Π.Ε.Σ.Ε..Ε. - Σύγκριση παλαιών και νέων τιµών. Μεταφορές. Αριθ. Τιµολ. Σύντοµη περιγραφή αντικειµένου Αρθρο Αναθεώρ. Μονάδα Νέα Τιµη.

Save this PDF as:
Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Π.Ε.Σ.Ε..Ε. - Σύγκριση παλαιών και νέων τιµών. Μεταφορές. Αριθ. Τιµολ. Σύντοµη περιγραφή αντικειµένου Αρθρο Αναθεώρ. Μονάδα Νέα Τιµη."

Transcript

1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 1. ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ - ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Αρθρο 1.01 Πινακίδες εργοταξιακής σήµανσης. ΟΙΚ 6541 τεµ 130,00 Αρθρο 1.02 Χρήση αµφιπλεύρων εργοταξιακών στηθαίων οδού, τύπου New Jersey, από σκληρό πλαστικό. ΗΛΜ 108 µµ 36,00 Αρθρο 1.03 Αναλάµποντες φανοί επισήµανσης κινδύνου ΗΛΜ 108 κ.α. 40,00 Αρθρο 1.04 Ρυµουλκούµενο στοιχείο µε φωτεινό παλλόµενο βέλος παράκαµψης ΟΙΚ 6541 κ.α ,00 Αρθρο 1.05 Προσωρινές γεφυρώσεις ορυγµάτων για την διευκόλυνση της κυκλοφορίας των πεζών. Υ Ρ 6802 m3 82,00 2. ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΙΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Αρθρο 2.01 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ηµιβραχωδών και αµµοχαλίκων µε την µεταφορά Υ Ρ 6071 m3 0,35 + MΤΦ σε οποιαδήποτε απόσταση Αρθρο 2.02 Φορτοεκφόρτωση βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος οπλισµένου ή άοπλου σκυροδέµατος µε την Υ Ρ 6072 m3 0,40 + MΤΦ µεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση 3. ΕΚΣΚΑΦΕΣ Αρθρο 3.01 Εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων σε εδάφη γαιώδη - ηµιβραχώδη Με την παράπλευρη απόθεση των προϊόντων εκσκαφών Υ Ρ 6053 m3 0, Με την φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την µεταφορά στον χώρο απόθεσης ή Υ Ρ 6054 m3 0,80 + MΤΦ απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση Αρθρο 3.02 Εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων σε εδάφη βραχώδη µε χρήση εκρηκτικών Με την παράπλευρη απόθεση των προϊόντων εκσκαφών Υ Ρ 6055 m3 3, Με την φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την µεταφορά στον χώρο απόθεσης ή Υ Ρ 6055 m3 4,00 + MΤΦ απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση Αρθρο 3.03 Εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων σε εδάφη βραχώδη χωρίς χρήση εκρηκτικών Με την παράπλευρη απόθεση των προϊόντων εκσκαφών Υ Ρ 6055 m3 16, Με την φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την µεταφορά στον χώρο απόθεσης ή Υ Ρ 6055 m3 18,00 + MΤΦ απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση Αρθρο 3.04 Μόρφωση γαιωδών επιφανειών για επένδυση. Υ Ρ 6059 m2 0,45 Αρθρο 3.05 Μόρφωση βραχωδών επιφανειών για επένδυση. Υ Ρ 6060 m2 2,70 Αρθρο 3.06 Εκβαθύνσεις - διαπλατύνσεις κοιτών ποταµών ή ρεµµάτων µε χρήση οιουδήποτε µηχανικού εξοπλισµού Με την παράπλευρη απόθεση των προϊόντων εκσκαφών Υ Ρ 6058 m3 0, Με την φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την µεταφορά στον χώρο απόθεσης ή Υ Ρ 6058 m3 0,90 + MΤΦ απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση Αρθρο 3.10 Εκσκαφή ορυγµάτων σε έδαφος γαιώδες ή ηµιβραχώδες σε κατοικηµένη περιοχή Με πλάτος πυθµένα έως 3,00 m, µε την πλευρική απόθεση των προϊόντων εκσκαφής Για βάθος ορύγµατος έως 4,00 m Υ Ρ m3 6, Για βάθος ορύγµατος 4,01 έως 6,00 m Υ Ρ m3 9, Για βάθος ορύγµατος 6,01 έως 8,00 m Υ Ρ m3 12, Για βάθος ορύγµατος 8,01 έως 10,00 m Υ Ρ m3 15,50 ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2007 σελ. 1 / 44

2 Με πλάτος πυθµένα έως 3,00 m, µε την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την µεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση Για βάθος ορύγµατος έως 4,00 m Υ Ρ m3 6,80 + MΤΦ Για βάθος ορύγµατος 4,01 έως 6,00 m Υ Ρ m3 10,30 + MΤΦ Για βάθος ορύγµατος 6,01 έως 8,00 m Υ Ρ m3 13,80 + MΤΦ Για βάθος ορύγµατος 8,01 έως 10,00 m Υ Ρ m3 17,30 + MΤΦ Με πλάτος πυθµένα από 3,01 έως 5,00 m, µε την πλευρική απόθεση των προϊόντων εκσκαφής Για βάθος ορύγµατος έως 4,00 m Υ Ρ m3 4, Για βάθος ορύγµατος 4,01 έως 6,00 m Υ Ρ m3 7, Για βάθος ορύγµατος 6,01 έως 8,00 m Υ Ρ m3 9, Για βάθος ορύγµατος 8,01 έως 10,00 m Υ Ρ m3 11, Με πλάτος πυθµένα από 3,01 έως 5,00 m, µε την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την µεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση Για βάθος ορύγµατος έως 4,00 m Υ Ρ m3 4,50 + MΤΦ Για βάθος ορύγµατος 4,01 έως 6,00 m Υ Ρ m3 7,40 + MΤΦ Για βάθος ορύγµατος 6,01 έως 8,00 m Υ Ρ m3 10,30 + MΤΦ Για βάθος ορύγµατος 8,01 έως 10,00 m Υ Ρ m3 12,50 + MΤΦ Με πλάτος πυθµένα µεγαλύτερο των 5,00 m, µε την πλευρική απόθεση των προϊόντων εκσκαφής Για βάθος ορύγµατος έως 4,00 m Υ Ρ m3 2, Για βάθος ορύγµατος 4,01 έως 6,00 m Υ Ρ m3 4, Για βάθος ορύγµατος 6,01 έως 8,00 m Υ Ρ m3 6, Για βάθος ορύγµατος 8,01 έως 10,00 m Υ Ρ m3 7, Με πλάτος πυθµένα µεγαλύτερο των 5,00 m, µε την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την µεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση Για βάθος ορύγµατος έως 4,00 m Υ Ρ m3 2,70 + MΤΦ Για βάθος ορύγµατος 4,01 έως 6,00 m Υ Ρ m3 4,60 + MΤΦ Για βάθος ορύγµατος 6,01 έως 8,00 m Υ Ρ m3 6,50 + MΤΦ Για βάθος ορύγµατος 8,01 έως 10,00 m Υ Ρ m3 8,40 + MΤΦ Αρθρο 3.11 Εκσκαφή ορυγµάτων σε έδαφος βραχώδες σε κατοικηµένη περιοχή Με πλάτος πυθµένα έως 3,00 m, µε την πλευρική απόθεση των προϊόντων εκσκαφής Για βάθος ορύγµατος έως 4,00 m Υ Ρ m3 31, Για βάθος ορύγµατος 4,01 έως 6,00 m Υ Ρ m3 35, Για βάθος ορύγµατος 6,01 έως 8,00 m Υ Ρ m3 39, Για βάθος ορύγµατος 8,01 έως 10,00 m Υ Ρ m3 43, Με πλάτος πυθµένα έως 3,00 m, µε την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την µεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση Για βάθος ορύγµατος έως 4,00 m Υ Ρ m3 32,00 + MΤΦ Για βάθος ορύγµατος 4,01 έως 6,00 m Υ Ρ m3 36,00 + MΤΦ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2007 σελ. 2 / 44

3 Για βάθος ορύγµατος 6,01 έως 8,00 m Υ Ρ m3 40,00 + MΤΦ Για βάθος ορύγµατος 8,01 έως 10,00 m Υ Ρ m3 44,00 + MΤΦ Με πλάτος πυθµένα από 3,01 έως 5,00 m, µε την πλευρική απόθεση των προϊόντων εκσκαφής Για βάθος ορύγµατος έως 4,00 m Υ Ρ m3 24, Για βάθος ορύγµατος 4,01 έως 6,00 m Υ Ρ m3 27, Για βάθος ορύγµατος 6,01 έως 8,00 m Υ Ρ m3 30, Για βάθος ορύγµατος 8,01 έως 10,00 m Υ Ρ m3 33, Με πλάτος πυθµένα από 3,01 έως 5,00 m, µε την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την µεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση Για βάθος ορύγµατος έως 4,00 m Υ Ρ m3 24,00 + MΤΦ Για βάθος ορύγµατος 4,01 έως 6,00 m Υ Ρ m3 27,00 + MΤΦ Για βάθος ορύγµατος 6,01 έως 8,00 m Υ Ρ m3 30,00 + MΤΦ Για βάθος ορύγµατος 8,01 έως 10,00 m Υ Ρ m3 34,00 + MΤΦ Με πλάτος πυθµένα µεγαλύτερο των 5,00 m, µε την πλευρική απόθεση των προϊόντων εκσκαφής Για βάθος ορύγµατος έως 4,00 m Υ Ρ m3 12, Για βάθος ορύγµατος 4,01 έως 6,00 m Υ Ρ m3 14, Για βάθος ορύγµατος 6,01 έως 8,00 m Υ Ρ m3 15, Για βάθος ορύγµατος 8,01 έως 10,00 m Υ Ρ m3 17, Με πλάτος πυθµένα µεγαλύτερο των 5,00 m, µε την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την µεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση Για βάθος ορύγµατος έως 4,00 m Υ Ρ m3 12,00 + MΤΦ Για βάθος ορύγµατος 4,01 έως 6,00 m Υ Ρ m3 14,00 + MΤΦ Για βάθος ορύγµατος 6,01 έως 8,00 m Υ Ρ m3 16,00 + MΤΦ Για βάθος ορύγµατος 8,01 έως 10,00 m Υ Ρ m3 18,00 + MΤΦ Αρθρο 3.12 Προσαύξηση τιµών εκσκαφών ορυγµάτων υπογείων δικτύων για την αντιµετώπιση προσθέτων Υ Ρ 6087 µµ 4,20 δυσχερειών από διερχόµενα δίκτυα ΟΚΩ. Αρθρο 3.13 Προσαύξηση τιµών εκσκαφών ορυγµάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος πάσης φύσεως για εκτέλεση Υ Ρ m3 4,20 υπό συνθήκες στενότητος χώρου. Αρθρο 3.14 Εφαρµογή τεχνικών δονητικής διείσδυσης για την διέλευση δικτύων χωρίς τοµή του εδάφους Για διάνοιξη οπής Φ 200 mm Υ Ρ µµ 117, Για διάνοιξη οπής Φ 250 mm Υ Ρ µµ 144, Για διάνοιξη οπής Φ 400 mm Υ Ρ µµ 180,00 Αρθρο 3.15 Εκσκαφή και επαναπλήρωση χάνδακος σε κάθε είδος εδάφη εκτός από βραχώδη (εκτός Υ Ρ 6065 m3 1,60 κατοικηµένων περιοχών) Αρθρο 3.16 ιάστρωση προιόντων εκσκαφής. Υ Ρ 6070 m3 0,14 Αρθρο 3.17 Εκσκαφή θεµελίων τεχνικών έργων σε έδαφος γαιώδες-ηµιβραχώδες Υ Ρ 6054 m3 1,80 + MΤΦ Αρθρο 3.18 Εκσκαφή θεµελίων τεχνικών έργων σε έδαφος βραχώδες Χωρίς χρήση εκρηκτικών υλών (µόνον µε κρουστικό εξοπλισµό) Υ Ρ 6055 m3 19,00 + MΤΦ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2007 σελ. 3 / 44

4 Με χρήση εκρηκτικών υλών σε περιορισµένη ή µη κλίµακα ή/και χρήση διογκωτικών υλικών Υ Ρ 6055 m3 5,00 + MΤΦ χαλάρωσης. 4. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Αρθρο 4.01 Καθαιρέσεις µεµονωµένων στοιχείων ή τµηµατων κατασκευών από οπλισµένο σκυρόδεµα Με χρήση αεροσυµπιεστών κλπ συµβατικών µέσων (εργαλεία πεπιεσµένου αέρα, ηλεκτροεργαλεία, Υ Ρ m3 108,00 υδραυλικές σφήνες κλπ) Με ιδιαίτερες απαιτήσεις ακριβείας και χρήση ειδικού εξοπλισµού αδιατάρακτης κοπής σκυροδέµατος Υ Ρ m3 180,00 (συρµατοκοπή, δισκοκοπή, κοπή µε θερµική λόγχη, υδατοκοπή) Αρθρο 4.02 Καθαρισµοί κοιτών ποταµών ή ρεµµάτων από φερτά υλικά, ή απορρίµµατα Με την παράπλευρη απόθεση των προϊόντων εκσκαφών Επιµέτρηση σε σωρούς στην όχθη ή το Υ Ρ 6054 m3 0,45 ανάχωµα Με την φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την µεταφορά στον χώρο απόθεσης ή Υ Ρ 6054 m3 0,72 + MΤΦ απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση Επιµέτρηση επί αυτοκινήτου. Αρθρο 4.03 Καθαρισµοί κοιτών ποταµών ή ρεµµάτων από αυτοφυή βλάστηση Υ Ρ 6054 στρ. 750,00 Αρθρο 4.04 Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδροµίων. Υ Ρ 6807 m2 10,80 Αρθρο 4.05 Αποξήλωση κρασπέδων πρόχυτων ή µή Υ Ρ 6808 µµ 2,70 Αρθρο 4.06 Αποξήλωση καναλέττων άρδευσης. Υ Ρ 6807 m2 2,25 Αρθρο 4.07 Προµήθεια αµµοχαλίκου επίστρωσης αγροτικών οδών Υ Ρ 6251 m3 2,25 + MΤΦ Αρθρο 4.08 Επιστρώσεις αγροτικών οδών µε αµµοχαλικώδη υλικά Y Ρ 6253 m3 0,90 Αρθρο 4.09 Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωµάτων. Ο Ο 4521Β m2 16,20 Αρθρο 4.10 Ανακατασκευή και επαναφορά πεζοδροµίου νησίδας ή πλατείας από τσιµεντόπλακες Y Ρ 6804 m2 22,50 Αρθρο 4.11 Ανακατασκευή και επαναφορά πεζοδροµίου από άοπλο σκυρόδεµα πάχους 10 cm Y Ρ 6804 m2 6,30 Άρθρο 4.12 Άρση καταπτώσεων Υ Ρ 6120 m3 0,90 Άρθρο 4.13 Καθαίρεση αόπλου σκυροδέµατος Υ Ρ m3 35,00 Αρθρο 4.14 Καθαίρεση λιθοδοµιών ή πλινθοδοµών Υ Ρ m3 10,00 Άρθρο 4.15 Λιθεπενδύσεις πρανών Υ Ρ 6155 m2 20,00 Άρθρο 4.16 Αρµολόγηµα λιθεπενδύσεων πρανών Υ Ρ 6156 m2 11,00 5. ΕΠΙΧΩΜΑΤΑ - ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ Αρθρο 5.01 Κατασκευή συµπυκνωµένου επιχώµατος από υλικά που έχουν προσκοµισθεί επί τόπου Υ Ρ 6079 m3 0,55 Αρθρο 5.02 Κατασκευή συµπιεσµένου επιχώµατος από υλικά που έχουν προσκοµισθεί επί τόπου Υ Ρ 6080 m3 0,45 Αρθρο 5.03 Επιχώσεις ορυγµάτων µε προϊόντα εκσκαφών χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις συµπύκνωσης Υ Ρ 6066 m3 0,35 Αρθρο 5.04 Επιχώσεις ορυγµάτων µε προϊόντα εκσκαφών µε ιδιαίτερες απαιτήσεις συµπύκνωσης Υ Ρ 6067 m3 1,80 + MΤΦ Αρθρο 5.05 Επίχωση κάθε είδους ορυγµάτων εντός πόλεως µε θραυστό υλικό λατοµείου της ΠΤΠ Ο-150 Υ Ρ 6068 m3 6,30 + MΤΦ Αρθρο 5.06 Επίχωση κάθε είδους ορυγµάτων εντός πόλεως µε θραυστό αµµοχάλικο Υ Ρ m3 5,40 + MΤΦ σταθεροποιηµένου τύπου Αρθρο 5.07 ιάστρωση και εγκιβωτισµός σωλήνων µε άµµο λατοµείου. Υ Ρ 6069 m3 7,20 + MΤΦ Αρθρο 5.08 ιάστρωση και εγκιβωτισµός σωλήνων µε άµµο ορυχείου ή χειµάρρου. Υ Ρ m3 4,50 + MΤΦ Αρθρο 5.09 Εξυγιαντικές στρώσεις µε αµµοχαλικώδη υλικά Εξυγιαντικές στρώσεις µε φυσικά αµµοχάλικα Υ Ρ 6067 m3 3,50 + MΤΦ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2007 σελ. 4 / 44

5 Εξυγιαντικές στρώσεις µε θραυστό υλικό λατοµείου Υ Ρ 6067 m3 6,00 + MΤΦ 6. ANTIMETΩΠΙΣΗ Υ ΑΤΩΝ Αρθρο 6.01 Λειτουργία εργοταξιακών αντλητικών συγκροτηµάτων Αντλητικά συγκροτήµατα diesel ή βενζινοκίνητα Ισχύος έως 1,0 ΗΡ Υ Ρ 6106 h 3, Ισχύος 1,0 έως 2,0 ΗΡ Υ Ρ 6107 h 4, Ισχύος 2,0 έως 5,0 ΗΡ Υ Ρ 6108 h 5, Ισχύος 5,0 έως 10,0 ΗΡ Υ Ρ 6109 h 9, Ισχύος 10,0 έως 20,0 ΗΡ Υ Ρ 6110 h 18, Αντλητικά συγκροτήµατα ηλεκτροκίνητα Ισχύος έως 1,0 kw Υ Ρ 6106 h 4, Ισχύος 1,0 έως 2,5 kw Υ Ρ 6107 h 5, Ισχύος 3,0 έως 5,0 kw Υ Ρ 6108 h 7, Ισχύος 5,0 έως 7,5 kw Υ Ρ 6109 h 9, Ισχύος 8,0 έως 10,0 kw Υ Ρ 6110 h 10,80 Αρθρο 6.02 Εργασίες υποβιβασµού στάθµης υδάτων µε εφαρµογή συστήµατος well - point, ανά ηµέρα, βάσει ηµερολογίου απασχόλησης µε βάση την ηµερήσια δαπάνη συγκροτήµατος 4 στοιχείων Υ Ρ 6110 Η 360, συγκροτήµατος 8 στοιχείων Υ Ρ 6110 Η 720, µε βάση την εγκατεστηµένη ισχύ συγκροτήµατος ισχύος 20 kw Υ Ρ 6110 Η 360, συγκροτήµατος ισχύος 50 kw Υ Ρ 6110 Η 720,00 7. ANTIΣΤΗΡΙΞΕΙΣ Αρθρο 7.01 Αντιστηρίξεις µε ξυλοζεύγµατα Υ Ρ 6100 m2 1,75 Αρθρο 7.02 Προµήθεια χαλυβδίνων πασσαλοσανίδων. Υ Ρ 6102 kg 0,80 0,60 Αρθρο 7.03 Χρήση χαλυβδίνων πασσαλοσανίδων. Υ Ρ 6103 kg 0,15 Αρθρο 7.04 Εµπηξη χαλυβδίνων πασσαλοσανίδων. Υ Ρ 6104 m2 15,00 Αρθρο 7.05 Εξόλκυση χαλυβδίνων πασσαλοσανίδων. Υ Ρ 6105 m2 7,00 Αρθρο 7.06 Αντιστηρίξεις παρειών χάνδακος µε µεταλλικά πετάσµατα Υ Ρ 6103 m2 32,00 28,00 Αρθρο 7.07 Αντιστηρίξεις µε την µέθοδο Βερολίνου Υ Ρ 6103 µµ 210,00 190,00 8. ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΟΙΤΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΝΩΝ Αρθρο 8.01 Κατασκευή φατνών συρµατοκιβωτίων ή συρµατοκυλίνδρων (gabions) Mε γαλβανισµένο συρµατόπλεγµα διπλής πλέξης. Υ Ρ 6151 kg 2,10 1, Με γαλβανισµένο συρµατόπλεγµα µε επικάλυψη εποξειδικού υλικού Υ Ρ 6151 kg 2,20 1, Με γαλβανισµένο συρµατόπλεγµα µε κράµα ψευδαργύρου - αλουµινίου Υ Ρ 6151 kg 2,50 1,90 Αρθρο 8.02 Πλήρωση συρµατοκιβωτίων και συρµατοκυλίνδρων Με θραυστό υλικό, λατοµικής προέλευσης Υ Ρ 6154 m3 16, Με συλλεκτά υλικά, (κροκάλλες χειµάρρων) Υ Ρ 6153 m3 10,00 ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2007 σελ. 5 / 44

6 Αρθρο 8.03 Τoποθέτηση συρµατοκιβωτίων ή συρµατοκυλίνδρων, εντός ύδατος Υ Ρ 6152 m3 10,00 Αρθρο 8.04 Λιθορριπές προστασίας κοίτης και πρανών Με λίθους συλλεκτούς, βάρους 5 έως 20 kg (κροκάλες) Υ Ρ m3 9, Με λίθους λατοµείου, βάρους 5 έως 20 kg Υ Ρ 6157 m3 12, Με λίθους λατοµείου βάρους kg Υ Ρ 6158 m3 14, Με λίθους λατοµείου βάρους kg Υ Ρ 6158 m3 16,00 9. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ Αρθρο 9.01 Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων επιφανειών Υ Ρ 6301 m2 4,50 3,50 Αρθρο 9.02 Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι καµπύλων επιφανειών Υ Ρ 6302 m2 17,00 14,50 Αρθρο 9.03 Καλούπια επιφανειών διπλής καµπυλότητας ή στρεβλών επιφανειών Υ Ρ 6302 m2 30,00 27,00 Αρθρο 9.04 Πνευµατικοί τύποι (φουσκωτά καλούπια) Υ Ρ 6303 m2 2,90 Αρθρο 9.05 Παραµένοντες ξυλότυποι Υ Ρ 6302 m2 10,80 Αρθρο 9.06 Πρόσθετη τιµή για την διαµόρφωση επιµεληµένων τελειωµάτων επιφανειών σκυροδέµατος Υ Ρ 6304 m2 5,40 Αρθρο 9.10 Παραγωγή, µεταφορά, διάστρωση, συµπύκνωση και συντήρηση σκυροδέµατος Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C8/10 Υ Ρ 6323 m3 53,00 50, Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C10/12 Υ Ρ 6325 m3 57,00 54, Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C12/16 Υ Ρ 6326 m3 63,00 59, Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C16/20 Υ Ρ 6327 m3 70,00 66, Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C20/25 Υ Ρ 6329 m3 76,00 72, Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C25/30 Υ Ρ 6329 m3 82,00 77, Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C30/37 Υ Ρ 6331 m3 90,00 85,00 Αρθρο 9.11 Πορώδες σκυρόδεµα υποδοµής επενδύσεων διωρύγων και δεξαµενών Υ Ρ 6351 m3 45,00 41,00 Αρθρο 9.12 Κυλινδρούµενο σκυρόδεµα (RCC: roller compacted concrete). Υ Ρ 6351 m3 35,00 32,00 Αρθρο 9.13 Προσαύξηση τιµής σκυροδεµάτων µικρών αποµακρυσµένων τεχνικών έργων. κατ' αναλογία µε τα m3 15,00 14,00 άρθρα 9.10.xx Άρθρο 9.14 Λιθόδεµα από σκυρόδεµα C8/10 Υ Ρ 6321 m3 50,00 Αρθρο 9.20 Προκατασκευασµένοι οπλισµένοι σπόνδυλοι ορθογωνικής διατοµής Για οχετό διαστάσεων 1,00 x 1,00 m Υ Ρ 6329 µµ 270, Για οχετό διαστάσεων 1,00 x 1,50 m Υ Ρ 6329 µµ 340, Για οχετό διαστάσεων 1,00 x 2,00 m Υ Ρ 6329 µµ 390, Για οχετό διαστάσεων 2,00 x 1,50 m Υ Ρ 6329 µµ 450, Για οχετό διαστάσεων 2,00 x 2,00 m Υ Ρ 6329 µµ 590, Για οχετό διαστάσεων 3,00 x 2,00 m Υ Ρ 6329 µµ 900, Για οχετό διαστάσεων 4,00 x 2,50 m Υ Ρ 6329 µµ 1.350,00 Αρθρο 9.21 Σκυροδετήσεις γραµµικών στοιχείων µε χρήση µηχανήµατος συνεχούς διαστρώσεως κατ' αναλογία µε τα m3 7,20 άρθρα 9.10.xx Αρθρο 9.22 Επενδύσεις διωρύγων µε σκυρόδεµα Με χρήση ειδικού εξοπλισµού συνεχούς διάστρωσης (finisher) κατ' αναλογία µε τα άρθρα 9.10.xx m3 7,20 ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2007 σελ. 6 / 44

7 Χωρίς χρήση ειδικού µηχανικού εξοπλισµού (όταν δεν το επιτρέπουν οι επί τόπου συνθήκες, λόγω κατ' αναλογία µε τα m3 10,80 εγκαρσίων έργων κλπ) άρθρα 9.10.xx Αρθρο 9.23 Προµήθεια και προσθήκη προσθέτων στο σκυρόδεµα Επιταχυντές σκλήρυνσης σκυροδέµατος Υ Ρ kg 0, Πρόσθετα µείωσης λόγου νερού προς τσιµέντο Υ Ρ kg 0, Πρόσθετα προστασίας έναντι παγετού (αερακτικά) Υ Ρ kg 0, Στεγανοποιητικά µάζας σκυροδέµατος Υ Ρ kg 0, Ινες πολυπροπυλενίου Υ Ρ 6361 kg 5, Μεταλλικές ίνες ενδεικτικού τύπου Dramix ή αναλόγου Υ Ρ 6313 kg 1,60 1,25 Αρθρο 9.24 Ράβδοι οπλισµού από ανοξείδωτο χάλυβα Υ Ρ 6313 kg 3,60 Αρθρο 9.25 Ψεκασµός επιφανειών νωπού σκυροδέµατος µε συνθετικά υλικά επιβράδυνσης της πρώϊµης Υ Ρ 6361 m2 1,15 αφυδάτωσης (curing) Αρθρο 9.26 Προµήθεια και τοποθέτηση σιδηρού οπλισµού S 500 σκυροδεµάτων Υ Ρ 6311 kg 0,90 0, ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ - ΑΡΜΟΙ - ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Αρθρο Κοπή αρµών κατασκευών από σκυρόδεµα µε αρµοκόφτη Κοπή αρµών συστολοδιαστολής Υ Ρ 6370 µµ 3, Κοπή ψευδαρµών Υ Ρ 6370 µµ 1,80 Αρθρο Ταινίες στεγανοποίησης αρµών τύπου Waterstop Για ταινίες πλάτους 160 mm Υ Ρ 6373 µµ 12, Για ταινίες πλάτους 240 mm Υ Ρ 6373 µµ 16, Για ταινίες πλάτους 300 mm Υ Ρ 6373 µµ 20,00 Αρθρο Σφράγιση αρµών µε ελαστοµερές υλικό Υ Ρ 6373 µµ 10,00 13,50 Αρθρο Προµήθεια και τοποθέτηση στεγανωτικών ταινιών από ανοξείδωτο χάλυβα b = 23 cm Υ Ρ 6311 µµ 13,00 10,80 Αρθρο Προµήθεια και τοποθέτηση στεγανωτικών ταινιών από ανοξείδωτο χάλυβα b = 30 cm Υ Ρ 6311 µµ 16,00 12,60 Αρθρο Προµήθεια και τοποθέτηση στεγανωτικών ταινιών από χαλκό ΗΛΜ 7 µµ 12,60 Αρθρο Προµήθεια και τοποθέτηση υλικού πλήρωσης αρµών εύκαµπτου τύπου Υ Ρ 6370 m2 12,60 Αρθρο Προµήθεια και εφαρµογή υλικού σφράγισης και στεγάνωσης αρµών Υ Ρ 6371 kg 7,20 Αρθρο Προµήθεια και τοποθέτηση υλικού επάλειψης για διακοπή της συνάφειας Υ Ρ 6401 m2 3,20 Αρθρο Προµήθεια και τοποθέτηση υλικού προστασίας από την υγρασία Υ Ρ 6401 m2 12,60 Αρθρο Αντισυρρικνωτικό έτοιµο κονίαµα Υ Ρ m3 630,00 Αρθρο Εύκαµπτες θερµοπλαστικές υδροφραγές από PVC (waterbars) Υ Ρ µµ 9,00 Αρθρο Ειδικά γωνιακά τεµάχια εύκαµπτων υδροφραγών από PVC (θερµοπλαστικών waterbars) Υ Ρ τεµ 36,00 Αρθρο Σφράγιση αρµών δαπέδου µε σφραγιστικό τροποποιηµένης ασφάλτου Υ Ρ 6370 µµ 1,50 Αρθρο Σφράγιση αρµών διακοπής µε εξελάσιµο υδροδιογκούµενο στεγανωτικό υλικό σε ρευστή µορφή Υ Ρ 6370 µµ 3,20 Αρθρο Στεγάνωση αρµών κατασκευής σκυροδέµατος µε κορδόνι από αφρώδες εξηλασµένο πολυαιθυλένιο Υ Ρ 6370 µµ 18,00 και σφράγιση του αρµού µε µαστίχη πολυουρεθανικής βάσης Αρθρο Υδροβολή επιφανειών σκυροδέµατος µε πίεση 500 bar Υ Ρ 6370 m2 3,20 Αρθρο Υδροβολή επιφανειών σκυροδέµατος µε πίεση bar Υ Ρ 6370 m2 2,25 Αρθρο Προστασία διαβρωµένου οπλισµού και αποκατάσταση του ενανθρακωµένου σκυροδέµατος Υ Ρ 6370 m2 45,00 ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2007 σελ. 7 / 44

8 Αρθρο Εφαρµογή αναστολέα διάβρωσης σε στοιχεία οπλισµένου σκυροδέµατος Υ Ρ m2 12,50 Αρθρο Πλαστοελαστική προστατευτική βαφή για στεγάνωση σκυροδέµατος Υ Ρ 6370 m2 14,50 Αρθρο Στεγάνωση στοιχείων οπλισµένου σκυροδέµατος µε στεγανοποιητικό εύκαµπτο τσιµεντοειδές, Υ Ρ 6370 m2 18,00 Αρθρο Επισκευή ρηγµατώσεων σκυροδέµατος µε ενέσεις εποξειδικής ρητίνης Υ Ρ 6370 µµ 27,00 Αρθρο Τοποθέτηση σωλήνα αποστράγγισης Φ 160 mm επενδεδυµένου µε γεωύφασµα. Υ Ρ µµ 13,50 Αρθρο Εφαρµογή συγκολλητικής ρητίνης σε επιφάνεια παλαιού σκυροδέµατος Υ Ρ 6370 m2 10,80 Αρθρο Πλήρωση εξωτερικών αρµών µε τσιµεντοειδές διογκούµενο κονίαµα. Υ Ρ 6370 µµ 22, ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Αρθρο Χυτοσιδηρά καλύµµατα φρεατίων Καλύµατα χυτοσιδηρά, κοινά Υ Ρ 6752 kg 1,60 1, Καλύµατα από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron) Υ Ρ 6752 kg 2,10 1,80 Αρθρο Μεταλλικές εσχάρες υπονόµων Χυτοσιδηρές εσχάρες υδροσυλλογής (τυποποιηµένες) Υ Ρ 6752 kg 1,55 1, Εσχάρες καναλιών υδροσυλλογής, χαλύβδινες, ηλεκτροσυγκολλητές Υ Ρ 6752 kg 2,80 2, Εσχάρες καναλιών υδροσυλλογής, τυποποιηµένες, ηλεκτροπρεσσαριστές, γαλβανισµένες Υ Ρ 6752 kg 3,00 2, Εσχάρες υδροσυλλογής, από ελατό χυτοσίδηρο (χυτοσίδηρος σφαιροειδούς γραφίτη, ductile iron κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124) Υ Ρ 6752 kg 2,40 2,00 Αρθρο Βαθµίδες από χυτοσίδηρο Υ Ρ 6753 kg 2,10 1,80 Αρθρο Βαθµίδες από συνθετικά υλικά Υ Ρ 6753 τεµ 10,00 Αρθρο Κατασκευές από χαλύβδινα προφίλ και λαµαρίνες, χωρίς την αντισκωριακή προστασία και την βαφή, επί τόπου του έργου Κατασκευές χωρίς µηχανουργική επεξεργασία Υ Ρ 6751 kg 1,50 1, Κατασκευές µε περιορισµένη µηχανουργική επεξεργασία Υ Ρ 6751 kg 2,00 1, Κατασκευές µε ηυξηµένη µηχανουργική επεξεργασία Υ Ρ 6751 kg 4,40 4,00 (εργασία τόρνου, φρέζας, κυλίνδρου, boring) Αρθρο Αµµοβολή χαλυβδίνων κατασκευών Υ Ρ 6751 kg 0,15 Αρθρο Αντισκωριακή προστασία χαλυβδίνων κατασκευών Εφαρµογή διπλής αντισκωριακής επάλειψης (rust primer) Υ Ρ 6751 kg 0, Εφαρµογή θερµού γαλβανίσµατος (hot dip galvanizing) Υ Ρ 6751 kg 0,25 Αρθρο Βαφή χαλυβδίνων κατασκευών Υ Ρ 6751 kg Με εποξειδικά χρώµατα Υ Ρ 6751 kg 0, Με χρώµατα υψηλής ανθεκτικότητος στις καιρικές συνθήκες και σε υγρό περιβάλλον και πενταετή Υ Ρ 6751 kg 0,20 εγγύηση της βαφής Αρθρο Συναρµολόγηση - εγκατάσταση µεταλλικών κατασκευών Υ Ρ 6751 kg 0,20 Αρθρο Εγκατάσταση και ρύθµιση συσκευών ελέγχου ροής διωρύγων Για συσκευές βάρους έως 50 kg Υ Ρ 6751 kg 2, Για συσκευές βάρους από 50 έως 500 kg Υ Ρ 6751 kg 1,50 ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2007 σελ. 8 / 44

9 Για συσκευές βάρους άνω των 500 kg Υ Ρ 6751 kg 1,00 Αρθρο Κιγκλίδωµα από σιδηροσωλήνες Υ Ρ 6810 µµ 60,00 50,00 Αρθρο Περίφραξη µε συρµατόπλεγµα Υ Ρ 6812 µµ 25,00 20,00 Αρθρο Γαλβανισµένο συρµατόπλεγµα περιφράξεων, µε την εργασία τοποθέτησης Υ Ρ 6812 kg 2,00 1,50 Αρθρο Πάσσαλοι περιφράξεων πλήρως τοποθετηµένοι και πακτωµένοι Πάσσαλοι από χαλύβδινα προφίλ, µε την απαιτούµενη αντισκωριακή προστασία Υ Ρ 6751 kg 1,00 0, Πάσσαλοι από σκυρόδεµα, φυγοκεντρικοί, ύψους 1,90-2,10 m Υ Ρ 6812 µµ 6,00 5,00 Aρθρο Κανάλια αποστράγγισης δαπέδων κατά ΕΝ 1433 βιοµηχανικής προέλευσης εσωτερικού πλάτους 100 mm, κατηγορίας φορτίου Α15, µε εσχάρα πλαστική ή χαλύβδινη Υ Ρ µµ 45,00 γαλβανισµένη εσωτερικού πλάτους 100 mm, κατηγορίας φορτίου Β125 µε εσχάρα από γαλβανισµένο χάλυβα Υ Ρ µµ 65, εσωτερικού πλάτους 100 mm, κατηγορίας φορτίου C250 µε εσχάρα από ελατό χυτοσίδηρο Υ Ρ µµ 70, εσωτερικού πλάτους 150 mm, κατηγορίας φορτίου Β125 µε εσχάρα από γαλβανισµένο χάλυβα Υ Ρ µµ 85, εσωτερικού πλάτους 150 mm, κατηγορίας φορτίου C250 µε εσχάρα από ελατό χυτοσίδηρο Υ Ρ µµ 95, εσωτερικού πλάτους 200 mm, κατηγορίας φορτίου C250 µε εσχάρα από ελατό χυτοσίδηρο Υ Ρ µµ 150, εσωτερικού πλάτους 100 mm, κατηγορίας φορτίου D400 µε εσχάρα από ελατό χυτοσίδηρο Υ Ρ µµ 120, εσωτερικού πλάτους 150 mm, κατηγορίας φορτίου D400 µε εσχάρα από ελατό χυτοσίδηρο Υ Ρ µµ 150, εσωτερικού πλάτους 200 mm, κατηγορίας φορτίου D400 µε εσχάρα από ελατό χυτοσίδηρο Υ Ρ µµ 190, Αµµοσυλλέκτης για κανάλια εσωτερικού πλάτους 100 mm Υ Ρ τεµ 100, Αµµοσυλλέκτης για κανάλια εσωτερικού πλάτους 150 mm Υ Ρ τεµ 115, Αµµοσυλλέκτης για κανάλια εσωτερικού πλάτους 200 mm Υ Ρ τεµ 145, ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ - ΙΚΤΥΑ Αρθρο Προµήθεια, µεταφορά στη θέση εγκατάστασης, τοποθέτηση και αρµολόγηση τσιµεντοσωλήνων υπογείων δικτύων αποχετεύσεως, χωρίς τον εγκιβωτισµό Αόπλοι πρεσσαριστοί τσιµεντοσωλήνες, τύπου Α-Ι (Πίνακας Ι της ΠΤΠ 110), (σελ.94) ονοµαστικής διαµέτρου D200 mm Υ Ρ µµ 9, ονοµαστικής διαµέτρου D300 mm Υ Ρ µµ 11, ονοµαστικής διαµέτρου D400 mm Υ Ρ µµ 13, ονοµαστικής διαµέτρου D500 mm Υ Ρ µµ 18, ονοµαστικής διαµέτρου D600 mm Υ Ρ µµ 21, ονοµαστικής διαµέτρου D800 mm Υ Ρ µµ 27, ονοµαστικής διαµέτρου D1000 mm Υ Ρ µµ 41, Αόπλοι πρεσσαριστοί τσιµεντοσωλήνες εξαιρετικής αντοχής, τύπου Α-ΙΙ, (Πίνακας ΙΙ της ΠΤΠ 110),( σελ.95) ονοµαστικής διαµέτρου D150 mm Υ Ρ µµ 8, ονοµαστικής διαµέτρου D200 mm Υ Ρ µµ 10, ονοµαστικής διαµέτρου D250 mm Υ Ρ µµ 11, ονοµαστικής διαµέτρου D300 mm Υ Ρ µµ 12, ονοµαστικής διαµέτρου D350 mm Υ Ρ µµ 13,50 ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2007 σελ. 9 / 44

10 ονοµαστικής διαµέτρου D400 mm Υ Ρ µµ 15, ονοµαστικής διαµέτρου D500 mm Υ Ρ µµ 20, ονοµαστικής διαµέτρου D600 mm Υ Ρ µµ 22, ονοµαστικής διαµέτρου D700 mm Υ Ρ µµ 25, Οπλισµένοι πρεσσαριστοί τσιµεντοσωλήνες, τύπου Ι (ΠΤΠ 110, σελ. 100), συµπεριλαµβανοµένης της αξίας του σιδηροπλισµού ονοµαστικής διαµέτρου D400 mm Υ Ρ µµ 17, ονοµαστικής διαµέτρου D500 mm Υ Ρ µµ 22, ονοµαστικής διαµέτρου D600 mm Υ Ρ µµ 26, ονοµαστικής διαµέτρου D700 mm Υ Ρ µµ 31, ονοµαστικής διαµέτρου D800 mm Υ Ρ µµ 34, ονοµαστικής διαµέτρου D900 mm Υ Ρ µµ 42, ονοµαστικής διαµέτρου D1000 mm Υ Ρ µµ 51, ονοµαστικής διαµέτρου D1200 mm Υ Ρ µµ 60,00 Αρθρο Αγωγοί αποχετεύσεως οµβρίων από τσιµεντοσωλήνες σειράς ονοµαστικής διαµέτρου D400 mm Υ Ρ µµ 36, ονοµαστικής διαµέτρου D500 mm Υ Ρ µµ 42, ονοµαστικής διαµέτρου D600 mm Υ Ρ µµ 52, ονοµαστικής διαµέτρου D700 mm Υ Ρ µµ 60, ονοµαστικής διαµέτρου D800 mm Υ Ρ µµ 65, ονοµαστικής διαµέτρου D900 mm Υ Ρ µµ 98, ονοµαστικής διαµέτρου D1000 mm Υ Ρ µµ 104, ονοµαστικής διαµέτρου D1100 mm Υ Ρ µµ 112, ονοµαστικής διαµέτρου D1200 mm Υ Ρ µµ 122, ονοµαστικής διαµέτρου D1300 mm Υ Ρ µµ 146, ονοµαστικής διαµέτρου D1400 mm Υ Ρ µµ 171, ονοµαστικής διαµέτρου D1600 mm Υ Ρ µµ 234,00 Αρθρο Αγωγοί αποχετεύσεως οµβρίων από τσιµεντοσωλήνες σειράς ονοµαστικής διαµέτρου D400 mm Υ Ρ µµ 40, ονοµαστικής διαµέτρου D500 mm Υ Ρ µµ 44, ονοµαστικής διαµέτρου D600 mm Υ Ρ µµ 54, ονοµαστικής διαµέτρου D700 mm Υ Ρ µµ 64, ονοµαστικής διαµέτρου D800 mm Υ Ρ µµ 69, ονοµαστικής διαµέτρου D900 mm Υ Ρ µµ 104, ονοµαστικής διαµέτρου D1000 mm Υ Ρ µµ 110, ονοµαστικής διαµέτρου D1100 mm Υ Ρ µµ 120, ονοµαστικής διαµέτρου D1200 mm Υ Ρ µµ 131, ονοµαστικής διαµέτρου D1300 mm Υ Ρ µµ 160, ονοµαστικής διαµέτρου D1400 mm Υ Ρ µµ 190,00 ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2007 σελ. 10 / 44

11 ονοµαστικής διαµέτρου D1600 mm Υ Ρ µµ 248, ονοµαστικής διαµέτρου D1800 mm Υ Ρ µµ 360, ονοµαστικής διαµέτρου D2000 mm Υ Ρ µµ 530, ονοµαστικής διαµέτρου D2250 mm Υ Ρ µµ 710, ονοµαστικής διαµέτρου D2500 mm Υ Ρ µµ 900,00 Αρθρο Αγωγοί αποχετεύσεως οµβρίων από τσιµεντοσωλήνες σειράς ονοµαστικής διαµέτρου D400 mm Υ Ρ µµ 43, ονοµαστικής διαµέτρου D500 mm Υ Ρ µµ 52, ονοµαστικής διαµέτρου D600 mm Υ Ρ µµ 62, ονοµαστικής διαµέτρου D700 mm Υ Ρ µµ 67, ονοµαστικής διαµέτρου D800 mm Υ Ρ µµ 72, ονοµαστικής διαµέτρου D900 mm Υ Ρ µµ 112, ονοµαστικής διαµέτρου D1000 mm Υ Ρ µµ 115, ονοµαστικής διαµέτρου D1100 mm Υ Ρ µµ 132, ονοµαστικής διαµέτρου D1200 mm Υ Ρ µµ 150, ονοµαστικής διαµέτρου D1300 mm Υ Ρ µµ 175, ονοµαστικής διαµέτρου D1400 mm Υ Ρ µµ 200, ονοµαστικής διαµέτρου D1600 mm Υ Ρ µµ 286, ονοµαστικής διαµέτρου D1800 mm Υ Ρ µµ 441, ονοµαστικής διαµέτρου D2000 mm Υ Ρ µµ 585, ονοµαστικής διαµέτρου D2250 mm Υ Ρ µµ 792, ονοµαστικής διαµέτρου D2500 mm Υ Ρ µµ 990,00 Αρθρο Αγωγοί αποχετεύσεως ακαθάρτων υδάτων από τσιµεντοσωλήνες οπλισµένους σειράς ονοµαστικής διαµέτρου D400 mm Υ Ρ µµ 40, ονοµαστικής διαµέτρου D500 mm Υ Ρ µµ 47, ονοµαστικής διαµέτρου D600 mm Υ Ρ µµ 58, ονοµαστικής διαµέτρου D700 mm Υ Ρ µµ 66, ονοµαστικής διαµέτρου D800 mm Υ Ρ µµ 71, ονοµαστικής διαµέτρου D900 mm Υ Ρ µµ 108, ονοµαστικής διαµέτρου D1000 mm Υ Ρ µµ 114, ονοµαστικής διαµέτρου D1100 mm Υ Ρ µµ 124, ονοµαστικής διαµέτρου D1200 mm Υ Ρ µµ 133, ονοµαστικής διαµέτρου D1300 mm Υ Ρ µµ 160, ονοµαστικής διαµέτρου D1400 mm Υ Ρ µµ 188, ονοµαστικής διαµέτρου D1600 mm Υ Ρ µµ 257,00 Αρθρο Αγωγοί αποχετεύσεως ακαθάρτων από τσιµεντοσωλήνες σειράς ονοµαστικής διαµέτρου D400 mm Υ Ρ µµ 44, ονοµαστικής διαµέτρου D500 mm Υ Ρ µµ 49, ονοµαστικής διαµέτρου D600 mm Υ Ρ µµ 59,00 ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2007 σελ. 11 / 44

12 ονοµαστικής διαµέτρου D700 mm Υ Ρ µµ 70, ονοµαστικής διαµέτρου D800 mm Υ Ρ µµ 76, ονοµαστικής διαµέτρου D900 mm Υ Ρ µµ 115, ονοµαστικής διαµέτρου D1000 mm Υ Ρ µµ 121, ονοµαστικής διαµέτρου D1100 mm Υ Ρ µµ 132, ονοµαστικής διαµέτρου D1200 mm Υ Ρ µµ 144, ονοµαστικής διαµέτρου D1300 mm Υ Ρ µµ 176, ονοµαστικής διαµέτρου D1400 mm Υ Ρ µµ 207, ονοµαστικής διαµέτρου D1600 mm Υ Ρ µµ 270, ονοµαστικής διαµέτρου D1800 mm Υ Ρ µµ 396, ονοµαστικής διαµέτρου D2000 mm Υ Ρ µµ 585, ονοµαστικής διαµέτρου D2250 mm Υ Ρ µµ 783, ονοµαστικής διαµέτρου D2500 mm Υ Ρ µµ 990,00 Αρθρο Αγωγοί αποχετεύσεως ακαθάρτων από τσιµεντοσωλήνες σειράς ονοµαστικής διαµέτρου D400 mm Υ Ρ µµ 48, ονοµαστικής διαµέτρου D500 mm Υ Ρ µµ 58, ονοµαστικής διαµέτρου D600 mm Υ Ρ µµ 68, ονοµαστικής διαµέτρου D700 mm Υ Ρ µµ 75, ονοµαστικής διαµέτρου D800 mm Υ Ρ µµ 79, ονοµαστικής διαµέτρου D900 mm Υ Ρ µµ 124, ονοµαστικής διαµέτρου D1000 mm Υ Ρ µµ 127, ονοµαστικής διαµέτρου D1100 mm Υ Ρ µµ 146, ονοµαστικής διαµέτρου D1200 mm Υ Ρ µµ 165, ονοµαστικής διαµέτρου D1300 mm Υ Ρ µµ 192, ονοµαστικής διαµέτρου D1400 mm Υ Ρ µµ 220, ονοµαστικής διαµέτρου D1600 mm Υ Ρ µµ 315, ονοµαστικής διαµέτρου D1800 mm Υ Ρ µµ 486, ονοµαστικής διαµέτρου D2000 mm Υ Ρ µµ 648, ονοµαστικής διαµέτρου D2250 mm Υ Ρ µµ 873, ονοµαστικής διαµέτρου D2500 mm Υ Ρ µµ 1.098,00 Αρθρο Αγωγοί αποχετεύσεως ακαθάρτων υδάτων από τσιµεντοσωλήνες οπλισµένους σειράς 75 µε εσωτερική µόνωση από εποξειδικό υλικό ονοµαστικής διαµέτρου D400 mm Υ Ρ µµ 43, ονοµαστικής διαµέτρου D500 mm Υ Ρ µµ 50, ονοµαστικής διαµέτρου D600 mm Υ Ρ µµ 63, ονοµαστικής διαµέτρου D700 mm Υ Ρ µµ 71, ονοµαστικής διαµέτρου D800 mm Υ Ρ µµ 77, ονοµαστικής διαµέτρου D900 mm Υ Ρ µµ 117, ονοµαστικής διαµέτρου D1000 mm Υ Ρ µµ 126,00 ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2007 σελ. 12 / 44

13 ονοµαστικής διαµέτρου D1100 mm Υ Ρ µµ 135, ονοµαστικής διαµέτρου D1200 mm Υ Ρ µµ 146, ονοµαστικής διαµέτρου D1300 mm Υ Ρ µµ 175, ονοµαστικής διαµέτρου D1400 mm Υ Ρ µµ 205, ονοµαστικής διαµέτρου D1600 mm Υ Ρ µµ 281,00 Αρθρο Αγωγοί αποχετεύσεως ακαθάρτων από τσιµεντοσωλήνες οπλισµένους µε εσωτερική µόνωση από εποξειδικό υλικό σειράς ονοµαστικής διαµέτρου D400 mm Υ Ρ µµ 48, ονοµαστικής διαµέτρου D500 mm Υ Ρ µµ 53, ονοµαστικής διαµέτρου D600 mm Υ Ρ µµ 65, ονοµαστικής διαµέτρου D700 mm Υ Ρ µµ 77, ονοµαστικής διαµέτρου D800 mm Υ Ρ µµ 83, ονοµαστικής διαµέτρου D900 mm Υ Ρ µµ 125, ονοµαστικής διαµέτρου D1000 mm Υ Ρ µµ 131, ονοµαστικής διαµέτρου D1100 mm Υ Ρ µµ 144, ονοµαστικής διαµέτρου D1200 mm Υ Ρ µµ 157, ονοµαστικής διαµέτρου D1300 mm Υ Ρ µµ 192, ονοµαστικής διαµέτρου D1400 mm Υ Ρ µµ 227, ονοµαστικής διαµέτρου D1600 mm Υ Ρ µµ 297, ονοµαστικής διαµέτρου D1800 mm Υ Ρ µµ 432, ονοµαστικής διαµέτρου D2000 mm Υ Ρ µµ 639, ονοµαστικής διαµέτρου D2250 mm Υ Ρ µµ 855, ονοµαστικής διαµέτρου D2500 mm Υ Ρ µµ 1.080,00 Αρθρο Αγωγοί αποχετεύσεως ακαθάρτων από τσιµεντοσωλήνες οπλισµένους µε εσωτερική µόνωση από εποξειδικό υλικό σειράς ονοµαστικής διαµέτρου D400 mm Υ Ρ µµ 51, ονοµαστικής διαµέτρου D500 mm Υ Ρ µµ 63, ονοµαστικής διαµέτρου D600 mm Υ Ρ µµ 75, ονοµαστικής διαµέτρου D700 mm Υ Ρ µµ 81, ονοµαστικής διαµέτρου D800 mm Υ Ρ µµ 86, ονοµαστικής διαµέτρου D900 mm Υ Ρ µµ 135, ονοµαστικής διαµέτρου D1000 mm Υ Ρ µµ 139, ονοµαστικής διαµέτρου D1100 mm Υ Ρ µµ 158, ονοµαστικής διαµέτρου D1200 mm Υ Ρ µµ 180, ονοµαστικής διαµέτρου D1300 mm Υ Ρ µµ 210, ονοµαστικής διαµέτρου D1400 mm Υ Ρ µµ 239, ονοµαστικής διαµέτρου D1600 mm Υ Ρ µµ 344, ονοµαστικής διαµέτρου D1800 mm Υ Ρ µµ 531, ονοµαστικής διαµέτρου D2000 mm Υ Ρ µµ 711,00 ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2007 σελ. 13 / 44

14 ονοµαστικής διαµέτρου D2250 mm Υ Ρ µµ 954, ονοµαστικής διαµέτρου D2500 mm Υ Ρ µµ 1.190,00 Αρθρο Αγωγοί µεταφοράς ύδατος πιέσεως έως 2,5 atm από τσιµεντοσωλήνες οπλισµένους σειράς ονοµαστικής διαµέτρου D400 mm Υ Ρ µµ 63, ονοµαστικής διαµέτρου D500 mm Υ Ρ µµ 72, ονοµαστικής διαµέτρου D600 mm Υ Ρ µµ 85, ονοµαστικής διαµέτρου D700 mm Υ Ρ µµ 99, ονοµαστικής διαµέτρου D800 mm Υ Ρ µµ 108, ονοµαστικής διαµέτρου D900 mm Υ Ρ µµ 162, ονοµαστικής διαµέτρου D1000 mm Υ Ρ µµ 175, ονοµαστικής διαµέτρου D1100 mm Υ Ρ µµ 189, ονοµαστικής διαµέτρου D1200 mm Υ Ρ µµ 207, ονοµαστικής διαµέτρου D1300 mm Υ Ρ µµ 252, ονοµαστικής διαµέτρου D1400 mm Υ Ρ µµ 297, ονοµαστικής διαµέτρου D1600 mm Υ Ρ µµ 387, ονοµαστικής διαµέτρου D1800 mm Υ Ρ µµ 567, ονοµαστικής διαµέτρου D2000 mm Υ Ρ µµ 837, ονοµαστικής διαµέτρου D2250 mm Υ Ρ µµ 1.116, ονοµαστικής διαµέτρου D2500 mm Υ Ρ µµ 1.420,00 Αρθρο Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC σειράς Για σωλήνες ΡVC/41, Dεσ= 110 mm Υ Ρ µµ 4, Για σωλήνες ΡVC/41, Dεσ= 125 mm Υ Ρ µµ 5, Για σωλήνες ΡVC/41, Dεσ= 160 mm Υ Ρ µµ 8, Για σωλήνες ΡVC/41, Dεσ= 200 mm Υ Ρ µµ 11, Για σωλήνες ΡVC/41, Dεσ= 250 mm Υ Ρ µµ 18, Για σωλήνες ΡVC/41, Dεσ= 315 mm Υ Ρ µµ 28, Για σωλήνες ΡVC/41, Dεσ= 355 mm Υ Ρ µµ 34, Για σωλήνες ΡVC/41, Dεσ= 400 mm Υ Ρ µµ 42, Για σωλήνες ΡVC/41, Dεσ= 500 mm Υ Ρ µµ 62, Για σωλήνες ΡVC/41, Dεσ= 630 mm Υ Ρ µµ 95,00 Αρθρο Πλαστικοί σωλήνες από σκληρό PVC ονοµαστικής πίεσης 6 at ονοµαστικής διαµέτρου D 50 mm Υ Ρ µµ 1, ονοµαστικής διαµέτρου D 63 mm Υ Ρ µµ 1, ονοµαστικής διαµέτρου D 75 mm Υ Ρ µµ 2, ονοµαστικής διαµέτρου D 90 mm Υ Ρ µµ 3, ονοµαστικής διαµέτρου D110 mm Υ Ρ µµ 4, ονοµαστικής διαµέτρου D140 mm Υ Ρ µµ 7,30 ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2007 σελ. 14 / 44

15 ονοµαστικής διαµέτρου D200 mm Υ Ρ µµ 13, ονοµαστικής διαµέτρου D225 mm Υ Ρ µµ 15, ονοµαστικής διαµέτρου D280 mm Υ Ρ µµ 27, ονοµαστικής διαµέτρου D315 mm Υ Ρ µµ 32, ονοµαστικής διαµέτρου D355 mm Υ Ρ µµ 38, ονοµαστικής διαµέτρου D400 mm Υ Ρ µµ 48, ονοµαστικής διαµέτρου D450 mm Υ Ρ µµ 59, ονοµαστικής διαµέτρου D500 mm Υ Ρ µµ 75, ονοµαστικής πίεσης 10 at ονοµαστικής διαµέτρου D 50 mm Υ Ρ µµ 2, ονοµαστικής διαµέτρου D 63 mm Υ Ρ µµ 3, ονοµαστικής διαµέτρου D 75 mm Υ Ρ µµ 4, ονοµαστικής διαµέτρου D 90 mm Υ Ρ µµ 5, ονοµαστικής διαµέτρου D110 mm Υ Ρ µµ 6, ονοµαστικής διαµέτρου D140 mm Υ Ρ µµ 11, ονοµαστικής διαµέτρου D160 mm Υ Ρ µµ 13, ονοµαστικής διαµέτρου D200 mm Υ Ρ µµ 18, ονοµαστικής διαµέτρου D225 mm Υ Ρ µµ 23, ονοµαστικής διαµέτρου D280 mm Υ Ρ µµ 38, ονοµαστικής διαµέτρου D315 mm Υ Ρ µµ 46, ονοµαστικής διαµέτρου D355 mm Υ Ρ µµ 56, ονοµαστικής διαµέτρου D400 mm Υ Ρ µµ 71, ονοµαστικής διαµέτρου D450 mm Υ Ρ µµ 89, ονοµαστικής διαµέτρου D500 mm Υ Ρ µµ 109, ονοµαστικής πίεσης 12,5 at ονοµαστικής διαµέτρου D 50 mm Υ Ρ µµ 3, ονοµαστικής διαµέτρου D 63 mm Υ Ρ µµ 4, ονοµαστικής διαµέτρου D 75 mm Υ Ρ µµ 4,50 4, ονοµαστικής διαµέτρου D 90 mm Υ Ρ µµ 5, ονοµαστικής διαµέτρου D110 mm Υ Ρ µµ 7, ονοµαστικής διαµέτρου D140 mm Υ Ρ µµ 12, ονοµαστικής διαµέτρου D160 mm Υ Ρ µµ 15, ονοµαστικής διαµέτρου D200 mm Υ Ρ µµ 22, ονοµαστικής διαµέτρου D225 mm Υ Ρ µµ 27, ονοµαστικής διαµέτρου D280 mm Υ Ρ µµ 46, ονοµαστικής διαµέτρου D315 mm Υ Ρ µµ 56, ονοµαστικής διαµέτρου D355 mm Υ Ρ µµ 69, ονοµαστικής διαµέτρου D400 mm Υ Ρ µµ 87, ονοµαστικής διαµέτρου D450 mm Υ Ρ µµ 108,00 ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2007 σελ. 15 / 44

16 ονοµαστικής διαµέτρου D500 mm Υ Ρ µµ 130, ονοµαστικής πίεσης 16 at ονοµαστικής διαµέτρου D 50 mm Υ Ρ µµ 3, ονοµαστικής διαµέτρου D 63 mm Υ Ρ µµ 4, ονοµαστικής διαµέτρου D 75 mm Υ Ρ µµ 5, ονοµαστικής διαµέτρου D 90 mm Υ Ρ µµ 6, ονοµαστικής διαµέτρου D110 mm Υ Ρ µµ 9, ονοµαστικής διαµέτρου D140 mm Υ Ρ µµ 14, ονοµαστικής διαµέτρου D160 mm Υ Ρ µµ 18, ονοµαστικής διαµέτρου D200 mm Υ Ρ µµ 26, ονοµαστικής διαµέτρου D225 mm Υ Ρ µµ 32, ονοµαστικής διαµέτρου D280 mm Υ Ρ µµ 53, ονοµαστικής διαµέτρου D315 mm Υ Ρ µµ 65, ονοµαστικής διαµέτρου D355 mm Υ Ρ µµ 80, ονοµαστικής διαµέτρου D400 mm Υ Ρ µµ 102, ονοµαστικής διαµέτρου D450 mm Υ Ρ µµ 130, ονοµαστικής διαµέτρου D500 mm Υ Ρ µµ 160,00 Αρθρο Πλαστικοί σωλήνες από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) Σωληνώσεις από σκληρό πολυαιθυλένιο (HDPE) CE 100, τρίτης γενιάς, MRS10 (Minimum Required Strength = Eλάχιστη Απαιτούµενη Αντοχή = 10 MPa), κατά ΕΛΟΤ ΕΝ : Ονοµ. διαµέτρου DN 32 mm / ονοµ. πίεσης ΡΝ 10 atm Υ Ρ µµ 2, Ονοµ. διαµέτρου DN 40 mm / ονοµ. πίεσης ΡΝ 10 atm Υ Ρ µµ 3, Ονοµ. διαµέτρου DN 50 mm / ονοµ. πίεσης ΡΝ 10 atm Υ Ρ µµ 3, Ονοµ. διαµέτρου DN 63 mm / ονοµ. πίεσης ΡΝ 10 atm Υ Ρ µµ 4, Ονοµ. διαµέτρου DN 75 mm / ονοµ. πίεσης ΡΝ 10 atm Υ Ρ µµ 4, Ονοµ. διαµέτρου DN 90 mm / ονοµ. πίεσης ΡΝ 10 atm Υ Ρ µµ 6, Ονοµ. διαµέτρου DN 110 mm / ονοµ. πίεσης ΡΝ 10 atm Υ Ρ µµ 8, Ονοµ. διαµέτρου DN 125 mm / ονοµ. πίεσης ΡΝ 10 atm Υ Ρ µµ 10, Ονοµ. διαµέτρου DN 140 mm / ονοµ. πίεσης ΡΝ 10 atm Υ Ρ µµ 13, Ονοµ. διαµέτρου DN 160 mm / ονοµ. πίεσης ΡΝ 10 atm Υ Ρ µµ 15, Ονοµ. διαµέτρου DN 200 mm / ονοµ. πίεσης ΡΝ 10 atm Υ Ρ µµ 21, Ονοµ. διαµέτρου DN 225 mm / ονοµ. πίεσης ΡΝ 10 atm Υ Ρ µµ 26, Ονοµ. διαµέτρου DN 250 mm / ονοµ. πίεσης ΡΝ 10 atm Υ Ρ µµ 30, Ονοµ. διαµέτρου DN 280 mm / ονοµ. πίεσης ΡΝ 10 atm Υ Ρ µµ 42, Ονοµ. διαµέτρου DN 315 mm / ονοµ. πίεσης ΡΝ 10 atm Υ Ρ µµ 51, Ονοµ. διαµέτρου DN 355 mm / ονοµ. πίεσης ΡΝ 10 atm Υ Ρ µµ 64, Ονοµ. διαµέτρου DN 400 mm / ονοµ. πίεσης ΡΝ 10 atm Υ Ρ µµ 85, Ονοµ. διαµέτρου DN 450 mm / ονοµ. πίεσης ΡΝ 10 atm Υ Ρ µµ 108,00 ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2007 σελ. 16 / 44

17 Ονοµ. διαµέτρου DN 500 mm / ονοµ. πίεσης ΡΝ 10 atm Υ Ρ µµ 128, Ονοµ. διαµέτρου DN 560 mm / ονοµ. πίεσης ΡΝ 10 atm Υ Ρ µµ 160, Ονοµ. διαµέτρου DN 32 mm / ονοµ. πίεσης ΡΝ 12,5 atm Υ Ρ µµ 2, Ονοµ. διαµέτρου DN 40 mm / ονοµ. πίεσης ΡΝ 12,5 atm Υ Ρ µµ 3, Ονοµ. διαµέτρου DN 50 mm / ονοµ. πίεσης ΡΝ 12,5 atm Υ Ρ µµ 3, Ονοµ. διαµέτρου DN 63 mm / ονοµ. πίεσης ΡΝ 12,5 atm Υ Ρ µµ 4, Ονοµ. διαµέτρου DN 75 mm / ονοµ. πίεσης ΡΝ 12,5 atm Υ Ρ µµ 6, Ονοµ. διαµέτρου DN 90 mm / ονοµ. πίεσης ΡΝ 12,5 atm Υ Ρ µµ 8, Ονοµ. διαµέτρου DN 110 mm / ονοµ. πίεσης ΡΝ 12,5 atm Υ Ρ µµ 11, Ονοµ. διαµέτρου DN 125 mm / ονοµ. πίεσης ΡΝ 12,5 atm Υ Ρ µµ 13, Ονοµ. διαµέτρου DN 140 mm / ονοµ. πίεσης ΡΝ 12,5 atm Υ Ρ µµ 15, Ονοµ. διαµέτρου DN 160 mm / ονοµ. πίεσης ΡΝ 12,5 atm Υ Ρ µµ 19, Ονοµ. διαµέτρου DN 200 mm / ονοµ. πίεσης ΡΝ 12,5 atm Υ Ρ µµ 27, Ονοµ. διαµέτρου DN 225 mm / ονοµ. πίεσης ΡΝ 12,5 atm Υ Ρ µµ 33, Ονοµ. διαµέτρου DN 250 mm / ονοµ. πίεσης ΡΝ 12,5 atm Υ Ρ µµ 39, Ονοµ. διαµέτρου DN 280 mm / ονοµ. πίεσης ΡΝ 12,5 atm Υ Ρ µµ 53, Ονοµ. διαµέτρου DN 315 mm / ονοµ. πίεσης ΡΝ 12,5 atm Υ Ρ µµ 64, Ονοµ. διαµέτρου DN 355 mm / ονοµ. πίεσης ΡΝ 12,5 atm Υ Ρ µµ 82, Ονοµ. διαµέτρου DN 400 mm / ονοµ. πίεσης ΡΝ 12,5 atm Υ Ρ µµ 108, Ονοµ. διαµέτρου DN 450 mm / ονοµ. πίεσης ΡΝ 12,5 atm Υ Ρ µµ 138, Ονοµ. διαµέτρου DN 500 mm / ονοµ. πίεσης ΡΝ 12,5 atm Υ Ρ µµ 165, Ονοµ. διαµέτρου DN 560 mm / ονοµ. πίεσης ΡΝ 12,5 atm Υ Ρ µµ 205, Ονοµ. διαµέτρου DN 32 mm / ονοµ. πίεσης ΡΝ 16 atm Υ Ρ µµ 2, Ονοµ. διαµέτρου DN 40 mm / ονοµ. πίεσης ΡΝ 16 atm Υ Ρ µµ 3, Ονοµ. διαµέτρου DN 50 mm / ονοµ. πίεσης ΡΝ 16 atm Υ Ρ µµ 4, Ονοµ. διαµέτρου DN 63 mm / ονοµ. πίεσης ΡΝ 16 atm Υ Ρ µµ 5, Ονοµ. διαµέτρου DN 75 mm / ονοµ. πίεσης ΡΝ 16 atm Υ Ρ µµ 6, Ονοµ. διαµέτρου DN 90 mm / ονοµ. πίεσης ΡΝ 16 atm Υ Ρ µµ 8, Ονοµ. διαµέτρου DN 110 mm / ονοµ. πίεσης ΡΝ 16 atm Υ Ρ µµ 12, Ονοµ. διαµέτρου DN 125 mm / ονοµ. πίεσης ΡΝ 16 atm Υ Ρ µµ 15, Ονοµ. διαµέτρου DN 140 mm / ονοµ. πίεσης ΡΝ 16 atm Υ Ρ µµ 18, Ονοµ. διαµέτρου DN 160 mm / ονοµ. πίεσης ΡΝ 16 atm Υ Ρ µµ 24, Ονοµ. διαµέτρου DN 200 mm / ονοµ. πίεσης ΡΝ 16 atm Υ Ρ µµ 35, Ονοµ. διαµέτρου DN 225 mm / ονοµ. πίεσης ΡΝ 16 atm Υ Ρ µµ 43, Ονοµ. διαµέτρου DN 250 mm / ονοµ. πίεσης ΡΝ 16 atm Υ Ρ µµ 51, Ονοµ. διαµέτρου DN 280 mm / ονοµ. πίεσης ΡΝ 16 atm Υ Ρ µµ 69, Ονοµ. διαµέτρου DN 315 mm / ονοµ. πίεσης ΡΝ 16 atm Υ Ρ µµ 84, Ονοµ. διαµέτρου DN 355 mm / ονοµ. πίεσης ΡΝ 16 atm Υ Ρ µµ 104, Ονοµ. διαµέτρου DN 400 mm / ονοµ. πίεσης ΡΝ 16 atm Υ Ρ µµ 144,00 ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2007 σελ. 17 / 44

18 Ονοµ. διαµέτρου DN 450 mm / ονοµ. πίεσης ΡΝ 16 atm Υ Ρ µµ 174, Ονοµ. διαµέτρου DN 500 mm / ονοµ. πίεσης ΡΝ 16 atm Υ Ρ µµ 205, Ονοµ. διαµέτρου DN 560 mm / ονοµ. πίεσης ΡΝ 16 atm Υ Ρ µµ 260, Ονοµ. διαµέτρου DN 32 mm / ονοµ. πίεσης ΡΝ 20 atm Υ Ρ µµ 2, Ονοµ. διαµέτρου DN 40 mm / ονοµ. πίεσης ΡΝ 20 atm Υ Ρ µµ 3, Ονοµ. διαµέτρου DN 50 mm / ονοµ. πίεσης ΡΝ 20 atm Υ Ρ µµ 4, Ονοµ. διαµέτρου DN 63 mm / ονοµ. πίεσης ΡΝ 20 atm Υ Ρ µµ 5, Ονοµ. διαµέτρου DN 75 mm / ονοµ. πίεσης ΡΝ 20 atm Υ Ρ µµ 6, Ονοµ. διαµέτρου DN 90 mm / ονοµ. πίεσης ΡΝ 20 atm Υ Ρ µµ 9, Ονοµ. διαµέτρου DN 110 mm / ονοµ. πίεσης ΡΝ 20 atm Υ Ρ µµ 13, Ονοµ. διαµέτρου DN 125 mm / ονοµ. πίεσης ΡΝ 20 atm Υ Ρ µµ 16, Ονοµ. διαµέτρου DN 140 mm / ονοµ. πίεσης ΡΝ 20 atm Υ Ρ µµ 19, Ονοµ. διαµέτρου DN 160 mm / ονοµ. πίεσης ΡΝ 20 atm Υ Ρ µµ 24, Ονοµ. διαµέτρου DN 200 mm / ονοµ. πίεσης ΡΝ 20 atm Υ Ρ µµ 36, Ονοµ. διαµέτρου DN 225 mm / ονοµ. πίεσης ΡΝ 20 atm Υ Ρ µµ 46, Ονοµ. διαµέτρου DN 250 mm / ονοµ. πίεσης ΡΝ 20 atm Υ Ρ µµ 56, Ονοµ. διαµέτρου DN 280 mm / ονοµ. πίεσης ΡΝ 20 atm Υ Ρ µµ 77, Ονοµ. διαµέτρου DN 315 mm / ονοµ. πίεσης ΡΝ 20 atm Υ Ρ µµ 96, Ονοµ. διαµέτρου DN 355 mm / ονοµ. πίεσης ΡΝ 20 atm Υ Ρ µµ 117, Ονοµ. διαµέτρου DN 400 mm / ονοµ. πίεσης ΡΝ 20 atm Υ Ρ µµ 160, Ονοµ. διαµέτρου DN 450 mm / ονοµ. πίεσης ΡΝ 20 atm Υ Ρ µµ 197, Ονοµ. διαµέτρου DN 500 mm / ονοµ. πίεσης ΡΝ 20 atm Υ Ρ µµ 245, Ονοµ. διαµέτρου DN 560 mm / ονοµ. πίεσης ΡΝ 20 atm Υ Ρ µµ 287, Ονοµ. διαµέτρου DN 32 mm / ονοµ. πίεσης ΡΝ 25 atm Υ Ρ µµ 3, Ονοµ. διαµέτρου DN 40 mm / ονοµ. πίεσης ΡΝ 25 atm Υ Ρ µµ 3, Ονοµ. διαµέτρου DN 50 mm / ονοµ. πίεσης ΡΝ 25 atm Υ Ρ µµ 4, Ονοµ. διαµέτρου DN 63 mm / ονοµ. πίεσης ΡΝ 25 atm Υ Ρ µµ 6, Ονοµ. διαµέτρου DN 75 mm / ονοµ. πίεσης ΡΝ 25 atm Υ Ρ µµ 7, Ονοµ. διαµέτρου DN 90 mm / ονοµ. πίεσης ΡΝ 25 atm Υ Ρ µµ 10, Ονοµ. διαµέτρου DN 110 mm / ονοµ. πίεσης ΡΝ 25 atm Υ Ρ µµ 14, Ονοµ. διαµέτρου DN 125 mm / ονοµ. πίεσης ΡΝ 25 atm Υ Ρ µµ 18, Ονοµ. διαµέτρου DN 140 mm / ονοµ. πίεσης ΡΝ 25 atm Υ Ρ µµ 22, Ονοµ. διαµέτρου DN 160 mm / ονοµ. πίεσης ΡΝ 25 atm Υ Ρ µµ 28, Ονοµ. διαµέτρου DN 200 mm / ονοµ. πίεσης ΡΝ 25 atm Υ Ρ µµ 41, Ονοµ. διαµέτρου DN 225 mm / ονοµ. πίεσης ΡΝ 25 atm Υ Ρ µµ 51, Ονοµ. διαµέτρου DN 250 mm / ονοµ. πίεσης ΡΝ 25 atm Υ Ρ µµ 61, Ονοµ. διαµέτρου DN 280 mm / ονοµ. πίεσης ΡΝ 25 atm Υ Ρ µµ 84, Ονοµ. διαµέτρου DN 315 mm / ονοµ. πίεσης ΡΝ 25 atm Υ Ρ µµ 106, Ονοµ. διαµέτρου DN 355 mm / ονοµ. πίεσης ΡΝ 25 atm Υ Ρ µµ 133,00 ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2007 σελ. 18 / 44

19 Ονοµ. διαµέτρου DN 400 mm / ονοµ. πίεσης ΡΝ 25 atm Υ Ρ µµ 185, Ονοµ. διαµέτρου DN 450 mm / ονοµ. πίεσης ΡΝ 25 atm Υ Ρ µµ 235, Σωληνώσεις από σκληρό πολυαιθυλένιο (HDPE) CE 80, δεύτερης γενιάς, MRS8 (Minimum Required Strength = Eλάχιστη Απαιτούµενη Αντοχή = 8 MPa), κατά ΕΛΟΤ ΕΝ : Ονοµ. διαµέτρου DN 32 mm / ονοµ. πίεσης ΡΝ 10 atm Υ Ρ µµ 2, Ονοµ. διαµέτρου DN 40 mm / ονοµ. πίεσης ΡΝ 10 atm Υ Ρ µµ 3, Ονοµ. διαµέτρου DN 50 mm / ονοµ. πίεσης ΡΝ 10 atm Υ Ρ µµ 3, Ονοµ. διαµέτρου DN 63 mm / ονοµ. πίεσης ΡΝ 10 atm Υ Ρ µµ 4, Ονοµ. διαµέτρου DN 75 mm / ονοµ. πίεσης ΡΝ 10 atm Υ Ρ µµ 5, Ονοµ. διαµέτρου DN 90 mm / ονοµ. πίεσης ΡΝ 10 atm Υ Ρ µµ 7, Ονοµ. διαµέτρου DN 110 mm / ονοµ. πίεσης ΡΝ 10 atm Υ Ρ µµ 9, Ονοµ. διαµέτρου DN 125 mm / ονοµ. πίεσης ΡΝ 10 atm Υ Ρ µµ 11, Ονοµ. διαµέτρου DN 140 mm / ονοµ. πίεσης ΡΝ 10 atm Υ Ρ µµ 14, Ονοµ. διαµέτρου DN 160 mm / ονοµ. πίεσης ΡΝ 10 atm Υ Ρ µµ 16, Ονοµ. διαµέτρου DN 200 mm / ονοµ. πίεσης ΡΝ 10 atm Υ Ρ µµ 23, Ονοµ. διαµέτρου DN 225 mm / ονοµ. πίεσης ΡΝ 10 atm Υ Ρ µµ 28, Ονοµ. διαµέτρου DN 250 mm / ονοµ. πίεσης ΡΝ 10 atm Υ Ρ µµ 33, Ονοµ. διαµέτρου DN 280 mm / ονοµ. πίεσης ΡΝ 10 atm Υ Ρ µµ 47, Ονοµ. διαµέτρου DN 315 mm / ονοµ. πίεσης ΡΝ 10 atm Υ Ρ µµ 58, Ονοµ. διαµέτρου DN 355 mm / ονοµ. πίεσης ΡΝ 10 atm Υ Ρ µµ 72, Ονοµ. διαµέτρου DN 400 mm / ονοµ. πίεσης ΡΝ 10 atm Υ Ρ µµ 98, Ονοµ. διαµέτρου DN 450 mm / ονοµ. πίεσης ΡΝ 10 atm Υ Ρ µµ 123, Ονοµ. διαµέτρου DN 500 mm / ονοµ. πίεσης ΡΝ 10 atm Υ Ρ µµ 145, Ονοµ. διαµέτρου DN 560 mm / ονοµ. πίεσης ΡΝ 10 atm Υ Ρ µµ 181, Ονοµ. διαµέτρου DN 630 mm / ονοµ. πίεσης ΡΝ 10 atm Υ Ρ µµ 230, Σωληνώσεις αποχέτευσης από πολυαιθυλένο υψηλής πυκνότητας, δοµηµένου τοιχώµατος, µε λεία εσωτερική επιφάνεια, κατά DIN 16961/ pren , πλήρεις µε τα ειδικά τεµάχια Dεξ/Dεσ 125/107 mm, δακτυλιοειδούς ακαµψίας SN 8 kn/m2, µε εκατέρωθεν συνδέσµους Υ Ρ µµ 6,00 4,50 (µούφες) και ελαστικό δακτύλιο Dεξ/Dεσ 160/138 mm, δακτυλιοειδούς ακαµψίας SN 8 kn/m2, µε εκατέρωθεν συνδέσµους Υ Ρ µµ 7,00 6,50 (µούφες) και ελαστικό δακτύλιο Dεξ/Dεσ 200/176 mm, δακτυλιοειδούς ακαµψίας SN 4 kn/m2, µε εκατέρωθεν συνδέσµους (µούφες) Υ Ρ µµ 9,00 και ελαστικό δακτύλιο Dεξ/Dεσ 200/176 mm, δακτυλιοειδούς ακαµψίας SN 8 kn/m2, µε εκατέρωθεν συνδέσµους (µούφες) Υ Ρ µµ 11,00 και ελαστικό δακτύλιο Dεξ/Dεσ 250/216 mm, δακτυλιοειδούς ακαµψίας SN 4 kn/m2, µε εκατέρωθεν συνδέσµους (µούφες) και ελαστικό δακτύλιο Υ Ρ µµ 14,00 ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2007 σελ. 19 / 44

20 Dεξ/Dεσ 250/216 mm, δακτυλιοειδούς ακαµψίας SN 8 kn/m2, µε εκατέρωθεν συνδέσµους (µούφες) Υ Ρ µµ 16,00 και ελαστικό δακτύλιο Dεξ/Dεσ 315/271 mm, δακτυλιοειδούς ακαµψίας SN 4 kn/m2, µε εκατέρωθεν συνδέσµους (µούφες) Υ Ρ µµ 20,00 και ελαστικό δακτύλιο Dεξ/Dεσ 315/271 mm, δακτυλιοειδούς ακαµψίας SN 8 kn/m2, µε εκατέρωθεν συνδέσµους (µούφες) Υ Ρ µµ 24,00 και ελαστικό δακτύλιο Dεξ/Dεσ 400/343 mm, δακτυλιοειδούς ακαµψίας SN 4 kn/m2, µε εκατέρωθεν συνδέσµους (µούφες) Υ Ρ µµ 32,00 και ελαστικό δακτύλιο Dεξ/Dεσ 400/343 mm, δακτυλιοειδούς ακαµψίας SN 8 kn/m2, µε εκατέρωθεν συνδέσµους (µούφες) Υ Ρ µµ 38,00 και ελαστικό δακτύλιο Dεξ/Dεσ 500/427 mm, δακτυλιοειδούς ακαµψίας SN 4 kn/m2, µε εκατέρωθεν συνδέσµους (µούφες) Υ Ρ µµ 50,00 και ελαστικό δακτύλιο Dεξ/Dεσ 500/427 mm, δακτυλιοειδούς ακαµψίας SN 8 kn/m2, µε εκατέρωθεν συνδέσµους (µούφες) Υ Ρ µµ 60,00 και ελαστικό δακτύλιο Dεξ/Dεσ 630/535 mm, δακτυλιοειδούς ακαµψίας SN 4 kn/m2, µε εκατέρωθεν συνδέσµους (µούφες) Υ Ρ µµ 85,00 και ελαστικό δακτύλιο Dεξ/Dεσ 630/535 mm, δακτυλιοειδούς ακαµψίας SN 8 kn/m2, µε εκατέρωθεν συνδέσµους (µούφες) Υ Ρ µµ 90,00 και ελαστικό δακτύλιο Dεξ/Dεσ 800/678 mm, δακτυλιοειδούς ακαµψίας SN 4 kn/m2, µε κώδωνα και ελαστικό παρέµβυσµα Υ Ρ µµ 145, Dεξ/Dεσ 800/678 mm, δακτυλιοειδούς ακαµψίας SN 8 kn/m2, µε κώδωνα και ελαστικό παρέµβυσµα Υ Ρ µµ 165, Dεξ/Dεσ 1000/851 mm, δακτυλιοειδούς ακαµψίας SN 4 kn/m2, µε κώδωνα και ελαστικό Υ Ρ µµ 220,00 παρέµβυσµα Dεξ/Dεσ 1000/851 mm, δακτυλιοειδούς ακαµψίας SN 8 kn/m2, µε κώδωνα και ελαστικό Υ Ρ µµ 240,00 παρέµβυσµα Dεξ/Dεσ 1200/1050 mm, δακτυλιοειδούς ακαµψίας SN 4 kn/m2, µε κώδωνα και ελαστικό Υ Ρ µµ 300,00 παρέµβυσµα Dεξ/Dεσ 1200/1050 mm, δακτυλιοειδούς ακαµψίας SN 8 kn/m2, µε κώδωνα και ελαστικό Υ Ρ µµ 320,00 παρέµβυσµα Αρθρο ίκτυα υπό πίεση από σωλήνες ελατού χυτοσιδήρου (ductile iron) ονοµαστικής διαµέτρου DN 100 mm Υ Ρ 6623 µµ 30, ονοµαστικής διαµέτρου DN 125 mm Υ Ρ 6623 µµ 35, ονοµαστικής διαµέτρου DN 150 mm Υ Ρ 6623 µµ 40, ονοµαστικής διαµέτρου DN 200 mm Υ Ρ 6623 µµ 55, ονοµαστικής διαµέτρου DN 250 mm Υ Ρ 6623 µµ 70, ονοµαστικής διαµέτρου DN 300 mm Υ Ρ 6623 µµ 100, ονοµαστικής διαµέτρου DN 350 mm Υ Ρ 6623 µµ 115, ονοµαστικής διαµέτρου DN 400 mm Υ Ρ 6623 µµ 130,00 ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2007 σελ. 20 / 44

Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β. Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΚΕΥΩΝ Εργο : ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΜΑΛΑΚΙ - ΒΟΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟ: ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΑΓΡΙΑΣ Δ. ΒΟΛΟΥ ΜΕ Ε.Ε.Λ. Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟ ΡΟΜΑ ΣΤΟ ΑΛΙΒΕΡΙ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ» Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟ ΡΟΜΑ ΣΤΟ ΑΛΙΒΕΡΙ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ» Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟ ΡΟΜΑ ΣΤΟ ΑΛΙΒΕΡΙ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ : «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ». ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 1.200.000,00 Ευρώ (µε Φ.Π.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΥΠΟΕΡΓΟ: ΤΕΥΧΟΣ Β7 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ. Πρόλογος

ΕΡΓΟ: ΥΠΟΕΡΓΟ: ΤΕΥΧΟΣ Β7 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ. Πρόλογος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΕΡΓΟ: ΥΠΟΕΡΓΟ: ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΓΑΛΑΤΑΔΩΝ ΚΑΙ ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ ΔΙΚΤΥΟ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. 1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. 1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΡΓΟ : Τοπικές Επεμβάσεις για την απορροή ομβρίων στο Δ. Διονύσου ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΟΙΚΙΣΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΑΜΒ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Εργο : Νο90 - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΟΜΒΡΙΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ 1 Πινακίδες εργοταξιακής σήμανσης.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: "KATAΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΓΛΥΚΟΡΙΖΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ"

ΕΡΓΟ: KATAΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΓΛΥΚΟΡΙΖΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΡΤΑΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Α.) ΕΡΓΟ: "KATAΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΓΛΥΚΟΡΙΖΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ" ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΑΙΟΣ 0 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Μελέτης

Προϋπολογισμός Μελέτης ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΡΤΑΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Α) Έργο: Κατασκευή εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Τ.Κ Χαλκιάδων Θέση: Τοπική Κοινότητα Χαλκιάδων ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΠΥΡΡΟΥ - 17 Τ.Κ 47132 - ΑΡΤΑ Προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΔΕΥΑΛ) ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: 4-15 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΛΥΒΔΟΣΩΛΗΝΩΝ α/α ΑΡ. ΤΙΜΟΛ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΡΘΡΟ ΜΟΝ. ΠΟΣΟ ΑΝΑΘ. ΜΕΤΡ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟΥ (Σύμφωνα με την Απόφαση Υπ. Υποδομών & Μεταφορών με αριθ. ΔΝΣγ/oικ.35577/ΦΝ 466-ΦΕΚ 1746/Β/19.05.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟΥ (Σύμφωνα με την Απόφαση Υπ. Υποδομών & Μεταφορών με αριθ. ΔΝΣγ/oικ.35577/ΦΝ 466-ΦΕΚ 1746/Β/19.05. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α.Μ.Θ. Π.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. Μελέτης: 12/2016 ΕΡΓΟ: Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης στον οικισμό Διαλαμπής

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Μελέτης

Προϋπολογισμός Μελέτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Έργο : ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Προϋπολογισμός : 2.315.000,00

Διαβάστε περισσότερα

2.01.Μ 2.02.Μ 3.01 3.01.02.Μ 3.02 3.02.02.Μ 3.03 3.03.02.Μ 3.06

2.01.Μ 2.02.Μ 3.01 3.01.02.Μ 3.02 3.02.02.Μ 3.03 3.03.02.Μ 3.06 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΦΕΚ 410Β/6-3-2009 -ισχύουν από 10-4-2009- ( Επισης ΦΕΚ 822Β/4-5-09, 2630 Β'/31-12-2009, 518Β/26-4-2010 & 2063Β'/16-9-11) Οι τιμές μονάδος που φέρουν την σήμανση

Διαβάστε περισσότερα

20/17 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΗΠΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

20/17 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΗΠΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 20/17 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΗΠΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΜΑΔΑ Α : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, ΣΗΜΑΝΣΗ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΑΡ. ΑΡΘΡΟΥ ΑΡΘΡΟ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΩΔ. ΕΤΕΠ ΤΙΜΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΔΑΠΑΝΗ Αρθρο 1.01 Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Μελέτης

Προϋπολογισμός Μελέτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOMOΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Έργο : Προϋπολογισμός : 800.000,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ T.Κ. ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Μελέτης

Προϋπολογισμός Μελέτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Έργο : Προϋπολογισμός : 990.000,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

11/17 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗ (B ΦΑΣΗ)

11/17 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗ (B ΦΑΣΗ) 11/17 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗ (B ΦΑΣΗ) ΟΜΑΔΑ Α : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, ΣΗΜΑΝΣΗ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΑΡ. ΑΡΘΡΟΥ ΑΡΘΡΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΩΔ. ΕΤΕΠ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ Αρθρο 1.01 Χρήση πινακίδων εργοταξιακής

Διαβάστε περισσότερα

2.01.Μ 2.02.Μ Μ Μ Μ 3.06

2.01.Μ 2.02.Μ Μ Μ Μ 3.06 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΦΕΚ 410Β/6-3-2009 -ισχύουν από 10-4-2009- ( Επισης ΦΕΚ 822Β/4-5-09, 2630 Β'/31-12-2009, 518Β/26-4-2010, 2063Β'/16-9-11 & 315Β'/14-2-2012) Οι τιμές μονάδος που

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Μελέτης

Προϋπολογισμός Μελέτης ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β. ΠΡΑΞΗ: ΥΠΟΕΡΓΟ: ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ Ν. ΑΓΧΙΑΛΟΣ ΒΟΛΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΑΡΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Ν.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίς 1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΣΚΑΦΩΝ 1 2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΓΩΓΩΝ 15 3. ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ 17 4. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ 18 5. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ 26 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΘΡΟ Κωδ. ΜΟΝ ΠΟΣΟ ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑΘ. ΕΤΕΠ ΜΕΤΡ ΤΗΤΑ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΘΡΟ Κωδ. ΜΟΝ ΠΟΣΟ ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑΘ. ΕΤΕΠ ΜΕΤΡ ΤΗΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΔΕΥΑΛ) ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: 2/17 ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣΑΛΕΝΤΗ α/α ΑΡ. ΤΙΜΟΛ 1Η ΟΜΑΔΑ: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΘΡΟ Κωδ. ΜΟΝ ΠΟΣΟ ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Μελέτης

Προϋπολογισμός Μελέτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Έργο : Προϋπολογισμός : 2.600.000,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Κ. ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΘΡΟ Κωδ. ΜΟΝ ΠΟΣΟ ΑΝΑΘ. ΕΤΕΠ ΜΕΤΡ ΤΗΤΑ 1Η ΟΜΑ Α: 1 1. ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ - ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΘΡΟ Κωδ. ΜΟΝ ΠΟΣΟ ΑΝΑΘ. ΕΤΕΠ ΜΕΤΡ ΤΗΤΑ 1Η ΟΜΑ Α: 1 1. ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ - ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ( ΕΥΑΛ) ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: 1/18 ΙΚΤΥΑ Ο ΟΥ ΠΡΟΣΑΛΕΝΤΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ α/α ΑΡ. ΤΙΜΟΛ ΕΝ ΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΡΘΡΟ Κωδ. ΜΟΝ ΠΟΣΟ ΑΝΑΘ. ΕΤΕΠ ΜΕΤΡ ΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

11/17 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗ (B ΦΑΣΗ)

11/17 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗ (B ΦΑΣΗ) 11/17 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗ (B ΦΑΣΗ) ΟΜΑΔΑ Α : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, ΣΗΜΑΝΣΗ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΑΡ. ΑΡΘΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΘΡΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΩΔ. ΕΤΕΠ ΤΙΜΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΔΑΠΑΝΗ Αρθρο

Διαβάστε περισσότερα

2/15 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΟΥΛΟΥΡΙΟΥ ΟΜΑΔΑ Α : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

2/15 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΟΥΛΟΥΡΙΟΥ ΟΜΑΔΑ Α : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 2/15 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΟΥΛΟΥΡΙΟΥ ΟΜΑΔΑ Α : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΑΡ. Υ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΩΔ. ΕΤΕΠ ΤΙΜΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΔΑΠΑΝΗ Αρθρο 1.01 Χρήση πινακίδων εργοταξιακής σήμανσης. ΟΙΚ 6541 μήνας 05-04-06-00

Διαβάστε περισσότερα

6. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ τιμές Β' 2017 (Π/Υ 1,5-5,0 εκ. εκατ.) μ3 Υ.1 ΥΔΡ , ,95. μ3 Υ.2 ΥΔΡ 6081.

6. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ τιμές Β' 2017 (Π/Υ 1,5-5,0 εκ. εκατ.) μ3 Υ.1 ΥΔΡ , ,95. μ3 Υ.2 ΥΔΡ 6081. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Π.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΕΥΑ ΣΠΑΡΤΗΣ ΕΡΓΟ ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΕΡΓΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΠΑΡΤΗΣ Αρ. Μελέτης : 46/2018 6. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ τιμές Β' 2017 (Π/Υ 1,5-5,0 εκ. εκατ.)

Διαβάστε περισσότερα

1/16 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ

1/16 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 1/16 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΟΜΑΔΑ Α : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΑΡ. ΑΡΘΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΘΡΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΩΔ. ΕΤΕΠ ΤΙΜΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΔΑΠΑΝΗ Αρθρο 1.01 Χρήση πινακίδων εργοταξιακής σήμανσης. ΟΙΚ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ Α.Ε.

Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ Α.Ε. Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΟ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΩΓΩΝ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣ: Φαιστού ΕΡΓΟ: ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΣΤΕΛΙΟΥ Δήμου Φαιστού Προϋπολογισμός: 1.403.000,00 ΕΥΡΩ Χρηματοδότηση:

Διαβάστε περισσότερα

1/17 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΧΑΡΑΥΓΗΣ Β ΦΑΣΗ

1/17 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΧΑΡΑΥΓΗΣ Β ΦΑΣΗ 1/17 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΧΑΡΑΥΓΗΣ Β ΦΑΣΗ ΟΜΑΔΑ Α : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΑΡ. ΑΡΘΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΘΡΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΩΔ. ΕΤΕΠ ΤΙΜΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΔΑΠΑΝΗ Αρθρο 1.01 Χρήση πινακίδων εργοταξιακής σήμανσης.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & Δ.Δ. Δ/νση: Δημαρχίας 30, 592 00, Νάουσα ΤΗΛ. 2332050300 FAX: 2332024260 E-MAIL:info@naoussa.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµός Έργου : 30-7323.013 ήµος : ΑΓΡΙΝΙΟΥ Εργο : ΕΡΓΑ ΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΛΕΠΑΠ.ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ. Μον. Mετρ. Κωδικός Αναθεώρησης. Είδος Εργασιών Μερική Δαπάνη Α.Τ.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ. Μον. Mετρ. Κωδικός Αναθεώρησης. Είδος Εργασιών Μερική Δαπάνη Α.Τ. 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 1 Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες 2 Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,00 3 Καθαίρεση κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα 4 Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΗΜΝΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Εργο : ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΥΡΙΝΑΣ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΟΔΟΠΟΙΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΗ ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 6. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

ΤΕΥΧΗ ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 6. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ /ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ Έργο: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΕΩΣ ΕΕΛ Χρηματοδότηση: Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΕΥΑΜΒ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ. Τεύχη Δημοπράτησης. 7.1 Συνοπτική προμέτρηση 7.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ. Τεύχη Δημοπράτησης. 7.1 Συνοπτική προμέτρηση 7. ΕΡΓΟ: Μετατόπιση Δικτύου Δ.Ε.Υ.Α.Λ. έργου «ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΛΑΡΙΣΑΣ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ Β ΓΕΦΥΡΑ ΠΗΝΕΙΟΥ (ΔΕΥΑΛ) ΕΩΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ» ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020 ΚAΕ 2016ΕΠ00610009 ΣΑΕΠ 006/1

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «ίκτυα αποχέτευσης των οικισµών Μανωλά και Ποταµού της νήσου Θηρασίας (N2000)» 1.531.200 ευρώ Αύγουστος 2013 K:\N2000\cons\tefhi\MAPS.doc Ν2000/5233 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΕΡΓΟ: " ίκτυα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ,00 ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ. Άρθρο Αναθεώρησης

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ,00 ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ. Άρθρο Αναθεώρησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Ύδρευση - αποχέτευση ήµου Πωγωνίου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 172.500,00 ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α/Α Αρ. Τιµ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ. Μον. Mετρ.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ. Μον. Mετρ. ΕΡΓΟ : Αντικατάσταση αµιαντοσωλήνων δικτύου ύδρευσης Γ φάση και εργασίες επισκευής της εξαµενής υδροδότησης του Πανεπιστηµίου 1. Χωµατουργικά 1 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων ΝΑΟΙΚ 20.30 ΟΙΚ 2171 1 m3 300,00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «Παραλλαγές δικτύων ύδρευσης της ΕΥΑΘ στην περιοχή των κόµβων Ευκαρπίας, Λαγκαδά και Μακρυγιάννη (57.4.a1) στη υτική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης από Α/Κ Κ5 (Χ.Θ. 0+000

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός ΚΩ ΙΚΟΣ Α.Τ. Περιγραφή Εργασίας ΑΡΘΡΟΥ ης

Κωδικός ΚΩ ΙΚΟΣ Α.Τ. Περιγραφή Εργασίας ΑΡΘΡΟΥ ης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑ ΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΔΕΥΑΛ) ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΤΟΣ 2017. ΟΜΑΔΑ Α : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ Α.Τ Α.Τ Α.Τ

Α.Τ Α.Τ Α.Τ Α.Τ Δ.Ε.Υ.Α.Τ. ΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΟΔΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΑΤΑΙΩΝ ΛΟΓΩ ΚΑΘΙΖΗΣΕΩΝ ΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Α/Α ΕΙΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΑΠΟΡΡΟΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΟΛΘ Α.Ε. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

ΕΡΓΟ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΑΠΟΡΡΟΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΟΛΘ Α.Ε. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΕΡΓΟ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΑΠΟΡΡΟΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΟΛΘ Α.Ε. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2017 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΡΓΟ : ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΩΝ. 2.1 ΥΔΡ m , , ΥΔΡ m , ,00

ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΩΝ. 2.1 ΥΔΡ m , , ΥΔΡ m , ,00 ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΩΝ Α. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΟΔΟΠΟΙΙΑ (ΟΜΑΔΑ Α) Α.1 Δίκτυα Αποχέτευσης Ακαθάρτων α/α Περιγραφή Κωδικός Α.Τ. Κωδικός Κωδ. ΕΤΕΠ Μον. Ποσοτ. Τιμή Δαπάνη 1 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδεςημιβραχώδες Β\Α02

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Μελέτης

Προϋπολογισμός Μελέτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ Έργο: Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου Θέση: Οικισμοί Πετροχώρι και Μεθώνη, Δήμος Πύλου- Νέστορος Προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΦΕΚ 363 Β

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΦΕΚ 363 Β ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΦΕΚ 363 Β / 19-02-2013 (Iσχύουν από 19-3-13) Οι τιμές μονάδος που φέρουν την σήμανση [*] (στους πίνακες του ΥΠΕΧΩΔΕ) παραπλεύρως της αναγραφόμενης τιμής σε ΕΥΡΩ

Διαβάστε περισσότερα

Δ.Ε.Υ.Α. ΠΥΛΑΙΑΣ - ΧΟΡΤΙΑΤΗ

Δ.Ε.Υ.Α. ΠΥΛΑΙΑΣ - ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΑΝΤΙΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΙΣ--ΕΠΙΙΣΚΕΥΕΣ--ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΙΣ ΔΙΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΕ ΧΟΡΤΙΙΑΤΗ ΕΤΟΥΣ 2017 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΙΣΜΟΣ:: 300..000,,00 χωρίίς Φ..Π..Α.. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΙΣΜΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2017 Δ.Ε.Υ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «Παραλλαγές δικτύων ύδρευσης της ΕΥΑΘ στην περιοχή του κόµβου Μαιάνδρου (57.4b1) στη υτική Εσωτερική Περιφερειεακή Οδό Θεσσαλονίκης, από Α/Κ Μαιάνδρου (Χ.Θ. 3+200) έως και ισόπεδο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δήμος : ΝΑΞΟΥ Εργο : Συντήρηση - επέκταση δικτύων ύδρευσης - αποχέτευσης Τοπικών Διαμερισμάτων Δήμου Νάξου Αριθμός Μελέτης :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ-ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ-ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΑΡ. ΜΕΛ: 74/2015 ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ-ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΟΝ. ΚΩΔ. ΠΟΣΟΤΗ ΤΙΜΗ Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΩΔ. ΑΡΘΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΘΡΟ Κωδ. ΜΟΝ. ΠΟΣΟ ΑΝΑΘ. ΕΤΕΠ ΜΕΤΡ. ΤΗΤΑ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΘΡΟ Κωδ. ΜΟΝ. ΠΟΣΟ ΑΝΑΘ. ΕΤΕΠ ΜΕΤΡ. ΤΗΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΔΕΥΑΛ) ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΤΟΣ 2015. ΑΡ. ΤΙΜΟΛ ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ «ΑΓΩΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΑΠΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΡΣΕΝΙΚΟΥ ΣΕ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ.Κ. Ν. ΤΡΙΓΛΙΑΣ» ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΟΔΟΠΟΙΙΑ 1.1 Δίκτυα Ύδρευσης 1 Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες, με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής

Διαβάστε περισσότερα

ήµος : ΑΓΡΙΝΙΟ Εργο : ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Ο ΟΥ ΓΡΙΒΑ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ Μονάδα Mέτρησης

ήµος : ΑΓΡΙΝΙΟ Εργο : ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Ο ΟΥ ΓΡΙΒΑ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ Μονάδα Mέτρησης ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµός Μελέτης : 18/17 ήµος : ΑΓΡΙΝΙΟ Εργο : ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Ο ΟΥ ΓΡΙΒΑ Αριθµός Έργου : -72.01 ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 1 Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ηµιβραχώδες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ. Τεύχη Δημοπράτησης. 6. Προϋπολογισμός ΛΑΡΙΣΑ, ΜΑΪΟΣ 2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ. Τεύχη Δημοπράτησης. 6. Προϋπολογισμός ΛΑΡΙΣΑ, ΜΑΪΟΣ 2017 ΕΡΓΟ: ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Τ.Κ. ΜΑΝΔΡΑΣ ΚΑΙ ΚΟΥΤΣΟΧΕΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020 (Συγχρηματοδότηση ΕΤΠΑ) ΚΔΕ 2017ΕΠ00610000 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΥΑ Λάρισας ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. Άρθρο 3 ο : Αντιστηρίξεις παρειών χάνδακος με μεταλλικά πετάσματα Από πίνακα 1 63,87 m² Στρογγύλευση 0,13 Σύνολο: 64,00 m²

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. Άρθρο 3 ο : Αντιστηρίξεις παρειών χάνδακος με μεταλλικά πετάσματα Από πίνακα 1 63,87 m² Στρογγύλευση 0,13 Σύνολο: 64,00 m² Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr Κατασκευή καταθλιπτικού αγωγού αποχέτευσης και παροχής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΙΛ. ΛΙΤΣΑ 29 & ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙ _ Τ.Κ. 152 34 ΤΗΛ.: 2132023972 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ Δ.ΘΕΡΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ, ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ, ΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ 3: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ 3: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΜΕΣΗΜΕΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ» Α.Μ. 55/2017 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ Α. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΟΔΟΠΟΙΙΑ (ΟΜΑΔΑ Α) Α.1 Δίκτυα Ύδρευσης (Υδραυλικά και Η/Μ) α/α Περιγραφή Κωδικός A.T. Κωδικός Κωδ. ΕΤΕΠ/ Μον. Ποσοτ. Τιμή Δαπάνη 1 Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. 7. Σιδηρούς οπλισμός Βάρος ανά μ3 σκυροδέματος (80 Kg/μ3) Β= V σκυροδέματος x ,00 Κg

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. 7. Σιδηρούς οπλισμός Βάρος ανά μ3 σκυροδέματος (80 Kg/μ3) Β= V σκυροδέματος x ,00 Κg Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Κατασκευή έργων αποχέτευσης ακαθάρτων

Διαβάστε περισσότερα

L<5 Km) (0,22 /m³ x Km) 2,00 x 0,22 0,44

L<5 Km) (0,22 /m³ x Km) 2,00 x 0,22 0,44 ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr ΤΙΤΛΟΣ ΈΡΓΟΥ: Αποκατάσταση βλαβών σε δίκτυα ύδρευσης-αποχέτευσης

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΤΕΥΧΟΣ 5 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ:

Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΤΕΥΧΟΣ 5 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ: Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Δ Ι Κ Τ Υ Ω Ν ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ- ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: Εργασίες επισκευής και αποκατάστασης επιστρώσεων σε περιοχές της βάσης του 6ου Προβλήτα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «Αποκατάσταση των προκληθεισών ζηµιών στο επαρχιακό οδικό δίκτυο της Νήσου Ικαρίας από τη θεοµηνία του Οκτωβρίου 2010: Τµήµα ΑΓΙΟΣ ΚΗΡΥΚΟΣ - ΕΥ ΗΛΟΣ µέσω Μονοκαµπίου (Ν53.00)» 1.160.000

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η. 1. Ασύρματος τηλεχειρισμός ενός αντλητικού συγκροτήματος με ηλιακό φορτιστή ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τεμ. (1) ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 1,00

Π Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η. 1. Ασύρματος τηλεχειρισμός ενός αντλητικού συγκροτήματος με ηλιακό φορτιστή ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τεμ. (1) ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 1,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣ: Φαιστού ΕΡΓΟ: Αξιοποίηση αρδευτικής γεώτρησης - Αρδευτικό δίκτυο περιοχής Κούρτες Ζαρού Προϋπολογισμός: 545.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟ: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΡΜΕΝΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΖΗΡΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟ: ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Ε.Ε.Λ. ΑΡΜΕΝΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 252.000,00 (χωρίς Φ.Π.Α.) ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ Π.Μ.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ Π.Μ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ Π.Μ. 1. ΑΓΩΓΟΙ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (Υδραυλικά και Η/Μ) 1.1 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΟΔΟΠΟΙΙΑ α/α Περιγραφή Κωδικός Α.Τ. Κωδικός Κωδ. ΕΤΕΠ/ Μον. Ποσοτ. Τιμή Δαπάνη 1 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ Α-1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ Α-1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr Αντικατάσταση τμημάτων αγωγού ύδρευσης ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ 6. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΤΕΥΧΟΣ 6. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΕΥΧΟΣ 6. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 2. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ...3 3. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ...6 4. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: Ανακατασκευή δικτύου ηλεκτροδότησης και σιδηροτροχιών γερανών στο κρηπίδωµα 17 του Λιµένα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. Μονάδα Mέτρησης. 1 Εκσκαφή, μεταφορά και επανατοποθέτηση απορριμμάτων m3 13 ΝΑΥΔΡ Ν\3.01.02ΚΥ 28.260

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. Μονάδα Mέτρησης. 1 Εκσκαφή, μεταφορά και επανατοποθέτηση απορριμμάτων m3 13 ΝΑΥΔΡ Ν\3.01.02ΚΥ 28.260 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ Δήμος : ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ Εργο : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΧΑΔΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ 1. ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «Έργα αποχέτευσης ήµου Ευεργέτουλα Νοµού Λέσβου Κατασκευή δικτύων (Ν58.00)» 11.350.000 ευρώ εκέµβριος 2010 K:\N5800\cons\tefxi\MAPS.doc Ν5800/4920/B07 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ ΕΡΓΟ : "Έργα αποχέτευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΚΟΥΜΚΟ (ΦΑΣΗ Β )

ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΚΟΥΜΚΟ (ΦΑΣΗ Β ) ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΚΟΥΜΚΟ (ΦΑΣΗ Β ) ΤΙΜΩΝ Α-1. Βασικές τιµές ηµεροµισθίων Ελήφθησαν από το Πρακτικό ιαπιστώσεως Τιµών 001 Εργάτης ανειδίκευτος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ Δ/ΝΣΗ Τ.Υ. ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΠΟΛ/ΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ ΦΟΡΕΑΣ : ΔΕΥΑ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. ΕΡΓΟ: 4o ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Υ ΑΤΩΝ ΠΥΡΓΕΤΟΥ ΚΡΑΝΙΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. ΕΡΓΟ: 4o ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Υ ΑΤΩΝ ΠΥΡΓΕΤΟΥ ΚΡΑΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ TMHMA ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΓΟ: 4o ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Υ ΑΤΩΝ ΠΥΡΓΕΤΟΥ ΚΡΑΝΙΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΚΧ 1265

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΚΧ 1265 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Α Τ Τ Ι Κ Η Σ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΙΛ. ΛΙΤΣΑ 29 & ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙ _ Τ.Κ. 152 34 ΤΗΛ.: 2132023978 ΕΡΓΟ: ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΤΟΝ K.X. 1265 ΤΟΥ ΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΌ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΗΜΑΝΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ Δήμος : ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ Εργο : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΧΑΔΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Δ.Ε.Υ.Α. ΠΥΛΑΙΑΣ - ΧΟΡΤΙΑΤΗ

Δ.Ε.Υ.Α. ΠΥΛΑΙΑΣ - ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΑΝΤΙΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΙΣ--ΕΠΙΙΣΚΕΥΕΣ--ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΙΣ ΔΙΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΕ ΧΟΡΤΙΙΑΤΗ ΕΤΟΥΣ 2017 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΙΣΜΟΣ:: 300..000,,00 χωρίίς Φ..Π..Α.. ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΤΙΙΣΤΟΙΙΧΙΙΣΗΣ ΕΤΕΠ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2017 Δ.Ε.Υ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχη Δημοπράτησης. Τεύχος 5. Προϋπολογισμός Δημοπράτησης ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Α.Ε. (Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.)

Τεύχη Δημοπράτησης. Τεύχος 5. Προϋπολογισμός Δημοπράτησης ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Α.Ε. (Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.) ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Α.Ε. (Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.) ΕΡΓΟ: ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΜΕ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ, ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.): ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΙΛΥΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ (Μ.Ε.Ν.)

Διαβάστε περισσότερα

Αντιστοίχιση άρθρων μελέτης με ΕΤΕΠ - ΠΕΤΕΠ. Εγκύκλιοι: 17/ (ΑΔΑ: 75ΕΖ46530Ξ-Θ2Π), 26/ (ΑΔΑ: Β4Τ81-70Θ) ΚΩΔ.

Αντιστοίχιση άρθρων μελέτης με ΕΤΕΠ - ΠΕΤΕΠ. Εγκύκλιοι: 17/ (ΑΔΑ: 75ΕΖ46530Ξ-Θ2Π), 26/ (ΑΔΑ: Β4Τ81-70Θ) ΚΩΔ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δ.Ε.Υ.Α. ΒΕΡΟΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΟ : ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (3η ΦΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ) Μελέτης : 16/2018 Αντιστοίχιση άρθρων μελέτης με

Διαβάστε περισσότερα

Vεκσκαφής: 4,25 x 0,80 x 1,82 : 126,72 μ3 x 30% : 38,02 μ3 Απρόβλεπτα 1,98

Vεκσκαφής: 4,25 x 0,80 x 1,82 : 126,72 μ3 x 30% : 38,02 μ3 Απρόβλεπτα 1,98 Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Κατασκευή παροχών αποχέτευσης ακαθάρτων

Διαβάστε περισσότερα

Αντικατάσταση αγωγού Συνδέσµου στην θέση «Πύργοι Θερµής»

Αντικατάσταση αγωγού Συνδέσµου στην θέση «Πύργοι Θερµής» ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Αντικατάσταση αγωγού Συνδέσµου στην θέση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛ.: ,00 ΕΥΡΩ ΜΕ ΑΝΑΘ. ΚΑΙ ΦΠΑ. Κωδικοί αναθεώρησ ης

ΠΡΟΥΠΟΛ.: ,00 ΕΥΡΩ ΜΕ ΑΝΑΘ. ΚΑΙ ΦΠΑ. Κωδικοί αναθεώρησ ης Σελίδα 1 από 6 ΕΛΛΗΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΙΩ Τ.Υ.Δ.ΧΑΙΩ ΕΡΓΟ: ΑΑΒΑΘΜΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΔΕΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΑ ΔΙΚΤΥΑ ΔΗΜΟΥ ΓΑΥΔΟΥ. ΠΡΟΥΠΟΛ.: 1.119.150,00 ΕΥΡΩ ΜΕ ΑΑΘ. ΚΑΙ ΦΠΑ ΑΡΘΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Δ.Ε.Υ.Α.Τ. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Δ.Ε.Υ.Α.Τ. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Δ.Ε.Υ.Α.Τ. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2018 ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ 1 2 3 ΟΜΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ Εργο : ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟ ΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙ ΗΡΟΤΡΟΧΙΩΝ ΓΕΡΑΝΩΝ ΣΤΟ ΚΡΗΠΙ ΩΜΑ 17 ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «Αποκατάσταση ζηµιών λόγω πληµµυρών στα οδικά τµήµατα: Ολυµπιάδος - Στρατωνίου, Πλανών Γοµατίου και Μεγάλης Παναγιάς Πλανών του επαρχιακού οδικού δικτύου Ν. Χαλκιδικής (R5802-R5803-R5804)»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΝΕΑΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΝΕΑΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΛΗΨΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΝΕΑΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.Τ. ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΘΡΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡ. ΜΟΝ. ΜΕΤΡ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ( ) 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕΡΙΚΗ ΟΛΙΚΗ 1.1 1.2 Εκσκαφή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣΗΣ ΕΤΕΠ (ΦΕΚ 2221/Β30-07-2012) & ΙΣΧΥΟΝΤΩΝ ΝΕΤ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣΗΣ ΕΤΕΠ (ΦΕΚ 2221/Β30-07-2012) & ΙΣΧΥΟΝΤΩΝ ΝΕΤ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 Παρατήρηση: η αναγραφή παύλας στην στήλη Κωδ. ΕΤΕΠ σημαίνει ότι δεν υπάρχει εγκεκριμένη ΕΤΕΠ για το εν λόγω αντικείμενο εργασιών ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣΗΣ ΕΤΕΠ (ΦΕΚ 2221/Β30072012) & ΙΣΧΥΟΝΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΗΓΑΙΩΝ ΝΕΡΩΝ ΟΡΕΙΝΟΥ ΟΓΚΟΥ ΠΗΛΙΟΥ» ΤΙΤΛΟΣ ΤΕΥΧΟΥΣ 5. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α.1 ΥΔΡ μ3 ΥΔΡ ,0 6, ,5. Α.2 ΥΔΡ μ3 ΥΔΡ ,0 9, ,0

Α.1 ΥΔΡ μ3 ΥΔΡ ,0 6, ,5. Α.2 ΥΔΡ μ3 ΥΔΡ ,0 9, ,0 ΔΕΥΑΤ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟ : Κατασκευή δικτύων ακαθάρτων στους οικισμούς Αμπελάκια και Φλαμουλάκι ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΟΜΑΔΑ Α - ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΚΣΚΑΦΕΣ 1 2 3 4 5

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «Κατασκευή Βορειοανατολικής Περιφερειακής οδού Ελασσόνας από Εθνική οδό Ελασσόνας - Λάρισας έως 2ο Γυµνάσιο Ελασσόνας (LKM 26.00)» 1.210.000 Ευρώ Απρίλιος 2010 K:\ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ\C02\LKM

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ Προϋπ: 203000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : 6. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ. (Τιμές ΥΔΡ Α' ΤΡΙΜ 2017, ΕΡΓΟ < ΕΥΡΩ) μ3 Υ.1 ΥΔΡ , ,09

ΕΡΓΟ : 6. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ. (Τιμές ΥΔΡ Α' ΤΡΙΜ 2017, ΕΡΓΟ < ΕΥΡΩ) μ3 Υ.1 ΥΔΡ , ,09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΕΥΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ : /5 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΕΕΛ) ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΛΟΝΕΡΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 6. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (Τιμές ΥΔΡ Α' ΤΡΙΜ 07,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΑΣ ΔΙΑΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΩΝ Ο.Τ. 2041 & 2042 ΘΕΣΗ : ΟΔΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ ΝΕΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ Οι προμετρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΥΣΗΣ» 200.000,00 πλέον ΦΠΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΥΑΜΒ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: Επισκευή και συντήρηση επιστρώσεων σε περιοχές της Ελευθέρας Ζώνης και στη βάση του 6ου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «Κατασκευή Νοτιοανατολικής Περιφερειακής οδού Ελασσόνας από 2 ο Γυµνάσιο Ελασσόνας έως οδό ηµητρίου Ελασσόνας (LKM 26.00)» 1.210.000 Ευρώ Απρίλιος 2010 K:\ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ\C02\LKM 2600e\cons\tefxi\MAPS.doc

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «Κατασκευή Χώρου Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων ήµου Σίφνου (Ν1000b)» 3.240.000 ευρώ Μάρτιος 2012 K:\N1000b\cons\tefxi\MAPS_.doc N1000b/5151 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ ΕΡΓΟ: "Χώρος υγειονοµικής

Διαβάστε περισσότερα