Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ"

Transcript

1 ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ - Ο ισχύον Οδηγός εγκρίθηκε από τη Σύγκλητο στη συνεδρίαση 124/ , µετά από επεξεργασία και εισήγηση της Επιτροπής Ερευνών. Σύµφωνα µε τον Ν. 3027/2002, άρθρο 3 παρ. 2 (ΦΕΚ 152 Α), ο Οδηγός Χρηµατοδότησης και ιαχείρισης καθορίζει κάθε περίπτωση χρηµατοδότησης και οικονοµικής διαχείρισης, που δεν προβλέπει η Κ.Υ.Α. ΚΑ 679/96. - Τροποποιήθηκε το άρθρο 5 του Κεφαλαίου IV από τη Σύγκλητο στη συνεδρίαση 145/ , µετά από εισήγηση της Επιτροπής Ερευνών - Τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε από τη Σύγκλητο στη συνεδρίαση 181/ µετά από εισήγηση της Επιτροπής Ερευνών (συνεδρίαση 187/ ). ΧΑΝΙΑ ΙΟΥΝΙΟΣ

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι: Γενικές Aρχές σελ. 3 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ: Κανόνες ιαχείρισης και Λειτουργίας σελ. 5-7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ: Αµοιβές προσωπικού σελ. 8 9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙV: Συµβάσεις σελ ΚΕΦΑΛΑΙΟ V: ιαδικασία έγκρισης, διαχείρισης και εκτέλεσης ερευνητικών προγραµµάτων σελ ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI: Αρµοδιότητες Επιτροπής Ερευνών σελ ΚΕΦΑΛΑΙΟ VΙI: Λειτουργία της Γραµµατείας του Ειδικού Λογαριασµού Κονδυλίων Έρευνας σελ ΚΕΦΑΛΑΙΟ VΙΙI: ιάθεση πλεονάσµατος του Ε.Λ.Κ.Ε. σελ ΚΕΦΑΛΑΙΟ IX: Ετήσιος Προϋπολογισµός και Απολογισµός σελ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Χ: Τρόπος διεκπεραίωσης δαπάνες σελ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧI. Κανονισµός διάθεσης προϊόντων σελ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΙΙ. Ειδικές διατάξεις σελ. 35 ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΟΣ Ι: ηµιουργίας Νέου Προϊόντος Υπηρεσίας σελ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΟΣ 2: ιάθεσης Προϊόντος σελ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΟΣ 3: Καταγραφή Ανακάλυψης προς Αξιολόγηση από ΕΛΚΕ σελ

3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι. Γενικές Αρχές Το βασικό θεσµικό πλαίσιο που διέπει τη διαχείριση της εξωτερικής χρηµατοδότησης της έρευνας στα Πανεπιστήµια συνίσταται κατά χρονολογική σειρά από: Το Προεδρικό ιάταγµα 432/81 "Περί συστάσεως Ειδικών Λογαριασµών αξιοποιήσεως κονδυλίων για την εκτέλεση ερευνητικών έργων στα ΑΕΙ της Χώρας". Το Νόµο 1514/85 "Ανάπτυξη της επιστηµονικής και τεχνολογικής έρευνας". Την Υπουργική Απόφαση Β1/819/88 "Σύσταση Ειδικών Λογαριασµών για τη χρηµατοδότηση ερευνητικών έργων και σχετικών υπηρεσιών ή δραστηριοτήτων που εκτελούνται στα ΑΕΙ ή ΤΕΙ της Χώρας". Την Κοινή Υπουργική Απόφαση ΚΑ/679/96 "Τροποποίηση και αντικατάσταση της Υπουργικής Απόφασης Β1/819/88". Το Νόµο 3027/2002, Άρθρο 3, 2, περί "Σύνταξης Οδηγού Χρηµατοδότησης και ιαχείρισης του Ειδικού Λογαριασµού", ο οποίος ορίζει ότι: "Η Επιτροπή ιαχείρισης του Ειδικού Λογαριασµού που προβλέπεται στο άρθρο 4 της κοινής υπουργικής απόφασης µε αριθµό ΚΑ/679/ (ΦΕΚ 826 Β ) συντάσσει «Οδηγό Χρηµατοδότησης και ιαχείρισης» του Ειδικού Λογαριασµού, ο οποίος εγκρίνεται από τη Σύγκλητο του Πανεπιστηµίου ή τη Συνέλευση του ΤΕΙ, κατά περίπτωση. α) Στον Οδηγό Χρηµατοδότησης και ιαχείρισης περιγράφονται συνολικά τα όργανα, οι διαδικασίες αξιολόγησης, επιλογής, χρηµατοδότησης και οικονοµικής διαχείρισης των δραστηριοτήτων που περιγράφονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 2 της ανωτέρω κοινής υπουργικής απόφασης, καθώς και η διάδοση, αξιοποίηση και εκµετάλλευση των αποτελεσµάτων και προϊόντων των ερευνητικών και άλλων δραστηριοτήτων που χρηµατοδοτούνται µέσω του Ειδικού Λογαριασµού. β) Με τον Οδηγό Χρηµατοδότησης και ιαχείρισης καθορίζονται επίσης οι αρµοδιότητες, οι υποχρεώσεις των υπευθύνων των έργων για τις διάφορες κατηγορίες δραστηριοτήτων, το πλαίσιο και τα θέµατα αµοιβών όσων συµµετέχουν σε έργα που χρηµατοδοτεί και διαχειρίζεται ο Ειδικός Λογαριασµός, καθώς και κάθε περίπτωση χρηµατοδότησης και οικονοµικής διαχείρισης που δεν προβλέπεται από την ανωτέρω κοινή υπουργική απόφαση. " Σε εκτέλεση του ανωτέρω Νόµου συντάσσεται και ο παρών Οδηγός Χρηµατοδότησης και ιαχείρισης (Ο ΗΓΟΣ) του Ειδικού Λογαριασµού Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης. Ο Ο ΗΓΟΣ αποτελεί γενικό κανονιστικό πλαίσιο, βάσει του οποίου η Επιτροπή Ερευνών εξειδικεύει τον Οδηγό Ερευνητή, ο οποίος περιέχει και όλα τα απαραίτητα έντυπα. Οι αρχές που διέπουν την έρευνα στο Πολυτεχνείο Κρήτης είναι οι ακόλουθες: 1. Η έρευνα στο Ίδρυµα είναι ελεύθερη στο πλαίσιο της ακαδηµαϊκής δεοντολογίας. Όλες οι ερευνητικές δραστηριότητες χαρακτηρίζονται από διαφάνεια και τα αποτελέσµατά τους είναι κατά κανόνα προσπελάσιuα από τα µέλη της επιστηµονικής κοινότητας. 2. Το Ίδρυµα ενθαρρύνει τόσο τη βασική όσο και την τεχνολογική ή εφαρµοσµένη έρευνα. Επίσης, ενθαρρύνει την παροχή επιστηµονικών, τεχνολογικών και εκπαιδευτικών υπηρεσιών µε εξωτερική χρηµατοδότηση, εφ όσον δεν παρακωλύονται ή δυσχεραίνονται οι εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες του Ιδρύµατος, η δε 3

4 παρεχόµενη υπηρεσία προάγει την επιστήµη ή την ανάπτυξη. Ενθαρρύνεται, επίσης, η ανάληψη ερευνητικών έργων σε συνεργασία µε διεθνείς οργανισµούς. 3. Ως εξωτερική χρηµατοδότηση εννοούνται πόροι εκτός του Τακτικού Προϋπολογισµού, του Προϋπολογισµού ηµοσίων Επενδύσεων, των εσόδων από την αξιοποίηση της περιουσίας του Ιδρύµατος και τους ίδιους πόρους του Ειδικού Λογαριασµού. 4. Η απασχόληση σε ερευνητικά προγράµµατα µέλους ΕΠ δεν πρέπει να γίνεται εις βάρος των άλλων υποχρεώσεών του προς το Ίδρυµα. 5. Πρέπει να επιδιώκεται, όπου είναι εφικτό, πριν ο υπεύθυνος της έρευνας απευθυνθεί σε τρίτους, η στελέχωση των ερευνητικών οµάδων µε µεταπτυχιακούς φοιτητές, υποψηφίους διδάκτορες και επιστηµονικό προσωπικό του Ιδρύµατος Ορισµοί: α) Βασική, Τεχνολογική και Εφαρµοσµένη έρευνα: Βασική έρευνα είναι η εργασία που έχει σκοπό να προάγει την επιστηµονική γνώση ή η επεξεργασία νέων θεωριών, ικανών να γίνουν αποδεκτές από τη διεθνή επιστηµονική κοινότητα. Αναγκαία προϋπόθεση για να χαρακτηρισθεί µια εργασία ως ερευνητική είναι η πρωτοτυπία. Αντιστοίχως, Τεχνολογική ή Εφαρµοσµένη Έρευνα είναι η συστηµατική εργασία, που χρησιµοποιεί κυρίως υπάρχουσες γνώσεις (από έρευνα ή από πρακτική εµπειρία), µε σκοπό την προεργασία για την παραγωγή νέων υλικών, προϊόντων ή διατάξεων, την κατάρτιση νέων διαδικασιών, συστηµάτων ή υπηρεσιών, ή την ουσιαστική βελτίωση αυτών που υπάρχουν, για συγκεκριµένες εφαρµογές. β) Παροχή Επιστηµονικών Τεχνολογικών και Εκπαιδευτικών Υπηρεσιών είναι η εκπόνηση ειδικών µελετών, η εκτέλεση δοκιµών, µετρήσεων, εργαστηριακών εξετάσεων, αναλύσεων, η παροχή γνωµοδοτήσεων, η σύνταξη προδιαγραφών και οι εκπαιδευτικές υπηρεσίες προς τρίτους ιάθεση Προϊόντων. Η διάθεση προϊόντων, που προέρχονται από τις παραπάνω δραστηριότητες (ευρεσιτεχνίες, προγράµµατα λογισµικού, κατασκευές κτλ), είναι δυνατόν να γίνει µέσω της Επιτροπής Ερευνών ή µέσω της Εταιρείας ιαχείρισης της Περιουσίας του Πολυτεχνείου Κρήτης. Τα ποσοστά των ερευνητών για τα πνευµατικά δικαιώµατα ή τις ευρεσιτεχνίες καθορίζονται σύµφωνα µε τον Κανονισµό ιάθεσης των Προϊόντων της Έρευνας. 7. Η Επιτροπή Ερευνών δύναται να εγκρίνει την προσωρινή εµπιστευτικότητα στοιχείων (από τα συµβαλλόµενα µέρη), για την προστασία διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας, πρωτοτύπων ανακοινώσεων ή την παραγωγή νέων προϊόντων, εφ όσον αυτό προβλέπεται από το αντίστοιχο συµβόλαιο εξωτερικής χρηµατοδότησης. 4

5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ. Κανόνες ιαχείρισης και Λειτουργίας 1. Ο προϋπολογισµός κάθε ερευνητικού προγράµµατος επιβαρύνεται µε ποσοστό τουλάχιστον 13% επί των εξόδων (εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά από χρηµατοδότες που είναι φορείς του ηµοσίου ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης) προς όφελος του Ιδρύµατος. Το ποσοστό αυτό παρακρατείται στον Ειδικό Λογαριασµό Κονδυλίων Έρευνας και διατίθεται κατά τρόπο, ο οποίος θα περιγραφεί κατωτέρω. Επισηµαίνονται, επίσης, τα ακόλουθα: 1.1.Εξαιρούνται της προβλεπόµενης κράτησης υπέρ του Ειδικού Λογαριασµού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) τα τµήµατα του προϋπολογισµού ερευνητικών έργων των οποίων η διαχείριση γίνεται εξ ολοκλήρου από υπεργολάβους, οι οποίοι είναι είτε Α.Ε.Ι. ή Ερευνητικά Κέντρα ή Ερευνητικά Πανεπιστηµιακά Ινστιτούτα. Σε διαφορετική περίπτωση οι υπέρ ΕΛΚΕ κρατήσεις ανέρχονται σε 3% επί του συνόλου της υπεργολαβίας. Όταν οι υπεργολαβίες υπερβαίνουν το 20% του συνολικού προϋπολογισµού του προγράµµατος, τότε απαιτείται ειδική αιτιολόγηση και απόφαση της Επιτροπής Ερευνών, προκειµένου να τύχουν της εξαίρεσης της κράτησης. 1.2.Στην περίπτωση κατά την οποία η σύµβαση προβλέπει ποσοστό γενικών εξόδων (overhead) µεγαλύτερο του 13%, τότε το επιπλέον του 13% ποσοστό διατίθεται για διάφορα έξοδα της αντίστοιχης ερευνητικής οµάδας, όπως είναι η προσέλκυση νέων προγραµµάτων, η συµµετοχή σε επιστηµονικά συνέδρια, η φιλοξενία επιστηµονικών εταίρων, η αµοιβή του επιστηµονικού υπευθύνου ή και για άλλους σκοπούς µετά από πρόταση του επιστηµονικού υπευθύνου. Στην τελευταία περίπτωση απαιτείται και απόφαση της Επιτροπής Ερευνών. Το ποσόν αυτό τηρείται σε ιδιαίτερο κωδικό και µπορεί να χρησιµοποιηθεί και µετά το πέρας του προγράµµατος. 1.3.Σε περίπτωση που καταβάλλεται Φ.Π.Α., ο οποίος δεν θεωρείται επιλέξιµη δαπάνη, αυτή θα πρέπει να καλύπτεται από το πλέον του 13% υπέρ ΕΛΚΕ ποσοστού των Γενικών Εξόδων. 1.4.Σε περίπτωση ιδίας συµµετοχής, η οποία προκύπτει από αγορά εξοπλισµού, η απόσβεση του οποίου δεν ολοκληρώνεται κατά τη διάρκεια του έργου, ο Επιστηµονικός Υπεύθυνος θα πρέπει να προτείνει τρόπους κάλυψης αυτής. 2. Η Επιτροπή Ερευνών δεν αναλαµβάνει ερευνητικά ή εκπαιδευτικά έργα, που δεσµεύουν το Ίδρυµα µε οικονοµικές υποχρεώσεις οριστικής επιβάρυνσης του προϋπολογισµού του Ιδρύµατος. Εξαιρέσεις στον κανόνα αυτόν είναι δυνατό να γίνουν µετά από απόφαση της Συγκλήτου κατόπιν προτάσεως της Επιτροπής Ερευνών. Η Επιτροπή Ερευνών δέχεται την αναλογική συνεισφορά του Ιδρύµατος στα έξοδα των ως άνω έργων από χρήση και απόσβεση των εγκαταστάσεων και του εξοπλισµού και από το κόστος εργασίας του συµµετέχοντος στις δραστηριότητες προσωπικού. 3. Τα έργα, τα οποία αφορούν σε παροχή υπηρεσιών, µε τα οποία γίνεται εκτεταµένη χρήση του εργαστηριακού εξοπλισµού, θα πρέπει να χρεώνονται µε το κόστος χρήσης του εργαστηριακού εξοπλισµού. Το κόστος θα καθορίζεται µε ευθύνη του διευθυντού του αντιστοίχου εργαστηρίου και θα είναι υπέρ του ΕΛΚΕ, πέραν της προβλεποµένης κρατήσεως. 3.1.Το ποσοστό αυτό θα είναι ανάλογο της χρήσης του εξοπλισµού του Ιδρύµατος. Τα έσοδα, τα οποία προκύπτουν κατ αυτόν τον τρόπο, διατίθενται κατά 50% στο 5

6 εργαστήριο, όπου διεξήχθη το έργο, για τη συντήρηση, την αναβάθµιση και την αντικατάσταση του εξοπλισµού. Το υπόλοιπο 50% παραµένει υπέρ του Ειδικού Λογαριασµού Κονδυλίων Έρευνας. 4. Ο υπεύθυνος ερευνητικού προγράµµατος είναι και υπεύθυνος προς το Ίδρυµα τόσο για την τήρηση των τεχνικών συµβατικών υποχρεώσεων προς το χρηµατοδότη όσο και για την υψηλή επιστηµονική ποιότητα του εκτελούµενου έργου. Αντιστοίχως, η Επιτροπή Ερευνών είναι υπεύθυνη για την απρόσκοπτη και έγκαιρη γραµµατειακή, νοµική, λογιστική και διαχειριστική διεκπεραίωση και υποστήριξη του έργου. 5. Επιστηµονικοί υπεύθυνοι ερευνητικών προγραµµάτων µπορούν να είναι τα µέλη ΕΠ του Ιδρύµατος. Ακόµη µπορούν να αναλάβουν ως επιστηµονικοί υπεύθυνοι προγράµµατος διδάκτορες υπάλληλοι του Ιδρύµατος ή συνεργαζόµενοι µε το Ίδρυµα µε σύµβαση ορισµένου χρόνου για διδασκαλία ή έρευνα, εφ όσον εγκριθεί το πρόγραµµα από την Επιτροπή Ερευνών, µετά από σύµφωνη γνώµη της Γενικής Συνέλευσης του Τµήµατος και του ιευθυντού του εµπλεκόµενου εργαστηρίου, εφ όσον χρησιµοποιούνται οι εξοπλισµοί αυτού, ή του Πρυτανικού Συµβουλίου, εφ όσον ο ερευνητής δεν συνεργάζεται µε συγκεκριµένο Τµήµα. Αντιστοίχως, υπεύθυνοι διαχείρισης εσωτερικών προγραµµάτων µπορούν να αναλάβουν ο Προϊστάµενος Γραµµατείας του Ιδρύµατος και ιευθυντές υπηρεσιών κατόπιν εγκρίσεως του Πρυτανικού Συµβουλίου. 6. Εσωτερικώς Χρηµατοδοτούµενα Έργα Η εσωτερική χρηµατοδότηση πραγµατοποιείται από τους ιδίους πόρους του Ειδικού Λογαριασµού. Τα εσωτερικώς χρηµατοδοτούµενα έργα κατηγοριοποιούνται περαιτέρω στις υποπαραγράφους που ακολουθούν Έργα από Επιστροφές Στην κατηγορία αυτή ανήκουν τα έργα που χρηµατοδοτούνται από έσοδα του ΕΛΚΕ που προέρχονται από τη Γ.Γ.Ε.Τ. ως εθνική συµµετοχή σε ανταγωνιστικά ερευνητικά έργα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή και υπόλοιπα που προκύπτουν µετά τη λήξη προγράµµατος ή πέραν του 13% υπέρ ΕΛΚΕ ποσοστού από εκτελούµενα προγράµµατα (δες Κεφ. ΙΙ, παρ. 1.2) Έργα Ενίσχυσης της Βασικής Έρευνας Πρόκειται για έργα ενίσχυσης της βασικής έρευνας, τα οποία χρηµατοδοτούνται από τα ιαθέσιµα του ΕΛΚΕ, ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής Ερευνών µε τη σύµφωνη γνώµη του Π.Σ. και έγκριση της Συγκλήτου του Ιδρύµατος. Τα έργα αυτά δεν περιλαµβάνουν αµοιβές µελών ΕΠ και άλλων υπαλλήλων του Ιδρύµατος, αλλά µόνον αµοιβές υποψηφίων διδακτόρων ή και µεταπτυχιακών φοιτητών, δαπάνες συµµετοχής σε συνέδρια, αναλώσιµα για την έρευνα και πιθανή αγορά εξαρτηµάτων απολύτως απαραιτήτων για την προτεινόµενη έρευνα Έργα ενίσχυσης της λειτουργίας του Ιδρύµατος Πρόκειται για τα έργα που αντιστοιχούν στα διάφορα κονδύλια του Προϋπολογισµού των ιαθεσίµων του ΕΛΚΕ του Ιδρύµατος. Επιστηµονικοί υπεύθυνοι των έργων αυτών µπορεί να ορίζονται, εκτός των µελών ΕΠ, και υπάλληλοι του Ιδρύµατος που υπηρετούν ως διευθυντές. 6

7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ. Αµοιβές Προσωπικού 1) Αµοιβές µελών.ε.π. Το ανώτατο όριο πρόσθετων µηνιαίων αµοιβών των µελών ΕΠ του Ιδρύµατος για τη συµµετοχή τους στις δραστηριότητες της παραγράφου Ι.6 καθορίζονται από τις εκάστοτε κείµενες διατάξεις. Ο Οδηγός θα συµπληρώνεται κάθε φορά που αυτές διαφοροποιούνται. Οι κείµενες διατάξεις σήµερα είναι οι ακόλουθες: Σύµφωνα µε τον Ν. 2083/92, άρθρο 28, παρ. 16, καθορίζονται στο 100% των τακτικών µηνιαίων ακαθάριστων αποδοχών, που λαµβάνουν από τη θέση τους στο Πολυτεχνείο Κρήτης, πλην των αµοιβών, οι οποίες εισπράττονται µε ελτίο Παροχής Υπηρεσιών από άσκηση ελευθερίου επαγγέλµατος. Το ποσόν αυτό ισχύει αθροιστικά για όλες τις πιθανές πηγές, από τις οποίες προέρχονται πρόσθετες αµοιβές (π.χ. άλλα προγράµµατα, παροχή υπηρεσιών, συµµετοχή σε συµβούλια κ.λπ.). Αναφορικά µε τις αµοιβές των µελών ΕΠ που προκύπτουν από την άσκηση ελευθερίου επαγγέλµατος και εισπράττονται µέσω του ΕΛΚΕ, καθώς και τις πρόσθετες αµοιβές που προκύπτουν από ερευνητικά έργα ισχύουν τα καθοριζόµενα στις παραγράφους 8 και 9 του µόνου άρθρου της ΚΥΑ αριθµ. Φ35/10506/ΙΒ/ (ΦΕΚ 178Β). Σύµφωνα µε αυτή, για την είσπραξη των παραπάνω αµοιβών, τα µέλη ΕΠ θα πρέπει να εκδίδουν τριπλότυπη Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών. Στην περίπτωση που τα µέλη ΕΠ δεν διαθέτουν Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών, τότε οι αµοιβές εισπράττονται µέσω κατάστασης και θεωρούνται πρόσθετες αµοιβές. Ειδικότερα, τα µέλη ΕΠ των Α.Ε.Ι. έχουν τις εξής δυνατότητες: 1. Να αµείβονται από χρηµατοδοτούµενα ερευνητικά ή αναπτυξιακά προγράµµατα ή από Ερευνητικά Ινστιτούτα ή Κέντρα υπό την εποπτεία της Γ.Γ.Ε.Τ. ή υπό την εποπτεία άλλων Υπουργείων ή από Ερευνητικά Πανεπιστηµιακά Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.) υπό την εποπτεία ή συνεποπτεία του ΥΠ.Ε.Π.Θ. Το ποσοστό, που περιέρχεται στο Πολυτεχνείο Κρήτης από τις ως άνω αµοιβές των µελών.ε.π. πλήρους απασχόλησης και οι οποίες εισπράττονται µέσω του Ε.Λ.Κ.Ε του Πολυτεχνείου Κρήτης αλλά η διαχείριση των προγραµµάτων γίνεται από άλλα Ιδρύµατα, καθορίζεται στο 3% των ακαθαρίστων αποδοχών ανά αµοιβή (απόφαση Επιτροπής Ερευνών 146/ ). Όσον αφορά στις αµοιβές από διαχειριζόµενα προγράµµατα από τον Ε.Λ.Κ.Ε. του Πολυτεχνείου Κρήτης, τότε το ποσοστό καθορίζεται σε 0%. 2. Να αµείβονται από πάσης φύσεως έργα. Το ποσοστό που περιέρχεται στο Πολυτεχνείο Κρήτης από τις ως άνω αµοιβές των µελών.ε.π. πλήρους απασχόλησης και οι οποίες εισπράττονται µέσω του Ε.Λ.Κ.Ε., ορίζονται σύµφωνα µε τον νόµο, σε ποσοστό 10% των ακαθαρίστων αποδοχών ανά αµοιβή. 3. Να ασκούν ελευθέριο επάγγελµα. Στην περίπτωση αυτή τα µέλη.ε.π. αποδίδουν το 15% των ακαθαρίστων εισπράξεών τους στον Ε.Λ.Κ.Ε. Από τις ακαθάριστες αµοιβές αφαιρούνται οι δαπάνες που προορίζονται για αγορά αναλωσίµων υλικών για λογαριασµό των πελατών τους. Η Επιτροπή Ερευνών χαρακτηρίζει και εντάσσει κατά περίπτωση τις αµοιβές των µελών ΕΠ στις κατηγορίες των ποσοστών κράτησης που προβλέπονται από τις διατάξεις του Ν. 2530/97. 7

8 Η διαδικασία είσπραξης και βεβαίωσης των ανωτέρω ποσών θα πραγµατοποιείται σε συνεννόηση µε τη Γραµµατεία του Ε.Λ.Κ.Ε. 2) Αµοιβές µονίµων υπαλλήλων του Πολυτεχνείου Κρήτης. Η απασχόληση του κάθε είδους µονίµου και µε συµβάσεις αορίστου χρόνου προσωπικού του Ιδρύµατος, εξαιρουµένων των µελών.ε.π., σε προγράµµατα γίνεται σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Το ισχύον καθεστώς έχει ως ακολούθως: Η απασχόλησή τους σε προγράµµατα, που διαχειρίζεται ο Ε.Λ.Κ.Ε., γίνεται µε σύµβαση έργου, ως συµµετοχή σε οµάδα εργασίας ή µε πρόσθετη αµοιβή εκτός ωραρίου εργασίας, κατόπιν προτάσεως του επιστηµονικού υπευθύνου και έγκρισης του συλλογικού οργάνου (της Γενικής Συνέλευσης Τµήµατος, εφ όσον ο υπάλληλος ανήκει οργανικά σε Τµήµα, ή του Πρυτανικού Συµβουλίου, εφ όσον ο υπάλληλος ανήκει στις διοικητικές υπηρεσίες). Η απασχόληση αυτή δεν µπορεί να γίνεται σε ώρες εργασίας. Βάσει του Νόµου 2683/99, άρθρο 41, παρ. 2, οι παντός είδους πρόσθετες µηνιαίες αµοιβές (υπερωρίες καθορισµένες από την υπηρεσία, συµµετοχή σε συµβούλια, οµάδες εργασίας και επιτροπές) δεν µπορούν να υπερβούν το 100% των ακαθαρίστων τακτικών µηνιαίων αποδοχών του υπαλλήλου. Το ποσόν αυτό ισχύει αθροιστικά για όλες τις πιθανές πηγές, από τις οποίες προέρχονται πρόσθετες αµοιβές (π.χ. άλλα προγράµµατα, παροχή υπηρεσιών, υπερωρίες, συµµετοχή σε συµβούλια κ.λπ.). Σηµειωτέον ότι οι αµοιβές από συµµετοχές σε συµβούλια, επιτροπές και οµάδες εργασίας δεν µπορούν να υπερβαίνουν συνολικά το 50% των ακαθαρίστων τακτικών µηνιαίων αποδοχών (πρώτο εδάφιο, παρ. 8 του άρθρου 7 του Ν. 2606/1998 και άρθρο 15 του Ν. 2703/1999. ες εγκύκλιο 2/47664/0022/ του Γ.Λ.Κ.). 3) Αµοιβές µεταπτυχιακών φοιτητών. Μεταπτυχιακοί φοιτητές του Ιδρύµατος µπορούν να απασχολούνται, ως ερευνητικό προσωπικό, σε πρόγραµµα µόνον µε σύµβαση έργου. Επίσης, είναι δυνατή η χορήγηση υποτροφιών σε µεταπτυχιακούς φοιτητές, εφ όσον αυτό επιτρέπεται από το Τεχνικό ελτίο του έργου. Οι υποτροφίες αυτές απαλλάσσονται από τη φορολογία εισοδήµατος, σύµφωνα µε τον Ν. 2238/94, άρθρο 6, παρ. 6γ, καθώς και από τα τέλη χαρτοσήµου σύµφωνα µε την απόφαση του Υπουργού Παιδείας Φ.145.3/Β3/610/ (ΦΕΚ 127β), η οποία κυρώθηκε µε τον Ν. 1566/85, άρθρο 76, παρ. 1 (ΦΕΚ 167 Α). Το ανώτατο όριο των συνολικών ετήσιων αµοιβών Μεταπτυχιακών Φοιτητών και Υποψηφίων ιδακτόρων από κονδύλια που διαχειρίζεται ο ΕΛΚΕ δεν µπορεί να υπερβαίνει το 100% των ετήσιων ακαθάριστων αποδοχών του πρωτοδιοριζόµενου Λέκτορα. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ύστερα από τεκµηριωµένη εισήγηση του Ε.Υ. του έργου και απόφαση της Επιτροπής Ερευνών, είναι δυνατόν αυτό το ανώτατο όριο να αυξηθεί. 4) Αµοιβές προπτυχιακών φοιτητών. Σύµφωνα µε την Κ.Υ.Α. 679/96, βάσει της οποίας λειτουργούν οι Ειδικοί Λογαριασµοί, η απασχόληση προπτυχιακών φοιτητών είναι δυνατή σε προγράµµατα. Βάσει του άρθρου 7, παρ. 4, κεφ. Α, εδάφιο δ της Κ.Υ.Α. 679/96, η απασχόληση αυτή θεωρείται οικονοµική ενίσχυση στο πλαίσιο της συµµετοχής τους σε ερευνητικά προγράµµατα ή άλλα έργα ή υποστήριξη δραστηριοτήτων έρευνας χωρίς η απασχόληση αυτή να υπερβαίνει τις 12 ώρες εβδοµαδιαίως. Το ανώτατο ετήσιο ποσόν αµοιβής για τη συµµετοχή φοιτητή σε ένα ή περισσότερα έργα ανήρχετο σε το 2003 αναπροσαρµοσµένο κατ έτος κατά τον επίσηµο δείκτη του ετήσιου πληθωρισµού. 5) Αµοιβές άλλων κατηγοριών ερευνητών. Το ανώτατο όριο των συνολικών ετήσιων αµοιβών των υπολοίπων κατηγοριών ερευνητών από κονδύλια που 8

9 διαχειρίζεται ο ΕΛΚΕ δεν µπορεί να υπερβαίνει τις ετήσιες ακαθάριστες αποδοχές του πρωτοδιοριζόµενου Επίκουρου Καθηγητή. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ύστερα από τεκµηριωµένη εισήγηση του Ε.Υ. του έργου και απόφαση της Επιτροπής Ερευνών, είναι δυνατόν αυτό το ανώτατο όριο να αυξηθεί. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙV. Συµβάσεις Οι συµβάσεις που καταρτίζονται µεταξύ της Επιτροπής Ερευνών και των µελών της ερευνητικής οµάδος είναι κατά κανόνα συµβάσεις έργου. Ο Επιστηµονικός Υπεύθυνος οφείλει να καταθέτει εγκαίρως την έντυπη εισήγηση και τη σύµβαση για την απασχόληση του προσωπικού, δεκαπέντε ηµέρες προ της έναρξης απασχόλησης του προσωπικού, προκειµένου να αποφεύγεται η επιβολή κυρώσεων και προστίµων από το ΙΚΑ ή από τα λοιπά ταµεία. Το ποσόν, το οποίο αφορά στις ασφαλιστικές εισφορές βαρύνει το πρόγραµµα. Ανάλογα µε το καθεστώς σύµβασης ή ασφάλισης έχουµε τις ακόλουθες κατηγορίες: 1. Σύµβαση ανάθεσης έργου µε ασφάλιση στο ΙΚΑ. Στην κατηγορία αυτή περιλαµβάνονται οι ειδικές περιπτώσεις προσωπικού που ορίζονται από τις κείµενες διατάξεις (Α.Ν. 1846/59). 2. Σύµβαση Ανάθεσης Έργου µε Αυτασφάλιση (ΤΣΜΕ Ε, ΤΕΒΕ, κ.λπ.). Στην περίπτωση αυτή ο ερευνητής θεωρείται ελεύθερος επαγγελµατίας, αµείβεται µε ελτίο Παροχής Υπηρεσιών και ασφαλίζεται στο αρµόδιο ασφαλιστικό ταµείο ως κύριο φορέα ασφάλισης. Οι εισφορές αποδίδονται από τον ίδιο τον ερευνητή, ο οποίος υποχρεούται να προσκοµίσει στη Γραµµατεία της Επιτροπής σχετική βεβαίωση ώστε να φαίνεται το ταµείο ασφάλισής του. Όσον αφορά στο Φ.Π.Α., αυτός καταβάλλεται στον ερευνητή ο οποίος στη συνέχεια τον αποδίδει σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 1642/86, εκτός των ειδικών περιπτώσεων, όπου η δραστηριότητα απαλλάσσεται του Φ.Π.Α. ( είτε την Υπουργική Απόφαση του Υφυπουργού Οικονοµικών /1700/528/0014/ , βάσει της οποίας οι αναθέσεις έργου και οι αγορές εξοπλισµού των Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων απαλλάσσονται του ΦΠΑ). Το ποσόν του Φ.Π.Α. βαρύνει το πρόγραµµα. 3. Σύµβαση Ανάθεσης Έργου µε Απόδειξη Επαγγελµατικής απάνης. Οι συνάπτοντες σύµβαση ανάθεσης έργου µε τον ΕΛΚΕ, των οποίων το ετήσιο συνολικό εισόδηµα από παροχές υπηρεσιών από όλες τις πηγές δεν ξεπερνά το εκάστοτε προβλεπόµενο ποσόν από την ισχύουσα νοµοθεσία (το προβλεπόµενο ποσόν σήµερα ανέρχεται σε δρχ. ή 2.934,7 ΕΥΡΩ), αµείβονται µε απόδειξη επαγγελµατικής δαπάνης. Στην περίπτωση αυτή δεν απαιτείται έναρξη επιτηδεύµατος ούτε ασφάλισης. 4. Σύµβαση Εργασίας. Σε περίπτωση που ο επιστηµονικός υπεύθυνος ζητήσει να προσλάβει εργαζόµενο µε σύµβαση εργασίας διαρκείας το πολύ έως το πέρας του προγράµµατος, τότε θα πρέπει να ζητήσει να κινηθούν οι διαδικασίες πρόσληψης, οι οποίες προβλέπονται από τις κείµενες διατάξεις (ΑΣΕΠ), εφ όσον η πρόσληψη 9

10 αφορά σε διοικητικό ή τεχνικό προσωπικό, οι δε κρατήσεις και εισφορές βαρύνουν εξ ολοκλήρου το πρόγραµµα. Για ερευνητικό / επιστηµονικό προσωπικό η πρόσληψη εγκρίνεται, µετά από εισήγηση του Επιστηµονικού Υπευθύνου, από την 5µελή Επιτροπή, την οποία ορίζει η Σύγκλητος,. 5. Συµβάσεις Ανάθεσης Έργου σε Μονίµους ηµοσίους Υπαλλήλους. Η απασχόληση του µονίµου προσωπικού του Πολυτεχνείου Κρήτης ή του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα στα προγράµµατα γίνεται µε σύµβαση έργου ή µε πρόσθετη αµοιβή εκτός ωραρίου εργασίας, οπότε για την πληρωµή τους δεν απαιτείται η έκδοση δελτίου παροχής υπηρεσιών. Η εκκαθάριση της δαπάνης πραγµατοποιείται σύµφωνα µε την εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία. 6. Συµβάσεις Ανάθεσης Έργου σε Συµβασιούχους του ηµοσίου ή του ευρύτερου ηµοσίου Τοµέα. Η απασχόληση των συµβασιούχων υπαλλήλων του Πολυτεχνείου Κρήτης ή του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα στα προγράµµατα γίνεται µε σύµβαση έργου ή εργασίας. Η εκκαθάριση της δαπάνης πραγµατοποιείται σύµφωνα µε την εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία. ΚΕΦΑΛΑΙΟ V. ιαδικασία Ένταξης, ιαχείρισης και Εκτέλεσης Ερευνητικών Προγραµµάτων Α. Στόχοι της ιαδικασίας Ένταξης: Η διαδικασία ένταξης ενός ερευνητικού έργου έχει τους εξής στόχους: α) Να διαπιστώνεται ότι το ερευνητικό έργο είναι συµβατό µε την ακαδηµαϊκή και επιστηµονική δεοντολογία β) Να καθορίζεται ο προϋπολογισµός του έργου, σύµφωνα µε τους όρους του χρηµατοδότη και τους κανόνες του παρόντος Οδηγού Χρηµατοδότησης και ιαχείρισης. γ) Να διασφαλίζεται ότι ο Επιστηµονικός Υπεύθυνος του ερευνητικού έργου και οι ερευνητές - µέλη ΕΠ παραχωρούν ικανό χρόνο σε αυτό, ώστε να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη εξέλιξή του, χωρίς ταυτόχρονα να παρακωλύεται η προσφορά εκπαιδευτικού και διοικητικού έργου ή να περιορίζεται ο χρόνος τον οποίο έχουν ήδη αναλάβει την υποχρέωση να διαθέσουν σε ανειληµµένα ερευνητικά έργα, στα οποία το Ίδρυµα έχει αναλάβει την υποχρέωση αναλογικής συνεισφοράς. δ) Να µεγιστοποιείται η προσφορά ενός ερευνητικού έργου στην προπτυχιακή και µεταπτυχιακή εκπαίδευση που παρέχεται στο Πολυτεχνείο Κρήτης. ε) Να εξασφαλίζεται ότι θα παραµένει στο Πολυτεχνείο Κρήτης σηµαντικό µέρος της προστιθέµενης αξίας από τα αποτελέσµατα ενός ερευνητικού έργου, όπως π.χ. δικαιώµατα δηµοσιεύσεων, δικαιώµατα από τη κατοχύρωση ευρεσιτεχνιών κτλ. στ) Να ελέγχεται όπου αυτό απαιτείται ότι προβλέπεται να γίνεται η χρέωση του κόστους χρήσεως των εγκαταστάσεων του Πολυτεχνείου Κρήτης. 10

11 Β. ιαδικασία ένταξης και ολοκλήρωσης διαχείρισης έργου: 1. Για την έγκριση εκτέλεσης προγράµµατος µέσω του Ε.Λ.Κ.Ε. απαιτείται η υποβολή στην Επιτροπή Ερευνών των ακόλουθων δικαιολογητικών από τον Επιστηµονικό Υπεύθυνο του έργου: (α) Πρόταση-εισήγηση του επιστηµονικού υπευθύνου του προγράµµατος, η οποία θα περιλαµβάνει διαβεβαίωση ότι δεν θα παρακωλύεται το εκπαιδευτικό έργο του Ιδρύµατος από τις δραστηριότητες του προς έγκριση έργου, καθώς και οι εκπαιδευτικές, διοικητικές και λοιπές υποχρεώσεις των εµπλεκοµένων µελών ΕΠ προς το Ίδρυµα. Ο επιστηµονικός υπεύθυνος κοινοποιεί την πρόταση και στο οικείο Τµήµα ή Τµήµατα του Ιδρύµατος. (β) Το Τεχνικό ελτίο του έργου, από το οποίο θα πρέπει να συνάγονται τα ακόλουθα: Ο σκοπός και η σηµασία του προγράµµατος και χαρακτηρισµός του αν είναι έρευνα (βασική, εφαρµοσµένη ή τεχνολογική) ή παροχή ειδικών επιστηµονικών ή τεχνολογικών ή εκπαιδευτικών υπηρεσιών. Ο φορέας και το πλαίσιο χρηµατοδότησης του έργου. Το προσωπικό, το οποίο θα απασχοληθεί στο πρόγραµµα. Ο εξοπλισµός Εργαστηρίων που θα χρησιµοποιηθεί για την εκτέλεση του προγράµµατος. Η οικονοµική ανάλυση (προϋπολογισµός) του έργου. Το ποσόν της προβλεποµένης ιδίας συµµετοχής (π.χ. αγορά εξοπλισµού στο πλαίσιο ευρωπαϊκού προγράµµατος, το κόστος του οποίου δεν αποσβένηται πλήρως στη διάρκεια του προγράµµατος) και τον τρόπο κάλυψής του. 2. Το προσωπικό της έρευνας καθώς και οι αµοιβές του αναφέρονται αναλυτικά κατά κατηγορίες: Α) Αµοιβές µελών Πολυτεχνειακής Κοινότητας: (α) Αµοιβή επιστηµονικού υπευθύνου. (β) Αµοιβές µελών ΕΠ. (γ) Αµοιβές µελών ΕΕΙ ΙΠ, ΕΤΕΠ και λοιπού διοικητικού προσωπικού. (δ) Αµοιβές γραµµατέων. Β) Αµοιβές εξωτερικών συνεργατών: (α) Αµοιβές µελών άλλων ΑΕΙ (β) Αµοιβές µη πανεπιστηµιακών συνεργατών. Γ) Αµοιβές Υπεργολάβων. 3. Η Επιτροπή Ερευνών, προκειµένου να εγκρίνει τη διαχείριση του προγράµµατος, εκτός των αναφεροµένων στο άρθρο Α του παρόντος Κεφαλαίου, κρίνει: (α) Αν έχει προβλεφθεί ποσόν υπέρ του ΕΛΚΕ, σύµφωνα µε τις προαναφερθείσες διατάξεις (β) Αν υπάρχουν οικονοµικές δεσµεύσεις για το Ίδρυµα, και (γ) Την τήρηση από τη σύµβαση του έργου των προβλεποµένων στον παρόντα Οδηγό Χρηµατοδότησης. 4. Τη σύµβαση µεταξύ του Πολυτεχνείου Κρήτης και του χρηµατοδότη υπογράφει ο Πρύτανης ή ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών. 5. Ο επιστηµονικός υπεύθυνος υποβάλλει, µετά το πέρας του προγράµµατος, έκθεση περαίωσης της έρευνας στην Επιτροπή Ερευνών. Eφ όσον υπάρχει συµβατική υποχρέωση προς τον χρηµατοδότη, η Επιτροπή Ερευνών παραλαµβάνει το έργο και αξιολογεί τα αποτελέσµατα της έρευνας ή του εκπαιδευτικού προγράµµατος ή της 11

12 µελέτης, συγκροτώντας Επιτροπή Εµπειρογνωµόνων. Η επιτροπή αυτή αποτελείται από µέλη ΕΠ του Πολυτεχνείου Κρήτης ή και από µέλη ΕΠ άλλων πανεπιστηµίων ή και από ερευνητές Ερευνητικών Κέντρων. Η Επιτροπή Εµπειρογνωµόνων υποβάλλει έκθεση προς την Επιτροπή Ερευνών, η οποία κοινοποιείται στη Σύγκλητο µέσω της ετήσιας έκθεσης δραστηριοτήτων της Επιτροπής Ερευνών. Η έκθεση αυτή κοινοποιείται επίσης στον χρηµατοδότη του έργου, εφ όσον φυσικά αυτή ζητηθεί. Τα εκτός Ιδρύµατος µέλη της Επιτροπής Εµπειρογνωµόνων αµείβονται για την εργασία τους, η δε δαπάνη βαρύνει τον Ειδικό Λογαριασµό Κονδυλίων Έρευνας. 6. Μετά την έγκριση διαχείρισης του προγράµµατος από την Επιτροπή Ερευνών, ο επιστηµονικός υπεύθυνος της έρευνας µπορεί να εκτελεί δαπάνες ή να αναλαµβάνει υποχρεώσεις προς τρίτους, για τις οποίες όµως είναι αποκλειστικά υπεύθυνος. Το Πολυτεχνείο Κρήτης ουδεµία ευθύνη αναλαµβάνει για υπογραφή συµβάσεων ή για πληρωµές αν πρώτα δεν υπογραφεί η σύµβαση µε τον χρηµατοδότη του έργου. Μετά την υπογραφή της σύµβασης, για αµοιβές εξωτερικών εργαζοµένων, για προβλεπόµενες από το έργο µετακινήσεις εκτός έδρας καθώς και για αγορές οργάνων και αναλωσίµων, ο Ε.Λ.Κ.Ε. δανειοδοτεί το πρόγραµµα κατ ανώτατο όριο στο 20% των προβλεποµένων δαπανών του προϋπολογισµού µε ανώτατο όριο το ποσόν των ΕΥΡΩ ανά πρόγραµµα. Το όριο αυτό καθώς και οι κατηγορίες δαπανών µπορούν να διαφοροποιούνται µε απόφαση της Επιτροπής Ερευνών σε εξαιρετικές περιπτώσεις, εφ όσον είναι εξασφαλισµένη η χρηµατοδότηση του έργου. 7. εν απαιτείται έγκριση από την Επιτροπή Ερευνών των επί µέρους προϋπολογισµών σταδιακών καταβολών από τον χρηµατοδότη, εφ όσον η κατανοµή δεν υπερβαίνει τα αντίστοιχα ποσά της κατανοµής του αρχικού προϋπολογισµού. 8. Οι εντολές πληρωµών δίδονται από τον επιστηµονικό υπεύθυνο του έργου, σύµφωνα µε τον εγκεκριµένο προϋπολογισµό. Ειδικά, όσον αφορά στις πληρωµές προσωπικού, θα πρέπει να έχουν προηγουµένως υπογραφεί συµβάσεις, όπου αυτό απαιτείται. 9. εν απαιτείται έγκριση για την τροποποίηση (ολική ή µερική) του προϋπολογισµού ερευνητικού προγράµµατος σε περίπτωση που ο χρηµατοδότης έχει ορίσει από την αρχή τους κανόνες τροποποιήσεων προϋπολογισµού και οι οποίοι έχουν εγκριθεί ή σε περίπτωση αποδοχής της τροποποίησης από τον χρηµατοδότη. Σε περίπτωση που δεν έχουν προσδιοριστεί κανόνες τροποποιήσεων, κάθε τροποποίηση του αρχικού προϋπολογισµού απαιτεί έγκριση από την Επιτροπή Ερευνών και την συγκατάθεση του χρηµατοδότη. 10. Από κάθε σταδιακή κατάθεση χρηµάτων εκ µέρους του χρηµατοδότη παρακρατείται το ποσόν, που έχει προβλεφθεί, υπέρ του ΕΛΚΕ, αφού πρώτα αφαιρεθεί το ποσόν που θα δοθεί σε υπεργολάβους, οι οποίοι εµπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 8 του Κεφαλαίου Ι. 12

13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI. Αρµοδιότητες της Επιτροπής Ερευνών Οι αρµοδιότητες της Επιτροπής Ερευνών καθορίζονται στο Άρθρο 4 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης ΚΑ/679/96. Οι αρµοδιότητες αυτές συνοψίζονται και εξειδικεύονται ως εξής: Επεξεργάζεται προτάσεις, που αφορούν θέµατα ερευνητικής πολιτικής και εισηγείται προς τη Σύγκλητο. Επικουρεί την Πρυτανεία και τη Σύγκλητο του Ιδρύµατος στο συντονισµό των ερευνητικών έργων, που χρηµατοδοτούνται µέσω του ΕΛΚΕ και εισηγείται σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την εξασφάλιση πόρων του ΕΛΚΕ. Προτείνει στη Σύγκλητο, σύµφωνα µε τις θεσµοθετηµένες διαδικασίες, τρόπους αξιολόγησης, επιλογής, χρηµατοδότησης, πληρωµής των δαπανών και παραλαβής των αποτελεσµάτων των ερευνητικών έργων του Ιδρύµατος που χρηµατοδοτούνται µέσω του ΕΛΚΕ. Συντάσσει και υποβάλλει για έγκριση στη Σύγκλητο τον Οδηγό Χρηµατοδότησης και ιαχείρισης του ΕΛΚΕ. Εγκρίνει προτάσεις για χρηµατοδότηση ερευνητικών δραστηριοτήτων του Ιδρύµατος, στα πλαίσια των διαδικασιών που προβλέπονται από τον παρόντα Οδηγό Χρηµατοδότησης. Καταρτίζει ετήσιο επιστηµονικό και οικονοµικό προϋπολογισµό και απολογισµό κινήσεως του ΕΛΚΕ και παρέχει κάθε αναγκαία ενηµέρωση προς τον Πρύτανη, τη Σύγκλητο, το ΥΠΕΠΘ, άλλα Υπουργεία και λοιπούς ενδιαφερόµενους, µε ειδικές εκδόσεις. Αποδέχεται τις κάθε είδους επιχορηγήσεις, δωρεές και εισφορές τρίτων στον ΕΛΚΕ και καθορίζει τους ειδικότερους όρους αποδοχής και διάθεσής τους. Αναζητεί πηγές χρηµατοδότησης του ΕΛΚΕ και ενεργεί κάθε πράξη που είναι απαραίτητη για την εξασφάλιση χρηµατικών πόρων. Φροντίζει για την ενηµέρωση της Πολυτεχνειακής Κοινότητας για τις διάφορες ευκαιρίες χρηµατοδότησης ανταγωνιστικών ερευνητικών έργων. Χορηγεί υποτροφίες σύµφωνα µε ειδικό κανονισµό που εγκρίνει η Σύγκλητος στα πλαίσια του Οδηγού Χρηµατοδότησης και ιαχείρισης. 13

14 Καταρτίζει προϋπολογισµό και απολογισµό που αφορά στη διαχείριση των ιαθεσίµων του ΕΛΚΕ, τα οποία είναι δυνατόν να προκύπτουν είτε από τις κρατήσεις που επιβάλλονται σε εκτελούµενα έργα είτε από άλλα έσοδα από τη διαχείριση των πόρων του ΕΛΚΕ. Η Επιτροπή Ερευνών µε τη σύµφωνη γνώµη του Π.Σ. υποβάλει εισήγηση ως προς το σκέλος των εξόδων που προβλέπεται να διατεθεί για τις ανάγκες του Ιδρύµατος. Ο προϋπολογισµός αυτός εγκρίνεται από τη Σύγκλητο του Πολυτεχνείου Κρήτης. Μπορεί να χρηµατοδοτήσει από πόρους του ΕΛΚΕ, υπό µορφή ταµειακής διευκόλυνσης, εγκεκριµένα έργα µέχρι την έναρξη καταβολής των δόσεών τους, εφόσον διασφαλίζεται η δυνατότητα επιστροφής των καταβαλλοµένων ποσών από τις χρηµατοδοτήσεις των έργων αυτών, σύµφωνα µε τα ανωτέρω αναφερόµενα. Η Γραµµατεία της Ε.Ε. τηρεί αρχείο των τελικών εκθέσεων των χρηµατοδοτούµενων µέσω του Ειδικού Λογαριασµού Προγραµµάτων. Σε ειδικό "Βιβλίο ιακίνησης Υλικού" καταγράφονται τα µη αναλώσιµα υλικά κάθε είδους, των οποίων η προµήθεια πραγµατοποιείται εις βάρος των πιστώσεων του Ειδικού Λογαριασµού. Τηρείται αρχείο κατά Τµήµατα και τα µη αναλώσιµα υλικά ανήκουν στα αντίστοιχα Τµήµατα ή στα αντίστοιχα εργαστήρια, εφ όσον το πρόγραµµα εκπονήθηκε σε εργαστήριο. Τα βιβλία και οι δηµοσιεύσεις, των οποίων η προµήθεια γίνεται από πιστώσεις του Ειδικού Λογαριασµού, καταγράφονται από την Γραµµατεία του ΕΛΚΕ και φυλάσσονται στα αντίστοιχα εργαστήρια ή Τµήµατα. Με ευθύνη της Επιτροπής Ερευνών και σε συνεργασία µε το Γραφείο ηµοσίων Σχέσεων εκδίδεται κάθε τριετία επιστηµονική επετηρίδα, στην οποία παρουσιάζονται σε συνοπτική µορφή τα αποτελέσµατα των ερευνητικών προγραµµάτων, αναφέροντας ποια προγράµµατα είναι χρηµατοδοτούµενα και ποια όχι. Οι διαδικασίες αγοράς εξοπλισµού (συµβάσεις και οικονοµική διεκπεραίωση) για δραστηριότητες που υπάγονται στην Επιτροπή Ερευνών διεκπεραιώνονται από την Γραµµατεία της Επιτροπής Ερευνών σύµφωνα µε το άρθρο 7, παράγραφο 4 της εγκυκλίου Γ.Α.Β1/819/89. Για άµεσες ανάγκες προµήθειας αναλωσίµων και µη αναλωσίµων ειδών είναι δυνατόν να εκδίδει εντάλµατα προπληρωµής στο όνοµα του επιστηµονικού υπευθύνου ή άλλου µέλους της ερευνητικής οµάδος. Η Επιτροπή Ερευνών εξουσιοδοτείται να καθορίζει το 14

15 µέγιστο ποσόν των εκδιδοµένων ενταλµάτων προπληρωµής. Για τις δαπάνες µετακίνησης των µελών του ερευνητικού προγράµµατος εκδίδονται επίσης χρηµατικά εντάλµατα προπληρωµής, σύµφωνα µε τους κανόνες που εκδίδει µε αποφάσεις της η Επιτροπή Ερευνών σχετικά µε τις δαπάνες µετακινήσεων, διαµονής και ηµερήσιας αποζηµίωσης. Οι προθεσµίες για την απόδοση των ενταλµάτων προπληρωµής που εκδίδονται εις βάρος των πόρων του Ειδικού Λογαριασµού καθορίζονται µε αποφάσεις της Επιτροπής Ερευνών. Για την έγκριση ανάληψης δράσης ή υποχρέωσης για τη διάθεση του αποθεµατικού του ΕΛΚΕ απαιτείται προτέρα απόφαση της Επιτροπής Ερευνών. ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIΙ. Λειτουργία της Γραµµατείας του Ειδικού Λογαριασµού Κονδυλίων Έρευνας 15

16 Η Γραµµατεία του ΕΛΚΕ στελεχώνεται, ανάλογα µε τις ανάγκες, είτε από προσωπικό του Πολυτεχνείου Κρήτης, που διατίθεται µε απόφαση της Συγκλήτου, ύστερα από πρόταση της Επιτροπής Ερευνών, είτε από νέο προσωπικό που προσλαµβάνεται µε απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και αµείβεται από κονδύλιο του ΕΛΚΕ. Η Γραµµατεία του ΕΛΚΕ έχει συνοπτικά τις ακόλουθες αρµοδιότητες: Παρακολουθεί τη λογιστική και διαχειριστική κίνηση του ΕΛΚΕ. Αρµόδιος για τη θεώρηση των λογιστικών βιβλίων του ΕΛΚΕ είναι ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών. Προβαίνει στην πληρωµή των δαπανών κάθε ερευνητικού έργου, εφόσον η δαπάνη προβλέπεται στον εγκεκριµένο προϋπολογισµό του έργου. Εξυπηρετεί γραµµατειακά την Επιτροπή Ερευνών και εισηγείται σε αυτήν για θέµατα της αρµοδιότητάς της. Μεριµνά για την εκτέλεση των αποφάσεων της Επιτροπής Ερευνών. Υποστηρίζει τους Επιστηµονικούς Υπεύθυνους στη διαχείριση των ερευνητικών έργων. Τηρεί αρχείο των εκθέσεων ολοκλήρωσης των χρηµατοδοτούµενων µέσω ΕΛΚΕ ερευνητικών έργων. Μεριµνά για την καταγραφή σε ειδικό «βιβλίο διακίνησης υλικού» των µη αναλώσιµων υλικών κάθε είδους, των οποίων η προµήθεια πραγµατοποιείται σε βάρος των πιστώσεων του ΕΛΚΕ. Το αρχείο τηρείται κατά Τοµείς και τα µη αναλώσιµα υλικά ανήκουν στους αντίστοιχους Τοµείς. Συντάσσει κάθε χρόνο κατά µήνα Μάρτιο απολογισµό της οικονοµικής διαχείρισης όλων των εξωτερικά χρηµατοδοτούµενων έργων του προηγούµενου έτους. Ο απολογισµός αυτός περιλαµβάνει, µεταξύ άλλων, το σύνολο των εισροών και των νέων ερευνητικών έργων κατά πηγή εξωτερικής χρηµατοδότησης και ανά Τµήµα, το σύνολο των ατόµων που απασχολήθηκαν σε ερευνητικά έργα κατά κατηγορία προσωπικού και κατά Τµήµα, και το σύνολο των εξόδων κατά κατηγορία δαπανών και κατά Τµήµα. Ειδικότερα, ο Προϊστάµενος Γραµµατείας έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες και καθήκοντα: Συντονισµός, έλεγχος και εποπτεία της οµαλής και εύρυθµης λειτουργίας της Γραµµατείας του ΕΛΚΕ (Π.. 432/81 και ΚΑ/679/96). Παρακολούθηση και ιεράρχηση των αναγκών της Γραµµατείας, εντοπισµός των µεταβολών στο φόρτο εργασίας και 16

17 εισήγηση στην Επιτροπή Ερευνών για την κατάλληλη αξιοποίηση και αναβάθµιση του προσωπικού (σε συνεργασία µε τους Προϊσταµένους των αντίστοιχων Τµηµάτων). Παρακολούθηση της επίτευξης των στόχων που τίθενται από την Επιτροπή Ερευνών ή/ και τη Σύγκλητο. Υπογραφή για άνοιγµα πιστώσεων και άλλων συναλλαγών µε την Τράπεζα. Υπογραφή οικονοµικών απολογισµών προς τους χρηµατοδότες, κτλ. Έλεγχος της νοµιµότητας κάθε ανάθεσης Συµβάσεων Έργου, που συνάπτει ο ΕΛΚΕ, εκτός και αν ορίζεται διαφορετικά από τον χρηµατοδότη, καθώς και κάθε προκήρυξης για Συµβάσεις Εργασίας ορισµένου χρόνου, παρακολούθηση των εσωτερικών διαδικασιών αξιολόγησης και επιλογής, εισήγηση στα αρµόδια όργανα για τις αναγκαίες εγκρίσεις, υπογραφή των τελικών συµβάσεων, σύµφωνα µε την ΚΥΑ ΚΑ 679/96. Παρακολούθηση της τήρησης των κανόνων που τίθενται από την κείµενη νοµοθεσία και τις αποφάσεις της Επιτροπής Ερευνών, για τις αµοιβές και τις κρατήσεις επί των αµοιβών όσων συµµετέχουν στις δραστηριότητες που χρηµατοδοτούνται µέσω του ΕΛΚΕ. Παρακολούθηση της ορθής εκτέλεσης του Προϋπολογισµού. Ενηµέρωση του αρµόδιου Αντιπρύτανη Προέδρου της Επιτροπής Ερευνών για τις ενδεχόµενες εκκρεµότητες ή υπερβάσεις. Εισηγήσεις για απαιτούµενες τροποποιήσεις του προϋπολογισµού. Κατάρτιση απολογισµού. Παρακολούθηση του αποθεµατικού του ΕΛΚΕ. Χαρακτηρισµός και εξασφάλιση της έγκαιρης διανοµής της εισερχόµενης αλληλογραφίας. Υπογραφή όλης της αλληλογραφίας που αναφέρεται σε διαχειριστικά θέµατα. ΚΕΦΑΛΑΙΟ VΙII. ιάθεση πλεονάσµατος του Ε.Λ.Κ.Ε. 17

18 Α. Έσοδα ΕΛΚΕ: Οι εισροές του ΕΛΚΕ προέρχεται από εξωτερικές χρηµατοδοτήσεις, είτε µέσω ανταγωνιστικών ερευνητικών προγραµµάτων είτε µέσω της παροχής υπηρεσιών προς τρίτους είτε από µεταφορές πόρων µετά από απόφαση της Συγκλήτου. Από τις εισροές που προέρχονται από εξωτερική χρηµατοδότηση, το µεγαλύτερο τµήµα αναλώνεται σε δαπάνες που έχουν προβλεφθεί στους προϋπολογισµούς των διαφόρων εγκεκριµένων ερευνητικών έργων. Οι κρατήσεις που επιβάλλονται σε όλα τα εκτελούµενα έργα, οι κρατήσεις στις αµοιβές µελών ΕΠ, οι πάσης φύσεως επιχορηγήσεις, οι πόροι που διατίθενται από τη Σύγκλητο, καθώς και οι πρόσοδοι από την επιτυχή διαχείριση των προκαταβολών και δόσεων των ερευνητικών έργων αποτελούν, µετά την αφαίρεση των εξόδων λειτουργίας της Γραµµατείας του, το πλεόνασµα του ΕΛΚΕ. Β. Κατανοµή πλεονάσµατος: Το πλεόνασµα αυτό του ΕΛΚΕ κατανέµεται από την Επιτροπή Ερευνών σε συνεργασία µε το Π.Σ., µετά από έγκριση της Συγκλήτου του Ιδρύµατος, ως εξής: (α) Τµήµα του, µέχρι ποσοστού 15% ετησίως, µπορεί να διατίθεται για την ενίσχυση της ταµειακής ρευστότητας του ΕΛΚΕ, προκειµένου να διευκολύνεται η εκτέλεση εξωτερικώς χρηµατοδοτούµενων ερευνητικών έργων, σύµφωνα µε τους κανόνες και προϋποθέσεις που έχουν ήδη περιγραφεί ή για την κάλυψη εκτάκτων υποχρεώσεων του Ιδρύµατος. (β) Το υπόλοιπο ποσόν, ονοµαζόµενο «ιαθέσιµα», διατίθεται για την κάλυψη εκπαιδευτικών, ερευνητικών και άλλων αναπτυξιακών αναγκών του Ιδρύµατος, σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις που ακολουθούν. Γ. Κατανοµή ιαθεσίµων: Τα «ιαθέσιµα» κατανέµονται από την Επιτροπή Ερευνών µε τη σύµφωνη γνώµη του Πρυτανικού Συµβουλίου, σύµφωνα µε το άρθρο 7, παράγραφος 2 της Κ.Υ.Α. 679/96. Στη συνέχεια αυτά εντάσσονται στον Ετήσιο Προϋπολογισµό του ΕΛΚΕ, ο οποίος υποβάλλεται στη Σύγκλητο προς έγκριση. Τα διαθέσιµα αυτά δύνανται να διατίθενται ετησίως για τις εξής δραστηριότητες: α) Προµήθεια και συντήρηση βασικού εξοπλισµού για το Ίδρυµα. β) Ενίσχυση της βασικής έρευνας και της έρευνας σε περιοχές αιχµής (οι τελευταίες καθορίζονται από τη Σύγκλητο). γ) Ενίσχυση της έρευνας νέων µελών ΕΠ µε διαδικασίες που καθορίζονται από την Επιτροπή Ερευνών. δ) Ενίσχυση της συµµετοχής µελών ΕΠ και άλλων ερευνητών σε συνέδρια καθώς και ενίσχυση της προσπάθειας προσέλκυσης ερευνητικών προγραµµάτων. ε) ιάθεση υποτροφιών σε µεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψηφίους διδάκτορες και βραβεία επίδοσης σε προπτυχιακούς και µεταπτυχιακούς φοιτητές µε ακαδηµαϊκά κριτήρια. Το ύψος κάθε υποτροφίας και τα κριτήρια καθορίζονται κατ έτος από τη Σύγκλητο. στ) Εκπόνηση µελετών, για θέµατα που άπτονται της ανάπτυξης του Ιδρύµατος, µετά από απόφαση της Συγκλήτου ή του Πρυτανικού Συµβουλίου (άρθρο 4, παρ. ζ της ΚΥΑ ΚΑ 679/96). 18

19 ζ) Ενίσχυση της Φοιτητικής Μέριµνας και των πολιτιστικών δραστηριοτήτων του Ιδρύµατος, µετά από απόφαση της Συγκλήτου. η) Λοιπές ανάγκες των ακαδηµαϊκών µονάδων και των διοικητικών, οικονοµικών και τεχνικών υπηρεσιών του Ιδρύµατος, µετά από απόφαση της Συγκλήτου ή του Π.Σ (άρθρο 4, παρ. ζ της ΚΥΑ ΚΑ 679/96). ΚΕΦΑΛΑΙΟ IX: Ετήσιος Προϋπολογισµός και Απολογισµός Α. Σύνταξη Προϋπολογισµού: Η Γραµµατεία του ΕΛΚΕ συντάσσει, και η Επιτροπή Ερευνών εγκρίνει, τον µήνα Οκτώβριο κάθε έτους τον ετήσιο προϋπολογισµό του ΕΛΚΕ, ο οποίος περιλαµβάνει όλες τις προβλέψεις για εισροές και εκροές του επόµενου έτους. Συγκεκριµένα, ο Προϋπολογισµός περιλαµβάνει το κόστος εκτέλεσης των προγραµµάτων, το κόστος διαχείρισης και λειτουργίας του ΕΛΚΕ και τα διαθέσιµα ποσά για την ενίσχυση του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου του Ιδρύµατος. Μετά την έγκριση από τη Σύγκλητο, ο προϋπολογισµός αποστέλλεται στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Β. Σύνταξη Προϋπολογισµού ιαθεσίµων: Ο ετήσιος Προϋπολογισµός των ιαθεσίµων του ΕΛΚΕ καταρτίζεται από την Επιτροπή Ερευνών, µε τη σύµφωνη γνώµη του Πρυτανικού Συµβουλίου, και εγκρίνεται από τη Σύγκλητο του Ιδρύµατος τον µήνα Οκτώβριο κατά τις διατάξεις του Άρθρου 7, 2 της ΚΑ/679/96. Γ. ιάρθρωση Προϋπολογισµού ιαθεσµίµων: Ο Προϋπολογισµός διαρθρώνεται στις ακόλουθες επιµέρους συνιστώσες: (α) Εκπαιδευτικές Λειτουργίες, µε σκοπό την ενίσχυση των εκπαιδευτικών λειτουργιών των Τµηµάτων µέσω, για παράδειγµα, υποτροφιών Υποψηφίων ιδακτόρων, προγραµµάτων µεταπτυχιακών σπουδών, κ.λπ. (β) Έρευνα και Ανάπτυξη, µε στόχο την ενίσχυση των ερευνητικών και αναπτυξιακών σκοπών των Τµηµάτων µέσω, για παράδειγµα, της ενίσχυσης της βασικής έρευνας, της προµήθειας ερευνητικού εξοπλισµού, της ενίσχυσης της συµµετοχής σε επιστηµονικά συνέδρια µε παρουσίαση ερευνητικής εργασίας των µελών ΕΠ και άλλων ερευνητών, της ενίσχυσης µελών ΕΠ για την προσέλκυση ερευνητικών προγραµµάτων, της υποστήριξης των λειτουργιών του Μηχανογραφικού Κέντρου, της Υπηρεσίας ικτύων, της Βιβλιοθήκης κ.λπ. (γ) Ειδικοί Στόχοι, που περιλαµβάνουν, µεταξύ άλλων, τη συνεργασία µελών ΕΠ µε άλλες χώρες, την ενίσχυση των πολιτιστικών δραστηριοτήτων των διαφόρων Συλλόγων του Ιδρύµατος (προπτυχιακών και µεταπτυχιακών φοιτητών, προσωπικού), την εκπόνηση ειδικών και επειγουσών µελετών για τις ανάγκες του Ιδρύµατος, την επιµόρφωση του προσωπικού του Ιδρύµατος, κ.λπ. (δ) ιοικητικές Ανάγκες του Ιδρύµατος, όπως τη συντήρηση και φύλαξη µεγάλης κινητής περιουσίας, την πρόσληψη προσωπικού για τις ανάγκες των υπηρεσιών, τη διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας των εγκαταστάσεων και δικτύων του Ιδρύµατος, διάφορες δαπάνες του Πρυτανικού Συµβουλίου, κτλ. 19

20 (ε) Φοιτητική Μέριµνα, όπως η ενίσχυση της στέγασης των φοιτητών, η επιχορήγηση του εισιτηρίου µετακίνησης από και προς την Πολυτεχνειούπολη των φοιτητών κ.λπ.. Εκτέλεση Προϋπολογισµού ιαθεσίµων: Για την εκτέλεση του ετήσιου Προϋπολογισµού των ιαθεσίµων συντάσσονται και εγκρίνονται από το Π.Σ. έργα µε συγκεκριµένη κατανοµή προϋπολογισµού και συγκεκριµένο επιστηµονικό υπεύθυνο. Ως επιστηµονικοί υπεύθυνοι των έργων αυτών µπορεί να ορίζονται, εκτός των µελών ΕΠ, και µόνιµοι υπάλληλοι του Ιδρύµατος που κατέχουν θέση ιευθυντή µε τη σύµφωνη γνώµη του Π.Σ. Ε. Απολογισµός Προϋπολογισµού ιαθεσίµων: Τα έργα σε εκτέλεση του ετήσιου προϋπολογισµού των διαθεσίµων είναι ετήσιας διάρκειας και λήγουν την 31 η εκεµβρίου εκάστου έτους. Με το πέρας των έργων τα τυχόν αδιάθετα υπόλοιπα επιστρέφουν στα ιαθέσιµα του ΕΛΚΕ. Εξαίρεση από τον κανόνα αυτό αποτελούν τα πάσης φύσης κονδύλια που διατίθενται στα Τµήµατα του Ιδρύµατος για τις αναπτυξιακές και λειτουργικές τους ανάγκες, των οποίων η διάρκεια είναι τριετής. ΣΤ. Σύνταξη Απολογισµού: Ο ετήσιος οικονοµικός απολογισµός του ΕΛΚΕ συντάσσεται από τη Γραµµατεία του και ελέγχεται από δύο Ορκωτούς Ελεγκτές, οι οποίοι ορίζονται από τη Σύγκλητο. Οι Εκθέσεις Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών κατατίθενται στην Επιτροπή Ερευνών µέχρι το τέλος Ιουνίου κάθε έτους, η οποία µε τη σειρά της, αφού λάβει υπόψη της σχετικές τυχόν παρατηρήσεις, τις αποστέλλει στη Σύγκλητο του Ιδρύµατος. Οι Εκθέσεις αποστέλλονται επίσης, σύµφωνα µε το άρθρο 8, παρ. 5 της ΚΑ/679/1996, στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, τον Υπουργό Ανάπτυξης, τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών και το Ελεγκτικό Συνέδριο. Τον Μάρτιο κάθε έτους η Γραµµατεία του ΕΛΚΕ προετοιµάζει τον απολογισµό του προϋπολογισµού διαθεσίµων του προηγούµενου έτους και τον υποβάλλει στην Επιτροπή Ερευνών, η οποία µε τη σειρά της τον υποβάλλει για έγκριση στη Σύγκλητο του Ιδρύµατος. ΚΕΦΑΛΑΙΟ X. Τρόπος διεκπεραίωσης - δαπάνες (Α) ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Σε όλες τις περιπτώσεις απαιτούνται τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 1. Εντολή Επιστηµονικού Υπευθύνου: Συµπλήρωση εντύπου 9. Όταν πρόκειται για µη αναλώσιµο είδος συµπληρώνεται και το πρωτόκολλο παραλαβής όπως ορίστηκε προηγουµένως (Έντυπο 9Α). 20

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΕ/ΙΠ... 3 2. ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΕ/ΙΠ... 4 2.1. Μονάδα Προγραμματισμού, Σχεδιασμού και Ωρίμανσης...4 2.2. Μονάδα Διενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Π.Δ. 432/81 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Π.Δ. 432/81 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΤΗ 5 ΜΑΪΟΥ 1981 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 118 Π.Δ. 432/81 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Υ5α/οικ.1197/01 (ΦΕΚ Β 1206) Σύσταση Ειδικών Λογαριασµών Κονδυλίων Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε.Λ.Κ.Ε.Α.) στα Περιφερειακά Συστήµατα Υγείας (Πε.Σ.Υ).

Αριθ. Υ5α/οικ.1197/01 (ΦΕΚ Β 1206) Σύσταση Ειδικών Λογαριασµών Κονδυλίων Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε.Λ.Κ.Ε.Α.) στα Περιφερειακά Συστήµατα Υγείας (Πε.Σ.Υ). Αριθ. Υ5α/οικ.1197/01 (ΦΕΚ Β 1206) Σύσταση Ειδικών Λογαριασµών Κονδυλίων Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε.Λ.Κ.Ε.Α.) στα Περιφερειακά Συστήµατα Υγείας (Πε.Σ.Υ). ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η παροχή υπηρεσιών από το ΤΕΙ γίνεται µε την ακόλουθη διαδικασία:

Η παροχή υπηρεσιών από το ΤΕΙ γίνεται µε την ακόλουθη διαδικασία: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ - ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΙ ΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ 1. Γενικά Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης µπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ KAI ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ KAI ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αριθ. ΔΥ5γ/Γ.Π./Οίκ. 75762/05 (ΦΕΚ 1037 Β/21-7-2005): Σύσταση Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε.Λ.Κ.Ε.Α.) στις Διοικήσεις Υγειονομικής Περιφέρειας (Δ.Υ.ΠΕ.). ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ KAI

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Υπουργική Απόφαση Κ.Α./679/22-8-96. ΦΕΚ 826, των Υπουργών Οικονοµικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων περί Σύστασης Ειδικού Λογαριασµού στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ»

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ» Σελ.: 1 Από: 7 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ OIKONOMIKH ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ ( Π.3.6) 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι η περιγραφή της µεθοδολογίας που ακολουθείται για την Οικονοµική ιαχείριση των έργων /

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΚ Β' 826/1996 Αριθ. ΚΑ/679/

ΦΕΚ Β' 826/1996 Αριθ. ΚΑ/679/ ΦΕΚ Β' 826/1996 Αριθ. ΚΑ/679/22.8.96 Τροποποίηση και αντικατάσταση της απόφασης µε αρ. Β1/819 "σύσταση Ειδικών Λογαριασµών για τη χρηµατοδότηση Ερευνητικών 'Έργων και σχετικών Υπηρεσιών ή δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ Αριθ. Φύλλου 826 10 Σεπτεµβρίου 1996 Αριθµός Υπουργικής Απόφασης ΚΑ/679/22.8.96 Τροποποίηση και αντικατάσταση της απόφασης µε αρ. Β1/819/88

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Αριθ. ΚΑ/679/

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Αριθ. ΚΑ/679/ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Αριθ. ΚΑ/679/22.08.96 Τροποποίηση και αντικατάσταση της απόφασης με αρ. Β1/819 Σύσταση Ειδικών Λογαριασμών για τη χρηματοδότηση Ερευνητικών Εργων και σχετικών

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για τη Διαδικασία Διαχείρισης Κονδυλίων του Ειδικού Λογαριασμού Έρευνας Ισχύουν από 1.9.2007

Οδηγίες για τη Διαδικασία Διαχείρισης Κονδυλίων του Ειδικού Λογαριασμού Έρευνας Ισχύουν από 1.9.2007 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ Δ/νση : Χρ. Λαδά 6 Πληροφορίες : Ε. Καφεντζή, Μ. Χατζάρα Τηλέφωνο : 210 368 9038, 727 5044

Διαβάστε περισσότερα

Προστίθεται παρ. 8 στο άρθρο 4 του ν. 3328/2005 (Α 80) ως ακολούθως:

Προστίθεται παρ. 8 στο άρθρο 4 του ν. 3328/2005 (Α 80) ως ακολούθως: NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4310 (ΦΕΚ Α 258 8.12.2014) Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτοµία και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: Άρθρο 76 Ισοτιµία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β - ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑ/679/96

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β - ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑ/679/96 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β - ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑ/679/96 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑ/679/96 (Φ.Ε.Κ. 826/10.9.96, τ. Β') Τροποποίηση και αντικατάσταση της απόφασης µε αρ.β1/819 «σύσταση Ειδικών Λογαριασµών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 1 ης ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΛΙΔΕΚ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ 1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Μετακινήσεων και Αποζημιώσεων ΕΛΚΕ ΠΔΜ

Πολιτική Μετακινήσεων και Αποζημιώσεων ΕΛΚΕ ΠΔΜ Πολιτική Μετακινήσεων και Αποζημιώσεων ΕΛΚΕ ΠΔΜ Η παρούσα Πολιτική Μετακινήσεων και Αποζημιώσεων (ΠΜΑ) Δεν αντικαθιστά τους κανόνες και τις οδηγίες των προγραμμάτων και των έργων που διαχειρίζεται ο Ειδικός

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ Ι.Π.

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ Ι.Π. ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ Ι.Π. Επιμέλεια - Προσαρμογή Μιλτιάδης Γ. Μπότσης Έκδοση 5η Κέρκυρα, Ιούνιος 2013 Θεσμικό Πλαίσιο Χρηματοδοτούμενης Έρευνας 2 ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ. (Πρόγραµµα ΙΝΤΙ)

ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ. (Πρόγραµµα ΙΝΤΙ) ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ (Πρόγραµµα ΙΝΤΙ) Η οικονοµική διαχείριση ενός σχεδίου, για παράδειγµα στο πλαίσιο του προγράµµατος INTI, συνήθως υπόκειται στις

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή Τομέων Οργανογράμματος Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Περιγραφή Τομέων Οργανογράμματος Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών Σύμφωνα με την ΚΥΑ679/1996 (ΦΕΚ Β 826) η οποία κυρώθηκε με το ν. 3794/2009., «σκοπός του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας είναι η διάθεση και διαχείριση κονδυλίων που προέρχονται από οποιαδήποτε πηγή

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας

Κανονισμός Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Κανονισμός Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας Βόλος, 2015 Άρθρο 1 Εκπόνηση Μεταδιδακτορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Κανονισμός Υποτροφιών της Επιτροπής Διαχείρισης Ειδικού Λογαριασμού Σελίδα 1 Η Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Συγκρότημα Πολυτεχνικής Σχολής, Βασ. Σοφίας 12, 671 00 ΞΑΝΘΗ Τηλ.: 2541079451 - Φαξ.: 2541079454

Συγκρότημα Πολυτεχνικής Σχολής, Βασ. Σοφίας 12, 671 00 ΞΑΝΘΗ Τηλ.: 2541079451 - Φαξ.: 2541079454 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Συγκρότημα Πολυτεχνικής Σχολής, Βασ. Σοφίας 12, 671 00 ΞΑΝΘΗ Τηλ.: 2541079451 - Φαξ.: 2541079454 Ξάνθη 29.01.2013 Α.Π. 1743 ΠΡΟΣ 1.

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Τ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ» ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Π Α Ν Τ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ» ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ (Ε.Κ.Ε.) Εγκρίθηκε στη 10 η Συνεδρίαση της Συγκλήτου του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών ακαδημαϊκού έτους 2008-2009

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ευτέρα 21/7/2014 Αριθµ. Πρωτ.: 8295 Ο Ειδικός Λογαριασµός του Πανεπιστηµίου Κρήτης έχοντας υπόψη: τον Κανονισµό Χρηµατοδοτήσεων Εσωτερικό Κανονισµό Συστήµατος Αξιολόγησης Έρευνας, όπως αυτός εγκρίθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Έγκριση σύστασης του κοινωφελούς ιδρύµατος µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ

Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ Ιωάννινα, Σεπτέµβριος 2007 Περιεχόµενα Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ...3 Άρθρο 1. Εισαγωγή...3 Άρθρο 2. Σκοπός του Λογαριασµού και Όργανα ιοίκησης και ιαχείρισης...3 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι.K.

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι.K. ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι.K. ΕΚΔΟΣΗ 4 Η ΚΑΒΑΛΑ 2011 Πρόλογος Οι Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας, χάριν συντομίας ΕΛΚΕ, ιδρύθηκαν στα

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών. Πρόγραµµα Ενίσχυσης Βασικής Έρευνας (ΠΕΒΕ 2) 1 2009-2010

Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών. Πρόγραµµα Ενίσχυσης Βασικής Έρευνας (ΠΕΒΕ 2) 1 2009-2010 Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών Πρόγραµµα Ενίσχυσης Βασικής Έρευνας (ΠΕΒΕ 2) 1 2009-2010 1. Στόχοι Μέσα Βασικός στόχος του ΠΕΒΕ είναι η ενδυνάµωση της ερευνητικής δραστηριότητας και συνεισφοράς των µελών

Διαβάστε περισσότερα

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλούνται οι εξής δαπάνες:

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλούνται οι εξής δαπάνες: ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ`ΑΡΙΘ.13 ΦΕΚ Α`24 9.2.1998 Προσαρμογή του Προεδρικού Διατάγματος υπ` αριθ. 271/1989 στις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Εσωτερικός Κανονισμός Οικονομικής Διαχείρισης και Ελέγχου Λευκωσία Σεπτέμβριος 2011 Περιεχόμενα: 1. Προσκοπικά Συστήματα και Εφορείες 2 2. Γενική Εφορεία.. 5 3. Οικονομικός Έλεγχος.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ" ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ" ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ Α. ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ Οι υποτροφίες αφορούν προπτυχιακούς φοιτητές του τρίτου έως και εβδόμου ή ενάτου ή εντεκάτου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ»

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» Έχοντας υπόψη: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» 1. Το άρθρο 7 του Ν. 1268/1982 «Για τη δομή και λειτουργία των ΑΕΙ», όπως ισχύει σήμερα, 2. Το άρθρο 28, παράγραφος

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Στο σήμερα, την.., μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων : A)... του., ο οποίος ενεργεί στο παρόν, ως νόμιμος εκπρόσωπος, για

Διαβάστε περισσότερα

- ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣIA ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ- ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ ΝΕΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ Κ.Α.

- ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣIA ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ- ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ ΝΕΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ Κ.Α. - ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣIA ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ- ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ ΝΕΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ Κ.Α. Εισαγωγή Η αλματώδης αύξηση το τελευταίο διάστημα των αιτήσεων για επιστημονικές εκδηλώσεις που επιχορηγούνται από τις φαρμακευτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΑΝΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΑΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΑΝΩΝ Επιλέξιµες είναι οι παρακάτω δαπάνες: ΕΝΟΙΚΙΑ Περιλαµβάνει το κόστος ενοικίων του τόπου υλοποίησης του σχεδίου. Σε περίπτωση ενοικίασης οικίας, το επιδοτούµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 15 Σεπτεµβρίου 2015 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1645 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 15 Σεπτεµβρίου 2015 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1645 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 15 Σεπτεµβρίου 2015 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1645 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Απόφαση υπ αριθµ. 146 Θέµα: «ιενέργεια της υπηρεσίας:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (Κ.Ε.Δ.ΣΥ.)

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (Κ.Ε.Δ.ΣΥ.) ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (Κ.Ε.Δ.ΣΥ.) ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ \ ΑΘΗΝΑ 2015 2 ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Άρθρο 1. Σύσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 18 Ιουλίου 2014 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1351 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ. Απόφαση υπ αριθµ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 18 Ιουλίου 2014 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1351 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ. Απόφαση υπ αριθµ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 18 Ιουλίου 2014 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1351 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Απόφαση υπ αριθµ. 107 Θέµα: «ιενέργεια της υπηρεσίας: Λογιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΩΝ Πάροδος Αριστοτέλους 18, 263 35, Πάτρα Πληροφορίες: Νταή Αντιγόνη 2610

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ Ρέθυμνο, 05 Ιουλίου 2013 Αριθμ. Γενικού Πρωτ.: 9917 Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ Ρέθυμνο, 05 Ιουλίου 2013 Αριθμ. Γενικού Πρωτ.: 9917 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ/ΑΔΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ Ρέθυμνο, 05 Ιουλίου 2013 Αριθμ. Γενικού Πρωτ.: 9917 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ KON YΛIΩN EPEYNAΣ ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ KON YΛIΩN EPEYNAΣ ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ KON YΛIΩN EPEYNAΣ ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ - 2010 - Πρόλογος Ο Οδηγός Χρηµατοδότησης του Ειδικού Λογαριασµού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ - Π.Δ. 432/81 ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟ-ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2004 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή...... 4 Θεσμικό Πλαίσιο.. 5 Ι. Γενικές Αρχές...... 16 ΙΙ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: http://www.uoc.gr/ Σ Υ Γ Κ Λ Η Τ Ο Σ Γραμματεία Συγκλήτου Πληροφορίες: Ελευθερία Αλεφαντινού Τηλέφωνο: 28310 77904 Τηλεομοιοτυπία:

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης Οδηγός Προμηθειών Ειδικού Κονδυλίων Έρευνας Πολυτεχνείου Κρήτης Χανιά, Οκτώβριος 2010 Ι. Εισαγωγή Ο παρών Οδηγός έχει κύριο σκοπό την περιγραφή των ενεργειών που απαιτούνται για προμήθειες ειδών ή/και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Οδηγός Χρηματοδότησης Έργων. Περιεχόμενα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Οδηγός Χρηματοδότησης Έργων. Περιεχόμενα Έκδοση: 08 Έγκριση: Συνεδρίαση Επιτροπής Ερευνών Αρ.74, 21/10/2008 Συνεδρίαση Διοικούσας Επιτροπής Αρ.105, 21/10/2008 Τροποποίηση: Έναρξη Ισχύος: Συνεδρίαση Επιτροπής Ερευνών Αρ. 115, 28/9/2010 Συνεδρία

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Υπηρεσιακών Ταξιδιών

Κανονισμός Υπηρεσιακών Ταξιδιών Κανονισμός Υπηρεσιακών Ταξιδιών To Ε.Ι.Ε καλύπτει το κόστος των μετακινήσεων του προσωπικού του καθώς και των συνεργατών του εφόσον μετακινούνται κατ εντολή του Ιδρύματος, με σκοπό την εκτέλεση εργασιών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΔΗΜ. ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ EΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ - Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής Υποστήριξης Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ/ΑΔΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ Ρέθυμνο, 16 Ιανουαρίου 2015 Αριθμ. Γενικού Πρωτ.: 502 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: Τροποποίηση των παραγράφων Β και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 25071 27 Ιουλίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2327 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Ίδρυση Εργαστηρίου με την επωνυμία «Εργαστήριο Υπολογιστικών Μαθηματικών

Διαβάστε περισσότερα

Δ/νση: Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΣΙΝΔΟΣ Τηλ/Fax: / Οικονομική Διαχείριση Έργων

Δ/νση: Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΣΙΝΔΟΣ Τηλ/Fax: / Οικονομική Διαχείριση Έργων Φορέας: ΔΗΜΟΣ Δ/νση: Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ 13-57400 ΣΙΝΔΟΣ Τηλ/Fax: 2310 586830 / 2310798143 e-mail: sindos@echedoros.gr Απόφαση Επιβεβαίωσης Διαχειριστικής Επάρκειας Αριθμός Ημερομηνία Δ.Α. Τύπος Επιβεβαίωσης Α

Διαβάστε περισσότερα

2. Σκοπός και οµή του ιδακτορικού Προγράµµατος

2. Σκοπός και οµή του ιδακτορικού Προγράµµατος Οδηγός ιδακτορικών Σπουδών Στο Τµήµα λειτουργούν, από το 1985, µεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικής βαθµίδας. Με τη νοµοθεσία που ισχύει σήµερα, µε αίτησή τους οι απόφοιτοι του Μ.Π.Σ. µπορούν να συνεχίσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές» - ΕΔΒΜ 34

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές» - ΕΔΒΜ 34 ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές» - ΕΔΒΜ 34 ΕΡΩΤΗΣΗ 1. Μπορούν οι υποψήφιοι διδάκτορες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αριθμ. Φ 80000/οικ.12445/ 2646/ 10.8.2012 Κανονισμός Οικονομικής Οργάνωσης και Λογιστικής Λειτουργίας του Ασφαλιστικού Κεφαλαίου Αλληλεγγύης Γενεών (Α.Κ.Α.ΓΕ.). Αριθμ. Φ 80000/οικ.12445/2646 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ιαδικασία του Συστήµατος Ποιότητας ΑΓΟΡΕΣ

ιαδικασία του Συστήµατος Ποιότητας ΑΓΟΡΕΣ Κωδικός.130 Έκδοση 2 Η Σελίδα 1 από 7 1 ΣΚΟΠΟΣ Η επάρκεια του Τµήµατος στα αναγκαία υλικά και εξοπλισµό για την διεκπεραίωση του εκπαιδευτικού και ερευνητικού του έργου. 2 ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Η διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ Ι.Π.

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ Ι.Π. ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ Ι.Π. Επιμέλεια Μιλτιάδης Γ. Μπότσης ΚΕΡΚΥΡΑ 2006 ΟΔΗΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πανοζάχος Δημήτρης Επιμόρφωση Στελεχών Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΕΙ ΤΕΙ Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων

Πανοζάχος Δημήτρης Επιμόρφωση Στελεχών Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΕΙ ΤΕΙ Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων Πανοζάχος Δημήτρης Επιμόρφωση Στελεχών Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΕΙ ΤΕΙ Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων 1 Αποφασίζεται η επισκευή και συντήρηση ενός κτιρίου. Εκτιμάται ότι το κόστος θα ανέλθει στο ποσό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ - Π.Δ. 432/81 ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟ-ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2000 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή...... 4 Θεσμικό Πλαίσιο.. 5 Ι. Γενικές Αρχές...... 16 ΙΙ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. Διαδικασίες Λειτουργίας ΓΔ-12 «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. Διαδικασίες Λειτουργίας ΓΔ-12 «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ» Έκδοση:1 η Αναθ: 4 Ημερομηνία Έγκρισης: 20/1/2016 Σελίδα 2 από 4 Έγκριση: Υπεύθυνος Διαχείρισης Ποιότητας Πίνακας Ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.) είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.),

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµική ιαχείριση Έργων

Οικονοµική ιαχείριση Έργων Φορέας: ήµος Ροδίων /νση: Πλατεία Ελευθερίας Τηλ/Fax: 22410-46200 / 22410-46379 e-mail: Info@rhodes.gr Απόφαση Επιβεβαίωσης ιαχειριστικής Επάρκειας (Μεταβατικό Σύστηµα) Αριθµός Ηµεροµηνία.Α. Τύπος Α Β

Διαβάστε περισσότερα

Δ11 Διαδικασία Οικονοµικής Διαχείρισης

Δ11 Διαδικασία Οικονοµικής Διαχείρισης Δ11 Διαδικασία Οικονοµικής Διαχείρισης Επάρκειας για την υλοποίηση Συγχρηµατοδοτούµενων Έργων Σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ 1429: 2008 Έκδοση Έγκριση 3 η 3 η Ηµεροµηνία 03/06/2016 03/06/2016 Από Εκπρόσωπος

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτηµα V.10.i ERASMUS

Παράρτηµα V.10.i ERASMUS Παράρτηµα V.10.i ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ- ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ» Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 13 του Νόμου 2817/2000

Άρθρο 13 του Νόμου 2817/2000 Άρθρο 13 του Νόμου 2817/2000 ΦΕΚ Α'78/14.03.2000 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ.2817/2000 Άρθρο 13 Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.), Ειδικό και Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.Ε.ΔΙ.Π.) και Διοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: http://www.uoc.gr ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ Γραμματεία Συγκλήτου Πληροφορίες: Ελευθερία Αλεφαντινού Τηλέφωνο: 28310 77904 Τηλεομοιοτυπία: 28310 77909 E-mail: syglhtos@admin.uoc.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ

Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΕΚ ΟΣΗ 3 η ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 Πρόλογος Οι Ειδικοί Λογαριασµοί Κονδυλίων Έρευνας, χάριν συντοµίας ΕΛΚΕ, ιδρύθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΔΟΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΔΟΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΔΟΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Ο Εκδοτικός Οίκος ιδρύθηκε από το Πολυτεχνείο Κρήτης τη δε χρηματοδότηση, λειτουργία και διαχείριση του έχει αναλάβει

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ»

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ» Σελ.: 1 Από: 8 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ( Π.3.3) 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι η περιγραφή της µεθοδολογίας που ακολουθείται για τον καθορισµό των απαιτήσεων, σχεδιασµού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΜΑΙΟΣ 2007 Α. Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η Σύμφωνα με το N. 3027/2002 (ΦΕΚ 152/τ.Α /28.06.2002) «Ρύθμιση θεμάτων Οργανισμού Σχολικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Γλυκερία Σιούτη, καθηγήτρια Νομικής και μέλος του Συμβουλίου του ΕΚΠΑ

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Γλυκερία Σιούτη, καθηγήτρια Νομικής και μέλος του Συμβουλίου του ΕΚΠΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Γλυκερία Σιούτη, καθηγήτρια Νομικής και μέλος του Συμβουλίου του ΕΚΠΑ 1. Οι αρμοδιότητες του Συμβουλίου προβλέπονται στο Ν. 4009/2011 όπως εκάστοτε ισχύει, στον Οργανισμό και στον

Διαβάστε περισσότερα

α/α ΘΕΜΑ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΚΩ ΙΚΟΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ 11. ΙΑΚΙΝΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ-ΤΗΡΗΣΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΚΣ-Τ Υ-01

α/α ΘΕΜΑ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΚΩ ΙΚΟΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ 11. ΙΑΚΙΝΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ-ΤΗΡΗΣΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΚΣ-Τ Υ-01 ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Η ιαδικασία θα ελέγχεται περιοδικά ως προς την εφαρµογή της, θα δύναται να αναθεωρηθεί και να υπόκειται σε συνεχή βελτίωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ" ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ" ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ 25-7-2017 1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ" ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ Α. ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 2013-0082 Ημερομηνία: 23/04/2013 ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ. (05/2013-05/2014)

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 2013-0082 Ημερομηνία: 23/04/2013 ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ. (05/2013-05/2014) ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ fax.: 27540 29199 ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 2013-0082 Ημερομηνία: 23/04/2013 ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ. (05/2013-05/2014) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 24.600,00 με Φ.Π.Α. και απρόβλεπτα. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου

Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου (Απόφαση Συγκλήτου Παντείου Πανεπιστημίου της 8ης Ιουλίου 2010) Eιδικός Κανονισμός Άρθρο 1 Σύσταση-Λειτουργία (α) Ιδρύεται στο Πάντειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Έκδοσης: 05 Έναρξη Ισχύος: 01/12/2008 Σελίδα 2 από 52

Αρ. Έκδοσης: 05 Έναρξη Ισχύος: 01/12/2008 Σελίδα 2 από 52 Έκδοση: 05 Επικαιροποίηση: 30-06-2014 Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων... 2 1. Εισαγωγή... 4 2. Σκοπός Του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας... 4 3. Όργανα Διοίκησης Και Διαχείρισης Του Ειδικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Τροποποίηση του άρθρου 13 του Οδηγού Χρηματοδότησης και Διαχείρισης. Ρέθυμνο, Αρ. Γεν. Πρωτ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Τροποποίηση του άρθρου 13 του Οδηγού Χρηματοδότησης και Διαχείρισης. Ρέθυμνο, Αρ. Γεν. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: http://www.uoc.gr Σ Υ Γ Κ Λ Η Τ Ο Σ Γραμματεία Συγκλήτου Πληροφορίες: Ελευθερία Αλεφαντινού Τηλέφωνο: 28310 77904 Τηλεομοιοτυπία:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. ΣΤΕΦ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Τ.Ε.

ΑΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. ΣΤΕΦ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Τ.Ε. ΑΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. ΣΤΕΦ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Τ.Ε. Φεβρουάριος 2015 Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Σύμφωνα με το υπάρχον νομικό πλαίσιο για τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

Διαβάστε περισσότερα

Τµήµα: ιοικητικής Υποστήριξης-Προµήθειες Πληροφορίες: Θεοδώρα Κουτσάκη Τηλ.: Fax:

Τµήµα: ιοικητικής Υποστήριξης-Προµήθειες Πληροφορίες: Θεοδώρα Κουτσάκη Τηλ.: Fax: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Τµήµα: ιοικητικής Υποστήριξης-Προµήθειες Πληροφορίες: Θεοδώρα Κουτσάκη Τηλ.: 2810393172 Fax: 2810393130 Email: koutsaki@uoc.gr

Διαβάστε περισσότερα

Πανοζάχος Δημήτρης Επιμόρφωση Στελεχών Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΕΙ ΤΕΙ Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων

Πανοζάχος Δημήτρης Επιμόρφωση Στελεχών Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΕΙ ΤΕΙ Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων Πανοζάχος Δημήτρης Επιμόρφωση Στελεχών Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΕΙ ΤΕΙ Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων 1 Γενικά Άρθρο 1.Γενικές Διατάξεις Η διοίκηση των εσόδων, εξόδων και κεφαλαίων ως και το Λογιστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Πληροφορίες: Νταή Αντιγόνη Ντονάδος Αντώνης Τηλ.: 2610 367660 2610 367661 Fax: 2610 367105 e-mail: odoip@eap.gr Διεύθυνση: Πάροδος Αριστοτέλους 18, 263 35,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ερμούπολη ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ερμούπολη ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ερμούπολη 10-8-2016 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΜΑ: Τροποποίηση του Οργανισμού της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ΕΙΣΗΓΗΣΗ Με το ν.4337/2015 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1. Ορισμοί. 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1. Ορισμοί. 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1 Ορισμοί 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση. 2. Ως «Δια Βίου Εκπαίδευση» ορίζεται κάθε διαδικασία απόκτησης γνώσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΥ09-Τ93 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

ΑΔΑ: ΒΙΥ09-Τ93 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» Ταχ. /νση: Κωνσταντινουπόλεως 45-49, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτική Άσκηση στο επάγγελμα των φοιτητών των Ελληνικών Πανεπιστημίων

Πρακτική Άσκηση στο επάγγελμα των φοιτητών των Ελληνικών Πανεπιστημίων Πρακτική Άσκηση στο επάγγελμα των φοιτητών των Ελληνικών Πανεπιστημίων Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 36 παράγραφος 1 εδάφιο β του Ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση ποιότητας των σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ. Κωδικός: Δ.ΓΕΛ.120 Αρ. Έκδ.: 2 Ημ/νία Έκδ.: Σελ. 1 από 1

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ. Κωδικός: Δ.ΓΕΛ.120 Αρ. Έκδ.: 2 Ημ/νία Έκδ.: Σελ. 1 από 1 Κωδικός: Δ.ΓΕΛ.120 Αρ. Έκδ.: 2 Ημ/νία Έκδ.: 26-10-10 Σελ. 1 από 1 1. Εισαγωγή Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι να περιγράψει τις απαραίτητες ενέργειες που απαιτούνται για την υλοποίηση και βιωσιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

Προς: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Προς: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 124488/20-07-2017 / ΓΔ2 ΤΗΛ. 2103442811, 2838 EMAIL: e.dimitriou@minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Υ.Α. Οικ. Β-1188/36/2003 (Β 24) (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του Ν.2963/2001)

Υ.Α. Οικ. Β-1188/36/2003 (Β 24) (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του Ν.2963/2001) Υ.Α. Οικ. Β-1188/36/2003 (Β 24) (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του Ν.2963/2001) «Διαδικασία λειτουργίας του ειδικού λογαριασμού 5% του άρθρου 13 του Ν. 2963/2001 (A 268)». Ο υπουργός

Διαβάστε περισσότερα

TRANSNATIONAL PROGRAMME BALKAN-MEDITERRANEAN PART B

TRANSNATIONAL PROGRAMME BALKAN-MEDITERRANEAN PART B ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ε. Ε. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ CO-OPERATION PROGRAMME TRANSNATIONAL PROGRAMME BALKAN-MEDITERRANEAN 2014-2020 PART B THESSALONIKI 20-09-2017 1 FIRST LEVEL CONTROL PROGRAMME AND NATIONAL RULES 2 1. ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1 Προμήθειες ομοειδών προϊόντων ή αναθέσεις ομοιειδών υπηρεσιών δαπάνης μέχρι 5.869,99 (με ΦΠΑ)

ΑΡΘΡΟ 1 Προμήθειες ομοειδών προϊόντων ή αναθέσεις ομοιειδών υπηρεσιών δαπάνης μέχρι 5.869,99 (με ΦΠΑ) Σύμφωνα με τον Οδηγό Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας, οι προμήθειες ομοειδών προϊόντων ή αναθέσεις ομοειδών υπηρεσιών χωρίζονται σε κατηγορίες, ανάλογα με το ύψος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΩΝ Πάροδος Αριστοτέλους 18, 263 35, Πάτρα Πληροφορίες: Νταή Αντιγόνη 2610

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΛΑΜΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ (Εγκρίθηκε από τη Συνέλευση του Τ.Ε.Ι. Λαµίας µε αριθµ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ

ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 MICROSOFT ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. Κωδικός: Δ.ΔΔ.120 Αρ. Έκδ.: 3 Ημ/νία Έκδ.: Σελ. 1 από 1

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. Κωδικός: Δ.ΔΔ.120 Αρ. Έκδ.: 3 Ημ/νία Έκδ.: Σελ. 1 από 1 Κωδικός: Δ.ΔΔ.120 Αρ. Έκδ.: 3 Ημ/νία Έκδ.: 14-05-10 Σελ. 1 από 1 1. Εισαγωγή Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι να περιγράψει τις ενέργειες που απαιτούνται με στόχο τον προγραμματισμό των προμηθειών, τη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ, ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ, ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ, ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη 1. Το άρθρο 29 Α του ν. 1558/85 «Κυβέρνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Πληροφορίες: Νταή Αντιγόνη Ντονάδος Αντώνης Πάτρα: 01/04/2016 Τηλ. : 2610 367372 2610 367661 Fax: 2610 367105 e-mail : odoip@eap.gr Διεύθυνση: Πάροδος Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ 14SYMV

ΣΥΜΒΑΣΗ 14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗ 4 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Tαχ. ιεύθυνση: Αριστοτέλους 16 Tαχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποίηση των αρμοδιοτήτων των οργάνων της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ

Κωδικοποίηση των αρμοδιοτήτων των οργάνων της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ Κωδικοποίηση των αρμοδιοτήτων των οργάνων της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ Απόφαση της Κοσμητείας (συν. 14/9/2016) και της Γενικής Συνέλευσης (συν. 29/9/2010) μετά από εισήγηση του Κοσμήτορα Δ. Κουτσογιάννη

Διαβάστε περισσότερα

«Ανάδειξη Μειοδότη για την φύλαξη του κτιρίου του Ο.ΕΠ.ΕΚ.»

«Ανάδειξη Μειοδότη για την φύλαξη του κτιρίου του Ο.ΕΠ.ΕΚ.» Προκήρυξη Πρόχειρου ιαγωνισµού µε κριτήριο ανάθεσης την οικονοµικότερη προσφορά για το Έργο «Ανάδειξη Μειοδότη για την φύλαξη του κτιρίου του Ο.ΕΠ.ΕΚ.» Ο.ΕΠ.ΕΚ. 1-8 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ A ΜΕΡΟΣ : ΓΕΝΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ Ιωάννινα, Σεπτέμβριος 2007 Περιεχόμενα ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ...3 Άρθρο 1. Εισαγωγή...3 Άρθρο 2. Σκοπός του Λογαριασμού και Όργανα Διοίκησης και Διαχείρισης...3 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Υ Π Ο Τ Ρ Ο Φ Ι Ω Ν Τ Ε Ι Κ Ρ Η Τ Η Σ

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Υ Π Ο Τ Ρ Ο Φ Ι Ω Ν Τ Ε Ι Κ Ρ Η Τ Η Σ Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Κρήτης, με βάση την απόφαση της Συνέλευσης με αριθμό πράξης 142/09-02-2017, αποφάσισε ότι ο Κανονισμός Υποτροφιών του ΤΕΙ έχει όπως παρακάτω. Ο Κανονισμός δημοσιεύθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με

Διαβάστε περισσότερα

Εκείνες που αφορούν εξωτερικές υποχρεώσεις της Υπηρεσίας, οι οποίες προκύπτουν ως άµεση συνέπεια της αποδοχής και έγκρισης του ΠΠΜ.

Εκείνες που αφορούν εξωτερικές υποχρεώσεις της Υπηρεσίας, οι οποίες προκύπτουν ως άµεση συνέπεια της αποδοχής και έγκρισης του ΠΠΜ. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι οδηγίες που ακολουθούν εστιάζονται στα θέµατα που επηρεάζουν την εφαρµογή του Προγράµµατος Ποιότητας Μελέτης και δεν αφορούν στη σύνταξη του ΠΠΜ, το οποίο θεωρείται ότι έχει συνταχθεί σωστά,

Διαβάστε περισσότερα