Η ΔΕΣΜΗ 2008 ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΕ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ΔΕΣΜΗ 2008 ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΕ"

Transcript

1 Αριθμός & Τίτλος Δέσμης Εργασίας ΔΕ4: Χρήση ΓΣΠ για καθορισμό διαθεσιμότητας γης για προώθηση ενεργειακών καλλιεργειών Κωδικός Φορέα ΑΦ ΣΦ1 ΣΦ2 ΣΦ3 ΣΦ4 Ανθρωπομήνες για κάθε Φορέα (με βάση το Συμβόλαιο) Ανθρωπομήνες για κάθε Φορέα (δεδουλευμένοι) Στόχοι Δέσμης Εργασίας Εύρεση και γεωγραφική απεικόνιση του υφιστάμενου καλλιεργήσιμου δυναμικού στην Κύπρο (ΑΦ) Γεωγραφική χωροθέτηση των δυνητικά καλύτερων περιοχών που θα μπορούν να αναπτυχθούν ενεργειακές καλλιέργειες χρησιμοποιώντας και στοιχεία της μελέτης ποιοτικής και ποσοτικής ανάλυσης κάθε περιοχής, και διαχωρισμός περιοχών βάσει των χαρακτηριστικών αυτών.(αφ) Έλεγχος αποτελεσμάτων και των διαφορετικών σεναρίων που θα προκύψουν από την μελέτη πολυκριτηριακής ανάλυσης κάθε περιοχής. (ΑΦ) Χωροθέτηση και καθορισμός συγκεκριμένων περιοχών που ικανοποιούν τα κριτήρια μελέτης. (ΑΦ) Παραδοτέα Π12 Χρήση ΓΣΠ για καθορισμό διαθεσιμότητας γης για προώθηση ενεργειακών καλλιεργειών (Έκθεση Αναφοράς)

2 Γενικά Τα Γ.Σ.Π. αποτελούν το κύριο εργαλείο για την ολοκλήρωση στόχων της ΔΕ4, καθώς έχουν την δυνατότητα να δέχονται, να οργανώνουν, να αναλύουν στατιστικά και να παρουσιάζουν διάφορους τύπους χωρικών δεδομένων. Απαραίτητες προϋποθέσεις της υλοποίησης της ΔΕ4, αποτελούν η καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης και η συλλογή των απαιτούμενων δεδομένων, διαδικασίες οι οποίες ολοκληρώθηκαν στα πλαίσια της Δέσμης Εργασίας 3, Καταγραφή υφιστάμενης κατάστασης Συλλογή Δεδομένων. Τα πρώτα δεδομένα τα οποία συλλέχθηκαν και απεικονίστηκαν για ολόκληρη την Κύπρο περιγράφουν: Χρήση Γης και Φυτοκάλυψη Για την χρήση και την κάλυψη γης χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα από το Υπουργείο Γεωργίας και συγκεκριμένα από το πρόγραμμα Co ordination of Information on the Environment (CORINE) Land Cover του 2000 (CLC2000) της περιοχής μελέτης καθώς και γεωγραφικά δεδομένα από την γεωγραφική βάση του ανάδοχου φορέα. Υψόμετρο του εδάφους Ένα ψηφιακό μοντέλο αναγλύφου (DTM) ή αλλιώς ψηφιακό υψομετρικό μοντέλο (DEM) αποτελεί μια ψηφιακή αναπαράσταση του γήινου ανάγλυφου, η οποία περιγράφει την γεωμετρία της γήινης επιφάνειας και αποτελεί κύριο στοιχείο σε ένα σύστημα Γ.Σ.Π. Για την εξαγωγή του ψηφιακού μοντέλου εδάφους ελήφθησαν τοπογραφικοί χάρτες του Τμήματος Κτηματολογίου και αφού σαρώθηκαν και γεωαναφέρθηκαν ώστε να επιτευχθεί ο μετασχηματισμός τους στο Κυπριακό σύστημα αναφοράς Γ.Σ.Α. 1993, έγινε ψηφιοποίηση των ισοϋψών καμπύλων και έγινε εισαγωγή πληροφορίας υψομέτρου στον πίνακα ιδιοτήτων τους. Κλίσεις Εδάφους Ένα προϊόν του ψηφιακού μοντέλου αναγλύφου (DTM) αποτελούν οι κλίσεις εδάφους οι οποίες διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην χωροθέτηση οποιονδήποτε καλλιεργειών, καθώς καθορίζουν το αν είναι δυνατή ή όχι η πρόσβαση και λειτουργία των απαραίτητων γεωργικών μηχανημάτων. Στην συνέχεια συλλέχθηκαν επιπρόσθετα δεδομένα τα οποία και θα καθορίσουν τον τελικό καθορισμό της διαθεσιμότητας γης για προώθηση ενεργειακών καλλιεργειών: Ανάπτυξη Υδατικών Έργων Η ύπαρξη ή μη αρδευτικών υδατικών έργων αποτελεί ένα πολύ σημαντικό παράγοντα καθότι οι ενεργειακές καλλιέργειες έχουν αυξημένες ανάγκες άρδευσης. Συνεπώς, ως καλύτερες περιοχές για ανάπτυξη ενεργειακών καλλιεργειών θεωρούνται αυτές οι οποίες υποστηρίζονται από αρδευτικά έργα.

3 Σταθμοί Βιολογικής Επεξεργασίας Με τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η χώρα μας, όπως και όλα τα κράτη μέλη, είναι δεσμευμένα να έχουν σταθμούς βιολογικής επεξεργασίας αστικών αποβλήτων Οι Σταθμοί Βιολογικής Επεξεργασίας Λυμάτων συνεισφέρουν στην αποφυγή και τον περιορισμό της ρύπανσης του περιβάλλοντος, αλλά και της σωστής διαχείρισης του νερού. Οι βιολογικοί σταθμοί έχουν την δυνατότητα της επεξεργασίας των λυμάτων μιας περιοχής για την παραγωγή όγκου νερού κατάλληλου για άρδευση. Συνεπώς, οι τελικές δυνητικά καλύτερες περιοχές για ανάπτυξη ενεργειακών καλλιεργειών θα πρέπει να συνδυαστούν επιπλέον και με τις θέσεις των σταθμών βιολογικής επεξεργασίας καθώς αυτοί θα είναι σε θέση να τους παρέχουν ένα σημαντικό ποσοστό του απαραίτητου για αυτές αρδεύσιμου νερού. Έλεγχος Αγρανάπαυσης Αμειψισποράς Οι τελικές δυνητικά καλύτερες περιοχές για ανάπτυξη ενεργειακών καλλιεργειών θα πρέπει να συνδυαστούν και με δεδομένα που αφορούν στις καλλιεργούμενες περιοχές που υπόκεινται σε αγρανάπαυση ή και αμειψισπορά έτσι ώστε να μην επηρεαστεί το συνολικό δυναμικό καλλιέργειας της περιοχής. Προστατευόμενες Περιοχές Natura (Ζώνες Ειδικής Προστασίας) Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Natura 2002 («ΦΥΣΗ 2000» στα ελληνικά) είναι ένα ευρύ Ευρωπαϊκό Δίκτυο προστατευόμενων φυσικών περιοχών για είδη χλωρίδας, πανίδας, πτηνών και οικοτόπων. Η επιλεγμένη καλλιεργήσιμη γη η οποία και θα προταθεί για την προώθηση των ενεργειακών καλλιεργειών, επιβάλλεται, όπως είναι φυσικό, να είναι εκτός των «Ζωνών Ειδικής Προστασίας» του Δικτύου. Ειδικά κριτήρια: Πολεοδομικές Ζώνες, Βιομηχανικές Περιοχές, κλπ. Οι τελικές δυνητικά καλύτερες περιοχές για ανάπτυξη ενεργειακών καλλιεργειών θα πρέπει να συνδυαστούν και με τα ειδικά κριτήρια που εμπίπτουν στην κάθε περιοχή ξεχωριστά, έτσι που η πρόταση για χρησιμοποίηση της συγκεκριμένης περιοχής να έιναι συμφέρουσα τόσο από οικονομικής πλευράς όσο και για το περιβάλλον.

4 Μεθοδολογία και Αποτελέσματα 1. Φάσεις επεξεργασίας δεδομένων Οι Φάσεις επεξεργασίας δεδομένων είναι οι ακόλουθες: Φάση 1. Ανάλυση της κάθε ομάδας δεδομένων και ομαδοποίηση των επιλεγμένων ή όχι τιμών της. Φάση 2. Ανάλυση των ομαδοποιημένων πλέον τιμών (επιλεγμένων ή όχι) στο σύνολο των δεδομένων Φάση 3. Συνδυασμός αποτελεσμάτων με βοηθητικά δεδομένα, όπως τα διοικητικά όρια Επαρχιών Δήμων Κοινοτήτων, όρια Ελεύθερων Κατεχόμενων περιοχών κλπ. με προκύπτοντα αποτελέσματα σε αναλυτικούς πίνακες. 2. Αρχική Πολυκριτηριακή Ανάλυση Σενάριο 1 Μετά την καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης και της συλλογής των δεδομένων επιχειρήθηκε η αρχική πολυκριτηριακή ανάλυση στο σύνολο των δεδομένων και ο συνδυασμός των αποτελεσμάτων με βοηθητικά δεδομένα, όπως τα διοικητικά όρια Επαρχιών Δήμων Κοινοτήτων, τα όρια Ελεύθερων Κατεχόμενων περιοχών κλπ. με αποτέλεσμα να προκύψουν αναλυτικά στοιχεία που αφορούν στον γεωγραφικό, ποσοτικό και ποιοτικό προσδιορισμό των δυνητικά καλυτέρων περιοχών για ανάπτυξη ενεργειακών καλλιεργειών. Η αρχική αυτή ανάλυση θα αποτελέσει την βάση για την δημιουργία αριθμού διαφορετικών σεναρίων. Η ποικιλία των σεναρίων αποσκοπεί στην κάλυψη όλων των πιθανών τρόπων με τους οποίους μπορεί να αξιοποιηθεί η Κυπριακή γη στην καλλιέργεια ενεργειακών φυτών. Αναλυτικά, τα αρχικά τρία δεδομένα δημιούργησαν τρία αντίστοιχα κριτήρια τα οποία αποτελούν το πρώτο στάδιο επιλογής των δυνητικά καλυτέρων περιοχών για ανάπτυξη ενεργειακών καλλιεργειών, τα πρώτα, δηλαδή, δεδομένα εισόδου της πολυκριτηριακής ανάλυσης: Χρήση Γης και Φυτοκάλυψη Τα πολυγωνικά δεδομένα Χρήσης Γης και Φυτοκάλυψης (polygon shapefile) ταξινομήθηκαν σε επιλεγμένα ή μη (ΝΑΙ/ΟΧΙ) ανάλογα με τα χαρακτηριστικά της κάθε χρήσης και κάλυψης της γης, και παρουσιάζονται στον Πίνακα 1 του Παραρτήματος. Μετά από αξιολόγηση των χρήσεων γης και της φυτοκάλυψης που υπάρχουν στην Κύπρο, προέκυψαν οι περιοχές στις οποίες δύναται να χωροθετηθούν ενεργειακές καλλιέργειες (βλέπε πιο κάτω πίνακα). Οι επιλεγμένες περιοχές θα λάβουν την τιμή 1 ενώ οι υπόλοιπες θα λάβουν την τιμή 99. Στη συνέχεια, από το πολυγωνικό shapefile δεδομένων Χρήσης Γης και Φυτοκάλυψης παράχθηκε, με την χρήση της εντολής Convert Features to Raster του extension του ArcMap Spatial Analyst, ένα raster αρχείο με μέγεθος εικονοστοιχείου (pixel) 50μ (εμβαδόν 2500μ 2 ) το οποίο χωρίζει την Κύπρο στις επιλεγμένες ή μη περιοχές (τιμές 1 ή 99).

5 Στο Παράρτημα παρατίθεται ο Χάρτης Χρήσης Κάλυψης Γης (Χάρτης 1) ανάλογα με την επιλεξιμότητα ή όχι μια χρήσης ή κάλυψης γης. ΚΩΔΙΚΟΣ ΧΡΗΣΗ ΚΑΛΥΨΗ ΓΗΣ ΧΡΗΣΗ 211 Μη αρδευόµενη αρώσιµη γη ΝΑΙ 212 Μόνιµα αρδευόµενη γη ΝΑΙ 221 Αµπελώνες ΝΑΙ 222 Οπωροφόρα δένδρα και φυτείες µε σαρκώδεις καρπούς 223 Ελαιώνες ΝΑΙ 231 Λιβάδια ΝΑΙ 241 Ετήσιες καλλιέργειες που σχετίζονται µε µόνιµες καλλιέργειες 242 Σύνθετες καλλιέργειες ΝΑΙ 243 Γη που χρησιµοποιείται κυρίως για γεωργία µαζί µε σηµαντικά τµήµατα φυσικής βλάστησης 321 Φυσικοί βοσκότοποι ΝΑΙ 333 Εκτάσεις µε αραιή βλάστηση ΝΑΙ Πίνακας 1. Επιλεγμένες Χρήσης Γης και Φυτοκάλυψης, βάσει του Corine Land Cover, στις οποίες δύναται να χωροθετηθούν ενεργειακές καλλιέργειες. ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ Υψόμετρο του εδάφους Σαν αρχικό κριτήριο υψομέτρου ορίστηκε το υψόμετρο των 800μ το οποίο είναι το υψόμετρο το οποίο διαχωρίζει τις ορεινές από τις ημιορεινές περιοχές: Ορεινή περιοχή > 800μ ΟΧΙ Μη Επιλέξιμες Περιοχές Τιμή = 0 Ημιορεινή περιοχή < 800μ ΝΑΙ Επιλέξιμες Περιοχές Τιμή = 1 Από το Ψηφιακό Μοντέλο Εδάφους παράχθηκε, με την χρήση της εντολής Reclassify του Spatial Analyst, ένα καινούργιο raster αρχείο, με μέγεθος pixel 25μ (εμβαδόν 625μ 2 ), το οποίο διαχωρίζει την Κύπρο στις περιοχές με υψόμετρο μεγαλύτερο ή μικρότερο των 800μ. Οι περιοχές με υψόμετρο κάτω των 800μ παίρνουν την τιμή 1 ενώ αυτές με υψόμετρο πάνω των 800μ. την τιμή 99. Στο Παράρτημα παρατίθεται ο Χάρτης Υψομέτρων (Χάρτης 2) στον οποίο παρουσιάζονται οι περιοχές οι οποίες πληρούν το κριτήριο των 800 μ.

6 Κλίσεις Εδάφους Σαν αρχικό κριτήριο κλίσεων εδάφους ορίστηκε η κλίση του 15%. Κλίση Εδάφους > 15% ΟΧΙ Μη Επιλέξιμες Περιοχές Τιμή = 0 Κλίση Εδάφους 15% ΝΑΙ Επιλέξιμες Περιοχές Τιμή = 1 Από το Ψηφιακό Μοντέλο Εδάφους παράχθηκε, με την χρήση της εντολής Surface Analysis > Slope του Spatial Analyst, ένα καινούργιο raster αρχείο, το μοντέλο κλίσεων εδάφους, με μέγεθος pixel 25μ (εμβαδόν 525μ 2 ), το οποίο απεικονίζει την Κύπρο με βάση τις κλίσεις εδάφους. Στην συνέχεια, παράχθηκε, με την χρήση της εντολής Reclassify του Spatial Analyst, ένα καινούργιο raster αρχείο, με μέγεθος pixel 25μ, το οποίο διαχωρίζει την Κύπρο στις περιοχές με κλίση μεγαλύτερη ή μικρότερη του 15%. Οι περιοχές με κλίση εδάφους μικρότερη ή ίση των 15% παίρνουν την τιμή 1 ενώ αυτές με κλίση μεγαλύτερη των 15% παίρνουν την τιμή 99. Στο Παράρτημα παρατίθεται ο Χάρτης Κλίσεων Εδάφους (Χάρτης 3) στον οποίο παρουσιάζονται οι περιοχές οι οποίες πληρούν το κριτήριο κλίσης μικρότερης ή ίσης των 15%. Με βάση τα τρία αυτά κριτήρια πραγματοποιήθηκε η 1η Επιλογή των δυνητικά καλυτέρων περιοχών για ανάπτυξη ενεργειακών καλλιεργειών. Χρησιμοποιήθηκε η εντολή Raster Calculator του Spatial Analyst η οποία δίνει την δυνατότητα συνδυασμού διαφορετικών ψηφιδωτών αρχείων και υπολογισμού ανά pixel. Η τιμή του pixel η οποία λήφθηκε υπόψη για τα τρία ψηφιδωτά αρχεία (χρήσης κάλυψης γης, υψομέτρου και κλίσεων εδάφους) είναι αυτή της επιλεξιμότητας ή όχι (τιμή 1 ή 99) βάσει των πιο πάνω κριτηρίων. Η εντολή Raster Calculator παρήγαγε τον συνδυασμό των τριών αυτών raster αρχείων, ένα δηλαδή νέο raster αρχείο, με μέγεθος pixel 50μ (εμβαδόν 2500 μ2), στο οποίο οι περιοχές οι οποίες πληρούν και τα τρία κριτήρια έχουν την τιμή 3 ( ) ενώ αυτές οι οποίες δεν πληρούν ένα ή περισσότερα κριτήρια έχουν τιμή μεγαλύτερη ή ίση του 101. Το τελικό αυτό προϊόν είναι ένα raster αρχείο μορφής IMG και μπορεί, πολύ εύκολα μέσα από τις διαδικασίες των ΓΣΠ, να υποστεί στατιστική επεξεργασία. Για να είναι η επεξεργασία αυτή εφικτή, μετατρέπεται το αρχείο raster σε πολυγωνικό αρχείο shapefile, με την χρήση της εντολής Convert Raster to Features του extension του ArcMap Spatial Analyst, και είναι πλέον δυνατόν να συνδυαστεί με επιπρόσθετα γεωγραφικά δεδομένα, όπως τα διοικητικά όρια Επαρχιών Δήμων Κοινοτήτων, τα όρια Ελεύθερων Κατεχόμενων περιοχών, κλπ. με προκύπτοντα αποτελέσματα αναλυτικά στοιχεία που αφορούν τον γεωγραφικό, ποσοτικό και ποιοτικό προσδιορισμό δυνητικών ενεργειακών περιοχών. Για να αναλυθούν τα αποτελέσματα της πρώτης αυτής αρχικής πολυκριτηριακής ανάλυσης και εν συνεχεία οποιουδήποτε άλλου σεναρίου σε επίπεδο Δήμου Κοινότητας, ελεύθερου ή/και κατεχόμενου, δημιουργήθηκε ένα πολυγωνικό shapefile αρχείο το οποίο περιέχει όλους τους Δήμους Κοινότητες της Κύπρου χωρισμένες ανά επαρχία και ανάλογα αν βρίσκεται στην ελεύθερη ή στην

7 κατεχόμενη Κύπρο. Το αρχείο αυτό προέκυψε από γεωγραφικά δεδομένα της γεωγραφικής βάσης του Ανάδοχου Φορέα με την ακόλουθη διαδικασία: Δήμοι Κοινότητες ανά Επαρχία Πράσινη Γραμμή INTERSECT (ArcToolbox/Analysis) Ελεύθεροι ή Κατεχόμενοι Δήμοι Κοινότητες ανά Επαρχία Πρέπει να σημειώσουμε, ότι ο χωρισμός της Κύπρου σε ελεύθερες και κατεχόμενες περιοχές έγινε βάσει μιας νοητής γραμμής η οποία περνά από την μέση της λεγόμενης πράσινης γραμμής, η οποία όμως όπως είναι γνωστό δεν είναι μια γραμμή αλλά έκταση από την μια βορειοδυτική μεριά της Κύπρου μέχρι την νοτιοδυτική. Με τον τρόπο αυτό, η πράσινη γραμμή ισομοιράστηκε στις ελεύθερες και στις κατεχόμενες περιοχές Διεξάγοντας την διαδικασία Identity (Ταυτότητα), η οποία ανήκει στο σύνολο διαδικασιών χωρικής ανάλυσης, Analysis Tools (και υποκατηγορία Overlay ), της αποθήκης εργαλείων ArcToolbox του λογισμικού ArcGIS, χωρίζουμε τα αποτελέσματα της πρώτης ανάλυσης ανά Δήμο Κονότητα ανά επαρχία και ανά ελεύθερη ή κατεχόμενη Κύπρο. Για να μπορέσουν όμως να ομαδοποιηθούν σωστά τα αποτελέσματα για την μετέπειτα στατιστική τους επεξεργασία, εκτελείται η εντολή Dissolve, η οποία ανήκει στο σύνολο διαδικασιών διαχείρισης δεδομένων, Tools (και υποκατηγορία Generalization ), του ArcToolbox. Υπολογίζουμε το εμβαδόν (σε τετραγωνικά μέτρα) για τα αποτελέσματα της 1 ης επιλογής και, τέλος, επιλέγουμε τις περιοχές οι οποίες πληρούν τα τρία αρχικά κριτήρια με της χρήση της ερώτησης SQL GRIDCODE = 3. Ελεύθεροι ή Κατεχόμενοι Δήμοι Κοινότητες ανά Επαρχία Επιλεγμένες Περιοχές βάσει των τριών αρχικών κριτηρίων IDENTITY (ArcToolbox/Analysis) DISSOLVE (ArcToolbox/Data management) Επιλεγμένες περιοχές ανά Επαρχία και ανά ελεύθερη ή κατεχόμενη Κύπρο Στο Παράρτημα παρατίθεται ο Χάρτης της 1 ης Επιλογής των δυνητικά καλυτέρων περιοχών για ανάπτυξη ενεργειακών καλλιεργειών (Χάρτης 4) στον οποίο παρουσιάζονται οι περιοχές οι οποίες

8 πληρούν τα τρία αρχικά κριτήρια (χρήση κάλυψης γης, υψόμετρο και κλίσεις εδάφους). Ο Χάρτης 5 απεικονίζει τις επιλεγμένες περιοχές, χωρισμένες σε ελεύθερη και κατεχόμενη Κύπρο. Τα στατιστικά αποτελέσματα της 1 ης Επιλογής σε επίπεδο επαρχίας και ελεύθερων/κατεχόμενων περιοχών παρατίθενται αμέσως πιο κάτω. Στο παράρτημα παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της 1 ης Επιλογής σε επίπεδο Δήμου (Πίνακας 2). Το ποσοστό που εμφανίζεται αφορά στο ποσοστό μιας έκτασης σε σχέση με την συνολική έκταση της Κύπρου. ΚΥΠΡΟΣ (ha) Επαρχία Εκτάρια (ha) Λευκωσία Λεμεσός Λάρνακα Πάφος Κερύνεια Αμμόχωστος Βάσεις Η.Β ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ (ha) Ποσοστό % ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΑ (ha) % Πίνακας 3. Συνολική έκταση της Κύπρου ανά ελεύθερες ή κατεχόμενες περιοχές. Πίνακας 2. Συνολική έκταση της Κύπρου ανα επαρχία. 1η Επιλογή Σενάριο 1 Χρήση Κάλυψη Γης / Υψόμετρα / Κλίσεις ΚΥΠΡΟΣ (ha) Ποσοστό % Επαρχία Εκτάρια (ha) Ποσοστό Λευκωσία % Λεμεσός % Λάρνακα % Πάφος % Κερύνεια % Αμμόχωστος % Βάσεις Η.Β % 1η Επιλογή Σενάριο 1 Χρήση Κάλυψη Γης / Υψόμετρα / Κλίσεις ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ (ha) Ποσοστό % ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΑ (ha) Ποσοστό % Πίνακας 5. Επιλεγμένες περιοχές σε ελεύθερη και κατεχόμενη Κύπρο. Πίνακας 4. Επιλεγμένες Περιοχές στο σύνολο της Κύπρου και ανά επαρχία.

9 1η Επιλογή Σενάριο 1 Χρήση Κάλυψη Γης / Υψόμετρα / Κλίσεις ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Επαρχία Εκτάρια (ha) Ποσοστό Λευκωσία % Λεμεσός % Λάρνακα % Πάφος % Κερύνεια 0 0% Αμμόχωστος % Βάσεις Η.Β % KATEXOMENA Επαρχία Εκτάρια (ha) Ποσοστό Λευκωσία % Λεμεσός 0 0% Λάρνακα % Πάφος 0 0% Κερύνεια % Αμμόχωστος % Βάσεις Η.Β % Πίνακας 6. Επιλεγμένες Περιοχές ανά επαρχία και ανά ελεύθερες ή κατεχόμενες περιοχές. 3. Εναλλακτικά Κριτήρια 3.1. Σενάριο 2 Διαβάθμιση των Κλίσεων Εδάφους Διαφορετικά αποτελέσματα ενδέχεται να προκύψουν εάν ένα ή περισσότερα από τα τρία αρχικά κριτήρια διαφοροποιηθούν. Σύμφωνα με τους Becalli et al. (2008), στην βραχυχρόνια αμειψισπορά δασών (short rotation forestry), όπου περιλαμβάνονται δέντρα όπως οι ευκάλυπτοι, οι λεύκες, κλπ., κλίσεις μικρότερες του 10% καθιστά τις μηχανικές διαδικασίες συλλογής πιο εύκολες. Επιπλέον, στις ενεργειακές καλλιέργειες οι αντίστοιχες κλίσεις πρέπει να είναι μικρότερες του 30%. Με βάση τα δεδομένα αυτά, μπορούμε να αλλάξουμε το κριτήριο των κλίσεων εδάφους στο παρακάτω: Κλίση Εδάφους 10% ΝΑΙ Βέλτιστες κλίσεις Τιμή = 20 Κλίση Εδάφους > 10%, 30% ΝΑΙ Αποδεκτές κλίσεις Τιμή = 10 Κλίση Εδάφους > 30% ΟΧΙ Μη αποδεκτές κλίσεις Τιμή = 99

10 Γίνεται η νέα αναθεωρημένη επιλογή των δυνητικά καλυτέρων περιοχών για ανάπτυξη ενεργειακών καλλιεργειών με βάση τα κριτήρια της χρήσης γης και του υψομέτρου όπως αυτά έχουν ήδη διατυπωθεί και του νέου κριτηρίου κλίσεων γης. Και πάλι, χρησιμοποιήθηκε η εντολή Raster Calculator του Spatial Analyst και η τιμή του pixel η οποία λήφθηκε υπόψη για τα τρία ψηφιδωτά αρχεία (χρήσης κάλυψης γης, υψομέτρου και κλίσεων εδάφους) είναι αυτή της επιλεξιμότητας ή όχι (τιμές 1, 10, 20 ή 99) βάσει των πιο πάνω κριτηρίων. Παράχθηκε ο συνδυασμός των τριών αυτών raster αρχείων, με μέγεθος pixel 50μ (εμβαδόν 2500μ 2 ), στο οποίο οι βέλτιστες περιοχές οι οποίες πληρούν και τα τρία κριτήρια έχουν την τιμή 22 ( ), οι αποδεκτές περιοχές έχουν την τιμή 12 ( ), ενώ αυτές οι οποίες δεν πληρούν ένα ή περισσότερα κριτήρια έχουν τιμή μεγαλύτερη ή ίση του 101. Το τελικό αυτό προϊόν είναι ένα raster αρχείο μορφής IMG το οποίο μετατράπηκε έπειτα σε πολυγωνικό αρχείο shapefile για να είναι δυνατόν να συνδυαστεί με τα επιπρόσθετα γεωγραφικά δεδομένα. Ακολούθησε, η ανάλυση των αποτελεσμάτων της πολυκριτηριακής αυτής ανάλυσης σε επίπεδο Δήμου Κοινότητας, ελεύθερου ή/και κατεχόμενου, όπως αυτή περιγράφηκε στην προηγούμενη ενότητα. Στο Παράρτημα παρατίθεται ο Χάρτης της 2 ου Σεναρίου των δυνητικά καλυτέρων περιοχών για ανάπτυξη ενεργειακών καλλιεργειών (Χάρτης 6) στον οποίο παρουσιάζονται οι περιοχές οι οποίες πληρούν τα τρία κριτήρια (χρήσης κάλυψης γης, υψομέτρου και κλίσεων εδάφους). Ο Χάρτης 7 απεικονίζει τα ίδια αποτελέσματα χωρισμένα ανά ελεύθερη ή κατεχόμενη Κύπρο. Τα στατιστικά αποτελέσματα του 2 ου Σεναρίου σε επίπεδο επαρχίας και ελεύθερων/κατεχόμενων περιοχών παρατίθενται αμέσως πιο κάτω. 1η Επιλογή Σενάριο 2 Χρήση Κάλυψη Γης / Υψόμετρα / Διαβάθμιση Κλίσεων ΚΥΠΡΟΣ (ha) Ποσοστό Αποδεκτές Περιοχές (12) % Βέλτιστες Περιοχές (22) % Πίνακας 7. Αποδεκτές και βέλτιστες επιλεγμένες περιοχές στο σύνολο της Κύπρου. Οι αποδεκτές περιοχές έχουν τιμή pixel 12, ενώ οι βέλτιστες τιμή pixel 22.

11 1η Επιλογή Σενάριο 2 Χρήση Κάλυψη Γης / Υψόμετρα / Διαβάθμιση Κλίσεων Επαρχία Περιοχές Εκτάρια (ha) Ποσοστό Λευκωσία Αποδεκτές % Βέλτιστες % Λεμεσός Αποδεκτές % Βέλτιστες % Λάρνακα Αποδεκτές % Βέλτιστες % Πάφος Αποδεκτές % Βέλτιστες % Κερύνεια Αποδεκτές % Βέλτιστες % Αμμόχωστος Αποδεκτές % Βέλτιστες % Βάσεις Η.Β. Αποδεκτές % Βέλτιστες % Πίνακας 8. Αποδεκτές και βέλτιστες επιλεγμένες περιοχές ανά επαρχία. 1η Επιλογή Σενάριο 2 Χρήση Κάλυψη Γης / Υψόμετρα / Διαβάθμιση Κλίσεων ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Εκτάρια (ha) Ποσοστό Αποδεκτές Περιοχές (12) % Βέλτιστες Περιοχές (22) % ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΑ Εκτάρια (ha) Ποσοστό Αποδεκτές Περιοχές (12) % Βέλτιστες Περιοχές (22) % Πίνακας 9. Αποδεκτές και βέλτιστες επιλεγμένες περιοχές σε ελεύθερη και κατεχόμενη Κύπρο.

