ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΖ ΚΑΗ ΚΧΓΗΚΟΠΟΗΖΖ ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟΤ αζηηθήο κε θεξδνζθνπηθήο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «ΓΗΑΓΖΜΟΣΗΚΟ ΓΗΚΣΤΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΟΣΑ»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΖ ΚΑΗ ΚΧΓΗΚΟΠΟΗΖΖ ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟΤ αζηηθήο κε θεξδνζθνπηθήο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «ΓΗΑΓΖΜΟΣΗΚΟ ΓΗΚΣΤΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΟΣΑ»"

Transcript

1 ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΖ ΚΑΗ ΚΧΓΗΚΟΠΟΗΖΖ ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟΤ αζηηθήο κε θεξδνζθνπηθήο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «ΓΗΑΓΖΜΟΣΗΚΟ ΓΗΚΣΤΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΟΣΑ» ηνλ Γήκν Ακαξνπζίνπ, ζήκεξα άββαην 15 Οθησβξίνπ 2011, νη ππνγξάθνληεο ην παξφλ, ήηνη, ν Γήκνο Aγίαο Βαξβάξαο Αηηηθήο, ν Γήκνο Αγίαο Παξαζθεπήο Αηηηθήο, ν Γήκνο Αγίσλ Αλαξγχξσλ-Κακαηεξνχ Αηηηθήο, ν Γήκνο Αγξηλίνπ Αηησιναθαξλαλίαο, ν Γήκνο Αηγάιεσ Αηηηθήο, ν Γήκνο Αιεμάλδξεηαο Ζκαζίαο, ν Γήκνο Αιεμαλδξνχπνιεο Έβξνπ, ν Γήκνο Αιίκνπ Αηηηθήο, ν Γήκνο Ακαξνπζίνπ Αηηηθήο, ν Γήκνο Aκπεινθήπσλ Μελεκέλεο Θεζζαινλίθεο, ν Γήκνο Ακπληαίνπ Φιψξηλαο, ν Γήκνο Ακθίθιεηαο Διάηεηαο Φζηψηηδνο, ν Γήκνο Άλδξνπ Κπθιάδσλ, ν Γήκνο Αξγηζέαο Καξδίηζαο, ν Γήκνο Αξξηαλψλ Ρνδφπεο, ν Γήκνο Βέξνηαο Ζκαζίαο, ν Γήκνο Βφιβεο Θεζζαινλίθεο, ν Γήκνο Βφινπ Μαγλεζίαο, ν Γήκνο Βξηιεζζίσλ Αηηηθήο, ν Γήκνο Βχξσλα Αηηηθήο, ν Γήκνο Γαιαηζίνπ Αηηηθήο, ν Γήκνο Γαχδνπ Υαλίσλ, ν Γήκνο Γιπθάδαο Αηηηθήο, ν Γήκνο Γνξηπλίαο Αξθαδίαο, ν Γήκνο Γξεβελψλ Γξεβελψλ, ν Γήκνο Γάθλεο -Τκεηηνχ Αηηηθήο, ν Γήκνο Γέιηα Θεζζαινλίθεο, ν Γήκνο Γηνλχζνπ Αηηηθήο, ν Γήκνο Γηδπκφηεηρνπ Αλαη. Μαθεδνλίαο-Θξάθεο, ν Γήκνο Γξάκαο Γξάκαο, ν Γήκνο Γπηηθήο Αραΐαο, ν Γήκνο Γπηηθήο Μάλεο Μεζζελίαο, ν Γήκνο Γσξίδνο Φσθίδνο, ν Γήκνο Έδεζζαο Πέιιαο, ν Γήκνο Διαζζφλαο Λάξηζαο, ν Γήκνο Διεπζίλαο Γπηηθήο Αηηηθήο, ν Γήκνο Διιεληθνχ-Αξγπξνχπνιεο Αηηηθήο, ν Γήκνο Δνξδαίαο Κνδάλεο, ν Γήκνο Δξκηνλίδαο Αξγνιίδαο, ν Γήκνο Eξπκάλζνπ Αραΐαο, ν Γήκνο Εαθχλζνπ Εαθχλζνπ, ν Γήκνο Εσγξάθνπ Αηηηθήο, ν Γήκνο Ήιηδαο Ζιείαο, ν Γήκνο Ζιηνχπνιεο Αηηηθήο, ν Γήκνο Ζξαθιείνπ Αηηηθήο, ν Γήκνο Θέξκεο Θεζζαινλίθεο, ν Γήκνο Ηάζκνπ Ρνδφπεο, ν Γήκνο Ηεξάπεηξαο Λαζηζίνπ, ν Γήκνο Ησαλληηψλ Ησαλλίλσλ, ν Γήκνο Καβάιαο Καβάιαο, ν Γήκνο Καηζαξηαλήο Αηηηθήο, ν Γήκνο Καιακπάθαο Σξηθάισλ, ν Γήκνο Καιιηζέαο Αηηηθήο, ν Γήκνο Καξπάζνπ Γσδεθαλήζσλ, ν Γήκνο Κάζνπ Γσδεθαλήζνπ, ν Γήκνο Καζηνξηάο Καζηνξηάο, ν Γήκνο Καηεξίλεο Πηεξίαο, ν Γήκνο Κεξαηζηλίνπ-Γξαπεηζψλαο Αηηηθήο, ν Γήκνο Κεθηζηάο Αηηηθήο, ν Γήκνο Κνξηλζίσλ Κνξηλζίαο, ν Γήκνο Κνξπδαιινχ Αηηηθήο, ν Γήκνο Κξσπίαο Αηηηθήο, ν Γήκνο Κχκεο-Αιηβεξίνπ Δπβνίαο, ν Γήκνο Λαγθαδά Θεζζαινλίθεο, ν Γήκνο Λαξηζζαίσλ 1

2 Λάξηζαο, ν Γήκνο Λαπξεσηηθήο Αηηηθήο, ν Γήκνο Λεηςψλ Γσδεθαλήζσλ, ν Γήκνο Λέζβνπ Λέζβνπ, ν Γήκνο Λεπθάδνο Λεπθάδνο, ν Γήκνο Λπθφβξπζεο - Πεχθεο Αηηηθήο, ν Γήκνο Μαθξαθψκεο Φζηψηηδνο, ν Γήκνο Μάλδξαο - Δηδπιιίαο Αηηηθήο, ν Γήκνο Μεζζήλεο Μεζζελίαο, ν Γήκνο Μεηακφξθσζεο Αηηηθήο, ν Γήκνο Μνζράηνπ-Σαχξνπ Αηηηθήο, ν Γήκνο Μπθφλνπ Μπθφλνπ, ν Γήκνο Νάμνπ θαη Μηθξψλ Κπθιάδσλ Κπθιάδσλ, ν Γήκνο Ν. Ησλίαο Αηηηθήο, ν Γήκνο Νεκέαο Κνξηλζίαο, ν Γήκνο Νέζηνπ Καβάιαο, ν Γήκνο Ξάλζεο Ξάλζεο, ν Γήκνο Ξπινθάζηξνπ Δπξσζηίλεο Κνξηλζίαο, ν Γήκνο Π.Φαιήξνπ Αηηηθήο, ν Γήκνο Παιιήλεο Αηηηθήο, ν Γήκνο Παμψλ Κέξθπξαο, ν Γήκνο Παπάγνπ- Υνιαξγνχ Aηηηθήο, ν Γήκνο Παξαλεζηίνπ Γξάκαο, ν Γήκνο Παχινπ Μειά Θεζζαινλίθεο, ν Γήκνο Πεηξαηά Αηηηθήο, ν Γήκνο Πεξάκαηνο Αηηηθήο, ν Γήκνο Πεξηζηεξίνπ Αηηηθήο, ν Γήκνο Πελεηνχ Ζιείαο, ν Γήκνο Πφξνπ Αηηηθήο, ν Γήκνο Πξέβεδαο Πξεβέδεο, ν Γήκνο Πξεζπψλ Φιψξηλαο, ν Γήκνο Ππιαίαο Υνξηηάηε Θεζζαινλίθεο, ν Γήκνο Πχιεο Σξηθάισλ, ν Γήκνο Πχινπ - Νέζηνξνο Μεζζελίαο, ν Γήκνο Πσγσλίνπ Ησαλλίλσλ, ν Γήκνο Ραθήλαο-Πηθεξκίνπ Αηηηθήο, ν Γήκνο Ρεζχκλεο Ρεζχκλεο, ν Γήκνο Ρφδνπ Γσδεθαλήζνπ, ν Γήκνο αιακίλαο Αηηηθήο, ν Γήκνο εηείαο Λαζηζίνπ, ν Γήκνο ηθπσληψλ Κνξηλζίαο, ν Γήκνο ίθλνπ Κπθιάδσλ, ν Γήκνο νθάδσλ Καξδίηζαο, ν Γήκνο πάξηεο Λαθσλίαο, ν Γήκνο πάησλ-αξηέκηδαο Αηηηθήο, ν Γήκνο χξνπ-δξκνχπνιεο Κπθιάδσλ, ν Γήκνο θαθίσλ Υαλίσλ, ν Γήκνο Σεκπψλ Λάξηζαο, ν Γήκνο Σήινπ Γσδεθαλήζνπ, ν Γήκνο Σήλνπ Κπθιάδσλ, ν Γήκνο Σξηθθαίσλ Σξηθάισλ, ν Γήκνο Σξίπνιεο Αξθαδίαο, ν Γήκνο Ύδξαο Αηηηθήο, ν Γήκνο Φηιαδέιθεηαο - Υαιθεδφλαο Αηηηθήο, ν Γήκνο Φηινζέεο-Φπρηθνχ Αηηηθήο, ν Γήκνο Φνχξλσλ Κνξζεψλ άκνπ, ν Γήκνο Υατδαξίνπ Αηηηθήο, ν Γήκνο Υαιαλδξίνπ Αηηηθήο, ν Γήκνο Υαιθίδαο Δχβνηαο, ν Γήκνο Υεξζνλήζνπ Ζξαθιείνπ, ζπκθψλεζαλ, ζπλνκνιφγεζαλ θαη έθαλαλ ακνηβαία απνδεθηά ηα εμήο: ΗΣΟΡΗΚΟ: Σελ 20ε Ηνπιίνπ 2005, δπλάκεη ηνπ ππφ ηελ ίδηα εκεξνκελία ηδησηηθνχ ζπκθσλεηηθνχ, ζπζηήζεθε κεηαμχ ησλ σο εθεί ζπκβαιινκέλσλ αζηηθή κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα εηαηξεία, (άξζξν 784 ηνπ Α.Κ.) κε ηελ επσλπκία, «ΓΗΑΓΖΜΟΣΗΚΟ ΓΗΚΣΤΟ ΓΟΜΧΝ ΤΓΔΗΑ Ο.Σ.Α.», δηεπφκελε θαηά ηα ινηπά απφ ηνπο φξνπο πνπ δηαιακβάλνληαη ζην σο άλσ ηδησηηθφ ζπκθσλεηηθφ (θαηαζηαηηθφ ηεο εηαηξείαο), ην νπνίν δεκνζηεχηεθε λνκίκσο ζηα βηβιία εηαηξεηψλ ηνπ Πξσηνδηθείνπ Αζελψλ, κε αχμνληα αξηζκφ 12383/

3 Ζ εηαηξεία ιεηηνχξγεζε έθηνηε ζπλερψο κέρξη ζήκεξα ρσξίο θακία ηξνπνπνίεζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο. ΉΓΖ κε ην παξφλ, ηα άλσ ζπκβαιιφκελα κέξε ζπκθψλεζαλ ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ θαη ηελ θσδηθνπνίεζε απηνχ σο εμήο: ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΔΘΝΗΚΟ ΓΗΑΓΖΜΟΣΗΚΟ ΓΗΚΣΤΟ ΤΓΗΧΝ ΠΟΛΔΧΝ ΠΡΟΑΓΧΓΖ ΤΓΔΗΑ ην Γήκν Ακαξνπζίνπ, ζήκεξα αββαην, 15 Οθησβξίνπ 2011, νη παξαθάησ ζπκβαιιφκελνη Γήκνη (με αλυαβητική σειρά) 1. Ο Γήκνο Aγίαο Βαξβάξαο Αηηηθήο, φπσο εθπξνζσπείηαη θαηά ην λφκν απφ ην Γήκαξρν Γεψξγην Καπιάλε, ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε κε αξηζκφ 184/08, κε ηελ απφθαζε κε αξηζκφ 70/98 θαη κε ηελ απφθαζε 60/2011 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Αγίαο Βαξβάξαο. 2. Ο Γήκνο Αγίαο Παξαζθεπήο Αηηηθήο, φπσο εθπξνζσπείηαη θαηά ην λφκν απφ ηνλ Γήκαξρν Βαζίιεην Ενξκπά, σο ηδξπηηθφ κέινο ηεο Δηαηξείαο ην 2005, ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε κε αξηζκφ 25/98 θαη κε ηελ απφθαζε 108/2011 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Αγίαο Παξαζθεπήο. 3. Ο Γήκνο Αγίσλ Αλαξγύξσλ-Κακαηεξνύ Αηηηθήο, φπσο εθπξνζσπείηαη θαηά ην λφκν απφ ην Γήκαξρν Νηθφιαν αξάληε, σο ηδξπηηθά κέιε ηεο Δηαηξείαο ην 2005 ν Γήκνο Κακαηεξνχ, θαη ν Γήκνο Αγίσλ Αλαξγχξσλ. Καζψο επίζεο θαη ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε κε αξηζκφ 242/98 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Αγίσλ Αλαξγχξσλ, ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε 25678/ θαη κε ηελ απφθαζε 104/2011 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Αγίσλ Αλαξγχξσλ Κακαηεξνχ. 4. Ο Γήκνο Αγξηλίνπ Αηησινθαξλαλίαο, φπσο εθπξνζσπείηαη θαηά ην λφκν απφ ην Γήκαξρν Παχιν Μνζρνιηφ, ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε κε αξηζκφ 165/07 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Παξαβφιαο Αηησιναθαξλαλίαο, κε ηελ απφθαζε κε αξηζκφ 27/98 θαη κε ηελ απφθαζε 217/2011 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Αγξηλίνπ. 3

4 5. Ο Γήκνο Αηγάιεσ Αηηηθήο, φπσο εθπξνζσπείηαη θαηά ην λφκν απφ ην Γήκαξρν Υξήζην Καξδάξα, ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε κε αξηζκφ 266/07, κε ηελ απφθαζε κε αξηζκφ 78/98 θαη κε ηελ απφθαζε 225/2011 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Αηγάιεσ. 6. Ο Γήκνο Αιεμάλδξεηαο Ζκαζίαο, φπσο εθπξνζσπείηαη θαηά ην λφκν απφ ηνλ Γήκαξρν Φψηε Γεκεηξηάδε, ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε κε αξηζκφ 42/09 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Αιεμάλδξεηαο Ζκαζίαο, θαη ηελ απφθαζε κε αξηζκφ 166/07 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Μειίθεο Ζκαζίαο. θαη ηελ απφθαζε κε αξηζκφ 206/07 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Πιαηένο Ζκαζίαο θαη ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε 137/2011 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Αιεμάλδξεηαο. 7. Ο Γήκνο Αιεμαλδξνύπνιεο Έβξνπ, φπσο εθπξνζσπείηαη θαηά ην λφκν απφ ην Γήκαξρν Δπάγγειν Λακπάθε, ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε κε αξηζκφ 515/10 ηνπ θαη κε ηελ απφθαζε 432/2011 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Αιεμαλδξνχπνιεο. 8. Ο Γήκνο Αιίκνπ Αηηηθήο, φπσο εθπξνζσπείηαη θαηά ην λφκν απφ ην Γήκαξρν Αζαλάζην Οξθαλφ, σο ηδξπηηθφ κέινο ηεο Δηαηξείαο ην 2005, θαη ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε κε αξηζκφ 399/07 θαη κε ηελ απφθαζε 78/2011 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Αιίκνπ Αηηηθήο. 9. Ο Γήκνο Ακαξνπζίνπ Αηηηθήο, φπσο εθπξνζσπείηαη θαηά ην λφκν απφ ην Γήκαξρν Γεψξγην Παηνχιε, σο ηδξπηηθφ κέινο ηεο Δηαηξείαο ην 2005, κε απφθαζε κε αξηζκφ 41/98 θαη κε ηελ απφθαζε 145/2011 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Ακαξνπζίνπ. 10. Ο Γήκνο Aκπεινθήπσλ Μελεκέλεο Θεζζαινλίθεο, φπσο εθπξνζσπείηαη θαηά ην λφκν απφ ην Γήκαξρν Λάδαξν Κπξίδνγινπ, ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε κε αξηζκφ 73/2011 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Ακπεινθήπσλ - Μελεκέλεο. 11. Ο Γήκνο Ακπληαίνπ Φιώξηλαο, φπσο εθπξνζσπείηαη θαηά ην λφκν απφ ην Γήκαξρν Ησαθείκ Ησζεθίδε, ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε κε αξηζκφ 201/10 θαη κε ηελ απφθαζε 96/2011 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ Φιψξηλαο. 12. Ο Γήκνο Ακθίθιεηαο Διάηεηαο Φζηώηηδαο, φπσο εθπξνζσπείηαη θαηά ην λφκν απφ ην Γήκαξρν Θεφδσξν Νηνχξν, ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε κε αξηζκφ 79/2011 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Ακθίθιεηαο - Διάηεηαο. 4

5 13. Ο Γήκνο Άλδξνπ Κπθιάδσλ, φπσο εθπξνζσπείηαη θαηά ην λφκν απφ ην Γήκαξρν Ησάλλε Γιπλφ, σο ηδξπηηθφ κέινο ηεο Δηαηξείαο ην 2005, ν Γήκνο Τδξνχζαο Άλδξνπ κε ηελ απφθαζε κε αξηζκφ 189/ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Κνξζίνπ θαη κε ηελ απφθαζε 72/2011 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Άλδξνπ. 14. Ο Γήκνο Αξγηζέαο Καξδίηζαο, φπσο εθπξνζσπείηαη θαηά ην λφκν απφ ην Γήκαξρν Υξήζην Καλαβφ, ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε κε αξηζκφ 43/08 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Αρειψνπ Καξδίηζαο θαη κε ηελ απφθαζε 50/2011 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Αξγηζέαο. 15. Ο Γήκνο Αξξηαλώλ Ρνδόπεο, φπσο εθπξνζσπείηαη θαηά ην λφκν απφ ηνλ Γήκαξρν εξήθ Ηκπξαήκ, ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε κε αξηζκφ 51/2011 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Αξξηαλψλ Ρνδφπεο. 16. Ο Γήκνο Βέξνηαο Ζκαζίαο, φπσο εθπξνζσπείηαη θαηά ην λφκν απφ ηε Γήκαξρν Υαξίθιεηα Οπζνπιηδφγινπ, ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε κε αξηζκφ 125/07 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Μαθεδνλίδνο Ζκαζίαο, ηελ απφθαζε κε αξηζκφ 195/2008 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Βέξνηαο θαη κε ηελ απφθαζε κε αξηζκφ 120/2011 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Βέξνηαο. 17. Ο Γήκνο Βόιβεο Θεζζαινλίθεο, φπσο εθπξνζσπείηαη θαηά ην λφκν απφ ην Γήκαξρν Γεκήηξην Γαιακάηε, ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε κε αξηζκφ 411/2011 Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Βφιβεο Θεζζαινλίθεο. 18. Ο Γήκνο Βόινπ Μαγλεζίαο, φπσο εθπξνζσπείηαη θαηά ην λφκν απφ ην Γήκαξρν Παλαγηψηε θνηηληψηε, ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε κε αξηζκφ 135/09 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Αξηέκηδαο Μαγλεζίαο, ηελ απφθαζε κε αξηζκφ 149/07 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Ησιθνχ Μαγλεζίαο, ηελ απφθαζε κε αξηζκφ 246/2007 θαη 96/98 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Βφινπ Μαγλεζίαο, ηελ απφθαζε κε αξηζκφ 71 α /98 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Ν. Ησλίαο Μαγλεζίαο θαη κε ηελ απφθαζε 122/2011 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Βφινπ Μαγλεζίαο 19. Ο Γήκνο Βξηιεζζίσλ Αηηηθήο, φπσο εθπξνζσπείηαη θαηά ην λφκν απφ ην Γήκαξρν Κσλζηαληίλν Ησαλλίδε, ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε κε αξηζκφ 145/07 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Βξηιεζζίσλ θαη κε ηελ απφθαζε 51/2011 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Βξηιεζζίσλ. 20. Ο Γήκνο Βύξσλα Αηηηθήο, φπσο εθπξνζσπείηαη θαηά ην λφκν απφ ην Γήκαξρν Νηθφιαν Υαξδαιηά, σο ηδξπηηθφ κέινο ηεο Δηαηξείαο ην 2005 θαη κε ηελ απφθαζε 74/2011 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Βχξσλα. 5

6 21. Ο Γήκνο Γαιαηζίνπ Αηηηθήο, φπσο εθπξνζσπείηαη θαηά ην λφκν απφ ην Γήκαξρν Κπξηάθν Σζίξν, σο ηδξπηηθφ κέινο ηεο Δηαηξείαο ην 2005, ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε κε αξηζκφ 181/08 θαη κε ηελ απφθαζε 136/2011 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Γαιαηζίνπ. 22. Ο Γήκνο Γαύδνπ Υαλίσλ, φπσο εθπξνζσπείηαη θαηά ην λφκν απφ ην Γήκαξρν Δπζηξάηην Λακπάθε, ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε κε αξηζκφ 15/09 θαη κε ηελ απφθαζε 53/2011 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Γαχδνπ. 23. Ο Γήκνο Γιπθάδαο Αηηηθήο, φπσο εθπξνζσπείηαη θαηά ην λφκν απφ ην Γήκαξρν Κσλζηαληίλν Κφθθνξε, ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε κε αξηζκφ 103/08θαη ηελ απφθαζε κε αξηζκφ 1051/98 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Γιπθάδαο θαη κε ηελ απφθαζε κε αξηζκφ 321/2011 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Γιπθάδαο. 24. Ο Γήκνο Γνξηπλίαο Αξθαδίαο, φπσο εθπξνζσπείηαη θαηά ην λφκν απφ ην Γήκαξρν Ησάλλε Γηαλλφπνπιν, ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε κε αξηζκφ 98/08 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Κνληνβαδαίλε Αξθαδίαο, κε ηελ απφθαζε κε αξηζκφ 14/08 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Γεκεηζάλαο Αξθαδίαο, κε ηελ απφθαζε κε αξηζκφ 79/07 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Λαγθαδίσλ Αξθαδίαο θαη κε ηελ απφθαζε 197/2011 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Γνξηπλίαο. 25. Ο Γήκνο Γξεβελώλ Γξεβελώλ, φπσο εθπξνζσπείηαη θαηά ην λφκν απφ ην Γήκαξρν Γεκνζζέλε Κνππηζίδε, ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε κε αξηζκφ 390/07 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Γξεβελψλ θαη κε ηελ απφθαζε 122/2011 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Γξεβελψλ. 26. Ο Γήκνο Γάθλεο -Τκεηηνύ Αηηηθήο, φπσο εθπξνζσπείηαη θαηά ην λφκν απφ ην Γήκαξρν Μηράιε ηαπξηαλνπδάθε, ζηηο 3/6/ 2007 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Τκεηηνχ, σο ηδξπηηθφ κέινο ηεο Δηαηξείαο ην 2005 ν Γήκνο Γάθλεο θαη κε ηελ απφθαζε 111/2011 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Γάθλεο Τκεηηνχ. 27. O Γήκνο Γέιηα Θεζζαινλίθεο, φπσο εθπξνζσπείηαη θαηά ην λφκν απφ ην Γήκαξρν Νηθφιαν Γηνπηίθα, ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε κε αξηζκφ 52/2011 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Γέιηα Θεζζαινλίθεο. 28. Ο Γήκνο Γηνλύζνπ Αηηηθήο, φπσο εθπξνζσπείηαη θαηά ην λφκν απφ ην Γήκαξρν Ησάλλε Καιαθαηέιε, ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε κε αξηζκφ 78/07 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Άλνημεο, θαη σο ηδξπηηθφ κέινο ηεο Δηαηξείαο ην 2005 ε θνηλφηεηα Κξπνλεξίνπ θαη κε ηελ απφθαζε 121/2011 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Γηνλχζνπ. 6

7 29. Ο Γήκνο Γηδπκόηεηρνπ Αλαη. Μαθεδνλίαο-Θξάθεο, φπσο εθπξνζσπείηαη θαηά ην λφκν απφ ην Γήκαξρν Παξαζθεπά Παηζνπξίδε, ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε κε αξηζκφ 318/2011 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Γηδπκφηεηρνπ. 30. Ο Γήκνο Γξάκαο Γξάκαο, φπσο εθπξνζσπείηαη θαηά ην λφκν απφ ην Γήκαξρν Κπξηάθν Υαξαθίδε, ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε κε αξηζκφ 94/98 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Γξάκαο θαη κε ηελ απφθαζε 269/2011 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Γξάκαο. 31. Ο Γήκνο Γπηηθήο Αραΐαο, φπσο εθπξνζσπείηαη θαηά ην λφκν απφ ην Γήκαξρν Αλδξέα Παλαγησηφπνπιν, ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε κε αξηζκφ 125/09 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Γχκεο Αραΐαο, κε ηελ απφθαζε κε αξηζκφ 112/07 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Γήκνπ Μφβξεο Αραΐαο θαη κε ηελ απφθαζε 122/2011 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Αραΐαο. 32. Ο Γήκνο Γπηηθήο Μάλεο Μεζζελίαο, φπσο εθπξνζσπείηαη θαηά ην λφκν απφ ην Γήκαξρν Γεκήηξην Γηαλλεκάξα, ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε κε αξηζκφ 234/2011 Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Μάλεο. 33. Ο Γήκνο Γσξίδνο Φσθίδνο, φπσο εθπξνζσπείηαη θαηά ην λφκν απφ ηνλ Γήκαξρν Γεψξγην Καπεληδψλε, ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε κε αξηζκφ 82/09 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Βαξδνπζίσλ Φσθίδνο. 34. Ο Γήκνο Έδεζζαο Πέιιαο, φπσο εθπξνζσπείηαη θαηά ην λφκν απφ ην Γήκαξρν Γεκήηξην Γηάλλνπ ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε κε αξηζκφ 173/ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Έδεζζαο. 35. Ο Γήκνο Διαζζόλαο Λάξηζαο, φπσο εθπξνζσπείηαη θαηά ην λφκν απφ ην Γήκαξρν Γεψξγην Παζρφπνπιν, ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε κε αξηζκφ 179/08 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Πνηακηάο Λάξηζαο θαη κε ηελ απφθαζε 161/2011 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Διαζζφλαο. 36. Ο Γήκνο Διεπζίλαο Αηηηθήο, φπσο εθπξνζσπείηαη θαηά ην λφκν απφ ην Γήκαξρν Γεψξγην Ακπαηδφγινπ, ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε κε αξηζκφ 62/98 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Διεπζίλαο θαη κε ηελ απφθαζε 81/2011 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Διεπζίλαο. 37. Ο Γήκνο Διιεληθνύ-Αξγπξνύπνιεο Αηηηθήο, φπσο εθπξνζσπείηαη θαηά ην λφκν απφ ην Γήκαξρν Υξήζην Κνξηδίδε, σο ηδξπηηθά κέιε ηεο Δηαηξείαο ην 2005 ν Γήκνο Διιεληθνχ θαη ν Γήκνο Αξγπξνχπνιεο, κε ηελ απφθαζε κε αξηζκφ 94/98 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Αξγπξνχπνιεο θαη κε ηελ απφθαζε 43/2011 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Διιεληθνχ Αξγπξνχπνιεο. 7

