ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 2 εκεµβρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 2 εκεµβρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 2 εκεµβρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Αριθ.Πρωτ /3159 /ΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Ταχ. /νση : Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε ΠΡΟΣ: ιεύθυνση Ανάπτυξης, Συντήρησης Τ.Κ. : ΠΑΠΑΓΟΥ και Λειτουργίας Εφαρµογών Πληροφορίες : Α. Πιπεργιάς (µε την παράκληση να αναρτηθεί Τηλέφωνο : στο διαδικτυακό χώρο του FAX : Υπουργείου) E mail : ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισµό Φορέων Ελέγχου στο πλαίσιο της έγκρισης κυκλοφορίας µεµονωµένων οχηµάτων ιδιαίτερης κατασκευής ΣΧΕΤ: ΥΑ 33692/2202/14 (Β 3134/ ) «Καθορισµός διαδικασίας και τεχνικών απαιτήσεων για την έγκριση κυκλοφορίας µεµονωµένων οχηµάτων ιδιαίτερης κατασκευής» Α. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Με την ΥΑ 33692/2202/14 (Β 3134/ ) καθορίστηκε η διαδικασία για την έγκριση κυκλοφορίας µεµονωµένων οχηµάτων ιδιαίτερης κατασκευής. Για τους σκοπούς της συγκεκριµένης απόφασης ισχύουν οι κάτωθι ορισµοί: Μεµονωµένο όχηµα ιδιαίτερης κατασκευής (ΜΟΙΚ) : α) «Ανακατασκευασµένο όχηµα»: Μεταχειρισµένο όχηµα που έχει υποστεί ουσιώδεις µετατροπές και αλλαγές των κυρίων χαρακτηριστικών, οι οποίες δεν συµπεριλαµβάνονται στις επιτρεπόµενες από τις ισχύουσες διατάξεις αλλαγές κυρίων χαρακτηριστικών, αλλά διατηρεί την ταυτότητα του αρχικού οχήµατος. β)«όχηµα µεταχειρισµένων εξαρτηµάτων»: Όχηµα που έχει κατασκευαστεί εν µέρει µε τη χρήση κατασκευαστικών στοιχείων, στοιχείων και εξαρτηµάτων από µεταχειρισµένα οχήµατα, και δεν υπάγεται στην κατηγορία των ανακατασκευασµένων οχηµάτων «Εγκριτική αρχή»: η ιεύθυνση Τεχνολογίας οχηµάτων του Υπουργείου Υποδοµών Μεταφορών και ικτύων, η οποία είναι αρµόδια για όλα τα θέµατα που αφορούν στην έγκριση οχηµάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών µονάδων, καθώς και για τον καθορισµό των τεχνικών προδιαγραφών αυτών. «Φορέας ελέγχου»: οργανισµός ή φορέας ο οποίος ορίζεται από την εγκριτική αρχή ως εργαστήριο δοκιµών ή επιθεωρήσεων εξ ονόµατός της. Η αρµόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων µπορεί να εκτελεί η ίδια τα καθήκοντα αυτά. «Εναλλακτικές απαιτήσεις ΜΟΙΚ»: διοικητικές διατάξεις και τεχνικές απαιτήσεις που αποσκοπούν στην εξασφάλιση επιπέδου οδικής ασφάλειας και περιβαλλοντικής προστασίας όσο το δυνατό

2 ισοδύναµο προς το επίπεδο που παρέχεται από τις ισχύουσες διατάξεις και ορίζονται µε την παρούσα πρόσκληση Β. ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Η απόφαση εφαρµόζεται στα οχήµατα κατηγορίας Μ1 και Ν1 όπως ορίζονται στο παράρτηµα ΙΙ της ΚΥΑ 29949/1841/09 όπως ορίζονται στο παράρτηµα ΙΙ της ΚΥΑ 29949/1841/09 (Β` 2112), µε την προϋπόθεση ότι η ιεύθυνση Τεχνολογίας Οχηµάτων του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων είναι αρµόδια για την έγκριση τύπου τους. Ο αριθµός µονάδων οχήµατος της ίδιας «οικογένειας τύπου» οχήµατος, δηλαδή των οχηµάτων του ιδίου τύπου οχήµατος και της ίδιας παραλλαγής κατά την έννοια του άρθρου 2 και του µέρους Β του παραρτήµατος ΙΙ της ΚΥΑ 29949/1841/2009, που επιτρέπεται να λαµβάνουν άδεια κυκλοφορίας, να πωλούνται ή να τίθενται σε κυκλοφορία ετησίως δεν υπερβαίνει τις οριζόµενες από την παράγραφο Α2 του Παραρτήµατος ΧΙΙ της ΚΥΑ 29949/1841/09 µονάδες για την κατηγορία του οχήµατος Γ. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ Η ανακοίνωση των εναλλακτικών απαιτήσεων για την έγκριση ΜΟΙΚ πραγµατοποιείται µε το παράρτηµα 2 της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Οι εναλλακτικές απαιτήσεις συµπληρώνονται ή τροποποιούνται από την Εγκριτική Αρχή, αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υποδοµών Μεταφορών και ικτύων και κοινοποιούνται στους φορείς ελέγχου που έχουν οριστεί.. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Ο Φορέας Ελέγχου πρέπει να είναι εφοδιασµένος µε τουλάχιστον µία από τις παρακάτω διαπιστεύσεις από φορέα διαπίστευσης που ανήκει στην MLA: αα) Σύµφωνα µε το EN ISO/IEC µε πεδίο διαπίστευσης τη χορήγηση έγκρισης τύπου ΕΚ ή εθνικής µεµονωµένης σύµφωνα µε τη 2007/46/ΕΚ για την ίδια κατηγορία οχήµατος ή ββ) Σύµφωνα µε το EN ISO/IEC µε πεδίο διαπίστευσης τις δοκιµές για την χορήγηση έγκρισης τύπου ΕΚ ή εθνικής µεµονωµένης σύµφωνα µε τη 2007/46/ΕΚ για την ίδια κατηγορία οχήµατος ή γγ) Σύµφωνα µε το EN ISO/IEC µε πεδίο διαπίστευσης τις εναλλακτικές απαιτήσεις της παρούσας για έγκριση ΜΟΙΚ. Η αξιολόγηση των φορέων ελέγχου πραγµατοποιείται σύµφωνα µε το άρθρο 38 της 29949/1841/09 κοινής υπουργικής απόφασης. Εντός χρονικού διαστήµατος 3 ετών από την ηµεροµηνία της αρχικής αξιολόγησης διενεργείται νέα αξιολόγηση 2. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Φορέα.Ελέγχου. Ο Φορέας Ελέγχου υποχρεούται: Να εκδίδει φύλλα δοκιµών και άλλα έντυπα σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των προτύπων, της νοµοθεσίας και της /νσης Τεχνολογίας Οχηµάτων του ΥΠΟΜΕ Ι.

3 Να τηρεί πλήρη τεκµηρίωση ανά όχηµα που ελέγχει συµπεριλαµβανοµένων και αντιγράφων των πιστοποιητικών /φύλλων δοκιµών που προσκοµίζονται και κάθε τεκµηρίου κρίσιµου για τη λήψη αποφάσεων. Στην τεκµηρίωση περιλαµβάνεται και η αναφορά των επιµέρους σηµάνσεων έγκρισης (όπου αυτή ελέγχεται) Να λειτουργεί µε προσωπικό κατάλληλο για τη διενέργεια των επιθεωρήσεων Όταν χρησιµοποιεί νέους επιθεωρητές για πρώτη φορά, να προσκοµίζει στη /νση Τεχνολογίας Οχηµάτων του ΥΠΟΜΕ Ι αποδεικτικά ότι ο φορέας διαπίστευσής της έχει ενηµερωθεί σχετικά. Να διαφυλάσσει τα δεδοµένα των ελέγχων και µετρήσεων µε εµπιστευτικότητα Να παρέχει κάθε υποστήριξη στα στελέχη της /νσης Τεχνολογίας Οχηµάτων του ΥΠΟΜΕ Ι ή άλλων προσώπων που υποδεικνύονται από αυτήν. Η υποστήριξη συµπεριλαµβάνει και των έλεγχο των αρχείων και την παρουσία σε διενεργούµενες επιθεωρήσεις. Να γνωστοποιεί στη /νση Τεχνολογίας Οχηµάτων του ΥΠΟΜΕ Ι το συντοµότερο δυνατό, και πριν από τον κάθε έλεγχο, τον ακριβή τόπο και χρόνο διεξαγωγής επικείµενων ελέγχων καθώς και τα ονόµατα των επιθεωρητών που πρόκειται να χρησιµοποιηθούν. Να ενηµερώνει τη /νση Τεχνολογίας Οχηµάτων του ΥΠΟΜΕ Ι µε πλήρη στοιχεία για τις εγκαταστάσεις που χρησιµοποιεί, τους υπευθύνους και το χρησιµοποιούµενο εξοπλισµό. Όταν κάποιο από αυτά τα στοιχεία τροποποιηθεί οφείλει επίσης να ενηµερώνει σχετικά την υπηρεσία αυτή. Να καθιστά σαφές σε όλες τις συµβάσεις τους µε τους πελάτες της ότι η διαπίστευσή ή οποιαδήποτε από τις εκδιδόµενες εκθέσεις /φύλλα δοκιµών ή πιστοποιητικά δεν αποτελούν µε κανέναν τρόπο έγκριση προϊόντων ή υπηρεσιών από το ΥΠΟΜΕ Ι. Σε περίπτωση που δεν έχει τη δυνατότητα να διεξάγει όλες τις δοκιµές/επιθεωρήσεις που είναι απαραίτητες για την έγκριση του εκάστοτε οχήµατος, να ενηµερώνει γραπτώς τον ενδιαφερόµενο πριν ξεκινήσει τη διαδικασία ελέγχου. Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Με το παρόν καλούµε τους ενδιαφερόµενους φορείς - οργανισµούς να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για ορισµό τους ως Φορείς Ελέγχου µε την υποβολή αίτησης σύµφωνα µε το υπόδειγµα της φόρµας υποβολής του Παραρτήµατος 1 στην Εγκριτική Αρχή ( /νση Τεχνολογίας Οχηµάτων). Ο Γενικός ιευθυντής Ι.Λαζαρίδης

4 Συνηµµένα Κατάλογος Παραρτηµάτων Παράρτηµα 1: Φόρµα υποβολής αίτησης Παράρτηµα 2: Εναλλακτικές απαιτήσεις για την έγκριση ΜΟΙΚ Κοινοποίηση Πολ. Γραφείο Υπουργού Πολ. Γραφείό Υφυπουργού Γραφείο Γενικής Γραµµατέως Εσωτερική ιανοµή /νση Τεχνολογίας Οχηµάτων

5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Αίτηση Προς Υπουργείο Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων Γενική ιεύθυνση Οδικής Ασφάλειας /νση Τεχνολογίας Οχηµάτων Όνοµα φορέα/οργανισµού ιεύθυνση επικοινωνίας Τηλέφωνo ιεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου Όνοµα αντιπροσώπου ιεύθυνση επικοινωνίας Τηλέφωνο ιεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου ιεύθυνση εγκαταστάσεων φορέα/οργανισµού Όνοµα ιδιοκτήτριας εταιρείας Περιγραφή και ιστορικό εργαστηρίου Στελέχωση Αριθµός πιστοποιητικού ISO 17020/17025 Παρακαλούµε προσκοµίστε αντίγραφο του πιστοποιητικού Περιγραφή εγκαταστάσεων δοκιµών και ιδιόκτητου εξοπλισµού Περιγραφή τρέχουσας δραστηριότητας και εµπειρίας στον τοµέα της αυτοκινητοβιοµηχανίας. Τεκµηρίωση καλού ιστορικού και πιστοληπτικής ικανότητας Τεκµηρίωση καλής φήµης Κατηγορίες οχηµάτων για τις οποίες θα πραγµατοποιούνται επιθεωρήσεις / δοκιµές Συνηµµένα δικαιολογητικά: Γενικά χαρακτηριστικά της τεχνικής υπηρεσίας, που περιλαµβάνουν την επιχειρηµατική οντότητα, την επωνυµία, τις διευθύνσεις, το νοµικό καθεστώς και τους τεχνικούς πόρους Λεπτοµερής περιγραφή και βιογραφικά σηµειώµατα του προσωπικού που είναι αρµόδιο για τις επιθεωρήσεις/ δοκιµές, καθώς και του διοικητικού προσωπικού, µε πληροφορίες όσον αφορά την εκπαίδευση και τις επαγγελµατικές δεξιότητες Γενικές πληροφορίες σχετικά µε την τεχνική υπηρεσία όπως οι δραστηριότητές της, η σχέση της σε µια µεγαλύτερη επιχειρηµατική οντότητα, εάν υπάρχει, και οι διευθύνσεις όλων των φυσικών χώρων που

6 ηλώνω υπεύθυνα ότι υποβλήθηκαν τα παραπάνω συνηµµένα (υπογραφή) πρόκειται να καλύπτονται από το πεδίο του ορισµού Συµφωνία τήρησης των απαιτήσεων µε σκοπό τον ορισµό και των λοιπών υποχρεώσεων της τεχνικής υπηρεσίας όπως εφαρµόζονται στις σχετικές τεχνικές απαιτήσεις και τις προϋποθέσεις/ υποχρεώσεις της 1 Αντίγραφο του εγχειριδίου ποιότητας της τεχνικής υπηρεσίας Ηµεροµηνία αίτησης (1) ήλωση συµµόρφωσης.

7 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 Σηµείο Ελέγχου Κανονιστική πράξη Γενική Κατασκευή Απαιτούµενες Η κατασκευή του οχήµατος πρέπει να είναι τέτοια που να εγγυάται την ασφαλή κυκλοφορία του. Προϋποθέσεις Τα οχήµατα είναι σχεδιασµένα και κατασκευασµένα µε τρόπο ώστε να είναι αρκετά στιβαρά για να αντέχουν την προβλεπόµενη χρήση τους στην κανονική διάρκεια ζωής τους, λαµβάνοντας υπόψη τακτική και προγραµµατισµένη συντήρηση και ειδικές ρυθµίσεις εξοπλισµού που ορίζονται από τον κατασκευαστή. Ο κατασκευαστής του οχήµατος παρέχει υπογεγραµµένη δήλωση για τον σκοπό αυτό.. Η συναρµολόγηση και η κατασκευή των οχηµάτων στο (στα) εργοστάσιο(-α) συναρµολόγησης, ιδίως οι διαδικασίες που σχετίζονται µε το σκελετό, το πλαίσιο και/ή το αµάξωµα και το σύστηµα µετάδοσης του οχήµατος, καλύπτονται από ένα σύστηµα διασφάλισης ποιότητας για να διασφαλιστεί ότι οι βασικές µηχανικές συνδέσεις, όπως οι συγκολλήσεις και οι συνδέσεις µε σπείρωµα, καθώς και τα άλλα σχετικά χαρακτηριστικά του υλικού, ελέγχονται και επαληθεύονται ως ενδείκνυται. Οι συγκολλήσεις θα γίνονται από φορέα µε Πιστοποίηση συγκολλητών κατά ΕΝ 287 από φορέα πιστοποίησης διαπιστευµένο από το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης ΑΕ ή άλλο ισότιµο φορέα διαπίστευσης κράτους µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε περίπτωση ανάκλησης λόγω σοβαρού κινδύνου για την ασφάλεια, διατίθεται αµελλητί στην Εγκριτική Αρχή, κατόπιν αιτήµατος, ειδική ανάλυση των δοµών, µηχανικών µερών και/ή εξαρτηµάτων του οχήµατος µέσω µηχανολογικών υπολογισµών, µεθόδων εικονικής δοκιµής και/ή δοµικών δοκιµών. Η έγκριση του οχήµατος δεν χορηγείται εάν υπάρχει λόγος αµφιβολίας ότι ο κατασκευαστής του οχήµατος είναι σε θέση να παράσχει την ανάλυση που αναφέρεται παραπάνω. Αυτή η αµφιβολία µπορεί να αφορά είτε την προσβασιµότητα είτε την ύπαρξη της εν λόγω ανάλυσης Ο Φ.Ε. προβαίνει στο έλεγχο της παραπάνω τεκµηρίωση και διενεργεί οποιονδήποτε άλλο έλεγχο κρίνει για να διαπιστώσει την ασφαλή κατασκευή του οχήµατος. Ακολούθως ελέγχει το όχηµα σύµφωνα µε τις ακόλουθες απαιτήσεις ανά σηµείο ελέγχου, µε την αρίθµηση που ορίζεται σύµφωνα µε την οδηγία 2007/46/ΕΚ. Η αναφερόµενη κατά περίπτωση κανονιστική πράξη αποτελεί σηµείο αναφοράς, και δεν υφίσταται υποχρέωση υποβολής σχετικών πιστοποιητικών, εκτός των περιπτώσεων που σαφώς προβλέπεται. Στην περίπτωση που το όχηµα αποτελεί αντίγραφο αυτοκινήτου ιστορικού ενδιαφέροντος, υπάρχει η δυνατότητα εξαίρεσης από κάποιες από τις απαιτήσεις ορισµένων σηµείων ελέγχου, στο σύνολο ή επιµέρους, που δεν πληρούσε το αυθεντικό όχηµα, κυρίως για σηµεία που αφορούν την εσωτερική διαρρύθµιση του οχήµατος (π.χ. προσκέφαλα, χειριστήρια κλπ) µε τις κάτωθι προϋποθέσεις: 1. Τεκµηριώνεται µε άλλο τρόπο ότι το όχηµα είναι ασφαλές ως προς τις απαιτήσεις του σηµείου ελέγχου 2. Εξακολουθούν να ισχύουν όλες οι προϋποθέσεις ασφαλούς κυκλοφορίας που προβλέπονται σαφώς στον ΚΟΚ (π.χ.

8 Σηµείο Ελέγχου Κανονιστική πράξη Γενική Κατασκευή φώτα) 3. Πιστοποιείται ότι το όχηµα είναι αντίγραφο αυτοκινήτου ιστορικού ενδιαφέροντος από - Το εργοστάσιο κατασκευής του αυθεντικού οχήµατος ή - Φορέα που έχει δικαίωµα να ορίζει καθορίζει και να χαρακτηρίζει τα παλαιά αυτοκίνητα σύµφωνα µε την παράγραφο Ε της ΥΑ ΣΤ/1831/78 (ΦΕΚ 72 Β/ ) όπως ισχύει. Ο.Φ.Ε. σε συνεργασία µε τον κατασκευαστή (του τελικού οχήµατος), εξετάζοντας τα στοιχεία, εισηγείται για τις εξαιρέσεις από τις απαιτήσεις ορισµένων σηµείων ελέγχου, τεκµηριώνοντας παράλληλα ότι αυτές δεν επηρεάζουν την ασφαλή κυκλοφορία του οχήµατος. Η Εγκριτική Αρχή διατηρεί το δικαίωµα να µην κάνει αποδεκτή την εισήγηση.

9 Σηµείο Ελέγχου Κανονιστική πράξη ΥΑ 44800/123/85 (ΦΕΚ Β 781/ ) 1Α Επιτρεπόµενη Ηχοστάθµη όπως ισχύει Απαιτούµενες Ο Φ.Ε. διενεργεί τη µέτρηση σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται για το σηµείο ελέγχου «Εκπεµπόµενος Προϋποθέσεις θόρυβος από την εξάτµιση του οχήµατος υψηλότερος των επιτρεποµένων από τη Νοµοθεσία ορίων, µε µέτρηση σύµφωνα µε την «εν στάσει» µέθοδο» του σχετικού πίνακα του άρθρου 3 της ΥΑ 44800/123/85 (ΦΕΚ Β 781/ ) όπως ισχύει.

10 Σηµείο Ελέγχου Κανονιστική πράξη ΥΑ 44800/123/85 (ΦΕΚ Β 781/ ) 2Α Εκποµπές όπως ισχύει 715/2007 ΕΚ Απαιτούµενες Ο Φ.Ε. διενεργεί τους ελέγχους σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται για τα σηµεία ,13104 και του Προϋποθέσεις σχετικού πίνακα του άρθρου 3 της ΥΑ 44800/123/85 (ΦΕΚ Β 781/ ) όπως ισχύει. Τα αποτελέσµατα πρέπει να είναι τέτοια ώστε να µην οδηγούσαν στη διαπίστωση έλλειψης (δευτερεύουσας, σοβαρής ή επικίνδυνης) σύµφωνα µε την ανωτέρω ΥΑ. Για τα οχήµατα µεταχειρισµένων εξαρτηµάτων: β) Η αντιστοίχιση µε οδηγία αντιρρυπαντικής τεχνολογίας γίνεται µε σχετική αναγραφή στην έγκριση ΜΟΙΚ µετά από εισήγηση του φορέα ελέγχου. γ) Η εισήγηση του φορέα ελέγχου για την αντιστοίχιση µε οδηγία αντιρρυπαντικής τεχνολογίας πραγµατοποιείται µετά τη διενέργεια των προβλεποµένων από τις εναλλακτικές απαιτήσεις σχετικών επιθεωρήσεων / ελέγχων, εφόσον κατατεθεί από τον κατασκευαστή του ΜΟΙΚ: αα) Πιστοποιητικό καυσαερίων ή φύλλο δοκιµών για το ΜΟΙΚ από αναγνωρισµένο εργαστήριο σύµφωνα µε οδηγία ή κανονισµό της ΕΕ ή ββ) Πιστοποιητικό καυσαερίων σύµφωνα µε οδηγία ή κανονισµό της ΕΕ οχήµατος µε το συγκεκριµένο τύπο κινητήρα µε τις παρακάτω προϋποθέσεις ααα) Πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις της παραγράφου 3.1. του Παραρτήµατος Ι του κανονισµού ΕΚ 692/2008 περί επέκτασης ισχύος πιστοποιητικού και βββ) Ικανοποιούνται οι ειδικότερες προϋποθέσεις που τίθενται στις εναλλακτικές απαιτήσεις δ) Η αντιστοίχιση µε οδηγία εκποµπών καυσαερίων η οποία είναι υποχρεωτική για την έγκριση τύπου σύµφωνα µε την οδηγία 2007/46/ΕΚ ή σε νεώτερη αυτής, γίνεται µόνο σύµφωνα µε το εδάφιο αα της ανωτέρω παραγράφου γ.

11 Σηµείο Ελέγχου Κανονιστική πράξη 3Α Πρόληψη κινδύνου πυρκαγιάς (δεξαµενές R συµπλήρωµα 3 υγρών καυσίµων) Απαιτούµενες Οι δεξαµενές καυσίµων πρέπει να είναι εγκεκριµένες και να φέρουν σήµανση σύµφωνα µε την ανωτέρω κανονιστική πράξη Προϋποθέσεις ή Να τεκµαίρεται ότι έχουν χρησιµοποιηθεί σε όχηµα που έχει λάβει έγκριση τύπου σύµφωνα µε την ανωτέρω κανονιστική πράξη ή άλλη προγενέστερη αυτής Οι δεξαµενές πρέπει να είναι σε καλή κατάσταση και να µην εµφανίζουν σηµεία διάβρωσης. Σχετικά µε την τοποθέτηση της δεξαµενής ο Φ.Ε. διενεργεί του οπτικούς, λειτουργικούς και διαστασιολογικούς ελέγχους που προβλέπονται σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των παραγράφων 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.10 και 5.11 του µέρους Ι της ανωτέρω κανονιστικής πράξης.

12 Σηµείο Ελέγχου Κανονιστική πράξη 3B Οπίσθιες προστατευτικές διατάξεις έναντι ενσφήνωσης και η εγκατάστασή τους R συµπλήρωµα 3 οπίσθια προστασία έναντι ενσφήνωσης Απαιτούµενες Η Τ.Υ. διενεργεί τους ελέγχους που προβλέπονται στις παραγράφους 25.1, 25.2, 25.3, 25.4 της ανωτέρω κανονιστικής πράξης. Προϋποθέσεις Οι οπίσθιες προστατευτικές διατάξεις έναντι ενσφήνωσης, εφόσον υφίστανται, πρέπει να είναι εγκεκριµένες και να φέρουν σήµανση σύµφωνα µε την ανωτέρω κανονιστική πράξη.

13 Σηµείο Ελέγχου Κανονιστική πράξη 4A Χώρος τοποθέτησης και στερέωσης της Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 661/2009 οπίσθιας πινακίδας κυκλοφορίας Κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 1003/2010*2015/166 Απαιτούµενες Πρέπει να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις του παραρτήµατος ΙΙ της ανωτέρω κανονιστικής πράξης. Προϋποθέσεις Η Τ.Υ. διενεργεί του οπτικούς (περιλαµβανοµένης και της γεωµετρικής ορατότητας), λειτουργικούς και διαστασιολογικούς ελέγχους που προβλέπονται από την ανωτέρω κανονιστική πράξη.

14 Σηµείο Ελέγχου Κανονιστική πράξη 5Α Σύστηµα ιεύθυνσης R συµπλήρωµα 3 Απαιτούµενες Το σύστηµα διεύθυνσης πρέπει να τεκµαίρεται ότι έχει χρησιµοποιηθεί σε όχηµα που έχει λάβει έγκριση τύπου σύµφωνα µε Προϋποθέσεις την ανωτέρω κανονιστική πράξη ή άλλη προγενέστερη αυτής (οδηγία 1999/7/ΕΚ) Σχετικά µε την έγκριση της εγκατάστασης στο όχηµα, Φ.Ε. διενεργεί του οπτικούς, λειτουργικούς και διαστασιολογικούς ελέγχους που προβλέπονται σύµφωνα µε την παράγραφο 5 της ανωτέρω κανονιστικής πράξης (χωρίς τις δοκιµές της παραγράφου 6). Εφόσον δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις της ανωτέρω παραγράφου, εκτελούνται οι δοκιµές των παραγράφων και της σχετικής κανονιστικής πράξης.

15 Σηµείο Ελέγχου Κανονιστική πράξη 6Α Πρόσβαση στο όχηµα και ικανότητα ελιγµων [βαθµίδες, βατήρες (µαρσπιέ) και Κανονισµός 130/2012/ΕΕ χειρολαβές] και 17Α Οπισθοπορεία Απαιτούµενες Πρέπει να πληρούνται οι απαιτήσεις των παραρτηµάτων ΙΙ και ΙΙΙ της ανωτέρω κανονιστικής πράξης. Προϋποθέσεις

16 Σηµείο Ελέγχου Κανονιστική πράξη 6Β Κλειδαριές θυρών και εξαρτήµατα R συµπλήρωµα 2 συγκράτησης θυρών Απαιτούµενες Οι κλειδαριές θυρών και διατάξεις συγκράτησης θυρών όπως στροφείς και άλλα µέσα στήριξης σε θύρες τα οποία µπορούν να Προϋποθέσεις χρησιµοποιούνται για την επιβίβαση και την αποβίβαση επιβατών πρέπει να τεκµαίρεται ότι έχουν χρησιµοποιηθεί σε όχηµα που έχει λάβει έγκριση τύπου σύµφωνα µε την ανωτέρω κανονιστική πράξη (ή την οδηγία 2001/31/EK) O Φ.Ε. ελέγχει αν πληρούνται οι απαιτήσεις της παραγράφου 5 της ανωτέρω κανονιστικής πράξης

17 Σηµείο Ελέγχου Κανονιστική πράξη 7A Συσκευές ακουστικής προειδοποίησης και σήµατα R28.00 Συµπλήρωµα 3 Απαιτούµενες Προϋποθέσεις Οι συσκευές ακουστικής προειδοποίησης έχουν έγκριση σύµφωνα µε την ανωτέρω κανονιστική πράξη (σήµανση) και τεκµηριώνεται ότι προέρχονται (για µεταχειρισµένες) ή προορίζονται για τοποθέτηση (για καινούργιες) σε όχηµα που έχει εγκριθεί σύµφωνα µε την ανωτέρω κανονιστική πράξη η προγενέστερης (οδηγία 70/388/ΕΚ). Εφόσον το προς έλεγχο όχηµα διαφέρει ουσιαστικά από ως προς τα στοιχειά των παραγράφων έως και της ανωτέρω κανονιστικής πράξης από το εγκεκριµένο όχηµα διενεργούνται οι έλεγχοι της παραγράφου 14 εξαιρουµένων των απαιτήσεων των 14.1 και 14.2.

18 Σηµείο Ελέγχου Απαιτούµενη Κανονιστική πράξη 8A Συσκευές έµµεσης όρασης και εγκατάστασή τους R46.04 Συµπλήρωµα 1 Απαιτούµενες Προϋποθέσεις Όλες οι συσκευές έµµεσης όρασης/κάτοπτρα πρέπει να φέρουν σήµανση σύµφωνα µε την ανωτέρω απαιτούµενη κανονιστική πράξη ή προγενέστερη (2003/97/ΕΚ) Η τοποθέτηση των συσκευών έµµεσης όρασης/κάτοπτρα πρέπει να ικανοποιούν τις απαιτήσεις της παρ. 15 της ανωτέρω απαιτούµενης κανονιστικής πράξης Ο Φ.Ε. διενεργεί του οπτικούς ελέγχους και εκτελεί τις δοκιµές (συµπεριλαµβανοµένων των οπτικών πεδίων), που προβλέπονται από την παρ. 15 της ανωτέρω απαιτούµενης κανονιστικής πράξης Για τον προσδιορισµό του σηµείου R µπορεί να εφαρµοστούν τα αναφερόµενα 15Α Τα «οπτικά σηµεία του οδηγού» όπως αυτά ορίζονται στο σηµείο 12.1 της ανωτέρω απαιτούµενης κανονιστικής πράξης µπορούν να αντικατασταθούν από άτοµο µέσου αναστήµατος που κάθεται στην θέση οδήγησης κατά συµβατικό τρόπο.

19 Σηµείο Ελέγχου Κανονιστική πράξη 9Α Συστήµατα πέδησης επιβατικών αυτοκινήτων Απαιτούµενες Προϋποθέσεις ΥΑ 44800/123/85 (ΦΕΚ Β 781/ ) όπως ισχύει Ο Φ.Ε. διενεργεί τους ελέγχους σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται για τα σηµεία ελέγχου των οµάδων 2000, 3000 και 4000 της ενότητας «Σύστηµα Πέδησης» του σχετικού πίνακα του άρθρου 3 της ΥΑ 44800/123/85 (ΦΕΚ Β 781/ ) όπως ισχύει, για επιβατικά οχήµατα. Τα αποτελέσµατα πρέπει να είναι τέτοια ώστε να µην οδηγούσαν στη διαπίστωση έλλειψης (δευτερεύουσας, σοβαρής ή επικίνδυνης) σύµφωνα µε την ανωτέρω ΥΑ.

20 Σηµείο Ελέγχου Κανονιστική πράξη 10Α Ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα R συµπλήρωµα 1 Απαιτούµενες Προϋποθέσεις Τα «ηλεκτρικά / ηλεκτρονικά συναρµολογηµένα υποσύνολα» σύµφωνα µε τον ορισµό της παραγράφου 2.8 της ανωτέρω κανονιστικής πράξης, πρέπει να είναι εγκεκριµένα εφόσον αυτό απαιτείται σύµφωνα µε την παράγραφο 3.2 της ίδιας πράξης Ή Να τεκµαίρεται ότι έχουν χρησιµοποιηθεί σε όχηµα που έχει λάβει έγκριση τύπου σύµφωνα µε την ανωτέρω κανονιστική πράξη (ή την οδηγία 89/491/ΕΟΚ) Η εκπλήρωση των απαιτήσεων του κανονισµού τεκµαίρεται εφόσον το όχηµα ανήκει στο ίδιο τύπο, κατά την έννοια της παραγράφου 2.9. Ο Φ.Ε. διενεργεί τη σύγκριση του οχήµατος µε εγκεκριµένο τύπο οχήµατος, κατά την έννοια ανωτέρω κανονιστικής πράξης, και συσχετίζει την υποβληθείσα τεκµηρίωση κατά περίπτωση

21 Σηµείο Ελέγχου Κανονιστική πράξη 12Α Στοιχεία εσωτερικής διαρρύθµισης R συµπλήρωµα 3 Απαιτούµενες Προϋποθέσεις 1. Εσωτερικά χαρακτηριστικά του σχεδιασµού και τα εξαρτήµατα στο χώρο επιβατών που έρχονται σε επαφή µε µια σφαίρα διαµέτρου 165 χιλιοστών πρέπει να έχουν ακτίνα καµπυλότητας 2,5 χιλιοστού ή µεγαλύτερη.. Για οχήµατα µε ανοιγόµενη ή πτυσσόµενη οροφή εφαρµόζονται τα προβλεπόµενα στις παραγράφους και της ανωτέρω κανονιστικής πράξης. 2. Το ταµπλό και το σύστηµα διεύθυνσης πρέπει να είναι κατασκευασµένα ή να περιβάλλονται µε υλικό ικανό να απορροφά ενέργεια Η συγκεκριµένη απαίτηση θεωρείται ότι πληρείται όταν το όχηµα είναι εξοπλισµένο µε αερόσακο οδηγού και συνοδηγού 3. Τα ηλεκτροκίνητα παράθυρα, συστήµατα φύλλου οροφής και διαχωριστικά συστήµατα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις της παραγράφου 5.8, µε εξαίρεση την παράγραφο Ο Φ.Ε. ελέγχει τη συµµόρφωση µε τα παραπάνω ως εξής: Σηµείο 1: Οπτικός έλεγχος και µετρήσεις. Για όχηµα µε πτυσσόµενη οροφή η διαδικασία πραγµατοποιείται µε ανοικτή και κλειστή την οροφή Σηµείο 2: Οπτικός έλεγχος Σηµείο 3: Οπτικός έλεγχος και δοκιµές Για όσα τµήµατα του χώρου επιβατών τεκµαίρεται ότι προορίζονται για χρήση σε οχήµατα που έχουν εγκριθεί µε την ανωτέρω κανονιστική πράξη (ή την οδηγία 74/60/ΕΟΚ), δεν απαιτούνται οι αντίστοιχοι έλεγχοι, µετρήσεις ή δοκιµές.

22 Σηµείο Ελέγχου Κανονιστική πράξη 13Α Προστασία µηχανοκίνητων οχηµάτων R 113 συµπλήρωµα 3 από µη εξουσιοδοτηµένη χρήση Απαιτούµενες Το όχηµα πρέπει να είναι εξοπλισµένο µε διάταξη προστασίας από µη εξουσιοδοτηµένη χρήση, σύστηµα συναγερµού Προϋποθέσεις οχήµατος και σύστηµα ακινητοποίησης σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στην ανωτέρω κανονιστική πράξη. Τα κατασκευαστικά στοιχεία που έχουν εγκατασταθεί πρέπει να είναι εγκεκριµένα σύµφωνα µε την ανωτέρω κανονιστική πράξη ( ή την οδηγία 95/56/ΕΚ) Ή Να τεκµαίρεται ότι έχουν χρησιµοποιηθεί σε όχηµα που έχει λάβει έγκριση τύπου σύµφωνα µε την ανωτέρω κανονιστική πράξη (ή την οδηγία 95/56/ΕΟΚ) Η εκπλήρωση των απαιτήσεων του κανονισµού τεκµαίρεται εφόσον το όχηµα ανήκει στο ίδιο τύπο, κατά την έννοια της παραγράφου για τις διατάξεις προστασίας από µη εξουσιοδοτηµένη χρήση της παραγράφου για τα συστήµατα συναγερµού της παραγράφου για τα συστήµατα ακινητοποίησης Ο Φ.Ε. διενεργεί τη σύγκριση του οχήµατος µε εγκεκριµένο τύπο οχήµατος, κατά την έννοια ανωτέρω κανονιστικής πράξης, και συσχετίζει την υποβληθείσα τεκµηρίωση κατά περίπτωση

23 Σηµείο Ελέγχου Κανονιστική πράξη 14Α Προστασία του οδηγού από την κρούση έναντι του µηχανισµού διεύθυνσης σε R συµπλήρωµα 1 περίπτωση σύγκρουσης Απαιτούµενες Το όχηµα πρέπει να είναι εξοπλισµένο µε σύστηµα ελέγχου διεύθυνσης εγκεκριµένο σύµφωνα µε την ανωτέρω κανονιστική Προϋποθέσεις πράξη ( ή την οδηγία 91/662/ΕΟΚ) ή Να τεκµαίρεται ότι έχει χρησιµοποιηθεί σε όχηµα που έχει λάβει έγκριση τύπου σύµφωνα µε την ανωτέρω κανονιστική πράξη (ή την οδηγία 91/662/ΕΟΚ) Η εκπλήρωση των απαιτήσεων του κανονισµού τεκµαίρεται εφόσον το όχηµα ανήκει στο ίδιο τύπο, κατά την έννοια της παραγράφου 2.2 Ο Φ.Ε. διενεργεί τη σύγκριση του οχήµατος µε εγκεκριµένο τύπο οχήµατος, κατά την έννοια ανωτέρω κανονιστικής πράξης, και συσχετίζει την υποβληθείσα τεκµηρίωση κατά περίπτωση

24 Σηµείο Ελέγχου Κανονιστική πράξη 15Α Καθίσµατα, αγκυρώσεις τους και R υποστηρίγµατα κεφαλής Απαιτούµενες Πρέπει να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις των παραγράφων 5 και 6 της ανωτέρω κανονιστικής πράξης που αφορούν τα Προϋποθέσεις καθίσµατα, την αγκύρωσή τους και τα προσκέφαλα. O Φ.Ε. διενεργεί του οπτικούς, λειτουργικούς και διαστασιολογικούς ελέγχους που προβλέπονται από τις ανωτέρω παραγράφους. Εφόσον απαιτούνται δοκιµές η ικανοποίηση των απαιτήσεων αυτών τεκµηριώνεται µε την υποβολή: * έγκρισης τύπου σύµφωνα µε την ανωτέρω κανονιστική πράξη ή * έκθεσης δοκιµών σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της ανωτέρω κανονιστικής πράξης, από Τ.Υ. που έχει ορισθεί από χώρα µέλος της ΕΕ για ελέγχους σύµφωνα µε την ανωτέρω κανονιστική πράξη ή * σύγκριση µε εγκεκριµένο τύπο οχήµατος της ίδιας κατηγορίας σύµφωνα µε την ανωτέρω κανονιστική πράξη (απαιτούνται στοιχεία ότι τα οχήµατα δεν παρουσιάζουν µεταξύ τους ουσιαστικές διαφορές σύµφωνα µε το σκεπτικό της παρ. 2.2) Πιστοποιητικά σύµφωνα µε την οδηγία 2005/39 γίνονται αποδεκτά Ο Φ.Ε. ελέγχει την συσχέτιση του οχήµατος συµπεριλαµβανοµένων των καθισµάτων, των αγκυρώσεων τους και των προσκέφαλων µε την ανωτέρω τεκµηρίωση ανά περίπτωση. Ο προσδιορισµός του σηµείου R και του ύψους του προσκέφαλου γίνεται µε την διαδικασία φαίνεται στο σχήµα που ακολουθεί Στην περίπτωση που τα προσκέφαλα είναι εγκεκριµένα σύµφωνα µε τον κανονισµό R25.04 ή την οδηγία 78/932 και φέρουν την σχετική σήµανση τεκµαίρεται η ικανοποίηση των απαιτήσεων που αφορούν αυτά (τα προσκέφαλα).

25 Σχήµα στην 15Α

26 Σηµείο Ελέγχου Κανονιστική πράξη 16Α Εξωτερικές προεξοχές R Απαιτούµενες Προϋποθέσεις Πρέπει να ικανοποιούνται οι γενικές και ειδικές απαιτήσεις των παραγράφων 5 και 6 της ανωτέρω κανονιστικής πράξης. Ο υπολογισµός της σκληρότητας που προβλέπεται στην παράγραφο 5.5 µπορεί να γίνει κατ εκτίµηση.

27 Σηµείο Ελέγχου Κανονιστική πράξη 17Β Εξοπλισµός ταχυµέτρου, περιλαµβανοµένης και της εγκατάστασής R 39 συµπλήρωµα 5 του Απαιτούµενες Προϋποθέσεις Το ταχύµετρο πρέπει να τεκµαίρεται ότι προορίζεται για χρήση σε όχηµα που έχει λάβει έγκριση τύπου σύµφωνα µε την ανωτέρω κανονιστική πράξη (ή την οδηγία 97/39/ΕΚ) Η εκπλήρωση των απαιτήσεων του κανονισµού τεκµαίρεται εφόσον το όχηµα ανήκει στο ίδιο τύπο όσον αφορά το ταχύµετρο, κατά την έννοια της παραγράφου 2.2 Ο Φ.Ε. διενεργεί τη σύγκριση του οχήµατος µε εγκεκριµένο τύπο οχήµατος, κατά την έννοια ανωτέρω κανονιστικής πράξης, και συσχετίζει την υποβληθείσα τεκµηρίωση κατά περίπτωση, και ελέγχει εάν ισχύουν οι προϋποθέσεις της παραγράφου 5.1

28 Σηµείο Ελέγχου Απαιτούµενη Κανονιστική πράξη 18Α Προβλεπόµενη από το νόµο πινακίδα Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 661/2009 του κατασκευαστή και αναγνωριστικός Κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 19/2011*249/2012 αριθµός οχήµατος Απαιτούµενες Προϋποθέσεις Εφαρµόζονται οι απαιτήσεις της ανωτέρω κανονιστικής πράξης O Ο Φ.Ε. διενεργεί του οπτικούς, και διαστασιολογικούς ελέγχους που προβλέπονται από την ανωτέρω κανονιστική πράξη (τεκµηρίωση απόδοσης κωδικού WMI)

29 Σηµείο Ελέγχου Απαιτούµενη Κανονιστική πράξη 19Β Αγκυρώσεις ζωνών ασφαλείας, συστήµατα αγκυρώσεων ISOFIX και R συµπλήρωµα 1 αγκυρώσεις άνω πρόσδεσης ISOFIX Η παρουσία διατάξεων αγκύρωσης συστηµάτων συγκράτησης παιδιών Isofix δεν είναι υποχρεωτική, στην περίπτωση που είναι εγκατεστηµένα πρέπει να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις των παραγράφων 5, 6, 7 µε εξαίρεση τα περί ελαχίστου αριθµού προβλεποµένων θέσεων ISOFIX της ανωτέρω κανονιστικής πράξης. Απαιτούµενες Προϋποθέσεις Ο Φ.Ε. διενεργεί του οπτικούς, λειτουργικούς και διαστασιολογικούς ελέγχους που προβλέπονται από τις ανωτέρω παραγράφους, στις περιπτώσεις που απαιτούνται δοκιµές, η ικανοποίηση των απαιτήσεων αυτών τεκµηριώνεται µε την υποβολή: * έγκρισης τύπου σύµφωνα µε την ανωτέρω κανονιστική πράξη ή * έκθεσης δοκιµών σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της ανωτέρω κανονιστικής πράξης, από Τ.Υ. που έχει ορισθεί από χώρα µέλος της ΕΕ για ελέγχους σύµφωνα µε την ανωτέρω κανονιστική πράξη ή * σύγκριση µε εγκεκριµένο τύπο οχήµατος της ίδιας κατηγορίας σύµφωνα µε την ανωτέρω κανονιστική πράξη (απαιτούνται στοιχεία ότι τα οχήµατα δεν παρουσιάζουν µεταξύ τους ουσιαστικές διαφορές σύµφωνα µε το σκεπτικό της παρ. 2.2 ) Πιστοποιητικά σύµφωνα µε την οδηγία 2005/39 γίνονται αποδεκτά Ο Φ.Ε. ελέγχει τη συσχέτιση του οχήµατος συµπεριλαµβανοµένων των αγκυρώσεων των ζωνών ασφαλείας µε την ανωτέρω τεκµηρίωση ανά περίπτωση.

30 Σηµείο Ελέγχου Κανονιστική πράξη 20A Εγκατάσταση διατάξεων φωτισµού και R48.05 φωτεινής σηµατοδότησης στα οχήµατα Απαιτούµενες Προϋποθέσεις Όλες οι διατάξεις φωτισµού και φωτεινής σηµατοδότησης πρέπει να φέρουν σήµανση σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην ανωτέρω απαιτούµενη κανονιστική πράξη (E ή e) Η τοποθέτηση των διατάξεων φωτισµού και φωτεινής σηµατοδότησης πρέπει να ικανοποιούν τις απαιτήσεις των παρ. 5 και 6 της ανωτέρω απαιτούµενης κανονιστικής πράξης Ο Φ.Ε. διενεργεί του οπτικούς ελέγχους και εκτελεί τις δοκιµές, που προβλέπονται από την ανωτέρω κανονιστική πράξη. Εναλλακτικά των ελέγχων των παραγράφων , και µπορεί να γίνεται έλεγχος µόνο για την πρώτη κατάσταση φόρτιση που αναφέρεται στο παράρτηµα 5 (ένα άτοµο στη θέση του οδηγού). Η µέτρηση µπορεί να γίνει µε τη χρήση φωτόµετρου σκόπευσης προβολέα ή οθόνης ελέγχου. Ως όρια θεωρούνται οι τιµές του παραρτήµατος 9 ανάλογα µε το τοποθετηµένο ύψος του προβολέα Η τοποθέτηση των «Φανών ηµέρας» είναι προαιρετική, στην περίπτωση που τοποθετούνται πρέπει να ικανοποιούν τις απαιτήσεις της ανωτέρω κανονιστικής πράξης.

31 Σηµείο Ελέγχου Απαιτούµενη Κανονιστική πράξη 31Α Ζώνες ασφαλείας, συστήµατα συγκράτησης, συστήµατα συγκράτησης R συµπλήρωµα 1 παιδιών και συστήµατα συγκράτησης παιδιών Isofix Απαιτούµενες Προϋποθέσεις Οι ζώνες ασφαλείας πρέπει να είναι εγκεκριµένες και να φέρουν σήµανση σύµφωνα µε την ανωτέρω κανονιστική πράξη (ή µε την οδηγία 2005/40ΕΚ). Ο Φ.Ε. διενεργεί του οπτικούς, λειτουργικούς και διαστασιολογικούς ελέγχους που προβλέπονται στις παραγράφους 8.1, 8.2 και 8.3 έως και της ανωτέρω κανονιστικής πράξης.

32 Σηµείο Ελέγχου Απαιτούµενη Κανονιστική πράξη 32A Πρόσθιο οπτικό πεδίο R συµπλήρωµα 2 Απαιτούµενες Προϋποθέσεις Πρέπει να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις των παραγράφων και της παραπάνω κανονιστικής πράξης. Οι οπτικός έλεγχος πραγµατοποιείται από ένα άτοµο µετρίου αναστήµατος καθήµενο στη θέση του οδηγού.

33 Σηµείο Ελέγχου Απαιτούµενη Κανονιστική πράξη 33A Θέση και αναγνωριστικές ενδείξεις χειροκίνητων χειριστηρίων, ενδεικτικών R λυχνιών και δεικτών Απαιτούµενες Προϋποθέσεις Η θέση, η αναγνώριση, ο φωτισµός, το χρώµα, των αναγνωριστικών ενδείξεων των χειροκίνητων χειριστηρίων, ενδεικτικών λυχνιών και δεικτών καθώς και ο κοινός χώρος για την εµφάνιση πολλαπλών πληροφοριών πρέπει να ικανοποιούν τις απαιτήσεις των παρ. 5 της ανωτέρω απαιτούµενης κανονιστικής πράξης Η Τ.Υ. διενεργεί του οπτικούς ελέγχους και εκτελεί τις δοκιµές,που προβλέπονται από την ανωτέρω κανονιστική πράξη. Η αναγνώριση και το χρώµα των ενδείξεων των χειροκίνητων χειριστηρίων, ενδεικτικών λυχνιών και δεικτών µπορούν να διαφέρουν εφόσον δεν δηµιουργούν σύγχυση στον οδηγό

34 Σηµείο Ελέγχου Απαιτούµενη Κανονιστική πράξη 34Α Συστήµατα αποπάγωσης / αποθάµβωσης ανεµοθώρακα Απαιτούµενες Προϋποθέσεις 1.Το όχηµα πρέπει να είναι εφοδιασµένο µε ένα σύστηµα αποπάγωσης / αποθάµβωσης, τουλάχιστον στην επιφάνεια του ανεµοθώρακα. 2. Ένα σύστηµα που χρησιµοποιεί θερµό αέρα από τον ανεµιστήρα του αυτοκινήτου κατευθυνόµενο µέσω των αγωγών πάνω στο τζάµι, για να διασφαλίζεται έτσι η αποτελεσµατική λειτουργία του συστήµατος αποπάγωσης σε κρύες καιρικές συνθήκες. 3. Μια ηλεκτρικά θερµαινόµενη διάταξη στο τζάµι, πρέπει να διανέµεται επαρκώς στην επιφάνεια και να παρέχει επαρκή θερµότητα εξασφαλίζοντας την αποτελεσµατική λειτουργία

35 Σηµείο Ελέγχου Απαιτούµενη Κανονιστική πράξη 35Α Συστήµατα υαλοκαθαριστήρων και πλύσης ανεµοθώρακα 1008/2010 ΕΚ Απαιτούµενες Προϋποθέσεις Το όχηµα πρέπει να είναι εξοπλισµένο µε σύστηµα υαλοκαθαριστήρων εγκεκριµένο που να τεκµαίρεται ότι τοποθετείται σε όχηµα που έχει λάβει έγκριση τύπου σύµφωνα µε την ανωτέρω κανονιστική πράξη (ή την οδηγία 78/318/ΕΟΚ)

36 Σηµείο Ελέγχου Απαιτούµενη Κανονιστική πράξη 36Α Συστήµατα θέρµανσης 122 συµπλήρωµα 1 Απαιτούµενες Προϋποθέσεις Το όχηµα πρέπει να είναι εξοπλισµένο µε σύστηµα θέρµανσης που να τεκµαίρεται ότι τοποθετείται σε όχηµα που έχει λάβει έγκριση τύπου σύµφωνα µε την ανωτέρω κανονιστική πράξη (ή την οδηγία 2001/56/ΕΚ)

37 Σηµείο Ελέγχου Απαιτούµενη Κανονιστική πράξη Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 661/ A Προστατευτικά τροχών Κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 1009/2010 Απαιτούµενες Πρέπει να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις των παραγράφων 1 και 2 του παραρτήµατος ΙΙ της ανωτέρω κανονιστικής πράξης Προϋποθέσεις Ο Φ.Ε. διενεργεί του οπτικούς, λειτουργικούς και διαστασιολογικούς ελέγχους που προβλέπονται από το Τµήµα ΙΙΙ της ανωτέρω κανονιστικής πράξης

38 Σηµείο Ελέγχου Απαιτούµενη Κανονιστική πράξη 44Α Μάζες και διαστάσεις Κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 1230/2012/ΕΕ Απαιτούµενες Πρέπει να ικανοποιούνται οι τεχνικές προδιαγραφές του µέρους Α του παραρτήµατος 1 της ανωτέρω κανονιστικής πράξης. Προϋποθέσεις

39 Σηµείο Ελέγχου Απαιτούµενη Κανονιστική πράξη 45A Υλικά υαλοπινάκων ασφαλείας και R43.01 Συµπλήρωµα 2 εγκατάστασή τους σε οχήµατα Απαιτούµενες Τα υλικά των υαλοπινάκων ασφαλείας πρέπει να είναι εγκεκριµένα και να φέρουν σήµανση σύµφωνα µε την ανωτέρω Προϋποθέσεις κανονιστική πράξη. Πρέπει να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις των παραγράφων3, 4.1.1, 4.1.4, 4.2 έως και 4.3 του παραρτήµατος 21 της ανωτέρω κανονιστικής πράξης όσον αφορά την εγκατάσταση των υαλοπινάκων ασφαλείας Ο Φ.Ε. διενεργεί του οπτικούς, λειτουργικούς ελέγχους που προβλέπονται από το Παράρτηµα 21 της ανωτέρω κανονιστικής πράξης

40 Σηµείο Ελέγχου Απαιτούµενη Κανονιστική πράξη 46A Εγκατάσταση ελαστικών Κανονισµός 458/2011 ΕΕ Απαιτούµενες Πρέπει να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις του παραρτήµατος ΙΙ της ανωτέρω κανονιστικής πράξης µε την εξαίρεση των Προϋποθέσεις παραγράφων Τα ελαστικά πρέπει να φέρουν την κατά περίπτωση προβλεπόµενη σήµανση σύµφωνα µε τους κανονισµούς 30 ΟΗΕ/ΕΕ, 64 ΟΗΕ/ΕΕ, 117 ΟΗΕ/ΕΕ Ο Φ.Ε. διενεργεί του οπτικούς, λειτουργικούς ελέγχους που προβλέπονται. Οι έλεγχοι µπορεί να διεξάγονται υπολογιστικά

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 Σηµείο Ελέγχου Κανονιστική πράξη Γενική Κατασκευή

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 Σηµείο Ελέγχου Κανονιστική πράξη Γενική Κατασκευή ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 Σηµείο Ελέγχου Κανονιστική πράξη Γενική Κατασκευή Απαιτούµενες Η κατασκευή του οχήµατος πρέπει να είναι τέτοια που να εγγυάται την ασφαλή κυκλοφορία του. Τα οχήµατα είναι σχεδιασµένα και κατασκευασµένα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ Λόγω προσθήκης των στηλών 5 και 6 και των υποσηµειώσεων Αθήνα, 16 Απριλίου 2014

ΟΡΘΗ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ Λόγω προσθήκης των στηλών 5 και 6 και των υποσηµειώσεων Αθήνα, 16 Απριλίου 2014 ΟΡΘΗ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ Λόγω προσθήκης των στηλών 5 και 6 και των υποσηµειώσεων Αθήνα, 16 Απριλίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 11 Απριλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτηµα 1. Στο Παράρτηµα 1 περιλαµβάνεται πίνακας µε τις τεχνικές απαιτήσεις για την έκδοση

Παράρτηµα 1. Στο Παράρτηµα 1 περιλαµβάνεται πίνακας µε τις τεχνικές απαιτήσεις για την έκδοση Παράρτηµα 1 Στο Παράρτηµα 1 περιλαµβάνεται πίνακας µε τις τεχνικές απαιτήσεις για την έκδοση µεµονωµένων εγκρίσεων σύµφωνα µε το άρθρο 23 της απόφασης 29949/1841/09 ( άρθρο 24 οδηγίας 2007/46). Στον πίνακα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΚ ΟΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 2007/46/ΕΕ ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ

ΕΛΤΙΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΚ ΟΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 2007/46/ΕΕ ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 17/1/2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ Αριθ. Πρωτ: 53367/4809/11 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΤΥΠΟΥ /νση: Αναστάσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Υποχρεωτική Υπό Προϋποθέσεις 31/10/2014. από 1/11/2014 (20) Κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 1003/ /2010 NAI X X X X X X X X X X

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Υποχρεωτική Υπό Προϋποθέσεις 31/10/2014. από 1/11/2014 (20) Κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 1003/ /2010 NAI X X X X X X X X X X ΠΙΝΑΚΑΣ 1 1 2 3 4 5 6 Στοιχείο Αντικείµενο Κανονιστική Πράξη Επέκταση Μη Υποχρεωτική Ισχύουσα έως Υποχρεωτική Υπό Προϋποθέσεις 31/10/2014 από 1/11/2014 (20) Εφαρµογή ανά Κατηγορία Οχήµατος M1 M2 M3 N1

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. Ταχ. /νση: Αναστάσεως 2 Παπάγου Τ.Κ.: Πληροφορίες: Εµ. Παπαδάκης Τηλέφωνο: e-mai:

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. Ταχ. /νση: Αναστάσεως 2 Παπάγου Τ.Κ.: Πληροφορίες: Εµ. Παπαδάκης Τηλέφωνο: e-mai: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 2 Ιουνίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 2779/79 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ EΓΚΡΙΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (6) Με την απόφαση 2001/395/ΕΚ του Συμβουλίου ( 4 ), η

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (6) Με την απόφαση 2001/395/ΕΚ του Συμβουλίου ( 4 ), η 28.4.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 108/13 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 407/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 27ης Απριλίου 2011 για την τροποποίηση του (ΕΚ) αριθ. 661/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

2 η έκδοση 21/11/2012

2 η έκδοση 21/11/2012 Παράρτηµα 1 Στο Παράρτηµα 1 περιλαµβάνεται πίνακας µε τις τεχνικές απαιτήσεις για την έκδοση µεµονωµένων εγκρίσεων σύµφωνα µε το άρθρο 23 της απόφασης 29949/1841/09 ( άρθρο 24 οδηγίας 2007/46). Στον πίνακα

Διαβάστε περισσότερα

Π ΙΝ Α ΚΑΣ 1. Υποχρεωτική. Υπό Π ροϋποθέσεις (20) από 1/11/2014. Κανονισμός ΟΕΕ/ΗΕ αριθ. 58 R58.02 ΝΑΙ X X X X X X X X X X

Π ΙΝ Α ΚΑΣ 1. Υποχρεωτική. Υπό Π ροϋποθέσεις (20) από 1/11/2014. Κανονισμός ΟΕΕ/ΗΕ αριθ. 58 R58.02 ΝΑΙ X X X X X X X X X X 31/10/2014 Μ Ι M2 M3 Ν1 Ν2 Ν3 οι 02 03 04 3 Δεξαμενές καυσίμων/διατάξεις οπίσθιας προφύλαξης 2000/8 / 2006/20 (16) 3Α Πρόληψη κινδύνου πυρκαγιάς (δεξαμενές υγρών καυσίμων) Κανονισμός ΟΕΕ/ΗΕ αριθ. 34 R34.02

Διαβάστε περισσότερα

1 / 2. Ο ιευθυντής. Θ. Ευγενίδης. Ακριβές αντίγραφο. Π. Μπακρατσάς ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Αθήνα, 27/4/ 2015

1 / 2. Ο ιευθυντής. Θ. Ευγενίδης. Ακριβές αντίγραφο. Π. Μπακρατσάς ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Αθήνα, 27/4/ 2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤ/ΤΑΣ: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Αθήνα, 27/4/ 2015 ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Αρ. πρωτ.: 26201/931 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

/νση: Αναστάσεως Ι. Τσιγάντε Τ.Κ.: ΠΑΠΑΓΟΣ Πληρ.: Αθανάσιος Φαρµακόπουλος Τηλ.:

/νση: Αναστάσεως Ι. Τσιγάντε Τ.Κ.: ΠΑΠΑΓΟΣ Πληρ.: Αθανάσιος Φαρµακόπουλος Τηλ.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 17/9/2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ Αριθ. Πρωτ: 42423/3148/10 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ /νση: Αναστάσεως Ι. Τσιγάντε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΚ ΟΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 2007/46/ΕΕ

ΕΛΤΙΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΚ ΟΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 2007/46/ΕΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 17/5/2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ Αριθ. Πρωτ: 13656/979/10 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Β /νση: Αναστάσεως Ι. Τσιγάντε Προς: Π

Διαβάστε περισσότερα

1 / 5 ΕΛΤΙΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΚ ΟΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 2007/46/ΕΕ ΣΑΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ 1

1 / 5 ΕΛΤΙΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΚ ΟΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 2007/46/ΕΕ ΣΑΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ 1 1 / 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 7/8/2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 34073/2410/12 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθηµα τεκµηρίωσης και τα θεσµικά όργανα δεν αναλαµβάνουν καµία ευθύνη για το περιεχόµενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθηµα τεκµηρίωσης και τα θεσµικά όργανα δεν αναλαµβάνουν καµία ευθύνη για το περιεχόµενό του Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθηµα τεκµηρίωσης και τα θεσµικά όργανα δεν αναλαµβάνουν καµία ευθύνη για το περιεχόµενό του B YA 5299/406 (9/10/2012) Καθορισµός διαδικασιών και εναλλακτικών απαιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΚ ΟΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 2007/46/ΕΕ

ΕΛΤΙΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΚ ΟΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 2007/46/ΕΕ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 5 Νοεµβρίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 39168/2781/12 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ (ΦΟΡΤΗΓΟΥ) ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΚ ΟΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 2007/46/ΕΚ ΣΑΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ

ΕΛΤΙΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ (ΦΟΡΤΗΓΟΥ) ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΚ ΟΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 2007/46/ΕΚ ΣΑΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 17 Απριλίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 9102/631/13 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ [ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ (ΤΡΑΚΤΟΡΑ)] ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΚ ΟΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 2007/46/ΕΕ

ΕΛΤΙΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ [ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ (ΤΡΑΚΤΟΡΑ)] ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΚ ΟΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 2007/46/ΕΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21/11/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ Αριθ. Πρωτ: 52152/4713/11 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ /νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΚΑΙ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΚ ΟΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 2007/46/ΕΕ.

ΕΛΤΙΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΚΑΙ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΚ ΟΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 2007/46/ΕΕ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 19/10/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 47631/4344/11 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ /νση:αναστάσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρακτική Εξέταση Υποψηφίων Οδηγών: δοκιμασίες πρακτικής εξέτασης-έλεγχος δικαιολογητικών.

ΘΕΜΑ: Πρακτική Εξέταση Υποψηφίων Οδηγών: δοκιμασίες πρακτικής εξέτασης-έλεγχος δικαιολογητικών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Παπάγου 21 Iουνίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤ/ΤΑΣ ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ Α2/25040/3788 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΚ ΟΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 2007/46/ΕΕ ΣΑΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ

ΕΛΤΙΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΚ ΟΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 2007/46/ΕΕ ΣΑΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26/03/2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 34901/3277/11 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ /νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΚ ΟΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 2007/46/ΕΕ

ΕΛΤΙΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΚ ΟΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 2007/46/ΕΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29/3/2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 44833/4116/11 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ /νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΚ ΟΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 2007/46/ΕΕ

ΕΛΤΙΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΚ ΟΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 2007/46/ΕΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21 Νοεµβρίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, Αριθ. Πρωτ.: 42292/3043/12 ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Αναγνώριση της ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. από την Εγκριτική Αρχή (Εγκρίσεις Τύπου -ΥΜΕ) ως Τεχνική Υπηρεσία κατηγορίας Β στις Εγκρίσεις Τύπου Οχημάτων Με την επιτυχή αξιολόγηση μας από την Εγκριτική Αρχή (Εγκρίσεις Τύπου

Διαβάστε περισσότερα

διορθώνονται-τροποποιούνται κωδικοποιούνται και επανεκδίδονται οι εναλλακτικές απαιτήσεις για την έκδοση εθνικών μεμονωμένων εγκρίσεων.

διορθώνονται-τροποποιούνται κωδικοποιούνται και επανεκδίδονται οι εναλλακτικές απαιτήσεις για την έκδοση εθνικών μεμονωμένων εγκρίσεων. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤ/ΤΑΣ: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Αθήνα, 9/11/2016 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Αρ. πρωτ.: 75056/4033/16 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1 Μάρκα (εμπορική επωνυμία κατασκευαστή): Τ ύ π ο ς Παραλλαγή Εμπορική ονομασία:...

1 Μάρκα (εμπορική επωνυμία κατασκευαστή): Τ ύ π ο ς Παραλλαγή Εμπορική ονομασία:... Δελτίο πληροφοριών για έκδοση έγκρισης ΜΟΙΚ Γενικά κατασκευαστικά χαρακτηριστικά (Συμπληρώνεται από τον ενδιαφερόμενο και θεωρείται από το φορέα ελέγχου) Γενικά 1 Μάρκα (εμπορική επωνυμία κατασκευαστή):...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΦΟΡΤΗΓOY ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΚ ΟΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 2007/46/ΕΕ ΣΑΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ

ΕΛΤΙΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΦΟΡΤΗΓOY ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΚ ΟΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 2007/46/ΕΕ ΣΑΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 27/11/2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ Αριθ. Πρωτ: 59247/3639/09 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Β /νση: Αναστάσεως Ι. Τσιγάντε Τ.Κ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΚ ΟΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 2007/46/ΕΕ

ΕΛΤΙΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΚ ΟΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 2007/46/ΕΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30/5/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 8755/912/11 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ /νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 27 Noεµβρίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 27 Noεµβρίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ Α Α: ΒΛ131-389 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 27 Noεµβρίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤ/ΤΑΣ: ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

γ/ Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 595/2009 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 1 / 4

γ/ Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 595/2009 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 1 / 4 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤ/ΤΑΣ: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΙΚΤΥΩΝ Αθήνα, 9/5/2016 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Αρ. πρωτ.: 31687/1738/16 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

θέµα: Απαραίτητα ικαιολογητικά για την διαδικασία «Έκδοσης Απόφασης Τέλους Σειράς»

θέµα: Απαραίτητα ικαιολογητικά για την διαδικασία «Έκδοσης Απόφασης Τέλους Σειράς» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 17 Νοεµβρίου 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Αριθµός Πρωτ.: 71822/3841 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ ΕΛΤΙΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ [ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ (ΤΡΑΚΤΟΡΑ)] ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΚ ΟΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 2007/46/ΕΕ

ΣΑΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ ΕΛΤΙΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ [ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ (ΤΡΑΚΤΟΡΑ)] ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΚ ΟΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 2007/46/ΕΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 14/9/2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 38542/2730/12 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ /νση : Αναστάσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16 Νοεµβρίου 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16 Νοεµβρίου 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16 Νοεµβρίου 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΠΕΙΓΟΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Αρ. πρ.: 53640/3269 ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ ΠΡΟΣ : Π. & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επεξήγηση παραλλαγών και εκδόσεων

Επεξήγηση παραλλαγών και εκδόσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10 Απριλίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 48163/3535/12 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΚ ΟΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 2007/46/ΕΕ

ΕΛΤΙΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΚ ΟΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 2007/46/ΕΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29/3/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 64114/4810/10 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ /νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 6 εκεµβρίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 6 εκεµβρίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 6 εκεµβρίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤ/ΤΑΣ:ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΚ ΟΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 2007/46/ΕΕ ΣΑΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ

ΕΛΤΙΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΚ ΟΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 2007/46/ΕΕ ΣΑΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 5 Νοεµβρίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 40628/2897/12 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ961-ΥΛΓ 1 / 2 ΑΝΑΡΤΗΤΕA

ΑΔΑ: ΒΛ961-ΥΛΓ 1 / 2 ΑΝΑΡΤΗΤΕA ΑΝΑΡΤΗΤΕA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 5 Σεπτεµβρίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ (ΥΠ.Υ.ΜΕ..) ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: 28565/3027 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

κυκλοφορίας οχηµάτων ιδιαίτερης κατασκευής»

κυκλοφορίας οχηµάτων ιδιαίτερης κατασκευής» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 15 Φεβρουαρίου 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: οικ. 9814 /530 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Ταχ. /νση: Αναστάσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΚ ΟΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 2007/46/ΕΕ

ΕΛΤΙΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΚ ΟΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 2007/46/ΕΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28/1/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 53245/3975/10 ΓΕΝΙΚΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ /νση : Αναστάσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ ΕΛΤΙΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ [ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ (ΤΡΑΚΤΟΡΑ)] ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΚ ΟΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 2007/46/ΕΕ

ΣΑΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ ΕΛΤΙΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ [ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ (ΤΡΑΚΤΟΡΑ)] ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΚ ΟΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 2007/46/ΕΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 8/12/2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ Αριθ. Πρωτ: 59248/3640/09 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ /νση: Αναστάσεως Ι. Τσιγάντε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ( ΤΡΑΚΤΟΡΑ ) ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΚ ΟΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 2007/46/ΕΕ ΣΑΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ

ΕΛΤΙΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ( ΤΡΑΚΤΟΡΑ ) ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΚ ΟΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 2007/46/ΕΕ ΣΑΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16/2/2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 52257/3898/10 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ /νση:αναστάσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑ 49958/6532/13 (ΦΕΚ Β 3359 / ) Τελευταία τροποποίηση με την υα 51420/2811/2016 (ΦΕΚ Β 3608/ )

ΥΑ 49958/6532/13 (ΦΕΚ Β 3359 / ) Τελευταία τροποποίηση με την υα 51420/2811/2016 (ΦΕΚ Β 3608/ ) [Το παρόν συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τις υπηρεσίες. Παρατίθεται για την ενημέρωση των ενδιαφερομένων, πριν την εφαρμογή να ελέγχεται η ακρίβεια της κωδικοποίησης] ΥΑ 49958/6532/13 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Αντικαθιστούµε την έγκριση τύπου µε αρ. πρωτ /2487/09 (6/11/2009), µε το ελτίο Κοινοποίησης που ακολουθεί. Συνηµµένα Σελίδες πέντε (5)

Αντικαθιστούµε την έγκριση τύπου µε αρ. πρωτ /2487/09 (6/11/2009), µε το ελτίο Κοινοποίησης που ακολουθεί. Συνηµµένα Σελίδες πέντε (5) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 8/10/ 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ Αριθ. Πρωτ. οικ: 48676/3614 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ /νση : Αναστάσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΚ ΟΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 2007/46/ΕΕ

ΕΛΤΙΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΚ ΟΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 2007/46/ΕΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 3/5/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 63106/4726/10 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ /νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΚ ΟΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 2007/46/ΕΕ

ΕΛΤΙΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΚ ΟΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 2007/46/ΕΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 8/3/2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ Αριθ. Πρωτ: 8142/512/10 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Β /νση: Αναστάσεως Ι. Τσιγάντε Προς: Π Τ.Κ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΚ 916 / Β / ΑΠΟΦΑΣΗ

ΦΕΚ 916 / Β / ΑΠΟΦΑΣΗ ΦΕΚ 916 / Β / 15 5-2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 4 Μαίου 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ /ΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αριθ. Πρωτ.: 24325/2885 ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΚ ΟΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 2007/46/ΕΕ

ΕΛΤΙΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΚ ΟΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 2007/46/ΕΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26/5/2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 17785/1244/10 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ /νση: Αναστάσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 2007/46 ΤΗΣ ΕΕ ΣΑΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ

ΕΛΤΙΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 2007/46 ΤΗΣ ΕΕ ΣΑΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21/10/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ Αριθµ. Πρωτ: 46668/4272/11 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ /νση:

Διαβάστε περισσότερα

59986/3939/ / » ΣΧΕΤΙΚΑ:

59986/3939/ / » ΣΧΕΤΙΚΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤ/ΤΑΣ: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ Αθήνα, 13 Νοεµβρίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Αρ. πρωτ.: 60754/4002 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

F1 71 PE T4.3 TRACTORS

F1 71 PE T4.3 TRACTORS EL F1 71 PE T4.3 TRACTORS EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Σχέδιο Βρυξέλλες, 23.06.2009. Ο ΗΓΙΑ../ /ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] για την τροποποίηση, µε σκοπό την αναπροσαρµογή των τεχνικών διατάξεών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖΧ1-Χ87 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΑΔΑ: ΒΕΖΧ1-Χ87 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 20 / 6 /2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 12996/908

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Σχέδιο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΕ ΙΟ Έκδοση 9.00 της 31ης Μαρ. 2010 Σχέδιο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της σχετικά µε τις απαιτήσεις έγκρισης τύπου για το χώρο τοποθέτησης και τη στερέωση των οπίσθιων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 2007/46 ΣΑΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ

ΕΛΤΙΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 2007/46 ΣΑΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16/1/2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ Αριθµ. Πρωτ: 49022/4497/11 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ /νση:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΑ 2001/92/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ο ΗΓΙΑ 2001/92/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ L 291/24 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 8.11.2001 Ο ΗΓΙΑ 2001/92/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Οκτωβρίου 2001 για προσαρµογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 92/22/ΕΟΚ του Συµβουλίου σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

42096/5050/13 (ΦΕΚ 2269 Β/12-9-2013):

42096/5050/13 (ΦΕΚ 2269 Β/12-9-2013): Αριθμ. οικ. 42096/5050/13 (ΦΕΚ 2269 Β/12-9-2013): Τροποποίηση της αριθμ. οικ.18586/698/2000 «Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών του ειδικού εξοπλισμού με τον οποίο καθίσταται δυνατή η χρησιμοποίηση υγραερίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ Ότι µε την έγκριση τύπου e9*2007/46*0210*02rev01, εγκρίθηκε ο τύπος του ολοκληρωµένου λεωφορείου που περιγράφεται παρακάτω:

ΣΑΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ Ότι µε την έγκριση τύπου e9*2007/46*0210*02rev01, εγκρίθηκε ο τύπος του ολοκληρωµένου λεωφορείου που περιγράφεται παρακάτω: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 29/5/2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ Αριθ. Πρωτ: 20400/1405/12 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ /νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΡΙΘ.: 11322/09 Είδος Εγγράφου: ΚΟΙΝΕΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΕΚ: 1224Β Αριθμ. 11322/09 (ΦΕΚ 1224 Β/22-6-2009) : Τροποποίηση της υπ αριθμ. 514170/Ειδ. υπ αριθμ. 64/ 26.4.1995 απόφασης του Υπουργού Τουρισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 36515 4 Νοεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3608 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Συγκρότηση Ομάδας Έργου για το συντονισμό και την παρακολούθηση οριζόντιων

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση: Αναστάσεως 2 & Ι. Τσιγάντε (ανάρτηση στην ιστοσελίδα Τ.Κ.: ΑΘΗΝΑ του Υπουργείου) Πληροφορίες: Μπακούλας Κ. Τηλέφωνο:

Ταχ. /νση: Αναστάσεως 2 & Ι. Τσιγάντε (ανάρτηση στην ιστοσελίδα Τ.Κ.: ΑΘΗΝΑ του Υπουργείου) Πληροφορίες: Μπακούλας Κ. Τηλέφωνο: Α Α: ΒΛΛ61-Ι74 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 7 Οκτωβρίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: οικ. 45457/6070/13 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 2007/46 ΤΗΣ ΕΕ ΣΑΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ

ΕΛΤΙΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 2007/46 ΤΗΣ ΕΕ ΣΑΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10/12/2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ Αριθµ. Πρωτ: 51242/3822/10 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ /νση : Αναστάσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 67813 29 Δεκεμβρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4856 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Οικ.93543/4756 Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπουργικής απόφασης ΦΑ 1/59683/3936/2015

Διαβάστε περισσότερα

YV2 Α A # $ % &&&&&& ΕΛΤΙΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ( ΤΡΑΚΤΟΡΑ ) ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΚ ΟΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 2007/46/ΕΕ

YV2 Α A # $ % &&&&&& ΕΛΤΙΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ( ΤΡΑΚΤΟΡΑ ) ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΚ ΟΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 2007/46/ΕΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 22 Μαρτίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 53765/3963/12 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. L 291/22 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. L 291/22 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 291/22 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 9.11.2010 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1003/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με τις απαιτήσεις έγκρισης τύπου για το χώρο τοποθέτησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΚΑΙ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ (ΤΡΑΚΤΟΡΑ) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 2007/46 ΤΗΣ ΕΕ ΣΑΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ

ΕΛΤΙΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΚΑΙ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ (ΤΡΑΚΤΟΡΑ) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 2007/46 ΤΗΣ ΕΕ ΣΑΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 22/02/2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ Αριθµ. Πρωτ: 69448/4145/09 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ /νση: Αναστάσεως

Διαβάστε περισσότερα

F PE - Παράρτηµα IV (IVA)

F PE - Παράρτηµα IV (IVA) EL F1 226825 PE - Παράρτηµα IV (IVA) EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, Ε (2010) [ ] D010536/01 Σχέδιο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ..../.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] σχετικά µε την τροποποίηση των παραρτηµάτων IV

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση των εναλλακτικών απαιτήσεων για την έκδοση εθνικής έγκρισης τύπου µικρής σειράς και µεµονωµένων εγκρίσεων

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση των εναλλακτικών απαιτήσεων για την έκδοση εθνικής έγκρισης τύπου µικρής σειράς και µεµονωµένων εγκρίσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 24 Μαρτίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.:οικ. 18438/1253/14 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ EΓΚΡΙΣΕΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΚ ΟΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 2007/46/ΕΕ ΣΑΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ

ΕΛΤΙΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΚ ΟΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 2007/46/ΕΕ ΣΑΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11 Μαρτίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 44864/3236/12 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 16 Ιουνίου 2016 ΟΡΘΗ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Αθήνα, 16 Ιουνίου 2016 ΟΡΘΗ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΘΗ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Αθήνα, 16 Ιουνίου 2016 Της µε αρ. πρωτ. 357/10/14-6-2016 Απόφασης ορισµού της TUV NORD Mobilitat Gmbh & Co. KG ως τεχνικής υπηρεσίας κατηγορίας Α, Β και, λόγω τροποποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Α : ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Αριθ.Πρωτ /6321 ΤΜΗΜΑ Α

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Α : ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Αριθ.Πρωτ /6321 ΤΜΗΜΑ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Α : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11 Οκτωβρίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Αριθ.Πρωτ. 46297/6321 ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. /νση :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΠΛΗΡΟΥΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ ΚΛΑΣΗΣ ΙΙ ΚΑΙ ΙΙΙ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΚ ΟΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 2007/46

ΕΛΤΙΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΠΛΗΡΟΥΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ ΚΛΑΣΗΣ ΙΙ ΚΑΙ ΙΙΙ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΚ ΟΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 2007/46 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 15/7/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ: 31617/3036/11 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ /νση: Αναστάσεως Ι. Τσιγάντε Προς: Π Τ.Κ.: 10191

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 36823 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3134 21 Νοεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 33692/2202 Καθορισμός διαδικασίας και τεχνικών απαιτήσεων για την έγκριση κυκλοφορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 13 Μαρτίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 13 Μαρτίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 13 Μαρτίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Αριθ.Πρωτ.οικ.12609/883 ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. /νση : Αναστάσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ Έκδοση/ Τροποποίηση : 01/01 Συντάχθηκε από/ Υπογραφή : Μ. Πιτσίκα/ Ξ. Παπαϊωάννου Εγκρίθηκε από/ Υπογραφή Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ /6532: Επιτρεπόμενες αλλαγές κυρίων χαρακτηριστικών κυκλοφορούντων εκπαιδευτικών ο- χημάτων. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

Αριθμ /6532: Επιτρεπόμενες αλλαγές κυρίων χαρακτηριστικών κυκλοφορούντων εκπαιδευτικών ο- χημάτων. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Αριθμ. 49958/6532: Επιτρεπόμενες αλλαγές κυρίων χαρακτηριστικών κυκλοφορούντων εκπαιδευτικών ο- χημάτων. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α)του άρθρου 88 του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της. πρότασης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της. πρότασης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.5.2018 COM(2018) 286 final ANNEXES 1 to 6 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της πρότασης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τις απαιτήσεις έγκρισης τύπου των μηχανοκίνητων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει του Νόμου 112(Ι)/2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει του Νόμου 112(Ι)/2004 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει του Νόμου 112(Ι)/2004 Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ασκώντας τις

Διαβάστε περισσότερα

16REQ

16REQ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΙΤΛΟΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 5.640,00 (πλέον ΦΠΑ 23%) ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΑ Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά

Διαβάστε περισσότερα

Α/ Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω σχετικά σας πληροφορούμε τα παρακάτω :

Α/ Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω σχετικά σας πληροφορούμε τα παρακάτω : ΑΔΑ: Ω13Μ4653ΟΞΩ5Π INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2016.06.27 11:13:24 EEST Reason: Location: Athens ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 4η έκδοση 7os/2015 η έκδοση 7os/2015

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 4η έκδοση 7os/2015 η έκδοση 7os/2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 4 η έκδοση 7os/2015 4 η έκδοση 7os/2015 ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ 15Α Καθίσµατα, αγκυρώσεις τους και υποστηρίγµατα κεφαλής 15Β Καθίσµατα µεγάλων επιβατικών οχηµάτων 18Α Προβλεπόµενη από το νόµο πινακίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Παπάγου, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Παπάγου, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Ορθή επανάληψη Ως προς την αντικατάσταση της φράσης «άρθρου 15» από την ορθή φράση «άρθρου 24» στο τέλος της παρ. 1. Signature Not INFORMATICS Verified DEVELOPMEN T AGENCY Ψηφιακά υπογεγραμμένο από CHRISTOS

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση: Αναστάσεως 2 & Ι. Τσιγάντε (ανάρτηση στην ιστοσελίδα Τ.Κ.: ΑΘΗΝΑ του Υπουργείου) Πληροφορίες: Μπακούλας Κ. Τηλέφωνο:

Ταχ. /νση: Αναστάσεως 2 & Ι. Τσιγάντε (ανάρτηση στην ιστοσελίδα Τ.Κ.: ΑΘΗΝΑ του Υπουργείου) Πληροφορίες: Μπακούλας Κ. Τηλέφωνο: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 30 Ιουλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: οικ. 42665/2710 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ EΓΚΡΙΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΒΙΞΒ1- ΨΩ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Α Α: ΒΙΞΒ1- ΨΩ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Α: ΒΙΞΒ1- ΨΩ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20 Μαρτίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Αρ.Πρωτ. οικ. 11985/785/14 ΤΜΗΜΑ Β

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε.

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Η/ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ Απόφαση Υφυπουργού Ανάπτυξης 3354/91/8-2-2001 (ΦΕΚ 149/Β/2001) ΕΣΥ Ε-ΦΠΕ-ΥΤ/01/02/06-12-2005 1/5 ΕΣΥ Ε-ΦΠΕ-ΥΤ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ]

Πρόταση. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ] Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] σχετικά µε την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 της Επιτροπής, για τον καθορισµό εκτελεστικών κανόνων για την πιστοποίηση αξιοπλοΐας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ, 1 Μαρτίου ΑΡ. ΠΡΩΤ. Οικ.14872/1046 ΠΡΟΣ: KOIN:

ΑΘΗΝΑ, 1 Μαρτίου ΑΡ. ΠΡΩΤ. Οικ.14872/1046 ΠΡΟΣ: KOIN: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Σχέδιο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ DRAFT Version 4.00 of 31 Mar 2010 Σχέδιο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της σχετικά µε τις απαιτήσεις έγκρισης τύπου για τα προστατευτικά τροχών ορισµένων µηχανοκίνητων οχηµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Παπάγου 30 8-2018 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:Α3/64720/6117 ΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΕΛΟΤ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΛΟΤ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ ΠΑΙΧΝΙ ΟΤΟΠΩΝ (Παιδότοποι εσωτερικού χώρου & Παιδικές χαρές) Έκδοση/ Τροποποίηση : 01/00 Συντάχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ. οικ Α 91016/4951 ΤΜΗΜΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Αρ. Πρωτ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ. οικ Α 91016/4951 ΤΜΗΜΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 14 Δεκεμβρίου 2017 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ KAI ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Αρ. Πρωτ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ οικ Α 91016/4951 ΤΜΗΜΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: ιευκρινήσεις επί των διατάξεων του ν.4070/2012 (Α 82) «Ρυθµίσεις. Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, ηµοσίων Έργων κι άλλες διατάξεις»

Θέµα: ιευκρινήσεις επί των διατάξεων του ν.4070/2012 (Α 82) «Ρυθµίσεις. Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, ηµοσίων Έργων κι άλλες διατάξεις» ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Λόγω συµπλήρωσης του κειµένου µε την παρ. 7 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 1-6-2012 Σ.Ε ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 31 Μαΐου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ Αριθµ. Πρωτ.: Βαθµός Προτ/τας:

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4110, 9/2/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΟΜΟ --------------------------

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4110, 9/2/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΟΜΟ -------------------------- ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΟΜΟ -------------------------- Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 115, 9.5.2003, σ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 7

ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 7 Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3911, 22.10.2004 7356 Κ.Δ.Π. 752/2004 Αριθμός 752 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2002 Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 7 18(1) του 2000 18(1) τόυ 2002. Ο Υπουργός Συγκοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΜΜΕ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΜΜΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΜΜΕ Βρυξέλλες, 6 Μαρτίου 2019 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 4 / 9 / Αρ. Πρωτ. Ζ3-654 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ

Αθήνα 4 / 9 / Αρ. Πρωτ. Ζ3-654 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ Αθήνα 4 / 9 / 2006 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Τµήµα Α Ταχ. /νση : Πλ. Κάνιγγος Ταχ. Κώδικας : 101 81 Αθήνα Πληροφορίες : Κ. Ζήσης Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. του. κατ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ).../... της Επιτροπής

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. του. κατ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ).../... της Επιτροπής ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 12.2.2018 C(2018) 721 final ANNEXES 1 to 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ του κατ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ).../... της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 167/2013 του

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Σχέδιο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΕ ΙΟ Έκδοση 6.00 10 Φεβ. 2010 Σχέδιο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της για τις απαιτήσεις έγκρισης τύπου των συστηµάτων ρυµούλκησης µηχανοκίνητων οχηµάτων και για την εφαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. L 53/4 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. L 53/4 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 53/4 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 26.2.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 183/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Φεβρουαρίου 2011 σχετικά με την τροποποίηση των παραρτημάτων IV και VI της οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

/νση : Αναστάσεως 2 & Ι. Τσιγάντε Τ.Κ. : ΠΑΠΑΓΟΣ Πληρ. : Α. Φαρµακόπουλος Τηλ. :

/νση : Αναστάσεως 2 & Ι. Τσιγάντε Τ.Κ. : ΠΑΠΑΓΟΣ Πληρ. : Α. Φαρµακόπουλος Τηλ. : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 25/4/2012 Αριθ. Πρωτ: 19300/1322/12 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ /νση : Αναστάσεως 2 & Ι. Τσιγάντε Τ.Κ. : 101 91 ΠΑΠΑΓΟΣ Πληρ. : Α. Φαρµακόπουλος Προς: Π ΘΕΜΑ: Α) Συµπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 25 Αύγουστος 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ

ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 25 Αύγουστος 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 25 Αύγουστος 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Αρ. πρ. ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤ/ΤΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 18434/949/04/05 ΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

«Προµήθεια τεσσάρων (4) ηλεκτροκίνητων οχηµάτων για την.ε.υ.α. Καλαµάτας»

«Προµήθεια τεσσάρων (4) ηλεκτροκίνητων οχηµάτων για την.ε.υ.α. Καλαµάτας» Η Μ Ο Τ Ι Κ Η Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Η Υ Ρ Ε Υ Σ Η Σ - Α Π Ο Χ Ε Τ Ε Υ Σ Η Σ Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ. Ε. Υ. Α. Κ. «Προµήθεια τεσσάρων (4) ηλεκτροκίνητων οχηµάτων για την.ε.υ.α. Καλαµάτας» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 20.000,00

Διαβάστε περισσότερα