GREEK-IRISH SOCIETY ΕΛΛΗΝΟΪΡΛΑΝΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ CONSTITUTION AN CUMANN GRÉIGEACH-ÉIREANNACH BUNREACHT. Page 1 of 10

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "GREEK-IRISH SOCIETY ΕΛΛΗΝΟΪΡΛΑΝΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ CONSTITUTION AN CUMANN GRÉIGEACH-ÉIREANNACH BUNREACHT. Page 1 of 10"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΟΪΡΛΑΝΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ GREEK-IRISH SOCIETY CONSTITUTION AN CUMANN GRÉIGEACH-ÉIREANNACH BUNREACHT Page 1 of 10

2 Ιδρύεται σωματείο σύμφωνα με τα ακόλουθα: ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Άρθρο 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΦΡΑΓΙΔΑ a) Επωνυμία του συνδέσμου ορίζεται ως ακολούθως: «ΕΛΛΗΝΟΪΡΛΑΝΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ» ή «ΤΗΕ GREEK-IRISH SOCIETY» ή «ΑΝ CUMANN GRÉIGEACH-ÉIREANNACH». b) Εδρα του συνδέσμου ορίζεται η Αθήνα. c) Η σφραγίδα του συνδέσμου θα είναι: Μία ασπίδα περιβαλλόμενη από ελληνικό και κέλτικο μαίανδρο εναλλάξ και περιέχουσα αφενός πάνω αριστερά μία λύρα σε πράσινο φόντο και αφετέρου κάτω δεξιά μία γλαυξ πάνω σε κλαδί σε πορτοκαλί φόντο, δίπλα δε αναγράφονται οι λέξεις «ΕΛΛΗΝΟΪΡΛΑΝΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΗΕ GREEK-IRISH SOCIETY ΑΝ CUMANN GRÉIGEACH-ÉIREANNACH». Άρθρο 2 ΣΚΟΠΟΣ Ο σύνδεσμος είναι μη κερδοσκοπικός, ακομμάτιστος, χωρίς πολιτική απόχρωση, σκοπός του δε είναι η ανάπτυξη πολιτιστικών και κοινωνικών σχέσεων μεταξύ Ελλήνων και Ιρλανδών πολιτών καθώς και η οργάνωση εκδηλώσεων προς ενδυνάμωση των σχέσεων των εν Ελλάδι διαμενόντων Ιρλανδών ή Ιρλανδικής καταγωγής πρωσώπων. Άρθρο 3 ΜΕΛΗ a) Mέλη του συνδέσμου δύνανται να είναι όλα τα πρόσωπα άνω των 18 ετών, τα οποία ασπάζονται τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του Συνδέσμου. b) Η Διοικητική Επιτροπή δύναται να προτείνει πρόσωπα, που έχουν συμβάλλει σε μεγάλο βαθμό στην εκπλήρωση των σκοπών του Συνδέσμου ως επίτιμα μέλη του. Κατάλογος των επίτιμων μελών τηρείται από το Γραμματέα των Συνδρομών. A society is hereby established as follows: CONSTITUTION Article 1 TITLE-SEAT-SEAL a) The Society will officially be referred to as: The GREEK-IRISH SOCIETY or AN CUMANN GRÉIGEACH-ÉIREANNACH. b) The Society is based in Athens. c) The Society's seal shall be: A shield surrounded by a Greek and Celtic meander alternately and containing on the top right a harp with green background and on the bottom right an owl on a branch with orange background; next are written the words "ΤΗΕ GREEK-IRISH SOCIETY ΑΝ CUMANN GRÉIGEACH-ÉIREANNACH". Article 2 OBJECTIVE The Society shall be non-profit making, non-sectarian and non-political, and its objective is the promotion of social and cultural relations between Irish and Greek people as well as the planning of events to strengthen the relations of the Irish or Irish descendants living in Greece. Article 3 MEMBERS a) Any person over the age of eighteen adopting the objectives and goals of the Society is eligible to become a member. b) The Executive Committee may propose persons who have contributed to a great extent to the fulfilment of the Society s objectives to become Honorary Members. A list of the honorary members shall be kept by the Membership Secretary. Άρθρο 4 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ a) Γενικές Συνελεύσεις-πρόσβαση σε έγγραφα. Όλα τα μέλη του Συνδέσμου έχουν το δικαίωμα και την υποχρέωση να παρακολουθούν τις Γενικές Συνελεύσεις, το δικαίωμα να λαμβάνουν τον λόγο και να ασκούν, έλεγχο των πεπραγμένων της Διοικούσας Επιτροπής. Παράλληλα, και με την προϋπόθεση ότι κάποιο μέλος έχει την υποστήριξη τουλάχιστον του ενός τρίτου των μελών που έχουν Article 4 MEMBER RIGHTS AND OBLIGATIONS a) General Meetings - access to documents. Any member of the Society shall have the right and obligation to attend the General Meetings, take the floor and exercise control over the actions of the Executive Committee. In addition, provided the member is supported by at least one- third of the voting members, he/she may submit a request, in writing, to access the books and documents of the Page 2 of 10

3 δικαίωμα ψήφου, μπορεί να ζητά εγγράφως να έχει πρόσβαση στα βιβλία και στοιχεία του Συνδέσμου που αφορούν κάθε δραστηριότητα του ή περιουσιακό του στοιχείο, σε κάθε χρονική στιγμή. To αυτό δικαίωμα έχει και το σύνολο ταμειακώς εν τάξει μελών του σωματείου το οποίο αντιπροσωπεύει τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) των ταμειακώς εν τάξει μελών. b) Καταστατικό. Συμμετοχή στο Σύνδεσμο συνεπάγεται αποδοχή όλων των διατάξεων του Καταστατικού. c) Ισότητα. Όλα τα μέλη του Συνδέσμου έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις. Κατ' εξαίρεση, με ομόφωνη απόφαση όλων των (πάντοτε ταμειακώς εν τάξει) μελών του Σωματείου, δύναται να δίδονται, αφαιρούνται ή τροποποιούνται ιδιαίτερα δικαιώματα σε μέλη που έχουν επιτελέσει έργο ιδιαίτερης σημασίας για το Σύνδεσμο. Δεν δίδονται ιδιαίτερα δικαιώματα που σχετίζονται με το δικαίωμα ψήφου. d) Αποχώρηση μέλους. Κάθε μέλος δύναται να αποχωρήσει του σωματείου. Η αποχώρηση πρέπει να γνωστοποιείται εγγράφως και δεόντως υπογεγραμμένη και χρονολογημένη, τουλάχιστον τρείς μήνες πριν τη λήξη έκαστου ημερολογιακού έτους και ισχύει για το τέλος αυτού. Η αποχώρηση μέλους δεν απαλάσσει αυτό από τυχόν παρελθόντες υποχρεώσεις ή εισφορές αυτού. e) Αποβολή μέλους. Μέλος δύναται να αποβληθεί με ειδικώς αιτιολογημένη απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής περιγραφομένης σε πρακτικό αυτής και γνωστοποιηθείσης σε αυτό εγγράφως. Ενδεικτικά, λόγος αποβολής μέλους είναι παν πειθαρχικό παράπτωμα που συνιστά παράβαση του Καταστατικού ή απόφασης της Γενικής Συνέλευσης ή απόφασης ή εντολής της Διοικούσας Επιτροπής ή άλλη υπαίτια συμπεριφορά που αντιβαίνει τα συμφέροντα του Σωματείου. Η απόφαση συνεπάγεται την στέρηση της ιδιότητας του μέλους οριστικά ή για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Με μεταγενέστερη απόφασή της η Διοικούσα Επιτροπή δύναται να ανακαλέσει την απόφαση αποβολής. Τα αυτά δικαιώματα έχει και η Γενική Συνέλεσυση. Άρθρο 5 ΔΙΟΙΚΗΣΗ Η Διοίκηση του Συνδέσμου ασκείται από δύο (2) σώματα: 1. τη ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (τακτική και έκτακτη) και 2. τη ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Άρθρο 6 ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ a) Η Τακτική Γενική Συνέλευση δέον να πραγματοποιείται εντός του μηνός Μαΐου εκάστου έτους. Society pertaining to any of its activities or asset, at any time. The same right is had by all members of the Society in good standing representing at least the one third (1/3) of members in good standing. b) Constitution. Participation in the Society entails acceptance of all provisions of the Constitution. c) Equality. All members of the Society have equal rights and obligations. Exceptionally, by unanimous decision of all (in good standing) members, special rights may be granted, removed or amended to members who have performed work of particular significance for the Society. Special rights related to the right to vote shall not be granted. d) Member resignation. Any member may resign from the society. The resignation must be notified in writing and duly signed and dated, at least three months prior to the end of each calendar year and shall apply as at the end of such calendar year. The resignation of any member shall not exempt said member from any previous obligations or contributions thereof. e) Member expulsion. Any member may be expelled by specially justified decision of the Executive Committee and described in the minutes thereof and notified to said member in writing. For instance, cause for expulsion of a member is any disciplinary offense in violation of the Constitution or decision of the General Meeting or decision or order of the Executive Committee or other conduct contrary to the Society's interests. The decision results in the deprivation of membership permanently or for a specific period. A subsequent decision of the Executive Committee may revoke the expulsion decision. The General Meeting shall have the same rights. Article 5 GOVERNING BODIES The Society is governed by two (2) bodies: 1. The GENERAL MEETING (regular and extraordinary) and 2. the EXECUTIVE COMMITTEE. Article 6 GENERAL MEETINGS a) The regular General Meeting shall be held in the month of May of each year (hereinafter the Annual General Meeting, AGM). An Extraordinary Page 3 of 10

4 Για τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης απαιτείται το σχετικό αίτημα να υποβληθεί εγγράφως από το 1/5 των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου ή τουλάχιστον τριάντα (30) μέλη του Συνδέσμου, με την προϋπόθεση ότι στην αίτηση τους θα αναγράφουν ευκρινώς το σκοπό και τα θέματα της ημερησίας διάταξης. Η Δ.Ε. έχει επίσης το αυτό δικαίωμα ή και να συγκαλεί εκτάκτως οποτεδήποτε Γενική Συνέλευση γνωστοποιώντας τούτο εγγράφως σε έκαστο μέλος επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνέλευση. b) Προτάσεις για θέματα διορισμού των μελών της Διοικούσας Επιτροπής, καθώς και άλλες προτάσεις ή θέματα, με σκοπό να συζητηθούν στην εν λόγω συνέλευση, πρέπει να υποβάλλονται στον Γραμματέα γραπτώς, ο δε Γραμματέας υποχρεούται να ειδοποιήσει εγγράφως κάθε μέλος για τον χρόνο, τον τόπο και τα θέματα της ημερήσιας διατάξεως. Τούτο πρέπει να γίνει επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη σύγκληση αυτής.ο ετήσιος Ισολογισμός θα διανέμεται σε έκαστο μέλος κατά την ετήσια Γενική Συνέλευση, τα δε Βιβλία θα είναι στη διάθεση κάθε μέλους, κατά τη Γ.Σ, κατόπιν εγγράφου αιτήσεως του προς τη Γραμματεία. c) Ο ετήσιος Ισολογισμός θα παρουσιάζεται εγγράφως σε έκαστο μέλος κατά την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, τα δε Βιβλία θα είναι στη διάθεση κάθε μέλους, κατά τη Γ.Σ. d) Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία με την παρουσία του ενός τετάρτου (¼) των ταμειακώς εν τάξει μελών του Συνδέσμου που παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται και αποφασίζει εγκύρως με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του που παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται, με την εξαίρεση των θεμάτων που αναφέρονται στο παρόν καταστατικό για τα οποία απαιτείται αυξημένη απαρτία ή/και πλειοψηφία. Σε περίπτωση αντιπροσώπευσης ο αντιπρόσωπος πρέπει να είναι μέλος ταμειακώς εν τάξει του Σωματείου και δύναται να αντιπροσωπεύει μέχρι και δύο (2) άλλα ταμειακώς εν τάξει μέλη του Σωματείου, ψηφίζοντας για έκαστο από αυτά κατ' εντολή τους ή κατά βούληση. Ελλείψει απαρτίας η Γενική Συνέλευση αναβάλει τη συνεδρίαση της για νέα, η οποία πρέπει να να γίνει εντός ευλόγου χρόνου από την πρώτη, οπότε θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία με την προσέλευση ένδεκα (11) τουλάχιστον μελών. e) Απόφαση που αφορά την τροποποίηση του Καταστατικού λαμβάνεται από τη Γενική Συνέλευση με τροποποιητική πρόταση που πρέπει να ψηφιστεί με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (¾) των παρόντων μελών. General Meeting (hereinafter EGM) may be called upon submission of a written relevant request signed by one-fifth (1/5) of the voting members, or at least by thirty (30) members of the Society, on the condition that the purpose and the agenda are set forth clearly therein. The Executive Committee has also the right to call an extraordinary General Meeting at any time, notifying every member in writing at least seven (7) days before the meeting. b) In order to be discussed at the AGM nominations for members of the Executive Committee, as well as other proposals or items, must be submitted to the Secretary in writing in advance of the AGM, and written notice of the date, place and the agenda must be given by the Secretary to each member. This must be done at least seven (7) days before the convocation of the Meeting. The annual financial balance sheet shall be distributed to each member at the AGM, and the books of the Society shall be available to any member during the meeting, provided a member has made a written request to the Secretary. c) The annual balance sheet shall be presented in writing to each member at the AGM, and the Books of the Society shall be available to any member during the General Meeting. d) The General Meeting shall have a quorum when one-fourth (1/4) of the members of the Society are present or represented and shall reach decisions by a complete majority of the members present or represented, with the exemption of matters pertaining to the present constitution, for which an increased quorum and/or majority is required. In case of representation the representative must be a member of the Society in good standing, and may represent up to two (2) members in good standing of the Society, voting for each member by order or volition thereof. If a quorum is not reached, the General Meeting shall adjourn to reassemble anew, which must be done within a reasonable time from the original meeting and for which the presence of at least eleven (11) members is considered to form a quorum. e) Decisions concerning amendments to the Constitution may be made by a General Meeting, the quorum of which shall be the presence of three-quarters (3/4) of all voting members, and the amendment must be voted for by the majority of the three-quarters (3/4) of the members present. Page 4 of 10

5 Άρθρο 7 ΔΙΟIΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ a) Η Διοικούσα Επιτροπή (Δ.Ε.) εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση για δύο (2) χρόνια και αποτελείται από τουλάχιστον επτά (7) μέλη και όχι περισσότερα από εννέα (9), και απαραιτήτως από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γραμματέα, τον Γραμματέα των Συνδρομών, τον Ταμία και δύο (2) (έως πέντε (5)) Μέλη. Δικαίωμα εκλογής στην Διοικούσα Επιτροπή έχουν τα μέλη που συμμετέχουν στο σωματείο για περισσότερο από ένα χρόνο από την ημέρα της εγγραφής τους. Η Δ.Ε. συγκροτείται σε σώμα εντός ευλόγου χρόνου, όριζει τον Πρόεδρο αυτής και συνάμα τις αρμοδιότητες εκάστου μέλους αυτής.η Διοικούσα Επιτροπή που αποφασίζει για κάθε θέμα για το οποίο δεν έχει αποκλειστική αρμοδιότητα η Γενική Συνέλευση, θα συνέρχεται σε συνεδριάσεις τουλάχιστον δέκα (10) φορές το χρόνο, θα βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται πέντε (5) μέλη της, ενώ θα αποφασίζει με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών της. Η Διοικούσα Επιτροπή συγκαλείται σε συνεδρίαση από τον Πρόεδρο με επιμέλεια του Γραμματέα, ο οποίος ειδοποιεί τηλεφωνικά τα μέλη της για τον ακριβή τόπο και χρόνο της συνεδρίασης τέσσερις ημέρες πριν. b) Η Διοικούσα Επιτροπή αποφασίζει για κάθε θέμα για το οποίο δεν έχει αποκλειστική αρμοδιότητα η Γενική Συνέλευση, και συνέρχεται σε συνεδριάσεις τουλάχιστον επτά (7) φορές το χρόνο, θα βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή πέντε (5) μέλη της, ενώ θα αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών της. Εκαστο μέλος της Δ.Ε. δύναται να αντιπροσωπεύει μόνο ένα ακόμη μέλος αυτής. Η Διοικούσα Επιτροπή συγκαλείται σε συνεδρίαση από τον Πρόεδρο με επιμέλεια του Γραμματέα, ο οποίος ειδοποιεί τηλεφωνικά τα μέλη της για τον ακριβή τόπο και χρόνο της συνεδρίασης τουλάχιστον τέσσερις ημέρες πριν. c) Σε περίπτωση μόνιμου κωλύματος ή παραίτησης μέλους της Διοικούσας Επιτροπής, η Δ.Ε. μπορεί να διορίσει άλλο πρόσωπο (αναπληρωτή), το οποίο κατά προτίμηση είχε πάρει το μεγαλύτερο αριθμό ψήφων κατά την προηγούμενη γενική συνέλευση και μόνο για τη χρονική περίοδο μέχρι τη σύγκληση της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης. Ο αριθμός, όμως, των επανεκλεγόμενων μελών δε μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβαίνει τους τρεις (3) ετησίως. Τα τυχόν διορισμένα αναπληρωματικά πρόσωπα πρέπει να είναι μέλη του Συλλόγου. d) Η Δ.Ε. δύναται να διορίσει υποεπιτροπές εξουσιοδοτημένες για ορισμένα θέματα. Οι υποεπιτροπές αυτές υποχρεούνται να αναφέρουν εγγράφως στην Δ.Ε. τα της δραστηριότητας τους κατά την εκτέλεση των ανατιθέμενων έργων. e) Η Δ.Ε. υποχρεούται να υποβάλει έκθεση των πεπραγμένων της από τον Πρόεδρο για κάθε Article 7 EXECUTIVE COMMITTEE a) The Executive Committee (hereinafter EC) is elected by the General Meeting for two (2) years and consists of at least seven (7) members and no more than nine (9), and must consist of the President, Vice-President, Secretary, Membership Secretary, Treasurer and two (2) (up to five (5)) Members. Eligibility for the Executive Committee requires a minimum of one year s membership of the Society. The Executive Committee is composed into a body within due time, appoints its President and the duties of each member thereof. The Executive Committee, which decides on every issue for which the General Meeting is not exclusively responsible shall assemble at least ten (10) times per year, five (5) of its members form a quorum, while decisions are made by simple majority of its members present. The Executive Committee convenes at the request of the President and is called by the Secretary, who shall notify its members about the meeting, the place and time at least four (4) days in advance of the meeting. b) The Executive Committee decides on each matter for which the General Meeting is not exclusively responsible and shall meet at least seven (7) times per year, five (5) of its members form a quorum, while decisions are made by simple majority of its members present. Each member of the Executive Committee may represent only one of its members. The Executive Committee convenes at the request of the President and is called by the Secretary, who shall notify its members about the meeting, the place and time at least four (4) days in advance of the meeting. c) Upon impediment or resignation of any member of the Executive Committee, the EC may appoint another person who has received the highest number of votes at the previous General Meeting to serve only until the next AGM. Nevertheless, the number of re-elected members shall not, in any case, exceed three (3) annually. These appointed substitutes, if possible, must be members of the Society. d) The Executive Committee may authorise subcommittees for specific purposes. These subcommittees are obliged to report to the EC in writing about their activities in realising the tasks delegated to them. e) The Executive Committee, through its President, must submit a report to the AGM on its business Page 5 of 10

6 ετήσια θητεία της προς την Τακτική Γενική Συνέλευση μαζί με τον Ισολογισμό των εσόδων και εξόδων της, τον οποίο συντάσσει ο Ταμίας. f) Μέλος της Δ.Ε. που δεν παρίσταται σε τρεις διαδοχικές συνελεύσεις, χωρίς σπουδαίο λόγο, με διακριτική υπόδειξη αυτής, δέχεται σύσταση να υποβάλει την παραίτηση του. Εφόσον παραιτηθεί, εφαρμόζεται αναλογικά η παράγραφος (γ) του παρόντος άρθρου. Άρθρο 8 ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ a) Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου προεδρεύει και εκπροσωπεί το Σύνδεσμο και πρέπει να είναι εθνικότητας Ιρλανδικής ή πρόσωπο πρώτου βαθμού συγγενείας με Ιρλανδό. Την ιδιότητα του Προέδρου δεν δύναται να κατέχει μέλος του Σωματείου για περισσότερα από τέσσερα (4) συναπτά έτη. Πρόεδρος της Δ.Ε. προκειμένου να εκλεγεί πρέπει να έχει διατελέσει μέλος ή αξιωματούχος προηγούμενης Δ.Ε. τουλάχιστον για ένα χρόνο. b) Σε περίπτωση μη εκλογής άλλου προσώπου από την Γ.Σ., ο Πρόεδρος της Δ.Ε. προεδρεύει τις Γενικές Συνελεύσεις του Συνδέσμου. c) Ο Αντιπρόεδρος, αναπληρώνει τον Πρόεδρο κάθε φορά που ο τελευταίος κωλύεται. d) Ο Γραμματέας είναι αρμόδιος για τη σύγκληση των Συνελεύσεων, την τήρηση των πρακτικών, καθαρογραφή των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων, τήρηση των βιβλίων του Συνδέσμου με την εξαίρεση του βιβλίου εσόδων-εξόδων και του βιβλίου των μελών που τηρούνται αντίστοιχα από τον Ταμία και τον Γραμματέα των Συνδρομών. Ο Γραμματέας είναι επίσης υπεύθυνος της αλληλογραφίας του Συνδέσμου. e) Ο Γραμματέας των Συνδρομών, τηρεί το μητρώο των μελών του Συνδέσμου και παρακολουθεί την ενημέρωση κάθε μέλους για την ταμειακή του τακτοποίηση. f) Ο Ταμίας είναι υπεύθυνος για την παρακολούθηση των οικονομικών του Συνδέσμου και την τήρηση του βιβλίου εσόδων εξόδων του Συνδέσμου. Τα χρήματα που λαμβάνει με οποιοδήποτε τρόπο ο Ταμίας τα καταθέτει το συντομότερο σε τραπεζικό λογαριασμό (του Συνδέσμου εφόσον υπάρχει και λειτουργεί κανονικά) και φυλάσσει τα σχετικά έγγραφα. Προκειμένου οποιοδήποτε μέλος να εκλεγεί Ταμίας της Δ.Ε πρέπει να έχει διατελέσει μέλος ή αξιωματούχος προηγούμενης Δ.Ε. τουλάχιστον για ένα χρόνο. Ο ταμίας εκπροσωπεί τον Σύνδεσμο ενώπιον παντός Τραπεζικού Ιδρύματος σχετικά με πληρωμές, χρηματικές αναλήψεις και εμβάσματα με την επιφύλαξη του αρ. 12. Σε κάθε περίπτωση θα παραθέτει και καταχωρεί το σκοπό της πληρωμής, ανάληψης ή εμβάσματος. for every term of office together with the Statement of Accounts compiled by the Treasurer. f) Any member of the Executive Committee who does not attend three consecutive meetings without satisfactory explanation, may, on the discrete recommendation of the Executive Committee, be requested to resign. Upon resignation, paragraph (c) of the present article shall apply. Article 8 MEMBERS OF THE EXECUTIVE COMMITTEE a) The President of the Society must be of Irish nationality or a first-degree relative of an Irish national. The office of President shall not be held by any member of the Society for more than four (4) consecutive years. Candidates for the office of President must have been members or served as officers on a previous Executive Committee for at least one year. b) In case of non election of another person by the AGM, the President of the Executive Committee presides at the Society s General Meetings. c) The Vice-President assumes the functions of President in the absence of the latter. d) The Secretary is responsible for calling Meetings, writing up the minutes, recording clearly all decisions of the General Meetings and holding the Society s books with the exception of the Book of Accounts and the Register of Members which are kept by the Treasurer and the Membership Secretary respectively. The Secretary is also responsible for the Society s correspondence. e) The Membership Secretary keeps proper records of the members of the Society and keeps track of the good standing of every member. f) The Treasurer is responsible for monitoring the finances and maintaining a proper record of the income and expenditures of the Society. The Treasurer deposits any monies received in any way as soon as possible into a bank account and keeps all the relevant documents (the holder of the account should be the name of the society if such an account exists and is in order). Candidates for the office of Treasurer must have been members or served as officers of a previous Executive Committee for at least one year. The Treasurer represents the Society before all Banking Institutions relevant to payments, money withdrawals and money orders without prejudice to Article 12. In any case the Treasurer shall record the purpose of the payment, withdrawal or money order. Page 6 of 10

7 Άρθρο 9 ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ a) Δικαίωμα ψήφου έχουν άπαντα τα μέλη του Συνδέσμου που έχουν καταβάλει τις εισφορές τους. b) Το Σωματείο δύναται να εκλέγει ως Επίτιμα Μέλη πρόσωπα ιδιαιτέρου κύρους ή που έχουν προσφέρει σημαντικό έργο για το Σύνδεσμο. Τα επίτιμα μέλη του Συνδέσμου δεν καταβάλλουν εγγραφή ή συνδρομή, δύνανται να λαμβάνουν τον λόγο κατά τίς Συνελεύσεις, αλλά δεν έχουν δικαίωμα ψήφου, εκτός και εάν έχουν εγγραφεί ως μέλη και είναι ταμειακώς εν τάξει. c) Η ψηφοφορία είναι μυστική για όσα θέματα είναι προσωποπαγή ή κρίνει ο Πρόεδρος της Γ.Σ. ως σημαντικά. Article 9 VOTING a) All paid up members of the Society have the right to vote. b) The Society may elect as Honorary Members persons of particular standing or who have contributed significantly to the Society. Honorary members are not subject to registration or membership fees and have the right to take the floor during Meetings, but do not have the right to vote, unless they have registered as members and are in good standing. c) The voting is secret for all personal matters or matters deemed by the President as important. Άρθρο 10 ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ a) Οι συνδρομές των μελών του Συνδέσμου είναι ετήσιες, ανέρχονται στο ποσό των είκοσι (20) ευρώ κατ' άτομο ή εικοσιπέντε (25) ευρώ ανά οικογένεια (γονείς και ανήλικα τέκνα), ποσά τα οποία κατόπιν απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης δύνανται να τροποποιηθούν. b) Η καθυστέρηση της καταβολής της ετήσιας συνδρομής πέραν της διετίας και η εκ μέρους του Γραμματέα των Συνδρομών ειδοποίηση όπως το μέλος καταβάλει αυτήν εντός 15 ημερών, αποτελεί δια τον καθυστερούντα λόγον αποβολής και διαγραφής του από το Σύνδεσμο. Άρθρο 11 ΠΗΓΕΣ ΕΣΟΔΩΝ Πηγές Εσόδων θεωρούνται: 1. οι εγγραφές και συνδρομές των μελών, 2. κάθε έσοδο προερχόμενο από περιουσιακά στοιχεία, δωρεές, κληροδοσίες ή χορηγίες φυσικών ή νομικών προσώπων, 3. κάθε έσοδο προερχόμενο από διάφορες εκδηλώσεις (χοροί, εκδρομές, διαλέξεις κ.τ.λ.) του Συνδέσμου. Άρθρο 12 ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ a) Οι αναλήψεις και πληρωμές πέραν του ποσού των χιλίων (1000) ευρώ πρέπει να έχουν εξουσιοδότηση από την Δ.Ε. Το ποσό αυτό δύναται να αναπροσαρμόζεται από την Διοικούσα Επιτροπή κάθε φορά που απαιτείται. b) Η Δ.Ε. δύναται να αποδέχεται δωρεές, κληροδοτήματα και χορηγίες. c) Η οικονομική χρήση είναι ετήσια, και πιο συγκεκριμένα η περίοδος ανάμεσα σε δύο Article 10 MEMBERSHIP a) Membership fees are annual and amount to twenty (20) Euros per person or twenty (25) Euros per family (parents and dependent children), amounts which are not fixed but may be reviewed at the discretion of the AGM. b) A member who is in arrears for over two years in his or her annual dues and who fails to settle the outstanding amount within 15 days following notification by the Membership Secretary may be struck off the register of the Society. Article 11 SOURCES OF INCOME Sources of income are: 1. membership fees; 2. any income from assets, donations, bequests and sponsorships of natural persons or legal entities; 3. any income from various events (dances, excursions, speeches, etc.) organised by the Society. Article 12 FINANCES a) Withdrawals and payments exceeding the amount of one thousand (1,000) Euros require prior written authorisation by the Executive Committee. This amount may be reviewed by the Executive Committee whenever required. b) The Executive Committee may accept donations, bequests and sponsorships. c) The fiscal year is the period between two Annual General Meetings. Page 7 of 10

8 Τακτικές Γ.Σ. d) Δύο μέλη της Δ.Ε. κατάλληλα εξουσιοδοτημένα από τη Γενική Συνέλευση μπορούν να προβούν σε έλεγχο που θα παρουσιαστεί στην επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση. Άρθρο 13 ΝΟΜΙΚΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ a) Ο Σύνδεσμος εκπροσωπείται δικαστικά και εξώδικα από τον Πρόεδρο της Δ.Ε., τούτου δε κωλυομένου από τον Αντιπρόεδρο. Σε περίπτωση που και ο Αντιπρόεδρος κωλύεται, η εκπροσώπηση του Συνδέσμου ασκείται από μέλος της Δ.Ε. ή ακολούθως από απλό μέλος του Σωματείου που έχει δικαίωμα ψήφου, του οποίου, όμως, η εκλογή πρέπει να εγκριθεί με πλειοψηφία των 2/3 των μελών του. b) Όλες οι τραπεζικές επιταγές και εν γένει αξιόγραφα του Συνδέσμου πρέπει να υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Ταμία. d) Two members of the Executive Committee, duly authorised by the General Meeting, may proceed with the audit which will be presented at the subsequent AGM. Article 13 LEGAL REPRESENTATION a) Legally, either at court hearings or extra judicially, the Society shall be represented by the President and, in case of impediment, by the Vice-President. In the event that the Vice-President is also unable to attend, the Society shall be represented by a member of the EC, or subsequently by any voting member of the Society, the appointment of which, however, must be approved by a majority of twothirds (2/3) of its members. b) All cheques of the Society must be endorsed by the President and the Treasurer. Άρθρο 14 ΔΙΑΛΥΣΗ a) Ο Σύνδεσμος διαλύεται στις προβλεπόμενες από το νόμο περιπτώσεις καθώς και στις εξής περιπτώσεις: 1. Κατά την σύγκληση ειδικής Γενικής Συνελεύσεως, εφόσον παρίστανται τα μισά τουλάχιστον μέλη (ταμειακώς ή μη εν τάξει) και ψηφίσουν υπέρ της διάλυσης τα τρία τέταρτα (¾) των παρευρισκομένων μελών. Στην αυτή Γ.Σ. αποφασίζεται η κοινωφελής διάθεση του τυχόν οικονομικού υπολοίπου. 2. Με την υπογραφή έκθεσης από τα τρία τέταρτα (¾) των μελών του Συνδέσμου στην οποία θα βεβαιώνεται η συγκατάθεση τους για τη διάλυση. b) Επιπτώσεις από τη διάλυση: 1. Τα περιουσιακά στοιχεία που δεν αφορούν χρήματα πρέπει να πωληθούν και το εισπραχθέν ποσόν από την πώληση να προστεθεί στο υπάρχον κεφάλαιο. Μετά την αφαίρεση των οφειλών και την τακτοποίηση των υποχρεώσεων του Συνδέσμου προς τρίτους το εναπομένον υπόλοιπο θα διατεθεί σε κοινωφελείς σκοπούς της επιλογής των μελών. 2. Εάν το κεφάλαιο του Συνδέσμου αποδειχθή ανεπαρκές για την κάλυψη των ανειλλημένων υποχρεώσεων του συμπεριλαμβανομένων και των εξόδων διάλυσης, το ποσό που απαιτείται για το σκοπό αυτό, θα επιβαρύνει κατ ισομοιρία τα υπάρχοντα μέλη κατά την ημέρα της λήψη της απόφαση για διάλυση, δεν δύναται, όμως, να υπερβεί την ετήσια συνδρομή εκάστου μέλους. Article 14 DISSOLUTION a) The Society shall be dissolved in the cases provided by law as well as in the following cases: 1. By calling an extraordinary General Meeting at which, provided at least half of those members, weather paid up or not, are present, three-quarters (3/4) of the members present vote in favour of the dissolution. The charitable disposal of any balance may be decided at this General Meeting. 2. By written report signed by three-quarters (3/4) of the Society s members confirming their consent to the dissolution. b) Upon dissolution of the Society: 1. The property of the Society, other than money, must be sold and the proceeds of the sale be added to the existent capital. After the payment of debts and liabilities of the Society to third parties, the remaining monies shall be given to charity at the discretion of the members. 2. If the funds of the Society prove insufficient to cover its liabilities, including the dissolution expenses, the amount requested for that purpose will be charged equally to the actual members on the day the dissolution was decided, but it may not exceed the amount of the annual dues per member. Page 8 of 10

9 Το καταστατικό αυτό αποτελείται από δεκατέσσερα (14) άρθρα. Συζητήθηκε, εγκρίθηκε και ψηφίστηκε άρθρο προς άρθρο και στο σύνολο τους από την ιδρυτική συνέλευση του Σωματείου την και υπογράφεται από τα ιδρυτικά μέλη του. ΤΑ ΙΔΡΥΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΑΕΣΜΟΥ The above constitution consists of 14 articles. It was discussed, approved and voted upon article by article at the constitutive meeting of the Society on the 27 January 2002 and is duly signed by its founding members. THE FOUNDING MEMBERS OF THE SOCIETY Name Address Code Area Phone Profession ID 1 Nicholas Manganias Plateia Amerikis Athens Doctor C Harry Courouklis Dinokratous Kolonaki Retired S Norah Ryan Panepistemiou Athens Travel Agent BR Con Karageorge Micras Asias Ampelokopi Lawyer S Basil latridis Mat. Liougka Glyfada Writer A Barbara McConnell-Zotou Vas. Constantinou Athens Secretary S Lorraine O Brien-latridis Mat. Liougka Glyfada Housewife M Mary Karoglanian Beles Koukaki Housewife M Evangelis Spirakis Dragoumi Piraeus Ships Purser X Fiona McPolin Neigy Athens Teacher M Fran O Rourke Astidamandos Athens Lecturer G Marie Lambert Othonos Kifissia Housewife N Chas Lambert Othonos Kifissia Engineer BR Victor Christu Dim. Ralli Piraeus Investor BR Jim Greene Alex. Panagouli Kifissia Insurance Adjuster L Alan Massie Orfeos Ano Ilioupolis Musician Tina Massie Orfeos Ano Ilioupolis Housewife Nellie Lykou Karagorga Glyfada Housewife M Nick Gianakopoulos Agias Irinis Kalamaki Retired N Apostolis Lykos Karagorga Glyfada Retired B Katheine Panagiotou Daneas Patima Housewife M Halandriou 22 Anne Spirakis Dragoumi Piraeus Housewife M Anne Davis Dimitrakopoulou Koukaki Housewife The original Founding Members of the Society who formed the Greek Irish Society back in 1981 are also listed below. It is thanks to these people that the Society exists today. Maureen Brown, Mary Camarias, Jimmy Camarias, John Daly, Margaret Daly, Eamon Delaney, Mary Gioulis, Yiannis Gioulis, Pender Kamenos, Michalakis Kamenos, Nickolas Lambrinides, Barbara McConnell, Peter O'Leary, Thanos Politis, Norman Power, Stella Power, Tom Raftery, Robert Smith, Penny Smith Page 9 of 10

10 Notes The Greek-Irish Society was founded in On 30 January 1981, its constitution was registered with the Court of First Instance of Athens (Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών) by its decision of 167/81. The text of the present constitution is based on the 1981 original. At the 1997 AGM, the original constitution was revised. At the recommendation of the Society s lawyer, Nassia Kazandzis, this document was amended again in order to bring it into line with the Greek Civil Code. The revised document was presented and passed at the 2000 AGM. This constitution was subsequently registered with the Greek courts. At the 2001 AGM, further revisions were made and accepted by the membership. In effect, the Irish-Greek Society, which had been formed in 1999 for legal reasons, was reformed as the Greek-Irish Society. The revised document was signed by 20 members the following August. On the recommendation of the lawyer, further changes were necessary (a number (five) of articles were amended), which were voted on at an EGM held on 27 January A further amendment was made to the articles in Q4 2011, specifically relating the term of the Executive Committee (article 7) and the limits of bank account withdrawals (article 12). By its decision 4730/02, the Court of First Instance of Athens (Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών) accepted the Constitution of the Greek-Irish Society on 26 June The Society is registered as an association (σωματείο) in the Register of Associations under the number Page 10 of 10

E.E. Παρ. Kill) 16 Ν. 3(ΙΙΙ)/97 Αρ. 3117,

E.E. Παρ. Kill) 16 Ν. 3(ΙΙΙ)/97 Αρ. 3117, E.E. Παρ. Kill) 16 Ν. 3(ΙΙΙ)/97 Αρ. 3117, 24.1.97 Ο περί της Σύμβασης Ίδρυσης του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δορυφορικών Τηλεπικοινωνιών (Κυρωτικός Τροποποιήσεων) Νόμος του 1997 εκδίδεται με δημοσίευση στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Αρθρο 1 Επωνυμία Εδρα Ιδρύεται Σωματείο σύμφωνα με τα άρθρα 78 επ. του Αστικού Κώδικα υπό την επωνυμία ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού.

Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού. Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού. Στο Πανεπιστήµιο της Γρανάδας της Ισπανίας, σήµερα,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Ο.Ε. ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: κ. ΟΥΡΑΝΟΥ ΕΡΜΙΟΝΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΕΣ: ΔΕΜΕΤΖΟΥ ΑΓΛΑΪΑ

Διαβάστε περισσότερα

Constitution of the Biomedical Research Foundation. Καταστατικό Ιδρύματος Βιοϊατρικών Ερευνών

Constitution of the Biomedical Research Foundation. Καταστατικό Ιδρύματος Βιοϊατρικών Ερευνών Constitution of the Biomedical Research Foundation Καταστατικό Ιδρύματος Βιοϊατρικών Ερευνών Edition 2003 BIOMEDICAL RESEARCH FOUNDATION This is an ongoing non-profit making activity of the CYPRUS ASSOCIATION

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΑΡΘΡΟ 1 ο - ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Παιδαγωγική Εταιρεία Κύπρου» με έδρα τη Λευκωσία ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. Ίδρυση Σκοπός Μέσα επιδίωξης. Άρθρο 1ο

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. Ίδρυση Σκοπός Μέσα επιδίωξης. Άρθρο 1ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Ίδρυση Σκοπός Μέσα επιδίωξης Άρθρο 1ο Ιδρύεται μη κερδοσκοπικό Σωματείο με την επωνυμία «Ελληνική Λέσχη Φίλων των Δίσκων Discus Club of Greece», με έδρα την πόλη των Αθηνών. Η Λέσχη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΛΟΙΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ που υποβλήθηκε στο

Διαβάστε περισσότερα

Passport number (or) διαβατηρίου (ή)

Passport number (or) διαβατηρίου (ή) APPLICATION FOR DEMATERIALIZED SECURITIES SYSTEM (S.A.T.) ACCOUNT WITH THE ATHENS EXCHANGE ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΛΩΝ ΤΙΤΛΩΝ (Σ.Α.Τ.) ΜΕ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ Please type Latin Characters.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 9ης ΙΟΥΛΊΟΥ 1999 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 9ης ΙΟΥΛΊΟΥ 1999 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ν. 11(ΙΠ)/99 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3337 της 9ης ΙΟΥΛΊΟΥ 1999 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ο περί της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Προάσπιση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και θεμελιωδών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Αν κάπου κάνετε κάποιες υποθέσεις να αναφερθούν στη σχετική ερώτηση. Όλα τα αρχεία που αναφέρονται στα προβλήματα βρίσκονται στον ίδιο φάκελο με το εκτελέσιμο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΕ ΣΥΝΟΔΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ (IOAPA) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΕ ΣΥΝΟΔΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ (IOAPA) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΕ ΣΥΝΟΔΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ (IOAPA) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ 1ο ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Συνιστάται σωματείο με την επωνυμία «Σύλλογος Μετεχόντων σε Συνόδους της Διεθνούς Ολυμπιακής

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 LEGISLATIVE FRAMEWORK Regulation 1083/2006 (general provisions for ERDF). Regulation 1080/2006 (ERDF) Regulation 1028/2006 (Implementing

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ" (HELLENIC SOCIETY OF SURGICAL ONCOLOGY)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ (HELLENIC SOCIETY OF SURGICAL ONCOLOGY) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ" (HELLENIC SOCIETY OF SURGICAL ONCOLOGY) ΑΡΘΡΟ 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ιδρύεται επιστημονικό σωματείο με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηνπ Φνηηεηή ηνπ ηκήκαηνο Ζιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ θαη Σερλνινγίαο Ζιεθηξνληθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 34769 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2876 29 Δεκεμβρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των μειζόνων κατηγοριών δαπανών του Κρατικού Προϋπολογισμού Διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο. Του Σωματείου με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ" και το διακριτικό τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ Ε.Κ.

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο. Του Σωματείου με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ και το διακριτικό τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ Ε.Κ. Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Του Σωματείου με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ" και το διακριτικό τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ Ε.Κ.Ε» Άρθρο 1ο Σύσταση:Ιδρύεται Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματική Αποστολή και Φόρουμ, Τελ Αβίβ, Ισραήλ Νοεμβρίου 2014

Επιχειρηματική Αποστολή και Φόρουμ, Τελ Αβίβ, Ισραήλ Νοεμβρίου 2014 Λευκωσία 14 Οκτωβρίου 2014 TO: Όλα τα μέλη του ΚΕΒΕ και Μέλη του Κύπρο-Ισραηλίτικου Επιχειρηματικού Συνδέσμου Επιχειρηματική Αποστολή και Φόρουμ, Τελ Αβίβ, Ισραήλ 25-27 Νοεμβρίου 2014 Το Κυπριακό Εμπορικό

Διαβάστε περισσότερα

Section 1: Listening and responding. Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016

Section 1: Listening and responding. Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016 Section 1: Listening and responding Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016 Section 1: Listening and responding Section 1: Listening and Responding/ Aκουστική εξέταση Στο πρώτο μέρος της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Άρθρο 1ο ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ιδρύεται στη Θεσσαλονίκη Σωµατείο από φίλους των εικαστικών και πλαστικών τεχνών, µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Business English Ενότητα # 9: Financial Planning Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Αυτές είναι οι προτάσεις για την αλλαγή του καταστατικού προς τη Καταστατική Γενική Συνέλευση στα πλαίσια του αλλαγής και του εκσυγχρονισμού των κανονισμών λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ και ΚΑΤΑΘΕΤΕΣ Σάββατο 23 Μαΐου 2015 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ και ΚΑΤΑΘΕΤΕΣ Σάββατο 23 Μαΐου 2015 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ και ΚΑΤΑΘΕΤΕΣ Σάββατο 23 Μαΐου 2015 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΑΡΘΡΟ 1 Σύσταση - Επωνυμία - Έδρα Ιδρύεται Σωματείο, με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΤΕΣ.

Διαβάστε περισσότερα

KATAΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

KATAΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ KATAΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟΥ TO ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΝ Αρθρο 1 ο : ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Α.- Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ. Mετάφραση από τη γερμανική γλώσσα ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ. ΑΡΘΡΟ 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΟΝΟΜΑ, ΕΔΡΑ, ΧΡΟΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ α) Η Κοινότητα ονομάζεται ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

MOTIONS / DRAFT OF DECISIONS OF THE BOARD OF DIRECTORS TO THE GENERAL MEETING OF THE 29 TH JUNE 2016

MOTIONS / DRAFT OF DECISIONS OF THE BOARD OF DIRECTORS TO THE GENERAL MEETING OF THE 29 TH JUNE 2016 MOTIONS / DRAFT OF DECISIONS OF THE BOARD OF DIRECTORS TO THE GENERAL MEETING OF THE 29 TH JUNE 2016 1) FIRST ITEM OF THE AGENDA Submission for approval of the Company and the Group Financial Statements,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Της Ένωσης Συλλόγων που ιδρύθηκε και εδρεύει στο Δήμο Παπάγου - Χολαργού Αττικής με την επωνυμία: «ΕΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

Στο εστιατόριο «ToDokimasesPrinToBgaleisStonKosmo?» έξω από τους δακτυλίους του Κρόνου, οι παραγγελίες γίνονται ηλεκτρονικά.

Στο εστιατόριο «ToDokimasesPrinToBgaleisStonKosmo?» έξω από τους δακτυλίους του Κρόνου, οι παραγγελίες γίνονται ηλεκτρονικά. Διαστημικό εστιατόριο του (Μ)ΑστροΈκτορα Στο εστιατόριο «ToDokimasesPrinToBgaleisStonKosmo?» έξω από τους δακτυλίους του Κρόνου, οι παραγγελίες γίνονται ηλεκτρονικά. Μόλις μια παρέα πελατών κάτσει σε ένα

Διαβάστε περισσότερα

1727 Ν. 173/91. Μέρος Α PROTOCOL TO THE CONVENTION ON THE ELABORATION OF A EUROPEAN PHARMACOPOEIA Preamble

1727 Ν. 173/91. Μέρος Α PROTOCOL TO THE CONVENTION ON THE ELABORATION OF A EUROPEAN PHARMACOPOEIA Preamble E.E., Παρ. I, Αρ. 2637, 11.10.91 1727 Ν. 173/91 Κυρωτικός του Πρωτοκόλλου στη Σύμβαση για την Επεξεργασία Ευρωπαϊκής Φαρμακοποιίας Νόμος του 1991 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. του Σωματείου «Ελληνική Φυκολογική Εταιρεία» Απόφαση Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης: 260/1991 (35682/ΕΠ, 1531/5-12-1990)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. του Σωματείου «Ελληνική Φυκολογική Εταιρεία» Απόφαση Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης: 260/1991 (35682/ΕΠ, 1531/5-12-1990) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του Σωματείου «Ελληνική Φυκολογική Εταιρεία» Απόφαση Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης: 260/1991 (35682/ΕΠ, 1531/5-12-1990) Επωνυμία, Έδρα, Σφραγίδα και Σκοπός του Σωματείου Παράγραφος 1 Ιδρύεται επιστημονικό

Διαβάστε περισσότερα

1. Αφετηρία από στάση χωρίς κριτή (self start όπου πινακίδα εκκίνησης) 5 λεπτά µετά την αφετηρία σας από το TC1B KALO LIVADI OUT

1. Αφετηρία από στάση χωρίς κριτή (self start όπου πινακίδα εκκίνησης) 5 λεπτά µετά την αφετηρία σας από το TC1B KALO LIVADI OUT Date: 21 October 2016 Time: 14:00 hrs Subject: BULLETIN No 3 Document No: 1.3 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε γνήσιο αντίγραφο φέρει υπογραφή του συγγραφέα. / Each genuine copy is signed by the author.

Κάθε γνήσιο αντίγραφο φέρει υπογραφή του συγγραφέα. / Each genuine copy is signed by the author. Κάθε γνήσιο αντίγραφο φέρει υπογραφή του συγγραφέα. / Each genuine copy is signed by the author. 2012, Γεράσιμος Χρ. Σιάσος / Gerasimos Siasos, All rights reserved. Στοιχεία επικοινωνίας συγγραφέα / Author

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 2 ΕΔΡΑ Έδρα του Συλλόγου είναι η Αθήνα οδός Αριστογείτονος 11-13. Άρθρο 3 ΣΚΟΠΟΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 2 ΕΔΡΑ Έδρα του Συλλόγου είναι η Αθήνα οδός Αριστογείτονος 11-13. Άρθρο 3 ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ Άρθρο 1 ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ & ΟΙΚΟΠΕΔΟΥΧΩΝ Τάρανα-Κραψίτη Δήμου Πρέβεζας» (Ο.Σ.Π.Ο. Τάρανα-Κραψίτη

Διαβάστε περισσότερα

ΦΙΛΟΔΑΣΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΦΙΛΟΔΑΣΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΦΙΛΟΔΑΣΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 2 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΦΙΛΟΔΑΣΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟ Υ ΚΥΠΡΟΥ (αναθεωρήθηκε στις 13.1.1993) 1. Όνομα - Έδρ α - Έμβλημα 1.1 Ο Σύνδεσμος ονομάζεται "Φιλοδασικός Σύνδεσμος Κύπρου"

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ

ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Άρθρο 1 ο : Επωνυμία, Όργανα διοίκησης και Έδρα του Σωματείου: Α. Ιδρύεται μη κερδοσκοπικό σωματείο με το όνομα: ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ. Β. Όργανα διοίκησης του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ Άρθρο 1 Επωνυμία της εταιρίας Ιδρύεται αστική μη κερδοσκοπική εταιρία με την επωνυμία ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 5ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1996 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 5ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1996 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ν. 10(ΙΠ)/96 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3072 της 5ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1996 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ο περί της Τροποποιήσεως των Άρθρων Ι, II, VIII, IX και XVI της Συμφωνίας περί του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΝΙΚΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΝΙΚΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ Άρθρο 1 ο Γίνεται σύλλογος με την επωνυμία ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, με έδρα την κωμόπολη Άγιος Αθανάσιος του Νομού

Διαβάστε περισσότερα

The Nottingham eprints service makes this work by researchers of the University of Nottingham available open access under the following conditions.

The Nottingham eprints service makes this work by researchers of the University of Nottingham available open access under the following conditions. Luevorasirikul, Kanokrat (2007) Body image and weight management: young people, internet advertisements and pharmacists. PhD thesis, University of Nottingham. Access from the University of Nottingham repository:

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Επιχειρηματική Αποστολή και Φόρουμ στη Γερμανία (Βερολίνο, Ντίσελντορφ, Μόναχο) 16-18 Ιουνίου 2015

Θέμα: Επιχειρηματική Αποστολή και Φόρουμ στη Γερμανία (Βερολίνο, Ντίσελντορφ, Μόναχο) 16-18 Ιουνίου 2015 30 Μαρτίου 2015 ΠΡΟΣ: Όλα τα Μέλη του ΚΕΒΕ και Μέλη Διμερών Επιχειρηματικών Συνδέσμων Κυρίες, κύριοι, Θέμα: Επιχειρηματική Αποστολή και Φόρουμ στη Γερμανία (Βερολίνο, Ντίσελντορφ, Μόναχο) 16-18 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΡΑ: Έδρα του Συλλόγου είναι η Λευκωσία. Οδός Στασικράτους 24, γραφεία , 1065 Λευκωσία.

ΕΔΡΑ: Έδρα του Συλλόγου είναι η Λευκωσία. Οδός Στασικράτους 24, γραφεία , 1065 Λευκωσία. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Άρθρο 1 Άρθρο 2 Άρθρο 3 Άρθρο 4 ΕΠΩΝΥΜΙΑ: Το όνομα του Συλλόγου είναι: «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ» ΕΔΡΑ: Έδρα του Συλλόγου είναι η Λευκωσία. Οδός Στασικράτους 24, γραφεία 201-202, 1065 Λευκωσία.

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασίες Σύστασης Ι.Κ.Ε. Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας

Διαδικασίες Σύστασης Ι.Κ.Ε. Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τμήμα Λογιστικής Ηράκλειο Κρήτης Διαδικασίες Σύστασης Ι.Κ.Ε. Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας Δημοπούλου Ασημίνα, ΠΤΒ', ΑΜ 8886 Κουτσουράδη Υπατία, ΠΤΔ', ΑΜ 8677 Επιβλέπον

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται Σύλλογος με τον τίτλο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

EE512: Error Control Coding

EE512: Error Control Coding EE512: Error Control Coding Solution for Assignment on Finite Fields February 16, 2007 1. (a) Addition and Multiplication tables for GF (5) and GF (7) are shown in Tables 1 and 2. + 0 1 2 3 4 0 0 1 2 3

Διαβάστε περισσότερα

1999 MODERN GREEK 2 UNIT Z

1999 MODERN GREEK 2 UNIT Z STUDENT NUMBER CENTRE NUMBER HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION 1999 MODERN GREEK 2 UNIT Z (55 Marks) Time allowed Two hours (Plus 5 minutes reading time) DIRECTIONS TO CANDIDATES Write your Student

Διαβάστε περισσότερα

Επισυνάπτεται: Σχετική Απόφαση ΙΜΟ (Φ.06) Ο ΕΠΙΤΕΛΑΡΧΗΣ α.α. ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ Λ.Σ.ΚΟΥΝΟΥΓΕΡΗΣ Κων/νος

Επισυνάπτεται: Σχετική Απόφαση ΙΜΟ (Φ.06) Ο ΕΠΙΤΕΛΑΡΧΗΣ α.α. ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ Λ.Σ.ΚΟΥΝΟΥΓΕΡΗΣ Κων/νος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τμήμα Πρόληψης και Αντιμετώπισης Περιστατικών Ρύπανσης και Εφαρμογής Σχεδιασμού Έκτακτης

Διαβάστε περισσότερα

Code Breaker. TEACHER s NOTES

Code Breaker. TEACHER s NOTES TEACHER s NOTES Time: 50 minutes Learning Outcomes: To relate the genetic code to the assembly of proteins To summarize factors that lead to different types of mutations To distinguish among positive,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ Κυπριακής Μαθηματικής Εταιρείας (ΚΥΜΕ)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ Κυπριακής Μαθηματικής Εταιρείας (ΚΥΜΕ) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ Κυπριακής Μαθηματικής Εταιρείας (ΚΥΜΕ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΔΡΥΣΗ- ΕΔΡΑ- ΣΚΟΠΟΙ Άρθρο 1 ο Ιδρύεται Επιστημονικό σωματείο με όνομα «ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» [συντομογραφικά ΚΥ.Μ.Ε.]. Η έδρα

Διαβάστε περισσότερα

SKILL TEST / PROFI. CHECK TYPE RATING (SPH) SE-ME APPLICATION AND EXAMINER'S REPORT

SKILL TEST / PROFI. CHECK TYPE RATING (SPH) SE-ME APPLICATION AND EXAMINER'S REPORT ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ HELLENIC REPUBLIC HELLENIC CIVIL AVIATION AUTHORITY MEMBER OF EASA HCAA REFERENCE No.: FSD REFERENCE No.: (HCAA USE ONLY- Αριθμοί Πρωτοκόλλου /Χρήση ΥΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4: Μέλη Άρθρο 5: - Εγγραφή µελών Άρθρο 6: - ικαιώµατα και υποχρεώσεις των µελών

Άρθρο 4: Μέλη Άρθρο 5: - Εγγραφή µελών Άρθρο 6: - ικαιώµατα και υποχρεώσεις των µελών KΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ (ΜΚΟ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙ ΙΟΥ ( Σ Π) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1: Επωνυµία Έδρα Ιδρύεται

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αθήνα 2-3 -90 Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Άρθρο 1 Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «Σύλλογος Υπαλλήλων Κεντρικής Υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Συλλόγου Διδασκόντων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ : ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Συλλόγου Διδασκόντων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ : ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Συλλόγου Διδασκόντων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ : ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΡΘΡΟ 1: ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΔΡΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ 1. Ιδρύεται Σύλλογος με την επωνυμία "Σύλλογος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011 Διάρκεια Διαγωνισμού: 3 ώρες Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις Μέγιστο Βάρος (20 Μονάδες) Δίνεται ένα σύνολο από N σφαιρίδια τα οποία δεν έχουν όλα το ίδιο βάρος μεταξύ τους και ένα κουτί που αντέχει μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Ελληνικής Εταιρείας για τη Μελέτη του Ήπατος

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Ελληνικής Εταιρείας για τη Μελέτη του Ήπατος ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Ελληνικής Εταιρείας για τη Μελέτη του Ήπατος Άρθρο 1 ο Ιδρύεται Επιστημονική Εταιρεία (Σωματείο), με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΗΠΑΤΟΣ», με έδρα την Αθήνα, Σοφίας Σλήμαν 48

Διαβάστε περισσότερα

γ. Οργανώνει συνέδρια, διαλέξεις κλπ. εκδηλώσεις για επιστημονικά θέματα, τα οποία έχουν σχέση με τις βιο-ιατρικές επιστήμες.

γ. Οργανώνει συνέδρια, διαλέξεις κλπ. εκδηλώσεις για επιστημονικά θέματα, τα οποία έχουν σχέση με τις βιο-ιατρικές επιστήμες. Όνομα, Έδρα και Σφραγίδα της Εταιρείας Άρθρο 1 Η Ιατρική Εταιρεία Αθηνών, η οποία ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1835 και αναγνωρίσθηκε ως Σωματείο στις 17 Ιανουαρίου 1924, με την επωνυμία τότε «Η εν Αθήναις Ιατρική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 18/4/2016 Α.Π. 2/25847/0025 ΣΧΕΤ. 2/32003/0025 2/51648/0025 2/52388/0025, 2/59021/0025 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ

ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΤΕΥΧΟΣ Νο 110 - Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 2014 Το πρώτο βραβείο κέρδισε η Ελλάδα για την φωτογραφία Blue + Yellow = Green στον διαγωνισμό 2014 του

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ Άρθρο 1: Ιδρύεται στη Θεσσαλονίκη Σύλλογος με την επωνυμία Σύλλογος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 1. Ίδρυση Επωνυμία Έδρα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 1. Ίδρυση Επωνυμία Έδρα ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του Λαογραφικού Περιβαλλοντικού Συλλόγου Μανάγουλης Άρθρο 1 Ίδρυση Επωνυμία Έδρα Ιδρύεται Λαογραφικός Περιβαλλοντικός Σύλλογος με την επωνυμία «Λαογραφικός Περιβαλλοντικός Σύλλογος Μανάγουλης»

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΩΝ. Άρθρο 1 Επωνυµία Έδρα. Άρθρο 2 Σκοπός

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΩΝ. Άρθρο 1 Επωνυµία Έδρα. Άρθρο 2 Σκοπός Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΩΝ Άρθρο 1 Επωνυµία Έδρα Ιδρύεται σωµατείο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα, µε την επωνυµία «ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΩΝ» και έδρα την Αθήνα.

Διαβάστε περισσότερα

"ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ 2011-2013"

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ 2011-2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Επιμέλεια Κρανιωτάκη Δήμητρα Α.Μ. 8252 Κωστορρίζου Δήμητρα Α.Μ. 8206 Μελετίου Χαράλαμπος Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΡΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΡΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΡΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ 1 Επωνυµία - έδρα Ιδρύεται επιστηµονικό σωµατείο µε την επωνυµία «Ελληνική Αρχειακή Εταιρεία» (η «Εταιρεία»), αποδιδόµενη στα γαλλικά ως Association des Archivistes

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ. Άρθρο 78 Σωµατείο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ. Άρθρο 78 Σωµατείο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ [ ] Άρθρο 78 Σωµατείο Ένωση προσώπων που επιδιώκει σκοπό µη κερδοσκοπικό αποκτά προσωπικότητα όταν εγγραφεί σε ειδικό δηµόσιο βιβλίο (σωµατείο) που τηρείται στο πρωτοδικείο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ 1. Η διαφήμιση της Τράπεζας για τα "Διπλά Προνόμια από την American Express" ισχύει για συναλλαγές που θα πραγματοποιηθούν από κατόχους καρτών Sunmiles American Express, American

Διαβάστε περισσότερα

Το Φόρουμ θα προσφωνήσει ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού κ. Γιώργος Λακκοτρύπης

Το Φόρουμ θα προσφωνήσει ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού κ. Γιώργος Λακκοτρύπης 22 Δεκεμβρίου 2014 ΠΡΟΣ: Όλα τα Μέλη του ΚΕΒΕ Μέλη Διμερών Επιχειρηματικών Συνδέσμων Κυρίες, κύριοι, Θέμα: Επίσκεψη Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού στην Τεχεράνη Επιχειρηματική

Διαβάστε περισσότερα

Συντακτικές λειτουργίες

Συντακτικές λειτουργίες 2 Συντακτικές λειτουργίες (Syntactic functions) A. Πτώσεις και συντακτικές λειτουργίες (Cases and syntactic functions) The subject can be identified by asking ποιος (who) or τι (what) the sentence is about.

Διαβάστε περισσότερα

2 Composition. Invertible Mappings

2 Composition. Invertible Mappings Arkansas Tech University MATH 4033: Elementary Modern Algebra Dr. Marcel B. Finan Composition. Invertible Mappings In this section we discuss two procedures for creating new mappings from old ones, namely,

Διαβάστε περισσότερα

CYPRUS AMATEUR RADIO SOCIETY P.O.BOX 51267 3503 LIMASSOL CYPRUS

CYPRUS AMATEUR RADIO SOCIETY P.O.BOX 51267 3503 LIMASSOL CYPRUS CYPRUS AMATEUR RADIO SOCIETY P.O.BOX 51267 3503 LIMASSOL CYPRUS 5 Απριλίου 2011 5 April 2011 ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 2011 2011 ANNUAL GENERAL MEETING Αγαπητό µέλος, Dear Member, Για ακόµη µια φορά έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ. 1. Η Κοινότητα ονομάζεται. 2. Έδρα της είναι

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ. 1. Η Κοινότητα ονομάζεται. 2. Έδρα της είναι ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Άρθρο 1 Όνομα και έδρα 1. Η Κοινότητα ονομάζεται 2. Έδρα της είναι 3. Η Κοινότητα είναι καταχωρημένη στο Ειρηνοδικείο σαν αναγνωρισμένο σωματείο (e.v.) 4. Ο χώρος δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό του Σωματείου «Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 2 ου Νηπιαγωγείου Κισάμου»

Καταστατικό του Σωματείου «Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 2 ου Νηπιαγωγείου Κισάμου» Καταστατικό του Σωματείου «Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 2 ου Νηπιαγωγείου Κισάμου» Άρθρο 1 : Ίδρυση, έδρα, Επωνυμία Ιδρύεται Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Επιχειρηματική Αποστολή και Φόρουμ Σε Σλοβακία (Μπρατισλάβα) και Τσεχία (Πράγα) 1 & 3 Δεκεμβρίου 2015

Θέμα: Επιχειρηματική Αποστολή και Φόρουμ Σε Σλοβακία (Μπρατισλάβα) και Τσεχία (Πράγα) 1 & 3 Δεκεμβρίου 2015 ΠΡΟΣ: Όλα τα Μέλη του ΚΕΒΕ Μέλη Διμερών Επιχειρηματικών Συνδέσμων 5 Οκτωβρίου 2015 Κυρίες, κύριοι, Θέμα: Επιχειρηματική Αποστολή και Φόρουμ Σε Σλοβακία (Μπρατισλάβα) και Τσεχία (Πράγα) 1 & 3 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2189 της 21ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1986 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2189 της 21ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1986 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 178/86 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2189 της 21ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1986 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο περί του Καταστατικού της Διάσκεψης της Χάγης για το Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο (Κυρωτικός) Νόμος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α Ι Τ Η Σ Η

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α Ι Τ Η Σ Η ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α Ι Τ Η Σ Η Του σωματείου με την επωνυμία «ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ», νομίμως εκπροσωπουμένου υπό του Διοικητικού Συμβουλίου αυτού. Με την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Α.Μ.: 09/061. Υπεύθυνος Καθηγητής: Σάββας Μακρίδης

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Α.Μ.: 09/061. Υπεύθυνος Καθηγητής: Σάββας Μακρίδης Α.Τ.Ε.Ι. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η διαμόρφωση επικοινωνιακής στρατηγικής (και των τακτικών ενεργειών) για την ενδυνάμωση της εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Ξένη Ορολογία. Ενότητα 5 : Financial Ratios

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Ξένη Ορολογία. Ενότητα 5 : Financial Ratios ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Ξένη Ορολογία Ενότητα 5 : Financial Ratios Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΏΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Άρθρο 1 Ονομασία, έδρα, νομική υπόσταση, στόχος της Εταιρίας 1) Ιδρύεται επιστημονικό σωματείο με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙKΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΔΡΕΟΥ Φ.Τ:2008670839 Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ 1 - ΙΔΡΥΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ Ιδρύεται Σύνδεσμος με την ονομασία Σύνδεσμος Εσωτερικών Ελεγκτών Κύπρου (ΣΕΣΕΛΚ) ο οποίος στη συνέχεια θα αναφέρεται ως "Σύνδεσμος".

Διαβάστε περισσότερα

και τα οφέλη για τον τομέα ανάπτυξης γης και οικοδομών

και τα οφέλη για τον τομέα ανάπτυξης γης και οικοδομών www.pwc.com Η νέα φορολογική νομοθεσία (VAT) και τα οφέλη για τον τομέα ανάπτυξης γης και οικοδομών Σεπτέμβριος 2012 Χρυσήλιος Πελεκάνος chrysilios.pelekanos@cy.pwc.cy (Συνέταιρος Υπεύθυνος Έμμεσης Φορολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Ο ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΟΓΚΟΓΟΝΙΔΙΟΥ BRCA1 ΚΑΙ BRCA2. Βασούλλα

Διαβάστε περισσότερα

SAINT CATHERINE S GREEK SCHOOL ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

SAINT CATHERINE S GREEK SCHOOL ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ SAINT CATHERINE S GREEK SCHOOL ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ WELCOME TO ST. CATHERINE S GREEK SCHOOL! WEEKDAY GREEK SCHOOL - REGISTRATION FORM SCHOOL YEAR 2016-2017 ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. επωνυμία «ΕΝΩΣΗΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΑΣΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ» ΑΡΘΡΟ 1 ο Επωνυμία - Έδρα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. επωνυμία «ΕΝΩΣΗΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΑΣΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ» ΑΡΘΡΟ 1 ο Επωνυμία - Έδρα ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ «ΕΝΩΣΗΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΑΣΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ» ΑΡΘΡΟ 1 ο Επωνυμία - Έδρα Α. Ιδρύεται στη Σαλαμίνα, σήμερα στις 10 Ιουνίου 2002, σωματείο με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ - ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ

Η ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ - ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Διπλωματική εργασία στο μάθημα «ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

Το Φόρουμ θα προσφωνήσει ο Πρόεδρος της ημοκρατίας.

Το Φόρουμ θα προσφωνήσει ο Πρόεδρος της ημοκρατίας. Παρασκευή 6 Νοεμβρίου 2015 ΠΡΟΣ: Όλα τα μέλη του ΚΕΒΕ Κυρίες, κύριοι, Θέμα: Επίσκεψη του Προέδρου της ημοκρατίας Ν. Αναστασιάδη στην Ουκρανία Επιχειρηματική Αποστολή και Φόρουμ Κίεβο, 11 εκεμβρίου 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΧΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΧΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΧΙΟΥ Κεφάλαιο Α Άρθρο 1 - Ίδρυση Ιδρύεται Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πληροφορικής μη-κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με επωνυμία Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό Του σωματείου που εδρεύει στην Αθήνα με την επωνυμία SOS ΑΓΑΠΗ- ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ

Καταστατικό Του σωματείου που εδρεύει στην Αθήνα με την επωνυμία SOS ΑΓΑΠΗ- ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ Καταστατικό Του σωματείου που εδρεύει στην Αθήνα με την επωνυμία SOS ΑΓΑΠΗ- ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ Τίτλος 1- Ίδρυση, ονομασια, έδρα και σκοπός του σωματείου Κεφάλαιο Ι- Ίδρυση, ονομασία και έδρα Άρθρο 1 : Ιδρύεται

Διαβάστε περισσότερα

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education *4358398658* GREEK 0543/04 Paper 4 Writing May/June 2015 1 hour Candidates answer on the Question

Διαβάστε περισσότερα

A.G.M. Decisions. As per attachments. 0051/00008127/en General Meeting AIAS INVESTMENT PUBLIC LTD AIAS

A.G.M. Decisions. As per attachments. 0051/00008127/en General Meeting AIAS INVESTMENT PUBLIC LTD AIAS 0051/00008127/en General Meeting AIAS INVESTMENT PUBLIC LTD AIAS As per attachments A.G.M. Decisions Attachments: 1. Dilosi Katochis 2. Dilosi Katochis 3. Dilosi Katochis 4. Announcement Non Regulated

Διαβάστε περισσότερα

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education *3148288373* GREEK 0543/04 Paper 4 Writing May/June 2016 1 hour Candidates answer on the Question

Διαβάστε περισσότερα

Συνίσταται Σωµατείο µε την επωνυµία «Ελληνική Κοινωνιολογική Εταιρία» (ΕΚΕ). Έδρα του Συλλόγου ορίζεται η Αθήνα.

Συνίσταται Σωµατείο µε την επωνυµία «Ελληνική Κοινωνιολογική Εταιρία» (ΕΚΕ). Έδρα του Συλλόγου ορίζεται η Αθήνα. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Άρθρο 1 Σύσταση, Έδρα Συνίσταται Σωµατείο µε την επωνυµία «Ελληνική Κοινωνιολογική Εταιρία» (ΕΚΕ). Έδρα του Συλλόγου ορίζεται η Αθήνα. Αρθρο 2 Σκοπός Σκοπός της Εταιρίας είναι πρώτον η προαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενες Τροποποιήσεις Καταστατικού. ΣΑΑΚ Ανατόλια. Για την επίτευξη των σκοπών του, ο σύλλογος δύναται με απόφαση του

Προτεινόμενες Τροποποιήσεις Καταστατικού. ΣΑΑΚ Ανατόλια. Για την επίτευξη των σκοπών του, ο σύλλογος δύναται με απόφαση του Προτεινόμενες Τροποποιήσεις Καταστατικού ΣΑΑΚ Ανατόλια Άρθρο 2ο Προστίθεται στο άρθρο 2 νέα παράγραφος ως εξής : Για την επίτευξη των σκοπών του, ο σύλλογος δύναται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

(Φίλοι Ιστορικού και Παλαιού Αυτοκινήτου Κύπρου) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

(Φίλοι Ιστορικού και Παλαιού Αυτοκινήτου Κύπρου) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Φ.Ι.Π.Α. ΚΥΠΡΟΥ (Φίλοι Ιστορικού και Παλαιού Αυτοκινήτου Κύπρου) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Φίλοι Ιστορικού και Παλαιού Αυτοκινήτου Κύπρου Άρθρο 1 - ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ Ιδρύεται σωματείο με το όνομα «ΦΙΠΑ Κύπρου»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗ. 4. Η συνδρομή για τα τακτικά μέλη είναι υποχρεωτική και ορίστηκε σε 15 ευρώ το χρόνο.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗ. 4. Η συνδρομή για τα τακτικά μέλη είναι υποχρεωτική και ορίστηκε σε 15 ευρώ το χρόνο. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗ 1. Ιδρύεται σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την ονομασία Ποδηλατικός Όμιλος Λεμεσού, για την προαγωγή της ποδηλασίας και την αγάπη του ανθρώπου προς το ποδήλατο με έδρα τη Λεμεσό.

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ

Άρθρο 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ Άρθρο 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ 1. Η «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ» (εφεξής η «Ένωση») είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. 2. Η Ένωση δεν αποτελεί εργοδοτική ένωση, ούτε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. του Σωματείου «Ελληνική Φυκολογική Εταιρεία» Άρθρο 1. Επωνυμία, Έδρα, Σφραγίδα και Σκοπός του Σωματείου

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. του Σωματείου «Ελληνική Φυκολογική Εταιρεία» Άρθρο 1. Επωνυμία, Έδρα, Σφραγίδα και Σκοπός του Σωματείου ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του Σωματείου «Ελληνική Φυκολογική Εταιρεία» Άρθρο 1 Επωνυμία, Έδρα, Σφραγίδα και Σκοπός του Σωματείου Ιδρύεται επιστημονικό Σωματείο με τον τίτλο «Ελληνική Φυκολογική Εταιρεία»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Επωνυμία- Έδρα- Μέλη- Σκοπός

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Επωνυμία- Έδρα- Μέλη- Σκοπός ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Συνδέσμου με την επωνυμία «Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Απεντομώσεων & Μυοκτονιών Ελλάδας». ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Επωνυμία- Έδρα- Μέλη- Σκοπός Άρθρο 1 ον. Ιδρύεται σύνδεσμος με την επωνυμία «Σύνδεσμος Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΟ Ε.Σ.Υ., ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΥΣ Ν. 2889/2001 & 3329/2005»

«Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΟ Ε.Σ.Υ., ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΥΣ Ν. 2889/2001 & 3329/2005» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙA ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ Σ. ΣΗΜΑΝΤΗΡΗΣ «Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΟ Ε.Σ.Υ., ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΥΣ Ν. 2889/2001

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΡΑΓΑΣ Ι. ΕΠΩΝΥΜΙΑ, Ε ΡΑ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΥ. Άρθρο 1 Επωνυµία Συλλόγου

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΡΑΓΑΣ Ι. ΕΠΩΝΥΜΙΑ, Ε ΡΑ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΥ. Άρθρο 1 Επωνυµία Συλλόγου Σφραγίδα: Καταχωρήθηκε στις 9/8/2001 υπ αριθ.πρωτ.: VS/1-1/47718/01-R IČO (Αριθ.εµπ.µητρ.) 265 38 458 Στρογγυλή σφραγίδα: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΡΑΓΑΣ Ι. ΕΠΩΝΥΜΙΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Έδρα επιχείρησης που, πότε και γιατί; Δημήτρης Κατσούρης

Έδρα επιχείρησης που, πότε και γιατί; Δημήτρης Κατσούρης Έδρα επιχείρησης που, πότε και γιατί; Δημήτρης Κατσούρης Private Company (Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία Ι.Κ.Ε.) capital: 1 one or more persons company s liability up to its property for company s obligations

Διαβάστε περισσότερα