ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΖ ΚΑΗ ΚΧΓΗΚΟΠΟΗΖΖ ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟΤ αζηηθήο κε θεξδνζθνπηθήο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «ΓΗΑΓΖΜΟΣΗΚΟ ΓΗΚΣΤΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΟΣΑ»

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΖ ΚΑΗ ΚΧΓΗΚΟΠΟΗΖΖ ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟΤ αζηηθήο κε θεξδνζθνπηθήο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «ΓΗΑΓΖΜΟΣΗΚΟ ΓΗΚΣΤΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΟΣΑ»"

Transcript

1 ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΖ ΚΑΗ ΚΧΓΗΚΟΠΟΗΖΖ ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟΤ αζηηθήο κε θεξδνζθνπηθήο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «ΓΗΑΓΖΜΟΣΗΚΟ ΓΗΚΣΤΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΟΣΑ» ηνλ Γήκν Ακαξνπζίνπ, ζήκεξα άββαην 15 Οθησβξίνπ 2011, νη ππνγξάθνληεο ην παξφλ, ήηνη, ν Γήκνο Aγίαο Βαξβάξαο Αηηηθήο, ν Γήκνο Αγίαο Παξαζθεπήο Αηηηθήο, ν Γήκνο Αγίσλ Αλαξγχξσλ-Κακαηεξνχ Αηηηθήο, ν Γήκνο Αγξηλίνπ Αηησιναθαξλαλίαο, ν Γήκνο Αηγάιεσ Αηηηθήο, ν Γήκνο Αιεμάλδξεηαο Ζκαζίαο, ν Γήκνο Αιεμαλδξνχπνιεο Έβξνπ, ν Γήκνο Αιίκνπ Αηηηθήο, ν Γήκνο Ακαξνπζίνπ Αηηηθήο, ν Γήκνο Aκπεινθήπσλ Μελεκέλεο Θεζζαινλίθεο, ν Γήκνο Ακπληαίνπ Φιψξηλαο, ν Γήκνο Ακθίθιεηαο Διάηεηαο Φζηψηηδνο, ν Γήκνο Άλδξνπ Κπθιάδσλ, ν Γήκνο Αξγηζέαο Καξδίηζαο, ν Γήκνο Αξξηαλψλ Ρνδφπεο, ν Γήκνο Βέξνηαο Ζκαζίαο, ν Γήκνο Βφιβεο Θεζζαινλίθεο, ν Γήκνο Βφινπ Μαγλεζίαο, ν Γήκνο Βξηιεζζίσλ Αηηηθήο, ν Γήκνο Βχξσλα Αηηηθήο, ν Γήκνο Γαιαηζίνπ Αηηηθήο, ν Γήκνο Γαχδνπ Υαλίσλ, ν Γήκνο Γιπθάδαο Αηηηθήο, ν Γήκνο Γνξηπλίαο Αξθαδίαο, ν Γήκνο Γξεβελψλ Γξεβελψλ, ν Γήκνο Γάθλεο -Τκεηηνχ Αηηηθήο, ν Γήκνο Γέιηα Θεζζαινλίθεο, ν Γήκνο Γηνλχζνπ Αηηηθήο, ν Γήκνο Γηδπκφηεηρνπ Αλαη. Μαθεδνλίαο-Θξάθεο, ν Γήκνο Γξάκαο Γξάκαο, ν Γήκνο Γπηηθήο Αραΐαο, ν Γήκνο Γπηηθήο Μάλεο Μεζζελίαο, ν Γήκνο Γσξίδνο Φσθίδνο, ν Γήκνο Έδεζζαο Πέιιαο, ν Γήκνο Διαζζφλαο Λάξηζαο, ν Γήκνο Διεπζίλαο Γπηηθήο Αηηηθήο, ν Γήκνο Διιεληθνχ-Αξγπξνχπνιεο Αηηηθήο, ν Γήκνο Δνξδαίαο Κνδάλεο, ν Γήκνο Δξκηνλίδαο Αξγνιίδαο, ν Γήκνο Eξπκάλζνπ Αραΐαο, ν Γήκνο Εαθχλζνπ Εαθχλζνπ, ν Γήκνο Εσγξάθνπ Αηηηθήο, ν Γήκνο Ήιηδαο Ζιείαο, ν Γήκνο Ζιηνχπνιεο Αηηηθήο, ν Γήκνο Ζξαθιείνπ Αηηηθήο, ν Γήκνο Θέξκεο Θεζζαινλίθεο, ν Γήκνο Ηάζκνπ Ρνδφπεο, ν Γήκνο Ηεξάπεηξαο Λαζηζίνπ, ν Γήκνο Ησαλληηψλ Ησαλλίλσλ, ν Γήκνο Καβάιαο Καβάιαο, ν Γήκνο Καηζαξηαλήο Αηηηθήο, ν Γήκνο Καιακπάθαο Σξηθάισλ, ν Γήκνο Καιιηζέαο Αηηηθήο, ν Γήκνο Καξπάζνπ Γσδεθαλήζσλ, ν Γήκνο Κάζνπ Γσδεθαλήζνπ, ν Γήκνο Καζηνξηάο Καζηνξηάο, ν Γήκνο Καηεξίλεο Πηεξίαο, ν Γήκνο Κεξαηζηλίνπ-Γξαπεηζψλαο Αηηηθήο, ν Γήκνο Κεθηζηάο Αηηηθήο, ν Γήκνο Κνξηλζίσλ Κνξηλζίαο, ν Γήκνο Κνξπδαιινχ Αηηηθήο, ν Γήκνο Κξσπίαο Αηηηθήο, ν Γήκνο Κχκεο-Αιηβεξίνπ Δπβνίαο, ν Γήκνο Λαγθαδά Θεζζαινλίθεο, ν Γήκνο Λαξηζζαίσλ 1

2 Λάξηζαο, ν Γήκνο Λαπξεσηηθήο Αηηηθήο, ν Γήκνο Λεηςψλ Γσδεθαλήζσλ, ν Γήκνο Λέζβνπ Λέζβνπ, ν Γήκνο Λεπθάδνο Λεπθάδνο, ν Γήκνο Λπθφβξπζεο - Πεχθεο Αηηηθήο, ν Γήκνο Μαθξαθψκεο Φζηψηηδνο, ν Γήκνο Μάλδξαο - Δηδπιιίαο Αηηηθήο, ν Γήκνο Μεζζήλεο Μεζζελίαο, ν Γήκνο Μεηακφξθσζεο Αηηηθήο, ν Γήκνο Μνζράηνπ-Σαχξνπ Αηηηθήο, ν Γήκνο Μπθφλνπ Μπθφλνπ, ν Γήκνο Νάμνπ θαη Μηθξψλ Κπθιάδσλ Κπθιάδσλ, ν Γήκνο Ν. Ησλίαο Αηηηθήο, ν Γήκνο Νεκέαο Κνξηλζίαο, ν Γήκνο Νέζηνπ Καβάιαο, ν Γήκνο Ξάλζεο Ξάλζεο, ν Γήκνο Ξπινθάζηξνπ Δπξσζηίλεο Κνξηλζίαο, ν Γήκνο Π.Φαιήξνπ Αηηηθήο, ν Γήκνο Παιιήλεο Αηηηθήο, ν Γήκνο Παμψλ Κέξθπξαο, ν Γήκνο Παπάγνπ- Υνιαξγνχ Aηηηθήο, ν Γήκνο Παξαλεζηίνπ Γξάκαο, ν Γήκνο Παχινπ Μειά Θεζζαινλίθεο, ν Γήκνο Πεηξαηά Αηηηθήο, ν Γήκνο Πεξάκαηνο Αηηηθήο, ν Γήκνο Πεξηζηεξίνπ Αηηηθήο, ν Γήκνο Πελεηνχ Ζιείαο, ν Γήκνο Πφξνπ Αηηηθήο, ν Γήκνο Πξέβεδαο Πξεβέδεο, ν Γήκνο Πξεζπψλ Φιψξηλαο, ν Γήκνο Ππιαίαο Υνξηηάηε Θεζζαινλίθεο, ν Γήκνο Πχιεο Σξηθάισλ, ν Γήκνο Πχινπ - Νέζηνξνο Μεζζελίαο, ν Γήκνο Πσγσλίνπ Ησαλλίλσλ, ν Γήκνο Ραθήλαο-Πηθεξκίνπ Αηηηθήο, ν Γήκνο Ρεζχκλεο Ρεζχκλεο, ν Γήκνο Ρφδνπ Γσδεθαλήζνπ, ν Γήκνο αιακίλαο Αηηηθήο, ν Γήκνο εηείαο Λαζηζίνπ, ν Γήκνο ηθπσληψλ Κνξηλζίαο, ν Γήκνο ίθλνπ Κπθιάδσλ, ν Γήκνο νθάδσλ Καξδίηζαο, ν Γήκνο πάξηεο Λαθσλίαο, ν Γήκνο πάησλ-αξηέκηδαο Αηηηθήο, ν Γήκνο χξνπ-δξκνχπνιεο Κπθιάδσλ, ν Γήκνο θαθίσλ Υαλίσλ, ν Γήκνο Σεκπψλ Λάξηζαο, ν Γήκνο Σήινπ Γσδεθαλήζνπ, ν Γήκνο Σήλνπ Κπθιάδσλ, ν Γήκνο Σξηθθαίσλ Σξηθάισλ, ν Γήκνο Σξίπνιεο Αξθαδίαο, ν Γήκνο Ύδξαο Αηηηθήο, ν Γήκνο Φηιαδέιθεηαο - Υαιθεδφλαο Αηηηθήο, ν Γήκνο Φηινζέεο-Φπρηθνχ Αηηηθήο, ν Γήκνο Φνχξλσλ Κνξζεψλ άκνπ, ν Γήκνο Υατδαξίνπ Αηηηθήο, ν Γήκνο Υαιαλδξίνπ Αηηηθήο, ν Γήκνο Υαιθίδαο Δχβνηαο, ν Γήκνο Υεξζνλήζνπ Ζξαθιείνπ, ζπκθψλεζαλ, ζπλνκνιφγεζαλ θαη έθαλαλ ακνηβαία απνδεθηά ηα εμήο: ΗΣΟΡΗΚΟ: Σελ 20ε Ηνπιίνπ 2005, δπλάκεη ηνπ ππφ ηελ ίδηα εκεξνκελία ηδησηηθνχ ζπκθσλεηηθνχ, ζπζηήζεθε κεηαμχ ησλ σο εθεί ζπκβαιινκέλσλ αζηηθή κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα εηαηξεία, (άξζξν 784 ηνπ Α.Κ.) κε ηελ επσλπκία, «ΓΗΑΓΖΜΟΣΗΚΟ ΓΗΚΣΤΟ ΓΟΜΧΝ ΤΓΔΗΑ Ο.Σ.Α.», δηεπφκελε θαηά ηα ινηπά απφ ηνπο φξνπο πνπ δηαιακβάλνληαη ζην σο άλσ ηδησηηθφ ζπκθσλεηηθφ (θαηαζηαηηθφ ηεο εηαηξείαο), ην νπνίν δεκνζηεχηεθε λνκίκσο ζηα βηβιία εηαηξεηψλ ηνπ Πξσηνδηθείνπ Αζελψλ, κε αχμνληα αξηζκφ 12383/

3 Ζ εηαηξεία ιεηηνχξγεζε έθηνηε ζπλερψο κέρξη ζήκεξα ρσξίο θακία ηξνπνπνίεζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο. ΉΓΖ κε ην παξφλ, ηα άλσ ζπκβαιιφκελα κέξε ζπκθψλεζαλ ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ θαη ηελ θσδηθνπνίεζε απηνχ σο εμήο: ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΔΘΝΗΚΟ ΓΗΑΓΖΜΟΣΗΚΟ ΓΗΚΣΤΟ ΤΓΗΧΝ ΠΟΛΔΧΝ ΠΡΟΑΓΧΓΖ ΤΓΔΗΑ ην Γήκν Ακαξνπζίνπ, ζήκεξα αββαην, 15 Οθησβξίνπ 2011, νη παξαθάησ ζπκβαιιφκελνη Γήκνη (με αλυαβητική σειρά) 1. Ο Γήκνο Aγίαο Βαξβάξαο Αηηηθήο, φπσο εθπξνζσπείηαη θαηά ην λφκν απφ ην Γήκαξρν Γεψξγην Καπιάλε, ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε κε αξηζκφ 184/08, κε ηελ απφθαζε κε αξηζκφ 70/98 θαη κε ηελ απφθαζε 60/2011 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Αγίαο Βαξβάξαο. 2. Ο Γήκνο Αγίαο Παξαζθεπήο Αηηηθήο, φπσο εθπξνζσπείηαη θαηά ην λφκν απφ ηνλ Γήκαξρν Βαζίιεην Ενξκπά, σο ηδξπηηθφ κέινο ηεο Δηαηξείαο ην 2005, ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε κε αξηζκφ 25/98 θαη κε ηελ απφθαζε 108/2011 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Αγίαο Παξαζθεπήο. 3. Ο Γήκνο Αγίσλ Αλαξγύξσλ-Κακαηεξνύ Αηηηθήο, φπσο εθπξνζσπείηαη θαηά ην λφκν απφ ην Γήκαξρν Νηθφιαν αξάληε, σο ηδξπηηθά κέιε ηεο Δηαηξείαο ην 2005 ν Γήκνο Κακαηεξνχ, θαη ν Γήκνο Αγίσλ Αλαξγχξσλ. Καζψο επίζεο θαη ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε κε αξηζκφ 242/98 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Αγίσλ Αλαξγχξσλ, ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε 25678/ θαη κε ηελ απφθαζε 104/2011 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Αγίσλ Αλαξγχξσλ Κακαηεξνχ. 4. Ο Γήκνο Αγξηλίνπ Αηησινθαξλαλίαο, φπσο εθπξνζσπείηαη θαηά ην λφκν απφ ην Γήκαξρν Παχιν Μνζρνιηφ, ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε κε αξηζκφ 165/07 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Παξαβφιαο Αηησιναθαξλαλίαο, κε ηελ απφθαζε κε αξηζκφ 27/98 θαη κε ηελ απφθαζε 217/2011 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Αγξηλίνπ. 3

4 5. Ο Γήκνο Αηγάιεσ Αηηηθήο, φπσο εθπξνζσπείηαη θαηά ην λφκν απφ ην Γήκαξρν Υξήζην Καξδάξα, ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε κε αξηζκφ 266/07, κε ηελ απφθαζε κε αξηζκφ 78/98 θαη κε ηελ απφθαζε 225/2011 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Αηγάιεσ. 6. Ο Γήκνο Αιεμάλδξεηαο Ζκαζίαο, φπσο εθπξνζσπείηαη θαηά ην λφκν απφ ηνλ Γήκαξρν Φψηε Γεκεηξηάδε, ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε κε αξηζκφ 42/09 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Αιεμάλδξεηαο Ζκαζίαο, θαη ηελ απφθαζε κε αξηζκφ 166/07 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Μειίθεο Ζκαζίαο. θαη ηελ απφθαζε κε αξηζκφ 206/07 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Πιαηένο Ζκαζίαο θαη ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε 137/2011 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Αιεμάλδξεηαο. 7. Ο Γήκνο Αιεμαλδξνύπνιεο Έβξνπ, φπσο εθπξνζσπείηαη θαηά ην λφκν απφ ην Γήκαξρν Δπάγγειν Λακπάθε, ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε κε αξηζκφ 515/10 ηνπ θαη κε ηελ απφθαζε 432/2011 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Αιεμαλδξνχπνιεο. 8. Ο Γήκνο Αιίκνπ Αηηηθήο, φπσο εθπξνζσπείηαη θαηά ην λφκν απφ ην Γήκαξρν Αζαλάζην Οξθαλφ, σο ηδξπηηθφ κέινο ηεο Δηαηξείαο ην 2005, θαη ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε κε αξηζκφ 399/07 θαη κε ηελ απφθαζε 78/2011 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Αιίκνπ Αηηηθήο. 9. Ο Γήκνο Ακαξνπζίνπ Αηηηθήο, φπσο εθπξνζσπείηαη θαηά ην λφκν απφ ην Γήκαξρν Γεψξγην Παηνχιε, σο ηδξπηηθφ κέινο ηεο Δηαηξείαο ην 2005, κε απφθαζε κε αξηζκφ 41/98 θαη κε ηελ απφθαζε 145/2011 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Ακαξνπζίνπ. 10. Ο Γήκνο Aκπεινθήπσλ Μελεκέλεο Θεζζαινλίθεο, φπσο εθπξνζσπείηαη θαηά ην λφκν απφ ην Γήκαξρν Λάδαξν Κπξίδνγινπ, ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε κε αξηζκφ 73/2011 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Ακπεινθήπσλ - Μελεκέλεο. 11. Ο Γήκνο Ακπληαίνπ Φιώξηλαο, φπσο εθπξνζσπείηαη θαηά ην λφκν απφ ην Γήκαξρν Ησαθείκ Ησζεθίδε, ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε κε αξηζκφ 201/10 θαη κε ηελ απφθαζε 96/2011 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ Φιψξηλαο. 12. Ο Γήκνο Ακθίθιεηαο Διάηεηαο Φζηώηηδαο, φπσο εθπξνζσπείηαη θαηά ην λφκν απφ ην Γήκαξρν Θεφδσξν Νηνχξν, ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε κε αξηζκφ 79/2011 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Ακθίθιεηαο - Διάηεηαο. 4

5 13. Ο Γήκνο Άλδξνπ Κπθιάδσλ, φπσο εθπξνζσπείηαη θαηά ην λφκν απφ ην Γήκαξρν Ησάλλε Γιπλφ, σο ηδξπηηθφ κέινο ηεο Δηαηξείαο ην 2005, ν Γήκνο Τδξνχζαο Άλδξνπ κε ηελ απφθαζε κε αξηζκφ 189/ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Κνξζίνπ θαη κε ηελ απφθαζε 72/2011 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Άλδξνπ. 14. Ο Γήκνο Αξγηζέαο Καξδίηζαο, φπσο εθπξνζσπείηαη θαηά ην λφκν απφ ην Γήκαξρν Υξήζην Καλαβφ, ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε κε αξηζκφ 43/08 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Αρειψνπ Καξδίηζαο θαη κε ηελ απφθαζε 50/2011 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Αξγηζέαο. 15. Ο Γήκνο Αξξηαλώλ Ρνδόπεο, φπσο εθπξνζσπείηαη θαηά ην λφκν απφ ηνλ Γήκαξρν εξήθ Ηκπξαήκ, ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε κε αξηζκφ 51/2011 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Αξξηαλψλ Ρνδφπεο. 16. Ο Γήκνο Βέξνηαο Ζκαζίαο, φπσο εθπξνζσπείηαη θαηά ην λφκν απφ ηε Γήκαξρν Υαξίθιεηα Οπζνπιηδφγινπ, ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε κε αξηζκφ 125/07 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Μαθεδνλίδνο Ζκαζίαο, ηελ απφθαζε κε αξηζκφ 195/2008 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Βέξνηαο θαη κε ηελ απφθαζε κε αξηζκφ 120/2011 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Βέξνηαο. 17. Ο Γήκνο Βόιβεο Θεζζαινλίθεο, φπσο εθπξνζσπείηαη θαηά ην λφκν απφ ην Γήκαξρν Γεκήηξην Γαιακάηε, ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε κε αξηζκφ 411/2011 Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Βφιβεο Θεζζαινλίθεο. 18. Ο Γήκνο Βόινπ Μαγλεζίαο, φπσο εθπξνζσπείηαη θαηά ην λφκν απφ ην Γήκαξρν Παλαγηψηε θνηηληψηε, ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε κε αξηζκφ 135/09 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Αξηέκηδαο Μαγλεζίαο, ηελ απφθαζε κε αξηζκφ 149/07 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Ησιθνχ Μαγλεζίαο, ηελ απφθαζε κε αξηζκφ 246/2007 θαη 96/98 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Βφινπ Μαγλεζίαο, ηελ απφθαζε κε αξηζκφ 71 α /98 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Ν. Ησλίαο Μαγλεζίαο θαη κε ηελ απφθαζε 122/2011 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Βφινπ Μαγλεζίαο 19. Ο Γήκνο Βξηιεζζίσλ Αηηηθήο, φπσο εθπξνζσπείηαη θαηά ην λφκν απφ ην Γήκαξρν Κσλζηαληίλν Ησαλλίδε, ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε κε αξηζκφ 145/07 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Βξηιεζζίσλ θαη κε ηελ απφθαζε 51/2011 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Βξηιεζζίσλ. 20. Ο Γήκνο Βύξσλα Αηηηθήο, φπσο εθπξνζσπείηαη θαηά ην λφκν απφ ην Γήκαξρν Νηθφιαν Υαξδαιηά, σο ηδξπηηθφ κέινο ηεο Δηαηξείαο ην 2005 θαη κε ηελ απφθαζε 74/2011 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Βχξσλα. 5

6 21. Ο Γήκνο Γαιαηζίνπ Αηηηθήο, φπσο εθπξνζσπείηαη θαηά ην λφκν απφ ην Γήκαξρν Κπξηάθν Σζίξν, σο ηδξπηηθφ κέινο ηεο Δηαηξείαο ην 2005, ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε κε αξηζκφ 181/08 θαη κε ηελ απφθαζε 136/2011 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Γαιαηζίνπ. 22. Ο Γήκνο Γαύδνπ Υαλίσλ, φπσο εθπξνζσπείηαη θαηά ην λφκν απφ ην Γήκαξρν Δπζηξάηην Λακπάθε, ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε κε αξηζκφ 15/09 θαη κε ηελ απφθαζε 53/2011 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Γαχδνπ. 23. Ο Γήκνο Γιπθάδαο Αηηηθήο, φπσο εθπξνζσπείηαη θαηά ην λφκν απφ ην Γήκαξρν Κσλζηαληίλν Κφθθνξε, ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε κε αξηζκφ 103/08θαη ηελ απφθαζε κε αξηζκφ 1051/98 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Γιπθάδαο θαη κε ηελ απφθαζε κε αξηζκφ 321/2011 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Γιπθάδαο. 24. Ο Γήκνο Γνξηπλίαο Αξθαδίαο, φπσο εθπξνζσπείηαη θαηά ην λφκν απφ ην Γήκαξρν Ησάλλε Γηαλλφπνπιν, ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε κε αξηζκφ 98/08 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Κνληνβαδαίλε Αξθαδίαο, κε ηελ απφθαζε κε αξηζκφ 14/08 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Γεκεηζάλαο Αξθαδίαο, κε ηελ απφθαζε κε αξηζκφ 79/07 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Λαγθαδίσλ Αξθαδίαο θαη κε ηελ απφθαζε 197/2011 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Γνξηπλίαο. 25. Ο Γήκνο Γξεβελώλ Γξεβελώλ, φπσο εθπξνζσπείηαη θαηά ην λφκν απφ ην Γήκαξρν Γεκνζζέλε Κνππηζίδε, ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε κε αξηζκφ 390/07 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Γξεβελψλ θαη κε ηελ απφθαζε 122/2011 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Γξεβελψλ. 26. Ο Γήκνο Γάθλεο -Τκεηηνύ Αηηηθήο, φπσο εθπξνζσπείηαη θαηά ην λφκν απφ ην Γήκαξρν Μηράιε ηαπξηαλνπδάθε, ζηηο 3/6/ 2007 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Τκεηηνχ, σο ηδξπηηθφ κέινο ηεο Δηαηξείαο ην 2005 ν Γήκνο Γάθλεο θαη κε ηελ απφθαζε 111/2011 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Γάθλεο Τκεηηνχ. 27. O Γήκνο Γέιηα Θεζζαινλίθεο, φπσο εθπξνζσπείηαη θαηά ην λφκν απφ ην Γήκαξρν Νηθφιαν Γηνπηίθα, ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε κε αξηζκφ 52/2011 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Γέιηα Θεζζαινλίθεο. 28. Ο Γήκνο Γηνλύζνπ Αηηηθήο, φπσο εθπξνζσπείηαη θαηά ην λφκν απφ ην Γήκαξρν Ησάλλε Καιαθαηέιε, ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε κε αξηζκφ 78/07 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Άλνημεο, θαη σο ηδξπηηθφ κέινο ηεο Δηαηξείαο ην 2005 ε θνηλφηεηα Κξπνλεξίνπ θαη κε ηελ απφθαζε 121/2011 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Γηνλχζνπ. 6

7 29. Ο Γήκνο Γηδπκόηεηρνπ Αλαη. Μαθεδνλίαο-Θξάθεο, φπσο εθπξνζσπείηαη θαηά ην λφκν απφ ην Γήκαξρν Παξαζθεπά Παηζνπξίδε, ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε κε αξηζκφ 318/2011 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Γηδπκφηεηρνπ. 30. Ο Γήκνο Γξάκαο Γξάκαο, φπσο εθπξνζσπείηαη θαηά ην λφκν απφ ην Γήκαξρν Κπξηάθν Υαξαθίδε, ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε κε αξηζκφ 94/98 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Γξάκαο θαη κε ηελ απφθαζε 269/2011 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Γξάκαο. 31. Ο Γήκνο Γπηηθήο Αραΐαο, φπσο εθπξνζσπείηαη θαηά ην λφκν απφ ην Γήκαξρν Αλδξέα Παλαγησηφπνπιν, ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε κε αξηζκφ 125/09 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Γχκεο Αραΐαο, κε ηελ απφθαζε κε αξηζκφ 112/07 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Γήκνπ Μφβξεο Αραΐαο θαη κε ηελ απφθαζε 122/2011 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Αραΐαο. 32. Ο Γήκνο Γπηηθήο Μάλεο Μεζζελίαο, φπσο εθπξνζσπείηαη θαηά ην λφκν απφ ην Γήκαξρν Γεκήηξην Γηαλλεκάξα, ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε κε αξηζκφ 234/2011 Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Μάλεο. 33. Ο Γήκνο Γσξίδνο Φσθίδνο, φπσο εθπξνζσπείηαη θαηά ην λφκν απφ ηνλ Γήκαξρν Γεψξγην Καπεληδψλε, ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε κε αξηζκφ 82/09 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Βαξδνπζίσλ Φσθίδνο. 34. Ο Γήκνο Έδεζζαο Πέιιαο, φπσο εθπξνζσπείηαη θαηά ην λφκν απφ ην Γήκαξρν Γεκήηξην Γηάλλνπ ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε κε αξηζκφ 173/ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Έδεζζαο. 35. Ο Γήκνο Διαζζόλαο Λάξηζαο, φπσο εθπξνζσπείηαη θαηά ην λφκν απφ ην Γήκαξρν Γεψξγην Παζρφπνπιν, ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε κε αξηζκφ 179/08 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Πνηακηάο Λάξηζαο θαη κε ηελ απφθαζε 161/2011 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Διαζζφλαο. 36. Ο Γήκνο Διεπζίλαο Αηηηθήο, φπσο εθπξνζσπείηαη θαηά ην λφκν απφ ην Γήκαξρν Γεψξγην Ακπαηδφγινπ, ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε κε αξηζκφ 62/98 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Διεπζίλαο θαη κε ηελ απφθαζε 81/2011 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Διεπζίλαο. 37. Ο Γήκνο Διιεληθνύ-Αξγπξνύπνιεο Αηηηθήο, φπσο εθπξνζσπείηαη θαηά ην λφκν απφ ην Γήκαξρν Υξήζην Κνξηδίδε, σο ηδξπηηθά κέιε ηεο Δηαηξείαο ην 2005 ν Γήκνο Διιεληθνχ θαη ν Γήκνο Αξγπξνχπνιεο, κε ηελ απφθαζε κε αξηζκφ 94/98 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Αξγπξνχπνιεο θαη κε ηελ απφθαζε 43/2011 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Διιεληθνχ Αξγπξνχπνιεο. 7

8 38. Ο Γήκνο Δνξδαίαο Κνδάλεο, φπσο εθπξνζσπείηαη θαηά ην λφκν απφ ηε Γήκαξρν Παξαζθεπή Βξπδίδνπ, ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε κε αξηζκφ 209/08, κε ηελ απφθαζε 151/99 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Πηνιεκαΐδαο, κε ηελ απφθαζε 63/98 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Πηνιεκαΐδαο θαη κε ηελ απφθαζε 135/2011 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Δνξδαίαο. 39. Ο Γήκνο Δξκηνλίδαο Αξγνιίδαο, φπσο εθπξνζσπείηαη θαηά ην λφκν απφ ην Γήκαξρν Γεκήηξε Κακηδή, ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε κε αξηζκφ 236/2011 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Δξκηνλίδαο. 40. Ο Γήκνο Eξπκάλζνπ Αραΐαο, φπσο εθπξνζσπείηαη θαηά ην λφκν απφ ην Γήκαξρν Θάλν Καξπή, ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε κε αξηζκφ 263/2011 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Δξπκάλζνπ. 41. Ο Γήκνο Εαθύλζνπ Εαθύλζνπ, φπσο εθπξνζσπείηαη θαηά ην λφκν απφ ην Γήκαξρν ηπιηαλφ Μπνδίθε, ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε κε αξηζκφ 322/09 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Εαθπλζίσλ Εαθχλζνπ, κε ηελ απφθαζε κε αξηζκφ 141/07 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Αξθαδίσλ Εαθχλζνπ, κε ηελ απφθαζε κε αξηζκφ 145/07 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Αιπθψλ Εαθχλζνπ, κε ηελ απφθαζε κε αξηζκφ 208/09 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Λαγαλά Εαθχλζνπ θαη κε ηελ απφθαζε 116/2011 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Εαθχλζνπ. 42. Ο Γήκνο Εσγξάθνπ Αηηηθήο, φπσο εθπξνζσπείηαη θαηά ην λφκν απφ ην Γήκαξρν Κσλζηαληίλν Καιιίξε, σο ηδξπηηθφ κέινο ηεο Δηαηξείαο ην 2005, κε ηελ απφθαζε κε αξηζκφ 81/98 θαη κε ηελ απφθαζε 77/2011 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Εσγξάθνπ. 43. Ο Γήκνο Ήιηδαο Ζιείαο, φπσο εθπξνζσπείηαη θαηά ην λφκν απφ ην Γήκαξρν Ησάλλε Λπκπέξε, ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε κε αξηζκφ 45/08 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Πελείαο θαη κε ηελ απφθαζε 80/2011 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Ήιηδαο. 44. Ο Γήκνο Ζιηνύπνιεο Αηηηθήο, φπσο εθπξνζσπείηαη θαηά ην λφκν απφ ην Γήκαξρν Βαζίιεην Βαιαζφπνπιν, σο ηδξπηηθφ κέινο ηεο Δηαηξείαο ην 2005 θαη κε ηελ απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ 94/2011 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Ζιηνχπνιεο. 45. Ο Γήκνο Ζξαθιείνπ Αηηηθήο, φπσο εθπξνζσπείηαη θαηά ην λφκν απφ ην Γήκαξρν Παληειή Βιαζζφπνπιν, σο ηδξπηηθφ κέινο ηεο Δηαηξείαο ην 2005 θαη κε ηελ απφθαζε 83/2011 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Ζξαθιείνπ Αηηηθήο. 8

9 46. Ο Γήκνο Θέξκεο Θεζζαινλίθεο, φπσο εθπξνζσπείηαη θαηά ην λφκν απφ ην Γήκαξρν Θεφδσξν Παπαδφπνπιν, ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε κε αξηζκφ 376/2007 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Θέξκεο θαη κε ηελ απφθαζε 182/2011 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Θέξκεο. 47. Ο Γήκνο Ηάζκνπ Ρνδόπεο, φπσο εθπξνζσπείηαη θαηά ην λφκν απφ ην Γήκαξρν Κάδε Ηζκέη, ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε κε αξηζκφ 96/10 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Ηάζκνπ Ρνδφπεο θαη κε ηελ απφθαζε 59/2011 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Ηάζκνπ. 48. Ο Γήκνο Ηεξάπεηξαο Λαζηζίνπ, φπσο εθπξνζσπείηαη θαηά ην λφκν απφ ην Γήκαξρν Ησζήθ Αλαζηαζάθε ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε κε αξηζκφ 222/94 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Ηεξάπεηξαο θαη ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε 131/2011 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Ηεξάπεηξαο. 49. Ο Γήκνο Ησαλληηώλ Ησαλλίλσλ, φπσο εθπξνζσπείηαη θαηά ην λφκν απφ ην Γήκαξρν Φίιηππν Φίιην, ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε κε αξηζκφ 293/10 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Ησαλληηψλ, κε ηελ απφθαζε κε αξηζκφ 161/98 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Ησαλληηψλ θαη κε ηελ απφθαζε 341 α /2011 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Ησαλληηψλ. 50. Ο Γήκνο Καβάιαο Καβάιαο, φπσο εθπξνζσπείηαη θαηά ην λφκν απφ ην Γήκαξρν Κσλζηαληίλν ηκηηζή, ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε κε αξηζκφ 388/07, κε ηελ απφθαζε κε αξηζκφ 228/07 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Καβάιαο, κε ηελ απφθαζε κε αξηζκφ 138/07 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Φηιίππσλ Καβάιαο θαη κε ηελ απφθαζε 156/2011 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Καβάιαο. 51. Ο Γήκνο Καηζαξηαλήο Αηηηθήο, φπσο εθπξνζσπείηαη θαηά ην λφκν απφ ην Γήκαξρν Αληψλην Κακπάθα, σο ηδξπηηθφ κέινο ηεο Δηαηξείαο ην 2005 θαη κε ηελ απφθαζε 145/2011 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Καηζαξηαλήο. 52. Ο Γήκνο Καιακπάθαο Σξηθάισλ, φπσο εθπξνζσπείηαη θαηά ην λφκν απφ ην Γήκαξρν Γεκήηξην αθειιαξίνπ, ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε κε αξηζκφ 124/07 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Βαζηιηθήο Σξηθάισλ, κε ηελ απφθαζε κε αξηζκφ 110/10 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Καιακπάθαο θαη κε ηελ απφθαζε 100/2011 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Καιακπάθαο. 53. Ο Γήκνο Καιιηζέαο Αηηηθήο, φπσο εθπξνζσπείηαη θαηά ην λφκν απφ ην Γήκαξρν Κσλζηαληίλν Αζθνχλε, ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε κε αξηζκφ243/98, κε ηελ απφθαζε 448/2007 θαη ηελ απφθαζε../2011 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Καιιηζέαο. 9

10 54. Ο Γήκνο Καξπάζνπ Γσδεθαλήζνπ, φπσο εθπξνζσπείηαη θαηά ην λφκν απφ ην Γήκαξρν Μηράιε Υαληψηε, ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε κε αξηζκφ 238/07 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Καξπάζνπ θαη κε ηελ απφθαζε 20/2011 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Καξπάζνπ. 55. Ο Γήκνο Κάζνπ Γσδεθαλήζνπ, φπσο εθπξνζσπείηαη θαηά ην λφκν απφ ην Γήκαξρν Γεκήηξε Δξσηφθξηην, ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε κε αξηζκφ 141/2011 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Κάζνπ. 56. Ο Γήκνο Καζηνξηάο Καζηνξηάο, φπσο εθπξνζσπείηαη θαηά ην λφκν απφ ηνλ Γήκαξρν Δκκαλνπήι Υαηδεζπκεσλίδε, ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε κε αξηζκφ 68/11 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Καζηνξηάο. 57. Ο Γήκνο Καηεξίλεο Πηεξίαο, φπσο εθπξνζσπείηαη θαηά ην λφκν απφ ην Γήκαξρν άββα Υηνλίδε, ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε κε αξηζκφ 535/08 θαη κε ηελ απφθαζε 178/2011 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Καηεξίλεο. 58. Ο Γήκνο Κεξαηζηλίνπ-Γξαπεηζώλαο Αηηηθήο, φπσο εθπξνζσπείηαη θαηά ην λφκν απφ ην Γήκαξρν Λνπθά Σδαλή, ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε κε αξηζκφ 62/98 θαη κε ηελ απφθαζε../2011 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Κεξαηζηλίνπ Γξαπεηζψλαο. 59. Ο Γήκνο Κεθηζηάο Αηηηθήο, φπσο εθπξνζσπείηαη θαηά ην λφκν απφ ην Γήκαξρν Νηθφιαν Υησηάθε, σο ηδξπηηθφ κέινο ηεο Δηαηξείαο ην 2005, κε ηελ απνθαζε κε αξηζκφ 63/98 θαη κε ηελ απφθαζε 112/2011 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Κεθηζηάο. 60. Ο Γήκνο Κνξηλζίσλ Κνξηλζίαο, φπσο εθπξνζσπείηαη θαηά ην λφκν απφ ην Γήκαξρν Αιέμαλδξν Πλεπκαηηθφ, ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε κε αξηζκφ 18/382/07 θαη ηελ απφθαζε 131/ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Κνξηλζίσλ. 61. Ο Γήκνο Κνξπδαιινύ Αηηηθήο, φπσο εθπξνζσπείηαη θαηά ην λφκν απφ ην Γήκαξρν ηαχξν Καζηκάηε, σο ηδξπηηθφ κέινο ηεο Δηαηξείαο ην 2005, κε ηελ απφθαζε κε αξηζκφ 481/07 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Κνξπδαιινχ κε ηελ απφθαζε κε αξηζκφ 173/98 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Κνξπδαιινχ θαη κε ηελ απφθαζε../2011 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Κνξπδαιινχ. 10

11 62. Ο Γήκνο Κξσπίαο Αηηηθήο, φπσο εθπξνζσπείηαη θαηά ην λφκν απφ ην Γήκαξρν Γεκήηξε Κηνχζε, ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε κε αξηζκφ 230/07 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Κξσπίαο, κε ηελ απφθαζε 372/94 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Κξσπίαο θαη κε ηελ απφθαζε 61/2011 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Κξσπίαο. 63. Ο Γήκνο Κύκεο-Αιηβεξίνπ Δπβνίαο, φπσο εθπξνζσπείηαη θαηά ην λφκν απφ ην Γήκαξρν Γεκήηξην Θσκά, ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε κε αξηζκφ 143/07 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γεκνπ Αιηβεξίνπ Δπβνίαο, κε ηελ απφθαζε 155/07 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Απιψλνο θαη κε ηελ απφθαζε 5970/ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Κχκεο Αιηβεξίνπ. 64. Ο Γήκνο Λαγθαδά Θεζζαινλίθεο, φπσο εθπξνζσπείηαη θαηά ην λφκν απφ ην Γήκαξρν Ησάλλε Αλαζηαζηάδε, ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε κε αξηζκφ 356/2011 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Λαγθαδά. 65. Ο Γήκνο Λαξηζζαίσλ Λάξηζαο, φπσο εθπξνζσπείηαη θαηά ην λφκν απφ ην Γήκαξρν Κσλζηαληίλν Σδαλαθνχιε, ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε κε αξηζκν 225/98 θαη ηελ απφθαζε κε αξηζκφ 202/08 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Λάξηζαο θαη κε ηελ απφθαζε 274/2011 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Λαξηζζαίσλ. 66. Ο Γήκνο Λαπξεσηηθήο Αηηηθήο, φπσο εθπξνζσπείηαη θαηά ην λφκν απφ ην Γήκαξρν Κσλζηαληίλν Λεβαληή, ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε κε αξηζκφ 157/10 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Λαπξίνπ, ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε 30/98 θαη κε ηελ απφθαζε 88/2011ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Λαπξεσηηθήο. 67. Ο Γήκνο Λεηςώλ Γσδεθαλήζνπ, φπσο εθπξνζσπείηαη θαηά ην λφκν απφ ην Γήκαξρν πχξν Μπελέην, ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε κε αξηζκφ 8/10 θαη ηελ απφθαζε 26/2011 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Λεηςψλ. 68. Ο Γήκνο Λέζβνπ Λέζβνπ, φπσο εθπξνζσπείηαη θαηά ην λφκν απφ ην Γήκαξρν Γεκήηξην Βνπλάηζν, ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε κε αξηζκφ 161/07 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Καιινλήο Λέζβνπ, ηελ απφθαζε κε αξηζκφ 123/07 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Δπεξγέηνπιαο Λέζβνπ, ηελ απφθαζε κε αξηζκφ 267/08 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Πισκαξίνπ Λέζβνπ θαη κε ηελ απφθαζε κε αξηζκφ 618/2011 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ. 69. Ο Γήκνο Λεπθάδνο Λεπθάδνο, φπσο εθπξνζσπείηαη θαηά ην λφκν απφ ην Γήκαξρν Κσλζηαληίλν Αξαβάλε, ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε κε αξηζκφ 339/2011 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Λεπθάδνο. 11

