ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 Σηµείο Ελέγχου Κανονιστική πράξη Γενική Κατασκευή

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 Σηµείο Ελέγχου Κανονιστική πράξη Γενική Κατασκευή"

Transcript

1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 Σηµείο Ελέγχου Κανονιστική πράξη Γενική Κατασκευή Απαιτούµενες Η κατασκευή του οχήµατος πρέπει να είναι τέτοια που να εγγυάται την ασφαλή κυκλοφορία του. Τα οχήµατα είναι σχεδιασµένα και κατασκευασµένα µε τρόπο ώστε να είναι αρκετά στιβαρά για να αντέχουν την προβλεπόµενη χρήση τους στην κανονική διάρκεια ζωής τους, λαµβάνοντας υπόψη τακτική και προγραµµατισµένη συντήρηση και ειδικές ρυθµίσεις εξοπλισµού που ορίζονται από τον κατασκευαστή. Ο κατασκευαστής του οχήµατος παρέχει υπογεγραµµένη δήλωση για τον σκοπό αυτό.. Η συναρµολόγηση και η κατασκευή των οχηµάτων στο (στα) εργοστάσιο(-α) συναρµολόγησης, ιδίως οι διαδικασίες που σχετίζονται µε το σκελετό, το πλαίσιο και/ή το αµάξωµα και το σύστηµα µετάδοσης του οχήµατος, καλύπτονται από ένα σύστηµα διασφάλισης ποιότητας για να διασφαλιστεί ότι οι βασικές µηχανικές συνδέσεις, όπως οι συγκολλήσεις και οι συνδέσεις µε σπείρωµα, καθώς και τα άλλα σχετικά χαρακτηριστικά του υλικού, ελέγχονται και επαληθεύονται ως ενδείκνυται. Οι συγκολλήσεις θα γίνονται από φορέα µε Πιστοποίηση συγκολλητών κατά ΕΝ 287 από φορέα πιστοποίησης διαπιστευµένο από το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης ΑΕ ή άλλο ισότιµο φορέα διαπίστευσης κράτους µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε περίπτωση ανάκλησης λόγω σοβαρού κινδύνου για την ασφάλεια, διατίθεται αµελλητί στην Εγκριτική Αρχή, κατόπιν αιτήµατος, ειδική ανάλυση των δοµών, µηχανικών µερών και/ή εξαρτηµάτων του οχήµατος µέσω µηχανολογικών υπολογισµών, µεθόδων εικονικής δοκιµής και/ή δοµικών δοκιµών. Η έγκριση του οχήµατος δεν χορηγείται εάν υπάρχει λόγος αµφιβολίας ότι ο κατασκευαστής του οχήµατος είναι σε θέση να παράσχει την ανάλυση που αναφέρεται παραπάνω. Αυτή η αµφιβολία µπορεί να αφορά είτε την προσβασιµότητα είτε την ύπαρξη της εν λόγω ανάλυσης Ο Φ.Ε. προβαίνει στο έλεγχο της παραπάνω τεκµηρίωση και διενεργεί οποιονδήποτε άλλο έλεγχο κρίνει για να διαπιστώσει την ασφαλή κατασκευή του οχήµατος. Ακολούθως ελέγχει το όχηµα σύµφωνα µε τις ακόλουθες απαιτήσεις ανά σηµείο ελέγχου, µε την αρίθµηση που ορίζεται σύµφωνα µε την οδηγία 2007/46/ΕΚ. Η αναφερόµενη κατά περίπτωση κανονιστική πράξη αποτελεί σηµείο αναφοράς, και δεν υφίσταται υποχρέωση υποβολής σχετικών πιστοποιητικών, εκτός των περιπτώσεων που σαφώς προβλέπεται. Στην περίπτωση που το όχηµα αποτελεί αντίγραφο αυτοκινήτου ιστορικού ενδιαφέροντος, υπάρχει η δυνατότητα εξαίρεσης από κάποιες από τις απαιτήσεις ορισµένων σηµείων ελέγχου, στο σύνολο ή επιµέρους, που δεν πληρούσε το αυθεντικό όχηµα, κυρίως για σηµεία που αφορούν την εσωτερική διαρρύθµιση του οχήµατος (π.χ. προσκέφαλα, χειριστήρια κλπ) µε τις κάτωθι προϋποθέσεις: 1. Τεκµηριώνεται µε άλλο τρόπο ότι το όχηµα είναι ασφαλές ως προς τις απαιτήσεις του σηµείου ελέγχου 2. Εξακολουθούν να ισχύουν όλες οι προϋποθέσεις ασφαλούς κυκλοφορίας που προβλέπονται σαφώς στον ΚΟΚ (π.χ.

2 Γενική Κατασκευή φώτα) 3. Πιστοποιείται ότι το όχηµα είναι αντίγραφο αυτοκινήτου ιστορικού ενδιαφέροντος από - Το εργοστάσιο κατασκευής του αυθεντικού οχήµατος ή - Φορέα που έχει δικαίωµα να ορίζει καθορίζει και να χαρακτηρίζει τα παλαιά αυτοκίνητα σύµφωνα µε την παράγραφο Ε της ΥΑ ΣΤ/1831/78 (ΦΕΚ 72 Β/ ) όπως ισχύει. Ο.Φ.Ε. σε συνεργασία µε τον κατασκευαστή (του τελικού οχήµατος), εξετάζοντας τα στοιχεία, εισηγείται για τις εξαιρέσεις από τις απαιτήσεις ορισµένων σηµείων ελέγχου, τεκµηριώνοντας παράλληλα ότι αυτές δεν επηρεάζουν την ασφαλή κυκλοφορία του οχήµατος. Η Εγκριτική Αρχή διατηρεί το δικαίωµα να µην κάνει αποδεκτή την εισήγηση.

3 ΥΑ 44800/123/85 (ΦΕΚ Β 781/ ) 1Α Επιτρεπόµενη Ηχοστάθµη όπως ισχύει Απαιτούµενες Ο Φ.Ε. διενεργεί τη µέτρηση σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται για το σηµείο ελέγχου «Εκπεµπόµενος θόρυβος από την εξάτµιση του οχήµατος υψηλότερος των επιτρεποµένων από τη Νοµοθεσία ορίων, µε µέτρηση σύµφωνα µε την «εν στάσει» µέθοδο» του σχετικού πίνακα του άρθρου 3 της ΥΑ 44800/123/85 (ΦΕΚ Β 781/ ) όπως ισχύει.

4 ΥΑ 44800/123/85 (ΦΕΚ Β 781/ ) 2Α Εκποµπές όπως ισχύει 715/2007 ΕΚ Απαιτούµενες Ο Φ.Ε. διενεργεί τους ελέγχους σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται για τα σηµεία ,13104 και του σχετικού πίνακα του άρθρου 3 της ΥΑ 44800/123/85 (ΦΕΚ Β 781/ ) όπως ισχύει. Τα αποτελέσµατα πρέπει να είναι τέτοια ώστε να µην οδηγούσαν στη διαπίστωση έλλειψης (δευτερεύουσας, σοβαρής ή επικίνδυνης) σύµφωνα µε την ανωτέρω ΥΑ. Για τα οχήµατα µεταχειρισµένων εξαρτηµάτων: β) Η αντιστοίχιση µε οδηγία αντιρρυπαντικής τεχνολογίας γίνεται µε σχετική αναγραφή στην έγκριση ΜΟΙΚ µετά από εισήγηση του φορέα ελέγχου. γ) Η εισήγηση του φορέα ελέγχου για την αντιστοίχιση µε οδηγία αντιρρυπαντικής τεχνολογίας πραγµατοποιείται µετά τη διενέργεια των προβλεποµένων από τις εναλλακτικές απαιτήσεις σχετικών επιθεωρήσεων / ελέγχων, εφόσον κατατεθεί από τον κατασκευαστή του ΜΟΙΚ: αα) Πιστοποιητικό καυσαερίων ή φύλλο δοκιµών για το ΜΟΙΚ από αναγνωρισµένο εργαστήριο σύµφωνα µε οδηγία ή κανονισµό της ΕΕ ή ββ) Πιστοποιητικό καυσαερίων σύµφωνα µε οδηγία ή κανονισµό της ΕΕ οχήµατος µε το συγκεκριµένο τύπο κινητήρα µε τις παρακάτω προϋποθέσεις ααα) Πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις της παραγράφου 3.1. του Παραρτήµατος Ι του κανονισµού ΕΚ 692/2008 περί επέκτασης ισχύος πιστοποιητικού και βββ) Ικανοποιούνται οι ειδικότερες προϋποθέσεις που τίθενται στις εναλλακτικές απαιτήσεις δ) Η αντιστοίχιση µε οδηγία εκποµπών καυσαερίων η οποία είναι υποχρεωτική για την έγκριση τύπου σύµφωνα µε την οδηγία 2007/46/ΕΚ ή σε νεώτερη αυτής, γίνεται µόνο σύµφωνα µε το εδάφιο αα της ανωτέρω παραγράφου γ.

5 3Α Πρόληψη κινδύνου πυρκαγιάς (δεξαµενές R συµπλήρωµα 3 υγρών καυσίµων) Απαιτούµενες Οι δεξαµενές καυσίµων πρέπει να είναι εγκεκριµένες και να φέρουν σήµανση σύµφωνα µε την ανωτέρω κανονιστική πράξη ή Να τεκµαίρεται ότι έχουν χρησιµοποιηθεί σε όχηµα που έχει λάβει έγκριση τύπου σύµφωνα µε την ανωτέρω κανονιστική πράξη ή άλλη προγενέστερη αυτής Οι δεξαµενές πρέπει να είναι σε καλή κατάσταση και να µην εµφανίζουν σηµεία διάβρωσης. Σχετικά µε την τοποθέτηση της δεξαµενής ο Φ.Ε. διενεργεί του οπτικούς, λειτουργικούς και διαστασιολογικούς ελέγχους που προβλέπονται σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των παραγράφων 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.10 και 5.11 του µέρους Ι της ανωτέρω κανονιστικής πράξης.

6 3B Οπίσθιες προστατευτικές διατάξεις έναντι ενσφήνωσης και η εγκατάστασή τους R συµπλήρωµα 3 οπίσθια προστασία έναντι ενσφήνωσης Απαιτούµενες Η Τ.Υ. διενεργεί τους ελέγχους που προβλέπονται στις παραγράφους 25.1, 25.2, 25.3, 25.4 της ανωτέρω κανονιστικής πράξης. Οι οπίσθιες προστατευτικές διατάξεις έναντι ενσφήνωσης, εφόσον υφίστανται, πρέπει να είναι εγκεκριµένες και να φέρουν σήµανση σύµφωνα µε την ανωτέρω κανονιστική πράξη.

7 4A Χώρος τοποθέτησης και στερέωσης της Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 661/2009 οπίσθιας πινακίδας κυκλοφορίας Κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 1003/2010*2015/166 Απαιτούµενες Πρέπει να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις του παραρτήµατος ΙΙ της ανωτέρω κανονιστικής πράξης. Η Τ.Υ. διενεργεί του οπτικούς (περιλαµβανοµένης και της γεωµετρικής ορατότητας), λειτουργικούς και διαστασιολογικούς ελέγχους που προβλέπονται από την ανωτέρω κανονιστική πράξη.

8 5Α Σύστηµα ιεύθυνσης R συµπλήρωµα 3 Απαιτούµενες Το σύστηµα διεύθυνσης πρέπει να τεκµαίρεται ότι έχει χρησιµοποιηθεί σε όχηµα που έχει λάβει έγκριση τύπου σύµφωνα µε την ανωτέρω κανονιστική πράξη ή άλλη προγενέστερη αυτής (οδηγία 1999/7/ΕΚ) Σχετικά µε την έγκριση της εγκατάστασης στο όχηµα, Φ.Ε. διενεργεί του οπτικούς, λειτουργικούς και διαστασιολογικούς ελέγχους που προβλέπονται σύµφωνα µε την παράγραφο 5 της ανωτέρω κανονιστικής πράξης (χωρίς τις δοκιµές της παραγράφου 6). Εφόσον δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις της ανωτέρω παραγράφου, εκτελούνται οι δοκιµές των παραγράφων και της σχετικής κανονιστικής πράξης.

9 6Α Πρόσβαση στο όχηµα και ικανότητα ελιγµων [βαθµίδες, βατήρες (µαρσπιέ) και Κανονισµός 130/2012/ΕΕ χειρολαβές] και 17Α Οπισθοπορεία Απαιτούµενες Πρέπει να πληρούνται οι απαιτήσεις των παραρτηµάτων ΙΙ και ΙΙΙ της ανωτέρω κανονιστικής πράξης.

10 6Β Κλειδαριές θυρών και εξαρτήµατα R συµπλήρωµα 2 συγκράτησης θυρών Απαιτούµενες Οι κλειδαριές θυρών και διατάξεις συγκράτησης θυρών όπως στροφείς και άλλα µέσα στήριξης σε θύρες τα οποία µπορούν να χρησιµοποιούνται για την επιβίβαση και την αποβίβαση επιβατών πρέπει να τεκµαίρεται ότι έχουν χρησιµοποιηθεί σε όχηµα που έχει λάβει έγκριση τύπου σύµφωνα µε την ανωτέρω κανονιστική πράξη (ή την οδηγία 2001/31/EK) O Φ.Ε. ελέγχει αν πληρούνται οι απαιτήσεις της παραγράφου 5 της ανωτέρω κανονιστικής πράξης

11 7A Συσκευές ακουστικής προειδοποίησης και σήµατα R28.00 Συµπλήρωµα 3 Απαιτούµενες Οι συσκευές ακουστικής προειδοποίησης έχουν έγκριση σύµφωνα µε την ανωτέρω κανονιστική πράξη (σήµανση) και τεκµηριώνεται ότι προέρχονται (για µεταχειρισµένες) ή προορίζονται για τοποθέτηση (για καινούργιες) σε όχηµα που έχει εγκριθεί σύµφωνα µε την ανωτέρω κανονιστική πράξη η προγενέστερης (οδηγία 70/388/ΕΚ). Εφόσον το προς έλεγχο όχηµα διαφέρει ουσιαστικά από ως προς τα στοιχειά των παραγράφων έως και της ανωτέρω κανονιστικής πράξης από το εγκεκριµένο όχηµα διενεργούνται οι έλεγχοι της παραγράφου 14 εξαιρουµένων των απαιτήσεων των 14.1 και 14.2.

12 Σηµείο Ελέγχου Απαιτούµενη Κανονιστική πράξη 8A Συσκευές έµµεσης όρασης και εγκατάστασή τους R46.04 Συµπλήρωµα 1 Απαιτούµενες Όλες οι συσκευές έµµεσης όρασης/κάτοπτρα πρέπει να φέρουν σήµανση σύµφωνα µε την ανωτέρω απαιτούµενη κανονιστική πράξη ή προγενέστερη (2003/97/ΕΚ) Η τοποθέτηση των συσκευών έµµεσης όρασης/κάτοπτρα πρέπει να ικανοποιούν τις απαιτήσεις της παρ. 15 της ανωτέρω απαιτούµενης κανονιστικής πράξης Ο Φ.Ε. διενεργεί του οπτικούς ελέγχους και εκτελεί τις δοκιµές (συµπεριλαµβανοµένων των οπτικών πεδίων), που προβλέπονται από την παρ. 15 της ανωτέρω απαιτούµενης κανονιστικής πράξης Για τον προσδιορισµό του σηµείου R µπορεί να εφαρµοστούν τα αναφερόµενα 15Α Τα «οπτικά σηµεία του οδηγού» όπως αυτά ορίζονται στο σηµείο 12.1 της ανωτέρω απαιτούµενης κανονιστικής πράξης µπορούν να αντικατασταθούν από άτοµο µέσου αναστήµατος που κάθεται στην θέση οδήγησης κατά συµβατικό τρόπο.

13 9Α Συστήµατα πέδησης επιβατικών αυτοκινήτων Απαιτούµενες ΥΑ 44800/123/85 (ΦΕΚ Β 781/ ) όπως ισχύει Ο Φ.Ε. διενεργεί τους ελέγχους σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται για τα σηµεία ελέγχου των οµάδων 2000, 3000 και 4000 της ενότητας «Σύστηµα Πέδησης» του σχετικού πίνακα του άρθρου 3 της ΥΑ 44800/123/85 (ΦΕΚ Β 781/ ) όπως ισχύει, για επιβατικά οχήµατα. Τα αποτελέσµατα πρέπει να είναι τέτοια ώστε να µην οδηγούσαν στη διαπίστωση έλλειψης (δευτερεύουσας, σοβαρής ή επικίνδυνης) σύµφωνα µε την ανωτέρω ΥΑ.

14 10Α Ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα R συµπλήρωµα 1 Απαιτούµενες Τα «ηλεκτρικά / ηλεκτρονικά συναρµολογηµένα υποσύνολα» σύµφωνα µε τον ορισµό της παραγράφου 2.8 της ανωτέρω κανονιστικής πράξης, πρέπει να είναι εγκεκριµένα εφόσον αυτό απαιτείται σύµφωνα µε την παράγραφο 3.2 της ίδιας πράξης Ή Να τεκµαίρεται ότι έχουν χρησιµοποιηθεί σε όχηµα που έχει λάβει έγκριση τύπου σύµφωνα µε την ανωτέρω κανονιστική πράξη (ή την οδηγία 89/491/ΕΟΚ) Η εκπλήρωση των απαιτήσεων του κανονισµού τεκµαίρεται εφόσον το όχηµα ανήκει στο ίδιο τύπο, κατά την έννοια της παραγράφου 2.9. Ο Φ.Ε. διενεργεί τη σύγκριση του οχήµατος µε εγκεκριµένο τύπο οχήµατος, κατά την έννοια ανωτέρω κανονιστικής πράξης, και συσχετίζει την υποβληθείσα τεκµηρίωση κατά περίπτωση

15 12Α Στοιχεία εσωτερικής διαρρύθµισης R συµπλήρωµα 3 Απαιτούµενες 1. Εσωτερικά χαρακτηριστικά του σχεδιασµού και τα εξαρτήµατα στο χώρο επιβατών που έρχονται σε επαφή µε µια σφαίρα διαµέτρου 165 χιλιοστών πρέπει να έχουν ακτίνα καµπυλότητας 2,5 χιλιοστού ή µεγαλύτερη.. Για οχήµατα µε ανοιγόµενη ή πτυσσόµενη οροφή εφαρµόζονται τα προβλεπόµενα στις παραγράφους και της ανωτέρω κανονιστικής πράξης. 2. Το ταµπλό και το σύστηµα διεύθυνσης πρέπει να είναι κατασκευασµένα ή να περιβάλλονται µε υλικό ικανό να απορροφά ενέργεια Η συγκεκριµένη απαίτηση θεωρείται ότι πληρείται όταν το όχηµα είναι εξοπλισµένο µε αερόσακο οδηγού και συνοδηγού 3. Τα ηλεκτροκίνητα παράθυρα, συστήµατα φύλλου οροφής και διαχωριστικά συστήµατα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις της παραγράφου 5.8, µε εξαίρεση την παράγραφο Ο Φ.Ε. ελέγχει τη συµµόρφωση µε τα παραπάνω ως εξής: Σηµείο 1: Οπτικός έλεγχος και µετρήσεις. Για όχηµα µε πτυσσόµενη οροφή η διαδικασία πραγµατοποιείται µε ανοικτή και κλειστή την οροφή Σηµείο 2: Οπτικός έλεγχος Σηµείο 3: Οπτικός έλεγχος και δοκιµές Για όσα τµήµατα του χώρου επιβατών τεκµαίρεται ότι προορίζονται για χρήση σε οχήµατα που έχουν εγκριθεί µε την ανωτέρω κανονιστική πράξη (ή την οδηγία 74/60/ΕΟΚ), δεν απαιτούνται οι αντίστοιχοι έλεγχοι, µετρήσεις ή δοκιµές.

16 13Α Προστασία µηχανοκίνητων οχηµάτων R 113 συµπλήρωµα 3 από µη εξουσιοδοτηµένη χρήση Απαιτούµενες Το όχηµα πρέπει να είναι εξοπλισµένο µε διάταξη προστασίας από µη εξουσιοδοτηµένη χρήση, σύστηµα συναγερµού οχήµατος και σύστηµα ακινητοποίησης σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στην ανωτέρω κανονιστική πράξη. Τα κατασκευαστικά στοιχεία που έχουν εγκατασταθεί πρέπει να είναι εγκεκριµένα σύµφωνα µε την ανωτέρω κανονιστική πράξη ( ή την οδηγία 95/56/ΕΚ) Ή Να τεκµαίρεται ότι έχουν χρησιµοποιηθεί σε όχηµα που έχει λάβει έγκριση τύπου σύµφωνα µε την ανωτέρω κανονιστική πράξη (ή την οδηγία 95/56/ΕΟΚ) Η εκπλήρωση των απαιτήσεων του κανονισµού τεκµαίρεται εφόσον το όχηµα ανήκει στο ίδιο τύπο, κατά την έννοια της παραγράφου για τις διατάξεις προστασίας από µη εξουσιοδοτηµένη χρήση της παραγράφου για τα συστήµατα συναγερµού της παραγράφου για τα συστήµατα ακινητοποίησης Ο Φ.Ε. διενεργεί τη σύγκριση του οχήµατος µε εγκεκριµένο τύπο οχήµατος, κατά την έννοια ανωτέρω κανονιστικής πράξης, και συσχετίζει την υποβληθείσα τεκµηρίωση κατά περίπτωση

17 14Α Προστασία του οδηγού από την κρούση έναντι του µηχανισµού διεύθυνσης σε R συµπλήρωµα 1 περίπτωση σύγκρουσης Απαιτούµενες Το όχηµα πρέπει να είναι εξοπλισµένο µε σύστηµα ελέγχου διεύθυνσης εγκεκριµένο σύµφωνα µε την ανωτέρω κανονιστική πράξη ( ή την οδηγία 91/662/ΕΟΚ) ή Να τεκµαίρεται ότι έχει χρησιµοποιηθεί σε όχηµα που έχει λάβει έγκριση τύπου σύµφωνα µε την ανωτέρω κανονιστική πράξη (ή την οδηγία 91/662/ΕΟΚ) Η εκπλήρωση των απαιτήσεων του κανονισµού τεκµαίρεται εφόσον το όχηµα ανήκει στο ίδιο τύπο, κατά την έννοια της παραγράφου 2.2 Ο Φ.Ε. διενεργεί τη σύγκριση του οχήµατος µε εγκεκριµένο τύπο οχήµατος, κατά την έννοια ανωτέρω κανονιστικής πράξης, και συσχετίζει την υποβληθείσα τεκµηρίωση κατά περίπτωση

18 15Α Καθίσµατα, αγκυρώσεις τους και R υποστηρίγµατα κεφαλής Απαιτούµενες Πρέπει να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις των παραγράφων 5 και 6 της ανωτέρω κανονιστικής πράξης που αφορούν τα καθίσµατα, την αγκύρωσή τους και τα προσκέφαλα. O Φ.Ε. διενεργεί του οπτικούς, λειτουργικούς και διαστασιολογικούς ελέγχους που προβλέπονται από τις ανωτέρω παραγράφους. Εφόσον απαιτούνται δοκιµές η ικανοποίηση των απαιτήσεων αυτών τεκµηριώνεται µε την υποβολή: * έγκρισης τύπου σύµφωνα µε την ανωτέρω κανονιστική πράξη ή * έκθεσης δοκιµών σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της ανωτέρω κανονιστικής πράξης, από Τ.Υ. που έχει ορισθεί από χώρα µέλος της ΕΕ για ελέγχους σύµφωνα µε την ανωτέρω κανονιστική πράξη ή * σύγκριση µε εγκεκριµένο τύπο οχήµατος της ίδιας κατηγορίας σύµφωνα µε την ανωτέρω κανονιστική πράξη (απαιτούνται στοιχεία ότι τα οχήµατα δεν παρουσιάζουν µεταξύ τους ουσιαστικές διαφορές σύµφωνα µε το σκεπτικό της παρ. 2.2) Πιστοποιητικά σύµφωνα µε την οδηγία 2005/39 γίνονται αποδεκτά Ο Φ.Ε. ελέγχει την συσχέτιση του οχήµατος συµπεριλαµβανοµένων των καθισµάτων, των αγκυρώσεων τους και των προσκέφαλων µε την ανωτέρω τεκµηρίωση ανά περίπτωση. Ο προσδιορισµός του σηµείου R και του ύψους του προσκέφαλου γίνεται µε την διαδικασία φαίνεται στο σχήµα που ακολουθεί Στην περίπτωση που τα προσκέφαλα είναι εγκεκριµένα σύµφωνα µε τον κανονισµό R25.04 ή την οδηγία 78/932 και φέρουν την σχετική σήµανση τεκµαίρεται η ικανοποίηση των απαιτήσεων που αφορούν αυτά (τα προσκέφαλα).

19 Σχήµα στην 15Α

20 16Α Εξωτερικές προεξοχές R Απαιτούµενες Πρέπει να ικανοποιούνται οι γενικές και ειδικές απαιτήσεις των παραγράφων 5 και 6 της ανωτέρω κανονιστικής πράξης. Ο υπολογισµός της σκληρότητας που προβλέπεται στην παράγραφο 5.5 µπορεί να γίνει κατ εκτίµηση.

21 17Β Εξοπλισµός ταχυµέτρου, περιλαµβανοµένης και της εγκατάστασής R 39 συµπλήρωµα 5 του Απαιτούµενες Το ταχύµετρο πρέπει να τεκµαίρεται ότι προορίζεται για χρήση σε όχηµα που έχει λάβει έγκριση τύπου σύµφωνα µε την ανωτέρω κανονιστική πράξη (ή την οδηγία 97/39/ΕΚ) Η εκπλήρωση των απαιτήσεων του κανονισµού τεκµαίρεται εφόσον το όχηµα ανήκει στο ίδιο τύπο όσον αφορά το ταχύµετρο, κατά την έννοια της παραγράφου 2.2 Ο Φ.Ε. διενεργεί τη σύγκριση του οχήµατος µε εγκεκριµένο τύπο οχήµατος, κατά την έννοια ανωτέρω κανονιστικής πράξης, και συσχετίζει την υποβληθείσα τεκµηρίωση κατά περίπτωση, και ελέγχει εάν ισχύουν οι προϋποθέσεις της παραγράφου 5.1

22 Σηµείο Ελέγχου Απαιτούµενη Κανονιστική πράξη 18Α Προβλεπόµενη από το νόµο πινακίδα Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 661/2009 του κατασκευαστή και αναγνωριστικός Κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 19/2011*249/2012 αριθµός οχήµατος Απαιτούµενες Εφαρµόζονται οι απαιτήσεις της ανωτέρω κανονιστικής πράξης O Ο Φ.Ε. διενεργεί του οπτικούς, και διαστασιολογικούς ελέγχους που προβλέπονται από την ανωτέρω κανονιστική πράξη (τεκµηρίωση απόδοσης κωδικού WMI)

23 Σηµείο Ελέγχου Απαιτούµενη Κανονιστική πράξη 19Β Αγκυρώσεις ζωνών ασφαλείας, συστήµατα αγκυρώσεων ISOFIX και R συµπλήρωµα 1 αγκυρώσεις άνω πρόσδεσης ISOFIX Η παρουσία διατάξεων αγκύρωσης συστηµάτων συγκράτησης παιδιών Isofix δεν είναι υποχρεωτική, στην περίπτωση που είναι εγκατεστηµένα πρέπει να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις των παραγράφων 5, 6, 7 µε εξαίρεση τα περί ελαχίστου αριθµού προβλεποµένων θέσεων ISOFIX της ανωτέρω κανονιστικής πράξης. Απαιτούµενες Ο Φ.Ε. διενεργεί του οπτικούς, λειτουργικούς και διαστασιολογικούς ελέγχους που προβλέπονται από τις ανωτέρω παραγράφους, στις περιπτώσεις που απαιτούνται δοκιµές, η ικανοποίηση των απαιτήσεων αυτών τεκµηριώνεται µε την υποβολή: * έγκρισης τύπου σύµφωνα µε την ανωτέρω κανονιστική πράξη ή * έκθεσης δοκιµών σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της ανωτέρω κανονιστικής πράξης, από Τ.Υ. που έχει ορισθεί από χώρα µέλος της ΕΕ για ελέγχους σύµφωνα µε την ανωτέρω κανονιστική πράξη ή * σύγκριση µε εγκεκριµένο τύπο οχήµατος της ίδιας κατηγορίας σύµφωνα µε την ανωτέρω κανονιστική πράξη (απαιτούνται στοιχεία ότι τα οχήµατα δεν παρουσιάζουν µεταξύ τους ουσιαστικές διαφορές σύµφωνα µε το σκεπτικό της παρ. 2.2 ) Πιστοποιητικά σύµφωνα µε την οδηγία 2005/39 γίνονται αποδεκτά Ο Φ.Ε. ελέγχει τη συσχέτιση του οχήµατος συµπεριλαµβανοµένων των αγκυρώσεων των ζωνών ασφαλείας µε την ανωτέρω τεκµηρίωση ανά περίπτωση.

24 20A Εγκατάσταση διατάξεων φωτισµού και R48.05 φωτεινής σηµατοδότησης στα οχήµατα Απαιτούµενες Όλες οι διατάξεις φωτισµού και φωτεινής σηµατοδότησης πρέπει να φέρουν σήµανση σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην ανωτέρω απαιτούµενη κανονιστική πράξη (E ή e) Η τοποθέτηση των διατάξεων φωτισµού και φωτεινής σηµατοδότησης πρέπει να ικανοποιούν τις απαιτήσεις των παρ. 5 και 6 της ανωτέρω απαιτούµενης κανονιστικής πράξης Ο Φ.Ε. διενεργεί του οπτικούς ελέγχους και εκτελεί τις δοκιµές, που προβλέπονται από την ανωτέρω κανονιστική πράξη. Εναλλακτικά των ελέγχων των παραγράφων , και µπορεί να γίνεται έλεγχος µόνο για την πρώτη κατάσταση φόρτιση που αναφέρεται στο παράρτηµα 5 (ένα άτοµο στη θέση του οδηγού). Η µέτρηση µπορεί να γίνει µε τη χρήση φωτόµετρου σκόπευσης προβολέα ή οθόνης ελέγχου. Ως όρια θεωρούνται οι τιµές του παραρτήµατος 9 ανάλογα µε το τοποθετηµένο ύψος του προβολέα Η τοποθέτηση των «Φανών ηµέρας» είναι προαιρετική, στην περίπτωση που τοποθετούνται πρέπει να ικανοποιούν τις απαιτήσεις της ανωτέρω κανονιστικής πράξης.

25 Σηµείο Ελέγχου Απαιτούµενη Κανονιστική πράξη 31Α Ζώνες ασφαλείας, συστήµατα συγκράτησης, συστήµατα συγκράτησης R συµπλήρωµα 1 παιδιών και συστήµατα συγκράτησης παιδιών Isofix Απαιτούµενες Οι ζώνες ασφαλείας πρέπει να είναι εγκεκριµένες και να φέρουν σήµανση σύµφωνα µε την ανωτέρω κανονιστική πράξη (ή µε την οδηγία 2005/40ΕΚ). Ο Φ.Ε. διενεργεί του οπτικούς, λειτουργικούς και διαστασιολογικούς ελέγχους που προβλέπονται στις παραγράφους 8.1, 8.2 και 8.3 έως και της ανωτέρω κανονιστικής πράξης.

26 Σηµείο Ελέγχου Απαιτούµενη Κανονιστική πράξη 32A Πρόσθιο οπτικό πεδίο R συµπλήρωµα 2 Απαιτούµενες Πρέπει να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις των παραγράφων και της παραπάνω κανονιστικής πράξης. Οι οπτικός έλεγχος πραγµατοποιείται από ένα άτοµο µετρίου αναστήµατος καθήµενο στη θέση του οδηγού.

27 Σηµείο Ελέγχου Απαιτούµενη Κανονιστική πράξη 33A Θέση και αναγνωριστικές ενδείξεις χειροκίνητων χειριστηρίων, ενδεικτικών R λυχνιών και δεικτών Απαιτούµενες Η θέση, η αναγνώριση, ο φωτισµός, το χρώµα, των αναγνωριστικών ενδείξεων των χειροκίνητων χειριστηρίων, ενδεικτικών λυχνιών και δεικτών καθώς και ο κοινός χώρος για την εµφάνιση πολλαπλών πληροφοριών πρέπει να ικανοποιούν τις απαιτήσεις των παρ. 5 της ανωτέρω απαιτούµενης κανονιστικής πράξης Η Τ.Υ. διενεργεί του οπτικούς ελέγχους και εκτελεί τις δοκιµές,που προβλέπονται από την ανωτέρω κανονιστική πράξη. Η αναγνώριση και το χρώµα των ενδείξεων των χειροκίνητων χειριστηρίων, ενδεικτικών λυχνιών και δεικτών µπορούν να διαφέρουν εφόσον δεν δηµιουργούν σύγχυση στον οδηγό

28 Σηµείο Ελέγχου Απαιτούµενη Κανονιστική πράξη 34Α Συστήµατα αποπάγωσης / αποθάµβωσης ανεµοθώρακα Απαιτούµενες 1.Το όχηµα πρέπει να είναι εφοδιασµένο µε ένα σύστηµα αποπάγωσης / αποθάµβωσης, τουλάχιστον στην επιφάνεια του ανεµοθώρακα. 2. Ένα σύστηµα που χρησιµοποιεί θερµό αέρα από τον ανεµιστήρα του αυτοκινήτου κατευθυνόµενο µέσω των αγωγών πάνω στο τζάµι, για να διασφαλίζεται έτσι η αποτελεσµατική λειτουργία του συστήµατος αποπάγωσης σε κρύες καιρικές συνθήκες. 3. Μια ηλεκτρικά θερµαινόµενη διάταξη στο τζάµι, πρέπει να διανέµεται επαρκώς στην επιφάνεια και να παρέχει επαρκή θερµότητα εξασφαλίζοντας την αποτελεσµατική λειτουργία

29 Σηµείο Ελέγχου Απαιτούµενη Κανονιστική πράξη 35Α Συστήµατα υαλοκαθαριστήρων και πλύσης ανεµοθώρακα 1008/2010 ΕΚ Απαιτούµενες Το όχηµα πρέπει να είναι εξοπλισµένο µε σύστηµα υαλοκαθαριστήρων εγκεκριµένο που να τεκµαίρεται ότι τοποθετείται σε όχηµα που έχει λάβει έγκριση τύπου σύµφωνα µε την ανωτέρω κανονιστική πράξη (ή την οδηγία 78/318/ΕΟΚ)

30 Σηµείο Ελέγχου Απαιτούµενη Κανονιστική πράξη 36Α Συστήµατα θέρµανσης 122 συµπλήρωµα 1 Απαιτούµενες Το όχηµα πρέπει να είναι εξοπλισµένο µε σύστηµα θέρµανσης που να τεκµαίρεται ότι τοποθετείται σε όχηµα που έχει λάβει έγκριση τύπου σύµφωνα µε την ανωτέρω κανονιστική πράξη (ή την οδηγία 2001/56/ΕΚ)

31 Σηµείο Ελέγχου Απαιτούµενη Κανονιστική πράξη Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 661/ A Προστατευτικά τροχών Κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 1009/2010 Απαιτούµενες Πρέπει να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις των παραγράφων 1 και 2 του παραρτήµατος ΙΙ της ανωτέρω κανονιστικής πράξης Ο Φ.Ε. διενεργεί του οπτικούς, λειτουργικούς και διαστασιολογικούς ελέγχους που προβλέπονται από το Τµήµα ΙΙΙ της ανωτέρω κανονιστικής πράξης

32 Σηµείο Ελέγχου Απαιτούµενη Κανονιστική πράξη 44Α Μάζες και διαστάσεις Κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 1230/2012/ΕΕ Απαιτούµενες Πρέπει να ικανοποιούνται οι τεχνικές προδιαγραφές του µέρους Α του παραρτήµατος 1 της ανωτέρω κανονιστικής πράξης.

33 Σηµείο Ελέγχου Απαιτούµενη Κανονιστική πράξη 45A Υλικά υαλοπινάκων ασφαλείας και R43.01 Συµπλήρωµα 2 εγκατάστασή τους σε οχήµατα Απαιτούµενες Τα υλικά των υαλοπινάκων ασφαλείας πρέπει να είναι εγκεκριµένα και να φέρουν σήµανση σύµφωνα µε την ανωτέρω κανονιστική πράξη. Πρέπει να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις των παραγράφων3, 4.1.1, 4.1.4, 4.2 έως και 4.3 του παραρτήµατος 21 της ανωτέρω κανονιστικής πράξης όσον αφορά την εγκατάσταση των υαλοπινάκων ασφαλείας Ο Φ.Ε. διενεργεί του οπτικούς, λειτουργικούς ελέγχους που προβλέπονται από το Παράρτηµα 21 της ανωτέρω κανονιστικής πράξης

34 Σηµείο Ελέγχου Απαιτούµενη Κανονιστική πράξη 46A Εγκατάσταση ελαστικών Κανονισµός 458/2011 ΕΕ Απαιτούµενες Πρέπει να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις του παραρτήµατος ΙΙ της ανωτέρω κανονιστικής πράξης µε την εξαίρεση των παραγράφων Τα ελαστικά πρέπει να φέρουν την κατά περίπτωση προβλεπόµενη σήµανση σύµφωνα µε τους κανονισµούς 30 ΟΗΕ/ΕΕ, 64 ΟΗΕ/ΕΕ, 117 ΟΗΕ/ΕΕ Ο Φ.Ε. διενεργεί του οπτικούς, λειτουργικούς ελέγχους που προβλέπονται. Οι έλεγχοι µπορεί να διεξάγονται υπολογιστικά

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 2 εκεµβρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 2 εκεµβρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 2 εκεµβρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Αριθ.Πρωτ. 74208/3159 /ΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Ταχ. /νση : Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε ΠΡΟΣ: ιεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτηµα 1. Στο Παράρτηµα 1 περιλαµβάνεται πίνακας µε τις τεχνικές απαιτήσεις για την έκδοση

Παράρτηµα 1. Στο Παράρτηµα 1 περιλαµβάνεται πίνακας µε τις τεχνικές απαιτήσεις για την έκδοση Παράρτηµα 1 Στο Παράρτηµα 1 περιλαµβάνεται πίνακας µε τις τεχνικές απαιτήσεις για την έκδοση µεµονωµένων εγκρίσεων σύµφωνα µε το άρθρο 23 της απόφασης 29949/1841/09 ( άρθρο 24 οδηγίας 2007/46). Στον πίνακα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ Λόγω προσθήκης των στηλών 5 και 6 και των υποσηµειώσεων Αθήνα, 16 Απριλίου 2014

ΟΡΘΗ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ Λόγω προσθήκης των στηλών 5 και 6 και των υποσηµειώσεων Αθήνα, 16 Απριλίου 2014 ΟΡΘΗ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ Λόγω προσθήκης των στηλών 5 και 6 και των υποσηµειώσεων Αθήνα, 16 Απριλίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 11 Απριλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Υποχρεωτική Υπό Προϋποθέσεις 31/10/2014. από 1/11/2014 (20) Κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 1003/ /2010 NAI X X X X X X X X X X

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Υποχρεωτική Υπό Προϋποθέσεις 31/10/2014. από 1/11/2014 (20) Κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 1003/ /2010 NAI X X X X X X X X X X ΠΙΝΑΚΑΣ 1 1 2 3 4 5 6 Στοιχείο Αντικείµενο Κανονιστική Πράξη Επέκταση Μη Υποχρεωτική Ισχύουσα έως Υποχρεωτική Υπό Προϋποθέσεις 31/10/2014 από 1/11/2014 (20) Εφαρµογή ανά Κατηγορία Οχήµατος M1 M2 M3 N1

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (6) Με την απόφαση 2001/395/ΕΚ του Συμβουλίου ( 4 ), η

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (6) Με την απόφαση 2001/395/ΕΚ του Συμβουλίου ( 4 ), η 28.4.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 108/13 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 407/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 27ης Απριλίου 2011 για την τροποποίηση του (ΕΚ) αριθ. 661/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

Π ΙΝ Α ΚΑΣ 1. Υποχρεωτική. Υπό Π ροϋποθέσεις (20) από 1/11/2014. Κανονισμός ΟΕΕ/ΗΕ αριθ. 58 R58.02 ΝΑΙ X X X X X X X X X X

Π ΙΝ Α ΚΑΣ 1. Υποχρεωτική. Υπό Π ροϋποθέσεις (20) από 1/11/2014. Κανονισμός ΟΕΕ/ΗΕ αριθ. 58 R58.02 ΝΑΙ X X X X X X X X X X 31/10/2014 Μ Ι M2 M3 Ν1 Ν2 Ν3 οι 02 03 04 3 Δεξαμενές καυσίμων/διατάξεις οπίσθιας προφύλαξης 2000/8 / 2006/20 (16) 3Α Πρόληψη κινδύνου πυρκαγιάς (δεξαμενές υγρών καυσίμων) Κανονισμός ΟΕΕ/ΗΕ αριθ. 34 R34.02

Διαβάστε περισσότερα

2 η έκδοση 21/11/2012

2 η έκδοση 21/11/2012 Παράρτηµα 1 Στο Παράρτηµα 1 περιλαµβάνεται πίνακας µε τις τεχνικές απαιτήσεις για την έκδοση µεµονωµένων εγκρίσεων σύµφωνα µε το άρθρο 23 της απόφασης 29949/1841/09 ( άρθρο 24 οδηγίας 2007/46). Στον πίνακα

Διαβάστε περισσότερα

1 / 2. Ο ιευθυντής. Θ. Ευγενίδης. Ακριβές αντίγραφο. Π. Μπακρατσάς ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Αθήνα, 27/4/ 2015

1 / 2. Ο ιευθυντής. Θ. Ευγενίδης. Ακριβές αντίγραφο. Π. Μπακρατσάς ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Αθήνα, 27/4/ 2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤ/ΤΑΣ: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Αθήνα, 27/4/ 2015 ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Αρ. πρωτ.: 26201/931 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΚ ΟΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 2007/46/ΕΕ ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ

ΕΛΤΙΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΚ ΟΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 2007/46/ΕΕ ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 17/1/2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ Αριθ. Πρωτ: 53367/4809/11 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΤΥΠΟΥ /νση: Αναστάσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. Ταχ. /νση: Αναστάσεως 2 Παπάγου Τ.Κ.: Πληροφορίες: Εµ. Παπαδάκης Τηλέφωνο: e-mai:

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. Ταχ. /νση: Αναστάσεως 2 Παπάγου Τ.Κ.: Πληροφορίες: Εµ. Παπαδάκης Τηλέφωνο: e-mai: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 2 Ιουνίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 2779/79 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ EΓΚΡΙΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

διορθώνονται-τροποποιούνται κωδικοποιούνται και επανεκδίδονται οι εναλλακτικές απαιτήσεις για την έκδοση εθνικών μεμονωμένων εγκρίσεων.

διορθώνονται-τροποποιούνται κωδικοποιούνται και επανεκδίδονται οι εναλλακτικές απαιτήσεις για την έκδοση εθνικών μεμονωμένων εγκρίσεων. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤ/ΤΑΣ: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Αθήνα, 9/11/2016 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Αρ. πρωτ.: 75056/4033/16 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

/νση: Αναστάσεως Ι. Τσιγάντε Τ.Κ.: ΠΑΠΑΓΟΣ Πληρ.: Αθανάσιος Φαρµακόπουλος Τηλ.:

/νση: Αναστάσεως Ι. Τσιγάντε Τ.Κ.: ΠΑΠΑΓΟΣ Πληρ.: Αθανάσιος Φαρµακόπουλος Τηλ.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 17/9/2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ Αριθ. Πρωτ: 42423/3148/10 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ /νση: Αναστάσεως Ι. Τσιγάντε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΚ ΟΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 2007/46/ΕΕ

ΕΛΤΙΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΚ ΟΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 2007/46/ΕΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 17/5/2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ Αριθ. Πρωτ: 13656/979/10 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Β /νση: Αναστάσεως Ι. Τσιγάντε Προς: Π

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθηµα τεκµηρίωσης και τα θεσµικά όργανα δεν αναλαµβάνουν καµία ευθύνη για το περιεχόµενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθηµα τεκµηρίωσης και τα θεσµικά όργανα δεν αναλαµβάνουν καµία ευθύνη για το περιεχόµενό του Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθηµα τεκµηρίωσης και τα θεσµικά όργανα δεν αναλαµβάνουν καµία ευθύνη για το περιεχόµενό του B YA 5299/406 (9/10/2012) Καθορισµός διαδικασιών και εναλλακτικών απαιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

59986/3939/ / » ΣΧΕΤΙΚΑ:

59986/3939/ / » ΣΧΕΤΙΚΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤ/ΤΑΣ: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ Αθήνα, 13 Νοεµβρίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Αρ. πρωτ.: 60754/4002 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΚΑΙ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΚ ΟΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 2007/46/ΕΕ.

ΕΛΤΙΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΚΑΙ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΚ ΟΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 2007/46/ΕΕ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 19/10/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 47631/4344/11 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ /νση:αναστάσεως

Διαβάστε περισσότερα

1 Μάρκα (εμπορική επωνυμία κατασκευαστή): Τ ύ π ο ς Παραλλαγή Εμπορική ονομασία:...

1 Μάρκα (εμπορική επωνυμία κατασκευαστή): Τ ύ π ο ς Παραλλαγή Εμπορική ονομασία:... Δελτίο πληροφοριών για έκδοση έγκρισης ΜΟΙΚ Γενικά κατασκευαστικά χαρακτηριστικά (Συμπληρώνεται από τον ενδιαφερόμενο και θεωρείται από το φορέα ελέγχου) Γενικά 1 Μάρκα (εμπορική επωνυμία κατασκευαστή):...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΦΟΡΤΗΓOY ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΚ ΟΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 2007/46/ΕΕ ΣΑΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ

ΕΛΤΙΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΦΟΡΤΗΓOY ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΚ ΟΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 2007/46/ΕΕ ΣΑΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 27/11/2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ Αριθ. Πρωτ: 59247/3639/09 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Β /νση: Αναστάσεως Ι. Τσιγάντε Τ.Κ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑ 49958/6532/13 (ΦΕΚ Β 3359 / ) Τελευταία τροποποίηση με την υα 51420/2811/2016 (ΦΕΚ Β 3608/ )

ΥΑ 49958/6532/13 (ΦΕΚ Β 3359 / ) Τελευταία τροποποίηση με την υα 51420/2811/2016 (ΦΕΚ Β 3608/ ) [Το παρόν συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τις υπηρεσίες. Παρατίθεται για την ενημέρωση των ενδιαφερομένων, πριν την εφαρμογή να ελέγχεται η ακρίβεια της κωδικοποίησης] ΥΑ 49958/6532/13 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

F PE - Παράρτηµα IV (IVA)

F PE - Παράρτηµα IV (IVA) EL F1 226825 PE - Παράρτηµα IV (IVA) EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, Ε (2010) [ ] D010536/01 Σχέδιο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ..../.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] σχετικά µε την τροποποίηση των παραρτηµάτων IV

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 4η έκδοση 7os/2015 η έκδοση 7os/2015

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 4η έκδοση 7os/2015 η έκδοση 7os/2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 4 η έκδοση 7os/2015 4 η έκδοση 7os/2015 ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ 15Α Καθίσµατα, αγκυρώσεις τους και υποστηρίγµατα κεφαλής 15Β Καθίσµατα µεγάλων επιβατικών οχηµάτων 18Α Προβλεπόµενη από το νόµο πινακίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΚ ΟΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 2007/46/ΕΕ

ΕΛΤΙΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΚ ΟΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 2007/46/ΕΕ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 5 Νοεµβρίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 39168/2781/12 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1 / 5 ΕΛΤΙΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΚ ΟΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 2007/46/ΕΕ ΣΑΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ 1

1 / 5 ΕΛΤΙΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΚ ΟΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 2007/46/ΕΕ ΣΑΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ 1 1 / 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 7/8/2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 34073/2410/12 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΑ 2001/92/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ο ΗΓΙΑ 2001/92/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ L 291/24 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 8.11.2001 Ο ΗΓΙΑ 2001/92/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Οκτωβρίου 2001 για προσαρµογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 92/22/ΕΟΚ του Συµβουλίου σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της. πρότασης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της. πρότασης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.5.2018 COM(2018) 286 final ANNEXES 1 to 6 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της πρότασης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τις απαιτήσεις έγκρισης τύπου των μηχανοκίνητων

Διαβάστε περισσότερα

ANNEX ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης απόφασης του Συμβουλίου

ANNEX ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 12.6.2019 COM(2019) 272 final ANNEX ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Πρότασης απόφασης του Συμβουλίου για τη θέση που θα ληφθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της Επιτροπής Εμπορίου

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Σχέδιο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΕ ΙΟ Έκδοση 9.00 της 31ης Μαρ. 2010 Σχέδιο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της σχετικά µε τις απαιτήσεις έγκρισης τύπου για το χώρο τοποθέτησης και τη στερέωση των οπίσθιων

Διαβάστε περισσότερα

F1 71 PE T4.3 TRACTORS

F1 71 PE T4.3 TRACTORS EL F1 71 PE T4.3 TRACTORS EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Σχέδιο Βρυξέλλες, 23.06.2009. Ο ΗΓΙΑ../ /ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] για την τροποποίηση, µε σκοπό την αναπροσαρµογή των τεχνικών διατάξεών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. L 291/22 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. L 291/22 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 291/22 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 9.11.2010 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1003/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με τις απαιτήσεις έγκρισης τύπου για το χώρο τοποθέτησης

Διαβάστε περισσότερα

γ/ Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 595/2009 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 1 / 4

γ/ Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 595/2009 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 1 / 4 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤ/ΤΑΣ: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΙΚΤΥΩΝ Αθήνα, 9/5/2016 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Αρ. πρωτ.: 31687/1738/16 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΝΕΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ (ΟΔΗΓΙΑ 2015/653/ΕΕ) Σχόλια

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΝΕΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ (ΟΔΗΓΙΑ 2015/653/ΕΕ) Σχόλια 01. ιόρθωση και/ή προστασία της όρασης 01.01 Γυαλιά 01.02 Φακός(-οί) επαφής 01.05 Κάλυπτρο µατιού 01.06 Γυαλιά ή φακοί επαφής 01.07 Ειδικό οπτικό βοήθηµα Εµπεριέχει συσκευές νέας τεχνολογίας, όπως «bioptic

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. L 53/4 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. L 53/4 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 53/4 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 26.2.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 183/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Φεβρουαρίου 2011 σχετικά με την τροποποίηση των παραρτημάτων IV και VI της οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 7

ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 7 Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3911, 22.10.2004 7356 Κ.Δ.Π. 752/2004 Αριθμός 752 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2002 Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 7 18(1) του 2000 18(1) τόυ 2002. Ο Υπουργός Συγκοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ [ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ (ΤΡΑΚΤΟΡΑ)] ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΚ ΟΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 2007/46/ΕΕ

ΕΛΤΙΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ [ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ (ΤΡΑΚΤΟΡΑ)] ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΚ ΟΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 2007/46/ΕΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21/11/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ Αριθ. Πρωτ: 52152/4713/11 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ /νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 13 Μαρτίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 13 Μαρτίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 13 Μαρτίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Αριθ.Πρωτ.οικ.12609/883 ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. /νση : Αναστάσεως

Διαβάστε περισσότερα

«Προµήθεια τεσσάρων (4) ηλεκτροκίνητων οχηµάτων για την.ε.υ.α. Καλαµάτας»

«Προµήθεια τεσσάρων (4) ηλεκτροκίνητων οχηµάτων για την.ε.υ.α. Καλαµάτας» Η Μ Ο Τ Ι Κ Η Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Η Υ Ρ Ε Υ Σ Η Σ - Α Π Ο Χ Ε Τ Ε Υ Σ Η Σ Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ. Ε. Υ. Α. Κ. «Προµήθεια τεσσάρων (4) ηλεκτροκίνητων οχηµάτων για την.ε.υ.α. Καλαµάτας» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 20.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2. 2 η έκδοση 21/11/2012

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2. 2 η έκδοση 21/11/2012 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 2 η έκδοση 21/11/2012 01 ΘΟΡΥΒΟΣ 01 Θόρυβος 70/157/ΕΟΚ 1999/101/ΕΚ 51.02 Σε όλα τα οχήµατα Μ1,Ν1 1.Πιστοποιητικό Έγκρισης Τύπου Ε.Κ. 2.Φύλλο οκιµών (εάν τα απαραίτητα για την επιθεώρηση στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2. 3 η έκδοση 8/11/2013

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2. 3 η έκδοση 8/11/2013 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 3 η έκδοση 8/11/2013 ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ 3 η Έκδοση 8/11/2013 15 Αντοχή Καθισµάτων Προσθήκη προδιαγραφών για σχολικά λεωφορεία µεταφοράς νηπίων 19 Αγκυρώσεις ζωνών ασφαλείας Προσθήκη προδιαγραφών

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ /6532: Επιτρεπόμενες αλλαγές κυρίων χαρακτηριστικών κυκλοφορούντων εκπαιδευτικών ο- χημάτων. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

Αριθμ /6532: Επιτρεπόμενες αλλαγές κυρίων χαρακτηριστικών κυκλοφορούντων εκπαιδευτικών ο- χημάτων. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Αριθμ. 49958/6532: Επιτρεπόμενες αλλαγές κυρίων χαρακτηριστικών κυκλοφορούντων εκπαιδευτικών ο- χημάτων. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α)του άρθρου 88 του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 36515 4 Νοεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3608 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Συγκρότηση Ομάδας Έργου για το συντονισμό και την παρακολούθηση οριζόντιων

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Σχέδιο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ DRAFT Version 4.00 of 31 Mar 2010 Σχέδιο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της σχετικά µε τις απαιτήσεις έγκρισης τύπου για τα προστατευτικά τροχών ορισµένων µηχανοκίνητων οχηµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.10.2012 COM(2012) 613 final 2012/0294 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που πρέπει να λάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο των σχετικών επιτροπών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ (ΦΟΡΤΗΓΟΥ) ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΚ ΟΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 2007/46/ΕΚ ΣΑΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ

ΕΛΤΙΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ (ΦΟΡΤΗΓΟΥ) ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΚ ΟΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 2007/46/ΕΚ ΣΑΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 17 Απριλίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 9102/631/13 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΚ 916 / Β / ΑΠΟΦΑΣΗ

ΦΕΚ 916 / Β / ΑΠΟΦΑΣΗ ΦΕΚ 916 / Β / 15 5-2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 4 Μαίου 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ /ΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αριθ. Πρωτ.: 24325/2885 ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΚ ΟΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 2007/46/ΕΕ

ΕΛΤΙΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΚ ΟΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 2007/46/ΕΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29/3/2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 44833/4116/11 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ /νση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. του. κατ εξουσιοδότηση κανονισμού της Επιτροπής

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. του. κατ εξουσιοδότηση κανονισμού της Επιτροπής ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.2.2018 C(2018) 863 final ANNEXES 1 to 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ του κατ εξουσιοδότηση κανονισμού της Επιτροπής για την τροποποίηση του κατ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/208 της

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρακτική Εξέταση Υποψηφίων Οδηγών: δοκιμασίες πρακτικής εξέτασης-έλεγχος δικαιολογητικών.

ΘΕΜΑ: Πρακτική Εξέταση Υποψηφίων Οδηγών: δοκιμασίες πρακτικής εξέτασης-έλεγχος δικαιολογητικών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Παπάγου 21 Iουνίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤ/ΤΑΣ ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ Α2/25040/3788 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Αέρια Απόβλητα Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ 1. ΦΕΚ 315/Α/1977, Π.. Υπ Αριθ. 922 Περί Απαγορεύσεως της χρήσεως πετρελαίου τύπου Μαζούτ εις κτιριακάς εγκαταστάσεις καύσεως.

Διαβάστε περισσότερα

ANNEX ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης Απόφασης του Συμβουλίου

ANNEX ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης Απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.2.2019 COM(2019) 80 final ANNEX ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Πρότασης Απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη θέση που πρέπει να ληφθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο των

Διαβάστε περισσότερα

7350 Κ.Δ.Π. 751/2004. Αριθμός 751 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 7

7350 Κ.Δ.Π. 751/2004. Αριθμός 751 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 7 Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3911, 22.10.2004 7350 Κ.Δ.Π. 751/2004 Αριθμός 751 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2002 Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 7 18(1) του 2000 18(1) του 2002. Ο Υπουργός Συγκοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 10.1.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 7/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 3/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 24ης Οκτωβρίου 2013 που συμπληρώνει τον κανονισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΡΙΘ.: 11322/09 Είδος Εγγράφου: ΚΟΙΝΕΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΕΚ: 1224Β Αριθμ. 11322/09 (ΦΕΚ 1224 Β/22-6-2009) : Τροποποίηση της υπ αριθμ. 514170/Ειδ. υπ αριθμ. 64/ 26.4.1995 απόφασης του Υπουργού Τουρισμού

Διαβάστε περισσότερα

Καθορισµός της µεθόδου που ακολουθείται για τη διενέργεια των οπτικών ελέγχων των οχηµάτων.

Καθορισµός της µεθόδου που ακολουθείται για τη διενέργεια των οπτικών ελέγχων των οχηµάτων. ΣΕΛΙ Α 1 ΑΠΟ 7 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Καθορισµός της µεθόδου που ακολουθείται για τη διενέργεια των οπτικών ελέγχων των οχηµάτων. 2. ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ Εκάστοτε Υπεύθυνος (Τεχνικός ιευθυντής, Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4110, 9/2/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΟΜΟ --------------------------

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4110, 9/2/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΟΜΟ -------------------------- ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΟΜΟ -------------------------- Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 115, 9.5.2003, σ.

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ»

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ» Η Μ Ο Τ Ι Κ Η Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Η Υ Ρ Ε Υ Σ Η Σ - Α Π Ο Χ Ε Τ Ε Υ Σ Η Σ Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ. Ε. Υ. Α. Κ. «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 12.000,00 ΕΥΡΩ ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. του. κατ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ).../... της Επιτροπής

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. του. κατ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ).../... της Επιτροπής ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 12.2.2018 C(2018) 721 final ANNEXES 1 to 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ του κατ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ).../... της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 167/2013 του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΚ ΟΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 2007/46/ΕΕ

ΕΛΤΙΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΚ ΟΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 2007/46/ΕΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29/3/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 64114/4810/10 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ /νση

Διαβάστε περισσότερα

Αντικαθιστούµε την έγκριση τύπου µε αρ. πρωτ /2487/09 (6/11/2009), µε το ελτίο Κοινοποίησης που ακολουθεί. Συνηµµένα Σελίδες πέντε (5)

Αντικαθιστούµε την έγκριση τύπου µε αρ. πρωτ /2487/09 (6/11/2009), µε το ελτίο Κοινοποίησης που ακολουθεί. Συνηµµένα Σελίδες πέντε (5) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 8/10/ 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ Αριθ. Πρωτ. οικ: 48676/3614 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ /νση : Αναστάσεως

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 292/21

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 292/21 10.11.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 292/21 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1009/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 9ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με τις απαιτήσεις έγκρισης τύπου για τα προστατευτικά τροχών ορισμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ( ΤΡΑΚΤΟΡΑ ) ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΚ ΟΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 2007/46/ΕΕ ΣΑΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ

ΕΛΤΙΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ( ΤΡΑΚΤΟΡΑ ) ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΚ ΟΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 2007/46/ΕΕ ΣΑΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16/2/2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 52257/3898/10 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ /νση:αναστάσεως

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ]

Πρόταση. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ] Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] σχετικά µε την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 της Επιτροπής, για τον καθορισµό εκτελεστικών κανόνων για την πιστοποίηση αξιοπλοΐας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 2004 Επιτροπή Νοµικών Θεµάτων και Εσωτερικής Αγοράς 16 Ιανουαρίου 2002 ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-3 Σχέδιο έκθεσης (PE 301.518) Rainer Wieland σχετικά µε την πρόταση οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΚ ΟΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 2007/46/ΕΕ ΣΑΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ

ΕΛΤΙΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΚ ΟΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 2007/46/ΕΕ ΣΑΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26/03/2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 34901/3277/11 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ /νση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ ΕΛΤΙΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ [ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ (ΤΡΑΚΤΟΡΑ)] ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΚ ΟΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 2007/46/ΕΕ

ΣΑΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ ΕΛΤΙΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ [ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ (ΤΡΑΚΤΟΡΑ)] ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΚ ΟΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 2007/46/ΕΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 14/9/2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 38542/2730/12 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ /νση : Αναστάσεως

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL A7-0278/182. Τροπολογία

EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL A7-0278/182. Τροπολογία 8.4.2014 A7-0278/182 182 Άρθρο 12 α (νέο) Άρθρο 12 α Κυρώσεις Τα κράτη µέλη προβλέπουν αποτελεσµατικές, αναλογικές και αποτρεπτικές ποινές για την περίπτωση που ο κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας δεν ζητήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΚ ΟΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 2007/46/ΕΕ

ΕΛΤΙΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΚ ΟΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 2007/46/ΕΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28/1/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 53245/3975/10 ΓΕΝΙΚΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ /νση : Αναστάσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ WILD TERRAIN 2015

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ WILD TERRAIN 2015 ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (O.M.A.E) ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ WILD TERRAIN 2015 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ (ΕΠ.Α.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΟΡΙΣΜΟΙ... 3 2 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 3 2.1 Εφεδρικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΚ ΟΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 2007/46/ΕΕ

ΕΛΤΙΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΚ ΟΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 2007/46/ΕΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21 Νοεµβρίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, Αριθ. Πρωτ.: 42292/3043/12 ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α/ Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω σχετικά σας πληροφορούμε τα παρακάτω :

Α/ Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω σχετικά σας πληροφορούμε τα παρακάτω : ΑΔΑ: Ω13Μ4653ΟΞΩ5Π INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2016.06.27 11:13:24 EEST Reason: Location: Athens ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

Επεξήγηση παραλλαγών και εκδόσεων

Επεξήγηση παραλλαγών και εκδόσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10 Απριλίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 48163/3535/12 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Υ.Α. Αρ. Πρωτ.: 43917/5066/ ΦΕΚ Β/1468/2006

Κ.Υ.Α. Αρ. Πρωτ.: 43917/5066/ ΦΕΚ Β/1468/2006 Κ.Υ.Α. Αρ. Πρωτ.: 43917/5066/4-10-2006 ΦΕΚ Β/1468/2006 Συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 2003/20/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Απριλίου 2003, σχετικά με την υποχρεωτική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ Προµήθεια Σηµατοδοτών για : «Συντήρηση και επισκευή Σηµατοδοτών Πινακίδων VMS

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΚ ΟΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 2007/46/ΕΕ

ΕΛΤΙΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΚ ΟΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 2007/46/ΕΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26/5/2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 17785/1244/10 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ /νση: Αναστάσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖΧ1-Χ87 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΑΔΑ: ΒΕΖΧ1-Χ87 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 20 / 6 /2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 12996/908

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΚ ΟΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 2007/46/ΕΕ

ΕΛΤΙΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΚ ΟΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 2007/46/ΕΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 3/5/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 63106/4726/10 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ /νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΚ ΟΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 2007/46/ΕΕ

ΕΛΤΙΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΚ ΟΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 2007/46/ΕΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 8/3/2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ Αριθ. Πρωτ: 8142/512/10 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Β /νση: Αναστάσεως Ι. Τσιγάντε Προς: Π Τ.Κ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Αναγνώριση της ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. από την Εγκριτική Αρχή (Εγκρίσεις Τύπου -ΥΜΕ) ως Τεχνική Υπηρεσία κατηγορίας Β στις Εγκρίσεις Τύπου Οχημάτων Με την επιτυχή αξιολόγηση μας από την Εγκριτική Αρχή (Εγκρίσεις Τύπου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005 ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005 ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 1 ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» ΣΤΗΝ Φ. 900/1/26594/Σ. 130 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005 ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ ΕΛΤΙΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ [ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ (ΤΡΑΚΤΟΡΑ)] ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΚ ΟΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 2007/46/ΕΕ

ΣΑΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ ΕΛΤΙΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ [ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ (ΤΡΑΚΤΟΡΑ)] ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΚ ΟΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 2007/46/ΕΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 8/12/2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ Αριθ. Πρωτ: 59248/3640/09 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ /νση: Αναστάσεως Ι. Τσιγάντε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16 Νοεµβρίου 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16 Νοεµβρίου 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16 Νοεµβρίου 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΠΕΙΓΟΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Αρ. πρ.: 53640/3269 ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ ΠΡΟΣ : Π. & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ WILD TERRAIN 2015

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ WILD TERRAIN 2015 ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (O.M.A.E) ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ WILD TERRAIN 2015 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ (ΕΠ.Α.) Οι όποιες αλλαγές/προσθήκες σε σχέση με την πρώτη δημοσίευση εμφανίζονται

Διαβάστε περισσότερα

42096/5050/13 (ΦΕΚ 2269 Β/12-9-2013):

42096/5050/13 (ΦΕΚ 2269 Β/12-9-2013): Αριθμ. οικ. 42096/5050/13 (ΦΕΚ 2269 Β/12-9-2013): Τροποποίηση της αριθμ. οικ.18586/698/2000 «Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών του ειδικού εξοπλισμού με τον οποίο καθίσταται δυνατή η χρησιμοποίηση υγραερίου

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΦΟΡΤΩΤΗ»

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΦΟΡΤΩΤΗ» ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ -ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΦΟΡΤΩΤΗ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 50.000,00 ΕΥΡΩ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ. ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 1302-3 ΜΕΛΕΤΗ: ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές προδιαγραφές και ιαδικασίες Ελέγχου για την έκδοση Εθνικής Έγκρισης Τύπου Μικρής Σειράς Παραγωγής των οχηµάτων κατηγορίας Ν

Τεχνικές προδιαγραφές και ιαδικασίες Ελέγχου για την έκδοση Εθνικής Έγκρισης Τύπου Μικρής Σειράς Παραγωγής των οχηµάτων κατηγορίας Ν Πίνακας 1 Τεχνικές προδιαγραφές και ιαδικασίες Ελέγχου για την έκδοση Εθνικς Έγκρισης Τύπου Μικρς Σειράς Παραγωγς των οχηµάτων κατηγορίας Ν (Όρια µικρς παραγωγς: 500 οχµατα ανά τύπο και ανά έτος κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Σχέδιο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΕ ΙΟ Έκδοση 6.00 10 Φεβ. 2010 Σχέδιο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της για τις απαιτήσεις έγκρισης τύπου των συστηµάτων ρυµούλκησης µηχανοκίνητων οχηµάτων και για την εφαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - D036128/02 ANNEX.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - D036128/02 ANNEX. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Δεκεμβρίου 2014 (OR. en) 16977/14 ADD 1 TRANS 597 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Θέμα: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 15 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Το δικό σας μοντέλο B-Class: B 180 d

Το δικό σας μοντέλο B-Class: B 180 d Ενδεικτική απεικόνιση Ενδεικτική απεικόνιση Σύνοψη Βασική τιμή B 180 d Ειδικά μοντέλα & Πακέτα Χρώμα Μαύρο "night" Τροχός Ζάντες αλουμινίου[ 16"] 40.6 cm, 10 ακτινών Επένδυση Ύφασμα venlo μαύρο Διακοσμητικά

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 4 Νοεμβρίου 2014 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 4 Νοεμβρίου 2014 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 4 Νοεμβρίου 2014 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2014/0299 (NLE) 14723/14 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ECO 141 ENT 241 MI 807 UNECE 14 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΚ ΟΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 2007/46/ΕΕ

ΕΛΤΙΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΚ ΟΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 2007/46/ΕΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30/5/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 8755/912/11 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ /νση

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 267 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 267 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 29 Μαΐου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0106 (NLE) 9746/17 ADD 1 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.:

Διαβάστε περισσότερα

Mercedes-Benz The best or nothing. Mercerdes-Benz Τύπος C 180 Κατασκευαστική

Mercedes-Benz The best or nothing. Mercerdes-Benz Τύπος C 180 Κατασκευαστική Mercerdes-Benz Τύπος C 180 Κατασκευαστική 205.040.1 σειρά: EUR Όχημα στο βασικό εξοπλισμό από εργοστάσιο κατασκευαστή 24 993,27 Χρώμα βαφής: 992 Μεταλλικό "selenite" γκρι 819,00 Εσωτερική επένδυση: 001

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 12.7.2019 C(2019) 5177 final ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 12.7.2019 για τον καθορισμό λεπτομερών διατάξεων που εξασφαλίζουν ενιαίους όρους εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρώτη επικαιροποίηση της με αρ. πρ /2521/18 εγκυκλίου με θέμα «Περιορισμοί ταξινόμησης 2019 και 2020» και άλλα.

ΘΕΜΑ: Πρώτη επικαιροποίηση της με αρ. πρ /2521/18 εγκυκλίου με θέμα «Περιορισμοί ταξινόμησης 2019 και 2020» και άλλα. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Παπάγου 22 Απριλίου 2019 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρωτ.: οικ. 32833/1782/19 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.2.2013 COM(2013) 79 final 2013/0050 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που πρέπει να λάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο των σχετικών επιτροπών της

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 1976L0756 EL 15.10.2008 009.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Ιουλίου 1976 περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των Κρατών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 27 Noεµβρίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 27 Noεµβρίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ Α Α: ΒΛ131-389 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 27 Noεµβρίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤ/ΤΑΣ: ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 1 ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ Στοιχεία Αναφοράς ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 0218 ΕΛΓΚΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Κ.Δημήτριος ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 07/10/2016 Γενικά στοιχεία Οχήματος Εργοστάσιο κατασκευής Audi Πόρτες 2 Τύπος/Μοντέλο

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

Σχέδιο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ D012385/02 DRAFT Version 3.00 of 10 Dec 2010 Σχέδιο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της για τις απαιτήσεις έγκρισης τύπου µηχανοκίνητων οχηµάτων και των ρυµουλκουµένων τους όσον

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα L 42. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομοθεσία. Μη νομοθετικές πράξεις. 58ο έτος 17 Φεβρουαρίου Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Επίσημη Εφημερίδα L 42. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομοθεσία. Μη νομοθετικές πράξεις. 58ο έτος 17 Φεβρουαρίου Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 42 Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Νομοθεσία 58ο έτος 17 Φεβρουαρίου 2015 Περιεχόμενα II Μη νομοθετικές πράξεις ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Κατ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2015/208

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3781 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 313 27 Φεβρουαρίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 35949/2604/07 Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την οδη γία 2006/96/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα