Αποτελέσματα εννεαμήνου 2016: Κέρδη μετά από φόρους Ευρώ 22,2 εκατ.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αποτελέσματα εννεαμήνου 2016: Κέρδη μετά από φόρους Ευρώ 22,2 εκατ."

Transcript

1 Αποτελέσματα εννεαμήνου 2016: Κέρδη μετά από φόρους Ευρώ 22,2 εκατ. Κύριες Εξελίξεις - Επίτευξη κερδοφορίας κατά το εννεάμηνο 2016 ως αποτέλεσμα της αποκλιμακώσεως των προβλέψεων για την κάλυψη πιστωτικού κινδύνου και της βελτιώσεως του Αποτελέσματος προ Προβλέψεων. - Τα Κύρια Αποτελέσματα προ Προβλέψεων 1 ενισχύθηκαν κατά 4,2% σε ετήσια βάση και ανήλθαν σε Ευρώ 896,4 εκατ. κυρίως ως αποτέλεσμα της βελτιώσεως της λειτουργικής επιδόσεως και της αυξήσεως της αποδοτικότητας. - Τα Λειτουργικά Έξοδα μειώθηκαν κατά 1,3% σε ετήσια βάση και ανήλθαν σε Ευρώ 841,1 εκατ., απόδοση που επιβεβαιώνει την επίτευξη του τεθέντος στόχου ετήσιας βάσεως κόστους Ευρώ 1,15 δισ. για το Το Καθαρό Επιτοκιακό Περιθώριο αυξήθηκε κατά 20 μονάδες βάσεως σε σχέση με το εννεάμηνο 2015 και ανήλθε σε 2,9%.Ο είκτης Εξόδων/Εσόδων μειώθηκε σε 48,4% από 49,7% το προηγούμενο έτος. - Ενίσχυση της κεφαλαιακής θέσεως κατά 20 μονάδες βάσεως το γ τρίμηνο, με τον είκτη Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1) στο 16,8% στο τέλος Σεπτεμβρίου Τα Ενσώματα Ίδια Κεφάλαια ανέρχονται σε Ευρώ 8,5 δισ., τα υψηλότερα μεταξύ των ελληνικών τραπεζών, και η Ενσώματη Λογιστική Αξία ανά Μετοχή διαμορφώνεται σε Ευρώ 5,6. Ο είκτης Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1) ανέρχεται σε 16,4% με πλήρη εφαρμογή της Βασιλείας ΙΙΙ. - Η χρηματοδότηση από τις Κεντρικές Τράπεζες μειώθηκε περαιτέρω το γ τρίμηνο 2016 σε Ευρώ 20,8 δισ., ως αποτέλεσμα κυρίως των εισροών καταθέσεων και της ενισχύσεως της ρευστότητας από την πώληση ομολόγων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSF). Τον Νοέμβριο 2016, η χρηματοδότηση μέσω του Εκτάκτου Μηχανισμού Ρευστότητας της Τραπέζης της Ελλάδος (ELA) διαμορφώθηκε σε Ευρώ 14,2 δισ., μειωμένη κατά Ευρώ 5,4 δισ. από την αρχή του έτους και κατά Ευρώ 8,8 δισ. από την έναρξη της επιβολής των περιοριστικών μέτρων στην κίνηση κεφαλαίων στο τέλος Ιουνίου Το επιχειρησιακό σχέδιο που υπεβλήθη στον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό (SSM) στοχεύει στη μείωση του είκτη Καθυστερήσεων κατά 48% και του είκτη Μη Εξυπηρετουμένων Ανοιγμάτων κατά 36% έως το τέλος του Μείωση των νέων Μη Εξυπηρετουμένων Ανοιγμάτων στην Ελλάδα κατά 71% σε ετήσια βάση για το εννεάμηνο Ο είκτης ανείων σε Καθυστέρηση ανήλθε σε 38,3% στο τέλος Σεπτεμβρίου 2016, ενώ οι νέες καθυστερήσεις μειώθηκαν κατά 78% σε ετήσια βάση. Ο είκτης Καλύψεως Καθυστερήσεων ανέρχεται σε 68%, επιτρέποντας την εφαρμογή του επιχειρησιακού μας σχεδίου. - Οι προβλέψεις για την κάλυψη πιστωτικού κινδύνου το γ τρίμηνο 2016 ανήλθαν σε Ευρώ 257 εκατ. και αντιστοιχούν σε 168 μονάδες βάσεως. Για το εννεάμηνο 2016, οι προβλέψεις για την κάλυψη πιστωτικού κινδύνου μειώθηκαν κατά 24% σε ετήσια βάση (εξαιρουμένων των προβλέψεων στο πλαίσιο του Ελέγχου της Ποιότητας των Στοιχείων του Ενεργητικού). Χρηματοοικονομική επίδοση 1 - Το Καθαρό Έσοδο Τόκων αυξήθηκε κατά 0,8% σε τριμηνιαία βάση και ανήλθε σε Ευρώ 487,4 εκατ., επηρεασμένο θετικά από τη μείωση του κόστους χρηματοδοτήσεως από τις Κεντρικές Τράπεζες, η οποία 1 Τα Κύρια Αποτελέσματα προ Προβλέψεων ορίζονται ως τα Κύρια Λειτουργικά Έσοδα, αφαιρουμένων των Λειτουργικών Εξόδων και εξαιρουμένων των εξόδων συγχωνεύσεως και των εκτάκτων εξόδων. 1

2 αντιστάθμισε τη χαμηλότερη συνεισφορά των δανείων, καθώς και από το μεγαλύτερο ημερολογιακά τρίμηνο. - Το γ τρίμηνο 2016, τα Καθαρά Έσοδα από Προμήθειες αυξήθηκαν κατά 3,1% σε τριμηνιαία βάση και ανήλθαν σε Ευρώ 82,6 εκατ., επηρεασμένα θετικά από την αύξηση των συναλλαγών μέσω πιστωτικών καρτών και των προμηθειών εργασιών συναλλάγματος. - Τα Λειτουργικά Έξοδα, εξαιρουμένων των εξόδων συγχωνεύσεως και των εκτάκτων εξόδωv, διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 286,9 εκατ. Ο είκτης Εξόδων/Εσόδων (εξαιρουμένων χρηματοοικονομικών) ανέρχεται σε 49% το γ τρίμηνο Το Κύριο Αποτέλεσμα προ Προβλέψεων παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο σε τριμηνιαία βάση και ανήλθε σε Ευρώ 299,2 εκατ. το γ τρίμηνο 2016, αυξημένο κατά 0,1%. Για το εννεάμηνο 2016, το Κύριο Αποτέλεσμα προ Προβλέψεων αυξήθηκε κατά 4,2% σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκε σε Ευρώ 896,4 εκατ. - Οι Προβλέψεις για την κάλυψη πιστωτικού κινδύνου διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 862 εκατ. έναντι Ευρώ 1,2 δισ. κατά το εννεάμηνο 2015 (εξαιρουμένων των προβλέψεων στο πλαίσιο του Ελέγχου της Ποιότητας των Στοιχείων του Ενεργητικού). - Κέρδη μετά από Φόρους Ευρώ 41,2 εκατ. το γ τρίμηνο και Ευρώ 22,2 εκατ. το εννεάμηνο Βασικά Χαρακτηριστικά Ισολογισμού - Απομόχλευση Ενεργητικού κατά Ευρώ 1,2 δισ. σε τριμηνιαία βάση και διαμόρφωσή του σε Ευρώ 66,2 δισ., κυρίως ως αποτέλεσμα της μειώσεως των υπολοίπων δανείων και της πωλήσεως ομολόγων ΕFSF ύψους Ευρώ 0,3 δισ. - Αύξηση των υπολοίπων καταθέσεων κατά Ευρώ 0,3 δισ. το γ τρίμηνο 2016 και διαμόρφωσή τους σε Ευρώ 32 δισ. Στην Ελλάδα, τα υπόλοιπα των καταθέσεων αυξήθηκαν κατά 0,8% σε τριμηνιαία βάση και διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 26,9 δισ., σε αντιστοιχία με την εξέλιξη των υπολοίπων καταθέσεων του τραπεζικού συστήματος. Τα υπόλοιπα των καταθέσεων στην Ελλάδα αυξήθηκαν περαιτέρω κατά Ευρώ 0,4 δισ. έως τον Νοέμβριο 2016, κυρίως από καταθέσεις επιχειρήσεων. - Η χρηματοδότηση από τις Κεντρικές Τράπεζες μειώθηκε κατά Ευρώ 1,9 δισ. το γ τρίμηνο 2016 και ανήλθε σε Ευρώ 20,8 δισ., κυρίως ως αποτέλεσμα των εισροών καταθέσεων και της ενισχύσεως της ρευστότητας από την πώληση ομολόγων ΕFSF. Τον Νοέμβριο 2016, η χρηματοδότηση από τις Κεντρικές Τράπεζες μειώθηκε περαιτέρω κατά Ευρώ 1,4 δισ. και ανήλθε σε Ευρώ 19,4 δισ. - Τα υπόλοιπα των δανείων μειώθηκαν κατά Ευρώ 0,6 δισ. σε τριμηνιαία βάση και διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 44,9 δισ. στο τέλος Σεπτεμβρίου Το γ τρίμηνο 2016, οι νέες καθυστερήσεις ανήλθαν σε Ευρώ 77 εκατ., έναντι Ευρώ 110 εκατ. κατά το προηγούμενο τρίμηνο. Ο είκτης Καθυστερήσεων διαμορφώθηκε σε 38,3% στο τέλος Σεπτεμβρίου 2016 έναντι 37,8% στο τέλος Ιουνίου Αντιστοίχως, ο είκτης Μη Εξυπηρετουμένων Ανοιγμάτων ανήλθε σε 53,2% στο τέλος Σεπτεμβρίου 2016 έναντι 52,6% το προηγούμενο τρίμηνο. - Οι σωρευτικές προβλέψεις μετά από διαγραφές διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 16 δισ. και αντιστοιχούν στο 26,2% του δανειακού χαρτοφυλακίου. O ιευθύνων Σύμβουλος της Alpha Bank ημήτριος Π. Μαντζούνης δήλωσε: «Τα αποτελέσματα εννεαμήνου της Alpha Bank επιβεβαιώνουν τον στόχο για ανάκαμψη της χρηματοοικονομικής επιδόσεώς μας εντός του Επικεντρωνόμεθα στη βελτίωση της ποιότητος του Ενεργητικού, στην ενίσχυση της ρευστότητος, στη διατήρηση της ισχυρής κεφαλαιακής μας βάσεως και στην αύξηση της αποδοτικότητος. Το γ τρίμηνο του έτους σημειώσαμε πρόοδο στην ενεργό διαχείριση των μη Εξυπηρετουμένων Ανοιγμάτων, στο πλαίσιο των στόχων που συμφωνήθηκαν με τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό (SSM) για τα προσεχή έτη. Η έγκαιρη και επιτυχής ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολογήσεως αναμένεται να συμβάλει στην ενίσχυση του επενδυτικού κλίματος και να αποτελέσει το έναυσμα για ευνοϊκές εξελίξεις κατά το α τρίμηνο του Η συνεχής βελτίωση του θεσμικού πλαισίου και η ανάκαμψη της Ελληνικής Οικονομίας σε γερές βάσεις αποτελούν απαραίτητες προϋποθέσεις για την ευόδωση των προσπαθειών μας». 2

3 ΚΥΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (σε εκατ. Ευρώ) Τέλος Τριμήνου (YoY) Τέλος Τριμήνου (QoQ) YoY (%) QoQ (%) Καθαρό Έσοδο Τόκων 1.453, ,2 0,6% 487,4 483,4 0,8% Καθαρά Έσοδα από Προμήθειες 241,4 230,7 4,7% 82,6 80,2 3,1% Αποτελέσματα Χρημ/κών Πράξεων 69,4 45,0 9,4 57,0 Λοιπά Έσοδα 42,4 36,8 15,4% 16,0 14,9 7,1% Λειτουργικά Έσοδα 1.807, ,7 2,8% 595,4 635,5-6,3% Κύρια Λειτουργικά Έσοδα , ,6 1,5% 586,1 578,5 1,3% απάνες Προσωπικού (384,7) (397,5) -3,2% (127,1) (128,4) -1,1% Γενικά Έξοδα (382,2) (376,6) 1,5% (135,0) (127,6) 5,8% Αποσβέσεις (74,3) (77,9) -4,6% (24,8) (23,6) 5,0% Λειτουργικά Έξοδα προ Εξόδων Συγχωνεύσεως και Εκτάκτων Εξόδων (841,1) (852,0) -1,3% (286,9) (279,7) 2,6% Έξοδα Συγχωνεύσεως (2,1) (6,4) (0,4) (1,2) Έκτακτα Έξοδα 2 (48,0) (13,0) (1,2) (13,8) Λειτουργικά Έξοδα (891,3) (871,4) 2,3% (288,5) (294,7) -2,1% Αποτέλεσμα προ Προβλέψεων, Εξόδων Συγχωνεύσεως και Εκτάκτων Εξόδων 896,4 860,6 4,2% 299,2 298,8 0,1% (εξαιρουμένων χρηματοοικονομικών) Αποτέλεσμα προ Προβλέψεων, Εξόδων Συγχωνεύσεως και Εκτάκτων Εξόδων 3 915,7 886,2 3,3% 307,0 340,8-9,9% Ζημίες Απομειώσεως (862,0) (2.357,3) -63,4% (257,1) (349,7) -26,5% Κέρδη/(Ζημίες) προ Φόρων 53,7 (1.471,1) 49,8 (8,9) Φόρος Εισοδήματος (32,6) 723,2 (8,1) (9,5) Καθαρά Κέρδη/(Ζημίες) μετά από φόρους 22,2 (838,4) 41,2 (16,8) Καθαρό Έσοδο Τόκων/Μέσο Ενεργητικό (MARGIN) 2,9% 2,7% 2,9% 2,9% Έξοδα/Έσοδα (άνευ Αποτελεσμάτων Χρημ/κών Πράξεων, Εξόδων Συγχωνεύσεως και Εκτάκτων Εξόδων) 48,4% 49,7% 49,0% 48,3% είκτης Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1) 16,8% 12,6% 16,8% 16,6% είκτης άνεια προς Καταθέσεις 140% 154% 140% 144% YoY (%) Ενεργητικό ,2% Χορηγήσεις (μετά από συσσωρευμένες απομειώσεις) ,5% Χρεόγραφα ,4% Καταθέσεις ,9% Ίδια Κεφάλαια ,1% Ενσώματα Ίδια Κεφάλαια ,2% 1 Τα Κύρια Λειτουργικά Έσοδα ορίζονται ως τα Συνολικά Λειτουργικά Έσοδα μείον τα Αποτελέσματα Χρηματοοικονομικών Πράξεων. 2 Τα Έκτακτα Έξοδα για το εννεάμηνο 2016 περιλαμβάνουν κυρίως το κόστος του Προγράμματος Οικειοθελούς Αποχωρήσεως Προσωπικού της Alpha Bank Cyprus Ltd Ευρώ 31,5 εκατ. 3 Τo Αποτέλεσμα προ Προβλέψεων, Εξόδων Συγχωνεύσεως και Εκτάκτων Εξόδων εννεαμήνου 2016 επηρεάσθηκε θετικά από κέρδη Χρημ/κών Πράξεων Ευρώ 71,9 εκατ. στο β τρίμηνο 2016 λόγω διαθέσεως στη Visa Inc. των μετοχών της Visa Europe που κατείχε η Τράπεζα. 3

4 Κύριες Εξελίξεις και Επισκόπηση Αποτελεσμάτων Η οικονομία ανακάμπτει εν μέσω βελτιώσεως της εμπιστοσύνης, διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και συνεχιζόμενης προσαρμογής των δημοσιονομικών και εξωτερικών ανισορροπιών Η θετική μεταβολή του ΑΕΠ κατά 1,8%, σε ετήσια βάση, στο γ τρίμηνο 2016 επιβεβαιώνει την επάνοδο της οικονομίας σε αναπτυξιακή πορεία το δεύτερο εξάμηνο του Ειδικότερα, η βελτίωση των δεικτών εμπιστοσύνης, η αύξηση της απασχολήσεως, της μεταποιητικής παραγωγής και η ικανοποιητική επίδοση των εξαγωγών (εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών) είναι δείκτες συμβατοί με περαιτέρω σταθεροποίηση της οικονομίας προς το τέλος του έτους. Μεταρρυθμίσεις, οι οποίες έχουν συμβάλει στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας σε όρους μοναδιαίου κόστους εργασίας, οδήγησαν σε σταδιακή υποχώρηση της ανεργίας, κυρίως μέσω της αυξήσεως της μερικής απασχολήσεως. Αναφορικά με τον δημοσιονομικό τομέα, η καλύτερη της αναμενομένης επίδοση του πρωτογενούς πλεονάσματος το που αποδίδεται κυρίως στην ενισχυμένη συλλογή εσόδων ως αποτέλεσμα της αυξήσεως των φορολογικών συντελεστών και της εντατικοποιήσεως των ελέγχων - αναμένεται να έχει θετική επίδραση στον Προϋπολογισμό του Μία ακόμη ένδειξη ότι το επενδυτικό κλίμα ενισχύεται σταδιακά, αποτελεί η πτώση στη διαφορά αποδόσεων των 10ετών ελληνικών ομολόγων έναντι των γερμανικών μετά τον ανασχηματισμό της κυβερνήσεως, αντικατοπτρίζοντας τις προσδοκίες της αγοράς ότι η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να επιταχύνει τις διαπραγματεύσεις της δεύτερης αξιολογήσεως. Από το 2017 και εντεύθεν, η ανάπτυξη θα ενισχυθεί περαιτέρω, καταγράφοντας ρυθμό μεγεθύνσεως του ΑΕΠ άνω του 2%. Η προβλεπόμενη ανάπτυξη είναι συμβατή με την αύξηση των επενδύσεων, κυρίως μηχανολογικού εξοπλισμού και κατασκευών (εξαιρουμένων των κατοικιών), υποστηριζόμενη επίσης από τη συνέχιση των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και του προγράμματος ιδιωτικοποιήσεων. Η ιδιωτική κατανάλωση και ο τουρισμός αναμένεται να στηρίξουν την ανάπτυξη, αν και σε μικρότερο βαθμό από ό,τι οι επενδύσεις. Τα στοιχεία της οικονομικής συγκυρίας δείχνουν μεν ότι η οικονομία ανακάμπτει, αλλά η περαιτέρω ενίσχυσή της θα εξαρτηθεί από την εξάλειψη της αβεβαιότητας που θα οδηγήσει σε ένα πιο φιλικό επιχειρηματικό περιβάλλον. Η εξέλιξη αυτή θα εξαρτηθεί από την ταχεία ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολογήσεως, η οποία αναμένεται να αποδεσμεύσει Ευρώ 6,1 δισ., επιτρέποντας την περαιτέρω αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφειλών, η οποία εν συνεχεία θα μετριάσει τις ασφυκτικές συνθήκες ρευστότητας και θα ενισχύσει περαιτέρω την επιχειρηματική εμπιστοσύνη. Η έγκαιρη ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολογήσεως είναι αναγκαία συνθήκη για (i) την ενεργοποίηση των βραχυχρόνιων μέτρων ελαφρύνσεως του χρέους καθώς και για την εξειδίκευση και ποσοτικοποίηση των μεσομακροχρόνιων μέτρων που θα εφαρμοσθούν το 2018, (ii) τη συμμετοχή των ελληνικών ομολόγων στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλαρώσεως της ΕΚΤ, (iii) την άρση των κεφαλαιακών ελέγχων, (iv) την πρόσβαση στις διεθνείς αγορές το 2017, και (v) τη δημιουργία δημοσιονομικού χώρου από το 2018 και έπειτα. Η μη έγκαιρη πραγματοποίηση της ανωτέρω ακολουθίας δράσεων ενέχει κινδύνους για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Οποιαδήποτε καθυστέρηση μπορεί να υπονομεύσει την επενδυτική εμπιστοσύνη φαλκιδεύοντας τις αναπτυξιακές προοπτικές. Αύξηση του είκτη Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1) για δεύτερο συνεχόμενο τρίμηνο σε 16,8%, επηρεασμένου θετικά από τη μείωση του πιστωτικού κινδύνου. Με πλήρη εφαρμογή της Βασιλείας ΙΙΙ ο είκτης ανέρχεται σε 16,4% Στο τέλος Σεπτεμβρίου 2016, τα Κεφάλαια Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1) της Alpha Bank ανήλθαν σε Ευρώ 8,6 δισ., με αποτέλεσμα ο είκτης Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1) να διαμορφωθεί σε 16,8%, επηρεασμένος θετικά από τη μείωση του πιστωτικού κινδύνου κατά το γ τρίμηνο του έτους. Με πλήρη εφαρμογή της Βασιλείας ΙΙΙ, ο είκτης ανέρχεται σε 16,4%. Οι Αναβαλλόμενες Φορολογικές Απαιτήσεις στο τέλος Σεπτεμβρίου 2016 ανήλθαν σε Ευρώ 4,4 δισ., ενώ οι Αναβαλλόμενες Φορολογικές Απαιτήσεις που δύνανται να μετασχηματισθούν σε οριστικές και εκκαθαρισμένες απαιτήσεις έναντι του Ελληνικού ημοσίου διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 3,4 δισ. Τα Ενσώματα Ίδια Κεφάλαια αποτελούν τα υψηλότερα μεταξύ των ελληνικών τραπεζών και ανήλθαν σε Ευρώ 8,5 δισ. στο τέλος Σεπτεμβρίου 2016, ενώ η Ενσώματη Λογιστική Αξία ανά Μετοχή διαμορφώθηκε σε Ευρώ 5,6. 4

5 Τα Σταθμισμένα για τον Κίνδυνο Στοιχεία του Ενεργητικού (RWAs) διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 50,8 δισ. στο τέλος Σεπτεμβρίου 2016, μειωμένα κατά 0,9% ή κατά Ευρώ 0,5 δισ. σε τριμηνιαία βάση, ως αποτέλεσμα κυρίως της μειώσεως των υπολοίπων χορηγήσεων. Μείωση της χρηματοδοτήσεως από τις Κεντρικές Τράπεζες. Στόχος η πλήρης αποδέσμευση από τη χρήση των ομολόγων του Πυλώνα ΙΙ Το γ τρίμηνο 2016, το ύψος της χρηματοδοτήσεως της Τραπέζης από τις Κεντρικές Τράπεζες μειώθηκε περαιτέρω κατά Ευρώ 1,9 δισ. σε τριμηνιαία βάση και ανήλθε σε Ευρώ 20,8 δισ., κυρίως ως αποτέλεσμα των εισροών καταθέσεων κατά Ευρώ 0,3 δισ. και της ενισχύσεως της ρευστότητας κατά Ευρώ 0,3 δισ. από την πώληση ομολόγων ΕFSF. H χρηματοδότηση από τον Έκτακτο Μηχανισμό Ρευστότητας της Τραπέζης της Ελλάδος (ELA) ανήλθε σε Ευρώ 15,3 δισ. στο τέλος Σεπτεμβρίου, μειωμένη κατά Ευρώ 1,6 δισ. το γ τρίμηνο Τον Νοέμβριο 2016, η χρηματοδότηση από τον ELA ανήλθε σε Ευρώ 14,2 δισ., μειωμένη περαιτέρω από το τέλος Σεπτεμβρίου κατά Ευρώ 1,1 δισ., κυρίως ως αποτέλεσμα των συνεχιζομένων εισροών καταθέσεων, της μειώσεως του επενδυτικού χαρτοφυλακίου και της αυξήσεως των διατραπεζικών συναλλαγών. Η Τράπεζα, με σκοπό την πλήρη αποδέσμευση από τα Ομόλογα που φέρουν την εγγύηση του Ελληνικού ημοσίου (Πυλώνας II) και χρησιμοποιούνται ως ενέχυρα για χρηματοδότηση μέσω του ELA, αποπλήρωσε το γ τρίμηνο 2016 τα ομόλογα συνολικής ονομαστικής αξίας ύψους Ευρώ 2,4 δισ. και επιπλέον Ευρώ 1 δισ. τον Νοέμβριο, μειώνοντας το τρέχον υπόλοιπο σε Ευρώ 1,8 δισ. με λήξη τον εκέμβριο Ανθεκτική Λειτουργική Επίδοση το γ τρίμηνο Το γ τρίμηνο 2016, το Καθαρό Έσοδο Τόκων αυξήθηκε κατά 0,8% σε τριμηνιαία βάση και ανήλθε σε Ευρώ 487,4 εκατ., επηρεασμένο θετικά από τη μείωση του κόστους χρηματοδοτήσεως από τις Κεντρικές Τράπεζες και την αποπληρωμή των ομολόγων του Πυλώνα ΙΙ, τα οποία αντιστάθμισαν τη χαμηλότερη συνεισφορά των δανείων, καθώς και από το μεγαλύτερο ημερολογιακά τρίμηνο. Η μείωση των μέσων υπολοίπων και των περιθωρίων χορηγήσεων επέφερε αρνητική συνεισφορά Ευρώ 10 εκατ., ενώ η αποπληρωμή των ομολόγων του Πυλώνα ΙΙ και η μείωση της χρηματοδοτήσεως μέσω ELA απέδωσαν Ευρώ 15 εκατ. στο Καθαρό Έσοδο Τόκων. Η ανατιμολόγηση του κόστους των προθεσμιακών καταθέσεων συνεχίζεται, μετά από μία περίοδο σταθεροποιήσεως, με τα επιτόκια των νέων προθεσμιακών καταθέσεων να ανέρχονται σε 71 μονάδες βάσεως από 81 μονάδες βάσεως στο τέλος του γ τριμήνου 2016, ενώ η φθίνουσα πορεία των υποκείμενων επιτοκίων (Euribor) σε τριμηνιαία βάση, τα οποία διαμορφώνονται σήμερα σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα καταγράφοντας αρνητικές τιμές, επιδείνωσε τα περιθώρια καταθέσεων Όψεως και Ταμιευτηρίου. Τα Καθαρά Έσοδα από Προμήθειες αυξήθηκαν κατά 3,1% σε τριμηνιαία βάση και ανήλθαν σε Ευρώ 82,6 εκατ., επηρεασμένα θετικά από την αύξηση των συναλλαγών μέσω πιστωτικών καρτών και τις προμήθειες εργασιών συναλλάγματος. Τα Αποτελέσματα Χρηματοοικονομικών Πράξεων ανήλθαν σε Ευρώ 9,4 εκατ. το γ τρίμηνο 2016 και τα Λοιπά Έσοδα διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 16 εκατ. Τα Λειτουργικά Έξοδα (εξαιρουμένων των εκτάκτων εξόδων και των εξόδων συγχωνεύσεως) μειώθηκαν κατά 1,3% σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 841,1 εκατ., ενώ ο είκτης Εξόδων/Εσόδων διαμορφώθηκε σε 48,4% το εννεάμηνο Το γ τρίμηνο 2016, οι απάνες Προσωπικού μειώθηκαν κατά 1,1% σε τριμηνιαία βάση και ανήλθαν σε Ευρώ 127,1 εκατ. Ο αριθμός του Προσωπικού μειώθηκε από Εργαζομένους στο τέλος Σεπτεμβρίου 2015 σε Εργαζομένους στο τέλος του γ τριμήνου 2016, κυρίως ως αποτέλεσμα του επιτυχούς Προγράμματος Οικειοθελούς Αποχωρήσεως Προσωπικού (Voluntary Separation 5

6 Πτώση των νέων Μη Εξυπηρετουμένων Ανοιγμάτων στην Ελλάδα κατά 71% σε ετήσια βάση. Οι Προβλέψεις για την κάλυψη πιστωτικού κινδύνου ως ποσοστό των χορηγήσεων (COR), μειώθηκαν κατά 24% σε ετήσια βάση Σταθερή αύξηση των υπολοίπων καταθέσεων κατά το γ τρίμηνο 2016, κυρίως από καταθέσεις επιχειρήσεων στην Ελλάδα, επιτρέποντας τον περαιτέρω εξορθολογισμό του χρηματοδοτικού προφίλ του Ομίλου Scheme) της Alpha Bank Cyprus Ltd το α τρίμηνο 2016 και από τις διακοπείσες δραστηριότητες στην Π.Γ..Μ. Τα Γενικά Έξοδα ανήλθαν σε Ευρώ 135 εκατ., αυξημένα κατά 5,8% σε τριμηνιαία βάση, λόγω εποχικότητας, κυρίως από φορολογία ακινήτων και πρωτοβουλιών για εξορθολογισμό του κόστους. Στο τέλος Σεπτεμβρίου 2016 το ίκτυο του Ομίλου αριθμούσε 820 Καταστήματα, μειωμένο κατά 36 Καταστήματα σε τριμηνιαία βάση κυρίως στην Ελλάδα. Το γ τρίμηνο του 2016, οι νέες καθυστερήσεις αυξήθηκαν κατά Ευρώ 77 εκατ. έναντι Ευρώ 110 εκατ. το προηγούμενο τρίμηνο. Στο τέλος Σεπτεμβρίου 2016, ο είκτης καθυστερήσεων διαμορφώθηκε σε 38,3%. Στην Ελλάδα, ο είκτης καθυστερήσεων ανήλθε σε 38,3%, ενώ στη Νοτιανατολική Ευρώπη ανήλθε σε 39,3%. Σε επίπεδο Ομίλου, ο είκτης Καθυστερήσεων των επιχειρηματικών, των στεγαστικών και των καταναλωτικών δανείων του Ομίλου στο τέλος Σεπτεμβρίου 2016 διαμορφώθηκε σε 39,4%, 34,8% και 42,9% αντιστοίχως, ενώ το σχετικό απόθεμα των προβλέψεων ανήλθε σε 78%, 45% και 82% αντιστοίχως. Ο είκτης Μη Εξυπηρετουμένων Ανοιγμάτων για τον Όμιλο ανήλθε σε 53,2% στο τέλος Σεπτεμβρίου 2016 έναντι 52,6% το προηγούμενο τρίμηνο. Οι προβλέψεις για την κάλυψη πιστωτικού κινδύνου το γ τρίμηνο 2016 ανήλθαν σε Ευρώ 257,1 εκατ., ενώ στο εννεάμηνο 2016 διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 862 εκατ. Ως αποτέλεσμα, το κόστος πιστωτικού κινδύνου (COR) ανήλθε σε 187 μονάδες βάσεως το εννεάμηνο 2016 έναντι 247 μονάδων βάσεως (εξαιρουμένων των προβλέψεων στο πλαίσιο του Ελέγχου της Ποιότητας των Στοιχείων του Ενεργητικού) την αντίστοιχη περίοδο του 2015, μειωμένο κατά 24% σε ετήσια βάση. Στο τέλος Σεπτεμβρίου 2016, ο είκτης Καλύψεως Καθυστερήσεων ανήλθε σε 68%, ενώ ο συνολικός είκτης Καλύψεως Καθυστερήσεων, συμπεριλαμβανομένων των ενσώματων εξασφαλίσεων, διαμορφώθηκε σε 124%. Στο τέλος Σεπτεμβρίου 2016, το συνολικό απόθεμα των προβλέψεων για τον Όμιλο ανήλθε σε Ευρώ 16 δισ., ενώ ο είκτης Αποθέματος Προβλέψεων ως προς το σύνολο του δανειακού χαρτοφυλακίου διαμορφώθηκε σε 26,2%. Οι συνολικές χορηγήσεις του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 60,8 δισ. στο τέλος Σεπτεμβρίου Τα υπόλοιπα των χορηγήσεων στην Ελλάδα ανήλθαν σε Ευρώ 51,4 δισ., ενώ οι χορηγήσεις στη Νοτιοανατολική Ευρώπη ανήλθαν σε Ευρώ 9,1 δισ. Το γ τρίμηνο 2016, οι συνολικές καταθέσεις του Ομίλου σημείωσαν αύξηση κατά Ευρώ 0,3 δισ. Στην Ελλάδα, το γ τρίμηνο 2016 τα υπόλοιπα των καταθέσεων αυξήθηκαν κατά Ευρώ 0,2 δισ. ή κατά 0,8% σε τριμηνιαία βάση, σε συμφωνία με την αύξηση των καταθέσεων στον κλάδο, ενώ η σταθερή εισροή καταθέσεων στην Ελλάδα συνεχίζεται και κατά το δ τρίμηνο 2016, καθώς η Τράπεζα κατέγραψε περαιτέρω αύξηση των καταθέσεων κατά Ευρώ 0,4 δισ. έως τον Νοέμβριο 2016, κυρίως από καταθέσεις επιχειρήσεων. Στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, τα υπόλοιπα των καταθέσεων αυξήθηκαν κατά Ευρώ 0,1 δισ. το γ τρίμηνο, ή 1,9% σε τριμηνιαία βάση και ανήλθαν στο τέλος Σεπτεμβρίου 2016 σε Ευρώ 4,3 δισ., κυρίως λόγω εισροών καταθέσεων προθεσμίας στις θυγατρικές Τράπεζες του Ομίλου στην Κύπρο και τη Ρουμανία. Ο είκτης ανείων προς Καταθέσεις σε επίπεδο Ομίλου βελτιώθηκε σε 140% στο τέλος Σεπτεμβρίου 2016 έναντι 144% κατά το β τρίμηνο 2016, ενώ στην Ελλάδα μειώθηκε σε 141% από 144% αντιστοίχως. 6

7 Κερδοφόρος πορεία για Στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, τα Λειτουργικά Έσοδα αυξήθηκαν το εννεάμηνο 2016 τρίτο συνεχές τρίμηνο στη κατά 7,6% σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 277,3 εκατ., κυρίως λόγω Νοτιοανατολική Ευρώπη χρηματοοικονομικών κερδών, ενώ τα Λειτουργικά Έξοδα μειώθηκαν κατά περίπου 3,3% και διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 140,8 εκατ., μη λαμβανομένου υπ όψιν του κόστους για το Πρόγραμμα Οικειοθελούς Αποχωρήσεως Προσωπικού (Voluntary Separation Scheme) της Alpha Bank Cyprus Ltd, το κόστος του οποίου επιβάρυνε το αποτέλεσμα κατά το α τρίμηνο Μετά τις πρόσφατες αποεπενδύσεις σε ορισμένες δραστηριότητες στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, η Τράπεζα κατέγραψε κερδοφορία για τρίτο συνεχές τρίμηνο, σημειώνοντας Κέρδη προ Φόρων Ευρώ 14,5 εκατ., επηρεασμένα θετικά από τη μείωση των προβλέψεων κατά 33,5% σε ετήσια βάση, οι οποίες διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 121,9 εκατ. Το δίκτυο Καταστημάτων στη Νοτιοανατολική Ευρώπη αριθμούσε 254 Καταστήματα στο τέλος Σεπτεμβρίου 2016 από 301 το προηγούμενο έτος, καθώς συνεχίζεται ο εξορθολογισμός του ικτύου. Στην Κύπρο, τα υπόλοιπα δανείων για το γ τρίμηνο 2016 ανήλθαν σε Ευρώ 5,3 δισ. (+0,2% σε ετήσια βάση), ενώ οι καταθέσεις διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 1,9 δισ. (+15,5% σε ετήσια βάση). Στη Ρουμανία, τα υπόλοιπα των δανείων ανήλθαν σε Ευρώ 2,8 δισ. (-4,4% σε ετήσια βάση), ενώ οι καταθέσεις αυξήθηκαν κατά Ευρώ 426 εκατ. σε Ευρώ 1,6 δισ. (+35,8% σε ετήσια βάση). Στην Αλβανία, τα δάνεια ανήλθαν σε Ευρώ 363 εκατ. (-1,5% σε ετήσια βάση) και οι καταθέσεις αυξήθηκαν κατά 7,3% σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 424 εκατ. Στη Σερβία, τα υπόλοιπα των δανείων ανήλθαν σε Ευρώ 645 εκατ. (-12,5% σε ετήσια βάση), ενώ οι καταθέσεις μειώθηκαν σε Ευρώ 386 εκατ. (-2,5% σε ετήσια βάση). Αθήναι, 30 Νοεμβρίου

8 Η Τράπεζα Ο Όμιλος Alpha Bank είναι ένας από τους μεγαλύτερους Ομίλους του χρηματοοικονομικού τομέα στην Ελλάδα, με ισχυρή παρουσία στην εγχώρια και στη διεθνή τραπεζική αγορά. Προσφέρει ευρύ φάσμα υψηλής ποιότητας χρηματοοικονομικών προϊόντων και υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων της λιανικής τραπεζικής, της τραπεζικής μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων, της διαχειρίσεως κεφαλαίων και του private banking, της διαθέσεως ασφαλιστικών προϊόντων, της επενδυτικής τραπεζικής, των χρηματιστηριακών εργασιών και της διαχειρίσεως ακίνητης περιουσίας. Μητρική Εταιρία και βασική Τράπεζα του Ομίλου είναι η Alpha Bank, η οποία ιδρύθηκε το 1879 από τον Ιωάννη Φ. Κωστόπουλο. Η Alpha Bank, Τράπεζα εμπιστοσύνης και σταθερό σημείο αναφοράς στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα, είναι μία από τις μεγαλύτερες ιδιωτικές τράπεζες, με ευρύτατο ίκτυο άνω των σημείων εξυπηρετήσεως στην Ελλάδα κι έναν από τους υψηλότερους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας στην Ευρώπη. Σημαντικοί πρόσφατοι σταθμοί στη μακρά και επιτυχή διαδρομή του Ομίλου είναι: Η επιτυχής ανακεφαλαιοποίηση της Τραπέζης κατά Ευρώ εκατ., την , με σημαντική υπερκάλυψη της αιτούμενης ιδιωτικής συμμετοχής, η οποία είχε ως αποτέλεσμα οι ιδιώτες μέτοχοι να αποτελούν πλέον τη συντριπτική πλειοψηφία της μετοχικής βάσεως της Alpha Bank. Η ολοκλήρωση της εξαγοράς των εργασιών Λιανικής Τραπεζικής της Citibank, την Η εξαγορά του συνόλου των προνομιούχων μετοχών του Ελληνικού ημοσίου, ύψους Ευρώ 940 εκατ., από την Τράπεζα, η οποία, πρώτη μεταξύ των ελληνικών τραπεζών, προέβη στην αποπληρωμή της συμμετοχής του, τον Απρίλιο Η επιτυχής ολοκλήρωση της Αυξήσεως του Μετοχικού Κεφαλαίου της Τραπέζης, ύψους Ευρώ 1,2 δισ., την Η ολοκλήρωση της νομικής συγχωνεύσεως δι' απορροφήσεως της Εμπορικής Τραπέζης, την ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Alpha Bank Finsbury ημήτριος Κωστόπουλος Edward Simpkins/Andrew Hughes ιευθυντής Τηλ.: ιεύθυνση Σχέσεων με Θεσμικούς Επενδυτές και Αναλυτές Έλενα Κατωπόδη Υποδιευθύντρια ιεύθυνση Σχέσεων με Θεσμικούς Επενδυτές και Αναλυτές Τηλ.:

Αποτελέσματα α εξαμήνου 2016: Κέρδη προ Φόρων Ευρώ 3,9 εκατ.

Αποτελέσματα α εξαμήνου 2016: Κέρδη προ Φόρων Ευρώ 3,9 εκατ. Αποτελέσματα α εξαμήνου 2016: Κέρδη προ Φόρων Ευρώ 3,9 εκατ. Κύριες Εξελίξεις - Τα Κύρια Αποτελέσματα προ Προβλέψεων 1 διατηρήθηκαν αμετάβλητα σε τριμηνιαία βάση και ανήλθαν σε Ευρώ 297,4 εκατ. Το Καθαρό

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα α τριμήνου 2014 μετά από Φόρους: Ευρώ -94 εκατ.

Αποτελέσματα α τριμήνου 2014 μετά από Φόρους: Ευρώ -94 εκατ. Αποτελέσματα α τριμήνου 204 μετά από Φόρους: Ευρώ -94 εκατ. Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων - Επιτυχής Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ύψους Ευρώ,2 δισ. που ενίσχυσε την κεφαλαιακή θέση της Alpha Bank και επέτρεψε

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 μετά από Φόρους Ευρώ -115,8 εκατ.

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 μετά από Φόρους Ευρώ -115,8 εκατ. Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 μετά από Φόρους Ευρώ -115,8 εκατ. Κύριες Εξελίξεις - Σημαντική βελτίωση του Αποτελέσματος προ Προβλέψεων, το οποίο αυξήθηκε κατά 17% το α τρίμηνο και διαμορφώθηκε σε Ευρώ 294,6

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα α τριμήνου 2016: Κέρδη προ Φόρων Ευρώ 12,8 εκατ.

Αποτελέσματα α τριμήνου 2016: Κέρδη προ Φόρων Ευρώ 12,8 εκατ. Αποτελέσματα α τριμήνου 2016: Κέρδη προ Φόρων Ευρώ 12,8 εκατ. Κύριες Εξελίξεις - Επιστροφή στην κερδοφορία το α τρίμηνο 2016 ως αποτέλεσμα της αποκλιμακώσεως των προβλέψεων για την κάλυψη πιστωτικού κινδύνου

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα εννεαμήνου 2017: Κέρδη μετά από φόρους 1. Ευρώ 153,5 εκατ. Κύριες Εξελίξεις

Αποτελέσματα εννεαμήνου 2017: Κέρδη μετά από φόρους 1. Ευρώ 153,5 εκατ. Κύριες Εξελίξεις Αποτελέσματα εννεαμήνου 2017: Κέρδη μετά από φόρους 1 Ευρώ 153,5 εκατ. Κύριες Εξελίξεις - Ισχυρή κεφαλαιακή βάση με είκτη Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1) 17,8%. Τα Ενσώματα Ίδια Κεφάλαια

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα A Eξαμήνου 2014: Κέρδη μετά από Φόρους Ευρώ 267,4 εκατ.

Αποτελέσματα A Eξαμήνου 2014: Κέρδη μετά από Φόρους Ευρώ 267,4 εκατ. Αποτελέσματα A Eξαμήνου 2014: Κέρδη μετά από Φόρους Ευρώ 267,4 εκατ. Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων - Ισχυρή κεφαλαιακή θέση με Δείκτη Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1) 16,3%, σύμφωνα με τη

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2016: Κέρδη μετά από φόρους Ευρώ 42,3 εκατ. Κύριες Εξελίξεις

Αποτελέσματα Έτους 2016: Κέρδη μετά από φόρους Ευρώ 42,3 εκατ. Κύριες Εξελίξεις Αποτελέσματα Έτους 2016: Κέρδη μετά από φόρους Ευρώ 42,3 εκατ. Κύριες Εξελίξεις - Αποκατάσταση της κερδοφορίας το 2016 ως αποτέλεσμα της βελτιώσεως του Αποτελέσματος προ Προβλέψεων και της αποκλιμακώσεως

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα α εξαμήνου 2017: Κέρδη μετά από φόρους 1

Αποτελέσματα α εξαμήνου 2017: Κέρδη μετά από φόρους 1 Αποτελέσματα α εξαμήνου 2017: Κέρδη μετά από φόρους 1 Ευρώ 118 εκατ. Κύριες Εξελίξεις - Ισχυρή Κεφαλαιακή βάση με Δείκτη Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1) σε 17,9%, ενισχυμένο κατά 74 μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2014: Κέρδη μετά από Φόρους Ευρώ 110,5 εκατ.

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2014: Κέρδη μετά από Φόρους Ευρώ 110,5 εκατ. Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2014: Κέρδη μετά από Φόρους Ευρώ 110,5 εκατ. Κύριες εξελίξεις - Αξιοσημείωτη επίδοση στη Συνολική Αξιολόγηση (Comprehensive Assessment - CA ) της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τραπέζης (ΕΚΤ)

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2015 μετά από Φόρους Ευρώ -838,4 εκατ.

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2015 μετά από Φόρους Ευρώ -838,4 εκατ. Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2015 μετά από Φόρους Ευρώ -838,4 εκατ. Κύριες Εξελίξεις - Οριακές κεφαλαιακές ανάγκες, ήτοι μόλις Ευρώ 263 εκατ., μετά τον Έλεγχο της Ποιότητας των Στοιχείων του Ενεργητικού (Asset

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2014 μετά από Φόρους Ευρώ -329,7 εκατ.

Αποτελέσματα Έτους 2014 μετά από Φόρους Ευρώ -329,7 εκατ. Αποτελέσματα Έτους 2014 μετά από Φόρους Ευρώ -329,7 εκατ. Κύριες εξελίξεις - Συνεχιζόμενη ανάκαμψη της λειτουργικής κερδοφορίας το 2014 σε Ευρώ 1.051 εκατ., αυξημένη κατά 49% σε ετήσια βάση, ως αποτέλεσμα

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα α τριμήνου 2017: Κέρδη μετά από φόρους Ευρώ 48,1 εκατ.

Αποτελέσματα α τριμήνου 2017: Κέρδη μετά από φόρους Ευρώ 48,1 εκατ. Αποτελέσματα α τριμήνου 2017: Κέρδη μετά από φόρους Ευρώ 48,1 εκατ. Κύριες Εξελίξεις - Το α τρίμηνο 2017 είναι το τρίτο κατά σειρά κερδοφόρο τρίμηνο, με τα Κέρδη μετά από φόρους να ανέρχονται σε Ευρώ 48,1

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2013 Μετά από Φόρους: Ευρώ - 102 εκατ. 1

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2013 Μετά από Φόρους: Ευρώ - 102 εκατ. 1 Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2013 Μετά από Φόρους: Ευρώ - 102 εκατ. 1 - Η χρηματοοικονομική επίδοση της Τραπέζης επηρεάσθηκε θετικά από τα υψηλότερα Βασικά Λειτουργικά Έσοδα και τα μειωμένα Λειτουργικά Έξοδα.

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2015

Αποτελέσματα Έτους 2015 Αποτελέσματα Έτους 2015 Κύριες Εξελίξεις - Ενίσχυση της κεφαλαιακής θέσεως ως αποτέλεσμα της επιτυχούς Αυξήσεως Μετοχικού Κεφαλαίου ύψους Ευρώ 2,56 δισ. με πλήρη κάλυψη των αναγκών του δυσμενούς σεναρίου

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014 29 Αυγούστου Αποτελέσματα Β Τριμήνου Ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια και ρευστότητα: Δείκτες κεφαλαίων κοινών μετοχών CET1 17,8% και δανείων προς καταθέσεις 103,4%. Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Α Τριμήνου 2017

Οικονομικά Στοιχεία Α Τριμήνου 2017 Οικονομικά Στοιχεία Α Τριμήνου 2017 Καθαρά Κέρδη 37εκ. το Α τρίμηνο 2017, εκ των οποίων 29εκ. από τις διεθνείς δραστηριότητες Οργανικά κέρδη προ προβλέψεων αυξημένα κατά 9,6% σε ετήσια βάση Νέα μη εξυπηρετούμενα

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Η άμεση και πλήρης ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά 5,8δισ. αποκαθιστά την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας με pro-forma δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2011 Καθαρά Κέρδη Ευρώ 42 εκατ. 1 Δείκτης Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων (Core Tier I) 10% 2

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2011 Καθαρά Κέρδη Ευρώ 42 εκατ. 1 Δείκτης Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων (Core Tier I) 10% 2 Αποτελέσματα Εννεαμήνου Καθαρά Κέρδη Ευρώ 42 εκατ. 1 Δείκτης Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων (Core Tier I) 10 2 Περαιτέρω Απομόχλευση του Ισολογισμού - Ισχυρή κεφαλαιακή θέση με τοv δείκτη Κύριων Βασικών

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2014 Αποτελέσματα Α Τριμήνου Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων κατά 9,0% έναντι του Δ τριμήνου σε 194εκ. Μείωση των λειτουργικών δαπανών κατά 12,7% έναντι του Δ τριμήνου και 11,0% σε συγκρίσιμη

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2016

Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2016 Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2016 Καθαρά Κέρδη 85εκ. το Γ τρίμηνο και 192εκ. το εννεάμηνο 2016 Αύξηση καθαρών εσόδων από τόκους κατά 0,3% έναντι του B τριμήνου σε 389εκ. Αύξηση εσόδων από προμήθειες

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 2016

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 06 Τα Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα μειώθηκαν κατά,9 δισ. από την αρχή του έτους Αντανακλώντας τις επιτυχημένες αναδιαρθρώσεις και διαγραφές πλήρως καλυμμένων

Διαβάστε περισσότερα

Ενδυνάμωση του Ισολογισμού

Ενδυνάμωση του Ισολογισμού Αποτελέσματα Έτους 2010 Καθαρά Κέρδη Ευρώ 147,8 εκατ. 1 μετά από προβλέψεις Ευρώ 885 εκατ. Περαιτέρω Ενδυνάμωση του Ισολογισμού με Δείκτη Κυρίων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων στο 9 Ενδυνάμωση του Ισολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2014 7 Νοεμβρίου Αποτελέσματα Γ Τριμήνου Αύξηση των οργανικών κερδών προ προβλέψεων κατά 8,0% το Γ τρίμηνο. Περαιτέρω μείωση των λειτουργικών δαπανών κατά 3,7% το Γ τρίμηνο και 11,4% σε συγκρίσιμη βάση το εννεάμηνο.

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου

Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου 1 Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου 2016 1 Καθαρά Κέρδη 46εκ. το Β τρίμηνο και 106εκ. το Α εξάμηνο 2016 Αύξηση καθαρών εσόδων από τόκους κατά 1,3% έναντι του Α τριμήνου σε 388εκ. Αύξηση εσόδων από προμήθειες

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2013 Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων σε 177εκ. το Δ τρίμηνο, από 148εκ. το Γ τρίμηνο του 2013 και 84εκ. το Δ τρίμηνο του 2012. Αύξηση των καθαρών εσόδων από τόκους

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Δελτίο τύπου 28 Φεβρουαρίου 2011 Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με την άντληση 488.2 εκατ., και η πώληση

Διαβάστε περισσότερα

Δηλώσεις Διοίκησης. Συνεπής Επίτευξη Στόχων: Κερδοφορία, Μείωση NPEs και NPLs, Βελτίωση Ρευστότητας

Δηλώσεις Διοίκησης. Συνεπής Επίτευξη Στόχων: Κερδοφορία, Μείωση NPEs και NPLs, Βελτίωση Ρευστότητας Συνεπής Επίτευξη Στόχων: Κερδοφορία, Μείωση NPEs και NPLs, Βελτίωση Ρευστότητας ηλώσεις ιοίκησης «Με ικανοποίηση διαπιστώνω πως η Τράπεζα Πειραιώς συνεχίζει να σημειώνει ουσιαστική πρόοδο. Η Τράπεζα εργάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Η χρηματοοικονομική μας επίδοση επηρεάσθηκε θετικά από το μειωμένο κόστος χρηματοδοτήσεως

Η χρηματοοικονομική μας επίδοση επηρεάσθηκε θετικά από το μειωμένο κόστος χρηματοδοτήσεως Αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2013 Καθαρά κέρδη Ευρώ 126,7 εκατ. 1 Ίδια Κεφάλαια Ευρώ 7,9 δισ. μετά την επιτυχή Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου το β τρίμηνο 2013 Περαιτέρω ενίσχυση του Ισολογισμού - Δείκτης Κύριων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ MARFIN POPULAR BANK ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ

ΟΜΙΛΟΣ MARFIN POPULAR BANK ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΟΜΙΛΟΣ MARFIN POPULAR BANK ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 30.09. Τα καθαρά κέρδη του Ομίλου ανήλθαν σε 88.5 (1)(2) εκατ. για το εννεάμηνο και 10.7

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία A Τριμήνου

Οικονομικά Στοιχεία A Τριμήνου 1 Οικονομικά Στοιχεία A Τριμήνου 2016 1 Επιστροφή στην κερδοφορία για 1 η φορά μετά το Γ τρίμηνο 2011 - Καθαρά Κέρδη 60εκ. Καθαρά κέρδη από τις διεθνείς δραστηριότητες 27εκ. Αύξηση καθαρών εσόδων από τόκους

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ MARFIN POPULAR BANK ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ

ΟΜΙΛΟΣ MARFIN POPULAR BANK ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΟΜΙΛΟΣ MARFIN POPULAR BANK ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 31.12.2010 Η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με την άντληση 488.2

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Γ τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank

Αποτελέσματα Γ τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank Δελτίο τύπου 29 Νοεμβρίου Αποτελέσματα Γ τριμήνου του Ομίλου Marfin Popular Bank Τα καθαρά κέρδη του Ομίλου ανήλθαν σε 88.5 (1)(2) εκατ. για το εννεάμηνο και 10.7 (1) εκατ. το γ τρίμηνο. Τα καθαρά έσοδα

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα 3 ου Τριµήνου 2013 Οµίλου Γενικής Τράπεζας

Αποτελέσµατα 3 ου Τριµήνου 2013 Οµίλου Γενικής Τράπεζας Αποτελέσµατα 3 ου Τριµήνου 2013 Οµίλου Γενικής Τράπεζας Σηµαντική Βελτίωση του Λειτουργικού Αποτελέσµατος ιατήρηση Ισχυρών Χρηµατοοικονοµικών εικτών Σηµαντική περαιτέρω βελτίωση του λειτουργικού αποτελέσµατος

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία B Τριμήνου 2017

Οικονομικά Στοιχεία B Τριμήνου 2017 Οικονομικά Στοιχεία B Τριμήνου 2017 1 1 Καθαρά Κέρδη 40εκ. το Β τρίμηνο και 76εκ. το Α εξάμηνο 2017 Οργανικά κέρδη προ προβλέψεων αυξημένα κατά 4,6% έναντι του Α τριμήνου 2017 και κατά 9,1% έναντι του

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2013 Εξαγορά του Νέου Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου και της Νέας Proton που ενισχύουν τη στρατηγική θέση της Eurobank στο εγχώριο τραπεζικό σύστημα. Ενίσχυση της ρευστότητας κατά 4δισ.

Διαβάστε περισσότερα

τις προνομιούχες μετοχές που εξέδωσε υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.

τις προνομιούχες μετοχές που εξέδωσε υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου. Αποτελέσματα Α Τριμήνου Ζημίες Ευρώ 107,8 εκατ. ως συνέπεια της σημαντικής επιδεινώσεως της οικονομικής δραστηριότητας. Δείκτης Καθυστερήσεων στο 14,9 1 και Δείκτης Καλύψεως Καθυστερήσεων, συμπεριλαμβανομένων

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2008

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2008 Αθήνα, 30 Οκτωβρίου Αποτελέσματα Εννεαμήνου Αύξηση Καθαρών Κερδών Ομίλου κατά 4,6% σε 647εκ., παρά τις αντίξοες συνθήκες στο παγκόσμιο τραπεζικό και χρηματοπιστωτικό σύστημα Ενίσχυση Οργανικών Κερδών κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΣΗΣ 1 ου 3ΜΗΝΟΥ Αποτελέσματα

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΣΗΣ 1 ου 3ΜΗΝΟΥ Αποτελέσματα Έμφαση στην Ποιότητα Ενεργητικού και Ιδίων Κεφαλαίων Ποιότητα ενεργητικού, επάρκεια κεφαλαίων, υψηλή ρευστότητα, σημαντική συγκράτηση δαπανών ήταν οι προτεραιότητές μας για το α τρίμηνο 2009, με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 205 Δείκτης κύριων βασικών ιδίων κεφαλαίων CET σχεδόν αμετάβλητος σε τριμηνιαία βάση παρά την πίεση στα εγχώρια έσοδα λόγω της εκτεταμένης τραπεζικής αργίας

Διαβάστε περισσότερα

Marfin Popular Bank: Οικονομικά αποτελέσματα εννεαμήνου 2010

Marfin Popular Bank: Οικονομικά αποτελέσματα εννεαμήνου 2010 Δελτίο τύπου 25 Νοεμβρίου Marfin Popular Bank: Οικονομικά αποτελέσματα εννεαμήνου Τα καθαρά κέρδη εννεαμήνου του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε 90.9 εκατ. (1), ως αποτέλεσμα της 18% αύξησης σε ετήσια βάση των

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2009

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2009 Αποτελέσματα Εννεαμήνου Καθαρά κέρδη 111εκ. το Γ τρίμηνο, αυξημένα κατά 26,6% έναντι του Β τριμήνου Αύξηση προ προβλέψεων κερδών στο τρίμηνο κατά 6,4% σε 414εκ., ιστορικά τα υψηλότερα σε τριμηνιαία βάση

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Έτους 2017

Οικονομικά Στοιχεία Έτους 2017 Οικονομικά Στοιχεία Έτους 2017 1 1 Καθαρά Κέρδη 2 186εκ. το 2017 Οργανικά κέρδη προ προβλέψεων αυξημένα κατά 5,4% έναντι του 2016 σε 837εκ. Λειτουργικές δαπάνες μειωμένες κατά 0,9% σε ετήσια βάση Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

Σε πορεία επίτευξης των στόχων κερδοφορίας και μείωσης των δανείων σε καθυστέρηση για το 2016 η Τράπεζα Πειραιώς

Σε πορεία επίτευξης των στόχων κερδοφορίας και μείωσης των δανείων σε καθυστέρηση για το 2016 η Τράπεζα Πειραιώς ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ου 3ΜΗΝΟΥ 2016 Σε πορεία επίτευξης των στόχων κερδοφορίας και μείωσης των δανείων σε καθυστέρηση για το 2016 η Τράπεζα Πειραιώς Δηλώσεις Διοίκησης «Με τη χθεσινή

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008 Αθήνα, 6 Μαΐου 2008 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008 Αύξηση Καθαρών Κερδών Ομίλου κατά 5,7% σε 215εκ. Ενίσχυση Οργανικών προ φόρων Κερδών κατά 24,2% σε 234εκ. Πενταπλασιασμός Κερδών από τη «Νέα Ευρώπη» σε

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009 Καθαρά κέρδη 81εκ. έναντι 5εκ. το προηγούμενο τρίμηνο Αύξηση χορηγήσεων κατά 12% και καταθέσεων κατά 17% σε ετήσια βάση Βελτίωση δείκτη χορηγήσεων προς καταθέσεις στο 114%

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Καθαρά Κέρδη Ομίλου: 82,4 εκ. (-1,6%, σε επαναλαμβανόμενη βάση +6,4%), Τράπεζας: 96,3 εκ. (+46,7%), με περαιτέρω βελτίωση της προ προβλέψεων οργανικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ MARFIN POPULAR BANK ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ

ΟΜΙΛΟΣ MARFIN POPULAR BANK ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΟΜΙΛΟΣ MARFIN POPULAR BANK ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 30.09. Καθαρά κέρδη που αναλογούν στους μετόχους 82,7 εκατ. Αύξηση χορηγήσεων κατά 8%

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2010

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2010 Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2010 Βελτίωση δεικτών ρευστότητας και κεφαλαιακής επάρκειας του Ομίλου παρά τη δυσμενή συγκυρία Καθαρά κέρδη 105εκ. 1 το εννεάμηνο του 2010, μειωμένα κατά 62% έναντι της αντίστοιχης

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Έτους 2016

Οικονομικά Στοιχεία Έτους 2016 Οικονομικά Στοιχεία Έτους Καθαρά Κέρδη 230εκ. το έναντι ζημιών 1,2δισ. το Αύξηση οργανικών κερδών προ προβλέψεων κατά 26,8% 1 το και κατά 5,0% το Δ τρίμηνο του έτους Καθαρά έσοδα από τόκους αυξημένα κατά

Διαβάστε περισσότερα

Όμιλος ATEbank - Αποτελέσματα Έτους 2009

Όμιλος ATEbank - Αποτελέσματα Έτους 2009 1 Όμιλος ATEbank - Αποτελέσματα Έτους 2009 23 Μαρτίου 2010 ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ Η ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ Η ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Σημαντική ενίσχυση των προβλέψεων κατά 825,3εκ. (2008 204,2εκ.)

Διαβάστε περισσότερα

Δηλώσεις Διοίκησης ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ 2016

Δηλώσεις Διοίκησης ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ 2016 Μείωση 2,5 δισ των δανείων σε καθυστέρηση >90ημερών ετησίως Αύξηση 3,0 δισ των καταθέσεων πελατών ετησίως Οριακή ζημία 4 εκατ σε ενοποιημένη βάση, με 74 εκατ κέρδη στην Ελλάδα Δηλώσεις Διοίκησης Το 2016

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ Αθήνα - 27 Μαΐου 2011 Δηλώσεις Διοίκησης «Η πρόσφατη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ενίσχυσε τον ισολογισμό και βελτίωσε τους δείκτες

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα α τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank

Αποτελέσματα α τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank Δελτίο τύπου 26 Μαΐου Αποτελέσματα α τριμήνου του Ομίλου Marfin Popular Bank Τα καθαρά κέρδη του α τριμήνου διαμορφώθηκαν σε 71 εκατ. Τα καθαρά έσοδα από τόκους ανήλθαν σε 181.5 εκατ. το α τρίμηνο, ενισχυμένα

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2010 Καθαρά Κέρδη Ευρώ 100,2 εκατ.

Αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2010 Καθαρά Κέρδη Ευρώ 100,2 εκατ. Αποτελέσματα Α Εξαμήνου Καθαρά Κέρδη Ευρώ 100,2 εκατ. 1 με αποτέλεσμα προ προβλέψεων και φόρων δευτέρου τριμήνου Ευρώ 296,2 εκατ. Τα αποτελέσματα των ασκήσεων αντοχής (stress tests) της Επιτροπής Ευρωπαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2012

Αποτελέσματα Έτους 2012 Αποτελέσματα Έτους Αύξηση καταθέσεων κατά 2,7δισ. το Β εξάμηνο του και μείωση εξάρτησης από το Ευρωσύστημα κατά 13δισ. τους τελευταίους 8 μήνες. Το σύνολο καταθέσεων εξωτερικού υπερέβη το σύνολο των δανείων.

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2009

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2009 26Αυγούστου 2009 Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2009 Καθαρά κέρδη Ομίλου: 71,3εκ. (+1,8%), Τράπεζα: 84,7 (+56,9%) Διατήρηση υψηλών ρυθμών αύξησης χορηγήσεων (22,9% έναντι 7,6% της

Διαβάστε περισσότερα

Ενδυνάμωση του Ισολογισμού έναντι των επιδεινούμενων οικονομικών συνθηκών

Ενδυνάμωση του Ισολογισμού έναντι των επιδεινούμενων οικονομικών συνθηκών Αποτελέσματα Εννεαμήνου Καθαρά Αποτελέσματα Ευρώ 137,7 εκατ. 1 μετά από προβλέψεις Ευρώ 644 εκατ. Ενδυνάμωση του Ισολογισμού, με τον Δείκτη Κυρίων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων σχεδόν στο 9 Ενδυνάμωση του Ισολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Αποτελέσματα A Τριμήνου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: A Τρίμηνο 2016

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Αποτελέσματα A Τριμήνου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: A Τρίμηνο 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: A Τρίμηνο 2016 Τα εγχώρια οργανικά κέρδη προ προβλέψεων ανέκαμψαν σημαντικά σε τριμηνιαία βάση. Εξάλειψη ζημιών στην Ελλάδα Τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων στην Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Q1.15

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Q1.15 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Q1.15 Επαρκής ρευστότητα και ισχυροποίηση του ισολογισμού Επαρκής ρευστότητα παρά τις δυσμενείς συνθήκες Δάνεια προς καταθέσεις στο 104% σε επίπεδο Ομίλου και 95% στην Ελλάδα Τρέχουσα

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2007 Καθαρά Κέρδη Ευρώ 670 εκατ. (+41,5%)

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2007 Καθαρά Κέρδη Ευρώ 670 εκατ. (+41,5%) Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2007 Καθαρά Κέρδη Ευρώ 670 εκατ. (+41,5%) ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - Οι συνολικές χορηγήσεις μας αυξήθηκαν κατά 24,8% σε Ευρώ 40,3 δισ. - Οι χορηγήσεις στη Νοτιοανατολική Ευρώπη

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Β Τρίμηνο 2016

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Β Τρίμηνο 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Β Τρίμηνο 06 Σημαντική μείωση της χρηματοδότησης από το μηχανισμό ELA και εξάλειψη της εξάρτησης από τον Πυλώνα ΙΙ & ΙΙΙ Η ΕΤΕ αξιοποίησε τη ρευστότητα ύψους περίπου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ A ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2007

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ A ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2007 Αθήνα, 9 Μαΐου 2007 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ A ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2007 Αύξηση Καθαρών Κερδών κατά 30% σε 204εκ. Διεύρυνση Χορηγήσεων Ομίλου κατά 30,3% Υπερδιπλασιασμός Δανείων και Κερδών εκτός Ελλάδος Βελτίωση Ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων: 11% Αύξηση στα Κέρδη προ Φόρων και Προβλέψεων σε Ετήσια Βάση

Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων: 11% Αύξηση στα Κέρδη προ Φόρων και Προβλέψεων σε Ετήσια Βάση ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ου 3ΜΗΝΟΥ 2017 Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων: 11% Αύξηση στα Κέρδη προ Φόρων και Προβλέψεων σε Ετήσια Βάση Τα καθαρά έσοδα τόκων και προμηθειών, τα οποία αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα

Marfin Popular Bank: Προκαταρκτικά οικονοµικά αποτελέσµατα για το έτος 2009

Marfin Popular Bank: Προκαταρκτικά οικονοµικά αποτελέσµατα για το έτος 2009 ελτίο τύπου 25 Φεβρουαρίου 2010 Marfin Popular Bank: Προκαταρκτικά οικονοµικά αποτελέσµατα για το έτος 2009 Τα καθαρά κέρδη του Οµίλου που αναλογούν στους µετόχους διαµορφώθηκαν σε 30.0 εκατ. το δ τρίµηνο

Διαβάστε περισσότερα

Επιτόκια Προθεσμιακών Καταθέσεων 31/12/12 31/03/13 30/06/13 30/09/13 31/12/13 Ετήσια. μεταβολή σε μονάδες βάσης Τριμηνιαία μεταβολή

Επιτόκια Προθεσμιακών Καταθέσεων 31/12/12 31/03/13 30/06/13 30/09/13 31/12/13 Ετήσια. μεταβολή σε μονάδες βάσης Τριμηνιαία μεταβολή Ετήσια Αποτελέσματα Ομίλου GENIKI Bank Παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία το και ένα χρόνο μετά την επιτυχή ένταξή της στον Όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς, η GENIKI Bank βελτίωσε σταδιακά το λειτουργικό

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Ανακεφαλαιοποίηση 4δισ. από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας με το Δείκτη Συνολικής Κεφαλαιακής Επάρκειας να διαμορφώνεται στο 9,0% και αντίστοιχη βελτίωση της ρευστότητας

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012 Κεφαλαιακή Επάρκεια: Ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας διαμορφώνεται στο 8,1% μετά την καταβολή από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κεφαλαιακής

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014 Επαρκής ρευστότητα και ισχυροποίηση του ισολογισμού Επαρκής ρευστότητα παρά τις δυσμενείς συνθήκες Δάνεια προς καταθέσεις στο 95% σε επίπεδο Ομίλου, και 83% στην Ελλάδα Τρέχουσα

Διαβάστε περισσότερα

Όµιλος ATEbank - Αποτελέσµατα A Τριµήνου 2011

Όµιλος ATEbank - Αποτελέσµατα A Τριµήνου 2011 Όµιλος ATEbank - Αποτελέσµατα A Τριµήνου 2011 25 Μαΐου 2011 Αύξηση κερδών προ προβλέψεων Α τριµήνου 2011 Το Πρόγραµµα Αναδιάρθρωσης και η επικείµενη Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ισχυροποιούν την ATEbank

Διαβάστε περισσότερα

Όμιλος ATEbank - Αποτελέσματα A Τριμήνου2010

Όμιλος ATEbank - Αποτελέσματα A Τριμήνου2010 1 Όμιλος ATEbank - Αποτελέσματα A Τριμήνου2010 27 Μαΐου 2010 ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Ενισχυμένα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων Ομίλου: 79 εκ. (+64% σεσχέσημετοαντίστοιχο

Διαβάστε περισσότερα

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Marfin Popular Bank Public Co Ltd ανακοινώνει ότι σε σημερινή συνεδρία του, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει εγκρίνει τα Προκαταρκτικά Αποτελέσματα του Ομίλου

Διαβάστε περισσότερα

H διάρθρωση του Ισολογισμού αντισταθμίζει τις επιπτώσεις του PSI+

H διάρθρωση του Ισολογισμού αντισταθμίζει τις επιπτώσεις του PSI+ Αποτελέσματα Έτους Πρόσθετη απομείωση Ευρώ 3,2 δισ. από τη συμμετοχή μας στο Πρόγραμμα Ανταλλαγής Κρατικών Ομολόγων του Ιδιωτικού Τομέα (PSI+) Κύρια Βασικά Ίδια Κεφάλαια Ευρώ 1,3 δισ. 1 H διάρθρωση του

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK. Αποτελέσµατα Α τριµήνου 2005. Αθήνα, 29 Ιουνίου 2005

ALPHA BANK. Αποτελέσµατα Α τριµήνου 2005. Αθήνα, 29 Ιουνίου 2005 ALPHA BANK Αποτελέσµατα Α τριµήνου Αθήνα, 29 Ιουνίου Το Χρηµατοοικονοµικό Περιβάλλον Ικανοποιητικό χρηµατοοικονοµικό περιβάλλον Αµετάβλητα βραχυπρόθεσµα επιτόκια Υψηλοί ρυθµοί πιστωτικής επέκτασης Ταχεία

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα β τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank

Αποτελέσματα β τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank Δελτίο τύπου 30 Αυγούστου Αποτελέσματα β τριμήνου του Ομίλου Marfin Popular Bank Τα καθαρά κέρδη του Ομίλου ανήλθαν σε 77.1 εκατ. το α εξάμηνο και 3.6 (1) εκατ. το β τρίμηνο. Συμμετοχή της Τράπεζας στο

Διαβάστε περισσότερα

(7,7) (3,7) 109,7% Δικαιώματα μειοψηφίας (0,7) (0,4) Καθαρά κέρδη που αναλογούν στους μετόχους 41,7 40,0 4,3%

(7,7) (3,7) 109,7% Δικαιώματα μειοψηφίας (0,7) (0,4) Καθαρά κέρδη που αναλογούν στους μετόχους 41,7 40,0 4,3% ΟΜΙΛΟΣ MARFIN POPULAR BANK ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 31.03.2010 Καθαρά κέρδη που αναλογούν στους μετόχους 41,7 εκατ. Αύξηση χορηγήσεων κατά

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα B Τριμήνου 2009

Αποτελέσματα B Τριμήνου 2009 Αποτελέσματα B Τριμήνου 2009 Αύξηση καθαρών κερδών σε 88εκ., 9% υψηλότερα σε σχέση με το Α τρίμηνο Διπλασιασμός οργανικών κερδών σε 61εκ. το Β τρίμηνο, από 33εκ. το Α τρίμηνο Αύξηση χορηγήσεων Ομίλου προς

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2007 Καθαρά Κέρδη Ευρώ 256 εκατ. (+70%)

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2007 Καθαρά Κέρδη Ευρώ 256 εκατ. (+70%) Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2007 Καθαρά Κέρδη Ευρώ 256 εκατ. (+70%) Η Alpha Bank ξεκινά το 2007 ένα φιλόδοξο πρόγραμμα αναπτύξεως με στόχο να διαθέτει 1.300 Καταστήματα στο τέλος της δεκαετίας, εκ των οποίων

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2010 Καθαρά Κέρδη Ευρώ 52 εκατ.

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2010 Καθαρά Κέρδη Ευρώ 52 εκατ. Αποτελέσματα Α Τριμήνου Καθαρά Κέρδη Ευρώ 52 εκατ. 1 μετά από προβλέψεις Ευρώ 200 εκατ. Τα ενσώματα ίδια κεφάλαια ανήλθαν σε Ευρώ 4,2 δισ, χωρίς αρνητικές συνέπειες από τις δυσμενείς εξελίξεις στην αγορά

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Δ Τρίμηνο 2015

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Δ Τρίμηνο 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Δ Τρίμηνο 205 Δείκτης κύριων βασικών ιδίων κεφαλαίων CET στο 7,5% μετά την άντληση κεφαλαίων, τις υπο ολοκλήρωση κεφαλαιακές ενέργειες και την αποπληρωμή των CCs Εξαιρουμένων

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα B Τριμήνου 2011

Αποτελέσματα B Τριμήνου 2011 Αποτελέσματα B Τριμήνου 2011 Καθαρά λειτουργικά κέρδη εκ. το Β τρίμηνο και 76εκ. το Α εξάμηνο του 2011 1 Σημαντική ενίσχυση κερδοφορίας από τις εργασίες στο εξωτερικό κατά 5% σε 20εκ. το Β τρίμηνο Συμμετοχή

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2008

Αποτελέσματα Έτους 2008 Αθήνα, 4 Μαρτίου 2009 Αποτελέσματα Έτους 2008 Αύξηση Καταθέσεων Πελατών κατά 26,3% σε 45,7δισ. Αύξηση Χορηγήσεων κατά 22,4% σε 57,1δισ. - Ενίσχυση υπολοίπων δανείων προς ελληνικές επιχειρήσεις άνω των

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2011

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2011 Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2011 Αύξηση λειτουργικών κερδών σε 1εκ. το Γ τρίμηνο, από εκ. το Β τρίμηνο. 89εκ. καθαρά λειτουργικά κέρδη το εννεάμηνο του 2011 (- 575εκ. μετά το PSI της 21 ης Ιουλίου) 1 Κέρδη

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2015

Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2015 3 Νοεμβρίου Οικονομικά Στοιχεία Τριμήνου Αύξηση των κερδών προ προβλέψεων κατά 8,4% έναντι του Β τριμήνου σε 230εκ. Ανθεκτικότητα καθαρών εσόδων από τόκους (-1,8% στο τρίμηνο) παρά τους κεφαλαιακούς ελέγχους.

Διαβάστε περισσότερα

Περαιτέρω Ενδυνάμωση του Ισολογισμού

Περαιτέρω Ενδυνάμωση του Ισολογισμού Αποτελέσματα Α Εξαμήνου Δείκτης Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων (Core Tier I) 10 1 μετά από απομείωση περίπου 21 στο χαρτοφυλάκιο Oμολόγων του Ελληνικού Δημοσίου Καθαρά Κέρδη Ευρώ 14 εκατ. 2 Περαιτέρω Ενδυνάμωση

Διαβάστε περισσότερα

Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων Ομίλου

Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων Ομίλου Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων Ομίλου Τα κέρδη προ φόρων και προβλέψεων του Ομίλου το 2ο 3μηνο 2016 αυξήθηκαν ετησίως 48% στα 362 εκατ. Με προσαρμογή για τα έκτακτα στοιχεία, η αύξηση ήταν 10% ετησίως στα

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Δ Τρίμηνο 2016

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Δ Τρίμηνο 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Δ Τρίμηνο 06 Κύρια επιτεύγματα του οικονομικού έτους 06 Ο ρυθμός δημιουργίας νέων Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων παρέμεινε αρνητικός για 3 ο συνεχόμενο τρίμηνο. Ως

Διαβάστε περισσότερα

Η χρηματοοικονομική μας επίδοση επηρεάσθηκε θετικά από την εξαγορά της Εμπορικής Τραπέζης

Η χρηματοοικονομική μας επίδοση επηρεάσθηκε θετικά από την εξαγορά της Εμπορικής Τραπέζης Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ύψους Ευρώ 457 εκατ. σε εξέλιξη πλήρως εγγυημένη από τον ιδιωτικό τομέα Κύρια Βασικά Ίδια Κεφάλαια Ευρώ 7,8 δισ. λαμβάνοντας υπ όψιν την ολοκλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2017

Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2017 Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2017 1 1 Καθαρά Κέρδη 2 61εκ. το Γ τρίμηνο και 132εκ. το εννεάμηνο 2017 Οργανικά κέρδη προ προβλέψεων αυξημένα κατά 2,4% έναντι του Β τριμήνου 2017 και κατά 7,9% έναντι του

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα Εννεαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς

Αποτελέσµατα Εννεαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς Αποτελέσµατα Εννεαµήνου 2014 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς - Κέρδη 85,1 εκατ. µετά από φόρους πέτυχε η GENIKI Bank στο εννεάµηνο του 2014, έναντι ζηµιών τις 10 προηγούµενες ετήσιες χρήσεις.

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Β & Γ Τριμήνου 2012

Αποτελέσματα Β & Γ Τριμήνου 2012 Αποτελέσματα Β & Γ Τριμήνου Συνολικές ζημιές 6δισ. από το PSI μετά την επαναγορά ομολόγων. Ενέργειες της Τράπεζας για την οργανική ενίσχυση των κεφαλαίων της 1,9δισ. σωρευτικά από την αρχή της κρίσης.

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2008

Αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2008 Αθήνα, 30 Ιουλίου 2008 Αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2008 Αύξηση Καθαρών Κερδών Ομίλου κατά 7% σε 436εκ. Ενίσχυση Οργανικών Κερδών κατά 21,2% Τετραπλασιασμός Κερδών από τη «Νέα Ευρώπη» σε 83εκ. Αύξηση Συνολικών

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα έτους 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd [ ]

Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα έτους 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd [ ] Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα έτους 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd [26.4.2016] Κύριες εξελίξεις - Ισχυρή Κεφαλαιακή Θέση με δείκτη κεφαλαίων Κοινών Μετοχών Κατηγορίας Ι (CET Ι) 17,5% την 31.12.2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2004

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2004 Αθήνα, 5 Αυγούστου, 2004 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2004 υναµική αύξηση χορηγήσεων κατά 25% 1 είκτης Κόστους / Εσόδων στο 49% Αύξηση Καθαρών Κερδών κατά 54% σε 179 εκ. Το Α Εξάµηνο του 2004 η

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2017 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Α Τρίμηνο 2017

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2017 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Α Τρίμηνο 2017 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Α Τρίμηνο 207 Τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων στην Ελλάδα αυξήθηκαν κατά 3% σε τριμηνιαία βάση (και 30% σε ετήσια βάση) και διαμορφώθηκαν σε 244 εκατ. το Α τρίμηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕNNEAΜΗΝΟΥ 2010

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕNNEAΜΗΝΟΥ 2010 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕNNEAΜΗΝΟΥ 2010 Αύξηση Οργανικών Κερδών 5% - Ενίσχυση Κεφαλαίων Αθήνα - 26 Νοεµβρίου 2010 ηλώσεις ιοίκησης Παρά τη δύσκολη οικονοµική συγκυρία, η σοβαρή προσπάθεια που καταβάλλεται για σταθεροποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2017 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 2017

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2017 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 2017 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο Τα Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα μειώθηκαν για 6 ο συνεχόμενο τρίμηνο Τα εγχώρια Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα (NPEs) μειώθηκαν κατά 0,2 δισ. σε τριμηνιαία βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσµατα 2002 Αθήνα, 20/2/2003 Από την ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ανακοινώθηκαν σήµερα τα αποτελέσµατα του 2002, που έχουν ως ακολούθως: Τα προ φόρων κέρδη του

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd

Οικονομικά Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd Οικονομικά Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd Τα Οικονομικά Αποτελέσματα της Alpha Bank Cyprus Ltd του εννεαμήνου 2015 εμφάνισαν ζημίες μετά από φόρους ύψους Ευρώ 6,8 εκατ. σε σύγκριση

Διαβάστε περισσότερα

Τραπέζης. Κάθε αναφορά στα Βασικά Ίδια Κεφάλαια βασίζεται στην οδηγία της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Αρχής (ΕΒΑ). 3

Τραπέζης. Κάθε αναφορά στα Βασικά Ίδια Κεφάλαια βασίζεται στην οδηγία της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Αρχής (ΕΒΑ). 3 Αποτελέσματα Εννεαμήνου Ζημίες Ευρώ -500,1 εκατ. 1 μετά από Προβλέψεις Ευρώ 1,2 δισ. Με την εξαγορά της Εμπορικής Τραπέζης ενισχύεται η κεφαλαιακή θέση του ενιαίου σχήματος Περαιτέρω κεφαλαιακή ενδυνάμωση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2006

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2006 Αθήνα, 9 Μαΐου 2006 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2006 Σηµαντική Αύξηση Καθαρών Κερδών κατά 45% σε 157εκ. Αύξηση Χορηγήσεων κατά 24,6% και Κεφαλαίων υπό ιαχείριση κατά 27,8% Βελτίωση Αποτελεσµατικότητας

Διαβάστε περισσότερα