FAQs ΓΙΑ ΥΡΗΣΕ ΤΠΗΡΕΙΑ ΜΙΑ ΣΑΗ 08/04/2011

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "FAQs ΓΙΑ ΥΡΗΣΕ ΤΠΗΡΕΙΑ ΜΙΑ ΣΑΗ 08/04/2011"

Transcript

1 FAQs ΓΙΑ ΥΡΗΣΕ ΤΠΗΡΕΙΑ ΜΙΑ ΣΑΗ 08/04/ Εξώηεζε: Μπνξώ λα δνθηκάζσ ηελ εθαξκνγή ησλ Τπεξεζηώλ Μηαο ηάζεο κε κε πξαγκαηηθά δεδνκέλα; Απάληεζε: ύληνκα ζα δηαηεζεί εθαξκνγή κε θαηάιιειν πεξηβάιινλ δνθηκώλ. 2. Εξώηεζε: Πνηνη απαιιάζζνληαη από ηελ ππνρξέσζε γηα αζθαιηζηηθή ελεκεξόηεηα? (Πξνζνρε ε Εξώηεζε Αθνξά Μνλν ην ΙΚΑ όρη θαη ηνλ ΟΑΕΕ) Απάληεζε: Απαιιάζζνληαη ηα κέιε ηεο εηαηξείαο πνπ δειώλνπλ όηη δελ έρνπλ απαζρνιήζεη πξνζσπηθό, δελ αλεγείξνπλ νηθνδνκή, δελ ήηαλ θαηά ην παξειζόλ κέιε ζε εηαηξεία θιπ (ηα πεδία ηεο ζρεηηθήο δήισζεο ππάξρνπλ ζηελ νζόλε πνπ ζα βξείηε κπξνζηά ζαο ζην βήκα «αζθαιηζηηθή ελεκεξόηεηα ΙΚΑ»). 3. Εξώηεζε: Πξέπεη ππνρξεσηηθά λα πιεξσζνύλ ηα 15 γηα ρνξήγεζε θσδηθνύ ρξήζηε θαη θσδηθνύ πξόζβαζεο ζην ΓΕΜΗ? Απάληεζε: Γελ είλαη ππνρξεσηηθό αιιά είλαη θαιό λα ελεκεξώλνπκε ηνπο εθπξνζώπνπο ησλ εηαηξεηώλ όηη εθόζνλ ην ΓΔΜΗ ζα απνηειεί ην κνλαδηθό πιένλ εκπνξηθό κεηξών, όιε ε πιεξνθόξεζε πνπ ρξεηάδνληαη γηα ηελ επηρείξεζή ηνπο ζα βξίζθεηαη πιένλ εθεί. 4. ε πνην ζηάδην απνζηέιισ ηελ αλαγγειία εγγξαθήο ζηνλ ΟΑΕΕ θαη πόηε πξέπεη απηόο λα απαληήζεη? Απάληεζε: Η αλαγγειία εγγξαθήο ζηνλ ΟΑΔΔ απνζηέιιεηαη θαηά ην ζηάδην ακέζσο κεηά ηελ ιήςε Αξ. ΓΔΜΗ (θαη αλαθνίλσζε εγγξαθεο ζην Γεκε θαη Αλαθνίλσζε ΚΑΔ απν Ε.Σ.) θαη πνηέ ζε πξνεγνύκελν ζηάδην. ε θακία πεξίπησζε δελ πεξηκέλνπκε απάληεζε ηνπ πεξηθεξεηαθνύ ηκήκαηνο ηνπ ΟΑΔΔ πξνθεηκέλνπ λα πξνρσξήζνπκε ζηελ επόκελε νζόλε (ιήςε ΑΦΜ ηεο εηαηξείαο) (εθθίλεζε δηαδηαθαζίαο απόδνζεο ΑΦΜ) 5. Εξώηεζε: Όηαλ ζπκκεηέρεη λνκηθό πξόζσπν (εηαηξεία) ζηε λέα εηαηξεία πνπ ζπζηήλεηαη, γηα πνηόλ δεηάσ αζθαιηζηηθή ελεκεξόηεηα από ηνλ ΟΑΕΕ? Απάληεζε: Γηα ηνπο κεηόρνπο ηεο εηαηξείαο πνπ ζπκκεηέρεη, εθόζνλ είλαη θαη απηά θπζηθά πξόζσπα. --Απηή ηε ζηηγκή δε δεηά ην πξόγξακκα ελεκεξόηεηα ζε πεξίπησζε πνπ ζπκκεηέρνπλ λνκηθά πξόζσπα, παξ όια απηα ιόγσ παξάιεηςεο πξηλ ηελ απόδνζε ΑΦΜ ηεο ππν ζύζηαζε εηαηξείαο εκθαλίδεηαη νζόλε αλαγγειίαο Εγγξαθήο ζηνλ ΟΑΕΕ θπζηθώλ πξνζώπσλ- νζόλε πνπ θαλνληθά δε ζα έπξεπε λα εκθαλίδεηαη. 6. Εξώηεζε: Πνην κέξνο ηνπ θαηαζηαηηθνύ «αλεβάδσ» ειεθηξνληθά ζην ζύζηεκα? Απάληεζε: ΟΛΟΚΛΗΡΟ ην θαηαζηαηηθό θαη όρη κέξνο απηνύ. (Επηθπξσκέλν Αληίγξαθν) 7. Εξώηεζε: Μπνξώ λα δώζσ ηνλ θσδηθό κνπ ζε θάπνηνλ άιιν? Απάληεζε: Όρη. Οη θσδηθνί είλαη απζηεξά πξνζσπηθνί θαη ε ρξήζε ηνπο γίλεηαη κε επζύλε ζαο. Δάλ δώζεηε ηνλ θσδηθό ζαο ζε θάπνηνλ άιιν, ππάξρεη πάληα ν θίλδπλνο λα «ρξεσζείηε» έλαλ ιάζνο ρεηξηζκό θαζώο ην ζύζηεκα αλαγλσξίδεη ηνλ ρξήζηε από ηνλ θσδηθό πνπ πιεθηξνινγεί θαηά ηελ είζνδό ηνπ ζηελ εθαξκνγή. 8. Εξώηεζε: Πνύ κπνξώ λα βξσ ηελ ΚΤΑ θαη ηα παξαξηήκαηά ηεο? Απάληεζε: Η ΚΤΑ έρεη δεκνζηεπηεί ζην ΦΔΚ ζην ηεύρνο Β470 θαη ην θείκελν θαζώο θαη ηα παξαξηήκαηά ηεο ππάξρνπλ ζηελ νζόλε ηεο εθαξκνγήο geminet κόιηο αλνίγεηε κηα ππόζεζε γηα ζύζηαζε εηαηξείαο. Μπνξείηε λα ηε ζπκβνπιεύεζηε θάζε θνξά πνπ αλνίγεηε κηα ππόζεζε.

2 9. Εξώηεζε: Σα Σέιε Τπεξεζίαο Μηαο ηάζεο (Γξακκάηην Κόζηνπο ύζηαζεο θαη Καηαρώξηζεο ζην ΓΕΜΗ) πνπ πξνβιέπεη ε ΚΤΑ (50επξώ θαη 10επξώ) πώο ηα δηαρεηξίδνκαη ινγηζηηθά θαη δηαδηθαζηηθά αλ είκαη Επηκειεηεξηαθόο ρξήζηεο; (γηα ΕΠΕ Καη ΑΕ είλαη 70 ) Απάληεζε: Σα ηέιε εηζπξάηηνληαη κε εληνιή ηεο Τπεξεζίαο Μηαο ηάζεο θαη θαηαρσξνύληαη ζε ΚΑΔ (βιέπε επηζηνιή ΚΔΔ κε Α.Π. 1306) απεπζείαο ζην ηακείν ηνπ Δπηκειεηεξίνπ πνπ εδξεύεη ε Τπεξεζία Μηαο ηάζεο, όπνπ εθδίδεηαη ζρεηηθή επίζεκε απόδεημε. Σα ηέιε απηά απνηεινύλ έζνδν ηνπ Δπηκειεηεξίνπ θαη γηα ην ζθνπό απηό ηα Δπηκειεηήξηα πξέπεη λα αλνίμνπλ αληίζηνηρνπο ινγηζηηθνύο ινγαξηαζκνύο. 10. Εξώηεζε: ε πνην Επηκειεηήξην ζηέιλσ ην αίηεκα εγγξαθήο κηαο ηερληθήο ή κηαο μελνδνρεηαθήο εηαηξείαο γηα λα ηελ εγγξάςεη ζην κεηξών ηνπ; Απάληεζε: Οη εηαηξείεο απηέο εγγξάθνληαη ζην ΓΔΜΗ κέζσ ηεο Τπεξεζίαο Μηαο ηάζεο, εθόζνλ είλαη ΑΔ, ΔΠΔ, ΟΔ, ΔΔ. ηε ζπλέρεηα, εθόζνλ ε εηαηξεία είλαη ΑΔ ή ΔΠΔ, ππνρξεσηηθά ζα πξέπεη λα εγγξαθεί ζην εκπνξηθό επηκειεηήξην. Αλ είλαη ΟΔ ή ΔΔ θαη από ηνλ πξώην από ηνπο ζπζζσξεπκέλνπο ζθνπνύο ζην θαηαζηαηηθό ηεο, (παξ. 5, άξζ. 4, λ. 1089/80 πνπ πξνζηέζεθε κε ηελ παξ. 4, άξζξ. 1, λ. 2941/0001), δειαδή από ηνλ θύξην ζθνπό ηεο, δελ πξνθύπηεη άζθεζε εκπνξηθήο δξαζηεξηόηεηαο, ζα εγγξαθεί ζην επαγγεικαηηθό επηκειεηήξην. 11. Εξώηεζε: Με πνηα δηαδηθαζία ηδξύνληαη νη Αηνκηθέο Επηρεηξήζεηο; Απάληεζε: Γηα ηελ ίδξπζε Αηνκηθήο Δπηρείξεζεο δελ αθνινπζείηαη ε δηαδηθαζία ησλ Τπεξεζηώλ Μηαο ηάζεο. Οη επηρεηξήζεηο απηέο ηδξύνληαη όπσο θαη πξηλ ηελ Εξώηεζε: Μπνξώ λα ηδξύζσ έλα ππνθαηάζηεκα κέζσ ηεο Τπεξεζίαο κηαο ηάζεο; Απάληεζε: Όρη. Σα ππνθαηαζηήκαηα ησλ επηρεηξήζεσλ (είηε εκεδαπώλ, είηε αιινδαπώλ) δελ ηδξύνληαη κέζσ ησλ Τπεξεζηώλ κηαο ηάζεο. Πξέπεη λα εγγξαθνύλ ζην Γ.Δ.ΜΗ κέζσ ησλ Τπεξεζηώλ Γ.Δ.ΜΗ 13. Εξώηεζε: Πνην είλαη ην πνζό ησλ ηειώλ ππέξ ηνπ Σακείνπ Ννκηθώλ θαη ηνπ Σακείνπ Πξνλνίαο θαη ζε πνηεο πεξηπηώζεηο εηζπξάηηνληαη απηά; Απάληεζε: Σέινο ππέξ Σακείνπ Ννκηθώλ: εηζπξάηηεηαη παλειιαδηθά ΜΟΝΟ ζηηο ζπζηάζεηο ΟΔ θαη ΔΔ θαη αλέξρεηαη ζε πνζνζηό 0,5% επί ηνπ πνζνύ ηνπ αξρηθνύ θεθαιαίνπ ηεο εηαηξείαο. Σέινο ππέξ Σακείνπ Πξνλνίαο: εηζπξάηηεηαη ΜΟΝΟ γηα ηηο εηαηξείεο πνπ εκπίπηνπλ ζηελ αξκνδηόηεηα ηνπ Σακείνπ Πξνλνίαο Γηθεγόξσλ Αζελώλ θαη όρη γηα ηα ηακεία Πξνλνίαο ζηελ ππόινηπε Διιάδα. ΟΔ θαη ΔΔ κε θεθάιαην κε θεθάιαην έσο 586,94 : εηζπξάηηεηαη πνζό 5,80. ΟΔ θαη ΔΔ κε θεθάιαην από 586,94 θαη άλσ: εηζπξάηηεηαη πνζό πνπ αληηζηνηρεί ζην 1% επί ηνπ θεθαιαίνπ πνπ αλαγξάθεηαη ζην θαηαζηαηηθό. Δπηπιένλ εηζπξάηηεηαη ραξηόζεκν 3,6% επί ηνπ αλσηέξσ 1%. Δ.Π.Δ.: αλεμαξηήησο ύςνπο ηνπ θεθαιαίνπ εηζπξάηηεηαη πνζό 5, Εξώηεζε: Σν παξάβνιν πξνειέγρνπ επσλπκίαο θαη ηίηινπ ζην νηθείν Επηκειεηήξην θαηαξγείηαη κόλν όζνλ αθνξά ζηε δηαδηθαζία ζύζηαζεο επηρείξεζεο;

3 Απάληεζε: Ναη θαηαξγείηαη κόλν θαηά ηε δηαδηθαζία ζύζηαζεο Δηαηξεηώλ κέζσ ηεο Τπεξεζίαο Μηαο ηάζεο. Γελ θαηαξγείηαη γηα ηηο επηρεηξήζεηο πνπ δελ εληάζζνληαη ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Τ.Μ.. (ΚΤΑ : K1-802) βιέπε θαη απάληεζε ζηελ Δξώηεζε 15. Οη Σξνπνπνηήζεηο επσλπκίαο θαη δηαθξηηηθνύ ηίηινπ δε δηελεξγνύληαη από ηηο Τπεξεζίεο κηαο ηάζεο, αιιά από ηηο Τπεξεζίεο Γ.Δ.ΜΗ ησλ Δπηκειεηεξίσλ, νη νπνίεο ζα εηζπξάμνπλ ην ζρεηηθό παξάβνιν γηα ηνλ πξνέιεγρν /πξνέγθξηζε ηεο επσλπκίαο θαη ηνπ δηαθξηηηθνύ ηίηινπ. 15. Εξώηεζε: Πνηεο είλαη νη επηρεηξήζεηο νη νπνίεο δε ζπζηήλνληαη κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο ηεο Τπεξεζίαο Μηαο ηάζεο; Απάληεζε: Καηαξρήλ, όζεο ΑΔ έρνπλ ιάβεη από ηελ Ννκαξρία Αξηζκό Μεηξώνπ ΑΔ (ΑΡΜΑΔ) πξηλ ηηο 4/4/2011. Δπίζεο, όζεο ΔΠΔ, ΟΔ, ΔΔ έρνπλ ήδε πξηλ ηηο 4/4/2011 θαηαρσξεζεί ζηα βηβιία ηνπ νηθείνπ Πξσηνδηθείνπ. Οη πλεηαηξηζκνί Πεξηνξηζκέλεο Δπζύλεο (πλ. Π.Δ.) Σέινο, όιεο εθείλεο νη επηρεηξήζεηο νη νπνίεο, πξνθεηκέλνπ λα ηδξπζνύλ πξέπεη λα ιάβνπλ πξνεγνύκελε δηνηθεηηθή έγθξηζε ή απόθαζε. πγθεθξηκέλα: Οη εκεδαπέο εηαηξείεο ηνπ α.λ.89/67 (ΦΔΚ 132 Α ) (Ο.Δ., Δ.Δ., Δ.Π.Δ., Α.Δ.), όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.3427/2005 (ΦΔΚ 312 Α ). Όζεο λέεο εηαηξείεο πξνέξρνληαη από κεηαζρεκαηηζκό. Οη αιινδαπέο εηαηξείεο κε κνξθή Ο.Δ., Δ.Δ., Δ.Π.Δ. θαη Α.Δ. πνπ ηδξύνπλ ππνθαηάζηεκα ζηελ Διιάδα. Οη αιινδαπέο εηαηξείεο πνπ εγθαζίζηαληαη κε ηε κνξθή ππνθαηαζηήκαηνο ζηελ Διιάδα. Οη αιινδαπέο εηαηξείεο ηδηνθηεζίαο αθηλήηνπ ζηελ Διιάδα. Οη αιινδαπέο εηαηξείεο πνπ εγθαζηζηνύλ γξαθείν ζηελ Διιάδα (ΠΟΛ 1083/ εγθύθιηνο) Οη αιινδαπέο εηαηξείεο πνπ έρνπλ ζύκβαζε έξγνπ ζηελ Διιάδα. Οη αιινδαπέο λαπηηιηαθέο εηαηξείεο πνπ εγθαζηζηνύλ γξαθείν ζηελ Διιάδα Οη αιινδαπέο εηαηξείεο πνπ εγθαζίζηαληαη κε ηε κνξθή γξαθείνπ ζηελ Διιάδα ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ α.λ. 89/67(ΦΔΚ132Α ) όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.3427/2005 (ΦΔΚ 312 Α ). Δπίζεο: Οη εηαηξείεο πνπ δειώλνπλ δξαζηεξηόηεηα γηα ηελ άζθεζε ηεο νπνίαο απαηηείηαη πξνέγθξηζε ίδξπζεο (άξζξα 80 θαη 81 ηνπ λ.3463/2006), δειαδή ηα θαηαζηήκαηα πγεηνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο, ζηα νπνία γίλεηαη παξαζθεπή ή θαη δηάζεζε ζε πειάηεο (θαζηζκέλνπο, όξζηνπο, πεξαζηηθνύο) ή θαη δηαλνκή θαγεηώλ, γιπθηζκάησλ ή νπνηνπδήπνηε άιινπ παξαζθεπάζκαηνο ηξνθίκσλ, πνηώλ, θαζώο θαη ηα θαηαζηήκαηα

4 πξνζθνξάο ππεξεζηώλ, εμαηηίαο ησλ νπνίσλ κπνξεί λα πξνθιεζεί βιάβε ζηε δεκόζηα πγεία Δηαηξείεο πνπ δειώλνπλ δξαζηεξηόηεηα γηα ηελ άζθεζε ηεο νπνίαο απαηηείηαη άδεηα εγθαηάζηαζεο ή ιεηηνπξγίαο ( παξ.8α ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ.3325/2005) Γηα ηηο δύν ηειεπηαίεο πεξηπηώζεηο, επίθεηηαη ΑΜΕΗ έληαμή ηνπο ζηηο δηαδηθαζίεο ησλ Τπεξεζηώλ Μηαο ηάζεο κε ηξνπνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο. FAQs ΓΙΑ ΥΡΗΣΕ ΤΠΗΡΕΙΑ ΜΙΑ ΣΑΗ 18/04/ Εξώηεζε: Ση γίλεηαη κε ηελ πεξίπησζε όπνπ αηνκηθή επηρείξεζε κεηαηξέπεηαη ζε ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ ή ΑΕ? Απάληεζε: Γηα ηηο αηνκηθέο επηρεηξήζεηο νη νπνίεο πξόθεηηαη λα κεηαηξαπνύλ ζε ΟΔ, ΔΔ, ΔΠΔ ή ΑΔ, ε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη δελ απνηειεί πξσηόηππε ζύζηαζε εηαηξείαο, αιιά πξνϋπνζέηεη ππνβνιή ηζνινγηζκνύ θαη έθζεζεο εθηηκεηή. πλεπώο, ε ζύζηαζε ηεο λέαο εηαηξείαο δελ εκπίπηεη ζην πεδίν εθαξκνγήο ηεο ΤΜ, αιιά ζα αθνινπζήζεη ηελ πξνβιεπόκελε ζηελ θείκελε λνκνζεζία νδό θαη ζα θαηαιήμεη ζηελ Τπεξεζία ΓΔΜΗ γηα λα πάξεη ΑξΓεκε θαη ζηε ζπλέρεηα λα κεηαβεί ζηε ΓΟΤ γηα ηε ιήςε ΑΦΜ. 2. Εξώηεζε: Πώο γίλεηαη λα έρεη ζεσξεκέλν κηζζσηήξην ε εηαηξεία, όηαλ αθόκε δελ έρεη ζπζηαζεί Απάληεζε: Σν κηζζσηήξην ππνγξάθεηαη από ηνπο ηδξπηέο νη νπνίνη έρνπλ ζύκθσλα κε ην θαηαζηαηηθό ηεο εηαηξείαο ηε δπλαηόηεηα λα ηε δεζκεύνπλ κε ηελ ππνγξαθή ηνπο. ην θείκελν ηνπ κηζζσηεξίνπ ζα γίλεηαη κλεία γηα ηελ κειινληηθή εθρώξεζε πξνο ηελ εηαηξεία ησλ ππνρξεώζεσλ θαη δηθαησκάησλ πνπ απνξξένπλ από ηε κίζζσζε, θαηά ην ρξόλν πνπ απηή ζα ζπζηαζεί. Η ΔΟΤ ζεσξεί θαλνληθά ην κηζζσηήξην ρσξίο θαλέλα πξόβιεκα. Δελ επηηξέπεηαη λα μεθηλήζνπκε ηε δηαδηθαζία ηεο ζύζηαζεο ηεο εηαηξείαο αλ δελ καο έρεη πξνζθνκηζηεί ην κηζζσηήξην. 3. Εξώηεζε: ε πνηόλ αξηζκό θαμ ζηέιλσ ην αίηεκα γηα ηε ρνξήγεζε αζθαιηζηηθήο ελεκεξόηεηαο? (αθνξα ηε δηαδηθαζία κέζσ πηζηνπνηεκέλνπ θαμ- νρη κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο geminet) Απάληεζε: Η δηαδηθαζία απνζηνιήο θαμ ζην ΙΚΑ γίλεηαη κέζσ ησλ πηζηνπνηεκέλσλ θαμ γηα ηα νπνία έρεηε νξηζηεί σο πηζηνπνηεκέλνη ρξήζηεο. Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ζαο θαη ην ΑΦΜ ηνπ ελδηαθεξόκελνπ θαη ΑΤΣΟΜΑΣΑ ην ΤΣΗΜΑ θαη όρη θάπνηνο ππάιιεινο ηνπ ΙΚΑ, ζαο ρνξεγεί ηελ ελεκεξόηεηα ΑΤΘΗΜΔΡΟΝ. ΠΡΟΟΥΗ! Γε ζηέιλεηε θαμ ζε θάπνην πεξηθεξεηαθό γξαθείν ηνπ ΙΚΑ. Γηα ηνλ ΟΑΔΔ, δελ ζηέιλεηε θαμ, αιιά ελεξγνπνηείηε ηελ εληνιή γηα ηε ιήςε ηεο αζθαιηζηηθήο ελεκεξόηεηαο από ηνλ ππνινγηζηή ζαο, ζηελ εθαξκνγή Τπεξεζίαο Μηαο ηάζεο. Γηα ηε ΓΟΤ ηζρύνπλ ηα όζα ειέρζεζαλ παξαπάλσ ζρεηηθά κε ηα πηζηνπνηεκέλα θαμ ηνπ ΙΚΑ. 4. Εξώηεζε: Η αλαδήηεζε εηαηξεηώλ γηαηί γίλεηαη κόλν κε ΑΦΜ. Γηαηί δελ γίλεηαη κε όλνκα κέινπο ή θάηη άιιν? Απάληεζε: Γηαηί ην κέινο κπνξεί λα αιιάμεη. 5. Εξώηεζε: Πνύ πιεξώλεηαη ν Φόξνο πγθέληξσζεο Κεθαιαίνπ?

5 Απάληεζε: Είηε ζηελ Τπεξεζία Μηαο ηάζεο, είηε ζε πξνγελέζηεξν ζηάδην, ζηε ΓΟΤ. Η ζρεηηθή επηινγή (δειαδή γηα ηελ πιεξσκή ζε εζάο, ή ηελ πιεξσκή ζε άιιν θνξέα) ππάξρεη ζηελ νζόλε ζαο 6. Εξώηεζε: ην θίιηξν δξαζηεξηνηήησλ κπνξεί λα γίλεη αλαδήηεζε θαη εηζαγσγή θαη κε Νν ΚΑΓ? Απάληεζε: Ναη, ππάξρεη ε δπλαηόηεηα αλαδήηεζεο κε ηνλ αξηζκό ΚΑΓ. 7. Εξώηεζε: Γηα ηελ εγγξαθή ζην Δπηκειεηήξην ζηελ αίηεζε έρεη ζηνηρεία: ΝΜ, ΔΠΩΝΤΜΙΑ, ΓΙΑΚΡΙΣΙΚΟ ΣΙΣΛΟ, ΑΡΙΘΜΟ ΓΔΜΗ, ΚΩΓΙΚΟ ΚΑΣΑΥΩΡΗΗ ΓΔΜΗ, ΑΦΜ. Γε ζα πξέπεη λα πξνζηεζεί ν ζθνπόο θαη ε έδξα; Απάληεζε: Γε ρξεηάδεηαη, θαζώο απηά ηα πεδία πξνθύπηνπλ από ηε κεξίδα ηεο εηαηξείαο ζην ΓΔΜΗ. 8. Εξώηεζε: Όπνπ δεηείηαη πξσηόθνιιν (γηα απνζηνιή αηηήζεσλ ζε ΟΑΔΔ θιπ) ζα κπαίλεη πξσηόθνιιν ηνπ Δπηκειεηεξίνπ ή ζα πξέπεη ε ΤΜ λα ηεξεί δηθό ηεο πξσηόθνιιν? Απάληεζε: Σν θάζε Δπηκειεηήξην κπνξεί λα ηεξεί δηθό ηνπ ζύζηεκα πξσηνθόιινπ. 9. Εξώηεζε: ην άξζξν 13 ηεο Κ.Τ.Α. κε αξ. πξση. Κ1-802, αλαθέξεηαη όηη νη πιεξσκέο κπνξνύλ λα γίλνπλ θαη κε ηξαπεδηθή επηηαγή. Η επηηαγή εθδίδεηαη από ηελ ηξάπεδα γηα ινγαξηαζκό ηνπ ελ δπλάκεη επηρεηξεκαηία, έλαληη ηνπ πνζνύ πνπ θαιείηαη λα πιεξώζεη. Εηο πνηνπ δηαηαγή ζα πξέπεη λα εθδίδεηαη ε παξαπάλσ επηηαγή? Απάληεζε: ε πεξίπησζε πνπ ε πιεξσκή γίλεηαη κε ηξαπεδηθή επηηαγή, ε επηηαγή θόβεηαη ζε δηαηαγή ηεο ΤΜ, ε νπνία ζηε ζπλέρεηα κπνξεί λα ηελ νπηζζνγξαθήζεη θαη λα ηελ παξαδώζεη ζηελ ηξάπεδα. 10. Εξώηεζε: Οη δηαηάμεηο γηα ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηεο Τπεξεζίαο κηαο ζηάζεο απαγνξεύνπλ ζπγρξόλσο ζηηο Γ.Ο.Τ. λα παξέρνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο ζηελ ίδξπζε εηαηξεηώλ, εθόζνλ είηε νη ηδξπηέο ησλ εηαηξεηώλ ην επηζπκνύλ, είηε ε Τπεξεζία κηαο ζηάζεο δελ είλαη έηνηκε, αθόκε, λα παξέρεη πξνο απηνύο ηηο ππεξεζίεο ηεο? Απάληεζε: Ναη. Οη Γ.Ο.Τ έρνπλ πιένλ αξκνδηόηεηα έθδνζεο ΑΦΜ κόλν γηα ηηο πεξηπηώζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηεο ΤΜ. 11. Εξώηεζε: Πνην είλαη ην πνζό ηνπ δηθαηώκαηνο εγγξαθήο ζην ΟΑΔΔ? Απάληεζε: Σν πνζό είλαη 111, 10 επξώ.

ΠΡΟ:- ΚΟΙΝ: - - - - Α. Αλώλπκεο Δηαηξείεο πνπ ζπζηήλνληαη από ηηο Τπεξεζίεο Μηαο ηάζεο (πκβνιαηνγξάθνπο) άξζξν 7 Ν. 3853/2010.

ΠΡΟ:- ΚΟΙΝ: - - - - Α. Αλώλπκεο Δηαηξείεο πνπ ζπζηήλνληαη από ηηο Τπεξεζίεο Μηαο ηάζεο (πκβνιαηνγξάθνπο) άξζξν 7 Ν. 3853/2010. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΝΣΑ- ΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΔΩΣ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΔ & ΠΙΣΔΩ Γ/ΝΗ ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΔΩΝ Σαρ. Γ/λζε : Πι. Κάληγγνο Σαρ. Κώδηθαο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΗΝΖ ΤΠΟΤΡΓΗΚΖ ΑΠΟΦΑΖ

ΚΟΗΝΖ ΤΠΟΤΡΓΗΚΖ ΑΠΟΦΑΖ Αζήλα, 23-3-2011 Αξ. Πξση. : K1-802 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΔΜΠΟΡΗΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘ. ΔΧΣΔΡ. ΔΜΠΟΡΗΟΤ Γ/ΝΖ ΔΜΠΟΡΗΚΧΝ ΟΡΓΑΝΧΔΧΝ ΣΜΖΜΑ A Tαρ. Γ/λζε: Κάληγγνο 20 Σ.Κ.: 101 81 Πιεξνθνξίεο : Α. Οηθνλνκάθε Σειέθσλν :

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ έρεηε ζπγθεληξώζεη ηόζν ζε θπζηθή κνξθή όζν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (.doc ) ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά, θαη ζπγθεθξηκέλα:

ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ έρεηε ζπγθεληξώζεη ηόζν ζε θπζηθή κνξθή όζν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (.doc ) ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά, θαη ζπγθεθξηκέλα: ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαη ηελ θαιύηεξε ξνή ηεο δηαδηθαζίαο απνγξαθήο, πξηλ μεθηλήζεηε ηελ απνγξαθή, ζα πξέπεη: λα έρεηε ζπγθεληξώζεη ηόζν ζε θπζηθή κνξθή όζν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΗΟΦ-8Ζ. ε δεκνζηόηεηα ππνβάιινληαη νη εμήο πξάμεηο θαη ζηνηρεία:

ΑΔΑ: 4ΑΗΟΦ-8Ζ. ε δεκνζηόηεηα ππνβάιινληαη νη εμήο πξάμεηο θαη ζηνηρεία: ΠΡΑΞΔΙ ΚΑΙ ΣΟΙΥΔΙΑ ΣΩΝ ΑΝΩΝΤΜΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ ΠΟΤ ΤΠΟΒΑΛΛΟΝΣΑΙ Δ ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ ύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κ.Ν. 2190/1920 ζε δεκνζηόηεηα ζύκθσλα κε ην άξζξν 7β ηνπ Κ.Ν. 2190/1920 (θαηαρώξεζε ζην Μεηξών Αλσλύκσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ έρεηε ζπγθεληξώζεη ηόζν ζε θπζηθή κνξθή όζν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (.doc ) ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά,

ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ έρεηε ζπγθεληξώζεη ηόζν ζε θπζηθή κνξθή όζν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (.doc ) ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά, ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαη ηελ θαιύηεξε ξνή ηεο δηαδηθαζίαο απνγξαθήο, πξηλ μεθηλήζεηε ηελ απνγξαθή, ζα πξέπεη: λα έρεηε ζπγθεληξώζεη ηόζν ζε θπζηθή κνξθή όζν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή

Διαβάστε περισσότερα

Νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ Κεραλνγξαθηθνύ Γειηίνπ Νηθνλνκηθώλ Πηνηρείσλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Δπηηεδεπκαηηώλ νηθνλ. έηνπο 2011 (Έληππν Δ3).

Νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ Κεραλνγξαθηθνύ Γειηίνπ Νηθνλνκηθώλ Πηνηρείσλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Δπηηεδεπκαηηώλ νηθνλ. έηνπο 2011 (Έληππν Δ3). Νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ Κεραλνγξαθηθνύ Γειηίνπ Νηθνλνκηθώλ Πηνηρείσλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Δπηηεδεπκαηηώλ νηθνλ. έηνπο 2011 (Έληππν Δ3). Σελίδα 1 Α. ΠΟΙΟΙ ΤΠΟΒΑΛΛΟΤΝ ΣΟ ΕΝΣΤΠΟ Ε3 Β. ΠΩ ΚΑΙ ΠΟΣΕ ΤΠΟΒΑΛΛΕΣΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΔΝΣΑΞΗ, ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ & ΠΛΗΡΩΜΗ ΓΡΑΗ 2. Γηθαηνινγεηηθά Έληαμεο (εληόο 60 εκεξώλ από ηελ έληαμε)

ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΔΝΣΑΞΗ, ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ & ΠΛΗΡΩΜΗ ΓΡΑΗ 2. Γηθαηνινγεηηθά Έληαμεο (εληόο 60 εκεξώλ από ηελ έληαμε) ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΔΝΣΑΞΗ, ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ & ΠΛΗΡΩΜΗ ΓΡΑΗ 2 Γηθαηνινγεηηθά Έληαμεο (εληόο 60 εκεξώλ από ηελ έληαμε) Τθηζηάκελεο επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ ηδξπζεί πξηλ ηελ 1/1/2011 Γεληθά Γηθαηνινγεηηθά Υπνγεγξακκέλν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΜΙΘΩΗ ΑΚΙΝΗΣΟΤ Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΠΑΣΩΝ-ΑΡΣΕΜΙΔΟ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΜΙΘΩΗ ΑΚΙΝΗΣΟΤ Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΠΑΣΩΝ-ΑΡΣΕΜΙΔΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ πάηα 21/6/2013 ΓΗΜΟ ΠΑΣΧΝ ΑΡΣΔΜΙΓΟ Αξ. Πξση.26386 Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ Σαρ. Γ/λζε : Βαο. Παύινπ 108 & Φιέκηλγθ Σ.Κ. : 19004-πάηα Δηζεγεηήο : Αλαζηαζία

Διαβάστε περισσότερα

Διακήπςξη Ππόσειπος διαγωνιζμού για ηην επγαζία «Δαπάνερ λειηοςπγίαρ βιολογικού (2014)» Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΕΤΡΩΣΑ

Διακήπςξη Ππόσειπος διαγωνιζμού για ηην επγαζία «Δαπάνερ λειηοςπγίαρ βιολογικού (2014)» Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΕΤΡΩΣΑ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ NOMO ΛΑΚΩΝΙΑ ΔΗΜΟ ΕΤΡΩΣΑ Απιθμ. Ππωη.: 13796/2014 Έσονηαρ ςπότη: Διακήπςξη Ππόσειπος διαγωνιζμού για ηην επγαζία «Δαπάνερ λειηοςπγίαρ βιολογικού (2014)» Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΕΤΡΩΣΑ Τιρ διαηάξειρ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΚΤΚΛΙΟ ΓΙΑ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΔ Καηαιπκάησλ πνπ επηζπκνύλ λα ζπκκεηέρνπλ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΟΤΡΙΜΟ ΓΙΑ ΟΛΟΤ» Γ ΗΛΙΚΙΑ Δ.Ο.Σ.

ΔΓΚΤΚΛΙΟ ΓΙΑ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΔ Καηαιπκάησλ πνπ επηζπκνύλ λα ζπκκεηέρνπλ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΟΤΡΙΜΟ ΓΙΑ ΟΛΟΤ» Γ ΗΛΙΚΙΑ Δ.Ο.Σ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ, 10/2/2014 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΡ.ΠΡΩΣ.: 503037 ΓΙΔΤΘΤΝΗ : Μειεηώλ & Δπελδύζεσλ ΣΜΗΜΑ : Αλάπηπμεο Νέσλ Μνξθώλ Σνπξηζκνύ ΣΑΥ.

Διαβάστε περισσότερα

Γλσκνδόηεζε 137/2010 ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ

Γλσκνδόηεζε 137/2010 ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΝΟΜΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ Γλσκνδόηεζε 137/2010 ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ Δξώηεκα: Σν ππ' αξηζκό Πξσηνθόιινπ 168/1.2.2010 εξώηεκα ηνπ Γξαθείνπ Τθππνπξγνύ ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνύ θαη Σνπξηζκνύ. Πεξίιεςε Δξσηεκάησλ: «Α. Γύλαηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΥΡΗ Η ONLINE ΓΙΑΓΙΚΑ ΙΧΝ ΤΠΗΡΔ ΙΧΝ Δ.Β.Δ.Θ.

ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΥΡΗ Η ONLINE ΓΙΑΓΙΚΑ ΙΧΝ ΤΠΗΡΔ ΙΧΝ Δ.Β.Δ.Θ. ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΥΡΗΗ ONLINE ΓΙΑΓΙΚΑΙΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ Δ.Β.Δ.Θ. ΣΑ ΠΛΑΙΙΑ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ E-MARKETS: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΔΝΓΤΝΑΜΧΗ ΦΗΦΙΑΚΟΤ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΔΠΙΥΔΙΡΔΙΝ ΓΙΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΟΤ ΔΜΠΟΡΙΚΟΤ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

«ΥΔΡΑΙΩΝ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΙΚΩΝ ΟΓΙΚΩΝ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ» Μεηακινούμε ηην Ελλάδα με αζθάλεια και ζεβαζμό ζηο περιβάλλον ΔΡΩΣΗΔΙ-ΑΠΑΝΣΗΔΙ

«ΥΔΡΑΙΩΝ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΙΚΩΝ ΟΓΙΚΩΝ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ» Μεηακινούμε ηην Ελλάδα με αζθάλεια και ζεβαζμό ζηο περιβάλλον ΔΡΩΣΗΔΙ-ΑΠΑΝΣΗΔΙ 3-4-2012 2 ε έθδνζε ζπρλώλ εξσηήζεσλ-απαληήζεσλ ζην πξόγξακκα ηνπ ΔΠΑΝ ΙΙ «ΥΔΡΑΙΩΝ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΙΚΩΝ ΟΓΙΚΩΝ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ» Μεηακινούμε ηην Ελλάδα με αζθάλεια και ζεβαζμό ζηο περιβάλλον ΔΡΩΣΗΔΙ-ΑΠΑΝΣΗΔΙ 1. Μπνξεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΔΞΑΙΡ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αζήλα, 31 Μαΐνπ 2013 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜ. ΔΟΓΩΝ ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΣΜΗΜΑ Γ Σαρ. Γ/λζε : Καξ. εξβίαο 10 Σ.Κ : 10184

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΗΜΔΝΟ ΟΜΗΛΗΑ. Καιεκέξα ζαο θπξίεο θαη θύξηνη.

ΚΔΗΜΔΝΟ ΟΜΗΛΗΑ. Καιεκέξα ζαο θπξίεο θαη θύξηνη. 1 ΚΔΗΜΔΝΟ ΟΜΗΛΗΑ ΘΔΜΑ: «Τν λνκηθό θαζεζηώο θαη ηα πξνβιήκαηα ιεηηνπξγίαο ηωλ 24 εηαηξηώλ πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη λνκίκωο ζηελ Διιάδα θαηά ην κεηαβαηηθό ζηάδην ηνπ αξ.50 παξ.12 ηνπ Ν.4002/2011» Καιεκέξα

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΚΡΙΣΑ Α.Δ.» ΑΡ.Μ.Α.Δ.: 11141/06/Β/86/29 ΠΡΟΚΛΗΗ ΣΧΝ ΜΔΣΟΥΧΝ Δ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ

«ΑΚΡΙΣΑ Α.Δ.» ΑΡ.Μ.Α.Δ.: 11141/06/Β/86/29 ΠΡΟΚΛΗΗ ΣΧΝ ΜΔΣΟΥΧΝ Δ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ «ΑΚΡΙΣΑ Α.Δ.» ΑΡ.Μ.Α.Δ.: 11141/06/Β/86/29 ΠΡΟΚΛΗΗ ΣΧΝ ΜΔΣΟΥΧΝ Δ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ Σύκθσλα κε ην λόκν θαη ην θαηαζηαηηθό, ην Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην ηεο εηαηξίαο «ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Δ.» κε ηελ από 15-05-2013 απόθαζή

Διαβάστε περισσότερα

Γηαδηθηπαθή Δθαξκνγή ηεο ΔΔΤΤ. γηα ηνπο Παξόρνπο Ταρπδξνκηθώλ Υπεξεζηώλ

Γηαδηθηπαθή Δθαξκνγή ηεο ΔΔΤΤ. γηα ηνπο Παξόρνπο Ταρπδξνκηθώλ Υπεξεζηώλ Γηαδηθηπαθή Δθαξκνγή ηεο ΔΔΤΤ γηα ηνπο Παξόρνπο Ταρπδξνκηθώλ Υπεξεζηώλ Οδεγίεο Φξήζεο ύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό Γεληθώλ Αδεηώλ (ΦΔΚ1700/Β/10-07-2013), ε Γηαδηθηπαθή Δθαξκνγή ηεο ΔΔΣΣ (εθεμήο ΓΓΔ) ιεηηνπξγεί

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΓΑ:ΒΔΤΘ46ΦΥΔΓ-4Β6 ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΙΓΗΡΟΓΡΟΜΧΝ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ============================== ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΘΔΜΑΣΧΝ ============================== ΓΙΔΤΘΤΝΗ: ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΛΗ ΣΟΤ ΔΜΠΟΡΙΚΟΤ ΓΙΚΑΙΟΤ κέζα απφ ελδεηθηηθέο εξσηήζεηο Απφ ηνλ Ι.Παλαγνπνπιν Α.- ΓΔΝΙΚΟ ΜΔΡΟ εμποπικέρ ππάξειρ -έμποποι- βιομησανική

Η ΤΛΗ ΣΟΤ ΔΜΠΟΡΙΚΟΤ ΓΙΚΑΙΟΤ κέζα απφ ελδεηθηηθέο εξσηήζεηο Απφ ηνλ Ι.Παλαγνπνπιν Α.- ΓΔΝΙΚΟ ΜΔΡΟ εμποπικέρ ππάξειρ -έμποποι- βιομησανική Η ΤΛΗ ΣΟΤ ΔΜΠΟΡΙΚΟΤ ΓΙΚΑΙΟΤ κέζα απφ ελδεηθηηθέο εξσηήζεηο Απφ ηνλ Ι.Παλαγνπνπιν Α.- ΓΔΝΙΚΟ ΜΔΡΟ εμποπικέρ ππάξειρ -έμποποι- βιομησανική ιδιοκηηζία-επυνςμία,διακπιηικόρ ηίηλορ-ζήμα αθέμιηορ ανηαγυνιζμόρ

Διαβάστε περισσότερα

Η Δπηινγή 1 από κόλνο ζαο ηελ επηιέγεηαη ζε πεξίπησζε πνπ ν ππόρξενο απηναπνγξάθεηαη κόλνο ηνπ κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο πιαηθόξκαο.

Η Δπηινγή 1 από κόλνο ζαο ηελ επηιέγεηαη ζε πεξίπησζε πνπ ν ππόρξενο απηναπνγξάθεηαη κόλνο ηνπ κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο πιαηθόξκαο. Η Δπηινγή 1 από κόλνο ζαο ηελ επηιέγεηαη ζε πεξίπησζε πνπ ν ππόρξενο απηναπνγξάθεηαη κόλνο ηνπ κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο πιαηθόξκαο. Η Δπηινγή 2 αθνξά επηκειεηεξηαθνύο ππαιιήινπο πνπ απνγξάθνπλ εηαηξείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι Α Ι Σ Η Η

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι Α Ι Σ Η Η ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι Α Ι Σ Η Η ΓΙΑ ΥΟΡΗΓΗΗ / ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ 1 ΑΓΔΙΑ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΡΟΥΗ ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ηοισεία ηηρ ςποτήθιαρ Δηαιπείαρ Δπσλπκία: Γηαθξηηηθόο ηίηινο: ΑΦΜ 2 : ΑΡΜΑΔ 2 : Έδξα 2 :..........

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΣΧΝ ΤΝΖΘΔΣΔΡΧΝ ΔΡΧΣΖΜΑΣΧΝ ΠΟΛΗΣΧΝ ΚΑΗ ΣΧΝ ΑΝΣΗΣΟΗΥΧΝ ΑΠΑΝΣΖΔΧΝ, Δ ΘΔΜΑΣΑ: ΗΟΤΝΗΟ 2014

ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΣΧΝ ΤΝΖΘΔΣΔΡΧΝ ΔΡΧΣΖΜΑΣΧΝ ΠΟΛΗΣΧΝ ΚΑΗ ΣΧΝ ΑΝΣΗΣΟΗΥΧΝ ΑΠΑΝΣΖΔΧΝ, Δ ΘΔΜΑΣΑ: ΗΟΤΝΗΟ 2014 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΧΝ ΔΟΓΧΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΚΑΗ ΑΝΘΡΧΠΗΝΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΡΓΑΝΧΖ ΣΜΖΜΑ ΥΔΔΧΝ ΓΗΟΗΚΖΖ- ΠΟΛΗΣΧΝ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΣΧΝ ΤΝΖΘΔΣΔΡΧΝ ΔΡΧΣΖΜΑΣΧΝ ΠΟΛΗΣΧΝ ΚΑΗ ΣΧΝ ΑΝΣΗΣΟΗΥΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΣΧΝ ΤΝΖΘΔΣΔΡΧΝ ΔΡΧΣΖΜΑΣΧΝ ΠΟΛΗΣΧΝ ΚΑΗ ΣΧΝ ΑΝΣΗΣΟΗΥΧΝ ΑΠΑΝΣΖΔΧΝ, Δ ΘΔΜΑΣΑ: ΗΟΤΝΗΟ 2014

ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΣΧΝ ΤΝΖΘΔΣΔΡΧΝ ΔΡΧΣΖΜΑΣΧΝ ΠΟΛΗΣΧΝ ΚΑΗ ΣΧΝ ΑΝΣΗΣΟΗΥΧΝ ΑΠΑΝΣΖΔΧΝ, Δ ΘΔΜΑΣΑ: ΗΟΤΝΗΟ 2014 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΧΝ ΔΟΓΧΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΚΑΗ ΑΝΘΡΧΠΗΝΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΡΓΑΝΧΖ ΣΜΖΜΑ ΥΔΔΧΝ ΓΗΟΗΚΖΖ- ΠΟΛΗΣΧΝ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΣΧΝ ΤΝΖΘΔΣΔΡΧΝ ΔΡΧΣΖΜΑΣΧΝ ΠΟΛΗΣΧΝ ΚΑΗ ΣΧΝ ΑΝΣΗΣΟΗΥΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ Ξπιόθαζηξν 23/5/2011 Αξ. πξωη. 8969

ΕΛΛΗΝΙΚΗ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ Ξπιόθαζηξν 23/5/2011 Αξ. πξωη. 8969 ΕΛΛΗΝΙΚΗ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ Ξπιόθαζηξν 23/5/2011 Αξ. πξωη. 8969 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΦΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ ΟΤΙ: Σελ 6

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003031211 2015-09-09

15PROC003031211 2015-09-09 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΛΝΚΝΠ ΓΥΓΔΘΑΛΖΠΝ ΓΖΚΝΠ ΘΑΙΚΛΗΥΛ ΞΖΟΔΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΡΚΖΚΑ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ Σαρ. Γ/λζε : 85 200 Κάιπκλνο Πιεξνθ. : Κ. Κπαϊξάκεο Σειέθσλν: 22430-59 169 fax: 22430-28440 ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ : Θάιπκλνο,

Διαβάστε περισσότερα

«Conn-Υ- Φόρηωζε δώρα ζηη ζηιγμή!»

«Conn-Υ- Φόρηωζε δώρα ζηη ζηιγμή!» ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΑΚΑΙΑ «Conn-Υ- Φόρηωζε δώρα ζηη ζηιγμή!» H αλώλπκε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «COSMOTE ΚΙΝΗΣΔ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔ ΑΔ» (εθεμήο ε «COSMOTE»), πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΚΤΚΛΗΟ. ΓΗΑ ΣΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΣΟΤΡΗΜΟ ΓΗΑ ΟΛΟΤ» ΔΞΑΖΜΔΡΩΝ ΓΗΑΚΟΠΩΝ Δ.Ο.Σ. (5 δηαλπθηεξεχζεσλ) Β ΦΑΖ 2013-2014

ΔΓΚΤΚΛΗΟ. ΓΗΑ ΣΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΣΟΤΡΗΜΟ ΓΗΑ ΟΛΟΤ» ΔΞΑΖΜΔΡΩΝ ΓΗΑΚΟΠΩΝ Δ.Ο.Σ. (5 δηαλπθηεξεχζεσλ) Β ΦΑΖ 2013-2014 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ : Μειεηψλ & Δπελδχζεσλ ΣΜΖΜΑ :Νέσλ Μνξθψλ Σνπξηζκνχ Π.Γ. ΠΛΖΡ: 2108707894, 2108707838,2108707828, 210870756,2108707778,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΟΓΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΠΟΙΑ ΤΠΟΒΑΛΛΔΣΑΙ Η ΑΙΣΗΗ 1/1/2014-30/6/2014 ΟΝΟΜΑ ΔΣΑΙΡΔΙΑ: ΑΡΙΘΜΟ ΦΑΚΔΛΟΤ: ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΛΗΠΣΗ ΦΡΑΓΙΓΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

ΠΔΡΙΟΓΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΠΟΙΑ ΤΠΟΒΑΛΛΔΣΑΙ Η ΑΙΣΗΗ 1/1/2014-30/6/2014 ΟΝΟΜΑ ΔΣΑΙΡΔΙΑ: ΑΡΙΘΜΟ ΦΑΚΔΛΟΤ: ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΛΗΠΣΗ ΦΡΑΓΙΓΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ρϋδην Δληζρύζεσλ Ήζζνλνο εκαζέαο (De minimis) πξνο ΚππξηαθΫο Δπηρεηξάζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηνπο ηνκεέο ηεο Μεηαπνέεζεο ά/θαη Δκπνξέαο Γεσξγηθώλ Πξντόλησλ γηα Ιδησηηθά πκκεηνρά ζε ΔκπνξηθΫο ΔθζΫζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση της έκδοσης 2.20

Εγκατάσταση της έκδοσης 2.20 Μειίζζηα, 20 Ινπλίνπ 2011 Εγκατάσταση της έκδοσης 2.20 Αγαπεηνί Σπλεξγάηεο, Πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξώζεηε ηνλ ππνινγηζηή ζαο κε ηελ έθδνζε 2.20 ηεο εθαξκνγήο Premium HRM Κηζζνδνζία παξαθαινύκε δηαβάζηε ηηο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΩΝ. Καθηγηηής Λογιζηικής Επιζηήμης Αθαμάζιος Γ. Αργσριάδης Οικομομολόγος Τπηρεζιώμ Τγείας

ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΩΝ. Καθηγηηής Λογιζηικής Επιζηήμης Αθαμάζιος Γ. Αργσριάδης Οικομομολόγος Τπηρεζιώμ Τγείας ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΩΝ Καθηγηηής Λογιζηικής Επιζηήμης Αθαμάζιος Γ. Αργσριάδης Οικομομολόγος Τπηρεζιώμ Τγείας ΠΕΙΡΑΙΑ 2010 ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ ΓΔΝΙΚΑ ΠΔΡΙ ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ 1.1. Έννοια ηηρ Δηαιπείαρ Ο άλζξσπνο

Διαβάστε περισσότερα