Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ. ΘΕΜΑ : Εφαρµογή νοµοθεσίας για τη διαχείριση µη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ. ΘΕΜΑ : Εφαρµογή νοµοθεσίας για τη διαχείριση µη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων"

Transcript

1 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 3.Ι ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΩ Ε ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αθήνα, /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Αρ. Πρ.: οικ /1278 ΤΜΗΜΑ ΙΑΧ. ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ Πληροφορίες : Ι. Μαχαίρας τηλ Φ. Μπούρα τηλ Α. Καρποδίνη τηλ Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΘΕΜΑ : Εφαρµογή νοµοθεσίας για τη διαχείριση µη επικίνδυνων στερεών ΣΧΕΤ. : α) Νόµος 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α), για την προστασία του περιβάλλοντος, όπως τροποποιήθηκε µε το Νόµο 3010/2002 (ΦΕΚ 91/Α). β) ΚΥΑ / (ΦΕΚ 1016/Β): Κατάρτιση πλαισίου Προδιαγραφών και γενικών προγραµµάτων διαχείρισης στερεών. γ) ΚΥΑ 15393/2332/ (ΦΕΚ 1022/Β): «Κατάταξη δηµοσίων έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες σύµφωνα µε το άρθρο 3 του Νόµου 1650/1986 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 του Νόµου 3010/2002». δ) ΚΥΑ 29407/3508/ (ΦΕΚ 1572/Β): Μέτρα και όροι για την υγειονοµική ταφή. ε) Απόφαση 2003/33/ΕΚ του Συµβουλίου (ΕΕ L 11/ ), για τον καθορισµό κριτηρίων και διαδικασιών αποδοχής των στους χώρους υγειονοµικής ταφής σύµφωνα µε το άρθρο 16 και το παράρτηµα ΙΙ της οδηγίας 1999/31/ΕΚ. στ) ΚΥΑ 50910/2727/ (ΦΕΚ 1909/Β): Μέτρα και όροι για τη ιαχείριση Στερεών Αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασµός ιαχείρισης. ζ) Εγκύκλιος οικ / , σχετικά µε την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων: Συλλογή Μεταφορά Αποθήκευση Αποβλήτων και Αποκατάσταση Χώρων Ανεξέλεγκτης ιάθεσης Απορριµµάτων. Προκειµένου να διευκολυνθεί η εφαρµογή της ισχύουσας σήµερα νοµοθεσίας που σχετίζεται µε τη διαχείριση των στερεών (µη επικίνδυνων) ( ΣΑ), σας γνωρίζουµε τα εξής: Α. Με την έκδοση της στ) σχετικής ΚΥΑ καταργούνται οι εξής ΚΥΑ που αφορούσαν τη ΣΑ: - ΚΥΑ 69728/824/ (ΦΕΚ 358/Β) - ΚΥΑ / (ΦΕΚ 1016/Β) και - ΚΥΑ 14312/1302/2000/ (ΦΕΚ 723/Β). Β. Όσον αφορά την ΚΥΑ 50910/2727/ [στ) σχετικό]: 1. Στους ορισµούς περιλαµβάνεται ο όρος «αστικά απόβλητα». Ο όρος αυτός είναι ευρύτερος του όρου «δηµοτικά απόβλητα» που υπήρχε στην ΚΥΑ 69728/824/ (ΦΕΚ 358/Β). 1

2 2. Στο άρθρο 4 που αφορά τους στόχους και τις αρχές της ΣΑ, µεταξύ άλλων, ορίζονται αφ ενός οι τέσσερις βασικές αρχές διαχείρισης, αφ ετέρου η κατάρτιση Εθνικού και Περιφερειακών Σχεδίων ΣΑ. Όσον αφορά το Εθνικό και τα Περιφερειακά Σχέδια ΣΑ, επισηµαίνονται τα ακόλουθα: I. Το Εθνικό Σχέδιο ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Ε ΣΑ) αντικαθιστά τον αντίστοιχο Εθνικό Σχεδιασµό που καταρτίστηκε µε τις ΚΥΑ / (ΦΕΚ 1016/Β) και 14312/1302/ (ΦΕΚ 723/Β). Η γενική και η αναλυτική περιγραφή του ΕΣ Α γίνονται στο άρθρο 5 και στο Παράρτηµα ΙΙ της στ) σχετικής ΚΥΑ, αντίστοιχα. ΙΙ. α) Για το σχεδιασµό ΣΑ µιας περιοχής, σύµφωνα µε το άρθρο 6 της στ) σχετικής ΚΥΑ, ορίζεται ως αρµόδιος φορέας κατάρτισης µόνο η οικεία Περιφέρεια και συνεπώς προβλέπεται η κατάρτιση στο εξής µόνο Περιφερειακών Σχεδίων ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΠΕ ΣΑ). β) Τα ΠΕΣ Α καταρτίζονται σε ένα στάδιο, το οποίο συνιστά τη µελέτη ΣΑ, µε βάση τα οριζόµενα στο άρθρο 6 παρ. 3 και στο Παράρτηµα ΙΙΙ του άρθρου 17. γ) Η οικεία Περιφέρεια καταρτίζει το ΠΕΣ Α, σύµφωνα µε άρθρο 6 παρ. 4α, σε συνεργασία µε τις αναφερόµενες στο άρθρο 6 παρ. 4β υπηρεσίες. δ) Η µελέτη του ΠΕΣ Α αποστέλλεται προς γνωµοδότηση, εκτός από τους αναφερόµενους στο άρθρο 6 παρ. 4γ.1 έως και 4γ.4 οργανισµούς /συµβούλια /υπηρεσίες, και στις εξής υπηρεσίες: - του ΥΠΕΧΩ Ε, σύµφωνα µε άρθρο 6 παρ. 4γ.5, όσον αφορά την ειδικότερη γνωµοδότηση ως προς τη συµβατότητα της µελέτης ΠΕΣ Α µε το περιεχόµενο του ΕΣ Α και - του ΥΠΕΣ Α, σύµφωνα µε άρθρο 6 παρ. 4γ.6. ε) Οι διαδικασίες ς και Αναθεώρησης - Τροποποίησης του ΠΕΣ Α ορίζονται στο άρθρο 6 παρ. 5 και 6, αντίστοιχα. στ) Οι υφιστάµενοι Νοµαρχιακοί Σχεδιασµοί ΣΑ θα πρέπει να ενταχθούν στον αντίστοιχο Περιφερειακό Σχεδιασµό µέχρι 22 Μαρτίου ζ) Η επιλογή της καταλληλότερης θέσης για την εγκατάσταση έργων ΣΑ αποτελεί αντικείµενο της διαδικασίας περιβαλλοντικής εκτίµησης και αξιολόγησης και περιλαµβάνεται στη Προµελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΠΠΕ). 3. Σχετικά µε την αδειοδότηση των εργασιών ΣΑ : I. Οι εργασίες συλλογής και µεταφοράς, καθώς και προσωρινής αποθήκευσης σε κάδους προ της συλλογής, δεν απαιτούν υποβολή ΜΠΕ και έγκριση περιβαλλοντικών όρων. Απαιτείται µόνο άδεια που χορηγείται σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 8 παρ. 1. Σχετικές διευκρινίσεις έχουν δοθεί και µε τη ζ) σχετική Εγκύκλιο. Η άδεια αυτή είναι υποχρεωτική για οποιονδήποτε ασχολείται µε τις προαναφερόµενες εργασίες, µη εξαιρουµένων των ΟΤΑ πρώτου βαθµού. Το περιεχόµενο του φακέλου για την έκδοση της ως άνω άδειας περιγράφεται στο Παράρτηµα Ι της παρούσας. 2

3 ΙΙ. Οι εργασίες διάθεσης, αξιοποίησης, µεταφόρτωσης και προσωρινής αποθήκευσης µετά τη συλλογή, απαιτούν: - ΜΠΕ και έγκριση περιβαλλοντικών όρων και - άδεια, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 8 παρ. 2. Οι εν λόγω εργασίες γίνονται µε ευθύνη του Φορέα ιαχείρισης ΣΑ (Φο ΣΑ). Στους Φο ΣΑ, εκτός από τους ΟΤΑ πρώτου βαθµού, µπορούν να περιλαµβάνονται και τα φυσικά, νοµικά ή τρίτα πρόσωπα, που προβλέπονται στο άρθρο 12 παρ. 2 του Νόµου 1650/1986, στην περίπτωση που οι ως άνω εργασίες αφορούν απόβλητα µη οικιακού τύπου. Το περιεχόµενο του φακέλου για την έκδοση της άδειας διάθεσης, αξιοποίησης, µεταφόρτωσης και προσωρινής αποθήκευσης µετά τη συλλογή, περιγράφεται στο Παράρτηµα Ι της παρούσας. ΙΙΙ. Σύµφωνα µε το άρθρο 13 παρ. 3, οι εγκαταστάσεις ή επιχειρήσεις που ασχολούνται επαγγελµατικά µε τη συλλογή ή τη µεταφορά και µεριµνούν για τη διάθεση ή αξιοποίηση των για λογαριασµό τρίτων (Φο ΣΑ, εργολάβοι, µεσίτες κλπ) - είτε πρόκειται για νέα είτε για υφιστάµενη δραστηριότητα - πρέπει να είναι καταχωρηµένοι σε Μητρώο που τηρείται στην αρµόδια υπηρεσία περιβάλλοντος (Τµήµα ΣΑ) του ΥΠΕΧΩ Ε. Για την καταχώρηση στο Μητρώο απαιτείται σχετική αίτηση που συνοδεύεται από φάκελο, το περιεχόµενο του οποίου περιγράφεται στο επισυναπτόµενο στην παρούσα Παράρτηµα ΙΙ. Η ως άνω καταχώρηση, στην περίπτωση νέων δραστηριοτήτων, αποτελεί προϋπόθεση για την έκδοση των αναφερόµενων στις πιο πάνω παραγράφους Ι και ΙΙ αδειών. Κάθε άδεια αναφέρει τον αριθµό καταχώρησης του αδειοδοτούµενου στο Μητρώο και κοινοποιείται από την αδεοδοτούσα αρχή στην αρµόδια υπηρεσία του ΥΠΕΧΩ Ε. Όσον αφορά τις υφιστάµενες δραστηριότητες, οι εκτελούντες αυτές υποχρεούνται να υποβάλουν φάκελο για καταχώρηση στο Μητρώο εντός 12 µηνών. Το Μητρώο αναθεωρείται κάθε δύο (2) χρόνια για τις εργασίες της παραγράφου Ι και κάθε πέντε (5) χρόνια για τις εργασίες της παραγράφου ΙΙ. Οι εγγεγραµµένοι σε αυτό θα πρέπει να ενηµερώνουν σχετικά µε οποιαδήποτε µεταβολή των στοιχείων του φακέλου καταχώρησης στο Μητρώο. ΙV. Οι εργασίες αποκατάστασης ανεξέλεγκτων χώρων διάθεσης ή αξιοποίησης ΣΑ πραγµατοποιούνται µετά από άδεια που χορηγείται σύµφωνα µε το άρθρο 10 παρ. 2 και λαµβανοµένων υπόψη των αναφερόµενων στη ζ) σχετική Εγκύκλιο. Οι Φο ΣΑ, στα γεωγραφικά όρια των οποίων έχουν λειτουργήσει κατά τα τελευταία 20 έτη χώροι όπως οι ανωτέρω, θα πρέπει να έχουν λάβει την ανάλογη άδεια αποκατάστασης µέχρι 22 Ιουνίου Σύµφωνα µε το άρθρο 13, υποχρέωση υποβολής ετήσιων εκθέσεων προς τον Υπουργό ΠΕΧΩ Ε, σχετικά µε τη Α στην περιοχή τους, έχουν οι Γενικοί Γραµµατείς των Περιφερειών. Οι εκθέσεις συντάσσονται µε βάση τα έντυπα που περιλαµβάνονται στο Παράρτηµα ΙΙΙ της παρούσας. 5. Στον Κατάλογο Αποβλήτων [Απόφαση 2001/118/ΕΚ (EEL 47/ )], ο οποίος συνιστά το Παράρτηµα ΙΒ του άρθρου 17, τα εν δυνάµει επικίνδυνα απόβλητα επισηµαίνονται µε αστερίσκο. Ο Κατάλογος αυτός ισχύει µε τις εκάστοτε τροποποιήσεις του. Σηµειώνεται ότι έχουν εκδοθεί δύο τροποποιήσεις του εν λόγω Καταλόγου µε τις Αποφάσεις 2001/119/ΕΚ (EEL 47/ ) και 2001/573/ΕΚ (EEL 203/ ). 3

4 Γ. Όσον αφορά την ΚΥΑ 29407/3508/ [δ) σχετικό]: Ι. Στις εγκαταστάσεις προσωρινής αποθήκευσης, οι οποίες αδειοδοτούνται σύµφωνα µε την ΚΥΑ 50910/2727/ , λαµβανοµένου υπόψη του άρθρου 2 παρ. η, περιλαµβάνονται: - οι εγκαταστάσεις αποθήκευσης πριν από την ανάκτηση χρήσιµων υλών ή την επεξεργασία, για χρονικό διάστηµα έως τριών (3) ετών και - οι εγκαταστάσεις αποθήκευσης πριν από τη διάθεσή τους, για χρονικό διάστηµα έως ενός (1) έτους. ΙΙ. Για τις εργασίες υγειονοµικής ταφής των ΣΑ, η διαδικασία αδειοδότησης προβλέπεται στο άρθρο 9, λαµβανοµένων υπόψη και των προβλεπόµενων στο άρθρο 8 της ΚΥΑ 50910/2727/ ΙΙΙ. Σύµφωνα µε τα άρθρα 12 και 21, οι δαπάνες για την κατασκευή, τη λειτουργία, τη χρηµατοοικονοµική ή άλλη ισοδύναµη εγγύηση και (κατ εκτίµηση) την παύση λειτουργίας και τη µετέπειτα φροντίδα των ΧΥΤΑ καλύπτονται ως εξής : - Οι δαπάνες για την κατασκευή, από τις ηµόσιες επενδύσεις. - Οι δαπάνες για τη λειτουργία, τη χρηµατοοικονοµική ή άλλη ισοδύναµη εγγύηση και την παύση λειτουργίας και τη µετέπειτα φροντίδα, καθώς και για την κατασκευή των έργων επέκτασης των ΧΥΤΑ, από τον Φο ΣΑ µέσω της τιµής που χρεώνει ο Φο ΣΑ για τη διάθεση των. ΙV. Σύµφωνα µε το άρθρο 9 και το άρθρο 8 παρ. β της ΚΥΑ 50910/2727/ , για τη λειτουργία όλων των υφιστάµενων ΧΥΤΑ απαιτείται άδεια διάθεσης / λειτουργίας. V. Οι υφιστάµενοι ΧΥΤΑ µπορούν να συνεχίσουν να λειτουργούν µόνο εφόσον οι υπεύθυνοι γι αυτούς Φο ΣΑ έχουν καταρτίσει τα προβλεπόµενα στο άρθρο 16 της δ) σχετικής ΚΥΑ σχέδια διευθέτησης και έχουν λάβει άδεια συνέχισης λειτουργίας. Ως προθεσµία για την απόκτηση της εν λόγω άδειας ορίζεται η 16 η εκεµβρίου 2009 (άρθρο 16 παρ. γ). Συνεπώς ένας χώρος, που συνεχίσει να λειτουργεί χωρίς τη συγκεκριµένη άδεια, θεωρείται ανεξέλεγκτος χώρος διάθεσης.. Παρακαλείσθε για τον έγκαιρο προγραµµατισµό και ανάλογη προσαρµογή των ενεργειών σας στα νέα δεδοµένα. Οι Νοµαρχίες της Χώρας παρακαλούνται επίσης για την ευρύτερη γνωστοποίηση του παρόντος στους ΟΤΑ της επικράτειάς τους. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ Για ενέργεια: 1. Περιφέρειες Γρ. Γεν. Γραµµατέων /νσεις ΠΕ.ΧΩ. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ι. ΒΟΥΡΝΑΣ 4

5 2. Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις Γρ. Νοµαρχών Τµ. Περιβάλλοντος 3. ΤΕ Κ Νοµαρχιών Κοινοποίηση: 1. Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. Γρ. Υπουργού Γρ. Υφυπουργού Γρ. Γεν. Γραµµατέα Γεν. /ντή Περ/ντος /νση Περιβαλλοντικού Σχεδιασµού - Τµήµατα Α, Β, Γ,, Ε - Γραφεία Ζ, Η /νση ΕΑΡΘ ΕΥΠΕ./νση Νοµοθετικού Έργου 2. Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. Γ.Γ..Ε. Γραφείο Γεν. Γραµµατέα 3. ΥΠ.ΕΣ...Α. /νση Τεχνικών Υπηρεσιών Σταδίου 27, Αθήνα 4. Υπ. Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης /νση Υγιεινής Περιβάλλοντος Βερανζέρου 50, Αθήνα 5. Υπ. Γεωργίας /νση Χωροταξίας & Προστασίας Περιβάλλοντος Ιπποκράτους 3, Αθήνα 6. Υ.Ε.Ν. /νση Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος Υψηλάντου 109, Πειραιάς 7. Υπ. Ανάπτυξης /νση Βιοµηχανικής Χωροθεσίας & Περιβάλλοντος Μεσογείων 119, Αθήνα 5

6 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΓΙΑ Α ΕΙΟ ΟΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΑ σύµφωνα µε το Άρθρο 8, παρ.1 και 2 της Κ.Υ.Α. Η.Π.50910/2727/ Συλλογή και µεταφορά µη επικίνδυνων στερεών (Άρθρο 8, παράγραφος 1 της ΚΥΑ Η.Π.50910/2727/2003) 1.1. Αίτηση του ενδιαφερόµενου φορέα ή εταιρείας 1.2. Μελέτη Οργάνωσης και Λειτουργίας του συστήµατος συλλογής και µεταφοράς (συµπεριλαµβανοµένης της προσωρινής αποθήκευσης προ της συλλογής) µη επικίνδυνων στερεών Η µελέτη εκπονείται σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές του άρθρου 5 (παρ.1, εδ.γ) της ΚΥΑ Η.Π.50910/2727/2003 και κατ ελάχιστον περιλαµβάνει ανάλυση των στοιχείων για την οργάνωση του αιτούµενου Φορέα/Εταιρείας και του συστήµατος, σύµφωνα µε τα περιεχόµενα του Παραρτήµατος ΙΙ της παρούσης εγκυκλίου, δηλ Παρουσίαση του Φορέα ή της Εταιρείας Απαιτούµενοι πόροι για την πραγµατοποίηση της δραστηριότητας Υγιεινή και ασφάλεια εργαζοµένων Πρόληψη και αντιµετώπιση περιστατικών έκτακτης ανάγκης 2. Προσωρινή αποθήκευση, µεταφόρτωση, αξιοποίηση και διάθεση µη επικίνδυνων στερεών (Άρθρο 8, παράγραφος 2 της ΚΥΑ Η.Π.50910/2727/2003) 2.1. Αίτηση του ενδιαφερόµενου φορέα ή εταιρείας 2.2. Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων της εγκατάστασης 2.3. Μελέτη Οργάνωσης και Λειτουργίας της εγκατάστασης προσωρινής αποθήκευσης, µεταφόρτωσης, αξιοποίησης ή διάθεσης µη επικίνδυνων στερεών Η µελέτη εκπονείται σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές του άρθρου 5 (παρ.1, εδ.γ) της ΚΥΑ Η.Π.50910/2727/2003 και πρέπει να είναι συµβατή µε τις σχετικές κατευθύνσεις του ΠΕΣ Α και τους εγκεκριµένους περιβαλλοντικούς όρους της εγκατάστασης. Τα περιεχόµενα της µελέτης κατ ελάχιστον περιλαµβάνουν ανάλυση των στοιχείων για την οργάνωση του αιτούµενου Φορέα/Εταιρείας και της εγκατάστασης, σύµφωνα µε τα περιεχόµενα του Παραρτήµατος ΙΙ της παρούσης εγκυκλίου, δηλ Παρουσίαση του Φορέα ή της Εταιρείας Απαιτούµενοι πόροι για την πραγµατοποίηση της δραστηριότητας Υγιεινή και ασφάλεια εργαζοµένων Πρόληψη και αντιµετώπιση περιστατικών έκτακτης ανάγκης 6

7 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΥΠΕΧΩ Ε (Τα στοιχεία της Ενότητας 2 συµπληρώνονται ανάλογα µε τη δραστηριότητα) 1. Συνοπτική παρουσίαση του Φορέα ή της Εταιρείας 1.1 Γενικά Επωνυµία και η έδρα του Φορέα ή της Εταιρείας (ιδρυτικό ΦΕΚ) Γενικότερο πεδίο δραστηριότητας του Φορέα ή της Εταιρείας Πιστοποιήσεις (ISO , ISO ή EMAS), εάν υπάρχουν Υπεύθυνοι για τις επιµέρους δραστηριότητες διαχείρισης 1.2 Γεωγραφική περιοχή δραστηριοποίησης του Φορέα ή της Εταιρείας 1.3 ραστηριότητες συναφείς µε το αντικείµενο της διαχείρισης (π.χ. µεταφορές, εφόσον πρόκειται για άδεια συλλογής µεταφοράς, διεργασίες καθαρισµού και αποθήκευσης 2. Απαιτούµενοι πόροι για την πραγµατοποίηση της δραστηριότητας Συλλογή και µεταφορά Εγκαταστάσεις-Γενικά στοιχεία Γεωγραφική θέση της εγκατάστασης ή γεωγραφική κατανοµή των εγκαταστάσεων στέγασης/στάθµευσης του εξοπλισµού (εφόσον ο ενδιαφερόµενος είναι υπεύθυνος για περισσότερες της µίας) σε κατάλληλη κλίµακα και τοπογραφικό του/των αντίστοιχων οικοπέδων σε κατάλληλη κλίµακα Γενική διάταξη της/των εγκαταστάσεων σε κατάλληλη κλίµακα Έγγραφα βεβαίωσης ιδιοκτησιακού καθεστώτος για εγκαταστάσεις υπό αδειοδότηση (π.χ. τίτλοι ή βεβαιώσεις ιδιοκτησίας, συµβόλαιο µίσθωσης ή χρονοµίσθωσης) Άδειες λειτουργίας, για υφιστάµενες εγκαταστάσεις Εγκαταστάσεις & πάγιος εξοπλισµός-τεχνικά στοιχεία Συνοπτική τεχνική έκθεση, µε αντίστοιχα σχέδια όπου κρίνεται απαραίτητο, που θα περιγράφει εν συντοµία τα βασικά τµήµατα της εγκατάστασης, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά τα εξής: Κτιριοδοµική υποδοµή στέγασης εξοπλισµού Συνεργείο Η/Μ συντήρησης εγκαταστάσεων και οχηµάτων Πλυντήριο οχηµάτων, κάδων και κοντέηνερς Μονάδα επεξεργασίας υγρών Λοιποί βοηθητικοί χώροι Εξοπλισµός Πίνακας κινητού εξοπλισµού µε διακριτικούς αριθµούς και σχετική ένδειξη αν είναι ιδιόκτητος, ενοικιαζόµενος, µε χρονοµίσθωση. Ενδεικτικά όχι περιοριστικά: - Οχήµατα Συλλογής-Μεταφοράς µε µύλο - Οχήµατα Συλλογής-Μεταφοράς µε πρέσα - ορυφορικά οχήµατα - Οχήµατα Συλλογής-Μεταφοράς ογκωδών απορριµµάτων - Οχήµατα πλύσης κάδων - Αυτοκινούµενα σάρωθρα - Κάδοι - Κοντέινερ Πιστοποιητικά καταλληλότητας του ανωτέρω εξοπλισµού Συνεργαζόµενες εταιρίες σχετικά συµφωνητικά 1 Ανάλογα µε την δραστηριότητα συµπληρώνονται τα αντίστοιχα στοιχεία 7

8 2.1.4 Προσωπικό Προσωπικό του φορέα ή της εταιρίας, ειδικότητες του και πιστοποιήσεις καταλληλότητας για την συγκεκριµένη θέση εργασίας. Ενδεικτικά όχι περιοριστικά - Προϊστάµενος εγκατάστασης/εων - Υπεύθυνοι τεχνικοί - ιοικητικό προσωπικό - Χειριστές µηχανηµάτων - Οδηγοί οχηµάτων - Εργάτες γενικών καθηκόντων - Φύλακες - Λοιπό βοηθητικό προσωπικό 2.2 Προσωρινή αποθήκευση Εγκαταστάσεις-Γενικά στοιχεία Γεωγραφική θέση της εγκατάστασης ή γεωγραφική κατανοµή των εγκαταστάσεων προσωρινής αποθήκευσης (εφόσον ο ενδιαφερόµενος είναι υπεύθυνος για περισσότερες της µίας) σε κατάλληλη κλίµακα και τοπογραφικό του/των αντίστοιχων οικοπέδων σε κατάλληλη κλίµακα Γενική διάταξη της/των εγκαταστάσεων σε κατάλληλη κλίµακα Αδειες εγκατάστασης, αποφάσεις έγκρισης περιβαλλοντικών όρων και έγγραφα βεβαίωσης ιδιοκτησιακού καθεστώτος για εγκαταστάσεις υπό αδειοδότηση (π.χ. τίτλοι ή βεβαιώσεις ιδιοκτησίας, συµβόλαιο µίσθωσης ή χρονοµίσθωσης) Άδειες εγκατάστασης, άδειες λειτουργίας, αποφάσεις έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για υφιστάµενες εγκαταστάσεις Συνεργαζόµενες εταιρίες σχετικά συµφωνητικά Εγκαταστάσεις & πάγιος εξοπλισµός-τεχνικά στοιχεία Συνοπτική τεχνική έκθεση, µε αντίστοιχα σχέδια όπου κρίνεται απαραίτητο, που θα περιγράφει εν συντοµία τα βασικά τµήµατα της εγκατάστασης, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά τα εξής: Ηλεκτροµηχανολογικές εγκαταστάσεις, εάν υπάρχουν (π.χ. γεφυροπλάστιγγες, σύστηµα αυτόµατου ελέγχου / επεξεργασίας στοιχείων / καταγραφής λειτουργιών, συγκροτήµατα σταθερών συµπιεστών κλπ) Κτιριοδοµική υποδοµή στέγασης εξοπλισµού Μονάδα επεξεργασίας υγρών Λοιποί βοηθητικοί χώροι Κινητός Εξοπλισµός Πίνακας κινητού εξοπλισµού µε διακριτικούς αριθµούς και σχετική ένδειξη αν είναι ιδιόκτητος, ενοικιαζόµενος, µε χρονοµίσθωση, ενδεικτικά όχι περιοριστικά: - φορτωτές - φορτηγά οχήµατα - ανυψωτικά οχήµατα Πιστοποιητικά καταλληλότητας του ανωτέρω εξοπλισµού Συνεργαζόµενες εταιρίες σχετικά συµφωνητικά Προσωπικό Προσωπικό του Φορέα ή της Εταιρείας, ειδικότητές του, πιστοποιήσεις καταλληλότητας για την συγκεκριµένη θέση εργασίας Ενδεικτικά όχι περιοριστικά - Προϊστάµενος εγκατάστασης/εων - ιοικητικό προσωπικό - Χειριστές µηχανηµάτων - Οδηγοί οχηµάτων - Εργάτες γενικών καθηκόντων - Φύλακες - Λοιπό βοηθητικό προσωπικό 8

9 2.3 Μεταφόρτωση Εγκαταστάσεις-Γενικά στοιχεία Γεωγραφική θέση της εγκατάστασης ή γεωγραφική κατανοµή των εγκαταστάσεων µεταφόρτωσης (εφόσον ο ενδιαφερόµενος είναι υπεύθυνος για περισσότερες της µίας) σε κατάλληλη κλίµακα και τοπογραφικό του/των αντίστοιχων οικοπέδων σε κατάλληλη κλίµακα Γενική διάταξη της/των εγκαταστάσεων σε κατάλληλη κλίµακα Άδειες εγκατάστασης, αποφάσεις έγκρισης περιβαλλοντικών όρων και έγγραφα βεβαίωσης ιδιοκτησιακού καθεστώτος για εγκαταστάσεις υπό αδειοδότηση (π.χ. τίτλοι ή βεβαιώσεις ιδιοκτησίας, συµβόλαιο µίσθωσης ή χρονοµίσθωσης) Άδειες εγκατάστασης, άδειες λειτουργίας, αποφάσεις έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για υφιστάµενες εγκαταστάσεις Συνεργαζόµενες εταιρίες σχετικά συµφωνητικά Εγκαταστάσεις & πάγιος εξοπλισµός-τεχνικά στοιχεία Συνοπτική τεχνική έκθεση, µε αντίστοιχα σχέδια όπου κρίνεται απαραίτητο, που θα περιγράφει εν συντοµία τα βασικά τµήµατα της εγκατάστασης, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά τα εξής: Ηλεκτροµηχανολογικές εγκαταστάσεις, (π.χ. γεφυροπλάστιγγες, σύστηµα ελέγχου / επεξεργασίας στοιχείων / καταγραφής λειτουργιών, συγκροτήµατα σταθερών συµπιεστών κλπ) Κτιριοδοµική υποδοµή στέγασης εξοπλισµού Συνεργείο Η/Μ συντήρησης εγκαταστάσεων και οχηµάτων Πλυντήριο οχηµάτων και κοντέινερς Συστήµατα πυροπροστασίας Μονάδα επεξεργασίας υγρών Λοιποί βοηθητικοί χώροι λειτουργίας του σταθµού Κινητός Εξοπλισµός Πίνακας κινητού εξοπλισµού µε διακριτικό αριθµό και σχετική ένδειξη αν είναι ιδιόκτητος, ενοικιαζόµενος, µε χρονοµίσθωση, ενδεικτικά όχι περιοριστικά: - Τριαξονικά φορτηγά αυτοκίνητα - Τετραξονικά φορτηγά αυτοκίνητα - Κοντέινερ ανοικτά - Κοντέινερ µε σύστηµα αυτοσυµπίεσης - Κοντέινερ µε κινητό πυθµένα - Συνδυασµοί οχηµάτων - συρµός οχηµάτων (φορτηγό αυτοκίνητο και ρυµουλκούµενο) - αρθρωτό όχηµα (φορτηγό αυτοκίνητο ή ελκυστήρα και ηµιρυµουλκούµενο ή επικαθήµενο όχηµα) - Βοηθητικά οχήµατα Πιστοποιητικά καταλληλότητας του ανωτέρω εξοπλισµού Συνεργαζόµενες εταιρίες σχετικά συµφωνητικά Προσωπικό Προσωπικό του φορέα ή της εταιρίας, ειδικότητες του και πιστοποιήσεις καταλληλότητας για την συγκεκριµένη θέση εργασίας. Ενδεικτικά όχι περιοριστικά: - Προϊστάµενος εγκατάστασης/εων - Υπεύθυνοι τεχνικοί - ιοικητικό προσωπικό - Χειριστές µηχανηµάτων - Οδηγοί οχηµάτων - Εργάτες γενικών καθηκόντων - Φύλακες - Λοιπό βοηθητικό προσωπικό - 9

10 2.4 ιάθεση Εγκαταστάσεις-Γενικά στοιχεία Γεωγραφική θέση της εγκατάστασης ή γεωγραφική κατανοµή των εγκαταστάσεων διάθεσης (εφόσον ο ενδιαφερόµενος είναι υπεύθυνος για περισσότερες της µίας) σε κατάλληλη κλίµακα και τοπογραφικό του/των αντίστοιχων οικοπέδων σε κατάλληλη κλίµακα Γενική διάταξη της/των εγκαταστάσεων σε κατάλληλη κλίµακα Άδειες εγκατάστασης, αποφάσεις έγκρισης περιβαλλοντικών όρων και έγγραφα βεβαίωσης ιδιοκτησιακού καθεστώτος για εγκαταστάσεις υπό αδειοδότηση (π.χ. τίτλοι ή βεβαιώσεις ιδιοκτησίας, συµβόλαιο µίσθωσης ή χρονοµίσθωσης) Άδειες εγκατάστασης, άδειες λειτουργίας, αποφάσεις έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για υφιστάµενες εγκαταστάσεις Συνεργαζόµενες εταιρίες σχετικά συµφωνητικά (π.χ. εργολάβοι εκτέλεσης εργασιών ΥΤ, τεχνικοί σύµβουλοι κλπ) Εγκαταστάσεις & πάγιος εξοπλισµός-τεχνικά στοιχεία Συνοπτική τεχνική έκθεση, µε αντίστοιχα σχέδια όπου κρίνεται απαραίτητο, που θα περιγράφει εν συντοµία τα βασικά τµήµατα της εγκατάστασης, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά τα εξής: Σύστηµα µόνωσης και συλλογής στραγγισµάτων Εγκατάσταση επεξεργασίας και σύστηµα τελικής διάθεσης στραγγισµάτων Σύστηµα διαχείρισης βιοαερίου Έλεγχος, επιτήρηση και περιβαλλοντική παρακολούθηση εγκατάστασης Βοηθητικά έργα υποδοµής (π.χ. περίφραξη & πύλη εισόδου, ζυγιστήριο & χώροι αναµονής α/φόρων, χώροι δειγµατοληψίας, κτιριακά, προσβάσεις, εγκαταστάσεις συντήρησης, αποθήκευσης, αντιπυρική προστασία κλπ) Κινητός εξοπλισµός Πίνακας κινητού εξοπλισµού µε διακριτικούς αριθµούς και σχετική ένδειξη αν είναι ιδιόκτητος, ενοικιαζόµενος, µε χρονοµίσθωση, ενδεικτικά όχι περιοριστικά: - τροχοφόροι αυτοκινούµενοι συµπιεστές - ερπυστριοφόροι προωθητές γαιών - ερπυστριοφόροι φορτωτές - τροχοφόροι φορτωτές µε σκαπτικό βραχίονα - φορτηγά - υδροφόρα οχήµατα - βυτιοφόρα οχήµατα - οχήµατα µεταφοράς προσωπικού Πιστοποιητικά καταλληλότητας του ανωτέρω εξοπλισµού Συνεργαζόµενες εταιρίες σχετικά συµφωνητικά Προσωπικό Προσωπικό του φορέα ή της εταιρίας, ειδικότητες του και πιστοποιήσεις καταλληλότητας για την συγκεκριµένη θέση εργασίας. Ενδεικτικά όχι περιοριστικά - Προϊστάµενος εγκατάστασης/εων - Υπεύθυνοι τεχνικοί (π.χ. επίβλεψη συστηµάτων περιβαλλοντικής παρακολούθηση, εργαστήριο κλπ.) - ιοικητικό προσωπικό - Εργοδηγός/υπεύθυνος εργασιών (κουµανταδόρος) - Χειριστές µηχανηµάτων - Οδηγοί οχηµάτων - Εργάτες γενικών καθηκόντων - Φύλακες - Λοιπό βοηθητικό προσωπικό 10

11 2.5 Αξιοποίηση (π.χ. Κ ΑΥ, ΕΜΑΚ κλπ σύµφωνα µε Παράρτηµα IV.Β της ΚΥΑ 50910/2003) Εγκαταστάσεις-Γενικά στοιχεία Γεωγραφική θέση της εγκατάστασης ή γεωγραφική κατανοµή των εγκαταστάσεων αξιοποίησης (εφόσον ο ενδιαφερόµενος είναι υπεύθυνος για περισσότερες της µίας) σε κατάλληλη κλίµακα και τοπογραφικό του/των αντίστοιχων οικοπέδων σε κατάλληλη κλίµακα Γενική διάταξη της/των εγκαταστάσεων σε κατάλληλη κλίµακα Άδειες εγκατάστασης, αποφάσεις έγκρισης περιβαλλοντικών όρων και έγγραφα βεβαίωσης ιδιοκτησιακού καθεστώτος για εγκαταστάσεις υπό αδειοδότηση (π.χ. τίτλοι ή βεβαιώσεις ιδιοκτησίας, συµβόλαιο µίσθωσης ή χρονοµίσθωσης) Άδειες εγκατάστασης, άδειες λειτουργίας, αποφάσεις έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για υφιστάµενες εγκαταστάσεις Συνεργαζόµενες εταιρίες σχετικά συµφωνητικά (π.χ. εργολάβοι λειτουργίας, τεχνικοί σύµβουλοι κλπ) Εγκαταστάσεις & πάγιος εξοπλισµός-τεχνικά στοιχεία Συνοπτική τεχνική έκθεση, µε αντίστοιχα σχέδια όπου κρίνεται απαραίτητο, που θα περιγράφει εν συντοµία τα βασικά τµήµατα της εγκατάστασης, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά τα εξής: ιάγραµµα ροής και ισοζύγιο µάζας της εγκατάστασης Μονάδα υποδοχής τροφοδοσίας Μονάδες προεπεξεργασίας (εάν υπάρχουν π.χ. διαλογή) Μονάδες κύριας επεξεργασίας (π.χ. µηχανική διαλογή, κοµποστοποίηση, αναερόβια χώνευση, θερµική επεξεργασία κλπ.) Μονάδες παραγωγής ή συµπαραγωγής /θερµότητας (εάν υπάρχουν) Μονάδες περαιτέρω επεξεργασίας προϊόντων (π.χ. ραφινάρισµα, ωρίµανση κοµποστ) Μονάδες τυποποίησης προϊόντων και παραπροϊόντων (εάν υπάρχουν π.χ. δεµατοποίηση) Συστήµατα ελέγχου και παρακολούθησης εγκατάστασης (π.χ. αυτοµατισµοί, τηλεπίβλεψη, όργανα πεδίου κλπ.) Συστήµατα πυροπροστασίας Συστήµατα απόσµησης και αποκονίωσης Μονάδα επεξεργασίας υγρών Συστήµατα ηχοµόνωσης και ηχοπροστασίας Βοηθητικά έργα υποδοµής (π.χ. περίφραξη & πύλη εισόδου, ζυγιστήριο & χώροι αναµονής α/φόρων, χώροι δειγµατοληψίας, λοιπά κτιριακά, προσβάσεις, εγκαταστάσεις συντήρησης, αποθήκευσης, εργαστήρια κλπ) Κινητός εξοπλισµός Πίνακας κινητού εξοπλισµού µε διακριτικούς αριθµούς και σχετική ένδειξη αν είναι ιδιόκτητος, ενοικιαζόµενος, µε χρονοµίσθωση, ενδεικτικά όχι περιοριστικά: - τροχοφόροι φορτωτές - οχήµατα µεταφοράς παραπροϊόντων - φορτηγά - υδροφόρα οχήµατα - περονοφόρα ανυψωτικά µηχανήµατα - γερανοφόρα οχήµατα - οχήµατα µεταφοράς προσωπικού Πιστοποιητικά καταλληλότητας του ανωτέρω εξοπλισµού Συνεργαζόµενες εταιρίες σχετικά συµφωνητικά 11

12 2.5.4 Προσωπικό Προσωπικό του φορέα ή της εταιρίας, ειδικότητες του και πιστοποιήσεις καταλληλότητας για την συγκεκριµένη θέση εργασίας. Ενδεικτικά όχι περιοριστικά: - Προϊστάµενος εγκατάστασης/εων - Υπεύθυνοι Τεχνικοί (π.χ. µηχανικός ασφαλείας, υπεύθυνος εργαστηρίου κλπ) - ιοικητικό προσωπικό - Χειριστές εξοπλισµού - Χειριστές/οδηγοί οχηµάτων - Εργατοτεχνίτες - Προσωπικό συντήρησης - Φύλακες - Λοιπό βοηθητικό προσωπικό 3 Υγιεινή και ασφάλεια εργαζοµένων 3.1 Εκπαίδευση προσωπικού Μέσα ατοµικής Προστασίας 3.3 Ιατρική παρακολούθηση προσωπικού. 4 Πρόληψη και αντιµετώπιση περιστατικών έκτακτης ανάγκης 4.1 Περιγραφή πιθανών κινδύνων από την δραστηριότητα ή /και την χρήση του εξοπλισµού 4.2 Εξοπλισµός αντιµετώπισης έκτακτης ανάγκης Μέσα συλλογής τυχόν διαρροών Εξοπλισµός και υλικά απορρύπανσης Μέσα πρώτων βοηθειών Εξοπλισµός Πυρόσβεσης Προστατευτικός Εξοπλισµός για το προσωπικό 4.3 Σχέδιο αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών Απαραίτητες ενέργειες για την αντιµετώπιση διαρροής, πυρκαγιάς, κ.λ.π 2 Η διαρκής εκπαίδευση του προσωπικού που εµπλέκεται στην διαχείριση αποτελεί υποχρέωση της εταιρίας 12

13 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΠΡΟΣΟΧΗ! Το Ερωτηµατολόγιο του Παραρτήµατος ΙΙΙ πρέπει να συµπληρώνεται κάθε έτος από τους Γ.Γ. των Περιφερειών της Χώρας και να αποστέλλεται έως το τέλος Φεβρουαρίου κάθε έτους στην Αρµόδια Υπηρεσία του ΥΠΕΧΩ Ε ( /νση Περιβαλλοντικού Σχεδιασµού, Τµήµα ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων). Η υποχρέωση για την αποστολή του Ερωτηµατολογίου ξεκινά από τον Φεβρουάριο του ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Σχετικά µε την εφαρµογή της ΚΥΑ 50910/2727/2003 (συµπληρώνεται για το παρελθόν έτος) Α. Καταγραφή στοιχείων σχετικά µε τον Περιφερειακό Σχεδιασµό ΣΑ (σύµφωνα µε το Άρθρο 6 της ΚΥΑ 50910/2727/2003) 1. Καταγραφή των διαφόρων τύπων και των µεθόδων διαχείρισής τους εντός των ιοικητικών ορίων της Περιφέρειας (Να συµπληρωθεί ο παρακάτω πίνακας ): Αστικά απόβλητα (δηλ. οικιακά, δηµοτικά, προσοµοιάζοντα µε οικιακά εµπορικά). (τόνοι/έτος) Μη επικίνδυνα βιοµηχανικά απόβλητα (τόνοι/έτος) Αδρανή υλικά (από εκσκαφές, κατεδαφίσεις, κατασκευές) (τόνοι/έτος) Ιλύες εγκαταστάσεων επεξεργασίας αστικών & βιοµηχανικών λυµάτων (τόνοι/έτος) Νοσοκοµειακά απόβλητα (µη µολυσµατικά, προσοµοιάζοντα µε τα αστικά) (τόνοι/έτος) Σύνολο παραχθέντων στην Περιφέρεια εκ των οποίων: Συλλεχθείσα ποσότητα: Ανακυκλωθείσα ποσότητα : Αποτεφρωθείσα ποσότητα : Αποτεφρωθείσα ποσότητα µε ανάκτηση : Ποσότητα που διατέθηκαν σε (ΧΥΤΑ *): 13

14 Άλλοι τρόποι διάθεσης, καθορίστε ποιοι (π.χ. ΧΑ Α * *) : Βιοσταθεροποίηση: Προσωρινή αποθήκευση: ιασυνοριακή Μεταφορά: Εισαγωγές.. Εισαγωγές.. Εισαγωγές.. Εισαγωγές.. Εισαγωγές.. Εξαγωγές. Εξαγωγές. Εξαγωγές. Εξαγωγές. Εξαγωγές. * ΧΥΤΑ: Χώροι υγειονοµικής ταφής * * ΧΑ Α: Χώροι ανεξέλεγκτης διάθεσης 1.1. Σύνθεση και διαχείριση παραγόµενων αστικών στην Περιφέρεια (τόνοι / έτος) (Να συµπληρωθεί ο παρακάτω πίνακας): Τύπος αστικών Οικιακά Εµπορικά (από εµπορικά καταστήµατα και επιχειρήσεις) Ογκώδη (έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές κλπ) Απόβλητα κήπων (πράσινα) ΙΑΘΕΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ ΒΙΟΣΤΑΘΕΡΟ ΠΟΙΗΣΗ Χαρτί Με ανάκτηση ΧΥΤΑ.. ΧΑ Α Γυαλί Αλουµίνιο Μέταλλα (εκτός αλουµινίου) Χωρίς ανάκτηση. Πλαστικά. Άλλα υλικά ΧΥΤΑ.. ΧΥΤΑ.. ΧΥΤΑ.. ΧΑ Α ΧΑ Α ΧΑ Α (προσδιορίστε).. Χαρτί Γυαλί Αλουµίνιο Μέταλλα (εκτός αλουµινίου). Πλαστικά Άλλα υλικά (προσδιορίστε).. Χαρτί Γυαλί Αλουµίνιο Μέταλλα (εκτός αλουµινίου). Πλαστικά Άλλα υλικά (προσδιορίστε).. Με ανάκτηση Χωρίς ανάκτηση. Με ανάκτηση Χωρίς ανάκτηση. Με ανάκτηση Χωρίς ανάκτηση. 14

15 Υπολείµµατα από καθαρισµό δρόµων και λαϊκών αγορών Νοσοκοµειακά (µη µολυσµατικά, προσοµοιάζοντα µε τα αστικά) ΧΥΤΑ.. ΧΥΤΑ.. ΧΑ Α ΧΑ Α Με ανάκτηση Χωρίς ανάκτηση. Με ανάκτηση Χωρίς ανάκτηση. Απόβλητα από καθαρισµό ακτών ΣΥΝΟΛΟ ΧΥΤΑ.. ΧΑ Α Χαρτί Γυαλί Αλουµίνιο Μέταλλα (εκτός αλουµινίου). Πλαστικά Άλλα υλικά (προσδιορίστε).. Με ανάκτηση Χωρίς ανάκτηση ιαχείριση αδρανών υλικών στην Περιφέρεια (τόνοι / έτος) (Να συµπληρωθεί ο παρακάτω πίνακας): Τύπος αδρανών Γαιώδη προϊόντα εκσκαφών (δρόµοι κλπ) Αδρανή απόβλητα οικοδοµών (κατασκευή & κατεδάφιση) Απόβλητα από εξορυκτικές δραστηριότητες (µη επικίνδυνα) ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΙΑΘΕΣΗ ΣΕ ΧΥΤΑ Α ΡΑΝΩΝ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗ ΙΑΘΕΣΗ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟ ΠΟΙΗΣΗ (αποκαταστάσεις χώρων όπως λατοµείων κ.α.) 1.3. ιαχείριση αστικών και βιοµηχανικών ιλύων στην Περιφέρεια (τόνοι / έτος) ΜΕΘΟ ΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΛΥΕΣ ΑΠΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ιάθεση σε ΧΥΤΑ ιάθεση σε ΧΑ Α Χρήση στη γεωργία Άλλο (περιγραφή µεθόδου) ΙΛΥΕΣ ΑΠΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ 15

16 2. Υφιστάµενη κατάσταση στον τοµέα της διαχείρισης των 2.1. Καταγραφή των υφιστάµενων χώρων Υγειονοµικής ταφής (ο παρακάτω πίνακας να συµπληρωθεί για κάθε ΧΥΤΑ της Περιφέρειας) Ονοµασία ΧΥΤΑ Φορέας διαχείρισης / λειτουργίας χώρου. Γεωγραφική θέση ΧΥΤΑ (Περιφέρεια, Νοµός, ήµος, τοπωνύµιο) Αριθµός εξυπηρετούµενων ΟΤΑ Εξυπηρετούµενος πληθυσµός Έκταση χώρου (στρέµµατα). Ποσότητα αποτεθέντων κατά το τελευταίο έτος (τόνοι) Συνολική ποσότητα αποτεθέντων από την έναρξη λειτουργίας (τόνοι). Εναποµένουσα χωρητικότητα (τόνοι). Άδεια διάθεσης (υγειονοµικής ταφής) (Αρ. Απόφασης/Αρµόδια Αρχή) Περιβαλλοντικών όρων (Αρ. Απόφασης/Αρµόδια Αρχή) 2.2. Καταγραφή των υφιστάµενων ανεξέλεγκτων χώρων διάθεσης (ΧΑ Α) της Περιφέρειας (α) Συγκεντρωτικά στοιχεία (να συµπληρωθεί ο παρακάτω πίνακας) Εν ενεργεία ΧΑ Α: Συνολικός αριθµός Αριθµός ΧΑ Α που έχουν ενταχθεί σε προγράµµατα αποκατάστασης Αριθµός εξυπηρετούµενων ΟΤΑ Εξυπηρετούµενος πληθυσµός Συνολική ποσότητα αποτεθέντων κατά το τελευταίο έτος (τόνοι) Ανενεργοί ΧΑ Α: Συνολικός αριθµός Αριθµός ΧΑ Α που έχουν ενταχθεί σε προγράµµατα αποκατάστασης (β) Αναλυτικά στοιχεία (ο παρακάτω πίνακας να συµπληρωθεί για κάθε ΧΑ Α της Περιφέρειας) Ονοµασία ΧΑ Α Γεωγραφική θέση ΧΑ Α (Περιφέρεια, Νοµός, ήµος, τοπωνύµιο) Αριθµός εξυπηρετούµενων ΟΤΑ Εξυπηρετούµενος πληθυσµός Έναρξη λειτουργίας χώρου. Έτη λειτουργίας (συνολικά). Έκταση χώρου (στρέµατα). Ποσότητα αποτεθέντων κατά το τελευταίο έτος (τόνοι) Συνολική ποσότητα αποτεθέντων από την έναρξη λειτουργίας (τόνοι). Εναποµένουσα χωρητικότητα (τόνοι). Μέθοδος διάθεσης (απλή απόθεση, επικάλυψη µε χώµα, κλπ) Χρονοδιάγραµµα αποκατάστασης υφιστάµενου χώρου : 1. Χρηµατοδοτικό πρόγραµµα. 2. Ηµεροµηνία έναρξης προγράµµατος. 16

17 3. Προϋπολογισµός (ευρώ) 4. Απορρόφηση (ευρώ) Καταγραφή των εγκαταλελειµµένων βιοµηχανικών εγκαταστάσεων της Περιφέρειας (να συµπληρωθεί ο παρακάτω πίνακας) Συνολικός αριθµός εγκαταστάσεων Αριθµός εγκαταστάσεων που έχουν ενταχθεί σε προγράµµατα αποκατάστασης Συνολική ποσότητα αποτεθέντων (τόνοι) 2.4 Καταγραφή των ανενεργών λατοµείων της Περιφέρειας (να συµπληρωθεί ο παρακάτω πίνακας) Συνολικός αριθµός ανενεργών λατοµείων Αριθµός ανενεργών λατοµείων που έχουν ενταχθεί σε προγράµµατα αποκατάστασης. Συνολική ποσότητα αποτεθέντων (τόνοι) 2.5 Μέθοδοι διαχείρισης που θα εφαρµοσθούν σύµφωνα µε τον Περιφερειακό Σχεδιασµό (να συµπληρωθεί ο παρακάτω πίνακας) Υγειονοµική Ταφή Αριθµός ΧΥΤΑ. Αποτέφρωση χωρίς ανάκτηση Αριθµός µονάδων. Αποτέφρωση µε ανάκτηση Αριθµός µονάδων Σταθµοί µεταφόρτωσης Αριθµός Κεντρικών σταθµών Αριθµός ορυφορικών σταθµών. Προσωρινή αποθήκευση Βιοσταθεροποίηση Αριθµός µονάδων Μηχανική ιαλογή Αριθµός εγκαταστάσεων. Ανακύκλωση Υλικά προς ανακύκλωση Κέντρα διαλογής ανακυκλώσιµων υλικών Αριθµός κέντρων 17

18 Β. Όροι και προϋποθέσεις για τη διαχείριση των στερεών της Περιφέρειας (σύµφωνα µε το Άρθρο 8 της ΚΥΑ 50910/2727/2003) 1. Πληροφορίες σχετικά µε την αδειοδότηση επιχειρήσεων / εγκαταστάσεων διαχείρισης, οι οποίες λειτουργούν εντός των ιοικητικών ορίων της Περιφέρειας (α) Αδειοδότηση εγκαταστάσεων ή επιχειρήσεων διάθεσης, αξιοποίησης, προσωρινής αποθήκευσης, µεταφόρτωσης κατά το παρελθόν έτος (συνοπτικά): Συνολικός Αριθµός Αδειών που χορηγήθηκαν Συνολικός Αριθµός Αδειών που ανανεώθηκαν. Αριθµός εγκαταστάσεων ή επιχειρήσεων στις οποίες δεν χορηγήθηκε άδεια Αριθµός εγκαταστάσεων ή επιχειρήσεων των οποίων ανακλήθηκε η άδεια.. (β) Αδειοδότηση εγκαταστάσεων ή επιχειρήσεων διάθεσης, αξιοποίησης, προσωρινής αποθήκευσης, µεταφόρτωσης κατά το παρελθόν έτος (αναλυτικά): (να συµπληρωθεί ο παρακάτω πίνακας) ΜΕΘΟ ΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ/ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΧΩΡΟΥ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΘΕΣΗΣ ΧΩΡΟΥ (Περιφέρεια, Νοµός, ήµος) ΦΟΡΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ / ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (Επωνυµία) ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α ΕΙΑΣ & ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΕΡ/ΚΩΝ ΟΡΩΝ (Αρ. Αποφάσεων ΑΝΑΝΕΩΣΗ Α ΕΙΑΣ & ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΕΡ/ΚΩΝ ΟΡΩΝ (Αρ. Αποφάσεων ΜΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α ΕΙΑΣ (Αρ. Απόφασης / Αρµόδια Αρχή) ΑΝΑΚΛΗΣΗ Α ΕΙΑΣ (Αρ. Απόφασης / Αρµόδια Αρχή) ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Α ΕΙΑΣ (Αρ. Απόφασης / Αδ/τούσα Αρχή) / Αδ/τούσα Αρχή) / Αρµόδια Αρχή) ΙΑΘΕΣΗ ΧΥΤΑ όρων.. όρων.. Μονάδες Θερµικής Επεξεργασίας Με Ανάκτηση Ενέργειας όρων.. όρων.. ιάθεση στο χώρο παραγωγής τους Επεξεργασία 18

19 Μονάδες Θερµικής Επεξεργασίας Χωρίς Ανάκτηση Ενέργειας όρων.. όρων.. ιάθεση στο χώρο παραγωγής τους Επεξεργασία ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ Αναγέννηση Επεξεργασία όρων.. όρων.. Ανακύκλωση Επεξεργασία όρων.. όρων.. Επεξεργασία µε ανάκτηση υλικών όρων.. όρων.. Επεξεργασία Επεξεργασία µε ανάκτηση όρων.. όρων.. Επεξεργασία ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥ- ΣΗ όρων.. όρων.. ιάθεση στο χώρο παραγωγής τους Επεξεργασία 19

20 ΜΕΤΑΦΟΡΤΩ ΣΗ όρων.. όρων.. ιάθεση στο χώρο παραγωγής τους (γ) Αδειοδότηση εγκαταστάσεων ή επιχειρήσεων συλλογής ή µεταφοράς κατά το παρελθόν έτος (συνοπτικά): Συνολικός Αριθµός Αδειών που χορηγήθηκαν Συνολικός Αριθµός Αδειών που ανανεώθηκαν. Αριθµός εγκαταστάσεων ή επιχειρήσεων στις οποίες δεν χορηγήθηκε άδεια Αριθµός εγκαταστάσεων ή επιχειρήσεων των οποίων ανακλήθηκε η άδεια.. (δ) Αδειοδότηση εγκαταστάσεων ή επιχειρήσεων συλλογής ή µεταφοράς κατά το παρελθόν έτος (αναλυτικά): (να συµπληρωθεί ο παρακάτω πίνακας) ΜΕΘΟ ΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣ ΜΟΣ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕ ΝΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ Σ ΠΕΡΙΟΧΗΣ (Αριθµός ΟΤΑ, εξυπηρετούµεν ος πληθυσµός) ΦΟΡΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ / ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (Επωνυµία) ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α ΕΙΑΣ (Αρ. Απόφασης / Αδ/τούσα Αρχή) ΑΝΑΝΕΩΣΗ Α ΕΙΑΣ (Αρ. Απόφασης / Αδ/τούσα Αρχή) ΜΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α ΕΙΑΣ (Αρ. Απόφασης / Αρµόδια Αρχή) ΑΝΑΚΛΗΣΗ Α ΕΙΑΣ (Αρ. Απόφασης / Αρµόδια Αρχή) ΣΥΛΛΟΓΗ ιαλογή στην πηγή Συλλογή µε µηχανικά µέσα ΜΕΤΑΦΟΡΑ Φορτηγά κλειστού τύπου 20

21 Άλλα µέσα (προσδιορίστε) Γ. Πληροφορίες που αναφέρονται στα µητρώα που τηρούνται από τους φορείς διαχείρισης της Περιφέρειας (σύµφωνα µε το Άρθρο 12 της ΚΥΑ 50910/2727/2003) 1. Τήρηση µητρώων από τις επιχειρήσεις / εγκαταστάσεις (να συµπληρωθεί ο παρακάτω πίνακας για κάθε επιχείρηση / εγκατάσταση διαχείρισης ) Επωνυµία επιχείρησης / εγκατάστασης Φορέας διαχείρισης/ λειτουργίας (σηµειώστε το αντίστοιχο τετράγωνο) Είδος δραστηριότητας επιχείρησης / εγκατάστασης ιαχειριζόµενο Απόβλητο Κωδικός ΕΚΑ (1) Κωδικός UN (1) Παραγόµενη ποσότητα αποβλήτου κατά το παρελθόν έτος / ή ποσότητα που διαχειρίστηκε (τόνοι / έτος) Παραγωγική διαδικασία από την οποία παράγεται το απόβλητο Χηµική σύσταση Μέθοδος ανάλυσης χηµικής σύστασης Συχνότητα αναλύσεων (π.χ. ηµερήσια, εξαµηνιαία κ.λ.π.) Φυσική κατάσταση ιαλυτότητα Ειδικό βάρος Σηµείο ανάφλεξης Οσµή Χρώµα διάθεση αξιοποίηση προσωρινή αποθήκευση µεταφόρτωση 21

22 Συσκευασία Χαρακτηρισµός κινδύνων (αριθµός Η) (1) Μέθοδος ιάθεσης (D) (1) Μέθοδος Αξιοποίησης (R) (1) Περιγραφή χώρου διάθεσης Περιγραφή χώρου αξιοποίησης Χρησιµοποιούµενη µέθοδος µείωσης ποσότητας δυνατότητας µείωσης ή αξιοποίησης (1) Εάν οι αντίστοιχοι κωδικοί σας είναι γνωστοί να αναφερθούν, άλλως να δοθεί λεπτοµερής περιγραφή του αποβλήτου και της µεθόδου διαχείρισής του. Μέτρα για τους ανεξέλεγκτους χώρους διάθεσης / αξιοποίησης (σύµφωνα µε το Άρθρο 10 της ΚΥΑ 50910/2727/2003). Η έναρξη ισχύος των διατάξεων της Παραγράφου 2 του παρόντος Άρθρου, είναι ο Ιούνιος του (να συµπληρωθεί ο παρακάτω πίνακας για κάθε χώρο ανεξέλεγκτης διάθεσης / αξιοποίησης, που έχει λειτουργήσει τα τελευταία 20 χρόνια χωρίς άδεια και σήµερα έχει εγκαταλειφθεί) Προσδιορισµός χώρου Είδος δραστηριότητας (κατά τη διάρκεια λειτουργίας του) Φορέας διαχείρισης Έχει υποβληθεί Τεχνική Μελέτη Περιβαλλοντικής Αποκατάστασης Έχει εγκριθεί η άδεια αποκατάστασης του χώρου Αρ. Απόφασης / Αρµόδια Αρχή 22

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ. Σύνταξη ιαχειριστικών Σχεδίων Αποβλήτων

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ. Σύνταξη ιαχειριστικών Σχεδίων Αποβλήτων ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2 10-2007 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΩ Ε Αρ. Πρ.: οικ.172509 /4266 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧ. ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Νάξος, 28-6-13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Αρ. Πρωτ.: 8450 Ταχ. ιεύθυνση : Χώρα Νάξος Ταχ. Κώδικας : 84 300 Τηλέφωνο : 2285360100 Fax : 2285023570 ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ. ΘΕΜΑ: Διαχείριση Επικινδύνων Ιατρικών Αποβλήτων αμιγώς Τοξικού Χαρακτήρα (ΕΙΑ ΤΧ) από Υγειονομικές Μονάδες

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ. ΘΕΜΑ: Διαχείριση Επικινδύνων Ιατρικών Αποβλήτων αμιγώς Τοξικού Χαρακτήρα (ΕΙΑ ΤΧ) από Υγειονομικές Μονάδες ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒ/ΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧ. ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Ταχ. Δ/νση : Πατησίων 147 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΘΕΜΑ:

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΘΕΜΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΘΕΜΑ: «Περιεχόμενο φακέλου για την εφαρμογή του άρθρου 7 της Κ.Υ.Α. 20488/10 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟ ΕΚΣΚΑΦΕΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕ ΑΦΙΣΕΙΣ (Α.Ε.Κ.Κ.)

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟ ΕΚΣΚΑΦΕΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕ ΑΦΙΣΕΙΣ (Α.Ε.Κ.Κ.) ΠΡΟΝΟΙΕΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟ ΕΚΣΚΑΦΕΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕ ΑΦΙΣΕΙΣ (Α.Ε.Κ.Κ.) ΕΥΘΥΝΕΣ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ- ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ&ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου 2015 ΕΤΕΚ, ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δηµιουργήσαµε την Alpha Green το 1999 µε στόχο µια εταιρεία πρότυπο που θα παρέχει λύσεις στα ζητήµατα του περιβάλλοντος.

Δηµιουργήσαµε την Alpha Green το 1999 µε στόχο µια εταιρεία πρότυπο που θα παρέχει λύσεις στα ζητήµατα του περιβάλλοντος. Δηµιουργήσαµε την Alpha Green το 1999 µε στόχο µια εταιρεία πρότυπο που θα παρέχει λύσεις στα ζητήµατα του περιβάλλοντος. Η ταυτότητα µας γεννήθηκε µαζί µε τη διατύπωση του επιχειρηµατικού µας οράµατος.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΡΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΡΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & Υ ΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΤΑΣ Άρτα: 5-7-2011 Αριθµ. πρωτ.: Τ.Π.Υ 15970/743 ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα 5/ 08 /2009 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αρ. Πρωτ: Δ.ΥΓ2/ 105452 ΠΡΟΣ : Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (Π.Π.Δ.) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β της ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ 21 Β ), όπως ισχύει

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (Π.Π.Δ.) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β της ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ 21 Β ), όπως ισχύει ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (Π.Π.Δ.) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β της ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ 21 Β ), όπως ισχύει Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Α.1 Στοιχεία δραστηριότητας Α.1.1

Διαβάστε περισσότερα

H Nοµοθεσία για τις Μονάδες Αφαλάτωσης

H Nοµοθεσία για τις Μονάδες Αφαλάτωσης H Nοµοθεσία για τις Μονάδες Αφαλάτωσης Eυτυχία Τζέν Τµήµα Αιολικής Ενέργειας ΚΑΠΕ etzen@cres.gr Αθήνα οι µονάδες αφαλάτωσης εντάσσονται στην κατηγορία «Βιοµηχανικών Εγκαταστάσεων» Η Ίδρυση και η Λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Σ Χ Ε Ι Ο. Ερµούπολη, Α.Π. : Προς: ΗΜΟΣ ΚΥΘΝΟΥ ΧΩΡΑ ΚΥΘΝΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Σ Χ Ε Ι Ο. Ερµούπολη, Α.Π. : Προς: ΗΜΟΣ ΚΥΘΝΟΥ ΧΩΡΑ ΚΥΘΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ταχ. /νση : Σάκη Καράγιωργα 22 Ερµούπολη Ταχ.Κώδικας : 84100 Πληροφορίες : ΗΜΗΤΡΗΣ ΚΙΚΙΛΗΣ Τηλέφωνο : 2281360800 Fax : 2281360860

Διαβάστε περισσότερα

EΤΗΣΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

EΤΗΣΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ EΤΗΣΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΚΥΑ 10245/ 713/1997(ΦΕΚ 311/Β/1997) «Μέτρα και όροι για τον έλεγχο των εκποµπών πτητικών οργανικών ουσιών (VOC) που προέρχονται από την αποθήκευση βενζίνης και τη

Διαβάστε περισσότερα

σημαίνει κάθε υλικό ή αντικείμενο από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις που θεωρείται ως απόβλητο και περιλαμβάνεται στην κατηγορία

σημαίνει κάθε υλικό ή αντικείμενο από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις που θεωρείται ως απόβλητο και περιλαμβάνεται στην κατηγορία ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Ο ΑΠΟ Ο ΕΚΣΚΑΦΕΣ, Φ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕ ΑΦΙΣΕΙΣ ((Α.Ε.Κ.Κ.)) Τετάρτη, 17 17 Ιουλίου 2013 ΤΕΠΑΚ ΛΕΜΕΣΟΣ ΤΕΠΑΚ, 1. «Ο ΠΕΡΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011» N. 185(Ι)/2011 και οι τροποποιήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Απόψεις ΕΕΔΣΑ για το Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης και το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων. Δαμιανός Μπούρκας Γενικός Γραμματέας ΕΕΔΣΑ

Απόψεις ΕΕΔΣΑ για το Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης και το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων. Δαμιανός Μπούρκας Γενικός Γραμματέας ΕΕΔΣΑ Απόψεις ΕΕΔΣΑ για το Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης και το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Δαμιανός Μπούρκας Γενικός Γραμματέας ΕΕΔΣΑ Γενικές Παρατηρήσεις για το Νέο ΕΣΔΑ Χρονικός Ορίζοντας ΕΣΔΑ: Να επεκταθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αριθμός Πρωτ. : 15867 π.ε.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αριθμός Πρωτ. : 15867 π.ε. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 11/02/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθμός Πρωτ. : 15867 π.ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Σχετ. : 835 ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) του Δήμου Αρχ. Ολυμπίας Π.Ε. Ηλείας, Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

ΘΕΜΑ: Διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) του Δήμου Αρχ. Ολυμπίας Π.Ε. Ηλείας, Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αθήνα, 24-07 - 2009 Αρ. Πρωτ.: ΔΥΓ2/Γ.Π. οικ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΡΧ0-ΞΞΡ 12-02-2014 : 4910/311 : 3737/230 70842/5408 : 112 51 : 210 8663693 FAX. fax: 215 520 26 68. : 210 8663722 : g.mantzava@prv.ypeka.

ΑΔΑ: ΒΙΡΧ0-ΞΞΡ 12-02-2014 : 4910/311 : 3737/230 70842/5408 : 112 51 : 210 8663693 FAX. fax: 215 520 26 68. : 210 8663722 : g.mantzava@prv.ypeka. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡ/ΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧ. ΣΤΕΡ. ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Αθήνα, Αρ. Πρ. Σχετ. 12-02-2014 : 4910/311 : 3737/230

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ 24 Αυγούστου 2012. ΑΡ. ΠΡΩΤ. Οικ. 37148/2597 ΠΡΟΣ: KOIN:

ΑΘΗΝΑ 24 Αυγούστου 2012. ΑΡ. ΠΡΩΤ. Οικ. 37148/2597 ΠΡΟΣ: KOIN: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ----------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα 14 / 4 /2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα 14 / 4 /2014 ΑΔΑ: ΒΙΗ5Θ-ΑΒΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα 14 / 4 /2014 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ Αριθ.Πρωτ.Υ1γ/Γ.Π/οικ.32485 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Κυρκίτσος Φίλιππος, Δρ. Περιβαλλοντολόγος Πρόεδρος Οικολογικής Εταιρείας Ανακύκλωσης Ημερίδα «Πράσινο Επιχειρείν και Τοπική Αυτοδιοίκηση»

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ

Ο ΗΓΟΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Νο.5 Ο ΗΓΟΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ο παρών Οδηγός ιαδικασιών Ωρίμανσης Εργων ή Μονάδων Επεξεργασίας Αστικών Λυμάτων (Μ.Ε.Α.Λ.) δίνει μια συνοπτική παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: Οικ. 8442/561/ΦΓ.9.6.4. ΑΠΟΦΑΣΗ

Αρ. Πρωτ.: Οικ. 8442/561/ΦΓ.9.6.4. ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΘΗΝΑ, 3.7.2013 ΙΙ ΓΕΝ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ Ταχ. /νση : Μεσογείων 117-119 Ταχ/κός Κώδικας: 115 26 Αθήνα Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Λαρισαίων στην πορεία προς µια Κοινωνία. Ανακύκλωσης ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Ιωακειµίδου Ξένια Αντιδήµαρχος Καθαριότητας

Λαρισαίων στην πορεία προς µια Κοινωνία. Ανακύκλωσης ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Ιωακειµίδου Ξένια Αντιδήµαρχος Καθαριότητας Η συµβολή του ήµου Λαρισαίων στην πορεία προς µια Κοινωνία Ανακύκλωσης ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ιωακειµίδου Ξένια Αντιδήµαρχος Καθαριότητας 1 Ο ήµος Λαρισαίων µετά τον Καλλικράτη

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση : Βέλλιου & Θεοδωράτου ΚΟΙΝ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Ταχ. Κώδικας : 351 00 ΑΠΟΦΑΣΗ

Ταχ. Δ/νση : Βέλλιου & Θεοδωράτου ΚΟΙΝ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Ταχ. Κώδικας : 351 00 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία, 9 Αυγούστου 2010 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 41628/4614 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒ. & ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Σ χ ε δ ι α σ μ o ς. Α π ο κ ο μ ι δ h. Μ ε τ α φ o ρ τ ω σ η. Μ ε τ α φ ο ρ a. Α ν α κ y κ λ ω σ η. Κ α θ α ρ ι σ μ o ς. Ε π ε ξ ε ρ γ α σ i α

Σ χ ε δ ι α σ μ o ς. Α π ο κ ο μ ι δ h. Μ ε τ α φ o ρ τ ω σ η. Μ ε τ α φ ο ρ a. Α ν α κ y κ λ ω σ η. Κ α θ α ρ ι σ μ o ς. Ε π ε ξ ε ρ γ α σ i α Σ χ ε δ ι α σ μ o ς Α π ο κ ο μ ι δ h Μ ε τ α φ o ρ τ ω σ η Μ ε τ α φ ο ρ a Α ν α κ y κ λ ω σ η Κ α θ α ρ ι σ μ o ς Ε π ε ξ ε ρ γ α σ i α Π λ y σ η κ a δ ω ν Ολυμπιακοί Αγώνες Αθήνα 2004 Χάρη στη μακρόχρονη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 677/2013

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 677/2013 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 677/2013 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθµό βιοαερίου, ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β4/55881/5940/5-12-2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β4/55881/5940/5-12-2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών Αρ. Πρωτ.: Β4/55881/5940/5-12-2011 ΘΕΜΑ : Εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1071/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 6 / 2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 6 / 2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 6 / 2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΠΛΥΣΙΜΟ ΚΑ ΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙ ΗΣ ΚΟΠΗ ΨΗΛΩΝ ΕΝ ΡΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Απορριμμάτων Ανατ. Μακεδονίας Θράκης ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ Α.Ε. Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο / Fax

Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Απορριμμάτων Ανατ. Μακεδονίας Θράκης ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ Α.Ε. Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο / Fax Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Απορριμμάτων Ανατ. Μακεδονίας Θράκης ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ Α.Ε. Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο / Fax : ΠΡΟΣ: Κομοτηνή 11-02-2008 Αριθ. Πρωτ.: 97 Θέμα : Σύμβαση συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΤΜΗΜΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΣ Α

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΣ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΣ Α Αρφανάκου Αναστασία ΥΠΕΚΑ Γραφείο Εναλλακτικής ιαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων Θεσμικό Πλαίσιο για την Ανακύκλωση Νόμος 4042/ 2012 (ενσωμάτωση

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανική Αποκοµιδή. Μεταφόρτωση. Ανάκτηση και Ανακύκλωση. Μηχανική Επεξεργασία & Αξιοποίηση Υγειονοµική Ταφή. ιαχείριση Ειδικών Απορριµµάτων

Μηχανική Αποκοµιδή. Μεταφόρτωση. Ανάκτηση και Ανακύκλωση. Μηχανική Επεξεργασία & Αξιοποίηση Υγειονοµική Ταφή. ιαχείριση Ειδικών Απορριµµάτων Κύριο αντικείµενο της Εταιρίας είναι ο σχεδιασµός, η υλοποίηση και η λειτουργία του ΟΣ Α της υτικής Μακεδονίας, σύµφωνα µε το Σχέδιο ιαχείρισης του 1995. Μέτοχοι: Οι ήµοι Γρεβενών, Καστοριάς, Φλώρινας,

Διαβάστε περισσότερα

Τα Σκουπίδια µας. Αστικά Στερεά Απόβλητα χαρακτηρίζονται τα:

Τα Σκουπίδια µας. Αστικά Στερεά Απόβλητα χαρακτηρίζονται τα: Τα Σκουπίδια µας (Αστικά Στερεά Απόβλητα) Αστικά Στερεά Απόβλητα χαρακτηρίζονται τα: Ζυµώσιµα: 44% Η µέση ποιοτική σύσταση των παραγόµενων Χαρτί: 25% αστικών στερεών αποβλήτων στην Ελλάδα, Πλαστικά: 12%

Διαβάστε περισσότερα

Υ.Α. Η.Π.13588/725/2006 - ΦΕΚ 383/Β/28.3.2006

Υ.Α. Η.Π.13588/725/2006 - ΦΕΚ 383/Β/28.3.2006 Υ.Α. Η.Π.13588/725/2006 - ΦΕΚ 383/Β/28.3.2006 Μέτρα όροι και περιορισμοί για την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ «για τα επικίνδυνα απόβλητα» του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Προσωπικό ανταποδοτικού χαρακτήρα (άρθρο 12 παρ.14 του ν.4071/2012)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Προσωπικό ανταποδοτικού χαρακτήρα (άρθρο 12 παρ.14 του ν.4071/2012) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Προσωπικό ανταποδοτικού χαρακτήρα (άρθρο 12 παρ.14 του ν.4071/2012) α) Απόφαση του οικείου δηµοτικού ή διοικητικού (εφόσον πρόκειται για Σύνδεσµο) συµβουλίου µόνο για προσωπικό ανταποδοτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 400/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 400/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 400/2014 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό παραγωγής βιοαερίου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ Α ΙΟ ΟΤΗΣΗΣ

ΒΑΣΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ Α ΙΟ ΟΤΗΣΗΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ Α ΙΟ ΟΤΗΣΗΣ Ν.3982/2011(ΦΕΚ 143/Α Α /17-06-2011) Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελµατικών και µεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηµατικών πάρκων και άλλες διατάξεις 1. Βιοµηχανία

Διαβάστε περισσότερα

Λ. Συγγρού 196 & Χαροκόπου 2 TK 176 71 Καλλιθέα. 2. ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε. Κύπρου 3 & 25 ης Μαρτίου 4 ΤΚ 177 78, Ταύρος TELEFAX : 210 86 27 444

Λ. Συγγρού 196 & Χαροκόπου 2 TK 176 71 Καλλιθέα. 2. ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε. Κύπρου 3 & 25 ης Μαρτίου 4 ΤΚ 177 78, Ταύρος TELEFAX : 210 86 27 444 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ..Ε Αθήνα 14-04 -2009 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αρ. Πρωτ : οικ. 119201 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡ/ΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;»

Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;» Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;» Λέξεις κλειδιά: Απορρίμματα, ανακύκλωση, ρύπανση, υγεία, προστασία περιβάλλοντος, ΧΥΤΥ, ΧΑΔΑ Εισαγωγή Απόβλητα ένα επίκαιρο ζήτημα, που αποτελεί διαχρονικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΔΑ0-ΛΝΠ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΔΑ: ΒΕΔΑ0-ΛΝΠ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ /ΝΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙ ΩΝ Τµήµα Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1893/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1893/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1893/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Φωτοβολταϊκό σταθµό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΠΡΩΤΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Μελέτη, Κατασκευή, Χρηµατοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και Εκµετάλλευση του Έργου : «Αυτοκινητόδροµος Κόρινθος Τρίπολη Καλαµάτα και Κλάδος Λεύκτρο Σπάρτη» ΠΡΩΤΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ (σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΩΣ ΠΟΡΟΙ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΩΣ ΠΟΡΟΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΩΣ ΠΟΡΟΙ Αγγελική Καλλία Αντωνίου Δρ. Νομικής, Δικηγόρος, ankallia@auth.gr 2 δισ. τόνοι αποβλήτων /χρόνο παράγονται στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ Έκδοση/ Τροποποίηση : 01/01 Συντάχθηκε από/ Υπογραφή : Μ. Πιτσίκα/ Ξ. Παπαϊωάννου Εγκρίθηκε από/ Υπογραφή Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Περιεχόμενο φακέλου για την εφαρμογή του άρθρου 13 της ΚΥΑ Η.Π. 11014/7033/14.3.03 (ΦΕΚ 332 Β/2003)

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Περιεχόμενο φακέλου για την εφαρμογή του άρθρου 13 της ΚΥΑ Η.Π. 11014/7033/14.3.03 (ΦΕΚ 332 Β/2003) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟί Αθήνα, 2 Φεβρουαρίου 2004 Α. Π. οικ. 122859 Πληροφορίες Γ. Κόκκινος τηλ. 210-6430669 Χρ. Παπακωνστ τηλ. 210-8645125 Χρ. Καλούδης

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποιήσεις του ν. 3887/2010 1. Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 3887/2010 (Α 174) αντικαθίσταται ως εξής: «Οι µεταφορικές

Τροποποιήσεις του ν. 3887/2010 1. Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 3887/2010 (Α 174) αντικαθίσταται ως εξής: «Οι µεταφορικές Τροποποιήσεις του ν. 3887/2010 1. Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 3887/2010 (Α «Οι µεταφορικές επιχειρήσεις που έχουν άδεια να διεξάγουν διεθνείς οδικές εµπορευµατικές µεταφορές έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Δεν μας αξίζει! Αλλάζουμε. Αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα! τον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Απορριμμάτων ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Δεν μας αξίζει! Αλλάζουμε. Αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα! τον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Απορριμμάτων ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Δεν μας αξίζει! Αλλάζουμε τον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Απορριμμάτων Αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα! ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 8selido.indd 2 12/1/10 8:38 AM Η κατάσταση σήμερα Στην Περιφέρειά μας

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση : Ιπποκράτους 196-198 ΠΡΟΣ : Τους αποδέκτες του πίνακα διανοµής Τ.Κ. : 11471 Τηλ. : 210.64.11.155 210.64.42.900 210.64.19.

Ταχ. /νση : Ιπποκράτους 196-198 ΠΡΟΣ : Τους αποδέκτες του πίνακα διανοµής Τ.Κ. : 11471 Τηλ. : 210.64.11.155 210.64.42.900 210.64.19. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 23 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΠΟΙΟΤ. ΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΑΘΗΝΑ 12/06/2013 /ΝΣΗ 15 ΜΗΤΡΩΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1578/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1578/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1578/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθµό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα 13/7 /2015. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Σχετ: 39163

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα 13/7 /2015. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Σχετ: 39163 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα 13/7 /2015 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & Αριθμ. Πρωτ. Γ1β/Γ.Π/38006 ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Σχετ: 39163 Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Απόβλητα Εκσκαφών Κατασκευών & Κατεδαφίσεων Εισηγητής : Π. Κουτσογιαννόπουλος Πολιτικός Μηχανικός

Απόβλητα Εκσκαφών Κατασκευών & Κατεδαφίσεων Εισηγητής : Π. Κουτσογιαννόπουλος Πολιτικός Μηχανικός Νοµοθεσία για την εναλλακτική διαχείριση Υλικών Συσκευασίας και άλλων προϊόντων Απόβλητα Εκσκαφών Κατασκευών & Κατεδαφίσεων Εισηγητής : Π. Κουτσογιαννόπουλος Πολιτικός Μηχανικός Νόµος Πλαίσιο 2939/2001

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1885/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1885/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1885/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Φωτοβολταϊκό σταθµό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Ρόδος 29/01/2015 Αρ. Πρ.: OIK. 3410 Ταχ. /νση: Ταχ. Κώδικας: Τηλέφωνο: Fax: 6ο χιλ. Ρόδου-Λίνδου 851 00 22413

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1610/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1610/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1610/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθµό βιοαερίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Η/ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Η/ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Η/ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ (Εναρµόνιση του εθνικού δικαίου προς την οδηγία 2009/119/ΕΚ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ιατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1280/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1280/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1280/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθµό βιοαερίου,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟ Για σκοπούς διευκόλυνσης της εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σύρος, 15-04-2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Αριθμός

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σύρος, 15-04-2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Αριθμός enhme ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σύρος, 15-04-2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Αριθμός Οικ. 1473 ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ πρωτοκόλλου: Ταχ. /νση : Α. Μάτεση Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΜαρίαΣ. όση-σιββά Αρχιτέκτων Μηχανικός Α.Π.Θ. Τεχνικός Επιθεωρητής Εργασίας Προϊσταµένη Τµήµατος ΚΕ.Π.Ε.Κ Μακεδονίας-Θράκης

ΜαρίαΣ. όση-σιββά Αρχιτέκτων Μηχανικός Α.Π.Θ. Τεχνικός Επιθεωρητής Εργασίας Προϊσταµένη Τµήµατος ΚΕ.Π.Ε.Κ Μακεδονίας-Θράκης ΜαρίαΣ. όση-σιββά Αρχιτέκτων Μηχανικός Α.Π.Θ. Τεχνικός Επιθεωρητής Εργασίας Προϊσταµένη Τµήµατος ΚΕ.Π.Ε.Κ Μακεδονίας-Θράκης Ιδιωτικά Έργα ηµόσια Έργα Ν.1396/83 (ΦΕΚ 126/15-9-983) Π..305/96 και σχετικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ : Συµβάσεις ιαγωνισµοί ( ιαχείριση Ιατρικών Αποβλήτων)

ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ : Συµβάσεις ιαγωνισµοί ( ιαχείριση Ιατρικών Αποβλήτων) ΠΡΟΣ: 424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΕΩΣ Τµ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλ.: 2310 381080 ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ Φ. 460.2/64/14050 Σ. 4098 ΚΟΙΝ: Θεσσαλονίκη, 03 Σεπ 2014 Συν. ΘΕΜΑ : Συµβάσεις ιαγωνισµοί ( ιαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Η Ανακύκλωση Αποβλήτων στην Ελλάδα.

Η Ανακύκλωση Αποβλήτων στην Ελλάδα. Η Ανακύκλωση Αποβλήτων στην Ελλάδα. Δρα Αδαμάντιου Δ. Σκορδίλη Γεν. Δ/ντή Ε.Ο.ΑΝ. ΕΛ.ΙΝ.Υ.ΑΕ. ΑΘΗΝΑ 2012 Παραγωγή Αποβλήτων στην ΕΕ Οικιακά 241 εκατ τον. Βιομηχανικά 427» Κατασκευές 510» Ενέργεια - Δραστ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 127/2015

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 127/2015 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 127/2015 Ανανέωση και τροποποίηση της υπ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ ΑΔ- 01149 άδειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΓΟΝ Κοζάνη, 17/4/2015

ΕΠΕΙΓΟΝ Κοζάνη, 17/4/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Ταχ. Δ/νση : Περιοχή Ζ.Ε.Π., Κοζάνη 5 ο χλ Ιωαννίνων -Κοζάνης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ µε δ.τ. ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ Α.Ε Υπόψη κ. Θεοχάρη Ανδριανό Πηγών 33, 145 64 Κηφισιά

ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ µε δ.τ. ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ Α.Ε Υπόψη κ. Θεοχάρη Ανδριανό Πηγών 33, 145 64 Κηφισιά Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Αθήνα, 26/10/2010 Προς: Θέµα: ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ µε δ.τ. ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάρτηση στην ΙΑΥΓΕΙΑ. Ταχ. /νση : Αµαλιάδος 17 Ταχ. Κώδικας : Αθήνα 11523 Ο ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Ανάρτηση στην ΙΑΥΓΕΙΑ. Ταχ. /νση : Αµαλιάδος 17 Ταχ. Κώδικας : Αθήνα 11523 Ο ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ανάρτηση στην ΙΑΥΓΕΙΑ Aθήνα, 20 / 1 / 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη Διαχείριση Απορριμμάτων Δυτική Μακεδονία

Ολοκληρωμένη Διαχείριση Απορριμμάτων Δυτική Μακεδονία Ολοκληρωμένη Διαχείριση Απορριμμάτων Δυτική Μακεδονία Ο ΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ Σ Υ ΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ σε επίπεδο Περιφέρειας ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Περικλής Καφάσης Δ/ντης Προμηθειών Υπηρεσιών Προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩ2Θ-Λ73 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ

ΑΔΑ: ΒΛΩ2Θ-Λ73 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 22-08-2013 Αρ. Πρωτ.: ΔΥΓ2/Γ.Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2015. Αριθ. Πρωτ: οικ. 16705/15. Γ. Μωραΐτης 2131361269 2131361239 g.moraitis@ypes.gr

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2015. Αριθ. Πρωτ: οικ. 16705/15. Γ. Μωραΐτης 2131361269 2131361239 g.moraitis@ypes.gr ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΡΟΣ : Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 1/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 1/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λάρισα 11/01/2013 Αριθµ. Πρωτ: 3272 Ταχ. /νση: Ίωνος ραγούµη 1 Τ.Κ.: 41222 ΛΑΡΙΣΑ Τηλ.: 2413 500244 /fax :2410 250 372 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 1/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Η παρούσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων συντάσσεται στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο: «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Απορριμμάτων και ΧΥΤΥ Σητείας» 1.2 ΕΙΔΟΣ & ΜΕΓΕΘΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ. ΧΩ.. Ε. ΑΘΗΝΑ 05.03.2004. Αριθ.Πρωτ.: ΤΕ/β/οικ. 10888/405 ΠΡΟΣ: ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ. ΧΩ.. Ε. ΑΘΗΝΑ 05.03.2004. Αριθ.Πρωτ.: ΤΕ/β/οικ. 10888/405 ΠΡΟΣ: ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ. ΧΩ.. Ε. ΑΘΗΝΑ 05.03.2004 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ /ΝΣΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τµήµα Β ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ Ταχ. /νση: Αµαλιάδος 17 Ταχ. Κώδικας: 115 23 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ADVANCED MANAGEMENT SOLUTIONS

ADVANCED MANAGEMENT SOLUTIONS Γ Ε Ν Ι Κ Ο Σ Χ Ε Δ Ι Ο Υ Γ Ι Ε Ι Ν Η Σ Κ Α Ι Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ 2007 Ι. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΙ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 1. ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ 2. ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΙΙΙ. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΝΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΣΗΜΑΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.7.2014 COM(2014) 397 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση των οδηγιών 2008/98/ΕΚ για τα απόβλητα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 818/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 818/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 818/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθµό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, Η σημερινή ενημέρωση έχει σκοπό την παρουσίαση της πρότασης για την ολοκληρωμένη, διαχείριση των απορριμμάτων,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Βιώσιμη και δίκαιη οικονομικά και οικολογικά λύση Τ Ε Τ Α Ρ Τ Η 12-10-2011 στις 7.00 μ.μ. στην αίθουσα της ΠΟΕ-ΟΤΑ, Καρόλου 24, πλ. Μεταξουργείου

Διαβάστε περισσότερα

2. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιµατικής Αλλαγής

2. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιµατικής Αλλαγής Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Προς: Θέµα: Κοινοποίηση: Κωδικός : Ο-44864 Σελίδες: 1+5 Αθήνα, 22/10/2010 «ΦΑΝΠΑΡ Α.Β.Ε.Ε.» Μεγαπλάτανος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ενότητα 4: Στερεά απόβλητα (Μέρος 1 ο ) Ζαγγανά Ελένη Σχολή : Θετικών Επιστημών Τμήμα : Γεωλογίας Σκοποί ενότητας Κατανόηση των ορισμών στερεά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ (δ) ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ Α

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ (δ) ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ Α ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ (δ) ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ Α Αθήνα, 10- Σεπτεµβρίου -2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙA ΕΜΠΟΡΙΟΥ /ΝΣH ΤΙΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ-ΠΟΤΩΝ, ΤΑΧ. /ΝΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΑΛΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ Α.Ε.Β.Ε.

ΜΠΑΛΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ Α.Ε.Β.Ε. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 Aριθ. No.02.12.02/345 b Balli Chemicals ΜΠΑΛΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ Α.Ε.Β.Ε. ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ-ΕΜΠΟΡΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΦΜ 094518821 ΟΥ ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΜΑΕ 38455/06/Β/97/13 Ε

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: 6ΦΝ2Ν-Ν3Γ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Έχοντας υπόψη:

Α Α: 6ΦΝ2Ν-Ν3Γ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Έχοντας υπόψη: Ελληνική Α Α: 6ΦΝ2Ν-Ν3Γ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 22 Οκτωβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, Α.Π.: οικ.53969/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 2. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ... 1

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 2. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ... 1 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 1.1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Κ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ...1 1.2. ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ...1 1.3. ΠΗΓΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ... 2 1.4. ΟΜΑ Α ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ... 3 2. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ : 47 Ο ήµαρχος Βύρωνα

ΑΠΟΦΑΣΗ : 47 Ο ήµαρχος Βύρωνα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βύρωνας, 29-1-2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 1963 ΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΡΑΟΛΗ & ΗΜΗΤΡΙΟΥ 36-44 162 33 - ΒΥΡΩΝΑΣ ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 395/2013

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 395/2013 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 395/2013 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθµό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1317/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1317/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1317/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό βιομάζας ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Μύκονος, 24-12 - 2014 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ. Αρ. πρ.: -12005- ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΠΡΟΣ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Μύκονος, 24-12 - 2014 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ. Αρ. πρ.: -12005- ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΠΡΟΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Μύκονος, 24-2 - 204 Αρ. πρ.: -2005- ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΠΡΟΣ: ΥΠΗΡΕΣΙΑ : ΓΡΑΦΕΙΟ : ΔΗΜΑΡΧΟΥ Πληροφορίες: Κων/να Τακούση Τηλέφωνα : (22890)-23.26, -23.988 FAX : (22890)-22.229

Διαβάστε περισσότερα

Ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδας

Ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ Διεύθυνση: Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 33 Ταχ.Δ/νση: Τ.Θ. 5036 Ταχ. Κώδικας:261-10 Πληροφορίες: Δ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου ( ίµηνη απασχόληση)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου ( ίµηνη απασχόληση) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλαµπάκα 21 / 4/2014 ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Αρ. πρωτ.: 4559 ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ/ΚΩΝ & ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ IOIKHΣΗΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Ταχ. νση : Ευθ. Βλαχάβα 1 Ταχ. Κώδικας : 42200-Καλαµπάκα

Διαβάστε περισσότερα

Κατερίνη, 4 Μαρτίου 2010 Αριθµ. Πρωτ.:19834 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1/2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

9. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ 9.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στόχος του παρόντος κεφαλαίου είναι ο σχεδιασµός των γεωγραφικών ενοτήτων στις οποίες

Διαβάστε περισσότερα

Βιώσιμη διαχείριση των απορριμμάτων: Μία ολοκληρωμένη αποκεντρωμένη προσέγγιση

Βιώσιμη διαχείριση των απορριμμάτων: Μία ολοκληρωμένη αποκεντρωμένη προσέγγιση ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ TOMEAΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Βιώσιμη διαχείριση των απορριμμάτων: Μία ολοκληρωμένη αποκεντρωμένη προσέγγιση

Διαβάστε περισσότερα

ηµήτρης Ραχιώτης Μέλος ΡΑΕ Εποπτεύων Τοµέα ΑΠΕ Αθήνα, 22/10/2010

ηµήτρης Ραχιώτης Μέλος ΡΑΕ Εποπτεύων Τοµέα ΑΠΕ Αθήνα, 22/10/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Αθήνα, 22/10/2010 Προς: Θέµα: Κοινοποίηση: «ΒΕΡΜΙΟ Μ.Α.Ι. ΕΝΕΡΤΖΥ Α.Ε.» Μονόσπιτα Ανθεµίων, Τ.Θ. 34, Ηµαθία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2011 Σελίδα 2 από 12 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ...3 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ...5 ΕΙΚΤΕΣ...8 i) ενεργειακή απόδοση...8

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η. Ειδικότητα Αριθµός Ειδικά τυπικά προσόντα Χρονική ιάρκεια Οδηγοί απορ/ρων

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η. Ειδικότητα Αριθµός Ειδικά τυπικά προσόντα Χρονική ιάρκεια Οδηγοί απορ/ρων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Καλαµάτα 15/06/2009 ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Αριθ. Πρωτ.: ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΑΧ. /ΝΣΗ : Αριστοµένους 28 24100 ΚΑΛΑΜΑΤΑ Πληροφορίες: Αλεβίζου Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 47/2015

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 47/2015 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 47/2015 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 284/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 284/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 284/2014 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό βιομάζας ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ρέθυµνο, 12-7-2012 Αρ. Πρωτ. : οικ.

Διαβάστε περισσότερα