Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ"

Transcript

1 ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ - Ο ισχύον Οδηγός εγκρίθηκε από τη Σύγκλητο στη συνεδρίαση 124/ , µετά από επεξεργασία και εισήγηση της Επιτροπής Ερευνών. Σύµφωνα µε τον Ν. 3027/2002, άρθρο 3 παρ. 2 (ΦΕΚ 152 Α), ο Οδηγός Χρηµατοδότησης και ιαχείρισης καθορίζει κάθε περίπτωση χρηµατοδότησης και οικονοµικής διαχείρισης, που δεν προβλέπει η Κ.Υ.Α. ΚΑ 679/96. - Τροποποιήθηκε το άρθρο 5 του Κεφαλαίου IV από τη Σύγκλητο στη συνεδρίαση 145/ , µετά από εισήγηση της Επιτροπής Ερευνών - Τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε από τη Σύγκλητο στη συνεδρίαση 181/ µετά από εισήγηση της Επιτροπής Ερευνών (συνεδρίαση 187/ ). ΧΑΝΙΑ ΙΟΥΝΙΟΣ

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι: Γενικές Aρχές σελ. 3 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ: Κανόνες ιαχείρισης και Λειτουργίας σελ. 5-7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ: Αµοιβές προσωπικού σελ. 8 9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙV: Συµβάσεις σελ ΚΕΦΑΛΑΙΟ V: ιαδικασία έγκρισης, διαχείρισης και εκτέλεσης ερευνητικών προγραµµάτων σελ ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI: Αρµοδιότητες Επιτροπής Ερευνών σελ ΚΕΦΑΛΑΙΟ VΙI: Λειτουργία της Γραµµατείας του Ειδικού Λογαριασµού Κονδυλίων Έρευνας σελ ΚΕΦΑΛΑΙΟ VΙΙI: ιάθεση πλεονάσµατος του Ε.Λ.Κ.Ε. σελ ΚΕΦΑΛΑΙΟ IX: Ετήσιος Προϋπολογισµός και Απολογισµός σελ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Χ: Τρόπος διεκπεραίωσης δαπάνες σελ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧI. Κανονισµός διάθεσης προϊόντων σελ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΙΙ. Ειδικές διατάξεις σελ. 35 ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΟΣ Ι: ηµιουργίας Νέου Προϊόντος Υπηρεσίας σελ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΟΣ 2: ιάθεσης Προϊόντος σελ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΟΣ 3: Καταγραφή Ανακάλυψης προς Αξιολόγηση από ΕΛΚΕ σελ

3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι. Γενικές Αρχές Το βασικό θεσµικό πλαίσιο που διέπει τη διαχείριση της εξωτερικής χρηµατοδότησης της έρευνας στα Πανεπιστήµια συνίσταται κατά χρονολογική σειρά από: Το Προεδρικό ιάταγµα 432/81 "Περί συστάσεως Ειδικών Λογαριασµών αξιοποιήσεως κονδυλίων για την εκτέλεση ερευνητικών έργων στα ΑΕΙ της Χώρας". Το Νόµο 1514/85 "Ανάπτυξη της επιστηµονικής και τεχνολογικής έρευνας". Την Υπουργική Απόφαση Β1/819/88 "Σύσταση Ειδικών Λογαριασµών για τη χρηµατοδότηση ερευνητικών έργων και σχετικών υπηρεσιών ή δραστηριοτήτων που εκτελούνται στα ΑΕΙ ή ΤΕΙ της Χώρας". Την Κοινή Υπουργική Απόφαση ΚΑ/679/96 "Τροποποίηση και αντικατάσταση της Υπουργικής Απόφασης Β1/819/88". Το Νόµο 3027/2002, Άρθρο 3, 2, περί "Σύνταξης Οδηγού Χρηµατοδότησης και ιαχείρισης του Ειδικού Λογαριασµού", ο οποίος ορίζει ότι: "Η Επιτροπή ιαχείρισης του Ειδικού Λογαριασµού που προβλέπεται στο άρθρο 4 της κοινής υπουργικής απόφασης µε αριθµό ΚΑ/679/ (ΦΕΚ 826 Β ) συντάσσει «Οδηγό Χρηµατοδότησης και ιαχείρισης» του Ειδικού Λογαριασµού, ο οποίος εγκρίνεται από τη Σύγκλητο του Πανεπιστηµίου ή τη Συνέλευση του ΤΕΙ, κατά περίπτωση. α) Στον Οδηγό Χρηµατοδότησης και ιαχείρισης περιγράφονται συνολικά τα όργανα, οι διαδικασίες αξιολόγησης, επιλογής, χρηµατοδότησης και οικονοµικής διαχείρισης των δραστηριοτήτων που περιγράφονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 2 της ανωτέρω κοινής υπουργικής απόφασης, καθώς και η διάδοση, αξιοποίηση και εκµετάλλευση των αποτελεσµάτων και προϊόντων των ερευνητικών και άλλων δραστηριοτήτων που χρηµατοδοτούνται µέσω του Ειδικού Λογαριασµού. β) Με τον Οδηγό Χρηµατοδότησης και ιαχείρισης καθορίζονται επίσης οι αρµοδιότητες, οι υποχρεώσεις των υπευθύνων των έργων για τις διάφορες κατηγορίες δραστηριοτήτων, το πλαίσιο και τα θέµατα αµοιβών όσων συµµετέχουν σε έργα που χρηµατοδοτεί και διαχειρίζεται ο Ειδικός Λογαριασµός, καθώς και κάθε περίπτωση χρηµατοδότησης και οικονοµικής διαχείρισης που δεν προβλέπεται από την ανωτέρω κοινή υπουργική απόφαση. " Σε εκτέλεση του ανωτέρω Νόµου συντάσσεται και ο παρών Οδηγός Χρηµατοδότησης και ιαχείρισης (Ο ΗΓΟΣ) του Ειδικού Λογαριασµού Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης. Ο Ο ΗΓΟΣ αποτελεί γενικό κανονιστικό πλαίσιο, βάσει του οποίου η Επιτροπή Ερευνών εξειδικεύει τον Οδηγό Ερευνητή, ο οποίος περιέχει και όλα τα απαραίτητα έντυπα. Οι αρχές που διέπουν την έρευνα στο Πολυτεχνείο Κρήτης είναι οι ακόλουθες: 1. Η έρευνα στο Ίδρυµα είναι ελεύθερη στο πλαίσιο της ακαδηµαϊκής δεοντολογίας. Όλες οι ερευνητικές δραστηριότητες χαρακτηρίζονται από διαφάνεια και τα αποτελέσµατά τους είναι κατά κανόνα προσπελάσιuα από τα µέλη της επιστηµονικής κοινότητας. 2. Το Ίδρυµα ενθαρρύνει τόσο τη βασική όσο και την τεχνολογική ή εφαρµοσµένη έρευνα. Επίσης, ενθαρρύνει την παροχή επιστηµονικών, τεχνολογικών και εκπαιδευτικών υπηρεσιών µε εξωτερική χρηµατοδότηση, εφ όσον δεν παρακωλύονται ή δυσχεραίνονται οι εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες του Ιδρύµατος, η δε 3

4 παρεχόµενη υπηρεσία προάγει την επιστήµη ή την ανάπτυξη. Ενθαρρύνεται, επίσης, η ανάληψη ερευνητικών έργων σε συνεργασία µε διεθνείς οργανισµούς. 3. Ως εξωτερική χρηµατοδότηση εννοούνται πόροι εκτός του Τακτικού Προϋπολογισµού, του Προϋπολογισµού ηµοσίων Επενδύσεων, των εσόδων από την αξιοποίηση της περιουσίας του Ιδρύµατος και τους ίδιους πόρους του Ειδικού Λογαριασµού. 4. Η απασχόληση σε ερευνητικά προγράµµατα µέλους ΕΠ δεν πρέπει να γίνεται εις βάρος των άλλων υποχρεώσεών του προς το Ίδρυµα. 5. Πρέπει να επιδιώκεται, όπου είναι εφικτό, πριν ο υπεύθυνος της έρευνας απευθυνθεί σε τρίτους, η στελέχωση των ερευνητικών οµάδων µε µεταπτυχιακούς φοιτητές, υποψηφίους διδάκτορες και επιστηµονικό προσωπικό του Ιδρύµατος Ορισµοί: α) Βασική, Τεχνολογική και Εφαρµοσµένη έρευνα: Βασική έρευνα είναι η εργασία που έχει σκοπό να προάγει την επιστηµονική γνώση ή η επεξεργασία νέων θεωριών, ικανών να γίνουν αποδεκτές από τη διεθνή επιστηµονική κοινότητα. Αναγκαία προϋπόθεση για να χαρακτηρισθεί µια εργασία ως ερευνητική είναι η πρωτοτυπία. Αντιστοίχως, Τεχνολογική ή Εφαρµοσµένη Έρευνα είναι η συστηµατική εργασία, που χρησιµοποιεί κυρίως υπάρχουσες γνώσεις (από έρευνα ή από πρακτική εµπειρία), µε σκοπό την προεργασία για την παραγωγή νέων υλικών, προϊόντων ή διατάξεων, την κατάρτιση νέων διαδικασιών, συστηµάτων ή υπηρεσιών, ή την ουσιαστική βελτίωση αυτών που υπάρχουν, για συγκεκριµένες εφαρµογές. β) Παροχή Επιστηµονικών Τεχνολογικών και Εκπαιδευτικών Υπηρεσιών είναι η εκπόνηση ειδικών µελετών, η εκτέλεση δοκιµών, µετρήσεων, εργαστηριακών εξετάσεων, αναλύσεων, η παροχή γνωµοδοτήσεων, η σύνταξη προδιαγραφών και οι εκπαιδευτικές υπηρεσίες προς τρίτους ιάθεση Προϊόντων. Η διάθεση προϊόντων, που προέρχονται από τις παραπάνω δραστηριότητες (ευρεσιτεχνίες, προγράµµατα λογισµικού, κατασκευές κτλ), είναι δυνατόν να γίνει µέσω της Επιτροπής Ερευνών ή µέσω της Εταιρείας ιαχείρισης της Περιουσίας του Πολυτεχνείου Κρήτης. Τα ποσοστά των ερευνητών για τα πνευµατικά δικαιώµατα ή τις ευρεσιτεχνίες καθορίζονται σύµφωνα µε τον Κανονισµό ιάθεσης των Προϊόντων της Έρευνας. 7. Η Επιτροπή Ερευνών δύναται να εγκρίνει την προσωρινή εµπιστευτικότητα στοιχείων (από τα συµβαλλόµενα µέρη), για την προστασία διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας, πρωτοτύπων ανακοινώσεων ή την παραγωγή νέων προϊόντων, εφ όσον αυτό προβλέπεται από το αντίστοιχο συµβόλαιο εξωτερικής χρηµατοδότησης. 4

5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ. Κανόνες ιαχείρισης και Λειτουργίας 1. Ο προϋπολογισµός κάθε ερευνητικού προγράµµατος επιβαρύνεται µε ποσοστό τουλάχιστον 13% επί των εξόδων (εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά από χρηµατοδότες που είναι φορείς του ηµοσίου ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης) προς όφελος του Ιδρύµατος. Το ποσοστό αυτό παρακρατείται στον Ειδικό Λογαριασµό Κονδυλίων Έρευνας και διατίθεται κατά τρόπο, ο οποίος θα περιγραφεί κατωτέρω. Επισηµαίνονται, επίσης, τα ακόλουθα: 1.1.Εξαιρούνται της προβλεπόµενης κράτησης υπέρ του Ειδικού Λογαριασµού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) τα τµήµατα του προϋπολογισµού ερευνητικών έργων των οποίων η διαχείριση γίνεται εξ ολοκλήρου από υπεργολάβους, οι οποίοι είναι είτε Α.Ε.Ι. ή Ερευνητικά Κέντρα ή Ερευνητικά Πανεπιστηµιακά Ινστιτούτα. Σε διαφορετική περίπτωση οι υπέρ ΕΛΚΕ κρατήσεις ανέρχονται σε 3% επί του συνόλου της υπεργολαβίας. Όταν οι υπεργολαβίες υπερβαίνουν το 20% του συνολικού προϋπολογισµού του προγράµµατος, τότε απαιτείται ειδική αιτιολόγηση και απόφαση της Επιτροπής Ερευνών, προκειµένου να τύχουν της εξαίρεσης της κράτησης. 1.2.Στην περίπτωση κατά την οποία η σύµβαση προβλέπει ποσοστό γενικών εξόδων (overhead) µεγαλύτερο του 13%, τότε το επιπλέον του 13% ποσοστό διατίθεται για διάφορα έξοδα της αντίστοιχης ερευνητικής οµάδας, όπως είναι η προσέλκυση νέων προγραµµάτων, η συµµετοχή σε επιστηµονικά συνέδρια, η φιλοξενία επιστηµονικών εταίρων, η αµοιβή του επιστηµονικού υπευθύνου ή και για άλλους σκοπούς µετά από πρόταση του επιστηµονικού υπευθύνου. Στην τελευταία περίπτωση απαιτείται και απόφαση της Επιτροπής Ερευνών. Το ποσόν αυτό τηρείται σε ιδιαίτερο κωδικό και µπορεί να χρησιµοποιηθεί και µετά το πέρας του προγράµµατος. 1.3.Σε περίπτωση που καταβάλλεται Φ.Π.Α., ο οποίος δεν θεωρείται επιλέξιµη δαπάνη, αυτή θα πρέπει να καλύπτεται από το πλέον του 13% υπέρ ΕΛΚΕ ποσοστού των Γενικών Εξόδων. 1.4.Σε περίπτωση ιδίας συµµετοχής, η οποία προκύπτει από αγορά εξοπλισµού, η απόσβεση του οποίου δεν ολοκληρώνεται κατά τη διάρκεια του έργου, ο Επιστηµονικός Υπεύθυνος θα πρέπει να προτείνει τρόπους κάλυψης αυτής. 2. Η Επιτροπή Ερευνών δεν αναλαµβάνει ερευνητικά ή εκπαιδευτικά έργα, που δεσµεύουν το Ίδρυµα µε οικονοµικές υποχρεώσεις οριστικής επιβάρυνσης του προϋπολογισµού του Ιδρύµατος. Εξαιρέσεις στον κανόνα αυτόν είναι δυνατό να γίνουν µετά από απόφαση της Συγκλήτου κατόπιν προτάσεως της Επιτροπής Ερευνών. Η Επιτροπή Ερευνών δέχεται την αναλογική συνεισφορά του Ιδρύµατος στα έξοδα των ως άνω έργων από χρήση και απόσβεση των εγκαταστάσεων και του εξοπλισµού και από το κόστος εργασίας του συµµετέχοντος στις δραστηριότητες προσωπικού. 3. Τα έργα, τα οποία αφορούν σε παροχή υπηρεσιών, µε τα οποία γίνεται εκτεταµένη χρήση του εργαστηριακού εξοπλισµού, θα πρέπει να χρεώνονται µε το κόστος χρήσης του εργαστηριακού εξοπλισµού. Το κόστος θα καθορίζεται µε ευθύνη του διευθυντού του αντιστοίχου εργαστηρίου και θα είναι υπέρ του ΕΛΚΕ, πέραν της προβλεποµένης κρατήσεως. 3.1.Το ποσοστό αυτό θα είναι ανάλογο της χρήσης του εξοπλισµού του Ιδρύµατος. Τα έσοδα, τα οποία προκύπτουν κατ αυτόν τον τρόπο, διατίθενται κατά 50% στο 5

6 εργαστήριο, όπου διεξήχθη το έργο, για τη συντήρηση, την αναβάθµιση και την αντικατάσταση του εξοπλισµού. Το υπόλοιπο 50% παραµένει υπέρ του Ειδικού Λογαριασµού Κονδυλίων Έρευνας. 4. Ο υπεύθυνος ερευνητικού προγράµµατος είναι και υπεύθυνος προς το Ίδρυµα τόσο για την τήρηση των τεχνικών συµβατικών υποχρεώσεων προς το χρηµατοδότη όσο και για την υψηλή επιστηµονική ποιότητα του εκτελούµενου έργου. Αντιστοίχως, η Επιτροπή Ερευνών είναι υπεύθυνη για την απρόσκοπτη και έγκαιρη γραµµατειακή, νοµική, λογιστική και διαχειριστική διεκπεραίωση και υποστήριξη του έργου. 5. Επιστηµονικοί υπεύθυνοι ερευνητικών προγραµµάτων µπορούν να είναι τα µέλη ΕΠ του Ιδρύµατος. Ακόµη µπορούν να αναλάβουν ως επιστηµονικοί υπεύθυνοι προγράµµατος διδάκτορες υπάλληλοι του Ιδρύµατος ή συνεργαζόµενοι µε το Ίδρυµα µε σύµβαση ορισµένου χρόνου για διδασκαλία ή έρευνα, εφ όσον εγκριθεί το πρόγραµµα από την Επιτροπή Ερευνών, µετά από σύµφωνη γνώµη της Γενικής Συνέλευσης του Τµήµατος και του ιευθυντού του εµπλεκόµενου εργαστηρίου, εφ όσον χρησιµοποιούνται οι εξοπλισµοί αυτού, ή του Πρυτανικού Συµβουλίου, εφ όσον ο ερευνητής δεν συνεργάζεται µε συγκεκριµένο Τµήµα. Αντιστοίχως, υπεύθυνοι διαχείρισης εσωτερικών προγραµµάτων µπορούν να αναλάβουν ο Προϊστάµενος Γραµµατείας του Ιδρύµατος και ιευθυντές υπηρεσιών κατόπιν εγκρίσεως του Πρυτανικού Συµβουλίου. 6. Εσωτερικώς Χρηµατοδοτούµενα Έργα Η εσωτερική χρηµατοδότηση πραγµατοποιείται από τους ιδίους πόρους του Ειδικού Λογαριασµού. Τα εσωτερικώς χρηµατοδοτούµενα έργα κατηγοριοποιούνται περαιτέρω στις υποπαραγράφους που ακολουθούν Έργα από Επιστροφές Στην κατηγορία αυτή ανήκουν τα έργα που χρηµατοδοτούνται από έσοδα του ΕΛΚΕ που προέρχονται από τη Γ.Γ.Ε.Τ. ως εθνική συµµετοχή σε ανταγωνιστικά ερευνητικά έργα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή και υπόλοιπα που προκύπτουν µετά τη λήξη προγράµµατος ή πέραν του 13% υπέρ ΕΛΚΕ ποσοστού από εκτελούµενα προγράµµατα (δες Κεφ. ΙΙ, παρ. 1.2) Έργα Ενίσχυσης της Βασικής Έρευνας Πρόκειται για έργα ενίσχυσης της βασικής έρευνας, τα οποία χρηµατοδοτούνται από τα ιαθέσιµα του ΕΛΚΕ, ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής Ερευνών µε τη σύµφωνη γνώµη του Π.Σ. και έγκριση της Συγκλήτου του Ιδρύµατος. Τα έργα αυτά δεν περιλαµβάνουν αµοιβές µελών ΕΠ και άλλων υπαλλήλων του Ιδρύµατος, αλλά µόνον αµοιβές υποψηφίων διδακτόρων ή και µεταπτυχιακών φοιτητών, δαπάνες συµµετοχής σε συνέδρια, αναλώσιµα για την έρευνα και πιθανή αγορά εξαρτηµάτων απολύτως απαραιτήτων για την προτεινόµενη έρευνα Έργα ενίσχυσης της λειτουργίας του Ιδρύµατος Πρόκειται για τα έργα που αντιστοιχούν στα διάφορα κονδύλια του Προϋπολογισµού των ιαθεσίµων του ΕΛΚΕ του Ιδρύµατος. Επιστηµονικοί υπεύθυνοι των έργων αυτών µπορεί να ορίζονται, εκτός των µελών ΕΠ, και υπάλληλοι του Ιδρύµατος που υπηρετούν ως διευθυντές. 6

7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ. Αµοιβές Προσωπικού 1) Αµοιβές µελών.ε.π. Το ανώτατο όριο πρόσθετων µηνιαίων αµοιβών των µελών ΕΠ του Ιδρύµατος για τη συµµετοχή τους στις δραστηριότητες της παραγράφου Ι.6 καθορίζονται από τις εκάστοτε κείµενες διατάξεις. Ο Οδηγός θα συµπληρώνεται κάθε φορά που αυτές διαφοροποιούνται. Οι κείµενες διατάξεις σήµερα είναι οι ακόλουθες: Σύµφωνα µε τον Ν. 2083/92, άρθρο 28, παρ. 16, καθορίζονται στο 100% των τακτικών µηνιαίων ακαθάριστων αποδοχών, που λαµβάνουν από τη θέση τους στο Πολυτεχνείο Κρήτης, πλην των αµοιβών, οι οποίες εισπράττονται µε ελτίο Παροχής Υπηρεσιών από άσκηση ελευθερίου επαγγέλµατος. Το ποσόν αυτό ισχύει αθροιστικά για όλες τις πιθανές πηγές, από τις οποίες προέρχονται πρόσθετες αµοιβές (π.χ. άλλα προγράµµατα, παροχή υπηρεσιών, συµµετοχή σε συµβούλια κ.λπ.). Αναφορικά µε τις αµοιβές των µελών ΕΠ που προκύπτουν από την άσκηση ελευθερίου επαγγέλµατος και εισπράττονται µέσω του ΕΛΚΕ, καθώς και τις πρόσθετες αµοιβές που προκύπτουν από ερευνητικά έργα ισχύουν τα καθοριζόµενα στις παραγράφους 8 και 9 του µόνου άρθρου της ΚΥΑ αριθµ. Φ35/10506/ΙΒ/ (ΦΕΚ 178Β). Σύµφωνα µε αυτή, για την είσπραξη των παραπάνω αµοιβών, τα µέλη ΕΠ θα πρέπει να εκδίδουν τριπλότυπη Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών. Στην περίπτωση που τα µέλη ΕΠ δεν διαθέτουν Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών, τότε οι αµοιβές εισπράττονται µέσω κατάστασης και θεωρούνται πρόσθετες αµοιβές. Ειδικότερα, τα µέλη ΕΠ των Α.Ε.Ι. έχουν τις εξής δυνατότητες: 1. Να αµείβονται από χρηµατοδοτούµενα ερευνητικά ή αναπτυξιακά προγράµµατα ή από Ερευνητικά Ινστιτούτα ή Κέντρα υπό την εποπτεία της Γ.Γ.Ε.Τ. ή υπό την εποπτεία άλλων Υπουργείων ή από Ερευνητικά Πανεπιστηµιακά Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.) υπό την εποπτεία ή συνεποπτεία του ΥΠ.Ε.Π.Θ. Το ποσοστό, που περιέρχεται στο Πολυτεχνείο Κρήτης από τις ως άνω αµοιβές των µελών.ε.π. πλήρους απασχόλησης και οι οποίες εισπράττονται µέσω του Ε.Λ.Κ.Ε του Πολυτεχνείου Κρήτης αλλά η διαχείριση των προγραµµάτων γίνεται από άλλα Ιδρύµατα, καθορίζεται στο 3% των ακαθαρίστων αποδοχών ανά αµοιβή (απόφαση Επιτροπής Ερευνών 146/ ). Όσον αφορά στις αµοιβές από διαχειριζόµενα προγράµµατα από τον Ε.Λ.Κ.Ε. του Πολυτεχνείου Κρήτης, τότε το ποσοστό καθορίζεται σε 0%. 2. Να αµείβονται από πάσης φύσεως έργα. Το ποσοστό που περιέρχεται στο Πολυτεχνείο Κρήτης από τις ως άνω αµοιβές των µελών.ε.π. πλήρους απασχόλησης και οι οποίες εισπράττονται µέσω του Ε.Λ.Κ.Ε., ορίζονται σύµφωνα µε τον νόµο, σε ποσοστό 10% των ακαθαρίστων αποδοχών ανά αµοιβή. 3. Να ασκούν ελευθέριο επάγγελµα. Στην περίπτωση αυτή τα µέλη.ε.π. αποδίδουν το 15% των ακαθαρίστων εισπράξεών τους στον Ε.Λ.Κ.Ε. Από τις ακαθάριστες αµοιβές αφαιρούνται οι δαπάνες που προορίζονται για αγορά αναλωσίµων υλικών για λογαριασµό των πελατών τους. Η Επιτροπή Ερευνών χαρακτηρίζει και εντάσσει κατά περίπτωση τις αµοιβές των µελών ΕΠ στις κατηγορίες των ποσοστών κράτησης που προβλέπονται από τις διατάξεις του Ν. 2530/97. 7

8 Η διαδικασία είσπραξης και βεβαίωσης των ανωτέρω ποσών θα πραγµατοποιείται σε συνεννόηση µε τη Γραµµατεία του Ε.Λ.Κ.Ε. 2) Αµοιβές µονίµων υπαλλήλων του Πολυτεχνείου Κρήτης. Η απασχόληση του κάθε είδους µονίµου και µε συµβάσεις αορίστου χρόνου προσωπικού του Ιδρύµατος, εξαιρουµένων των µελών.ε.π., σε προγράµµατα γίνεται σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Το ισχύον καθεστώς έχει ως ακολούθως: Η απασχόλησή τους σε προγράµµατα, που διαχειρίζεται ο Ε.Λ.Κ.Ε., γίνεται µε σύµβαση έργου, ως συµµετοχή σε οµάδα εργασίας ή µε πρόσθετη αµοιβή εκτός ωραρίου εργασίας, κατόπιν προτάσεως του επιστηµονικού υπευθύνου και έγκρισης του συλλογικού οργάνου (της Γενικής Συνέλευσης Τµήµατος, εφ όσον ο υπάλληλος ανήκει οργανικά σε Τµήµα, ή του Πρυτανικού Συµβουλίου, εφ όσον ο υπάλληλος ανήκει στις διοικητικές υπηρεσίες). Η απασχόληση αυτή δεν µπορεί να γίνεται σε ώρες εργασίας. Βάσει του Νόµου 2683/99, άρθρο 41, παρ. 2, οι παντός είδους πρόσθετες µηνιαίες αµοιβές (υπερωρίες καθορισµένες από την υπηρεσία, συµµετοχή σε συµβούλια, οµάδες εργασίας και επιτροπές) δεν µπορούν να υπερβούν το 100% των ακαθαρίστων τακτικών µηνιαίων αποδοχών του υπαλλήλου. Το ποσόν αυτό ισχύει αθροιστικά για όλες τις πιθανές πηγές, από τις οποίες προέρχονται πρόσθετες αµοιβές (π.χ. άλλα προγράµµατα, παροχή υπηρεσιών, υπερωρίες, συµµετοχή σε συµβούλια κ.λπ.). Σηµειωτέον ότι οι αµοιβές από συµµετοχές σε συµβούλια, επιτροπές και οµάδες εργασίας δεν µπορούν να υπερβαίνουν συνολικά το 50% των ακαθαρίστων τακτικών µηνιαίων αποδοχών (πρώτο εδάφιο, παρ. 8 του άρθρου 7 του Ν. 2606/1998 και άρθρο 15 του Ν. 2703/1999. ες εγκύκλιο 2/47664/0022/ του Γ.Λ.Κ.). 3) Αµοιβές µεταπτυχιακών φοιτητών. Μεταπτυχιακοί φοιτητές του Ιδρύµατος µπορούν να απασχολούνται, ως ερευνητικό προσωπικό, σε πρόγραµµα µόνον µε σύµβαση έργου. Επίσης, είναι δυνατή η χορήγηση υποτροφιών σε µεταπτυχιακούς φοιτητές, εφ όσον αυτό επιτρέπεται από το Τεχνικό ελτίο του έργου. Οι υποτροφίες αυτές απαλλάσσονται από τη φορολογία εισοδήµατος, σύµφωνα µε τον Ν. 2238/94, άρθρο 6, παρ. 6γ, καθώς και από τα τέλη χαρτοσήµου σύµφωνα µε την απόφαση του Υπουργού Παιδείας Φ.145.3/Β3/610/ (ΦΕΚ 127β), η οποία κυρώθηκε µε τον Ν. 1566/85, άρθρο 76, παρ. 1 (ΦΕΚ 167 Α). Το ανώτατο όριο των συνολικών ετήσιων αµοιβών Μεταπτυχιακών Φοιτητών και Υποψηφίων ιδακτόρων από κονδύλια που διαχειρίζεται ο ΕΛΚΕ δεν µπορεί να υπερβαίνει το 100% των ετήσιων ακαθάριστων αποδοχών του πρωτοδιοριζόµενου Λέκτορα. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ύστερα από τεκµηριωµένη εισήγηση του Ε.Υ. του έργου και απόφαση της Επιτροπής Ερευνών, είναι δυνατόν αυτό το ανώτατο όριο να αυξηθεί. 4) Αµοιβές προπτυχιακών φοιτητών. Σύµφωνα µε την Κ.Υ.Α. 679/96, βάσει της οποίας λειτουργούν οι Ειδικοί Λογαριασµοί, η απασχόληση προπτυχιακών φοιτητών είναι δυνατή σε προγράµµατα. Βάσει του άρθρου 7, παρ. 4, κεφ. Α, εδάφιο δ της Κ.Υ.Α. 679/96, η απασχόληση αυτή θεωρείται οικονοµική ενίσχυση στο πλαίσιο της συµµετοχής τους σε ερευνητικά προγράµµατα ή άλλα έργα ή υποστήριξη δραστηριοτήτων έρευνας χωρίς η απασχόληση αυτή να υπερβαίνει τις 12 ώρες εβδοµαδιαίως. Το ανώτατο ετήσιο ποσόν αµοιβής για τη συµµετοχή φοιτητή σε ένα ή περισσότερα έργα ανήρχετο σε το 2003 αναπροσαρµοσµένο κατ έτος κατά τον επίσηµο δείκτη του ετήσιου πληθωρισµού. 5) Αµοιβές άλλων κατηγοριών ερευνητών. Το ανώτατο όριο των συνολικών ετήσιων αµοιβών των υπολοίπων κατηγοριών ερευνητών από κονδύλια που 8

9 διαχειρίζεται ο ΕΛΚΕ δεν µπορεί να υπερβαίνει τις ετήσιες ακαθάριστες αποδοχές του πρωτοδιοριζόµενου Επίκουρου Καθηγητή. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ύστερα από τεκµηριωµένη εισήγηση του Ε.Υ. του έργου και απόφαση της Επιτροπής Ερευνών, είναι δυνατόν αυτό το ανώτατο όριο να αυξηθεί. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙV. Συµβάσεις Οι συµβάσεις που καταρτίζονται µεταξύ της Επιτροπής Ερευνών και των µελών της ερευνητικής οµάδος είναι κατά κανόνα συµβάσεις έργου. Ο Επιστηµονικός Υπεύθυνος οφείλει να καταθέτει εγκαίρως την έντυπη εισήγηση και τη σύµβαση για την απασχόληση του προσωπικού, δεκαπέντε ηµέρες προ της έναρξης απασχόλησης του προσωπικού, προκειµένου να αποφεύγεται η επιβολή κυρώσεων και προστίµων από το ΙΚΑ ή από τα λοιπά ταµεία. Το ποσόν, το οποίο αφορά στις ασφαλιστικές εισφορές βαρύνει το πρόγραµµα. Ανάλογα µε το καθεστώς σύµβασης ή ασφάλισης έχουµε τις ακόλουθες κατηγορίες: 1. Σύµβαση ανάθεσης έργου µε ασφάλιση στο ΙΚΑ. Στην κατηγορία αυτή περιλαµβάνονται οι ειδικές περιπτώσεις προσωπικού που ορίζονται από τις κείµενες διατάξεις (Α.Ν. 1846/59). 2. Σύµβαση Ανάθεσης Έργου µε Αυτασφάλιση (ΤΣΜΕ Ε, ΤΕΒΕ, κ.λπ.). Στην περίπτωση αυτή ο ερευνητής θεωρείται ελεύθερος επαγγελµατίας, αµείβεται µε ελτίο Παροχής Υπηρεσιών και ασφαλίζεται στο αρµόδιο ασφαλιστικό ταµείο ως κύριο φορέα ασφάλισης. Οι εισφορές αποδίδονται από τον ίδιο τον ερευνητή, ο οποίος υποχρεούται να προσκοµίσει στη Γραµµατεία της Επιτροπής σχετική βεβαίωση ώστε να φαίνεται το ταµείο ασφάλισής του. Όσον αφορά στο Φ.Π.Α., αυτός καταβάλλεται στον ερευνητή ο οποίος στη συνέχεια τον αποδίδει σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 1642/86, εκτός των ειδικών περιπτώσεων, όπου η δραστηριότητα απαλλάσσεται του Φ.Π.Α. ( είτε την Υπουργική Απόφαση του Υφυπουργού Οικονοµικών /1700/528/0014/ , βάσει της οποίας οι αναθέσεις έργου και οι αγορές εξοπλισµού των Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων απαλλάσσονται του ΦΠΑ). Το ποσόν του Φ.Π.Α. βαρύνει το πρόγραµµα. 3. Σύµβαση Ανάθεσης Έργου µε Απόδειξη Επαγγελµατικής απάνης. Οι συνάπτοντες σύµβαση ανάθεσης έργου µε τον ΕΛΚΕ, των οποίων το ετήσιο συνολικό εισόδηµα από παροχές υπηρεσιών από όλες τις πηγές δεν ξεπερνά το εκάστοτε προβλεπόµενο ποσόν από την ισχύουσα νοµοθεσία (το προβλεπόµενο ποσόν σήµερα ανέρχεται σε δρχ. ή 2.934,7 ΕΥΡΩ), αµείβονται µε απόδειξη επαγγελµατικής δαπάνης. Στην περίπτωση αυτή δεν απαιτείται έναρξη επιτηδεύµατος ούτε ασφάλισης. 4. Σύµβαση Εργασίας. Σε περίπτωση που ο επιστηµονικός υπεύθυνος ζητήσει να προσλάβει εργαζόµενο µε σύµβαση εργασίας διαρκείας το πολύ έως το πέρας του προγράµµατος, τότε θα πρέπει να ζητήσει να κινηθούν οι διαδικασίες πρόσληψης, οι οποίες προβλέπονται από τις κείµενες διατάξεις (ΑΣΕΠ), εφ όσον η πρόσληψη 9

10 αφορά σε διοικητικό ή τεχνικό προσωπικό, οι δε κρατήσεις και εισφορές βαρύνουν εξ ολοκλήρου το πρόγραµµα. Για ερευνητικό / επιστηµονικό προσωπικό η πρόσληψη εγκρίνεται, µετά από εισήγηση του Επιστηµονικού Υπευθύνου, από την 5µελή Επιτροπή, την οποία ορίζει η Σύγκλητος,. 5. Συµβάσεις Ανάθεσης Έργου σε Μονίµους ηµοσίους Υπαλλήλους. Η απασχόληση του µονίµου προσωπικού του Πολυτεχνείου Κρήτης ή του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα στα προγράµµατα γίνεται µε σύµβαση έργου ή µε πρόσθετη αµοιβή εκτός ωραρίου εργασίας, οπότε για την πληρωµή τους δεν απαιτείται η έκδοση δελτίου παροχής υπηρεσιών. Η εκκαθάριση της δαπάνης πραγµατοποιείται σύµφωνα µε την εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία. 6. Συµβάσεις Ανάθεσης Έργου σε Συµβασιούχους του ηµοσίου ή του ευρύτερου ηµοσίου Τοµέα. Η απασχόληση των συµβασιούχων υπαλλήλων του Πολυτεχνείου Κρήτης ή του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα στα προγράµµατα γίνεται µε σύµβαση έργου ή εργασίας. Η εκκαθάριση της δαπάνης πραγµατοποιείται σύµφωνα µε την εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία. ΚΕΦΑΛΑΙΟ V. ιαδικασία Ένταξης, ιαχείρισης και Εκτέλεσης Ερευνητικών Προγραµµάτων Α. Στόχοι της ιαδικασίας Ένταξης: Η διαδικασία ένταξης ενός ερευνητικού έργου έχει τους εξής στόχους: α) Να διαπιστώνεται ότι το ερευνητικό έργο είναι συµβατό µε την ακαδηµαϊκή και επιστηµονική δεοντολογία β) Να καθορίζεται ο προϋπολογισµός του έργου, σύµφωνα µε τους όρους του χρηµατοδότη και τους κανόνες του παρόντος Οδηγού Χρηµατοδότησης και ιαχείρισης. γ) Να διασφαλίζεται ότι ο Επιστηµονικός Υπεύθυνος του ερευνητικού έργου και οι ερευνητές - µέλη ΕΠ παραχωρούν ικανό χρόνο σε αυτό, ώστε να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη εξέλιξή του, χωρίς ταυτόχρονα να παρακωλύεται η προσφορά εκπαιδευτικού και διοικητικού έργου ή να περιορίζεται ο χρόνος τον οποίο έχουν ήδη αναλάβει την υποχρέωση να διαθέσουν σε ανειληµµένα ερευνητικά έργα, στα οποία το Ίδρυµα έχει αναλάβει την υποχρέωση αναλογικής συνεισφοράς. δ) Να µεγιστοποιείται η προσφορά ενός ερευνητικού έργου στην προπτυχιακή και µεταπτυχιακή εκπαίδευση που παρέχεται στο Πολυτεχνείο Κρήτης. ε) Να εξασφαλίζεται ότι θα παραµένει στο Πολυτεχνείο Κρήτης σηµαντικό µέρος της προστιθέµενης αξίας από τα αποτελέσµατα ενός ερευνητικού έργου, όπως π.χ. δικαιώµατα δηµοσιεύσεων, δικαιώµατα από τη κατοχύρωση ευρεσιτεχνιών κτλ. στ) Να ελέγχεται όπου αυτό απαιτείται ότι προβλέπεται να γίνεται η χρέωση του κόστους χρήσεως των εγκαταστάσεων του Πολυτεχνείου Κρήτης. 10

11 Β. ιαδικασία ένταξης και ολοκλήρωσης διαχείρισης έργου: 1. Για την έγκριση εκτέλεσης προγράµµατος µέσω του Ε.Λ.Κ.Ε. απαιτείται η υποβολή στην Επιτροπή Ερευνών των ακόλουθων δικαιολογητικών από τον Επιστηµονικό Υπεύθυνο του έργου: (α) Πρόταση-εισήγηση του επιστηµονικού υπευθύνου του προγράµµατος, η οποία θα περιλαµβάνει διαβεβαίωση ότι δεν θα παρακωλύεται το εκπαιδευτικό έργο του Ιδρύµατος από τις δραστηριότητες του προς έγκριση έργου, καθώς και οι εκπαιδευτικές, διοικητικές και λοιπές υποχρεώσεις των εµπλεκοµένων µελών ΕΠ προς το Ίδρυµα. Ο επιστηµονικός υπεύθυνος κοινοποιεί την πρόταση και στο οικείο Τµήµα ή Τµήµατα του Ιδρύµατος. (β) Το Τεχνικό ελτίο του έργου, από το οποίο θα πρέπει να συνάγονται τα ακόλουθα: Ο σκοπός και η σηµασία του προγράµµατος και χαρακτηρισµός του αν είναι έρευνα (βασική, εφαρµοσµένη ή τεχνολογική) ή παροχή ειδικών επιστηµονικών ή τεχνολογικών ή εκπαιδευτικών υπηρεσιών. Ο φορέας και το πλαίσιο χρηµατοδότησης του έργου. Το προσωπικό, το οποίο θα απασχοληθεί στο πρόγραµµα. Ο εξοπλισµός Εργαστηρίων που θα χρησιµοποιηθεί για την εκτέλεση του προγράµµατος. Η οικονοµική ανάλυση (προϋπολογισµός) του έργου. Το ποσόν της προβλεποµένης ιδίας συµµετοχής (π.χ. αγορά εξοπλισµού στο πλαίσιο ευρωπαϊκού προγράµµατος, το κόστος του οποίου δεν αποσβένηται πλήρως στη διάρκεια του προγράµµατος) και τον τρόπο κάλυψής του. 2. Το προσωπικό της έρευνας καθώς και οι αµοιβές του αναφέρονται αναλυτικά κατά κατηγορίες: Α) Αµοιβές µελών Πολυτεχνειακής Κοινότητας: (α) Αµοιβή επιστηµονικού υπευθύνου. (β) Αµοιβές µελών ΕΠ. (γ) Αµοιβές µελών ΕΕΙ ΙΠ, ΕΤΕΠ και λοιπού διοικητικού προσωπικού. (δ) Αµοιβές γραµµατέων. Β) Αµοιβές εξωτερικών συνεργατών: (α) Αµοιβές µελών άλλων ΑΕΙ (β) Αµοιβές µη πανεπιστηµιακών συνεργατών. Γ) Αµοιβές Υπεργολάβων. 3. Η Επιτροπή Ερευνών, προκειµένου να εγκρίνει τη διαχείριση του προγράµµατος, εκτός των αναφεροµένων στο άρθρο Α του παρόντος Κεφαλαίου, κρίνει: (α) Αν έχει προβλεφθεί ποσόν υπέρ του ΕΛΚΕ, σύµφωνα µε τις προαναφερθείσες διατάξεις (β) Αν υπάρχουν οικονοµικές δεσµεύσεις για το Ίδρυµα, και (γ) Την τήρηση από τη σύµβαση του έργου των προβλεποµένων στον παρόντα Οδηγό Χρηµατοδότησης. 4. Τη σύµβαση µεταξύ του Πολυτεχνείου Κρήτης και του χρηµατοδότη υπογράφει ο Πρύτανης ή ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών. 5. Ο επιστηµονικός υπεύθυνος υποβάλλει, µετά το πέρας του προγράµµατος, έκθεση περαίωσης της έρευνας στην Επιτροπή Ερευνών. Eφ όσον υπάρχει συµβατική υποχρέωση προς τον χρηµατοδότη, η Επιτροπή Ερευνών παραλαµβάνει το έργο και αξιολογεί τα αποτελέσµατα της έρευνας ή του εκπαιδευτικού προγράµµατος ή της 11

12 µελέτης, συγκροτώντας Επιτροπή Εµπειρογνωµόνων. Η επιτροπή αυτή αποτελείται από µέλη ΕΠ του Πολυτεχνείου Κρήτης ή και από µέλη ΕΠ άλλων πανεπιστηµίων ή και από ερευνητές Ερευνητικών Κέντρων. Η Επιτροπή Εµπειρογνωµόνων υποβάλλει έκθεση προς την Επιτροπή Ερευνών, η οποία κοινοποιείται στη Σύγκλητο µέσω της ετήσιας έκθεσης δραστηριοτήτων της Επιτροπής Ερευνών. Η έκθεση αυτή κοινοποιείται επίσης στον χρηµατοδότη του έργου, εφ όσον φυσικά αυτή ζητηθεί. Τα εκτός Ιδρύµατος µέλη της Επιτροπής Εµπειρογνωµόνων αµείβονται για την εργασία τους, η δε δαπάνη βαρύνει τον Ειδικό Λογαριασµό Κονδυλίων Έρευνας. 6. Μετά την έγκριση διαχείρισης του προγράµµατος από την Επιτροπή Ερευνών, ο επιστηµονικός υπεύθυνος της έρευνας µπορεί να εκτελεί δαπάνες ή να αναλαµβάνει υποχρεώσεις προς τρίτους, για τις οποίες όµως είναι αποκλειστικά υπεύθυνος. Το Πολυτεχνείο Κρήτης ουδεµία ευθύνη αναλαµβάνει για υπογραφή συµβάσεων ή για πληρωµές αν πρώτα δεν υπογραφεί η σύµβαση µε τον χρηµατοδότη του έργου. Μετά την υπογραφή της σύµβασης, για αµοιβές εξωτερικών εργαζοµένων, για προβλεπόµενες από το έργο µετακινήσεις εκτός έδρας καθώς και για αγορές οργάνων και αναλωσίµων, ο Ε.Λ.Κ.Ε. δανειοδοτεί το πρόγραµµα κατ ανώτατο όριο στο 20% των προβλεποµένων δαπανών του προϋπολογισµού µε ανώτατο όριο το ποσόν των ΕΥΡΩ ανά πρόγραµµα. Το όριο αυτό καθώς και οι κατηγορίες δαπανών µπορούν να διαφοροποιούνται µε απόφαση της Επιτροπής Ερευνών σε εξαιρετικές περιπτώσεις, εφ όσον είναι εξασφαλισµένη η χρηµατοδότηση του έργου. 7. εν απαιτείται έγκριση από την Επιτροπή Ερευνών των επί µέρους προϋπολογισµών σταδιακών καταβολών από τον χρηµατοδότη, εφ όσον η κατανοµή δεν υπερβαίνει τα αντίστοιχα ποσά της κατανοµής του αρχικού προϋπολογισµού. 8. Οι εντολές πληρωµών δίδονται από τον επιστηµονικό υπεύθυνο του έργου, σύµφωνα µε τον εγκεκριµένο προϋπολογισµό. Ειδικά, όσον αφορά στις πληρωµές προσωπικού, θα πρέπει να έχουν προηγουµένως υπογραφεί συµβάσεις, όπου αυτό απαιτείται. 9. εν απαιτείται έγκριση για την τροποποίηση (ολική ή µερική) του προϋπολογισµού ερευνητικού προγράµµατος σε περίπτωση που ο χρηµατοδότης έχει ορίσει από την αρχή τους κανόνες τροποποιήσεων προϋπολογισµού και οι οποίοι έχουν εγκριθεί ή σε περίπτωση αποδοχής της τροποποίησης από τον χρηµατοδότη. Σε περίπτωση που δεν έχουν προσδιοριστεί κανόνες τροποποιήσεων, κάθε τροποποίηση του αρχικού προϋπολογισµού απαιτεί έγκριση από την Επιτροπή Ερευνών και την συγκατάθεση του χρηµατοδότη. 10. Από κάθε σταδιακή κατάθεση χρηµάτων εκ µέρους του χρηµατοδότη παρακρατείται το ποσόν, που έχει προβλεφθεί, υπέρ του ΕΛΚΕ, αφού πρώτα αφαιρεθεί το ποσόν που θα δοθεί σε υπεργολάβους, οι οποίοι εµπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 8 του Κεφαλαίου Ι. 12

13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI. Αρµοδιότητες της Επιτροπής Ερευνών Οι αρµοδιότητες της Επιτροπής Ερευνών καθορίζονται στο Άρθρο 4 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης ΚΑ/679/96. Οι αρµοδιότητες αυτές συνοψίζονται και εξειδικεύονται ως εξής: Επεξεργάζεται προτάσεις, που αφορούν θέµατα ερευνητικής πολιτικής και εισηγείται προς τη Σύγκλητο. Επικουρεί την Πρυτανεία και τη Σύγκλητο του Ιδρύµατος στο συντονισµό των ερευνητικών έργων, που χρηµατοδοτούνται µέσω του ΕΛΚΕ και εισηγείται σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την εξασφάλιση πόρων του ΕΛΚΕ. Προτείνει στη Σύγκλητο, σύµφωνα µε τις θεσµοθετηµένες διαδικασίες, τρόπους αξιολόγησης, επιλογής, χρηµατοδότησης, πληρωµής των δαπανών και παραλαβής των αποτελεσµάτων των ερευνητικών έργων του Ιδρύµατος που χρηµατοδοτούνται µέσω του ΕΛΚΕ. Συντάσσει και υποβάλλει για έγκριση στη Σύγκλητο τον Οδηγό Χρηµατοδότησης και ιαχείρισης του ΕΛΚΕ. Εγκρίνει προτάσεις για χρηµατοδότηση ερευνητικών δραστηριοτήτων του Ιδρύµατος, στα πλαίσια των διαδικασιών που προβλέπονται από τον παρόντα Οδηγό Χρηµατοδότησης. Καταρτίζει ετήσιο επιστηµονικό και οικονοµικό προϋπολογισµό και απολογισµό κινήσεως του ΕΛΚΕ και παρέχει κάθε αναγκαία ενηµέρωση προς τον Πρύτανη, τη Σύγκλητο, το ΥΠΕΠΘ, άλλα Υπουργεία και λοιπούς ενδιαφερόµενους, µε ειδικές εκδόσεις. Αποδέχεται τις κάθε είδους επιχορηγήσεις, δωρεές και εισφορές τρίτων στον ΕΛΚΕ και καθορίζει τους ειδικότερους όρους αποδοχής και διάθεσής τους. Αναζητεί πηγές χρηµατοδότησης του ΕΛΚΕ και ενεργεί κάθε πράξη που είναι απαραίτητη για την εξασφάλιση χρηµατικών πόρων. Φροντίζει για την ενηµέρωση της Πολυτεχνειακής Κοινότητας για τις διάφορες ευκαιρίες χρηµατοδότησης ανταγωνιστικών ερευνητικών έργων. Χορηγεί υποτροφίες σύµφωνα µε ειδικό κανονισµό που εγκρίνει η Σύγκλητος στα πλαίσια του Οδηγού Χρηµατοδότησης και ιαχείρισης. 13

14 Καταρτίζει προϋπολογισµό και απολογισµό που αφορά στη διαχείριση των ιαθεσίµων του ΕΛΚΕ, τα οποία είναι δυνατόν να προκύπτουν είτε από τις κρατήσεις που επιβάλλονται σε εκτελούµενα έργα είτε από άλλα έσοδα από τη διαχείριση των πόρων του ΕΛΚΕ. Η Επιτροπή Ερευνών µε τη σύµφωνη γνώµη του Π.Σ. υποβάλει εισήγηση ως προς το σκέλος των εξόδων που προβλέπεται να διατεθεί για τις ανάγκες του Ιδρύµατος. Ο προϋπολογισµός αυτός εγκρίνεται από τη Σύγκλητο του Πολυτεχνείου Κρήτης. Μπορεί να χρηµατοδοτήσει από πόρους του ΕΛΚΕ, υπό µορφή ταµειακής διευκόλυνσης, εγκεκριµένα έργα µέχρι την έναρξη καταβολής των δόσεών τους, εφόσον διασφαλίζεται η δυνατότητα επιστροφής των καταβαλλοµένων ποσών από τις χρηµατοδοτήσεις των έργων αυτών, σύµφωνα µε τα ανωτέρω αναφερόµενα. Η Γραµµατεία της Ε.Ε. τηρεί αρχείο των τελικών εκθέσεων των χρηµατοδοτούµενων µέσω του Ειδικού Λογαριασµού Προγραµµάτων. Σε ειδικό "Βιβλίο ιακίνησης Υλικού" καταγράφονται τα µη αναλώσιµα υλικά κάθε είδους, των οποίων η προµήθεια πραγµατοποιείται εις βάρος των πιστώσεων του Ειδικού Λογαριασµού. Τηρείται αρχείο κατά Τµήµατα και τα µη αναλώσιµα υλικά ανήκουν στα αντίστοιχα Τµήµατα ή στα αντίστοιχα εργαστήρια, εφ όσον το πρόγραµµα εκπονήθηκε σε εργαστήριο. Τα βιβλία και οι δηµοσιεύσεις, των οποίων η προµήθεια γίνεται από πιστώσεις του Ειδικού Λογαριασµού, καταγράφονται από την Γραµµατεία του ΕΛΚΕ και φυλάσσονται στα αντίστοιχα εργαστήρια ή Τµήµατα. Με ευθύνη της Επιτροπής Ερευνών και σε συνεργασία µε το Γραφείο ηµοσίων Σχέσεων εκδίδεται κάθε τριετία επιστηµονική επετηρίδα, στην οποία παρουσιάζονται σε συνοπτική µορφή τα αποτελέσµατα των ερευνητικών προγραµµάτων, αναφέροντας ποια προγράµµατα είναι χρηµατοδοτούµενα και ποια όχι. Οι διαδικασίες αγοράς εξοπλισµού (συµβάσεις και οικονοµική διεκπεραίωση) για δραστηριότητες που υπάγονται στην Επιτροπή Ερευνών διεκπεραιώνονται από την Γραµµατεία της Επιτροπής Ερευνών σύµφωνα µε το άρθρο 7, παράγραφο 4 της εγκυκλίου Γ.Α.Β1/819/89. Για άµεσες ανάγκες προµήθειας αναλωσίµων και µη αναλωσίµων ειδών είναι δυνατόν να εκδίδει εντάλµατα προπληρωµής στο όνοµα του επιστηµονικού υπευθύνου ή άλλου µέλους της ερευνητικής οµάδος. Η Επιτροπή Ερευνών εξουσιοδοτείται να καθορίζει το 14

15 µέγιστο ποσόν των εκδιδοµένων ενταλµάτων προπληρωµής. Για τις δαπάνες µετακίνησης των µελών του ερευνητικού προγράµµατος εκδίδονται επίσης χρηµατικά εντάλµατα προπληρωµής, σύµφωνα µε τους κανόνες που εκδίδει µε αποφάσεις της η Επιτροπή Ερευνών σχετικά µε τις δαπάνες µετακινήσεων, διαµονής και ηµερήσιας αποζηµίωσης. Οι προθεσµίες για την απόδοση των ενταλµάτων προπληρωµής που εκδίδονται εις βάρος των πόρων του Ειδικού Λογαριασµού καθορίζονται µε αποφάσεις της Επιτροπής Ερευνών. Για την έγκριση ανάληψης δράσης ή υποχρέωσης για τη διάθεση του αποθεµατικού του ΕΛΚΕ απαιτείται προτέρα απόφαση της Επιτροπής Ερευνών. ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIΙ. Λειτουργία της Γραµµατείας του Ειδικού Λογαριασµού Κονδυλίων Έρευνας 15

16 Η Γραµµατεία του ΕΛΚΕ στελεχώνεται, ανάλογα µε τις ανάγκες, είτε από προσωπικό του Πολυτεχνείου Κρήτης, που διατίθεται µε απόφαση της Συγκλήτου, ύστερα από πρόταση της Επιτροπής Ερευνών, είτε από νέο προσωπικό που προσλαµβάνεται µε απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και αµείβεται από κονδύλιο του ΕΛΚΕ. Η Γραµµατεία του ΕΛΚΕ έχει συνοπτικά τις ακόλουθες αρµοδιότητες: Παρακολουθεί τη λογιστική και διαχειριστική κίνηση του ΕΛΚΕ. Αρµόδιος για τη θεώρηση των λογιστικών βιβλίων του ΕΛΚΕ είναι ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών. Προβαίνει στην πληρωµή των δαπανών κάθε ερευνητικού έργου, εφόσον η δαπάνη προβλέπεται στον εγκεκριµένο προϋπολογισµό του έργου. Εξυπηρετεί γραµµατειακά την Επιτροπή Ερευνών και εισηγείται σε αυτήν για θέµατα της αρµοδιότητάς της. Μεριµνά για την εκτέλεση των αποφάσεων της Επιτροπής Ερευνών. Υποστηρίζει τους Επιστηµονικούς Υπεύθυνους στη διαχείριση των ερευνητικών έργων. Τηρεί αρχείο των εκθέσεων ολοκλήρωσης των χρηµατοδοτούµενων µέσω ΕΛΚΕ ερευνητικών έργων. Μεριµνά για την καταγραφή σε ειδικό «βιβλίο διακίνησης υλικού» των µη αναλώσιµων υλικών κάθε είδους, των οποίων η προµήθεια πραγµατοποιείται σε βάρος των πιστώσεων του ΕΛΚΕ. Το αρχείο τηρείται κατά Τοµείς και τα µη αναλώσιµα υλικά ανήκουν στους αντίστοιχους Τοµείς. Συντάσσει κάθε χρόνο κατά µήνα Μάρτιο απολογισµό της οικονοµικής διαχείρισης όλων των εξωτερικά χρηµατοδοτούµενων έργων του προηγούµενου έτους. Ο απολογισµός αυτός περιλαµβάνει, µεταξύ άλλων, το σύνολο των εισροών και των νέων ερευνητικών έργων κατά πηγή εξωτερικής χρηµατοδότησης και ανά Τµήµα, το σύνολο των ατόµων που απασχολήθηκαν σε ερευνητικά έργα κατά κατηγορία προσωπικού και κατά Τµήµα, και το σύνολο των εξόδων κατά κατηγορία δαπανών και κατά Τµήµα. Ειδικότερα, ο Προϊστάµενος Γραµµατείας έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες και καθήκοντα: Συντονισµός, έλεγχος και εποπτεία της οµαλής και εύρυθµης λειτουργίας της Γραµµατείας του ΕΛΚΕ (Π.. 432/81 και ΚΑ/679/96). Παρακολούθηση και ιεράρχηση των αναγκών της Γραµµατείας, εντοπισµός των µεταβολών στο φόρτο εργασίας και 16

17 εισήγηση στην Επιτροπή Ερευνών για την κατάλληλη αξιοποίηση και αναβάθµιση του προσωπικού (σε συνεργασία µε τους Προϊσταµένους των αντίστοιχων Τµηµάτων). Παρακολούθηση της επίτευξης των στόχων που τίθενται από την Επιτροπή Ερευνών ή/ και τη Σύγκλητο. Υπογραφή για άνοιγµα πιστώσεων και άλλων συναλλαγών µε την Τράπεζα. Υπογραφή οικονοµικών απολογισµών προς τους χρηµατοδότες, κτλ. Έλεγχος της νοµιµότητας κάθε ανάθεσης Συµβάσεων Έργου, που συνάπτει ο ΕΛΚΕ, εκτός και αν ορίζεται διαφορετικά από τον χρηµατοδότη, καθώς και κάθε προκήρυξης για Συµβάσεις Εργασίας ορισµένου χρόνου, παρακολούθηση των εσωτερικών διαδικασιών αξιολόγησης και επιλογής, εισήγηση στα αρµόδια όργανα για τις αναγκαίες εγκρίσεις, υπογραφή των τελικών συµβάσεων, σύµφωνα µε την ΚΥΑ ΚΑ 679/96. Παρακολούθηση της τήρησης των κανόνων που τίθενται από την κείµενη νοµοθεσία και τις αποφάσεις της Επιτροπής Ερευνών, για τις αµοιβές και τις κρατήσεις επί των αµοιβών όσων συµµετέχουν στις δραστηριότητες που χρηµατοδοτούνται µέσω του ΕΛΚΕ. Παρακολούθηση της ορθής εκτέλεσης του Προϋπολογισµού. Ενηµέρωση του αρµόδιου Αντιπρύτανη Προέδρου της Επιτροπής Ερευνών για τις ενδεχόµενες εκκρεµότητες ή υπερβάσεις. Εισηγήσεις για απαιτούµενες τροποποιήσεις του προϋπολογισµού. Κατάρτιση απολογισµού. Παρακολούθηση του αποθεµατικού του ΕΛΚΕ. Χαρακτηρισµός και εξασφάλιση της έγκαιρης διανοµής της εισερχόµενης αλληλογραφίας. Υπογραφή όλης της αλληλογραφίας που αναφέρεται σε διαχειριστικά θέµατα. ΚΕΦΑΛΑΙΟ VΙII. ιάθεση πλεονάσµατος του Ε.Λ.Κ.Ε. 17

18 Α. Έσοδα ΕΛΚΕ: Οι εισροές του ΕΛΚΕ προέρχεται από εξωτερικές χρηµατοδοτήσεις, είτε µέσω ανταγωνιστικών ερευνητικών προγραµµάτων είτε µέσω της παροχής υπηρεσιών προς τρίτους είτε από µεταφορές πόρων µετά από απόφαση της Συγκλήτου. Από τις εισροές που προέρχονται από εξωτερική χρηµατοδότηση, το µεγαλύτερο τµήµα αναλώνεται σε δαπάνες που έχουν προβλεφθεί στους προϋπολογισµούς των διαφόρων εγκεκριµένων ερευνητικών έργων. Οι κρατήσεις που επιβάλλονται σε όλα τα εκτελούµενα έργα, οι κρατήσεις στις αµοιβές µελών ΕΠ, οι πάσης φύσεως επιχορηγήσεις, οι πόροι που διατίθενται από τη Σύγκλητο, καθώς και οι πρόσοδοι από την επιτυχή διαχείριση των προκαταβολών και δόσεων των ερευνητικών έργων αποτελούν, µετά την αφαίρεση των εξόδων λειτουργίας της Γραµµατείας του, το πλεόνασµα του ΕΛΚΕ. Β. Κατανοµή πλεονάσµατος: Το πλεόνασµα αυτό του ΕΛΚΕ κατανέµεται από την Επιτροπή Ερευνών σε συνεργασία µε το Π.Σ., µετά από έγκριση της Συγκλήτου του Ιδρύµατος, ως εξής: (α) Τµήµα του, µέχρι ποσοστού 15% ετησίως, µπορεί να διατίθεται για την ενίσχυση της ταµειακής ρευστότητας του ΕΛΚΕ, προκειµένου να διευκολύνεται η εκτέλεση εξωτερικώς χρηµατοδοτούµενων ερευνητικών έργων, σύµφωνα µε τους κανόνες και προϋποθέσεις που έχουν ήδη περιγραφεί ή για την κάλυψη εκτάκτων υποχρεώσεων του Ιδρύµατος. (β) Το υπόλοιπο ποσόν, ονοµαζόµενο «ιαθέσιµα», διατίθεται για την κάλυψη εκπαιδευτικών, ερευνητικών και άλλων αναπτυξιακών αναγκών του Ιδρύµατος, σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις που ακολουθούν. Γ. Κατανοµή ιαθεσίµων: Τα «ιαθέσιµα» κατανέµονται από την Επιτροπή Ερευνών µε τη σύµφωνη γνώµη του Πρυτανικού Συµβουλίου, σύµφωνα µε το άρθρο 7, παράγραφος 2 της Κ.Υ.Α. 679/96. Στη συνέχεια αυτά εντάσσονται στον Ετήσιο Προϋπολογισµό του ΕΛΚΕ, ο οποίος υποβάλλεται στη Σύγκλητο προς έγκριση. Τα διαθέσιµα αυτά δύνανται να διατίθενται ετησίως για τις εξής δραστηριότητες: α) Προµήθεια και συντήρηση βασικού εξοπλισµού για το Ίδρυµα. β) Ενίσχυση της βασικής έρευνας και της έρευνας σε περιοχές αιχµής (οι τελευταίες καθορίζονται από τη Σύγκλητο). γ) Ενίσχυση της έρευνας νέων µελών ΕΠ µε διαδικασίες που καθορίζονται από την Επιτροπή Ερευνών. δ) Ενίσχυση της συµµετοχής µελών ΕΠ και άλλων ερευνητών σε συνέδρια καθώς και ενίσχυση της προσπάθειας προσέλκυσης ερευνητικών προγραµµάτων. ε) ιάθεση υποτροφιών σε µεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψηφίους διδάκτορες και βραβεία επίδοσης σε προπτυχιακούς και µεταπτυχιακούς φοιτητές µε ακαδηµαϊκά κριτήρια. Το ύψος κάθε υποτροφίας και τα κριτήρια καθορίζονται κατ έτος από τη Σύγκλητο. στ) Εκπόνηση µελετών, για θέµατα που άπτονται της ανάπτυξης του Ιδρύµατος, µετά από απόφαση της Συγκλήτου ή του Πρυτανικού Συµβουλίου (άρθρο 4, παρ. ζ της ΚΥΑ ΚΑ 679/96). 18

19 ζ) Ενίσχυση της Φοιτητικής Μέριµνας και των πολιτιστικών δραστηριοτήτων του Ιδρύµατος, µετά από απόφαση της Συγκλήτου. η) Λοιπές ανάγκες των ακαδηµαϊκών µονάδων και των διοικητικών, οικονοµικών και τεχνικών υπηρεσιών του Ιδρύµατος, µετά από απόφαση της Συγκλήτου ή του Π.Σ (άρθρο 4, παρ. ζ της ΚΥΑ ΚΑ 679/96). ΚΕΦΑΛΑΙΟ IX: Ετήσιος Προϋπολογισµός και Απολογισµός Α. Σύνταξη Προϋπολογισµού: Η Γραµµατεία του ΕΛΚΕ συντάσσει, και η Επιτροπή Ερευνών εγκρίνει, τον µήνα Οκτώβριο κάθε έτους τον ετήσιο προϋπολογισµό του ΕΛΚΕ, ο οποίος περιλαµβάνει όλες τις προβλέψεις για εισροές και εκροές του επόµενου έτους. Συγκεκριµένα, ο Προϋπολογισµός περιλαµβάνει το κόστος εκτέλεσης των προγραµµάτων, το κόστος διαχείρισης και λειτουργίας του ΕΛΚΕ και τα διαθέσιµα ποσά για την ενίσχυση του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου του Ιδρύµατος. Μετά την έγκριση από τη Σύγκλητο, ο προϋπολογισµός αποστέλλεται στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Β. Σύνταξη Προϋπολογισµού ιαθεσίµων: Ο ετήσιος Προϋπολογισµός των ιαθεσίµων του ΕΛΚΕ καταρτίζεται από την Επιτροπή Ερευνών, µε τη σύµφωνη γνώµη του Πρυτανικού Συµβουλίου, και εγκρίνεται από τη Σύγκλητο του Ιδρύµατος τον µήνα Οκτώβριο κατά τις διατάξεις του Άρθρου 7, 2 της ΚΑ/679/96. Γ. ιάρθρωση Προϋπολογισµού ιαθεσµίµων: Ο Προϋπολογισµός διαρθρώνεται στις ακόλουθες επιµέρους συνιστώσες: (α) Εκπαιδευτικές Λειτουργίες, µε σκοπό την ενίσχυση των εκπαιδευτικών λειτουργιών των Τµηµάτων µέσω, για παράδειγµα, υποτροφιών Υποψηφίων ιδακτόρων, προγραµµάτων µεταπτυχιακών σπουδών, κ.λπ. (β) Έρευνα και Ανάπτυξη, µε στόχο την ενίσχυση των ερευνητικών και αναπτυξιακών σκοπών των Τµηµάτων µέσω, για παράδειγµα, της ενίσχυσης της βασικής έρευνας, της προµήθειας ερευνητικού εξοπλισµού, της ενίσχυσης της συµµετοχής σε επιστηµονικά συνέδρια µε παρουσίαση ερευνητικής εργασίας των µελών ΕΠ και άλλων ερευνητών, της ενίσχυσης µελών ΕΠ για την προσέλκυση ερευνητικών προγραµµάτων, της υποστήριξης των λειτουργιών του Μηχανογραφικού Κέντρου, της Υπηρεσίας ικτύων, της Βιβλιοθήκης κ.λπ. (γ) Ειδικοί Στόχοι, που περιλαµβάνουν, µεταξύ άλλων, τη συνεργασία µελών ΕΠ µε άλλες χώρες, την ενίσχυση των πολιτιστικών δραστηριοτήτων των διαφόρων Συλλόγων του Ιδρύµατος (προπτυχιακών και µεταπτυχιακών φοιτητών, προσωπικού), την εκπόνηση ειδικών και επειγουσών µελετών για τις ανάγκες του Ιδρύµατος, την επιµόρφωση του προσωπικού του Ιδρύµατος, κ.λπ. (δ) ιοικητικές Ανάγκες του Ιδρύµατος, όπως τη συντήρηση και φύλαξη µεγάλης κινητής περιουσίας, την πρόσληψη προσωπικού για τις ανάγκες των υπηρεσιών, τη διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας των εγκαταστάσεων και δικτύων του Ιδρύµατος, διάφορες δαπάνες του Πρυτανικού Συµβουλίου, κτλ. 19

20 (ε) Φοιτητική Μέριµνα, όπως η ενίσχυση της στέγασης των φοιτητών, η επιχορήγηση του εισιτηρίου µετακίνησης από και προς την Πολυτεχνειούπολη των φοιτητών κ.λπ.. Εκτέλεση Προϋπολογισµού ιαθεσίµων: Για την εκτέλεση του ετήσιου Προϋπολογισµού των ιαθεσίµων συντάσσονται και εγκρίνονται από το Π.Σ. έργα µε συγκεκριµένη κατανοµή προϋπολογισµού και συγκεκριµένο επιστηµονικό υπεύθυνο. Ως επιστηµονικοί υπεύθυνοι των έργων αυτών µπορεί να ορίζονται, εκτός των µελών ΕΠ, και µόνιµοι υπάλληλοι του Ιδρύµατος που κατέχουν θέση ιευθυντή µε τη σύµφωνη γνώµη του Π.Σ. Ε. Απολογισµός Προϋπολογισµού ιαθεσίµων: Τα έργα σε εκτέλεση του ετήσιου προϋπολογισµού των διαθεσίµων είναι ετήσιας διάρκειας και λήγουν την 31 η εκεµβρίου εκάστου έτους. Με το πέρας των έργων τα τυχόν αδιάθετα υπόλοιπα επιστρέφουν στα ιαθέσιµα του ΕΛΚΕ. Εξαίρεση από τον κανόνα αυτό αποτελούν τα πάσης φύσης κονδύλια που διατίθενται στα Τµήµατα του Ιδρύµατος για τις αναπτυξιακές και λειτουργικές τους ανάγκες, των οποίων η διάρκεια είναι τριετής. ΣΤ. Σύνταξη Απολογισµού: Ο ετήσιος οικονοµικός απολογισµός του ΕΛΚΕ συντάσσεται από τη Γραµµατεία του και ελέγχεται από δύο Ορκωτούς Ελεγκτές, οι οποίοι ορίζονται από τη Σύγκλητο. Οι Εκθέσεις Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών κατατίθενται στην Επιτροπή Ερευνών µέχρι το τέλος Ιουνίου κάθε έτους, η οποία µε τη σειρά της, αφού λάβει υπόψη της σχετικές τυχόν παρατηρήσεις, τις αποστέλλει στη Σύγκλητο του Ιδρύµατος. Οι Εκθέσεις αποστέλλονται επίσης, σύµφωνα µε το άρθρο 8, παρ. 5 της ΚΑ/679/1996, στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, τον Υπουργό Ανάπτυξης, τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών και το Ελεγκτικό Συνέδριο. Τον Μάρτιο κάθε έτους η Γραµµατεία του ΕΛΚΕ προετοιµάζει τον απολογισµό του προϋπολογισµού διαθεσίµων του προηγούµενου έτους και τον υποβάλλει στην Επιτροπή Ερευνών, η οποία µε τη σειρά της τον υποβάλλει για έγκριση στη Σύγκλητο του Ιδρύµατος. ΚΕΦΑΛΑΙΟ X. Τρόπος διεκπεραίωσης - δαπάνες (Α) ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Σε όλες τις περιπτώσεις απαιτούνται τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 1. Εντολή Επιστηµονικού Υπευθύνου: Συµπλήρωση εντύπου 9. Όταν πρόκειται για µη αναλώσιµο είδος συµπληρώνεται και το πρωτόκολλο παραλαβής όπως ορίστηκε προηγουµένως (Έντυπο 9Α). 20

Αριθ. Υ5α/οικ.1197/01 (ΦΕΚ Β 1206) Σύσταση Ειδικών Λογαριασµών Κονδυλίων Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε.Λ.Κ.Ε.Α.) στα Περιφερειακά Συστήµατα Υγείας (Πε.Σ.Υ).

Αριθ. Υ5α/οικ.1197/01 (ΦΕΚ Β 1206) Σύσταση Ειδικών Λογαριασµών Κονδυλίων Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε.Λ.Κ.Ε.Α.) στα Περιφερειακά Συστήµατα Υγείας (Πε.Σ.Υ). Αριθ. Υ5α/οικ.1197/01 (ΦΕΚ Β 1206) Σύσταση Ειδικών Λογαριασµών Κονδυλίων Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε.Λ.Κ.Ε.Α.) στα Περιφερειακά Συστήµατα Υγείας (Πε.Σ.Υ). ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ»

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ» Σελ.: 1 Από: 7 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ OIKONOMIKH ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ ( Π.3.6) 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι η περιγραφή της µεθοδολογίας που ακολουθείται για την Οικονοµική ιαχείριση των έργων /

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για τη Διαδικασία Διαχείρισης Κονδυλίων του Ειδικού Λογαριασμού Έρευνας Ισχύουν από 1.9.2007

Οδηγίες για τη Διαδικασία Διαχείρισης Κονδυλίων του Ειδικού Λογαριασμού Έρευνας Ισχύουν από 1.9.2007 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ Δ/νση : Χρ. Λαδά 6 Πληροφορίες : Ε. Καφεντζή, Μ. Χατζάρα Τηλέφωνο : 210 368 9038, 727 5044

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ Αριθ. Φύλλου 826 10 Σεπτεµβρίου 1996 Αριθµός Υπουργικής Απόφασης ΚΑ/679/22.8.96 Τροποποίηση και αντικατάσταση της απόφασης µε αρ. Β1/819/88

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ. (Πρόγραµµα ΙΝΤΙ)

ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ. (Πρόγραµµα ΙΝΤΙ) ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ (Πρόγραµµα ΙΝΤΙ) Η οικονοµική διαχείριση ενός σχεδίου, για παράδειγµα στο πλαίσιο του προγράµµατος INTI, συνήθως υπόκειται στις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ»

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» Έχοντας υπόψη: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» 1. Το άρθρο 7 του Ν. 1268/1982 «Για τη δομή και λειτουργία των ΑΕΙ», όπως ισχύει σήμερα, 2. Το άρθρο 28, παράγραφος

Διαβάστε περισσότερα

Συγκρότημα Πολυτεχνικής Σχολής, Βασ. Σοφίας 12, 671 00 ΞΑΝΘΗ Τηλ.: 2541079451 - Φαξ.: 2541079454

Συγκρότημα Πολυτεχνικής Σχολής, Βασ. Σοφίας 12, 671 00 ΞΑΝΘΗ Τηλ.: 2541079451 - Φαξ.: 2541079454 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Συγκρότημα Πολυτεχνικής Σχολής, Βασ. Σοφίας 12, 671 00 ΞΑΝΘΗ Τηλ.: 2541079451 - Φαξ.: 2541079454 Ξάνθη 29.01.2013 Α.Π. 1743 ΠΡΟΣ 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι.K.

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι.K. ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι.K. ΕΚΔΟΣΗ 4 Η ΚΑΒΑΛΑ 2011 Πρόλογος Οι Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας, χάριν συντομίας ΕΛΚΕ, ιδρύθηκαν στα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Έγκριση σύστασης του κοινωφελούς ιδρύµατος µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΑΝΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΑΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΑΝΩΝ Επιλέξιµες είναι οι παρακάτω δαπάνες: ΕΝΟΙΚΙΑ Περιλαµβάνει το κόστος ενοικίων του τόπου υλοποίησης του σχεδίου. Σε περίπτωση ενοικίασης οικίας, το επιδοτούµενο

Διαβάστε περισσότερα

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλούνται οι εξής δαπάνες:

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλούνται οι εξής δαπάνες: ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ`ΑΡΙΘ.13 ΦΕΚ Α`24 9.2.1998 Προσαρμογή του Προεδρικού Διατάγματος υπ` αριθ. 271/1989 στις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 18 Ιουλίου 2014 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1351 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ. Απόφαση υπ αριθµ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 18 Ιουλίου 2014 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1351 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ. Απόφαση υπ αριθµ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 18 Ιουλίου 2014 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1351 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Απόφαση υπ αριθµ. 107 Θέµα: «ιενέργεια της υπηρεσίας: Λογιστική

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών. Πρόγραµµα Ενίσχυσης Βασικής Έρευνας (ΠΕΒΕ 2) 1 2009-2010

Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών. Πρόγραµµα Ενίσχυσης Βασικής Έρευνας (ΠΕΒΕ 2) 1 2009-2010 Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών Πρόγραµµα Ενίσχυσης Βασικής Έρευνας (ΠΕΒΕ 2) 1 2009-2010 1. Στόχοι Μέσα Βασικός στόχος του ΠΕΒΕ είναι η ενδυνάµωση της ερευνητικής δραστηριότητας και συνεισφοράς των µελών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ Ρέθυμνο, 05 Ιουλίου 2013 Αριθμ. Γενικού Πρωτ.: 9917 Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ Ρέθυμνο, 05 Ιουλίου 2013 Αριθμ. Γενικού Πρωτ.: 9917 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ/ΑΔΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ Ρέθυμνο, 05 Ιουλίου 2013 Αριθμ. Γενικού Πρωτ.: 9917 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ/ΑΔΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ Ρέθυμνο, 16 Ιανουαρίου 2015 Αριθμ. Γενικού Πρωτ.: 502 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: Τροποποίηση των παραγράφων Β και

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ KON YΛIΩN EPEYNAΣ ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ KON YΛIΩN EPEYNAΣ ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ KON YΛIΩN EPEYNAΣ ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ - 2010 - Πρόλογος Ο Οδηγός Χρηµατοδότησης του Ειδικού Λογαριασµού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ - Π.Δ. 432/81 ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟ-ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2004 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή...... 4 Θεσμικό Πλαίσιο.. 5 Ι. Γενικές Αρχές...... 16 ΙΙ.

Διαβάστε περισσότερα

2. Σκοπός και οµή του ιδακτορικού Προγράµµατος

2. Σκοπός και οµή του ιδακτορικού Προγράµµατος Οδηγός ιδακτορικών Σπουδών Στο Τµήµα λειτουργούν, από το 1985, µεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικής βαθµίδας. Με τη νοµοθεσία που ισχύει σήµερα, µε αίτησή τους οι απόφοιτοι του Μ.Π.Σ. µπορούν να συνεχίσουν

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης Οδηγός Προμηθειών Ειδικού Κονδυλίων Έρευνας Πολυτεχνείου Κρήτης Χανιά, Οκτώβριος 2010 Ι. Εισαγωγή Ο παρών Οδηγός έχει κύριο σκοπό την περιγραφή των ενεργειών που απαιτούνται για προμήθειες ειδών ή/και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΔΟΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΔΟΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΔΟΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Ο Εκδοτικός Οίκος ιδρύθηκε από το Πολυτεχνείο Κρήτης τη δε χρηματοδότηση, λειτουργία και διαχείριση του έχει αναλάβει

Διαβάστε περισσότερα

Πανοζάχος Δημήτρης Επιμόρφωση Στελεχών Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΕΙ ΤΕΙ Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων

Πανοζάχος Δημήτρης Επιμόρφωση Στελεχών Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΕΙ ΤΕΙ Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων Πανοζάχος Δημήτρης Επιμόρφωση Στελεχών Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΕΙ ΤΕΙ Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων 1 Αποφασίζεται η επισκευή και συντήρηση ενός κτιρίου. Εκτιμάται ότι το κόστος θα ανέλθει στο ποσό

Διαβάστε περισσότερα

- ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣIA ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ- ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ ΝΕΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ Κ.Α.

- ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣIA ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ- ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ ΝΕΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ Κ.Α. - ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣIA ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ- ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ ΝΕΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ Κ.Α. Εισαγωγή Η αλματώδης αύξηση το τελευταίο διάστημα των αιτήσεων για επιστημονικές εκδηλώσεις που επιχορηγούνται από τις φαρμακευτικές

Διαβάστε περισσότερα

ιαδικασία του Συστήµατος Ποιότητας ΑΓΟΡΕΣ

ιαδικασία του Συστήµατος Ποιότητας ΑΓΟΡΕΣ Κωδικός.130 Έκδοση 2 Η Σελίδα 1 από 7 1 ΣΚΟΠΟΣ Η επάρκεια του Τµήµατος στα αναγκαία υλικά και εξοπλισµό για την διεκπεραίωση του εκπαιδευτικού και ερευνητικού του έργου. 2 ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Η διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΔΗΜ. ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ EΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ - Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής Υποστήριξης Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµική ιαχείριση Έργων

Οικονοµική ιαχείριση Έργων Φορέας: ήµος Ροδίων /νση: Πλατεία Ελευθερίας Τηλ/Fax: 22410-46200 / 22410-46379 e-mail: Info@rhodes.gr Απόφαση Επιβεβαίωσης ιαχειριστικής Επάρκειας (Μεταβατικό Σύστηµα) Αριθµός Ηµεροµηνία.Α. Τύπος Α Β

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 13 του Νόμου 2817/2000

Άρθρο 13 του Νόμου 2817/2000 Άρθρο 13 του Νόμου 2817/2000 ΦΕΚ Α'78/14.03.2000 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ.2817/2000 Άρθρο 13 Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.), Ειδικό και Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.Ε.ΔΙ.Π.) και Διοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.) είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.),

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου

Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου (Απόφαση Συγκλήτου Παντείου Πανεπιστημίου της 8ης Ιουλίου 2010) Eιδικός Κανονισμός Άρθρο 1 Σύσταση-Λειτουργία (α) Ιδρύεται στο Πάντειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Υ.Α. Οικ. Β-1188/36/2003 (Β 24) (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του Ν.2963/2001)

Υ.Α. Οικ. Β-1188/36/2003 (Β 24) (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του Ν.2963/2001) Υ.Α. Οικ. Β-1188/36/2003 (Β 24) (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του Ν.2963/2001) «Διαδικασία λειτουργίας του ειδικού λογαριασμού 5% του άρθρου 13 του Ν. 2963/2001 (A 268)». Ο υπουργός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 11 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι ο έλεγχος της προόδου και η παρακολούθηση του χρονοδιαγράμματος του έργου, καθώς και ο εντοπισμός τυχόν αποκλίσεων

Διαβάστε περισσότερα

Πανοζάχος Δημήτρης Επιμόρφωση Στελεχών Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΕΙ ΤΕΙ Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων

Πανοζάχος Δημήτρης Επιμόρφωση Στελεχών Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΕΙ ΤΕΙ Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων Πανοζάχος Δημήτρης Επιμόρφωση Στελεχών Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΕΙ ΤΕΙ Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων 1 Γενικά Άρθρο 1.Γενικές Διατάξεις Η διοίκηση των εσόδων, εξόδων και κεφαλαίων ως και το Λογιστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ & Ε.Π.Π. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ & Ε.Π.Π. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ & Ε.Π.Π. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Ιανουάριος 2014 Για ποιο λόγο τα τιμολόγια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πράξη «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών», στις 8 Π.Σ., 3 Π.Στ.Εξ., 2 Π.Στ.Εισ. του Στρ. Στόχου 1 Κωδικός ΟΠΣ-ΕΡΓΟΡΑΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτηµα V.10.i ERASMUS

Παράρτηµα V.10.i ERASMUS Παράρτηµα V.10.i ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 2013-0082 Ημερομηνία: 23/04/2013 ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ. (05/2013-05/2014)

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 2013-0082 Ημερομηνία: 23/04/2013 ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ. (05/2013-05/2014) ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ fax.: 27540 29199 ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 2013-0082 Ημερομηνία: 23/04/2013 ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ. (05/2013-05/2014) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 24.600,00 με Φ.Π.Α. και απρόβλεπτα. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο Πατρών Πρόγραµµα Βασικής Έρευνας Κ. Καραθεοδωρή. Προκήρυξη 2009

Πανεπιστήµιο Πατρών Πρόγραµµα Βασικής Έρευνας Κ. Καραθεοδωρή. Προκήρυξη 2009 Πανεπιστήµιο Πατρών Πρόγραµµα Βασικής Έρευνας Κ. Καραθεοδωρή Προκήρυξη 2009 Η Εκπαίδευση και η Έρευνα αποτελούν θεµελιώδεις και άρρηκτα συνδεδεµένες δραστηριότητες της ακαδηµαϊκής ζωής. Το Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ & Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ & Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ & Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. N. 4019/11 (ΦΕΚ 216 Α/30-9-2011) «Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Έκδοσης: 05 Έναρξη Ισχύος: 01/12/2008 Σελίδα 2 από 52

Αρ. Έκδοσης: 05 Έναρξη Ισχύος: 01/12/2008 Σελίδα 2 από 52 Έκδοση: 05 Επικαιροποίηση: 30-06-2014 Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων... 2 1. Εισαγωγή... 4 2. Σκοπός Του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας... 4 3. Όργανα Διοίκησης Και Διαχείρισης Του Ειδικού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΛΑΜΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ (Εγκρίθηκε από τη Συνέλευση του Τ.Ε.Ι. Λαµίας µε αριθµ.

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Ανάθεση Λογιστικής υποστήριξης του ΚΕΚ Γ. Γεννηµατάς ΑΕ για το οικονοµικό έτος 2016 σε εταιρεία Λογιστικών Υπηρεσιών Το ΚΕΚ Γ. Γεννηµατάς προτίθεται να αναθέσει δι απευθείας αναθέσεως σε ανάδοχο Εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Το τελικό αίτηµα επαλήθευσης - πιστοποίησης δαπανών θα πρέπει να υποβληθεί

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Το τελικό αίτηµα επαλήθευσης - πιστοποίησης δαπανών θα πρέπει να υποβληθεί ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΑΝΕΤ εταίρος του ΕΦΕΠΑΕ, µε χωρική αρµοδιότητα για τις περιφέρειες Αττικής, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, ενηµερώνει όλους τους ενδιαφερόµενους επιχειρηµατίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Α Α: ΒΛΩΥΒ-ΛΩΧ

ΑΠΟΦΑΣΗ Α Α: ΒΛΩΥΒ-ΛΩΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΟΝΑ Α Β Ταχ. /νση : Μιχαλακοπούλου 103 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΝ ΚΙΝ ΥΝΩ ΤΟ ΑΠΘ ΕΚΠΕΜΠΕΙ SOS

ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΝ ΚΙΝ ΥΝΩ ΤΟ ΑΠΘ ΕΚΠΕΜΠΕΙ SOS ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΝ ΚΙΝ ΥΝΩ ΤΟ ΑΠΘ ΕΚΠΕΜΠΕΙ SOS Η Σύγκλητος του ΑΠΘ εκφράζει τη βαθιά της ανησυχία για τη συνέχιση της εύρυθµης λειτουργίας του Ιδρύµατος, ως αποτέλεσµα των δραµατικών περικοπών της κρατικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 7 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η διασφάλιση της επιλεξιμότητας, της νομιμότητας και κανονικότητας των απαιτήσεων πληρωμών του έργου, καθώς και η διεκπεραίωσή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ ΑΔΑ: ΒΣΠ96ΣΙ-ΕΔΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 17 Δεκεμβρίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 15287 / A2-7805 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι.Ε.Ε.Π.Μ,

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι.Ε.Ε.Π.Μ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι.Ε.Ε.Π.Μ, Έχοντας υπόψη την περίπτωση 8 του άρθρου 10 του ισχύοντος καταστατικού «Για την επίτευξη της εύρυθμης λειτουργίας του Ινστιτούτου (της Εταιρείας) θα καταρτιστεί

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 8 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η διασφάλιση των ενεργειών που απαιτούνται μετά την κατακύρωση έως και την υπογραφή σύμβασης με τον επιλεγέντα ανάδοχο.

Διαβάστε περισσότερα

1 η Συνάντηση Επιτροπής Παρακολούθησης ΠΤΑ Περιφέρειας Πελοποννήσου Τρίπολη, 1 η Ιουνίου 2010 Ανάπτυξη Συστήµατος Παρακολούθησης της Αστάθειας Κλιτύων για την Πρόληψη Κατολισθήσεων και Εκπαίδευση των Τοπικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΘΑΛΗΣ

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΘΑΛΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΘΑΛΗΣ Συνοπτικές Οδηγίες Ημερομηνίες Επιλεξιμότητας δαπανών...2 Χρηματοδότηση...2 Δομή Προτάσεων...2

Διαβάστε περισσότερα

Εκείνες που αφορούν εξωτερικές υποχρεώσεις της Υπηρεσίας, οι οποίες προκύπτουν ως άµεση συνέπεια της αποδοχής και έγκρισης του ΠΠΜ.

Εκείνες που αφορούν εξωτερικές υποχρεώσεις της Υπηρεσίας, οι οποίες προκύπτουν ως άµεση συνέπεια της αποδοχής και έγκρισης του ΠΠΜ. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι οδηγίες που ακολουθούν εστιάζονται στα θέµατα που επηρεάζουν την εφαρµογή του Προγράµµατος Ποιότητας Μελέτης και δεν αφορούν στη σύνταξη του ΠΠΜ, το οποίο θεωρείται ότι έχει συνταχθεί σωστά,

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Έκδοσης 1 Υπεύθυνος: Υπεύθυνος ΣΔΕΠ Έναρξη Ισχύος: 09/01/2009 Σελίδα 1 από 7 ΤΗΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ

Αρ. Έκδοσης 1 Υπεύθυνος: Υπεύθυνος ΣΔΕΠ Έναρξη Ισχύος: 09/01/2009 Σελίδα 1 από 7 ΤΗΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ Έναρξη Ισχύος: 09/01/2009 Σελίδα 1 από 7 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η διασφάλιση της τήρησης των υποχρεώσεων του ΕΛΚΕ του ΤΕΙ Πάτρας που συνδέονται με την οικονομική διαχείριση των συγχρηματοδοτούμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΤΗΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 6 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η διασφάλιση της τήρησης των υποχρεώσεων του ΕΛΚΕ ΤΕΙ-Χ που συνδέονται με την οικονομική διαχείριση των συγχρηματοδοτούμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Β. Τροποποίηση του Οδηγού Προγράµµατος, στις κάτωθι ενότητες:

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Β. Τροποποίηση του Οδηγού Προγράµµατος, στις κάτωθι ενότητες: ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΕΛΑΝΕΤ, Ενδιάµεσος Φορέας ιαχείρισης ράσεων του Ε.Π. «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» για τις Περιφέρειες Αττικής, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, ενηµερώνει όλους τους ενδιαφερόµενους

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ. ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ» Σελ.: 1 Από: 6

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ. ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ» Σελ.: 1 Από: 6 ΕΡΓΟΥ» Σελ.: 1 Από: 6 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ( Π.3.5.2) 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι η περιγραφή της µεθοδολογίας που ακολουθείται: Για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ/ΑΔΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ Ρέθυμνο, 16 Ιουνίου 2015 Αριθμ. Γενικού Πρωτ.: 6954 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: Τροποποίηση του Οδηγού Σύναψης Μισθώσεων

Διαβάστε περισσότερα

6. ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ, ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ. 6.1 Συνεισφορά στο Τμήμα των Μεταπτυχιακών Φοιτητών

6. ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ, ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ. 6.1 Συνεισφορά στο Τμήμα των Μεταπτυχιακών Φοιτητών 6. ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ, ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ Η συμμετοχή των μεταπτυχιακών φοιτητών στην ανάπτυξη του Τμήματος μέσω των φοιτητικών εισφορών παρουσιάζει σημαντικά οφέλη όσον αφορά στη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. ιάταγµα δυνάµει των άρθρων 4 και 5

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. ιάταγµα δυνάµει των άρθρων 4 και 5 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 ιάταγµα δυνάµει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙ Η υπάρχει έλλειψη ουσιαστικής ρευστότητας και σηµαντικός κίνδυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13:

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2014 ΚΑΙ 2015 Συνολικός προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 10 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η διασφάλιση της τήρησης του ισχύοντος θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου κατά την προετοιμασία και την εκτέλεση των απαιτούμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:123342 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Έχοντας υπόψη: 1.- Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 103 του ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1 από 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 Σκοπός του Κανονισμού... 3 1.2 Ορισμοί... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΟΡΓΑΝΑ... 3 2.1 Όργανα...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Του Υπουργείου Οικονομικών. «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Του Υπουργείου Οικονομικών. «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Του Υπουργείου Οικονομικών «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο 1 1. Το άρθρο 10 του ν. 3492/2006 (ΦΕΚ Α 210) αντικαθίσταται ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας»

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015), όπως ισχύει (ΦΕΚ Α 66, 30.6.2015 και ΦΕΚ Α 79, 14.7.2015) Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις 15 Ιουλίου 2015 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΗΜΝΟΥ Μητροπολίτη Ιωακείμ 2 81400 Μύρινα Πληροφορίες: Bλαχάκη Κατερίνα Τηλ.: 22540 83015 Fax: 22540 83109 Email: erinavla@aegean.gr Λήμνος, 27/02/2015 Αρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙΔΗ υπάρχει έλλειψη ουσιαστικής ρευστότητας και σημαντικός κίνδυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΟΧΡΕΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠ, ΛΟΙΠΟΥ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΛΥΨΗ Ι ΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΧΡΟΝΟΧΡΕΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠ, ΛΟΙΠΟΥ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΛΥΨΗ Ι ΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ 379/14-9-2012 5.2.2 Επικαιροποίηση της µεθόδου χρονοχρέωσης απασχολούµενων σε προγράµµατα και της κάλυψης ίδιας συµµετοχής (Εισηγήτρια κ. Μ. Καστελλάκη) Η Επιτροπή, σε συνέχεια της υπ αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κρήτης Η Ευρωπαϊκή Χάρτα και ο Κώδικας Δεοντολογίας των Ερευνητών : 2014-2016

Πανεπιστήμιο Κρήτης Η Ευρωπαϊκή Χάρτα και ο Κώδικας Δεοντολογίας των Ερευνητών : 2014-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Σύμφωνα με την απόφαση της 303/21-6-12 συνεδρίασης της Συγκλήτου, το Πανεπιστήμιο υιοθέτησε ένα «σχέδιο δράσης» για την εφαρμογή των προβλέψεων της Ευρωπαϊκής Χάρτας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ. ΘΕΜΑ: Έκδοση στοιχείων κατά την καταβολή δικαστικής δαπάνης και τόκων υπερηµερίας.

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ. ΘΕΜΑ: Έκδοση στοιχείων κατά την καταβολή δικαστικής δαπάνης και τόκων υπερηµερίας. Αθήνα 13/7/2013 ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΘΕΜΑ: Έκδοση στοιχείων κατά την καταβολή δικαστικής δαπάνης και τόκων υπερηµερίας. Εταιρεία Α.Ε µέλος του ΣΑΤΕ, έθεσε τα εξής ερωτήµατα: Εις βάρος της εταιρείας και υπέρ προµηθευτή

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας του Μουσείου Παθολογικής Ανατοµικής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών

Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας του Μουσείου Παθολογικής Ανατοµικής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας του Μουσείου Παθολογικής Ανατοµικής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών Άρθρο 1 Αντικείµενο Το Μουσείο Παθολογικής Ανατοµικής της Ιατρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ 41 110 ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ: 2410/618.098 FAX:2410/611.995

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ 41 110 ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ: 2410/618.098 FAX:2410/611.995 ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 340 Περί του επαγγέλµατος του Λογιστή Φοροτεχνικού και της αδείας ασκήσεώς του Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπ όψη: 1. Τις διατάξεις: α) Του

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 7. Εξωτερικός και Εσωτερικός Έλεγχος (Εξόδων)

Ενότητα 7. Εξωτερικός και Εσωτερικός Έλεγχος (Εξόδων) Ενότητα 7 Εξωτερικός και Εσωτερικός Έλεγχος (Εξόδων) Οργανικά Έξοδα κατ είδος Στην 6 η Οµάδα παρακολουθούνται κατά είδος τα έξοδα που αναφέρονται στην οµαλή εκµετάλλευση της χρήσης καθώς επίσης και οι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Συγκρότημα Πολυτεχνικής Σχολής, Βασ. Σοφίας 12, 671 00 ΞΑΝΘΗ Τηλ.: 25410-79410 - Φαξ.: 2541079454 Ξάνθη 13087 Α.Π. 17.07.2012 ΠΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΤΕΙ Κρήτης. Οδηγίες προς τους Φοιτητές

Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΤΕΙ Κρήτης. Οδηγίες προς τους Φοιτητές Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΤΕΙ Κρήτης Οδηγίες προς τους Φοιτητές ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ο θεσμός της Πρακτικής Άσκησης... 3 2. Θεσμικό Πλαίσιο και οι Προϋποθέσεις Ένταξης... 3 3. Επιλογή Φορέα Πρακτικής

Διαβάστε περισσότερα

1) Εφαρµογή του θεσµικού πλαισίου περί µη υποχρέωσης απεικόνισης συναλλαγών (έναρξη επιτηδεύµατος απεικόνισης δαπάνης).

1) Εφαρµογή του θεσµικού πλαισίου περί µη υποχρέωσης απεικόνισης συναλλαγών (έναρξη επιτηδεύµατος απεικόνισης δαπάνης). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΜΟΝΑ Α Γ ιεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ στο σχέδιο νόµου Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ.. Άρθρο.. Κάλυψη Οργανικών Θέσεων Αυξηµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ «ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΟΥΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ---------------------- Ταχ. /νση: Πλ. Μπακογιάννη 2 Ταχ. Κώδικας: 62 400 Τηλέφωνο: 2325 3 50108 Φαξ: 2325

Διαβάστε περισσότερα

συµφωνούνται και γίνονται αµοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα:

συµφωνούνται και γίνονται αµοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΜΠ-ΕΛΚΕ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΚΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ και ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΣΥΝΟΛΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ και ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΣΥΝΟΛΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ και ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΣΥΝΟΛΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΑΡΧΕΙΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΥΠΟΣ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΡΥΘΜΟΣ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗ (ΝΑΙ/) ΑΝ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΗΧΑΝΑΓΝ ΩΣΙΜΗ ΜΟΡΦΗ (π.χ.

Διαβάστε περισσότερα

χρηματοδότησης οδηγός Ερευνητικών Επιμορφωτικών Έργων Οδηγός Χρηματοδότησης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας - 1 -

χρηματοδότησης οδηγός Ερευνητικών Επιμορφωτικών Έργων Οδηγός Χρηματοδότησης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας - 1 - - 1 - Οδηγός Χρηματοδότησης Ερευνητικών Επιμορφωτικών Έργων Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας χρηματοδότησης οδηγός - 2 - ΕΛΚΕ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ περιεχόμενα Πρόλογος 1. Κεφάλαιο πρώτο 5 7 9 10 12 Όργανα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Ψαχνά, Μάιος 2004 1 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Ο βασικός σκοπός του Οδηγού Χρηματοδότησης και Διαχείρισης,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΑΡΘΡΟ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Π.. 80/08.05.1997, ΤΟΥ Τ.Υ..Θ. ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. Στην Αθήνα σήµερα την

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡ. ΕΛΕΓΧΩΝ /ΝΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ - ΤΜΗΜΑ Β

ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡ. ΕΛΕΓΧΩΝ /ΝΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ - ΤΜΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αθήνα, 6.08.2009 1. 14 η /ΝΣΗ Φ.Π.Α. Αρ. Πρωτ.: 1078580/6637/491/B0014 ΤΜΗΜΑΤΑ Α, Β 2. 15 η /ΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Α,

Διαβάστε περισσότερα

Ερμηνεία και Κωδικοποίηση της ΚΥΑ 679/96

Ερμηνεία και Κωδικοποίηση της ΚΥΑ 679/96 Ερμηνεία και Κωδικοποίηση της ΚΥΑ 679/96 Περιεχόμενα - Άρθρα 1. Εισαγωγή 2. Σύσταση Ειδικού Λογαριασμού - Σκοπός 3. Πόροι του Λογαριασμού 4. Όργανα Διοικήσεως και Διαχειρίσεως του Λογαριασμού 5. Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Κλάδοι ΤΣΜΕ Ε

Άρθρο 1 Κλάδοι ΤΣΜΕ Ε Anadiarthrositsmedeteliko Άρθρο 1 Κλάδοι ΤΣΜΕ Ε Στο Ταµείο Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών ηµοσίων Εργων (Τ.Σ.Μ.Ε..Ε.), που διέπεται από τις διατάξεις του α.ν. 2326/1940 «περί ΤΣΜΕ Ε» (Α, 145), όπως

Διαβάστε περισσότερα

Πληρ. : Χ. Παπαδοπούλου Τηλ.: 2313317816 e-mail: c.papadopoulou@thessaloniki.gr

Πληρ. : Χ. Παπαδοπούλου Τηλ.: 2313317816 e-mail: c.papadopoulou@thessaloniki.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOMOΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2/14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2/14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2/14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014 Από το πρακτικό 2/14-2-2014 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ελαφονήσου. Στην Ελαφόνησο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΜΤΠΥ ΑΠΑΝΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΜΤΠΥ ΑΠΑΝΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Π.Ε. ΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΜΤΠΥ ΑΠΑΝΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΘΕΜΑ: "Κρατήσεις υπέρ ΜΤΠΥ επί των δαπανών των Σχολικών Επιτροπών". Σχετικά: τα µε αριθµ. διεκπ. 12828/-4-2007, 2150/0-5-2007,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος από Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 210-2517292, 2131311568-9, 2131311572, 2131311604

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ: ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Προς : Ώπως Π.Δ

ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ: ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Προς : Ώπως Π.Δ ΑΝΑΡΤΗΤΕA ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & Γ.Δ.Σ Δ/ΝΣΗ ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣ Αθήνα 20-01-2015 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ Αρ. Πρωτ : 10895 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Τ. ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ Προς : Ώπως Π.Δ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΕΣ SPIN OFF (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΓΝΩΣΗΣ /ΤΕΧΝΟΒΛΑΣΤΟΙ) Τι είναι οι εταιρίες spin off ; Οι εταιρίες spin off (επιχειρήσεις έντασης γνώσης ή τεχνοβλαστοί) είναι επιχειρήσεις των οποίων η δραστηριότητα

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Καθορισμός της διαδικασίας εφαρμογής των ρυθμίσεων της παρ. 4, του άρθρου 28, του ν. 2362/1995»

Θέμα: «Καθορισμός της διαδικασίας εφαρμογής των ρυθμίσεων της παρ. 4, του άρθρου 28, του ν. 2362/1995» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ I) ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ α. Δ/ΝΣΗ: 49 Η ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 6 Ιουνίου 2006. Α.Π. 10433 Προς: Περιφέρειες της χώρας. Δ/νσεις Αλλοδαπών &

Αθήνα, 6 Ιουνίου 2006. Α.Π. 10433 Προς: Περιφέρειες της χώρας. Δ/νσεις Αλλοδαπών & ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ& ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ευαγγελιστρίας 2 Ταχ. Κώδικας: 105 63,

Διαβάστε περισσότερα

Ο Η Γ Ο Σ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ Α Σ Κ Η Σ Η Σ

Ο Η Γ Ο Σ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ Α Σ Κ Η Σ Η Σ Ο Η Γ Ο Σ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ Α Σ Κ Η Σ Η Σ Τµήµα Ηλεκτρολογίας ΤΕΙ Χαλκίδας ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σύμφωνα με τον ιδρυτικό νόμο-πλαίσιο των Τ.Ε.Ι. (Ν. 1404/83), η Πρακτική Άσκηση των φοιτητών αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

'Αρθρο 1. Προκήρυξη θέσεων ΕΕΠ

'Αρθρο 1. Προκήρυξη θέσεων ΕΕΠ Π.. 394 της 4/11.1Ο.83: ιαδικασία και προϋποθέσεις πλήρωσης των θέσεων, µονιµοποίησης και χορήγησης εκπαιδευτικών αδειών που αφορούν στα µέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) των Α.Ε.Ι. -

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο. Αντισταθμιστική Εκπαίδευση

ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο. Αντισταθμιστική Εκπαίδευση ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο. Αντισταθμιστική Εκπαίδευση 1. Για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: α) «Αντισταθμιστική εκπαίδευση»: στην έννοια της αντισταθμιστικής εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΔΟΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ "ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ" ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 211 (4) Απόφαση ΥΠΕΣΑΗΔ 216

Διαβάστε περισσότερα

Εξοπλισµός κόστους > 45.000 < (συµπεριλαµβανοµένου του. V. Εξοπλισµός κόστους > 2.500 και <45.000 (συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ), από εξωτερικό

Εξοπλισµός κόστους > 45.000 < (συµπεριλαµβανοµένου του. V. Εξοπλισµός κόστους > 2.500 και <45.000 (συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ), από εξωτερικό Διαδικασίες για αγορές εξοπλισµού από Τακτικό Προϋπολογισµό, κονδύλι 4121 ε (ή 412105) που πραγµατοποιούνται από τους υπεύθυνους οικονοµικών των Τοµέων I. Εξοπλισµός κόστους < 2.500 (συµπεριλαµβανοµένου

Διαβάστε περισσότερα