12 70. Ο Γήκνο Λπθόβξπζεο - Πεύθεο Αηηηθήο, φπσο εθπξνζσπείηαη θαηά ην λφκν απφ ην Γήκαξρν Γεκήηξην Φσθηαλφ, σο ηδξπηηθά κέιε ηεο Δηαηξείαο ην 2005 ν Γήκνο Λπθφβξπζεο θαη ν Γήκνο Πεχθεο, κε ηελ απφθαζε κε αξηζκφ 97/08 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Λπθφβξπζεο, κε ηελ απφθαζε κε αξηζκφ 10/98 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Πεχθεο θαη κε ηελ απφθαζε 120/2011 ηνπ Γήκνπ Λπθφβξπζεο Πεχθεο. 71. Ο Γήκνο Μαθξαθώκεο Φζηώηηδνο, φπσο εθπξνζσπείηαη θαηά ην λφκν απφ ην Γήκαξρν Δπζχκην Παπαεπζπκίνπ, ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε κε αξηζκφ 107/07 θαη κε ηελ απφθαζε 50/2011 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Μαθξαθψκεο. 72. Ο Γήκνο Μάλδξαο - Δηδπιιίαο Αηηηθήο, φπσο εθπξνζσπείηαη θαηά ην λφκν απφ ην Γήκαξρν Γεψξγην Γξίθν, ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε κε αξηζκφ 178/2011 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Μάλδξαο - Δηδπιιίαο. 73. Ο Γήκνο Μεζζήλεο Μεζζελίαο, φπσο εθπξνζσπείηαη θαηά ην λφκν απφ ην Γήκαξρν Δπζηάζην Αλαζηαζφπνπιν, ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε κε αξηζκφ 59/09 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Αίπεηαο Μεζζελίαο θαη κε ηελ απφθαζε 103/2011 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Μεζζήλεο. 74. Ο Γήκνο Μεηακόξθσζεο Αηηηθήο, φπσο εθπξνζσπείηαη θαηά ην λφκν απφ ην Γήκαξρν Μηιηηάδε Καξπέηα, σο ηδξπηηθφ κέινο ηεο Δηαηξείαο ην 2005 θαη κε ηελ απφθαζε 123/2011 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Μεηακφξθσζεο. 75. Ο Γήκνο Μνζράηνπ-Σαύξνπ Αηηηθήο, φπσο εθπξνζσπείηαη θαηά ην λφκν απφ ην Γήκαξρν Αλδξέα Δπζπκίνπ, ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε κε αξηζκφ 133/07 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Μνζράηνπ θαη κε ηελ απφθαζε 126/2011 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Μνζράηνπ-Σαχξνπ. 76. Ο Γήκνο Μπθόλνπ Μπθόλνπ, φπσο εθπξνζσπείηαη θαηά ην λφκν απφ ην Γήκαξρν Αζαλάζην Κνπζαζαλά, ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε κε αξηζκφ 92/07, κε ηελ απφθαζε κε αξηζκφ 122/07 θαη κε ηελ απφθαζε 15/2011 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Μπθφλνπ. 77. Ο Γήκνο Νάμνπ θαη Μηθξώλ Κπθιάδσλ Κπθιάδσλ, φπσο εθπξνζσπείηαη θαηά ην λφκν απφ ην Γήκαξρν Δκκαλνπήι Μαξγαξίηε, ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε κε αξηζκφ 161/07 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Γξπκαιίαο Νάμνπ θαη κε ηελ απφθαζε 249/2011 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Νάμνπ θαη Μηθξψλ Κπθιάδσλ. 12

13 78. Ο Γήκνο Ν. Ησλίαο Αηηηθήο, φπσο εθπξνζσπείηαη θαηά ην λφκν απφ ην Γήκαξρν Ζξαθιή Γθφηζε, σο ηδξπηηθφ κέινο ηεο Δηαηξείαο ην 2005, θαη ηελ απφθαζε κε αξηζκφ 97/98 θαη κε ηελ απφθαζε 11/2011 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Ν. Ησλίαο. 79. Ο Γήκνο Νεκέαο Κνξηλζίαο, φπσο εθπξνζσπείηαη θαηά ην λφκν απφ ην Γήκαξρν Βαγγέιε Αλδξηαλάθν, ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε κε αξηζκφ 221/2011 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Νεκέαο. 80. Ο Γήκνο Νέζηνπ Καβάιαο, φπσο εθπξνζσπείηαη θαηά ην λφκν απφ ην Γήκαξρν άββα Μηραειίδε, ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε κε αξηζκφ 192/07 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Υξπζνχπνιεο Καβάιαο θαη κε ηελ απφθαζε 90/2011 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Νέζηνπ Καβάιαο. 81. Ο Γήκνο Ξάλζεο Ξάλζεο, φπσο εθπξνζσπείηαη θαηά ην λφκν απφ ην Γήκαξρν Μηραήι ηπιηαλίδε, ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε κε αξηζκφ 577/07 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Ξάλζεο, κε ηελ απφθαζε κε αξηζκφ 47/08 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ ηαπξνχπνιεο Ξάλζεο θαη κε ηελ απφθαζε 156/2011 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Ξάλζεο. 82. Ο Γήκνο Ξπινθάζηξνπ Δπξσζηίλεο Κνξηλζίαο, φπσο εθπξνζσπείηαη θαηά ην λφκν απφ ην Γήκαξρν Αληψλην Κιαδνχρν, ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε κε αξηζκφ 321/2011 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Ξπινθάζηξνπ - Δπξσζηίλεο. 83. Ο Γήκνο Π.Φαιήξνπ Αηηηθήο, φπσο εθπξνζσπείηαη θαηά ην λφκν απφ ην Γήκαξρν Γηνλχζε Υαηδεδάθε, ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε κε αξηζκφ 159/08 θαη κε ηελ απφθαζε 99/2011 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Π.Φαιήξνπ. 84. Ο Γήκνο Παιιήλεο Αηηηθήο, φπσο εθπξνζσπείηαη θαηά ην λφκν απφ ην Γήκαξρν Αζαλάζην Ενχηζν, σο ηδξπηηθφ κέινο ηεο Δηαηξείαο ην 2005 θαη κε ηελ απφθαζε 244/2011 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Παιιήλεο. 85. Ο Γήκνο Παμώλ Κέξθπξαο, φπσο εθπξνζσπείηαη θαηά ην λφκν απφ ην Γήκαξρν ππξίδσλα Μπνγδάλν, ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε κε αξηζκφ 7-215/07 θαη κε ηελ απφθαζε 8 118/2011 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Παμψλ. 86. Ο Γήκνο Παπάγνπ- Υνιαξγνύ Aηηηθήο, φπσο εθπξνζσπείηαη θαηά ην λφκν απφ ην Γήκαξρν Βαζίιεην Ξχδε, ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε κε αξηζκφ 87/08 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Υνιαξγνχ, κε ηελ απφθαζε 119/ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Παπάγνπ, κε ηελ απφθαζε 32/95 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Υνιαξγνχ θαη κε ηελ απφθαζε 88/2011 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Παπάγνπ Υνιαξγνχ. 13

14 87. Ο Γήκνο Παξαλεζηίνπ Γξάκαο, φπσο εθπξνζσπείηαη θαηά ην λφκν απφ ην Γήκαξρν Νηθφιαν Καγηάνγινπ, ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε κε αξηζκφ 124/2011 Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Παξαλεζηίνπ. 88. Ο Γήκνο Παύινπ Μειά Θεζζαινλίθεο, φπσο εθπξνζσπείηαη θαηά ην λφκν απφ ην Γήκαξρν Γηακαληή Παπαδφπνπιν, ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε κε αξηζκφ 523/2011 Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Παχινπ Μειά Θεζζαινλίθεο. 89. Ο Γήκνο Πεηξαηά Αηηηθήο, φπσο εθπξνζσπείηαη θαηά ην λφκν απφ ηνλ Γήκαξρν Βαζίιε Μηραινιηάθν, ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε κε αξηζκφ 349/09 θαη κε ηελ απφθαζε../2011 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Πεηξαηά. 90. Ο Γήκνο Πεξάκαηνο Αηηηθήο, φπσο εθπξνζσπείηαη θαηά ην λφκν απφ ην Γήκαξρν Παληειή Ενπκπνχιε, ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε κε αξηζκφ 344/07 θαη κε ηελ απφθαζε 146/2011 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Πεξάκαηνο. 91. Ο Γήκνο Πεξηζηεξίνπ Αηηηθήο, φπσο εθπξνζσπείηαη θαηά ην λφκν απφ ηνλ Γήκαξρν Αλδξέα Παραηνπξίδε, ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε κε αξηζκφ 469/07 θαη κε ηελ απφθαζε 236/98 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Πεξηζηεξίνπ. 92. Ο Γήκνο Πελεηνύ Ζιείαο φπσο εθπξνζσπείηαη θαηά ην λφκν απφ ην Γήκαξρν Αιέμην Καζηξηλφ, ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε κε αξηζκφ 152/07 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Γαζηνχλεο Ζιείαο θαη κε ηελ απφθαζε 79/2011 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Πελεηνχ. 93. Ο Γήκνο Πόξνπ Αηηηθήο, φπσο εθπξνζσπείηαη θαηά ην λφκν απφ ην Γήκαξρν Γεκήηξην ηξαηεγφ, σο ηδξπηηθφ κέινο ηεο Δηαηξείαο ην 2005 θαη κε ηελ απφθαζε 105/2011 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Πφξνπ. 94. Ο Γήκνο Πξέβεδαο Πξεβέδεο, φπσο εθπξνζσπείηαη θαηά ην λφκν απφ ην Γήκαξρν Υξήζην Μπατιή, ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε κε αξηζκφ 188/07 θαη κε ηελ απφθαζε 134/2011 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Πξέβεδαο. 95. Ο Γήκνο Πξεζπώλ Φιώξηλαο, φπσο εθπξνζσπείηαη θαηά ηνλ λφκν απφ ην Γήκαξρν Βαζίιεην Σζέπα, ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε κε αξηζκφ 37/2011 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Πξεζπψλ Φιψξηλαο. 96. Ο Γήκνο Ππιαίαο Υνξηηάηε Θεζζαινλίθεο, φπσο εθπξνζσπείηαη θαηά ην λφκν απφ ην Γήκαξρν Ηγλάηην Καΐηεδίδε, ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε κε αξηζκφ 203/07 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Παλνξάκαηνο, κε ηελ απφθαζε κε αξηζκφ 302/07 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Υνξηηάηε θαη κε ηελ απφθαζε 61/2011 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Ππιαίαο Υνξηηάηε. 14

15 97. Ο Γήκνο Πύιεο Σξηθάισλ, φπσο εθπξνζσπείηαη θαηά ην λφκν απφ ην Γήκαξρν Κσλζηαληίλν Κνπθνγάδν, ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε κε αξηζκφ 116/07 θαη ηελ απφθαζε 67/2011 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Πχιεο Σξηθάισλ. 98. Ο Γήκνο Πύινπ- Νέζηνξνο Μεζζελίαο, φπσο εθπξνζσπείηαη θαηά ην λφκν απφ ην Γήκαξρν Γεκήηξην Καθαληάξε, σο ηδξπηηθφ κέινο ηεο Δηαηξείαο ην 2005 ν Γήκνο Νέζηνξνο θαη κε ηελ απφθαζε 69/2011 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Πχινπ Νέζηνξνο. 99. Ο Γήκνο Πσγσλίνπ Ησαλλίλσλ, φπσο εθπξνζσπείηαη θαηά ην λφκν απφ ην Γήκαξρν Κσλζηαληίλν Καςάιε, ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε κε αξηζκφ 121/07 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Άλσ Πσγσλίνπ θαη ηελ απφθαζε 2137/ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Πσγσλίνπ Ο Γήκνο Ραθήλαο-Πηθεξκίνπ Αηηηθήο, φπσο εθπξνζσπείηαη θαηά ην λφκν απφ ην Γήκαξρν Γεψξγην Υξηζηφπνπιν, ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε κε αξηζκφ 37/98 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Ραθήλαο θαη ηελ απφθαζε 121/2011 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Ραθήλαο Πηθεξκίνπ Ο Γήκνο Ρεζύκλεο Ρεζύκλεο, φπσο εθπξνζσπείηαη θαηά ην λφκν απφ ην Γήκαξρν Γεψξγην Μαξηλάθε, ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε κε αξηζκφ 163/07 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Αξθαδίνπ Ρεζχκλνπ θαη κε ηελ απφθαζε 376/2011 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Ρεζχκλεο Ο Γήκνο Ρόδνπ Γσδεθαλήζνπ, φπσο εθπξνζσπείηαη θαηά ην λφκν απφ ηνλ Γήκαξρν Δπζηάζην Κνπζνπξλά, ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε κε αξηζκφ 186/08 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Κακείξνπ Ρφδνπ θαη ηελ απφθαζε 187/08 θαη ηελ απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Ρφδνπ, θαη ηελ απφθαζε 177/98 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Ρφδνπ Ο Γήκνο αιακίλαο Αηηηθήο, φπσο εθπξνζσπείηαη θαηά ην λφκν απφ ηνλ Γήκαξρν Ησάλλε Σζαβαξή, ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε κε αξηζκφ 229/08 θαη ηελ απφθαζε 84/2011 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ αιακίλαο Ο Γήκνο εηείαο Λαζηζίνπ, φπσο εθπξνζσπείηαη θαηά ην λφκν απφ ην Γήκαξρν Θεφδσξν Παηεξάθε, ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε κε αξηζκφ 119/07 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Λεχθεο Λαζηζίνπ, κε ηελ απφθαζε κε αξηζκφ 377/07 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ εηείαο Λαζηζίνπ θαη κε ηελ απφθαζε 86/2011 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ εηείαο. 15

16 105. Ο Γήκνο ηθπσληώλ Κνξηλζίαο, φπσο εθπξνζσπείηαη θαηά ην λφκν απφ ην Γήκαξρν ππξίδσλα ηακαηφπνπιν, ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε κε αξηζκφ 72/09 θαη ηελ απφθαζε 121/2011 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ ηθπσληψλ Κνξηλζίαο Ο Γήκνο ίθλνπ Κπθιάδσλ, φπσο εθπξνζσπείηαη θαηά ην λφκν απφ ην Γήκαξρν Αλδξέα Μπακπνχλε, ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε κε αξηζκφ 192/2011 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ ίθλνπ Ο Γήκνο νθάδσλ Καξδίηζαο, φπσο εθπξνζσπείηαη θαηά ην λφκν απφ ην Γήκαξρν Υαξάιακπν Παπαδφπνπιν, ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε κε αξηζκφ 156/10 θαη κε ηελ απφθαζε 73/2011 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ νθάδσλ Ο Γήκνο πάξηεο Λαθσλίαο, φπσο εθπξνζσπείηαη θαηά ην λφκν απφ ην Γήκαξρν ηαχξν Αξγεηηάθν, ζηηο 16/7/2007 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Θεξαπλψλ θαη κε ηελ απφθαζε 78/ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ πάξηεο Ο Γήκνο πάησλ-αξηέκηδαο Αηηηθήο, φπσο εθπξνζσπείηαη θαηά ην λφκν απφ ην Γήκαξρν Υξήζην Μάξθνπ, ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε κε αξηζκφ 160/07 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ πάησλ θαη κε ηελ απφθαζε 230/2011 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ πάησλ Αξηέκηδαο Ο Γήκνο ύξνπ-δξκνύπνιεο Κπθιάδσλ, φπσο εθπξνζσπείηαη θαηά ην λφκν απφ ην Γήκαξρν Ησάλλε Γεθαβάιια, ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε κε αξηζκφ 198/2011 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ χξνπ-δξκνχπνιεο Ο Γήκνο θαθίσλ Υαλίσλ, φπσο εθπξνζσπείηαη θαηά ην λφκν απφ ην Γήκαξρν Παχιν Πνιάθε, ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε κε αξηζκφ 117/2011 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ θαθίσλ Ο Γήκνο Σεκπώλ Λάξηζαο, φπσο εθπξνζσπείηαη θαηά ην λφκν απφ ην Γήκαξρν Κσλζηαληίλν Κνιιάην, ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε κε αξηζκφ 101/07 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Κάησ Οιχκπνπ Λάξηζαο θαη ηελ απφθαζε κε αξηζκφ 142/2011 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Σεκπψλ Ο Γήκνο Σήινπ Γσδεθαλήζνπ, φπσο εθπξνζσπείηαη θαηά ην λφκν απφ ην Γήκαξρν Αλαζηάζην Αιηθέξε, ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε κε αξηζκφ 136/07 θαη κε ηελ απφθαζε 62/2011 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Σήινπ. 16

17 114. Ο Γήκνο Σήλνπ Κπθιάδσλ, φπσο εθπξνζσπείηαη θαηά ην λφκν απφ ην Γήκαξρν Παλαγηψηε Κξνληεξά, ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε κε αξηζκφ 67/08 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Σήλνπ, κε ηελ απφθαζε κε αξηζκφ 191/2008 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Δμσκβνχξγνπ Σήλνπ θαη κε ηελ απφθαζε 60/2011 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Σήλνπ Ο Γήκνο Σξηθθαίσλ Σξηθάισλ, φπσο εθπξνζσπείηαη θαηά ην λφκν απφ ην Γήκαξρν Υξήζην Λάππα, ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε κε αξηζκφ 212/08 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Σξηθθαίσλ θαη κε ηελ απφθαζε κε αξηζκφ 487/2011 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Σξηθθαίσλ Ο Γήκνο Σξίπνιεο Αξθαδίαο, φπσο εθπξνζσπείηαη θαηά ην λφκν απφ ην Γήκαξρν Ησάλλε κπξληψηε, ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε κε αξηζκφ 546/2011 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Σξίπνιεο Ο Γήκνο Ύδξαο Αηηηθήο, φπσο εθπξνζσπείηαη θαηά ην λφκν απφ ην Γήκαξρν Άγγειν Κνηξψλε, ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε κε αξηζκφ 122/07 θαη κε ηελ απφθαζε 057/2011 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Ύδξαο Ο Γήκνο Φηιαδέιθεηαο - Υαιθεδόλαο Αηηηθήο, φπσο εθπξνζσπείηαη θαηά ην λφκν απφ ηε Γήκαξρν Δπηπρία Απνζηνιάθε σο ηδξπηηθά κέιε ηεο Δηαηξείαο ην 2005 ν Γήκνο Ν. Φηιαδέιθεηαο, κε ηελ απφθαζε 147/07 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Νέαο Υαιθεδφλαο, κε ηελ απφθαζε 12/94 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Νέαο Υαιθεδφλαο θαη κε ηελ απφθαζε 91/2011 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Φηιαδέιθεηαο Υαιθεδφλαο Ο Γήκνο Φηινζέεο-Φπρηθνύ Αηηηθήο, φπσο εθπξνζσπείηαη θαηά ην λφκν απφ ην Γήκαξρν Παληειή Ξπξηδάθε, ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε κε αξηζκφ 137/08 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Φηινζέεο θαη σο ηδξπηηθφ κέινο ηεο Δηαηξείαο ην 2005 ν Γήκνο Φπρηθνχ. Με ηελ απφθαζε κε αξηζκφ 62/98 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Νένπ Φπρηθνχ, κε ηελ απφθαζε κε αξηζκφ 99/98 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Φηινζέεο θαη κε ηελ απφθαζε 97/2011 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Φηινζέεο Φπρηθνχ Ο Γήκνο Φνύξλσλ Κνξζεώλ άκνπ, φπσο εθπξνζσπείηαη θαηά ην λφκν απφ ην Γήκαξρν Ησάλλεο Μαξνχζε, ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε κε αξηζκφ 62/2011 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Φνχξλσλ Κνξζεψλ Ο Γήκνο Υατδαξίνπ Αηηηθήο, φπσο εθπξνζσπείηαη θαηά ην λφκν απφ ην Γήκαξρν Γεκήηξην Μαξαβέιηα, σο ηδξπηηθφ κέινο ηεο Δηαηξείαο ην 2005, κε ηελ απφθαζε κε αξηζκφ 195/98 θαη κε ηελ απφθαζε 92/2011 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Υαΐδαξίνπ. 17

18 122. Ο Γήκνο Υαιαλδξίνπ Αηηηθήο, φπσο εθπξνζσπείηαη θαηά ην λφκν απφ ην Γήκαξρν Γεψξγην Κνπξάζε, σο ηδξπηηθφ κέινο ηεο Δηαηξείαο ην Με ηελ απφθαζε κε αξηζκφ 100/98 θαη κε ηελ απφθαζε 168/2011 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Υαιαλδξίνπ Ο Γήκνο Υαιθίδαο Δύβνηαο, φπσο εθπξνζσπείηαη θαηά ην λφκν απφ ην Γήκαξρν Αζαλάζην Εεκπέιε, ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε κε αξηζκφ 202/07 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπηνπ Γήκνπ Υαιθίδαο, κε ηελ απφθαζε κε αξηζκφ 100/07 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Ν.Αξηάθεο θαη κε ηελ απφθαζε 158/2011 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Υαιθίδαο Ο Γήκνο Υεξζνλήζνπ Ζξαθιείνπ, φπσο εθπξνζσπείηαη θαηά ην λφκν απφ ην Γήκαξρν Εαραξία Γνμαζηάθε, ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε κε αξηζκφ 166/09 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Υεξζνλήζνπ θαη κε ηελ απφθαζε 225/2011 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Υεξζνλήζνπ. ΑΡΘΡΟ 1 ΤΣΑΖ ΔΠΧΝΤΜΗΑ ΛΟΓΟΣΤΠΟ πλίζηαηαη Αζηηθή Δηαηξεία Με Κεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα (εθεμήο ε Δηαηξεία) θαηά ηελ έλλνηα ηεο δηάηαμεο ηνπ άξζξνπ 784 ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα, κε ηελ επσλπκία Δζληθφ Γηαδεκνηηθφ Γίθηπν Τγηψλ Πφιεσλ Πξναγσγήο Τγείαο. ηα μελφγισζζα θείκελα ε επσλπκία ηεο Δηαηξείαο απνδίδεηαη σο Hellenic Healthy Cities Network. Σν ινγφηππν ηεο Δηαηξείαο είλαη εθείλν ηνπ κέινπο ηεο «Διιεληθφ Γίθηπν Τγηψλ Πφιεσλ» (Αζηηθήο Με Κεξδνζθνπηθήο Δηαηξείαο) ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε ηνπ Γ ηεο 17/3/2011 ΑΡΘΡΟ 2 ΔΓΡΑ Έδξα ηεο Δηαηξείαο νξίδεηαη ν Γήκνο Ακαξνπζίνπ, ε δξαζηεξηφηεηα θαη ην έξγν ηεο φκσο εθηείλεηαη ζε φιε ηελ ειιεληθή επηθξάηεηα. Ζ ηαρπδξνκηθή δηεχζπλζε ηεο Δηαηξείαο νξίδεηαη ζηα φξηα ηεο έδξαο ηεο κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ (Γ..), ρσξίο λα απαηηείηαη ηξνπνπνίεζε θαηαζηαηηθνχ. Ζ Γεληθή πλέιεπζε (Γ..) κπνξεί κε απφθαζή ηεο πνπ ιακβάλεηαη κε απμεκέλε πιεηνςεθία ηνπιάρηζηνλ ησλ 2/3 λα αιιάμεη ηελ έδξα ηεο Δηαηξείαο. Ζ Δηαηξεία κπνξεί λα ηδξχεη ή λα θαηαξγεί Τπνθαηαζηήκαηα ή Παξαξηήκαηα ζε άιιεο πφιεηο ηεο Διιάδαο ή ηνπ εμσηεξηθνχ, κε απφθαζε ηνπ Γ.. 18

19 ΑΡΘΡΟ 3 ΓΗΑΡΚΔΗΑ Γηάξθεηα ηεο Δηαηξείαο νξίδεηαη ην ρξνληθφ δηάζηεκα ησλ είθνζη εηψλ. Δίλαη φκσο δπλαηή ε παξάηαζε ηνπ ρξφλνπ δηαξθείαο ηεο Δηαηξείαο, πιεξνπκέλσλ ησλ ζπλαθψλ φξσλ ηνπ παξφληνο θαηαζηαηηθνχ, κε απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο. Δπίζεο, ε Δηαηξεία ιχεηαη γηα νπνηνδήπνηε ιφγν κε νκφθσλε απφθαζε φισλ ησλ Δηαίξσλ, φπνηε ζπλεδξηάδεη ην Γ.. πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψζεη ηνχην θαη λα θαζνξίζεη ηελ πεξαηηέξσ δηαδηθαζία ζχκθσλα κε ηνλ Νφκν θαη ην Καηαζηαηηθφ. ΑΡΘΡΟ 4 ΚΟΠΟ θνπφο ηεο Δηαηξείαο είλαη ν ζρεδηαζκφο θαη αλάιεςε δξάζεο γηα ηελ πξνγσγή ηεο πγείαο, ηελ βειηίσζε ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηελ βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ πνιηηψλ (ε ελεκέξσζε θαη ε επαηζζεηνπνίεζε ησλ δεκνηψλ θαη ησλ θαηνίθσλ ησλ Γήκσλ κειψλ ηεο θαζψο θαη ε αλάιεςε θαη εθηέιεζε πξνγξακκάησλ Πξνιεπηηθήο Ηαηξηθήο γηα ηελ έγθαηξε δηάγλσζε θαη γεληθά γηα ηελ Πξναγσγή ηεο Τγείαο ησλ ηνπηθψλ πιεζπζκψλ) θαζψο θαη ε πηνζέηεζε θαη εθαξκνγή ηνπ Πξνγξάκκαηνο Τγηείο Πφιεηο ηεο Παγθφζκηαο Οξγάλσζεο Τγείαο απφ ηηο πφιεηο κέιε. Δπίζεο ζθνπφο είλαη ε δεκηνπξγία Γηθηχσλ ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ Γήκσλ κειψλ ηεο κε ζηφρν ηε βειηίσζε ηνπ θπζηθνχ, πνιηηηζηηθνχ, θνηλσληθνχ πεξηβάιινληνο θαη ηνπ επηπέδνπ επεκεξίαο ησλ αλζξψπσλ πνπ δνπλ ζηα επξχηεξα φξηα ησλ Γήκσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ. Ζ Δηαηξεία ιεηηνπξγεί θαη σο θφξνπκ αληαιιαγήο εκπεηξηψλ θαη ιήςεο κέηξσλ γηα ηελ πξναγσγή θαη εθαξκνγή ζε ηνπηθφ επίπεδν ησλ αξρψλ ηεο Παγθφζκηαο Οξγάλσζεο Τγείαο (Π.Ο.Τ) Τγεία γηα Όινπο θαη ηεο Αηδέληα 21 ηνπ Οξγαληζκνχ Ζλσκέλσλ Δζλψλ (Ο.Ζ.Δ.) ζηε ρψξα καο. Δηδηθφηεξα, ζθνπνί ηεο Δηαηξείαο είλαη: 1. Ζ επηζηεκνληθή θαη ηερληθή ππνζηήξημε ησλ Γήκσλ κειψλ ηεο αιιά θαη άιισλ θνξέσλ ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο φζνλ αθνξά ηελ αλάπηπμε ηεο πνιηηηθήο γηα ηελ πγεία θαη ηελ θνηλσληθή πξνζηαζία ζηε ρψξα καο θαη ζηελ επηβνήζεζε ηεο πινπνίεζεο ησλ πξνγξακκάησλ ησλ Γήκσλ κειψλ θαη φισλ φζσλ εληάζζνληαη ζην πξφγξακκα Τγηείο Πφιεηο ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Τγείαο. 2. Ζ αλάπηπμε Πνιηηηθήο Τγείαο ζηνπο Γήκνπο, βαζηζκέλε ζηνπο ζηφρνπο ηεο δηαθήξπμεο ηεο Π.Ο.Τ. Τγεία γηα Όινπο θαη ηεο Σνπηθήο Αηδέληα 21 ηνπ Ο.Ζ.Δ. 19

20 3. Ζ επηζηεκνληθή ππνζηήξημε ησλ Γήκσλ κειψλ γηα ηελ πινπνίεζε ησλ πξνυπνζέζεσλ πνπ ζέηεη ε Π.Ο.Τ. γηα ηηο πφιεηο κέιε ησλ Δζληθψλ Γηθηχσλ ησλ Τγηψλ Πφιεσλ. 4. Ζ ππνβνήζεζε ηεο θνηλήο δξάζεο ησλ Γήκσλ γηα ηελ αλάπηπμε θαη εθαξκνγή θαηλνηφκσλ πξνγξακκάησλ θαη πνιηηηθψλ ζηνπο ηνκείο ηεο Γεκφζηαο Τγείαο, ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηεο Κνηλσληθήο Φξνληίδαο. 5. Ζ (ελζάξξπλζε θαη) ππνζηήξημε ηεο αλάπηπμεο Γξαθείσλ Τγεηψλ Πφιεσλ ζε θάζε Γήκν κέινο θαη ε επηκφξθσζε θαη εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπο. 6. Ζ ππνζηήξημε θαη πξνψζεζε ησλ δπλαηνηήησλ ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο γηα ηελ δεκηνπξγία λέσλ ζεζκψλ ζηε πφιε, πρ Σκήκα Κνηλσληθήο Φξνληίδαο, Αζηηθήο Τγείαο & Πεξηβάιινληνο, θαη ε πεξαηηέξσ απνθέληξσζε αξκνδηνηήησλ. 7. Ζ παξνρή ηερληθψλ, ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ ζε Γήκνπο κέιε, γηα ηελ δεκηνπξγία, αλάπηπμε θαη εθαξκνγή ησλ πξνθίι ησλ πφιεσλ θαη ησλ ρεδίσλ Γξάζεο γηα ηελ Τγεία θαη ην Πεξηβάιινλ θαη ηελ πνηφηεηα δσήο ζηελ πφιε. 8. Ζ πξνψζεζε ηεο πιεξνθφξεζεο, ελεκέξσζεο θαη εθπαίδεπζεο ησλ πνιηηψλ, ησλ θνηλσληθψλ θνξέσλ θαη ησλ αξρψλ ηεο Σ.Α. ζε ζέκαηα πξναγσγήο ηεο πγείαο, πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο δσήο. 9. Ζ ελδπλάκσζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ πνιηηψλ ζε πξσηνβνπιίεο ζρεηηθά κε ηελ πγεία θαη ην πεξηβάιινλ. 10. Ζ δεκηνπξγία βάζεο δεδνκέλσλ θαη ε αλάπηπμε δηθηχνπ πιεξνθνξηψλ κεηαμχ ησλ πφιεσλ, κε ηελ θαηαγξαθή, επεμεξγαζία, αλάιπζε θαη έξεπλα ησλ παξαγφλησλ πνπ επεξεάδνπλ ην επίπεδν πγείαο ηνπ πιεζπζκνχ, κε ζθνπφ ηνλ θαζνξηζκφ πνιηηηθψλ γηα ηελ βειηίσζε ηεο Γεκφζηαο Τγείαο. 11. Ζ αμηνπνίεζε ησλ εζληθψλ, Δπξσπατθψλ θαη άιισλ πξνγξακκάησλ, ζρεηηθψλ κε ηελ Γεκφζηα Τγεία, ην Πεξηβάιινλ θαη ηελ Κνηλσληθή Φξνληίδα. Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε πξνγξάκκαηα θαηά ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ, πξνγξάκκαηα αγσγήο πγείαο (θαηά ηνπ θαξθίλνπ, θαπλίζκαηνο, AIDS), επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο, πιεξνθφξεζεο ησλ πνιηηψλ, πξνζπκπησκαηηθνχ ειέγρνπ (screening), Πξνιεπηηθήο Ηαηξηθήο θ.ά. 12. Ζ παξνρή ππεξεζηψλ εκπεηξνγλψκνλα ζε ζέκαηα δεκφζηαο πγείαο, πνιηηηθήο πγείαο, πξναγσγήο πγείαο, πεξηβαιινληηθήο πγείαο θαη εθπαίδεπζεο, θαζψο θαη ζε ζέκαηα νηθνλνκίαο ηεο πγείαο. 13. Ζ αμηνπνίεζε ησλ εζληθψλ, Δπξσπατθψλ θαη άιισλ πξνγξακκάησλ, ζρεηηθψλ κε ηελ Τγεία, ην Πεξηβάιινλ θαη ηελ Κνηλσληθή Φξνληίδα. Δλδεηθηηθά 20

21 αλαθέξνπκε πξνγξάκκαηα θαηά ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ, πξνγξάκκαηα αγσγήο πγείαο (θαηά ηνπ θαξθίλνπ, θαπλίζκαηνο, AIDS), επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο, πιεξνθφξεζεο ησλ πνιηηψλ, πξνζπκπησκαηηθνχ ειέγρνπ (screening), Πξνιεπηηθήο Ηαηξηθήο θ.ά. 14. Ζ πξνψζεζε ηεο ζπλεξγαζίαο κε ηα Δζληθά Γίθηπα ησλ άιισλ θξαηψλ κειψλ θαζψο θαη κε άιιεο πφιεηο ηνπ Δπξσπατθνχ Γηθηχνπ «Τγηείο Πφιεηο» ηεο Παγθφζκηαο Οξγάλσζεο Τγείαο, ε αληαιιαγή εκπεηξηψλ θαη ε κεηαθνξά ηερλνγλσζίαο γηα ηελ πινπνίεζεο ησλ ζθνπψλ ηεο Δηαηξείαο. Δπίζεο ε ελζάξξπλζε ζπκκεηνρήο ησλ πφιεσλ ηνπ Διιεληθνχ Γηθηχνπ ζηα «Δηδηθά Πξνγξάκκαηα Γξάζεο Οκάδσλ Πφιεσλ» ηεο Π.Ο.Τ. (MCAPs, Multi Cities Action Plans), φπσο ην Πξφγξακκα γηα ην AIDS, ηα λαξθσηηθά, ηνπο ειηθησκέλνπο, ηηο γπλαίθεο θ.ά. 15. Ζ εθπξνζψπεζε ηεο Δηαηξείαο ζε ζρεηηθνχο δηεζλείο θαη εζληθνχο νξγαληζκνχο θαη ππεξεζίεο θαη ε ζπκκεηνρή ζε αλάινγεο εθδειψζεηο. 16. Ζ παξαθνινχζεζε ησλ δηεζλψλ εμειίμεσλ θαη εκπεηξηψλ θαη ε πξνψζεζε ηεο ηεθκεξίσζεο ησλ ζρεηηθψλ δεηεκάησλ. 17. Ζ επηδίσμε ζπλεξγαζίαο κε θνξείο/νξγαληζκνχο πνπ έρνπλ θνηλνχο κε ηελ Δηαηξεία ζηφρνπο. 18. Ζ αλαβάζκηζε ησλ δνκψλ πγείαο θαη θνηλσληθήο κέξηκλαο ζηα πιαίζηα ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. 19. Ζ παξνρή ηερλνγλσζίαο γηα ηελ δεκηνπξγία λέσλ δνκψλ πγείαο, δεκφζηαο πγείαο θαη θνηλσληθήο κέξηκλαο ζηνπο Γήκνπο κέιε. 20. Ζ πξνζπάζεηα δεκηνπξγίαο εληαίνπ πιαηζίνπ ιεηηνπξγίαο ησλ δνκψλ πγείαο, θνηλσληθήο πνιηηηθήο θαη πεξηβάιινληνο θαη ε επηδίσμε αλαβάζκηζεο θαη δηεπθφιπλζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ππεξεζηψλ πγείαο, δεκφζηαο πγείαο θαη θνηλσληθήο κέξηκλαο ησλ Ο.Σ.Α. κε θαηάζεζε ζρεηηθψλ πξνηάζεσλ ζηα αξκφδηα Τπνπξγεία, πξνθεηκέλνπ λα ζεζκνζεηεζνχλ νη απαηηνχκελεο πξνο ηνχην λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο, κε εθαξκνγή εζσηεξηθψλ θαλνληζκψλ απνδεθηψλ απφ ηα κέιε, κε αμηνπνίεζε ηεο δηεζλνχο εκπεηξίαο θαη γεληθφηεξα κε θάζε πξφζθνξν ηξφπν. 21. Ζ αληαιιαγή γλψζεσλ θαη εκπεηξίαο ησλ ππεξεζηψλ πγείαο, δεκφζηαο πγείαο, θνηλσληθήο πνιηηηθήο θαη πεξηβάιινληνο, πνπ ήδε ιεηηνπξγνχλ ζηνπο Ο.Σ.Α. 22. Ζ ελεκέξσζε ζρεηηθά κε ηα λέα ζέκαηα πνπ πξνθχπηνπλ ζηνλ ηνκέα ηεο πξφιεςεο θαη πξναγσγήο ηεο πγείαο θαη ζηνλ ηνκέα ηεο θνηλσληθήο κέξηκλαο. 21

22 23. Ζ δηνξγάλσζε νκηιηψλ, εκεξίδσλ, ζπλεδξίσλ, εθδειψζεσλ, πξνβνιψλ, δηαιέμεσλ κε ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε θαη ηελ πξναγσγή ηεο πγείαο, ηεο θνηλσληθήο κέξηκλαο θαη ηεο πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο ζηα φξηα ησλ ΟΣΑ. 24. Ζ ππνβνιή πξνηάζεσλ θαη ε πινπνίεζε πξνγξακκάησλ ζηνπο ηνκείο ηεο πγείαο, ηεο δεκφζηαο πγείαο, ηεο θνηλσληθήο κέξηκλαο θαη ηνπ πεξηβάιινληνο κε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ Διιεληθνχ Κξάηνπο ή απφ Δπξσπατθνχο πφξνπο ή απφ δσξεέο θαη ρνξεγίεο θαζψο θαη ε ζπκκεηνρή ηεο Δηαηξείαο σο εηαίξνπ ζε θνηλνπξαθηηθφ ζρήκα γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζθνπνχ απηνχ. 25. O ζρεδηαζκφο, νξγάλσζε, πινπνίεζε, δηαρείξηζε θαη αμηνιφγεζε πξνγξακκάησλ, ε ίδηα εθηέιεζε ή/θαη αλάιεςε ή/θαη ε αλάζεζε ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ Δζληθψλ θαη Δπξσπατθψλ έξγσλ ζηα πεδία ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο Δηαηξείαο. 26. Ζ εθπξνζψπεζε ησλ Γήκσλ - κειψλ ζε φιεο ηηο δεκφζηεο αξρέο (Τπνπξγεία θιπ), ζην πιαίζην θαη γηα ηηο αλάγθεο πινπνίεζεο ησλ θαηαζηαηηθψλ ζθνπψλ ηεο Δηαηξείαο. 27. Ζ πξνψζεζε ηεο ζπλεξγαζίαο κε δηάθνξνπο νξγαληζκνχο πγείαο, θνηλσληθήο κέξηκλαο, πεξηβάιινληνο θαη πνηφηεηαο δσήο πνπ ιεηηνπξγνχλ εληφο ηεο Διιεληθήο επηθξάηεηαο ή ζην εμσηεξηθφ. 28. Ζ ζπκκεηνρή ζε Δπξσπατθά θαη παγθφζκηα δίθηπα θαη ζε Οξγαληζκνχο ή θνξείο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο ή ζην εμσηεξηθφ πνπ ν ζθνπφο ηνπο έρεη ζρέζε κε δεηήκαηα πξφιεςεο θαη πξναγσγήο ηεο πγείαο, θνηλσληθήο κέξηκλαο, βειηίσζε ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηεο πνηφηεηαο δσήο. 29. Ζ δεκηνπξγία δηαθξαηηθψλ ζπλεξγαζηψλ γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ βαζηθψλ ζηφρσλ ηεο Δηαηξείαο, φζνλ αθνξά ηελ αλάπηπμε ησλ ζεκάησλ πγείαο θαη θνηλσληθήο κέξηκλαο πεξηβάιινληνο θαη πνηφηεηαο δσήο. 30. Ζ νξγάλσζε πξνγξακκάησλ πξνιεπηηθήο ηαηξηθήο, πξναγσγήο ηεο πγείαο, πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη αληηκεηψπηζεο θνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ. 31. Ζ αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ γηα ηε ζχλαςε δηεζλψλ ζπλεξγαζηψλ κε αμηφπηζηνπο θνξείο ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ (φπσο Με Κπβεξλεηηθνχο Οξγαληζκνχο Μ.Κ.Ο., αλαπηπμηαθνχο θνξείο, Παλεπηζηεκηαθά Γίθηπα, πλεηαηξηζκνχο, θνξείο ηεο ηδησηηθήο πξσηνβνπιίαο) ησλ αλαπηπζζφκελσλ ρσξψλ, κε ζηφρν ηελ νπζηαζηηθή βειηίσζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θαη θνηλσληθνχ επηπέδνπ ησλ θαηνίθσλ ηνπο θαη ηε κείσζε ηεο θηψρεηαο. 22

23 Οη ζπλεξγαζίεο απηέο ζα εθηείλνληαη θαη ζα θαιχπηνπλ ηνπο ηνκείο ηεο επείγνπζαο αλζξσπηζηηθήο βνήζεηαο, ηεο επηζηηηζηηθήο βνήζεηαο θαζψο θαη ηεο αλαπηπμηαθήο ζπλεξγαζίαο, ζε φινπο ηνπο ηνκείο. Δηδηθφηεξα ζα επηδηψθεηαη ε ελίζρπζε θαη πινπνίεζε πξνγξακκάησλ ζηνπο θαίξηνπο ηνκείο ηεο πξνζηαζίαο ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, ηεο θνηλσληθήο θξνληίδαο θαη πξφλνηαο, ηεο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο, ηεο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηεο ηζφηεηαο αλδξψλ θαη γπλαηθψλ. Ηδηαίηεξε θξνληίδα ζα απνδνζεί ζηελ πινπνίεζε βηψζηκσλ δξάζεσλ θαη πξνγξακκάησλ ησλ θνξέσλ ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ- θαη ηδηαίηεξα ησλ Μ.Κ.Ο.-, ζηελ νηθνδφκεζε ζεζκψλ, ζηελ θαηάξηηζε πξνγξακκάησλ πνπ δεκηνπξγνχλ εηζνδήκαηα ζηηο αζζελέζηεξεο θαη κεηνλεθηηθφηεξεο νκάδεο ηνπ πιεζπζκνχ, ζηε βειηίσζε ηεο πξφζβαζεο ησλ γπλαηθψλ ζηηο ηνπηθέο αλαπηπμηαθέο πξσηνβνπιίεο, θαζψο θαη ζηελ νηθεηνπνίεζε (απφ ηηο γπλαίθεο θαη ηνπο ελ γέλεη κεηνλεθηνχληεο), ησλ σθειεηψλ θαη ηεο δηαρείξηζεο ησλ πξνγξακκάησλ απφ ηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο. ΑΡΘΡΟ 5- ΜΔΑ ΔΠΗΓΗΧΞΖ ΣΟΤ ΚΟΠΟΤ Ζ Δηαηξεία επηδηψθεη ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ ζθνπψλ ηεο, φπσο απηνί πεξηγξάθνληαη ζην πξνεγνχκελν άξζξν κε θάζε λφκηκν κέζν θαη ζηα πιαίζηα ηεο θείκελεο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο Δηδηθφηεξα γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ ζθνπψλ ηεο ε Δηαηξεία δχλαηαη, κε πεξηνξηζηηθά λα : Παξέρεη επηζηεκνληθή θαη εξεπλεηηθή ππνζηήξημε ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ Γήκσλ κειψλ ηεο. Γεκηνπξγεί ηελ θαηάιιειε πιηθνηερληθή ππνδνκή κε ηθαλή ζηειέρσζε ζηελ έδξα ηεο αιιά θαη ζε φιε ηελ ρψξα γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηεο. Δπεμεξγάδεηαη θαη πξνηείλεη κεζφδνπο κεηξήζεσλ θαη θαηαγξαθήο ησλ πξνθίι θαη ησλ παξαγφλησλ πνπ επεξεάδνπλ ην επίπεδν πγείαο ηνπ πιεζπζκνχ θαη ηελ πεξηβαιινληηθή πγεία ζηε ρψξα καο. Αλαπηχζζεη ηε κεζνδνινγία γηα ηελ θαηαζθεπή ζρεδίσλ δξάζεο γηα ηελ πγεία θαη ην πεξηβάιινλ ζηνπο Γήκνπο ηεο ρψξαο θαη ππνβνεζά ζηνπο Γήκνπο ζηελ εθηέιεζε ησλ αληίζηνηρσλ δξάζεσλ. 23

24 πλεξγάδεηαη κε Γήκνπο, Δλψζεηο Γήκσλ θη άιινπο θνξείο ηεο Σ.Α. ή άιινπο θνηλσληθνχο θνξείο γηα ηελ αλάπηπμε δξάζεσλ πνπ εληάζζνληαη ζην πξφγξακκα Yγεία γηα φινπο ηεο Π.Ο.Τ. θαη ηεο Σνπηθήο Αηδέληα 21. πλεξγάδεηαη κε επηζηεκνληθνχο θνξείο, εξεπλεηηθά θέληξα, Γίθηπα Πφιεσλ ηεο ρψξαο θαη ηνπ εμσηεξηθνχ, θαζψο θαη ηδησηηθέο ή δεκφζηεο επηρεηξήζεηο, θξαηηθέο αξρέο, ηελ Δ.Δ., ηελ Π.Ο.Τ. ηνλ ΟΟΑ θαη άιινπο δηεζλείο νξγαληζκνχο θαη θνξείο. Γηνξγαλψλεη θαη εθαξκφδεη πξνγξάκκαηα επηκφξθσζεο θαη θαηάξηηζεο πνιηηψλ θαη θνξέσλ ζε ζέκαηα δεκφζηαο πγείαο, πξναγσγήο πγείαο, πεξηβαιινληηθήο πγείαο, θνηλσληθήο πξνζηαζίαο, νηθνλνκίαο ηεο πγείαο θαη θάζε άιινπ ζρεηηθνχ επηζηεκνληθνχ αληηθεηκέλνπ κε ηνπο ζθνπνχο ηνπο. Γηεμάγεη έξεπλεο ή κειέηεο πνπ ελδηαθέξνπλ ή αλαηίζεληαη απφ ηνπο Γήκνπο ή απφ θξαηηθνχο, θνηλσληθνχο, επηζηεκνληθνχο ή άιινπο δεκφζηνπο θαη ηδησηηθνχο θνξείο ζε εζληθφ ή δηεζλέο επίπεδν. Πξνβαίλεη ζηε ζπιινγή, επεμεξγαζία, αληαιιαγή & δηάδνζε πιεξνθνξηψλ κε φια ηα δπλαηά κέζα ζπκπεξηιακβάλνληαο ηξάπεδεο πιεξνθνξηψλ, δίθηπα θαηαγξαθήο δεδνκέλσλ θ.α. Σεξεί ζηαηηζηηθά ζηνηρεία γηα ην επίπεδν πγείαο ησλ ηνπηθψλ πιεζπζκψλ θαη ηελ πεξηβαιινληηθή θαηάζηαζε ησλ δήκσλ θαη γηα ηα αίηηα ηνπο. Πξνβαίλεη ζε θάζε άιιε ελέξγεηα ρξήζηκε γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζθνπψλ ηνπ. ΑΡΘΡΟ 6 ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ ΚΑΗ ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΣΧΝ ΜΔΛΧΝ 1. Σα ζπκβαιιφκελα κέξε (κέιε) ζπκθσλνχλ ζηελ κεηαμχ ηνπο ζπλεξγαζία γηα ηελ επηδίσμε ησλ ζηφρσλ ηεο Δηαηξείαο θαη ζα δξαζηεξηνπνηεζνχλ, πξνβαίλνληαο ζε θάζε ελέξγεηα πνπ ζπκβάιιεη ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ απηψλ. 2. Ζ ζπκκεηνρή ησλ Γήκσλ ζηελ Δηαηξεία δελ πεξηνξίδεη ηελ απηνλνκία ηνπο θαη ηελ δπλαηφηεηα λα αλαπηχζζνπλ παξάιιεια άιιεο δξαζηεξηφηεηεο, είηε κφλνη ηνπο είηε κε άιινπο Γήκνπο, ππνρξενχληαη φκσο λα πιεξνχλ ηηο ειάρηζηεο πξνυπνζέζεηο πνπ ζέηεη ε Π.Ο.Τ. γηα ηηο πφιεηο κέιε ησλ Δζληθψλ Γηθηχσλ Τγηψλ Πφιεσλ, φπσο απηά θαζνξίδνληαη αλά πεληαεηή θάζε εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Δπίζεο ππάξρεη αλεμαξηεζία ησλ Γήκσλ αλαθνξηθά κε ηελ επηινγή ησλ πξνγξακκάησλ πνπ ζα πινπνηνχλ ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Δηαηξεία. 24

ΟΡΙΣΙΚΟ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΕΚΛΟΓΩΝ 31-03-2012

ΟΡΙΣΙΚΟ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΕΚΛΟΓΩΝ 31-03-2012 ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΕΝΩΗ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΩΝ Αρθρο 3, παρ. 1,2 & 3 Π.Δ. 168/2006 ΟΡΙΣΙΚΟ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΕΚΛΟΓΩΝ 31-03-2012 ΔΙΕΤΘΤΝΗ α/α α/α ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΠΩΝΤΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΣΡΟ Α.Δ.Σ. ΙΔΙΟΣΗΣΑ ΟΔΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο»

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο» ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο» Α ΜΔΡΟ ΤΣΑΖ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΑΠΟΚΔΝΣΡΧΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ Οη δήκνη θαη νη πεξηθέξεηεο ζπγθξνηνχλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ ΓΤΣ.. ΔΛΛΑΓΑ & ΗΟΝΗΗ ΗΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟ ΣΤΠΟΤ Πάηξα ηει.: 2610-465816, 2610-465882 fax: 2610-421799 e-mail: press@apd-depin.gov.gr Σξίπνιε ηει.:2713-601007

Διαβάστε περισσότερα

Π.Α..Κ. / Π.Δ. ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΑ ΑΓΩΝΙΣΙΚΗ ΤΝΓΙΚΑΛΙΣΙΚΗ ΚΙΝΗΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΤΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΣΟ Κ.Τ..Π.Δ.

Π.Α..Κ. / Π.Δ. ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΑ ΑΓΩΝΙΣΙΚΗ ΤΝΓΙΚΑΛΙΣΙΚΗ ΚΙΝΗΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΤΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΣΟ Κ.Τ..Π.Δ. ΤΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΣΟ Κ.Τ..Π.Δ. Π.Δ. 1. Αβξάκεο Παλαγησηόπνπινο Φώηηνο Παλαγηώηεο Λήκλνπ Λέζβνπ 2. Αιεζκόλεο Ησάλλεο Κσλ/λνο 3 Αλ. Αηηηθήο 3. Ακνξγηαληώηεο Γεώξγηνο Υξήζηνο 1 Αλ. Αηηηθήο 4. Αλαζηαζηάδνπ Αλαγλώζηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Έφη Μπέκοσ Γενική Γραμματέας Πρόνοιας ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ - Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ηης 561 ης σνεδρίαζης (15-4-2010) ΦΑΜΑ (Ειζηγηηής κ. σρίγος) 1. Υνξήγεζε, ζηελ Δηαηξεία «COSMOTE - Κηλεηέο Σειεπηθνηλσλίεο Α.Δ», Άδεηαο

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Β OKT.2014-ΓΔΚΔΜBΡ.2015 ΤΠΔΡΓΑΙΑ-ΑΚΑΓΔ-IKA ETAM-ΤΠΔ-ΔΔΣΑΑ

Β OKT.2014-ΓΔΚΔΜBΡ.2015 ΤΠΔΡΓΑΙΑ-ΑΚΑΓΔ-IKA ETAM-ΤΠΔ-ΔΔΣΑΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΘΔΙΑ ΣΟ ΠΙΣΙ ΣΩΒΡΙΟ 2014 - ΓΔΚΔΜΒΡΙΟ 2015 1 ΑΝΑΡΣ - 214 ΦΟΡΔΩΝ 1ηρ ( Α ) ΓΟ 10436 Αθήνα, ΑΦΜ 094149181,ΦΑΔ Αθηνών) με αιηιολογία "Πρόγραμμα Βοήθεια στο πίτι ΣΩΒΡΙΟ 2014 - ΓΔΚΔΜΒΡΙΟ 2015 Α ΓΟ".

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ.

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ. ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΙΑ ΓΗΜΟ ΚΟΠΔΛΟΤ, 13/05/2014 Αξηζκ. Πξση.: 4016 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ Σελέθωνο: 2424350131, 103 Φαξ: 2424023230

Διαβάστε περισσότερα

Αζήλα, 26/06/2014. Αξ. Πξωη: 1200/83526

Αζήλα, 26/06/2014. Αξ. Πξωη: 1200/83526 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡ. ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΕΩΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ Γ/ΝΖ ΕΩΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ & ΑΠΑ Σκήκα Μειηζζνθνκίαο - εξνηξνθίαο Πιεξνθνξίεο: Γ. Καινγξίδεο E. Κνινθνηξψλε Σει.: 210-527 160 210-212

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

16 ΑΝΓΡΔΟΤΛΑΚΖ Δκκαλνπήι ηνπ ηπιηαλνύ 17 ΑΝΓΡΗΟΠΟΤΛΟ Αιέμηνο ηνπ Νηθνιάνπ 18 ΑΝΓΡΗΧΣΖ Φσηεηλή ηνπ Δπάγγεινπ 19 ΑΝΔΣΖ Νηθόιανο ηνπ Φσθίσλα 20

16 ΑΝΓΡΔΟΤΛΑΚΖ Δκκαλνπήι ηνπ ηπιηαλνύ 17 ΑΝΓΡΗΟΠΟΤΛΟ Αιέμηνο ηνπ Νηθνιάνπ 18 ΑΝΓΡΗΧΣΖ Φσηεηλή ηνπ Δπάγγεινπ 19 ΑΝΔΣΖ Νηθόιανο ηνπ Φσθίσλα 20 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Μεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ πξνθνξηθώλ εμεηάζεσλ ησλ ππνςεθίσλ δηακεζνιαβεηώλ, αλαθνηλώλεηαη ν θάησζη πίλαθαο κε ηα νλόκαηαησλ ππνςεθίσλ νη νπνίνη θξίζεθαλ επαξθείο από ηελ Δπηηξνπή Δμεηάζεσλ Τπνςεθίσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΓΙΚΣΤΟ ΦΟΡΔΧΝ ΠΡΟΛΗΦΗ ΣΗ ΔΞΑΡΣΗΗ ΙΣΟΡΙΚΟ

ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΓΙΚΣΤΟ ΦΟΡΔΧΝ ΠΡΟΛΗΦΗ ΣΗ ΔΞΑΡΣΗΗ ΙΣΟΡΙΚΟ ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΓΙΚΣΤΟ ΦΟΡΔΧΝ ΠΡΟΛΗΦΗ ΣΗ ΔΞΑΡΣΗΗ ΙΣΟΡΙΚΟ Σνλ Ηνχλε ηνπ 1993 δηνξγαλψζεθε ζηελ Πάηξα, απφ ηελ Κίλεζε «ΠΡΟΣΑΖ», ε 1 ε Παλειιαδηθή πλάληεζε Φνξέσλ γηα ηελ Πξφιεςε ησλ Δμαξηεζηνγφλσλ Οπζηψλ. Καηά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΑΠΛΟΤΣΔΤΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ ΣΜΗΜΑ:Α Σαχ. Γ/νση: Αχαρνών ΣΚ: 04 3 Πληρ: Γ. Σσαγδή Σηλ: 0 460

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ. ηης 589ης σνεδρίαζης (13-01-2011)

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ. ηης 589ης σνεδρίαζης (13-01-2011) ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ηης 589ης σνεδρίαζης (13-01-2011) ΦΑΜΑ (Ειζηγηηής κ. ΑΓΓΕΛΟ ΤΡΙΓΟ) 1. Απνδνρή ηεο ππ' 42389/1-8-2008 Αηηήζεσο ηνπ Σειενπηηθνύ ηαζκνύ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Α/Α ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΑΡΙΜΟ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΝΑΘΕΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ 1 Σα κνληέια πξνψζεζεο Above-the-Line

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΔΥΝΗΚΔ ΔΤΑΗΘΖΣΟΠΟΗΖΖ ΚΑΗ ΠΡΟΒΟΛΖ ΣΧΝ ΔΘΔΛΟΝΣΗΚΧΝ ΟΡΓΑΝΧΔΧΝ ΣΟ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΜΟΝΣΔΛΟ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΡΟΝΟΗΑ Ο ΡΟΛΟ ΣΧΝ Μ.Μ.Δ.»

«ΣΔΥΝΗΚΔ ΔΤΑΗΘΖΣΟΠΟΗΖΖ ΚΑΗ ΠΡΟΒΟΛΖ ΣΧΝ ΔΘΔΛΟΝΣΗΚΧΝ ΟΡΓΑΝΧΔΧΝ ΣΟ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΜΟΝΣΔΛΟ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΡΟΝΟΗΑ Ο ΡΟΛΟ ΣΧΝ Μ.Μ.Δ.» ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ «ΣΔΥΝΗΚΔ ΔΤΑΗΘΖΣΟΠΟΗΖΖ ΚΑΗ ΠΡΟΒΟΛΖ ΣΧΝ ΔΘΔΛΟΝΣΗΚΧΝ ΟΡΓΑΝΧΔΧΝ ΣΟ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΜΟΝΣΔΛΟ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΡΟΝΟΗΑ Ο ΡΟΛΟ ΣΧΝ Μ.Μ.Δ.» ΠΟΤΓΑΣΡΗΑ ΚΑΛΛΗΟΠΖ ΛΑΓΟΓΖΜΟΤ ΔΠΗΒΛΔΠΟΤΑ ΚΑΘΖΓΖΣΡΗΑ ΦΧΣΔΗΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΔΑ ΔΡΓΑ 173.9 εκ ΧΘΖΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΖ ΣΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Αλάπιαζε εκπνξηθνύ ηξηγώλνπ Μαθαξίνπ Δπαγόξνπ θαη ηαζηθξάηνπο μέπορ ηος ζσεδίος κινηηικόηηηαρ

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Η αξρηηεθηνληθή ηεο πξώηεο επηρείξεζεο Δπηρεηξεκαηηθή ΙΓΔΑ Ο ΔΠΙΥΔΙΡΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΣΟΜΕΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΜΑΣΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΑ, ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ ΑΙΓΑΛΕΩ. 25-11-11, 1ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ

Ο ΣΟΜΕΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΜΑΣΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΑ, ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ ΑΙΓΑΛΕΩ. 25-11-11, 1ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΗΜΔΡΙΓΑ ΔΔΣΔΚ: ΣΟΜΔΙ ΚΑΙ ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΔ ΣΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΛΤΚΔΙΟΤ Ο ΣΟΜΕΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΜΑΣΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΑ, ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ ΑΙΓΑΛΕΩ 25-11-11, 1ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ Ο ηνκέαο ζηνρεύεη: ηε δεκηνπξγία επαγγεικαηηώλ

Διαβάστε περισσότερα

Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ»

Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ» 21 Η ΕΠΕΣΕΙΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΗ Δ..Ο. Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ» --------------------------------------- Μόσσα, 26 30 Ιοςνίος 2014 ΥΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ Η πινύζηα βνξεηνειιαδίηηθε παξάδνζε βξίζθεη ηελ απόιπηε έθθξαζή ηεο ζηα μερσξηζηά πξντόληα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΦΡΟΝΣΗΓΑ ΤΓΔΗΑ & ΓΗΚΣΤΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΦΡΟΝΣΗΓΑ 1 ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΙΔ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέμα:: «Η Ππωηηοβάθμιια Φποννηηίίδα

Διαβάστε περισσότερα

Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ.

Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ. Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ. Αζαλάζηνο Ν. Παπαδόπνπινο Ιδξπκαηηθόο Τπεύζπλνο Υαηδεληθνιάνπ Βέξα Γηνηθεηηθή Τπνζηήξημε Πνξεία πξνο ηελ πινπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ. Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικής μεθοδολογίας 1-2

ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ. Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικής μεθοδολογίας 1-2 1-2 09 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ http://mspv.primarymusic.gr/mspv/ 7 ο & 8 ο ΤΕΥΧΟΣ Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικής μεθοδολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Γ Δ Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ

Γ Δ Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΓΗΜΟ ΘΔΡΜΑΨΚΟΤ ΑΝΣΙΔΗΜΑΡΥΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑ & ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ------------------------- Γ Δ Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΧΝ ΔΚΓΗΛΧΔΧΝ ΓΗΜΟΤ ΘΔΡΜΑΨΚΟΤ Ζ Αληηδεκαξρία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Εκδόζεις δίζκων και cds

Εκδόζεις δίζκων και cds Εκδόζεις δίζκων και cds 1928 Γίζθνο κε πνιπθσληθά ηξαγνύδηα Γξάςε Κάησ Γεξόπνιεο πκκεηέρνπλ: ηξαγνπδηζηέο από ηε Γξάςε ηεο Κάησ Γεξόπνιεο Ζρνγξάθεζε: 8 πνιπθσληθά ηξαγνύδηα Έθδνζε: Οdeon Αζήλα: 1928 1935

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΓΔΝΙΚΟΤ ΜΔΡΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΧΝ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΧΝ

ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΓΔΝΙΚΟΤ ΜΔΡΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΧΝ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΧΝ ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΓΔΝΙΚΟΤ ΜΔΡΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΧΝ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΧΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ Δλφηεηα 1 1.1 Ο ξφινο ησλ ΣΠΔ ζηε δφκεζε ηεο θνηλσλίαο ηεο Γλψζεο 5 1.2

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΓΗΜΑΙΚΑ ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΒΡΑΒΔΥΣΗ ΧΡΟΝΙΑ ΟΝΟΜΑ. Α Βξαβείν γηα ην Λύθεην. Α Βξαβείν γηα ην Γπκλάζην. Α Παγθύπξην Βξαβείν. Β Παγθύπξην Βξαβείν

ΑΚΑΓΗΜΑΙΚΑ ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΒΡΑΒΔΥΣΗ ΧΡΟΝΙΑ ΟΝΟΜΑ. Α Βξαβείν γηα ην Λύθεην. Α Βξαβείν γηα ην Γπκλάζην. Α Παγθύπξην Βξαβείν. Β Παγθύπξην Βξαβείν ΑΚΑΓΗΜΑΙΚΑ ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΒΡΑΒΔΥΣΗ ΧΡΟΝΙΑ ΟΝΟΜΑ 1. Παγθύπξηνο Γηαγσληζκόο Α 2007-2008 Υ Ησλά Βαζηιηθή Γνθηκίνπ Διιεληθήο Πξεζβείαο 2. 56 νο Γηαγσληζκόο ρνιείσλ ηεο Δπξώπεο (ΓΗ..ΔΤΡΩ) 3. 56 νο Γηαγσληζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ηης 555 ης σνεδρίαζης (4-3-2010) ΦΑΜΑ (Ειζηγηηής κ. σρίγος) 1. Υνξήγεζε, ζηελ Δηαηξεία «Οξγαληζκόο Σειεπηθνηλσληώλ ηεο Διιάδνο Α.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Jessica Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Γεωργία Ζεμπιλιάδοσ, Προϊζηαμένη Ενδιάμεζη Διατειριζηική

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πεξίιεςε. Λέμεηο Κιεηδηά. Κέληξν Τγείαο Παξαγσγηθφηεηα πγθξηηηθή θνζηνιφγεζε Πε..Τ.Π. Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο Ννζειεπηηθνί θαη νηθνλνκηθνί δείθηεο

Πεξίιεςε. Λέμεηο Κιεηδηά. Κέληξν Τγείαο Παξαγσγηθφηεηα πγθξηηηθή θνζηνιφγεζε Πε..Τ.Π. Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο Ννζειεπηηθνί θαη νηθνλνκηθνί δείθηεο Πεξίιεςε Παξά ηε δηεζλή αλαγλψξηζε ηεο αλάγθεο γηα πεξαηηέξσ ππνζηήξημε ηεο πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο, ε Διιάδα κάιινλ απέρεη πνιχ απφ ηελ πινπνίεζε ελφο απνδνηηθνχ θαη νξζνινγηθά ζρεδηαζκέλνπ ζπζηήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Η δξάζε ρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΠ << Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ >> κε πόξνπο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν ).

Η δξάζε ρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΠ << Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ >> κε πόξνπο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν ). Σν ΚΑΔΚ Πεξηθέξεηαο Βνξείνπ Αηγαίνπ κε ηελ επσλπκία ΚΑΔΚ ΑΔ (Κέληξν Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο άκνπ.) αλαιακβάλεη λα πινπνηήζεη ηελ δξάζε κε ηίηιν:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» - 177 --

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» - 177 -- ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» - 177 -- 5. Σίηινο καζήκαηνο Δηζαγσγή ζηα παθέηα Λνγηζκηθνχ 6. Τπεχζπλνο καζήκαηνο Ησάλλεο Απνζηνιάθεο 7. θνπφο θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε εμνηθείσζε

Διαβάστε περισσότερα