ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ"

Transcript

1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Άρθρο 1 Αντικείμενο του Κανονισμού Ο παρών Κανονισμός Πιστοποίησης περιγράφει τις διαδικασίες αξιολόγησης και πιστοποίησης στο πλαίσιο της εφαρμογής Ευρωπαϊκών και Εθνικών προτύπων καθώς και της κείμενης Eυρωπαϊκής και Εθνικής νομοθεσίας (ΚΥΑ / ) για την πιστοποίηση Συστημάτων Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Αγροτικού Περιβάλλοντος σύμφωνα με τα πρότυπα Agr 2.1, Agr 2.2 και την κατευθυντήρια οδηγία (έκδοση 02/ ) για την εφαρμογή των παραπάνω προτύπων, τις υποχρεώσεις της a Cert Α.Ε., καθώς και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συμβαλλομένων με αυτήν επιχειρήσεων. Άρθρο 2 Ο Φορέας Ελέγχου και Πιστοποίησης a Cert A.E. 1. Ο Φορέας Ελέγχου και Πιστοποίησης a Cert Α.Ε. (στο εξής καλούμενος a Cert ή απλώς Φορέας) ιδρύθηκε το 2005 με τη νομική μορφή της Ανώνυμης Εταιρίας και έχει έδρα την Θεσσαλονίκη. Η a Cert δραστηριοποιείται στον Έλεγχο και Πιστοποίηση Προϊόντων καθώς και στην Πιστοποίηση Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας. 2. Στόχοι της a Cert: Διατήρηση εμπιστευτικότητας, αντικειμενικότητας και αμεροληψίας Ικανοποίηση πελατών Παροχή υπηρεσιών υψηλού κύρους Ανάπτυξη ανθρώπινων πόρων Συνεχής βελτίωση Κοινωνική ευθύνη 3. Αρχές Λειτουργίας της a Cert: α. Εμπιστευτικότητα-Εχεμύθεια Η a Cert αναλαμβάνει την ευθύνη να τηρεί τις πληροφορίες που συγκεντρώνει για τις επιχειρήσεις, μέσω της διαδικασίας ελέγχου και πιστοποίησης, απόρρητες. Ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ της a Cert και τρίτου μέρους γίνεται κατόπιν γραπτής συγκατάθεσης της επιχείρησης. Σε περίπτωση ενημέρωσης της εποπτεύουσας και ελέγχουσας αρχής βάσει της κείμενης νομοθεσίας, η επιχείρηση λαμβάνει γνώση για τις πληροφορίες που παρέχονται. β. Αμεροληψία-Αντικειμενικότητα Η a Cert δεν εμπλέκεται στο σχεδιασμό και στην προώθηση συστημάτων του τύπου που πιστοποιεί. Ο Οργανισμός Πιστοποίησης a Cert και οι συγγενικοί με αυτόν φορείς δεν παρέχουν ICS-AGRO2-D1.9/12/ σ.1.11

2 κανενός είδους γενικές ή εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες, μεμονωμένα ή σε συνδυασμό με άλλες υπηρεσίες ή στο πλαίσιο άλλων υπηρεσιών σε κανενός είδους φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Το προσωπικό και οι εξωτερικοί συνεργάτες της a Cert, είναι ελεύθεροι από κάθε εμπορική, οικονομική και άλλου είδους πίεση που θα μπορούσε να επηρεάσει την κρίση τους. Η a Cert παρέχει στις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις πληροφορίες σχετικές με την ερμηνεία των απαιτήσεων της πιστοποίησης. Η συνολική λειτουργία και το περιεχόμενο του συστήματος πιστοποίησης της a Cert ελέγχεται από την εποπτεύουσα/ελέγχουσα αρχή. Στο πλαίσιο του εσωτερικού ελέγχου ελέγχονται από την Επιτροπή Ελέγχου Ανεξαρτησίας (Ε.Ε.Α.) η οποία αποτελεί συλλογικό όργανο το οποίο συγκροτείται κατόπιν πρόσκλησης της a Cert προς όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, λειτουργεί ως ανεξάρτητο όργανο εσωτερικού ελέγχου και συνεδριάζει μια (1) φορά τον χρόνο, σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας της. Η σύνθεσή της είναι τέτοια ώστε να μην κυριαρχεί κανένα ατομικό συμφέρον, ενώ ταυτόχρονα καθίσταται δυνατή η συμμετοχή όλων των σημαντικά ενδιαφερόμενων μερών. Πέραν του ελεγκτικού της έργου, η Ε.Ε.Α. συνεισφέρει στη δημιουργία πολιτικής και αρχών όσον αφορά στο περιεχόμενο και τη λειτουργία του συστήματος πιστοποίησης. Η a Cert δηλώνει κατηγορηματικά ότι έργο του είναι η διεξαγωγή αμερόληπτης, ανεξάρτητης και αντικειμενικής πιστοποίησης. Οι δραστηριότητες συγγενικών του φορέων, δεν την δεσμεύουν καθ' οποιονδήποτε τρόπο και δεν επηρεάζουν με οποιονδήποτε τρόπο την αντικειμενικότητά της, την αμεροληψία της και την ορθοκρισία της και επομένως την ορθότητα και την εγκυρότητα των αποτελεσμάτων της διαδικασίας πιστοποίησης και δεν κάνουν με οποιονδήποτε τρόπο και για κανένα λόγο πιο απλή, ευκολότερη ή φθηνότερη τη διεργασία της πιστοποίησης. γ. Διαφάνεια Οι διαδικασίες τις οποίες η a Cert εφαρμόζει, εξασφαλίζουν τη διαφάνεια, μέσα από σειρά δημοσιεύσεων στις οποίες έχουν ελεύθερη πρόσβαση όλοι οι ενδιαφερόμενοι. Οι δημοσιεύσεις περιλαμβάνουν, εκτός των άλλων, τον παρόντα Κανονισμό Πιστοποίησης και το Μητρώο Πιστοποιημένων Επιχειρήσεων. Επιπλέον, τα δημοσιευμένα έγγραφα και όσες πληροφορίες απαιτούνται υποβάλλονται στις αρμόδιες αρχές, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η εκπλήρωση των υποχρεώσεων της a Cert, έναντι της κείμενης νομοθεσίας. Άρθρο 3 Επιθεώρηση, Πιστοποίηση και Επιτήρηση Πιστοποίησης Δικαίωμα Αίτησης Πιστοποίησης έχουν, α) όλες οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις που είναι Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις δηλαδή είναι, «μονάδες, εταιρίες, κοινοπραξίες, συνεταιρισμοί, οργανισμοί, ή μέρη αυτών ή συνδυασμός αυτών, δημόσιοι ή ιδιωτικοί, που έχουν τη δική τους λειτουργία και διοίκηση, με σκοπό την παραγωγή γεωργικών προϊόντων». Οι παραπάνω επιχειρήσεις έχουν νομική υπόσταση, δηλαδή διαθέτουν ΑΦΜ και στην περίπτωση νομικού προσώπου διαθέτουν και καταστατικό. Για να είναι εφικτή η πλήρης εξέταση του παραπάνω στοιχείου είναι δυνατό να ζητηθούν από την επιχείρηση επιπλέον στοιχεία, όπως καταστατικό και τροποποιήσεις αυτού, συμβάσεις με τους ενταγμένους παραγωγούς, κλπ. Στην περίπτωση που η επιχείρηση δεν είναι Γεωργική Εκμετάλλευση σύμφωνα με τον παραπάνω ορισμό, απορρίπτεται η αίτησή της για πιστοποίηση σύμφωνα με τα πρότυπα Agr 2.1 & Agr 2.2. σ.2.11

3 β) όλες οι ενδιαφερόμενες Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις που εφαρμόζουν Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Αγροτικού Περιβάλλοντος σύμφωνα με τα πρότυπα Agr 2.1, Agr 2.2, την κατευθυντήρια οδηγία (έκδοση 02/ ) για την εφαρμογή των παραπάνω προτύπων και την ΚΥΑ / για μία τουλάχιστον πλήρη και ενιαία καλλιεργητική περίοδο. Ως καλλιεργητική περίοδο περίοδος ορίζεται ο χρόνος που μεσολαβεί μεταξύ δύο συγκομιδών στις ετήσιες, δενδρώδεις καλλιέργειες ή άμπελο. Σε περίπτωση καλλιεργειών που ολοκληρώνονται σε χρόνο μικρότερο του έτους, τότε πρέπει να εφαρμόζεται το Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης και να τηρούνται αντίστοιχα αρχεία για τουλάχιστον τρεις μήνες. Οι γεωργικές εκμεταλλεύσεις πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι παραγωγοί που είναι ενταγμένοι στο Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης εφαρμόζουν τις απαιτήσεις των προτύπων Agr 2.1 και Agr 2.2 στο σύνολο των αγροτεμαχίων τους, για τις καλλιέργειες του πεδίου πιστοποίησης. Είσοδος νέου παραγωγού ή ένταξη νέων αγροτεμαχίων στο σύστημα πρέπει να πραγματοποιείται στην αρχή της εκάστοτε καλλιεργητικής περιόδου. Οι γεωργικές εκμεταλλεύσεις πρέπει να διαθέτουν Επιβλέποντα Γεωπόνο ο οποίος να είναι κάτοχος πτυχίου ΠΕ Γεωπόνου και να αποδεικνύει 20 ώρες συμμετοχή σε εκπαιδευτικά σεμινάρια στα πρότυπα Agr 2.1 και Agr 2.2 καθώς και διετή τουλάχιστον εμπειρία. γ) Για να πραγματοποιηθεί επιθεώρηση πιστοποίησης από τον Οργανισμό στις εγκαταστάσεις της Επιχείρησης: Απαιτείται να έχει πραγματοποιηθεί πλήρης εσωτερική επιθεώρηση του τεκμηριωμένου συστήματος σε όλες τις διαδικασίες και τα σχέδια διαχείρισης του Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης. Απαιτείται η διεξαγωγή τουλάχιστον μίας διοικητικής ανασκόπησης η οποία να καταδεικνύει τη συνεχή καταλληλότητα, αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα του Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης. Ο ενδιαφερόμενος παραλαμβάνει από τον Φορέα, ή μέσω της ιστοσελίδας του Φορέα ( ενημερωτικό υλικό το οποίο περιλαμβάνει: α) την Αίτηση β) Πληροφοριακό υλικό Στην περίπτωση που πιστοποιημένη Γεωργική Εκμετάλλευση επιθυμεί να προβεί στην τροποποίηση: του πεδίου εφαρμογής της πιστοποίησης (π.χ. είδη, έκταση καλλιεργειών) του αριθμού των εγγεγραμμένων παραγωγών των αγορών που διαθέτει τα προϊόντα της τότε υποβάλει έγκαιρα, έτσι ώστε να δίδεται η δυνατότητα πραγματοποίησης επιθεώρησης νέα αίτηση με τα τροποποιημένα στοιχεία. Η Πιστοποίηση περιλαμβάνει: σ.3.11

4 ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ (ΦΑΣΗ Ι) ΟΧΙ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ; ΝΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ (ΦΑΣΗ ΙΙ) ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ & ΣΗΜΑΤΩΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ; ΟΧΙ ΕΠΙΒΟΛΗ ΚΥΡΩΣΕΩΝ ΝΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΥΡΩΣΕΙΣ; ΟΧΙ ΝΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΑΙ ΔΙΚΑΙΩΣΗ ΠΡΟΣΦΕΥΓΟΝΤΑ; ΟΧΙ ΝΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΕΩΝ σ.4.11

5 1. Προ-επιθεώρηση (Φάση Ι). Με την προ-επιθεώρηση ελέγχεται η ετοιμότητα της οργάνωσης για την αξιολόγηση και μπορεί να θεωρηθεί μια "περιορισμένη" αξιολόγηση όταν η πλήρης κάλυψη δεν μπορεί να εξασφαλισθεί. Η Επιχείρηση έχει την ευκαιρία να λάβει μια ανεξάρτητη άποψη της ετοιμότητάς της γιατί την επιθεώρηση και να εξοικειώνεται με την πιστοποίηση. Επειδή η προ-επιθεώρηση είναι περιορισμένης διάρκειας, ο Επιχείρηση πρέπει να συνειδητοποιήσει ότι όλες οι πιθανές πηγές προβλημάτων δεν μπορούν να προσδιοριστούν. Ο Οργανισμός πρέπει να είναι βέβαιος ότι η τεκμηρίωση της Επιχείρησης καλύπτει τις απαιτήσεις που περιλαμβάνονται στα εφαρμόσιμα πρότυπα. Στην περίπτωση μιας μικρής επιχείρησης, η προεπιθεώρηση θα λάβει την μορφή μιας ανασκόπησης στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης ή του Οργανισμού. Η ανασκόπηση του συστήματος θα περιλαμβάνει την εξέταση των κύριων εγγράφων του Συστήματος της Επιχείρησης (εγχειρίδιο, διαγράμματα διεργασιών, διαδικασίες, κλπ.) και θα ολοκληρωθεί με την γραπτή αναφορά του επιθεωρητή που θα περιλαμβάνει τα αποτελέσματα και τις παρατηρήσεις ή τυχών μη συμμορφώσεις που θα έχουν προσδιοριστεί. Για τις υπόλοιπες επιχειρήσεις, πάντα η ανασκόπηση εγγράφων θα πραγματοποιηθεί επιτόπια στην έδρα της Επιχείρησης. Αυτό επιτρέπει στον επιθεωρητή να προσδιορίσει τους ανθρώπους, τα τμήματα, και τις σχετικές διαδικασίες, και επίσης να συζητήσει τον προγραμματισμό της επιθεώρησης (Φάση ΙΙ). Στην περίπτωση που κατά τη διάρκεια της προ-επιθεώρησης διαπιστωθεί από την ομάδα επιθεώρησης ότι η επιχείρηση δεν είναι Γεωργική Εκμετάλλευση δηλαδή δεν είναι, «μονάδα, εταιρία, κοινοπραξία, συνεταιρισμός, οργανισμός, ή μέρη αυτών ή συνδυασμός αυτών, δημόσιος ή ιδιωτικός, που έχει τη δική του λειτουργία και διοίκηση, με σκοπό την παραγωγή γεωργικών προϊόντων», δε συνεχίζεται η προ-επιθεώρηση, ενημερώνεται η επιχείρηση για το λόγω της διακοπής και υποβάλλεται σχετική αναφορά από την ομάδα επιθεώρησης στην οποία αιτιολογείται η απόφαση της διακοπής της διαδικασίας πιστοποίησης. 2. Επιθεώρηση (Φάση ΙΙ). Ο σκοπός της επιθεώρησης είναι να συλλεχθούν αντικειμενικά στοιχεία ότι το σύστημα διαχείρισης συμμορφώνεται με τα σχετικά πρότυπα και ότι έχει εφαρμοστεί πλήρως μέσα στην επιχείρηση. Ένα σχέδιο επιθεώρησης συμφωνείται με τον Επιχείρηση πριν από την επιθεώρηση. Ο Οργανισμός διενεργεί επιθεώρηση αξιολόγησης στη γεωργική εκμετάλλευση σε διάφορα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας και οπωσδήποτε κατά το στάδιο της συγκομιδής κάθε καλλιέργειας που περιλαμβάνεται στο Πεδίο Πιστοποίησης του Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης της γεωργικής εκμετάλλευσης. Κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης ο επιθεωρητής είναι υποχρεωμένος να ακολουθήσει συγκεκριμένη σειρά ενεργειών για να καταδείξει τη συμμόρφωση ή τη μη συμμόρφωση του εξεταζόμενου συστήματος ως προς τις απαιτήσεις των προτύπων Agr 2.1 και Agr 2.2, καθώς και της κατευθυντήριας οδηγίας έκδοση 02/ Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της επιθεώρησης ελέγχεται κατ ελάχιστον, η τετραγωνική ρίζα των ενταγμένων στο σύστημα παραγωγών της επιχείρησης, για κάθε καλλιέργεια του πεδίου πιστοποίησης (εξαιρούνται οι καλλιέργειες του είδους π.χ. ροδάκινα, νεκταρίνια). Ο παραπάνω έλεγχος περιλαμβάνει κατ ελάχιστον, έλεγχο τήρησης αρχείων παραγωγού, καταγραφών στα ημερολόγια αγρού, προσωπική συνέντευξη με τους παραγωγούς καθώς και επιτόπιο έλεγχο στα αγροτεμάχια του 30% του ανωτέρου δείγματος των παραγωγών και όχι σε αγροτεμάχια σ.5.11

6 λιγότερων από τρεις παραγωγούς. Ο μέγιστος αριθμός των παραγωγών που επιλέγονται για έλεγχο αγροτεμαχίων κατά ημέρα δεν ξεπερνάει τους πέντε. Για την επιλογή του δείγματος των αγροτεμαχίων λαμβάνονται υπόψη κριτήρια όπως το μέγεθος των αγροτεμαχίων, το είδος της καλλιέργειας, οι γειτνιάζουσες καλλιέργειες, καθώς και αγροτεμάχια σε προστατευόμενες περιοχές. Στις επιθεωρήσεις περιλαμβάνεται και ο έλεγχος μονάδων ή εγκαταστάσεων που εμπλέκονται στη συσκευασία/τυποποίηση των προϊόντων. Ειδικά στην περίπτωση των καλλιεργειών ροδακινιάς, ελιάς και βαμβακιού η επιθεώρηση γίνεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις των ειδικών προτύπων (εξειδίκευση του προτύπου AGRO 2) AGRO 2.2/1, AGRO 2.2/2 και AGRO 2.2/3. Κατά τη διάρκεια της επιθεώρησης, λαμβάνονται δείγματα προς αποστολή και ανάλυση από κάθε πιστοποιημένη Γεωργική Εκμετάλλευση, σε ποσοστό τουλάχιστον 20% επί του αριθμού αναλύσεων που υποχρεούται να πραγματοποιεί η γεωργική εκμετάλλευση, σε σχέση με τις προβλέψεις του επιβλέποντος όπως αποτυπώνονται στο Σχέδιο Διαχείρισης Φυτοπροστασίας. Επιπρόσθετα, ο Φορέας Πιστοποίησης πραγματοποιεί δειγματοληψίες για ανάλυση βάση τεκμηριωμένης ανάλυσης επικινδυνότητας, επιπλέον των αναλύσεων που πραγματοποιεί η ίδια η Γεωργική Εκμετάλλευση, με ευθύνη και δαπάνες του. Ο επικεφαλής επιθεωρητής συντάσσει γραπτή έκθεση και οποιεσδήποτε παρατηρήσεις ή μη συμμορφώσεις αναγνωρίζονται. Η διορθωτικές ενέργειες για να αρθούν οι μη συμμορφώσεις θα συζητηθούν κατά την καταληκτική συνεδρίαση της επιθεώρησης και θα συμφωνηθούν τα χρονοδιαγράμματα για την ολοκλήρωση τους. Με την ολοκλήρωση των διορθωτικών ενεργειών εκδίδεται πιστοποιητικό συμμόρφωσης με διάρκεια ισχύος τρία έτη. 3. Επιθεωρήσεις Επιτήρησης. Οι έλεγχοι επιτήρησης απαιτούνται για να εξασφαλίσουν ότι το Σύστημα Ποιότητας συνεχίζει να εφαρμόζεται και είναι αποτελεσματικό. Ένα χαρακτηριστικό πρόγραμμα επιτήρησης αποτελείται από τουλάχιστον τρεις επισκέψεις κατά τη διάρκεια μιας περιόδου τριών ετών, κατ ελάχιστον μία φορά ανά έτος. Ανάλογα με την πολυπλοκότητά της επιχείρησης, τα ευρήματα των προηγούμενων επιθεωρήσεων του Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης και την απαιτούμενη παρακολούθηση της εφαρμογής του, είναι δυνατό να απαιτήσουν συχνότερες επισκέψεις επιτήρησης. Η τελική επίσκεψη επιτήρησης στην περίοδο τριών ετών θεωρείται ως επιθεώρηση επαναπιστοποίησης. Αυτό μπορεί να λάβει τη μορφή μιας εκτεταμένης επίσκεψης προκειμένου να παρασχεθεί ο απαιτούμενος χρόνος στον επιθεωρητή για να ελέγξει πλήρως το Σύστημα Διοίκησης. Μετά από την επιτυχή επαναξιολόγηση το πιστοποιητικό εκδίδεται για περαιτέρω τρία έτη. Η επιθεώρηση επαναπιστοποίησης πραγματοποιείται πριν τη λήξη του πιστοποιητικού. Κατ ελάχιστο στο 10% των επιχειρήσεων που πιστοποιεί με απόφαση του Διευθυντή Πιστοποίησης όπως επίσης και κατόπιν υπόνοιας ή παραπόνου ή καταγγελίας η a Cert διενεργεί έκτακτους ελέγχους για να διαπιστωθεί η συμμόρφωση με τις προβλεπόμενες απαιτήσεις και τα σχετιζόμενα πρότυπα ή για να διαπιστωθεί η συμμόρφωση με το σύστημα πιστοποίησης σε τυχόν αλλαγές που έχουν πραγματοποιηθεί στο σύστημα διοίκησης ή στη δομή ή στην διεργασία παραγωγής του πελάτη και έχουν κοινοποιηθεί στον φορέα πιστοποίησης. Σε περίπτωση εισόδου στο Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης νέων µελών σε ποσοστό άνω του 25% των ήδη ενταγμένων διενεργείται νέα Επιθεώρηση Αξιολόγησης Η a Cert απαιτεί από την πιστοποιημένη επιχείρηση να τηρεί αρχείο όλων των παραπόνων των πελατών της που θα πρέπει να διαχειρίζονται σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται από τον κανονισμό πιστοποίησης και να προβαίνει σε κατάλληλες ενέργειες που αποδεικνύουν συμμόρφωση με το σύστημα πιστοποίησης και ικανοποίηση εκ μέρους του πελάτη της. σ.6.11

7 4. Κυρώσεις. Στην περίπτωση που η επιχείρηση δεν είναι δυνατό να άρει μη συμμορφώσεις που προέκυψαν κατά τη διάρκεια της επιθεώρησης (π.χ. αντίρρηση επιχείρησης να προβεί στις αναγκαίες διορθωτικές ενέργειες) τότε ο Διευθυντής Πιστοποίησης αποφασίζει την μη χορήγηση πιστοποιητικού ή την ανάκληση ήδη χορηγηθέντος πιστοποιητικού. Επίσης, εάν προκύψουν για παράδειγμα, ανακριβείς αναφορές ή παραπλανητική χρήση των χορηγούμενων πιστοποιητικών και σημάτων ή υπέρβαση των επιτρεπόμενων MRL για ένα προϊόν ως απόρροια δειγματοληψιών και εργαστηριακών αναλύσεων ή αποτυχία εκπληρώσης των απαιτήσεων της πιστοποίησης, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για αποτελεσματικότητα του συστήματος, η πιστοποιημένη επιχείρηση δεν επιτρέπει να διεξαχθούν επιθεωρήσεις επιτήρησης ή επαναπιστοποίησης με την απαιτούμενη συχνότητα, η πιστοποιημένη επιχείρηση έχει εκούσια ζητήσει αναστολή, η a Cert λαμβάνει τις απαραίτητες ενέργειες που προβλέπονται από την Διαδικασία Κυρώσεων. Η διαδικασία κυρώσεων αναφέρεται στον καθορισμό των ενεργειών στις οποίες προβαίνει ο Οργανισμός καθώς και στη λήψη μέτρων κατά της επιθεωρούμενης ή πιστοποιημένης επιχείρησης όταν διαπιστωθούν παραβάσεις της Εθνικής, Κοινοτικής και λοιπής νομοθεσίας, των κατά περίπτωση προτύπων βάση των οποίων πραγματοποιείται η πιστοποίηση ή/και του παρόντος Κανονισμού Πιστοποίησης, με σκοπό να διαφυλαχθούν οι καταναλωτές, η αξιοπιστία του συστήματος πιστοποίησης και το κύρος του φορέα. Κατά τη διάρκεια της αναστολής, το σύστημα διοίκησης της επιχείρησης είναι προσωρινά μη έγκυρο. Ο Οργανισμός συμφωνεί με τις πιστοποιημένες επιχειρήσεις ότι στην περίπτωση αναστολής της πιστοποίησης η επιχείρηση απέχει από την περαιτέρω προώθηση του πιστοποιητικού του. Η a Cert γνωστοποιεί δημοσίως την αναστολή της πιστοποίησης και παίρνει ό,τι μέτρα κρίνει αναγκαία για το σκοπό αυτό. Αποτυχία της επίλυσης των αιτιών που προκάλεσαν την αναστολή μέσα στο χρονικό διάστημα που θέτει η a Cert έχει ως αποτέλεσμα την ανάκληση ή περιορισμό του πεδίου εφαρμογής της πιστοποίησης. Η a Cert ενδέχεται να μειώσει το πεδίο εφαρμογής της πιστοποίησης προκειμένου να εξαιρέσει τα τμήματα που δεν ικανοποιούν τις απαιτήσεις, όταν η επιχείρηση αποτύχει να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις πιστοποίησης για εκείνα τα τμήματα του πεδίου εφαρμογής της πιστοποίησης. Η a Cert συμφωνεί με τις πιστοποιημένες επιχειρήσεις ότι στην περίπτωση ανάκλησης εξασφαλίζεται με δημόσια ανακοίνωση της ανάκλησης της πιστοποίησης ότι η επιχείρηση σταματάει τη χρήση όλου του διαφημιστικού υλικού που περιέχει οποιαδήποτε αναφορά στην ύπαρξη πιστοποίησης. Η a Cert υιοθετεί την ακόλουθη διαβάθμιση όσον αφορά τη διαπίστωση καταστάσεων που παρεκκλίνουν ή τείνουν να παρεκκλίνουν της ορθής τήρησης των απαιτήσεων των προτύπων και της πιστοποίησης: «Παρατήρηση»: μια κατάσταση η οποία δεν αποτελεί μη συμμόρφωση, δύναται όμως να οδηγήσει σε μη συμμόρφωση. Στην περίπτωση της παρατήρησης δεν απαιτείται από τον επιθεωρούμενο η λήψη διορθωτικών μέτρων, ούτε επιβάλλονται κυρώσεις. «Δευτερεύουσα μη συμμόρφωση»: είναι η μη συμμόρφωση που επηρεάζει το σύστημα για την ποιότητα, και η οποία οφείλεται σε μη συμμορφώσεις ήσσονος σημασίας και επιφέρει συγκεκριμένες κυρώσεις. Στην περίπτωση αυτή μεταξύ a Cert και επιχείρησης καθορίζεται χρονοδιάγραμμα διορθωτικών ενεργειών για την άρση των μη συμμορφώσεων. Το χρονικό διάστημα για την αποστολή των διορθωτικών ενεργειών εκ μέρους της επιχείρησης και η αποδοχή σ.7.11

8 τους από την a Cert δε μπορεί να υπερβαίνει τους τρεις μήνες από την ημερομηνία επιθεώρησης, διαφορετικά η a Cert προβαίνει σε αρνητική εισήγηση για τη χορήγηση του πιστοποιητικού ή σε ανάκληση του ήδη χορηγηθέντος πιστοποιητικού. «Κύρια μη συμμόρφωση»: είναι μη συμμόρφωση μείζονος σημασίας η οποία οφείλεται σε πρόδηλες μη συμμορφώσεις με παρατεταμένες και σημαντικές επιπτώσεις για την ακεραιότητα του συστήματος ποιότητας και επιφέρει συγκεκριμένες κυρώσεις. Στην περίπτωση αυτή η a Cert προβαίνει σε αρνητική εισήγηση για τη χορήγηση του πιστοποιητικού ή σε ανάκληση του ήδη χορηγηθέντος πιστοποιητικού. Η επιχείρηση υποβάλει εκ νέου αίτηση για πιστοποίηση μετά από εύλογο χρονικό διάστημα που δε μπορεί να είναι μικρότερο των τριών μηνών από την ημερομηνία της επιθεώρησης. Άρθρο 4 Δικαιώματα και Υποχρεώσεις Συμβεβλημένων με την a Cert Επιχειρήσεων α. Δικαιώματα: 1. Η συμβεβλημένη επιχείρηση δύναται να αιτηθεί αιτιολογημένα την αλλαγή της ημερομηνίας επιθεώρησης πιστοποίησης ή τακτικής επιθεώρησης επιτήρησης, εντός του καθορισμένου χρονικού διαστήματος. 2. Η συμβεβλημένη επιχείρηση δύναται να αιτηθεί την αλλαγή μέλους ή μελών της ομάδας επιθεώρησης, εάν και εφόσον μπορεί να τεκμηριώσει την αντίρρησή της. 3. Ο παριστάμενος εκπρόσωπος της επιχείρησης, δύναται, κατά τη διάρκεια της επιθεώρησης, να καταγράψει τις επιφυλάξεις του επί των διαπιστώσεων ή/και των παρατηρήσεων της ομάδας επιθεώρησης. Ακόμη, ο εκπρόσωπός της δύναται να καταγράφει τις επιφυλάξεις ή αντιρρήσεις του σε όλα τα έντυπα που συνυπογράφει κατά τη διάρκεια της επιθεώρησης. 4. Η συμβεβλημένη επιχείρηση δύναται να λαμβάνει γνώση της τεκμηρίωσης που συγκεντρώνεται από τον επικεφαλής επιθεωρητή κατά την πραγματοποίηση της επιθεώρησης. 5. Η συμβεβλημένη επιχείρηση, δύναται να χρησιμοποιεί τα χορηγούμενα πιστοποιητικά για επαγγελματικούς σκοπούς, όπως επίτευξη συμφωνιών, περιπτώσεις προσφορών, επιβεβαίωση παραγγελιών, για σκοπούς προβολής και για να αποδεικνύει πως συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των προτύπων ως προς τα οποία είναι πιστοποιημένη. β. Υποχρεώσεις: 1. Η συμβεβλημένη επιχείρηση συμμορφώνεται με τη διαδικασία πιστοποίησης χορηγώντας πριν από την επιθεώρηση κάθε αναγκαίο στοιχείο που θα ζητηθεί από τον Οργανισμό σχετικό με το προς πιστοποίηση Σύστημα Διοίκησής του (εγχειρίδιο, διαδικασίες, έντυπα, αρχεία, οδηγίες, κλπ.). 2. Η συμβεβλημένη επιχείρηση παρέχει, κατά την επιθεώρηση, στους επιθεωρητές κάθε συνδρομή και επιτρέπει πρόσβαση σε όλα τα αρχεία, έγγραφα και εγκαταστάσεις όποτε του ζητηθεί. 3. Ορίζει έναν Εκπρόσωπο της Διοίκησης σαν σημείο επαφής με τον Οργανισμό. 4. Η συμβεβλημένη επιχείρηση μετά την απονομή του πιστοποιητικού, είναι υποχρεωμένη να ενημερώνει άμεσα και εγγράφως τον Οργανισμό για αλλαγές που μπορεί να επηρεάζουν την επωνυμία, νομική μορφή, εταιρικό τύπο ή λοιπά ουσιώδη στοιχεία της υπόστασης της και σ.8.11

9 ταυτότητας της ή επεκτείνει το πεδίο εφαρμογής της καθώς και την ποιότητα των προϊόντων που παράγει ή διακινεί και οι οποίες μπορεί να αποτελέσουν αντικείμενο νέας επιθεώρησης. 5. Καταγράφει όλα τα παράπονα των πελατών καθώς και τις διορθωτικές ενέργειες για τα παράπονα αυτά και θα τα διαθέτει στον Οργανισμό μετά από απαίτηση του. 6. Ο αριθμός του συνόλου των αναλύσεων φυτοπροστατευτικών προϊόντων που διενεργεί η επιχείρηση δε μπορεί να είναι μικρότερος από την τετραγωνική ρίζα του αριθμού των παραγωγών της γεωργικής εκμετάλλευσης, ανά καλλιέργεια. 7. Η συμβεβλημένη επιχείρηση διαθέτει μηχανισμούς για την έγκαιρη ενημέρωση της a Cert σε περίπτωση ανίχνευσης υπολειμμάτων φυτοπροστατευτικών προϊόντων άνω των MRL s ή μη εγκεκριμένων φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε προϊόντα του Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης ή διαγραφής παραγωγών/εκτάσεών της από το πιστοποιημένο σύστημα. 8. Η συμβεβλημένη επιχείρηση συνίσταται να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα ώστε τα προϊόντα να μην διοχετευτούν στην αγορά πριν την έκδοση και αξιολόγηση των υπολειμμάτων φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Σε περίπτωση που τα αποτελέσματα των αναλύσεων υπολειμμάτων φυτοπροστατευτικών προϊόντων ληφθούν σε χρονικό διάστημα που έπεται της διάθεσης των προϊόντων στην αγορά, πρέπει να διασφαλίζεται η δυνατότητα έγκαιρης ειδοποίησης των πελατών και της a Cert και η λήψη κατάλληλων χειρισμών ανάκλησης ή καταστροφής των προϊόντων. 9. Η επιχείρηση υποχρεούται να ενημερώνει τον φορέα για τις ημερομηνίες συγκομιδής πριν αυτή να γίνει. Αν για οποιοδήποτε λόγω (π.χ. επικείμενες καιρικές συνθήκες) η συγκομιδή γίνει πριν την συνήθη περίοδο τότε η επιχείρηση θα πρέπει αφ ενός να ενημερώσει τον φορέα, αφ ετέρου να αφήσει ικανή ποσότητα τελικού προϊόντος σε όλα τα αγροτεμάχια της ώστε να μπορεί ο επιθεωρητής να προβεί στην υποχρεωτική από την ΚΟ δειγματοληψία κατά την επιθεώρηση. 10. Δεν θα παραποιήσει με οποιοδήποτε τρόπο το πεδίο εφαρμογής της πιστοποίησης και το πιστοποιητικό Συμμόρφωσης. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί η μη τήρηση αυτού του όρου ο Οργανισμός διατηρεί το δικαίωμα της ανάκλησης του πιστοποιητικού. 11. Συμφωνεί μετά την επιτυχή πιστοποίησή της να καταχωρηθεί στους καταλόγους πιστοποιημένων επιχειρήσεων του Οργανισμού. 12. Θα καταβάλλει στον Οργανισμό την αναλογούσα αμοιβή για παρασχεθείσες υπηρεσίες, ανεξάρτητα από την έκδοση ή όχι του πιστοποιητικού. 13. Συμμορφώνεται με την οδηγία Ορθής Χρήσης Σημάτων και Πιστοποιητικών που παραλαμβάνει με την υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού με το Οργανισμό. 14. Η Επιχείρηση δηλώνει ρητά ότι δεν έχει υποβάλλει αίτημα για πιστοποίηση σε άλλον Φορέα Πιστοποίησης, ούτε έχει λάβει αρνητική απάντηση από αυτόν σε ανάλογο αίτημα του. 15. Η επιχείρηση υποχρεούται να επιτρέπει την παρουσία παρατηρητών, όπως εκπαιδευόμενους επιθεωρητές και επιθεωρητές Φορέων Διαπίστευσης. Άρθρο 5 Υποχρεώσεις της a Cert 1. Το Σύστημα Διαχείρισης ποιότητας του Οργανισμού ικανοποιεί τις απαιτήσεις του προτύπου ISO/IEC Ο Οργανισμός υποχρεούται να τηρεί την εμπιστευτικότητα σχετικά με όλες τις πληροφορίες που παρέχει ο Επιχείρηση και δεν τις μεταβιβάζει σε τρίτους, εκτός και αν ο Φορέας είναι υποχρεωμένος να ενημερώσει το Φορέα Διαπίστευσής του ή/ και τις Αρμόδιες Αρχές. σ.9.11

10 3. Θα ειδοποιήσει τον Επιχείρηση για παράπονα που τυχών λάβει σχετικά με την ποιότητα των προϊόντων και διαδικασιών του. 4. Ο Οργανισμός δικαιούται να ανακαλεί το πιστοποιητικό και το σήμα σε περίπτωση ακατάλληλης χρήσης του ή κατόπιν επιθεώρησης (τακτικής ή έκτακτης) εφόσον ο Επιχείρηση δεν υλοποιήσει ή αποτύχει να υλοποιήσει τις Διορθωτικές Ενέργειες που απαιτούνται. 5. Τηρεί και δημοσιοποιεί κατάλογο των πιστοποιημένων επιχειρήσεών του με λεπτομερή αναφορά στο πεδίο πιστοποίησης, τον οποίο αποστέλλει στο Φορέα Διαπίστευσής του καθ έτος. 6. Διαθέτει και ενεργοποιεί τεκμηριωμένη διαδικασία χειρισμού ένστασης/προσφυγής εναντίων του, εφόσον ζητηθεί αυτό από εταιρεία εγγεγραμμένη στον κατάλογο πιστοποιημένων επιχειρήσεων. 7. Υποχρεούται να προβεί σε αλλαγή των επιλεγμένων επιθεωρητών για διεξαγωγή επιθεώρησης, εφόσον ο Επιχείρηση τεκμηριωμένα αιτηθεί την παραπάνω αλλαγή. 8. Στην περίπτωση μετεγγραφής επιχείρησης, προϋποθέσεις αποδοχής του αιτήματος ένταξης από την a Cert είναι: Να μην εκκρεμεί διενέργεια οποιουδήποτε είδους επιθεώρησης που να έχει ανακοινωθεί σε διάστημα 15 ημερών. Να μην εκκρεμούν διαδικασίες αξιολόγησης ευρημάτων επιθεωρήσεων, χημικών αναλύσεων ή επιβολής κυρώσεων προ της ημερομηνίας καταγγελίας της σύμβασης με τον Οργανισμό Πιστοποίησης με τον οποίο ήταν συμβεβλημένος. Να μην υφίσταται κύρωση απαγόρευσης χρήσης των σχετικών όρων, ενδείξεων, σημάτων σχετικά με το Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης. 9. Ο Οργανισμός ενημερώνει τις πιστοποιημένες από αυτόν επιχειρήσεις μέσω του επίσημου ιστοχώρου του ή μέσω ταχυδρομικής επιστολής για τις αλλαγές στις απαιτήσεις της πιστοποίησης. 10. Ο Φορέας ενημερώνει τον πελάτη του γραπτώς όταν εγκαλείται από τον νόμο να δημοσιεύσει πληροφορίες εμπιστευτικές σε τρίτους σχετικά με τον πελάτη. Άρθρο 6 Παράπονα-Καταγγελίες-Ενστάσεις-Προσφυγές Ο Οργανισμός δέχεται παράπονα, τα οποία διατυπώνονται τηλεφωνικώς ή γραπτώς ή με ή ακόμα και με προσωπική επαφή και εκφράζονται από πελάτη ή τρίτους (με την έννοια της καταγγελίας) και αφορούν στον Οργανισμό ή σε πελάτες του. Ο Οργανισμός οφείλει να εξετάσει την ορθότητα των ισχυρισμών και να προβεί στις κατάλληλες διορθώσεις, διορθωτικές ή προληπτικές ενέργειες. Δικαίωμα ένστασης και προσφυγής έχουν οι επιθεωρούμενες επιχειρήσεις, καθώς και τρίτα μέρη εάν και εφόσον μπορούν να αιτιολογήσουν το έννομο του συμφέροντός τους. Η ένσταση μπορεί να αφορά πράξη του προσωπικού του Οργανισμού ή προσφυγής κατά απόφασης οργάνων του Οργανισμού και μπορεί να υποβληθεί χρησιμοποιώντας το ειδικό έντυπο που διαθέτει ο Οργανισμός για το σκοπό αυτό. Όταν πρόκειται για επιθεώρηση, ως έγκυρη θεωρείται η υποβολή της ένστασης, από τον επιθεωρούμενο, κατά τη διενέργεια της επιθεώρησης ή κατά την κοινοποίηση στην επιχείρηση των αποτελεσμάτων της. Για τρίτα μέρη ο χρόνος υποβολής κρίνεται κατά περίπτωση από τον Γενικό Διευθυντή, και εφόσον αιτιολογείται και κριθεί από τον Οργανισμό έννομο το συμφέρον της, παραπέμπετε στην αρμόδια Επιτροπή Ενστάσεων και Προσφυγών. σ.10.11

11 Όταν πρόκειται για απόφαση οργάνου του Οργανισμού, ως έγκυρη θεωρείται η υποβολή της προσφυγής όταν γίνεται εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης στην επιχείρηση. Η Επιτροπή Ενστάσεων και Προσφυγών συνεδριάζει εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την υποβολή της ένστασης/προσφυγής. Ο ενιστάμενος ενημερώνεται εγγράφως από τον Οργανισμό για την ημερομηνία εξέτασης της και μπορεί να αιτηθεί τη συμμετοχή του στη συνεδρίαση. Αν το αίτημά του γίνει δεκτό από τον Γενικό Διευθυντή, τότε μπορεί να παρακολουθήσει και να υποστηρίξει την υποβληθείσα ένσταση/προσφυγή. Μέχρι τη λήψη απόφασης από την Επιτροπή, ισχύουν οι αποφάσεις κατά των οποίων στρέφεται η προσφυγή, καθώς και οποιαδήποτε προσωρινά μέτρα έχουν υποβληθεί. Η Επιτροπή δύναται να απαιτήσει περαιτέρω διευκρινήσεις, αν κριθεί απαραίτητο, από τους εμπλεκόμενους ή να ζητήσει την συμμετοχή εμπειρογνωμόνων στη διερεύνηση της υπό εξέταση υπόθεσης. Η Επιτροπή οφείλει να λάβει απόφαση εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή της ένστασης/προσφυγής. Άρθρο 7 Λήξη Συνεργασίας Η συνεργασία μεταξύ της a Cert και της συμβεβλημένης επιχείρησης μπορεί να λάβει τέλος με τους εξής τρόπους: Με την πάροδο του χρόνου που αναγράφεται στη στο Ιδιωτικό Συμφωνητικό, και εφόσον δεν αιτηθεί ανανέωσής του η επιχείρηση. Με καταγγελία του Ιδιωτικού Συμφωνητικού εκ μέρους της επιχείρησης υπό τις προϋποθέσεις: Να το καταγγείλει εγγράφως. Να ενημερώσει σχετικά τον ΟΠΕΓΕΠ αναφέροντας με σαφήνεια τους λόγους καταγγελίας του ιδιωτικού συμφωνητικού καθώς και την επωνυμία του νέου Οργανισμού Πιστοποίησης στον οποίο προτίθεται να ενταχθεί. Να τηρήσει τους όρους του ιδιωτικού συμφωνητικού το οποίο έχει υπογράψει όσον αφορά τις οικονομικές υποχρεώσεις της έναντι της a Cert A.E. Με καταγγελία του Ιδιωτικού Συμφωνητικού εκ μέρους της a Cert. Λόγοι που μπορούν να οδηγήσουν σε καταγγελία εκ μέρους του Φορέα, αποτελούν: Μη εκπλήρωση των οικονομικών υποχρεώσεων. Μη τήρηση των αρχών των προτύπων, της κατευθυντήριας οδηγίας και της νομοθεσίας. Μη ορθή χρήση σημάτων και πιστοποιητικών. Η a Cert Α.Ε., διατηρεί το δικαίωμα να προσφύγει στα αστικά δικαστήρια προκειμένου να υπερασπιστεί τα δικαιώματά της, όπως και να ζητήσει ποινική δίωξη επαπειλούμενη μέσω συκοφαντικής δυσφημίσεως, από οποιοδήποτε μέσον (έγγραφο, παραδοσιακό ή ψηφιακό τύπο, ραδιόφωνο, κλπ). σ.11.11

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Άρθρο 1 Αντικείμενο του Κανονισμού

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Άρθρο 1 Αντικείμενο του Κανονισμού ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Άρθρο 1 Αντικείμενο του Κανονισμού Ο παρών Κανονισμός Πιστοποίησης περιγράφει τις διαδικασίες αξιολόγησης και πιστοποίησης στο πλαίσιο της εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΤΑ FSSC. Άρθρο 1 Αντικείμενο του Κανονισμού

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΤΑ FSSC. Άρθρο 1 Αντικείμενο του Κανονισμού ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΤΑ FSSC Άρθρο 1 Αντικείμενο του Κανονισμού Ο παρών Κανονισμός Πιστοποίησης περιγράφει τις διαδικασίες αξιολόγησης και πιστοποίησης στο πλαίσιο της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ: ΚΑΝ 05 ΑΡ. ΕΚΔΟΣΗΣ: 13 Σελίδα 1 από 16 ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ AGROCERT AGRO 2-1, AGRO 2-2 ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Ε.Π.Ε. ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ, ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΩ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000:2005)

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΩ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000:2005) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000:2005) Έκδοση 04 30 Απριλίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ...3 1.1 Γενικά...3 1.2 Οργανισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A ΧΛΟΗΣ 89 & ΛΥΚΟΒΡΥΣΕΩΣ - 14452 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 210 6253927, 6252495 INTERNET SITE: www.eurocert.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ. Άρθρο 1 Αντικείμενο του Κανονισμού

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ. Άρθρο 1 Αντικείμενο του Κανονισμού ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Άρθρο 1 Αντικείμενο του Κανονισμού Ο παρών Κανονισμός Πιστοποίησης περιγράφει τις διαδικασίες αξιολόγησης και πιστοποίησης στο πλαίσιο της κείμενης ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ:ΚΑΝ 01 ΑΡ. ΕΚΔΟΣΗΣ: 9 Σελίδα 1 από 19 ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ INTERNATIONAL QUALITY SERVICES ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ, ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 31, Τ.Κ. 54627 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΩΔΙΚΟΣ:ΚΑΝ 01 ΑΡ. ΕΚΔΟΣΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει του Νόμου 112(Ι)/2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει του Νόμου 112(Ι)/2004 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει του Νόμου 112(Ι)/2004 Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ασκώντας τις

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αλεξανδρούπολη 27/01/2015 ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Αριθ. Πρωτ. 4094 ΣΥΜΒΑΣΗ - ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΣΟΥ 1.943,40 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Στο Δήμο Αλεξανδρούπολης,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΟΣ: ΚΑΝ 05 ΑΡ. ΕΚ ΟΣΗΣ:

ΚΩ ΙΚΟΣ: ΚΑΝ 05 ΑΡ. ΕΚ ΟΣΗΣ: Σελίδα 1 από 16 ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ AGROCERT AGRO 2-1, AGRO 2-2 ΙΕΘΝΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Ε.Π.Ε. ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ, ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 31, Τ.Κ. 54627 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Κύρια Οδηγία της TÜV AUSTRIA HELLAS

Κύρια Οδηγία της TÜV AUSTRIA HELLAS Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας TÜV AUSTRIA HELLAS Κύρια Οδηγία της TÜV AUSTRIA HELLAS στο θέμα Διαχείριση Παραπόνων και Προσφυγών Δημιουργήθηκε σε αναθεώρηση Νο : 01 Ανασκοπήθηκε Αποδεσμεύτηκε Από :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A ΧΛΟΗΣ 89 & ΛΥΚΟΒΡΥΣΕΩΣ - 14452 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: +30 210 6253927, 6252495 INTERNET SITE: www.eurocert.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ 1.0 ΣΚΟΠΟΣ Ο παρών Κανονισμός ορίζει τον τρόπο λειτουργίας της QMSCERT για τη χορήγηση Πιστοποιητικού Συστήματος Ελέγχου Παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΟΡΙΣΜΟΙ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ - ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΚΑΙ ΟΜΑ ΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Περιεχόµενα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΟΡΙΣΜΟΙ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ - ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΚΑΙ ΟΜΑ ΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 21.06.2006/3 η Έκδοση Kωδικός Eγγράφου: ΒΓΟΕ-R-01/3 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Κανονισµός(ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συµβουλίου Για τη βιολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Μάρτιος 2015 ΣΜΥΡΝΗΣ 13-15, 165 62 ΓΛΥΦΑΔΑ ΤΗΛ.: 213-2026200 FAX: 210-9615464 e-mail:info@ekapty.gr www.ekapty.gr σελ.2 από

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. Νοέμβριος 2007

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. Νοέμβριος 2007 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Νοέμβριος 2007 ΣΜΥΡΝΗΣ 13-15, 165 62 ΓΛΥΦΑΔΑ ΤΗΛ.: 213-2026200 FAX: 210-9615464 e-mail:info@ekevyl.gr σελ.2 από 22 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

KANONIΣΜΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

KANONIΣΜΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΟΛΩΝΟΣ 102 & ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ, ΑΘΗΝΑ KANONIΣΜΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΕΚΔΟΣΗ 1 η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ: 04/02/2016

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1. Το Τεχνικό Επιμελητήριο στο οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4318, 2.3.2012 Ν. 10(Ι)/2012 10(I)/2012 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΟΣ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ «BIOCERT CYPRUS LTD» ΘΡΑΚΗΣ 6, ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 103, Τ.Κ.1055, ΛΥΚΑΒΗΤΟΣ, ΛΕΥΚΩΣΙΑ, Τ.Θ.29653,1722 E-MAIL: biocert@cytanet.com.cy / biocert_cyprus@cytanet.com.cy, ΤΗΛΕΦΩΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ:G-KAN01 ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ: 2 η ΑΡ. ΕΚΔΟΣΗΣ: 1 Σελίδα 1 από 16 ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ:G-KAN01 ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ: 2 η ΑΡ. ΕΚΔΟΣΗΣ: 1 Σελίδα 2 από 16 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Εισαγωγή 3 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΒΙΡΓΙΝΙΟΣ Μηχανολόγος Μηχανικός Παραγωγής Στέλεχος Διεύθυνσης Διαπίστευσης Φορέων

ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΒΙΡΓΙΝΙΟΣ Μηχανολόγος Μηχανικός Παραγωγής Στέλεχος Διεύθυνσης Διαπίστευσης Φορέων ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΒΙΡΓΙΝΙΟΣ Μηχανολόγος Μηχανικός Παραγωγής Στέλεχος Διεύθυνσης Διαπίστευσης Φορέων Το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης A.E., με τον διακριτικό τίτλο E.ΣY.Δ., ιδρύθηκε με

Διαβάστε περισσότερα

2o ΔΙΕΘΝΈΣ ΣΥΝΈΔΡΙΟ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΌΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΊΑ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΏΝ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ Χερσόνησος Ηρακλείου, 25-27 Σεπτεμβρίου 2008

2o ΔΙΕΘΝΈΣ ΣΥΝΈΔΡΙΟ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΌΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΊΑ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΏΝ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ Χερσόνησος Ηρακλείου, 25-27 Σεπτεμβρίου 2008 2o ΔΙΕΘΝΈΣ ΣΥΝΈΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΌΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΊΑ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΏΝ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ Χερσόνησος Ηρακλείου, 25-27 Σεπτεμβρίου 2008 Ολοκληρωμένη Διαχείρηση & Ελαιόλαδο ΠΟΠ/ΠΓΕ Κρήτης Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΟΣ: ΚΑΝ 06 ΑΡ. ΕΚ ΟΣΗΣ:

ΚΩ ΙΚΟΣ: ΚΑΝ 06 ΑΡ. ΕΚ ΟΣΗΣ: ΚΩ ΙΚΟΣ: ΚΑΝ 06 ΑΡ. ΕΚ ΟΣΗΣ: 2 Σελίδα 1 από 12 ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ISO 22000) ΙΕΘΝΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Ε.Π.Ε. ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ, ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

INTERNATIONAL QUALITY SERVICES

INTERNATIONAL QUALITY SERVICES ΚΩ ΙΚΟΣ:ΚΑΝ 01 ΑΡ. ΕΚ ΟΣΗΣ: 8 Σελίδα 1 από 18 ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ INTERNATIONAL QUALITY SERVICES ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ, ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 31, Τ.Κ. 54627 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΩ ΙΚΟΣ:ΚΑΝ 01 ΑΡ. ΕΚ ΟΣΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Δ01 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ AegeanCuisine

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Δ01 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ AegeanCuisine ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Δ01 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ AegeanCuisine Σελίδα 1 από 5 1. Εισαγωγή Η παρούσα διαδικασία περιγράφει το τρόπο με τον οποίο οι επιχειρήσεις μαζικής εστίασης εντάσσονται στο δίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Q-CERT ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Q-CERT ΕΠΕ 26/6/2016 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 1. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Q-CERT ΕΠΕ... 3 2. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aθήνα, 17-4-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 3625/42655 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

GLOBALGAP (EUREPGAP)

GLOBALGAP (EUREPGAP) GLOBALGAP (EUREPGAP) Το Διεθνές Σχήμα Πιστοποίησης Κώδικας Ορθής Γεωργικής Πρακτικής GLOBALGAP, λειτουργεί ως αντικειμενικό εργαλείο αξιολόγησης του βαθμού συμμόρφωσης με τις σχετικές απαιτήσεις για όλες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 1. Πεδίο Εφαρμογής ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ Η Διαδικασία αυτή καθορίζει την μέθοδο που ακολουθείται από τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ για την απονομή του Ελληνικού Σήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TOY ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TOY ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TOY ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ «ΟΞΥΓΟΝΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ» ΚΑΝ-02/4 ΤΙΤΛΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ: ΚΑΝ-02 Σελίδα 1 από 19 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σε κάθε πλέον επαγγελµατική απασχόληση είναι επιβεβληµένη η εξειδίκευση προκειµένου να επιτυγχάνεται ο βέλτιστος βαθµός επίδοσης αλλά και ποιότητας

Σε κάθε πλέον επαγγελµατική απασχόληση είναι επιβεβληµένη η εξειδίκευση προκειµένου να επιτυγχάνεται ο βέλτιστος βαθµός επίδοσης αλλά και ποιότητας ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ TO ΙΑΒΑΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ υπό Ιωάννη Χρ.Μάτσα Mηχ/γου Μηχ/κού ΕΜΠ, MSc Q.M. Cranfield Un. Σε κάθε πλέον επαγγελµατική απασχόληση είναι επιβεβληµένη η εξειδίκευση προκειµένου

Διαβάστε περισσότερα

EQA HELLAS AE ΚΑΛΑΜΑ Π. 30, 152 33 ΧΑΛΑΝΔΡΙ, ΑΘΗΝΑ Τ: 210-6834012, 210-6800552, F: 210-6850985 url:www.eqa.gr, e mail: eqa@eqa.gr, info@eqa.

EQA HELLAS AE ΚΑΛΑΜΑ Π. 30, 152 33 ΧΑΛΑΝΔΡΙ, ΑΘΗΝΑ Τ: 210-6834012, 210-6800552, F: 210-6850985 url:www.eqa.gr, e mail: eqa@eqa.gr, info@eqa. 1. Σκοπός ΟΔΗΓΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ Η Οδηγία αυτή παρέχει το πλαίσιο άσκησης του δέοντος ελέγχου στους τρόπους και πρακτικές που ακολουθεί ο πιστοποιημένος πελάτης (οργανισμός-εταιρεία-επιχείρηση κλπ), σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΕΓΧΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΕΓΧΩΝ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΕΓΧΩΝ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 1 από 6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 - Γενικές Πληροφορίες 1.1 Η Ταυτότητα της Εταιρείας 1.2 Αντικείμενο των Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TOY ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TOY ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TOY ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ «ΟΞΥΓΟΝΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ» ΚΑΝ-02/6 ΤΙΤΛΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ: ΚΑΝ-02 Σελίδα 1 από 19 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1. Αντικείμενο του Κανονισμού Λειτουργίας της Ελεγκτικής Επιτροπής της Εταιρείας. η σύνθεση, συγκρότηση και λειτουργία της Ελεγκτικής Επιτροπής,

Άρθρο 1. Αντικείμενο του Κανονισμού Λειτουργίας της Ελεγκτικής Επιτροπής της Εταιρείας. η σύνθεση, συγκρότηση και λειτουργία της Ελεγκτικής Επιτροπής, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο παρών Κανονισμός Λειτουργίας της Ελεγκτικής Επιτροπής (στο εξής ο «Κανονισμός») της εταιρείας «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» (στο εξής

Διαβάστε περισσότερα

Προβαίνοντας σε άµεσες σχετικές διορθωτικές ενέργειες και επικοινωνώντας µε τον ενδιαφερόµενο για τη διευθέτηση του θέµατος.

Προβαίνοντας σε άµεσες σχετικές διορθωτικές ενέργειες και επικοινωνώντας µε τον ενδιαφερόµενο για τη διευθέτηση του θέµατος. ΣΕΛΙ Α 1 ΑΠΟ 5 1. Αντικείµενο, Πεδίο Εφαρµογής και Πολιτική του Φορέα Καθορισµός των µεθόδων που ακολουθούνται από τον GMCert για την αντιµετώπιση οποιασδήποτε έκφρασης παραπόνων, ενστάσεων και διαφορών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Κανονισμός (ΕΚ) 834/2007

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Κανονισμός (ΕΚ) 834/2007 ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Κανονισμός (ΕΚ) 834/2007 Έκδοση 22η 29 Σεπτεμβρίου 2016 Σύνταξη: Ε. Ζέκη Γραφείο Διαχείρισης της Ποιότητας Έγκριση: Δ. Δημητριάδης Γενικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. 1/9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1.1

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία κοινοποίησης [Σύμφωνα με το Άρθρο R23 της Απόφασης (ΕΚ) με αριθμ. 768/2008/ΕΚ]

Διαδικασία κοινοποίησης [Σύμφωνα με το Άρθρο R23 της Απόφασης (ΕΚ) με αριθμ. 768/2008/ΕΚ] Aθήνα, 18-09-2012 Αριθμ. Πρωτ.:Φ2-1619 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Πλ.Κάνιγγος Ταχ. Κώδ.: 10181 Αθήνα ΚΟΙΝ: Γρ. κ. Υφυπουργού Πληροφ: Αθ. Δέσης Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΚΠΠ - Παράρτηµα 1 Όροι και ορισµοί

ΓΚΠΠ - Παράρτηµα 1 Όροι και ορισµοί Στο παρόν παρουσιάζονται οι όροι και ορισµοί βάσει του ισχύοντος νοµοθετικού/ κανονιστικού πλαισίου και του Ελληνικού Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17024:2012. Αιτών Αµεροληψία Ανάκληση Πρόσωπο το οποίο έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ε εεε ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Α.Ε. «QWays» Φορέας Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων και Συστημάτων Αγροπεριβαλλοντικού Χώρου ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΔΠQWays-01Κ.30.0.01/11 διαδρομές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΡΓΟ: ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΟ: ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Φάση Β Παραδοτέο Π4: Πρότυπος Οδηγός ΣΔΥΑΕ Π4.6: Γενικά για το Εγχειρίδιο ΣΔΥΑΕ Ανάδοχος:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Ι. Σκοπός Κύρια αποστολή της Επιτροπής Ελέγχου είναι η παροχή υποστήριξης στο Διοικητικό Συμβούλιο, για την εκπλήρωση της εποπτικής του ευθύνης έναντι των μετόχων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ Έκδοση/ Τροποποίηση : 01/01 Συντάχθηκε από/ Υπογραφή : Μ. Πιτσίκα/ Ξ. Παπαϊωάννου Εγκρίθηκε από/ Υπογραφή Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Κανονισμός (ΕΚ) 834/2007

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Κανονισμός (ΕΚ) 834/2007 ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Κανονισμός (ΕΚ) 834/2007 Έκδοση 20ή 01 Μαρτίου 2015 Σύνταξη: Γ. Π. Βλαχόγιαννης Γραφείο Διαχείρισης της Ποιότητας Έγκριση: Δ. Δημητριάδης Γενικός

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Παράρτηµα 1 Όροι και ορισµοί

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Παράρτηµα 1 Όροι και ορισµοί Στο παρόν παρουσιάζονται οι όροι και ορισµοί βάσει του ισχύοντος νοµοθετικού/ κανονιστικού πλαισίου και του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17024:2012. Αιτών Αµεροληψία Ανάκληση Ανασκόπηση Αντικειµενική απόδειξη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 30.11.2010/4 η Έκδοση Kωδικός Eγγράφου: ΠΟΓ-R-01/4 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ (Π.Ο.Π) ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΝΔΕΙΞΗΣ (Π.Γ.Ε) Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

Δ3 Διαδικασία Ανασκόπησης Συστήµατος Διαχειριστικής Επάρκειας

Δ3 Διαδικασία Ανασκόπησης Συστήµατος Διαχειριστικής Επάρκειας Δ3 Διαδικασία Ανασκόπησης Συστήµατος Διαχειριστικής Επάρκειας Επάρκειας για την υλοποίηση Συγχρηµατοδοτούµενων Έργων Σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ 1429: 2008 Έκδοση Έγκριση 3 η 3 η Ηµεροµηνία 03/06/2016 03/06/2016

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Αριθμός Έκδοσης: 10 Σελίδα: 1 από 51 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Αριθμός Έκδοσης: 10 Σελίδα: 2 από 51 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ANTIKEIMENO... 4 2. ΟΡΟΙ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ ΟΡΙΣΜΟΙ... 5 3. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ... 8 4. ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

7.1.007/1 η Έκδοση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΠΙ- ΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ REGULATION ON THE USE OF NATIONAL CONFOR- MITY MARKS ON AGRICULTURAL PRODUCTS ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ AΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Διακήρυξης: XXXX

Αριθμός Διακήρυξης: XXXX Αριθμός Διακήρυξης: XXXX Αντικείμενο: Παροχή υπηρεσιών υλοποίησης λειτουργίας και συντήρησης δικτύου επικοινωνιών ΔΕΔΔΗΕ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΥΧΟΣ 5 ΑΠΟ 13 Αντικείμενο : «Υλοποίηση του Δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Α.Ε.» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Α.Ε.» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Σελίδα 1 από 34 ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Α.Ε.» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Έκδοση : 3Β Σύνταξη/Έγκριση από: Παντόπουλος Πέτρος, Γεωπόνος Α.Π.Θ. Διευθύνων Σύμβουλος Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε.

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε. ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε. ΧΛΟΗΣ 89 & ΛΥΚΟΒΡΥΣΕΩΣ - 144 52 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 210 6253927, 6252495 INTERNET SITE: www.eurocert.gr e-mail: eurocert@otenet.gr FAX: 210 6203018 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ Έκδοση/ Τροποποίηση: 01/00 Συντάχθηκε από / Υπογραφή: Ν. Σηφάκης Ηµεροµηνία σύνταξης: 2008/07/29 Αξιολογήθηκε από / Υπογραφή: Α. Ρεµούνδου Ηµεροµηνία αξιολόγησης: 2008/07/30

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ, ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ, ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ, ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ ΕΣΥ ΠΡΟΠΑΡΑΜ/02/00/26-2-2015 1/7 ΕΣΥ ΠΡΟΠΑΡΑΜ Έκδοση: 02 Αναθεώρηση: 00 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 19-02-2002 Ηµεροµηνία Αναθεώρησης: 26-02-2015 Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4334, 25/5/2012

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4334, 25/5/2012 Αρ. 4334, 25.5.2012 54(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς περαιτέρω εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΑΡΘΕΝΟ ΚΑΙ ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ. Ο Ι Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Ι ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Έχοντας υπ όψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ ΕΝ 45011

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ ΕΝ 45011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Στο σήμερα, την.., μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων : A)... του., ο οποίος ενεργεί στο παρόν, ως νόμιμος εκπρόσωπος, για

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Αριθμός Έκδοσης: 1 Σελίδα: 1 από 55 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Αριθμός Έκδοσης: 1 Σελίδα: 2 από 55 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ANTIKEIMENO... 4 2. ΟΡΟΙ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ ΟΡΙΣΜΟΙ...

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Σήμα στο γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα

Ελληνικό Σήμα στο γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα Ελληνικό Σήμα στο Ιωάννα Ζτάλιου M.Sc. Γεωπόνος Τροφίμων ΕΛ.Γ.Ο. ΔΗΜΗΤΡΑ Διεύθυνση Διαχείρισης Ελέγχων Γάλακτος & Κρέατος Κηφισίας 33, Θεσσαλονίκη email: ztaliou@elog.gr 1 Νομοθετικό πλαίσιο Νόμος 4072/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΙΜΟΙ ΧΑΛΥΒΕΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΡΑΒ ΟΙ, ΡΟΛΛΟΙ, ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Έκδοση/ Τροποποίηση : 02/00

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΔΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΔΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΔΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΟΡΘΩΤΩΝ ΟΓΚΟΥ (PTZ) ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΤΗΛΕΜΕΤΡΗΣΗ ΜΕΣΩ GPRS 2G/3G/4G» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ13/122016 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΝ 02/ 6 ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ IRIS Σελ 1 από 22 ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΛΙ Α ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 2. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ IRIS 2 3. ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ- ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ 3 4. ΑΜΕΡΟΛΗΨΙΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Ο Ειδικός Κανονισμός Λειτουργίας της υπηρεσίας χορήγησης αδειών του Τεχνικού Επιμελητηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ. Ο παρών τιμοκατάλογος αφορά τις επιχειρήσεις πρωτογενούς παραγωγής ζωικής κατεύθυνσης. 2. Ετήσιο Κόστος: Είναι το ποσό που καλείται να καταβάλει η επιχείρηση που επιθυμεί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ ΔΗΩ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ ΔΗΩ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ ΔΗΩ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000:2005 ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 Έκδοση 02 15 Μαρτίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ...3 2 ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ...3 2.1 Γενικά...3 2.2 Λοιπές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV Σύμβαση Εμπιστευτικότητας

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV Σύμβαση Εμπιστευτικότητας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV Σύμβαση Εμπιστευτικότητας Σ σήμερα την.. μεταξύ των εδώ συμβαλλομένων, αφ ενός της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.» (ΔΕΔΔΗΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΕΩΝ - ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ. Κωδικός: Δ.ΓΕ.150 Αρ. Έκδ.: 1 Ημ/νία Έκδ.: Σελ.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΕΩΝ - ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ. Κωδικός: Δ.ΓΕ.150 Αρ. Έκδ.: 1 Ημ/νία Έκδ.: Σελ. Κωδικός: Δ.ΓΕ.150 Αρ. Έκδ.: 1 Ημ/νία Έκδ.: 01-07-09 Σελ. 1 από 6 1. Εισαγωγή Η παρούσα Διαδικασία περιγράφει τον τρόπο χειρισμού των μη συμμορφώσεων που είναι δυνατόν να παρουσιαστούν στις Διευθύνσεις/

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ, ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ, ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ, ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ ΕΣΥ ΠΡΟΠΑΡΑΜ/01/06/1-10-2012 1/7 ΕΣΥ ΠΡΟΠΑΡΑΜ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 06 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 19-02-2002 Ηµεροµηνία Αναθεώρησης: 1-10-2012 Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 1. Ο παρών τιμοκατάλογος αφορά τις επιχειρήσεις πρωτογενούς παραγωγής φυτικής κατεύθυνσης. 2. Ετήσιο Κόστος: Είναι το ποσό που καλείται να καταβάλει η επιχείρηση

Διαβάστε περισσότερα

09.05.2002/1 η Έκδοση Kωδικός Eγγράφου: ΒΕΤ-R-01/1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1760/17.07.2000 Για τη θέσπιση συστήµατος αναγνώρισης και καταγραφής των βοοειδών και την επισήµανση του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A ΧΛΟΗΣ 89 & ΛΥΚΟΒΡΥΣΕΩΣ - 144 52, ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: +30 210 6253927, +30 210 6252495 WEBSITE: www.eurocert.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Κωδικός Αριθμός: ΚΠΣΔΑΤ Ισχύει από: 31/05/2016 Αριθμός Έκδοσης: 4 Σελίδα: 1 από 74

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Κωδικός Αριθμός: ΚΠΣΔΑΤ Ισχύει από: 31/05/2016 Αριθμός Έκδοσης: 4 Σελίδα: 1 από 74 Αριθμός Έκδοσης: 4 Σελίδα: 1 από 74 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ISO 22000) Αριθμός Έκδοσης: 4 Σελίδα: 2 από 74 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ANTIKEIMENO... 5 2. ΟΡΟΙ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΜ 3-2 Γ` ΕΣΥΔ Σελ. 1

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΜ 3-2 Γ` ΕΣΥΔ Σελ. 1 ΔΜ 3-2 Γ` ΕΣΥΔ Σελ. 1 1. Αντικείμενο Κανονισμού Πιστοποίησης Ο Κανονισμός Πιστοποίησης αποτελεί τη συνοπτική περιγραφή των εφαρμοστέων από τη ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ διαδικασιών στα πλαίσια του συστήματος ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, )ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, )ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 9-3 - 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, Αρ. Πρωτ.: 1174/27330 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΕΙΣ 1)ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2)ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δ12 Διαδικασία Εσωτερικών Επιθεωρήσεων

Δ12 Διαδικασία Εσωτερικών Επιθεωρήσεων Δ12 Διαδικασία Εσωτερικών Επιθεωρήσεων Επάρκειας για την υλοποίηση Συγχρηµατοδοτούµενων Έργων Σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ 1429: 2008 Έκδοση Έγκριση 3 η 3 η Ηµεροµηνία 03/06/2016 03/06/2016 Από Εκπρόσωπος

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ, ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ, ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ, ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ ΕΣΥ ΠΡΟΠΑΡΑΜ/01/05/27-1-2011 1/4 ΕΣΥ ΠΡΟΠΑΡΑΜ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 05 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 19-02-2002 Ηµεροµηνία Αναθεώρησης: 27-1-2011 Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΤΗΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17065:2012 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΩΜΑΤΙΩΝ ΣΕ ΑΣΤΕΡΙΑ ΚΑΙ ΚΛΕΙ ΙΑ ΕΣΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ, ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΤΗΝ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Αριθμός Έκδοσης: 1 Σελίδα: 1 από 57 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ Αριθμός Έκδοσης: 1 Σελίδα: 2 από 57 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ANTIKEIMENO... 5 2. ΟΡΟΙ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΦΟΡΕΙΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΦΟΡΕΙΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΦΟΡΕΙΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΣΥ ΑΦ Ε/01/00/14-07-2014 1/10 ΕΣΥ Α_Φ Ε Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 00 Ηµεροµηνία αρχικής έκδοσης: 14-07-2014 Ηµεροµηνία αναθεώρησης: Υπεύθυνος Σύνταξης:

Διαβάστε περισσότερα

Αναστολή, Ανάκληση και Μείωση του Πεδίου Πιστοποίησης

Αναστολή, Ανάκληση και Μείωση του Πεδίου Πιστοποίησης 1.0 ΣΚΟΠΟΣ Ο καθορισμός της μεθόδου για την αναστολή, ανάκληση και μείωση του πεδίου πιστοποίησης ενός πελάτη. 2.0 ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Εφαρμόζεται σε όλους τους πελάτες πιστοποιημένους από την QMSCERT. 3.0

Διαβάστε περισσότερα

739 Κ.Δ.Π. 117/2005 Ο ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ. Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 22(α) Για σκοπούς εναρμόνισης με τη πράξη της Ευρωπαϊκής

739 Κ.Δ.Π. 117/2005 Ο ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ. Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 22(α) Για σκοπούς εναρμόνισης με τη πράξη της Ευρωπαϊκής Ε.Ε. Παρ. ΙΠ(Ι) Αρ. 3963, 4.3.2005 739 Κ.Δ.Π. 117/2005 Αριθμός 117 Ο ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 22(α) Για σκοπούς εναρμόνισης με τη πράξη της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Παραρτήματα. Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος τα Παραρτήματα Ι, ΙΙ και ΙΙΙ που ακολουθούν:

Παραρτήματα. Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος τα Παραρτήματα Ι, ΙΙ και ΙΙΙ που ακολουθούν: Παραρτήματα Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος τα Παραρτήματα Ι, ΙΙ και ΙΙΙ που ακολουθούν: 0 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Πεδία Εφαρμογής Πιστοποίησης και απαιτούμενη εμπειρία των Πιστοποιημένων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΑΣΥΠ ΔΕΗ) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΤΙΡΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ - Ενημέρωση για το σχετικό Νομοθετικό Πλαίσιο - Ενημέρωση για τη δομή και το περιεχόμενο του Σχεδίου

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Αριθ. Πρωτ. 1394/54298 ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Αθήνα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Αριθ. Πρωτ. 1394/54298 ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ 1. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΑΠ 2. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41612

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41612 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41612 ΕΡΓΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ, ΦΟΡΤΩΣΗ ΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΑ) ΑΘΗΝΑ 07 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

ΠΡΟΤΥΠΑ) ΑΘΗΝΑ 07 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 765/2008 (ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ) ΑΘΗΝΑ 07 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ Κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ Ο παρών κανονισμός καθορίζει σαφείς κανόνες οργάνωσης

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ TÜV AUSTRIA HELLAS

Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ TÜV AUSTRIA HELLAS Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ TÜV AUSTRIA HELLAS µεταξύ της µονοπρόσωπης εταιρείας περιορισµένης ευθύνης µε την επωνυµία «TÜV AUSTRIA ΕΛΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Σύμφωνα και με την παρ.3 του άρθρου 6 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 4 ης Δεκεμβρίου 2012 (ΦΕΚ 237 Α/5.12.2012) «Ρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηµατολόγιο Εσωτερικής Επιθεώρησης

Ερωτηµατολόγιο Εσωτερικής Επιθεώρησης Κωδικός: ΕΝ03-2 Έκδοση: 01 Σελ. 1 από 6 Ερωτηµατολόγιο Εσωτερικής Επιθεώρησης ιαδικασία / Οργανωτική Μονάδα: Επιθεωρητές: Ηµεροµηνία: Α/Α Επιθεώρησης: Α/Α 1. Έχει αναπτυχθεί, τεκµηριωθεί και εφαρµόζεται

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας

Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας Παράπονα & Έρευνα Ικανοποίησης Πελάτη σ.1.5 1.0 ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της Διαδικασίας αυτής είναι: Ο καθορισμός της μεθόδου αντιμετώπισης και διαχείρισης των παραπόνων των πελατών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ. Άρθρο 1 Αντικείμενο

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ. Άρθρο 1 Αντικείμενο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ Άρθρο 1 Αντικείμενο Ο παρών Κανονισμός αναφέρεται στη χρήση σημάτων τα οποία χορηγεί η a Cert A.E. σε επιχειρήσεις για την επισήμανση και τη διαφήμιση των πιστοποιημένων προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ TÜV HELLAS (TÜV NORD) AE

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ TÜV HELLAS (TÜV NORD) AE 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Γενικά Η TÜV HELLAS A.E. στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της για Πιστοποίηση Συστημάτων Διαχείρισης προσφέρει - μέσω της Διεύθυνσης Πιστοποίησης - σε ενδιαφερόμενους Οργανισμούς (πελάτες)

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ιαδικασίες ιαπίστευσης

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ιαδικασίες ιαπίστευσης ΟΙ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΣΥ /02/00/06-06-07 1/12 ΕΣΥ Έκδοση: 02 Αναθεώρηση: 00 Ηµεροµηνία αρχικής έκδοσης: 15-02-1999 Ηµεροµηνία αναθεώρησης: 06-06-2007 Υπεύθυνος Σύνταξης: Υπεύθυνος ιαχείρισης της Ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΟΡΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΑΜΕΡΟΛΗΨΙΑΣ 3. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 5.

Διαβάστε περισσότερα

Απόσυρση Ανάκληση Προϊόντων Τροφίμων Ευάγγελος Σ. Λάζος Αντιπρόεδρος ΕΦΕΤ Καθηγητής Τεχνολογίας Τροφίμων

Απόσυρση Ανάκληση Προϊόντων Τροφίμων Ευάγγελος Σ. Λάζος Αντιπρόεδρος ΕΦΕΤ Καθηγητής Τεχνολογίας Τροφίμων Απόσυρση Ανάκληση Προϊόντων Τροφίμων Ευάγγελος Σ. Λάζος Αντιπρόεδρος ΕΦΕΤ Καθηγητής Τεχνολογίας Τροφίμων Επιχειρείται να δοθεί το υφιστάμενο καθεστώς ανάκλησης απόσυρσης των προϊόντων τροφίμων με βάση

Διαβάστε περισσότερα