Π.Ε.Σ.Ε..Ε. - Σύγκριση παλαιών και νέων τιµών. Μεταφορές. Αριθ. Τιµολ. Σύντοµη περιγραφή αντικειµένου Αρθρο Αναθεώρ. Μονάδα Νέα Τιµη.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Π.Ε.Σ.Ε..Ε. - Σύγκριση παλαιών και νέων τιµών. Μεταφορές. Αριθ. Τιµολ. Σύντοµη περιγραφή αντικειµένου Αρθρο Αναθεώρ. Μονάδα Νέα Τιµη."

Transcript

1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 1. ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ - ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Αρθρο 1.01 Πινακίδες εργοταξιακής σήµανσης. ΟΙΚ 6541 τεµ 130,00 Αρθρο 1.02 Χρήση αµφιπλεύρων εργοταξιακών στηθαίων οδού, τύπου New Jersey, από σκληρό πλαστικό. ΗΛΜ 108 µµ 36,00 Αρθρο 1.03 Αναλάµποντες φανοί επισήµανσης κινδύνου ΗΛΜ 108 κ.α. 40,00 Αρθρο 1.04 Ρυµουλκούµενο στοιχείο µε φωτεινό παλλόµενο βέλος παράκαµψης ΟΙΚ 6541 κ.α ,00 Αρθρο 1.05 Προσωρινές γεφυρώσεις ορυγµάτων για την διευκόλυνση της κυκλοφορίας των πεζών. Υ Ρ 6802 m3 82,00 2. ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΙΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Αρθρο 2.01 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ηµιβραχωδών και αµµοχαλίκων µε την µεταφορά Υ Ρ 6071 m3 0,35 + MΤΦ σε οποιαδήποτε απόσταση Αρθρο 2.02 Φορτοεκφόρτωση βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος οπλισµένου ή άοπλου σκυροδέµατος µε την Υ Ρ 6072 m3 0,40 + MΤΦ µεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση 3. ΕΚΣΚΑΦΕΣ Αρθρο 3.01 Εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων σε εδάφη γαιώδη - ηµιβραχώδη Με την παράπλευρη απόθεση των προϊόντων εκσκαφών Υ Ρ 6053 m3 0, Με την φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την µεταφορά στον χώρο απόθεσης ή Υ Ρ 6054 m3 0,80 + MΤΦ απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση Αρθρο 3.02 Εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων σε εδάφη βραχώδη µε χρήση εκρηκτικών Με την παράπλευρη απόθεση των προϊόντων εκσκαφών Υ Ρ 6055 m3 3, Με την φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την µεταφορά στον χώρο απόθεσης ή Υ Ρ 6055 m3 4,00 + MΤΦ απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση Αρθρο 3.03 Εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων σε εδάφη βραχώδη χωρίς χρήση εκρηκτικών Με την παράπλευρη απόθεση των προϊόντων εκσκαφών Υ Ρ 6055 m3 16, Με την φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την µεταφορά στον χώρο απόθεσης ή Υ Ρ 6055 m3 18,00 + MΤΦ απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση Αρθρο 3.04 Μόρφωση γαιωδών επιφανειών για επένδυση. Υ Ρ 6059 m2 0,45 Αρθρο 3.05 Μόρφωση βραχωδών επιφανειών για επένδυση. Υ Ρ 6060 m2 2,70 Αρθρο 3.06 Εκβαθύνσεις - διαπλατύνσεις κοιτών ποταµών ή ρεµµάτων µε χρήση οιουδήποτε µηχανικού εξοπλισµού Με την παράπλευρη απόθεση των προϊόντων εκσκαφών Υ Ρ 6058 m3 0, Με την φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την µεταφορά στον χώρο απόθεσης ή Υ Ρ 6058 m3 0,90 + MΤΦ απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση Αρθρο 3.10 Εκσκαφή ορυγµάτων σε έδαφος γαιώδες ή ηµιβραχώδες σε κατοικηµένη περιοχή Με πλάτος πυθµένα έως 3,00 m, µε την πλευρική απόθεση των προϊόντων εκσκαφής Για βάθος ορύγµατος έως 4,00 m Υ Ρ m3 6, Για βάθος ορύγµατος 4,01 έως 6,00 m Υ Ρ m3 9, Για βάθος ορύγµατος 6,01 έως 8,00 m Υ Ρ m3 12, Για βάθος ορύγµατος 8,01 έως 10,00 m Υ Ρ m3 15,50 ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2007 σελ. 1 / 44

2 Με πλάτος πυθµένα έως 3,00 m, µε την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την µεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση Για βάθος ορύγµατος έως 4,00 m Υ Ρ m3 6,80 + MΤΦ Για βάθος ορύγµατος 4,01 έως 6,00 m Υ Ρ m3 10,30 + MΤΦ Για βάθος ορύγµατος 6,01 έως 8,00 m Υ Ρ m3 13,80 + MΤΦ Για βάθος ορύγµατος 8,01 έως 10,00 m Υ Ρ m3 17,30 + MΤΦ Με πλάτος πυθµένα από 3,01 έως 5,00 m, µε την πλευρική απόθεση των προϊόντων εκσκαφής Για βάθος ορύγµατος έως 4,00 m Υ Ρ m3 4, Για βάθος ορύγµατος 4,01 έως 6,00 m Υ Ρ m3 7, Για βάθος ορύγµατος 6,01 έως 8,00 m Υ Ρ m3 9, Για βάθος ορύγµατος 8,01 έως 10,00 m Υ Ρ m3 11, Με πλάτος πυθµένα από 3,01 έως 5,00 m, µε την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την µεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση Για βάθος ορύγµατος έως 4,00 m Υ Ρ m3 4,50 + MΤΦ Για βάθος ορύγµατος 4,01 έως 6,00 m Υ Ρ m3 7,40 + MΤΦ Για βάθος ορύγµατος 6,01 έως 8,00 m Υ Ρ m3 10,30 + MΤΦ Για βάθος ορύγµατος 8,01 έως 10,00 m Υ Ρ m3 12,50 + MΤΦ Με πλάτος πυθµένα µεγαλύτερο των 5,00 m, µε την πλευρική απόθεση των προϊόντων εκσκαφής Για βάθος ορύγµατος έως 4,00 m Υ Ρ m3 2, Για βάθος ορύγµατος 4,01 έως 6,00 m Υ Ρ m3 4, Για βάθος ορύγµατος 6,01 έως 8,00 m Υ Ρ m3 6, Για βάθος ορύγµατος 8,01 έως 10,00 m Υ Ρ m3 7, Με πλάτος πυθµένα µεγαλύτερο των 5,00 m, µε την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την µεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση Για βάθος ορύγµατος έως 4,00 m Υ Ρ m3 2,70 + MΤΦ Για βάθος ορύγµατος 4,01 έως 6,00 m Υ Ρ m3 4,60 + MΤΦ Για βάθος ορύγµατος 6,01 έως 8,00 m Υ Ρ m3 6,50 + MΤΦ Για βάθος ορύγµατος 8,01 έως 10,00 m Υ Ρ m3 8,40 + MΤΦ Αρθρο 3.11 Εκσκαφή ορυγµάτων σε έδαφος βραχώδες σε κατοικηµένη περιοχή Με πλάτος πυθµένα έως 3,00 m, µε την πλευρική απόθεση των προϊόντων εκσκαφής Για βάθος ορύγµατος έως 4,00 m Υ Ρ m3 31, Για βάθος ορύγµατος 4,01 έως 6,00 m Υ Ρ m3 35, Για βάθος ορύγµατος 6,01 έως 8,00 m Υ Ρ m3 39, Για βάθος ορύγµατος 8,01 έως 10,00 m Υ Ρ m3 43, Με πλάτος πυθµένα έως 3,00 m, µε την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την µεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση Για βάθος ορύγµατος έως 4,00 m Υ Ρ m3 32,00 + MΤΦ Για βάθος ορύγµατος 4,01 έως 6,00 m Υ Ρ m3 36,00 + MΤΦ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2007 σελ. 2 / 44

3 Για βάθος ορύγµατος 6,01 έως 8,00 m Υ Ρ m3 40,00 + MΤΦ Για βάθος ορύγµατος 8,01 έως 10,00 m Υ Ρ m3 44,00 + MΤΦ Με πλάτος πυθµένα από 3,01 έως 5,00 m, µε την πλευρική απόθεση των προϊόντων εκσκαφής Για βάθος ορύγµατος έως 4,00 m Υ Ρ m3 24, Για βάθος ορύγµατος 4,01 έως 6,00 m Υ Ρ m3 27, Για βάθος ορύγµατος 6,01 έως 8,00 m Υ Ρ m3 30, Για βάθος ορύγµατος 8,01 έως 10,00 m Υ Ρ m3 33, Με πλάτος πυθµένα από 3,01 έως 5,00 m, µε την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την µεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση Για βάθος ορύγµατος έως 4,00 m Υ Ρ m3 24,00 + MΤΦ Για βάθος ορύγµατος 4,01 έως 6,00 m Υ Ρ m3 27,00 + MΤΦ Για βάθος ορύγµατος 6,01 έως 8,00 m Υ Ρ m3 30,00 + MΤΦ Για βάθος ορύγµατος 8,01 έως 10,00 m Υ Ρ m3 34,00 + MΤΦ Με πλάτος πυθµένα µεγαλύτερο των 5,00 m, µε την πλευρική απόθεση των προϊόντων εκσκαφής Για βάθος ορύγµατος έως 4,00 m Υ Ρ m3 12, Για βάθος ορύγµατος 4,01 έως 6,00 m Υ Ρ m3 14, Για βάθος ορύγµατος 6,01 έως 8,00 m Υ Ρ m3 15, Για βάθος ορύγµατος 8,01 έως 10,00 m Υ Ρ m3 17, Με πλάτος πυθµένα µεγαλύτερο των 5,00 m, µε την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την µεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση Για βάθος ορύγµατος έως 4,00 m Υ Ρ m3 12,00 + MΤΦ Για βάθος ορύγµατος 4,01 έως 6,00 m Υ Ρ m3 14,00 + MΤΦ Για βάθος ορύγµατος 6,01 έως 8,00 m Υ Ρ m3 16,00 + MΤΦ Για βάθος ορύγµατος 8,01 έως 10,00 m Υ Ρ m3 18,00 + MΤΦ Αρθρο 3.12 Προσαύξηση τιµών εκσκαφών ορυγµάτων υπογείων δικτύων για την αντιµετώπιση προσθέτων Υ Ρ 6087 µµ 4,20 δυσχερειών από διερχόµενα δίκτυα ΟΚΩ. Αρθρο 3.13 Προσαύξηση τιµών εκσκαφών ορυγµάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος πάσης φύσεως για εκτέλεση Υ Ρ m3 4,20 υπό συνθήκες στενότητος χώρου. Αρθρο 3.14 Εφαρµογή τεχνικών δονητικής διείσδυσης για την διέλευση δικτύων χωρίς τοµή του εδάφους Για διάνοιξη οπής Φ 200 mm Υ Ρ µµ 117, Για διάνοιξη οπής Φ 250 mm Υ Ρ µµ 144, Για διάνοιξη οπής Φ 400 mm Υ Ρ µµ 180,00 Αρθρο 3.15 Εκσκαφή και επαναπλήρωση χάνδακος σε κάθε είδος εδάφη εκτός από βραχώδη (εκτός Υ Ρ 6065 m3 1,60 κατοικηµένων περιοχών) Αρθρο 3.16 ιάστρωση προιόντων εκσκαφής. Υ Ρ 6070 m3 0,14 Αρθρο 3.17 Εκσκαφή θεµελίων τεχνικών έργων σε έδαφος γαιώδες-ηµιβραχώδες Υ Ρ 6054 m3 1,80 + MΤΦ Αρθρο 3.18 Εκσκαφή θεµελίων τεχνικών έργων σε έδαφος βραχώδες Χωρίς χρήση εκρηκτικών υλών (µόνον µε κρουστικό εξοπλισµό) Υ Ρ 6055 m3 19,00 + MΤΦ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2007 σελ. 3 / 44

4 Με χρήση εκρηκτικών υλών σε περιορισµένη ή µη κλίµακα ή/και χρήση διογκωτικών υλικών Υ Ρ 6055 m3 5,00 + MΤΦ χαλάρωσης. 4. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Αρθρο 4.01 Καθαιρέσεις µεµονωµένων στοιχείων ή τµηµατων κατασκευών από οπλισµένο σκυρόδεµα Με χρήση αεροσυµπιεστών κλπ συµβατικών µέσων (εργαλεία πεπιεσµένου αέρα, ηλεκτροεργαλεία, Υ Ρ m3 108,00 υδραυλικές σφήνες κλπ) Με ιδιαίτερες απαιτήσεις ακριβείας και χρήση ειδικού εξοπλισµού αδιατάρακτης κοπής σκυροδέµατος Υ Ρ m3 180,00 (συρµατοκοπή, δισκοκοπή, κοπή µε θερµική λόγχη, υδατοκοπή) Αρθρο 4.02 Καθαρισµοί κοιτών ποταµών ή ρεµµάτων από φερτά υλικά, ή απορρίµµατα Με την παράπλευρη απόθεση των προϊόντων εκσκαφών Επιµέτρηση σε σωρούς στην όχθη ή το Υ Ρ 6054 m3 0,45 ανάχωµα Με την φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την µεταφορά στον χώρο απόθεσης ή Υ Ρ 6054 m3 0,72 + MΤΦ απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση Επιµέτρηση επί αυτοκινήτου. Αρθρο 4.03 Καθαρισµοί κοιτών ποταµών ή ρεµµάτων από αυτοφυή βλάστηση Υ Ρ 6054 στρ. 750,00 Αρθρο 4.04 Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδροµίων. Υ Ρ 6807 m2 10,80 Αρθρο 4.05 Αποξήλωση κρασπέδων πρόχυτων ή µή Υ Ρ 6808 µµ 2,70 Αρθρο 4.06 Αποξήλωση καναλέττων άρδευσης. Υ Ρ 6807 m2 2,25 Αρθρο 4.07 Προµήθεια αµµοχαλίκου επίστρωσης αγροτικών οδών Υ Ρ 6251 m3 2,25 + MΤΦ Αρθρο 4.08 Επιστρώσεις αγροτικών οδών µε αµµοχαλικώδη υλικά Y Ρ 6253 m3 0,90 Αρθρο 4.09 Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωµάτων. Ο Ο 4521Β m2 16,20 Αρθρο 4.10 Ανακατασκευή και επαναφορά πεζοδροµίου νησίδας ή πλατείας από τσιµεντόπλακες Y Ρ 6804 m2 22,50 Αρθρο 4.11 Ανακατασκευή και επαναφορά πεζοδροµίου από άοπλο σκυρόδεµα πάχους 10 cm Y Ρ 6804 m2 6,30 Άρθρο 4.12 Άρση καταπτώσεων Υ Ρ 6120 m3 0,90 Άρθρο 4.13 Καθαίρεση αόπλου σκυροδέµατος Υ Ρ m3 35,00 Αρθρο 4.14 Καθαίρεση λιθοδοµιών ή πλινθοδοµών Υ Ρ m3 10,00 Άρθρο 4.15 Λιθεπενδύσεις πρανών Υ Ρ 6155 m2 20,00 Άρθρο 4.16 Αρµολόγηµα λιθεπενδύσεων πρανών Υ Ρ 6156 m2 11,00 5. ΕΠΙΧΩΜΑΤΑ - ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ Αρθρο 5.01 Κατασκευή συµπυκνωµένου επιχώµατος από υλικά που έχουν προσκοµισθεί επί τόπου Υ Ρ 6079 m3 0,55 Αρθρο 5.02 Κατασκευή συµπιεσµένου επιχώµατος από υλικά που έχουν προσκοµισθεί επί τόπου Υ Ρ 6080 m3 0,45 Αρθρο 5.03 Επιχώσεις ορυγµάτων µε προϊόντα εκσκαφών χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις συµπύκνωσης Υ Ρ 6066 m3 0,35 Αρθρο 5.04 Επιχώσεις ορυγµάτων µε προϊόντα εκσκαφών µε ιδιαίτερες απαιτήσεις συµπύκνωσης Υ Ρ 6067 m3 1,80 + MΤΦ Αρθρο 5.05 Επίχωση κάθε είδους ορυγµάτων εντός πόλεως µε θραυστό υλικό λατοµείου της ΠΤΠ Ο-150 Υ Ρ 6068 m3 6,30 + MΤΦ Αρθρο 5.06 Επίχωση κάθε είδους ορυγµάτων εντός πόλεως µε θραυστό αµµοχάλικο Υ Ρ m3 5,40 + MΤΦ σταθεροποιηµένου τύπου Αρθρο 5.07 ιάστρωση και εγκιβωτισµός σωλήνων µε άµµο λατοµείου. Υ Ρ 6069 m3 7,20 + MΤΦ Αρθρο 5.08 ιάστρωση και εγκιβωτισµός σωλήνων µε άµµο ορυχείου ή χειµάρρου. Υ Ρ m3 4,50 + MΤΦ Αρθρο 5.09 Εξυγιαντικές στρώσεις µε αµµοχαλικώδη υλικά Εξυγιαντικές στρώσεις µε φυσικά αµµοχάλικα Υ Ρ 6067 m3 3,50 + MΤΦ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2007 σελ. 4 / 44

5 Εξυγιαντικές στρώσεις µε θραυστό υλικό λατοµείου Υ Ρ 6067 m3 6,00 + MΤΦ 6. ANTIMETΩΠΙΣΗ Υ ΑΤΩΝ Αρθρο 6.01 Λειτουργία εργοταξιακών αντλητικών συγκροτηµάτων Αντλητικά συγκροτήµατα diesel ή βενζινοκίνητα Ισχύος έως 1,0 ΗΡ Υ Ρ 6106 h 3, Ισχύος 1,0 έως 2,0 ΗΡ Υ Ρ 6107 h 4, Ισχύος 2,0 έως 5,0 ΗΡ Υ Ρ 6108 h 5, Ισχύος 5,0 έως 10,0 ΗΡ Υ Ρ 6109 h 9, Ισχύος 10,0 έως 20,0 ΗΡ Υ Ρ 6110 h 18, Αντλητικά συγκροτήµατα ηλεκτροκίνητα Ισχύος έως 1,0 kw Υ Ρ 6106 h 4, Ισχύος 1,0 έως 2,5 kw Υ Ρ 6107 h 5, Ισχύος 3,0 έως 5,0 kw Υ Ρ 6108 h 7, Ισχύος 5,0 έως 7,5 kw Υ Ρ 6109 h 9, Ισχύος 8,0 έως 10,0 kw Υ Ρ 6110 h 10,80 Αρθρο 6.02 Εργασίες υποβιβασµού στάθµης υδάτων µε εφαρµογή συστήµατος well - point, ανά ηµέρα, βάσει ηµερολογίου απασχόλησης µε βάση την ηµερήσια δαπάνη συγκροτήµατος 4 στοιχείων Υ Ρ 6110 Η 360, συγκροτήµατος 8 στοιχείων Υ Ρ 6110 Η 720, µε βάση την εγκατεστηµένη ισχύ συγκροτήµατος ισχύος 20 kw Υ Ρ 6110 Η 360, συγκροτήµατος ισχύος 50 kw Υ Ρ 6110 Η 720,00 7. ANTIΣΤΗΡΙΞΕΙΣ Αρθρο 7.01 Αντιστηρίξεις µε ξυλοζεύγµατα Υ Ρ 6100 m2 1,75 Αρθρο 7.02 Προµήθεια χαλυβδίνων πασσαλοσανίδων. Υ Ρ 6102 kg 0,80 0,60 Αρθρο 7.03 Χρήση χαλυβδίνων πασσαλοσανίδων. Υ Ρ 6103 kg 0,15 Αρθρο 7.04 Εµπηξη χαλυβδίνων πασσαλοσανίδων. Υ Ρ 6104 m2 15,00 Αρθρο 7.05 Εξόλκυση χαλυβδίνων πασσαλοσανίδων. Υ Ρ 6105 m2 7,00 Αρθρο 7.06 Αντιστηρίξεις παρειών χάνδακος µε µεταλλικά πετάσµατα Υ Ρ 6103 m2 32,00 28,00 Αρθρο 7.07 Αντιστηρίξεις µε την µέθοδο Βερολίνου Υ Ρ 6103 µµ 210,00 190,00 8. ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΟΙΤΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΝΩΝ Αρθρο 8.01 Κατασκευή φατνών συρµατοκιβωτίων ή συρµατοκυλίνδρων (gabions) Mε γαλβανισµένο συρµατόπλεγµα διπλής πλέξης. Υ Ρ 6151 kg 2,10 1, Με γαλβανισµένο συρµατόπλεγµα µε επικάλυψη εποξειδικού υλικού Υ Ρ 6151 kg 2,20 1, Με γαλβανισµένο συρµατόπλεγµα µε κράµα ψευδαργύρου - αλουµινίου Υ Ρ 6151 kg 2,50 1,90 Αρθρο 8.02 Πλήρωση συρµατοκιβωτίων και συρµατοκυλίνδρων Με θραυστό υλικό, λατοµικής προέλευσης Υ Ρ 6154 m3 16, Με συλλεκτά υλικά, (κροκάλλες χειµάρρων) Υ Ρ 6153 m3 10,00 ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2007 σελ. 5 / 44

6 Αρθρο 8.03 Τoποθέτηση συρµατοκιβωτίων ή συρµατοκυλίνδρων, εντός ύδατος Υ Ρ 6152 m3 10,00 Αρθρο 8.04 Λιθορριπές προστασίας κοίτης και πρανών Με λίθους συλλεκτούς, βάρους 5 έως 20 kg (κροκάλες) Υ Ρ m3 9, Με λίθους λατοµείου, βάρους 5 έως 20 kg Υ Ρ 6157 m3 12, Με λίθους λατοµείου βάρους kg Υ Ρ 6158 m3 14, Με λίθους λατοµείου βάρους kg Υ Ρ 6158 m3 16,00 9. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ Αρθρο 9.01 Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων επιφανειών Υ Ρ 6301 m2 4,50 3,50 Αρθρο 9.02 Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι καµπύλων επιφανειών Υ Ρ 6302 m2 17,00 14,50 Αρθρο 9.03 Καλούπια επιφανειών διπλής καµπυλότητας ή στρεβλών επιφανειών Υ Ρ 6302 m2 30,00 27,00 Αρθρο 9.04 Πνευµατικοί τύποι (φουσκωτά καλούπια) Υ Ρ 6303 m2 2,90 Αρθρο 9.05 Παραµένοντες ξυλότυποι Υ Ρ 6302 m2 10,80 Αρθρο 9.06 Πρόσθετη τιµή για την διαµόρφωση επιµεληµένων τελειωµάτων επιφανειών σκυροδέµατος Υ Ρ 6304 m2 5,40 Αρθρο 9.10 Παραγωγή, µεταφορά, διάστρωση, συµπύκνωση και συντήρηση σκυροδέµατος Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C8/10 Υ Ρ 6323 m3 53,00 50, Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C10/12 Υ Ρ 6325 m3 57,00 54, Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C12/16 Υ Ρ 6326 m3 63,00 59, Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C16/20 Υ Ρ 6327 m3 70,00 66, Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C20/25 Υ Ρ 6329 m3 76,00 72, Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C25/30 Υ Ρ 6329 m3 82,00 77, Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C30/37 Υ Ρ 6331 m3 90,00 85,00 Αρθρο 9.11 Πορώδες σκυρόδεµα υποδοµής επενδύσεων διωρύγων και δεξαµενών Υ Ρ 6351 m3 45,00 41,00 Αρθρο 9.12 Κυλινδρούµενο σκυρόδεµα (RCC: roller compacted concrete). Υ Ρ 6351 m3 35,00 32,00 Αρθρο 9.13 Προσαύξηση τιµής σκυροδεµάτων µικρών αποµακρυσµένων τεχνικών έργων. κατ' αναλογία µε τα m3 15,00 14,00 άρθρα 9.10.xx Άρθρο 9.14 Λιθόδεµα από σκυρόδεµα C8/10 Υ Ρ 6321 m3 50,00 Αρθρο 9.20 Προκατασκευασµένοι οπλισµένοι σπόνδυλοι ορθογωνικής διατοµής Για οχετό διαστάσεων 1,00 x 1,00 m Υ Ρ 6329 µµ 270, Για οχετό διαστάσεων 1,00 x 1,50 m Υ Ρ 6329 µµ 340, Για οχετό διαστάσεων 1,00 x 2,00 m Υ Ρ 6329 µµ 390, Για οχετό διαστάσεων 2,00 x 1,50 m Υ Ρ 6329 µµ 450, Για οχετό διαστάσεων 2,00 x 2,00 m Υ Ρ 6329 µµ 590, Για οχετό διαστάσεων 3,00 x 2,00 m Υ Ρ 6329 µµ 900, Για οχετό διαστάσεων 4,00 x 2,50 m Υ Ρ 6329 µµ 1.350,00 Αρθρο 9.21 Σκυροδετήσεις γραµµικών στοιχείων µε χρήση µηχανήµατος συνεχούς διαστρώσεως κατ' αναλογία µε τα m3 7,20 άρθρα 9.10.xx Αρθρο 9.22 Επενδύσεις διωρύγων µε σκυρόδεµα Με χρήση ειδικού εξοπλισµού συνεχούς διάστρωσης (finisher) κατ' αναλογία µε τα άρθρα 9.10.xx m3 7,20 ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2007 σελ. 6 / 44

7 Χωρίς χρήση ειδικού µηχανικού εξοπλισµού (όταν δεν το επιτρέπουν οι επί τόπου συνθήκες, λόγω κατ' αναλογία µε τα m3 10,80 εγκαρσίων έργων κλπ) άρθρα 9.10.xx Αρθρο 9.23 Προµήθεια και προσθήκη προσθέτων στο σκυρόδεµα Επιταχυντές σκλήρυνσης σκυροδέµατος Υ Ρ kg 0, Πρόσθετα µείωσης λόγου νερού προς τσιµέντο Υ Ρ kg 0, Πρόσθετα προστασίας έναντι παγετού (αερακτικά) Υ Ρ kg 0, Στεγανοποιητικά µάζας σκυροδέµατος Υ Ρ kg 0, Ινες πολυπροπυλενίου Υ Ρ 6361 kg 5, Μεταλλικές ίνες ενδεικτικού τύπου Dramix ή αναλόγου Υ Ρ 6313 kg 1,60 1,25 Αρθρο 9.24 Ράβδοι οπλισµού από ανοξείδωτο χάλυβα Υ Ρ 6313 kg 3,60 Αρθρο 9.25 Ψεκασµός επιφανειών νωπού σκυροδέµατος µε συνθετικά υλικά επιβράδυνσης της πρώϊµης Υ Ρ 6361 m2 1,15 αφυδάτωσης (curing) Αρθρο 9.26 Προµήθεια και τοποθέτηση σιδηρού οπλισµού S 500 σκυροδεµάτων Υ Ρ 6311 kg 0,90 0, ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ - ΑΡΜΟΙ - ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Αρθρο Κοπή αρµών κατασκευών από σκυρόδεµα µε αρµοκόφτη Κοπή αρµών συστολοδιαστολής Υ Ρ 6370 µµ 3, Κοπή ψευδαρµών Υ Ρ 6370 µµ 1,80 Αρθρο Ταινίες στεγανοποίησης αρµών τύπου Waterstop Για ταινίες πλάτους 160 mm Υ Ρ 6373 µµ 12, Για ταινίες πλάτους 240 mm Υ Ρ 6373 µµ 16, Για ταινίες πλάτους 300 mm Υ Ρ 6373 µµ 20,00 Αρθρο Σφράγιση αρµών µε ελαστοµερές υλικό Υ Ρ 6373 µµ 10,00 13,50 Αρθρο Προµήθεια και τοποθέτηση στεγανωτικών ταινιών από ανοξείδωτο χάλυβα b = 23 cm Υ Ρ 6311 µµ 13,00 10,80 Αρθρο Προµήθεια και τοποθέτηση στεγανωτικών ταινιών από ανοξείδωτο χάλυβα b = 30 cm Υ Ρ 6311 µµ 16,00 12,60 Αρθρο Προµήθεια και τοποθέτηση στεγανωτικών ταινιών από χαλκό ΗΛΜ 7 µµ 12,60 Αρθρο Προµήθεια και τοποθέτηση υλικού πλήρωσης αρµών εύκαµπτου τύπου Υ Ρ 6370 m2 12,60 Αρθρο Προµήθεια και εφαρµογή υλικού σφράγισης και στεγάνωσης αρµών Υ Ρ 6371 kg 7,20 Αρθρο Προµήθεια και τοποθέτηση υλικού επάλειψης για διακοπή της συνάφειας Υ Ρ 6401 m2 3,20 Αρθρο Προµήθεια και τοποθέτηση υλικού προστασίας από την υγρασία Υ Ρ 6401 m2 12,60 Αρθρο Αντισυρρικνωτικό έτοιµο κονίαµα Υ Ρ m3 630,00 Αρθρο Εύκαµπτες θερµοπλαστικές υδροφραγές από PVC (waterbars) Υ Ρ µµ 9,00 Αρθρο Ειδικά γωνιακά τεµάχια εύκαµπτων υδροφραγών από PVC (θερµοπλαστικών waterbars) Υ Ρ τεµ 36,00 Αρθρο Σφράγιση αρµών δαπέδου µε σφραγιστικό τροποποιηµένης ασφάλτου Υ Ρ 6370 µµ 1,50 Αρθρο Σφράγιση αρµών διακοπής µε εξελάσιµο υδροδιογκούµενο στεγανωτικό υλικό σε ρευστή µορφή Υ Ρ 6370 µµ 3,20 Αρθρο Στεγάνωση αρµών κατασκευής σκυροδέµατος µε κορδόνι από αφρώδες εξηλασµένο πολυαιθυλένιο Υ Ρ 6370 µµ 18,00 και σφράγιση του αρµού µε µαστίχη πολυουρεθανικής βάσης Αρθρο Υδροβολή επιφανειών σκυροδέµατος µε πίεση 500 bar Υ Ρ 6370 m2 3,20 Αρθρο Υδροβολή επιφανειών σκυροδέµατος µε πίεση bar Υ Ρ 6370 m2 2,25 Αρθρο Προστασία διαβρωµένου οπλισµού και αποκατάσταση του ενανθρακωµένου σκυροδέµατος Υ Ρ 6370 m2 45,00 ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2007 σελ. 7 / 44

8 Αρθρο Εφαρµογή αναστολέα διάβρωσης σε στοιχεία οπλισµένου σκυροδέµατος Υ Ρ m2 12,50 Αρθρο Πλαστοελαστική προστατευτική βαφή για στεγάνωση σκυροδέµατος Υ Ρ 6370 m2 14,50 Αρθρο Στεγάνωση στοιχείων οπλισµένου σκυροδέµατος µε στεγανοποιητικό εύκαµπτο τσιµεντοειδές, Υ Ρ 6370 m2 18,00 Αρθρο Επισκευή ρηγµατώσεων σκυροδέµατος µε ενέσεις εποξειδικής ρητίνης Υ Ρ 6370 µµ 27,00 Αρθρο Τοποθέτηση σωλήνα αποστράγγισης Φ 160 mm επενδεδυµένου µε γεωύφασµα. Υ Ρ µµ 13,50 Αρθρο Εφαρµογή συγκολλητικής ρητίνης σε επιφάνεια παλαιού σκυροδέµατος Υ Ρ 6370 m2 10,80 Αρθρο Πλήρωση εξωτερικών αρµών µε τσιµεντοειδές διογκούµενο κονίαµα. Υ Ρ 6370 µµ 22, ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Αρθρο Χυτοσιδηρά καλύµµατα φρεατίων Καλύµατα χυτοσιδηρά, κοινά Υ Ρ 6752 kg 1,60 1, Καλύµατα από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron) Υ Ρ 6752 kg 2,10 1,80 Αρθρο Μεταλλικές εσχάρες υπονόµων Χυτοσιδηρές εσχάρες υδροσυλλογής (τυποποιηµένες) Υ Ρ 6752 kg 1,55 1, Εσχάρες καναλιών υδροσυλλογής, χαλύβδινες, ηλεκτροσυγκολλητές Υ Ρ 6752 kg 2,80 2, Εσχάρες καναλιών υδροσυλλογής, τυποποιηµένες, ηλεκτροπρεσσαριστές, γαλβανισµένες Υ Ρ 6752 kg 3,00 2, Εσχάρες υδροσυλλογής, από ελατό χυτοσίδηρο (χυτοσίδηρος σφαιροειδούς γραφίτη, ductile iron κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124) Υ Ρ 6752 kg 2,40 2,00 Αρθρο Βαθµίδες από χυτοσίδηρο Υ Ρ 6753 kg 2,10 1,80 Αρθρο Βαθµίδες από συνθετικά υλικά Υ Ρ 6753 τεµ 10,00 Αρθρο Κατασκευές από χαλύβδινα προφίλ και λαµαρίνες, χωρίς την αντισκωριακή προστασία και την βαφή, επί τόπου του έργου Κατασκευές χωρίς µηχανουργική επεξεργασία Υ Ρ 6751 kg 1,50 1, Κατασκευές µε περιορισµένη µηχανουργική επεξεργασία Υ Ρ 6751 kg 2,00 1, Κατασκευές µε ηυξηµένη µηχανουργική επεξεργασία Υ Ρ 6751 kg 4,40 4,00 (εργασία τόρνου, φρέζας, κυλίνδρου, boring) Αρθρο Αµµοβολή χαλυβδίνων κατασκευών Υ Ρ 6751 kg 0,15 Αρθρο Αντισκωριακή προστασία χαλυβδίνων κατασκευών Εφαρµογή διπλής αντισκωριακής επάλειψης (rust primer) Υ Ρ 6751 kg 0, Εφαρµογή θερµού γαλβανίσµατος (hot dip galvanizing) Υ Ρ 6751 kg 0,25 Αρθρο Βαφή χαλυβδίνων κατασκευών Υ Ρ 6751 kg Με εποξειδικά χρώµατα Υ Ρ 6751 kg 0, Με χρώµατα υψηλής ανθεκτικότητος στις καιρικές συνθήκες και σε υγρό περιβάλλον και πενταετή Υ Ρ 6751 kg 0,20 εγγύηση της βαφής Αρθρο Συναρµολόγηση - εγκατάσταση µεταλλικών κατασκευών Υ Ρ 6751 kg 0,20 Αρθρο Εγκατάσταση και ρύθµιση συσκευών ελέγχου ροής διωρύγων Για συσκευές βάρους έως 50 kg Υ Ρ 6751 kg 2, Για συσκευές βάρους από 50 έως 500 kg Υ Ρ 6751 kg 1,50 ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2007 σελ. 8 / 44

9 Για συσκευές βάρους άνω των 500 kg Υ Ρ 6751 kg 1,00 Αρθρο Κιγκλίδωµα από σιδηροσωλήνες Υ Ρ 6810 µµ 60,00 50,00 Αρθρο Περίφραξη µε συρµατόπλεγµα Υ Ρ 6812 µµ 25,00 20,00 Αρθρο Γαλβανισµένο συρµατόπλεγµα περιφράξεων, µε την εργασία τοποθέτησης Υ Ρ 6812 kg 2,00 1,50 Αρθρο Πάσσαλοι περιφράξεων πλήρως τοποθετηµένοι και πακτωµένοι Πάσσαλοι από χαλύβδινα προφίλ, µε την απαιτούµενη αντισκωριακή προστασία Υ Ρ 6751 kg 1,00 0, Πάσσαλοι από σκυρόδεµα, φυγοκεντρικοί, ύψους 1,90-2,10 m Υ Ρ 6812 µµ 6,00 5,00 Aρθρο Κανάλια αποστράγγισης δαπέδων κατά ΕΝ 1433 βιοµηχανικής προέλευσης εσωτερικού πλάτους 100 mm, κατηγορίας φορτίου Α15, µε εσχάρα πλαστική ή χαλύβδινη Υ Ρ µµ 45,00 γαλβανισµένη εσωτερικού πλάτους 100 mm, κατηγορίας φορτίου Β125 µε εσχάρα από γαλβανισµένο χάλυβα Υ Ρ µµ 65, εσωτερικού πλάτους 100 mm, κατηγορίας φορτίου C250 µε εσχάρα από ελατό χυτοσίδηρο Υ Ρ µµ 70, εσωτερικού πλάτους 150 mm, κατηγορίας φορτίου Β125 µε εσχάρα από γαλβανισµένο χάλυβα Υ Ρ µµ 85, εσωτερικού πλάτους 150 mm, κατηγορίας φορτίου C250 µε εσχάρα από ελατό χυτοσίδηρο Υ Ρ µµ 95, εσωτερικού πλάτους 200 mm, κατηγορίας φορτίου C250 µε εσχάρα από ελατό χυτοσίδηρο Υ Ρ µµ 150, εσωτερικού πλάτους 100 mm, κατηγορίας φορτίου D400 µε εσχάρα από ελατό χυτοσίδηρο Υ Ρ µµ 120, εσωτερικού πλάτους 150 mm, κατηγορίας φορτίου D400 µε εσχάρα από ελατό χυτοσίδηρο Υ Ρ µµ 150, εσωτερικού πλάτους 200 mm, κατηγορίας φορτίου D400 µε εσχάρα από ελατό χυτοσίδηρο Υ Ρ µµ 190, Αµµοσυλλέκτης για κανάλια εσωτερικού πλάτους 100 mm Υ Ρ τεµ 100, Αµµοσυλλέκτης για κανάλια εσωτερικού πλάτους 150 mm Υ Ρ τεµ 115, Αµµοσυλλέκτης για κανάλια εσωτερικού πλάτους 200 mm Υ Ρ τεµ 145, ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ - ΙΚΤΥΑ Αρθρο Προµήθεια, µεταφορά στη θέση εγκατάστασης, τοποθέτηση και αρµολόγηση τσιµεντοσωλήνων υπογείων δικτύων αποχετεύσεως, χωρίς τον εγκιβωτισµό Αόπλοι πρεσσαριστοί τσιµεντοσωλήνες, τύπου Α-Ι (Πίνακας Ι της ΠΤΠ 110), (σελ.94) ονοµαστικής διαµέτρου D200 mm Υ Ρ µµ 9, ονοµαστικής διαµέτρου D300 mm Υ Ρ µµ 11, ονοµαστικής διαµέτρου D400 mm Υ Ρ µµ 13, ονοµαστικής διαµέτρου D500 mm Υ Ρ µµ 18, ονοµαστικής διαµέτρου D600 mm Υ Ρ µµ 21, ονοµαστικής διαµέτρου D800 mm Υ Ρ µµ 27, ονοµαστικής διαµέτρου D1000 mm Υ Ρ µµ 41, Αόπλοι πρεσσαριστοί τσιµεντοσωλήνες εξαιρετικής αντοχής, τύπου Α-ΙΙ, (Πίνακας ΙΙ της ΠΤΠ 110),( σελ.95) ονοµαστικής διαµέτρου D150 mm Υ Ρ µµ 8, ονοµαστικής διαµέτρου D200 mm Υ Ρ µµ 10, ονοµαστικής διαµέτρου D250 mm Υ Ρ µµ 11, ονοµαστικής διαµέτρου D300 mm Υ Ρ µµ 12, ονοµαστικής διαµέτρου D350 mm Υ Ρ µµ 13,50 ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2007 σελ. 9 / 44

10 ονοµαστικής διαµέτρου D400 mm Υ Ρ µµ 15, ονοµαστικής διαµέτρου D500 mm Υ Ρ µµ 20, ονοµαστικής διαµέτρου D600 mm Υ Ρ µµ 22, ονοµαστικής διαµέτρου D700 mm Υ Ρ µµ 25, Οπλισµένοι πρεσσαριστοί τσιµεντοσωλήνες, τύπου Ι (ΠΤΠ 110, σελ. 100), συµπεριλαµβανοµένης της αξίας του σιδηροπλισµού ονοµαστικής διαµέτρου D400 mm Υ Ρ µµ 17, ονοµαστικής διαµέτρου D500 mm Υ Ρ µµ 22, ονοµαστικής διαµέτρου D600 mm Υ Ρ µµ 26, ονοµαστικής διαµέτρου D700 mm Υ Ρ µµ 31, ονοµαστικής διαµέτρου D800 mm Υ Ρ µµ 34, ονοµαστικής διαµέτρου D900 mm Υ Ρ µµ 42, ονοµαστικής διαµέτρου D1000 mm Υ Ρ µµ 51, ονοµαστικής διαµέτρου D1200 mm Υ Ρ µµ 60,00 Αρθρο Αγωγοί αποχετεύσεως οµβρίων από τσιµεντοσωλήνες σειράς ονοµαστικής διαµέτρου D400 mm Υ Ρ µµ 36, ονοµαστικής διαµέτρου D500 mm Υ Ρ µµ 42, ονοµαστικής διαµέτρου D600 mm Υ Ρ µµ 52, ονοµαστικής διαµέτρου D700 mm Υ Ρ µµ 60, ονοµαστικής διαµέτρου D800 mm Υ Ρ µµ 65, ονοµαστικής διαµέτρου D900 mm Υ Ρ µµ 98, ονοµαστικής διαµέτρου D1000 mm Υ Ρ µµ 104, ονοµαστικής διαµέτρου D1100 mm Υ Ρ µµ 112, ονοµαστικής διαµέτρου D1200 mm Υ Ρ µµ 122, ονοµαστικής διαµέτρου D1300 mm Υ Ρ µµ 146, ονοµαστικής διαµέτρου D1400 mm Υ Ρ µµ 171, ονοµαστικής διαµέτρου D1600 mm Υ Ρ µµ 234,00 Αρθρο Αγωγοί αποχετεύσεως οµβρίων από τσιµεντοσωλήνες σειράς ονοµαστικής διαµέτρου D400 mm Υ Ρ µµ 40, ονοµαστικής διαµέτρου D500 mm Υ Ρ µµ 44, ονοµαστικής διαµέτρου D600 mm Υ Ρ µµ 54, ονοµαστικής διαµέτρου D700 mm Υ Ρ µµ 64, ονοµαστικής διαµέτρου D800 mm Υ Ρ µµ 69, ονοµαστικής διαµέτρου D900 mm Υ Ρ µµ 104, ονοµαστικής διαµέτρου D1000 mm Υ Ρ µµ 110, ονοµαστικής διαµέτρου D1100 mm Υ Ρ µµ 120, ονοµαστικής διαµέτρου D1200 mm Υ Ρ µµ 131, ονοµαστικής διαµέτρου D1300 mm Υ Ρ µµ 160, ονοµαστικής διαµέτρου D1400 mm Υ Ρ µµ 190,00 ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2007 σελ. 10 / 44

11 ονοµαστικής διαµέτρου D1600 mm Υ Ρ µµ 248, ονοµαστικής διαµέτρου D1800 mm Υ Ρ µµ 360, ονοµαστικής διαµέτρου D2000 mm Υ Ρ µµ 530, ονοµαστικής διαµέτρου D2250 mm Υ Ρ µµ 710, ονοµαστικής διαµέτρου D2500 mm Υ Ρ µµ 900,00 Αρθρο Αγωγοί αποχετεύσεως οµβρίων από τσιµεντοσωλήνες σειράς ονοµαστικής διαµέτρου D400 mm Υ Ρ µµ 43, ονοµαστικής διαµέτρου D500 mm Υ Ρ µµ 52, ονοµαστικής διαµέτρου D600 mm Υ Ρ µµ 62, ονοµαστικής διαµέτρου D700 mm Υ Ρ µµ 67, ονοµαστικής διαµέτρου D800 mm Υ Ρ µµ 72, ονοµαστικής διαµέτρου D900 mm Υ Ρ µµ 112, ονοµαστικής διαµέτρου D1000 mm Υ Ρ µµ 115, ονοµαστικής διαµέτρου D1100 mm Υ Ρ µµ 132, ονοµαστικής διαµέτρου D1200 mm Υ Ρ µµ 150, ονοµαστικής διαµέτρου D1300 mm Υ Ρ µµ 175, ονοµαστικής διαµέτρου D1400 mm Υ Ρ µµ 200, ονοµαστικής διαµέτρου D1600 mm Υ Ρ µµ 286, ονοµαστικής διαµέτρου D1800 mm Υ Ρ µµ 441, ονοµαστικής διαµέτρου D2000 mm Υ Ρ µµ 585, ονοµαστικής διαµέτρου D2250 mm Υ Ρ µµ 792, ονοµαστικής διαµέτρου D2500 mm Υ Ρ µµ 990,00 Αρθρο Αγωγοί αποχετεύσεως ακαθάρτων υδάτων από τσιµεντοσωλήνες οπλισµένους σειράς ονοµαστικής διαµέτρου D400 mm Υ Ρ µµ 40, ονοµαστικής διαµέτρου D500 mm Υ Ρ µµ 47, ονοµαστικής διαµέτρου D600 mm Υ Ρ µµ 58, ονοµαστικής διαµέτρου D700 mm Υ Ρ µµ 66, ονοµαστικής διαµέτρου D800 mm Υ Ρ µµ 71, ονοµαστικής διαµέτρου D900 mm Υ Ρ µµ 108, ονοµαστικής διαµέτρου D1000 mm Υ Ρ µµ 114, ονοµαστικής διαµέτρου D1100 mm Υ Ρ µµ 124, ονοµαστικής διαµέτρου D1200 mm Υ Ρ µµ 133, ονοµαστικής διαµέτρου D1300 mm Υ Ρ µµ 160, ονοµαστικής διαµέτρου D1400 mm Υ Ρ µµ 188, ονοµαστικής διαµέτρου D1600 mm Υ Ρ µµ 257,00 Αρθρο Αγωγοί αποχετεύσεως ακαθάρτων από τσιµεντοσωλήνες σειράς ονοµαστικής διαµέτρου D400 mm Υ Ρ µµ 44, ονοµαστικής διαµέτρου D500 mm Υ Ρ µµ 49, ονοµαστικής διαµέτρου D600 mm Υ Ρ µµ 59,00 ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2007 σελ. 11 / 44

12 ονοµαστικής διαµέτρου D700 mm Υ Ρ µµ 70, ονοµαστικής διαµέτρου D800 mm Υ Ρ µµ 76, ονοµαστικής διαµέτρου D900 mm Υ Ρ µµ 115, ονοµαστικής διαµέτρου D1000 mm Υ Ρ µµ 121, ονοµαστικής διαµέτρου D1100 mm Υ Ρ µµ 132, ονοµαστικής διαµέτρου D1200 mm Υ Ρ µµ 144, ονοµαστικής διαµέτρου D1300 mm Υ Ρ µµ 176, ονοµαστικής διαµέτρου D1400 mm Υ Ρ µµ 207, ονοµαστικής διαµέτρου D1600 mm Υ Ρ µµ 270, ονοµαστικής διαµέτρου D1800 mm Υ Ρ µµ 396, ονοµαστικής διαµέτρου D2000 mm Υ Ρ µµ 585, ονοµαστικής διαµέτρου D2250 mm Υ Ρ µµ 783, ονοµαστικής διαµέτρου D2500 mm Υ Ρ µµ 990,00 Αρθρο Αγωγοί αποχετεύσεως ακαθάρτων από τσιµεντοσωλήνες σειράς ονοµαστικής διαµέτρου D400 mm Υ Ρ µµ 48, ονοµαστικής διαµέτρου D500 mm Υ Ρ µµ 58, ονοµαστικής διαµέτρου D600 mm Υ Ρ µµ 68, ονοµαστικής διαµέτρου D700 mm Υ Ρ µµ 75, ονοµαστικής διαµέτρου D800 mm Υ Ρ µµ 79, ονοµαστικής διαµέτρου D900 mm Υ Ρ µµ 124, ονοµαστικής διαµέτρου D1000 mm Υ Ρ µµ 127, ονοµαστικής διαµέτρου D1100 mm Υ Ρ µµ 146, ονοµαστικής διαµέτρου D1200 mm Υ Ρ µµ 165, ονοµαστικής διαµέτρου D1300 mm Υ Ρ µµ 192, ονοµαστικής διαµέτρου D1400 mm Υ Ρ µµ 220, ονοµαστικής διαµέτρου D1600 mm Υ Ρ µµ 315, ονοµαστικής διαµέτρου D1800 mm Υ Ρ µµ 486, ονοµαστικής διαµέτρου D2000 mm Υ Ρ µµ 648, ονοµαστικής διαµέτρου D2250 mm Υ Ρ µµ 873, ονοµαστικής διαµέτρου D2500 mm Υ Ρ µµ 1.098,00 Αρθρο Αγωγοί αποχετεύσεως ακαθάρτων υδάτων από τσιµεντοσωλήνες οπλισµένους σειράς 75 µε εσωτερική µόνωση από εποξειδικό υλικό ονοµαστικής διαµέτρου D400 mm Υ Ρ µµ 43, ονοµαστικής διαµέτρου D500 mm Υ Ρ µµ 50, ονοµαστικής διαµέτρου D600 mm Υ Ρ µµ 63, ονοµαστικής διαµέτρου D700 mm Υ Ρ µµ 71, ονοµαστικής διαµέτρου D800 mm Υ Ρ µµ 77, ονοµαστικής διαµέτρου D900 mm Υ Ρ µµ 117, ονοµαστικής διαµέτρου D1000 mm Υ Ρ µµ 126,00 ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2007 σελ. 12 / 44

13 ονοµαστικής διαµέτρου D1100 mm Υ Ρ µµ 135, ονοµαστικής διαµέτρου D1200 mm Υ Ρ µµ 146, ονοµαστικής διαµέτρου D1300 mm Υ Ρ µµ 175, ονοµαστικής διαµέτρου D1400 mm Υ Ρ µµ 205, ονοµαστικής διαµέτρου D1600 mm Υ Ρ µµ 281,00 Αρθρο Αγωγοί αποχετεύσεως ακαθάρτων από τσιµεντοσωλήνες οπλισµένους µε εσωτερική µόνωση από εποξειδικό υλικό σειράς ονοµαστικής διαµέτρου D400 mm Υ Ρ µµ 48, ονοµαστικής διαµέτρου D500 mm Υ Ρ µµ 53, ονοµαστικής διαµέτρου D600 mm Υ Ρ µµ 65, ονοµαστικής διαµέτρου D700 mm Υ Ρ µµ 77, ονοµαστικής διαµέτρου D800 mm Υ Ρ µµ 83, ονοµαστικής διαµέτρου D900 mm Υ Ρ µµ 125, ονοµαστικής διαµέτρου D1000 mm Υ Ρ µµ 131, ονοµαστικής διαµέτρου D1100 mm Υ Ρ µµ 144, ονοµαστικής διαµέτρου D1200 mm Υ Ρ µµ 157, ονοµαστικής διαµέτρου D1300 mm Υ Ρ µµ 192, ονοµαστικής διαµέτρου D1400 mm Υ Ρ µµ 227, ονοµαστικής διαµέτρου D1600 mm Υ Ρ µµ 297, ονοµαστικής διαµέτρου D1800 mm Υ Ρ µµ 432, ονοµαστικής διαµέτρου D2000 mm Υ Ρ µµ 639, ονοµαστικής διαµέτρου D2250 mm Υ Ρ µµ 855, ονοµαστικής διαµέτρου D2500 mm Υ Ρ µµ 1.080,00 Αρθρο Αγωγοί αποχετεύσεως ακαθάρτων από τσιµεντοσωλήνες οπλισµένους µε εσωτερική µόνωση από εποξειδικό υλικό σειράς ονοµαστικής διαµέτρου D400 mm Υ Ρ µµ 51, ονοµαστικής διαµέτρου D500 mm Υ Ρ µµ 63, ονοµαστικής διαµέτρου D600 mm Υ Ρ µµ 75, ονοµαστικής διαµέτρου D700 mm Υ Ρ µµ 81, ονοµαστικής διαµέτρου D800 mm Υ Ρ µµ 86, ονοµαστικής διαµέτρου D900 mm Υ Ρ µµ 135, ονοµαστικής διαµέτρου D1000 mm Υ Ρ µµ 139, ονοµαστικής διαµέτρου D1100 mm Υ Ρ µµ 158, ονοµαστικής διαµέτρου D1200 mm Υ Ρ µµ 180, ονοµαστικής διαµέτρου D1300 mm Υ Ρ µµ 210, ονοµαστικής διαµέτρου D1400 mm Υ Ρ µµ 239, ονοµαστικής διαµέτρου D1600 mm Υ Ρ µµ 344, ονοµαστικής διαµέτρου D1800 mm Υ Ρ µµ 531, ονοµαστικής διαµέτρου D2000 mm Υ Ρ µµ 711,00 ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2007 σελ. 13 / 44

14 ονοµαστικής διαµέτρου D2250 mm Υ Ρ µµ 954, ονοµαστικής διαµέτρου D2500 mm Υ Ρ µµ 1.190,00 Αρθρο Αγωγοί µεταφοράς ύδατος πιέσεως έως 2,5 atm από τσιµεντοσωλήνες οπλισµένους σειράς ονοµαστικής διαµέτρου D400 mm Υ Ρ µµ 63, ονοµαστικής διαµέτρου D500 mm Υ Ρ µµ 72, ονοµαστικής διαµέτρου D600 mm Υ Ρ µµ 85, ονοµαστικής διαµέτρου D700 mm Υ Ρ µµ 99, ονοµαστικής διαµέτρου D800 mm Υ Ρ µµ 108, ονοµαστικής διαµέτρου D900 mm Υ Ρ µµ 162, ονοµαστικής διαµέτρου D1000 mm Υ Ρ µµ 175, ονοµαστικής διαµέτρου D1100 mm Υ Ρ µµ 189, ονοµαστικής διαµέτρου D1200 mm Υ Ρ µµ 207, ονοµαστικής διαµέτρου D1300 mm Υ Ρ µµ 252, ονοµαστικής διαµέτρου D1400 mm Υ Ρ µµ 297, ονοµαστικής διαµέτρου D1600 mm Υ Ρ µµ 387, ονοµαστικής διαµέτρου D1800 mm Υ Ρ µµ 567, ονοµαστικής διαµέτρου D2000 mm Υ Ρ µµ 837, ονοµαστικής διαµέτρου D2250 mm Υ Ρ µµ 1.116, ονοµαστικής διαµέτρου D2500 mm Υ Ρ µµ 1.420,00 Αρθρο Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC σειράς Για σωλήνες ΡVC/41, Dεσ= 110 mm Υ Ρ µµ 4, Για σωλήνες ΡVC/41, Dεσ= 125 mm Υ Ρ µµ 5, Για σωλήνες ΡVC/41, Dεσ= 160 mm Υ Ρ µµ 8, Για σωλήνες ΡVC/41, Dεσ= 200 mm Υ Ρ µµ 11, Για σωλήνες ΡVC/41, Dεσ= 250 mm Υ Ρ µµ 18, Για σωλήνες ΡVC/41, Dεσ= 315 mm Υ Ρ µµ 28, Για σωλήνες ΡVC/41, Dεσ= 355 mm Υ Ρ µµ 34, Για σωλήνες ΡVC/41, Dεσ= 400 mm Υ Ρ µµ 42, Για σωλήνες ΡVC/41, Dεσ= 500 mm Υ Ρ µµ 62, Για σωλήνες ΡVC/41, Dεσ= 630 mm Υ Ρ µµ 95,00 Αρθρο Πλαστικοί σωλήνες από σκληρό PVC ονοµαστικής πίεσης 6 at ονοµαστικής διαµέτρου D 50 mm Υ Ρ µµ 1, ονοµαστικής διαµέτρου D 63 mm Υ Ρ µµ 1, ονοµαστικής διαµέτρου D 75 mm Υ Ρ µµ 2, ονοµαστικής διαµέτρου D 90 mm Υ Ρ µµ 3, ονοµαστικής διαµέτρου D110 mm Υ Ρ µµ 4, ονοµαστικής διαµέτρου D140 mm Υ Ρ µµ 7,30 ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2007 σελ. 14 / 44

15 ονοµαστικής διαµέτρου D200 mm Υ Ρ µµ 13, ονοµαστικής διαµέτρου D225 mm Υ Ρ µµ 15, ονοµαστικής διαµέτρου D280 mm Υ Ρ µµ 27, ονοµαστικής διαµέτρου D315 mm Υ Ρ µµ 32, ονοµαστικής διαµέτρου D355 mm Υ Ρ µµ 38, ονοµαστικής διαµέτρου D400 mm Υ Ρ µµ 48, ονοµαστικής διαµέτρου D450 mm Υ Ρ µµ 59, ονοµαστικής διαµέτρου D500 mm Υ Ρ µµ 75, ονοµαστικής πίεσης 10 at ονοµαστικής διαµέτρου D 50 mm Υ Ρ µµ 2, ονοµαστικής διαµέτρου D 63 mm Υ Ρ µµ 3, ονοµαστικής διαµέτρου D 75 mm Υ Ρ µµ 4, ονοµαστικής διαµέτρου D 90 mm Υ Ρ µµ 5, ονοµαστικής διαµέτρου D110 mm Υ Ρ µµ 6, ονοµαστικής διαµέτρου D140 mm Υ Ρ µµ 11, ονοµαστικής διαµέτρου D160 mm Υ Ρ µµ 13, ονοµαστικής διαµέτρου D200 mm Υ Ρ µµ 18, ονοµαστικής διαµέτρου D225 mm Υ Ρ µµ 23, ονοµαστικής διαµέτρου D280 mm Υ Ρ µµ 38, ονοµαστικής διαµέτρου D315 mm Υ Ρ µµ 46, ονοµαστικής διαµέτρου D355 mm Υ Ρ µµ 56, ονοµαστικής διαµέτρου D400 mm Υ Ρ µµ 71, ονοµαστικής διαµέτρου D450 mm Υ Ρ µµ 89, ονοµαστικής διαµέτρου D500 mm Υ Ρ µµ 109, ονοµαστικής πίεσης 12,5 at ονοµαστικής διαµέτρου D 50 mm Υ Ρ µµ 3, ονοµαστικής διαµέτρου D 63 mm Υ Ρ µµ 4, ονοµαστικής διαµέτρου D 75 mm Υ Ρ µµ 4,50 4, ονοµαστικής διαµέτρου D 90 mm Υ Ρ µµ 5, ονοµαστικής διαµέτρου D110 mm Υ Ρ µµ 7, ονοµαστικής διαµέτρου D140 mm Υ Ρ µµ 12, ονοµαστικής διαµέτρου D160 mm Υ Ρ µµ 15, ονοµαστικής διαµέτρου D200 mm Υ Ρ µµ 22, ονοµαστικής διαµέτρου D225 mm Υ Ρ µµ 27, ονοµαστικής διαµέτρου D280 mm Υ Ρ µµ 46, ονοµαστικής διαµέτρου D315 mm Υ Ρ µµ 56, ονοµαστικής διαµέτρου D355 mm Υ Ρ µµ 69, ονοµαστικής διαµέτρου D400 mm Υ Ρ µµ 87, ονοµαστικής διαµέτρου D450 mm Υ Ρ µµ 108,00 ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2007 σελ. 15 / 44

16 ονοµαστικής διαµέτρου D500 mm Υ Ρ µµ 130, ονοµαστικής πίεσης 16 at ονοµαστικής διαµέτρου D 50 mm Υ Ρ µµ 3, ονοµαστικής διαµέτρου D 63 mm Υ Ρ µµ 4, ονοµαστικής διαµέτρου D 75 mm Υ Ρ µµ 5, ονοµαστικής διαµέτρου D 90 mm Υ Ρ µµ 6, ονοµαστικής διαµέτρου D110 mm Υ Ρ µµ 9, ονοµαστικής διαµέτρου D140 mm Υ Ρ µµ 14, ονοµαστικής διαµέτρου D160 mm Υ Ρ µµ 18, ονοµαστικής διαµέτρου D200 mm Υ Ρ µµ 26, ονοµαστικής διαµέτρου D225 mm Υ Ρ µµ 32, ονοµαστικής διαµέτρου D280 mm Υ Ρ µµ 53, ονοµαστικής διαµέτρου D315 mm Υ Ρ µµ 65, ονοµαστικής διαµέτρου D355 mm Υ Ρ µµ 80, ονοµαστικής διαµέτρου D400 mm Υ Ρ µµ 102, ονοµαστικής διαµέτρου D450 mm Υ Ρ µµ 130, ονοµαστικής διαµέτρου D500 mm Υ Ρ µµ 160,00 Αρθρο Πλαστικοί σωλήνες από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) Σωληνώσεις από σκληρό πολυαιθυλένιο (HDPE) CE 100, τρίτης γενιάς, MRS10 (Minimum Required Strength = Eλάχιστη Απαιτούµενη Αντοχή = 10 MPa), κατά ΕΛΟΤ ΕΝ : Ονοµ. διαµέτρου DN 32 mm / ονοµ. πίεσης ΡΝ 10 atm Υ Ρ µµ 2, Ονοµ. διαµέτρου DN 40 mm / ονοµ. πίεσης ΡΝ 10 atm Υ Ρ µµ 3, Ονοµ. διαµέτρου DN 50 mm / ονοµ. πίεσης ΡΝ 10 atm Υ Ρ µµ 3, Ονοµ. διαµέτρου DN 63 mm / ονοµ. πίεσης ΡΝ 10 atm Υ Ρ µµ 4, Ονοµ. διαµέτρου DN 75 mm / ονοµ. πίεσης ΡΝ 10 atm Υ Ρ µµ 4, Ονοµ. διαµέτρου DN 90 mm / ονοµ. πίεσης ΡΝ 10 atm Υ Ρ µµ 6, Ονοµ. διαµέτρου DN 110 mm / ονοµ. πίεσης ΡΝ 10 atm Υ Ρ µµ 8, Ονοµ. διαµέτρου DN 125 mm / ονοµ. πίεσης ΡΝ 10 atm Υ Ρ µµ 10, Ονοµ. διαµέτρου DN 140 mm / ονοµ. πίεσης ΡΝ 10 atm Υ Ρ µµ 13, Ονοµ. διαµέτρου DN 160 mm / ονοµ. πίεσης ΡΝ 10 atm Υ Ρ µµ 15, Ονοµ. διαµέτρου DN 200 mm / ονοµ. πίεσης ΡΝ 10 atm Υ Ρ µµ 21, Ονοµ. διαµέτρου DN 225 mm / ονοµ. πίεσης ΡΝ 10 atm Υ Ρ µµ 26, Ονοµ. διαµέτρου DN 250 mm / ονοµ. πίεσης ΡΝ 10 atm Υ Ρ µµ 30, Ονοµ. διαµέτρου DN 280 mm / ονοµ. πίεσης ΡΝ 10 atm Υ Ρ µµ 42, Ονοµ. διαµέτρου DN 315 mm / ονοµ. πίεσης ΡΝ 10 atm Υ Ρ µµ 51, Ονοµ. διαµέτρου DN 355 mm / ονοµ. πίεσης ΡΝ 10 atm Υ Ρ µµ 64, Ονοµ. διαµέτρου DN 400 mm / ονοµ. πίεσης ΡΝ 10 atm Υ Ρ µµ 85, Ονοµ. διαµέτρου DN 450 mm / ονοµ. πίεσης ΡΝ 10 atm Υ Ρ µµ 108,00 ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2007 σελ. 16 / 44

17 Ονοµ. διαµέτρου DN 500 mm / ονοµ. πίεσης ΡΝ 10 atm Υ Ρ µµ 128, Ονοµ. διαµέτρου DN 560 mm / ονοµ. πίεσης ΡΝ 10 atm Υ Ρ µµ 160, Ονοµ. διαµέτρου DN 32 mm / ονοµ. πίεσης ΡΝ 12,5 atm Υ Ρ µµ 2, Ονοµ. διαµέτρου DN 40 mm / ονοµ. πίεσης ΡΝ 12,5 atm Υ Ρ µµ 3, Ονοµ. διαµέτρου DN 50 mm / ονοµ. πίεσης ΡΝ 12,5 atm Υ Ρ µµ 3, Ονοµ. διαµέτρου DN 63 mm / ονοµ. πίεσης ΡΝ 12,5 atm Υ Ρ µµ 4, Ονοµ. διαµέτρου DN 75 mm / ονοµ. πίεσης ΡΝ 12,5 atm Υ Ρ µµ 6, Ονοµ. διαµέτρου DN 90 mm / ονοµ. πίεσης ΡΝ 12,5 atm Υ Ρ µµ 8, Ονοµ. διαµέτρου DN 110 mm / ονοµ. πίεσης ΡΝ 12,5 atm Υ Ρ µµ 11, Ονοµ. διαµέτρου DN 125 mm / ονοµ. πίεσης ΡΝ 12,5 atm Υ Ρ µµ 13, Ονοµ. διαµέτρου DN 140 mm / ονοµ. πίεσης ΡΝ 12,5 atm Υ Ρ µµ 15, Ονοµ. διαµέτρου DN 160 mm / ονοµ. πίεσης ΡΝ 12,5 atm Υ Ρ µµ 19, Ονοµ. διαµέτρου DN 200 mm / ονοµ. πίεσης ΡΝ 12,5 atm Υ Ρ µµ 27, Ονοµ. διαµέτρου DN 225 mm / ονοµ. πίεσης ΡΝ 12,5 atm Υ Ρ µµ 33, Ονοµ. διαµέτρου DN 250 mm / ονοµ. πίεσης ΡΝ 12,5 atm Υ Ρ µµ 39, Ονοµ. διαµέτρου DN 280 mm / ονοµ. πίεσης ΡΝ 12,5 atm Υ Ρ µµ 53, Ονοµ. διαµέτρου DN 315 mm / ονοµ. πίεσης ΡΝ 12,5 atm Υ Ρ µµ 64, Ονοµ. διαµέτρου DN 355 mm / ονοµ. πίεσης ΡΝ 12,5 atm Υ Ρ µµ 82, Ονοµ. διαµέτρου DN 400 mm / ονοµ. πίεσης ΡΝ 12,5 atm Υ Ρ µµ 108, Ονοµ. διαµέτρου DN 450 mm / ονοµ. πίεσης ΡΝ 12,5 atm Υ Ρ µµ 138, Ονοµ. διαµέτρου DN 500 mm / ονοµ. πίεσης ΡΝ 12,5 atm Υ Ρ µµ 165, Ονοµ. διαµέτρου DN 560 mm / ονοµ. πίεσης ΡΝ 12,5 atm Υ Ρ µµ 205, Ονοµ. διαµέτρου DN 32 mm / ονοµ. πίεσης ΡΝ 16 atm Υ Ρ µµ 2, Ονοµ. διαµέτρου DN 40 mm / ονοµ. πίεσης ΡΝ 16 atm Υ Ρ µµ 3, Ονοµ. διαµέτρου DN 50 mm / ονοµ. πίεσης ΡΝ 16 atm Υ Ρ µµ 4, Ονοµ. διαµέτρου DN 63 mm / ονοµ. πίεσης ΡΝ 16 atm Υ Ρ µµ 5, Ονοµ. διαµέτρου DN 75 mm / ονοµ. πίεσης ΡΝ 16 atm Υ Ρ µµ 6, Ονοµ. διαµέτρου DN 90 mm / ονοµ. πίεσης ΡΝ 16 atm Υ Ρ µµ 8, Ονοµ. διαµέτρου DN 110 mm / ονοµ. πίεσης ΡΝ 16 atm Υ Ρ µµ 12, Ονοµ. διαµέτρου DN 125 mm / ονοµ. πίεσης ΡΝ 16 atm Υ Ρ µµ 15, Ονοµ. διαµέτρου DN 140 mm / ονοµ. πίεσης ΡΝ 16 atm Υ Ρ µµ 18, Ονοµ. διαµέτρου DN 160 mm / ονοµ. πίεσης ΡΝ 16 atm Υ Ρ µµ 24, Ονοµ. διαµέτρου DN 200 mm / ονοµ. πίεσης ΡΝ 16 atm Υ Ρ µµ 35, Ονοµ. διαµέτρου DN 225 mm / ονοµ. πίεσης ΡΝ 16 atm Υ Ρ µµ 43, Ονοµ. διαµέτρου DN 250 mm / ονοµ. πίεσης ΡΝ 16 atm Υ Ρ µµ 51, Ονοµ. διαµέτρου DN 280 mm / ονοµ. πίεσης ΡΝ 16 atm Υ Ρ µµ 69, Ονοµ. διαµέτρου DN 315 mm / ονοµ. πίεσης ΡΝ 16 atm Υ Ρ µµ 84, Ονοµ. διαµέτρου DN 355 mm / ονοµ. πίεσης ΡΝ 16 atm Υ Ρ µµ 104, Ονοµ. διαµέτρου DN 400 mm / ονοµ. πίεσης ΡΝ 16 atm Υ Ρ µµ 144,00 ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2007 σελ. 17 / 44

18 Ονοµ. διαµέτρου DN 450 mm / ονοµ. πίεσης ΡΝ 16 atm Υ Ρ µµ 174, Ονοµ. διαµέτρου DN 500 mm / ονοµ. πίεσης ΡΝ 16 atm Υ Ρ µµ 205, Ονοµ. διαµέτρου DN 560 mm / ονοµ. πίεσης ΡΝ 16 atm Υ Ρ µµ 260, Ονοµ. διαµέτρου DN 32 mm / ονοµ. πίεσης ΡΝ 20 atm Υ Ρ µµ 2, Ονοµ. διαµέτρου DN 40 mm / ονοµ. πίεσης ΡΝ 20 atm Υ Ρ µµ 3, Ονοµ. διαµέτρου DN 50 mm / ονοµ. πίεσης ΡΝ 20 atm Υ Ρ µµ 4, Ονοµ. διαµέτρου DN 63 mm / ονοµ. πίεσης ΡΝ 20 atm Υ Ρ µµ 5, Ονοµ. διαµέτρου DN 75 mm / ονοµ. πίεσης ΡΝ 20 atm Υ Ρ µµ 6, Ονοµ. διαµέτρου DN 90 mm / ονοµ. πίεσης ΡΝ 20 atm Υ Ρ µµ 9, Ονοµ. διαµέτρου DN 110 mm / ονοµ. πίεσης ΡΝ 20 atm Υ Ρ µµ 13, Ονοµ. διαµέτρου DN 125 mm / ονοµ. πίεσης ΡΝ 20 atm Υ Ρ µµ 16, Ονοµ. διαµέτρου DN 140 mm / ονοµ. πίεσης ΡΝ 20 atm Υ Ρ µµ 19, Ονοµ. διαµέτρου DN 160 mm / ονοµ. πίεσης ΡΝ 20 atm Υ Ρ µµ 24, Ονοµ. διαµέτρου DN 200 mm / ονοµ. πίεσης ΡΝ 20 atm Υ Ρ µµ 36, Ονοµ. διαµέτρου DN 225 mm / ονοµ. πίεσης ΡΝ 20 atm Υ Ρ µµ 46, Ονοµ. διαµέτρου DN 250 mm / ονοµ. πίεσης ΡΝ 20 atm Υ Ρ µµ 56, Ονοµ. διαµέτρου DN 280 mm / ονοµ. πίεσης ΡΝ 20 atm Υ Ρ µµ 77, Ονοµ. διαµέτρου DN 315 mm / ονοµ. πίεσης ΡΝ 20 atm Υ Ρ µµ 96, Ονοµ. διαµέτρου DN 355 mm / ονοµ. πίεσης ΡΝ 20 atm Υ Ρ µµ 117, Ονοµ. διαµέτρου DN 400 mm / ονοµ. πίεσης ΡΝ 20 atm Υ Ρ µµ 160, Ονοµ. διαµέτρου DN 450 mm / ονοµ. πίεσης ΡΝ 20 atm Υ Ρ µµ 197, Ονοµ. διαµέτρου DN 500 mm / ονοµ. πίεσης ΡΝ 20 atm Υ Ρ µµ 245, Ονοµ. διαµέτρου DN 560 mm / ονοµ. πίεσης ΡΝ 20 atm Υ Ρ µµ 287, Ονοµ. διαµέτρου DN 32 mm / ονοµ. πίεσης ΡΝ 25 atm Υ Ρ µµ 3, Ονοµ. διαµέτρου DN 40 mm / ονοµ. πίεσης ΡΝ 25 atm Υ Ρ µµ 3, Ονοµ. διαµέτρου DN 50 mm / ονοµ. πίεσης ΡΝ 25 atm Υ Ρ µµ 4, Ονοµ. διαµέτρου DN 63 mm / ονοµ. πίεσης ΡΝ 25 atm Υ Ρ µµ 6, Ονοµ. διαµέτρου DN 75 mm / ονοµ. πίεσης ΡΝ 25 atm Υ Ρ µµ 7, Ονοµ. διαµέτρου DN 90 mm / ονοµ. πίεσης ΡΝ 25 atm Υ Ρ µµ 10, Ονοµ. διαµέτρου DN 110 mm / ονοµ. πίεσης ΡΝ 25 atm Υ Ρ µµ 14, Ονοµ. διαµέτρου DN 125 mm / ονοµ. πίεσης ΡΝ 25 atm Υ Ρ µµ 18, Ονοµ. διαµέτρου DN 140 mm / ονοµ. πίεσης ΡΝ 25 atm Υ Ρ µµ 22, Ονοµ. διαµέτρου DN 160 mm / ονοµ. πίεσης ΡΝ 25 atm Υ Ρ µµ 28, Ονοµ. διαµέτρου DN 200 mm / ονοµ. πίεσης ΡΝ 25 atm Υ Ρ µµ 41, Ονοµ. διαµέτρου DN 225 mm / ονοµ. πίεσης ΡΝ 25 atm Υ Ρ µµ 51, Ονοµ. διαµέτρου DN 250 mm / ονοµ. πίεσης ΡΝ 25 atm Υ Ρ µµ 61, Ονοµ. διαµέτρου DN 280 mm / ονοµ. πίεσης ΡΝ 25 atm Υ Ρ µµ 84, Ονοµ. διαµέτρου DN 315 mm / ονοµ. πίεσης ΡΝ 25 atm Υ Ρ µµ 106, Ονοµ. διαµέτρου DN 355 mm / ονοµ. πίεσης ΡΝ 25 atm Υ Ρ µµ 133,00 ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2007 σελ. 18 / 44

19 Ονοµ. διαµέτρου DN 400 mm / ονοµ. πίεσης ΡΝ 25 atm Υ Ρ µµ 185, Ονοµ. διαµέτρου DN 450 mm / ονοµ. πίεσης ΡΝ 25 atm Υ Ρ µµ 235, Σωληνώσεις από σκληρό πολυαιθυλένιο (HDPE) CE 80, δεύτερης γενιάς, MRS8 (Minimum Required Strength = Eλάχιστη Απαιτούµενη Αντοχή = 8 MPa), κατά ΕΛΟΤ ΕΝ : Ονοµ. διαµέτρου DN 32 mm / ονοµ. πίεσης ΡΝ 10 atm Υ Ρ µµ 2, Ονοµ. διαµέτρου DN 40 mm / ονοµ. πίεσης ΡΝ 10 atm Υ Ρ µµ 3, Ονοµ. διαµέτρου DN 50 mm / ονοµ. πίεσης ΡΝ 10 atm Υ Ρ µµ 3, Ονοµ. διαµέτρου DN 63 mm / ονοµ. πίεσης ΡΝ 10 atm Υ Ρ µµ 4, Ονοµ. διαµέτρου DN 75 mm / ονοµ. πίεσης ΡΝ 10 atm Υ Ρ µµ 5, Ονοµ. διαµέτρου DN 90 mm / ονοµ. πίεσης ΡΝ 10 atm Υ Ρ µµ 7, Ονοµ. διαµέτρου DN 110 mm / ονοµ. πίεσης ΡΝ 10 atm Υ Ρ µµ 9, Ονοµ. διαµέτρου DN 125 mm / ονοµ. πίεσης ΡΝ 10 atm Υ Ρ µµ 11, Ονοµ. διαµέτρου DN 140 mm / ονοµ. πίεσης ΡΝ 10 atm Υ Ρ µµ 14, Ονοµ. διαµέτρου DN 160 mm / ονοµ. πίεσης ΡΝ 10 atm Υ Ρ µµ 16, Ονοµ. διαµέτρου DN 200 mm / ονοµ. πίεσης ΡΝ 10 atm Υ Ρ µµ 23, Ονοµ. διαµέτρου DN 225 mm / ονοµ. πίεσης ΡΝ 10 atm Υ Ρ µµ 28, Ονοµ. διαµέτρου DN 250 mm / ονοµ. πίεσης ΡΝ 10 atm Υ Ρ µµ 33, Ονοµ. διαµέτρου DN 280 mm / ονοµ. πίεσης ΡΝ 10 atm Υ Ρ µµ 47, Ονοµ. διαµέτρου DN 315 mm / ονοµ. πίεσης ΡΝ 10 atm Υ Ρ µµ 58, Ονοµ. διαµέτρου DN 355 mm / ονοµ. πίεσης ΡΝ 10 atm Υ Ρ µµ 72, Ονοµ. διαµέτρου DN 400 mm / ονοµ. πίεσης ΡΝ 10 atm Υ Ρ µµ 98, Ονοµ. διαµέτρου DN 450 mm / ονοµ. πίεσης ΡΝ 10 atm Υ Ρ µµ 123, Ονοµ. διαµέτρου DN 500 mm / ονοµ. πίεσης ΡΝ 10 atm Υ Ρ µµ 145, Ονοµ. διαµέτρου DN 560 mm / ονοµ. πίεσης ΡΝ 10 atm Υ Ρ µµ 181, Ονοµ. διαµέτρου DN 630 mm / ονοµ. πίεσης ΡΝ 10 atm Υ Ρ µµ 230, Σωληνώσεις αποχέτευσης από πολυαιθυλένο υψηλής πυκνότητας, δοµηµένου τοιχώµατος, µε λεία εσωτερική επιφάνεια, κατά DIN 16961/ pren , πλήρεις µε τα ειδικά τεµάχια Dεξ/Dεσ 125/107 mm, δακτυλιοειδούς ακαµψίας SN 8 kn/m2, µε εκατέρωθεν συνδέσµους Υ Ρ µµ 6,00 4,50 (µούφες) και ελαστικό δακτύλιο Dεξ/Dεσ 160/138 mm, δακτυλιοειδούς ακαµψίας SN 8 kn/m2, µε εκατέρωθεν συνδέσµους Υ Ρ µµ 7,00 6,50 (µούφες) και ελαστικό δακτύλιο Dεξ/Dεσ 200/176 mm, δακτυλιοειδούς ακαµψίας SN 4 kn/m2, µε εκατέρωθεν συνδέσµους (µούφες) Υ Ρ µµ 9,00 και ελαστικό δακτύλιο Dεξ/Dεσ 200/176 mm, δακτυλιοειδούς ακαµψίας SN 8 kn/m2, µε εκατέρωθεν συνδέσµους (µούφες) Υ Ρ µµ 11,00 και ελαστικό δακτύλιο Dεξ/Dεσ 250/216 mm, δακτυλιοειδούς ακαµψίας SN 4 kn/m2, µε εκατέρωθεν συνδέσµους (µούφες) και ελαστικό δακτύλιο Υ Ρ µµ 14,00 ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2007 σελ. 19 / 44

2.01.Μ 2.02.Μ 3.01 3.01.02.Μ 3.02 3.02.02.Μ 3.03 3.03.02.Μ 3.06

2.01.Μ 2.02.Μ 3.01 3.01.02.Μ 3.02 3.02.02.Μ 3.03 3.03.02.Μ 3.06 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΦΕΚ 410Β/6-3-2009 -ισχύουν από 10-4-2009- ( Επισης ΦΕΚ 822Β/4-5-09, 2630 Β'/31-12-2009, 518Β/26-4-2010 & 2063Β'/16-9-11) Οι τιμές μονάδος που φέρουν την σήμανση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΦΕΚ 363 Β

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΦΕΚ 363 Β ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΦΕΚ 363 Β / 19-02-2013 (Iσχύουν από 19-3-13) Οι τιμές μονάδος που φέρουν την σήμανση [*] (στους πίνακες του ΥΠΕΧΩΔΕ) παραπλεύρως της αναγραφόμενης τιμής σε ΕΥΡΩ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΝΕΤ - ΕΤΕΠ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΝΕΤ - ΕΤΕΠ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΝΕΤ - ΕΤΕΠ Παρατήρηση: η αναγραφή παύλας στην στήλη σημαίνει ότι δεν υπάρχει εγκεκριμένη ΕΤΕΠ για το εν λόγω αντικείμενο εργασιών A. ANΤΙΣΤΟΙΧΗΣΗ ΑΡΘΡΩΝ ΝΕΤ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ (ΟΔΟ)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4Τ81-70Θ 02-01-01-00

ΑΔΑ: Β4Τ81-70Θ 02-01-01-00 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ NET - ΕΤΕΠ Η χρήση των Εθνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (Ε.ΤΕ.Π.) γίνεται υποχρεωτική σε όλα τα Δημόσια Τεχνικά Έργα μετά την έγκριση 440 Ε.ΤΕ.Π. και δημοσίευση πλήρους

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων και Υποθαλάσσιος Αγωγός ιάθεσης Πηγαδίων Καρπάθου (Ν5600)» 4.732.800 ευρώ.

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων και Υποθαλάσσιος Αγωγός ιάθεσης Πηγαδίων Καρπάθου (Ν5600)» 4.732.800 ευρώ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων και Υποθαλάσσιος Αγωγός ιάθεσης Πηγαδίων Καρπάθου (Ν5600)» 4.732.800 ευρώ Φεβρουάριος 2013 K:\N5600\cons\tefhi\MAPS.doc N5600/5156 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΗΜΝΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Εργο : ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΥΡΙΝΑΣ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΟΔΟΠΟΙΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Α.Δ. 635

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Α.Δ. 635 Ε.Π. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 2007-2013 Ευρωπαϊκή Ένωση Ταμείο Συνοχής ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΡΓΟ : «ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Π. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 2007-2013 ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ε.Π. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 2007-2013 ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ε.Π. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 2007-2013 Ευρωπαϊκή Ένωση Ταμείο Συνοχής ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΡΓΟ «ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΦΠΑ: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΦΠΑ: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΑΞΗ: ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΦΠΑ: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ & ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. 75.522.000,00 (µε ΦΠΑ) Νοέµβριος 2012. K:\A5740a\cons\tefhi\MAPS.doc 5740a/5209

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. 75.522.000,00 (µε ΦΠΑ) Νοέµβριος 2012. K:\A5740a\cons\tefhi\MAPS.doc 5740a/5209 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ «Εγνατία οδός : Βελτίωση - Αναβάθµιση υτικής Εσωτερικής Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης από Α/Κ Κ5 (Χ.Θ. 0+000 περιοχή Νοσ. Παπαγεωργίου) έως Α/Κ Μακρυγιάννη (Χ.Θ. 3+200) (57.4)» 75.522.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΤI Μ Ο Λ Ο ΓΙ Ο Μ Ε Λ ΕΤ Η

ΤI Μ Ο Λ Ο ΓΙ Ο Μ Ε Λ ΕΤ Η ΤI Μ Ο Λ Ο ΓΙ Ο Μ Ε Λ ΕΤ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Τ.Υ. ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ ΕΡΓΟ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΣΥΝΑ ΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΚΟΤΡΩΝΙ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. 40.467.000,00 (µε ΦΠΑ) Φεβρουάριος 2013. K:\A5740b\cons\tefhi\MAPS.doc 5740b/5210

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. 40.467.000,00 (µε ΦΠΑ) Φεβρουάριος 2013. K:\A5740b\cons\tefhi\MAPS.doc 5740b/5210 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ «Εγνατία οδός : Βελτίωση - Αναβάθµιση υτικής Εσωτερικής Περιφερειακής από Α/Κ Μαιάνδρου (Χ.Θ. 3+200) έως και ισόπεδο κόµβο Εσωτερικής Περιφερειακής µε Συµµαχική Οδό (περιοχή Α/Κ Κ16,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. "Επέκταση Χ.Υ.Τ.Α. Αγαθονησίου (Ν25.00)" 70.000 (µε ΦΠΑ) Φεβρουάριος 2012. K:\N2500\cons\tefxi\MAPS.

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. Επέκταση Χ.Υ.Τ.Α. Αγαθονησίου (Ν25.00) 70.000 (µε ΦΠΑ) Φεβρουάριος 2012. K:\N2500\cons\tefxi\MAPS. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ "Επέκταση Χ.Υ.Τ.Α. Αγαθονησίου (Ν25.00)" 70.000 (µε ΦΠΑ) Φεβρουάριος 2012 K:\N2500\cons\tefxi\MAPS.doc Ν2500/5136/Β06 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ ΑΕ ΕΡΓΟ: "Επέκταση Χ.Υ.Τ.Α. Aγαθονησίου (Ν25.00)" ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Το Έργο αναλύεται στις παρακάτω επιµέρους κατηγορίες εργασιών. Οι εργασίες

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ.Ε. ΑΙΓΕΙΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 13PROC001788346 2013-12-17

ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ.Ε. ΑΙΓΕΙΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 13PROC001788346 2013-12-17 ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ.Ε. ΑΙΓΕΙΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 13PROC001788346 2013-12-17 Το έργο αυτό αφορά την επισκευή και συντήρηση των οδών και των κοινοχρήστων

Διαβάστε περισσότερα

L<5 Km) (0,22 /m³ x Km) 2,00 x 0,22 0,44

L<5 Km) (0,22 /m³ x Km) 2,00 x 0,22 0,44 ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr ΤΙΤΛΟΣ ΈΡΓΟΥ: Αποκατάσταση βλαβών σε δίκτυα ύδρευσης-αποχέτευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1ο Αρθρο: Α-02 ΕΚΣΚΑΦΗ ΣΕ Ε ΑΦΟΣ ΓΑΙΩ ΕΣ-ΗΜΙΒΡΑΧΩ ΕΣ (Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο Ο-1123Α)

ΑΡΘΡΟ 1ο Αρθρο: Α-02 ΕΚΣΚΑΦΗ ΣΕ Ε ΑΦΟΣ ΓΑΙΩ ΕΣ-ΗΜΙΒΡΑΧΩ ΕΣ (Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο Ο-1123Α) ΑΡΘΡΟ 1ο Αρθρο: Α-02 ΕΚΣΚΑΦΗ ΣΕ Ε ΑΦΟΣ ΓΑΙΩ ΕΣ-ΗΜΙΒΡΑΧΩ ΕΣ (Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο Ο-1123Α) Για τη γενική εκσκαφή,, εδαφών γαιωδών και ηµιβραχωδών οποιασδήποτε συστάσεως, ανεξαρτήτως βάθους, πλάτους

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ «Κεντρικός αποχετευτικός αγωγός & αγωγός µεταφοράς επεξεργασµένων λυµάτων ήµου Τήνου (Ν0300a)» 1.589.200,00 ευρώ Μάρτιος 2014 K:\N0300a\cons\tefhi\MAPS.doc

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Σ.Κ.Υ. & Ε.Ε.

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Σ.Κ.Υ. & Ε.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Σ.Κ.Υ. & Ε.Ε. Έργο: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΣΥΝ ΕΣΕΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ Προϋπολογισµός: 413.069,00 (συµπεριλαµβανοµένου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΟ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Δήμος : ΒΕΡΟΙΑΣ Εργο : ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΕΛΙΟΥ Μελέτης : 62/2014 Πίνακας ΕΤΕΠ των άρθρων Μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Τµήµα Συγκοινωνιακών Έργων Έργο: "Συµπληρωµατικά Έργα Ολοκλήρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΝΕΤ ΥΔΡ - ΕΚΔΟΣΗ 3.0 #

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΝΕΤ ΥΔΡ - ΕΚΔΟΣΗ 3.0 # ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΝΕΤ ΥΔΡ - ΕΚΔΟΣΗ 3.0 # ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Aντικείμενο του παρόντος τιμολογίου είναι ο καθορισμός τιμών μονάδος των εργασιών, που είναι απαραίτητες για την έντεχνη ολοκλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ «Εγνατία οδός : Λειτουργία και Συντήρηση του Ανατολικού Τοµέα της Εγνατίας οδού και των Καθέτων Αξόνων (2015-2018)» 75.000.000 Οκτώβριος 2014 K:\SINTIRISI\2015-2018\Ανατολικός

Διαβάστε περισσότερα

.01 \2.01 ) : 1,17 ) :

.01 \2.01 ) : 1,17 ) : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΛΛΑΣ ήµος : ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Εργο : ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΡΙ ΑΙΑΣ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Αντικείµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «Παραλλαγές δικτύων ύδρευσης της ΕΥΑΘ στην περιοχή του κόµβου Μαιάνδρου (57.4b1) στη υτική Εσωτερική Περιφερειεακή Οδό Θεσσαλονίκης, από Α/Κ Μαιάνδρου (Χ.Θ. 3+200) έως και ισόπεδο

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχη Δημοπράτησης. Τεύχος 5. Τεχνικές Προδιαγραφές. (αντιστοίχιση) «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΟ: ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΠΗΛΙΟΥ»

Τεύχη Δημοπράτησης. Τεύχος 5. Τεχνικές Προδιαγραφές. (αντιστοίχιση) «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΟ: ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΠΗΛΙΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΟ: ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΠΗΛΙΟΥ» Οδός : Λ. Σοφοκλή Βενιζέλου Κτίριο Δελφίνι Ταχ.Κωδ. : 74100 - Ρέθυμνο Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. «Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης Σκάλας Πάτµου (N3100a)» 6.380.000 ευρώ. Μάρτιος 2014. K:\N3100a\cons\tefhi\MAPS.doc.

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. «Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης Σκάλας Πάτµου (N3100a)» 6.380.000 ευρώ. Μάρτιος 2014. K:\N3100a\cons\tefhi\MAPS.doc. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ «Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης Σκάλας Πάτµου (N3100a)» 6.380.000 ευρώ Μάρτιος 2014 K:\N3100a\cons\tefhi\MAPS.doc Ν3100a/5291 «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε.» ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: «Κατασκευή δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

1.1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ

1.1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 1.1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Έργο : Μελέτη ύδρευσης. Προϋπολογισµός : 950000.00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΗΜΟΣ ΝΕΟΥ ΧΩΡΙΟΥ. Τιµολόγιο Μελέτης

Έργο : Μελέτη ύδρευσης. Προϋπολογισµός : 950000.00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΗΜΟΣ ΝΕΟΥ ΧΩΡΙΟΥ. Τιµολόγιο Μελέτης Έργο : Μελέτη ύδρευσης Προϋπολογισµός : 950000.00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΗΜΟΣ ΝΕΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΕΡΓΟ::Μελέτη ύδρευσης Σελ: 2/16 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 1.1.Αντικείµενο του παρόντος τιµολογίου είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. «ίκτυα Μεταφοράς Λυµάτων ήµου Καρπάθου (Ν5600a) 3.136.640 ευρώ. Φεβρουάριος 2013. K:\N5600a\cons\tefhi\MAPS.doc

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. «ίκτυα Μεταφοράς Λυµάτων ήµου Καρπάθου (Ν5600a) 3.136.640 ευρώ. Φεβρουάριος 2013. K:\N5600a\cons\tefhi\MAPS.doc ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ «ίκτυα Μεταφοράς Λυµάτων ήµου Καρπάθου (Ν5600a) 3.136.640 ευρώ Φεβρουάριος 2013 K:\N5600a\cons\tefhi\MAPS.doc N5600a/5157 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ ΑΕ EΡΓΟ: «ίκτυα Μεταφοράς Λυµάτων ήµου Καρπάθου

Διαβάστε περισσότερα