ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ Η ΣΧΕΣΗ ΜΕΣΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ. Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια Μάγκα Ελένη

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ Η ΣΧΕΣΗ ΜΕΣΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ. Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια Μάγκα Ελένη"

Transcript

1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ Η ΣΧΕΣΗ ΜΕΣΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια Μάγκα Ελένη Επιβλέπων καθηγητής Διακογιάννης Γεώργιος Μέλη Επιτροπής Διακογιάννης Γεώργιος Κυριαζής Δημήτριος Σκιαδόπουλος Γεώργιος ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012

2 Η σχέση μέσης απόδοσης κινδύνου 1 ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΘΕΜΑ 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΘΕΩΡΙΑ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ Εισαγωγή Η έννοια του χαρτοφυλακίου Αποδοτικότητα χαρτοφυλακίου Κίνδυνος χαρτοφυλακίου Είδη κινδύνου Μέτρα Κινδύνου Συνάρτηση της χρησιμότητας και αποστροφή στον κίνδυνο (risk aversion) Θεωρία Χαρτοφυλακίου κατά Markowitz Οι υποθέσεις του υποδείγματος Το αποτελεσματικό σύνορο (efficient frontier) Το Υπόδειγμα Αποτίμησης Περιουσιακών Στοιχείων (Υ.Α.Κ.Σ.) Οι υποθέσεις του Υ.Α.Κ.Σ Διαφορές και ομοιότητες γραμμής κεφαλαιαγοράς και Υ.Α.Κ.Σ Το μονοπαραγοντικό υπόδειγμα Αναμενόμενη απόδοση Κίνδυνος Μετατροπή του μονοπαραγοντικού υποδείγματος σε ένα εμπειρικό υπόδειγμα Σύγκριση μονοπαραγοντικού υποδείγματος και Υ.Α.Κ.Σ Εναλλακτικές μορφές του Υ.Α.Κ.Σ Απαγόρευση ακάλυπτης πώλησης Τροποποιήσεις στο δανεισμό με επιτόκιο του περιουσιακού στοιχείου με μηδενικό κίνδυνο Μη χρήση του επιτοκίου του περιουσιακού στοιχείου με μηδενικό κίνδυνο Δανειοδότηση με επιτόκιο risk free και δανειοληψία με διαφορετικό επιτόκιο2.9 Υ.Α.Κ.Σ Το Υ.Α.Κ.Σ. για μη αποδοτικά χαρτοφυλάκια 43

3 Η σχέση μέσης απόδοσης κινδύνου Οι υποθέσεις του Υ.Α.Κ.Σ. για μη αποδοτικά χαρτοφυλάκια Θεωρητικά αποτελέσματα του Υ.Α.Κ.Σ. για μη αποδοτικά χαρτοφυλάκια 43 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΕΜΠΕΙΡΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΟΥ Υ.Α.Κ.Σ Εισαγωγή Εμπειρικές μελέτες του Υ.Α.Κ.Σ. πριν την κριτική του Roll (1977) Douglas (1968) «Risk in the Equity Markets: An empirical appraisal of market efficiency» Sharpe & Cooper (1972) «Risk Return Class of New York Stock Exchange Common Stocks» Miller & Scholes (1972) «Rates of Return in Relation to Risk: A Reexamination of Some Recent Findings» Black, Jensen & Scholes (1972) «The Capital Asset Pricing Model: Some Empirical Tests» Fama & MacBeth (1973) «Risk, Return and Equilibrium: Empirical Tests» Blume & Friend (1973) «A New Look at the Capital Asset Pricing Model» Roll (1977) «A Critique of the Asset Pricing Theory s Tests, Part I: On Past and Potential Testability of the Theory» Εμπειρικές μελέτες του Υ.Α.Κ.Σ. μετά την κριτική του Roll (1977) Jay Shanken (1985) «Multivariate tests of the Zero Beta CAPM» A. Graig MacKinlay (1987) «On Multivariate Tests of the CAPM» Γεώργιος Π. Διακογιάννης & Κωνσταντίνος Ν. Σεγρεδάκης (1996) «Η επίδραση του συστηματικού κινδύνου και του μεγέθους των εταιριών στην απόδοση των μετοχών του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών» Aktham Maghyereh (2003) «The Empirical Relationship between Expected Return and Risk in the Amman Stock Exchange» Dimitris Balios (2008) «Intraday Risk Return Relationship and Price Patterns in the Athens Stock Exchange» Loukeris Nikolaos (2009) «An Empirical Evaluation of CAPM s validity in the British Stock Exchange» Leroi Raputsoane (2009) «The risk return relationship in the South Africa stock market» Hasanali Sinaee & Habibolah Morandi (2010) «Risk Return Relationship in Iran Stock Market» 100

4 Η σχέση μέσης απόδοσης κινδύνου Συμπεράσματα 106 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 - ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Ανάλυση δεδομένων Μεθοδολογία 111 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 136 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 147 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ 151

5 Η σχέση μέσης απόδοσης κινδύνου 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΘΕΜΑ Το Υπόδειγμα Αποτίμησης Κεφαλαιακών Στοιχείων (εφεξής Υ.Α.Κ.Σ.) έχει αποτελέσει στο παρελθόν αντικείμενο μελέτης αρκετών ερευνητών. Σύμφωνα με το Υ.Α.Κ.Σ., η αναμενόμενη απόδοση ενός κεφαλαιακού στοιχείου είναι γραμμική συνάρτηση του συστηματικού κινδύνου του εν λόγω κεφαλαιακού στοιχείου. Ο συστηματικός κίνδυνος ενός αξιόγραφου, παραδείγματος χάρη μιας μετοχής, αντικατοπτρίζεται από τη μεταβολή της απόδοσης σε σχέση με τη μεταβολή της απόδοσης του χαρτοφυλακίου της αγοράς, εξουδετερώνοντας το αποτέλεσμα της διαφοροποίησης. Σκοπός της παρούσας μελέτης αποτελεί η διερεύνηση της ακριβής και γραμμικής σχέσης της αναμενόμενης απόδοσης της μετοχής με το συστηματικό κίνδυνο για τρεις ευρωπαϊκές χώρες την Αγγλία, την Γαλλία και την Ιταλία για την χρονική περίοδο 2001 έως Οι περιορισμοί που είχαμε στην επιλογή των μετοχών ήταν οι ακόλουθοι: 1. Να υπάρχουν επαρκή ιστορικά στοιχεία για τις τιμές της μετοχής (π.χ. να μην είναι νέα εταιρεία) και 2. Να μην παρουσιάζει αδράνεια συναλλαγών (thin trading). Μετοχές οι οποίες παρουσίασαν ποσοστό μεγαλύτερο του 30% μηδενικές αποδόσεις έχουν διαγραφεί Στο κεφάλαιο που ακολουθεί γίνεται μια ανασκόπηση στη Θεωρία Χαρτοφυλακίου. Περιγράφονται οι έννοιες όπως του χαρτοφυλακίου, της μέσης απόδοσης, του συστηματικού κινδύνου και του αποτελεσματικού συνόρου. Ακόμη περιγράφεται η Γραμμή της Κεφαλαιαγοράς και η μετάβαση στο Υ.Α.Κ.Σ.. Τέλος, γίνεται μια αναφορά σε εναλλακτικές μορφές του Υ.Α.Κ.Σ.. Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται μια ανασκόπηση των προηγούμενων μελετών του Υ.Α.Κ.Σ.. Το κεφάλαιο αυτό αποτελείται από τρεις υποενότητες. Στην πρώτη υποενότητα γίνεται αναφορά στις μελέτες που πραγματοποιήθηκαν πριν από την κριτική του Roll (1977). Ακολούθως γίνεται μια επισκόπηση της κριτικής

6 Η σχέση μέσης απόδοσης κινδύνου 5 του Roll (1977) και των μελετών που ακολούθησαν αυτής. Τέλος παρουσιάζονται τα συμπεράσματα των μελετών και μια συνοπτική παρουσίαση των εμπειρικών μελετών. Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα δεδομένα και η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για την πραγματοποίηση της εμπειρικής μελέτης. Γίνεται μια παρουσίαση των πρώτων δυο βημάτων και των δεδομένων που προέκυψαν, ενώ για το τρίτο βήμα παρουσιάζονται οι μέσες αποδόσεις και οι συντελεστές βήτα που χρησιμοποιούνται για τον εμπειρικό έλεγχο. Στο πέμπτο κεφάλαιο γίνεται παρουσίαση των αποτελεσμάτων της διαστρωματικής παλινδρόμησης κατά την οποία χρησιμοποιούμε ως ανεξάρτητη μεταβλητή τις μέσες αποδόσεις.

7 Η σχέση μέσης απόδοσης κινδύνου 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΘΕΩΡΙΑ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ 2.1 Εισαγωγή Η θεωρία χαρτοφυλακίου είναι ένα σύνολο μεθόδων/ τεχνικών που μας βοηθάνε να αναλύσουμε και να επιλέξουμε χαρτοφυλάκια αξιόγραφων με ένα στόχο ή στόχους. Εν προκειμένω, αναλύονται η θεωρία χαρτοφυλακίου του Markowitz η οποία ήταν προπομπός του γνωστού Υποδείγματος Αποτίμησης Περιουσιακών Στοιχείων (Υ.Α.Κ.Σ.), που αναφέρεται στη διεθνή βιβλιογραφία και ως C.A.P.M. (Capital Asset Pricing Model). Στο παρόν κεφάλαιο αναλύονται βασικές έννοιες στη θεωρία χαρτοφυλακίου, όπως του χαρτοφυλακίου, της μέσης τιμής, η έννοια του κινδύνου, τα μέτρα κινδύνου, το αποτελεσματικό σύνορο (efficient frontier), η γραμμή κεφαλαιαγοράς (capital market line) και η γραμμή αξιόγραφων (security market line). Ακόμη, αναπτύσσονται εναλλακτικές μορφές του Υ.Α.Κ.Σ. που αφορούν την υπόθεση δανεισμού με το επιτόκιο του περιουσιακού στοιχείου με μηδενικό κίνδυνο. Τέλος, γίνεται μνεία στο διορθωμένο Υ.Α.Κ.Σ. 1, το οποίο ισχύει όταν ο δείκτης δεν είναι αποδοτικό χαρτοφυλάκιο. 2.2 Η έννοια του χαρτοφυλακίου Χαρτοφυλάκιο στα χρηματοοικονομικά νοείται ένα σύνολο περιουσιακών στοιχείων που βρίσκονται στην κατοχή μιας οικονομικής μονάδας. Ένα χαρτοφυλάκιο μπορεί να απαρτίζεται από τοποθετήσεις σε πολλά διαφορετικά στοιχεία, όπως μετοχές, παράγωγα αξιόγραφα, ομολογίες, αμοιβαία κεφάλαια, προθεσμιακές καταθέσεις και άλλα, τα οποία δίνουν διαφορετικές αποδόσεις. Το χαρτοφυλάκιο δημιουργείται στα πλαίσια της διαφοροποίησης, με σκοπό την επίτευξη μέγιστης απόδοσης και ελάχιστου κινδύνου.

8 Η σχέση μέσης απόδοσης κινδύνου Αποδοτικότητα χαρτοφυλακίου Η απόδοση ενός χαρτοφυλακίου δίνεται από τις λογαριθμικές διαφορές των τιμών των επιμέρους στοιχείων, δηλαδή: R p = d log ( P) (2.1) όπου: R P = η απόδοση του χαρτοφυλακίου και dlog(p) = η λογαριθμική μεταβολή της τιμής του χαρτοφυλακίου Η αναμενόμενη απόδοση ενός χαρτοφυλακίου ορίζεται ως ο σταθμικός μέσος όρος των προσδοκώμενων αποδοτικοτήτων από τα επιμέρους στοιχεία που περιλαμβάνει. Παραστατικά έχουμε: N E( R ) = we( R ) (2.2) p i i i 1 όπου: E(R i ) = η προσδοκώμενη αποδοτικότητα από το στοιχείο i, W i = το σταθμό που αντιπροσωπεύει την αξία του στοιχείου στο σύνολο του χαρτοφυλακίου και n = ο συνολικός αριθμός των στοιχείων που έχουν συμπεριληφθεί στο χαρτοφυλάκιο Κίνδυνος χαρτοφυλακίου Είδη κινδύνου Ο κίνδυνος διαιρείται σε δυο μέρη, στον συστηματικό και στον μη συστηματικό κίνδυνο. Ο μη συστηματικός κίνδυνος μπορεί να ελαττωθεί ή ακόμα και να εξαλειφθεί με τροποποίηση της σύνθεσης του χαρτοφυλακίου του επενδυτή. Αναφέρεται στον κίνδυνο που πλαισιώνει ένα συγκεκριμένο περιουσιακό στοιχείο που

9 Η σχέση μέσης απόδοσης κινδύνου 8 περιλαμβάνεται στο χαρτοφυλάκιο. Αναφορικά με τα χαρτοφυλάκια που απαρτίζονται από μετοχές, όταν ένας επενδυτής κατέχει χαρτοφυλάκιο με περισσότερες από 20 μετοχές, θεωρητικά ελαχιστοποιεί τον εν λόγω κίνδυνο, υπό την προϋπόθεση ότι οι μετοχές αυτές είναι επιχειρήσεων με διαφορετικά αντικείμενα δραστηριότητας. Ο συστηματικός κίνδυνος συνδέεται με τον κίνδυνο αγοράς. Απαρτίζεται από τις γενικές συνθήκες που επικρατούν στις αγορές χρήματος και κεφαλαίου και τους παράγοντες που τις επηρεάζουν, λόγου χάρη από την απειλή πολέμου, την οικονομική αστάθεια, πολιτικές κρίσεις, και γενικότερα από οικονομικά ή και κοινωνικά γεγονότα. Ο εν λόγω κίνδυνος μπορεί να περιοριστεί με διασπορά του χαρτοφυλακίου, επενδύοντας σε διαφορετικούς τίτλους ή κλάδους. Για παράδειγμα, μπορεί να γίνει διαφοροποίηση επενδύοντας σε χρηματοοικονομικά προϊόντα άλλων χωρών για την αποφυγή εγχώριας μεταβλητότητας λόγω πολιτικής κρίσης. Παρόλα ταύτα, η εν λόγω στρατηγική ενέχει και τους ανάλογους κινδύνους, όπως λόγου χάρη ο κίνδυνος της μεταβλητότητας των συναλλαγματικών ισοτιμιών. Άλλοι κίνδυνοι που ενέχονται στα διεθνή χαρτοφυλάκια είναι: 1. Δραματικές διαφορές στην αγοραστική αξία. Ένας τρόπος για αντιμετωπιστούνε αυτές οι αλλαγές στις τιμές είναι να επενδύουμε σε μακροχρόνιο ορίζοντα, προσπαθώντας να συνεχίζουμε ομαλά κατά τη διάρκεια απότομων αλλαγών στην αγορά. 2. Πολιτικά, οικονομικά και κοινωνικά γεγονότα στην άλλη χώρα. Είναι δύσκολο για τους επενδυτές να κατανοήσουν τους πολιτικούς, οικονομικούς και κοινωνικούς παράγοντες που επηρεάζουν τις ξένες αγορές. Αυτοί οι παράγοντες προσφέρουν διαφοροποίηση, αλλά παράλληλα συνεισφέρουν στον κίνδυνο της επένδυσης. 3. Έλλειψη ρευστότητας. Οι ξένες αγορές μπορεί να έχουν χαμηλότερη ταχύτητα εμπορευσιμότητας και λιγότερες συμμετέχουσες εταιρείες. Μπορεί να είναι ανοιχτές λίγες ώρες κατά τη διάρκεια της ημέρας. Μερικές χώρες περιορίζουν την ποσότητα ή των τύπο των μετοχών που

10 Η σχέση μέσης απόδοσης κινδύνου 9 οι ξένοι επενδυτές μπορούν να αποκτήσουν. Μπορεί να χρειαστεί ο επενδυτής να πληρώσει πριμ στις τιμές για να αγοράσει ένα ξένο αξιόγραφο και να έχει δυσκολία να βρει αγοραστή όταν θελήσει να το πουλήσει. 4. Λιγότερη πληροφόρηση. Ορισμένες ξένες εταιρείες δεν διαθέτουν τις ίδιου είδους πληροφορίες στους επενδυτές, εν συγκρίσει με τις ντόπιες εταιρείες. Μπορεί να είναι δύσκολη η συνεχής πληροφόρηση και μπορεί αυτή να μη δημοσιεύεται σε γλώσσα που κατανοεί ο επενδυτής. 5. Εμπιστοσύνη στις ξένες νομικές αρχές. Αν ο επενδυτής έχει κάποιο πρόβλημα με την επένδυσή του, δεν μπορεί να μηνύσει την εταιρεία στη χώρα του. Θα πρέπει να βασιστεί στην αλλοδαπή δικαιοσύνη για να αναμείνει τη δικαίωση του ή όχι. 6. Διαφορετικές διαδικασίες αγοράς. Οι ξένες αγορές έχουν διαφορετικές διαδικασίες από αυτές της χώρας του επενδυτή. Για παράδειγμα μπορεί να ορίζεται διαφορετική περίοδος εκκαθάρισης και τοποθέτησης των συναλλαγών των αξιόγραφων Μέτρα Κινδύνου Η σύγχρονη θεωρία χαρτοφυλακίου θεωρεί ότι οι επενδυτές έχουν αποστροφή κινδύνου (risk averse), εννοώντας ότι αν έχουν να επιλέξουν ανάμεσα σε δυο χαρτοφυλάκια με την ίδια απόδοση, θα επιλέξουν αυτό με τον ελάχιστο κίνδυνο. Η διακύμανση ενός χαρτοφυλακίου, μετρά τη διασπορά των αποδόσεων γύρω από την αναμενόμενη τιμή των αποδόσεων αυτών και δίνεται από το ακόλουθο άθροισμα: N N N σ ( RP ) = wiσi + ww i jcov( Ri, R j) (2.3) i= 1 i= 1 j= 1 j i όπου: σ 2 R p = η διακύμανση του χαρτοφυλακίου, w i = τα σταθμά των i στοιχείων για i από 1 έως Ν,

11 Η σχέση μέσης απόδοσης κινδύνου 10 σ 2 i = οι διακυμάνσεις των i στοιχείων για i από 1 έως Ν, w j = τα σταθμά των j στοιχείων για j από 1 έως Ν και, cov (R i,r j ) = η συνδιακύμανση των αποδόσεων των στοιχείων για i,j από 1 έως Ν και i j Άλλα γνωστά μέτρα κινδύνου είναι η τυπική απόκλιση, η οποία δίδεται από την τετραγωνική ρίζα της διακύμανσης και το volatility το οποίο μετρά τον κίνδυνο ανά μονάδα χρόνου Συνάρτηση της χρησιμότητας και αποστροφή στον κίνδυνο (risk aversion) Η αποστροφή στον κίνδυνο εφαρμόζεται βάσει της υπόθεσης ότι οι άνθρωποι προτιμούν το $1, παρά την πιθανότητα 50% για $2 ή $0. Ο κίνδυνος σχετίζεται με κάτι στο οποίο έχουμε αποστροφή και είναι κάτι το οποίο αποτιμάται στη χρηματαγορά επειδή δεν μπορεί να απαλειφτεί, και οι επενδυτές πρέπει να είναι πεπεισμένοι να τον αποδεχτούν έναντι μιας επιπλέον απόδοσης (πριμ κινδύνου). Διάγραμμα 2.1 Χρησιμότητα και αποστροφή κινδύνου

12 Η σχέση μέσης απόδοσης κινδύνου 11 Η χρησιμότητα, αποτυπώνει το βαθμό ικανοποίησης που παίρνει κάποιος σε μονάδες χρήσης. Επομένως, η χρησιμότητα είναι αύξουσα ως προς την ποσότητα που έχουμε ή καταναλώνουμε. Από μαθηματικής άποψης, η πρώτη παράγωγος πρέπει να είναι πάντα θετική και η δεύτερη πάντα αρνητική. Οι Milton Friedman και Leonard Savage (1948) χρησιμοποίησαν τη von Neumann Morgenstern συνάρτηση χρησιμότητας για να εισάγουν την έννοια του univariate risk aversion, το οποίο υποδηλώνει ότι όταν αντιμετωπίζουμε επιλογές με συγκρίσιμες αποδόσεις, επιλέγουμε την επιλογή με τον ελάχιστο κίνδυνο. Στο διάγραμμα 2.1 η επιλογή των $50, είναι προτιμότερη από την προσδοκία απόκτησης $0 ή $100 με ίσες πιθανότητες, δηλαδή προτιμάται το σίγουρο λόγω αποστροφής στον κίνδυνο. 2.3 Θεωρία Χαρτοφυλακίου κατά Markowitz Μια από τις πιο σημαντικές θεωρίες που σχετίζονται με την χρηματοοικονομική και τις επενδύσεις, η Σύγχρονη Θεωρία Χαρτοφυλακίου αναπτύχθηκε από τον Harry Markowitz και δημοσιεύθηκε υπό τον τίτλο «Επιλογή Χαρτοφυλακίου» το 1952 στο Journal of Finance. Η Σύγχρονη Θεωρία Χαρτοφυλακίου πραγματεύεται το γεγονός ότι δεν αρκεί η αναμενόμενη απόδοση και ο κίνδυνος μιας συγκεκριμένης μετοχής. Επενδύοντας σε μια και μόνο μετοχή, ο επενδυτής δεν μπορεί να καρπωθεί τα προνόμια της διαφοροποίησης του χαρτοφυλακίου, ανάμεσα στα οποία περιλαμβάνεται η μείωση του κινδύνου του χαρτοφυλακίου. Για την πλειονότητα των επενδυτών, ο κίνδυνος που ενέχει η αγορά μιας μετοχής έγκειται στο γεγονός της χαμηλότερης απόδοσης από την αναμενόμενη. Με άλλα λόγια, είναι η απόκλιση από τη μέση απόδοση. Κάθε μετοχή έχει τη δική της τυπική απόκλιση και το δικό της μέσο. Ο κίνδυνος σε ένα χαρτοφυλάκιο με διαφοροποιημένες μετοχές είναι λιγότερος από τον κίνδυνο που ενέχει η διακράτηση μιας και μόνο οποιασδήποτε από τις μετοχές που απαρτίζουν το χαρτοφυλάκιο.

13 Η σχέση μέσης απόδοσης κινδύνου 12 Με άλλα λόγια, ο Markowitz (1952) απέδειξε ότι επένδυση δεν είναι μια απλή επιλογή μετοχών, αλλά η επιλογή του σωστού συνδυασμού μετοχών. Ο επενδυτής επιθυμεί ένα χαρτοφυλάκιο με μεγάλη απόδοση και μικρό κίνδυνο. Αφού οι στόχοι της μεγιστοποίησης της απόδοσης και ελαχιστοποίησης του κινδύνου είναι συνήθως συγκρουόμενοι, δημιουργούμε ένα μοντέλο που να ελαχιστοποιεί τη διακύμανση ενώ ικανοποιείται ένα δεδομένο επίπεδο απόδοσης. Αναλυτικότερα, θέλουμε να ελαχιστοποιήσουμε τον κίνδυνο του χαρτοφυλακίου σ 2 Ρ, δεδομένων: 1. Ε(R P )= δεδομένη τιμή 2. w 1 +w 2 + +w i = 1 3. w i 0, i= 1, 2, N Η θεωρία του Markowitz απαρτίζεται από 3 βασικά στάδια: 1 ο Στάδιο: Ανάλυση χαρακτηριστικών των αξιόγραφων (κίνδυνος και αναμενόμενη απόδοση), 2 ο Στάδιο: Ανάλυση χαρτοφυλακίου (συνδυασμός αποτελεσματικών αξιόγραφων, με ελάχιστο κίνδυνο και μέγιστη απόδοση) και 3 ο Στάδιο: Επιλογή χαρτοφυλακίου (ανάλογα με τις προτιμήσεις του επενδυτή) Οι υποθέσεις του υποδείγματος Η θεωρία του Markowitz στηρίζεται στις ακόλουθες υποθέσεις που αφορούν κατά κύριο λόγο τη συμπεριφορά του επενδυτή: Οι επενδυτές πιστεύουν ότι η κάθε επένδυση μπορεί να εκφραστεί και από τη συνάρτηση πιθανότητας των αναμενόμενων αποδόσεων της για κάποια χρονική περίοδο, κατά την οποία ο επενδυτής κατέχει την εν λόγω επένδυση.

14 Η σχέση μέσης απόδοσης κινδύνου 13 Οι επενδυτές επιτυγχάνουν τη μεγιστοποίηση της αναμενόμενης χρησιμότητας μιας περιόδου και οι καμπύλες χρησιμότητας υποδηλώνουν τάση για εξάλειψη της οριακής χρησιμότητας. Οι επενδυτές εκτιμούν τον κίνδυνο του χαρτοφυλακίου ανάλογα με τη μεταβλητότητα των αποδόσεων τους. Οι επενδυτές επιλέγουν βάσει αποκλειστικά και μόνο των αναμενόμενων αποδόσεων των επενδύσεων τους, ενώ στον κίνδυνό τους περιλαμβάνονται οι εν λόγω επενδύσεις. Επομένως, οι καμπύλες χρησιμότητας εκφράζονται συναρτήσει μόνο των αναμενόμενων αποδόσεων και της αναμενόμενης διακύμανσης των αποδόσεων τους. Για ένα δεδομένο επίπεδο κινδύνου, οι επενδυτές προτιμούν τη μέγιστη απόδοση που δύναται να λάβουν. Ομοίως, για ένα δεδομένο επίπεδο απόδοσης επιλέγουν τον ελάχιστο δυνατό κίνδυνο Το αποτελεσματικό σύνορο (efficient frontier) Το αποτελεσματικό σύνορο για το χαρτοφυλάκιο του Markowitz απαρτίζεται από το σύνολο των λύσεων που δίνουν μέγιστη απόδοση με ελάχιστο κίνδυνο, και η καμπύλη αυτή είναι αυστηρά κοίλη. Διάγραμμα 2.2 Το αποτελεσματικό σύνορο

15 Η σχέση μέσης απόδοσης κινδύνου 14 Κάθε σημείο * δείχνει τον συνδυασμό κινδύνου απόδοσης για κάθε μια από 10 μετοχές. Τα σημεία Α, Β, C, D είναι 4 από τα αποτελεσματικά χαρτοφυλάκια που δημιουργούνται από τις 10 μετοχές. Είναι ξεκάθαρο ότι για δεδομένο επίπεδο κινδύνου, προτιμάται το χαρτοφυλάκιο που δίνει τη μέγιστη απόδοση. Επομένως πάντα η επιλογή του χαρτοφυλακίου θα βρίσκεται στη καμπύλη του αποτελεσματικού συνόρου, παρά στην περιοχή που περικλείεται κάτω αυτού. Αυτή είναι η πρώτη ιδιότητα του αποτελεσματικού συνόρου, σε αυτό βρίσκονται τα καλύτερα χαρτοφυλάκια. Η δεύτερη σημαντική ιδιότητα έγκειται στο γεγονός ότι είναι κοίλη και όχι ευθεία. Αυτό το γεγονός στην πραγματικότητα είναι σημαντικό, γιατί αποτελεί τη λύση του πως η διαφοροποίηση επιτρέπει τη βελτίωση του μέτρου απόδοσης κινδύνου. Διάγραμμα 2.3 Το αποτελεσματικό σύνορο, μείγμα 2 αξιόγραφων Παραδείγματος χάρη, ας υποθέσουμε ότι έχουμε μια τοποθέτηση σε δυο αξιόγραφα, με ποσοστά 50/50. Υποθέτοντας ότι η ετήσια απόδοση για τα 2 αυτά αξιόγραφα δεν είναι σε απόλυτο συγχρονισμό, δηλαδή οι καλές (με καλές αποδόσεις) χρονιές και κακές (με χαμηλές αποδόσεις) χρονιές του αξιόγραφου 1 δεν αντιστοιχούν στις αντίστοιχες του αξιόγραφου 2, αλλά οι

16 Η σχέση μέσης απόδοσης κινδύνου 15 κύκλοι απέχουν τουλάχιστον λίγο, τότε η τυπική απόκλιση του μίγματος των 2 αξιόγραφων θα είναι μικρότερη από τον μέσο όρο των τυπικών αποκλίσεων των 2 αξιόγραφα ξεχωριστά. Γραφικά, αυτό παρίσταται σε σημείο πάνω στο αποτελεσματικό σύνορο αριστερότερα από το σημείο που βρίσκεται στην ευθεία που ενώνει τα δυο αξιόγραφα. Σε στατιστικούς όρους, το αποτέλεσμα αυτό προκύπτει ελλείψει συνδιακύμανσης. Όσο μικρότερη είναι η συνδιακύμανση των 2 αξιόγραφα όσο περισσότερο είναι εκτός συγχρονισμού τόσο μικρότερη είναι η τυπική απόκλιση του χαρτοφυλακίου που προκύπτει από το συνδυασμό τους. 2.4 Το Υπόδειγμα Αποτίμησης Περιουσιακών Στοιχείων (Υ.Α.Κ.Σ.) Το Υ.Α.Κ.Σ. δημιουργήθηκε στα πλαίσια του υπολογισμού του κόστους κεφαλαίου για χρήση ιδίων κεφαλαίων μιας εταιρείας μέσω παρακρατημένων ή αδιανέμητων κερδών, από τον William Sharpe το 1964, του οποίου του απενεμήθη Νομπέλ το Στη διαμόρφωση του τελικού υποδείγματος συνέβαλαν και οι John Lintner (1965) και Jan Mossin (1966). Το Υ.Α.Κ.Σ. αποτελεί μια προέκταση του υποδείγματος του Harry Markowitz (1952&1959), ενσωματώνοντας τη δυνατότητα του επενδυτή να προσαρμόσει τη στρατηγική του σύμφωνα με τις προβλέψεις του για την αγορά. Το Υπόδειγμα Αποτίμησης Περιουσιακών Στοιχείων (Υ.Α.Κ.Σ.) απαντά σε 3 ερωτήματα: 1. Ποια είναι η σχέση μεταξύ αναμενόμενης απόδοσης και κινδύνου για αποδοτικά χαρτοφυλάκια; 2. Ποια είναι η σχέση μεταξύ αναμενόμενης απόδοσης και κινδύνου για μεμονωμένες μετοχές ή χαρτοφυλάκια (αποδοτικά ή όχι); 3. Ποιο είναι το κατάλληλο μέτρο κινδύνου μετοχών σε χαρτοφυλάκια;

17 Η σχέση μέσης απόδοσης κινδύνου 16 1 η Ερώτηση Διάγραμμα 2.4 Το αποτελεσματικό σύνορο και η γραμμή κεφαλαιαγοράς Αν έχουμε την δυνατότητα να δανειστούμε και να επενδύσουμε στο επιτόκιο μηδενικού κινδύνου ( R f ), θα επιλέγουμε συνδυασμούς δύο αξιόγραφων (του χαρτοφυλακίου Μ και του κρατικού ομολόγου ) πάνω στην κόκκινη γραμμή (Γραμμή της Κεφαλαιαγοράς). Η κλίση της ευθείας στο σημείο Ρ (αντιστοιχεί στο χαρτοφυλάκιο ρ) είναι: E (R P ) R F σ ( R P ) (2.4) όπου: E(R P ) = η αναμενόμενη απόδοση του χαρτοφυλακίου ρ, R F = το επιτόκιο του περιουσιακού στοιχείου με μηδενικό κίνδυνο και σ(r P ) = η τυπική απόκλιση της απόδοσης του χαρτοφυλακίου ρ. Στο σημείο Μ αντίστοιχα έχουμε: E (R Μ ) R F σ ( R Μ ) (2.5)

18 Η σχέση μέσης απόδοσης κινδύνου 17 όπου: E(R Μ ) = η αναμενόμενη απόδοση του χαρτοφυλακίου Μ, R F = το επιτόκιο του περιουσιακού στοιχείου με μηδενικό κίνδυνο και σ(r Μ ) = η τυπική απόκλιση της απόδοσης του χαρτοφυλακίου Μ. Επειδή τα σημεία Μ, Ρ βρίσκονται στην ίδια ευθεία έχουμε: E (R P ) R F σ ( R P ) = E ( R Μ ) R F σ (R Μ ) (2.6) Λύνοντας την άνω εξίσωση ως προς Ε(R P ) έχουμε: ER ( M) RF E( Rp ) = RF + σ ( RP) σ ( R ) M (2.7) Ο τύπος 2.7 αποτυπώνει την εξίσωση της γραμμής κεφαλαιαγοράς. Παρατηρήσεις: 1. Η εξίσωση της γραμμής κεφαλαιαγοράς αποτυπώνει στη σχέση ανάμεσα στην αναμενόμενη απόδοση και τον κίνδυνο για αποδοτικά χαρτοφυλάκια. 2. Το πριμ κινδύνου είναι η επιπλέον απόδοση από το R f που ζητάει ο επενδυτής για να επενδύσει στο επισφαλές χαρτοφυλάκιο.

19 Η σχέση μέσης απόδοσης κινδύνου 18 2 η Ερώτηση Διάγραμμα 2.5 Μετάβαση από τη γραμμή κεφαλαιαγοράς (αριστερά) στο Υ.Α.Κ.Σ (δεξιά) Η γραμμή κεφαλαιαγοράς S.M.L. (Security Market Line) αποτυπώνει τη σχέση κινδύνου απόδοσης μεμονωμένων περιουσιακών στοιχείων (δηλαδή ισχύει και για μη αποτελεσματικά χαρτοφυλάκια). Βάσει της μορφής της, γραμμικά αύξουσα συνάρτηση του συστηματικού κινδύνου, παρατηρούμε ότι για χρεόγραφα με υψηλότερο συντελεστή «βήτα» θα έχουν υψηλότερη αναμενόμενη απόδοση και αντιστρόφως. Η γραφική απεικόνιση της γραμμής χρεογράφων τέμνει τον άξονα των αναμενόμενων αποδόσεων στο επίπεδο του επιτοκίου του περιουσιακού στοιχείου χωρίς κίνδυνο. Για το σημείο αυτό ο συντελεστής «βήτα» είναι μηδέν. Για το σημείο Μ ο συντελεστής «βήτα» είναι ένα, δηλαδή η αναμενόμενη απόδοση της μετοχής ή του χαρτοφυλακίου ισούται με την αναμενόμενη απόδοση της αγοράς. Η αναμενόμενη απόδοση ενός αποδοτικού ή όχι χαρτοφυλακίου q δίνεται από την ακόλουθη εξίσωση:

20 Η σχέση μέσης απόδοσης κινδύνου 19 ER ( q) = RF + [ ER ( M) RF] b q (2.8) όπου: Ε(R q ) = η αναμενόμενη απόδοση της μετοχής ή χαρτοφυλακίου q (αποδοτικό ή όχι), R F = το επιτόκιο του περιουσιακού στοιχείου με μηδενικό κίνδυνο, E(R Μ ) = η αναμενόμενη απόδοση του χαρτοφυλακίου Μ (αγορά) και b q = ο συντελεστής βήτα του χαρτοφυλακίου q. Ενώ η αναμενόμενη απόδοση ενός αποδοτικού χαρτοφυλακίου q (βρίσκεται πάνω στη γραμμή κεφαλαιαγοράς) προκύπτει ως ακολούθως: ER ( M) RF E( Rq) = RF + σ ( R q ) (2.9) σ ( R ) όπου: Ε(R q ) = η αναμενόμενη απόδοση της μετοχής ή χαρτοφυλακίου q (αποδοτικό ή όχι), R F = το επιτόκιο του περιουσιακού στοιχείου με μηδενικό κίνδυνο, E(R Μ ) = η αναμενόμενη απόδοση του χαρτοφυλακίου Μ (αγορά), σ(r Μ ) = η τυπική απόκλιση της απόδοσης του χαρτοφυλακίου Μ και σ(r q ) = η τυπική απόκλιση της απόδοσης του χαρτοφυλακίου q. M 3 η Ερώτηση Για αποδοτικά χαρτοφυλάκια το κατάλληλο μέτρο κινδύνου είναι ο συντελεστής «βήτα», ο οποίος προκύπτει ως ακολούθως: b q = σ (R q ) σ ( R M ) (2.10) όπου: σ(r q ) = η τυπική απόκλιση της απόδοσης του χαρτοφυλακίου q και σ(r Μ ) = η τυπική απόκλιση της απόδοσης του χαρτοφυλακίου Μ.

21 Η σχέση μέσης απόδοσης κινδύνου Οι υποθέσεις του Υ.Α.Κ.Σ. Το Υ.Α.Κ.Σ. στηρίζεται στις ακόλουθες υποθέσεις: 1. Οι επενδυτές ακολουθούν την ανάλυση του Markowitz. Διάγραμμα Το αποτελεσματικό σύνορο και η γραμμή κεφαλαιαγοράς όπου: R f = η αναμενόμενη απόδοση του περιουσιακού στοιχείου μηδενικού κινδύνου Α, Β, S, K = χαρτοφυλάκια Παρατηρήσεις στο Διάγραμμα 2.6 : 1. Όλοι οι συνδυασμοί που βρίσκονται στην R f Β είναι καλύτεροι από τους συνδυασμούς που βρίσκονται στην R f Α. 2. Επιλογή μεταξύ S και K: επιλέγω το S γιατί με τον ίδιο κίνδυνο έχω μεγαλύτερη απόδοση. 3. Τα χαρτοφυλάκια R f Μ (εφαπτομένη στο αποτελεσματικό σύνορο) είναι καλύτερα από όλα τα υπόλοιπα 4. Η R f Μ είναι η γραμμή της κεφαλαιαγοράς. Μετασχηματίζει το αποδοτικό σύνολο του Markowitz σε ένα αποδοτικό σύνολο R f Μ (ευθεία γραμμή), δηλαδή έχουμε μετοχές που έχουν ίδιο κίνδυνο και το R f που έχει μηδενικό κίνδυνο.

22 Η σχέση μέσης απόδοσης κινδύνου Δεν υπάρχει περιορισμός στο δανεισμό για το επίπεδο απόδοσης μηδενικού κινδύνου. Όλοι οι επενδυτές μπορούν να δανείζουν και να δανείζονται χωρίς περιορισμούς κεφάλαια χωρίς τον κίνδυνο της αγοράς. 3. Όλοι οι επενδυτές έχουν τον ίδιο επενδυτικό ορίζοντα. Επομένως, δεδομένου του κοινού επενδυτικού ορίζοντα και της ίδιας πληροφόρησης, όλοι οι επενδυτές έχουν το ίδιο επενδυτικό σύνολο. 4. Η αγορά είναι τέλεια: Όλοι οι επενδυτές έχουν την ίδια και πλήρη πληροφόρηση για όλες τις μετοχές του χρηματιστηρίου. Δεν υπάρχει πληθωρισμός. Τα επιτόκια και οι κεφαλαιαγορές βρίσκονται σε ισορροπία. Δεν υπάρχουν κόστη συναλλαγών. Δεν υπάρχουν κόστη (περιορισμοί) στην αγορά ή πώληση ενός περιουσιακού στοιχείου. Δεν υπάρχει επενδυτής στην αγορά που να μπορεί να επηρεάσει τις τιμές των μετοχών. Οι τιμές των μετοχών καθορίζονται εξωγενώς, κάτι που είναι ανάλογο της υπόθεσης του τέλειου ανταγωνισμού. Όταν ένας και μόνο επενδυτής δεν μπορεί να επηρεάσει τις τιμές των μετοχών με ατομική πράξη, το σύνολο των επενδυτών καθορίζει τις τιμές με τις πράξεις του. Όλες οι πληροφορίες είναι δωρεάν. 5. Όλα τα περιουσιακά στοιχεία είναι πλήρως διαιρετά, δηλαδή οι επενδυτές μπορούν να πάρουν όποια θέση θέλουν σε μια επένδυση, ανεξαρτήτως του μεγέθους του πλούτου τους. 6. Δεν υπάρχει φορολογία. Επομένως, ο επενδυτής είναι αδιάφορος στη μορφή στην οποία λαμβάνει την απόδοση της επένδυσης (μέρισμα ή κεφαλαιακά κέρδη) 7. Δεν υπάρχει περιορισμός στην ακάλυπτη πώληση. Ο κάθε επενδυτής μπορεί να κάνει ακάλυπτη πώληση όποια ποσότητα μετοχών επιθυμεί. 8. Όλα τα περιουσιακά στοιχεία είναι πλήρως και άμεσα ρευστοποιήσιμα.

23 Η σχέση μέσης απόδοσης κινδύνου Διαφορές και ομοιότητες γραμμής κεφαλαιαγοράς και Υ.Α.Κ.Σ. Η γραμμή κεφαλαιαγοράς διαφέρει από το Υ.Α.Κ.Σ. στα ακόλουθα σημεία: 1. Η γραμμή κεφαλαιαγοράς ισχύει μόνο για αποδοτικά χαρτοφυλάκια, ενώ το Υ.Α.Κ.Σ. μόνο για μεμονωμένες μετοχές ή χαρτοφυλάκια αποδοτικά ή όχι 2. Η γραμμή κεφαλαιαγοράς μετράει τον κίνδυνο με την τυπική απόκλιση, ενώ το Υ.Α.Κ.Σ. με τον συντελεστή «βήτα» 3. Το πριμ κινδύνου για τη γραμμή κεφαλαιαγοράς δίνεται από τον τύπο 2.5, ενώ για το Υ.Α.Κ.Σ. είναι: [ Ε( RM ) RF] bq (2.11) όπου: E(R Μ ) = η αναμενόμενη απόδοση του χαρτοφυλακίου Μ (αγορά), R F = το επιτόκιο του περιουσιακού στοιχείου με μηδενικό κίνδυνο και b q = ο συντελεστής βήτα του χαρτοφυλακίου q. Τα δυο υποδείγματα έχουν την ακόλουθη ομοιότητα: Είναι γραμμικές και ακριβείς σχέσεις μεταξύ αναμενόμενης απόδοσης και κινδύνου 2.6 Το μονοπαραγοντικό υπόδειγμα Η απόδοση μιας μετοχής i συνδέεται γραμμικά με την απόδοση του χαρτοφυλακίου m Ri = Ai + br i m (2.12) όπου: A i = σταθερά, b i = ο συντελεστής «βήτα» της μετοχής i και R M = η απόδοση του χαρτοφυλακίου m.

24 Η σχέση μέσης απόδοσης κινδύνου 23 Εάν η σχέση ήταν τέλεια, όλες οι μετοχές συνδέονται τέλεια με τον δείκτη. Αυτό όμως είναι αδύνατο, εφόσον δεν υπάρχει τέλεια σχέση. A i = a i + b i,e(e i )= 0 (2.13) όπου: Ε(e i ) = η αναμενόμενη τιμή του σφάλματος της μετοχής i. Το σφάλμα e i δηλώνει την μη τελειότητα της σχέσης μεταξύ του R i και του R m. Επομένως: R = a + br + e, E( e) = 0 i i i m i i (2.14) όπου: α i = συντελεστής, b i = ο συντελεστής «βήτα» της μετοχής i, R M = η απόδοση του χαρτοφυλακίου m (στην πράξη είναι ένας χρηματιστηριακός δείκτης) και e i = το σφάλμα της μετοχής i. Ονομάζεται μονοπαραγοντικό υπόδειγμα γιατί υπάρχει μόνο ένας παράγοντας που συνδέεται με το R i. Ο συντελεστής «βήτα» μας δείχνει την ευαισθησία της απόδοσης R i στις κινήσεις του R m. Εάν β>1: αν το R m αυξηθεί κατά 1% τότε το R i θα αυξηθεί κατά ποσοστό μεγαλύτερο του 1%. Ενώ όταν β<1: αν το R m αυξηθεί κατά 1% τότε το R i θα αυξηθεί κατά ποσοστό μικρότερο του 1%.

25 Η σχέση μέσης απόδοσης κινδύνου 24 Σχηματικά έχουμε: Μη συστηματική απόδοση Συστηματική απόδοση Σχήμα 2.1 Η συστηματική και η μη συστηματική απόδοση στο Μονοπαραγοντικό Υπόδειγμα Η συστηματική απόδοση επηρεάζεται συστηματικά από έναν κοινό παράγοντα, το m. Η μη συστηματική απόδοση εξαρτάται από την ίδια την εταιρεία που ανήκει η μετοχή. Επηρεάζεται από παράγοντες της ίδιας της εταιρείας όπως το management, νέο προϊόν κ.λπ. Χρησιμοποιώντας το μονοπαραγοντικό υπόδειγμα ακολούθως βρίσκουμε την αναμενόμενη απόδοση και τον κίνδυνο Αναμενόμενη απόδοση Cov( R m,e i )= 0 (2.15) όπου: Cov( R m, e i ) = η συνδιακύμανση ανάμεσα στην απόδοση του χαρτοφυλακίου m και το σφάλμα της μετοχής i. Το R m είναι ο μόνος κοινός παράγοντας που επηρεάζει τις αποδόσεις των μετοχών.

26 Η σχέση μέσης απόδοσης κινδύνου 25 Η αναμενόμενη απόδοση δίνεται από τον ακόλουθο τύπο ER ( i) = ai + ber i ( m ) (2.16) όπου: α i = συντελεστής, b i = ο συντελεστής «βήτα» της μετοχής i και E(R M ) = η αναμενόμενη απόδοση του χαρτοφυλακίου m (στην πράξη είναι ένας χρηματιστηριακός δείκτης). Σχηματικά έχουμε: μη συστηματική αναμενόμενη απόδοση συστηματική αναμενόμενη απόδοση Σχήμα 2.2 Η συστηματική και η μη συστηματική αναμενόμενη απόδοση στο Μονοπαραγοντικό Υπόδειγμα Κίνδυνος σ ( Ri) = biσ E( Rm) + σ e i (2.17) όπου: b 2 i *σ 2 *E(R m ) = ο μη συστηματικός κίνδυνος και σ 2 (e i ) = η διασπορά του σφάλματος που μετρά το μη συστηματικό κίνδυνο. Υπολογισμός του «βήτα» Αρχικά βρίσκω τη συνδιακύμανση Cov(R i, R m )

27 Η σχέση μέσης απόδοσης κινδύνου 26 Cov R R = b R ) 2 ( i, m) iσ ( m (2.18) όπου: b i = ο συντελεστής βήτα της μετοχής i και σ 2 (R m ) = η διακύμανση της απόδοσης του χαρτοφυλακίου m. Από τον τύπο 2.18 προκύπτει ότι το «βήτα» είναι: b i = Cov (R, R ) i m 2 (2.19) σ R m όπου: Cov(R i, R m ) = η συνδιακύμανση των αποδόσεων της μετοχής i και του χαρτοφυλακίου m και σ 2 R m = η διακύμανση της απόδοσης του χαρτοφυλακίου m. Επομένως το «βήτα» μας δείχνει τον κίνδυνο της μετοχής i μέσα στο χαρτοφυλάκιο ή στο δείκτη m ως προς τον ολικό κίνδυνο του χαρτοφυλακίου ή του δείκτη m. Παρατηρούμε ότι το «βήτα» είναι σχετικό μέτρο κινδύνου, δεν είναι απόλυτο όπως η διασπορά. Εάν το β>1: η μετοχή είναι επιθετική. Αν ισχύει το μονοπαραγοντικό υπόδειγμα και αναμένουμε την αγορά να είναι ανοδική τότε επενδύω σε επιθετικές μετοχές. Εάν το β<1: η μετοχή είναι αμυντική. Αν ισχύει το μονοπαραγοντικό υπόδειγμα και αναμένουμε την αγορά να είναι καθοδική τότε επενδύω σε αμυντικές μετοχές.

28 Η σχέση μέσης απόδοσης κινδύνου Μετατροπή του μονοπαραγοντικού υποδείγματος σε ένα εμπειρικό υπόδειγμα Για να μετατρέψουμε το μονοπαραγοντικό υπόδειγμα σε εμπειρικό, προσθέτουμε το δείκτη t (χρόνος). R = a + b R + e, E( e ) = 0 (2.20) it it it m it it Παρατηρήσεις: 1. Για να υπολογίσουμε τους συντελεστές α και β, χρησιμοποιούμε την μέθοδο ελαχίστων τετραγώνων και καταλήγουμε στους ανωτέρω τύπους. 2. Η αρχική μέθοδος παραγωγής των συντελεστών α και β που ακολούθησε παράγει ισοδύναμα αποτελέσματα με αυτή των ελαχίστων τετραγώνων. 3. Το μοντέλο υποθέτει ότι οι συντελεστές α και β είναι διαχρονικά σταθεροί. 2.7 Σύγκριση μονοπαραγοντικού υποδείγματος και Υ.Α.Κ.Σ. 1. Το μονοπαραγοντικό υπόδειγμα στηρίζεται κυρίως σε ιστορικά δεδομένα, ενώ το Υ.Α.Κ.Σ. αναφέρεται σε αναμενόμενες αποδόσεις και αναμενόμενα «βήτα». 2. Το μονοπαραγοντικό υπόδειγμα είναι μια γραμμική σχέση μεταξύ της απόδοσης μιας μετοχής και της απόδοσης ενός χρηματιστηριακού δείκτη. Το Υ.Α.Κ.Σ. είναι μια σχέση ισορροπίας μεταξύ αναμενόμενης απόδοσης και «βήτα» 3. Η αναμενόμενη απόδοση για το μονοπαραγοντικό υπόδειγμα δίνεται από τον (2.16) : ER ( i) = ai + ber i ( m ) Ενώ για το Υ.Α.Κ.Σ. :

29 Η σχέση μέσης απόδοσης κινδύνου 28 ER ( ) = R Rb+ ER ( ) b (2.21) i F F i m i Για να είναι οι εξισώσεις (2.16)=(2.20), θέλουμε: a = R (1 b) (2.22) i F i Επομένως, αν ισχύει η (2.22) για κάθε i, τότε ισχύει και το Υ.Α.Κ.Σ. 2.8 Εναλλακτικές μορφές του Υ.Α.Κ.Σ. Οι υποθέσεις ισχύος του Υ.Α.Κ.Σ. περιγράφουν μια τέλεια και αποτελεσματική αγορά. Στην πράξη όμως κάτι τέτοιο δεν μπορεί να συμβεί. Για παράδειγμα, δεν μπορούν όλοι οι επενδυτές να δανείζουν και να δανείζονται με το επιτόκιο του περιουσιακού στοιχείου μηδενικού κινδύνου χωρίς περιορισμούς. Ο ίδιος ο Sharpe αναφέρει ότι η υπόθεση αυτή είναι ιδιαίτερα περιοριστική και αναμφίβολα μη ρεαλιστική, παρόλα ταύτα γίνεται χρήση της για να ισχύουν οι συνθήκες ισορροπίας που είναι απαραίτητες για τη διαμόρφωση του Υ.Α.Κ.Σ.. Ως εκ τούτου έχουν προταθεί ορισμένες επεκτάσεις του Υ.Α.Κ.Σ. οι οποίες περιγράφονται ακολούθως Απαγόρευση ακάλυπτης πώλησης Μια από τις υποθέσεις στις οποίες στηρίζεται το Υ.Α.Κ.Σ., είναι ότι ο κάθε επενδυτής μπορεί να αναλάβει απεριόριστη ακάλυπτη πώληση. Επιπλέον, οι ακάλυπτες πωλήσεις ορίζονται με την ευρεία έννοια, δηλαδή ένας επενδυτής επιτρέπεται να πουλήσει ένα χρεόγραφο (είτε είναι στην κατοχή του, είτε όχι) και να χρησιμοποιήσει τα έσοδα για να αγοράσει άλλο χρεόγραφο. Αυτή είναι μια βολική υπόθεση και απλοποίησε τα μαθηματικά της εξαγωγής της ισορροπίας, μολαταύτα δεν είναι μια απαραίτητη υπόθεση. Η οικονομική διαίσθηση που υποστηρίζει αυτό το γεγονός είναι απλή. Αφού βάσει των άλλων υποθέσεων του Υ.Α.Κ.Σ. όλοι οι επενδυτές έχουν το χαρτοφυλάκιο της

30 Η σχέση μέσης απόδοσης κινδύνου 29 αγοράς σε ισορροπία, κανείς επενδυτής δεν κάνει ακάλυπτη πώληση σε χρεόγραφο. Επομένως, απαγορεύοντας την ακάλυπτη πώληση δεν επηρεάζεται η ισορροπία. Άλλωστε, η σχέση του Υ.Α.Κ.Σ. παραμένει η ίδια είτε επιτρέπεται την ακάλυπτη πώληση, είτε όχι Τροποποιήσεις στο δανεισμό με επιτόκιο του περιουσιακού στοιχείου με μηδενικό κίνδυνο Μια ακόμη από τις υποθέσεις του Υ.Α.Κ.Σ. είναι ότι οι επενδυτές μπορούν να δανείσουν και να δανείζονται απεριόριστες ποσότητες χρήματος στο επιτόκιο του περιουσιακού στοιχείου με μηδενικό κίνδυνο. Μια τέτοια υπόθεση δεν μπορεί να συμβαδίσει με την πραγματική οικονομία. Μοιάζει πολύ πιο ρεαλιστικό να υποθέσουμε ότι οι επενδυτές μπορούν να δανείσουν απεριόριστες ποσότητες χρήματος στο επιτόκιο του περιουσιακού στοιχείου με μηδενικό κίνδυνο, αλλά δεν μπορούν να δανείζονται στο επιτόκιο του περιουσιακού στοιχείου με μηδενικό κίνδυνο. Η υπόθεση που αφορά το δανεισμό είναι ισοδύναμη με το γεγονός ότι οι επενδυτές μπορούν να αγοράσουν κρατικά χρεόγραφα με ίση διάρκεια μέχρι τη λήξη με τον επενδυτικό τους ορίζοντα. Τέτοια χρεόγραφα υπάρχουν και είναι διαθέσιμα για όλους τους σκοπούς και είναι χωρίς κίνδυνο. Επιπλέον, το επιτόκιο τέτοιων χρεογράφων είναι ουσιαστικά το ίδιο για όλους τους επενδυτές. Παρόλα αυτά, δεν είναι εφικτό οι επενδυτές να δανείζονται απεριόριστες ποσότητες στο επιτόκιο του περιουσιακού στοιχείου με μηδενικό κίνδυνο. Είναι χρήσιμο να εξεταστεί η περίπτωση κατά την οποία οι επενδυτές δεν μπορούν είτε να δανειστούν είτε να δανείσουν με το επιτόκιο του περιουσιακού στοιχείου με μηδενικό κίνδυνο, και να επεκταθεί η ανάλυση στην περίπτωση που μπορούν να δανείσουν αλλά δεν μπορούν να δανειστούν με το επιτόκιο του περιουσιακού στοιχείου με μηδενικό κίνδυνο.

31 Η σχέση μέσης απόδοσης κινδύνου Μη χρήση του επιτοκίου του περιουσιακού στοιχείου με μηδενικό κίνδυνο Το μοντέλο αυτό είναι το δεύτερο ευρέως διαδεδομένο στα μοντέλα ισορροπίας. Το κοινό Υ.Α.Κ.Σ. που αναπτύχτηκε σε προηγούμενη ενότητα είναι το πιο ευρέως χρησιμοποιούμενο. Εξαιτίας της σημαντικότητας αυτού του μοντέλου το ορίζουμε με δυο έννοιες. Η πρώτη έννοια αποτυπώνει την οικονομική λογική, ενώ η δεύτερη είναι πιο αυστηρή. Η απλή απόδειξη E (R) C D A Διάγραμμα Χαρτοφυλάκια με αναμενόμενη απόδοση «βήτα» space β Η σχέση ανάμεσα σε δυο χαρτοφυλάκια που ενέχουν κίνδυνο αποτυπώνεται σε μια ευθεία γραμμή ενώνοντας τα με την αναμενόμενη απόδοση του «βήτα» space. Για παράδειγμα, θετικοί συνδυασμοί των χαρτοφυλακίων A και D αποτυπώνονται στο ευθύγραμμο τμήμα A D. Ωστόσο, αν τα χρεόγραφα ή χαρτοφυλάκια βρίσκονται στην ευθεία της αναμενόμενης απόδοσης του «βήτα» space, όλοι οι συνδυασμοί των χρεογράφων θα βρίσκονται στην ίδια ευθεία. Ας θεωρήσουμε τα χρεόγραφα C και D στο διάγραμμα 2.7. Παρατηρούμε ότι έχουν τον ίδιο συστηματικό κίνδυνο, αλλά το C δίνει μεγαλύτερη απόδοση.

32 Η σχέση μέσης απόδοσης κινδύνου 31 Είναι φανερό ότι ένας επενδυτής θα προτιμήσει την απόκτηση του C από το D μέχρι οι τιμές να ταυτιστούν και να προσφέρουν την ίδια απόδοση. Στην πραγματικότητα ένας επενδυτής θα μπορούσε να αποκτήσει το C και να κάνει πώληση στο D και να έχει ένα περιουσιακό στοιχείο με θετική αναμενόμενη απόδοση και χωρίς συστηματικό κίνδυνο. Μια τέτοια δυνατότητα δεν μπορεί να υπάρξει σε συνθήκες ισορροπίας. Εν ολίγης, όλα τα χαρτοφυλάκια και τα χρεόγραφα πρέπει να αποτυπώνονται σε μια ευθεία γραμμή. Ένα χαρτοφυλάκιο το οποίο βρίσκεται πάνω σε αυτή την ευθεία είναι το χαρτοφυλάκιο της αγοράς. Εάν δεν βρισκόταν πάνω σε μια ευθεία, θα μπορούσαν να υπάρχουν δυο περιουσιακά στοιχεία με ίδιο συστηματικό κίνδυνο και διαφορετική απόδοση, και σε ισορροπία, ισοδύναμα τα περιουσιακά στοιχεία θα έπρεπε να έχουν την ίδια απόδοση. Προσέτι, πρέπει να σημειωθεί ότι όλοι οι συνδυασμοί χρεογράφων βρίσκονται σε μια ευθεία και το χαρτοφυλάκιο της αγοράς είναι ένας σταθμικός μέσος όρος των χρεογράφων. Μια ευθεία μπορεί να περιγραφτεί σε δυο σημεία. Το ένα βολικό σημείο είναι το χαρτοφυλάκιο της αγοράς, ενώ το δεύτερο είναι το σημείο που τέμνει τον άξονα των αναμενόμενων αποδόσεων (σε αυτό το σημείο το «βήτα» είναι μηδέν). Η συνάρτηση της ευθείας γραμμής είναι: Αναμενόμενηαπόδοση= α+ β («βήτα») (2.23) όπου: α, β = συντελεστές.

33 Η σχέση μέσης απόδοσης κινδύνου 32 Διάγραμμα 2.8 Η μηδενικού «βήτα» γραμμή αποτίμησης κεφαλαιακού στοιχείου Αυτή η σχέση πρέπει να ισχύει και για το χαρτοφυλάκιο με μηδενικό «βήτα». Αν θεωρήσουμε την Ε(R z ) ως την αναμενόμενη απόδοση αυτού του χαρτοφυλακίου έχουμε: Ε (R z )= α+ β (0)ήα= Ε (R z ) (2.24) όπου: E (R Z ) = η αναμενόμενη απόδοση του χαρτοφυλακίου Ζ και α, β = συντελεστές. Η συνάρτηση πρέπει να ισχύει και για το χαρτοφυλάκιο της αγοράς. Αν Ε(R Μ ) είναι η αναμενόμενη απόδοση της αγοράς έχουμε: Ε (R Μ )= Ε ( R z )+ β (1)ή β= Ε (R Μ ) Ε (R z ) (2.25) όπου: E (R Μ ) = η αναμενόμενη απόδοση του χαρτοφυλακίου Μ και E (R Z ) = η αναμενόμενη απόδοση του χαρτοφυλακίου Ζ.

34 Η σχέση μέσης απόδοσης κινδύνου 33 Συνδυάζοντας τις (2.24), (2.25) και θεωρώντας Ε(R i ) και β i την αναμενόμενη απόδοση και το «βήτα» ενός περιουσιακού στοιχείου ή ενός χαρτοφυλακίου, η εξίσωση για την αναμενόμενη απόδοση ενός αξιόγραφου ή χαρτοφυλακίου γίνεται: E ( Ri) = E( RZ) + [ E( RM) E( RZ)] bi (2.26) όπου: E (R Z ) = η αναμενόμενη απόδοση του χαρτοφυλακίου Ζ, E (R Μ ) = η αναμενόμενη απόδοση του χαρτοφυλακίου Μ και β i = ο συντελεστής βήτα του χαρτοφυλακίου ή αξιόγραφου i. Η εξίσωση (2.26) αποτελεί την εκδοχή μηδενικού «βήτα» του μοντέλου αποτίμησης κεφαλαιακών στοιχείων και παρουσιάζεται στο διάγραμμα 2.8. Αυτή η μορφή είναι μια γενική σχέση ισορροπίας και αναφέρεται εναλλακτικά ως μοντέλο δυο παραγόντων (two factor model). Ο αυστηρός ορισμός Ας υποθέσουμε προς το παρόν ότι το χαρτοφυλάκιο της αγοράς βρίσκεται πάνω στο αποτελεσματικό σύνορο σε όρους αναμενόμενης απόδοσης τυπικής απόκλισης. Το αποτελεσματικό σύνορο μπορεί να διαγραφεί αφήνοντας το επιτόκιο του περιουσιακού στοιχείου μηδενικού κινδύνου να ποικίλει και να βρίσκει σημείο επαφής ανάμεσα στο αποτελεσματικό σύνορο και στην που περνάει από το επιτόκιο του περιουσιακού στοιχείου μηδενικού κινδύνου. Αντιστοιχώντας το κάθε «επιτόκιο του περιουσιακού στοιχείου μηδενικού κινδύνου», προκύπτει ένα σημείο στο αποτελεσματικό σύνορο και αντίστροφα. Υπάρχει, φυσικά, ένα μοναδικό επιτόκιο του περιουσιακού στοιχείου μηδενικού κινδύνου στην αγορά. Παρόλα αυτά, η διαδικασία του ποικίλου επιτοκίου του περιουσιακού στοιχείου μηδενικού κινδύνου είναι απλά μια διαδικασία διατήρησης του πλήρους αποτελεσματικού συνόρου. Δηλαδή, το αποκαλούμενο επιτόκιο του περιουσιακού στοιχείου μηδενικού κινδύνου είναι μια τεχνητή κατασκευή την

35 Η σχέση μέσης απόδοσης κινδύνου 34 οποία τη χρησιμοποιήσαμε για να διατηρήσουμε το αποτελεσματικό σύνορο. Ορίζοντας το R F ως το επιτόκιο του περιουσιακού στοιχείου μηδενικού κινδύνου τέτοιο ώστε όλοι οι επενδυτές να μπορούν να δανείζουν και να δανείζονται απεριόριστες ποσότητες κεφαλαίων στο επιτόκιο αυτό, τότε μπορούν να κατέχουν το χαρτοφυλάκιο της αγοράς. Ο επενδυτής που μπορεί να δανείσει και να δανειστεί στο R F το επιτόκιο του περιουσιακού στοιχείου μηδενικού κινδύνου, μπορεί να εντοπίσει μια επένδυση σαν αυτή που αποτυπώνεται στο διάγραμμα 2.9. Διάγραμμα 2.9 Το σετ ευκαιριών με επιτόκιο R F Ο επενδυτής για να βρει τις βέλτιστες αναλογίες, θα αντιμετώπιζε ένα σύστημα εξισώσεων. Μια από αυτές τις εξισώσεις είναι η ακόλουθη: λ( x σ + xσ xσ x σ ) = E( R ) R (2.27) 2 ' 1 1j 2 2j j j N Nj j F όπου: λ = συντελεστής, x 1,x 2,, x N = τα μερίδια της αγοράς, σ 1j, σ 2j,, σ Nj = οι συνδιακυμάνσεις ανάμεσα στην απόδοση του χρεογράφου j και της απόδοσης του χαρτοφυλακίου της αγοράς, E (R j ) = η αναμενόμενη απόδοση του χαρτοφυλακίου j και

36 Η σχέση μέσης απόδοσης κινδύνου 35 R F = το επιτόκιο του περιουσιακού στοιχείου μηδενικού κινδύνου όπου όλοι οι επενδυτές μπορούν να δανείζουν ή να δανείζονται κεφάλαιο. Η άνω εξίσωση μπορεί να γραφτεί και ως εξής: λcov ή E ( R j, RM ) = E( R j ) RF ' ( R j ) = RF ' + Cov( R j, RM λ ) (2.28) όπου: E (R j ) = η αναμενόμενη απόδοση του χαρτοφυλακίου j, R F = το επιτόκιο του περιουσιακού στοιχείου μηδενικού κινδύνου όπου όλοι οι επενδυτές μπορούν να δανείζουν ή να δανείζονται κεφάλαιο και Cov(R j, R M ) = η συνδιακύμανση ανάμεσα στο χαρτοφυλάκια R j, R M. Η αναμενόμενη απόδοση του χαρτοφυλακίου της αγοράς είναι ο μέσος σταθμικός όρος των αναμενόμενων αποδόσεων των επιμέρους χρεογράφων. Αφού η εξίσωση (2.28) ισχύει για κάθε χρεόγραφο, πρέπει να ισχύει και για την αγορά. Οπότε: Ε ή ( RM ) = RF ' + λcov( RM, RM ) 2 Ε( R ) = R ' + λσ M F Μ (2.29) ήλ= E (R M ) R F ' σ Μ 2 (2.30) όπου: λ = συντελεστής, E (R Μ ) = η αναμενόμενη απόδοση του χαρτοφυλακίου Μ, R F = το επιτόκιο του περιουσιακού στοιχείου μηδενικού κινδύνου όπου όλοι οι επενδυτές μπορούν να δανείζουν ή να δανείζονται κεφάλαιο και σ 2 Μ = η διακύμανση του χαρτοφυλακίου Μ.

37 Η σχέση μέσης απόδοσης κινδύνου 36 Αντικαθιστώντας την (2.30) στην (2.28) και αναδιατάσσοντας τις αποδόσεις έχουμε: Ε ή Ε ( ) ( RM ) RF ' R = R + Cov( R, R ) Ε j F ' 2 σ Μ ( R ) = R ' + b Ε( R ) j F j [ R '] M F j M (2.31) όπου: E (R j ) = η αναμενόμενη απόδοση του χαρτοφυλακίου j, R F = το επιτόκιο του περιουσιακού στοιχείου μηδενικού κινδύνου όπου όλοι οι επενδυτές μπορούν να δανείζουν ή να δανείζονται κεφάλαιο, b j = ο συντελεστής βήτα του χαρτοφυλακίου j και E (R Μ ) = η αναμενόμενη απόδοση του χαρτοφυλακίου Μ. Παρατηρούμε ότι το περιουσιακό στοιχείο μηδενικού κινδύνου με απόδοση R F δεν υπάρχει στην πραγματικότητα. Παρόλα αυτά, υπάρχει ένα πεπερασμένο πλήθος στοιχείων και χαρτοφυλακίων που δίνει την απόδοση R F. Τα περιουσιακά αυτά στοιχεία είναι τοποθετημένα στο ευθύγραμμο τμήμα R F C όπως φαίνεται στο διάγραμμα (2.10). Διάγραμμα 2.10 Η θέση των χαρτοφυλακίων με απόδοση R F

38 Η σχέση μέσης απόδοσης κινδύνου 37 Εξετάζοντας την εξίσωση (2.31) για E(R j )=R F' ο τελευταίος όρος πρέπει να είναι μηδέν. Παρόλα αυτά, οποιοδήποτε χαρτοφυλάκιο που έχει απόδοση R F' πρέπει να έχει «βήτα» (συνδιακύμανση με το χαρτοφυλάκιο της αγοράς) ίσο με το μηδέν. Ενώ η ισορροπία μπορεί να εκφραστεί σε όρους οποιωνδήποτε μηδενικών βήτα χαρτοφυλακίων στο ευθύγραμμο τμήμα R F C, έχει η νόημα χρήση του μηδενικού βήτα χαρτοφυλακίου με ελάχιστο κίνδυνο. Αυτό είναι ισοδύναμο με το μηδενικού βήτα χαρτοφυλάκιο που έχει ελάχιστο συνολικό κίνδυνο. Επομένως αποζητούμε το μηδενικού βήτα χαρτοφυλάκιο με ελάχιστη διακύμανση το οποίο στην περίπτωση μας είναι το Ζ και η αναμενόμενη απόδοση του είναι R F'. Οπότε, αφού Ε(R Z )=R F', το αξιόγραφο της γραμμής αξιόγραφων μπορεί να γραφτεί και ως εξής: E ( R ) = E( R ) + E( R ) E( R ) j Z [ M Z ] b j (2.32) Επομένως καταλήξαμε στην ίδια εξίσωση με προηγουμένως (2.26). Ας δούμε αν μπορούμε να αποκομίσουμε κάτι από τη θέση αυτού του μηδενικού «βήτα» χαρτοφυλακίου με ελάχιστη διακύμανση. Πρώτον, γνωρίζουμε ότι η αναμενόμενη απόδοση στο μηδενικού «βήτα» χαρτοφυλάκιο πρέπει να είναι μικρότερη από την αναμενόμενη απόδοση του χαρτοφυλακίου της αγοράς. Το χαρτοφυλάκιο ανήκει στο αποτελεσματικό όριο του ελαχίστου διακύμανσης συνόρου, και η κλίση σε αυτό το σημείο πρέπει να είναι θετική. Ωστόσο, καθώς κινούμαστε την εφαπτομένη της απόδοσης Ε(R M ) προς τον κάθετο άξονα, μειώνονται οι αποδόσεις. Αφού το Ε(R Ζ ) είναι η σταθερά της εφαπτομένης και του κάθετου άξονα, δίνει απόδοση χαμηλότερη από Ε(R M ). Δεύτερον, όπως αποδεικνύουμε κάτωθι, το μηδενικού «βήτα» χαρτοφυλάκιο δεν μπορεί να είναι αποτελεσματικό.

39 Η σχέση μέσης απόδοσης κινδύνου 38 Απόδειξη Ας θεωρήσουμε ένα χαρτοφυλάκιο το s με την ελάχιστη δυνατή διακύμανση. Το χαρτοφυλάκιο αυτό μπορεί να διαμορφωθεί με ένα συνδυασμό του χαρτοφυλακίου της αγοράς και του μηδενικού «βήτα» χαρτοφυλακίου. σ 2 2 ( Χ ) = ΧZσ Z + 1 z σ Μ s (2.33) όπου: σ 2 s = η τυπική απόκλιση του χαρτοφυλακίου s, Χ Ζ = το σταθμό του χαρτοφυλακίου με μηδενικό «βήτα», σ 2 Ζ = η τυπική απόκλιση του χαρτοφυλακίου Ζ και σ 2 Μ = η τυπική απόκλιση του χαρτοφυλακίου Μ (αγορά). Δεν υπάρχει το μέρος της συνδιακύμανσης καθώς η συνδιακύμανση ανάμεσα στα δύο στοιχεία είναι μηδέν. Για να βρούμε τα σταθμά του κάθε χαρτοφυλακίου που ελαχιστοποιούν τη διακύμανση παίρνουμε τη πρώτη μερική παράγωγο ως προς X Z και τη θέτουμε μηδέν, δηλαδή: dσ dx 2 s Z = σ X Zσ Ζ 2σ Μ + 2Χ Ζ Μ (2.34) Λύνοντας την (2.34) ως προς Χ Ζ έχουμε: X Z = σ M 2 σ M 2 + σ Z 2 (2.35) Αφού τα σ 2 Μ και σ 2 Ζ είναι πάντα θετικοί αριθμοί, το συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο με την ελάχιστη εφικτή διακύμανση πρέπει να περιλαμβάνει θετικά σταθμά τόσο του μηδενικού «βήτα» όσο και του χαρτοφυλακίου της αγοράς. Αφού Ε(R Ζ )<Ε(R M ), τα χαρτοφυλάκια Ζ και Μ με θετικά σταθμά πρέπει να έχουν υψηλότερες αναμενόμενες αποδόσεις από ότι το Ζ. Αφού το χαρτοφυλάκιο με ελάχιστη διακύμανση έχει υψηλότερη απόδοση και μικρότερη διακύμανση από το Ζ, το Ζ δεν μπορεί να βρίσκεται στο αποτελεσματικό σύνορο με ελάχιστη διακύμανση.

40 Η σχέση μέσης απόδοσης κινδύνου 39 Μπορούμε να τοποθετήσουμε τα χαρτοφυλάκια Ζ, Μ και S στο σύνορο ελάχιστης διακύμανσης όλων των χαρτοφυλακίων στο χώρο αναμενόμενης απόδοση τυπικής απόκλισης. Το ακόλουθο διάγραμμα παρουσιάζει την τοποθέτηση όλων των αποτελεσματικών χαρτοφυλακίων στο χώρο αναμενόμενης απόδοσης τυπικής απόκλισης. Όλοι οι επενδυτές θα κατέχουν χαρτοφυλάκια που βρίσκεται πάνω στο αποτελεσματικό σύνορο. Επενδυτές που κατέχουν χαρτοφυλάκια που προσφέρουν αποδόσεις μεταξύ της s και Ε(R M ) θα επιλέξουν συνδυασμούς του χαρτοφυλακίου μηδενικού «βήτα» και του χαρτοφυλακίου της αγοράς. Επενδυτές που επιλέγουν να κρατήσουν χαρτοφυλάκια με αποδόσεις χαμηλότερες της Ε(R M ), θα έχουν χαρτοφυλάκιο κατασκευασμένο από πώληση του χαρτοφυλακίου Ζ και αγορά του χαρτοφυλακίου της αγοράς. Κανείς επενδυτής δεν θα επιλέξει να κρατήσει μόνο το χαρτοφυλάκιο Ζ, γιατί αυτό είναι ένα αναποτελεσματικό χαρτοφυλάκιο. Επιπλέον, αφού οι επενδυτές στην συμφωνία αθροιστικά κρατούν το χαρτοφυλάκιο της αγοράς, διατηρώντας το αθροιστικό χαρτοφυλάκιο Ζ (θέσεις αγοράς μείον θέσεις πώλησης) πρέπει να είναι ακριβώς μηδέν. Να σημειωθεί άλλωστε ότι συνεχίζουμε να έχουμε ένα θεώρημα δυο αμοιβαίων κεφαλαίων. Όλοι οι επενδυτές μπορούν να είναι ικανοποιημένοι από τις συναλλαγές των δυο αμοιβαίων κεφαλαίων: το χαρτοφυλάκιο της αγοράς και το ελάχιστης διακύμανσης μηδενικού «βήτα» χαρτοφυλάκιο.

41 Η σχέση μέσης απόδοσης κινδύνου 40 Διάγραμμα 2.11 Το σύνορο ελάχιστης διακύμανσης Δανειοδότηση με επιτόκιο risk free και δανειοληψία με διαφορετικό επιτόκιο Έχουμε ήδη αναφέρει πως δεν είναι ρεαλιστικό να υποθέσουμε ότι οι επενδυτές μπορούν να δανειστούν κεφάλαια με τόκο ίσο με τον τόκο του περιουσιακού στοιχείου με μηδενικό κίνδυνο. Παρόλα αυτά είναι ρεαλιστικό να υποθέσουμε ότι οι επενδυτές μπορούν να δανείζουν κεφάλαια με τόκο ίσο με τον τόκο του περιουσιακού στοιχείου με μηδενικό κίνδυνο. Η υπόθεση αυτή απεικονίζεται στο διάγραμμα 2.12.

42 Η σχέση μέσης απόδοσης κινδύνου 41 Διάγραμμα 2.12 Το σετ ευκαιριών με δανεισμό χωρίς κίνδυνο Οι συνδυασμοί των χαρτοφυλακίων και των χρεογράφων που βρίσκονται στο ευθύγραμμο τμήμα R F T θα αντικαταστήσουν ορισμένα από τα κεφάλαια τους με το χαρτοφυλάκιο Τ και με τα περιουσιακά στοιχεία μηδενικού κινδύνου. Το αποδοτικό σύνορο δίνεται από την ευθεία γραμμή R F T και την καμπύλη TMC. Σε αντίθετη περίπτωση όπου ο επενδυτής δεν δύναται να δανείζει με τόκο ίσο με τον τόκο του περιουσιακού στοιχείου με μηδενικό κίνδυνο, αλλά μπορεί να δανειστεί όλοι οι συνδυασμοί των αποτελεσματικών χαρτοφυλακίων είναι αποτελεσματικοί. Σε περίπτωση όπου δεν επιτρέπεται ο επενδυτής να δανείσει με τόκο ίσο με τον τόκο του περιουσιακού στοιχείου με μηδενικό κίνδυνο, τότε δεν είναι όλοι οι συνδυασμοί των αποτελεσματικών χαρτοφυλακίων αποτελεσματικοί. Αν τα επιτόκιο δανειοδότησης και δανειοληψίας διαφέρουν, δεν μπορούμε να μιλήσουμε για ύπαρξη χρεογράφου με μηδενικό κίνδυνο. Τη θέση του

43 Η σχέση μέσης απόδοσης κινδύνου 42 χρεογράφου με μηδενικό κίνδυνο παίρνει ένα χαρτοφυλάκιο Ζ και η σχέση ισορροπίας είναι η ακόλουθη: E ( R ) E( R ) + b E( R ) E( R ) j Z j [ ] = (2.36) M Z όπου: E (R Ζ ) = η αναμενόμενη απόδοση του χαρτοφυλακίου Ζ, b j = ο συντελεστής βήτα του χαρτοφυλακίου j και E (R Μ ) = η αναμενόμενη απόδοση του χαρτοφυλακίου Μ (αγορά). Το χαρτοφυλάκιο Ζ έχει τις ακόλουθες ιδιότητες: είναι ένα χαρτοφυλάκιο μηδενικού κινδύνου (zero beta portfolio) και έχει την ελάχιστη διακύμανση ανάμεσα σε όλα τα άλλα μηδενικού κινδύνου χαρτοφυλάκια και το χαρτοφυλάκιο αυτό είναι αναποτελεσματικό (inefficient). Σε αντίθεση με το Υ.Α.Κ.Σ με το χρεόγραφο με τόκο ίσο με τον τόκο του περιουσιακού στοιχείου με μηδενικό κίνδυνο όπου υπάρχει μόνο μια γραμμή αγοράς (market line), όταν έχουμε το χρεόγραφο μηδενικού κινδύνου η γραμμή αγοράς δεν ορίζεται μονοσήμαντα καθώς και το βέλτιστο χαρτοφυλάκιο του επενδυτή. Ανάλογα με το τι είναι το χρεόγραφο Ζ προσδιορίζονται και τα υπόλοιπα μεγέθη. Αυτό απεικονίζεται και στο ακόλουθο διάγραμμα.

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Ενότητα 4: ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τμήμα ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία Χαρτοφυλακίου ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

Θεωρία Χαρτοφυλακίου ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Θεωρία Χαρτοφυλακίου ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ by Dr. Stergios Athianos 1- ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ Τοποθέτηση συγκεκριμένου ποσού με στόχο να αποκομίσει ο επενδυτής μελλοντικές αποδόσεις οι οποίες θα τον αποζημιώσουν

Διαβάστε περισσότερα

Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου. Ενότητα # 3: Θεωρία Χαρτοφυλακίου Διδάσκων: Σπύρος Σπύρου Τμήμα: Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου. Ενότητα # 3: Θεωρία Χαρτοφυλακίου Διδάσκων: Σπύρος Σπύρου Τμήμα: Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου Ενότητα # 3: Θεωρία Χαρτοφυλακίου Διδάσκων: Σπύρος Σπύρου Τμήμα: Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Ονοματεπώνυμο φοιτητή. Γεώργιος Καπώλης (ΜΧΑΝ 1021)

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Ονοματεπώνυμο φοιτητή. Γεώργιος Καπώλης (ΜΧΑΝ 1021) ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σχέση μεταξύ αναμενόμενης απόδοσης μετοχών, χρηματιστηριακής αξίας και δείκτη P/E Ονοματεπώνυμο φοιτητή (ΜΧΑΝ 1021) Επιβλέπων Καθηγητής: Γεώργιος Διακογιάννης Επιτροπή: Εμμανουήλ Τσιριτάκης

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΣΤΙΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ»

«Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΣΤΙΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ Π.Μ.Σ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : «Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΣΤΙΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

Γραμμή Αγοράς Αξιογράφου. Υποδείγματα Αποτίμησης Περιουσιακών Στοιχείων

Γραμμή Αγοράς Αξιογράφου. Υποδείγματα Αποτίμησης Περιουσιακών Στοιχείων Γραμμή Αγοράς Αξιογράφου Υποδείγματα Αποτίμησης Περιουσιακών Στοιχείων Η Γραμμή Αγοράς Αξιογράφου (Security Market Line-SML) Αν ένα αξιόγραφο προστεθεί σ ένα καλά διαφοροποιημένο χαρ/κιο, ο κίνδυνος που

Διαβάστε περισσότερα

www.oleclassroom.gr ΘΕΜΑ 4 Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται οι κατανομές των αποδόσεων δύο μετοχών. Πιθανότητα (π ) 0,5 0,5 0,5 0,5 r Α 10% 6% 13% 3% r Β 0% 5% -1% 16% Α. Να υπολογιστεί η εκτιμώμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Είναι γνωστό ότι κατά τα αρχικά στάδια της επενδυτικής δραστηριότητας και πολύ πριν από την ανάπτυξη της χρηματοοικονομικής επιστήμης και διαχείρισης, το επενδυτικό κοινό

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουθούν ενδεικτικές ασκήσεις που αφορούν τη δεύτερη εργασία της ενότητας ΔΕΟ31

Ακολουθούν ενδεικτικές ασκήσεις που αφορούν τη δεύτερη εργασία της ενότητας ΔΕΟ31 Άσκηση η 2 η Εργασία ΔEO3 Ακολουθούν ενδεικτικές ασκήσεις που αφορούν τη δεύτερη εργασία της ενότητας ΔΕΟ3 Η επιχείρηση Α εκδίδει σήμερα ομολογία ονομαστικής αξίας.000 με ετήσιο επιτόκιο έκδοσης 7%. Το

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr

www.onlineclassroom.gr ΕΡΩΤΗΣΗ 3 (25 μονάδες) www.onlineclassroom.gr Το τμήμα έρευνας μιας χρηματιστηριακής εταιρείας συλλέγοντας δεδομένα και αναλύοντας τα κατέληξε ότι για τις παρακάτω μετοχές που διαπραγματεύονται στο χρηματιστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΒΗΤΑ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕΣΩ ΕΝΟΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΜΕ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΑ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Η ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΒΗΤΑ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕΣΩ ΕΝΟΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΜΕ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΑ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...2 1.2 ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ...6 1.3 ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ...9 1.4 ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ...9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 2.1 ΘΕΩΡΙΑ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ...11

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Χαρτοφυλακίου ΟΕΕ. Σεμινάριο

Διαχείριση Χαρτοφυλακίου ΟΕΕ. Σεμινάριο Διαχείριση Χαρτοφυλακίου ΟΕΕ Σεμινάριο 1 Ενότητες Διαχείριση Χαρτοφυλακίου ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΜΕΤΡΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ 2 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1 Ένας

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελεσματικό ονομάζεται το χαρτοφυλάκιο το οποίο έχει τη μεγαλύτερη απόδοση για δεδομένο επίπεδο κινδύνου ή το μικρότερο κίνδυνο για δεδομένο επίπεδο απόδοσης. Το σύνολο των αποτελεσματικών χαρτοφυλακίων

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστικές Έννοιες (Υπολογισμός Χρηματοοικονομικού κινδύνου και απόδοσης, διαχρονική αξία του Χρήματος)

Στατιστικές Έννοιες (Υπολογισμός Χρηματοοικονομικού κινδύνου και απόδοσης, διαχρονική αξία του Χρήματος) Στατιστικές Έννοιες (Υπολογισμός Χρηματοοικονομικού κινδύνου και απόδοσης, διαχρονική αξία του Χρήματος) 1 γ Ποιος είναι ο αριθμητικός μέσος όρος ενός δείγματος ετησίων αποδόσεων μιας μετοχής, της οποίας

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ «ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» Εμπειρική Ανάλυση σε Αμοιβαία Κεφαλαία ΝΙΚΟΛΟΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Α.Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ «ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» Εμπειρική Ανάλυση σε Αμοιβαία Κεφαλαία ΝΙΚΟΛΟΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Α.Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ Σχολή Διοίκησης Οικονομίας Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής «ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» Εμπειρική Ανάλυση σε Αμοιβαία Κεφαλαία ΝΙΚΟΛΟΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Β. Τα μερίσματα θα αυξάνονται συνεχώς με ένα σταθερό ρυθμό 5% ανά έτος.

Β. Τα μερίσματα θα αυξάνονται συνεχώς με ένα σταθερό ρυθμό 5% ανά έτος. Τελικές 009 Θέμα 4 Η οικονομική διεύθυνση της «ΓΒΑ ΑΕ» εξετάζει την αξία των κοινών μετοχών της εταιρίας. Το τελευταίο μέρισμα που διανεμήθηκε () ήταν 6 ανά μετοχή. Έχει εκτιμηθεί ότι ο συστηματικός κίνδυνος

Διαβάστε περισσότερα

The relation between expected return and downside beta. Εμπειρικός έλεγχος του διπλού βήτα υποδείγματος αποτίμησης κεφαλαιακών στοιχείων

The relation between expected return and downside beta. Εμπειρικός έλεγχος του διπλού βήτα υποδείγματος αποτίμησης κεφαλαιακών στοιχείων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ The relation between expected return and downside beta Εμπειρικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ Π.Μ.Σ. ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ Π.Μ.Σ. ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ Π.Μ.Σ. ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ H επίδραση του κλάδου στις αποδόσεις μετοχών Επιβλέπων Καθηγητής: ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ Δημήτριος Βασιλείου Καθηγητής Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου Νικόλαος Ηρειώτης Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών 1 Ανάλυση Επενδύσεων και Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστικές Έννοιες (Υπολογισμός Χρηματοοικονομικού κινδύνου και απόδοσης, διαχρονική αξία του Χρήματος)

Στατιστικές Έννοιες (Υπολογισμός Χρηματοοικονομικού κινδύνου και απόδοσης, διαχρονική αξία του Χρήματος) Στατιστικές Έννοιες (Υπολογισμός Χρηματοοικονομικού κινδύνου και απόδοσης, διαχρονική αξία του Χρήματος) 1. Ποιος είναι ο αριθμητικός μέσος όρος ενός δείγματος ετησίων αποδόσεων μιας μετοχής, της οποίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Ο συνολικός κίνδυνος ή τυπική απόκλιση χωρίζεται σε : α) συστηματικό κίνδυνο δηλαδή ο κίνδυνος που οφείλεται στις οικονομικοπολιτικές (γενικές) συνθήκες της αγοράς β) μη συστηματικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ενότητα 6: «ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ» ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τμήμα ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ, ΜΟΝΤΕΛΑ, ΤΟ ΡΙΣΚΟ ΚΑΙ Η ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥΣ Δημήτριος Παπαευαγγέλου Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΡΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΠΑΓΚΡΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΙΜΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑ Η εργασία υποβάλλεται για τη μερική κάλυψη των απαιτήσεων με στόχο την απόκτηση του διπλώματος ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ Εισαγωγή Ο σκοπός της διαχείρισης του ενεργητικού και παθητικού μιας τράπεζας είναι η μεγιστοποίηση του πλούτου των μετόχων. Η επίτευξη αυτού

Διαβάστε περισσότερα

Συναλλαγματικές ισοτιμίες και επιτόκια

Συναλλαγματικές ισοτιμίες και επιτόκια Κεφάλαιο 2 Συναλλαγματικές ισοτιμίες και επιτόκια 2.1 Σύνοψη Στο δεύτερο κεφάλαιο του συγγράμματος περιγράφεται αρχικά η συνθήκη της καλυμμένης ισοδυναμίας επιτοκίων και ο τρόπος με τον οποίο μπορεί ένας

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονες Μορφές Χρηματοδότησης

Σύγχρονες Μορφές Χρηματοδότησης Σύγχρονες Μορφές Χρηματοδότησης Ενότητα 13: ΘΕΩΡΙΑ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΩΝ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τμήμα ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 3 Επομένως τα μερίσματα για τα έτη 2015 και 2016 είναι 0, 08 0,104

ΘΕΜΑ 3 Επομένως τα μερίσματα για τα έτη 2015 και 2016 είναι 0, 08 0,104 ΘΕΜΑ 3 ΙΑ) Η οικονομική αξία της μετοχής BC θα υπολογιστεί από το συνδυασμό των υποδειγμάτων α) D D προεξόφλησης IV για τα πρώτα έτη 05 και 06 και β) σταθερής k k αύξησης μερισμάτων D IV (τυπολόγιο σελ.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ: ΘΕΩΡΙΑ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

ΛΥΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ: ΘΕΩΡΙΑ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΛΕΔΑΚΗΣ Άσκηση : ΛΥΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ: ΘΕΩΡΙΑ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΜΕΤΟΧΗ Α ΜΕΤΟΧΗ Β Απόδοση Πιθανότητα Απόδοση Πιθανότητα -0,0 0,50-0,0 0,50 0,50

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Π.Μ.Σ. ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ. Διπλωματική Εργασία:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Π.Μ.Σ. ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ. Διπλωματική Εργασία: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Π.Μ.Σ. ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Διπλωματική Εργασία: Παράγοντες που επηρεάζουν τις αποδόσεις των μετοχών ( Factors affecting

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Κόστος κεφαλαίου κόστος ευκαιρίας των κεφαλαίων Υποθέσεις υπολογισμού Στάδια υπολογισμού Πηγές χρηματοδότησης (κεφαλαίου)

ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Κόστος κεφαλαίου κόστος ευκαιρίας των κεφαλαίων Υποθέσεις υπολογισμού Στάδια υπολογισμού Πηγές χρηματοδότησης (κεφαλαίου) ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Κόστος κεφαλαίου Ορισμός: είναι το κόστος ευκαιρίας των κεφαλαίων που έχουν όλοι οι επενδυτές της εταιρείας (μέτοχοι και δανειστές) Κόστος ευκαιρίας: είναι η απόδοση της καλύτερης εναλλακτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ Master in Science (MSc) in Finance and Banking «ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Α. Εισαγωγή Όταν μια επιχείρηση έχει περίσσια διαθέσιμα, μπορεί να πληρώσει άμεσα το διαθέσιμο χρηματικό ποσό ως μέρισμα στους μετόχους, ή να χρηματοδοτήσει κάποια νέα επένδυση.

Διαβάστε περισσότερα

ΖΗΤΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΖΗΤΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΖΗΤΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΣ Δρ. Β.ΜΠΑΜΠΑΛΟΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Κλασικοί οικονομολόγοι έναντι του Keynes Σύμφωνα με τους κλασικούς η διεκπεραίωση συναλλαγών αποτελεί το βασικό κίνητρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ Π.Μ.Σ. Χρηματοοικονομική Ανάλυση για Στελέχη ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΑΠΟΔΟΣΗΣ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. Διπλωματική Εργασία

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. Διπλωματική Εργασία ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Διπλωματική Εργασία ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ CAPM ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΟΛΥΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: «ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: «ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 1 ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: «ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «H σχέση αναμενόμενης απόδοσης και άλλων παραγόντων (βήτα,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΣΤΑΘΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΒΗΤΑ

Η ΑΣΤΑΘΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΒΗΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ - TMHMA XΡHMATOIOKONOMIKHΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ Μ.Π.Σ. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: Η ΑΣΤΑΘΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΒΗΤΑ ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Διπλωματική Εργασία ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΥΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ Π.Μ.Σ. ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ Π.Μ.Σ. ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ Π.Μ.Σ. ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΑΠΟΔΟΣΗΣ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ

ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. H πηγή επιχειρησιακών βιβλίων

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. H πηγή επιχειρησιακών βιβλίων i ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σας παρουσιάζουµε τα περιεχόµενα του βιβλίου, τα οποία καλύπτουν πλήρως τα θέµατα Ανάλυσης Επενδύσεων και ιαχείρισης Χαρτοφυλακίου Πρόλογος Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή 1.1 Η επενδυτική διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΤΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΤΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΤΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η επίδραση των συστηµατικών κινδύνων στις αποδόσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΖΑΝΑΣ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΖΑΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΖΑΝΑΣ όταν καταθέτετε χρήματα σε μια τράπεζα, η τράπεζα δεν τοποθετεί τα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ: ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΑΠΩΝΙΑΣ

ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ: ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΑΠΩΝΙΑΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ: ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΑΠΩΝΙΑΣ Η εργασία υποβάλλεται για την μερική κάλυψη των απαιτήσεων με στόχο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΟΥΜΕΝΟ ΔΕΙΚΤΗ ΤΟΥ SHARPE» ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Καπέλλα

Διαβάστε περισσότερα

Κεφ. Ιο Εισαγωγή στην Οικονομική της Διοίκησης

Κεφ. Ιο Εισαγωγή στην Οικονομική της Διοίκησης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφ. Ιο Εισαγωγή στην Οικονομική της Διοίκησης 1.1. Τι είναι η Οικονομική της Διοίκησης 1.2. Τι παρέχει η οικονομική θεωρία στην Οικονομική της Διοίκησης 1.3. Οι σχέσεις της οικονομικής της

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομικά Παράγωγα και Χρηματιστήριο

Χρηματοοικονομικά Παράγωγα και Χρηματιστήριο Χρηματοοικονομικά Παράγωγα και Χρηματιστήριο Ενότητα 3: ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕ ΤΟ ΣΥΝΕΤΛΕΣΤΗ BETA Κυριαζόπουλος Γεώργιος Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία. "Αναγνώριση παραγόντων που επηρεάζουν τις διαστρωματικές αποδόσεις των μετοχών εταιρειών του Ευρωπαϊκού νότου"

Διπλωματική Εργασία. Αναγνώριση παραγόντων που επηρεάζουν τις διαστρωματικές αποδόσεις των μετοχών εταιρειών του Ευρωπαϊκού νότου ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ (EMBA) Διπλωματική Εργασία "Αναγνώριση παραγόντων που επηρεάζουν τις διαστρωματικές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΡΑΛΛΗΣ ΠΑΝΑΓΗΣ ΑΜ 15136 ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΑΤΣΟΥΛΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι 22Νοεμβρίου 2015 ΑΥΞΟΥΣΕΣ ΦΘΙΝΟΥΣΕΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ Αν μια συνάρτηση f ορίζεται σε ένα διάστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΑΠ ΔΕΟ 31 www.frontistiria-eap.gr ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΕΟ 31 ΤΟΜΟΣ Β ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΑΠ ΔΕΟ 31 www.frontistiria-eap.gr ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΕΟ 31 ΤΟΜΟΣ Β ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΕΟ 31 ΤΟΜΟΣ Β ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΑΘΗΝΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 01 1 ΤΟΜΟΣ ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΞΙΑ Η καθαρή Παρούσα Αξία ισούται με το άθροισμα προεξοφλημένων καθαρών ταμειακών

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ

1. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ 1. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ Το διάγραμμα κυκλικής ροής της οικονομίας (κεφ. 3, σελ. 100 Mankiw) Εισόδημα Υ Ιδιωτική αποταμίευση S Αγορά συντελεστών Αγορά χρήματος Πληρωμές συντελεστών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΜΕ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΜΕ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Π Ε Ι Ρ Α Ι Ω Σ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική Διοίκηση

Χρηματοοικονομική Διοίκηση Χρηματοοικονομική Διοίκηση Ενότητα 8: Απόδοση - Κίνδυνος Επενδύσεων Γιανναράκης Γρηγόρης Τμήμα Διοίκηση Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ»

«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ» «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ» Απόστολος Γ. Χριστόπουλος ΤΕΙ Πειραιά, Τμήμα Λογιστικής 2011-12 1 Διαχείριση Χαρτοφυλακίου Ως διαχείριση χαρτοφυλακίου θεωρούμε την διαδικασία της επιλογής διαφόρων αξιόγραφων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραµµα Σπουδών: ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ Θεµατική Ενότητα: ΤΡΑ-61 Στρατηγική Τραπεζών Ακαδηµαϊκό Έτος: 2012-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραµµα Σπουδών: ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ Θεµατική Ενότητα: ΤΡΑ-61 Στρατηγική Τραπεζών Ακαδηµαϊκό Έτος: 2012-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραµµα Σπουδών: ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ Θεµατική Ενότητα: ΤΡΑ-61 Στρατηγική Τραπεζών Ακαδηµαϊκό Έτος: 2012-2013 Τρίτη Γραπτή Εργασία Γενικές οδηγίες για την εργασία Όλες οι ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5. Αποταμίευση και επένδυση σε μια ανοικτή οικονομία

Κεφάλαιο 5. Αποταμίευση και επένδυση σε μια ανοικτή οικονομία Κεφάλαιο 5 Αποταμίευση και επένδυση σε μια ανοικτή οικονομία Περίγραμμα κεφαλαίου Ισοζύγιο Πληρωμών Ισορροπία της αγοράς αγαθών σε μια ανοικτή οικονομία Αποταμίευση και επένδυση σε μια μικρή ανοικτή οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ. Εισαγωγή

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ. Εισαγωγή ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Εισαγωγή 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Η φύση και το πεδίο μελέτης της Επιχειρησιακής Οικονομικής 2 Ορισμός της Επιχειρησιακής Οικονομικής Η εφαρμογή της οικονομικής θεωρίας και των εργαλείων της λήψης των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΜΣ στην Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνου. Πιστωτικός Κίνδυνος. Διάλεξη 4: Υποδείγματα πιστωτικού κινδύνου. The Merton's Structural Model

ΠΜΣ στην Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνου. Πιστωτικός Κίνδυνος. Διάλεξη 4: Υποδείγματα πιστωτικού κινδύνου. The Merton's Structural Model ΠΜΣ στην Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνου Πιστωτικός Κίνδυνος Διάλεξη 4: Υποδείγματα πιστωτικού κινδύνου The Merton's Structural Model Μιχάλης Ανθρωπέλος anthropel@unipigr http://webxrhunipigr/faculty/anthropelos

Διαβάστε περισσότερα

Higher moments risk return relations

Higher moments risk return relations ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ Π.Μ.Σ. ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ Hgher moments rsk return relatons Μεταπτυχιακός Φοιτητής Ανδρέας Παν. Ξυνογαλάς

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 1.1 Επένδυση Η Επένδυση μπορεί να οριστεί ως μια δέσμευση κεφαλαίων για ένα χρονικό διάστημα, η οποία αναμένεται να αποφέρει πρόσθετα

Διαβάστε περισσότερα

Η λειτουργία των τραπεζών 1. Περιεχόμενα. Ιούλιος 2012

Η λειτουργία των τραπεζών 1. Περιεχόμενα. Ιούλιος 2012 1 του Σαράντη Λώλου Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 1 2. Ο ισολογισμός της τράπεζας... 2 3. Ο Λογαριασμός Αποτελεσμάτων Χρήσης... 4 4. Μεγιστοποίηση του κέρδους...

Διαβάστε περισσότερα

Πολυπαραγοντικά υποδείγματα και αποτίμηση μετοχών: εμπειρικές μελέτες

Πολυπαραγοντικά υποδείγματα και αποτίμηση μετοχών: εμπειρικές μελέτες Μεταπτυχιακό στη Χρηματοοικονομική Ανάλυση για Στελέχη Διπλωματική Εργασία Πολυπαραγοντικά υποδείγματα και αποτίμηση μετοχών: εμπειρικές μελέτες ΜΠΤ Φοιτητής: Παπαναστασίου Κωνσταντίνος Επιβλέπων: Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Ο Συντελεστής Beta μιας Μετοχής

Ο Συντελεστής Beta μιας Μετοχής Φεβρουάριος 2005 Ο Συντελεστής Beta μιας Μετοχής Νικόλαος Ηρ. Γεωργιάδης Υπεύθυνος Ανάλυσης Valuation & Research Specialists ( VRS ) Investment Research & Analysis Journal - Value Invest - www.valueinvest.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου. Θεωρία Αποτελεσματικών Αγορών (Επανάληψη) Μεταπτυχιακό στην Οικονομική Επιστήμη ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου. Θεωρία Αποτελεσματικών Αγορών (Επανάληψη) Μεταπτυχιακό στην Οικονομική Επιστήμη ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου Θεωρία Αποτελεσματικών Αγορών (Επανάληψη) Μεταπτυχιακό στην Οικονομική Επιστήμη ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Κατερίνα Κύρτσου Σελίδα-1 Υποθέσεις Δεν υπάρχει κόστος συναλλαγών Δεν

Διαβάστε περισσότερα

Έτος 1 Έτος 2 Έτος 3 Έτος 4 Έτος 5 Εισπράξεις 270.000 300.000 350.000 500.000 580.000

Έτος 1 Έτος 2 Έτος 3 Έτος 4 Έτος 5 Εισπράξεις 270.000 300.000 350.000 500.000 580.000 Θέμα 1 0 Η εταιρία ΑΒΓ σχεδιάζει να επενδύσει σήμερα (στο έτος 0), σε ένα έργο το οποίο θα έχει αρχικό κόστος 00.000, διάρκεια ζωής 5 έτη και αναμένεται να δώσει τις ακόλουθες εισπράξεις: Έτος 1 Έτος 2

Διαβάστε περισσότερα

Η Διαχρονική Προσέγγιση στο Ισοζύγιο Πληρωμών

Η Διαχρονική Προσέγγιση στο Ισοζύγιο Πληρωμών Η Διαχρονική Προσέγγιση στο Ισοζύγιο Πληρωμών Καθ. ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 1 Η Διαχρονική Προσέγγιση Η διαχρονική προσέγγιση έχει ως σημείο εκκίνησης τις τεχνολογικές και αγοραίες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΣ Τμήμα Χρηματοοικονομικής και τραπεζικής διοικητικής. Διπλωματική εργασία

ΜΠΣ Τμήμα Χρηματοοικονομικής και τραπεζικής διοικητικής. Διπλωματική εργασία ΜΠΣ Τμήμα Χρηματοοικονομικής και τραπεζικής διοικητικής Διπλωματική εργασία Οι προσδοκίες των δεικτών Λογιστική / Χρηματιστηριακή αξία και Απόδοση καθαρής θέσης πως επηρεάζουν τις αποδόσεις των μετοχών.

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Διαχείρισης Επενδύσεων (Investment Management Process)

Διαδικασία Διαχείρισης Επενδύσεων (Investment Management Process) Διαδικασία Διαχείρισης Επενδύσεων (Investment Management Process) 1. Καθορισμός Επενδυτικών στόχων (Setting Investment Objectives) Ιδιώτες επενδυτές (Individual Investors) Θεσμικοί επενδυτές (Institutional

Διαβάστε περισσότερα

Επενδυτικός κίνδυνος

Επενδυτικός κίνδυνος Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση Πρόγραμμα ια Βίου Μάθησης ΑΕΙ για την Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ: Σύγχρονες Εξελίξεις στις Θαλάσσιες Κατασκευές Α.Π.Θ. Πολυτεχνείο Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ CONTRARIAN

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ CONTRARIAN ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ Π.Μ.Σ. ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ CONTRARIAN

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ :

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΜΟΝΤΕΛΟ CAPM : ΕΜΠΕΙΡΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ-ΚΡΙΤΙΚΗΣ - ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική Διοίκηση

Χρηματοοικονομική Διοίκηση Χρηματοοικονομική Διοίκηση 6η Εισήγηση Ο κίνδυνος στην αξιολόγηση επενδύσεων Φωτεινή Ψιμάρνη-Βούλγαρη Αβεβαιότητα και κίνδυνος Μπορεί να είναι ως προς: Την πρόβλεψη των εισπράξεων (νέο ή παλιό προϊόν,

Διαβάστε περισσότερα

CAPM. Το Μοντέλο Αποτίμησης Κεφαλαιουχικών Αγαθών (Capital Asset Pricing Model): ανάλυση ρίσκου και απόδοσης επενδύοντας στις παγκόσμιες χρηματαγορές

CAPM. Το Μοντέλο Αποτίμησης Κεφαλαιουχικών Αγαθών (Capital Asset Pricing Model): ανάλυση ρίσκου και απόδοσης επενδύοντας στις παγκόσμιες χρηματαγορές CAPM Το Μοντέλο Αποτίμησης Κεφαλαιουχικών Αγαθών (Capital Asset Pricing Model): ανάλυση ρίσκου και απόδοσης επενδύοντας στις παγκόσμιες χρηματαγορές 1 Το Capital Asset Pricing Model & Tο Κόστος Κεφαλαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ-ΔΕΟ41-ΙΟΥΝΙΟΣ 2007

ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ-ΔΕΟ41-ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 1 Πειραιεύς, 23 Ιουνίου 20076 ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ-ΔΕΟ41-ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 Απαντήστε σε 3 από τα 4 θέματα (Άριστα 100 μονάδες) Θέμα 1. Α) Υποθέσατε ότι το trading desk της Citibank ανακοινώνει τα ακόλουθα στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Η Νέα Κλασσική Θεώρηση των Οικονομικών Διακυμάνσεων

Η Νέα Κλασσική Θεώρηση των Οικονομικών Διακυμάνσεων Η Νέα Κλασσική Θεώρηση των Οικονομικών Διακυμάνσεων Οικονομικές Διακυμάνσεις Οι οικονομίες ανέκαθεν υπόκειντο σε κυκλικές διακυμάνσεις. Σε ορισμένες περιόδους η παραγωγή και η απασχόληση αυξάνονται με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ «ΟΙ ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ ΤΩΝ ΑΠΟ ΟΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» Εκπονήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Π.Μ.Σ. ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Π.Μ.Σ. ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Π.Μ.Σ. ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Διπλωματική Εργασία: Παράγοντες που επηρεάζουν τις αποδόσεις των μετοχών. Εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ31 Λύση 2 ης γραπτής εργασίας

ΔΕΟ31 Λύση 2 ης γραπτής εργασίας 1 ΔΕΟ31 Λύση 2 ης γραπτής εργασίας 2015-16 Προσοχή! Όλες οι εργασίες ελέγχονται για αντιγραφή. Μελετήστε προσεκτικά και δώστε τη δική σας λύση ΘΕΜΑ 1 ο Α) Αρχικά θα πρέπει να υπολογίσουμε τη μηνιαία πραγματοποιηθείσα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΟΥΤΟΥ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΟΥΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (MBA) Διπλωματική Εργασία ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΟΥΤΟΥ Παπασυμεών Αναστάσιος

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ ΜΗΝΑ» ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αντικείμενο του κεφαλαίου είναι: Ανάλυση συσχέτισης μεταξύ δύο μεταβλητών. Εξίσωση παλινδρόμησης. Πρόβλεψη εξέλιξης

Αντικείμενο του κεφαλαίου είναι: Ανάλυση συσχέτισης μεταξύ δύο μεταβλητών. Εξίσωση παλινδρόμησης. Πρόβλεψη εξέλιξης Γραμμική Παλινδρόμηση και Συσχέτιση Αντικείμενο του κεφαλαίου είναι: Ανάλυση συσχέτισης μεταξύ δύο μεταβλητών Εξίσωση παλινδρόμησης Πρόβλεψη εξέλιξης Διμεταβλητές συσχετίσεις Πολλές φορές χρειάζεται να

Διαβάστε περισσότερα

Ισορροπία σε Αγορές Διαφοροποιημένων Προϊόντων

Ισορροπία σε Αγορές Διαφοροποιημένων Προϊόντων Ισορροπία σε Αγορές Διαφοροποιημένων Προϊόντων - Στο υπόδειγμα ertrand, οι επιχειρήσεις, παράγουν ένα ομοιογενές αγαθό, οπότε η τιμή είναι η μοναδική μεταβλητή που ενδιαφέρει τους καταναλωτές και οι καταναλωτές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Η περίπτωση των Ελληνικών Μικτών Αμοιβαίων Κεφαλαίων Εσωτερικού. Μαρία. Ν. Καρτελιά

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Η περίπτωση των Ελληνικών Μικτών Αμοιβαίων Κεφαλαίων Εσωτερικού. Μαρία. Ν. Καρτελιά ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Η περίπτωση των Ελληνικών Μικτών Αμοιβαίων Κεφαλαίων Εσωτερικού Μαρία. Ν. Καρτελιά Πτυχίο Διεθνολόγου Παντείου Πανεπιστημίου Υποβληθείσα για το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στη Διοίκηση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ Ενότητα 9: Διεθνείς Επενδύσεις Χαρτοφυλακίου ΙΙ Μιχαλόπουλος Γεώργιος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (Μ.Β.Α.) ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (Μ.Β.Α.) ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (Μ.Β.Α.) ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΠΩΣ ΤΟ ΜΈΓΕΘΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗΣ ΕΠΗΡΕΆΖΕΙ ΤΗΝ ΑΠΌΔΟΣΗ ΤΗΣ ΤΙΜΉΣ ΤΗΣ ΜΕΤΟΧΉΣ ΤΗΣ» ΕΚΠΟΝΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Νομισματική και Συναλλαγματική Πολιτική σε μια Μικρή Ανοικτή Οικονομία. Σταθερές ή Κυμαινόμενες Ισοτιμίες;

Νομισματική και Συναλλαγματική Πολιτική σε μια Μικρή Ανοικτή Οικονομία. Σταθερές ή Κυμαινόμενες Ισοτιμίες; Νομισματική και Συναλλαγματική Πολιτική σε μια Μικρή Ανοικτή Οικονομία Σταθερές ή Κυμαινόμενες Ισοτιμίες; Καθ. Γ. Αλογοσκούφης, Διεθνής Οικονομική και Παγκόσμια Οικονομία, 2014 Ένα Βραχυχρόνιο Υπόδειγµα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2009 Προς Το Διοικητικό Συµβούλιο Της «ΕΘΝΙΚΗΣ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.» Ενταύθα ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΔΗΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΡΗΧΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΡΗΧΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΡΗΧΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Απλή Παλινδρόμηση και Συσχέτιση

Απλή Παλινδρόμηση και Συσχέτιση Απλή Παλινδρόμηση και Συσχέτιση Πωλήσεις, Δαπάνες Διαφήμισης και Αριθμός Πωλητών Έτος Πωλήσεις (χιλ ) Διαφήμιση (χιλ ) Πωλητές (Άτομα) Έτος Πωλήσεις (χιλ ) Διαφήμιση (χιλ ) Πωλητές (Άτομα) 98 050 6 3 989

Διαβάστε περισσότερα

Το Βασικό Κεϋνσιανό Υπόδειγμα και η Σταδιακή Προσαρμογή του Επιπέδου Τιμών. Καθ. Γιώργος Αλογοσκούφης

Το Βασικό Κεϋνσιανό Υπόδειγμα και η Σταδιακή Προσαρμογή του Επιπέδου Τιμών. Καθ. Γιώργος Αλογοσκούφης Το Βασικό Κεϋνσιανό Υπόδειγμα και η Σταδιακή Προσαρμογή του Επιπέδου Τιμών Καθ. Γιώργος Αλογοσκούφης Καθηγητής Γιώργος Αλογοσκούφης, Δυναμική Μακροοικονομική, 2014 Η Κεϋνσιανή Προσέγγιση Η πιο διαδεδομένη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Πηγές υπερβάλλουσας απόδοσης στην ενεργητική διαχείριση χαρτοφυλακίων. Χρονικός συντονισμός ή Επιλογή μετοχών»

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Πηγές υπερβάλλουσας απόδοσης στην ενεργητική διαχείριση χαρτοφυλακίων. Χρονικός συντονισμός ή Επιλογή μετοχών» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΠΜΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Πηγές υπερβάλλουσας απόδοσης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Η Επίδραση της Ημέρας της Εβδομάδας στις Αποδόσεις των Μετοχών ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΒΕΛΑΩΡΑ Α.Μ.: ΜΧΑΝ1403

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Η Επίδραση της Ημέρας της Εβδομάδας στις Αποδόσεις των Μετοχών ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΒΕΛΑΩΡΑ Α.Μ.: ΜΧΑΝ1403 ΣΧΟΛΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ Π.Μ.Σ. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η Επίδραση της Ημέρας της Εβδομάδας στις Αποδόσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ Π.Μ.Σ. ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ Π.Μ.Σ. ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ Π.Μ.Σ. ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Τιμές πετρελαίου, κεφαλαιαγορά και πληθωρισμός : πως επηρεάζουν

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομική Πολιτική Ι: Σταθερές Συναλλαγματικές Ισοτιμίες χωρίς Κίνηση Κεφαλαίου

Οικονομική Πολιτική Ι: Σταθερές Συναλλαγματικές Ισοτιμίες χωρίς Κίνηση Κεφαλαίου Κεφάλαιο 6 Οικονομική Πολιτική Ι: Σταθερές Συναλλαγματικές Ισοτιμίες χωρίς Κίνηση Κεφαλαίου 6.1 Σύνοψη Στο έκτο κεφάλαιο του συγγράμματος ξεκινάει η ανάλυση της μακροοικονομικής πολιτικής. Περιγράφονται

Διαβάστε περισσότερα

13 Το απλό κλασικό υπόδειγμα

13 Το απλό κλασικό υπόδειγμα 13 Το απλό κλασικό υπόδειγμα Σκοπός Σκοπός του κεφαλαίου αυτού είναι να συνδυάσει τα δύο προηγούμενα κεάλαια και να δώσει μια συνολική εικόνα του απλού μακροοικονομικού υποδείγματος. Θα εξετάσει, επίσης,

Διαβάστε περισσότερα

Τυπολόγιο Τόμου Α (Χρήμα και Τράπεζες-Συνάλλαγμα) ( 1)

Τυπολόγιο Τόμου Α (Χρήμα και Τράπεζες-Συνάλλαγμα) ( 1) Τυπολόγιο Τόμου Α (Χρήμα και Τράπεζες-Συνάλλαγμα) ( 1) ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ: Όπου ρ = αριθμός σχετικών τιμών αγαθών, η = αριθμός αγαθών. ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΕΜΜΕΣΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Π Ε Ι Ρ Α Ι Ω Σ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Π Ε Ι Ρ Α Ι Ω Σ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Π Ε Ι Ρ Α Ι Ω Σ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ Διπλωματική Εργασία «ΕΛΕΓΧΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Capital Asset Pricing Model

Capital Asset Pricing Model ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Capital Asset Pricing Model Θεωρία & Εφαρμογή στον Τραπεζικό Κλάδο Στοιχεία Φοιτήτριας Μαρία Αδάμ Δημάκη Επιβλέπων Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα