ΕΞ - ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΞ - ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ"

Transcript

1 1 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΓΑ: Β4ΒΒΗ-ΔΒΛ ΕΞ - ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 28 Μαξηίνπ 2012 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξ. Πξση.:ΓΔΦΚ Α ΔΞ 2012 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΣΔΛΩΝΔΙΩΝ & Δ.Φ.Κ. 1. Γ /ΝΗ ΔΙΓΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΣΑΝΑΛΩΗ ΣΜΗΜΑΣΑ Α, Β, Γ 2. Γ/ΝΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ Π..Σ. ΣΜΗΜΑ Δ ΠΡΟ: Ωρ Π.Γ. Σαρ. Γ/λζε : Καξ. εξβίαο 10 Σαρ. Κώδηθαο Αζήλα Πιεξνθνξίεο : Α.Μνπδαθίηνπ (ΔΦΚ) Α. Μάηε (ΟΠΣ) Σειέθσλν : (ΔΦΚ) ,389(ΟΠΣ) FAX : ΘΔΜΑ : Οδηγίερ αναθοπικά με ηην έναπξη λειηοςπγίαρ ηηρ Φάζηρ 3 - Λειηοςπγικό ηάδιο 2 (Phase 3 FS2) ηος ςζηήμαηορ EMCS ηην 1 η Αππιλίος 2012 (Β ζηάδιο). ΥΔΣ. : α) Η ππ αξηζκ. ΓΔΦΚ EΞ2010/ Δ.Γ.Τ.Ο. β) Η ππ αξηζκ. ΓΔΦΚ EΞ2010/ Δ.Γ.Τ.Ο. γ) Η ππ αξηζ. ΓΔΦΚ Α ΔΞ2011/ Δ.Γ.Τ.Ο. ε ζπλέρεηα ησλ αλσηέξσ ζρεηηθώλ εγθπθιίσλ αλαθνξηθά κε ηηο δηάθνξεο Φάζεηο ιεηηνπξγίαο ηνπ EMCS θαη ελόςεη ηεο έλαξμεο παξαγσγηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ Β ζηαδίνπ πινπνίεζεο ηεο Φάζεο 3 Λεηηνπξγηθό ηάδην 2 (Phase 3 FS2) ηνπ EMCS, από 1/04/2012, ζαο γλσξίδνπκε ηα αθόινπζα : Με ηελ νινθιήξσζε ηεο Φάζεο 3 από 1/4/2012, ε νπνία ηίζεηαη ζε παξαγσγηθή ιεηηνπξγία από 3/4/2012, επεθηείλεηαη ε ήδε ππάξρνπζα ιεηηνπξγηθόηεηα ηνπ EMCS, όπνπ πεξηιακβάλνληαη ηα εθαξκνδόκελα κέρξη θαη ζήκεξα κελύκαηα θαη ιεηηνπξγίεο, θαη πινπνηνύληαη λέα κελύκαηα γηα ηελ παξαθνινύζεζε θαη ηνλ έιεγρν ησλ δηαθηλήζεσλ ησλ πξντόλησλ ΔΦΚ. Δπηζεκαίλεηαη όηη ε παξνύζα εγθύθιηνο αθνξά όιε ηελ λέα ιεηηνπξγηθόηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο, πιελ ησλ ιεηηνπξγηώλ θαη κελπκάησλ πνπ αθνξνύλ ηελ ακνηβαία δηνηθεηηθή ζπλδξνκή κεηαμύ ησλ Κξαηώλ-Μειώλ βάζεη ηνπ Καλνληζκνύ ΔΚ 2073/2004 ηνπ πκβνπιίνπ, ηα νπνία ελζσκαηώλνληαη πιένλ ζην EMCS θαη γηα ηα νπνία ζα αθνινπζήζεη αλεμάξηεηε ΔΓΤΟ πξνο ηηο Σεισλεηαθέο Αξρέο. Με ηελ αλσηέξσ γ) ζρεηηθή εγθύθιην, ε νπνία αθνξνύζε ην Α ζηάδην πινπνίεζεο ηεο Φάζεο 3 ηνπ EMCS, ην νπνίν εθαξκόδεηαη από 1/1/2012 έσο θαη 31/03/2012, δόζεθαλ κεηαμύ άιισλ νδεγίεο αλαθνξηθά κε ηα κελύκαηα (IE807, IE819 θαη IE871) ηα νπνία θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ σο άλσ ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο ήηαλ δπλαηόλ κόλν λα ιεθζνύλ, εθόζνλ είραλ ππνβιεζεί από ηηο αξκόδηεο αξρέο ή

2 ηνπο νηθνλνκηθνύο θνξείο ησλ άιισλ Κ-Μ θαη δελ ήηαλ δπλαηόλ λα απνζηαινύλ από ηηο αξκόδηεο αξρέο θαη ηνπο νηθνλνκηθνύο θνξείο ηεο ρώξαο καο. Δθεμήο ηα σο άλσ αλαθεξόκελα κελύκαηα πέξαλ ηεο παξαιαβήο ζα κπνξνύλ λα απνζηέιινληαη θαη από ηε ρώξα καο. Δπηπιένλ πινπνηνύληαη 3 λέα κελύκαηα, ηα νπνία ππνζηεξίδνπλ ηελ παξαθνινύζεζε θαη ηνλ έιεγρν ησλ δηαθηλήζεσλ ππό θαζεζηώο αλαζηνιήο. Η ρξήζε θαη ν ηξόπνο ιεηηνπξγίαο ησλ κελπκάησλ απηώλ αλαιύνληαη θαησηέξσ. Ι. ΝΔΔ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΔ ΤΦΙΣΑΜΔΝΩΝ ΜΗΝΤΜΑΣΩΝ Γηα ηα θαησηέξσ κελύκαηα, πνπ είραλ πεξηγξαθεί ζηελ αλσηέξσ γ) ζρεηηθή εγθύθιην, επαλαιακβάλνληαη γηα δηεπθόιπλζε νη ήδε δνζείζεο εμεγήζεηο θαη δίδνληαη νη αλαγθαίεο επηπιένλ εμεγήζεηο γηα ηνλ ηξόπν ππνβνιήο ηνπο από ηε ρώξα καο. Α. ΜΗΝΤΜΑΣΑ ΠΟΤ ΤΠΟΒΑΛΛΟΝΣΑΙ ΑΠΟ ΣΙ ΑΡΜΟΓΙΔ ΑΡΥΔ Γιακοπή ηηρ διακίνηζηρ - Μήνςμα ΙΔ807 (Interruption of a movement) Σν ελ ιόγσ κήλπκα ππνβάιιεηαη ζηελ πεξίπησζε πνπ έλα Κ-Μ εληνπίδεη όηη κηα δηαθίλεζε πξντόλησλ Δ.Φ.Κ. δελ κπνξεί λα ζπλερίζεη γηα ηνλ ηειηθό ηεο πξννξηζκό εμαηηίαο ελόο ζνβαξνύ ζπκβάληνο. ηελ πεξίπησζε απηή ε αξκόδηα αξρή ηνπ Κ-Μ έρεη ηελ δπλαηόηεηα λα δηαθόςεη ηελ δηαθίλεζε. Σν κήλπκα απηό ππνβάιιεηαη από ηελ αξκόδηα αξρή θαη θνηλνπνηείηαη ζηα ελδηαθεξόκελα Κξάηε-Μέιε, ζηνλ απνζηνιέα θαη ηνλ παξαιήπηε. Απηό κπνξεί λα ζπκβεί θπξίσο ζηελ πεξίπησζε όπνπ, είηε ην ζύλνιν ησλ εκπνξεπκάησλ ράζεθε, θιάπεθε ή θαηαζηξάθεθε, είηε δηαπηζηώζεθε ζνβαξή παξάβαζε πνπ νδεγεί ζε δέζκεπζε ή θαηάζρεζε ησλ πξντόλησλ. Κάζε Κ-Μ κπνξεί λα δηαθόςεη κηα δηαθίλεζε όηαλ ε παξάβαζε ή ην ζπκβάλ πξαγκαηνπνηείηαη ζηελ επηθξάηεηά ηνπ. Όηαλ ιακβάλεηαη απηό ην κήλπκα από ηελ εθαξκνγή EMCS, ηα ζηνηρεία ηνπ νπνίνπ κπνξνύλ λα εκθαληζηνύλ ζηελ νζόλε, αιιάδεη ε θαηάζηαζε ηεο δηαθίλεζεο κε ηελ έλδεημε «ζηακαηεκέλν» θαη ε δηαθίλεζε δελ επηδέρεηαη πεξαηηέξσ ελέξγεηεο κέζσ ηνπ EMCS. ε πεξίπησζε πνπ ε ρώξα καο είλαη Κξάηνο Μέινο απνζηνιήο ή παξαιαβήο ζε κηα δηαθίλεζε πξντόλησλ θαη εθόζνλ δηαπηζησζεί όηη ζπλέβε έλα ζνβαξό ζπκβάλ ζε Διιεληθό έδαθνο, εμαηηίαο ηνπ νπνίνπ θαζίζηαηαη πξάγκαηη αδύλαηε ε ζπλέρηζε ηεο δηαθίλεζεο, ηόηε ππνβάιιεηαη ην κήλπκα δηαθνπήο ηεο δηαθίλεζεο από ην αξκόδην Σεισλείν απνζηνιήο ή παξαιαβήο αληίζηνηρα, θαηόπηλ νινθιήξσζεο ησλ ειέγρσλ. Δάλ ε δηαπίζησζε ησλ ιόγσλ δηαθνπήο ηεο δηαθίλεζεο εκπίπηεη ζηελ αξκνδηόηεηα άιιεο ειεγθηηθήο αξρήο ηεο ρώξαο, ε ελ ιόγσ αξρή κεηά ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ ειέγρνπ ζα πξέπεη λα ελεκεξώλεη ζρεηηθά ην αξκόδην Σεισλείν απνζηνιήο ή παξαιαβήο ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηαθίλεζεο, πξνθεηκέλνπ λα απνζηαιεί ην κήλπκα δηαθνπήο ηεο δηαθίλεζεο. ε πεξίπησζε πνπ ε δηαθίλεζε πξαγκαηνπνηείηαη εμ νινθιήξνπ ζην εζσηεξηθό ηεο ρώξαο ελεκεξώλεηαη ζρεηηθά ην Σεισλείν απνζηνιήο ην νπνίν θαη ππνβάιιεη ην κήλπκα δηαθνπήο. ε πεξίπησζε πνπ ε ρώξα καο ιεηηνπξγεί σο ηξίην Κ-Μ, δειαδή δελ είλαη Κ-Μ απνζηνιήο νύηε Κ-Μ παξαιαβήο ησλ πξντόλησλ κηαο δηαθίλεζεο ε νπνία δηέξρεηαη από ηελ ρώξα καο θαη κηα αξκόδηα ειεγθηηθή αξρή θξίλεη όηη ε δηαθίλεζε απηή πξέπεη λα δηαθνπεί ιόγσ ζνβαξνύ ζπκβάληνο, ηόηε κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ ειέγρνπ ππνβάιιεηαη ην κήλπκα δηαθνπήο από ην Σεισλείν ζηε ρσξηθή αξκνδηόηεηα ηνπ νπνίνπ έιαβε ρώξα ην ζπκβάλ. ηελ εμαηξεηηθή πεξίπησζε πνπ ην Σεισλείν απηό δελ έρεη πξόζβαζε ζην EMCS, ην κήλπκα δηαθνπήο ππνβάιιεηαη ζην πιεζηέζηεξν ζηνλ ηόπν ηνπ ζπκβάληνο ηεισλείν πνπ έρεη πξόζβαζε ζην EMCS. 2

3 Δπηζεκαίλεηαη όηη κε ηελ απνζηνιή ηνπ κελύκαηνο δηαθνπήο ηεο δηαθίλεζεο, ηα ελδηαθεξόκελα Κ-Μ, ν απνζηνιέαο θαη ν παξαιήπηεο ελεκεξώλνληαη απηόκαηα από ην ζύζηεκα. ε πεξίπησζε πνπ ν παξαιήπηεο δελ είλαη ζπλδεδεκέλνο κε ηελ εθαξκνγή EMCS (πεξηζηαζηαθά εγγεγξακκέλνο παξαιήπηεο, απαιιαζζόκελνο νξγαληζκόο), ηόηε ε αξκόδηα ηεισλεηαθή αξρή ειέγρνπ ηνπ παξαιήπηε θαη/ή ν απνζηνιέαο πξέπεη λα ελεκεξώζνπλ ηνλ παξαιήπηε γηα ηελ δηαθνπή ηεο δηαθίλεζεο. Β. ΜΗΝΤΜΑΣΑ ΠΟΤ ΤΠΟΒΑΛΛΟΝΣΑΙ ΑΠΟ ΣΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΦΟΡΔΙ 1. Διδοποίηζη ή απόππιτη ενόρ e-γδ-μήνςμα ΙΔ819 (Alert or rejection of an e-ad) Σν ελ ιόγσ κήλπκα ππνβάιιεηαη από ηνλ παξαιήπηε όηαλ, πξηλ ή θαηά ηε δηάξθεηα κηαο δηαθίλεζεο πξντόλησλ ΔΦΚ θαη πξηλ ηελ άθημε ησλ εκπνξεπκάησλ, επηζπκεί λα δειώζεη ζηηο αξκόδηεο αξρέο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ Κ-Μ θαη ηνλ απνζηνιέα όηη ηα πξντόληα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην e-γδ είηε δελ ηαηξηάδνπλ ζηελ παξαγγειία ηνπ, είηε όηη δελ έθαλε ηελ ζπγθεθξηκέλε παξαγγειία είηε όηη ελδερνκέλσο θάηη νπζηώδεο έρεη θαηαρσξεζεί ιάζνο ζην e-γδ (ΙΔ801). Σν κήλπκα απηό, θαηά ηελ ππνβνιή ηνπ, κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί από ηνλ παξαιήπηε είηε σο κήλπκα εηδνπνίεζεο είηε σο κήλπκα απόξξηςεο ηνπ e-γδ. 1.1 Σν κήλπκα ΙΔ 819 επηιέγεηαη σο κήλπκα εηδνπνίεζεο κέζσ ηεο εθαξκνγήο EMCS, όηαλ ν παξαιήπηεο ζέιεη λα εηδνπνηήζεη γηα δηαθνξέο ρσξίο όκσο λα ζεκαίλεη όηη δελ απνδέρεηαη ηελ παξαιαβή ησλ πξντόλησλ. Όηαλ ιακβάλεηαη κήλπκα εηδνπνίεζεο, ηα ζηνηρεία ηνπ νπνίνπ κπνξνύλ λα εκθαληζηνύλ ζηελ νζόλε, δελ αιιάδεη ε θαηάζηαζε ηεο δηαθίλεζεο, παξακέλεη ε έλδεημε «θαηαρσξεκέλν» θαη ε δηαθίλεζε επηδέρεηαη δπλεηηθά ηηο αθόινπζεο ελέξγεηεο από ηνλ απνζηνιέα: Αθύξσζε ηνπ e-γδ, αλ ην θνξηίν δελ έρεη θύγεη από ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Αιιαγή πξννξηζκνύ Γηαίξεζε ηεο δηαθίλεζεο, αλ είλαη εμνπζηνδνηεκέλνο γηα ηελ ελέξγεηα απηή θαη ε δηαίξεζε επηηξέπεηαη ζην Κ-Μ απνζηνιήο ή πλέρηζε ηεο δηαθίλεζεο σο έρεη, αθνύ επηβεβαηώζεη όηη νη ιόγνη πνπ πξνβάιινληαη από ηνλ παξαιήπηε ζην κήλπκα εηδνπνίεζεο, θαηόπηλ θαη ηεο αληαιιαγήο ησλ κεηαμύ ηνπο εμεγήζεσλ, δελ ζπληζηνύλ ιόγν γηα λα κελ παξαιεθζνύλ ηα πξντόληα από ηνλ παξαιήπηε. εκεηώλεηαη όηη ην κήλπκα εηδνπνίεζεο κπνξεί λα ππνβιεζεί πεξηζζόηεξν από κηα θνξέο από ηνλ παξαιήπηε ησλ εκπνξεπκάησλ. 1.2 Σν κήλπκα ΙΔ 819 επηιέγεηαη σο κήλπκα απόξξηςεο όηαλ ν παξαιήπηεο δελ έρεη πξαγκαηνπνηήζεη ηελ παξαγγειία ή όηαλ ην e-γδ δελ αληαπνθξίλεηαη ζε απηήλ θαη αξλείηαη ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαθίλεζεο θαη ηελ παξαιαβή ησλ πξντόλησλ. Όηαλ ιακβάλεηαη κήλπκα απόξξηςεο από ηελ εθαξκνγή EMCS, ηα ζηνηρεία ηνπ νπνίνπ νκνίσο κπνξνύλ λα εκθαληζηνύλ ζηελ νζόλε, ε θαηάζηαζε ηεο δηαθίλεζεο αιιάδεη ιακβάλνληαο ηελ έλδεημε «ζε απόξξηςε», ελώ ε δηαθίλεζε επηδέρεηαη δπλεηηθά ηηο αθόινπζεο ελέξγεηεο από ηνλ απνζηνιέα, όπσο: Αθύξσζε ηνπ e-γδ, αλ ην θνξηίν δελ έρεη θύγεη από ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ, Αιιαγή πξννξηζκνύ ή Γηαίξεζε ηεο δηαθίλεζεο, αλ είλαη εμνπζηνδνηεκέλνο γηα ηελ ελέξγεηα απηή θαη ε δηαίξεζε επηηξέπεηαη ζην Κ-Μ απνζηνιήο. 3

4 ηελ πεξίπησζε απηή ε δηαθίλεζε δελ κπνξεί λα νινθιεξσζεί σο έρεη πξνο ηνλ αξρηθό παξαιήπηε. Δπηζεκαίλεηαη όηη ζε πεξίπησζε πνπ ν παξαιήπηεο ζηελ ρώξα καο δελ είλαη ζπλδεδεκέλνο κε ην ζύζηεκα EMCS (πεξηζηαζηαθά εγγεγξακκέλνο παξαιήπηεο, απαιιαζζόκελνο νξγαληζκόο) αιιά έρεη ιάβεη γλώζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ e-γδ θαη επηζπκεί λα ππνβάιιεη κήλπκα εηδνπνίεζεο ή απόξξηςεο ηεο παξαιαβήο, ε ππνβνιή ηνπ κελύκαηνο ζηελ εθαξκνγή EMCS γίλεηαη από ηελ αξκόδηα ηεισλεηαθή αξρή ειέγρνπ ηνπ παξαιήπηε θαηόπηλ ζρεηηθήο αίηεζεο/δήισζήο ηνπ. 2. ςμπληπυμαηικέρ πληποθοπίερ αναθοπάρ παπαλαβήρ - Μήνςμα ΙΔ871 (Post-delivery processing) Τπνβάιιεηαη είηε από ηνλ απνζηνιέα είηε από ηνλ παξαιήπηε Σν ελ ιόγσ κήλπκα αθνξά ζηελ πεξίπησζε όπνπ θαηά ηελ παξαιαβή ησλ εκπνξεπκάησλ, δηαπηζηώλνληαη ειιείκκαηα ή πιενλάζκαηα, ηα νπνία είηε έρνπλ δεισζεί ζηελ αλαθνξά παξαιαβήο από ηνλ παξαιήπηε, είηε πξνθύπηνπλ από ηηο πιεξνθνξίεο πνπ έρνπλ θαηαγξαθεί από ηηο Σεισλεηαθέο αξρέο (πεξηπηώζεηο εμαγσγήο). ηελ πεξίπησζε απηή θάζε Κ-Μ κπνξεί λα αμηώζεη θόξνπο γηα ηα ειιείκκαηα, αλάινγα κε ηνλ ηόπν πνπ απηά δηαπηζηώζεθαλ ή πξαγκαηηθά πξνέθπςαλ, βαζηδόκελν ζηηο απνδείμεηο πνπ έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ, παξάιιεια κε ηηο εμεγήζεηο πνπ παξέρνληαη από ηνλ απνζηνιέα ή/θαη ηνλ παξαιήπηε γηα ηνπο ιόγνπο πνπ νδήγεζαλ ζηα ειιείκκαηα ή πιενλάζκαηα. Σν κήλπκα απηό δύλαηαη λα ππνβάιιεηαη κέζσ ηνπ EMCS, είηε από ηνλ απνζηνιέα είηε από ηνλ παξαιήπηε αθόκε θαη πεξηζζόηεξεο από κηα θνξέο αλ ρξεηάδεηαη, πξνθεηκέλνπ λα παξαζρεζνύλ ζηηο αξκόδηεο αξρέο νη αλαγθαίεο εμεγήζεηο. Γηα παξάδεηγκα: Ο απνζηνιέαο κπνξεί λα δειώζεη όηη κέξνο ησλ πξντόλησλ πνπ είραλ πεξηιεθζεί ζην e-γδ δελ απεζηάιε. Ο παξαιήπηεο κπνξεί λα δειώζεη όηη κέξνο ησλ πξντόλησλ παξαιήθζεθε κε θαζπζηέξεζε κεηά ηελ ππνβνιή ηεο αλαθνξάο παξαιαβήο. Όηαλ ιακβάλεηαη ην κήλπκα απηό από ηελ εθαξκνγή EMCS, ην νπνίν κπνξεί λα εκθαληζηεί ζηελ νζόλε, ε θαηάζηαζε ηεο δηαθίλεζεο δελ αιιάδεη. Γεδνκέλνπ όηη ε ππνβνιή ηνπ κελύκαηνο απηνύ αθνξά ηελ ελεκέξσζε ησλ αξκόδησλ αξρώλ, όηαλ ην κήλπκα ππνβάιιεηαη από ηνλ απνζηνιέα πξνσζείηαη ζε όια ηα εκπιεθόκελα ηεισλεία (απνζηνιήο/παξαιαβήο), αιιά δελ πξνσζείηαη ζηνλ παξαιήπηε κέζσ ηνπ EMCS. Αληίζηνηρα, όηαλ ππνβάιιεηαη από ηνλ παξαιήπηε, πξνσζείηαη ζε όια ηα εκπιεθόκελα ηεισλεία (παξαιαβήο/ απνζηνιήο), αιιά επίζεο δελ πξνσζείηαη ζηνλ απνζηνιέα. Η αιιεινελεκέξσζε ησλ εκπιεθνκέλσλ επηρεηξήζεσλ πξαγκαηνπνηείηαη κε δηθή ηνπο επζύλε εθηόο EMCS. Δπηζεκαίλεηαη όηη ε ππνβνιή ηνπ ελ ιόγσ κελύκαηνο από ηνλ απνζηνιέα ή ηελ παξαιήπηε, δελ είλαη δεζκεπηηθή, δελ ππνθαζηζηά ηηο εζληθέο δηαδηθαζίεο γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ αξκνδίσλ ηεισλεηαθώλ αξρώλ ηεο ρώξαο αλαθνξηθά κε ηελ δηαπίζησζε θαη επηβεβαίσζε ησλ ειιεηκκάησλ γηα ηπρόλ απαιιαγή από θόξνπο θ.ιπ., αιιά απνζθνπεί ζηελ ελεκέξσζε κέζσ ηνπ EMCS ησλ αξκόδησλ αξρώλ θαη ησλ άιισλ Κ-Μ γηα δηεπθόιπλζε ησλ ειέγρσλ. Τα ανωηέπω μηνύμαηα ΙΕ807, ΙΕ819 και ΙΕ871, ςποζηηπίζονηαι από ηην εθαπμογή για όλερ ηιρ διακινήζειρ, είηε αθοπούν διακινήζειρ από και ππορ άλλο Κ-Μ, είηε αθοπούν διακινήζειρ πος ππαγμαηοποιούνηαι εξ ολοκλήπος ζηο εζωηεπικό ηηρ σώπαρ. 4

5 5 ΙΙ. ΝΔΑ ΜΗΝΤΜΑΣΑ ΠΟΤ ΤΛΟΠΟΙΟΤΝΣΑΙ ΣΟ ΣΑΓΙΟ ΑΤΣΟ Σα θαησηέξσ λέα κελύκαηα ηεο Φάζεο 3, ηα νπνία πινπνηνύληαη από 01/04/2012, ππνζηεξίδνπλ ηελ παξαθνινύζεζε θαη ηνλ έιεγρν ησλ δηαθηλήζεσλ ππό θαζεζηώο αλαζηνιήο θαη ππνβάιινληαη πάληα από ηηο θαηά πεξίπησζε αξκόδηεο αξρέο όπσο πξνζδηνξίδνληαη θαησηέξσ. Η αληαιιαγή ησλ πιεξνθνξηώλ απηώλ κεηαμύ ησλ Κξαηώλ-Μειώλ εδξάδεη ζηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Καλνληζκνύ 2073/04 γηα ηελ δηνηθεηηθή ζπλεξγαζία ζηνλ ηνκέα ησλ ΔΦΚ. Σα κελύκαηα απηά ( ΙΔ 840, ΙΔ717 θαη ΙΔ 861), ππνζηεξίδνληαη από ηελ εθαξκνγή κόλν γηα δηαθηλήζεηο από θαη πξνο άιια Κ-Μ. Γελ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηηο πεξηπηώζεηο δηαθηλήζεσλ πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη εμ νινθιήξνπ ζην εζσηεξηθό ηεο ρώξαο. Δπηπιένλ από ηα θαησηέξσ κελύκαηα νη νηθνλνκηθνί θνξείο ελεκεξώλνληαη κόλν γηα ην κήλπκα «Αλαθνξά ζπκβάληνο» ΙΔ Αναθοπά ςμβάνηορ - Μήνςμα ΙΔ840 (Δvent report) Σν ελ ιόγσ κήλπκα αθνξά ζηελ πεξίπησζε όπνπ θαηά ηε δηάξθεηα κηαο δηαθίλεζεο ιακβάλεη ρώξα έλα ζπκβάλ (όπσο θινπή ή θαηαζηξνθή ησλ εκπνξεπκάησλ ή ηνπ νρήκαηνο θ.ι.π.), γηα ην νπνίν απαηηείηαη ελεκέξσζε όισλ ησλ εκπιεθόκελσλ (αξκόδησλ αξρώλ θαη ελδηαθεξόκελσλ επηρεηξήζεσλ). ηελ πεξίπησζε απηή ζα πξέπεη λα ζπκβνύλ ηα αθόινπζα: Κάπνην πξόζσπν, ην νπνίν είλαη ζπλήζσο ν κεηαθνξέαο ή έλα άιιν πξόζσπν πνπ είλαη ελήκεξν ή εκπιεθόκελν, ζα πξέπεη λα αλαθέξεη ην ζπκβάλ ζηελ πιεζηέζηεξε αξκόδηα αξρή (π.ρ. Αζηπλνκία, Σεισλείν) ηνπ θξάηνπο πνπ ζπλέβε ή πνπ δηαπηζηώζεθε ην ζπκβάλ. Αλάινγα κε ηηο δηαδηθαζίεο πνπ ζεζπίδεη θάζε θξάηνο δηελεξγνύληαη έιεγρνη θαη ζπληάζζεηαη από ηελ αξκόδηα αξρή Έθζεζε ειέγρνπ ή αλαθνξά. Η έθζεζε ειέγρνπ ή ε αλαθνξά ζα πξέπεη λα επηδίδεηαη ή απνζηέιιεηαη ακειεηί ην ζπληνκόηεξν ζε έλα εκπιεθόκελν ζηε δηαθίλεζε πξόζσπν (απνζηνιέαο, παξαιήπηεο ή κεηαθνξέαο), ην νπνίν ηελ ππνβάιιεη ζε κηα αξκόδηα αξρή (Σεισλείν), είηε ηνπ Κ-Μ πνπ έιαβε ρώξα ην ζπκβάλ, είηε άιινπ Κ-Μ, γηα παξάδεηγκα ηνπ Κ-Μ δηαπίζησζεο (εάλ απηό δελ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί από ην ίδην ην πξόζσπν πνπ αλαθέξεηαη ζηελ πξνεγνύκελε παξάγξαθν, ή ζηελ αξκόδηα αξρή πνπ επαιήζεπζε ην ζπκβάλ). Η αξκόδηα αξρή ειέγρεη ηα πξνζθνκηδόκελα (έθζεζε ειέγρνπ ή αλαθνξά) θαη ππνβάιιεη ην κήλπκα ΙΔ 840 «Αλαθνξά πκβάληνο» ζην EMCS, επηζπλάπηνληαο ειεθηξνληθά εθόζνλ είλαη δπλαηόλ ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά (θαηόπηλ ζάξσζεο) ή απνζηέιινληάο ηα κε Fax ή κε ζηα ελδηαθεξόκελα Κ-Μ. Η ίδηα αξκόδηα αξρή κπνξεί, εθόζνλ ρξεηαζηεί, λα ππνβάιιεη θαη ζπκπιεξσκαηηθή αλαθνξά κε ηελ ίδηα δηαδηθαζία. Δπηπιένλ επηζεκαίλεηαη όηη, ζε πεξίπησζε πνπ ην ζπκβάλ πξαγκαηνπνηεζεί ζε Κ-Μ άιιν από ην Κ-Μ απνζηνιήο ή παξαιαβήο ή ζε ηξίηε ρώξα (π.ρ. θαηαζηξνθή εκπνξεπκάησλ ζε αηύρεκα πνπ ζπλέβε ζηελ Διβεηία), ε «αλαθνξά ζπκβάληνο» κπνξεί λα ππνβιεζεί από ην Κ-Μ απνζηνιήο κεηά από ελεκέξσζε από ηνλ απνζηνιέα.

6 Αξκόδηα αξρή ππνβνιήο ηνπ κελύκαηνο ζηελ ρώξα καο: Αλ ην ζπκβάλ ιάβεη ρώξα ζηελ Διιάδα θαη ε ρώξα καο είλαη Κ-Μ απνζηνιήο ηεο δηαθίλεζεο πξνο άιιν Κ-Μ, ε έθζεζε ειέγρνπ γηα ην ζπκβάλ ζα πξέπεη λα επηδίδεηαη ή λα απνζηέιιεηαη ακειεηί ην ζπληνκόηεξν ζηνλ απνζηνιέα ηεο δηαθίλεζεο (εάλ δελ ηελ έρεη ήδε ιάβεη), ν νπνίνο είλαη θαηά θαλόλα ππεύζπλνο γηα ηε δηαθίλεζε θαη λα πξνζθνκίδεηαη ζην αξκόδην Σεισλείν ηνπ, πξνθεηκέλνπ απηό λα επηιεθζεί γηα ηηο αλαγθαίεο πεξαηηέξσ ελέξγεηεο θαη ηελ ππνβνιή ηνπ κελύκαηνο «Αλαθνξά πκβάληνο». Αληίζηνηρα, εάλ ε ρώξα καο είλαη Κ-Μ παξαιαβήο ηεο δηαθίλεζεο από άιιν Κ-Μ, ε έθζεζε ειέγρνπ γηα ην ζπκβάλ ζα πξέπεη λα επηδίδεηαη ή απνζηέιιεηαη ζηνλ παξαιήπηε, πξνθεηκέλνπ λα πξνζθνκίδεηαη από απηόλ ζην αξκόδην Σεισλείν ηνπ ηόπνπ παξαιαβήο πνπ πξέπεη λα επηιεθζεί θαη αλαινγία. ε πεξίπησζε πνπ ε ρώξα καο ελεξγεί σο ηξίην Κ-Μ (δηέιεπζεο), δειαδή ην ζπκβάλ πξαγκαηνπνηεζεί ζηε ρώξα καο αιιά ε Διιάδα δελ είλαη νύηε Κ-Μ απνζηνιήο νύηε Κ-Μ παξαιαβήο ησλ πξντόλησλ ηεο δηαθίλεζεο, ηόηε ε αλαθνξά ζπκβάληνο ππνβάιιεηαη από ην Σεισλείν ζηε ρσξηθή αξκνδηόηεηα ηνπ νπνίνπ έιαβε ρώξα ην ζπκβάλ. ηελ εμαηξεηηθή πεξίπησζε πνπ ην Σεισλείν απηό δελ έρεη πξόζβαζε ζην EMCS, ην κήλπκα ΙΔ840 «Αλαθνξά πκβάληνο» ππνβάιιεηαη από ην πιεζηέζηεξν ζηνλ ηόπν ηνπ ζπκβάληνο Σεισλείν πνπ έρεη πξόζβαζε ζην EMCS. Σν γξαθείν πλδέζκσλ ΔΦΚ (Γ/λζε ΔΦΚ) κπνξεί λα ζπλδξάκεη, εάλ είλαη αλάγθε, ηα αξκόδηα Σεισλεία ηεο ρώξαο γηα ηε δηαβίβαζε ησλ ζρεηηθώλ δηθαηνινγεηηθώλ ζηα άιια Κξάηε-Μέιε, εάλ απηά δελ κπνξνύλ λα επηζπλαθζνύλ ζε ειεθηξνληθή κνξθή ζην κήλπκα ΙΔ840 «αλαθνξά ζπκβάληνο». Μεηά ηελ ππνβνιή ηνπ κελύκαηνο ΙΔ 840, ε ελεκέξσζε ησλ αξκόδησλ αξρώλ ησλ άιισλ Κξαηώλ Μειώλ θαη ησλ εκπιεθνκέλσλ νηθνλνκηθώλ θνξέσλ (απνζηνιέαο θαη παξαιήπηεο) γίλεηαη απηόκαηα από ην ζύζηεκα. ε πεξίπησζε πνπ ν παξαιήπηεο δελ είλαη ζπλδεδεκέλνο κε ηελ εθαξκνγή EMCS (πεξηζηαζηαθά εγγεγξακκέλνο παξαιήπηεο, απαιιαζζόκελνο νξγαληζκόο), ηόηε ε αξκόδηα ηεισλεηαθή αξρή ειέγρνπ ηνπ παξαιήπηε θαη/ή ν απνζηνιέαο πξέπεη λα ελεκεξώζνπλ ηνλ παξαιήπηε γηα ην ζπκβάλ. Γηεπθξηλίδεηαη όηη ην κήλπκα «αλαθνξά ζπκβάληνο» κπνξεί λα ππνβιεζεί θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ θαηά ηε δηάξθεηα κηαο δηαθίλεζεο ρξεηάδεηαη λα γίλεη αιιαγή κεηαθνξηθνύ κέζνπ ή ηνπ νξγαλσηή ηεο δηαθίλεζεο (π.ρ. ιόγσ αηπρήκαηνο ή βιάβεο). 2. Αναθοπά ελέγσος - Μήνςμα ΙΔ717 (Control report) Σν ελ ιόγσ κήλπκα αθνξά ζηελ πεξίπησζε όπνπ, θαηά ηε δηάξθεηα κηαο δηαθίλεζεο, δηελεξγείηαη από ηελ αξκόδηα αξρή ελόο Κ-Μ έιεγρνο (θπζηθόο ή εγγξάθσλ) ζε έλα θνξηίν πξντόλησλ ΔΦΚ θαη θξίλεηαη ζθόπηκν λα ελεκεξσζνύλ νη αξκόδηεο αξρέο ησλ ινηπώλ εκπιεθνκέλσλ ζηελ δηαθίλεζε Κ-Μ γηα ηα επξήκαηα ηνπ ειέγρνπ. Ο έιεγρνο κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί είηε ηπραία θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαθίλεζεο, είηε θαηόπηλ πιεξνθνξίαο ή αλάιπζεο θηλδύλνπ. Η ππνβνιή ηεο αλαθνξάο ειέγρνπ δύλαηαη λα πξαγκαηνπνηείηαη από ηελ αξκόδηα αξρή ζηηο πεξηπηώζεηο πνπ: είηε έρεη επηηξαπεί ε ζπλέρηζε ηεο δηαθίλεζεο κε βάζε ηα δηαζέζηκα ζηνηρεία ειέγρνπ είηε ηα εκπνξεύκαηα θξαηνύληαη πξνζσξηλά κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηνπ έιεγρνπ ή ηέινο 6

7 7 ε δηαθίλεζε έρεη δηαθνπεί ή ζα δηαθνπεί νξηζηηθά (κέζσ ηνπ κελύκαηνο δηαθνπήο ηεο δηαθίλεζεο IE807). Σν κήλπκα ηεο αλαθνξάο ειέγρνπ κπνξεί λα απνζηέιιεηαη κε πξνζσξηλά ζηνηρεία ειέγρνπ θαη λα ππνβάιινληαη ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία αθόκε θαη κεηά ην πέξαο ηεο δηαθίλεζεο. Δάλ ππάξρνπλ δηθαηνινγεηηθά έγγξαθα ζρεηηθά κε ηνλ έιεγρν (π.ρ. έθζεζε ειέγρνπ, αληίγξαθα εκπνξηθώλ εγγξάθσλ), ηα νπνία θξίλεηαη ζθόπηκν λα απνζηαινύλ ζηα ελδηαθεξόκελα Κ-Μ, απηά απνζηέιινληαη είηε επηζπλαπηόκελα ζην κήλπκα εάλ είλαη δπλαηόλ (θαηόπηλ ζάξσζεο) είηε κε fax ή . ε πεξίπησζε πνπ ε αξκόδηα αξρή ειέγρνπ ην θξίλεη αλαγθαίν, θαηά ηελ ππνβνιή ηνπ κελύκαηνο αλαθνξάο ειέγρνπ, κπνξεί λα θαηαρσξεζεί έλδεημε κε ηελ νπνία ππνδεηθλύεηαη ε αλάγθε εθ λένπ ειέγρνπ θαηά ηελ παξαιαβή ηνπ θνξηίνπ. Δπηζεκαίλεηαη όηη από ηηο αξκόδηεο ηεισλεηαθέο αξρέο ηεο ρώξαο καο δελ ζα ρξεζηκνπνηείηαη ην ελ ιόγσ κήλπκα ζηηο πεξηπηώζεηο ησλ ηαθηηθώλ ή δεηγκαηνιεπηηθώλ ειέγρσλ πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη θαηά ηελ απνζηνιή ή παξαιαβή πξντόλησλ Δ.Φ.Κ. βάζεη ησλ εζληθώλ δηαηάμεσλ πνπ ζεζπίδνπλ ηνπο ειέγρνπο απηνύο. Ωζηόζν θαη ζηηο πεξηπηώζεηο απηέο, εθόζνλ πξνθύςνπλ ζνβαξέο ελδείμεηο ή απνδείμεηο παξαηππίαο, από ηνλ έιεγρν θαηά ηελ απνζηνιή ή παξαιαβή, γηα ηηο νπνίεο θξίλεηαη όηη ζα πξέπεη λα ελεκεξσζνύλ νη αξκόδηεο αξρέο ηνπ άιινπ εκπιεθόκελνπ Κ-Μ, ην ελ ιόγσ κήλπκα ζα πξέπεη λα ππνβάιιεηαη από ην αξκόδην Σεισλείν. Δπίζεο ην κήλπκα απηό ζα ππνβάιιεηαη από ην Σεισλείν ειέγρνπ θαη ζηηο πεξηπηώζεηο ησλ ηπραίσλ ή θαη θαηόπηλ πιεξνθνξίαο ειέγρσλ πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη θαηά ηελ δηάξθεηα κηαο δηαθίλεζεο, αλεμαξηήησο απνηειεζκάησλ, αθόκε δειαδή θαη όηαλ ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ έρνπλ θαιώο θαη αλεμαξηήησο αλ ε ρώξα καο είλαη Κ-Μ απνζηνιήο ή παξαιαβήο ησλ πξντόλησλ ηεο δηαθίλεζεο ή είλαη ηξίην Κξάηνο, από ην νπνίν δηέξρεηαη ε δηαθίλεζε. ηελ πεξίπησζε πνπ ν έιεγρνο απηόο πξαγκαηνπνηεζεί από άιιε αξκόδηα ειεγθηηθή αξρή, ηόηε ηα απνηειέζκαηα ειέγρνπ ζα πξέπεη λα γλσζηνπνηνύληαη άκεζα από ηελ ειέγρνπζα αξρή ζην Σεισλείν ηνπ ηόπνπ όπνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ν έιεγρνο, πξνθεηκέλνπ λα ππνβιεζεί ε αλαθνξά ειέγρνπ ζην EMCS. Σν γξαθείν πλδέζκσλ ΔΦΚ ηεο ρώξαο καο όπσο πξναλαθέξζεθε θαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε κπνξεί λα ζπλδξάκεη εάλ είλαη αλάγθε ηα αξκόδηα Σεισλεία γηα ηελ δηαβίβαζε ησλ ζρεηηθώλ δηθαηνινγεηηθώλ ζηα άιια Κξάηε-Μέιε, εάλ απηά δελ κπνξνύλ λα επηζπλαθζνύλ ζε ειεθηξνληθή κνξθή ζην κήλπκα ΙΔ717 «αλαθνξά ειέγρνπ». Γηεπθξηλίδεηαη όηη ην κήλπκα απηό αληαιιάζζεηαη κόλν κεηαμύ αξκνδίσλ αξρώλ, (δειαδή ζε απηό δελ έρνπλ πξόζβαζε νη νηθνλνκηθνί θνξείο). Πεξαηηέξσ νδεγίεο θαη ιεπηνκέξεηεο εθαξκνγήο ζα γλσζηνπνηεζνύλ κε ηελ έθδνζε ησλ εθαξκνζηηθώλ δηαηάμεσλ ηνπ λένπ Καλνληζκνύ γηα ηελ δηνηθεηηθή ζπλεξγαζία πνπ ζα αλαζεσξήζεη ηνλ Καλ. 2073/2004 θαη είλαη ζην ηειηθό ζηάδην έγθξηζεο από ηα αξκόδηα όξγαλα ηεο Έλσζεο. 3. Πληποθοπίερ για μελλονηικέρ απαιηήζειρ θόπυν - Μήνςμα ΙΔ861 (Information on intended claims) Σν ελ ιόγσ κήλπκα ππνβάιιεηαη όηαλ έλα Κξάηνο-Μέινο πξνηίζεηαη λα απαηηήζεη θόξνπο επί ειιεηκκάησλ πνπ παξνπζηάζηεθαλ θαηά ηελ δηάξθεηα κηαο δηαθίλεζεο ή θαηά ηελ παξάδνζε ησλ πξντόλησλ, αλάινγα κε ηνλ ηόπν πνπ έιαβαλ ρώξα θαη

8 βάζεη ησλ ζηνηρείσλ πνπ δηαζέηεη. Σν ελ ιόγσ κήλπκα ππνβάιιεηαη από νπνηνδήπνηε Κ-Μ θξίλεη όηη κπνξεί λα μεθηλήζεη ηε δηαδηθαζία απαίηεζεο θόξσλ, θαηόπηλ ειέγρσλ θαη εθόζνλ ππάξρνπλ επαξθείο απνδείμεηο όηη γηα ηα δηαπηζησζέληα ειιείκκαηα νθείινληαη θόξνη ζην ελ ιόγσ Κ-Μ. (άξζξα 56 θαη 119 ηνπ λ.2960/01) Δπ απηνύ επηζεκαίλνληαη ηα θάησζη: ην ελδηαθεξόκελν Κ-Μ ζηέιλεη ην κήλπκα «Πιεξνθνξίεο γηα κειινληηθέο απαηηήζεηο» ζην Κ-Μ απνζηνιήο, πξνζδηνξίδνληαο κεηαμύ άιισλ ηελ πνζόηεηα γηα ηελ νπνία πξνηίζεηαη λα απαηηήζεη θόξνπο από ηνλ εγγπεηή ηεο δηαθίλεζεο. γηα ην ίδην e-γδ κπνξεί λα ππνβιεζνύλ πεξηζζόηεξα κελύκαηα θαη από δηαθνξεηηθά Κ-Μ (π.ρ. κεηά από κεξηθή απόξξηςε ησλ πξντόλησλ). ην ελ ιόγσ κήλπκα απνζθνπεί ζηελ αιιεινελεκέξσζε θαη ηνλ ζπληνληζκό ησλ αξκνδίσλ αξρώλ πξνθεηκέλνπ λα κελ απαηηεζνύλ γηα ην ίδην έιιεηκκα θόξνη από δηαθνξεηηθά Κ-Μ. ην ελ ιόγσ κήλπκα δελ ππνθαζηζηά ηηο δηαδηθαζίεο ηεο Ακνηβαίαο πλδξνκήο γηα ηελ είζπξαμε απαηηήζεσλ (Οδεγία 2010/24/ΔΔ). ην ελ ιόγσ κήλπκα δελ αθνξά ηελ πεξίπησζε δηαρείξηζεο δηαπηζησζέλησλ πιενλαζκάησλ ηα νπνία αληηκεησπίδνληαη από ηηο εζληθέο δηαηάμεηο. Δθόζνλ από ηα ζηνηρεία ειέγρνπ πξνθύπηεη όηη νη αλαινγνύληεο θόξνη γηα ζπγθεθξηκέλν έιιεηκκα θαζίζηαληαη απαηηεηνί ζηε ρώξα καο, ην κήλπκα ζα ππνβάιιεηαη κέζσ ηνπ EMCS από ηελ Σεισλεηαθή αξρή, ε νπνία βάζεη ησλ ηζρπνπζώλ δηαηάμεσλ είλαη θαηά πεξίπησζε αξκόδηα γηα ηε βεβαίσζε ησλ ελ ιόγσ θόξσλ, πξνο ην Κ-Μ απνζηνιήο, αθνύ ιεθζνύλ ππόςε ελδεηθηηθά αιιά όρη απνθιεηζηηθά ηα θάησζη: Σα απνηειέζκαηα ειέγρνπ ν νπνίνο ελδερνκέλσο πξαγκαηνπνηήζεθε θαηά ηελ παξαιαβή ησλ πξντόλησλ από ηελ αξκόδηα αξρή. ε αλαθνξά παξαιαβήο (κήλπκα ΙΔ 818) ζηελ νπνία κπνξεί λα έρνπλ αλαθεξζεί ειιείκκαηα. ηπρόλ αλαθνξά ειέγρνπ (κήλπκα ΙΔ 717) πνπ ππνβιήζεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαθίλεζεο. ηπρόλ αλαθνξά ζπκβάληνο (κήλπκα ΙΔ 840) πνπ ππνβιήζεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαθίλεζεο. ηπρόλ ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο (κήλπκα ΙΔ 871) πνπ ππνβιήζεθαλ από ηνλ παξαιήπηε ή/θαη ηνλ απνζηνιέα. ηπρόλ ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ δίδνληαη από θάπνην άιιν Κ-Μ (πηζαλόλ κεηά από αίηεκα γηα δηνηθεηηθή ζπλδξνκή ΙΔ 721). Δθηζηάηαη ε πξνζνρή ζηηο αξκόδηεο Σεισλεηαθέο αξρέο όηη, ιόγσ ηεο ζνβαξόηεηαο ησλ πιεξνθνξηώλ πνπ παξέρνπλ ηα πξναλαθεξζέληα κελύκαηα (ΙΔ 840, 717 θαη 861), ζα πξέπεη λα αλαδεηνύληαη νπσζδήπνηε ζε εκεξήζηα βάζε κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο ηπρόλ κελύκαηα αλαθνξάο ειέγρνπ ή αλαθνξάο ζπκβάληνο ή απαίηεζεο θόξσλ πνπ έρνπλ ππνβιεζεί από άιια Κξάηε-Μέιε, γηα ηελ έγθαηξε αλάιεςε ησλ αλαγθαίσλ ελεξγεηώλ, κε ζηόρν ηε δηαζθάιηζε ησλ ζπκθεξόλησλ ηόζν ηεο ρώξαο όζν θαη ησλ άιισλ Κξαηώλ-Μειώλ. Οη Πξνηζηάκελνη ησλ Σεισλείσλ παξαθαινύληαη λα κεξηκλήζνπλ παξέρνληαο ηηο αλαγθαίεο πξνο ηνύην νδεγίεο ζηνπο ππεπζύλνπο ππαιιήινπο πνπ ζα νξίζνπλ κε επζύλε ηνπο. Σέινο νη ηεισλεηαθέο αξρέο ζηηο νπνίεο απνζηέιιεηαη ε παξνύζα παξαθαινύληαη λα ηελ θνηλνπνηήζνπλ άκεζα ζηηο ελδηαθεξόκελεο εηαηξείεο πνπ επνπηεύνπλ. Η 8

9 παξνύζα εγθύθιηνο ζα αλαξηεζεί επίζεο ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΓΓΠ (http://www.gsis.gr - Σεισλεηαθή Δλεκέξσζε) όπνπ ζα αλαξηεζεί θαη ην εγρεηξίδην ρξήζεο γηα ηνπο εμσηεξηθνύο ρξήζηεο Από ηελ Γ/λζε Τπνζηήξημεο ΟΠΣ ζα θνηλνπνηεζνύλ ηα εγρεηξίδηα ρξήζεο γηα ηα Σεισλεία. O ΓΔΝΙΚΟ Γ/ΝΣΗ ΣΔΛΩΝΔΙΩΝ & Δ.Φ.Κ. 9 ΑΚΡΙΒΔ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ Ο ΣΜΗΜΑΣΑΡΥΗ Κ. ΝΗΥΩΡΙΣΗ

ΕΞ - ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΕΞ - ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΛΑΟΡΖΡΔΑ ΠΡΝ ΓΗΑΓΗΘΡΝ ΑΓΑ: ΕΞ - ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 28 Καξηίνπ 2012 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξ. Ξξση.:ΓΔΦΘ Α 5014610 ΔΜ 2012 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

CT_back office. Internet Business Hellas

CT_back office. Internet Business Hellas CT_back office Internet Business Hellas To CT_call center, είλαη έλα πξωηνπνξηαθό πξνϊόλ δηαρείξηζεο θαη νξγάλωζεο επαθώλ πειαηνινγίνπ. έρεη αλαπηπρζεί από ηελ εηαηξεία καο ζην ζύλνιό ηνπ, είλαη πιήξωο

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Telenoisis TAXI. Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί. Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by

Telenoisis TAXI. Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί. Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by Telenoisis TAXI Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by Telenoisis Taxi Τν ζύζηεκα Telenoisis TAXI απνηειεί ην πην εμειηγκέλν, νινθιεξωκέλν θαη αμηόπηζην

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Από ηο Γπαθείο ηύπος ηηρ Ομοζπονδίαρ Απηοποιών Ελλάδορ

Από ηο Γπαθείο ηύπος ηηρ Ομοζπονδίαρ Απηοποιών Ελλάδορ 1) ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ, Αζήλα,24-7-2009 Αλαβξαζκόο επηθξαηεί ζηελ Σάμε ησλ αξηνπνηώλ ύζηεξα από ηελ δήισζε ηνπ ΤΠΑΝ πσο πξνηίζεηαη λα θαηαζέζεη ηξνπνινγία γηα ην Ν. 3526/07 ( Παξαγσγή θαη δηάζεζε εηδώλ αξηνπνηίαο

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας

Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας Ταχ. Δν/ση : Τηλέφωνο : 210 8846852 Fax : 210 8846853 Ιστοσελίδα: Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας Αριστοτέλους 46, 10433, Αθήνα www.imegsevee.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ Αγαπεηέ αξρεγέ, Τν λέν ζύζηεκα ησλ playoff πνπ πηινηηθά ζα εθαξκνζηεί ζηε θεηηλή πεξίνδν 2013 14 απνηειεί κηα βειηίσζε ηνπ πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο πνπ κε επηηπρία εθαξκόζηεθε ζηηο πξώηεο έμη δηνξγαλώζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες.

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες. ΦΩΣΟΤΝΘΔΗ Δλαιιαθηηθή δηεξγαζία παξαγσγήο ελέξγεηαο Υξεζηκνπνηείηαη από ηνπο νλνκαδόκελνπο θσηνζπλζεηηθνύο νξγαληζκνύο Οπζηαζηηθά ε αληίζηξνθε δηεξγαζία ηεο αλαπλνήο πλίζηαηαη ζηελ δέζκεπζε ειηαθήο ελέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΚΔΦΑΛΑΗΑΓΟΡΑ ΖΜΔΡΗΓΑ ΓΗΑ ΣΖΝΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΝΟΜΗΜΟΠΟΗΖΖ ΔΟΓΩΝ ΑΠΟ ΔΓΚΛΖΜΑΣΗΚΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ

ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΚΔΦΑΛΑΗΑΓΟΡΑ ΖΜΔΡΗΓΑ ΓΗΑ ΣΖΝΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΝΟΜΗΜΟΠΟΗΖΖ ΔΟΓΩΝ ΑΠΟ ΔΓΚΛΖΜΑΣΗΚΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΚΔΦΑΛΑΗΑΓΟΡΑ ΖΜΔΡΗΓΑ ΓΗΑ ΣΖΝΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΝΟΜΗΜΟΠΟΗΖΖ ΔΟΓΩΝ ΑΠΟ ΔΓΚΛΖΜΑΣΗΚΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ 1 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΜΟΙ ΚΑΙ ΤΝΗΘΔΙ ΑΓΤΝΑΜΙΔ ΣΩΝ ΔΣΑΙΡΙΩΝ ΤΜΒΟΤΛΔ ΣΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΚΔΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΔΠΑΡΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX Σηότοι εργαζηηρίοσ Σην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ, νη θνηηεηέο ζα εμνηθεησζνύλ κε βαζηθέο εληνιέο δηθηπαθώλ πξσηνθόιισλ νη νπνίεο βξίζθνπλ εθαξκνγή ζε πεξηβάιινληα Windows

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 24 Ιοςλίος 2015 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΣΔΛΩΝΔΙΩΝ & Δ.Φ.Κ. Απ. Ππυη.:ΓΣΓ Β 5016046 ΔΞ 2015 Γ/ΝΗ ΣΔΛ. ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα ΥΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ 8 Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα Α. Ψυχρά και Θερμά χρώματα Ο Ήλιος ο Ηλιάτορας Ο πετροπαιχνιδιάτορας... φωτιά ναι το πηγούνι του χρυσάφι το πηρούνι του Οδ. Ελύτης Σα χρώματα στη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ Σε όια ηα πξνβιήκαηα πνπ ζα αληηκεηωπίζνπκε, ην ειαηήξην ζα είλαη αβαξέο θαη ζα ηθαλνπνηεί ην λόκν ηνπ Hooke (ηδαληθό ειαηήξην), δειαδή ε δύλακε πνπ αζθεί έλα ηδαληθό ειαηήξην έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων (https://weeman.inf.ethz.ch/particletracker/) Τν Plugin particle tracker κπνξεί λα αληρλεύζεη απηόκαηα ηα ζσκαηίδηα πνπ θηλνύληαη,

Διαβάστε περισσότερα

Εταομξγέπ GIS για ςημ Ανιξπξίηρη και Διαυείοιρη Ακίμηςηπ Πεοιξσρίαπ

Εταομξγέπ GIS για ςημ Ανιξπξίηρη και Διαυείοιρη Ακίμηςηπ Πεοιξσρίαπ Εταομξγέπ GIS για ςημ Ανιξπξίηρη και Διαυείοιρη Ακίμηςηπ Πεοιξσρίαπ Αθ. Δογάνης, Δρ. Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός Χ. Σαουνάτσος, Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός MSc 20η Πανελλαδική ζςνάνηηζη Χπηζηών ArcGIS 3 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου.

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου. ΕΩΜΕΤΡΙ ΛΥΚΕΙΟΥ - ΕΜΔ ΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΣ Ι ΤΗΝ ΛΥΣΗ ΣΚΗΣΕΩΝ ΕΜΔ Πρόηζε Ίζ πολυγωνικά χωρί έχουν ίζ εμβδά Το νηίζηροθο δεν ιζχύει ηλδή δύο ιζοεμβδικά χωρί δεν είνι κηά νάγκη ίζ Εκβδόλ ηεηργώλοσ πιεσράς Εκβδόλ

Διαβάστε περισσότερα

Διασείπιζη καηαζηάζεων θοπολογικών ζηοισείων για ςποβολή ζηη ΓΓΠ

Διασείπιζη καηαζηάζεων θοπολογικών ζηοισείων για ςποβολή ζηη ΓΓΠ Διασείπιζη καηαζηάζεων θοπολογικών ζηοισείων για ςποβολή ζηη ΓΓΠ ύνηομη πεπιγπαθή Ροή επγαζιών Αναλςηική πεπιγπαθή 1 ύνηομη πεπιγπαθή Με ηξνπνπνίεζε ηνπ Κώδηθα Φνξνινγηθώλ Δηαδηθαζηώλ ζεζπίζηεθε από 01/01/2014

Διαβάστε περισσότερα