ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο»

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο»"

Transcript

1 ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο» Α ΜΔΡΟ ΤΣΑΖ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΑΠΟΚΔΝΣΡΧΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ Οη δήκνη θαη νη πεξηθέξεηεο ζπγθξνηνχλ ηνλ πξψην θαη δεχηεξν βαζκφ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο θαη σο έθθξαζε ηεο ιατθήο θπξηαξρίαο απνηεινχλ ζεκειηψδε ζεζκφ ηνπ δεκφζηνπ βίνπ ησλ Διιήλσλ, φπσο απηφο θαηνρπξψλεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 102 ηνπ πληάγκαηνο θαη ηνπ Δπξσπατθνχ Υάξηε Σνπηθήο Απηνλνκίαο πνπ θπξψζεθε κε ην λ. 1850/1989 (ΦΔΚ 144 Α ). Οη Απνθεληξσκέλεο Γηνηθήζεηο, ζπγθξνηνχληαη σο εληαίεο κνλάδεο γηα ηηο απνθεληξσκέλεο ππεξεζίεο ηνπ θξάηνπο θαη αζθνχλ γεληθή απνθαζηζηηθή αξκνδηφηεηα ζηηο θξαηηθέο ππνζέζεηο ηεο πεξηθέξεηάο ηνπο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 101 ηνπ πληάγκαηνο. ΚΔΦΑΛΑΗΟ A ΤΣΑΖ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΖΜΧΝ Άξζξν 1 χζηαζε Γήκσλ 1. Οη δήκνη είλαη απηνδηνηθνχκελα θαηά ηφπν λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ θαη απνηεινχλ ηνλ πξψην βαζκφ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο. 2. Οη πξσηνβάζκηνη νξγαληζκνί ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο ζπληζηψληαη αλά λνκφ σο εμήο: 1. ΝΟΜΟ ΑΗΣΧΛΟΑΚΑΡΝΑΝΗΑ Α. πληζηψληαη νη θαησηέξσ δήκνη: 1. Γήκνο Αγξηλίνπ κε έδξα ην Αγξίλην απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Αγξηλίνπ β. Παξαβφιαο γ. Παξαθακππιίσλ δ. ηξάηνπ ε. Νεάπνιεο ζη. Αγγεινθάζηξνπ δ. Παλαηησιηθνχ ε. Αξαθχλζνπ ζ. Μαθξχλεηαο θαη η. Θεζηηέσλ, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη 2. Γήκνο Άθηηνπ - Βφληηζαο κε έδξα ηε Βφληηζα απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Αλαθηφξηνπ β. Παιαίξνπ θαη γ. Μεδεψλνο, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. 3. Γήκνο Ξεξνκέξνπ κε έδξα ηνλ Αζηαθφ απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Αζηαθνχ β. Φπηεηψλ θαη γ. Αιπδίαο, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. 4. Γήκνο Ναππαθηίαο κε έδξα ηε Ναχπαθην απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Ναππάθηνπ β. Απνδνηηάο γ. Ππιιήλεο δ. Πιαηάλνπ ε. Αληηξξίνπ θαη ζη. Υάιθεηαο, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη

2 5. Γήκνο Ακθηινρίαο κε έδξα ηελ Ακθηινρία απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Ακθηινρίαο β. Ηλάρνπ θαη γ. Μεληδίνπ, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη 6. Γήκνο Ηεξάο Πφιεο Μεζνινγγίνπ κε έδξα ην Μεζνιφγγη απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Ηεξάο Πφιεο Μεζνινγγίνπ β. Οηληάδσλ θαη γ. Αηησιηθνχ, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. Β. ην δήκν Θέξκνπ δελ επέξρεηαη θακία κεηαβνιή. Γ. Ο Γήκνο Θέξκνπ ραξαθηεξίδεηαη σο νξεηλφο 2. ΝΟΜΟ ΑΡΓΟΛΗΓΟ Α. πληζηψληαη νη θαησηέξσ δήκνη: 1. Γήκνο Ναππιηέσλ κε έδξα ην Ναχπιην απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Ναππιηέσλ β. Νέαο Σίξπλζαο γ. Μηδέαο θαη δ. Αζίλεο, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. 2. Γήκνο Δξκηνλίδαο κε έδξα ην Κξαλίδη απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Δξκηφλεο θαη β. Κξαληδίνπ, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. 3. Γήκνο Δπηδαχξνπ κε έδξα ην Αζθιεπηείν θαη ηζηνξηθή έδξα ηελ Αξραία Δπίδαπξν απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Αζθιεπηείνπ θαη β. Δπηδαχξνπ, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη 4. Γήκνο Άξγνπο Μπθελψλ κε έδξα ην Άξγνο θαη ηζηνξηθή έδξα ηηο Μπθήλεο απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Άξγνπο β. Νέαο Κίνπ γ. Λέξλαο δ. Μπθελαίσλ ε. Κνπηζνπνδίνπ ζη. Λπξθείαο θαη ηηο θνηλφηεηεο α. Αριαδφθακπνπ, β. Αιέαο νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. Β. Ο δήκνο Δπηδαχξνπ ραξαθηεξίδεηαη σο νξεηλφο 3. ΝΟΜΟ ΑΡΚΑΓΗΑ Α. πληζηψληαη νη θαησηέξσ δήκνη: 1. Γήκνο Σξίπνιεο κε έδξα ηε Σξίπνιε απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Σξίπνιεο β. Σεγέαο γ. θηξίηηδαο δ. Μαληηλείαο ε. Κνξπζίνπ ζη. Φαιάλζνπ δ. Λεβηδίνπ θαη ε. Βαιηεηζίνπ, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. 2. Γήκνο Λεσληδίνπ κε έδξα ην Λεσλίδην απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Λεσληδίνπ β. Σπξνχ θαη ηε θνηλφηεηα Κνζκά, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. 3. Γήκνο Γνξηπλίαο κε έδξα ηε Γεκεηζάλα απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Γεκεηζάλεο β. Ζξαίαο γ. Λαγθαδίσλ δ. Σξηθνιψλσλ ε. Κνληνβαδαίλεο ζη. Σξνπαίσλ δ. Κιείηνξνο θαη ε. Βπηίλαο νη νπνίνη θαηαξγνχληαη 4. Γήκνο Μεγαιφπνιεο κε έδξα ηε Μεγαιφπνιε απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Μεγαιφπνιεο β. Γφξηπλνο θαη γ. Φαιαηζίαο, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη Β. ην δήκν Βφξεηαο Κπλνπξίαο δελ επέξρεηαη θακία κεηαβνιή Γ. Οη δήκνη Λεσληδίνπ θαη Βφξεηαο Κπλνπξίαο ραξαθηεξίδνληαη σο νξεηλφη. 4. ΝΟΜΟ ΑΡΣΖ Α. πληζηψληαη νη θαησηέξσ δήκνη: 1. Γήκνο Αξηαίσλ κε έδξα ηελ Άξηα απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Αξηαίσλ β. Ακβξαθηθνχ γ. Βιαρέξλαο δ. Φηινζέεο θαη ε. Ξεξνβνπλίνπ, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. 2

3 2. Γήκνο Νηθνιάνπ θνπθά κε έδξα ην Πέηα θαη ηζηνξηθή έδξα ην Κνκκέλν απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Πέηα β. Αξάρζνπ γ. Κνκπνηίνπ θαη ηε θνηλφηεηα Κνκκέλνπ, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. 3. Γήκνο Γεσξγίνπ Καξατζθάθε κε έδξα ηελ Άλσ Καιεληίλε απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Ζξαθιείαο β. Γεσξγίνπ Καξατζθάθε θαη γ.σεηξαθπιίαο νη νπνίνη θαηαξγνχληαη 4. Γήκνο Κεληξηθψλ Σδνπκέξθσλ κε έδξα ην Βνπιγαξέιη απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Αζακαλίαο β. Αγλάλησλ θαη ηηο θνηλφηεηεο α. Θενδσξηαλψλ β. Μειηζζνπξγψλ, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη Β. Οη δήκνη Γεσξγίνπ Καξατζθάθε θαη Κεληξηθψλ Σδνπκέξθσλ ραξαθηεξίδνληαη σο νξεηλνί. 5. ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ 5.1 ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΑΘΖΝΧΝ Α. πληζηψληαη νη θαησηέξσ δήκνη: 1. Γήκνο Φηιαδειθείαο Υαιθεδφλνο κε έδξα ηε Νέα Φηιαδέιθεηα απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Νέαο Φηιαδειθείαο θαη β. Νέαο Υαιθεδφλνο, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. 2. Γήκνο Παπάγνπ - Υνιαξγνχ κε έδξα ην Υνιαξγφ απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Υνιαξγνχ θαη β. Παπάγνπ, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. 3. Γήκνο Γάθλεο Τκεηηνχ κε έδξα ηε Γάθλε απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Γάθλεο θαη β. Τκεηηνχ, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. 4. Γήκνο Κεθηζηάο κε έδξα ηε Κεθηζηά απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Κεθηζηάο β. Νέαο Δξπζξαίαο θαη γ. Δθάιεο, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. 5. Γήκνο Πεληέιεο κε έδξα ηα Μειίζζηα απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Μειηζζίσλ θαη β. Πεληέιεο θαη γ. Νέαο Πεληέιεο, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. 6. Γήκνο Μνζράηνπ - Σαχξνπ κε έδξα ην Μνζράην απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Μνζράηνπ θαη β. Σαχξνπ, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη 7. Γήκνο Φηινζέεο - Φπρηθνχ κε έδξα ην Φπρηθφ απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Φπρηθνχ θαη β. Νένπ Φπρηθνχ θαη γ. Φηινζέεο, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη 8. Γήκνο Λπθφβξπζεο - Πεχθεο κε έδξα ηε Πεχθε απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Πεχθεο θαη β. Λπθνβξχζεσο, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη 9. Γήκνο Διιεληθνχ - Αξγπξνχπνιεο κε έδξα ηελ Αξγπξνχπνιε απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Διιεληθνχ θαη β. Αξγπξνχπνιεο, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη 10. Γήκνο Αγίσλ Αλαξγχξσλ - Κακαηεξνχ κε έδξα ηνπο Αγίνπο Αλαξγχξνπο απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Αγίσλ Αλαξγχξσλ θαη β. Κακαηεξνχ, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη Β. ηνπο δήκνπο α. Αζελαίσλ β. Βχξσλνο γ. Καιιηζέαο δ. Καηζαξηαλήο ε. Ζξαθιείνπ ζη. Ζιηνππφιεσο δ. Εσγξάθνπ ε. Γαιαηζίνπ ζ. Βξηιεζζίσλ η. Ακαξνπζίνπ ηα. Αιίκνπ ηβ. Αηγάιεσ ηγ. Ηιίνπ ηδ. Αγίνπ Γεκεηξίνπ ηε. Αγίαο Παξαζθεπήο ηζη. Αγίαο Βαξβάξαο ηδ. Γιπθάδαο ηε. Πεηξνππφιεσο ηζ. Υαιαλδξίνπ θ. Υατδαξίνπ θα. Πεξηζηεξίνπ θβ. Παιαηνχ Φαιήξνπ θγ. Νέαο Ησλίαο θδ. Μεηακνξθψζεσο θε. Νέαο κχξλεο δελ επέξρεηαη θακία αιιαγή 5.2 ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΠΔΗΡΑΗΧ 3

4 Α. πληζηψληαη νη θαησηέξσ δήκνη: 1. Γήκνο Κεξαηζηλίνπ - Γξαπεηζψλαο κε έδξα ην Κεξαηζίλη απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Κεξαηζηλίνπ θαη β. Γξαπεηζψλαο, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. 2. Γήκνο Νίθαηαο Αγίνπ Ησάλλε Ρέληε κε έδξα ηε Νίθαηα απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Νηθαίαο θαη β. Αγίνπ Ησάλλνπ Ρέληε, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη 3. Γήκνο Σξνηδελίαο κε έδξα ην Γαιαηά απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Σξνηδήλνο θαη β. Μεζάλσλ, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. 4. Γήκνο Κπζήξσλ κε έδξα ηα Κχζεξα απνηεινχκελνο απφ ην δήκν Κπζήξσλ θαη ηε θνηλφηεηα Αληηθπζήξσλ, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. 5. Γήκνο αιακίλαο κε έδξα ηε αιακίλα απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. αιακίλαο θαη β. Ακπειαθίσλ, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. Β. Ζ θνηλφηεηα Αγθηζηξίνπ αλαγλσξίδεηαη ζε δήκν, κε φλνκα, έδξα θαη εδαθηθή πεξηθέξεηα απηά ηεο ηέσο θνηλφηεηαο. Γ. ηνπο δήκνπο α. Πεηξαηψο β. Πεξάκαηνο γ. Κνξπδαιινχ δ. Αίγηλαο ε. πεηζψλ ζη. Πφξνπ θαη δ. Ύδξαο δελ επέξρεηαη θακία κεηαβνιή. 5.3 ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΑΣΣΗΚΖ Α. πληζηψληαη νη θαησηέξσ δήκνη: 1. Γήκνο Χξσπνχ κε έδξα ηνλ Χξσπφ απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Χξσπίσλ β. Απιψλνο γ. Καιάκνπ θαη ηηο θνηλφηεηεο α. πθάκηλνπ β. Πνιπδελδξίνπ γ. Μαξθνπνχινπ Χξσπνχ δ. Μαιαθάζεο ε. Καπαλδξηηίνπ ζη. Αθηδλψλ, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. 2. Γήκνο Μαξαζψλνο κε έδξα ηo Μαξαζψλα απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Μαξαζψλνο β. Νέαο Μάθξεο θαη ηηο θνηλφηεηεο α. Γξακκαηηθνχ β. Βαξλάβα, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. 3. Γήκνο Ραθήλαο - Πηθεξκίνπ κε έδξα ηε Ραθήλα απνηεινχκελνο απφ ην δήκν Ραθήλαο θαη ηε θνηλφηεηα Πηθεξκίνπ, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. 4. Γήκνο Γηνλχζνπ κε έδξα ηνλ Άγην ηέθαλν απνηεινχκελνο ηνπο δήκνπο α. Αγίνπ ηεθάλνπ β. Γξνζηάο γ. Γηνλχζνπ δ. Αλνίμεσο θαη ηηο θνηλφηεηεο α. ηακάηαο β. Κξπνλεξίνπ Ρνδνπφιεσο νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. 5. Γήκνο Αραξλψλ κε έδξα ηηο Αραξλέο απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Αραξλψλ θαη β. Θξαθνκαθεδνλψλ, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. 6. Γήκνο Παιιήλεο κε έδξα ην Γέξαθα απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Παιιήλεο β. Γέξαθα θαη ηε θνηλφηεηα Αλζνχζεο, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη 7. Γήκνο Παηαλίαο κε έδξα ηε Παηαλία απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Παηαλίαο θαη β. Γιπθψλ Νεξψλ, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη 8. Γήκνο πάησλ - Αξηέκηδνο κε έδξα ηα πάηα απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. πάησλ Λνχηζαο θαη β. Αξηέκηδνο (Λνχηζαο), νη νπνίνη θαηαξγνχληαη 9. Γήκνο Λαπξεσηηθήο κε έδξα ην Λαχξην απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Λαπξεσηηθήο β. Κεξαηέαο θαη ηε θνηλφηεηα Αγίνπ Κσλζηαληίλνπ, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. 4

5 10. Γήκνο αξσληθνχ κε έδξα ηα Καιχβηα Θνξηθνχ απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Καιπβίσλ Θνξηθνχ β. Αλαβχζζνπ θαη ηηο θνηλφηεηεο α. αξσλίδνο β. Κνπβαξά γ. Παιαηάο Φψθαηαο, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. 11. Γήκνο Βάξεο Βνχιαο Βνπιηαγκέλεο κε έδξα ηε Βνχια απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Βνχιαο β. Βάξεο θαη γ. Βνπιηαγκέλεο, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. Β. ηνπο δήκνπο α. Κξσπίαο θαη β. Μαξθφπνπινπ Μεζνγαίαο δελ επέξρεηαη θακία κεηαβνιή. 5.4 ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΓΤΣΗΚΖ ΑΣΣΗΚΖ Α. πληζηψληαη νη θαησηέξσ δήκνη: 1. Γήκνο Διεπζίλαο κε έδξα ηελ Διεπζίλα απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Διεπζίλνο θαη β. Μαγνχιαο, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. 2. Γήκνο Μάλδξαο - Δηδπιιίαο κε έδξα ηε Μάλδξα απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Μάλδξαο β. Βηιίσλ γ. Δξπζξψλ θαη ηε θνηλφηεηα Οηλφεο νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. 3. Γήκνο Μεγαξέσλ κε έδξα ηα Μέγαξα απνηεινχκελνο απφ ην δήκν α. Μεγαξέσλ θαη β. Νέαο Πεξάκνπ, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. 4. Γήκνο Φπιήο κε έδξα ηα Άλσ Ληφζηα απνηεινχκελνο ηνπο δήκνπο α. Άλσ Ληνζίσλ β. Εεθπξίνπ θαη γ. Φπιήο νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. Β. ην δήκν Αζπξνπχξγνπ δελ επέξρεηαη θακία κεηαβνιή 6. ΝΟΜΟ ΑΥΑΗΑ Α. πληζηψληαη νη θαησηέξσ δήκνη: 1. Γήκνο Παηξέσλ κε έδξα ηε Πάηξα απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Παηξέσλ β. Βξαρλαίηθσλ γ. Ρίνπ δ. Μεζζάηηδνο θαη ε. Παξαιίαο, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. 2. Γήκνο Δξπκάλζνπ κε έδξα ηε Υαιαλδξίηζα απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Σξηηαίαο β. Φαξξψλ θαη ηηο θνηλφηεηεο α. Καιεληδίνπ β. Λεφληηνπ, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. 3. Γήκνο Γπηηθήο Αραΐαο κε έδξα ηε Κάησ Αραΐα απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Χιέληαο β. Μφβξεο γ. Γχκεο θαη δ. Λαξηζζνχ, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. 4. Γήκνο Καιαβξχησλ κε έδξα ηα Καιάβξπηα απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Καιαβξχησλ β. Αξναλίαο γ. Παΐσλ θαη δ.λεπθαζίνπ, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. 5. Γήκνο Αηγηαιείαο κε έδξα ην Αίγην απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Αηγίνπ β. πκπνιηηείαο γ. Δξηλενχ δ. Γηαθνπηνχ ε. Αθξάηαο θαη ζη. Αηγείξαο,νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. 7. ΝΟΜΟ ΒΟΗΧΣΗΑ Α. πληζηψληαη νη θαησηέξσ δήκνη: 1. Γήκνο Σαλάγξαο κε έδξα ην ρεκαηάξη απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. ρεκαηαξίνπ β. Οηλνθχησλ γ. Σαλάγξαο θαη δ. Γεξβελνρσξίσλ, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. 2. Γήκνο Θεβαίσλ κε έδξα ηε Θήβα απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Θεβαίσλ β. Θίζβεο γ. Βαγίσλ δ. Πιαηαηψλ, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. 3. Γήκνο Αιηάξηνπ κε έδξα ηελ Αιίαξην απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Αιηάξηνπ β. Θεζπηέσλ, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. 5

6 4. Γήκνο Οξρνκελνχ κε έδξα ηνλ Οξρνκελφ απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Οξρνκελνχ β. Αθξαηθλίαο, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. 5. Γήκνο Λεβαδέσλ κε έδξα ηε Ληβαδεηά απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Λεβαδέσλ β. Υαηξσλείαο γ. Γαχιεηαο δ. Κνξψλεηαο θαη ηε θνηλφηεηα Κπξηαθίνπ, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. 6. Γήκνο Γηζηφκνπ - Αξάρνβαο κε έδξα ην Γίζηνκν απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Αξαρφβεο β. Γηζηφκνπ θαη ηε θνηλφηεηα Αληηθχξαο, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. Β. Ο δήκνο Γηζηφκνπ - Αξάρνβαο ραξαθηεξίδεηαη σο νξεηλφο 8. ΝΟΜΟ ΓΡΔΒΔΝΧΝ Α. πληζηψληαη νη θαησηέξσ δήκνη: 1. Γήκνο Γεζθάηεο κε έδξα ηε Γεζθάηε απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Γεζθάηεο θαη β. Υαζίσλ, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. 2. Γήκνο Γξεβελψλ κε έδξα ηα Γξεβελά απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Γξεβελψλ β. Βεληδίνπ γ. Ζξαθιεσηψλ δ. Αγίνπ Κνζκά ε. Γφξγηαλεο ζη. Θεφδσξνπ Εηάθα θαη ηηο θνηλφηεηεο α. Αβδέιιαο β. Μεζνινπξίνπ γ. Πεξηβνιίνπ δ. ακαξίλεο ε. Φηιηππαίσλ ζη. Γφηζηθνπ δ.κίμεο νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. Β. Ο δήκνο Γεζθάηεο ραξαθηεξίδεηαη σο νξεηλφο. 9. ΝΟΜΟ ΓΡΑΜΑ Α. πληζηψληαη νη θαησηέξσ δήκνη: 1. Γήκνο Γξάκαο κε έδξα ηε Γξάκα απνηεινχκελνο απφ ην δήκν Γξάκαο θαη ηε θνηλφηεηα ηδεξνλέξνπ, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. 2. Γήκνο Πξνζνηζάλεο κε έδξα ηε Πξνζνηζάλε απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Πξνζνηζάλεο θαη β. ηηαγξψλ, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. 3. Γήκνο Παξαλεζηίνπ κε έδξα ην Παξαλέζηη απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Παξαλεζηίνπ θαη β. Νηθεθφξνπ, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. 4. Γήκνο Γνμάηνπ κε έδξα ην Καιακπάθη απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Γνμάηνπ θαη β. Καιακπαθίνπ, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. Β. ην δήκν Κάησ Νεπξνθνπίνπ δελ επέξρεηαη θακία κεηαβνιή Γ. Οη δήκνη Κάησ Νεπξνθνπίνπ θαη Παξαλεζηίνπ ραξαθηεξίδνληαο σο νξεηλνί 10. ΝΟΜΟ ΓΧΓΔΚΑΝΖΟΤ Α. πληζηψληαη νη θαησηέξσ δήκνη: 1. Γήκνο Ρφδνπ κε έδξα ηε Ρφδν απνηεινχκελνο απφ ην δήκνπο α. Ρφδνπ β. Νφηηαο Ρφδνπ γ. Πεηαινχδσλ δ. Ληλδίσλ ε. Κακείξνπ ζη. Καιιηζέαο δ. Αθάληνπ ε. Ηαιπζνχ ζ. Αηαβχξνπ θαη η. Αξραγγέινπ, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. 2. Γήκνο Κσ κε έδξα ηε Κσ απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Κσ β. Ζξαθιεηδψλ θαη γ. Γηθαίνπ, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. 3. Γήκνο Καξπάζνπ κε έδξα ηε Κάξπαζν θαη ηζηνξηθή έδξα ηνλ Όιπκπν Καξπάζνπ απνηεινχκελνο απφ ην δήκν Καξπάζνπ θαη ηε θνηλφηεηα Οιχκπνπ, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. 6

7 Β. Ζ θνηλφηεηα Αγαζνλεζίνπ αλαγλσξίδεηαη ζε δήκν, κε φλνκα, έδξα θαη εδαθηθή πεξηθέξεηα απηά ηεο ηέσο θνηλφηεηαο. Γ. ηνπο δήκνπο α. Νηζχξνπ β. Πάηκνπ γ. Καιχκλησλ δ. Λεηςψλ ε. Λέξνπ ζη. Κάζνπ δ. Μεγίζηεο ε. χκεο ζ. Σήινπ η. Υάιθεο θαη ηα. Αζηππάιαηαο δελ επέξρεηαη θακία κεηαβνιή. 11. ΝΟΜΟ ΔΒΡΟΤ Α. πληζηψληαη νη θαησηέξσ δήκνη: 1. Γήκνο Αιεμαλδξνχπνιεο κε έδξα ηελ Αιεμαλδξνχπνιε θαη ηζηνξηθή έδξα ηε Βήξα απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Αιεμαλδξνχπνιεο β. Σξαταλνχπνιεο θαη γ. Φεξψλ, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. 2. Γήκνο νπθιίνπ κε έδξα ην νπθιί απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. νπθιίνπ θαη β. Σπρεξνχ γ. Οξθέα, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. 3. Γήκνο Γηδπκνηείρνπ κε έδξα ην Γηδπκφηεηρν απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Γηδπκνηείρνπ θαη β. Μεηαμάδσλ, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. 4. Γήκνο Οξεζηηάδαο κε έδξα ηελ Οξεζηηάδα απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Οξεζηηάδνο β. Βχζζαο γ. Κππξίλνπ θαη δ. Σξηγψλνπ, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη Β. ηνλ δήκν ακνζξάθεο δελ επέξρεηαη θακία κεηαβνιή. 12. ΝΟΜΟ ΔΤΒΟΗΑ Α. πληζηψληαη νη θαησηέξσ δήκνη: 1. Γήκνο Υαιθηδέσλ κε έδξα ηε Υαιθίδα απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Υαιθηδέσλ β. Λειαληίσλ γ. Αλζεδψλνο δ. Νέαο Αξηάθεο θαη ε. Απιίδνο, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. 2. Γήκνο Γηξθχσλ - Μεζζαπίσλ κε έδξα ηα Φαρλά απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Γηξθχσλ θαη β. Μεζζαπίσλ, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. 3. Γήκνο Δξέηξηαο κε έδξα ηελ Δξέηξηα απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Δξέηξηαο θαη β. Ακαξπλζίσλ, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. 4. Γήκνο Καξχζηνπ κε έδξα ηελ Κάξπζην απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Καξχζηνπ β. ηπξέσλ γ. Μαξκαξίνπ θαη ηε θνηλφηεηα Καθεξέσο, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. 5. Γήκνο Ηζηηαίαο - Αηδεςνχ κε έδξα ηελ Ηζηηαία απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Ηζηηαίαο β. Αηδεςνχ γ. Αξηεκηζίνπ δ. Χξεψλ θαη ηε θνηλφηεηα Ληράδνο, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. 6. Γήκνο Μαληνπδίνπ - Λίκλεο κε έδξα ηε Λίκλε Δπβνίαο απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Νειέσο β. Διπκλίσλ θαη γ. Κεξέσο, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη 7. Γήκνο Κχκεο - Αιηβεξίνπ κε έδξα ην Αιηβέξη θαη ηζηνξηθή έδξα ηε Κχκε απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Κχκεο β. Κνληζηξψλ γ. Σακπλέσλ δ. Απιψλνο θαη ε. Γπζηίσλ, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη Β. ηνλ δήκν θχξνπ δελ επέξρεηαη θακία κεηαβνιή. 13. ΝΟΜΟ ΔΤΡΤΣΑΝΗΑ Α. πληζηψληαη νη θαησηέξσ δήκνη: 7

8 1. Γήκνο Καξπελεζίνπ κε έδξα ην Καξπελήζη απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Καξπελεζίνπ β. Φνπξλά γ. Πξνπζζνχ δ. Πνηακηάο ε. Γνκλίζηαο θαη ζη. Κηεκελίσλ νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. 2. Γήκνο Αγξάθσλ κε έδξα ην Κεξαζνρψξη απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Φξαγθίζηαο β. Βίληαλεο γ. Αζπξνπνηάκνπ δ. Απεξαληίσλ θαη ε. Αγξάθσλ, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. Β. Ο Γήκνο Αγξάθσλ ραξαθηεξίδεηαη σο νξεηλφο. 14. ΝΟΜΟ ΕΑΚΤΝΘΟΤ Α. πλίζηαηαη ν θαησηέξσ δήκνο: Γήκνο Εαθχλζνπ κε έδξα ηε Εάθπλζν απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Εαθπλζίσλ β. Αιπθψλ γ. Αξθαδίσλ δ. Αξηεκηζίσλ ε. Διαηίσλ θαη ζη. Λαγαλά, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. 15. ΝΟΜΟ ΖΛΔΗΑ Α. πληζηψληαη νη θαησηέξσ δήκνη: 1. Γήκνο Εαράξσο κε έδξα ηε Εαράξσ απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Εαράξσο θαη β. Φηγαιείαο, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. 2. Γήκνο Αλδξίηζαηλαο κε έδξα ηα Κξέζηελα απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. θηιινχληνο β. Αλδξηηζαίλεο θαη γ. Αιηθείξαο, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. 3. Γήκνο Πχξγνπ κε έδξα ην Πχξγν απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Πχξγνπ β. Χιέλεο γ.ηαξδαλνχ θαη δ. Βψιαθνο, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. 4. Γήκνο Ακαιηάδαο κε έδξα ηελ Ακαιηάδα απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Ακαιηάδαο θαη β. Πελείαο, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. 5. Γήκνο Αξραίαο Οιπκπίαο κε έδξα ηελ Αξραία Οιπκπία απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Αξραίαο Οιπκπίαο β. Λαζηψλνο γ. Φνιφεο θαη δ. Λακπείαο, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη 6. Γήκνο Κπιιήλεο κε έδξα ηα Λεραηλά θαη ηζηνξηθή έδξα ηε Βάξδα απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Λεραηλψλ β. Αλδξαβίδαο γ. Κάζηξνπ Κπιιήλεο θαη δ. Βνππξαζηάο, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. 7. Γήκνο Πελεηνχ κε έδξα ηε Γαζηνχλε απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Γαζηνχλεο β. Βαξζνινκηνχ θαη γ. Σξαγαλνχ, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. 16. ΝΟΜΟ ΖΜΑΘΗΑ Α. πληζηψληαη νη θαησηέξσ δήκνη: 1. Γήκνο Βέξνηαο κε έδξα ηε Βέξνηα απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Βέξνηαο β. Απνζηφινπ Παχινπ γ. Γνβξά δ. Βεξγίλαο θαη ε. Μαθεδνλίδνο, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. 2. Γήκνο Αιεμάλδξεηαο κε έδξα ηελ Αιεμάλδξεηα απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Αιεμαλδξείαο β. Πιαηένο γ. Μειίθεο θαη δ. Αληηγνληδψλ, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. 3. Γήκνο Νάνπζαο κε έδξα ηε Νάνπζα απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Νάνπζαο β. Αλζεκίσλ θαη γ. Δηξελνππφιεο, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. 17. ΝΟΜΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ Α. πληζηψληαη νη θαησηέξσ δήκνη: 8

9 1. Γήκνο Ζξαθιείνπ κε έδξα ην Ζξάθιεην απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Ζξαθιείνπ β. Γνξγνιαΐλεο γ. Σεκέλνπο δ. Παιηαλήο θαη ε. Νέαο Αιηθαξλαζζνχ νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. 2. Γήκνο Μαιεβηδίνπ κε έδξα ην Γάδη απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Γαδίνπ β. Κξνπζψλα θαη γ. Σπιίζνπ, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. 3. Γήκνο Αξραλψλ - Αζηεξνπζίσλ κε έδξα ηα Πεδά θαη ηζηνξηθή έδξα ηνλ Πχξγν απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Αξραλψλ β. Νίθνπ Καδαληδάθε θαη γ. Αζηεξνπζίσλ, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. 4. Γήκνο Φαηζηνχ κε έδξα ηηο Μνίξεο θαη ηζηνξηθή έδξα ην Σπκπάθη απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Μνηξψλ β. Σπκπαθίνπ γ. Εαξνχ, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. 5. Γήκνο Γφξηπλαο κε έδξα ηνπο Άγηνπο Γέθα απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Κφθηλα β. Αγίαο Βαξβάξαο γ. Γφξηπλαο θαη δ. Ρνχβα, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. 6. Γήκνο Υεξζνλήζνπ κε έδξα ηηο Γνχξλεο απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Υεξζνλήζνπ β. Γνπβψλ γ. Μαιιηψλ θαη δ. Δπηζθνπήο, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. 7. Γήκνο Μηλψα Πεδηάδαο κε έδξα ηνλ Δπαγγειηζκφ Καζηειίνπ θαη ηζηνξηθή έδξα ην Καζηέιιη απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Αξθαινρσξίνπ β. Καζηειιίνπ θαη γ. Θξαςαλνχ, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. Β. ηνλ δήκν Βηάλλνπ δελ επέξρεηαη θακία κεηαβνιή. Γ. Ο δήκνο Βηάλλνπ ραξαθηεξίδεηαη σο νξεηλφο 18. ΝΟΜΟ ΘΔΠΡΧΣΗΑ Α. πληζηψληαη νη θαησηέξσ δήκνη: 1. Γήκνο Ζγνπκελίηζαο κε έδξα ηελ Ζγνπκελίηζα απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Ζγνπκελίηζεο β. πβφησλ γ. Μαξγαξηηίνπ δ. Παξαπνηάκνπ θαη ηε θνηλφηεηα Πέξδηθαο, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. 2. Γήκνο Φηιηαηψλ κε έδξα ηηο Φηιηάηεο απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Φηιηαηψλ θαη β. αγηάδαο, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. 3. Γήκνο νπιίνπ κε έδξα ηε Παξακπζηά θαη ηζηνξηθή έδξα ηε ακνλίδα νπιίνπ απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Παξακπζηάο β. Αρέξνληα θαη ηε θνηλφηεηα νπιίνπ, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. Β. Ο δήκνο Φηιηαηψλ ραξαθηεξίδεηαη σο νξεηλφο. 19. ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ Α. πληζηψληαη νη θαησηέξσ δήκνη: 1. Γήκνο Θεζζαινλίθεο κε έδξα ηε Θεζζαινλίθε απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Θεζζαινλίθεο θαη β. Σξηαλδξίαο, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. 2. Γήκνο Κνξδειηνχ - Δπφζκνπ κε έδξα ηνλ Δχνζκν απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Διεπζεξίνπ-Κνξδειηνχ θαη β. Δπφζκνπ, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. 3. Γήκνο Νεάπνιεο - πθεψλ κε έδξα ηηο πθηέο απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. πθεψλ β. Αγίνπ Παχινπ γ. Νεαπφιεσο θαη δ. Πεχθσλ, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. 9

10 4. Γήκνο Παχινπ Μειά κε έδξα ηε ηαπξνχπνιε απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. ηαπξνππφιεσο β. Πνιίρλεο θαη γ. Δπθαξπίαο, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. 5. Γήκνο Ακπεινθήπσλ - Μελεκέλεο κε έδξα ηνπο Ακπειφθεπνπο απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Ακπεινθήπσλ θαη β. Μελεκέλεο, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. 6. Γήκνο Ππιαίαο - Υνξηηάηε κε έδξα ην Παλφξακα θαη ηζηνξηθή έδξα ην Υνξηηάηε απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Παλνξάκαηνο β. Ππιαίαο θαη γ. Υνξηηάηε, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. 7. Γήκνο Υαιθεδφλνο κε έδξα ηα Κνπθάιηα θαη ηζηνξηθή έδξα ηε Γέθπξα απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Υαιθεδφλνο β. Αγίνπ Αζαλαζίνπ θαη γ. Κνπθαιίσλ, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. 8. Γήκνο Γέιηα κε έδξα ηε ίλδν απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Δρεδψξνπ β. Αμηνχ θαη γ. Υαιάζηξαο, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. 9. Γήκνο Χξαηνθάζηξνπ κε έδξα ην Χξαηφθαζηξν απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Χξαηνθάζηξνπ β. Μπγδνλίαο θαη γ. Καιιηζέαο, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. 10. Γήκνο Λαγθαδά κε έδξα ηνλ Λαγθαδά απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Λαγθαδά β. Λαραλά γ. Αζζήξνπ δ. νρνχ, ε. Καιιηλδνίσλ ζη. Κνξσλείαο θαη δ. Βεξηίζθνπ, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. 11. Γήκνο Θεξκατθνχ κε έδξα ηε Πεξαία απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Θεξκατθνχ β. Δπαλνκήο γ. Μεραληψλαο, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. 12. Γήκνο Θέξκεο κε έδξα ηε Θέξκε απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Θέξκεο β. Μίθξαο γ. Βαζηιηθψλ, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. 13. Γήκνο Βφιβεο κε έδξα ην ηαπξφ απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Αγίνπ Γεσξγίνπ β. Μαδχηνπ γ. Αξεζνχζαο δ. Απνιισλίαο ε. Ρεληίλαο θαη ζη. Δγλαηίαο, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. Β. ην δήκν Καιακαξηάο δελ επέξρεηαη θακία κεηαβνιή. 20. ΝΟΜΟ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ Α. πληζηψληαη νη θαησηέξσ δήκνη: 1. Γήκνο Ησαλληηψλ κε έδξα ηα Ησάλληλα απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Ησαλληηψλ β. Αλαηνιήο γ. Πεξάκαηνο δ. Πακβψηηδαο ε. Μπηδαλίνπ θαη ηε θνηλφηεηα Νήζνπ Ησαλλίλσλ, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. 2. Γήκνο Εαγνξίνπ κε έδξα ηνπο Αζπξαγγέινπο απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Αλαηνιηθνχ Εαγνξίνπ β. Κεληξηθνχ Εαγνξίνπ γ. Σχκθεο θαη ηηο θνηλφηεηεο α. Βνβνχζεο β. Πάπηγθνπ, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. 3. Γήκνο Κφληηζαο κε έδξα ηε Κφληηζα απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Κφληηζαο β. Μαζηξνξνρσξίσλ θαη ηηο θνηλφηεηεο α. Γηζηξάηνπ β. Αεηνκειίηζεο γ. Φνχξθαο, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. 4. Γήκνο Πσγσλίνπ κε έδξα ην Καιπάθη θαη ηζηνξηθή έδξα ην Γειβηλάθη απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Καιπαθίνπ β. Γειβηλαθίνπ γ. Άλσ Πσγσλίνπ δ. Άλσ Καιακά θαη ηηο θνηλφηεηεο α. Πσγσληαλήο β. Λάβδαλεο, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. 10

11 5. Γήκνο Βνξείσλ Σδνπκέξθσλ κε έδξα ηα Πξάκαληα απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Σδνπκέξθσλ β. Πξάκαλησλ γ. Καηζαλνρσξίσλ θαη ηηο θνηλφηεηεο α. ηξάθνπ β. Καιαξηηψλ γ. Μαηζνπθίνπ θαη δ. Βαζππέδνπ, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. 6. Γήκνο Μεηζφβνπ κε έδξα ην Μέηζνβν απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Μεηζφβνπ β. Δγλαηίαο θαη ηε θνηλφηεηα Μειέαο νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. 7. Γήκνο Γσδψλεο κε έδξα ηελ Αγία Κπξηαθή απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Γσδψλεο β. Λάθθαο νπιίνπ γ. Αγίνπ Γεκεηξίνπ θαη δ. ειιψλ νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. 8. Γήκνο Είηζαο κε έδξα ηελ Διενχζα απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Είηζαο β. Παζζαξψλνο γ. Μνινζζψλ δ. Δθάιεο θαη ε. Δπξπκελψλ, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. Β. Οη δήκνη Κφληηζαο, Πσγσλίνπ, Βφξεησλ Σδνπκέξθσλ, Μεηζφβνπ θαη Εαγνξίνπ ραξαθηεξίδνληαη σο νξεηλνί. 21. ΝΟΜΟ ΚΑΒΑΛΑ Α. πληζηψληαη νη θαησηέξσ δήκνη: 1. Γήκνο Καβάιαο κε έδξα ηε Καβάια απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Καβάιαο θαη β. Φηιίππσλ, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. 2. Γήκνο Νέζηνπ κε έδξα ηε Υξπζνχπνιε απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Υξπζνχπνιεο β. Κεξακσηήο θαη γ. Οξεηλνχ, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. 3. Γήκνο Παγγαίνπ κε έδξα ηελ Διεπζεξνχπνιε απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Διεπζεξνχπνιεο β. Πηεξέσλ γ. Παγγαίνπ δ. Διεπζεξψλ θαη ε. Οξθαλνχ, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. Β. ηνλ δήκν Θάζνπ δελ επέξρεηαη θακία κεηαβνιή, 22. ΝΟΜΟ ΚΑΡΓΗΣΖ Α. πληζηψληαη νη θαησηέξσ δήκνη: 1. Γήκνο Αξγηζέαο κε έδξα ην Αλζεξφ απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Αρειψνπ β. Αξγηζέαο θαη ηε θνηλφηεηα Αλαηνιηθήο Αξγηζέαο,νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. 2. Γήκνο Λίκλεο Πιαζηήξα κε έδξα ην Μνξθνβνχλη απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Νεβξφπνιεο Αγξάθσλ θαη β. Πιαζηήξα, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. 3. Γήκνο Παιακά κε έδξα ηνλ Παιακά απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Παιακά θαη β. Φχιινπ θαη γ. ειιάλσλ,νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. 4. Γήκνο νθάδσλ κε έδξα ηνπο νθάδεο απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. νθάδσλ β. Άξλεο γ. Ρεληίλεο δ. Σακαζίνπ θαη ε. Μελειατδαο, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. 5. Γήκνο Καξδίηζαο κε έδξα ηελ Καξδίηζα απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Καξδίηζαο β. Κάκπνπ γ. Ηηάκνπ δ. Μεηξφπνιεο θαη ε. Καιιηθψληνπ, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. 6. Γήκνο Μνπδαθίνπ κε έδξα ην Μνπδάθη απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Μνπδαθίνπ β. Πακίζνπ θαη γ. Ηζψκεο, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. Β. Οη δήκνη Αξγηζέαο θαη Λίκλεο Πιαζηήξα ραξαθηεξίδνληαη σο νξεηλνί. 11

12 23. ΝΟΜΟ ΚΑΣΟΡΗΑ Α. πληζηψληαη νη θαησηέξσ δήκνη: 1. Γήκνο Καζηνξηάο κε έδξα ηε Καζηνξηά απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Καζηνξηάο β. Αγίαο Σξηάδνο γ. Μεζνπνηακίαο δ. Κνξεζηίσλ ε. Αγίσλ Αλαξγχξσλ ζη. Μαθεδλψλ δ. Βηηζίνπ θαη ε. Κιεηζνχξαο θαη ηε θνηλφηεηα Καζηξαθίνπ, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. 2. Γήκνο Οξεζηίδνο κε έδξα ην Άξγνο Οξεζηηθφ απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Οξεζηίδνο θαη β. Ίσλα Γξαγνχκε, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. 3. Γήκνο Νεζηνξίνπ κε έδξα ην Νεζηφξην απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Νεζηνξίνπ β. Αθξηηψλ θαη ηηο θνηλφηεηεο α. Γξάκκνπ β. Αξξέλσλ, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. Β. Ο δήκνο Νεζηνξίνπ ραξαθηεξίδεηαη σο νξεηλφο. 24. ΝΟΜΟ ΚΔΡΚΤΡΑ Α. πληζηψληαη νη θαησηέξσ δήκνη: 1. Γήκνο Κέξθπξαο κε έδξα ηε Κέξθπξα απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Κεξθπξαίσλ β. Μειηηηείεσλ γ. Κνξηζζίσλ δ. Παξειίσλ ε. Παιηνθαζηξηηψλ ζη. Λεπθηκκαίσλ δ. Φαηάθσλ ε. Θηλαιίνπ ζ. Δζπεξίσλ η. Αρηιιείσλ ηα. Αγίνπ Γεσξγίνπ ηβ. Καζζσπαίσλ θαη ηηο θνηλφηεηεο α. Οζψλσλ β. Μαζξαθίνπ γ. Δξεηθνχζζεο, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. Β. ην δήκν Παμψλ δελ επέξρεηαη θακία κεηαβνιή. 25. ΝΟΜΟ ΚΔΦΑΛΛΖΝΗΑ Α. πληζηψληαη νη θαησηέξσ δήκνη: 1. Γήκνο Κεθαινληάο κε έδξα ην Αξγνζηφιη απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Αξγνζηνιίνπ β. άκεο γ. Ππιαξέσλ δ. Παιηθήο ε. Λεηβαζνχο ζη. Διεηνχ Πξνλψλ δ. Δξίζνπ θαη ηε θνηλφηεηα Οκαιψλ, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. Β. ην δήκν Ηζάθεο δελ επέξρεηαη θακία κεηαβνιή 26. ΝΟΜΟ ΚΗΛΚΗ Α. πληζηψληαη νη θαησηέξσ δήκνη: 1. Γήκνο Κηιθίο κε έδξα ην Κηιθίο απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Κηιθίο β. Κξνπζζψλ γ. Υέξζνπ δ. Πηθξνιίκλεο ε. Μνπξηψλ ζη. Γαιιηθνχ δ. Γντξάλεο, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. 2. Γήκνο Παηνλίαο κε έδξα ην Πνιχθαζηξν θαη ηζηνξηθή έδξα ηε Γνπκέληζζα απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Πνιπθάζηξνπ β. Δπξσπνχ γ. Αμηνχπνιεο δ. Γνπκέληζζαο θαη ηε θνηλφηεηα Ληβαδίσλ, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. 27. ΝΟΜΟ ΚΟΕΑΝΖ Α. πληζηψληαη νη θαησηέξσ δήκνη: 1. Γήκνο Κνδάλεο κε έδξα ηελ Κνδάλε θαη ηζηνξηθή έδξα ηελ Αηαλή απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α.κνδάλεο β. Αηαλήο γ. Διηκείαο δ. Γεκεηξίνπ Τςειάληε ε. Διιεζπφληνπ, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. 12

13 2. Γήκνο Βνΐνπ κε έδξα ηε Νέαπνιε θαη ηζηνξηθή έδξα ηε ηάηηζηα απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. ηάηηζηαο β. Νεάπνιεο γ. Σζνηπιίνπ δ. Αζθίνπ θαη ηε θνηλφηεηα Πεληάινθνπ, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. 3. Γήκνο Δνξδαίαο κε έδξα ηε Πηνιεκαΐδα απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Πηνιεκαΐδαο β. Βεξκίνπ γ. Μνπξηθίνπ δ. Αγίαο Παξαζθεπήο θαη ηε θνηλφηεηα Βιάζηεο, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. 4. Γήκνο Βειβεληνχ - εξβίσλ κε έδξα ηα έξβηα απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. εξβίσλ β. Κακβνπλίσλ γ. Βειβεληνχ θαη ηε θνηλφηεηα Ληβαδεξνχ, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. 28. ΝΟΜΟ ΚΟΡΗΝΘΗΑ Α. πληζηψληαη νη θαησηέξσ δήκνη: 1. Γήκνο Κνξηλζίσλ κε έδξα ηε Κφξηλζν απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α.κνξηλζίσλ β. αξσληθνχ γ. νιπγείαο δ. Άζζνπ Λεραίνπ ε. Σελέαο, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. 2. Γήκνο ηθπσλίσλ κε έδξα ην Κηάην απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. ηθπσλίσλ β. ηπκθαιίαο θαη γ. Φελενχ, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. 3. Γήκνο Ξπινθάζηξνπ - Δπξσζηίλεο κε έδξα ην Ξπιφθαζηξν απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Δπξσζηίλεο θαη β. Ξπινθάζηξνπ, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. 4. Γήκνο Βέινπ Βφραο κε έδξα ην Εεπγνιαηηφ απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Βέινπ β. Βφραο, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. 5. Γήκνο Λνπηξαθίνπ - Αγίσλ Θενδψξσλ κε έδξα ην Λνπηξάθη απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Λνπηξαθίνπ - Πεξαρψξαο β. Αγίσλ Θενδψξσλ, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. Β. ην δήκν Νεκέαο δελ επέξρεηαη θακία αιιαγή Γ. Ο δήκνο Νεκέαο ραξαθηεξίδεηαη σο νξεηλφο. 29. ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΓΔ Α. πληζηψληαη νη θαησηέξσ δήκνη: 1. Γήκνο χξνπ Δξκνχπνιεο κε έδξα ηελ Δξκνχπνιε θαη ηζηνξηθή έδξα ηελ Άλσ χξν απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α.δξκνππφιεσο β. Άλσ χξνπ γ. Πνζεηδσλίαο, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. 2. Γήκνο Άλδξνπ κε έδξα ηελ Άλδξν απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Άλδξνπ β. Τδξνχζαο γ. Κνξζίνπ, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. 3. Γήκνο Νάμνπ θαη Μηθξψλ Κπθιάδσλ κε έδξα ηε Νάμν απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Νάμνπ β. Γξπκαιίαο θαη ηηο θνηλφηεηεο α. ρνηλνχζζεο β. Κνπθνλεζίσλ γ. Ζξάθιεηαο δ. Γνλνχζεο, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. 4. Γήκνο Θήξαο κε έδξα ηε Θήξα απνηεινχκελνο απφ ην δήκν Θήξαο θαη ηε θνηλφηεηα Οίαο, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. 5. Γήκνο Σήλνπ κε έδξα ηε Σήλν απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Σήλνπ β. Δμσκβνχξγνπ θαη ηε θνηλφηεηα Παλφξκνπ, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. 13

14 Β. Οη θνηλφηεηεο α. Κηκψινπ β. Φνιεγάλδξνπ γ. Αλάθεο δ. ηθίλνπ θαη ε. Αληηπάξνπ αλαγλσξίδνληαη σο δήκνη κε φλνκα, έδξα θαη εδαθηθή πεξηθέξεηα απηά ησλ αληίζηνηρσλ ηέσο θνηλνηήησλ. Γ. ηνπο δήκνπο α. Μπθφλνπ β. Κέαο γ. εξίθνπ δ. Κχζλνπ ε. ίθλνπ ζη. Ακνξγνχ δ. Ηεηψλ ε. Μήινπ ζ.πάξνπ δελ επέξρεηαη θακία κεηαβνιή. 30. ΝΟΜΟ ΛΑΚΧΝΗΑ Α. πληζηψληαη νη θαησηέξσ δήκνη: 1. Γήκνο πάξηεο κε έδξα ηε πάξηε απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. πάξηεο β. Οηλνχληνο γ. Μπζηξά δ. Πειιάλαο ε. Θεξαπλψλ ζη. Φαξίδνο θαη ηε θνηλφηεηα Καξπψλ, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. 2. Γήκνο Αλαηνιηθήο Μάλεο κε έδξα ην Γχζεην θαη ηζηνξηθή έδξα ηελ Αξεφπνιε απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Γπζείνπ β. κχλνπο γ. Οηηχινπ θαη δ. Αλαηνιηθήο Μάλεο, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. 3. Γήκνο Δπξψηα κε έδξα ηε θάια απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Έινπο β. Κξνθεψλ γ. θάιαο δ. Νηάησλ θαη ε. Γεξφλζξσλ, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. 4. Γήκνο Μνλεκβαζηάο κε έδξα ηνπο Μνιάνπο απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Μνλεκβαζηάο β. Μνιάσλ γ. Εάξαθα δ. Αζσπνχ θαη ε. Boηψλ, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη Β. Ζ θνηλφηεηα Διαθνλήζνπ αλαγλσξίδεηαη ζε δήκν, κε φλνκα, έδξα θαη εδαθηθή πεξηθέξεηα απηά ηεο ηέσο θνηλφηεηαο. 31. ΝΟΜΟ ΛΑΡΗΑ Α. πληζηψληαη νη θαησηέξσ δήκνη: 1. Γήκνο Διαζζφλαο κε έδξα ηελ Διαζζφλα απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Αληηραζίσλ β. Διαζζφλαο γ. Ληβαδίνπ δ. Οιχκπνπ ε. Πνηακηάο ζη. αξαληαπφξνπ θαη ηηο θνηλφηεηεο α. Βεξδηθνχζεο, β. Καξπάο γ. Σζαξίηζαλεο, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. 2. Γήκνο Φαξζάισλ κε έδξα ηα Φάξζαια απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Δληππέα β. Ναξζαθίνπ γ. Πνιπδάκαληα θαη δ. Φαξζάισλ, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. 3. Γήκνο Αγηάο κε έδξα ηελ Αγηά απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Αγηάο β. Δπξπκελψλ γ. Λαθέξεηαο θαη δ. Μειηβνίαο, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. 4. Γήκνο Σεκπψλ κε έδξα ην Μαθξπρψξη θαη ηζηνξηθή έδξα ηα Ακπειάθηα απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Γφλλσλ β. Κάησ Οιχκπνπ γ. Μαθξπρσξίνπ δ. Νέζζσλνο θαη ηελ θνηλφηεηα Ακπειαθίσλ, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. 5. Γήκνο Σπξλάβνπ κε έδξα ηνλ Σχξλαβν απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Σπξλάβνπ θαη β. Ακπειψλνο, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. 6. Γήκνο Λαξηζαίσλ κε έδξα ηε Λάξηζα απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Λαξηζαίσλ β. Κνηιάδαο θαη γ. Γηάλλνπιεο, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. 7. Γήκνο Κηιειέξ κε έδξα ηε Νίθαηα θαη ηζηνξηθή έδξα ην Κηιειέξ απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Πιαηπθάκπνπ β. Κξαλλψλνο γ. Αξκελίνπ δ. Κηιειέξ θαη ε. Νίθαηαο, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. 14

15 32. ΝΟΜΟ ΛΑΗΘΗΟΤ Α. πληζηψληαη νη θαησηέξσ δήκνη: 1. Γήκνο Μηξακπέινπ κε έδξα ηνλ Άγην Νηθφιαν θαη ηζηνξηθή έδξα ηε Νεάπνιε απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Αγίνπ Νηθνιάνπ β. Νεάπνιεο θαη ηελ θνηλφηεηα Βξαραζίνπ, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. 2. Γήκνο εηείαο κε έδξα ηε εηεία απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Ηηάλνπ β. Λεχθεο θαη εηείαο, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. 3. Γήκνο Ηεξάπεηξαο κε έδξα ηελ Ηεξάπεηξα απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Ηεξάπεηξαο θαη β. Μαθξχ Γηαινχ, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. Β. ην δήκν Οξνπέδηνπ Λαζηζίνπ δελ επέξρεηαη θακία κεηαβνιή Γ. Ο δήκνο Οξνπέδηνπ Λαζηζίνπ ραξαθηεξίδεηαη σο νξεηλφο. 33. ΝΟΜΟ ΛΔΒΟΤ Α. πληζηψληαη νη θαησηέξσ δήκνη: 1. Γήκνο Λέζβνπ κε έδξα ηε Μπηηιήλε απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Αγηάζνπ β. Αγίαο Παξαζθεπήο γ. Γέξαο δ. Δξεζνχ Αληίζζεο ε. Δπεγέξηνπια ζη. Καιινλήο δ. Λνπηξνπφιεσο Θεξκήο ε. Μαληακάδνπ ζ. Μήζπκλαο η. Μπηηιήλεο ηα. Πέηξαο ηβ. Πισκαξίνπ θαη ηγ. Πνιηρλίηνπ, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. 2. Γήκνο Λήκλνπ κε έδξα ηε Μχξηλα απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Αηζηθήο β. Μνχδξνπ γ. Μχξηλαο θαη δ. Νέαο Κνχηαιεο, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. Β. Ζ θνηλφηεηα Αγίνπ Δπζηξαηίνπ αλαγλσξίδεηαη ζε δήκν, κε φλνκα, έδξα θαη εδαθηθή πεξηθέξεηα απηά ηεο ηέσο θνηλφηεηαο. 34. ΝΟΜΟ ΛΔΤΚΑΓΟ Α. πληζηάηαη δήκνο Λεπθάδαο κε έδξα ηε Λεπθάδα απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Απνιισλίσλ β. Διινκέλνπ γ. Καξπάο δ. Λεπθάδνο ε. θαθησηψλ θαη ηηο θνηλφηεηεο α. Κάιακνπ β. Καζηνχ, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. Β. ηνλ δήκν Μεγαλεζίνπ δελ επέξρεηαη θακία κεηαβνιή 35. ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΖΗΑ Α. πληζηψληαη νη θαησηέξσ δήκνη: 1. Γήκνο Βφινπ κε έδξα ην Βφιν απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Αγξηάο β. Αηζσλίαο γ. Βφινπ δ. Ησιθνχ ε. Νέαο Αγρηάινπ ζη. Νέαο Ησλίαο δ. Πνξηαξηάο ε. Αξηέκηδαο θαη ηελ θνηλφηεηα Μαθξηλίηζεο, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. 2. Γήκνο Ρήγα Φεξαίνπ κε έδξα ην Βειεζηίλν απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Κάξιαο β. Φεξψλ θαη ηελ θνηλφηεηα Κεξακηδίνπ, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. 3. Γήκνο Εαγνξάο - Μνπξεζίνπ κε έδξα ηε Εαγνξά απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Εαγνξάο θαη β. Μνπξεζίνπ, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. 4. Γήκνο Αικπξνχ κε έδξα ηνλ Αικπξφ απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Αικπξνχ β. Πηειενχ γ. νχξπεο θαη ηελ θνηλφηεηα Αλάβξαο, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. 15

16 5. Γήκνο Ννηίνπ Πειίνπ κε έδξα ηελ Αξγαιαζηή απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Αξγαιαζηήο β. Αθεηψλ γ. Μειεψλ δ. επηάδνο θαη ηελ θνηλφηεηα Σξηθεξίνπ, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. Β. ηνπο δήκνπο Αινλλήζνπ, θηάζνπ, θνπέινπ δελ επέξρεηαη θακία κεηαβνιή Γ. Ο δήκνο Εαγνξάο - Μνπξεζίνπ ραξαθηεξίδεηαη σο νξεηλφο. 36. ΝΟΜΟ ΜΔΖΝΗΑ Α. πληζηψληαη νη θαησηέξσ δήκνη: 1. Γήκνο Καιακάηαο κε έδξα ηελ Καιακάηα απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Άξηνο β. Αξθαξψλ γ. Θνπξίαο θαη δ. Καιακάηαο, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. 2. Γήκνο Μεζζήλεο κε έδξα ηε Μεζζήλε απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Αηπείαο β. Αλδξνχζαο γ. Αξηζηνκέλνπο δ. Βνπθξάδσλ ε. Ηζψκεο ζη. Μεζζήλεο δ. Πεηαιηδίνπ θαη ηελ θνηλφηεηα Σξηθφξθνπ, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. 3. Γήκνο Πχινπ Νέζηνξνο κε έδξα ηε Πχιν απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Κνξψλεο β. Μεζψλεο γ. Παπαθιέζζα δ. Πχινπ ε. Νέζηνξνο θαη ζη. Υηιηνρσξίσλ, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. 4. Γήκνο Σξηθπιιίαο κε έδξα ηελ Κππαξηζζία απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Αεηνχ β. Απιψλνο γ. Γαξγαιηάλσλ δ. Κππαξηζζίαο ε. Φηιηαηξψλ θαη ηελ θνηλφηεηα Σξηπχιαο, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. 5. Γήκνο Οηραιίαο κε έδξα ηνλ Μειηγαιά απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Αλδαλίαο β. Γσξίνπ γ. Δίξαο δ. Μειηγαιά θαη ε. Οηραιίαο, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. 6. Γήκνο Γπηηθήο Μάλεο κε έδξα ηελ Καξδακχιε απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Αβίαο θαη β. Λεχθηξνπ, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. Β. Ο δήκνο Γπηηθήο Μάλεο ραξαθηεξίδεηαη σο νξεηλφο ΝΟΜΟ ΞΑΝΘΖ Α. πληζηψληαη νη θαησηέξσ δήκνη: 1. Γήκνο Ξάλζεο κε έδξα ηε Ξάλζε απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Ξάλζεο θαη β. ηαπξνχπνιεο, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. 2. Γήκνο Μχθεο κε έδξα ηε κίλζε απνηεινχκελνο απφ ην δήκν Μχθεο θαη ηηο θνηλφηεηεο α. Θεξκψλ β. Κνηχιεο γ. αηξψλ, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. 3. Γήκνο Αβδήξσλ κε έδξα ηε Γεληζζέα θαη ηζηνξηθή έδξα ηα Άβδεξα απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Αβδήξσλ β. Βηζησλίδνο θαη γ. ειέξνπ, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. Β. ηνλ δήκν Σνπείξνπ δελ επέξρεηαη θακία κεηαβνιή. 38. ΝΟΜΟ ΠΔΛΛΑ Α. πληζηψληαη νη θαησηέξσ δήκνη: 1. Γήκνο Έδεζζαο κε έδξα ηελ Έδεζζα απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Βεγνξίηηδαο θαη β. Έδεζζαο, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. 16

17 2. Γήκνο Αικσπίαο κε έδξα ηελ Αξηδαία απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Αξηδαίαο θαη β. Δμαπιαηάλνπ, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. 3. Γήκνο θχδξαο κε έδξα ηε θχδξα απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Μελείδνο θαη β. θχδξαο, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. 4. Γήκνο Αξραίαο Πέιιαο κε έδξα ηα Γηαλληηζά θαη ηζηνξηθή έδξα ηελ Πέιια απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Γηαλληηζψλ β. Κχξξνπ γ. Πέιιαο δ. Κξχαο Βξχζεο θαη ε. Μεγάινπ Αιεμάλδξνπ, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. 39. ΝΟΜΟ ΠΗΔΡΗΑ Α. πληζηψληαη νη θαησηέξσ δήκνη: 1. Γήκνο Γίνπ Οιχκπνπ κε έδξα ην Ληηφρσξν θαη ηζηνξηθή έδξα ην Γίνλ απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Αλαηνιηθνχ Οιχκπνπ β. Γίνπ θαη γ. Ληηνρψξνπ, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. 2. Γήκνο Πχδλαο κε έδξα ην Αηγίλην θαη ηζηνξηθή έδξα ηνλ Κνιηλδξφ απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Αηγηλίνπ β. Κνιηλδξνχ γ. Μεζψλεο θαη δ. Πχδλαο, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. 3. Γήκνο Καηεξίλεο κε έδξα ηελ Καηεξίλε απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Διαθίλαο β. Καηεξίλεο γ. Κνξηλνχ δ. Παξαιίαο ε. Πέηξαο θαη ζη. Πηεξίσλ,, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. 40. ΝΟΜΟ ΠΡΔΒΔΕΖ Α. πληζηψληαη νη θαησηέξσ δήκνη: 1. Γήκνο Πξέβεδαο κε έδξα ηε Πξέβεδα απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Εαιφγγνπ θαη β. Λνχξνπ θαη γ. Πξεβέδεο, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. 2. Γήκνο Πάξγαο κε έδξα ην Καλαιάθη 0απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Πάξγαο θαη β. Φαλαξίνπ, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. 3. Γήκνο Εεξνχ κε έδξα ηε Φηιηππηάδα απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Αλσγείνπ β. Θεζπξσηηθνχ γ. Φηιηππηάδνο θαη ηελ θνηλφηεηα Κξαλέαο, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. 41. ΝΟΜΟ ΡΔΘΤΜΝΖ Α. πληζηψληαη νη θαησηέξσ δήκνη: 1. Γήκνο Ρεζχκλεο κε έδξα ην Ρέζπκλν απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Αξθαδίνπ β. Λαππαίσλ γ. Νηθεθφξνπ Φσθά θαη δ. Ρεζχκλεο, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. 2. Γήκνο Μπινπνηάκνπ κε έδξα ην Πέξακα απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Γεξνπνηάκνπ β. Κνπινχθσλα θαη ηελ θνηλφηεηα Εσληαλψλ, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. 3. Γήκνο Ακαξίνπ κε έδξα ηελ Αγία Φσηεηλή θαη ηζηνξηθή έδξα ηνλ Φνπξθνπξά απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. ηβξίηνπ θαη β. Κνπξεηψλ, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. 4. Γήκνο Αγίνπ Βαζηιείνπ κε έδξα ην πήιη απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Λάκπεο θαη β. Φνίληθα, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. Β. ην δήκν Αλσγείσλ δελ επέξρεηαη θακία κεηαβνιή Γ. Οη δήκνη Ακαξίνπ, Αγίνπ Βαζηιείνπ θαη Αλσγείσλ ραξαθηεξίδνληαη σο νξεηλνί. 42. ΝΟΜΟ ΡΟΓΟΠΖ 17

18 Α. πληζηψληαη νη θαησηέξσ δήκνη: 1. Γήκνο Κνκνηελήο κε έδξα ηελ Κνκνηελή απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Αηγείξνπ β. Κνκνηελήο θαη γ. Νένπ ηδεξνρσξίνπ, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. 2. Γήκνο Ηάζκνπ κε έδξα ηνλ Ίαζκν απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Ηάζκνπ β. ψζηνπ θαη ηελ θνηλφηεηα Ακαμάδσλ, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. 3. Γήκνο Μαξσλείαο-απψλ κε έδξα ηηο άπεο απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Μαξσλείαο θαη β. απψλ, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. 4. Γήκνο Αξξηαλψλ κε έδξα ηε Φηιιχξα απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Αξξηαλψλ β. Φηιιχξαο θαη ηηο θνηλφηεηεο α. Κέρξνπ β. Οξγάλεο, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. 43. ΝΟΜΟ ΑΜΟΤ Α. πληζηψληαη νη θαησηέξσ δήκνη: 1. Γήκνο άκνπ κε έδξα ην Βαζχ θαη ηζηνξηθή έδξα ην Ππζαγφξεην απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Βαζένο β. Καξινβαζίσλ γ. Μαξαζνθάκπνπ θαη δ. Ππζαγνξείνπ, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. 2. Γήκνο Ηθαξίαο κε έδξα ηνλ Άγην Κήξπθν απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Αγίνπ Κεξχθνπ β. Δπδήινπ θαη γ. Ραρψλ, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη Β. ηνλ δήκν Φνχξλσλ Κνξζεψλ δελ επέξρεηαη θακία κεηαβνιή 44. ΝΟΜΟ ΔΡΡΧΝ Α. πληζηψληαη νη θαησηέξσ δήκνη: 1. Γήκνο ηληηθήο κε έδξα ην ηδεξφθαζηξν απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Κεξθίλεο β. Πεηξηηζίνπ γ. ηδεξνθάζηξνπ θαη ηηο θνηλφηεηεο α. Αγθίζηξνπ β. Αριαδνρσξίνπ γ. Πξνκαρψλνο, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη 2. Γήκνο Βηζαιηίαο κε έδξα ηε Νηγξίηα απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Αρηλνχ β. Βηζαιηίαο γ. Νηγξίηεο θαη δ. Σξαγίινπ, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. 3. Γήκνο Δκκαλνπήι Παππά κε έδξα ην Υξπζφ απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Δκκαλνπήι Παππά θαη β. ηξπκψλα, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. 4. Γήκνο Ακθίπνιεο κε έδξα ην Ρνδνιίβνο απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Ακθίπνιεο β. Κνξκίζηαο γ. Πξψηεο θαη δ. Ρνδνιίβνπο, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. 5. Γήκνο Νέαο Είρλεο κε έδξα ηε Νέα Είρλε απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Αιηζηξάηεο θαη β. Νέαο Είρλεο, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. 6. Γήκνο Ζξαθιείαο κε έδξα ηελ Ζξάθιεηα απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Ζξαθιείαο β. θνηνχζζεο θαη γ. ηξπκσληθνχ, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. 7. Γήκνο εξξψλ κε έδξα ηηο έξξεο απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. εξξψλ β. Καπεηάλ Μεηξνπζίνπ γ. Λεπθψλα δ. θνπηάξεσο θαη ηηο θνηλφηεηεο α. Άλσ Βξνληνχο β. Οξεηλήο, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. 45. ΝΟΜΟ ΣΡΗΚΑΛΧΝ 18

19 Α. πληζηψληαη νη θαησηέξσ δήκνη: 1. Γήκνο Πχιεο κε έδξα ηε Πχιε απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Αηζήθσλ β. Γφκθσλ γ. Πηαιείσλ δ. Πχιεο ε. Πηλδέσλ θαη ηηο θνηλφηεηεο α. Μπξνθχιινπ β. Νεξάηδαο, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. 2. Γήκνο Φαξθαδφλαο κε έδξα ηε Φαξθαδφλα απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Οηραιίαο β. Πειιηλαίσλ θαη γ. Φαξθαδφλαο, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. 3. Γήκνο Σξηθθαίσλ κε έδξα ηα Σξίθαια απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Δζηηαηψηηδαο β. Καιιηδέλδξνπ γ. Κφδηαθα δ. Μεγάισλ Καιπβίσλ ε. Παιενθάζηξνπ ζη. Παξαιεζαίσλ δ. Σξηθθαίσλ θαη ε. Φαισξείαο, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. 4. Γήκνο Καιακπάθαο κε έδξα ηελ Καιακπάθα απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Βαζηιηθήο β. Καιακπάθαο γ. Σπκθαίσλ δ. Καζηαληάο ε.κιεηλνβνχ ζη. Μαιαθαζίνπ δ. Υαζίσλ, θαη ηε θνηλφηεηα Αζπξνπνηάκνπ νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. 46. ΝΟΜΟ ΦΘΗΧΣΗΓΑ Α. πληζηψληαη νη θαησηέξσ δήκνη: 1. Γήκνο Ακθίθιεηαο - Διάηεηαο κε έδξα ηελ Κάησ Σηζνξέα απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Ακθίθιεηαο β. Διάηεηαο θαη γ. Σηζνξέαο, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. 2. Γήκνο Λνθξψλ κε έδξα ηελ Αηαιάληε απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Αηαιάληεο β. Γαθλνπζίσλ γ. Οπνπληίσλ θαη δ. Μαιεζίλεο, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. 3. Γήκνο Γνκνθνχ κε έδξα ην Γνκνθφ απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Γνκνθνχ β. Θεζζαιηψηηδνο θαη γ. Ξπληάδνο, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. 4. Γήκνο Μψινπ-Αγίνπ Κσλζηαληίλνπ κε έδξα ηα Κακέλα Βνχξια απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Αγίνπ Κσλζηαληίλνπ β. Κακέλσλ Βνχξισλ θαη γ. Μψινπ, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. 5. Γήκνο ηπιίδαο κε έδξα ηε ηπιίδα απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Δρηλαίσλ β. Πειαζγίαο θαη γ. ηπιίδνο, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. 6. Γήκνο Λακηέσλ κε έδξα ηε Λακία απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Γνξγνπνηάκνπ β. Λακηέσλ γ. Λεηαλνθιαδίνπ δ. Τπάηεο θαη ηελ θνηλφηεηα Παχιηαλεο, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. 7. Γήκνο Μαθξαθψκεο κε έδξα ηε πεξρεηάδα απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Αγίνπ Γεσξγίνπ Σπκθξεζηνχ β. Μαθξαθψκεο γ. πεξρεηάδνο θαη ηελ θνηλφηεηα Σπκθξεζηνχ, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. 47. ΝΟΜΟ ΦΛΧΡΗΝΖ Α. πληζηψληαη νη θαησηέξσ δήκνη: 1. Γήκνο Φιψξηλαο κε έδξα ηε Φιψξηλα απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Κάησ Κιεηλψλ β. Μειίηεο γ. Πεξάζκαηνο θαη δ. Φιψξηλαο, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. 2. Γήκνο Ακπληαίνπ κε έδξα ην Ακχληαην κε ηζηνξηθή έδξα ην Νπκθαίν απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Αεηνχ β. Ακπληαίνπ γ. Φηιψηα θαη ηηο θνηλφηεηεο α. Βαξηθνχ β. Λερφβνπ γ. Νπκθαίνπ, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. 3. Γήκνο Πξεζπψλ κε έδξα ην Λαηκφ απνηεινχκελνο απφ ην δήκν Πξεζπψλ θαη ηελ θνηλφηεηα Κξπζηαιινπεγήο, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. 19

20 Β. Ο δήκνο Πξεζπψλ ραξαθηεξίδεηαη σο νξεηλφο. 48. ΝΟΜΟ ΦΧΚΗΓΑ Α. πληζηψληαη νη θαησηέξσ δήκνη: 1. Γήκνο Γειθψλ κε έδξα ηελ Άκθηζζα θαη ηζηνξηθή έδξα ηνπο Γειθνχο απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Ακθίζζεο β. Γαιαμηδίνπ γ. Γξαβηάο δ. Γειθψλ ε. Γεζθίλαο ζη. Ηηέαο δ. Καιιηέσλ θαη ε. Παξλαζζνχ, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. 2. Γήκνο Γσξίδνο κε έδξα ην Δππάιην θαη ηζηνξηθή έδξα ην Ληδσξίθη απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Βαξδνπζίσλ β. Δππαιίνπ γ. Ληδσξηθίνπ θαη δ. Σνινθψλνο, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. 49. ΝΟΜΟ ΥΑΛΚΗΓΗΚΖ Α. πληζηψληαη νη θαησηέξσ δήκνη: 1. Γήκνο Πνιπγχξνπ κε έδξα ην Πνιχγπξν απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Αλζεκνχληα β. Οξκπιίαο γ. Εεξβνρσξίσλ θαη δ. Πνιπγχξνπ, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. 2. Γήκνο ηζσλίαο κε έδξα ηε Νίθεηε απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. ηζσλίαο θαη β. Σνξψλεο, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. 3. Γήκνο Καζζάλδξαο κε έδξα ηε Καζζάλδξεηα απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Καζζάλδξαο θαη β. Παιιήλεο, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. 4. Γήκνο Καιιηθξάηεηαο - Μνπδαληψλ κε έδξα ηα Μνπδαληά απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Καιιηθξάηεηαο β. Μνπδαληψλ θαη γ. Σξίγιηαο, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. 5. Γήκνο Αξηζηνηέιε κε έδξα ηελ Ηεξηζζφ θαη ηζηνξηθή έδξα ηελ Αξλαία απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Αξλαίαο β. Παλαγίαο θαη γ. ηαγίξσλ Αθάλζνπ, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. 50. ΝΟΜΟ ΥΑΝΗΧΝ Α. πληζηψληαη νη θαησηέξσ δήκνη: 1. Γήκνο Υαλίσλ κε έδξα ηα Υαληά απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Υαλίσλ β. Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ γ. Θεξηζνχ δ. Νέαο Κπδσλίαο ε. νχδαο ζη. Αθξσηεξίνπ θαη δ. Κεξακίσλ, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. 2. Γήκνο Απνθνξψλνπ κε έδξα ηηο Βξχζεο Απνθνξψλνπ θαη ηζηνξηθή έδξα ηνλ Βάκν απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Φξέ β. Βάκνπ γ. Γεσξγηνππφιεσο δ. Κξπνλέξηδαο ε. Αξκέλσλ θαη ηε θνηλφηεηα Αζή Γσληάο, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. 3. Γήκνο Πιαηαληά κε έδξα ην Γεξάλη απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Κνιπκβαξίνπ β. Μνπζνχξσλ γ. Βνπθνιηψλ θαη δ. Πιαηαληά, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. 4. Γήκνο Κηζζάκνπ κε έδξα ηνλ Κίζζακν απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Κηζζάκνπ β. Μπζήκλεο θαη γ. Ηλλαρσξίνπ, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη 5. Γήκνο Καλδάλνπ ειίλνπ κε έδξα ηελ Παιαηφρσξα θαη ηζηνξηθή έδξα ηελ Κάλδαλν απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Καληάλνπ β. Αλαηνιηθνχ ειίλνπ θαη γ. Πειεθάλνπ, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη 20

21 Β. Ζ θνηλφηεηα Γαχδνπ αλαγλσξίδεηαη ζε δήκν, κε φλνκα, έδξα θαη εδαθηθή πεξηθέξεηα απηά ηεο ηέσο θνηλφηεηαο. Γ. ηνλ δήκν θαθίσλ δελ επέξρεηαη θακία κεηαβνιή Γ. Οη δήκνη θαθίσλ θαη Καλδάλνπ έιηλνπ ραξαθηεξίδνληαη σο νξεηλνί. 51. ΝΟΜΟ ΥΗΟΤ Α. πληζηάηαη ν θαησηέξσ δήκνο: Γήκνο Υίνπ κε έδξα ηε Υίν απνηεινχκελνο απφ ηνπο δήκνπο α. Αγίνπ Μελά β. Ακαλήο γ. Ησλίαο δ. Κακπνρψξσλ ε. Καξδακχισλ ζη. Μαζηηρνρσξίσλ δ. Οκεξνχπνιεο θαη ε. Υίνπ, νη νπνίνη θαηαξγνχληαη. Β. ηνπο δήκνπο Οηλνπζζψλ θαη Φαξψλ δελ επέξρεηαη θακία κεηαβνιή. Άξζξν 2 πγθξφηεζε Γήκσλ 1. Ζ εδαθηθή πεξηθέξεηα ηνπ θάζε δήκνπ πνπ ζπληζηάηαη κε ηνλ παξφληα λφκν, απνηειείηαη απφ ηηο εδαθηθέο πεξηθέξεηεο ησλ ζπλελνχκελσλ Οξγαληζκψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (ΟΣΑ). Οη εδαθηθέο απηέο πεξηθέξεηεο απνηεινχλ ηηο δεκνηηθέο ελφηεηεο ηνπ λένπ δήκνπ θαη θέξνπλ ην φλνκα ηνπ πξψελ δήκνπ ή ηεο θνηλφηεηαο. 2. Σα ηνπηθά δηακεξίζκαηα πνπ νξίδνληαη ζην άξζξν 2 ηνπ Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ πνπ θπξψζεθε κε ην άξζξν πξψην ηνπ λ.3463/2006 (ΚΓΚ) (ΦΔΚ 114 Α), κεηνλνκάδνληαη ζε ηνπηθέο θνηλφηεηεο, εθφζνλ έρνπλ πιεζπζκφ έσο θαη θαηνίθνπο θαη ζε δεκνηηθέο θνηλφηεηεο εθφζνλ έρνπλ πιεζπζκφ κεγαιχηεξν απφ θαηνίθνπο. Σνπηθέο ή δεκνηηθέο θνηλφηεηεο απνηεινχλ θαη νη δήκνη ή νη θνηλφηεηεο πνπ θαηαξγήζεθαλ χζηεξα απφ εζεινχζηα ζπλέλσζε ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ π.δ. 410/1995 (ΦΔΚ 231 Α) ή ζπλελψλνληαη κε ηνλ παξφληα λφκν θαη δελ απνηεινχληαη απφ ηνπηθά δηακεξίζκαηα. 3. Γεκνηηθή θνηλφηεηα ζπγθξνηνχλ ηα ηνπηθά δηακεξίζκαηα λεζηψλ πνπ έρνπλ πιεζπζκφ άλσ ησλ ρηιίσλ (1.000) θαηνίθσλ. Δπίζεο, ζπγθξνηνχλ δεκνηηθή θνηλφηεηα αλεμαξηήησο πιεζπζκνχ πξψελ θνηλφηεηεο πνπ εθηείλνληαη ζε φιε ηελ πεξηθέξεηα ηνπ λεζηνχ θαη δελ απνηεινχλ δήκν ζχκθσλα κε ην άξζξν Σα δεκνηηθά δηακεξίζκαηα ζηα νπνία δηαηξνχληαη νη δήκνη άλσ ησλ θαηνίθσλ κεηνλνκάδνληαη ζε δεκνηηθέο θνηλφηεηεο. 21

22 ΚΔΦΑΛΑΗΟ B ΤΣΑΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΧΝ Άξζξν 3 χζηαζε θαη πγθξφηεζε Πεξηθεξεηψλ 1. Οη πεξηθέξεηεο είλαη απηνδηνηθνχκελα θαηά ηφπν λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ θαη απνηεινχλ ην δεχηεξν βαζκφ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο. 2. Οη πεξηθέξεηεο ζρεδηάδνπλ, πξνγξακκαηίδνπλ θαη πινπνηνχλ πνιηηηθέο ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν ζην πιαίζην ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο, ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο θαη ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο ηεο ρψξαο, ιακβάλνληαο ππφςε θαη ηηο εζληθέο θαη επξσπατθέο πνιηηηθέο. 3. πληζηψληαη νη εμήο πεξηθέξεηεο: α. Ζ πεξηθέξεηα Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο & Θξάθεο ε νπνία πεξηιακβάλεη ηνπο Ννκνχο Γξάκαο, Έβξνπ, Καβάιαο, Ξάλζεο θαη Ρνδφπεο. Έδξα ηεο πεξηθέξεηαο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο & Θξάθεο είλαη ε Κνκνηελή. Κάζε λνκφο απνηειεί θαη πεξηθεξεηαθή ελφηεηα θαη θάζε πξσηεχνπζα λνκνχ είλαη έδξα ηεο αληίζηνηρεο πεξηθεξεηαθήο ελφηεηαο. β. Ζ πεξηθέξεηα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο ε νπνία πεξηιακβάλεη ηνπο Ννκνχο Ζκαζίαο, Θεζζαινλίθεο, Κηιθίο, Πηεξίαο, Πέιιαο, εξξψλ θαη Υαιθηδηθήο. Έδξα ηεο πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο είλαη ε Θεζζαινλίθε. Κάζε λνκφο απνηειεί θαη πεξηθεξεηαθή ελφηεηα θαη θάζε πξσηεχνπζα λνκνχ είλαη έδξα ηεο αληίζηνηρεο πεξηθεξεηαθήο ελφηεηαο. γ. Ζ πεξηθέξεηα Γπηηθήο Μαθεδνλίαο ε νπνία πεξηιακβάλεη ηνπο Ννκνχο Γξεβελψλ, Καζηνξηάο, Κνδάλεο θαη Φιψξηλαο. Έδξα ηεο πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο είλαη ε Κνδάλε. Κάζε λνκφο απνηειεί θαη πεξηθεξεηαθή ελφηεηα θαη θάζε πξσηεχνπζα λνκνχ είλαη έδξα ηεο αληίζηνηρεο πεξηθεξεηαθήο ελφηεηαο. δ. Ζ πεξηθέξεηα Ζπείξνπ ε νπνία πεξηιακβάλεη ηνπο Ννκνχο Άξηαο, Θεζπξσηίαο, Ησαλλίλσλ, θαη Πξεβέδεο. Έδξα ηεο πεξηθέξεηαο Ζπείξνπ είλαη ηα Ησάλληλα. Κάζε λνκφο απνηειεί θαη πεξηθεξεηαθή ελφηεηα θαη θάζε πξσηεχνπζα λνκνχ είλαη έδξα ηεο αληίζηνηρεο πεξηθεξεηαθήο ελφηεηαο. ε. Ζ πεξηθέξεηα Θεζζαιίαο ε νπνία πεξηιακβάλεη ηνπο Ννκνχο Καξδίηζαο, Λάξηζαο, Μαγλεζίαο θαη Σξηθάισλ. Έδξα ηεο πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο είλαη ε Λάξηζα. Κάζε λνκφο 22

23 απνηειεί θαη πεξηθεξεηαθή ελφηεηα θαη θάζε πξσηεχνπζα λνκνχ είλαη έδξα ηεο αληίζηνηρεο πεξηθεξεηαθήο ελφηεηαο. ζη. Ζ πεξηθέξεηα Ηνλίνπ ε νπνία πεξηιακβάλεη ηνπο Ννκνχο Εαθχλζνπ, Κέξθπξαο, Κεθαιιελίαο θαη Λεπθάδαο. Έδξα ηεο πεξηθέξεηαο Ηνλίνπ είλαη ε Κέξθπξα. Κάζε λνκφο απνηειεί θαη πεξηθεξεηαθή ελφηεηα θαη θάζε πξσηεχνπζα λνκνχ είλαη έδξα ηεο αληίζηνηρεο πεξηθεξεηαθήο ελφηεηαο. δ. Ζ πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο ε νπνία πεξηιακβάλεη ηνπο Ννκνχο Αηησιναθαξλαλίαο, Αραΐαο θαη Ζιείαο. Έδξα ηεο πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο είλαη ε Πάηξα. Κάζε λνκφο απνηειεί θαη πεξηθεξεηαθή ελφηεηα θαη θάζε πξσηεχνπζα λνκνχ είλαη έδξα ηεο αληίζηνηρεο πεξηθεξεηαθήο ελφηεηαο. ε. Ζ πεξηθέξεηα ηεξεάο Διιάδαο ε νπνία πεξηιακβάλεη ηνπο Ννκνχο Βνησηίαο, Δπβνίαο, Δπξπηαλίαο, Φζηψηηδνο θαη Φσθίδνο. Έδξα ηεο πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο είλαη ε Λακία. Κάζε λνκφο απνηειεί θαη πεξηθεξεηαθή ελφηεηα θαη θάζε πξσηεχνπζα λνκνχ είλαη έδξα ηεο αληίζηνηρεο πεξηθεξεηαθήο ελφηεηαο. ζ. Ζ πεξηθέξεηα Αηηηθήο, ε νπνία πεξηιακβάλεη ην λνκφ Αηηηθήο. Έδξα ηεο πεξηθέξεηαο Αηηηθήο είλαη ε Αζήλα. Ζ πεξηθεξεηαθή ελφηεηα Κεληξηθνχ Σνκέα Αζελψλ πεξηιακβάλεη ηνπο δήκνπο Αζελαίσλ, Φηιαδειθείαο Υαιθεδφλαο, Γαιαηζίνπ, Εσγξάθνπ, Καηζαξηαλήο, Βχξσλνο, Ζιηνχπνιεο θαη Γάθλεο Τκεηηνχ. Ζ πεξηθεξεηαθή ελφηεηα Ννηίνπ Σνκέα Αζελψλ πεξηιακβάλεη ηνπο δήκνπο Γιπθάδαο, Διιεληθνχ - Αξγπξνχπνιεο, Αιίκνπ, Νέαο κχξλεο, Μνζράηνπ Σαχξνπ, Καιιηζέαο, Παιαηνχ Φαιήξνπ θαη Αγίνπ Γεκεηξίνπ. Ζ πεξηθεξεηαθή ελφηεηα Βνξείνπ Σνκέα Αζελψλ πεξηιακβάλεη ηνπο δήκνπο Πεληέιεο, Κεθηζηάο, Μεηακνξθψζεσο, Πεχθεο Λπθφβξπζεο, Ακαξνπζίνπ, Φπρηθνχ Φηινζέεο, Υνιαξγνχ Παπάγνπ, Νέαο Ησλίαο, Βξηιεζζίσλ, Αγ. Παξαζθεπήο θαη Υαιαλδξίνπ. Ζ πεξηθεξεηαθή ελφηεηα Γπηηθνχ Σνκέα Αζελψλ πεξηιακβάλεη ηνπο δήκνπο Αηγάιεσ, Πεξηζηεξίνπ, Πεηξνχπνιεο, Υατδαξίνπ, Αγίαο Βαξβάξαο θαη Αγ. Αλαξγύξσλ Κακαηεξνύ. Ζ πεξηθεξεηαθή ελφηεηα Πεηξαηψο πεξηιακβάλεη ηνπο δήκνπο Πεηξαηψο, Κνξπδαιινχ, Νίθαηαο Αγίνπ Ησάλλε Ρέληε, Κεξαηζηλίνπ Γξαπεηζψλαο θαη Πεξάκαηνο. Ζ πεξηθεξεηαθή ελφηεηα Νήζσλ πεξηιακβάλεη ηνπο δήκνπο Αίγηλαο, Σξνηδελίαο, Κπζήξσλ, Αγθηζηξίνπ, αιακίλαο, πεηζψλ, Ύδξαο θαη Πφξνπ. Ζ πεξηθεξεηαθή ελφηεηα Γπηηθήο Αηηηθήο πεξηιακβάλεη ηνπο δήκνπο ηεο λνκαξρίαο Γπηηθήο Αηηηθήο. Ζ πεξηθεξεηαθή ελφηεηα Αλαηνιηθήο Αηηηθήο πεξηιακβάλεη ηνπο δήκνπο ηεο λνκαξρίαο Αλαηνιηθήο Αηηηθήο. η. Ζ πεξηθέξεηα Πεινπνλλήζνπ, ε νπνία πεξηιακβάλεη ηνπο λνκνχο Αξγνιίδνο, Αξθαδίαο, Κνξηλζίαο, Λαθσλίαο θαη Μεζζελίαο. Έδξα ηεο πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ είλαη ε Σξίπνιε. Κάζε λνκφο απνηειεί θαη πεξηθεξεηαθή ελφηεηα θαη θάζε πξσηεχνπζα λνκνχ είλαη έδξα ηεο αληίζηνηρεο πεξηθεξεηαθήο ελφηεηαο. 23

ΠΣΔΓΗΝ ΛΝΚΝ «Λέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Ξξφγξακκα Θαιιηθξάηεο»

ΠΣΔΓΗΝ ΛΝΚΝ «Λέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Ξξφγξακκα Θαιιηθξάηεο» ΠΣΔΓΗΝ ΛΝΚΝ «Λέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Ξξφγξακκα Θαιιηθξάηεο» Α ΚΔΟΝΠ ΠΠΡΑΠΖ ΠΓΘΟΝΡΖΠΖ ΑΡΝΓΗΝΗΘΖΠΖΠ ΘΑΗ ΑΞΝΘΔΛΡΟΥΚΔΛΖΠ ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ Νη δήκνη θαη νη πεξηθέξεηεο ζπγθξνηνχλ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΙΚΟ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΕΚΛΟΓΩΝ 31-03-2012

ΟΡΙΣΙΚΟ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΕΚΛΟΓΩΝ 31-03-2012 ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΕΝΩΗ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΩΝ Αρθρο 3, παρ. 1,2 & 3 Π.Δ. 168/2006 ΟΡΙΣΙΚΟ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΕΚΛΟΓΩΝ 31-03-2012 ΔΙΕΤΘΤΝΗ α/α α/α ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΠΩΝΤΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΣΡΟ Α.Δ.Σ. ΙΔΙΟΣΗΣΑ ΟΔΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΖ ΚΑΗ ΚΧΓΗΚΟΠΟΗΖΖ ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟΤ αζηηθήο κε θεξδνζθνπηθήο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «ΓΗΑΓΖΜΟΣΗΚΟ ΓΗΚΣΤΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΟΣΑ»

ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΖ ΚΑΗ ΚΧΓΗΚΟΠΟΗΖΖ ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟΤ αζηηθήο κε θεξδνζθνπηθήο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «ΓΗΑΓΖΜΟΣΗΚΟ ΓΗΚΣΤΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΟΣΑ» ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΖ ΚΑΗ ΚΧΓΗΚΟΠΟΗΖΖ ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟΤ αζηηθήο κε θεξδνζθνπηθήο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «ΓΗΑΓΖΜΟΣΗΚΟ ΓΗΚΣΤΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΟΣΑ» ηνλ Γήκν Ακαξνπζίνπ, ζήκεξα άββαην 15 Οθησβξίνπ 2011, νη

Διαβάστε περισσότερα

Ινάχου. Παρακαμπυλίων. Αγρινίου. Θεστιέων. Αρακύνθου Μακρυνείας. Αιτωλικού. Ι. Π. Μεσολογγίου

Ινάχου. Παρακαμπυλίων. Αγρινίου. Θεστιέων. Αρακύνθου Μακρυνείας. Αιτωλικού. Ι. Π. Μεσολογγίου ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ Μενιδίου ΑΓΡΙΝΙΟΥ (10) ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ (3) ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ (3) ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ (6) ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ (3) ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΊΟΥ (3) ΘΕΡΜΟΥ (1) Ινάχου Ανακτορίου Αμφιλοχίας Κεκροπίας (Παλαίρου) Μεδεώνος

Διαβάστε περισσότερα

Π.Α..Κ. / Π.Δ. ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΑ ΑΓΩΝΙΣΙΚΗ ΤΝΓΙΚΑΛΙΣΙΚΗ ΚΙΝΗΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΤΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΣΟ Κ.Τ..Π.Δ.

Π.Α..Κ. / Π.Δ. ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΑ ΑΓΩΝΙΣΙΚΗ ΤΝΓΙΚΑΛΙΣΙΚΗ ΚΙΝΗΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΤΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΣΟ Κ.Τ..Π.Δ. ΤΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΣΟ Κ.Τ..Π.Δ. Π.Δ. 1. Αβξάκεο Παλαγησηόπνπινο Φώηηνο Παλαγηώηεο Λήκλνπ Λέζβνπ 2. Αιεζκόλεο Ησάλλεο Κσλ/λνο 3 Αλ. Αηηηθήο 3. Ακνξγηαληώηεο Γεώξγηνο Υξήζηνο 1 Αλ. Αηηηθήο 4. Αλαζηαζηάδνπ Αλαγλώζηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Δαςκάλων (Π70) Νηπιαγωγών (Π60) Φυςικήσ Αγωγήσ (Π11) Αγγλικών (ΠΕ 06) Μουςικήσ (ΠΕ16)

Δαςκάλων (Π70) Νηπιαγωγών (Π60) Φυςικήσ Αγωγήσ (Π11) Αγγλικών (ΠΕ 06) Μουςικήσ (ΠΕ16) www.doe.gr Οι βάςεισ των μεταθζςεων ςτην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευςη για κάθε περιοχή για τα ζτη 2006,2007, 2008 και 2009 Δαςκάλων (Π70) Νηπιαγωγών (Π60) Φυςικήσ Αγωγήσ (Π11) Αγγλικών (ΠΕ 06) Μουςικήσ (ΠΕ16)

Διαβάστε περισσότερα

Β OKT.2014-ΓΔΚΔΜBΡ.2015 ΤΠΔΡΓΑΙΑ-ΑΚΑΓΔ-IKA ETAM-ΤΠΔ-ΔΔΣΑΑ

Β OKT.2014-ΓΔΚΔΜBΡ.2015 ΤΠΔΡΓΑΙΑ-ΑΚΑΓΔ-IKA ETAM-ΤΠΔ-ΔΔΣΑΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΘΔΙΑ ΣΟ ΠΙΣΙ ΣΩΒΡΙΟ 2014 - ΓΔΚΔΜΒΡΙΟ 2015 1 ΑΝΑΡΣ - 214 ΦΟΡΔΩΝ 1ηρ ( Α ) ΓΟ 10436 Αθήνα, ΑΦΜ 094149181,ΦΑΔ Αθηνών) με αιηιολογία "Πρόγραμμα Βοήθεια στο πίτι ΣΩΒΡΙΟ 2014 - ΓΔΚΔΜΒΡΙΟ 2015 Α ΓΟ".

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΓΡΑΦΔ -ΓΗΑΓΡΑΦΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ (ΗΑΝΟΤΑΡΗΟ) ΔΜΠΟΡΗΚΟ ΚΑΗ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΑΘΖΝΩΝ ΔΜΠΟΡΗΚΟ ΚΑΗ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ

ΔΓΓΡΑΦΔ -ΓΗΑΓΡΑΦΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ (ΗΑΝΟΤΑΡΗΟ) ΔΜΠΟΡΗΚΟ ΚΑΗ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΑΘΖΝΩΝ ΔΜΠΟΡΗΚΟ ΚΑΗ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΔΓΓΡΑΦΔ -ΓΗΑΓΡΑΦΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ (ΗΑΝΟΤΑΡΗΟ) ΔΜΠΟΡΗΚΟ ΚΑΗ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΑΘΖΝΩΝ ΜΖΝΑ ΗΑΝΟΤΑΡΗΟ ΔΣΟ 2010 Αηνκηθή Δπηρείξεζε 10 5 98 62 46 7 154 74 Οκόξξπζκε Δπηρείξεζε 12 2 37 18 72 1 121 21 Δηεξξόξπζκε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ ΓΤΣ.. ΔΛΛΑΓΑ & ΗΟΝΗΗ ΗΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟ ΣΤΠΟΤ Πάηξα ηει.: 2610-465816, 2610-465882 fax: 2610-421799 e-mail: press@apd-depin.gov.gr Σξίπνιε ηει.:2713-601007

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ηης 561 ης σνεδρίαζης (15-4-2010) ΦΑΜΑ (Ειζηγηηής κ. σρίγος) 1. Υνξήγεζε, ζηελ Δηαηξεία «COSMOTE - Κηλεηέο Σειεπηθνηλσλίεο Α.Δ», Άδεηαο

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθσνζη Περιθερείας Αηηικής

Διεύθσνζη Περιθερείας Αηηικής ΑΠΟΚΟΠΔ ΦΟΡΣΙΟΤ ΓΠΑ Ώρες διακοπής Διεύθσνζη Περιθερείας Αηηικής Πξνγξακκαηηζκόο δηαθνπώλ ειεθηξνδόηεζεο γηα ηε Σξίηε 28/6/2011. Προβλεπόμενες περιοτές με διακοπή ηλεκηροδόηηζης - Μαξαζώλαο, Νέα Μάθξε,

Διαβάστε περισσότερα

Σασ. Γ/νζη : Αθηνών 18 ΠΑΣΡΑ, 23-12-2011 Πληποθοπίερ : ηαςπινούδηρ Γημήηπηρ Αριθ. Πρωη: 119709 Σηλέθωνο : 2610-453537 (εζ. 7650) Fax : 2610-455221

Σασ. Γ/νζη : Αθηνών 18 ΠΑΣΡΑ, 23-12-2011 Πληποθοπίερ : ηαςπινούδηρ Γημήηπηρ Αριθ. Πρωη: 119709 Σηλέθωνο : 2610-453537 (εζ. 7650) Fax : 2610-455221 ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΚΑΗ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΟΗΝΟΣΗΚΩΝ ΔΝΗΥΤΔΩΝ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΗΜΟΤ ΚΑΗ ΔΓΓΤΖΔΩΝ (Ο.Π.Δ.Κ.Δ.Π.Δ.) ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ Γ/ΝΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ, ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ & ΗΟΝΗΟΤ Σασ. Γ/νζη : Αθηνών 18 ΠΑΣΡΑ, 23-12-2011 Πληποθοπίερ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΜΙΚΡΩΝ ΝΗΙΩΣΙΚΩΝ ΤΓΡΟΣΟΠΩΝ ( 80 ΣΡΔΜΜΑΣΩΝ)

ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΜΙΚΡΩΝ ΝΗΙΩΣΙΚΩΝ ΤΓΡΟΣΟΠΩΝ ( 80 ΣΡΔΜΜΑΣΩΝ) ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΜΙΚΡΩΝ ΝΗΙΩΣΙΚΩΝ ΤΓΡΟΣΟΠΩΝ ( 80 ΣΡΔΜΜΑΣΩΝ) A/A ΟΝΟΜΑΙΑ ΤΓΡΟΣΟΠΟΤ ΚΩΓΙΚΟ ΠΔΡΙΟΥΗ ΝΟΜΟ ΔΚΣΑΗ (στρ.) ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΣΣΙΚΗ 1 Αιπθή Αγθηζηξηνύ Y300AGI001 Νήζνο Αγθίζηξη Αηηηθήο - Νήζσλ 54 2 Δθβνιή Μαξαζώλα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞΑΗΡΔΣΗΚΑ ΔΠΔΗΓΟΝ. Αθήνα, 31/01/2011 Αρ. πρωη.: 136377

ΔΞΑΗΡΔΣΗΚΑ ΔΠΔΗΓΟΝ. Αθήνα, 31/01/2011 Αρ. πρωη.: 136377 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΓEN. Γ/ΝΖ ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ Γ/ΝΖ ΠΑΠ ΓΔΝΓΡ/ΚΖ ΣΜΖΜΑ ΑΜΠΔΛΟΤ & ΞΖΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ Σατ Γ/νζη: Αταρνών 2 Σατ. Κώδικας: 101.76, ΑΘΖΝΑ Πληροθορίες: Γ. Γραμμαηικός,

Διαβάστε περισσότερα

Στράτος Στρατηγάκης Σελίδα 1

Στράτος Στρατηγάκης Σελίδα 1 1o Πεδίν ΟΝΟΜΑΗΑ ΥΟΛΖ ΗΓΡΤΜΑ Δθηίκεζε ΒΑΖ 2014 2015 90% Γηαθνξά Αγγιηθήο Γιώζζαο θαη Φηινινγίαο (Αζήλα) ΔΚΠΑ 20200 19964 236 Αγγιηθήο Γιώζζαο θαη Φηινινγίαο (Θεζζαινλίθε) ΑΠΘ 20700 20759-59 Αξρεηνλνκίαο,

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ.

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ. ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΙΑ ΓΗΜΟ ΚΟΠΔΛΟΤ, 13/05/2014 Αξηζκ. Πξση.: 4016 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ Σελέθωνο: 2424350131, 103 Φαξ: 2424023230

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «Έγκπιζη ππογπαμμάηων ππωηοβοςλιών ηων Μελιζζοκομικών ςνεηαιπιζμών για ηο έηορ 2015» ΑΠΟΦΑΖ

ΘΔΜΑ: «Έγκπιζη ππογπαμμάηων ππωηοβοςλιών ηων Μελιζζοκομικών ςνεηαιπιζμών για ηο έηορ 2015» ΑΠΟΦΑΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΚΖ ΑΝΑΤΓΚΡΟΣΖΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΒΗΩΗΜΖ ΕΩΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ & ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΖ Γ/ΝΖ ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΚΩΝ ΤΠΟΓΟΜΩΝ & ΜΔΣΑΠΟΗΖΖ ΕΩΗΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΣΜΖΜΑ Γ3: Μειηζζνθνκίαο,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ ΚΕΥΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ

ΦΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ ΚΕΥΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ ΦΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ «Οπγάνωζη ηηρ νομικήρ μοπθήρ ηων θπηζκεςηικών κοινοηήηων και ηων ενώζεων ηοςρ ζηην Ελλάδα και άλλερ διαηάξειρ απμοδιόηηηαρ Γενικήρ Γπαμμαηείαρ Θπηζκεςμάηων» ΚΕΥΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ Άρθρο 1 Έννοια Θρηςκευτικήσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ97Θ-9Μ2. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα 4-9-2013 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ Α

ΑΔΑ: ΒΛ97Θ-9Μ2. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα 4-9-2013 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ Α ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα 4-9-2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ Αξηζ. Πξση. ΓΤ5α/νηθ.82451 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ Α Σαρ.Γ/λζε : Αξηζηνηέινπο 17 Σαρ. Κψδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΕΡΓΑΖΟΛΕΜΑ ΔΘΑΓΜΩΣΘΙΑ ΙΕΜΣΡΑ

ΤΜΕΡΓΑΖΟΛΕΜΑ ΔΘΑΓΜΩΣΘΙΑ ΙΕΜΣΡΑ ΤΜΕΡΓΑΖΟΛΕΜΑ ΔΘΑΓΜΩΣΘΙΑ ΙΕΜΣΡΑ ΜΟΛΟ ΟΜΟΛΑ ΔΘΑΓΜΩΣΘΙΟΤ ΙΕΜΣΡΟΤ ΔΘΕΤΘΤΜΗ ΑΡΘΘΛΟ ΣΙ ΠΟΚΗ ΣΗΚΕΦΩΜΟ Αηηηθήο ΑΘΖΛΑΦΘΖ ΘΙΗΛΗΘΖ (ΓΗΑΓΛΥΠΡΗΘΝ ΡΚΖΚΑ) Γνξπιαίνπ 24 11521 Αζήλα 210 6464610 Αηηηθήο MEDIFIRST 24 - ΠΓΣΟΝΛΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Αζήλα, 26/06/2014. Αξ. Πξωη: 1200/83526

Αζήλα, 26/06/2014. Αξ. Πξωη: 1200/83526 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡ. ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΕΩΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ Γ/ΝΖ ΕΩΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ & ΑΠΑ Σκήκα Μειηζζνθνκίαο - εξνηξνθίαο Πιεξνθνξίεο: Γ. Καινγξίδεο E. Κνινθνηξψλε Σει.: 210-527 160 210-212

Διαβάστε περισσότερα

Αποτύπωση και σσγκριτική ανάλσση της τωρικής κατανομής τοσ αστικού πρασίνοσ 11 Ελληνικών πόλεων

Αποτύπωση και σσγκριτική ανάλσση της τωρικής κατανομής τοσ αστικού πρασίνοσ 11 Ελληνικών πόλεων ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΥΗΜΕΙΑ Αποτύπωση και σσγκριτική ανάλσση της τωρικής κατανομής τοσ αστικού πρασίνοσ 11 Ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΓΔΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΣΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΓΔΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΣΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ 1. ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ Γ/ΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΣΜΗΜΑ Α - ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ Σαρ. Γ/λζε: Λεσράξνπο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Ζ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ, ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ ΚΑΗ ΗΟΝΗΟΤ

Α Π Ο Φ Α Ζ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ, ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ ΚΑΗ ΗΟΝΗΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ, ΓΤΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ & ΙΟΝΙΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΑΓΑ Β44ΔΟΡ1Φ-ΟΑΓ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Πάηξα, 29-2- 2012

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΤΗΑΔΗ. Πεηπρεκέλα παξαδείγκαηα νξγάλσζεο ηκεκάησλ ζπληήξεζεο. Παξάδεηγκα πξνο κίκεζε γηα ηηο ππφινηπεο εηαηξίεο

ΠΑΡΟΤΗΑΔΗ. Πεηπρεκέλα παξαδείγκαηα νξγάλσζεο ηκεκάησλ ζπληήξεζεο. Παξάδεηγκα πξνο κίκεζε γηα ηηο ππφινηπεο εηαηξίεο ΠΑΡΟΤΗΑΔΗ Πεηπρεκέλα παξαδείγκαηα νξγάλσζεο ηκεκάησλ ζπληήξεζεο Δζηηαζκέλα Καζεκεξηλά Παξάδεηγκα πξνο κίκεζε γηα ηηο ππφινηπεο εηαηξίεο Μπνξεί λα εθαξκφδνληαη: Γηαθνξεηηθφο ηξφπνο, Πξνβιήκαηα Γηαδηθαζία

Διαβάστε περισσότερα

Α.Μ. ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΙΜΕ

Α.Μ. ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΙΜΕ Για πληρουορίες θα απεσθσνθείτε στον κ. τέλιο Θαλαντζόποσλο Αρτιτέκτονα Κητανικό Τπεύθσνο Περιοσσίας & Θτιρίων της Σράπεζας, τηλ. 210-69.75.389 ή στην κα Κωραϊτη Σιτίνα τηλ. 210-69.76.044 Α.Μ. ΠΕΡΙΟΧΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗNΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ Αθήνα, 26-6-2013 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ Αρ. Πρωτ.: Τ5β/ Γ.Π. Δ/ΝΗ ΨΤΧΙΚΗ ΤΓΕΙΑ ΣΜΗΜΑ Β. Προσ: Όπωσ οπ.δ.

ΕΛΛΗNΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ Αθήνα, 26-6-2013 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ Αρ. Πρωτ.: Τ5β/ Γ.Π. Δ/ΝΗ ΨΤΧΙΚΗ ΤΓΕΙΑ ΣΜΗΜΑ Β. Προσ: Όπωσ οπ.δ. ΕΛΛΗNΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ Αθήνα, 26-6-2013 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ Αρ. Πρωτ.: Τ5β/ Γ.Π. Δ/ΝΗ ΨΤΧΙΚΗ ΤΓΕΙΑ ΣΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Αριστοτζλους 19 Τ.Κ. : 101 87 Πληροφορίες :Παναγιώτα Μακροδημήτρη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Τασύηηηα Μεηάδοζηρ Γεδομένυν ζηο Τμήμα Σςγκένηπυζηρ ηος Γικηύος Ππόζβαζηρ και ζηο Γίκηςο Κοπμού (B01)

Τασύηηηα Μεηάδοζηρ Γεδομένυν ζηο Τμήμα Σςγκένηπυζηρ ηος Γικηύος Ππόζβαζηρ και ζηο Γίκηςο Κοπμού (B01) Τασύηηηα Μεηάδοζηρ Γεδομένυν ζηο Τμήμα Σςγκένηπυζηρ ηος Γικηύος Ππόζβαζηρ και ζηο Γίκηςο Κοπμού (B01) Ν Γείθηεο Ξνηόηεηαο B01 (Ραρύηεηα Κεηάδνζεο Γεδνκέλσλ ζην Ρκήκα Ππγθέληξσζεο ηνπ Γηθηύνπ Ξξόζβαζεο

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουθούν οι εκδηλώσεις:

Ακολουθούν οι εκδηλώσεις: Ακολουθούν οι εκδηλώσεις: ΥΩΡΟ / ΜΝΗΜΔΙΟ / ΔΚΓΗΛΩΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ 1 Αξραηνινγηθόο Υώξνο ΚΑΒΑΛΑ - (ζέαηξν) Φηιίππσλ ΘΑΟΤ Μνπζηθή εθδήισζε κε ηε ρνξσδία ηεο ηέγεο Γξακκάησλ θαη Σερλώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ Η πινύζηα βνξεηνειιαδίηηθε παξάδνζε βξίζθεη ηελ απόιπηε έθθξαζή ηεο ζηα μερσξηζηά πξντόληα

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ. ηης 589ης σνεδρίαζης (13-01-2011)

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ. ηης 589ης σνεδρίαζης (13-01-2011) ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ηης 589ης σνεδρίαζης (13-01-2011) ΦΑΜΑ (Ειζηγηηής κ. ΑΓΓΕΛΟ ΤΡΙΓΟ) 1. Απνδνρή ηεο ππ' 42389/1-8-2008 Αηηήζεσο ηνπ Σειενπηηθνύ ηαζκνύ

Διαβάστε περισσότερα

Εκδόζεις δίζκων και cds

Εκδόζεις δίζκων και cds Εκδόζεις δίζκων και cds 1928 Γίζθνο κε πνιπθσληθά ηξαγνύδηα Γξάςε Κάησ Γεξόπνιεο πκκεηέρνπλ: ηξαγνπδηζηέο από ηε Γξάςε ηεο Κάησ Γεξόπνιεο Ζρνγξάθεζε: 8 πνιπθσληθά ηξαγνύδηα Έθδνζε: Οdeon Αζήλα: 1928 1935

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΔΩΣΔΡΗΘΩΛ, ΑΠΟΘΔΛΣΡΩΖ ΘΑΗ ΖΙΔΘΣΡΟΛΗΘΖ ΓΗΑΘΤΒΔΡΛΖΖ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΔΩΣΔΡΗΘΩΛ, ΑΠΟΘΔΛΣΡΩΖ ΘΑΗ ΖΙΔΘΣΡΟΛΗΘΖ ΓΗΑΘΤΒΔΡΛΖΖ Ελληνική ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ Αθήνα, 10 Ασγούζηοσ 2010 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΩΣΔΡΗΘΩΛ, ΑΠΟΘΔΛΣΡΩΖ ΘΑΗ ΖΙΔΘΣΡΟΛΗΘΖ ΓΗΑΘΤΒΔΡΛΖΖ Αριθ. Πρφη.: 45722 ΓΔΛ. Γ/ΛΖ ΣΟΠΗΘΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΘΖΖ Γ/ΛΖ ΟΡΓΑΛΩΖ ΘΑΗ ΙΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΟΣΑ ΣΚΖΚΑ ΟΡΓΑΛΩΖ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΔΜΠΟΡΗΚΟ ΚΑΗ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΑΘΖΝΩΝ 2. ΒΗΟΣΔΥΝΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΑΘΖΝΩΝ 3. ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΑΘΖΝΩΝ

1. ΔΜΠΟΡΗΚΟ ΚΑΗ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΑΘΖΝΩΝ 2. ΒΗΟΣΔΥΝΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΑΘΖΝΩΝ 3. ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΑΘΖΝΩΝ ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΩΝ ΔΛΛΑΓΟ ΜΔ ΤΣΑΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ 1. ΔΜΠΟΡΗΚΟ ΚΑΗ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΑΘΖΝΩΝ Γ/λζε: Αθαδεκίας 7 10671 ΑΘΖΝΑ Tει: 210 3604815-9, 3602411-9 Fax: 3616464 E-mail: info@acci.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞΗΘΟΑΡΔΗΑΠ ΑΡΡΗΘΖ Α ΑΘΖΛΑΠ

ΔΞΗΘΟΑΡΔΗΑΠ ΑΡΡΗΘΖ Α ΑΘΖΛΑΠ 1 ΔΞΗΘΟΑΡΔΗΑΠ α/α 1 Ξαπαξήγα Αιέθα, κέινο ηεο ΚΔ ηνπ ΚΚΔ 2 Καξγαξίηεο Γηώξγνο, ηζηνξηθφο, θαζεγεηήο ζην ηκήκα Πνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ ηνπ Αξηζηνηέιεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο, ζπλεξγαδφκελνο 3 Σηώλεο Θνδσξήο,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΓΗΜΑΙΚΑ ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΒΡΑΒΔΥΣΗ ΧΡΟΝΙΑ ΟΝΟΜΑ. Α Βξαβείν γηα ην Λύθεην. Α Βξαβείν γηα ην Γπκλάζην. Α Παγθύπξην Βξαβείν. Β Παγθύπξην Βξαβείν

ΑΚΑΓΗΜΑΙΚΑ ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΒΡΑΒΔΥΣΗ ΧΡΟΝΙΑ ΟΝΟΜΑ. Α Βξαβείν γηα ην Λύθεην. Α Βξαβείν γηα ην Γπκλάζην. Α Παγθύπξην Βξαβείν. Β Παγθύπξην Βξαβείν ΑΚΑΓΗΜΑΙΚΑ ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΒΡΑΒΔΥΣΗ ΧΡΟΝΙΑ ΟΝΟΜΑ 1. Παγθύπξηνο Γηαγσληζκόο Α 2007-2008 Υ Ησλά Βαζηιηθή Γνθηκίνπ Διιεληθήο Πξεζβείαο 2. 56 νο Γηαγσληζκόο ρνιείσλ ηεο Δπξώπεο (ΓΗ..ΔΤΡΩ) 3. 56 νο Γηαγσληζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ζντυπο Εξεταζόμενης Φλης

ΤΟΠΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ζντυπο Εξεταζόμενης Φλης τα ΤΑΞΙ ΤΟΠΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ζντυπο Εξεταζόμενης Φλης Για απόκτηση ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ οδθγησης ΕΔΧ αυτοκινθτων ΣΧΟΛΕΣ ΟΔΗΓΩΝ You Drive ΦΤΛΛΟ 1 0 1 2 Πνηνο δξόκνο έρεη θαηεύζπλζε από ην παλεπηζηήκην πξνο ην Γηνηθεηήξην?

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΔ ΟΗ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΗΚΔ ΣΗΜΔ ΕΩΝΖ ΣΟ ΝΟΜΟ ΛΔΒΟΤ

ΟΛΔ ΟΗ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΗΚΔ ΣΗΜΔ ΕΩΝΖ ΣΟ ΝΟΜΟ ΛΔΒΟΤ ΛΔΒΟ ΟΛΔ ΟΗ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΗΚΔ ΣΗΜΔ ΕΩΝΖ ΣΟ ΝΟΜΟ ΛΔΒΟΤ Οικιζμός περιοτή Πόλη Μσηιλήνης Α ΕΧΝΖ: ΔΛΔΤΘΔΡΗΟΤ ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ - ΒΟΛΟΓΗΑΝΝΖ - Γ. ΠΑΠΑΝΓΡΔΟΤ - ΔΤΑΓΓΔΛΗΣΡΗΑ - Α. Π ΑΛΛΖ - ΑΠΟΣ. ΑΠΟΣΟΛΟΤ - ΟΡΗΟ ΥΔΓΗΟΤ ΠΟΛΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΗ ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ ΤΠΟΣΖΡΗΞΔΧ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΤ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Α» ΣΖ 17 επ 13 Φ. 758.2/13/10901/.2629

ΗΗ ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ ΤΠΟΣΖΡΗΞΔΧ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΤ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Α» ΣΖ 17 επ 13 Φ. 758.2/13/10901/.2629 ΗΗ ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ ΤΠΟΣΖΡΗΞΔΧ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΤ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Α» ΣΖ 17 επ 13 Φ. 758.2/13/10901/.2629 ΚΑΣΑΣΑΖ ΤΜΒΔΒΛΖΜΔΝΧΝ ΗΑΣΡΧΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΧΝ-ΝΟΟΚΟΜΔΗΧΝ-ΦΑΡΜΑΚΔΗΧΝ ΖΠΔΗΡΟΤ ΔΠΧΝΤΜΟ ΟΝΟΜΑ ΝΟΜΟ ΠΔΡΗΟΥΖ ΟΓΟ ΑΡ. ΣΖΛΔΦΧΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α/Α : 0_1380 /151 2. ζρνιηθό βηβιίν, ζει. 29: «O παηέξαο ηνπ Γξύιινο ήηαλ εύπνξνο θηεκαηίαο ηεο δεκνθξαηίαο ην 403 π.χ.», «Ο βαζηιηάο Αγεζίιανο παλεγπξηζκνύο»/ ζει.30: «Δύν ηζηνξηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Κίλεζε ηωλ εκπνξηθώλ επηρεηξήζεωλ ηελ πεξίνδν ηωλ Υξηζηνπγέλλωλ

Κίλεζε ηωλ εκπνξηθώλ επηρεηξήζεωλ ηελ πεξίνδν ηωλ Υξηζηνπγέλλωλ Αζήλα, 4 Ιαλνπαξίνπ 2013 Κίλεζε ηωλ εκπνξηθώλ επηρεηξήζεωλ ηελ πεξίνδν ηωλ Υξηζηνπγέλλωλ Σν βαζηθό ζπκπέξαζκα ηεο ελδεηθηηθήο θαηαγξαθήο πνπ δηελήξγεζε ε ΔΔΔ ζρεηηθά κε ηε θίλεζε ησλ εκπνξηθώλ θαηαζηεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΛΖΦΖ ΧΡΟΜΗΘΗΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΛΖΦΖ ΧΡΟΜΗΘΗΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ EΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΡΓΑΗΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ ΚΑΗ ΠΡΟΝΟΗΑ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΔΡΓΑΣΗΚΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ Ζκεξνκελία : 23/09/2014 Αξ.Πξση. : 79279 ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΛΖΦΖ ΧΡΟΜΗΘΗΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

16 ΑΝΓΡΔΟΤΛΑΚΖ Δκκαλνπήι ηνπ ηπιηαλνύ 17 ΑΝΓΡΗΟΠΟΤΛΟ Αιέμηνο ηνπ Νηθνιάνπ 18 ΑΝΓΡΗΧΣΖ Φσηεηλή ηνπ Δπάγγεινπ 19 ΑΝΔΣΖ Νηθόιανο ηνπ Φσθίσλα 20

16 ΑΝΓΡΔΟΤΛΑΚΖ Δκκαλνπήι ηνπ ηπιηαλνύ 17 ΑΝΓΡΗΟΠΟΤΛΟ Αιέμηνο ηνπ Νηθνιάνπ 18 ΑΝΓΡΗΧΣΖ Φσηεηλή ηνπ Δπάγγεινπ 19 ΑΝΔΣΖ Νηθόιανο ηνπ Φσθίσλα 20 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Μεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ πξνθνξηθώλ εμεηάζεσλ ησλ ππνςεθίσλ δηακεζνιαβεηώλ, αλαθνηλώλεηαη ν θάησζη πίλαθαο κε ηα νλόκαηαησλ ππνςεθίσλ νη νπνίνη θξίζεθαλ επαξθείο από ηελ Δπηηξνπή Δμεηάζεσλ Τπνςεθίσλ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη 1-3-2011 Αριθ.Πρωτ.183 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Σύσταση επιτροπών αρ.29 ν.1892/1990 Σε συνέχεια του με αριθμ.πρωτ.103/2-2-2011 εγγράφου μας σας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ηης 579 ης σνεδρίαζης (12-10-2010) ΦΑΜΑ (Ειζηγηηής κ. σρίγος) 1. Απνδνρή ηεο ππ» αξ 47941/11-9-2008 Αηηήζεσο ηνπ Σειενπηηθνύ ηαζκνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010» Α/Α ηοισεία ππογπάμμαηορ: 1 ηόσορ ππογπάμμαηορ 2 Πποϋποθέζειρ ςμμεηοσήρ 3 Επιλέξιμερ Ενέπγειερ Ο πξνζαλαηνιηζκφο ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηνλ ηνκέα ηεο δηαρείξηζεο/

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΔΝΧ Ζ ΓΖΜΧΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΟΣΖΣΧΝ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ

ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΔΝΧ Ζ ΓΖΜΧΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΟΣΖΣΧΝ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΔΝΧΖ ΓΖΜΧΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΟΣΖΣΧΝ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ «Δνημέπωζη και Αξιοποίηζη ηος Μηηπώος ηων Δπισειπήζεων ηηρ Αςηοδιοίκηζηρ» ΣΔΛΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΔΠΗΜΟΡΦΧΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ (ΠΔΣΑ Α.Δ.) ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΔΙΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΓΗΖΜΔΡΖ ΔΠΗΚΔΦΖ ΓΔΝΗΚΟΤ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ Δ ΚΔΡΚΤΡΑ ΚΑΗ ΛΔΤΚΑΓΑ

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΓΗΖΜΔΡΖ ΔΠΗΚΔΦΖ ΓΔΝΗΚΟΤ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ Δ ΚΔΡΚΤΡΑ ΚΑΗ ΛΔΤΚΑΓΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΣΗ ΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΣΡΧΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ ΓΤΣΣ.. ΔΛΛΑΓΑ & ΗΟΝΗΗ ΗΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟ ΣΤΠΟΤ Πάηξα ηει.: 2610-465816, 2610-465882 fax: 2610-421799 e-mail: press@apd-depin.gov.gr Σξίπνιε ηει.:2713-601007

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Γ Δ Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ

Γ Δ Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΓΗΜΟ ΘΔΡΜΑΨΚΟΤ ΑΝΣΙΔΗΜΑΡΥΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑ & ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ------------------------- Γ Δ Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΧΝ ΔΚΓΗΛΧΔΧΝ ΓΗΜΟΤ ΘΔΡΜΑΨΚΟΤ Ζ Αληηδεκαξρία

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

2011-2014(Ν.3852/2010):

2011-2014(Ν.3852/2010): ΔΗΑΓΩΓΖ Γεληθά Με ηα άξζξα 203-207 ηνπ Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ, ζεζπίζηεθε γηα πξψηε θνξά, ε ππνρξέσζε θαηάξηηζεο Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ απφ ηνπο πξσηνβάζκηνπο Ο.Σ.Α. Με ηελ Τπνπξγηθή απφθαζε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ. Επωνυμία Διεύθυνση Τηλέφωνο Φαξ Κεληξηθή Έλωζε Δπηκειεηεξίωλ Διιάδνο (Κ.Δ.Δ.Δ.)

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ. Επωνυμία Διεύθυνση Τηλέφωνο Φαξ Κεληξηθή Έλωζε Δπηκειεηεξίωλ Διιάδνο (Κ.Δ.Δ.Δ.) ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ Επωνυμία Διεύθυνση Τηλέφωνο Φαξ Κεληξηθή Έλωζε Δπηκειεηεξίωλ Διιάδνο (Κ.Δ.Δ.Δ.) Διιεληθόο Δπηκειεηεξηαθόο Σύλδεζκνο Μεηαθνξώλ (Δ.Δ.ΣΥ.Μ.) Απηνθηλεηηζηώλ Διιάδνο (Γ.Σ.Δ.Α.Δ.) Απηνθηλεηηζηώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΠΡΟΣΑΗ ΓΙΑ ΣΗ ΝΔΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΓΙΑΙΡΔΗ ΣΟΤ Ν. ΚΑΡΓΙΣΑ

ΜΙΑ ΠΡΟΣΑΗ ΓΙΑ ΣΗ ΝΔΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΓΙΑΙΡΔΗ ΣΟΤ Ν. ΚΑΡΓΙΣΑ ΜΙΑ ΠΡΟΣΑΗ ΓΙΑ ΣΗ ΝΔΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΓΙΑΙΡΔΗ ΣΟΤ Ν. ΚΑΡΓΙΣΑ εξαθείκ Πνιύδνο 1 & ηαπξνύια Αζάλαηνπ 2 Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο, Πνιπηερληθή ρνιή Σκήκα Μεραληθψλ Υσξνηαμίαο, Πνιενδνκίαο θαη Πεξ. Αλάπηπμεο Πεξίιεςε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Εφημερεύοντων Φαρμακείων Πάφοσ 01/05/2015-30/09/2015

Κατάλογος Εφημερεύοντων Φαρμακείων Πάφοσ 01/05/2015-30/09/2015 01/05/15 Παξαζθεπή 683 Πηζηέληε - Ινπιηαλνύ Άληξε Σάθνη ησλ Βαζηιέσλ 24 875 Παλαγηώηνπ Έιελα Ιππνθξάηνπο 21-23 02/05/15 άββαην 531 Ηιηάδε Μάρε 03/05/15 Κπξηαθή 647 Κύξνπ Υαξηηίλε Νενθύηνπ Νηθνιατδε 18

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Η Ο ΤΠΟΤΡΓΟ Ε ΩΣΕΡΘΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Η Ο ΤΠΟΤΡΓΟ Ε ΩΣΕΡΘΚΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 18 Απξηιίνπ 2008 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ Αξηζ. Πξση. 9207/07 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ & ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΣΑΥ. Γ/ΝΖ: Δπαγγειηζηξίαο 2 ΣΑΥ. ΚΧΓΗΚΑ: 105

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΘΔΖ ΑΠΟΛΟΓΗΜΟΤ ΔΝΔΡΓΔΗΩΝ ΓΖΜΟΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΔΦΔΠΑΔ ETOY 2010

ΔΚΘΔΖ ΑΠΟΛΟΓΗΜΟΤ ΔΝΔΡΓΔΗΩΝ ΓΖΜΟΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΔΦΔΠΑΔ ETOY 2010 ΔΚΘΔΖ ΑΠΟΛΟΓΗΜΟΤ ΔΝΔΡΓΔΗΩΝ ΓΖΜΟΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΔΦΔΠΑΔ ETOY 2010 M ε τη ςυγχρηματοδότηςη του Ευρωπαϊκοφ Ταμείου Περιφερειακήσ Ανάπτυξησ τησ Ευρωπαϊκήσ Ένωςησ ςτα πλαίςια του Ε.Π. Ανταγωνιςτικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ηης 555 ης σνεδρίαζης (4-3-2010) ΦΑΜΑ (Ειζηγηηής κ. σρίγος) 1. Υνξήγεζε, ζηελ Δηαηξεία «Οξγαληζκόο Σειεπηθνηλσληώλ ηεο Διιάδνο Α.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

αο δηαβηβάδνπκε ζπλεκκέλα έγγξαθν ηεο αξκόδηαο γηα Θέκαηα Γηαηηεζίαο Κεληξηθήο Δπηηξνπήο καο (ΚΔΓ/ΔΠΟ) γηα πεξαηηέξσ δηθέο ζαο ελέξγεηεο.

αο δηαβηβάδνπκε ζπλεκκέλα έγγξαθν ηεο αξκόδηαο γηα Θέκαηα Γηαηηεζίαο Κεληξηθήο Δπηηξνπήο καο (ΚΔΓ/ΔΠΟ) γηα πεξαηηέξσ δηθέο ζαο ελέξγεηεο. Αζήλα Αξηζκ. πξση. 28/7/2016 21685/2016 Πξνο ΔΝΩΔΙ ΠΟΓΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΔΙΩΝ Κύξηε Πξόεδξε, αο δηαβηβάδνπκε ζπλεκκέλα έγγξαθν ηεο αξκόδηαο γηα Θέκαηα Γηαηηεζίαο Κεληξηθήο Δπηηξνπήο καο (ΚΔΓ/ΔΠΟ) γηα πεξαηηέξσ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Δπηζεκαίλνπκε ηα εμήο: Κάζε ηξίκελν απνηειείηαη απφ 13 εβδνκάδεο αλαθνξάο θαη θάζε έηνο απφ 52 (ή 13 θαη αληίζηνηρα 53, ζε ζπάληεο πεξηπηψζεηο).

Δπηζεκαίλνπκε ηα εμήο: Κάζε ηξίκελν απνηειείηαη απφ 13 εβδνκάδεο αλαθνξάο θαη θάζε έηνο απφ 52 (ή 13 θαη αληίζηνηρα 53, ζε ζπάληεο πεξηπηψζεηο). Η Έξεπλα Δξγαηηθνχ Γπλακηθνχ δηελεξγείηαη απφ ην 1981. Μέρξη ην 1997 ηα απνηειέζκαηα εμάγνληαλ ζε εηήζηα βάζε, κε πεξίνδν αλαθνξάο ην 2ν ηξίκελν ηνπ έηνπο, ελψ απφ ην 1998 θαη εμήο ε έξεπλα είλαη ζπλερήο

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας

5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΑΔΑ: 794Λ469Η2Γ-ΝΥ5 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ Ιάπιζα 17/9/2015 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας Περιοχή Μεζούρλο, ΤΚ 41110, Ταχ. Δ/νση: Λάρισα ΤΘ 2101 Διεύθυνση: Τμήμα Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα