ΕΞ - ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΞ - ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ"

Transcript

1 1 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΓΑ: Β4ΒΒΗ-ΔΒΛ ΕΞ - ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 28 Μαξηίνπ 2012 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξ. Πξση.:ΓΔΦΚ Α ΔΞ 2012 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΣΔΛΩΝΔΙΩΝ & Δ.Φ.Κ. 1. Γ /ΝΗ ΔΙΓΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΣΑΝΑΛΩΗ ΣΜΗΜΑΣΑ Α, Β, Γ 2. Γ/ΝΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ Π..Σ. ΣΜΗΜΑ Δ ΠΡΟ: Ωρ Π.Γ. Σαρ. Γ/λζε : Καξ. εξβίαο 10 Σαρ. Κώδηθαο Αζήλα Πιεξνθνξίεο : Α.Μνπδαθίηνπ (ΔΦΚ) Α. Μάηε (ΟΠΣ) Σειέθσλν : (ΔΦΚ) ,389(ΟΠΣ) FAX : ΘΔΜΑ : Οδηγίερ αναθοπικά με ηην έναπξη λειηοςπγίαρ ηηρ Φάζηρ 3 - Λειηοςπγικό ηάδιο 2 (Phase 3 FS2) ηος ςζηήμαηορ EMCS ηην 1 η Αππιλίος 2012 (Β ζηάδιο). ΥΔΣ. : α) Η ππ αξηζκ. ΓΔΦΚ EΞ2010/ Δ.Γ.Τ.Ο. β) Η ππ αξηζκ. ΓΔΦΚ EΞ2010/ Δ.Γ.Τ.Ο. γ) Η ππ αξηζ. ΓΔΦΚ Α ΔΞ2011/ Δ.Γ.Τ.Ο. ε ζπλέρεηα ησλ αλσηέξσ ζρεηηθώλ εγθπθιίσλ αλαθνξηθά κε ηηο δηάθνξεο Φάζεηο ιεηηνπξγίαο ηνπ EMCS θαη ελόςεη ηεο έλαξμεο παξαγσγηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ Β ζηαδίνπ πινπνίεζεο ηεο Φάζεο 3 Λεηηνπξγηθό ηάδην 2 (Phase 3 FS2) ηνπ EMCS, από 1/04/2012, ζαο γλσξίδνπκε ηα αθόινπζα : Με ηελ νινθιήξσζε ηεο Φάζεο 3 από 1/4/2012, ε νπνία ηίζεηαη ζε παξαγσγηθή ιεηηνπξγία από 3/4/2012, επεθηείλεηαη ε ήδε ππάξρνπζα ιεηηνπξγηθόηεηα ηνπ EMCS, όπνπ πεξηιακβάλνληαη ηα εθαξκνδόκελα κέρξη θαη ζήκεξα κελύκαηα θαη ιεηηνπξγίεο, θαη πινπνηνύληαη λέα κελύκαηα γηα ηελ παξαθνινύζεζε θαη ηνλ έιεγρν ησλ δηαθηλήζεσλ ησλ πξντόλησλ ΔΦΚ. Δπηζεκαίλεηαη όηη ε παξνύζα εγθύθιηνο αθνξά όιε ηελ λέα ιεηηνπξγηθόηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο, πιελ ησλ ιεηηνπξγηώλ θαη κελπκάησλ πνπ αθνξνύλ ηελ ακνηβαία δηνηθεηηθή ζπλδξνκή κεηαμύ ησλ Κξαηώλ-Μειώλ βάζεη ηνπ Καλνληζκνύ ΔΚ 2073/2004 ηνπ πκβνπιίνπ, ηα νπνία ελζσκαηώλνληαη πιένλ ζην EMCS θαη γηα ηα νπνία ζα αθνινπζήζεη αλεμάξηεηε ΔΓΤΟ πξνο ηηο Σεισλεηαθέο Αξρέο. Με ηελ αλσηέξσ γ) ζρεηηθή εγθύθιην, ε νπνία αθνξνύζε ην Α ζηάδην πινπνίεζεο ηεο Φάζεο 3 ηνπ EMCS, ην νπνίν εθαξκόδεηαη από 1/1/2012 έσο θαη 31/03/2012, δόζεθαλ κεηαμύ άιισλ νδεγίεο αλαθνξηθά κε ηα κελύκαηα (IE807, IE819 θαη IE871) ηα νπνία θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ σο άλσ ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο ήηαλ δπλαηόλ κόλν λα ιεθζνύλ, εθόζνλ είραλ ππνβιεζεί από ηηο αξκόδηεο αξρέο ή

2 ηνπο νηθνλνκηθνύο θνξείο ησλ άιισλ Κ-Μ θαη δελ ήηαλ δπλαηόλ λα απνζηαινύλ από ηηο αξκόδηεο αξρέο θαη ηνπο νηθνλνκηθνύο θνξείο ηεο ρώξαο καο. Δθεμήο ηα σο άλσ αλαθεξόκελα κελύκαηα πέξαλ ηεο παξαιαβήο ζα κπνξνύλ λα απνζηέιινληαη θαη από ηε ρώξα καο. Δπηπιένλ πινπνηνύληαη 3 λέα κελύκαηα, ηα νπνία ππνζηεξίδνπλ ηελ παξαθνινύζεζε θαη ηνλ έιεγρν ησλ δηαθηλήζεσλ ππό θαζεζηώο αλαζηνιήο. Η ρξήζε θαη ν ηξόπνο ιεηηνπξγίαο ησλ κελπκάησλ απηώλ αλαιύνληαη θαησηέξσ. Ι. ΝΔΔ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΔ ΤΦΙΣΑΜΔΝΩΝ ΜΗΝΤΜΑΣΩΝ Γηα ηα θαησηέξσ κελύκαηα, πνπ είραλ πεξηγξαθεί ζηελ αλσηέξσ γ) ζρεηηθή εγθύθιην, επαλαιακβάλνληαη γηα δηεπθόιπλζε νη ήδε δνζείζεο εμεγήζεηο θαη δίδνληαη νη αλαγθαίεο επηπιένλ εμεγήζεηο γηα ηνλ ηξόπν ππνβνιήο ηνπο από ηε ρώξα καο. Α. ΜΗΝΤΜΑΣΑ ΠΟΤ ΤΠΟΒΑΛΛΟΝΣΑΙ ΑΠΟ ΣΙ ΑΡΜΟΓΙΔ ΑΡΥΔ Γιακοπή ηηρ διακίνηζηρ - Μήνςμα ΙΔ807 (Interruption of a movement) Σν ελ ιόγσ κήλπκα ππνβάιιεηαη ζηελ πεξίπησζε πνπ έλα Κ-Μ εληνπίδεη όηη κηα δηαθίλεζε πξντόλησλ Δ.Φ.Κ. δελ κπνξεί λα ζπλερίζεη γηα ηνλ ηειηθό ηεο πξννξηζκό εμαηηίαο ελόο ζνβαξνύ ζπκβάληνο. ηελ πεξίπησζε απηή ε αξκόδηα αξρή ηνπ Κ-Μ έρεη ηελ δπλαηόηεηα λα δηαθόςεη ηελ δηαθίλεζε. Σν κήλπκα απηό ππνβάιιεηαη από ηελ αξκόδηα αξρή θαη θνηλνπνηείηαη ζηα ελδηαθεξόκελα Κξάηε-Μέιε, ζηνλ απνζηνιέα θαη ηνλ παξαιήπηε. Απηό κπνξεί λα ζπκβεί θπξίσο ζηελ πεξίπησζε όπνπ, είηε ην ζύλνιν ησλ εκπνξεπκάησλ ράζεθε, θιάπεθε ή θαηαζηξάθεθε, είηε δηαπηζηώζεθε ζνβαξή παξάβαζε πνπ νδεγεί ζε δέζκεπζε ή θαηάζρεζε ησλ πξντόλησλ. Κάζε Κ-Μ κπνξεί λα δηαθόςεη κηα δηαθίλεζε όηαλ ε παξάβαζε ή ην ζπκβάλ πξαγκαηνπνηείηαη ζηελ επηθξάηεηά ηνπ. Όηαλ ιακβάλεηαη απηό ην κήλπκα από ηελ εθαξκνγή EMCS, ηα ζηνηρεία ηνπ νπνίνπ κπνξνύλ λα εκθαληζηνύλ ζηελ νζόλε, αιιάδεη ε θαηάζηαζε ηεο δηαθίλεζεο κε ηελ έλδεημε «ζηακαηεκέλν» θαη ε δηαθίλεζε δελ επηδέρεηαη πεξαηηέξσ ελέξγεηεο κέζσ ηνπ EMCS. ε πεξίπησζε πνπ ε ρώξα καο είλαη Κξάηνο Μέινο απνζηνιήο ή παξαιαβήο ζε κηα δηαθίλεζε πξντόλησλ θαη εθόζνλ δηαπηζησζεί όηη ζπλέβε έλα ζνβαξό ζπκβάλ ζε Διιεληθό έδαθνο, εμαηηίαο ηνπ νπνίνπ θαζίζηαηαη πξάγκαηη αδύλαηε ε ζπλέρηζε ηεο δηαθίλεζεο, ηόηε ππνβάιιεηαη ην κήλπκα δηαθνπήο ηεο δηαθίλεζεο από ην αξκόδην Σεισλείν απνζηνιήο ή παξαιαβήο αληίζηνηρα, θαηόπηλ νινθιήξσζεο ησλ ειέγρσλ. Δάλ ε δηαπίζησζε ησλ ιόγσλ δηαθνπήο ηεο δηαθίλεζεο εκπίπηεη ζηελ αξκνδηόηεηα άιιεο ειεγθηηθήο αξρήο ηεο ρώξαο, ε ελ ιόγσ αξρή κεηά ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ ειέγρνπ ζα πξέπεη λα ελεκεξώλεη ζρεηηθά ην αξκόδην Σεισλείν απνζηνιήο ή παξαιαβήο ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηαθίλεζεο, πξνθεηκέλνπ λα απνζηαιεί ην κήλπκα δηαθνπήο ηεο δηαθίλεζεο. ε πεξίπησζε πνπ ε δηαθίλεζε πξαγκαηνπνηείηαη εμ νινθιήξνπ ζην εζσηεξηθό ηεο ρώξαο ελεκεξώλεηαη ζρεηηθά ην Σεισλείν απνζηνιήο ην νπνίν θαη ππνβάιιεη ην κήλπκα δηαθνπήο. ε πεξίπησζε πνπ ε ρώξα καο ιεηηνπξγεί σο ηξίην Κ-Μ, δειαδή δελ είλαη Κ-Μ απνζηνιήο νύηε Κ-Μ παξαιαβήο ησλ πξντόλησλ κηαο δηαθίλεζεο ε νπνία δηέξρεηαη από ηελ ρώξα καο θαη κηα αξκόδηα ειεγθηηθή αξρή θξίλεη όηη ε δηαθίλεζε απηή πξέπεη λα δηαθνπεί ιόγσ ζνβαξνύ ζπκβάληνο, ηόηε κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ ειέγρνπ ππνβάιιεηαη ην κήλπκα δηαθνπήο από ην Σεισλείν ζηε ρσξηθή αξκνδηόηεηα ηνπ νπνίνπ έιαβε ρώξα ην ζπκβάλ. ηελ εμαηξεηηθή πεξίπησζε πνπ ην Σεισλείν απηό δελ έρεη πξόζβαζε ζην EMCS, ην κήλπκα δηαθνπήο ππνβάιιεηαη ζην πιεζηέζηεξν ζηνλ ηόπν ηνπ ζπκβάληνο ηεισλείν πνπ έρεη πξόζβαζε ζην EMCS. 2

3 Δπηζεκαίλεηαη όηη κε ηελ απνζηνιή ηνπ κελύκαηνο δηαθνπήο ηεο δηαθίλεζεο, ηα ελδηαθεξόκελα Κ-Μ, ν απνζηνιέαο θαη ν παξαιήπηεο ελεκεξώλνληαη απηόκαηα από ην ζύζηεκα. ε πεξίπησζε πνπ ν παξαιήπηεο δελ είλαη ζπλδεδεκέλνο κε ηελ εθαξκνγή EMCS (πεξηζηαζηαθά εγγεγξακκέλνο παξαιήπηεο, απαιιαζζόκελνο νξγαληζκόο), ηόηε ε αξκόδηα ηεισλεηαθή αξρή ειέγρνπ ηνπ παξαιήπηε θαη/ή ν απνζηνιέαο πξέπεη λα ελεκεξώζνπλ ηνλ παξαιήπηε γηα ηελ δηαθνπή ηεο δηαθίλεζεο. Β. ΜΗΝΤΜΑΣΑ ΠΟΤ ΤΠΟΒΑΛΛΟΝΣΑΙ ΑΠΟ ΣΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΦΟΡΔΙ 1. Διδοποίηζη ή απόππιτη ενόρ e-γδ-μήνςμα ΙΔ819 (Alert or rejection of an e-ad) Σν ελ ιόγσ κήλπκα ππνβάιιεηαη από ηνλ παξαιήπηε όηαλ, πξηλ ή θαηά ηε δηάξθεηα κηαο δηαθίλεζεο πξντόλησλ ΔΦΚ θαη πξηλ ηελ άθημε ησλ εκπνξεπκάησλ, επηζπκεί λα δειώζεη ζηηο αξκόδηεο αξρέο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ Κ-Μ θαη ηνλ απνζηνιέα όηη ηα πξντόληα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην e-γδ είηε δελ ηαηξηάδνπλ ζηελ παξαγγειία ηνπ, είηε όηη δελ έθαλε ηελ ζπγθεθξηκέλε παξαγγειία είηε όηη ελδερνκέλσο θάηη νπζηώδεο έρεη θαηαρσξεζεί ιάζνο ζην e-γδ (ΙΔ801). Σν κήλπκα απηό, θαηά ηελ ππνβνιή ηνπ, κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί από ηνλ παξαιήπηε είηε σο κήλπκα εηδνπνίεζεο είηε σο κήλπκα απόξξηςεο ηνπ e-γδ. 1.1 Σν κήλπκα ΙΔ 819 επηιέγεηαη σο κήλπκα εηδνπνίεζεο κέζσ ηεο εθαξκνγήο EMCS, όηαλ ν παξαιήπηεο ζέιεη λα εηδνπνηήζεη γηα δηαθνξέο ρσξίο όκσο λα ζεκαίλεη όηη δελ απνδέρεηαη ηελ παξαιαβή ησλ πξντόλησλ. Όηαλ ιακβάλεηαη κήλπκα εηδνπνίεζεο, ηα ζηνηρεία ηνπ νπνίνπ κπνξνύλ λα εκθαληζηνύλ ζηελ νζόλε, δελ αιιάδεη ε θαηάζηαζε ηεο δηαθίλεζεο, παξακέλεη ε έλδεημε «θαηαρσξεκέλν» θαη ε δηαθίλεζε επηδέρεηαη δπλεηηθά ηηο αθόινπζεο ελέξγεηεο από ηνλ απνζηνιέα: Αθύξσζε ηνπ e-γδ, αλ ην θνξηίν δελ έρεη θύγεη από ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Αιιαγή πξννξηζκνύ Γηαίξεζε ηεο δηαθίλεζεο, αλ είλαη εμνπζηνδνηεκέλνο γηα ηελ ελέξγεηα απηή θαη ε δηαίξεζε επηηξέπεηαη ζην Κ-Μ απνζηνιήο ή πλέρηζε ηεο δηαθίλεζεο σο έρεη, αθνύ επηβεβαηώζεη όηη νη ιόγνη πνπ πξνβάιινληαη από ηνλ παξαιήπηε ζην κήλπκα εηδνπνίεζεο, θαηόπηλ θαη ηεο αληαιιαγήο ησλ κεηαμύ ηνπο εμεγήζεσλ, δελ ζπληζηνύλ ιόγν γηα λα κελ παξαιεθζνύλ ηα πξντόληα από ηνλ παξαιήπηε. εκεηώλεηαη όηη ην κήλπκα εηδνπνίεζεο κπνξεί λα ππνβιεζεί πεξηζζόηεξν από κηα θνξέο από ηνλ παξαιήπηε ησλ εκπνξεπκάησλ. 1.2 Σν κήλπκα ΙΔ 819 επηιέγεηαη σο κήλπκα απόξξηςεο όηαλ ν παξαιήπηεο δελ έρεη πξαγκαηνπνηήζεη ηελ παξαγγειία ή όηαλ ην e-γδ δελ αληαπνθξίλεηαη ζε απηήλ θαη αξλείηαη ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαθίλεζεο θαη ηελ παξαιαβή ησλ πξντόλησλ. Όηαλ ιακβάλεηαη κήλπκα απόξξηςεο από ηελ εθαξκνγή EMCS, ηα ζηνηρεία ηνπ νπνίνπ νκνίσο κπνξνύλ λα εκθαληζηνύλ ζηελ νζόλε, ε θαηάζηαζε ηεο δηαθίλεζεο αιιάδεη ιακβάλνληαο ηελ έλδεημε «ζε απόξξηςε», ελώ ε δηαθίλεζε επηδέρεηαη δπλεηηθά ηηο αθόινπζεο ελέξγεηεο από ηνλ απνζηνιέα, όπσο: Αθύξσζε ηνπ e-γδ, αλ ην θνξηίν δελ έρεη θύγεη από ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ, Αιιαγή πξννξηζκνύ ή Γηαίξεζε ηεο δηαθίλεζεο, αλ είλαη εμνπζηνδνηεκέλνο γηα ηελ ελέξγεηα απηή θαη ε δηαίξεζε επηηξέπεηαη ζην Κ-Μ απνζηνιήο. 3

4 ηελ πεξίπησζε απηή ε δηαθίλεζε δελ κπνξεί λα νινθιεξσζεί σο έρεη πξνο ηνλ αξρηθό παξαιήπηε. Δπηζεκαίλεηαη όηη ζε πεξίπησζε πνπ ν παξαιήπηεο ζηελ ρώξα καο δελ είλαη ζπλδεδεκέλνο κε ην ζύζηεκα EMCS (πεξηζηαζηαθά εγγεγξακκέλνο παξαιήπηεο, απαιιαζζόκελνο νξγαληζκόο) αιιά έρεη ιάβεη γλώζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ e-γδ θαη επηζπκεί λα ππνβάιιεη κήλπκα εηδνπνίεζεο ή απόξξηςεο ηεο παξαιαβήο, ε ππνβνιή ηνπ κελύκαηνο ζηελ εθαξκνγή EMCS γίλεηαη από ηελ αξκόδηα ηεισλεηαθή αξρή ειέγρνπ ηνπ παξαιήπηε θαηόπηλ ζρεηηθήο αίηεζεο/δήισζήο ηνπ. 2. ςμπληπυμαηικέρ πληποθοπίερ αναθοπάρ παπαλαβήρ - Μήνςμα ΙΔ871 (Post-delivery processing) Τπνβάιιεηαη είηε από ηνλ απνζηνιέα είηε από ηνλ παξαιήπηε Σν ελ ιόγσ κήλπκα αθνξά ζηελ πεξίπησζε όπνπ θαηά ηελ παξαιαβή ησλ εκπνξεπκάησλ, δηαπηζηώλνληαη ειιείκκαηα ή πιενλάζκαηα, ηα νπνία είηε έρνπλ δεισζεί ζηελ αλαθνξά παξαιαβήο από ηνλ παξαιήπηε, είηε πξνθύπηνπλ από ηηο πιεξνθνξίεο πνπ έρνπλ θαηαγξαθεί από ηηο Σεισλεηαθέο αξρέο (πεξηπηώζεηο εμαγσγήο). ηελ πεξίπησζε απηή θάζε Κ-Μ κπνξεί λα αμηώζεη θόξνπο γηα ηα ειιείκκαηα, αλάινγα κε ηνλ ηόπν πνπ απηά δηαπηζηώζεθαλ ή πξαγκαηηθά πξνέθπςαλ, βαζηδόκελν ζηηο απνδείμεηο πνπ έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ, παξάιιεια κε ηηο εμεγήζεηο πνπ παξέρνληαη από ηνλ απνζηνιέα ή/θαη ηνλ παξαιήπηε γηα ηνπο ιόγνπο πνπ νδήγεζαλ ζηα ειιείκκαηα ή πιενλάζκαηα. Σν κήλπκα απηό δύλαηαη λα ππνβάιιεηαη κέζσ ηνπ EMCS, είηε από ηνλ απνζηνιέα είηε από ηνλ παξαιήπηε αθόκε θαη πεξηζζόηεξεο από κηα θνξέο αλ ρξεηάδεηαη, πξνθεηκέλνπ λα παξαζρεζνύλ ζηηο αξκόδηεο αξρέο νη αλαγθαίεο εμεγήζεηο. Γηα παξάδεηγκα: Ο απνζηνιέαο κπνξεί λα δειώζεη όηη κέξνο ησλ πξντόλησλ πνπ είραλ πεξηιεθζεί ζην e-γδ δελ απεζηάιε. Ο παξαιήπηεο κπνξεί λα δειώζεη όηη κέξνο ησλ πξντόλησλ παξαιήθζεθε κε θαζπζηέξεζε κεηά ηελ ππνβνιή ηεο αλαθνξάο παξαιαβήο. Όηαλ ιακβάλεηαη ην κήλπκα απηό από ηελ εθαξκνγή EMCS, ην νπνίν κπνξεί λα εκθαληζηεί ζηελ νζόλε, ε θαηάζηαζε ηεο δηαθίλεζεο δελ αιιάδεη. Γεδνκέλνπ όηη ε ππνβνιή ηνπ κελύκαηνο απηνύ αθνξά ηελ ελεκέξσζε ησλ αξκόδησλ αξρώλ, όηαλ ην κήλπκα ππνβάιιεηαη από ηνλ απνζηνιέα πξνσζείηαη ζε όια ηα εκπιεθόκελα ηεισλεία (απνζηνιήο/παξαιαβήο), αιιά δελ πξνσζείηαη ζηνλ παξαιήπηε κέζσ ηνπ EMCS. Αληίζηνηρα, όηαλ ππνβάιιεηαη από ηνλ παξαιήπηε, πξνσζείηαη ζε όια ηα εκπιεθόκελα ηεισλεία (παξαιαβήο/ απνζηνιήο), αιιά επίζεο δελ πξνσζείηαη ζηνλ απνζηνιέα. Η αιιεινελεκέξσζε ησλ εκπιεθνκέλσλ επηρεηξήζεσλ πξαγκαηνπνηείηαη κε δηθή ηνπο επζύλε εθηόο EMCS. Δπηζεκαίλεηαη όηη ε ππνβνιή ηνπ ελ ιόγσ κελύκαηνο από ηνλ απνζηνιέα ή ηελ παξαιήπηε, δελ είλαη δεζκεπηηθή, δελ ππνθαζηζηά ηηο εζληθέο δηαδηθαζίεο γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ αξκνδίσλ ηεισλεηαθώλ αξρώλ ηεο ρώξαο αλαθνξηθά κε ηελ δηαπίζησζε θαη επηβεβαίσζε ησλ ειιεηκκάησλ γηα ηπρόλ απαιιαγή από θόξνπο θ.ιπ., αιιά απνζθνπεί ζηελ ελεκέξσζε κέζσ ηνπ EMCS ησλ αξκόδησλ αξρώλ θαη ησλ άιισλ Κ-Μ γηα δηεπθόιπλζε ησλ ειέγρσλ. Τα ανωηέπω μηνύμαηα ΙΕ807, ΙΕ819 και ΙΕ871, ςποζηηπίζονηαι από ηην εθαπμογή για όλερ ηιρ διακινήζειρ, είηε αθοπούν διακινήζειρ από και ππορ άλλο Κ-Μ, είηε αθοπούν διακινήζειρ πος ππαγμαηοποιούνηαι εξ ολοκλήπος ζηο εζωηεπικό ηηρ σώπαρ. 4

5 5 ΙΙ. ΝΔΑ ΜΗΝΤΜΑΣΑ ΠΟΤ ΤΛΟΠΟΙΟΤΝΣΑΙ ΣΟ ΣΑΓΙΟ ΑΤΣΟ Σα θαησηέξσ λέα κελύκαηα ηεο Φάζεο 3, ηα νπνία πινπνηνύληαη από 01/04/2012, ππνζηεξίδνπλ ηελ παξαθνινύζεζε θαη ηνλ έιεγρν ησλ δηαθηλήζεσλ ππό θαζεζηώο αλαζηνιήο θαη ππνβάιινληαη πάληα από ηηο θαηά πεξίπησζε αξκόδηεο αξρέο όπσο πξνζδηνξίδνληαη θαησηέξσ. Η αληαιιαγή ησλ πιεξνθνξηώλ απηώλ κεηαμύ ησλ Κξαηώλ-Μειώλ εδξάδεη ζηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Καλνληζκνύ 2073/04 γηα ηελ δηνηθεηηθή ζπλεξγαζία ζηνλ ηνκέα ησλ ΔΦΚ. Σα κελύκαηα απηά ( ΙΔ 840, ΙΔ717 θαη ΙΔ 861), ππνζηεξίδνληαη από ηελ εθαξκνγή κόλν γηα δηαθηλήζεηο από θαη πξνο άιια Κ-Μ. Γελ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηηο πεξηπηώζεηο δηαθηλήζεσλ πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη εμ νινθιήξνπ ζην εζσηεξηθό ηεο ρώξαο. Δπηπιένλ από ηα θαησηέξσ κελύκαηα νη νηθνλνκηθνί θνξείο ελεκεξώλνληαη κόλν γηα ην κήλπκα «Αλαθνξά ζπκβάληνο» ΙΔ Αναθοπά ςμβάνηορ - Μήνςμα ΙΔ840 (Δvent report) Σν ελ ιόγσ κήλπκα αθνξά ζηελ πεξίπησζε όπνπ θαηά ηε δηάξθεηα κηαο δηαθίλεζεο ιακβάλεη ρώξα έλα ζπκβάλ (όπσο θινπή ή θαηαζηξνθή ησλ εκπνξεπκάησλ ή ηνπ νρήκαηνο θ.ι.π.), γηα ην νπνίν απαηηείηαη ελεκέξσζε όισλ ησλ εκπιεθόκελσλ (αξκόδησλ αξρώλ θαη ελδηαθεξόκελσλ επηρεηξήζεσλ). ηελ πεξίπησζε απηή ζα πξέπεη λα ζπκβνύλ ηα αθόινπζα: Κάπνην πξόζσπν, ην νπνίν είλαη ζπλήζσο ν κεηαθνξέαο ή έλα άιιν πξόζσπν πνπ είλαη ελήκεξν ή εκπιεθόκελν, ζα πξέπεη λα αλαθέξεη ην ζπκβάλ ζηελ πιεζηέζηεξε αξκόδηα αξρή (π.ρ. Αζηπλνκία, Σεισλείν) ηνπ θξάηνπο πνπ ζπλέβε ή πνπ δηαπηζηώζεθε ην ζπκβάλ. Αλάινγα κε ηηο δηαδηθαζίεο πνπ ζεζπίδεη θάζε θξάηνο δηελεξγνύληαη έιεγρνη θαη ζπληάζζεηαη από ηελ αξκόδηα αξρή Έθζεζε ειέγρνπ ή αλαθνξά. Η έθζεζε ειέγρνπ ή ε αλαθνξά ζα πξέπεη λα επηδίδεηαη ή απνζηέιιεηαη ακειεηί ην ζπληνκόηεξν ζε έλα εκπιεθόκελν ζηε δηαθίλεζε πξόζσπν (απνζηνιέαο, παξαιήπηεο ή κεηαθνξέαο), ην νπνίν ηελ ππνβάιιεη ζε κηα αξκόδηα αξρή (Σεισλείν), είηε ηνπ Κ-Μ πνπ έιαβε ρώξα ην ζπκβάλ, είηε άιινπ Κ-Μ, γηα παξάδεηγκα ηνπ Κ-Μ δηαπίζησζεο (εάλ απηό δελ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί από ην ίδην ην πξόζσπν πνπ αλαθέξεηαη ζηελ πξνεγνύκελε παξάγξαθν, ή ζηελ αξκόδηα αξρή πνπ επαιήζεπζε ην ζπκβάλ). Η αξκόδηα αξρή ειέγρεη ηα πξνζθνκηδόκελα (έθζεζε ειέγρνπ ή αλαθνξά) θαη ππνβάιιεη ην κήλπκα ΙΔ 840 «Αλαθνξά πκβάληνο» ζην EMCS, επηζπλάπηνληαο ειεθηξνληθά εθόζνλ είλαη δπλαηόλ ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά (θαηόπηλ ζάξσζεο) ή απνζηέιινληάο ηα κε Fax ή κε ζηα ελδηαθεξόκελα Κ-Μ. Η ίδηα αξκόδηα αξρή κπνξεί, εθόζνλ ρξεηαζηεί, λα ππνβάιιεη θαη ζπκπιεξσκαηηθή αλαθνξά κε ηελ ίδηα δηαδηθαζία. Δπηπιένλ επηζεκαίλεηαη όηη, ζε πεξίπησζε πνπ ην ζπκβάλ πξαγκαηνπνηεζεί ζε Κ-Μ άιιν από ην Κ-Μ απνζηνιήο ή παξαιαβήο ή ζε ηξίηε ρώξα (π.ρ. θαηαζηξνθή εκπνξεπκάησλ ζε αηύρεκα πνπ ζπλέβε ζηελ Διβεηία), ε «αλαθνξά ζπκβάληνο» κπνξεί λα ππνβιεζεί από ην Κ-Μ απνζηνιήο κεηά από ελεκέξσζε από ηνλ απνζηνιέα.

6 Αξκόδηα αξρή ππνβνιήο ηνπ κελύκαηνο ζηελ ρώξα καο: Αλ ην ζπκβάλ ιάβεη ρώξα ζηελ Διιάδα θαη ε ρώξα καο είλαη Κ-Μ απνζηνιήο ηεο δηαθίλεζεο πξνο άιιν Κ-Μ, ε έθζεζε ειέγρνπ γηα ην ζπκβάλ ζα πξέπεη λα επηδίδεηαη ή λα απνζηέιιεηαη ακειεηί ην ζπληνκόηεξν ζηνλ απνζηνιέα ηεο δηαθίλεζεο (εάλ δελ ηελ έρεη ήδε ιάβεη), ν νπνίνο είλαη θαηά θαλόλα ππεύζπλνο γηα ηε δηαθίλεζε θαη λα πξνζθνκίδεηαη ζην αξκόδην Σεισλείν ηνπ, πξνθεηκέλνπ απηό λα επηιεθζεί γηα ηηο αλαγθαίεο πεξαηηέξσ ελέξγεηεο θαη ηελ ππνβνιή ηνπ κελύκαηνο «Αλαθνξά πκβάληνο». Αληίζηνηρα, εάλ ε ρώξα καο είλαη Κ-Μ παξαιαβήο ηεο δηαθίλεζεο από άιιν Κ-Μ, ε έθζεζε ειέγρνπ γηα ην ζπκβάλ ζα πξέπεη λα επηδίδεηαη ή απνζηέιιεηαη ζηνλ παξαιήπηε, πξνθεηκέλνπ λα πξνζθνκίδεηαη από απηόλ ζην αξκόδην Σεισλείν ηνπ ηόπνπ παξαιαβήο πνπ πξέπεη λα επηιεθζεί θαη αλαινγία. ε πεξίπησζε πνπ ε ρώξα καο ελεξγεί σο ηξίην Κ-Μ (δηέιεπζεο), δειαδή ην ζπκβάλ πξαγκαηνπνηεζεί ζηε ρώξα καο αιιά ε Διιάδα δελ είλαη νύηε Κ-Μ απνζηνιήο νύηε Κ-Μ παξαιαβήο ησλ πξντόλησλ ηεο δηαθίλεζεο, ηόηε ε αλαθνξά ζπκβάληνο ππνβάιιεηαη από ην Σεισλείν ζηε ρσξηθή αξκνδηόηεηα ηνπ νπνίνπ έιαβε ρώξα ην ζπκβάλ. ηελ εμαηξεηηθή πεξίπησζε πνπ ην Σεισλείν απηό δελ έρεη πξόζβαζε ζην EMCS, ην κήλπκα ΙΔ840 «Αλαθνξά πκβάληνο» ππνβάιιεηαη από ην πιεζηέζηεξν ζηνλ ηόπν ηνπ ζπκβάληνο Σεισλείν πνπ έρεη πξόζβαζε ζην EMCS. Σν γξαθείν πλδέζκσλ ΔΦΚ (Γ/λζε ΔΦΚ) κπνξεί λα ζπλδξάκεη, εάλ είλαη αλάγθε, ηα αξκόδηα Σεισλεία ηεο ρώξαο γηα ηε δηαβίβαζε ησλ ζρεηηθώλ δηθαηνινγεηηθώλ ζηα άιια Κξάηε-Μέιε, εάλ απηά δελ κπνξνύλ λα επηζπλαθζνύλ ζε ειεθηξνληθή κνξθή ζην κήλπκα ΙΔ840 «αλαθνξά ζπκβάληνο». Μεηά ηελ ππνβνιή ηνπ κελύκαηνο ΙΔ 840, ε ελεκέξσζε ησλ αξκόδησλ αξρώλ ησλ άιισλ Κξαηώλ Μειώλ θαη ησλ εκπιεθνκέλσλ νηθνλνκηθώλ θνξέσλ (απνζηνιέαο θαη παξαιήπηεο) γίλεηαη απηόκαηα από ην ζύζηεκα. ε πεξίπησζε πνπ ν παξαιήπηεο δελ είλαη ζπλδεδεκέλνο κε ηελ εθαξκνγή EMCS (πεξηζηαζηαθά εγγεγξακκέλνο παξαιήπηεο, απαιιαζζόκελνο νξγαληζκόο), ηόηε ε αξκόδηα ηεισλεηαθή αξρή ειέγρνπ ηνπ παξαιήπηε θαη/ή ν απνζηνιέαο πξέπεη λα ελεκεξώζνπλ ηνλ παξαιήπηε γηα ην ζπκβάλ. Γηεπθξηλίδεηαη όηη ην κήλπκα «αλαθνξά ζπκβάληνο» κπνξεί λα ππνβιεζεί θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ θαηά ηε δηάξθεηα κηαο δηαθίλεζεο ρξεηάδεηαη λα γίλεη αιιαγή κεηαθνξηθνύ κέζνπ ή ηνπ νξγαλσηή ηεο δηαθίλεζεο (π.ρ. ιόγσ αηπρήκαηνο ή βιάβεο). 2. Αναθοπά ελέγσος - Μήνςμα ΙΔ717 (Control report) Σν ελ ιόγσ κήλπκα αθνξά ζηελ πεξίπησζε όπνπ, θαηά ηε δηάξθεηα κηαο δηαθίλεζεο, δηελεξγείηαη από ηελ αξκόδηα αξρή ελόο Κ-Μ έιεγρνο (θπζηθόο ή εγγξάθσλ) ζε έλα θνξηίν πξντόλησλ ΔΦΚ θαη θξίλεηαη ζθόπηκν λα ελεκεξσζνύλ νη αξκόδηεο αξρέο ησλ ινηπώλ εκπιεθνκέλσλ ζηελ δηαθίλεζε Κ-Μ γηα ηα επξήκαηα ηνπ ειέγρνπ. Ο έιεγρνο κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί είηε ηπραία θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαθίλεζεο, είηε θαηόπηλ πιεξνθνξίαο ή αλάιπζεο θηλδύλνπ. Η ππνβνιή ηεο αλαθνξάο ειέγρνπ δύλαηαη λα πξαγκαηνπνηείηαη από ηελ αξκόδηα αξρή ζηηο πεξηπηώζεηο πνπ: είηε έρεη επηηξαπεί ε ζπλέρηζε ηεο δηαθίλεζεο κε βάζε ηα δηαζέζηκα ζηνηρεία ειέγρνπ είηε ηα εκπνξεύκαηα θξαηνύληαη πξνζσξηλά κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηνπ έιεγρνπ ή ηέινο 6

7 7 ε δηαθίλεζε έρεη δηαθνπεί ή ζα δηαθνπεί νξηζηηθά (κέζσ ηνπ κελύκαηνο δηαθνπήο ηεο δηαθίλεζεο IE807). Σν κήλπκα ηεο αλαθνξάο ειέγρνπ κπνξεί λα απνζηέιιεηαη κε πξνζσξηλά ζηνηρεία ειέγρνπ θαη λα ππνβάιινληαη ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία αθόκε θαη κεηά ην πέξαο ηεο δηαθίλεζεο. Δάλ ππάξρνπλ δηθαηνινγεηηθά έγγξαθα ζρεηηθά κε ηνλ έιεγρν (π.ρ. έθζεζε ειέγρνπ, αληίγξαθα εκπνξηθώλ εγγξάθσλ), ηα νπνία θξίλεηαη ζθόπηκν λα απνζηαινύλ ζηα ελδηαθεξόκελα Κ-Μ, απηά απνζηέιινληαη είηε επηζπλαπηόκελα ζην κήλπκα εάλ είλαη δπλαηόλ (θαηόπηλ ζάξσζεο) είηε κε fax ή . ε πεξίπησζε πνπ ε αξκόδηα αξρή ειέγρνπ ην θξίλεη αλαγθαίν, θαηά ηελ ππνβνιή ηνπ κελύκαηνο αλαθνξάο ειέγρνπ, κπνξεί λα θαηαρσξεζεί έλδεημε κε ηελ νπνία ππνδεηθλύεηαη ε αλάγθε εθ λένπ ειέγρνπ θαηά ηελ παξαιαβή ηνπ θνξηίνπ. Δπηζεκαίλεηαη όηη από ηηο αξκόδηεο ηεισλεηαθέο αξρέο ηεο ρώξαο καο δελ ζα ρξεζηκνπνηείηαη ην ελ ιόγσ κήλπκα ζηηο πεξηπηώζεηο ησλ ηαθηηθώλ ή δεηγκαηνιεπηηθώλ ειέγρσλ πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη θαηά ηελ απνζηνιή ή παξαιαβή πξντόλησλ Δ.Φ.Κ. βάζεη ησλ εζληθώλ δηαηάμεσλ πνπ ζεζπίδνπλ ηνπο ειέγρνπο απηνύο. Ωζηόζν θαη ζηηο πεξηπηώζεηο απηέο, εθόζνλ πξνθύςνπλ ζνβαξέο ελδείμεηο ή απνδείμεηο παξαηππίαο, από ηνλ έιεγρν θαηά ηελ απνζηνιή ή παξαιαβή, γηα ηηο νπνίεο θξίλεηαη όηη ζα πξέπεη λα ελεκεξσζνύλ νη αξκόδηεο αξρέο ηνπ άιινπ εκπιεθόκελνπ Κ-Μ, ην ελ ιόγσ κήλπκα ζα πξέπεη λα ππνβάιιεηαη από ην αξκόδην Σεισλείν. Δπίζεο ην κήλπκα απηό ζα ππνβάιιεηαη από ην Σεισλείν ειέγρνπ θαη ζηηο πεξηπηώζεηο ησλ ηπραίσλ ή θαη θαηόπηλ πιεξνθνξίαο ειέγρσλ πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη θαηά ηελ δηάξθεηα κηαο δηαθίλεζεο, αλεμαξηήησο απνηειεζκάησλ, αθόκε δειαδή θαη όηαλ ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ έρνπλ θαιώο θαη αλεμαξηήησο αλ ε ρώξα καο είλαη Κ-Μ απνζηνιήο ή παξαιαβήο ησλ πξντόλησλ ηεο δηαθίλεζεο ή είλαη ηξίην Κξάηνο, από ην νπνίν δηέξρεηαη ε δηαθίλεζε. ηελ πεξίπησζε πνπ ν έιεγρνο απηόο πξαγκαηνπνηεζεί από άιιε αξκόδηα ειεγθηηθή αξρή, ηόηε ηα απνηειέζκαηα ειέγρνπ ζα πξέπεη λα γλσζηνπνηνύληαη άκεζα από ηελ ειέγρνπζα αξρή ζην Σεισλείν ηνπ ηόπνπ όπνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ν έιεγρνο, πξνθεηκέλνπ λα ππνβιεζεί ε αλαθνξά ειέγρνπ ζην EMCS. Σν γξαθείν πλδέζκσλ ΔΦΚ ηεο ρώξαο καο όπσο πξναλαθέξζεθε θαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε κπνξεί λα ζπλδξάκεη εάλ είλαη αλάγθε ηα αξκόδηα Σεισλεία γηα ηελ δηαβίβαζε ησλ ζρεηηθώλ δηθαηνινγεηηθώλ ζηα άιια Κξάηε-Μέιε, εάλ απηά δελ κπνξνύλ λα επηζπλαθζνύλ ζε ειεθηξνληθή κνξθή ζην κήλπκα ΙΔ717 «αλαθνξά ειέγρνπ». Γηεπθξηλίδεηαη όηη ην κήλπκα απηό αληαιιάζζεηαη κόλν κεηαμύ αξκνδίσλ αξρώλ, (δειαδή ζε απηό δελ έρνπλ πξόζβαζε νη νηθνλνκηθνί θνξείο). Πεξαηηέξσ νδεγίεο θαη ιεπηνκέξεηεο εθαξκνγήο ζα γλσζηνπνηεζνύλ κε ηελ έθδνζε ησλ εθαξκνζηηθώλ δηαηάμεσλ ηνπ λένπ Καλνληζκνύ γηα ηελ δηνηθεηηθή ζπλεξγαζία πνπ ζα αλαζεσξήζεη ηνλ Καλ. 2073/2004 θαη είλαη ζην ηειηθό ζηάδην έγθξηζεο από ηα αξκόδηα όξγαλα ηεο Έλσζεο. 3. Πληποθοπίερ για μελλονηικέρ απαιηήζειρ θόπυν - Μήνςμα ΙΔ861 (Information on intended claims) Σν ελ ιόγσ κήλπκα ππνβάιιεηαη όηαλ έλα Κξάηνο-Μέινο πξνηίζεηαη λα απαηηήζεη θόξνπο επί ειιεηκκάησλ πνπ παξνπζηάζηεθαλ θαηά ηελ δηάξθεηα κηαο δηαθίλεζεο ή θαηά ηελ παξάδνζε ησλ πξντόλησλ, αλάινγα κε ηνλ ηόπν πνπ έιαβαλ ρώξα θαη

8 βάζεη ησλ ζηνηρείσλ πνπ δηαζέηεη. Σν ελ ιόγσ κήλπκα ππνβάιιεηαη από νπνηνδήπνηε Κ-Μ θξίλεη όηη κπνξεί λα μεθηλήζεη ηε δηαδηθαζία απαίηεζεο θόξσλ, θαηόπηλ ειέγρσλ θαη εθόζνλ ππάξρνπλ επαξθείο απνδείμεηο όηη γηα ηα δηαπηζησζέληα ειιείκκαηα νθείινληαη θόξνη ζην ελ ιόγσ Κ-Μ. (άξζξα 56 θαη 119 ηνπ λ.2960/01) Δπ απηνύ επηζεκαίλνληαη ηα θάησζη: ην ελδηαθεξόκελν Κ-Μ ζηέιλεη ην κήλπκα «Πιεξνθνξίεο γηα κειινληηθέο απαηηήζεηο» ζην Κ-Μ απνζηνιήο, πξνζδηνξίδνληαο κεηαμύ άιισλ ηελ πνζόηεηα γηα ηελ νπνία πξνηίζεηαη λα απαηηήζεη θόξνπο από ηνλ εγγπεηή ηεο δηαθίλεζεο. γηα ην ίδην e-γδ κπνξεί λα ππνβιεζνύλ πεξηζζόηεξα κελύκαηα θαη από δηαθνξεηηθά Κ-Μ (π.ρ. κεηά από κεξηθή απόξξηςε ησλ πξντόλησλ). ην ελ ιόγσ κήλπκα απνζθνπεί ζηελ αιιεινελεκέξσζε θαη ηνλ ζπληνληζκό ησλ αξκνδίσλ αξρώλ πξνθεηκέλνπ λα κελ απαηηεζνύλ γηα ην ίδην έιιεηκκα θόξνη από δηαθνξεηηθά Κ-Μ. ην ελ ιόγσ κήλπκα δελ ππνθαζηζηά ηηο δηαδηθαζίεο ηεο Ακνηβαίαο πλδξνκήο γηα ηελ είζπξαμε απαηηήζεσλ (Οδεγία 2010/24/ΔΔ). ην ελ ιόγσ κήλπκα δελ αθνξά ηελ πεξίπησζε δηαρείξηζεο δηαπηζησζέλησλ πιενλαζκάησλ ηα νπνία αληηκεησπίδνληαη από ηηο εζληθέο δηαηάμεηο. Δθόζνλ από ηα ζηνηρεία ειέγρνπ πξνθύπηεη όηη νη αλαινγνύληεο θόξνη γηα ζπγθεθξηκέλν έιιεηκκα θαζίζηαληαη απαηηεηνί ζηε ρώξα καο, ην κήλπκα ζα ππνβάιιεηαη κέζσ ηνπ EMCS από ηελ Σεισλεηαθή αξρή, ε νπνία βάζεη ησλ ηζρπνπζώλ δηαηάμεσλ είλαη θαηά πεξίπησζε αξκόδηα γηα ηε βεβαίσζε ησλ ελ ιόγσ θόξσλ, πξνο ην Κ-Μ απνζηνιήο, αθνύ ιεθζνύλ ππόςε ελδεηθηηθά αιιά όρη απνθιεηζηηθά ηα θάησζη: Σα απνηειέζκαηα ειέγρνπ ν νπνίνο ελδερνκέλσο πξαγκαηνπνηήζεθε θαηά ηελ παξαιαβή ησλ πξντόλησλ από ηελ αξκόδηα αξρή. ε αλαθνξά παξαιαβήο (κήλπκα ΙΔ 818) ζηελ νπνία κπνξεί λα έρνπλ αλαθεξζεί ειιείκκαηα. ηπρόλ αλαθνξά ειέγρνπ (κήλπκα ΙΔ 717) πνπ ππνβιήζεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαθίλεζεο. ηπρόλ αλαθνξά ζπκβάληνο (κήλπκα ΙΔ 840) πνπ ππνβιήζεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαθίλεζεο. ηπρόλ ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο (κήλπκα ΙΔ 871) πνπ ππνβιήζεθαλ από ηνλ παξαιήπηε ή/θαη ηνλ απνζηνιέα. ηπρόλ ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ δίδνληαη από θάπνην άιιν Κ-Μ (πηζαλόλ κεηά από αίηεκα γηα δηνηθεηηθή ζπλδξνκή ΙΔ 721). Δθηζηάηαη ε πξνζνρή ζηηο αξκόδηεο Σεισλεηαθέο αξρέο όηη, ιόγσ ηεο ζνβαξόηεηαο ησλ πιεξνθνξηώλ πνπ παξέρνπλ ηα πξναλαθεξζέληα κελύκαηα (ΙΔ 840, 717 θαη 861), ζα πξέπεη λα αλαδεηνύληαη νπσζδήπνηε ζε εκεξήζηα βάζε κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο ηπρόλ κελύκαηα αλαθνξάο ειέγρνπ ή αλαθνξάο ζπκβάληνο ή απαίηεζεο θόξσλ πνπ έρνπλ ππνβιεζεί από άιια Κξάηε-Μέιε, γηα ηελ έγθαηξε αλάιεςε ησλ αλαγθαίσλ ελεξγεηώλ, κε ζηόρν ηε δηαζθάιηζε ησλ ζπκθεξόλησλ ηόζν ηεο ρώξαο όζν θαη ησλ άιισλ Κξαηώλ-Μειώλ. Οη Πξνηζηάκελνη ησλ Σεισλείσλ παξαθαινύληαη λα κεξηκλήζνπλ παξέρνληαο ηηο αλαγθαίεο πξνο ηνύην νδεγίεο ζηνπο ππεπζύλνπο ππαιιήινπο πνπ ζα νξίζνπλ κε επζύλε ηνπο. Σέινο νη ηεισλεηαθέο αξρέο ζηηο νπνίεο απνζηέιιεηαη ε παξνύζα παξαθαινύληαη λα ηελ θνηλνπνηήζνπλ άκεζα ζηηο ελδηαθεξόκελεο εηαηξείεο πνπ επνπηεύνπλ. Η 8

9 παξνύζα εγθύθιηνο ζα αλαξηεζεί επίζεο ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΓΓΠ (http://www.gsis.gr - Σεισλεηαθή Δλεκέξσζε) όπνπ ζα αλαξηεζεί θαη ην εγρεηξίδην ρξήζεο γηα ηνπο εμσηεξηθνύο ρξήζηεο Από ηελ Γ/λζε Τπνζηήξημεο ΟΠΣ ζα θνηλνπνηεζνύλ ηα εγρεηξίδηα ρξήζεο γηα ηα Σεισλεία. O ΓΔΝΙΚΟ Γ/ΝΣΗ ΣΔΛΩΝΔΙΩΝ & Δ.Φ.Κ. 9 ΑΚΡΙΒΔ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ Ο ΣΜΗΜΑΣΑΡΥΗ Κ. ΝΗΥΩΡΙΣΗ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ Οη παξόληεο γεληθνί όξνη ζα δηέπνπλ ηε ζπκβαηηθή ζρέζε ηεο αλώλπκεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «NRG TRADING HOUSE ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ» (εθεμήο:

Διαβάστε περισσότερα

Πνιηηηθή Πξνζηαζίαο Αξρείσλ Δηαηξίαο Αλαγλσξίζηκσλ Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα θαη Πιεξνθνξηώλ ηεο MetLife Alico

Πνιηηηθή Πξνζηαζίαο Αξρείσλ Δηαηξίαο Αλαγλσξίζηκσλ Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα θαη Πιεξνθνξηώλ ηεο MetLife Alico Πνιηηηθή Πξνζηαζίαο Αξρείσλ Δηαηξίαο Αλαγλσξίζηκσλ Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα θαη Πιεξνθνξηώλ ηεο MetLife Alico Πξνζηαζία Αξρείσλ Δηαηξίαο θαη Αλαγλσξίζηκσλ Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα θαη Πιεξνθνξηώλ

Διαβάστε περισσότερα

Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ

Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ 1 ΠΕΡΘΕΥΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΑΓΩΓΗ... 3 1.1 ΕΤΡΟ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 3 1.2 ΕΠΙΚΟΠΗΗ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 3 2 ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΗ... 4

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21 Φεβξνπαξίνπ 2011

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21 Φεβξνπαξίνπ 2011 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21 Φεβξνπαξίνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξ.Πξση.: ΓΔΦΚ 5008261 ΔΞ2011 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΣΔΛΩΝΔΙΩΝ & Δ.Φ.Κ. Γ/ΝΔΙ Δ.Φ.Κ, Τποστήπιξηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ έρεηε ζπγθεληξώζεη ηόζν ζε θπζηθή κνξθή όζν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (.doc ) ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά, θαη ζπγθεθξηκέλα:

ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ έρεηε ζπγθεληξώζεη ηόζν ζε θπζηθή κνξθή όζν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (.doc ) ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά, θαη ζπγθεθξηκέλα: ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαη ηελ θαιύηεξε ξνή ηεο δηαδηθαζίαο απνγξαθήο, πξηλ μεθηλήζεηε ηελ απνγξαθή, ζα πξέπεη: λα έρεηε ζπγθεληξώζεη ηόζν ζε θπζηθή κνξθή όζν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ2Η-Α0Β FAX : 210 3375354

ΑΔΑ: ΒΙΦ2Η-Α0Β FAX : 210 3375354 ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ Χ ΠΡΟ ΣΟΝ ΑΡΙΘ. ΠΡΧΣ. ΣΗ ΓΝΧΜΟΓΟΣΗΗ ΠΟΤ ΑΝΑΦΔΡΔΣΑΙ ΣΗ ΔΛΙΓΑ 7 (478 ανηί 479), ΓΙΟΡΘΧΗ ΣΟΤ ΓΔΤΣΔΡΟΤ ΔΓΑΦΙΟΤ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 62 ΚΑΙ Χ ΠΡΟ ΣΟ ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΚΑΣΑΥ.ΗΜΔΙΧΜΑΣΧΝ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ.

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ, 22-12- 2008 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Αξ.Πξση.: νηθ. Φ.Α/9.2/OIK. 28425... ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙI ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΩΝ Γηεχζπλζε Τπνζηήξημεο Βηνκεραληψλ Σκήκα Α Λεηηνπξγίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΧΓΗΚΑ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΠΡΟΒΑΖ Δ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΑ ΔΓΓΡΑΦΑ ΥΟΡΖΓΖΖ ΑΝΣΗΓΡΑΦΧΝ ΔΓΓΡΑΦΧΝ

ΚΧΓΗΚΑ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΠΡΟΒΑΖ Δ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΑ ΔΓΓΡΑΦΑ ΥΟΡΖΓΖΖ ΑΝΣΗΓΡΑΦΧΝ ΔΓΓΡΑΦΧΝ ΚΧΓΗΚΑ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ Θέκα 1 Ο : ΠΡΟΒΑΖ Δ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΑ ΔΓΓΡΑΦΑ ΥΟΡΖΓΖΖ ΑΝΣΗΓΡΑΦΧΝ ΔΓΓΡΑΦΧΝ Θεζκηθό πιαίζην: H ρνξήγεζε αληηγξάθσλ εγγξάθσλ, πξνβιέπεηαη από ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ N.2690 «Κύξσζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15 ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15 ΠΑΣΡΑ, 2014 Πεπιεσόμενα ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ Δηζαγσγή......3 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο...5

Διαβάστε περισσότερα

Αξ. πξση.272. ΘΕΜΑ: «Απόςεηο ζρεηηθά κε ηελ ειεθηξνληθή θαηαγξαθή Φπηνπξνζηαηεπηηθώλ

Αξ. πξση.272. ΘΕΜΑ: «Απόςεηο ζρεηηθά κε ηελ ειεθηξνληθή θαηαγξαθή Φπηνπξνζηαηεπηηθώλ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΓΔΧΣΔΥΛΗΘΟ ΔΠΗΚΔΙΖΣΖΡΗΟ ΔΙΙΑΓΑ ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ ΘΔΛΣΡΗΘΖ ΔΙΙΑΓΟ Γ/ΛΖ ΘΑΦΟΤΡΖ 4, 41222 ΙΑΡΗΑ ΣΖΙ.: 2410 627142, FAX: 2410 627143 E-mail: geotee_l@otenet.gr ΠΙΖΡΟΦΟΡΗΔ: Δπδνθία Παπαθξίβνπ ΔΙΙΖΛΗΘΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ έρεηε ζπγθεληξώζεη ηόζν ζε θπζηθή κνξθή όζν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (.doc ) ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά,

ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ έρεηε ζπγθεληξώζεη ηόζν ζε θπζηθή κνξθή όζν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (.doc ) ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά, ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαη ηελ θαιύηεξε ξνή ηεο δηαδηθαζίαο απνγξαθήο, πξηλ μεθηλήζεηε ηελ απνγξαθή, ζα πξέπεη: λα έρεηε ζπγθεληξώζεη ηόζν ζε θπζηθή κνξθή όζν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥΘΗ-Α4Ζ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. Αζήλα, 4 Φεβξνπαξίνπ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ

ΑΔΑ: ΒΕΥΘΗ-Α4Ζ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. Αζήλα, 4 Φεβξνπαξίνπ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 4 Φεβξνπαξίνπ 2013 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΟΔΗΜΑΣΟ ΣΜΗΜΑ Α Σαρ. Γ/λζε : Καξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΗΜΑΣΟ ΣΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΑ ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΣΑ

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΗΜΑΣΟ ΣΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΑ ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΣΑ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΗΜΑΣΟ ΣΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΑ ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΣΑ 1. ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ Η Γηαδηθαζία απηή θαζνξίδεη ηελ κέζνδν πνπ αθνινπζείηαη απφ ηνλ ΔΛΓΟ-ΓΗΜΗΣΡΑ γηα ηελ απνλνκή Διιεληθνχ ήκαηνο ζην γάια θαη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόρ Δνημέπωζηρ Δκπαιδεςηικών για ηην Πιζηοποίηζη ζηιρ βαζικέρ δεξιόηηηερ ΣΠΔ (Α Δπίπεδο)

Οδηγόρ Δνημέπωζηρ Δκπαιδεςηικών για ηην Πιζηοποίηζη ζηιρ βαζικέρ δεξιόηηηερ ΣΠΔ (Α Δπίπεδο) «Δπιμόπθωζη ηων Δκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη και Δθαπμογή ηων ΣΠΔ ζηη Γιδακηική Ππάξη» Γηθαηνύρνο Φνξέαο πκπξάηηνληεο Δπηζηεκνληθνί Φνξείο Οδηγόρ Δνημέπωζηρ Δκπαιδεςηικών για ηην Πιζηοποίηζη ζηιρ βαζικέρ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: 7Κ61Η-130 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

ΑΓΑ: 7Κ61Η-130 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΓΑ: 7Κ61Η-130 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 15 Ινπλίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ 1.ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ Γ/ΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 225 ηηρ 13.6/10.7.86. ύζηαζη και λειηοςπγία ηυν Πεπιθεπειακών Σμημάηυν Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδορ (Ο.Ε.Ε.).- (Α` 91).

Π.Δ. 225 ηηρ 13.6/10.7.86. ύζηαζη και λειηοςπγία ηυν Πεπιθεπειακών Σμημάηυν Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδορ (Ο.Ε.Ε.).- (Α` 91). Π.Δ. 225 ηηρ 13.6/10.7.86. ύζηαζη και λειηοςπγία ηυν Πεπιθεπειακών Σμημάηυν Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδορ (Ο.Ε.Ε.).- (Α` 91). Έρνληαο ππόςε: 1. Σηο δηαηάμεηο: α) ηνπ άξζξνπ 7 παξ. 3 ηνπ Ν. 1100/1980

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ ΑΤΘΕΝΣΘΚΟΠΟΘΗΗ ΦΤΘΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ Ε ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΟΡΓΑΝΘΜΟΤ ΚΑΡΑΝΘΚΟΛΑ ΚΩΝΣΑΝΣΘΝΟ ΚΑΣΑΝΗ ΗΛΘΑ ΜΤΣΘΛΗΝΗ, ΜΑΡΣΘΟ 2014 1 Πίνακαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ.: 1103 ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ

ΠΟΛ.: 1103 ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ Γ/ΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑΣΑ Β, Α Αζήλα, 11 Μαΐνπ 2015 Σασ. Γ/νζη:

Διαβάστε περισσότερα

Δπεμήγεζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 561/2006 γηα ηε ζπλδξνκή ζηελ ελαξκνληζκέλε επηβνιή ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζηνπο ειέγρνπο θαζ νδόλ

Δπεμήγεζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 561/2006 γηα ηε ζπλδξνκή ζηελ ελαξκνληζκέλε επηβνιή ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζηνπο ειέγρνπο θαζ νδόλ Δπεμήγεζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 561/2006 γηα ηε ζπλδξνκή ζηελ ελαξκνληζκέλε επηβνιή ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζηνπο ειέγρνπο θαζ νδόλ 1 Πεξηερόκελα 1. Αληηθείκελν θαη πεδίν εθαξκνγήο... 5 2. Καλόλεο γηα ηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΡΟ: Ωο Π.Γ. 1. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΣΜΖΜΑ Α' 2. Γ/ΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Δνηαηικοποίηζη διενέργειας μερικών επιηόπιων ελέγτων για ηη διαπίζηωζη ηης εκπλήρωζης ηων θορολογικών σποτρεώζεων (προληπηικών ελέγτων).

ΘΔΜΑ: Δνηαηικοποίηζη διενέργειας μερικών επιηόπιων ελέγτων για ηη διαπίζηωζη ηης εκπλήρωζης ηων θορολογικών σποτρεώζεων (προληπηικών ελέγτων). ΔΞ.ΔΠΔΙΓΟΝ - FAX ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜ. ΔΟΓΩΝ Αθήνα, 8 Ιοσλίοσ 2014 1. ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ Αρ. Πρωη.:ΓΔΛΑ 1100944 ΔΞ2014 -Γ/ΝΗ ΔΛΔΓΥΩΝ ΣΜΗΜΑ Α -Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

1.4. Απνινγηζηηθή Απνδεκίσζε

1.4. Απνινγηζηηθή Απνδεκίσζε ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΤΓΕΙΑ Premium Health (A 6000)(κωδ.30207) ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ Κσδηθόο Δηδηθώλ Όξσλ: 30207 / 02.2009 / I.3. / Ind. L. / E.O. Ζ Δηαηξία θαιύπηεη ηνλ θπξίσο Αζθαιηζκέλν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΗ ΔΜΒΔΛΔΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ»

ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΗ ΔΜΒΔΛΔΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ: ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΩΝ Δ ΜΔΣΑΒΑΗ ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΗ ΔΜΒΔΛΔΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013.

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013. ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 19 Μαξηίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Η ΟΘ ΤΠΟΤΡΓΟΘ ΟΘΚΟΝΟΜΘΑ & ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΚΑΘ ΠΟΛΘΣΘΜΟΤ

Α Π Ο Φ Α Η ΟΘ ΤΠΟΤΡΓΟΘ ΟΘΚΟΝΟΜΘΑ & ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΚΑΘ ΠΟΛΘΣΘΜΟΤ EΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ Αθήνα, 22 Ιουλίου 2009 Α. ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ.: 1073215/353/0015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛ. 1094 1. 15 η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016 Η Ειιεληθή Πνδνζθαηξηθή Οκνζπνλδία αθνύ έιαβε ππόςε : α. Σν Καηαζηαηηθό ηεο. β. Σνπο Καλνληζκνύο ηεο γ.

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΠΑΡΑΚΡΑΣΗΗ ΦΟΡΟΤ ΜΙΘΩΣΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ

Ι. ΠΑΡΑΚΡΑΣΗΗ ΦΟΡΟΤ ΜΙΘΩΣΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 7 Γεθεκβξίνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΣΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣ ΟΗΚΟΝ ΔΡΓΑΗΑ ΣΩΝ ΠΑΗΓΗΩΝ ΜΑ: ΣΑ ΚΑΛΑ ΝΔΑ, ΣΑ ΚΑΚΑ ΚΑΗ ΣΑ ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ

ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣ ΟΗΚΟΝ ΔΡΓΑΗΑ ΣΩΝ ΠΑΗΓΗΩΝ ΜΑ: ΣΑ ΚΑΛΑ ΝΔΑ, ΣΑ ΚΑΚΑ ΚΑΗ ΣΑ ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣ ΟΗΚΟΝ ΔΡΓΑΗΑ ΣΩΝ ΠΑΗΓΗΩΝ ΜΑ: ΣΑ ΚΑΛΑ ΝΔΑ, ΣΑ ΚΑΚΑ ΚΑΗ ΣΑ ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ Λνΐδνο πκενύ Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Κνηλωληνινγίαο ηεο Δθπαίδεπζεο Τκήκα Δπηζηεκώλ ηωλ Αγωγήο Δπξωπαϊθό Παλεπηζηήκην Κύπξνπ Email:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι Α Ι Σ Η Η

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι Α Ι Σ Η Η ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι Α Ι Σ Η Η ΓΙΑ ΥΟΡΗΓΗΗ / ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ 1 ΑΓΔΙΑ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΡΟΥΗ ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ηοισεία ηηρ ςποτήθιαρ Δηαιπείαρ Δπσλπκία: Γηαθξηηηθόο ηίηινο: ΑΦΜ 2 : ΑΡΜΑΔ 2 : Έδξα 2 :..........

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002420617 2014-11-21

14PROC002420617 2014-11-21 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΑΝΣΑΓΧΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ Δ ΔΤΡΧ, ΜΔ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ ΣΗΝ ΥΑΜΗΛΟΣΔΡΗ ΣΙΜΗ, ΓΙΑ ΣΙ ΔΡΓΑΙΔ ΒΙΒΛΙΟΓΔΣΗΗ ΣΧΝ ΑΙΣΗΔΧΝ ΓΗΛΧΔΧΝ

Διαβάστε περισσότερα