Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2013 Μετά από Φόρους: Ευρώ εκατ. 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2013 Μετά από Φόρους: Ευρώ - 102 εκατ. 1"

Transcript

1 Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2013 Μετά από Φόρους: Ευρώ εκατ. 1 - Η χρηματοοικονομική επίδοση της Τραπέζης επηρεάσθηκε θετικά από τα υψηλότερα Βασικά Λειτουργικά Έσοδα και τα μειωμένα Λειτουργικά Έξοδα. - Ο Δείκτης Καθυστερήσεων ανέρχεται σε 32,9%. Ο ρυθμός αυξήσεως των καθυστερήσεων σταθεροποιείται σε χαμηλότερα επίπεδα σε σύγκριση με τα αντίστοιχα κατά το Ισχυρή κεφαλαιακή θέση με τον Δείκτη Κυρίων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων να διαμορφώνεται σε 13,5%. - Βελτιωμένη ρευστότητα ως αποτέλεσμα της μειώσεως των υπολοίπων χορηγήσεων και της σταθεροποιήσεως των καταθέσεων. Ο δείκτης δανείων προς καταθέσεις στην Ελλάδα βελτιώθηκε σε 119% έναντι 167% τον Ιούνιο Περαιτέρω ενίσχυση του Ισολογισμού - Δείκτης Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων (Core Tier I) 13,5%, και Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας 13,9%. Ο δείκτης μοχλεύσεως σύμφωνα με τη Βασιλεία ΙΙΙ ανέρχεται περίπου σε 9,1% 2 που αντιστοιχεί στο τριπλάσιο του εκτιμώμενου ελαχίστου ορίου. - Μείωση της χρηματοδοτήσεώς μας από τον Έκτακτο Μηχανισμό Ρευστότητας («ELA») το γ τρίμηνο 2013 σε Ευρώ 3,5 δισ. Η συνολική μας χρηματοδότηση από τις Κεντρικές Τράπεζες ανήλθε σε Ευρώ 17,5 δισ. στο τέλος Σεπτεμβρίου 2013 και αντιπροσωπεύει το 20,8% του συνολικού Ενεργητικού 3. - Σταθεροποίηση των υπολοίπων των καταθέσεων το γ τρίμηνο 2013 σε Ευρώ 42 δισ. Μείωση των υπολοίπων καταθέσεων ιδιωτών στην Ελλάδα, σύμφωνα με την αγορά. Ο δείκτης δανείων προς καταθέσεις στην Ελλάδα μειώθηκε σε 119%. - Ο δείκτης καθυστερήσεων επηρεάσθηκε από τη σταθεροποίηση του ρυθμού αυξήσεως των καθυστερήσεων και τη μείωση των υπολοίπων χορηγήσεων και ανήλθε στο 32,9%. Οι σωρευτικές προβλέψεις ανήλθαν σε Ευρώ 10,7 δισ., αντιστοιχώντας σε 17% του δανειακού χαρτοφυλακίου και αντανακλώντας έναν δείκτη καλύψεως των καθυστερήσεων 52%. Η χρηματοοικονομική μας επίδοση επηρεάσθηκε θετικά από το μειωμένο κόστος χρηματοδοτήσεως - Τα Κύρια Λειτουργικά Έσοδα 4 αυξήθηκαν σε Ευρώ 549,4 εκατ. το γ τρίμηνο 2013, έναντι Ευρώ 526,5 εκατ. το β τρίμηνο 2013 (+4,4%). Το αποτέλεσμα προ προβλέψεων, προσαρμοσμένο για τα αποτελέσματα χρηματοοικονομικών πράξεων και εξόδων συγχωνεύσεως, ανήλθε σε Ευρώ 223,6 εκατ., ενισχυμένο κατά 10% σε επίπεδο τριμήνου. - Το καθαρό έσοδο τόκων ανήλθε σε Ευρώ 440,6 εκατ. το γ τρίμηνο 2013, ενισχυμένο κατά 6,7% σε τριμηνιαία βάση, κυρίως λόγω της μειώσεως του κόστους των καταθέσεων, καθώς και του χαμηλότερου κόστους χρηματοδοτήσεως από τις Κεντρικές Τράπεζες. Το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο αυξήθηκε αντιστοίχως κατά 10 μονάδες βάσεως σε 2,4%, το γ τρίμηνο Το λειτουργικό κόστος, εξαιρουμένων των εξόδων συγχωνεύσεως, παρέμεινε στα ίδια επίπεδα σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και διαμορφώθηκε σε Ευρώ 325,8 εκατ. Παραμένει σταθερός ο στόχος ετήσιας μειώσεως του κόστους για το Οι προβλέψεις για την κάλυψη πιστωτικού κινδύνου διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 490 εκατ. το γ τρίμηνο 2013 και ως ποσοστό του μέσου όρου των χορηγήσεων ανήλθαν σε 308 μονάδες βάσεως. - Ζημίες προ φόρων Ευρώ 272,1 εκατ. το γ τρίμηνο 2013 και Ευρώ 724,7 1 εκατ. το εννεάμηνο Τα Καθαρά Κέρδη που αναλογούν στους Μετόχους μετά και τη θετική επίπτωση από την εξαγορά της Εμπορικής Τραπέζης ύψους Ευρώ 2,6 δισ. ανήλθαν σε Ευρώ 2.471,5 εκατ. 2 Ο δείκτης μοχλεύσεως ορίζεται ως τα Κύρια Ίδια Κεφάλαια (Tier I) προς το σύνολο του Ενεργητικού και των στοιχείων εκτός Ισολογισμού. 3 Εξαιρουμένου του χαρτοφυλακίου των Ομολόγων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. 4 Τα Κύρια Λειτουργικά Έσοδα ορίζονται ως τα Συνολικά Λειτουργικά Έσοδα μείον τα αποτελέσματα χρηματοοικονομικών πράξεων. 1

2 Ο Πρόεδρος της Alpha Bank, κ. Γιάννης Σ. Κωστόπουλος δήλωσε: Μετά από μία περίοδο σημαντικών εξελίξεων στον τραπεζικό τομέα και έχοντας ισχυροποιήσει τη θέση μας στην εγχώρια αγορά, μέσω μίας σειράς στρατηγικών κινήσεων, είμαστε πλέον σε θέση να στρέψουμε την προσοχή μας στην υλοποίηση του σχεδίου για την επιχειρησιακή μας ανάκαμψη. Καθώς η επάνοδος της Ελληνικής Οικονομίας σε αναπτυξιακή τροχιά γίνεται όλο και πιο ορατή και δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για πιστωτική επέκταση, συνεχίζουμε να ενισχύουμε τις προσπάθειες των Πελατών μας για τη στήριξη των δραστηριοτήτων τους. O Διευθύνων Σύμβουλος της Alpha Bank, κ. Δημήτριος Π. Μαντζούνης δήλωσε: Τα αποτελέσματα του γ τριμήνου 2013 επιβεβαιώνουν τη βελτίωση της λειτουργικής μας κερδοφορίας. Συνεχίζουμε να εστιάζουμε στη μείωση του κόστους χρηματοδοτήσεως, αυξάνουμε την αποδοτικότητα του Δικτύου μας και επιτυγχάνουμε τους στόχους, που έχουμε θέσει, για τη λειτουργική ενοποίηση με την Εμπορική Τράπεζα. Εις ό,τι αφορά στην ποιότητα του χαρτοφυλακίου μας, ενισχύουμε τους πόρους για τη διαχείριση των καθυστερήσεων, με σκοπό τη διευκόλυνση των πιστούχων, οι οποίοι αντιμετωπίζουν δυσκολίες, γεγονός που αναμένεται να επηρεάσει θετικά το ποσοστό επιτυχίας των ρυθμίσεων και αναδιαρθρώσεων των μη εξυπηρετουμένων δανείων μας. 2

3 ΚΥΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (σε εκατ. Ευρώ) Τέλος Εννεαμήνου Τέλος Τριμήνου (%) Καθαρό Έσοδο Τόκων 1.169, ,3 6,1% 440,6 412,8 Καθαρά Έσοδα από Προμήθειες 263,6 197,4 33,6 95,3 92,4 Αποτελέσματα Χρημ/κών Πράξεων 254,9 (289,1) 5,2 57,8 Λοιπά Έσοδα 44,9 38,1 17,7% 13,4 21,3 Λειτουργικά Έσοδα 1.733, ,7 65,3% 554,6 584,2 Κύρια Λειτουργικά Έσοδα , ,8 10,5% 549,4 526,5 Δαπάνες Προσωπικού (516,3) (369,1) 39,9% (173,3) (181,7) Γενικά Έξοδα (382,5) (331,0) 15,6% (129,7) (125,4) Αποσβέσεις (68,1) (65,9) 3,4% (22,9) (16,2) Λειτουργικά Έξοδα προ εξόδων ενοποιήσεως (967,0) (766,0) 26,2% (325,8) (323,4) Έξοδα Ενοποιήσεως (17,1) (10,7) (5,6) Λειτουργικά Έξοδα (984,0) (766,0) 28,7% (336,7) (329,0) Αποτέλεσμα προ προβλέψεων 2 511,5 571,8 (10,6%) 223,6 203,1 Ζημίες Απομειώσεως 1.474, ,1 26,1% (490,0) (479,1) Κέρδη προ Φόρων (724,7) (886,4) (18,2%) (272,1) (223,9) Φόρος Εισοδήματος 622,7 175,2 43,4 106,6 Καθαρά Κέρδη μετά από Φόρους (102,0) (711,2) (228,7) (117,3) (%) y-o-y Ενεργητικό ,6% Χορηγήσεις (μετά από συσσωρευμένες απομειώσεις) ,7% Χρεόγραφα ,8% Καταθέσεις ,8% Ίδια Κεφάλαια Καθαρό Έσοδο Τόκων/Μέσο Ενεργητικό (MARGIN) 2,1% 2,6% 2,4% 2,3% Έξοδα/Έσοδα (άνευ Αποτελεσμάτων Χρημ/κών Πράξεων και Εξόδων Συγχωνεύσεως) 65,4% 57,3% 59,3% 61,4% Δείκτης Κυρίων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων 13,5% 9,0% 3 13,5% 13,8% Δείκτης Δάνεια προς Καταθέσεις 125% 158% 125% 127% 1 Τα Κύρια Λειτουργικά Έσοδα ορίζονται ως τα Συνολικά Λειτουργικά Έσοδα μείον τα αποτελέσματα χρηματοοικονομικών πράξεων. 2 Προσαρμοσμένο για τα αποτελέσματα χρηματοοικονομικών πράξεων και τα Έξοδα Συγχωνεύσεως. 3 Σύμφωνα με τον ορισμό της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Αρχής (ΕΒΑ) και προσαρμοσμένα για την καταβολή ύψους Ευρώ 2,9 δισ. από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. 3

4 Κύριες Εξελίξεις και Επισκόπηση Αποτελεσμάτων Τα δίδυμα πλεονάσματα στηρίζουν την ανάκαμψη και τις προοπτικές της Ελληνικής Οικονομίας Ισχυρή Κεφαλαιακή Βάση με Δείκτη Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων άνω του 13% Η Ελλάδα οδεύει προς την ανάκαμψη εν μέσω ενδείξεων για βελτιούμενα μακροοικονομικά στοιχεία, με παγιωμένη πλέον τη δημοσιονομική προσαρμογή και με μεταρρυθμίσεις όσον αφορά στην προσφορά, που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα και συμβάλλουν στη βελτίωση του επιχειρηματικού κλίματος και των επενδυτικών προοπτικών. Οι εντός των στόχων περικοπές των δημοσίων δαπανών όπως και η βελτίωση του μηχανισμού εισπράξεως φορολογικών εσόδων οδηγούν σε πρωτογενές πλεόνασμα της Γενικής Κυβερνήσεως υψηλότερο του αναμενομένου, το οποίο εκτιμάται στο 0,4% του ΑΕΠ το 2013 και στο 1,6% το Ταυτοχρόνως, σε ό,τι αφορά στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, συμπεριλαμβανομένων και των κεφαλαιακών μεταβιβάσεων, η ιδιαιτέρως αυξημένη τουριστική δραστηριότητα της θερινής περιόδου, σε συνδυασμό με τη συνέχιση της σημαντικής ανόδου που σημειώνεται στις εξαγωγές, δημιούργησαν πλεόνασμα Ευρώ 3,8 δισ. το εννεάμηνο του 2013, σε σχέση με το έλλειμμα που υπερέβη ελάχιστα το Ευρώ 1 δισ. κατά το αντίστοιχο διάστημα του 2012, μη λαμβανομένων υπ όψιν των Ευρώ 1,5 δισ. εκ των κερδών της ΕΚΤ από την αγορά ελληνικών κρατικών ομολόγων που μεταφέρθηκαν στον λογαριασμό της Κυβερνήσεως, στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγοράς Ομολόγων. Τούτο συνεπάγεται πλεόνασμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών της τάξεως του 1% του ΑΕΠ για το 2013 και περαιτέρω αύξηση το 2014, καθώς η οικονομία βελτιώνεται. Η ανάκαμψη της οικονομίας το 2014, με ανάπτυξη άνω του 1%, αναμένεται να στηριχθεί στη διατήρηση ισχυρών καθαρών εξαγωγών, στην ήπια ανάκαμψη των μη οικιστικών επενδύσεων, καθώς και στη σημαντική επιβράδυνση της πτώσεως της ιδιωτικής καταναλώσεως, δεδομένου ότι οι απώλειες θέσεων εργασίας και οι μειώσεις των μισθών περιορίζονται, καθώς οι πτωτικές τιμές ενισχύουν τα πραγματικά εισοδήματα. Στο τέλος Σεπτεμβρίου 2013, τα Κύρια Βασικά Ίδια Κεφάλαια της Alpha Bank ανήλθαν σε Ευρώ 7,2 δισ. και ο Δείκτης Κυρίων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων σε 13,5%, τοποθετώντας την Alpha Bank μεταξύ των ισχυροτέρων κεφαλαιακά τραπεζών στην Ελλάδα και δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για τη μελλοντική στήριξη του Ισολογισμού. Ο Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας διαμορφώθηκε σε 13,9%. Ο δείκτης μοχλεύσεως, σύμφωνα με τη Βασιλεία ΙΙΙ, ανέρχεται περίπου σε 9,1%, το οποίο αντιστοιχεί στο τριπλάσιο του εκτιμώμενου ελάχιστου ορίου. Όσον αφορά στη διαγνωστική μελέτη της Blackrock Solutions, ολοκληρώθηκαν τον Νοέμβριο 2013 και τα τρία στάδιά της, ήτοι η αξιολόγηση των πρακτικών διαχειρίσεως των μη εξυπηρετουμένων δανείων, καθώς και της σχετικής πολιτικής και διαδικασιών (Troubled Asset Review ΤΑR), της ποιότητας των στοιχείων ενεργητικού (Asset Quality Review AQR) και των αναμενομένων ζημιών πιστωτικού κινδύνου (Credit Loss Projections CLPs). Ολοκληρώθηκε, επίσης, και η μελέτη του χαρτοφυλακίου δανείων στο εξωτερικό, ενώ τα αποτελέσματα της ασκήσεως θα συμπεριληφθούν στην τελική έκθεση της Τραπέζης της Ελλάδος. Επιπλέον, όσον αφορά στην Κύπρο, στο τέλος Οκτωβρίου 2013, η Alpha Bank Cyprus Ltd προχώρησε σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ύψους Ευρώ 129 εκατ., με την έκδοση κοινών μετοχών και μετατρεψίμων ομολόγων, τα οποία αποκτήθηκαν εξ ολοκλήρου από την Alpha Bank. Ως αποτέλεσμα της υλοποιήσεως των ανωτέρω εκδόσεων, η Alpha Bank Cyprus Ltd καλύπτει πλήρως τις κεφαλαιακές απαιτήσεις, όπως αυτές καθορίσθηκαν από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, με βάση το δυσμενές σενάριο που έχει καταρτισθεί στο πλαίσιο του διαγνωστικού ελέγχου της PIMCO (Pacific Investment Management Company LLC). Ο Δείκτης Κυρίων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων ανήλθε σε 17% στο τέλος Σεπτεμβρίου

5 Οργανική κερδοφορία επηρεασμένη θετικά από το χαμηλότερο κόστος χρηματοδοτήσεως και καταθέσεων Το εννεάμηνο του 2013, το καθαρό έσοδο τόκων ανήλθε σε Ευρώ 1.169,9 εκατ., ενισχυμένο κατά 6,1% σε ετήσια βάση, κυρίως λόγω της εξαγοράς της Εμπορικής Τραπέζης. Το γ τρίμηνο του 2013 το καθαρό έσοδο τόκων ανήλθε σε Ευρώ 440,6 εκατ., σημειώνοντας αύξηση κατά 6,7% σε τριμηνιαία βάση, κυρίως λόγω του χαμηλότερου κόστους των νέων προθεσμιακών καταθέσεων στην Ελλάδα, καθώς και της χρηματοδοτήσεως από τις Κεντρικές Τράπεζες. Αναλυτικότερα, τα επιτόκια των νέων προθεσμιακών καταθέσεων στην Ελλάδα ανέρχονται σήμερα περίπου στο 2,9%, καταγράφοντας σημαντική μείωση έναντι του 4,6% και του 4,5%, για την πρώην Εμπορική Τράπεζα και την Alpha Bank αντιστοίχως, στις αρχές του Επιπλέον, η αύξηση στο καθαρό έσοδο τόκων οφείλεται στο χαμηλότερο επίπεδο δανεισμού από τις Κεντρικές Τράπεζες, και ειδικότερα από τον Μηχανισμό Έκτακτης Ρευστότητας (ELA), καθώς και στη μείωση κατά 25 μονάδες βάσεως του βασικού επιτοκίου αναφοράς της ΕΚΤ τον Μάιο Τα Καθαρά Έσοδα από Προμήθειες για το εννεάμηνο του 2013 διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 263,6 εκατ., ενισχυμένα κατά 33,6% ετησίως, κυρίως λόγω της εξαγοράς της Εμπορικής Τραπέζης αλλά και ως αποτέλεσμα της μικρής αυξήσεως των προμηθειών συναλλαγών. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα έσοδα από προμήθειες αυξήθηκαν κατά 3,2% το τελευταίο τρίμηνο λόγω της άρσεως της προμήθειας 1% επί της ονομαστικής αξίας των τίτλων του EFSF, λόγω της ολοκληρώσεως της ανακεφαλαιοποιήσεως της Τραπέζης, καθώς και λόγω της αναπροσαρμογής της τιμολογήσεως τον Ιούλιο 2013, μετά από τη νομική συγχώνευση με την Εμπορική Τράπεζα. Τα αποτελέσματα χρηματοοικονομικών πράξεων ανήλθαν σε Ευρώ 254,9 εκατ., θετικά επηρεασμένα από το όφελος των Ευρώ 120 εκατ. που προέκυψε από την αποτίμηση, κατά την αρχική αναγνώριση, του μετατρεψίμου Ομολόγου που διατέθηκε στην Crédit Agricole, καθώς και το όφελος από την επαναγορά των ομολόγων μειωμένης εξασφαλίσεως που είχαν καταγραφεί κατά το α και β τρίμηνο του Τα Λοιπά Έσοδα διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 44,9 εκατ. Το εννεάμηνο του 2013 τα Λειτουργικά Έξοδα ανήλθαν σε Ευρώ 967,1 εκατ., εμφανίζοντας μείωση κατά 9,6%, σε συγκρίσιμη βάση 1, ως προς το εννεάμηνο του 2012, pro-forma για την ενοποιημένη βάση κόστους Alpha Bank και πρώην Εμπορικής Τραπέζης, εξαιρώντας τις μη επαναλαμβανόμενες δαπάνες, καθώς και τα Έξοδα Συγχωνεύσεως. Αυτό δημιουργεί τις προϋποθέσεις για μείωση άνω του 5% των εξόδων για το Οι Δαπάνες Προσωπικού ανήλθαν σε Ευρώ 516,3 εκατ., μειωμένες κατά 7,3% 1 σε ετήσια βάση. Η βελτίωση αυτή οφείλεται κυρίως στη νέα διετή επιχειρησιακή συλλογική σύμβαση, η οποία εφαρμόσθηκε την 1 Ιουλίου 2013, και στις αυξημένες αποχωρήσεις Προσωπικού στην Ελλάδα. Το σύνολο του Προσωπικού μειώθηκε κατά 5,2%, ήτοι 941 Υπαλλήλους για τις δύο Τράπεζες (εκ των οποίων 356 Υπάλληλοι, λόγω της πωλήσεως της εταιρίας του Ομίλου JSC Astra Bank στην Ουκρανία), ενώ ο συνολικός αριθμός Καταστημάτων μειώθηκε κατά 7,7%, ήτοι 95 Καταστήματα (εκ των οποίων 23 στην Ουκρανία). Τα Γενικά και Διοικητικά Έξοδα διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 383 εκατ., μειωμένα κατά 10,3% σε ετήσια βάση 1. Επιπλέον, τα πρώτα οφέλη που προκύπτουν από την ενοποίηση με την πρώην Εμπορική Τράπεζα συνεισέφεραν στην περαιτέρω μείωση των γενικών και διοικητικών εξόδων. Τα Έξοδα Συγχωνεύσεως ανήλθαν σε Ευρώ 27,6 εκατ., εκ των οποίων Ευρώ 17,1 εκατ. επιβάρυναν τα έξοδα και τα υπόλοιπα κεφαλαιοποιήθηκαν. 1 Μετά από προσαρμογή για την πλήρη συνεισφορά της πρώην Εμπορικής Τραπέζης. Σημειώνεται ότι η ημερομηνία ενάρξεως ενοποιήσεως ήταν η 1 Φεβρουαρίου

6 Συνεχίζεται η μείωση της χρηματοδοτήσεώς μας από τις Κεντρικές Τράπεζες, καθώς μειώνεται περαιτέρω η διαφορά χορηγήσεων καταθέσεων Σο γ τρίμηνο συνεχίσθηκε η μείωση του ύψους της χρηματοδοτήσεώς μας από τις Κεντρικές Τράπεζες, λόγω της μειώσεως των υπολοίπων των χορηγήσεων. Στο τέλος Σεπτεμβρίου 2013, το ύψος της χρηματοδοτήσεώς μας από τις Κεντρικές Τράπεζες ανήλθε σε Ευρώ 17,5 δισ., που αντιπροσωπεύει το 24% του συνολικού Ενεργητικού ή το 20,8%, εξαιρουμένων των Ομολόγων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Το ύψος της χρηματοδοτήσεώς μας από τον Έκτακτο Μηχανισμό Ρευστότητας της Τραπέζης της Ελλάδος (ELA) μειώθηκε κατά Ευρώ 0,5 δισ. σε τριμηνιαία βάση και κατά Ευρώ 20,2 δισ., από το τέλος Δεκεμβρίου 2012 και διαμορφώθηκε σε Ευρώ 2,8 δισ., στο τέλος Σεπτεμβρίου Οι συνολικές χορηγήσεις του Ομίλου προ απομειώσεων διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 63,3 δισ. στο τέλος Σεπτεμβρίου Τα υπόλοιπα των χορηγήσεων στην Ελλάδα διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 52,8 δισ., καταγράφοντας μείωση κατά Ευρώ 0,6 δισ. το γ τρίμηνο, ενώ οι χορηγήσεις στη Νοτιοανατολική Ευρώπη ανήλθαν σε Ευρώ 10 δισ. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι στα μέσα Νοεμβρίου η Τράπεζα υπέγραψε νέα σύμβαση ύψους Ευρώ 100 εκατ. με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΙΒ) για τη χρηματοδότηση Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ), σε συνέχεια αντίστοιχης συμφωνίας ύψους Ευρώ 140 εκατ. που είχε συνάψει τον Δεκέμβριο του Το ως άνω πρόγραμμα χρηματοδοτήσεως θα διοχετευθεί σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της Βιομηχανίας, του Τουρισμού και των Υπηρεσιών. Οι συνολικές καταθέσεις του Ομίλου ανήλθαν σε Ευρώ 42 δισ. στο τέλος Σεπτεμβρίου Τα υπόλοιπα των καταθέσεων στην Ελλάδα διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 36,4 δισ., με τις εγχώριες εκροές από ιδιώτες να ανέρχονται σε Ευρώ 0,5 δισ. το γ τρίμηνο του 2013, κυρίως λόγω των αυξημένων πληρωμών φόρων το β εξάμηνο του έτους. Οι καταθέσεις στη Νοτιανατολική Ευρώπη ανήλθαν σε Ευρώ 5,1 δισ., ουσιαστικά αμετάβλητες σε επίπεδο τριμήνου, καθώς οι εκροές στην Κύπρο ύψους Ευρώ 0,1 δισ. αντισταθμίσθηκαν από εισροές στις υπόλοιπες χώρες της περιοχής. Ο δείκτης δανείων προς καταθέσεις στην Ελλάδα βελτιώθηκε για πέμπτο συνεχές τρίμηνο και διαμορφώθηκε στο 119% στο τέλος του εννεαμήνου του 2013, έναντι 167% στο τέλος του εξαμήνου του 2012, ως αποτέλεσμα της εξαγοράς της Εμπορικής Τραπέζης, καθώς και της μειώσεως στα υπόλοιπα των χορηγήσεων. Μείωση του ρυθμού αυξήσεως των καθυστερήσεων στην Ελλάδα, καθώς ενισχύονται οι προοπτικές ανακάμψεως. Διατήρηση ισχυρού δείκτη καλύψεως των καθυστερήσεων. Το γ τρίμηνο του 2013, ο δείκτης καθυστερήσεων ανήλθε σε 32,9% έναντι 31,8% το προηγούμενο τρίμηνο. Ο ρυθμός αυξήσεως των νέων δανείων σε καθυστέρηση σημείωσε επιβράδυνση, επιβεβαιώνοντας την τάση επιβραδύνσεως που παρατηρήθηκε τα προηγούμενα τρίμηνα και διαμορφώθηκε σε Ευρώ 546 εκατ. κατά το γ τρίμηνο του Στην Ελλάδα, τα δάνεια σε καθυστέρηση έφθασαν το 34,7% στο τέλος Σεπτεμβρίου 2013, σημειώνοντας αύξηση κατά 113 μονάδες βάσεως έναντι 155 μονάδων βάσεως κατά το προηγούμενο τρίμηνο, ενώ στη Νοτιοανατολική Ευρώπη διαμορφώθηκαν σε 22,9%, καταγράφοντας μειούμενο ρυθμό αυξήσεως κατά 90 μονάδες το γ τρίμηνο. Σε επίπεδο Ομίλου, τα επιχειρηματικά δάνεια σε καθυστέρηση ανήλθαν στο 32,4% στο τέλος Σεπτεμβρίου 2013, ενώ οι καθυστερήσεις από τα στεγαστικά δάνεια ανήλθαν στο 31,4% και ο δείκτης καθυστερήσεων στην καταναλωτική πίστη διαμορφώθηκε σε 39,7%. 6

7 Το συνολικό απόθεμα των προβλέψεων της Τραπέζης διαμορφώθηκε σε Ευρώ 10,7 δισ. για τον Όμιλο στο τέλος Σεπτεμβρίου 2013, που αντιστοιχεί σε δείκτη καλύψεως των καθυστερήσεων 52%. Οι προβλέψεις ενισχύθηκαν περαιτέρω κατά Ευρώ 490 εκατ. το γ τρίμηνο του Ο δείκτης αποθέματος προβλέψεων ως προς το σύνολο του δανειακού χαρτοφυλακίου διαμορφώθηκε σε 17% στο τέλος Σεπτεμβρίου Εξέλιξη λειτουργικής συγχωνεύσεως Δραστηριότητα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη Το πρόγραμμα λειτουργικής συγχωνεύσεως και αναδιαρθρώσεως προχωρά σύμφωνα με τον σχεδιασμό. Σε επιχειρησιακό επίπεδο, η βελτιστοποίηση του ενοποιημένου δικτύου Καταστημάτων ευρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Έχουν ήδη πραγματοποιηθεί 68 συγχωνεύσεις Καταστημάτων και 52 ακόμη αναμένεται να ολοκληρωθούν έως τον Φεβρουάριο Επιπλέον, η ενοποίηση των κεντρικών συστημάτων ευρίσκεται εντός χρονοδιαγράμματος, ενώ η πλήρης μετάπτωση των μηχανογραφικών συστημάτων για τα δάνεια αναμένεται να ολοκληρωθεί έως τον Φεβρουάριο Η υλοποίηση των συνεργειών προχωρά με ταχύ ρυθμό και o στόχος των Ευρώ 47 εκατ. εκτιμάται ότι θα έχει επιτευχθεί έως τα τέλη του Στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, τα λειτουργικά έσοδα για το εννεάμηνο 2013 διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 309,7 εκατ. (-7,1% σε ετήσια βάση), επηρεασμένα αρνητικά από τη μείωση του καθαρού εσόδου τόκων, ως αποτέλεσμα του αυξημένου κόστους των καταθέσεων (κυρίως κατά το α εξάμηνο), καθώς και της μειώσεως των χορηγήσεων. Στην Κύπρο, τα υπόλοιπα των δανείων ανήλθαν σε Ευρώ 5,1 δισ. (+12,1% σε ετήσια βάση), ως αποτέλεσμα της ενοποιήσεως με την Emporiki Bank Cyprus Ltd, ενώ οι καταθέσεις διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 2,3 δισ. (-12,6%), λόγω της επιβολής περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων και της παρατεταμένης μειώσεως της ρευστότητας στη χώρα. Στις υπόλοιπες χώρες συνεχίσθηκε η στρατηγική μειώσεως της διαφοράς των χορηγήσεων-καταθέσεων. Συγκεκριμένα, στη Ρουμανία, τα υπόλοιπα δανείων μειώθηκαν σε Ευρώ 3 δισ. (-4,9% σε ετήσια βάση), ενώ οι καταθέσεις αυξήθηκαν σε Ευρώ 1,4 δισ. (+22,8% σε ετήσια βάση). Στη Βουλγαρία, τα δάνεια μειώθηκαν σε Ευρώ 657 εκατ. (-18,2% σε ετήσια βάση), ενώ οι καταθέσεις αυξήθηκαν σε Ευρώ 381 εκατ.(+18,3% σε ετήσια βάση). Στη Σερβία, τα υπόλοιπα των δανείων μειώθηκαν σε 736 εκατ. (-9% σε ετήσια βάση), ενώ οι καταθέσεις αυξήθηκαν σε Ευρώ 545 εκατ. (+5,4% σε ετήσια βάση). Στην Αλβανία, τα δάνεια ανήλθαν σε Ευρώ 366 εκατ. (-3% σε ετήσια βάση) και οι καταθέσεις σε Ευρώ 474 εκατ. (+5,3% σε ετήσια βάση), ενώ στην Π.Γ.Δ.Μ. τα δάνεια διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 69 εκατ. (-2,8% σε ετήσια βάση) και οι καταθέσεις αυξήθηκαν σε Ευρώ 80 εκατ. (+13% σε ετήσια βάση). Τέλος, τον Σεπτέμβριο του 2013, ολοκληρώθηκε η πώληση της JSC Astra Bank στον ουκρανικό όμιλο Delta Bank έναντι τιμήματος Ευρώ 82 εκατ., ενώ η συναλλαγή είναι ουδέτερη κεφαλαιακά για την Alpha Bank. Αθήναι, 28 Νοεμβρίου

8 Η Τράπεζα Η Τράπεζα Ο Όμιλος Alpha Bank είναι ένας από τους μεγαλύτερους Ομίλους του χρηματοοικονομικού τομέα στην Ελλάδα, Ο Όμιλος με Alpha ισχυρή Bank παρουσία είναι ένας στην από εγχώρια τους μεγαλύτερους και διεθνή τραπεζική Ομίλους αγορά. του χρηματοοικονομικού Προσφέρει ένα ευρύ τομέα φάσμα στην υψηλής Ελλάδα, ποιότητας με ισχυρή χρηματοοικονομικών παρουσία στην εγχώρια προϊόντων και τη διεθνή και υπηρεσιών, τραπεζική συμπεριλαμβανομένων αγορά. Προσφέρει ένα ευρύ της λιανικής φάσμα τραπεζικής, υψηλής ποιότητας της τραπεζικής χρηματοοικονομικών μεσαίων και προϊόντων μεγάλων επιχειρήσεων, και υπηρεσιών, της συμπεριλαμβανομένων διαχειρίσεως κεφαλαίων της και λιανικής private banking, τραπεζικής, της της διανομής τραπεζικής ασφαλιστικών μεσαίων και προϊόντων, μεγάλων της επιχειρήσεων, επενδυτικής της τραπεζικής, διαχειρίσεως των κεφαλαίων χρηματιστηριακών και private banking, εργασιών της και διανομής της διαχειρίσεως ασφαλιστικών ακίνητης προϊόντων, περιουσίας. της επενδυτικής τραπεζικής, των χρηματιστηριακών εργασιών και της διαχειρίσεως ακίνητης περιουσίας. Μητρική Εταιρία και βασική Τράπεζα του Ομίλου είναι η Alpha Bank, η οποία ιδρύθηκε το 1879 από τον Ιωάννη Μητρική Φ. Εταιρία Κωστόπουλο. και βασική Η Alpha Τράπεζα Bank, του Τράπεζα Ομίλου είναι εμπιστοσύνης η Alpha Bank, και σταθερό η οποία σημείο ιδρύθηκε αναφοράς το 1879 στο από τον ελληνικό Ιωάννη Φ. τραπεζικό Κωστόπουλο. σύστημα, Η Alpha είναι Bank, μία από Τράπεζα τις μεγαλύτερες εμπιστοσύνης ιδιωτικές και σταθερό τράπεζες, σημείο ευρύτατο αναφοράς Δίκτυο στο άνω ελληνικό των τραπεζικό σημείων εξυπηρετήσεως σύστημα, είναι μία στην από Ελλάδα τις μεγαλύτερες και έναν από ιδιωτικές τους υψηλότερους τράπεζες, με ευρύτατο δείκτες κεφαλαιακής Δίκτυο άνω επάρκειας των σημείων στην Ευρώπη. εξυπηρετήσεως στην Ελλάδα κι έναν από τους υψηλότερους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας στην Ευρώπη. Σημαντικοί πρόσφατοι σταθμοί στη μακρά και επιτυχή διαδρομή του Ομίλου είναι: Σημαντικοί πρόσφατοι σταθμοί στη μακρά και επιτυχή διαδρομή του Ομίλου, είναι: Η απόκτηση του συνόλου των μετοχών της Εμπορικής Τραπέζης την Η απόκτηση επιτυχής ανακεφαλαιοποίηση του συνόλου των μετοχών της Alpha της Bank, Εμπορικής ύψους Τραπέζης Ευρώ την εκατ την , με συμμετοχή Η επιτυχής του ανακεφαλαιοποίηση ιδιωτικού τομέα ύψους της Τραπέζης, Ευρώ 550 την εκατ., , είχε ως με αποτέλεσμα υπερκάλυψη τη της διατήρηση απαιτούμενης του ιδιωτικού ιδιωτικής συμμετοχής, της χαρακτήρα. η οποία Το εναπομείναν είχε ως αποτέλεσμα μέρος του τη Σχεδίου διατήρηση Κεφαλαιακής του ιδιωτικού Ενισχύσεως χαρακτήρα ύψους της Alpha Ευρώ Bank εκατ. καλύφθηκε από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας έναντι κοινών μετοχών με περιορισμένα δικαιώματα ψήφου. Οι ιδιώτες επενδυτές έλαβαν δωρεάν για κάθε νέα μετοχή που απέκτησαν Η ολοκλήρωση έναν της παραστατικό νομικής συγχωνεύσεως τίτλο δικαιωμάτων δι' απορροφήσεως κτήσεως μετοχών, της Εμπορικής η άσκηση του Τραπέζης οποίου την τους επιτρέπει την ανάκτηση των μετοχών κυριότητας του Ταμείου έως τον Δεκέμβριο του Η ολοκλήρωση της νομικής συγχωνεύσεως δι' απορροφήσεως της Εμπορικής Τραπέζης την και η δημιουργία της ενιαίας Alpha Bank. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Alpha Bank Finsbury Group Δημήτριος Κωστόπουλος Edward Simpkins / Andrew Hughes Διευθυντής Τηλ: Διεύθυνση Σχέσεων με Θεσμικούς Επενδυτές και Αναλυτές Έλενα Κατωπόδη Υποδιευθύντρια Διεύθυνση Σχέσεων με Θεσμικούς Επενδυτές και Αναλυτές Τηλ:

Αποτελέσματα α τριμήνου 2014 μετά από Φόρους: Ευρώ -94 εκατ.

Αποτελέσματα α τριμήνου 2014 μετά από Φόρους: Ευρώ -94 εκατ. Αποτελέσματα α τριμήνου 204 μετά από Φόρους: Ευρώ -94 εκατ. Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων - Επιτυχής Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ύψους Ευρώ,2 δισ. που ενίσχυσε την κεφαλαιακή θέση της Alpha Bank και επέτρεψε

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2014: Κέρδη μετά από Φόρους Ευρώ 110,5 εκατ.

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2014: Κέρδη μετά από Φόρους Ευρώ 110,5 εκατ. Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2014: Κέρδη μετά από Φόρους Ευρώ 110,5 εκατ. Κύριες εξελίξεις - Αξιοσημείωτη επίδοση στη Συνολική Αξιολόγηση (Comprehensive Assessment - CA ) της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τραπέζης (ΕΚΤ)

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 μετά από Φόρους Ευρώ -115,8 εκατ.

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 μετά από Φόρους Ευρώ -115,8 εκατ. Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 μετά από Φόρους Ευρώ -115,8 εκατ. Κύριες Εξελίξεις - Σημαντική βελτίωση του Αποτελέσματος προ Προβλέψεων, το οποίο αυξήθηκε κατά 17% το α τρίμηνο και διαμορφώθηκε σε Ευρώ 294,6

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2014 μετά από Φόρους Ευρώ -329,7 εκατ.

Αποτελέσματα Έτους 2014 μετά από Φόρους Ευρώ -329,7 εκατ. Αποτελέσματα Έτους 2014 μετά από Φόρους Ευρώ -329,7 εκατ. Κύριες εξελίξεις - Συνεχιζόμενη ανάκαμψη της λειτουργικής κερδοφορίας το 2014 σε Ευρώ 1.051 εκατ., αυξημένη κατά 49% σε ετήσια βάση, ως αποτέλεσμα

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Δελτίο τύπου 28 Φεβρουαρίου 2011 Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με την άντληση 488.2 εκατ., και η πώληση

Διαβάστε περισσότερα

Η χρηματοοικονομική μας επίδοση επηρεάσθηκε θετικά από την εξαγορά της Εμπορικής Τραπέζης

Η χρηματοοικονομική μας επίδοση επηρεάσθηκε θετικά από την εξαγορά της Εμπορικής Τραπέζης Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ύψους Ευρώ 457 εκατ. σε εξέλιξη πλήρως εγγυημένη από τον ιδιωτικό τομέα Κύρια Βασικά Ίδια Κεφάλαια Ευρώ 7,8 δισ. λαμβάνοντας υπ όψιν την ολοκλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα εννεαμήνου 2016: Κέρδη μετά από φόρους Ευρώ 22,2 εκατ.

Αποτελέσματα εννεαμήνου 2016: Κέρδη μετά από φόρους Ευρώ 22,2 εκατ. Αποτελέσματα εννεαμήνου 2016: Κέρδη μετά από φόρους Ευρώ 22,2 εκατ. Κύριες Εξελίξεις - Επίτευξη κερδοφορίας κατά το εννεάμηνο 2016 ως αποτέλεσμα της αποκλιμακώσεως των προβλέψεων για την κάλυψη πιστωτικού

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Η άμεση και πλήρης ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά 5,8δισ. αποκαθιστά την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας με pro-forma δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2015 μετά από Φόρους Ευρώ -838,4 εκατ.

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2015 μετά από Φόρους Ευρώ -838,4 εκατ. Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2015 μετά από Φόρους Ευρώ -838,4 εκατ. Κύριες Εξελίξεις - Οριακές κεφαλαιακές ανάγκες, ήτοι μόλις Ευρώ 263 εκατ., μετά τον Έλεγχο της Ποιότητας των Στοιχείων του Ενεργητικού (Asset

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014 29 Αυγούστου Αποτελέσματα Β Τριμήνου Ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια και ρευστότητα: Δείκτες κεφαλαίων κοινών μετοχών CET1 17,8% και δανείων προς καταθέσεις 103,4%. Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2013 Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων σε 177εκ. το Δ τρίμηνο, από 148εκ. το Γ τρίμηνο του 2013 και 84εκ. το Δ τρίμηνο του 2012. Αύξηση των καθαρών εσόδων από τόκους

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009 Καθαρά κέρδη 81εκ. έναντι 5εκ. το προηγούμενο τρίμηνο Αύξηση χορηγήσεων κατά 12% και καταθέσεων κατά 17% σε ετήσια βάση Βελτίωση δείκτη χορηγήσεων προς καταθέσεις στο 114%

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα α εξαμήνου 2016: Κέρδη προ Φόρων Ευρώ 3,9 εκατ.

Αποτελέσματα α εξαμήνου 2016: Κέρδη προ Φόρων Ευρώ 3,9 εκατ. Αποτελέσματα α εξαμήνου 2016: Κέρδη προ Φόρων Ευρώ 3,9 εκατ. Κύριες Εξελίξεις - Τα Κύρια Αποτελέσματα προ Προβλέψεων 1 διατηρήθηκαν αμετάβλητα σε τριμηνιαία βάση και ανήλθαν σε Ευρώ 297,4 εκατ. Το Καθαρό

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2011

Αποτελέσματα Έτους 2011 Αποτελέσματα Έτους 2011 Ικανοποιητικά Λειτουργικά Αποτελέσματα (- 29εκ.) το 2011, παρά τη βαθιά ύφεση της ελληνικής οικονομίας Συνολικές Ζημιές Μετά από Φόρους 5,5δισ., εκ των οποίων 4,6δισ. από το PSI

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008 Αθήνα, 6 Μαΐου 2008 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008 Αύξηση Καθαρών Κερδών Ομίλου κατά 5,7% σε 215εκ. Ενίσχυση Οργανικών προ φόρων Κερδών κατά 24,2% σε 234εκ. Πενταπλασιασμός Κερδών από τη «Νέα Ευρώπη» σε

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012 Κεφαλαιακή Επάρκεια: Ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας διαμορφώνεται στο 8,1% μετά την καταβολή από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κεφαλαιακής

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα α τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank

Αποτελέσματα α τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank Δελτίο τύπου 26 Μαΐου Αποτελέσματα α τριμήνου του Ομίλου Marfin Popular Bank Τα καθαρά κέρδη του α τριμήνου διαμορφώθηκαν σε 71 εκατ. Τα καθαρά έσοδα από τόκους ανήλθαν σε 181.5 εκατ. το α τρίμηνο, ενισχυμένα

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2008

Αποτελέσματα Έτους 2008 Αθήνα, 4 Μαρτίου 2009 Αποτελέσματα Έτους 2008 Αύξηση Καταθέσεων Πελατών κατά 26,3% σε 45,7δισ. Αύξηση Χορηγήσεων κατά 22,4% σε 57,1δισ. - Ενίσχυση υπολοίπων δανείων προς ελληνικές επιχειρήσεις άνω των

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 2016

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 06 Τα Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα μειώθηκαν κατά,9 δισ. από την αρχή του έτους Αντανακλώντας τις επιτυχημένες αναδιαρθρώσεις και διαγραφές πλήρως καλυμμένων

Διαβάστε περισσότερα

Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων και Μεγεθών

Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων και Μεγεθών ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ Δελτίο Τύπου, 29.08.14 2014 Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων και Μεγεθών Αποτελέσματα 4 ου 3μήνου 2014 Τα επαναλαμβανόμενα προ φόρων και προβλέψεων κέρδη (εξαιρουμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΣΗΣ 1 ου 3ΜΗΝΟΥ Αποτελέσματα

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΣΗΣ 1 ου 3ΜΗΝΟΥ Αποτελέσματα Έμφαση στην Ποιότητα Ενεργητικού και Ιδίων Κεφαλαίων Ποιότητα ενεργητικού, επάρκεια κεφαλαίων, υψηλή ρευστότητα, σημαντική συγκράτηση δαπανών ήταν οι προτεραιότητές μας για το α τρίμηνο 2009, με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ Αθήνα - 27 Μαΐου 2011 Δηλώσεις Διοίκησης «Η πρόσφατη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ενίσχυσε τον ισολογισμό και βελτίωσε τους δείκτες

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014 Επαρκής ρευστότητα και ισχυροποίηση του ισολογισμού Επαρκής ρευστότητα παρά τις δυσμενείς συνθήκες Δάνεια προς καταθέσεις στο 95% σε επίπεδο Ομίλου, και 83% στην Ελλάδα Τρέχουσα

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2015

Αποτελέσματα Έτους 2015 Αποτελέσματα Έτους 2015 Κύριες Εξελίξεις - Ενίσχυση της κεφαλαιακής θέσεως ως αποτέλεσμα της επιτυχούς Αυξήσεως Μετοχικού Κεφαλαίου ύψους Ευρώ 2,56 δισ. με πλήρη κάλυψη των αναγκών του δυσμενούς σεναρίου

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2014 7 Νοεμβρίου Αποτελέσματα Γ Τριμήνου Αύξηση των οργανικών κερδών προ προβλέψεων κατά 8,0% το Γ τρίμηνο. Περαιτέρω μείωση των λειτουργικών δαπανών κατά 3,7% το Γ τρίμηνο και 11,4% σε συγκρίσιμη βάση το εννεάμηνο.

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Καθαρά Κέρδη Ομίλου: 82,4 εκ. (-1,6%, σε επαναλαμβανόμενη βάση +6,4%), Τράπεζας: 96,3 εκ. (+46,7%), με περαιτέρω βελτίωση της προ προβλέψεων οργανικής

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: εννεάμηνo 2011

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: εννεάμηνo 2011 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: εννεάμηνo 2011 Περιστολή δαπανών: Καθαρό επιτοκιακό περιθώριο στο 3,66% Οριακές ζημίες στα 7 εκατ., πριν την απομείωση των ομολόγων Μείωση λειτουργικών εξόδων κατά -5% έναντι του

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Ανακεφαλαιοποίηση 4δισ. από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας με το Δείκτη Συνολικής Κεφαλαιακής Επάρκειας να διαμορφώνεται στο 9,0% και αντίστοιχη βελτίωση της ρευστότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ανακοίνωση Ενοποιημένων Αποτελεσμάτων Χρήσης 2008 της Εμπορικής Τράπεζας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ανακοίνωση Ενοποιημένων Αποτελεσμάτων Χρήσης 2008 της Εμπορικής Τράπεζας Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2009 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ανακοίνωση Ενοποιημένων Αποτελεσμάτων Χρήσης 2008 της Εμπορικής Τράπεζας Τα αποτελέσματα του 2008 επηρεάστηκαν σημαντικά από το επιδεινούμενο οικονομικό περιβάλλον.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου, 2003 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αύξηση µεριδίου αγοράς κατά 1% στις Καταθέσεις και τις Χορηγήσεις Οργανικά Κέρδη 1 263 εκατ. (+7%) - Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

Δηλώσεις Διοίκησης. Συνεπής Επίτευξη Στόχων: Κερδοφορία, Μείωση NPEs και NPLs, Βελτίωση Ρευστότητας

Δηλώσεις Διοίκησης. Συνεπής Επίτευξη Στόχων: Κερδοφορία, Μείωση NPEs και NPLs, Βελτίωση Ρευστότητας Συνεπής Επίτευξη Στόχων: Κερδοφορία, Μείωση NPEs και NPLs, Βελτίωση Ρευστότητας ηλώσεις ιοίκησης «Με ικανοποίηση διαπιστώνω πως η Τράπεζα Πειραιώς συνεχίζει να σημειώνει ουσιαστική πρόοδο. Η Τράπεζα εργάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα β τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank

Αποτελέσματα β τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank Δελτίο τύπου 30 Αυγούστου Αποτελέσματα β τριμήνου του Ομίλου Marfin Popular Bank Τα καθαρά κέρδη του Ομίλου ανήλθαν σε 77.1 εκατ. το α εξάμηνο και 3.6 (1) εκατ. το β τρίμηνο. Συμμετοχή της Τράπεζας στο

Διαβάστε περισσότερα

Επιτόκια Προθεσμιακών Καταθέσεων 31/12/12 31/03/13 30/06/13 30/09/13 31/12/13 Ετήσια. μεταβολή σε μονάδες βάσης Τριμηνιαία μεταβολή

Επιτόκια Προθεσμιακών Καταθέσεων 31/12/12 31/03/13 30/06/13 30/09/13 31/12/13 Ετήσια. μεταβολή σε μονάδες βάσης Τριμηνιαία μεταβολή Ετήσια Αποτελέσματα Ομίλου GENIKI Bank Παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία το και ένα χρόνο μετά την επιτυχή ένταξή της στον Όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς, η GENIKI Bank βελτίωσε σταδιακά το λειτουργικό

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα Εννεαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς

Αποτελέσµατα Εννεαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς Αποτελέσµατα Εννεαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς - Κέρδη 85,1 εκατ. µετά από φόρους πέτυχε η GENIKI Bank στο εννεάµηνο του 2014, έναντι ζηµιών τις 10 προηγούµενες ετήσιες χρήσεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 205 Δείκτης κύριων βασικών ιδίων κεφαλαίων CET σχεδόν αμετάβλητος σε τριμηνιαία βάση παρά την πίεση στα εγχώρια έσοδα λόγω της εκτεταμένης τραπεζικής αργίας

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2012

Αποτελέσματα Έτους 2012 Αποτελέσματα Έτους Αύξηση καταθέσεων κατά 2,7δισ. το Β εξάμηνο του και μείωση εξάρτησης από το Ευρωσύστημα κατά 13δισ. τους τελευταίους 8 μήνες. Το σύνολο καταθέσεων εξωτερικού υπερέβη το σύνολο των δανείων.

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2011

Αποτελέσματα Έτους 2011 Αποτελέσματα Έτους 2011 Ικανοποιητικά Λειτουργικά Αποτελέσματα (- 29εκ.) το 2011, παρά τη βαθιά ύφεση της ελληνικής οικονομίας Συνολικές Ζημιές Μετά από Φόρους 5,5δισ., εκ των οποίων 4,6δισ. από το PSI

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2010

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2010 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2010 Καθαρά κέρδη 2010 προ των εκτάκτων φορολογικών υποχρεώσεων στα 485εκατ., ( 50% έναντι του 2009). Καθαρά κέρδη 2010 μετά την έκτακτη φορολογία στα 406 εκατ. ( 56% έναντι του

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Q1.15

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Q1.15 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Q1.15 Επαρκής ρευστότητα και ισχυροποίηση του ισολογισμού Επαρκής ρευστότητα παρά τις δυσμενείς συνθήκες Δάνεια προς καταθέσεις στο 104% σε επίπεδο Ομίλου και 95% στην Ελλάδα Τρέχουσα

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Β Τρίμηνο 2015

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Β Τρίμηνο 2015 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Β Τρίμηνο 2015 Ικανοποιητική ρευστότητα και ισχυροποίηση του ισολογισμού Δείκτης Δανείων προς Καταθέσεις στο 98% στην Ελλάδα, ο καλύτερος του κλάδου Δάνεια προς καταθέσεις στο

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2013 μετά από Φόρους: Ευρώ εκατ. 1

Αποτελέσματα Έτους 2013 μετά από Φόρους: Ευρώ εκατ. 1 Αποτελέσματα Έτους 2013 μετά από Φόρους: Ευρώ 2.922 εκατ. 1 Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων - Περαιτέρω βελτίωση της χρηματοοικονομικής επιδόσεως λόγω της αυξήσεως του Καθαρού Εσόδου Τόκων, το οποίο επηρεάσθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου

Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου 1 Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου 2016 1 Καθαρά Κέρδη 46εκ. το Β τρίμηνο και 106εκ. το Α εξάμηνο 2016 Αύξηση καθαρών εσόδων από τόκους κατά 1,3% έναντι του Α τριμήνου σε 388εκ. Αύξηση εσόδων από προμήθειες

Διαβάστε περισσότερα

Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων Ομίλου

Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων Ομίλου Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων Ομίλου Τα κέρδη προ φόρων και προβλέψεων του Ομίλου το 2ο 3μηνο 2016 αυξήθηκαν ετησίως 48% στα 362 εκατ. Με προσαρμογή για τα έκτακτα στοιχεία, η αύξηση ήταν 10% ετησίως στα

Διαβάστε περισσότερα

Άνοδος 17% στα προ προβλέψεων κέρδη 9μήνου 2015 στα 875 εκατ. Θωράκιση ισολογισμού με αυξημένες προβλέψεις ύψους 2,1 δισ.

Άνοδος 17% στα προ προβλέψεων κέρδη 9μήνου 2015 στα 875 εκατ. Θωράκιση ισολογισμού με αυξημένες προβλέψεις ύψους 2,1 δισ. Αποτελέσματα ου 6μήνου & 9μήνου 205 3.0.205 Άνοδος 7% στα προ προβλέψεων κέρδη 9μήνου 205 στα 875 εκατ. Θωράκιση ισολογισμού με αυξημένες προβλέψεις ύψους 2, δισ. το 9μηνο 205 Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα α τριμήνου 2016: Κέρδη προ Φόρων Ευρώ 12,8 εκατ.

Αποτελέσματα α τριμήνου 2016: Κέρδη προ Φόρων Ευρώ 12,8 εκατ. Αποτελέσματα α τριμήνου 2016: Κέρδη προ Φόρων Ευρώ 12,8 εκατ. Κύριες Εξελίξεις - Επιστροφή στην κερδοφορία το α τρίμηνο 2016 ως αποτέλεσμα της αποκλιμακώσεως των προβλέψεων για την κάλυψη πιστωτικού κινδύνου

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντική βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης το 2010

Σημαντική βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης το 2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Σημαντική βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης το Τα υψηλότερα ετήσια Λειτουργικά Κέρδη προ προβλέψεων των δύο τελευταίων χρόνων Η συνδυασμένη

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα έτους 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd [ ]

Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα έτους 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd [ ] Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα έτους 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd [26.4.2016] Κύριες εξελίξεις - Ισχυρή Κεφαλαιακή Θέση με δείκτη κεφαλαίων Κοινών Μετοχών Κατηγορίας Ι (CET Ι) 17,5% την 31.12.2015

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Αποτελέσματα A Τριμήνου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: A Τρίμηνο 2016

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Αποτελέσματα A Τριμήνου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: A Τρίμηνο 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: A Τρίμηνο 2016 Τα εγχώρια οργανικά κέρδη προ προβλέψεων ανέκαμψαν σημαντικά σε τριμηνιαία βάση. Εξάλειψη ζημιών στην Ελλάδα Τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων στην Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

Η υλοποίηση του προγράμματος ανταλλαγής ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου (PSI) είχε αναπόφευκτα πολύ μεγάλες

Η υλοποίηση του προγράμματος ανταλλαγής ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου (PSI) είχε αναπόφευκτα πολύ μεγάλες ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Δηλώσεις Διοίκησης Η υλοποίηση του προγράμματος ανταλλαγής ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου (PSI) είχε αναπόφευκτα πολύ μεγάλες αρνητικές επιπτώσεις στα οικονομικά αποτελέσματα και στα ίδια

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1 ΟΥ 6ΜΗΝΟΥ 2013. Αποτελέσματα 1 ου 6μήνου 2013 - Δηλώσεις Διοίκησης. Μιχάλης Σάλλας, Πρόεδρος ΔΣ

ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1 ΟΥ 6ΜΗΝΟΥ 2013. Αποτελέσματα 1 ου 6μήνου 2013 - Δηλώσεις Διοίκησης. Μιχάλης Σάλλας, Πρόεδρος ΔΣ Αποτελέσματα 1 ου 6μήνου 2013 - Δηλώσεις Διοίκησης «Με την ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησης και της αναδιάρθρωσης, το ελληνικό τραπεζικό σύστημα γυρίζει σελίδα. H αποκατάσταση της κεφαλαιακής βάσης των

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2010

Αποτελέσματα Έτους 2010 Αποτελέσματα Έτους 2010 Καθαρά κέρδη Ομίλου 113εκ. 1 το 2010, μειωμένα κατά 69% έναντι του 2009 Βελτίωση κερδών από την Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη στα 32εκ. το 2010 έναντι ζημιών 44εκ. το 2009

Διαβάστε περισσότερα

Marfin Popular Bank: Προκαταρκτικά οικονοµικά αποτελέσµατα για το έτος 2009

Marfin Popular Bank: Προκαταρκτικά οικονοµικά αποτελέσµατα για το έτος 2009 ελτίο τύπου 25 Φεβρουαρίου 2010 Marfin Popular Bank: Προκαταρκτικά οικονοµικά αποτελέσµατα για το έτος 2009 Τα καθαρά κέρδη του Οµίλου που αναλογούν στους µετόχους διαµορφώθηκαν σε 30.0 εκατ. το δ τρίµηνο

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Β & Γ Τριμήνου 2012

Αποτελέσματα Β & Γ Τριμήνου 2012 Αποτελέσματα Β & Γ Τριμήνου Συνολικές ζημιές 6δισ. από το PSI μετά την επαναγορά ομολόγων. Ενέργειες της Τράπεζας για την οργανική ενίσχυση των κεφαλαίων της 1,9δισ. σωρευτικά από την αρχή της κρίσης.

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK. Αποτελέσµατα Α τριµήνου 2005. Αθήνα, 29 Ιουνίου 2005

ALPHA BANK. Αποτελέσµατα Α τριµήνου 2005. Αθήνα, 29 Ιουνίου 2005 ALPHA BANK Αποτελέσµατα Α τριµήνου Αθήνα, 29 Ιουνίου Το Χρηµατοοικονοµικό Περιβάλλον Ικανοποιητικό χρηµατοοικονοµικό περιβάλλον Αµετάβλητα βραχυπρόθεσµα επιτόκια Υψηλοί ρυθµοί πιστωτικής επέκτασης Ταχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ 2015

ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ 2015 ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ 205 09.03.206 Άνοδος 5% στα προ προβλέψεων κέρδη 205 στα.25 εκατ Μείωση των νέων δανείων σε καθυστέρηση στο 4 ο 3μηνο 5 Θωράκιση ισολογισμού με αυξημένες προβλέψεις,6

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2013

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2013 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2013 Οικονομικά Αποτελέσματα: Θετική κερδοφορία για δεύτερο συνεχόμενο τρίμηνο γεγονός που αποτελεί ένδειξη της βελτίωσης του οικονομικού κλίματος Κέρδη α τριμήνου 2013

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Alpha Bank Cyprus Ltd α εξαμήνου 2015

Οικονομικά Αποτελέσματα Alpha Bank Cyprus Ltd α εξαμήνου 2015 Οικονομικά Αποτελέσματα Alpha Bank Cyprus Ltd α εξαμήνου 2015 Τα Οικονομικά Αποτελέσματα της Alpha Bank Cyprus Ltd του α εξαμήνου 2015 εμφάνισαν ζημίες μετά από φόρους ύψους Ευρώ 15,1 εκατ. σε σύγκριση

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας A Εξάμηνο 2008 Αθήνα, 28 Αυγούστου 2008 σε εκατ. Α 6μηνο 2008 Α 6μηνο 2007 Δ Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ * 835 724 +15% Καθαρά κέρδη από εγχώριες δραστηριότητες 510 478

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2007

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2007 Αθήνα, 29 Οκτωβρίου 2007 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2007 Ταχεία Ανάπτυξη Εργασιών στην Ελλάδα και το Εξωτερικό o o Αύξηση Χορηγήσεων κατά 33,5% για τον Όμιλο και 160% στη Νέα Ευρώπη Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Βελτιωμένη η λειτουργική απόδοση και στο Α Τρίμηνο του 2011

Βελτιωμένη η λειτουργική απόδοση και στο Α Τρίμηνο του 2011 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Βελτιωμένη η λειτουργική απόδοση και στο Α Τρίμηνο του 2011 Οι πρωτοβουλίες μείωσης των εξόδων επιφέρουν ικανοποιητικά αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α εξαμήνου 2007 Καθαρά Κέρδη Ευρώ 454 εκατ. (+48,4%)

Αποτελέσματα Α εξαμήνου 2007 Καθαρά Κέρδη Ευρώ 454 εκατ. (+48,4%) Αποτελέσματα Α εξαμήνου 2007 Καθαρά Κέρδη Ευρώ 454 εκατ. (+48,4%) Το 2007 αποτελεί έτος ορόσημο για την Alpha Bank, καθώς δημιουργούμε μία σταθερή λειτουργική βάση στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, όπου το Δίκτυό

Διαβάστε περισσότερα

Ενίσχυση του Ισολογισμού - Στόχος η Κερδοφορία το 2015

Ενίσχυση του Ισολογισμού - Στόχος η Κερδοφορία το 2015 ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2014 Ενίσχυση του Ισολογισμού - Στόχος η Κερδοφορία το 2015 Δηλώσεις Διοίκησης «Την περίοδο που η ελληνική οικονομία εξέρχεται από την ύφεση, η Τράπεζα

Διαβάστε περισσότερα

Δηλώσεις Διοίκησης. ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2016

Δηλώσεις Διοίκησης. ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2016 Συνεπής Επίτευξη Στόχων: Επιστροφή σε Κερδοφορία, Συνέχιση Μείωσης NPLs, Βελτίωση Ρευστότητας Δηλώσεις Διοίκησης «Η εφαρμογή του Προγράμματος Οικονομικής Στήριξης της χώρας μας διασφαλίζει τη σταδιακή

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα έτους 2006 Καθαρά Κέρδη Ευρώ 626 εκατ. (+24,6%) Μέρισµα Ευρώ 0,75 ανά µετοχή (+25,0%)

Αποτελέσµατα έτους 2006 Καθαρά Κέρδη Ευρώ 626 εκατ. (+24,6%) Μέρισµα Ευρώ 0,75 ανά µετοχή (+25,0%) Αποτελέσµατα έτους 2006 Καθαρά Κέρδη Ευρώ 626 εκατ. (+24,6) Μέρισµα Ευρώ 0,75 ανά µετοχή (+25,0) Η επιτυχηµένη πορεία µας συνεχίσθηκε και το 2006 µε τα αποτελέσµατα να υπερβαίνουν τις προσδοκίες µας. Η

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2010 ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2010 ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2010 ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Αύξηση σε Καθαρά Έσοδα και Μεικτά Λειτουργικά Κέρδη ως αποτέλεσμα της αποδοτικής εμπορικής πολιτικής και των αποτελεσματικών

Διαβάστε περισσότερα

A τρίμηνο 2010 στα πλαίσια των στόχων για το έτος

A τρίμηνο 2010 στα πλαίσια των στόχων για το έτος Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010 A τρίμηνο 2010 στα πλαίσια των στόχων για το έτος Κέρδη πριν τις προβλέψεις 165 εκατ. (+46% έναντι α τριμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 30 Μαΐου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Το δυσμενές περιβάλλον διύλισης και ιδιαίτερα η χειρότερη περίοδος πετρελαίου θέρμανσης των τελευταίων ετών στην Ελλάδα επηρέασαν τα αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2011

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2011 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2011 Αναπροσαρμογή αξίας ομολόγων και λοιπών απαιτήσεων έναντι του Ελληνικού Δημοσίου: Ονομαστική αξία επιλέξιμων τίτλων για το PSI+ 14,8 δισ. Λογιστική απομείωση της αξίας του

Διαβάστε περισσότερα

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 87%

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 87% Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011 A τρίμηνο 2011 Ικανοποιητική κερδοφορία Κέρδη πριν τις προβλέψεις 172 εκατ. Κέρδη μετά τη φορολογία 71 εκατ.

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Β Τρίμηνο 2016

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Β Τρίμηνο 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Β Τρίμηνο 06 Σημαντική μείωση της χρηματοδότησης από το μηχανισμό ELA και εξάλειψη της εξάρτησης από τον Πυλώνα ΙΙ & ΙΙΙ Η ΕΤΕ αξιοποίησε τη ρευστότητα ύψους περίπου

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Δ Τρίμηνο 2015

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Δ Τρίμηνο 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Δ Τρίμηνο 205 Δείκτης κύριων βασικών ιδίων κεφαλαίων CET στο 7,5% μετά την άντληση κεφαλαίων, τις υπο ολοκλήρωση κεφαλαιακές ενέργειες και την αποπληρωμή των CCs Εξαιρουμένων

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς

Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς - Σηµαντική αύξηση των κερδών µετά από φόρους, στα 85 εκατ., έναντι ζηµιών τις 10 προηγούµενες ετήσιες χρήσεις. - Ο δείκτης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Δηλώσεις Διοίκησης «Το ελληνικό τραπεζικό σύστημα συνεισέφερε αποφασιστικά στην επιτυχία του προγράμματος επαναγοράς των νέων ελληνικών ομολόγων που ολοκληρώθηκε πρόσφατα,

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2015

Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2015 3 Νοεμβρίου Οικονομικά Στοιχεία Τριμήνου Αύξηση των κερδών προ προβλέψεων κατά 8,4% έναντι του Β τριμήνου σε 230εκ. Ανθεκτικότητα καθαρών εσόδων από τόκους (-1,8% στο τρίμηνο) παρά τους κεφαλαιακούς ελέγχους.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ 2012 ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ 2012 ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ 2012 ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Δηλώσεις Διοίκησης «Η Τράπεζα Πειραιώς, με την απορρόφηση των δραστηριοτήτων των τριών κυπριακών τραπεζών στην Ελλάδα, συμμετέχει ενεργά στην αναδιάρθρωση και σταθεροποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 93%

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 93% Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2012 Σημαντική αύξηση κερδοφορίας o Κέρδη πριν τις προβλέψεις 219 εκατ., ετήσια αύξηση 25% o Κέρδη μετά τη φορολογία,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 19 Νοεμβρίου Θέμα: Ισοζύγιο Πληρωμών: ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 19 Νοεμβρίου Θέμα: Ισοζύγιο Πληρωμών: ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 19 Νοεμβρίου 2010 Θέμα: Ισοζύγιο Πληρωμών: ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών Το Σεπτέμβριο του 2010 το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών διαμορφώθηκε σε 1.311

Διαβάστε περισσότερα

Επίτευξη στόχων για το 2010 Κέρδη μετά τη φορολογία 306 εκατ. Διατήρηση υγιούς ρευστότητας με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 84%

Επίτευξη στόχων για το 2010 Κέρδη μετά τη φορολογία 306 εκατ. Διατήρηση υγιούς ρευστότητας με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 84% Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010 και Εκτίμηση Κερδών για το 2011 Επίτευξη στόχων για το 2010 Κέρδη μετά τη φορολογία 306 εκατ. Διατήρηση υγιούς

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1 ΟΥ 3ΜΗΝΟΥ 2008

ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1 ΟΥ 3ΜΗΝΟΥ 2008 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1 ου 3ΜΗΝΟΥ 2008 ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ 138,5 ΕΚΑΤ «H δυναμική πορεία του Ομίλου Πειραιώς συνεχίσθηκε και το 1 ο 3μηνο του 2008, παρά το ευμετάβλητο διεθνές περιβάλλον. Ο ρυθμός αύξησης των καταθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1 ΟΥ 3ΜΗΝΟΥ Αποτελέσματα 1 ου 3μήνου Δηλώσεις Διοίκησης. Μιχάλης Σάλλας, Πρόεδρος ΔΣ

ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1 ΟΥ 3ΜΗΝΟΥ Αποτελέσματα 1 ου 3μήνου Δηλώσεις Διοίκησης. Μιχάλης Σάλλας, Πρόεδρος ΔΣ Αποτελέσματα 1 ου 3μήνου 2013 - Δηλώσεις Διοίκησης «Τα προγράμματα κεφαλαιακής ενίσχυσης των 4 συστημικών τραπεζών της χώρας, τα οποία έχουν δρομολογηθεί και αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός των επόμενων

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας 9μηνο 2007 Αθήνα, 29 Νοεμβρίου 2007 +66% Αύξηση Καθαρών Κερδών στα 1 313 εκατ. σε εκατ. 9μηνο 07 9μηνο 06 % Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ 1 313 791 +66% Καθαρά κέρδη από

Διαβάστε περισσότερα

Θετικές Προοπτικές Ελληνικής Οικονομίας Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου έως 1,75 δισ Αποτελέσματα Έτους 2013

Θετικές Προοπτικές Ελληνικής Οικονομίας Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου έως 1,75 δισ Αποτελέσματα Έτους 2013 Δηλώσεις Διοίκησης Θετικές Προοπτικές Ελληνικής Οικονομίας Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου έως 1,75 δισ Αποτελέσματα Έτους 2013 «Το 2013 ήταν το 6 ο συνεχόμενο έτος ύφεσης για την ελληνική οικονομία και όλοι

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας 6μηνο 2007 Αθήνα, 30 Αυγούστου 2007 +61% Αύξηση Καθαρών Κερδών στα 878 εκατ. σε εκατ. 6μηνο 07 6μηνο 06 % Καθαρά κέρδη 878 546 +61% Καθαρά κέρδη από εγχώριες δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2010

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2010 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2010 Καθαρά κέρδη α 3μήνου 2010 στα 21 εκατ. Προ προβλέψεων κέρδη 3μήνου: 465 εκατ. ( 30% σε σχέση με το α 3μηνο του 2009) Οργανικά έσοδα στην Ελλάδα σταθερά σε υψηλά

Διαβάστε περισσότερα

Χρηµατοοικονοµικά Αποτελέσµατα Έτους 2013 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς

Χρηµατοοικονοµικά Αποτελέσµατα Έτους 2013 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς Χρηµατοοικονοµικά Αποτελέσµατα Έτους 2013 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς - Περαιτέρω Ενίσχυση των Υψηλών Χρηµατοοικονοµικών εικτών και Θωράκιση του Ισολογισµού - Βελτίωση του Λειτουργικού

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Οικονομικά στοιχεία 2007 Αθήνα, 4 Μαρτίου 2008 +70% Αύξηση Καθαρών Κερδών στα 1 678 εκατ. * σε εκατ. 2007 2006 Δ Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ 1 678 990 +70% Καθαρά κέρδη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2009 έως 30 ης Σεπτεμβρίου 2009

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2009 έως 30 ης Σεπτεμβρίου 2009 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2009 έως 30 ης Σεπτεμβρίου 2009 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΜΕΓΕΘΩΝ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2009 Κέρδη προ φόρων, 160,32 εκ. ευρώ, έναντι κερδών 2,00 εκ. ευρώ, κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 25 Φεβρουαρίου 2011 1. ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία εκ-10 εκ-09 Μεταβολή '000 '000 % Σύνολο καθαρών εσόδων

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικές αλλά διαχειρίσιμες ζημιές λόγω Ελλάδας και αυξημένη οργανική κερδοφορία

Σημαντικές αλλά διαχειρίσιμες ζημιές λόγω Ελλάδας και αυξημένη οργανική κερδοφορία ΟΜΙΛΟΣ MARFIN POPULAR BANK ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 31.12.2011 Σημαντικές αλλά διαχειρίσιμες ζημιές λόγω Ελλάδας και αυξημένη οργανική κερδοφορία

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2/11/2015

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2/11/2015 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Πτώση στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 701,22 µονάδες, σηµειώνοντας απώλειες 2,03%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 47,96 εκατ. εκ των οποίων 0,69 εκατ. αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ 9μηνο 2009 Καθαρά κέρδη 9μήνου 2009 στα 1 010 εκατ. ( 17%) Αύξηση των προ προβλέψεων κερδών 9μήνου σε 2 129 εκατ. (+15%) Καθαρά κέρδη 3 ου τριμήνου 301 εκατ. 5 δισ. καθαρή αύξηση

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικά Οικονοµικά Αποτελέσµατα έτους 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd [ ]

Προκαταρκτικά Οικονοµικά Αποτελέσµατα έτους 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd [ ] Προκαταρκτικά Οικονοµικά Αποτελέσµατα έτους 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd [29.2.2016] Κύριες εξελίξεις - Ισχυρή Κεφαλαιακή Θέση µε δείκτη κεφαλαίων Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1) 17,5% την 31.12.2015

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 30 Ιουλίου Αποτελέσματα Β Τριμήνου Βελτίωση λειτουργικών αποτελεσμάτων σε όλες τις βασικές δραστηριότητες του Ομίλου Επιτυχής υλοποίηση χρηματοοικονομικής στρατηγικής με βελτίωση σε ρευστότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011 «Η συνεχιζόμενη οικονομική ύφεση, η οποία πλήττει την Ελληνική κοινωνία έχει συρρικνώσει σημαντικά το σύνολο της δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 10 Νοεμβρίου 2016 Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2016 Θετικά αποτελέσματα λόγω αύξησης παραγωγής και εξαγωγών, παρά τη σημαντική υποχώρηση των διεθνών περιθωρίων διύλισης Οι ισχυρές

Διαβάστε περισσότερα

Ενίσχυση Ισολογισμού, Καθαρά Κέρδη Ομίλου 219 εκ

Ενίσχυση Ισολογισμού, Καθαρά Κέρδη Ομίλου 219 εκ AΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 20 Ενίσχυση Ισολογισμού, Καθαρά Κέρδη Ομίλου 219 εκ Αθήνα - 19 Νοεμβρίου 20 Δήλωση Προέδρου Δ.Σ., Μιχάλη Σάλλα Η συμπλήρωση ενός έτους από την πλήρη εκδήλωση της οικονομικής κρίσης

Διαβάστε περισσότερα

Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου

Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου O Όµιλος της ΕΤΕ παρουσίασε καθαρά κέρδη για έκτο συνεχόµενο τρίµηνο τα οποία ανήλθαν σε 181 εκατ. κατά το α τρίµηνο 2014, σε σχέση µε κέρδη 27 εκατ. το α τρίµηνο 2013. Σε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 14 Νοεμβρίου Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου Θετικά αποτελέσματα Γ Τριμήνου λόγω αριστοποίησης λειτουργίας Διυλιστηρίου Ελευσίνας, αυξημένων εξαγωγών και βελτιωμένης λειτουργικής επίδοσης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2013

ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2013 ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2013 Δηλώσεις Διοίκησης Στα 3,2 δισ τα καθαρά κέρδη του Ομίλου το 9μηνο 2013 Ενισχύεται η προοπτική εξόδου από την ύφεση «Η ελληνική οικονομία παρουσιάζει

Διαβάστε περισσότερα

Θωράκιση Ισολογισμού, Ανθεκτικότητα Προ Προβλέψεων Κερδοφορίας, Μείωση Λειτουργικού Κόστους

Θωράκιση Ισολογισμού, Ανθεκτικότητα Προ Προβλέψεων Κερδοφορίας, Μείωση Λειτουργικού Κόστους ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2011 Θωράκιση Ισολογισμού, Ανθεκτικότητα Προ Προβλέψεων Κερδοφορίας, Μείωση Λειτουργικού Κόστους Δηλώσεις Διοίκησης «Στο 2 ο 6μηνο του 11 παρατηρείται σημαντική αύξηση της αβεβαιότητας

Διαβάστε περισσότερα