ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΗΛΩΗ ΣΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΗΛΩΗ ΣΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ"

Transcript

1 ειίδα 1 απφ 49 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΗΛΩΗ ΣΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 1221/2009 για την εφαρμογή υστήματος Οικολογικής Διαχείρισης και Ελέγχου (EMAS) ΙΟΤΛΙΟ 2010

2 ειίδα 2 απφ 49 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟ ΣΟΤ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΣΟΤ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΟΡΓΑΝΙΜΟΤ ΚΑΙ ΤΝΟΦΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΧΝ Γεληθά ζηνηρεία... 4 Ι Δλαιιαθηηθή δηαρείξηζε ΑΗΗΔ Σαμηλόκεζε ΑΗΗΔ Δπεμεξγαζία ΑΗΗΔ Ιζνδύγην κάδαο ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΣΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΒΙΑΝΑΣΣ ΑΒΔΔ ύζηεκα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΔ ΠΛΔΤΡΔ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΟΙ ΚΟΠΟΙ, ΣΟΥΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΤΝΟΦΗ ΓΙΑΘΔΙΜΧΝ ΣΟΙΥΔΙΧΝ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΗΝ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΠΙΓΟΗ ΣΟΤ ΔΡΓΟΣΑΙΟΤ ΣON ΑΠΡΟΠΤΡΓΟ ΑΣΣΙΚΗ ΣΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΒΙΑΝΑΣΣ ΑΒΔΔ Δλεξγεηαθή απόδνζε Απνδνηηθή ρξήζε πιηθώλ Ύδαηα Με επηθίλδπλα απόβιεηα Πίλαθαο 7 Σηοισεία αποθήκηρ ΥΔΓ Βηνπνηθηιόηεηα Δθπνκπέο Άμεζερ εκπομπέρ Έμμεζερ εκπομπέρ Τγξά απόβιεηα Αέξηνη ξύπνη θαη ζθόλε Θόξπβνο... 41

3 ειίδα 3 απφ 49 ΠΡΟΛΟΓΟ ΣΟΤ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΣΟΤ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ Η ΒΙΑΝΑΣΣ ΑΒΔΔ απνδεηθλχνληαο ην ζεβαζκφ ηεο ζηηο αξρέο ηεο θνηλσληθήο επζχλεο ζηνρεχεη ζηε δηαξθή πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο ιακβάλνληαο κέηξα ηα νπνία απνζθνπνχλ ζηε ζπλεηή θαη νξζνινγηθή ρξήζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ, ηελ βειηίσζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ ηεο επηδφζεσλ θαη ηελ εμάιεηςε αξλεηηθψλ επηπηψζεσλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο ζην πεξηβάιινλ. Η πξνζήισζε ηεο Γηνίθεζεο ηεο εηαηξείαο ζηηο παξαπάλσ αξρέο απνδεηθλχεηαη απφ ηελ απφθαζή ηεο λα ζπκκεηάζρεη εζεινληηθά ζην θνηλνηηθφ ζχζηεκα νηθνινγηθήο δηαρείξηζεο θαη ειέγρνπ ζχκθσλα κε ηνλ επξσπατθφ θαλνληζκφ 1221/2009 (EMAS). Μέζσ ηεο ζπκκεηνρήο ηεο ε εηαηξεία επηδηψθεη ηε ζπλεξγαζία κε ηνπο αξκφδηνπο θξαηηθνχο, θνηλνηηθνχο θαη ηδησηηθνχο θνξείο κε ζηφρν ηε ζπλερή ζπκκφξθσζε ηεο ΒΙΑΝΑΣΣ ΑΒΔΔ πξνο ηηο λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο πνπ αθνξνχλ ηνλ ηνκέα ηεο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο. Πξάγκαηη, ε ηήξεζε ηεο λνκνζεζίαο θαη ε εθαξκνγή ησλ κέηξσλ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο πνπ έρεη ζεζπίζεη ε ΒΙΑΝΑΣΣ ΑΒΔΔ απνηεινχλ ππνρξέσζε ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ζπλεξγαηψλ ηεο θαη πξνυπφζεζε γηα ηελ απαζρφιεζή ηνπο ζηελ εηαηξεία ή ηε ζπλεξγαζία ηνπο κε απηή. Η πεξηβαιινληηθή πνιηηηθή ηεο εηαηξείαο φπσο ηεθκεξηψλεηαη ζηελ παξνχζα δήισζε απνηειεί έκπξαθηε απφδεημε ηεο δέζκεπζεο ηεο Γηεχζπλζεο λα πξνρσξήζεη ζηνλ εθζπγρξνληζκφ ηεο εηαηξείαο αθνινπζψληαο πνξεία βηψζηκεο αλάπηπμεο. Ο Πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ Αιεμαλδξόπνπινο Λ.

4 ειίδα 4 απφ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΟΡΓΑΝΙΜΟΤ ΚΑΙ ΤΝΟΦΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΧΝ 1.1 Γεληθά ζηνηρεία Η Βηνκεραλία Αλαθχθισζεο Αηηηθήο Αλψλπκε Βηνκεραληθή θαη Δκπνξηθή Δηαηξεία (δηαθξηηηθφο ηίηινο ΒΙΑΝΑΣΣ ΑΒΔΔ) ηδξχζεθε ζηηο 11/04/2007 κε ηελ ππ αξηζκ. 1625/ απφθαζε ηνπ Ννκάξρε Γπηηθήο Αηηηθήο (Σεχρνο Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ θαη Δηαηξεηψλ Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο-ΦΔΚ 2548/ ). χκθσλα κε ηνπο νξηζκνχο ηνπ Άξζξνπ 3 ηεο θνηλνηηθήο νδεγίαο 2008/98/ΔΚ γηα ηα απφβιεηα, ε ΒΙΑΝΑΣΣ ΑΒΔΔ δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ ηνκέα ηεο δηαρείξηζεο απνβιήησλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην αληηθείκελν ηεο δξαζηεξηφηεηάο ηεο είλαη ε επεμεξγαζία Απνβιήησλ Ηιεθηξηθνχ θαη Ηιεθηξνληθνχ Δμνπιηζκνχ (ΑΗΗΔ). Οη εγθαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο βξίζθνληαη ζε κηζζσκέλν ρψξν έθηαζεο επηά (7) πεξίπνπ ζηξεκκάησλ ζηνλ Αζπξφππξγν Αηηηθήο. Ο ρψξνο απηφο απνηειεί ηκήκα νηθνπέδνπ ζπλνιηθήο έθηαζεο 13 ζηξεκκάησλ ηδηνθηεζίαο ηεο Κ. ΑΝΣΩΝΙΟΤ ΤΙΟΙ ΑΒΔΔ. Γηα ηελ αθξίβεηα, ε ΒΙΑΝΑΣΣ ΑΒΔΔ πξνέθπςε απφ ην δηαρσξηζκφ ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηεο επεμεξγαζίαο γηα αλαθχθισζε ΑΗΗΔ απφ ηε ζπλνιηθή δξαζηεξηφηεηα ηεο αλαθχθισζεο παιαηψλ κεηάιισλ, νρεκάησλ ηέινπο θχθινπ δσήο θαη ΑΗΗΔ ηεο Κ. ΑΝΣΩΝΙΟΤ ΤΙΟΙ ΑΒΔΔ. Η ηειεπηαία δηαδέρηεθε ηε ΙΓΗΡΟΠΑΚ ΔΠΔ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαλ αξρηθά ζην ρψξν. Σνλ Αχγνπζην ηνπ 2010, νινθιεξψζεθε ε αγνξά ηνπ παθέηνπ ησλ κεηνρψλ ηεο ΒΙΑΝΑΣΣ ΑΒΔΔ απφ ηελ ΑΝΑΜΔΣ ΑΔ, κέινο ηνπ Οκίινπ ΒΙΟΥΑΛΚΟ, ε νπνία αζθεί πιένλ ηνλ πιήξε έιεγρν ηεο εηαηξείαο θαη είλαη ήδε θαηαρσξεκέλε ζην κεηξψν EMAS κε αξηζκφ κεηξψνπ Σν νξγαλφγξακκα ηεο εηαηξείαο ππφ ηε λέα ηεο δηνίθεζε παξνπζηάδεηαη ζην επφκελν ζρήκα.

5 ειίδα 5 απφ 49 Ι Γηάγξακκα 1.1: Οξγαλφγξακκα ΒΙΑΝΑΣΣ ΑΒΔΔ (ζπλέρεηα απφ πξνεγνχκελε ζειίδα).

6 ειίδα 6 απφ 49 Απφ ηα παξαπάλσ δηαγξάκκαηα γίλεηαη θαλεξφ φηη ζε ζέκαηα ινγηζηεξίνπ (αιιά θαη ζέκαηα πνπ άπηνληαη ηεο εκπνξηθήο ηεο δξαζηεξηφηεηαο) ε ΒΙΑΝΑΣΣ ΑΒΔΔ ππνζηεξίδεηαη απφ ηα αληίζηνηρα ηκήκαηα ηεο κεηξηθήο ηεο ΑΝΑΜΔΣ ΑΔ. 1.2 Δλαιιαθηηθή δηαρείξηζε ΑΗΗΔ Η ΒΙΑΝΑΣΣ ΑΒΔΔ είλαη ζπκβεβιεκέλε κε ηελ «Αλαθχθισζε πζθεπψλ ΑΔ», ην εγθεθξηκέλν απφ ην ΤΠΔΚΑ χζηεκα Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο ΑΗΗΔ, γηα ηελ επεμεξγαζία ΑΗΗΔ. Σν χζηεκα δεκηνπξγήζεθε απφ ηνπο παξαγσγνχο θαη εηζαγσγείο ειεθηξηθνχ θαη ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ ζηα πιαίζηα πνπ ζέηεη ην ΠΓ 117/2004 (ΦΔΚ 82/ ) θαη έρεη αλαζέζεη ζηε ΒΙΑΝΑΣΣ ΑΒΔΔ ηηο εξγαζίεο ηεο ηαμηλφκεζεο θαη ηεο επεμεξγαζίαο πιηθψλ θαη θαηαζθεπαζηηθψλ ζηνηρείσλ ησλ ΑΗΗΔ Σαμηλόκεζε ΑΗΗΔ Η ζπιινγή θαη κεηαθνξά ησλ ΑΗΗΔ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο ΒΙΑΝΑΣΣ ΑΒΔΔ γίλεηαη κε κέζα θαη επζχλε ηνπ πζηήκαηνο. Καηά ηελ παξαιαβή ησλ ΑΗΗΔ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο ΒΙΑΝΑΣΣ ΑΒΔΔ ε εηαηξεία δηαρσξίδεη (ηαμηλνκεί) ηα παξαιακβαλφκελα πιηθά ζηηο θαηεγνξίεο ηνπ Παξαξηήκαηνο IA ηνπ ΠΓ 117/2004, δειαδή: 1. Μεγάιεο νηθηαθέο ζπζθεπέο 2. Μηθξέο νηθηαθέο ζπζθεπέο 3. Δμνπιηζκφ πιεξνθνξηθήο θαη ηειεπηθνηλσληψλ 4. Καηαλαισηηθά είδε 5. Φσηηζηηθά είδε 6. Ηιεθηξηθά θαη ειεθηξνληθά εξγαιεία (εθηφο ησλ κεγάιεο θιίκαθαο ζηαζεξψλ βηνκεραληθψλ εξγαιείσλ) 7. Παηρλίδηα, εμνπιηζκφ ςπραγσγίαο θαη αζιεηηζκνχ 8. Ιαηξνηερλνινγηθέο ζπζθεπέο (εμαηξνπκέλσλ ησλ εκθπηεχζηκσλ θαη κνιπζκέλσλ πξντφλησλ) 9. Όξγαλα παξαθνινχζεζεο θαη ειέγρνπ 10. πζθεπέο απηφκαηεο δηαλνκήο

7 ειίδα 7 απφ 49 Καηά ηε δηαδηθαζία ηεο ηαμηλφκεζεο πξαγκαηνπνηείηαη θαη δχγηζε ησλ πιηθψλ ψζηε λα πξνζδηνξίδεηαη ην βάξνο ησλ εηζεξρνκέλσλ πιηθψλ αλά θαηεγνξία Δπεμεξγαζία ΑΗΗΔ Η επεμεξγαζία ησλ ΑΗΗΔ πνπ γίλεηαη ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο ΒΙΑΝΑΣΣ ΑΒΔΔ ζπλίζηαηαη ζηελ απνζπλαξκνιφγεζή ηνπο θαη ηελ αθαίξεζε θαη ρσξηζηή ζπιινγή ησλ θάησζη θαηαζθεπαζηηθψλ ζηνηρείσλ, φπσο πξνβιέπεηαη ζην Παξάξηεκα IV ηνπ ΠΓ 117/2004: 1. Ππθλσηέο πνπ πεξηέρνπλ πνιπρισξησκέλα δηθαηλχιηα 2. Καηαζθεπαζηηθά ζηνηρεία πνπ πεξηέρνπλ πδξάξγπξν, φπσο δηαθφπηεο θαη θσηηζηηθέο ιπρλίεο 3. Μπαηαξίεο 4. Πιαθέηεο ηππσκέλσλ θπθισκάησλ ε επηθάλεηα ησλ νπνίσλ ππεξβαίλεη ηα 10 cm 2 5. Γνρεία πγξψλ ή θνιισδψλ κειαληψλ θαζψο θαη έγρξσκσλ 6. Ακηαληνχρα απφβιεηα θαη θαηαζθεπαζηηθά ζηνηρεία πνπ πεξηέρνπλ ακίαλην 7. Καζνδηθέο ιπρλίεο 8. Λακπηήξεο εθθέλσζεο αεξίσλ 9. Οζφλεο πγξψλ θξπζηάιισλ ησλ νπνίσλ ε επηθάλεηα ππεξβαίλεη ηα 100 cm 2 θαζψο θαη νζφλεο πνπ θσηίδνληαη ζην πίζσ κέξνο ηνπο κε ιακπηήξεο εθθέλσζεο αεξίσλ 10. Δμσηεξηθά ειεθηξηθά θαιψδηα (π.ρ. θαιψδηα ηξνθνδνζίαο) 11. Καηαζθεπαζηηθά ζηνηρεία κε ππξίκαρεο θεξακηθέο ίλεο 12. Καηαζθεπαζηηθά ζηνηρεία κε ξαδηελεξγέο νπζίεο 13. Ηιεθηξνιπηηθνί ππθλσηέο πνπ πεξηέρνπλ επηθίλδπλεο νπζίεο (χςνο > 25 mm, δηάκεηξνο > 25 mm ή αλάινγνο φγθνο) Σα παξαπάλσ πιηθά, πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο Τιηθά Δηδηθήο Γηαρείξηζεο (ΤΔΓ), δηαηίζεληαη ή αμηνπνηνχληαη ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο γηα ηε δηαρείξηζε ησλ κε επηθηλδχλσλ ή επηθηλδχλσλ απνβιήησλ θαηά πεξίπησζε. Απφ ηελ επεμεξγαζία ησλ ΑΗΗΔ, εθηφο ησλ ΤΔΓ, πξνθχπηνπλ θαη άιια πιηθά, φπσο κέηαιια, πιαζηηθά θιπ, φπσο θαίλεηαη ζηα παξαδείγκαηα ηνπ αθνινπζνχλ.

8 ειίδα 8 απφ 49

9 ειίδα 9 απφ 49

10 ειίδα 10 απφ 49

11 ειίδα 11 απφ 49

12 ειίδα 12 απφ 49

13 ειίδα 13 απφ 49 Απφ ηα παξαπάλσ παξαδείγκαηα γίλεηαη θαλεξφ φηη ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ εξγαζηψλ επεμεξγαζίαο ησλ ΑΗΗΔ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο ΒΙΑΝΑΣΣ ΑΒΔΔ γίλεηαη ρεηξνλαθηηθά. Γηα ην ζθνπφ απηφ ε ΒΙΑΝΑΣΣ ΑΒΔΔ είλαη εμνπιηζκέλε κε πάγθνπο εξγαζίαο, πιήξε ζεη εξγαιείσλ (πλεπκαηηθά θαη άιια) θαη βνεζεηηθφ εμνπιηζκφ φπσο ηαηληφδξνκνπο θαη γεξαλνγέθπξεο γηα ηε δηαρείξηζε νγθσδψλ ζπζθεπψλ ή θάδνπο κε εηδηθή ζήκαλζε γηα ηελ απνζήθεπζε ησλ πξντφλησλ επεμεξγαζίαο ζηελ εκπνξηθή εθκεηάιιεπζε ησλ νπνίσλ, θπξίσο σο δεπηεξνγελή πξψηε χιε, απνζθνπεί ε εηαηξεία. Οη εξγαδφκελνη ηεο ΒΙΑΝΑΣΣ ΑΒΔΔ είλαη εμεηδηθεπκέλνη ζηε δηαρείξηζε ησλ δηαθφξσλ θαηεγνξηψλ ΑΗΗΔ θηάλνληαο ηνπο 40 ζε αξηζκφ. Έηζη ε κνλάδα κπνξεί λα δηαρεηξηζηεί έσο ηφλνπο ΑΗΗΔ εηεζίσο. Δδώ θα ππέπει να ζημειυθεί όμυρ, όηι ζηη μονάδα δεν γίνεηαι επεξεπγαζία τςγείυν και κλιμαηιζηικών, ηα οποία, μεηά ηην ηαξινόμηζή ηοςρ, επαναθοπηώνονηαι και ππουθούνηαι ζηιρ εγκαηαζηάζειρ ηηρ ΔΚΑΝ ΑΒΔΔ ζηοςρ Αγίοςρ Θεοδώποςρ Κοπινθίαρ για επεξεπγαζία με εςθύνη ηος Σςζηήμαηορ. Η ΒΙΑΝΑΣΣ ΑΒΔΔ ζπλεξγάδεηαη κε ηε κεηξηθή ηεο ΑΝΑΜΔΣ ΑΔ πξνο ηελ νπνία νδεγνχληαη ζπζθεπέο κε ζεκαληηθή πεξηεθηηθφηεηα ζε κέηαιια, φπσο πιπληήξηα ή θνπδίλεο, κεηά ηελ απνκάθξπλζε ησλ ΤΔΓ, γηα ηνλ πεξαηηέξσ δηαρσξηζκφ ησλ ζπζηαηηθψλ ηνπο ζηνηρείσλ ζην ζπαζηήξα (shredder) πνπ δηαζέηεη. Δπηπιένλ έρεη εγθαηαζηαζεί λέα γξακκή απνζπλαξκνιφγεζεο νζνλψλ θαη monitors. Η γξακκή επεμεξγαζίαο νζνλψλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ θαη ηειενξάζεσλ πεξηιακβάλεη έμη (6) ζηαζκνχο ρεηξνλαθηηθήο απνζπλαξκνιφγεζεο, νη νπνίνη απνηεινχληαη απφ πάγθν εξγαζίαο εμνπιηζκέλν κε πιήξεο ζεη πλεπκαηηθψλ θαη άιισλ εξγαιείσλ γηα ηελ απνζπλαξκνιφγεζε θαη απνξξχπαλζή ηνπο, ε νπνία ζπλίζηαηαη ζηελ αθαίξεζε ησλ ζπζηαηηθψλ ηνπο ζηνηρείσλ πνπ πεξηγξάθνληαη ζην Παξάξηεκα IV ηνπ ΠΓ 117/2004. Γηα ηελ πεξαηηέξσ απνξξχπαλζή ηνπο κε ηελ αθαίξεζε ηνπ θζνξίδνληνο επηρξίζκαηνο απφ ην εζσηεξηθφ ηνπ θαζνδηθνχ ζσιήλα CRT, ε γξακκή ζπκπιεξψλεηαη απφ δπν (2) φκνηνπο ζηαζκνχο πξνεηνηκαζίαο, δπν (2) φκνηνπο

14 ειίδα 14 απφ 49 ζηαζκνχο θνπήο (αλνίγκαηνο ηνπ CRT) θαη δπν (2) φκνηνπο ζηαζκνχο απνξξφθεζεο ηνπ θζνξίδνληνο επηρξίζκαηνο Ιζνδύγην κάδαο Σν ζχλνιν ησλ πιηθψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ επεμεξγαζία ησλ ΑΗΗΔ δπγίδεηαη θαζψο κηα απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο ηεο ΒΙΑΝΑΣΣ ΑΒΔΔ πξνο ηελ «Αλαθχθισζε πζθεπψλ ΑΔ» απνηειεί ν πξνζδηνξηζκφο θαη ε αλαθνξά ησλ ηζνδπγίσλ κάδαο αλά θαηεγνξία ΑΗΗΔ. Σν ηζνδχγην κάδαο νξίδεηαη απφ ηελ εμίζσζε χλνιν κάδαο ΑΗΗΔ (πξηλ ηελ επεμεξγαζία) = χλνιν κάδαο ΑΗΗΔ (κεηά ηελ επεμεξγαζία) Η εμίζσζε απηή αλαιχεηαη πεξαηηέξσ ζηελ αθφινπζε εμίζσζε χλνιν κάδαο ΑΗΗΔ (πξηλ ηελ επεμεξγαζία) = χλνιν κάδαο ΤΔΓ + χλνιν κάδαο πιηθψλ πξνο αμηνπνίεζε + χλνιν κάδαο πιηθψλ πξνο δηάζεζε πλεπψο ε κνλάδα κπνξεί λα παξάζρεη αλά πάζα ζηηγκή θαη αλά θαηεγνξία ΑΗΗΔ ηα εμήο ζηνηρεία πλνιηθή κάδα ΑΗΗΔ, πξηλ απφ ηελ επεμεξγαζία: Απηή ππνινγίδεηαη απφ ην ζχλνιν ησλ δπγνινγίσλ ησλ ΑΗΗΔ πνπ παξειήθζεζαλ απφ ηε κνλάδα ζε κηα δεδνκέλε πεξίνδν αλαθνξάο (π.ρ. κήλαο ή έηνο) χλνιν κάδαο ΤΔΓ: Τπνινγίδεηαη αζξνίδνληαο φιεο ηηο πνζφηεηεο ησλ νπζηψλ, παξαζθεπαζκάησλ θαη θαηαζθεπαζηηθψλ ζηνηρείσλ πνπ πξέπεη λα αθαηξνχληαη απφ ηα ΑΗΗΔ θαη λα ζπιιέγνληαη ρσξηζηά ζχκθσλα κε ην Παξάξηεκα IV ηνπ ΠΓ 117/2004. χλνιν κάδαο πιηθψλ πξνο αμηνπνίεζε: Τπνινγίδεηαη αζξνίδνληαο φιεο ηηο πνζφηεηεο ησλ πιηθψλ πνπ δηαηίζεληαη γηα πεξαηηέξσ επεμεξγαζία ή αλαθχθισζε

15 ειίδα 15 απφ 49 χλνιν κάδαο ΑΗΗΔ απφ απφξξηςε: Τπνινγίδεηαη αζξνίδνληαο φιεο ηηο πνζφηεηεο πιηθψλ πνπ ηειηθά δηαηέζεθαλ ζε ΥΤΣΑ. ηελ πεξίπησζε πνπ ην ηζνδχγην κάδαο είλαη ζεηηθφ [δει. Μάδα ΑΗΗΔ (πξηλ ηελ επεμεξγαζία) > Μάδα ΑΗΗΔ (κεηά ηελ επεμεξγαζία)] ή αξλεηηθφ ε εηαηξία νθείιεη λα δηθαηνινγήζεη ηα αίηηα ηεο απφθιηζεο. Η παξαπάλσ αλάιπζε είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ γηα ηε ζπιινγή θαη αμηνπνίεζε ΑΗΗΔ πνπ ζέηεη ην ΠΓ 117/2004 (Άξζξν 11).

16 ειίδα 16 απφ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΣΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΒΙΑΝΑΣΣ ΑΒΔΔ Η εηαηξεία ΒΙΑΝΑΣΣ ΑΒΔΔ αλαγλσξίδνληαο ηελ αλάγθε γηα αλάπηπμε θαη πηνζέηεζε παξαγσγηθψλ δηαδηθαζηψλ πεξηβαιινληηθά θηιηθψλ, ζηνρεχεη ζε κία ηζφξξνπε νηθνλνκηθή αλάπηπμε ζε αξκνλία κε ηε θχζε. Αθνινπζψληαο κία πνξεία βηψζηκεο αλάπηπμεο, επηδηψθεη ηε ζπλεηή θαη νξζνινγηθή ρξήζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ, ειαρηζηνπνηψληαο ηαπηφρξνλα ηηο αξλεηηθέο επηπηψζεηο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο ζην πεξηβάιινλ. Η ΒΙΑΝΑΣΣ ΑΒΔΔ πηνζεηεί χζηεκα Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηνπ Πξνηχπνπ ISO 14001:2004 θαη ηνπ Καλνληζκνχ EMAS ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο. Η Πνιηηηθή ηεο εηαηξείαο γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο Πξνζηαζίαο ηνπ Πεξηβάιινληνο ζηεξίδεηαη ζηηο εμήο αξρέο: Λακβάλεη κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο ζπκκνξθνύκελε κε ηελ πεξηβαιινληηθή λνκνζεζία θαη ηνπο πεξηβαιινληηθνύο όξνπο. Δθαξκόδεη ύζηεκα Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο, ζην ζύλνιν ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο παξαγσγηθήο ηεο δηαδηθαζίαο. Καζνξίδεη Αληηθείκελα θαη θνπνύο Πεξηβαιινληηθώλ Παξεκβάζεσλ. Αμηνινγεί θαη βειηηώλεη ηελ ζπλνιηθή Πεξηβαιινληηθή ηεο Δπίδνζε, κε θαηάξηηζε θαη πινπνίεζε Πξνγξακκάησλ Γξάζεο γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ Πεξηβαιινληηθώλ θνπώλ θαη ηόρσλ, θαη πάληα κε θαζνξηζκέλν ρξνληθό δηάζηεκα πινπνίεζεο. Τηνζεηεί ζπγθεθξηκέλνπο θαλόλεο πεξηβαιινληηθώλ ειέγρσλ ζηελ εζσηεξηθή παξαγσγηθή ιεηηνπξγία ηεο. Δθαξκόδεη ζπλερή εθπαίδεπζε θαη ελεκέξσζε ηνπ πξνζσπηθνύ ηεο ζε ζέκαηα Πεξηβάιινληνο. Πξνσζεί ηνλ αλνηθηό δηάινγν θαη ηελ ελεκέξσζε θάζε ελδηαθεξόκελνπ κέξνπο ζε πλεύκα εηιηθξηλνύο θαη ακνηβαίνπ ζεβαζκνύ. Δδξαηώλεη ηελ έλλνηα ηεο νηθνινγηθήο επαηζζεζίαο θαη ηνπ πεξηβαιινληηθνύ νξάκαηνο, ην νπνίν εκπλέεη ην αλώηαην επίπεδν ηεξαξρίαο, ζε όιε ηελ ππξακίδα ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ εηαηξεία. Ο Τπεχζπλνο Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο εμαζθαιίδεη φηη νη ηεθκεξησκέλεο Γηαδηθαζίεο ηνπ πζηήκαηνο Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο, γλσζηνπνηνχληαη θαη είλαη πιήξσο θαηαλνεηέο απφ ην ζχλνιν ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηεο εηαηξείαο, εθαξκφδνληαη θαη ηεξνχληαη ζε φια ηα επίπεδα ηεο νξγαλσηηθήο δνκήο θαη ζε φια ηα ζηάδηα ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο. Ο Γεληθφο Γηεπζπληήο, ζε ζπλεξγαζία κε ηα ζηειέρε ηεο εηαηξείαο, δεζκεχεηαη φηη αθ ελφο ζα κεξηκλά ζπλερψο γηα ηελ πιήξε θαη απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηνπ πζηήκαηνο Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο, αθ εηέξνπ φηη ζα παξέρεη φια ηα απαξαίηεηα κέζα γηα ηε ζπλερή θαη απξφζθνπηε ιεηηνπξγία απηνχ θαη ηε ζπλερή βειηίσζή ηνπ. Σέινο, απηή ε πνιηηηθή είλαη δηαζέζηκε πξνο ελεκέξσζε ηνπ πξνζσπηθνχ, ησλ πειαηψλ, ησλ πξνκεζεπηψλ θαη πξνο θάζε ελδηαθεξφκελν. Τπεχζπλνο Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο Πξφεδξνο Γ

17 ειίδα 17 απφ ύζηεκα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο Η ζπκκφξθσζε πξνο ηηο γεληθέο αξρέο πνπ νξίδεη ε πεξηβαιινληηθή πνιηηηθή ηεο εηαηξείαο επηηπγράλεηαη κε ηελ εθαξκνγή ζπζηήκαηνο πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο ζχκθσλνπ κε ηα πξφηππα ISO 14001:2004 θαη ηνπ θαλνληζκνχ ΔΚ/1221/2009. Γηα ηελ αθξίβεηα, ην ζχζηεκα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο πνπ εθαξκφδεη ε εηαηξεία απνηειεί θνκκάηη ηνπ εληαίνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο πνηφηεηαο θαη πεξηβάιινληνο ηεο ΒΙΑΝΑΣΣ ΑΒΔΔ, ην νπνίν ελζσκαηψλεη θαη ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνηχπνπ ISO 9001:2008 γηα ηελ πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ πιηθψλ θαη ππεξεζηψλ. Έηζη, ε ΒΙΑΝΑΣΣ ΑΒΔΔ αθνινπζψληαο ηηο γεληθέο απαηηήζεηο ηνπ πξνηχπνπ ISO 14001:2004, ηνπ θαλνληζκνχ 1221/2009/ΔΚ αιιά θαη ηνπ πξνηχπνπ γηα ηελ πνηφηεηα ISO 9001:2008: έρεη νξίζεη ην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Πνηφηεηαο θαη Πεξηβάιινληνο έρεη θαζνξίζεη ηηο δηεξγαζίεο θαη ηηο δηαδηθαζίεο, πνπ ρξεηάδνληαη γηα ηελ ηεθκεξίσζε ηνπ πζηήκαηνο θαη ηελ εθαξκνγή ηνπ ζε φιεο ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο εηαηξείαο έρεη θαζνξίζεη ηελ δηαδνρή θαη ηηο αιιειεπηδξάζεηο ησλ δηεξγαζηψλ έρεη θαζνξίζεη θξηηήξηα θαη κεζφδνπο γηα λα δηαζθαιίζεη φηη ηφζν ε ιεηηνπξγία, φζν θαη νη έιεγρνη απηψλ ησλ δηεξγαζηψλ είλαη απνηειεζκαηηθνί έρεη εμαζθαιίζεη ηελ δηαζεζηκφηεηα Πφξσλ θαη πιεξνθνξηψλ γηα ηελ ππνζηήξημε θαη ηελ παξαθνινχζεζε απηψλ ησλ δηεξγαζηψλ εθηειεί παξαθνινχζεζε, κέηξεζε θαη αλάιπζε ησλ δηεξγαζηψλ θαη εθαξκφδεη ελέξγεηεο απαξαίηεηεο γηα λα επηηχρεη ηα επηδησθφκελα απνηειέζκαηα θαη ηελ ζπλερή βειηίσζε ησλ δηεξγαζηψλ έρεη θαζνξίζεη κηα πνιηηηθή γηα ηελ πνηφηεηα θαη ην πεξηβάιινλ (φπσο δηαηππψζεθε ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν) θαηάιιειε γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο, ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε πιήξεο ζπκκφξθσζε, ηφζν κε ηα φξηα πνπ ηίζεληαη απφ ην χζηεκα Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο πνπ εθαξκφδεη φζν θαη κε φιεο ηηο λνκνζεηεκέλεο απαηηήζεηο, κε ζηφρν λα πιεξεί ηνπο πξνβιεπφκελνπο ζηφρνπο θαη αληηθεηκεληθνχο ζθνπνχο, ζε έλα πξφγξακκα ζπλερνχο βειηίσζεο.

18 ειίδα 18 απφ 49 Η δνκή ηεο ηεθκεξίσζεο ηνπ εληαίνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο πνηφηεηαο θαη πεξηβάιινληνο έρεη, ζπλνπηηθά, σο εμήο: Γξαπηή Γήισζε γηα ηελ Πνιηηηθή θαη ηνπο ηφρνπο Πνηφηεηαο θαη Πεξηβάιινληνο Δγρεηξίδην Γηαρείξηζεο Πνηφηεηαο θαη Πεξηβάιινληνο, ζην νπνίν ππάξρνπλ, φπνπ ρξεηάδνληαη, πεξηιήςεηο ησλ δηεξγαζηψλ θαη δηαδηθαζηψλ, κε παξαπνκπή ζηηο αλαιπηηθέο δηεξγαζίεο θαη δηαδηθαζίεο πνπ πεξηγξάθνληαη ζην Δγρεηξίδην Γηεξγαζηψλ θαη Γηαδηθαζηψλ Πνηφηεηαο θαη Πεξηβάιινληνο Δγρεηξίδην Γηεξγαζηψλ θαη Γηαδηθαζηψλ Πνηφηεηαο θαη Πεξηβάιινληνο Τπνζηεξηθηηθά έληππα γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ πζηήκαηνο, ηα νπνία ζπκπιεξψλνπλ ην εγρεηξίδην ησλ δηαδηθαζηψλ θαη δηεξγαζηψλ Οδεγίεο Δξγαζίαο, νη νπνίεο εθδίδνληαη ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ θξίλεηαη απαξαίηεηε κία ιεπηνκεξήο πεξηγξαθή ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν εθηειείηαη κία ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα, ε νπνία καθξνζθνπηθά θαιχπηεηαη απφ δηαδηθαζία ή δηεξγαζία ηνπ πζηήκαηνο Πεξηγξαθέο θαη Πξνδηαγξαθέο ζέζεσλ εξγαζίαο Η ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο παξνπζηάδεηαη ζρεκαηηθά ζην επφκελν δηάγξακκα θαη είλαη αληίζηνηρε πξνο απηή πνπ εθαξκφδεη ήδε κε επηηπρία ε κεηξηθή εηαηξεία ΑΝΑΜΔΣ ΑΔ.

19 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΠΑΡΔΥΟΜΔΝΔ ΑΠΟ ΜΔΣΡΗΔΙ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΙΚΟΙ ΚΟΠΟΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ειίδα 19 απφ 49 ΤΝΔΥΗ ΒΔΛΣΙΩΗ ΤΣΗΜΑΣΟ ΑΝΑΓΚΗ ΚΑΙ ΤΠΟΥΡΔΩΗ ΓΙΑ ΤΜΜΟΡΦΩΗ ΤΠΔΤΘΤΝΟΣΗΣΑ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΓΟΗ ΤΣΗΜΑΣΟ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΟΡΩΝ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ΜΔΣΡΗΗ, ΑΝΑΛΤΗ & ΒΔΛΣΙΩΗ ΑΠΑΙΣΗΔΙ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ Γηάγξακκα 2.1: ρέδην ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο

20 ειίδα 20 απφ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΔ ΠΛΔΤΡΔ Έλαο απφ ηνπο βαζηθφηεξνπο ζηφρνπο ηνπ ζπζηήκαηνο πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο πνπ εθαξκφδεη ε εηαηξεία είλαη ν εληνπηζκφο ζηνηρείσλ ζηηο δηεξγαζίεο θαη ηηο ππεξεζίεο ηεο εηαηξείαο, ηα νπνία κπνξνχλ λα έρνπλ άκεζεο ή έκκεζεο επηπηψζεηο ζην πεξηβάιινλ. Σα ζηνηρεία απηά νξίδνληαη σο νη πεξηβαιινληηθέο πιεπξέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δξαζηεξηφηεηα ηεο εηαηξείαο. Γηα ηνλ εληνπηζκφ ηνπο ιακβάλνληαη ππφςε φρη κφλνλ νη θαλνληθέο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο ηεο εηαηξείαο αιιά θαη νη κε θαλνληθέο ζπλζήθεο (π.ρ. βιάβεο ηνπ εμνπιηζκνχ, ή αζηνρίεο πιηθψλ) θαη ηα έθηαθηα πεξηζηαηηθά (π.ρ. ππξθαγηά) πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ. Η αμηνιφγεζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ πιεπξψλ πξαγκαηνπνηείηαη κε θξηηήξηα: - Σε ζπρλφηεηα / πηζαλφηεηα εκθάληζεο (παξάκεηξνο ΤΝ1) - Σε ζνβαξφηεηα ηεο επίπησζεο (παξάκεηξνο ΤΝ2) - Σε δηάξθεηα ηεο επίπησζεο φηαλ απηή ζπκβεί (παξάκεηξνο ΤΝ3) - Σε θιίκαθα επίδξαζεο (ρσξηθά, παξάκεηξνο ΤΝ4) - Σν βαζκφ θνηλσληθήο επαηζζεζίαο πνπ παξνπζηάδεηαη (παξάκεηξνο ΤΝ5) Γηα ηελ πηζαλφηεηα εκθάληζεο (ΤΝ1) ηεο πεξηβαιινληηθήο πιεπξάο ππάξρεη βαζκνιφγεζε απφ 1-5: ΒΑΘΜΟ ΠΙΘΑΝΟΣΗΣΑ ΔΜΦΑΝΙΗ 1 Ακειεηέα (Δίλαη απίζαλν λα ζπκβεί) 2 Μηθξή (Μπνξεί λα ζπκβεί ζε ζπάληεο πεξηπηψζεηο) 3 Μέηξηα (Μπνξεί λα ζπκβεί ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο) 4 Μεγάιε (Δίλαη πηζαλφ λα ζπκβεί ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο) 5 Κξίζηκε (Δίλαη αλακελφκελν λα ζπκβεί ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο)

21 ειίδα 21 απφ 49 Γηα ηελ ζνβαξφηεηα (ΤΝ2) ηεο επίπησζεο ζην πεξηβάιινλ ππάξρεη βαζκνιφγεζε απφ 1-5: ΒΑΘΜΟ ΟΒΑΡΟΣΗΣΑ ΔΠΙΠΣΩΗ 1 Ακειεηέα (Γελ κπνξεί λα απεηιήζεη ην πεξηβάιινλ) 2 Μηθξή (Μπνξεί λα απεηιήζεη ην πεξηβάιινλ) 3 Μέηξηα (Απαηηείηαη νξζνινγηθή δηαρείξηζε κε πηζαλέο ηξνπνπνηήζεηο ζηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ή ζηνλ πθηζηάκελν ηξφπν δηαρείξηζεο) 4 εκαληηθή (Μπνξεί λα απεηιήζεη ηελ επίηεπμε ζηφρσλ ηεο εηαηξίαο αλαζηξέςηκε εάλ γίλνπλ νη απαξαίηεηεο παξεκβάζεηο) 5 Κξίζηκε (Μπνξεί λα εκπνδίζεη ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο εηαηξίαο Με αλαζηξέςηκε) Γηα ηε ρξνληθή δηάξθεηα (ΤΝ3) ηεο επίπησζεο, φηαλ απηή ζπκβεί, ππάξρεη βαζκνιφγεζε απφ 1-5: ΒΑΘΜΟ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΔΜΦΑΝΙΗ 1 Ακειεηέα (ηηγκηαία) 2 Μηθξή (Ληγφηεξν απφ 1h) 3 Μέηξηα (Ληγφηεξν απφ 8h) 4 Μεγάιε (Ληγφηεξν απφ 24hrs) 5 Κξίζηκε (πλερψο) Γηα ηελ θιίκαθα (ΤΝ4), ζηελ νπνία έρεη επίδξαζε, ππάξρεη ε βαζκνιφγεζε απφ ην 1-5: ΒΑΘΜΟ ΚΛΙΜΑΚΑ ΔΠΙΓΡΑΗ Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΑΠΩΛΔΙΑ ΔΛΔΓΥΟΤ 1 Ακειεηέα (εκεηαθή) 2 Μηθξή (Δληφο ηνπ θηηξίνπ- ρψξνπ δξαζηεξηφηεηαο) 3 Μέηξηα (Δληφο ησλ νξίσλ ηεο εηαηξείαο ) 4 Μεγάιε (Μπνξεί λα απεηιεζνχλ νη γεηηνληθνί ρψξνη πεξηκεηξηθά ησλ νξίσλ ηεο εηαηξείαο) 5 Κξίζηκε(Μπνξεί λα απεηιεζεί ε επξχηεξε πεξηνρή)

22 ειίδα 22 απφ 49 Γηα ην βαζκφ θνηλσληθήο επαηζζεζίαο (Τ5) ππάξρεη ε βαζκνιφγεζε απφ 1-5: ΒΑΘΜΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΤΑΙΘΗΙΑ 1 Ακειεηέα (Γελ έρεη ππάξμεη θαλελφο είδνπο ελδηαθέξνλ απφ νπνηνδήπνηε ελδηαθεξφκελν κέξνο) 2 Μηθξή (Παξνπζηάδεηαη κηθξφ ελδηαθέξνλ) 3 Μέηξηα (Έρνπλ γίλεη θάπνηεο εξσηήζεηο ή ππνδείμεηο πξνο ηελ εηαηξία, παξνπζηάδεηαη ελδηαθέξνλ απφ ηνπο εξγαδφκελνπο, έρνπλ δεκηνπξγεζεί ζπζηήκαηα ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο, ζρέδηα αληηκεηψπηζεο) 4 Μεγάιε (Γίλνληαη ζπλερψο εξσηήζεηο ή ππνδείμεηο ζηελ εηαηξία, ππάξρνπλ άξζξα ή έρνπλ γίλεη αλαθνξέο απφ ηελ ηνπηθή θνηλσλία) 5 Κξίζηκε (Τπάξρνπλ θαηαγεγξακκέλα παξάπνλα απφ ηνπο γείηνλεο ή απφ άιια ελδηαθεξφκελα κέξε ή ππάξρνπλ πξφζηηκα απφ αξκφδηεο ππεξεζίεο) Ο βαζκφο αμηνιφγεζεο γηα θάζε πεξηβαιινληηθή πιεπξά ππνινγίδεηαη σο ην γηλφκελν ηεο βαζκνινγίαο ησλ αλσηέξσ θξηηεξίσλ. ΒΑΘΜΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ (ΠΤΝη) = ΤΝ1 x ΤΝ2 x ΤΝ3 x ΤΝ4 x ΤΝ5 Σν αλσηέξσ γηλφκελν πνιιαπιαζηάδεηαη κε ηνλ ζπληειεζηή 1,5 ζε πεξίπησζε πνπ γηα ηελ πεξηβαιινληηθή πιεπξά ππάξρεη θαη αληίζηνηρε λνκνζεζία. Η θαηάηαμε ησλ πεξηβαιινληηθψλ πιεπξψλ, ζχκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο βαζίδεηαη ζηελ αληηζηνηρία ηνπ παξαθάησ πίλαθα. Βαζκνινγία πεξηβαιινληηθήο πιεπξάο Υ Υ 300 Πίλαθαο 3.1: Καηεγνξηνπνίεζε πεξηβαιινληηθψλ πιεπξψλ Καηεγνξία πεξηβαιινληηθήο πιεπξάο Α = Απαηηείηαη ε άκεζε ιήςε κέηξσλ γηα ηνλ έιεγρν κείσζε εμάιεηςε ηεο επίπησζεο ή ε ιήςε κέηξσλ κέζσ πεξηβαιινληηθνχ πξνγξάκκαηνο 300 < Υ 100 Β = Απαηηείηαη ε ζπζηεκαηηθή δηαρείξηζε ηεο επίπησζεο Υ < 100 Γ = Η πεξηβαιινληηθή επίπησζε ραξαθηεξίδεηαη ακειεηέα θαη δελ είλαη απαξαίηεηε ε ιήςε επηπιένλ κέηξσλ

23 ειίδα 23 απφ 49 πλεπψο, απφ ηελ παξαπάλσ αμηνιφγεζή πξνθχπηνπλ νη ζεκαληηθφηεξεο πεξηβαιινληηθέο πιεπξέο (κε ηελ πςειφηεξε βαζκνινγία) πνπ έρνπλ επίπησζε ζην πεξηβάιινλ θαη πξέπεη λα αληηκεησπηζηνχλ άκεζα ή κέζσ πεξηβαιινληηθνχ πξνγξάκκαηνο. Με ζπκκφξθσζε πξνο ηε ζρεηηθή λνκνζεζία δελ κπνξεί λα απνηειέζεη αληηθείκελν πνπ ζα αληηκεησπηζηεί ζηα πιαίζηα ζέζπηζεο πεξηβαιινληηθψλ ζηφρσλ θαη εθπφλεζεο πεξηβαιινληηθψλ πξνγξακκάησλ. Η κε ζπκκφξθσζε πξνο ηε λνκνζεζία, φξνπο αδεηψλ θαη εγθξίζεσλ αληηκεησπίδεηαη άκεζα θαη θαηά πξνηεξαηφηεηα αλεμάξηεηα απφ ηελ πηζαλφηεηα εκθάληζεο ηεο πεξηβαιινληηθήο πιεπξάο, ηελ θνηλσληθή επαηζζεζία θαη γεληθά ηε βαζκνινγία ησλ παξαπάλσ θξηηεξίσλ. ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζνχλ παξνπζηάδνληαη νη πεξηβαιινληηθέο πιεπξέο πνπ αλαγλσξίζηεθαλ θαηά ηνλ πξψην ρξφλν εθαξκνγήο ηνπ ζπζηήκαηνο πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο ΒΙΑΝΑΣΣ ΑΒΔΔ (Πίλαθαο 3.2).

24 ειίδα 24 απφ 49 Πίλαθαο 3.2 : εκαληηθφηεξεο πεξηβαιινληηθέο πιεπξέο θαη επηπηψζεηο (Κ: Καλνληθέο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο, ΜΚ: Με θαλνληθέο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο, ΔΠ: Έθηαθηα πεξηζηαηηθά) ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ: ΠΛΕΤΡΑ ΣΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 1. Ζλεγχοσ με μετρθτικζσ διατάξεισ 2. Χριςθ οχθμάτων μονάδασ (κλαρκ, φορτθγά) 3. Διαλογι ΑΗΗΕ Α: ΣΑΞΙΝΟΜΗΗ ΕΙΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ ΗΛΕΚΣΡΙΚΟΤ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ (ΑΗΗΕ) ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΠΛΕΤΡΑ Π.Π. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΕ ΕΠΙΠΣΩΕΙ ΝΟΜΟΘΕΣΗΜΑ ΤΝ1 ΤΝ2 ΤΝ3 ΤΝ4 ΤΝ5 NOM ΤΝΟΛΟ ΠΤΝι K Ζλεγχοσ με ειδικό εξοπλιςμό για μζτρθςθ του επιπζδου ραδιενζργειασ των Ρφπανςθ περιβάλλοντοσ - ζκλυςθ υλικϊν. (Κ) Α1 ραδιενζργειασ A Καυςαζρια οχιματοσ. (Κ) Α2 Αζρια ρφπανςθ ΠΤ 34/ ,5 216 Β Θόρυβοσ. (Κ) Α3 Ηχορφπανςθ Π.Δ. 1180/ ,5 288 Β τερεά, υγρά ι αζρια απόβλθτα (Κ,ΜΚ,ΕΠ) Α4 Ρφπανςθ εδάφουσ, ατμόςφαιρασ Ν 2939/2001, ΚΤΑ 50910/2727/2003,ΠΔ 177/2004, ΚΤΑ Ε1β. 221/ ,5 324 Α 4. Πυρκαγιά Πυρκαγιά (ΕΠ) Α5 Ρφπανςθ τθσ ατμόςφαιρασ - φαινόμενο κερμοκθπίου - Ρφπανςθ εδάφουσ και υδροφόρου ορίηοντα από τθν ζκλυςθ αφροφ και άλλων υγρϊν πυρόςβεςθσ Τ.Α. Φ15/οικ. 1589/104/ ,5 216 Β ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ: 1. Αποκικευςθ ΑΗΗΕ πριν τθν απορρφπανςθ Β: Επεξεργαςία - Απορρφπανςη ΑΗΗΕ Τλικά ειδικισ διαχείριςθσ επί των ΑΗΗΕ (Κ) Β1 Ρφπανςθ εδάφουσ, ατμόςφαιρασ (από τθν επαφι με τα καιρικά φαινόμενα) Ν 2939/2001, ΚΤΑ 50910/2727/2003,ΠΔ 177/2004, ΚΤΑ Ε1β. 221/ ,5 864 A

25 ειίδα 25 απφ Χριςθ οχθμάτων, εργαλείων & λοιποφ εξοπλιςμοφ 3. Απορρφπανςθ ΑΗΗΕ Καυςαζρια (Κ) Β2 Αζρια ρφπανςθ ΠΤ 34/ ,5 144 Γ Θόρυβοσ (Κ) Β3 Ηχορφπανςθ Π.Δ. 1180/ ,5 288 Β Κατανάλωςθ Ηλεκτριςμοφ Β4 Ανάλωςθ φυςικϊν πόρων Γ κόνθ B5 Ρφπανςθ τθσ ατμόςφαιρασ και του εδάφουσ Π.Δ. 1180/ ,5 486 Α Κατανάλωςθ Νεροφ (Κ) B6 Ανάλωςθ φυςικϊν πόρων Γ Ν 2939/2001, ΚΤΑ Παραγωγι Τλικϊν 50910/2727/2003, ΠΔ Ειδικισ Διαχείριςθσ (Κ) B7 Ρφπανςθ εδάφουσ, ατμόςφαιρασ 117/ ,5 432 Α ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ: 1. Αποκικευςθ Τλικϊν Ειδικισ Διαχείριςθσ Γ: Αποθήκευςη - αποςτολζσ υλικϊν μετά την επεξεργαςία / απορρφπανςη των ΑΗΗΕ Υπαρξθ επικίνδυνων καταςκευαςτικϊν ςτοιχείων και υλικϊν (Κ) Γ1 Ρφπανςθ εδάφουσ 2. Αποκικευςθ άλλων υλικϊν τερεά απόβλθτα (Κ) Γ2 Ρφπανςθ εδάφουσ 3. Πυρκαγιά Πυρκαγιά (ΕΠ) Γ3 Ρφπανςθ τθσ ατμόςφαιρασ - φαινόμενο κερμοκθπίου - Ρφπανςθ εδάφουσ και υδροφόρου ορίηοντα από τθν ζκλυςθ αφροφ και άλλων υγρϊν πυρόςβεςθσ Ν 2939/2001, ΚΤΑ 50910/2727/2003, ΠΔ 117/ ,5 432 Α Ν 2939/2001, ΚΤΑ 50910/2727/2003, ΠΔ 117/ ,5 324 Β Τ.Α. Φ15/οικ. 1589/104/ ,5 324 Β 4. Χριςθ οχθμάτων μονάδασ (κλαρκ, Καυςαζρια (Κ) Γ4 Αζρια ρφπανςθ ΠΤ 34/ ,5 144 Γ

26 ειίδα 26 απφ 49 φορτθγά) Θόρυβοσ Γ5 Ηχορφπανςθ Π.Δ. 1180/ ,5 288 Β 5. Ζλεγχοσ με μετρθτικζσ διατάξεισ Ζλεγχοσ με ειδικό εξοπλιςμό για μζτρθςθ του επιπζδου ραδιενζργειασ των υλικϊν. (Κ) Α1 Ρφπανςθ περιβάλλοντοσ - ζκλυςθ ραδιενζργειασ A ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ: Δ: Διοικητική και τεχνική υποςτήριξη τερεά Απορρίμματα γραφείου (χαρτιά, μελάνια, μπαταρίεσ) (Κ) Δ1 Ρφπανςθ εδάφουσ Ν 2939/2001 ΚΤΑ 50910/2727/2003 ΚΤΑ 13588/725/2006 ΚΤΑ 24944/1159/ ,5 432 Α Κατανάλωςθ θλεκτριςμοφ (Κ) Δ2 Ανάλωςθ φυςικϊν πόρων Β Κατανάλωςθ νεροφ (Κ) Δ3 Ανάλωςθ φυςικϊν πόρων Γ 1. Διοικθτικι Τποςτιριξθ Εξοπλιςμόσ γραφείων (ΗΤ, εκτυπωτζσ, κτλ) (Κ) Δ4 Ρφπανςθ εδάφουσ Αςτικά λφμματα (Κ) Δ5 ΚΤΑ 50910/2727/2003, ΠΔ117/2004, ΠΔ 15/ ,5 162 Β Πικανι επιβάρυνςθ του εδάφουσ και των υπόγειων νερϊν ΚΤΑ Ε1β. 221/ ,5 288 Β Πυρκαγιά (ΕΠ) Δ6 Ρφπανςθ τθσ ατμόςφαιρασ - φαινόμενο κερμοκθπίου - Ρφπανςθ εδάφουσ και υδροφόρου ορίηοντα από τθν ζκλυςθ αφροφ και άλλων υγρϊν πυρόςβεςθσ Τ.Α. Φ15/οικ. 1589/104/ ,5 288 Β

27 ειίδα 27 απφ Σεχνικι υποςτιριξθ τερεά απορρίμματα Δ7 Ρφπανςθ εδάφουσ Ν 2939/2001 ΚΤΑ 50910/2727/2003 ΚΤΑ 13588/725/2006 ΚΤΑ 24944/1159/ ,5 432 Α Τγρά απόβλθτα κακαριςμοφ (Κ) Δ8 Ρφπανςθ εδάφουσ και υδροφόρου ορίηοντα ΚΤΑ Ε1β. 221/ ,5 120 Γ Ενδεχόμενθ διαρροι πετρελαίου (ΜΚ,ΕΠ) Δ9 Ρφπανςθ εδάφουσ και υδροφόρου ορίηοντα Β Χρθςιμοποιθμζνο απορροφθτικό υλικό (ροκανίδι και άμμο) (ΕΠ) Δ10 Ρφπανςθ εδάφουσ ΚΤΑ 13588/725/2006 ΚΤΑ 24944/1159/ ,5 48 Γ Πυρκαγιά (ΕΠ) Δ11 Ρφπανςθ τθσ ατμόςφαιρασ - φαινόμενο κερμοκθπίου - Ρφπανςθ εδάφουσ και υδροφόρου ορίηοντα από τθν ζκλυςθ αφροφ και άλλων υγρϊν πυρόςβεςθσ Τ.Α. Φ15/οικ. 1589/104/ ,5 288 Β

28 ειίδα 28 απφ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΟΙ ΚΟΠΟΙ, ΣΟΥΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ Η αλαγλψξηζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ πιεπξψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δξαζηεξηφηεηα ηεο εηαηξείαο νδεγεί, ηνπιάρηζηνλ γηα ηηο ζεκαληηθφηεξεο απφ απηέο, ζηελ εθπφλεζε πεξηβαιινληηθψλ πξνγξακκάησλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ή πξφιεςε ησλ επηπηψζεψλ ηνπο. Η εθαξκνγή ησλ πεξηβαιινληηθψλ πξνγξακκάησλ απνζθνπεί ζηελ επίηεπμε ζπγθεθξηκέλσλ ζηφρσλ πνπ απνξξένπλ απφ ηηο ζπλνιηθέο επηδηψμεηο ηεο εηαηξείαο ζε ζρέζε κε ην πεξηβάιινλ (ζθνπνί) φπσο εθθξάδνληαη ζηελ πεξηβαιινληηθή ηεο πνιηηηθή. ηνλ επφκελν πίλαθα ζπλνςίδνληαη νη πεξηβαιινληηθνί ζθνπνί, ζηφρνη θαη ηα πξνγξάκκαηα πνπ έρεη εθπνλήζεη ε ΒΙΑΝΑΣΣ ΑΒΔΔ ζηελ πξνζπάζεηά ηεο λα ειαρηζηνπνηήζεη ηηο πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο πνπ πξνθχπηνπλ (ή κπνξεί λα πξνθχςνπλ) απφ ηε δξαζηεξηφηεηά ηεο. Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίνλ πξνγξάκκαηα ηνπ πινπνηήζεθαλ ή βξίζθνληαη ζε θάζε πινπνίεζεο επεξεάδνπλ ηηο επηδφζεηο ηεο εηαηξείαο ζε ζρέζε κε ηηο πεξηβαιινληηθέο πιεπξέο πνπ έρνπλ εληνπηζηεί ζα παξνπζηαζηεί ζηελ επφκελε ελφηεηα.

29 ειίδα 29 απφ 49 Πίλαθαο 4.1 : Πεξηβαιινληηθνί ζθνπνί, ζηφρνη θαη πξνγξάκκαηα Α/Α ΠΘΝΞΝΠ ΠΡΝΣΝΠ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΗΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΜΔΙΧΗ ΔΠΙΠΣΧΔΧΝ ΚΟΝΗ ΠΟΤ ΠΡΟΚΑΛΔΙΣΑΙ ΑΠΟ ΣΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΣΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΔΙΧΗ ΔΠΙΠΣΧΔΧΝ ΘΟΡΤΒΟΤ ΠΟΤ ΠΡΟΚΑΛΔΙΣΑΙ ΑΠΟ ΣΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΣΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΔΙΧΗ ΔΠΙΠΣΧΔΧΝ ΚΟΝΗ ΠΟΤ ΠΡΟΚΑΛΔΙΣΑΙ ΑΠΟ ΣΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΣΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΚΠΔΜΠΟΜΔΝΑ ΧΜΑΣΙΓΙΑ ΜΔ ΤΓΚΔΝΣΡΧΗ ΜΙΚΡΟΣΔΡΗ ΑΠΟ ΣΟ ΝΟΜΟΘΔΣΙΚΟ ΟΡΙΟ ΣΧΝ 100 mg/nm 3 ΘΟΡΤΒΟ ΣΑ ΟΡΙΑ ΣΟΤ ΟΙΚΟΠΔΓΟΤ ΚΑΣΧ ΑΠΟ ΣΟ ΠΡΟΒΛΔΠΟΜΔΝΟ ΑΠΟ ΣΗ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ΟΡΙΟ ΣΧΝ 70 db(α) ΔΚΠΔΜΠΟΜΔΝΑ ΧΜΑΣΙΓΙΑ ΜΔ ΤΓΚΔΝΣΡΧΗ ΜΙΚΡΟΣΔΡΗ ΑΠΟ ΣΟ ΝΟΜΟΘΔΣΙΚΟ ΟΡΙΟ ΣΧΝ 100 mg/nm 3 ΑΛΑΘΔΠΖ ΚΔΡΟΖΠΔΩΛ ΠΘΝΛΖΠ ΠΡΖ ΛΔΑ ΓΟΑΚΚΖ ΔΞΔΜΔΟΓΑΠΗΑΠ CRT ΠΔ ΔΜΩΡΔΟΗΘΝ ΠΛΔΟΓΔΗΝ ΑΛΑΘΔΠΖ ΚΔΡΟΖΠΔΩΛ ΘΝΟΒΝ ΠΔ ΔΜΩΡΔΟΗΘΝ ΠΛΔΟΓΔΗΝ ΑΛΑΘΔΠΖ ΚΔΡΟΖΠΔΩΛ ΠΘΝΛΖΠ ΠΔ ΔΜΩΡΔΟΗΘΝ ΠΛΔΟΓΔΗΝ ΑΟΗΘΚΝΠ ΞΔΟ. ΞΟΝΓΟΑΚ. ΞΔΟ. ΞΙΔΟΔΠ (Ξ.Ξ.) 1 Β5 2 Α3, Β3, Γ5 3 Β5

30 ειίδα 30 απφ 49 Α/Α ΠΘΝΞΝΠ ΠΡΝΣΝΠ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΗΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΑΟΗΘΚΝΠ ΞΔΟ. ΞΟΝΓΟΑΚ. ΞΔΟ. ΞΙΔΟΔΠ (Ξ.Ξ.) ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖ ΝΙΖΠ ΡΖΠ ΞΝΠΝΡΖΡΑΠ ΑΞΝΘΖΘΔΚΔΛΩΛ ΑΛΔΞΔΜΔΟΓΑΠΡΩΛ ΘΑΘΝΓΗΘΩΛ ΠΩΙΖΛΩΛ 4 4 ΠΡΟΛΗΦΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΧΝ ΔΠΙΠΣΧΔΧΝ ΑΠΟ ΣΑ ΑΠΟΒΛΗΣΑ ΠΟΤ ΠΑΡΑΓΟΝΣΑΙ ΑΠΟ ΣΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΔΡΙΟΡΙΜΟ ΣΗ ΠΟΟΣΗΣΑ ΣΧΝ ΤΛΙΚΧΝ ΔΙΓΙΚΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΟΤ ΠΑΡΑΜΔΝΟΤΝ ΑΠΟΘΗΚΔΤΜΔΝΑ ΣΟΤ ΥΧΡΟΤ ΣΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΑΛΔΟΔΠΖ ΡΟΝΞΝ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΦΘΝΟΗΕΝΛΡΝΠ ΔΞΗΣΟΗΠΚΑΡΝΠ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖ ΝΙΖΠ ΡΖΠ ΞΝΠΝΡΖΡΑΠ ΑΞΝΘΖΘΔΚΔΛΩΛ ΚΔΙΑΛΝΓΝΣΔΗΩΛ 5 6 Α4, Β7 ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖ ΞΟΑΛΗΣΛΔΩΛ ΗΝΛΗΠΚΝ 7

31 ειίδα 31 απφ 49 Α/Α ΠΘΝΞΝΠ ΠΡΝΣΝΠ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΗΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΑΟΗΘΚΝΠ ΞΔΟ. ΞΟΝΓΟΑΚ. ΞΔΟ. ΞΙΔΟΔΠ (Ξ.Ξ.) ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ ΠΙΘΑΝΗ ΓΙΑΡΡΟΗ ΑΠΟ ΣΗΝ ΑΠΟΘΗΚΔΤΗ ΣΧΝ ΛΙΠΑΝΣΙΚΧΝ ΡΝΞΝΘΔΡΖΠΖ ΓΔΡΔΟΔΝΠΩΛ ΓΔΜΑΚΔΛΩΛ ΠΙΙΝΓΖΠ 8 Α4, Γ2, Γ1, Γ7, Γ8 ΑΝΑΚΤΚΛΧΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΧΝ ΡΝΞΝΘΔΡΖΠΖ ΘΑΓΩΛ ΓΗΑ ΡΖ ΣΩΟΗΠΡΖ ΠΙΙΝΓΖ ΑΛΑΘΘΙΩΠΗΚΩΛ ΙΗΘΩΛ 9 Γ1, Γ7 5 ΤΜΜΟΡΦΧΗ ΜΔ ΣΗ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ΑΠΟΥΑΡΑΚΣΗΡΙΜΟΤ ΣΧΝ ΑΠΟΒΛΗΣΧΝ ΑΛΑΛΔΩΠΖ ΡΝ ΠΠΡΖΚΑΡΝΠ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ ΘΑΗ ΞΝΗΝΡΖΡΑΠ 10 Γ1

32 ειίδα 32 απφ 49 Α/Α ΠΘΝΞΝΠ ΠΡΝΣΝΠ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΗΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ ΜΔ ΣΟΤ ΚΟΙΝΧΝΙΚΟΤ ΦΟΡΔΙ ΑΤΞΗΗ ΣΗ ΑΝΑΚΣΗΗ ΤΛΙΚΧΝ ΠΡΟΛΗΦΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΧΝ ΔΠΙΠΣΧΔΧΝ ΑΠΟ ΣΑ ΑΠΟΒΛΗΣΑ ΠΟΤ ΠΑΡΑΓΟΝΣΑΙ ΑΠΟ ΣΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ ΜΔ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΜΔΝΑ ΜΔΡΗ, ΚΟΙΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΧΠΙΚΟ ΒΔΛΣΙΧΗ ΣΟΤ ΠΟΟΣΟΤ ΑΝΑΚΤΚΛΧΗ ΚΑΣΑ 3 ΜΟΝΑΓΔ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΧΝ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΚΧΝ ΤΛΙΚΧΝ ΑΟΗΘΚΝΠ ΞΔΟ. ΞΟΝΓΟΑΚ. ΓΖΚΗΝΟΓΗΑ ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΖΠ ΠΔΙΗΓΑΠ ΠΡΝ ΓΗΘΡΝ 11 ΚΔΗΩΠΖ ΡΖΠ ΔΞΑΛΑΦΝΟΡΩΠΖΠ ΘΑΗ ΒΔΙΡΗΩΠΖ ΡΖΠ ΞΑΟΑΓΩΓΗΘΝΡΖΡΑΠ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΒΑΟΔΙΗΩΛ ΘΑΗ ΠΑΘΩΛ ΓΗΑ ΡΖΛ ΑΞΝΘΖΘΔΠΖ ΘΑΗ ΑΞΝΠΡΝΙΖ ΟΞΑΠΚΔΛΝ ΞΟΗΝΛΗΓΗΝ ΞΔΟ. ΞΙΔΟΔΠ (Ξ.Ξ.) 12 Γ1,Γ2,Β7 13 Γ1, Γ2

33 ειίδα 33 απφ ΤΝΟΦΗ ΓΙΑΘΔΙΜΧΝ ΣΟΙΥΔΙΧΝ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΗΝ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΠΙΓΟΗ ΣΟΤ ΔΡΓΟΣΑΙΟΤ ΣON ΑΠΡΟΠΤΡΓΟ ΑΣΣΙΚΗ ΣΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΒΙΑΝΑΣΣ ΑΒΔΔ ηηο παξαγξάθνπο πνπ αθνινπζνχλ ζα γίλεη παξνπζίαζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ δεηθηψλ ηεο εηαηξείαο. Όινη νη δείθηεο δίλνληαη κε βάζε ηελ παξαγσγή ηεο εηαηξείαο γηα ηα έηε 2009 θαη 2010, φπσο απηή θαίλεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. Μήλαο Πνζόηεηα ΑΗΗΔ (tn) 2009 Πνζόηεηα ΑΗΗΔ (tn) χλνιν Πίλαθαο 1 ηνηρεία εηζεξρφκελσλ ΑΗΗΔ (2009 & 2010) Δλεξγεηαθή απόδνζε ηνλ πίλαθα 2 παξνπζηάδεηαη ε θαηαλάισζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ηα αληίζηνηρα δίκελα γηα ηα έηε 2009 θαη 2010 γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηεο ΒΙΑΝΑΣΣ. ηνλ πίλαθα 3 παξνπζηάδεηαη ν δείθηεο ηεο θαηαλαιηζθφκελεο ελέξγεηαο ζε ζρέζε κε ηελ εηζεξρφκελε πνζφηεηα ΑΗΗΔ, γηα ηα δχν έηε, ηα αληίζηνηρα δίκελα.

34 ειίδα 34 απφ 49 Γίκελν Πίλαθαο 2 Καηαλάισζε ει. ελέξγεηαο Γίκελν ,000 8,408 4,741 11,641 7,088 3, ,801 8,580 13,728 11,186 10,151 9,200 Πίλαθαο 3 Γείθηεο θαηαλάισζεο ει. ελέξγεηαο-εηζεξρφκελσλ ΑΗΗΔ 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2, , ρήκα 1 πγθξηηηθφ δηάγξακκα δείθηε θαηαλάισζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πξνο πνζφηεηα ΑΗΗΔ

35 ειίδα 35 απφ 49 Όζνλ αθνξά ηελ θαηαλάισζε ελέξγεηαο, απφ ηα παξαπάλσ ζηνηρεία θαίλεηαη φηη εληφο ηνπ έηνπο ε θαηαλνκή είλαη παξφκνηα. Παξνπζηάδνληαη εμάξζεηο ην 3 ν θαη 4 ν δίκελν (απφ Μάην έσο Αχγνπζην), θπξίσο ιφγσ ηνπ φηη θαη ηηο δχν ρξνληέο έιαβαλ εθηεηακέλεο εξγαζίεο ζπληήξεζεο ηα ελ ιφγσ δηαζηήκαηα. Απνδνηηθή ρξήζε πιηθώλ Η παξαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα ηεο εηαηξείαο παξνπζηάδεηαη ηελ ηδηαηηεξφηεηα φηη νη εηζεξρφκελεο α χιεο απνηεινχλ απφβιεηα. Σα εηζεξρφκελα απφβιεηα (ΑΗΗΔ) επεμεξγάδνληαη ψζηε λα αλαθπθισζνχλ ηα επί κέξνπο πιηθά ηνπο. ηνλ πίλαθα 4 παξνπζηάδεηαη ην πνζνζηφ αλαθχθισζεο γηα ηα δχν ηειεπηαία έηε, θαζψο επίζεο θαη γηα ην 1 ν ηξίκελν ηνπ Σξίκελν Πνζόηεηα ΑΗΗΔ πνπ επεμεξγάζηεθε Πνζόηεηα απνξξηκκάηωλ πξνο δηάζεζε Πνζνζηό αλαθύθιωζεο 85,7 90,9 92,9 Πίλαθαο 4 Δμέιημε πνζνζηνχ αλαθχθισζεο Ύδαηα ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη ηα αληίζηνηρα ζηνηρεία γηα ηελ θαηαλάισζε λεξνχ, γηα ηα έηε 2009 θαη Σξίκελν Καηαλάιωζε (m 3 ) Γείθηεο ,075 Καηαλάιωζε (m 3 ) Γείθηεο ,093 0,132 0,157 0,124 Πίλαθαο 5 Γείθηεο θαηαλάισζεο λεξνχ-εηζεξρφκελσλ ΑΗΗΔ

36 ειίδα 36 απφ 49 ε φηη αθνξά ζηελ θαηαλάισζε λεξνχ, δελ πθίζηαληαη ζην αξρείν ζηνηρεία γηα ην έηνο 2009, κε απνηέιεζκα λα κελ είλαη δπλαηή κηα ζπγθξηηηθή απεηθφληζε. Όζνλ αθνξά ηα επηθίλδπλα θαη κε απφβιεηα έρνπκε ηα εμήο ζηνηρεία: Με επηθίλδπλα απόβιεηα ΠΟΟΣΗΣΑ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ (α) ΠΑΡΑΓΩΓΗ (β) ΔΕΙΚΣΗ (α/β) , ,11 Πίλαθαο 6 Γείθηεο κε επηθηλδχλσλ απνβιήησλ Δπηθίλδπλα απόβιεηα ΠΟΟΣΗΣΑ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ (α) ΠΑΡΑΓΩΓΗ (β) ΔΕΙΚΣΗ (α/β) , ,13 Πίλαθαο 7 Γείθηεο επηθηλδχλσλ απνβιήησλ Τλικό Ειδικήσ Διαχείριςησ ΑΠΟΘΗΚΗ 2008 (kg) ΑΠΟΘΗΚΗ 2009 (kg) ΑΠΟΘΗΚΗ 2010 (kg) ΑΠΟΘΗΚΗ Α ΕΞΑΜΗΝΟ* 2011 (kg) Πυκνωτζσ με PCB Ηλεκτρολυτικοί πυκνωτζσ φψουσ ι διαμζτρου >25 mm ι αναλόγου όγκου Οκόνεσ υγρϊν κρυςτάλλων (LCD) > 100cm² Δοχεία εγχρϊμων και μθ μελανιϊν τοιχεία περιζχοντα αμίαντο Κακοδικζσ Λυχνίεσ (CRT) τοιχεία με πυρίμαχεσ κεραμικζσ ίνεσ * Έρεη γίλεη εθηίκεζε γηα ηνλ κήλα Ινχιην Πίλαθαο 7 ηνηρεία απνζήθεο ΤΔΓ

37 ειίδα 37 απφ 49 Απφ ηα παξαπάλσ ζηνηρεία γίλεηαη θαλεξφ φηη ηα πιηθά γηα ηα νπνία παξαηεξείηαη ην κεγαιχηεξν πξφβιεκα είλαη νη ππθλσηέο, ηα κειαλνδνρεία θαη νη θαζνδηθέο ιπρλίεο (CRTs) νζνλψλ θαη ηειενξάζεσλ. Οη ηειεπηαίνη απνηεινχλ επηθίλδπλν απφβιεην εμαηηίαο ηνπ θζνξίδνληνο επηρξίζκαηνο πνπ πεξηέρνπλ. Δπηθίλδπλν απφβιεην απνηεινχλ θαη νη ππθλσηέο ιφγσ ησλ ζηνηρείσλ πνπ πεξηέρνπλ (π.ρ. ιάδηα PCB). Σα κειαλνδνρεία παξνπζηάδνπλ πξφβιεκα ζηελ απνζήθεπζή ηνπο, ιφγσ ηνπ κεγάινπ ιφγνπ φγθνπ/βάξνπο. Ωο εθ ηνχηνπ θαηαιακβάλνπλ ην κεγαιχηεξν ηκήκα ηεο απνζήθεο ΤΔΓ. Σν ηκήκα πεξηβάιινληνο έρεη αληηκεησπίζεη ην πξφβιεκα ηεο δηαρείξηζεο ησλ θαζνδηθψλ ζσιήλσλ αξρηθά κε ηελ απνζηνιή ηνπο ζηε Γεξκαλία (GRIAG AG, Βεξνιίλν) θαη ζηε ζπλέρεηα κε ηελ εγθαηάζηαζε ηεο λέαο γξακκήο επεμεξγαζίαο θαη ηελ απνξξχπαλζε ηνπ θαζνδηθνχ ζσιήλα. Πιένλ γίλεηαη δηαρείξηζε ηνπ πιηθνχ σο κε επηθίλδπλν, ελψ ην θζνξίδνλ επίρξηζκα πνπ αθαηξείηαη απφ ηνλ θαζνδηθφ ζσιήλα απνζεθεχεηαη ζε πιαζηηθφ ζάθν, εληφο βαξειηνχ. Η κείσζε ηεο παξαγφκελεο πνζφηεηαο απνβιήησλ ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε είλαη ηεο ηάμεο 98%. Όζνλ αθνξά ηνπο ππθλσηέο ήδε κέζα ζην 2011 έρνπλ ιάβεη ρψξα απνζηνιέο κεγάισλ πνζνηήησλ κέζσ αδεηνδνηεκέλεο εηαηξείαο, ελψ αληίζηνηρε δηαδηθαζία έρεη πξαγκαηνπνηεζεί γηα ηα κειαλνδνρεία. Μέρξη ην ηέινο ηνπ 2011 ζα απνζηαιεί πξνο δηαρείξηζε φιε ε απνζεθεπκέλε πνζφηεηα κειαλνδνρείσλ. Οη παξαπάλσ απνζηνιέο βειηηψλνπλ δξακαηηθά ηηο επηδφζεηο ηεο εηαηξείαο ζηελ πεξηβαιινληηθά αζθαιή δηαρείξηζε ησλ ΤΔΓ εθκεδελίδνληαο ηνπο θηλδχλνπο απφ ηε ζπζζψξεπζε ησλ πιηθψλ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο. Σνλίδεηαη, φηη ζε φηη αθνξά ηα ΤΔΓ, ηα νπνία δελ εκθαλίδνληαη ζηνλ παξαπάλσ πίλαθα, φπσο πιαθέηεο ηππσκέλσλ θπθισκάησλ, ιάκπεο εθθέλσζεο αεξίσλ ή κπαηαξίεο, ε εηαηξεία δηαζέηεη ήδε ιχζεηο γηα ηε δηαρείξηζή ηνπο δηφηη απηά είηε έρνπλ πςειή εκπνξηθή αμία (π.ρ. νη πιαθέηεο ιφγσ ηεο πεξηεθηηθφηεηαο ηνπο ζε πνιχηηκα κέηαιια δηαηίζεληαη ζε εμεηδηθεπκέλνπο νίθνπο αλάθηεζεο ζην εμσηεξηθφ) είηε δηαηίζεληαη ζε ππάξρνληα ζπζηήκαηα ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο (π.ρ. ΤΓΔΤ ΑΔ ή ΑΦΗ ΑΔ γηα ηηο κπαηαξίεο). Έηζη δελ ρξεηάδεηαη λα απνζεθεπζνχλ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο ΒΙΑΝΑΣΣ ΑΒΔΔ γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα.

38 ειίδα 38 απφ 49 ηελ εγθαηάζηαζε ππάξρεη επίζεο απνζεθεπκέλε πνζφηεηα ηνληδφλησλ ζηνηρείσλ ηα νπνία απνηεινχληαη απφ ππξαληρλεπηέο ηνληζκνχ. χκθσλα κε έγγξαθν ηεο Διιεληθήο Δπηηξνπήο Αηνκηθήο Δλέξγεηαο (Α.Π. Α.α/402/1280), δελ εγθπκνλνχλ θίλδπλν εμσηεξηθήο αθηηλνβφιεζεο ζηα άηνκα πνπ βξίζθνληαη θνληά ή έξρνληαη ζε επαθή κε απηνχο. Δπίζεο αλαθέξεη φηη δελ είλαη απαξαίηεην λα ιεθζνχλ εηδηθά κέηξα αθηηλνπξνζηαζίαο ή ζσξαθίζεηο. Σα 850 kg ππξαληρλεπηψλ ηνληζκνχ είλαη απνζεθεπκέλα εληφο παιεηνδεμακελψλ, εληφο κεηαιιηθψλ εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ θαη παξφιν πνπ δελ εγθπκνλνχλ θηλδχλνπο, ζα απνζηαινχλ πξνο δηαρείξηζε. Βηνπνηθηιόηεηα Η ΒΙΑΝΑΣΣ ΑΒΔΔ δξαζηεξηνπνηείηαη ζε κηζζσκέλν νηθφπεδν ζπλνιηθήο έθηαζεο m 2. Σν ζχλνιν ηεο επηθάλεηαο ηνπ νηθνπέδνπ είλαη ηζηκεληνζηξσκέλν γηα ηελ απνθπγή ηεο επαθήο ηνπ εδάθνπο κε ηα παιαηά κέηαιια ελψ ηα πθηζηάκελα θηίξηα θαιχπηνπλ ζπλνιηθή έθηαζε A = 878,3 m 2 Ζτοσ ΟΙΚΟΔΟΜΗΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ (α) ΠΑΡΑΓΩΓΗ (β) ΔΕΙΚΣΗ (α/β) ,3 m ,3 m Όπσο είλαη θαλεξφ ηελ ηειεπηαία δηεηία ε εηαηξεία δελ έρεη πξνρσξήζεη ζηε δεκηνπξγία λέσλ θηηξηαθψλ ππνδνκψλ. Δθπνκπέο Άκεζεο εθπνκπέο Οη άκεζεο εθπνκπέο αεξίσλ απφ ηε δξαζηεξηφηεηα ηεο εηαηξείαο πξνέξρνληαη απφ ηε ρξήζε diesel ζηα κεραλήκαηα ηεο εηαηξείαο (θιαξθ, εθζθαθείο κε αξπάγεο θιπ) πνπ ππνζηεξίδνπλ ηε δξαζηεξηφηεηά ηεο. ηoπο επφκελνπο πίλαθεο παξνπζηάδνληαη νη θαηαλαιψζεηο diesel ηα έηε 2009 θαη 2010 θαη νη αληίζηνηρεο πνζφηεηεο CO 2, CH 4, SO 2 θαη NO x. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη ζπληειεζηέο κεηαηξνπήο ηνπ EMEP/CORINAIR Atmospheric emission inventory guidebook.

39 ειίδα 39 απφ 49 ΚΑΣΑΝΑΛΩΗ DIESEL CO 2 Α(kg) CH 4 Α(kg) NOx Α(kg) SO 2 Α(kg) ΠΑΡΑΓΩΓΗ (tn) 2009 ( m 3 ) 18, ,8 18, ΔΕΙΚΣΕ Α/Β 13,7 8,4 0,004 0, (m 3 ) ΔΕΙΚΣΕ Α/Β 5,6 3,4 0,0018 0,004 Έκκεζεο εθπνκπέο ΚΑΣΑΝΑΛΩΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ CO 2 Α(kg) SO 2 Α(kg) NOx Α(kg) ΠΑΡΑΓΩΓΗ (tn) 2009 ( kwh) ΔΕΙΚΣΕ Α/Β (kwh) ΔΕΙΚΣΕ Α/Β Τγξά απόβιεηα Σα κνλαδηθά πγξά απφβιεηα πνπ δεκηνπξγνχληαη θαηά ηε ιεηηνπξγία ηεο εηαηξίαο είλαη θπξίσο έιαηα πξνεξρφκελα απφ ηελ επεμεξγαζία απνβιήησλ ζεξκαληηθψλ ζσκάησλ ή ηε ζπληήξεζε ησλ κεραλεκάησλ (πδξαπιηθά έιαηα απφ πεξνλνθφξα, αξπάγεο θιπ). πιιέγνληαη ζε δεμακελή θαη ελ ζπλερεία παξαιακβάλνληαη απφ εηδηθφ βπηηνθφξν ηεο ΔΛΣΔΠΔ ΑΔ, ην εγθεθξηκέλν απφ ην ΤΠΔΚΑ χζηεκα γηα ηελ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ ειαίσλ. Η πνζφηεηα ηνπο δελ μεπεξλά ηηο κεξηθέο εθαηνληάδεο θηιά αλά έηνο. Δπίζεο, παξά ην γεγνλφο ηφζν νη α χιεο φζν θαη ηα πξντφληα παξνπζηάδνπλ πςειφ βαζκφ θαζαξφηεηαο, ιφγσ ηνπ φηη είλαη νηθηαθέο ζπζθεπέο, ε εηαηξεία έρεη ιάβεη κέξηκλα θαη γηα παξνπζία ξχπσλ πνπ ελδερνκέλσο λα παξαζπξζνχλ απφ ηα φκβξηα. Πξηλ ηε δηάζεζε ηνπο ζηνλ αγσγφ νκβξίσλ, απηά ζπγθεληξψλνληαη ζε δεμακελή δηβάζκηαο θαζίδεζεο φπνπ εξεκνχλ θαη θαηαθάζνληαη ηα ζσκαηίδηα πνπ πεξηέρνπλ. Δπηπιένλ, εληφο ηεο δεμακελήο ιεηηνπξγεί ειαηνδηαρσξηζηήο γηα ηε ρσξηζηή ζπιινγή ειαίσλ πνπ κπνξεί λα παξαζπξζνχλ απφ ηα λεξά ηεο βξνρήο.

40 ειίδα 40 απφ 49 Αέξηνη ξύπνη θαη ζθόλε Η εηαηξεία δελ δηαζέηεη ζηαζεξέο πεγέο αεξίσλ ξχπσλ θαη ζθφλεο αθνχ φπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ ε παξαγσγηθή ηεο δηαδηθαζία βαζίδεηαη ζηε ρεηξσλαθηηθή εξγαζία. Καηά ηελ παξαιαβή θαη εθθφξησζε ησλ ΑΗΗΔ, θαηά ηε δηαδηθαζία δηαινγήο ηνπο αιιά θαη θαηά ηε θφξησζε αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ πξνο ηνπο πειάηεο ηεο εηαηξείαο κπνξεί λα δεκηνπξγεζνχλ ηνπηθά θαη γηα κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα εζηίεο ζθφλεο. Οη πεξηπηψζεηο απηέο αληηκεησπίδνληαη κε ηελ άκεζε απνκάθξπλζε ηνπ πξνζσπηθνχ απφ ηηο δεκηνπξγνχκελεο εζηίεο. ε θάζε πεξίπησζε ην πξνζσπηθφ δηαινγήο είλαη εθνδηαζκέλν κε εηδηθή πξνζηαηεπηηθή κάζθα θαη εηδηθά πξνζηαηεπηηθά γάληηα. Δπίζεο, αλα ηαθηά δηαζηήκαηα ιακβάλεη ρψξα θαζαξηζκφο ηεο εγθαηάζηαζε κε κεραληθφ ζάξσζξν. Ο παξαπάλσ ηζρπξηζκφο επαιεζεχεηαη απφ κεηξήζεηο ζθφλεο πνπ πξαγκαηνπνίεζε γηα ινγαξηαζκφ ηεο ΒΙΑΝΑΣΣ ΑΒΔΔ εμσηεξηθφ ζπλεξγείν (ENVIROMETRICS ΔΠΔ). ηνλ παξαθάησ πίλαθα παξνπζηάδεηαη ζχγθξηζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ κεηξήζεσλ ζε πέληε (5) ζεκεία ηεο εγθαηάζηαζεο, γηα ηα έηε 2009 θαη Οη κεηξήζεηο πξαγκαηνπνηήζεθαλ κε απηφκαην αλαιπηή ζθέδαζεο θσηφο θαη ζηνλ πίλαθα παξνπζηάδεηαη ε κέζε ζπγθέληξσζε ζσκαηηδίσλ ζηε δηάξθεηα θάζε κέηξεζεο (πέληε ιεπηά) εκείν κέηξεζεο Avg (mg / m 3 ) Avg (mg / m 3 ) ,069 0, ,342 0, ,351 0, ,234 0, ,108 0,205 Πίλαθαο 8 Απνηειέζκαηα κεηξήζεσλ ζθφλεο Σα ζεκεία πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ νη κεηξήζεηο ζθφλεο ζην νηθφπεδν ηεο εγθαηάζηαζεο παξνπζηάδνληαη ζην ρήκα 1.

41 ΘΟΓΕΘΟ: ΑΠΟΔΤΣΗΡΘΑ 1 Ος ΟΡΟΦΟ: ΓΡΑΦΕΘΑ ΖΤΓΘΣΗΡΘΟ ΚΑΘ ΣΡΑΠΕΖΑΡΘΑ ΓΕΦΤΡΟΠΛΑΣΘΓΓΑ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ειίδα 41 απφ 49 Όπσο γίλεηαη θαλεξφ απφ ηνλ πίλαθα, ηα απνηειέζκαηα ησλ κεηξήζεσλ γηα ηα δχν έηε θπκαίλνληαη ζην ίδην πεξίπνπ επίπεδν, ελψ είλαη ηδηαίηεξα ρακειά ζε ζρέζε κε ην φξην πνπ ηίζεηαη απφ ηελ πεξηβαιινληηθή λνκνζεζία. Οη ίδηεο κεηξήζεηο ζα ιάβνπλ ρψξα θαη γηα ην Δπίζεο ζα ιάβνπλ ρψξα αληίζηνηρεο κεηξήζεηο θαη ζην ρψξν ηεο λέαο γξακκήο επεμεξγαζίαο θαζνδηθψλ ζσιήλσλ WC 5 4 ρήκα 1 : ρεδηάγξακκα ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο ΒΙΑΝΑΣΣ ΑΒΔΔ φπνπ απεηθνλίδνληαη ηα ζεκεία πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ κεηξήζεηο ζθφλεο θαη ζνξχβνπ Θόξπβνο ηα ίδηα ζεκεία πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαη κεηξήζεηο ζνξχβνπ κε ηε ρξήζε νινθιεξσηηθνχ ερνκέηξνπ. Σα ζπγθξηηηθά απνηειέζκαηα παξνπζηάδνληαη ζηνλ επφκελν πίλαθα.

42 ειίδα 42 απφ 49 εκείν κέηξεζεο Μέζε ζηάζκε ζνξύβνπ db(a) 2009 Μέζε ζηάζκε ζνξύβνπ db(a) ,6 2 51,1 62,5 3 60,6 58,6 4 55,6 58,8 5 60,3 60,3 Πίλαθαο 9 Απνηειέζκαηα κεηξήζεσλ ζνξχβνπ Όπσο θαίλεηαη ζε θακία πεξίπησζε ε κεηξνχκελε ηηκή δελ μεπεξλά ην φξην ησλ 70 db, πνπ ηζρχεη ζηελ πεξηνρή ηεο δξαζηεξηφηεηαο (βηνκεραληθή πεξηνρή). Δπίζεο, ζα ιάβνπλ ρψξα νη αληίζηνηρεο κεηξήζεηο θαη γηα ην ΔΦΑΡΜΟΣΔΔ ΝΟΜΙΚΔ ΑΠΑΙΣΗΔΙ Οη φξνη θαη πξνυπνζέζεηο γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο ΒΙΑΝΑΣΣ ΑΒΔΔ θαζνξίδνληαη ζην ζην Άξζξν 8 2 ηεο ΚΤΑ 50910/2727/2003. Έηζη γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο εηαηξείαο απαηηείηαη: 1) Έγθξηζε πεξηβαιινληηθψλ φξσλ 2) Άδεηα δηαρείξηζεο ΑΗΗΔ Η εηαηξεία δηαζέηεη ηε κε Αξ. Πξση. ΠΔΥΩ 4200/Φ.ΠΔΡΙΒ.4/2006 Απφθαζε Έγθξηζεο Πεξηβαιινληηθψλ Όξσλ απφ ηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο, φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ηηο: I. Φ 802/1460/ΠΔΡΙΒ-Α/2009 σο πξνο ηελ επσλπκία II. Φ 802/8387/ΠΔΡΙΒ-9/2009 γηα κεραλνινγηθφ εθζπγρξνληζκφ III. Φ 802/10341/ΠΔΡΙΒ-9/2010 γηα κεραλνινγηθφ εθζπγρξνληζκφ Δπίζεο, απφ ηε Ννκαξρηαθή Απηνδηνίθεζε Γπηηθήο Αηηηθήο εθδφζεθε ε κε Αξ. Πξση ( ) Άδεηα Γηαρείξηζεο ησλ θάησζη θαηεγνξηψλ απνβιήησλ (δίλνληαη

43 ειίδα 43 απφ 49 ηα αληίζηνηρα θεθάιαηα θαη νη εμαςήθηνη θσδηθνί ηνπ Δπξσπατθνχ Καηαιφγνπ Απνβιήησλ (ΔΚΑ)) 1602 απόβιεηα από ειεθηξηθό θαη ειεθηξνληθό εμνπιηζκό * κεηαζρεκαηηζηέο θαη ππθλσηέο πνπ πεξηέρνπλ PCB * απνξξηπηφκελνο εμνπιηζκφο πνπ πεξηέρεη PCB ή έρεη κνιπλζεί απφ παξφκνηεο νπζίεο άιινο απφ ηνλ αλαθεξφκελν ζην ζεκείν * απνξξηπηφκελνο εμνπιηζκφο πνπ πεξηέρεη ρισξνθζνξάλζξαθεο απνξξηπηφκελνο εμνπιηζκφο πνπ πεξηέρεη ειεχζεξν ακίαλην * απνξξηπηφκελνο εμνπιηζκφο πνπ πεξηέρεη επηθίλδπλα ζπζηαηηθά ζηνηρεία άιινο απφ ηνπο αλαθεξφκελνπο ζηα ζεκεία έσο απνξξηπηφκελνο εμνπιηζκφο άιινο απφ ηνλ αλαθεξφκελν ζηα ζεκεία έσο * επηθίλδπλα ζπζηαηηθά ζηνηρεία πνπ έρνπλ αθαηξεζεί απφ απνξξηπηφκελν εμνπιηζκφ ζπζηαηηθά ζηνηρεία πνπ έρνπλ αθαηξεζεί απφ απνξξηπηφκελν εμνπιηζκφ άιια απφ απηά πνπ αλαθέξνληαη ζην ζεκείν κπαηαξίεο θαη ζπζζσξεπηέο * κπαηαξίεο κνιχβδνπ * κπαηαξίεο NiCd * κπαηαξίεο πνπ πεξηέρνπ πδξάξγπξν αιθαιηθέο κπαηαξίεο (εθηφο απφ ην ζεκείν ) άιιεο κπαηαξίεο θαη ζπζζσξεπηέο 1910 απόβιεηα από θαηαηεκαρηζκό απνβιήησλ πνπ πεξηέρνπλ κέηαιια απφβιεηα ζηδήξνπ ή ράιπβα κε ζηδεξνχρα απφβιεηα ειαθξφ θιάζκα θαηαηεκαρηζκνχ θαη ζθφλε άιιν απφ ηα αλαθεξφκελα ζην ζεκείν ζην ζεκείν άιια θιάζκαηα άιια απφ ηα αλαθεξφκελα ζην ζεκείν απόβιεηα από ηε κεραληθή θαηεξγαζία απνβιήησλ (π.ρ. δηαινγή, ζύλζιηςε, ζπκπαγνπνίεζε, θνθθνπνίεζε) κε πξνδηαγξαθόκελα άιισο

44 ειίδα 44 απφ ζηδεξνχρα κέηαιια κε ζηδεξνχρα κέηαιια πιαζηηθά θαη θανπηζνχθ γπαιί μχιν έθηνο εθείλσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην ζεκείν πθαληηθέο χιεο νξπθηά (π.ρ. άκκνο,πέηξεο) * άιια απφβιεηα (πεξηιακβαλνκέλσλ κεηγκάησλ πιηθψλ) απφ ηε κεραληθή θαηεξγαζία απνβιήησλ πνπ πεξηέρνπλ επηθίλδπλεο νπζίεο άιια απφβιεηα (πεξηιακβαλνκέλσλ κεηγκάησλ πιηθψλ) απφ ηε κεραληθή θαηεξγαζία απνβιήησλ εθηφο εθείλσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην ζεκείν ρσξηζηά ζπιιεγέληα κέξε (από δεκνηηθά ή παξόκνηα απόβιεηα, εθηόο από ην ζεκείν 1501) * ζσιήλεο θζνξηζκνχ θαη άιια απφβιεηα πεξηέρνληα πδξάξγπξν * απνξξηπηφκελνο εμνπιηζκφο πνπ πεξηέρεη ρισξνθζνξάλζξαθεο * κπαηαξίεο θαη ζπζζσξεπηέο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηα ζεκεία , , ή θαη κεηθηέο κπαηαξίεο θαη ζπζζσξεπηέο πνπ πεξηέρνπλ ηηο ελ ιφγσ κπαηαξίεο κπαηαξίεο θαη ζπζζσξεπηέο άιια απφ ηα αλαθεξφκελα ζην ζεκείν * απνξξηπηφκελνο ειεθηξηθφο θαη ειεθηξνληθφο εμνπιηζκφο άιινο απφ ηνλ αλαθεξφκελν ζηα ζεκεία θαη πνπ πεξηέρεη επηθίλδπλα ζπζηαηηθά ζηνηρεία απνξξηπηφκελνο ειεθηξηθφο θαη ειεθηξνληθφο εμνπιηζκφο άιινο απφ ηνλ αλαθεξφκελν ζηα ζεκεία , θαη Σα απφβιεηα ησλ θεθαιαίσλ 16 θαη 20 ηνπ ΔΚΑ αθνξνχλ ηα πιηθά πνπ εηζέξρνληαη πξνο επεμεξγαζία ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο ΒΙΑΝΑΣΣ ΑΒΔΔ ελψ κε ηνπο εμαςήθηνπο θσδηθνχο ησλ θεθαιαίσλ 16 θαη 19 ηνπ ΔΚΑ ραξαθηεξίδνληαη ηα πιηθά πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ επεμεξγαζία ησλ ΑΗΗΔ (κέηαιια, πιαζηηθά θιπ), ζηελ εκπνξηθή εθκεηάιιεπζε ησλ νπνίσλ απνζθνπεί ε εηαηξεία.

45 ειίδα 45 απφ 49 Γεδνκέλνπ φηη ε εηαηξεία δηαζέηεη κεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ, πνπ ππνβνεζά ηελ επεμεξγαζία ησλ ΑΗΗΔ, είλαη ππνρξεσκέλε ζχκθσλα κε ην Άξζξν 18 ηνπ Ν. 3325/2005 λα δηαζέηεη άδεηα ιεηηνπξγίαο απφ ηελ αξκφδηα Ν.Α. Πξάγκαηη, ε εηαηξεία δηαζέηεη ηε κε Αξ. Πξση. 647/Φ14 ΑΠΡ. 6028/ΕΛΕΤΙΝΑ Άδεηα Λεηηνπξγίαο απφ ηε Ν.Α. Γπηηθήο Αηηηθήο. Σέινο, ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη ζηελ Τ.Α. Φ15/νηθ.1589/104/2006 γηα ηε ιήςε κέηξσλ ππξνπξνζηαζίαο, ε εηαηξεία είλαη εθνδηαζκέλε κε Αξ. Πξση. 3341/Φ Πηζηνπνηεηηθφ Ππξαζθαιείαο απφ ηελ Π.Τ Διεπζίλαο. Οη παξαπάλσ άδεηεο, εγθξίζεηο θαη πηζηνπνηεηηθά ηεο ΒΙΑΝΑΣΣ ΑΒΔΔ ζπλνςίδνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: Πίλαθαο 6.1: Άδεηεο, εγθξίζεηο θαη πηζηνπνηεηηθά ηεο ΒΙΑΝΑΣΣ ΑΒΔΔ Α/Α ΣΙΣΛΟ ΔΓΓΡΑΦΟΤ ΔΚΓΟΤΑ ΑΡΥΗ ΙΥΤ 1. Πηζηνπνηεηηθφ Ππξαζθαιείαο Π.Τ. ΔΛΔΤΙΝΑ 10/09/ /Φ Άδεηα Λεηηνπξγίαο θαηφπηλ δηαρσξηζκνχ, αξ. πξση. 751/θ14 ΑΠΡ ΠΔΥΩ 4200/Φ. ΠΔΡΙΒ. 4/2006 Σξνπνπνίεζε ζπκπιήξσζε ηεο ππ. αξ. 978/06 Απφθαζεο Έγθξηζεο Πεξηβαιινληηθψλ Όξσλ 4. Φ 802/1460/ΠΔΡΙΒ-Α/2009 Σξνπνπνίεζε σο πξνο ηελ επσλπκία ηεο ΠΔΥΩ 4200/ΦΠΔΡΙΒ 4/ Απφθαζεο Έγθξηζεο Πεξηβαιινληηθψλ Όξσλ, θαηφπηλ δηαρσξηζκνχ δξαζηεξηνηήησλ 5. Φ802/10341/ΠΔΡΙΒ-9/2010 Σξνπνπνίεζε-πκπιήξσζε ηεο ΠΔΥΩ 4200/ΦΠΔΡΙΒ 4/ Απφθαζεο Έγθξηζεο Πεξηβαιινληηθψλ Όξσλ, γηα ηε δξαζηεξηφηεηα ηεο επεμεξγαζίαο, απνζήθεπζεο θαη κεραληθήο αλαθχθισζεο ΑΗΗΔ, θαηφπηλ κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ Ν.Α. Γπηηθήο Αηηηθήο / Γηεχζπλζε Αλάπηπμεο / Σκήκα Α Πεξηθέξεηα Αηηηθήο / Γεληθή Γηεχζπλζε Πεξηθέξεηαο / Γηεχζπλζε ΠΔΥΩ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο / Γεληθή Γηεχζπλζε Πεξηθέξεηαο / Γηεχζπλζε ΠΔΥΩ / Σκήκα Α Πεξηθέξεηα Αηηηθήο / Γεληθή Γηεχζπλζε Πεξηθέξεηαο / Γηεχζπλζε ΠΔΥΩ / Σκήκα Α 25/10/ /07/ /07/ /07/2011

46 ειίδα 46 απφ 49 Α/Α ΣΙΣΛΟ ΔΓΓΡΑΦΟΤ ΔΚΓΟΤΑ ΑΡΥΗ ΙΥΤ 6. Φ802/8387/ΠΔΡΙΒ-9/2009 Σξνπνπνίεζε-πκπιήξσζε ηεο ΠΔΥΩ 4200/ΦΠΔΡΙΒ 4/ Απφθαζεο Έγθξηζεο Πεξηβαιινληηθψλ Όξσλ, γηα ηε δξαζηεξηφηεηα ηεο επεμεξγαζίαο, απνζήθεπζεο θαη κεραληθήο αλαθχθισζεο ΑΗΗΔ, θαηφπηλ κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο / Γεληθή Γηεχζπλζε Πεξηθέξεηαο / Γηεχζπλζε ΠΔΥΩ / Σκήκα Α 10/07/ /Διεπζίλα 12/5/2009 Άδεηα δηαρείξηζεο ζηεξεψλ κε επηθηλδχλσλ απνβιήησλ /Φ14 ΑΠΡ. 6028/ΔΛΔΤΙΝΑ Άδεηα εγθαηάζηαζεο (κεραλνινγηθνχ εθζπγρξνληζκνχ) /Φ14ΑΠΡ.6028/ Σξνπνπνίεζε άδεηαο εγθαηάζηαζεο θαη ρνξήγεζε άδεηαο ιεηηνπξγίαο Ν.Α. Γπηηθήο Αηηηθήο / Γηεχζπλζε Αλάπηπμεο / Σκήκα Πεξηβάιινληνο Ν.Α. Γπηηθήο Αηηηθήο / Γηεχζπλζε Αλάπηπμεο / Σκήκα Α Ν.Α. Γπηηθήο Αηηηθήο / Γηεχζπλζε Αλάπηπμεο / Σκήκα Αδεηψλ 12/05/ /03/ Οη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο ΒΙΑΝΑΣΣ ΑΒΔΔ θαζνξίδνληαη ζην ΠΓ 117/2004. Η εηαηξεία ειέγρεηαη αλά ηξίκελν απφ ηελ «Αλαθχθισζε πζθεπψλ ΑΔ» σο πξνο ηε ηήξεζε ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ (αιιά θαη σο πξνο ηε γεληθφηεξε ζπκκφξθσζή ηεο πξνο ηε λνκνζεζία πνπ ηελ αθνξά), ε νπνία κεηά απφ θάζε έιεγρν εθδίδεη ην ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ ζπκκφξθσζεο. Η έθδνζε ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηε ζπλέρηζε ηεο ζπλεξγαζίαο κε ηελ «Αλαθχθισζε πζθεπψλ ΑΔ», βαζηθφ ζηνηρείν γηα ηε βησζηκφηεηα ηεο εηαηξείαο. Σέινο, ε εηαηξεία έρεη θαηαζέζεη Φάθειν Αλαλέσζεο Πεξηβαιινληηθψλ Όξσλ κε Α.Π. Φ802/2942/ ζηελ Ν.Α. Γπηηθήο Αηηηθήο / Γηεχζπλζε Αλάπηπμεο / Σκήκα Πεξηβάιινληνο.

47 ειίδα 47 απφ ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΑΣΑΥΧΡΙΗ ΟΡΓΑΝΙΜΟ Όλνκα ΒΙΑΝΑΣΣ ΑΒΔΔ Γηεχζπλζε (Έδξα) Μεγαξίδνο θαη Ηξνδφηνπ Πφιε Αζπξφππξγνο Σαρπδξνκηθφο θσδηθφο Υψξα/Πεξηθέξεηα Διιάδα/Αηηηθή Αξκφδηνο επηθνηλσλίαο Γηψξγνο Αγγειφπνπινο Σει Φαμ Ηιεθηξνληθή δηεπζπλζε Γηθηπαθφο ηφπνο ΥΧΡΟ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΧΝ Όλνκα ΒΙΑΝΑΣΣ ΑΒΔΔ Γηεχζπλζε Μεγαξίδνο θαη Ηξνδφηνπ Σαρπδξνκηθφο θσδηθφο Πφιε Αζπξφππξγνο Υψξα/Πεξηθέξεηα Διιάδα/Αηηηθή Αξκφδηνο επηθνηλσλίαο Γηψξγνο Αγγειφπνπινο Σει Φαμ Ηιεθηξνληθή δηεπζπλζε Γηθηπαθφο ηφπνο Γηψξγνο Αγγειφπνπινο Πξφζβαζε ηνπ θνηλνχ ζηελ πεξηβαιινληηθή δήισζε ή ηελ επηθαηξνπνηεκέλε πεξηβαιινληηθή δήισζε α) έληππε κνξθή ΝΑΙ β) ειεθηξνληθή κνξθή ΝΑΙ Αξηζκφο θαηαρψξηζεο Ηκεξνκελία θαηαρψξηζεο Ηκεξνκελία ηεο επφκελεο πεξηβαιινληηθήο δήισζεο Ηκεξνκελία ηεο επφκελεο επηθαηξνπνηεκέλεο πεξηβαιινληηθήο δήισζεο Αίηεζε γηα παξέθθιηζε ζχκθσλα κε ην άξζξν 7 ΟΥΙ Κσδηθφο δξαζηεξηνηήησλ NACE 38.31, 38.32, Αξηζκφο εξγαδνκέλσλ 49 Κχθινο εξγαζηψλ ή εηήζηνο ηζνινγηζκφο

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Σηάδηα επεμεξγαζίαο πγξψλ απνβιήησλ Πξσηνβάζκηα ή Μεραληθή Δπεμεξγαζία Γεπηεξνβάζκηα ή Βηνινγηθή Δπεμεξγαζία Τξηηνβάζκηα ή Χεκηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Δπίζεκε Δθεκεξίδα αξηζ. L 135 ηεο 30/05/1991 ζ. 0040-0052 Φηλιαλδηθή εηδηθή έθδνζε: Κεθάιαην 15 ηφκνο 10 ζ.

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΚΡΖΣΖ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ. Γηπισκαηηθή εξγαζία

ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΚΡΖΣΖ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ. Γηπισκαηηθή εξγαζία ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΚΡΖΣΖ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ Γηπισκαηηθή εξγαζία Αλάπηπμε πζηήκαηνο Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο ζχκθσλα κε ην Πξφηππν ISO 14001: Ζ πεξίπησζε κηαο βηνκεραλίαο παξαγσγήο ρπκψλ Πνξθχξε

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες.

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες. ΦΩΣΟΤΝΘΔΗ Δλαιιαθηηθή δηεξγαζία παξαγσγήο ελέξγεηαο Υξεζηκνπνηείηαη από ηνπο νλνκαδόκελνπο θσηνζπλζεηηθνύο νξγαληζκνύο Οπζηαζηηθά ε αληίζηξνθε δηεξγαζία ηεο αλαπλνήο πλίζηαηαη ζηελ δέζκεπζε ειηαθήο ελέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ζει 1/37

ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ζει 1/37 ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ζει 1/37 ΓΔΝΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ (Γ) Γ1. ΔΤΡΧΠΑΨΚΗ ΝΟΜΟΘΔΙΑ Γ1.1. Οδεγία 85/337/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 27εο Ηνπλίνπ 1985 Γηα ηελ εθηίκεζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ νξηζκέλσλ ζρεδίσλ δεκνζίσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010» Α/Α ηοισεία ππογπάμμαηορ: 1 ηόσορ ππογπάμμαηορ 2 Πποϋποθέζειρ ςμμεηοσήρ 3 Επιλέξιμερ Ενέπγειερ Ο πξνζαλαηνιηζκφο ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηνλ ηνκέα ηεο δηαρείξηζεο/

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Α Καθοπιζμόρ απμοδιοηήηυν - 1 επικεθαλήρ 1. Γ Αςηοτία ζηη ζήπαγγα Β 1 επικεθαλήρ εξ. ζηελεσορ. Ε Ποζοηική ανάλςζη Γ 3 εξ.

Α Καθοπιζμόρ απμοδιοηήηυν - 1 επικεθαλήρ 1. Γ Αςηοτία ζηη ζήπαγγα Β 1 επικεθαλήρ εξ. ζηελεσορ. Ε Ποζοηική ανάλςζη Γ 3 εξ. Άσκηση cash flow tunnel Δίζηε επικεθαλήρ ηηρ ομάδαρ διασείπιζηρ κινδύνος πος αζσολείηαι με ηη λειηοςπγική ανάλςζη κινδύνυν μεγάληρ εηαιπείαρ διασείπιζηρ αςηοκινηηοδπόμυν. Έσεηε να παπαδώζεηε μελέηη πος

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

H ΞΟΝΊΠΡΑΚΔΛΖ ΡΖΠ ΓΔΛΗΘΖΠ ΓΗΔΘΛΠΖΠ ΣΩΟΝΡ. & ΞΔΟΗΒ. ΞΝΙΗΡΗΘΖΠ ΑΞΝΘΔΛΡΟΩΚΔΛΖΠ ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ ΘΔΠΠΑΙΗΑΠ - ΠΡΔΟΔΑΠ ΔΙΙΑΓΑΠ

H ΞΟΝΊΠΡΑΚΔΛΖ ΡΖΠ ΓΔΛΗΘΖΠ ΓΗΔΘΛΠΖΠ ΣΩΟΝΡ. & ΞΔΟΗΒ. ΞΝΙΗΡΗΘΖΠ ΑΞΝΘΔΛΡΟΩΚΔΛΖΠ ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ ΘΔΠΠΑΙΗΑΠ - ΠΡΔΟΔΑΠ ΔΙΙΑΓΑΠ Δ Ι Ι Ζ Λ Η Θ Ζ Γ Ζ Κ Ο Θ Ρ Α Σ Η Α ΑΛΑΟΡΖΡΔΑ ΠΡΝ ΓΗΑΓΗΘΡΝ: Α Ξ Ν Θ Δ Λ Ρ Ο Ω Κ Δ Λ Ζ Γ Η Ν Η Θ Ζ Π Ζ Ιακία, 21 Απξηιίνπ 2015 Θ Δ Π Π Α Ι Η Α Π - Π Ρ Δ Ο Δ Α Π Δ Ι Ι Α Γ Α Π Αξηζ. Πξση.:1416/57670 Γ Δ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Σσνεργαζίες για ηην προώθηζη ηης περιθερειακής καινοηομίας ζε νηζιωηικές περιοτές Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Δημήηρης Αλ. Καηζαπρακάκης Γιώργος Ζηδιανάκης

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Δξγαζηεξηαθή άζθεζε 8: Μαγλεηηθέο Μεηξήζεηο Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 26/5/2010

Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Δξγαζηεξηαθή άζθεζε 8: Μαγλεηηθέο Μεηξήζεηο Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 26/5/2010 Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Δξγαζηεξηαθή άζθεζε 8: Μαγλεηηθέο Μεηξήζεηο Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 26/5/2010 ΕΙΑΓΩΓΗ: Τα δηάθνξα πιηθά, αλάινγα κε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο εληόο καγλεηηθνύ πεδίνπ δηαθξίλνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΜΟΝΣΔΛΟΤ ΚΟΣΟΤ-ΟΦΔΛΟΤ ΑΠΟ ΣΗΝ ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ ΚΑΙ ΔΠΑΝΑΥΡΗΙΜΟΠΟΙΗΗ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ ΗΛΔΚΣΡΙΚΟΤ ΚΑΙ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΜΟΝΣΔΛΟΤ ΚΟΣΟΤ-ΟΦΔΛΟΤ ΑΠΟ ΣΗΝ ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ ΚΑΙ ΔΠΑΝΑΥΡΗΙΜΟΠΟΙΗΗ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ ΗΛΔΚΣΡΙΚΟΤ ΚΑΙ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΜΔΣΑΓΟΗ ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΜΗΥΑΝΙΚΗ Γ/ΝΣΗ: ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΝΙΚΟΛΑΟ ΜΟΤΙΟΠΟΤΛΟ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΜΟΝΣΔΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη ΛΤΜΔΝΔ ΑΚΖΔΗ ΣΖΝ ΔΤΡΔΖ ΑΡΥΗΚΖ ΦΑΖ 1. Η αιή αξκνληθή ηαιάλησζε ν εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη ιάηνο Α = cm θαη ζρλόηεηα f = 5 Hz. Τε ρξνληθή ζηηγκή = ην κηθξό ζώκα δηέξρεηαη αό ηε ζέζε ανκάθξλζεο

Διαβάστε περισσότερα