8 38. Ο Γήκνο Δνξδαίαο Κνδάλεο, φπσο εθπξνζσπείηαη θαηά ην λφκν απφ ηε Γήκαξρν Παξαζθεπή Βξπδίδνπ, ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε κε αξηζκφ 209/08, κε ηελ απφθαζε 151/99 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Πηνιεκαΐδαο, κε ηελ απφθαζε 63/98 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Πηνιεκαΐδαο θαη κε ηελ απφθαζε 135/2011 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Δνξδαίαο. 39. Ο Γήκνο Δξκηνλίδαο Αξγνιίδαο, φπσο εθπξνζσπείηαη θαηά ην λφκν απφ ην Γήκαξρν Γεκήηξε Κακηδή, ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε κε αξηζκφ 236/2011 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Δξκηνλίδαο. 40. Ο Γήκνο Eξπκάλζνπ Αραΐαο, φπσο εθπξνζσπείηαη θαηά ην λφκν απφ ην Γήκαξρν Θάλν Καξπή, ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε κε αξηζκφ 263/2011 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Δξπκάλζνπ. 41. Ο Γήκνο Εαθύλζνπ Εαθύλζνπ, φπσο εθπξνζσπείηαη θαηά ην λφκν απφ ην Γήκαξρν ηπιηαλφ Μπνδίθε, ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε κε αξηζκφ 322/09 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Εαθπλζίσλ Εαθχλζνπ, κε ηελ απφθαζε κε αξηζκφ 141/07 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Αξθαδίσλ Εαθχλζνπ, κε ηελ απφθαζε κε αξηζκφ 145/07 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Αιπθψλ Εαθχλζνπ, κε ηελ απφθαζε κε αξηζκφ 208/09 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Λαγαλά Εαθχλζνπ θαη κε ηελ απφθαζε 116/2011 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Εαθχλζνπ. 42. Ο Γήκνο Εσγξάθνπ Αηηηθήο, φπσο εθπξνζσπείηαη θαηά ην λφκν απφ ην Γήκαξρν Κσλζηαληίλν Καιιίξε, σο ηδξπηηθφ κέινο ηεο Δηαηξείαο ην 2005, κε ηελ απφθαζε κε αξηζκφ 81/98 θαη κε ηελ απφθαζε 77/2011 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Εσγξάθνπ. 43. Ο Γήκνο Ήιηδαο Ζιείαο, φπσο εθπξνζσπείηαη θαηά ην λφκν απφ ην Γήκαξρν Ησάλλε Λπκπέξε, ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε κε αξηζκφ 45/08 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Πελείαο θαη κε ηελ απφθαζε 80/2011 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Ήιηδαο. 44. Ο Γήκνο Ζιηνύπνιεο Αηηηθήο, φπσο εθπξνζσπείηαη θαηά ην λφκν απφ ην Γήκαξρν Βαζίιεην Βαιαζφπνπιν, σο ηδξπηηθφ κέινο ηεο Δηαηξείαο ην 2005 θαη κε ηελ απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ 94/2011 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Ζιηνχπνιεο. 45. Ο Γήκνο Ζξαθιείνπ Αηηηθήο, φπσο εθπξνζσπείηαη θαηά ην λφκν απφ ην Γήκαξρν Παληειή Βιαζζφπνπιν, σο ηδξπηηθφ κέινο ηεο Δηαηξείαο ην 2005 θαη κε ηελ απφθαζε 83/2011 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Ζξαθιείνπ Αηηηθήο. 8

9 46. Ο Γήκνο Θέξκεο Θεζζαινλίθεο, φπσο εθπξνζσπείηαη θαηά ην λφκν απφ ην Γήκαξρν Θεφδσξν Παπαδφπνπιν, ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε κε αξηζκφ 376/2007 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Θέξκεο θαη κε ηελ απφθαζε 182/2011 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Θέξκεο. 47. Ο Γήκνο Ηάζκνπ Ρνδόπεο, φπσο εθπξνζσπείηαη θαηά ην λφκν απφ ην Γήκαξρν Κάδε Ηζκέη, ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε κε αξηζκφ 96/10 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Ηάζκνπ Ρνδφπεο θαη κε ηελ απφθαζε 59/2011 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Ηάζκνπ. 48. Ο Γήκνο Ηεξάπεηξαο Λαζηζίνπ, φπσο εθπξνζσπείηαη θαηά ην λφκν απφ ην Γήκαξρν Ησζήθ Αλαζηαζάθε ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε κε αξηζκφ 222/94 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Ηεξάπεηξαο θαη ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε 131/2011 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Ηεξάπεηξαο. 49. Ο Γήκνο Ησαλληηώλ Ησαλλίλσλ, φπσο εθπξνζσπείηαη θαηά ην λφκν απφ ην Γήκαξρν Φίιηππν Φίιην, ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε κε αξηζκφ 293/10 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Ησαλληηψλ, κε ηελ απφθαζε κε αξηζκφ 161/98 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Ησαλληηψλ θαη κε ηελ απφθαζε 341 α /2011 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Ησαλληηψλ. 50. Ο Γήκνο Καβάιαο Καβάιαο, φπσο εθπξνζσπείηαη θαηά ην λφκν απφ ην Γήκαξρν Κσλζηαληίλν ηκηηζή, ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε κε αξηζκφ 388/07, κε ηελ απφθαζε κε αξηζκφ 228/07 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Καβάιαο, κε ηελ απφθαζε κε αξηζκφ 138/07 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Φηιίππσλ Καβάιαο θαη κε ηελ απφθαζε 156/2011 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Καβάιαο. 51. Ο Γήκνο Καηζαξηαλήο Αηηηθήο, φπσο εθπξνζσπείηαη θαηά ην λφκν απφ ην Γήκαξρν Αληψλην Κακπάθα, σο ηδξπηηθφ κέινο ηεο Δηαηξείαο ην 2005 θαη κε ηελ απφθαζε 145/2011 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Καηζαξηαλήο. 52. Ο Γήκνο Καιακπάθαο Σξηθάισλ, φπσο εθπξνζσπείηαη θαηά ην λφκν απφ ην Γήκαξρν Γεκήηξην αθειιαξίνπ, ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε κε αξηζκφ 124/07 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Βαζηιηθήο Σξηθάισλ, κε ηελ απφθαζε κε αξηζκφ 110/10 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Καιακπάθαο θαη κε ηελ απφθαζε 100/2011 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Καιακπάθαο. 53. Ο Γήκνο Καιιηζέαο Αηηηθήο, φπσο εθπξνζσπείηαη θαηά ην λφκν απφ ην Γήκαξρν Κσλζηαληίλν Αζθνχλε, ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε κε αξηζκφ243/98, κε ηελ απφθαζε 448/2007 θαη ηελ απφθαζε../2011 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Καιιηζέαο. 9

10 54. Ο Γήκνο Καξπάζνπ Γσδεθαλήζνπ, φπσο εθπξνζσπείηαη θαηά ην λφκν απφ ην Γήκαξρν Μηράιε Υαληψηε, ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε κε αξηζκφ 238/07 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Καξπάζνπ θαη κε ηελ απφθαζε 20/2011 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Καξπάζνπ. 55. Ο Γήκνο Κάζνπ Γσδεθαλήζνπ, φπσο εθπξνζσπείηαη θαηά ην λφκν απφ ην Γήκαξρν Γεκήηξε Δξσηφθξηην, ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε κε αξηζκφ 141/2011 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Κάζνπ. 56. Ο Γήκνο Καζηνξηάο Καζηνξηάο, φπσο εθπξνζσπείηαη θαηά ην λφκν απφ ηνλ Γήκαξρν Δκκαλνπήι Υαηδεζπκεσλίδε, ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε κε αξηζκφ 68/11 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Καζηνξηάο. 57. Ο Γήκνο Καηεξίλεο Πηεξίαο, φπσο εθπξνζσπείηαη θαηά ην λφκν απφ ην Γήκαξρν άββα Υηνλίδε, ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε κε αξηζκφ 535/08 θαη κε ηελ απφθαζε 178/2011 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Καηεξίλεο. 58. Ο Γήκνο Κεξαηζηλίνπ-Γξαπεηζώλαο Αηηηθήο, φπσο εθπξνζσπείηαη θαηά ην λφκν απφ ην Γήκαξρν Λνπθά Σδαλή, ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε κε αξηζκφ 62/98 θαη κε ηελ απφθαζε../2011 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Κεξαηζηλίνπ Γξαπεηζψλαο. 59. Ο Γήκνο Κεθηζηάο Αηηηθήο, φπσο εθπξνζσπείηαη θαηά ην λφκν απφ ην Γήκαξρν Νηθφιαν Υησηάθε, σο ηδξπηηθφ κέινο ηεο Δηαηξείαο ην 2005, κε ηελ απνθαζε κε αξηζκφ 63/98 θαη κε ηελ απφθαζε 112/2011 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Κεθηζηάο. 60. Ο Γήκνο Κνξηλζίσλ Κνξηλζίαο, φπσο εθπξνζσπείηαη θαηά ην λφκν απφ ην Γήκαξρν Αιέμαλδξν Πλεπκαηηθφ, ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε κε αξηζκφ 18/382/07 θαη ηελ απφθαζε 131/ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Κνξηλζίσλ. 61. Ο Γήκνο Κνξπδαιινύ Αηηηθήο, φπσο εθπξνζσπείηαη θαηά ην λφκν απφ ην Γήκαξρν ηαχξν Καζηκάηε, σο ηδξπηηθφ κέινο ηεο Δηαηξείαο ην 2005, κε ηελ απφθαζε κε αξηζκφ 481/07 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Κνξπδαιινχ κε ηελ απφθαζε κε αξηζκφ 173/98 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Κνξπδαιινχ θαη κε ηελ απφθαζε../2011 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Κνξπδαιινχ. 10

11 62. Ο Γήκνο Κξσπίαο Αηηηθήο, φπσο εθπξνζσπείηαη θαηά ην λφκν απφ ην Γήκαξρν Γεκήηξε Κηνχζε, ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε κε αξηζκφ 230/07 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Κξσπίαο, κε ηελ απφθαζε 372/94 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Κξσπίαο θαη κε ηελ απφθαζε 61/2011 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Κξσπίαο. 63. Ο Γήκνο Κύκεο-Αιηβεξίνπ Δπβνίαο, φπσο εθπξνζσπείηαη θαηά ην λφκν απφ ην Γήκαξρν Γεκήηξην Θσκά, ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε κε αξηζκφ 143/07 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γεκνπ Αιηβεξίνπ Δπβνίαο, κε ηελ απφθαζε 155/07 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Απιψλνο θαη κε ηελ απφθαζε 5970/ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Κχκεο Αιηβεξίνπ. 64. Ο Γήκνο Λαγθαδά Θεζζαινλίθεο, φπσο εθπξνζσπείηαη θαηά ην λφκν απφ ην Γήκαξρν Ησάλλε Αλαζηαζηάδε, ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε κε αξηζκφ 356/2011 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Λαγθαδά. 65. Ο Γήκνο Λαξηζζαίσλ Λάξηζαο, φπσο εθπξνζσπείηαη θαηά ην λφκν απφ ην Γήκαξρν Κσλζηαληίλν Σδαλαθνχιε, ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε κε αξηζκν 225/98 θαη ηελ απφθαζε κε αξηζκφ 202/08 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Λάξηζαο θαη κε ηελ απφθαζε 274/2011 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Λαξηζζαίσλ. 66. Ο Γήκνο Λαπξεσηηθήο Αηηηθήο, φπσο εθπξνζσπείηαη θαηά ην λφκν απφ ην Γήκαξρν Κσλζηαληίλν Λεβαληή, ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε κε αξηζκφ 157/10 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Λαπξίνπ, ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε 30/98 θαη κε ηελ απφθαζε 88/2011ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Λαπξεσηηθήο. 67. Ο Γήκνο Λεηςώλ Γσδεθαλήζνπ, φπσο εθπξνζσπείηαη θαηά ην λφκν απφ ην Γήκαξρν πχξν Μπελέην, ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε κε αξηζκφ 8/10 θαη ηελ απφθαζε 26/2011 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Λεηςψλ. 68. Ο Γήκνο Λέζβνπ Λέζβνπ, φπσο εθπξνζσπείηαη θαηά ην λφκν απφ ην Γήκαξρν Γεκήηξην Βνπλάηζν, ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε κε αξηζκφ 161/07 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Καιινλήο Λέζβνπ, ηελ απφθαζε κε αξηζκφ 123/07 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Δπεξγέηνπιαο Λέζβνπ, ηελ απφθαζε κε αξηζκφ 267/08 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Πισκαξίνπ Λέζβνπ θαη κε ηελ απφθαζε κε αξηζκφ 618/2011 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ. 69. Ο Γήκνο Λεπθάδνο Λεπθάδνο, φπσο εθπξνζσπείηαη θαηά ην λφκν απφ ην Γήκαξρν Κσλζηαληίλν Αξαβάλε, ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε κε αξηζκφ 339/2011 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Λεπθάδνο. 11

