ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η. Τπόδεηγκα 1. ΔΞΟΤΗΟΓΟΣΖΖ- ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΩΖ (άξζξν 8 Ν.1599/1986)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η. Τπόδεηγκα 1. ΔΞΟΤΗΟΓΟΣΖΖ- ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΩΖ (άξζξν 8 Ν.1599/1986)"

Transcript

1 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η Τπόδεηγκα 1 ΔΞΟΤΗΟΓΟΣΖΖ- ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΩΖ (άξζξν 8 Ν.1599/1986) Η αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε απηή ηε δήισζε κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην αξρείν άιισλ ππεξεζηώλ (άξζξν 8 παξ. 4 Ν. 1599/1986) ΠΡΟ (1): Ο Η Όλνκα : Δπώλπκν : Όλνκα θαη Δπώλπκν Παηέξα : Όλνκα θαη Δπώλπκν Μεηέξαο : Όλνκα θαη Δπώλπκν πδύγνπ : Ηκεξνκελία γέλλεζεο (2) : Ηκεξνκελία γέλλεζεο ζπδύγνπ (2): : Σόπνο γέλλεζεο : Αξηζκόο Γηαβαηεξίνπ: Αξηζκόο άδεηαο δηακνλήο: Αξηζκόο Γειηίνπ Σαπηόηεηαο : ΑΦΜ: ΑΜΚΑ: Αξηζκόο άδεηαο αλεμάξηεηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο : Πξώην έηνο Αζθάιηζεο : Φνξέαο Αζθάιηζεο : Σειέθσλν:

2 Σόπνο θαηνηθίαο : Οδόο : Αξηζ: ΣΚ: Αξηζ. FAX : Με αηνκηθή κνπ επζύλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξώζεηο (3), πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη: Δμνπζηνδνηώ ηνλ όπσο πξνβεί ζε όιεο ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο πνπ θαηά λόκν απαηηνύληαη γηα ηε ζύζηαζε ηεο εηαηξείαο κε ηε λνκηθή κνξθή..επσλπκία..θαη δηαθξηηηθό ηίηιν. πκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο εληνιήο: Α. Να θαηαζέηεη θαη ππνγξάθεη γηα ινγαξηαζκό κνπ όια ηα αλαγθαία έγγξαθα γηα ηε ζύζηαζε ηεο εηαηξείαο, όπσο αηηήζεηο, δειώζεηο, ππεύζπλεο δειώζεηο θαη βεβαηώζεηο, εθηόο από ηελ ππνγξαθή ηνπ θαηαζηαηηθνύ ηεο εηαηξείαο (4), θαη λα παξαιακβάλεη ηα ζρεηηθά έγγξαθα, όπσο βεβαηώζεηο, πηζηνπνηεηηθά θαη απνδείμεηο πιεξσκήο πνπ ρνξεγεί ε Τπεξεζία Μηαο ηάζεο. Β. Να πξνβαίλεη ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Τπεξεζία Μηαο ηάζεο ζηελ ηξνπνπνίεζε ηεο επσλπκίαο θαη ηνπ δηαθξηηηθνύ ηίηινπ ηεο ππό ζύζηαζε εηαηξείαο εθόζνλ απηά πξνζθξνύνπλ ζε πξνεγνύκελε θαηαρώξεζε. Γ. Να ρνξεγεί πξνο ηελ Τπεξεζία Μηαο ηάζεο ηελ εληνιή λα πξνβεί ζε αλαδήηεζε ζηνηρείσλ θαη πηζηνπνηεηηθώλ πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηε ζύζηαζε ηεο εηαηξείαο. Γ. Να ππνβάιιεη ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία θαη πξόζζεηεο δηεπθξηλήζεηο πξνο ηελ Τπεξεζία Μηαο ηάζεο εθόζνλ δεηνύληαη. Δ. Να πξνβαίλεη ζηελ πιεξσκή ησλ απαξαίηεησλ πνζώλ πνπ είλαη αλαγθαία γηα ηε ζύζηαζε ηεο εηαηξείαο, θαζώο θαη γηα ηελ εγγξαθή κνπ ζηνλ αξκόδην αζθαιηζηηθό νξγαληζκό, εθόζνλ απαηηείηαη. Σ. Να ππνβάιεη αίηεκα γηα ηε ρνξήγεζε ζηε ζπζηαζείζα εηαηξεία θσδηθνύ ρξήζηε θαη θσδηθνύ πξόζβαζεο γηα ηελ εμ απνζηάζεσο πξόζβαζε ζην πιεξνθνξηαθό ζύζηεκα ηνπ ΓΔΜΗ. Σέινο δειώλσ όηη εθόζνλ ε εηαηξεία δελ θαηαρσξεζεί ζην Γ.Δ.ΜΗ ηα επηζηξεθόκελα πνζά, ζύκθσλα κε ηελ παξ. 3 ηνπ αξ. 5 ή ηελ παξ. 3 ηνπ αξ. 6 ή ηελ παξ. 3 αξ. 7 ηνπ λ. 3853/2010, επηζπκώ λα πηζησζνύλ ζηνλ κε αξ. θαη ΙΒΑΝ ινγαξηαζκό πνπ ηεξείηαη ζηελ (5) Ηκεξνκελία Ο Δμνπζηνδνηώλ

3 (1) Αλαγξάθεηαη από ηνλ ελδηαθεξόκελν πνιίηε ε Τπεξεζία Μηαο ηάζεο πνπ απεπζύλεηαη ε αίηεζε. (2) Αλαγξάθεηαη νινγξάθσο. (3) «Όπνηνο ελ γλώζεη ηνπ δειώλεη ςεπδή γεγνλόηα ή αξλείηαη ή απνθξύπηεη ηα αιεζηλά κε έγγξαθε ππεύζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ κελώλ. Δάλ ν ππαίηηνο απηώλ ησλ πξάμεσλ ζθόπεπε λα πξνζπνξίζεη ζηνλ εαπηόλ ηνπ ή ζε άιινλ πεξηνπζηαθό όθεινο βιάπηνληαο ηξίηνλ ή ζθόπεπε λα βιάςεη άιινλ, ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε κέρξη 10 εηώλ. (4) Γηα ηελ ππνγξαθή από ηξίην πξόζσπν θαηαζηαηηθνύ πνπ ζπληάζζεηαη κε ζπκβνιαηνγξαθηθό έγγξαθν απαηηείηαη ε πξνζθόκηζε εηδηθνύ πιεξεμνπζίνπ. (5) Ο αξ. ινγαξηαζκνύ πνπ δειώλεηαη γηα ηελ επηζηξνθή κέξνπο ηωλ θαηαβιεζέληωλ πνζώλ, είλαη ν ίδηνο γηα όινπο ηνπ ηδξπηέο.

4 Τπόδεηγκα 2 (σσμπληρώνεται από την Υπηρεσία Μιας Στάσης) Καηάινγνο εγγξάθωλ πνπ θαηαηέζεθαλ ζηελ Τπεξεζία Μηαο ηάζεο γηα ηε ζύζηαζε ηεο.(τύπος εταιρείας) κε ηελ επωλπκία θαη ηνλ δηαθξηηηθό ηίηιν.. Έγγξαθα ύζηαζεο Ναη Όρη Γελ απαηηείηαη Να αλαδεηεζεί 1. Τπεύζπλε Γήιωζε εμνπζηνδόηεζε γηα ηνλ νξηζκό εθπξνζώπνπ (Τπόδεηγκα 1) 2. Παξνρή εληνιήο πιεξεμνπζηόηεηαο πξνο ηελ Τπεξεζία Μηαο ηάζεο γηα ηε ζύζηαζε ηεο εηαηξείαο (Τπόδεηγκα 3) 3. Οξηζκόο Αληηθιήηνπ (Τπόδεηγκα 4) 4. Καηαζηαηηθό ΟΔ ή ΔΔ 5. Αζηπλνκηθή Σαπηόηεηα ή αθξηβέο αληίγξαθν απηήο 6. Γηαβαηήξην ή αθξηβέο αληίγξαθν απηνύ 7. Σαπηόηεηα ππεθόωλ θξαηώλ κειώλ ηεο ΔΔ ή αθξηβέο αληίγξαθν απηήο 8. Άδεηα δηακνλήο ή αθξηβέο αληίγξαθν απηήο 9. Άδεηα δηακνλήο γηα άζθεζε αλεμάξηεηεο νηθνλνκηθήο Γξαζηεξηόηεηαο ή αθξηβέο αληίγξαθν απηήο

5 10. Απνδεηθηηθό θαηάζεζεο ζηνλ ηξαπεδηθό ινγαξηαζκό Γ.Δ.ΜΖ 11 Θεωξεκέλν κηζζωηήξην από Γ.Ο.Τ. 12 Αληίγξαθν ηίηινπ θπξηόηεηαο 13 Τπεύζπλε δήιωζε γηα ηελ δωξεάλ παξαρώξεζε ηεο ρξήζεο ηνπ αθηλήηνπ 14 Μ1 15 Μ3 16 Μ6 17 Μ7 18 Μ8 19 Γήιωζε Φόξνπ πγθέληξωζεο Κεθαιαίνπ 20 Αθξηβέο αληίγξαθν θαηαζηαηηθνύ ηεο εηαηξείαο 21 Δηδηθό Πιεξεμνύζην ή εμνπζηνδόηεζε γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ θαηαζηαηηθνύ (ζηνηρ. Ββ. Σεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 4) 22 ΦΔΚ λόκηκεο εθπξνζώπεζεο ηεο Α.Δ 23 Απόθαζε Γ. Α.Δ 24 Απόθαζε ζπλέιεπζεο ηωλ

6 εηαίξωλ 25 Κπξωκέλν αληίγξαθν ηνπ θαηαζηαηηθνύ κε apostile (αιινδαπόο ηδξπηήο) 26 Δπίζεκε κεηάθξαζε ηνπ θαηαζηαηηθνύ ηεο εηαηξείαο ζηελ ειιεληθή γιώζζα 27 Πηζηνπνηεηηθό αξκόδηαο αξρήο ηεο ρώξαο έδξαο ηνπ λνκηθνύ πξνζώπνπ γηα ηελ ύπαξμε ηεο εηαηξείαο, κε επίζεκε κεηάθξαζή ηνπ 30 Δπηθπξωκέλν αληίγξαθν ηνπ εγγξάθνπ πιεξεμνπζηόηεηαο γηα ην δηνξηζκό λνκίκνπ εθπξνζώπνπ ή αληηπξνζώπνπ ηνπ λνκηθνύ πξνζώπνπ- ηδξπηή

7 Τπόδεηγκα 3 ΔΝΣΟΛΖ - ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΩΖ ΣΩΝ ΗΓΡΤΣΩΝ Ζ ΣΟΤ ΔΚΠΡΟΩΠΟΤ ΣΟΤ ΓΗΑ ΣΖ ΤΣΑΖ ΠΡΟΩΠΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ (άξζξν 8 Ν.1599/1986) Η αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε απηή ηε δήισζε κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην αξρείν άιισλ ππεξεζηώλ (άξζξν 8 παξ. 4 Ν. 1599/1986) ΠΡΟ (1) : ΑΡΙΘ. ΠΡΧΣ.: ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ : Α ΔΣΑΗΡΟ Ο Η Όλνκα : Δπώλπκν : Όλνκα θαη Δπώλπκν Παηέξα : Όλνκα θαη Δπώλπκν Μεηέξαο : Όλνκα θαη Δπώλπκν πδύγνπ : Ηκεξνκελία γέλλεζεο (2): Ηκεξνκελία γέλλεζεο ζπδύγνπ (2): : Σόπνο γέλλεζεο : Αξηζκόο Γηαβαηεξίνπ: Αξηζκόο άδεηαο δηακνλήο: Αξηζκόο Γειηίνπ Σαπηόηεηαο : ΑΦΜ : ΑΜΚΑ: Αξηζκόο άδεηαο αλεμάξηεηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο : Πξώην έηνο Αζθάιηζεο : Φνξέαο Αζθάιηζεο : Σειέθσλν: Σόπνο θαηνηθίαο : Οδόο : Αξηζ: ΣΚ:

8 Αξηζ. FAX : Β ΔΣΑΗΡΟ Ο Η Όλνκα : Δπώλπκν : Όλνκα θαη Δπώλπκν Παηέξα : Όλνκα θαη Δπώλπκν Μεηέξαο : Όλνκα θαη Δπώλπκν πδύγνπ : Ηκεξνκελία γέλλεζεο (2) : Ηκεξνκελία γέλλεζεο ζπδύγνπ (2): : Σόπνο γέλλεζεο : Αξηζκόο Γηαβαηεξίνπ: Αξηζκόο άδεηαο δηακνλήο: Αξηζκόο Γειηίνπ Σαπηόηεηαο : Σειέθσλν : ΑΦΜ : Αξηζκόο άδεηαο αλεμάξηεηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο : ΑΜΚΑ : Φνξέαο Αζθάιηζεο : Πξώην έηνο Αζθάιηζεο : Σόπνο θαηνηθίαο : Οδόο : Αξηζ: ΣΚ: Αξηζ. FAX :

9 Γ. ΔΣΑΗΡΟ ΝΟΜΗΚΟ ΠΡΟΩΠΟ Δπσλπκία: Γηαθξηηηθόο Σίηινο: Ννκηθή Μνξθή: ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ. ΑΡΜΑΔ (5) Γεληθόο Αξηζκόο Μεηξώνπ Πξσηνδηθείνπ (6) Δηδηθόο Αξηζκόο Μεηξώνπ Βηβιία Πξσηνδηθείνπ (6) Πξσηνδηθείνπ (6) ΑΦM: ΔΓΡΑ: ΣΟΗΥΔΗΑ ΝΟΜΗΜΟΤ ΔΚΠΡΟΩΠΟΤ ΔΣΑΗΡΔΗΑ Ο Η Όλνκα : Δπώλπκν : Όλνκα θαη Δπώλπκν Παηέξα : Όλνκα θαη Δπώλπκν Μεηέξαο : Ηκεξνκελία γέλλεζεο (2): Σόπνο γέλλεζεο : Αξηζκόο Γηαβαηεξίνπ: Αξηζκόο άδεηαο δηακνλήο: Αξηζκόο Γειηίνπ Σαπηόηεηαο : ΑΦΜ :

10 Αξηζκόο άδεηαο αλεμάξηεηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο : Σειέθσλν:

11 Ννκηκνπνηεηηθό Έγγξαθν Σόπνο θαηνηθίαο : Οδόο : Αξηζ: ΣΚ: Αξηζ. FAX : ΔΚΠΡΟΩΠΟ ΣΩΝ ΗΓΡΤΣΩΝ Ο Η Όλνκα : Δπώλπκν : Όλνκα θαη Δπώλπκν Παηέξα : Όλνκα θαη Δπώλπκν Μεηέξαο : Ηκεξνκελία γέλλεζεο (2): Σόπνο γέλλεζεο : Ννκηκνπνηεηηθά Έγγξαθα: (4) Αξηζκόο Γηαβαηεξίνπ: Αξηζκόο άδεηαο δηακνλήο: Αξηζκόο άδεηαο αλεμάξηεηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο: Αξηζκόο Γειηίνπ Σαπηόηεηαο : ΑΦΜ : Σειέθσλν: Σόπνο θαηνηθίαο : Οδόο : Αξηζ: ΣΚ: Αξηζ. FAX : Με αηνκηθή κνπ επζύλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξώζεηο (3), πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη:

12 Δλεξγώλ σο (εθπξόζσπνο/ πιεξεμνύζηνο) δπλάκεη ηεο πξνζθνκηδόκελεο Δμνπζηνδόηεζεο (ζηνηρεία) ή ζπκβνιαηνγξαθηθνύ πιεξεμνπζίνπ ηνπ/ εο Σπκβ/ θνπ (πεξηνρή) κε αξηζκό. θαη εληνιή θαη γηα ινγαξηαζκό ηνπ/ ησλ πιήξε ζηνηρεία (όπσο αλσηέξσ, γηα πεξηζζόηεξα από έλα άηνκα) ρνξεγώ ηελ εληνιή θαη πιεξεμνπζηόηεηα πξνο ηελ Υπεξεζία Μηαο Σηάζεο: Οη σο άλσ ηδξπηέο ηεο Οκόξξπζκεο/ Δηεξόξξπζκεο Δηαηξείαο ρνξεγνύκε ηελ εληνιή θαη πιεξεμνπζηόηεηα πξνο ηελ Υπεξεζία Μηαο Σηάζεο: ΚΔΠ (ζηνηρεία) Υπεξεζία Γ.Δ.ΜΗ (ζηνηρεία) Ώζηε λα πξνβεί ζηηο ελέξγεηεο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηα άξζξα 4 θαη 5 ηνπ Ν. 3853/ 2010 γηα ηε ζύζηαζε ηεο: Οκόξξπζκεο εηεξόξξπζκεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία (θαη ιαηηληθά) θαη ην δηαθξηηηθό ηίηιν (θαη ιαηηληθά)

13 θεθάιαην εηαίξνπο δηαρεηξηζηή λόκηκν εθπξόζσπν Καη εηδηθόηεξα όπσο ε Υπεξεζία Μηαο Σηάζεο Α. πξνβεί ζηε ζπκπιήξσζε θαη ππνβνιή πξνο ηηο αξκόδηεο αξρέο, θάζε είδνπο αηηήζεσλ, δειώζεσλ, δηθαηνινγεηηθώλ θαη βεβαηώζεσλ πνπ είλαη απαξαίηεηεο, όπσο: 1) αίηεζε πξνο ην αξκόδην Δπηκειεηήξην (ζπκπιήξσζε ζηνηρείσλ) γηα ηελ θαηαρώξεζε ηεο επσλπκίαο θαη ηνπ δηαθξηηηθνύ ηίηινπ ηεο ππό ζύζηαζε σο άλσ εηαηξίαο θαη ηελ εγγξαθή ηεο ζ απηό 2) αίηεζε θαηαρώξεζεο ηεο ζύζηαζεο ηεο εηαηξείαο ζην Γ.Δ.ΜΗ 3) αίηεζε πξνο ηνπο αξκόδηνπο θαηά πεξίπησζε αζθαιηζηηθνύο νξγαληζκνύο γηα: ηε ιήςε αζθαιηζηηθήο ελεκεξόηεηαο ησλ εηαίξσλ θαη ηελ εγγξαθή θπζηθνύ/ ώλ πξνζώπνπ/ σλ ζηα κεηξώα ησλ θαηά πεξίπησζε αξκόδησλ νξγαληζκώλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο: Οξγαληζκό Αζθάιηζεο Διεπζέξσλ Δπαγγεικαηηώλ (ΟΑΔΔ) Άιιν θνξέα αζθάιηζεο

14 4) αίηεζε γηα: α) ιήςε θνξνινγηθήο ελεκεξόηεηαο εηαίξσλ β) ππνβνιή δήισζεο Φόξνπ Σπγθέληξσζεο Κεθαιαίνπ γ) ρνξήγεζε αξηζκνύ θνξνινγηθνύ κεηξώνπ (ΑΦΜ) o Δηαίξνπ, θπζηθνύ πξνζώπνπ ή λνκηθνύ (αιινδαπνύ) πξνζώπνπ, εθόζνλ δελ δηαζέηεη ήδε o Τνπ λνκηθνύ πξνζώπνπ κεηά ηε ζύζηαζή ηνπ Β) πξνβεί ζηελ είζπξαμε ησλ πνζώλ o Φόξνπ Σπγθέληξσζεο Κεθαιαίνπ o Γξακκαηίνπ Δληαίνπ Κόζηνπο Σύζηαζεο Δηαηξείαο o Γηθαηώκαηνο εγγξαθήο ζηνλ ΟΑΔΔ εθόζνλ απαηηείηαη Καζώο θαη θάζε άιινπ πνζνύ ε είζπξαμε ηνπ νπνίνπ ζα απαηηεζεί θαηά ηε δηαδηθαζία ζύζηαζεο ηεο αλσηέξσ εηαηξείαο θαη ζηελ απόδνζή ησλ πνζώλ ζηνπο ηειηθνύο δηθαηνύρνπο απηώλ Γ) αλαδεηήζεη θαη παξαιάβεη ηα ζρεηηθά πηζηνπνηεηηθά θαη βεβαηώζεηο από ηηο αξκόδηεο Υπεξεζίεο, Φνξείο θαη Οξγαληζκνύο Γ) αηηεζεί από ηελ Κεληξηθή Υπεξεζία Γ.Δ.ΜΗ ηε ρνξήγεζε θσδηθνύ ρξήζηε θαη θσδηθνύ πξόζβαζεο γηα ηελ εμ απνζηάζεσο πξόζβαζε ζην πιεξνθνξηαθό ζύζηεκα Γ.Δ.ΜΗ Δ) πξνβεί ζε θάζε άιιε απαηηνύκελε ελέξγεηα αθόκε θη αλ δελ αλαθέξεηαη ξεηά ζηελ παξνύζα, πξνθεηκέλνπ λα ζπζηαζεί ζύκθσλα κε ηα άξζξα 4 θαη 5 ηνπ ίδηνπ σο άλσ λόκνπ ε ππό ζύζηαζε εηαηξεία

15 Αξηζκόο ινγαξηαζκνύ ηξαπέδεο θαη ΙΒΑΝ. (ηόπνο) Ηκεξνκελία Ο/Οη Δληνι... (νλνκαηεπώλπκν). (ππνγξαθή) (1) Αλαγξάθεηαη από ηνλ ελδηαθεξόκελν πνιίηε ε Τπεξεζία Μηαο ηάζεο πνπ απεπζύλεηαη ε αίηεζε. (2) Αλαγξάθεηαη νινγξάθσο. (3) «Όπνηνο ελ γλώζεη ηνπ δειώλεη ςεπδή γεγνλόηα ή αξλείηαη ή απνθξύπηεη ηα αιεζηλά κε έγγξαθε ππεύζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ κελώλ. Δάλ ν ππαίηηνο απηώλ ησλ πξάμεσλ ζθόπεπε λα πξνζπνξίζεη ζηνλ εαπηόλ ηνπ ή ζε άιινλ πεξηνπζηαθό όθεινο βιάπηνληαο ηξίηνλ ή ζθόπεπε λα βιάςεη άιινλ, ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε κέρξη 10 εηώλ. (4) Αλαθέξνληαη νη εμνπζηνδνηήζεηο βάζεη ηνπ ππνδείγκαηνο 1.ηνπ Παξαξηήκαηνο I. (5) πκπιεξώλεηαη γηα αλώλπκεο εηαηξίεο νη νπνίεο έρνπλ ζπζηαζεί πξηλ ηηο 4 Απξηιίνπ (6) πκπιεξώλεηαη γηα εηαηξίεο πεξηνξηζκέλεο επζύλεο, νκόξξπζκεο θαη εηεξόξξπζκεο εηαηξίεο νη νπνίεο έρνπλ ζπζηαζεί πξηλ ηηο 4 Απξηιίνπ 2011

16 Τπόδεηγκα 4 ΔΝΣΟΛΖ - ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΩΖ ΣΩΝ ΗΓΡΤΣΩΝ Ζ ΣΟΤ ΔΚΠΡΟΩΠΟΤ ΣΟΤ ΓΗΑ ΣΖ ΤΣΑΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΔ ΤΜΒΟΛΑΗΟΓΡΑΦΗΚΖ ΠΡΑΞΖ (άξζξν 8 Ν.1599/1986) Η αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε απηή ηε δήισζε κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην αξρείν άιισλ ππεξεζηώλ (άξζξν 8 παξ. 4 Ν. 1599/1986) ΠΡΟ (1) : ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ : Α ΔΣΑΗΡΟ Ό- Η Όλνκα : Δπώλπκν : Όλνκα θαη Δπώλπκν Παηέξα : Όλνκα θαη Δπώλπκν Μεηέξαο : Όλνκα θαη Δπώλπκν πδύγνπ : Ηκεξνκελία γέλλεζεο (2): Ηκεξνκελία γέλλεζεο ζπδύγνπ (2): : Σόπνο γέλλεζεο : Αξηζκόο Γηαβαηεξίνπ: Αξηζκόο άδεηαο δηακνλήο: Αξηζκόο Γειηίνπ Σαπηόηεηαο : ΑΦΜ : ΑΜΚΑ:

17 Αξηζκόο άδεηαο αλεμάξηεηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο : Πξώην έηνο Αζθάιηζεο : Φνξέαο Αζθάιηζεο : Σειέθσλν: Σόπνο θαηνηθίαο : Οδόο : Αξηζ: ΣΚ: Αξηζ. FAX : Β ΔΣΑΗΡΟ Ο Η Όλνκα : Δπώλπκν : Όλνκα θαη Δπώλπκν Παηέξα : Όλνκα θαη Δπώλπκν Μεηέξαο : Όλνκα θαη Δπώλπκν πδύγνπ (2) : Ηκεξνκελία γέλλεζεο (2) : Ηκεξνκελία γέλλεζεο ζπδύγνπ : Σόπνο γέλλεζεο : Αξηζκόο Γηαβαηεξίνπ: Αξηζκόο άδεηαο δηακνλήο: Αξηζκόο Γειηίνπ Σαπηόηεηαο : Σειέθσλν : ΑΦΜ : Αξηζκόο άδεηαο αλεμάξηεηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο : ΑΜΚΑ : Φνξέαο Αζθάιηζεο : Πξώην έηνο Αζθάιηζεο : Σόπνο θαηνηθίαο : Οδόο : Αξηζ: ΣΚ: Αξηζ. FAX :

18 Γ. ΔΣΑΗΡΟ ΝΟΜΗΚΟ ΠΡΟΩΠΟ Δπσλπκία: Γηαθξηηηθόο Σίηινο: Ννκηθή Μνξθή: ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ ΑΡΜΑΔ (5) Γεληθόο Αξηζκόο Μεηξώνπ Πξσηνδηθείνπ (6) Δηδηθόο Αξηζκόο Μεηξώνπ Βηβιία Πξσηνδηθείνπ (6) Πξσηνδηθείνπ (6) ΑΦΜ: ΔΓΡΑ: ΣΟΗΥΔΗΑ ΝΟΜΗΜΟΤ ΔΚΠΡΟΩΠΟΤ ΔΣΑΗΡΔΗΑ Ο Η Όλνκα : Δπώλπκν : Όλνκα θαη Δπώλπκν Παηέξα : Όλνκα θαη Δπώλπκν Μεηέξαο : Ηκεξνκελία γέλλεζεο (2) : Σόπνο γέλλεζεο : Αξηζκόο Γηαβαηεξίνπ: Αξηζκόο άδεηαο δηακνλήο: Αξηζκόο Γειηίνπ Σαπηόηεηαο : ΑΦΜ : Αξηζκόο άδεηαο αλεμάξηεηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο : Σειέθσλν: Ννκηκνπνηεηηθό Έγγξαθν

19 Σόπνο θαηνηθίαο : Οδόο : Αξηζ: ΣΚ: Αξηζ. FAX : ΔΚΠΡΟΩΠΟ ΣΩΝ ΗΓΡΤΣΩΝ Ο Η Όλνκα : Δπώλπκν : Όλνκα θαη Δπώλπκν Παηέξα : Όλνκα θαη Δπώλπκν Μεηέξαο : Ηκεξνκελία γέλλεζεο (2): Σόπνο γέλλεζεο : Ννκηκνπνηεηηθά Έγγξαθα: (4) Αξηζκόο Γηαβαηεξίνπ: Αξηζκόο άδεηαο δηακνλήο: Αξηζκόο άδεηαο αλεμάξηεηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο: Αξηζκόο Γειηίνπ Σαπηόηεηαο : ΑΦΜ : Σειέθσλν: Σόπνο θαηνηθίαο : Οδόο : Αξηζ: ΣΚ: Αξηζ. FAX : Με αηνκηθή κνπ επζύλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξώζεηο (3), πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη: Δλεξγώλ σο (εθπξόζσπνο/ πιεξεμνύζηνο) δπλάκεη ηεο πξνζθνκηδόκελεο Δμνπζηνδόηεζεο (ζηνηρεία) ή

20 ζπκβνιαηνγξαθηθνύ πιεξεμνπζίνπ ηνπ/ εο Σπκβ/ θνπ (πεξηνρή) κε αξηζκό. θαη εληνιή θαη γηα ινγαξηαζκό ηνπ/ ησλ πιήξε ζηνηρεία (όπσο αλσηέξσ, γηα πεξηζζόηεξα από έλα άηνκα) ρνξεγώ ηελ εληνιή θαη πιεξεμνπζηόηεηα πξνο ηνλ/ ηελ (ζηνηρεία Σπκβνιαηνγξάθνπ) Οη σο άλσ ηδξπηέο ηεο θαησηέξσ Δηαηξείαο ρνξεγνύκε ηελ εληνιή θαη πιεξεμνπζηόηεηα πξνο ηνλ/ηελ ζπκβνιαηνγξάθν: Ώζηε λα πξνβεί ζηηο ελέξγεηεο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηα άξζξα 4,5, 6 θαη 7 ηνπ Ν. 3853/ 2010 γηα ηε ζύζηαζε ηεο: Αλώλπκεο Δηαηξείαο /A.E. κε Κεξδνζθνπηθήο / Α.Δ Μνλνπξόζσπεο/ Α.Δ. ΟΤΑ Δηαηξείαο Πεξηνξηζκέλεο Δπζύλεο / ΔΠΔ Μνλνπξόζσπεο/ ΙΜΔ ΔΠΔ/ ΙΜΔ ΔΠΔ Μνλνπξόζσπεο Οκόξξπζκεο Δηαηξείαο Δηεξόξξπζκεο Δηαηξείαο/ Δ.Δ. θαηά κεηνρέο Με ηελ επσλπκία (θαη ιαηηληθά)

21 θαη ην δηαθξηηηθό ηίηιν (θαη ιαηηληθά) θεθάιαην ηδξπηέο λόκηκν εθπξόζσπν Καη εηδηθόηεξα όπσο ν/ε Σπκβνιαηνγξάθνο A) πξνβεί ζηε ζπκπιήξσζε θαη ππνβνιή πξνο ηηο αξκόδηεο αξρέο, θάζε είδνπο αηηήζεσλ, δειώζεσλ, δηθαηνινγεηηθώλ θαη βεβαηώζεσλ, πνπ είλαη απαξαίηεηεο. Όπσο: 1) αίηεζε πξνο ην αξκόδην Δπηκειεηήξην ( ζπκπιήξσζε ζηνηρείσλ) γηα ηελ θαηαρώξεζε ηεο επσλπκίαο θαη ηνπ δηαθξηηηθνύ ηίηινπ ηεο ππό ζύζηαζε σο άλσ εηαηξίαο θαη ηελ εγγξαθή ηεο ζ απηό 2) αίηεζε θαηαρώξεζεο ηεο ζύζηαζεο ηεο εηαηξείαο ζην Γ.Δ.ΜΗ 3) αίηεζε πξνο ηνπο αξκόδηνπο θαηά πεξίπησζε αζθαιηζηηθνύο νξγαληζκνύο γηα: ηε ιήςε αζθαιηζηηθήο ελεκεξόηεηαο ηδξπηώλ θαη ηελ εγγξαθή θπζηθνύ/ ώλ πξνζώπνπ/ σλ ζηα κεηξώα ησλ θαηά πεξίπησζε αξκόδησλ νξγαληζκώλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο: Οξγαληζκό Αζθάιηζεο Διεπζέξσλ Δπαγγεικαηηώλ (ΟΑΔΔ)

22 Ίδξπκα Κνηλσληθώλ Αζθαιίζεσλ (ΙΚΑ) Άιιν θνξέα αζθάιηζεο 4) αίηεζε γηα: α) ιήςε θνξνινγηθήο ελεκεξόηεηαο ηδξπηώλ β) ππνβνιή δήισζεο Φόξνπ Σπγθέληξσζεο Κεθαιαίνπ γ) ρνξήγεζε αξηζκνύ θνξνινγηθνύ κεηξώνπ (ΑΦΜ) o Τσλ ηδξπηώλ (θπζηθώλ ή αιινδαπώλ λνκηθώλ πξνζώπσλ) πνπ δελ δηαζέηνπλ o λνκηθνύ πξνζώπνπ κεηά ηε ζύζηαζή ηνπ Β) πξνβεί ζηελ είζπξαμε ησλ πνζώλ o Φόξνπ Σπγθέληξσζεο Κεθαιαίνπ o Γξακκαηίνπ Δληαίνπ Κόζηνπο Σύζηαζεο Δηαηξείαο o Γηθαηώκαηνο εγγξαθήο ζηνλ ΟΑΔΔ εθόζνλ απαηηείηαη Καζώο θαη θάζε άιινπ πνζνύ ε είζπξαμε ηνπ νπνίνπ ζα απαηηεζεί θαηά ηε δηαδηθαζία ζύζηαζεο ηεο αλσηέξσ εηαηξείαο θαη ζηελ απόδνζή ησλ πνζώλ ζηνπο ηειηθνύο δηθαηνύρνπο απηώλ Γ) αλαδεηήζεη θαη παξαιάβεη ηα ζρεηηθά πηζηνπνηεηηθά θαη βεβαηώζεηο από ηηο αξκόδηεο Υπεξεζίεο, Φνξείο θαη Οξγαληζκνύο

23 Γ) αηηεζεί από ηελ Κεληξηθή Υπεξεζία Γ.Δ.ΜΗ ηε ρνξήγεζε θσδηθνύ ρξήζηε θαη θσδηθνύ πξόζβαζεο γηα ηελ εμ απνζηάζεσο πξόζβαζε ζην πιεξνθνξηαθό ζύζηεκα Γ.Δ.ΜΗ Δ) Δπίζεο, λα πξνβεί ζε θάζε άιιε απαηηνύκελε ελέξγεηα αθόκε θη αλ δελ αλαθέξεηαη ξεηά ζηελ παξνύζα, πξνθεηκέλνπ λα ζπζηαζεί ζύκθσλα κε ηα άξζξα 4, 5, 6 θαη 7 ηνπ ίδηνπ σο άλσ λόκνπ ε ππό ζύζηαζε εηαηξεία Αξηζκόο ινγαξηαζκνύ ηξαπέδεο.. (ηόπνο) Ηκεξνκελία Ο/Οη Δληνι... (νλνκαηεπώλπκν). (ππνγξαθή) (1) Αλαγξάθεηαη από ηνλ ελδηαθεξόκελν πνιίηε ε Τπεξεζία Μηαο ηάζεο πνπ απεπζύλεηαη ε αίηεζε. (2) Αλαγξάθεηαη νινγξάθσο. (3) «Όπνηνο ελ γλώζεη ηνπ δειώλεη ςεπδή γεγνλόηα ή αξλείηαη ή απνθξύπηεη ηα αιεζηλά κε έγγξαθε ππεύζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ κελώλ. Δάλ ν ππαίηηνο απηώλ ησλ πξάμεσλ ζθόπεπε λα πξνζπνξίζεη ζηνλ εαπηόλ ηνπ ή ζε άιινλ πεξηνπζηαθό όθεινο βιάπηνληαο ηξίηνλ ή ζθόπεπε λα βιάςεη άιινλ, ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε κέρξη 10 εηώλ. (4) Αλαθέξνληαη νη εμνπζηνδνηήζεηο βάζεη ηνπ ππνδείγκαηνο 1.ηνπ Παξαξηήκαηνο I (5) πκπιεξώλεηαη γηα αλώλπκεο εηαηξίεο νη νπνίεο έρνπλ ζπζηαζεί πξηλ ηηο 4 Απξηιίνπ (6) πκπιεξώλεηαη γηα εηαηξίεο πεξηνξηζκέλεο επζύλεο, νκόξξπζκεο θαη εηεξόξξπζκεο εηαηξίεο νη νπνίεο έρνπλ ζπζηαζεί πξηλ ηηο 4 Απξηιίνπ 2011.

24 Τπόδεηγκα 5 ΓΖΛΩΖ ΠΡΟ (1) : Δπσλπκία ππό ζύζηαζε Δηαηξείαο: Γηαθξηηηθόο Σίηινο ππό ζύζηαζε Δηαηξείαο: Δηαηξηθή Μνξθή: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΩΝ Α. Δηαίξνπ Όλνκα: Δπώλπκν: Όλνκα θαη Δπώλπκν Παηέξα: Β. Δηαίξνπ Όλνκα Δπώλπκν: Όλνκα θαη Δπώλπκν Παηέξα: Γ. Δηαίξνπ Όλνκα: Δπώλπκν: Όλνκα θαη Δπώλπκν Παηέξα: Γ. Δηαίξνπ Όλνκα: Δπώλπκν : Όλνκα θαη Δπώλπκν Παηέξα:

25 Δ. Δηαίξνπ Όλνκα: Δπώλπκν : Όλνκα θαη Δπώλπκν Παηέξα: Οξίδνπκε ηνλ / ηελ. ηνπ.θαη σο αληίθιεην θαη ηνλ εμνπζηνδνηνύκε λα επηθνηλσλεί κε ηελ Τπεξεζία Μηαο ηάζεο θαη ηδίσο: Α. λα πξνζθνκίδεη πξόζζεηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά, εθόζνλ ηνπ δεηεζνύλ, γηα ηε ζύζηαζε ηεο Δηαηξείαο θαη ηελ θαηαρώξεζή ηεο ζην Γ.Δ.ΜΗ., Β. Να παξέρεη πξνθνξηθά ή εγγξάθσο δηεπθξηλήζεηο θαη πξόζζεηεο πιεξνθνξίεο, Γ. Να παξαιακβάλεη από ηελ Τπεξεζία Μηαο ηάζεο έγγξαθα, όπσο βεβαηώζεηο, πηζηνπνηεηηθά θαη απνδείμεηο πιεξσκήο πνπ αθνξνύλ ζηελ ππό ζύζηαζε εηαηξεία. ηνηρεία επηθνηλσλίαο αληηθιήηνπ: (1) Σειενκνηνηππία: Ηιεθηξνληθό Σαρπδξνκείν: Σειέθσλν: Ηκεξνκελία 1. Οη Γεινύληεο (1) Η επηηπρήο απνζηνιή ηειενκνηνηππίαο ή ειεθηξνληθνύ κελύκαηνο από ηελ Τπεξεζία Μηαο ηάζεο ζε εξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο, ηεθκαίξεη ηε ιήςε ηεο ζρεηηθήο πξόζθιεζεο από ηνλ αληίθιεην. Δθόζνλ ε απνζηνιή ηεο πξόζθιεζεο έρεη γίλεη ζε κε εξγάζηκε εκέξα θαη ώξα, σο ρξόλνο ιήςεο ηεο ζρεηηθήο πξόζθιεζεο ινγίδεηαη ε επόκελε εξγάζηκε εκέξα.

26 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗ Τπόδεηγκα 1 ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΩΖ ΑΗΣΖΖ ΠΡΟ ΣΟ ΑΡΜΟΓΗΟ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΟ ΣΜΖΜΑ ΣΟΤ ΟΑΔΔ (άξζξν 8 Ν.1599/1986) Η αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε απηή ηε δήισζε κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην αξρείν άιισλ ππεξεζηώλ (άξζξν 8 παξ. 4 Ν. 1599/1986) Πξνο: (ζηνηρεία Πεξηθεξεηαθνύ Σκήκαηνο) Ο Η Όλνκα : Δπώλπκν : Όλνκα θαη Δπώλπκν Παηέξα : Όλνκα θαη Δπώλπκν Μεηέξαο : Όλνκα θαη Δπώλπκν πδύγνπ : Ηκεξνκελία γέλλεζεο: Ηκεξνκελία γέλλεζεο ζπδύγνπ : Σόπνο γέλλεζεο : Αξηζκόο Γηαβαηεξίνπ: Αξηζκόο άδεηαο δηακνλήο: Αξηζκόο Γειηίνπ Σαπηόηεηαο : Σειέθσλν : ΑΦΜ : Αξηζκόο άδεηαο αλεμάξηεηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο : ΑΜΚΑ :

27 Φνξέαο Αζθάιηζεο : Πξώην έηνο Αζθάιηζεο : Σόπνο θαηνηθίαο : Οδόο : Αξηζ: ΣΚ: Αξηζ. FAX : Με αηνκηθή κνπ επζύλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξώζεηο (3), πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη: Δίρα πξνεγνύκελε αζθάιηζε ζηνλ ΟΑΔΔ από Ο πξώηνο θνξέαο αζθάιηζήο κνπ είλαη έσο Έηνο πξώηεο αζθάιηζεο Ο θνξέαο αζθάιηζήο κνπ ζήκεξα είλαη Δπηιέγσ ηνλ ΟΑΔΔ σο θύξην θνξέα θνηλσληθήο αζθάιηζεο Δίκαη ζπληαμηνύρνο ζηελ Διιάδα Δίκαη ζπληαμηνύρνο ζην εμσηεξηθό Αηηνύκαη ηελ εγγξαθή κνπ ή ηελ επαλεγγξαθή κνπ ζηνλ ΟΑΔΔ Αηηνύκαη ηελ έθδνζε ΑΜΚΑ Αηηνύκαη ηελ ρνξήγεζε αζθαιηζηηθήο ελεκεξόηεηαο * ε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη ΑΜΚΑ απαξαίηεην ζηνηρείν είλαη ε απνζηνιή θσηνηππίαο αζηπλνκηθήο ηαπηόηεηαο γηα ηελ έθδνζή ηνπ. Ηκεξνκελία: Ο αηηώλ/νύζα Αξκόδηα Τπεξεζία κίαο ηάζεο

28 Τπόδεηγκα 2 ΑΝΑΕΖΣΖΖ ΣΟΗΥΔΗΩΝ ΜΔΛΩΝ ΣΖ ΤΠΟ ΤΣΑΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΑΜΚΑ : ΔΠΩΝΤΜΟ: ΟΝΟΜΑ: ΠΑΣΡ/ΜΟ: ΜΖΣΡ/ΜΟ: ΖΜ/ΝΗΑ ΓΔΝ: ΣΟΠΟ ΓΔΝ: ΑΡ. ΓΗΑΒΑΣΖΡΗΟΤ: Α.Γ.Σ : ΔΗΝΑΗ ΑΦΑΛΗΜΔΝΟ ΣΟΤ ΟΑΔΔ Α.Μ. ΟΑΔΔ ΔΗΝΑΗ ΑΦΑΛΗΣΗΚΑ ΔΝΖΜΔΡΟ ΓΔΝ ΔΗΝΑΗ ΔΓΓΔΓΡΑΜΜΔΝΟ ΣΟΝ ΟΑΔΔ, ΟΦΔΗΛΔΣΑΗ ΓΗΚΑΗΩΜΑ ΔΓΓΡΑΦΖ.. Ο/Ζ ΠΡΟΗΣΑΜΔΝΟ/Ζ ΣΟΤ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ

29 Τπόδεηγκα 3 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΙΥΤΔΙ ΓΙΑ ΔΝΑ (1) ΥΡΟΝΟ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ Ηκεξνκελία Οξγαληζκόο Ο.Α.Δ.Δ Αζθάιηζεο Διεπζέξσλ Δπαγγεικαηηώλ Αξηζκόο Πξση. ΓΙΔΤΘΤΝΗ. ΣΜΗΜΑ ΣΑΥ. Γ/ΝΗ. ΠΛΗΡ: ΣΗΛ: ΒΔΒΑΙΧΗ Ν.2084/92 άξζξν 63 Όπσο πξνθύπηεη από ηα ζηνηρεία ηεο ππεξεζίαο καο ν/ε αζθαιηζκέλνο /ε.κε ΑΜΚΑ. Δ.Α.Μ θαη δξαζηεξηόηεηα.. ζηελ πεξηνρή... Έρεη θαηαβάιιεη ή ξπζκίζεη όιεο ηηο απαηηεηέο εηζθνξέο. Σε βεβαίσζε απηή δήηεζε ν/ε ίδηνο/α κε αίηεζε ηνπ/ηεο πξνθεηκέλνπ λα ηε ρξεζηκνπνηήζεη γηα ζεώξεζε βηβιίσλ ή ζηνηρείσλ από ηελ αξκόδηα Γ.Ο.Τ θαη κε ξεηή επηθύιαμε ηνπ Ο.Α.Δ.Δ απέλαληη ηνπ ζηελ πεξίπησζε πνπ από κειινληηθό έιεγρν δηαπηζησζεί όηη νθείινληαη εηζθνξέο. Σειεί δε ππό αλάθιεζε επζύο κόιηο νη ππεξεζίεο δηαπηζηώζνπλ όηη εμέιηπε ν αζθαιηζηηθόο δεζκόο ε όηη νη εηζθνξέο δελ έρνπλ θαηαβιεζεί εκπξόζεζκα. Ιζχύει για ζύζηαζη εηαιρείας και θεώρηζη βιβλίων-ζηοιχείων ζηην αρμόδια ΔΟΥ. Ο/Η ΠΡΟΙΣΑΜΔΝΟ/Η ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ

30 Τπόδεηγκα 4 ΑΝΑΓΓΔΛΗΑ ΔΓΓΡΑΦΖ Ζ ΔΠΑΝΔΓΓΡΑΦΖ ΔΣΑΗΡΟΤ ΓΔΛΣΗΟ ΣΟΗΥΔΗΩΝ ΑΦΑΛΗΜΔΝΟΤ ΔΠΩΝΤΜΟ: ΠΑΣΡ/ΜΟ: ΖΜ/ΝΗΑ ΓΔΝ: ΑΡ. ΣΑΤΣ. ΑΜΚΑ: Γ/ΝΖ ΚΑΣ/ΚΗΑ: Αξ. Σειενκνηόηππνπ (Fax): ΟΝΟΜΑ: ΜΖΣΡ/ΜΟ: ΟΗΚ. ΚΑΣ/Ζ: ΑΡ. ΓΗΑΒ: Α.Φ.Μ: ΟΓΟ: ΑΡΗΘ: ΣΚ: Γ/λζε Ζιεθηξνληθνύ Σαρπδξνκείνπ ( ): ΝΟΜΗΚΖ ΜΟΡΦΖ: ΔΠΩΝΤΜΗΑ: ΟΓΟ: ΑΡΗΘΜΟ: Σ.Κ. ΠΟΛΖ: ΛΟΗΠΑ ΜΔΛΖ ΔΣΑΗΡΗΑ*: *ε πεξίπηωζε κειώλ Γ Α.Δ. ζα αλαθέξεηαη θαη ην πνζνζηό ζπκκεηνρήο εθάζηνπ ζην κεηνρηθό θεθάιαην. ΔΗΠΡΑΥΘΖΚΔ ΓΗΚΑΗΩΜΑ ΔΓΓΡΑΦΖ ΠΟΟ:.. Α.Μ ΟΑΔΔ Ο αηηώλ Ζ Αξκόδηα Τπεξεζία Μηαο ηάζεο

31 Τπόδεηγκα 5 Αξηζ. Πξωη. : Ζκεξνκελία : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΓΡΤΜΑ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΑΦΑΛΗΔΩΝ ΠΡΟ : Σν Τπνθ/κα ΙΚΑ Σκήκα Δζόδσλ ΑΗΣΖΖ ΓΗΑ ΥΟΡΖΓΖΖ ΒΔΒΑΗΩΖ Ολνκαηεπώλπκν Παηξώλπκν / Δπωλπκία : Α.Γ.Μ.: Α.Φ.Μ.: Δίδνο Δπηρείξεζεο : Γ/λζε Δπηρ/ζεο : ΣΖΛ : ζε Παξαθαιώ λα κνπ ρνξεγήζεηε βεβαίσζε αζθαιηζηηθήο ελεκεξόηεηαο ή Τπεξεζηαθό εκείσκα αληίγξαθα, πξνθεηκέλνπ λα ηα ρξεζηκνπνηήζσ γηα ηε ζύζηαζε εηαηξείαο ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΩΖ Γειώλσ ππεύζπλα γλσξίδνληαο ηηο ζπλέπεηεο ηνπ Ν. 1599/86, πεξί ςεπδνύο δήισζεο, όηη ηα θαησηέξσ ζηνηρεία είλαη αιεζηλά. 1) Δίραηε ή έρεηε άιιν θαηάζηεκα, γξαθείν, εξγνζηάζην θ.ι.π. ζηελ ίδηα ή ζε άιιε πεξηνρή θαη ζε πνηα δηεύζπλζε ; ΑΠΑΝ: 2) Τπήξμαηε ή είζηε κέινο Κνηλνπξαμίαο, Αζηηθήο Δηαηξείαο, ΟΔ, Οκόξξπζκν κέινο ΔΔ, εθπξόζσπνο δηνίθεζεο Ννκηθνύ Πξνζώπνπ πνπ επζύλεηαη αζηηθά γηα ηηο ιεμηπξόζεζκεο νθεηιέο απηνύ πξνο ην ΙΚΑ: Αλ λαη θαη ζε πνηα (επσλπκία ) θαη ζε πνηα πεξηνρή: ΑΠΑΝ: 3) Η επηρείξεζε ιεηηνύξγεζε ζην παξειζόλ κε άιιε λνκηθή κνξθή θαη αλ λαη κε πνηα; ΑΠΑΝ: 4) Η επηρείξεζε πξνήιζε από ζπγρώλεπζε ή κεηαβίβαζε άιισλ επηρεηξήζεσλ θαη αλ λαη ζε πνηα πεξηνρή; ΑΠΑΝ: 5) Σπγράλεηε θύξηνο νηθνδνκηθνύ έξγνπ ή εξγνιάβνο επί αληηπαξνρή θαη ζε πνηα πεξηνρή; ΑΠΑΝ: 6) Απαζρνιείηε πξνζσπηθό ; Αλ όρη από πόηε ; ΑΠΑΝ: (θξαγίδα Τπνγξαθή Ολνκ/κν )

32 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗΗ Τπόδεηγκα 1 Τπεξεζία Μηαο ηάζεο γηα ηε ζύζηαζε εηαηξεηώλ πκβνιαηνγξάθνο. Σαρ. Γ/λζε : Σαρ. Κώδηθαο : Σειέθσλν : Ηι. Σαρ/κεην : ΠΡΟ: Τπεξεζία Γ.Δ.ΜΗ /Σκήκα Γ.Δ.ΜΗ ΘΔΜΑ : ύζηαζε αλώλπκεο εηαηξείαο / εηαηξείαο πεξηνξηζκέλεο επζύλεο αο γλσξίδνπκε όηη θαηαρσξήζεθε ηελ ζην Γεληθό Δκπνξηθό Μεηξών, ε κε αξηζκό.... πξάμε κνπ ίδξπζεο ηεο αλώλπκεο εηαηξείαο / εηαηξείαο πεξηνξηζκέλεο επζύλεο κε ηελ επσλπκία... θαη ην δηαθξηηηθό ηίηιν... πνπ έιαβε Αξηζκό Γ.Δ.ΜΗ θαη Κσδηθό Αξηζκό Καηαρώξεζεο ζην Γ.Δ.ΜΗ. Ο πιήξεο θάθεινο ηεο αλσηέξσ εηαηξείαο ζα ζαο δηαβηβαζηεί εληόο 15 εκεξώλ, δειαδή κέρξη ηελ Η Τπεξεζία Μηαο ηάζεο Ο/Η πκβνιαηνγξάθνο

33 Τπόδεηγκα 2 Τπεξεζία Μηαο ηάζεο γηα ηε ζύζηαζε εηαηξεηώλ πκβνιαηνγξάθνο Σαρ. Γ/λζε : ΠΡΟ: Σν Δζληθό Σππνγξαθείν Σαρ. Κώδηθαο : Καπνδηζηξίνπ 34 Σειέθσλν : Αζήλα Ηι. Σαρ/κείν : ΑΝΑΚΟΗΝΩΖ ύζηαζεο ηεο αλώλπκεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία θαη θαηαρώξηζεο ηεο ζύζηαζήο ηεο ζην Γεληθό Δκπνξηθό Μεηξών. Σελ θαηαρσξήζεθαλ ζην Γεληθό Δκπνξηθό Μεηξών: Η κε αξηζκό. πξάμε η.. πκβνιαηνγξάθνπ.. ίδξπζεο ηεο αλώλπκεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία...θαη ην δηαθξηηηθό ηίηιν.. θαη ην θαηαζηαηηθό ηεο. Η σο άλσ αλώλπκε εηαηξεία έιαβε αξηζκό Γ.Δ.ΜΗ.θαη Κσδηθό Αξηζκό Καηαρώξεζεο ζην Γ.Δ.ΜΗ. Πεξίιεςε ηνπ θαηαζηαηηθνύ έρεη σο εμήο: 1. Δπσλπκία - Γηαθξηηηθόο ηίηινο: 2. Έδξα: 3. θνπόο: 4. Γηάξθεηα: 5. Πνζό θαη ηξόπνο θαηαβνιήο κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ: 6. Μεηνρέο (αξηζκόο, είδνο, νλνκαζηηθή αμία): 7. Ηκεξνκελία ιήμεο εηαηξηθήο ρξήζεο: 8. Αξηζκόο κειώλ Γ.. θαη ζεηεία απηνύ: 9. Πξώην Γ.. θαη ζεηεία απηνύ: 10. Διεγθηέο πξώηεο εηαηξηθήο ρξήζεο: (όηαλ νξίδνληαη) Τπεξεζία Μηαο ηάζεο γηα ηε ζύζηαζε εηαηξεηώλ Ο/Η πκβνιαηνγξάθνο

34 ΚΑΣΑΒΛΗΘΗΚΑΝ Η Τπεξεζία Μηαο ηάζεο Ο/Η πκβνιαηνγξάθνο 1. Φ..Κ. Αξ. απόδεημεο:. Απαιιαγή:.. 2. Σειώλ δεκνζίεπζεο ζην ΣΑΔ-ΔΠΔ Γελ νθείινληαη (παξ. 4 αξ. 3 λ. 3853/2010) 3. Σειώλ ππέξ ΣΑΠΔΣ Γελ νθείινληαη (παξ. 4 αξ. 3 λ. 3853/2010)

35 Τπόδεηγκα 3 Τπεξεζία Μηαο ηάζεο γηα ηε ζύζηαζε εηαηξεηώλ πκβνιαηνγξάθνο. Σαρ. Γ/λζε : Σαρ. Κώδηθαο : Σειέθσλν : Ηι. Σαρ/κείν : ΠΡΟ: Σν Δζληθό Σππνγξαθείν Καπνδηζηξίνπ Αζήλα ΑΝΑΚΟΗΝΩΖ ύζηαζεο ηεο εηαηξείαο πεξηνξηζκέλεο επζύλεο κε ηελ επσλπκία θαη θαηαρώξηζεο ηεο ζύζηαζήο ηεο ζην Γεληθό Δκπνξηθό Μεηξών. Σελ θαηαρσξήζεθαλ ζην Γεληθό Δκπνξηθό Μεηξών: Η κε αξηζκό. πξάμε η.. πκβνιαηνγξάθνπ.. ίδξπζεο ηεο εηαηξείαο πεξηνξηζκέλεο επζύλεο κε ηελ επσλπκία.θαη ην δηαθξηηηθό ηίηιν. θαη ην θαηαζηαηηθό ηεο. Η σο άλσ εηαηξεία πεξηνξηζκέλεο επζύλεο έιαβε αξηζκό Γ.Δ.ΜΗ.θαη Κσδηθό Αξηζκό Καηαρώξεζεο ζην Γ.Δ.ΜΗ. ΤΣΑΖ Δηαηξείαο Πεξηνξηζκέλεο Δπζύλεο κε ηελ επσλπκία:... (ΔΓΧ ΓΡΑΦΟΤΜΔ ΣΗΝ ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΟΤ ΔΓΓΡΑΦΟΤ) Γηα ηνπ ππ' αξηζκ...ζπκβνιαίνπ η. πκβνιαηνγξάθνπ... ζπλεζηήζε Δηαηξεία Πεξηνξηζκέλεο Δπζύλεο κε ηελ επσλπκία «...» (ΔΓΧ ΓΡΑΦΟΤΜΔ ΣΗΝ ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΟΤ ΤΜΒΟΛΑΙΟΤ) θαη έιαβε αξηζκό Γ.Δ.ΜΗ.θαη Κσδηθό Αξηζκό Καηαρώξεζεο ζην Γ.Δ.ΜΗ. πεξίιεςε δε ηνπ θαηαζηαηηθνύ έρεη σο εμήο: (Γξάθνπκε πεξηιεπηηθά ηα άξζξα ηνπ ζπκβνιαίνπ ή θαη αύμνπζα ζεηξά ή ην έλα θάησ από ην άιιν) 1. ΔΠΧΝΤΜΙΑ ΓΙΑΚΡΙΣΙΚΟ ΣΙΣΛΟ ΔΓΡΑ ΔΣΑΙΡΟΙ...

36 5. ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΚΟΠΟ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ (Σόπνο), Η Τπεξεζία Μηαο ηάζεο γηα ηε ζύζηαζε εηαηξεηώλ Ο/ Η πκβνιαηνγξάθνο ΚΑΣΑΒΛΗΘΗΚΑΝ Η Τπεξεζία Μηαο ηάζεο Ο/Η πκβνιαηνγξάθνο 1. Φ..Κ. Αξ. απόδεημεο:. Απαιιαγή:.. 2. Σειώλ δεκνζίεπζεο ζην ΣΑΔ-ΔΠΔ Γελ νθείινληαη (παξ. 4 αξ. 3 λ. 3853/2010) 3. Σειώλ ππέξ ΣΑΠΔΣ Γελ νθείινληαη (παξ. 4 αξ. 3 λ. 3853/2010)

37 Τπόδεηγκα 4 Διιεληθή Γεκνθξαηία Δζληθό Σππνγξαθείν Σκήκα Α1 Παξαιαβήο Γεκ/ηέαο Ύιεο Σαρ.Γ/λζε : Καπνδηζηξίνπ 34 Σαρ.Κώδηθαο: Αζήλα Πιεξνθνξίεο: Σειέθσλν : Αζήλα, Αξηζκ. Πξση. Πξνο: πκβνιαηνγξάθν Τπεξεζία Μηαο ηάζεο γηα ηε ζύζηαζε εηαηξεηώλ Κνηλ: Α.Δ /ΔΠΔ Θέκα: Κσδηθόο Αξηζκόο Γεκνζίεπζεο αο γλσξίδνπκε όηη ε Αλαθνίλσζε ύζηαζεο ηεο αλώλπκεο εηαηξείαο / εηαηξείαο πεξηνξηζκέλεο επζύλεο κε επσλπκία.θαη αξηζκό Γ.Δ.ΜΗ, έιαβε Κσδηθό Αξηζκό Γεκνζίεπζεο ζην Σεύρνο Αλσλύκσλ Δηαηξεηώλ Δηαηξεηώλ Πεξηνξηζκέλεο Δπζύλεο & Γεληθνύ Δκπνξηθνύ Μεηξώνπ.. Ο Σκεκαηάξρεο

38 Τπόδεηγκα 5 Τπεξεζία Μηαο ηάζεο / /20 γηα ηε ζύζηαζε επηρεηξήζεσλ Πξνο ην Δπηκειεηήξην.. Σαρ. Γηεύζπλζε: Σαρ Κσδηθόο : Πιεξνθνξίεο: Ηι. Σαρ/ κείν : ΑΗΣΖΜΑ ΔΓΓΡΑΦΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ αο αλαθνηλώλνπκε ηε ζύζηαζε ηεο εηαηξείαο κε ηε λνκηθή κνξθή κε ηελ επσλπκία.θαη ην δηαθξηηηθό ηίηιν ε νπνία ηελ / / 20 έιαβε Αξηζκό Γ.Δ.ΜΗ θαη Κσδηθό Αξηζκό Καηαρώξηζεο θαη ΑΦΜ..θαη παξαθαινύκε όπσο ηελ εγγξάςεηε ζηα κεηξώα ζαο θαη καο απνζηείιεηε ζρεηηθή βεβαίσζε. (Σόπνο), Ηκεξνκελία Η Τπεξεζία Μηαο ηάζεο γηα ηε ζύζηαζε επηρεηξήζεσλ

39 Τπόδεηγκα 6 Δπηκειεηήξην / /20 Σαρ. Γηεύζπλζε: Σαρ. Κώδηθαο : Πιεξνθνξίεο : Ηι. Σαρ/ κείν : Πξνο ηελ Τπεξεζία Μηαο ηάζεο ΑΝΑΚΟΗΝΩΖ ΔΓΓΡΑΦΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ αο αλαθνηλώλνπκε όηη θαηόπηλ ηνπ από.αηηήκαηόο ζαο, ε εηαηξεία κε ηε λνκηθή κνξθή κε επσλπκία.., δηαθξηηηθό ηίηιν, Αξηζκό ΓΔΜΗ., Κσδηθό Αξηζκό Καηαρώξηζεο..θαη ΑΦΜ..θαηαρσξήζεθε ζηα κεηξώα καο θαη έιαβε αξ. κεηξώνπ. (Σόπνο), / /201.. Δπηκειεηήξην

40 Τπόδεηγκα 7 Τπεξεζία Μηαο ηάζεο γηα ηε ζύζηαζε εηαηξεηώλ Σαρ. Γ/λζε : Σαρ. Κώδηθαο : Σειέθσλν : Ηι. Σαρ/κείν : ΠΡΟ: (ζηνηρεία εηαηξείαο) Τπόςε: (ζηνηρεία εθπξνζώπνπ) ΒΔΒΑΗΩΖ Σελ (εκεξνκελία) ζπζηήζεθε ε εηαηξεία κε ηε λνκηθή κνξθή, ηελ επσλπκία.θαη ην δηαθξηηηθό ηίηιν.., κε ηα αθόινπζα ζηνηρεία: Αξηζκόο Γ.Δ.ΜΗ Κσδηθόο Αξηζκόο Καηαρώξεζεο Αξηζκόο Φνξνινγηθνύ Μεηξώνπ Αξκόδηα Γ.Ο.Τ Αξηζκόο Μεηξώνπ Δπηκειεηεξίνπ Αξηζκόο πκβνιαηνγξαθηθήο Πξάμεο ύζηαζεο Κσδηθόο Αξηζκόο Γεκνζίεπζεο ζην Σεύρνο ΑΔ ΔΠΔ & Γ.Δ.ΜΗ (Σόπνο), Η Τπεξεζία Μηαο ηάζεο γηα ηε ζύζηαζε εηαηξεηώλ

41 Πξόζζεηεο Πξάμεηο ζηηο νπνίεο πξνέβε ε Τπεξεζία Μηαο ηάζεο γηα ηε ζύζηαζε ηεο εηαηξείαο: 1. Λήςε θνξνινγηθήο ελεκεξόηεηαο γηα ηνπο αθόινπζνπο εηαίξνπο:. 2. Λήςε ΑΦΜ γηα ηνπο αθόινπζνπο εηαίξνπο: 3. Λήςε αζθαιηζηηθήο ελεκεξόηεηαο από ΙΚΑ ΔΣΑΜ γηα ηνπο αθόινπζνπο εηαίξνπο: 4. Λήςε αζθαιηζηηθήο ελεκεξόηεηαο από ηνλ ΟΑΔΔ γηα ηνπο αθόινπζνπο: α. εηαίξνπο:. β. κέιε Γ ΑΔ πνπ είλαη κέηνρνη κε πνζνζηό άλσ ηνπ 3%. 5. Αλαγγειία Δγγξαθήο ή Δπαλεγγξαθήο ζηνλ ΟΑΔΔ γηα ηνπο αθόινπζνπο: α. εηαίξνπο: β. κέιε Γ ΑΔ πνπ είλαη κέηνρνη κε πνζνζηό άλσ ηνπ 3%. (Σόπνο), Η Τπεξεζία Μηαο ηάζεο γηα ηε ζύζηαζε εηαηξεηώλ

42 Τπεξεζία Μηαο ηάζεο γηα ηε ζύζηαζε εηαηξεηώλ (ζηνηρεία) Καηάζεζε επξώ. Νν: Ζ εηαηξεία κε ηελ επωλπκία.θαη ηνλ δηαθξηηηθό ηίηιν. (ΑΦΜ..) θαηέβαιε ην πνζό ηωλ επξώ..ζηελ Τπεξεζία Μηαο ηάζεο. Αλαιπηηθά θαηαβιεζέληα πνζά: 1. Γξακκάηην Δληαίνπ θόζηνπο ύζηαζεο εηαηξείαο: Σέινο Καηαρώξεζεο Γ.Δ.ΜΖ: επξώ Γξακκάηην Κόζηνπο ύζηαζεο Δηαηξείαο: επξώ Κόζηνο εγγξαθήο ζην Δπηκειεηήξην: επξώ Δηζθνξά Τπέξ Σακείνπ Ννκηθώλ: επξώ Δηζθνξά Τπέξ Σακείνπ Πξνλνίαο Γηθεγόξωλ: επξώ ύλνιν Γ.Δ.Κ..Δ επξώ Σξόπνο Πιεξσκήο: 1. Με κεηξεηά ζηελ Τπεξεζία Μηαο ηάζεο 2. Με ηξαπεδηθή επηηαγή 3. Με θαηάζεζε ζηνλ Σξαπεδηθό Λνγαξηαζκό Γ.Δ.ΜΗ ζηελ Σξάπεδα.. (Αξ. Παξαζηαηηθνύ θαηάζεζεο: ) 4. Υξέσζε Πηζησηηθήο Κάξηαο 2. Φόξνο πγθέληξωζεο Κεθαιαίνπ: επξώ Σξόπνο Πιεξσκήο: 1. Με κεηξεηά ζηελ Τπεξεζία Μηαο ηάζεο 2. Με ηξαπεδηθή επηηαγή 3. Με θαηάζεζε ζηνλ Σξαπεδηθό Λνγαξηαζκό Γ.Δ.ΜΗ ζηελ Σξάπεδα.. (Αξ. Παξαζηαηηθνύ θαηάζεζεο: ) 4. Υξέσζε Πηζησηηθήο Κάξηαο 3. Παξάβνιν ππέξ Δπηηξνπήο Αληαγωληζκνύ (γηα ΑΔ) επξώ Σξόπνο Πιεξσκήο: 1. Με κεηξεηά ζηελ Τπεξεζία Μηαο ηάζεο 2. Με ηξαπεδηθή επηηαγή 3. Με θαηάζεζε ζηνλ Σξαπεδηθό Λνγαξηαζκό Γ.Δ.ΜΗ ζηελ Σξάπεδα.. (Αξ. Παξαζηαηηθνύ θαηάζεζεο: ) 4. Υξέσζε Πηζησηηθήο Κάξηαο ύλνιν: Ζ παξνύζα ρνξεγείηαη γηα θνξνινγηθή ρξήζε Ηκεξνκελία Η Τπεξεζία Μηαο ηάζεο Ο/Η θαηαβαι γηα ηελ εηαηξεία (ηνηρεία, ΑΦΜ)

43 Τπεξεζία Μηαο ηάζεο γηα ηε ζύζηαζε εηαηξεηώλ (ζηνηρεία) Νν: Καηάζεζε επξώ. Ο/Ζ.. κε ΑΦΜ., εηαίξνο ηεο εηαηξείαο κε ηελ επωλπκία.θαη ηνλ δηαθξηηηθό ηίηιν.θαηέβαιε ην πνζό ηωλ επξώ..γηα ηελ πιεξωκή ηνπ δηθαηώκαηνο εγγξαθήο ηνπ ζηνλ ΟΑΔΔ. Ζ παξνύζα ρνξεγείηαη γηα θνξνινγηθή ρξήζε Ηκεξνκελία Η Τπεξεζία Μηαο ηάζεο Ο/Η θαηαβάι.

ΚΟΗΝΖ ΤΠΟΤΡΓΗΚΖ ΑΠΟΦΑΖ

ΚΟΗΝΖ ΤΠΟΤΡΓΗΚΖ ΑΠΟΦΑΖ Αζήλα, 23-3-2011 Αξ. Πξση. : K1-802 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΔΜΠΟΡΗΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘ. ΔΧΣΔΡ. ΔΜΠΟΡΗΟΤ Γ/ΝΖ ΔΜΠΟΡΗΚΧΝ ΟΡΓΑΝΧΔΧΝ ΣΜΖΜΑ A Tαρ. Γ/λζε: Κάληγγνο 20 Σ.Κ.: 101 81 Πιεξνθνξίεο : Α. Οηθνλνκάθε Σειέθσλν :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ:- ΚΟΙΝ: - - - - Α. Αλώλπκεο Δηαηξείεο πνπ ζπζηήλνληαη από ηηο Τπεξεζίεο Μηαο ηάζεο (πκβνιαηνγξάθνπο) άξζξν 7 Ν. 3853/2010.

ΠΡΟ:- ΚΟΙΝ: - - - - Α. Αλώλπκεο Δηαηξείεο πνπ ζπζηήλνληαη από ηηο Τπεξεζίεο Μηαο ηάζεο (πκβνιαηνγξάθνπο) άξζξν 7 Ν. 3853/2010. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΝΣΑ- ΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΔΩΣ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΔ & ΠΙΣΔΩ Γ/ΝΗ ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΔΩΝ Σαρ. Γ/λζε : Πι. Κάληγγνο Σαρ. Κώδηθαο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΔΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΘΝΙΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΙΣΗ

ΦΟΡΔΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΘΝΙΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΙΣΗ ΦΟΡΔΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΘΝΙΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΙΣΗ Σαρ. Γ/λζε: Γ.Γ. Λνπηξώλ Τπάηεο Σαρ. Κσδ.: 35016 Σει./Fax: 22310 59007 e-mail: oiti@otenet.gr web: www.oiti.gr Πιεξνθνξίεο: Αλζνύια Καζηαληώηε Λνπηξά Τπάηεο, 4-11-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΑΒΟΤΛΔΤΗ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΗΝ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΚΑΙ ΔΚΥΩΡΗΗ ΟΝΟΜΑΣΩΝ ΥΩΡΟΤ (DOMAIN NAMES) ΜΔ ΚΑΣΑΛΗΞΗ.GR

ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΑΒΟΤΛΔΤΗ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΗΝ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΚΑΙ ΔΚΥΩΡΗΗ ΟΝΟΜΑΣΩΝ ΥΩΡΟΤ (DOMAIN NAMES) ΜΔ ΚΑΣΑΛΗΞΗ.GR ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΑΒΟΤΛΔΤΗ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΗΝ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΚΑΙ ΔΚΥΩΡΗΗ ΟΝΟΜΑΣΩΝ ΥΩΡΟΤ (DOMAIN NAMES) ΜΔ ΚΑΣΑΛΗΞΗ.GR Μαρούσι, Ιανοσάριος 2013 Δθνική Δπιτροπή Σηλεπικοινωνιών και Σαχυδρομείων, ΔΔΣΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Λ Λ Ζ Ν Η Κ Ζ Γ Ζ Μ Ο Κ Ρ Α Σ Η Α

Δ Λ Λ Ζ Ν Η Κ Ζ Γ Ζ Μ Ο Κ Ρ Α Σ Η Α Δ Λ Λ Ζ Ν Η Κ Ζ Γ Ζ Μ Ο Κ Ρ Α Σ Η Α ΗΑΣΡΗΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΞΑΝΘΖ ΝΠΓΓ Ξάλζε 10 Γεθ 2014 ΔΝΖΜΔΡΩΖ ΘΔΜΑ : Καζνξηζκφο δηθαηνινγεηηθψλ, δηαδηθαζίαο, φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ γηα ηε ρνξήγεζε βεβαίσζεο ιεηηνπξγίαο δηαγλσζηηθψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ έρεηε ζπγθεληξώζεη ηόζν ζε θπζηθή κνξθή όζν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (.doc ) ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά, θαη ζπγθεθξηκέλα:

ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ έρεηε ζπγθεληξώζεη ηόζν ζε θπζηθή κνξθή όζν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (.doc ) ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά, θαη ζπγθεθξηκέλα: ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαη ηελ θαιύηεξε ξνή ηεο δηαδηθαζίαο απνγξαθήο, πξηλ μεθηλήζεηε ηελ απνγξαθή, ζα πξέπεη: λα έρεηε ζπγθεληξώζεη ηόζν ζε θπζηθή κνξθή όζν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21 Φεβξνπαξίνπ 2011

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21 Φεβξνπαξίνπ 2011 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21 Φεβξνπαξίνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξ.Πξση.: ΓΔΦΚ 5008261 ΔΞ2011 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΣΔΛΩΝΔΙΩΝ & Δ.Φ.Κ. Γ/ΝΔΙ Δ.Φ.Κ, Τποστήπιξηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ έρεηε ζπγθεληξώζεη ηόζν ζε θπζηθή κνξθή όζν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (.doc ) ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά,

ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ έρεηε ζπγθεληξώζεη ηόζν ζε θπζηθή κνξθή όζν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (.doc ) ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά, ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαη ηελ θαιύηεξε ξνή ηεο δηαδηθαζίαο απνγξαθήο, πξηλ μεθηλήζεηε ηελ απνγξαθή, ζα πξέπεη: λα έρεηε ζπγθεληξώζεη ηόζν ζε θπζηθή κνξθή όζν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αξγνζηόιη, 30/5/2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ,

ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αξγνζηόιη, 30/5/2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αξγνζηόιη, 30/5/2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Αξ.πξ.: Φ333/Ε1-02/Γ1/1014 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΛΔ Δθνξεία Πξντζηνξηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήπςξη Ππόσειπος διαγωνιζμού για ηην επγαζία «Δαπάνερ λειηοςπγίαρ βιολογικού (2014)» Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΕΤΡΩΣΑ

Διακήπςξη Ππόσειπος διαγωνιζμού για ηην επγαζία «Δαπάνερ λειηοςπγίαρ βιολογικού (2014)» Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΕΤΡΩΣΑ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ NOMO ΛΑΚΩΝΙΑ ΔΗΜΟ ΕΤΡΩΣΑ Απιθμ. Ππωη.: 13796/2014 Έσονηαρ ςπότη: Διακήπςξη Ππόσειπος διαγωνιζμού για ηην επγαζία «Δαπάνερ λειηοςπγίαρ βιολογικού (2014)» Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΕΤΡΩΣΑ Τιρ διαηάξειρ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΚΤΚΛΙΟ ΓΙΑ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΔ Καηαιπκάησλ πνπ επηζπκνύλ λα ζπκκεηέρνπλ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΟΤΡΙΜΟ ΓΙΑ ΟΛΟΤ» Γ ΗΛΙΚΙΑ Δ.Ο.Σ.

ΔΓΚΤΚΛΙΟ ΓΙΑ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΔ Καηαιπκάησλ πνπ επηζπκνύλ λα ζπκκεηέρνπλ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΟΤΡΙΜΟ ΓΙΑ ΟΛΟΤ» Γ ΗΛΙΚΙΑ Δ.Ο.Σ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ, 10/2/2014 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΡ.ΠΡΩΣ.: 503037 ΓΙΔΤΘΤΝΗ : Μειεηώλ & Δπελδύζεσλ ΣΜΗΜΑ : Αλάπηπμεο Νέσλ Μνξθώλ Σνπξηζκνύ ΣΑΥ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΜΙΘΩΗ ΑΚΙΝΗΣΟΤ Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΠΑΣΩΝ-ΑΡΣΕΜΙΔΟ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΜΙΘΩΗ ΑΚΙΝΗΣΟΤ Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΠΑΣΩΝ-ΑΡΣΕΜΙΔΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ πάηα 21/6/2013 ΓΗΜΟ ΠΑΣΧΝ ΑΡΣΔΜΙΓΟ Αξ. Πξση.26386 Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ Σαρ. Γ/λζε : Βαο. Παύινπ 108 & Φιέκηλγθ Σ.Κ. : 19004-πάηα Δηζεγεηήο : Αλαζηαζία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΑ 115750/3006/1981 (ΦΕΚ Β' 572)

ΚΥΑ 115750/3006/1981 (ΦΕΚ Β' 572) ΚΥΑ 115750/3006/1981 (ΦΕΚ Β' 572) Θέμα : «Περί εγκρίσεως ευαρμογής προγράμματος οικονομικής ενισχύσεως ανασυαλίστων τετραπληγικών και παραπληγικών αναπήρων» ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΥΔΙΡΙΣΗ ΔΘΝΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ (ΓΔΦΑ) Α.Δ. ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ ΓΔΦΑ Απ. 271/11/ΓΓΠ

ΓΙΑΥΔΙΡΙΣΗ ΔΘΝΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ (ΓΔΦΑ) Α.Δ. ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ ΓΔΦΑ Απ. 271/11/ΓΓΠ ΓΙΑΥΔΙΡΙΣΗ ΔΘΝΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ (ΓΔΦΑ) Α.Δ. ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ ΓΔΦΑ Απ. 271/11/ΓΓΠ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΙΣΙΗ ΣΟΤ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ ΣΟΤ ΓΔΦΑ ΣΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΙ ΠΑΣΗΜΑΣΟ και ΤΦΑ ΡΔΒΤΘΟΤΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΣΗ ΔΘΝΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΔΝΣΑΞΗ, ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ & ΠΛΗΡΩΜΗ ΓΡΑΗ 2. Γηθαηνινγεηηθά Έληαμεο (εληόο 60 εκεξώλ από ηελ έληαμε)

ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΔΝΣΑΞΗ, ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ & ΠΛΗΡΩΜΗ ΓΡΑΗ 2. Γηθαηνινγεηηθά Έληαμεο (εληόο 60 εκεξώλ από ηελ έληαμε) ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΔΝΣΑΞΗ, ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ & ΠΛΗΡΩΜΗ ΓΡΑΗ 2 Γηθαηνινγεηηθά Έληαμεο (εληόο 60 εκεξώλ από ηελ έληαμε) Τθηζηάκελεο επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ ηδξπζεί πξηλ ηελ 1/1/2011 Γεληθά Γηθαηνινγεηηθά Υπνγεγξακκέλν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 2/2014 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 2/2014 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Μεζζήλε: 07-10-2014 ΝΟΜΟ ΜΔΗΝΙΑ Αξ. Πξση.: 34838 ΓΗΜΟ ΜΔΗΝΗ Γ/ΝΗ: ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ: Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ & Μηζζνδνζίαο Σαρ. Γ/λζε: Π. Πησρνύ Σ.Κ.: 24200 Μεζζήλε Πιεξ/ξηεο: Υξπζαθίδεο.

Διαβάστε περισσότερα

Ι. Υοπήγηζη άδειαρ λειηοςπγίαρ. Τποβολή Αίηηζηρ

Ι. Υοπήγηζη άδειαρ λειηοςπγίαρ. Τποβολή Αίηηζηρ Δγκύκλιορ απ. 43 Θέμα: Γιεςκπινήζειρ ζσεηικά με ηιρ πποϋποθέζειρ σοπήγηζηρ άδειαρ λειηοςπγίαρ και ηη λειηοςπγία Δηαιπείαρ Δπενδύζευν ζε Ακίνηηη Πεπιοςζία (ΑΔΔΑΠ). Με ηελ παξνύζα εγθύθιην παξέρνληαη δηεπθξηλήζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2014 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ

ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2014 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ Αγία Παξαζθεπή, 03/06/2014 ΓΖΜΟ ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ Αξηζ. Πξση.: -21061- ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ 2 ΓΗΔΤΘΤΝΖ: Λ. Μεζνγείσλ 415 417 ΣΖΛΔΦΧΝΟ: 2132004501

Διαβάστε περισσότερα

Θέκα: «Γηαδηθαζία πιεξσκήο γηαηξώλ ζπλεξγαδόκελσλ κε ηνλ ΔΟΠΥΥ γηα ηαηξηθή επίζθεςε αζθαιηζκέλσλ ηνπ Οξγαληζκνύ»

Θέκα: «Γηαδηθαζία πιεξσκήο γηαηξώλ ζπλεξγαδόκελσλ κε ηνλ ΔΟΠΥΥ γηα ηαηξηθή επίζθεςε αζθαιηζκέλσλ ηνπ Οξγαληζκνύ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ Δζληθόο Οξγαληζκόο Παξνρήο Τπεξεζηώλ Τγείαο www.eopyy.gov.gr ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΥΔΓΙΑΜΟΤ & ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΤΓΔΙΑ Γ/ΝΗ ΥΔΓΙΑΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΗΟΦ-8Ζ. ε δεκνζηόηεηα ππνβάιινληαη νη εμήο πξάμεηο θαη ζηνηρεία:

ΑΔΑ: 4ΑΗΟΦ-8Ζ. ε δεκνζηόηεηα ππνβάιινληαη νη εμήο πξάμεηο θαη ζηνηρεία: ΠΡΑΞΔΙ ΚΑΙ ΣΟΙΥΔΙΑ ΣΩΝ ΑΝΩΝΤΜΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ ΠΟΤ ΤΠΟΒΑΛΛΟΝΣΑΙ Δ ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ ύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κ.Ν. 2190/1920 ζε δεκνζηόηεηα ζύκθσλα κε ην άξζξν 7β ηνπ Κ.Ν. 2190/1920 (θαηαρώξεζε ζην Μεηξών Αλσλύκσλ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Χ Η. Πιήξσζεο ηξηώλ (3) ζέζεσλ κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ ηνπ Γήκνπ Σήλνπ κε έδξα ηελ Σήλν,

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Χ Η. Πιήξσζεο ηξηώλ (3) ζέζεσλ κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ ηνπ Γήκνπ Σήλνπ κε έδξα ηελ Σήλν, ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΓΧΝ ΓΗΜΟ ΣΗΝΟΤ Σαρ. Γ/λζε : Δπαγγειηζηξίαο 72 Σήλνο 3 Ννεκβξίνπ 2009 Σαρ. Κώδηθαο : 842 00 Πιεξνθνξίεο : Παλ. αληακνύξεο Αξηζ. Πξση.: 7109 Σει. : 2283360140 FAX : 2283360139

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003029474 2015-09-09 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΑΣΣΗΚΖ ΚΑΣ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ

15PROC003029474 2015-09-09 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΑΣΣΗΚΖ ΚΑΣ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΑΣΣΗΚΖ ΚΑΣ Νίθεο 2, 145 61 ΚΖΦΗΗΑ Πιεξνθνξίεο: Οπξαλία Εηάθα Σει. 213 2086657, θαμ 213 2086757 Prom5@kat-hosp.gr Κεθηζηά, 02/09/2015 Αξηζ. πξση. 10895/8-9-2015. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΔΚΓΟΗ ΑΓΔΙΧΝ ΚΑΣ/ΣΧΝ ΤΓ/ΚΟΤ ΔΝΓ/ΝΣΟ & ΦΤΥΑΓΧΓΙΚΧΝ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΠΑΙΓΝΙΧΝ ΣΗΛ. 213 2008062 (θ. Παπαζσκά)

ΣΜΗΜΑ ΔΚΓΟΗ ΑΓΔΙΧΝ ΚΑΣ/ΣΧΝ ΤΓ/ΚΟΤ ΔΝΓ/ΝΣΟ & ΦΤΥΑΓΧΓΙΚΧΝ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΠΑΙΓΝΙΧΝ ΣΗΛ. 213 2008062 (θ. Παπαζσκά) ΣΜΗΜΑ ΔΚΓΟΗ ΑΓΔΙΧΝ ΚΑΣ/ΣΧΝ ΤΓ/ΚΟΤ ΔΝΓ/ΝΣΟ & ΦΤΥΑΓΧΓΙΚΧΝ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΠΑΙΓΝΙΧΝ ΣΗΛ. 213 2008062 (θ. Παπαζσκά) ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΓΟΗ ΑΓΔΙΑ ΙΓΡΤΗ & ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΚΑΣΑΣΗΜΑΣΟ ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΟΤ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ (ύκθσλα κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Η Δπηινγή 1 από κόλνο ζαο ηελ επηιέγεηαη ζε πεξίπησζε πνπ ν ππόρξενο απηναπνγξάθεηαη κόλνο ηνπ κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο πιαηθόξκαο.

Η Δπηινγή 1 από κόλνο ζαο ηελ επηιέγεηαη ζε πεξίπησζε πνπ ν ππόρξενο απηναπνγξάθεηαη κόλνο ηνπ κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο πιαηθόξκαο. Η Δπηινγή 1 από κόλνο ζαο ηελ επηιέγεηαη ζε πεξίπησζε πνπ ν ππόρξενο απηναπνγξάθεηαη κόλνο ηνπ κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο πιαηθόξκαο. Η Δπηινγή 2 αθνξά επηκειεηεξηαθνύο ππαιιήινπο πνπ απνγξάθνπλ εηαηξείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1A / 2014

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1A / 2014 ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΘΡΧΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ & ΟΡΓΑΝΧΣΙΚΧΝ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΧΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΘΡΧΠΙΝΧΝ ΠΟΡΧΝ ΧΡΧΠΟΤ 156, Σ.Κ.:111 46- ΓΑΛΑΣΙ Σειέθσλν: 210-2144461, 210-2144070, 210-2144227 Fax: 210-214-4228 www.eydap.gr Αζήλα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι Α Ι Σ Η Η

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι Α Ι Σ Η Η ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι Α Ι Σ Η Η ΓΙΑ ΥΟΡΗΓΗΗ / ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ 1 ΑΓΔΙΑ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΡΟΥΗ ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ηοισεία ηηρ ςποτήθιαρ Δηαιπείαρ Δπσλπκία: Γηαθξηηηθόο ηίηινο: ΑΦΜ 2 : ΑΡΜΑΔ 2 : Έδξα 2 :..........

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1 / 2014. Σν ΝΠΓΓ «ΠΑΗΓΗΚΟΗ ΣΑΘΜΟΗ ΑΝΧ ΛΗΟΗΧΝ»

ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1 / 2014. Σν ΝΠΓΓ «ΠΑΗΓΗΚΟΗ ΣΑΘΜΟΗ ΑΝΧ ΛΗΟΗΧΝ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟΣΗΚΟΗ ΠΑΗΓΗΚΟΗ ΣΑΘΜΟΗ ΑΝΧ ΛΗΟΗΧΝ ΑΝΧ ΛΗΟΗΑ, 2/9/2014 Αξηζκ. Πξση.: 1678 ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1 / 2014 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ, γηα ηελ πινπνίεζε επξσπατθνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΓΑ:ΒΔΤΘ46ΦΥΔΓ-4Β6 ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΙΓΗΡΟΓΡΟΜΧΝ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ============================== ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΘΔΜΑΣΧΝ ============================== ΓΙΔΤΘΤΝΗ: ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ» ΚΑΗ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΩΝ Δ ΜΔΣΑΒΑΖ ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ» ΚΑΗ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΩΝ Δ ΜΔΣΑΒΑΖ ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΤΡΩΠΑΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ» ΚΑΗ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΩΝ Δ ΜΔΣΑΒΑΖ ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Έλδπζε θαη Τπόδεζε Νέεο Πξννπηηθέο»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΔΞΑΙΡ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αζήλα, 31 Μαΐνπ 2013 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜ. ΔΟΓΩΝ ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΣΜΗΜΑ Γ Σαρ. Γ/λζε : Καξ. εξβίαο 10 Σ.Κ : 10184

Διαβάστε περισσότερα