ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 16/2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 16/2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 16/2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ηπείρου που πραγματοποιήθηκε την 18 η Ιουλίου ΘΕΜΑ 3: Έγκριση Πρακτικού Διενέργειας, Τεχνικών και Οικονομικών Προσφορών του επαναληπτικού διαγωνισμού με αρ. Δ/ξης 18/2014 για την ανάδειξη Χορηγητών Προμηθευτών Τροφίμων για τις ανάγκες των Παραρτημάτων: ΑΜΕΑ Θεσπρωτίας, Προστασίας Παιδιού Ιωαννίνων και Προστασίας Παιδιού Θεσπρωτίας, ενδεικτικού προϋπολογισμού ,50# με Φ.Π.Α.(ή ,044 άνευ ΦΠΑ), για το έτος Το Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ηπείρου έχοντας υπόψη την εισήγηση του Α Αντιπροέδρου του Δ.Σ. του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ηπείρου: ΣΧΕΤ. : 1. Τις Δ/ξεις του Ν.2286/95 «Προμήθειες δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2323/95 (Φ.Ε.Κ.145 /Α/95) «Υπαίθριο Εμπόριο και άλλες Διατάξεις» και τις Δ/ξεις του Ν.2362/95 «Περί Δημοσίου Λογιστικού κ.λ.π.» (Α.247) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα αρθ.21 και 23 του ν.3871/2010 (Α.141). 2. Τις Δ/ξεις του 3329/05 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοιν. Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει µε τον Ν.3527/2007 (ΦΕΚ 25/Α /9-2-07) «Κύρωση συμβάσεων υπέρ νομικών προσώπων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» αναφορικά με τον τρόπο λειτουργίας και τις αρμοδιότητες των οργάνων διοίκησης των Μ.Κ.Φ. 3. Τις Δ/ξεις του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου». 4. Την αρ. Π1/2100/ εγκύκλιο κατάρτισης του Ε.Π.Π. έτους 2014, στην οποία συμπεριλαμβάνονται και οι εξαιρέσεις ένταξης: προμήθειες που η προϋπολογισθείσα δαπάνη κατά κωδικό αριθμό είδους του αρχείου ειδών του προγράμματος (CPV), δεν υπερβαίνει ετησίως το ποσό των ευρώ άνευ ΦΠΑ, όπως καθορίζεται στην αριθμ.π1/3306/ απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Εξαίρεση προμηθειών από την ένταξή τους στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών» (ΦΕΚ 1789/Β/ ), όπως και η προμήθεια τροφίμων. 5. Τις Δ/ξεις του ν.4052/2012 «Νόμος αρμοδιότητας Υπουργείων κ.α. διατάξεις» σύμφωνα με τον οποίο οι Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας υπόκειται πλέον στον έλεγχο και εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας. 6. Οι διατάξεις του Ν.4109/2013 (τ.α 16) άρθ. 9 «Κατάργηση και συγχώνευση νομικών προσώπων του Δημοσίου και ευρύτερου δημόσιου τομέα κ.α.», σύμφωνα με τον οποίο συστήνεται, κατόπιν συγχώνευσης Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας της Περιφέρειας Ηπείρου, νέο ΝΠΔΔ με την επωνυμία Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ηπείρου. 7. Την αρ. οικ/δ30/31966/953/ (ΦΕΚ 481/ Τ. Υ.Ε.Θ.Ο.Δ) απόφαση Υπουργού Εργασίας περί ορισμού μελών στο ΔΣ του Κ.Κ.Π.Π.Η. και το αρ.3173/ έγγραφο της Γεν. Γραμ. Πρόνοιας. 8. Η αρ. 4672/387/ (ΑΔΑ:ΒΙΚΥΛ-7ΕΛ) απόφαση του Υπ. Εργασίας περί έγκρισης του ενιαίου προϋπολογισμού του ΚΚΠΠΗ έτους Οι αρ. 13/2014 (θ.4ο) και 14/ (Θ.5ο) Αποφάσεις του Δ.Σ. του Κ.Κ.Π.Π.Η. από τις οποίες προέκυψε αναγκαιότητα προκήρυξης επαναληπτικού πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με αρ. 1

2 Δ/ξης 18/2014 για την ανάδειξη Χορηγητών Προμηθευτών Τροφίμων για τις ανάγκες των Παραρτημάτων: Προστασίας Παιδιού Ιωαννίνων, ΑΜΕΑ Θεσπρωτίας και Προστασίας Παιδιού Θεσπρωτίας του Κ.Κ.Π.Π.ΗΠΕΙΡΟΥ, ενδεικτικού προϋπολογισμού ,50# με Φ.Π.Α. (ή ,044 άνευ ΦΠΑ), για το έτος Το Πρακτικό Διενέργειας και αξιολόγησης των τεχνικών και Οικονομικών Προσφορών του ανοικτού πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με αρ. Δ/ξης 18/2014 περί ανάδειξης Χορηγητών Προμηθευτών Τροφίμων για τις ανάγκες των Παραρτημάτων του Κ.Κ.Π.Π.ΗΠΕΙΡΟΥ. Έπειτα από τις (9) σχετικές πράξεις του Δ.Σ. του Κ.Κ.Π.Π.Ηπείρου προκηρύχτηκε ανοικτός πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός με αρ. Δ/ξης 18/2014 για την ανάδειξη Χορηγητών Προμηθευτών Τροφίμων, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για τις ανάγκες των Παραρτημάτων: Προστασίας Παιδιού Ιωαννίνων, ΑΜΕΑ Θεσπρωτίας και Προστασίας Παιδιού Θεσπρωτίας του Κ.Κ.Π.Π.ΗΠΕΙΡΟΥ, ενδεικτικού προϋπολογισμού ,50# με Φ.Π.Α. (ή ,044 άνευ ΦΠΑ), για το έτος Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ορίστηκε η 11η Ιουλίου 2014, ημέρα Παρασκευή. Σύμφωνα με το (10) παραπάνω σχετικό, η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του διαγωνισμού συνήλθε προκειμένου για την διενέργεια του εν λόγω διαγωνισμού και αφού κατέγραψε σε Πρακτικό τους εξής συμμετέχοντες: 1. ΝΤΑΤΣΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ-ΝΤΑΤΣΗΣ ΧΡ. ΟΕ, Εθν. Αντίστασης 151, Φιλιάτες, ΤΗΛ.: ΠΑΣΣΙΑΣ FACTORY AE, ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ-ΕΜΠΟΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΚΑΤΣΙΚΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΤΗΛ.: , ΦΑΞ: ΛΑΖΟΥ ΠΕΤ. ΙΟΥΛΙΑ, ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 130, ΦΙΛΙΑΤΕΣ, ΤΗΛ.: , ΦΑΞ: ΜΠΟΡΟΔΗΜΟΣ ΚΩΝ. ΣΠΥΡΙΔΩΝ, ΜΗΤΡ. ΜΙΚΡΟΥΛΗ 2 ΦΙΛΙΑΤΕΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ, ΤΗΛ.: , ΦΑΞ: ΣΙΜΟΣ ΓΕΡ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε., Σταυράκι Ιωαννίνων, τηλ , fax: προέβη στην αποσφράγιση και αξιολόγηση του περιεχομένου των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών των συμμετεχόντων. Αφού βρήκε αυτά σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης αποσφράγισε και τις οικονομικές προσφορές, προκειμένου να αξιολογηθεί το περιεχόμενό τους, το οποίο και κατέγραψε ανά Παράρτημα στους ακόλουθους πίνακες με την εξής σημείωση: για όποια είδη υπήρχαν τουλάχιστον δύο (2) προσφορές τελικός μειοδότης αναδεικνύεται εκείνος που προσφέρει τη χαμηλότερη σταθερή τιμή ή το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης. Για τα είδη για τα οποία κατατέθηκε μία μόνο προσφορά, αναζητήθηκαν προηγούμενα συγκριτικά-συμβατικά στοιχεία. Όπου οι προσφερόμενες τιμές ή τα ποσοστά έκπτωσης ήταν καλύτερα από τα προηγούμενα συμβατικά στοιχεία, αυτές έγιναν αποδεκτές και οι υποψήφιοι προμηθευτές αναδείχθηκαν τελικοί μειοδότες. Όπου οι προσφερόμενες τιμές ή τα ποσοστά έκπτωσης δεν ήταν καλύτερα από τα προηγούμενα συμβατικά στοιχεία και επειδή ο διαγωνισμός είναι επαναληπτικός, ζητήθηκε από τους υποψήφιους προμηθευτές, στα πλαίσια των διατάξεων του άρθ. 21 παραγ. (η) του ΠΔ 118/2007, να μας γνωρίσουν την πρόθεσή τους για διαπραγμάτευση και βελτίωση των κατατεθειμένων οικονομικών τους προσφορών. Όλοι οι υποψήφιοι προμηθευτές ανταποκρίθηκαν στο αίτημα της Υπηρεσίας μας και αναδείχθηκαν τελικοί μειοδότες. Για τα είδη εκείνα για τα οποία δεν κατατέθηκε καμία προσφορά, προτείνεται η έκδοση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, προκειμένου όλες οι δομές του Κέντρου μας να καλύψουν τις ανάγκες τους σε τρόφιμα. 1) Π Ι Ν Α Κ Α Σ Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Σ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Ω Ν Γ Ι Α Τ Ο Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Μ Ο Ν Α Δ Α Ι Ω Α Ν Ν Ι Ν Ω Ν : Α Π Ο Λ Λ Ω Ν Ι Α Σ 1 5 Ι Ω Α Ν Ν Ι Ν Α. Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΟΜΑΔΑ- ΕΙΔΟΣ Άρτος, αρτοσκευάσματα κ.λ.π. συναφή είδη ΕΙΔΟΣ Προηγ. Συμβατική τιμή Νο Υποψηφίου και Οικ. Προσφορά άνευ ΦΠΑ 4 Άρτος τύπου 70 % (κιλά) ΔΕΝ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 2

3 9 Ψωμάκια για σαντουιτς Γάλα φρέσκο και ξυνόγαλο Γάλα φρέσκο (λίτρα) 10 Γιαούρτι Τυρί φέτα και Τυρί τρίμμα φέτας Γραβιέρα, κεφαλογραβιέρα Αλλαντικά Οπωροπωλείου Φρούτα - Λαχανικά ΔΕΝ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ αγελάδας (τεμάχια) 0,55 (Νο2)-0,69 τυρί φέτα (κιλά) (Νο2)-7,568 (Νο5)-5,95 Γραβιέρα αγελάδος (κιλά) (Νο2)-7,992 (Νο5)-7,25 λουκάνικα (κιλά) (Νο2)-3,42 (Νο5)-3,75 παριζα (κιλά) (Νο2)-4,81 (Νο5)-3,20 ζαμπόν (κιλά) (Νο2)-6,188 (Νο5)-3,60 Αγγούρι (τεμάχια) Ακτινίδια (κιλά) Αχλάδια (κιλά) Βερύκοκα (κιλά) Καρότα (κιλά) Καρπούζι (κιλά) Κρεμμύδια ξερά (κιλά) Λάχανο άσπρο (κιλά) Μαϊντανός (τεμάχια) Μανταρίνια (κιλά) Μήλα (κιλά) Μπανάνες (κιλά) Νεκταρίνια (κιλά) Ντομάτες σαλάτα (κιλά) Πατάτες (κιλά) Πεπόνι (κιλά) Πιπεριές καβάτες (κιλά) Πορτοκάλια (κιλά) Ροδάκινα (κιλά) Σέλινο (κιλά) Σκόρδα (τεμάχια) Σπανάκι (κιλά) Σταφύλι σταφίδα (κλ) Χόρτα διάφορα (κιλά) 23 Ψάρια φρέσκα Πέστροφα (κιλά) 6% (Νο5)-20% ΔΕΝ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Για τα είδη για τα οποία κατατέθηκαν δύο προσφορές, τελικός μειοδότης αναδεικνύεται: - για το είδος «Τυρί φέτα» ο υποψήφιος με την Προσφορά Νο.5 «ΣΙΜΟΣ ΓΕΡ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» με σταθερή τιμή 5,95 άνευ ΦΠΑ, για το είδος «Γραβιέρα αγελάδος» ο υποψήφιος με την 3

4 Προσφορά Νο.5 «ΣΙΜΟΣ ΓΕΡ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» με σταθερή τιμή 7,25 άνευ ΦΠΑ, για το είδος «λουκάνικα» ο υποψήφιος με την προσφορά Νο2. «ΠΑΣΣΙΑΣ FACTORY AE» με σταθερή τιμή 3,42 άνευ ΦΠΑ, για το είδος «πάριζα» ο υποψήφιος με την Προσφορά Νο.5 «ΣΙΜΟΣ ΓΕΡ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» με σταθερή τιμή 3,20 άνευ ΦΠΑ, για το είδος «ζαμπόν» ο υποψήφιος με την Προσφορά Νο.5 «ΣΙΜΟΣ ΓΕΡ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» με σταθερή τιμή 3,60 άνευ ΦΠΑ. Για τα είδη για τα οποία κατατέθηκε μία μόνο προσφορά, αναζητήθηκαν προηγούμενα συγκριτικά στοιχεία από τα οποία προκύπτουν τα εξής: - για το είδος «Γιαούρτι αγελάδος» η προηγούμενη συμβατική τιμή ήταν 0,55 έναντι της προσφερθείσας 0,69. Δεδομένου ότι πρόκειται για επαναληπτικό διαγωνισμό προτείνεται διαδικασία διαπραγμάτευσης της τιμής με τον υποψήφιο Νο.2 «ΠΑΣΣΙΑΣ FACTORY AE». Για την κατηγορία Νο20 «Οπωροπωλείου Φρούτα Λαχανικά» προσφέρθηκε ποσοστό έκπτωσης 20% επί της μέσης λιανικής τιμής του Τμήματος Εμπορίου της Π.Ε. Ιωαννίνων έναντι του προηγούμενου συμβατικού 6% και ως εκ τούτου τελικός μειοδότης αναδεικνύεται ο υποψήφιος με την Προσφορά Νο.5 «ΣΙΜΟΣ ΓΕΡ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» - Για τα είδη για τα οποία δεν κατατέθηκε καμία προσφορά, ήτοι για την κατηγορία «Αρτος», το είδος «γάλα φρέσκο» και το είδος «πέστροφα» προτείνεται πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Έπειτα από το έγγραφο διαπραγμάτευσης προκύπτει ότι ο υποψήφιος με την Προσφορά Νο2. «ΠΑΣΣΙΑΣ FACTORY AE» για το είδος «γιαούρτι αγελάδος» προσφέρει βελτιωμένη προσφορά στην σταθερή τιμή των 0,68 άνευ ΦΠΑ. 2) Π Ι Ν Α Κ Α Σ Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Σ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Ω Ν Γ Ι Α Τ Ο Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Μ Ο Ν Α Δ Α Κ Ο Ν Ι Τ Σ Α Σ : Κ Ο Ν Ι Τ Σ Α. Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΟΜΑΔΑ- ΕΙΔΟΣ ΕΙΔΟΣ Γάλα φρέσκο και ξυνόγαλο Γάλα φρέσκο (λίτρα) Τυρί φέτα και Τυρί τρίμμα φέτας Οπωροπωλείου Φρούτα Λαχανικά Προηγ. Συμβατική τιμή Νο Υποψηφίου και Οικ. Προσφορά άνευ ΦΠΑ ΔΕΝ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ τυρί φέτα (κιλά) (Νο2)-7,86 (Νο5)-5,95 Αγγούρι (τεμάχια) Καρότα (κιλά) Κρεμμύδια ξερά (κιλά) Λάχανο άσπρο (κιλά) Μαϊντανός (τεμάχια) Μανταρίνια (κιλά) Μήλα (κιλά) Ντομάτες σαλάτα (κιλά) Πατάτες (κιλά) Πορτοκάλια (κιλά) Σέλινο (κιλά) Σκόρδα (τεμάχια) Σπανάκι (κιλά) 23 Ψάρια φρέσκα Πέστροφα (κιλά) 4% (Νο5)-20% ΔΕΝ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 4

5 Για τα είδη για τα οποία κατατέθηκαν δύο προσφορές, τελικός μειοδότης αναδεικνύεται: - για το είδος «Τυρί φέτα» ο υποψήφιος με την Προσφορά Νο.5 «ΣΙΜΟΣ ΓΕΡ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» με σταθερή τιμή 5,95 άνευ ΦΠΑ. Για τα είδη για τα οποία κατατέθηκε μία μόνο προσφορά, αναζητήθηκαν προηγούμενα συγκριτικά στοιχεία από τα οποία προκύπτουν τα εξής: - για την κατηγορία Νο20 «Οπωροπωλείου Φρούτα Λαχανικά» προσφέρθηκε ποσοστό έκπτωσης 20% επί της μέσης λιανικής τιμής του Τμήματος Εμπορίου της Π.Ε. Ιωαννίνων έναντι του προηγούμενου συμβατικού 5% και ως εκ τούτου τελικός μειοδότης αναδεικνύεται ο υποψήφιος με την Προσφορά Νο.5 «ΣΙΜΟΣ ΓΕΡ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» Για τα είδη για τα οποία δεν κατατέθηκε καμία προσφορά, ήτοι για το είδος «γάλα φρέσκο» και το είδος «πέστροφα» προτείνεται πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 3) ΠΙΝΑΚΑΣ Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Σ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Ω Ν ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΠΩΓΩΝΙΑΝΗΣ: ΠΩΓΩΝΙΑΝΗ Α/Α ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΟΣ Προηγ. Συμβατική τιμή Νο Υποψηφίου και Οικ. Προσφορά άνευ ΦΠΑ 4 Άρτος, αρτοσκευάσματα Άρτος τύπου 70 % (κιλά) Ψωμάκια σαντουιτς 5 Αυγά Γάλα φρέσκο ΔΕΝ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Αυγά (τεμάχια) 0,22 (Νο5)-0,15 Γάλα φρέσκο (λίτρα) 10 Γιαούρτι Τυρί φέτα & Τυρί τρίμμα Γραβιέρα Αλλαντικά Τυροκομικά προϊόντα Λαχανικά κατεψυγμένα Οπωροπωλείου Φρούτα ΔΕΝ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ αγελάδας (τεμάχια) 0,75 (Νο5)-0,54 τυρί φέτα (κιλά) 9,3 (Νο5)-5,95 τυρί τρίμμα (κιλά) - (Νο5)-5,20 Γραβιέρα αγελάδος (κιλά) 3,5 (Νο5)-7,25 λουκάνικα (κιλά) - (Νο5)-3,75 παριζα (κιλά) 4,5 (Νο5)-3,20 ζαμπόν (κιλά) ΦΕΤΕΣ 3,85 (Νο5)-3,6 ζαμπόν (κιλά) ΜΠΑΣΤΟΥΝΙ 3,85 (Νο5)-3,6 τυρί ισοδύναμου γκούντα μπαστούνι 3,5 (Νο5)-4,6 τυρί ισοδύναμου γκούντα ΦΕΤΕΣ 3,5 (Νο5)-4,6 Αρακάς κατ/νος 8% (Νο5)-10% Φασολάκια κατ/να 8% (Νο5)-10% 5

6 Λαχανικά Αγγούρι (τεμάχια) Αχλάδια (κιλά) Καρότα (κιλά) Κρεμμύδια ξερά (κιλά) Μανταρίνια (κιλά) Μήλα (κιλά) Ντομάτες σαλάτα (κιλά) Πατάτες (κιλά) Πορτοκάλια (κιλά) Σέλινο (κιλά) Σκόρδα (τεμάχια) 22 Ψάρια κατ/να % (Νο5)-20% ΔΕΝ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ Παγγάσιους (κιλά) ΠΡΟΣΦΟΡΑ Για τα είδη για τα οποία κατατέθηκε μία μόνο προσφορά, αναζητήθηκαν προηγούμενα συγκριτικά στοιχεία από τα οποία προκύπτουν τα εξής: - για το είδος «Γιαούρτι αγελάδος» η προηγούμενη συμβατική τιμή ήταν 0,75 έναντι της προσφερθείσας 0,54. Η προσφορά κρίνεται συμφέρουσα και ως εκ τούτου τελικός μειοδότης αναδεικνύεται ο υποψήφιος με την Προσφορά Νο.5 «ΣΙΜΟΣ ΓΕΡ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.». Για το είδος «τυρί φέτα» η προηγούμενη συμβατική τιμή ήταν 9,3 έναντι της προσφερθείσας 5,95. Η προσφορά κρίνεται συμφέρουσα και ως εκ τούτου τελικός μειοδότης αναδεικνύεται ο υποψήφιος με την Προσφορά Νο.5 «ΣΙΜΟΣ ΓΕΡ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.». Για το είδος «τυρί τρίμμα» δεν υπάρχουν προηγούμενα συγκριτικά στοιχεία και δεδομένου ότι πρόκειται για επαναληπτικό διαγωνισμό προτείνεται διαδικασία διαπραγμάτευσης της τιμής με τον υποψήφιο Νο.5 «ΣΙΜΟΣ ΓΕΡ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.». Για το είδος «γραβιέρα αγελάδος» η προηγούμενη συμβατική τιμή ήταν 3,5 έναντι της προσφερθείσας 7,25 και δεδομένου ότι πρόκειται για επαναληπτικό διαγωνισμό προτείνεται διαδικασία διαπραγμάτευσης της τιμής με τον υποψήφιο Νο.5 «ΣΙΜΟΣ ΓΕΡ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.». Για το είδος «λουκάνικα» δεν υπάρχουν προηγούμενα συγκριτικά στοιχεία και δεδομένου ότι πρόκειται για επαναληπτικό διαγωνισμό προτείνεται διαδικασία διαπραγμάτευσης της τιμής με τον υποψήφιο Νο.5 «ΣΙΜΟΣ ΓΕΡ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.». Για το είδος «πάριζα» η προηγούμενη συμβατική τιμή ήταν 4,5 έναντι της προσφερθείσας 3,20. Η προσφορά κρίνεται συμφέρουσα και ως εκ τούτου τελικός μειοδότης αναδεικνύεται ο υποψήφιος με την Προσφορά Νο.5 «ΣΙΜΟΣ ΓΕΡ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.». Για το είδος «Ζαμπόν (φέτες και μπαστούνι)» η προηγούμενη συμβατική τιμή ήταν 3,85 έναντι της προσφερθείσας 3,60. Η προσφορά κρίνεται συμφέρουσα και ως εκ τούτου τελικός μειοδότης αναδεικνύεται ο υποψήφιος με την Προσφορά Νο.5 «ΣΙΜΟΣ ΓΕΡ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.». Για το είδος «τυρί ισοδύναμου γκούντα (φέτες και μπαστούνι)» η προηγούμενη συμβατική τιμή ήταν 3,5 έναντι της προσφερθείσας 4,60 και δεδομένου ότι πρόκειται για επαναληπτικό διαγωνισμό προτείνεται διαδικασία διαπραγμάτευσης της τιμής με τον υποψήφιο Νο.5 «ΣΙΜΟΣ ΓΕΡ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.». Για την κατηγορία κατεψυγμένων λαχανικών και για τα δύο είδη «αρακάς» και «φασολάκια» προσφέρθηκε ποσοστό έκπτωσης 10% επί της μέσης λιανικής τιμής του Τμήματος Εμπορίου της Π.Ε. Ιωαννίνων έναντι του προηγούμενου συμβατικού 8%. Η προσφορά κρίνεται συμφέρουσα και ως εκ τούτου τελικός μειοδότης αναδεικνύεται ο υποψήφιος με την Προσφορά Νο.5 «ΣΙΜΟΣ ΓΕΡ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.». Για την κατηγορία Νο20 «Οπωροπωλείου Φρούτα Λαχανικά» προσφέρθηκε ποσοστό έκπτωσης 20% επί της μέσης λιανικής τιμής του Τμήματος Εμπορίου της Π.Ε. Ιωαννίνων έναντι του προηγούμενου συμβατικού 8%. Η προσφορά κρίνεται συμφέρουσα και ως εκ τούτου τελικός μειοδότης αναδεικνύεται ο υποψήφιος με την Προσφορά Νο.5 «ΣΙΜΟΣ ΓΕΡ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.».

7 Για τα είδη για τα οποία δεν κατατέθηκε καμία προσφορά, ήτοι για την κατηγορία «Αρτος», το είδος «γάλα φρέσκο» και το είδος «Παγγάσιους» προτείνεται πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Έπειτα από το έγγραφο διαπραγμάτευσης προκύπτει ότι ο υποψήφιος με την Προσφορά Νο5. «ΣΙΜΟΣ ΓΕΡ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» : - για το είδος «τυρί τρίμμα» δεν μπορεί να καταθέσει καλύτερη τιμή και ως εκ τούτου η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί με την προαναφερθείσα σταθερή τιμή. - Για το είδος «γραβιέρα αγελάδος» προσφέρει βελτιωμένη προσφορά στην σταθερή τιμή των 7,10 άνευ ΦΠΑ, - Για το είδος «λουκάνικα» προσφέρει βελτιωμένη προσφορά στην σταθερή τιμή των 3,60 άνευ ΦΠΑ, η οποία και κατακυρώνεται, - Για το είδος «τυρί ισοδύναμου γκούντα» προσφέρει βελτιωμένη προσφορά στην σταθερή τιμή των 4,50 άνευ ΦΠΑ, η οποία και κατακυρώνεται. - 4) ΠΙΝΑΚΑΣ Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Σ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Ω Ν ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΦΙΛΙΑΤΕΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Α/Α ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΟΣ 1 Αναψυκτικά Προηγ. Συμβατική τιμή Νο Υποψηφίου και Οικ. Προσφορά άνευ ΦΠΑ Κόκα-κόλα 1,5 lit (Νο4)-1,26 (Νο5)-1,10 Πορτοκαλάδα 1,5 lit (Νο4)-1,21 (Νο5)-0,97 4 Άρτος, αρτοσκευάσματα Άρτος τύπου 70 % Ψωμάκια για σαντουιτς 6 Είδη παντοπωλείου ΔΕΝ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Μακαρόνια Νο 6 500gr (κιλα) (Νο4)-0,89 (Νο5)-0,5 Ρίγανη σε συσκ των 50 γραμ Σόδα μαγειρική συσκ 350 γραμ (Νο4)- 1,70/100ΓΡΑ Μ (Νο4)- 1,19/500ΓΡΑ Μ (Νο5)-0,8 (Νο5)-0,7 8 Πατάτες κατεψ/νες (Νο4)-1,52 (Νο5)-2,4 9 Γάλα φρέσκο Γιαούρτι Γάλα φρέσκο 1,01 (Νο5)-0,97 πρόβειο 0,611 (Νο5)-0,68 11 Γαλοτύρι ,68 (Νο5)-2,45 13 Τυρί φέτα και Τυρί τρίμμα φέτας Κεφαλογραβιέρα Λαχανικά κατεψυγμένα τυρί φέτα 6,45 (Νο5)-5,95 Κεφαλογραβιέρα (κιλά) 8,31 (Νο5)-8,2 Αρακάς κατ/νος 10 kgr (κλ) (Νο4)-15% (Νο5)-10% Φασολάκια κατ/να 10 kgr (κλ) 2,52 (Νο4)-15%

8 21 Πουλερικά Κοτόπουλο κατεψυγμένο (κλ) - (Νο5)-10% 22 Ψάρια κατ/να ψαρι φετα-βακαλαος (κιλά) (Νο4)-6% (Νο5)-15% Για τα είδη για τα οποία κατατέθηκαν δύο προσφορές, τελικός μειοδότης αναδεικνύεται: - για το είδος «Κόκα-κόλα 1,5 lit» ο υποψήφιος με την Προσφορά Νο.5 «ΣΙΜΟΣ ΓΕΡ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» με σταθερή τιμή 1,10 άνευ ΦΠΑ, για το είδος «Πορτοκαλάδα 1,5 lit» ο υποψήφιος με την Προσφορά Νο.5 «ΣΙΜΟΣ ΓΕΡ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» με σταθερή τιμή 0,97 άνευ ΦΠΑ, για το είδος «Μακαρόνια Νο 6 500gr» ο υποψήφιος με την Προσφορά Νο.5 «ΣΙΜΟΣ ΓΕΡ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» με σταθερή τιμή 0,50 άνευ ΦΠΑ, για το είδος «Ρίγανη σε συσκ των 50 γραμ» ο υποψήφιος με την Προσφορά Νο.5 «ΣΙΜΟΣ ΓΕΡ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» με σταθερή τιμή 0,80 άνευ ΦΠΑ, για το είδος «Σόδα μαγειρική συσκ 350 γραμ» ο υποψήφιος με την Προσφορά Νο.5 «ΣΙΜΟΣ ΓΕΡ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» με σταθερή τιμή 0,70 άνευ ΦΠΑ. Για το είδος «Πατάτες κατεψ/νες» ο υποψήφιος με την Προσφορά Νο.4 «ΜΠΟΡΟΔΗΜΟΣ ΚΩΝ. ΣΠΥΡΙΔΩΝ» με σταθερή τιμή 1,52 άνευ ΦΠΑ. Για το είδος «αρακάς κατεψυγμένος» ο υποψήφιος με την Προσφορά Νο.4 «ΜΠΟΡΟΔΗΜΟΣ ΚΩΝ. ΣΠΥΡΙΔΩΝ» με ποσοστό έκπτωσης 15% επί της μέσης λιανικής τιμής του Τμήματος Εμπορίου της Π.Ε. Θεσπρωτίας. Για το είδος «ψαρι φετα-βακαλαος» ο υποψήφιος με την Προσφορά Νο.5 «ΣΙΜΟΣ ΓΕΡ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» με ποσοστό έκπτωσης 15% επί της μέσης λιανικής τιμής του Τμήματος Εμπορίου της Π.Ε. Θεσπρωτίας. Για τα είδη για τα οποία κατατέθηκε μία μόνο προσφορά, αναζητήθηκαν προηγούμενα συγκριτικά στοιχεία από τα οποία προκύπτουν τα εξής: - για το είδος «γάλα φρέσκο» η προηγούμενη συμβατική τιμή ήταν 1,01 έναντι της προσφερθείσας 0,97. Η προσφορά κρίνεται συμφέρουσα και ως εκ τούτου τελικός μειοδότης αναδεικνύεται ο υποψήφιος με την Προσφορά Νο.5 «ΣΙΜΟΣ ΓΕΡ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.». Για το είδος «γιαούρτι πρόβειο» η προηγούμενη συμβατική τιμή ήταν 0,611 έναντι της προσφερθείσας 0,68 και δεδομένου ότι πρόκειται για επαναληπτικό διαγωνισμό προτείνεται διαδικασία διαπραγμάτευσης της τιμής με τον υποψήφιο Νο.5 «ΣΙΜΟΣ ΓΕΡ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.». Για το είδος «Γαλοτύρι» η προηγούμενη συμβατική τιμή ήταν 3,68 έναντι της προσφερθείσας 2,45. Η προσφορά κρίνεται συμφέρουσα και ως εκ τούτου τελικός μειοδότης αναδεικνύεται ο υποψήφιος με την Προσφορά Νο.5 «ΣΙΜΟΣ ΓΕΡ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.». Για το είδος «τυρί φέτα» η προηγούμενη συμβατική τιμή ήταν 6,45 έναντι της προσφερθείσας 5,95. Η προσφορά κρίνεται συμφέρουσα και ως εκ τούτου τελικός μειοδότης αναδεικνύεται ο υποψήφιος με την Προσφορά Νο.5 «ΣΙΜΟΣ ΓΕΡ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.». Για το είδος «κεφαλογραβιέρα» η προηγούμενη συμβατική τιμή ήταν 8,31 έναντι της προσφερθείσας 8,2. Η προσφορά κρίνεται συμφέρουσα και ως εκ τούτου τελικός μειοδότης αναδεικνύεται ο υποψήφιος με την Προσφορά Νο.5 «ΣΙΜΟΣ ΓΕΡ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.». Για το είδος «φασολάκια κατεψυγμένα» επειδή η προηγούμενη συμβατική τιμή αφορούσε σε σταθερή τιμή ενώ ο παρών διαγωνισμός σε ποσοστό έκπτωσης και δεδομένου ότι πρόκειται για επαναληπτικό διαγωνισμό προτείνεται διαδικασία διαπραγμάτευσης του ποσοστού με τον υποψήφιο Νο.4 «ΜΠΟΡΟΔΗΜΟΣ ΚΩΝ. ΣΠΥΡΙΔΩΝ». Για το είδος «Κοτόπουλο κατεψυγμένο» δεν υπάρχουν προηγούμενα συγκριτικά στοιχεία και δεδομένου ότι πρόκειται για επαναληπτικό διαγωνισμό προτείνεται διαδικασία διαπραγμάτευσης της τιμής με τον υποψήφιο Νο.5 «ΣΙΜΟΣ ΓΕΡ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.». Για τα είδη για τα οποία δεν κατατέθηκε καμία προσφορά, ήτοι για την κατηγορία «Άρτος» προτείνεται πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Έπειτα από το έγγραφο διαπραγμάτευσης προκύπτει ότι: 1) ο υποψήφιος με την Προσφορά Νο5. «ΣΙΜΟΣ ΓΕΡ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» : 8

9 - για το είδος «γιαούρτι πρόβειο» προσφέρει βελτιωμένη προσφορά στην σταθερή τιμή των 0,67 άνευ ΦΠΑ, - Για το είδος «κοτόπουλο κατεψυγμένο» δεν μπορεί να καταθέσει βελτιωμένο ποσοστό έκπτωσης και ως εκ τούτου η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί με το προαναφερθέν ποσοστό έκπτωσης. 2) ο υποψήφιος με την Προσφορά Νο4. «ΜΠΟΡΟΔΗΜΟΣ ΚΩΝ. ΣΠΥΡΙΔΩΝ» : - για το είδος «φασολάκια κατεψυγμένα» προσφέρει βελτιωμένη προσφορά με νέο ποσοστό έκπτωσης 16% επί της μέσης λιανικής τιμής του Τμήματος Εμπορίου της ΠΕ Θεσπρωτίας. 9

10 5) ΠΙΝΑΚΑΣ Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Σ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Ω Ν ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΜΕΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ: ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΑ ΦΙΛΙΑΤΩΝ: ΦΙΛΙΑΤΕΣ Α/Α ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΟΣ Προηγ. Συμβατική τιμή 1 Χυμοί ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ Νο Υποψηφίου και Οικ. Προσφορά άνευ ΦΠΑ ΦΙΛΙΑΤΕΣ 2 Νερό Άρτος Χυμοί πορτοκάλι 1 lit (Νο1)-0,99 (Νο5)-0,84 (Νο1)-0,99 (Νο5)-0,84 Xυμοί Ανάμικτοι 1 lit ΔΖ (Νο1)-0,90 (Νο5)-1,08 Νερό εμφιαλωμένο φιάλη 18,9 lit 5,93 (Νο1)-6,23 (Νο1)-6,23 Νερό εμφιαλωμένο φιάλη 500 ml (Νο1)-0,14 (Νο5)-0,12 (Νο1)-0,14 (Νο5)-0,12 Άρτος τύπου μικτού τεμ. Άρτος τύπου σικάλεως τεμ. Λοιπά αρτοποιήματα: Λαγάνα, κουλούρια, βουτήματα, σταφιδόψωμα, τσουρέκια, βασιλόπιτα, αρτοκλασία, πρόσφορα. 5 Αυγά Είδη παντοπωλείου ΔΕΝ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 10 ΔΖ ΔΕΝ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Αυγά (Νο1)-0,15 (Νο2)-0,158 (Νο5)-0,15 (Νο1)-0,15 (Νο2)-0,158 (Νο5)-0,15 Φακές των 500gr ΔΖ (Νο1)-1,20 (Νο2)-1,2 (Νο5)-0,66 Φασόλια ξηρά 500gr (Νο1)-1,85 (Νο2)-1,275 (Νο5)-0,88 (Νο1)-1,85 (Νο2)-1,275 (Νο5)-0,88 Φασόλια γίγαντες kg (Νο1)-4,50 (Νο2)-4,9 (Νο5)-2,8 (Νο1)-4,50 (Νο2)-4,9 (Νο5)-2,8 Κριθαράκι μέτριο 500gr (Νο1)-0,49 (Νο2)-0,712 (Νο5)-0,56 (Νο1)-0,49 (Νο2)-0,712 (Νο5)-0,56 Μακαρόνια Νο2 500gr (Νο1)-0,49 (Νο2)-0,75 (Νο5)-0,56 (Νο1)-0,49 (Νο2)-0,75 (Νο5)-0,56 Μακαρονάκι κοφτό 500 gr (Νο1)-0,49 (Νο2)-0,63 (Νο5)-0,56 (Νο1)-0,49 (Νο2)-0,63 (Νο5)-0,56 Πεπονάκι 500gr (Νο1)-1,06 (Νο2)-0,792 (Νο5)-0,80 (Νο1)-1,06 (Νο2)-0,792 (Νο5)-0,80 Ρύζι τύπου καρολίνα kg (Νο1)-1,32 (Νο2)-1,688 (Νο5)-1,3 (Νο1)-1,32 (Νο2)-1,688 (Νο5)-1,3

11 Ρύζι τύπου νυχάκι kg (Νο1)-1,24 (Νο2)-1,688 (Νο5)-1,00 (Νο1)-1,24 (Νο2)-1,688 (Νο5)-1,00 Τραχανάς 500gr ΔΖ (Νο1)-2,10 (Νο2)-1,98 (Νο5)-1,3 Άλευρα Αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1kgr (Νο1)-0,87 (Νο2)-0,90 (Νο5)-0,48 (Νο1)-0,87 (Νο2)-0,90 (Νο5)-0,48 Φαρίνα κόκκινη 500gr ΔΖ (Νο1)-0,70 (Νο2)-1,35 (Νο5)-0,72 Σιμιγδάλι 500 gr (Νο1)-0,72 (Νο2)-0,97 (Νο5)-0,60 (Νο1)-0,72 (Νο2)-0,97 (Νο5)-0,60 Κρέμα αραβοσίτου τμχ ΔΖ (Νο1)- 1,05/160γρ (Νο2)- 2,10/ΚΙΛΟ (Νο5)- 0,28/60ΓΡΑΜ Eλιές Ελιές καλαμών μεγάλες (Νο2)-4,75 (Νο5)-4,25 (Νο2)-4,75 (Νο5)-4,25 Λοιπά είδη γενικού εμπορίου.: Χαμομήλι κουτί 10 τμχ Τοματοπολτός συσκ των 410 gr Ξύδι σε φιάλες 5 lit (Νο1)-0,88 (Νο1)- 3,17/4λτρ ΔΖ (Νο2)- 0,99/420ΓΡ (Νο2)- 3,8/5ΛΤΡ (Νο5)- 0,43/200ΓΡ (Νο5)- 0,28/400ΓΡΑΜ (Νο1)-0,69 (Νο1)-0,88 (Νο1)- 3,17/4λτρ (Νο2)- 1,6/25ΤΜΧ (Νο2)- 0,99/420ΓΡ (Νο2)-3,8/5ΛΤΡ (Νο5)-0,54 (Νο5)- 0,43/200ΓΡ (Νο5)- 0,28/400ΓΡΑΜ Αλάτι μαγειρικό 1 kgr (Νο1)-0,49 (Νο2)-0,612 (Νο5)-0,4 (Νο1)-0,49 (Νο2)-0,612 (Νο5)-0,4 Κορν φλάουερ τμχ. 200 gr ΔΖ (Νο1)-0,96 (Νο2)-4,5/ΚΙΛΟ (Νο5)-0,68 Ζελέ Φρούτων τμχ. 200 gr ΔΖ (Νο1)-1,46 (Νο2)-4,5/ΚΙΛΟ (Νο5)-0,90 Ζωμός Κότας συσκ. 1 kg Γάλα εβαπορέ 500 γρ (Νο1)-8,35 (Νο1)- 0,70/410ΓΡ (Νο2)-9,9 (Νο2)-0,95 (Νο5)- 1,6/120ΓΡΑΜ (Νο5)- 0,66/410 ΓΡΑΜ (Νο1)-8,35 (Νο1)- 0,70/410ΓΡ (Νο2)-9,9 (Νο2)-0,95 (Νο5)-1,6/120 ΓΡΑΜ (Νο5)-0,66/410 ΓΡΑΜ Φύλλο κρούστας συσκ. 1 kg (Νο2)-1,9/420ΓΡ (Νο5)-1,55 (Νο2)-1,9/420ΓΡ (Νο5)-1,55 Κομπόστα 820 gr (Νο1)-1,08 (Νο2)- 3,53/ΚΙΛΟ (Νο5)-1,70 (Νο1)-1,08 (Νο2)- 3,53/ΚΙΛΟ (Νο5)-1,7 Ζάχαρη 1 kg ΔΖ (Νο1)-0,79 (Νο2)-1,02 (Νο5)-0,68 Καφές ελληνικός συσκ 200 gr (Νο1)-1,99 (Νο2)- 8,91/ΚΙΛΟ (Νο5)-1,52 (Νο1)-1,99 Στιγμιαίος καφές συσκ. 750 gr ΔΖ (Νο1)-19,99 (Νο2)- 8,91/ΚΙΛΟ (Νο2)- 19,80/ΚΙΛΟ (Νο5)-1,52 (Νο5)- 4,65/200ΓΡΑΜ Γαλλικός Καφές συσκ. 500 gr (Νο1)-6,23 (Νο2)-8,10 (Νο5)-5,2 (Νο1)-6,23 (Νο2)-8,10 (Νο5)-5,2 11

12 Φίλτρα καφέ Νο 2 (Νο1)-1,12 (Νο2)-2,00 (Νο5)-0,65 (Νο1)-1,12 (Νο2)-2,00 (Νο5)-0,65 Χαλβάς μπαστούνι 2,5 κιλών ΔΖ (Νο1)-15,02 (Νο2)-9,95 (Νο5)-5,5 Φρυγανιά τριμμένη τμχ 7 Μαγειρικά λίπη Γάλα ΔΖ (Νο1)- 0,72/250ΓΡ (Νο2)- 1,65/ΚΙΛΟ Μαργαρίνη συσκ 500 γραμ 1,39 (Νο5)-1,17 (Νο5)-1,17 Γάλα αγελάδας φρέσκο παστεριωμένο χύμα λίτρο 10 Γιαούρτι Γαλοτύρι Βούτυρο Τυρί Γραβιέρα-Κεφαλογραβιέρα 0,99 (Νο5)-0,97 (Νο5)-0,97 Ξυνόγαλο 500 ml 0,6 (Νο5)-0,67 (Νο5)-0,67 (Νο5)-1,15/250 ΓΡΑΜ Γιαούρτι αγελάδας 200 gr (Νο2)-0,561 (Νο5)-0,54 (Νο2)-0,561 (Νο5)-0,54 Γαλοτύρι kg (Νο2)-13,63 (Νο5)-2,45/480ΓΡΑΜ (Νο2)-13,63 (Νο5)-2,45/480ΓΡΑΜ Βούτυρο αγελαδινό 500 gr 3,32 (Νο5)-1,85 (Νο5)-1,85 Τυρί φέτα kg (Νο2)-6,65 (Νο5)-5,95 (Νο2)-6,65 (Νο5)-5,95 Τυρί τρίμμα φέτα kg (Νο2)-5,94 (Νο5)-5,20 (Νο2)-5,94 (Νο5)-5, Αλλαντικά Τυροκομικά προιόντα Κεφαλογραβιέρα αγελάδας kg (Νο2)-9,5 (Νο5)-8,2 (Νο2)-9,5 (Νο5)-8,2 Πάριζα, Ζαμπόν, Γαλοπούλα, kg (Νο2)-9,00 (Νο2)-9,00 (Νο2)-9,00 (Νο5)-3,20 (Νο5)-3,60 (Νο5)-6,15 (Νο2)-9,00 (Νο2)-9,00 (Νο2)-9,00 (Νο5)-3,20 (Νο5)-3,60 (Νο5)-6,15 Λουκάνικα kg - (Νο2)-4,50 (Νο5)-3,75 (Νο2)-4,50 (Νο5)-3, Φέτες κίτρινου τυρι-ού (Gouda,Edam) kg (Νο2)-9,00 (Νο5)-4,6 (Νο2)-9,00 (Νο5)-4,6

13 19 Λαχανικά κατεψ/να 20 Οπωροπωλείου Φρούτα - Λαχανικά Αρακάς κατ/νος 1 kg ΔΖ (Νο1)-10% (Νο2)-10% (Νο5)-10% Μπάμιες κατ/νες 1 Κg (Νο1)-10% (Νο2)-10% (Νο5)-10% (Νο1)-10% (Νο2)-10% (Νο5)-10% Σπανάκι κατ/νο 1 kg (Νο1)-10% (Νο2)-3% (Νο5)-10% (Νο1)-10% (Νο2)-3% (Νο5)-10% Φασολάκια κατ/να 1 kg (Νο1)-10% (Νο2)-8% (Νο5)-10% (Νο1)-10% (Νο2)-8% (Νο5)-10% Ανάμικτα λαχανικά κατ/να 1 kg ΔΖ (Νο1)-10% (Νο2)-10% (Νο5)-10% Αγγούρι τμχ Ακτινίδια κιλό Άνιθος τμχ Αχλάδια κιλό Δυόσμος τμχ Καρότα κιλό Καρπούζι κιλό Κολοκυθάκια κιλό Κουνουπίδι κιλό Κρεμμύδια ξερά κιλό Κρεμμύδι φρέσκο χρέωση τεμάχιο Λάχανο άσπρο κιλό Λεμόνια κιλό Μαϊντανός τμχ Μανταρίνια κιλό Μαρούλια κιλό Μελιτζάνες κιλό Μήλα κιλό Μπανάνες κιλό Μπρόκολο κιλό Νεκταρίνια κιλό (Νο3)-10% (Νο5)-20% (Νο3)-10% (Νο5)-20% 13

14 21 Πουλερικά παρασκευάσματα πουλερικών Ντομάτες για σαλάτα Ντομάτες για γεμιστά Πράσσα κιλό Παντζάρια κιλό Πατάτες κιλό Πεπόνι κιλό Πιπεριές καβάτες για γεμιστά κιλό Πιπεριές ψιλές για σαλάτα κιλό Πορτοκάλια κιλό Ροδάκινα κιλό Σέλινο κιλό Σκόρδα τμχ Σταφύλι σταφίδα Φασολάκια φρέσκα κλ Χόρτα διάφορα (αντίδια, βλήτα) Ψάρια κατ/να Ψάρια φρέσκα Μπούτι κοτόπουλο κλ 31% ΔΖ (Νο2)-25% Κοτόπουλα φρέσκα κλ 31% ΔΖ (Νο2)-25% Βακαλάος φιλέτο κλ 4,5 (Νο2)-5% (Νο2)-5% (Νο5)-15% Πέρκα κιλό 6,89 (Νο2)-2% (Νο2)-2% (Νο5)-15% Τσιπούρα κιλό Λαβράκι κιλό Γαύρος κιλό Σαρδέλα ΔΕΝ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΔΕΝ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 14

15 Για την Μονάδα Ηγουμενίτσας του Παραρτήματος ΑΜΕΑ Θεσπρωτίας: Για τις κατηγορίες-είδη όπου κατατέθηκαν δύο προσφορές, τελικός μειοδότης αναδεικνύεται: - Για το είδος «Χυμός πορτοκάλι 1λτ» ο υποψήφιος με την Προσφορά Νο.5 «ΣΙΜΟΣ ΓΕΡ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» με σταθερή τιμή 0,84 άνευ ΦΠΑ, για το είδος «νερό εμφιαλωμένο φιάλη 500μλ» ο υποψήφιος με την Προσφορά Νο.5 «ΣΙΜΟΣ ΓΕΡ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» με σταθερή τιμή 0,12 άνευ ΦΠΑ, για το είδος «αυγά» ο υποψήφιος με την Προσφορά Νο.5 «ΣΙΜΟΣ ΓΕΡ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» με σταθερή τιμή 0,15 άνευ ΦΠΑ, για το είδος «φασόλια ξηρά 500 γρ» ο υποψήφιος με την Προσφορά Νο.5 «ΣΙΜΟΣ ΓΕΡ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» με σταθερή τιμή 0,88 άνευ ΦΠΑ, για το είδος «φασόλια γίγαντες» ο υποψήφιος με την Προσφορά Νο.5 «ΣΙΜΟΣ ΓΕΡ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» με σταθερή τιμή 2,8 άνευ ΦΠΑ, για το είδος «κριθαράκι μέτριο 500 γρ» ο υποψήφιος με την Προσφορά Νο.1 «ΝΤΑΤΣΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ-ΝΤΑΤΣΗΣ ΧΡ. ΟΕ» με σταθερή τιμή 0,49 άνευ ΦΠΑ, για το είδος «μακαρόνια Νο2 500 γρ» ο υποψήφιος με την Προσφορά Νο.1 «ΝΤΑΤΣΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ-ΝΤΑΤΣΗΣ ΧΡ. ΟΕ» με σταθερή τιμή 0,49 άνευ ΦΠΑ, για το είδος «μακαρονάκι κοφτό 500 γρ» ο υποψήφιος με την Προσφορά Νο.1 «ΝΤΑΤΣΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ-ΝΤΑΤΣΗΣ ΧΡ. ΟΕ» με σταθερή τιμή 0,49 άνευ ΦΠΑ, για το είδος «πεπονάκι 500 γρ» ο υποψήφιος με την Προσφορά Νο.2 «ΠΑΣΣΙΑΣ FACTORY AE» με σταθερή τιμή 0,792 άνευ ΦΠΑ, για το είδος «ρύζι καρολίνα κιλού» ο υποψήφιος με την Προσφορά Νο.5 «ΣΙΜΟΣ ΓΕΡ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» με σταθερή τιμή 1,3 άνευ ΦΠΑ, για το είδος «ρύζι νυχάκι κιλού» ο υποψήφιος με την Προσφορά Νο.5 «ΣΙΜΟΣ ΓΕΡ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» με σταθερή τιμή 1,00 άνευ ΦΠΑ, για το είδος «αλεύρι για όλες τις χρήσεις» ο υποψήφιος με την Προσφορά Νο.5 «ΣΙΜΟΣ ΓΕΡ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» με σταθερή τιμή 0,48 άνευ ΦΠΑ, για το είδος «σιμιγδάλι 500 γρ» ο υποψήφιος με την Προσφορά Νο.5 «ΣΙΜΟΣ ΓΕΡ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» με σταθερή τιμή 0,6 άνευ ΦΠΑ, για το είδος «ελιές καλαμών μεγάλες» ο υποψήφιος με την Προσφορά Νο.5 «ΣΙΜΟΣ ΓΕΡ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» με σταθερή τιμή 4,25 άνευ ΦΠΑ, για το είδος «τοματοπολτός συσκ 410γρ» ο υποψήφιος με την Προσφορά Νο.1 «ΝΤΑΤΣΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ-ΝΤΑΤΣΗΣ ΧΡ. ΟΕ» με σταθερή τιμή 0,88 άνευ ΦΠΑ, για το είδος «ξύδι φιάλη» ο υποψήφιος με την Προσφορά Νο.5 «ΣΙΜΟΣ ΓΕΡ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» με σταθερή τιμή 0,28 /400 γραμ. άνευ ΦΠΑ, για το είδος «αλάτι μαγειρικό» ο υποψήφιος με την Προσφορά Νο.5 «ΣΙΜΟΣ ΓΕΡ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» με σταθερή τιμή 0,4 άνευ ΦΠΑ, για το είδος «ζωμός κότας συσκ 1 κλ» ο υποψήφιος με την Προσφορά Νο.1 «ΝΤΑΤΣΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ-ΝΤΑΤΣΗΣ ΧΡ. ΟΕ» με σταθερή τιμή 8,35 άνευ ΦΠΑ, για το είδος «γάλα εβαπορέ» ο υποψήφιος με την Προσφορά Νο.5 «ΣΙΜΟΣ ΓΕΡ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» με σταθερή τιμή 0,66 /410 γραμ άνευ ΦΠΑ, για το είδος «φύλλο κρούστας συσκ 1κλ» ο υποψήφιος με την Προσφορά Νο.5 «ΣΙΜΟΣ ΓΕΡ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» με σταθερή τιμή 1,55 άνευ ΦΠΑ, για το είδος «κομπόστα 820 γρ» ο υποψήφιος με την Προσφορά Νο.1 «ΝΤΑΤΣΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ-ΝΤΑΤΣΗΣ ΧΡ. ΟΕ» με σταθερή τιμή 1,08 άνευ ΦΠΑ, για το είδος «καφές ελληνικός συσκ 200γρ» ο υποψήφιος με την Προσφορά Νο.5 «ΣΙΜΟΣ ΓΕΡ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» με σταθερή τιμή 1,52 άνευ ΦΠΑ, για το είδος «καφές γαλλικός συσκ 500γρ» ο υποψήφιος με την Προσφορά Νο.5 «ΣΙΜΟΣ ΓΕΡ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» με σταθερή τιμή 5,2 άνευ ΦΠΑ, για το είδος «φίλτρα καφέ Νο2» ο υποψήφιος με την Προσφορά Νο.5 «ΣΙΜΟΣ ΓΕΡ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» με σταθερή τιμή 0,65 άνευ ΦΠΑ, για το είδος «γιαούρτι αγελάδας 200γραμ» ο υποψήφιος με την Προσφορά Νο.5 «ΣΙΜΟΣ ΓΕΡ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» με σταθερή τιμή 0,54 άνευ ΦΠΑ, για το είδος «γαλοτύρι» ο υποψήφιος με την Προσφορά Νο.5 «ΣΙΜΟΣ ΓΕΡ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» με σταθερή τιμή 2,45 /480γραμ άνευ ΦΠΑ, για το είδος «τυρί φέτα» ο υποψήφιος με την Προσφορά Νο.5 «ΣΙΜΟΣ ΓΕΡ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» με σταθερή τιμή 5,95 άνευ ΦΠΑ, για το είδος «τυρί τρίμμα» ο υποψήφιος με την Προσφορά Νο.5 «ΣΙΜΟΣ ΓΕΡ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» με σταθερή τιμή 5,20 άνευ ΦΠΑ, για το είδος «κεφαλογραβιέρα» ο υποψήφιος με την Προσφορά Νο.5 «ΣΙΜΟΣ ΓΕΡ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» με σταθερή τιμή 8,2 άνευ ΦΠΑ, για το είδος «πάριζα» ο υποψήφιος με την Προσφορά Νο.5 «ΣΙΜΟΣ ΓΕΡ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» με σταθερή τιμή 3,2 άνευ ΦΠΑ, για το είδος «ζαμπόν» ο υποψήφιος με την Προσφορά Νο.5 «ΣΙΜΟΣ ΓΕΡ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» με σταθερή τιμή 15

16 3,60 άνευ ΦΠΑ, για το είδος «γαλοπούλα» ο υποψήφιος με την Προσφορά Νο.5 «ΣΙΜΟΣ ΓΕΡ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» με σταθερή τιμή 6,15 άνευ ΦΠΑ, για το είδος «λουκάνικα» ο υποψήφιος με την Προσφορά Νο.5 «ΣΙΜΟΣ ΓΕΡ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» με σταθερή τιμή 3,75 άνευ ΦΠΑ, για το είδος «φέτες κίτρινο τυρί» ο υποψήφιος με την Προσφορά Νο.5 «ΣΙΜΟΣ ΓΕΡ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» με σταθερή τιμή 4,6 άνευ ΦΠΑ. Για την κατηγορία «οπωροπωλείου-φρούτα και λαχανικά» ο υποψήφιος με την Προσφορά Νο.5 «ΣΙΜΟΣ ΓΕΡ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» με ποσοστό έκπτωσης 20% επί της μέσης λιανικής τιμής του Τμήματος Εμπορίου της Π.Ε. Θεσπρωτίας. Για τα είδη για τα οποία κατατέθηκε μία μόνο προσφορά, αναζητήθηκαν προηγούμενα συγκριτικά στοιχεία από τα οποία προκύπτουν τα εξής: - για το είδος «νερό εμφιαλωμένο φιάλη 18,9λτ» η προηγούμενη συμβατική τιμή ήταν 5,93 έναντι της προσφερθείσας 6,23 και δεδομένου ότι πρόκειται για επαναληπτικό διαγωνισμό προτείνεται διαδικασία διαπραγμάτευσης της τιμής με τον υποψήφιο Νο.1 «ΝΤΑΤΣΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ-ΝΤΑΤΣΗΣ ΧΡ. ΟΕ». Για το είδος «μαργαρίνη συσκ 500 γραμ» η προηγούμενη συμβατική τιμή ήταν 1,39 έναντι της προσφερθείσας 1,17. Η προσφορά κρίνεται συμφέρουσα και ως εκ τούτου τελικός μειοδότης αναδεικνύεται ο υποψήφιος με την Προσφορά Νο.5 «ΣΙΜΟΣ ΓΕΡ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.». Για το είδος «γάλα αγελάδος φρέσκο» η προηγούμενη συμβατική τιμή ήταν 0,99 έναντι της προσφερθείσας 0,97. Η προσφορά κρίνεται συμφέρουσα και ως εκ τούτου τελικός μειοδότης αναδεικνύεται ο υποψήφιος με την Προσφορά Νο.5 «ΣΙΜΟΣ ΓΕΡ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.». Για το είδος «ξυνόγαλο 500μλ» η προηγούμενη συμβατική τιμή ήταν 0,6 έναντι της προσφερθείσας 0,67 και δεδομένου ότι πρόκειται για επαναληπτικό διαγωνισμό προτείνεται διαδικασία διαπραγμάτευσης της τιμής με τον υποψήφιο Νο.5 «ΣΙΜΟΣ ΓΕΡ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε». Για το είδος «βούτυρο αγελαδινό συσκ 500γραμ» η προηγούμενη συμβατική τιμή ήταν 3,32 έναντι της προσφερθείσας 1,85. Η προσφορά κρίνεται συμφέρουσα και ως εκ τούτου τελικός μειοδότης αναδεικνύεται ο υποψήφιος με την Προσφορά Νο.5 «ΣΙΜΟΣ ΓΕΡ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.». Για το είδος «βακαλάος φιλέτο» επειδή η προηγούμενη συμβατική τιμή αφορούσε σε σταθερή τιμή ενώ ο παρών διαγωνισμός σε ποσοστό έκπτωσης και δεδομένου ότι πρόκειται για επαναληπτικό διαγωνισμό προτείνεται διαδικασία διαπραγμάτευσης του προσφερόμενου ποσοστού με τον υποψήφιο Νο.2 «ΠΑΣΣΙΑΣ FACTORY ΑΕ». Για το είδος «Πέρκα» επειδή η προηγούμενη συμβατική τιμή αφορούσε σε σταθερή τιμή ενώ ο παρών διαγωνισμός σε ποσοστό έκπτωσης και δεδομένου ότι πρόκειται για επαναληπτικό διαγωνισμό προτείνεται διαδικασία διαπραγμάτευσης του προσφερόμενου ποσοστού με τον υποψήφιο Νο.2 «ΠΑΣΣΙΑΣ FACTORY ΑΕ». Για τα είδη για τα οποία δεν κατατέθηκε καμία προσφορά, ήτοι για την κατηγορία «Άρτος» (όλα τα είδη) και για την κατηγορία «ψάρια φρέσκα» (όλα τα είδη) προτείνεται διαδικασία συλλογής προσφορών. Για την κατηγορία των κατεψυγμένων λαχανικών και για το είδος «μπάμιες κατ/νες» έδωσαν ίδιο ποσοστό έκπτωσης 3 υποψήφιοι προμηθευτές. Δεδομένου ότι πρόκειται για επαναληπτικό διαγωνισμό προτείνεται διαδικασία διαπραγμάτευσης του ποσοστού με του υποψηφίους. Για τα είδη «σπανάκι κατ/νο» και «φασολάκια κατ/να» έδωσαν ίδιο ποσοστό έκπτωσης 2 υποψήφιοι προμηθευτές. Δεδομένου ότι πρόκειται για επαναληπτικό διαγωνισμό προτείνεται διαδικασία διαπραγμάτευσης του ποσοστού με του υποψηφίους. Έπειτα από το έγγραφο διαπραγμάτευσης προκύπτει ότι: 1) ο υποψήφιος με την Προσφορά Νο1. «ΝΤΑΤΣΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ-ΝΤΑΤΣΗΣ ΧΡ. ΟΕ» - για το είδος «νερό εμφιαλωμένο φιάλη 18,9λτ» δεν μπορεί να καταθέσει καλύτερη τιμή και ως εκ τούτου η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί με την προαναφερθείσα σταθερή τιμή. - Για το είδος «μπάμιες κατεψυγμένες» προσφέρει βελτιωμένη προσφορά με νέο ποσοστό έκπτωσης 11% επί της μέσης λιανικής τιμής του Τμήματος Εμπορίου της ΠΕ Θεσπρωτίας. - Για το είδος «σπανάκι κατεψυγμένο» προσφέρει βελτιωμένη προσφορά με νέο ποσοστό έκπτωσης 16

17 11% επί της μέσης λιανικής τιμής του Τμήματος Εμπορίου της ΠΕ Θεσπρωτίας. - Για το είδος «φασολάκια κατεψυγμένα» προσφέρει βελτιωμένη προσφορά με νέο ποσοστό έκπτωσης 11% επί της μέσης λιανικής τιμής του Τμήματος Εμπορίου της ΠΕ Θεσπρωτίας. 2) ο υποψήφιος με την Προσφορά Νο5. «ΣΙΜΟΣ ΓΕΡ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» : - για το είδος «ξυνόγαλο 500μλ» προσφέρει βελτιωμένη προσφορά στην σταθερή τιμή των 0,66 άνευ ΦΠΑ. - Για το είδος «μπάμιες κατεψυγμένες» προσφέρει βελτιωμένη προσφορά με νέο ποσοστό έκπτωσης 12% επί της μέσης λιανικής τιμής του Τμήματος Εμπορίου της ΠΕ Θεσπρωτίας. - Για το είδος «σπανάκι κατεψυγμένο» προσφέρει βελτιωμένη προσφορά με νέο ποσοστό έκπτωσης 12% επί της μέσης λιανικής τιμής του Τμήματος Εμπορίου της ΠΕ Θεσπρωτίας. - Για το είδος «φασολάκια κατεψυγμένα» προσφέρει βελτιωμένη προσφορά με νέο ποσοστό έκπτωσης 12% επί της μέσης λιανικής τιμής του Τμήματος Εμπορίου της ΠΕ Θεσπρωτίας. 3) ο υποψήφιος με την Προσφορά Νο.2 «ΠΑΣΣΙΑΣ FACTORY ΑΕ»: - για το είδος «βακαλάος φιλέτο» δεν μπορεί να καταθέσει βελτιωμένη προσφορά και ως εκ τούτου η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί με το προαναφερθέν ποσοστό έκπτωσης. - για το είδος «πέρκα» δεν μπορεί να καταθέσει βελτιωμένη προσφορά και ως εκ τούτου η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί με το προαναφερθέν ποσοστό έκπτωσης. - Για το είδος «μπάμιες κατεψυγμένες» προσφέρει βελτιωμένη προσφορά με νέο ποσοστό έκπτωσης 11,1% επί της μέσης λιανικής τιμής του Τμήματος Εμπορίου της ΠΕ Θεσπρωτίας. Έπειτα από τα παραπάνω για το είδος «μπάμιες κατ/νες» τελικός μειοδότης αναδεικνύεται ο υποψήφιος με την Προσφορά Νο5 «ΣΙΜΟΣ ΓΕΡ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» ο οποίος προσφέρει νέο βελτιωμένο ποσοστό έκπτωσης 12% επί της μέσης λιανικής τιμής του Τμήματος Εμπορίου της ΠΕ Θεσπρωτίας. Για το είδος «σπανάκι κατεψυγμένο» τελικός μειοδότης αναδεικνύεται ο υποψήφιος με την Προσφορά Νο5 «ΣΙΜΟΣ ΓΕΡ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» ο οποίος προσφέρει βελτιωμένη προσφορά με νέο ποσοστό έκπτωσης 12% επί της μέσης λιανικής τιμής του Τμήματος Εμπορίου της ΠΕ Θεσπρωτίας. Για το είδος «φασολάκια κατεψυγμένα» τελικός μειοδότης αναδεικνύεται ο υποψήφιος με την Προσφορά Νο5 «ΣΙΜΟΣ ΓΕΡ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» προσφέρει βελτιωμένη προσφορά με νέο ποσοστό έκπτωσης 12% επί της μέσης λιανικής τιμής του Τμήματος Εμπορίου της ΠΕ Θεσπρωτίας. Για την Μονάδα Φιλιατών του Παραρτήματος ΑΜΕΑ Θεσπρωτίας: Για τις κατηγορίες-είδη όπου κατατέθηκαν δύο προσφορές, τελικός μειοδότης αναδεικνύεται: - Για το είδος «Χυμός πορτοκάλι 1λτ» ο υποψήφιος με την Προσφορά Νο.5 «ΣΙΜΟΣ ΓΕΡ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» με σταθερή τιμή 0,84 άνευ ΦΠΑ, για το είδος «Χυμός ανάμικτος 1λτ» ο υποψήφιος με την Προσφορά Νο.1 «ΣΙΜΟΣ ΝΤΑΤΣΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ-ΝΤΑΤΣΗΣ ΧΡ. ΟΕ» με σταθερή τιμή 0,9 άνευ ΦΠΑ, για το είδος «νερό εμφιαλωμένο φιάλη 500μλ» ο υποψήφιος με την Προσφορά Νο.5 «ΣΙΜΟΣ ΓΕΡ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» με σταθερή τιμή 0,12 άνευ ΦΠΑ, για το είδος «αυγά» ο υποψήφιος με την Προσφορά Νο.1 «ΝΤΑΤΣΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ-ΝΤΑΤΣΗΣ ΧΡ. ΟΕ» με σταθερή τιμή 0,15 άνευ ΦΠΑ, για το είδος «φακές 500 γρ» ο υποψήφιος με την Προσφορά Νο.5 «ΣΙΜΟΣ ΓΕΡ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» με σταθερή τιμή 0,66 άνευ ΦΠΑ για το είδος «φασόλια ξηρά 500 γρ» ο υποψήφιος με την Προσφορά Νο.5 «ΣΙΜΟΣ ΓΕΡ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» με σταθερή τιμή 0,88 άνευ ΦΠΑ, για το είδος «φασόλια γίγαντες» ο υποψήφιος με την Προσφορά Νο.5 «ΣΙΜΟΣ ΓΕΡ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» με σταθερή τιμή 2,8 άνευ ΦΠΑ, για το είδος «κριθαράκι μέτριο 500 γρ» ο υποψήφιος με την Προσφορά Νο.1 «ΝΤΑΤΣΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ- ΝΤΑΤΣΗΣ ΧΡ. ΟΕ» με σταθερή τιμή 0,49 άνευ ΦΠΑ, για το είδος «μακαρόνια Νο2 500 γρ» ο υποψήφιος με την Προσφορά Νο.1 «ΝΤΑΤΣΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ-ΝΤΑΤΣΗΣ ΧΡ. ΟΕ» με σταθερή τιμή 0,49 άνευ ΦΠΑ, για το είδος «μακαρονάκι κοφτό 500 γρ» ο υποψήφιος με την Προσφορά Νο.1 «ΝΤΑΤΣΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ-ΝΤΑΤΣΗΣ ΧΡ. ΟΕ» με σταθερή τιμή 0,49 άνευ ΦΠΑ, για το είδος «πεπονάκι 500 γρ» ο υποψήφιος με την Προσφορά Νο.2 «ΠΑΣΣΙΑΣ FACTORY AE» με σταθερή τιμή 0,792 άνευ ΦΠΑ, για το είδος «ρύζι καρολίνα κιλού» ο υποψήφιος με την Προσφορά Νο.5 «ΣΙΜΟΣ ΓΕΡ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» με σταθερή τιμή 1,3 17

18 άνευ ΦΠΑ, για το είδος «ρύζι νυχάκι κιλού» ο υποψήφιος με την Προσφορά Νο.5 «ΣΙΜΟΣ ΓΕΡ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» με σταθερή τιμή 1,00 άνευ ΦΠΑ, για το είδος «τραχανάς 500γρ» ο υποψήφιος με την Προσφορά Νο.5 «ΣΙΜΟΣ ΓΕΡ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» με σταθερή τιμή 1,3 άνευ ΦΠΑ, για το είδος «αλεύρι για όλες τις χρήσεις» ο υποψήφιος με την Προσφορά Νο.5 «ΣΙΜΟΣ ΓΕΡ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» με σταθερή τιμή 0,48 άνευ ΦΠΑ, για το είδος «φαρίνα κόκκινη 500 γραμ» ο υποψήφιος με την Προσφορά Νο1«ΝΤΑΤΣΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ-ΝΤΑΤΣΗΣ ΧΡ. ΟΕ» με σταθερή τιμή 0,70 άνευ ΦΠΑ, για το είδος «σιμιγδάλι 500 γρ» ο υποψήφιος με την Προσφορά Νο.5 «ΣΙΜΟΣ ΓΕΡ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» με σταθερή τιμή 0,6 άνευ ΦΠΑ, για το είδος «κρέμα αραβοσίτου» ο υποψήφιος με την προσφορά Νο2«ΠΑΣΣΙΑΣ FACTORY AE» με σταθερή τιμή 2,10 /κιλο άνευ ΦΠΑ, για το είδος «ελιές καλαμών μεγάλες» ο υποψήφιος με την Προσφορά Νο.5 «ΣΙΜΟΣ ΓΕΡ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» με σταθερή τιμή 4,25 άνευ ΦΠΑ, για το είδος «χαμομήλι κουτί 10τμχ» ο υποψήφιος με την Προσφορά Νο5 «ΣΙΜΟΣ ΓΕΡ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» με σταθερή τιμή 0,54 άνευ ΦΠΑ, για το είδος «τοματοπολτός συσκ 410γρ» ο υποψήφιος με την Προσφορά Νο.1 «ΝΤΑΤΣΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ-ΝΤΑΤΣΗΣ ΧΡ. ΟΕ» με σταθερή τιμή 0,88 άνευ ΦΠΑ, για το είδος «ξύδι φιάλη» ο υποψήφιος με την Προσφορά Νο.5 «ΣΙΜΟΣ ΓΕΡ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» με σταθερή τιμή 0,28 /400 γραμ. άνευ ΦΠΑ, για το είδος «αλάτι μαγειρικό» ο υποψήφιος με την Προσφορά Νο.5 «ΣΙΜΟΣ ΓΕΡ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» με σταθερή τιμή 0,4 άνευ ΦΠΑ, για το είδος «κόρν φλάουερ συσκ 200γρ» ο υποψήφιος με την Προσφορά Νο5 «ΣΙΜΟΣ ΓΕΡ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» με σταθερή τιμή 0,68 άνευ ΦΠΑ, για το είδος «ζελέ φρούτων» οι προσφερόμενες τιμές είναι ισοδύναμες με τιμή 4,5/κλ ή 0,9/τμχ 200γραμ και η ποσότητα μοιράζεται διά δύο στους Προμηθευτές με την Προσφορά Νο2 «ΠΑΣΣΙΑΣ FACTORY AE»και Νο5 «ΣΙΜΟΣ ΓΕΡ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» αντίστοιχα, για το είδος «ζωμός κότας συσκ 1 κλ» ο υποψήφιος με την Προσφορά Νο.1 «ΝΤΑΤΣΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ-ΝΤΑΤΣΗΣ ΧΡ. ΟΕ» με σταθερή τιμή 8,35 άνευ ΦΠΑ, για το είδος «γάλα εβαπορέ» ο υποψήφιος με την Προσφορά Νο.5 «ΣΙΜΟΣ ΓΕΡ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» με σταθερή τιμή 0,66 /410 γραμ άνευ ΦΠΑ, για το είδος «φύλλο κρούστας συσκ 1κλ» ο υποψήφιος με την Προσφορά Νο.5 «ΣΙΜΟΣ ΓΕΡ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» με σταθερή τιμή 1,55 άνευ ΦΠΑ, για το είδος «κομπόστα 820 γρ» ο υποψήφιος με την Προσφορά Νο.1 «ΝΤΑΤΣΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ-ΝΤΑΤΣΗΣ ΧΡ. ΟΕ» με σταθερή τιμή 1,08 άνευ ΦΠΑ, για το είδος «ζάχαρη 1κλ» ο υποψήφιος με την Προσφορά Νο5 «ΣΙΜΟΣ ΓΕΡ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» με σταθερή τιμή 0,68 άνευ ΦΠΑ, για το είδος «καφές ελληνικός συσκ 200γρ» ο υποψήφιος με την Προσφορά Νο.5 «ΣΙΜΟΣ ΓΕΡ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» με σταθερή τιμή 1,52 άνευ ΦΠΑ, για το είδος «στιγμιαίος καφές συσκ 750 γραμ» ο υποψήφιος με την Προσφορά Νο2 «ΠΑΣΣΙΑΣ FACTORY AE» με σταθερή τιμή 19,80 /κλ άνευ ΦΠΑ, για το είδος «καφές γαλλικός συσκ 500γρ» ο υποψήφιος με την Προσφορά Νο.5 «ΣΙΜΟΣ ΓΕΡ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» με σταθερή τιμή 5,2 άνευ ΦΠΑ, για το είδος «φίλτρα καφέ Νο2» ο υποψήφιος με την Προσφορά Νο.5 «ΣΙΜΟΣ ΓΕΡ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» με σταθερή τιμή 0,65 άνευ ΦΠΑ, για το είδος «χαλβάς μπαστούνι 2,5κλ» ο υποψήφιος με την Προσφορά Νο.5 «ΣΙΜΟΣ ΓΕΡ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» με σταθερή τιμή 5,5 άνευ ΦΠΑ, για το είδος «φρυγανιά τριμμένη» ο υποψήφιος με την Προσφορά Νο.2 «ΠΑΣΣΙΑΣ FACTORY AE» με σταθερή τιμή 1,65 /κλ άνευ ΦΠΑ, για το είδος «γιαούρτι αγελάδας 200γραμ» ο υποψήφιος με την Προσφορά Νο.5 «ΣΙΜΟΣ ΓΕΡ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» με σταθερή τιμή 0,54 άνευ ΦΠΑ, για το είδος «γαλοτύρι» ο υποψήφιος με την Προσφορά Νο.5 «ΣΙΜΟΣ ΓΕΡ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» με σταθερή τιμή 2,45 /480γραμ άνευ ΦΠΑ, για το είδος «τυρί φέτα» ο υποψήφιος με την Προσφορά Νο.5 «ΣΙΜΟΣ ΓΕΡ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» με σταθερή τιμή 5,95 άνευ ΦΠΑ, για το είδος «τυρί τρίμμα» ο υποψήφιος με την Προσφορά Νο.5 «ΣΙΜΟΣ ΓΕΡ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» με σταθερή τιμή 5,20 άνευ ΦΠΑ, για το είδος «κεφαλογραβιέρα» ο υποψήφιος με την Προσφορά Νο.5 «ΣΙΜΟΣ ΓΕΡ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» με σταθερή τιμή 8,2 άνευ ΦΠΑ, για το είδος «πάριζα» ο υποψήφιος με την Προσφορά Νο.5 «ΣΙΜΟΣ ΓΕΡ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» με σταθερή τιμή 3,2 άνευ ΦΠΑ, για το είδος «ζαμπόν» ο υποψήφιος με την Προσφορά Νο.5 «ΣΙΜΟΣ ΓΕΡ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» με σταθερή τιμή 3,60 άνευ ΦΠΑ, για το είδος «γαλοπούλα» ο υποψήφιος με την Προσφορά Νο.5 «ΣΙΜΟΣ ΓΕΡ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» με σταθερή τιμή 6,15 άνευ ΦΠΑ, για το είδος «λουκάνικα» ο υποψήφιος με την Προσφορά Νο.5 «ΣΙΜΟΣ ΓΕΡ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» με σταθερή τιμή 3,75 άνευ ΦΠΑ, για το είδος 18

19 «φέτες κίτρινο τυρί» ο υποψήφιος με την Προσφορά Νο.5 «ΣΙΜΟΣ ΓΕΡ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» με σταθερή τιμή 4,6 άνευ ΦΠΑ. Για την κατηγορία «οπωροπωλείου-φρούτα και λαχανικά» ο υποψήφιος με την Προσφορά Νο.5 «ΣΙΜΟΣ ΓΕΡ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» με ποσοστό έκπτωσης 20% επί της μέσης λιανικής τιμής του Τμήματος Εμπορίου της Π.Ε. Θεσπρωτίας. Για το είδος «βακαλάος φιλέτο» ο υποψήφιος με την Προσφορά Νο.5 «ΣΙΜΟΣ ΓΕΡ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» με ποσοστό έκπτωσης 15% επί της μέσης λιανικής τιμής του Τμήματος Εμπορίου της Π.Ε. Θεσπρωτίας, για το είδος «πέρκα» ο υποψήφιος με την Προσφορά Νο.5 «ΣΙΜΟΣ ΓΕΡ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» με ποσοστό έκπτωσης 15% επί της μέσης λιανικής τιμής του Τμήματος Εμπορίου της Π.Ε. Θεσπρωτίας. Για τα είδη για τα οποία κατατέθηκε μία μόνο προσφορά, αναζητήθηκαν προηγούμενα συγκριτικά στοιχεία από τα οποία προκύπτουν τα εξής: - για το είδος «νερό εμφιαλωμένο φιάλη 18,9λτ» η προηγούμενη συμβατική τιμή ήταν 5,93 έναντι της προσφερθείσας 6,23 και δεδομένου ότι πρόκειται για επαναληπτικό διαγωνισμό προτείνεται διαδικασία διαπραγμάτευσης της τιμής με τον υποψήφιο Νο.1 «ΝΤΑΤΣΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ-ΝΤΑΤΣΗΣ ΧΡ. ΟΕ». Για το είδος «μαργαρίνη συσκ 500 γραμ» η προηγούμενη συμβατική τιμή ήταν 1,39 έναντι της προσφερθείσας 1,17. Η προσφορά κρίνεται συμφέρουσα και ως εκ τούτου τελικός μειοδότης αναδεικνύεται ο υποψήφιος με την Προσφορά Νο.5 «ΣΙΜΟΣ ΓΕΡ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.». Για το είδος «γάλα αγελάδος φρέσκο» η προηγούμενη συμβατική τιμή ήταν 0,99 έναντι της προσφερθείσας 0,97. Η προσφορά κρίνεται συμφέρουσα και ως εκ τούτου τελικός μειοδότης αναδεικνύεται ο υποψήφιος με την Προσφορά Νο.5 «ΣΙΜΟΣ ΓΕΡ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.». Για το είδος «ξυνόγαλο 500μλ» η προηγούμενη συμβατική τιμή ήταν 0,6 έναντι της προσφερθείσας 0,67 και δεδομένου ότι πρόκειται για επαναληπτικό διαγωνισμό προτείνεται διαδικασία διαπραγμάτευσης της τιμής με τον υποψήφιο Νο.5 «ΣΙΜΟΣ ΓΕΡ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε». Για το είδος «βούτυρο αγελαδινό συσκ 500γραμ» η προηγούμενη συμβατική τιμή ήταν 3,32 έναντι της προσφερθείσας 1,85. Η προσφορά κρίνεται συμφέρουσα και ως εκ τούτου τελικός μειοδότης αναδεικνύεται ο υποψήφιος με την Προσφορά Νο.5 «ΣΙΜΟΣ ΓΕΡ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.». Για το είδος «μπούτι κοτόπουλο» επειδή το προηγούμενο ποσοστό έκπτωσης ήταν καλύτερο και δεδομένου ότι πρόκειται για επαναληπτικό διαγωνισμό προτείνεται διαδικασία διαπραγμάτευσης του προσφερόμενου ποσοστού με τον υποψήφιο Νο.2 «ΠΑΣΣΙΑΣ FACTORY ΑΕ». Για το είδος «κατόπουλο φρέσκο» επειδή το προηγούμενο ποσοστό έκπτωσης ήταν καλύτερο και δεδομένου ότι πρόκειται για επαναληπτικό διαγωνισμό προτείνεται διαδικασία διαπραγμάτευσης του προσφερόμενου ποσοστού με τον υποψήφιο Νο.2 «ΠΑΣΣΙΑΣ FACTORY ΑΕ».. Για τα είδη για τα οποία δεν κατατέθηκε καμία προσφορά, ήτοι για την κατηγορία «Άρτος» (όλα τα είδη) και για την κατηγορία «ψάρια φρέσκα» (όλα τα είδη) προτείνεται διαδικασία πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Για την κατηγορία των κατεψυγμένων λαχανικών και για το είδος «αρακάς κατ/νος», «μπάμιες κατ/νες» και «ανάμικτα λαχανικά» έδωσαν ίδιο ποσοστό έκπτωσης 3 υποψήφιοι προμηθευτές. Δεδομένου ότι πρόκειται για επαναληπτικό διαγωνισμό προτείνεται διαδικασία διαπραγμάτευσης του ποσοστού με του υποψηφίους. Για τα είδη «σπανάκι κατ/νο» και «φασολάκια κατ/να» έδωσαν ίδιο ποσοστό έκπτωσης 2 υποψήφιοι προμηθευτές. Δεδομένου ότι πρόκειται για επαναληπτικό διαγωνισμό προτείνεται διαδικασία διαπραγμάτευσης του ποσοστού με του υποψηφίους. Έπειτα από το έγγραφο διαπραγμάτευσης προκύπτει ότι: 1) ο υποψήφιος με την Προσφορά Νο1. «ΝΤΑΤΣΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ-ΝΤΑΤΣΗΣ ΧΡ. ΟΕ» - για το είδος «νερό εμφιαλωμένο φιάλη 18,9λτ» δεν μπορεί να καταθέσει καλύτερη τιμή και ως εκ τούτου η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί με την προαναφερθείσα σταθερή τιμή. - Για το είδος «αρακάς κατεψυγμένος» προσφέρει βελτιωμένη προσφορά με νέο ποσοστό έκπτωσης 11% επί της μέσης λιανικής τιμής του Τμήματος Εμπορίου της ΠΕ Θεσπρωτίας. 19

20 - Για το είδος «μπάμιες κατεψυγμένες» προσφέρει βελτιωμένη προσφορά με νέο ποσοστό έκπτωσης 11% επί της μέσης λιανικής τιμής του Τμήματος Εμπορίου της ΠΕ Θεσπρωτίας. - Για το είδος «σπανάκι κατεψυγμένο» προσφέρει βελτιωμένη προσφορά με νέο ποσοστό έκπτωσης 11% επί της μέσης λιανικής τιμής του Τμήματος Εμπορίου της ΠΕ Θεσπρωτίας. - Για το είδος «φασολάκια κατεψυγμένα» προσφέρει βελτιωμένη προσφορά με νέο ποσοστό έκπτωσης 11% επί της μέσης λιανικής τιμής του Τμήματος Εμπορίου της ΠΕ Θεσπρωτίας. - Για το είδος «ανάμικτα λαχανικά» προσφέρει βελτιωμένη προσφορά με νέο ποσοστό έκπτωσης 11% επί της μέσης λιανικής τιμής του Τμήματος Εμπορίου της ΠΕ Θεσπρωτίας. 2) ο υποψήφιος με την Προσφορά Νο5. «ΣΙΜΟΣ ΓΕΡ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» : - για το είδος «ξυνόγαλο 500μλ» προσφέρει βελτιωμένη προσφορά στην σταθερή τιμή των 0,66 άνευ ΦΠΑ. - Για το είδος «αρακάς κατεψυγμένος» προσφέρει βελτιωμένη προσφορά με νέο ποσοστό έκπτωσης 12% επί της μέσης λιανικής τιμής του Τμήματος Εμπορίου της ΠΕ Θεσπρωτίας. - Για το είδος «μπάμιες κατεψυγμένες» προσφέρει βελτιωμένη προσφορά με νέο ποσοστό έκπτωσης 12% επί της μέσης λιανικής τιμής του Τμήματος Εμπορίου της ΠΕ Θεσπρωτίας. - Για το είδος «σπανάκι κατεψυγμένο» προσφέρει βελτιωμένη προσφορά με νέο ποσοστό έκπτωσης 12% επί της μέσης λιανικής τιμής του Τμήματος Εμπορίου της ΠΕ Θεσπρωτίας. - Για το είδος «φασολάκια κατεψυγμένα» προσφέρει βελτιωμένη προσφορά με νέο ποσοστό έκπτωσης 12% επί της μέσης λιανικής τιμής του Τμήματος Εμπορίου της ΠΕ Θεσπρωτίας. - Για το είδος «ανάμικτα λαχανικά» προσφέρει βελτιωμένη προσφορά με νέο ποσοστό έκπτωσης 12% επί της μέσης λιανικής τιμής του Τμήματος Εμπορίου της ΠΕ Θεσπρωτίας. 3) ο υποψήφιος με την Προσφορά Νο.2 «ΠΑΣΣΙΑΣ FACTORY ΑΕ»: - Για το είδος «μπούτι κοτόπουλο» προσφέρει βελτιωμένη προσφορά με νέο ποσοστό έκπτωσης 25,5% επί της μέσης λιανικής τιμής του Τμήματος Εμπορίου της ΠΕ Θεσπρωτίας. - Για το είδος «ολόκληρο κοτόπουλο φρέσκο» προσφέρει βελτιωμένη προσφορά με νέο ποσοστό έκπτωσης 25,5% επί της μέσης λιανικής τιμής του Τμήματος Εμπορίου της ΠΕ Θεσπρωτίας. - για το είδος «βακαλάος φιλέτο» δεν μπορεί να καταθέσει βελτιωμένη προσφορά και ως εκ τούτου η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί με το προαναφερθέν ποσοστό έκπτωσης. - για το είδος «πέρκα» δεν μπορεί να καταθέσει βελτιωμένη προσφορά και ως εκ τούτου η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί με το προαναφερθέν ποσοστό έκπτωσης. - Για το είδος «αρακάς κατεψυγμένος» προσφέρει βελτιωμένη προσφορά με νέο ποσοστό έκπτωσης 15,10% επί της μέσης λιανικής τιμής του Τμήματος Εμπορίου της ΠΕ Θεσπρωτίας. - Για το είδος «μπάμιες κατεψυγμένες» προσφέρει βελτιωμένη προσφορά με νέο ποσοστό έκπτωσης 11,1% επί της μέσης λιανικής τιμής του Τμήματος Εμπορίου της ΠΕ Θεσπρωτίας. - Για το είδος «ανάμικτα λαχανικά» προσφέρει βελτιωμένη προσφορά με νέο ποσοστό έκπτωσης 15,10% επί της μέσης λιανικής τιμής του Τμήματος Εμπορίου της ΠΕ Θεσπρωτίας. Έπειτα από τα παραπάνω για το είδος «αρακάς κατεψυγμένος» τελικός μειοδότης αναδεικνύεται ο υποψήφιος με την Προσφορά Νο2 «ΠΑΣΣΙΑΣ FACTORY ΑΕ» ο οποίος προσφέρει βελτιωμένη προσφορά με νέο ποσοστό έκπτωσης 15,10% επί της μέσης λιανικής τιμής του Τμήματος Εμπορίου της ΠΕ Θεσπρωτίας. Για το είδος «μπάμιες κατ/νες» τελικός μειοδότης αναδεικνύεται ο υποψήφιος με την Προσφορά Νο5 «ΣΙΜΟΣ ΓΕΡ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» ο οποίος προσφέρει νέο βελτιωμένο ποσοστό έκπτωσης 12% επί της μέσης λιανικής τιμής του Τμήματος Εμπορίου της ΠΕ Θεσπρωτίας. Για το είδος «σπανάκι κατεψυγμένο» τελικός μειοδότης αναδεικνύεται ο υποψήφιος με την Προσφορά Νο5 ««ΣΙΜΟΣ ΓΕΡ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» ο οποίος προσφέρει βελτιωμένη προσφορά με νέο ποσοστό έκπτωσης 12% επί της μέσης λιανικής τιμής του Τμήματος Εμπορίου της ΠΕ Θεσπρωτίας. Για το είδος «φασολάκια κατεψυγμένα» τελικός μειοδότης αναδεικνύεται ο υποψήφιος με την Προσφορά Νο5 ««ΣΙΜΟΣ ΓΕΡ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» ο οποίος προσφέρει βελτιωμένη προσφορά με νέο ποσοστό έκπτωσης 12% επί της μέσης λιανικής τιμής του Τμήματος Εμπορίου της ΠΕ Θεσπρωτίας. Για το είδος «ανάμικτα λαχανικά» τελικός μειοδότης αναδεικνύεται ο υποψήφιος με την Προσφορά Νο2 «ΠΑΣΣΙΑΣ FACTORY ΑΕ» ο οποίος προσφέρει βελτιωμένη προσφορά με νέο ποσοστό έκπτωσης 15,10% επί της μέσης λιανικής τιμής του Τμήματος Εμπορίου της ΠΕ Θεσπρωτίας. 20

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 17/2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 17/2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 17/2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 14/2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 14/2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 14/2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 24/2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 24/2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 24/2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου

Διαβάστε περισσότερα

Του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ηπείρου που πραγματοποιήθηκε την 15 η Ιανουαρίου 2015.

Του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ηπείρου που πραγματοποιήθηκε την 15 η Ιανουαρίου 2015. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 01/2015 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 22/2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου

Διαβάστε περισσότερα

Του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ηπείρου που πραγματοποιήθηκε την 30 η Ιανουαρίου 2015.

Του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ηπείρου που πραγματοποιήθηκε την 30 η Ιανουαρίου 2015. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Για το Οικονομικό Έτος 2016

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Για το Οικονομικό Έτος 2016 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Για το Οικονομικό Έτος 2016 ΟΜΑΔΑ Α1 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 1 ΑΝΘΟΣ ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ 160γρ ΤΕΜ 450 2 ΑΛΑΤΙ ΣΑΚΟΥΛΑ 500γρ ΤΕΜ 500 3 ΑΛΕΥΡΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 1000γρ ΤΕΜ 500 4 ΑΛΕΥΡΙ ΦΑΡΙΝΑ 500γρ

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΡΟΦΙΜΑ» ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ. Ν. ΆΜΦΙΣΣΑΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ

«ΤΡΟΦΙΜΑ» ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ. Ν. ΆΜΦΙΣΣΑΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ 5 η Υ.Πε. Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας Άμφισσα, 09.07.2012 Γενικό Νοσοκομείο Άμφισσας ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ: «ΤΡΟΦΙΜΑ» ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ. Ν. ΆΜΦΙΣΣΑΣ Προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ/ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX ΟΜΑΔΑ A: ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ ΠΟΣΟ- ΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ/ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX ΟΜΑΔΑ A: ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ ΠΟΣΟ- ΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Α ΟΜΑΔΑ A: ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ Α/Α ΕΙ ΟΣ Μ.Μ. CPV ΜΟΝΑ ΑΣ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΦΠΑ 3% ΣΥΝΟΛΟ Άρτος τύπου Μ χωριάτικο(750 γρ) ψωμάκια για σάντουϊτς(0 γρ) Τεμάχια 5800-7.300 Τεμάχια 5800-8 800 4

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Της Επιχείρησης, με ΑΦΜ, Δ.Ο.Υ.., που εδρεύει στ.., οδός., αριθμός.., τηλ.., fax.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Της Επιχείρησης, με ΑΦΜ, Δ.Ο.Υ.., που εδρεύει στ.., οδός., αριθμός.., τηλ.., fax. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τίτλος Διαγωνισμού: «Προμήθεια τροφίμων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ 1 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΥΠΟΟΜΑΔΑ 1.1 ΓΕΝΙΚΑ ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ

ΟΜΑΔΑ 1 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΥΠΟΟΜΑΔΑ 1.1 ΓΕΝΙΚΑ ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τίτλος Διαγωνισμού: «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των νομικών προσώπων του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ 1 - ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ

ΟΜΑΔΑ 1 - ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΕΜΑ: «Έγκριση προμήθειας τροφίμων για τους παιδικούς σταθμούς και τις λοιπές ανάγκες του Α.ΚΟΙ.ΠΟ.Π., με ισχύ 12

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Z' - ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. Της επιχείρησης:... Τ.Κ...Τηλ... Fax...

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Z' - ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. Της επιχείρησης:... Τ.Κ...Τηλ... Fax... ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Z' - ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ομάδα Α: Είδη Κρεοπωλείου: Τμήμα 1 : Παιδικοί & βρεφονηπιακοί Σταθμοί ΝΠΔΔ : ΔΕ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ-ΓΕΡΑΣ-ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ-ΑΓΙΑΣΟΥ- ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ-ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΚΑΛΛΟΝΗΣ-ΠΕΤΡΑΣ-ΕΡΕΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ. ΜΕΛ.:19/2015 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΙΤΙΣΗ ΝΗΠΙΩΝ ΚΑΙ ΒΡΕΦΩΝ, ΑΠΟΡΩΝ ΔΗΜΟΤΩΝ ΕΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ.Ε.Υ.ΑΤ. ΣΤΗΝ Ε ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙ ΩΝ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΓΙΑ ΤΟ Ν.Π...

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ.Ε.Υ.ΑΤ. ΣΤΗΝ Ε ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙ ΩΝ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΓΙΑ ΤΟ Ν.Π... «ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ»..Ε ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ ΕΙ Η ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ Α/Α ΕΙ ΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ % 1. Κρέας µοσχαρίσιο καθαρό (νουά) 180 ΚΙΛΑ Κιµάς µοσχαρίσιος (µπούτι) 150 ΚΙΛΑ 3.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗ.ΚΟΙΝ.Ε. Δ.Ε. ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ

ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗ.ΚΟΙΝ.Ε. Δ.Ε. ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ, ΤΟ ΔΗ.ΦΟ.Π.Α.Π.Ο.Υ. ΚΑΙ ΤΗ ΔΗ.ΚΟΙΝ.Ε. ΕΤΟΥΣ 2015» Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Του Έδρα Οδός. Αριθμός. Τηλέφωνο Fax : ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΜΑΔΑ Α ΤΡΟΦΙΜΑ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΜΑΔΑ Α ΤΡΟΦΙΜΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΜΑΔΑ Α ΤΡΟΦΙΜΑ Α/Α ΖΥΜΑΡΙΚΑ ΜΟΝΑΔΑ 1 Κοφτό Μακαρονάκι Κιλά 600 2 Κριθαράκι Κιλά 250 3 Ρύζι τύπου Κίτρινο Κιλά 1000 Α/Α ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΟΝΑΔΑ 4 Γάλα Φρέσκο Τεμάχιο 1,5 480 6 Γάλα πλήρες

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 1 η ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΕΙΔΩΝ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΕΙΔΩΝ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΟΥ, ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ,

ΦΥΛΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 1 η ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΕΙΔΩΝ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΕΙΔΩΝ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΟΥ, ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΟΜΑΔΑ Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Της επιχείρησης, έδρα..., οδός..., αριθμός, τηλέφωνο., fax... Α/Α Ε Ι Δ Ο Σ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ TIMH/ΜΟΝΑΔΟΣ 1 ΚΡΕΑΣ ΜΟΣΧΟΥ ΚΙΛΌ 2080 2 ΚΙΜΑΣ ΜΟΣΧΟΥ ΚΙΛΌ 3100

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ Αριθ. µελέτης : 1/2014 ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ Αριθ. µελέτης : 1/2014 ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΦΟΡΕΑΣ : Ν.Π.. ΗΜΟΥ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Ν.Π.. ΗΜΟΥ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ ΕΙ Η ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΥΠΟΟΜΑ Α Α ΕΙ Η ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ (κριτήριο χαµηλότερη τιµή) ΕΙ Η ΜΕ 13% ΦΠΑ 1

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΚΟΜΟΤΗΝΗ 17-9-2015 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ 6688

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΚΟΜΟΤΗΝΗ 17-9-2015 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ 6688 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΚΟΜΟΤΗΝΗ 17-9-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ Α ΤΡΟΦΙΜΑ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. Α/Α ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΣΥΝΟΛΟ Φ.Π.Α.

ΟΜΑΔΑ Α ΤΡΟΦΙΜΑ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. Α/Α ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΣΥΝΟΛΟ Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑ Α ΤΡΟΦΙΜΑ Α/Α ΖΥΜΑΡΙΚΑ ΜΟΝΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ ΓΑΛΆΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗΝ Ε ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΙ ΩΝ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΓΙΑ ΤΟ Ν.Π... ΗΜΟΥ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ ΓΑΛΆΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗΝ Ε ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΙ ΩΝ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΓΙΑ ΤΟ Ν.Π... ΗΜΟΥ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ «ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΜΟΥ»..Ε ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ ΕΙ Η ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ Α/Α ΕΙ ΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ % 1. Κρέας µοσχαρίσιο καθαρό (ποντίκι) 110 ΚΙΛΑ Κιµάς µοσχαρίσιος (µπούτι) 110

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ Α ΚΡΕΑΣ ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΚΙΜΑΣ

ΟΜΑΔΑ Α ΚΡΕΑΣ ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΚΙΜΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΒΡΕΦ/ΚΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑΣ : 27-11-2013 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΑΡ. ΠΡΩΤ:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Τίτλος προσφέροντος: ιεύθυνση προσφέροντος: Τηλέφωνο: ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Για την προµήθεια ΕΙ ΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ διάρκειας από την υπογραφή της σύµβασης έως 31-03-2014, για τις λειτουργικές ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ. ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΕ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΤΙΣ././201 ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΗΜΟ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΑΡ. ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:. / /..-201 Του :.. Έδρα :.... Οδός : Αριθµός.... Τηλέφωνο:....

Διαβάστε περισσότερα

... ΥΠΟΟΜΑ Α 1 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙ Η ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ. Α/Α ΕΙ ΟΣ Μ/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 1 Γάλα φρέσκο πλήρες ή ελαφρύ σε συσκευασία 1 λίτρου Τεµ. 25.

... ΥΠΟΟΜΑ Α 1 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙ Η ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ. Α/Α ΕΙ ΟΣ Μ/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 1 Γάλα φρέσκο πλήρες ή ελαφρύ σε συσκευασία 1 λίτρου Τεµ. 25. ΥΠΟΟΜΑ Α 1 1 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙ Η 1 Γάλα φρέσκο πλήρες ή ελαφρύ σε συσκευασία 1 λίτρου Τεµ. 25.960 ΦΠΑ 13% ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΟΟΜΑ ΑΣ Α1,,.... 1.. ΤΜΗΜΑ Β1.1- ΕΙ Η ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 1 Αλάτι Κιλό 25 2 Αλάτι θαλασσινό

Διαβάστε περισσότερα

Α ΟΜΑΔΑ: ΕΙΔΗ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΚΑΙ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ (13%) (Κριτήριο κατακύρωσης η χαμηλότερη τιμή στο σύνολο των ειδών)

Α ΟΜΑΔΑ: ΕΙΔΗ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΚΑΙ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ (13%) (Κριτήριο κατακύρωσης η χαμηλότερη τιμή στο σύνολο των ειδών) ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΦΟΡΕΑΣ: ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ Α. ANTIKEIMENO: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΙ ΙΩΝ ΤΩΝ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ Στοιχεία Προσφέροντος

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΤΙΜΟΛΗΠΤΕΣ: ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ. α/α ΕΙΔΟΣ ΤΙΜΕΣ #DIV/0! 5 ΔΥΟΣΜΟΣ #DIV/0! 6 ΚΑΡΟΤΑ #DIV/0! 7 ΚΟΛΟΚΥΘΙΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΤΙΜΟΛΗΠΤΕΣ: ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ. α/α ΕΙΔΟΣ ΤΙΜΕΣ #DIV/0! 5 ΔΥΟΣΜΟΣ #DIV/0! 6 ΚΑΡΟΤΑ #DIV/0! 7 ΚΟΛΟΚΥΘΙΑ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ 1 ΑΓΓΟΥΡΑΚΙΑ ΚΙΛΟΥ 2 ΑΓΓΟΥΡΙΑ ΤΕΜΧ 3 ΑΝΗΘΟΣ ΤΕΜΧ 4 ΒΛΗΤΑ 5 ΔΥΟΣΜΟΣ 6 ΚΑΡΟΤΑ 7 ΚΟΛΟΚΥΘΙΑ 8 ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙ ΕΓΧΩΡΙΟ 9 ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ ΞΕΡΑ 10 ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ ΧΛΩΡΑ 11 ΛΑΧΑΝΟ ΚΟΚΚΙΝΟ 12 ΛΑΧΑΝΟ ΛΕΥΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ Α 8: Προµήθεια ειδών ιχθυοπωλείου κατεψυγµένα. ΟΜΑ Α 7: Προµήθεια ειδών ιχθυοπωλείου νωπά

ΟΜΑ Α 8: Προµήθεια ειδών ιχθυοπωλείου κατεψυγµένα. ΟΜΑ Α 7: Προµήθεια ειδών ιχθυοπωλείου νωπά ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Μελιδονίου 27 ΧΑΝΙΑ 73141 Τηλ.: 28210-23392 Fax: 28210-23361 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΙΛΑ 1.430 2 ΚΙΜΑΣ ΜΟΣΧΟΥ ΝΩΠΟΣ ΚΙΛΑ 30 3 ΧΟΙΡΙΝΕΣ ΜΠΡΙΖΟΛΕΣ ΝΩΠΕΣ ΚΙΛΑ 235 4 ΧΟΙΡΙΝΗ ΣΠΑΛΑ ΑΝΕΥ ΟΣΤΟΥ ΚΙΛΑ 33

ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΙΛΑ 1.430 2 ΚΙΜΑΣ ΜΟΣΧΟΥ ΝΩΠΟΣ ΚΙΛΑ 30 3 ΧΟΙΡΙΝΕΣ ΜΠΡΙΖΟΛΕΣ ΝΩΠΕΣ ΚΙΛΑ 235 4 ΧΟΙΡΙΝΗ ΣΠΑΛΑ ΑΝΕΥ ΟΣΤΟΥ ΚΙΛΑ 33 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ Αριθμ. 15568 ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ >> τρεχουσων αναγκών των Τμημάτων του Γ.Ν.Άρτας και του ξενώνα: Α/Α ΕΙΔΟΣ 1 ΣΠΑΛΑ ΜΟΣΧΑΡΙ ΑΝΕΥ ΟΣΤΟΥ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΙΛΑ 1.430 2

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ 1 ΑΓΓΟΥΡΑΚΙΑ ΚΙΛΟΥ 1,20 1,20 2 ΑΓΓΟΥΡΙΑ ΤΕΜΧ 0,65 0,40 0,53 3 ΑΝΗΘΟΣ ΤΕΜΧ 0,50 0,50 0,50 4 ΒΛΗΤΑ 1,60 1,60 5 ΔΥΟΣΜΟΣ 0,70 1,00 0,85 6 ΚΑΡΟΤΑ 1,50 1,00 1,25 7 ΚΟΛΟΚΥΘΙΑ 1,10 1,00

Διαβάστε περισσότερα

ΔIΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡIΘΜ. 18/2014

ΔIΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡIΘΜ. 18/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Ιωάννινα, 27-6-2014 Ταχ. Δ/νση : Νεομ. Γεωργίου 1, Συν. Πεντέλης Αρ. Πρωτ.: 1094 Τ.Κ. 45

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Διδυμότειχο 17 / 9 /2015 ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Δ Η Μ Ο Σ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Διδυμότειχο 17 / 9 /2015 ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Δ Η Μ Ο Σ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Διδυμότειχο 17 / 9 /2015 ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Δ Η Μ Ο Σ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Ταχ.Δ/νση :Βασιλ. Γεωργίου 1 Ταχ.Κώδικας : 68300 Πληροφορίες : 25533 50662-663 Fax :2553024424 Aριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια Ειδών Διατροφής 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡ.ΜΕΛ. 55/2014 ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια Ειδών Διατροφής 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡ.ΜΕΛ. 55/2014 ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡ.ΜΕΛ. 55/2014 ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Κ.Α.: ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ: 15.6699.0022-15.6481.0002-20.6063.0007-30.6063.0007-35.6063.0007-45.6063.0006 του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗΝ Ε ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΕΙ ΩΝ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΓΙΑ ΤΟ Ν.Π... ΗΜΟΥ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗΝ Ε ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΕΙ ΩΝ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΓΙΑ ΤΟ Ν.Π... ΗΜΟΥ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΙ Η ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙ ΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ, ΤΟΥ Κ.Α.Π.Η. ΤΟΥ.Ε ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ ΕΙ Η ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ % Κρέας µοσχαρίσιο καθαρό (ποντίκι) 110

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1: ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ ΚΑΙ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΣΙΤΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1: ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ ΚΑΙ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΣΙΤΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Γεράνι, Χανιά Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Προμηθειών πληρ. Κουκουνάκη Αικατερίνη τηλ. 2821340029 fax 2821340090 email: koukounaki@platanias.gr

Διαβάστε περισσότερα

A/A ΕΙΔΗ/ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΚΙΛΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ Ή ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ % * ΣΥΝΟΛΟ

A/A ΕΙΔΗ/ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΚΙΛΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ Ή ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ % * ΣΥΝΟΛΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΝΠΔΔ Α1) ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ Α1α) ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ A/A ΕΙΔΗ/ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

A/A ΕΙΔΗ/ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΚΙΛΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ. 1 ΑΛΑΤΙ ΨΙΛΟ τεμάχιο 4000 0,80 3200,00

A/A ΕΙΔΗ/ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΚΙΛΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ. 1 ΑΛΑΤΙ ΨΙΛΟ τεμάχιο 4000 0,80 3200,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια Ειδών Διατροφής 2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡ.ΜΕΛ. 55/2014 ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Κ.Α.: ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ: 15.6699.0022-15.6481.0002-20.6063.0007-30.6063.0007-35.6063.0007-45.6063.0006

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Βουλιαγμένη 4/2/2015 ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Αρ.πρωτ.:93 «ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΞΕΝΩΝΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΔΩΡΕΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ & ΑΧΙΛΛ. ΚΑΡAΤΖΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ» Ταχ.Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ 1: ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΝΩΠΑ) ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ ΒΙΔΟΥ ΚΑΙ ΣΤ. ΔΕΣΥΛΛΑ ΜΕ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΤΙΜΗΣ (CPV: Κρέας) ΦΠΑ 13% ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΜΗΜΑ 1: ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΝΩΠΑ) ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ ΒΙΔΟΥ ΚΑΙ ΣΤ. ΔΕΣΥΛΛΑ ΜΕ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΤΙΜΗΣ (CPV: Κρέας) ΦΠΑ 13% ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑ, 23 /05/2016 Αρ.Πρωτ: 26639 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Διαγωνισμού : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 2009

Τίτλος Διαγωνισμού : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΙΣΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑ 01/04/2009 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ Τίτλος Διαγωνισμού : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2016 & 2017 ΟΜΑΔΑ Α : ΓΑΛΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2016 & 2017 ΟΜΑΔΑ Α : ΓΑΛΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΔ/ΧΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ Ν.Π. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ & ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ 3 /2015 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΕΑΣ 1. ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΟΜΑΔΑ 1 η : ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ Α : ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ

ΦΟΡΕΑΣ 1. ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΟΜΑΔΑ 1 η : ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ Α : ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΕΣΚΑΤΗ : 06-12-2017 ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Προϋπολογισμός:66.073,60 Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων για το έτος 2018 Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡ.ΜΕΛ. 78/05 CPV 5800000-6 Κ.Α.: ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ: 5.6699.00-5.648.000-0.606.0007-0.606.0007-5.606.0007-45.606.0006

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ Ταχ. /νση: ηµαρχείου 2 Ταχ. Κωδ.: 24500 Κυπαρισσία Τηλέφωνο: 2761360739 Tηλ/πία: 2761360773 Email: billi1geo@yahoo.gr Πληροφορίες: Γεωργοπούλου Βασιλική ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

4 ΚΟΦΤΟ ΜΑΚΑΡΟΝΑΚΙ τεμάχιο 12500 0,8 10.000,00

4 ΚΟΦΤΟ ΜΑΚΑΡΟΝΑΚΙ τεμάχιο 12500 0,8 10.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡ.ΜΕΛ. 78/05 ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Κ.Α.: ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ 1 ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ( ΝΩΠΑ ) ( ) ) ΜΕ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΤΙΜΗΣ ΕΙΔΟΣ Μ.Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ 1 ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ( ΝΩΠΑ ) ( ) ) ΜΕ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΤΙΜΗΣ ΕΙΔΟΣ Μ.Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΟΥΣ Μ/Μ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ ΤΥΡΑΚΙΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ (απαιτούνται δείγµα και προδιαγραφές) ΤΕΜΑΧΙΑ 3000 ΤΥΡΙ ΚΑΣΕΡΙ (απαιτούνται δείγµα και προδιαγραφές) ΚΙΛΑ 00 ΤΥΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΜΑΔΑ Α : ΓΑΛΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ. Του:... Έδρα:... Οδός:... Αριθμός:... Τηλ... Fax...

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΜΑΔΑ Α : ΓΑΛΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ. Του:... Έδρα:... Οδός:... Αριθμός:... Τηλ... Fax... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ 3 /2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΔ/ΧΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ Ν.Π. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΩΝ 2016 & 2017 ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 20-12-2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 20-12-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 20-12-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 629 ΘΕΜΑ: Εξέταση Πρακτικού Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΗ CPV ΟΜΑ ΤΜΗ ΔΑΠΑΝΗ Φ.Π.Α. ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΣΥΝΟΛΟ , , , ,00 Γ ,68 678,21 0, , ,89

ΕΙΔΗ CPV ΟΜΑ ΤΜΗ ΔΑΠΑΝΗ Φ.Π.Α. ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΣΥΝΟΛΟ , , , ,00 Γ ,68 678,21 0, , ,89 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη 19/04/2016 ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 13192 ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣ: Κάθε ενδιαφερόμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ. Της επιχείρησης... µε έδρα.., οδός..., αριθµός, τηλέφωνο.., fax... Η παρούσα οικονοµική προσφορά περιλαµβάνει τα κάτωθι τµήµατα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ. Της επιχείρησης... µε έδρα.., οδός..., αριθµός, τηλέφωνο.., fax... Η παρούσα οικονοµική προσφορά περιλαµβάνει τα κάτωθι τµήµατα ηµόσιος ιαγωνισµός για την Προµήθεια Τροφίµων για τις ανάγκες του ήµου Τυρνάβου και των Νοµικών του Προσώπων Αρ. ιακήρυξης 27433/3-12-2013 Ηµεροµηνία ιαγωνισµού 27/12/2013 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Της επιχείρησης.....

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ. Της/του έδρα., οδός.., αριθμός, Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ.. τηλέφωνο..., fax..., ΟΜΑΔΑ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΘΗΒΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ. Της/του έδρα., οδός.., αριθμός, Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ.. τηλέφωνο..., fax..., ΟΜΑΔΑ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΘΗΒΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ, ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ανοικτός Δημόσιος Μειοδοτικός διαγωνισμός, μέσω της διαδικασίας ηλεκτρονικής ανάθεσης για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔIΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡIΘΜ. 10/2014

ΔIΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡIΘΜ. 10/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Ιωάννινα, 4-4-2014 Ταχ. Δ/νση : Νεομ. Γεωργίου 1, Συν. Πεντέλης Αρ. Πρωτ.: 534 Τ.Κ. 45

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΦΡΕΣΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΦΡΕΣΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΦΡΕΣΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 46.963,46

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑ 1 CPV ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΡΤΟΠΟΙΪΑΣ ΕΙ Η ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ ΤΡΙΩΝ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ.Ε. ΠΥΡΓΟΥ

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑ 1 CPV ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΡΤΟΠΟΙΪΑΣ ΕΙ Η ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ ΤΡΙΩΝ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ.Ε. ΠΥΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ: Προµήθεια τροφίµων και λοιπών παροχών σε είδος (φρέσκο γάλα) για τις ανάγκες του ήµου Πύργου και Νοµικών Προσώπων αυτού, περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΙ Η ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΑΡ. ΜΕΛ. 08/2012

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΙ Η ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΑΡ. ΜΕΛ. 08/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ E-mail: info@dimosaristoteli.gr Πληροφορίες: ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 630 74 ΑΡΝΑΙΑ 2372 3 50108, 50115, 50209 & 2372 0 22632 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ελεούσα 3-12-2014. Αριθ.πρωτ: 23647 ΔΗΜΟΣ: ΖΙΤΣΑΣ ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ- ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΙ ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΑ

Ελεούσα 3-12-2014. Αριθ.πρωτ: 23647 ΔΗΜΟΣ: ΖΙΤΣΑΣ ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ- ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΙ ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣ: ΖΙΤΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ ΕΛΕΟΥΣΑ Ταχ.Δ/νση: Λεωφόρος Ελευθερίας και Ευκλείδη Τ.Κ.: 45 445 ΕΛΕΟΥΣΑ Τηλ. 2653360000 FAX.: 2651062794 Email.: zitsa@zitsa.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια τροφίμων για τις αναγκες του Δήμου και των ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Νομικών Προσώπων του. ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Αρ. Μελέτης 1/2017 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η. ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ ΤΗΣ προμήθειας τροφίμων για τις ανάγκες του Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η. ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ ΤΗΣ προμήθειας τροφίμων για τις ανάγκες του Δ.Ο.ΚΟΙ.Π. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Ταχ.Κώδικας: Τηλέφωνο: Fax: e-mail: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης 73135 2821341760 2821093300 g-promitheies@chania.gr Χανιά Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ)

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ) ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ) Ο υπογράφων.. με ΑΦΜ Δ.Ο.Υ.. αφού έλαβα γνώση των όρων της διακήρυξης του διαγωνισμού και όλων των τευχών της μελέτης για την προμήθεια τροφίμων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ «ΗΡΟΔΩΡΟΣ» «ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ.» ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

46.963,46 (με Φ.Π.Α.)

46.963,46 (με Φ.Π.Α.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού Ταχ. Δ/νση: Γ. Γεννηματά 1 Φαρκαδόνα Τ.Κ. 42031 Πληροφορίες: Ευαν. Τσιτοπούλου Τηλ. 2433350024 Fax. 2433350018 ΦΑΡΚΑΔΟΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΕΑΣ 1. ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΟΜΑΔΑ 1 η : ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ Α : ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ

ΦΟΡΕΑΣ 1. ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΟΜΑΔΑ 1 η : ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ Α : ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΕΣΚΑΤΗ : 05-12-2016 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Προϋπολογισμός:68.211,56 Προμήθει τροφίμων γι τις νάγκες του Δήμου κι των Νομικών του Προσώπων γι το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση: Ανδρόγεω 2 Τ.Κ: 71202 ΑΡΜΟ ΙΟΣ :Τζανιδάκης Βασίλης Τηλ.: 2813409185-186-189-403 Fax: 2810-229207 E-mail : prom@heraklion.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Ανδρόγεω 2 Τ.Κ: 71202 ΑΡΜΟΔΙΟΣ :Β. Τζανιδάκης Τηλ.: 2813409185-186-189-403 Fax: 2810-229207 E-mail : prom@heraklion.gr

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ». ΑΡ.ΜΕΛ: 81/2013

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ». ΑΡ.ΜΕΛ: 81/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ». ΑΡ.ΜΕΛ: 81/2013 Αριθ. Πρωτ: 11610/5-3-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

17PROC

17PROC 0000165786 17PROC001902322 2017-09-06 Κως, 05/09/2017 Α. Π.: 27691 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚ/ΚΗΣ & ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ, ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ, ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ, ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Θεσσαλονίκη σήμερα στις 21-2-2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00μ.μ. οι: 1. ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Εργο: «Προμήθεια τροφίμων και λοιπών αναλώσιμων για την παιδική εξοχή Μάκρης».

Εργο: «Προμήθεια τροφίμων και λοιπών αναλώσιμων για την παιδική εξοχή Μάκρης». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ/ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ. Μελέτης: 109/2013 Αριθμ.Πρωτ:35543 Εργο: «Προμήθεια τροφίμων και λοιπών

Διαβάστε περισσότερα

17PROC

17PROC 1 / 25 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:216867-2017:text:el:html Ελλάδα-Κατερίνη: Τρόφιμα, ποτά, καπνός και συναφή προϊόντα 2017/S 108-216867 Προκήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 558.569,74 με Φ. Π. Α.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 558.569,74 με Φ. Π. Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου» K. Μ. : Π118 /2014 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 558.569,74 με

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Διαγωνισμού : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 2011

Τίτλος Διαγωνισμού : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΙΣΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑ 20 /7/2011 ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Τίτλος Διαγωνισμού : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΟΤΟΛΟΓΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΙΑΙΤΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ

ΠΟΣΟΤΟΛΟΓΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΙΑΙΤΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΠΟΣΟΤΟΛΟΓΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΙΑΙΤΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΕΙ ΟΣ ΤΡΟΦΙΜΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΣΧΟΛΙΑ ΓΑΛΑ Γάλα φρέσκο 180-200 ml 124 6,4 9,6 6,8 Γάλα εβαπορέ ¼ κουτιού 158 8.6 11.3 9 Προκειµένου να καλύπτονται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΡ.Π: 37179 / 31-03-2017 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΞΕΝΩΝΑΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΒΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Ταχ.Κώδικας: Τηλέφωνο: Fax: e-mail: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης 73135 2821341760 2821093300 g-promitheies@chania.gr Χανιά Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Δ Η Μ Ο Π Ρ Α Σ Ι Α Σ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤ ΕΥΣΗ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Δ Η Μ Ο Π Ρ Α Σ Ι Α Σ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤ ΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πετρούπολη, 26/03/2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 6875 ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ & ΠΑΙΔΕΙΑ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Δ Η Μ Ο Π Ρ Α Σ Ι Α Σ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤ ΕΥΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Α/Α ΕΙΔΟΣ 1. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ:

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Α/Α ΕΙΔΟΣ 1. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙ 25/09/2013 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου οικονομικού έτους 2013 1 ΠΟΣΟ ΜΕΛΕΤΗΣ: 44.356,91 1. ΜΕΛΕΤΗ & ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ηγουμενίτσα, 28/04/2015

Ηγουμενίτσα, 28/04/2015 EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληρ.: κα Ειρήνη Γρίβα Τηλ. Επικοιν.:26653 61213 Τηλ. Φαξ: 26650 29119 Ηγουμενίτσα, 28/04/2015 Αρ. πρωτ. 8667 ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣΕΜ.ΠΑΠΠΑ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 9627 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:

Ανακοίνωση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣΕΜ.ΠΑΠΠΑ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 9627 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ανακοίνωση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣΕΜ.ΠΑΠΠΑ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 9627 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 19-07-2016 ΘΕΜΑ: Ανάθεση προμήθειας τροφίμων,γάλακτος και ειδών δεξιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ "ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ "ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ (ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ-ΚΑΠΗ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ)"

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη, /0/0 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, Αρ Πρωτ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ KAI ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (ΔΙΑΥΓΕΙΑ) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγρίνιο, 29 Αυγούστου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγρίνιο, 29 Αυγούστου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγρίνιο, 29 Αυγούστου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Αριθμ. Πρωτ. 13572 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΉ ΜΟΝΑΔΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΔΑ: Γραφείο : Προμηθειών ΓΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥ ΦΑΚΕΣ & ΜΑΚΑΡΟΝ ΦΑΣΟΛΙΑ ΚΟΤΟΠΟΥ ΣΟΥΠΑ ΙΑ ΜΕ ΠΑΤΑΤΕΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥ ΦΑΚΕΣ & ΜΑΚΑΡΟΝ ΦΑΣΟΛΙΑ ΚΟΤΟΠΟΥ ΣΟΥΠΑ ΙΑ ΜΕ ΠΑΤΑΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κέρκυρα 03 Δεκεμβρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αρ.Πρωτ: 102900 ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τίτλος Διαγωνισμού : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 15-3-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 156

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 15-3-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 156 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: Β445ΩΛΞ-9Γ9 ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 15-3-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 156 ΘΕΜΑ: Εξέταση Πρακτικoύ Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ Σταυρούπολη 28/01/2013 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ Λεχόβου & Ιασονίδου 8 Τ.Κ. 56430 Τηλ.: 654 135 εσωτ. 3 Αριθμός Μελέτης : 02 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 2 ης ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΤΡΟΦΙΜΑ, ΠΟΤΑ, ΚΑΠΝΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΑ» CPV

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 2 ης ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΤΡΟΦΙΜΑ, ΠΟΤΑ, ΚΑΠΝΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΑ» CPV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κιλκίς 30/03/2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ. : Γ2/2709 4 ης Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ Οικονομικό Τμήμα Γραφείο Προμηθειών Πληρ. : Κατσαντάς Θωμάς ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

GR-Θεσσαλονίκης: Τρόφιμα, ποτά, καπνός και συναφή προϊόντα 2011/S 53-086852 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) Προμήθειες

GR-Θεσσαλονίκης: Τρόφιμα, ποτά, καπνός και συναφή προϊόντα 2011/S 53-086852 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) Προμήθειες 1/10 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:86852-2011:text:el:html GR-Θεσσαλονίκης: Τρόφιμα, ποτά, καπνός και συναφή προϊόντα 2011/S 53-086852 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθμ. Αποφ. 1930/03-12-2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθμ. Αποφ. 1930/03-12-2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθμ. Αποφ. 930/03-2-204 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το 47 ο πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ)

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ) ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ) Ο υπογράφων.. με ΑΦΜ Δ.Ο.Υ.. αφού έλαβα γνώση των όρων της διακήρυξης του διαγωνισμού και όλων των τευχών της μελέτης για την προμήθεια τροφίμων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθ. Μελέτης : 15/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθ. Μελέτης : 15/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθ. Μελέτης : 15/2014 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου Πύδνας Κολινδρού, ΔΗ.ΦΟ.Π.Α.Π.Ο.Υ. Δήμου Πύδνας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ «ΤΡΟΦΙΜΑ, ΠΟΤΑ, ΚΑΠΝΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΑ» (CPV: 1500000-8) ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΝΟΣ (1) ΜΗΝΑ, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΘΕΜΑ «Υποβολή προσφορών για την ανάδειξη χορηγητών διαφόρων ειδών τροφίμων, για ένα έτος».

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΘΕΜΑ «Υποβολή προσφορών για την ανάδειξη χορηγητών διαφόρων ειδών τροφίμων, για ένα έτος». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΠΑΡΤΗΣ Ημερομηνία 10 /07/2013 Αρ. Πρωτοκ : Φ/Λ/17/8504

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΤ. ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΤ. ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΤ. ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Κομοτηνή 6-9-2017 Αριθ.Πρωτ. 10002 Ταχ.Δ/νση.Τ.Σισμάνογλου Τ.Κ. 691 00 Πληρ. Ιγνατάκης Μιχ. Τηλεφ.25310

Διαβάστε περισσότερα

15REQ002569854 2015-02-11

15REQ002569854 2015-02-11 15REQ002569854 2015-02-11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΠΑΡΤΗΣ Ημερομηνία : 10-02-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για το αντικείμενο : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ i) ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ ΝΠΔΔ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για το αντικείμενο : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ i) ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ ΝΠΔΔ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝ Ο ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ i)τροφιμων ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

15. Η αρ.17/01-10-2015 (θ ΕΗΔ 7 ο ) Απόφαση του ΔΣ. σχετικά με διενέργεια των πρόχειρων διαγωνισμών σύμφωνα με την υπάρχουσα διαδικασία.

15. Η αρ.17/01-10-2015 (θ ΕΗΔ 7 ο ) Απόφαση του ΔΣ. σχετικά με διενέργεια των πρόχειρων διαγωνισμών σύμφωνα με την υπάρχουσα διαδικασία. Αγρίνιο, 16 Noεμβρίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aριθμ. Πρωτ. 15732 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Τμήμα : Οικονομικό ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : Προϋπολογισµός προµήθειας : Ηµεροµηνία : 13/ 10/2015

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : Προϋπολογισµός προµήθειας : Ηµεροµηνία : 13/ 10/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : Προϋπολογισµός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΘΕΜΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΘΕΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η YΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ,ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΟΛΑΩΝ Μολάοι:.18-6-2014 230 52 Μολάοι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΕΙΔΩΝ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΕΙΔΗ (ΨΑΡΙΑ)

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΕΙΔΩΝ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΕΙΔΗ (ΨΑΡΙΑ) ΑΔΑ: ΒΛ9ΑΩΗΓ-6ΡΩ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Φιλαδέλφεια: 25-9- 2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτοκόλλου :12946 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα