να δέχεται τις ειδικές επιθεωρήσεις της KC HELLAS. Να δέχεται τις επιθεωρήσεις επιτήρησης και επαναξιολόγησης στους προγραμματισμένους χρόνους. Να δέχεται πιθανή παρουσία παρατηρητών της KC HELLAS ή του ΕΣΥΔ (εφόσον το πιστοποιητικό του είναι διαπιστευμένο) κατά την διάρκεια της επιθεώρησης. Να επιτρέπει την εξέταση του φακέλου επιθεώρησης της KC HELLAS από το ΕΣΥΔ. Να φροντίζει για την ύπαρξη συνοδού ομάδας επιθεώρησης στους χώρους του Οργανισμού όπου αυτό απαιτείται (χώροι υψηλής επικινδυνότητας, κλπ). Ο οργανισμός έχει δικαίωμα: Να αρνείται μέλος της ομάδας επιθεώρησης εφόσον υπάρχουν αιτιολογημένες ενδείξεις για μεροληψία ή έλλειψη της αξιοπιστίας του. Να αρνείται εύρημα του επιθεωρητή δικαιολογώντας πλήρως την άρνηση (στην περίπτωση αυτή η άρνηση καταλήγει στην επίλυση παραπόνου / ενστάσεως όπως αναφέρεται σε επόμενη παράγραφο) και να χρησιμοποιεί το δικαίωμα του παραπόνου έναντι του Φορέα Πιστοποίησης. Η μη τήρηση των παραπάνω υποχρεώσεων / δικαιωμάτων του οργανισμού μπορεί να οδηγήσουν την KC HELLAS σε ποινικές διεκδικήσεις ή άλλου είδους ενέργειες οι οποίες θα διασφαλίσουν το κύρος του Φορέα και της διαδικασίας απονομής πιστοποιήσεων στους οργανισμούς. 9. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Η KC HELLAS υποχρεούται και έχει δικαίωμα σχετικά με: Την αλλαγή / τροποποίηση του παρόντος Γενικού Κανονισμού Πιστοποίησης ενημερώνοντας τους πιστοποιημένους οργανισμούς επί των αλλαγών. Την ενημέρωση των οργανισμών για τις αλλαγές των προτύπων πιστοποίησής τους και τα χρονικά περιθώρια μέσα στα οποία θα πρέπει να ολοκληρωθούν οι αλλαγές αυτές. Την εξέταση παραπόνων και ενστάσεων με αντικειμενικό και αμερόληπτο τρόπο. Την τήρηση και εφαρμογή των αρχών πιστοποίησης και την ισότιμη διαχείριση μεταξύ των οργανισμών. Την κοινοποίηση της κατάστασης των πιστοποιητικών σε όποιον την αιτηθεί. Περαιτέρω στοιχεία σχετικά με τις επιθεωρήσεις δίνονται μόνο μετά από την έγγραφη ενημέρωση και αποδοχή του οργανισμού (εκτός από τις επιθεωρήσεις του Φακέλου Επιθεώρησης που τηρείται στην KC HELLAS και είναι διαθέσιμη στον ΕΣΥΔ). 22 από 31

23 Να διαφημίζει την πιστοποίηση των οργανισμών με ενεργά πιστοποιητικά και να ενημερώνει σχετικά με την απόσυρση / αναστολή των πιστοποιητικών αυτών. Να αναγνωρίζει την ισοτιμία των πιστοποιητικών σύμφωνα με τους Κανονισμούς του ΕΣΥΔ και τις διασυνοριακές συμβάσεις. Να διαθέτει κατάλληλο προσωπικό για την υλοποίηση των λειτουργιών της ως Φορέας Πιστοποίησης. Η KC HELLAS φέρει κάλυψη αστικής ευθύνης για τις υπηρεσίες ελέγχων/πιστοποίησης τις οποίες προσφέρει. Δεν ευθύνεται στην περίπτωση που εγερθούν απαιτήσεις λόγω ζημιών από ελαττωματικά προϊόντα/υπηρεσίες του πιστοποιημένου οργανισμού. Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες εγείρονται τέτοιου είδους απαιτήσεις, ο οργανισμός είναι υποχρεωμένος να ενημερώσει αμέσως και γραπτώς την KC HELLAS. Η KC HELLAS δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για τη μη αναγνώριση εν μέρει ή καθ ολοκληρία του Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης που έχει εκδώσει. 10. ΑΝΑΣΤΟΛΗ / ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Η KC HELLAS δύναται να προβεί σε αναστολή και στην συνέχεια σε ανάκληση του πιστοποιητικού που έχει απονείμει σε κάποιον οργανισμό σε περιπτώσεις παράβασης των απαιτήσεων του προτύπου πιστοποίησης, του παρόντος Κανονισμού, της υπογραφείσας σύμβασης και για τους παρακάτω ενδεικτικούς λόγους: αν διαπιστωθούν σημαντικές αλλαγές, κατά τη διάρκεια ισχύος του πιστοποιητικού, για τις οποίες δεν έχει ειδοποιηθεί η KC HELLAS και οι οποίες έχουν επιφέρει Κύριες Μη Συμμορφώσεις στο αξιολογηθέν Σύστημα Διαχείρισης, αν η άρση Κυρίων Μη Συμμορφώσεων, οι οποίες εντοπίζονται κατά τη διάρκεια των Επιθεωρήσεων, δεν πραγματοποιείται εντός του συμφωνημένου μεταξύ KC HELLAS και οργανισμού, χρονικού διαστήματος, αν ο οργανισμός χρησιμοποιεί κατά τρόπο παραπλανητικό το πιστοποιητικό / λογότυπο, αν κατά τη διάρκεια των Επιθεωρήσεων δοθούν στην Ομάδα Επιθεώρησης παραπλανητικές ή ψευδείς πληροφορίες, αν ο οργανισμός δεν εκπληρώνει εμπρόθεσμα τις οικονομικές του υποχρεώσεις που αφορούν στη Διαδικασία Πιστοποίησης, αν ο οργανισμός χρεοκοπήσει κ.α. Κατά τις παραπάνω αναφερόμενες περιπτώσεις, αν δεν επηρεάζονται άμεσα το Σύστημα Διαχείρισης του οργανισμού πραγματοποιείται αρχικά αναστολή. Αν δεν υλοποιηθούν όμως, εκ 23 από 31

24 μέρους του οργανισμού, οι σχετικές διορθωτικές ενέργειες, η αναστολή μετατρέπεται σε ανάκληση. Σε περίπτωση ανάκλησης της πιστοποίησης, ο πελάτης θα πρέπει να υποβάλλει εκ νέου αίτηση πιστοποίησης εάν επιθυμεί την εκ νέου πιστοποίηση. Στην περίπτωση που απαιτηθεί η αναστολή της πιστοποίησης, ο απαραίτητος χρόνος υποβολής διορθωτικών ενεργειών από μέρους του πελάτη δύναται να διαφέρει, λόγω της αιτίας που την προκαλεί. Ανάλογα με τον λόγο, τηρείται ο παρακάτω πίνακας. Κατάσταση που απαιτεί την Αναστολή Επιθυμία του πελάτη Σημαντικές αλλαγές στο Σύστημα Διαχείρισης που επιφέρουν κύριες μη συμμορφώσεις Μη άρση κύριων μη συμμορφώσεων εντός καθορισμένης προθεσμίας Μη καταβολή τελών Αδυναμία εκπλήρωσης άλλων απαιτήσεων της Πιστοποίησης Επιτακτική ανάγκη συμμόρφωσης με νέες απαιτήσεις Αντικανονική/παραπλανητική χρήση της Πιστοποίησης (Σήμα ή Πιστοποιητικό) Μη τήρηση του προγραμματισμού των επιθεωρήσεων επιτήρησης Μέγιστη επιτρεπτή περίοδος Αναστολής πριν από την Ανάκληση της Πιστοποίησης 10 ημερολογιακές ημέρες 45 ημερολογιακές ημέρες 30 ημερολογιακές ημέρες 30 ημερολογιακές ημέρες ημερολογιακές ημέρες Διαπραγματεύσιμη με Τμήμα Πιστοποίησης (δεν ξεπερνά τις 180 ημερολογιακές ημέρες) 60 ημερολογιακές ημέρες Έως 180 ημερολογιακές ημέρες Χορήγηση ψευδούς πληροφόρησης στην KC HELLAS όσον αφορά τον οργανισμό υπό πιστοποίηση Άμεση Ανάκληση Η παραπάνω χρόνοι απόκρισης είναι ενδεικτικοί και μπορεί να διαφοροποιούνται ανάλογα με την διαφορετικότητα της εκάστοτε κατάστασης. Η αναστολή γνωστοποιείται εγγράφως στον πελάτη και καθορίζονται οι όροι για την άρση της. Στην περίπτωση αναστολής της πιστοποίησης, δεν επιτρέπεται από τον πελάτη η προβολή της πιστοποίησης και η χρήση του πιστοποιητικού / λογοτύπου. 24 από 31

25 Η ανάκληση κοινοποιείται εγγράφως στον πελάτη. Στην περίπτωση αυτή, η επιχείρηση υποχρεούται να επιστρέψει στην KC HELLAS όλα τα πρωτότυπα Πιστοποιητικά. Η KC HELLAS γνωστοποιεί την Ανάκληση στο ευρύ κοινό με κάθε μέσο που κρίνει αυτή σκόπιμο. 11. ΠΑΡΑΠΟΝΑ - ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ Ο οργανισμός είναι δυνατόν να πραγματοποιήσει έγγραφο παράπονο έναντι απόφασης της KC HELLAS ή μη αποδοχής ευρημάτων. Τα παράπονα εξετάζονται από τον Γενικό Διευθυντή και τον ΥΔΠ, οι οποίοι κρίνουν αντικειμενικά τα παραπόνα του οργανισμού. Η απόφασή τους είναι οριστική και θα πρέπει να ακολουθηθεί από τον οργανισμό. Κατά των αποφάσεων της KC HELLAS για θέματα πιστοποίησης, ο εκάστοτε ενδιαφερόμενος ή ο έχων έννομο συμφέρον δύναται να ασκήσει ένσταση στην KC HELLAS, εντός δύο μηνών από την κοινοποίηση σε αυτόν της σχετικής απόφασης ή από την ημερομηνία που αποδεδειγμένα έλαβε γνώση. Για την προσφυγή αποφασίζει η Επιτροπή Ενστάσεων. Στην Επιτροπή Ενστάσεων δύναται να προσκαλούνται για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών επί τεχνικών θεμάτων εξωτερικοί σύμβουλοι και εμπειρογνώμονες των οποίων εξασφαλίζεται η ανεξαρτησία από την ένσταση υπό εξέταση. Στην περίπτωση υποβολής ένστασης από καταναλωτή, ενημερώνεται εγγράφως ο «ενδιαφερόμενος» από τον Υπεύθυνο Πιστοποίησης. Στην περίπτωση ένστασης η KC HELLAS δύναται να πραγματοποιήσει Ειδική Επιθεώρηση στον οργανισμό. Η σχετική απόφαση της ένστασης εκδίδεται μέσα σε δύο μήνες από την ημερομηνία της προσφυγής και εφαρμόζεται υποχρεωτικά από τα συμβαλλόμενα μέρη. Οι αποφάσεις της Επιτροπής Ενστάσεων είναι τεκμηριωμένες και ενημερώνεται εγγράφως ο προσφεύγων και κάθε άμεσα ενδιαφερόμενο μέλος εντός 5 ημερών από τη λήψη τους. Τυχόν έξοδα για την εξέταση ένστασης από την KC HELLAS χρεώνονται στον υποβάλλοντα κατά περίπτωση. Μέχρι να εκδοθεί η ανωτέρω απόφαση ισχύει η προηγούμενη απόφαση του Υπευθύνου Πιστοποίησης. 12. ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ Η KC HELLAS λαμβάνει υπόψη της του κινδύνους που σχετίζονται με την παροχή ικανής, συνεπής και αμερόληπτης πιστοποίησης. Οι κίνδυνοι αυτοί μπορεί να σχετίζονται με: 25 από 31

26 τους στόχους της επιθεώρησης, τη δειγματοληψία που χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια της επιθεώρησης, την πραγματική και τη δυνητική (αντιληπτή) αμεροληψία, τις νομικές, τις κανονιστικές διατάξεις και τα θέματα ευθύνης, την επιχείρηση/ οργανισμό του πελάτη που επιθεωρείται και το περιβάλλον λειτουργίας της, την επίπτωση του ελέγχου στον πελάτη και στις δραστηριότητές του, την υγεία και την ασφάλεια των ομάδων επιθεώρησης, την αλληλοκατανόηση των ενδιαφερομένων μερών, την παραπλάνηση από τον πιστοποιημένο πελάτη, τη χρήση λογοτύπων. Οι κίνδυνοι αυτοί αναγνωρίζονται από τον Φορέα σύμφωνα με την πιθανότητα εμφάνισής του καθώς και την επικινδυνότητά τους. Ο φορέας αναλύει τους κινδύνους στις παρακάτω κλίμακες και τους αξιολογεί στον πίνακα ανάλυσης κινδύνων. ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΠΕΔΟ 1 ΣΠΑΝΙΑ 1 ΛΙΓΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ 1-2 ΧΑΜΗΛΟ 2 ΣΥΧΝΑ 2 ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ 3-5 ΜΕΣΑΙΟ 3 ΣΙΓΟΥΡΑ 3 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ 6-9 ΥΨΗΛΟ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΙΘΑΝΗ ΑΙΤΙΑ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΤΡΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ α) Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών ΜΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ & ΔΥΝΗΤΙΚΗ ΑΜΕΡΟΛΗΨΙΑ β) Συγγένεια με πρόσωπο της KC HELLAS ή του πελάτη γ) Ανάπτυξη ανταγωνιστικών προς τον πελάτη δραστηριοτήτων Ο φορέας έχει αναπτύξει διαδικασία μέσω της οποίας γίνεται η διαχείριση της αμεροληψίας όλων των ενδιαφερόμενων μερών (Δ-09). δ) Εμπλέκεται με άλλο Φορέα και πελάτη του 26 από 31

27 ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΙΘΑΝΗ ΑΙΤΙΑ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΤΡΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΛΛΙΠΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ & ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΙΚΩΝ / ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ α) Ελλιπής κατάρτιση / εκπαίδευση προσωπικού β) Ελλιπής τεχνογνωσία σε θέματα ειδίκευσης γ) Απουσία σχετικών εγγράφων Ο φορέας έχει αναπτύξει διαδικασία μέσω της οποίας γίνεται η αξιολόγηση του προσωπικού και η εξουσιοδότηση του κάθε επιθεωρητή σε συγκεκριμένους κωδικούς δραστηριότητας (Δ- 03). Ο εκάστοτε επιθεωρητής έχει στην κατοχή του τα αντίστοιχα νομοθετικά / κανονιστικά έγγραφα σχετικά με τις δραστηριότητες που επιθεωρεί και συνοδεύεται από την παρουσία εμπειρογνώμονα όπου κριθεί απαραίτητο. α) Εσφαλμένη πληροφόρηση από πελάτη ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΕΣΦΑΛΜΕΝΗΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΕΣΦΑΛΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ / ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ β) Παραπλανητική πληροφόρηση από πελάτη γ) Λανθασμένος προ - υπολογισμός ανθρωποημερών επιθεώρησης δ) Λανθασμένος προ - υπολογισμός επιθεώρησης θέσεων εφαρμογής α) η χρήση του πιστοποιητικού για επιχειρηματικές δραστηριότητες/ μονάδες του οργανισμού οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στο συγκεκριμένο ΠΣΣΔΠ β) η παραπλανητική χρήση του πιστοποιητικού Ο φορέας έχει αναπτύξει διαδικασία μέσω της οποίας γίνεται ο υπολογισμός της κατάλληλης δειγματοληψίας (Δ- 16). Ο φορέας έχει αναπτύξει διαδικασία μέσω της οποίας γίνεται ο καθορισμός της σωστής χρήσης του πιστοποιητικού και των λογοτύπων (Δ-04) αλλά και οι ενέργειες για την αποκατάστασή της. 27 από 31

28 ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΙΘΑΝΗ ΑΙΤΙΑ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΤΡΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ γ) η χρήση / επικόλληση του λογοτύπου πάνω σε προϊόντα ή στην πρωτογενή συσκευασία τους ή σε εργαστηριακά τεστ, διακριβώσεις οργάνων και δοκιμές ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ & ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΣΤΟΧΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ δ) παραποίηση της μορφής του λογοτύπου α) ελλιπής / μερική ενημέρωση από τον πελάτη σχετικά με τα ΜΑΠ ή όποιες άλλες συνθήκες υγιεινής που απαιτούνται στην εγκατάσταση του β) Ελλιπής σήμανση κινδύνων σε χώρους επιθεώρησης με υψηλή επικινδυνότητα γ) Ο επιθεωρητής είναι ασυνόδευτος σε χώρους επιθεώρησης με υψηλή επικινδυνότητα α) Η μη εύρεση τεκμηρίων για την συμμόρφωση του ΣΔ ή μέρους αυτού ως προς τα κριτήρια επιθεώρησης β) Η μη εύρεση τεκμηρίων για την ικανότητα του ΣΔ να διασφαλίσει ότι ο πελάτης ικανοποιεί τις εφαρμοστέες νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις γ) Η μη εύρεση τεκμηρίων για την αποτελεσματικότητα του ΣΔ να διασφαλίσει ότι ο πελάτης μπορεί επαρκώς να αναμένει την ικανοποίηση των σκοπών της εταιρείας του Ο Φορέας ενημερώνεται από τον πελάτη μέσω του εντύπου Ε-15.1 για την ανάγκη χρήσης ΜΑΠ στο χώρο της επιθεώρησης και έχει καταρτίσει σχετική οδηγία (Ο-02.6) την οποία και έχει διανείμει σε όλους τους επιθεωρητές ΣΔΠ. Ο Φορέας έχει συντάξει έντυπο ελέγχου διεξαγωγής επιθεώρησης ΣΔΠ (Ε-15.7) προκειμένου να διευκολύνει τον καθορισμό και την επίτευξη των στόχων της επιθεώρησης. Επίσης σύμφωνα με την Δ-15 οι επιθεωρητές συλλέγουν όλες τις απαραίτητες τεκμηριωμένες πληροφορίες που απαιτούνται για την ικανοποίηση των στόχων της επιθεώρησης. 28 από 31

29 ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΙΘΑΝΗ ΑΙΤΙΑ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΤΡΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΑΡΑΝΟΗΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ α) ελλιπής πληροφόρηση του Φορέα από τον οργανισμό ή του οργανισμού από τον Φορέα β) ανεπαρκής αποσαφήνιση των υποχρεώσεων των ενδιαφερόμενων μερών γ) πλημμελής ανάλυση των ευρημάτων της επιθεώρησης στον επιθεωρούμενο Ο Φορέας έχει συντάξει έντυπα τα οποία συπογράφονται από τα ενδιαφερόμενα μέρη, στα οποία παρέχετε ολοκληρωμένη πληροφόρησης (Ε- 15.1, Ε-15.3, Ε , Ε-15.8). δ) οικονομικοί όροι ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΣΔΠ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ α) η πλημμελής κατανόηση του προτύπου το οποίο εφαρμόζεται β) μη τήρηση διαδικασιών γ) δεν τηρούνται οι επιτηρήσεις δ) ελλιπής τήρηση των εντύπων του ΣΔ Ο Φορέας έχει αναπτύξει διαδικασία (Δ-15) στην οποία αναλύονται οι αιτίες που οδηγούν στην ύπαρξη μη συμμορφώσεων, η καταγραφή τους σε ειδικό έντυπο (Ε- 15.9) καθώς και η διαδικασίες που ακολουθούνται αφού ολοκληρωθούν η άρση αυτών. 29 από 31

30 13. ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Ο παρών Γενικός Κανονισμός Πιστοποίησης μπορεί να υποστεί αλλαγές ή αναθεωρήσεις, μερικώς ή στο σύνολό του. Τυχόν σημαντικές αλλαγές ή αναθεωρήσεις γνωστοποιούνται στους οργανισμούς που έχει χορηγηθεί πιστοποιητικό: κατά την διάρκεια των προγραμματισμένων επιθεωρήσεων από τους Επιθεωρητές της KC HELLAS, με ή επιστολές, καθορίζοντας και τα χρονικά όρια προσαρμογής στις καινούργιες απαιτήσεις. Σε περιπτώσεις διαφωνίας με τις παραπάνω αναφερόμενες αλλαγές, ο οργανισμός μπορεί εγγράφως να ζητήσει την διακοπή της πιστοποίησης. 30 από 31

31 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Πιστοποιητικό Διαπίστευσης της KC HELLAS 31 από 31

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ:ΚΑΝ 01 ΑΡ. ΕΚΔΟΣΗΣ: 9 Σελίδα 1 από 19 ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ INTERNATIONAL QUALITY SERVICES ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ, ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 31, Τ.Κ. 54627 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΩΔΙΚΟΣ:ΚΑΝ 01 ΑΡ. ΕΚΔΟΣΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΒΙΡΓΙΝΙΟΣ Μηχανολόγος Μηχανικός Παραγωγής Στέλεχος Διεύθυνσης Διαπίστευσης Φορέων

ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΒΙΡΓΙΝΙΟΣ Μηχανολόγος Μηχανικός Παραγωγής Στέλεχος Διεύθυνσης Διαπίστευσης Φορέων ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΒΙΡΓΙΝΙΟΣ Μηχανολόγος Μηχανικός Παραγωγής Στέλεχος Διεύθυνσης Διαπίστευσης Φορέων Το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης A.E., με τον διακριτικό τίτλο E.ΣY.Δ., ιδρύθηκε με

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. Νοέμβριος 2007

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. Νοέμβριος 2007 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Νοέμβριος 2007 ΣΜΥΡΝΗΣ 13-15, 165 62 ΓΛΥΦΑΔΑ ΤΗΛ.: 213-2026200 FAX: 210-9615464 e-mail:info@ekevyl.gr σελ.2 από 22 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ «BIOCERT CYPRUS LTD» ΘΡΑΚΗΣ 6, ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 103, Τ.Κ.1055, ΛΥΚΑΒΗΤΟΣ, ΛΕΥΚΩΣΙΑ, Τ.Θ.29653,1722 E-MAIL: biocert@cytanet.com.cy / biocert_cyprus@cytanet.com.cy, ΤΗΛΕΦΩΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Μάρτιος 2015 ΣΜΥΡΝΗΣ 13-15, 165 62 ΓΛΥΦΑΔΑ ΤΗΛ.: 213-2026200 FAX: 210-9615464 e-mail:info@ekapty.gr www.ekapty.gr σελ.2 από

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ:G-KAN01 ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ: 2 η ΑΡ. ΕΚΔΟΣΗΣ: 1 Σελίδα 1 από 16 ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ:G-KAN01 ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ: 2 η ΑΡ. ΕΚΔΟΣΗΣ: 1 Σελίδα 2 από 16 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Εισαγωγή 3 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΟΣ: ΚΑΝ 06 ΑΡ. ΕΚ ΟΣΗΣ:

ΚΩ ΙΚΟΣ: ΚΑΝ 06 ΑΡ. ΕΚ ΟΣΗΣ: ΚΩ ΙΚΟΣ: ΚΑΝ 06 ΑΡ. ΕΚ ΟΣΗΣ: 2 Σελίδα 1 από 12 ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ISO 22000) ΙΕΘΝΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Ε.Π.Ε. ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ, ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A ΧΛΟΗΣ 89 & ΛΥΚΟΒΡΥΣΕΩΣ - 14452 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 210 6253927, 6252495 INTERNET SITE: www.eurocert.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ 1.0 ΣΚΟΠΟΣ Ο παρών Κανονισμός ορίζει τον τρόπο λειτουργίας της QMSCERT για τη χορήγηση Πιστοποιητικού Συστήματος Ελέγχου Παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία κοινοποίησης [Σύμφωνα με το Άρθρο R23 της Απόφασης (ΕΚ) με αριθμ. 768/2008/ΕΚ]

Διαδικασία κοινοποίησης [Σύμφωνα με το Άρθρο R23 της Απόφασης (ΕΚ) με αριθμ. 768/2008/ΕΚ] Aθήνα, 18-09-2012 Αριθμ. Πρωτ.:Φ2-1619 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Πλ.Κάνιγγος Ταχ. Κώδ.: 10181 Αθήνα ΚΟΙΝ: Γρ. κ. Υφυπουργού Πληροφ: Αθ. Δέσης Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ. Αίθουσα εκδηλώσεων ΤΕΕ Αθήνα, Τετάρτη 4 Απριλίου 2012

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ. Αίθουσα εκδηλώσεων ΤΕΕ Αθήνα, Τετάρτη 4 Απριλίου 2012 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΕΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ EEΕ-ΤΠΔΠ Θέμα εισήγησης: «ΤοΤο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΡΓΟ: ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΟ: ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Φάση Β Παραδοτέο Π4: Πρότυπος Οδηγός ΣΔΥΑΕ Π4.6: Γενικά για το Εγχειρίδιο ΣΔΥΑΕ Ανάδοχος:

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισµός Πιστοποίησης της DQS για τα Συστήµατα Διαχείρισης

Κανονισµός Πιστοποίησης της DQS για τα Συστήµατα Διαχείρισης Κανονισµός Πιστοποίησης της DQS για τα Συστήµατα Διαχείρισης 1. Υπηρεσίες Πιστοποίησης και Αξιολόγησης 1.1 Εφαρµογή Ο παρόν Κανονισµός Πιστοποίησης Συστηµάτων Διαχείρισης εφαρµόζεται από την DQS για όλες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Άρθρο 1 Αντικείμενο του Κανονισμού

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Άρθρο 1 Αντικείμενο του Κανονισμού ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Άρθρο 1 Αντικείμενο του Κανονισμού Ο παρών Κανονισμός Πιστοποίησης περιγράφει τις διαδικασίες αξιολόγησης και πιστοποίησης στο πλαίσιο της εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

INTERNATIONAL QUALITY SERVICES

INTERNATIONAL QUALITY SERVICES ΚΩ ΙΚΟΣ:ΚΑΝ 01 ΑΡ. ΕΚ ΟΣΗΣ: 8 Σελίδα 1 από 18 ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ INTERNATIONAL QUALITY SERVICES ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ, ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 31, Τ.Κ. 54627 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΩ ΙΚΟΣ:ΚΑΝ 01 ΑΡ. ΕΚ ΟΣΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1. Το Τεχνικό Επιμελητήριο στο οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισµός Πιστοποίησης της DQS για τα Συστήµατα ιαχείρισης

Κανονισµός Πιστοποίησης της DQS για τα Συστήµατα ιαχείρισης Κανονισµός Πιστοποίησης της DQS για τα Συστήµατα ιαχείρισης 1. Υπηρεσίες Πιστοποίησης και Αξιολόγησης 1.1 Εφαρµογή Ο παρόν Κανονισµός Πιστοποίησης Συστηµάτων ιαχείρισης εφαρµόζεται από την DQS για όλες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Παράρτηµα 1 Όροι και ορισµοί

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Παράρτηµα 1 Όροι και ορισµοί Στο παρόν παρουσιάζονται οι όροι και ορισµοί βάσει του ισχύοντος νοµοθετικού/ κανονιστικού πλαισίου και του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17024:2012. Αιτών Αµεροληψία Ανάκληση Ανασκόπηση Αντικειµενική απόδειξη

Διαβάστε περισσότερα

Το σύστημα ISO9000. Παρουσιάστηκε το 1987, αναθεωρήθηκε το 1994 και το 2000.

Το σύστημα ISO9000. Παρουσιάστηκε το 1987, αναθεωρήθηκε το 1994 και το 2000. Το σύστημα ISO9000 Παρουσιάστηκε το 1987, αναθεωρήθηκε το 1994 και το 2000. Με τις αλλαγές δόθηκε έμφαση στην εφαρμογή της πολιτικής της ποιότητας και σε πιο πλήρεις διορθωτικές ενέργειες. Σε όλο τον κόσμο,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. 1/9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1.1

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικές Επιθεωρήσεις

Εσωτερικές Επιθεωρήσεις ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΡ11.03 Σελ. 1 / 7 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ Αρ. Έκδοσης Ημερομηνία Περιγραφή Παράγραφοι 01 12.10.2009 Τελική Έκδοση Όλες 02 29.9.2014 Αλλαγή κωδικοποίησης και μορφοποίησης εγγράφων ΣΔΠ Προσθήκη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΤΑ FSSC. Άρθρο 1 Αντικείμενο του Κανονισμού

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΤΑ FSSC. Άρθρο 1 Αντικείμενο του Κανονισμού ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΤΑ FSSC Άρθρο 1 Αντικείμενο του Κανονισμού Ο παρών Κανονισμός Πιστοποίησης περιγράφει τις διαδικασίες αξιολόγησης και πιστοποίησης στο πλαίσιο της

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΕΓΧΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΕΓΧΩΝ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΕΓΧΩΝ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 1 από 6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 - Γενικές Πληροφορίες 1.1 Η Ταυτότητα της Εταιρείας 1.2 Αντικείμενο των Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

KANONIΣΜΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

KANONIΣΜΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΟΛΩΝΟΣ 102 & ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ, ΑΘΗΝΑ KANONIΣΜΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΕΚΔΟΣΗ 1 η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ: 04/02/2016

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηµατολόγιο Εσωτερικής Επιθεώρησης

Ερωτηµατολόγιο Εσωτερικής Επιθεώρησης Κωδικός: ΕΝ03-2 Έκδοση: 01 Σελ. 1 από 6 Ερωτηµατολόγιο Εσωτερικής Επιθεώρησης ιαδικασία / Οργανωτική Μονάδα: Επιθεωρητές: Ηµεροµηνία: Α/Α Επιθεώρησης: Α/Α 1. Έχει αναπτυχθεί, τεκµηριωθεί και εφαρµόζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Κωδικός Αριθμός: ΚΠΣΔΑΤ Ισχύει από: 31/05/2016 Αριθμός Έκδοσης: 4 Σελίδα: 1 από 74

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Κωδικός Αριθμός: ΚΠΣΔΑΤ Ισχύει από: 31/05/2016 Αριθμός Έκδοσης: 4 Σελίδα: 1 από 74 Αριθμός Έκδοσης: 4 Σελίδα: 1 από 74 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ISO 22000) Αριθμός Έκδοσης: 4 Σελίδα: 2 από 74 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ANTIKEIMENO... 5 2. ΟΡΟΙ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σε κάθε πλέον επαγγελµατική απασχόληση είναι επιβεβληµένη η εξειδίκευση προκειµένου να επιτυγχάνεται ο βέλτιστος βαθµός επίδοσης αλλά και ποιότητας

Σε κάθε πλέον επαγγελµατική απασχόληση είναι επιβεβληµένη η εξειδίκευση προκειµένου να επιτυγχάνεται ο βέλτιστος βαθµός επίδοσης αλλά και ποιότητας ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ TO ΙΑΒΑΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ υπό Ιωάννη Χρ.Μάτσα Mηχ/γου Μηχ/κού ΕΜΠ, MSc Q.M. Cranfield Un. Σε κάθε πλέον επαγγελµατική απασχόληση είναι επιβεβληµένη η εξειδίκευση προκειµένου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΑ) ΑΘΗΝΑ 07 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

ΠΡΟΤΥΠΑ) ΑΘΗΝΑ 07 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 765/2008 (ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ) ΑΘΗΝΑ 07 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ Κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ Ο παρών κανονισμός καθορίζει σαφείς κανόνες οργάνωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Σκοπός Oι παρούσες οδηγίες αφορούν τη διαδικασία προέγκρισης μεθοδολογίας ενδοομιλικής τιμολόγησης ( APA")

Διαβάστε περισσότερα

Αναστολή, Ανάκληση και Μείωση του Πεδίου Πιστοποίησης

Αναστολή, Ανάκληση και Μείωση του Πεδίου Πιστοποίησης 1.0 ΣΚΟΠΟΣ Ο καθορισμός της μεθόδου για την αναστολή, ανάκληση και μείωση του πεδίου πιστοποίησης ενός πελάτη. 2.0 ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Εφαρμόζεται σε όλους τους πελάτες πιστοποιημένους από την QMSCERT. 3.0

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε.

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε. ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε. ΧΛΟΗΣ 89 & ΛΥΚΟΒΡΥΣΕΩΣ - 144 52 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 210 6253927, 6252495 INTERNET SITE: www.eurocert.gr e-mail: eurocert@otenet.gr FAX: 210 6203018 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

GLOBALGAP (EUREPGAP)

GLOBALGAP (EUREPGAP) GLOBALGAP (EUREPGAP) Το Διεθνές Σχήμα Πιστοποίησης Κώδικας Ορθής Γεωργικής Πρακτικής GLOBALGAP, λειτουργεί ως αντικειμενικό εργαλείο αξιολόγησης του βαθμού συμμόρφωσης με τις σχετικές απαιτήσεις για όλες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2015

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2015 H ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Αργυρώ Ρεμούνδου ΕΣΥΠ / ΕΛΟΤ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2015 ΕΒΕΑ, 14 Οκτωβρίου 2015 Το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2015 Συστήματα περιβαλλοντικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙSO 9001 : 2008

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙSO 9001 : 2008 ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙSO 9001 : 2008 ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΟΦΕΛΗ Eνισχύει άμεσα την εμπιστοσύνη των πελατών στην εταιρεία Αναβαθμίζει το κύρος της επιχείρησης προς αρχές, δανειστές, επενδυτές Αποτελεί αναγνωρίσιμο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. 1. Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης. 2. Οι Απαιτήσεις για ιαπίστευση. 3. H ιαδικασία ιαπίστευσης. 4. Τα Τέλη ιαπίστευσης

ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. 1. Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης. 2. Οι Απαιτήσεις για ιαπίστευση. 3. H ιαδικασία ιαπίστευσης. 4. Τα Τέλη ιαπίστευσης ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 1. Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης 2. Οι Απαιτήσεις για ιαπίστευση 3. H ιαδικασία ιαπίστευσης 4. Τα Τέλη ιαπίστευσης 5. Κάλυψη Αστικής Ευθύνης ΕΣΥ ΕΝΗΜΕΡ/01/04/12-11-2014 1/7 ΕΣΥ ΕΝΗΜΕΡ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. 761/2001 (EMAS)

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. 761/2001 (EMAS) ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ 1. ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ISO/IEC GUIDE 66 2. ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΤΗΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17065:2012 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΩΜΑΤΙΩΝ ΣΕ ΑΣΤΕΡΙΑ ΚΑΙ ΚΛΕΙ ΙΑ ΕΣΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Ο Ειδικός Κανονισμός Λειτουργίας της υπηρεσίας χορήγησης αδειών του Τεχνικού Επιμελητηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτήσεις του ISO9001:2000

Απαιτήσεις του ISO9001:2000 Απαιτήσεις του ISO9001:2000 1. Αντικείμενο 2. Τυποποιητική παραπομπή 3. Όροι και ορισμοί 4. Σύστημα διαχείρισης ποιότητας 5. Ευθύνη της Διοίκησης 6. Διαχείριση πόρων 7. Υλοποίηση του προϊόντος 8. Μέτρηση,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΟΡΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΑΜΕΡΟΛΗΨΙΑΣ 3. ΣΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ELQA ΣΥΣΤΗΜΑTA ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO9001:2008

ΗΜΕΡΙΔΑ ELQA ΣΥΣΤΗΜΑTA ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO9001:2008 ΜΙΓΚΟΣ ΣΠΥΡΟΣ Μ.Sc Διασφάλιση Ποιότητας Επικεφαλής Επιθεωρητής Συστημάτων Διευθυντής Οργανισμού Πιστοποίησης Q-check ΣΥΣΤΗΜΑTA ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO9001:2008 ΠΟΙΟΤΗΤΑ Ορισμός 1. Ποιότητα είναι ο βαθμός

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Ποιότητας

Εγχειρίδιο Ποιότητας ΚΩΔΙΚΟΣ: ΕΓΧΠ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΚΔΟΤΗΣ: ΜΟΔΙΠ Εγχειρίδιο Ποιότητας Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 ΑΝΤΙΤΥΠΟ 1 ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ Περιεχόμενα 1. Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής... 3

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος του εγχειριδίου, των διεργασιών και των διαδικασιών της ποιότητας.

Έλεγχος του εγχειριδίου, των διεργασιών και των διαδικασιών της ποιότητας. ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Έλεγχος εγγράφων Κύριος σκοπός αυτής της διαδικασίας είναι να προσδιοριστούν οι αρμοδιότητες σύνταξης, ανασκόπησης, έγκρισης και διανομής όλων των εγγράφων και δεδομένων,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΣ/ΕΚΔΟΣΗ:Κ 05/2 ΣΕΛΙΔΑ 1 ΑΠΟ 19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ : Γενικός Διευθυντής ΗΜ/ΝΙΑ : 03/10/2014

ΚΩΔΙΚΟΣ/ΕΚΔΟΣΗ:Κ 05/2 ΣΕΛΙΔΑ 1 ΑΠΟ 19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ : Γενικός Διευθυντής ΗΜ/ΝΙΑ : 03/10/2014 ΚΩΔΙΚΟΣ/ΕΚΔΟΣΗ: ΣΕΛΙΔΑ 1 ΑΠΟ 19 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα 0. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 1. ΑΝΤΙKΕΙΜΕΝΟ 5 2. 3 ΔΙΑΔΙKΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ / ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΕΠ (ΣΣ/ΚΕΠ ΠΣ/ΚΕΠ) ΣΥΝΘΗΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

2017 ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΣΤΑΣΕΩΝ

2017 ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΣΤΑΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΣΤΑΣΕΩΝ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 10.1. Στόχοι και σκοποί της επί των συστάσεων 3 10.2. Αντικείμενο της... 3 10.3. Χρονική στιγμή της... 4 10.4. Μέθοδος

Διαβάστε περισσότερα

EQA HELLAS AE ΚΑΛΑΜΑ Π. 30, 152 33 ΧΑΛΑΝΔΡΙ, ΑΘΗΝΑ Τ: 210-6834012, 210-6800552, F: 210-6850985 url:www.eqa.gr, e mail: eqa@eqa.gr, info@eqa.

EQA HELLAS AE ΚΑΛΑΜΑ Π. 30, 152 33 ΧΑΛΑΝΔΡΙ, ΑΘΗΝΑ Τ: 210-6834012, 210-6800552, F: 210-6850985 url:www.eqa.gr, e mail: eqa@eqa.gr, info@eqa. 1. Σκοπός ΟΔΗΓΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ Η Οδηγία αυτή παρέχει το πλαίσιο άσκησης του δέοντος ελέγχου στους τρόπους και πρακτικές που ακολουθεί ο πιστοποιημένος πελάτης (οργανισμός-εταιρεία-επιχείρηση κλπ), σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ: ΚΑΝ 05 ΑΡ. ΕΚΔΟΣΗΣ: 13 Σελίδα 1 από 16 ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ AGROCERT AGRO 2-1, AGRO 2-2 ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Ε.Π.Ε. ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ, ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 4.4.2012 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της υπαριθμ.12450/ευσ 1905/απόφασης ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

OHSAS 18001:2007 / ΕΛΟΤ 1801:2008

OHSAS 18001:2007 / ΕΛΟΤ 1801:2008 OHSAS 18001:2007 / ΕΛΟΤ 1801:2008 Το OHSAS 18001 εκδόθηκε το 1999, αναθεωρήθηκε το 2007 και αποτελεί ένα από τα πιο αναγνωρισμένα πρότυπα διεθνώς για τα Συστήματα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Το πρότυπο ISO9001:2015 και οι εφαρμογές του

Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Το πρότυπο ISO9001:2015 και οι εφαρμογές του Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Το πρότυπο ISO9001:2015 και οι εφαρμογές του 4 η ενότητα Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας ΕΜΠ Απαιτήσεις του ISO9001:2015 1. Αντικείμενο 2. Τυποποιητική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ ΕΝ 45011

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ ΕΝ 45011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 10.7.2010 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 584/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 1ης Ιουλίου 2010 σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΟΙ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΟΙ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΣΥ /02/01/14-02-2012 1/13 ΕΣΥ Έκδοση: 02 Αναθεώρηση: 01 Ηµεροµηνία αρχικής έκδοσης: 15-02-1999 Ηµεροµηνία αναθεώρησης: 14-02-2012 Υπεύθυνος Σύνταξης: Υπεύθυνος ιαχείρισης της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Άρθρο 1 Αντικείμενο του Κανονισμού Ο παρών Κανονισμός Πιστοποίησης περιγράφει τις διαδικασίες αξιολόγησης και πιστοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε.

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΑΛΗΘΕΥΤΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΘΟ ΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ISO/IEC 17020 ΚΑΙ ΕΝ 45011 ΕΣΥ ΜΑΦ/01/04/13-01-2011

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... - 2 - 2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΤΥΠΟΥ... - 3 - 2.1 Γενικά χαρακτηριστικά του φορέα... - 3 -

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... - 2 - 2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΤΥΠΟΥ... - 3 - 2.1 Γενικά χαρακτηριστικά του φορέα... - 3 - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... - 2-2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΤΥΠΟΥ... - 3-2.1 Γενικά χαρακτηριστικά του φορέα... - 3-2.2 Εφαρμοζόμενες διαδικασίες... - 3-2.2.1 Προγραμματισμός έργων ενεργειών...

Διαβάστε περισσότερα

1. Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης A.E.

1. Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης A.E. Έντυπο Ενηµέρωσης ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 1. Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης A.E. 2. Οι Απαιτήσεις για ιαπίστευση 3. H ιαδικασία ιαπίστευσης 4. Τα Τέλη ιαπίστευσης 5. Κάλυψη Αστικής Ευθύνης 6. Οι Εκδόσεις ΕΣΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΙΜΟΙ ΧΑΛΥΒΕΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΡΑΒ ΟΙ, ΡΟΛΛΟΙ, ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Έκδοση/ Τροποποίηση : 02/00

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΟΙ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΟΙ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΣΥ /02/03/21-07-2015 1/13 ΕΣΥ Έκδοση: 02 Αναθεώρηση: 03 Ηµεροµηνία αρχικής έκδοσης: 15-02-1999 Ηµεροµηνία αναθεώρησης: 21-07-2015 Υπεύθυνος Σύνταξης: Ο Υπεύθυνος ιαχείρισης της

Διαβάστε περισσότερα

Προβαίνοντας σε άµεσες σχετικές διορθωτικές ενέργειες και επικοινωνώντας µε τον ενδιαφερόµενο για τη διευθέτηση του θέµατος.

Προβαίνοντας σε άµεσες σχετικές διορθωτικές ενέργειες και επικοινωνώντας µε τον ενδιαφερόµενο για τη διευθέτηση του θέµατος. ΣΕΛΙ Α 1 ΑΠΟ 5 1. Αντικείµενο, Πεδίο Εφαρµογής και Πολιτική του Φορέα Καθορισµός των µεθόδων που ακολουθούνται από τον GMCert για την αντιµετώπιση οποιασδήποτε έκφρασης παραπόνων, ενστάσεων και διαφορών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ (ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ) ΤΗΣ VOLTERRA

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ (ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ) ΤΗΣ VOLTERRA ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ (ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ) ΤΗΣ VOLTERRA Α. Γενικά Η VOLTERRA, ως Προμηθευτής Ηλεκτρικής Ενέργειας και έχοντας ως αντικειμενικό στόχο

Διαβάστε περισσότερα

TÜV AUSTRIA HELLAS. Η διαδικασία πιστοποίησης και η εμπειρία της TÜV AUSTRIA HELLAS x στο χώρο της παραγωγής καλλυντικών

TÜV AUSTRIA HELLAS. Η διαδικασία πιστοποίησης και η εμπειρία της TÜV AUSTRIA HELLAS x στο χώρο της παραγωγής καλλυντικών Η διαδικασία πιστοποίησης και η εμπειρία της TÜV AUSTRIA HELLAS στο χώρο της παραγωγής καλλυντικών Μαρία Αγαπητού Αθήνα, 12 Μαϊου 2015 Η ΠΥΡΑΜΙΔΑ ΤΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 2 Διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΙΑΡθΡΩΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΙΑΡθΡΩΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕYΡΩΣYΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΙΑΡθΡΩΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ Εισαγωγή H Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου ("Κεντρική Τράπεζα") στο πλαίσιο της ευρύτερης ευθύνης της έναντι του αυξημένου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΣ Π Ε.01

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΣ Π Ε.01 ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΣ Π Ε.01 Έκδοση/ Τροποποίηση : 05/02 Τροποποιήθηκε από/ Υπογραφή : Α. Ρεµούνδου Ηµεροµηνία τροποποίησης:

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4280, 13/4/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4280, 13/4/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 156(Ι) του 2002 10(Ι) του 2010. του άρθρου 1 του

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 1 από 20 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1 - Γενικές Πληροφορίες 1.0 Η Ταυτότητα του Φορέα 1.1 Αντικείμενο του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Μη εδώδιμα φυτικά προϊόντα 1 από 18 Περιεχόμενα Εισαγωγή...3 Νομιμότητα της επιχείρησης...3 Διοίκηση και Οργάνωση...4 Πιστοποιήσεις...5 Επάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ TÜV AUSTRIA HELLAS

Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ TÜV AUSTRIA HELLAS Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ TÜV AUSTRIA HELLAS µεταξύ της µονοπρόσωπης εταιρείας περιορισµένης ευθύνης µε την επωνυµία «TÜV AUSTRIA ΕΛΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ISO. Διαχείριση της Ποιότητας των Υπηρεσιών Φύλαξης

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ISO. Διαχείριση της Ποιότητας των Υπηρεσιών Φύλαξης C H A M P I O N Α Ν Α Τ Ο Λ Η ΑΕ Π Α Ρ Ο Χ Η Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ω Ν Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Τ Η Τ Α Σ Ε Μ Π Ο Ρ Ι Α Π Α Ν Τ Ο Σ Ε Ι Δ Ο Υ Σ ΑΓ. ΕΛΕΟΥΣΗΣ 2, ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ Τ.Κ. 12351 ΤΗΛ:2105451114 FAX:2105624401

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΟΡΙΣΜΟΙ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ - ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΚΑΙ ΟΜΑ ΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Περιεχόµενα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΟΡΙΣΜΟΙ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ - ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΚΑΙ ΟΜΑ ΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 21.06.2006/3 η Έκδοση Kωδικός Eγγράφου: ΒΓΟΕ-R-01/3 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Κανονισµός(ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συµβουλίου Για τη βιολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Εισηγήτρια: Γκαβέλα Σταματία Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Εισηγήτρια: Γκαβέλα Σταματία Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΕΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΕΕ ΤΠΔΠ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Θέμα εισήγησης: «ΕΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Ευθύμιος Γαλανός, PhD

Ευθύμιος Γαλανός, PhD Αξιολόγηση και Πιστοποίηση της Ποιότητας Υπηρεσιών Φροντιστηρίων Μέσης Εκπαίδευσης Τεχνική Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1433:2008 Ευθύμιος Γαλανός, PhD Διευθύνων Σύμβουλος ΕΛΟΤ 1 Πρότυπα υπηρεσιών και ΕΛΟΤ Στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ, ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΤΗΝ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π.

Διαβάστε περισσότερα

Η νέα Έκδοση του Προτύπου BRC

Η νέα Έκδοση του Προτύπου BRC *ισχύει από 01.01.2012 ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ BRC Το πρότυπο BRC παρουσιάστηκε αρχικά το 1998. Από τότε αναθεωρείται σε τακτικά διαστήματα, ώστε να αντανακλά τα πιο πρόσφατα δεδομένα στην Ασφάλεια Τροφίμων. Super

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ, ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ, ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ, ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ ΕΣΥ ΠΡΟΠΑΡΑΜ/02/00/26-2-2015 1/7 ΕΣΥ ΠΡΟΠΑΡΑΜ Έκδοση: 02 Αναθεώρηση: 00 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 19-02-2002 Ηµεροµηνία Αναθεώρησης: 26-02-2015 Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές. για την εξέταση. αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές. επιχειρήσεις

Κατευθυντήριες γραμμές. για την εξέταση. αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές. επιχειρήσεις EIOPA-BoS-12/069 EL Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις 1/8 1. Κατευθυντήριες γραμμές Εισαγωγή 1. Σύμφωνα με το άρθρο 16 του κανονισμού EIOPA (European Insurance

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ TÜV HELLAS (TÜV NORD) AE

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ TÜV HELLAS (TÜV NORD) AE 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Γενικά Η TÜV HELLAS A.E. στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της για Πιστοποίηση Συστημάτων Διαχείρισης προσφέρει - μέσω της Διεύθυνσης Πιστοποίησης - σε ενδιαφερόμενους Οργανισμούς (πελάτες)

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εκπαίδευσης. Εργαζομένων Σε Ύψος

Οδηγός Εκπαίδευσης. Εργαζομένων Σε Ύψος Οδηγός Εκπαίδευσης Εργαζομένων Σε Ύψος Συντάκτης: Ι. Πετρομιανός www.hmga.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ...1 2. ΠΗΓΕΣ...3 3. ΟΡΙΣΜΟΙ 3 4. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ...4 5. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΣΠΔ Ε.01

ΕΛΟΤ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΣΠΔ Ε.01 ΑΠΣΠΔ Ε.01 ΔΙΠ/ΕΛΟΤ ΕΛΟΤ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΣΠΔ Ε.01 Έκδοση/ Τροποποίηση : 05/01 Επανεκδόθηκε από/ Υπογραφή

Διαβάστε περισσότερα

7Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 0. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 1. ΑΝΤΙKΕΙΜΕΝΟ 5

7Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 0. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 1. ΑΝΤΙKΕΙΜΕΝΟ 5 ΣΕΛΙ Α 1 ΑΠΟ 28 7Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα 0. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 1. ΑΝΤΙKΕΙΜΕΝΟ 5 2. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΠΣΣ ΑΤ) 3 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΑΤΗΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Προϊόντα Αλιείας και Ιχθυοκαλλιέργειας 1 από 16 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή Η παρούσα προδιαγραφή συντάχθηκε με σκοπό τον καθορισμό των συγκεκριμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A ΧΛΟΗΣ 89 & ΛΥΚΟΒΡΥΣΕΩΣ - 144 52, ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: +30 210 6253927, +30 210 6252495 WEBSITE: www.eurocert.gr

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας

Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας Παράπονα & Έρευνα Ικανοποίησης Πελάτη σ.1.5 1.0 ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της Διαδικασίας αυτής είναι: Ο καθορισμός της μεθόδου αντιμετώπισης και διαχείρισης των παραπόνων των πελατών

Διαβάστε περισσότερα

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4318, 2.3.2012 Ν. 10(Ι)/2012 10(I)/2012 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΟΣ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ Έκδοση/ Τροποποίηση: 01/00 Συντάχθηκε από / Υπογραφή: Ν. Σηφάκης Ηµεροµηνία σύνταξης: 2008/07/29 Αξιολογήθηκε από / Υπογραφή: Α. Ρεµούνδου Ηµεροµηνία αξιολόγησης: 2008/07/30

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Προϊόντα Αρτοποιείας - Ζαχαροπλαστικής 1 από 18 Περιεχόμενα Εισαγωγή...3 Νομιμότητα της επιχείρησης...3 Διοίκηση και Οργάνωση...4 Πιστοποιήσεις...5

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Κανονισμός (ΕΚ) 834/2007

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Κανονισμός (ΕΚ) 834/2007 ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Κανονισμός (ΕΚ) 834/2007 Έκδοση 20ή 01 Μαρτίου 2015 Σύνταξη: Γ. Π. Βλαχόγιαννης Γραφείο Διαχείρισης της Ποιότητας Έγκριση: Δ. Δημητριάδης Γενικός

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more Οι παρακάτω όροι διέπουν τη λειτουργία του προγράμματος go4more (εφεξής καλούμενο το «Πρόγραμμα») που δημιούργησε η Εθνική Τράπεζα (εφεξής καλούμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9000 και 9001

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9000 και 9001 Εκδήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα Προτύπων «Νέες εκδόσεις προτύπων διαχείρισης ποιότητας και περιβάλλοντος» Νέες εκδόσεις προτύπων για διαχείριση της ποιότητας ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9000 και 9001 Τετάρτη 14 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 1. Πεδίο Εφαρμογής ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ Η Διαδικασία αυτή καθορίζει την μέθοδο που ακολουθείται από τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ για την απονομή του Ελληνικού Σήματος

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: 17784

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: 17784 Ν.Π.Δ.Δ. Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ταχ. Δ/νση: Κηφισίας 14 & Ιατρίδου Ταχ. Κώδικας: 1156 Πληρ. : Β. Γκατζιός Α. Βαραγγούλη Α. Βακαλόπουλος Τηλ. : 10 6971543 Φαξ : 10 697169 e-mail : @efet. Αθήνα, 11-1-009

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΟΥ. Εφαρμόζεται για όλα τα συγχρηματοδοτούμενα έργα του ΕΛΚΕ ΤΕΙ-Χ, ανεξαρτήτως του φορέα χρηματοδότησης.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΟΥ. Εφαρμόζεται για όλα τα συγχρηματοδοτούμενα έργα του ΕΛΚΕ ΤΕΙ-Χ, ανεξαρτήτως του φορέα χρηματοδότησης. Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 7 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η επιβεβαίωση της ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που απορρέουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ. Κατευθυντήριες Γραμμές

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ. Κατευθυντήριες Γραμμές ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Κατευθυντήριες Γραμμές eco-commerce 1.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ eco-commerce Το eco-commerce αναπτύχθηκε από την Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου

Διαβάστε περισσότερα

Ι.Ε.Β.Π. Α.Ε.-ISO Κ 05/

Ι.Ε.Β.Π. Α.Ε.-ISO Κ 05/ ΚΩ ΙΚΟΣ/ΕΚ ΟΣΗ: Κ 05/04 ΣΕΛΙ Α 1 ΑΠΟ 24 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα 0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 1 ΑΝΤΙKΕΙΜΕΝΟ 3 2 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΠΣΣ ΑΤ) 3 ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΣ ΥΑΕ Ε.

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΣ ΥΑΕ Ε. ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΣ ΥΑΕ Ε.01 Έκδοση/ Τροποποίηση : 02/01 Τροποποιήθηκε από/ Υπογραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17024 ΕΓ-06 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17024 ΕΓ-06 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΛΟΤ EN ISO 9001/2008 ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17024 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2013 ΣΕΛΙ Α 2 ΑΠΟ 15 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ Α: ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ Β: ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΞΕΤΑΣΗΣ Β.1 Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Το παρόν αποτελεί ιδιοκτησία της EUROCHECK Ε.Π.Ε. και απαγορεύεται η κυκλοφορία, η αναπαραγωγή με οποιονδήποτε τρόπο εν όλο ή εν μέρει, δίχως την προηγούμενη γραπτή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΑΣΥΠ ΔΕΗ) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΤΙΡΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ - Ενημέρωση για το σχετικό Νομοθετικό Πλαίσιο - Ενημέρωση για τη δομή και το περιεχόμενο του Σχεδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΠ Ε.01

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΠ Ε.01 ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΠ Ε.01 Έκδοση/ Τροποποίηση : 03/01 Τροποποιήθηκε από/ Υπογραφή : Ξ. Παπαϊωάννου / Α. Ρεµούνδου Ηµεροµηνία Τροποποίησης: 2009-09-27

Διαβάστε περισσότερα