MOURGELAS GREEK LAW UPDATE

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "MOURGELAS GREEK LAW UPDATE"

Transcript

1 MOURGELAS GREEK LAW UPDATE July 2014 Φορολογία ακινήτων Φορολογία μεταβίβασης ακινήτων Νέο καθεστώς στη φορολογία της μεταβίβασης ακίνητων επιφέρουν οι διατάξεις του Ν.4254/2014 -που τροποποίησαν τον Ν. 4172/2013- και η σχετική, εκδοθείσα από το αρμόδιο Υπουργείο Οικονομικών, Εγκύκλιος. Σε μεταβίβαση ακινήτου επιβάλλεται: Φόρος Μεταβίβασης 3%, ο οποίος βαρύνει τον Αγοραστή. Φόρος Υπεραξίας 15%, ο οποίος βαρύνει τον Πωλητή. Ο φόρος υπεραξίας επιβάλλεται: σε φυσικό πρόσωπο που μεταβιβάζει με επαχθή αιτία ακίνητη περιουσία, ως δε επαχθή αιτία θεωρείται η πώληση ή η ανταλλαγή ακινήτου. Ως υπεραξία νοείται: η διαφορά μεταξύ της τιμής κτήσης και της τιμής πώλησης ή της αξίας του ανταλλάγματος που καταβάλλεται. Η αξία αυτή λαμβάνεται με την εφαρμογή συντελεστών απομείωσης ανάλογα με τα έτη διακράτησης του ακινήτου. Απαλλασσόμενο ποσό υπεραξίας: Από την υπεραξία που προκύπτει (μετά την εφαρμογή συντελεστών απομείωσης) αφαιρείται ποσό μέχρι ,00 ευρώ, εφόσον ο φορολογούμενος κράτησε το μεταβιβαζόμενο ακίνητο για πέντε τουλάχιστον έτη και επιβάλλεται φόρος στο τυχόν υπόλοιπο ποσό. Επιπλέον, σε περίπτωση κατά την οποία η μεταβίβαση αφορά δικαίωμα που αποκτήθηκε μέχρι και την , η υπεραξία θεωρείται μηδενική. Property Taxation Transfer of property taxation The provisions of Law 4254/2014 which amended Law 4172/2013 and the relevant Circular of the Ministry of Finance created a new tax status for the transfer of property. On the transfer of property the following taxes are imposed: Tax on property upon transfer of 3%, incumbent upon the Purchaser. Tax on incremental value of 15%, incumbent upon the Seller. The tax on incremental value is imposed to the individual who transfers property onerously, any sale or exchange of the property being considered as an onerous transaction. As incremental value is considered the difference between the purchase value and the sale value or the value of the consideration paid. Such a value is calculated by implementing reduction rates in accordance with the number of years a property remains in possession of the owner. Excluded incremental value sum: From the incremental value that originates, following the implementation of the aforementioned reduction rates, an amount of up to Euros is deducted, provided that the tax-payer kept the transferred property in his possession for a period of at least 5 years, and in such case tax is imposed only on the eventually remaining value. Besides, in the event of a transfer of a right to a property, acquired until , the incremental value is considered to be zero. 1

2 Να σημειωθεί ότι σε κάποιες περιπτώσεις μεταβίβασης ακινήτου επιβάλλεται Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.A.) 23%, όπως: στον Αγοραστή Νεόδμητου ακινήτου (β κατοικία επαγγελματική στέγη) με άδεια ανοικοδόμησης από στον Οικοπεδούχο όταν πωλεί οικόπεδο προς αντιπαροχή (ο Φ.Π.Α. υπολογίζεται επί της αξίας των κτισμάτων). We should note that in some cases of transfer of property a value-added tax (VAT) of 23% is imposed, as for example: To the purchaser of a newly constructed property (secondary house business premises) with construction permit issued after To the land owner who sells a property as counter-value for a block of apartments (in such case the value-added tax (VAT) is calculated on the value of the buildings). Εναίος φόρος ιδιοκτησίας ακινήτων Σύμφωνα με το Νόμο 4223/2013 από το έτος 2014 και για κάθε επόμενο έτος επιβάλλεται Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων. Ο εν λόγω φόρος ισούται με το άθροισμα του κύριου φόρου επί του κάθε ακινήτου και του συμπληρωματικού φόρου επί της συνολικής αξίας των δικαιωμάτων επί των ακινήτων του υποκειμένου στο φόρο. Ο υπολογισμός του κύριου φόρου που αναλογεί στα δικαιώματα επί των κτισμάτων υπολογίζεται με βάση τη γεωγραφική θέση, την επιφάνεια, τη χρήση, την παλαιότητα, τον όροφο και τον αριθμό προσόψεων του κτίσματος. Uniform Property Tax According to Law 4223/2013, as of 2014 and onwards, for each subsequent year a uniform property tax shall be imposed. The uniform property tax is equal to the sum of the main tax imposed on each property and the additional tax on the total value of the rights on the property of a tax-payer. The calculation of the main tax which is proportional to the rights on the property is done by taking into account the geographic location, the use, the age, the floor and the number of facades of each building. 2

3 Εμπορικές (επαγγελματικές) Μισθώσεις Α. Με το Νόμο 4242/2014 επέρχεται μια σειρά από αλλαγές στο νομοθετικό καθεστώς των εμπορικών μισθώσεων. Β. Νέες Εμπορικές Μισθώσεις Ι. Διάρκεια Η διάρκεια των εμπορικών μισθώσεων ορίζεται πλέον 3ετής, ακόμα και στην περίπτωση που τα μέρη έχουν συμφωνήσει βραχύτερο ή αόριστο διάστημα. Η σχετική ρύθμιση αφορά: α) τις μισθώσεις που συνάπτονται μετά την και β) τις συμβάσεις που έχουν λήξει και ανανεώνονται μετά την , ειδικότερα δηλαδή αυτές που ανανεώνονται κατόπιν παρέλευσης της 12 ετίας αλλά και του 9μηνου από την λήξη τους, σύμφωνα με το προϊσχύσαν νομικό καθεστώς (μετά του συνολικού χρόνου της 4ετούς παράτασης). ΙΙ. Καταγγελία Ως γενικός κανόνας της καταγγελίας των νέων συμβάσεων, ισχύει ότι: α) η καταγγελία αυτών θα πρέπει να γίνεται εγγράφως και να κοινοποιείται στον μισθωτή ή στον εκμισθωτή, και β) τα έννομα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται τρεις (3) μήνες μετά την ως άνω κοινοποίηση, πλην της περιπτώσεως καταγγελίας για σπουδαίο λόγο, όπου τα αποτελέσματα επέρχονται άμεσα. Business Leases A. Law 4242/2014 introduces a series of changes on the legal regime of the business leases. B. New Business Leases I. Duration The duration of the new business leases is defined to 3 years, even if the contracting parties have mutually agreed on a business lease of a shorter or an indefinite duration. The relevant regulation is applicable: a. to business leases which are executed after and b. to business leases which have expired and are renewed after , and more specifically to business leases which are renewed after the lapse of the 12-year duration and the 9-month period pursuant their expiration, in accordance with the previous legal regime (after the lapse of the 4-year extension period). II. Termination As general rule which is applicable to the termination of the new business leases: a. the termination of such leases shall be in writing and addressed to the lessee or to the lessor, and b. the legal effects of the termination come into force three (3) months after the aforementioned notification, except from the event of termination for cause, where the legal effects occur immediately. 3

4 Γ. Υφιστάμενες Εμπορικές Μισθώσεις Σε σχέση με τις υφιστάμενες εμπορικές μισθώσεις, ήτοι: α) αυτές που έχουν συναφθεί πριν την β) αυτές που έχουν παραταθεί ή ανανεωθεί, ρητώς ή σιωπηρώς, πριν από την γ) εκείνων των οποίων έχει λήξει η 12ετής διάρκεια και δεν έχουν παρέλθει εννέα (9) μήνες από τη λήξη τους και δ) εκείνων που έχουν καταστεί αορίστου χρόνου εξακολουθούν να τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις του Π.Δ. 34/1995, αλλά και οι γενικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα. Ως προς τις συμβάσεις αυτές, οι τροποποιήσεις του Ν. 4242/2014 εντοπίζονται κυρίως στη σημαντική σύντμηση των προβλεπόμενων από το προϊσχύσαν καθεστώς προθεσμιών και αποζημιώσεων στην περίπτωση καταγγελίας της συμβάσεως από τον εκμισθωτή. C. Existing Business Leases In relation to the existing leases, i.e. the business leases: a. which have been executed before b. which are extended or renewed, expressly or implicitly, before c. whose 12 year duration has lapsed but the 9-month period following their expiration has not been completed and d. which have become of an indefinite duration, the provisions of the Presidential Decree 34/1995, as well as the provisions of the Civil Code are still in force. In relation to the aforementioned contracts, the provisions of Law 4242/2014 introduced changes, focusing mainly on the significant limitation of the deadlines and indemnifications, fixed by the previous legislative regime, in the event of termination of the contract by the lessor. Δ. Μεταβατική Διάταξη Ειδική μνεία γίνεται για την περίπτωση καταγγελίας υφιστάμενων συμβάσεων από τον εκμισθωτή, μέχρι την Στην περίπτωση αυτή οφείλεται στον μισθωτή αποζημίωση ίση με έξι (6) μηνιαία μισθώματα, με το μηνιαίο μίσθωμα να υπολογίζεται κατά το χρόνο λήξης της μίσθωσης. D. Transitional Provision A specific provision is adopted for the case of termination of the existing business leases by the lessor, until In such event, the lessor must pay to the lessee an indemnification amounting to six (6) monthly rents, calculated on the basis of the monthly rent which was due at the time of the lease expiration. 4

5 Εξυγίανση Επιχειρήσεων Με το νέο άρθρο 106 ια του Πτωχευτικού Κώδικα εισάγεται καινοτομία στην προσπάθεια εξευρέσεως τρόπου εξυγίανσης επιχειρήσεως και αποφυγής της πτώχευσης αυτής, που συνίσταται στα εξής: 1. Εξευρίσκεται επενδυτής που διαθέτει κεφάλαιο ικανό, κατά την κρίση του δικαστηρίου, για τη δυνατότητα συνέχισης της λειτουργίας της επιχειρήσεως 2. Διορίζεται Ειδικός Εκκαθαριστής, ο οποίος ρευστοποιεί τα περιουσιακά στοιχεία της Επιχειρήσεως και διανέμει το εισπραχθέν ποσό στους πιστωτές. 3. Το από την ρευστοποίηση εισπραχθέν ποσό από τους Πιστωτές δεν πρέπει να είναι μικρότερο από εκείνο που θα εισέπρατταν σε περίπτωση Πτώχευσης. 4. Δεν απαιτείται η Συναίνεση των Πιστωτών και η Δικαστική διαδικασία εκδικάσεως της Αιτήσεως, Διορισμού Εκκαθαριστή, Ρευστοποίησης και Διανομής, κινείται σε ιδιαίτερα σύντομο χρονικό διάστημα. Turnaround of companies Aiming to find alternative ways for a company s turnaround and to avoid bankruptcy, new article 106 ia of the Greek Bankruptcy Code introduces a novelty consisting in the following: 1. An Investor is found who disposes of a sufficient capital, in the opinion of the Court, for the continuation of the operation of the company. 2. A Special Liquidator is appointed who shall liquidate the company s assets and distribute the received amounts of money to the creditors. 3. The amount of money received by the creditors from the liquidation must not be inferior to the one they would receive in case of a bankruptcy. 4. The consent of the creditors is not required for the aforementioned procedure, whereas the judicial procedure of hearing of the petition, of the appointment of a liquidator, of liquidation and distribution is bound to evolve in an extremely short period of time. Υποβολή φωτοαντιγράφων εγγράφων Με τη δημοσίευση του Νόμου 4250/2014 καταργείται η υποχρέωση υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων των εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς, που υπάγονται στη συγκεκριμένη ρύθμιση. Το Δημόσιο υποχρεούται να αποδέχεται τα απλά, ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα των εγγράφων αυτών. Αντίστοιχα, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά τα απλά και ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, εφόσον τα έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί αρχικά από δικηγόρο, καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από τις υπηρεσίες και τους φορείς που εμπίπτουν στη ρύθμιση. Επίσης, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά τα ευκρινή φωτοαντίγραφα αλλοδαπών εγγράφων, υπό την προϋπόθεση ότι τα έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί προηγουμένως από δικηγόρο. Submission of copies of documents Upon the publication of Law 4250/2014 in the Governmental Gazette, the obligation to submit original or certified copies of documents issued by public services and organizations falling under such a stipulation is suppressed. Public Sector is from now on obliged to accept the plain, easily readable copies of such documents. Accordingly, must also be accepted plain, easily readable copies of private documents, provided that these documents have been initially ratified by an attorney, as well as clear photocopies of the originals of private documents that bear ratification by services and organizations falling under such a stipulation. Besides, clear photocopies of the originals of foreign documents must also be accepted, provided that these documents have been previously ratified by an attorney. 5

Law Firm 26 Filellinon Street 105 58 Athens, Greece

Law Firm 26 Filellinon Street 105 58 Athens, Greece Law Firm 26 Filellinon Street 105 58 Athens, Greece Τel.: 210 3318.170 (24 lines) - Fax: 210 3318.171 (2 lines), E-mail: law-firm@bahagram.com - website: www. bahagram.com NEWSLETTER TAX LAW FEBRUARY 2013

Διαβάστε περισσότερα

MOURGELAS GREEK LAW UPDATE

MOURGELAS GREEK LAW UPDATE MOURGELAS GREEK LAW UPDATE July 2013 Φορολογικά Νέος Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος Την 17η Ιουλίου 2013, ανακοινώθηκε η μείωση του ΦΠΑ στην εστίαση από 23% σε 13% και ψηφίσθηκε από την Βουλή ο νέος Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

MOURGELAS GREEK LAW UPDATE

MOURGELAS GREEK LAW UPDATE MOURGELAS GREEK LAW UPDATE March 2013 Εργατικό Δίκαιο Απασχόληση 1. Μισθολογικές μεταβολές Με σειρά νομοθετικών ρυθμίσεων επέρχονται σημαντικές αλλαγές στις εργασιακές σχέσεις στον ιδιωτικό τομέα με σημαντικότερη

Διαβάστε περισσότερα

Accountants & business advisers

Accountants & business advisers 1 Accountants & business advisers Αυτό το βιβλιάριο είναι βασισμένο στη φορολογική νομοθεσία και την πρακτική σε ισχύ τον Ιανουάριο του 2014. Προορίζεται ως ένας γενικός οδηγός μόνο σχετικά με το περιεχόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Ι. Μεταβολές στη φορολογία εισοδήματος. V. Νέοι Κανόνες Τεκμηρίωσης Ενδοομιλικών Συναλλαγών. VI. Κοινοτικό Δίκαιο Πρόσφατες Εξελίξεις

Ι. Μεταβολές στη φορολογία εισοδήματος. V. Νέοι Κανόνες Τεκμηρίωσης Ενδοομιλικών Συναλλαγών. VI. Κοινοτικό Δίκαιο Πρόσφατες Εξελίξεις Περιεχόμενα Εισαγωγή Ι. Μεταβολές στη φορολογία εισοδήματος ΙΙ. Φορολογία ακινήτων ΙΙΙ. ΦΠΑ ΙV. Λοιπές διατάξεις V. Νέοι Κανόνες Τεκμηρίωσης Ενδοομιλικών Συναλλαγών VI. Κοινοτικό Δίκαιο Πρόσφατες Εξελίξεις

Διαβάστε περισσότερα

Law Firm 26 Filellinon Street 105 58 Athens, Greece

Law Firm 26 Filellinon Street 105 58 Athens, Greece TAX LAW JUNE 6, 2013 Law Firm 26 Filellinon Street 105 58 Athens, Greece Τel.: 210 3318.170 (24 lines) - Fax: 210 3318.171 (2 lines), E-mail: law-firm@bahagram.com - website: www. bahagram.com This newsletter

Διαβάστε περισσότερα

NEWSLETTER ΦΡΗΗ ΑΠΛΩΝ ΥΩΣΟΑΝΣΙΓΡΑΥΩΝ ΕΓΓΡΑΥΩΝ ΔΗΜΟΙΟΤ Ε. This issue was prepared by Manolis Eglezos Σο παρόν φύλλο επιμελήθηκε ο Μανώλης Εγγλέζος

NEWSLETTER ΦΡΗΗ ΑΠΛΩΝ ΥΩΣΟΑΝΣΙΓΡΑΥΩΝ ΕΓΓΡΑΥΩΝ ΔΗΜΟΙΟΤ Ε. This issue was prepared by Manolis Eglezos Σο παρόν φύλλο επιμελήθηκε ο Μανώλης Εγγλέζος 2015 NEWSLETTER ΦΡΗΗ ΑΠΛΩΝ ΥΩΣΟΑΝΣΙΓΡΑΥΩΝ ΕΓΓΡΑΥΩΝ ΔΗΜΟΙΟΤ Ε By MANOLIS EGLEZOS & ASSOCIATES LAW FIRM ΤΝΑΛΛΑΓΕ ΜΕ ΣΟ ΔΗΜΟΙΟ ΣΟΜΕΑ OFFSHORE INCOME & SHIPPING EXLUSIONS * ΕΙΟΔΗΜΑ ΤΠΕΡΑΚΣΙΩΝ ΕΣΑΙΡΕΙΩΝ & ΕΞΑΙΡΕΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

The tax bill on combating tax evasion and the staffing of the tax auditing department was submitted to the Parliament on 21 February 2011.

The tax bill on combating tax evasion and the staffing of the tax auditing department was submitted to the Parliament on 21 February 2011. 3 March 2011 Tax bill The tax bill on combating tax evasion and the staffing of the tax auditing department was submitted to the Parliament on 21 February 2011. Below are the most important changes between

Διαβάστε περισσότερα

THE HELLENIC REPUBLIC

THE HELLENIC REPUBLIC OFFERING CIRCULAR THE HELLENIC REPUBLIC 3,000,000,000 4.75 per cent. Notes due 2019 Issue Price: 99.133% The 3,000,000,000 4.75 per cent. Notes due 2019 (the Notes ) of the Hellenic Republic (the Republic

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ FINANCIAL IMMIGRANTS

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ FINANCIAL IMMIGRANTS ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΟΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΝΕΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ (Ε.Ο.Ν.Ν.) NON - GOVERNMENTAL ORGANISATION SCIENTIFIC ASSOCIATION OF YOUNG JURISTS www.eonn.gr ΠΑΤΟΥΣΑ 3, Τηλ.: 210 82.59.322, e-mail: info@eonn.org

Διαβάστε περισσότερα

Συμφωνητικό άδειας χρήσης τελικού χρήστη

Συμφωνητικό άδειας χρήσης τελικού χρήστη Συμφωνητικό άδειας χρήσης τελικού χρήστη ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ΕΚΔΟΣΗ ΑΥΤΗ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

Draft Law for Improvement of Business Environment New corporate regulations

Draft Law for Improvement of Business Environment New corporate regulations March 2012 Draft Law for Improvement of Business Environment New corporate regulations Οn 23 March 2012 a new draft law of law was filed for vote with the Greek Parliament, which on the one hand introduces

Διαβάστε περισσότερα

TERM & CONDITIONS Definition Rental Period Renter s Responsibilities Vehicle Condition Report Property

TERM & CONDITIONS Definition Rental Period Renter s Responsibilities Vehicle Condition Report Property TERM & CONDITIONS I hereby declare that my signature on the rental agreement constitutes full and unreserved acceptance of the General Term and Conditions of the Rental Agreement which follow and form

Διαβάστε περισσότερα

FOREWORD ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Αθήνα, Φεβρουάριος 2012 Γ. Β. Μπαζίνας & Ι. Γ. Σακκάς. Athens, February 2012 G. B. Bazinas & Y. G. Sakkas 2012-BAZINAS LAW FIRM

FOREWORD ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Αθήνα, Φεβρουάριος 2012 Γ. Β. Μπαζίνας & Ι. Γ. Σακκάς. Athens, February 2012 G. B. Bazinas & Y. G. Sakkas 2012-BAZINAS LAW FIRM Law4050/ 201 2:Gr e e kbondhol de rac t FOREWORD Although the present translation* remains faithful to the Greek text, an effort was made to depict, where possible, the terms of Law 4050/2012 using terminology

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 21&7 της 14ης. ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1986 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 21&7 της 14ης. ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1986 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 172/86 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 21&7 της 14ης. ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1986 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο Κυρωτικός της Συνθήκης μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ένωσης Σοβιετικών Σοσιαλιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Κύρωση της Σύμβασης Πώλησης Μετοχών και της Συμφωνίας Μετόχων μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Deutsche Telekom AG» Άρθρο πρώτο

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Κύρωση της Σύμβασης Πώλησης Μετοχών και της Συμφωνίας Μετόχων μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Deutsche Telekom AG» Άρθρο πρώτο ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Κύρωση της Σύμβασης Πώλησης Μετοχών και της Συμφωνίας Μετόχων μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Deutsche Telekom AG» Άρθρο πρώτο Κυρώνεται και αποκτά ισχύ νόμου η Σύμβαση Πώλησης Μετοχών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΑΕΠ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 1 / 2015 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 1/2015 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η Κυπριακή Βουλή των Αντιπροσώπων εγκρίνει τροποποιήσεις που αφορούν την είσπραξη φόρων και το φόρο ακίνητης ιδιοκτησίας

Η Κυπριακή Βουλή των Αντιπροσώπων εγκρίνει τροποποιήσεις που αφορούν την είσπραξη φόρων και το φόρο ακίνητης ιδιοκτησίας August 2014/Αύγουστος 2014 N-7-2014 Cyprus House of Representatives approves legislative amendments which relate to the collection of taxes and to the Immovable Property Tax The House of Representatives

Διαβάστε περισσότερα

INNOVCRETE: RULES FOR IPR MANAGEMENT

INNOVCRETE: RULES FOR IPR MANAGEMENT INNOVCRETE: RULES FOR IPR MANAGEMENT The rules for IPR management of InnovCrete have been designed to be consistent with the Greek patent law and the internal regulations of FORTH. The following rules

Διαβάστε περισσότερα

In response to your letter, TREN/C2/CA/cs D(2009) 76390, of January 16, 2010, we would like to inform you as follows.

In response to your letter, TREN/C2/CA/cs D(2009) 76390, of January 16, 2010, we would like to inform you as follows. 132, Peiraios str. 118 54 Athens GREECE Tel: +30-210-3727400 Fax: +30-210-3255460 Ε-mail : info@rae.gr Αthens, 22/02/2010 To: Mr. Heinz Hilbrecht Director, Directorate C Security of supply and energy markets

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2889 της 1ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1994 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2889 της 1ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1994 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ν. 11(ΠΙ)/94 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2889 της 1ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1994 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ο περί της Συμβάσεως για τις Αστικές Πτυχές της Διεθνούς Απαγωγής Παιδιών (Κυρωτικός)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 4 1. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ... 6 2. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ... 8 2.1. Ποιότητα Υπηρεσίας - Επιστροφή ναύλου - Αποζημιώσεις... 9 2.2. Εκπτώσεις ναύλου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4818 Δευτέρα, 17 Νοεμβρίου 2014 5337

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4818 Δευτέρα, 17 Νοεμβρίου 2014 5337 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B Αριθμός 4818 Δευτέρα, 17 Νοεμβρίου 2014 5337 Aριθμός 5698 Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 113 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΜΕΤΑΞΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ ΑΠΛΩΝ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΕ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΧΡΗΣΗ ΑΠΛΩΝ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΕ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 2015 NEWSLETTER ΧΡΗΣΗ ΑΠΛΩΝ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΕ By MANOLIS EGLEZOS & ASSOCIATES LAW FIRM ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ BANKS COMPLIANCE REQUIREMENTS * ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ

ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ΕΚΔΟΣΗ ΑΥΤΗ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΘΑ ΥΠΕΡΙΣΧΥΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Βαρσοβία, 15 Μαρτίου 2010 Α.Π.Φ. 1750/ΑΣ 91. ΘΕΜΑ : «Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Πολωνία».

Βαρσοβία, 15 Μαρτίου 2010 Α.Π.Φ. 1750/ΑΣ 91. ΘΕΜΑ : «Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Πολωνία». ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΒΑΡΣΟΒΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Gornoslaska 35 00-432 Warsaw, Poland tel. 0048 22 622 94 60, 622 94 61, 826 48 28 fax. 0048 22 622 94 64, 826 40 08 Web Site:

Διαβάστε περισσότερα

2.(1) In the present Decree, unless a different meaning results from the context-

2.(1) In the present Decree, unless a different meaning results from the context- Economics Alert 25 April 2013 10th Decree for Restrictive Measures on Banking Transactions This Decree shall apply for a sixteen day period starting from the day of its publication in the Official Gazette

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3985 της 22ας ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2005 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3985 της 22ας ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2005 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ν. 8(ΙΙΙ)/2005 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3985 της 22ας ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2005 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ο περί της Συμφωνίας μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ουκρανίας για Νομική

Διαβάστε περισσότερα

Όροι που συνάδουν με την χρήση των κωδικών

Όροι που συνάδουν με την χρήση των κωδικών Όροι που συνάδουν με την χρήση των κωδικών (ακολουθούν σε Ελληνικά και Αγγλικά) Please see Barcode Acceptance for specific restrictions and requirements for barcodes worldwide. These restrictions apply

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ A. Αριθμός 4771 Παρασκευή, 9 Μαΐου 2014 149

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ A. Αριθμός 4771 Παρασκευή, 9 Μαΐου 2014 149 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ A Αριθμός 4771 Παρασκευή, 9 Μαΐου 2014 149 Aριθμός 220 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αναφορικά με τη γνωστοποίηση με αριθμό 219 που δημοσιεύτηκε

Διαβάστε περισσότερα