GREEK-IRISH SOCIETY ΕΛΛΗΝΟΪΡΛΑΝΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ CONSTITUTION AN CUMANN GRÉIGEACH-ÉIREANNACH BUNREACHT. Page 1 of 10

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "GREEK-IRISH SOCIETY ΕΛΛΗΝΟΪΡΛΑΝΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ CONSTITUTION AN CUMANN GRÉIGEACH-ÉIREANNACH BUNREACHT. Page 1 of 10"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΟΪΡΛΑΝΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ GREEK-IRISH SOCIETY CONSTITUTION AN CUMANN GRÉIGEACH-ÉIREANNACH BUNREACHT Page 1 of 10

2 Ιδρύεται σωματείο σύμφωνα με τα ακόλουθα: ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Άρθρο 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΦΡΑΓΙΔΑ a) Επωνυμία του συνδέσμου ορίζεται ως ακολούθως: «ΕΛΛΗΝΟΪΡΛΑΝΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ» ή «ΤΗΕ GREEK-IRISH SOCIETY» ή «ΑΝ CUMANN GRÉIGEACH-ÉIREANNACH». b) Εδρα του συνδέσμου ορίζεται η Αθήνα. c) Η σφραγίδα του συνδέσμου θα είναι: Μία ασπίδα περιβαλλόμενη από ελληνικό και κέλτικο μαίανδρο εναλλάξ και περιέχουσα αφενός πάνω αριστερά μία λύρα σε πράσινο φόντο και αφετέρου κάτω δεξιά μία γλαυξ πάνω σε κλαδί σε πορτοκαλί φόντο, δίπλα δε αναγράφονται οι λέξεις «ΕΛΛΗΝΟΪΡΛΑΝΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΗΕ GREEK-IRISH SOCIETY ΑΝ CUMANN GRÉIGEACH-ÉIREANNACH». Άρθρο 2 ΣΚΟΠΟΣ Ο σύνδεσμος είναι μη κερδοσκοπικός, ακομμάτιστος, χωρίς πολιτική απόχρωση, σκοπός του δε είναι η ανάπτυξη πολιτιστικών και κοινωνικών σχέσεων μεταξύ Ελλήνων και Ιρλανδών πολιτών καθώς και η οργάνωση εκδηλώσεων προς ενδυνάμωση των σχέσεων των εν Ελλάδι διαμενόντων Ιρλανδών ή Ιρλανδικής καταγωγής πρωσώπων. Άρθρο 3 ΜΕΛΗ a) Mέλη του συνδέσμου δύνανται να είναι όλα τα πρόσωπα άνω των 18 ετών, τα οποία ασπάζονται τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του Συνδέσμου. b) Η Διοικητική Επιτροπή δύναται να προτείνει πρόσωπα, που έχουν συμβάλλει σε μεγάλο βαθμό στην εκπλήρωση των σκοπών του Συνδέσμου ως επίτιμα μέλη του. Κατάλογος των επίτιμων μελών τηρείται από το Γραμματέα των Συνδρομών. A society is hereby established as follows: CONSTITUTION Article 1 TITLE-SEAT-SEAL a) The Society will officially be referred to as: The GREEK-IRISH SOCIETY or AN CUMANN GRÉIGEACH-ÉIREANNACH. b) The Society is based in Athens. c) The Society's seal shall be: A shield surrounded by a Greek and Celtic meander alternately and containing on the top right a harp with green background and on the bottom right an owl on a branch with orange background; next are written the words "ΤΗΕ GREEK-IRISH SOCIETY ΑΝ CUMANN GRÉIGEACH-ÉIREANNACH". Article 2 OBJECTIVE The Society shall be non-profit making, non-sectarian and non-political, and its objective is the promotion of social and cultural relations between Irish and Greek people as well as the planning of events to strengthen the relations of the Irish or Irish descendants living in Greece. Article 3 MEMBERS a) Any person over the age of eighteen adopting the objectives and goals of the Society is eligible to become a member. b) The Executive Committee may propose persons who have contributed to a great extent to the fulfilment of the Society s objectives to become Honorary Members. A list of the honorary members shall be kept by the Membership Secretary. Άρθρο 4 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ a) Γενικές Συνελεύσεις-πρόσβαση σε έγγραφα. Όλα τα μέλη του Συνδέσμου έχουν το δικαίωμα και την υποχρέωση να παρακολουθούν τις Γενικές Συνελεύσεις, το δικαίωμα να λαμβάνουν τον λόγο και να ασκούν, έλεγχο των πεπραγμένων της Διοικούσας Επιτροπής. Παράλληλα, και με την προϋπόθεση ότι κάποιο μέλος έχει την υποστήριξη τουλάχιστον του ενός τρίτου των μελών που έχουν Article 4 MEMBER RIGHTS AND OBLIGATIONS a) General Meetings - access to documents. Any member of the Society shall have the right and obligation to attend the General Meetings, take the floor and exercise control over the actions of the Executive Committee. In addition, provided the member is supported by at least one- third of the voting members, he/she may submit a request, in writing, to access the books and documents of the Page 2 of 10

3 δικαίωμα ψήφου, μπορεί να ζητά εγγράφως να έχει πρόσβαση στα βιβλία και στοιχεία του Συνδέσμου που αφορούν κάθε δραστηριότητα του ή περιουσιακό του στοιχείο, σε κάθε χρονική στιγμή. To αυτό δικαίωμα έχει και το σύνολο ταμειακώς εν τάξει μελών του σωματείου το οποίο αντιπροσωπεύει τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) των ταμειακώς εν τάξει μελών. b) Καταστατικό. Συμμετοχή στο Σύνδεσμο συνεπάγεται αποδοχή όλων των διατάξεων του Καταστατικού. c) Ισότητα. Όλα τα μέλη του Συνδέσμου έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις. Κατ' εξαίρεση, με ομόφωνη απόφαση όλων των (πάντοτε ταμειακώς εν τάξει) μελών του Σωματείου, δύναται να δίδονται, αφαιρούνται ή τροποποιούνται ιδιαίτερα δικαιώματα σε μέλη που έχουν επιτελέσει έργο ιδιαίτερης σημασίας για το Σύνδεσμο. Δεν δίδονται ιδιαίτερα δικαιώματα που σχετίζονται με το δικαίωμα ψήφου. d) Αποχώρηση μέλους. Κάθε μέλος δύναται να αποχωρήσει του σωματείου. Η αποχώρηση πρέπει να γνωστοποιείται εγγράφως και δεόντως υπογεγραμμένη και χρονολογημένη, τουλάχιστον τρείς μήνες πριν τη λήξη έκαστου ημερολογιακού έτους και ισχύει για το τέλος αυτού. Η αποχώρηση μέλους δεν απαλάσσει αυτό από τυχόν παρελθόντες υποχρεώσεις ή εισφορές αυτού. e) Αποβολή μέλους. Μέλος δύναται να αποβληθεί με ειδικώς αιτιολογημένη απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής περιγραφομένης σε πρακτικό αυτής και γνωστοποιηθείσης σε αυτό εγγράφως. Ενδεικτικά, λόγος αποβολής μέλους είναι παν πειθαρχικό παράπτωμα που συνιστά παράβαση του Καταστατικού ή απόφασης της Γενικής Συνέλευσης ή απόφασης ή εντολής της Διοικούσας Επιτροπής ή άλλη υπαίτια συμπεριφορά που αντιβαίνει τα συμφέροντα του Σωματείου. Η απόφαση συνεπάγεται την στέρηση της ιδιότητας του μέλους οριστικά ή για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Με μεταγενέστερη απόφασή της η Διοικούσα Επιτροπή δύναται να ανακαλέσει την απόφαση αποβολής. Τα αυτά δικαιώματα έχει και η Γενική Συνέλεσυση. Άρθρο 5 ΔΙΟΙΚΗΣΗ Η Διοίκηση του Συνδέσμου ασκείται από δύο (2) σώματα: 1. τη ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (τακτική και έκτακτη) και 2. τη ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Άρθρο 6 ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ a) Η Τακτική Γενική Συνέλευση δέον να πραγματοποιείται εντός του μηνός Μαΐου εκάστου έτους. Society pertaining to any of its activities or asset, at any time. The same right is had by all members of the Society in good standing representing at least the one third (1/3) of members in good standing. b) Constitution. Participation in the Society entails acceptance of all provisions of the Constitution. c) Equality. All members of the Society have equal rights and obligations. Exceptionally, by unanimous decision of all (in good standing) members, special rights may be granted, removed or amended to members who have performed work of particular significance for the Society. Special rights related to the right to vote shall not be granted. d) Member resignation. Any member may resign from the society. The resignation must be notified in writing and duly signed and dated, at least three months prior to the end of each calendar year and shall apply as at the end of such calendar year. The resignation of any member shall not exempt said member from any previous obligations or contributions thereof. e) Member expulsion. Any member may be expelled by specially justified decision of the Executive Committee and described in the minutes thereof and notified to said member in writing. For instance, cause for expulsion of a member is any disciplinary offense in violation of the Constitution or decision of the General Meeting or decision or order of the Executive Committee or other conduct contrary to the Society's interests. The decision results in the deprivation of membership permanently or for a specific period. A subsequent decision of the Executive Committee may revoke the expulsion decision. The General Meeting shall have the same rights. Article 5 GOVERNING BODIES The Society is governed by two (2) bodies: 1. The GENERAL MEETING (regular and extraordinary) and 2. the EXECUTIVE COMMITTEE. Article 6 GENERAL MEETINGS a) The regular General Meeting shall be held in the month of May of each year (hereinafter the Annual General Meeting, AGM). An Extraordinary Page 3 of 10

4 Για τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης απαιτείται το σχετικό αίτημα να υποβληθεί εγγράφως από το 1/5 των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου ή τουλάχιστον τριάντα (30) μέλη του Συνδέσμου, με την προϋπόθεση ότι στην αίτηση τους θα αναγράφουν ευκρινώς το σκοπό και τα θέματα της ημερησίας διάταξης. Η Δ.Ε. έχει επίσης το αυτό δικαίωμα ή και να συγκαλεί εκτάκτως οποτεδήποτε Γενική Συνέλευση γνωστοποιώντας τούτο εγγράφως σε έκαστο μέλος επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνέλευση. b) Προτάσεις για θέματα διορισμού των μελών της Διοικούσας Επιτροπής, καθώς και άλλες προτάσεις ή θέματα, με σκοπό να συζητηθούν στην εν λόγω συνέλευση, πρέπει να υποβάλλονται στον Γραμματέα γραπτώς, ο δε Γραμματέας υποχρεούται να ειδοποιήσει εγγράφως κάθε μέλος για τον χρόνο, τον τόπο και τα θέματα της ημερήσιας διατάξεως. Τούτο πρέπει να γίνει επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη σύγκληση αυτής.ο ετήσιος Ισολογισμός θα διανέμεται σε έκαστο μέλος κατά την ετήσια Γενική Συνέλευση, τα δε Βιβλία θα είναι στη διάθεση κάθε μέλους, κατά τη Γ.Σ, κατόπιν εγγράφου αιτήσεως του προς τη Γραμματεία. c) Ο ετήσιος Ισολογισμός θα παρουσιάζεται εγγράφως σε έκαστο μέλος κατά την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, τα δε Βιβλία θα είναι στη διάθεση κάθε μέλους, κατά τη Γ.Σ. d) Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία με την παρουσία του ενός τετάρτου (¼) των ταμειακώς εν τάξει μελών του Συνδέσμου που παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται και αποφασίζει εγκύρως με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του που παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται, με την εξαίρεση των θεμάτων που αναφέρονται στο παρόν καταστατικό για τα οποία απαιτείται αυξημένη απαρτία ή/και πλειοψηφία. Σε περίπτωση αντιπροσώπευσης ο αντιπρόσωπος πρέπει να είναι μέλος ταμειακώς εν τάξει του Σωματείου και δύναται να αντιπροσωπεύει μέχρι και δύο (2) άλλα ταμειακώς εν τάξει μέλη του Σωματείου, ψηφίζοντας για έκαστο από αυτά κατ' εντολή τους ή κατά βούληση. Ελλείψει απαρτίας η Γενική Συνέλευση αναβάλει τη συνεδρίαση της για νέα, η οποία πρέπει να να γίνει εντός ευλόγου χρόνου από την πρώτη, οπότε θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία με την προσέλευση ένδεκα (11) τουλάχιστον μελών. e) Απόφαση που αφορά την τροποποίηση του Καταστατικού λαμβάνεται από τη Γενική Συνέλευση με τροποποιητική πρόταση που πρέπει να ψηφιστεί με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (¾) των παρόντων μελών. General Meeting (hereinafter EGM) may be called upon submission of a written relevant request signed by one-fifth (1/5) of the voting members, or at least by thirty (30) members of the Society, on the condition that the purpose and the agenda are set forth clearly therein. The Executive Committee has also the right to call an extraordinary General Meeting at any time, notifying every member in writing at least seven (7) days before the meeting. b) In order to be discussed at the AGM nominations for members of the Executive Committee, as well as other proposals or items, must be submitted to the Secretary in writing in advance of the AGM, and written notice of the date, place and the agenda must be given by the Secretary to each member. This must be done at least seven (7) days before the convocation of the Meeting. The annual financial balance sheet shall be distributed to each member at the AGM, and the books of the Society shall be available to any member during the meeting, provided a member has made a written request to the Secretary. c) The annual balance sheet shall be presented in writing to each member at the AGM, and the Books of the Society shall be available to any member during the General Meeting. d) The General Meeting shall have a quorum when one-fourth (1/4) of the members of the Society are present or represented and shall reach decisions by a complete majority of the members present or represented, with the exemption of matters pertaining to the present constitution, for which an increased quorum and/or majority is required. In case of representation the representative must be a member of the Society in good standing, and may represent up to two (2) members in good standing of the Society, voting for each member by order or volition thereof. If a quorum is not reached, the General Meeting shall adjourn to reassemble anew, which must be done within a reasonable time from the original meeting and for which the presence of at least eleven (11) members is considered to form a quorum. e) Decisions concerning amendments to the Constitution may be made by a General Meeting, the quorum of which shall be the presence of three-quarters (3/4) of all voting members, and the amendment must be voted for by the majority of the three-quarters (3/4) of the members present. Page 4 of 10

5 Άρθρο 7 ΔΙΟIΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ a) Η Διοικούσα Επιτροπή (Δ.Ε.) εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση για δύο (2) χρόνια και αποτελείται από τουλάχιστον επτά (7) μέλη και όχι περισσότερα από εννέα (9), και απαραιτήτως από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γραμματέα, τον Γραμματέα των Συνδρομών, τον Ταμία και δύο (2) (έως πέντε (5)) Μέλη. Δικαίωμα εκλογής στην Διοικούσα Επιτροπή έχουν τα μέλη που συμμετέχουν στο σωματείο για περισσότερο από ένα χρόνο από την ημέρα της εγγραφής τους. Η Δ.Ε. συγκροτείται σε σώμα εντός ευλόγου χρόνου, όριζει τον Πρόεδρο αυτής και συνάμα τις αρμοδιότητες εκάστου μέλους αυτής.η Διοικούσα Επιτροπή που αποφασίζει για κάθε θέμα για το οποίο δεν έχει αποκλειστική αρμοδιότητα η Γενική Συνέλευση, θα συνέρχεται σε συνεδριάσεις τουλάχιστον δέκα (10) φορές το χρόνο, θα βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται πέντε (5) μέλη της, ενώ θα αποφασίζει με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών της. Η Διοικούσα Επιτροπή συγκαλείται σε συνεδρίαση από τον Πρόεδρο με επιμέλεια του Γραμματέα, ο οποίος ειδοποιεί τηλεφωνικά τα μέλη της για τον ακριβή τόπο και χρόνο της συνεδρίασης τέσσερις ημέρες πριν. b) Η Διοικούσα Επιτροπή αποφασίζει για κάθε θέμα για το οποίο δεν έχει αποκλειστική αρμοδιότητα η Γενική Συνέλευση, και συνέρχεται σε συνεδριάσεις τουλάχιστον επτά (7) φορές το χρόνο, θα βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή πέντε (5) μέλη της, ενώ θα αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών της. Εκαστο μέλος της Δ.Ε. δύναται να αντιπροσωπεύει μόνο ένα ακόμη μέλος αυτής. Η Διοικούσα Επιτροπή συγκαλείται σε συνεδρίαση από τον Πρόεδρο με επιμέλεια του Γραμματέα, ο οποίος ειδοποιεί τηλεφωνικά τα μέλη της για τον ακριβή τόπο και χρόνο της συνεδρίασης τουλάχιστον τέσσερις ημέρες πριν. c) Σε περίπτωση μόνιμου κωλύματος ή παραίτησης μέλους της Διοικούσας Επιτροπής, η Δ.Ε. μπορεί να διορίσει άλλο πρόσωπο (αναπληρωτή), το οποίο κατά προτίμηση είχε πάρει το μεγαλύτερο αριθμό ψήφων κατά την προηγούμενη γενική συνέλευση και μόνο για τη χρονική περίοδο μέχρι τη σύγκληση της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης. Ο αριθμός, όμως, των επανεκλεγόμενων μελών δε μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβαίνει τους τρεις (3) ετησίως. Τα τυχόν διορισμένα αναπληρωματικά πρόσωπα πρέπει να είναι μέλη του Συλλόγου. d) Η Δ.Ε. δύναται να διορίσει υποεπιτροπές εξουσιοδοτημένες για ορισμένα θέματα. Οι υποεπιτροπές αυτές υποχρεούνται να αναφέρουν εγγράφως στην Δ.Ε. τα της δραστηριότητας τους κατά την εκτέλεση των ανατιθέμενων έργων. e) Η Δ.Ε. υποχρεούται να υποβάλει έκθεση των πεπραγμένων της από τον Πρόεδρο για κάθε Article 7 EXECUTIVE COMMITTEE a) The Executive Committee (hereinafter EC) is elected by the General Meeting for two (2) years and consists of at least seven (7) members and no more than nine (9), and must consist of the President, Vice-President, Secretary, Membership Secretary, Treasurer and two (2) (up to five (5)) Members. Eligibility for the Executive Committee requires a minimum of one year s membership of the Society. The Executive Committee is composed into a body within due time, appoints its President and the duties of each member thereof. The Executive Committee, which decides on every issue for which the General Meeting is not exclusively responsible shall assemble at least ten (10) times per year, five (5) of its members form a quorum, while decisions are made by simple majority of its members present. The Executive Committee convenes at the request of the President and is called by the Secretary, who shall notify its members about the meeting, the place and time at least four (4) days in advance of the meeting. b) The Executive Committee decides on each matter for which the General Meeting is not exclusively responsible and shall meet at least seven (7) times per year, five (5) of its members form a quorum, while decisions are made by simple majority of its members present. Each member of the Executive Committee may represent only one of its members. The Executive Committee convenes at the request of the President and is called by the Secretary, who shall notify its members about the meeting, the place and time at least four (4) days in advance of the meeting. c) Upon impediment or resignation of any member of the Executive Committee, the EC may appoint another person who has received the highest number of votes at the previous General Meeting to serve only until the next AGM. Nevertheless, the number of re-elected members shall not, in any case, exceed three (3) annually. These appointed substitutes, if possible, must be members of the Society. d) The Executive Committee may authorise subcommittees for specific purposes. These subcommittees are obliged to report to the EC in writing about their activities in realising the tasks delegated to them. e) The Executive Committee, through its President, must submit a report to the AGM on its business Page 5 of 10