12 1η Επιλογή Σενάριο 2 Χρήση Κάλυψη Γης / Υψόμετρα / Διαβάθμιση Κλίσεων ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Επαρχία Περιοχές Εκτάρια (ha) Ποσοστό Λευκωσία Λεμεσός Λάρνακα Πάφος Κερύνεια Αμμόχωστος Βάσεις Η.Β. Αποδεκτές % Βέλτιστες % Αποδεκτές % Βέλτιστες % Αποδεκτές % Βέλτιστες % Αποδεκτές % Βέλτιστες % Αποδεκτές 0 0% Βέλτιστες 0 0% Αποδεκτές % Βέλτιστες % Αποδεκτές % Βέλτιστες % KATEXOMENA Επαρχία Περιοχές Εκτάρια (ha) Ποσοστό Λευκωσία Λεμεσός Λάρνακα Πάφος Κερύνεια Αμμόχωστος Βάσεις Η.Β. Αποδεκτές % Βέλτιστες % Αποδεκτές 0 00% Βέλτιστες 0 0% Αποδεκτές % Βέλτιστες % Αποδεκτές 0 0% Βέλτιστες 0 0% Αποδεκτές % Βέλτιστες % Αποδεκτές % Βέλτιστες % Αποδεκτές ~0% Βέλτιστες % Πίνακας 10. Αποδεκτές και βέλτιστες επιλεγμένες περιοχές ανά επαρχία και ανά ελεύθερες ή κατεχόμενες περιοχές.

13 1η Επιλογή Σενάριο 2 Χρήση Κάλυψη Γης / Υψόμετρα / Διαβάθμιση Κλίσεων ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Βέλτιστες Περιοχές Επαρχία Εκτάρια (ha) Ποσοστό Λευκωσία % Λεμεσός % Λάρνακα % Πάφος % Κερύνεια 0 0% Αμμόχωστος % Βάσεις Η.Β % KATEXOMENA Βέλτιστες Περιοχές Επαρχία Εκτάρια (ha) Ποσοστό Λευκωσία % Λεμεσός 0 0% Λάρνακα % Πάφος 0 0% Κερύνεια % Αμμόχωστος % Βάσεις Η.Β % Πίνακας 11. Βέλτιστες επιλεγμένες περιοχές ανά επαρχία και ανά ελεύθερες ή κατεχόμενες περιοχές Σενάριο 3 Ενεργειακές Καλλιέργειες στις Ορεινές Περιοχές Το σενάριο αυτό αποσκοπεί να εκτιμήσει τον καθορισμό της διαθεσιμότητας γης για την προώθηση των ενεργειακών καλλιεργειών στις ορεινές περιοχές. Τα κριτήριο που αλλάζει σε σχέση με αυτά της 1 ης Επιλογής είναι αυτό του υψομέτρου: Ορεινή περιοχή > 800μ ΝΑΙ Επιλέξιμες Περιοχές Τιμή = 1 Ημιορεινή περιοχή < 800μ ΟΧΙ Μη Επιλέξιμες Περιοχές Τιμή = 99 Από το Ψηφιακό Μοντέλο Εδάφους παράχθηκε, με την χρήση της εντολής Reclassify του Spatial Analyst, ένα καινούργιο raster αρχείο, με μέγεθος pixel 25μ (εμβαδόν 625 μ 2 ), το οποίο διαχωρίζει την Κύπρο στις περιοχές με υψόμετρο μεγαλύτερο ή μικρότερο των 800μ. Οι περιοχές με υψόμετρο κάτω των 800μ. παίρνουν την τιμή 99 ενώ αυτές με υψόμετρο πάνω των 800μ. την τιμή 1.

14 Χρησιμοποιήθηκε η εντολή Raster Calculator του Spatial Analyst και η τιμή του pixel η οποία λήφθηκε υπόψη για τα τρία ψηφιδωτά αρχεία (χρήσης κάλυψης γης, υψομέτρου και κλίσεων εδάφους) είναι αυτή της επιλεξιμότητας ή όχι (τιμές 1 ή 99) βάσει των τριών κριτηρίων. Η εντολή Raster Calculator παρήγαγε τον συνδυασμό των τριών αυτών raster αρχείων, με μέγεθος pixel 50μ (εμβαδόν 2500 μ 2 ), στο οποίο οι περιοχές οι οποίες πληρούν και τα τρία κριτήρια έχουν την τιμή 3 ( ) ενώ αυτές οι οποίες δεν πληρούν ένα ή περισσότερα κριτήρια έχουν τιμή μεγαλύτερη ή ίση του 101. Το τελικό προϊόν είναι ένα raster αρχείο μορφής IMG το οποίο και μετατράπηκε σε πολυγωνικό αρχείο shapefile για να είναι δυνατόν να συνδυαστεί με τα επιπρόσθετα γεωγραφικά δεδομένα. Ακολούθησε, η ανάλυση των αποτελεσμάτων της πολυκριτηριακής αυτής ανάλυσης σε επίπεδο Δήμου Κοινότητας, ελεύθερου ή/και κατεχόμενου. Στο Παράρτημα παρατίθεται ο Χάρτης της 3 ου Σεναρίου των δυνητικά καλυτέρων περιοχών για ανάπτυξη ενεργειακών καλλιεργειών (Χάρτης 8) στον οποίο παρουσιάζονται οι περιοχές οι οποίες πληρούν τα τρία κριτήρια (χρήσης κάλυψης γης, υψομέτρου και κλίσεων εδάφους), χωρισμένα ανά επαρχία και ανά ελεύθερη ή κατεχόμενη Κύπρο. Τα στατιστικά αποτελέσματα του 3 ου Σεναρίου σε επίπεδο επαρχίας και ελεύθερων/κατεχόμενων περιοχών παρατίθενται αμέσως πιο κάτω. 1η Επιλογή Σενάριο 3 (Ορεινές Περ.) Χρήση Κάλυψη Γης / Υψόμετρα/Κλίσεις ΚΥΠΡΟΣ (ha) Ποσοστό % Επαρχία Εκτάρια (ha) Ποσοστό Λευκωσία % Λεμεσός % Λάρνακα ~0% Πάφος % Κερύνεια 0 0% Αμμόχωστος 0 0% Βάσεις Η.Β. 0 0% Πίνακας 12. Επιλεγμένες Περιοχές στο σύνολο της Κύπρου και ανά επαρχία.

15 1η Επιλογή Σενάριο 3 (Ορεινές Περ.) Χρήση Κάλυψη Γης / Υψόμετρα / Κλίσεις ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ (ha) Ποσοστό % ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΑ (ha) Ποσοστό 0 0% Πίνακας 13. Επιλεγμένες περιοχές σε ελεύθερη και κατεχόμενη Κύπρο. 1η Επιλογή Σενάριο 3 (Ορεινές Περ.) Χρήση Κάλυψη Γης / Υψόμετρα / Κλίσεις ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Επαρχία Εκτάρια (ha) Ποσοστό Λευκωσία % Λεμεσός % Λάρνακα % Πάφος % Κερύνεια 0 0% Αμμόχωστος 0 0% Βάσεις Η.Β. 0 0% KATEXOMENA Επαρχία Εκτάρια (ha) Ποσοστό Λευκωσία 0 0% Λεμεσός 0 0% Λάρνακα 0 0% Πάφος 0 0% Κερύνεια 0 0% Αμμόχωστος 0 0% Βάσεις Η.Β. 0 0% Πίνακας 14. Επιλεγμένες Περιοχές ανά επαρχία και ανά ελεύθερες ή κατεχόμενες περιοχές.

16 4. Επέκταση Πολυκριτηριακής Ανάλυσης Αναθεώρηση Σεναρίων Η αρχική πολυκριτηριακή ανάλυση (Σενάρια 1 3) προσφέρει μονάχα μια αρχική ένδειξη για τις καλλιεργήσιμες περιοχές οι οποίες μπορούν να αξιοποιηθούν για παραγωγή βιοκαυσίμων με την χρήση ενεργειακών καλλιεργειών. Για να προκύψουν πιο αξιόπιστα αποτελέσματα θα πρέπει τα αποτελέσματα της να συνδυαστούν με επιπρόσθετα στοιχεία τα οποία και καθορίζουν σε σημαντικό βαθμό την διαθεσιμότητα της γης για την προώθηση ενεργειακών καλλιεργειών. Συνεπώς, υιοθετήθηκαν επιπλέον εξειδικευμένα κριτήρια και έτσι θα συνυπολογιστούν στην πολυκριτηριακή ανάλυση όσον το δυνατόν περισσότεροι παράγοντες που επηρεάζουν την δυνατότητα ή μη μιας περιοχής για χωροθέτηση ενεργειακών καλλιεργειών Άρδευση Ενεργειακών καλλιεργειών Η αποδοτικότητα, και παράλληλα η βιωσιμότητα των ενεργειακών καλλιεργειών εξαρτάται σε τεράστιο βαθμό από την δυνατότητα επαρκούς άρδευσής τους αφού οι καλλιέργειες αυτές έχουν αυξημένες ανάγκες άρδευσης. Η άρδευσή των ενεργειακών καλλιεργειών μπορεί να προκύψει από τις πιο κάτω πηγές: Ετήσια Βροχόπτωση στην κάθε περιοχή Υδατικά (Αρδευτικά) Έργα (Χάρτης 9) Σταθμοί Βιολογικής Επεξεργασίας Λυμάτων (Χάρτης 10) Καθώς η βροχόπτωση στην Κύπρο δεν είναι πάντα επαρκής λόγω του κλίματος που επικρατεί στο νησί, η άρδευση των ενεργειακών καλλιεργειών στηρίζεται κυρίως στα υδατικά έργα τα οποία έχουν αναπτυχθεί στην Κύπρο και τους Βιολογικούς Σταθμούς. Καθορίζουμε, αρχικά, το κριτήριο της ύπαρξης ή μη υδατικών έργων. Οι περιοχές οι οποίες υποστηρίζονται από αρδευτικά έργα λαμβάνουν την τιμή 1 ενώ οι υπόλοιπες την τιμή 0. Για την χρήση του κριτηρίου στην διαδικασία της πολυκριτηριακής ανάλυσης, παράγουμε από το πολυγωνικό shapefile με τα υδραυλικά έργα της Κύπρου με την χρήση της εντολής Convert Features to Raster του Spatial Analyst, ένα raster αρχείο με μέγεθος pixel 50μ (εμβαδόν 2500 μ 2 ) το οποίο χωρίζει την Κύπρο σε επιλεγμένες ή μη περιοχές. Περιοχές με υδατικά έργα ΝΑΙ Επιλέξιμες Περιοχές Τιμή = 1 Περιοχές χωρίς υδατικά έργα ΟΧΙ Μη Επιλέξιμες Περιοχές Τιμή = 0 Παράλληλα, με τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η χώρα μας, όπως και όλα τα κράτη μέλη, είναι δεσμευμένα να έχουν σταθμούς βιολογικής επεξεργασίας αστικών αποβλήτων. Οι βιολογικοί σταθμοί έχουν την δυνατότητα της επεξεργασίας των λυμάτων μιας περιοχής για την παραγωγή όγκου νερού κατάλληλου για άρδευση. Συγκεκριμένα, ένας βιολογικός σταθμός εκτιμάται ότι παράγει 80 85% νερού επί της ποσότητας των λυμάτων (κυρίως από ανθρώπινα ή άλλα λύματα) που δέχεται και η

17 έκταση που μπορεί να αρδεύσει ποικίλει ανάλογα με τις απαιτήσεις σε νερό των αντίστοιχων καλλιεργειών. Επομένως, οι τελικές δυνητικά καλύτερες περιοχές για ανάπτυξη ενεργειακών καλλιεργειών θα πρέπει να συνδυαστούν επιπλέον και με τις θέσεις των σταθμών βιολογικής επεξεργασίας της Κύπρου (Χάρτης 10) καθώς αυτοί θα είναι σε θέση να τους παρέχουν ένα σημαντικό ποσοστό του απαραίτητου για αυτές αρδεύσιμου νερού. Ως κριτήριο σε σχέση με τους βιολογικούς σταθμούς, θεσπίστηκε αυτό της απόστασης μιας επιλεγμένης, βάσει της 1 ης επιλογής, καλλιεργήσιμης έκτασης από ένα βιολογικό σταθμό. Θεωρήθηκε ότι όλες οι καλλιέργειες οι οποίες απέχουν το πολύ απόσταση 5 χλμ. από ένα σταθμό βιολογικής επεξεργασίας είναι επιλέξιμες και λαμβάνουν την τιμή 1 ενώ αυτές που απέχουν πέραν των 5 χλμ. όχι (τιμή 0). Απόσταση από Βιολογ. Σταθμό 5 χλμ ΝΑΙ Επιλέξιμες Περιοχές Τιμή = 1 Απόσταση από Βιολογ. Σταθμό > 5 χλμ ΟΧΙ Μη Επιλέξιμες Περιοχές Τιμή = 0 Για την ενσωμάτωση του κριτηρίου στην διαδικασία της πολυκριτηριακής ανάλυσης, απαιτήθηκε η κατάλληλη μετατροπή των σχετικών γεωγραφικών δεδομένων από shapefile στο αντίστοιχό του raster αρχείο. Αρχικά, ομαδοποιήσαμε τους κύκλους που δημιουργούνται από την ακτίνα των 5 χλμ. γύρω από κάθε βιολογικό σταθμό σε ένα ενιαίο πολύγωνο. Για την ομαδοποίηση αυτή χρησιμοποιήσαμε την εντολή Dissolve (σύνολο διαδικασιών διαχείρισης δεδομένων, Tools και υποκατηγορία Generalization ) του ArcToolbox. Στην συνέχεια, ενώσαμε μέσω της διαδικασίας Update (Αναβάθμιση), η οποία ανήκει στο σύνολο διαδικασιών χωρικής ανάλυσης, Analysis Tools (και υποκατηγορία Overlay ) του ArcToolbox, τα πολυγωνικά δεδομένα της έκτασης της Κύπρου με τους ομαδοποιημένους κύκλους. Στον πίνακα περιγραφικών χαρακτηριστικών (attribute table) του ενοποιημένου αυτού πολυγωνικού shapefile δημιουργούμε ένα νέο πεδίο με το όνομα GRIDCODE (τύπος Integer) και στους ομαδοποιημένους κύκλους αναθέτουμε την τιμή GRIDCODE = 1 ενώ στο δεύτερο πολύγωνο με την υπόλοιπη έκταση της Κύπρου την τιμή GRIDCODE = 0. Τέλος, με την χρήση της εντολής Convert Features to Raster του Spatial Analyst, παράγουμε το raster αρχείο με μέγεθος pixel 25μ. (εμβαδόν 625 μ 2 ) το οποίο διαχωρίζει την Κύπρο σε επιλεγμένες (τιμή 1) ή μη (τιμή 0) περιοχές με βάση την θεμιτή απόσταση ή όχι από ένα βιολογικό σταθμό. Σημειώνουμε ότι, οι μη αποδεκτές τιμές των κριτηρίων αυτών λαμβάνουν την τιμή 0 και όχι 99. Αυτό γίνεται για τον λόγο ότι η επιπλέον ανάλυση γίνεται επί της προηγηθείσας ανάλυσης της οποίας και θέλουμε να διατηρήσουμε τα αποτελέσματα. Συνυπολογίζοντας στην αρχική πολυκριτηριακή ανάλυση (Σενάριο 1 3) τα δυο αυτά κριτήρια προκύπτουν τρεις διαφορετικές υποπεριπτώσεις Υποπερίπτωση 1: Επιλεγμένες Περιοχές χωρίς Υδατικά Έργα και Σταθμούς Βιολογικής Επεξεργασίας Λυμάτων

18 Υποπερίπτωση 2: Επιλεγμένες Περιοχές με Υδατικά Έργα ή Σταθμούς Βιολογικής Επεξεργασίας Λυμάτων Υποπερίπτωση 3: Επιλεγμένες Περιοχές με Υδατικά Έργα και Σταθμούς Βιολογικής Επεξεργασίας Λυμάτων Η τρίτη υποπερίπτωση θεωρείται ως η καλύτερη των τριών, η υποπερίπτωση 2 ως η δεύτερη καλύτερη επιλογή, ενώ η υποπερίπτωση 1 η χειρότερη. Για την εξαγωγή των καινούργιων αποτελεσμάτων της πολυκριτηριακής ανάλυσης, συνδυάσαμε τα αποτελέσματα των αρχικών σεναρίων με τα δυο αυτά κριτήρια με την χρήση της εντολής Raster Calculator του Spatial Analyst Αναθεώρηση Σεναρίου 1 Τα αποτελέσματα τα οποία προέκυψαν από το Σενάριο 1 αξιολογούνται με βάση τα δυο ανωτέρω κριτήρια των υδατικών έργων και των βιολογικών σταθμών. Το Σενάριο 1 αναθεωρήθηκε με δυο διαφορετικούς τρόπους. Στην πρώτη αναθεώρηση λήφθηκε υπόψη μόνο το κριτήριο των υδατικών έργων, ενώ στην δεύτερη λήφθηκαν υπόψη και τα δυο κριτήρια άρδευσης (υδατικά έργα ή/και βιολ. σταθμοί). 1 η Αναθεώρηση Σεναρίου 1 Για την εξαγωγή των επιλεγμένων περιοχών οι οποίες πληρούν τα τρία κριτήρια της αρχικής πολυκριτηριακής ανάλυσης (χρήση κάλυψη γης, υψόμετρα και κλίσεις εδάφους) και το επιπλέον κριτήριο των υδατικών έργων, χρησιμοποιήθηκε η εντολή Raster Calculator και η τιμή του pixel η οποία λήφθηκε υπόψη για τα δυο ψηφιδωτά αρχεία (1 ης επιλογής και υδατικών έργων) είναι αυτή της επιλεξιμότητας ή όχι βάσει των πιο πάνω κριτηρίων. Η εντολή Raster Calculator παρήγαγε τον συνδυασμό των δυο αυτών raster αρχείων, με μέγεθος pixel 50μ (εμβαδόν 2500 μ 2 ). Οι επιλεγμένες περιοχές από την 1 η επιλογή οι οποίες αρδεύονται από τα υδατικά έργα της Κύπρου έχουν την τιμή 4 (3 + 1), οι οποίες είναι και οι βέλτιστες περιοχές, ενώ αυτές που δεν αρδεύονται έχουν την τιμή 3 (3 + 0). Όλες οι άλλες περιοχές έχουν τιμή μεγαλύτερη ή ίση του 101. Ακολουθώντας την ίδια διαδικασία με τις προηγούμενες ενότητες, το τελικό προϊόν (raster αρχείο μορφής IMG) μετατράπηκε σε πολυγωνικό αρχείο shapefile για να είναι δυνατόν να συνδυαστεί με τα επιπρόσθετα γεωγραφικά δεδομένα. Ακολούθησε, η ανάλυση των αποτελεσμάτων της πολυκριτηριακής αυτής ανάλυσης σε επίπεδο Δήμου Κοινότητας, ελεύθερου ή/και κατεχόμενου. Στο Παράρτημα παρατίθεται ο Χάρτης της 1 ης Αναθεώρησης του Σεναρίου 1 των δυνητικά καλυτέρων περιοχών για ανάπτυξη ενεργειακών καλλιεργειών (Χάρτης 11) στον οποίο παρουσιάζονται οι περιοχές οι οποίες πληρούν τα κριτήρια της 1 ης επιλογής μαζί με αυτές που πληρούν το κριτήριο των υδατικών έργων στην ελεύθερη και την κατεχόμενη Κύπρο.

19 Τα στατιστικά αποτελέσματα της 1 ης Αναθεώρησης του Σεναρίου 1 σε επίπεδο επαρχίας και ελεύθερων/κατεχόμενων περιοχών παρατίθενται αμέσως πιο κάτω. Στο παράρτημα παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της 1 ης Επιλογής σε επίπεδο Δήμου (Πίνακας 3). Παρατηρούμε ότι οι άμεσα αρδευόμενες περιοχές στην κατεχόμενη Κύπρο είναι πολύ μικρές, γεγονός πολύ λογικό αφού τα υδατικά έργα της Κύπρο βρίσκονται σχεδόν εξ ολοκλήρου στην ελεύθερη Κύπρο. Με Υδατικά Έργα 1η Επιλογή (χρήση κάλυψη γης, υψόμετρα και κλίσεις εδάφους) + Υδατικά Έργα ΚΥΠΡΟΣ Ποσοστό % Επαρχία Εκτάριο (ha) Ποσοστό Λευκωσία % Λεμεσός % Λάρνακα % Πάφος % Κερύνεια 0 0% Αμμόχωστος % Βάσεις Η.Β % Πίνακας 15. Επιλεγμένες Περιοχές στο σύνολο της Κύπρου και ανά επαρχία. Με Υδατικά Έργα 1η Επιλογή (χρήση κάλυψη γης, υψόμετρα και κλίσεις εδάφους) + Υδατικά Έργα ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ (ha) Ποσοστό % ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΑ (ha) % Πίνακας 16. Επιλεγμένες περιοχές σε ελεύθερη και κατεχόμενη Κύπρο. Με Υδατικά Έργα 1η Επιλογή (χρήση κάλυψη γης, υψόμετρα και κλίσεις εδάφους) + Υδατικά Έργα ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Επαρχία Εκτάρια (ha) Ποσοστό Λευκωσία % Λεμεσός % Λάρνακα % Πάφος % Κερύνεια 0 0% Αμμόχωστος % Βάσεις Η.Β % KATEXOMENA Επαρχία Εκτάρια (ha) Ποσοστό Λευκωσία 0 0% Λεμεσός 0 0% Λάρνακα 0 0% Πάφος 0 0% Κερύνεια 0 0% Αμμόχωστος % Βάσεις Η.Β. 0 0% Πίνακας 17. Επιλεγμένες Περιοχές ανά επαρχία και ανά ελεύθερες ή κατεχόμενες περιοχές.

20 2 η Αναθεώρηση Σεναρίου 1 Στην δεύτερη αυτή εκδοχή του Σεναρίου 1, μαζί με τα τρία κριτήρια της αρχικής πολυκριτηριακής ανάλυσης (χρήση κάλυψη γης, υψόμετρα και κλίσεις εδάφους) λαμβάνονται υπόψη και τα δυο κριτήρια άρδευσης. Χρησιμοποιήθηκε και πάλι η εντολή Raster Calculator και η τιμή του pixel η οποία λήφθηκε υπόψη για τα τρία ψηφιδωτά αρχεία (1 ης επιλογής, υδατικών έργων και βιολογικών σταθμών) είναι αυτή της επιλεξιμότητας ή όχι βάσει των πιο πάνω κριτηρίων. Η εντολή Raster Calculator παρήγαγε τον συνδυασμό των τριών αυτών raster αρχείων, με μέγεθος pixel 50μ (εμβαδόν 2500 μ 2 ). Οι επιλεγμένες περιοχές από την 1 η επιλογή οι οποίες αρδεύονται από τα αρδευτικά έργα της Κύπρου και τους βιολογικούς σταθμούς έχουν την τιμή 5 ( ), ενώ αυτές που αρδεύονται από τα αρδευτικά έργα της Κύπρου ή τους βιολογικούς σταθμούς έχουν την τιμή 4 ( ). Οι περιοχές που ανήκουν είτε στην μια είτε στην άλλη κατηγορία θεωρούνται οι βέλτιστες περιοχές. Οι επιλεγμένες περιοχές από την 1 η επιλογή οι οποίες δεν αρδεύονται από τα αρδευτικά έργα και τους βιολογικούς σταθμούς έχουν την τιμή 3 ( ) και είναι αποδεκτές, ενώ όλες οι άλλες περιοχές οι οποίες δεν πληρούν κανένα από τα κριτήρια έχουν τιμή μεγαλύτερη ή ίση του 101 και αποκλείονται. Το τελικό προϊόν (raster αρχείο μορφής IMG) μετατράπηκε σε πολυγωνικό αρχείο shapefile για να είναι δυνατόν να συνδυαστεί με τα επιπρόσθετα γεωγραφικά δεδομένα και ακολούθησε, η ανάλυση των αποτελεσμάτων της πολυκριτηριακής αυτής ανάλυσης σε επίπεδο Δήμου Κοινότητας, ελεύθερου ή/και κατεχόμενου. Στο Παράρτημα παρατίθεται ο Χάρτης της 2 ης Αναθεώρησης του Σεναρίου 1 των δυνητικά καλυτέρων περιοχών για ανάπτυξη ενεργειακών καλλιεργειών (Χάρτης 12) στον οποίο παρουσιάζονται οι περιοχές οι οποίες πληρούν τα κριτήρια της 1 ης επιλογής (χρήση κάλυψη γης, υψόμετρα και κλίσεις εδάφους) μαζί με αυτές που πληρούν το κριτήριο των υδατικών έργων ή/και της εγγύτητας σε βιολογικό σταθμό στην ελεύθερη και την κατεχόμενη Κύπρο. Τα στατιστικά αποτελέσματα της 2 ης Αναθεώρησης του Σεναρίου 1 σε επίπεδο επαρχίας και ελεύθερων/κατεχόμενων περιοχών παρατίθενται αμέσως πιο κάτω ενώ τα αποτελέσματα σε επίπεδο Δήμου παρατίθενται στο Παράρτημα (Πίνακας 4). Με Υδατικά Έργα & Βιολ. Σταθμούς 1η Επιλογή (χρήση κάλυψη γης, υψόμετρα και κλίσεις εδάφους) + Υδατικά Έργα + Βιολ. Σταθμούς ΚΥΠΡΟΣ Ποσοστό % Επαρχία Εκτάριο (ha) Ποσοστό Λευκωσια % Λεμεσος % Λαρνακα % Παφος % Κερυνεια 0 0% Αμμοχωστος % Βασεις Η.Β % Πίνακας 18. Επιλεγμένες Περιοχές στο σύνολο της Κύπρου και ανά επαρχία.

21 Με Υδατικά Έργα & Βιολ. Σταθμούς 1η Επιλογή (χρήση κάλυψη γης, υψόμετρα και κλίσεις εδάφους) + Υδατικά Έργα + Βιολ. Σταθμούς ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ (ha) Ποσοστό % ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΑ (ha) % Πίνακας 19. Επιλεγμένες περιοχές σε ελεύθερη και κατεχόμενη Κύπρο Αναθεώρηση Σεναρίου 2 Με Υδατικά Έργα & Βιολ. Σταθμούς 1η Επιλογή (χρήση κάλυψη γης, υψόμετρα και κλίσεις εδάφους) + Υδατικά Έργα + Βιολ. Σταθμούς ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Επαρχία Εκτάρια (ha) Ποσοστό Λευκωσία % Λεμεσός % Λάρνακα % Πάφος % Κερύνεια 0 0% Αμμόχωστος % Βάσεις Η.Β % KATEXOMENA Επαρχία Εκτάρια (ha) Ποσοστό Λευκωσία % Λεμεσός 0 0% Λάρνακα % Πάφος 0 0% Κερύνεια 0 0% Αμμόχωστος ~0% Βάσεις Η.Β. 0 0% Πίνακας 20. Επιλεγμένες Περιοχές ανά επαρχία και ανά ελεύθερες ή κατεχόμενες περιοχές. Στην περίπτωση του Σεναρίου 2, Διαβάθμιση των Κλίσεων Εδάφους, λαμβάνονται υπόψη και τα δυο κριτήρια άρδευσης μαζί με τα αποτελέσματα της 1 ης επιλογής με την διαβάθμιση της κλίσης. Χρησιμοποιήθηκε η εντολή Raster Calculator και η τιμή του pixel η οποία λήφθηκε υπόψη για τα τρία ψηφιδωτά αρχεία (1 η επιλογή Σενάριο 2, υδατικά έργα και σταθμοί βιολογικής επεξεργασίας)

22 είναι αυτή της επιλεξιμότητας ή όχι βάσει των πιο πάνω κριτηρίων. Η εντολή Raster Calculator παρήγαγε τον συνδυασμό των τριών αυτών raster αρχείων, με μέγεθος pixel 50μ (εμβαδόν 2500 μ 2 ). Το νέο αρχείο περιλαμβάνει τις εξής περιπτώσεις: Κλίσεις < 10 %, Υδατικά Έργα & Βιολογ. Σταθμοί: Τιμή = 24 Κλίσεις < 10 %, Υδατικά Έργα ή Βιολογ. Σταθμοί: Τιμή = 23 Κλίσεις < 10 %, Χωρίς Υδατικά Έργα και Βιολογ. Σταθμούς: Τιμή = 22 Κλίσεις > 10%, 30%, Υδατικά Έργα & Βιολογ. Σταθμοί: Τιμή = 14 Κλίσεις > 10%, 30%, Υδατικά Έργα ή Βιολογ. Σταθμοί: Τιμή = 13 Κλίσεις > 10%, 30%, Χωρίς Υδατικά Έργα και Βιολογ. Σταθμούς: Τιμή = 12 κ.ο.κ. Για την περαιτέρω ανάλυση σε επίπεδο Δήμου Κοινοτήτων στη ελεύθερη ή την κατεχόμενη Κύπρο, θεωρήσαμε ότι οι βέλτιστες περιοχές είναι οι περιοχές με τιμή 23 και 24, ενώ οι αποδεκτές περιοχές είναι αυτές με τιμές 13 και 14. Οι περιοχές με τιμές 22 και 12 θεωρήθηκαν λιγότερο αποδεκτές αλλά επιλέξιμες, ενώ οι περιοχές με τιμές μεγαλύτερες του 101 αποκλείστηκαν. Ακολουθώντας παρόμοια διαδικασία, το τελικό αυτό προϊόν (raster αρχείο μορφής IMG) μετατράπηκε σε πολυγωνικό αρχείο shapefile και συνδυάστηκε με τα επιπρόσθετα γεωγραφικά δεδομένα για την ανάλυση των αποτελεσμάτων της πολυκριτηριακής αυτής ανάλυσης σε επίπεδο Δήμου Κοινότητας, ελεύθερου ή/και κατεχόμενου, όπως αυτή περιγράφηκε στην προηγούμενη ενότητα. Στο Παράρτημα παρατίθεται ο Χάρτης των δυνητικά καλυτέρων περιοχών για ανάπτυξη ενεργειακών καλλιεργειών βάσει του αναθεωρημένου 2 ου Σεναρίου (Χάρτης 13) στον οποίο παρουσιάζονται οι περιοχές οι οποίες πληρούν τα κριτήρια του σεναρίου αυτού στην Κύπρο. Τα στατιστικά αποτελέσματα του αναθεωρημένου 2 ου Σεναρίου σε επίπεδο επαρχίας και ελεύθερων/κατεχόμενων περιοχών παρατίθενται αμέσως πιο κάτω. Σενάριο 2 Με Υδατικά Έργα & Βιολ. Σταθμούς Σενάριο 2 (χρήση κάλυψη γης, υψόμετρα, διαβάθμιση κλίσεων) + Υδατικά Έργα + Βιολ. Σταθμούς ΚΥΠΡΟΣ (ha) Ποσοστό Αποδεκτές Περιοχές (13 &14) % Βέλτιστες Περιοχές (23 & 24) % Πίνακας 21. Αποδεκτές και βέλτιστες επιλεγμένες περιοχές στο σύνολο της Κύπρου. Οι αποδεκτές περιοχές έχουν τιμή pixel 13 ή 14, ενώ οι βέλτιστες τιμή pixel 23ή 24.

23 Σενάριο 2 Με Υδατικά Έργα & Βιολ. Σταθμούς Σενάριο 2 (χρήση κάλυψη γης, υψόμετρα, διαβάθμιση κλίσεων) + Υδατικά Έργα + Βιολ. Σταθμούς Επαρχία Περιοχές Εκτάρια (ha) Ποσοστό Λευκωσία Αποδεκτές % Βέλτιστες % Λεμεσός Αποδεκτές % Βέλτιστες % Λάρνακα Αποδεκτές % Βέλτιστες % Πάφος Αποδεκτές % Βέλτιστες % Κερύνεια Αποδεκτές 0 0% Βέλτιστες 0 0% Αμμόχωστος Αποδεκτές % Βέλτιστες % Βάσεις Η.Β. Αποδεκτές ~0% Βέλτιστες % Πίνακας 22. Αποδεκτές και βέλτιστες επιλεγμένες περιοχές ανά επαρχία. Σενάριο 2 Με Υδατικά Έργα & Βιολ. Σταθμούς Σενάριο 2 (χρήση κάλυψη γης, υψόμετρα, διαβάθμιση κλίσεων) + Υδατικά Έργα + Βιολ. Σταθμούς ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Εκτάρια (ha) Ποσοστό Αποδεκτές Περιοχές (13 & 14) % Βέλτιστες Περιοχές (23 & 24) % ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΑ Εκτάρια (ha) Ποσοστό Αποδεκτές Περιοχές (13 & 14) % Βέλτιστες Περιοχές (23 & 24) % Πίνακας 23. Αποδεκτές και βέλτιστες επιλεγμένες περιοχές σε ελεύθερη και κατεχόμενη Κύπρο.

24 Σενάριο 2 Με Υδατικά Εργα & Βιολ. Σταθμούς Σενάριο 2 (χρήση κάλυψη γης, υψόμετρα, διαβάθμιση κλίσεων) + Υδατικά Έργα + Βιολ. Σταθμούς ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Επαρχία Περιοχές Εκτάρια (ha) Ποσοστό Λευκωσία Λεμεσός Λάρνακα Πάφος Κερύνεια Αμμόχωστος Βάσεις Η.Β. Αποδεκτές % Βέλτιστες % Αποδεκτές % Βέλτιστες % Αποδεκτές % Βέλτιστες % Αποδεκτές % Βέλτιστες % Αποδεκτές 0 0% Βέλτιστες 0 0% Αποδεκτές % Βέλτιστες % Αποδεκτές ~0% Βέλτιστες % KATEXOMENA Επαρχία Περιοχές Εκτάρια (ha) Ποσοστό Λευκωσία Λεμεσός Λάρνακα Πάφος Κερύνεια Αμμόχωστος Βάσεις Η.Β. Αποδεκτές % Βέλτιστες % Αποδεκτές 0 0% Βέλτιστες 0 0% Αποδεκτές ~0% Βέλτιστες % Αποδεκτές 0 0% Βέλτιστες 0 0% Αποδεκτές 0 0% Βέλτιστες 0 0% Αποδεκτές ~0% Βέλτιστες `0% Αποδεκτές 0 0% Βέλτιστες 0 0% Πίνακας 24. Αποδεκτές και βέλτιστες επιλεγμένες περιοχές ανά επαρχία και ανά ελεύθερες ή κατεχόμενες περιοχές.

25 Σενάριο 2 Με Υδατικά Έργα & Βιολ. Σταθμούς Σενάριο 2 (χρήση κάλυψη γης, υψόμετρα, διαβάθμιση κλίσεων) + Υδατικά Έργα + Βιολ. Σταθμούς ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Βέλτιστες Περιοχές Επαρχία Εκτάρια (ha) Ποσοστό Λευκωσία % Λεμεσός % Λάρνακα % Πάφος % Κερύνεια 0 0% Αμμόχωστος % Βάσεις Η.Β % KATEXOMENA Βέλτιστες Περιοχές Επαρχία Εκτάρια (ha) Ποσοστό Λευκωσία % Λεμεσός 0 0% Λάρνακα % Πάφος 0 0% Κερύνεια 0 0% Αμμόχωστος % Πίνακας 25. Βέλτιστες επιλεγμένες περιοχές ανά επαρχία και ανά ελεύθερες ή κατεχόμενες περιοχές Αναθεώρηση Σεναρίου 3 Το σενάριο αυτό, όπως προαναφέραμε, αποσκοπεί στην εκτίμηση του καθορισμού της διαθεσιμότητας γης για την προώθηση των ενεργειακών καλλιεργειών στις ορεινές περιοχές. Στην αναθεώρηση του σεναρίου αυτού λήφθηκαν υπόψη και τα δυο κριτήρια άρδευσης μαζί με τα αποτελέσματα της 1 ης επιλογής του σεναρίου 3. Χρησιμοποιήθηκε η εντολή Raster Calculator και η τιμή του pixel η οποία λήφθηκε υπόψη για τα τρία ψηφιδωτά αρχεία (1 η επιλογή Σενάριο 3, υδατικά έργα και σταθμοί βιολογικής επεξεργασίας) είναι αυτή της επιλεξιμότητας ή όχι βάσει των πιο πάνω κριτηρίων. Η εντολή Raster Calculator παρήγαγε τον συνδυασμό των τριών αυτών raster αρχείων, με μέγεθος pixel 50μ (εμβαδόν 2500 μ 2 ). Στο νέο αρχείο οι επιλεγμένες ορεινές περιοχές από την 1 η επιλογή οι οποίες αρδεύονται από τα αρδευτικά έργα της Κύπρου και τους βιολογικούς σταθμούς έχουν την τιμή 5 ( ), η οποία είναι και η καλύτερη. Οι επιλεγμένες περιοχές από την 1 η επιλογή οι οποίες αρδεύονται από τα αρδευτικά έργα της Κύπρου ή τους βιολογικούς σταθμούς έχουν την τιμή 4 ( ). Και οι δυο αυτές περιπτώσεις περιοχών συνιστούν τις βέλτιστες περιοχές βάσει των κριτηρίων. Τέλος, οι επιλεγμένες περιοχές από την 1 η επιλογή οι οποίες δεν αρδεύονται από τα αρδευτικά έργα ή τους βιολογικούς σταθμούς της Κύπρου έχουν την τιμή 3 ( ) και θεωρούνται

26 αποδεκτές, ενώ όλες οι άλλες περιοχές οι οποίες δεν πληρούν κανένα από τα κριτήρια έχουν τιμή μεγαλύτερη ή ίση του 101. Στο Παράρτημα παρατίθεται ο Χάρτης των δυνητικά καλυτέρων περιοχών για ανάπτυξη ενεργειακών καλλιεργειών βάσει του αναθεωρημένου 3 ου Σεναρίου (Χάρτης 14) στον οποίο παρουσιάζονται οι περιοχές οι οποίες πληρούν τα κριτήρια του σεναρίου αυτού στην ελεύθερη και κατεχόμενη Κύπρο. Τα στατιστικά αποτελέσματα του αναθεωρημένου 3 ου Σεναρίου σε επίπεδο επαρχίας και ελεύθερων/κατεχόμενων περιοχών παρατίθενται αμέσως πιο κάτω. Σενάριο 3 (Ορεινές περ.) Με Υδατικά Έργα & Βιολ. Σταθμούς Σενάριο 3 (χρήση κάλυψη γης, υψόμετρα και κλίσεις εδάφους στις ορεινές περ.) + Υδατικά Έργα + Βιολ. Σταθμούς ΚΥΠΡΟΣ Ποσοστό % Επαρχία Εκτάριο (ha) Ποσοστό Λευκωσία % Λεμεσός % Λάρνακα 0 0% Πάφος 0 0% Κερύνεια 0 0% Αμμόχωστος 0 0% Βάσεις Η.Β. 0 0% Πίνακας 26. Επιλεγμένες Περιοχές στο σύνολο της Κύπρου και ανά επαρχία. Σενάριο 3 (Ορεινές περ.) Με Υδατικά Έργα & Βιολ. Σταθμούς Σενάριο 3 (χρήση κάλυψη γης, υψόμετρα και κλίσεις εδάφους στις ορεινές περ.) + Υδατικά Έργα + Βιολ. Σταθμούς ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ (ha) Ποσοστό % ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΑ (ha) 0 0% Πίνακας 27. Επιλεγμένες περιοχές σε ελεύθερη και κατεχόμενη Κύπρο.

27 Σενάριο 3 (Ορεινές περ.) Με Υδατικά Έργα & Βιολ. Σταθμούς Σενάριο 3 (χρήση κάλυψη γης, υψόμετρα και κλίσεις εδάφους στις ορεινές περ.) + Υδατικά Έργα + Βιολ. Σταθμούς ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Επαρχία Εκτάρια (ha) Ποσοστο Λευκωσία % Λεμεσός % Λάρνακα 0 0% Πάφος 0 0% Κερύνεια 0 0% Αμμόχωστος 0 0% Βάσεις Η.Β. 0 0% KATEXOMENA Επαρχία Εκτάρια (ha) Ποσοστο Λευκωσία 0 0% Λεμεσός 0 0% Λάρνακα 0 0% Πάφος 0 0% Κερύνεια 0 0% Αμμόχωστος 0 0% Βάσεις Η.Β. 0 0% Πίνακας 28. Επιλεγμένες Περιοχές ανά επαρχία και ανά ελεύθερες ή κατεχόμενες περιοχές Επιπρόσθετα Κριτήρια Έλεγχος Αγρανάπαυσης Αμειψισποράς Οι τελικές δυνητικά καλύτερες περιοχές για ανάπτυξη ενεργειακών καλλιεργειών θα πρέπει να συνδυαστούν και με δεδομένα που αφορούν στις καλλιεργούμενες περιοχές που υπόκεινται σε αγρανάπαυση ή και αμειψισπορά (Χάρτης 15 του Παραρτήματος). Τα δεδομένα αυτά αναφέρονται στην άμεση διαθέσιμη γη που υπάρχει στην Κύπρο και για τον λόγο αυτό μπορούν να χρησιμοποιηθούν άμεσα για την προώθηση ενεργειακών καλλιεργειών. Με τον τρόπο αυτό δεν θα επηρεαστεί το συνολικό δυναμικό καλλιέργειας της περιοχής. Τα δεδομένα αγρανάπαυσης και αμειψισπορά αυτά ελήφθησαν από τον Κυπριακό Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών. Με την χρήση του πολυγωνικού shapefile των περιοχών αγρανάπαυσης και αμειψισποράς, επιλέγουμε, από τις τελικές επιλεγμένες περιοχές όπως αυτές έχουν προκύψει από την πολυκριτηριακή ανάλυση κάθε σεναρίου, την καλλιεργήσιμη γη η οποία βρίσκεται υπό το καθεστώς της αγρανάπαυσης ή της αμειψισποράς.

28 Προστατευόμενες Περιοχές Natura 2000 Ζώνες Ειδικής Προστασίας Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Natura 2000 («ΦΥΣΗ 2000» στα ελληνικά) είναι ένα ευρύ Ευρωπαϊκό Δίκτυο προστατευόμενων φυσικών περιοχών για είδη χλωρίδας, πανίδας, πτηνών και οικοτόπων. Το Δίκτυο καλύπτει σχεδόν το 20% της μάζας της Ευρωπαϊκής ηπείρου και χωρίζεται σε εννιά βιογεωγραφικές περιοχές, κάθε μία από τις οποίες έχει τη δική της χαρακτηριστική βλάστηση, κλίμα και γεωλογία. Σκοπός του δικτύου είναι να διασφαλίσει την μακροπρόθεσμη επιβίωση των πιο πολύτιμων και απειλούμενων ειδών και οικοτόπων της Ευρώπης. Τα κράτη μέλη επιλέγουν τις περιοχές τους για το Δίκτυο «ΦΥΣΗ 2000» σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όταν επιλεγούν οι περιοχές, αναγνωρίζονται επίσημα από την Επιτροπή ως «Τόποι Κοινοτικής Σημασίας» (SCI: Sites of Community Importance). Η διαδικασία αυτή, επιβεβαιώνει το καθεστώς των περιοχών και ενισχύει τις υποχρεώσεις για προστασία τους. Οι «Τόποι Κοινοτικής Σημασίας» μαζί με τις «Ζώνες Ειδικής Προστασίας» (SPA: Special Protection Areas) για τα πουλιά, συνιστούν το Δίκτυο «ΦΥΣΗ 2000». Επίσης, η εγκαθίδρυση αυτού του δικτύου προστατευόμενων περιοχών, εκπληρώνει την υποχρέωση της Κοινότητας υπό την Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τη Βιολογική Ποικιλότητα. Όσον αφορά στην Κύπρο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει συμπεριλάβει στο Δίκτυο «ΦΥΣΗ 2000» 38 περιοχές οι οποίες καλύπτουν τους τύπους οικοτόπων και τα είδη χλωρίδας και πανίδας των Παραρτημάτων της Ευρωπαϊκής Οδηγίας των Οικοτόπων 92/43/ΕΟΚ, καθώς και είδη πουλιών που αναφέρονται στην Ευρωπαϊκή Οδηγία για τα Πουλιά 79/409/EOK. Οι περιοχές αυτές απεικονίζονται στον Χάρτη 16 του Παραρτήματος. Στα πλαίσια του παρόντος ερευνητικού προγράμματος, η επιλεγμένη καλλιεργήσιμη γη η οποία και θα προταθεί για την προώθηση των ενεργειακών καλλιεργειών, επιβάλλεται, όπως είναι φυσικό, να είναι εκτός των «Ζωνών Ειδικής Προστασίας» του Δικτύου. Για την επιλογή των περιοχών οι οποίες πληρούν τα δυο πιο πάνω κριτήρια, χρησιμοποιήθηκε καταρχήν η διαδικασία Clip ( Analysis Tools, υποκατηγορία Extract ) του ArcToolbox, για να επιλέγουν οι περιοχές οι οποίες πληρούν όλα τα προηγούμενα κριτήρια και βρίσκονται υπό το καθεστώς αγρανάπαυσης αμειψισποράς. Εν συνεχεία, χρησιμοποιήθηκε η εντολή Erase ( Analysis Tools, υποκατηγορία Overlay ) για να διαγραφούν οι περιοχές οι οποίες πιθανόν να βρίσκονται εντός των ΖΕΠ. Ο Χάρτης 16 στο Παράρτημα απεικονίζει τις Ζ.Ε.Π. του ευρωπαϊκού δικτύου Natura 2000 στην Κύπρο.

