Η τεχνική της Καθαρής Παρούσας Αξίας ( Net Present Value)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η τεχνική της Καθαρής Παρούσας Αξίας ( Net Present Value)"

Transcript

1 Η τεχνική της Καθαρής Παρούσας Αξίας ( Net Present Value) Σύμφωνα με αυτή την τεχνική θα πρέπει να επιλέγουμε επενδυτικά σχέδια τα οποία έχουν Καθαρή Παρούσα Αξία μεγαλύτερη του μηδενός. Συγκεκριμένα δίνεται από τη σχέση: NCF NPV = n t I t 0, όπου NCF t είναι οι μελλοντικές καθαρές ταμειακές t= 1 1 ( + r) ροές της επένδυσης (Net Cash Flows) και I 0 το κόστος της επένδυσης. ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Μια εταιρεία μελετά μια επένδυση που θα αποφέρει ετήσιες ταμειακές ροές (μετά την αφαίρεση των φόρων) 6.000, , και αντίστοιχα για 4 χρόνια. Αν το προεξοφλητικό επιτόκιο του προγράμματος είναι 10% και το αρχικό ύψος της επένδυσης είναι θα προτείνετε αυτό το πρόγραμμα; 2. Η αρχική επένδυση ενός προγράμματος είναι Οι κατ εκτίμηση ταμειακές ροές είναι οι εξής: ΕΤΟΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ Χρησιμοποιώντας τη μέθοδο NPV και προεξοφλητικό επιτόκιο 12%, προσδιορίστε αν το πρόγραμμα είναι αποδεκτό. 3. Το κόστος ενός εργοστασίου είναι Η λειτουργία του συγκεκριμένου εργοστασίου θα έχει ως αποτέλεσμα να αποφέρει καθαρές ροές ανά έτος για τα επόμενα 10 χρόνια. Αν το κόστος κεφαλαίου είναι c = 14 %, απαντήστε αν αξίζει να επενδύσουμε στην κατασκευή του εργοστασίου. Βρείτε ποια θα είναι η μελλοντική αξία του εργοστασίου μετά από πέντε και δέκα χρόνια αντίστοιχα. 1

2 4. Κάποιος επιθυμεί να επενδύσει σε μια ληξιπρόθεσμη ράντα η οποία θα του καταβάλλει ετήσιες πληρωμές (δόσεις) κάθε χρόνο. Αν το επιτόκιο είναι r=5%, υπολογίστε το επίπεδο της δόσης που θα καταβάλλεται στο τέλος κάθε έτους. 5. Κάποιος είναι 30 ετών και ο μισθός του τον επόμενο χρόνο θα είναι ετησίως. Αναμένει δε ότι ο μισθός του θα αυξάνει με σταθερό ρυθμό 3% το χρόνο μέχρι την ηλικία της συνταξιοδότησής του στα 65. Απαντήστε στα ακόλουθα ερωτήματα: α) Αν το προεξοφλητικό επιτόκιο είναι 5%, ποια θα είναι η παρούσα αξία των μελλοντικών του μισθών; β) Αν αποταμιεύει 5% από τον μισθό του κάθε έτος, ποια θα είναι η παρούσα αξία των αποταμιεύσεών του μέχρι την ηλικία των 65 ετών; 6. Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει το κόστος και τις μελλοντικές καθαρές ταμειακές ροές τεσσάρων επενδυτικών σχεδίων τα οποία έχουν διάρκεια ζωής πέντε χρόνια. ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΤΟΣ A B C D , , , , ,00 0,00 100,00 200, ,00 0,00 200,00 300, ,00 300,00 300,00 500, ,00 700,00 400,00 500, , , ,00 600,00 Υποθέτοντας ότι το κόστος ευκαιρίας των κεφαλαίων της επιχείρησης είναι c=10% απαντήστε τα ακόλουθα ερωτήματα: α) Βρείτε την Καθαρή Παρούσα Αξία κάθε επενδυτικού σχεδίου και στη συνέχεια κατατάξτε τα σχέδια με βάση την Καθαρή Παρούσα Αξία τους. β) Αν τα παραπάνω επενδυτικά σχέδια είναι αμοιβαίως αποκλειόμενα ποιο σχέδιο θα επιλέξετε με βάση το κριτήριο της ΚΠΑ; γ) Αν τα επενδυτικά σχέδια είναι ανεξάρτητα μεταξύ τους και δεν υπάρχει περιορισμός στο ύψος της κεφαλαιουχικής δαπάνης I0 τι επιλογή θα κάνετε; 7. Να υπολογιστεί η καθαρή παρούσα αξία μιας επένδυσης, όταν το προεξοφλητικό επιτόκιο είναι 4%, με τα εξής στοιχεία κόστους και οφέλους: 2

3 Έτη Επένδυση Λειτουργικό Κόστος Ωφέλειες Συγκρίνουμε δύο προγράμματα που και τα δύο έχουν αρχική επένδυση Το πρόγραμμα Α αποδίδει το πρώτο έτος και τίποτα το δεύτερο έτος. Το πρόγραμμα Β αποδίδει το δεύτερο έτος και τίποτα το πρώτο έτος. Ποιο πρόγραμμα θα επιλεχθεί όταν το προεξοφλητικό επιτόκιο είναι 7%; Εσωτερικός Βαθμός Απόδοσης ( Internal Rate of Return ) Ο Εσωτερικός Βαθμός Απόδοσης (Internal Rate of Return - IRR) ενός επενδυτικού σχεδίου είναι ο βαθμός απόδοσης ( ή το επιτόκιο ) που εξισώνει την παρούσα αξία των μελλοντικών καθαρών ροών με το κόστος της επένδυσης NCF PV = I NPV = I = n t 0 0 t 0 t= 1 ( 1+ r) 0. Σύμφωνα με αυτή την τεχνική θα πρέπει να επιλέγουμε εκείνα τα επενδυτικά σχέδια τα οποία έχουν εσωτερικό βαθμό απόδοσης μεγαλύτερο από το κόστος κεφαλαίου της εταιρείας, δηλ. IRR > c. ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Θεωρήστε μια επένδυση της οποίας το κόστος είναι 5.000, η διάρκειά της είναι ένα έτος, το κόστος κεφαλαίου είναι 10% και οι καθαρές ροές της είναι NCF 1 = Να βρεθεί ο εσωτερικός βαθμός απόδοσης της επένδυσης. Είναι συμφέρουσα η επένδυση; 2. Μια εταιρεία έχει ετήσιες ταμειακές ροές για 6 χρόνια. Η αρχική επένδυση είναι Προσδιορίστε τον εσωτερικό βαθμό απόδοσης (IRR) του προγράμματος. 3. Μια εταιρεία μελετά μια επένδυση με προβλεπόμενες ετήσιες ταμειακές ροές για τα 3 επόμενα χρόνια , και αντίστοιχα. Το αρχικό κόστος είναι Αν το κόστος κεφαλαίων της επιχείρησης είναι 11% είναι αποδεκτό το πρόγραμμα; 3

4 4. Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει το κόστος και τις μελλοντικές καθαρές ταμειακές ροές τριών επενδυτικών σχεδίων τα οποία έχουν διάρκεια ζωής πέντε χρόνια: Υπολογίστε τον εσωτερικό βαθμό απόδοσης για το κάθε σχέδιο και ταξινομήστε τα ανάλογα. Αν το προεξοφλητικό επιτόκιο είναι 10% βρείτε την καθαρή παρούσα αξία του κάθε σχεδίου και ταξινομήστε τα ανάλογα. Τι παρατηρείτε; ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΤΟΣ Α Β Γ , , ,00 1 0,00 100,00 200,00 2 0,00 200,00 300, ,00 300,00 500, ,00 400,00 500, , ,00 600,00 5. Υποθέστε ότι υπάρχουν τα εξής δύο εναλλακτικά επενδυτικά προγράμματα με τις ακόλουθες χρηματοροές: ΕΤΟΣ Χ Υ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 α) Να βρείτε τον εσωτερικό βαθμό απόδοσης του κάθε προγράμματος (IRR). Ποιο επενδυτικό πρόγραμμα θα προτιμήσετε; β) Θεωρήστε προεξοφλητικό επιτόκιο 5% και υπολογίστε την καθαρή παρούσα αξία (NPV) για το κάθε πρόγραμμα. Ποιο πρόγραμμα θα προτιμήσετε; γ) Επαναλάβετε το προηγούμενο ερώτημα με προεξοφλητικό επιτόκιο 8%. 4

5 6. Θεωρήστε ένα επενδυτικό σχέδιο το οποίο έχει διάρκεια 5 έτη. Οι μελλοντικές ροές (εισροές-εκροές) του σχεδίου παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα. Το αρχικό κόστος επένδυσης ανέρχεται σε ενώ το κόστος κεφαλαίου δίνεται ως 5%. Το ζητούμενο είναι να βρεθούν η καθαρή παρούσα αξία (NPV) και ο εσωτερικός βαθμός απόδοσης (IRR) της επένδυσης. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ NPV ΚΑΙ IRR ΜΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ Προεξοφλητικό επιτόκιο 5% Έτη Χρηματικές Εισροές 0, , , , , ,00 Χρηματικές Εκροές , , , , , ,00 Καθαρές Χρηματικές Ροές Παρούσα Αξία Χρηματικών Ροών Καθαρή Παρούσα Αξία Επένδυσης Εσωτερικός Βαθμός Απόδοσης Περίοδος Επανείσπραξης ( Payback Period ) Η περίοδος επανείσπραξης ενός επενδυτικού σχεδίου ορίζεται ως ο αριθμός των περιόδων που απαιτούνται για να επανεισπράξουμε τα επενδυόμενα αρχικά κεφάλαια, δηλαδή το κόστος της επένδυσης I 0. Σύμφωνα με αυτή την τεχνική θα πρέπει να επιλέξουμε εκείνο το επενδυτικό σχέδιο το οποίο αποπληρώνει το κόστος της επένδυσης στο πιο σύντομο χρονικό διάστημα. Μειονεκτήματα: 1. Δε λαμβάνει υπ όψιν όλες τις ταμειακές ροές. 5

6 2. Δε λαμβάνει υπ όψιν το κόστος ευκαιρίας κεφαλαίου στη σύγκριση των διαφορετικών σχεδίων. ΑΣΚΗΣΕΙΣ 9. Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει το κόστος και τις μελλοντικές καθαρές ταμειακές ροές τεσσάρων επενδυτικών σχεδίων τα οποία έχουν διάρκεια ζωής πέντε χρόνια. ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΤΟΣ A B C D , , , , ,00 0,00 100,00 200, ,00 0,00 200,00 300, ,00 300,00 300,00 500, ,00 700,00 400,00 500, , , ,00 600,00 Ποιο επενδυτικό σχέδιο θα επιλεγεί με βάση το κριτήριο επανείσπραξης κεφαλαίου; 2. Μια εταιρεία σχεδιάζει να επενδύσει σε ένα πρόγραμμα του οποίου οι ταμειακές ροές δίνονται στον παρακάτω πίνακα: ΕΤΟΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΡΟΗ , , , , ,00 Αν η επιθυμητή περίοδος επανείσπραξης της εταιρείας είναι 3 χρόνια, θα προτείνατε να γίνει αποδεκτό το πρόγραμμα; ΛΥΣΗ Έπειτα από 2 έτη η εταιρεία θα έχει ανακτήσει από το αρχικό κόστος των Το υπόλοιπο που μένει είναι = Αυτό το ποσό το ανακτά τον τρίτο χρόνο. Συγκεκριμένα για να βρούμε ακριβώς τη χρονική περίοδο μέσα στο τρίτο έτος έχουμε: 6

7 Το 0.47 του έτους είναι = 24 εβδομάδες. Επομένως η 4500 περίοδος επανείσπραξης είναι 2 έτη και 24 εβδομάδες και είναι μικρότερη από την περίοδο στόχο των 3 ετών. Άρα το πρόγραμμα πρέπει να γίνει αποδεκτό. Λογιστικός Συντελεστής Απόδοσης (Accounting Rate of Return ) Ο λογιστικός συντελεστής απόδοσης ορίζεται ως ο λόγος του μέσου ανά περίοδο κέρδους της επένδυσης μετά την αφαίρεση των φόρων ως προς το αρχικό ποσό της επένδυσης: ΜΕΣΟ ΕΤΗΣΙΟ ΚΕΡΔΟΣ ΜΕΤΑ ΦΟΡΩΝ ARR =. ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ Σύμφωνα με αυτή την τεχνική θα πρέπει να επιλέγουμε το σχέδιο εκείνο με τον μεγαλύτερο ARR μεταξύ αμοιβαία αποκλειομένων σχεδίων. Μειονεκτήματα: 1. Χρησιμοποιεί λογιστικά κέρδη αντί για καθαρές ταμειακές ροές. 2. Δε λαμβάνει υπ όψιν το κόστος ευκαιρίας κεφαλαίου στη σύγκριση των διαφορετικών σχεδίων. ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει το κόστος και τα καθαρά έσοδα τεσσάρων επενδυτικών σχεδίων τα οποία έχουν διάρκεια ζωής πέντε χρόνια. ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΤΟΣ A B C D , , , , ,00 0,00 100,00 200, ,00 0,00 200,00 300, ,00 300,00 300,00 500, ,00 700,00 400,00 500, , , ,00 600,00 7

8 Ποιο επενδυτικό σχέδιο θα επιλεγεί με βάση το κριτήριο του λογιστικού συντελεστή απόδοσης; 2. Για τα επόμενα 4 έτη τα καθαρά έσοδα και το κόστος μιας επένδυσης δίνονται από τον παρακάτω πίνακα: ΕΤΟΣ Βρείτε το λογιστικό συντελεστή απόδοσης. Ωφέλιμη Διάρκεια Επένδυσης (Duration ) Αν δύο ή περισσότερα αμοιβαία αποκλειόμενα επενδυτικά σχέδια έχουν την ίδια καθαρή παρούσα αξία τότε βασιζόμαστε στο κριτήριο της ωφέλιμης διάρκειας μιας επένδυσης. Μαθηματικά η ωφέλιμη διάρκεια ενός επενδυτικού σχεδίου λήξης n τ PV τ = 1 περιόδων ορίζεται ως εξής: D = n PV n τ = 1 Επιλέγεται εκείνο το επενδυτικό σχέδιο με τη μικρότερη διάρκεια. τ τ. ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει το κόστος και τις καθαρές ταμειακές ροές δύο αμοιβαία αποκλειόμενων επενδυτικών σχεδίων. Ποιο σχέδιο θα επιλέξετε; ΕΤΟΣ Χ Υ , , , , , ,00 8

9 Περιορισμοί στον προϋπολογισμό των κεφαλαιακών δαπανών Σε περιπτώσεις στενότητας κεφαλαίου, προτείνεται η χρησιμοποίηση του δείκτη αποδοτικότητας για την επιλογή του άριστου συνδυασμού των επενδύσεων που εξαντλούν τα διαθέσιμα κεφάλαια. Ο δείκτης αποδοτικότητας ορίζεται ως το πηλίκο της ΚΠΑ προς το αρχικό κεφάλαιο. Σύμφωνα με το κριτήριο αυτό μια επένδυση γίνεται αποδεκτή όταν ΔΑ > 0. ΑΣΚΗΣΗ Εξετάζετε τρεις επενδύσεις με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: () Κ0 ΚΠΑ Χ (5.000) Ψ (3.000) Ζ (2.000) Τα προς επένδυση διαθέσιμα κεφάλαια στο Τ0 είναι Ποιες από τις επενδύσεις πρέπει να γίνουν αποδεκτές; Απάντηση Όταν υπάρχουν περιορισμοί στα κεφάλαια την τρέχουσα χρονική περίοδο δεν μπορούμε να αποδεχτούμε όλες τις επενδύσεις που έχουν θετική ΚΠΑ. Στην περίπτωση αυτή σκοπός μας είναι ο προσδιορισμός του άριστου συνδυασμού των επενδύσεων. Θα χρησιμοποιήσουμε δύο κριτήρια: το κριτήριο της ΚΠΑ και το κριτήριο του Δείκτη Αποδοτικότητας (ΔΑ). Κριτήριο ΚΠΑ: Με βάση το κριτήριο αυτό θα επιλέξουμε την επένδυση Χ αφού αυτή έχει τη μεγαλύτερη καθαρή παρούσα αξία. Η ΚΠΑ δεν έχει σχεδιαστεί για να λαμβάνει υπόψη περιορισμούς στα κεφάλαια. Το κατάλληλο κριτήριο είναι ο δείκτης αποδοτικότητας (ΔΑ). Με το ΔΑ έχουμε: Επένδυση ΚΠΑ / Κο (ΔΑ) Χ 0,713 Ψ 0,796 Ζ 1,108 Ενώ με το κριτήριο της ΚΠΑ η επένδυση Χ είναι πρώτη, με το κριτήριο του ΔΑ, πρώτη είναι η επένδυση Ζ, η οποία όμως δεν εξαντλεί τα διαθέσιμα κεφάλαια. Θα 9

10 επιλέξουμε τις επενδύσεις Ζ+Ψ, επειδή το άθροισμα των ΚΠΑ τους είναι μεγαλύτερο από την ΚΠΑ της επένδυσης Χ. Συνδυασμοί Επενδύσεων Κ0 ΚΠΑ Ζ+Ψ (5.000) Χ (5.000) Επίπτωση πληθωρισμού στις επενδύσεις. Ο υπολογισμός της παρούσας αξίας κατά την ως τώρα ανάπτυξη των κριτηρίων αξιολόγησης των επενδύσεων έγινε χωρίς να λαμβάνεται υπ όψη η περίπτωση του πληθωρισμού. Αυτό σημαίνει, ότι οι εισερχόμενες στους υπολογισμούς ετήσιες καθαρές εισπράξεις θεωρήθηκαν εκφρασμένες σε σταθερή αξία. Η κατάσταση αυτή είναι ιδανική και σπάνια. Πρέπει, λοιπόν, πάντοτε οι καθαρές εισπράξεις να διορθώνονται ως προς την πληθωριστική διάβρωση της αγοραστικής δύναμής τους, ώστε να εκφράζονται σε ισοδύναμες νομισματικές μονάδες με εκείνες του ποσού της αρχικής επένδυσης. Παράδειγμα Μια επιχείρηση εξετάζει το παρακάτω επενδυτικό σχέδιο : Έργο C0 C1 C2 C Αν υποτεθεί ότι το κόστος κεφαλαίου (ονομαστική τιμή) (r) στην επενδύουσα επιχείρηση είναι 15% και ο πληθωρισμός αναμένεται με ρυθμό 10% τα επόμενα έτη να αξιολογηθεί η επένδυση σε πραγματικούς όρους. Μετατρέπουμε το ονομαστικό επιτόκιο σε πραγματικούς όρους σύμφωνα με την 1 + ονομαστικήαπόδοση 1,15 σχέση : r real = 1= 1= 0, πληθωρισμός 1, Άρα ΚΠΑ = = 7, 4 1, ,045 1,045 >0, άρα η επένδυση αποδεκτή. 10

Τι ενδιαφέρει τον ιδιώτη

Τι ενδιαφέρει τον ιδιώτη ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΠΜΣ «Επιστήµη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων» Οικονοµικά του Περιβάλλοντος και των Υδατικών Πόρων Αξιολόγηση επενδύσεων Τι ενδιαφέρει τον ιδιώτη Πόσα χρήµατα θα επενδύσω; Πότε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΑΠ ΝΔΦΚ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΑΠ ΝΔΦΚ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ Αρχικό Κεφάλαιο (principal), ονομάζεται το ποσό των χρημάτων που δανείζεται κάποιος κατά τη σύναψη ενός δανείου Το ποσό αυτό που

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΑΠ ΔΕΟ 31 www.frontistiria-eap.gr ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΕΟ 31 ΤΟΜΟΣ Β ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΑΠ ΔΕΟ 31 www.frontistiria-eap.gr ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΕΟ 31 ΤΟΜΟΣ Β ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΕΟ 31 ΤΟΜΟΣ Β ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΑΘΗΝΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 01 1 ΤΟΜΟΣ ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΞΙΑ Η καθαρή Παρούσα Αξία ισούται με το άθροισμα προεξοφλημένων καθαρών ταμειακών

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Επενδύσεων ιαχρονική Αξία Χρήµατος

Αξιολόγηση Επενδύσεων ιαχρονική Αξία Χρήµατος Αξιολόγηση Επενδύσεων ιαχρονική Αξία Χρήµατος Βασικά Σηµεία ιάλεξης Ορισµός Επένδυσης Μελλοντική Αξία Επένδυσης Παρούσα Αξία Επένδυσης Αξιολόγηση Επενδυτικών Έργων Ορθολογικά Κριτήρια Μέθοδος της Καθαρής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Η εργασία υποβάλλεται για τη μερική κάλυψη των απαιτήσεων με στόχο την απόκτηση του διπλώματος ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. Σημειώσεις

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. Σημειώσεις ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Σημειώσεις Δρ. Ελευθέριος Γούλας Πάτρα, 2010 ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν (Α.Ε.Π.) Είναι η αξία όλων των τελικών αγαθών και υπηρεσιών που παράγονται σε μία οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ

ΜΕΡΟΣ Α: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Κεφάλαιο 1: Το θεωρητικό υπόβαθρο της διαδικασίας λήψεως αποφάσεων και η χρονική αξία του χρήµατος Κεφάλαιο 2: Η καθαρή παρούσα αξία ως κριτήριο επενδυτικών

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδος κεφαλαιοποίησης εισοδήματος

Μέθοδος κεφαλαιοποίησης εισοδήματος Ι' ΚΥΚΛΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ Μεθοδολογίες εκτίμησης ακινήτων και εφαρμοσμένες πρακτικές - Μέθοδος κεφαλαιοποίησης Νικόλας Καρανικόλας karanik@auth.gr +30 6932 880888 Το προφίλ μηχανικού εκτιμητή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΟ ΣΤΑΘΜΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΛΑ ΟΥ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2005-2009

ΜΕΣΟ ΣΤΑΘΜΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΛΑ ΟΥ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2005-2009 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ (E-MBA) ΜΕΣΟ ΣΤΑΘΜΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΛΑ ΟΥ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ε./Τ.Κ.Μ., Δεκέμβριος 2014. Εισαγωγή στις Επενδυτικές Μεθόδους. Χάρης Μπακιρτζόγλου MSc, MRICS

Τ.Ε.Ε./Τ.Κ.Μ., Δεκέμβριος 2014. Εισαγωγή στις Επενδυτικές Μεθόδους. Χάρης Μπακιρτζόγλου MSc, MRICS Τ.Ε.Ε./Τ.Κ.Μ., Δεκέμβριος 2014 Εισαγωγή στις Επενδυτικές Μεθόδους Χάρης Μπακιρτζόγλου MSc, MRICS Τι είναι εκτίμηση; Εκτίμηση είναι η τέχνη ή επιστήμη αποτίμησης της αξίας ενός κινητού ή ακίνητου περιουσιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗN ΜΕΘΟΔΟ MONTE CARLO ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. του

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗN ΜΕΘΟΔΟ MONTE CARLO ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. του ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗN ΜΕΘΟΔΟ MONTE CARLO ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία ΘΕΜΑ: «ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΚΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ Σ ΚΑΙ Κ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ».

Πτυχιακή Εργασία ΘΕΜΑ: «ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΚΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ Σ ΚΑΙ Κ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ». ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τμήμα Λογιστικής Πτυχιακή Εργασία Καθηγητής: Κυρμίζογλου Παντελής ΘΕΜΑ: «ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΚΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ Σ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Χειμώνας-Άνοιξη Μάθημα: Δημόσια Οικονομική Διδασκαλία: Βασίλης Θ. Ράπανος Γεωργία Καπλάνογλου Ημερομηνία παράδοσης: Ερωτήσεις πολλαπλών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ. Χρήστος Δ.

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ. Χρήστος Δ. ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑ: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΣΑΡΧΙΑΝΑΚΗ Ι. ΜΑΡΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟY ΠΕΙΡΑΙΩΣ Υποβληθείσα για το μεταπτυχιακό δίπλωμα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΘΗΝΑ 2008 1 Το επιστημονικό περιεχόμενο του παρόντος βιβλίου έχει υποβληθεί σε κριτική ανάγνωση και εγκριθεί με το σύστημα των κριτών. Η κριτική ανάγνωση

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας

Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας Το εκπαιδευτικό υλικό που ακολουθεί αναπτύχθηκε στα πλαίσια του Επιμορφωτικού Σεμιναρίου με θέμα: «Διοικητική Λογιστική» 1 Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΜAΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Α ΜΕΡΟΣ ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ και ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΜAΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Α ΜΕΡΟΣ ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ και ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜAΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Α ΜΕΡΟΣ ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ και ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΘΗΝΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ - ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΝΙΚΟΣ 1 ΜAΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΕΠ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ Y = C + I + G + ( X M) Y

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Η Εξάμηνο Καθηγητής Δημήτριος Παπαδόπουλος - - - 2 - Χρηματοοικονομικές επενδύσεις: Μετοχές, Ομόλογα,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ. Διπλωματική Εργασία

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ. Διπλωματική Εργασία ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Διπλωματική Εργασία Διερεύνηση της Μεταβολής του Προϋπολογισμού Κατασκευής Οδικού Έργου στα Διάφορα Στάδια

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΗΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΗΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ (ΕΜΒΑ) ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ IANOYAΡΙΟΥ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΤΙΤΛΟΣ..ΣΕΛΙΔΑ Περιεχόμενα...2

ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ IANOYAΡΙΟΥ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΤΙΤΛΟΣ..ΣΕΛΙΔΑ Περιεχόμενα...2 ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ IANOYAΡΙΟΥ 006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΙΤΛΟΣ..ΣΕΛΙΔΑ Περιεχόμενα...... ΚΟΡΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΕΣ 1. Αρχές Οικονομικής Ανάλυσης Ι..... 4. Αρχές Οικονομικής Ανάλυσης ΙΙ....

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Οικονομική Έκθεση. της χρήσης από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2012

Ετήσια Οικονομική Έκθεση. της χρήσης από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2012 Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2012 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή, ορίζεται η διαδικασία μετατροπής των παραγωγικών συντελεστών σε τελικά αγαθά προς κατανάλωση. Χαρακτηρίζεται δε από τα ακόλουθα στοιχεία :

Παραγωγή, ορίζεται η διαδικασία μετατροπής των παραγωγικών συντελεστών σε τελικά αγαθά προς κατανάλωση. Χαρακτηρίζεται δε από τα ακόλουθα στοιχεία : ΘΕΩΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Εισαγωγή Παραγωγή, ορίζεται η διαδικασία μετατροπής των παραγωγικών συντελεστών σε τελικά αγαθά προς κατανάλωση. Χαρακτηρίζεται δε από τα ακόλουθα στοιχεία : Συνειδητή προσπάθεια για το

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Αποτίμησης και Γνωμοδότηση επί του Εύλογου και Λογικού των Προτεινόμενων Σχέσεων Ανταλλαγής των Μετοχών των Συγχωνευόμενων εταιριών

Έκθεση Αποτίμησης και Γνωμοδότηση επί του Εύλογου και Λογικού των Προτεινόμενων Σχέσεων Ανταλλαγής των Μετοχών των Συγχωνευόμενων εταιριών Έκθεση Αποτίμησης και Γνωμοδότηση επί του Εύλογου και Λογικού των Προτεινόμενων Σχέσεων Ανταλλαγής των Μετοχών των Συγχωνευόμενων εταιριών ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε ΚΕGΟ Κτηνοπτηνοτροφικά Είδη & Υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΙI

ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΙI ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΙI ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΙΙ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2009 Καθ. Νίκος Μυλωνάς Τμήμα Οικονομικών Επιστημών/ Πανεπιστημίου Αθηνών Ρήτρες βαθμολόγησης δεν γίνονται δεκτές

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ο σχεδιασµός πιστοποιηµένων προϊόντων και εγκαταστάσεων σε συνδυασµό µε την ορθή εφαρµογή τους δίνει τη λύση για εξοικονόµηση ενέργειας και ώθηση για την ανταγωνιστικότητα και την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Εισαγωγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Εισαγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 Επίλυση προβλημάτων και λήψη αποφάσεων 1.2 Ποσοτική ανάλυση και λήψη αποφάσεων 1.3 Ποσοτική ανάλυση Ανάπτυξη μοντέλου Προετοιμασία δεδομένων Επίλυση μοντέλου Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΕΘΟ ΟΣ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ CAPESIZE 12ΕΤΙΑΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ κ. ΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κοστολόγηση δραστηριοτήτων

Κοστολόγηση δραστηριοτήτων Κοστολόγηση δραστηριοτήτων (Activity Based Costing ABC) Βασίλης Σ. Μουστάκης Πολυτεχνείο Κρήτης Χανιά, 2000 moustaki@logistics.tuc.gr Μια πρώτη ματιά Στο κείμενο που ακολουθεί παρουσιάζουμε τα κύρια σημεία

Διαβάστε περισσότερα