12 70. Ο Γήκνο Λπθόβξπζεο - Πεύθεο Αηηηθήο, φπσο εθπξνζσπείηαη θαηά ην λφκν απφ ην Γήκαξρν Γεκήηξην Φσθηαλφ, σο ηδξπηηθά κέιε ηεο Δηαηξείαο ην 2005 ν Γήκνο Λπθφβξπζεο θαη ν Γήκνο Πεχθεο, κε ηελ απφθαζε κε αξηζκφ 97/08 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Λπθφβξπζεο, κε ηελ απφθαζε κε αξηζκφ 10/98 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Πεχθεο θαη κε ηελ απφθαζε 120/2011 ηνπ Γήκνπ Λπθφβξπζεο Πεχθεο. 71. Ο Γήκνο Μαθξαθώκεο Φζηώηηδνο, φπσο εθπξνζσπείηαη θαηά ην λφκν απφ ην Γήκαξρν Δπζχκην Παπαεπζπκίνπ, ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε κε αξηζκφ 107/07 θαη κε ηελ απφθαζε 50/2011 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Μαθξαθψκεο. 72. Ο Γήκνο Μάλδξαο - Δηδπιιίαο Αηηηθήο, φπσο εθπξνζσπείηαη θαηά ην λφκν απφ ην Γήκαξρν Γεψξγην Γξίθν, ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε κε αξηζκφ 178/2011 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Μάλδξαο - Δηδπιιίαο. 73. Ο Γήκνο Μεζζήλεο Μεζζελίαο, φπσο εθπξνζσπείηαη θαηά ην λφκν απφ ην Γήκαξρν Δπζηάζην Αλαζηαζφπνπιν, ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε κε αξηζκφ 59/09 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Αίπεηαο Μεζζελίαο θαη κε ηελ απφθαζε 103/2011 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Μεζζήλεο. 74. Ο Γήκνο Μεηακόξθσζεο Αηηηθήο, φπσο εθπξνζσπείηαη θαηά ην λφκν απφ ην Γήκαξρν Μηιηηάδε Καξπέηα, σο ηδξπηηθφ κέινο ηεο Δηαηξείαο ην 2005 θαη κε ηελ απφθαζε 123/2011 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Μεηακφξθσζεο. 75. Ο Γήκνο Μνζράηνπ-Σαύξνπ Αηηηθήο, φπσο εθπξνζσπείηαη θαηά ην λφκν απφ ην Γήκαξρν Αλδξέα Δπζπκίνπ, ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε κε αξηζκφ 133/07 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Μνζράηνπ θαη κε ηελ απφθαζε 126/2011 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Μνζράηνπ-Σαχξνπ. 76. Ο Γήκνο Μπθόλνπ Μπθόλνπ, φπσο εθπξνζσπείηαη θαηά ην λφκν απφ ην Γήκαξρν Αζαλάζην Κνπζαζαλά, ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε κε αξηζκφ 92/07, κε ηελ απφθαζε κε αξηζκφ 122/07 θαη κε ηελ απφθαζε 15/2011 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Μπθφλνπ. 77. Ο Γήκνο Νάμνπ θαη Μηθξώλ Κπθιάδσλ Κπθιάδσλ, φπσο εθπξνζσπείηαη θαηά ην λφκν απφ ην Γήκαξρν Δκκαλνπήι Μαξγαξίηε, ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε κε αξηζκφ 161/07 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Γξπκαιίαο Νάμνπ θαη κε ηελ απφθαζε 249/2011 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Νάμνπ θαη Μηθξψλ Κπθιάδσλ. 12

13 78. Ο Γήκνο Ν. Ησλίαο Αηηηθήο, φπσο εθπξνζσπείηαη θαηά ην λφκν απφ ην Γήκαξρν Ζξαθιή Γθφηζε, σο ηδξπηηθφ κέινο ηεο Δηαηξείαο ην 2005, θαη ηελ απφθαζε κε αξηζκφ 97/98 θαη κε ηελ απφθαζε 11/2011 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Ν. Ησλίαο. 79. Ο Γήκνο Νεκέαο Κνξηλζίαο, φπσο εθπξνζσπείηαη θαηά ην λφκν απφ ην Γήκαξρν Βαγγέιε Αλδξηαλάθν, ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε κε αξηζκφ 221/2011 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Νεκέαο. 80. Ο Γήκνο Νέζηνπ Καβάιαο, φπσο εθπξνζσπείηαη θαηά ην λφκν απφ ην Γήκαξρν άββα Μηραειίδε, ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε κε αξηζκφ 192/07 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Υξπζνχπνιεο Καβάιαο θαη κε ηελ απφθαζε 90/2011 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Νέζηνπ Καβάιαο. 81. Ο Γήκνο Ξάλζεο Ξάλζεο, φπσο εθπξνζσπείηαη θαηά ην λφκν απφ ην Γήκαξρν Μηραήι ηπιηαλίδε, ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε κε αξηζκφ 577/07 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Ξάλζεο, κε ηελ απφθαζε κε αξηζκφ 47/08 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ ηαπξνχπνιεο Ξάλζεο θαη κε ηελ απφθαζε 156/2011 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Ξάλζεο. 82. Ο Γήκνο Ξπινθάζηξνπ Δπξσζηίλεο Κνξηλζίαο, φπσο εθπξνζσπείηαη θαηά ην λφκν απφ ην Γήκαξρν Αληψλην Κιαδνχρν, ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε κε αξηζκφ 321/2011 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Ξπινθάζηξνπ - Δπξσζηίλεο. 83. Ο Γήκνο Π.Φαιήξνπ Αηηηθήο, φπσο εθπξνζσπείηαη θαηά ην λφκν απφ ην Γήκαξρν Γηνλχζε Υαηδεδάθε, ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε κε αξηζκφ 159/08 θαη κε ηελ απφθαζε 99/2011 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Π.Φαιήξνπ. 84. Ο Γήκνο Παιιήλεο Αηηηθήο, φπσο εθπξνζσπείηαη θαηά ην λφκν απφ ην Γήκαξρν Αζαλάζην Ενχηζν, σο ηδξπηηθφ κέινο ηεο Δηαηξείαο ην 2005 θαη κε ηελ απφθαζε 244/2011 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Παιιήλεο. 85. Ο Γήκνο Παμώλ Κέξθπξαο, φπσο εθπξνζσπείηαη θαηά ην λφκν απφ ην Γήκαξρν ππξίδσλα Μπνγδάλν, ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε κε αξηζκφ 7-215/07 θαη κε ηελ απφθαζε 8 118/2011 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Παμψλ. 86. Ο Γήκνο Παπάγνπ- Υνιαξγνύ Aηηηθήο, φπσο εθπξνζσπείηαη θαηά ην λφκν απφ ην Γήκαξρν Βαζίιεην Ξχδε, ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε κε αξηζκφ 87/08 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Υνιαξγνχ, κε ηελ απφθαζε 119/ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Παπάγνπ, κε ηελ απφθαζε 32/95 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Υνιαξγνχ θαη κε ηελ απφθαζε 88/2011 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Παπάγνπ Υνιαξγνχ. 13

14 87. Ο Γήκνο Παξαλεζηίνπ Γξάκαο, φπσο εθπξνζσπείηαη θαηά ην λφκν απφ ην Γήκαξρν Νηθφιαν Καγηάνγινπ, ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε κε αξηζκφ 124/2011 Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Παξαλεζηίνπ. 88. Ο Γήκνο Παύινπ Μειά Θεζζαινλίθεο, φπσο εθπξνζσπείηαη θαηά ην λφκν απφ ην Γήκαξρν Γηακαληή Παπαδφπνπιν, ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε κε αξηζκφ 523/2011 Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Παχινπ Μειά Θεζζαινλίθεο. 89. Ο Γήκνο Πεηξαηά Αηηηθήο, φπσο εθπξνζσπείηαη θαηά ην λφκν απφ ηνλ Γήκαξρν Βαζίιε Μηραινιηάθν, ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε κε αξηζκφ 349/09 θαη κε ηελ απφθαζε../2011 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Πεηξαηά. 90. Ο Γήκνο Πεξάκαηνο Αηηηθήο, φπσο εθπξνζσπείηαη θαηά ην λφκν απφ ην Γήκαξρν Παληειή Ενπκπνχιε, ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε κε αξηζκφ 344/07 θαη κε ηελ απφθαζε 146/2011 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Πεξάκαηνο. 91. Ο Γήκνο Πεξηζηεξίνπ Αηηηθήο, φπσο εθπξνζσπείηαη θαηά ην λφκν απφ ηνλ Γήκαξρν Αλδξέα Παραηνπξίδε, ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε κε αξηζκφ 469/07 θαη κε ηελ απφθαζε 236/98 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Πεξηζηεξίνπ. 92. Ο Γήκνο Πελεηνύ Ζιείαο φπσο εθπξνζσπείηαη θαηά ην λφκν απφ ην Γήκαξρν Αιέμην Καζηξηλφ, ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε κε αξηζκφ 152/07 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Γαζηνχλεο Ζιείαο θαη κε ηελ απφθαζε 79/2011 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Πελεηνχ. 93. Ο Γήκνο Πόξνπ Αηηηθήο, φπσο εθπξνζσπείηαη θαηά ην λφκν απφ ην Γήκαξρν Γεκήηξην ηξαηεγφ, σο ηδξπηηθφ κέινο ηεο Δηαηξείαο ην 2005 θαη κε ηελ απφθαζε 105/2011 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Πφξνπ. 94. Ο Γήκνο Πξέβεδαο Πξεβέδεο, φπσο εθπξνζσπείηαη θαηά ην λφκν απφ ην Γήκαξρν Υξήζην Μπατιή, ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε κε αξηζκφ 188/07 θαη κε ηελ απφθαζε 134/2011 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Πξέβεδαο. 95. Ο Γήκνο Πξεζπώλ Φιώξηλαο, φπσο εθπξνζσπείηαη θαηά ηνλ λφκν απφ ην Γήκαξρν Βαζίιεην Σζέπα, ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε κε αξηζκφ 37/2011 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Πξεζπψλ Φιψξηλαο. 96. Ο Γήκνο Ππιαίαο Υνξηηάηε Θεζζαινλίθεο, φπσο εθπξνζσπείηαη θαηά ην λφκν απφ ην Γήκαξρν Ηγλάηην Καΐηεδίδε, ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε κε αξηζκφ 203/07 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Παλνξάκαηνο, κε ηελ απφθαζε κε αξηζκφ 302/07 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Υνξηηάηε θαη κε ηελ απφθαζε 61/2011 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Ππιαίαο Υνξηηάηε. 14

15 97. Ο Γήκνο Πύιεο Σξηθάισλ, φπσο εθπξνζσπείηαη θαηά ην λφκν απφ ην Γήκαξρν Κσλζηαληίλν Κνπθνγάδν, ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε κε αξηζκφ 116/07 θαη ηελ απφθαζε 67/2011 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Πχιεο Σξηθάισλ. 98. Ο Γήκνο Πύινπ- Νέζηνξνο Μεζζελίαο, φπσο εθπξνζσπείηαη θαηά ην λφκν απφ ην Γήκαξρν Γεκήηξην Καθαληάξε, σο ηδξπηηθφ κέινο ηεο Δηαηξείαο ην 2005 ν Γήκνο Νέζηνξνο θαη κε ηελ απφθαζε 69/2011 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Πχινπ Νέζηνξνο. 99. Ο Γήκνο Πσγσλίνπ Ησαλλίλσλ, φπσο εθπξνζσπείηαη θαηά ην λφκν απφ ην Γήκαξρν Κσλζηαληίλν Καςάιε, ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε κε αξηζκφ 121/07 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Άλσ Πσγσλίνπ θαη ηελ απφθαζε 2137/ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Πσγσλίνπ Ο Γήκνο Ραθήλαο-Πηθεξκίνπ Αηηηθήο, φπσο εθπξνζσπείηαη θαηά ην λφκν απφ ην Γήκαξρν Γεψξγην Υξηζηφπνπιν, ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε κε αξηζκφ 37/98 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Ραθήλαο θαη ηελ απφθαζε 121/2011 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Ραθήλαο Πηθεξκίνπ Ο Γήκνο Ρεζύκλεο Ρεζύκλεο, φπσο εθπξνζσπείηαη θαηά ην λφκν απφ ην Γήκαξρν Γεψξγην Μαξηλάθε, ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε κε αξηζκφ 163/07 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Αξθαδίνπ Ρεζχκλνπ θαη κε ηελ απφθαζε 376/2011 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Ρεζχκλεο Ο Γήκνο Ρόδνπ Γσδεθαλήζνπ, φπσο εθπξνζσπείηαη θαηά ην λφκν απφ ηνλ Γήκαξρν Δπζηάζην Κνπζνπξλά, ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε κε αξηζκφ 186/08 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Κακείξνπ Ρφδνπ θαη ηελ απφθαζε 187/08 θαη ηελ απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Ρφδνπ, θαη ηελ απφθαζε 177/98 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Ρφδνπ Ο Γήκνο αιακίλαο Αηηηθήο, φπσο εθπξνζσπείηαη θαηά ην λφκν απφ ηνλ Γήκαξρν Ησάλλε Σζαβαξή, ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε κε αξηζκφ 229/08 θαη ηελ απφθαζε 84/2011 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ αιακίλαο Ο Γήκνο εηείαο Λαζηζίνπ, φπσο εθπξνζσπείηαη θαηά ην λφκν απφ ην Γήκαξρν Θεφδσξν Παηεξάθε, ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε κε αξηζκφ 119/07 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Λεχθεο Λαζηζίνπ, κε ηελ απφθαζε κε αξηζκφ 377/07 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ εηείαο Λαζηζίνπ θαη κε ηελ απφθαζε 86/2011 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ εηείαο. 15

16 105. Ο Γήκνο ηθπσληώλ Κνξηλζίαο, φπσο εθπξνζσπείηαη θαηά ην λφκν απφ ην Γήκαξρν ππξίδσλα ηακαηφπνπιν, ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε κε αξηζκφ 72/09 θαη ηελ απφθαζε 121/2011 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ ηθπσληψλ Κνξηλζίαο Ο Γήκνο ίθλνπ Κπθιάδσλ, φπσο εθπξνζσπείηαη θαηά ην λφκν απφ ην Γήκαξρν Αλδξέα Μπακπνχλε, ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε κε αξηζκφ 192/2011 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ ίθλνπ Ο Γήκνο νθάδσλ Καξδίηζαο, φπσο εθπξνζσπείηαη θαηά ην λφκν απφ ην Γήκαξρν Υαξάιακπν Παπαδφπνπιν, ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε κε αξηζκφ 156/10 θαη κε ηελ απφθαζε 73/2011 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ νθάδσλ Ο Γήκνο πάξηεο Λαθσλίαο, φπσο εθπξνζσπείηαη θαηά ην λφκν απφ ην Γήκαξρν ηαχξν Αξγεηηάθν, ζηηο 16/7/2007 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Θεξαπλψλ θαη κε ηελ απφθαζε 78/ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ πάξηεο Ο Γήκνο πάησλ-αξηέκηδαο Αηηηθήο, φπσο εθπξνζσπείηαη θαηά ην λφκν απφ ην Γήκαξρν Υξήζην Μάξθνπ, ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε κε αξηζκφ 160/07 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ πάησλ θαη κε ηελ απφθαζε 230/2011 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ πάησλ Αξηέκηδαο Ο Γήκνο ύξνπ-δξκνύπνιεο Κπθιάδσλ, φπσο εθπξνζσπείηαη θαηά ην λφκν απφ ην Γήκαξρν Ησάλλε Γεθαβάιια, ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε κε αξηζκφ 198/2011 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ χξνπ-δξκνχπνιεο Ο Γήκνο θαθίσλ Υαλίσλ, φπσο εθπξνζσπείηαη θαηά ην λφκν απφ ην Γήκαξρν Παχιν Πνιάθε, ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε κε αξηζκφ 117/2011 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ θαθίσλ Ο Γήκνο Σεκπώλ Λάξηζαο, φπσο εθπξνζσπείηαη θαηά ην λφκν απφ ην Γήκαξρν Κσλζηαληίλν Κνιιάην, ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε κε αξηζκφ 101/07 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Κάησ Οιχκπνπ Λάξηζαο θαη ηελ απφθαζε κε αξηζκφ 142/2011 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Σεκπψλ Ο Γήκνο Σήινπ Γσδεθαλήζνπ, φπσο εθπξνζσπείηαη θαηά ην λφκν απφ ην Γήκαξρν Αλαζηάζην Αιηθέξε, ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε κε αξηζκφ 136/07 θαη κε ηελ απφθαζε 62/2011 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Σήινπ. 16

17 114. Ο Γήκνο Σήλνπ Κπθιάδσλ, φπσο εθπξνζσπείηαη θαηά ην λφκν απφ ην Γήκαξρν Παλαγηψηε Κξνληεξά, ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε κε αξηζκφ 67/08 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Σήλνπ, κε ηελ απφθαζε κε αξηζκφ 191/2008 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Δμσκβνχξγνπ Σήλνπ θαη κε ηελ απφθαζε 60/2011 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Σήλνπ Ο Γήκνο Σξηθθαίσλ Σξηθάισλ, φπσο εθπξνζσπείηαη θαηά ην λφκν απφ ην Γήκαξρν Υξήζην Λάππα, ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε κε αξηζκφ 212/08 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Σξηθθαίσλ θαη κε ηελ απφθαζε κε αξηζκφ 487/2011 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Σξηθθαίσλ Ο Γήκνο Σξίπνιεο Αξθαδίαο, φπσο εθπξνζσπείηαη θαηά ην λφκν απφ ην Γήκαξρν Ησάλλε κπξληψηε, ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε κε αξηζκφ 546/2011 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Σξίπνιεο Ο Γήκνο Ύδξαο Αηηηθήο, φπσο εθπξνζσπείηαη θαηά ην λφκν απφ ην Γήκαξρν Άγγειν Κνηξψλε, ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε κε αξηζκφ 122/07 θαη κε ηελ απφθαζε 057/2011 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Ύδξαο Ο Γήκνο Φηιαδέιθεηαο - Υαιθεδόλαο Αηηηθήο, φπσο εθπξνζσπείηαη θαηά ην λφκν απφ ηε Γήκαξρν Δπηπρία Απνζηνιάθε σο ηδξπηηθά κέιε ηεο Δηαηξείαο ην 2005 ν Γήκνο Ν. Φηιαδέιθεηαο, κε ηελ απφθαζε 147/07 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Νέαο Υαιθεδφλαο, κε ηελ απφθαζε 12/94 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Νέαο Υαιθεδφλαο θαη κε ηελ απφθαζε 91/2011 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Φηιαδέιθεηαο Υαιθεδφλαο Ο Γήκνο Φηινζέεο-Φπρηθνύ Αηηηθήο, φπσο εθπξνζσπείηαη θαηά ην λφκν απφ ην Γήκαξρν Παληειή Ξπξηδάθε, ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε κε αξηζκφ 137/08 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Φηινζέεο θαη σο ηδξπηηθφ κέινο ηεο Δηαηξείαο ην 2005 ν Γήκνο Φπρηθνχ. Με ηελ απφθαζε κε αξηζκφ 62/98 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Νένπ Φπρηθνχ, κε ηελ απφθαζε κε αξηζκφ 99/98 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Φηινζέεο θαη κε ηελ απφθαζε 97/2011 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Φηινζέεο Φπρηθνχ Ο Γήκνο Φνύξλσλ Κνξζεώλ άκνπ, φπσο εθπξνζσπείηαη θαηά ην λφκν απφ ην Γήκαξρν Ησάλλεο Μαξνχζε, ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε κε αξηζκφ 62/2011 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Φνχξλσλ Κνξζεψλ Ο Γήκνο Υατδαξίνπ Αηηηθήο, φπσο εθπξνζσπείηαη θαηά ην λφκν απφ ην Γήκαξρν Γεκήηξην Μαξαβέιηα, σο ηδξπηηθφ κέινο ηεο Δηαηξείαο ην 2005, κε ηελ απφθαζε κε αξηζκφ 195/98 θαη κε ηελ απφθαζε 92/2011 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Υαΐδαξίνπ. 17

18 122. Ο Γήκνο Υαιαλδξίνπ Αηηηθήο, φπσο εθπξνζσπείηαη θαηά ην λφκν απφ ην Γήκαξρν Γεψξγην Κνπξάζε, σο ηδξπηηθφ κέινο ηεο Δηαηξείαο ην Με ηελ απφθαζε κε αξηζκφ 100/98 θαη κε ηελ απφθαζε 168/2011 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Υαιαλδξίνπ Ο Γήκνο Υαιθίδαο Δύβνηαο, φπσο εθπξνζσπείηαη θαηά ην λφκν απφ ην Γήκαξρν Αζαλάζην Εεκπέιε, ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε κε αξηζκφ 202/07 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπηνπ Γήκνπ Υαιθίδαο, κε ηελ απφθαζε κε αξηζκφ 100/07 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Ν.Αξηάθεο θαη κε ηελ απφθαζε 158/2011 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Υαιθίδαο Ο Γήκνο Υεξζνλήζνπ Ζξαθιείνπ, φπσο εθπξνζσπείηαη θαηά ην λφκν απφ ην Γήκαξρν Εαραξία Γνμαζηάθε, ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε κε αξηζκφ 166/09 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Υεξζνλήζνπ θαη κε ηελ απφθαζε 225/2011 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Υεξζνλήζνπ. ΑΡΘΡΟ 1 ΤΣΑΖ ΔΠΧΝΤΜΗΑ ΛΟΓΟΣΤΠΟ πλίζηαηαη Αζηηθή Δηαηξεία Με Κεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα (εθεμήο ε Δηαηξεία) θαηά ηελ έλλνηα ηεο δηάηαμεο ηνπ άξζξνπ 784 ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα, κε ηελ επσλπκία Δζληθφ Γηαδεκνηηθφ Γίθηπν Τγηψλ Πφιεσλ Πξναγσγήο Τγείαο. ηα μελφγισζζα θείκελα ε επσλπκία ηεο Δηαηξείαο απνδίδεηαη σο Hellenic Healthy Cities Network. Σν ινγφηππν ηεο Δηαηξείαο είλαη εθείλν ηνπ κέινπο ηεο «Διιεληθφ Γίθηπν Τγηψλ Πφιεσλ» (Αζηηθήο Με Κεξδνζθνπηθήο Δηαηξείαο) ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε ηνπ Γ ηεο 17/3/2011 ΑΡΘΡΟ 2 ΔΓΡΑ Έδξα ηεο Δηαηξείαο νξίδεηαη ν Γήκνο Ακαξνπζίνπ, ε δξαζηεξηφηεηα θαη ην έξγν ηεο φκσο εθηείλεηαη ζε φιε ηελ ειιεληθή επηθξάηεηα. Ζ ηαρπδξνκηθή δηεχζπλζε ηεο Δηαηξείαο νξίδεηαη ζηα φξηα ηεο έδξαο ηεο κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ (Γ..), ρσξίο λα απαηηείηαη ηξνπνπνίεζε θαηαζηαηηθνχ. Ζ Γεληθή πλέιεπζε (Γ..) κπνξεί κε απφθαζή ηεο πνπ ιακβάλεηαη κε απμεκέλε πιεηνςεθία ηνπιάρηζηνλ ησλ 2/3 λα αιιάμεη ηελ έδξα ηεο Δηαηξείαο. Ζ Δηαηξεία κπνξεί λα ηδξχεη ή λα θαηαξγεί Τπνθαηαζηήκαηα ή Παξαξηήκαηα ζε άιιεο πφιεηο ηεο Διιάδαο ή ηνπ εμσηεξηθνχ, κε απφθαζε ηνπ Γ.. 18

19 ΑΡΘΡΟ 3 ΓΗΑΡΚΔΗΑ Γηάξθεηα ηεο Δηαηξείαο νξίδεηαη ην ρξνληθφ δηάζηεκα ησλ είθνζη εηψλ. Δίλαη φκσο δπλαηή ε παξάηαζε ηνπ ρξφλνπ δηαξθείαο ηεο Δηαηξείαο, πιεξνπκέλσλ ησλ ζπλαθψλ φξσλ ηνπ παξφληνο θαηαζηαηηθνχ, κε απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο. Δπίζεο, ε Δηαηξεία ιχεηαη γηα νπνηνδήπνηε ιφγν κε νκφθσλε απφθαζε φισλ ησλ Δηαίξσλ, φπνηε ζπλεδξηάδεη ην Γ.. πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψζεη ηνχην θαη λα θαζνξίζεη ηελ πεξαηηέξσ δηαδηθαζία ζχκθσλα κε ηνλ Νφκν θαη ην Καηαζηαηηθφ. ΑΡΘΡΟ 4 ΚΟΠΟ θνπφο ηεο Δηαηξείαο είλαη ν ζρεδηαζκφο θαη αλάιεςε δξάζεο γηα ηελ πξνγσγή ηεο πγείαο, ηελ βειηίσζε ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηελ βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ πνιηηψλ (ε ελεκέξσζε θαη ε επαηζζεηνπνίεζε ησλ δεκνηψλ θαη ησλ θαηνίθσλ ησλ Γήκσλ κειψλ ηεο θαζψο θαη ε αλάιεςε θαη εθηέιεζε πξνγξακκάησλ Πξνιεπηηθήο Ηαηξηθήο γηα ηελ έγθαηξε δηάγλσζε θαη γεληθά γηα ηελ Πξναγσγή ηεο Τγείαο ησλ ηνπηθψλ πιεζπζκψλ) θαζψο θαη ε πηνζέηεζε θαη εθαξκνγή ηνπ Πξνγξάκκαηνο Τγηείο Πφιεηο ηεο Παγθφζκηαο Οξγάλσζεο Τγείαο απφ ηηο πφιεηο κέιε. Δπίζεο ζθνπφο είλαη ε δεκηνπξγία Γηθηχσλ ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ Γήκσλ κειψλ ηεο κε ζηφρν ηε βειηίσζε ηνπ θπζηθνχ, πνιηηηζηηθνχ, θνηλσληθνχ πεξηβάιινληνο θαη ηνπ επηπέδνπ επεκεξίαο ησλ αλζξψπσλ πνπ δνπλ ζηα επξχηεξα φξηα ησλ Γήκσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ. Ζ Δηαηξεία ιεηηνπξγεί θαη σο θφξνπκ αληαιιαγήο εκπεηξηψλ θαη ιήςεο κέηξσλ γηα ηελ πξναγσγή θαη εθαξκνγή ζε ηνπηθφ επίπεδν ησλ αξρψλ ηεο Παγθφζκηαο Οξγάλσζεο Τγείαο (Π.Ο.Τ) Τγεία γηα Όινπο θαη ηεο Αηδέληα 21 ηνπ Οξγαληζκνχ Ζλσκέλσλ Δζλψλ (Ο.Ζ.Δ.) ζηε ρψξα καο. Δηδηθφηεξα, ζθνπνί ηεο Δηαηξείαο είλαη: 1. Ζ επηζηεκνληθή θαη ηερληθή ππνζηήξημε ησλ Γήκσλ κειψλ ηεο αιιά θαη άιισλ θνξέσλ ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο φζνλ αθνξά ηελ αλάπηπμε ηεο πνιηηηθήο γηα ηελ πγεία θαη ηελ θνηλσληθή πξνζηαζία ζηε ρψξα καο θαη ζηελ επηβνήζεζε ηεο πινπνίεζεο ησλ πξνγξακκάησλ ησλ Γήκσλ κειψλ θαη φισλ φζσλ εληάζζνληαη ζην πξφγξακκα Τγηείο Πφιεηο ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Τγείαο. 2. Ζ αλάπηπμε Πνιηηηθήο Τγείαο ζηνπο Γήκνπο, βαζηζκέλε ζηνπο ζηφρνπο ηεο δηαθήξπμεο ηεο Π.Ο.Τ. Τγεία γηα Όινπο θαη ηεο Σνπηθήο Αηδέληα 21 ηνπ Ο.Ζ.Δ. 19

20 3. Ζ επηζηεκνληθή ππνζηήξημε ησλ Γήκσλ κειψλ γηα ηελ πινπνίεζε ησλ πξνυπνζέζεσλ πνπ ζέηεη ε Π.Ο.Τ. γηα ηηο πφιεηο κέιε ησλ Δζληθψλ Γηθηχσλ ησλ Τγηψλ Πφιεσλ. 4. Ζ ππνβνήζεζε ηεο θνηλήο δξάζεο ησλ Γήκσλ γηα ηελ αλάπηπμε θαη εθαξκνγή θαηλνηφκσλ πξνγξακκάησλ θαη πνιηηηθψλ ζηνπο ηνκείο ηεο Γεκφζηαο Τγείαο, ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηεο Κνηλσληθήο Φξνληίδαο. 5. Ζ (ελζάξξπλζε θαη) ππνζηήξημε ηεο αλάπηπμεο Γξαθείσλ Τγεηψλ Πφιεσλ ζε θάζε Γήκν κέινο θαη ε επηκφξθσζε θαη εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπο. 6. Ζ ππνζηήξημε θαη πξνψζεζε ησλ δπλαηνηήησλ ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο γηα ηελ δεκηνπξγία λέσλ ζεζκψλ ζηε πφιε, πρ Σκήκα Κνηλσληθήο Φξνληίδαο, Αζηηθήο Τγείαο & Πεξηβάιινληνο, θαη ε πεξαηηέξσ απνθέληξσζε αξκνδηνηήησλ. 7. Ζ παξνρή ηερληθψλ, ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ ζε Γήκνπο κέιε, γηα ηελ δεκηνπξγία, αλάπηπμε θαη εθαξκνγή ησλ πξνθίι ησλ πφιεσλ θαη ησλ ρεδίσλ Γξάζεο γηα ηελ Τγεία θαη ην Πεξηβάιινλ θαη ηελ πνηφηεηα δσήο ζηελ πφιε. 8. Ζ πξνψζεζε ηεο πιεξνθφξεζεο, ελεκέξσζεο θαη εθπαίδεπζεο ησλ πνιηηψλ, ησλ θνηλσληθψλ θνξέσλ θαη ησλ αξρψλ ηεο Σ.Α. ζε ζέκαηα πξναγσγήο ηεο πγείαο, πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο δσήο. 9. Ζ ελδπλάκσζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ πνιηηψλ ζε πξσηνβνπιίεο ζρεηηθά κε ηελ πγεία θαη ην πεξηβάιινλ. 10. Ζ δεκηνπξγία βάζεο δεδνκέλσλ θαη ε αλάπηπμε δηθηχνπ πιεξνθνξηψλ κεηαμχ ησλ πφιεσλ, κε ηελ θαηαγξαθή, επεμεξγαζία, αλάιπζε θαη έξεπλα ησλ παξαγφλησλ πνπ επεξεάδνπλ ην επίπεδν πγείαο ηνπ πιεζπζκνχ, κε ζθνπφ ηνλ θαζνξηζκφ πνιηηηθψλ γηα ηελ βειηίσζε ηεο Γεκφζηαο Τγείαο. 11. Ζ αμηνπνίεζε ησλ εζληθψλ, Δπξσπατθψλ θαη άιισλ πξνγξακκάησλ, ζρεηηθψλ κε ηελ Γεκφζηα Τγεία, ην Πεξηβάιινλ θαη ηελ Κνηλσληθή Φξνληίδα. Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε πξνγξάκκαηα θαηά ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ, πξνγξάκκαηα αγσγήο πγείαο (θαηά ηνπ θαξθίλνπ, θαπλίζκαηνο, AIDS), επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο, πιεξνθφξεζεο ησλ πνιηηψλ, πξνζπκπησκαηηθνχ ειέγρνπ (screening), Πξνιεπηηθήο Ηαηξηθήο θ.ά. 12. Ζ παξνρή ππεξεζηψλ εκπεηξνγλψκνλα ζε ζέκαηα δεκφζηαο πγείαο, πνιηηηθήο πγείαο, πξναγσγήο πγείαο, πεξηβαιινληηθήο πγείαο θαη εθπαίδεπζεο, θαζψο θαη ζε ζέκαηα νηθνλνκίαο ηεο πγείαο. 13. Ζ αμηνπνίεζε ησλ εζληθψλ, Δπξσπατθψλ θαη άιισλ πξνγξακκάησλ, ζρεηηθψλ κε ηελ Τγεία, ην Πεξηβάιινλ θαη ηελ Κνηλσληθή Φξνληίδα. Δλδεηθηηθά 20

21 αλαθέξνπκε πξνγξάκκαηα θαηά ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ, πξνγξάκκαηα αγσγήο πγείαο (θαηά ηνπ θαξθίλνπ, θαπλίζκαηνο, AIDS), επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο, πιεξνθφξεζεο ησλ πνιηηψλ, πξνζπκπησκαηηθνχ ειέγρνπ (screening), Πξνιεπηηθήο Ηαηξηθήο θ.ά. 14. Ζ πξνψζεζε ηεο ζπλεξγαζίαο κε ηα Δζληθά Γίθηπα ησλ άιισλ θξαηψλ κειψλ θαζψο θαη κε άιιεο πφιεηο ηνπ Δπξσπατθνχ Γηθηχνπ «Τγηείο Πφιεηο» ηεο Παγθφζκηαο Οξγάλσζεο Τγείαο, ε αληαιιαγή εκπεηξηψλ θαη ε κεηαθνξά ηερλνγλσζίαο γηα ηελ πινπνίεζεο ησλ ζθνπψλ ηεο Δηαηξείαο. Δπίζεο ε ελζάξξπλζε ζπκκεηνρήο ησλ πφιεσλ ηνπ Διιεληθνχ Γηθηχνπ ζηα «Δηδηθά Πξνγξάκκαηα Γξάζεο Οκάδσλ Πφιεσλ» ηεο Π.Ο.Τ. (MCAPs, Multi Cities Action Plans), φπσο ην Πξφγξακκα γηα ην AIDS, ηα λαξθσηηθά, ηνπο ειηθησκέλνπο, ηηο γπλαίθεο θ.ά. 15. Ζ εθπξνζψπεζε ηεο Δηαηξείαο ζε ζρεηηθνχο δηεζλείο θαη εζληθνχο νξγαληζκνχο θαη ππεξεζίεο θαη ε ζπκκεηνρή ζε αλάινγεο εθδειψζεηο. 16. Ζ παξαθνινχζεζε ησλ δηεζλψλ εμειίμεσλ θαη εκπεηξηψλ θαη ε πξνψζεζε ηεο ηεθκεξίσζεο ησλ ζρεηηθψλ δεηεκάησλ. 17. Ζ επηδίσμε ζπλεξγαζίαο κε θνξείο/νξγαληζκνχο πνπ έρνπλ θνηλνχο κε ηελ Δηαηξεία ζηφρνπο. 18. Ζ αλαβάζκηζε ησλ δνκψλ πγείαο θαη θνηλσληθήο κέξηκλαο ζηα πιαίζηα ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. 19. Ζ παξνρή ηερλνγλσζίαο γηα ηελ δεκηνπξγία λέσλ δνκψλ πγείαο, δεκφζηαο πγείαο θαη θνηλσληθήο κέξηκλαο ζηνπο Γήκνπο κέιε. 20. Ζ πξνζπάζεηα δεκηνπξγίαο εληαίνπ πιαηζίνπ ιεηηνπξγίαο ησλ δνκψλ πγείαο, θνηλσληθήο πνιηηηθήο θαη πεξηβάιινληνο θαη ε επηδίσμε αλαβάζκηζεο θαη δηεπθφιπλζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ππεξεζηψλ πγείαο, δεκφζηαο πγείαο θαη θνηλσληθήο κέξηκλαο ησλ Ο.Σ.Α. κε θαηάζεζε ζρεηηθψλ πξνηάζεσλ ζηα αξκφδηα Τπνπξγεία, πξνθεηκέλνπ λα ζεζκνζεηεζνχλ νη απαηηνχκελεο πξνο ηνχην λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο, κε εθαξκνγή εζσηεξηθψλ θαλνληζκψλ απνδεθηψλ απφ ηα κέιε, κε αμηνπνίεζε ηεο δηεζλνχο εκπεηξίαο θαη γεληθφηεξα κε θάζε πξφζθνξν ηξφπν. 21. Ζ αληαιιαγή γλψζεσλ θαη εκπεηξίαο ησλ ππεξεζηψλ πγείαο, δεκφζηαο πγείαο, θνηλσληθήο πνιηηηθήο θαη πεξηβάιινληνο, πνπ ήδε ιεηηνπξγνχλ ζηνπο Ο.Σ.Α. 22. Ζ ελεκέξσζε ζρεηηθά κε ηα λέα ζέκαηα πνπ πξνθχπηνπλ ζηνλ ηνκέα ηεο πξφιεςεο θαη πξναγσγήο ηεο πγείαο θαη ζηνλ ηνκέα ηεο θνηλσληθήο κέξηκλαο. 21

22 23. Ζ δηνξγάλσζε νκηιηψλ, εκεξίδσλ, ζπλεδξίσλ, εθδειψζεσλ, πξνβνιψλ, δηαιέμεσλ κε ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε θαη ηελ πξναγσγή ηεο πγείαο, ηεο θνηλσληθήο κέξηκλαο θαη ηεο πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο ζηα φξηα ησλ ΟΣΑ. 24. Ζ ππνβνιή πξνηάζεσλ θαη ε πινπνίεζε πξνγξακκάησλ ζηνπο ηνκείο ηεο πγείαο, ηεο δεκφζηαο πγείαο, ηεο θνηλσληθήο κέξηκλαο θαη ηνπ πεξηβάιινληνο κε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ Διιεληθνχ Κξάηνπο ή απφ Δπξσπατθνχο πφξνπο ή απφ δσξεέο θαη ρνξεγίεο θαζψο θαη ε ζπκκεηνρή ηεο Δηαηξείαο σο εηαίξνπ ζε θνηλνπξαθηηθφ ζρήκα γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζθνπνχ απηνχ. 25. O ζρεδηαζκφο, νξγάλσζε, πινπνίεζε, δηαρείξηζε θαη αμηνιφγεζε πξνγξακκάησλ, ε ίδηα εθηέιεζε ή/θαη αλάιεςε ή/θαη ε αλάζεζε ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ Δζληθψλ θαη Δπξσπατθψλ έξγσλ ζηα πεδία ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο Δηαηξείαο. 26. Ζ εθπξνζψπεζε ησλ Γήκσλ - κειψλ ζε φιεο ηηο δεκφζηεο αξρέο (Τπνπξγεία θιπ), ζην πιαίζην θαη γηα ηηο αλάγθεο πινπνίεζεο ησλ θαηαζηαηηθψλ ζθνπψλ ηεο Δηαηξείαο. 27. Ζ πξνψζεζε ηεο ζπλεξγαζίαο κε δηάθνξνπο νξγαληζκνχο πγείαο, θνηλσληθήο κέξηκλαο, πεξηβάιινληνο θαη πνηφηεηαο δσήο πνπ ιεηηνπξγνχλ εληφο ηεο Διιεληθήο επηθξάηεηαο ή ζην εμσηεξηθφ. 28. Ζ ζπκκεηνρή ζε Δπξσπατθά θαη παγθφζκηα δίθηπα θαη ζε Οξγαληζκνχο ή θνξείο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο ή ζην εμσηεξηθφ πνπ ν ζθνπφο ηνπο έρεη ζρέζε κε δεηήκαηα πξφιεςεο θαη πξναγσγήο ηεο πγείαο, θνηλσληθήο κέξηκλαο, βειηίσζε ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηεο πνηφηεηαο δσήο. 29. Ζ δεκηνπξγία δηαθξαηηθψλ ζπλεξγαζηψλ γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ βαζηθψλ ζηφρσλ ηεο Δηαηξείαο, φζνλ αθνξά ηελ αλάπηπμε ησλ ζεκάησλ πγείαο θαη θνηλσληθήο κέξηκλαο πεξηβάιινληνο θαη πνηφηεηαο δσήο. 30. Ζ νξγάλσζε πξνγξακκάησλ πξνιεπηηθήο ηαηξηθήο, πξναγσγήο ηεο πγείαο, πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη αληηκεηψπηζεο θνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ. 31. Ζ αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ γηα ηε ζχλαςε δηεζλψλ ζπλεξγαζηψλ κε αμηφπηζηνπο θνξείο ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ (φπσο Με Κπβεξλεηηθνχο Οξγαληζκνχο Μ.Κ.Ο., αλαπηπμηαθνχο θνξείο, Παλεπηζηεκηαθά Γίθηπα, πλεηαηξηζκνχο, θνξείο ηεο ηδησηηθήο πξσηνβνπιίαο) ησλ αλαπηπζζφκελσλ ρσξψλ, κε ζηφρν ηελ νπζηαζηηθή βειηίσζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θαη θνηλσληθνχ επηπέδνπ ησλ θαηνίθσλ ηνπο θαη ηε κείσζε ηεο θηψρεηαο. 22

23 Οη ζπλεξγαζίεο απηέο ζα εθηείλνληαη θαη ζα θαιχπηνπλ ηνπο ηνκείο ηεο επείγνπζαο αλζξσπηζηηθήο βνήζεηαο, ηεο επηζηηηζηηθήο βνήζεηαο θαζψο θαη ηεο αλαπηπμηαθήο ζπλεξγαζίαο, ζε φινπο ηνπο ηνκείο. Δηδηθφηεξα ζα επηδηψθεηαη ε ελίζρπζε θαη πινπνίεζε πξνγξακκάησλ ζηνπο θαίξηνπο ηνκείο ηεο πξνζηαζίαο ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, ηεο θνηλσληθήο θξνληίδαο θαη πξφλνηαο, ηεο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο, ηεο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηεο ηζφηεηαο αλδξψλ θαη γπλαηθψλ. Ηδηαίηεξε θξνληίδα ζα απνδνζεί ζηελ πινπνίεζε βηψζηκσλ δξάζεσλ θαη πξνγξακκάησλ ησλ θνξέσλ ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ- θαη ηδηαίηεξα ησλ Μ.Κ.Ο.-, ζηελ νηθνδφκεζε ζεζκψλ, ζηελ θαηάξηηζε πξνγξακκάησλ πνπ δεκηνπξγνχλ εηζνδήκαηα ζηηο αζζελέζηεξεο θαη κεηνλεθηηθφηεξεο νκάδεο ηνπ πιεζπζκνχ, ζηε βειηίσζε ηεο πξφζβαζεο ησλ γπλαηθψλ ζηηο ηνπηθέο αλαπηπμηαθέο πξσηνβνπιίεο, θαζψο θαη ζηελ νηθεηνπνίεζε (απφ ηηο γπλαίθεο θαη ηνπο ελ γέλεη κεηνλεθηνχληεο), ησλ σθειεηψλ θαη ηεο δηαρείξηζεο ησλ πξνγξακκάησλ απφ ηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο. ΑΡΘΡΟ 5- ΜΔΑ ΔΠΗΓΗΧΞΖ ΣΟΤ ΚΟΠΟΤ Ζ Δηαηξεία επηδηψθεη ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ ζθνπψλ ηεο, φπσο απηνί πεξηγξάθνληαη ζην πξνεγνχκελν άξζξν κε θάζε λφκηκν κέζν θαη ζηα πιαίζηα ηεο θείκελεο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο Δηδηθφηεξα γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ ζθνπψλ ηεο ε Δηαηξεία δχλαηαη, κε πεξηνξηζηηθά λα : Παξέρεη επηζηεκνληθή θαη εξεπλεηηθή ππνζηήξημε ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ Γήκσλ κειψλ ηεο. Γεκηνπξγεί ηελ θαηάιιειε πιηθνηερληθή ππνδνκή κε ηθαλή ζηειέρσζε ζηελ έδξα ηεο αιιά θαη ζε φιε ηελ ρψξα γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηεο. Δπεμεξγάδεηαη θαη πξνηείλεη κεζφδνπο κεηξήζεσλ θαη θαηαγξαθήο ησλ πξνθίι θαη ησλ παξαγφλησλ πνπ επεξεάδνπλ ην επίπεδν πγείαο ηνπ πιεζπζκνχ θαη ηελ πεξηβαιινληηθή πγεία ζηε ρψξα καο. Αλαπηχζζεη ηε κεζνδνινγία γηα ηελ θαηαζθεπή ζρεδίσλ δξάζεο γηα ηελ πγεία θαη ην πεξηβάιινλ ζηνπο Γήκνπο ηεο ρψξαο θαη ππνβνεζά ζηνπο Γήκνπο ζηελ εθηέιεζε ησλ αληίζηνηρσλ δξάζεσλ. 23

24 πλεξγάδεηαη κε Γήκνπο, Δλψζεηο Γήκσλ θη άιινπο θνξείο ηεο Σ.Α. ή άιινπο θνηλσληθνχο θνξείο γηα ηελ αλάπηπμε δξάζεσλ πνπ εληάζζνληαη ζην πξφγξακκα Yγεία γηα φινπο ηεο Π.Ο.Τ. θαη ηεο Σνπηθήο Αηδέληα 21. πλεξγάδεηαη κε επηζηεκνληθνχο θνξείο, εξεπλεηηθά θέληξα, Γίθηπα Πφιεσλ ηεο ρψξαο θαη ηνπ εμσηεξηθνχ, θαζψο θαη ηδησηηθέο ή δεκφζηεο επηρεηξήζεηο, θξαηηθέο αξρέο, ηελ Δ.Δ., ηελ Π.Ο.Τ. ηνλ ΟΟΑ θαη άιινπο δηεζλείο νξγαληζκνχο θαη θνξείο. Γηνξγαλψλεη θαη εθαξκφδεη πξνγξάκκαηα επηκφξθσζεο θαη θαηάξηηζεο πνιηηψλ θαη θνξέσλ ζε ζέκαηα δεκφζηαο πγείαο, πξναγσγήο πγείαο, πεξηβαιινληηθήο πγείαο, θνηλσληθήο πξνζηαζίαο, νηθνλνκίαο ηεο πγείαο θαη θάζε άιινπ ζρεηηθνχ επηζηεκνληθνχ αληηθεηκέλνπ κε ηνπο ζθνπνχο ηνπο. Γηεμάγεη έξεπλεο ή κειέηεο πνπ ελδηαθέξνπλ ή αλαηίζεληαη απφ ηνπο Γήκνπο ή απφ θξαηηθνχο, θνηλσληθνχο, επηζηεκνληθνχο ή άιινπο δεκφζηνπο θαη ηδησηηθνχο θνξείο ζε εζληθφ ή δηεζλέο επίπεδν. Πξνβαίλεη ζηε ζπιινγή, επεμεξγαζία, αληαιιαγή & δηάδνζε πιεξνθνξηψλ κε φια ηα δπλαηά κέζα ζπκπεξηιακβάλνληαο ηξάπεδεο πιεξνθνξηψλ, δίθηπα θαηαγξαθήο δεδνκέλσλ θ.α. Σεξεί ζηαηηζηηθά ζηνηρεία γηα ην επίπεδν πγείαο ησλ ηνπηθψλ πιεζπζκψλ θαη ηελ πεξηβαιινληηθή θαηάζηαζε ησλ δήκσλ θαη γηα ηα αίηηα ηνπο. Πξνβαίλεη ζε θάζε άιιε ελέξγεηα ρξήζηκε γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζθνπψλ ηνπ. ΑΡΘΡΟ 6 ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ ΚΑΗ ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΣΧΝ ΜΔΛΧΝ 1. Σα ζπκβαιιφκελα κέξε (κέιε) ζπκθσλνχλ ζηελ κεηαμχ ηνπο ζπλεξγαζία γηα ηελ επηδίσμε ησλ ζηφρσλ ηεο Δηαηξείαο θαη ζα δξαζηεξηνπνηεζνχλ, πξνβαίλνληαο ζε θάζε ελέξγεηα πνπ ζπκβάιιεη ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ απηψλ. 2. Ζ ζπκκεηνρή ησλ Γήκσλ ζηελ Δηαηξεία δελ πεξηνξίδεη ηελ απηνλνκία ηνπο θαη ηελ δπλαηφηεηα λα αλαπηχζζνπλ παξάιιεια άιιεο δξαζηεξηφηεηεο, είηε κφλνη ηνπο είηε κε άιινπο Γήκνπο, ππνρξενχληαη φκσο λα πιεξνχλ ηηο ειάρηζηεο πξνυπνζέζεηο πνπ ζέηεη ε Π.Ο.Τ. γηα ηηο πφιεηο κέιε ησλ Δζληθψλ Γηθηχσλ Τγηψλ Πφιεσλ, φπσο απηά θαζνξίδνληαη αλά πεληαεηή θάζε εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Δπίζεο ππάξρεη αλεμαξηεζία ησλ Γήκσλ αλαθνξηθά κε ηελ επηινγή ησλ πξνγξακκάησλ πνπ ζα πινπνηνχλ ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Δηαηξεία. 24

ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΤ ΜΩΛΟΤ-ΑΓΙΟΤ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ 2011-2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΤ ΜΩΛΟΤ-ΑΓΙΟΤ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ 2011-2014 ΔΗΜΟ ΜΩΛΟΤ-ΑΓΙΟΤ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΤ ΜΩΛΟΤ-ΑΓΙΟΤ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ 2011-2014 Αϋ Φάςθ: τρατθγικόσ χεδιαςμόσ (Τφιςτάμενθ Κατάςταςθ τρατθγικι του ΟΣΑ) Δεκζμβριοσ, 2011 Ζκδοςθ 1.0 ειίδα 1 Πεγή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΖΜΟΤ ΣΑΝΑΓΡΑ 2011-2014

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΖΜΟΤ ΣΑΝΑΓΡΑ 2011-2014 ΥΔΓΙΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΖΜΟΤ ΣΑΝΑΓΡΑ 2011-2014 Δλφηεηα 1: ηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο Γπλάκεη ηνπ άξζξνπ 266 ηνπ Ν. 3852/10 «Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο» θαη ησλ άξζξσλ 203-207 ηνπ Ν. 3463/06 «Κψδηθαο Γήκσλ

Διαβάστε περισσότερα

Πεξίιεςε. Λέμεηο Κιεηδηά. Κέληξν Τγείαο Παξαγσγηθφηεηα πγθξηηηθή θνζηνιφγεζε Πε..Τ.Π. Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο Ννζειεπηηθνί θαη νηθνλνκηθνί δείθηεο

Πεξίιεςε. Λέμεηο Κιεηδηά. Κέληξν Τγείαο Παξαγσγηθφηεηα πγθξηηηθή θνζηνιφγεζε Πε..Τ.Π. Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο Ννζειεπηηθνί θαη νηθνλνκηθνί δείθηεο Πεξίιεςε Παξά ηε δηεζλή αλαγλψξηζε ηεο αλάγθεο γηα πεξαηηέξσ ππνζηήξημε ηεο πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο, ε Διιάδα κάιινλ απέρεη πνιχ απφ ηελ πινπνίεζε ελφο απνδνηηθνχ θαη νξζνινγηθά ζρεδηαζκέλνπ ζπζηήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΔΧΣΔΡΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΖΜΟΤ ΦΤΛΖ

ΥΔΓΗΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΔΧΣΔΡΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΖΜΟΤ ΦΤΛΖ ΥΔΓΗΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΔΧΣΔΡΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΖΜΟΤ ΦΤΛΖ ΗΟΤΛΗΟ 2011 Σελίδα 1 ΜΔΡΟ 1 Ο ΓΗΑΘΡΧΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ Σελίδα 2 Άξζξν 1 ΓΗΑΡΘΡΧΖ ΚΔΝΣΡΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Οη Κεληξηθέο Τπεξεζίεο, ηνπ Γήκνπ Φπιήο, είλαη εγθαηεζηεκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Δηήζηνο Απνινγηζκφο Λεηηνπξγίαο Δ.Κ.Κ.Α. 2009

Δηήζηνο Απνινγηζκφο Λεηηνπξγίαο Δ.Κ.Κ.Α. 2009 ΔΘΝΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΝΣΟΝΗΜΟΤ & ΟΡΓΑΝΧΖ ΣΜΖΜΑ ΔΡΔΤΝΑ, ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΜΖΜΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΔΡΓΟΤ Δηήζηνο Απνινγηζκφο Λεηηνπξγίαο Δ.Κ.Κ.Α. 2009 ΠΡΟΛΟΓΟ Ζ νξγάλσζε ησλ θνηλσληθψλ-νηθνλνκηθψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2013

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2013 ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012-2014 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Δηζαγσγά... 3 2. Θεζκηθφ πιαέζην ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Π Α Μ Α. Ζ ΤΝΘΔΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ έρεη σο εμήο : Οη απνπζηάδνληεο αλ θαη λόκηκα θιήζεθαλ είλαη νη θ.θ. :

Α Π Ο Π Α Μ Α. Ζ ΤΝΘΔΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ έρεη σο εμήο : Οη απνπζηάδνληεο αλ θαη λόκηκα θιήζεθαλ είλαη νη θ.θ. : ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ Δγθξίλεη κε ΓΖΜΟ (19) ςήθνπο ΝΔΑ ην ΜΤΡΝΖ Πξφγξακκα ησλ Ησληθψλ Γηνξηψλ, αξλεηηθά ςήθηζε ε Γεκνηηθή χκβνπινο θα Εεζίκνπ Γεκφθιεηα. Α Π Ο Π Α Μ Α ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ Απφ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΔΗΜΟΤ ΔΡΑΜΑ, ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2007 2010. ΦΑΖ Β : Δλφηεηα 2 Δπηρεηξεζηαθφο Πξνγξακκαηηζκφο

ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΔΗΜΟΤ ΔΡΑΜΑ, ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2007 2010. ΦΑΖ Β : Δλφηεηα 2 Δπηρεηξεζηαθφο Πξνγξακκαηηζκφο ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΔΗΜΟΤ ΔΡΑΜΑ, ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2007 2010 ΦΑΖ Β : Δλφηεηα 2 Δπηρεηξεζηαθφο Πξνγξακκαηηζκφο Σεπτέμβριος 2009 ΤΝΣΟΜΟΓΡΑΦΗΔ Α.Ο.Γ.Γ. Αζιεηηθφο Οξγαληζκφο Γήκνπ Γξάκαο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΙΘ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ-ΓΙΟΙΚΗΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΤΓΔΙΑ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΙΘ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ-ΓΙΟΙΚΗΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΤΓΔΙΑ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Δ Λ Λ Ζ Ν Η Κ Ζ Γ Ζ Μ Ο Κ Ρ Α Σ Η Α ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΙΘ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ-ΓΙΟΙΚΗΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΤΓΔΙΑ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΟΜΔ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΦΤΥΗΚΖ ΤΓΔΗΑ ΣΖΝ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ,

Διαβάστε περισσότερα

«ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΣΖΝ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ: ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΠΣΧΖ e Trikala»

«ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΣΖΝ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ: ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΠΣΧΖ e Trikala» Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ Σκήκα Μεραληθψλ Πιεξνθνξηαθψλ & Δπηθνηλσληαθψλ πζηεκάησλ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ Καηεχζπλζε: «Γηνίθεζε Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ» «ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΣΖΝ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑΡΣΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ ΔΛ.ΣΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ

ΥΑΡΣΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ ΔΛ.ΣΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ 1 ΥΑΡΣΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ ΔΛ.ΣΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ 0. ΔΙΑΓΩΓΗ... 6 0.1 Όκηινο ΔΛΤΑ...6 0.2 Φάξηεο Υπνρξεώζεωλ Καηαλαιωηή...6 0.3 Πεξηπηώζεηο πνπ δελ ηζρύεη ν Φάξηεο Υπνρξεώζεωλ Καηαλαιωηή...8 0.4

Διαβάστε περισσότερα

Μειέηε Πξνζαλαηνιηζκνχ. ηεο παξέκβαζεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο. Δπηρεηξεκαηηθψλ Πεξηνρψλ Δζληθήο Δκβέιεηαο».

Μειέηε Πξνζαλαηνιηζκνχ. ηεο παξέκβαζεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο. Δπηρεηξεκαηηθψλ Πεξηνρψλ Δζληθήο Δκβέιεηαο». ΔΣΒΑ-ΒΗΠΔ Α.Δ. Αχγνπζηνο 2004 Μειέηε Πξνζαλαηνιηζκνχ ηεο παξέκβαζεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Αληαγσληζηηθφηεηα» ζηνλ ηνκέα ησλ Νέσλ Βηνκεραληθψλ θαη Δπηρεηξεκαηηθψλ Πεξηνρψλ Δζληθήο Δκβέιεηαο».

Διαβάστε περισσότερα

«Πξνηεηλφκελα έξγα θαη δξάζεηο. ηεο Πξσηνβάζκηαο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. ζην πιαίζην ηνπ Τπφινηπνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο

«Πξνηεηλφκελα έξγα θαη δξάζεηο. ηεο Πξσηνβάζκηαο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. ζην πιαίζην ηνπ Τπφινηπνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ Δξγαζηήξην Βηνκεραληθήο θαη Δλεξγεηαθήο Οηθνλνκίαο Οκάδα γηα ηελ Σερλνινγηθή, Οηθνλνκηθή θαη ηξαηεγηθή Αλάιπζε ηεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο «Πξνηεηλφκελα έξγα θαη δξάζεηο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΔΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ Έρνληαο ππφςε:

Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΔΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ Έρνληαο ππφςε: ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΗΓΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ ΓΗΑ ΡΖΛ ΘΝΗΛΩΛΗΘΖ ΔΛΡΑΜΖ ΘΑΗ ΡΖΛ ΘΝΗΛΩΛΗΘΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΑ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ

Διαβάστε περισσότερα

«Ρςθμίζειρ θεμάηων Δθνικού ςζηήμαηορ Τγείαρ, θαπμάκων, θαπμακείων και άλλερ διαηάξειρ».

«Ρςθμίζειρ θεμάηων Δθνικού ςζηήμαηορ Τγείαρ, θαπμάκων, θαπμακείων και άλλερ διαηάξειρ». 15 Φεβξνπαξίνπ 2012 ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ ΓΗΑ «Ρςθμίζειρ θεμάηων Δθνικού ςζηήμαηορ Τγείαρ, θαπμάκων, θαπμακείων και άλλερ διαηάξειρ». ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α Ρύθμιζη θεμάηων Δθνικού ςζηήμαηορ Τγείαρ και εποπηεςόμενων θοπέων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΚΤΚΛΗΟ. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αζήλα 31-07-2015 Αξ. πξση: Γ3δ/Γ.Φ. 14/Γ.Π.νηθ.58490. Πξνο: Όπσο o Πίλαθαο Απνδεθηψλ

ΔΓΚΤΚΛΗΟ. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αζήλα 31-07-2015 Αξ. πξση: Γ3δ/Γ.Φ. 14/Γ.Π.νηθ.58490. Πξνο: Όπσο o Πίλαθαο Απνδεθηψλ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ Γ/ΝΖ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΦΡΟΝΣΗΓΑ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΛΖΦΖ ΣΜΖΜΑ Γ ΑΓΧΓΖ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΛΖΦΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αζήλα 31-07-2015 Αξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΔΝΧ Ζ ΓΖΜΧΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΟΣΖΣΧΝ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ

ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΔΝΧ Ζ ΓΖΜΧΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΟΣΖΣΧΝ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΔΝΧΖ ΓΖΜΧΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΟΣΖΣΧΝ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ «Δνημέπωζη και Αξιοποίηζη ηος Μηηπώος ηων Δπισειπήζεων ηηρ Αςηοδιοίκηζηρ» ΣΔΛΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΔΠΗΜΟΡΦΧΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ (ΠΔΣΑ Α.Δ.) ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΔΙΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ Ή ΑΝΣΗΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΦΤΥΗΚΖ ΤΓΔΗΑ ΣΟ ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ

ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ Ή ΑΝΣΗΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΦΤΥΗΚΖ ΤΓΔΗΑ ΣΟ ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ Ή ΑΝΣΗΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΦΤΥΗΚΖ ΤΓΔΗΑ ΣΟ ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ ΠΟΤΓΑΣΡΙΑ ΠΑΡΑΚΔΤΟΠΟΤΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΡΑ ΠΡΧΣΟΒΟΤΛΗΔ - ΓΡΑΔΗ & ΠΟΛΗΣΗΚΔ ΑΡΑΝΣΑ ΓΤΟ ΜΖΝΧΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΧΝ

ΜΔΣΡΑ ΠΡΧΣΟΒΟΤΛΗΔ - ΓΡΑΔΗ & ΠΟΛΗΣΗΚΔ ΑΡΑΝΣΑ ΓΤΟ ΜΖΝΧΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΧΝ 18.09.07 ΜΔΣΡΑ ΠΡΧΣΟΒΟΤΛΗΔ - ΓΡΑΔΗ & ΠΟΛΗΣΗΚΔ ΑΡΑΝΣΑ ΓΤΟ ΜΖΝΧΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΧΝ ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΑΜΔ ΣΟ 2004 χκθσλα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΓΡΑΖ ΓΗΑ ΣΗ ΡΔΤΜΑΣΗΚΔ ΚΑΗ ΜΤΟΚΔΛΔΣΗΚΔ ΠΑΘΖΔΗ 2014-2017

ΔΘΝΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΓΡΑΖ ΓΗΑ ΣΗ ΡΔΤΜΑΣΗΚΔ ΚΑΗ ΜΤΟΚΔΛΔΣΗΚΔ ΠΑΘΖΔΗ 2014-2017 ΔΘΝΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΓΡΑΖ ΓΗΑ ΣΗ ΡΔΤΜΑΣΗΚΔ ΚΑΗ ΜΤΟΚΔΛΔΣΗΚΔ ΠΑΘΖΔΗ 2014-2017 Αζήλα 2013 1 Μέιε επηηξνπήο ζύληαμεο Δζληθνύ ρεδίνπ Γξάζεο γηα ηηο Ρεπκαηηθέο θαη Μπνζθειεηηθέο Παζήζεηο Γ.. Διιεληθήο Ρεπκαηνινγηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Δηήζηνο Απνινγηζκόο Ιεηηνπξγίαο Δ.Θ.Θ.Α.

Δηήζηνο Απνινγηζκόο Ιεηηνπξγίαο Δ.Θ.Θ.Α. ΔΘΛΗΘΝ ΘΔΛΡΟΝ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΑΙΙΖΙΔΓΓΖΠ ΓΗΔΘΛΠΖ ΠΛΡΝΛΗΠΚΝ & ΝΟΓΑΛΥΠΖΠ ΡΚΖΚΑ ΔΟΔΛΑΠ, ΑΛΑΞΡΜΖΠ & ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ΡΚΖΚΑ ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖΠ ΔΟΓΝ Δηήζηνο Απνινγηζκόο Ιεηηνπξγίαο Δ.Θ.Θ.Α. 2008 ΠΡΟΛΟΓΟ Ζ νξγάλσζε ησλ θνηλσληθψλ-νηθνλνκηθψλ

Διαβάστε περισσότερα

Η ενίζσςζη ηηρ κοινωνικήρ ζςνοσήρ ζηοςρ πόλοςρ ανάπηςξηρ με ηη σπήζη Σςνολικών Επισοπηγήζεων: Μελέηη Πεπίπηωζηρ Καβάλα - Ξάνθη - Δπάμα

Η ενίζσςζη ηηρ κοινωνικήρ ζςνοσήρ ζηοςρ πόλοςρ ανάπηςξηρ με ηη σπήζη Σςνολικών Επισοπηγήζεων: Μελέηη Πεπίπηωζηρ Καβάλα - Ξάνθη - Δπάμα Δ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ Κ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΟΡΓΑΝΙΜΧΝ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Η ενίζσςζη ηηρ κοινωνικήρ ζςνοσήρ ζηοςρ πόλοςρ ανάπηςξηρ με ηη σπήζη Σςνολικών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ:

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΔΗΓΗΚΔΤΖ: ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΣΖ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίζιο και πποηάζειρ για ηην ανάπηςξη ζςνεπγαζιών: Σςμππάξειρ Γημοζίος και Ιδιωηικού Τομέα

Πλαίζιο και πποηάζειρ για ηην ανάπηςξη ζςνεπγαζιών: Σςμππάξειρ Γημοζίος και Ιδιωηικού Τομέα ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ Δπγαζηήπιο Βιομησανικήρ και Δνεπγειακήρ Οικονομίαρ Ομάδα για ηην Τεσνολογική, Οικονομική και Σηπαηηγική Ανάλςζη ηηρ Κοινωνίαρ ηηρ Πληποθοπίαρ Πλαίζιο και πποηάζειρ για ηην ανάπηςξη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΧΣΔΡΙΚΧΝ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΔΝΣΡΧΗ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΧΣΔΡΙΚΧΝ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΔΝΣΡΧΗ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΧΣΔΡΙΚΧΝ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΔΝΣΡΧΗ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΓΙΟΙΚΗΗ ΣΜΖΜΑ: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Ο.Σ.Α. ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ: ΠΑΡΟΤΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΠΡΟΟΠΣΙΚΔ

Διαβάστε περισσότερα

Απιζηείδερ Πιπεπγιάρ

Απιζηείδερ Πιπεπγιάρ Ε ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙZ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: Σο δίκηςο «ύδεςξιρ» ωρ επγαλείο βεληίωζερ ηερ λειηοςπγίαρ ηερ Γιοίκεζερ. Η πποζαπμογή ηων Γεμοζίων Τπεπεζιών.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ: ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ-ΓΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: «Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΗ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΣΩΝ ΑΜΔΑ ΣΗΝ ΔΠΑΝΔΝΣΑΞΗ ΣΟΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΔΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΣΗΝ ΔΝΓΤΝΑΜΩΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η Κενηρική Υπηρεζία ηης Περιθέρειας Δσηικής Ελλάδας διαρθρώνεηαι ως καηωηέρω:

Η Κενηρική Υπηρεζία ηης Περιθέρειας Δσηικής Ελλάδας διαρθρώνεηαι ως καηωηέρω: Η Κενηρική Υπηρεζία ηης Περιθέρειας Δσηικής Ελλάδας διαρθρώνεηαι ως καηωηέρω: α) Γραφείο Περιφερειάρχθ. β) Γραφεία Αντιπεριφερειαρχών. γ) Γενικι Διεφκυνςθ Αναπτυξιακοφ Προγραμματιςμοφ, Περιβάλλοντοσ και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΑΣΙΚΗ ΜΗ ΚΔΡΓΟΚΟΠΙΚΗ ΔΣΑΙΡΙΑ. ηελ Θεζζαινλίθε ζήκεξα ηελ 30 Ηνπλίνπ 2003 νη ππνγξαθφκελνη :

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΑΣΙΚΗ ΜΗ ΚΔΡΓΟΚΟΠΙΚΗ ΔΣΑΙΡΙΑ. ηελ Θεζζαινλίθε ζήκεξα ηελ 30 Ηνπλίνπ 2003 νη ππνγξαθφκελνη : 1 ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΑΣΙΚΗ ΜΗ ΚΔΡΓΟΚΟΠΙΚΗ ΔΣΑΙΡΙΑ ηελ Θεζζαινλίθε ζήκεξα ηελ 30 Ηνπλίνπ 2003 νη ππνγξαθφκελνη : 1. Σν Δργαζηήρηο Βηοϊαηρηθής Σετλοιογίας ηοσ Δζληθού Μεηζόβηοσ Ποισηετλείοσ ΔΠΙΔΤ πνπ εδξεχεη ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΧΝ ΠΑΚΔΣΧΝ ΔΡΓΑΙΑ 2, 3, 4 «ΓΡΑΔΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ»,

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΧΝ ΠΑΚΔΣΧΝ ΔΡΓΑΙΑ 2, 3, 4 «ΓΡΑΔΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ», Σδαλαθηαλά, 30 Οθησβξίνπ 2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΧΝ ΠΑΚΔΣΧΝ ΔΡΓΑΙΑ 2, 3, 4 «ΓΡΑΔΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ», «ΠΡΟΧΘΗΗ ΓΙΚΣΤΟΤ ΘΑΛΑΔ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ» «ΠΡΟΧΘΗΗ

Διαβάστε περισσότερα