29 5. Εναλλακτικό Σενάριο 4 Παραγωγή Βιομάζας από την Αποψίλωση Δασών Παραγωγή βιομάζας μπορεί να επιτευχθεί επίσης και από τα προϊόντα της αποψίλωσης των δασών. Παρόλο που το σενάριο αυτό δεν εμπίπτει μέσα στα πλαίσια του καθορισμού διαθεσιμότητας γης για προώθηση ενεργειακών καλλιεργειών, είναι πολύ σημαντικό να αναφέρουμε αυτή την δυνατότητα παραγωγής βιομάζας. Ένα καλό σενάριο μπορεί να στηριχθεί στα πιο κάτω κριτήρια: Χρήση Κάλυψη Γης Δάση ΝΑΙ Επιλέξιμες Περιοχές Τιμή = 1 Άλλες Χρήσεις ΟΧΙ Μη Επιλέξιμες Περιοχές Τιμή = 99 Κλίσεις Εδάφους Σαν αρχικό κριτήριο κλίσεων εδάφους ορίστηκε η κλίση του 70% (Becalli et al., 2008). Κλίση Εδάφους > 70% ΟΧΙ Μη Επιλέξιμες Περιοχές Τιμή = 0 Κλίση Εδάφους 70% ΝΑΙ Επιλέξιμες Περιοχές Τιμή = 1 Εύκολη πρόσβαση από το υπάρχον οδικό δίκτυο. Θεωρήσαμε ότι μα ακτίνα 200μ γύρω από τους δρόμους, ιδίως τους χωματόδρομους είναι μια καλή απόσταση καθώς, η μεταφορά των προϊόντα της αποψίλωσης των δασών (κλαδιά, φύλλα, κλπ), τις πιο πολλές φορές χωρίς τη βοήθεια κάποιου οχήματος, θα είναι δύσκολη ή τουλάχιστον πιο χρονοβόρα. Επιπλέον, υπάρχει και το θέμα του χρόνου μεταφοράς των προϊόντων προς τη μονάδα παραγωγής βιομάζας ο οποίος θα πρέπει να είναι στα ανεκτά πλαίσια. Απόσταση > 200μ ΟΧΙ Μη Επιλέξιμες Περιοχές Τιμή = 0 Απόσταση 200μ ΝΑΙ Επιλέξιμες Περιοχές Τιμή = 1 Για την εξαγωγή των επιλέξιμων περιοχών ακολουθήσαμε την διαδικασία του πιο κάτω διαγράμματος. Στο Παράρτημα παρατίθεται ο Χάρτης των δυνητικά καλυτέρων περιοχών για την παραγωγή βιομάζας από την αποψίλωση δασών βάσει του 4 ου Σεναρίου (Χάρτης 17) στον οποίο παρουσιάζονται οι περιοχές οι οποίες πληρούν τα κριτήρια του σεναρίου αυτού στην Κύπρο. Τα στατιστικά αποτελέσματα του 4 ου Σεναρίου σε επίπεδο επαρχίας και ελεύθερων/κατεχόμενων περιοχών παρατίθενται αμέσως πιο κάτω.

www.energy crops.eu ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

www.energy crops.eu ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ www.energy crops.eu ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Οδηγία 2003/30/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την προώθηση της χρήσης βιοκαυσίμων ή άλλων ανανεώσιμων

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Μοντέλου ΓΠΣ για την καλλιέργεια ενεργειακών φυτών και τη χωροθέτηση των μονάδων επεξεργασίας τους

Ανάπτυξη Μοντέλου ΓΠΣ για την καλλιέργεια ενεργειακών φυτών και τη χωροθέτηση των μονάδων επεξεργασίας τους ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ερευνητική Μονάδα GIS Marathon Data Systems 22 η Πανελλαδική Συνάντηση Χρηστών GIS Ανάπτυξη Μοντέλου ΓΠΣ για την καλλιέργεια ενεργειακών φυτών και τη χωροθέτηση των μονάδων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Ιονίων Νήσων - Εργαστηριακές Ασκήσεις στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών

ΤΕΙ Ιονίων Νήσων - Εργαστηριακές Ασκήσεις στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 8 ο Χωρικές λειτουργίες με διανυσματικά αρχεία Στο εργαστήριο αυτό θα μάθουμε να χρησιμοποιούμε χωρικές αναλύσεις διανυσματικών αρχείων μέσα από την επίλυση ενός χωρικού προβλήματος. Θα προσπαθήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΖΕΠ "ΚΟΣΙΗ-ΠΑΛΛΟΥΡΟΚΑΜΠΟΣ

ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΖΕΠ ΚΟΣΙΗ-ΠΑΛΛΟΥΡΟΚΑΜΠΟΣ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΤΟΧΩΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΖΩΝΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΖΕΠ) ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΘΟΡΙΣΤΕΙ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΓΡΙΑ ΠΤΗΝΑ (2009/147/ΕΚ) - ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

19/03/2013 «ΕΡΕΥΝΑ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Φ/Β & ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΙΣΧΥΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ»

19/03/2013 «ΕΡΕΥΝΑ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Φ/Β & ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΙΣΧΥΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ» 19/03/2013 «ΕΡΕΥΝΑ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Φ/Β & ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΙΣΧΥΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ» ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Ιονίων Νήσων - Εργαστηριακές Ασκήσεις στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών

ΤΕΙ Ιονίων Νήσων - Εργαστηριακές Ασκήσεις στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 9 ο Χωρικές λειτουργίες με ψηφιδωτά και διανυσματικά αρχεία Σε αυτό το εργαστήριο, θα ασχοληθούμε με χωρικές λειτουργίες βασιζόμενοι κυρίως σε ψηφιδωτά αρχεία. Μετά τις εκτεταμένες πυρκαγιές

Διαβάστε περισσότερα

04 Νοεμβρίου ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΖΕΠ "ΦΡΑΓΜΑ ΑΧΝΑΣ "

04 Νοεμβρίου ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΖΕΠ ΦΡΑΓΜΑ ΑΧΝΑΣ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΤΟΧΩΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΖΩΝΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΖΕΠ) ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΘΟΡΙΣΤΕΙ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΓΡΙΑ ΠΤΗΝΑ (2009/147/ΕΚ) ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΙΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΕ 33 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΙΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΕ 33 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΧΩΡΙΚΟΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΑΠΝΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΖΩΝΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΙΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΕ 33 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Γενική περιγραφή του έργου Οι βασικοί στόχοι του έργου

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση περιοχών Δικτύου Natura 2000. Μαρίνα Ξενοφώντος Λειτουργός Περιβάλλοντος Τμήμα Περιβάλλοντος

Διαχείριση περιοχών Δικτύου Natura 2000. Μαρίνα Ξενοφώντος Λειτουργός Περιβάλλοντος Τμήμα Περιβάλλοντος Διαχείριση περιοχών Δικτύου Natura 2000 Μαρίνα Ξενοφώντος Λειτουργός Περιβάλλοντος Τμήμα Περιβάλλοντος Το Δίκτυο Natura 2000 Πανευρωπαϊκό Δίκτυο Οικολογικών Περιοχών το οποίο δημιουργήθηκε το 1992 με την

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοτέα Π14 Καθορισμός γεωγραφικής θέσης δημιουργίας μονάδας παραγωγής βιοκαυσίμων (Έκθεση Αναφοράς)

Παραδοτέα Π14 Καθορισμός γεωγραφικής θέσης δημιουργίας μονάδας παραγωγής βιοκαυσίμων (Έκθεση Αναφοράς) Αριθμός & Τίτλος Δέσμης Εργασίας ΔΕ6: Καθορισμός γεωγραφικής θέσης δημιουργίας μονάδας παραγωγής βιοκαυσίμων Κωδικός Φορέα ΑΦ ΣΦ1 ΣΦ2 ΣΦ3 ΣΦ4 Ανθρωπομήνες για κάθε Φορέα 3.4 3 1 1 0 Στόχοι Δέσμης Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ, ΣΕ 11 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΓΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ, ΣΕ 11 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΧΩΡΙΚΟΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΑΠΝΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΖΩΝΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ, ΣΕ 11 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Γενική περιγραφή του έργου Οι βασικοί στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

Καθορισμός Δυναμικού Ενεργειακών Καλλιεργειών Στην Κύπρο

Καθορισμός Δυναμικού Ενεργειακών Καλλιεργειών Στην Κύπρο Καθορισμός Δυναμικού Ενεργειακών Καλλιεργειών Στην Κύπρο ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ξενοδοχείο Classic 25/02/2011, 16:00 ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ Μελέτη Μεθόδων Παραγωγής Βιοντίζελ Επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 1 ΑΡΧΙΖΟΝΤΑΣ ΜΕ ΤΟ ARCGIS ΤΟ ARCMAP... 1

ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 1 ΑΡΧΙΖΟΝΤΑΣ ΜΕ ΤΟ ARCGIS ΤΟ ARCMAP... 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 1 ΑΡΧΙΖΟΝΤΑΣ ΜΕ ΤΟ ARCGIS ΤΟ ARCMAP... 1 ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ... 1 ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ - ΕΝΝΟΙΕΣ... 2 1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 1.1.1 Το ARCGIS DESKTOP... 3 1.1.2 Περιβάλλον εργασίας στο ArcCatalog...

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία αδειοδότησης φωτοβολταϊκών συστημάτων στην Κύπρο. Ανθή Χαραλάμπους

Διαδικασία αδειοδότησης φωτοβολταϊκών συστημάτων στην Κύπρο. Ανθή Χαραλάμπους Διαδικασία αδειοδότησης φωτοβολταϊκών συστημάτων στην Κύπρο Ανθή Χαραλάμπους 1. Εισαγωγή Για την επίτευξη των εθνικών στόχων για μερίδιο ΑΠΕ στην τελική κατανάλωση ενέργειας 13% μέχρι το 2020, αναμένεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Εργαστήριο Οικολογίας & Διαχείρισης της Βιοποικιλότητας ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ Διδάσκων: Καθηγητής Παναγιώτης Δ. Δημόπουλος Επιμέλεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΖΩΝΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΖΩΝΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΤΟΧΩΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΖΩΝΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΖΕΠ) ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΘΟΡΙΣΤΕΙ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΓΡΙΑ ΠΤΗΝΑ (2009/147/ΕΚ) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μητρώο Προστατευόμενων Περιοχών

Μητρώο Προστατευόμενων Περιοχών Μητρώο Προστατευόμενων Περιοχών Το μητρώο των προστατευόμενων περιοχών σύμφωνα με τα οριζόμενα, που περιγράφεται στο Άρθρο 6 της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, περιλαμβάνει τις ακόλουθες κατηγορίες (Παράρτημα IV

Διαβάστε περισσότερα

Μητρώο Προστατευόμενων Περιοχών

Μητρώο Προστατευόμενων Περιοχών Μητρώο Προστατευόμενων Περιοχών Το μητρώο των προστατευόμενων περιοχών σύμφωνα με τα οριζόμενα, που περιγράφεται στο Άρθρο 6 της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, περιλαμβάνει τις ακόλουθες κατηγορίες (Παράρτημα IV

Διαβάστε περισσότερα

16 ΦΕΒ. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΖΩΝΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ "ΤΖΙΟΝΙΑ"

16 ΦΕΒ. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΖΩΝΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΖΙΟΝΙΑ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΤΟΧΩΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΖΩΝΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΖΕΠ) ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΘΟΡΙΣΤΕΙ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΓΡΙΑ ΠΤΗΝΑ (2009/147/ΕΚ) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οι διαθέσιμες μέθοδοι σε γενικές γραμμές είναι:

Οι διαθέσιμες μέθοδοι σε γενικές γραμμές είναι: Χωρική Ανάλυση Ο σκοπός χρήσης των ΣΓΠ δεν είναι μόνο η δημιουργία μίας Β.Δ. για ψηφιακές αναπαραστάσεις των φαινομένων του χώρου, αλλά κυρίως, η βοήθειά του προς την κατεύθυνση της υπόδειξης τρόπων διαχείρισής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ GIS ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΛΙΜΝΩΝ ΜΙΚΡΗ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΕΣΠΑ ΑΠΟ ΜΗ-ΣΗΜΕΙΑΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝ & ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ Λάζαρος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ Βάσης Γεωγραφικών Δεδομένων για Διαχείριση Κινδύνων στην Αχαΐα. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ: ΑΓΟΥΡΟΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, ΓΕΩΓΡΑΦΟΣ Marathon Data Systems 22η Πανελλαδική Συνάντηση Χρηστών

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή των σύγχρονων τεχνολογιών στην εκτίμηση των μεταβολών στη παράκτια περιοχή του Δέλτα Αξιού

Εφαρμογή των σύγχρονων τεχνολογιών στην εκτίμηση των μεταβολών στη παράκτια περιοχή του Δέλτα Αξιού Εφαρμογή των σύγχρονων τεχνολογιών στην εκτίμηση των μεταβολών στη παράκτια περιοχή του Δέλτα Αξιού Μελιάδου Βαρβάρα: Μεταπτυχιακός Τμημ. Γεωγραφίας Πανεπιστημίου Αιγαίου Μελιάδης Μιλτιάδης: Υποψήφιος

Διαβάστε περισσότερα

ASPROFOS ENGINEERING S.A.

ASPROFOS ENGINEERING S.A. ASPROFOS ENGINEERING S.A. ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ GIS ΣΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΕΡΓΑ Γιώτη Ευαγγελία 1 - Χουρμουζιάδης Δημήτρης 2 1 Γεωγράφος Ειδικός Γεωπληροφορικής, MSc 2 Δασολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Πρόγραμμα Spatial Analyst. Εισαγωγή στο Πρόγραμμα Spatial Analyst. κεφάλαιο 1. Πρόλογος... 9 Περιεχόμενα... 11

Περιεχόμενα. Πρόγραμμα Spatial Analyst. Εισαγωγή στο Πρόγραμμα Spatial Analyst. κεφάλαιο 1. Πρόλογος... 9 Περιεχόμενα... 11 Πρόλογος... 9 Περιεχόμενα... 11 Πρόγραμμα Spatial Analyst κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στο Πρόγραμμα Spatial Analyst Γενικά... 23 υνατότητες του Spatial Analyst... 23 Επεξηγήσεις συμβατικών όρων... 24 Σειρά διαδοχικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Δημιουργία Ψηφιακού Μοντέλου Βυθού για τον κόλπο του Σαρωνικού, με τη χρήση Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Δημιουργία Ψηφιακού Μοντέλου Βυθού για τον κόλπο του Σαρωνικού, με τη χρήση Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ Κατεύθυνση Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής ΤΕ ΠΤΥΧΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γκανούλης Φίλιππος Α.Π.Θ.

Γκανούλης Φίλιππος Α.Π.Θ. Σύστηµα Υποστήριξης Αποφάσεων για την Ολοκληρωµένη ιαχείριση Υδάτων της ιασυνοριακής Λεκάνης Απορροής των Πρεσπών Γκανούλης Φίλιππος Α.Π.Θ. Ολοκληρωµένη ιαχείριση Υδατικών Πόρων Global Water Partnership

Διαβάστε περισσότερα

Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών: Εισαγωγή

Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών: Εισαγωγή Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών: Εισαγωγή Εργαστήριο 7-9 Αξιολόγηση της καταλληλότητας των περιοχών της νήσου Λέσβου για τη χωροθέτηση ενός ΧΥΤΑ. 20/05/2009 ιδάσκων: Ηλίας Συµεωνάκης Εργαστήριο: Στέφανος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Συστήματα γεωγραφικών πληροφοριών 3 η Σειρά Εκπαίδευσης 3 ο σεμινάριο 26 Μαΐου 2015 Ύλη Γνωριμία με δομές δεδομένων, τύπους αρχείων, συστήματα αναφοράς και χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ http://www.minenv.gr/

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ http://www.minenv.gr/ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ NATURA 2000 ΚΑΙ LIFE+ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ http://www.minenv.gr/ 369 370 371 ΠΑΡΚΟ ΠΡΕΣΠΩΝ.

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Γεωγραφικού Πληροφοριακού Συστήματος Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δέλτα Έβρου

Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Γεωγραφικού Πληροφοριακού Συστήματος Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δέλτα Έβρου Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Γεωγραφικού Πληροφοριακού Συστήματος Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δέλτα Έβρου ΓΕΩΕΠΙΣΤΗΜΕΣ Ο.Ε. Γεώργιος Σακκάς Χρήστος Λαμπρόπουλος Ιωάννης Μισαηλίδης Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών. (Geographical Information Systems GIS)

Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών. (Geographical Information Systems GIS) Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών (Geographical Information Systems GIS) ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ, ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΧΑΛΚΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ Εισαγωγή στα GIS 1 Ορισµοί ΣΓΠ Ένα σύστηµα γεωγραφικών πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΧΩΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΧΩΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ Σ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Επιμέλεια: Κίτσιου Δήμητρα ΜΥΤΙΛΗΝΗ 2014 Η Υποδομή Χωρικών Δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

Πνευµατικά ικαιώµατα

Πνευµατικά ικαιώµατα Πνευµατικά ικαιώµατα Το παρόν είναι πνευµατική ιδιοκτησία της ACTA Α.Ε. και προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία που αφορά τα πνευµατικά δικαιώµατα. Απαγορεύεται ρητώς η δηµιουργία αντιγράφου,

Διαβάστε περισσότερα

Ανάκτηση του Ψηφιακού Μοντέλου Εδάφους για την Ελλάδα, με χρήση του ArcMap10.2

Ανάκτηση του Ψηφιακού Μοντέλου Εδάφους για την Ελλάδα, με χρήση του ArcMap10.2 Ανάκτηση του Ψηφιακού Μοντέλου Εδάφους για την Ελλάδα, με χρήση του ArcMap10.2 Επιμέλεια: Καρυπίδου Μαρία, φοιτήτρια Γεωγραφίας 1) Κατασκευή του Ψηφιακού Μοντέλου Εδάφους... Το Ψηφιακό Μοντέλο Εδάφους

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση Στρατηγική ΜΠΕ Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη. Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή

Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση Στρατηγική ΜΠΕ Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη. Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση Στρατηγική ΜΠΕ Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Ειδικές περιπτώσεις περιβαλλοντικών μελετών: - Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΙΚΤΗ ΠΕ-Π-4: ΠΙΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ

ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΙΚΤΗ ΠΕ-Π-4: ΠΙΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΙΚΤΗ Ο δείκτης προσδιορίζει τις αλλαγές από αγροτική σε µη αγροτική χρήση ως αποτέλεσµα των πιέσεων που αναµένεται να προκύψουν σε σηµεία του άξονα (ιδιαίτερα

Διαβάστε περισσότερα

Πέτρος Πατιάς Καθηγητής, ΤΑΤΜ, ΑΠΘ. Απόστολος Αρβανίτης Καθηγητής, ΤΑΤΜ, ΑΠΘ. Ευαγγελία Μπαλλά ΑΤΜ, MScΧωροταξίας-Πολεοδομίας ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2007

Πέτρος Πατιάς Καθηγητής, ΤΑΤΜ, ΑΠΘ. Απόστολος Αρβανίτης Καθηγητής, ΤΑΤΜ, ΑΠΘ. Ευαγγελία Μπαλλά ΑΤΜ, MScΧωροταξίας-Πολεοδομίας ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2007 ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΩΝ ΓΗΣ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΖΩΝΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ Πέτρος Πατιάς Καθηγητής, ΤΑΤΜ, ΑΠΘ Απόστολος Αρβανίτης Καθηγητής, ΤΑΤΜ, ΑΠΘ Ευαγγελία

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS)

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS) Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS) ρ. ΧΑΛΚΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ xalkias@hua.gr Χ. Χαλκιάς - Εισαγωγή στα GIS 1 Ορισµοί ΓΠΣ Ένα γεωγραφικό πληροφοριακό σύστηµα Geographic Information

Διαβάστε περισσότερα

6. Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (ΓΣΠ) & Τηλεπισκόπηση (Θ) Εξάμηνο: Κωδικός μαθήματος:

6. Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (ΓΣΠ) & Τηλεπισκόπηση (Θ) Εξάμηνο: Κωδικός μαθήματος: ΕΞΑΜΗΝΟ Δ 6. Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (ΓΣΠ) & Τηλεπισκόπηση (Θ) Εξάμηνο: Δ Κωδικός μαθήματος: ΖΤΠΟ-4016 Επίπεδο μαθήματος: Υποχρεωτικό Ώρες ανά εβδομάδα Θεωρία Εργαστήριο Συνολικός αριθμός ωρών:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών Δυναμικό, προέλευση και χρήσεις της βιομάζας ξυλείας στην Κύπρο και αξιολόγηση των κοινωνικών, οικονομικών και περιβαλλοντικών επιπτώσεων ΑΕΙΦΟΡΙΑ/ΚΟΙΑΦ/0608(ΒΕ)/02 Χάρης

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Πρόγραμμα Spatial Analyst

Εισαγωγή στο Πρόγραμμα Spatial Analyst Εισαγωγή στο Πρόγραμμα Spatial Analyst Γενικά Το πρόγραμμα Spatial Analyst είναι μια επέκταση του ArcMap με πολλές επιπλέον δυνατότητες, κυρίως όσον αφορά τα πλεγματικά (raster) δεδομένα. Επιπλέον δέχεται

Διαβάστε περισσότερα

Προστατεύει το. περιβάλλον. Αλλάζει τη. ζωή μας.

Προστατεύει το. περιβάλλον. Αλλάζει τη. ζωή μας. Προστατεύει το περιβάλλον Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 αξιοποιεί τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Με την αξιοποίηση των ΑΠΕ αναδεικνύεται

Διαβάστε περισσότερα

LIFE10 NAT/CY/000717. Βελτίωση της κατάστασης διατήρησης του οικότοπου προτεραιότητας 9560* στην Κύπρο

LIFE10 NAT/CY/000717. Βελτίωση της κατάστασης διατήρησης του οικότοπου προτεραιότητας 9560* στην Κύπρο JUNIPERCY LIFE10 NAT/CY/000717 Βελτίωση της κατάστασης διατήρησης του οικότοπου προτεραιότητας 9560* στην Κύπρο 3ο ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ Ιούνιος 2014 2 JUNIPERCY ΤΟ ΕΡΓΟ JUNIPERCY Το έργο «Βελτίωση της κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση και Προστασία του Εδάφους με Βάση την Ευρωπαϊκή Στρατηγική Εδάφους

Διαχείριση και Προστασία του Εδάφους με Βάση την Ευρωπαϊκή Στρατηγική Εδάφους Διαχείριση και Προστασία του Εδάφους με Βάση την Ευρωπαϊκή Στρατηγική Εδάφους Στεγανοποίηση Εδάφους σε υπό Αστικοποίηση Περιοχές Δρ. Άνθιμος Σπυρίδης, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός M.Sc., Ph.D. Πλ. Ιπποδρομίου

Διαβάστε περισσότερα

«Δίκτυο Προστατευόμενων Περιοχών ΝATURA 2000»

«Δίκτυο Προστατευόμενων Περιοχών ΝATURA 2000» Ανοικτή Εκδήλωση Ενημέρωσης με θέμα: «Προστατευόμενες περιοχές του Δικτύου NATURA 2000 στην Κρήτη» Αξός Μυλοποτάμου, 29 Μαΐου 2016 «Δίκτυο Προστατευόμενων Περιοχών ΝATURA 2000» Δρ. ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΡΟΜΠΟΝΑΣ Φυσικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 1 - ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 1 - ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΡΟ 1 ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 1 Η μείωση της ρύπανσης που προκαλεί η γεωργία Η προστασία της άγριας χλωρίδας και πανίδας Η διατήρηση της βιοποικιλότητας των αγροτικών οικοσυστημάτων και του

Διαβάστε περισσότερα

http://www.eu-water.eu

http://www.eu-water.eu 2ο Ενημερωτικό Δελτίο του έργου EU-WATER Διακρατική ολοκληρωμένη διαχείριση των υδατικών πόρων στη γεωργία http://www.eu-water.eu Παρουσίαση της υδρογεωλογικής κατάστασης της λεκάνης Σαριγκιόλ και των

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΓΣΠ

Εισαγωγή ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΓΣΠ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΓΣΠ Τα τελευταία 25 χρόνια, τα προβλήµατα που σχετίζονται µε την διαχείριση της Γεωγραφικής Πληροφορίας αντιµετωπίζονται σε παγκόσµιο αλλά και εθνικό επίπεδο µε την βοήθεια των Γεωγραφικών

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, εκπονήθηκε στο πλαίσιο εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Ενεργειακής Πολιτικής σε σχέση με την

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 1.8.2014 L 230/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 834/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Ιουλίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κοινού πλαισίου

Διαβάστε περισσότερα

Xαιρετισμός Προέδρου.Ε. ΓΕΩΤ.Ε.Ε./Κ.Ε. κου Ιωάννη Γεωργιάδη,Γεωπόνου Μsc στην ημερίδα

Xαιρετισμός Προέδρου.Ε. ΓΕΩΤ.Ε.Ε./Κ.Ε. κου Ιωάννη Γεωργιάδη,Γεωπόνου Μsc στην ημερίδα Xαιρετισμός Προέδρου.Ε. ΓΕΩΤ.Ε.Ε./Κ.Ε. κου Ιωάννη Γεωργιάδη,Γεωπόνου Μsc στην ημερίδα «Προοπτικές αειφορικής ανάπτυξης ενεργειακών καλλιεργειών στην Ελλάδα». ΑΕΙΦΟΡΙΑ είναι μια έννοια που ευρύτατα χρησιμοποιείτε

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός και οργάνωση της έρευνας πεδίου - Ερευνητικοί στόχοι

Σχεδιασμός και οργάνωση της έρευνας πεδίου - Ερευνητικοί στόχοι ΔΥΝΑΜΙΚΟ, ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΞΥΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ/ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Σχεδιασμός και οργάνωση της έρευνας πεδίου - Ερευνητικοί στόχοι Δρ. Θεοχάρης Τσούτσος,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. Διεύθυνση Έρευνας και Προγραμματισμού

ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. Διεύθυνση Έρευνας και Προγραμματισμού ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Διεύθυνση Έρευνας και Προγραμματισμού 1 H ΑνΑΔ Ημικρατικός Οργανισμός ο οποίος αναφέρεται στην κυβέρνηση μέσω του Υπουργού Εργασίας και

Διαβάστε περισσότερα

Η επίδραση των Κοινοτικών Οδηγιών για τη Φύση στην προστασία και διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα

Η επίδραση των Κοινοτικών Οδηγιών για τη Φύση στην προστασία και διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα Η επίδραση των Κοινοτικών Οδηγιών για τη Φύση στην προστασία και διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα Ελένη Τρύφων Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας Πόσο επίκαιρο είναι το ερώτημα; Η Ε.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρήσεις WWF Ελλάς επί του Πλαισίου Δράσεων Προτεραιότητας για το Δίκτυο Natura 2000 για την προγραμματική περίοδο

Παρατηρήσεις WWF Ελλάς επί του Πλαισίου Δράσεων Προτεραιότητας για το Δίκτυο Natura 2000 για την προγραμματική περίοδο Αρ. Πρωτ. 186/2014 Παρατηρήσεις WWF Ελλάς επί του Πλαισίου Δράσεων Προτεραιότητας για το Δίκτυο Natura 2000 για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 Αύγουστος 2014 Εισαγωγικές παρατηρήσεις Η ολοκλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

LIFE OROKLINI. Βιοποικιλότητα και το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE+

LIFE OROKLINI. Βιοποικιλότητα και το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE+ LIFE OROKLINI LIFE10 NAT/CY/000716 Αποκατάσταση και Διαχείριση της λίμνης Ορόκλινης Βιοποικιλότητα και το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE+ Απρίλης, 2014 Ελενα Στυλιανοπούλου Τομέας Προστασίας της Φύσης και Βιοποικιλότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Εργαστηριακές Ασκήσεις στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών

ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Εργαστηριακές Ασκήσεις στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1ο 1.1. Εισαγωγή στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών ArcGIS 1.1.1. Η δομή του ArcGIS: Το ArcGIS είναι μια ολοκληρωμένη συλλογή από προϊόντα λογισμικού GIS. Παρέχει μια πλατφόρμα για διαδικασίες

Διαβάστε περισσότερα

LIFE STRYMON «Διαχείριση των υδατικών πόρων στη λεκάνη του Στρυμόνα για τη μείωση των επιπτώσεων από τη γεωργία με τη χρήση σύγχρονων μεθόδων»

LIFE STRYMON «Διαχείριση των υδατικών πόρων στη λεκάνη του Στρυμόνα για τη μείωση των επιπτώσεων από τη γεωργία με τη χρήση σύγχρονων μεθόδων» LIFE STRYMON «Διαχείριση των υδατικών πόρων στη λεκάνη του Στρυμόνα για τη μείωση των επιπτώσεων από τη γεωργία με τη χρήση σύγχρονων μεθόδων» Map1.1 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΟΤΟΠΩΝ- ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ LIFE STRYMON «Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου για την

εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου για την Αναγκαίες Μελέτες Υποβάθρου για την εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου για την Περιβαλλοντική Ευθύνη Σπύρος Παπαγρηγορίου, α αγρηγορ ου, Π.Μ. Μέλος ΜΕΠΑΑ/ ΤΕΕ 30 IOYNIOY 2010 Πλαίσιο Περιβαλλοντικής Ευθύνης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΑΨΙΣΤΑ ΤΟΥ Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΩΝ GIS.

ΘΕΜΑ : ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΑΨΙΣΤΑ ΤΟΥ Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΩΝ GIS. ΘΕΜΑ : ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΑΨΙΣΤΑ ΤΟΥ Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΩΝ GIS. Σέρρες Φεβρουάριος 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος...σελ.4 Περίληψη...σελ.5 Κεφάλαιο 1 ο - Γενικά...σελ.7 1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΣΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΠΕ 2009-2010

ΔΕΣΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΠΕ 2009-2010 ΔΕΣΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΠΕ 2009-2010 Αριθμός πρωτοκόλλου έργου: ΚΟΙΝΩ/0609/ΒΙΕ/13 Τίτλος έργου: Η ολιστική προσέγγιση του προβλήματος της αναποτελεσματικής αντιμετώπισης του φαινομένου των οδικών ατυχημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Ι: ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ Ε ΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Η ΦΥΣΗ ΤΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ...

ΜΕΡΟΣ Ι: ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ Ε ΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Η ΦΥΣΗ ΤΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ... ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι: ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ Ε ΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ...1 1. Η ΦΥΣΗ ΤΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ...3 Κατηγορίες των Γεωγραφικών εδοµένων...3 Γεωγραφικές οντότητες...3 ιαστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή ΤΕΙ Θεσσαλίας

Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή ΤΕΙ Θεσσαλίας Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή ΤΕΙ Θεσσαλίας ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Διεθνώς αναγνωρισμένο θεσμικό εργαλείο που αποτελεί το κυριότερο μέσο αξιολόγησης των επιπτώσεων διαφόρων έργων και δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΕΣΜΗ 2008 ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΕ

Η ΔΕΣΜΗ 2008 ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΕ Αριθμός & Τίτλος Δέσμης Εργασίας ΔΕ5: Τεχνοοικονομική ανάλυση για τον καθορισμό τιμής πώλησης τελικού προϊόντος από αγρότη Κωδικός Φορέα ΑΦ ΣΦ1 ΣΦ2 ΣΦ3 ΣΦ4 Ανθρωπομήνες για κάθε Φορέα 0 1 2 0 1 Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Παρασκευοπούλου Άννα Ζαχαρόπουλος Θανάσης Καραγιάννη Δέσποινα

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Παρασκευοπούλου Άννα Ζαχαρόπουλος Θανάσης Καραγιάννη Δέσποινα Χάρτες Χερσαίας Παραλιακής Ζώνης ΡΟΔΟΥ και δημιουργία βάσης Περιβαλλοντικών-χωρικών δεδομένων (GIS) που υλοποιήθηκε στα πλαίσια Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα Κύπρος και στα πλαίσια του εγκεκριμένου

Διαβάστε περισσότερα

Βελτίωση της κατάστασης διατήρησης των οικοτόπων προτεραιότητας *1520 και *5220 στο Εθνικό Δασικό Πάρκο Ριζοελιάς

Βελτίωση της κατάστασης διατήρησης των οικοτόπων προτεραιότητας *1520 και *5220 στο Εθνικό Δασικό Πάρκο Ριζοελιάς Τεύχος 1 Σεπτέμβριος 2014 Βελτίωση της κατάστασης διατήρησης των οικοτόπων προτεραιότητας *1520 και *5220 στο Εθνικό Δασικό Πάρκο Ριζοελιάς LIFE12NAT/CY/000758 Περιεχόµενα Περισσότερες πληροφορίες www.life-rizoelia.eu

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικός σχεδιασμός προς ένα ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα στον τομέα των τουριστικών καταλυμάτων CARBONTOUR

Στρατηγικός σχεδιασμός προς ένα ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα στον τομέα των τουριστικών καταλυμάτων CARBONTOUR LIFE09 ENV/GR/000297 Στρατηγικός σχεδιασμός προς ένα ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα στον τομέα των τουριστικών καταλυμάτων CARBONTOUR ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 1.1: Καταγραφή και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΟΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΜΟΝΟΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΜΟΝΟΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2014 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με σκοπό την επίτευξη των στρατηγικών επιδιώξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΚΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ-ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΚΑΛΥΒΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ GIS ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΛΕΚΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ-ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΚΑΛΥΒΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ GIS ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΛΕΚΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ-ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΚΑΛΥΒΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ GIS ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 22η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΧΡΗΣΤΩΝ GIS ΑΘΗΝΑ 8 & 9 ΜΑΙΟΥ 2014 Η Ερευνητική Μονάδα GIS του Γ.Π.Α. εκπόνησε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2 1 Ε ΟΜΕΝΑ Για την Άσκηση σε περιβάλλον ΣΓΠ Arc GIS, δίνονται τα απαραίτητα γεωγραφικά δεδοµένα της λεκάνης του Τιταρήσιου στη θέση Μεσοχώρι.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Μη τεχνική περίληψη------------------------------------------------------------1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Μη τεχνική περίληψη------------------------------------------------------------1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Μη τεχνική περίληψη------------------------------------------------------------1 2. Γενικά στοιχεία --------------------------------------------------------------------12 2.1 Εκπόνηση της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. ΝΕΑ ΜΕΛΕΤΗ ΑνΑΔ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2010-2013

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. ΝΕΑ ΜΕΛΕΤΗ ΑνΑΔ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2010-2013 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΝΕΑ ΜΕΛΕΤΗ ΑνΑΔ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2010-2013 Η μελέτη είναι προσβάσιμη ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της ΑνΑΔ: www.hrdauth.org.cy Α. Πράσινη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Συστήματα γεωγραφικών πληροφοριών 3 η Σειρά Εκπαίδευσης 4 ο σεμινάριο 2 Ιουνίου 2015 Ύλη Γνωριμία με τα GIS μοντέλα δεδομένων και τύπους αρχείων Κανονικοποίηση δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

Λεωνίδα Πασχαλίδη, ιευθυντή Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης

Λεωνίδα Πασχαλίδη, ιευθυντή Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Λευκωσία, 27 εκεμβρίου 2013 ΠΡΟΣ: ΑΠΟ: Όλους τους ενδιαφερόμενους Λεωνίδα Πασχαλίδη, ιευθυντή Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης ΘΕΜΑ: ιερεύνηση με την αγορά για το σχεδιασμό των κατάλληλων σχεδίων χορηγιών

Διαβάστε περισσότερα

170 ΕΜΠ ΠΡΟΗΓΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΧΩΡΟ-ΧΡΟΝΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ G.I.S.

170 ΕΜΠ ΠΡΟΗΓΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΧΩΡΟ-ΧΡΟΝΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ G.I.S. 170 ΕΜΠ ΠΡΟΗΓΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΧΩΡΟ-ΧΡΟΝΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ G.I.S. Καθ. Βασίλειος Ασημακόπουλος ρ. Έλλη Παγουρτζή Μονάδα Συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγραφικά δεδοµένα. Σ. Κουνιάκη, Α. Κουκουβίνος, Ν. Τσιούγκου. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Τοµέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος

Γεωγραφικά δεδοµένα. Σ. Κουνιάκη, Α. Κουκουβίνος, Ν. Τσιούγκου. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Τοµέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος ΕΞΑΡΧΟΥ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΠΕΝΣΑΣΣΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε. ΛΑΖΑΡΙ ΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε. ΓΕΩΘΕΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ε.Π.Ε. Γεωγραφικά δεδοµένα Σ. Κουνιάκη, Α. Κουκουβίνος,

Διαβάστε περισσότερα

74,6 100 59,4 EΕ 25 = 63,1 % (2004) 10,5 EΕ-25 = 9,2 % (2004) 2,9 17,5 % (1999/2000) 0,13 SI) = 0,18 5 (2003) 82,0 EΕ- 25 = 100

74,6 100 59,4 EΕ 25 = 63,1 % (2004) 10,5 EΕ-25 = 9,2 % (2004) 2,9 17,5 % (1999/2000) 0,13 SI) = 0,18 5 (2003) 82,0 EΕ- 25 = 100 Παράρτηµα 1. Κατάλογος κοινών δεικτών βάσης, εκροών, αποτελεσµάτων και επιπτώσεων I. Κοινοί δείκτες βάσης 1. είκτες βάσης σε σχέση µε τους στόχους / Όχι *1 Οικονοµική ανάπτυξη Κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε µονάδες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΖΕΠ ΠΟΤΑΜΟΣ ΠΑΡΑΜΑΛΙΟΥ

ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΖΕΠ ΠΟΤΑΜΟΣ ΠΑΡΑΜΑΛΙΟΥ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΤΟΧΩΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΖΩΝΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΖΕΠ) ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΘΟΡΙΣΤΕΙ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΓΡΙΑ ΠΤΗΝΑ (2009/147/ΕΚ) - ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα υπηρεσιών μετάδοσης ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών και δικτύων διανομής ραδιοτηλεοπτικού περιεχομένου

Έρευνα υπηρεσιών μετάδοσης ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών και δικτύων διανομής ραδιοτηλεοπτικού περιεχομένου Έρευνα υπηρεσιών μετάδοσης ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών και δικτύων διανομής ραδιοτηλεοπτικού περιεχομένου Ετοιμάστηκε για το: Γραφείο Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων Οκτώβριος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΔΡΟΜΕΝΤΩΡ»

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΔΡΟΜΕΝΤΩΡ» ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΔΡΟΜΕΝΤΩΡ» Συντονιστής: Καθ. Αθανάσιος Λουκάς Επιστ. Υπεύθυνος: Αναπλ. Καθ. Νικήτας Μυλόπουλος Δρ. Λάμπρος Βασιλειάδης Εργαστήριο Υδρολογίας και Ανάλυσης Υδατικών Συστημάτων, Πεδίον Άρεως,

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Δήμου Ανωγείων. Σχέδιο Δράσης Αειφόρου

Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Δήμου Ανωγείων. Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Δήμου Ανωγείων O Δήμος Ανωγείων Περιγραφή Ο Δήμος Ανωγείων συστάθηκε το 1947. Η Κοινότητα Ανωγείων με Β.Δ. το 1946 ανακηρύσσεται σε Δήμο, τιμής ένεκεν. Αποτελείται από δύο οικισμούς με συνολικό

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΘΕΡΑΠΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΗΜΟΣ ΘΕΡΑΠΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΧΟΡΗΓΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ Ι ΡΥΜΑ ΙΩΑΝΝΗ Σ. ΛΑΤΣΗ ΗΜΟΣ ΘΕΡΑΠΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Τίτλος δράσης ιαχείριση και Εμπορία Αρωματικών και

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος. Προγραμματική Περίοδος 2014-2020

Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος. Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 ΠΟΡΟΙ Π.Π 2014-2020 ΕΠ - ΥΜΕ - ΠΕΡΑΑ (ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ) ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ ΠΟΡΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕ ΠΕΠ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

29 Σεπτεμβρίου Ετοιμάστηκε από την. Τελική Μελέτη για το Πανεπιστήμιο Κύπρου

29 Σεπτεμβρίου Ετοιμάστηκε από την. Τελική Μελέτη για το Πανεπιστήμιο Κύπρου ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ Αναλογιστική μελέτη με ημερομηνία αναφοράς την 30 η Ιουνίου, 2010 για την εξέταση των οικονομικών επιπτώσεων στο Ταμείο

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικά Αποτελέσματα Έρευνας Κοινής Γνώμης για τη βιοποικιλότητα

Αναλυτικά Αποτελέσματα Έρευνας Κοινής Γνώμης για τη βιοποικιλότητα Αναλυτικά Αποτελέσματα Έρευνας Κοινής Γνώμης για τη βιοποικιλότητα Ε Τ Ο Ι Μ Α Σ Τ Η Κ Ε Γ Ι Α Τ Ο Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Ο Ε Ρ Γ Ο B I O F O R L I F E 1 5 Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Υ 2 0 1 5 Δ Ρ Σ Ι Λ Ι Α Χ Α Τ Ζ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ω Λ Η Σ Η Μ Ι Κ Ρ Ω Ν Τ Ε Μ Α Χ Ι Ω Ν Γ Η Σ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΓΗΣ Α Ρ. Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ Π 3 / 10/

Π Ω Λ Η Σ Η Μ Ι Κ Ρ Ω Ν Τ Ε Μ Α Χ Ι Ω Ν Γ Η Σ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΓΗΣ Α Ρ. Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ Π 3 / 10/ 1 Π Ω Λ Η Σ Η Μ Ι Κ Ρ Ω Ν Τ Ε Μ Α Χ Ι Ω Ν Γ Η Σ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΓΗΣ Α Ρ. Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ Π 3 / 10/ 2 0 1 6 Ο Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης δέχεται προσφορές για πώληση των πιο

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ. μεθόδους οι οποίες και ονομάζονται χαρτογραφικές προβολές. Η Χαρτογραφία σχετίζεται στενά με την επιστήμη της

ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ. μεθόδους οι οποίες και ονομάζονται χαρτογραφικές προβολές. Η Χαρτογραφία σχετίζεται στενά με την επιστήμη της ΕΛΕΝΗ ΣΥΡΡΑΚΟΥ ΓΤΠ61 2012 ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ Χαρτογραφία ονομάζεται η επιστήμη που περιλαμβάνει ένα σύνολο προσδιορισμένων μελετών, τεχνικών ακόμη και καλλιτεχνικών εργασιών που αφορούν απεικονίσεις, υπό κλίμακα,

Διαβάστε περισσότερα

Xωρική ανάλυση και επεξεργασία δεδομένων Με χρήση του λογισμικού ArcGIS 10.2 Ανάπτυξη θεματικών χαρτών

Xωρική ανάλυση και επεξεργασία δεδομένων Με χρήση του λογισμικού ArcGIS 10.2 Ανάπτυξη θεματικών χαρτών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ Xωρική ανάλυση και επεξεργασία δεδομένων Με χρήση του λογισμικού ArcGIS 10.2 Ανάπτυξη θεματικών χαρτών Δ. Κίτσιου Επικ. Καθηγήτρια ΤΕΘ ΜΥΤΙΛΗΝΗ 2014 1.1

Διαβάστε περισσότερα

«Δίκτυο Προστατευόμενων Περιοχών ΝATURA 2000 στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ελλάδα και την Κρήτη»

«Δίκτυο Προστατευόμενων Περιοχών ΝATURA 2000 στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ελλάδα και την Κρήτη» Ανοικτή εκδήλωση με θέμα: «Περιβάλλον Πολιτισμός: Πυλώνες για τη βιώσιμη ανάπτυξη στο Δήμο Αγίου Βασιλείου» Σπήλι, Κυριακή 28 Αυγούστου 2016 «Δίκτυο Προστατευόμενων Περιοχών ΝATURA 2000 στην Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

«Δίκτυο Προστατευόμενων Περιοχών ΝATURA 2000 στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ελλάδα και την Κρήτη»

«Δίκτυο Προστατευόμενων Περιοχών ΝATURA 2000 στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ελλάδα και την Κρήτη» Ημερίδα με θέμα: «Περιοχές NATURA 2000: Ευκαιρία ή εμπόδιο για την ανάπτυξη;» Ρέθυμνο, Πέμπτη, 28 Ιουλίου 2016 «Δίκτυο Προστατευόμενων Περιοχών ΝATURA 2000 στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ελλάδα και την Κρήτη»

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ορισμένα στοιχεία Η.Π.Α.: Από την εφαρμογή του θεσμού έχουν εκπονηθεί πλέον των 15.000 ΜΠΕ. Τα τελευταία 10 χρόνια οι ΜΠΕ αριθμούνται σε 1.000 περίπου ετησίως, με πτωτική

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεπισκόπηση και Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (ΓΣΠ) στη διαχείριση περιβαλλοντικών κινδύνων πλημμύρες

Τηλεπισκόπηση και Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (ΓΣΠ) στη διαχείριση περιβαλλοντικών κινδύνων πλημμύρες Τηλεπισκόπηση και Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (ΓΣΠ) στη διαχείριση περιβαλλοντικών κινδύνων πλημμύρες Από Καθηγητή Ιωάννη Ν. Χατζόπουλο, διευθυντή του Εργαστηρίου Τηλεπισκόπησης & ΣΓΠ του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

4/2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

4/2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 4/2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Η εφαρμογή "Υδροληψίες Αττικής" είναι ένα πληροφοριακό σύστημα (αρχιτεκτονικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑνΕΚ ΤΟΣ Περιβάλλον. Τομεακό Σχέδιο. Αθήνα,

ΕΠΑνΕΚ ΤΟΣ Περιβάλλον. Τομεακό Σχέδιο. Αθήνα, ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Περιβάλλον Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 27.3.2014 1. Προτεινόμενη στρατηγική ανάπτυξης του τομέα Η στρατηγική ανάπτυξης του τομέα εκτείνεται σε δραστηριότητες που έχουν μεγάλες προοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 1.1 Ο ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ... 5 1.2 Η ΠΡΑΞΗ «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΣΑΜΑΡΙΑΣ (ΛΕΥΚΩΝ ΟΡΕΩΝ)»...

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 1.1 Ο ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ... 5 1.2 Η ΠΡΑΞΗ «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΣΑΜΑΡΙΑΣ (ΛΕΥΚΩΝ ΟΡΕΩΝ)»... ΑΔΑ: Β41446Ψ8Β7-ΝΑΓ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 1.1 Ο ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ... 5 1.2 Η ΠΡΑΞΗ «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΣΑΜΑΡΙΑΣ (ΛΕΥΚΩΝ ΟΡΕΩΝ)»... 5 2. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

LIFE+ Environment Policy and Governance Environmental Policy Support Tool for Recycling in Islands - REPT

LIFE+ Environment Policy and Governance Environmental Policy Support Tool for Recycling in Islands - REPT LIFE+ Environment Policy and Governance Environmental Policy Support Tool for Recycling in Islands - REPT Identification of Constraints and Obstacles Greek Executive Summary Nicosia, 2010 Action 5 Nicolaides

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Έκδοση :

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογές γεωγραφικών επεξεργασιών

Εφαρµογές γεωγραφικών επεξεργασιών ΕΞΑΡΧΟΥ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΠΕΝΣΑΣΣΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε. ΛΑΖΑΡΙ ΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε. ΓΕΩΘΕΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ε.Π.Ε. Εφαρµογές γεωγραφικών επεξεργασιών Α. Κουκουβίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ Ο (2007 2013) ΑΘΗΝΑ 14 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ Ο (2007 2013) ΑΘΗΝΑ 14 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΣΣΑΑ) ΓΙΑ ΤΗΝ 4 Η ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ Ο (2007 2013) ΑΘΗΝΑ 14 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΓΤΑΑ) ΚΑΝ.. 1698/2005 ΕΠΙΤΕΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα