Κεφάλαιο 8 - Επιχειρηματικότητα και Μελέτες Βιωσιμότητας (Feasibility Studies)

Save this PDF as:
Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κεφάλαιο 8 - Επιχειρηματικότητα και Μελέτες Βιωσιμότητας (Feasibility Studies)"

Transcript

1 Κεφάλαιο 8 - Επιχειρηματικότητα και Μελέτες Βιωσιμότητας (Feasibility Studies) Σύνοψη Οι Μελέτες Σκοπιμότητας και Βιωσιμότητας (Feasibility Studies) έχουν ιδιαίτερη σημασία τόσο για την επιτυχία ενός επιχειρηματικού σχεδίου όσο και για την εξέλιξη και ανάπτυξη μιας επιχείρησης. Οι Μελέτες Σκοπιμότητας και Βιωσιμότητας (Feasibility Studies), μεταξύ άλλων, περιλαμβάνουν την παρουσίαση, έλεγχο, αξιολόγηση, επιλογή από διάφορα εναλλακτικά επενδυτικά σχέδια και σενάρια της επιχείρησης. Περαιτέρω, οι μελέτες σκοπιμότητας και βιωσιμότητας έχουν ως βασικό στόχο την παρουσίαση της εικόνας και της πορείας της επιχείρησης με την ανάλυση τόσο του εσωτερικού και του εξωτερικού περιβάλλοντος και τον έλεγχο, αξιολόγηση και κάλυψη των κεφαλαιουχικών αναγκών της επιχείρησης που επηρεάζουν και καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό την πορεία, ανάπτυξη και εξέλιξη της επιχείρησης. Στόχος του κεφαλαίου αυτού είναι να μας εισαγάγει στα βασικά θέματα-ενότητες των μελετών σκοπιμότητας και βιωσιμότητας, όπως επίσης στα εργαλεία, στις μεθόδους, στις τεχνικές της αξιολόγησης των διαφόρων επενδυτικών σχεδίων, αλλά και στη σημασία των μελετών σκοπιμότητας και βιωσιμότητας για την υλοποίηση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και την ανάπτυξη και εξέλιξη της επιχείρησης. Όταν θα έχετε τελειώσει τη μελέτη του κεφαλαίου, θα είστε σε θέση να: καταλάβετε τη σημασία των μελετών σκοπιμότητας και βιωσιμότητας για την ανάπτυξη και εξέλιξη της επιχείρησης. καταλάβετε την έννοια, τα χαρακτηριστικά, τα εργαλεία των μελετών σκοπιμότητας και βιωσιμότητας. γνωρίζετε τη σημασία της αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων για τη βιωσιμότητα της επιχείρησης. αντιληφθείτε τις κυριότερες τεχνικές μεθόδους και τα εργαλεία των μελετών σκοπιμότητας και βιωσιμότητας. καταγράφετε τη σημασία των μελετών σκοπιμότητας και βιωσιμότητας που σχετίζονται με την επιχειρηματικότητα, την παραγωγική διαδικασία, την ανάπτυξη και εξέλιξη της επιχείρησης. Προαπαιτούμενη γνώση Η προαπαιτούμενη γνώση αναφέρεται στην κάλυψη εισαγωγικών θεμάτων αναφορικά με τη διαχείριση και την οργάνωση (management) στο πλαίσιο της επιχειρηματικής δραστηριότητας και της επιχειρηματικότητας Μελέτες Βιωσιμότητας & Μελέτες Σκοπιμότητας Οι Μελέτες Σκοπιμότητας και Βιωσιμότητας (Feasibility Studies) έχουν ως στόχο την ανάλυση ενός προτεινόμενου επιχειρηματικού σχεδίου και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων προκειμένου να καθοριστούν οι δυνατότητες επιτυχίας των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και του εγχειρήματος αυτού (Καραγιάννης, Κορρές & Ζαρίφης, 2001). Πιο συγκεκριμένα, ως μελέτες σκοπιμότητας και μελέτες βιωσιμότητας (Feasibility Studies) ορίζουμε τη διαδικασία εκείνη ανάλυσης στοιχείων και πληροφοριών της επιχείρησης με στόχο τον εντοπισμό των δυνατοτήτων, αδυναμιών, προβλημάτων και ευκαιριών, και ακολούθως την εξεύρεση κατάλληλων λύσεων καθώς και την αξιολόγηση των μειονεκτημάτων και των πλεονεκτημάτων των διάφορων εναλλακτικών (Κορρές & Λιαργκόβας, 2009). Να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα των μελετών σκοπιμότητας και βιωσιμότητας αποτελούν καθοριστικό παράγοντα για την τελική απόφαση της υλοποίησης όλων των επενδυτικών σχεδίων, ενώ παράλληλα συμβάλλουν στον λεπτομερή αναλυτικό σχεδιασμό και μειώνουν τον χρόνο συλλογής πληροφοριών κατά τη διάρκεια υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου (Καραγιάννης, 1999) Στοιχεία και χαρακτηριστικά των Μελετών Βιωσιμότητας & Σκοπιμότητας Στις Μελέτες Σκοπιμότητας και Βιωσιμότητας αναλύονται και εξετάζονται όλοι εκείνοι οι παράγοντες που αφορούν τα βασικά επενδυτικά σχέδια και προσδιορίζουν την εξέλιξη, ανάπτυξη και βιωσιμότητα της επιχείρησης, ενώ λαμβάνουν υπόψη την πορεία της εταιρείας κατά τα προηγούμενα έτη καθώς επίσης και τις προοπτικές της επιχείρησης. Οι βασικές ενότητες μιας μελέτης βιωσιμότητας & σκοπιμότητας περιλαμβάνουν (Κορρές & Λιαργκόβας, 2009): 136

2 Την παρουσίαση και ανάλυση των βασικών μεγεθών και του εσωτερικού περιβάλλοντος της επιχείρησης. Την ανάλυση της αγοράς, του ανταγωνισμού και του εξωτερικού περιβάλλοντος της επιχείρησης. Την ανάλυση και αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων και των κεφαλαιακών αναγκών της επιχείρησης. Δυνατά και αδύνατα σημεία, ευκαιρίες και απειλές (ανάλυση SWOT) και τις προοπτικές και προβλέψεις για τα επενδυτικά σχέδια και τη βιωσιμότητα της επιχείρησης. Τα βασικά βήματα και οι ενότητες των μελετών βιωσιμότητας και σκοπιμότητας παρουσιάζονται στο Διάγραμμα 1, ενώ οι θεματικές ενότητες των επιμέρους τμημάτων των μελετών σκοπιμότητας και βιωσιμότητας παρουσιάζονται στον Πίνακα 1. Οι Μελέτες Σκοπιμότητας και Βιωσιμότητας προσφέρουν σαφή εικόνα για τις προϋποθέσεις και τη δυνατότητα της επιχείρησης να συνεχίσει τη δραστηριότητά της, ανταποκρινόμενη στις βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες κεφαλαιουχικές ανάγκες και υποχρεώσεις της. Αποτελούν ένα βασικό εργαλείο για ανάλυση, έλεγχο, αξιολόγηση και επιλογή των επενδυτικών σχεδίων της επιχείρησης. Η εκπόνηση των μελετών σκοπιμότητας & βιωσιμότητας αφορά την αξιολόγηση των επιχειρηματικών ιδεών ή επενδυτικών σχεδίων, με σκοπό την εξαγωγή τεκμηριωμένων συμπερασμάτων σχετικά με το αν είναι συμφέρουσα η υλοποίηση του εκάστοτε επενδυτικού προγράμματος, έτσι ώστε να λάβει την ορθή επιχειρηματική απόφαση. Επίσης, οι μελέτες σκοπιμότητας και βιωσιμότητας, μεταξύ άλλων, μπορεί να χρησιμοποιηθούν για τους μετόχους, τα διάφορα συνεργαζόμενα πιστωτικά ιδρύματα, την εξεύρεση επενδυτών, το κράτος κ.λπ. (Καραγιάννης, Κορρές & Ζαρίφης, 2001). Διάγραμμα 1: Μελέτες Σκοπιμότητας και Επιχειρηματική Δραστηριότητα Πηγή: Ίδια επεξεργασία. Οι Μελέτες Σκοπιμότητας & Βιωσιμότητας περιλαμβάνουν αναλυτικές πληροφορίες για την επιχείρηση και την επιχειρηματική δραστηριότητα, όπως παρουσιάζονται στο Διάγραμμα

3 Διάγραμμα 2: Βήματα & Ενότητες Μελετών Σκοπιμότητας & Βιωσιμότητας Πηγή: Ίδια επεξεργασία. Πίνακας 1: Βασικές Ενότητες & Αντικείμενα Επιχειρηματικού Σχεδίου Ενότητες Μελετών Βιωσιμότητας & Σκοπιμότητας Περιγραφή του Profile& της Στρατηγικής της Επιχείρησης: Ανάλυση της δομής της επιχείρησης. Περιγραφή και ανάλυση στρατηγικών στόχων. Ανάλυση της στρατηγικής της επιχείρησης. Ανάπτυξη των επιχειρηματικών σχεδίων. Ανάλυση Εσωτερικού Περιβάλλοντος της Επιχείρησης: Παρουσίαση & Ανάλυση Πόρων & Ποσοτικοποίηση Πόρων. Ανάλυση Δεξιοτήτων & Ικανοτήτων της Επιχείρησης. Παρουσίαση & Ανάλυση Υποδομών & Εγκαταστάσεων της Επιχείρησης. Management & οργάνωση της επιχειρησιακής δομής. Αξιοποίηση, κατανομή & απαιτήσεις ανθρώπινου δυναμικού. Ανάλυση προμήθειας πρώτων υλών. Ανάλυση συστήματος αποθήκευσης & διαμονής. Ανάλυση διαγράμματος Gantt & χρονικός προσδιορισμός παραγωγικής διαδικασίας. Σχέδιο παραγωγής και καινοτομικότητας. Εξειδίκευση & ανάπτυξη δεξιοτήτων, ικανοτήτων και καινοτομικών δραστηριοτήτων. Ανάλυση Εξωτερικού Περιβάλλοντος της Επιχείρησης: Ανάλυση Αγοράς και ανταγωνισμού. Ανάλυση Οικονομικών Συνθηκών & Οικονομικού Περιβάλλοντος. Ανάλυση Κοινωνικών Συνθηκών& Κοινωνικού Περιβάλλοντος. Ανάλυση Πολιτικών Συνθηκών & Πολιτικού Περιβάλλοντος. Ανάλυση Τεχνολογικών Συνθηκών & Τεχνολογικού Περιβάλλοντος. Ανάλυση Αγοράς και Ανταγωνισμού: Ανάλυση Αγοράς και ανταγωνισμού. Προτεινόμενα προϊόντα και προτεινόμενη αγορά. Ανάλυση Τιμολογιακής πολιτικής & πολιτικής διαφοροποίησης προϊόντος & τιμής. 138

4 Ανάλυση Τεχνικής Βιωσιμότητας: Ανάλυση της Τεχνικής Βιωσιμότητας Μηχανολογία, τεχνολογία, γενικά έξοδα και ανθρώπινοι πόροι. Χρηματοοικονομική Ανάλυση: Ιστορική ανάλυση στοιχείων της επιχείρησης. Ανάλυση εσόδων & εξόδων της επιχείρησης. Ανάλυση κεφαλαιακών αναγκών & προτεινόμενα κεφάλαια. Κόστος παραγωγής. Σχέδια μελλοντικών ισολογισμών. Σχέδια μελλοντικών χρηματοοικονομικών ροών & καταστάσεων & ταμειακών ροών. Σχέδια μελλοντικών κερδών & ζημιών. Ανάλυση επενδυτικών σχεδίων & αποτελεσματικότητας. Τον σχεδιασμό της υλοποίησης της επένδυσης. Χρηματοοικονομική ανάλυση. Την ανάπτυξη εναλλακτικών επενδυτικών σεναρίων υλοποίησης. Χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης του επενδυτικού έργου. Αξιολόγηση της προσδοκώμενης οικονομικής απόδοσης της επένδυσης με χρήση κατάλληλων εργαλείων (Μέθοδος Καθαρής Παρούσης Αξίας, Μέθοδος Εσωτερικού Ποσοστού Απόδοσης, Return on Investment, κ.λπ.). Ανάλυση της Κόστους & Οφέλους (Cost Benefit Analysis). Δομή & Οργάνωση της επιχείρησης: Ανάπτυξη της οργάνωσης & της δομής της επιχείρησης. Ανάλυση οργανογράμματος & κατανομή εργασιών. SWOT Ανάλυση: Ανάλυση εσωτερικού & εξωτερικού περιβάλλοντος. Ανάλυση δυνατοτήτων της επιχείρησης. Ανάλυση αδυναμιών της επιχείρησης. Ανάλυση ευκαιριών της επιχείρησης. Ανάλυση απειλών της επιχείρησης. Παράρτημα: Παράθεση & ανάλυση στοιχείων της επιχείρησης & της αγοράς. Παράθεση & ανάλυση πληροφοριών της επιχείρησης & της αγοράς. Πηγή: Ίδια επεξεργασία Επενδύσεις & Αξιολόγηση Επενδυτικών Σχεδίων Η ανάλυση των επενδυτικών σχεδίων αποτελεί μια από τις βασικές ενότητες στις μελέτες βιωσιμότητας και σκοπιμότητας. Στην οικονομία ως επένδυση ορίζεται η διαδικασία κατά την οποία μέρος του εισοδήματος χρησιμοποιείται για την παραγωγική δραστηριότητα. Οι επιχειρήσεις επενδύουν γιατί θέλουν να πραγματοποιήσουν κέρδη. Όσο μεγαλύτερο είναι το αναμενόμενο κέρδος από μια επένδυση τόσο μεγαλύτερη είναι η πιθανότητα να την αναλάβει η επιχείρηση. Όσο μεγαλύτερη είναι η αναμενόμενη αποδοτικότητα των επενδύσεων, δηλ. η ικανότητά τους να αποφέρουν κέρδη, τόσο μεγαλύτερο είναι το μέγεθός τους στην οικονομία. Η αναμενόμενη αποδοτικότητα μιας επένδυσης εξαρτάται από το κόστος επένδυσης και την ροή των αναμενόμενων αποδόσεών της. Οι βασικές μέθοδοι αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων είναι (Κορρές & Λιαργκόβας, 2009): Η Παρούσα Αξία. Η Καθαρά Παρούσα Αξία. Ο Εσωτερικός Συντελεστής Απόδοσης. Ο Δείκτης Αποδοτικότητας. Η Ανάλυση Κόστους Οφέλους. 139

5 (α). Η Παρούσα Αξία: Ο υπολογισμός της παρούσας αξίας γίνεται με τον ακόλουθο τύπο: n Rt PV (εειτ Παρουσα Αξια) (1 i) t 1 t R1 R1 (1 i) (1 i) 2 Rt (1 i) t Σύμφωνα με το κριτήριο της καθαρής παρούσας αξίας συγκρίνουμε την παρούσα αξία με το αρχικό κόστος της επένδυσης. Ιδιαίτερα, εάν ισχύει: Η παρούσα αξία (P.V.) >0,τότε η επένδυση προκρίνεται. Η παρούσα αξία (P.V.) <0, τότε η επένδυση απορρίπτεται. Η παρούσα αξία (P.V.) = 0 τότε έχουμε κατάσταση αδιαφορίας. (β). Η Καθαρά Παρούσα Αξία: Ακολούθως με βάση την παρούσα αξία, μπορούμε να υπολογίσουμε την καθαρά παρούσα αξία χρησιμοποιώντας το αρχικό κεφάλαιο. Ο υπολογισμός των δαπανών κεφαλαίου γίνεται με τη χρησιμοποίηση του τύπου της καθαρής παρούσας αξίας. Ιδιαίτερα εφαρμόζουμε τον ακόλουθο τύπο: n Rt NPV (εειτ Καθαρα Παρουσα Αξια) C t 0 (1 i) t 1 R1 R1 (1 i) (1 i) 2 Rt (1 i) t C 0 είτε NPV = PV C 0 (Καθαρά Παρούσα Αξία) = (Παρούσα Αξία) (Αρχικό Κόστος Κεφαλαίου) όπου: R t = είναι οι ετήσιες χρηματικές (είτε ταμιακές) ροές i = το επιτόκιο προεξόφλησης. Συνήθως αυτό εκφράζει το κόστος ευκαιρίας κεφαλαίου, δηλαδή την απόδοση που θα είχε το κεφάλαιο εάν το επενδύαμε σε άλλες εναλλακτικές λύσεις. t = η χρονική περίοδος C 0 = το αρχικό κόστος κεφαλαίου που αντανακλά τον κίνδυνο της συγκεκριμένης επένδυσης. Σύμφωνα με το κριτήριο της καθαρής παρούσας αξίας συγκρίνουμε την παρούσα αξία με το αρχικό κόστος της επένδυσης. Ιδιαίτερα, εάν ισχύει: Η καθαρά παρούσα αξία (N.P.V.) > 0, τότε η επένδυση προκρίνεται, είτε εναλλακτικά εάν η παρούσα αξία (P.V.) > αρχικού κόστους επένδυσης (C 0 ), η επένδυση προκρίνεται. Η καθαρά παρούσα αξία (N.P.V.) < 0, τότε η επένδυση απορρίπτεται, είτε εναλλακτικά εάν η παρούσα αξία (P.V.) < αρχικού κόστους επένδυσης (C 0 ), η επένδυση απορρίπτεται. Η καθαρά παρούσα αξία (N.P.V.) = 0, τότε είμαστε αδιάφοροι για την επένδυση, είτε εναλλακτικά εάν η παρούσα αξία (P.V.) = αρχικού κόστους επένδυσης (C 0 ), έχουμε κατάσταση αδιαφορίας. (γ). Ο Εσωτερικός Συντελεστής Απόδοσης: Όταν η τιμή του επιτοκίου για την οποία η καθαρή παρούσα αξία της επένδυσης είναι ίση με το μηδέν, τότε ονομάζεται «εσωτερικός συντελεστής απόδοσης» (internal rate of return). Δηλαδή, εάν εξετάσουμε μια επένδυση με αρχικό κόστος επένδυσης C 0, όρους ράντας είτε χρηματικής ροής R k, (k=1,2,.,t) και διάρκειας ζωής t περιόδου, τότε ο «εσωτερικός συντελεστής απόδοσης» (i * ) της επένδυσης θα πρέπει να ικανοποιεί την ισότητα: t Rt C0 0 * k (1 i ) k 1 140

6 είτε άλλως: Α t/i * C 0 = 0 όπου: Α t/i * είναι η παρούσα αρχική αξία της ράντας με όρους R 1, R 2,.,R t. Έστω επίσης ότι r είναι το ελάχιστο αποδεκτό επιτόκιο (προεξοφλητικό επιτόκιο). Το κριτήριο επιλογής μιας επένδυσης βάσει του «εσωτερικού συντελεστή απόδοσης» (i * ) είναι: Εάν (i * ) >r τότε η επένδυση επιλέγεται. Εάν (i * ) <r τότε η επένδυση απορρίπτεται. Εάν (i * ) = r τότε υπάρχει αδιαφορία εάν η επένδυση πραγματοποιηθεί είτε όχι. Ο Εσωτερικός Συντελεστής Απόδοσης ονομάζεται και Εσωτερικός Βαθμός Αποδοτικότητας. Τέλος όταν έχουμε να επιλέξουμε μεταξύ δύο αμοιβαίων αποκλειομένων επενδύσεων χρησιμοποιούμε τη Μέθοδο του Δείκτη Αποδοτικότητας. Ο Δείκτης Αποδοτικότητας (profitability-index) είτε διαφορετικά Λόγος Οφέλους-Κόστους (cost-benefit ratio) ορίζεται ως ο λόγος της παρούσας αξίας των χρηματικών ροών της επένδυσης προς την παρούσα αξία των εκροών της επένδυσης. Δηλαδή θα είναι: B / C (ΠΠρουσ Αξια)()ρημ ατικών Ροών Επένδυσς) (ΠΠαρουσ Αξια εκροών επένδυσης) Βάσει του κριτηρίου του Δείκτη Αποδοτικότητας για μια επένδυση θα ισχύει: B/C> 1 τότε η επένδυση εγκρίνεται. B/C< 1 τότε η επένδυση απορρίπτεται. B/C = 1 υπάρχει αδιαφορία για την επένδυση. (δ). Ο Δείκτης Αποδοτικότητας: Η Μέθοδος δείκτη αποδοτικότητας (Profitability index PI) στηρίζεται στον υπολογισμό του δείκτη αποδοτικότητας και στην σύγκρισή του με τη μονάδα. Εάν ο δείκτης αποδοτικότητας είναι μεγαλύτερος από τη μονάδα, τότε η επένδυση κρίνεται συμφέρουσα. Ο δείκτης αποδοτικότητας ορίζεται ως εξής: PI = ΚΠΑ(εισροών) / ΚΠΑ (εκροών) (ε). Η Ανάλυση Κόστους Οφέλους: Η Ανάλυση Κόστους-Οφέλους (Cost-Benefit Analysis CBA) αποτελεί ένα βασικό σύγχρονο εργαλείο και μια τεχνική οικονομικής εκτίμησης που χρησιμοποιείται για τη σύγκριση των αναμενόμενων οφελών από προτεινόμενες επενδύσεις. Όσο περισσότερο τα οφέλη υπερβαίνουν το κόστος, τόσο περισσότερο θα ωφεληθούν οι επιχειρήσεις από την επιχειρηματική δραστηριότητα. Τα σημαντικότερα μέρη της Ανάλυσης Κόστους-Οφέλους είναι τα εξής: Η εκτίμηση και ο προσδιορισμός όλων των σχετικών μεγεθών κόστους και των οφελών μίας δεδομένης επένδυσης. Ο καθορισμός της διάρκειας ζωής της επένδυσης. Η κατάρτιση των ταμειακών ροών για τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο & η αναγωγή των ταμειακών ροών σε παρούσες αξίες. Υπολογισμός της Καθαρής Παρούσας Αξίας (Net Present Value NPV). Αξιολόγηση εναλλακτικών επιλογών και εκλογή της προτιμώμενης επιλογής. Παράδειγμα 1: Έστω ότι μια τεχνική επιχείρηση εξετάζει την περίπτωση της επένδυσης νομ. μονάδων σε ένα νέο μηχάνημα του οποίου η ωφέλιμη ζωή υπολογίζεται σε 10 έτη. Το νέο μηχάνημα δεν έχει καμιά υπολειμματική αξία που προβλέπεται να αντικαταστήσει ένα παλαιό μηχάνημα του οποίου η εκποιητική αξία είναι μηδαμινή. Η επένδυση αυτή εάν τελικά γίνει, θα έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση των καθαρών εσόδων της επιχείρησης κατά νομ. μονάδες και καθ όλη τη διάρκεια των δέκα ετών. Είναι η επένδυση αυτή συμφέρουσα όταν το επιτόκιο είναι 10 % ; 141

7 Απάντηση: Έχουμε ότι η καθαρά παρούσα αξία (net present-value) της επένδυσης είναι: NPV = PV C 0 (Καθαρά Παρούσα Αξία) = (Παρούσα Αξία) (Αρχικό Κόστος Κεφαλαίου) όπου η παρούσα αξία (present-value) της επένδυσης δίνεται από τον τύπο: t 1 (1 i) (Παρούσα Αξία) = PV R At, i R (1). t, i i όπου: R= νομ. μονάδες, α 10/0,01 =6, Έτσι ο τύπος (1) γράφεται: (Παρούσα Αξία) = PV = ( )(6,144567)= νομ. μονάδες. Η Καθαρά Παρούσα Αξία της επένδυσης είναι: NPV = PV C 0 (2) όπου: C 0 = νομ. μονάδες είναι το αρχικό κόστος επένδυσης. Με εφαρμογή του τύπου (2) θα έχουμε: NPV = = νομ. μονάδες. Επειδή η Καθαρή Παρούσα Αξία της επένδυσης είναι αρνητική, η επένδυση αυτή απορρίπτεται Ανάλυση S.W.O.T.-VRIO Analysis & Ανάλυση Χάσματος (Gap Analysis) Οι σύγχρονες τεχνικές αναλύσεις που μπορούμε να δανειστούμε από τις τεχνικές του management είναι, (Koρρές, 2015): Η ανάλυση περιβάλλοντος. Η ανάλυση SWOT. Η ανάλυση χάσματος. Η ανάλυση Vrio. Εσωτερικό περιβάλλον (micro-environment) είναι εκείνοι οι παράγοντες που αποτελούν τους πόρους, όπως για παράδειγμα οι οικονομικοί πόροι (κεφάλαια), οι φυσικοί πόροι (πρώτες ύλες), οι ανθρώπινοι πόροι (εργαζόμενοι) και οι τεχνολογικοί πόροι, καθώς επίσης η οργάνωση-διαχείριση και η εξειδίκευση. Το εξωτερικό γενικό περιβάλλον (macro-environment) είναι εκείνο που αποτελείται από τους παράγοντες P.E.S.T. (Political Economy Social Technology), δηλαδή οι πολιτικές συνθήκες, οικονομικές, κοινωνικές και τεχνολογικές συνθήκες. Πιο συγκεκριμένα, ως οικονομικές συνθήκες εννοούμε την κατάσταση της οικονομίας όπως πληθωρισμός, επιτόκια, δείκτες ανεργίας κ.λπ. Πολιτικές συνθήκες είναι το θεσμικό πλαίσιο, οι νόμοι σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο, κ.λπ. Στις κοινωνικές συνθήκες αντιστοιχούν η δημογραφική κατάσταση και τάσεις, οι ηθικοί κώδικες εργασίας και οι προσωπικές αξίες και γενικές πολιτιστικές αξίες. Ενώ τεχνολογικές συνθήκες είναι η εξέλιξη των νέων τεχνολογιών, μηχανημάτων κ.λπ. Στον Πίνακα 2 παρουσιάζονται οι κυριότεροι από τους βασικούς προσδιοριστικούς παράγοντες που ρυθμίζουν το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Πίνακας 2: Βασικοί Προσδιοριστικοί Παράγοντες Ανταγωνιστικού Πλεονεκτήματος Προσδιοριστικοί Παράγοντες Το οικονομικό περιβάλλον που περιλαμβάνει τις μακροοικονομικές πολιτικές, όπως για παράδειγμα δημοσιονομική, νομισματική, φορολογική πολιτική, το επενδυτικό πλαίσιο, που καθορίζουν όπως για παράδειγμα την ευκολία πρόσβασης στο επενδυτικό κεφάλαιο, την προσέλκυση εγχώριων και ξένων επενδύσεων κ.λπ. Το κοινωνικό περιβάλλον που περιλαμβάνει τις δημογραφικές μεταβολές, τις εργασιακές σχέσεις, τις επαγγελματικές ενώσεις και σωματεία, το βασικό εκπαιδευτικό σύστημα, τις υποδομές, η ποιότητα του εργατικού δυναμικού, την ποιότητα της εκπαίδευσης, κ.λπ. Το πολιτικό και το τεχνολογικό περιβάλλον που περιλαμβάνει την εθνική διακυβέρνηση και τις δομικές κυβερνητικές πολιτικές, τις κρατικές πολιτικές υποστήριξης, τις πολιτικές που σχετίζονται µε τη φορολόγηση κεφαλαίων για Ε&ΤΑ, την ύπαρξη ευέλικτων οργανωτικών δομών. Το θεσμικό και νομικό περιβάλλον που περιλαμβάνει τις νομοθετικές και µακροοικονομικές ρυθμίσεις. όπως για παράδειγμα η φορολογία, οι κανόνες επιχειρησιακής διαχείρισης, τα δασµολόγια, ο ανταγωνισµός, κ.λπ. 142

8 Διάγραμμα 3: Ανάλυση Χάσματος (Gap Analysis) ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ (Strengths) Έμφαση σε μέτρα που θα υποστηρίξουν την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και καινοτόμων δραστηριοτήτων. Αξιόλογη παρουσία μεγάλου αριθμού εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού. Πρόταση για «οριζόντιες» πολιτικές σχετικά με τις νέες τεχνολογίες και τις καινοτομικές δραστηριότητες που υποστηρίζουν τομείς όπως τουρισμός, ναυτιλία, εμπόριο, αγροτικά προϊόντα και προϊόντα μεταποίησης υψηλότερης προστιθέμενης αξίας μέσω της ανάπτυξης των νέων τεχνολογιών και καινοτομικών δραστηριοτήτων. Ύπαρξη χρηματοδοτικών εισροών της Ε.Ε., των ευρωπαϊκών προγραμμάτων και δικτύων που συμβάλλουν στη χρηματοδότηση των καινοτομικών δραστηριοτήτων και στη μεταφορά τεχνολογίας και τεχνογνωσίας. SWOT ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ (Weakness) Απουσία κρίσιμης μάζας οργανωμένης και ισχυρής ζήτησης για την ανάπτυξη των καινοτομικών δραστηριοτήτων. Έλλειψη εξειδικευμένης προσφοράς και χρηματοδότησης της καινοτομίας. Ελλείψεις σε επίπεδο θεσμικού πλαισίου και φορέων, τεχνογνωσίας, δικτύωσης, συνεργασιών και μηχανισμών υποστήριξης. Κεντρικά σχεδιαζόμενη πολιτική καινοτομικής χρηματοδότησης και απουσία γεωγραφικών εξειδικεύσεων ανάλογα με τις ανάγκες των περιφερειακών αγορών. Θέματα διαχείρισης και αξιοποίησης των πόρων και των περιφερειακών συγκριτικών πλεονεκτημάτων 143

9 ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ (Opportunities) Συγκριτική θέση στον τομέα της παιδείας, Ε&ΤΑ υποδεικνύει περιθώρια βελτίωσης, όπως στην αποτελεσματικότητα του δημόσιου τομέα. Δυνατότητα μεταφοράς τεχνογνωσίας στις ελληνικές επιχειρήσεις από Ε.Ε. Δυνατότητα χρηματοδότησης προγραμμάτων και δημιουργία βασικών υποδομών από Ε.Ε. Ανάπτυξη της εξειδίκευσης και συνεχής κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού Ενδυνάμωση, ανάπτυξη και επέκτασης σε νέους δυναμικούς κλάδους όπου υπάρχει συγκριτικό πλεονέκτημα, και ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας Βελτίωση της χρηματοδότησης, των κινήτρων και επενδύσεων Βελτίωση στην αποτελεσματικότητα των δραστηριοτήτων και των δαπανών για Ε&ΤΑ Εκσυγχρονισμός βασικών υποδομών που σχετίζονται με τη δημιουργία και μεταφορά νέων τεχνολογιών και καινοτομικών δραστηριοτήτων Βελτίωση και Ανάπτυξη των ποιοτικών υπηρεσιών με βάση τα διεθνή πρότυπα ΑΠΕΙΛΕΣ (Threats) Διεθνής κρίση & κρίση χρέους. Υπερδιόγκωση δημόσιου τομέα & γραφειοκρατίας. Η έλλειψη πληροφόρησης, οργάνωσης και διαχείρισης των πόρων. Η επιφυλακτική στάση των τραπεζών ως προς τη συμβατότητα των προτεινόμενων επενδυτικών σχεδίων. Χαμηλή ανταγωνιστικότητα της αγοράς. Υπερ-συγκέντρωση δραστηριοτήτων στα μεγάλα αστικά κέντρα και εγκατάλειψη και ερημοποίηση της υπαίθρου Έλλειψη κατασκευής των μεγάλων έργων υποδομής Ανυπαρξία δικτύων και συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων, ιδιαίτερα των ΜΜΕ Μη σωστή αξιοποίηση και κατανομή του ανθρώπινου δυναμικού Μη αξιοποίηση και σωστή εκμετάλλευση των πλουτοπαραγωγικών πόρων της χώρας Πηγή: Ίδια επεξεργασία. Η VRIO (Value, Rarity, Imitability, Organisation) ανάλυση «συνδυάζει» τους παράγοντες της SWOT ανάλυσης με εκείνους του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος, όπως παρουσιάζει ο ακόλουθος Πίνακας και την ικανότητα να αξιοποιήσει και να εκμεταλλευτεί τα συγκριτικά πλεονεκτήματα, τους πόρους και αξίες της (Πολυχρονόπουλος, & Κορρές, 2005). 144

10 VRIO ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ (Strengths) ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ (Weaknesses) Έμφαση σε μέτρα που θα υποστηρίξουν την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και καινοτόμων δραστηριοτήτων. Αξιόλογη παρουσία ενός μεγάλου αριθμού εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού. Πρόταση για «οριζόντιες» πολιτικές σχετικά με τις νέες τεχνολογίες και τις καινοτομικές δραστηριότητες που υποστηρίζουν τομείς όπως τουρισμός, ναυτιλία, αγροτικά προϊόντα και προϊόντα μεταποίησης υψηλότερης προστιθέμενης αξίας μέσω της ανάπτυξης των νέων τεχνολογιών δραστηριοτήτων. Ύπαρξη χρηματοδοτικών εισροών της Ε.Ε., των ευρωπαϊκών προγραμμάτων και δικτύων που συμβάλλουν στη χρηματοδότηση των καινοτομικών δραστηριοτήτων και στην μεταφορά τεχνολογίας και τεχνογνωσίας. Απουσία κρίσιμης μάζας οργανωμένης και ισχυρής ζήτησης για την ανάπτυξη των καινοτομικών δραστηριοτήτων. Έλλειψη εξειδικευμένης προσφοράς και χρηματοδότησης της καινοτομίας. Ελλείψεις σε επίπεδο θεσμικού πλαισίου και φορέων, τεχνογνωσίας, δικτύωσης, συνεργασιών και μηχανισμών υποστήριξης. Κεντρικά σχεδιαζόμενη πολιτική καινοτομικής χρηματοδότησης και η απουσία γεωγραφικών εξειδικεύσεων ανάλογα με τις ανάγκες των περιφερειακών αγορών. Θέματα διαχείρισης και αξιοποίησης των πόρων και των περιφερειακών συγκριτικών πλεονεκτημάτων. ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ (Opportunities) ΑΠΕΙΛΕΣ (Threats) ΕΣΩ- ΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙ- ΒΑΛ- ΛΟΝ Συγκριτική θέση στον τομέα της παιδείας, Ε&ΤΑ υποδεικνύει περιθώρια βελτίωσης, όπως στην αποτελεσματικότητα του δημόσιου τομέαç Δυνατότητα μεταφοράς τεχνογνωσίας στις ελληνικές επιχειρήσεις από Ε.Ε. Δυνατότητα χρηματοδότησης προγραμμάτων και δημιουργία Βασικών Υποδομών από Ε.Ε. Ανάπτυξη της εξειδίκευσης και συνεχής κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού. Ενδυνάμωση, ανάπτυξη και επέκταση σε νέους δυναμικούς κλάδους όπου υπάρχει συγκριτικό πλεονέκτημα, και ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας. Βελτίωση της χρηματοδότησης, των κινήτρων και επενδύσεων. Βελτίωση στην αποτελεσματικότητα των δραστηριοτήτων και των δαπανών για Ε&ΤΑ. Εκσυγχρονισμός βασικών υποδομών που σχετίζονται με τη δημιουργία και μεταφορά νέων τεχνολογιών και καινοτομικών δραστηριοτήτων. Βελτίωση και ανάπτυξη των ποιοτικών υπηρεσιών με βάση τα διεθνή πρότυπα. Διεθνής κρίση & κρίση χρέους Υπερδιόγκωση δημόσιου τομέα & γραφειοκρατίας. Η έλλειψη πληροφόρησης, οργάνωσης και διαχείρισης των πόρων. Η επιφυλακτική στάση των τραπεζών ως προς τη συμβατότητα των προτεινόμενων επενδυτικών σχεδίων. Χαμηλή ανταγωνιστικότητα της αγοράς. Υπερ-συγκέντρωση δραστηριοτήτων στα μεγάλα αστικά κέντρα και εγκατάλειψη και ερημοποίηση της υπαίθρου. Έλλειψη κατασκευής των μεγάλων έργων υποδομής. Ανυπαρξία δικτύων και συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων, ιδιαίτερα των ΜμΕ. Μη σωστή αξιοποίηση και κατανομή του ανθρώπινου δυναμικού. Μη αξιοποίηση και σωστή εκμετάλλευση των πλουτοπαραγωγικών πόρων της χώρας. ΕΞΩ- ΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙ- ΒΑΛ- ΛΟΝ Πηγή: Ίδια επεξεργασία. Η ανάλυση χάσματος επικεντρώνεται σε ορισμένους βασικούς παράγοντες και παραμέτρους, ώστε να μπορέσουν από την τρέχουσα κατάσταση να μεταβούν στον επιθυμητό στόχο. Το Διάγραμμα 3 παρουσιάζει ενδεικτικά τα διάφορα βήματα-θέματα σχετικά με την ανάλυση χάσματος, προκειμένου να φθάσουμε στον τελικό στόχο της υλοποίησης της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Οι βασικές δραστηριότητες που «ωθούν» στην αναπτυξιακή διαδικασία και στην ανάπτυξη αφορούν (Πολυχρονόπουλος, & Κορρές, 2005): 145

11 Ανάπτυξη των τρεχουσών δραστηριοτήτων και την αναβάθμιση της υπάρχουσας κατάστασης. Ανάπτυξη νέων διαδικασιών και υποδομών. Ανάπτυξη νέων κλάδων και νέων δραστηριοτήτων. Ανάπτυξη «εξωστρέφειας», δηλαδή του εξαγωγικού προσανατολισμού, ανάπτυξη παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας. Η S.W.O.T (Strengths, Weakness, Opportunities, Threats) ανάλυση, δηλαδή η ανάλυση των Δυνατοτήτων, Αδυναμιών, Ευκαιριών & Απειλών, χρησιμοποιείται τόσο σε περιφερειακό όσο και σε εθνικό επίπεδο για την αποτύπωση και παρουσίαση των προτάσεων και των βασικών συμπερασμάτων. Είναι μια τεχνική προσωρινού προγραμματισμού που αξιολογεί τις δυνατότητες, τις αδυναμίες, τις ευκαιρίες και τις απειλές μιας επιχείρησης με τη βοήθεια δεδομένων που συλλέγονται από συνεντεύξεις με επιλεγμένα στελέχη. Πιο συγκεκριμένα, η SWOT ανάλυση χρησιμοποιεί τόσο το μικρο- όσο και το μακροπεριβάλλον. Πιο συγκεκριμένα, όπως παρουσιάζεται στον ακόλουθο Πίνακα, η καταγραφή γίνεται με βάση (Πολυχρονόπουλος, & Κορρές, 2005): Τις δυνατότητες να αξιοποιηθεί και να εκμεταλλευτεί το μακροπεριβάλλον. Τις αδυναμίες στη μη αξιοποίηση και εκμετάλλευση του μακροπεριβάλλοντος. Τις ευκαιρίες ώστε να μπορέσει να εκμεταλλευτεί το μικροπεριβάλλον. Τις απειλές που προέρχονται κυρίως από το μικροπεριβάλλον. Παράδειγμα 2: Οικονομοτεχνικές Μελέτες: Μελέτες Βιωσιμότητας και Σκοπιμότητας Για την εκπόνηση μιας μελέτης σκοπιμότητας και βιωσιμότητας θα πρέπει να περιλαμβάνονται οι ακόλουθες ενότητες που παρουσιάζονται στον Πίνακα 3: Πίνακας 3: Βασικές Ενότητες & Αντικείμενα Επιχειρηματικού Σχεδίου Ενότητες Μελετών Βιωσιμότητας & Σκοπιμότητας Στοιχεία Επένδυσης & Περιγραφή της Προτεινόμενης Επένδυσης: Στο τμήμα αυτό περιγράφονται τα βασικά σημεία της επένδυσης. Για παράδειγμα, κύριος στόχος του παρόντος επενδυτικού σχεδίου είναι η απόκτηση ευελιξίας στην παραγωγική διαδικασία μέσω της αγοράς και εγκατάστασης νέου ειδικού μηχανολογικού εξοπλισμού σε απόλυτη συνεργασία με τον υφιστάμενο εξοπλισμό. Η προτεινόμενη επένδυση περιλαμβάνει την αγορά κυρίως μηχανολογικού εξοπλισμού και κατά δεύτερο λόγο, σε πολύ μικρότερο ποσοστό, τη δημιουργία ειδικών εγκαταστάσεων και κτιριακής υποδομής με σκοπό την κατακόρυφη αύξηση της δυναμικότητας και των συνολικών πωλήσεων της επιχείρησης. Η νέα παραγωγική διαδικασία θα έχει αυξημένη αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα, αφού: Αυξάνεται η ευελιξία. Αυξάνεται η παραγωγικότητα. Αυξάνεται η παραγωγική δυναμικότητα. Βελτιώνονται οι προδιαγραφές ποιότητας. Μειώνεται ο χρόνος ανταπόκρισης στις εντολές για μεταβολές της παραγωγής. Χρησιμοποιούνται αποτελεσματικότερα οι παραγωγικοί πόροι. Περιορίζεται η κατανάλωση ενέργειας. Αυξάνονται οι θέσεις απασχόλησης. Ενισχύεται η οργάνωση της εταιρείας. 146

12 Ανάλυση Profile & Περιβάλλοντος της Επιχείρησης: Γενικά Στοιχεία Επιχείρησης. Ιστορικό της Επιχείρησης. Ίδρυση της επιχείρησης. Επιχειρηματικές δραστηριότητες. Πορεία της επιχείρησης μέχρι σήμερα. Βασικά παραγόμενα προϊόντα, ή προσφερόμενες υπηρεσίες. Χρησιμοποίηση συστήματος διασφάλισης ποιότητας. Εγχειρίδιο Διασφάλισης Ποιότητας. Εγχειρίδιο Διαδικασιών/ Οδηγιών. Επιχειρηματικά Σχέδια. Υλικό Υποστήριξης. Πλάνο Ποιότητας. Οργανωτική Δομή. Περιγραφές Θέσεων Εργασίας (Διευθύνων Σύμβουλος, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, Διευθυντής Διασφάλισης Ποιότητας, Εμπορικός Διευθυντής, Διευθύντρια Customer Care, Οικονομική Διευθύντρια, Διευθυντής Logistics, Διευθυντής Προσωπικού, Διευθύντρια Δημοσίων Σχέσεων, Διευθύντρια Κινητής Τηλεφωνίας, Τεχνικός Διευθυντής). Παραγωγική Δυναμικότητα. Συνοπτική Περιγραφή της Προεκτεινόμενης Επένδυσης της Επιχείρησης: Χρόνος έναρξης προβλεπόμενος χρόνος περάτωσης της επένδυσης. Κύριος στόχος του παρόντος επενδυτικού σχεδίου είναι η απόκτηση ευελιξίας στην παραγωγική διαδικασία μέσω της αγοράς και εγκατάστασης νέου ειδικού μηχανολογικού εξοπλισμού σε απόλυτη συνεργασία με τον υφιστάμενο εξοπλισμό. Οι νέες παραγωγικές εγκαταστάσεις και εξοπλισμός αφορούν την παραγωγή δεξαμενών και ηλιακών, με τη βοήθεια μιας ειδικής εγκατάστασης παραγωγής, και την παραγωγή και τη συναρμολόγηση λεβήτων από ένα σύγχρονο λεβητοποιείο και γραμμή συναρμολόγησης. Η προτεινόμενη επένδυση περιλαμβάνει την αγορά κυρίως μηχανολογικού εξοπλισμού και κατά δεύτερο λόγο, σε πολύ μικρότερο ποσοστό, τη δημιουργία ειδικών εγκαταστάσεων και κτιριακής υποδομής με σκοπό την κατακόρυφη αύξηση της δυναμικότητας και των συνολικών πωλήσεων της επιχείρησης. Η επένδυση, αν και μικρού σχετικά ύψους, αναμένεται να προσδώσει στις παραγωγικές διαδικασίες σημαντική ευελιξία και να αυξήσει τον βαθμό αυτοματοποίησης. Άμεση συνέπεια αναμένεται να είναι η κάθετη ανάπτυξη του κύκλου εργασιών της επιχείρησης με ταυτόχρονη αύξηση στην απασχόληση του προσωπικού. Το νέο παραγωγικό σύστημα θα ενσωματωθεί πλήρως στο υφιστάμενο και θα ενισχύσει την παραγωγική δυναμικότητα παρέχοντας ταυτόχρονα τη δυνατότητα εναλλακτικών επιλογών σε όλα τα στοιχεία της παραγωγής. Η νέα παραγωγική διαδικασία θα έχει αυξημένη αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα, αφού: Αυξάνεται η ευελιξία. Αυξάνεται η παραγωγικότητα. Αυξάνεται η παραγωγική δυναμικότητα. Βελτιώνονται οι προδιαγραφές ποιότητας. Μειώνεται ο χρόνος ανταπόκρισης στις εντολές για μεταβολές της παραγωγής. Χρησιμοποιούνται αποτελεσματικότερα οι παραγωγικοί πόροι. Περιορίζεται η κατανάλωση ενέργειας. Αυξάνονται οι θέσεις απασχόλησης. Ενισχύεται η οργάνωση της εταιρείας. Η επένδυση θα αφορά: Κτιριακές εγκαταστάσεις. Μηχανήματα (καινούργια). Ειδικές εγκαταστάσεις. Λοιπός εξοπλισμός. 147

13 Τεχνική Ανάλυση & Ανάλυση Τεχνικού Περιβάλλοντος της Επιχείρησης: Γενικά Στοιχεία. Υφιστάμενα τεχνοπαραγωγικά στοιχεία & παραγωγική διαδικασία. Μηχανολογικός εξοπλισμός και συστήματα παραγωγής. Περιγραφή αναλυτική επενδυτικού Προγράμματος. Πίνακας Δαπανών Κατάρτισης Προσωπικού. Ειδικά Τεχνικά Στοιχεία. Ανάλυση κόστους της επένδυσης. Ανάλυση Χρηματοδότησης της Επιχείρησης: Χρόνος έναρξης προβλεπόμενος χρόνος περάτωσης της επένδυσης. Ανάλυση κόστους της επένδυσης. Χρηματοδότηση της επένδυσης. Ανάλυση Οικονομικών Στοιχείων της Επιχείρησης: Στοιχεία Δραστηριότητας Λειτουργουσών Επιχειρήσεων (της τελευταίας πενταετίας). Να παρουσιαστούν οι ρυθμοί ανάπτυξης των πωλήσεων της επιχείρησης στην εγχώρια και τις διεθνείς αγορές με τη βοήθεια των παρακάτω πινάκων. Ανάλυση των Στοιχείων των Πινάκων (Πίνακας: Συνολικές Πωλήσεις της επιχείρησης, εγχώριες και διεθνείς, Πίνακας: Συνολικές Πωλήσεις, ανά σημαντική Διεθνή Αγορά και κατηγορία προϊόντων της επιχείρησης). Να παρουσιαστούν και να σχολιαστούν τα οικονομικά στοιχεία της τελευταίας πενταετίας και να γίνει ανάλυση των παρακάτω πινάκων (Πίνακας: Ανάλυση Κύκλου Εργασιών, Πίνακας: Ανάλυση Συνολικού Κόστους Πωλήσεων, Πίνακας: Λογαριασμός Αποτελεσμάτων Χρήσης, Πίνακας: Διάθεση Αποτελεσμάτων, Πίνακας: Ισολογισμοί, Πίνακας: Αριθμοδείκτες). Να παρουσιαστούν οι προβλεπόμενες πωλήσεις ανά κατηγορία προϊόντων στην εγχώρια και τις διεθνείς αγορές με τη βοήθεια των παρακάτω πινάκων και να γίνει ανάλυση των στοιχείων των ακόλουθων πινάκων (Πίνακας: Προβλεπόμενες Συνολικές Πωλήσεις ανά Κατηγορία Προϊόντων, Πίνακας: Προβλεπόμενες συνολικές εξαγωγές για σύνολο προϊόντων της επιχείρησης). Να παρουσιαστούν και να σχολιαστούν τα οικονομικά στοιχεία της επόμενης πενταετίας. Η ανάλυση να γίνει με τη βοήθεια των παρακάτω πινάκων (Πίνακας: Ανάλυση Κύκλου Εργασιών, Πίνακας: Ανάλυση Προβλεπόμενου Κόστους Πωλήσεων, Πίνακας: Προβλεπόμενος Λογαριασμός Αποτελεσμάτων Χρήσης, Πίνακας: Προβλεπόμενος Πίνακας Διαθέσεων Αποτελεσμάτων, Πίνακας: Προβλεπόμενοι Ισολογισμοί, Πίνακας: Προβλεπόμενοι Αριθμοδείκτες και Στοιχεία). Αναλυτική Περιγραφή της Προτεινόμενης Επένδυσης: Να γίνει αναλυτική περιγραφή της προτεινόμενης επένδυσης με ιδιαίτερη αναφορά στον σκοπό, στις απαιτούμενες ενέργειες και στο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της επένδυσης. Ανάλυση Επενδυτικών Σχεδίων της Επιχείρησης: Κύριος στόχος του παρόντος επενδυτικού προγράμματος είναι η απόκτηση ευελιξίας στην παραγωγική διαδικασία μέσω της αγοράς και εγκατάστασης νέου σύγχρονου μηχανολογικού εξοπλισμού σε απόλυτη συνεργασία με τον υφιστάμενο εξοπλισμό. Το νέο παραγωγικό σύστημα που θα ενσωματωθεί στο υφιστάμενο θα αυξήσει την παραγωγική δυναμικότητα παρέχοντας συγχρόνως τη δυνατότητα εναλλακτικών επιλογών σε όλα τα στοιχεία της παραγωγής. Το όλο επενδυτικό πρόγραμμα διασφαλίζει: Δυνατότητα μεταβολής των χαρακτηριστικών των παραγομένων προϊόντων ή και παραγωγής νέων. Ενισχύεται και αυξάνεται η δυνατότητα παραγωγής διαφοροποιημένων προϊόντων. Με την αγορά του νέου εξοπλισμού, ο οποίος θεωρείται υπερσύγχρονος, θα δημιουργηθούν νέες γραμμές παραγωγής οι οποίες θα δώσουν τη δυνατότητα για παραγωγή νέων προϊόντων και διαφοροποίησης των χαρακτηριστικών ορισμένων από τα υφιστάμενα προϊόντα, δυνατότητα που μέχρι σήμερα δεν υπήρχε. Σημειώνεται ότι τόσο τα νέα μηχανήματα όσο και τα υφιστάμενα είναι εξοπλισμένα με σύγχρονα συστήματα, Εκτιμάται ότι η προσαρμογή της παραγωγικής διαδικασίας για παραγωγή προϊόντων με διαφορετικά μεταξύ τους χαρακτηριστικά είναι άμεση και ευέλικτη. Κόστος Επένδυσης & Χρηματοδότηση. Ανάλυση Κόστους Επένδυσης. Χρηματοδότηση της Επένδυσης. Προϋπολογιστική Κατάσταση Πηγών & Χρήσης Πόρων. Υπολογισμός Καθαράς Παρούσας Αξίας. 148

14 Ανάλυση του Κλάδου, της Αγοράς & της Ανταγωνιστικότητας της Επιχείρησης: Στοιχεία Κλάδου & Στοιχεία Αγοράς. Διάρθρωση Εγχώριου Κλάδου, Εγχώριας Παραγωγής, Εισαγωγές-Εξαγωγές Κατανάλωση. Ανάλυση Διεθνούς Αγοράς. Βελτίωση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας της επιχείρησης: Η ανταγωνιστικότητα της επιχείρησης αυξάνεται διότι ο προτεινόμενος εξοπλισμός χαρακτηρίζεται από μικρότερους χρόνους παραγωγής, καλύτερη ποιότητα, χαμηλότερο κόστος παραγωγής, αυξημένη παραγωγικότητα και καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού της εταιρείας. Επιπροσθέτως, η εταιρεία θα είναι σε θέση να ικανοποιεί αποτελεσματικότερα τις απαιτήσεις των πελατών της. Σημαντικό στοιχείο είναι ότι, ήδη, η επιχείρηση έχει λάβει παραγγελίες σχετικά με τα νέα προϊόντα που θα μπορεί να παράγει μετά την υλοποίηση του προτεινόμενου επενδυτικού προγράμματος. Συνεκτικότητα υφιστάμενης και νέας παραγωγικής διαδικασίας και εξοπλισμού. Βαθμός Ολοκλήρωσης της Παραγωγικής Διαδικασίας. Ανάλυση Ανταγωνιστικής Θέσης με βάση το Ευρύτερο Περιβάλλον. Παρουσίαση Στρατηγικής & Ανάλυση Σχεδίων Δράσης για τη Βελτίωση της Ανταγωνιστικότητας. Ανταγωνιστική Θέση & Στρατηγική της Επιχείρησης. Προοπτικές Μετά την Επένδυση: Επιδράσεις της επένδυσης στη συνολική λειτουργία της επιχείρησης: Τα αναμενόμενα αποτελέσματα από την υλοποίηση του προτεινόμενου έργου αφορούν την αύξηση της κερδοφορίας της επιχείρησης και την ανάπτυξή της. Περισσότερο συγκεκριμένα, τα πλεονεκτήματα της εταιρείας από την υλοποίηση του προτεινόμενου έργου είναι: Συμπίεση του κόστους παραγωγής. Βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων. Ενίσχυση της εικόνας της εταιρείας στην αγορά. Προοπτικές Αποδοτικότητας μετά την Υλοποίηση της Επένδυσης: Το προτεινόμενο έργο αποτελεί ένα σύνθετο έργο με συνδυασμό πολλαπλών ενεργειών, το οποίο έχει πολλαπλούς στόχους, όπως: Ενίσχυση ευελιξίας. Αύξηση δυναμικότητας. Βελτίωση ποιότητας. Ενίσχυση της εικόνας. Αύξηση πωλήσεων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Ανάπτυξη και επέκταση των εταιρειών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Αύξηση παραγωγικότητας. Συμπίεση κόστους λειτουργίας. Αύξηση επιπέδου ελέγχου από τη διοίκηση. Τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα που θα προκύψουν από την εφαρμογή του προτεινόμενου έργου αφορούν: Παραγωγή προϊόντων καλύτερης ποιότητας και υψηλότερων προδιαγραφών από τον ανταγωνισμό. Παροχή υπηρεσιών υψηλότερης ποιότητας. Συμπίεση του κόστους παραγωγής και διοίκησης. Ενίσχυση του κύρους των εταιρειών και βελτίωση της εικόνας τους. Επέκταση σε νέες αγορές σε Ελλάδα και εξωτερικό. Σημαντική αύξηση των εξαγωγών με την προοπτική της ίδρυσης μικτής επιχείρησης σε χώρες της ανατολικής Ευρώπης. εισαγωγή και απορρόφηση υψηλής τεχνογνωσίας από το εξωτερικό. Τα παραπάνω επιμέρους πλεονεκτήματα έχουν ως αποτέλεσμα την αύξηση της κερδοφορίας της επιχείρησης, αφού θα αυξηθούν τα έσοδά της (λόγω βελτίωσης ποιότητας, επέκτασης του δικτύου διανομής, αύξησης εξαγωγών, ενίσχυσης της εικόνας της) και θα μειωθεί το μοναδιαίο κόστος παραγωγής (λόγω της εισαγωγής νέας τεχνολογίας). Η επένδυση πιστεύουμε ότι κρίνεται ως δυνάμενη να υπαχθεί στην κατηγορία της ευελιξίας καθώς: Δημιουργείται η δυνατότητα για παραγωγή νέων προϊόντων και βελτίωση των προδιαγραφών των υφισταμένων. Ο χρόνος ανταπόκρισης χαρακτηρίζεται πολύ καλός, αφού η διαδικασία προσαρμογής της παραγωγικής διαδικασίας για παραγωγή προϊόντων με διαφορετικά χαρακτηριστικά θεωρείται εύκολη και αξιόπιστη. Η διαφοροποίηση των προϊόντων και η βελτίωση των προδιαγραφών τους ενισχύει την ανταγωνιστικότητα της επιχείρησης. 149

15 Ο προτεινόμενος εξοπλισμός αποτελεί τεχνολογική συνέχεια του υφιστάμενου και παρουσιάζει υψηλή συνεκτικότητας. Ο προτεινόμενος εξοπλισμός χαρακτηρίζεται από υψηλό βαθμό αυτοματοποίησης και δίνει σημαντική δυνατότητα ολοκλήρωσης της παραγωγικής διαδικασίας. Η υφιστάμενη υποδομή σε επίπεδο εξοπλισμού, στελέχωσης, κατάρτισης και οργάνωσης κρίνεται θετική για τη δημιουργία ευέλικτης παραγωγικής μονάδας. Μέσω της συγκεκριμένης πρότασης η επιχείρηση θα υλοποιήσει ένα επενδυτικό πρόγραμμα με στόχο την απόκτηση ευελιξίας στην παραγωγική διαδικασία. Οι πλέον σημαντικές δυνατότητες που θα αποκτήσει μέσω του προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου έχουν ως εξής: Εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση του υφιστάμενου μηχανολογικού εξοπλισμού. Αύξηση του βαθμού καθετοποίησης της επιχείρησης. Μείωση του χρόνου ανταπόκρισης. Βελτίωση των χαρακτηριστικών των παραγόμενων προϊόντων. Αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού. Ο προτεινόμενος εξοπλισμός αποτελεί τεχνολογική εξέλιξη του υφιστάμενου και παρουσιάζει υψηλή συνεκτικότητα και η υποδομή της επιχείρησης (οργάνωση, μηχανογράφηση, στελέχωση, κ.λπ.) κρίνεται δυνάμενη να στηρίξει το επενδυτικό πρόγραμμα. Με βάση την ανάλυση που έγινε στα χρηματοοικονομικά στοιχεία φάνηκε ότι η επιχείρηση μπορεί να αντεπεξέλθει στις οικονομικές υποχρεώσεις του προγράμματος Επίλογος Οι Μελέτες Σκοπιμότητας και Βιωσιμότητας (Feasibility Studies) έχουν ιδιαίτερη σημασία τόσο για την επιτυχία ενός επιχειρηματικού σχεδίου όσο και για την εξέλιξη και ανάπτυξη μιας επιχείρησης. Μεταξύ άλλων, περιλαμβάνουν την παρουσίαση, έλεγχο, αξιολόγηση, επιλογή από διάφορα εναλλακτικά επενδυτικά σχέδια και σενάρια της επιχείρησης. Οι βασικές μέθοδοι αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων είναι: Η Παρούσα Αξία. Η Καθαρά Παρούσα Αξία. Ο Εσωτερικός Συντελεστής Απόδοσης. Ο Δείκτης Αποδοτικότητας. Η Ανάλυση Κόστους Οφέλους. 150

16 Βιβλιογραφικές αναφορές Καραγιάννης, Α.Δ. (1999). Επιχειρηματικότητα και Οικονομία: Μελέτες. Αθήνα: εκδόσεις Interbooks. Καραγιάννης, Α., Κορρές, Γ., Ζαρίφης Α. (2001). Επιχειρηματικότητα και Ανάπτυξη. Αθήνα: εκδόσεις ΟΕΔΒ. Κορρές, Γ., Λιαργκόβας Π. (2009). Οικονομική των Επιχειρήσεων: Θεωρία, Εφαρμογές και Ασκήσεις. Αθήνα: εκδόσεις Σταμούλης. Πολυχρονόπουλος, Γ., Κορρές Γ. (2005). Βασικές Αρχές Οικονομίας και Διοίκησης. Αθήνα: εκδόσεις Σταμούλης. 151

17 Κριτήρια αξιολόγησης Κριτήριο αξιολόγησης 1 Ποια είναι η έννοια και τα βασικά χαρακτηριστικά μιας Μελέτης Σκοπιμότητας και Βιωσιμότητας; Απάντηση/Λύση Οι Μελέτες Σκοπιμότητας και Βιωσιμότητας (Feasibility Studies) έχουν ως στόχο την ανάλυση ενός προτεινόμενου επιχειρηματικού σχεδίου και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων προκειμένου να καθοριστούν οι δυνατότητες επιτυχίας των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και του εγχειρήματος αυτού (Καραγιάννης, Κορρές, & Ζαρίφης, 2001). Πιο συγκεκριμένα, ως μελέτες σκοπιμότητας και μελέτες βιωσιμότητας (Feasibility Studies) ορίζουμε τη διαδικασία ανάλυσης στοιχείων και πληροφοριών της επιχείρησης με στόχο τον εντοπισμό των δυνατοτήτων, αδυναμιών, προβλημάτων και ευκαιριών, και ακολούθως την εξεύρεση κατάλληλων λύσεων καθώς και την αξιολόγηση των μειονεκτημάτων και των πλεονεκτημάτων των διάφορων εναλλακτικών (Κορρές & Λιαργκόβας, 2009). Να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα των μελετών σκοπιμότητας και βιωσιμότητας αποτελούν καθοριστικό παράγοντα για την τελική απόφαση της υλοποίησης όλων των επενδυτικών σχεδίων, ενώ παράλληλα συμβάλλουν στον λεπτομερή αναλυτικό σχεδιασμό και μειώνουν τον χρόνο συλλογής πληροφοριών κατά τη διάρκεια υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου (Καραγιάννης, 1999). Κριτήριο αξιολόγησης 2 Ποια είναι η έννοια της επένδυσης και ποιες οι βασικές μέθοδοι αξιολόγησης μιας επένδυσης; Απάντηση/Λύση Η ανάλυση των επενδυτικών σχεδίων αποτελεί μια από τις βασικές ενότητες στις μελέτες βιωσιμότητας και σκοπιμότητας. Στην οικονομία ως επένδυση ορίζεται η διαδικασία κατά την οποία μέρος του εισοδήματος χρησιμοποιείται για την παραγωγική δραστηριότητα. Οι επιχειρήσεις επενδύουν γιατί θέλουν να πραγματοποιήσουν κέρδη. Όσο μεγαλύτερο είναι το αναμενόμενο κέρδος από μια επένδυση τόσο μεγαλύτερη είναι η πιθανότητα να την αναλάβει η επιχείρηση. Όσο μεγαλύτερη είναι η αναμενόμενη αποδοτικότητα των επενδύσεων, δηλ. η ικανότητά τους να αποφέρουν κέρδη, τόσο μεγαλύτερο είναι το μέγεθος τους στην οικονομία. Η αναμενόμενη αποδοτικότητα μιας επένδυσης εξαρτάται από το κόστος επένδυσης και τη ροή των αναμενόμενων αποδόσεών της. Οι βασικές μέθοδοι αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων είναι: Η Παρούσα Αξία. Η Καθαρά Παρούσα Αξία. Ο Εσωτερικός Συντελεστής Απόδοσης. Ο Δείκτης Αποδοτικότητας. Η Ανάλυση Κόστους Οφέλους. Κριτήριο αξιολόγησης 3 Ποια είναι η έννοια και τα βασικά χαρακτηριστικά του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος; Απάντηση/Λύση Εσωτερικό περιβάλλον (micro-environment) είναι εκείνοι οι παράγοντες που αποτελούν τους πόρους, όπως για παράδειγμα οι οικονομικοί πόροι (κεφάλαια), οι φυσικοί πόροι (πρώτες ύλες), οι ανθρώπινοι πόροι (εργαζόμενοι) και οι τεχνολογικοί πόροι, καθώς επίσης η οργάνωση-διαχείριση και η εξειδίκευση. Το εξωτερικό γενικό περιβάλλον (macro-environment) είναι εκείνο που αποτελείται από τους παράγοντες P.E.S.T. (Political Economy Social Technology), δηλαδή οι πολιτικές συνθήκες, οικονομικές, κοινωνικές και 152

18 τεχνολογικές συνθήκες. Πιο συγκεκριμένα, ως οικονομικές συνθήκες εννοούμε την κατάσταση της οικονομίας όπως πληθωρισμός, επιτόκια, δείκτες ανεργίας κ.λπ. Πολιτικές συνθήκες είναι το θεσμικό πλαίσιο, οι νόμοι σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο, κ.λπ. Στις κοινωνικές συνθήκες αντιστοιχούν η δημογραφική κατάσταση και τάσεις, οι ηθικοί κώδικες εργασίας και οι προσωπικές αξίες και γενικές πολιτιστικές αξίες, ενώ τεχνολογικές συνθήκες είναι η εξέλιξη των νέων τεχνολογιών, μηχανημάτων κ.λπ. Κριτήριο αξιολόγησης 4 Ποια είναι η έννοια και τα βασικά χαρακτηριστικά της ανάλυσης SWOT; Απάντηση/Λύση Η S.W.O.T (Strengths, Weakness, Opportunities, Threats) ανάλυση, δηλαδή η ανάλυση των Δυνατοτήτων, Αδυναμιών, Ευκαιριών & Απειλών, χρησιμοποιείται τόσο σε περιφερειακό όσο και σε εθνικό επίπεδο για την αποτύπωση και παρουσίαση των προτάσεων και των βασικών συμπερασμάτων. Η ανάλυση είναι μια τεχνική προσωρινού προγραμματισμού που αξιολογεί τις δυνατότητες, τις αδυναμίες, τις ευκαιρίες και τις απειλές μιας επιχείρησης με τη βοήθεια δεδομένων που συλλέγονται από συνεντεύξεις με επιλεγμένα στελέχη. Πιο συγκεκριμένα, η SWOT ανάλυση χρησιμοποιεί τόσο το μικρο- όσο και το μακροπεριβάλλον. Πιο συγκεκριμένα: Τις δυνατότητες να αξιοποιηθεί το μακροπεριβάλλον. Τις αδυναμίες από την ελλιπή αξιοποίηση και εκμετάλλευση του μακροπεριβάλλοντος. Τις ευκαιρίες ώστε να μπορέσει να εκμεταλλευτεί το μικροπεριβάλλον. Τις απειλές που προέρχονται κυρίως από το μικροπεριβάλλον. 153

Κεφάλαιο 7 - Επιχειρηματικότητα και Επιχειρηματικό Σχέδιο (Business Plan)

Κεφάλαιο 7 - Επιχειρηματικότητα και Επιχειρηματικό Σχέδιο (Business Plan) Κεφάλαιο 7 - Επιχειρηματικότητα και Επιχειρηματικό Σχέδιο (Business Plan) Σύνοψη Το Επιχειρηματικό Σχέδιο (Business Plan) αποτελεί τον λεπτομερή σχεδιασμό μιας επιχειρηματικής ιδέας και είναι μια απαραίτητη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ 4 η ΑΣΚΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ Εισαγωγή Άσκησης

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ 4 η ΑΣΚΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ Εισαγωγή Άσκησης ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ 4 η ΑΣΚΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ Εισαγωγή Άσκησης ΥΠΕΥΘΥΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Μελέτης των αναπτυξιακών προοπτικών της Εγχώριας Φαρμακοβιομηχανίας

Παρουσίαση Μελέτης των αναπτυξιακών προοπτικών της Εγχώριας Φαρμακοβιομηχανίας Παρουσίαση Μελέτης των αναπτυξιακών προοπτικών της Εγχώριας Φαρμακοβιομηχανίας 15 Σεπτεμβρίου 2016 Ανάλυση SWOT Εγχώριας Φαρμακοβιομηχανίας (1/2) Βασικές Διαπιστώσεις Δυνατά Σημεία Επενδυτική δυναμική,

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτες Περιπτώσεων. Επιχειρησιακή Στρατηγική. Αριστοµένης Μακρής

Μελέτες Περιπτώσεων. Επιχειρησιακή Στρατηγική. Αριστοµένης Μακρής Μελέτες Περιπτώσεων Έχω στην υπηρεσία µου έξη τίµιους ανθρώπους. Τα ονόµατά τους είναι Τι, Γιατί, Πότε, Πώς, Πού και Ποιος. R. Kipling Τι Πότε Πού Γιατί Πώς Ποιος Στόχοι της µεθοδολογίας 1. Υποβοήθηση

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Επιχειρηματικότητας ΙΙ

Στοιχεία Επιχειρηματικότητας ΙΙ Στοιχεία Επιχειρηματικότητας ΙΙ Νικόλαος Μυλωνίδης Απρίλιος 2007 1 Η έννοια του Επιχειρηματία Αναλαμβάνει δράση Συνδυάζει καινοτομικά και δημιουργικά τους συντελεστές της παραγωγής Παράγει προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

Η τεχνική της Καθαρής Παρούσας Αξίας ( Net Present Value)

Η τεχνική της Καθαρής Παρούσας Αξίας ( Net Present Value) Η τεχνική της Καθαρής Παρούσας Αξίας ( Net Present Value) Σύμφωνα με αυτή την τεχνική θα πρέπει να επιλέγουμε επενδυτικά σχέδια τα οποία έχουν Καθαρή Παρούσα Αξία μεγαλύτερη του μηδενός. Συγκεκριμένα δίνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ οικ /07 (ΦΕΚ 1574 Β/ )

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ οικ /07 (ΦΕΚ 1574 Β/ ) ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ οικ. 43886/07 (ΦΕΚ 1574 Β/17-8-2007) ΘΕΜΑ : «Καθορισμός των αναγκαίων στοιχείων της οικονομοτεχνικής μελέτης για τη σύσταση ή μετατροπή Επιχειρήσεων ΟΤΑ και του ελέγχου αυτής.» Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

James Tobin, National Economic Policy

James Tobin, National Economic Policy ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΖΑΝΑΣ Ο σκοπός της οικονομίας είναι η παραγωγή αγαθών ή υπηρεσιών, σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΕΠΙ ΧΕΙΡ Η ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2011-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΜΑΤΙ ΚΟ ΤΗ ΤΑ Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Σχέδιο Κινήτρων για επενδύσεις αειφόρου εμπλουτισμού και αναβάθμισης του τουριστικού προϊόντος ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Το Σχέδιο Κινήτρων θα συγχρηματοδοτηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Τα επιµέρους τµήµατα ενός επενδυτικού σχεδίου

Τα επιµέρους τµήµατα ενός επενδυτικού σχεδίου ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙI Διδάσκων: Δρ. Κ. Αραβώσης Τα επιµέρους τµήµατα ενός επενδυτικού

Διαβάστε περισσότερα

Επενδυτικές ευκαιρίες

Επενδυτικές ευκαιρίες Επενδυτικές ευκαιρίες Αναπτυξιακός Νόμος 3908/2011 1 Περιεχόμενα 1. Επενδυτικές Δραστηριότητες & Κίνητρα 2. Ποσοστά & Ζώνες ενίσχυσης 3. Βασικοί όροι και προϋποθέσεις 4. Κριτήρια Αξιολόγησης Σημείωση:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. με τη διατύπωση συγκεκριμένου Αναπτυξιακού Σχεδίου, με την στήριξη του Σχεδίου από μια ισχυρή και βιώσιμη εταιρική σχέση και

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. με τη διατύπωση συγκεκριμένου Αναπτυξιακού Σχεδίου, με την στήριξη του Σχεδίου από μια ισχυρή και βιώσιμη εταιρική σχέση και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Π 1. SWOT ΑΝΑΛΥΣΗ Στα πλαίσια του παρόντος επιχειρησιακού προγράμματος πρωτοβουλίας LEADER+ θα ενταχθούν περιοχές που θέλουν και μπορούν να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν μια ολοκληρωμένη, βιώσιμη

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ. ΑΣΚΗΣΕΙΣ-ΠΡΑΞΕΙΣ Εισαγωγική εισήγηση Νο1

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ. ΑΣΚΗΣΕΙΣ-ΠΡΑΞΕΙΣ Εισαγωγική εισήγηση Νο1 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΣΚΗΣΕΙΣ-ΠΡΑΞΕΙΣ Εισαγωγική εισήγηση Νο1 ΒΑΣΙΚΑ ΒΗΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ Είναι η επένδυση συμφέρουσα; Ποιός είναι ο πραγματικός χρόνος αποπληρωμής της επένδυσης; Κατά πόσο επηρεάζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Σ' ένα περιβάλλον όπου ο ανταγωνισμός γίνεται σκληρότερος καθημερινά, τα τραπεζικά ιδρύματα θα πρέπει να έχουν πλήρη εικόνα της κατάστασης που διαγράφεται μπροστά

Διαβάστε περισσότερα

Business Plan. Ένα επιχειρηµατικό πρόγραµµα περιλαµβάνει απαραίτητα τις ακόλουθες ενότητες:

Business Plan. Ένα επιχειρηµατικό πρόγραµµα περιλαµβάνει απαραίτητα τις ακόλουθες ενότητες: Business Plan Το επιχειρηµατικό πλάνο αποτελεί το πρώτο και µερικές φορές το µοναδικό έγγαφο κείµενο που παρουσιάζει ολοκληρωµένα την επενδυτική πρόταση, γι' αυτό πρέπει να είναι ρεαλιστικό και εφικτό,

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 ΤΟΜΟΣ Β ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 ΤΟΜΟΣ Β ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 ΤΟΜΟΣ Β ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ Κεφάλαιο 1 Η ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ Επιτόκιο: είναι η αμοιβή του κεφαλαίου για κάθε μονάδα χρόνου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΛΑΝΟ Μέσω του σχεδιασμού και, ειδικά μέσω του επιχειρηματικού (υπό δημιουργία επιχείρηση) ή επιχειρησιακού (υφιστάμενη επιχείρηση) σχεδίου (business plan): διατυπώνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000 2006 Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟ 2.5 Ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000 2006 Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟ 2.3 Υποδομές

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ. Οικονομοτεχνικές Μελέτες

Περιεχόμενα ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ. Οικονομοτεχνικές Μελέτες Περιεχόμενα Πρόλογος...9 Ο Σκοπός αυτού του βιβλίου... 11 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Οικονομοτεχνικές Μελέτες ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Επιχειρηματικότητα και Νέες Επιχειρηματικές ραστηριότητες... 29 1.1 Γενικά...29 1.2 Η υναμική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000 2006 Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟ 2.1 Έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

Management. Νικόλαος Μυλωνίδης Μάθημα 3 1 24/2/2010

Management. Νικόλαος Μυλωνίδης Μάθημα 3 1 24/2/2010 Management Νικόλαος Μυλωνίδης Μάθημα 3 1 Εισαγωγή Έννοια και Περιεχόμενο του Μάνατζμεντ Ποια είναι τα διοικητικά στελέχη και ποιος ο ρόλος τους στα διάφορα επίπεδα της ιεραρχίας Βάσικες δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Επενδύσεων. Διάλεξη 3 Μέθοδοι Αξιολόγησης Επενδύσεων Δράκος και Καραθανάσης, Κεφ 3 και Κεφ 4

Αξιολόγηση Επενδύσεων. Διάλεξη 3 Μέθοδοι Αξιολόγησης Επενδύσεων Δράκος και Καραθανάσης, Κεφ 3 και Κεφ 4 Αξιολόγηση Επενδύσεων Διάλεξη 3 Μέθοδοι Αξιολόγησης Επενδύσεων Δράκος και Καραθανάσης, Κεφ 3 και Κεφ 4 1 Περίγραμμα Διάλεξης Η Καθαρή Παρούσα Αξία (ΚΠΑ) Ο Εσωτερικός Βαθμός Απόδοσης (ΕΒΑ) Ο Χρόνος Επανείσπραξης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ askoikones.gr

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ askoikones.gr ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ askoikones.gr Ο/Η επισκέπτης/ρια της ιστοσελίδας http://www.askoikones.gr έχει τη δυνατότητα να λάβει μια αρχική γνώμη βιωσιμότητας

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικά Εργαλεία Marketing. Νικόλαος Α. Παναγιώτου Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

Στρατηγικά Εργαλεία Marketing. Νικόλαος Α. Παναγιώτου Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών Στρατηγικά Εργαλεία Marketing Νικόλαος Α. Παναγιώτου Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών 1 @ Ιούνιος 2003 Περιεχόμενα ιατύπωση Οράματος Ανάλυση Αλυσίδας Αξίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Αναδημοσίευση από τις παρουσιάσεις Α) Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ T SWOT ANALYSIS - Μάθημα: Πολεοδομική και Οικιστική Ανάπτυξη και Πολιτική Β) Βαγής Σαμαθρακής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΛΑΜΙΑΣ. Ενθάρρυνση Επιχειρηματικών Δράσεων, Καινοτομικών Εφαρμογών και Μαθημάτων Επιλογής Φοιτητών ΤΕΙ Λάρισας - Λαμίας PLEASE ENTER

ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΛΑΜΙΑΣ. Ενθάρρυνση Επιχειρηματικών Δράσεων, Καινοτομικών Εφαρμογών και Μαθημάτων Επιλογής Φοιτητών ΤΕΙ Λάρισας - Λαμίας PLEASE ENTER ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΛΑΜΙΑΣ Ενθάρρυνση Επιχειρηματικών Δράσεων, Καινοτομικών Εφαρμογών και Μαθημάτων Επιλογής Φοιτητών ΤΕΙ Λάρισας - Λαμίας PLEASE ENTER ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Η ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΑΔΥΝΑΜΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική Διοίκηση ΙΙ

Χρηματοοικονομική Διοίκηση ΙΙ Χρηματοοικονομική Διοίκηση ΙΙ Σύνολο- Περιεχόμενο Μαθήματος Ζιώγας Ιώαννης Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις»

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις» ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

Eπιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία ΕΠΑνΕΚ κίνηση

Eπιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία ΕΠΑνΕΚ κίνηση Eπιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία ΕΠΑνΕΚ κίνηση Προτάσεις για τον Τομέα Δημιουργικών Βιομηχανιών Πρόγραμμα ΜΕDNETA 1 ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 4 η : Αξιολόγηση Επενδυτικών Αποφάσεων Εισαγωγή

Ενότητα 4 η : Αξιολόγηση Επενδυτικών Αποφάσεων Εισαγωγή Ενότητα 4 η : Αξιολόγηση Επενδυτικών Αποφάσεων Εισαγωγή Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα. Το έργο "Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονη Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων.

Σύγχρονη Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων. Σύγχρονη Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων. 1.1.2 : Ο ρόλος των Οικονομικών Οργανισμών. (Τι είναι οι Οικονομικοί Οργανισμοί;). Οι Οικονομικοί Οργανισμοί είναι οργανωμένες μορφές δραστηριότητας οι οποίοι

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική των επιχειρήσεων. Δρ Αντώνης Λιβιεράτος

Στρατηγική των επιχειρήσεων. Δρ Αντώνης Λιβιεράτος Στρατηγική των επιχειρήσεων Δρ Αντώνης Λιβιεράτος 2 Τα μέρη της στρατηγική Ανάλυση εξωτερικού περιβάλλοντος S.W.O.T. 1.Διαμόρφωση Στρατηγικής. Σχεδιασμός και λήψη αποφάσεων που θέτουν τους στόχους της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000 2006 Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ Α: ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Επενδυτικών Σχεδίων

Αξιολόγηση Επενδυτικών Σχεδίων Αξιολόγηση Επενδυτικών Σχεδίων Ενότητα 6: Αξιολόγηση επενδύσεων με χρήση λογισμικού Δ. Δαμίγος Μ. Μενεγάκη Άδεια Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

AGENDA ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

AGENDA ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ AGENDA ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟΨΕΩΝ : ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΗ ΜΑΤΙΑ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΗ ΤΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή 2 Κεφάλαιο 2: Διαχρονική αξία του χρήματος 6 Κεφάλαιο 3: Ανάλυση χρηματοοικονομικών δεικτών 34

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή 2 Κεφάλαιο 2: Διαχρονική αξία του χρήματος 6 Κεφάλαιο 3: Ανάλυση χρηματοοικονομικών δεικτών 34 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος xiv ΜΕΡΟΣ Α Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή 2 1.1 Αντικειμενικός σκοπός μιας επιχείρησης 2 1.2 Βασικές χρηματοοικονομικές αποφάσεις 3 Σύνοψη 4 Κεφάλαιο 2: Διαχρονική αξία του χρήματος 6 2.1 Απλός

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της Ψηφιακής Στρατηγικής

Ο ρόλος της Ψηφιακής Στρατηγικής Μπάμπης Τσιτλακίδης Ο ρόλος της Ψηφιακής Στρατηγικής Η ψηφιακή τεχνολογία ως: Καταλύτης για την επίλυση σύγχρονων αστικών ζητημάτων Βασικό εργαλείο για αστικό σχεδιασμό Το μέσο (και όχι αυτοσκοπός) για

Διαβάστε περισσότερα

2 η ΕΝΟΤΗΤΑ. Αξιολόγηση Επενδύσεων

2 η ΕΝΟΤΗΤΑ. Αξιολόγηση Επενδύσεων η ΕΝΟΤΗΤΑ Αξιολόγηση Επενδύσεων Ορισμός Επένδυσης Με τον όρο επένδυση εννοούμε μια σειρά (ακολουθία) καθαρών ταμειακών ροών (ΚΤΡ) παραγωγικές επενδύσεις: διαφορά μεταξύ εισπράξεων από πωλήσεις και πληρωμών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑνΕΚ, Ημερίδα 03/04/2014 1

ΕΠΑνΕΚ, Ημερίδα 03/04/2014 1 1 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΕ ΕΣΠΑ Κατάρτιση ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 / Οργανωτική δομή ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ Κοινωνικοί Εταίροι Εμπειρογνώμονες 2 Δημιουργικές Βιομηχανίες Κλωστοϋφαντουργία - έτοιμο ένδυμα Υποδήματα-

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομική Ανάλυση Επενδύσεων Έργων Α.Π.Ε.

Οικονομική Ανάλυση Επενδύσεων Έργων Α.Π.Ε. Οικονομική Ανάλυση Επενδύσεων Έργων Α.Π.Ε. υρτώ Θεοφιλίδη - Χημικός Μηχανικός, MSc (Εργαστήριο Ανάλυσης Ενεργειακών Συστημάτων) άρης Ανδρεοσάτος Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός, MSc (Τμήμα Ανάλυσης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ Α.Π.Θ. Επιχείρησέ το! Πέμπτη 13 Δεκεμβρίου 2007. Ανάπτυξη Επιχειρηματικού Σχεδίου (Business Plan)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ Α.Π.Θ. Επιχείρησέ το! Πέμπτη 13 Δεκεμβρίου 2007. Ανάπτυξη Επιχειρηματικού Σχεδίου (Business Plan) ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ Α.Π.Θ. Επιχείρησέ το! Πέμπτη 13 Δεκεμβρίου 2007 Ανάπτυξη Επιχειρηματικού Σχεδίου (Business Plan) Ομιλητής: Γιάννης Nάνος Διευθύνων Σύμβουλος Κεντρικής Αγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Θαλάσσιες Κατασκευές: Χρηματοδότηση

Θαλάσσιες Κατασκευές: Χρηματοδότηση Operational Programme Education and Lifelong Learning Continuing Education Programme for updating Knowledge of University Graduates: Modern Development in Offshore Structures AUTh TUC 11.3.1 Θαλάσσιες

Διαβάστε περισσότερα

Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής

Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής ΒΑΣΙΚΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΩΝ CLUSTERS Με σκοπό τον εντοπισμό των βασικών παραγόντων επιτυχίας

Διαβάστε περισσότερα

Albert Humphrey. καθηγητής την δεκαετία του 60 και 70 στο Stanford University.

Albert Humphrey. καθηγητής την δεκαετία του 60 και 70 στο Stanford University. Ε.Δημητριάδου ΕΕΔΙΠ Albert Humphrey καθηγητής την δεκαετία του 60 και 70 στο Stanford University. .Ένα αποτελεσματικό εργαλείο για την εκμετάλλευση των ευκαιριών που υπάρχουν στο περιβάλλον που δραστηριοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ. ΜΕΤΡΟ 2.4 Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων του Αναπτυξιακού Νόμου, Τομέα Μεταποίησης

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ. ΜΕΤΡΟ 2.4 Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων του Αναπτυξιακού Νόμου, Τομέα Μεταποίησης ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000 2006 Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟ 2.4 Ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Χρηματοοικονομικής Διοίκησης

Συστήματα Χρηματοοικονομικής Διοίκησης Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Συστήματα Χρηματοοικονομικής Διοίκησης Ακαδημαϊκό Έτος 2014 2015 Εξάμηνο 8 ο 7 η Διάλεξη: Αξιολόγηση επενδύσεων Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

Slide 8.1. ΤΕΙ Πειραιά Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Λογιστική και Χρηματοοικονομική. Δευτέρα 27 Ιανουαρίου & Τετάρτη 29 Ιανουαρίου

Slide 8.1. ΤΕΙ Πειραιά Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Λογιστική και Χρηματοοικονομική. Δευτέρα 27 Ιανουαρίου & Τετάρτη 29 Ιανουαρίου Slide 8.1 ΤΕΙ Πειραιά Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Λογιστική και Χρηματοοικονομική Δευτέρα 27 Ιανουαρίου & Τετάρτη 29 Ιανουαρίου Slide 8.2 Η μέθοδος λήψης αποφάσεων για αξιολόγηση επενδυτικών πλάνων Μετά το

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία, Τεχνικές και Θεωρία για Οικονοµοτεχνικές Μελέτες. Πρόλογος 9 Ο Σκοπός αυτού του βιβλίου 11

Μεθοδολογία, Τεχνικές και Θεωρία για Οικονοµοτεχνικές Μελέτες. Πρόλογος 9 Ο Σκοπός αυτού του βιβλίου 11 Μεθοδολογία, Τεχνικές και Θεωρία για Οικονοµοτεχνικές Μελέτες Πρόλογος 9 Ο Σκοπός αυτού του βιβλίου 11 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Οικονοµοτεχνικές Μελέτες ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Επιχειρηµατικότητα και Νέες Επιχειρηµατικές ραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές έννοιες για αξία χρήματος και επενδύσεις. Δρ. Αθανάσιος Δαγούμας, Λέκτορας Οικονομικής της Ενέργειας & των Φυσικών Πόρων, Παν.

Βασικές έννοιες για αξία χρήματος και επενδύσεις. Δρ. Αθανάσιος Δαγούμας, Λέκτορας Οικονομικής της Ενέργειας & των Φυσικών Πόρων, Παν. Βασικές έννοιες για αξία χρήματος και επενδύσεις Δρ. Αθανάσιος Δαγούμας, Λέκτορας Οικονομικής της Ενέργειας & των Φυσικών Πόρων, Παν. Πειραιώς Βασικοί Ορισμοί Διαχρονική Αξία Χρήματος Το χρήµα έχει δύο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics)

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 03.04.2014 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς Εταίρους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ε.δ. αδαμίδης ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Τι είναι «Επιχειρηματικό Σχέδιο»; Ορισμός (;) Το επιχειρηματικό σχέδιο περιγράφει πως θα διοικηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN Σύμφωνα με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα» του ΕΣΠΑ 2007-2013, στον οδηγό αυτόν περιλαμβάνεται μια σειρά από επιμέρους κριτήρια

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs «Στρατηγικές Ανάπτυξης Συνεργατικών Σχηματισμών στις Ελληνικές Περιφέρειες» Κωνσταντίνος Μπουρλετίδης Οικονομολόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΕΣΠΑ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

«Η επιχειρηματικότητα στις ορεινές περιοχές του Δήμου Πύλης»

«Η επιχειρηματικότητα στις ορεινές περιοχές του Δήμου Πύλης» «Η επιχειρηματικότητα στις ορεινές περιοχές του Δήμου Πύλης» ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΗΜΕΡΙΔΑ «Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και Ορεινές Περιοχές» ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μπιτζένης Π. Αριστείδης. Οργανισμός είναι ένα σύνολο οργανωμένων ανθρώπων που εργάζονται μαζί για την ολοκλήρωση ενός κοινού σκοπού

Μπιτζένης Π. Αριστείδης. Οργανισμός είναι ένα σύνολο οργανωμένων ανθρώπων που εργάζονται μαζί για την ολοκλήρωση ενός κοινού σκοπού Μπιτζένης Π. Αριστείδης 1 1 Οργανισμός είναι ένα σύνολο οργανωμένων ανθρώπων που εργάζονται μαζί για την ολοκλήρωση ενός κοινού σκοπού 2 1 1) Υπάρχει ξεκάθαρος σκοπός (στόχος-οι) 2) Απαρτίζονται από ανθρώπους

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Επενδυτικών Σχεδίων

Αξιολόγηση Επενδυτικών Σχεδίων Αξιολόγηση Επενδυτικών Σχεδίων Ενότητα 3: Κριτήρια Αξιολόγησης Επενδύσεων Δ. Δαμίγος Μ. Μενεγάκη Άδεια Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό,

Διαβάστε περισσότερα

(Spin-off και Spin-out)»

(Spin-off και Spin-out)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ EΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

GOGAS 00 eisagogika_layout 1 12/7/17 10:42 AM Page 8. Περιεχόμενα

GOGAS 00 eisagogika_layout 1 12/7/17 10:42 AM Page 8. Περιεχόμενα GOGAS 00 eisagogika_layout 1 12/7/17 10:42 AM Page 8 Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ - ΕΥΚΑΙΡΙΑ 15 1.1 Εισαγωγή 16 1.2 Η έννοια της επιχειρηματικότητας 16 1.3 Βασικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Μέρος 5 Αξιολόγηση Εναλλακτικών Σεναρίων ΔΡ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΟΜΠΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ

Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Μέρος 5 Αξιολόγηση Εναλλακτικών Σεναρίων ΔΡ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΟΜΠΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ 2018 Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Μέρος 5 Αξιολόγηση Εναλλακτικών Σεναρίων ΔΡ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΟΜΠΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Για την ανάλυση και αξιολόγησης των εναλλακτικών σχεδίων εξέλιξης της ζήτησης σε μια ΕΑ, που θα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Στο υποβληθέν επιχειρηματικό σχέδιο θα περιλαμβάνονται κατ ελάχιστον οι ακόλουθες ενότητες: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Θα παρατεθεί σύντομη περιγραφή των βασικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2014 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με σκοπό την επίτευξη των στρατηγικών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΙMP3ROVE

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΙMP3ROVE Value thrugh Research and Innvatin ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΙMP3ROVE ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΜΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΙMP3ROVE Αθήνα Ιανουάριος 2014 Ο Κοκκινοπλίτης Κωνσταντίνος είναι Πιστοποιημένος

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμητικά Μοντέλα Επιλογής Έργων

Αριθμητικά Μοντέλα Επιλογής Έργων Αριθμητικά Μοντέλα Επιλογής Έργων Διακρίνονται σε χρηματοοικονομικά μοντέλα και σε μοντέλα βαθμολόγησης. Τα χρηματοοικονομικά μοντέλα είναι: Περίοδος αποπληρωμής επενδεδυμένων κεφαλαίων (Payback Period)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Ενότητα 2: Μάρκετινγκ Στόχοι Αποφάσεις Ιδεολογία Ανάλυση Στρατηγικής Βλαχοπούλου Μάρω Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000 2006 Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 1 ΚΑΘΑΡΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΡΟΗ Καθαρή Ταμειακή Ροή: Η διαφορά μεταξύ της ταμειακής εισροής και της ταμειακής εκροής που απορρέει από μια επενδυτική πρόταση. Το βασικό χαρακτηριστικό της ΚΤΡ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικές Έννοιες Επιχειρηματικότητας

Εισαγωγικές Έννοιες Επιχειρηματικότητας Εισαγωγικές Έννοιες Επιχειρηματικότητας Μάθημα 2 1 Εισαγωγή Χαρακτηριστικά στοιχεία της επιχείρησης ως οργανισμού Συστατικά μέρη και το περιβάλλον της επιχείρησης Διάφορες μορφές επιχειρήσεων που λειτουργούν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Π Ρ Ο Ο Ι Μ Ι Ο Η σημασία του ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΟΙΚΗΣΗ [1]

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΟΙΚΗΣΗ [1] ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΟΙΚΗΣΗ [1] Οικονοµικός Σχεδιασµός είναι η διαδικασία πρόβλεψης της γενικής απόδοσης της επιχείρησης και η παροχή της βάσης λήψης αποφάσεων για τις µελλοντικές οικονοµικές απαιτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΕΡΓΟ: Τοπική Σύμπραξη για την απασχόληση και την επιχειρηματικότητα νέων αγροτών

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Χρηματοοικονομικής Διοίκησης

Συστήματα Χρηματοοικονομικής Διοίκησης Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Συστήματα Χρηματοοικονομικής Διοίκησης Ακαδημαϊκό Έτος 2007 2008 Εξάμηνο 8 ο 7η Διάλεξη: Αξιολόγηση Επενδύσεων Ιωάννης Ψαρράς

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος μαθήματος/συνεδρίας: Επιχειρηματικός Σχεδιασμός ΙΙ Εισηγητής: Ιωάννης Χαραλαμπίδης Σάμος, 03 07 Μαΐου 2014

Τίτλος μαθήματος/συνεδρίας: Επιχειρηματικός Σχεδιασμός ΙΙ Εισηγητής: Ιωάννης Χαραλαμπίδης Σάμος, 03 07 Μαΐου 2014 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ "ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ" «Στήριξη και Ανάδειξη Πολυνησιωτικών ΑΕΙ» ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και

Διαβάστε περισσότερα

ALTIUS BUSINESS CONSULTANTS

ALTIUS BUSINESS CONSULTANTS ALTIUS BUSINESS CONSULTANTS COMPANY PROFILE Η εταιρεία B.C. ALTIUS Σύμβουλοι Επιχειρήσεων είναι μια ιδιωτική εταιρεία που δραστηριοποιείται στο χώρο της παροχής εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι 2014/2015 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι ΑΛΥΣΙΔΑ ΑΞΙΑΣ ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΡΟΙ & ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΣΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ-ΟΡΙΑΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΟΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΣΑΝ ΠΗΓΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ: ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Εισαγωγή Στο παρόν κεφάλαιο θα γίνει

Διαβάστε περισσότερα

10/12/2010. Επιχειρησιακή Πολιτική και Στρατηγική Παν/μιοΑθηνών, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Χειμερινό Εξάμηνο

10/12/2010. Επιχειρησιακή Πολιτική και Στρατηγική Παν/μιοΑθηνών, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Χειμερινό Εξάμηνο Θεµατική Ενότητα 4 Ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος Αντώνης Λιβιεράτος Επιχειρησιακή Πολιτική και Στρατηγική Παν/μιοΑθηνών, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Χειμερινό Εξάμηνο 2010-2011 Η ανάλυση SWOTείναι µια

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 2η:Επιλογή Έργου

Διάλεξη 2η:Επιλογή Έργου Τµ. Διοίκησης Επιχειρήσεων/Μεσολόγγι ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας Διαχείριση Έργων Πληροφορικής Διάλεξη 2η:Επιλογή Έργου Β. Βασιλειάδης Τµ. Διοικ. Επιχειρήσεων, ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας Μελέτη Σκοπιµότητας Ø Τι είναι: Ø Τεκµηρίωση

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα: επιβραβεύοντας τις καινοτόμες Επιχειρηματικές Ιδέες

Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα: επιβραβεύοντας τις καινοτόμες Επιχειρηματικές Ιδέες 2 η Διακρατική Συνάντηση INNOVA NET Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα: επιβραβεύοντας τις καινοτόμες Επιχειρηματικές Ιδέες Πέμπτη 10 Οκτωβρίου 2013 Επιμελητήριο Άρτας Δρ. Χρυσόστομος Στύλιος Αν. Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (BUSINESS PLAN)

ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (BUSINESS PLAN) Το παρακάτω κείμενο προέρχεται από το βιβλίο του Καθηγητή Θάνου Κριεμάδη με τίτλο: Επιχειρηματικότητα και Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Παροχής Υπηρεσιών, το οποίο εκδόθηκε το 2011 από την Νομική Βιβλιοθήκη.

Διαβάστε περισσότερα

Έτος 1 Έτος 2 Έτος 3 Έτος 4 Έτος 5 Εισπράξεις 270.000 300.000 350.000 500.000 580.000

Έτος 1 Έτος 2 Έτος 3 Έτος 4 Έτος 5 Εισπράξεις 270.000 300.000 350.000 500.000 580.000 Θέμα 1 0 Η εταιρία ΑΒΓ σχεδιάζει να επενδύσει σήμερα (στο έτος 0), σε ένα έργο το οποίο θα έχει αρχικό κόστος 00.000, διάρκεια ζωής 5 έτη και αναμένεται να δώσει τις ακόλουθες εισπράξεις: Έτος 1 Έτος 2

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΩΝ Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Σ Η Ε Ρ Γ Ω Ν. ΡΟΜΠΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, PhD.

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΩΝ Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Σ Η Ε Ρ Γ Ω Ν. ΡΟΜΠΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, PhD. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΩΝ Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Σ Η Ε Ρ Γ Ω Ν ΡΟΜΠΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, PhD. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΩΝ Κάθε έργο αποτελεί ένα οικονομικό μηχανισμό, ο οποίος αναλώνει, αλλά και παράγει χρήμα. Οι εμπλεκόμενοι στο έργο

Διαβάστε περισσότερα

Αποτίμηση Επιχειρήσεων

Αποτίμηση Επιχειρήσεων Αποτίμηση Επιχειρήσεων 08.04.2019 Μέθοδος Προεξόφλησης Ταμειακών Ροών Παραδοχές Πρέπει να λαμβάνονται υπόψη όχι μόνο τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αλλά και οι παραγωγικοί συντελεστές Η επιχείρηση αξίζει

Διαβάστε περισσότερα

Εάν το ποσοστό υποχρεωτικών καταθέσεων είναι 25% και υπάρξει μια αρχική κατάθεση όψεως 2.000 σε μια εμπορική Τράπεζα, τότε η μέγιστη ρευστότητα που μπορεί να δημιουργηθεί από αυτή την κατάθεση είναι: Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Διοίκηση Επιχειρήσεων Έννοια του Μάνατζμεντ Ικανότητες των Μάνατζερ Στόχοι του Μάνατζμεντ Βασικές Λειτουργίες του Μάνατζμεντ Σχεδιασμός Οργάνωση Διεύθυνση Έλεγχος Εφαρμογή του Μάνατζμεντ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ. ΜΕΤΡΟ 2.7: Ανάπτυξη τουριστικών δραστηριοτήτων (υποδομές, επιχειρηματικές δραστηριότητες, προώθηση -προβολή)

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ. ΜΕΤΡΟ 2.7: Ανάπτυξη τουριστικών δραστηριοτήτων (υποδομές, επιχειρηματικές δραστηριότητες, προώθηση -προβολή) ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000 2006 Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟ 2.7: Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Επενδυτικός κίνδυνος

Επενδυτικός κίνδυνος Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση Πρόγραμμα ια Βίου Μάθησης ΑΕΙ για την Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ: Σύγχρονες Εξελίξεις στις Θαλάσσιες Κατασκευές Α.Π.Θ. Πολυτεχνείο Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

- ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΑΜΕΣΑ - ΝΕΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΙ

- ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΑΜΕΣΑ - ΝΕΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΙ Λ. Συγγρού 310 & Σπάρτης 1, 17673 Καλλιθέα τηλ.: 210 4838714 & 706 // fax: 210 4822091 e-mail: info@excellence-lean.gr // www.excellence-lean.gr - ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΑΜΕΣΑ - ΝΕΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Ολοκληρωµένα Προγράµµατα, Πρωτοβουλίες και Δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων Καινοτομίας Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Η επιχειρηματική ιδέα και η εταιρία spin off. Βασίλης Μουστάκης Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης vmoustakis@gmail.com

Η επιχειρηματική ιδέα και η εταιρία spin off. Βασίλης Μουστάκης Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης vmoustakis@gmail.com Η επιχειρηματική ιδέα και η εταιρία spin off Βασίλης Μουστάκης Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης vmoustakis@gmail.com Έρευνα αγοράς (Ι) Ανάγκη στην αγορά (κάτι που η αγορά θέλει αλλά δεν το έχει) Σύλληψη και

Διαβάστε περισσότερα

a) Frederick Taylor b) Henri Fayol c) Max Weber d) Gantt

a) Frederick Taylor b) Henri Fayol c) Max Weber d) Gantt ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 (Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ) Να σηµειώσετε µε Σ (σωστό) ή Λ (λάθος) στο τέλος των προτάσεων: 1. Ο Gantt υποστήριξε την ανάγκη για ανάπτυξη της συνεργασίας και της κατανόησης µεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφ. Ιο Ανάλυση και Πρόγνωση Μακροπεριβάλλοντος και Μικροπεριβάλλοντος της Επιχείρησης

Κεφ. Ιο Ανάλυση και Πρόγνωση Μακροπεριβάλλοντος και Μικροπεριβάλλοντος της Επιχείρησης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος 13 Κεφ. Ιο Ανάλυση και Πρόγνωση Μακροπεριβάλλοντος και Μικροπεριβάλλοντος της Επιχείρησης 1.1. Εισαγωγικές έννοιες ανάλυσης και πρόγνωσης του περιβάλλοντος της επιχείρησης 15 1.2.

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηµατική στρατηγική επιχειρηµατικός σχεδιασµός

Επιχειρηµατική στρατηγική επιχειρηµατικός σχεδιασµός Επιχειρηµατική στρατηγική επιχειρηµατικός σχεδιασµός Ηλεκτρονική επιχειρηµατικότητα Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας Διάλεξη 5 η Δρ. Α. Στεφανή Στρατηγικός σχεδιασµός Ο Στρατηγικός Σχεδιασµός

Διαβάστε περισσότερα

Εκπόνηση Οικονομοτεχνικών Μελετών και Μελετών Σκοπιμότητας

Εκπόνηση Οικονομοτεχνικών Μελετών και Μελετών Σκοπιμότητας Εκπόνηση Οικονομοτεχνικών Μελετών και Μελετών Σκοπιμότητας E Learning Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2013 Ασκήσεις αξιολόγησης Διαχείριση της Ενέργειας 2 η περίοδος Διδάσκοντες: Ιωάννης Ψαρράς Χάρης Δούκας

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2013 Ασκήσεις αξιολόγησης Διαχείριση της Ενέργειας 2 η περίοδος Διδάσκοντες: Ιωάννης Ψαρράς Χάρης Δούκας ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2013 Ασκήσεις αξιολόγησης Διαχείριση της Ενέργειας 2 η περίοδος Διδάσκοντες: Ιωάννης Ψαρράς Χάρης Δούκας ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 2 ΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1. Ποια είναι τα στοιχεία που πρέπει να εκτιμηθούν

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκουσα: Ελένη Καρφάκη, ΒΒΑ, ΜΒΑ, PhD

Διδάσκουσα: Ελένη Καρφάκη, ΒΒΑ, ΜΒΑ, PhD Διδάσκουσα: Ελένη Καρφάκη, ΒΒΑ, ΜΒΑ, PhD να κατανοήσουν οι φοιτητές τη διάκριση των εννοιών οργάνωση - επιχείρηση να κατανοήσουν τους λόγους δημιουργίας οργανώσεων να εξοικειωθούν με τη συστημική προσέγγιση

Διαβάστε περισσότερα

η ενημέρωση για τις δράσεις που τυχόν υιοθετήθηκαν μέχρι σήμερα και τα αποτελέσματα που προέκυψαν από αυτές.

η ενημέρωση για τις δράσεις που τυχόν υιοθετήθηκαν μέχρι σήμερα και τα αποτελέσματα που προέκυψαν από αυτές. Με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζω στην έδρα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Σας ευχαριστώ θερμά για τη συμμετοχή σας, η οποία πιστεύω ότι είναι ένα ακόμη βήμα στην προσπάθεια που κάνουμε όλοι, για την ανάδειξη

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΙΚΡΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΤΗΝ ΙΘΑΚΗ.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΙΚΡΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΤΗΝ ΙΘΑΚΗ. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΙΚΡΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΤΗΝ ΙΘΑΚΗ. Φωτεινή Ανδρέα Αναγνωστάτου Πτυχίο Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστημίου Πειραιώς. Υποβληθείσα για το Μεταπτυχιακό πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα