2.01.Μ 2.02.Μ Μ Μ Μ 3.06

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "2.01.Μ 2.02.Μ Μ Μ Μ 3.06"

Transcript

1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΦΕΚ 410Β/ ισχύουν από ( Επισης ΦΕΚ 822Β/4-5-09, 2630 Β'/ , 518Β/ , 2063Β'/ & 315Β'/ ) Οι τιμές μονάδος που φέρουν την σήμανση [*] (στους πίνακες του ΥΠΕΧΩΔΕ) παραπλεύρως της αναγραφόμενης τιμής σε ΕΥΡΩ δεν συμπεριλαμβάνουν την δαπάνη της καθαρής μεταφοράς των, κατά περίπτωση, υλικών ή προϊόντων. Η Δημοπρατούσα Αρχή θα προσθέτει στις τιμές αυτές την δαπάνη του μεταφορικού έργου, με βάση τα στοιχεία της μελέτης ή/και τις συνθήκες εκτέλεσης του έργου. Στον πίνακα αυτόν τα άρθρα αυτά έχουν στον "Κωδικό" κατάληξη [.Μ ] 1,5 εκ. ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κωδικός Αναθ/σης 1 1. ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ - ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 1.01 Πινακίδες εργοταξιακής σήμανσης. ΟΙΚ 6541 τεμ. 130,00 140,00 136,00 130, Χρήση αμφιπλεύρων εργοταξιακών στηθαίων οδού, τύπου New Jersey, από σκληρό πλαστικό. ΗΛΜ 108 m 36,00 39,00 37,00 36, Αναλάμποντες φανοί επισήμανσης κινδύνου ΗΛΜ 108 τεμ. 40,00 43,00 42,00 40, Ρυμουλκούμενο στοιχείο με φωτεινό παλλόμενο βέλος παράκαμψης ΟΙΚ 6541 τεμ , , , , Προσωρινές γεφυρώσεις ορυγμάτων για την διευκόλυνση της κυκλοφορίας των πεζών. ΥΔΡ 6802 m3 82,00 88,50 86,00 82, ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΙΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 2.01.Μ Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών και αμμοχαλίκων με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση ΥΔΡ6071 m3 0,35 0,40* 0,39* 0,37* 2.02.Μ Φορτοεκφόρτωση βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος οπλισμένου ή άοπλου σκυροδέματος με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση ΥΔΡ 6072 m3 0,40 0,46* 0,45* 0,43* 3 3. ΕΚΣΚΑΦΕΣ 3.01 Εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων αρδευτικών ή αποστραγγιστικών δικτύων σε εδάφη γαιώδη - ημιβραχώδη Με την παράπλευρη απόθεση των προϊόντων εκσκαφών ΥΔΡ 6053 m3 0,50 0,59 0,58 0,55 10,00% Μ Με την φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την μεταφορά στον χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση ΥΔΡ 6054 m3 0,80 0,87* 0,84* 0,80* 3.02 Εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων αρδευτικών ή αποστραγγιστικών δικτύων σε εδάφη βραχώδη με χρήση εκρηκτικών Με την παράπλευρη απόθεση των προϊόντων εκσκαφών ΥΔΡ 6055 m3 3,50 3,90 3,80 3,60 2,86% Μ Με την φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την μεταφορά στον χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση ΥΔΡ 6055 m3 4,00 4,30* 4,20* 4,00* 3.03 Εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων αρδευτικών ή αποστραγγιστικών δικτύων σε εδάφη βραχώδη χωρίς χρήση εκρηκτικών Με την παράπλευρη απόθεση των προϊόντων εκσκαφών ΥΔΡ 6055 m3 16,00 17,80 17,30 16,50 3,13% Μ Με την φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την μεταφορά στον χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση ΥΔΡ 6055 m3 18,00 19,40* 18,90* 18,00* 3.04 Μόρφωση γαιωδών επιφανειών για επένδυση. ΥΔΡ 6059 m2 0,45 0,49 0,47 0, Μόρφωση βραχωδών επιφανειών για επένδυση. ΥΔΡ 6060 m2 2,70 2,90 2,80 2, Εκβαθύνσεις - διαπλατύνσεις κοιτών ποταμών ή ρεμμάτων με χρήση οιουδήποτε μηχανικού εξοπλισμού ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ( ) ΦΕΚ 410Β/ σελ. 1 Επιμέλεια ErgoTech-( ) "ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ"

2 1,5 εκ. ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κωδικός Αναθ/σης Με την παράπλευρη απόθεση των προϊόντων εκσκαφών ΥΔΡ 6058 m3 0,70 0,80 0,75 0, Μ Με τη φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την μεταφορά στον χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση ΥΔΡ 6058 m3 0,90 1,00* 0,95* 0,90* 3.10 Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την πλευρική απόθεση των προϊόντων εκσκαφής Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m ΥΔΡ m3 6,30 7,00 6,80 6,50 3,17% ΓΙα βάθος ορύγματος 4,01 έως 6,00 m ΥΔΡ m3 9,50 10,30 10,00 9, ΓΙα βάθος ορύγματος 6,01 έως 8,00 m ΥΔΡ m3 12,50 13,50 13,10 12, Για βάθος ορύγματος 8,01 έως 10,00 m ΥΔΡ m3 15,50 17,30 16,80 16,00 3,23% Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση Μ Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m ΥΔΡ m3 6,80 7,90* 7,70* 7,30* Μ ΓΙα βάθος ορύγματος 4,01 έως 6,00 m ΥΔΡ m3 10,30 11,30* 11,00* 10,50* Μ Για βάθος ορύγματος 6,01 έως 8,00 m ΥΔΡ m3 13,80 15,10* 14,70* 14,00* Μ Για βάθος ορύγματος 8,01 έως 10,00 m ΥΔΡ m3 17,30 18,90* 18,40* 17,50* Με πλάτος πυθμένα από 3,01 έως 5,00 m, με την πλευρική απόθεση των προϊόντων εκσκαφής Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m ΥΔΡ m3 4,20 4,90 4,70 4,50 7,14% Για βάθος ορύγματος 4,01 έως 6,00 m ΥΔΡ m3 7,00 7,60 7,40 7, Για βάθος ορύγματος 6,01 έως 8,00 m ΥΔΡ m3 9,50 10,30 10,00 9, Για βάθος ορύγματος 8,01 έως 10,00 m ΥΔΡ m3 11,20 12,40 12,10 11,50 2,68% Με πλάτος πυθμένα από 3,01 έως 5,00 m, με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση Μ Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m ΥΔΡ m3 4,50 5,10* 4,90* 4,70* Μ Για βάθος ορύγματος 4,01 έως 6,00 m ΥΔΡ m3 7,40 8,10* 7,90* 7,50* Μ Για βάθος ορύγματος 6,01 έως 8,00 m ΥΔΡ m3 10,30 11,30* 11,00* 10,50* Μ Για βάθος ορύγματος 8,01 έως 10,00 m ΥΔΡ m3 12,50 14,00* 13,70* 13,00* Με πλάτος πυθμένα μεγαλύτερο των 5,00 m, με την πλευρική απόθεση των προϊόντων εκσκαφής Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m ΥΔΡ m3 2,50 2,80 2,70 2,60 4,00% Για βάθος ορύγματος 4,01 έως 6,00 m ΥΔΡ m3 4,20 4,90 4,70 4,50 7,14% Για βάθος ορύγματος 6,01 έως 8,00 m ΥΔΡ m3 6,00 7,00 6,80 6,50 8,33% Για βάθος ορύγματος 8,01 έως 10,00 m ΥΔΡ m3 7,70 9,00 8,70 8,30 7,79% Με πλάτος πυθμένα μεγαλύτερο των 5,00 m, με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση Μ Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m ΥΔΡ m3 2,70 3,00* 2,90* 2,80* ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ( ) ΦΕΚ 410Β/ σελ. 2 Επιμέλεια ErgoTech-( ) "ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ"

3 1,5 εκ Μ Για βάθος ορύγματος 4,01 έως 6,00 m ΥΔΡ m3 4,60 5,20* 5,00* 4,80* Μ Για βάθος ορύγματος 6,01 έως 8,00 m ΥΔΡ m3 6,50 7,30* 7,10* 6,80* Μ Για βάθος ορύγματος 8,01 έως 10,00 m ΥΔΡ m3 8,40 9,70* 9,50* 9,00* 3.11 Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος βραχώδες Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την πλευρική απόθεση των προϊόντων εκσκαφής Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m ΥΔΡ m3 31,50 34,00 33,00 31, Για βάθος ορύγματος 4,01 έως 6,00 m ΥΔΡ m3 35,50 38,00 37,30 35, Για βάθος ορύγματος 6,01 έως 8,00 m ΥΔΡ m3 39,00 42,00 41,00 39, Για βάθος ορύγματος 8,01 έως 10,00 m ΥΔΡ m3 43,00 46,00 45,20 43,00 Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση Μ Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m ΥΔΡ m3 32,00 34,60* 33,60* 32,00* Μ Για βάθος ορύγματος 4,01 έως 6,00 m ΥΔΡ m3 36,00 38,90* 37,80* 36,00* Μ Για βάθος ορύγματος 6,01 έως 8,00 m ΥΔΡ m3 40,00 43,20* 42,00* 40,00* Μ Για βάθος ορύγματος 8,01 έως 10,00 m ΥΔΡ m3 44,00 47,50* 46,20* 44,00* Με πλάτος πυθμένα από 3,01 έως 5,00 m, με την πλευρική απόθεση των προϊόντων εκσκαφής Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m ΥΔΡ m3 24,00 25,90 25,20 24, Για βάθος ορύγματος 4,01 έως 6,00 m ΥΔΡ m3 27,00 29,20 28,40 27, Για βάθος ορύγματος 6,01 έως 8,00 m ΥΔΡ m3 30,00 32,40 31,50 30, Για βάθος ορύγματος 8,01 έως 10,00 m ΥΔΡ m3 33,00 35,60 34,70 33,00 Με πλάτος πυθμένα από 3,01 έως 5,00 m, με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση Μ Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m ΥΔΡ m3 24,00 25,90* 25,20* 24,00* Μ Για βάθος ορύγματος 4,01 έως 6,00 m ΥΔΡ m3 27,00 29,20* 28,40* 27,00* Μ Για βάθος ορύγματος 6,01 έως 8,00 m ΥΔΡ m3 30,00 32,40* 31,50* 30,00* Μ Για βάθος ορύγματος 8,01 έως 10,00 m ΥΔΡ m3 34,00 36,70* 35,70* 34,00* Με πλάτος πυθμένα μεγαλύτερο των 5,00 m, με την πλευρική απόθεση των προϊόντων εκσκαφής Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m ΥΔΡ m3 12,00 13,00 12,60 12, Για βάθος ορύγματος 4,01 έως 6,00 m ΥΔΡ m3 14,00 15,10 14,70 14, Για βάθος ορύγματος 6,01 έως 8,00 m ΥΔΡ m3 15,00 16,20 15,80 15, Για βάθος ορύγματος 8,01 έως 10,00 m ΥΔΡ m3 17,50 18,90 18,40 17,50 Με πλάτος πυθμένα μεγαλύτερο των 5,00 m, με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση Μ Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m ΥΔΡ m3 12,00 13,00* 12,60* 12,00* ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ( ) ΦΕΚ 410Β/ σελ. 3 Επιμέλεια ErgoTech-( ) "ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ"

4 1,5 εκ Μ Για βάθος ορύγματος 4,01 έως 6,00 m ΥΔΡ m3 14,00 15,10* 14,70* 14,00* Μ Για βάθος ορύγματος 6,01 έως 8,00 m ΥΔΡ m3 16,00 17,30* 16,80* 16,00* Μ Για βάθος ορύγματος 8,01 έως 10,00 m ΥΔΡ m3 18,00 19,40* 18,90* 18,00* Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων για την αντιμετώπιση 3.12 προσθέτων δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ. ΥΔΡ 6087 m 4,20 4,90 4,70 4,50 7,14% 3.13 Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος πάσης φύσεως για εκτέλεση υπό συνθήκες στενότητος χώρου. ΥΔΡ m3 4,20 4,90 4,70 4,50 7,14% Εφαρμογή τεχνικών δονητικής διείσδυσης για την διέλευση δικτύων χωρίς τομή του εδάφους Για διάνοιξη οπής Φ 200 mm ΥΔΡ m 125,00 135,00 130,00 125, Για διάνοιξη οπής Φ 250 mm ΥΔΡ m 160,00 170,00 165,00 160, Για διάνοιξη οπής Φ 400 mm ΥΔΡ m 200,00 215,00 210,00 200, Εκσκαφή και επαναπλήρωση χάνδακος αρδευτικού δικτύου ή υπογείου δικτύου σωληνώσεων (εκτός κατοικημένων περιοχών) 1,60-100,00% Σε κάθε είδος εδάφη εκτός από βραχώδη ΥΔΡ 6065 m3 1,90 1,85 1,80 Σε βραχώδη εδάφη ΥΔΡ 6055 m3 4,10 3,90 4, Διάστρωση προιόντων εκσκαφής. ΥΔΡ 6070 m3 0,14 0,20 0,18 0,15 7,14% 3.17.Μ Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες ΥΔΡ 6054 m3 1,80 2,00* 1,90* 1,80* 3.18 Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων σε έδαφος βραχώδες Μ Χωρίς χρήση εκρηκτικών υλών (μόνον με κρουστικό εξοπλισμό) ΥΔΡ 6055 m3 19,00 20,50* 20,00* 19,00* Μ Με χρήση εκρηκτικών υλών σε περιορισμένη ή μη κλίμακα ή/και χρήση διογκωτικών υλικών χαλάρωσης. ΥΔΡ 6055 m3 5,00 5,40* 5,30* 5,00* 3.19 Κατασκευή μικροσηράγγων με την μέθοδο της ωθούμενης συστοιχίας σωλήνων (Pipe jacking) Διάνοιξη μικροσήραγγας μεγάλης διαμέτρου, σε χαλαρούς σχηματισμούς Για αγωγό ονομαστικής διαμέτρου Φ1200 mm ΥΔΡ m 2.250, , , Για αγωγό ονομαστικής διαμέτρου Φ1400 mm ΥΔΡ m 2.400, , , Για αγωγό ονομαστικής διαμέτρου Φ1600 mm ΥΔΡ m 2.550, , , Για αγωγό ονομαστικής διαμέτρου Φ1800 mm ΥΔΡ m 2.700, , , Για αγωγό ονομαστικής διαμέτρου Φ2000 mm ΥΔΡ m 2.850, , , Για αγωγό ονομαστικής διαμέτρου Φ2500 mm ΥΔΡ m 3.350, , , Διάνοιξη μικροσήραγγας μικρής και μεσαίας διαμέτρου σε χαλαρούς σχηματισμούς (επενδεδυμένης με χαλύβδινο σωλήνα, μη συμπεριλαμβανομένης της προμήθειας του σωλήνα) Για αγωγό ονομαστικής διαμέτρου Φ194 mm ΥΔΡ m 200,00 190,00 180, Για αγωγό ονομαστικής διαμέτρου Φ273 mm ΥΔΡ m 250,00 140,00 225, Για αγωγό ονομαστικής διαμέτρου Φ355 mm ΥΔΡ m 330,00 310,00 300, Για αγωγό ονομαστικής διαμέτρου Φ406 mm ΥΔΡ m 400,00 380,00 360, Για αγωγό ονομαστικής διαμέτρου Φ508 mm ΥΔΡ m 430,00 410,00 390, Για αγωγό ονομαστικής διαμέτρου Φ610 mm ΥΔΡ m 500,00 475,00 450,00 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ( ) ΦΕΚ 410Β/ σελ. 4 Επιμέλεια ErgoTech-( ) "ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ"

5 1,5 εκ Διάνοιξη μικροσήραγγας μεγάλης διαμέτρους σε ημισυνεκτικούς σχηματισμούς Για αγωγό ονομαστικής διαμέτρου Φ1200 mm ΥΔΡ m 2.700, , , Για αγωγό ονομαστικής διαμέτρου Φ1400 mm ΥΔΡ m 2.880, , , Για αγωγό ονομαστικής διαμέτρου Φ1600 mm ΥΔΡ m 3.060, , , Για αγωγό ονομαστικής διαμέτρου Φ1800 mm ΥΔΡ m 3.240, , , Για αγωγό ονομαστικής διαμέτρου Φ2000 mm ΥΔΡ m 3.450, , , Για αγωγό ονομαστικής διαμέτρου Φ2500 mm ΥΔΡ m 4.050, , , Διάνοιξη μικροσήραγγας μικρής ή μεσαίας διαμέτρου σε ημισυνεκτικούς σχηματισμούς (επενδεδυμένης της μικροσήραγγας με χαλύβδινο σωλήνα, μη συμπεριλαμβανομένης της προμήθειας του σωλήνα) Για αγωγό ονομαστικής διαμέτρου Φ194 mm ΥΔΡ m 240,00 130,00 215, Για αγωγό ονομαστικής διαμέτρου Φ273 mm ΥΔΡ m 300,00 285,00 270, Για αγωγό ονομαστικής διαμέτρου Φ355 mm ΥΔΡ m 396,00 375,00 355, Για αγωγό ονομαστικής διαμέτρου Φ406 mm ΥΔΡ m 480,00 455,00 430, Για αγωγό ονομαστικής διαμέτρου Φ508 mm ΥΔΡ m 516,00 490,00 460, Για αγωγό ονομαστικής διαμέτρου Φ610 mm ΥΔΡ m 600,00 570,00 540, ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 4.01 Καθαιρέσεις μεμονωμένων στοιχείων ή τμηματων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα Με χρήση αεροσυμπιεστών κ.λπ. συμβατικών μέσων (εργαλεία πεπιεσμένου αέρα, ηλεκτροεργαλεία, υδραυλικές σφήνες κ.λπ.) ΥΔΡ m3 108,00 108,00 105,00 100,00-7,41% Με ιδιαίτερες απαιτήσεις ακριβείας και χρήση ειδικού εξοπλισμού αδιατάρακτης κοπής σκυροδέματος (συρματοκοπή, δισκοκοπή, κοπή με θερμική λόγχη, υδατοκοπή) ΥΔΡ m3 180,00 162,00 158,00 150,00-16,67% 4.02 Καθαρισμοί κοιτών ποταμών ή ρεμμάτων από φερτά υλικά, ή απορρίμματα Με την παράπλευρη απόθεση των προϊόντων εκσκαφών ΥΔΡ 6054 m3 0,45 0,55 0,50 0,50 11,11% Μ Με την φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την μεταφορά στον χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση ΥΔΡ 6054 m3 0,72 0,81* 0,79* 0,75* 4.03.Μ Καθαρισμοί κοιτών ποταμών ή ρεμμάτων από αυτοφυή βλάστηση ΥΔΡ 6054 Στρεμα 750,00 810,00* 790,00* 750,00* 4.04 Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων. ΥΔΡ 6807 m2 10,80 11,90 11,60 11,00 1,85% 4.05 Αποξήλωση κρασπέδων πρόχυτων ή μή ΥΔΡ 6808 m 2,70 3,20 3,15 3,00 11,11% 4.06 Αποξήλωση καναλέττων άρδευσης. ΥΔΡ 6807 m2 2,25 2,60 2,50 2,40 6,67% 4.07.Μ Προμήθεια αμμοχαλίκου επίστρωσης αγροτικών οδών ΥΔΡ 6251 m3 2,25 4,30* 4,20* 4,00* 4.08 Επιστρώσεις αγροτικών οδών με αμμοχαλικώδη υλικά ΥΔΡ 6253 m3 0,90 0,97 0,95 0, Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων. ΟΔΟ 4521Β m2 16,20 18,40 17,90 17,00 4,94% Ανακατασκευή και επαναφορά πεζοδρομίου νησίδας ή πλατείας από τσιμεντόπλακες 4.10 ΥΔΡ 6804 m2 22,50 24,80 24,20 23,00 2,22% 4.11 Ανακατασκευή και επαναφορά πεζοδρομίου από άοπλο σκυρόδεμα πάχους 10 cm ΥΔΡ 6804 m2 6,30 7,60 7,40 7,00 11,11% 4.12 Άρση καταπτώσεων ΥΔΡ 6120 m3 0,90 0,97 0,95 0, Καθαίρεση αόπλου σκυροδέματος ΥΔΡ m3 35,00 37,80 36,80 35,00 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ( ) ΦΕΚ 410Β/ σελ. 5 Επιμέλεια ErgoTech-( ) "ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ"

6 1,5 εκ Καθαίρεση λιθοδομιών ή πλινθοδομών ΥΔΡ m3 10,00 10,80 10,50 10, Λιθεπενδύσεις πρανών ΥΔΡ 6155 m2 20,00 21,60 21,00 20, Αρμολόγημα λιθεπενδύσεων πρανών ΥΔΡ 6156 m2 11,00 10,80 10,50 10,00-9,09% 5 5. ΕΠΙΧΩΜΑΤΑ - ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ Κατασκευή συμπυκνωμένου επιχώματος από υλικά που έχουν προσκομισθεί επί τόπου 5.01 ΥΔΡ 6079 m3 0,55 0,65 0,63 0,60 9,09% Κατασκευή συμπιεσμένου επιχώματος από υλικά που έχουν προσκομισθεί επί τόπου 5.02 ΥΔΡ 6080 m3 0,45 0,60 0,55 0,50 11,11% Επιχώσεις ορυγμάτων με προϊόντα εκσκαφών χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπύκνωσης 5.03 ΥΔΡ 6066 m3 0,35 0,45 0,42 0,40 14,29% Επιχώσεις ορυγμάτων με προϊόντα εκσκαφών με ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπύκνωσης 5.04.Μ ΥΔΡ 6067 m3 1,80 2,20* 2,10* 2,00* 5.05.Μ Επίχωση κάθε είδους ορυγμάτων εντός πόλεως με θραυστό υλικό λατομείου της Π.Τ.Π. Ο ,30-100,00% Μ Για συνολικό πάχος επίχωσης έως 50 cm ΥΔΡ 6068 m3 9,20* 8,90* 8,50* Μ Για συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 cm ΥΔΡ 6068 m3 8,10* 7,90* 7,50* Επίχωση κάθε είδους ορυγμάτων εντός πόλεως με θραυστό αμμοχάλικο σταθεροποιημένου τύπου Deleted 5,40-100,00% 5.06.Μ 5.07.Μ Διάστρωση και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο λατομείου. ΥΔΡ 6069 m3 7,20 9,80* 9,50* 9,00* 5.08.Μ Διάστρωση και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο ορυχείου ή χειμάρρου. ΥΔΡ m3 4,50 5,40* 5,30* 5,00* 5.09 Εξυγιαντικές στρώσεις με αμμοχαλικώδη υλικά Μ Εξυγιαντικές στρώσεις με φυσικά αμμοχάλικα ΥΔΡ 6067 m3 3,50 4,30* 4,20* 4,00* Μ Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου ΥΔΡ 6067 m3 6,00 7,60* 7,40* 7,00* 6 6. ANTIMETΩΠΙΣΗ ΥΔΑΤΩΝ 6.01 Λειτουργία εργοταξιακών αντλητικών συγκροτημάτων Αντλητικά συγκροτήματα diesel ή βενζινοκίνητα Ισχύος έως 1,0 ΗΡ ΥΔΡ 6106 h 3,60 3,90 3,80 3, Ισχύος 1,0 έως 2,0 ΗΡ ΥΔΡ 6107 h 4,50 4,90 4,70 4, Ισχύος 2,0 έως 5,0 ΗΡ ΥΔΡ 6108 h 5,40 5,80 5,70 5, Ισχύος 5,0 έως 10,0 ΗΡ ΥΔΡ 6109 h 9,00 9,70 9,50 9, Ισχύος 10,0 έως 20,0 ΗΡ ΥΔΡ6110 h 18,00 16,20 15,80 15,00-16,67% Αντλητικά συγκροτήματα ηλεκτροκίνητα Ισχύος έως 1,0 kw ΥΔΡ6106 h 4,50 4,90 4,70 4, Ισχύος 1,0 έως 2,5 kw ΥΔΡ6107 h 5,40 5,80 5,70 5, Ισχύος 3,0 έως 5,0 kw ΥΔΡ6108 h 7,20 7,80 7,60 7, Ισχύος 5,0 έως 7,5 kw ΥΔΡ6109 h 9,00 9,70 9,40 9, Ισχύος 8,0 έως 10,0 kw ΥΔΡ6110 h 10,80 11,70 11,30 10,80 Εργασίες υποβιβασμού στάθμης υδάτων με εφαρμογή συστήματος well - point, ανά ημέρα, 6.02 βάσει ημερολογίου απασχόλησης Με βάση την ημερήσια δαπάνη ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ( ) ΦΕΚ 410Β/ σελ. 6 Επιμέλεια ErgoTech-( ) "ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ"

7 1,5 εκ Συγκροτήματος 4 στοιχείων ΥΔΡ6110 ΗΔ 360,00 390,00 380,00 360, Συγκροτήματος 8 στοιχείων ΥΔΡ6110 ΗΔ 720,00 720,00 700,00 670,00-6,94% Με βάση την εγκατεστημένη ισχύ Συγκροτήματος ισχύος 20 kw ΥΔΡ6110 ΗΔ 360,00 390,00 380,00 360, Συγκροτήματος ισχύος 50 kw ΥΔΡ6110 ΗΔ 720,00 720,00 700,00 670,00-6,94% 7 7. ANTIΣΤΗΡΙΞΕΙΣ 7.01 Αντιστηρίξεις με ξυλοζεύγματα ΥΔΡ6100 m2 1,75 2,20 2,10 2,00 14,29% 7.02 Προμήθεια χαλυβδίνων πασσαλοσανίδων. ΥΔΡ6102 kg 0,80 1,08 1,05 1,00 25,00% 7.03 Χρήση χαλυβδίνων πασσαλοσανίδων. ΥΔΡ6103 kg 0,15 0,27 0,26 0,25 66,67% 7.04 Εμπηξη χαλυβδίνων πασσαλοσανίδων. ΥΔΡ6104 m2 15,00 16,20 15,80 15, Εξόλκυση χαλυβδίνων πασσαλοσανίδων. ΥΔΡ6105 m2 7,00 7,60 7,40 7, Αντιστηρίξεις παρειών χάνδακος με μεταλλικά πετάσματα ΥΔΡ6103 m2 32,00 34,60 33,60 32, Αντιστηρίξεις με την μέθοδο Βερολίνου ΥΔΡ6103 m 210,00 225,00 220,00 210, ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΟΙΤΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΝΩΝ 8.01 Κατασκευή φατνών συρματοκιβωτίων ή συρματοκυλίνδρων (gabions) Mε γαλβανισμένο συρματόπλεγμα διπλής πλέξης. ΥΔΡ6151 kg 2,10 4,00 3,90 3,70 76,19% Με γαλβανισμένο συρματόπλεγμα με επικάλυψη εποξειδικού υλικού ΥΔΡ6151 kg 2,20 4,10 4,00 3,80 72,73% Με γαλβανισμένο συρματόπλεγμα με κράμα ψευδαργύρου - αλουμινίου ΥΔΡ6151 kg 2,50 4,30 4,20 4,00 60,00% 8.02 Πλήρωση συρματοκιβωτίων και συρματοκυλίνδρων Μ Με θραυστό υλικό, λατομικής προέλευσης ΥΔΡ6154 m3 16,00 17,30* 16,80* 16,00* Μ Με συλλεκτά υλικά, (κροκάλλες χειμάρρων) ΥΔΡ6153 m3 10,00 10,80* 10,50* 10,00* 8.03 Τoποθέτηση συρματοκιβωτίων ή συρματοκυλίνδρων, εντός ύδατος ΥΔΡ6152 m3 10,00 10,80 10,50 10, Λιθορριπές προστασίας κοίτης και πρανών Μ Με λίθους συλλεκτούς, βάρους 5 έως 20 kg ΥΔΡ m3 9,00 9,70* 9,50* 9,00* Μ Με λίθους λατομείου, βάρους 5 έως 20 kg ΥΔΡ6157 m3 12,50 13,50* 13,10* 12,50* Μ Με λίθους λατομείου βάρους kg ΥΔΡ 6158 m3 14,50 15,70* 15,20* 14,50* Μ Με λίθους λατομείου βάρους kg ΥΔΡ 6158 m3 16,00 17,30* 16,80* 16,00* 9 9. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 9.01 Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων επιφανειών ΥΔΡ 6301 m2 4,50 6,50 6,30 6,00 33,33% 9.02 Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι καμπύλων επιφανειών ΥΔΡ 6302 m2 17,00 18,40 17,90 17, Καλούπια επιφανειών διπλής καμπυλότητας ή στρεβλών επιφανειών ΥΔΡ 6302 m2 30,00 32,40 31,50 30, Πνευματικοί τύποι (φουσκωτά καλούπια) ΥΔΡ 6303 m2 2,90 3,20 3,20 3,00 3,45% 9.05 Παραμένοντες ξυλότυποι ΥΔΡ 6302 m2 10,80 11,90 11,60 11,00 1,85% 9.06 Πρόσθετη τιμή για την διαμόρφωση επιμελημένων τελειωμάτων επιφανειών σκυροδέματος ΥΔΡ 6304 m2 5,40 6,50 6,30 6,00 11,11% 9.10 Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση σκυροδέματος Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C8/10 ΥΔΡ 6323 m3 53,00 63,00 61,00 58,00 9,43% Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C10/12 ΥΔΡ 6325 m3 57,00 68,00 66,00 63,00 10,53% Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/16 ΥΔΡ 6326 m3 63,00 75,50 73,50 70,00 11,11% ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ( ) ΦΕΚ 410Β/ σελ. 7 Επιμέλεια ErgoTech-( ) "ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ"

8 1,5 εκ Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 ΥΔΡ 6327 m3 70,00 83,00 81,00 77,00 10,00% Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 ΥΔΡ 6329 m3 76,00 91,00 88,00 84,00 10,53% Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C25/30 ΥΔΡ 6329 m3 82,00 98,00 96,00 91,00 10,98% Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C30/37 ΥΔΡ 6331 m3 90,00 108,00 105,00 100,00 11,11% 9.11 Πορώδες σκυρόδεμα υποδομής επενδύσεων διωρύγων και δεξαμενών ΥΔΡ 6351 m3 45,00 54,00 52,00 50,00 11,11% 9.12 Κυλινδρούμενο σκυρόδεμα (RCC: roller compacted concrete). ΥΔΡ 6351 m3 35,00 42,00 41,00 38,50 10,00% 9.13 Προσαύξηση τιμής σκυροδεμάτων μικρών απομακρυσμένων τεχνικών έργων. κατ' αναλογία με τα άρθρα 9.10.χχ m3 15,00 18,00 17,50 16,50 10,00% 9.14 Λιθόδεμα από σκυρόδεμα C8/10 ΥΔΡ 6321 m3 50,00 60,00 58,00 55,00 10,00% 9.20 Προκατασκευασμένοι οπλισμένοι σπόνδυλοι ορθογωνικής διατομής Για οχετό διαστάσεων 1,00 x 1,00 m ΥΔΡ 6329 m 270,00 292,00 283,00 270, Για οχετό διαστάσεων 1,00 x 1,50 m ΥΔΡ 6329 m 340,00 367,00 357,00 340, Για οχετό διαστάσεων 1,00 x 2,00 m ΥΔΡ 6329 m 390,00 420,00 410,00 390, Για οχετό διαστάσεων 2,00 x 1,50 m ΥΔΡ 6329 m 450,00 486,00 472,00 450, Για οχετό διαστάσεων 2,00 x 2,00 m ΥΔΡ 6329 m 590,00 640,00 620,00 590, Για οχετό διαστάσεων 3,00 x 2,00 m ΥΔΡ 6329 m 900,00 970,00 950,00 900, Για οχετό διαστάσεων 4,00 x 2,50 m ΥΔΡ 6329 m 1.350, , , , Σκυροδετήσεις γραμμικών στοιχείων με χρήση μηχανήματος συνεχούς διαστρώσεως κατ' αναλογία με τα άρθρα 9.10.χχ m3 7,20 8,10 7,90 7,50 4,17% 9.22 Επενδύσεις διωρύγων με σκυρόδεμα Με χρήση ειδικού εξοπλισμού συνεχούς διάστρωσης (finisher) κατ' αναλογία με τα άρθρα 9.10.χχ m3 7,20 8,60 8,40 8,00 11,11% Χωρίς χρήση ειδικού μηχανικού εξοπλισμού (όταν δεν το επιτρέπουν οι επί τόπου συνθήκες, κατ' αναλογία με τα λόγω εγκαρσίων έργων κ.λπ.) άρθρα 9.10.χχ m3 10,80 13,00 12,60 12,00 11,11% ,31, Επιταχυντές σκλήρυνσης σκυροδέματος ΥΔΡ kg 0,90 0,95 0,95 0,95 5,56% Πρόσθετα μείωσης λόγου νερού προς τσιμέντο ΥΔΡ kg 0,65 0,70 0,70 0,70 7,69% Πρόσθετα προστασίας έναντι παγετού (αερακτικά) ΥΔΡ kg 0,45 0,50 0,50 0,50 11,11% Στεγανοποιητικά μάζας σκυροδέματος ΥΔΡ kg 0,35 0,40 0,40 0,40 14,29% Ίνες πολυπροπυλενίου ΥΔΡ 6361 kg 5,40 6,00 5,80 5,50 1,85% Μεταλλικές ίνες ενδεικτικού τύπου Dramix ή αναλόγου ΥΔΡ 6313 kg 1,60 1,75 1,70 1, Ράβδοι οπλισμού από ανοξείδωτο χάλυβα ΥΔΡ 6313 kg 3,60 4,30 4,20 4,00 11,11% 9.25 Ψεκασμός επιφανειών νωπού σκυροδέματος με συνθετικά υλικά επιβράδυνσης της πρώϊμης αφυδάτωσης (curing) ΥΔΡ 6361 m2 1,15 1,30 1,26 1,20 4,35% 9.26 Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού σκυροδεμάτων Β500C κατα ΕΛΟΤ ΥΔΡ 6311 kg 0,90 0,97 0,95 0, Τυπικά φρεάτια αερεξαγωγού, για αγωγούς DN 600 mm, διαστάσεων 2.00 x 1.50 m 50% ΥΔΡ % ΥΔΡ-6311 τεμ , , ,00 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ( ) ΦΕΚ 410Β/ σελ. 8 Επιμέλεια ErgoTech-( ) "ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ"

9 1,5 εκ για αγωγούς DN. > 600 mm, διαστάσεων 2.20 x 1.50 m 50% ΥΔΡ % ΥΔΡ-6311 τεμ , , , Τυπικά φρεάτια εκκένωσης, απλά 50% ΥΔΡ %ΥΔΡ6311 τεμ , , , διθάλαμα 50% ΥΔΡ % ΥΔΡ 6311 τεμ , , , Τυπικά φρεάτια δικλίδων, για αγωγούς DN 300 mm, διαστάσεων 1,50 x 1,50 m 50% ΥΔΡ % ΥΔΡ-6311 τεμ , , , για αγωγούς DN mm, διαστάσεων 2.00 x 2.50 m 50% ΥΔΡ % ΥΔΡ-6311 τεμ , , , για αγωγούς DN > 600 mm, διαστάσεων 2.00 x 3.00 m 50% ΥΔΡ % ΥΔΡ-6311 τεμ , , , Τυπικά φρεάτια μετρητών παροχής, για αγωγούς DN 300 mm, διαστάσεων 2.00 x 1.50 m 50% ΥΔΡ % ΥΔΡ-6311 τεμ , , , για αγωγούς DN > 300 mm, διαστάσεων 2.20 x 1.50 m 50% ΥΔΡ % ΥΔΡ-6311 τεμ , , , διαστάσεων 2.50 x 2.50 m 50% ΥΔΡ % ΥΔΡ-6311 τεμ , , , Τυπικά φρεάτια αντιπληγματικής βαλβίδας 50% ΥΔΡ % ΥΔΡ-6311 τεμ , , , Φρεάτια αλλαγής κατεύθυνσης για αγωγούς DN 300 mm 50% ΥΔΡ % ΥΔΡ-6311 τεμ. 920,00 900,00 850, Τυπικά φρεάτια διακλάδωσης 50% ΥΔΡ % ΥΔΡ 6311 τεμ , , , Σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 σωμάτων αγκύρωσης, σαγμάτων αγωγών κ.λ.π. ΥΔΡ-6327 m3 135,00 135,00 135, Προκατασκευασμένα φρεάτια από πολυαιθυλένιο (PE) Καταργούνται 16/10/2011 Καταργούνται 16/10/ Φρεάτιο υδροσυλλογής ή ελξης καλωδίων, DN 400 mm, ύψoυς βάσεως» 0,50 m, 3 εισόδων και 1 εξόδου διαμέτρου έως Φ200 mm ΥΔΡ τεμ 130,00 120,00 110, Φρεάτιο υδροσυλλογής, ονομαστικής διαμέτρου D630 mm, ύψoυς βάσεως»0,70 m, 3 εισόδων και 1 εξόδου διαμέτρων έως Φ400 mm ΥΔΡ τεμ 330,00 310,00 290, Φρεάτιο υδροσυλλογής, ονομαστικής διαμέτρου D800 mm, ύψoυς βάσεως»0,70 m, 3 εισόδων και 1 εξόδου διαμέτρων έως Φ400 mm ΥΔΡ τεμ 370,00 350,00 330, Φρεάτιο επίσκεψης, ονομαστικής διαμέτρου D1000 mm, ύψoυς βάσεως»0,80 m, 3 εισόδων και 1 εξόδου ή εισόδου-εξόδου, διαμέτρων έως Φ500 ΥΔΡ τεμ 890,00 850,00 810, Φρεάτιο επίσκεψης, ονομαστικής διαμέτρου D1200 mm, ύψoυς βάσεως»0,80 m, 3 εισόδων και 1 εξόδου ή εισόδου-εξόδου, διαμέτρων έως Φ500 ΥΔΡ τεμ 1.040,00 990,00 940,00 Προκατασκευασμένα φρεάτια από συνθετικά υλικά, κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ Ν προς τοποθέτηση εκτός καταστρώματος της οδού Από 16/10/2011 Από 16/10/2011 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ( ) ΦΕΚ 410Β/ σελ. 9 Επιμέλεια ErgoTech-( ) "ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ"

10 9.41Ν Ν Ν Ν Ν Ν Ν Ν Ν Ν Ν Ν Ν Ν ,5 εκ. Φρεάτιο κατά ΕΛΟΤ ΕΝ , ονομαστικής διαμέτρου D 400 mm, με ύψος στοιχείου βάσης 0,50 m, 3 εισόδων και 1 εξόδου έως D 200 mm ΥΔΡ τεμ 130,00 120,00 110,00 Στοιχείο διαμόρφωσης θαλάμου φρεατίου κατά ΕΛΟΤ ΕΝ , ονομαστικής διαμέτρου D 400 mm ΥΔΡ μμ 100,00 95,00 90,00 Φρεάτιο κατά ΕΛΟΤ ΕΝ , ονομαστικής διαμέτρου D 630 mm, με ύψος στοιχείου βάσης 0,50 m, 1 εισόδου και 1 εξόδου διαμέτρου έως D 200 mm ΥΔΡ τεμ 185,00 175,00 165,00 Φρεάτιο κατά ΕΛΟΤ ΕΝ , ονομαστικής διαμέτρου D 630 mm, με ύψος στοιχείου πυθμένα 0,50 m, δύο εισόδων και μιας εξόδου διαμέτρου έως D 200 mm ΥΔΡ τεμ 215,00 200,00 190,00 Φρεάτιο κατά ΕΛΟΤ ΕΝ , ονομαστικής διαμέτρου D 630 mm, με ύψος στοιχείου βάσης 0,50 m, τριών εισόδων και μιας εξόδου διαμέτρου έως D 200 mm ΥΔΡ τεμ 245,00 230,00 220,00 Φρεάτιο κατά ΕΛΟΤ ΕΝ , ονομαστικής διαμέτρου D 630 mm, με ύψος στοιχείου βάσης 0,70 m, μιας εισόδου και μιας εξόδου διαμέτρου έως D 315 mm ΥΔΡ τεμ 235,00 220,00 210,00 Φρεάτιο κατά ΕΛΟΤ ΕΝ , ονομαστικής διαμέτρου D 630 mm, με ύψος στοιχείου βάσης 0,70 m, δύο εισόδων και μιας εξόδου διαμέτρου έως D 315 mm ΥΔΡ τεμ 245,00 235,00 220,00 Φρεάτιο κατά ΕΛΟΤ ΕΝ , ονομαστικής διαμέτρου D 630 mm, με ύψος στοιχείου βάσης 0,70 m, τριών εισόδων και μιας εξόδου διαμέτρου έως D 315 mm ΥΔΡ τεμ 270,00 255,00 245,00 Φρεάτιο κατά ΕΛΟΤ ΕΝ , ονομαστικής διαμέτρου D 630 mm, με ύψος στοιχείου βάσης 0,85 m, τριών εισόδων και μιας εξόδου διαμέτρου έως D 500 mm ΥΔΡ τεμ 330,00 320,00 310,00 Στοιχείο διαμόρφωσης θαλάμου φρεατίου κατά ΕΛΟΤ ΕΝ , ονομαστικής διαμέτρου D 630 mm ΥΔΡ μμ 160,00 155,00 150,00 Φρεάτιο κατά ΕΛΟΤ ΕΝ , ονομαστικής διαμέτρου D 800 mm, με ύψος στοιχείων βάσης και κώνου 1,00 m, τριών εισόδων και μιας εξόδου έως D 315 mm ΥΔΡ τεμ 450,00 435,00 420,00 Στοιχείο διαμόρφωσης θαλάμου φρεατίου κατά ΕΛΟΤ ΕΝ , ονομαστικής διαμέτρου D 800 mm, με τις αντίστοιχες βαθμίδες καθόδου. ΥΔΡ μμ 220,00 210,00 200,00 Φρεάτιο κατά ΕΛΟΤ ΕΝ , ονομαστικής διαμέτρου D 1000 mm, με ύψος στοιχείων βάσης και κώνου 1,00 m, τριών εισόδων και μιας εξόδου έως D 500 mm ΥΔΡ τεμ 890,00 850,00 810,00 Στοιχείο διαμόρφωσης θαλάμου φρεατίου κατά ΕΛΟΤ ΕΝ , ονομαστικής διαμέτρου D 1000 mm, με τις αντίστοιχες βαθμίδες καθόδου. ΥΔΡ μμ 290,00 275,00 260,00 Προκατασκευασμένα φρεάτια από συνθετικά υλικά, κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ προς τοποθέτηση υπό το κατάστρωμα της οδού Φρεάτιο κατά ΕΛΟΤ ΕΝ , ελάχιστης εσωτερικής διαμέτρου D 800 mm, με ύψος στοιχείων βάσης και κώνου 1,10 m, μιας εισόδου και μιας εξόδου διαμέτρου έως D 315 mm ΥΔΡ τεμ 585,00 565,00 545,00 Φρεάτιο κατά ΕΛΟΤ ΕΝ , ελάχιστης εσωτερικής διαμέτρου D 800 mm, με ύψος στοιχείων βάσης και κώνου 1,10 m, δύο εισόδων και μιας εξόδου έως D 315 mm ΥΔΡ τεμ 590,00 570,00 545,00 Φρεάτιο κατά ΕΛΟΤ ΕΝ , ελάχιστης εσωτερικής διαμέτρου D 800 mm, με ύψος στοιχείων βάσης και κώνου 1.10 m, τριών εισόδων και μιας εξόδου έως D 315 mm ΥΔΡ τεμ 615,00 595,00 575,00 Φρεάτιο κατά ΕΛΟΤ ΕΝ , ελάχιστης εσωτερικής διαμέτρου D 800 mm, με ύψος στοιχείων βάσης και κώνου 1,10 m, μιας εισόδου και μιας εξόδου έως D 500 mm ΥΔΡ τεμ 665,00 645,00 625,00 Φρεάτιο κατά ΕΛΟΤ ΕΝ , ελάχιστης εσωτερικής διαμέτρου D 800 mm, με ύψος στοιχείων βάσης και κώνου 1,10m, δύο εισόδων και μιας εξόδου έως D 500 mm ΥΔΡ τεμ 750,00 725,00 705,00 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ( ) ΦΕΚ 410Β/ σελ. 10 Επιμέλεια ErgoTech-( ) "ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ"

11 1,5 εκ Φρεάτιο κατά ΕΛΟΤ ΕΝ , ελάχιστης εσωτερικής διαμέτρου D 800 mm, με ύψος στοιχείων βάσης και κώνου 1.10m, 3 εισόδων και 1 εξόδου διαμέτρου έως D 500 mm ΥΔΡ τεμ 775,00 750,00 725,00 Στοιχείο διαμόρφωσης θαλάμου φρεατίου κατά ΕΛΟΤ ΕΝ , ελάχιστης εσωτερικής διαμέτρου D 800 mm, με τις αντίστοιχες βαθμίδες κα? θόδου. ΥΔΡ μμ 370,00 355,00 345,00 Φρεάτιο κατά ΕΛΟΤ ΕΝ , ελάχιστης εσωτερικής διαμέτρου D 1000 mm, με ύψος στοιχείων βάσης και κώνου 1,10m, μιας εισόδου και μιας εξόδου έως D 315 mm ΥΔΡ τεμ 655,00 635,00 615,00 Φρεάτιο κατά ΕΛΟΤ ΕΝ , ελάχιστης εσωτερικής διαμέτρου D 1000 mm, με ύψος στοιχείων βάσης και κώνου 1,10m, δύο εισόδων και μιας εξόδου έως D 315 mm ΥΔΡ τεμ 685,00 660,00 640,00 Φρεάτιο κατά ΕΛΟΤ ΕΝ , ελάχιστης εσωτερικής διαμέτρου D 1000 mm, με ύψος στοιχείων βάσης και κώνου 1,10 m, τριών εισόδων και μιας εξόδου έως D 315 mm ΥΔΡ τεμ 710,00 685,00 665,00 Φρεάτιο κατά ΕΛΟΤ ΕΝ , ελάχιστης εσωτερικής διαμέτρου D 1000 mm, με ύψος στοιχείων βάσης και κώνου 1,25 m, μιας εισόδου και μιας εξόδου έως D 500 mm ΥΔΡ τεμ 780,00 755,00 730,00 Φρεάτιο κατά ΕΛΟΤ ΕΝ , ελάχιστης εσωτερικής διαμέτρου D 1000 mm, με ύψος στοιχείων βάσης και κώνου 1,25 m, δύο εισόδων και μιας εξόδου έως D 500 mm ΥΔΡ τεμ 860,00 835,00 805, Φρεάτιο κατά ΕΛΟΤ ΕΝ , ελάχιστης εσωτερικής διαμέτρου D 1000 mm, με ύψος στοιχείων βάσης και κώνου 1,25 m, τριών εισόδων και μιας εξόδου διαμέτρου έως D 500 mm ΥΔΡ τεμ 1000,00 970,00 940,00 Φρεάτιο κατά ΕΛΟΤ ΕΝ , ελάχιστης εσωτερικής διαμέτρου D 1000 mm, με ύψος στοιχείων βάσης και κώνου 1,25m, μιας εισόδου και μιας εξόδου έως D 630 mm ΥΔΡ τεμ 875,00 845,00 820, Φρεάτιο κατά ΕΛΟΤ ΕΝ , ελάχιστης εσωτερικής διαμέτρου D 1000 mm, με ύψος στοιχείων βάσης και κώνου 1,25 m, δύο εισόδων και μιας εξόδου έως D 630 mm ΥΔΡ τεμ 1020,00 990,00 955, Στοιχείο διαμόρφωσης θαλάμου φρεατίου κατά ΕΛΟΤ ΕΝ , ελάχιστης εσωτερικής διαμέτρου D 1000 mm, με τις αντίστοιχες βαθμίδες καθόδου. ΥΔΡ μμ 385,00 370,00 360, ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ - ΑΡΜΟΙ - ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Κοπή αρμών κατασκευών από σκυρόδεμα με αρμοκόφτη Κοπή αρμών συστολοδιαστολής ΥΔΡ 6370 m 3,60 4,10 4,00 3,80 5,56% Κοπή ψευδαρμών ΥΔΡ 6370 m 1,80 2,10 2,00 1,90 5,56% Ταινίες στεγανοποίησης αρμών τύπου Waterstop Για ταινίες πλάτους 160 mm ΥΔΡ 6373 m 12,00 13,00 12,60 12, Για ταινίες πλάτους 240 mm ΥΔΡ 6373 m 16,00 17,30 16,80 16, Για ταινίες πλάτους 300 mm ΥΔΡ 6373 m 20,00 21,60 21,00 20, Σφράγιση αρμών με ελαστομερές υλικό ΥΔΡ 6373 m 10,00 10,80 10,50 10, Προμήθεια και τοποθέτηση στεγανωτικών ταινιών από ανοξείδωτο χάλυβα πλάτους 23 cm ΥΔΡ 6311 m 13,00 14,60 14,20 13,50 3,85% Προμήθεια και τοποθέτηση στεγανωτικών ταινιών από ανοξείδωτο χάλυβα πλάτους 30 cm ΥΔΡ6311 m 16,00 17,30 16,80 16, Προμήθεια και τοποθέτηση στεγανωτικών ταινιών από χαλκό ΗΛΜ7 m 12,60 14,00 13,70 13,00 3,17% Προμήθεια και τοποθέτηση ευκάμπτων πλακών πλήρωσης αρμών, πάχους 20 mm ΥΔΡ 6370 m2 12,60 14,00 13,70 13,00 3,17% Προμήθεια και εφαρμογή ελαστομερούς υλικού σφράγισης και στεγάνωσης σε διαμορφωμένους αρμούς ΥΔΡ 6371 kg 7,20 8,10 7,90 7,50 4,17% Εφαρμογή επάλειψης διακοπής της συναφείας επιφανειών σκυροδέματος ΥΔΡ 6401 m2 3,20 3,60 3,50 3,30 3,12% ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ( ) ΦΕΚ 410Β/ σελ. 11 Επιμέλεια ErgoTech-( ) "ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ"

12 1,5 εκ Προμήθεια και εφαρμογή υλικού προστασίας από την υγρασία ΥΔΡ 6401 m2 12,60 14,00 13,70 13,00 3,17% Προμήθεια και εφαρμογή μη συρρικνουμένου ετοίμου κονιάματος ΥΔΡ m3 630,00 630,00 630,00 630, Εύκαμπτες θερμοπλαστικές υδροφραγές από PVC (waterbars) ΥΔΡ m 9,00 10,30 10,00 9,50 5,56% Ειδικά γωνιακά τεμάχια εύκαμπτων υδροφραγών από PVC (θερμοπλαστικών waterbars) ΥΔΡ τεμ. 36,00 41,00 39,90 38,00 5,56% Σφράγιση αρμών δαπέδων από σκυρόδεμα με υλικό βασιζόμενο σε τροποποιημένες ασφάλτους, κατάλληλο για πόσιμο νερό ΥΔΡ 6370 m 1,50 1,80 1,70 1,60 6,67% Σφράγιση αρμών διακοπής με υδροδιογκούμενο στεγανωτικό υλικό σε ρευστή μορφή, κατάλληλο για πόσιμο νερό ΥΔΡ 6370 m 3,20 3,70 3,60 3,40 6,25% Στεγάνωση αρμών κατασκευών από σκυροδέμα με κορδόνι από αφρώδες εξηλασμένο πολυαιθυλένιο και σφράγισή τους με μαστίχη πολυουρεθανικής βάσης ΥΔΡ 6370 m 18,00 20,50 20,00 19,00 5,56% Υδροβολή επιφανειών σκυροδέματος με πίεση 500 bar ΥΔΡ 6370 m2 3,20 3,50 3,40 3, Υδροβολή επιφανειών σκυροδέματος με πίεση bar ΥΔΡ 6370 m2 2,25 2,50 2,40 2, Προστασία διαβρωμένου οπλισμού και αποκατάσταση του ενανθρακωμένου σκυροδέματος ΥΔΡ 6370 m2 45,00 51,80 50,40 48,00 6,67% Εφαρμογή αναστολέα διάβρωσης σε στοιχεία οπλισμένου σκυροδέματος ΥΔΡ m2 12,50 14,00 13,70 13,00 4,00% Στεγανωτική επάλειψη σκυροδέματος ΥΔΡ 6370 m2 14,50 16,20 15,80 15,00 3,45% Στεγάνωση στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος με εύκαμπτο τσιμεντοειδές υλικό ΥΔΡ 6370 m2 18,00 20,50 20,00 19,00 5,56% Επισκευή ρηγματώσεων σκυροδέματος με ενέσεις εποξειδικής ρητίνης ΥΔΡ 6370 m 27,00 30,20 29,40 28,00 3,70% Τοποθέτηση σωλήνα αποστράγγισης Φ 160 mm επενδεδυμένου με γεωύφασμα. ΥΔΡ m 13,50 15,20 14,70 14,00 3,70% Εφαρμογή συγκολλητικής ρητίνης σε επιφάνεια παλαιού σκυροδέματος ΥΔΡ 6370 m2 10,80 11,90 11,60 11,00 1,85% Πλήρωση εξωτερικών αρμών με τσιμεντοειδές διογκούμενο κονίαμα. ΥΔΡ 6370 m 22,50 24,80 24,00 23,00 2,22% Επικολλούμενες ταινίες αρμών τύπου HYPALON πλάτους 250 mm ΥΔΡ-6373 m 54,00 52,50 50, Στεγανωτική ταινία PVC πλάτους 240 mm ΥΔΡ-6373 m 13,00 12,50 12, Προμήθεια και τοποθέτηση αγκυρούμενης ταινίας στεγάνωσης από HDPE, πλάτους 140 mm ΥΔΡ-6372 m 19,00 18,50 17, Διογκούμενη ταινία στεγάνωσης αρμού ΥΔΡ-6373 m 8,10 7,90 7, Ελαστομερής ταινία τύπου Sikadur - Combiflex ή παρόμοια ΥΔΡ m 13,00 12,50 12, Επάλειψη εσωτερικών δαπέδων με σκληρυντικό υλικό ΟΙΚ-7235 m2 5,10 4,90 4, ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Χυτοσιδηρά καλύμματα φρεατίων Καλύματα χυτοσιδηρά, κοινά ΥΔΡ 6752 kg 1,60 1,75 1,70 1, Καλύματα από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron) ΥΔΡ 6752 kg 2,10 2,30 2,20 2, Μεταλλικές εσχάρες υπονόμων Χυτοσιδηρές εσχάρες υδροσυλλογής (τυποποιημένες) ΥΔΡ 6752 kg 1,55 1,70 1,65 1, Εσχάρες καναλιών υδροσυλλογής, χαλύβδινες, ηλεκτροσυγκολλητές ΥΔΡ 6752 kg 2,80 3,00 2,95 2, Εσχάρες καναλιών υδροσυλλογής, τυποποιημένες, ηλεκτροπρεσσαριστές, γαλβανισμένες ΥΔΡ 6752 kg 3,00 3,25 3,15 3, Εσχάρες υδροσυλλογής, από ελατό χυτοσίδηρο (χυτοσίδηρος σφαιροειδούς γραφίτη, ductile iron κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124) ΥΔΡ 6752 kg 2,40 2,60 2,50 2,40 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ( ) ΦΕΚ 410Β/ σελ. 12 Επιμέλεια ErgoTech-( ) "ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ"

13 1,5 εκ Βαθμίδες από χυτοσίδηρο ΥΔΡ 6753 kg 2,10 2,30 2,20 2, Βαθμίδες από συνθετικά υλικά ΥΔΡ 6753 τεμ. 10,00 8,60 8,40 8,00-20,00% Κατασκευές από χαλύβδινα προφίλ και λαμαρίνες, χωρίς την αντισκωριακή προστασία και την βαφή, επί τόπου του έργου Κατασκευές χωρίς μηχανουργική επεξεργασία ΥΔΡ 6751 kg 1,50 1,70 1,60 1, Κατασκευές με περιορισμένη μηχανουργική επεξεργασία ΥΔΡ 6751 kg 2,00 2,20 2,10 2, Κατασκευές με ηυξημένη μηχανουργική επεξεργασία (εργασία τόρνου, φρέζας, κυλίνδρου, boring) ΥΔΡ 6751 kg 4,40 4,80 4,60 4, Αμμοβολή χαλυβδίνων κατασκευών ΥΔΡ 6751 kg 0,15 0,20 0,20 0,18 20,00% Αντισκωριακή προστασία χαλυβδίνων κατασκευών Εφαρμογή διπλής αντισκωριακής επάλειψης (rust primer) ΥΔΡ 6751 kg 0,10 0,12 0,12 0,11 10,00% Εφαρμογή θερμού γαλβανίσματος (hot dip galvanizing) ΥΔΡ 6751 kg 0,25 0,30 0,30 0,30 20,00% Βαφή χαλυβδίνων κατασκευών Με εποξειδικά χρώματα ΥΔΡ 6751 kg 0,15 0,17 0,17 0,16 6,67% Με χρώματα υψηλής ανθεκτικότητος στις καιρικές συνθήκες και σε υγρό περιβάλλον και πενταετή εγγύηση της βαφής ΥΔΡ 6751 kg 0,20 0,23 0,22 0,21 5,00% Συναρμολόγηση - εγκατάσταση μεταλλικών κατασκευών ΥΔΡ 6751 kg 0,20 0,23 0,22 0,21 5,00% Εγκατάσταση και ρύθμιση συσκευών ελέγχου ροής διωρύγων Για συσκευές βάρους έως 50 kg ΥΔΡ 6751 kg 2,00 2,20 2,20 2,05 2,50% Για συσκευές βάρους από 50 έως 500 kg ΥΔΡ 6751 kg 1,50 1,70 1,60 1,55 3,33% Για συσκευές βάρους άνω των 500 kg ΥΔΡ 6751 kg 1,00 1,10 1,10 1,05 5,00% Κιγκλίδωμα από σιδηροσωλήνες ΥΔΡ 6810 m 60,00 65,00 63,00 60, Περίφραξη με συρματόπλεγμα ΥΔΡ6812 m 25,00 14,50 13,50 12,50-50,00% Γαλβανισμένο συρματόπλεγμα περιφράξεων, με την εργασία τοποθέτησης ΥΔΡ6812 kg 2,00 2,40 2,30 2,20 10,00% Πάσσαλοι περιφράξεων πλήρως τοποθετημένοι και πακτωμένοι Πάσσαλοι από χαλύβδινα προφίλ, με την απαιτούμενη αντισκωριακή προστασία ΥΔΡ 6751 kg 1,00 1,13 1,10 1,05 5,00% Πάσσαλοι από σκυρόδεμα, φυγοκεντρικοί, ύψους 1,90-2,10 m ΥΔΡ6812 kg 6,00 7,00 6,80 6,50 8,33% Κανάλια αποστράγγισης δαπέδων κατά ΕΝ 1433 βιομηχανικής προέλευσης Τυποποιημένο κανάλι εσωτερικού πλάτους 100 mm, κατηγορίας φορτίου Α15, με εσχάρα πλαστική (με προστασία έναντι υπεριώδους ακτινοβολίας), ή χαλύβδινη γαλβανισμένη. ΥΔΡ m 45,00 51,80 50,40 48,00 6,67% Τυποποιημένο κανάλι εσωτερικού πλάτους 100 mm, κατηγορίας φορτίου Β125 με εσχάρα από γαλβανισμένο χάλυβα. ΥΔΡ m 65,00 76,00 73,50 70,00 7,69% Τυποποιημένο κανάλι εσωτερικού πλάτους 100 mm, κατηγορίας φορτίου C250 με εσχάρα από ελατό χυτοσίδηρο ΥΔΡ m 70,00 81,00 79,00 75,00 7,14% Τυποποιημένο κανάλι εσωτερικού πλάτους 150 mm, κατηγορίας φορτίου Β125 με εσχάρα από γαλβανισμένο χάλυβα. ΥΔΡ m 85,00 98,00 95,00 90,00 5,88% Τυποποιημένο κανάλι εσωτερικού πλάτους 150 mm, κατηγορίας φορτίου C250 με εσχάρα από ελατό χυτοσίδηρο ΥΔΡ m 95,00 108,00 105,00 100,00 5,26% Τυποποιημένο κανάλι εσωτερικού πλάτους 200 mm, κατηγορίας φορτίου C250 με εσχάρα από ελατό χυτοσίδηρο ΥΔΡ m 150,00 175,00 168,00 160,00 6,67% ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ( ) ΦΕΚ 410Β/ σελ. 13 Επιμέλεια ErgoTech-( ) "ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ"

14 1,5 εκ Τυποποιημένο κανάλι εσωτερικού πλάτους 100 mm, κατηγορίας φορτίου D400 με εσχάρα από ελατό χυτοσίδηρο ΥΔΡ m 120,00 135,00 131,00 125,00 4,17% Τυποποιημένο κανάλι εσωτερικού πλάτους 150 mm, κατηγορίας φορτίου D400 με εσχάρα από ελατό χυτοσίδηρο ΥΔΡ m 150,00 167,00 163,00 155,00 3,33% Τυποποιημένο κανάλι εσωτερικού πλάτους 200 mm, κατηγορίας φορτίου D400 με εσχάρα από ελατό χυτοσίδηρο ΥΔΡ m 190,00 220,00 210,00 200,00 5,26% Αμμοσυλλέκτης για κανάλια εσωτερικού πλάτους 100 mm, πλήρως εγκατεστημένος με τα ειδικά τεμάχια σύνδεσης στερέωσης και τον εγκιβωτισμό του. ΥΔΡ τεμ. 100,00 115,00 110,00 105,00 5,00% Αμμοσυλλέκτης για κανάλια εσωτερικού πλάτους 150 mm, πλήρως εγκατεστημένος με τα ειδικά τεμάχια σύνδεσης στερέωσης και τον εγκιβωτισμό του. ΥΔΡ τεμ. 115,00 130,00 126,00 120,00 4,35% Αμμοσυλλέκτης για κανάλια εσωτερικού πλάτους 200 mm, πλήρως εγκατεστημένος με τα ειδικά τεμάχια σύνδεσης στερέωσης και τον εγκιβωτισμό του. ΥΔΡ τεμ. 145,00 162,00 158,00 150,00 3,45% Προκατασκευασμένοι οχετοί από γαλβανισμένα αυλακωτά χαλύβδινα ελάσματα ΥΔΡ 6751 kg 4,80 4,60 4, ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ - ΔΙΚΤΥΑ Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, τοποθέτηση και αρμολόγηση τσιμεντοσωλήνων υπογείων δικτύων αποχετεύσεως, χωρίς τον εγκιβωτισμό Αόπλοι πρεσσαριστοί τσιμεντοσωλήνες με σύνδεση τύπου τόρμου - εντορμίας τύπου Α-Ι Ονομαστικής διαμέτρου D200 mm ΥΔΡ m 9,00 8,50 8,00 7,50-16,67% Ονομαστικής διαμέτρου D300 mm ΥΔΡ m 11,00 10,50 9,50 9,00-18,18% Ονομαστικής διαμέτρου D400 mm ΥΔΡ m 13,50 12,50 12,00 11,50-14,81% Ονομαστικής διαμέτρου D500 mm ΥΔΡ m 18,00 18,00 17,00 16,00-11,11% Ονομαστικής διαμέτρου D600 mm ΥΔΡ m 21,00 23,00 22,00 21, Ονομαστικής διαμέτρου D800 mm ΥΔΡ m 27,00 32,40 31,50 30,00 11,11% Ονομαστικής διαμέτρου D1000 mm ΥΔΡ m 41,00 48,60 47,30 45,00 9,76% Αόπλοι πρεσσαριστοί τσιμεντοσωλήνες εξαιρετικής αντοχής, τύπου Α-ΙΙ, (Πίνακας ΙΙ της ΠΤΠ 110), (σελ.95) Ονομαστικής διαμέτρου D150 mm ΥΔΡ m 8,00 7,80 7,50 7,00-12,50% Ονομαστικής διαμέτρου D200 mm ΥΔΡ m 10,00 9,50 9,00 8,50-15,00% Ονομαστικής διαμέτρου D250 mm ΥΔΡ m 11,00 11,00 10,50 10,00-9,09% Ονομαστικής διαμέτρου D300 mm ΥΔΡ m 12,00 13,00 12,50 12, Ονομαστικής διαμέτρου D350 mm ΥΔΡ m 13,50 15,50 15,00 14,00 3,70% Ονομαστικής διαμέτρου D400 mm ΥΔΡ m 15,00 17,50 17,00 16,00 6,67% Ονομαστικής διαμέτρου D500 mm ΥΔΡ m 20,00 24,00 23,00 22,00 10,00% Ονομαστικής διαμέτρου D600 mm ΥΔΡ m 22,50 27,00 26,30 25,00 11,11% Ονομαστικής διαμέτρου D700 mm ΥΔΡ m 25,00 30,20 29,40 28,00 12,00% Οπλισμένοι πρεσσαριστοί τσιμεντοσωλήνες, με σύνδεση τύπου τόρμου εντορμίας, συμπεριλαμβανομένης της αξίας του σιδηροπλισμού Ονομαστικής διαμέτρου D400 mm ΥΔΡ m 17,00 19,50 19,00 18,00 5,88% Ονομαστικής διαμέτρου D500 mm ΥΔΡ m 22,50 26,00 25,00 24,00 6,67% Ονομαστικής διαμέτρου D600 mm ΥΔΡ m 26,00 32,50 31,50 30,00 15,38% ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ( ) ΦΕΚ 410Β/ σελ. 14 Επιμέλεια ErgoTech-( ) "ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ"

15 1,5 εκ Ονομαστικής διαμέτρου D700 mm ΥΔΡ m 31,00 37,80 36,80 35,00 12,90% Ονομαστικής διαμέτρου D800 mm ΥΔΡ m 34,00 43,20 42,00 40,00 17,65% Ονομαστικής διαμέτρου D900 mm ΥΔΡ m 42,00 51,80 50,40 48,00 14,29% Ονομαστικής διαμέτρου D1000 mm ΥΔΡ m 51,00 59,40 57,80 55,00 7,84% Ονομαστικής διαμέτρου D1200 mm ΥΔΡ m 60,00 75,60 73,50 70,00 16,67% Αγωγοί αποχετεύσεως ομβρίων από τσιμεντοσωλήνες σειράς Ονομαστικής διαμέτρου D400 mm ΥΔΡ m 36,00 29,50 28,50 27,00-25,00% Ονομαστικής διαμέτρου D500 mm ΥΔΡ m 42,00 41,50 40,00 38,00-9,52% Ονομαστικής διαμέτρου D600 mm ΥΔΡ m 52,00 52,00 40,00 48,00-7,69% Ονομαστικής διαμέτρου D700 mm ΥΔΡ m 60,00 70,20 68,30 65,00 8,33% Ονομαστικής διαμέτρου D800 mm ΥΔΡ m 65,00 81,00 78,80 75,00 15,38% Ονομαστικής διαμέτρου D900 mm ΥΔΡ m 98,00 113,00 110,00 105,00 7,14% Ονομαστικής διαμέτρου D1000 mm ΥΔΡ m 104,00 125,00 120,00 115,00 10,58% Ονομαστικής διαμέτρου D1100 mm ΥΔΡ m 112,00 135,00 131,00 125,00 11,61% Ονομαστικής διαμέτρου D1200 mm ΥΔΡ m 122,00 150,00 147,00 140,00 14,75% Ονομαστικής διαμέτρου D1300 mm ΥΔΡ m 146,00 173,00 168,00 160,00 9,59% Ονομαστικής διαμέτρου D1400 mm ΥΔΡ m 171,00 200,00 195,00 185,00 8,19% Ονομαστικής διαμέτρου D1600 mm ΥΔΡ m 234,00 245,00 235,00 225,00-3,85% Αγωγοί αποχετεύσεως ομβρίων από τσιμεντοσωλήνες σειράς Ονομαστικής διαμέτρου D400 mm ΥΔΡ m 40,00 32,50 31,50 30,00-25,00% Ονομαστικής διαμέτρου D500 mm ΥΔΡ m 44,00 47,50 46,50 44, Ονομαστικής διαμέτρου D600 mm ΥΔΡ m 54,00 58,50 57,00 54, Ονομαστικής διαμέτρου D700 mm ΥΔΡ m 64,00 76,00 74,00 70,00 9,38% Ονομαστικής διαμέτρου D800 mm ΥΔΡ m 69,00 87,00 84,00 80,00 15,94% Ονομαστικής διαμέτρου D900 mm ΥΔΡ m 104,00 113,00 110,00 105,00 0,96% Ονομαστικής διαμέτρου D1000 mm ΥΔΡ m 110,00 130,00 126,00 120,00 9,09% Ονομαστικής διαμέτρου D1100 mm ΥΔΡ m 120,00 140,00 137,00 130,00 8,33% Ονομαστικής διαμέτρου D1200 mm ΥΔΡ m 131,00 162,00 158,00 150,00 14,50% Ονομαστικής διαμέτρου D1300 mm ΥΔΡ m 160,00 195,00 190,00 180,00 12,50% Ονομαστικής διαμέτρου D1400 mm ΥΔΡ m 190,00 220,00 215,00 205,00 7,89% Ονομαστικής διαμέτρου D1600 mm ΥΔΡ m 248,00 280,00 275,00 260,00 4,84% Ονομαστικής διαμέτρου D1800 mm ΥΔΡ m 360,00 410,00 400,00 380,00 5,56% Ονομαστικής διαμέτρου D2000 mm ΥΔΡ m 530,00 520,00 505,00 480,00-9,43% Ονομαστικής διαμέτρου D2250 mm ΥΔΡ m 710,00 680,00 660,00 630,00-11,27% Ονομαστικής διαμέτρου D2500 mm ΥΔΡ m 900,00 840,00 820,00 780,00-13,33% Αγωγοί αποχετεύσεως ομβρίων από τσιμεντοσωλήνες σειράς Ονομαστικής διαμέτρου D400 mm ΥΔΡ m 43,00 44,00 42,00 40,00-6,98% Ονομαστικής διαμέτρου D500 mm ΥΔΡ m 52,00 55,00 53,00 50,00-3,85% ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ( ) ΦΕΚ 410Β/ σελ. 15 Επιμέλεια ErgoTech-( ) "ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ"

16 1,5 εκ Ονομαστικής διαμέτρου D600 mm ΥΔΡ m 62,00 75,00 70,00 65,00 4,84% Ονομαστικής διαμέτρου D700 mm ΥΔΡ m 67,00 81,00 79,00 75,00 11,94% Ονομαστικής διαμέτρου D800 mm ΥΔΡ m 72,00 92,00 89,00 85,00 18,06% Ονομαστικής διαμέτρου D900 mm ΥΔΡ m 112,00 124,00 121,00 115,00 2,68% Ονομαστικής διαμέτρου D1000 mm ΥΔΡ m 115,00 146,00 142,00 135,00 17,39% Ονομαστικής διαμέτρου D1100 mm ΥΔΡ m 132,00 162,00 158,00 150,00 13,64% Ονομαστικής διαμέτρου D1200 mm ΥΔΡ m 150,00 185,00 180,00 170,00 13,33% Ονομαστικής διαμέτρου D1300 mm ΥΔΡ m 175,00 205,00 200,00 190,00 8,57% Ονομαστικής διαμέτρου D1400 mm ΥΔΡ m 200,00 240,00 230,00 220,00 10,00% Ονομαστικής διαμέτρου D1600 mm ΥΔΡ m 286,00 324,00 315,00 300,00 4,90% Ονομαστικής διαμέτρου D1800 mm ΥΔΡ m 441,00 490,00 475,00 450,00 2,04% Ονομαστικής διαμέτρου D2000 mm ΥΔΡ m 585,00 650,00 630,00 600,00 2,56% Ονομαστικής διαμέτρου D2250 mm ΥΔΡ m 792,00 810,00 790,00 750,00-5,30% Ονομαστικής διαμέτρου D2500 mm ΥΔΡ m 990,00 970,00 950,00 900,00-9,09% Αγωγοί αποχετεύσεως ακαθάρτων υδάτων από τσιμεντοσωλήνες οπλισμένους σειράς Ονομαστικής διαμέτρου D400 mm ΥΔΡ m 40,00 35,00 34,00 32,00-20,00% Ονομαστικής διαμέτρου D500 mm ΥΔΡ m 47,00 43,00 42,00 40,00-14,89% Ονομαστικής διαμέτρου D600 mm ΥΔΡ m 58,00 54,00 52,50 50,00-13,79% Ονομαστικής διαμέτρου D700 mm ΥΔΡ m 66,00 76,00 74,00 70,00 6,06% Ονομαστικής διαμέτρου D800 mm ΥΔΡ m 71,00 86,00 84,00 80,00 12,68% Ονομαστικής διαμέτρου D900 mm ΥΔΡ m 108,00 113,00 110,00 105,00-2,78% Ονομαστικής διαμέτρου D1000 mm ΥΔΡ m 114,00 135,00 131,00 125,00 9,65% Ονομαστικής διαμέτρου D1100 mm ΥΔΡ m 124,00 145,00 142,00 135,00 8,87% Ονομαστικής διαμέτρου D1200 mm ΥΔΡ m 133,00 167,00 163,00 155,00 16,54% Ονομαστικής διαμέτρου D1300 mm ΥΔΡ m 160,00 190,00 184,00 175,00 9,38% Ονομαστικής διαμέτρου D1400 mm ΥΔΡ m 188,00 215,00 210,00 200,00 6,38% Ονομαστικής διαμέτρου D1600 mm ΥΔΡ m 257,00 260,00 250,00 240,00-6,61% Αγωγοί αποχετεύσεως ακαθάρτων από τσιμεντοσωλήνες σειράς Ονομαστικής διαμέτρου D400 mm ΥΔΡ m 44,00 43,50 42,00 40,00-9,09% Ονομαστικής διαμέτρου D500 mm ΥΔΡ m 49,00 54,00 52,50 50,00 2,04% Ονομαστικής διαμέτρου D600 mm ΥΔΡ m 59,00 65,00 63,00 60,00 1,69% Ονομαστικής διαμέτρου D700 mm ΥΔΡ m 70,00 81,00 79,00 75,00 7,14% Ονομαστικής διαμέτρου D800 mm ΥΔΡ m 76,00 91,80 89,30 85,00 11,84% Ονομαστικής διαμέτρου D900 mm ΥΔΡ m 115,00 124,00 121,00 115, Ονομαστικής διαμέτρου D1000 mm ΥΔΡ m 121,00 146,00 142,00 135,00 11,57% Ονομαστικής διαμέτρου D1100 mm ΥΔΡ m 132,00 157,00 152,00 145,00 9,85% Ονομαστικής διαμέτρου D1200 mm ΥΔΡ m 144,00 173,00 168,00 160,00 11,11% Ονομαστικής διαμέτρου D1300 mm ΥΔΡ m 176,00 210,00 205,00 195,00 10,80% ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ( ) ΦΕΚ 410Β/ σελ. 16 Επιμέλεια ErgoTech-( ) "ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ"

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟ ΡΟΜΑ ΣΤΟ ΑΛΙΒΕΡΙ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ» Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟ ΡΟΜΑ ΣΤΟ ΑΛΙΒΕΡΙ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ» Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟ ΡΟΜΑ ΣΤΟ ΑΛΙΒΕΡΙ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Ε.Σ.Ε..Ε. - Σύγκριση παλαιών και νέων τιµών. Μεταφορές. Αριθ. Τιµολ. Σύντοµη περιγραφή αντικειµένου Αρθρο Αναθεώρ. Μονάδα Νέα Τιµη.

Π.Ε.Σ.Ε..Ε. - Σύγκριση παλαιών και νέων τιµών. Μεταφορές. Αριθ. Τιµολ. Σύντοµη περιγραφή αντικειµένου Αρθρο Αναθεώρ. Μονάδα Νέα Τιµη. ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 1. ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ - ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Αρθρο 1.01 Πινακίδες εργοταξιακής σήµανσης. ΟΙΚ 6541 τεµ 130,00 Αρθρο 1.02 Χρήση αµφιπλεύρων εργοταξιακών στηθαίων οδού,

Διαβάστε περισσότερα

2.01.Μ 2.02.Μ 3.01 3.01.02.Μ 3.02 3.02.02.Μ 3.03 3.03.02.Μ 3.06

2.01.Μ 2.02.Μ 3.01 3.01.02.Μ 3.02 3.02.02.Μ 3.03 3.03.02.Μ 3.06 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΦΕΚ 410Β/6-3-2009 -ισχύουν από 10-4-2009- ( Επισης ΦΕΚ 822Β/4-5-09, 2630 Β'/31-12-2009, 518Β/26-4-2010 & 2063Β'/16-9-11) Οι τιμές μονάδος που φέρουν την σήμανση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΦΕΚ 363 Β

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΦΕΚ 363 Β ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΦΕΚ 363 Β / 19-02-2013 (Iσχύουν από 19-3-13) Οι τιμές μονάδος που φέρουν την σήμανση [*] (στους πίνακες του ΥΠΕΧΩΔΕ) παραπλεύρως της αναγραφόμενης τιμής σε ΕΥΡΩ

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Μελέτης

Προϋπολογισμός Μελέτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Έργο : Προϋπολογισμός : 990.000,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίς 1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΣΚΑΦΩΝ 1 2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΓΩΓΩΝ 15 3. ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ 17 4. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ 18 5. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ 26 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΗΜΝΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Εργο : ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΥΡΙΝΑΣ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΟΔΟΠΟΙΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ «ΑΓΩΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΑΠΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΡΣΕΝΙΚΟΥ ΣΕ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ.Κ. Ν. ΤΡΙΓΛΙΑΣ» ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ Δ.ΘΕΡΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ, ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ, ΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ. Α-3. ΤΙΜΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΕ1: Προκατασκευασμένο φρεάτιο υδρομετρητών ΤΕ2: Υδρομετρητής 2, ταχυμετρικός, πολλαπλής ριπής κλπ 130,00 ευρώ/τεμ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ. Α-3. ΤΙΜΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΕ1: Προκατασκευασμένο φρεάτιο υδρομετρητών ΤΕ2: Υδρομετρητής 2, ταχυμετρικός, πολλαπλής ριπής κλπ 130,00 ευρώ/τεμ Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr Κατασκευή καταθλιπτικού αγωγού αποχέτευσης και παροχής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΌ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΗΜΑΝΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΗΓΑΙΩΝ ΝΕΡΩΝ ΟΡΕΙΝΟΥ ΟΓΚΟΥ ΠΗΛΙΟΥ» ΤΙΤΛΟΣ ΤΕΥΧΟΥΣ 5. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ Α-1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ Α-1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr Αντικατάσταση τμημάτων αγωγού ύδρευσης ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΑΣ ΔΙΑΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΩΝ Ο.Τ. 2041 & 2042 ΘΕΣΗ : ΟΔΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ ΝΕΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ Οι προμετρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος Εθνικών Τεχνικών Προδιαγραφών

Τεύχος Εθνικών Τεχνικών Προδιαγραφών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Περιφερειακή Ενότητα Δράμας ΟΤΑ : Δήμος Κάτω Νευροκοπίου ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Ανάπλαση οδών-πεζοδρομίων & ηλεκτροφωτισμού

Διαβάστε περισσότερα

Βόλος Αρ. Πρωτ.: και προτείνω να συμπεριληφθεί στα θέματα ημερησίας διάταξης της επόμενης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Βόλος Αρ. Πρωτ.: και προτείνω να συμπεριληφθεί στα θέματα ημερησίας διάταξης της επόμενης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ Βόλος Αρ. Πρωτ.: ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Σας διαβιβάζω το υπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «Παραλλαγές δικτύων ύδρευσης της ΕΥΑΘ στην περιοχή του κόµβου Μαιάνδρου (57.4b1) στη υτική Εσωτερική Περιφερειεακή Οδό Θεσσαλονίκης, από Α/Κ Μαιάνδρου (Χ.Θ. 3+200) έως και ισόπεδο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. Μονάδα Mέτρησης. 1 Εκσκαφή, μεταφορά και επανατοποθέτηση απορριμμάτων m3 13 ΝΑΥΔΡ Ν\3.01.02ΚΥ 28.260

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. Μονάδα Mέτρησης. 1 Εκσκαφή, μεταφορά και επανατοποθέτηση απορριμμάτων m3 13 ΝΑΥΔΡ Ν\3.01.02ΚΥ 28.260 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ Δήμος : ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ Εργο : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΧΑΔΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ 1. ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ Προϋπ: 203000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : " ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΜΕΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ

ΕΡΓΟ :  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΜΕΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΕΡΓΟ : " ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΜΕΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΡΤΑΪΚΟ ΠΟΤΑΜΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΥΛΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ - ΑΓΙΟΥ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΑ" Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

6. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

6. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 6. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Στο παρόν κεφάλαιο γίνεται η συγκεντρωτική προμέτρηση των εργασιών του εν λόγω έργου. Οι μέσες αποστάσεις μεταφοράς ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφών, άμμου εγκιβωτισμού,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ. 44,01 ευρώ/μμ 5-Σκυρόδεμα C16/20 (NET ΥΔΡ 9.10.02) 6- Σωλήνες πολυαιθυλενίου ύδρευσης 3 ης γενιάς

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ. 44,01 ευρώ/μμ 5-Σκυρόδεμα C16/20 (NET ΥΔΡ 9.10.02) 6- Σωλήνες πολυαιθυλενίου ύδρευσης 3 ης γενιάς Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Κατασκευή έργων αποχέτευσης ακαθάρτων

Διαβάστε περισσότερα

L<5 Km) (0,22 /m³ x Km) 2,00 x 0,22 0,44

L<5 Km) (0,22 /m³ x Km) 2,00 x 0,22 0,44 ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr ΤΙΤΛΟΣ ΈΡΓΟΥ: Αποκατάσταση βλαβών σε δίκτυα ύδρευσης-αποχέτευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ - ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ 1 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Χρήση πινακίδων εργοταξιακής σήμανσης. 1.1 ΜΗΝΕΣ 20 8.20 164.00 ΥΔΡ ΝΕΤ-1.01-Α ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ - ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ 2 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: Ανακατασκευή δικτύου ηλεκτροδότησης και σιδηροτροχιών γερανών στο κρηπίδωµα 17 του Λιµένα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΣ 5130 τεμ 0,75 72 54,00 6 ΠΡΣ Ε2.2 Ανοιγμα λάκκων διαστάσεων 0,50 Χ 0,50 Χ 0,50 m

ΠΡΣ 5130 τεμ 0,75 72 54,00 6 ΠΡΣ Ε2.2 Ανοιγμα λάκκων διαστάσεων 0,50 Χ 0,50 Χ 0,50 m Π/Υ ΕΡΓΟΥ : Διαμόρφωση μικρής κλίμακας κατασκευή παρατηρητηρίου και κέντρου ενημέρωσης επισκεπτών στην περιοχή Ατσπάς της Τ.Κ. Μαριών α/α Αριθ. Τιμολ. Είδος Εργασίας Αρθρο Αναθεώρ. Μονάδα Τιμη Δαπάνη Ποσότητα

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχη Δημοπράτησης. Τεύχος 5. Τεχνικές Προδιαγραφές. (αντιστοίχιση) «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΟ: ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΠΗΛΙΟΥ»

Τεύχη Δημοπράτησης. Τεύχος 5. Τεχνικές Προδιαγραφές. (αντιστοίχιση) «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΟ: ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΠΗΛΙΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΟ: ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΠΗΛΙΟΥ» Οδός : Λ. Σοφοκλή Βενιζέλου Κτίριο Δελφίνι Ταχ.Κωδ. : 74100 - Ρέθυμνο Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «Αποκατάσταση ζηµιών λόγω πληµµυρών στα οδικά τµήµατα: Ολυµπιάδος - Στρατωνίου, Πλανών Γοµατίου και Μεγάλης Παναγιάς Πλανών του επαρχιακού οδικού δικτύου Ν. Χαλκιδικής (R5802-R5803-R5804)»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «Αποκατάσταση των προκληθεισών ζηµιών στο επαρχιακό οδικό δίκτυο της Νήσου Ικαρίας από τη θεοµηνία του Οκτωβρίου 2010: Τµήµα ΑΓΙΟΣ ΚΗΡΥΚΟΣ - ΕΥ ΗΛΟΣ µέσω Πλαγιάς (Ν53.00)» 1.160.000

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ Εργο : ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟ ΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙ ΗΡΟΤΡΟΧΙΩΝ ΓΕΡΑΝΩΝ ΣΤΟ ΚΡΗΠΙ ΩΜΑ 17 ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ. 1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ. Εργο : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2009. Ανάδοχος : ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ. 1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ. Εργο : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2009. Ανάδοχος : ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ 1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Εργο : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2009 Ανάδοχος : ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών Σελίδα : 2 Αρχική σύμβαση Εργασίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Εργο : Ποιοτική αναβάθμιση σχολικών συγκροτημάτων του Δήμου Βόλου ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 2007 2013 ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 2007 2013 ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 2007 2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΡΓΟ : ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΥΟ ΚΑΤΩ ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Η Π Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η

Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Η Π Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΦΠΑ: 700.000,00 ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος 26/ 4-10-2012 - Άρθρα μελέτης χωρίς αντιστοίχιση με ΕΤΕΠ ΟΙΚ 2172.ΣΧΕΤ ΟΙΚ ΝΑΗΛΜ.9367.ΦΩΤ ΟΙΚ ΝΑΟΙΚ.Τ650.ΠΕΡΙΦ ΟΙΚ ΝΑΠΙΝ.08.3.ΣΧ ΝΟΔΟ Δ\Η1.3 ΝΠΡΣ 5919.2.1ΣΧ ΝΑΟΙΚ Α\20.20 ΝΑΟΙΚ Α\22.65.01 ΝΑΟΙΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Εργο : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΝΕΑ ΚΤΙΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΩΣ ΤΙΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 2008

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΩΣ ΤΙΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 2008 ΠΡΑΚΙΚΟ ΕΠΙΡΟΠΗΣ ΔΙΑΠΙΣΩΣΕΩΣ ΙΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Δ ΡΙΜΗΝΟ 8 ΑΝΑΛΥΙΚΟ ΙΜΟΛΟΓΙΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΥΔΡ) Ε4: ΒΑΣΙΚΕΣ ΙΜΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΜΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΥΔΡ) Γενική Παρατήρηση. Οι τιμές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ Ο ΟΥ ΚΑΣΤΕΛΛΙ-ΘΡΑΨΑΝΟ ΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ. 1o ΥΠΟΕΡΓΟ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΞΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΝΕΤ - ΕΤΕΠ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΝΕΤ - ΕΤΕΠ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΝΕΤ - ΕΤΕΠ Παρατήρηση: η αναγραφή παύλας στην στήλη σημαίνει ότι δεν υπάρχει εγκεκριμένη ΕΤΕΠ για το εν λόγω αντικείμενο εργασιών A. ANΤΙΣΤΟΙΧΗΣΗ ΑΡΘΡΩΝ ΝΕΤ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ (ΟΔΟ)

Διαβάστε περισσότερα

Για τα Γενικά Στοιχεία της Μελέτης --> Notes Link

Για τα Γενικά Στοιχεία της Μελέτης --> Notes Link Για τα Γενικά Στοιχεία της Μελέτης --> Notes Link Αρθρο: Τ2.1 Καθαίρεση μονίμου οδοστρώματος με ασφαλτοτάπητα παχους μεχρι 10 εκ. και πλάτους 40 εκατοστά και άνω Κωδικός Αναθεώρησης ΑΤΟΕ 2124 Καθαίρεση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ ΕΥΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ ΕΥΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ ΕΥΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΑΚΕΛΟΣ : Τ03.ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α. Μ. 926ΠΡΟ/ΤΥ ΕΥΑΚ/2010 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

11964 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

11964 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 11964 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 10.000.000. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΡΓΟ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ α/α α/α Τιμολογ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1 Τοποθέτηση Αγωγών [σχέδιο:κα-404]...1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1 Τοποθέτηση Αγωγών [σχέδιο:κα-404]...1 Π Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Τοποθέτηση Αγωγών [σχέδιο:κα-404]...1 1.1 Εκσκαφή ορύγµατος αγωγών (εκτός οικισµού)...1 1.2 Άµµος εγκιβωτισµού αγωγών...1 1.3 Επίχωση µε προϊόντα εκσκαφής...1 1.4 Φορτοεκφόρτωση

Διαβάστε περισσότερα

11963 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 918 19 Μαΐου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Δ17α/03/54/ΦΝ 437 Επικαιροποίηση των Ενιαίων Τιμολογίων Έργων Οδοποιΐας. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΦΕΚ 363B

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΦΕΚ 363B ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΦΕΚ 363B / 19-2-2013 (ισχύουν από 19-3-13) Οι τιμές μονάδος που φέρουν την σήμανση [*] (στους πίνακες του ΥΠΕΧΩΔΕ) παραπλέυρως της αναγραφόμενης τιμής σε ΕΥΡΩ δεν συμπεριλαμβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΑΡ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΔΑΜΑΤΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ:

ΔΕΥΑΡ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΔΑΜΑΤΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΣ ΡΕΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4Τ81-70Θ 02-01-01-00

ΑΔΑ: Β4Τ81-70Θ 02-01-01-00 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ NET - ΕΤΕΠ Η χρήση των Εθνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (Ε.ΤΕ.Π.) γίνεται υποχρεωτική σε όλα τα Δημόσια Τεχνικά Έργα μετά την έγκριση 440 Ε.ΤΕ.Π. και δημοσίευση πλήρους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩ- ΡΗΣΗΣ ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ( ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. ΟΙΚ 2124 1.1.4. m3 120,00 4,50 540,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩ- ΡΗΣΗΣ ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ( ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. ΟΙΚ 2124 1.1.4. m3 120,00 4,50 540,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΕΡΓΟ: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 328.976,00 Α/Α ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΘΡΟΥ Κωδ. ΈΛΟΤ ΤΟ 1501-+

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Α.Δ. 635

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Α.Δ. 635 Ε.Π. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 2007-2013 Ευρωπαϊκή Ένωση Ταμείο Συνοχής ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΡΓΟ : «ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

A.T. : 22 Άρθρο : ΟΙΚ 64.18.ΝΣ Κάδος απορριμμάτων ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Τιμαριθμική 2012Α Kάδος απορριμμάτων ενδεικτικού τύπου OCEAN από χυτό αλουμίνιο (πάχους 4,5mm), με επιφάνεια ανοδιωμένη, καρθρεπτίζουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΑΓ. ΑΝΝΑΣ-ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ- ΧΑΜΟΜΥΛΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΑΓ. ΑΝΝΑΣ-ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ- ΧΑΜΟΜΥΛΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 2/ 2013 ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΑΓ. ΑΝΝΑΣ-ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ-

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΟ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Δήμος : ΒΕΡΟΙΑΣ Εργο : ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΕΛΙΟΥ Μελέτης : 62/2014 Πίνακας ΕΤΕΠ των άρθρων Μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΕΡΓΟ:ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 2013 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε βάθος έως 8 cm.

ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΕΡΓΟ:ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 2013 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε βάθος έως 8 cm. ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΕΡΓΟ:ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 2013 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 46/2013 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Α.Τ.: 1.1 Άρθρο ΝΕΤΟΔΟ-Δ-2.1 Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε βάθος έως 4 cm (Αναθεωρείται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΡΘΡΟ 1: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ: Προμήθεια κοκκώδους υλικού μεγέθους κόκκων έως 200 mm (ΝΕΤ ΟΔΟ Α-19) του οπλισμένου επιχώματος έχουμε εμβαδόν τυπικής διατομής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ. Διεύθυνση Περιφέρειας Νησιών Λ. Συγγρού 112, 11741, Αθήνα ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΝ / ΤΤΕΔ Νo. 132 ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ : ΕΡΓΟ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΕΩΝ ΕΔΡΑΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΙΚΑΡΙΑ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΟΥ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΑΡ. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΔΑΜΑΤΡΙΑ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ: 55.290,00 (χωρίς το Φ.Π.Α.

ΔΕΥΑΡ. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΔΑΜΑΤΡΙΑ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ: 55.290,00 (χωρίς το Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΣ ΡΕΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ Δ.ΘΕΡΜΗΣ ΕΡΓΟ:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ Δ.ΘΕΡΜΗΣ ΕΡΓΟ: ΕΡΓΟ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ Δ.ΘΕΡΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ, ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ, ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.A.Y.) (Π.Δ. 305/96, άρθρο 3, παράγραφοι 3,7,8,9,10,11)

ΣΧΕΔΙΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.A.Y.) (Π.Δ. 305/96, άρθρο 3, παράγραφοι 3,7,8,9,10,11) ΣΧΕΔΙΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.A.Y.) (Π.Δ. 305/96, άρθρο 3, παράγραφοι 3,7,8,9,10,11) ΤΜΗΜΑ Α Γενικά 1. Είδος του έργου και χρήση αυτού: Το έργο αφορά την αποκατάσταση του ασφαλτικού οδοστρώματος

Διαβάστε περισσότερα

Τιμολόγιο Μελέτης. Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό γαλβανισμένο Διαμέτρου 1/2 ins

Τιμολόγιο Μελέτης. Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό γαλβανισμένο Διαμέτρου 1/2 ins Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Νίκαιας-Αγ.Ι.Ρέντη Έργο: Πλακοστρώσες - Ανακατασκευή Επικίνδυνων Πεζοδρομίων στο Δήμο Νίκαιας- Αγ.Ι.Ρέντη Θέση: Δήμος Νίκαιας - Αγίου Ιωάννη Ρέντη Τιμολόγιο Μελέτης Ημερομηνία :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 05-07-04-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 05 Έργα Οδοποιίας 07 Οδοφωτισµός 04 Υποδοµή τηλεφωνοδότησης οδών 00 -

ΠΕΤΕΠ 05-07-04-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 05 Έργα Οδοποιίας 07 Οδοφωτισµός 04 Υποδοµή τηλεφωνοδότησης οδών 00 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 05-07-04-00 05 Έργα Οδοποιίας 07 Οδοφωτισµός 04 Υποδοµή τηλεφωνοδότησης οδών 00 - Έκδοση 1.0 - Μάιος 2006 Το έργο της σύνταξης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ «ιαµόρφωση περιβάλλοντα χώρου στο κτίριο του Πολιτιστικού Συλλόγου στον οικισµό της Ελιάς,.Ε. Γουβών Προϋπολογισµός: 125.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΜΕΛ. 36 / 2014 ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΜΕΛΕΤΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΜΕΛ. 36 / 2014 ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΜΕΛ. 36 / 2014 ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Δ/ΝΣΗ 14REQ002396310 ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 2014-11-12 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων και Υποθαλάσσιος Αγωγός ιάθεσης Πηγαδίων Καρπάθου (Ν5600)» 4.732.800 ευρώ.

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων και Υποθαλάσσιος Αγωγός ιάθεσης Πηγαδίων Καρπάθου (Ν5600)» 4.732.800 ευρώ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων και Υποθαλάσσιος Αγωγός ιάθεσης Πηγαδίων Καρπάθου (Ν5600)» 4.732.800 ευρώ Φεβρουάριος 2013 K:\N5600\cons\tefhi\MAPS.doc N5600/5156 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ. - Είδος Εργασίας - Τιμή Μονάδας ολογράφως και αριθμητικά. α β γ

Α.Τ. - Είδος Εργασίας - Τιμή Μονάδας ολογράφως και αριθμητικά. α β γ Διεύθυνση Περιφέρειας Νησιών Τ.Τ.Ε.Δ./ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΟΜΙΚΩΝ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 112, ΑΘΗΝΑ 117 41 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΝ / ΤΤΕΔ Νo. 122 ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ : ΕΡΓΟ: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ & ΔΗΜΙ- ΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ αρθρου 8 του ν. 3263/ 2004 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΦΕΚ 1533B / 27-7-2009 (ισχύουν από 1-9-09)

ΝΕΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ αρθρου 8 του ν. 3263/ 2004 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΦΕΚ 1533B / 27-7-2009 (ισχύουν από 1-9-09) ΝΕΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ αρθρου 8 του ν. 3263/ 2004 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΦΕΚ 1533B / 27-7-2009 (ισχύουν από 1-9-09) ΚΩΔΙΚΟΣ Α ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Α1 Εκσκαφή χαλαρών εδαφών ΟΔΟ 1110 m3 0,27 0,36 [*] 33,33%

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΑΓΚΑΔΑ ΕΡΓΟ: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΚΡΥΟΝΕΡΙ ΠΕΤΑΛΟ ΕΛΙΚΟΔΡΟΜΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΣΟΧΟΥ, ΜΗΚΟΥΣ 11+500 χλμ.» ΥΠΟΕΡΓΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ Α.Τ.-ΕΤΕΠ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ Α.Τ.-ΕΤΕΠ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΔIEYΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ. Κ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: Καράτουλας, Ν. Ηλέιας Έργο: Γυμνάσιο - Λύκειο Καράτουλα Νομού Ηλείας -

Διαβάστε περισσότερα

ΦΆΚΕΛΟΣ ΑΣΦΆΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΊΑΣ

ΦΆΚΕΛΟΣ ΑΣΦΆΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΊΑΣ ΦΆΚΕΛΟΣ ΑΣΦΆΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΊΑΣ (Φ.Α.Υ.) Σελ.1/8 ΤΜΗΜΑ Α Γενικά Για τη σύνταξη και τήρηση του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) ισχύουν τα οριζόμενα στις διατάξεις των Άρθρων 37, 73, 75 και 182 του Ν. 3669/08.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Aντικείμενο του παρόντος τιμολογίου είναι ο καθορισμός τιμών μονάδος των εργασιών, που είναι απαραίτητες για την έντεχνη ολοκλήρωση του Εργου, όπως προδιαγράφεται στα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΟΜΑΔΑ Α ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 1 ΝΑΟΙΚ 22.45 Ν ΟΙΚ-2275 2 ΝΑΟΙΚ 22.45.1 Ν ΟΙΚ-2275 3 ΝΑΟΙΚ 22.65.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΟΜΑΔΑ Α ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 1 ΝΑΟΙΚ 22.45 Ν ΟΙΚ-2275 2 ΝΑΟΙΚ 22.45.1 Ν ΟΙΚ-2275 3 ΝΑΟΙΚ 22.65. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΡΓΟ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ. Κ.Α. 30.7341.007 ΔIEYΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

3 m 2 200,00 5,10 1.020,00. 4 kg 15,50 5,10 79,05. 9α m 3 650,00 86,50 56.225,00. 9β m 3 30,00 94,00 2.820,00. 9γ m 3 20,00 139,10 2.

3 m 2 200,00 5,10 1.020,00. 4 kg 15,50 5,10 79,05. 9α m 3 650,00 86,50 56.225,00. 9β m 3 30,00 94,00 2.820,00. 9γ m 3 20,00 139,10 2. ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ ΕΡΓΟ: «Ανακατασκευή πεζοδροµίων, δηµιουργία ραµπών πρόσβασης για ΑΜΕΑ και αποκατάσταση οδοστρωµάτων (πρόγραµµα Κοινωφελούς εργασίας)»

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ αρθρου 8 του ν. 3263/ 2004 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΦΕΚ 1584Β/17-8-2007

ΝΕΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ αρθρου 8 του ν. 3263/ 2004 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΦΕΚ 1584Β/17-8-2007 ΝΕΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ αρθρου 8 του ν. 3263/ 2004 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΦΕΚ 1584Β/17-8-2007 Α ΚΩ ΙΚΟΣ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Α1 Εκσκαφή χαλαρών εδαφών (Εφαρµόζεται το άρθρο Α-1 του Νέου Ενιαίου Τιµολογίου (ΝΕΤ)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.)

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.) Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» 200.000,00 πλέον ΦΠΑ (Σ.Α.Υ.) (Α) Γενικά 1. Είδος του έργου και χρήση αυτού: Το αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

(980+110=1090) ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 1.090,00

(980+110=1090) ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 1.090,00 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΗΜΟΣ: Αρχανών - Αστερουσίων ΕΡΓΟ: Μεταφορά & ιάθεση λυµάτων οικισµών Μεσοχωριού, Πύργου, Χάρακα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΡΡΟΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΤΟΥΝΤΙΟΥ Α

ΑΠΟΡΡΟΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΤΟΥΝΤΙΟΥ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΜΕΛ. 3A / 2012 ΝΟΜΟΣ 14REQ002372482 ΑΤΤΙΚΗΣ 2014-10-31 ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΠΟΡΡΟΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος 2/ 4-10-2012 - Άρθρα μελέτης χωρίς αντιστοίχιση με ΕΤΕΠ ΝΟΔΟ Δ\Η02.01.02 ΝΟΔΟ Δ\Η02.03.02 ΝΑΟΙΚ Α\20.0.01 ΝΑΟΙΚ Α\20.20 ΝΑΟΙΚ Α\21.02 ΝΑΟΙΚ Α\38.45 ΝΑΟΙΚ Α\50.15.01 ΝΑΟΙΚ Α\1.30 ΝΑΟΙΚ Α\4.2.01

Διαβάστε περισσότερα

Γεώτρηση Γ2. Υψόµετρο εδάφους 8,0 7,0 Στάθµη άντλησης 3,0 2,0 Βάθος γεώτρησης -72,0-71,0 ιάµετρος σωλήνωσης 10 ¾ 10 ¾ Μήκος σωλήνα 80 Μ 80 Μ

Γεώτρηση Γ2. Υψόµετρο εδάφους 8,0 7,0 Στάθµη άντλησης 3,0 2,0 Βάθος γεώτρησης -72,0-71,0 ιάµετρος σωλήνωσης 10 ¾ 10 ¾ Μήκος σωλήνα 80 Μ 80 Μ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. Γενικά Η συµπληρωµατική υδροδότηση του ΟΛΠΑ από τις υφιστάµενες γεωτρήσεις στα όρια της Πειραϊκής Πατραϊκής εκπονήθηκε ώστε να επιτευχθεί η µεταφορά ύδατος από τις υφιστάµενες γεωτρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΝΕΤ ΥΔΡ - ΕΚΔΟΣΗ 3.0 #

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΝΕΤ ΥΔΡ - ΕΚΔΟΣΗ 3.0 # ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΝΕΤ ΥΔΡ - ΕΚΔΟΣΗ 3.0 # ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Aντικείμενο του παρόντος τιμολογίου είναι ο καθορισμός τιμών μονάδος των εργασιών, που είναι απαραίτητες για την έντεχνη ολοκλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Εργο ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΗ ΛΕΩΦ. ΛΙΜΝΗΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Δ.Κ.ΑΝΟΙΞΕΩΣ & ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Προυπ 95.000 Ευρώ ( με Φ.Π.Α. 23

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΕΤΕΠ ΚΑΙ ΙΣΧΥΟΝΤΩΝ ΝΕΤ (κατά την παρ. 10 της Εγκ.26/4-10-12 α.π.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΕΤΕΠ ΚΑΙ ΙΣΧΥΟΝΤΩΝ ΝΕΤ (κατά την παρ. 10 της Εγκ.26/4-10-12 α.π. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Έργο: ΑΝΑΠΛΑΣH - ΙΑΜΟΡΦΩΣH, ΠΑΡΟ ΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ ΤΟΥ ΠΑΛAΙΟΝΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Θέση: ΠΟΛΗ ΡΕΘΥΜΝΟΥ, Ο ΟΙ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ - ΖΥΜΒΡΑΚΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. (απόσταση Λιβάδι-Γέφυρα) = 1.178 ton*km με στρογγύλευση 1.350 ton*km

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. (απόσταση Λιβάδι-Γέφυρα) = 1.178 ton*km με στρογγύλευση 1.350 ton*km ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΛΙΒΑΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΛΑΞΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Δ/ΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ& ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Αντιστοίχισης ΕΤΕΠ και ισχυόντων ΝΕΤ

Πίνακας Αντιστοίχισης ΕΤΕΠ και ισχυόντων ΝΕΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ.Τ.Υ.Δ.Χ. ΕΡΓΟ : ΕΞΩΡΑΪΣΜΟΙ, ΑΝΑΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ ΦΟΡΕΑΣ : ΔΗΜΟΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ ΠΡΟΥΛ. : 600.117,00 ευρώ (με αναθ. & ΦΠΑ)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧ/ΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧ/ΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧ/ΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΑΡΘ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΜΕΛ. : 4/ 2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.A.Y.) (Π.. 305/96, άρθρο 3, παράγραφοι 3,7,8,9,10,11) ΤΜΗΜΑ Α Γενικά 1. Είδος του έργου και χρήση αυτού: Αποτελεί έργο συντήρησης αστικής οδοποιίας. 2. Ακριβής διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΑΡΘΡΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΕΤΕΠ

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΑΡΘΡΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΕΤΕΠ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΒΑΦΕ ΚΑΙ ΦΡΕ Δ. ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α. Η/Μ εργασίες, εγκατάσταση Η/Ζ και κατασκευή έργων υποδομής και κάλυψης Η/Ζ της Δ.Κ. Ροδόπολης ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: / 2012

Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α. Η/Μ εργασίες, εγκατάσταση Η/Ζ και κατασκευή έργων υποδομής και κάλυψης Η/Ζ της Δ.Κ. Ροδόπολης ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: / 2012 ΕΡΓΑΣΙΑ: ΦΟΡΕΑΣ: Η/Μ εργασίες, εγκατάσταση Η/Ζ και κατασκευή έργων υποδομής και κάλυψης Η/Ζ της Δ.Κ. Ροδόπολης Προϋπ: 11.205,30 Ευρώ ( με Φ.Π.Α. 23 %) Πηγή: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Χρήση: 2012 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: / 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ 2. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΘΕΣΗΣ 3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 4. ΤΕΛΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ 2. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΘΕΣΗΣ 3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 4. ΤΕΛΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ 2. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΘΕΣΗΣ 3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 4. ΤΕΛΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 5. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 6. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ 7. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΣ Α.Τ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΟΜΑΔΑ Α ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ. 1 ΝΑΟΙΚ 22.45 Ν ΟΙΚ-2275 m² 578,22. 2 ΝΑΟΙΚ 22.45.1 Ν ΟΙΚ-2275 m² 49,59

ΚΩΔΙΚΟΣ Α.Τ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΟΜΑΔΑ Α ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ. 1 ΝΑΟΙΚ 22.45 Ν ΟΙΚ-2275 m² 578,22. 2 ΝΑΟΙΚ 22.45.1 Ν ΟΙΚ-2275 m² 49,59 Α/Α 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΡΓΟ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ :"ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΟΛΩΜΟΥ"

ΕΡΓΟ :ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΟΛΩΜΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΟΛΩΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ :"ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΟΛΩΜΟΥ" ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 2.925.000,00 Ευρώ ( ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ- ΝΕΣΤΟΡΟΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΥΛΟΥ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ- ΝΕΣΤΟΡΟΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΥΛΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ- ΝΕΣΤΟΡΟΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΥΛΟΥ» ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ- ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΕΡΓΟ: ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Δ/ΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ, ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ, ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ & ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ 10 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ 10 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ 10 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Νάουσα Μάιος 2015 Εισαγωγή Η περιοχή παρέμβασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΛΟΥ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ Βόλος Αρ. Πρωτ.:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΛΟΥ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ Βόλος Αρ. Πρωτ.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ Βόλος Αρ. Πρωτ.: ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Σας διαβιβάζω το υπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α ΧΩΜΑΤΙΣΜΟΙ 2

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α ΧΩΜΑΤΙΣΜΟΙ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ σελ. Α ΧΩΜΑΤΙΣΜΟΙ 2 1.1 ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΣΕ ΈΔΑΦΟΣ ΓΑΙΩΔΕΣ - ΗΜΙΒΡΑΧΩΔΕΣ 2 1.2 ΜΟΡΦΩΣΗ ΤΡΙΓΩΝΙΚΗΣ ΤΑΦΡΟΥ 1.3 ΔΑΝΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ Ε1-Ε4 2 1.4 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ 17/015 ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΘΕΤΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ Κ.Α.30.7323.0043

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.A.Y.) (Π.Δ. 305/96, άρθρο 3, παράγραφοι 3,7,8,9,10,11)

ΣΧΕΔΙΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.A.Y.) (Π.Δ. 305/96, άρθρο 3, παράγραφοι 3,7,8,9,10,11) ΣΧΕΔΙΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.A.Y.) (Π.Δ. 305/96, άρθρο 3, παράγραφοι 3,7,8,9,10,11) ΤΜΗΜΑ Α Γενικά 1. Είδος του έργου και χρήση αυτού: Πρόκειται για όλες εκείνες τις απαραίτητες εργασίες που

Διαβάστε περισσότερα

Η γέφυρα προβλέπεται να κατασκευαστεί από οπλισμένο και προεντεταμένο σκυρόδεμα σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης.

Η γέφυρα προβλέπεται να κατασκευαστεί από οπλισμένο και προεντεταμένο σκυρόδεμα σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ :

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ Σελ. 1 από 7 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. EΡΓΑ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ 3 Σελ. 1.1 Επιχώµατα 3 1.2 Οδοστρώµατα 3 1.2.1 Οδοστρωσία 3 1.2.2 Ερείσµατα 4 1.2.3 Ασφαλτικά 4 1.3 Σήµανση - Ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα