Επισκόπηση με αριθμοδείκτες 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Επισκόπηση με αριθμοδείκτες 2013"

Transcript

1 Επισκόπηση με αριθμοδείκτες 2013 Υπηρεσία Μελετών & Στατιστικής with English supplement -Εκδόσεις & Έντυπα Φεβρουάριος 2015 Οικονομικές Μελέτες 70

2 Σύνοψη Βασικών Σημείων Η μελέτη των χρηματοοικονομικών αριθμοδεικτών, η οποία εκδίδεται για μία ακόμη χρονιά ενσωματώνοντας τα πλέον πρόσφατα διαθέσιμα δεδομένα, παρακολουθεί την οικονομική πορεία των ασφαλιστικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιήθηκαν στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών χρησιμοποιώντας τους κυριότερους, θεωρητικά θεμελιωμένους, αριθμοδείκτες. Πηγή των στοιχείων της έρευνας είναι οι δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις. Οι αριθμοδείκτες υπολογίστηκαν για το σύνολο των ασφαλιστικών επιχειρήσεων αλλά και για τις ομάδες αυτών με βάση τη δραστηριότητα (Ζημιών, Ζωής, Μικτές), αλλά και με βάση τη μορφή εγκατάστασης (Ανώνυμη ασφαλιστική εταιρία, Υποκατάστημα αλλοδαπής ασφαλιστικής επιχείρησης και Πανελλαδικός αλληλασφαλιστικός συνεταιρισμός). Οι σημαντικότεροι αριθμοδείκτες για το σύνολο των ασφαλιστικών επιχειρήσεων ανά θεωρητικό θεματικό πεδίο που εξετάστηκε φαίνονται στον παρακάτω πίνακα. Δίπλα τους απεικονίζονται οι αντίστοιχες τιμές από την πλέον πρόσφατη μέχρι και την οικονομική χρήση του Κεφαλαιακή διάρθρωση α. Ποσοστό επενδύσεων στο Ενεργητικό 61,5% 60,0% 58,9% 58,5% β. Ποσοστό ομολογιών στις επενδύσεις 60,6% 62,4% 62,4% 68,6% 2. Διαχειριστική πολιτική Ι. Παραγωγής ασφαλίστρων α. Κόστος πρόσκτησης εργασιών 15,4% 13,5% 14,6% 14,3% β. Χρεώστες ασφαλίστρων / Παραγωγή ασφαλίστρων 17,0% 18,7% 16,8% 19,1% γ. Ιδία κράτηση ασφαλίστρων 76,7% 85,4% 85,8% 86,0% ΙΙ. Αποζημιώσεων α. Ιδία κράτηση αποζημιώσεων 91,5% 93,4% 92,0% 92,7% β. Δείκτης ζημιών (ασφαλίσεις κατά Ζημιών) 38,3% 42,7% 49,7% 51,5% 3. Χρηματοοικονομική επάρκεια α. Δανειακή μόχλευση: Ξένα κεφάλαια / Ίδια κεφάλαια 6,0 7,9 13,9 9,5 β. Εκκρεμείς ζημίες / Παραγωγή ασφαλίστρων 82,0% 75,4% 63,6% 55,2% γ. Ασφαλιστικές προβλέψεις / Παραγωγή ασφαλίστρων 276,8% 265,5% 239,0% 232,5% 4. Απόδοση και αποδοτικότητα α. Απόδοση Ιδίων κεφαλαίων προ φόρων (RoE) 24,9% -29,8% -81,0% 6,8% β. Απόδοση Ενεργητικού προ φόρων (RoΑ) 3,6% -3,4% -5,4% 0,6% γ. Περιθώριο κέρδους (προ φόρων) 13,2% -11,0% -15,6% 1,9% δ. Κέρδη μετά φόρων / Μετοχικό κεφάλαιο 29,8% -42,3% -56,4% -0,8% ΕΑΕΕ Σελίδα 2

3 Περιεχόμενα Σύνοψη Βασικών Σημείων... 2 Περιεχόμενα... 3 Κατάλογος Γραφημάτων... 4 Κατάλογος Πινάκων... 4 Εισαγωγή... 5 Κεφάλαιο 1: Κεφαλαιακή Διάρθρωση... 7 Κεφάλαιο 2: Διαχειριστική Πολιτική...14 Μέρος Ι: Παραγωγή ασφαλίστρων...15 Μέρος ΙΙ: Αποζημιώσεις...22 Κεφάλαιο 3: Χρηματοοικονομική Επάρκεια...28 Κεφάλαιο 4: Απόδοση και Αποδοτικότητα...32 Συμπεράσματα...39 Appendix: Executive Summary Ένθετα Συγκεντρωτικός πίνακας αριθμοδεικτών 2013 Ratios master table 2013 ΕΑΕΕ Σελίδα 3

4 Κατάλογος Γραφημάτων Γράφημα 1: Σύνθεση Ενεργητικού... 8 Γράφημα 2: Σύνθεση Παθητικού... 9 Γράφημα 3: Σύνθεση επενδύσεων...10 Γράφημα 4: Κόστος πρόσκτησης εργασιών και Χρεώστες ασφαλίστρων...16 Γράφημα 5: Δείκτες ζημιών...22 Γράφημα 6: Εκκρεμείς ζημίες προς Παραγωγή ασφαλίστρων...29 Γράφημα 7: Δείκτες αποδοτικότητας (προ φόρων)...34 Γράφημα 8: Επιλεγμένοι δείκτες...40 Κατάλογος Πινάκων Πίνακας 1: Σύνθεση Ενεργητικού... 8 Πίνακας 2: Σύνθεση Παθητικού... 9 Πίνακας 3: Σύνθεση Επενδύσεων...10 Πίνακας 4: Κεφαλαιακή διάρθρωση ανά δραστηριότητα Πίνακας 5: Κεφαλαιακή διάρθρωση Ανωνύμων Εταιριών Πίνακας 6: Κεφαλαιακή διάρθρωση Υποκαταστημάτων Πίνακας 7: Κεφαλαιακή διάρθρωση Αλληλασφαλιστικών συνεταιρισμών Πίνακας 8: Διαχειριστική πολιτική παραγωγής ασφαλίστρων...15 Πίνακας 9: Διαχειριστική πολιτική Παραγωγής ασφαλίστρων ανά δραστηριότητα Πίνακας 10: Διαχειριστική πολιτική Παραγωγής ασφαλίστρων Ανωνύμων Εταιριών Πίνακας 11: Διαχειριστική πολιτική Παραγωγής ασφαλίστρων Υποκαταστημάτων Πίνακας 12: Διαχειριστική πολιτική Παραγωγής ασφαλίστρων Αλληλασφαλιστικών συνεταιρισμών...21 Πίνακας 13: Διαχειριστική πολιτική Αποζημιώσεων...22 Πίνακας 14: Διαχειριστική πολιτική αποζημιώσεων ανά δραστηριότητα Πίνακας 15: Διαχειριστική πολιτική αποζημιώσεων Ανωνύμων εταιριών Πίνακας 16: Διαχειριστική πολιτική αποζημιώσεων Υποκαταστημάτων Πίνακας 17: Διαχειριστική πολιτική Αποζημιώσεων Αλληλασφαλιστικών συνεταιρισμών Πίνακας 18: Χρηματοοικονομική επάρκεια...29 Πίνακας 19: Χρηματοοικονομική επάρκεια ανά δραστηριότητα Πίνακας 20: Χρηματοοικονομική επάρκεια Ανωνύμων εταιριών Πίνακας 21: Χρηματοοικονομική επάρκεια Υποκαταστημάτων Πίνακας 22: Χρηματοοικονομική επάρκεια Αλληλασφαλιστικών συνεταιρισμών...31 Πίνακας 23: Απόδοση και Αποδοτικότητα...33 Πίνακας 24: Απόδοση και Αποδοτικότητα ανά δραστηριότητα Πίνακας 25: Απόδοση και Αποδοτικότητα Ανωνύμων εταιριών Πίνακας 26: Απόδοση και Αποδοτικότητα Υποκαταστημάτων Πίνακας 27: Απόδοση και Αποδοτικότητα Αλληλασφαλιστικών συνεταιρισμών...38 ΕΑΕΕ Σελίδα 4

5 Εισαγωγή Η παρούσα έκδοση «Αριθμοδείκτες 2013 Επισκόπηση της ασφαλιστικής αγοράς με τη χρήση δεικτών» μελετά τα χρηματοοικονομικά στοιχεία της Ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς και επικαιροποιεί κατά μία χρονιά την αντίστοιχη μελέτη προηγουμένων ετών 1. Ανταποκρίνεται στην ανάγκη να υπάρχει όχι μόνο μία απλή καταγραφή των οικονομικών μεγεθών αλλά επιτρέπει τη σύγκριση με άλλους επιχειρηματικούς κλάδους της οικονομίας και άλλες ασφαλιστικές αγορές. Η οικονομική θεωρία προτείνει τη χρήση χρηματοοικονομικών αριθμοδεικτών, οι οποίοι υπολογίζονται με βάση τα δεδομένα που συλλέγονται από τις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις. Στο πλαίσιο αυτό, η Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδας υπολόγισε τους κυριότερους θεωρητικά θεμελιωμένους αριθμοδείκτες για το σύνολο των ασφαλιστικών επιχειρήσεων εγκατεστημένων στην Ελλάδα. Περαιτέρω εξειδικευμένοι υπολογισμοί έγιναν για ομάδες ασφαλιστικών επιχειρήσεων με βάση τη δραστηριότητά τους και το καθεστώς εγκατάστασής τους. Τα θεματικά πεδία που εξετάστηκαν με χρήση αριθμοδεικτών χωρίστηκαν σε τέσσερεις ομάδες, οι οποίες παρουσιάζονται σε ισάριθμα κεφάλαια: 1. Κεφαλαιακή διάρθρωση 2. Διαχειριστική πολιτική, με ανάλυση: Μέρος Ι. Παραγωγή Ασφαλίστρων Μέρος ΙΙ. Αποζημιώσεις 3. Χρηματοοικονομική επάρκεια 4. Απόδοση και Αποδοτικότητα Η παρουσίαση των ομάδων των δεικτών οι οποίοι χρησιμοποιήθηκαν για την ανάλυση του συνόλου των ασφαλιστικών επιχειρήσεων γίνεται στο αντίστοιχο ομώνυμο κεφάλαιο. Εκεί αναφέρεται: α) ο ορισμός του κάθε δείκτη β) ο τρόπος υπολογισμού του και σε ποιες περιπτώσεις υπολογίζεται γ) η τιμή του δείκτη για το σύνολο των ασφαλιστικών επιχειρήσεων για το μελετώμενο έτος όπως και για τα προηγούμενα τρία χρόνια. Για την αναλυτική πληροφόρηση σχετικά με την τιμή την οποία λαμβάνει κάθε δείκτης για κάθε κατηγορία ασφαλιστικής επιχείρησης και κάθε Λογαριασμό εκμεταλλεύσεως (Ζωής, Αστικής ευθύνης οχημάτων, Λοιπών κλάδων ζημιών) έχει συναφθεί ένθετος συγκεντρωτικός πίνακας στο τέλος της έκδοσης (στα Ελληνικά και στα Αγγλικά). 1 Η τελευταία έκδοση, η οποία περιείχε στοιχεία μέχρι και το 2012, είναι διαθέσιμη στον παρακάτω σύνδεσμο: ΕΑΕΕ Σελίδα 5

6 Οι υπολογισμένοι δείκτες κάθε κεφαλαίου αναλύονται περαιτέρω, ακολουθώντας την εξής δομή (όπου είναι εφικτό): Το σύνολο των ασφαλιστικών επιχειρήσεων Μορφή εγκατάστασης (Ανώνυμη ασφαλιστική εταιρία, Υποκατάστημα αλλοδαπής ασφαλιστικής επιχείρησης και Πανελλαδικός αλληλασφαλιστικός συνεταιρισμός). Σε κάθε μορφή εγκατάστασης, οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις διακρίνονται ανάλογα με τους κλάδους τους οποίους ασκούν σε: o Ζωής o Ζημιών o Μικτές Ανάλυση ανά Λογαριασμό Εκμετάλλευσης: o Ζωής o Ζημιών, οι οποίοι αναλύονται σε: Αστικής ευθύνης οχημάτων Λοιπών Ζημιών Ανάλυση των Ασφαλιστικών επιχειρήσεων ανά κλάδο δραστηριότητας: o Ζωής o Ζημιών o Μικτές ΕΑΕΕ Σελίδα 6

7 Κεφάλαιο 1: Κεφαλαιακή Διάρθρωση ΕΑΕΕ Σελίδα 7

8 Κεφάλαιο 1: Κεφαλαιακή Διάρθρωση Οι δείκτες οι οποίοι έχουν επιλεγεί για την περιγραφή της κεφαλαιακής διάρθρωσης χωρίζονται με βάση την ομάδα στην οποία ανήκουν σε: Σύνθεση Ενεργητικού Σύνθεση Παθητικού Σύνθεση Επενδύσεων Σε κάθε ομάδα, υπολογίζεται το μέσο ποσοστό που κατέχει κάθε στοιχείο της ως ποσοστό του συνόλου. Για παράδειγμα, το ποσοστό που κατέχει το στοιχείο του Ενεργητικού «Απαιτήσεις» στο σύνολο του Ενεργητικού υπολογίζεται ως εξής: Ποσοστιαία αναλογία Απαιτήσεων = Απαιτήσεις Ενεργητικό Έτσι, οι δείκτες κεφαλαιακής διάρθρωσης για το σύνολο των Ασφαλιστικών επιχειρήσεων κατά την οικονομική χρήση 2013 καθώς και οι αντίστοιχοι των τριών προηγουμένων ετών, έχουν ως εξής: Πίνακας 1: Σύνθεση Ενεργητικού α. Επενδύσεις 61,5% 60,0% 58,9% 58,5% β. Επενδύσεις για λογαριασμό ασφαλισμένων Ζωής που φέρουν τον επενδυτικό κίνδυνο 13,0% 13,8% 12,1% 13,1% γ. Απαιτήσεις 11,3% 12,3% 13,7% 13,3% Γράφημα 1: Σύνθεση Ενεργητικού 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Επενδύσεις Επενδύσεις για λογαριασμό ασφαλισμένων Ζωής που φέρουν τον επενδυτικό κίνδυνο Απαιτήσεις Λοιπά ΕΑΕΕ Σελίδα 8

9 Κεφάλαιο 1: Κεφαλαιακή Διάρθρωση Πίνακας 2: Σύνθεση Παθητικού α. Ίδια κεφάλαια 14,4% 11,3% 6,7% 9,5% α1. εκ των οποίων Μετοχικό κεφάλαιο 2 9,0% 9,7% 10,9% 8,2% β. Ασφαλιστικές προβλέψεις ασφαλίσεων ζωής 39,7% 42,2% 45,3% 42,9% γ. Ασφαλιστικές προβλέψεις ασφαλίσεων κατά Ζημιών 22,2% 24,9% 25,9% 23,2% εκ των οποίων: Αστικής ευθύνης χερσαίων οχημάτων 15,2% 17,6% 18,1% 15,6% Λοιπών κλάδων κατά Ζημιών 7,1% 7,3% 7,9% 7,6% δ. Προβλέψεις ασφαλισμένων Ζωής που φέρουν τον επενδυτικό κίνδυνο 13,0% 13,8% 12,1% 13,1% Γράφημα 2: Σύνθεση Παθητικού 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Ίδια κεφάλαια Ασφαλιστικές προβλέψεις ασφαλίσεων Zωής Ασφαλιστικές προβλέψεις ασφαλίσεων κατά Ζημιών Προβλέψεις ασφαλισμένων Ζωής που φέρουν τον επενδυτικό κίνδυνο Λοιπά 2 Επίσης συναντάται και ως Λογαριασμός έδρας ή Ασφαλιστική εγγύηση, αναλόγως της μορφής εγκατάστασης της ασφαλιστικής επιχείρησης (π.χ. εγκατάσταση ως Υποκατάστημα αλλοδαπής ασφαλιστικής επιχείρησης). ΕΑΕΕ Σελίδα 9

10 Κεφάλαιο 1: Κεφαλαιακή Διάρθρωση Πίνακας 3: Σύνθεση Επενδύσεων α. Ακίνητα 7,0% 7,6% 7,7% 7,8% β. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις 1,8% 1,8% 1,8% 1,8% γ. Μετοχές, μερίδια και λοιποί τίτλοι μεταβλητής απόδοσης 13,2% 14,1% 18,0% 9,7% δ. Ομόλογα, ομολογίες και λοιποί τίτλοι σταθερής απόδοσης 60,6% 62,4% 62,4% 68,6% ε. Λοιπές επενδύσεις 17,4% 14,1% 10,1% 12,0% Γράφημα 3: Σύνθεση επενδύσεων 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Ακίνητα Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις Μετοχές, μερίδια και λοιποί τίτλοι μεταβλητής απόδοσης Ομόλογα, ομολογίες και λοιποί τίτλοι σταθερής απόδοσης Λοιπές επενδύσεις Οι δείκτες της οικονομικής χρήσης 2013 υπολογίζονται για κάθε ομάδα ασφαλιστικών επιχειρήσεων ως ακολούθως: ΕΑΕΕ Σελίδα 10

11 Κεφάλαιο 1: Κεφαλαιακή Διάρθρωση Πίνακας 4: Κεφαλαιακή διάρθρωση ανά δραστηριότητα 2013 Σύνθεση Ενεργητικού Ζημιών Ζωής Μικτές α. Επενδύσεις 64,9% 65,6% 56,2% β. Επενδύσεις για λογαριασμό ασφαλισμένων Ζωής που φέρουν τον επενδυτικό κίνδυνο 23,3% 8,8% γ. Απαιτήσεις 21,6% 4,6% 13,1% Σύνθεση Παθητικού α. Ίδια Κεφάλαια 24,6% 10,5% 13,7% α1. εκ των οποίων Μετοχικό κεφάλαιο 8,5% 6,8% 11,1% β. Ασφαλιστικές προβλέψεις ασφαλίσεων Ζωής 62,7% 34,9% γ. Ασφαλιστικές προβλέψεις ασφαλίσεων κατά Ζημιών 64,4% 25,3% - εκ των οποίων Αστ. Ευθύνης Οχημάτων 47,2% 15,9% - εκ των οποίων Λοιπών Ασφαλίσεων Ζημιών 17,2% 9,4% δ. Προβλέψεις ασφαλισμένων Ζωής που φέρουν τον επενδυτικό κίνδυνο Σύνθεση Επενδύσεων 23,3% 8,8% α. Ακίνητα 10,4% 1,9% 10,8% β. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις 3,1% 2,1% 0,8% γ. Μετοχές, μερίδια και λοιποί τίτλοι μεταβλητής απόδοσης 9,6% 11,3% 16,8% δ. Ομόλογα, ομολογίες και λοιποί τίτλοι σταθερής απόδοσης 38,4% 65,9% 65,5% ε. Λοιπές επενδύσεις 38,5% 18,7% 6,1% ΕΑΕΕ Σελίδα 11

12 Κεφάλαιο 1: Κεφαλαιακή Διάρθρωση Πίνακας 5: Κεφαλαιακή διάρθρωση Ανωνύμων Εταιριών 2013 Σύνθεση Ενεργητικού Σύνολο Ζημιών Ζωής Μικτές α. Επενδύσεις 62,3% 70,5% 65,7% 56,2% β. Επενδύσεις για λογαριασμό ασφαλισμένων Ζωής που φέρουν τον επενδυτικό κίνδυνο 13,4% 0,0% 23,4% 8,8% γ. Απαιτήσεις 10,4% 18,4% 4,4% 13,1% Σύνθεση Παθητικού α. Ίδια Κεφάλαια 14,1% 24,5% 10,5% 13,7% α1. εκ των οποίων Μετοχικό κεφάλαιο 9,0% 8,4% 6,8% 11,1% β. Ασφαλιστικές προβλέψεις ασφαλίσεων Ζωής 40,8% 0,0% 62,8% 34,9% γ. Ασφαλιστικές προβλέψεις ασφαλίσεων κατά Ζημιών 21,3% 66,1% 0,0% 25,3% - εκ των οποίων Αστ. Ευθύνης Οχημάτων 15,1% 52,7% 0,0% 15,9% - εκ των οποίων Λοιπών Ασφαλίσεων Ζημιών 6,2% 13,4% 0,0% 9,4% δ. Προβλέψεις ασφαλισμένων Ζωής που φέρουν τον επενδυτικό κίνδυνο 13,4% 0,0% 23,4% 8,8% Σύνθεση Επενδύσεων α. Ακίνητα 7,0% 11,1% 1,9% 10,8% β. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις 1,8% 3,1% 2,2% 0,8% γ. Μετοχές, μερίδια και λοιποί τίτλοι μεταβλητής απόδοσης 13,3% 10,3% 11,3% 16,8% δ. Ομόλογα, ομολογίες και λοιποί τίτλοι σταθερής απόδοσης 61,3% 40,1% 66,1% 65,5% ε. Λοιπές επενδύσεις 16,5% 35,4% 18,6% 6,1% Πίνακας 6: Κεφαλαιακή διάρθρωση Υποκαταστημάτων 2013 Σύνθεση Ενεργητικού Σύνολο Ζημιών Ζωής α. Επενδύσεις 32,7% 32,5% 35,4% β. Επενδύσεις για λογαριασμό ασφαλισμένων Ζωής που φέρουν τον επενδυτικό κίνδυνο 0,0% 0,0% 0,0% γ. Απαιτήσεις 40,5% 40,0% 48,4% Σύνθεση Παθητικού α. Ίδια Κεφάλαια 21,8% 22,0% 19,0% α1. εκ των οποίων Μετοχικό κεφάλαιο 5,5% 5,6% 3,4% β. Ασφαλιστικές προβλέψεις ασφαλίσεων Ζωής 2,8% 0,0% 49,2% γ. Ασφαλιστικές προβλέψεις ασφαλίσεων κατά Ζημιών 54,3% 57,7% 0,0% - εκ των οποίων Αστ. Ευθύνης Οχημάτων 15,8% 16,8% 0,0% - εκ των οποίων Λοιπών Ασφαλίσεων Ζημιών 38,5% 40,9% 0,0% δ. Προβλέψεις ασφαλισμένων Ζωής που φέρουν τον επενδυτικό κίνδυνο 0,0% 0,0% 0,0% Σύνθεση Επενδύσεων α. Ακίνητα 2,2% 2,3% 0,0% β. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις 3,3% 3,5% 0,0% γ. Μετοχές, μερίδια και λοιποί τίτλοι μεταβλητής απόδοσης 4,5% 1,6% 48,3% δ. Ομόλογα, ομολογίες και λοιποί τίτλοι σταθερής απόδοσης 21,3% 21,8% 14,2% ε. Λοιπές επενδύσεις 68,6% 70,7% 37,5% ΕΑΕΕ Σελίδα 12

13 Κεφάλαιο 1: Κεφαλαιακή Διάρθρωση Πίνακας 7: Κεφαλαιακή διάρθρωση Αλληλασφαλιστικών συνεταιρισμών 2013 Σύνθεση Ενεργητικού α. Επενδύσεις 63,6% β. Επενδύσεις για λογαριασμό ασφαλισμένων Ζωής που φέρουν τον επενδυτικό 0,0% κίνδυνο γ. Απαιτήσεις 24,9% Σύνθεση Παθητικού α. Ίδια Κεφάλαια 58,3% α1. εκ των οποίων Μετοχικό κεφάλαιο 43,1% β. Ασφαλιστικές προβλέψεις ασφαλίσεων Ζωής 0,0% γ. Ασφαλιστικές προβλέψεις ασφαλίσεων κατά Ζημιών 33,1% - εκ των οποίων Αστ. Ευθύνης Οχημάτων 30,6% - εκ των οποίων Λοιπών Ασφαλίσεων Ζημιών 2,6% δ. Προβλέψεις ασφαλισμένων Ζωής που φέρουν τον επενδυτικό κίνδυνο 0,0% Σύνθεση Επενδύσεων α. Ακίνητα 6,2% β. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις 1,4% γ. Μετοχές, μερίδια και λοιποί τίτλοι μεταβλητής απόδοσης 4,6% δ. Ομόλογα, ομολογίες και λοιποί τίτλοι σταθερής απόδοσης 11,1% ε. Λοιπές επενδύσεις 76,7% ΕΑΕΕ Σελίδα 13

14 Κεφάλαιο 2: Διαχειριστική Πολιτική ΕΑΕΕ Σελίδα 14

15 Κεφάλαιο 2: Διαχειριστική Πολιτική Οι δείκτες παρακολούθησης της Διαχειριστικής πολιτικής των ασφαλιστικών επιχειρήσεων υπολογίζονται σε δύο μέρη δραστηριότητας, την Παραγωγή ασφαλίστρων και τις Αποζημιώσεις. Στη συνέχεια, παρατίθενται τα αποτελέσματα κι ο τρόπος υπολογισμού των δεικτών. Μέρος Ι: Παραγωγή ασφαλίστρων Οι δείκτες διαχειριστικής πολιτικής για το σύνολο των ασφαλιστικών επιχειρήσεων κατά την οικονομική χρήση 2013 καθώς και όσοι αντιστοίχως είχαν υπολογιστεί τα προηγούμενα έτη, έχουν ως εξής: Πίνακας 8: Διαχειριστική πολιτική παραγωγής ασφαλίστρων α. Ιδία κράτηση ασφαλίστρων 76,7% 85,4% 85,8% 86,0% α1. Αστικής ευθύνης οχημάτων 56,6% 86,5% 87,5% 91,6% α2. Λοιπών ζημιών 66,8% 64,9% 69,2% 65,9% α3. Ζωής 94,7% 95,3% 94,8% 94,7% β. Κόστος πρόσκτησης ασφαλιστικών εργασιών 15,4% 13,5% 14,6% 14,3% β1. Αστικής ευθύνης οχημάτων 18,5% 18,7% 19,5% 19,2% β2. Λοιπών ζημιών 18,2% 16,4% 18,0% 16,8% β3. Ζωής 12,5% 11,4% 11,3% 11,2% γ. Χρεώστες ασφαλίστρων / Παραγωγή ασφαλίστρων 17,0% 18,7% 16,8% 19,1% γ1. Χρεώστες ασφαλίστρων * 365 / Παραγωγή ασφαλίστρων δ. Α.Μ.Δ.Α. τέλους χρήσης / Παραγωγή ασφαλίστρων 3 31,7% 34,2% 33,4% 33,9% δ1. Αστικής ευθύνης οχημάτων 28,5% 31,5% 31,2% 30,7% δ2. Λοιπών ζημιών 34,7% 36,9% 35,5% 37,1% ε. Έσοδα επενδύσεων / Σύνολο εσόδων λογ/μου εκμετάλλευσης 27,0% 25,9% 11,8% 14,5% ε1. Αστικής ευθύνης οχημάτων 12,3% 10,5% 0,3% 2,2% ε2. Λοιπών ζημιών 6,8% 8,9% -1,0% 3,0% ε3. Ζωής 37,9% 36,8% 21,3% 26,0% στ. Δικαίωμα συμβολαίου / Εγγεγραμμένα ασφάλιστρα 11,7% 11,0% 11,7% 11,4% στ1. Αστικής ευθύνης οχημάτων 25,7% 26,0% 25,3% 25,1% στ2. Λοιπών ζημιών 15,5% 15,4% 17,2% 16,0% στ3. Ζωής 1,2% 1,6% 1,5% 1,1% 3 μόνο για ασφαλίσεις κατά Ζημιών ΕΑΕΕ Σελίδα 15

16 Κεφάλαιο 2: Διαχειριστική Πολιτική Γράφημα 4: Κόστος πρόσκτησης εργασιών και Χρεώστες ασφαλίστρων 25% 20% 15% 10% 5% 0% Κόστος πρόσκτησης ασφαλιστικών εργασιών Χρεώστες ασφαλίστρων α. Ιδία κράτηση ασφαλίστρων Ο δείκτης μετρά το ποσοστό των ασφαλίστρων τα οποία παραμένουν στην ασφαλιστική επιχείρηση αφού από τα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα αφαιρεθεί το ποσό των ασφαλίστρων που εκχωρούνται στους αντασφαλιστές. Εγγεγραμμένα ασφάλιστρα Εκχωρηθέντα Ιδία κράτηση ασφαλίστρων = ντασφάλιστρα Εγγεγραμμένα ασφάλιστρα β. Κόστος πρόσκτησης ασφαλιστικών εργασιών Ο δείκτης επιχειρεί να μετρήσει το ποσοστό εξόδων επί των εγγεγραμμένων ασφαλίστρων και δικαιωμάτων συμβολαίων με τα οποία επιβαρύνεται μία ασφαλιστική επιχείρηση για να επιτύχει την πρόσκτηση των εργασιών της. Στον αριθμητή τοποθετείται το άθροισμα των λογαριασμών «Προμήθειες παραγωγής και συναφή έξοδα πρόσκτησης» και η διαφορά των «Μεταφερομένων εξόδων πρόσκτησης» τέλους χρήσης μείον του αντίστοιχου μεγέθους κατά την αρχή της χρήσης (στις περιπτώσεις που αυτό είναι διαθέσιμο). Κόστος Πρόσκτησης Εργασιών = Προμήθειες +Διαφ. μεταφ. εξόδων πρόσκτησης Εγγεγραμμένα ασφάλιστρα + Δικαιώματα συμβολαίων Ειδικά για τους αναλυτικούς Λογαριασμούς εκμετάλλευσης (Αστικής ευθύνης οχημάτων, Ζημιών, Ζωής), ο δείκτης υπολογίζεται χωρίς να ληφθεί υπόψη η διαφορά των Μεταφερόμενων εξόδων πρόσκτησης, αφού αυτά δεν καταγράφονται αναλυτικά στους δημοσιευμένους λογαριασμούς. ΕΑΕΕ Σελίδα 16

17 Κεφάλαιο 2: Διαχειριστική Πολιτική γ. Ποσοστό χρεωστών ασφαλίστρων Ο δείκτης μετρά το ποσοστό των εγγεγραμμένων ασφαλίστρων και δικαιωμάτων συμβολαίων τα οποία είναι βεβαιωμένα αλλά ανείσπρακτα (χρεώστες ασφαλίστρων και χρεώστες ασφαλίστρων ληξιπροθέσμων δόσεων). Ειδικότερα ο δείκτης γ1 υπολογίζει (σε ημέρες) τη μέση χρονική περίοδο, επί ετήσιας (365 ημερών) βάσης, είσπραξης των ανωτέρω ασφαλίστρων από την ασφαλιστική επιχείρηση. Ποσοστό χρεωστών ασφαλίστρων = Εγγεγραμένα Χρεώστες σφαλίστρων σφαλίστρα Δικαιώματα υμβολαίων ή σε Ημέρες = Χρεώστες σφαλίστρων Εγγεγραμένα σφαλίστρα Δικαιώματα υμβολαίων δ. Ποσοστό Αποθέματος μη δεδουλευμένων ασφαλίστρων Ο δείκτης είναι μία εκτίμηση του ποσοστού των εγγεγραμμένων ασφαλίστρων και δικαιωμάτων συμβολαίων της χρήσης που χρονικά εμπίπτουν στην επόμενη οικονομική χρήση. Ποσοστό Αποθέματος μη δεδ. ασφ.= Α.Μ.Δ.Α.τέλους χρήσης 4 Εγγεγραμμένα ασφάλιστρα + Δικαιώματα συμβολαίων ε. Ποσοστό εσόδων από επενδύσεις Ο δείκτης αποτελεί το μέσο όρο της συμμετοχής των εσόδων προερχομένων από επενδύσεις ως προς το σύνολο των εσόδων του Λογαριασμού εκμετάλλευσης. Υπολογίζεται ως εξής: Ποσοστό εσόδων από επενδύσεις = Εσοδα από επενδύσεις Σύνολο εσόδων Λογαριασμού εκμετάλλευσης στ. Μέσο Δικαίωμα συμβολαίου Ο δείκτης υπολογίζει το μέσο ποσοστό Δικαιώματος συμβολαίων ως εξής: Ποσοστό Δικαιώματος συμβολαίου = Δικαιώματα συμβολαίων Εγγεγραμμένα ασφάλιστρα 4 Απόθεμα Μη Δεδουλευμένων Ασφαλίστρων ΕΑΕΕ Σελίδα 17

18 Κεφάλαιο 2: Διαχειριστική Πολιτική Οι πίνακες των επόμενων σελίδων αποτυπώνουν πως διαμορφώνονται οι δείκτες του 2013 ανά μορφή δραστηριότητας και νομικής μορφής. Πίνακας 9: Διαχειριστική πολιτική Παραγωγής ασφαλίστρων ανά δραστηριότητα 2013 Ζημιών Ζωής Μικτές α. Ιδία κράτηση ασφαλίστρων 81,9% 94,8% 62,4% α1. Αστικής ευθύνης οχημάτων 92,8% 8,8% α2. Λοιπών ζημιών 71,6% 61,2% α3. Ζωής 94,8% 94,6% β. Κόστος πρόσκτησης ασφαλιστικών εργασιών 19,8% 11,7% 15,4% β1. Αστικής ευθύνης οχημάτων 19,5% 17,2% β2. Λοιπών ζημιών 20,2% 15,9% β3. Ζωής 11,7% 13,6% γ. Χρεώστες ασφαλίστρων / Παραγωγή ασφαλίστρων 14,8% 8,3% 23,3% γ1. Χρεώστες ασφαλίστρων * 365 / Παραγωγή ασφαλίστρων δ. Α.Μ.Δ.Α. τέλους χρήσης / Παραγωγή ασφαλίστρων 5 29,7% 34,1% δ1. Αστικής ευθύνης οχημάτων 26,2% 31,7% δ2. Λοιπών ζημιών 33,4% 36,2% ε. Έσοδα επενδύσεων / Σύνολο εσόδων λογ/μου εκμετάλλευσης 4,8% 45,2% 20,0% ε1. Αστικής ευθύνης οχημάτων 4,7% 34,7% ε2. Λοιπών ζημιών 5,0% 8,9% ε3. Ζωής 45,2% 21,5% στ. Δικαίωμα συμβολαίου / Εγγεγραμμένα ασφάλιστρα 21,1% 1,0% 11,5% στ1. Αστικής ευθύνης οχημάτων 26,7% 24,4% στ2. Λοιπών ζημιών 15,9% 15,2% στ3. Ζωής 1,0% 1,4% 5 μόνο για ασφαλίσεις κατά Ζημιών ΕΑΕΕ Σελίδα 18

19 Κεφάλαιο 2: Διαχειριστική Πολιτική Πίνακας 10: Διαχειριστική πολιτική Παραγωγής ασφαλίστρων Ανωνύμων Εταιριών 2013 Σύνολο Ζημιών Ζωής Μικτές α. Ιδία κράτηση ασφαλίστρων 76,2% 82,0% 94,8% 62,4% α1. Αστικής ευθύνης οχημάτων 53,1% 93,2% 0,0% 8,8% α2. Λοιπών ζημιών 64,1% 68,0% 0,0% 61,2% α3. Ζωής 94,7% 0,0% 94,8% 94,6% β. Κόστος πρόσκτησης ασφαλιστικών εργασιών 13,9% 17,4% 11,8% 15,4% β1. Αστικής ευθύνης οχημάτων 17,4% 17,5% 0,0% 17,2% β2. Λοιπών ζημιών 16,4% 17,2% 0,0% 15,9% β3. Ζωής 12,6% 0,0% 11,8% 13,6% γ. Χρεώστες ασφαλίστρων / Παραγωγή ασφαλίστρων 18,0% 17,6% 8,3% 23,3% γ1. Χρεώστες ασφαλίστρων * 365 / Παραγωγή ασφαλίστρων δ. Α.Μ.Δ.Α. τέλους χρήσης / Παραγωγή ασφαλίστρων 6 32,1% 30,0% 0,0% 34,1% δ1. Αστικής ευθύνης οχημάτων 29,1% 26,8% 0,0% 31,7% δ2. Λοιπών ζημιών 35,4% 34,4% 0,0% 36,2% ε. Έσοδα επενδύσεων / Σύνολο εσόδων λογ/μου 28,4% 5,2% 45,3% 20,0% εκμετάλλευσης ε1. Αστικής ευθύνης οχημάτων 13,3% 4,9% 0,0% 34,7% ε2. Λοιπών ζημιών 7,6% 5,9% 0,0% 8,9% ε3. Ζωής 38,0% 0,0% 45,3% 21,5% στ. Δικαίωμα συμβολαίου / Εγγεγραμμένα ασφάλιστρα 11,6% 23,8% 1,0% 11,5% στ1. Αστικής ευθύνης οχημάτων 26,0% 27,3% 0,0% 24,4% στ2. Λοιπών ζημιών 17,0% 19,5% 0,0% 15,2% στ3. Ζωής 1,2% 0,0% 1,0% 1,4% 6 μόνο για ασφαλίσεις κατά Ζημιών ΕΑΕΕ Σελίδα 19

20 Κεφάλαιο 2: Διαχειριστική Πολιτική Πίνακας 11: Διαχειριστική πολιτική Παραγωγής ασφαλίστρων Υποκαταστημάτων 2013 Σύνολο Ζημιών Ζωής α. Ιδία κράτηση ασφαλίστρων 81,9% 81,8% 85,9% α1. Αστικής ευθύνης οχημάτων 91,9% 91,9% 0,0% α2. Λοιπών ζημιών 77,8% 77,8% 0,0% α3. Ζωής 85,9% 0,0% 85,9% β. Κόστος πρόσκτησης ασφαλιστικών εργασιών 32,2% 27,6% 8,8% β1. Αστικής ευθύνης οχημάτων 31,3% 31,3% 0,0% β2. Λοιπών ζημιών 26,0% 26,0% 0,0% β3. Ζωής 8,8% 0,0% 8,8% γ. Χρεώστες ασφαλίστρων / Παραγωγή ασφαλίστρων 6,8% 6,8% 7,2% γ1. Χρεώστες ασφαλίστρων * 365 / Παραγωγή ασφαλίστρων δ. Α.Μ.Δ.Α. τέλους χρήσης / Παραγωγή ασφαλίστρων 7 29,2% 29,2% 0,0% δ1. Αστικής ευθύνης οχημάτων 23,7% 23,7% 0,0% δ2. Λοιπών ζημιών 31,7% 31,7% 0,0% ε. Έσοδα επενδύσεων / Σύνολο εσόδων λογ/μου εκμετάλλευσης 3,4% 3,0% 15,3% ε1. Αστικής ευθύνης οχημάτων 2,4% 2,4% 0,0% ε2. Λοιπών ζημιών 3,3% 3,3% 0,0% ε3. Ζωής 15,3% 0,0% 15,3% στ. Δικαίωμα συμβολαίου / Εγγεγραμμένα ασφάλιστρα 13,5% 13,7% 3,1% στ1. Αστικής ευθύνης οχημάτων 24,1% 24,1% 0,0% στ2. Λοιπών ζημιών 9,6% 9,6% 0,0% στ3. Ζωής 3,1% 0,0% 3,1% 7 μόνο για ασφαλίσεις κατά Ζημιών ΕΑΕΕ Σελίδα 20

21 Κεφάλαιο 2: Διαχειριστική Πολιτική Πίνακας 12: Διαχειριστική πολιτική Παραγωγής ασφαλίστρων Αλληλασφαλιστικών συνεταιρισμών 2013 α. Ιδία κράτηση ασφαλίστρων 77,9% α1. Αστικής ευθύνης οχημάτων 78,1% α2. Λοιπών ζημιών 76,6% α3. Ζωής 0,0% β. Κόστος πρόσκτησης ασφαλιστικών εργασιών 4,4% β1. Αστικής ευθύνης οχημάτων 5,2% β2. Λοιπών ζημιών 5,8% β3. Ζωής 0,0% γ. Χρεώστες ασφαλίστρων / Παραγωγή ασφαλίστρων 8,6% γ1. Χρεώστες ασφαλίστρων * 365 / Παραγωγή ασφαλίστρων 31 δ. Α.Μ.Δ.Α. τέλους χρήσης / Παραγωγή ασφαλίστρων 8 10,5% δ1. Αστικής ευθύνης οχημάτων 9,7% δ2. Λοιπών ζημιών 14,3% ε. Έσοδα επενδύσεων / Σύνολο εσόδων λογ/μου εκμετάλλευσης 11,9% ε1. Αστικής ευθύνης οχημάτων 13,5% ε2. Λοιπών ζημιών 4,3% ε3. Ζωής 0,0% στ. Δικαίωμα συμβολαίου / Εγγεγραμμένα ασφάλιστρα 14,5% στ1. Αστικής ευθύνης οχημάτων 12,2% στ2. Λοιπών ζημιών 26,3% στ3. Ζωής 0,0% 8 μόνο για ασφαλίσεις κατά Ζημιών ΕΑΕΕ Σελίδα 21

22 Κεφάλαιο 2: Διαχειριστική Πολιτική Μέρος ΙΙ: Αποζημιώσεις Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται οι αριθμοδείκτες οι οποίοι χαρακτηρίζουν την διαχείριση των αποζημιώσεων των Ασφαλιστικών επιχειρήσεων για το 2013 καθώς και οι αντίστοιχοι των προηγουμένων ετών. Πίνακας 13: Διαχειριστική πολιτική Αποζημιώσεων α. Ιδία κράτηση Αποζημιώσεων 91,5% 93,4% 92,0% 92,7% α1. Αστικής ευθύνης οχημάτων 83,8% 93,8% 93,3% 96,3% α2. Λοιπών ζημιών 78,4% 69,5% 70,8% 72,9% α3. Ζωής 96,4% 97,4% 96,9% 96,4% β. Δείκτης ζημιών 9 38,3% 42,7% 49,7% 51,5% β1. Αστικής ευθύνης οχημάτων 54,5% 57,3% 62,4% 69,8% β2. Λοιπών ζημιών 22,7% 27,5% 38,3% 33,3% γ. Ιδία κράτηση Αποζημιώσεων / Ιδία κράτηση ασφαλίστρων 9 30,5% 46,3% 52,5% 54,6% γ1. Αστικής ευθύνης οχημάτων 34,3% 58,7% 64,2% 71,0% γ2. Λοιπών ζημιών 27,2% 30,1% 39,5% 32,9% δ. Εκκρεμείς ζημίες / Πληρωθείσες ζημίες + Διαφορά εκκρεμών ζημιών έτους 124,6% 104,1% 93,3% 90,1% δ1. Αστικής ευθύνης οχημάτων 333,7% 301,4% 230,5% 178,7% δ2. Λοιπών ζημιών 241,5% 204,6% 142,5% 139,1% δ3. Ζωής 26,0% 20,3% 19,6% 20,2% ε. Ιδία κράτηση εκκρεμών ζημιών / Ιδία κράτηση ζημιών έτους 118,4% 94,7% 86,0% 82,7% ε1. Αστικής ευθύνης οχημάτων 660,8% 306,3% 235,6% 178,3% ε2. Λοιπών ζημιών 174,6% 154,2% 114,3% 107,4% ε3. Ζωής 23,3% 18,1% 17,5% 18,1% Γράφημα 5: Δείκτες ζημιών 100% 80% 60% 40% 20% 0% Σύνολο Αστικής ευθύνης οχημάτων Λοιπών ζημιών 9 μόνο για ασφαλίσεις κατά Ζημιών ΕΑΕΕ Σελίδα 22

23 Κεφάλαιο 2: Διαχειριστική Πολιτική α. Ιδία κράτηση Αποζημιώσεων Ο δείκτης μετρά το μέρος των αποζημιώσεων το οποίο οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις αναλαμβάνουν να καταβάλουν στους ασφαλισμένους από δικά τους κεφάλαια, αφού αφαιρεθεί η συμμετοχή των αντασφαλιστών στις αποζημιώσεις. Ο δείκτης υπολογίζεται ξεχωριστά για τον κλάδο της Αστικής ευθύνης οχημάτων και για τις Λοιπές ασφαλίσεις κατά Ζημιών στα πεδία α1 και α2, αλλά και για τις ασφαλίσεις Ζωής στο α3. Αποζημιώσεις Αποζημιώσεις από αντασφαλιστές Ιδία κράτηση αποζημιώσεων = Αποζημιώσεις β. Δείκτης ζημιών Σε αυτό το δείκτη υπολογίζεται η αναλογία των αποζημιώσεων τις οποίες καταβάλλει μία ασφαλιστική επιχείρηση εντός μίας χρονιάς ως ποσοστό επί των αντιστοίχων ασφαλίστρων και δικαιωμάτων συμβολαίων. Υπολογίζεται ξεχωριστά για την Αστική ευθύνη οχημάτων και τις Λοιπές ασφαλίσεις κατά Ζημιών. Δείκτης ζημιών = Πληρ. ζημίες + Διαφορά εκκρεμών ζημιών (τέλος έτους αρχή έτους) Εγγ. ασφάλιστρα + Δ. Σ.+ Διαφορά ΑΜΔΑ (αρχή έτους τέλος έτους) γ. Δείκτης ζημιών επί Ιδίας κράτησης Ο αριθμοδείκτης δείχνει κατά πόσο επαρκεί (ως ποσοστό επί του συνόλου) η Ιδία κράτηση των ασφαλιστικών επιχειρήσεων (όταν έχει αφαιρεθεί η συμμετοχή των αντασφαλιστών) επί των ασφαλίστρων για να καλύψει το μέρος εκείνο των αποζημιώσεων που τους αναλογεί (αφού αφαιρεθεί η συμμετοχή των αντασφαλιστών). Ο δείκτης υπολογίζεται ξεχωριστά για την Αστική ευθύνη οχημάτων και για τις Λοιπές ασφαλίσεις κατά Ζημιών. Δείκτης ημιώ επί Ιδίας ράτησης = Ιδία ράτηση ποζημιώσεων Ιδία ράτηση σφαλίστρων δ. Ποσοστό εκκρεμών ζημιών Με αυτό το δείκτη, μπορεί να εκτιμηθεί το ποσοστό των εκκρεμών αποζημιώσεων τέλους χρήσεως ως αναλογία επί των συνολικών αποζημιώσεων του έτους. Ο δείκτης υπολογίζεται για την Αστική ευθύνη οχημάτων, για τις Λοιπές ασφαλίσεις κατά Ζημιών αλλά και για τις ασφαλίσεις Ζωής. Ποσοστό εκκρεμών ζημιών = Εκκρεμμείς ημίες τέλους έτους Πληρωθείσες ημίες + Διαφορά κκρεμών ημιών έτους ΕΑΕΕ Σελίδα 23

24 Κεφάλαιο 2: Διαχειριστική Πολιτική ε. Ποσοστό Ιδίας κράτησης εκκρεμών ζημιών Σε συνέχεια του δείκτη δ, αυτός ο δείκτης εκτιμά το ποσοστό των εκκρεμών αποζημιώσεων αφού αφαιρεθεί η αναλογία των αντασφαλιστών. Ομοίως, υπολογίζεται για την Αστική ευθύνη οχημάτων, για τις Λοιπές ασφαλίσεις κατά Ζημιών αλλά και για τις ασφαλίσεις Ζωής. Ποσοστιαία ιδίας ράτηση κκρεμών ημιών = Ιδία ράτηση κκρεμών ημιών Ιδία ράτηση ημιών έτους Οι δείκτες υπολογίζονται για κάθε ομάδα ασφαλιστικών επιχειρήσεων για το 2013 ως ακολούθως: Πίνακας 14: Διαχειριστική πολιτική αποζημιώσεων ανά δραστηριότητα 2013 Ζημιών Ζωής Μικτές α. Ιδία κράτηση Αποζημιώσεων 88,9% 96,4% 87,8% α1. Αστικής ευθύνης οχημάτων 91,0% 0,0% 75,1% α2. Λοιπών ζημιών 84,1% 0,0% 73,2% α3. Ζωής 0,0% 96,4% 96,4% β. Δείκτης ζημιών 10 41,4% 0,0% 34,6% β1. Αστικής ευθύνης οχημάτων 57,9% 0,0% 50,0% β2. Λοιπών ζημιών 24,4% 0,0% 20,8% γ. Ιδία κράτηση Αποζημιώσεων / Ιδία κράτηση ασφαλίστρων 11 46,3% 0,0% -2,1% γ1. Αστικής ευθύνης οχημάτων 59,6% 0,0% -73,7% γ2. Λοιπών ζημιών 28,8% 0,0% 25,1% δ. Εκκρεμείς ζημίες / Πληρωθείσες ζημίες + Διαφορά εκκρεμών ζημιών έτους 224,8% 16,5% 182,1% δ1. Αστικής ευθύνης οχημάτων 256,7% 0,0% 450,9% δ2. Λοιπών ζημιών 147,5% 0,0% 367,9% δ3. Ζωής 0,0% 16,5% 41,5% ε. Ιδία κράτηση εκκρεμών ζημιών / Ιδία κράτηση ζημιών έτους 213,7% 13,5% 213,6% ε1. Αστικής ευθύνης οχημάτων 256,3% 0,0% -734,5% ε2. Λοιπών ζημιών 98,3% 0,0% 282,9% ε3. Ζωής 0,0% 13,5% 39,3% 10 μόνο για ασφαλίσεις κατά Ζημιών ΕΑΕΕ Σελίδα 24

25 Κεφάλαιο 2: Διαχειριστική Πολιτική Πίνακας 15: Διαχειριστική πολιτική αποζημιώσεων Ανωνύμων εταιριών 2013 Σύνολο Ζημιών Ζωής Μικτές α. Ιδία κράτηση Αποζημιώσεων 92,6% 95,3% 96,5% 87,8% α1. Αστικής ευθύνης οχημάτων 86,1% 96,3% 0,0% 75,1% α2. Λοιπών ζημιών 79,3% 91,2% 0,0% 73,2% α3. Ζωής 96,5% 0,0% 96,5% 96,4% β. Δείκτης ζημιών 11 38,9% 43,7% 0,0% 34,6% β1. Αστικής ευθύνης οχημάτων 56,6% 62,6% 0,0% 50,0% β2. Λοιπών ζημιών 19,8% 18,4% 0,0% 20,8% γ. Ιδία κράτηση Αποζημιώσεων / Ιδία κράτηση ασφαλίστρων 12 28,6% 47,6% 0,0% -2,1% γ1. Αστικής ευθύνης οχημάτων 33,8% 62,8% 0,0% -73,7% γ2. Λοιπών ζημιών 23,5% 21,6% 0,0% 25,1% δ. Εκκρεμείς ζημίες / Πληρωθείσες ζημίες + Διαφορά εκκρεμών ζημιών έτους 124,9% 252,4% 16,3% 182,1% δ1. Αστικής ευθύνης οχημάτων 343,6% 266,7% 0,0% 450,9% δ2. Λοιπών ζημιών 296,2% 187,2% 0,0% 367,9% δ3. Ζωής 25,9% 0,0% 16,3% 41,5% ε. Ιδία κράτηση εκκρεμών ζημιών / Ιδία κράτηση ζημιών έτους 120,4% 246,2% 13,5% 213,6% ε1. Αστικής ευθύνης οχημάτων 736,5% 270,8% 0,0% -734,5% ε2. Λοιπών ζημιών 217,0% 123,9% 0,0% 282,9% ε3. Ζωής 23,3% 0,0% 13,5% 39,3% 11 μόνο για ασφαλίσεις κατά Ζημιών ΕΑΕΕ Σελίδα 25

26 Κεφάλαιο 2: Διαχειριστική Πολιτική Πίνακας 16: Διαχειριστική πολιτική αποζημιώσεων Υποκαταστημάτων 2013 Σύνολο Ζημιών Ζωής α. Ιδία κράτηση Αποζημιώσεων 66,8% 66,2% 79,6% α1. Αστικής ευθύνης οχημάτων 51,4% 51,4% 0,0% α2. Λοιπών ζημιών 75,0% 75,0% 0,0% α3. Ζωής 79,6% 0,0% 79,6% β. Δείκτης ζημιών 12 34,5% 34,5% 0,0% β1. Αστικής ευθύνης οχημάτων 31,6% 31,6% 0,0% β2. Λοιπών ζημιών 35,7% 35,7% 0,0% γ. Ιδία κράτηση Αποζημιώσεων / Ιδία κράτηση ασφαλίστρων 13 41,5% 41,5% 0,0% γ1. Αστικής ευθύνης οχημάτων 38,1% 38,1% 0,0% γ2. Λοιπών ζημιών 43,1% 43,1% 0,0% δ. Εκκρεμείς ζημίες / Πληρωθείσες ζημίες + Διαφορά εκκρεμών ζημιών έτους 113,3% 115,0% 69,4% δ1. Αστικής ευθύνης οχημάτων 128,3% 128,3% 0,0% δ2. Λοιπών ζημιών 110,0% 110,0% 0,0% δ3. Ζωής 69,4% 0,0% 69,4% ε. Ιδία κράτηση εκκρεμών ζημιών / Ιδία κράτηση ζημιών έτους 72,5% 73,9% 30,9% ε1. Αστικής ευθύνης οχημάτων 74,8% 74,8% 0,0% ε2. Λοιπών ζημιών 73,5% 73,5% 0,0% ε3. Ζωής 30,9% 0,0% 30,9% 12 μόνο για ασφαλίσεις κατά Ζημιών ΕΑΕΕ Σελίδα 26

27 Κεφάλαιο 2: Διαχειριστική Πολιτική Πίνακας 17: Διαχειριστική πολιτική Αποζημιώσεων Αλληλασφαλιστικών συνεταιρισμών 2013 α. Ιδία κράτηση Αποζημιώσεων 76,3% α1. Αστικής ευθύνης οχημάτων 74,9% α2. Λοιπών ζημιών 86,2% α3. Ζωής 0,0% β. Δείκτης ζημιών 13 39,8% β1. Αστικής ευθύνης οχημάτων 40,0% β2. Λοιπών ζημιών 39,3% γ. Ιδία κράτηση Αποζημιώσεων / Ιδία κράτηση ασφαλίστρων 14 40,2% γ1. Αστικής ευθύνης οχημάτων 40,1% γ2. Λοιπών ζημιών 40,7% δ. Εκκρεμείς ζημίες / Πληρωθείσες ζημίες + Διαφορά εκκρεμών ζημιών έτους 308,2% δ1. Αστικής ευθύνης οχημάτων 375,3% δ2. Λοιπών ζημιών 8,9% δ3. Ζωής 0,0% ε. Ιδία κράτηση εκκρεμών ζημιών / Ιδία κράτηση ζημιών έτους 347,6% ε1. Αστικής ευθύνης οχημάτων 424,6% ε2. Λοιπών ζημιών 7,7% ε3. Ζωής 0,0% 13 μόνο για ασφαλίσεις κατά Ζημιών ΕΑΕΕ Σελίδα 27

28 Κεφάλαιο 3: Χρηματοοικονομική Επάρκεια ΕΑΕΕ Σελίδα 28

29 Κεφάλαιο 3: Χρηματοοικονομική Επάρκεια Οι δείκτες του παρόντος κεφαλαίου επιχειρούν να περιγράψουν την ικανότητα των ασφαλιστικών επιχειρήσεων στο να ανταποκριθούν στις χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις τις οποίες έχουν αναλάβει. Οι δείκτες Χρηματοοικονομικής επάρκειας για το σύνολο των ασφαλιστικών επιχειρήσεων κατά την οικονομική χρήση 2013 καθώς και οι αντίστοιχοι των τελευταίων ετών, έχουν ως εξής: Πίνακας 18: Χρηματοοικονομική επάρκεια α. Ξένα κεφάλαια / Ίδια κεφάλαια 6,0 7,9 13,9 9,5 β. Ασφαλιστικές προβλέψεις / Παραγωγή ασφαλίστρων 276,8% 265,5% 239,0% 232,5% β1. Ζημιών 138,2% 151,1% 131,3% 118,2% β2. Ζωής 479,6% 400,2% 379,4% 387,4% γ. Εκκρεμείς ζημίες / Παραγωγή ασφαλίστρων 82,0% 75,4% 63,6% 55,2% γ1. Αστικής ευθύνης οχημάτων 184,5% 182,2% 144,2% 122,1% γ2. Λοιπών ζημιών 56,1% 59,1% 56,5% 46,5% γ3. Ζωής 27,3% 21,4% 17,9% 15,2% Γράφημα 6: Εκκρεμείς ζημίες προς Παραγωγή ασφαλίστρων 100% 80% 60% 40% 20% 0% α. Δανειακή Μόχλευση Ο παρακάτω δείκτης μετρά πόσες φορές περισσότερα είναι τα Ξένα κεφάλαια (δάνεια, οφειλές, κλπ.) ως προς τα Ίδια κεφάλαια και δείχνει την οικονομική μόχλευση των ασφαλιστικών επιχειρήσεων. Δανειακή Μόχλευση = Ξένα εφάλαια Ίδια εφάλαια ΕΑΕΕ Σελίδα 29

30 Κεφάλαιο 3: Χρηματοοικονομική Επάρκεια β. Ασφαλιστικές προβλέψεις προς Παραγωγή ασφαλίστρων Ο παρακάτω δείκτης δείχνει πόσες φορές περισσότερες είναι οι ασφαλιστικές προβλέψεις από τα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα και δικαιώματα συμβολαίων. Έτσι, συγκρίνονται οι υποχρεώσεις έναντι των ασφαλισμένων οι οποίες έχουν αναληφθεί από την ασφαλιστική επιχείρηση, με την ταμειακή ρευστότητα την οποία της παρέχει η παραγωγή ασφαλίστρων. Υπολογίζεται ξεχωριστά για τις Ασφαλίσεις Ζωής και κατά Ζημιών. Ασφ. Προβλέψεις προς Παραγωγή Ασφ.= Ασφαλιστικές Προβλέψεις Εγγεγραμμένα Ασφάλιστρα + Δικαιώματα Συμβολαίων γ. Ποσοστό Εκκρεμών Ζημιών προς Παραγωγή ασφαλίστρων Ο τελευταίος δείκτης εξετάζει το ύψος του ποσοστού των εγγεγραμμένων ασφαλίστρων και δικαιωμάτων συμβολαίων μίας οικονομικής χρήσης τα οποία απαιτούνται για την αποπληρωμή των εκκρεμών αποζημιώσεων στο τέλος της χρήσης. Ο δείκτης υπολογίζεται ξεχωριστά για τις Ασφαλίσεις Αστικής ευθύνης οχημάτων, Λοιπών ζημιών και Ζωής. Εκκρεμείς ημιές προς Παραγωγή Ασφ.= Εκκρεμείς ημίες τέλους έτους Εγγεγραμμένα σφάλιστρα + Δικαίωμα υμβολαίων Οι δείκτες υπολογίζονται για κάθε ομάδα ασφαλιστικών επιχειρήσεων για την οικονομική χρήση του 2013 ως ακολούθως: Πίνακας 19: Χρηματοοικονομική επάρκεια ανά δραστηριότητα 2013 Ζημιών Ζωής Μικτές α. Ξένα κεφάλαια / Ίδια κεφάλαια 3,1 8,5 6,3 β. Ασφαλιστικές προβλέψεις / Παραγωγή ασφαλίστρων 127,4% 540,0% 249,7% β1. Ζημιών 127,4% 0,0% 151,7% β2. Ζωής 0,0% 540,0% 398,7% γ. Εκκρεμείς ζημίες / Παραγωγή ασφαλίστρων 93,9% 18,7% 106,6% γ1. Αστικής ευθύνης οχημάτων 149,5% 0,0% 231,5% γ2. Λοιπών ζημιών 36,5% 0,0% 79,1% γ3. Ζωής 0,0% 18,7% 38,8% ΕΑΕΕ Σελίδα 30

31 Κεφάλαιο 3: Χρηματοοικονομική Επάρκεια Πίνακας 20: Χρηματοοικονομική επάρκεια Ανωνύμων εταιριών 2013 Σύνολο Ζημιών Ζωής Μικτές α. Ξένα κεφάλαια / Ίδια κεφάλαια 6,1 3,1 8,5 6,3 β. Ασφαλιστικές προβλέψεις / Παραγωγή ασφαλίστρων 296,1% 147,7% 542,2% 249,7% β1. Ζημιών 149,8% 147,7% 0,0% 151,7% β2. Ζωής 480,7% 0,0% 542,2% 398,7% γ. Εκκρεμείς ζημίες / Παραγωγή ασφαλίστρων 85,8% 111,8% 18,5% 106,6% γ1. Αστικής ευθύνης οχημάτων 198,6% 169,4% 0,0% 231,5% γ2. Λοιπών ζημιών 60,0% 34,9% 0,0% 79,1% γ3. Ζωής 27,2% 0,0% 18,5% 38,8% Πίνακας 21: Χρηματοοικονομική επάρκεια Υποκαταστημάτων 2013 Σύνολο Ζημιών Ζωής α. Ξένα κεφάλαια / Ίδια κεφάλαια 3,6 3,5 4,3 β. Ασφαλιστικές προβλέψεις / Παραγωγή ασφαλίστρων 68,2% 66,0% 189,5% β1. Ζημιών 66,0% 66,0% 0,0% β2. Ζωής 189,5% 0,0% 189,5% γ. Εκκρεμείς ζημίες / Παραγωγή ασφαλίστρων 39,5% 39,3% 52,0% γ1. Αστικής ευθύνης οχημάτων 38,6% 38,6% 0,0% γ2. Λοιπών ζημιών 39,6% 39,6% 0,0% γ3. Ζωής 52,0% 0,0% 52,0% Πίνακας 22: Χρηματοοικονομική επάρκεια Αλληλασφαλιστικών συνεταιρισμών α. Ξένα κεφάλαια / Ίδια κεφάλαια 0,7 β. Ασφαλιστικές προβλέψεις / Παραγωγή ασφαλίστρων 139,4% β1. Ζημιών 139,4% β2. Ζωής 0,0% γ. Εκκρεμείς ζημίες / Παραγωγή ασφαλίστρων 121,3% γ1. Αστικής ευθύνης οχημάτων 147,7% γ2. Λοιπών ζημιών 3,5% γ3. Ζωής 0,0% ΕΑΕΕ Σελίδα 31

32 Κεφάλαιο 4: Απόδοση και Αποδοτικότητα ΕΑΕΕ Σελίδα 32

33 Κεφάλαιο 4: Απόδοση και Αποδοτικότητα Οι δείκτες Απόδοσης και Αποδοτικότητας αναφέρονται στην ικανότητα των ασφαλιστικών επιχειρήσεων να επεξεργάζονται με χρηστό και ικανό τρόπο τους εισαγόμενους σε αυτές πόρους και να παράγουν αποτελέσματα. Οι δείκτες Απόδοσης και Αποδοτικότητας για το σύνολο των ασφαλιστικών επιχειρήσεων κατά την οικονομική χρήση 2013 καθώς και όσοι αντιστοίχως είχαν υπολογιστεί τα προηγούμενα έτη, έχουν ως εξής: Πίνακας 23: Απόδοση και Αποδοτικότητα α. Περιθώριο τεχνικού κέρδους / Παραγωγή ασφαλίστρων 48,2% 43,4% 28,4% 26,2% α1. Αστικής ευθύνης οχημάτων 32,0% 32,2% 14,4% 8,1% α2. Λοιπών ζημιών 39,0% 43,2% 26,6% 33,0% α3. Ζωής 66,7% 50,2% 38,3% 34,1% β. Περιθώριο ασφαλιστικού αποτελέσματος / Παραγωγή ασφαλίστρων 16,4% 10,8% 15,8% 12,0% β1. Αστικής ευθύνης οχημάτων 22,8% 21,0% 14,1% 6,1% β2. Λοιπών ζημιών 33,8% 35,9% 27,4% 30,8% β3. Ζωής -1,1% -9,9% 8,9% 3,5% γ. RoE (Κέρδη / Ίδια κεφάλαια) γ1.προ Φόρων 24,9% -29,8% -81,0% 6,8% γ2.μετά Φόρων 18,6% -36,2% -91,2% -0,7% δ. RoA (Κέρδη / Ενεργητικό) δ1.προ Φόρων 3,6% -3,4% -5,4% 0,6% δ2.μετά Φόρων 2,7% -4,1% -6,1% -0,1% ε. Περιθώριο κέρδους (Κέρδη / Παραγωγή ασφαλίστρων) ε1.προ Φόρων 13,2% -11,0% -15,6% 1,9% ε2.μετά Φόρων 9,9% -13,4% -17,6% -0,2% στ. Κέρδη μετά Φόρων / Μετοχικό κεφάλαιο 29,8% -42,3% -56,4% -0,8% α. Περιθώριο τεχνικού κέρδους προς Παραγωγή ασφαλίστρων Είναι το περιθώριο κέρδους κατά την άσκηση ενός κλάδου ασφάλισης με βάση τον αντίστοιχο δημοσιευμένο Λογαριασμό εκμεταλλεύσεως (Αστικής ευθύνης οχημάτων, Λοιπών Ζημιών και Ζωής). Υπολογίζεται ως ποσοστό του τεχνικού αποτελέσματος εκμεταλλεύσεως επί της παραγωγής ασφαλίστρων. Περιθώριο τεχνικού κέρδους = Τεχνικό αποτέλεσμα (Κέρδος ή Ζημιά) Εγγεγραμμένα σφάλιστρα + Δικαιώματα υμβολαίων ΕΑΕΕ Σελίδα 33

34 Κεφάλαιο 4: Απόδοση και Αποδοτικότητα Γράφημα 7: Δείκτες αποδοτικότητας (προ φόρων) 16% 12% 8% 4% 0% -4% -8% -12% -16% Περιθώριο κέρδους Κέρδη / Ενεργητικό (RoA) β. Περιθώριο ασφαλιστικού αποτελέσματος προς Παραγωγή ασφαλίστρων Ο δείκτης παρουσιάζει τα Κέρδη (Ζημίες) κατά την άσκηση ενός κλάδου ασφάλισης με βάση τον αντίστοιχο δημοσιευμένο Λογαριασμό εκμεταλλεύσεως (Αστικής ευθύνης οχημάτων, Λοιπών Ζημιών και Ζωής). Υπολογίζεται ως ποσοστό του τεχνικού αποτελέσματος προ των εσόδων από επενδύσεις επί της παραγωγής ασφαλίστρων. Περιθώριο ασφαλιστικού αποτελέσματος = Κέρδη ή Ζημιές προ εσόδων από επενδύσεις Εγγεγραμμένα σφάλιστρα Δικαιώματα συμβολαίων γ. Απόδοση Ιδίων κεφαλαίων (RoE 14 ) Ο δείκτης παρουσιάζει τα Κέρδη (Ζημίες) της χρήσεως ως ποσοστό των Ιδίων κεφαλαίων. Υπολογίζεται για τα Κέρδη (Ζημίες) προ και μετά Φόρων. Απόδοση Ιδίων κεφαλαίων (ROE) = Κέρδη ή Ζημιές Ίδια κεφάλαια δ. Απόδοση Ενεργητικού (RoA 15 ) Ομοίως με τον παραπάνω δείκτη, τα Κέρδη (Ζημίες) της χρήσεως παρουσιάζονται ως ποσοστό του Ενεργητικού. Υπολογίζεται για τα Κέρδη (Ζημίες) προ και μετά Φόρων. Απόδοση Ενεργητικού (ROA) = Κέρδη ή Ζημιές Ενεργητικό 14 Return on Equity 15 Return on Assets ΕΑΕΕ Σελίδα 34

35 Κεφάλαιο 4: Απόδοση και Αποδοτικότητα ε. Περιθώριο κέρδους Το παρακάτω κλάσμα φανερώνει σε ποιο ποσοστό των εγγεγραμμένων ασφαλίστρων και δικαιωμάτων συμβολαίων αντιστοιχεί το τελικό αποτέλεσμα της χρήσεως (κέρδος ή ζημία). Ο δείκτης υπολογίζεται για τα Κέρδη (Ζημίες) προ και μετά Φόρων. Περιθώριο κέρδους = Κέρδη ή Ζημιές Εγγεγραμμένα σφάλιστρα + Δικαιώματα συμβολαίων στ. Εκτίμηση αναλογούντος μερίσματος Ο τελευταίος δείκτης παρουσιάζει ενδιαφέρον σε κάθε μέτοχο ή μελλοντικό επενδυτή κάποιας ασφαλιστικής επιχείρησης καθώς δείχνει το ποσοστό των Κερδών (Ζημιών) μετά Φόρων το οποίο αναλογεί στο Μετοχικό κεφάλαιο της επιχείρησης. Εκτίμηση αναλογούντος μερίσματος = Κέρδη μετά Φόρων Μετοχικό εφάλαιο Οι δείκτες του παρόντος κεφαλαίου υπολογίζονται για κάθε κατηγορία ασφαλιστικών επιχειρήσεων στους πίνακες των επόμενων σελίδων. ΕΑΕΕ Σελίδα 35

36 Κεφάλαιο 4: Απόδοση και Αποδοτικότητα Πίνακας 24: Απόδοση και Αποδοτικότητα ανά δραστηριότητα 2013 Ζημιών Ζωής Μικτές α. Περιθώριο τεχνικού κέρδους / Παραγωγή ασφαλίστρων 27,5% 96,1% 38,4% α1. Αστικής ευθύνης οχημάτων 19,5% 0,0% 48,9% α2. Λοιπών ζημιών 35,8% 0,0% 42,8% α3. Ζωής 0,0% 96,1% 27,4% β. Περιθώριο ασφαλιστικού αποτελέσματος / Παραγωγή ασφαλίστρων 23,3% -1,5% 20,8% β1. Αστικής ευθύνης οχημάτων 14,9% 0,0% 33,4% β2. Λοιπών ζημιών 31,9% 0,0% 36,0% β3. Ζωής 0,0% -1,5% -0,4% γ. RoE (Κέρδη / Ίδια κεφάλαια) γ1.προ Φόρων 23,1% 11,2% 35,9% γ2.μετά Φόρων 16,1% 7,8% 28,1% δ. RoA (Κέρδη / Ενεργητικό) δ1.προ Φόρων 5,7% 1,2% 4,9% δ2.μετά Φόρων 4,0% 0,8% 3,8% ε. Περιθώριο κέρδους (Κέρδη / Παραγωγή ασφαλίστρων) ε1.προ Φόρων 11,2% 7,4% 17,8% ε2.μετά Φόρων 7,8% 5,2% 13,9% στ. Κέρδη μετά Φόρων / Μετοχικό κεφάλαιο 46,6% 12,1% 34,6% ΕΑΕΕ Σελίδα 36

37 Κεφάλαιο 4: Απόδοση και Αποδοτικότητα Πίνακας 25: Απόδοση και Αποδοτικότητα Ανωνύμων εταιριών 2013 Σύνολο Ζημιών Ζωής Μικτές α. Περιθώριο τεχνικού κέρδους / Παραγωγή ασφαλίστρων 51,0% 30,9% 96,2% 38,4% α1. Αστικής ευθύνης οχημάτων 33,2% 19,3% 0,0% 48,9% α2. Λοιπών ζημιών 44,2% 46,2% 0,0% 42,8% α3. Ζωής 66,7% 0,0% 96,2% 27,4% β. Περιθώριο ασφαλιστικού αποτελέσματος / Παραγωγή ασφαλίστρων 16,5% 26,0% -1,9% 20,8% β1. Αστικής ευθύνης οχημάτων 23,3% 14,4% 0,0% 33,4% β2. Λοιπών ζημιών 38,4% 41,5% 0,0% 36,0% β3. Ζωής -1,3% 0,0% -1,9% -0,4% γ. RoE (Κέρδη / Ίδια κεφάλαια) γ1.προ Φόρων 24,7% 22,3% 11,1% 35,9% γ2.μετά Φόρων 18,6% 15,6% 7,8% 28,1% δ. RoA (Κέρδη / Ενεργητικό) δ1.προ Φόρων 3,5% 5,5% 1,2% 4,9% δ2.μετά Φόρων 2,6% 3,8% 0,8% 3,8% ε. Περιθώριο κέρδους (Κέρδη / Παραγωγή ασφαλίστρων) ε1.προ Φόρων 13,6% 12,2% 7,3% 17,8% ε2.μετά Φόρων 10,2% 8,5% 5,2% 13,9% στ. Κέρδη μετά Φόρων / Μετοχικό κεφάλαιο 29,1% 45,2% 12,0% 34,6% Πίνακας 26: Απόδοση και Αποδοτικότητα Υποκαταστημάτων 2013 Σύνολο Ζημιών Ζωής α. Περιθώριο τεχνικού κέρδους / Παραγωγή ασφαλίστρων 17,7% 16,6% 80,0% α1. Αστικής ευθύνης οχημάτων 17,5% 17,5% 0,0% α2. Λοιπών ζημιών 16,2% 16,2% 0,0% α3. Ζωής 80,0% 0,0% 80,0% β. Περιθώριο ασφαλιστικού αποτελέσματος / Παραγωγή ασφαλίστρων 15,2% 14,4% 58,0% β1. Αστικής ευθύνης οχημάτων 15,6% 15,6% 0,0% β2. Λοιπών ζημιών 13,8% 13,8% 0,0% β3. Ζωής 58,0% 0,0% 58,0% γ. RoE (Κέρδη / Ίδια κεφάλαια) γ1.προ Φόρων 29,9% 30,1% 25,8% γ2.μετά Φόρων 19,9% 20,5% 10,0% δ. RoA (Κέρδη / Ενεργητικό) δ1.προ Φόρων 6,5% 6,6% 4,9% δ2.μετά Φόρων 4,4% 4,5% 1,9% ε. Περιθώριο κέρδους (Κέρδη / Παραγωγή ασφαλίστρων) ε1.προ Φόρων 7,8% 7,6% 18,8% ε2.μετά Φόρων 5,2% 5,2% 7,3% στ. Κέρδη μετά Φόρων / Μετοχικό κεφάλαιο 79,7% 80,6% 56,6% ΕΑΕΕ Σελίδα 37

38 Κεφάλαιο 4: Απόδοση και Αποδοτικότητα Πίνακας 27: Απόδοση και Αποδοτικότητα Αλληλασφαλιστικών συνεταιρισμών 2013 α. Περιθώριο τεχνικού κέρδους / Παραγωγή ασφαλίστρων 58,4% α1. Αστικής ευθύνης οχημάτων 61,1% α2. Λοιπών ζημιών 46,1% α3. Ζωής β. Περιθώριο ασφαλιστικού αποτελέσματος / Παραγωγή ασφαλίστρων 47,4% β1. Αστικής ευθύνης οχημάτων 48,5% β2. Λοιπών ζημιών 42,5% β3. Ζωής γ. RoE (Κέρδη / Ίδια κεφάλαια) γ1.προ Φόρων 15,2% γ2.μετά Φόρων 12,1% δ. RoA (Κέρδη / Ενεργητικό) δ1.προ Φόρων 8,9% δ2.μετά Φόρων 7,1% ε. Περιθώριο κέρδους (Κέρδη / Παραγωγή ασφαλίστρων) ε1.προ Φόρων 37,4% ε2.μετά Φόρων 29,7% στ. Κέρδη μετά Φόρων / Μετοχικό κεφάλαιο 16,4% ΕΑΕΕ Σελίδα 38

39 Συμπεράσματα ΕΑΕΕ Σελίδα 39

40 Συμπεράσματα Η συνολική καταγραφή των οικονομικών μεγεθών των ασφαλιστικών επιχειρήσεων μέσα από τις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις καθώς και η δεικτοποίηση των μεγεθών τους, όπως έγινε στην παρούσα μελέτη, επιτρέπει την επιλογή εκείνων των δεικτών οι οποίοι δείχνουν να είναι περισσότερο ευαίσθητοι στις μεταβολές από έτος σε έτος, ενώ ταυτόχρονα αντιπροσωπεύουν πιθανές ποιοτικές μεταβολές του συνόλου της αγοράς σε θέματα πολιτικής, επάρκειας και απόδοσης. Από την παρούσα μελέτη έχουν επιλεγεί οι αριθμοδείκτες «Κόστος πρόσκτησης ασφαλιστικών εργασιών», «Χρεώστες ασφαλίστρων προς Παραγωγή ασφαλίστρων», «Δείκτης ζημιών», «Εκκρεμείς αποζημιώσεις προς Παραγωγή ασφαλίστρων» και το «Περιθώριο τεχνικού κέρδους προς Παραγωγή ασφαλίστρων», των οποίων η εξέλιξη από έτος σε έτος παρακολουθείται ομαδικά και αποτυπώνεται στο ίδιο γράφημα. Μέσα από την ταυτόχρονη παρακολούθηση των επιλεγμένων δεικτών στο επόμενο γράφημα, επιχειρείται να αποτυπωθεί η συνολική διαχρονική (εξελικτική) συμπεριφορά των ασφαλιστικών επιχειρήσεων συνολικά κατά τη διάρκεια της τελευταίας εξαετίας. Γράφημα 8: Επιλεγμένοι δείκτες Κόστος πρόσκτησης 90% 80% 70% 60% 50% Περιθώριο τεχνικού κέρδους 40% 30% 20% 10% 0% Χρεώστες ασφαλίστρων Εκκρεμείς αποζημιώσεις Δείκτης ζημιών ΕΑΕΕ Σελίδα 40

41 Συμπεράσματα Είναι προφανές από τις μετατοπίσεις του γραφήματος ότι υπάρχει μετακίνηση του ανάγλυφου της ασφαλιστικής αγοράς συνολικά από το 2008 έως το Μελετώντας τα αναλυτικότερα στοιχεία κάθε έτους διαδοχικά, διαπιστώνεται ότι το κόστος πρόσκτησης εργασιών είχε την υψηλότερη τιμή του το 2008 (21,9%), το οποίο σε συνδυασμό με τον υψηλό δείκτη ζημιών (60,8%) κατέληγε στο χαμηλότερο περιθώριο τεχνικού κέρδους 16 (14,6%) για τη μελετώμενη περίοδο. Το 2009, το κόστος πρόσκτησης εργασιών γνώρισε μεγάλη μείωση (στο 15,0%), τιμή κοντά στην οποία παρέμεινε για την υπόλοιπη χρονική περίοδο. Όμως, το ποσοστό χρεωστών ασφαλίστρων προς την παραγωγή ασφαλίστρων, εκτινάχτηκε στο 21,2%, ενώ παράλληλα αυξήθηκαν οι εκκρεμείς αποζημιώσεις ως ποσοστό της παραγωγής ασφαλίστρων και μειώθηκε ελαφρώς ο δείκτης ζημιών. Το αποτέλεσμα ήταν να αυξηθεί το περιθώριο κέρδους σε μεγάλο βαθμό και να φτάσει το 24,6%. Το 2010 χαρακτηρίστηκε από τη μεγάλη μείωση του δείκτη ζημιών (στο 51,5%) αλλά και τη μείωση των χρεωστών ασφαλίστρων στο 19,1%. Έτσι, το περιθώριο τεχνικού κέρδους έφτασε στο 26,2%. Παρομοίως, το 2011, οι χρεώστες ασφαλίστρων γνώρισαν νέα μεγάλη μείωση ενώ οι εκκρεμείς αποζημιώσεις αυξήθηκαν στο 63,6% της παραγωγής ασφαλίστρων. Ταυτόχρονα, ο δείκτης ζημιών γνώρισε νέα μικρή μείωση (στο 49,7%). Κατά αυτό τον τρόπο, το περιθώριο τεχνικού κέρδους ανήλθε στο 28,4%, το οποίο ήταν και το μεγαλύτερο για την προηγηθείσα περίοδο. Κατά το 2012, οι εκκρεμείς αποζημιώσεις προς την παραγωγή ασφαλίστρων γνώρισαν νέα αύξηση και έφτασαν στο 75,4%. Παράλληλα, μειώθηκε το κόστος πρόσκτησης εργασιών (13,5%) και ο δείκτης ζημιών (42,7%) ενώ οι χρεώστες ασφαλίστρων αυξήθηκαν ελαφρά (στο 18,7%). Έτσι, το περιθώριο τεχνικού κέρδους πήρε την τιμή του 43,4%. Το 2013, συνεχίστηκε η αύξηση των εκκρεμών αποζημιώσεων ως ποσοστό επί της παραγωγής ασφαλίστρων ενώ μειώθηκε ακόμη περισσότερο ο δείκτης ζημιών. Επίσης, μικρή μείωση είχε το ποσοστό των χρεωστών ασφαλίστρων ωε προς την παραγωγή. Αντίθετα, το κόστος πρόσκτησης εργασιών αυξήθηκε, μετά από μία μικρή μείωση το Συνολικά, το περιθώριο τεχνικού κέρδους αυξήθηκε για ακόμη μία φορά. 16 Υπενθυμίζεται ότι στο τεχνικό κέρδος δεν συνυπολογίζονται τα γενικά έξοδα, οι φόροι αλλά και οι έκτακτες ζημιές από επενδύσεις (π.χ. PSI). ΕΑΕΕ Σελίδα 41

42 Appendix: Executive Summary The present report, elaborated by the Research and Statistics Department of the HAIC, calculates the values of the financial ratios for the insurance enterprises operating in Greece. The data were drawn from the published financial statements. The ratios were calculated for the total of the Insurance enterprises and the sub-totals of them using the criteria of activity (Life, Non-life and Mixed) and type of establishment (S.A., Branch of foreign Insurance enterprise and Mutual insurance society). The key ratios, teamed by studied subject, for the total of the insurance enterprises are shown in the table below. Besides them, the corresponding values for the preceding financial years until 2010 appear. 1. Capital Structure a. Percentage of investments in Assets 61.5% 60.0% 58.9% 58.5% b. Percentage of bonds in the investments 60.6% 62.4% 62.4% 68.6% 2. Management Policy Ι. Premium Production a. Acquisition cost (commissions and similar expenses) 15.4% 13.5% 14.6% 14.3% b. Percentage of Premiums due / Premium 17.0% 18.7% 16,8% 19.1% c. Premium retention rate 76.7% 85.4% 85.8% 86.0% ΙΙ. Claims a. Claims retention rate 91.5% 93.4% 92.0% 92.7% b. Loss ratio (non-life) 38.3% 42.7% 49.7% 51.5% 3. Financial Sufficiency a. Financial leverage: Liabilities / Equity b. Outstanding claims / Premium 82.0% 75.4% 63.6% 55.2% c. Insurance Provisions / Premium 276.8% 265.5% 239.0% 232.5% 4. Efficiency and Effectiveness a. pre tax Return on Equity (ROE) 24.9% -29.8% -81.0% 6.8% b. pre tax Return on Assets (ROA) 3.6% -3.4% -5.4% 0.6% c. pre tax Profit margin 13.2% -11.0% -15.6% 1.9% d. After tax Profit / Share capital 29.8% -42.3% -56.4% -0.8% HAIC

43 ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ - ΜΕΛΕΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ 69. Παραγωγή ασφαλίστρων δωδεκαμήνου 2014 Φεβρουάριος Φυσικές καταστροφές και ταραχές στην Ελλάδα Ιανουάριος Ετήσια Στατιστική Έκθεση 2013 Δεκέμβριος Ασφάλιση αυτοκινήτου 2013 Δεκέμβριος Οικονομικά αποτελέσματα ασφαλιστικών επιχειρήσεων 2013 Νοέμβριος 2014

44 ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ - ΜΕΛΕΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ 65. Παραγωγή ασφαλίστρων εννεαμήνου 2014 Νοέμβριος Ασφάλιση μεταφερόμενων εμπορευμάτων 2013 Οκτώβριος Παραγωγή ασφαλίστρων Α εξαμήνου 2014 Σεπτέμβριος Νομική προστασία 2013 Ιούλιος Ασφάλιση σκαφών αναψυχής 2013 Ιούνιος 2014

45 2013 Σύνολο Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων ανά Δραστηριότητα Σύνολο Ανωνύμων Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων Σύνολο Υποκαταστημάτων Σύνολο Ζημιών Ζωής Μικτές Ανώνυμες Ζημιών Ανώνυμες Ζωής Μικτές Υποκαταστήματα Ζημιών Υποκαταστήματα Ζωής Πανελλαδικοί Αλληλασφαλιστικοί Συνεταιρισμοί (Ζημιών) Ι. Κεφαλαιακή Διάρθρωση 1. Σύνθεση Ενεργητικού α. Επενδύσεις 61,5% 64,9% 65,6% 56,2% 62,3% 70,5% 65,7% 56,2% 32,7% 32,5% 35,4% 63,6% β. Επενδύσεις για λογαριασμό Ασφαλισμένων Ζωής 13,0% 0,0% 23,3% 8,8% 13,4% 0,0% 23,4% 8,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% που φέρουν τον επενδυτικό κίνδυνο γ. Απαιτήσεις 11,3% 21,6% 4,6% 13,1% 10,4% 18,4% 4,4% 13,1% 40,5% 40,0% 48,4% 24,9% 2. Σύνθεση Παθητικού α. Ίδια Κεφάλαια 14,4% 24,6% 10,5% 13,7% 14,1% 24,5% 10,5% 13,7% 21,8% 22,0% 19,0% 58,3% - εκ των οποίων Μετοχικό / Λογ-μός Έδρας 9,0% 8,5% 6,8% 11,1% 9,0% 8,4% 6,8% 11,1% 5,5% 5,6% 3,4% 43,1% β. Ασφαλιστικές Προβλέψεις Ασφαλίσεων Ζωής 39,7% 0,0% 62,7% 34,9% 40,8% 0,0% 62,8% 34,9% 2,8% 0,0% 49,2% 0,0% γ. Ασφαλιστικές Προβλέψεις Ασφαλίσεων Ζημιών 22,2% 64,4% 0,0% 25,3% 21,3% 66,1% 0,0% 25,3% 54,3% 57,7% 0,0% 33,1% - εκ των οποίων Αστ. Ευθύνης Οχημάτων 15,2% 47,2% 0,0% 15,9% 15,1% 52,7% 0,0% 15,9% 15,8% 16,8% 0,0% 30,6% - εκ των οποίων Λοιπών Ασφαλίσεων Ζημιών 7,1% 17,2% 0,0% 9,4% 6,2% 13,4% 0,0% 9,4% 38,5% 40,9% 0,0% 2,6% δ. Προβλέψεις Ασφαλισμένων Ζωής που φέρουν τον 13,0% 0,0% 23,3% 8,8% 13,4% 0,0% 23,4% 8,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Επενδυτικό Κίνδυνο 3. Σύνθεση Επενδύσεων α. Ακίνητα 7,0% 10,4% 1,9% 10,8% 7,0% 11,1% 1,9% 10,8% 2,2% 2,3% 0,0% 6,2% β. Συμμετοχές σε Συνδεδεμένες Επιχειρήσεις 1,8% 3,1% 2,1% 0,8% 1,8% 3,1% 2,2% 0,8% 3,3% 3,5% 0,0% 1,4% γ. Μετοχές, Μερίδια και Λοιποί Τίτλοι Μεταβλητής 13,2% 9,6% 11,3% 16,8% 13,3% 10,3% 11,3% 16,8% 4,5% 1,6% 48,3% 4,6% Απόδοσης δ. Ομόλογα, Ομολογίες και Λοιποί Τίτλοι Σταθερής 60,6% 38,4% 65,9% 65,5% 61,3% 40,1% 66,1% 65,5% 21,3% 21,8% 14,2% 11,1% Απόδοσης ε. Λοιπές Επενδύσεις 17,4% 38,5% 18,7% 6,1% 16,5% 35,4% 18,6% 6,1% 68,6% 70,7% 37,5% 76,7% ΙΙ. Διαχειριστική Πολιτική 1. Παραγωγής Ασφαλίστρων α. Ιδία Κράτηση Ασφαλίστρων 76,7% 81,9% 94,8% 62,4% 76,2% 82,0% 94,8% 62,4% 81,9% 81,8% 85,9% 77,9% α1. Αστικής Ευθύνης Οχημάτων 56,6% 92,8% 0,0% 8,8% 53,1% 93,2% 0,0% 8,8% 91,9% 91,9% 0,0% 78,1% α2. Λοιπών Ζημιών 66,8% 71,6% 0,0% 61,2% 64,1% 68,0% 0,0% 61,2% 77,8% 77,8% 0,0% 76,6% α3. Ζωής 94,7% 0,0% 94,8% 94,6% 94,7% 0,0% 94,8% 94,6% 85,9% 0,0% 85,9% 0,0% β. Προμήθειες και Συναφή Έξοδα Πρόσκτησης + 15,4% 19,8% 11,7% 15,4% 13,9% 17,4% 11,8% 15,4% 32,2% 27,6% 8,8% 4,4% Διαφορά Μεταφερόμενων Εξόδων Πρόσκτησης και Προμηθειών Παραγωγής Επομένων Χρήσεων / Εγγεγραμμένα Ασφάλιστρα και Δικαιώματα Συμβολαίων β1. Αστικής Ευθύνης Οχημάτων 18,5% 19,5% 0,0% 17,2% 17,4% 17,5% 0,0% 17,2% 31,3% 31,3% 0,0% 5,2% β2. Λοιπών Ζημιών 18,2% 20,2% 0,0% 15,9% 16,4% 17,2% 0,0% 15,9% 26,0% 26,0% 0,0% 5,8% β3. Ζωής 12,5% 0,0% 11,7% 13,6% 12,6% 0,0% 11,8% 13,6% 8,8% 0,0% 8,8% 0,0% γ. Χρεώστες Ασφαλίστρων Συνολικά / Εγγεγραμμένα Ασφάλιστρα και Δικαιώματα Συμβολαίων 17,0% 14,8% 8,3% 23,3% 18,0% 17,6% 8,3% 23,3% 6,8% 6,8% 7,2% 8,6% γ1. Χρεώστες Ασφαλίστρων Συνολικά * 365 / Εγγεγραμμένα Ασφάλιστρα και Δικαιώματα Συμβολαίων (σε ημέρες) δ. Α.Μ.Δ.Α. τέλους χρήσης / Εγγεγραμμένα 31,7% 29,7% 0,0% 34,1% 32,1% 30,0% 0,0% 34,1% 29,2% 29,2% 0,0% 10,5% Ασφάλιστρα και Δικαιώματα Συμβολαίων (μόνο για ασφαλίσεις ζημιών) δ1. Αστικής Ευθύνης Οχημάτων 28,5% 26,2% 0,0% 31,7% 29,1% 26,8% 0,0% 31,7% 23,7% 23,7% 0,0% 9,7% δ2. Λοιπών Ζημιών 34,7% 33,4% 0,0% 36,2% 35,4% 34,4% 0,0% 36,2% 31,7% 31,7% 0,0% 14,3% ε. Έσοδα Επενδύσεων / Σύνολο Εσόδων Λογ-μου 27,0% 4,8% 45,2% 20,0% 28,4% 5,2% 45,3% 20,0% 3,4% 3,0% 15,3% 11,9% Εκμετάλλευσης ε1. Αστικής Ευθύνης Οχημάτων 12,3% 4,7% 0,0% 34,7% 13,3% 4,9% 0,0% 34,7% 2,4% 2,4% 0,0% 13,5% ε2. Λοιπών Ζημιών 6,8% 5,0% 0,0% 8,9% 7,6% 5,9% 0,0% 8,9% 3,3% 3,3% 0,0% 4,3% ε3. Ζωής 37,9% 0,0% 45,2% 21,5% 38,0% 0,0% 45,3% 21,5% 15,3% 0,0% 15,3% 0,0% στ. Μέσο ποσοστό Δικαιώματος Συμβολαίου 11,7% 21,1% 1,0% 11,5% 11,6% 23,8% 1,0% 11,5% 13,5% 13,7% 3,1% 14,5% στ1. Αστικής Ευθύνης Οχημάτων 25,7% 26,7% 0,0% 24,4% 26,0% 27,3% 0,0% 24,4% 24,1% 24,1% 0,0% 12,2% στ2. Λοιπών Ζημιών 15,5% 15,9% 0,0% 15,2% 17,0% 19,5% 0,0% 15,2% 9,6% 9,6% 0,0% 26,3% στ3. Ζωής 1,2% 0,0% 1,0% 1,4% 1,2% 0,0% 1,0% 1,4% 3,1% 0,0% 3,1% 0,0% 2. Αποζημιώσεων α. Ιδία Κράτηση Αποζημιώσεων 91,5% 88,9% 96,4% 87,8% 92,6% 95,3% 96,5% 87,8% 66,8% 66,2% 79,6% 76,3% α1. Αστικής Ευθύνης Οχημάτων 83,8% 91,0% 0,0% 75,1% 86,1% 96,3% 0,0% 75,1% 51,4% 51,4% 0,0% 74,9% α2. Λοιπών Ζημιών 78,4% 84,1% 0,0% 73,2% 79,3% 91,2% 0,0% 73,2% 75,0% 75,0% 0,0% 86,2% α3. Ζωής 96,4% 0,0% 96,4% 96,4% 96,5% 0,0% 96,5% 96,4% 79,6% 0,0% 79,6% 0,0% β. Δείκτης Ζημιών (μόνο για ασφαλίσεις ζημιών) 38,3% 41,4% 0,0% 34,6% 38,9% 43,7% 0,0% 34,6% 34,5% 34,5% 0,0% 39,8% β1. Αστικής Ευθύνης Οχημάτων 54,5% 57,9% 0,0% 50,0% 56,6% 62,6% 0,0% 50,0% 31,6% 31,6% 0,0% 40,0% β2. Λοιπών Ζημιών 22,7% 24,4% 0,0% 20,8% 19,8% 18,4% 0,0% 20,8% 35,7% 35,7% 0,0% 39,3% γ. Ιδία Κράτηση Αποζημιώσεων / Ιδία Κράτηση 30,5% 46,3% 0,0% -2,1% 28,6% 47,6% 0,0% -2,1% 41,5% 41,5% 0,0% 40,2% Ασφαλίστρων (μόνο για ασφαλίσεις ζημιών) γ1. Αστικής Ευθύνης Οχημάτων 34,3% 59,6% 0,0% -73,7% 33,8% 62,8% 0,0% -73,7% 38,1% 38,1% 0,0% 40,1% γ2. Λοιπών Ζημιών 27,2% 28,8% 0,0% 25,1% 23,5% 21,6% 0,0% 25,1% 43,1% 43,1% 0,0% 40,7% δ. Εκκρεμείς Ζημίες / Πληρωθείσες Ζημίες + Διαφορά 124,6% 224,8% 16,5% 182,1% 124,9% 252,4% 16,3% 182,1% 113,3% 115,0% 69,4% 308,2% Εκκρεμών Ζημιών Έτους δ1. Αστικής Ευθύνης Οχημάτων 333,7% 256,7% 0,0% 450,9% 343,6% 266,7% 0,0% 450,9% 128,3% 128,3% 0,0% 375,3% δ2. Λοιπών Ζημιών 241,5% 147,5% 0,0% 367,9% 296,2% 187,2% 0,0% 367,9% 110,0% 110,0% 0,0% 8,9% δ3. Ζωής 26,0% 0,0% 16,5% 41,5% 25,9% 0,0% 16,3% 41,5% 69,4% 0,0% 69,4% 0,0% ε. Ιδία Κράτηση Εκκρεμών Ζημιών / Ιδία Κράτηση 118,4% 213,7% 13,5% 213,6% 120,4% 246,2% 13,5% 213,6% 72,5% 73,9% 30,9% 347,6% Ζημιών Έτους ε1. Αστικής Ευθύνης Οχημάτων 660,8% 256,3% 0,0% -734,5% 736,5% 270,8% 0,0% -734,5% 74,8% 74,8% 0,0% 424,6% ε2. Λοιπών Ζημιών 174,6% 98,3% 0,0% 282,9% 217,0% 123,9% 0,0% 282,9% 73,5% 73,5% 0,0% 7,7% ε3. Ζωής 23,3% 0,0% 13,5% 39,3% 23,3% 0,0% 13,5% 39,3% 30,9% 0,0% 30,9% 0,0% ΙΙΙ. Χρηματοοικονομική Επάρκεια α. Ξένα Κεφάλαια / Ίδια Κεφάλαια 6,0 3,1 8,5 6,3 6,1 3,1 8,5 6,3 3,6 3,5 4,3 0,7 β. Ασφαλιστικές Προβλέψεις Συνολικά / 276,8% 127,4% 540,0% 249,7% 296,1% 147,7% 542,2% 249,7% 68,2% 66,0% 189,5% 139,4% Εγγεγραμμένα Ασφάλιστρα και Δικαιώματα Συμβολαίων β1. Ζημιών 138,2% 127,4% 0,0% 151,7% 149,8% 147,7% 0,0% 151,7% 66,0% 66,0% 0,0% 139,4% β2. Ζωής 479,6% 0,0% 540,0% 398,7% 480,7% 0,0% 542,2% 398,7% 189,5% 0,0% 189,5% 0,0% γ. Εκκρεμείς Ζημίες / Εγγεγραμμένα Ασφάλιστρα και 82,0% 93,9% 18,7% 106,6% 85,8% 111,8% 18,5% 106,6% 39,5% 39,3% 52,0% 121,3% Δικαιώματα Συμβολαίων γ1. Αστικής Ευθύνης Οχημάτων 184,5% 149,5% 0,0% 231,5% 198,6% 169,4% 0,0% 231,5% 38,6% 38,6% 0,0% 147,7% γ2. Λοιπών Ζημιών 56,1% 36,5% 0,0% 79,1% 60,0% 34,9% 0,0% 79,1% 39,6% 39,6% 0,0% 3,5% γ3. Ζωής 27,3% 0,0% 18,7% 38,8% 27,2% 0,0% 18,5% 38,8% 52,0% 0,0% 52,0% 0,0% IV. Δείκτες Απόδοσης και Αποδοτικότητας α. Ποσοστό Τεχνικού Αποτελέσματος 48,2% 27,5% 96,1% 38,4% 51,0% 30,9% 96,2% 38,4% 17,7% 16,6% 80,0% 58,4% Εκμεταλλεύσεων / Εγγεγραμμένα Ασφάλιστρα και Δικαιώματα Συμβολαίων α1. Αστικής Ευθύνης Οχημάτων 32,0% 19,5% 0,0% 48,9% 33,2% 19,3% 0,0% 48,9% 17,5% 17,5% 0,0% 61,1% α2. Λοιπών Ζημιών 39,0% 35,8% 0,0% 42,8% 44,2% 46,2% 0,0% 42,8% 16,2% 16,2% 0,0% 46,1% α3. Ζωής 66,7% 0,0% 96,1% 27,4% 66,7% 0,0% 96,2% 27,4% 80,0% 0,0% 80,0% 0,0% β. Ποσοστό Ασφαλιστικού Αποτελέσματος 16,4% 23,3% -1,5% 20,8% 16,5% 26,0% -1,9% 20,8% 15,2% 14,4% 58,0% 47,4% Εκμεταλλεύσεων / Εγγεγραμμένα Ασφάλιστρα και Δικαιώματα Συμβολαίων β1. Αστικής Ευθύνης Οχημάτων 22,8% 14,9% 0,0% 33,4% 23,3% 14,4% 0,0% 33,4% 15,6% 15,6% 0,0% 48,5% β2. Λοιπών Ζημιών 33,8% 31,9% 0,0% 36,0% 38,4% 41,5% 0,0% 36,0% 13,8% 13,8% 0,0% 42,5% β3. Ζωής -1,1% 0,0% -1,5% -0,4% -1,3% 0,0% -1,9% -0,4% 58,0% 0,0% 58,0% 0,0% γ. ROE (Κέρδη / Ίδια Κεφάλαια) γ1.προ Φόρων 24,9% 23,1% 11,2% 35,9% 24,7% 22,3% 11,1% 35,9% 29,9% 30,1% 25,8% 15,2% γ2.μετά Φόρων 18,6% 16,1% 7,8% 28,1% 18,6% 15,6% 7,8% 28,1% 19,9% 20,5% 10,0% 12,1% δ. ROA (Κέρδη / Ενεργητικό) δ1.προ Φόρων 3,6% 5,7% 1,2% 4,9% 3,5% 5,5% 1,2% 4,9% 6,5% 6,6% 4,9% 8,9% δ2.μετά Φόρων 2,7% 4,0% 0,8% 3,8% 2,6% 3,8% 0,8% 3,8% 4,4% 4,5% 1,9% 7,1% ε. Περιθώριο Κέρδους (Κέρδη / Εγγεγραμμένα Ασφάλιστρα και Δικαιώματα Συμβολαίων) ε1.προ Φόρων 13,2% 11,2% 7,4% 17,8% 13,6% 12,2% 7,3% 17,8% 7,8% 7,6% 18,8% 37,4% ε2.μετά Φόρων 9,9% 7,8% 5,2% 13,9% 10,2% 8,5% 5,2% 13,9% 5,2% 5,2% 7,3% 29,7% στ. Κέρδη μετά Φόρων / Μετοχικό Κεφάλαιο 29,8% 46,6% 12,1% 34,6% 29,1% 45,2% 12,0% 34,6% 79,7% 80,6% 56,6% 16,4% Σελ. 1 / 1

Επισκόπηση με Αριθμοδείκτες

Επισκόπηση με Αριθμοδείκτες Επισκόπηση με Αριθμοδείκτες Υπολογισμός Δεικτών για το Σύνολο των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Φεβρουάριος 2010 Οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2011

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2011 Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2011 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Σεπτέμβριος 2012 Οικονομικές Μελέτες 34 Σύνοψη βασικών

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2009

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2009 Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2009 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Ιούλιος 2010 Οικονομικές Μελέτες 7 Περιεχόμενα Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2012

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2012 Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2012 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Οκτώβριος 2013 Οικονομικές Μελέτες 49 Σύνοψη βασικών σημείων

Διαβάστε περισσότερα

A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 534.335,97. Έξοδα Εγκατάστασης και Αϋλα Στοιχεία 4.603.929,34

A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 534.335,97. Έξοδα Εγκατάστασης και Αϋλα Στοιχεία 4.603.929,34 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00. Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) 0,00

A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00. Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) 0,00 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) 0,00 Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλαδικό Αλληλασφαλιστικό Συνεταιρισμό Ιδιοκτητών Αυτοκινήτων Δημοσίας Χρήσεως ΣΥΝ.Π.Ε.

Πανελλαδικό Αλληλασφαλιστικό Συνεταιρισμό Ιδιοκτητών Αυτοκινήτων Δημοσίας Χρήσεως ΣΥΝ.Π.Ε. ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗ: 31/12/2014 Επωνυμία Ασφαλιστικής Επιχείρησης : Κωδικός Ασφαλιστικής Επιχείρησης: Αριθμός Μητρώου (ΑΡΜΑΕ): Πανελλαδικό Αλληλασφαλιστικό Συνεταιρισμό Ιδιοκτητών

Διαβάστε περισσότερα

Αλληλασφαλιστικού Συνεταιρισμού Επαγγελματιών Ιδιοκτητών Αυτοκινήτων Δ.Χ. Β.Ελλάδος & Θεσσαλίας ΣΥΝ.Π.Ε.

Αλληλασφαλιστικού Συνεταιρισμού Επαγγελματιών Ιδιοκτητών Αυτοκινήτων Δ.Χ. Β.Ελλάδος & Θεσσαλίας ΣΥΝ.Π.Ε. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 89.234,93 Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) 89.234,93 Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗ: 31/12/2014

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗ: 31/12/2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗ: Επωνυμία Ασφαλιστικής Επιχείρησης : ERGO ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΖΗΜΙΩΝ Κωδικός Ασφαλιστικής Επιχείρησης: 30 Αριθμός Μητρώου (ΑΡΜΑΕ): 20264/B/05/1989/8 ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΟΡΙΖΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12877/05/Β/86/57

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΟΡΙΖΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12877/05/Β/86/57 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΟΡΙΖΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12877/05/Β/86/57 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2015-30/06/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : UNIVERSAL LIFE ( ΕΛΛΑΣ) Α.Α.Ε.Ζ. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12845/05/Β/86/25

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : UNIVERSAL LIFE ( ΕΛΛΑΣ) Α.Α.Ε.Ζ. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12845/05/Β/86/25 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : UNIVERSAL LIFE ( ΕΛΛΑΣ) Α.Α.Ε.Ζ. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12845/05/Β/86/25 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30/6/2008 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2008-30/6/2008 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά

Διαβάστε περισσότερα

Credit Agricole A.A.E.Z. AΡ. ΜΑΕ 49891/05/Β/01/8 30/6/2015 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00

Credit Agricole A.A.E.Z. AΡ. ΜΑΕ 49891/05/Β/01/8 30/6/2015 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 689.843,26. Έξοδα Εγκατάστασης και Αϋλα Στοιχεία 1.164.983,52

A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 689.843,26. Έξοδα Εγκατάστασης και Αϋλα Στοιχεία 1.164.983,52 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Έξοδα Εγκατάστασης και Αϋλα Στοιχεία 10.591,00. Μείον: Αποσβέσεις 10.237,96. Κτίρια 375.491,83. Μείον: Αποσβέσεις 59.718,97

Έξοδα Εγκατάστασης και Αϋλα Στοιχεία 10.591,00. Μείον: Αποσβέσεις 10.237,96. Κτίρια 375.491,83. Μείον: Αποσβέσεις 59.718,97 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : D.A.S. - HELLAS Α.Α.Ε.Γ.Ν.Π. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 32509/05/Β/94/15

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : D.A.S. - HELLAS Α.Α.Ε.Γ.Ν.Π. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 32509/05/Β/94/15 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : D.A.S. - HELLAS Α.Α.Ε.Γ.Ν.Π. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 32509/05/Β/94/15 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31ης Δεκεμβρίου 2010 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/2010-31/12/2010 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1-30/06/2009

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1-30/06/2009 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1 30/06/2009 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ I ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Γ.Α. ΑΡ.Μ.Α.Ε :12829/05/Β/86/009

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Γ.Α. ΑΡ.Μ.Α.Ε :12829/05/Β/86/009 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Γ.Α. ΑΡ.Μ.Α.Ε :12829/05/Β/86/009 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30/06/2015 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ: 01/01-30/06/2015 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Γ.Α. ΑΡ.Μ.Α.Ε :12829/05/Β/86/009

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Γ.Α. ΑΡ.Μ.Α.Ε :12829/05/Β/86/009 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Γ.Α. ΑΡ.Μ.Α.Ε :12829/05/Β/86/009 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31/12/2012 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ: 01/01-31/12/2012 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγμένες Μετοχές σε Χρηματιστήριο της Ε.Ε και του Ε.Ο.Χ 589.897,89

Εισηγμένες Μετοχές σε Χρηματιστήριο της Ε.Ε και του Ε.Ο.Χ 589.897,89 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΓΙΙ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΑΡ.Μ.Α.Ε : ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΑΕΓΑ 25088/05/Β/91/23

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΓΙΙ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΑΡ.Μ.Α.Ε : ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΑΕΓΑ 25088/05/Β/91/23 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΑΡ.Μ.Α.Ε : ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΑΕΓΑ 25088/05/Β/91/23 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30/06/2006 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Οφειλόμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ Α.Ε.Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12883/05/Β/86/063

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ Α.Ε.Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12883/05/Β/86/063 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ Α.Ε.Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12883/05/Β/86/063 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30/09/2006 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1-30/09/2006 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Αστική Ευθύνη 2011

Γενική Αστική Ευθύνη 2011 Γενική Αστική Ευθύνη 2011 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Ιούλιος 2012 Οικονομικές Μελέτες 32 Σύνοψη βασικών σημείων Η παραγωγή ασφαλίστρων του

Διαβάστε περισσότερα

προηγούμενη ανάλυση. 1 Στην περίπτωση που το ποσό των ακινήτων διαφοροποιείται σημαντικά από την προηγούμενη περίοδο, θα εξηγείται

προηγούμενη ανάλυση. 1 Στην περίπτωση που το ποσό των ακινήτων διαφοροποιείται σημαντικά από την προηγούμενη περίοδο, θα εξηγείται ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ I ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : «ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ Α.Α. & Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12891/05/Β/86/71 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1-31/12/2006 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1 31/12/2006 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλιση πληρωμάτων πλοίων 2012

Ασφάλιση πληρωμάτων πλοίων 2012 Ασφάλιση πληρωμάτων πλοίων 2012 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Ιούνιος 2013 Οικονομικές Μελέτες 43 Σύνοψη Βασικών Σημείων Η παραγωγή ασφαλίστρων

Διαβάστε περισσότερα

241,601.04 144,903.19 Γ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 20,165,603.81

241,601.04 144,903.19 Γ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 20,165,603.81 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΟΡΙΖΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12877/05/Β/86/57 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2012-31/12/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31/12/2013 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2013-31/12/2013

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31/12/2013 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2013-31/12/2013 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ " MENTITEΡΡΑΝΙΑ Α.Α.Ε.Ζ" ΑΡ.Μ.Α.Ε. 56929/05/Β/04/7 ΓΕΜΗ 44941407000 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31/12/2013 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2013-31/12/2013 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31/12/2011 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2011-31/12/2011

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31/12/2011 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2011-31/12/2011 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ "ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΤΥΧ/ΤΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ Α.Α.Ε.Ζ" ΑΡ.Μ.Α.Ε. 56929/05/Β/04/7 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31/12/2011 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2011-31/12/2011 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Γενική αστική ευθύνη 2012

Γενική αστική ευθύνη 2012 Γενική αστική ευθύνη 2012 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Ιούλιος 2013 Οικονομικές Μελέτες 45 Σύνοψη βασικών σημείων Η παραγωγή ασφαλίστρων του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ "ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΤΥΧ/ΤΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ Α.Α.Ε.Ζ" ΑΡ.Μ.Α.Ε. 56929/05/Β/04/7 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31/12/2007

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΤΥΧ/ΤΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ Α.Α.Ε.Ζ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 56929/05/Β/04/7 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31/12/2007 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ "ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΤΥΧ/ΤΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ Α.Α.Ε.Ζ" ΑΡ.Μ.Α.Ε. 56929/05/Β/04/7 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31/12/2007 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2007-31/12/2007 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1-30/09/2010

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1-30/09/2010 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1/1 30/09/2010 ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ I ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : D.A.S. - HELLAS Α.Α.Ε.Γ.Ν.Π. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 32509/05/Β/94/15 Γ.Ε.ΜΗ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : D.A.S. - HELLAS Α.Α.Ε.Γ.Ν.Π. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 32509/05/Β/94/15 Γ.Ε.ΜΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : D.A.S. - HELLAS Α.Α.Ε.Γ.Ν.Π. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 32509/05/Β/94/15 Γ.Ε.ΜΗ. :1932801000 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31ης εκεµβρίου 2013 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1/1/2013-31/12/2013

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή ασφαλίστρων Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2014

Παραγωγή ασφαλίστρων Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2014 Παραγωγή ασφαλίστρων Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2014 Η ΕΑΕΕ συνεχίζει την έρευνα σχετικά με την παραγωγή ασφαλίστρων (συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων συμβολαίων) και την επιστροφή ασφαλίστρων λόγω ακυρώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλιση Αυτοκινήτου 2011

Ασφάλιση Αυτοκινήτου 2011 Ασφάλιση Αυτοκινήτου 2011 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Νοέμβριος 2012 Οικονομικές Μελέτες 38 Σύνοψη Βασικών Σημείων Η ασφάλιση αυτοκινήτου

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλιση Αυτοκινήτου 2010

Ασφάλιση Αυτοκινήτου 2010 Ασφάλιση Αυτοκινήτου 2010 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Μάρτιος 2012 Οικονομικές Μελέτες 25 Σύνοψη Βασικών Σημείων Η ασφάλιση αυτοκινήτου αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Αποθέματα 1. Εμπορεύματα 910.604,12

Κύριοι Μέτοχοι, Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Αποθέματα 1. Εμπορεύματα 910.604,12 Κύριοι Μέτοχοι, 1 ΕΚΘΕΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Εικοστή Τακτική Συνέλευση των κ.κ. Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρίας «ΜΠΟΝΦΙΛΙΟΛΙ ΕΛΛΑΣ ΣΕΡΒΙΣ ΤΗΜ ΕΙΔΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ Α.Ε. με δ.τ B.E.S.T ΕΛΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στις επόμενες σελίδες που ακολουθούν, μπορείτε να δείτε:

Στις επόμενες σελίδες που ακολουθούν, μπορείτε να δείτε: Στις επόμενες σελίδες που ακολουθούν, μπορείτε να δείτε: ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΡΙΘΜΟ ΕΙΚΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ... 2 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ... 3 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Μ.Ρ. Α.Ε.... 4 ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012

Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 GENERALI HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΑΜΑΕ 25081/05/β/91/22) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 22η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλιση Αυτοκινήτου 2012

Ασφάλιση Αυτοκινήτου 2012 Ασφάλιση Αυτοκινήτου 2012 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Νοέμβριος 2013 Οικονομικές Μελέτες 52 Σύνοψη Βασικών Σημείων Η ασφάλιση αυτοκινήτου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 (σε Ευρώ)

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 (σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ "ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ" ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ηs ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005-33η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005) ΑΡ.ΜΑΕ 12883/05/Β/86/063 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

2006 : ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

2006 : ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α 2006 : ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Χρηματοοικονομικής Διοίκησης

Συστήματα Χρηματοοικονομικής Διοίκησης Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Συστήματα Χρηματοοικονομικής Διοίκησης Ακαδημαϊκό Έτος 2014 2015 Εξάμηνο 8 ο 4 η Διάλεξη: Χρηματοοικονομική ανάλυση & αριθμοδείκτες

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλιση αυτοκινήτου 2013

Ασφάλιση αυτοκινήτου 2013 Ασφάλιση αυτοκινήτου 2013 Υπηρεσία Μελετών & Στατιστικής with English supplement www.eaee.gr -Εκδόσεις & Έντυπα Δεκέμβριος 2014 Οικονομικές Μελέτες 67 Σύνοψη Βασικών Σημείων Η ασφάλιση αυτοκινήτου αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 (σε Ευρώ)

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 (σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ "NP INSURANCE - ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ" ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-41η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) Γ.Ε.ΜΗ. : 44319107000 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Β.

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλιση Αυτοκινήτων

Ασφάλιση Αυτοκινήτων Ασφάλιση Αυτοκινήτων with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Νοέμβριος 2010 Οικονομικές Μελέτες 11 Σύνοψη Βασικών Σημείων Η ασφάλιση αυτοκινήτου αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή ασφαλίστρων

Παραγωγή ασφαλίστρων Παραγωγή ασφαλίστρων δωδεκαμήνου 2012 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Ιανουάριος 2013 Οικονομικές Μελέτες 41 Σύνοψη βασικών σημείων Η ΕΑΕΕ πραγματοποίησε

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2012

Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2012 GENERALI HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΑΜΑΕ 25081/05/β/91/22) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 21η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012-31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2008

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2008 ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΚΑΙ ( ποσά σε ευρώ ) 1ου ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΖΩΗΣ ΚΑΤΆ ΖΗΜΙΩΝ 1ο ΤΡΙΜΗΝΟ 2008 595.281.120,66 758.380.223,93 1.353.661.344,59 ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ 43,98% 56,02% 100,00% ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµικές καταστάσεις

Οικονοµικές καταστάσεις Οικονοµικές καταστάσεις Θ έ µ α τ α κ ε φ α λ α ί ο υ Σκοπός οικονοµικών καταστάσεων. Η κατάσταση του ισολογισµού τέλους χρήσης. Η κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων χρήσης. Ο πίνακας διάθεσης αποτελεσµάτων.

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή ασφαλίστρων

Παραγωγή ασφαλίστρων Παραγωγή ασφαλίστρων δωδεκαμήνου 2013 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Φεβρουάριος 2014 Οικονομικές Μελέτες 56 Σύνοψη βασικών σημείων Η ΕΑΕΕ πραγματοποίησε

Διαβάστε περισσότερα

«QWISE TECHNOLOGIES P.C >>

«QWISE TECHNOLOGIES P.C >> Ε Κ Θ Ε Σ Η Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Η Σ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «QWISE TECHNOLOGIES P.C >> ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2014 ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «WEISS HELLAS Co»

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «WEISS HELLAS Co» ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «WEISS HELLAS Co» Νικολακόπουλος Κωνσταντίνος Καβάλα, 2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012 (σε Ευρώ)

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012 (σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ "NP INSURANCE - ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ" ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ηs ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012-40η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΑΡ.ΜΑΕ : 12883/05/Β/86/063 ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( 210.38.22.157 495 www.arnos.gr e-mail : info@arnos.gr ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π.

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( 210.38.22.157 495 www.arnos.gr e-mail : info@arnos.gr ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Έννοια του ισολογισμού Ο ισολογισμός απεικονίζει τη χρηματοοικονομική κατάσταση της επιχείρησης μια δεδομένη χρονική στιγμή. Η χρηματοοικονομική κατάσταση μιας επιχείρησης αποτελείται από εξής

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή Ασφαλίστρων 2009

Παραγωγή Ασφαλίστρων 2009 Παραγωγή Ασφαλίστρων 2009 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Μάρτιος 2010 Οικονομικές Μελέτες 2 Περιεχόμενα Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 2 Κατάλογος

Διαβάστε περισσότερα

Η κάλυψη της Αστικής Ευθύνης Ξενοδόχων στην Ελλάδα 2009-2013

Η κάλυψη της Αστικής Ευθύνης Ξενοδόχων στην Ελλάδα 2009-2013 Η κάλυψη της Αστικής Ευθύνης Ξενοδόχων στην Ελλάδα 2009-2013 Υπηρεσία Μελετών & Στατιστικής with English supplement www.eaee.gr 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% 4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500

Διαβάστε περισσότερα

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ Ισολογισμός. 1 Τι είναι ο Ισολογισμός Ισολογισμός είναι η λογιστική χρηματοοικονομική κατάσταση που παρουσιάζει συνοπτικά αλλά με σαφήνεια την περιουσιακή κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή ασφαλίστρων δωδεκαμήνου 2014

Παραγωγή ασφαλίστρων δωδεκαμήνου 2014 Παραγωγή ασφαλίστρων δωδεκαμήνου 2014 Υπηρεσία Μελετών & Στατιστικής with English supplement www.eaee.gr -Εκδόσεις & Έντυπα Φεβρουάριος 2015 Οικονομικές Μελέτες 69 Σύνοψη βασικών σημείων Η Ε.Α.Ε.Ε. πραγματοποιεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «BLUE VALUE AE ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ» δ.τ «BLUE VALUE HOLDING & INVESTMENTS AE» της 30/04/2015

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «BLUE VALUE AE ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ» δ.τ «BLUE VALUE HOLDING & INVESTMENTS AE» της 30/04/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «BLUE VALUE AE ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ» δ.τ «BLUE VALUE HOLDING & INVESTMENTS AE» της 30/04/2015 Στη Θεσσαλονίκη σήμερα την 30η Απριλίου 2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα

Διαβάστε περισσότερα

H C~Beoq eivai biaeiaipq an6 rqv imoo~hiba rqq E.A.E.E. mo o6v6eopo htt~://www.eaee.~r/cms/u~loads/oikmel-~remium8months2014nr.~df

H C~Beoq eivai biaeiaipq an6 rqv imoo~hiba rqq E.A.E.E. mo o6v6eopo htt~://www.eaee.~r/cms/u~loads/oikmel-~remium8months2014nr.~df ENflZH AICDAAlETIKnN ETAlPlnN EAAAAOZ ErKYKnlOI APIOM. 21757 np0q rig Ao@ahimiKiq Eratpieg- MiAq rqq'evwoqq Kupkg- K6pioi1 flapaywyfi Aacpdimpwv ava Khaoo aacpaniarlq lavouapiou -Auyoirmou 2014 Iaq anomimoup~

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Δελτίο τύπου 28 Φεβρουαρίου 2011 Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με την άντληση 488.2 εκατ., και η πώληση

Διαβάστε περισσότερα

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 30 Ιουνίου 2008 Σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Λ.Π. 34) Οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικό Σχέδιο - Βασικά

Επιχειρηματικό Σχέδιο - Βασικά Επιχειρηματικό Σχέδιο - Βασικά στοιχεία χρηματο-οικονομικής οικονομικής ανάλυσης 1 ο θερινό σχολείο νεανικής επιχειρηματικότητας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Μ. Μπεκιάρης Ποια ζητήματα θα μας απασχολήσουν; Πώς

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγματα εγγραφής στο Ημερολόγιο και το Γενικό Καθολικό με τα ακόλουθα λογιστικά γεγονότα:

Παραδείγματα εγγραφής στο Ημερολόγιο και το Γενικό Καθολικό με τα ακόλουθα λογιστικά γεγονότα: Παραδείγματα εγγραφής στο Ημερολόγιο και το Γενικό Καθολικό με τα ακόλουθα λογιστικά γεγονότα: 1. Στις 2/12/2010 αγοράστηκαν εμπορεύματα (εκτυπωτές Η/Υ) αξίας 8000 αντί 6000 με μετρητά 1500, με απλή πίστωση

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή ασφαλίστρων Α τριμήνου 2014

Παραγωγή ασφαλίστρων Α τριμήνου 2014 Παραγωγή ασφαλίστρων Α τριμήνου 2014 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Μάιος 2014 Οικονομικές Μελέτες 58 Σύνοψη βασικών σημείων Η ΕΑΕΕ πραγματοποίησε

Διαβάστε περισσότερα

1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Βασική επιδίωξη κάθε επιχείρησης, μικρής ή μεγάλης, είναι όπως συμβαίνει με κάθε οργανισμό η καλή της υγεία και η ανάπτυξη της. Οι επιδιώξεις αυτές στην επιχείρηση

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ Εισαγωγή Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ I. ΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ 1. Αριθµός Εταιριών 2. Μερίδια Αγοράς II. III. IV. Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ 1. Ασφαλίσεις 2. Ασφαλίσεις 3. Σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ Εισαγωγή Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ I. ΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ 1. Αριθµός Εταιριών 2. Μερίδια Αγοράς II. III. IV. Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ 1. Ασφαλίσεις Ζηµιών 2. Ασφαλίσεις Ζωής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006 Πωλήσεις 878.600,00 482.700,00 Κόστος πωληθέντων (437.758,00) (309.548,50) Μικτό κέρδος 440.842,00

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΕΙΚΤΕΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΕΙΚΤΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΕΙΚΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Μάθημα: Λογιστική Τεχνολογία I Τεχνικών Σχολών Πρακτικής Κατεύθυνσης Ημερομηνία και

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικό Σχέδιο: Βασικά στοιχεία λογιστικής ανάλυσης

Επιχειρηματικό Σχέδιο: Βασικά στοιχεία λογιστικής ανάλυσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 2ο ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Επιχειρηματικό Σχέδιο: Βασικά στοιχεία λογιστικής ανάλυσης

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Q1.15

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Q1.15 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Q1.15 Επαρκής ρευστότητα και ισχυροποίηση του ισολογισμού Επαρκής ρευστότητα παρά τις δυσμενείς συνθήκες Δάνεια προς καταθέσεις στο 104% σε επίπεδο Ομίλου και 95% στην Ελλάδα Τρέχουσα

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Ομίλου J&P-ΑΒΑΞ. Εννεάμηνο & 3 ο Τρίμηνο 2008

Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Ομίλου J&P-ΑΒΑΞ. Εννεάμηνο & 3 ο Τρίμηνο 2008 Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Ομίλου J&P-ΑΒΑΞ Εννεάμηνο & 3 ο Τρίμηνο 2008 σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (IAS) και τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (IFRS) Σημαντικές Εξελίξεις & Επισημάνσεις

Διαβάστε περισσότερα

(Πηγή: Χρηματοοικονομική λογιστική, ΕΑΠ Τόμος Α).

(Πηγή: Χρηματοοικονομική λογιστική, ΕΑΠ Τόμος Α). ΘΕΜΑ Α. Με τη βοήθεια των μεθόδων FIFO και LIFO προσδιορίζουμε το τρόπο με τον οποίο διακινούνται τα εμπορεύματα σε μία επιχείρηση. Σύμφωνα με τη πρώτη τα εμπορεύματα που εισέρχονται πρώτα στη αποθήκη

Διαβάστε περισσότερα

Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης Δαπανών 2011

Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης Δαπανών 2011 Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης Δαπανών 2011 Λογ. Περιγραφή Συνολική Δαπάνη Εκπιπτόμενο ποσό Μη Εκπιπτόμενο 62-03 Τηλεπικοινωνίες (Κινητή τηλεφωνία ) 0,00 62-05 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων (ΕΙΧ) 62-07

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Α. Εισαγωγή Όταν μια επιχείρηση έχει περίσσια διαθέσιμα, μπορεί να πληρώσει άμεσα το διαθέσιμο χρηματικό ποσό ως μέρισμα στους μετόχους, ή να χρηματοδοτήσει κάποια νέα επένδυση.

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Ειδικό Παράρτημα Α Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα 2013 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Α. Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται ξεχωριστά για κάθε κλάδο

Διαβάστε περισσότερα

Επισκευθείτε το Management Portal της Specisoft:

Επισκευθείτε το Management Portal της Specisoft: Specisoft www.specisoft.gr Επισκευθείτε το Management Portal της Specisoft: Business Game, Manager s Tools, Case Studies, Consulting, Ρητά Διοίκησης, Αρθρα Διοίκησης και Δωρεάν Λογισμικό στην Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή ασφαλίστρων Α τριμήνου 2015

Παραγωγή ασφαλίστρων Α τριμήνου 2015 Παραγωγή ασφαλίστρων Α τριμήνου 2015 Υπηρεσία Μελετών & Στατιστικής with English supplement www.eaee.gr -Εκδόσεις & Έντυπα Απρίλιος 2015 Οικονομικές Μελέτες 71 Σύνοψη βασικών σημείων Η Ε.Α.Ε.Ε. πραγματοποιεί

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Το όνομα και το λογότυπο KPMG και "cutting through complexity" αποτελούν καταχωρημένα εμπορικά σήματα ή σήματα της KPMG International.

Περιεχόμενα. Το όνομα και το λογότυπο KPMG και cutting through complexity αποτελούν καταχωρημένα εμπορικά σήματα ή σήματα της KPMG International. Περιεχόμενα Εισαγωγή 4 1. Αποθεματοποίηση (Reservation Ratios) 6 2. Δείκτες Ζημιών (Loss Ratios) 10 3. Ρευστότητα (Liquidity) 13 4. Έξοδα Πρόσκτησης και Γενικά Έξοδα (Acquisition & General Expenses) 15

Διαβάστε περισσότερα

Kastro Ltd Income Statement Year 2013 Year 2012 Income Sales 251,778 Interests 92 1,750 251,870 1,750

Kastro Ltd Income Statement Year 2013 Year 2012 Income Sales 251,778 Interests 92 1,750 251,870 1,750 Kastro Ltd Income Statement Year 2013 Year 2012 Income Sales 251,778 Interests 92 1,750 251,870 1,750 Expenses Extra Solidarity Tax 87,156 Operating Expenses 33,637 15,300 Interests 39,777 Depreciation

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Καθαρά Κέρδη Ομίλου: 82,4 εκ. (-1,6%, σε επαναλαμβανόμενη βάση +6,4%), Τράπεζας: 96,3 εκ. (+46,7%), με περαιτέρω βελτίωση της προ προβλέψεων οργανικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε»

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2014 (58 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ), ΑΠΟ 1/1/2014 31/12/2014 προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ο Νόμος Φορολογίας Εισοδήματος (Τροποποίηση) του 2005 Ο Νόμος Ειδικής Εισφοράς για την Άμυνα (Τροποποίηση) του 2004 Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή 2 Κεφάλαιο 2: Διαχρονική αξία του χρήματος 6 Κεφάλαιο 3: Ανάλυση χρηματοοικονομικών δεικτών 34

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή 2 Κεφάλαιο 2: Διαχρονική αξία του χρήματος 6 Κεφάλαιο 3: Ανάλυση χρηματοοικονομικών δεικτών 34 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος xiv ΜΕΡΟΣ Α Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή 2 1.1 Αντικειμενικός σκοπός μιας επιχείρησης 2 1.2 Βασικές χρηματοοικονομικές αποφάσεις 3 Σύνοψη 4 Κεφάλαιο 2: Διαχρονική αξία του χρήματος 6 2.1 Απλός

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Της Ντάσιος Α.Ε.Β.Ε. ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΠΑΓΩΤΟΥ ΓΛΥΚΟΥ ΕΔΡΑ 10 ο χλμ Γρεβενών Κοζάνης διαστ.

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Της Ντάσιος Α.Ε.Β.Ε. ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΠΑΓΩΤΟΥ ΓΛΥΚΟΥ ΕΔΡΑ 10 ο χλμ Γρεβενών Κοζάνης διαστ. ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Της Ντάσιος Α.Ε.Β.Ε. ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΠΑΓΩΤΟΥ ΓΛΥΚΟΥ ΕΔΡΑ 10 ο χλμ Γρεβενών Κοζάνης διαστ. Ελευθέρου ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Νο 108 Στα Γρεβενά σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αθηνών ΛΥΜΕΝΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αθηνών ΛΥΜΕΝΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ Λογιστική Ι Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αθηνών ΛΥΜΕΝΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ Διδάσκοντες: Νικόλαος Ηρειώτης - Δημήτριος Μπάλιος - Ιωάννης Ντόκας - Κανέλλος Τούντας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011 «Η συνεχιζόμενη οικονομική ύφεση, η οποία πλήττει την Ελληνική κοινωνία έχει συρρικνώσει σημαντικά το σύνολο της δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ - ΓΕΝΙΚΑ 25

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ - ΓΕΝΙΚΑ 25 Σύγχρονη Ανάλυση και Διερεύνηση των Οικονομικών Καταστάσεων ΠΑΤΑΤΟΥΚΑΣ Π.ΚΥΡΙΑΚΟΣ, ΜΠΑΤΣΙΝΙΛΑΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ Περιεχόµενα Πρόλογος 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με την αρχή της αυτοτέλειας, κάθε χρήση έχει τα δικά της έσοδα και έξοδα α- νεξάρτητα από το αν έχουν εισπραχθεί ή πληρωθεί αντίστοιχα.

Σύμφωνα με την αρχή της αυτοτέλειας, κάθε χρήση έχει τα δικά της έσοδα και έξοδα α- νεξάρτητα από το αν έχουν εισπραχθεί ή πληρωθεί αντίστοιχα. Σύμφωνα με την αρχή της αυτοτέλειας, κάθε χρήση έχει τα δικά της έσοδα και έξοδα α- νεξάρτητα από το αν έχουν εισπραχθεί ή πληρωθεί αντίστοιχα. Τα εμπορεύματα είναι το κύριο αντικείμενο που εμπορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία :

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία : ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΒΙΟΤΡΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε.»ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΑΠΛΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΒΑΣΗ της 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2006

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΑΠΛΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΒΑΣΗ της 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΑΠΛΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΒΑΣΗ της 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Αποσβεσμένα Μηχανήματα 720 Αποσβεσμένα Κτίρια 1.250 Γραμμάτια Πληρωτέα 240 Ίδια Κεφάλαια 11.152 Μη δεδουλευμένοι Τόκοι Γραμματίων Εισπρακτέων 98

Αποσβεσμένα Μηχανήματα 720 Αποσβεσμένα Κτίρια 1.250 Γραμμάτια Πληρωτέα 240 Ίδια Κεφάλαια 11.152 Μη δεδουλευμένοι Τόκοι Γραμματίων Εισπρακτέων 98 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΕΟ 25 (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ) ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-08 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 13-7-2008

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2007 ΜΕΧΡΙ 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2007 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των

Διαβάστε περισσότερα

Στη Συνέλευση παραβρέθηκαν οι κατωτέρω εταίροι της εταιρίας:

Στη Συνέλευση παραβρέθηκαν οι κατωτέρω εταίροι της εταιρίας: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ των εταίρων της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (Ι.Κ.Ε.) με την επωνυμία: «ORACON ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ & ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ - Ι.Κ.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «ORACON».

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΗΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΗΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ (ΕΜΒΑ) ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Ιδιωτικής Ασφάλισης ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 2006

Δελτίο Ιδιωτικής Ασφάλισης ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 2006 Δελτίο Ιδιωτικής Ασφάλισης ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ Δεκέμβριος 2008 Περιεχόμενα Εισαγωγή..σελ.3 1.Συγκεντρωτικά στοιχεία οικονομικών αποτελεσμάτων..σελ.4 1.1.Παραγωγή Ακαθάριστων Εγγεγραμμένων Ασφαλίστρων

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014 Επαρκής ρευστότητα και ισχυροποίηση του ισολογισμού Επαρκής ρευστότητα παρά τις δυσμενείς συνθήκες Δάνεια προς καταθέσεις στο 95% σε επίπεδο Ομίλου, και 83% στην Ελλάδα Τρέχουσα

Διαβάστε περισσότερα