ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η. Τπόδεηγκα 1. ΔΞΟΤΗΟΓΟΣΖΖ- ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΩΖ (άξζξν 8 Ν.1599/1986)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η. Τπόδεηγκα 1. ΔΞΟΤΗΟΓΟΣΖΖ- ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΩΖ (άξζξν 8 Ν.1599/1986)"

Transcript

1 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η Τπόδεηγκα 1 ΔΞΟΤΗΟΓΟΣΖΖ- ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΩΖ (άξζξν 8 Ν.1599/1986) Η αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε απηή ηε δήισζε κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην αξρείν άιισλ ππεξεζηώλ (άξζξν 8 παξ. 4 Ν. 1599/1986) ΠΡΟ (1): Ο Η Όλνκα : Δπώλπκν : Όλνκα θαη Δπώλπκν Παηέξα : Όλνκα θαη Δπώλπκν Μεηέξαο : Όλνκα θαη Δπώλπκν πδύγνπ : Ηκεξνκελία γέλλεζεο (2) : Ηκεξνκελία γέλλεζεο ζπδύγνπ (2): : Σόπνο γέλλεζεο : Αξηζκόο Γηαβαηεξίνπ: Αξηζκόο άδεηαο δηακνλήο: Αξηζκόο Γειηίνπ Σαπηόηεηαο : ΑΦΜ: ΑΜΚΑ: Αξηζκόο άδεηαο αλεμάξηεηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο : Πξώην έηνο Αζθάιηζεο : Φνξέαο Αζθάιηζεο : Σειέθσλν:

2 Σόπνο θαηνηθίαο : Οδόο : Αξηζ: ΣΚ: Αξηζ. FAX : Με αηνκηθή κνπ επζύλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξώζεηο (3), πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη: Δμνπζηνδνηώ ηνλ όπσο πξνβεί ζε όιεο ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο πνπ θαηά λόκν απαηηνύληαη γηα ηε ζύζηαζε ηεο εηαηξείαο κε ηε λνκηθή κνξθή..επσλπκία..θαη δηαθξηηηθό ηίηιν. πκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο εληνιήο: Α. Να θαηαζέηεη θαη ππνγξάθεη γηα ινγαξηαζκό κνπ όια ηα αλαγθαία έγγξαθα γηα ηε ζύζηαζε ηεο εηαηξείαο, όπσο αηηήζεηο, δειώζεηο, ππεύζπλεο δειώζεηο θαη βεβαηώζεηο, εθηόο από ηελ ππνγξαθή ηνπ θαηαζηαηηθνύ ηεο εηαηξείαο (4), θαη λα παξαιακβάλεη ηα ζρεηηθά έγγξαθα, όπσο βεβαηώζεηο, πηζηνπνηεηηθά θαη απνδείμεηο πιεξσκήο πνπ ρνξεγεί ε Τπεξεζία Μηαο ηάζεο. Β. Να πξνβαίλεη ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Τπεξεζία Μηαο ηάζεο ζηελ ηξνπνπνίεζε ηεο επσλπκίαο θαη ηνπ δηαθξηηηθνύ ηίηινπ ηεο ππό ζύζηαζε εηαηξείαο εθόζνλ απηά πξνζθξνύνπλ ζε πξνεγνύκελε θαηαρώξεζε. Γ. Να ρνξεγεί πξνο ηελ Τπεξεζία Μηαο ηάζεο ηελ εληνιή λα πξνβεί ζε αλαδήηεζε ζηνηρείσλ θαη πηζηνπνηεηηθώλ πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηε ζύζηαζε ηεο εηαηξείαο. Γ. Να ππνβάιιεη ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία θαη πξόζζεηεο δηεπθξηλήζεηο πξνο ηελ Τπεξεζία Μηαο ηάζεο εθόζνλ δεηνύληαη. Δ. Να πξνβαίλεη ζηελ πιεξσκή ησλ απαξαίηεησλ πνζώλ πνπ είλαη αλαγθαία γηα ηε ζύζηαζε ηεο εηαηξείαο, θαζώο θαη γηα ηελ εγγξαθή κνπ ζηνλ αξκόδην αζθαιηζηηθό νξγαληζκό, εθόζνλ απαηηείηαη. Σ. Να ππνβάιεη αίηεκα γηα ηε ρνξήγεζε ζηε ζπζηαζείζα εηαηξεία θσδηθνύ ρξήζηε θαη θσδηθνύ πξόζβαζεο γηα ηελ εμ απνζηάζεσο πξόζβαζε ζην πιεξνθνξηαθό ζύζηεκα ηνπ ΓΔΜΗ. Σέινο δειώλσ όηη εθόζνλ ε εηαηξεία δελ θαηαρσξεζεί ζην Γ.Δ.ΜΗ ηα επηζηξεθόκελα πνζά, ζύκθσλα κε ηελ παξ. 3 ηνπ αξ. 5 ή ηελ παξ. 3 ηνπ αξ. 6 ή ηελ παξ. 3 αξ. 7 ηνπ λ. 3853/2010, επηζπκώ λα πηζησζνύλ ζηνλ κε αξ. θαη ΙΒΑΝ ινγαξηαζκό πνπ ηεξείηαη ζηελ (5) Ηκεξνκελία Ο Δμνπζηνδνηώλ

3 (1) Αλαγξάθεηαη από ηνλ ελδηαθεξόκελν πνιίηε ε Τπεξεζία Μηαο ηάζεο πνπ απεπζύλεηαη ε αίηεζε. (2) Αλαγξάθεηαη νινγξάθσο. (3) «Όπνηνο ελ γλώζεη ηνπ δειώλεη ςεπδή γεγνλόηα ή αξλείηαη ή απνθξύπηεη ηα αιεζηλά κε έγγξαθε ππεύζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ κελώλ. Δάλ ν ππαίηηνο απηώλ ησλ πξάμεσλ ζθόπεπε λα πξνζπνξίζεη ζηνλ εαπηόλ ηνπ ή ζε άιινλ πεξηνπζηαθό όθεινο βιάπηνληαο ηξίηνλ ή ζθόπεπε λα βιάςεη άιινλ, ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε κέρξη 10 εηώλ. (4) Γηα ηελ ππνγξαθή από ηξίην πξόζσπν θαηαζηαηηθνύ πνπ ζπληάζζεηαη κε ζπκβνιαηνγξαθηθό έγγξαθν απαηηείηαη ε πξνζθόκηζε εηδηθνύ πιεξεμνπζίνπ. (5) Ο αξ. ινγαξηαζκνύ πνπ δειώλεηαη γηα ηελ επηζηξνθή κέξνπο ηωλ θαηαβιεζέληωλ πνζώλ, είλαη ν ίδηνο γηα όινπο ηνπ ηδξπηέο.

4 Τπόδεηγκα 2 (σσμπληρώνεται από την Υπηρεσία Μιας Στάσης) Καηάινγνο εγγξάθωλ πνπ θαηαηέζεθαλ ζηελ Τπεξεζία Μηαο ηάζεο γηα ηε ζύζηαζε ηεο.(τύπος εταιρείας) κε ηελ επωλπκία θαη ηνλ δηαθξηηηθό ηίηιν.. Έγγξαθα ύζηαζεο Ναη Όρη Γελ απαηηείηαη Να αλαδεηεζεί 1. Τπεύζπλε Γήιωζε εμνπζηνδόηεζε γηα ηνλ νξηζκό εθπξνζώπνπ (Τπόδεηγκα 1) 2. Παξνρή εληνιήο πιεξεμνπζηόηεηαο πξνο ηελ Τπεξεζία Μηαο ηάζεο γηα ηε ζύζηαζε ηεο εηαηξείαο (Τπόδεηγκα 3) 3. Οξηζκόο Αληηθιήηνπ (Τπόδεηγκα 4) 4. Καηαζηαηηθό ΟΔ ή ΔΔ 5. Αζηπλνκηθή Σαπηόηεηα ή αθξηβέο αληίγξαθν απηήο 6. Γηαβαηήξην ή αθξηβέο αληίγξαθν απηνύ 7. Σαπηόηεηα ππεθόωλ θξαηώλ κειώλ ηεο ΔΔ ή αθξηβέο αληίγξαθν απηήο 8. Άδεηα δηακνλήο ή αθξηβέο αληίγξαθν απηήο 9. Άδεηα δηακνλήο γηα άζθεζε αλεμάξηεηεο νηθνλνκηθήο Γξαζηεξηόηεηαο ή αθξηβέο αληίγξαθν απηήο

5 10. Απνδεηθηηθό θαηάζεζεο ζηνλ ηξαπεδηθό ινγαξηαζκό Γ.Δ.ΜΖ 11 Θεωξεκέλν κηζζωηήξην από Γ.Ο.Τ. 12 Αληίγξαθν ηίηινπ θπξηόηεηαο 13 Τπεύζπλε δήιωζε γηα ηελ δωξεάλ παξαρώξεζε ηεο ρξήζεο ηνπ αθηλήηνπ 14 Μ1 15 Μ3 16 Μ6 17 Μ7 18 Μ8 19 Γήιωζε Φόξνπ πγθέληξωζεο Κεθαιαίνπ 20 Αθξηβέο αληίγξαθν θαηαζηαηηθνύ ηεο εηαηξείαο 21 Δηδηθό Πιεξεμνύζην ή εμνπζηνδόηεζε γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ θαηαζηαηηθνύ (ζηνηρ. Ββ. Σεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 4) 22 ΦΔΚ λόκηκεο εθπξνζώπεζεο ηεο Α.Δ 23 Απόθαζε Γ. Α.Δ 24 Απόθαζε ζπλέιεπζεο ηωλ

6 εηαίξωλ 25 Κπξωκέλν αληίγξαθν ηνπ θαηαζηαηηθνύ κε apostile (αιινδαπόο ηδξπηήο) 26 Δπίζεκε κεηάθξαζε ηνπ θαηαζηαηηθνύ ηεο εηαηξείαο ζηελ ειιεληθή γιώζζα 27 Πηζηνπνηεηηθό αξκόδηαο αξρήο ηεο ρώξαο έδξαο ηνπ λνκηθνύ πξνζώπνπ γηα ηελ ύπαξμε ηεο εηαηξείαο, κε επίζεκε κεηάθξαζή ηνπ 30 Δπηθπξωκέλν αληίγξαθν ηνπ εγγξάθνπ πιεξεμνπζηόηεηαο γηα ην δηνξηζκό λνκίκνπ εθπξνζώπνπ ή αληηπξνζώπνπ ηνπ λνκηθνύ πξνζώπνπ- ηδξπηή

7 Τπόδεηγκα 3 ΔΝΣΟΛΖ - ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΩΖ ΣΩΝ ΗΓΡΤΣΩΝ Ζ ΣΟΤ ΔΚΠΡΟΩΠΟΤ ΣΟΤ ΓΗΑ ΣΖ ΤΣΑΖ ΠΡΟΩΠΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ (άξζξν 8 Ν.1599/1986) Η αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε απηή ηε δήισζε κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην αξρείν άιισλ ππεξεζηώλ (άξζξν 8 παξ. 4 Ν. 1599/1986) ΠΡΟ (1) : ΑΡΙΘ. ΠΡΧΣ.: ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ : Α ΔΣΑΗΡΟ Ο Η Όλνκα : Δπώλπκν : Όλνκα θαη Δπώλπκν Παηέξα : Όλνκα θαη Δπώλπκν Μεηέξαο : Όλνκα θαη Δπώλπκν πδύγνπ : Ηκεξνκελία γέλλεζεο (2): Ηκεξνκελία γέλλεζεο ζπδύγνπ (2): : Σόπνο γέλλεζεο : Αξηζκόο Γηαβαηεξίνπ: Αξηζκόο άδεηαο δηακνλήο: Αξηζκόο Γειηίνπ Σαπηόηεηαο : ΑΦΜ : ΑΜΚΑ: Αξηζκόο άδεηαο αλεμάξηεηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο : Πξώην έηνο Αζθάιηζεο : Φνξέαο Αζθάιηζεο : Σειέθσλν: Σόπνο θαηνηθίαο : Οδόο : Αξηζ: ΣΚ:

8 Αξηζ. FAX : Β ΔΣΑΗΡΟ Ο Η Όλνκα : Δπώλπκν : Όλνκα θαη Δπώλπκν Παηέξα : Όλνκα θαη Δπώλπκν Μεηέξαο : Όλνκα θαη Δπώλπκν πδύγνπ : Ηκεξνκελία γέλλεζεο (2) : Ηκεξνκελία γέλλεζεο ζπδύγνπ (2): : Σόπνο γέλλεζεο : Αξηζκόο Γηαβαηεξίνπ: Αξηζκόο άδεηαο δηακνλήο: Αξηζκόο Γειηίνπ Σαπηόηεηαο : Σειέθσλν : ΑΦΜ : Αξηζκόο άδεηαο αλεμάξηεηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο : ΑΜΚΑ : Φνξέαο Αζθάιηζεο : Πξώην έηνο Αζθάιηζεο : Σόπνο θαηνηθίαο : Οδόο : Αξηζ: ΣΚ: Αξηζ. FAX :

9 Γ. ΔΣΑΗΡΟ ΝΟΜΗΚΟ ΠΡΟΩΠΟ Δπσλπκία: Γηαθξηηηθόο Σίηινο: Ννκηθή Μνξθή: ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ. ΑΡΜΑΔ (5) Γεληθόο Αξηζκόο Μεηξώνπ Πξσηνδηθείνπ (6) Δηδηθόο Αξηζκόο Μεηξώνπ Βηβιία Πξσηνδηθείνπ (6) Πξσηνδηθείνπ (6) ΑΦM: ΔΓΡΑ: ΣΟΗΥΔΗΑ ΝΟΜΗΜΟΤ ΔΚΠΡΟΩΠΟΤ ΔΣΑΗΡΔΗΑ Ο Η Όλνκα : Δπώλπκν : Όλνκα θαη Δπώλπκν Παηέξα : Όλνκα θαη Δπώλπκν Μεηέξαο : Ηκεξνκελία γέλλεζεο (2): Σόπνο γέλλεζεο : Αξηζκόο Γηαβαηεξίνπ: Αξηζκόο άδεηαο δηακνλήο: Αξηζκόο Γειηίνπ Σαπηόηεηαο : ΑΦΜ :

10 Αξηζκόο άδεηαο αλεμάξηεηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο : Σειέθσλν:

11 Ννκηκνπνηεηηθό Έγγξαθν Σόπνο θαηνηθίαο : Οδόο : Αξηζ: ΣΚ: Αξηζ. FAX : ΔΚΠΡΟΩΠΟ ΣΩΝ ΗΓΡΤΣΩΝ Ο Η Όλνκα : Δπώλπκν : Όλνκα θαη Δπώλπκν Παηέξα : Όλνκα θαη Δπώλπκν Μεηέξαο : Ηκεξνκελία γέλλεζεο (2): Σόπνο γέλλεζεο : Ννκηκνπνηεηηθά Έγγξαθα: (4) Αξηζκόο Γηαβαηεξίνπ: Αξηζκόο άδεηαο δηακνλήο: Αξηζκόο άδεηαο αλεμάξηεηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο: Αξηζκόο Γειηίνπ Σαπηόηεηαο : ΑΦΜ : Σειέθσλν: Σόπνο θαηνηθίαο : Οδόο : Αξηζ: ΣΚ: Αξηζ. FAX : Με αηνκηθή κνπ επζύλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξώζεηο (3), πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη:

12 Δλεξγώλ σο (εθπξόζσπνο/ πιεξεμνύζηνο) δπλάκεη ηεο πξνζθνκηδόκελεο Δμνπζηνδόηεζεο (ζηνηρεία) ή ζπκβνιαηνγξαθηθνύ πιεξεμνπζίνπ ηνπ/ εο Σπκβ/ θνπ (πεξηνρή) κε αξηζκό. θαη εληνιή θαη γηα ινγαξηαζκό ηνπ/ ησλ πιήξε ζηνηρεία (όπσο αλσηέξσ, γηα πεξηζζόηεξα από έλα άηνκα) ρνξεγώ ηελ εληνιή θαη πιεξεμνπζηόηεηα πξνο ηελ Υπεξεζία Μηαο Σηάζεο: Οη σο άλσ ηδξπηέο ηεο Οκόξξπζκεο/ Δηεξόξξπζκεο Δηαηξείαο ρνξεγνύκε ηελ εληνιή θαη πιεξεμνπζηόηεηα πξνο ηελ Υπεξεζία Μηαο Σηάζεο: ΚΔΠ (ζηνηρεία) Υπεξεζία Γ.Δ.ΜΗ (ζηνηρεία) Ώζηε λα πξνβεί ζηηο ελέξγεηεο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηα άξζξα 4 θαη 5 ηνπ Ν. 3853/ 2010 γηα ηε ζύζηαζε ηεο: Οκόξξπζκεο εηεξόξξπζκεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία (θαη ιαηηληθά) θαη ην δηαθξηηηθό ηίηιν (θαη ιαηηληθά)

13 θεθάιαην εηαίξνπο δηαρεηξηζηή λόκηκν εθπξόζσπν Καη εηδηθόηεξα όπσο ε Υπεξεζία Μηαο Σηάζεο Α. πξνβεί ζηε ζπκπιήξσζε θαη ππνβνιή πξνο ηηο αξκόδηεο αξρέο, θάζε είδνπο αηηήζεσλ, δειώζεσλ, δηθαηνινγεηηθώλ θαη βεβαηώζεσλ πνπ είλαη απαξαίηεηεο, όπσο: 1) αίηεζε πξνο ην αξκόδην Δπηκειεηήξην (ζπκπιήξσζε ζηνηρείσλ) γηα ηελ θαηαρώξεζε ηεο επσλπκίαο θαη ηνπ δηαθξηηηθνύ ηίηινπ ηεο ππό ζύζηαζε σο άλσ εηαηξίαο θαη ηελ εγγξαθή ηεο ζ απηό 2) αίηεζε θαηαρώξεζεο ηεο ζύζηαζεο ηεο εηαηξείαο ζην Γ.Δ.ΜΗ 3) αίηεζε πξνο ηνπο αξκόδηνπο θαηά πεξίπησζε αζθαιηζηηθνύο νξγαληζκνύο γηα: ηε ιήςε αζθαιηζηηθήο ελεκεξόηεηαο ησλ εηαίξσλ θαη ηελ εγγξαθή θπζηθνύ/ ώλ πξνζώπνπ/ σλ ζηα κεηξώα ησλ θαηά πεξίπησζε αξκόδησλ νξγαληζκώλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο: Οξγαληζκό Αζθάιηζεο Διεπζέξσλ Δπαγγεικαηηώλ (ΟΑΔΔ) Άιιν θνξέα αζθάιηζεο

14 4) αίηεζε γηα: α) ιήςε θνξνινγηθήο ελεκεξόηεηαο εηαίξσλ β) ππνβνιή δήισζεο Φόξνπ Σπγθέληξσζεο Κεθαιαίνπ γ) ρνξήγεζε αξηζκνύ θνξνινγηθνύ κεηξώνπ (ΑΦΜ) o Δηαίξνπ, θπζηθνύ πξνζώπνπ ή λνκηθνύ (αιινδαπνύ) πξνζώπνπ, εθόζνλ δελ δηαζέηεη ήδε o Τνπ λνκηθνύ πξνζώπνπ κεηά ηε ζύζηαζή ηνπ Β) πξνβεί ζηελ είζπξαμε ησλ πνζώλ o Φόξνπ Σπγθέληξσζεο Κεθαιαίνπ o Γξακκαηίνπ Δληαίνπ Κόζηνπο Σύζηαζεο Δηαηξείαο o Γηθαηώκαηνο εγγξαθήο ζηνλ ΟΑΔΔ εθόζνλ απαηηείηαη Καζώο θαη θάζε άιινπ πνζνύ ε είζπξαμε ηνπ νπνίνπ ζα απαηηεζεί θαηά ηε δηαδηθαζία ζύζηαζεο ηεο αλσηέξσ εηαηξείαο θαη ζηελ απόδνζή ησλ πνζώλ ζηνπο ηειηθνύο δηθαηνύρνπο απηώλ Γ) αλαδεηήζεη θαη παξαιάβεη ηα ζρεηηθά πηζηνπνηεηηθά θαη βεβαηώζεηο από ηηο αξκόδηεο Υπεξεζίεο, Φνξείο θαη Οξγαληζκνύο Γ) αηηεζεί από ηελ Κεληξηθή Υπεξεζία Γ.Δ.ΜΗ ηε ρνξήγεζε θσδηθνύ ρξήζηε θαη θσδηθνύ πξόζβαζεο γηα ηελ εμ απνζηάζεσο πξόζβαζε ζην πιεξνθνξηαθό ζύζηεκα Γ.Δ.ΜΗ Δ) πξνβεί ζε θάζε άιιε απαηηνύκελε ελέξγεηα αθόκε θη αλ δελ αλαθέξεηαη ξεηά ζηελ παξνύζα, πξνθεηκέλνπ λα ζπζηαζεί ζύκθσλα κε ηα άξζξα 4 θαη 5 ηνπ ίδηνπ σο άλσ λόκνπ ε ππό ζύζηαζε εηαηξεία

15 Αξηζκόο ινγαξηαζκνύ ηξαπέδεο θαη ΙΒΑΝ. (ηόπνο) Ηκεξνκελία Ο/Οη Δληνι... (νλνκαηεπώλπκν). (ππνγξαθή) (1) Αλαγξάθεηαη από ηνλ ελδηαθεξόκελν πνιίηε ε Τπεξεζία Μηαο ηάζεο πνπ απεπζύλεηαη ε αίηεζε. (2) Αλαγξάθεηαη νινγξάθσο. (3) «Όπνηνο ελ γλώζεη ηνπ δειώλεη ςεπδή γεγνλόηα ή αξλείηαη ή απνθξύπηεη ηα αιεζηλά κε έγγξαθε ππεύζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ κελώλ. Δάλ ν ππαίηηνο απηώλ ησλ πξάμεσλ ζθόπεπε λα πξνζπνξίζεη ζηνλ εαπηόλ ηνπ ή ζε άιινλ πεξηνπζηαθό όθεινο βιάπηνληαο ηξίηνλ ή ζθόπεπε λα βιάςεη άιινλ, ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε κέρξη 10 εηώλ. (4) Αλαθέξνληαη νη εμνπζηνδνηήζεηο βάζεη ηνπ ππνδείγκαηνο 1.ηνπ Παξαξηήκαηνο I. (5) πκπιεξώλεηαη γηα αλώλπκεο εηαηξίεο νη νπνίεο έρνπλ ζπζηαζεί πξηλ ηηο 4 Απξηιίνπ (6) πκπιεξώλεηαη γηα εηαηξίεο πεξηνξηζκέλεο επζύλεο, νκόξξπζκεο θαη εηεξόξξπζκεο εηαηξίεο νη νπνίεο έρνπλ ζπζηαζεί πξηλ ηηο 4 Απξηιίνπ 2011

16 Τπόδεηγκα 4 ΔΝΣΟΛΖ - ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΩΖ ΣΩΝ ΗΓΡΤΣΩΝ Ζ ΣΟΤ ΔΚΠΡΟΩΠΟΤ ΣΟΤ ΓΗΑ ΣΖ ΤΣΑΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΔ ΤΜΒΟΛΑΗΟΓΡΑΦΗΚΖ ΠΡΑΞΖ (άξζξν 8 Ν.1599/1986) Η αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε απηή ηε δήισζε κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην αξρείν άιισλ ππεξεζηώλ (άξζξν 8 παξ. 4 Ν. 1599/1986) ΠΡΟ (1) : ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ : Α ΔΣΑΗΡΟ Ό- Η Όλνκα : Δπώλπκν : Όλνκα θαη Δπώλπκν Παηέξα : Όλνκα θαη Δπώλπκν Μεηέξαο : Όλνκα θαη Δπώλπκν πδύγνπ : Ηκεξνκελία γέλλεζεο (2): Ηκεξνκελία γέλλεζεο ζπδύγνπ (2): : Σόπνο γέλλεζεο : Αξηζκόο Γηαβαηεξίνπ: Αξηζκόο άδεηαο δηακνλήο: Αξηζκόο Γειηίνπ Σαπηόηεηαο : ΑΦΜ : ΑΜΚΑ:

17 Αξηζκόο άδεηαο αλεμάξηεηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο : Πξώην έηνο Αζθάιηζεο : Φνξέαο Αζθάιηζεο : Σειέθσλν: Σόπνο θαηνηθίαο : Οδόο : Αξηζ: ΣΚ: Αξηζ. FAX : Β ΔΣΑΗΡΟ Ο Η Όλνκα : Δπώλπκν : Όλνκα θαη Δπώλπκν Παηέξα : Όλνκα θαη Δπώλπκν Μεηέξαο : Όλνκα θαη Δπώλπκν πδύγνπ (2) : Ηκεξνκελία γέλλεζεο (2) : Ηκεξνκελία γέλλεζεο ζπδύγνπ : Σόπνο γέλλεζεο : Αξηζκόο Γηαβαηεξίνπ: Αξηζκόο άδεηαο δηακνλήο: Αξηζκόο Γειηίνπ Σαπηόηεηαο : Σειέθσλν : ΑΦΜ : Αξηζκόο άδεηαο αλεμάξηεηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο : ΑΜΚΑ : Φνξέαο Αζθάιηζεο : Πξώην έηνο Αζθάιηζεο : Σόπνο θαηνηθίαο : Οδόο : Αξηζ: ΣΚ: Αξηζ. FAX :

18 Γ. ΔΣΑΗΡΟ ΝΟΜΗΚΟ ΠΡΟΩΠΟ Δπσλπκία: Γηαθξηηηθόο Σίηινο: Ννκηθή Μνξθή: ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ ΑΡΜΑΔ (5) Γεληθόο Αξηζκόο Μεηξώνπ Πξσηνδηθείνπ (6) Δηδηθόο Αξηζκόο Μεηξώνπ Βηβιία Πξσηνδηθείνπ (6) Πξσηνδηθείνπ (6) ΑΦΜ: ΔΓΡΑ: ΣΟΗΥΔΗΑ ΝΟΜΗΜΟΤ ΔΚΠΡΟΩΠΟΤ ΔΣΑΗΡΔΗΑ Ο Η Όλνκα : Δπώλπκν : Όλνκα θαη Δπώλπκν Παηέξα : Όλνκα θαη Δπώλπκν Μεηέξαο : Ηκεξνκελία γέλλεζεο (2) : Σόπνο γέλλεζεο : Αξηζκόο Γηαβαηεξίνπ: Αξηζκόο άδεηαο δηακνλήο: Αξηζκόο Γειηίνπ Σαπηόηεηαο : ΑΦΜ : Αξηζκόο άδεηαο αλεμάξηεηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο : Σειέθσλν: Ννκηκνπνηεηηθό Έγγξαθν

19 Σόπνο θαηνηθίαο : Οδόο : Αξηζ: ΣΚ: Αξηζ. FAX : ΔΚΠΡΟΩΠΟ ΣΩΝ ΗΓΡΤΣΩΝ Ο Η Όλνκα : Δπώλπκν : Όλνκα θαη Δπώλπκν Παηέξα : Όλνκα θαη Δπώλπκν Μεηέξαο : Ηκεξνκελία γέλλεζεο (2): Σόπνο γέλλεζεο : Ννκηκνπνηεηηθά Έγγξαθα: (4) Αξηζκόο Γηαβαηεξίνπ: Αξηζκόο άδεηαο δηακνλήο: Αξηζκόο άδεηαο αλεμάξηεηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο: Αξηζκόο Γειηίνπ Σαπηόηεηαο : ΑΦΜ : Σειέθσλν: Σόπνο θαηνηθίαο : Οδόο : Αξηζ: ΣΚ: Αξηζ. FAX : Με αηνκηθή κνπ επζύλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξώζεηο (3), πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη: Δλεξγώλ σο (εθπξόζσπνο/ πιεξεμνύζηνο) δπλάκεη ηεο πξνζθνκηδόκελεο Δμνπζηνδόηεζεο (ζηνηρεία) ή

20 ζπκβνιαηνγξαθηθνύ πιεξεμνπζίνπ ηνπ/ εο Σπκβ/ θνπ (πεξηνρή) κε αξηζκό. θαη εληνιή θαη γηα ινγαξηαζκό ηνπ/ ησλ πιήξε ζηνηρεία (όπσο αλσηέξσ, γηα πεξηζζόηεξα από έλα άηνκα) ρνξεγώ ηελ εληνιή θαη πιεξεμνπζηόηεηα πξνο ηνλ/ ηελ (ζηνηρεία Σπκβνιαηνγξάθνπ) Οη σο άλσ ηδξπηέο ηεο θαησηέξσ Δηαηξείαο ρνξεγνύκε ηελ εληνιή θαη πιεξεμνπζηόηεηα πξνο ηνλ/ηελ ζπκβνιαηνγξάθν: Ώζηε λα πξνβεί ζηηο ελέξγεηεο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηα άξζξα 4,5, 6 θαη 7 ηνπ Ν. 3853/ 2010 γηα ηε ζύζηαζε ηεο: Αλώλπκεο Δηαηξείαο /A.E. κε Κεξδνζθνπηθήο / Α.Δ Μνλνπξόζσπεο/ Α.Δ. ΟΤΑ Δηαηξείαο Πεξηνξηζκέλεο Δπζύλεο / ΔΠΔ Μνλνπξόζσπεο/ ΙΜΔ ΔΠΔ/ ΙΜΔ ΔΠΔ Μνλνπξόζσπεο Οκόξξπζκεο Δηαηξείαο Δηεξόξξπζκεο Δηαηξείαο/ Δ.Δ. θαηά κεηνρέο Με ηελ επσλπκία (θαη ιαηηληθά)

21 θαη ην δηαθξηηηθό ηίηιν (θαη ιαηηληθά) θεθάιαην ηδξπηέο λόκηκν εθπξόζσπν Καη εηδηθόηεξα όπσο ν/ε Σπκβνιαηνγξάθνο A) πξνβεί ζηε ζπκπιήξσζε θαη ππνβνιή πξνο ηηο αξκόδηεο αξρέο, θάζε είδνπο αηηήζεσλ, δειώζεσλ, δηθαηνινγεηηθώλ θαη βεβαηώζεσλ, πνπ είλαη απαξαίηεηεο. Όπσο: 1) αίηεζε πξνο ην αξκόδην Δπηκειεηήξην ( ζπκπιήξσζε ζηνηρείσλ) γηα ηελ θαηαρώξεζε ηεο επσλπκίαο θαη ηνπ δηαθξηηηθνύ ηίηινπ ηεο ππό ζύζηαζε σο άλσ εηαηξίαο θαη ηελ εγγξαθή ηεο ζ απηό 2) αίηεζε θαηαρώξεζεο ηεο ζύζηαζεο ηεο εηαηξείαο ζην Γ.Δ.ΜΗ 3) αίηεζε πξνο ηνπο αξκόδηνπο θαηά πεξίπησζε αζθαιηζηηθνύο νξγαληζκνύο γηα: ηε ιήςε αζθαιηζηηθήο ελεκεξόηεηαο ηδξπηώλ θαη ηελ εγγξαθή θπζηθνύ/ ώλ πξνζώπνπ/ σλ ζηα κεηξώα ησλ θαηά πεξίπησζε αξκόδησλ νξγαληζκώλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο: Οξγαληζκό Αζθάιηζεο Διεπζέξσλ Δπαγγεικαηηώλ (ΟΑΔΔ)

22 Ίδξπκα Κνηλσληθώλ Αζθαιίζεσλ (ΙΚΑ) Άιιν θνξέα αζθάιηζεο 4) αίηεζε γηα: α) ιήςε θνξνινγηθήο ελεκεξόηεηαο ηδξπηώλ β) ππνβνιή δήισζεο Φόξνπ Σπγθέληξσζεο Κεθαιαίνπ γ) ρνξήγεζε αξηζκνύ θνξνινγηθνύ κεηξώνπ (ΑΦΜ) o Τσλ ηδξπηώλ (θπζηθώλ ή αιινδαπώλ λνκηθώλ πξνζώπσλ) πνπ δελ δηαζέηνπλ o λνκηθνύ πξνζώπνπ κεηά ηε ζύζηαζή ηνπ Β) πξνβεί ζηελ είζπξαμε ησλ πνζώλ o Φόξνπ Σπγθέληξσζεο Κεθαιαίνπ o Γξακκαηίνπ Δληαίνπ Κόζηνπο Σύζηαζεο Δηαηξείαο o Γηθαηώκαηνο εγγξαθήο ζηνλ ΟΑΔΔ εθόζνλ απαηηείηαη Καζώο θαη θάζε άιινπ πνζνύ ε είζπξαμε ηνπ νπνίνπ ζα απαηηεζεί θαηά ηε δηαδηθαζία ζύζηαζεο ηεο αλσηέξσ εηαηξείαο θαη ζηελ απόδνζή ησλ πνζώλ ζηνπο ηειηθνύο δηθαηνύρνπο απηώλ Γ) αλαδεηήζεη θαη παξαιάβεη ηα ζρεηηθά πηζηνπνηεηηθά θαη βεβαηώζεηο από ηηο αξκόδηεο Υπεξεζίεο, Φνξείο θαη Οξγαληζκνύο

23 Γ) αηηεζεί από ηελ Κεληξηθή Υπεξεζία Γ.Δ.ΜΗ ηε ρνξήγεζε θσδηθνύ ρξήζηε θαη θσδηθνύ πξόζβαζεο γηα ηελ εμ απνζηάζεσο πξόζβαζε ζην πιεξνθνξηαθό ζύζηεκα Γ.Δ.ΜΗ Δ) Δπίζεο, λα πξνβεί ζε θάζε άιιε απαηηνύκελε ελέξγεηα αθόκε θη αλ δελ αλαθέξεηαη ξεηά ζηελ παξνύζα, πξνθεηκέλνπ λα ζπζηαζεί ζύκθσλα κε ηα άξζξα 4, 5, 6 θαη 7 ηνπ ίδηνπ σο άλσ λόκνπ ε ππό ζύζηαζε εηαηξεία Αξηζκόο ινγαξηαζκνύ ηξαπέδεο.. (ηόπνο) Ηκεξνκελία Ο/Οη Δληνι... (νλνκαηεπώλπκν). (ππνγξαθή) (1) Αλαγξάθεηαη από ηνλ ελδηαθεξόκελν πνιίηε ε Τπεξεζία Μηαο ηάζεο πνπ απεπζύλεηαη ε αίηεζε. (2) Αλαγξάθεηαη νινγξάθσο. (3) «Όπνηνο ελ γλώζεη ηνπ δειώλεη ςεπδή γεγνλόηα ή αξλείηαη ή απνθξύπηεη ηα αιεζηλά κε έγγξαθε ππεύζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ κελώλ. Δάλ ν ππαίηηνο απηώλ ησλ πξάμεσλ ζθόπεπε λα πξνζπνξίζεη ζηνλ εαπηόλ ηνπ ή ζε άιινλ πεξηνπζηαθό όθεινο βιάπηνληαο ηξίηνλ ή ζθόπεπε λα βιάςεη άιινλ, ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε κέρξη 10 εηώλ. (4) Αλαθέξνληαη νη εμνπζηνδνηήζεηο βάζεη ηνπ ππνδείγκαηνο 1.ηνπ Παξαξηήκαηνο I (5) πκπιεξώλεηαη γηα αλώλπκεο εηαηξίεο νη νπνίεο έρνπλ ζπζηαζεί πξηλ ηηο 4 Απξηιίνπ (6) πκπιεξώλεηαη γηα εηαηξίεο πεξηνξηζκέλεο επζύλεο, νκόξξπζκεο θαη εηεξόξξπζκεο εηαηξίεο νη νπνίεο έρνπλ ζπζηαζεί πξηλ ηηο 4 Απξηιίνπ 2011.

24 Τπόδεηγκα 5 ΓΖΛΩΖ ΠΡΟ (1) : Δπσλπκία ππό ζύζηαζε Δηαηξείαο: Γηαθξηηηθόο Σίηινο ππό ζύζηαζε Δηαηξείαο: Δηαηξηθή Μνξθή: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΩΝ Α. Δηαίξνπ Όλνκα: Δπώλπκν: Όλνκα θαη Δπώλπκν Παηέξα: Β. Δηαίξνπ Όλνκα Δπώλπκν: Όλνκα θαη Δπώλπκν Παηέξα: Γ. Δηαίξνπ Όλνκα: Δπώλπκν: Όλνκα θαη Δπώλπκν Παηέξα: Γ. Δηαίξνπ Όλνκα: Δπώλπκν : Όλνκα θαη Δπώλπκν Παηέξα:

25 Δ. Δηαίξνπ Όλνκα: Δπώλπκν : Όλνκα θαη Δπώλπκν Παηέξα: Οξίδνπκε ηνλ / ηελ. ηνπ.θαη σο αληίθιεην θαη ηνλ εμνπζηνδνηνύκε λα επηθνηλσλεί κε ηελ Τπεξεζία Μηαο ηάζεο θαη ηδίσο: Α. λα πξνζθνκίδεη πξόζζεηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά, εθόζνλ ηνπ δεηεζνύλ, γηα ηε ζύζηαζε ηεο Δηαηξείαο θαη ηελ θαηαρώξεζή ηεο ζην Γ.Δ.ΜΗ., Β. Να παξέρεη πξνθνξηθά ή εγγξάθσο δηεπθξηλήζεηο θαη πξόζζεηεο πιεξνθνξίεο, Γ. Να παξαιακβάλεη από ηελ Τπεξεζία Μηαο ηάζεο έγγξαθα, όπσο βεβαηώζεηο, πηζηνπνηεηηθά θαη απνδείμεηο πιεξσκήο πνπ αθνξνύλ ζηελ ππό ζύζηαζε εηαηξεία. ηνηρεία επηθνηλσλίαο αληηθιήηνπ: (1) Σειενκνηνηππία: Ηιεθηξνληθό Σαρπδξνκείν: Σειέθσλν: Ηκεξνκελία 1. Οη Γεινύληεο (1) Η επηηπρήο απνζηνιή ηειενκνηνηππίαο ή ειεθηξνληθνύ κελύκαηνο από ηελ Τπεξεζία Μηαο ηάζεο ζε εξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο, ηεθκαίξεη ηε ιήςε ηεο ζρεηηθήο πξόζθιεζεο από ηνλ αληίθιεην. Δθόζνλ ε απνζηνιή ηεο πξόζθιεζεο έρεη γίλεη ζε κε εξγάζηκε εκέξα θαη ώξα, σο ρξόλνο ιήςεο ηεο ζρεηηθήο πξόζθιεζεο ινγίδεηαη ε επόκελε εξγάζηκε εκέξα.

26 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗ Τπόδεηγκα 1 ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΩΖ ΑΗΣΖΖ ΠΡΟ ΣΟ ΑΡΜΟΓΗΟ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΟ ΣΜΖΜΑ ΣΟΤ ΟΑΔΔ (άξζξν 8 Ν.1599/1986) Η αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε απηή ηε δήισζε κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην αξρείν άιισλ ππεξεζηώλ (άξζξν 8 παξ. 4 Ν. 1599/1986) Πξνο: (ζηνηρεία Πεξηθεξεηαθνύ Σκήκαηνο) Ο Η Όλνκα : Δπώλπκν : Όλνκα θαη Δπώλπκν Παηέξα : Όλνκα θαη Δπώλπκν Μεηέξαο : Όλνκα θαη Δπώλπκν πδύγνπ : Ηκεξνκελία γέλλεζεο: Ηκεξνκελία γέλλεζεο ζπδύγνπ : Σόπνο γέλλεζεο : Αξηζκόο Γηαβαηεξίνπ: Αξηζκόο άδεηαο δηακνλήο: Αξηζκόο Γειηίνπ Σαπηόηεηαο : Σειέθσλν : ΑΦΜ : Αξηζκόο άδεηαο αλεμάξηεηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο : ΑΜΚΑ :

27 Φνξέαο Αζθάιηζεο : Πξώην έηνο Αζθάιηζεο : Σόπνο θαηνηθίαο : Οδόο : Αξηζ: ΣΚ: Αξηζ. FAX : Με αηνκηθή κνπ επζύλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξώζεηο (3), πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη: Δίρα πξνεγνύκελε αζθάιηζε ζηνλ ΟΑΔΔ από Ο πξώηνο θνξέαο αζθάιηζήο κνπ είλαη έσο Έηνο πξώηεο αζθάιηζεο Ο θνξέαο αζθάιηζήο κνπ ζήκεξα είλαη Δπηιέγσ ηνλ ΟΑΔΔ σο θύξην θνξέα θνηλσληθήο αζθάιηζεο Δίκαη ζπληαμηνύρνο ζηελ Διιάδα Δίκαη ζπληαμηνύρνο ζην εμσηεξηθό Αηηνύκαη ηελ εγγξαθή κνπ ή ηελ επαλεγγξαθή κνπ ζηνλ ΟΑΔΔ Αηηνύκαη ηελ έθδνζε ΑΜΚΑ Αηηνύκαη ηελ ρνξήγεζε αζθαιηζηηθήο ελεκεξόηεηαο * ε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη ΑΜΚΑ απαξαίηεην ζηνηρείν είλαη ε απνζηνιή θσηνηππίαο αζηπλνκηθήο ηαπηόηεηαο γηα ηελ έθδνζή ηνπ. Ηκεξνκελία: Ο αηηώλ/νύζα Αξκόδηα Τπεξεζία κίαο ηάζεο

28 Τπόδεηγκα 2 ΑΝΑΕΖΣΖΖ ΣΟΗΥΔΗΩΝ ΜΔΛΩΝ ΣΖ ΤΠΟ ΤΣΑΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΑΜΚΑ : ΔΠΩΝΤΜΟ: ΟΝΟΜΑ: ΠΑΣΡ/ΜΟ: ΜΖΣΡ/ΜΟ: ΖΜ/ΝΗΑ ΓΔΝ: ΣΟΠΟ ΓΔΝ: ΑΡ. ΓΗΑΒΑΣΖΡΗΟΤ: Α.Γ.Σ : ΔΗΝΑΗ ΑΦΑΛΗΜΔΝΟ ΣΟΤ ΟΑΔΔ Α.Μ. ΟΑΔΔ ΔΗΝΑΗ ΑΦΑΛΗΣΗΚΑ ΔΝΖΜΔΡΟ ΓΔΝ ΔΗΝΑΗ ΔΓΓΔΓΡΑΜΜΔΝΟ ΣΟΝ ΟΑΔΔ, ΟΦΔΗΛΔΣΑΗ ΓΗΚΑΗΩΜΑ ΔΓΓΡΑΦΖ.. Ο/Ζ ΠΡΟΗΣΑΜΔΝΟ/Ζ ΣΟΤ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ

29 Τπόδεηγκα 3 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΙΥΤΔΙ ΓΙΑ ΔΝΑ (1) ΥΡΟΝΟ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ Ηκεξνκελία Οξγαληζκόο Ο.Α.Δ.Δ Αζθάιηζεο Διεπζέξσλ Δπαγγεικαηηώλ Αξηζκόο Πξση. ΓΙΔΤΘΤΝΗ. ΣΜΗΜΑ ΣΑΥ. Γ/ΝΗ. ΠΛΗΡ: ΣΗΛ: ΒΔΒΑΙΧΗ Ν.2084/92 άξζξν 63 Όπσο πξνθύπηεη από ηα ζηνηρεία ηεο ππεξεζίαο καο ν/ε αζθαιηζκέλνο /ε.κε ΑΜΚΑ. Δ.Α.Μ θαη δξαζηεξηόηεηα.. ζηελ πεξηνρή... Έρεη θαηαβάιιεη ή ξπζκίζεη όιεο ηηο απαηηεηέο εηζθνξέο. Σε βεβαίσζε απηή δήηεζε ν/ε ίδηνο/α κε αίηεζε ηνπ/ηεο πξνθεηκέλνπ λα ηε ρξεζηκνπνηήζεη γηα ζεώξεζε βηβιίσλ ή ζηνηρείσλ από ηελ αξκόδηα Γ.Ο.Τ θαη κε ξεηή επηθύιαμε ηνπ Ο.Α.Δ.Δ απέλαληη ηνπ ζηελ πεξίπησζε πνπ από κειινληηθό έιεγρν δηαπηζησζεί όηη νθείινληαη εηζθνξέο. Σειεί δε ππό αλάθιεζε επζύο κόιηο νη ππεξεζίεο δηαπηζηώζνπλ όηη εμέιηπε ν αζθαιηζηηθόο δεζκόο ε όηη νη εηζθνξέο δελ έρνπλ θαηαβιεζεί εκπξόζεζκα. Ιζχύει για ζύζηαζη εηαιρείας και θεώρηζη βιβλίων-ζηοιχείων ζηην αρμόδια ΔΟΥ. Ο/Η ΠΡΟΙΣΑΜΔΝΟ/Η ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ

30 Τπόδεηγκα 4 ΑΝΑΓΓΔΛΗΑ ΔΓΓΡΑΦΖ Ζ ΔΠΑΝΔΓΓΡΑΦΖ ΔΣΑΗΡΟΤ ΓΔΛΣΗΟ ΣΟΗΥΔΗΩΝ ΑΦΑΛΗΜΔΝΟΤ ΔΠΩΝΤΜΟ: ΠΑΣΡ/ΜΟ: ΖΜ/ΝΗΑ ΓΔΝ: ΑΡ. ΣΑΤΣ. ΑΜΚΑ: Γ/ΝΖ ΚΑΣ/ΚΗΑ: Αξ. Σειενκνηόηππνπ (Fax): ΟΝΟΜΑ: ΜΖΣΡ/ΜΟ: ΟΗΚ. ΚΑΣ/Ζ: ΑΡ. ΓΗΑΒ: Α.Φ.Μ: ΟΓΟ: ΑΡΗΘ: ΣΚ: Γ/λζε Ζιεθηξνληθνύ Σαρπδξνκείνπ ( ): ΝΟΜΗΚΖ ΜΟΡΦΖ: ΔΠΩΝΤΜΗΑ: ΟΓΟ: ΑΡΗΘΜΟ: Σ.Κ. ΠΟΛΖ: ΛΟΗΠΑ ΜΔΛΖ ΔΣΑΗΡΗΑ*: *ε πεξίπηωζε κειώλ Γ Α.Δ. ζα αλαθέξεηαη θαη ην πνζνζηό ζπκκεηνρήο εθάζηνπ ζην κεηνρηθό θεθάιαην. ΔΗΠΡΑΥΘΖΚΔ ΓΗΚΑΗΩΜΑ ΔΓΓΡΑΦΖ ΠΟΟ:.. Α.Μ ΟΑΔΔ Ο αηηώλ Ζ Αξκόδηα Τπεξεζία Μηαο ηάζεο

31 Τπόδεηγκα 5 Αξηζ. Πξωη. : Ζκεξνκελία : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΓΡΤΜΑ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΑΦΑΛΗΔΩΝ ΠΡΟ : Σν Τπνθ/κα ΙΚΑ Σκήκα Δζόδσλ ΑΗΣΖΖ ΓΗΑ ΥΟΡΖΓΖΖ ΒΔΒΑΗΩΖ Ολνκαηεπώλπκν Παηξώλπκν / Δπωλπκία : Α.Γ.Μ.: Α.Φ.Μ.: Δίδνο Δπηρείξεζεο : Γ/λζε Δπηρ/ζεο : ΣΖΛ : ζε Παξαθαιώ λα κνπ ρνξεγήζεηε βεβαίσζε αζθαιηζηηθήο ελεκεξόηεηαο ή Τπεξεζηαθό εκείσκα αληίγξαθα, πξνθεηκέλνπ λα ηα ρξεζηκνπνηήζσ γηα ηε ζύζηαζε εηαηξείαο ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΩΖ Γειώλσ ππεύζπλα γλσξίδνληαο ηηο ζπλέπεηεο ηνπ Ν. 1599/86, πεξί ςεπδνύο δήισζεο, όηη ηα θαησηέξσ ζηνηρεία είλαη αιεζηλά. 1) Δίραηε ή έρεηε άιιν θαηάζηεκα, γξαθείν, εξγνζηάζην θ.ι.π. ζηελ ίδηα ή ζε άιιε πεξηνρή θαη ζε πνηα δηεύζπλζε ; ΑΠΑΝ: 2) Τπήξμαηε ή είζηε κέινο Κνηλνπξαμίαο, Αζηηθήο Δηαηξείαο, ΟΔ, Οκόξξπζκν κέινο ΔΔ, εθπξόζσπνο δηνίθεζεο Ννκηθνύ Πξνζώπνπ πνπ επζύλεηαη αζηηθά γηα ηηο ιεμηπξόζεζκεο νθεηιέο απηνύ πξνο ην ΙΚΑ: Αλ λαη θαη ζε πνηα (επσλπκία ) θαη ζε πνηα πεξηνρή: ΑΠΑΝ: 3) Η επηρείξεζε ιεηηνύξγεζε ζην παξειζόλ κε άιιε λνκηθή κνξθή θαη αλ λαη κε πνηα; ΑΠΑΝ: 4) Η επηρείξεζε πξνήιζε από ζπγρώλεπζε ή κεηαβίβαζε άιισλ επηρεηξήζεσλ θαη αλ λαη ζε πνηα πεξηνρή; ΑΠΑΝ: 5) Σπγράλεηε θύξηνο νηθνδνκηθνύ έξγνπ ή εξγνιάβνο επί αληηπαξνρή θαη ζε πνηα πεξηνρή; ΑΠΑΝ: 6) Απαζρνιείηε πξνζσπηθό ; Αλ όρη από πόηε ; ΑΠΑΝ: (θξαγίδα Τπνγξαθή Ολνκ/κν )

32 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗΗ Τπόδεηγκα 1 Τπεξεζία Μηαο ηάζεο γηα ηε ζύζηαζε εηαηξεηώλ πκβνιαηνγξάθνο. Σαρ. Γ/λζε : Σαρ. Κώδηθαο : Σειέθσλν : Ηι. Σαρ/κεην : ΠΡΟ: Τπεξεζία Γ.Δ.ΜΗ /Σκήκα Γ.Δ.ΜΗ ΘΔΜΑ : ύζηαζε αλώλπκεο εηαηξείαο / εηαηξείαο πεξηνξηζκέλεο επζύλεο αο γλσξίδνπκε όηη θαηαρσξήζεθε ηελ ζην Γεληθό Δκπνξηθό Μεηξών, ε κε αξηζκό.... πξάμε κνπ ίδξπζεο ηεο αλώλπκεο εηαηξείαο / εηαηξείαο πεξηνξηζκέλεο επζύλεο κε ηελ επσλπκία... θαη ην δηαθξηηηθό ηίηιν... πνπ έιαβε Αξηζκό Γ.Δ.ΜΗ θαη Κσδηθό Αξηζκό Καηαρώξεζεο ζην Γ.Δ.ΜΗ. Ο πιήξεο θάθεινο ηεο αλσηέξσ εηαηξείαο ζα ζαο δηαβηβαζηεί εληόο 15 εκεξώλ, δειαδή κέρξη ηελ Η Τπεξεζία Μηαο ηάζεο Ο/Η πκβνιαηνγξάθνο

33 Τπόδεηγκα 2 Τπεξεζία Μηαο ηάζεο γηα ηε ζύζηαζε εηαηξεηώλ πκβνιαηνγξάθνο Σαρ. Γ/λζε : ΠΡΟ: Σν Δζληθό Σππνγξαθείν Σαρ. Κώδηθαο : Καπνδηζηξίνπ 34 Σειέθσλν : Αζήλα Ηι. Σαρ/κείν : ΑΝΑΚΟΗΝΩΖ ύζηαζεο ηεο αλώλπκεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία θαη θαηαρώξηζεο ηεο ζύζηαζήο ηεο ζην Γεληθό Δκπνξηθό Μεηξών. Σελ θαηαρσξήζεθαλ ζην Γεληθό Δκπνξηθό Μεηξών: Η κε αξηζκό. πξάμε η.. πκβνιαηνγξάθνπ.. ίδξπζεο ηεο αλώλπκεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία...θαη ην δηαθξηηηθό ηίηιν.. θαη ην θαηαζηαηηθό ηεο. Η σο άλσ αλώλπκε εηαηξεία έιαβε αξηζκό Γ.Δ.ΜΗ.θαη Κσδηθό Αξηζκό Καηαρώξεζεο ζην Γ.Δ.ΜΗ. Πεξίιεςε ηνπ θαηαζηαηηθνύ έρεη σο εμήο: 1. Δπσλπκία - Γηαθξηηηθόο ηίηινο: 2. Έδξα: 3. θνπόο: 4. Γηάξθεηα: 5. Πνζό θαη ηξόπνο θαηαβνιήο κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ: 6. Μεηνρέο (αξηζκόο, είδνο, νλνκαζηηθή αμία): 7. Ηκεξνκελία ιήμεο εηαηξηθήο ρξήζεο: 8. Αξηζκόο κειώλ Γ.. θαη ζεηεία απηνύ: 9. Πξώην Γ.. θαη ζεηεία απηνύ: 10. Διεγθηέο πξώηεο εηαηξηθήο ρξήζεο: (όηαλ νξίδνληαη) Τπεξεζία Μηαο ηάζεο γηα ηε ζύζηαζε εηαηξεηώλ Ο/Η πκβνιαηνγξάθνο

34 ΚΑΣΑΒΛΗΘΗΚΑΝ Η Τπεξεζία Μηαο ηάζεο Ο/Η πκβνιαηνγξάθνο 1. Φ..Κ. Αξ. απόδεημεο:. Απαιιαγή:.. 2. Σειώλ δεκνζίεπζεο ζην ΣΑΔ-ΔΠΔ Γελ νθείινληαη (παξ. 4 αξ. 3 λ. 3853/2010) 3. Σειώλ ππέξ ΣΑΠΔΣ Γελ νθείινληαη (παξ. 4 αξ. 3 λ. 3853/2010)

35 Τπόδεηγκα 3 Τπεξεζία Μηαο ηάζεο γηα ηε ζύζηαζε εηαηξεηώλ πκβνιαηνγξάθνο. Σαρ. Γ/λζε : Σαρ. Κώδηθαο : Σειέθσλν : Ηι. Σαρ/κείν : ΠΡΟ: Σν Δζληθό Σππνγξαθείν Καπνδηζηξίνπ Αζήλα ΑΝΑΚΟΗΝΩΖ ύζηαζεο ηεο εηαηξείαο πεξηνξηζκέλεο επζύλεο κε ηελ επσλπκία θαη θαηαρώξηζεο ηεο ζύζηαζήο ηεο ζην Γεληθό Δκπνξηθό Μεηξών. Σελ θαηαρσξήζεθαλ ζην Γεληθό Δκπνξηθό Μεηξών: Η κε αξηζκό. πξάμε η.. πκβνιαηνγξάθνπ.. ίδξπζεο ηεο εηαηξείαο πεξηνξηζκέλεο επζύλεο κε ηελ επσλπκία.θαη ην δηαθξηηηθό ηίηιν. θαη ην θαηαζηαηηθό ηεο. Η σο άλσ εηαηξεία πεξηνξηζκέλεο επζύλεο έιαβε αξηζκό Γ.Δ.ΜΗ.θαη Κσδηθό Αξηζκό Καηαρώξεζεο ζην Γ.Δ.ΜΗ. ΤΣΑΖ Δηαηξείαο Πεξηνξηζκέλεο Δπζύλεο κε ηελ επσλπκία:... (ΔΓΧ ΓΡΑΦΟΤΜΔ ΣΗΝ ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΟΤ ΔΓΓΡΑΦΟΤ) Γηα ηνπ ππ' αξηζκ...ζπκβνιαίνπ η. πκβνιαηνγξάθνπ... ζπλεζηήζε Δηαηξεία Πεξηνξηζκέλεο Δπζύλεο κε ηελ επσλπκία «...» (ΔΓΧ ΓΡΑΦΟΤΜΔ ΣΗΝ ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΟΤ ΤΜΒΟΛΑΙΟΤ) θαη έιαβε αξηζκό Γ.Δ.ΜΗ.θαη Κσδηθό Αξηζκό Καηαρώξεζεο ζην Γ.Δ.ΜΗ. πεξίιεςε δε ηνπ θαηαζηαηηθνύ έρεη σο εμήο: (Γξάθνπκε πεξηιεπηηθά ηα άξζξα ηνπ ζπκβνιαίνπ ή θαη αύμνπζα ζεηξά ή ην έλα θάησ από ην άιιν) 1. ΔΠΧΝΤΜΙΑ ΓΙΑΚΡΙΣΙΚΟ ΣΙΣΛΟ ΔΓΡΑ ΔΣΑΙΡΟΙ...

36 5. ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΚΟΠΟ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ (Σόπνο), Η Τπεξεζία Μηαο ηάζεο γηα ηε ζύζηαζε εηαηξεηώλ Ο/ Η πκβνιαηνγξάθνο ΚΑΣΑΒΛΗΘΗΚΑΝ Η Τπεξεζία Μηαο ηάζεο Ο/Η πκβνιαηνγξάθνο 1. Φ..Κ. Αξ. απόδεημεο:. Απαιιαγή:.. 2. Σειώλ δεκνζίεπζεο ζην ΣΑΔ-ΔΠΔ Γελ νθείινληαη (παξ. 4 αξ. 3 λ. 3853/2010) 3. Σειώλ ππέξ ΣΑΠΔΣ Γελ νθείινληαη (παξ. 4 αξ. 3 λ. 3853/2010)

37 Τπόδεηγκα 4 Διιεληθή Γεκνθξαηία Δζληθό Σππνγξαθείν Σκήκα Α1 Παξαιαβήο Γεκ/ηέαο Ύιεο Σαρ.Γ/λζε : Καπνδηζηξίνπ 34 Σαρ.Κώδηθαο: Αζήλα Πιεξνθνξίεο: Σειέθσλν : Αζήλα, Αξηζκ. Πξση. Πξνο: πκβνιαηνγξάθν Τπεξεζία Μηαο ηάζεο γηα ηε ζύζηαζε εηαηξεηώλ Κνηλ: Α.Δ /ΔΠΔ Θέκα: Κσδηθόο Αξηζκόο Γεκνζίεπζεο αο γλσξίδνπκε όηη ε Αλαθνίλσζε ύζηαζεο ηεο αλώλπκεο εηαηξείαο / εηαηξείαο πεξηνξηζκέλεο επζύλεο κε επσλπκία.θαη αξηζκό Γ.Δ.ΜΗ, έιαβε Κσδηθό Αξηζκό Γεκνζίεπζεο ζην Σεύρνο Αλσλύκσλ Δηαηξεηώλ Δηαηξεηώλ Πεξηνξηζκέλεο Δπζύλεο & Γεληθνύ Δκπνξηθνύ Μεηξώνπ.. Ο Σκεκαηάξρεο

38 Τπόδεηγκα 5 Τπεξεζία Μηαο ηάζεο / /20 γηα ηε ζύζηαζε επηρεηξήζεσλ Πξνο ην Δπηκειεηήξην.. Σαρ. Γηεύζπλζε: Σαρ Κσδηθόο : Πιεξνθνξίεο: Ηι. Σαρ/ κείν : ΑΗΣΖΜΑ ΔΓΓΡΑΦΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ αο αλαθνηλώλνπκε ηε ζύζηαζε ηεο εηαηξείαο κε ηε λνκηθή κνξθή κε ηελ επσλπκία.θαη ην δηαθξηηηθό ηίηιν ε νπνία ηελ / / 20 έιαβε Αξηζκό Γ.Δ.ΜΗ θαη Κσδηθό Αξηζκό Καηαρώξηζεο θαη ΑΦΜ..θαη παξαθαινύκε όπσο ηελ εγγξάςεηε ζηα κεηξώα ζαο θαη καο απνζηείιεηε ζρεηηθή βεβαίσζε. (Σόπνο), Ηκεξνκελία Η Τπεξεζία Μηαο ηάζεο γηα ηε ζύζηαζε επηρεηξήζεσλ

39 Τπόδεηγκα 6 Δπηκειεηήξην / /20 Σαρ. Γηεύζπλζε: Σαρ. Κώδηθαο : Πιεξνθνξίεο : Ηι. Σαρ/ κείν : Πξνο ηελ Τπεξεζία Μηαο ηάζεο ΑΝΑΚΟΗΝΩΖ ΔΓΓΡΑΦΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ αο αλαθνηλώλνπκε όηη θαηόπηλ ηνπ από.αηηήκαηόο ζαο, ε εηαηξεία κε ηε λνκηθή κνξθή κε επσλπκία.., δηαθξηηηθό ηίηιν, Αξηζκό ΓΔΜΗ., Κσδηθό Αξηζκό Καηαρώξηζεο..θαη ΑΦΜ..θαηαρσξήζεθε ζηα κεηξώα καο θαη έιαβε αξ. κεηξώνπ. (Σόπνο), / /201.. Δπηκειεηήξην

40 Τπόδεηγκα 7 Τπεξεζία Μηαο ηάζεο γηα ηε ζύζηαζε εηαηξεηώλ Σαρ. Γ/λζε : Σαρ. Κώδηθαο : Σειέθσλν : Ηι. Σαρ/κείν : ΠΡΟ: (ζηνηρεία εηαηξείαο) Τπόςε: (ζηνηρεία εθπξνζώπνπ) ΒΔΒΑΗΩΖ Σελ (εκεξνκελία) ζπζηήζεθε ε εηαηξεία κε ηε λνκηθή κνξθή, ηελ επσλπκία.θαη ην δηαθξηηηθό ηίηιν.., κε ηα αθόινπζα ζηνηρεία: Αξηζκόο Γ.Δ.ΜΗ Κσδηθόο Αξηζκόο Καηαρώξεζεο Αξηζκόο Φνξνινγηθνύ Μεηξώνπ Αξκόδηα Γ.Ο.Τ Αξηζκόο Μεηξώνπ Δπηκειεηεξίνπ Αξηζκόο πκβνιαηνγξαθηθήο Πξάμεο ύζηαζεο Κσδηθόο Αξηζκόο Γεκνζίεπζεο ζην Σεύρνο ΑΔ ΔΠΔ & Γ.Δ.ΜΗ (Σόπνο), Η Τπεξεζία Μηαο ηάζεο γηα ηε ζύζηαζε εηαηξεηώλ

41 Πξόζζεηεο Πξάμεηο ζηηο νπνίεο πξνέβε ε Τπεξεζία Μηαο ηάζεο γηα ηε ζύζηαζε ηεο εηαηξείαο: 1. Λήςε θνξνινγηθήο ελεκεξόηεηαο γηα ηνπο αθόινπζνπο εηαίξνπο:. 2. Λήςε ΑΦΜ γηα ηνπο αθόινπζνπο εηαίξνπο: 3. Λήςε αζθαιηζηηθήο ελεκεξόηεηαο από ΙΚΑ ΔΣΑΜ γηα ηνπο αθόινπζνπο εηαίξνπο: 4. Λήςε αζθαιηζηηθήο ελεκεξόηεηαο από ηνλ ΟΑΔΔ γηα ηνπο αθόινπζνπο: α. εηαίξνπο:. β. κέιε Γ ΑΔ πνπ είλαη κέηνρνη κε πνζνζηό άλσ ηνπ 3%. 5. Αλαγγειία Δγγξαθήο ή Δπαλεγγξαθήο ζηνλ ΟΑΔΔ γηα ηνπο αθόινπζνπο: α. εηαίξνπο: β. κέιε Γ ΑΔ πνπ είλαη κέηνρνη κε πνζνζηό άλσ ηνπ 3%. (Σόπνο), Η Τπεξεζία Μηαο ηάζεο γηα ηε ζύζηαζε εηαηξεηώλ

42 Τπεξεζία Μηαο ηάζεο γηα ηε ζύζηαζε εηαηξεηώλ (ζηνηρεία) Καηάζεζε επξώ. Νν: Ζ εηαηξεία κε ηελ επωλπκία.θαη ηνλ δηαθξηηηθό ηίηιν. (ΑΦΜ..) θαηέβαιε ην πνζό ηωλ επξώ..ζηελ Τπεξεζία Μηαο ηάζεο. Αλαιπηηθά θαηαβιεζέληα πνζά: 1. Γξακκάηην Δληαίνπ θόζηνπο ύζηαζεο εηαηξείαο: Σέινο Καηαρώξεζεο Γ.Δ.ΜΖ: επξώ Γξακκάηην Κόζηνπο ύζηαζεο Δηαηξείαο: επξώ Κόζηνο εγγξαθήο ζην Δπηκειεηήξην: επξώ Δηζθνξά Τπέξ Σακείνπ Ννκηθώλ: επξώ Δηζθνξά Τπέξ Σακείνπ Πξνλνίαο Γηθεγόξωλ: επξώ ύλνιν Γ.Δ.Κ..Δ επξώ Σξόπνο Πιεξσκήο: 1. Με κεηξεηά ζηελ Τπεξεζία Μηαο ηάζεο 2. Με ηξαπεδηθή επηηαγή 3. Με θαηάζεζε ζηνλ Σξαπεδηθό Λνγαξηαζκό Γ.Δ.ΜΗ ζηελ Σξάπεδα.. (Αξ. Παξαζηαηηθνύ θαηάζεζεο: ) 4. Υξέσζε Πηζησηηθήο Κάξηαο 2. Φόξνο πγθέληξωζεο Κεθαιαίνπ: επξώ Σξόπνο Πιεξσκήο: 1. Με κεηξεηά ζηελ Τπεξεζία Μηαο ηάζεο 2. Με ηξαπεδηθή επηηαγή 3. Με θαηάζεζε ζηνλ Σξαπεδηθό Λνγαξηαζκό Γ.Δ.ΜΗ ζηελ Σξάπεδα.. (Αξ. Παξαζηαηηθνύ θαηάζεζεο: ) 4. Υξέσζε Πηζησηηθήο Κάξηαο 3. Παξάβνιν ππέξ Δπηηξνπήο Αληαγωληζκνύ (γηα ΑΔ) επξώ Σξόπνο Πιεξσκήο: 1. Με κεηξεηά ζηελ Τπεξεζία Μηαο ηάζεο 2. Με ηξαπεδηθή επηηαγή 3. Με θαηάζεζε ζηνλ Σξαπεδηθό Λνγαξηαζκό Γ.Δ.ΜΗ ζηελ Σξάπεδα.. (Αξ. Παξαζηαηηθνύ θαηάζεζεο: ) 4. Υξέσζε Πηζησηηθήο Κάξηαο ύλνιν: Ζ παξνύζα ρνξεγείηαη γηα θνξνινγηθή ρξήζε Ηκεξνκελία Η Τπεξεζία Μηαο ηάζεο Ο/Η θαηαβαι γηα ηελ εηαηξεία (ηνηρεία, ΑΦΜ)

43 Τπεξεζία Μηαο ηάζεο γηα ηε ζύζηαζε εηαηξεηώλ (ζηνηρεία) Νν: Καηάζεζε επξώ. Ο/Ζ.. κε ΑΦΜ., εηαίξνο ηεο εηαηξείαο κε ηελ επωλπκία.θαη ηνλ δηαθξηηηθό ηίηιν.θαηέβαιε ην πνζό ηωλ επξώ..γηα ηελ πιεξωκή ηνπ δηθαηώκαηνο εγγξαθήο ηνπ ζηνλ ΟΑΔΔ. Ζ παξνύζα ρνξεγείηαη γηα θνξνινγηθή ρξήζε Ηκεξνκελία Η Τπεξεζία Μηαο ηάζεο Ο/Η θαηαβάι.

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η. Τπόδεηγκα 1. ΔΞΟΤΗΟΓΟΣΖΖ- ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΩΖ (άξζξν 8 Ν.1599/1986)

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η. Τπόδεηγκα 1. ΔΞΟΤΗΟΓΟΣΖΖ- ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΩΖ (άξζξν 8 Ν.1599/1986) Γξαθείν Γεληθνχ Γξακκαηέα ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η Τπόδεηγκα 1 ΔΞΟΤΗΟΓΟΣΖΖ- ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΩΖ (άξζξν 8 Ν.1599/1986) Ζ αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε απηή ηε δήισζε κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην αξρείν άιισλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΣΗΗ - ΤΠΕΤΘΤΜΗ ΔΗΚΩΗ. Πεπιγπαυή αιτήματορ : «ΑΜΣΘΙΑΣΑΣΑΗ ΑΔΕΘΑ ΥΡΗΗ ΛΟΤΘΙΩΜ ΟΡΓΑΜΩΜ».

ΑΘΣΗΗ - ΤΠΕΤΘΤΜΗ ΔΗΚΩΗ. Πεπιγπαυή αιτήματορ : «ΑΜΣΘΙΑΣΑΣΑΗ ΑΔΕΘΑ ΥΡΗΗ ΛΟΤΘΙΩΜ ΟΡΓΑΜΩΜ». (άπθπο 8 Μ.1599/1986) ΑΘΣΗΗ - ΤΠΕΤΘΤΜΗ ΔΗΚΩΗ Η αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε απηή ηε δήισζε κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην αξρείν άιισλ ππεξεζηώλ (άξζξν 8 παξ. 4 Ν. 1599/1986) Πεπιγπαυή αιτήματορ

Διαβάστε περισσότερα

Θέκα: «Γηαδηθαζία πιεξσκήο γηαηξώλ ζπλεξγαδόκελσλ κε ηνλ ΔΟΠΥΥ γηα ηαηξηθή επίζθεςε αζθαιηζκέλσλ ηνπ Οξγαληζκνύ»

Θέκα: «Γηαδηθαζία πιεξσκήο γηαηξώλ ζπλεξγαδόκελσλ κε ηνλ ΔΟΠΥΥ γηα ηαηξηθή επίζθεςε αζθαιηζκέλσλ ηνπ Οξγαληζκνύ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ Δζληθόο Οξγαληζκόο Παξνρήο Τπεξεζηώλ Τγείαο www.eopyy.gov.gr ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΥΔΓΙΑΜΟΤ & ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΤΓΔΙΑ Γ/ΝΗ ΥΔΓΙΑΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

FAQs ΓΙΑ ΥΡΗΣΕ ΤΠΗΡΕΙΑ ΜΙΑ ΣΑΗ 08/04/2011

FAQs ΓΙΑ ΥΡΗΣΕ ΤΠΗΡΕΙΑ ΜΙΑ ΣΑΗ 08/04/2011 FAQs ΓΙΑ ΥΡΗΣΕ ΤΠΗΡΕΙΑ ΜΙΑ ΣΑΗ 08/04/2011 1. Εξώηεζε: Μπνξώ λα δνθηκάζσ ηελ εθαξκνγή ησλ Τπεξεζηώλ Μηαο ηάζεο κε κε πξαγκαηηθά δεδνκέλα; Απάληεζε: ύληνκα ζα δηαηεζεί εθαξκνγή κε θαηάιιειν πεξηβάιινλ δνθηκώλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

PEOPLECERT Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org

PEOPLECERT Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org PEOPLECERT Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org Πλεπκαηηθά Δηθαηώκαηα 2011 PEOPLECERT Α.Ε. Όια ηα δηθαηώκαηα είλαη θαηνρπξσκέλα. Καλέλα κέξνο ηνπ παξόληνο

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΔΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΘΝΙΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΙΣΗ

ΦΟΡΔΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΘΝΙΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΙΣΗ ΦΟΡΔΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΘΝΙΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΙΣΗ Σαρ. Γ/λζε: Γ.Γ. Λνπηξώλ Τπάηεο Σαρ. Κσδ.: 35016 Σει./Fax: 22310 59007 e-mail: oiti@otenet.gr web: www.oiti.gr Πιεξνθνξίεο: Αλζνύια Καζηαληώηε Λνπηξά Τπάηεο, 4-11-2014

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο:

H FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: 1. Γηα ηεο από 14 Μαΐνπ 2010 απόθαζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ:- ΚΟΙΝ: - - - - Α. Αλώλπκεο Δηαηξείεο πνπ ζπζηήλνληαη από ηηο Τπεξεζίεο Μηαο ηάζεο (πκβνιαηνγξάθνπο) άξζξν 7 Ν. 3853/2010.

ΠΡΟ:- ΚΟΙΝ: - - - - Α. Αλώλπκεο Δηαηξείεο πνπ ζπζηήλνληαη από ηηο Τπεξεζίεο Μηαο ηάζεο (πκβνιαηνγξάθνπο) άξζξν 7 Ν. 3853/2010. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΝΣΑ- ΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΔΩΣ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΔ & ΠΙΣΔΩ Γ/ΝΗ ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΔΩΝ Σαρ. Γ/λζε : Πι. Κάληγγνο Σαρ. Κώδηθαο

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ. ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ηης. 620ης σνεδρίαζης (22-09-2011)

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ. ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ηης. 620ης σνεδρίαζης (22-09-2011) ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ηης 620ης σνεδρίαζης (22-09-2011) ΦΑΜΑ (Ειζηγηηής κ. ΛΕΩΝΙΔΑ ΚΑΝΕΛΛΟ) 1. Μεξηθή Αλάθιεζε ηεο ππ' αξ. ΑΠ 464/11/18-1-2008 Απόθαζεο Πξνέδξνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ. ΧΡΔ ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ ΚΟΗΝΟΤ ΓΗΑ ΣΟΝ ΔΛΔΓΥΟ ΣΧΝ ΑΗΣΖΔΧΝ ΚΑΗ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΝΧΣΔΡΧ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : 8:30 έσο 12:00

ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ. ΧΡΔ ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ ΚΟΗΝΟΤ ΓΗΑ ΣΟΝ ΔΛΔΓΥΟ ΣΧΝ ΑΗΣΖΔΧΝ ΚΑΗ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΝΧΣΔΡΧ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : 8:30 έσο 12:00 Ν.Π.Γ.Γ. ΠΑΗΓΗΚΟΗ ΣΑΘΜΟΗ ΑΝΧ ΛΗΟΗΧΝ ΓΖΜΟΤ ΦΤΛΖ ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ αο ελεκεξώλνπκε όηη ζηηο 25/7/2014 μεθηλάεη ε ππνβνιή ησλ αηηήζεσλ γηα ην πξόγξακκα «ΔΝΑΡΜΟΝΗΖ ΣΖΝ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΖ ΚΑΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΕΧΖ» ηεο Δ.Δ.Σ.Α.Α.

Διαβάστε περισσότερα

Ε1 & Ε2 2015. Τι πρέπει να προςέξω ςτην φετινή μου φορολογική δήλωςη

Ε1 & Ε2 2015. Τι πρέπει να προςέξω ςτην φετινή μου φορολογική δήλωςη Ε1 & Ε2 2015 Τι πρέπει να προςέξω ςτην φετινή μου φορολογική δήλωςη Η πλατφόρμα του Τaxisnet για την υποβολή των φετινϊν φορολογικϊν ςασ δηλϊςεων άνοιξε. Υπάρχουν κάποια ςημεία και φζτοσ ςτα οποία οι φορολογοφμενοι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ Ε01, Ε02 ΚΑΙ Ε03: ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΕΠΕΤ

ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ Ε01, Ε02 ΚΑΙ Ε03: ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΕΠΕΤ ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ Ε01, Ε02 ΚΑΙ Ε03: ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΕΠΕΤ Σα ππνδείγκαηα πνπ αθνξνύλ ηα Μεγάια Υξεκαηνδνηηθά Αλνίγκαηα είλαη ηα αθόινπζα ηξία: Τπόδεηγκα

Διαβάστε περισσότερα

Χορηγική Πρόταση. Mystery Shopping Executive Summary

Χορηγική Πρόταση. Mystery Shopping Executive Summary Θέμα: Χορηγική Πρόταση Mystery Shopping Executive Summary Η Α' Μαηεπηηθή Γπλαηθνινγηθή Κιηληθή ΑΠΘ, Γεληθό Ννζνθνκείν Θεζζαινλίθεο «Παπαγεσξγίνπ» θαη ε Δηαηξεία Πεξηγελλεηηθήο Ιαηξηθήο Ννηηναλαηνιηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΗΟΦ-8Ζ. ε δεκνζηόηεηα ππνβάιινληαη νη εμήο πξάμεηο θαη ζηνηρεία:

ΑΔΑ: 4ΑΗΟΦ-8Ζ. ε δεκνζηόηεηα ππνβάιινληαη νη εμήο πξάμεηο θαη ζηνηρεία: ΠΡΑΞΔΙ ΚΑΙ ΣΟΙΥΔΙΑ ΣΩΝ ΑΝΩΝΤΜΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ ΠΟΤ ΤΠΟΒΑΛΛΟΝΣΑΙ Δ ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ ύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κ.Ν. 2190/1920 ζε δεκνζηόηεηα ζύκθσλα κε ην άξζξν 7β ηνπ Κ.Ν. 2190/1920 (θαηαρώξεζε ζην Μεηξών Αλσλύκσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21 Φεβξνπαξίνπ 2011

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21 Φεβξνπαξίνπ 2011 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21 Φεβξνπαξίνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξ.Πξση.: ΓΔΦΚ 5008261 ΔΞ2011 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΣΔΛΩΝΔΙΩΝ & Δ.Φ.Κ. Γ/ΝΔΙ Δ.Φ.Κ, Τποστήπιξηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙ6ΜΗ-Η08. Αθήνα, 27 Δεκεμβρίου 2013 Αριθ. Πρωτ.: ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/34825

ΑΔΑ: ΒΙ6ΜΗ-Η08. Αθήνα, 27 Δεκεμβρίου 2013 Αριθ. Πρωτ.: ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/34825 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΕΣΑΡΡΤΘΜΙΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΑΠΛΟΤΣΕΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣΗΣΑ ΣΜΗΜΑ ΜΕΘΟΔΩΝ ΕΡΓΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ Στις 9 Νοεμβρίου 2012 θα πραγματοποιηθεί στην Κωνσταντινούπολη το συνέδριο του I.R.E.N.E. με την επιστημονική υποστήριξη του Πανεπιστημίου Γαλατά Σεράι και της

Διαβάστε περισσότερα

Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Ε τ α ι ρ ί α Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ «Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. Ν. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ» R E A D S. A.

Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Ε τ α ι ρ ί α Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ «Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. Ν. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ» R E A D S. A. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ρόδνο, 11 Φεβξνπαξίνπ 2015 ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ- ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Ν.Α. Αξηζ. Πξση.: 2223 Σαρ. Δ/λζε: Πιαηεία Ειεπζεξίαο 1, Δηνηθεηήξην Σαρ.Κσδ: 85100, Ρόδνο

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ςήθνπ, κεηνρώλ (εμαηξνπκέλσλ ησλ εθδνζεηζώλ ππέξ ηνπ Τ.Χ.Σ., θνηλώλ κεηνρώλ [άξζξν 7α παξ. 3 λ. 3864/2010]).

ςήθνπ, κεηνρώλ (εμαηξνπκέλσλ ησλ εθδνζεηζώλ ππέξ ηνπ Τ.Χ.Σ., θνηλώλ κεηνρώλ [άξζξν 7α παξ. 3 λ. 3864/2010]). Απνηειέζκαηα Φεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ Μεηόρσλ ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο ηεο 19.6.2015 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3. Καλνληζκόο Υξεκαηηζηεξίνπ Αζελώλ)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ: για ηην ππομήθεια ζςμπληπωμαηικού ηλεκηπονικού εξοπλιζμού με απεςθείαρ ανάθεζη»

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ: για ηην ππομήθεια ζςμπληπωμαηικού ηλεκηπονικού εξοπλιζμού με απεςθείαρ ανάθεζη» Γπηρεηξεζηθό Νξόγξκκ «Νεξηβάιινλ θη Αεηθόξνο Αλάπηπμε 2007-2013» Εςπωπϊκή Ένωζη Γπξωπϊθό Πκείν Νεξηθεξεηθήο Αλάπηπμεο Φνξέο Δηρείξηζεο Όξνπο Νάξλωλ θη Ργξνηόπνπ Ινπζηνύ Νιεξνθνξίεο: Βμεβλίδνπ Δθείξω Πει.:

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Πεξί : Καηαλνκήο ζπκβάζεωλ κίζζωζεο έξγνπ Γήκνπ & ΝΠΓΓ θαη ζέζεωλ ηδηωηηθνύ δηθαίνπ ΝΠΓΓ 2010.

Πεξί : Καηαλνκήο ζπκβάζεωλ κίζζωζεο έξγνπ Γήκνπ & ΝΠΓΓ θαη ζέζεωλ ηδηωηηθνύ δηθαίνπ ΝΠΓΓ 2010. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗ ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΑΘΖΝΩΝ Δγθξίλεη κε ΓΖΜΟ (9) ςήθνπο ΝΔΑ ην ΜΤΡΝΖ Πξόγξακκα ησλ Ησληθώλ Γηνξηώλ, αξλεηηθά Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ςήθηζε ε Γεκνηηθή ύκβνπινο θα Από Εεζίκνπ ην πξαθηηθό Γεκόθιεηα.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ «ΤΣΑΗ ΔΝΙΑΙΟΤ ΜHTΡΩΟΤ ΔΜΠΟΡΩΝ ΓΔΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΣΩΝ»

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ «ΤΣΑΗ ΔΝΙΑΙΟΤ ΜHTΡΩΟΤ ΔΜΠΟΡΩΝ ΓΔΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΣΩΝ» ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΑΒΟΤΛΔΤΗ: «ΤΣΑΗ ΔΝΙΑΙΟΤ ΜHTΡΩΟΤ ΔΜΠΟΡΩΝ ΓΔΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΣΩΝ» Α. ΓΔΝΙΚΑ Τν Υπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Τξνθίκωλ πξνηείλεη ηε δεκηνπξγία ελόο Δληαίνπ

Διαβάστε περισσότερα

reporters νέους & εφήβους.. ...μια ε ν η μ ε ρ ω τ ι κ ή διαδραστική εκπομπή για το δ ι α δ ί κ τ υ ο και την τ η λ ε ο ρ α σ η αποκλειστικά για

reporters νέους & εφήβους.. ...μια ε ν η μ ε ρ ω τ ι κ ή διαδραστική εκπομπή για το δ ι α δ ί κ τ υ ο και την τ η λ ε ο ρ α σ η αποκλειστικά για reporters...μια ε ν η μ ε ρ ω τ ι κ ή διαδραστική εκπομπή για το δ ι α δ ί κ τ υ ο και την τ η λ ε ο ρ α σ η αποκλειστικά για νέους & εφήβους.. Y o u n g R e p o r t e r s.. in action Ποιοί? Κύκλωμα νέων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ Α ΠΛΗΡΟΣΗΣΑ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΠΡΟΣΑΗ ΔΡΓΑ ΠΟΤ ΔΝΣΑΥΘΗΚΑΝ ΣΟ Γ ΚΠ*

ΠΙΝΑΚΑ Α ΠΛΗΡΟΣΗΣΑ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΠΡΟΣΑΗ ΔΡΓΑ ΠΟΤ ΔΝΣΑΥΘΗΚΑΝ ΣΟ Γ ΚΠ* ΠΙΝΑΚΑ Α ΚΡΙΣΗΡΙΟ A3: ΠΛΗΡΟΣΗΣΑ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΠΡΟΣΑΗ ΔΡΓΑ ΠΟΤ ΔΝΣΑΥΘΗΚΑΝ ΣΟ Γ ΚΠ* Η Γηαρεηξηζηηθή Αξρή πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγήζεη ηελ πξάμε, δεηά επί πιένλ από ηνλ Σειηθό Γηθαηνύρν λα ππνβάιεη για ηιρ ζςμβάζειρ

Διαβάστε περισσότερα

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 23-1-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 939 / 738149 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 23-1-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 939 / 738149 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ Φ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΨΣΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. ΙΕΡΑ ΟΔΟ 343 ΥΑΨΔΑΡΙ Σ.Κ. 124 61 TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 23-1-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗ0Γ-ΜΓΔ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΩΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ ΚΛΖΡΟΝΟΜΗΑ Ε ΔΦΟΡΔΗΑ ΠΡΟΨΣΟΡΗΚΧΝ ΚΑΗ

ΑΔΑ: ΒΙΗ0Γ-ΜΓΔ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΩΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ ΚΛΖΡΟΝΟΜΗΑ Ε ΔΦΟΡΔΗΑ ΠΡΟΨΣΟΡΗΚΧΝ ΚΑΗ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΩΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ ΚΛΖΡΟΝΟΜΗΑ Ε ΔΦΟΡΔΗΑ ΠΡΟΨΣΟΡΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΛΑΗΚΧΝ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ Σαρ. Γ λζε : ΑΡΥΑΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑ Σαρ. Κώδηθαο : 270

Διαβάστε περισσότερα

ΠΧ ΜΠΟΡΔΗ Ζ ΝΟΜΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΝΑ ΒΟΖΘΖΔΗ ΣΖΝ ΠΑΡΟΤΗΑ ΣΖ ΤΓΥΡΟΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΣΟ ΗΝΣΔΡΝΔΣ

ΠΧ ΜΠΟΡΔΗ Ζ ΝΟΜΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΝΑ ΒΟΖΘΖΔΗ ΣΖΝ ΠΑΡΟΤΗΑ ΣΖ ΤΓΥΡΟΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΣΟ ΗΝΣΔΡΝΔΣ ΠΧ ΜΠΟΡΔΗ Ζ ΝΟΜΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΝΑ ΒΟΖΘΖΔΗ ΣΖΝ ΠΑΡΟΤΗΑ ΣΖ ΤΓΥΡΟΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΣΟ ΗΝΣΔΡΝΔΣ ΜΗΝΑ ΕΟΤΛΟΒΗΣ ΓΗΚΖΓΟΡΟ LL.M ΓΗΚΑΗΟΤ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ & ΖΛ. ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΩΝ minazoulovits@phrlaw.gr ύγρξνλα Γεδνκέλα ΥΡΖΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ε.Ι.Χ. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ε.Ι.Χ. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ε.Ι.Χ. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ 11 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο παρών Οδηγός Ασφάλισης Ε.Ι.Χ. Ενοικιαζόμενων Αυτοκινήτων (070), απευθύνεται στους υπεύθυνους της εταιρείας για

Διαβάστε περισσότερα

DIGI-RETAIL Δ.Ξ. ΤΖΦΗΑΘΖ ΠΓΘΙΗΠΖ Δ.Π.Ξ.Α. 2007-2013

DIGI-RETAIL Δ.Ξ. ΤΖΦΗΑΘΖ ΠΓΘΙΗΠΖ Δ.Π.Ξ.Α. 2007-2013 DIGI-RETAIL Δ.Ξ. ΤΖΦΗΑΘΖ ΠΓΘΙΗΠΖ Δ.Π.Ξ.Α. 2007-2013 ΑΘΖΛΑ 2010 Δ.Ξ. ΤΖΦΗΑΘΖ ΠΓΘΙΗΠΖ DIGI RETAIL «Δνίζσςζη λιανεμποπίος για ηην ςλοποίηζη τηθιακών επενδύζευν» ΔΞΗΙΔΜΗΚΔΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΗΠ ΠΔΙ 3 ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΞΝΒΝΙΖΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΔΞΑΙΡ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αζήλα, 31 Μαΐνπ 2013 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜ. ΔΟΓΩΝ ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΣΜΗΜΑ Γ Σαρ. Γ/λζε : Καξ. εξβίαο 10 Σ.Κ : 10184

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΑΒΟΤΛΔΤΗ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΗΝ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΚΑΙ ΔΚΥΩΡΗΗ ΟΝΟΜΑΣΩΝ ΥΩΡΟΤ (DOMAIN NAMES) ΜΔ ΚΑΣΑΛΗΞΗ.GR

ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΑΒΟΤΛΔΤΗ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΗΝ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΚΑΙ ΔΚΥΩΡΗΗ ΟΝΟΜΑΣΩΝ ΥΩΡΟΤ (DOMAIN NAMES) ΜΔ ΚΑΣΑΛΗΞΗ.GR ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΑΒΟΤΛΔΤΗ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΗΝ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΚΑΙ ΔΚΥΩΡΗΗ ΟΝΟΜΑΣΩΝ ΥΩΡΟΤ (DOMAIN NAMES) ΜΔ ΚΑΣΑΛΗΞΗ.GR Μαρούσι, Ιανοσάριος 2013 Δθνική Δπιτροπή Σηλεπικοινωνιών και Σαχυδρομείων, ΔΔΣΣ

Διαβάστε περισσότερα

4. Τπεύζπλε Γήισζε Ν.1599 (κε ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο ζαο ζεσξεκέλν ζε Κ.Δ.Π. ή αζηπλνκηθό

4. Τπεύζπλε Γήισζε Ν.1599 (κε ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο ζαο ζεσξεκέλν ζε Κ.Δ.Π. ή αζηπλνκηθό Ο Γ Η Γ Ι Δ ΠΑΚΔΣΟ ΔΓΓΡΑΦΗ ΠΟΤ ΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΔΙ ΟΛΑ ΣΑ ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ ΔΓΓΡΑΦΑ - ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΓΓΡΑΦΗ ΜΔΛΟΤ Αγαπεηό ππνςήθην κέινο, έρεηο ζηα ρέξηα ζνπ ην ζπλνιηθό παθέην εγγξαθήο κέινπο πνπ πεξηιακβάλεη

Διαβάστε περισσότερα

Δ Λ Λ Ζ Ν Η Κ Ζ Γ Ζ Μ Ο Κ Ρ Α Σ Η Α

Δ Λ Λ Ζ Ν Η Κ Ζ Γ Ζ Μ Ο Κ Ρ Α Σ Η Α Δ Λ Λ Ζ Ν Η Κ Ζ Γ Ζ Μ Ο Κ Ρ Α Σ Η Α ΗΑΣΡΗΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΞΑΝΘΖ ΝΠΓΓ Ξάλζε 10 Γεθ 2014 ΔΝΖΜΔΡΩΖ ΘΔΜΑ : Καζνξηζκφο δηθαηνινγεηηθψλ, δηαδηθαζίαο, φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ γηα ηε ρνξήγεζε βεβαίσζεο ιεηηνπξγίαο δηαγλσζηηθψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Η Δπηινγή 1 από κόλνο ζαο ηελ επηιέγεηαη ζε πεξίπησζε πνπ ν ππόρξενο απηναπνγξάθεηαη κόλνο ηνπ κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο πιαηθόξκαο.

Η Δπηινγή 1 από κόλνο ζαο ηελ επηιέγεηαη ζε πεξίπησζε πνπ ν ππόρξενο απηναπνγξάθεηαη κόλνο ηνπ κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο πιαηθόξκαο. Η Δπηινγή 1 από κόλνο ζαο ηελ επηιέγεηαη ζε πεξίπησζε πνπ ν ππόρξενο απηναπνγξάθεηαη κόλνο ηνπ κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο πιαηθόξκαο. Η Δπηινγή 2 αθνξά επηκειεηεξηαθνύο ππαιιήινπο πνπ απνγξάθνπλ εηαηξείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ ΓΤΣ.. ΔΛΛΑΓΑ & ΗΟΝΗΗ ΗΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟ ΣΤΠΟΤ Πάηξα ηει.: 2610-465816, 2610-465882 fax: 2610-421799 e-mail: press@apd-depin.gov.gr Σξίπνιε ηει.:2713-601007

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Γηθαηνινγεηηθά έληαμεο πξνζσπηθνχ ζην Σξαπεδηθφ ζχζηεκα

ΘΔΜΑ: Γηθαηνινγεηηθά έληαμεο πξνζσπηθνχ ζην Σξαπεδηθφ ζχζηεκα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΣΜΗΜΑ : Β - ΔΚΚΑΘΑΡΙΗ ΜΙΘΟΓΟΙΑ Αζήλα 2/7/2014 Αξηζ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΡΔΘΤΜΝΗ ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ 1) Μέγεζνο επηρείξεζεο: 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% ειπά1 20,0% 10,0% 0,0% 0 1 2-9 10 ευρ 49 50 έυρ 249 2) Σνκέαο θύξηαο δξαζηεξηόηεηαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΚΡΙΣΑ Α.Δ.» ΑΡ.Μ.Α.Δ.: 11141/06/Β/86/29 ΠΡΟΚΛΗΗ ΣΧΝ ΜΔΣΟΥΧΝ Δ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ

«ΑΚΡΙΣΑ Α.Δ.» ΑΡ.Μ.Α.Δ.: 11141/06/Β/86/29 ΠΡΟΚΛΗΗ ΣΧΝ ΜΔΣΟΥΧΝ Δ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ «ΑΚΡΙΣΑ Α.Δ.» ΑΡ.Μ.Α.Δ.: 11141/06/Β/86/29 ΠΡΟΚΛΗΗ ΣΧΝ ΜΔΣΟΥΧΝ Δ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ Σύκθσλα κε ην λόκν θαη ην θαηαζηαηηθό, ην Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην ηεο εηαηξίαο «ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Δ.» κε ηελ από 15-05-2013 απόθαζή

Διαβάστε περισσότερα

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ visit us on www.navigateltd.gr / e-mail: info@navigateltd.gr /Tel:2104921786 Let us navigate you to success Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ Τειεκαηηθή δηαρείξηζε νρεκάηωλ: ην κεγαιύηεξν όπιν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ηης 579 ης σνεδρίαζης (12-10-2010) ΦΑΜΑ (Ειζηγηηής κ. σρίγος) 1. Απνδνρή ηεο ππ» αξ 47941/11-9-2008 Αηηήζεσο ηνπ Σειενπηηθνύ ηαζκνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην 7 ν δηαηκεκαηηθό κνπζηθνινγηθό ζπλέδξην ππό ηελ αηγίδα ηεο Ειιεληθήο Μνπζηθνινγηθήο Εηαηξείαο 1. Bella Venezia boutique hotel αο ελεκεξώλνπκε όηη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ----- ΣΤΠΟΤ ----- Ταχ. Δ/νςη: Α. Παπανδρζου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαροφςι Ιςτοςελίδα: www.minedu.gov.gr E-mail: press@minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

θαη Κνηλωληθήο Αιιειεγγύεο, ζηα πιαίζηα ηεο Γ Πξνγξακκαηηθήο Πεξηόδνπ.

θαη Κνηλωληθήο Αιιειεγγύεο, ζηα πιαίζηα ηεο Γ Πξνγξακκαηηθήο Πεξηόδνπ. Αγαπεηνί πλεξγάηεο, ΘΕΜΑ: ςνάνηηζη Επγαζίαρ (workshop) μεηαξύ μελών ηος θοπέα εθαπμοζμένηρ ηεσνολογίαρ HL7 Hellas, επισειπήζευν πληποθοπικήρ & επικοινυνιών και ηος ΤΤΚΑ, ενότει ηος Δ ΚΠ αο ελεκεξώλνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr System Engineering & Design Forthnet Απρίλιοσ 2014 (2) Domain Name System (DNS) Υπεξεζία νλνκαηνδνζίαο ζην δηαδίθηπν = Domain Name System (DNS). Υπηρεςίεσ του διαδικτφου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ηης 555 ης σνεδρίαζης (4-3-2010) ΦΑΜΑ (Ειζηγηηής κ. σρίγος) 1. Υνξήγεζε, ζηελ Δηαηξεία «Οξγαληζκόο Σειεπηθνηλσληώλ ηεο Διιάδνο Α.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΛΩΗ πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο έηνπο 2013 ηνπ Ν.3213 / 2003 (ΦΔΚ 309/A/31-12-2003) όπωο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύεη

ΓΗΛΩΗ πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο έηνπο 2013 ηνπ Ν.3213 / 2003 (ΦΔΚ 309/A/31-12-2003) όπωο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύεη Καηάζεζε :... Αρηζκός Πρφηοθόιιοσ :... Σατσδροκηθώς :... Ζκεροκελία :...28-06-2013.. ΓΗΛΩΗ πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο έηνπο 2013 ηνπ Ν.3213 / 2003 (ΦΔΚ 309/A/31-12-2003) όπωο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύεη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΚΣΤΑΚΗ ΔΓΚΑΣΆΣΑΗ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΜΔ ΥΡΗΗ ΣΟΤ ΓΙΑΜΟΙΡΑΣΗ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤ MICROSOFT DEPLOYMENT SERVER ΔΙΑΓΩΓΗ

ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΚΣΤΑΚΗ ΔΓΚΑΣΆΣΑΗ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΜΔ ΥΡΗΗ ΣΟΤ ΓΙΑΜΟΙΡΑΣΗ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤ MICROSOFT DEPLOYMENT SERVER ΔΙΑΓΩΓΗ ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΚΣΤΑΚΗ ΔΓΚΑΣΆΣΑΗ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΜΔ ΥΡΗΗ ΣΟΤ ΓΙΑΜΟΙΡΑΣΗ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤ MICROSOFT DEPLOYMENT SERVER ΔΙΑΓΩΓΗ Ο Δηακνηξαζηήο ινγηζκηθνύ είλαη κία εθαξκνγή πνπ ζαλ ζηόρν έρεη λα δηεπθνιύλεη ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΗΝΖ ΤΠΟΤΡΓΗΚΖ ΑΠΟΦΑΖ

ΚΟΗΝΖ ΤΠΟΤΡΓΗΚΖ ΑΠΟΦΑΖ Αζήλα, 23-3-2011 Αξ. Πξση. : K1-802 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΔΜΠΟΡΗΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘ. ΔΧΣΔΡ. ΔΜΠΟΡΗΟΤ Γ/ΝΖ ΔΜΠΟΡΗΚΧΝ ΟΡΓΑΝΧΔΧΝ ΣΜΖΜΑ A Tαρ. Γ/λζε: Κάληγγνο 20 Σ.Κ.: 101 81 Πιεξνθνξίεο : Α. Οηθνλνκάθε Σειέθσλν :

Διαβάστε περισσότερα

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ DOM Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ Σηόρνο ηεο ώξαο Δμνηθείωζε κε ην DOM Γέληξν DOM: Γηάζρηζε Τξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

Εγρεηξίδην Xξήζεο Εθαξκνγήο Help Desk γηα Τπνβνιή Αηηεκάηωλ Ticket. Κεληξηθνύ Ηιεθηξνληθνύ Μεηξώνπ Δεκνζίωλ πκβάζεωλ. Μέξνο Α

Εγρεηξίδην Xξήζεο Εθαξκνγήο Help Desk γηα Τπνβνιή Αηηεκάηωλ Ticket. Κεληξηθνύ Ηιεθηξνληθνύ Μεηξώνπ Δεκνζίωλ πκβάζεωλ. Μέξνο Α Εγρεηξίδην Xξήζεο Εθαξκνγήο Help Desk γηα Τπνβνιή Αηηεκάηωλ Ticket Κεληξηθνύ Ηιεθηξνληθνύ Μεηξώνπ Δεκνζίωλ πκβάζεωλ Μέξνο Α Πίνακαρ Πεπιεσομένων Εηζαγωγή... 3 Κέληξν Τπνζηήξημεο - Support Center... 6 Εηζαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ηελέτη πωλήζεων Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ είλαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πώιεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκό ηωλ ζπκβαιιόκελωλ

Διαβάστε περισσότερα

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΓΑΡΗ 8-7-2015 ΓΡΑΦΔΗΟ : ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ ΣΖΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 7939 / 745149 ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΓΑΡΗ 8-7-2015 ΓΡΑΦΔΗΟ : ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ ΣΖΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 7939 / 745149 ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ Φ.Ν.Α. «ΓΡΟΜΟΚΑΨΣΔΗΟ» Ν.Π.Γ.Γ. ΗΔΡΑ ΟΓΟ 343 ΥΑΨΓΑΡΗ Σ.Κ. 12461 TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΓΑΡΗ 8-7-2015 ΓΡΑΦΔΗΟ : ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ ΣΖΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα

Ι. Υοπήγηζη άδειαρ λειηοςπγίαρ. Τποβολή Αίηηζηρ

Ι. Υοπήγηζη άδειαρ λειηοςπγίαρ. Τποβολή Αίηηζηρ Δγκύκλιορ απ. 43 Θέμα: Γιεςκπινήζειρ ζσεηικά με ηιρ πποϋποθέζειρ σοπήγηζηρ άδειαρ λειηοςπγίαρ και ηη λειηοςπγία Δηαιπείαρ Δπενδύζευν ζε Ακίνηηη Πεπιοςζία (ΑΔΔΑΠ). Με ηελ παξνύζα εγθύθιην παξέρνληαη δηεπθξηλήζεηο

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Κσλζηαληίλνο Φξπδάθεο. Δεπηέξα 13 Δεθεκβξίνπ 2010

Κσλζηαληίλνο Φξπδάθεο. Δεπηέξα 13 Δεθεκβξίνπ 2010 Κσλζηαληίλνο Φξπδάθεο Δεπηέξα 13 Δεθεκβξίνπ 2010 Οκάδα Ηιεθηξνληθήο Δηαθπβέξλεζεο, Δηεύζπλζε Ηιεθηξνληθήο Σξαπεδηθήο ηεο Σξάπεδαο Πεηξαηώο Η 3 ε πξόηαζή καο ζηα πιαίζηα ηεο πξσηνβνπιίαο labs.pengv.gr 1

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Θέμα : «Παξνρή πξόζζεησλ νδεγηώλ γηα ηε δηαδηθαζία απόδνζεο δαπάλεο αγνξάο

ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Θέμα : «Παξνρή πξόζζεησλ νδεγηώλ γηα ηε δηαδηθαζία απόδνζεο δαπάλεο αγνξάο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ Εθνικός Οργανισμός Παροχής Τπηρεσιών Τγείας www.eopyy.gov.gr αλαισζίκνπ πγεηνλνκηθνύ πιηθνύ θαη ζθεπαζκάησλ εηδηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ έρεηε ζπγθεληξώζεη ηόζν ζε θπζηθή κνξθή όζν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (.doc ) ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά,

ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ έρεηε ζπγθεληξώζεη ηόζν ζε θπζηθή κνξθή όζν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (.doc ) ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά, ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαη ηελ θαιύηεξε ξνή ηεο δηαδηθαζίαο απνγξαθήο, πξηλ μεθηλήζεηε ηελ απνγξαθή, ζα πξέπεη: λα έρεηε ζπγθεληξώζεη ηόζν ζε θπζηθή κνξθή όζν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ έρεηε ζπγθεληξώζεη ηόζν ζε θπζηθή κνξθή όζν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (.doc ) ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά, θαη ζπγθεθξηκέλα:

ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ έρεηε ζπγθεληξώζεη ηόζν ζε θπζηθή κνξθή όζν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (.doc ) ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά, θαη ζπγθεθξηκέλα: ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαη ηελ θαιύηεξε ξνή ηεο δηαδηθαζίαο απνγξαθήο, πξηλ μεθηλήζεηε ηελ απνγξαθή, ζα πξέπεη: λα έρεηε ζπγθεληξώζεη ηόζν ζε θπζηθή κνξθή όζν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 29.11. 2012 ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 29.11. 2012 ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΔΑ: Β4ΣΥ4691ΩΓ-9ΤΛ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 29.11. 2012 ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Αριθ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Θέμα: «Δλεξγνπνίεζε δηθαηώκαηνο ρνξήγεζεο επαγγεικαηηθνύ απηνθηλήηνπ (Φ.Η.Υ.) ζε Γαζνιόγνπο πνπ αζθνύλ επάγγεικα παξνρήο ππεξεζηώλ»

Προς: Θέμα: «Δλεξγνπνίεζε δηθαηώκαηνο ρνξήγεζεο επαγγεικαηηθνύ απηνθηλήηνπ (Φ.Η.Υ.) ζε Γαζνιόγνπο πνπ αζθνύλ επάγγεικα παξνρήο ππεξεζηώλ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΕΩΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ------------------------------ ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 55, 65403 ΚΑΒΑΛΑ Σ.Θ.1379 ΣΖΛ.: 2510 222942, FAX: 2510 231505 E-mail:geoteeam@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΔΑ ΚΑΘ ΠΡΟΜΗΘΕΘΕ ΣΡΑΠΕΖΘΚΩΝ ΕΡΓΑΘΩΝ

ΕΞΟΔΑ ΚΑΘ ΠΡΟΜΗΘΕΘΕ ΣΡΑΠΕΖΘΚΩΝ ΕΡΓΑΘΩΝ AEGEAN BALTIC BANK Α.Ε. 0,20% ειαρ. 20-κεγ. 150 3 3 πιένλ 5-15 1 ATTICA BANK ΑΝΩΝΤΜΗ ΣΡΑΠΕΖΘΚΗ ΕΣΑΘΡΕΘΑ ΜΕΩ ΑΝΣΑΠΟΚΡΘΣΩΝ 0,30% κε ειαρ. 15 + έμνδα SWIFT 10 0 0 3 15/10/2010 page 1 of 19 BANK SADERAT IRAN

Διαβάστε περισσότερα

Γηαδηθηπαθή Δθαξκνγή ηεο ΔΔΤΤ. γηα ηνπο Παξόρνπο Ταρπδξνκηθώλ Υπεξεζηώλ

Γηαδηθηπαθή Δθαξκνγή ηεο ΔΔΤΤ. γηα ηνπο Παξόρνπο Ταρπδξνκηθώλ Υπεξεζηώλ Γηαδηθηπαθή Δθαξκνγή ηεο ΔΔΤΤ γηα ηνπο Παξόρνπο Ταρπδξνκηθώλ Υπεξεζηώλ Οδεγίεο Φξήζεο ύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό Γεληθώλ Αδεηώλ (ΦΔΚ1700/Β/10-07-2013), ε Γηαδηθηπαθή Δθαξκνγή ηεο ΔΔΣΣ (εθεμήο ΓΓΔ) ιεηηνπξγεί

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΔΝΣΑΞΗ, ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ & ΠΛΗΡΩΜΗ ΓΡΑΗ 2. Γηθαηνινγεηηθά Έληαμεο (εληόο 60 εκεξώλ από ηελ έληαμε)

ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΔΝΣΑΞΗ, ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ & ΠΛΗΡΩΜΗ ΓΡΑΗ 2. Γηθαηνινγεηηθά Έληαμεο (εληόο 60 εκεξώλ από ηελ έληαμε) ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΔΝΣΑΞΗ, ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ & ΠΛΗΡΩΜΗ ΓΡΑΗ 2 Γηθαηνινγεηηθά Έληαμεο (εληόο 60 εκεξώλ από ηελ έληαμε) Τθηζηάκελεο επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ ηδξπζεί πξηλ ηελ 1/1/2011 Γεληθά Γηθαηνινγεηηθά Υπνγεγξακκέλν

Διαβάστε περισσότερα