ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ"

Transcript

1 ` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα, 03/06/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ: ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε. ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση : Ελ. Βενιζέλου & Σόλωνος 133 Καλλιθέα Πληροφορίες :. ΜΠΑΚΑΛΗΣ Τηλ. : , 222, 239 Φαξ : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την την µεταφορά των γραφείων, ντουλαπών, φοριαµών, επίπλων και κάθε είδους αντικειµένων και εξοπλισµού γραφείων, για την µεταστέγαση των /νσεων Α/θµιας και Β/θµιας Αθήνας, προϋπολογιζοµένης δαπάνης ύψους 9.400,00 συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής έχοντας υπόψη: 1. Το Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.α/ ) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης όπως τροποποιήθηκε µε το Ν. 4071/ «Ρυθµίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωµένη διοίκηση ενσωµάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ(ΦΕΚ Α/85/2012),» όπως ισχύει, 2. Το Ν.. 496/1974 (ΦΕΚ 204/τ.Α/ ) «Περί Λογιστικού των Νοµικών Προσώπων ηµοσίου ικαίου», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 3. Τις διατάξεις του Ν. 2362/95 «Περί ηµοσίου Λογιστικού ελέγχου των απανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» & τις παρακάτω τροποποιητικές αποφάσεις: 8α.την αριθµ /739 απόφαση (ΦΕΚ Β/1291/2010), περί αύξησης χρηµατικών ποσών του άρθρου 83 παρ.1 και 8β : την αριθµ.2/59/649/0026 (ΦΕΚ Β/1427/2001), περί αναπροσαρµογής χρηµατικού ποσού του άρθρου 80, 4. Το Ν. 2286/95 «προµήθειες του ηµοσίου τοµέα και ρύθµιση συναφών θεµάτων» & τις παρακάτω τροποποιητικές αποφάσεις: την αριθµ. Π1/3306, περί εξαίρεσης προµηθειών από το Ε.Π.Π., σύµφωνα µε το άρθρο 2,παρ.3 εδάφιο γ του εν λόγω νόµου & την αριθµ. Π1/3305, περί αναπροσαρµογής χρηµατικών ποσών για σύναψη συµβάσεων (ΦΕΚ Β/1789/2010), 5. Το άρθρο 24 του Ν. 2194/1998 (ΦΕΚ 43/τ.Α./1998) «Παρακράτηση φόρου εισοδήµατος κατά την προµήθεια κάθε είδους αγαθών ή παροχής υπηρεσιών», 6. Τις διατάξεις του Ν. 3871/2010 «ηµοσιονοµική ιαχείριση και Ευθύνη» (ΦΕΚ Α/141/2010),

2 2 7. Το Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραµµα ιαύγεια και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ112/τ.Α/2010), 8. Το Ν.4013/2011 (ΦΕΚ 204/τ. Α/2011), Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ηµοσίων Συµβάσεων Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν. 3588/2007(πτωχευτικός κώδικας) Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις, 9. Τις διατάξεις του Ν. 4038/2012, άρθρο 4 παρ.12 & αρθ.9 (Συµπλήρωση του Π.. 118/2007) «Επείγουσες ρυθµίσεις που αφορούν την εφαρµογή του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής », (ΦΕΚ Α/14/2012), 10. Το Π.. 60/2007 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων προµηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16 ης Νοεµβρίου 2005, 11. Το Π.. 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α/ ) «Κανονισµός Προµηθειών ηµοσίου (Κ.Π..)» & την εγκύκλιο Π1/4232/ «Εφαρµογή των διατάξεων του Π. 118/07», 12. Το Π.. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ιατάκτες» (ΦΕΚ Α/194/2010) & την υπ αριθµ. 2/91118/0026/ εγκύκλιο του εν λόγω διατάγµατος, 13. Το Π.. 145/2010 (ΦΕΚ 238/τ.Α/ ) «Οργανισµός της Περιφέρειας Αττικής», όπως τροποποιήθηκε µε την υπ αριθµ / (ΦΕΚ 2494/τ.Β/ , 2822/τ.Β/ ) Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής». 14. Την 9/ Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής περί «Ορισµού Αντιπεριφερειαρχών», 15. Την υπ αριθµ. 5686/ Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής περί «Ορισµού Αντιπεριφερειάρχη και Προέδρου της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής» η οποία δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 22/ , 16. Την 61/ Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής περί «µεταβίβασης αρµοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες» (ΦΕΚ 18/τ.Β / ), όπως τροποποιήθηκε µε τις υπ αριθµ / (ΦΕΚ 2973/Β/ ), Γ.Π. 46/ (ΦΕΚ950/Β/ )και και Αποφάσεις του Περιφερειάρχη Αττικής (ΦΕΚ 223/Β/ ) και ισχύει, 17. Την µε αρ. 119/2014 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου περί έγκρισης σκοπιµότητας για προµήθειες του οικονοµικού έτους 2014 της Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Τοµέα Αθηνών, 18. Την υπ αριθµ 304/ απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου µε την οποία εγκρίθηκε ο Προϋπολογισµός της Περιφέρειας Αττικής για το οικονοµικό έτος 2014, 19. Την υπ αριθµ. 1259/2014 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής µε την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση πίστωσης για την παρούσα. 20. Την µε αρ. πρωτ. οικ /2014 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης ύψους 9.400,00 ευρώ, στον ΚΑΕ του Ε.Φ του οικ. έτους 2014 από την αρµόδια Οικονοµική Υπηρεσία,

3 3 ΚΑΛΕΙ Τα φυσικά πρόσωπα και νοµικά πρόσωπα, ενώσεις φυσικών ή και νοµικών προσώπων, συνεταιρισµούς καθώς και κοινοπραξίες φυσικών ή και νοµικών προσώπων, να υποβάλλουν έγγραφες σφραγισµένες οικονοµικές προσφορές για την παροχή της υπηρεσίας για την µεταστέγαση των /νσεων Α/θµιας και Β/θµιας Αθήνας, ήτοι την µεταφορά των γραφείων, ντουλαπών, φοριαµών, εγγράφων, Η/Υ, κ.λ.π. αντικειµένων που βρίσκονται στα γραφεία των ανωτέρω /νσεων, που αναφέρονται στο Παράρτηµα Α της παρούσης και που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος αυτής, προϋπολογιζοµένης δαπάνης ύψους 9.400,00 συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. Α. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Οι προσφορές µπορούν να κατατίθενται ή να αποστέλλονται µε οποιοδήποτε τρόπο στην Υπηρεσία µας ( ιεύθυνση Οικονοµικού Περιφερειακής Ενότητας Νότιου Τοµέα Αθηνών, Τµήµα Προµηθειών, Ελ.Βενιζέλου 273 Ταχ. Κώδικας: 17674, 4ος όροφος, τηλέφωνο , fax: , και θα παραλαµβάνονται µε απόδειξη, µε την απαραίτητη προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην παραπάνω /νση µέχρι την ηµέρα Πέµπτη και ώρα 13,30 µ.µ. Η αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών θα γίνει από την Οικονοµική Επιτροπή, Λ. Συγγρού 15-17, 6 ος όροφος, αίθουσα Περιφερειακών Συµβουλίων. Β. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι προσφέροντες πρέπει να υποβάλλουν στην ελληνική γλώσσα έγγραφη οικονοµική προσφορά, µέσα σε σφραγισµένο φάκελο καθαρογραµµένη χωρίς ξέσµατα, για την µεταφορά των εις το Παράρτηµα Α αναφεροµένων αντικειµένων, για την Περιφερειακή Ενότητα Νότιου Τοµέα Αθηνών. Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: α. Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» µε κεφαλαία γράµµατα. β. Ο πλήρης τίτλος της αρµόδιας Υπηρεσίας (Περιφέρεια Αττικής, Γενική /νση Οικονοµικών, ιεύθυνση Οικονοµικού Περιφερειακής Ενότητας Νότιου Τοµέα Αθηνών, Τµήµα Προµηθειών). γ. Ο αριθµός πρωτοκόλλου της Πρόσκλησης. δ. Τα στοιχεία του αποστολέα. Οι προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην Υπηρεσία µας ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΑ δεν θα λαµβάνονται υπόψη. Τα προς µεταφορά αντικείµενα καθώς και οι ταχυδροµικές διευθύνσεις από τις οποίες θα παραληφθούν, φαίνονται αναλυτικά στο Παράρτηµα Α το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας Πρόσκλησης. H οικονοµική προσφορά θα συµπληρωθεί σύµφωνα µε το υπόδειγµα του Παραρτήµατος Β, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας Πρόσκλησης. Η παράδοση των αναφεροµένων στο Παράρτηµα Α αντικειµένων, θα γίνει, µετά από την υπογραφή της σύµβασης σε εργάσιµες ηµέρες και ώρες και µέσα σε δεκαπέντε (15) εργάσιµες ηµέρες, µετά από συνεννόηση µε την Υπηρεσία.

4 4 Η παράδοση-παραλαβή θα συνοδεύεται από ελτίο Αποστολής. Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η συνολικά χαµηλότερη τιµή σε ευρώ συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., υπό την προϋπόθεση ότι δεν ξεπερνά την προϋπολογιζόµενη δαπάνη των 9.400,00 συµπεριλαµβανόµενου του ΦΠΑ και ότι καλύπτονται οι όροι της παρούσας Πρόσκλησης. Γ. ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΩΜΗ Η πληρωµή του Προµηθευτή θα γίνει µετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική µεταφορά και παραλαβή της υπηρεσίας µεταφοράς από την αρµόδια Επιτροπή Παραλαβής, µετά τον έλεγχο και την έγκριση της Υπηρεσίας ηµοσιονοµικού Ελέγχου και ειδικότερα εντός εννέα (9) ηµερών από την επιστροφή από την Υπηρεσία ηµοσιονοµικού Ελέγχου του χρηµατικού εντάλµατος πληρωµής που θα εκδοθεί στο όνοµα του, υπό την προϋπόθεση της προη-γούµενης προσκόµισης από τον Προµηθευτή των απαιτούµενων από το Νόµο δικαιολογητικών. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα παρακάτω: - Πρωτόκολλο για την ποιοτική και ποσοτική µεταφορά των ειδών - Τιµολόγιο Παροχής Υπηρεσιών - Αποδεικτικό Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενηµερότητας του Μεταφορέα - Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό µπορεί να ζητηθεί από την υπηρεσία Τον Μεταφορέα βαρύνουν οι εξής νόµιµες κρατήσεις: -Υπέρ Μ.Τ.Π.Υ 3%, (επί της αξίας πρό Φ.Π.Α.) - ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 2% επί του Μ.Τ.Π.Υ, -ΟΓΑ 20% επί του χαρτοσήµου -0,10% Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ηµοσίων Συµβάσεων, (επί της αξίας προ Φ.Π.Α.) -ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 3% επί της ανωτέρω κράτησης - ΟΓΑ 20% επί του χαρτοσήµου -Φόρος εισοδήµατος 8%. Ο ΦΠΑ βαρύνει τη Περιφέρεια Αττικής. Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισµό της Περιφέρειας Αττικής οικονοµικού έτους 2014, Ειδικός Φορέας και ΚΑΕ Η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος είναι διαθέσιµη και στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση: Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΛΙΛΙΚΑ ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ Κοινοποίηση: - Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Νοτίου Τοµέα Αθηνών - /νση ιαφάνειας & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, Τµήµα ιαφάνειας (µε την παράκληση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής)

5 5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΝΑ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΗ /ΝΣΗ ΟΜΗΡΟΥ 34 ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜ0Σ ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΑ ΠΡΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΓ.ΑΝΔΡΕΑ2&ΚΟΡΑ Η171 ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 140 ΚΑΛΛΙΘΕΑ Λ.ΙΩΝΙΑΣ 122 ΑΛΙΜΟΣ ΜΑΓΚΡΙΩΤΗ 1 & ΠΑΛΑΙΟΛ. ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟ Δ/ΝΣΗΣ Δ.Ε. Δ ΑΘΗΝΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΠΟΔΙΟ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΡΕΚΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ * ΚΑΡΕΚΛΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΡΑΠΕΖΑΚΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΝΤΟΥΛΑΠΑ ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΗ ΝΤΟΥΛΑΠΑΚΙ ΑΡΧΕΙΩΝ ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ "Φοριαμό" ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ (με ρόδες) ΕΠΙΠΛΟ ΜΕ ΡΑΦΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΚΑΝΑΠΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΟΘΟΝΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ ΣΚΑΝΕΡ ΗΧΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΟΘΟΝΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΝΤΟΥΛΑΠΙ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΧΑΜΗΛΌ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΚΕΥΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΦΑΞ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΚΛΑΣΕΡ +ΦΑΚΕΛΟΙ "σε τρέχοντα μέτρα» 260, ,3 *καρέκλες μεγάλες διευθυντών, καρέκλες υπαλλήλων με ροδάκια ή μεταλλικές

6 6 ΚΑΛΑΘΙ ΑΧΡΗΣΤΩΝ ΨΥΓΕΙΟ ΨΥΚΤΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΛΟΓΗΡΟΙ ΚΟΥΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΚΟΥΤΕΣ (για γραφική ύλη-στυλό,γόμες, μολύβια κλπ.) ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ Πίνακες (Κάδρα) Χάρτες Υδρόγειος ρολόι τοίχου ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ "δαπέδου,οροφής" ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΑΙΡΚΟΝΤΙΣΙΟΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ Ηλεκτρική σκούπα Φυτά ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ UPS ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΤΗΣ ΜΟΝΤΕΜ ΓΡΑΦΕΙΟ Δ/ΝΤΟΥ ΜΕ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΑ ΕΠΙΠΛΑ (μικρές βιβλιοθήκεςντουλάπια αρχειοθήκες) ΣΥΣΤΗΜΑ VBI ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ (ξύλινη μελαμίνη) ΕΠΙΠΛΟ ΜΕ ΣΥΡΤΑΡΙΑ ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΡΑΦΙ ΤΟΙΧΟΥ ΜΕ ΘΥΡΙΔΕΣ ΟΜΗΡΟΥ 34 ΝΕΑ ΑΓ.ΑΝΔΡΕΑ2&ΚΟΡΑΗ 171 ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ Λ.ΙΩΝΙΑΣ 122 ΜΑΓΚΡΙΩΤΗ1 & ΠΑΛΑΙΟΛ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΑ ΣΜΥΡΝΗ 140 ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΑΛΙΜΟΣ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΡΕΚΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ * ΚΑΡΕΚΛΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΤΟΥΛΑΠΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟ Δ/ΝΣΗΣ Δ.Ε. Δ ΑΘΗΝΑΣ

7 7 ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΗ ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ "Φοριαμό" ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΝΑΠΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΟΘΟΝΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ ΗΧΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΟΘΟΝΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΦΑΞ ΚΛΑΣΕΡ +ΦΑΚΕΛΟΙ "σε τρέχοντα μέτρα» 23, ,9 ΚΑΛΑΘΙ ΑΧΡΗΣΤΩΝ ΨΥΓΕΙΟ ΚΟΥΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΑΙΡΚΟΝΤΙΣΙΟΝ UPS ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ (ξύλινη μελαμίνη) ΟΜΗΡΟΥ 34 ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ** 20 ΚΛΑΣΕΡ ΚΑΙ ΦΑΚΕΛΟΙ 7 ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΔΕΡΜΑΤΙΝΕΣ ΚΑΡΕΚΛΕΣ 11 περίπου ΚΟΥΤΕΣ ΜΕ ΦΑΞ 3 ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ 1 ΟΘΟΝΗ LCD 2 ΞΥΛΙΝΑ ΠΛΑΪΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΓ.ΑΝΔΡΕΑ2&ΚΟΡΑΗ171 ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 140 ΚΑΛΛΙΘΕΑ 11 ΓΡΑΦΕΙΑ 9 ΦΟΡΙΑΜΟΙ 10 ΚΑΔΡΑ 1 ΧΑΡΤΗΣ 14 ΚΑΡΕΚΛΕΣ 20 μέτρα ΒΙΒΛΙΑ 2 ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ Λ.ΙΩΝΙΑΣ 122 ΑΛΙΜΟΣ 30 ΦΑΚΕΛΟΙ 45 μέτρα ΦΑΚΕΛΟΙ ΠΑΛΑΙΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ 60 ΝΤΟΣΙΕ 9 ΦΑΚΕΛΟΙ ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙΑ 30 ΚΟΥΤΕΣ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΜΑΓΚΡΙΩΤΗ1 & ΠΑΛΑΙΟΛ. ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 10 ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ (ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣ ΦΑΚΕΛΟΥΣ) 2 ΓΡΑΦΕΙΑ 3 ΚΑΡΕΚΛΕΣ... ** ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΠΛΗΡΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ** υπάρχει υλικό αποθηκευμένο στο 1ο Γελ.Ν. Σμύρνης από την μεταφορά του Γραφείου Φυσικής Αγωγής από την οδό Λέσβου στην Δ/νση Δ.Ε. Δ Αθήνας. Ο εξοπλισμός προς μεταφορά, όπως καταγράφεται στον παρακάτω πίνακα: ΟΜΗΡΟΥ 34 ΕΛ. Λ.ΙΩΝΙΑΣ

8 8 ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ *** 16 ΔΕΡΜΑΤΙΝΣΕΣ ΚΑΡΕΚΛΕΣ 3 ΚΑΡΕΚΛΕΣ ΜΕ ΡΟΔΑΚΙΑ 1 ΤΡΑΠΕΖΙ ΞΥΛΙΝΟ ΜΙΚΡΟ 1 ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ 4 ΚΟΥΤΕΣ ΜΕ ΦΑΚΕΛΟΥΣ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΩΝ 5 ΚΟΥΤΕΣ ΤΟΝΕΡ περίπου 1 ΚΑΡΕΚΛΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ 1 ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ ΚΥΟCERA 1 ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ ΗP DESKJET 970 CXI 1 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ 1 ΤΡΑΠΕΖΙ ΞΥΛΙΝΟ ΟΘΟΝΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΟΘΟΝΗ CRT PHILIPS 4 ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΦΑΞ 1 ΧΑΡΤΗΣ ΚΟΥΤΕΣ ΜΕ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΠΑΓΚΟΣ ΞΥΛΙΝΟΣ 60Χ240 εκ.... ΑΓ.ΑΝΔΡΕΑ2&ΚΟΡΑΗ171 ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 1 ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 140 ΚΑΛΛΙΘΕΑ 2 ΥΠΟΠΟΔΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 4 ΦΑΞ 7 ΟΘΟΝΕΣ CRT 5 ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΑ 1 ΣΚΑΝΕΡ 5 ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Η/Υ 10 ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ 2 ΟΘΟΝΕΣ LCD 1 VBI ΠΑΛΙΟ 2 2 ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΑ 122 ΑΛΙΜΟΣ ΜΑΓΚΡΙΩΤΗ1 & ΠΑΛΑΙΟΛ. ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 9 ΓΡΑΦΕΙΑ 8 ΚΑΡΕΚΛΕΣ 1 ΝΤΟΥΛΑΠΑ ΑΡΧΕΙΟΥ 2 ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΑΚΟΜΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ-Καλαµακίου 97-Άλιµος ΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΘΗΝΑΣ (ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ 97 ΑΛΙΜΟΣ) 35 ΓΡΑΦΕΙΑ ΣΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΗ ΥΠΑΡΧΟΥΝ: 2 ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΕΣ 6 ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΡΑΦΙΕΡΕΣ + ΑΡΧΕΙΑ 29 Η/Υ + 2 LAPTOP 23 ΚΟΥΤΕΣ ΜΕ ΑΡΧΕΙΑ 76 ΚΑΡΕΚΛΕΣ + 2 ΚΑΡΕΚΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 43 ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΕΑ 44 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ + ΕΡΧΕΙΑ 10 ΚΟΜΟ ΙΝΑ 4 ΝΤΟΥΛΑΠΙΑ 24 ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ + 4 ΦΟΡΗΤΑ 5 ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΑ 3 ΚΑΛΟΓΕΡΟΙ 12 ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ 2 ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 45 ΚΟΥΒΑ ΑΚΙΑ 1 ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

9 9 1 ΥΠΟΠΟ ΙΟ 1 ΓΡΑΦΟΜΗΧΑΝΗ 2 ΡΑ ΙΟΚΑΣΣΕΤΟΦΩΝΑ 1 ΙΘΕΣΙΟ ΚΑΝΑΠΕ ΑΚΙ 1 ΨΥΓΕΙΟ 2 ΧΑΛΙΑ 2 ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ 1o ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Π.Ε. ΑΘΗΝΑΣ (ΘΗΣΕΩΣ 283 ΚΑΛΛΙΘΕΑ) 7 ΓΡΑΦΕΙΑ 8 ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΕΣ 2 ΕΡΜΑΡΙΑ 10 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ + ΑΡΧΕΙΑ 9 ΚΑΡΕΚΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 14 ΚΑΡΕΚΛΕΣ 2 ΚΑΝΑΠΕ ΕΣ ΤΡΙΘΕΣΙΟΙ 1 ΚΑΝΑΠΕΣ ΤΕΤΡΑΘΕΣΙΟΣ 5 ΕΡΜΑΤΙΝΕΣ ΠΟΛΥΘΡΟΝΕΣ 3 ΤΡΑΠΕΖΑΚΙΑ ΣΑΛΟΝΙΟΥ 3 ΚΑΛΟΓΕΡΟΙ 1 ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ 1 Η/Υ 1 ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ 1 ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 6 ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ 2o ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Π.Ε. ΑΘΗΝΑΣ (ΕΥΞΕΙΝΟΥ ΠΟΝΤΟΥ 210 & ΛΕΣΒΟΥ Ν. ΣΜΥΡΝΗ) 17 ΓΡΑΦΕΙΑ 2 ΚΟΥΤΕΣ ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ 4 ΓΡΑΦΕΙΑ ΓΩΝΙΑΚΑ + ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ + ΧΑΜΗΛΟ ΝΤΟΥΛΑΠΙ 2 ΧΑΡΤΕΣ 43 ΚΑΡΕΚΛΕΣ 1 ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ 4 ΚΑΡΕΚΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 4 ΦΟΡΗΤΑ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ 4 ΠΟΛΥΘΡΟΝΕΣ 2 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΕΠΙ ΑΠΕ ΙΟΙ (ΜΕΓΑΛΟΙ) 5 ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΕΣ 1 ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 1 ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΗ ΕΠΙΤΟΙΧΙΑ 2.20 Χ 4 4 ΟΧΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ 2 ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΕΣ ΕΠΙΤΟΙΧΙΕΣ 2.10 Χ ΚΟΥΒΑ ΑΚΙΑ 25 ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΕΣ + ΑΡΧΕΙΟ 2 ΧΑΛΙΑ 2 ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΕΣ Α ΕΙΕΣ 1 ΣΚΟΥΠΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ 1 ΙΦΥΛΛΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ + ΑΡΧΕΙΟ 3 ΤΡΑΠΕΖΑΚΙΑ 1 ΙΘΕΣΙΟΣ ΚΑΝΑΠΕΣ 1 ΤΡΙΘΕΣΙΟΣ ΚΑΝΑΠΕΣ 1 ΦΟΡΙΑΜΟΣ 5 ΚΑΛΟΓΕΡΟΙ 1 ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ + 1 ΒΙΝΤΕΟ 9 ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ 25 ΚΑ ΡΑ

10 10 2 ΣΤΗΛΕΣ (ΜΙΚΡΕΣ 3 Χ 0,5) 1 ΡΟΛΟΪ 3o ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Π.Ε. ΑΘΗΝΑΣ 18 ΓΛΥΦΑ Α) (ΑΓΑΜΕΜΝΩΝΟΣ & ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑΣ 23 ΓΡΑΦΕΙΑ 33 ΚΑΡΕΚΛΕΣ 4 ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΕΣ 29 ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΕΣ + ΑΡΧΕΙΑ 1 ΧΑΜΗΛΗ ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΗ 2 ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΕΣ ΠΛΗΡΕΙΣ 2,5 Μ 1 ΝΤΟΥΛΑΠΑ + ΑΡΧΕΙΟ 1 ΨΥΓΕΙΟ 1 ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ 1 ΦΑΞ 1 ΚΟΥΤΑ ΓΥΑΛΙΚΑ ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ 1 ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟ 1 ΜΟΚΕΤΑ 4o ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Π.Ε. ΑΘΗΝΑΣ (ΘΑΛΕΙΑΣ 6 & ΣΤΡ. ΠΑΠΑΓΟΥ ΑΓ. ΗΜΗΤΡΙΟΣ) 18 ΓΡΑΦΕΙΑ 43 ΚΑΡΕΚΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 10 ΚΑΡΕΚΛΕΣ ΠΤΥΣΟΜΕΝΕΣ 21 ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΕΣ 6 ΙΦΥΛΛΑ ΝΤΟΥΛΑΠΙΑ 6 ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ ΜΕ ΤΖΑΜΙ 18 ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ + ΑΡΧΕΙΑ 2 ΞΥΛΙΝΕΣ ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ + ΑΡΧΕΙΑ 2 Η/Υ + 4 ΟΘΟΝΕΣ 1 ΜΕΓΑΛΟ ΠΑΡΑΛ/ΜΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 2 ΤΡΑΠΕΖΑΚΙΑ ΧΑΜΗΛΑ 13 ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ 2 ΠΑΓΚΟΙ ΘΥΡΙ ΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 15 ΓΛΑΣΤΡΕΣ 12 ΚΑ ΡΑΚΙΑ 3 ΠΙΝΑΚΕΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ 1 ΧΑΡΤΗΣ 1 ΜΕΓΑΛΟΣ ΚΑ ΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ + 14 ΚΑΛΑΘΑΚΙΑ 1 ΨΥΓΕΙΟ + 1 ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ + 1 ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ+ 1 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΜΑΤΙ 1 ΦΑΞ 1 ΦΩΤΟΥΤΥΠΙΚΟ Όλος ο ανωτέρω εξοπλισµός θα µεταφερθεί στο κτίριο επί της Λ. ΣΥΓΓΡΟΎ 165-Ν.Σµύρνη

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ έχοντας υπόψη:

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ έχοντας υπόψη: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς 3-07-2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ: 205945 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002858517 2015-06-19

15PROC002858517 2015-06-19 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς 16-06-2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ: 205945 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΔΑ : Ω84Κ7Λ7-Ξ0Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 03/08/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ: οικ. 155417 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 06-04-2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ: 164076 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Διεύθυνση: Ακτή Ποσειδώνος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡ. ΕΝΟΤ. ΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση :Τρώων 1 & Χαλκίδος, Περιστέρι Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002448866 2014-12-04

14PROC002448866 2014-12-04 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 4 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ: οικ. 239252 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ηρώων Πολυτεχνείου 78 Ταχ. Κώδικας : 19200 ΕΛΕΥΣΙΝΑ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ηρώων Πολυτεχνείου 78 Ταχ. Κώδικας : 19200 ΕΛΕΥΣΙΝΑ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής έχοντας υπόψη:

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18.05.2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ. Οικ: 71839 /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση : Λ. Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικας: 117 41 Πληροφορίες : Αρβανίτης

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002707450 2015-04-15

15PROC002707450 2015-04-15 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 15/4/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ: 66001 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ηρώων Πολυτεχνείου 78 Ταχ. Κώδικας : 19200 ΕΛΕΥΣΙΝA Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002694243 2015-04-07

15PROC002694243 2015-04-07 15PROC0694243 25-04-07 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ηρώων Πολυτεχνείου 78 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 2 Ιανουαρίου 2014 ΑΔΑΜ:14PROC001817376 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 2 Ιανουαρίου 2014 ΑΔΑΜ:14PROC001817376 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 2 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ: οικ.844 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002894504 2015-07-07

15PROC002894504 2015-07-07 15PROC002894504 2015-07-07 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Σάµος, 07/07/2015 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ηρώων Πολυτεχνείου 78 Ταχ. Κώδικας : 19200 ΕΛΕΥΣΙΝΑ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Άννα Τρουλάκη.

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Άννα Τρουλάκη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 36 η Απόφαση υπ αριθ. 1735/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Χαμηλότερη τιμή

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Χαμηλότερη τιμή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 15-7 - 2015 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ Αρ. Πρωτ.: οικ.3387 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡ. ΥΛΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: Αλμυρού 14

Διαβάστε περισσότερα

Σάµος, 08/05/2015. Αριθ. Πρωτ. οικ.26105/2030 : : : : : :

Σάµος, 08/05/2015. Αριθ. Πρωτ. οικ.26105/2030 : : : : : : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Σάµος, 08/05/2015 Αριθ. Πρωτ. οικ.26105/2030 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθ. ιακήρυξης 71/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2-10-09 30-09-09

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2-10-09 30-09-09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα 30-09-09 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Αρ. πρωτ.: 4224 ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Χαϊνά 89 Ταχ. Κώδ.: 34 100

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥ ΕΠ Περιφέρειας Αττικής Λεωφόρος Συγγρού 98-100, 117 41 Αθήνα, 2131501500, 2131501501 e-mail: attiki@mou.gr Ιστοσελίδα: www.pepattikis.

ΕΥ ΕΠ Περιφέρειας Αττικής Λεωφόρος Συγγρού 98-100, 117 41 Αθήνα, 2131501500, 2131501501 e-mail: attiki@mou.gr Ιστοσελίδα: www.pepattikis. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Αθήνα 10-03-2015 Αρ. Πρωτ.: Οικ 1084 Διεύθυνση: Λ. Συγγρού 98-100, Αθήνα ΤΚ: 11741

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001896536 2014-02-28 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ

14PROC001896536 2014-02-28 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση : Λ. Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικ. : 74 Πληροφορίες :B εγαίτη Τηλέφωνο : 23-20636 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ηρώων Πολυτεχνείου 78 Ταχ. Κώδικας : 19200 ΕΛΕΥΣΙΝΑ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003090300 2015-09-25

15PROC003090300 2015-09-25 15PROC003090300 2015-09-25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αρ. πρωτ. : 25840/ 25-9-2015 ΕΡΓΟ : Υποεργο 2: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002567137 2015-02-10

15PROC002567137 2015-02-10 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10/02/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ. Οικ.: 29961 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ.Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002447211 2014-12-03

14PROC002447211 2014-12-03 14PROC002447211 2014-12-03 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Σάµος 03/12/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Αρ. 5/2015 Α Π Ο Φ Α Σ Η - 1 -

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Αρ. 5/2015 Α Π Ο Φ Α Σ Η - 1 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΙΑΧ. ΥΛΙΚΟΥ Ιωάννινα, 15 Σεπτεµβρίου 2015 Αριθµ.Πρωτ. : οικ.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003026426 2015-09-08

15PROC003026426 2015-09-08 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 8-9- 2015 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ Αρ. Πρωτ.οικ: 4175 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡ. ΥΛΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: Αλμυρού 14 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕΡΑΙΑ: 23-7-2015 ΑΡ.ΠΡΩΤ: 17760 ΑΡ.ΑΠΟΦ: 316 ΤΙΤΛΟΣ: " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΝΜ7Λ7-Π6Δ. Έχοντας υπόψη:

ΑΔΑ: ΒΕΝΜ7Λ7-Π6Δ. Έχοντας υπόψη: ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21.5.2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ. Οικ.: 99465 /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση: Λ. Συγγρού

Διαβάστε περισσότερα