6 ετήσια θητεία της προς την Τακτική Γενική Συνέλευση μαζί με τον Ισολογισμό των εσόδων και εξόδων της, τον οποίο συντάσσει ο Ταμίας. f) Μέλος της Δ.Ε. που δεν παρίσταται σε τρεις διαδοχικές συνελεύσεις, χωρίς σπουδαίο λόγο, με διακριτική υπόδειξη αυτής, δέχεται σύσταση να υποβάλει την παραίτηση του. Εφόσον παραιτηθεί, εφαρμόζεται αναλογικά η παράγραφος (γ) του παρόντος άρθρου. Άρθρο 8 ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ a) Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου προεδρεύει και εκπροσωπεί το Σύνδεσμο και πρέπει να είναι εθνικότητας Ιρλανδικής ή πρόσωπο πρώτου βαθμού συγγενείας με Ιρλανδό. Την ιδιότητα του Προέδρου δεν δύναται να κατέχει μέλος του Σωματείου για περισσότερα από τέσσερα (4) συναπτά έτη. Πρόεδρος της Δ.Ε. προκειμένου να εκλεγεί πρέπει να έχει διατελέσει μέλος ή αξιωματούχος προηγούμενης Δ.Ε. τουλάχιστον για ένα χρόνο. b) Σε περίπτωση μη εκλογής άλλου προσώπου από την Γ.Σ., ο Πρόεδρος της Δ.Ε. προεδρεύει τις Γενικές Συνελεύσεις του Συνδέσμου. c) Ο Αντιπρόεδρος, αναπληρώνει τον Πρόεδρο κάθε φορά που ο τελευταίος κωλύεται. d) Ο Γραμματέας είναι αρμόδιος για τη σύγκληση των Συνελεύσεων, την τήρηση των πρακτικών, καθαρογραφή των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων, τήρηση των βιβλίων του Συνδέσμου με την εξαίρεση του βιβλίου εσόδων-εξόδων και του βιβλίου των μελών που τηρούνται αντίστοιχα από τον Ταμία και τον Γραμματέα των Συνδρομών. Ο Γραμματέας είναι επίσης υπεύθυνος της αλληλογραφίας του Συνδέσμου. e) Ο Γραμματέας των Συνδρομών, τηρεί το μητρώο των μελών του Συνδέσμου και παρακολουθεί την ενημέρωση κάθε μέλους για την ταμειακή του τακτοποίηση. f) Ο Ταμίας είναι υπεύθυνος για την παρακολούθηση των οικονομικών του Συνδέσμου και την τήρηση του βιβλίου εσόδων εξόδων του Συνδέσμου. Τα χρήματα που λαμβάνει με οποιοδήποτε τρόπο ο Ταμίας τα καταθέτει το συντομότερο σε τραπεζικό λογαριασμό (του Συνδέσμου εφόσον υπάρχει και λειτουργεί κανονικά) και φυλάσσει τα σχετικά έγγραφα. Προκειμένου οποιοδήποτε μέλος να εκλεγεί Ταμίας της Δ.Ε πρέπει να έχει διατελέσει μέλος ή αξιωματούχος προηγούμενης Δ.Ε. τουλάχιστον για ένα χρόνο. Ο ταμίας εκπροσωπεί τον Σύνδεσμο ενώπιον παντός Τραπεζικού Ιδρύματος σχετικά με πληρωμές, χρηματικές αναλήψεις και εμβάσματα με την επιφύλαξη του αρ. 12. Σε κάθε περίπτωση θα παραθέτει και καταχωρεί το σκοπό της πληρωμής, ανάληψης ή εμβάσματος. for every term of office together with the Statement of Accounts compiled by the Treasurer. f) Any member of the Executive Committee who does not attend three consecutive meetings without satisfactory explanation, may, on the discrete recommendation of the Executive Committee, be requested to resign. Upon resignation, paragraph (c) of the present article shall apply. Article 8 MEMBERS OF THE EXECUTIVE COMMITTEE a) The President of the Society must be of Irish nationality or a first-degree relative of an Irish national. The office of President shall not be held by any member of the Society for more than four (4) consecutive years. Candidates for the office of President must have been members or served as officers on a previous Executive Committee for at least one year. b) In case of non election of another person by the AGM, the President of the Executive Committee presides at the Society s General Meetings. c) The Vice-President assumes the functions of President in the absence of the latter. d) The Secretary is responsible for calling Meetings, writing up the minutes, recording clearly all decisions of the General Meetings and holding the Society s books with the exception of the Book of Accounts and the Register of Members which are kept by the Treasurer and the Membership Secretary respectively. The Secretary is also responsible for the Society s correspondence. e) The Membership Secretary keeps proper records of the members of the Society and keeps track of the good standing of every member. f) The Treasurer is responsible for monitoring the finances and maintaining a proper record of the income and expenditures of the Society. The Treasurer deposits any monies received in any way as soon as possible into a bank account and keeps all the relevant documents (the holder of the account should be the name of the society if such an account exists and is in order). Candidates for the office of Treasurer must have been members or served as officers of a previous Executive Committee for at least one year. The Treasurer represents the Society before all Banking Institutions relevant to payments, money withdrawals and money orders without prejudice to Article 12. In any case the Treasurer shall record the purpose of the payment, withdrawal or money order. Page 6 of 10

7 Άρθρο 9 ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ a) Δικαίωμα ψήφου έχουν άπαντα τα μέλη του Συνδέσμου που έχουν καταβάλει τις εισφορές τους. b) Το Σωματείο δύναται να εκλέγει ως Επίτιμα Μέλη πρόσωπα ιδιαιτέρου κύρους ή που έχουν προσφέρει σημαντικό έργο για το Σύνδεσμο. Τα επίτιμα μέλη του Συνδέσμου δεν καταβάλλουν εγγραφή ή συνδρομή, δύνανται να λαμβάνουν τον λόγο κατά τίς Συνελεύσεις, αλλά δεν έχουν δικαίωμα ψήφου, εκτός και εάν έχουν εγγραφεί ως μέλη και είναι ταμειακώς εν τάξει. c) Η ψηφοφορία είναι μυστική για όσα θέματα είναι προσωποπαγή ή κρίνει ο Πρόεδρος της Γ.Σ. ως σημαντικά. Article 9 VOTING a) All paid up members of the Society have the right to vote. b) The Society may elect as Honorary Members persons of particular standing or who have contributed significantly to the Society. Honorary members are not subject to registration or membership fees and have the right to take the floor during Meetings, but do not have the right to vote, unless they have registered as members and are in good standing. c) The voting is secret for all personal matters or matters deemed by the President as important. Άρθρο 10 ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ a) Οι συνδρομές των μελών του Συνδέσμου είναι ετήσιες, ανέρχονται στο ποσό των είκοσι (20) ευρώ κατ' άτομο ή εικοσιπέντε (25) ευρώ ανά οικογένεια (γονείς και ανήλικα τέκνα), ποσά τα οποία κατόπιν απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης δύνανται να τροποποιηθούν. b) Η καθυστέρηση της καταβολής της ετήσιας συνδρομής πέραν της διετίας και η εκ μέρους του Γραμματέα των Συνδρομών ειδοποίηση όπως το μέλος καταβάλει αυτήν εντός 15 ημερών, αποτελεί δια τον καθυστερούντα λόγον αποβολής και διαγραφής του από το Σύνδεσμο. Άρθρο 11 ΠΗΓΕΣ ΕΣΟΔΩΝ Πηγές Εσόδων θεωρούνται: 1. οι εγγραφές και συνδρομές των μελών, 2. κάθε έσοδο προερχόμενο από περιουσιακά στοιχεία, δωρεές, κληροδοσίες ή χορηγίες φυσικών ή νομικών προσώπων, 3. κάθε έσοδο προερχόμενο από διάφορες εκδηλώσεις (χοροί, εκδρομές, διαλέξεις κ.τ.λ.) του Συνδέσμου. Άρθρο 12 ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ a) Οι αναλήψεις και πληρωμές πέραν του ποσού των χιλίων (1000) ευρώ πρέπει να έχουν εξουσιοδότηση από την Δ.Ε. Το ποσό αυτό δύναται να αναπροσαρμόζεται από την Διοικούσα Επιτροπή κάθε φορά που απαιτείται. b) Η Δ.Ε. δύναται να αποδέχεται δωρεές, κληροδοτήματα και χορηγίες. c) Η οικονομική χρήση είναι ετήσια, και πιο συγκεκριμένα η περίοδος ανάμεσα σε δύο Article 10 MEMBERSHIP a) Membership fees are annual and amount to twenty (20) Euros per person or twenty (25) Euros per family (parents and dependent children), amounts which are not fixed but may be reviewed at the discretion of the AGM. b) A member who is in arrears for over two years in his or her annual dues and who fails to settle the outstanding amount within 15 days following notification by the Membership Secretary may be struck off the register of the Society. Article 11 SOURCES OF INCOME Sources of income are: 1. membership fees; 2. any income from assets, donations, bequests and sponsorships of natural persons or legal entities; 3. any income from various events (dances, excursions, speeches, etc.) organised by the Society. Article 12 FINANCES a) Withdrawals and payments exceeding the amount of one thousand (1,000) Euros require prior written authorisation by the Executive Committee. This amount may be reviewed by the Executive Committee whenever required. b) The Executive Committee may accept donations, bequests and sponsorships. c) The fiscal year is the period between two Annual General Meetings. Page 7 of 10

8 Τακτικές Γ.Σ. d) Δύο μέλη της Δ.Ε. κατάλληλα εξουσιοδοτημένα από τη Γενική Συνέλευση μπορούν να προβούν σε έλεγχο που θα παρουσιαστεί στην επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση. Άρθρο 13 ΝΟΜΙΚΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ a) Ο Σύνδεσμος εκπροσωπείται δικαστικά και εξώδικα από τον Πρόεδρο της Δ.Ε., τούτου δε κωλυομένου από τον Αντιπρόεδρο. Σε περίπτωση που και ο Αντιπρόεδρος κωλύεται, η εκπροσώπηση του Συνδέσμου ασκείται από μέλος της Δ.Ε. ή ακολούθως από απλό μέλος του Σωματείου που έχει δικαίωμα ψήφου, του οποίου, όμως, η εκλογή πρέπει να εγκριθεί με πλειοψηφία των 2/3 των μελών του. b) Όλες οι τραπεζικές επιταγές και εν γένει αξιόγραφα του Συνδέσμου πρέπει να υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Ταμία. d) Two members of the Executive Committee, duly authorised by the General Meeting, may proceed with the audit which will be presented at the subsequent AGM. Article 13 LEGAL REPRESENTATION a) Legally, either at court hearings or extra judicially, the Society shall be represented by the President and, in case of impediment, by the Vice-President. In the event that the Vice-President is also unable to attend, the Society shall be represented by a member of the EC, or subsequently by any voting member of the Society, the appointment of which, however, must be approved by a majority of twothirds (2/3) of its members. b) All cheques of the Society must be endorsed by the President and the Treasurer. Άρθρο 14 ΔΙΑΛΥΣΗ a) Ο Σύνδεσμος διαλύεται στις προβλεπόμενες από το νόμο περιπτώσεις καθώς και στις εξής περιπτώσεις: 1. Κατά την σύγκληση ειδικής Γενικής Συνελεύσεως, εφόσον παρίστανται τα μισά τουλάχιστον μέλη (ταμειακώς ή μη εν τάξει) και ψηφίσουν υπέρ της διάλυσης τα τρία τέταρτα (¾) των παρευρισκομένων μελών. Στην αυτή Γ.Σ. αποφασίζεται η κοινωφελής διάθεση του τυχόν οικονομικού υπολοίπου. 2. Με την υπογραφή έκθεσης από τα τρία τέταρτα (¾) των μελών του Συνδέσμου στην οποία θα βεβαιώνεται η συγκατάθεση τους για τη διάλυση. b) Επιπτώσεις από τη διάλυση: 1. Τα περιουσιακά στοιχεία που δεν αφορούν χρήματα πρέπει να πωληθούν και το εισπραχθέν ποσόν από την πώληση να προστεθεί στο υπάρχον κεφάλαιο. Μετά την αφαίρεση των οφειλών και την τακτοποίηση των υποχρεώσεων του Συνδέσμου προς τρίτους το εναπομένον υπόλοιπο θα διατεθεί σε κοινωφελείς σκοπούς της επιλογής των μελών. 2. Εάν το κεφάλαιο του Συνδέσμου αποδειχθή ανεπαρκές για την κάλυψη των ανειλλημένων υποχρεώσεων του συμπεριλαμβανομένων και των εξόδων διάλυσης, το ποσό που απαιτείται για το σκοπό αυτό, θα επιβαρύνει κατ ισομοιρία τα υπάρχοντα μέλη κατά την ημέρα της λήψη της απόφαση για διάλυση, δεν δύναται, όμως, να υπερβεί την ετήσια συνδρομή εκάστου μέλους. Article 14 DISSOLUTION a) The Society shall be dissolved in the cases provided by law as well as in the following cases: 1. By calling an extraordinary General Meeting at which, provided at least half of those members, weather paid up or not, are present, three-quarters (3/4) of the members present vote in favour of the dissolution. The charitable disposal of any balance may be decided at this General Meeting. 2. By written report signed by three-quarters (3/4) of the Society s members confirming their consent to the dissolution. b) Upon dissolution of the Society: 1. The property of the Society, other than money, must be sold and the proceeds of the sale be added to the existent capital. After the payment of debts and liabilities of the Society to third parties, the remaining monies shall be given to charity at the discretion of the members. 2. If the funds of the Society prove insufficient to cover its liabilities, including the dissolution expenses, the amount requested for that purpose will be charged equally to the actual members on the day the dissolution was decided, but it may not exceed the amount of the annual dues per member. Page 8 of 10

9 Το καταστατικό αυτό αποτελείται από δεκατέσσερα (14) άρθρα. Συζητήθηκε, εγκρίθηκε και ψηφίστηκε άρθρο προς άρθρο και στο σύνολο τους από την ιδρυτική συνέλευση του Σωματείου την και υπογράφεται από τα ιδρυτικά μέλη του. ΤΑ ΙΔΡΥΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΑΕΣΜΟΥ The above constitution consists of 14 articles. It was discussed, approved and voted upon article by article at the constitutive meeting of the Society on the 27 January 2002 and is duly signed by its founding members. THE FOUNDING MEMBERS OF THE SOCIETY Name Address Code Area Phone Profession ID 1 Nicholas Manganias Plateia Amerikis Athens Doctor C Harry Courouklis Dinokratous Kolonaki Retired S Norah Ryan Panepistemiou Athens Travel Agent BR Con Karageorge Micras Asias Ampelokopi Lawyer S Basil latridis Mat. Liougka Glyfada Writer A Barbara McConnell-Zotou Vas. Constantinou Athens Secretary S Lorraine O Brien-latridis Mat. Liougka Glyfada Housewife M Mary Karoglanian Beles Koukaki Housewife M Evangelis Spirakis Dragoumi Piraeus Ships Purser X Fiona McPolin Neigy Athens Teacher M Fran O Rourke Astidamandos Athens Lecturer G Marie Lambert Othonos Kifissia Housewife N Chas Lambert Othonos Kifissia Engineer BR Victor Christu Dim. Ralli Piraeus Investor BR Jim Greene Alex. Panagouli Kifissia Insurance Adjuster L Alan Massie Orfeos Ano Ilioupolis Musician Tina Massie Orfeos Ano Ilioupolis Housewife Nellie Lykou Karagorga Glyfada Housewife M Nick Gianakopoulos Agias Irinis Kalamaki Retired N Apostolis Lykos Karagorga Glyfada Retired B Katheine Panagiotou Daneas Patima Housewife M Halandriou 22 Anne Spirakis Dragoumi Piraeus Housewife M Anne Davis Dimitrakopoulou Koukaki Housewife The original Founding Members of the Society who formed the Greek Irish Society back in 1981 are also listed below. It is thanks to these people that the Society exists today. Maureen Brown, Mary Camarias, Jimmy Camarias, John Daly, Margaret Daly, Eamon Delaney, Mary Gioulis, Yiannis Gioulis, Pender Kamenos, Michalakis Kamenos, Nickolas Lambrinides, Barbara McConnell, Peter O'Leary, Thanos Politis, Norman Power, Stella Power, Tom Raftery, Robert Smith, Penny Smith Page 9 of 10

10 Notes The Greek-Irish Society was founded in On 30 January 1981, its constitution was registered with the Court of First Instance of Athens (Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών) by its decision of 167/81. The text of the present constitution is based on the 1981 original. At the 1997 AGM, the original constitution was revised. At the recommendation of the Society s lawyer, Nassia Kazandzis, this document was amended again in order to bring it into line with the Greek Civil Code. The revised document was presented and passed at the 2000 AGM. This constitution was subsequently registered with the Greek courts. At the 2001 AGM, further revisions were made and accepted by the membership. In effect, the Irish-Greek Society, which had been formed in 1999 for legal reasons, was reformed as the Greek-Irish Society. The revised document was signed by 20 members the following August. On the recommendation of the lawyer, further changes were necessary (a number (five) of articles were amended), which were voted on at an EGM held on 27 January A further amendment was made to the articles in Q4 2011, specifically relating the term of the Executive Committee (article 7) and the limits of bank account withdrawals (article 12). By its decision 4730/02, the Court of First Instance of Athens (Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών) accepted the Constitution of the Greek-Irish Society on 26 June The Society is registered as an association (σωματείο) in the Register of Associations under the number Page 10 of 10

Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού.

Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού. Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού. Στο Πανεπιστήµιο της Γρανάδας της Ισπανίας, σήµερα,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΑΡΘΡΟ 1 ο - ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Παιδαγωγική Εταιρεία Κύπρου» με έδρα τη Λευκωσία ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο. Του Σωματείου με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ" και το διακριτικό τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ Ε.Κ.

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο. Του Σωματείου με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ και το διακριτικό τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ Ε.Κ. Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Του Σωματείου με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ" και το διακριτικό τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ Ε.Κ.Ε» Άρθρο 1ο Σύσταση:Ιδρύεται Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα

Διαβάστε περισσότερα

Passport number (or) διαβατηρίου (ή)

Passport number (or) διαβατηρίου (ή) APPLICATION FOR DEMATERIALIZED SECURITIES SYSTEM (S.A.T.) ACCOUNT WITH THE ATHENS EXCHANGE ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΛΩΝ ΤΙΤΛΩΝ (Σ.Α.Τ.) ΜΕ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ Please type Latin Characters.

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Επιχειρηματική Αποστολή και Φόρουμ στη Γερμανία (Βερολίνο, Ντίσελντορφ, Μόναχο) 16-18 Ιουνίου 2015

Θέμα: Επιχειρηματική Αποστολή και Φόρουμ στη Γερμανία (Βερολίνο, Ντίσελντορφ, Μόναχο) 16-18 Ιουνίου 2015 30 Μαρτίου 2015 ΠΡΟΣ: Όλα τα Μέλη του ΚΕΒΕ και Μέλη Διμερών Επιχειρηματικών Συνδέσμων Κυρίες, κύριοι, Θέμα: Επιχειρηματική Αποστολή και Φόρουμ στη Γερμανία (Βερολίνο, Ντίσελντορφ, Μόναχο) 16-18 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 LEGISLATIVE FRAMEWORK Regulation 1083/2006 (general provisions for ERDF). Regulation 1080/2006 (ERDF) Regulation 1028/2006 (Implementing

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΝΙΚΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΝΙΚΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ Άρθρο 1 ο Γίνεται σύλλογος με την επωνυμία ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, με έδρα την κωμόπολη Άγιος Αθανάσιος του Νομού

Διαβάστε περισσότερα

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Business English Ενότητα # 9: Financial Planning Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ Άρθρο 1: Ιδρύεται στη Θεσσαλονίκη Σύλλογος με την επωνυμία Σύλλογος

Διαβάστε περισσότερα

SKILL TEST / PROFI. CHECK TYPE RATING (SPH) SE-ME APPLICATION AND EXAMINER'S REPORT

SKILL TEST / PROFI. CHECK TYPE RATING (SPH) SE-ME APPLICATION AND EXAMINER'S REPORT ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ HELLENIC REPUBLIC HELLENIC CIVIL AVIATION AUTHORITY MEMBER OF EASA HCAA REFERENCE No.: FSD REFERENCE No.: (HCAA USE ONLY- Αριθμοί Πρωτοκόλλου /Χρήση ΥΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΏΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Άρθρο 1 Ονομασία, έδρα, νομική υπόσταση, στόχος της Εταιρίας 1) Ιδρύεται επιστημονικό σωματείο με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙKΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

γ. Οργανώνει συνέδρια, διαλέξεις κλπ. εκδηλώσεις για επιστημονικά θέματα, τα οποία έχουν σχέση με τις βιο-ιατρικές επιστήμες.

γ. Οργανώνει συνέδρια, διαλέξεις κλπ. εκδηλώσεις για επιστημονικά θέματα, τα οποία έχουν σχέση με τις βιο-ιατρικές επιστήμες. Όνομα, Έδρα και Σφραγίδα της Εταιρείας Άρθρο 1 Η Ιατρική Εταιρεία Αθηνών, η οποία ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1835 και αναγνωρίσθηκε ως Σωματείο στις 17 Ιανουαρίου 1924, με την επωνυμία τότε «Η εν Αθήναις Ιατρική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ. Mετάφραση από τη γερμανική γλώσσα ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ. ΑΡΘΡΟ 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΟΝΟΜΑ, ΕΔΡΑ, ΧΡΟΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ α) Η Κοινότητα ονομάζεται ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Επισυνάπτεται: Σχετική Απόφαση ΙΜΟ (Φ.06) Ο ΕΠΙΤΕΛΑΡΧΗΣ α.α. ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ Λ.Σ.ΚΟΥΝΟΥΓΕΡΗΣ Κων/νος

Επισυνάπτεται: Σχετική Απόφαση ΙΜΟ (Φ.06) Ο ΕΠΙΤΕΛΑΡΧΗΣ α.α. ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ Λ.Σ.ΚΟΥΝΟΥΓΕΡΗΣ Κων/νος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τμήμα Πρόληψης και Αντιμετώπισης Περιστατικών Ρύπανσης και Εφαρμογής Σχεδιασμού Έκτακτης

Διαβάστε περισσότερα

CYPRUS AMATEUR RADIO SOCIETY P.O.BOX 51267 3503 LIMASSOL CYPRUS

CYPRUS AMATEUR RADIO SOCIETY P.O.BOX 51267 3503 LIMASSOL CYPRUS CYPRUS AMATEUR RADIO SOCIETY P.O.BOX 51267 3503 LIMASSOL CYPRUS 5 Απριλίου 2011 5 April 2011 ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 2011 2011 ANNUAL GENERAL MEETING Αγαπητό µέλος, Dear Member, Για ακόµη µια φορά έχει

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ

Άρθρο 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ Άρθρο 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ 1. Η «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ» (εφεξής η «Ένωση») είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. 2. Η Ένωση δεν αποτελεί εργοδοτική ένωση, ούτε

Διαβάστε περισσότερα

A.G.M. Decisions. As per attachments. 0051/00008127/en General Meeting AIAS INVESTMENT PUBLIC LTD AIAS

A.G.M. Decisions. As per attachments. 0051/00008127/en General Meeting AIAS INVESTMENT PUBLIC LTD AIAS 0051/00008127/en General Meeting AIAS INVESTMENT PUBLIC LTD AIAS As per attachments A.G.M. Decisions Attachments: 1. Dilosi Katochis 2. Dilosi Katochis 3. Dilosi Katochis 4. Announcement Non Regulated

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ 1. Η διαφήμιση της Τράπεζας για τα "Διπλά Προνόμια από την American Express" ισχύει για συναλλαγές που θα πραγματοποιηθούν από κατόχους καρτών Sunmiles American Express, American

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εµείς οι κάτοικοι της Ειδοµένης συµφωνήσαµε να ιδρυθεί. σύλλογος µε το όνοµα «Μορφωτικός σύλλογος Ειδοµένης» µε έδρα την

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εµείς οι κάτοικοι της Ειδοµένης συµφωνήσαµε να ιδρυθεί. σύλλογος µε το όνοµα «Μορφωτικός σύλλογος Ειδοµένης» µε έδρα την ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΙ ΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Εµείς οι κάτοικοι της Ειδοµένης συµφωνήσαµε να ιδρυθεί σύλλογος µε το όνοµα «Μορφωτικός σύλλογος Ειδοµένης» µε έδρα την Ειδοµένη και µε τους εξής σκοπούς: α) Να

Διαβάστε περισσότερα

Έδρα επιχείρησης που, πότε και γιατί; Δημήτρης Κατσούρης

Έδρα επιχείρησης που, πότε και γιατί; Δημήτρης Κατσούρης Έδρα επιχείρησης που, πότε και γιατί; Δημήτρης Κατσούρης Private Company (Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία Ι.Κ.Ε.) capital: 1 one or more persons company s liability up to its property for company s obligations

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛ.ΕΤ.ΤΥ.ΠΕ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ - ΣΦΡΑΓΙ Α. Άρθρο 1ο

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛ.ΕΤ.ΤΥ.ΠΕ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ - ΣΦΡΑΓΙ Α. Άρθρο 1ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛ.ΕΤ.ΤΥ.ΠΕ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ - ΣΦΡΑΓΙ Α Άρθρο 1ο α) Ιδρύεται στο Ίλιον Αττικής επιστημονικό σωματείο με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *6301456813* GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ (Ν.57/72) ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. «ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΟΥ» Άρθρο 1 Επωνυµία Έδρα - Έµβληµα

Ο ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ (Ν.57/72) ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. «ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΟΥ» Άρθρο 1 Επωνυµία Έδρα - Έµβληµα Ο ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ (Ν.57/72) ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΟΥ» Άρθρο 1 Επωνυµία Έδρα - Έµβληµα 1. Το όνοµα του Σωµατείου (στη συνέχεια καλουµένου το Σωµατείο

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες Συνδρομητή Subscriber s details. Οργανισμός - Organisation. Όνομα οργανισμού Name of organisation. Διεύθυνση - Address

Πληροφορίες Συνδρομητή Subscriber s details. Οργανισμός - Organisation. Όνομα οργανισμού Name of organisation. Διεύθυνση - Address Πληροφορίες Συνδρομητή Subscriber s details Οργανισμός - Organisation Όνομα οργανισμού of organisation Διεύθυνση - Address Ταχυδρομική θυρίδα P.O.Box Ταχυδρομικός τομέας Postal Code Οδός και αριθμός Street

Διαβάστε περισσότερα

1. Κατά τη διάρκεια του Φόρουμ θα γίνει παρουσίαση της Κύπρου σαν Επιχειρηματικό και Επενδυτικό Κέντρο.

1. Κατά τη διάρκεια του Φόρουμ θα γίνει παρουσίαση της Κύπρου σαν Επιχειρηματικό και Επενδυτικό Κέντρο. 7 Σεπτεμβρίου 2015 ΠΡΟΣ: Όλα τα Μέλη του ΚΕΒΕ Μέλη Διμερών Επιχειρηματικών Συνδέσμων Κυρίες, κύριοι, Θέμα: Επίσκεψη Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού σε Λονδίνο και Παρίσι Επιχειρηματική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «KIΝΗΣH ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «KIΝΗΣH ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «KIΝΗΣH ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ» 1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ Η επωνυμία του Σωματείου είναι "ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ". Στις διεθνείς σχέσεις η επωνυμία του Σωματείου

Διαβάστε περισσότερα

Δ/νση : ΤΚ : Η παρούσα αίτηση καθώς και το αποτέλεσμα αυτής εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 4 5 του Ν.1733/1987 περί απορρήτου.

Δ/νση : ΤΚ : Η παρούσα αίτηση καθώς και το αποτέλεσμα αυτής εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 4 5 του Ν.1733/1987 περί απορρήτου. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (Ο.Β.Ι.) Γιάννη Σταυρουλάκη 5, Παράδεισος Αμαρουσίου, 151 25 ΑΘΗΝΑ (τηλ.210 6183500 - fax 210 6819231) (www.obi.gr) ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΕΡΕΥΝΑΣ * Στοιχεία αιτούντος I : Ονoματεπώνυμο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΠΑΡΤΗΣ «ΔΙΟΣ ΚΟΥΡΟΙ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΠΑΡΤΗΣ «ΔΙΟΣ ΚΟΥΡΟΙ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 1 ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΠΑΡΤΗΣ «ΔΙΟΣ ΚΟΥΡΟΙ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Α. ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΙ Άρθρο 1ο Ιδρύεται, με την επωνυμία «ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΠΑΡΤΗΣ» και με διακριτική ονομασία «ΔΙΟΣ ΚΟΥΡΟΙ» μη κερδοσκοπικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Οβολός κέντρο μελέτης και τεκμηρίωσης κοινωνικού νομίσματος»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Οβολός κέντρο μελέτης και τεκμηρίωσης κοινωνικού νομίσματος» 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Οβολός κέντρο μελέτης και τεκμηρίωσης κοινωνικού νομίσματος» Άρθρο 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΙΤΛΟΣ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ 1.1 Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Οβολός κέντρο μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ HACCP ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

AME SAMPLE REPORT James R. Cole, Ph.D. Neuropsychology

AME SAMPLE REPORT James R. Cole, Ph.D. Neuropsychology Setting the Standard since 1977 Quality and Timely Reports Med-Legal Evaluations Newton s Pyramid of Success AME SAMPLE REPORT Locations: Oakland & Sacramento SCHEDULING DEPARTMENT Ph: 510-208-4700 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ (ΣΑΔΧΑΝ) Άρθρο 1 ΙΔΡΥΣΗ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ (ΣΑΔΧΑΝ) Άρθρο 1 ΙΔΡΥΣΗ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ (ΣΑΔΧΑΝ) Άρθρο 1 ΙΔΡΥΣΗ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ Ιδρύεται σωματείο ασφαλιστικών συμβούλων με την επωνυμία «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ>> και

Διαβάστε περισσότερα

Παρατήρηση 2 από EFT Hellas A.E.

Παρατήρηση 2 από EFT Hellas A.E. Σχόλια του ΑΔΜΗΕ σχετικά με τις παρατηρήσεις των Συμμετεχόντων αναφορικά με την Δημόσια Διαβούλευση για την τροποποίηση του Εγχειριδίου Εκκαθάρισης της Αγοράς στις 19/9/2013 Παρατήρηση 1 από EFT Hellas

Διαβάστε περισσότερα

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. Χρυσάνθη Στυλιανού Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ «Ο δρόμος ΣΥΝ.ΠΕ.» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ «Ο δρόμος ΣΥΝ.ΠΕ.» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ «Ο δρόμος ΣΥΝ.ΠΕ.» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΡΘΡΟ 1 Ο ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ Στην Αθήνα σήμερα του έτους 2009, οι στο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. ΑΡΘΡΟ 1 Ιδρύεται, σήμερα στις 25 Ιουνίου 2011, σωματείο με την επωνυμία Open Health Alliance, με έδρα στην Αθήνα.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. ΑΡΘΡΟ 1 Ιδρύεται, σήμερα στις 25 Ιουνίου 2011, σωματείο με την επωνυμία Open Health Alliance, με έδρα στην Αθήνα. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ 1 Ιδρύεται, σήμερα στις 25 Ιουνίου 2011, σωματείο με την επωνυμία Open Health Alliance, με έδρα στην Αθήνα. ΑΡΘΡΟ 2 Α. Σκοπός του Σωματείου είναι η ανάπτυξη δικτύου φορέων παροχής υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Note 2: The exam is part of the Business Certificate of ECDL Cyprus suite of exams. Σελίδα: 1/5

Note 2: The exam is part of the Business Certificate of ECDL Cyprus suite of exams. Σελίδα: 1/5 Module 1 Computerized Bookkeeping/Accounting The following is the Syllabus for Computerized Bookkeeping/Accounting, which provides the basis for the practical based test in this module domain. Module Goals

Διαβάστε περισσότερα

Κάνοντας ευκολότερη τη δήλωση εισοδήματος από εργασία

Κάνοντας ευκολότερη τη δήλωση εισοδήματος από εργασία GREEK Κάνοντας ευκολότερη τη δήλωση εισοδήματος από εργασία Βελτιώνουμε τον τρόπο που δηλώνετε το εισόδημά σας από εργασία και τις μεταβολές της κατάστασής σας. Οι επιλογές μας αυτοεξυπηρέτησης παρέχουν

Διαβάστε περισσότερα

Σύλλογος Αστροφυσικής, Αστρονομίας και Μηχανικής Ασέας (Σ.Ασ.Α)

Σύλλογος Αστροφυσικής, Αστρονομίας και Μηχανικής Ασέας (Σ.Ασ.Α) Σύλλογος Αστροφυσικής, Αστρονομίας και Μηχανικής Ασέας (Σ.Ασ.Α) Έδρα: Ασέα, Αρκαδίας ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ Άρθρο 1 Ιδρύεται σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την Επωνυμία «Σύλλογος Αστροφυσικής, Αστρονομίας

Διαβάστε περισσότερα

STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18

STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18 STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18 Name.. Class. Date. EXERCISE 1 Answer the question. Use: Yes, it is or No, it isn t. Απάντηςε ςτισ ερωτήςεισ. Βάλε: Yes, it is ή No, it isn

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered

Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered Οδηγίες ένταξης σήματος D U N S Registered στην ιστοσελίδα σας και χρήσης του στην ηλεκτρονική σας επικοινωνία Για οποιαδήποτε ερώτηση, σας παρακαλούμε επικοινωνήστε

Διαβάστε περισσότερα

ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου

ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου Εισαγωγή Ρόλος της εικόνας και της φήµης των τουριστικών προορισµών, σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Της ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΟΡ ΑΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1 Ιδρύεται σωµατείο µε την επωνυµία «ΚΙΝΗΣΗ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΟΡ ΑΙΑΣ» µε έδρα την Πτολεµαΐδα. Άρθρο 2 Σκοπός του σωµατείου είναι η προώθηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΛΟΓΙΚΗΣ - ΥΠΑΡΞΙΑΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ και ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΛΟΓΙΚΗΣ - ΥΠΑΡΞΙΑΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ και ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΛΟΓΙΚΗΣ - ΥΠΑΡΞΙΑΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ και ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Στην Αθήνα σήμερα 19 Φεβρουαρίου 2004, οι συμβαλλόμενοι της εταιρείας με την επωνυμία {ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΛΟΓΙΚΗΣ-ΥΠΑΡΞΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

IATA DOMESTIC AGENT CHANGE GUIDE. Greece

IATA DOMESTIC AGENT CHANGE GUIDE. Greece IATA DOMESTIC AGENT CHANGE GUIDE Greece FEES FOR CHANGES - IATA TRAVEL AGENT CHECK LIST Change of Ownership If this represents a complete change of ownership of the Agency then the following documents

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΣΜΥΕ)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΣΜΥΕ) Άρθρο 1 ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΣΜΥΕ) Συνιστάται σωματείο με την επωνυμία «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. Ι(ΠΙ) 125 Ν. 7(ΙΙΙ)/96 Αρ. 3051,11.4.96

E.E. Παρ. Ι(ΠΙ) 125 Ν. 7(ΙΙΙ)/96 Αρ. 3051,11.4.96 E.E. Παρ. Ι(ΠΙ) 125 Ν. 7(ΙΙΙ)/96 Αρ. 3051,11.4.96 Ο περί της Συμβάσεως περί του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (Τροποποιήσεις) (Κυρωτικός) Νόμος του 1996 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό Κεφάλαιο Α Ίδρυση Σκοπός Μέλη - Πόροι Άρθρο 1 Ονομασία Έδρα Σφραγίδα Σήμα

Καταστατικό Κεφάλαιο Α Ίδρυση Σκοπός Μέλη - Πόροι Άρθρο 1 Ονομασία Έδρα Σφραγίδα Σήμα Καταστατικό Κεφάλαιο Α Ίδρυση Σκοπός Μέλη - Πόροι Άρθρο 1 Ονομασία Έδρα Σφραγίδα Σήμα 1. Ιδρύεται Σωματείο με την ονομασία Διεθνής Αδελφότητα Μνήμης Αγωνιστών Πολιορκιών και της Εξόδου του Μεσολογγίου,

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό Ελληνικής Εταιρείας Συµβουλευτικής

Καταστατικό Ελληνικής Εταιρείας Συµβουλευτικής Καταστατικό Ελληνικής Εταιρείας Συµβουλευτικής Άρθρο 1 Τίτλος - Έδρα Ιδρύεται Σωµατείο µε την επωνυµία "Ελληνική Εταιρεία Συµβουλευτικής" ( ΕΕΣ) µε έδρα την Αθήνα. Άρθρο 2 Σκοπός Το Σωµατείο έχει σαν σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Κεφάλαιο Α Ίδρυση Έδρα Σκοπός ΑΡΘΡΟ 1 Ίδρυση Έδρα Ιδρύεται

Διαβάστε περισσότερα

E.O.U.D.A.T.K. CMAS GREECE

E.O.U.D.A.T.K. CMAS GREECE E.O.U.D.A.T.K. CMAS GREECE '80 - CMAS.,,. EOUDATK - CMAS GREECE........ 2118,3/101/07/10-8-2007.,,......., EOUDATK - CMAS GREECE. 1. 1.1 EOUDATK - CMAS GREECE......... (.... ) 1.2, EOUDATK - CMAS GREECE,

Διαβάστε περισσότερα

1. QUESTION No. 1. REPLY to QUESTION No. 1

1. QUESTION No. 1. REPLY to QUESTION No. 1 REPLIES TO QUERIES on RAE's 2 nd Call for Tenders for the project "Development of Greek Electric Power and Natural Gas Systems Simulator Including Planning, Execution and Settlement of Short- Term Whole-Sale

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 «GREECE BULGARIA» Timeline 02 Future actions of the new GR-BG 20 Programme June 2015: Re - submission of the modified d Programme according

Διαβάστε περισσότερα

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One For Examination from 2015 SPECIMEN ROLE PLAY Approx.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ... ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. 'Άρθρο 1. 'Ίδρυση - Επωνυμία - Έδρα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ... ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. 'Άρθρο 1. 'Ίδρυση - Επωνυμία - Έδρα ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ... ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 'Άρθρο 1 'Ίδρυση - Επωνυμία - Έδρα Ιδρύεται Δευτεροβάθμια Αγροτική συνδικαλιστική οργάνωση με

Διαβάστε περισσότερα

- S P E C I A L R E P O R T - EMPLOYMENT. -January 2012- Source: Cyprus Statistical Service

- S P E C I A L R E P O R T - EMPLOYMENT. -January 2012- Source: Cyprus Statistical Service - S P E C I A L R E P O R T - UN EMPLOYMENT -January 2012- Source: Cyprus Statistical Service This Special Report is brought to you by the Student Career Advisory department of Executive Connections. www.executiveconnections.eu

Διαβάστε περισσότερα

2007 Classical Greek. Intermediate 2 Translation. Finalised Marking Instructions

2007 Classical Greek. Intermediate 2 Translation. Finalised Marking Instructions 2007 Classical Greek Intermediate 2 Translation Finalised Marking Instructions Scottish Qualifications Authority 2007 The information in this publication may be reproduced to support SQA qualifications

Διαβάστε περισσότερα

Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM

Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM minazoulovits@phrlaw.gr What is BYOD? Information Commissioner's Office

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 19ο ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Άρθρο 19ο ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I: ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.) Στην... σήμερα... του έτους..., οι: 1)... του... και της..., που γεννήθηκε στο/ην..., το έτος..., κάτοικος...

Διαβάστε περισσότερα

Please note attached information on a fundraising event for SOS Children s Villages, organised by the Hellenic Society of Imperial College in London.

Please note attached information on a fundraising event for SOS Children s Villages, organised by the Hellenic Society of Imperial College in London. Dear Friends, Please note attached information on a fundraising event for SOS Children s Villages, organised by the Hellenic Society of Imperial College in London. Thank you and Best Regards, Patty Apostolopoulou

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΠΝΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΕΦΗΒΟΥΣ Ονοματεπώνυμο Φοιτήτριας: Χριστοφόρου Έλενα

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΝΔΟΔΟΝΤΟΛΟΓΩΝ

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΝΔΟΔΟΝΤΟΛΟΓΩΝ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΝΔΟΔΟΝΤΟΛΟΓΩΝ ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ Άρθρο 1 Ιδρύεται με έδρα την Αθήνα και επί της οδού Μεσογείων

Διαβάστε περισσότερα

PRODUCT CERTIFICATION CODE: 100414017

PRODUCT CERTIFICATION CODE: 100414017 GRC-Δ6.3-ΒΙΟ/02/00 To ALGI S.A., INPECTION AND CERTIFICATION ORGANIZATION OF ORGANIC AGRICULTURE PRODUCTS GREEN CONTROL 10 ο klm. Veroia Skydra, P. C. 59035, P. O. B. 50, Tel. 0030-2332043508, Fax 0030-2332043509,

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * *

Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * * Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * * In the first chapter, we practiced the skill of reading Greek words. Now we want to try to understand some parts of what we read. There are a

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30 April 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1980 ΕΩΣ (ΑΡ. 4) ΤΟΥ 2013

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1980 ΕΩΣ (ΑΡ. 4) ΤΟΥ 2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1980 ΕΩΣ (ΑΡ. 4) ΤΟΥ 2013 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 24 του 1980 60 του 1980 68 του 1980

Διαβάστε περισσότερα

Τα μέτρα εξυγίανσης στις κυπριακές τράπεζες: Τελευταίες εξελίξεις ως προς τη λήψη και εφαρμογή τους

Τα μέτρα εξυγίανσης στις κυπριακές τράπεζες: Τελευταίες εξελίξεις ως προς τη λήψη και εφαρμογή τους Τα μέτρα εξυγίανσης στις κυπριακές τράπεζες: Τελευταίες εξελίξεις ως προς τη λήψη και εφαρμογή τους 1 Θέματα Κυπριακό τραπεζικό σύστημα πριν την εξυγίανση Αίτηση ένταξης στο μηχανισμό στήριξης Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

Συμφωνία κοινωνικής ασφάλισης μεταξύ Αυστραλίας και Ελλάδας

Συμφωνία κοινωνικής ασφάλισης μεταξύ Αυστραλίας και Ελλάδας Συμφωνία κοινωνικής ασφάλισης μεταξύ Αυστραλίας και Ελλάδας Σύστημα κοινωνικής ασφάλισης στην Αυστραλία GREEK Το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης στην Αυστραλία διαφέρει από τα αντίστοιχα συστήματα στις περισσότερες

Διαβάστε περισσότερα

JUDICIAL INTEGRITY IN KOSOVO

JUDICIAL INTEGRITY IN KOSOVO JUDICIAL INTEGRITY IN KOSOVO 2014 UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME Pristina UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME Vienna JUDICIAL INTEGRITY IN KOSOVO 1 ASSESSMENT REPORT 2 ACKNOWLEDGMENTS Jason

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΟΝΕΩΝ «THE GRAMMAR SCHOOL» Ταχ. Κιβ. 25693 1311 Λευκωσία Τηλ. 99643813-99443343 Φαξ. 22623044 Email. parents@grammarschool.ac.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΟΝΕΩΝ «THE GRAMMAR SCHOOL» Ταχ. Κιβ. 25693 1311 Λευκωσία Τηλ. 99643813-99443343 Φαξ. 22623044 Email. parents@grammarschool.ac. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΟΝΕΩΝ «THE GRAMMAR SCHOOL» THE GRAMMAR SCHOOL Dear Parents, Once again the Grammar School Parents Association, in cooperation with the School, is organizing its annual dinner dance, on Saturday

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. ήτοι με ποσοστό % των παρισταμένων την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. ήτοι με ποσοστό % των παρισταμένων την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης είναι : «Υποβολή προς έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου αυτής, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΤΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ Έλλη Φωτίου 2010364426 Επιβλέπουσα

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Ίδρυση Επωνυμία - Έδρα Άρθρο 2 - Σκοπός

Άρθρο 1 Ίδρυση Επωνυμία - Έδρα Άρθρο 2 - Σκοπός Άρθρο 1 Ίδρυση Επωνυμία - Έδρα Ιδρύεται, κατά τους όρους και τις προβλέψεις του Αστικού Κώδικα, σωματείο (μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα) με την επωνυμία «Σύλλογος Διερμηνέων Συνεδρίων Ελλάδος» (ΣΥ.ΔΙ.Σ.Ε)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΡΚΙΝΟΥ του ΠΕΠΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΕΜ- ΚΑΠΕΣ)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΡΚΙΝΟΥ του ΠΕΠΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΕΜ- ΚΑΠΕΣ) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΡΚΙΝΟΥ του ΠΕΠΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΕΜ- ΚΑΠΕΣ) Στο Ηράκλειο, σήμερα την 10 Δεκεμβρίου 2012, οι κατωτέρω υπογράφοντες: 1) Ηλίας

Διαβάστε περισσότερα

Η κατάσταση της ιδιωτικότητας Ηλίας Χάντζος, Senior Director EMEA

Η κατάσταση της ιδιωτικότητας Ηλίας Χάντζος, Senior Director EMEA Η κατάσταση της ιδιωτικότητας Ηλίας Χάντζος, Senior Director EMEA Αθήνα 1 η Απριλίου 2015 Και γιατί μας νοιάζει ή μας αφορά; Νέα Ευρωπαική νομοθεσία Τίνος είναι τα προσωπικά δεδομένα; Και λοιπόν; Τα περιστατικά

Διαβάστε περισσότερα

Ιδιωτικότητα και ασφάλεια στο νέο δικτυακό περιβάλλον Ηλίας Χάντζος

Ιδιωτικότητα και ασφάλεια στο νέο δικτυακό περιβάλλον Ηλίας Χάντζος Ιδιωτικότητα και ασφάλεια στο νέο δικτυακό περιβάλλον Ηλίας Χάντζος Senior Director EMEA&APJ Government Affairs 1 Η πέντε μεγάλες τάσεις στην τεχνολογία 2 The Big Numbers for 2011 5.5B Attacks blocked

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΟΣ-ΙΡΑN: Ανοί γουν οί δρο μοί γία επίχείρηματίκε ς συνεργασί ες!

ΚΥΠΡΟΣ-ΙΡΑN: Ανοί γουν οί δρο μοί γία επίχείρηματίκε ς συνεργασί ες! ΚΥΠΡΟΣ-ΙΡΑN: Ανοί γουν οί δρο μοί γία επίχείρηματίκε ς συνεργασί ες! Κύριοι Ομιλητές: Υπουργός Οικονομικών Χάρης Γεωργιάδης Υφυπουργός Οικονομικών του Ιράν Dr. Ali Asgari Με την ευκαίρία της επίσκεψης

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade Για να ελέγξετε το λογισμικό που έχει τώρα η συσκευή κάντε κλικ Menu > Options > Device > About Device Versions. Στο πιο κάτω παράδειγμα η συσκευή έχει έκδοση λογισμικού 6.0.0.546 με πλατφόρμα 6.6.0.207.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας "ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" που συνήλθε στις 30η Ιουλίου 2014

ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ που συνήλθε στις 30η Ιουλίου 2014 ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας "ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" που συνήλθε στις 30η Ιουλίου 2014 Στον Πειραιά σήμερα την 30 η Ιουλίου 2014, ημέρα Τετάρτη και

Διαβάστε περισσότερα

Draft Law for Improvement of Business Environment New corporate regulations

Draft Law for Improvement of Business Environment New corporate regulations March 2012 Draft Law for Improvement of Business Environment New corporate regulations Οn 23 March 2012 a new draft law of law was filed for vote with the Greek Parliament, which on the one hand introduces

Διαβάστε περισσότερα

KATAΣTATIKO ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (Σ.Ο.ΚΑ.Κ.)

KATAΣTATIKO ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (Σ.Ο.ΚΑ.Κ.) KATAΣTATIKO ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (Σ.Ο.ΚΑ.Κ.) APΘPO 1 - EΠΩNYMIA 1.1 Ο Σύνδεσμος φέρει την επωνυμία Σύνδεσμος Οικονομολόγων Καθηγητών Κύπρου (Σ.Ο.ΚΑ.Κ.) ονομαζόμενος πιο κάτω Σ.Ο.ΚΑ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ, ΣΥΝΤΑΞΗ, ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

ΣΧΕΔΙΟΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ, ΣΥΝΤΑΞΗ, ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΣΧΕΔΙΟΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ, ΣΥΝΤΑΞΗ, ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΤΥΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ. ΚΑΘΕ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙ ΤΙΣ ΠΡΟΝΟΙΕΣ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

AKTINOΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΟΣ/RADIOLOGIST DOCTOR

AKTINOΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΟΣ/RADIOLOGIST DOCTOR AKTINOΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΟΣ/RADIOLOGIST DOCTOR Περιγραφή: AKTINOΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΟΣ/ RADIOLOGIST DOCTOR MRI KAI T SCAN 64, ΤΗΕ EMPLOYER OFFERS 13TH SALARY ENGLISH LANGUAGE, Please include the national vacancy reference

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ ΚΥΝΟΛΟΓΙΚΟY ΟΜΙΛΟY ΚΥΠΡΟΥ CYPRUS KENNEL CLUB. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Βασ. Βουλγαροκτόνου 44 Διαμ. 3&4 1010 Λευκωσία

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ ΚΥΝΟΛΟΓΙΚΟY ΟΜΙΛΟY ΚΥΠΡΟΥ CYPRUS KENNEL CLUB. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Βασ. Βουλγαροκτόνου 44 Διαμ. 3&4 1010 Λευκωσία ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ ΚΥΝΟΛΟΓΙΚΟY ΟΜΙΛΟY ΚΥΠΡΟΥ CYPRUS KENNEL CLUB ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Βασ. Βουλγαροκτόνου 44 Διαμ. 3&4 1010 Λευκωσία ΑΡΘΡΟ 1 ο ΕΠΩΝΥΜΙΑ 1. Ιδρύεται στην Κύπρο 'Όμιλος με την επωνυμία «ΚΥΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΕ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ Θεοφάνης Παύλου Αρ. Φοιτ. Ταυτότητας: 2010207299 Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό. ΑΡΘΡΟ 3: Μέσα Η εξυπηρέτηση και η προώθηση των ως άνω σκοπών του συλλόγου επιδιώκεται με κάθε νόμιμο μέσο και ιδιαίτερα με:

Καταστατικό. ΑΡΘΡΟ 3: Μέσα Η εξυπηρέτηση και η προώθηση των ως άνω σκοπών του συλλόγου επιδιώκεται με κάθε νόμιμο μέσο και ιδιαίτερα με: Καταστατικό ΑΡΘΡΟ 1 Με έδρα τον Δήμο Αθηναίων του Νομού Αττικής, ιδρύεται σύλλογος μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με την επωνυμία «Σύλλογος Αστικών Ποδηλατών Αττικής» και διακριτικό τίτλο «ΠοδηλΑΤΤΙΚΗ Κοινότητα».

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.) ΚΑΛΛΟΝΗ ΚΕΛΛΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.) ΚΑΛΛΟΝΗ ΚΕΛΛΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.) ΚΑΛΛΟΝΗ ΚΕΛΛΙΑ Στην ΤΗΝΟ οι: 1. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΟΛΙΤΟΠΟΥΛΟΣ του ΦΩΚΙΩΝ και της ΝΙΚΟΛΕΤΤΑΣ, που γεννήθηκε στην ΑΘΗΝΑ, το έτος 1952, κάτοικος ΖΩΓΡΑΦΟΥ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 1. Ορισμός εμπορικής πράξης (σελ.77) 2. Αντικειμενικό, υποκειμενικό, μικτό και σύστημα οργανωμένης επιχείρησης.(σελ.77-79) 3. Πρωτότυπα(φύσει) εμπορικές πράξεις του χερσαίου

Διαβάστε περισσότερα

(Μαριάνθη & Ελένη Τεγοπούλου κατά ίσα µέρη) Ευρύ επενδυτικό κοινό & θεσµικοί επενδυτές 12.355.618 22,65 Σύνολο 54.547.634 100,00

(Μαριάνθη & Ελένη Τεγοπούλου κατά ίσα µέρη) Ευρύ επενδυτικό κοινό & θεσµικοί επενδυτές 12.355.618 22,65 Σύνολο 54.547.634 100,00 Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε. Επεξηγηµατική έκθεση στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων σχετικά µε τις παρεχόµενες πληροφορίες σύµφωνα µε το άρθρο 11 α του Νόµου 3371/2005 για την χρήση 01.01.2006

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010 ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: Παρασκευή 4 Ιουνίου 2010 07:30

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σελίδα 1 of 24 Page 1 of 24 ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ CODE OF THE CORPORATE GOVERNANCE Σελίδα 2 of 24 Page 2 of 24 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ INDEX OF CONTENTS ΜΕΡΟΣ Α ΤΟ Δ.Σ. ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Σελ 3 CHAPTER

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ"

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ" ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ- ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ- ΣΚΟΠΟΣ- ΠΟΡΟΙ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΑΡΘΡΟ 1ο ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ 1. Ιδρύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛ.Ε.Μ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ. ΑΡΧΕΣ & ΣΤΟΧΟΙ. ΑΡΘΡΟ 1 ο : Ίδρυση

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛ.Ε.Μ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ. ΑΡΧΕΣ & ΣΤΟΧΟΙ. ΑΡΘΡΟ 1 ο : Ίδρυση ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛ.Ε.Μ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ. ΑΡΧΕΣ & ΣΤΟΧΟΙ ΑΡΘΡΟ 1 ο : Ίδρυση 1.1. Ίδρυση Η ανεξάρτητη συνδικαλιστική κίνηση Ελευθέρων Επαγγελματιών Μηχανικών, είναι μία άτυπη μη κερδοσκοπική ένωση προσώπων,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) L 177/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 6.7.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 651/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Ιουλίου 2011 σχετικά με την έγκριση των εσωτερικών κανόνων λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΟ 1ο Σύσταση - Επωνυµία της Εταιρίας

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΟ 1ο Σύσταση - Επωνυµία της Εταιρίας ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΟ 1ο Σύσταση - Επωνυµία της Εταιρίας Η αρχική επωνυµία της εταιρίας ήταν «DATA INFORMATION SYSTEMS- ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ε ΟΜΕΝΩΝ-Α.Ε».Με την από

Διαβάστε περισσότερα

The annual interest rate for late settlement of tax liabilities applying as from 1 January 2012 has been set at 5%.

The annual interest rate for late settlement of tax liabilities applying as from 1 January 2012 has been set at 5%. Newsletter 1/ January 2012 This newsletter refers to the following matters: The annual interest rate for late settlement of tax liabilities applying as from 1 January 2012 has been set at 5%. Thus the

Διαβάστε περισσότερα

Test Data Management in Practice

Test Data Management in Practice Problems, Concepts, and the Swisscom Test Data Organizer Do you have issues with your legal and compliance department because test environments contain sensitive data outsourcing partners must not see?

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΡΥΟΧΩΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ & ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΙ & ΜΕΣΑ.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΡΥΟΧΩΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ & ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΙ & ΜΕΣΑ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΡΥΟΧΩΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ & ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΙ & ΜΕΣΑ Άρθρο 1 ο 1. Ιδρύεται το μουσείο με την επωνυμία ΜΟΥΣΕΙΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ &

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CMRIDGE INTERNTIONL EXMINTIONS International General Certificate of Secondary Education *3788429633* GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking and Listening Role Play ooklet One

Διαβάστε περισσότερα