Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ» ΑΡΘΡΟ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ» ΑΡΘΡΟ"

Transcript

1 Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ» ΑΡΘΡΟ 1 Ίδρυση - Επωνυμία Έδρα Ιδρύεται επαγγελματικό Σωματείο με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ» με έδρα την Αθήνα. Ο σύλλογος μπορεί να ιδρύει με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, παραρτήματα στις έδρες των Νομών της χώρας. ΑΡΘΡΟ 2 Σκοποί του Συλλόγου Σκοποί του Συλλόγου είναι: 1. Η μελέτη, προστασία, προώθηση και επίλυση των οικονομικών επαγγελματικών, εργασιακών, ασφαλιστικών, επιστημονικών, συνταξιοδοτικών, κοινωνικών και γενικότερων συμφερόντων των μελών του. 2. Η συνένωση και ο συντονισμός των δυνάμεων των μελών σε ενιαία συνδικαλιστική δράση. 3. Η προάσπιση και επέκταση του δικαιώματος για την ενεργό συμμετοχή των εργαζομένων στον κλάδο των τεχνικών ασφαλείας στα συλλογικά όργανα λήψης αποφάσεων. 4. Η συμβολή στην βελτίωση της εργατικής, συνδικαλιστικής και κοινωνικής νομοθεσίας, καθώς και η επίβλεψη της ορθής εφαρμογής της. 5. Η πραγματοποίηση της αρχής της ισοτιμίας των δύο φύλων και ιδίως ως προς την πρόσληψη, τις αμοιβές, την εξέλιξη και τις συνθήκες εργασίας. 6. Η ανάδειξη και προώθηση του επαγγέλματος του τεχνικού ασφαλείας τόσο στο δημόσιο, όσο και στον ιδιωτικό τομέα. 7. Η προαγωγή και ανάπτυξη της εκπαίδευσης και έρευνας σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας. Η δημιουργία επιστημονικών ομάδων με σκοπό τη διερεύνηση ατυχημάτων, μετρήσεων παραγόντων στους εργασιακούς χώρους και επιστημονικής υποστήριξης των μελών του Συλλόγου. 8. Η προαγωγή επιστημονικών και ερευνητικών ανταλλαγών με αντίστοιχους φορείς χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτων χωρών καθώς και ανάπτυξη δικτύου ανταλλαγής επιστημονικών και εκπαιδευτικών πληροφοριών σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας. 9. Η οργάνωση επιστημονικών ερευνών, συναντήσεων, συνεδρίων, συμποσίων, ημερίδων, διαλέξεων και ομιλιών. Η έκδοση περιοδικών

2 εντύπων και άλλων επιστημονικών εκδόσεων, όπως μονογραφίες, βιβλία, κλπ. 10. Η δημιουργία και διαχείριση ηλεκτρονικών ιστοσελίδων στο internet. 11. Η οργάνωση προγραμμάτων κατάρτισης και επιμόρφωσης σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας η και ίδρυση Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτησης. ΑΡΘΡΟ 3 Μέσα για την πραγματοποίηση των σκοπών Για την πραγματοποίηση των στόχων του το Σωματείο μεταχειρίζεται όλα τα νόμιμα μέσα και ειδικότερα: 1. Διαπραγματεύεται την επίλυση των προβλημάτων των μελών με κάθε αρμόδιο όργανο. 2. Συμμετέχει ενεργά με τους εκπροσώπους του στα κέντρα λήψης αποφάσεων που αφορούν τους εργαζομένους στον κλάδο των τεχνικών συμβούλων στον ιδιωτικό και δημόσιο φορέα, όπως οι Διοικήσεις των ασφαλιστικών φορέων και άλλων Ταμείων και όπου αλλού έχει κατακτήσει την εκπροσώπησή του. 3. Συμμετέχει στα Διαιτητικά Δικαστήρια για την επίλυση των συλλογικών διαφορών. Συμμετέχει ενεργά στην κατάρτιση και εφαρμογή των Συλλογικών Συμβάσεων που αφορά τους εργαζομένους του κλάδου. 4. Προβαίνει σε κάθε είδους κινητοποιήσεις, απεργίες, συγκεντρώσεις κλπ. 5. Συμμετέχει σε ανωτέρου βαθμού ενώσεις επαγγελματικών σωματείων εργαζομένων, συνεργάζεται δε με κάθε βαθμού επαγγελματικές ενώσεις εργαζομένων εντός της ελληνικής επικράτειας αλλά και διεθνείς επαγγελματικές οργανώσεις και μετέχει σε ευρύτερες συμπαρατάξεις εργαζομένων. Μετέχει δε σε συνέδρια εργαζομένων. 6. Γνωμοδοτεί επί θεμάτων υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας. 7. Συμμετέχει στα Συμβούλια Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας, σε επιτροπές του Υπουργείου Εργασίας και σχετικές Ευρωπαϊκές Επιτροπές με σκοπό την προώθηση θεμάτων Υγιεινής της Εργασίας. 8. Συμμετέχει σε νομαρχιακές και δημοτικές επιτροπές, που άπτονται θεμάτων υγιεινής και ασφάλειας της Εργασίας. 9. Λαμβάνει επιχορηγήσεις από εθνικά και ευρωπαϊκά Προγράμματα καθώς και χορηγίες μελών αλλά και τρίτων φυσικών και νομικών προσώπων που επιθυμούν να προωθήσουν τους σκοπούς του Συλλόγου. ΑΡΘΡΟ 4 Μέλη του Συλλόγου - Εγγραφή 1. Μέλη του Συλλόγου μπορούν να γίνουν φυσικά πρόσωπα, που απασχολούνται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ή άλλη σχέση, στον κλάδο των τεχνικών ασφαλείας, ή απασχολούνται σε ιδρύματα ή ινστιτούτα που αποκλειστικό αντικείμενο έχουν την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων, ανεξαρτήτως φύλου, έχουν συμπληρώσει το 18 ο έτος της ηλικίας τους, πληρούν τα προσόντα του τεχνικού ασφαλείας όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο 5 του ν. 1568/1985 2

3 περί "Υγιεινής και Ασφάλειας των εργαζομένων" σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο π.δ. 294/1988 και παράλληλα έχουν ανάθεση καθηκόντων σε Κέντρα Πρόληψης Επαγγελματικού Κινδύνου (ΚΕΠΕΚ), ή αποδεδειγμένα ασχολούνται με θέματα υγείας και ασφάλειας (όπως διδασκαλία, ερευνητικά προγράμματα, μελέτες-μετρήσεις βλαπτικών παραγόντων εργασιακού περιβάλλοντος κ.α.). 2. Για να γίνει κανείς μέλος του Συλλόγου πρέπει να κάνει έγγραφη αίτηση στο Διοικητικό Συμβούλιο αυτού με την οποία να ζητά την εγγραφή του σαν μέλος και να δηλώνει: α) Ότι εργάζεται στον κλάδο των τεχνικών ασφαλείας και ότι έχει τα προσόντα του τεχνικού ασφαλείας όπως αυτά ορίζονται στο νόμο. β) Ότι δεν είναι μέλος άλλου Συλλόγου που έχει τους ίδιους σκοπούς. γ) Ότι η έδρα της επαγγελματικής του απασχόλησης είναι στο στα όρια τηε Ελληνικής επικράτειας. δ) Ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τις διατάξεις του Καταστατικού και ε) Να καταβάλει το ποσό που έχει οριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο σαν δικαίωμα εγγραφής και τη συνδρομή ενός μήνα. 3. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου κατά την πρώτη μετά την υποβολή της αίτησης για εγγραφή τακτική του συνεδρίαση, σε κάθε δε περίπτωση μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την υποβολή της αίτησης, εγκρίνει ή απορρίπτει με δικαιολογημένη απόφασή του την αίτηση. 4. Αν απορριφθεί η αίτηση για εγγραφή στο Σωματείο ή παραλείψει το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφανθεί μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την υποβολή της αίτησης για εγγραφή, ο αιτών έχει το δικαίωμα να προσφύγει στην πρώτη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση των μελών, η οποία αποφασίζει για την αποδοχή ή μη της αίτησης του αιτούντος. Αν απορριφθεί η αίτηση εγγραφής και από τη Γενική Συνέλευση, ο αιτών έχει το δικαίωμα να προσφύγει στα αρμόδια δικαστήρια μέσα σε έναν (1) μήνα από τη λήξη των εργασιών της γενικής συνέλευσης. 5. Δεν επιτρέπεται αποδοχή της αίτησης από το Διοικητικό Συμβούλιο για εγγραφή στο Σωματείο μετά την πρόσκληση για σύγκληση της γενικής συνέλευσης και μέχρι την έναρξη των εργασιών αυτής. 6. Η ιδιότητα του μέλους του Συλλόγου αποκτάται από την ημερομηνία που θα παρθεί η απόφαση για την αποδοχή της αίτησης από το Διοικητικό Συμβούλιο ή τη Γενική Συνέλευση ή από την τελεσιδικία της απόφασης του δικαστηρίου που διέταξε την εγγραφή. ΑΡΘΡΟ 5 Δικαιώματα των μελών 1. Τα μέλη έχουν δικαίωμα να παίρνουν μέρος στις Γενικές συνελεύσεις, να ελέγχουν τις πράξεις της διοίκησης μέσω αυτών, να εκλέγουν και να εκλέγονται αν έχουν νόμιμες προϋποθέσεις και να λαβαίνουν μέρος σε κάθε διαδικασία που αφορά το Σωματείο και τα συμφέροντα των μελών. Το δικαίωμα αυτό, είναι ταυτόχρονα και βασική υποχρέωση των μελών. 2. Τα μέλη απολαμβάνουν κάθε ωφέλεια και εξυπηρέτηση που νόμιμα επιδιώκει το Σωματείο. Έχουν το δικαίωμα του λόγου, του ελέγχου και 3

4 της κριτικής πάνω στις πράξεις των οργάνων της διοίκησης, το δικαίωμα της τακτικής ενημέρωσης για την πορεία των υποθέσεων του Συλλόγου. Είναι ισότιμα μεταξύ τους. Έχουν δικαίωμα να ζητούν την υλική και ηθική συνδρομή του Συλλόγου για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. 3. Για να έχουν όλα αυτά τα δικαιώματα τα μέλη πρέπει να είναι ταμειακά τακτοποιημένα. ΑΡΘΡΟ 6 Υποχρεώσεις των μελών 1. Τα μέλη είναι υποχρεωμένα να καταβάλουν κατά την εγγραφή τους το δικαίωμα εγγραφής και να καταβάλουν στο Σωματείο τις μηνιαίες συνδρομές τους. Το ύψος του δικαιώματος εγγραφής και της μηνιαίας συνδρομής των μελών καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. 2. Τα μέλη έχουν υποχρέωση να λαβαίνουν μέρος στις τακτικές, έκτακτες και ειδικές Συνελεύσεις. Έχουν υποχρέωση να πειθαρχούν στις διατάξεις του Καταστατικού, στις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου. Να επιδεικνύουν συμπεριφορά σύμφωνη με την αξιοπρέπεια ενός μέλους και να μη γίνονται υπαίτιοι ηθικής ή υλικής ζημιάς του Συλλόγου ή των μελών του. ΑΡΘΡΟ 7 Διαγραφή μελών Κάθε μέλος διαγράφεται από το Σωματείο: 1) Όταν κάνει έγγραφη αίτηση στο Διοικητικό Συμβούλιο αυτού ζητώντας τη διαγραφή του για οποιονδήποτε λόγο. 2) Όταν συνταξιοδοτηθεί. 3) Όταν απολυθεί οριστικά ή αποχωρήσει με τη θέλησή του από την εργασία του. Όταν η απόλυση δεν είναι οριστική, κάθε απολυόμενος εξακολουθεί να είναι μέλος της οργάνωσης, εφόσον ο ίδιος ή το Σωματείο ενεργούν για την επαναφορά του, έχοντας όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του μέλους, μέχρις ότου η απόλυσή του γίνει αμετάκλητη. 4) Όταν καθυστερεί πάνω από τέσσερις (4) μηνιαίες συνδρομές και αφού προηγούμενα κληθεί με έγγραφο από το Διοικητικό Συμβούλιο να καταβάλει αυτές και αρνηθεί να κάνει τούτο μέσα σε ένα (1) μήνα από την πρόσκληση. 5) Όταν υποπέσει σε πειθαρχικό παράπτωμα που η βαρύτητά του συνεπάγεται, σύμφωνα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, τη διαγραφή του από το Σωματείο. ΑΡΘΡΟ 8 Πειθαρχικά παραπτώματα 1. Πειθαρχικά παραπτώματα είναι: 4

5 α) Η μη συμμόρφωση των μελών του Συλλόγου με τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, των γενικών συνελεύσεων και των άλλων οργάνων αυτού. β) Η ενέργεια πράξεων ή παραλείψεων που βλάπτουν ή θίγουν τα συμφέροντα, το κύρος και την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του Συλλόγου. 2. Τα πιο πάνω πειθαρχικά παραπτώματα, ανάλογα με τη βαρύτητά τους, τιμωρούνται: α) Με έγγραφη επίπληξη. β) Με προσωρινή διαγραφή μέχρι ένα (1) χρόνο. γ) Με οριστική διαγραφή από το Σωματείο. 3. Σε όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις καλείται προηγούμενα εγγράφως το μέλος που υπέπεσε σε πειθαρχικό παράπτωμα από το Διοικητικό Συμβούλιο σε απολογία και σε ημερομηνία που δεν μπορεί να απέχει λιγότερο από δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση του εγγράφου για απολογία. Η απολογία γίνεται είτε έγγραφα, είτε προφορικά στο Διοικητικό Συμβούλιο που συνεδριάζει με νόμιμη απαρτία. Εάν το μέλος δεν εμφανιστεί για να απολογηθεί, το Διοικητικό Συμβούλιο προχωρεί στην έρευνα του παραπτώματος και την τιμωρία του. 4. Το μέλος που τιμωρήθηκε με τον πιο πάνω τρόπο έχει το δικαίωμα να προσφύγει στην πρώτη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση των μελών του Συλλόγου από την γνωστοποίηση σ αυτό της απόφασης για την τιμωρία του, η οποία πρέπει να γίνεται υποχρεωτικά μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τη λήψη της. Η προσφυγή του μέλους γίνεται έγγραφα στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από τη γνωστοποίηση της απόφασης για την τιμωρία, το οποίο είναι υποχρεωμένο να τη φέρει σε συζήτηση στην πρώτη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση των μελών. Αν περάσει άπρακτη η προθεσμία της προσφυγής, η απόφαση της διαγραφής γίνεται οριστική. Επίσης οριστική γίνεται η απόφαση της διαγραφής, όταν απορριφθεί η προσφυγή από τη Γενική Συνέλευση των μελών. 5. Κατά της απόφασης της οριστικής διαγραφής, το μέλος που διαγράφηκε δικαιούται να προσφύγει στα αρμόδια πολιτικά δικαστήρια μέσα σε διάστημα ενός (1) μήνα από την ημερομηνία που η απόφαση της διαγραφής έγινε οριστική. 1. Πόροι του Συλλόγου είναι: ΑΡΘΡΟ 9 Πόροι του Συλλόγου 5 α) Το δικαίωμα εγγραφής των μελών. β) Οι μηνιαίες εισφορές των μελών. γ) Έκτακτες εισφορές επιβαλλόμενες από το Δ.Σ. ή τη Γ.Σ. για συγκεκριμένη αιτία. δ) Οι προς το Σωματείο δωρεές, κληρονομιές και πάσης φύσεως ενισχύσεις. ε) Έσοδα από εκδρομές, συνεστιάσεις και κάθε είδους εκδηλώσεις. στ) Χρηματοδοτήσεις, επιχορηγήσεις και επιδοτήσεις φορέων του Ελληνικού Δημοσίου ή των Ταμείων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,

6 όπως και Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., Οργανισμών ελληνικών και διεθνών, οργανώσεων και συνεταιρισμών, συλλόγων, σωματείων και ιδρυμάτων. ζ) Κάθε έσοδο που προέρχεται από τη διαχείριση της περιουσίας του Συλλόγου καθώς και οποιοδήποτε έσοδο από κάθε νόμιμη πηγή. 2. Οι εισπράξεις του Συλλόγου κατατίθενται σε λογαριασμό τραπέζης που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι πληρωμές γίνονται με επιταγές που εκδίδονται και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Ταμία του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου. Ο ταμίας μπορεί να έχει στη διάθεση του για την κάλυψη τρεχουσών αναγκών του Συλλόγου μέχρι ευρώ. ΑΡΘΡΟ 10 Όργανα του Συλλόγου Όργανα του Συλλόγου είναι: 1) Η Γενική Συνέλευση των μελών. 2) Το Διοικητικό Συμβούλιο. 3) Η Ελεγκτική Επιτροπή. ΑΡΘΡΟ 11 Γενική Συνέλευση - Αρμοδιότητες 1. Η Γενική Συνέλευση των μελών του Συλλόγου είναι το ανώτατο όργανο αυτού. 2. Η Γενική Συνέλευση των μελών αποφασίζει για κάθε θέμα που υποβάλλεται σ αυτήν και έχει αρμοδιότητα για κάθε ζήτημα που είναι σχετικό με την εξυπηρέτηση των σκοπών του Συλλόγου και δεν ορίζεται διαφορετικά στο Καταστατικό. 3. Πέρα από τις πιο πάνω γενικές αρμοδιότητες, η Γενική Συνέλευση έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα για τα πιο κάτω ζητήματα: 6 α) Για την έγκριση της έκθεσης των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου και του απολογισμού και προϋπολογισμού κάθε διαχειριστικού έτους. β) Για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου από κάθε ευθύνη. γ) Για την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου και της Ελεγκτικής Επιτροπής. δ) Για την τροποποίηση του Καταστατικού του Συλλόγου. ε) Για την διάλυση του Συλλόγου. ΑΡΘΡΟ 12 Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης - Απαρτία

7 1. Η Γενική Συνέλευση των μελών του Συλλόγου συνέρχεται τακτικά μεν μία (1) φορά μέσα στο πρώτο τρίμηνο κάθε χρόνου, έκτακτα δε όταν αποφασίσει γι αυτό το Διοικητικό Συμβούλιο ή ζητήσει τη σύγκλησή της το ένα δέκατο (1/10) του συνόλου των μελών αυτού με έγγραφη αίτησή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο, στην οποία θα πρέπει να αναφέρονται και τα θέματα για τα οποία ζητείται η σύγκληση της γενικής συνέλευσης. 2. Η πρόσκληση για τη Γενική Συνέλευση είναι έγγραφη, υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου και τοιχοκολλείται στα γραφεία του Συλλόγου και στους χώρους που εργάζονται μέλη αυτού, οκτώ (8) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη σύγκλησή της, πρέπει δε να καθορίζονται σ αυτή με σαφήνεια: α) Ο τόπος, η ημέρα και η ώρα της συνέλευσης. β) Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που πρόκειται να συζητηθούν. γ) Ο αριθμός των μελών που χρειάζεται για την ύπαρξη απαρτίας. 3. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντα κατά την έναρξη της συνεδρίασης μέλη που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον των οικονομικά τακτοποιημένων μελών. Αν κατά την πρώτη σύγκληση της γενικής συνέλευσης δεν υπάρχει απαρτία, συγκαλείται νέα συνέλευση μέσα σε πέντε (5) ημέρες κατά την οποία απαιτείται η παρουσία τουλάχιστον του ενός τετάρτου (1/4) των οικονομικά τακτοποιημένων μελών. Αν δεν υπάρξει απαρτία κατά τη δεύτερη συνέλευση, συγκαλείται χωρίς πρόσκληση μέσα σε πέντε (5) ημέρες τρίτη συνέλευση κατά την οποία υπάρχει απαρτία όσα μέλη κι αν προσέλθουν Στις επαναληπτικές γενικές συνελεύσεις δεν μπορούν ν αλλάξουν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, ούτε να προστεθούν νέα. 5. Η ύπαρξη της απαρτίας βεβαιώνεται στην αρχή της γενικής συνέλευσης και θεωρείται ότι υπάρχει μέχρι το τέλος της συνεδρίασης, όσα μέλη κι αν αποχωρήσουν. 6. Μόλις διαπιστωθεί η ύπαρξη απαρτίας, η Γενική Συνέλευση εκλέγει δι ανατάσεως των χειρών τον Πρόεδρο, ο οποίος διευθύνει τις εργασίες της και τον πρακτικογράφο, ο οποίος καταγράφει τα πρακτικά. ΑΡΘΡΟ 13 Αποφάσεις - ψηφοφορίες 1. Οι αποφάσεις των γενικών συνελεύσεων για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, αν δεν ορίζεται διαφορετικά από τον νόμο και το Καταστατικό, παίρνονται με την σχετική πλειοψηφία των παρόντων μελών. Στις περιπτώσεις που για την ύπαρξη απαρτίας χρειάζεται η παρουσία του ενός τετάρτου (1/4) των μελών και για τη λήψη απόφασης γίνεται μυστική ψηφοφορία, αν παρίσταται κατά τη Γενική Συνέλευση μόνο ο ελάχιστος αυτός αριθμός των μελών, για τη λήψη απόφασης χρειάζεται η πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται και αν επέλθει νέα ισοψηφία η πρόταση απορρίπτεται. 2. Είναι αδύνατη η συζήτηση και η λήψη απόφασης για θέμα που δεν αναγράφεται στην πρόσκληση για τη Γενική Συνέλευση, εκτός αν είναι 7

8 παρόντα όλα τα μέλη του Συλλόγου και δεν προβληθεί αντίρρηση από το 1/20 τουλάχιστον του συνόλου αυτών. 3. Στην τακτική Γενική Συνέλευση των μελών του Συλλόγου που συνέρχεται μέσα στο πρώτο τρίμηνο κάθε χρόνου υποβάλλονται από το Διοικητικό Συμβούλιο για συζήτηση και έγκριση: α) Η έκθεση των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου για τον χρόνο που πέρασε. β) Ο απολογισμός της διαχειριστικής περιόδου που έληξε. γ) Ο προϋπολογισμός της νέας διαχειριστικής περιόδου και δ) Η ετήσια έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής. 4. Γι όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης γίνεται συζήτηση στην οποία μπορούν να πάρουν το λόγο και να εκθέσουν τις απόψεις τους όλα τα παρόντα και ταμειακώς εντάξει μέλη του Συλλόγου. Μετά το τέλος της συζήτησης γίνεται ψηφοφορία με ανάταση της χειρός. 5. Εξαιρετικά, όταν πρόκειται να ληφθούν αποφάσεις που αναφέρονται: α) Στην εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, β) Στην εκλογή μελών της Ελεγκτικής Επιτροπής, γ) Στην εκλογή των αντιπροσώπων, εφόσον το σωματείο είναι μέλος δευτεροβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης, δ) Στην εκλογή μελών της Εφορευτικής Επιτροπής, ε) Σε θέματα εμπιστοσύνης προς την διοίκηση, στ) Στην έγκριση της λογοδοσίας του Διοικητικού Συμβουλίου, ζ) Στην έγκριση του απολογισμού και του προϋπολογισμού, η) Στην απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από την ευθύνη, θ) Σε προσωπικά ζητήματα και ι) Σε θέματα παροχής εμπιστοσύνης, η ψηφοφορία είναι μυστική και γίνεται με ψηφοδέλτια και φακέλους. 6. Για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης μπορεί να γίνει μυστική ψηφοφορία, αν ζητηθεί αυτό από το ένα τρίτο (1/3) των παρόντων μελών στην Γενική Συνέλευση. 7. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου δεν έχουν δικαίωμα ψήφου σε ζητήματα απαλλαγής τους από τις ευθύνες. 8 ΑΡΘΡΟ 14 Αρχαιρεσίες 1. Τα μέλη του Συλλόγου εκλέγουν το Διοικητικό Συμβούλιο, την Ελεγκτική Επιτροπή, την Εφορευτική Επιτροπή και τους αντιπροσώπους, εφόσον το σωματείο είναι μέλος δευτεροβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης. Τα μέλη του Συλλόγου έχουν δικαίωμα να ψηφίζουν για την εκλογή των παραπάνω οργάνων και να εκλέγονται σ' αυτά, εφόσον έχουν τακτοποιημένες τις οικονομικές τους υποχρεώσεις. Στο ψηφοδέλτιο του κάθε συνδυασμού, αναγράφονται σε ξεχωριστές στήλες οι υποψήφιοι για το Διοικητικό Συμβούλιο, για την Ελεγκτική Επιτροπή και οι αντιπρόσωποι, εφόσον το σωματείο είναι μέλος δευτεροβάθμιας οργάνωσης. Για την Εφορευτική Επιτροπή ψηφίζουν σε ξεχωριστό ψηφοδέλτιο. 2. Κάθε τρίτο (3 ο ) χρόνο γίνονται εκλογές για την ανάδειξη της Διοίκησης, της Ελεγκτικής Επιτροπής, των αντιπροσώπων και της Εφορευτικής

9 9 Επιτροπής που θα διενεργήσει τις επόμενες εκλογές. Στις εκλογές κατέρχονται συνδυασμοί υποψηφίων και μεμονωμένοι υποψήφιοι. Κάθε συνδυασμός πρέπει να παρουσιάζει πρόγραμμα πραγμάτωσης των σκοπών του Συλλόγου. 3. Εκλογικό σύστημα, ορίζεται η απλή αναλογική. Οι έδρες του Διοικητικού Συμβουλίου, της Ελεγκτικής Επιτροπής, της Εφορευτικής Επιτροπής και ο αριθμός των αντιπροσώπων, κατανέμονται μεταξύ των συνδυασμών και των χωριστών υποψηφίων ανάλογα με την εκλογική τους δύναμη. Το σύνολο των εγκύρων ψηφοδελτίων, διαιρείται με τον αριθμό των εδρών του Διοικητικού Συμβουλίου, της Ελεγκτικής Επιτροπής και με τον αριθμό των αντιπροσώπων που εκλέγονται. Το πηλίκο αυτών των διαιρέσεων, παραλειπομένου του κλάσματος, αποτελεί το εκλογικό μέτρο. Κάθε συνδυασμός καταλαμβάνει τόσες έδρες στο Διοικητικό Συμβούλιο, την Ελεγκτική Επιτροπή, την Εφορευτική Επιτροπή, και εκλέγει τόσους αντιπροσώπους, όσες φορές χωρεί το εκλογικό μέτρο στον αριθμό των εγκύρων ψηφοδελτίων που έλαβε. Χωριστός υποψήφιος που έλαβε το ίδιο ή μεγαλύτερο αριθμό ψήφων από το εκλογικό μέτρο, καταλαμβάνει μια έδρα στο όργανο για το οποίο έχει θέσει υποψηφιότητα ή εκλέγεται αντιπρόσωπος, εφόσον ήταν υποψήφιος για τη θέση αυτή. Συνδυασμός που περιλαμβάνει υποψηφίους λιγότερους από τις έδρες που του ανήκουν, λαμβάνει τόσες έδρες ή εκλέγει τόσους αντιπροσώπους, όσοι είναι και οι υποψήφιοί του. Οι έδρες που μένουν αδιάθετες και ο αριθμός των αντιπροσώπων, που δεν καλύπτονται σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις κατανέμονται από μία στους συνδυασμούς εκείνους που πληρούν σωρευτικά τις εξής προϋποθέσεις: α) Έχουν ήδη καταλάβει μία έδρα από την πρώτη κατανομή και β) Συγκεντρώνουν αριθμό εγκύρων ψηφοδελτίων, υπόλοιπο, μεγαλύτερο του 1/3 του εκλογικού μέτρου. 4. Σε περίπτωση, που περισσότεροι συνδυασμοί πληρούν τις δύο αυτές προϋποθέσεις, την ή τις αδιάθετες έδρες, καταλαμβάνουν όσοι πλησιάζουν περισσότερο το εκλογικό μέτρο. Αν και πάλι παραμένουν αδιάθετες έδρες, τότε καταλαμβάνονται από τους συνδυασμούς που έχουν το μεγαλύτερο υπόλοιπο ψηφοδελτίων, άσχετα αν οι συνδυασμοί αυτοί, έχουν καταλάβει έδρα από την πρώτη κατανομή. Σε περίπτωση ισοδυναμίας, γίνεται κλήρωση. 5. Τη φροντίδα για τη διεξαγωγή των εκλογών έχει η τριμελής Εφορευτική Επιτροπή, που εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση, με μυστική ψηφοφορία και με την παρουσία δικαστικού αντιπροσώπου από τις προηγούμενες εκλογές. Οι εκλογές διεξάγονται κάθε τρία (3) ημερολογιακά χρόνια με πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Εφορευτική Επιτροπή. Οι υποψηφιότητες για το Διοικητικό Συμβούλιο, Ελεγκτική Επιτροπή, Εφορευτική Επιτροπή και Αντιπροσώπων, υποβάλλονται με γραπτές αιτήσεις προς την Εφορευτική Επιτροπή μέχρι τη δεύτερη ημέρα προ των εκλογών. Οι υποψήφιοι των συνδυασμών υποβάλλουν κοινή δήλωση στην οποία δηλώνουν τη συμμετοχή τους και τον τίτλο του συνδυασμού. Η κοινή δήλωση υποβάλλεται από έναν υποψήφιο του συνδυασμού. Πέντε (5) ημέρες πριν από τις εκλογές το αργότερο η Εφορευτική Επιτροπή ανακοινώνει επίσημα με τοιχοκόλληση στα γραφεία του Συλλόγου

10 10 τους συνδυασμούς των υποψηφίων και τους τυχόν ανεξάρτητους υποψηφίους και καταρτίζει τα σχετικά ψηφοδέλτια. Οι υποψήφιοι για το Διοικητικό Συμβούλιο, για την Ελεγκτική Επιτροπή και για αντιπρόσωποι, γράφονται στο ίδιο ψηφοδέλτιο, αλλά σε ξεχωριστή παράγραφο και με την ένδειξη για ποιο όργανο είναι υποψήφιοι. Η διάρκεια και το πρόγραμμα των αρχαιρεσιών θα καθορίζονται από την Εφορευτική Επιτροπή στην προκήρυξή τους. Τα ψηφοδέλτια και οι φάκελοι πρέπει να είναι ομοιόμορφα κατά κατηγορία. Το ίδιο μέλος, δεν μπορεί να βάλει υποψηφιότητα για τα όργανα του Συλλόγου, την Ελεγκτική Επιτροπή και την Εφορευτική Επιτροπή. Τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής δεν μπορούν να βάλουν υποψηφιότητα ούτε για τα όργανα του Συλλόγου, ούτε για αντιπρόσωποι στις δευτεροβάθμιες οργανώσεις. Η ψηφοφορία μπορεί να διεξάγεται και με επιστολικό η ψηφιακό τρόπο. 6. Η ακριβής ημέρα, τόπος και ώρα των εκλογών ορίζεται από την Εφορευτική Επιτροπή. Στην Εφορευτική Επιτροπή την ημέρα των εκλογών προεδρεύει δικαστικός αντιπρόσωπος. Η ψηφοφορία είναι μυστική και διαρκεί μέχρι να ψηφίσουν όλα τα μέλη ή μέχρι την ημέρα και ώρα που έχει ορίσει η Εφορευτική Επιτροπή. Πριν από την έναρξη της ψηφοφορίας η Εφορευτική Επιτροπές ελέγχει δημόσια τις κάλπες και αμέσως μετά την σφραγίζει. Στη συνέχεια, κάθε μέλος αφού γίνει εξακρίβωση της ταυτότητάς του και έλεγχος στο μητρώο, αν είναι γραμμένος και ταμειακά τακτοποιημένος, ψηφίζει. Σε όλη τη διάρκεια των εκλογών μπορεί να παρευρίσκονται από ένας αντιπρόσωπος κάθε συνδυασμού ή ο μεμονωμένος υποψήφιος. Ενστάσεις υποβάλλονται σε όλη τη διάρκεια της ψηφοφορίας και μέχρι της εξαγωγής των αποτελεσμάτων από τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής και από τους παρευρισκομένους υποψηφίους και εκδικάζονται αμέσως από την Εφορευτική Επιτροπή, που εκδίδει προσωρινή απόφαση. Μετά τη λήξη της ψηφοφορίας η Εφορευτική Επιτροπή κάνει καταμέτρηση και διαλογή των ψήφων, συντάσσει το πρακτικό και ανακηρύσσει τους επιτυχόντες. ΑΡΘΡΟ 15 Διοικητικό Συμβούλιο 1. Το Σωματείο διοικείται από επταμελές (7μελές) Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία και πέντε (3) μέλη. 2. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση των μελών του Συλλόγου. 3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά την εκλογή του συνέρχεται εντός δέκα (10) ημερών με τη φροντίδα του πλειοψηφίσαντος συμβούλου του συνδυασμού που έλαβε τις περισσότερες ψήφους και εκλέγει τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα και τον Ταμία. 4. Το Διοικητικό Συμβούλιο, όταν συγκροτηθεί σε σώμα, παραλαμβάνει από το προηγούμενο Διοικητικό Συμβούλιο με πρωτόκολλο τα βιβλία του Συλλόγου και τα περιουσιακά του στοιχεία. 5. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται προσωπικά και αλληλέγγυα για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του, όπως αυτές

11 απορρέουν από το νόμο, το Καταστατικό και τις αποφάσεις των γενικών συνελεύσεων. Δεν ευθύνονται μόνο για αποφάσεις που πάρθηκαν σε συνεδρίαση από την οποία απουσίαζαν ή που ήσαν παρόντα, πλην όμως διαφώνησαν, εφ όσον η διαφωνία τους προκύπτει από τα πρακτικά. 6. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι δυνατόν να ανακαλούνται από τη Γενική Συνέλευση των μελών του Συλλόγου με απόφασή της, που παίρνεται με την πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων μελών, που πρέπει όμως να είναι τα δύο τρίτα (2/3) του συνόλου αυτών. 7. Η παραίτηση οποιουδήποτε μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου είναι δικαίωμα αυτού και μπορεί να γίνει οποτεδήποτε. Η παραίτηση γίνεται εγγράφως και πρέπει να γίνει αποδεκτή μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την υποβολή της στο Διοικητικό Συμβούλιο. Αν περάσουν οι πέντε (5) ημέρες από την υποβολή της παραίτησης και δεν έχει ακόμα γίνει αποδεκτή από το Διοικητικό Συμβούλιο, θεωρείται το μέλος παραιτηθέν. Μετά την αποδοχή της παραίτησης ή την παρέλευση της δεκαπενθήμερης προθεσμίας, καλείται ο πρώτος επιλαχών υποψήφιος στις τελευταίες αρχαιρεσίες για την ανάδειξη μελών Διοικητικού Συμβουλίου να πάρει τη θέση του μέλους που παραιτήθηκε. Η κλήση γίνεται εγγράφως και στέλνεται στον πρώτο επιλαχόντα μέσα σε επτά (7) ημέρες από την αποδοχή της παραίτησης ή την παρέλευση της δεκαπενθήμερης προθεσμίας από την υποβολή της. Μέσα στην ίδια προθεσμία καλείται ο πρώτος αναπληρωματικός και στην περίπτωση θανάτου, έκπτωσης, ανάκλησης κ.λ.π. οποιουδήποτε μέλους τους Διοικητικού Συμβουλίου. ΑΡΘΡΟ 16 Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου διοικεί το Σωματείο σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων, τους ορισμούς του Καταστατικού και τις αποφάσεις των γενικών συνελεύσεων. 2. Διαχειρίζεται τους πόρους και την περιουσία του Συλλόγου. 3. Αποφασίζει για κάθε θέμα που είναι σχετικό με την εκπλήρωση των επιδιωκόμενων σκοπών του Συλλόγου και δεν ανήκει στην αρμοδιότητα άλλου συλλογικού οργάνου. 4. Αποφασίζει για την κήρυξη απεργίας ή ολιγόωρων στάσεων εργασίας από τα μέλη του Συλλόγου. 5. Συγκαλεί τις γενικές συνελεύσεις των μελών, τακτικές και έκτακτες, σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού και εισηγείται τα θέματα. 6. Αναθέτει την εκτέλεση ειδικών εντολών στα μέλη του και στα μέλη του Συλλόγου και συγκροτεί επιτροπές για την ενέργεια εκδηλώσεων. ΑΡΘΡΟ 17 Λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται με έγγραφη η ηλεκτρονική πρόσκληση που υπογράφεται από τον Πρόεδρο η τον Αντιπρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα τακτικά μια φορά το μήνα. Στην έγγραφη πρόσκληση πρέπει να αναφέρονται και 11

12 τα θέματα με την συζήτηση των οποίων θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο. Η συνεδρίαση μπορεί να γίνεται και διαδικτυακά. 2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει έκτακτα, όταν αυτό κρίνεται σκόπιμο από τον Πρόεδρο ή το ζητήσουν με έγγραφη αίτησή τους στον Πρόεδρο τρία (3) τουλάχιστον μέλη του. Στην αίτηση πρέπει να αναφέρονται τα θέματα που πρόκειται να συζητηθούν. Στην τελευταία περίπτωση ο Πρόεδρος είναι υποχρεωμένος μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την υποβολή της σχετικής αίτησης να καλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο, αν δε αυτός αρνηθεί, το δικαίωμα αυτό έχουν ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Γεν. Γραμματέας και οι αιτούντες. 3. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν τα παριστάμενα μέλη είναι περισσότερα από τα απόντα. 4. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με την απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών, η οποία όμως σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να είναι μικρότερη του ενός τρίτου (1/3) του όλου αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 5. Οι ψηφοφορίες κατά τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου είναι φανερές. Ειδικά, όταν πρόκειται να γίνει κατανομή αξιωμάτων, η ψηφοφορία είναι μυστική. 6. Όταν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου απουσιάζει αδικαιολόγητα επί τρεις (3) συνεχείς συνεδριάσεις αυτού, κηρύσσεται έκπτωτο από το αξίωμά του με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που παίρνεται με την πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, αφού προηγούμενα κληθεί εγγράφως να δικαιολογήσει τους λόγους της απουσίας του. 7. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται από το Γεν. Γραμματέα και υπογράφονται από τον ίδιο και τον Πρόεδρο αυτού. ΑΡΘΡΟ 18 Πρόεδρος Δ.Σ. 1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου εκπροσωπεί το Σωματείο στα δικαστήρια, σ όλες τις δημόσιες αρχές και Οργανισμούς, σ όλα τα νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου. 2. Καλεί το Διοικητικό Συμβούλιο σε τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις, προεδρεύει αυτού, κηρύσσει την έναρξη και λήξη αυτών, δίνει και αφαιρεί το λόγο από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και θέτει τα θέματα σε ψηφοφορία. 3. Υπογράφει με το Γεν. Γραμματέα όλα τα έγγραφα του Συλλόγου. Επίσης υπογράφει με το Γεν. Γραμματέα και τον Ταμία τις αποδείξεις πληρωμών των εξόδων του Συλλόγου. Υπογράφει από κοινού με τον Ταμία τις επιταγές για τις πληρωμές του Συλλόγου, όπως προβλέπεται από το άρθρο 9 παρ.3 του Καταστατικού. 4. Επαγρυπνεί για την κανονική λειτουργία των γραφείων του Συλλόγου και την ακριβή εφαρμογή του Καταστατικού, γενικά δε επιμελείται για τη λειτουργία των σκοπών του Συλλόγου. 12

13 5. Όταν απουσιάζει ο Πρόεδρος ή κωλύεται για οποιονδήποτε λόγο να ασκήσει τα καθήκοντά του, τον αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου. ΑΡΘΡΟ 19 Ο Γενικός Γραμματέας του Δ.Σ. 1. Ο Γενικός Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου ασκεί την άμεση εποπτεία στα γραφεία του Συλλόγου, διεξάγει την αλληλογραφία, τηρεί πρωτόκολλο εισερχομένων και εξερχόμενων εγγράφων, τηρεί τα βιβλία πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς επίσης και το μητρώο των μελών του Συλλόγου. 2. Τηρεί τη σφραγίδα και τα αρχεία του Συλλόγου. Υπογράφει με τον Πρόεδρο τα εξερχόμενα έγγραφα και συντάσσει με τον Πρόεδρο και τον Ταμία του Συλλόγου τον απολογισμό και τον προϋπολογισμό κάθε διαχειριστικής περιόδου. Επίσης με τον Πρόεδρο και τον Ταμία υπογράφει τις αποδείξεις πληρωμών και εξόδων του Συλλόγου. 3. Καταρτίζει με τον Πρόεδρο την ημερήσια διάταξη των θεμάτων για τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των γενικών συνελεύσεων των μελών. 4. Όταν απουσιάζει ο Γενικός Γραμματέας ή κωλύεται για οποιονδήποτε λόγο να ασκήσει τα καθήκοντά του, τον αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος. ΑΡΘΡΟ 20 Ο Ταμίας 1. Ο Ταμίας του Συλλόγου φροντίζει για την είσπραξη των δικαιωμάτων εγγραφής και των μηνιαίων συνδρομών των μελών. Για κάθε είσπραξη που κάνει εκδίδει διπλότυπη απόδειξη από την οποία η μία παραμένει στο στέλεχος της διπλότυπης απόδειξης και η άλλη παραδίδεται στον καταβάλλοντα τα χρήματα. 2. Εκτελεί με εντολή του Προέδρου και του Γεν. Γραμματέα του Συλλόγου κάθε πληρωμή που αποφασίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι πληρωμές γίνονται με διπλότυπες αποδείξεις από τις οποίες η μία παραμένει στο στέλεχος της διπλότυπης απόδειξης και η άλλη καταχωρείται στο φάκελο των δικαιολογητικών δαπανών. Υπογράφει από κοινού με τον Πρόεδρο τις επιταγές για τις πληρωμές του Συλλόγου, όπως προβλέπεται από το άρθρο 9 παρ. 3 του Καταστατικού. 3. Οι εισπράξεις και οι πληρωμές γίνονται με διπλότυπες αποδείξεις, τα στελέχη των οποίων είναι αριθμημένα και θεωρημένα από την Ελεγκτική Επιτροπή. 4. Ο Ταμίας υποβάλλει στο τέλος της διαχειριστικής περιόδου αναλυτική κατάσταση του ταμείου βεβαιούμενη με συνοδευτικές έγγραφες αποδείξεις στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου. 5. Συντάσσει με τον Πρόεδρο και τον Γεν. Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου τον απολογισμό και τον προϋπολογισμό κάθε διαχειριστικής χρήσης. 6. Τηρεί τα βιβλία του ταμείου και ευθύνεται προσωπικά για κάθε δαπάνη του ταμείου κατά παράβαση του Καταστατικού, των αποφάσεων του 13

14 Διοικητικού Συμβουλίου, των Γενικών Συνελεύσεων των μελών και του νόμου. 7. Όταν απουσιάζει ή κωλύεται ο Ταμίας για οποιονδήποτε λόγο να ασκήσει τα καθήκοντά του, τον αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου. ΑΡΘΡΟ 21 Επιτροπές Για την επίτευξη των σκοπών του Συλλόγου, το Δ.Σ. μπορεί να συστήνει μόνιμες και ή προσωρινές επιτροπές εργασίας με τη συμμετοχή απλών μελών του Συλλόγου και εξωτερικών επιστημονικών συμβούλων. Στις επιτροπές εργασίας προεδρεύει ένα μέλος του Δ.Σ. Με απόφαση του Δ.Σ. ορίζονται οι μόνιμες επιτροπές του Συλλόγου και καθορίζεται ο κανονισμός οργάνωσης και λειτουργίας τους για να επιτελέσουν συγκεκριμένο έργο και καταργούνται με την εκπλήρωση του έργου. ΑΡΘΡΟ 22 Ελεγκτική Επιτροπή 1. Ο έλεγχος και η εποπτεία της διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, όσον αφορά τα έσοδα και τα έξοδα του Συλλόγου, γίνεται από την Ελεγκτική Επιτροπή. 2. Η Ελεγκτική Επιτροπή είναι τριμελής και εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση των μελών του Συλλόγου μαζί με την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Η θητεία αυτής συμπίπτει με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου. 3. Η Ελεγκτική Επιτροπή εποπτεύει και ελέγχει τις πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ταμία, ιδιαίτερα δε επιβλέπει αν αυτές συμφωνούν με τις διατάξεις των νόμων, του Καταστατικού και τις αποφάσεις των γενικών συνελεύσεων των μελών. Έχει το δικαίωμα να εξετάζει και να ερευνά τα έγγραφα και τα βιβλία του Συλλόγου και να ζητά οποτεδήποτε την επίδειξη του περιεχομένου του ταμείου. Συντάσσει στο τέλος της διαχειριστικής περιόδου έκθεση για τη διαχείριση των οικονομικών του Συλλόγου από το Διοικητικό Συμβούλιο, αντίγραφο της οποίας παραδίδει σ' αυτό προκειμένου να υποβληθεί στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των μελών του Συλλόγου. 4. Η Ελεγκτική Επιτροπή, κατά την πρώτη μετά την εκλογή της συνεδρίαση εκλέγει μεταξύ των μελών της τον Πρόεδρο αυτής, ο οποίος διευθύνει τις εργασίες της. Τηρεί βιβλίο πρακτικών, στο οποίο καταχωρούνται τα πρακτικά και οι αποφάσεις της για τους ελέγχους που διενεργεί. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρούνται και οι εκθέσεις που συντάσσονται από αυτήν και οι οποίες υποβάλλονται στην ετήσια τακτική συνέλευση των μελών του Συλλόγου. ΑΡΘΡΟ 23 Απεργία 14

15 1. Η απεργία αποτελεί δικαίωμα των μελών του Συλλόγου και αποφασίζεται νόμιμα από τη Γενική Συνέλευση σαν μέσο για τη διαφύλαξη και προαγωγή των οικονομικών, εργασιακών, κοινωνικών και ασφαλιστικών συμφερόντων των μελών και ως εκδήλωση αλληλεγγύης για τους σκοπούς αυτούς. Για την άσκηση του δικαιώματος της απεργίας απαιτείται προειδοποίηση του εργοδότη. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να κηρύξει απεργία ή ολιγόωρες στάσεις εργασίας. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο να κηρύξει αλλεπάλληλες στάσεις εργασίας ή απεργία διαρκείας μέσα στα πλαίσια του Συντάγματος, των διεθνών Συμβάσεων και της σύμφωνης με το Σύνταγμα εργατικής νομοθεσίας. 2. Το Σωματείο γιορτάζει αγωνιστικά την Εργατική Πρωτομαγιά, με συμμετοχή στις εργατικές συγκεντρώσεις. ΑΡΘΡΟ 24 Τροποποίηση Καταστατικού 1. Η τροποποίηση του Καταστατικού γίνεται από τη Γενική Συνέλευση στην οποία απαιτείται η παρουσία του μισού τουλάχιστον του όλου αριθμού των μελών και η πλειοψηφία των τριών τετάρτων των παρόντων. 2. Η τροποποίηση του Καταστατικού γίνεται ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου ή ύστερα από πρόταση είκοσι (20) τουλάχιστον μελών του Συλλόγου που υποβάλλεται εγγράφως στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου. 1. Το Σωματείο διαλύεται: ΑΡΘΡΟ 25 Διάλυση Συλλόγου 15 α) Όταν ο αριθμός των μελών του μειωθεί σε λιγότερα από είκοσι (20). β) Όταν αποφασισθεί η διάλυση από τη Γενική Συνέλευση των μελών του, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντα μέλη που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του συνόλου των μελών του και παρθεί απόφαση με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων μελών. γ) Στις περιπτώσεις που ορίζονται από το νόμο. 2. Μετά τη διάλυση του Συλλόγου η κάθε είδους περιουσία του περιέρχεται στη δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση που τυχόν θα ανήκει αυτό κατά την ημέρα λήψης της απόφασης για τη διάλυση από τη Γενική Συνέλευση των μελών του. Αν το Σωματείο δεν ανήκει σε καμιά δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση, η περιουσία του περιέρχεται στην αντιπροσωπευτικότερη συνδικαλιστική οργάνωση του κλάδου. ΑΡΘΡΟ 26 Βιβλία Συλλόγου Το Σωματείο έχει υποχρέωση να τηρεί τα παρακάτω βιβλία:

16 1) Μητρώο μελών, όπου αναγράφονται με αύξοντα αριθμό τα ονόματα των μελών με όλα τα στοιχεία τους και με την ημερομηνία εγγραφής τους και διαγραφής τους. 2) Το βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων των Γενικών Συνελεύσεων. 3) Το βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου. 4) Το βιβλίο πράξεων - εκθέσεων της Ελεγκτικής Επιτροπής. 5) Το βιβλίο Ταμείου, όπου καταχωρούνται κατά χρονολογική σειρά όλες οι εισπράξεις και πληρωμές. 6) Βιβλίο περιουσίας, όπου αναγράφονται λεπτομερώς όλα τα κινητά και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία του Συλλόγου. Τηρεί επίσης τα γραμμάτια εισπράξεων και πληρωμών, που πριν από κάθε χρήση τους αριθμούνται και θεωρούνται από την Ελεγκτική Επιτροπή. ΑΡΘΡΟ 27 Σφραγίδα Συλλόγου Το Σωματείο έχει σφραγίδα κυκλική και στην περιφέρεια αναγράφεται η επωνυμία του Συλλόγου. ΑΡΘΡΟ 28 Γενικές διατάξεις Κάθε ασάφεια ή έλλειψη του παρόντος Καταστατικού ρυθμίζεται από τη Γενική Συνέλευση των μελών του Συλλόγου σε συνδυασμό με τους νόμους που ισχύουν κάθε φορά για τα επαγγελματικά σωματεία. ΑΡΘΡΟ 29 Το παρόν Καταστατικό αποτελούμενο από 29 άρθρα, ψηφίστηκε ομόφωνα κατ άρθρο και στο σύνολο από τα ιδρυτικά μέλη. Αθήνα 27 Ιανουαρίου

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΙΤΛΟΣ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΜΕΣΑ. ΑΡΘΡΟ 1 ο Ιδρύεται Σύλλογος με τον τίτλο «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται Σύλλογος με τον τίτλο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΑΡΘΡΟ 1 ο - ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Παιδαγωγική Εταιρεία Κύπρου» με έδρα τη Λευκωσία ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ "ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ" ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Σύσταση - Επωνυμία - Έδρα - Σκοπός - Μέσα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Σύσταση - Επωνυμία - Έδρα - Σκοπός - Μέσα 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ "ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ" ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Σύσταση - Επωνυμία - Έδρα - Σκοπός - Μέσα Άρθρο 1 ο 1.- Ιδρύεται σύλλογος από άτομα που ανήκουν στην Πολυτεχνειακή Κοινότητα

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 3 ΜΕΣΑ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΩΝ ΣΚΟΠΩΝ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Άρθρο 3 ΜΕΣΑ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΩΝ ΣΚΟΠΩΝ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ Άρθρο 3 ΜΕΣΑ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΩΝ ΣΚΟΠΩΝ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 1. Η ανάπτυξη τακτικής και στενής συνεργασίας με γονείς, μαθητές, εκπαιδευτικούς, σωματεία, επαγγελματικούς συλλόγους και τοπική αυτοδιοίκηση. 2. Η ενημέρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ" (HELLENIC SOCIETY OF SURGICAL ONCOLOGY)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ (HELLENIC SOCIETY OF SURGICAL ONCOLOGY) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ" (HELLENIC SOCIETY OF SURGICAL ONCOLOGY) ΑΡΘΡΟ 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ιδρύεται επιστημονικό σωματείο με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αθήνα 2-3 -90 Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Άρθρο 1 Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «Σύλλογος Υπαλλήλων Κεντρικής Υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΡΕΦΛΕΞΟΛΟΓΩΝ (Σ.Ε.Ρ.) (Ειδικών επί των αντανακλαστικών των άνω και κάτω άκρων του σώματος)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΡΕΦΛΕΞΟΛΟΓΩΝ (Σ.Ε.Ρ.) (Ειδικών επί των αντανακλαστικών των άνω και κάτω άκρων του σώματος) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΡΕΦΛΕΞΟΛΟΓΩΝ (Σ.Ε.Ρ.) (Ειδικών επί των αντανακλαστικών των άνω και κάτω άκρων του σώματος) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΑΡΘΡΟ 1 Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΡΕΦΛΕΞΟΛΟΓΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Αρθρο 1 Επωνυμία Εδρα Ιδρύεται Σωματείο σύμφωνα με τα άρθρα 78 επ. του Αστικού Κώδικα υπό την επωνυμία ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου KΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΚΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Α. ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΒΑΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΦΑΛΩΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ»

«ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΒΑΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΦΑΛΩΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΒΑΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΦΑΛΩΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ» ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ Άρθρο 1 ο Ιδρύεται σύλλογος ανέργων και επισφαλώς εργαζομένων με έδρα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ. Άρθρο 1

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ. Άρθρο 1 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ Άρθρο 1 Ιδρύεται Σύλλογος με την ονομασία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΩΝ. Άρθρο 1 Επωνυµία Έδρα. Άρθρο 2 Σκοπός

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΩΝ. Άρθρο 1 Επωνυµία Έδρα. Άρθρο 2 Σκοπός Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΩΝ Άρθρο 1 Επωνυµία Έδρα Ιδρύεται σωµατείο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα, µε την επωνυµία «ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΩΝ» και έδρα την Αθήνα.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. Ίδρυση Σκοπός Μέσα επιδίωξης. Άρθρο 1ο

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. Ίδρυση Σκοπός Μέσα επιδίωξης. Άρθρο 1ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Ίδρυση Σκοπός Μέσα επιδίωξης Άρθρο 1ο Ιδρύεται μη κερδοσκοπικό Σωματείο με την επωνυμία «Ελληνική Λέσχη Φίλων των Δίσκων Discus Club of Greece», με έδρα την πόλη των Αθηνών. Η Λέσχη

Διαβάστε περισσότερα

γ. Οργανώνει συνέδρια, διαλέξεις κλπ. εκδηλώσεις για επιστημονικά θέματα, τα οποία έχουν σχέση με τις βιο-ιατρικές επιστήμες.

γ. Οργανώνει συνέδρια, διαλέξεις κλπ. εκδηλώσεις για επιστημονικά θέματα, τα οποία έχουν σχέση με τις βιο-ιατρικές επιστήμες. Όνομα, Έδρα και Σφραγίδα της Εταιρείας Άρθρο 1 Η Ιατρική Εταιρεία Αθηνών, η οποία ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1835 και αναγνωρίσθηκε ως Σωματείο στις 17 Ιανουαρίου 1924, με την επωνυμία τότε «Η εν Αθήναις Ιατρική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Σ.Α..Α.Σ. Π.Ε.Α.

ΤΟΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Σ.Α..Α.Σ. Π.Ε.Α. ΑΠΟΦΑΣΗ Γ.Σ. ΣΑ ΑΣ ΤΜ. ΑΤΤΙΚΗΣ 04.07.2011 ΘΕΜΑ: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Σ.Α..Α.Σ. Π.Ε.Α. Ι ΡΥΣΗ Άρθρο 1 1.1. Ιδρύεται στην Αθήνα από τους αρχιτέκτονες διπλωµατούχους ανωτάτων σχολών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΝΙΚΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΝΙΚΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ Άρθρο 1 ο Γίνεται σύλλογος με την επωνυμία ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, με έδρα την κωμόπολη Άγιος Αθανάσιος του Νομού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 2. Σκοποί Σκοποί του συλλόγου είναι :

ΑΡΘΡΟ 2. Σκοποί Σκοποί του συλλόγου είναι : ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΡΘΡΟ 1. Σύσταση Ιδρύεται Σύλλογος με την επωνυμία: Σύλλογος για την δημιουργία Διεθνούς Αριστοτελικού Κέντρου (ΔΑΚ) μη κερδοσκοπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Της Ένωσης Συλλόγων που ιδρύθηκε και εδρεύει στο Δήμο Παπάγου - Χολαργού Αττικής με την επωνυμία: «ΕΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Του σωµατείου µε την επωνυµία ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ Άρθρο 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ίδρυση Επωνυµία Έδρα Σκοπός Ιδρύεται επιστηµονικό επαγγελµατικό σωµατείο µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ Άρθρο 1: Ιδρύεται στη Θεσσαλονίκη Σύλλογος με την επωνυμία Σύλλογος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 3 ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ ΜΟΥΣΤΑΚEΙΟ. Άρθρο 1 ο

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 3 ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ ΜΟΥΣΤΑΚEΙΟ. Άρθρο 1 ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 3 ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ ΜΟΥΣΤΑΚEΙΟ Άρθρο 1 ο Ιδρύεται στην Λαμία Σύλλογος με επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΟΥ 3 ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ. 1. Η Κοινότητα ονομάζεται. 2. Έδρα της είναι

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ. 1. Η Κοινότητα ονομάζεται. 2. Έδρα της είναι ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Άρθρο 1 Όνομα και έδρα 1. Η Κοινότητα ονομάζεται 2. Έδρα της είναι 3. Η Κοινότητα είναι καταχωρημένη στο Ειρηνοδικείο σαν αναγνωρισμένο σωματείο (e.v.) 4. Ο χώρος δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Συλλόγου Διδασκόντων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ : ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Συλλόγου Διδασκόντων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ : ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Συλλόγου Διδασκόντων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ : ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΡΘΡΟ 1: ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΔΡΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ 1. Ιδρύεται Σύλλογος με την επωνυμία "Σύλλογος

Διαβάστε περισσότερα

Σ Τ Ο Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Σ Τ Ο Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Σ Τ Ο Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 19-11-1983 Α Ρ Θ Ρ Ο 1ο Ιδρύεται Επιστηµονικό Σωµατείο (Επιστηµονική Εταιρεία) µε την ονοµασία και τον τίτλο ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α σελ. 02 Επωνυμία Έδρα Σκοποί Μέσα σελ. 02

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α σελ. 02 Επωνυμία Έδρα Σκοποί Μέσα σελ. 02 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α σελ. 02 Επωνυμία Έδρα Σκοποί Μέσα σελ. 02 Άρθρο 1 σελ. 02 Άρθρο 2 Σκοποί του Συλλόγου σελ. 02 Άρθρο 3 σελ. 02 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β σελ. 03 Άρθρο 4 Πόροι σελ. 03 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ σελ. 03 ΜΕΛΗ σελ. 03 Α. Εγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Έγκριση σύστασης του κοινωφελούς ιδρύµατος µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΧΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΧΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΧΙΟΥ Κεφάλαιο Α Άρθρο 1 - Ίδρυση Ιδρύεται Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πληροφορικής μη-κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με επωνυμία Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗ. 4. Η συνδρομή για τα τακτικά μέλη είναι υποχρεωτική και ορίστηκε σε 15 ευρώ το χρόνο.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗ. 4. Η συνδρομή για τα τακτικά μέλη είναι υποχρεωτική και ορίστηκε σε 15 ευρώ το χρόνο. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗ 1. Ιδρύεται σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την ονομασία Ποδηλατικός Όμιλος Λεμεσού, για την προαγωγή της ποδηλασίας και την αγάπη του ανθρώπου προς το ποδήλατο με έδρα τη Λεμεσό.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 1. Ίδρυση Επωνυμία Έδρα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 1. Ίδρυση Επωνυμία Έδρα ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του Λαογραφικού Περιβαλλοντικού Συλλόγου Μανάγουλης Άρθρο 1 Ίδρυση Επωνυμία Έδρα Ιδρύεται Λαογραφικός Περιβαλλοντικός Σύλλογος με την επωνυμία «Λαογραφικός Περιβαλλοντικός Σύλλογος Μανάγουλης»

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό του Σωματείου «Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 2 ου Νηπιαγωγείου Κισάμου»

Καταστατικό του Σωματείου «Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 2 ου Νηπιαγωγείου Κισάμου» Καταστατικό του Σωματείου «Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 2 ου Νηπιαγωγείου Κισάμου» Άρθρο 1 : Ίδρυση, έδρα, Επωνυμία Ιδρύεται Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΚΛΕ) ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΏΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ (I.F.S.W.)

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΚΛΕ) ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΏΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ (I.F.S.W.) ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΚΛΕ) ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΏΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ (I.F.S.W.) ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ============================================================

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1. Ιδρύεται σωματείο υπό την επωνυμίαν ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Ε.Β.Ε.) με έδρα τη Θεσσαλονίκη. ΑΡΘΡΟ 2

ΑΡΘΡΟ 1. Ιδρύεται σωματείο υπό την επωνυμίαν ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Ε.Β.Ε.) με έδρα τη Θεσσαλονίκη. ΑΡΘΡΟ 2 Με το από 2384/11-10-1951 καταστατικό, το οποίο καταχωρήθηκε νόμιμα στο βιβλίο Αναγνωρισμένων Σωματείων του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης με αριθμό 2782/12-11-1951 και τροποποιήθηκε σύμφωνα με το Ν.Δ 795/1971

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Άρθρο 1ο ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ιδρύεται στη Θεσσαλονίκη Σωµατείο από φίλους των εικαστικών και πλαστικών τεχνών, µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Της ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΟΡ ΑΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1 Ιδρύεται σωµατείο µε την επωνυµία «ΚΙΝΗΣΗ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΟΡ ΑΙΑΣ» µε έδρα την Πτολεµαΐδα. Άρθρο 2 Σκοπός του σωµατείου είναι η προώθηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Σωματείου με την Επωνυμία ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ BegaFigo

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Σωματείου με την Επωνυμία ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ BegaFigo 1. ΟΝΟΜΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Σωματείου με την Επωνυμία ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ BegaFigo Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Επαρχίας Αμμοχώστου «BegaFigo» (Ι.Ο.Ε.Α) 2. ΕΜΒΛΗΜΑ-ΣΦΡΑΓΙΔΑ-ΧΡΩΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 1 of 6 18/2/2013 3:27 µµ Καταστατικό ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1 ο Ιδρύεται επαγγελµατικό σωµατείο µε την επωνυµία: "ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 3 Ο Σύλλογος θα επιδιώξει την πραγµατοποίηση των παραπάνω σκοπών µε κάθε νόµιµο µέσο.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 3 Ο Σύλλογος θα επιδιώξει την πραγµατοποίηση των παραπάνω σκοπών µε κάθε νόµιµο µέσο. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Άρθρο 1 α. Ο «Σύλλογος ιδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας» µετονοµάζεται σε «Ενιαίος Σύλλογος ιδασκόντων Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας» µε έδρα τον Βόλο. β. Η σφραγίδα του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΥ ΠΣΦ-ΝΠΔΔ ΣΚΟΠΟΣ -ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ. Άρθρο 1

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΥ ΠΣΦ-ΝΠΔΔ ΣΚΟΠΟΣ -ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ. Άρθρο 1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΥ ΠΣΦ-ΝΠΔΔ ΣΚΟΠΟΣ -ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Άρθρο 1 Τα επιστημονικά τμήματα λειτουργούν υπό την αιγίδα του ΠΣΦ-ΝΠΔΔ, και έχουν σαν κύριο αντικείμενο την μελέτη θεμάτων σχετικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. Άρθρο 1. Ιδρύεται πρωτοβάθµιο συνδικαλιστικό Σωµατείο µε την επωνυµία «Σωµατείο » µε έδρα την

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. Άρθρο 1. Ιδρύεται πρωτοβάθµιο συνδικαλιστικό Σωµατείο µε την επωνυµία «Σωµατείο » µε έδρα την [ ΕΙΓΜΑ 1 Ο ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ] ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΣΥΝ ΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Άρθρο 1 Ιδρύεται πρωτοβάθµιο συνδικαλιστικό Σωµατείο µε την επωνυµία «Σωµατείο ----------» µε έδρα την ------. ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΔ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΔ ΗΠΕΙΡΟΥ Άρθρο 1 - Αντικείμενο του Κανονισμού Ο κανονισμός αυτός ρυθμίζει τη λειτουργία της Εκτελεστικής Επιτροπής (Ε.Ε.) της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ηπείρου (Π.Ε.Δ.Η.). Άρθρο 2 - Σύνθεση Εκτελεστικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ (ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ) ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: «.»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ (ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ) ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: «.» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ (ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ) ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: Άρθρο 1: ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΈΔΡΑ «.» Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «..» και έδρα τ..... Για την δραστηριότητα του σωματείου στην Ελλάδα και κυρίως στο

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Ανάρτησης: 11/08/2014

Ημερομηνία Ανάρτησης: 11/08/2014 Ημερομηνία Ανάρτησης: 11/08/2014 Γενική συνέλευση ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ TΩN ΜΕΛΩΝ Άρθρο 25(του καταστατικού) 1. 2. Η Γενική Συνέλευση των μελών είναι το ανώτατο όργανο της Ενώσεως. Αποτελείται από τα τακτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΟΥ. 13ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ AΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΟΥ. 13ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ AΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΟΥ 13ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ AΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΑΡΘΡΟ 1. Ιδρύεται Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων των μαθητών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του 13 ου Δημοτικού σχολείου Αμαρουσίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 2 ΕΔΡΑ Έδρα του Συλλόγου είναι η Αθήνα οδός Αριστογείτονος 11-13. Άρθρο 3 ΣΚΟΠΟΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 2 ΕΔΡΑ Έδρα του Συλλόγου είναι η Αθήνα οδός Αριστογείτονος 11-13. Άρθρο 3 ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ Άρθρο 1 ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ & ΟΙΚΟΠΕΔΟΥΧΩΝ Τάρανα-Κραψίτη Δήμου Πρέβεζας» (Ο.Σ.Π.Ο. Τάρανα-Κραψίτη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ Κυπριακής Μαθηματικής Εταιρείας (ΚΥΜΕ)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ Κυπριακής Μαθηματικής Εταιρείας (ΚΥΜΕ) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ Κυπριακής Μαθηματικής Εταιρείας (ΚΥΜΕ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΔΡΥΣΗ- ΕΔΡΑ- ΣΚΟΠΟΙ Άρθρο 1 ο Ιδρύεται Επιστημονικό σωματείο με όνομα «ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» [συντομογραφικά ΚΥ.Μ.Ε.]. Η έδρα

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΕΝΩΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΩΝ (E.ΓΕΩ.) ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΜΕΣΑ ΠΟΡΟΙ

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΕΝΩΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΩΝ (E.ΓΕΩ.) ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΜΕΣΑ ΠΟΡΟΙ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΕΝΩΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΩΝ (E.ΓΕΩ.) ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΜΕΣΑ ΠΟΡΟΙ ΑΡΘΡΟ 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ Ιδρύεται Ένωση με την Επωνυμία ΕΝΩΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΩΝ (E.ΓΕΩ.) ΕΛΛΑΔΑΣ, και με έδρα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ «Η ΑΣΣΙΑ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ «Η ΑΣΣΙΑ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ «Η ΑΣΣΙΑ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Αριθμός Μητρώου: 121 Άρθρο 1ο: Ίδρυση, όνομα και έδρα του σωματείου: Ιδρύεται σωματείο με το όνομα Πολιτιστικός Σύνδεσμος «Η Άσσια» και με έδρα του τη Λευκωσία.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. του Σωματείου «Ελληνική Φυκολογική Εταιρεία» Απόφαση Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης: 260/1991 (35682/ΕΠ, 1531/5-12-1990)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. του Σωματείου «Ελληνική Φυκολογική Εταιρεία» Απόφαση Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης: 260/1991 (35682/ΕΠ, 1531/5-12-1990) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του Σωματείου «Ελληνική Φυκολογική Εταιρεία» Απόφαση Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης: 260/1991 (35682/ΕΠ, 1531/5-12-1990) Επωνυμία, Έδρα, Σφραγίδα και Σκοπός του Σωματείου Παράγραφος 1 Ιδρύεται επιστημονικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (Π.Ε.Δ.Θ.) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (Π.Ε.Δ.Θ.) ΛΑΡΙΣΑ 2011 Κανονισμός λειτουργίας της Εκτελεστικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Ελληνικής Εταιρείας για τη Μελέτη του Ήπατος

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Ελληνικής Εταιρείας για τη Μελέτη του Ήπατος ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Ελληνικής Εταιρείας για τη Μελέτη του Ήπατος Άρθρο 1 ο Ιδρύεται Επιστημονική Εταιρεία (Σωματείο), με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΗΠΑΤΟΣ», με έδρα την Αθήνα, Σοφίας Σλήμαν 48

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του σωματείου με την επωνυμία «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ» (Σ.Ε.Ε.Θ.)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του σωματείου με την επωνυμία «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ» (Σ.Ε.Ε.Θ.) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του σωματείου με την επωνυμία «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ» (Σ.Ε.Ε.Θ.) ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ ΑΡΘΡΟ 1 ο Ιδρύεται από τους εργαζόμενους στο Εθνικό Θέατρο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΡΘΡΟ 1: 1. Ιδρύεται πρωτοβάθµια συνδικαλιστική οργάνωση, µε την επωνυµία «Δηµοσιοϋπαλληλικός Σύλλογος Σπουδαστών Εθνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΡΑ: Έδρα του Συλλόγου είναι η Λευκωσία. Οδός Στασικράτους 24, γραφεία , 1065 Λευκωσία.

ΕΔΡΑ: Έδρα του Συλλόγου είναι η Λευκωσία. Οδός Στασικράτους 24, γραφεία , 1065 Λευκωσία. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Άρθρο 1 Άρθρο 2 Άρθρο 3 Άρθρο 4 ΕΠΩΝΥΜΙΑ: Το όνομα του Συλλόγου είναι: «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ» ΕΔΡΑ: Έδρα του Συλλόγου είναι η Λευκωσία. Οδός Στασικράτους 24, γραφεία 201-202, 1065 Λευκωσία.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Κεφάλαιο Α Ίδρυση Έδρα Σκοπός ΑΡΘΡΟ 1 Ίδρυση Έδρα Ιδρύεται

Διαβάστε περισσότερα

Νοµοθεσία Συλλόγου Γονέων και Κηδεµόνων ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ. Ν.1566/85 Αρ. 53

Νοµοθεσία Συλλόγου Γονέων και Κηδεµόνων ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ. Ν.1566/85 Αρ. 53 Νοµοθεσία Συλλόγου Γονέων και Κηδεµόνων ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ Ν.1566/85 Αρ. 53 (Διατάξεις του άρθρου 53 Ν.1566/85, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 2 1 β του Ν.2621 /1998) Ν.2621 23.6.98 (Φ.Ε.Κ. 136/Α ) Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ» Α. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ» Α. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ» Α. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ Άρθρο 1 ο (Επωνυμία-Έδρα) Συστήνεται επιστημονική εταιρεία με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΏΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Άρθρο 1 Ονομασία, έδρα, νομική υπόσταση, στόχος της Εταιρίας 1) Ιδρύεται επιστημονικό σωματείο με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙKΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Αυτές είναι οι προτάσεις για την αλλαγή του καταστατικού προς τη Καταστατική Γενική Συνέλευση στα πλαίσια του αλλαγής και του εκσυγχρονισμού των κανονισμών λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Άρθρο 1 ο ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ Ιδρύεται σωματείο μη κερδοσκοπικό με την επωνυμία «ΦΙΛΟΙ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΑΣ ΚΑΙ ΠΟΔΗΛΑΤΟΥ ΦΙΛ.ΜΟ.Π.» με έδρα την πόλη των Σερρών. Άρθρο 2 ο ΣΚΟΠΟΣ Σκοποί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΙ - ΜΕΣΑ. Άρθρο 1.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΙ - ΜΕΣΑ. Άρθρο 1. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΙ - ΜΕΣΑ Άρθρο 1. 1) Ιδρύεται επιστημονικό επαγγελματικό Σωματείο, συλλογικό όργανο των Ελλήνων Διπλωματούχων Πολιτικών Μηχανικών,

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Τίτλος Ιδρύεται Ένωση με την επωνυμία ΈΝΩΣΗ ΦΥΛΗΣ ΧΟΛΣΤΑΪΝ ΕΛΛΑΔΑΣ και αγγλική επωνυμία HOLSTEIN ASSOCIATION OF HELLAS.

Άρθρο 1 Τίτλος Ιδρύεται Ένωση με την επωνυμία ΈΝΩΣΗ ΦΥΛΗΣ ΧΟΛΣΤΑΪΝ ΕΛΛΑΔΑΣ και αγγλική επωνυμία HOLSTEIN ASSOCIATION OF HELLAS. Καταστατικό Άρθρο 1 Τίτλος Ιδρύεται Ένωση με την επωνυμία ΈΝΩΣΗ ΦΥΛΗΣ ΧΟΛΣΤΑΪΝ ΕΛΛΑΔΑΣ και αγγλική επωνυμία HOLSTEIN ASSOCIATION OF HELLAS. Άρθρο 2 Περιοχή, έδρα και έμβλημα Η Ένωση έχει έδρα το Δήμο Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. επωνυμία «ΕΝΩΣΗΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΑΣΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ» ΑΡΘΡΟ 1 ο Επωνυμία - Έδρα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. επωνυμία «ΕΝΩΣΗΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΑΣΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ» ΑΡΘΡΟ 1 ο Επωνυμία - Έδρα ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ «ΕΝΩΣΗΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΑΣΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ» ΑΡΘΡΟ 1 ο Επωνυμία - Έδρα Α. Ιδρύεται στη Σαλαμίνα, σήμερα στις 10 Ιουνίου 2002, σωματείο με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Οβολός κέντρο μελέτης και τεκμηρίωσης κοινωνικού νομίσματος»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Οβολός κέντρο μελέτης και τεκμηρίωσης κοινωνικού νομίσματος» 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Οβολός κέντρο μελέτης και τεκμηρίωσης κοινωνικού νομίσματος» Άρθρο 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΙΤΛΟΣ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ 1.1 Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Οβολός κέντρο μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΣΥ.ΦΟΙ.Γ.Π.Α.) «ΠΙΤΤΑΚΟΣ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΣΥ.ΦΟΙ.Γ.Π.Α.) «ΠΙΤΤΑΚΟΣ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΣΥ.ΦΟΙ.Γ.Π.Α.) «ΠΙΤΤΑΚΟΣ» ΑΡΘΡΟ 1 Από τους φοιτητές Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, ιδρύεται σύλλογος σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ και ΚΑΤΑΘΕΤΕΣ Σάββατο 23 Μαΐου 2015 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ και ΚΑΤΑΘΕΤΕΣ Σάββατο 23 Μαΐου 2015 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ και ΚΑΤΑΘΕΤΕΣ Σάββατο 23 Μαΐου 2015 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΑΡΘΡΟ 1 Σύσταση - Επωνυμία - Έδρα Ιδρύεται Σωματείο, με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΤΕΣ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ

ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Άρθρο 1 ο : Επωνυμία, Όργανα διοίκησης και Έδρα του Σωματείου: Α. Ιδρύεται μη κερδοσκοπικό σωματείο με το όνομα: ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ. Β. Όργανα διοίκησης του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ. Ιδρύεται σωματείο χωρίς κερδοσκοπικό σκοπό με την Επωνυμία «Ελληνική Κοινότητα Βρυξελλών»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ. Ιδρύεται σωματείο χωρίς κερδοσκοπικό σκοπό με την Επωνυμία «Ελληνική Κοινότητα Βρυξελλών» Άρθρο 1 : Επωνυμία ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ Ιδρύεται σωματείο χωρίς κερδοσκοπικό σκοπό με την Επωνυμία «Ελληνική Κοινότητα Βρυξελλών» Άρθρο 2 : Έδρα Το σωματείο εδρεύει στις Βρυξέλλες.

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό Του σωματείου που εδρεύει στην Αθήνα με την επωνυμία SOS ΑΓΑΠΗ- ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ

Καταστατικό Του σωματείου που εδρεύει στην Αθήνα με την επωνυμία SOS ΑΓΑΠΗ- ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ Καταστατικό Του σωματείου που εδρεύει στην Αθήνα με την επωνυμία SOS ΑΓΑΠΗ- ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ Τίτλος 1- Ίδρυση, ονομασια, έδρα και σκοπός του σωματείου Κεφάλαιο Ι- Ίδρυση, ονομασία και έδρα Άρθρο 1 : Ιδρύεται

Διαβάστε περισσότερα

KATAΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

KATAΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ KATAΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟΥ TO ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΝ Αρθρο 1 ο : ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Α.- Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «Ελευθερία Πολίτες για Πρόοδο και Περηφάνια»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «Ελευθερία Πολίτες για Πρόοδο και Περηφάνια» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «Ελευθερία Πολίτες για Πρόοδο και Περηφάνια» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Κεφάλαιο Α Άρθρο 1 Επωνυμία Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία: «Ελευθερία Πολίτες για Πρόοδο και Περηφάνια» Άρθρο 2 Έδρα

Διαβάστε περισσότερα

επιχειρηµατική έδρα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας ή εκπρόσωποι αυτών µε υπεύθυνη δήλωση.

επιχειρηµατική έδρα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας ή εκπρόσωποι αυτών µε υπεύθυνη δήλωση. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του Σωµατείου ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ µε τίτλο «Ένωση Αγροτουρισµού Θεσσαλίας» ΑΡΘΡΟ 1. Ι ΡΥΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-Ε ΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ 1.Ιδρύεται στις 19 Μαρτίου 2015, Σωµατείο µε την επωνυµία «ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΕΝΩΗ ΚΤΠΡΙΩΝ ΥΤΙΚΩΝ

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΕΝΩΗ ΚΤΠΡΙΩΝ ΥΤΙΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΕΝΩΗ ΚΤΠΡΙΩΝ ΥΤΙΚΩΝ ΛΕΤΚΩΙΑ ΚΤΠΡΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΕΝΩΗ ΚΤΠΡΙΩΝ ΥΤΙΚΩΝ ΚΕΥΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ (Όνομα, σκοποί, πόροι) ΑΡΘΡΟ 1 Σο όνομα του συλλόγου των Κυπρίων διπλωματούχων Υυσικών Επιστημών είναι «Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΕ ΣΥΝΟΔΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ (IOAPA) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΕ ΣΥΝΟΔΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ (IOAPA) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΕ ΣΥΝΟΔΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ (IOAPA) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ 1ο ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Συνιστάται σωματείο με την επωνυμία «Σύλλογος Μετεχόντων σε Συνόδους της Διεθνούς Ολυμπιακής

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό του Πολιτιστικού Συλλόγου Σαμοθρακιτώv Στουτγκάρδης και περιχώρων

Καταστατικό του Πολιτιστικού Συλλόγου Σαμοθρακιτώv Στουτγκάρδης και περιχώρων Καταστατικό του Πολιτιστικού Συλλόγου Σαμοθρακιτώv Στουτγκάρδης και περιχώρων ΑΡΘΡΑ Άρθρο 1ο: Όνομα, έδρα Άρθρο 2ο: Σκοποί του συλλόγου Άρθρο 3ο: Mέλn του συλλόγου Άρθρο 4ο: Όργανα του συλλόγου Άρθρο 5ο:

Διαβάστε περισσότερα

Η εκπλήρωση αυτών των στόχων θα επιδιωχθεί με την διοργάνωση των ακόλουθων δραστηριοτήτων όπως:

Η εκπλήρωση αυτών των στόχων θα επιδιωχθεί με την διοργάνωση των ακόλουθων δραστηριοτήτων όπως: Καταστατικό 1 Ονομασία και έδρα Ο σύλλογος φέρει την ονομασία Έλληνες Επιστήμονες Βερολίνου και Βρανδεμβούργου (κ.σ.) και έχει την έδρα του στο Βερολίνο. Έτος χρήσης είναι το ημερολογιακό έτος. 2 Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΩΝ. Άρθρο 1. Επωνυμία - Έδρα - Σκοπός

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΩΝ. Άρθρο 1. Επωνυμία - Έδρα - Σκοπός ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΩΝ Άρθρο 1 Επωνυμία - Έδρα - Σκοπός α. Το Κολλέγιο Ελλήνων Ορθοπαιδικών Χειρουργών

Διαβάστε περισσότερα

Δ4/662α/ ΥΠ.Ε.Π.Θ.

Δ4/662α/ ΥΠ.Ε.Π.Θ. Δ4/662α/23-12-1998 ΥΠ.Ε.Π.Θ. Έχοντας υπόψη α) τις διατάξεις του άρθρου 53 Ν.1566/85, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 1 β του Ν.2621 /1998, β) το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΟΙ 1.- Πόροι της Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε. είναι: α.- Το δικαίωμα εγγραφής των συλλόγων μελών που ορίζεται στο ποσό των 300,00 (ευρώ). β.- Η μηνιαία συνδρομή

ΠΟΡΟΙ 1.- Πόροι της Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε. είναι: α.- Το δικαίωμα εγγραφής των συλλόγων μελών που ορίζεται στο ποσό των 300,00 (ευρώ). β.- Η μηνιαία συνδρομή Άρθρο 1 Ιδρύεται Ομοσπονδία όλων των Συλλόγων των υπαλλήλων στις Περιφέρειες (ΟΤΑ β' βαθμού) όλης της χώρας με έδρα την Αθήνα. Η επωνυμία της Ομοσπονδίας είναι η εξής: «Ομοσπονδία Συλλόγων Υπαλλήλων Αιρετών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «KIΝΗΣH ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «KIΝΗΣH ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «KIΝΗΣH ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ» 1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ Η επωνυμία του Σωματείου είναι "ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ". Στις διεθνείς σχέσεις η επωνυμία του Σωματείου

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός κανονισμός για το Σύλλογο Φίλων Αεροπορίας «Απογείωση»

Εσωτερικός κανονισμός για το Σύλλογο Φίλων Αεροπορίας «Απογείωση» Εσωτερικός κανονισμός για το Σύλλογο Φίλων Αεροπορίας «Απογείωση» 1. Γενικά. Ο Εσωτερικός Κανονισμός του Συλλόγου Φίλων Αεροπορίας «Απογείωση» συμπληρώνει τις διατάξεις του καταστατικού με σκοπό την καλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. του Σωματείου με την επωνυμία ΕΝΩΣΗ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ. Άρθρο 1ο Επωνυμία και έδρα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. του Σωματείου με την επωνυμία ΕΝΩΣΗ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ. Άρθρο 1ο Επωνυμία και έδρα ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του Σωματείου με την επωνυμία ΕΝΩΣΗ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Άρθρο 1ο Επωνυμία και έδρα Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία ΕΝΩΣΗ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ, με έδρα την Αθήνα.

Διαβάστε περισσότερα

Η επωνυμία αναγράφεται υποχρεωτικά στη σφραγίδα της Ένωσης.

Η επωνυμία αναγράφεται υποχρεωτικά στη σφραγίδα της Ένωσης. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ στελεχη ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ» ΑΡΘΡΟ 1. ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ιδρύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εµείς οι κάτοικοι της Ειδοµένης συµφωνήσαµε να ιδρυθεί. σύλλογος µε το όνοµα «Μορφωτικός σύλλογος Ειδοµένης» µε έδρα την

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εµείς οι κάτοικοι της Ειδοµένης συµφωνήσαµε να ιδρυθεί. σύλλογος µε το όνοµα «Μορφωτικός σύλλογος Ειδοµένης» µε έδρα την ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΙ ΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Εµείς οι κάτοικοι της Ειδοµένης συµφωνήσαµε να ιδρυθεί σύλλογος µε το όνοµα «Μορφωτικός σύλλογος Ειδοµένης» µε έδρα την Ειδοµένη και µε τους εξής σκοπούς: α) Να

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Επωνυμία- Έδρα- Μέλη- Σκοπός

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Επωνυμία- Έδρα- Μέλη- Σκοπός ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Συνδέσμου με την επωνυμία «Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Απεντομώσεων & Μυοκτονιών Ελλάδας». ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Επωνυμία- Έδρα- Μέλη- Σκοπός Άρθρο 1 ον. Ιδρύεται σύνδεσμος με την επωνυμία «Σύνδεσμος Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΣΚΟΠΟΣ

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΣΚΟΠΟΣ 1 Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΣΚΟΠΟΣ Α Άρθρο 1 Ιδρύεται μη κερδοσκοπικό, Ιατρικό Επιστημονικό Σωματείο με την επωνυμία : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΣΤΟΥ - (ΕΧΕΜ). Για τις σχέσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (Π.Ε.Δ.Θ.) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (Π.Ε.Δ.Θ.) ΛΑΡΙΣΑ 2011 Κανονισμός λειτουργίας του Εποπτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛ.ΕΤ.ΤΥ.ΠΕ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ - ΣΦΡΑΓΙ Α. Άρθρο 1ο

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛ.ΕΤ.ΤΥ.ΠΕ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ - ΣΦΡΑΓΙ Α. Άρθρο 1ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛ.ΕΤ.ΤΥ.ΠΕ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ - ΣΦΡΑΓΙ Α Άρθρο 1ο α) Ιδρύεται στο Ίλιον Αττικής επιστημονικό σωματείο με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ... ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. 'Άρθρο 1. 'Ίδρυση - Επωνυμία - Έδρα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ... ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. 'Άρθρο 1. 'Ίδρυση - Επωνυμία - Έδρα ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ... ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 'Άρθρο 1 'Ίδρυση - Επωνυμία - Έδρα Ιδρύεται Δευτεροβάθμια Αγροτική συνδικαλιστική οργάνωση με

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό Συνδέσμου Ψυχολόγων Κύπρου

Καταστατικό Συνδέσμου Ψυχολόγων Κύπρου Καταστατικό Συνδέσμου Ψυχολόγων Κύπρου www.cypsa.org.cy info@cypsa.org.cy P.O. Box: 25628, 1311, Nicosia, Cyprus ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΕΔΡΑ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΣΚΟΠΟΙ, ΜΕΣΑ 1. Ιδρύεται Σύνδεσμος με έδρα τη Λευκωσία και την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ (Τ.Ε.Ι) ΚΡΗΤΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ (Τ.Ε.Ι) ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ (Τ.Ε.Ι) ΚΡΗΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΣΚΟΠΟΣ-ΜΕΛΗ-ΠΟΡΟΙ-ΣΥΛΛΟΓΟΥ Άρθρο 1 Ίδρυση σωματείου-επωνυμία-έδρα Ιδρύεται

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού.

Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού. Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού. Στο Πανεπιστήµιο της Γρανάδας της Ισπανίας, σήµερα,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Γενικές διατάξεις. Ιδρύεται Σύλλογος (επαγγελματικό σωματείο) με τα ακόλουθα στοιχεία:

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Γενικές διατάξεις. Ιδρύεται Σύλλογος (επαγγελματικό σωματείο) με τα ακόλουθα στοιχεία: ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του επαγγελματικού σωματείου που ιδρύθηκε και έχει έδρα τη Μυτιλήνη, με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΠΑΝΣΕΛΗΝΟΣ». ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Γενικές διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΟΛΟΓΩΝ (Π.Ε..) Ιδρύεται Ένωση ασολόγων µε το όνοµα «Παγκύπρια Ένωση ασολόγων» µε έδρα τη Λευκωσία.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΟΛΟΓΩΝ (Π.Ε..) Ιδρύεται Ένωση ασολόγων µε το όνοµα «Παγκύπρια Ένωση ασολόγων» µε έδρα τη Λευκωσία. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΟΛΟΓΩΝ (Π.Ε..) Άρθρο 1 Όνοµα και έδρα Ιδρύεται Ένωση ασολόγων µε το όνοµα «Παγκύπρια Ένωση ασολόγων» µε έδρα τη Λευκωσία. Άρθρο 2 Σκοποί 1. Η προαγωγή των συµφερόντων των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΡΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΡΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΡΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ 1 Επωνυµία - έδρα Ιδρύεται επιστηµονικό σωµατείο µε την επωνυµία «Ελληνική Αρχειακή Εταιρεία» (η «Εταιρεία»), αποδιδόµενη στα γαλλικά ως Association des Archivistes

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. 18/4/26-6-2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι: Συγκρότηση και λειτουργία του Δ.Σ. Άρθρο 1: Συγκρότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ. Mετάφραση από τη γερμανική γλώσσα ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ. ΑΡΘΡΟ 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΟΝΟΜΑ, ΕΔΡΑ, ΧΡΟΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ α) Η Κοινότητα ονομάζεται ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1. Επωνυμία-Έδρα. Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία Σύλλογος Ιπποκρατείου Πολιτείας Αφιδνών «Ο Φελλεύς».

Άρθρο 1. Επωνυμία-Έδρα. Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία Σύλλογος Ιπποκρατείου Πολιτείας Αφιδνών «Ο Φελλεύς». Κωδικοποιημένο Καταστατικό του Σωματείου Σύλλογος Ιπποκρατείου Πολιτείας Αφιδνών «Ο Φελλεύς» (όπως ισχύει με τις τροποποιήσεις της 1 ης /11.3.2012 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μελών του).

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ I ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του ΑΡΚΑΔΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ I Άρθρο 1 ο Ίδρυση - επωνυμία - έδρα - σφραγίδα 1. Ιδρύεται επιστημονικό σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «ΑΡΚΑΔΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα