ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΗΛΩΗ ΣΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΗΛΩΗ ΣΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ"

Transcript

1 ειίδα 1 απφ 49 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΗΛΩΗ ΣΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 1221/2009 για την εφαρμογή υστήματος Οικολογικής Διαχείρισης και Ελέγχου (EMAS) ΙΟΤΛΙΟ 2010

2 ειίδα 2 απφ 49 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟ ΣΟΤ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΣΟΤ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΟΡΓΑΝΙΜΟΤ ΚΑΙ ΤΝΟΦΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΧΝ Γεληθά ζηνηρεία... 4 Ι Δλαιιαθηηθή δηαρείξηζε ΑΗΗΔ Σαμηλόκεζε ΑΗΗΔ Δπεμεξγαζία ΑΗΗΔ Ιζνδύγην κάδαο ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΣΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΒΙΑΝΑΣΣ ΑΒΔΔ ύζηεκα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΔ ΠΛΔΤΡΔ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΟΙ ΚΟΠΟΙ, ΣΟΥΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΤΝΟΦΗ ΓΙΑΘΔΙΜΧΝ ΣΟΙΥΔΙΧΝ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΗΝ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΠΙΓΟΗ ΣΟΤ ΔΡΓΟΣΑΙΟΤ ΣON ΑΠΡΟΠΤΡΓΟ ΑΣΣΙΚΗ ΣΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΒΙΑΝΑΣΣ ΑΒΔΔ Δλεξγεηαθή απόδνζε Απνδνηηθή ρξήζε πιηθώλ Ύδαηα Με επηθίλδπλα απόβιεηα Πίλαθαο 7 Σηοισεία αποθήκηρ ΥΔΓ Βηνπνηθηιόηεηα Δθπνκπέο Άμεζερ εκπομπέρ Έμμεζερ εκπομπέρ Τγξά απόβιεηα Αέξηνη ξύπνη θαη ζθόλε Θόξπβνο... 41

3 ειίδα 3 απφ 49 ΠΡΟΛΟΓΟ ΣΟΤ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΣΟΤ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ Η ΒΙΑΝΑΣΣ ΑΒΔΔ απνδεηθλχνληαο ην ζεβαζκφ ηεο ζηηο αξρέο ηεο θνηλσληθήο επζχλεο ζηνρεχεη ζηε δηαξθή πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο ιακβάλνληαο κέηξα ηα νπνία απνζθνπνχλ ζηε ζπλεηή θαη νξζνινγηθή ρξήζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ, ηελ βειηίσζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ ηεο επηδφζεσλ θαη ηελ εμάιεηςε αξλεηηθψλ επηπηψζεσλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο ζην πεξηβάιινλ. Η πξνζήισζε ηεο Γηνίθεζεο ηεο εηαηξείαο ζηηο παξαπάλσ αξρέο απνδεηθλχεηαη απφ ηελ απφθαζή ηεο λα ζπκκεηάζρεη εζεινληηθά ζην θνηλνηηθφ ζχζηεκα νηθνινγηθήο δηαρείξηζεο θαη ειέγρνπ ζχκθσλα κε ηνλ επξσπατθφ θαλνληζκφ 1221/2009 (EMAS). Μέζσ ηεο ζπκκεηνρήο ηεο ε εηαηξεία επηδηψθεη ηε ζπλεξγαζία κε ηνπο αξκφδηνπο θξαηηθνχο, θνηλνηηθνχο θαη ηδησηηθνχο θνξείο κε ζηφρν ηε ζπλερή ζπκκφξθσζε ηεο ΒΙΑΝΑΣΣ ΑΒΔΔ πξνο ηηο λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο πνπ αθνξνχλ ηνλ ηνκέα ηεο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο. Πξάγκαηη, ε ηήξεζε ηεο λνκνζεζίαο θαη ε εθαξκνγή ησλ κέηξσλ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο πνπ έρεη ζεζπίζεη ε ΒΙΑΝΑΣΣ ΑΒΔΔ απνηεινχλ ππνρξέσζε ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ζπλεξγαηψλ ηεο θαη πξνυπφζεζε γηα ηελ απαζρφιεζή ηνπο ζηελ εηαηξεία ή ηε ζπλεξγαζία ηνπο κε απηή. Η πεξηβαιινληηθή πνιηηηθή ηεο εηαηξείαο φπσο ηεθκεξηψλεηαη ζηελ παξνχζα δήισζε απνηειεί έκπξαθηε απφδεημε ηεο δέζκεπζεο ηεο Γηεχζπλζεο λα πξνρσξήζεη ζηνλ εθζπγρξνληζκφ ηεο εηαηξείαο αθνινπζψληαο πνξεία βηψζηκεο αλάπηπμεο. Ο Πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ Αιεμαλδξόπνπινο Λ.

4 ειίδα 4 απφ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΟΡΓΑΝΙΜΟΤ ΚΑΙ ΤΝΟΦΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΧΝ 1.1 Γεληθά ζηνηρεία Η Βηνκεραλία Αλαθχθισζεο Αηηηθήο Αλψλπκε Βηνκεραληθή θαη Δκπνξηθή Δηαηξεία (δηαθξηηηθφο ηίηινο ΒΙΑΝΑΣΣ ΑΒΔΔ) ηδξχζεθε ζηηο 11/04/2007 κε ηελ ππ αξηζκ. 1625/ απφθαζε ηνπ Ννκάξρε Γπηηθήο Αηηηθήο (Σεχρνο Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ θαη Δηαηξεηψλ Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο-ΦΔΚ 2548/ ). χκθσλα κε ηνπο νξηζκνχο ηνπ Άξζξνπ 3 ηεο θνηλνηηθήο νδεγίαο 2008/98/ΔΚ γηα ηα απφβιεηα, ε ΒΙΑΝΑΣΣ ΑΒΔΔ δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ ηνκέα ηεο δηαρείξηζεο απνβιήησλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην αληηθείκελν ηεο δξαζηεξηφηεηάο ηεο είλαη ε επεμεξγαζία Απνβιήησλ Ηιεθηξηθνχ θαη Ηιεθηξνληθνχ Δμνπιηζκνχ (ΑΗΗΔ). Οη εγθαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο βξίζθνληαη ζε κηζζσκέλν ρψξν έθηαζεο επηά (7) πεξίπνπ ζηξεκκάησλ ζηνλ Αζπξφππξγν Αηηηθήο. Ο ρψξνο απηφο απνηειεί ηκήκα νηθνπέδνπ ζπλνιηθήο έθηαζεο 13 ζηξεκκάησλ ηδηνθηεζίαο ηεο Κ. ΑΝΣΩΝΙΟΤ ΤΙΟΙ ΑΒΔΔ. Γηα ηελ αθξίβεηα, ε ΒΙΑΝΑΣΣ ΑΒΔΔ πξνέθπςε απφ ην δηαρσξηζκφ ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηεο επεμεξγαζίαο γηα αλαθχθισζε ΑΗΗΔ απφ ηε ζπλνιηθή δξαζηεξηφηεηα ηεο αλαθχθισζεο παιαηψλ κεηάιισλ, νρεκάησλ ηέινπο θχθινπ δσήο θαη ΑΗΗΔ ηεο Κ. ΑΝΣΩΝΙΟΤ ΤΙΟΙ ΑΒΔΔ. Η ηειεπηαία δηαδέρηεθε ηε ΙΓΗΡΟΠΑΚ ΔΠΔ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαλ αξρηθά ζην ρψξν. Σνλ Αχγνπζην ηνπ 2010, νινθιεξψζεθε ε αγνξά ηνπ παθέηνπ ησλ κεηνρψλ ηεο ΒΙΑΝΑΣΣ ΑΒΔΔ απφ ηελ ΑΝΑΜΔΣ ΑΔ, κέινο ηνπ Οκίινπ ΒΙΟΥΑΛΚΟ, ε νπνία αζθεί πιένλ ηνλ πιήξε έιεγρν ηεο εηαηξείαο θαη είλαη ήδε θαηαρσξεκέλε ζην κεηξψν EMAS κε αξηζκφ κεηξψνπ Σν νξγαλφγξακκα ηεο εηαηξείαο ππφ ηε λέα ηεο δηνίθεζε παξνπζηάδεηαη ζην επφκελν ζρήκα.

5 ειίδα 5 απφ 49 Ι Γηάγξακκα 1.1: Οξγαλφγξακκα ΒΙΑΝΑΣΣ ΑΒΔΔ (ζπλέρεηα απφ πξνεγνχκελε ζειίδα).

6 ειίδα 6 απφ 49 Απφ ηα παξαπάλσ δηαγξάκκαηα γίλεηαη θαλεξφ φηη ζε ζέκαηα ινγηζηεξίνπ (αιιά θαη ζέκαηα πνπ άπηνληαη ηεο εκπνξηθήο ηεο δξαζηεξηφηεηαο) ε ΒΙΑΝΑΣΣ ΑΒΔΔ ππνζηεξίδεηαη απφ ηα αληίζηνηρα ηκήκαηα ηεο κεηξηθήο ηεο ΑΝΑΜΔΣ ΑΔ. 1.2 Δλαιιαθηηθή δηαρείξηζε ΑΗΗΔ Η ΒΙΑΝΑΣΣ ΑΒΔΔ είλαη ζπκβεβιεκέλε κε ηελ «Αλαθχθισζε πζθεπψλ ΑΔ», ην εγθεθξηκέλν απφ ην ΤΠΔΚΑ χζηεκα Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο ΑΗΗΔ, γηα ηελ επεμεξγαζία ΑΗΗΔ. Σν χζηεκα δεκηνπξγήζεθε απφ ηνπο παξαγσγνχο θαη εηζαγσγείο ειεθηξηθνχ θαη ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ ζηα πιαίζηα πνπ ζέηεη ην ΠΓ 117/2004 (ΦΔΚ 82/ ) θαη έρεη αλαζέζεη ζηε ΒΙΑΝΑΣΣ ΑΒΔΔ ηηο εξγαζίεο ηεο ηαμηλφκεζεο θαη ηεο επεμεξγαζίαο πιηθψλ θαη θαηαζθεπαζηηθψλ ζηνηρείσλ ησλ ΑΗΗΔ Σαμηλόκεζε ΑΗΗΔ Η ζπιινγή θαη κεηαθνξά ησλ ΑΗΗΔ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο ΒΙΑΝΑΣΣ ΑΒΔΔ γίλεηαη κε κέζα θαη επζχλε ηνπ πζηήκαηνο. Καηά ηελ παξαιαβή ησλ ΑΗΗΔ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο ΒΙΑΝΑΣΣ ΑΒΔΔ ε εηαηξεία δηαρσξίδεη (ηαμηλνκεί) ηα παξαιακβαλφκελα πιηθά ζηηο θαηεγνξίεο ηνπ Παξαξηήκαηνο IA ηνπ ΠΓ 117/2004, δειαδή: 1. Μεγάιεο νηθηαθέο ζπζθεπέο 2. Μηθξέο νηθηαθέο ζπζθεπέο 3. Δμνπιηζκφ πιεξνθνξηθήο θαη ηειεπηθνηλσληψλ 4. Καηαλαισηηθά είδε 5. Φσηηζηηθά είδε 6. Ηιεθηξηθά θαη ειεθηξνληθά εξγαιεία (εθηφο ησλ κεγάιεο θιίκαθαο ζηαζεξψλ βηνκεραληθψλ εξγαιείσλ) 7. Παηρλίδηα, εμνπιηζκφ ςπραγσγίαο θαη αζιεηηζκνχ 8. Ιαηξνηερλνινγηθέο ζπζθεπέο (εμαηξνπκέλσλ ησλ εκθπηεχζηκσλ θαη κνιπζκέλσλ πξντφλησλ) 9. Όξγαλα παξαθνινχζεζεο θαη ειέγρνπ 10. πζθεπέο απηφκαηεο δηαλνκήο

7 ειίδα 7 απφ 49 Καηά ηε δηαδηθαζία ηεο ηαμηλφκεζεο πξαγκαηνπνηείηαη θαη δχγηζε ησλ πιηθψλ ψζηε λα πξνζδηνξίδεηαη ην βάξνο ησλ εηζεξρνκέλσλ πιηθψλ αλά θαηεγνξία Δπεμεξγαζία ΑΗΗΔ Η επεμεξγαζία ησλ ΑΗΗΔ πνπ γίλεηαη ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο ΒΙΑΝΑΣΣ ΑΒΔΔ ζπλίζηαηαη ζηελ απνζπλαξκνιφγεζή ηνπο θαη ηελ αθαίξεζε θαη ρσξηζηή ζπιινγή ησλ θάησζη θαηαζθεπαζηηθψλ ζηνηρείσλ, φπσο πξνβιέπεηαη ζην Παξάξηεκα IV ηνπ ΠΓ 117/2004: 1. Ππθλσηέο πνπ πεξηέρνπλ πνιπρισξησκέλα δηθαηλχιηα 2. Καηαζθεπαζηηθά ζηνηρεία πνπ πεξηέρνπλ πδξάξγπξν, φπσο δηαθφπηεο θαη θσηηζηηθέο ιπρλίεο 3. Μπαηαξίεο 4. Πιαθέηεο ηππσκέλσλ θπθισκάησλ ε επηθάλεηα ησλ νπνίσλ ππεξβαίλεη ηα 10 cm 2 5. Γνρεία πγξψλ ή θνιισδψλ κειαληψλ θαζψο θαη έγρξσκσλ 6. Ακηαληνχρα απφβιεηα θαη θαηαζθεπαζηηθά ζηνηρεία πνπ πεξηέρνπλ ακίαλην 7. Καζνδηθέο ιπρλίεο 8. Λακπηήξεο εθθέλσζεο αεξίσλ 9. Οζφλεο πγξψλ θξπζηάιισλ ησλ νπνίσλ ε επηθάλεηα ππεξβαίλεη ηα 100 cm 2 θαζψο θαη νζφλεο πνπ θσηίδνληαη ζην πίζσ κέξνο ηνπο κε ιακπηήξεο εθθέλσζεο αεξίσλ 10. Δμσηεξηθά ειεθηξηθά θαιψδηα (π.ρ. θαιψδηα ηξνθνδνζίαο) 11. Καηαζθεπαζηηθά ζηνηρεία κε ππξίκαρεο θεξακηθέο ίλεο 12. Καηαζθεπαζηηθά ζηνηρεία κε ξαδηελεξγέο νπζίεο 13. Ηιεθηξνιπηηθνί ππθλσηέο πνπ πεξηέρνπλ επηθίλδπλεο νπζίεο (χςνο > 25 mm, δηάκεηξνο > 25 mm ή αλάινγνο φγθνο) Σα παξαπάλσ πιηθά, πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο Τιηθά Δηδηθήο Γηαρείξηζεο (ΤΔΓ), δηαηίζεληαη ή αμηνπνηνχληαη ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο γηα ηε δηαρείξηζε ησλ κε επηθηλδχλσλ ή επηθηλδχλσλ απνβιήησλ θαηά πεξίπησζε. Απφ ηελ επεμεξγαζία ησλ ΑΗΗΔ, εθηφο ησλ ΤΔΓ, πξνθχπηνπλ θαη άιια πιηθά, φπσο κέηαιια, πιαζηηθά θιπ, φπσο θαίλεηαη ζηα παξαδείγκαηα ηνπ αθνινπζνχλ.

8 ειίδα 8 απφ 49

9 ειίδα 9 απφ 49

10 ειίδα 10 απφ 49

11 ειίδα 11 απφ 49

12 ειίδα 12 απφ 49

13 ειίδα 13 απφ 49 Απφ ηα παξαπάλσ παξαδείγκαηα γίλεηαη θαλεξφ φηη ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ εξγαζηψλ επεμεξγαζίαο ησλ ΑΗΗΔ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο ΒΙΑΝΑΣΣ ΑΒΔΔ γίλεηαη ρεηξνλαθηηθά. Γηα ην ζθνπφ απηφ ε ΒΙΑΝΑΣΣ ΑΒΔΔ είλαη εμνπιηζκέλε κε πάγθνπο εξγαζίαο, πιήξε ζεη εξγαιείσλ (πλεπκαηηθά θαη άιια) θαη βνεζεηηθφ εμνπιηζκφ φπσο ηαηληφδξνκνπο θαη γεξαλνγέθπξεο γηα ηε δηαρείξηζε νγθσδψλ ζπζθεπψλ ή θάδνπο κε εηδηθή ζήκαλζε γηα ηελ απνζήθεπζε ησλ πξντφλησλ επεμεξγαζίαο ζηελ εκπνξηθή εθκεηάιιεπζε ησλ νπνίσλ, θπξίσο σο δεπηεξνγελή πξψηε χιε, απνζθνπεί ε εηαηξεία. Οη εξγαδφκελνη ηεο ΒΙΑΝΑΣΣ ΑΒΔΔ είλαη εμεηδηθεπκέλνη ζηε δηαρείξηζε ησλ δηαθφξσλ θαηεγνξηψλ ΑΗΗΔ θηάλνληαο ηνπο 40 ζε αξηζκφ. Έηζη ε κνλάδα κπνξεί λα δηαρεηξηζηεί έσο ηφλνπο ΑΗΗΔ εηεζίσο. Δδώ θα ππέπει να ζημειυθεί όμυρ, όηι ζηη μονάδα δεν γίνεηαι επεξεπγαζία τςγείυν και κλιμαηιζηικών, ηα οποία, μεηά ηην ηαξινόμηζή ηοςρ, επαναθοπηώνονηαι και ππουθούνηαι ζηιρ εγκαηαζηάζειρ ηηρ ΔΚΑΝ ΑΒΔΔ ζηοςρ Αγίοςρ Θεοδώποςρ Κοπινθίαρ για επεξεπγαζία με εςθύνη ηος Σςζηήμαηορ. Η ΒΙΑΝΑΣΣ ΑΒΔΔ ζπλεξγάδεηαη κε ηε κεηξηθή ηεο ΑΝΑΜΔΣ ΑΔ πξνο ηελ νπνία νδεγνχληαη ζπζθεπέο κε ζεκαληηθή πεξηεθηηθφηεηα ζε κέηαιια, φπσο πιπληήξηα ή θνπδίλεο, κεηά ηελ απνκάθξπλζε ησλ ΤΔΓ, γηα ηνλ πεξαηηέξσ δηαρσξηζκφ ησλ ζπζηαηηθψλ ηνπο ζηνηρείσλ ζην ζπαζηήξα (shredder) πνπ δηαζέηεη. Δπηπιένλ έρεη εγθαηαζηαζεί λέα γξακκή απνζπλαξκνιφγεζεο νζνλψλ θαη monitors. Η γξακκή επεμεξγαζίαο νζνλψλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ θαη ηειενξάζεσλ πεξηιακβάλεη έμη (6) ζηαζκνχο ρεηξνλαθηηθήο απνζπλαξκνιφγεζεο, νη νπνίνη απνηεινχληαη απφ πάγθν εξγαζίαο εμνπιηζκέλν κε πιήξεο ζεη πλεπκαηηθψλ θαη άιισλ εξγαιείσλ γηα ηελ απνζπλαξκνιφγεζε θαη απνξξχπαλζή ηνπο, ε νπνία ζπλίζηαηαη ζηελ αθαίξεζε ησλ ζπζηαηηθψλ ηνπο ζηνηρείσλ πνπ πεξηγξάθνληαη ζην Παξάξηεκα IV ηνπ ΠΓ 117/2004. Γηα ηελ πεξαηηέξσ απνξξχπαλζή ηνπο κε ηελ αθαίξεζε ηνπ θζνξίδνληνο επηρξίζκαηνο απφ ην εζσηεξηθφ ηνπ θαζνδηθνχ ζσιήλα CRT, ε γξακκή ζπκπιεξψλεηαη απφ δπν (2) φκνηνπο ζηαζκνχο πξνεηνηκαζίαο, δπν (2) φκνηνπο

14 ειίδα 14 απφ 49 ζηαζκνχο θνπήο (αλνίγκαηνο ηνπ CRT) θαη δπν (2) φκνηνπο ζηαζκνχο απνξξφθεζεο ηνπ θζνξίδνληνο επηρξίζκαηνο Ιζνδύγην κάδαο Σν ζχλνιν ησλ πιηθψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ επεμεξγαζία ησλ ΑΗΗΔ δπγίδεηαη θαζψο κηα απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο ηεο ΒΙΑΝΑΣΣ ΑΒΔΔ πξνο ηελ «Αλαθχθισζε πζθεπψλ ΑΔ» απνηειεί ν πξνζδηνξηζκφο θαη ε αλαθνξά ησλ ηζνδπγίσλ κάδαο αλά θαηεγνξία ΑΗΗΔ. Σν ηζνδχγην κάδαο νξίδεηαη απφ ηελ εμίζσζε χλνιν κάδαο ΑΗΗΔ (πξηλ ηελ επεμεξγαζία) = χλνιν κάδαο ΑΗΗΔ (κεηά ηελ επεμεξγαζία) Η εμίζσζε απηή αλαιχεηαη πεξαηηέξσ ζηελ αθφινπζε εμίζσζε χλνιν κάδαο ΑΗΗΔ (πξηλ ηελ επεμεξγαζία) = χλνιν κάδαο ΤΔΓ + χλνιν κάδαο πιηθψλ πξνο αμηνπνίεζε + χλνιν κάδαο πιηθψλ πξνο δηάζεζε πλεπψο ε κνλάδα κπνξεί λα παξάζρεη αλά πάζα ζηηγκή θαη αλά θαηεγνξία ΑΗΗΔ ηα εμήο ζηνηρεία πλνιηθή κάδα ΑΗΗΔ, πξηλ απφ ηελ επεμεξγαζία: Απηή ππνινγίδεηαη απφ ην ζχλνιν ησλ δπγνινγίσλ ησλ ΑΗΗΔ πνπ παξειήθζεζαλ απφ ηε κνλάδα ζε κηα δεδνκέλε πεξίνδν αλαθνξάο (π.ρ. κήλαο ή έηνο) χλνιν κάδαο ΤΔΓ: Τπνινγίδεηαη αζξνίδνληαο φιεο ηηο πνζφηεηεο ησλ νπζηψλ, παξαζθεπαζκάησλ θαη θαηαζθεπαζηηθψλ ζηνηρείσλ πνπ πξέπεη λα αθαηξνχληαη απφ ηα ΑΗΗΔ θαη λα ζπιιέγνληαη ρσξηζηά ζχκθσλα κε ην Παξάξηεκα IV ηνπ ΠΓ 117/2004. χλνιν κάδαο πιηθψλ πξνο αμηνπνίεζε: Τπνινγίδεηαη αζξνίδνληαο φιεο ηηο πνζφηεηεο ησλ πιηθψλ πνπ δηαηίζεληαη γηα πεξαηηέξσ επεμεξγαζία ή αλαθχθισζε

15 ειίδα 15 απφ 49 χλνιν κάδαο ΑΗΗΔ απφ απφξξηςε: Τπνινγίδεηαη αζξνίδνληαο φιεο ηηο πνζφηεηεο πιηθψλ πνπ ηειηθά δηαηέζεθαλ ζε ΥΤΣΑ. ηελ πεξίπησζε πνπ ην ηζνδχγην κάδαο είλαη ζεηηθφ [δει. Μάδα ΑΗΗΔ (πξηλ ηελ επεμεξγαζία) > Μάδα ΑΗΗΔ (κεηά ηελ επεμεξγαζία)] ή αξλεηηθφ ε εηαηξία νθείιεη λα δηθαηνινγήζεη ηα αίηηα ηεο απφθιηζεο. Η παξαπάλσ αλάιπζε είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ γηα ηε ζπιινγή θαη αμηνπνίεζε ΑΗΗΔ πνπ ζέηεη ην ΠΓ 117/2004 (Άξζξν 11).

16 ειίδα 16 απφ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΣΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΒΙΑΝΑΣΣ ΑΒΔΔ Η εηαηξεία ΒΙΑΝΑΣΣ ΑΒΔΔ αλαγλσξίδνληαο ηελ αλάγθε γηα αλάπηπμε θαη πηνζέηεζε παξαγσγηθψλ δηαδηθαζηψλ πεξηβαιινληηθά θηιηθψλ, ζηνρεχεη ζε κία ηζφξξνπε νηθνλνκηθή αλάπηπμε ζε αξκνλία κε ηε θχζε. Αθνινπζψληαο κία πνξεία βηψζηκεο αλάπηπμεο, επηδηψθεη ηε ζπλεηή θαη νξζνινγηθή ρξήζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ, ειαρηζηνπνηψληαο ηαπηφρξνλα ηηο αξλεηηθέο επηπηψζεηο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο ζην πεξηβάιινλ. Η ΒΙΑΝΑΣΣ ΑΒΔΔ πηνζεηεί χζηεκα Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηνπ Πξνηχπνπ ISO 14001:2004 θαη ηνπ Καλνληζκνχ EMAS ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο. Η Πνιηηηθή ηεο εηαηξείαο γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο Πξνζηαζίαο ηνπ Πεξηβάιινληνο ζηεξίδεηαη ζηηο εμήο αξρέο: Λακβάλεη κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο ζπκκνξθνύκελε κε ηελ πεξηβαιινληηθή λνκνζεζία θαη ηνπο πεξηβαιινληηθνύο όξνπο. Δθαξκόδεη ύζηεκα Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο, ζην ζύλνιν ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο παξαγσγηθήο ηεο δηαδηθαζίαο. Καζνξίδεη Αληηθείκελα θαη θνπνύο Πεξηβαιινληηθώλ Παξεκβάζεσλ. Αμηνινγεί θαη βειηηώλεη ηελ ζπλνιηθή Πεξηβαιινληηθή ηεο Δπίδνζε, κε θαηάξηηζε θαη πινπνίεζε Πξνγξακκάησλ Γξάζεο γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ Πεξηβαιινληηθώλ θνπώλ θαη ηόρσλ, θαη πάληα κε θαζνξηζκέλν ρξνληθό δηάζηεκα πινπνίεζεο. Τηνζεηεί ζπγθεθξηκέλνπο θαλόλεο πεξηβαιινληηθώλ ειέγρσλ ζηελ εζσηεξηθή παξαγσγηθή ιεηηνπξγία ηεο. Δθαξκόδεη ζπλερή εθπαίδεπζε θαη ελεκέξσζε ηνπ πξνζσπηθνύ ηεο ζε ζέκαηα Πεξηβάιινληνο. Πξνσζεί ηνλ αλνηθηό δηάινγν θαη ηελ ελεκέξσζε θάζε ελδηαθεξόκελνπ κέξνπο ζε πλεύκα εηιηθξηλνύο θαη ακνηβαίνπ ζεβαζκνύ. Δδξαηώλεη ηελ έλλνηα ηεο νηθνινγηθήο επαηζζεζίαο θαη ηνπ πεξηβαιινληηθνύ νξάκαηνο, ην νπνίν εκπλέεη ην αλώηαην επίπεδν ηεξαξρίαο, ζε όιε ηελ ππξακίδα ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ εηαηξεία. Ο Τπεχζπλνο Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο εμαζθαιίδεη φηη νη ηεθκεξησκέλεο Γηαδηθαζίεο ηνπ πζηήκαηνο Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο, γλσζηνπνηνχληαη θαη είλαη πιήξσο θαηαλνεηέο απφ ην ζχλνιν ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηεο εηαηξείαο, εθαξκφδνληαη θαη ηεξνχληαη ζε φια ηα επίπεδα ηεο νξγαλσηηθήο δνκήο θαη ζε φια ηα ζηάδηα ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο. Ο Γεληθφο Γηεπζπληήο, ζε ζπλεξγαζία κε ηα ζηειέρε ηεο εηαηξείαο, δεζκεχεηαη φηη αθ ελφο ζα κεξηκλά ζπλερψο γηα ηελ πιήξε θαη απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηνπ πζηήκαηνο Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο, αθ εηέξνπ φηη ζα παξέρεη φια ηα απαξαίηεηα κέζα γηα ηε ζπλερή θαη απξφζθνπηε ιεηηνπξγία απηνχ θαη ηε ζπλερή βειηίσζή ηνπ. Σέινο, απηή ε πνιηηηθή είλαη δηαζέζηκε πξνο ελεκέξσζε ηνπ πξνζσπηθνχ, ησλ πειαηψλ, ησλ πξνκεζεπηψλ θαη πξνο θάζε ελδηαθεξφκελν. Τπεχζπλνο Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο Πξφεδξνο Γ

17 ειίδα 17 απφ ύζηεκα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο Η ζπκκφξθσζε πξνο ηηο γεληθέο αξρέο πνπ νξίδεη ε πεξηβαιινληηθή πνιηηηθή ηεο εηαηξείαο επηηπγράλεηαη κε ηελ εθαξκνγή ζπζηήκαηνο πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο ζχκθσλνπ κε ηα πξφηππα ISO 14001:2004 θαη ηνπ θαλνληζκνχ ΔΚ/1221/2009. Γηα ηελ αθξίβεηα, ην ζχζηεκα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο πνπ εθαξκφδεη ε εηαηξεία απνηειεί θνκκάηη ηνπ εληαίνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο πνηφηεηαο θαη πεξηβάιινληνο ηεο ΒΙΑΝΑΣΣ ΑΒΔΔ, ην νπνίν ελζσκαηψλεη θαη ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνηχπνπ ISO 9001:2008 γηα ηελ πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ πιηθψλ θαη ππεξεζηψλ. Έηζη, ε ΒΙΑΝΑΣΣ ΑΒΔΔ αθνινπζψληαο ηηο γεληθέο απαηηήζεηο ηνπ πξνηχπνπ ISO 14001:2004, ηνπ θαλνληζκνχ 1221/2009/ΔΚ αιιά θαη ηνπ πξνηχπνπ γηα ηελ πνηφηεηα ISO 9001:2008: έρεη νξίζεη ην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Πνηφηεηαο θαη Πεξηβάιινληνο έρεη θαζνξίζεη ηηο δηεξγαζίεο θαη ηηο δηαδηθαζίεο, πνπ ρξεηάδνληαη γηα ηελ ηεθκεξίσζε ηνπ πζηήκαηνο θαη ηελ εθαξκνγή ηνπ ζε φιεο ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο εηαηξείαο έρεη θαζνξίζεη ηελ δηαδνρή θαη ηηο αιιειεπηδξάζεηο ησλ δηεξγαζηψλ έρεη θαζνξίζεη θξηηήξηα θαη κεζφδνπο γηα λα δηαζθαιίζεη φηη ηφζν ε ιεηηνπξγία, φζν θαη νη έιεγρνη απηψλ ησλ δηεξγαζηψλ είλαη απνηειεζκαηηθνί έρεη εμαζθαιίζεη ηελ δηαζεζηκφηεηα Πφξσλ θαη πιεξνθνξηψλ γηα ηελ ππνζηήξημε θαη ηελ παξαθνινχζεζε απηψλ ησλ δηεξγαζηψλ εθηειεί παξαθνινχζεζε, κέηξεζε θαη αλάιπζε ησλ δηεξγαζηψλ θαη εθαξκφδεη ελέξγεηεο απαξαίηεηεο γηα λα επηηχρεη ηα επηδησθφκελα απνηειέζκαηα θαη ηελ ζπλερή βειηίσζε ησλ δηεξγαζηψλ έρεη θαζνξίζεη κηα πνιηηηθή γηα ηελ πνηφηεηα θαη ην πεξηβάιινλ (φπσο δηαηππψζεθε ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν) θαηάιιειε γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο, ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε πιήξεο ζπκκφξθσζε, ηφζν κε ηα φξηα πνπ ηίζεληαη απφ ην χζηεκα Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο πνπ εθαξκφδεη φζν θαη κε φιεο ηηο λνκνζεηεκέλεο απαηηήζεηο, κε ζηφρν λα πιεξεί ηνπο πξνβιεπφκελνπο ζηφρνπο θαη αληηθεηκεληθνχο ζθνπνχο, ζε έλα πξφγξακκα ζπλερνχο βειηίσζεο.

18 ειίδα 18 απφ 49 Η δνκή ηεο ηεθκεξίσζεο ηνπ εληαίνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο πνηφηεηαο θαη πεξηβάιινληνο έρεη, ζπλνπηηθά, σο εμήο: Γξαπηή Γήισζε γηα ηελ Πνιηηηθή θαη ηνπο ηφρνπο Πνηφηεηαο θαη Πεξηβάιινληνο Δγρεηξίδην Γηαρείξηζεο Πνηφηεηαο θαη Πεξηβάιινληνο, ζην νπνίν ππάξρνπλ, φπνπ ρξεηάδνληαη, πεξηιήςεηο ησλ δηεξγαζηψλ θαη δηαδηθαζηψλ, κε παξαπνκπή ζηηο αλαιπηηθέο δηεξγαζίεο θαη δηαδηθαζίεο πνπ πεξηγξάθνληαη ζην Δγρεηξίδην Γηεξγαζηψλ θαη Γηαδηθαζηψλ Πνηφηεηαο θαη Πεξηβάιινληνο Δγρεηξίδην Γηεξγαζηψλ θαη Γηαδηθαζηψλ Πνηφηεηαο θαη Πεξηβάιινληνο Τπνζηεξηθηηθά έληππα γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ πζηήκαηνο, ηα νπνία ζπκπιεξψλνπλ ην εγρεηξίδην ησλ δηαδηθαζηψλ θαη δηεξγαζηψλ Οδεγίεο Δξγαζίαο, νη νπνίεο εθδίδνληαη ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ θξίλεηαη απαξαίηεηε κία ιεπηνκεξήο πεξηγξαθή ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν εθηειείηαη κία ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα, ε νπνία καθξνζθνπηθά θαιχπηεηαη απφ δηαδηθαζία ή δηεξγαζία ηνπ πζηήκαηνο Πεξηγξαθέο θαη Πξνδηαγξαθέο ζέζεσλ εξγαζίαο Η ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο παξνπζηάδεηαη ζρεκαηηθά ζην επφκελν δηάγξακκα θαη είλαη αληίζηνηρε πξνο απηή πνπ εθαξκφδεη ήδε κε επηηπρία ε κεηξηθή εηαηξεία ΑΝΑΜΔΣ ΑΔ.

19 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΠΑΡΔΥΟΜΔΝΔ ΑΠΟ ΜΔΣΡΗΔΙ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΙΚΟΙ ΚΟΠΟΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ειίδα 19 απφ 49 ΤΝΔΥΗ ΒΔΛΣΙΩΗ ΤΣΗΜΑΣΟ ΑΝΑΓΚΗ ΚΑΙ ΤΠΟΥΡΔΩΗ ΓΙΑ ΤΜΜΟΡΦΩΗ ΤΠΔΤΘΤΝΟΣΗΣΑ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΓΟΗ ΤΣΗΜΑΣΟ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΟΡΩΝ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ΜΔΣΡΗΗ, ΑΝΑΛΤΗ & ΒΔΛΣΙΩΗ ΑΠΑΙΣΗΔΙ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ Γηάγξακκα 2.1: ρέδην ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο

20 ειίδα 20 απφ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΔ ΠΛΔΤΡΔ Έλαο απφ ηνπο βαζηθφηεξνπο ζηφρνπο ηνπ ζπζηήκαηνο πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο πνπ εθαξκφδεη ε εηαηξεία είλαη ν εληνπηζκφο ζηνηρείσλ ζηηο δηεξγαζίεο θαη ηηο ππεξεζίεο ηεο εηαηξείαο, ηα νπνία κπνξνχλ λα έρνπλ άκεζεο ή έκκεζεο επηπηψζεηο ζην πεξηβάιινλ. Σα ζηνηρεία απηά νξίδνληαη σο νη πεξηβαιινληηθέο πιεπξέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δξαζηεξηφηεηα ηεο εηαηξείαο. Γηα ηνλ εληνπηζκφ ηνπο ιακβάλνληαη ππφςε φρη κφλνλ νη θαλνληθέο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο ηεο εηαηξείαο αιιά θαη νη κε θαλνληθέο ζπλζήθεο (π.ρ. βιάβεο ηνπ εμνπιηζκνχ, ή αζηνρίεο πιηθψλ) θαη ηα έθηαθηα πεξηζηαηηθά (π.ρ. ππξθαγηά) πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ. Η αμηνιφγεζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ πιεπξψλ πξαγκαηνπνηείηαη κε θξηηήξηα: - Σε ζπρλφηεηα / πηζαλφηεηα εκθάληζεο (παξάκεηξνο ΤΝ1) - Σε ζνβαξφηεηα ηεο επίπησζεο (παξάκεηξνο ΤΝ2) - Σε δηάξθεηα ηεο επίπησζεο φηαλ απηή ζπκβεί (παξάκεηξνο ΤΝ3) - Σε θιίκαθα επίδξαζεο (ρσξηθά, παξάκεηξνο ΤΝ4) - Σν βαζκφ θνηλσληθήο επαηζζεζίαο πνπ παξνπζηάδεηαη (παξάκεηξνο ΤΝ5) Γηα ηελ πηζαλφηεηα εκθάληζεο (ΤΝ1) ηεο πεξηβαιινληηθήο πιεπξάο ππάξρεη βαζκνιφγεζε απφ 1-5: ΒΑΘΜΟ ΠΙΘΑΝΟΣΗΣΑ ΔΜΦΑΝΙΗ 1 Ακειεηέα (Δίλαη απίζαλν λα ζπκβεί) 2 Μηθξή (Μπνξεί λα ζπκβεί ζε ζπάληεο πεξηπηψζεηο) 3 Μέηξηα (Μπνξεί λα ζπκβεί ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο) 4 Μεγάιε (Δίλαη πηζαλφ λα ζπκβεί ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο) 5 Κξίζηκε (Δίλαη αλακελφκελν λα ζπκβεί ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο)

21 ειίδα 21 απφ 49 Γηα ηελ ζνβαξφηεηα (ΤΝ2) ηεο επίπησζεο ζην πεξηβάιινλ ππάξρεη βαζκνιφγεζε απφ 1-5: ΒΑΘΜΟ ΟΒΑΡΟΣΗΣΑ ΔΠΙΠΣΩΗ 1 Ακειεηέα (Γελ κπνξεί λα απεηιήζεη ην πεξηβάιινλ) 2 Μηθξή (Μπνξεί λα απεηιήζεη ην πεξηβάιινλ) 3 Μέηξηα (Απαηηείηαη νξζνινγηθή δηαρείξηζε κε πηζαλέο ηξνπνπνηήζεηο ζηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ή ζηνλ πθηζηάκελν ηξφπν δηαρείξηζεο) 4 εκαληηθή (Μπνξεί λα απεηιήζεη ηελ επίηεπμε ζηφρσλ ηεο εηαηξίαο αλαζηξέςηκε εάλ γίλνπλ νη απαξαίηεηεο παξεκβάζεηο) 5 Κξίζηκε (Μπνξεί λα εκπνδίζεη ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο εηαηξίαο Με αλαζηξέςηκε) Γηα ηε ρξνληθή δηάξθεηα (ΤΝ3) ηεο επίπησζεο, φηαλ απηή ζπκβεί, ππάξρεη βαζκνιφγεζε απφ 1-5: ΒΑΘΜΟ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΔΜΦΑΝΙΗ 1 Ακειεηέα (ηηγκηαία) 2 Μηθξή (Ληγφηεξν απφ 1h) 3 Μέηξηα (Ληγφηεξν απφ 8h) 4 Μεγάιε (Ληγφηεξν απφ 24hrs) 5 Κξίζηκε (πλερψο) Γηα ηελ θιίκαθα (ΤΝ4), ζηελ νπνία έρεη επίδξαζε, ππάξρεη ε βαζκνιφγεζε απφ ην 1-5: ΒΑΘΜΟ ΚΛΙΜΑΚΑ ΔΠΙΓΡΑΗ Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΑΠΩΛΔΙΑ ΔΛΔΓΥΟΤ 1 Ακειεηέα (εκεηαθή) 2 Μηθξή (Δληφο ηνπ θηηξίνπ- ρψξνπ δξαζηεξηφηεηαο) 3 Μέηξηα (Δληφο ησλ νξίσλ ηεο εηαηξείαο ) 4 Μεγάιε (Μπνξεί λα απεηιεζνχλ νη γεηηνληθνί ρψξνη πεξηκεηξηθά ησλ νξίσλ ηεο εηαηξείαο) 5 Κξίζηκε(Μπνξεί λα απεηιεζεί ε επξχηεξε πεξηνρή)

22 ειίδα 22 απφ 49 Γηα ην βαζκφ θνηλσληθήο επαηζζεζίαο (Τ5) ππάξρεη ε βαζκνιφγεζε απφ 1-5: ΒΑΘΜΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΤΑΙΘΗΙΑ 1 Ακειεηέα (Γελ έρεη ππάξμεη θαλελφο είδνπο ελδηαθέξνλ απφ νπνηνδήπνηε ελδηαθεξφκελν κέξνο) 2 Μηθξή (Παξνπζηάδεηαη κηθξφ ελδηαθέξνλ) 3 Μέηξηα (Έρνπλ γίλεη θάπνηεο εξσηήζεηο ή ππνδείμεηο πξνο ηελ εηαηξία, παξνπζηάδεηαη ελδηαθέξνλ απφ ηνπο εξγαδφκελνπο, έρνπλ δεκηνπξγεζεί ζπζηήκαηα ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο, ζρέδηα αληηκεηψπηζεο) 4 Μεγάιε (Γίλνληαη ζπλερψο εξσηήζεηο ή ππνδείμεηο ζηελ εηαηξία, ππάξρνπλ άξζξα ή έρνπλ γίλεη αλαθνξέο απφ ηελ ηνπηθή θνηλσλία) 5 Κξίζηκε (Τπάξρνπλ θαηαγεγξακκέλα παξάπνλα απφ ηνπο γείηνλεο ή απφ άιια ελδηαθεξφκελα κέξε ή ππάξρνπλ πξφζηηκα απφ αξκφδηεο ππεξεζίεο) Ο βαζκφο αμηνιφγεζεο γηα θάζε πεξηβαιινληηθή πιεπξά ππνινγίδεηαη σο ην γηλφκελν ηεο βαζκνινγίαο ησλ αλσηέξσ θξηηεξίσλ. ΒΑΘΜΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ (ΠΤΝη) = ΤΝ1 x ΤΝ2 x ΤΝ3 x ΤΝ4 x ΤΝ5 Σν αλσηέξσ γηλφκελν πνιιαπιαζηάδεηαη κε ηνλ ζπληειεζηή 1,5 ζε πεξίπησζε πνπ γηα ηελ πεξηβαιινληηθή πιεπξά ππάξρεη θαη αληίζηνηρε λνκνζεζία. Η θαηάηαμε ησλ πεξηβαιινληηθψλ πιεπξψλ, ζχκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο βαζίδεηαη ζηελ αληηζηνηρία ηνπ παξαθάησ πίλαθα. Βαζκνινγία πεξηβαιινληηθήο πιεπξάο Υ Υ 300 Πίλαθαο 3.1: Καηεγνξηνπνίεζε πεξηβαιινληηθψλ πιεπξψλ Καηεγνξία πεξηβαιινληηθήο πιεπξάο Α = Απαηηείηαη ε άκεζε ιήςε κέηξσλ γηα ηνλ έιεγρν κείσζε εμάιεηςε ηεο επίπησζεο ή ε ιήςε κέηξσλ κέζσ πεξηβαιινληηθνχ πξνγξάκκαηνο 300 < Υ 100 Β = Απαηηείηαη ε ζπζηεκαηηθή δηαρείξηζε ηεο επίπησζεο Υ < 100 Γ = Η πεξηβαιινληηθή επίπησζε ραξαθηεξίδεηαη ακειεηέα θαη δελ είλαη απαξαίηεηε ε ιήςε επηπιένλ κέηξσλ

23 ειίδα 23 απφ 49 πλεπψο, απφ ηελ παξαπάλσ αμηνιφγεζή πξνθχπηνπλ νη ζεκαληηθφηεξεο πεξηβαιινληηθέο πιεπξέο (κε ηελ πςειφηεξε βαζκνινγία) πνπ έρνπλ επίπησζε ζην πεξηβάιινλ θαη πξέπεη λα αληηκεησπηζηνχλ άκεζα ή κέζσ πεξηβαιινληηθνχ πξνγξάκκαηνο. Με ζπκκφξθσζε πξνο ηε ζρεηηθή λνκνζεζία δελ κπνξεί λα απνηειέζεη αληηθείκελν πνπ ζα αληηκεησπηζηεί ζηα πιαίζηα ζέζπηζεο πεξηβαιινληηθψλ ζηφρσλ θαη εθπφλεζεο πεξηβαιινληηθψλ πξνγξακκάησλ. Η κε ζπκκφξθσζε πξνο ηε λνκνζεζία, φξνπο αδεηψλ θαη εγθξίζεσλ αληηκεησπίδεηαη άκεζα θαη θαηά πξνηεξαηφηεηα αλεμάξηεηα απφ ηελ πηζαλφηεηα εκθάληζεο ηεο πεξηβαιινληηθήο πιεπξάο, ηελ θνηλσληθή επαηζζεζία θαη γεληθά ηε βαζκνινγία ησλ παξαπάλσ θξηηεξίσλ. ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζνχλ παξνπζηάδνληαη νη πεξηβαιινληηθέο πιεπξέο πνπ αλαγλσξίζηεθαλ θαηά ηνλ πξψην ρξφλν εθαξκνγήο ηνπ ζπζηήκαηνο πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο ΒΙΑΝΑΣΣ ΑΒΔΔ (Πίλαθαο 3.2).

24 ειίδα 24 απφ 49 Πίλαθαο 3.2 : εκαληηθφηεξεο πεξηβαιινληηθέο πιεπξέο θαη επηπηψζεηο (Κ: Καλνληθέο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο, ΜΚ: Με θαλνληθέο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο, ΔΠ: Έθηαθηα πεξηζηαηηθά) ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ: ΠΛΕΤΡΑ ΣΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 1. Ζλεγχοσ με μετρθτικζσ διατάξεισ 2. Χριςθ οχθμάτων μονάδασ (κλαρκ, φορτθγά) 3. Διαλογι ΑΗΗΕ Α: ΣΑΞΙΝΟΜΗΗ ΕΙΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ ΗΛΕΚΣΡΙΚΟΤ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ (ΑΗΗΕ) ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΠΛΕΤΡΑ Π.Π. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΕ ΕΠΙΠΣΩΕΙ ΝΟΜΟΘΕΣΗΜΑ ΤΝ1 ΤΝ2 ΤΝ3 ΤΝ4 ΤΝ5 NOM ΤΝΟΛΟ ΠΤΝι K Ζλεγχοσ με ειδικό εξοπλιςμό για μζτρθςθ του επιπζδου ραδιενζργειασ των Ρφπανςθ περιβάλλοντοσ - ζκλυςθ υλικϊν. (Κ) Α1 ραδιενζργειασ A Καυςαζρια οχιματοσ. (Κ) Α2 Αζρια ρφπανςθ ΠΤ 34/ ,5 216 Β Θόρυβοσ. (Κ) Α3 Ηχορφπανςθ Π.Δ. 1180/ ,5 288 Β τερεά, υγρά ι αζρια απόβλθτα (Κ,ΜΚ,ΕΠ) Α4 Ρφπανςθ εδάφουσ, ατμόςφαιρασ Ν 2939/2001, ΚΤΑ 50910/2727/2003,ΠΔ 177/2004, ΚΤΑ Ε1β. 221/ ,5 324 Α 4. Πυρκαγιά Πυρκαγιά (ΕΠ) Α5 Ρφπανςθ τθσ ατμόςφαιρασ - φαινόμενο κερμοκθπίου - Ρφπανςθ εδάφουσ και υδροφόρου ορίηοντα από τθν ζκλυςθ αφροφ και άλλων υγρϊν πυρόςβεςθσ Τ.Α. Φ15/οικ. 1589/104/ ,5 216 Β ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ: 1. Αποκικευςθ ΑΗΗΕ πριν τθν απορρφπανςθ Β: Επεξεργαςία - Απορρφπανςη ΑΗΗΕ Τλικά ειδικισ διαχείριςθσ επί των ΑΗΗΕ (Κ) Β1 Ρφπανςθ εδάφουσ, ατμόςφαιρασ (από τθν επαφι με τα καιρικά φαινόμενα) Ν 2939/2001, ΚΤΑ 50910/2727/2003,ΠΔ 177/2004, ΚΤΑ Ε1β. 221/ ,5 864 A

25 ειίδα 25 απφ Χριςθ οχθμάτων, εργαλείων & λοιποφ εξοπλιςμοφ 3. Απορρφπανςθ ΑΗΗΕ Καυςαζρια (Κ) Β2 Αζρια ρφπανςθ ΠΤ 34/ ,5 144 Γ Θόρυβοσ (Κ) Β3 Ηχορφπανςθ Π.Δ. 1180/ ,5 288 Β Κατανάλωςθ Ηλεκτριςμοφ Β4 Ανάλωςθ φυςικϊν πόρων Γ κόνθ B5 Ρφπανςθ τθσ ατμόςφαιρασ και του εδάφουσ Π.Δ. 1180/ ,5 486 Α Κατανάλωςθ Νεροφ (Κ) B6 Ανάλωςθ φυςικϊν πόρων Γ Ν 2939/2001, ΚΤΑ Παραγωγι Τλικϊν 50910/2727/2003, ΠΔ Ειδικισ Διαχείριςθσ (Κ) B7 Ρφπανςθ εδάφουσ, ατμόςφαιρασ 117/ ,5 432 Α ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ: 1. Αποκικευςθ Τλικϊν Ειδικισ Διαχείριςθσ Γ: Αποθήκευςη - αποςτολζσ υλικϊν μετά την επεξεργαςία / απορρφπανςη των ΑΗΗΕ Υπαρξθ επικίνδυνων καταςκευαςτικϊν ςτοιχείων και υλικϊν (Κ) Γ1 Ρφπανςθ εδάφουσ 2. Αποκικευςθ άλλων υλικϊν τερεά απόβλθτα (Κ) Γ2 Ρφπανςθ εδάφουσ 3. Πυρκαγιά Πυρκαγιά (ΕΠ) Γ3 Ρφπανςθ τθσ ατμόςφαιρασ - φαινόμενο κερμοκθπίου - Ρφπανςθ εδάφουσ και υδροφόρου ορίηοντα από τθν ζκλυςθ αφροφ και άλλων υγρϊν πυρόςβεςθσ Ν 2939/2001, ΚΤΑ 50910/2727/2003, ΠΔ 117/ ,5 432 Α Ν 2939/2001, ΚΤΑ 50910/2727/2003, ΠΔ 117/ ,5 324 Β Τ.Α. Φ15/οικ. 1589/104/ ,5 324 Β 4. Χριςθ οχθμάτων μονάδασ (κλαρκ, Καυςαζρια (Κ) Γ4 Αζρια ρφπανςθ ΠΤ 34/ ,5 144 Γ

26 ειίδα 26 απφ 49 φορτθγά) Θόρυβοσ Γ5 Ηχορφπανςθ Π.Δ. 1180/ ,5 288 Β 5. Ζλεγχοσ με μετρθτικζσ διατάξεισ Ζλεγχοσ με ειδικό εξοπλιςμό για μζτρθςθ του επιπζδου ραδιενζργειασ των υλικϊν. (Κ) Α1 Ρφπανςθ περιβάλλοντοσ - ζκλυςθ ραδιενζργειασ A ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ: Δ: Διοικητική και τεχνική υποςτήριξη τερεά Απορρίμματα γραφείου (χαρτιά, μελάνια, μπαταρίεσ) (Κ) Δ1 Ρφπανςθ εδάφουσ Ν 2939/2001 ΚΤΑ 50910/2727/2003 ΚΤΑ 13588/725/2006 ΚΤΑ 24944/1159/ ,5 432 Α Κατανάλωςθ θλεκτριςμοφ (Κ) Δ2 Ανάλωςθ φυςικϊν πόρων Β Κατανάλωςθ νεροφ (Κ) Δ3 Ανάλωςθ φυςικϊν πόρων Γ 1. Διοικθτικι Τποςτιριξθ Εξοπλιςμόσ γραφείων (ΗΤ, εκτυπωτζσ, κτλ) (Κ) Δ4 Ρφπανςθ εδάφουσ Αςτικά λφμματα (Κ) Δ5 ΚΤΑ 50910/2727/2003, ΠΔ117/2004, ΠΔ 15/ ,5 162 Β Πικανι επιβάρυνςθ του εδάφουσ και των υπόγειων νερϊν ΚΤΑ Ε1β. 221/ ,5 288 Β Πυρκαγιά (ΕΠ) Δ6 Ρφπανςθ τθσ ατμόςφαιρασ - φαινόμενο κερμοκθπίου - Ρφπανςθ εδάφουσ και υδροφόρου ορίηοντα από τθν ζκλυςθ αφροφ και άλλων υγρϊν πυρόςβεςθσ Τ.Α. Φ15/οικ. 1589/104/ ,5 288 Β

27 ειίδα 27 απφ Σεχνικι υποςτιριξθ τερεά απορρίμματα Δ7 Ρφπανςθ εδάφουσ Ν 2939/2001 ΚΤΑ 50910/2727/2003 ΚΤΑ 13588/725/2006 ΚΤΑ 24944/1159/ ,5 432 Α Τγρά απόβλθτα κακαριςμοφ (Κ) Δ8 Ρφπανςθ εδάφουσ και υδροφόρου ορίηοντα ΚΤΑ Ε1β. 221/ ,5 120 Γ Ενδεχόμενθ διαρροι πετρελαίου (ΜΚ,ΕΠ) Δ9 Ρφπανςθ εδάφουσ και υδροφόρου ορίηοντα Β Χρθςιμοποιθμζνο απορροφθτικό υλικό (ροκανίδι και άμμο) (ΕΠ) Δ10 Ρφπανςθ εδάφουσ ΚΤΑ 13588/725/2006 ΚΤΑ 24944/1159/ ,5 48 Γ Πυρκαγιά (ΕΠ) Δ11 Ρφπανςθ τθσ ατμόςφαιρασ - φαινόμενο κερμοκθπίου - Ρφπανςθ εδάφουσ και υδροφόρου ορίηοντα από τθν ζκλυςθ αφροφ και άλλων υγρϊν πυρόςβεςθσ Τ.Α. Φ15/οικ. 1589/104/ ,5 288 Β

28 ειίδα 28 απφ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΟΙ ΚΟΠΟΙ, ΣΟΥΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ Η αλαγλψξηζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ πιεπξψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δξαζηεξηφηεηα ηεο εηαηξείαο νδεγεί, ηνπιάρηζηνλ γηα ηηο ζεκαληηθφηεξεο απφ απηέο, ζηελ εθπφλεζε πεξηβαιινληηθψλ πξνγξακκάησλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ή πξφιεςε ησλ επηπηψζεψλ ηνπο. Η εθαξκνγή ησλ πεξηβαιινληηθψλ πξνγξακκάησλ απνζθνπεί ζηελ επίηεπμε ζπγθεθξηκέλσλ ζηφρσλ πνπ απνξξένπλ απφ ηηο ζπλνιηθέο επηδηψμεηο ηεο εηαηξείαο ζε ζρέζε κε ην πεξηβάιινλ (ζθνπνί) φπσο εθθξάδνληαη ζηελ πεξηβαιινληηθή ηεο πνιηηηθή. ηνλ επφκελν πίλαθα ζπλνςίδνληαη νη πεξηβαιινληηθνί ζθνπνί, ζηφρνη θαη ηα πξνγξάκκαηα πνπ έρεη εθπνλήζεη ε ΒΙΑΝΑΣΣ ΑΒΔΔ ζηελ πξνζπάζεηά ηεο λα ειαρηζηνπνηήζεη ηηο πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο πνπ πξνθχπηνπλ (ή κπνξεί λα πξνθχςνπλ) απφ ηε δξαζηεξηφηεηά ηεο. Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίνλ πξνγξάκκαηα ηνπ πινπνηήζεθαλ ή βξίζθνληαη ζε θάζε πινπνίεζεο επεξεάδνπλ ηηο επηδφζεηο ηεο εηαηξείαο ζε ζρέζε κε ηηο πεξηβαιινληηθέο πιεπξέο πνπ έρνπλ εληνπηζηεί ζα παξνπζηαζηεί ζηελ επφκελε ελφηεηα.

29 ειίδα 29 απφ 49 Πίλαθαο 4.1 : Πεξηβαιινληηθνί ζθνπνί, ζηφρνη θαη πξνγξάκκαηα Α/Α ΠΘΝΞΝΠ ΠΡΝΣΝΠ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΗΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΜΔΙΧΗ ΔΠΙΠΣΧΔΧΝ ΚΟΝΗ ΠΟΤ ΠΡΟΚΑΛΔΙΣΑΙ ΑΠΟ ΣΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΣΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΔΙΧΗ ΔΠΙΠΣΧΔΧΝ ΘΟΡΤΒΟΤ ΠΟΤ ΠΡΟΚΑΛΔΙΣΑΙ ΑΠΟ ΣΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΣΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΔΙΧΗ ΔΠΙΠΣΧΔΧΝ ΚΟΝΗ ΠΟΤ ΠΡΟΚΑΛΔΙΣΑΙ ΑΠΟ ΣΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΣΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΚΠΔΜΠΟΜΔΝΑ ΧΜΑΣΙΓΙΑ ΜΔ ΤΓΚΔΝΣΡΧΗ ΜΙΚΡΟΣΔΡΗ ΑΠΟ ΣΟ ΝΟΜΟΘΔΣΙΚΟ ΟΡΙΟ ΣΧΝ 100 mg/nm 3 ΘΟΡΤΒΟ ΣΑ ΟΡΙΑ ΣΟΤ ΟΙΚΟΠΔΓΟΤ ΚΑΣΧ ΑΠΟ ΣΟ ΠΡΟΒΛΔΠΟΜΔΝΟ ΑΠΟ ΣΗ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ΟΡΙΟ ΣΧΝ 70 db(α) ΔΚΠΔΜΠΟΜΔΝΑ ΧΜΑΣΙΓΙΑ ΜΔ ΤΓΚΔΝΣΡΧΗ ΜΙΚΡΟΣΔΡΗ ΑΠΟ ΣΟ ΝΟΜΟΘΔΣΙΚΟ ΟΡΙΟ ΣΧΝ 100 mg/nm 3 ΑΛΑΘΔΠΖ ΚΔΡΟΖΠΔΩΛ ΠΘΝΛΖΠ ΠΡΖ ΛΔΑ ΓΟΑΚΚΖ ΔΞΔΜΔΟΓΑΠΗΑΠ CRT ΠΔ ΔΜΩΡΔΟΗΘΝ ΠΛΔΟΓΔΗΝ ΑΛΑΘΔΠΖ ΚΔΡΟΖΠΔΩΛ ΘΝΟΒΝ ΠΔ ΔΜΩΡΔΟΗΘΝ ΠΛΔΟΓΔΗΝ ΑΛΑΘΔΠΖ ΚΔΡΟΖΠΔΩΛ ΠΘΝΛΖΠ ΠΔ ΔΜΩΡΔΟΗΘΝ ΠΛΔΟΓΔΗΝ ΑΟΗΘΚΝΠ ΞΔΟ. ΞΟΝΓΟΑΚ. ΞΔΟ. ΞΙΔΟΔΠ (Ξ.Ξ.) 1 Β5 2 Α3, Β3, Γ5 3 Β5

30 ειίδα 30 απφ 49 Α/Α ΠΘΝΞΝΠ ΠΡΝΣΝΠ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΗΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΑΟΗΘΚΝΠ ΞΔΟ. ΞΟΝΓΟΑΚ. ΞΔΟ. ΞΙΔΟΔΠ (Ξ.Ξ.) ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖ ΝΙΖΠ ΡΖΠ ΞΝΠΝΡΖΡΑΠ ΑΞΝΘΖΘΔΚΔΛΩΛ ΑΛΔΞΔΜΔΟΓΑΠΡΩΛ ΘΑΘΝΓΗΘΩΛ ΠΩΙΖΛΩΛ 4 4 ΠΡΟΛΗΦΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΧΝ ΔΠΙΠΣΧΔΧΝ ΑΠΟ ΣΑ ΑΠΟΒΛΗΣΑ ΠΟΤ ΠΑΡΑΓΟΝΣΑΙ ΑΠΟ ΣΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΔΡΙΟΡΙΜΟ ΣΗ ΠΟΟΣΗΣΑ ΣΧΝ ΤΛΙΚΧΝ ΔΙΓΙΚΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΟΤ ΠΑΡΑΜΔΝΟΤΝ ΑΠΟΘΗΚΔΤΜΔΝΑ ΣΟΤ ΥΧΡΟΤ ΣΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΑΛΔΟΔΠΖ ΡΟΝΞΝ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΦΘΝΟΗΕΝΛΡΝΠ ΔΞΗΣΟΗΠΚΑΡΝΠ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖ ΝΙΖΠ ΡΖΠ ΞΝΠΝΡΖΡΑΠ ΑΞΝΘΖΘΔΚΔΛΩΛ ΚΔΙΑΛΝΓΝΣΔΗΩΛ 5 6 Α4, Β7 ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖ ΞΟΑΛΗΣΛΔΩΛ ΗΝΛΗΠΚΝ 7

31 ειίδα 31 απφ 49 Α/Α ΠΘΝΞΝΠ ΠΡΝΣΝΠ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΗΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΑΟΗΘΚΝΠ ΞΔΟ. ΞΟΝΓΟΑΚ. ΞΔΟ. ΞΙΔΟΔΠ (Ξ.Ξ.) ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ ΠΙΘΑΝΗ ΓΙΑΡΡΟΗ ΑΠΟ ΣΗΝ ΑΠΟΘΗΚΔΤΗ ΣΧΝ ΛΙΠΑΝΣΙΚΧΝ ΡΝΞΝΘΔΡΖΠΖ ΓΔΡΔΟΔΝΠΩΛ ΓΔΜΑΚΔΛΩΛ ΠΙΙΝΓΖΠ 8 Α4, Γ2, Γ1, Γ7, Γ8 ΑΝΑΚΤΚΛΧΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΧΝ ΡΝΞΝΘΔΡΖΠΖ ΘΑΓΩΛ ΓΗΑ ΡΖ ΣΩΟΗΠΡΖ ΠΙΙΝΓΖ ΑΛΑΘΘΙΩΠΗΚΩΛ ΙΗΘΩΛ 9 Γ1, Γ7 5 ΤΜΜΟΡΦΧΗ ΜΔ ΣΗ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ΑΠΟΥΑΡΑΚΣΗΡΙΜΟΤ ΣΧΝ ΑΠΟΒΛΗΣΧΝ ΑΛΑΛΔΩΠΖ ΡΝ ΠΠΡΖΚΑΡΝΠ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ ΘΑΗ ΞΝΗΝΡΖΡΑΠ 10 Γ1

32 ειίδα 32 απφ 49 Α/Α ΠΘΝΞΝΠ ΠΡΝΣΝΠ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΗΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ ΜΔ ΣΟΤ ΚΟΙΝΧΝΙΚΟΤ ΦΟΡΔΙ ΑΤΞΗΗ ΣΗ ΑΝΑΚΣΗΗ ΤΛΙΚΧΝ ΠΡΟΛΗΦΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΧΝ ΔΠΙΠΣΧΔΧΝ ΑΠΟ ΣΑ ΑΠΟΒΛΗΣΑ ΠΟΤ ΠΑΡΑΓΟΝΣΑΙ ΑΠΟ ΣΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ ΜΔ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΜΔΝΑ ΜΔΡΗ, ΚΟΙΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΧΠΙΚΟ ΒΔΛΣΙΧΗ ΣΟΤ ΠΟΟΣΟΤ ΑΝΑΚΤΚΛΧΗ ΚΑΣΑ 3 ΜΟΝΑΓΔ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΧΝ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΚΧΝ ΤΛΙΚΧΝ ΑΟΗΘΚΝΠ ΞΔΟ. ΞΟΝΓΟΑΚ. ΓΖΚΗΝΟΓΗΑ ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΖΠ ΠΔΙΗΓΑΠ ΠΡΝ ΓΗΘΡΝ 11 ΚΔΗΩΠΖ ΡΖΠ ΔΞΑΛΑΦΝΟΡΩΠΖΠ ΘΑΗ ΒΔΙΡΗΩΠΖ ΡΖΠ ΞΑΟΑΓΩΓΗΘΝΡΖΡΑΠ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΒΑΟΔΙΗΩΛ ΘΑΗ ΠΑΘΩΛ ΓΗΑ ΡΖΛ ΑΞΝΘΖΘΔΠΖ ΘΑΗ ΑΞΝΠΡΝΙΖ ΟΞΑΠΚΔΛΝ ΞΟΗΝΛΗΓΗΝ ΞΔΟ. ΞΙΔΟΔΠ (Ξ.Ξ.) 12 Γ1,Γ2,Β7 13 Γ1, Γ2

33 ειίδα 33 απφ ΤΝΟΦΗ ΓΙΑΘΔΙΜΧΝ ΣΟΙΥΔΙΧΝ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΗΝ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΠΙΓΟΗ ΣΟΤ ΔΡΓΟΣΑΙΟΤ ΣON ΑΠΡΟΠΤΡΓΟ ΑΣΣΙΚΗ ΣΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΒΙΑΝΑΣΣ ΑΒΔΔ ηηο παξαγξάθνπο πνπ αθνινπζνχλ ζα γίλεη παξνπζίαζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ δεηθηψλ ηεο εηαηξείαο. Όινη νη δείθηεο δίλνληαη κε βάζε ηελ παξαγσγή ηεο εηαηξείαο γηα ηα έηε 2009 θαη 2010, φπσο απηή θαίλεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. Μήλαο Πνζόηεηα ΑΗΗΔ (tn) 2009 Πνζόηεηα ΑΗΗΔ (tn) χλνιν Πίλαθαο 1 ηνηρεία εηζεξρφκελσλ ΑΗΗΔ (2009 & 2010) Δλεξγεηαθή απόδνζε ηνλ πίλαθα 2 παξνπζηάδεηαη ε θαηαλάισζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ηα αληίζηνηρα δίκελα γηα ηα έηε 2009 θαη 2010 γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηεο ΒΙΑΝΑΣΣ. ηνλ πίλαθα 3 παξνπζηάδεηαη ν δείθηεο ηεο θαηαλαιηζθφκελεο ελέξγεηαο ζε ζρέζε κε ηελ εηζεξρφκελε πνζφηεηα ΑΗΗΔ, γηα ηα δχν έηε, ηα αληίζηνηρα δίκελα.

34 ειίδα 34 απφ 49 Γίκελν Πίλαθαο 2 Καηαλάισζε ει. ελέξγεηαο Γίκελν ,000 8,408 4,741 11,641 7,088 3, ,801 8,580 13,728 11,186 10,151 9,200 Πίλαθαο 3 Γείθηεο θαηαλάισζεο ει. ελέξγεηαο-εηζεξρφκελσλ ΑΗΗΔ 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2, , ρήκα 1 πγθξηηηθφ δηάγξακκα δείθηε θαηαλάισζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πξνο πνζφηεηα ΑΗΗΔ

35 ειίδα 35 απφ 49 Όζνλ αθνξά ηελ θαηαλάισζε ελέξγεηαο, απφ ηα παξαπάλσ ζηνηρεία θαίλεηαη φηη εληφο ηνπ έηνπο ε θαηαλνκή είλαη παξφκνηα. Παξνπζηάδνληαη εμάξζεηο ην 3 ν θαη 4 ν δίκελν (απφ Μάην έσο Αχγνπζην), θπξίσο ιφγσ ηνπ φηη θαη ηηο δχν ρξνληέο έιαβαλ εθηεηακέλεο εξγαζίεο ζπληήξεζεο ηα ελ ιφγσ δηαζηήκαηα. Απνδνηηθή ρξήζε πιηθώλ Η παξαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα ηεο εηαηξείαο παξνπζηάδεηαη ηελ ηδηαηηεξφηεηα φηη νη εηζεξρφκελεο α χιεο απνηεινχλ απφβιεηα. Σα εηζεξρφκελα απφβιεηα (ΑΗΗΔ) επεμεξγάδνληαη ψζηε λα αλαθπθισζνχλ ηα επί κέξνπο πιηθά ηνπο. ηνλ πίλαθα 4 παξνπζηάδεηαη ην πνζνζηφ αλαθχθισζεο γηα ηα δχν ηειεπηαία έηε, θαζψο επίζεο θαη γηα ην 1 ν ηξίκελν ηνπ Σξίκελν Πνζόηεηα ΑΗΗΔ πνπ επεμεξγάζηεθε Πνζόηεηα απνξξηκκάηωλ πξνο δηάζεζε Πνζνζηό αλαθύθιωζεο 85,7 90,9 92,9 Πίλαθαο 4 Δμέιημε πνζνζηνχ αλαθχθισζεο Ύδαηα ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη ηα αληίζηνηρα ζηνηρεία γηα ηελ θαηαλάισζε λεξνχ, γηα ηα έηε 2009 θαη Σξίκελν Καηαλάιωζε (m 3 ) Γείθηεο ,075 Καηαλάιωζε (m 3 ) Γείθηεο ,093 0,132 0,157 0,124 Πίλαθαο 5 Γείθηεο θαηαλάισζεο λεξνχ-εηζεξρφκελσλ ΑΗΗΔ

36 ειίδα 36 απφ 49 ε φηη αθνξά ζηελ θαηαλάισζε λεξνχ, δελ πθίζηαληαη ζην αξρείν ζηνηρεία γηα ην έηνο 2009, κε απνηέιεζκα λα κελ είλαη δπλαηή κηα ζπγθξηηηθή απεηθφληζε. Όζνλ αθνξά ηα επηθίλδπλα θαη κε απφβιεηα έρνπκε ηα εμήο ζηνηρεία: Με επηθίλδπλα απόβιεηα ΠΟΟΣΗΣΑ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ (α) ΠΑΡΑΓΩΓΗ (β) ΔΕΙΚΣΗ (α/β) , ,11 Πίλαθαο 6 Γείθηεο κε επηθηλδχλσλ απνβιήησλ Δπηθίλδπλα απόβιεηα ΠΟΟΣΗΣΑ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ (α) ΠΑΡΑΓΩΓΗ (β) ΔΕΙΚΣΗ (α/β) , ,13 Πίλαθαο 7 Γείθηεο επηθηλδχλσλ απνβιήησλ Τλικό Ειδικήσ Διαχείριςησ ΑΠΟΘΗΚΗ 2008 (kg) ΑΠΟΘΗΚΗ 2009 (kg) ΑΠΟΘΗΚΗ 2010 (kg) ΑΠΟΘΗΚΗ Α ΕΞΑΜΗΝΟ* 2011 (kg) Πυκνωτζσ με PCB Ηλεκτρολυτικοί πυκνωτζσ φψουσ ι διαμζτρου >25 mm ι αναλόγου όγκου Οκόνεσ υγρϊν κρυςτάλλων (LCD) > 100cm² Δοχεία εγχρϊμων και μθ μελανιϊν τοιχεία περιζχοντα αμίαντο Κακοδικζσ Λυχνίεσ (CRT) τοιχεία με πυρίμαχεσ κεραμικζσ ίνεσ * Έρεη γίλεη εθηίκεζε γηα ηνλ κήλα Ινχιην Πίλαθαο 7 ηνηρεία απνζήθεο ΤΔΓ

37 ειίδα 37 απφ 49 Απφ ηα παξαπάλσ ζηνηρεία γίλεηαη θαλεξφ φηη ηα πιηθά γηα ηα νπνία παξαηεξείηαη ην κεγαιχηεξν πξφβιεκα είλαη νη ππθλσηέο, ηα κειαλνδνρεία θαη νη θαζνδηθέο ιπρλίεο (CRTs) νζνλψλ θαη ηειενξάζεσλ. Οη ηειεπηαίνη απνηεινχλ επηθίλδπλν απφβιεην εμαηηίαο ηνπ θζνξίδνληνο επηρξίζκαηνο πνπ πεξηέρνπλ. Δπηθίλδπλν απφβιεην απνηεινχλ θαη νη ππθλσηέο ιφγσ ησλ ζηνηρείσλ πνπ πεξηέρνπλ (π.ρ. ιάδηα PCB). Σα κειαλνδνρεία παξνπζηάδνπλ πξφβιεκα ζηελ απνζήθεπζή ηνπο, ιφγσ ηνπ κεγάινπ ιφγνπ φγθνπ/βάξνπο. Ωο εθ ηνχηνπ θαηαιακβάλνπλ ην κεγαιχηεξν ηκήκα ηεο απνζήθεο ΤΔΓ. Σν ηκήκα πεξηβάιινληνο έρεη αληηκεησπίζεη ην πξφβιεκα ηεο δηαρείξηζεο ησλ θαζνδηθψλ ζσιήλσλ αξρηθά κε ηελ απνζηνιή ηνπο ζηε Γεξκαλία (GRIAG AG, Βεξνιίλν) θαη ζηε ζπλέρεηα κε ηελ εγθαηάζηαζε ηεο λέαο γξακκήο επεμεξγαζίαο θαη ηελ απνξξχπαλζε ηνπ θαζνδηθνχ ζσιήλα. Πιένλ γίλεηαη δηαρείξηζε ηνπ πιηθνχ σο κε επηθίλδπλν, ελψ ην θζνξίδνλ επίρξηζκα πνπ αθαηξείηαη απφ ηνλ θαζνδηθφ ζσιήλα απνζεθεχεηαη ζε πιαζηηθφ ζάθν, εληφο βαξειηνχ. Η κείσζε ηεο παξαγφκελεο πνζφηεηαο απνβιήησλ ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε είλαη ηεο ηάμεο 98%. Όζνλ αθνξά ηνπο ππθλσηέο ήδε κέζα ζην 2011 έρνπλ ιάβεη ρψξα απνζηνιέο κεγάισλ πνζνηήησλ κέζσ αδεηνδνηεκέλεο εηαηξείαο, ελψ αληίζηνηρε δηαδηθαζία έρεη πξαγκαηνπνηεζεί γηα ηα κειαλνδνρεία. Μέρξη ην ηέινο ηνπ 2011 ζα απνζηαιεί πξνο δηαρείξηζε φιε ε απνζεθεπκέλε πνζφηεηα κειαλνδνρείσλ. Οη παξαπάλσ απνζηνιέο βειηηψλνπλ δξακαηηθά ηηο επηδφζεηο ηεο εηαηξείαο ζηελ πεξηβαιινληηθά αζθαιή δηαρείξηζε ησλ ΤΔΓ εθκεδελίδνληαο ηνπο θηλδχλνπο απφ ηε ζπζζψξεπζε ησλ πιηθψλ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο. Σνλίδεηαη, φηη ζε φηη αθνξά ηα ΤΔΓ, ηα νπνία δελ εκθαλίδνληαη ζηνλ παξαπάλσ πίλαθα, φπσο πιαθέηεο ηππσκέλσλ θπθισκάησλ, ιάκπεο εθθέλσζεο αεξίσλ ή κπαηαξίεο, ε εηαηξεία δηαζέηεη ήδε ιχζεηο γηα ηε δηαρείξηζή ηνπο δηφηη απηά είηε έρνπλ πςειή εκπνξηθή αμία (π.ρ. νη πιαθέηεο ιφγσ ηεο πεξηεθηηθφηεηαο ηνπο ζε πνιχηηκα κέηαιια δηαηίζεληαη ζε εμεηδηθεπκέλνπο νίθνπο αλάθηεζεο ζην εμσηεξηθφ) είηε δηαηίζεληαη ζε ππάξρνληα ζπζηήκαηα ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο (π.ρ. ΤΓΔΤ ΑΔ ή ΑΦΗ ΑΔ γηα ηηο κπαηαξίεο). Έηζη δελ ρξεηάδεηαη λα απνζεθεπζνχλ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο ΒΙΑΝΑΣΣ ΑΒΔΔ γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα.

38 ειίδα 38 απφ 49 ηελ εγθαηάζηαζε ππάξρεη επίζεο απνζεθεπκέλε πνζφηεηα ηνληδφλησλ ζηνηρείσλ ηα νπνία απνηεινχληαη απφ ππξαληρλεπηέο ηνληζκνχ. χκθσλα κε έγγξαθν ηεο Διιεληθήο Δπηηξνπήο Αηνκηθήο Δλέξγεηαο (Α.Π. Α.α/402/1280), δελ εγθπκνλνχλ θίλδπλν εμσηεξηθήο αθηηλνβφιεζεο ζηα άηνκα πνπ βξίζθνληαη θνληά ή έξρνληαη ζε επαθή κε απηνχο. Δπίζεο αλαθέξεη φηη δελ είλαη απαξαίηεην λα ιεθζνχλ εηδηθά κέηξα αθηηλνπξνζηαζίαο ή ζσξαθίζεηο. Σα 850 kg ππξαληρλεπηψλ ηνληζκνχ είλαη απνζεθεπκέλα εληφο παιεηνδεμακελψλ, εληφο κεηαιιηθψλ εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ θαη παξφιν πνπ δελ εγθπκνλνχλ θηλδχλνπο, ζα απνζηαινχλ πξνο δηαρείξηζε. Βηνπνηθηιόηεηα Η ΒΙΑΝΑΣΣ ΑΒΔΔ δξαζηεξηνπνηείηαη ζε κηζζσκέλν νηθφπεδν ζπλνιηθήο έθηαζεο m 2. Σν ζχλνιν ηεο επηθάλεηαο ηνπ νηθνπέδνπ είλαη ηζηκεληνζηξσκέλν γηα ηελ απνθπγή ηεο επαθήο ηνπ εδάθνπο κε ηα παιαηά κέηαιια ελψ ηα πθηζηάκελα θηίξηα θαιχπηνπλ ζπλνιηθή έθηαζε A = 878,3 m 2 Ζτοσ ΟΙΚΟΔΟΜΗΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ (α) ΠΑΡΑΓΩΓΗ (β) ΔΕΙΚΣΗ (α/β) ,3 m ,3 m Όπσο είλαη θαλεξφ ηελ ηειεπηαία δηεηία ε εηαηξεία δελ έρεη πξνρσξήζεη ζηε δεκηνπξγία λέσλ θηηξηαθψλ ππνδνκψλ. Δθπνκπέο Άκεζεο εθπνκπέο Οη άκεζεο εθπνκπέο αεξίσλ απφ ηε δξαζηεξηφηεηα ηεο εηαηξείαο πξνέξρνληαη απφ ηε ρξήζε diesel ζηα κεραλήκαηα ηεο εηαηξείαο (θιαξθ, εθζθαθείο κε αξπάγεο θιπ) πνπ ππνζηεξίδνπλ ηε δξαζηεξηφηεηά ηεο. ηoπο επφκελνπο πίλαθεο παξνπζηάδνληαη νη θαηαλαιψζεηο diesel ηα έηε 2009 θαη 2010 θαη νη αληίζηνηρεο πνζφηεηεο CO 2, CH 4, SO 2 θαη NO x. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη ζπληειεζηέο κεηαηξνπήο ηνπ EMEP/CORINAIR Atmospheric emission inventory guidebook.

39 ειίδα 39 απφ 49 ΚΑΣΑΝΑΛΩΗ DIESEL CO 2 Α(kg) CH 4 Α(kg) NOx Α(kg) SO 2 Α(kg) ΠΑΡΑΓΩΓΗ (tn) 2009 ( m 3 ) 18, ,8 18, ΔΕΙΚΣΕ Α/Β 13,7 8,4 0,004 0, (m 3 ) ΔΕΙΚΣΕ Α/Β 5,6 3,4 0,0018 0,004 Έκκεζεο εθπνκπέο ΚΑΣΑΝΑΛΩΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ CO 2 Α(kg) SO 2 Α(kg) NOx Α(kg) ΠΑΡΑΓΩΓΗ (tn) 2009 ( kwh) ΔΕΙΚΣΕ Α/Β (kwh) ΔΕΙΚΣΕ Α/Β Τγξά απόβιεηα Σα κνλαδηθά πγξά απφβιεηα πνπ δεκηνπξγνχληαη θαηά ηε ιεηηνπξγία ηεο εηαηξίαο είλαη θπξίσο έιαηα πξνεξρφκελα απφ ηελ επεμεξγαζία απνβιήησλ ζεξκαληηθψλ ζσκάησλ ή ηε ζπληήξεζε ησλ κεραλεκάησλ (πδξαπιηθά έιαηα απφ πεξνλνθφξα, αξπάγεο θιπ). πιιέγνληαη ζε δεμακελή θαη ελ ζπλερεία παξαιακβάλνληαη απφ εηδηθφ βπηηνθφξν ηεο ΔΛΣΔΠΔ ΑΔ, ην εγθεθξηκέλν απφ ην ΤΠΔΚΑ χζηεκα γηα ηελ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ ειαίσλ. Η πνζφηεηα ηνπο δελ μεπεξλά ηηο κεξηθέο εθαηνληάδεο θηιά αλά έηνο. Δπίζεο, παξά ην γεγνλφο ηφζν νη α χιεο φζν θαη ηα πξντφληα παξνπζηάδνπλ πςειφ βαζκφ θαζαξφηεηαο, ιφγσ ηνπ φηη είλαη νηθηαθέο ζπζθεπέο, ε εηαηξεία έρεη ιάβεη κέξηκλα θαη γηα παξνπζία ξχπσλ πνπ ελδερνκέλσο λα παξαζπξζνχλ απφ ηα φκβξηα. Πξηλ ηε δηάζεζε ηνπο ζηνλ αγσγφ νκβξίσλ, απηά ζπγθεληξψλνληαη ζε δεμακελή δηβάζκηαο θαζίδεζεο φπνπ εξεκνχλ θαη θαηαθάζνληαη ηα ζσκαηίδηα πνπ πεξηέρνπλ. Δπηπιένλ, εληφο ηεο δεμακελήο ιεηηνπξγεί ειαηνδηαρσξηζηήο γηα ηε ρσξηζηή ζπιινγή ειαίσλ πνπ κπνξεί λα παξαζπξζνχλ απφ ηα λεξά ηεο βξνρήο.

40 ειίδα 40 απφ 49 Αέξηνη ξύπνη θαη ζθόλε Η εηαηξεία δελ δηαζέηεη ζηαζεξέο πεγέο αεξίσλ ξχπσλ θαη ζθφλεο αθνχ φπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ ε παξαγσγηθή ηεο δηαδηθαζία βαζίδεηαη ζηε ρεηξσλαθηηθή εξγαζία. Καηά ηελ παξαιαβή θαη εθθφξησζε ησλ ΑΗΗΔ, θαηά ηε δηαδηθαζία δηαινγήο ηνπο αιιά θαη θαηά ηε θφξησζε αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ πξνο ηνπο πειάηεο ηεο εηαηξείαο κπνξεί λα δεκηνπξγεζνχλ ηνπηθά θαη γηα κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα εζηίεο ζθφλεο. Οη πεξηπηψζεηο απηέο αληηκεησπίδνληαη κε ηελ άκεζε απνκάθξπλζε ηνπ πξνζσπηθνχ απφ ηηο δεκηνπξγνχκελεο εζηίεο. ε θάζε πεξίπησζε ην πξνζσπηθφ δηαινγήο είλαη εθνδηαζκέλν κε εηδηθή πξνζηαηεπηηθή κάζθα θαη εηδηθά πξνζηαηεπηηθά γάληηα. Δπίζεο, αλα ηαθηά δηαζηήκαηα ιακβάλεη ρψξα θαζαξηζκφο ηεο εγθαηάζηαζε κε κεραληθφ ζάξσζξν. Ο παξαπάλσ ηζρπξηζκφο επαιεζεχεηαη απφ κεηξήζεηο ζθφλεο πνπ πξαγκαηνπνίεζε γηα ινγαξηαζκφ ηεο ΒΙΑΝΑΣΣ ΑΒΔΔ εμσηεξηθφ ζπλεξγείν (ENVIROMETRICS ΔΠΔ). ηνλ παξαθάησ πίλαθα παξνπζηάδεηαη ζχγθξηζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ κεηξήζεσλ ζε πέληε (5) ζεκεία ηεο εγθαηάζηαζεο, γηα ηα έηε 2009 θαη Οη κεηξήζεηο πξαγκαηνπνηήζεθαλ κε απηφκαην αλαιπηή ζθέδαζεο θσηφο θαη ζηνλ πίλαθα παξνπζηάδεηαη ε κέζε ζπγθέληξσζε ζσκαηηδίσλ ζηε δηάξθεηα θάζε κέηξεζεο (πέληε ιεπηά) εκείν κέηξεζεο Avg (mg / m 3 ) Avg (mg / m 3 ) ,069 0, ,342 0, ,351 0, ,234 0, ,108 0,205 Πίλαθαο 8 Απνηειέζκαηα κεηξήζεσλ ζθφλεο Σα ζεκεία πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ νη κεηξήζεηο ζθφλεο ζην νηθφπεδν ηεο εγθαηάζηαζεο παξνπζηάδνληαη ζην ρήκα 1.

41 ΘΟΓΕΘΟ: ΑΠΟΔΤΣΗΡΘΑ 1 Ος ΟΡΟΦΟ: ΓΡΑΦΕΘΑ ΖΤΓΘΣΗΡΘΟ ΚΑΘ ΣΡΑΠΕΖΑΡΘΑ ΓΕΦΤΡΟΠΛΑΣΘΓΓΑ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ειίδα 41 απφ 49 Όπσο γίλεηαη θαλεξφ απφ ηνλ πίλαθα, ηα απνηειέζκαηα ησλ κεηξήζεσλ γηα ηα δχν έηε θπκαίλνληαη ζην ίδην πεξίπνπ επίπεδν, ελψ είλαη ηδηαίηεξα ρακειά ζε ζρέζε κε ην φξην πνπ ηίζεηαη απφ ηελ πεξηβαιινληηθή λνκνζεζία. Οη ίδηεο κεηξήζεηο ζα ιάβνπλ ρψξα θαη γηα ην Δπίζεο ζα ιάβνπλ ρψξα αληίζηνηρεο κεηξήζεηο θαη ζην ρψξν ηεο λέαο γξακκήο επεμεξγαζίαο θαζνδηθψλ ζσιήλσλ WC 5 4 ρήκα 1 : ρεδηάγξακκα ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο ΒΙΑΝΑΣΣ ΑΒΔΔ φπνπ απεηθνλίδνληαη ηα ζεκεία πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ κεηξήζεηο ζθφλεο θαη ζνξχβνπ Θόξπβνο ηα ίδηα ζεκεία πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαη κεηξήζεηο ζνξχβνπ κε ηε ρξήζε νινθιεξσηηθνχ ερνκέηξνπ. Σα ζπγθξηηηθά απνηειέζκαηα παξνπζηάδνληαη ζηνλ επφκελν πίλαθα.

42 ειίδα 42 απφ 49 εκείν κέηξεζεο Μέζε ζηάζκε ζνξύβνπ db(a) 2009 Μέζε ζηάζκε ζνξύβνπ db(a) ,6 2 51,1 62,5 3 60,6 58,6 4 55,6 58,8 5 60,3 60,3 Πίλαθαο 9 Απνηειέζκαηα κεηξήζεσλ ζνξχβνπ Όπσο θαίλεηαη ζε θακία πεξίπησζε ε κεηξνχκελε ηηκή δελ μεπεξλά ην φξην ησλ 70 db, πνπ ηζρχεη ζηελ πεξηνρή ηεο δξαζηεξηφηεηαο (βηνκεραληθή πεξηνρή). Δπίζεο, ζα ιάβνπλ ρψξα νη αληίζηνηρεο κεηξήζεηο θαη γηα ην ΔΦΑΡΜΟΣΔΔ ΝΟΜΙΚΔ ΑΠΑΙΣΗΔΙ Οη φξνη θαη πξνυπνζέζεηο γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο ΒΙΑΝΑΣΣ ΑΒΔΔ θαζνξίδνληαη ζην ζην Άξζξν 8 2 ηεο ΚΤΑ 50910/2727/2003. Έηζη γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο εηαηξείαο απαηηείηαη: 1) Έγθξηζε πεξηβαιινληηθψλ φξσλ 2) Άδεηα δηαρείξηζεο ΑΗΗΔ Η εηαηξεία δηαζέηεη ηε κε Αξ. Πξση. ΠΔΥΩ 4200/Φ.ΠΔΡΙΒ.4/2006 Απφθαζε Έγθξηζεο Πεξηβαιινληηθψλ Όξσλ απφ ηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο, φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ηηο: I. Φ 802/1460/ΠΔΡΙΒ-Α/2009 σο πξνο ηελ επσλπκία II. Φ 802/8387/ΠΔΡΙΒ-9/2009 γηα κεραλνινγηθφ εθζπγρξνληζκφ III. Φ 802/10341/ΠΔΡΙΒ-9/2010 γηα κεραλνινγηθφ εθζπγρξνληζκφ Δπίζεο, απφ ηε Ννκαξρηαθή Απηνδηνίθεζε Γπηηθήο Αηηηθήο εθδφζεθε ε κε Αξ. Πξση ( ) Άδεηα Γηαρείξηζεο ησλ θάησζη θαηεγνξηψλ απνβιήησλ (δίλνληαη

43 ειίδα 43 απφ 49 ηα αληίζηνηρα θεθάιαηα θαη νη εμαςήθηνη θσδηθνί ηνπ Δπξσπατθνχ Καηαιφγνπ Απνβιήησλ (ΔΚΑ)) 1602 απόβιεηα από ειεθηξηθό θαη ειεθηξνληθό εμνπιηζκό * κεηαζρεκαηηζηέο θαη ππθλσηέο πνπ πεξηέρνπλ PCB * απνξξηπηφκελνο εμνπιηζκφο πνπ πεξηέρεη PCB ή έρεη κνιπλζεί απφ παξφκνηεο νπζίεο άιινο απφ ηνλ αλαθεξφκελν ζην ζεκείν * απνξξηπηφκελνο εμνπιηζκφο πνπ πεξηέρεη ρισξνθζνξάλζξαθεο απνξξηπηφκελνο εμνπιηζκφο πνπ πεξηέρεη ειεχζεξν ακίαλην * απνξξηπηφκελνο εμνπιηζκφο πνπ πεξηέρεη επηθίλδπλα ζπζηαηηθά ζηνηρεία άιινο απφ ηνπο αλαθεξφκελνπο ζηα ζεκεία έσο απνξξηπηφκελνο εμνπιηζκφο άιινο απφ ηνλ αλαθεξφκελν ζηα ζεκεία έσο * επηθίλδπλα ζπζηαηηθά ζηνηρεία πνπ έρνπλ αθαηξεζεί απφ απνξξηπηφκελν εμνπιηζκφ ζπζηαηηθά ζηνηρεία πνπ έρνπλ αθαηξεζεί απφ απνξξηπηφκελν εμνπιηζκφ άιια απφ απηά πνπ αλαθέξνληαη ζην ζεκείν κπαηαξίεο θαη ζπζζσξεπηέο * κπαηαξίεο κνιχβδνπ * κπαηαξίεο NiCd * κπαηαξίεο πνπ πεξηέρνπ πδξάξγπξν αιθαιηθέο κπαηαξίεο (εθηφο απφ ην ζεκείν ) άιιεο κπαηαξίεο θαη ζπζζσξεπηέο 1910 απόβιεηα από θαηαηεκαρηζκό απνβιήησλ πνπ πεξηέρνπλ κέηαιια απφβιεηα ζηδήξνπ ή ράιπβα κε ζηδεξνχρα απφβιεηα ειαθξφ θιάζκα θαηαηεκαρηζκνχ θαη ζθφλε άιιν απφ ηα αλαθεξφκελα ζην ζεκείν ζην ζεκείν άιια θιάζκαηα άιια απφ ηα αλαθεξφκελα ζην ζεκείν απόβιεηα από ηε κεραληθή θαηεξγαζία απνβιήησλ (π.ρ. δηαινγή, ζύλζιηςε, ζπκπαγνπνίεζε, θνθθνπνίεζε) κε πξνδηαγξαθόκελα άιισο

44 ειίδα 44 απφ ζηδεξνχρα κέηαιια κε ζηδεξνχρα κέηαιια πιαζηηθά θαη θανπηζνχθ γπαιί μχιν έθηνο εθείλσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην ζεκείν πθαληηθέο χιεο νξπθηά (π.ρ. άκκνο,πέηξεο) * άιια απφβιεηα (πεξηιακβαλνκέλσλ κεηγκάησλ πιηθψλ) απφ ηε κεραληθή θαηεξγαζία απνβιήησλ πνπ πεξηέρνπλ επηθίλδπλεο νπζίεο άιια απφβιεηα (πεξηιακβαλνκέλσλ κεηγκάησλ πιηθψλ) απφ ηε κεραληθή θαηεξγαζία απνβιήησλ εθηφο εθείλσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην ζεκείν ρσξηζηά ζπιιεγέληα κέξε (από δεκνηηθά ή παξόκνηα απόβιεηα, εθηόο από ην ζεκείν 1501) * ζσιήλεο θζνξηζκνχ θαη άιια απφβιεηα πεξηέρνληα πδξάξγπξν * απνξξηπηφκελνο εμνπιηζκφο πνπ πεξηέρεη ρισξνθζνξάλζξαθεο * κπαηαξίεο θαη ζπζζσξεπηέο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηα ζεκεία , , ή θαη κεηθηέο κπαηαξίεο θαη ζπζζσξεπηέο πνπ πεξηέρνπλ ηηο ελ ιφγσ κπαηαξίεο κπαηαξίεο θαη ζπζζσξεπηέο άιια απφ ηα αλαθεξφκελα ζην ζεκείν * απνξξηπηφκελνο ειεθηξηθφο θαη ειεθηξνληθφο εμνπιηζκφο άιινο απφ ηνλ αλαθεξφκελν ζηα ζεκεία θαη πνπ πεξηέρεη επηθίλδπλα ζπζηαηηθά ζηνηρεία απνξξηπηφκελνο ειεθηξηθφο θαη ειεθηξνληθφο εμνπιηζκφο άιινο απφ ηνλ αλαθεξφκελν ζηα ζεκεία , θαη Σα απφβιεηα ησλ θεθαιαίσλ 16 θαη 20 ηνπ ΔΚΑ αθνξνχλ ηα πιηθά πνπ εηζέξρνληαη πξνο επεμεξγαζία ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο ΒΙΑΝΑΣΣ ΑΒΔΔ ελψ κε ηνπο εμαςήθηνπο θσδηθνχο ησλ θεθαιαίσλ 16 θαη 19 ηνπ ΔΚΑ ραξαθηεξίδνληαη ηα πιηθά πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ επεμεξγαζία ησλ ΑΗΗΔ (κέηαιια, πιαζηηθά θιπ), ζηελ εκπνξηθή εθκεηάιιεπζε ησλ νπνίσλ απνζθνπεί ε εηαηξεία.

45 ειίδα 45 απφ 49 Γεδνκέλνπ φηη ε εηαηξεία δηαζέηεη κεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ, πνπ ππνβνεζά ηελ επεμεξγαζία ησλ ΑΗΗΔ, είλαη ππνρξεσκέλε ζχκθσλα κε ην Άξζξν 18 ηνπ Ν. 3325/2005 λα δηαζέηεη άδεηα ιεηηνπξγίαο απφ ηελ αξκφδηα Ν.Α. Πξάγκαηη, ε εηαηξεία δηαζέηεη ηε κε Αξ. Πξση. 647/Φ14 ΑΠΡ. 6028/ΕΛΕΤΙΝΑ Άδεηα Λεηηνπξγίαο απφ ηε Ν.Α. Γπηηθήο Αηηηθήο. Σέινο, ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη ζηελ Τ.Α. Φ15/νηθ.1589/104/2006 γηα ηε ιήςε κέηξσλ ππξνπξνζηαζίαο, ε εηαηξεία είλαη εθνδηαζκέλε κε Αξ. Πξση. 3341/Φ Πηζηνπνηεηηθφ Ππξαζθαιείαο απφ ηελ Π.Τ Διεπζίλαο. Οη παξαπάλσ άδεηεο, εγθξίζεηο θαη πηζηνπνηεηηθά ηεο ΒΙΑΝΑΣΣ ΑΒΔΔ ζπλνςίδνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: Πίλαθαο 6.1: Άδεηεο, εγθξίζεηο θαη πηζηνπνηεηηθά ηεο ΒΙΑΝΑΣΣ ΑΒΔΔ Α/Α ΣΙΣΛΟ ΔΓΓΡΑΦΟΤ ΔΚΓΟΤΑ ΑΡΥΗ ΙΥΤ 1. Πηζηνπνηεηηθφ Ππξαζθαιείαο Π.Τ. ΔΛΔΤΙΝΑ 10/09/ /Φ Άδεηα Λεηηνπξγίαο θαηφπηλ δηαρσξηζκνχ, αξ. πξση. 751/θ14 ΑΠΡ ΠΔΥΩ 4200/Φ. ΠΔΡΙΒ. 4/2006 Σξνπνπνίεζε ζπκπιήξσζε ηεο ππ. αξ. 978/06 Απφθαζεο Έγθξηζεο Πεξηβαιινληηθψλ Όξσλ 4. Φ 802/1460/ΠΔΡΙΒ-Α/2009 Σξνπνπνίεζε σο πξνο ηελ επσλπκία ηεο ΠΔΥΩ 4200/ΦΠΔΡΙΒ 4/ Απφθαζεο Έγθξηζεο Πεξηβαιινληηθψλ Όξσλ, θαηφπηλ δηαρσξηζκνχ δξαζηεξηνηήησλ 5. Φ802/10341/ΠΔΡΙΒ-9/2010 Σξνπνπνίεζε-πκπιήξσζε ηεο ΠΔΥΩ 4200/ΦΠΔΡΙΒ 4/ Απφθαζεο Έγθξηζεο Πεξηβαιινληηθψλ Όξσλ, γηα ηε δξαζηεξηφηεηα ηεο επεμεξγαζίαο, απνζήθεπζεο θαη κεραληθήο αλαθχθισζεο ΑΗΗΔ, θαηφπηλ κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ Ν.Α. Γπηηθήο Αηηηθήο / Γηεχζπλζε Αλάπηπμεο / Σκήκα Α Πεξηθέξεηα Αηηηθήο / Γεληθή Γηεχζπλζε Πεξηθέξεηαο / Γηεχζπλζε ΠΔΥΩ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο / Γεληθή Γηεχζπλζε Πεξηθέξεηαο / Γηεχζπλζε ΠΔΥΩ / Σκήκα Α Πεξηθέξεηα Αηηηθήο / Γεληθή Γηεχζπλζε Πεξηθέξεηαο / Γηεχζπλζε ΠΔΥΩ / Σκήκα Α 25/10/ /07/ /07/ /07/2011

46 ειίδα 46 απφ 49 Α/Α ΣΙΣΛΟ ΔΓΓΡΑΦΟΤ ΔΚΓΟΤΑ ΑΡΥΗ ΙΥΤ 6. Φ802/8387/ΠΔΡΙΒ-9/2009 Σξνπνπνίεζε-πκπιήξσζε ηεο ΠΔΥΩ 4200/ΦΠΔΡΙΒ 4/ Απφθαζεο Έγθξηζεο Πεξηβαιινληηθψλ Όξσλ, γηα ηε δξαζηεξηφηεηα ηεο επεμεξγαζίαο, απνζήθεπζεο θαη κεραληθήο αλαθχθισζεο ΑΗΗΔ, θαηφπηλ κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο / Γεληθή Γηεχζπλζε Πεξηθέξεηαο / Γηεχζπλζε ΠΔΥΩ / Σκήκα Α 10/07/ /Διεπζίλα 12/5/2009 Άδεηα δηαρείξηζεο ζηεξεψλ κε επηθηλδχλσλ απνβιήησλ /Φ14 ΑΠΡ. 6028/ΔΛΔΤΙΝΑ Άδεηα εγθαηάζηαζεο (κεραλνινγηθνχ εθζπγρξνληζκνχ) /Φ14ΑΠΡ.6028/ Σξνπνπνίεζε άδεηαο εγθαηάζηαζεο θαη ρνξήγεζε άδεηαο ιεηηνπξγίαο Ν.Α. Γπηηθήο Αηηηθήο / Γηεχζπλζε Αλάπηπμεο / Σκήκα Πεξηβάιινληνο Ν.Α. Γπηηθήο Αηηηθήο / Γηεχζπλζε Αλάπηπμεο / Σκήκα Α Ν.Α. Γπηηθήο Αηηηθήο / Γηεχζπλζε Αλάπηπμεο / Σκήκα Αδεηψλ 12/05/ /03/ Οη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο ΒΙΑΝΑΣΣ ΑΒΔΔ θαζνξίδνληαη ζην ΠΓ 117/2004. Η εηαηξεία ειέγρεηαη αλά ηξίκελν απφ ηελ «Αλαθχθισζε πζθεπψλ ΑΔ» σο πξνο ηε ηήξεζε ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ (αιιά θαη σο πξνο ηε γεληθφηεξε ζπκκφξθσζή ηεο πξνο ηε λνκνζεζία πνπ ηελ αθνξά), ε νπνία κεηά απφ θάζε έιεγρν εθδίδεη ην ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ ζπκκφξθσζεο. Η έθδνζε ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηε ζπλέρηζε ηεο ζπλεξγαζίαο κε ηελ «Αλαθχθισζε πζθεπψλ ΑΔ», βαζηθφ ζηνηρείν γηα ηε βησζηκφηεηα ηεο εηαηξείαο. Σέινο, ε εηαηξεία έρεη θαηαζέζεη Φάθειν Αλαλέσζεο Πεξηβαιινληηθψλ Όξσλ κε Α.Π. Φ802/2942/ ζηελ Ν.Α. Γπηηθήο Αηηηθήο / Γηεχζπλζε Αλάπηπμεο / Σκήκα Πεξηβάιινληνο.

47 ειίδα 47 απφ ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΑΣΑΥΧΡΙΗ ΟΡΓΑΝΙΜΟ Όλνκα ΒΙΑΝΑΣΣ ΑΒΔΔ Γηεχζπλζε (Έδξα) Μεγαξίδνο θαη Ηξνδφηνπ Πφιε Αζπξφππξγνο Σαρπδξνκηθφο θσδηθφο Υψξα/Πεξηθέξεηα Διιάδα/Αηηηθή Αξκφδηνο επηθνηλσλίαο Γηψξγνο Αγγειφπνπινο Σει Φαμ Ηιεθηξνληθή δηεπζπλζε Γηθηπαθφο ηφπνο ΥΧΡΟ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΧΝ Όλνκα ΒΙΑΝΑΣΣ ΑΒΔΔ Γηεχζπλζε Μεγαξίδνο θαη Ηξνδφηνπ Σαρπδξνκηθφο θσδηθφο Πφιε Αζπξφππξγνο Υψξα/Πεξηθέξεηα Διιάδα/Αηηηθή Αξκφδηνο επηθνηλσλίαο Γηψξγνο Αγγειφπνπινο Σει Φαμ Ηιεθηξνληθή δηεπζπλζε Γηθηπαθφο ηφπνο Γηψξγνο Αγγειφπνπινο Πξφζβαζε ηνπ θνηλνχ ζηελ πεξηβαιινληηθή δήισζε ή ηελ επηθαηξνπνηεκέλε πεξηβαιινληηθή δήισζε α) έληππε κνξθή ΝΑΙ β) ειεθηξνληθή κνξθή ΝΑΙ Αξηζκφο θαηαρψξηζεο Ηκεξνκελία θαηαρψξηζεο Ηκεξνκελία ηεο επφκελεο πεξηβαιινληηθήο δήισζεο Ηκεξνκελία ηεο επφκελεο επηθαηξνπνηεκέλεο πεξηβαιινληηθήο δήισζεο Αίηεζε γηα παξέθθιηζε ζχκθσλα κε ην άξζξν 7 ΟΥΙ Κσδηθφο δξαζηεξηνηήησλ NACE 38.31, 38.32, Αξηζκφο εξγαδνκέλσλ 49 Κχθινο εξγαζηψλ ή εηήζηνο ηζνινγηζκφο

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Σηάδηα επεμεξγαζίαο πγξψλ απνβιήησλ Πξσηνβάζκηα ή Μεραληθή Δπεμεξγαζία Γεπηεξνβάζκηα ή Βηνινγηθή Δπεμεξγαζία Τξηηνβάζκηα ή Χεκηθή

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Δπίζεκε Δθεκεξίδα αξηζ. L 135 ηεο 30/05/1991 ζ. 0040-0052 Φηλιαλδηθή εηδηθή έθδνζε: Κεθάιαην 15 ηφκνο 10 ζ.

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010» Α/Α ηοισεία ππογπάμμαηορ: 1 ηόσορ ππογπάμμαηορ 2 Πποϋποθέζειρ ςμμεηοσήρ 3 Επιλέξιμερ Ενέπγειερ Ο πξνζαλαηνιηζκφο ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηνλ ηνκέα ηεο δηαρείξηζεο/

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1 22,50 01-2019 1/2 22,50 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50 20 MIC 10 ΜΙC 80 MIC 10 MIC 0,4 MIC 5 MIC 10 MIC 01-2020 01-2021 01-2034 01-2035

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Σσνεργαζίες για ηην προώθηζη ηης περιθερειακής καινοηομίας ζε νηζιωηικές περιοτές Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Δημήηρης Αλ. Καηζαπρακάκης Γιώργος Ζηδιανάκης

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ

Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: 11 Ννεκβξίνπ 1974 Σφπνο Γέλλεζεο: Αζήλα Οηθνγελεηαθή Καηάζηαζε: Έγγακνο ηξαηησηηθέο Τπνρξεψζεηο : Εθπιεξσκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο:

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: Ο θαπζηήξαο είλαη θαηαζθεπαζκέλνο εμ νινθιήξνπ από ρπηνζίδεξν (καληέκη). Ο

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή)

Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή) ΣΥΣΤΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή) 546 25 Θεζζαινλίθε Τηλ. 2310

Διαβάστε περισσότερα

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ Ο πινχηνο ηεο Διιάδαο ζε θνηηάζκαηα καξκάξνπ εθιεθηήο

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΤΣΗΜΑΣΑ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ: ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΓΚΡΙΗ ΣΩΝ ΠΡΟΣΤΠΩΝ ISO 14001 ΚΑΙ ΔΜΑ. ηεο. Παξίζε Μαξηάλλαο

Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΤΣΗΜΑΣΑ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ: ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΓΚΡΙΗ ΣΩΝ ΠΡΟΣΤΠΩΝ ISO 14001 ΚΑΙ ΔΜΑ. ηεο. Παξίζε Μαξηάλλαο Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΤΣΗΜΑΣΑ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ: ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΓΚΡΙΗ ΣΩΝ ΠΡΟΣΤΠΩΝ ISO 14001 ΚΑΙ ΔΜΑ ηεο Παξίζε Μαξηάλλαο Τπεχζπλνο Καζεγεηήο: θ. Γθνηδακάλε Καηεξίλα Τπνβιήζεθε σο απαηηνχκελν γηα

Διαβάστε περισσότερα

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων):

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων): o Λύκειο Εακύνθος Γεσκεηξία Α Λπθείνπ Κεθάιαην 3ν Άζθεζε Α Γίλεηαη νξζνγώλην ηξίγσλν ΑΒΓ 90 0 θαη ΓΓ δηρνηόκνο ηεο γσλίαο. Να δείμεηε όηη:. Τν ζεκείν Γ απέρεη ηελ ίδηα απόζηαζε από ηηο πιεπξέο ΑΓ θαη ΒΓ.

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΓΙΑ ΣΔΛΔΥΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ EXECUTIVE MBA ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΙΓΗΡΟΠΟΤΛΟΤ ΔΤΣΤΥΙΑ Δπηβιέπνπζα

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ DOM Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ Σηόρνο ηεο ώξαο Δμνηθείωζε κε ην DOM Γέληξν DOM: Γηάζρηζε Τξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

Διακήπςξη Διαγυνιζμού για ηην ανάδειξη αναδόσος πος αθοπά ηην επεξεπγαζία ηυν ΕΑΤΜ ηος Γενικού Νοζοκομείος Υίος «ΚΤΛΙΣΕΙΟΤ» ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ

Διακήπςξη Διαγυνιζμού για ηην ανάδειξη αναδόσος πος αθοπά ηην επεξεπγαζία ηυν ΕΑΤΜ ηος Γενικού Νοζοκομείος Υίος «ΚΤΛΙΣΕΙΟΤ» ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ Διακήπςξη Διαγυνιζμού για ηην ανάδειξη αναδόσος πος αθοπά ηην επεξεπγαζία ηυν ΕΑΤΜ ηος Γενικού Νοζοκομείος Υίος «ΚΤΛΙΣΕΙΟΤ» ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ Επεξεπγαζία ηυν ΕΑΤΜ ( Επικίνδςνυν Αποβλήηυν Τγειονομικήρ

Διαβάστε περισσότερα

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ.

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. 1 Κοηλοηηθή λοκοζεζία REACH - OSH REACH (Registration, Evaluation, Authorization

Διαβάστε περισσότερα

«Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη επιχείρηςη»

«Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη επιχείρηςη» ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ «ΜΒΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΣΡΟΦΙΜΩΝ» «Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ζεκαζία ηεο ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ ζηελ πξνζηαζία ηνπ Πεξηβάιινληνο θαη ν ξφινο ηεο Διιεληθήο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ

Ζ ζεκαζία ηεο ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ ζηελ πξνζηαζία ηνπ Πεξηβάιινληνο θαη ν ξφινο ηεο Διιεληθήο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΔΡΗΛΖΦΖ... 3 SUMMARY... 3 ΛΔΞΔΗ-ΚΛΔΗΓΗΑ... 4 Δηζαγσγή... 5 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 ν... 8 1.1. Ση είλαη ε ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ... 8 1.2. Οξηζκφο ηεο Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Αποβλήτων ως Ανανεώσιμης Πηγής Ενέργειας

Χρήση Αποβλήτων ως Ανανεώσιμης Πηγής Ενέργειας Χρήση Αποβλήτων ως Ανανεώσιμης Πηγής Ενέργειας Κάηηα Λαδαξίδε Δπίθ. Καζεγήηξηα Τκ. Γεσγξαθίαο, Φαξνθόπεην Παλεπηζηήκην Κλιματική Αλλαγή & Απόβλητα Γηηηή ζρέζε: 1. Η παξαγσγή, κεηαθνξά & δηαρείξηζε απνβιήησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ πόσβεση είλαη ε βαζκηαία κείσζε ηεο αμίαο ησλ πάγησλ πεηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ιόγσ ιεηηνπγηθήο θζνάο, νηθνλνκηθήο απαμίσζεο (ηερλνινγηθήο παιαίσζεο) ή θαη απιήο παόδνπ ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Τν πξόγξακκα απηό :

ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Τν πξόγξακκα απηό : ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ Τν πξόγξακκα απηό : Τν είλαη ην κεγαιύηεξν θαη πιένλ θηιόδνμν πξόγξακκα επέκβαζεο ζηνλ θηηξηαθό ηνκέα ζηελ Δπξώπε. Ξεθηλάεη ην 2011 θαη νινθιεξώλεηαη ην 2020 Σύκθσλα κε ηελ δέζκεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Ανάγκερ ηυν επισειπήζευν Άκεζε πιεξνθόξεζε γηα ηελ πνξεία ηεο επηρείξεζεο, γηα ιήςε απνθάζεσλ έγθπξα θαη έγθαηξα Οινθιεξσκέλε Δκπνξηθή θαη Οηθνλνκηθή δηαρείξηζε ζε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζε θαη Πιεξνθνξηθή Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμε Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ τ η ΕΡΓΟ : ΧΗΥΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

DIGI-RETAIL Δ.Ξ. ΤΖΦΗΑΘΖ ΠΓΘΙΗΠΖ Δ.Π.Ξ.Α. 2007-2013

DIGI-RETAIL Δ.Ξ. ΤΖΦΗΑΘΖ ΠΓΘΙΗΠΖ Δ.Π.Ξ.Α. 2007-2013 DIGI-RETAIL Δ.Ξ. ΤΖΦΗΑΘΖ ΠΓΘΙΗΠΖ Δ.Π.Ξ.Α. 2007-2013 ΑΘΖΛΑ 2010 Δ.Ξ. ΤΖΦΗΑΘΖ ΠΓΘΙΗΠΖ DIGI RETAIL «Δνίζσςζη λιανεμποπίος για ηην ςλοποίηζη τηθιακών επενδύζευν» ΔΞΗΙΔΜΗΚΔΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΗΠ ΠΔΙ 3 ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΞΝΒΝΙΖΠ

Διαβάστε περισσότερα

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ»

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» 12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» πληνληζηήο Μηραήι Κνπππάξεο,

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

Β.3 Πξνζδηνξηζκόο ρώξνπ θεθαιήο δηθηύνπ, εληζρπηώλ θ.ιπ. θεληξηθήο εγθαηάζηαζεο

Β.3 Πξνζδηνξηζκόο ρώξνπ θεθαιήο δηθηύνπ, εληζρπηώλ θ.ιπ. θεληξηθήο εγθαηάζηαζεο ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ Β Εγθαηαζηάζεηο επξπεθπνκπήο θαη επηθνηλσληώλ Β.1 Τινπνίεζε ηεο εγθαηάζηαζεο Η πινπνίεζε ηεο εγθαηάζηαζεο, πνπ αθνξά ηελ εγθαηάζηαζε θαισδηαθψλ νκναμνληθψλ δηθηχσλ γηα ηε δηαλνκή ζεκάησλ ηειεφξαζεο,

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ηελέτη πωλήζεων Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ είλαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πώιεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκό ηωλ ζπκβαιιόκελωλ

Διαβάστε περισσότερα

Εςπυπαφκή ζςμθυνία-πλαίζιο για ηην πποζηαζία ηηρ ςγείαρ και ηηρ αζθάλειαρ ζηην επγαζία ζηον κλάδο ηηρ κομμυηικήρ

Εςπυπαφκή ζςμθυνία-πλαίζιο για ηην πποζηαζία ηηρ ςγείαρ και ηηρ αζθάλειαρ ζηην επγαζία ζηον κλάδο ηηρ κομμυηικήρ Εςπυπαφκή ζςμθυνία-πλαίζιο για ηην πποζηαζία ηηρ ςγείαρ και ηηρ αζθάλειαρ ζηην επγαζία ζηον κλάδο ηηρ κομμυηικήρ Πποοίμιο (1) H πγεία θαη ε αζθάιεηα ζηελ εξγαζία είλαη έλα δήηεκα πνπ ζα πξέπεη λα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Α.Γ.Α.: ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΖΠΔΗΡΟΤ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΥΩΡΟΣΑΞΗΚΖ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ Γ/ΝΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΗ ΥΩΡΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

φιλικές προς το περιβάλλον

φιλικές προς το περιβάλλον H εηαηξεία καο παξέρεη θαηαζθεπέο θαη εξγαζίεο εθαξκνζκέλεο κεραληθήο κε ηηο δηθέο ηεο δεκηνπξγηθέο θαη πξνεγκέλεο ηερλνινγίεο φιλικές προς το περιβάλλον όηη ζα κπνξνύζαηε λα εθθξάζεηε ηα ζπλαηζζήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1... 3 Πξφινγνο... 3 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2... 5 2.1. Οξηζκφο ηεο Πνηφηεηαο... 5 2.2. πλνπηηθή Ηζηνξηθή Αλαζθφπεζε... 7 2.3.

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1... 3 Πξφινγνο... 3 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2... 5 2.1. Οξηζκφο ηεο Πνηφηεηαο... 5 2.2. πλνπηηθή Ηζηνξηθή Αλαζθφπεζε... 7 2.3. ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1... 3 Πξφινγνο... 3 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2... 5 2.1. Οξηζκφο ηεο Πνηφηεηαο... 5 2.2. πλνπηηθή Ηζηνξηθή Αλαζθφπεζε... 7 2.3. Οη «Gurus» ηεο Πνηφηεηαο... 8 2.3.1. Ζ Πξνζέγγηζε ηνπ Dr. Edward W.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΔΥΝΙΚΗ ΜΔΛΔΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ : 50.000,00 ΔΤΡΩ ΜΔ Φ.Π.Α. ΔΣΟ: 2014

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΔΥΝΙΚΗ ΜΔΛΔΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ : 50.000,00 ΔΤΡΩ ΜΔ Φ.Π.Α. ΔΣΟ: 2014 ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΔΥΝΙΚΗ ΜΔΛΔΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ : 50.000,00 ΔΤΡΩ ΜΔ Φ.Π.Α. ΔΣΟ: 2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΗΠΔΙΡΟΤ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/ΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ,

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

Αζθάλεια Λιμένων και Αερολιμένων

Αζθάλεια Λιμένων και Αερολιμένων ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ Σκήκα Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Ευρωπαϊκό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων-Ολική Ποιότητα (MBA-TQM) Αζθάλεια Λιμένων και Αερολιμένων ύγκριζη ηων προηύπων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

«Η σέζη ηυν Logistics με ηην εξςπηπέηηζη πελαηών και ηο. κόζηορ & η εθαπμογή πληποθοπιακών ζςζηημάηυν & ζςζηήμαηορ WMS για ηην ανηιμεηώπιζη λαθών ζηη

«Η σέζη ηυν Logistics με ηην εξςπηπέηηζη πελαηών και ηο. κόζηορ & η εθαπμογή πληποθοπιακών ζςζηημάηυν & ζςζηήμαηορ WMS για ηην ανηιμεηώπιζη λαθών ζηη ΜΠ ζηην «Οπγάνυζη και Γιοίκηζη Βιομησανικών ςζηημάηυν» με ειδίκεςζη ζηα «ςζηήμαηα εθοδιαζμού και διακίνηζηρ πποφόνηυν (Logistics)» «Η σέζη ηυν Logistics με ηην εξςπηπέηηζη πελαηών και ηο κόζηορ & η εθαπμογή

Διαβάστε περισσότερα

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365.

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365. ΓΙΑ ΞΥΛΙΝΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ / FOR WOODEN FRAMES ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα πιηθά κε

Διαβάστε περισσότερα

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Jessica Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Γεωργία Ζεμπιλιάδοσ, Προϊζηαμένη Ενδιάμεζη Διατειριζηική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

4.5 Δκπεηξία απφ ηελ πηινηηθή εθαξκνγή ζπζηήκαηνο ΠΟΠ ζηελ Διεπζίλα

4.5 Δκπεηξία απφ ηελ πηινηηθή εθαξκνγή ζπζηήκαηνο ΠΟΠ ζηελ Διεπζίλα 4.5 Δκπεηξία απφ ηελ πηινηηθή εθαξκνγή ζπζηήκαηνο ΠΟΠ ζηελ Διεπζίλα 4.5.1 Βαζηθά δεδνκέλα πηινηηθνχ πξνγξάκκαηνο Διεπζίλαο ην πιαίζην πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο LIFE Environment, κε ηίηιν «Ζ Αλάπηπμε

Διαβάστε περισσότερα

Opera PMS: Οδηγίες Αλλαγής ΦΠΑ. Opera Hotel Edition. Οδεγίεο Αιιαγήο ΦΠΑ

Opera PMS: Οδηγίες Αλλαγής ΦΠΑ. Opera Hotel Edition. Οδεγίεο Αιιαγήο ΦΠΑ Opera Hotel Edition Οδεγίεο Αιιαγήο ΦΠΑ 24 Αυγούζηου 2011 ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ Αγαπεηνί ζπλεξγάηεο, Σηηο 01/09/2011 ηα επηζηηηζηηθά πξνϊόληα αιιάδνπλ ζπληειεζηή ΦΠΑ από 13% ζε 23% θαη γηα ηα λεζηά από 9% ζε 16% αληίζηνηρα.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ 1 απφ 16 1. Ννκηθφ Πιαίζην... 3 2. Αληηθείκελν Δηαπηζηεχζεηο... 5 3. Ακεξνιεςία, Αλεμαξηεζία θαη Αθεξαηφηεηα... 6 4. Εηδηθνί Καλνληζκνί Πηζηνπνίεζεο... 6 5. Καηάινγνο

Διαβάστε περισσότερα

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365.

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365. ΓΙΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ / FOR ALUMINIUM FRAMES ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα πιηθά

Διαβάστε περισσότερα

Σαρ. Γ/λζε : Παηεζίσλ 147 ΠΡΟ: MIND COMPASS OVERSEAS A.E Σαρ. Κώδηθαο : 112 51 Αζήλα Αθαδεκίαο 32 Fax : 210.8662024 10672 Αζήλα

Σαρ. Γ/λζε : Παηεζίσλ 147 ΠΡΟ: MIND COMPASS OVERSEAS A.E Σαρ. Κώδηθαο : 112 51 Αζήλα Αθαδεκίαο 32 Fax : 210.8662024 10672 Αζήλα ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα 29.2.2012 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ & ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ Αξ. Πξση. νηθ. 142576/602 Γ/ΝΖ ΠΔΡΗΒ/ΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝ. ΠΔΡΗΒ/ΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ Σαρ. Γ/λζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέμα: Αζθάλεια Γεδομένων και Πποζηαζία Ηδιωηικόηηηαρ Γιεθνείρ και Δςπωπαϊκέρ Ππωηοβοςλίερ Δπιβλέποςζα: ιοςγλέ Δςθποζύνη

Διαβάστε περισσότερα