Π Μέσα στο παραπάνω περίγραµµα, προτείνεται η πολεοδοµική οργάνωση της πόλης σύµφωνα µε το σχέδιο Π.3.1, όπου συγκεκριµένα απεικονίζονται:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Π.3.1.1. Μέσα στο παραπάνω περίγραµµα, προτείνεται η πολεοδοµική οργάνωση της πόλης σύµφωνα µε το σχέδιο Π.3.1, όπου συγκεκριµένα απεικονίζονται:"

Transcript

1 Κεφάλαιο Π.3 ΓΕΝΙΚΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΧΕΩΝ Π.3.1 Πρόταση Πολεοδοµικής Οργάνωσης Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται οι προτάσεις του ΣΧΟΟΑΠ/ΓΠΣ για την πολεοδοµική οργάνωση του πολεοδοµικού συγκροτήµατος της Αµαλιάδας, των οικισµών του ήµου καθώς και των Περιοχών Παραγωγικών ραστηριοτήτων που θα έχουν την δυνατότητα να πολεοδοµηθούν. Συγκεκριµένα, εξετάζονται η λειτουργική διάρθρωση των οικιστικών υποδοχέων σε Πολεοδοµικές Ενότητες (γειτονιές), η ορθολογική κατανοµή των κεντρικών λειτουργιών, η οργάνωση των χρήσεων γης και η οργάνωση των επεκτάσεων. Ειδικότερα θέµατα πολεοδοµικής οργάνωσης και ρύθµισης (όπως είναι οι κατηγορίες και το περιεχόµενο των χρήσεων γης, οι όροι δόµησης και η κυκλοφοριακή οργάνωση) αντιµετωπίζονται σε ειδικά υποκεφάλαια του παρόντος κεφ. Π3. Π Πολεοδοµική Οργάνωση Αµαλιάδας Σχέδιο Π.3.1 : ΑΜΑΛΙΑ Α, Γενική Πολεοδοµική Οργάνωση, κλ. 1:5.000 Ο οικιστικός υποδοχέας της έδρας του ήµου οριοθετείται από µια περιµετρική αρτηρία. Μεγάλο τµήµα της περιµετρικής αυτής οδού έχει ήδη υλοποιηθεί (συµβαδίζει µε την εγκεκριµένη πολεοδοµική µελέτη της περιµετρικής περιοχής της Αµαλιάδας), για ένα µέρος της θα γίνει νέα διάνοιξη και τέλος τµήµα της ακολουθεί υπάρχον αγροτικό οδικό δίκτυο. Μέσα στο παραπάνω περίγραµµα, προτείνεται η πολεοδοµική οργάνωση της πόλης σύµφωνα µε το σχέδιο Π.3.1, όπου συγκεκριµένα απεικονίζονται: α. Όριο Οικιστικού Υποδοχέα Αµαλιάδας Το όριο του οικιστικού υποδοχέα περιλαµβάνει το εξωτερικό όριο του ισχύοντος ΓΠΣ και της εγκεκριµένης πολεοδοµικής µελέτης, το οποίο προσαυξάνεται κατά τις προτεινόµενες οικιστικές επεκτάσεις. Το όριο του νέου οικιστικού υποδοχέα καλύπτει συνολική έκταση 412,10 Ηα. β. Πολεοδοµικές Ενότητες Η Αµαλιάδα αποτελείται από έξη Πολεοδοµικές Ενότητες (γειτονιές): ΠΕ I Καταλαµβάνει τις ΒΑ περιοχές της Αµαλιάδας. ΠΕ ΙΙ Καταλαµβάνει τις Β περιοχές της Αµαλιάδας. ΠΕ ΙΙΙ Καταλαµβάνει τις νότιες και δυτικές περιοχές της Αµαλιάδας. ΠΕ ΙV Καταλαµβάνει τις νότιες και ανατολικές περιοχές της Αµαλιάδας. ΠΕ V Καταλαµβάνει το κεντρικό τµήµα της Αµαλιάδας. ΠΕ VI Καταλαµβάνει την επέκταση της Αµαλιάδας. Β1 ΣΤΑ ΙΟ : ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΕΦ. Π.3 σελ. 1

2 Ο αριθµός και τα όρια των παραπάνω πολεοδοµικών ενοτήτων Ι-V βασίζονται στο ισχύον ΓΠΣ, ενώ η επέκταση ΠΕ VI θα αποτελεί µια νέα αυτόνοµη πολεοδοµική ενότητα. γ. Επεκτάσεις Η επέκταση που προτείνεται αφορά το δυτικό τµήµα της πόλης καθώς υπάρχει ανάγκη να καλυφθεί ο προγραµµατικός πληθυσµός της µελέτης, αλλά και για λειτουργικούς λόγους 1. Η προτεινόµενη επέκταση, η E1, βρίσκεται δυτικά του σηµερινού οικιστικού υποδοχέα µέχρι το όριο του προγραµµατιζόµενου περιφερειακού και καταλαµβάνει έκταση 62,9 Ηα µε χρήση «γενική κατοικία» και δηµιουργία ενός νέου τοπικού κέντρου για την εξυπηρέτηση της νέας αυτής ΠΕ. δ. Οργάνωση Χρήσεων Γης Στο σχέδιο Π.3.1 παρουσιάζονται οι γενικές χρήσεις γης, σύµφωνα µε την κατηγοριοποίηση του Π /τος (ΦΕΚ 166/ / όπως ισχύει), δηλαδή «πολεοδοµικό κέντρο», «γενική κατοικία», «ελεύθεροι χώροι - αστικό πράσινο», και «µη οχλούσα βιοµηχανίαβιοτεχνία» & «χονδρεµπόριο» (άρθρα 4, 3, 5 και 7, αντίστοιχα), καθώς και ορισµένες σηµειακές χρήσεις KX και ΚΦ, σύµφωνα µε τον εγκεκριµένο πολεοδοµικό σχεδιασµό και την διαµορφωµένη κατάσταση. Το αναλυτικό περιεχόµενο των γενικών χρήσεων παρουσιάζεται στο κεφάλαιο Π.3.2 της έκθεσης, ενώ στο παρόν κεφάλαιο έµφαση δίδεται στη λογική της χωροθέτησης των χρήσεων αυτών. γ.1 Κεντρικές Λειτουργίες Καθορίζονται το Πολεοδοµικό Κέντρο και τα Τοπικά Κέντρα της Αµαλιάδας. Αναλυτικότερα, ως Πολεοδοµικό κέντρο ορίζεται το οριοθετηµένο κέντρο από το ισχύον ΓΠΣ. Εκπληρώνεται λοιπόν η ανάγκη για σαφή οριοθέτηση περιοχής κεντρικών λειτουργιών που θα συντελέσει στο να αποτραπεί η διάχυση κεντρικών και "οχλουσών χρήσεων" σε περιοχές κατοικίας. Τα υπόλοιπα τοπικά κέντρα καθορίζονται σύµφωνα µε το ισχύον θεσµικό πλαίσιο, η δε λειτουργία τους θα βοηθήσει στην αποσυµφόρηση του σηµερινού κέντρου. Επιπλέον γενική επιδίωξη είναι οι κεντρικές λειτουργίες να µην αναπτύσσονται εκατέρωθεν σηµαντικών οδικών αξόνων, ώστε να αποφεύγονται τα κυκλοφοριακά προβλήµατα που δηµιουργούνται σε τέτοιες περιπτώσεις. Πολεοδοµικό Κέντρο Αµαλιάδας Ως διοικητικό, εµπορικό και κοινωνικό κέντρο της πόλης ορίζεται µια ευρεία έκταση µεταξύ των οδών Θεµιστοκλέους (βόρεια), Σιδηροδροµικό σταθµό (δυτικά), Επτανήσου (νότια) και Κουµουνδούρου (ανατολικά), µε βασικό σηµείο αναφοράς την κεντρική ζώνη πρασίνου της πόλης που αναπτύσσεται στο µέσο της καθοριζόµενης περιοχής. 1 Για την αναλυτική παρουσίαση και τεκµηρίωση των προτεινόµενων επεκτάσεων βλ. κεφ. Π «Καθορισµός Επεκτάσεων και Νέων Οικιστικών Υποδοχέων». Β1 ΣΤΑ ΙΟ : ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΕΦ. Π.3 σελ. 2

3 Η οριοθέτηση αυτή περιλαµβάνει το µεγαλύτερο τµήµα του σηµερινού κέντρου, όπως αυτό καταγράφηκε κατά την επιτόπια καταγραφή που πραγµατοποιήθηκε κατά το Α Στάδιο της µελέτης. Εξαιρέθηκαν, όµως, ορισµένα τµήµατα που αναπτύσσονται κατά µήκος βασικών αξόνων του οδικού δικτύου. Επιπλέον, η συγκράτηση του κέντρου σε λογικά όρια έχει ως σκοπό και να διευκολύνει την ανάπτυξη τοπικών κέντρων στις γειτονιές της πόλης, οι οποίες µε τον τρόπο αυτό θα αποκτήσουν ένα κεντρικό σηµείο αναφοράς και θα αναβαθµισθούν. Σήµερα, τα τοπικά κέντρα που έχουν προβλεφθεί από το ισχύον ΓΠΣ και τις ΠΜ, είτε υπολειτουργούν είτε δεν έχουν υλοποιηθεί, δεδοµένου ότι οι περισσότερες κεντρικές λειτουργίες επιλέγουν να στεγασθούν στο κέντρο της πόλης και όχι στις λιγότερο ελκυστικές περιµετρικές ΠΕ. Το Πολεοδοµικό Κέντρο της Αµαλιάδας εξυπηρετείται από αρτηρίες και συλλεκτήριες οδούς, οι οποίες το περιβάλλουν κατά το δυνατό και αποτρέπουν τις διαµπερείς κινήσεις. Παρέχεται, έτσι, η δυνατότητα στο ήµο να αναµορφώσει ορισµένους από τους δρόµους του κέντρου σε πεζόδροµους ή σε δρόµους ήπιας κυκλοφορίας, ώστε σταδιακά να προκύψει ένα αισθητικά ενδιαφέρον και λειτουργικά άρτιο σύνολο, σύµφωνα και µε τις σύγχρονες σχεδιαστικές πρακτικές για τα κέντρα πόλεων (βλ. και κεφ. Π.3.4 «Γενικές Αστικές Υποδοµές» - σύµφωνα και µε το ισχύον ΓΠΣ). Τοπικά Κέντρα Αµαλιάδας Καθορίζονται τοπικά πολεοδοµικά κέντρα, στις περιφερειακές ΠΕ σύµφωνα µε το εγκεκριµένο ρυµοτοµικό σχέδιο. Τα κέντρα αυτά χωροθετούνται στο εσωτερικό των πολεοδοµικών ενοτήτων, ώστε να εξυπηρετούν µε τρόπο κατά το δυνατόν ισοδύναµο όλους τους κατοίκους της αντίστοιχης πολεοδοµικής ενότητας. Η κυκλοφορική προσπέλαση των κέντρων γίνεται άµεσα από το προτεινόµενο δίκτυο συλλεκτηρίων οδών. Εκτιµάται ότι προτεινόµενη αυτή πολυκεντρική ανάπτυξη µε τα τοπικά κέντρα θα συµβάλει στην αποσυµφόρηση του Κέντρου της πόλης και στην γενικότερη αναβάθµισή της. γ.2 Περιοχές Κατοικίας Σε ολόκληρη την έκταση του οικιστικού υποδοχέα καθορίζεται ως χρήση η «γενική κατοικία», µε εξαίρεση τις περιοχές κεντρικών λειτουργιών, κοινοχρήστων και κοινωφελών χρήσεων (εκπαίδευση, πολιτιστικά, πρόνοια, περίθαλψη, αθλητισµός, πράσινο, µαζικές µεταφορές) και ειδικών χρήσεων, σύµφωνα µε το ισχύον θεσµικό πλαίσιο δόµησης. Αναλυτικότερα, υιοθετείται η πολεοδοµική οργάνωση του ισχύοντος ΓΠΣ όπως αυτό εξειδικεύθηκε από τις πολεοδοµικές µελέτες, ενώ στην περιοχή επέκτασης καθορίζεται η χρήση γενική κατοικία και η δηµιουργία ενός τοπικού κέντρου που θα εξυπηρετεί τις καθηµερινές ανάγκες της πολεοδοµικής ενότητας. Η πρόταση καθορισµού «γενικής κατοικίας» στο σύνολο της Αµαλιάδας εξασφαλίζει µεγαλύτερη ευελιξία στο σχεδιασµό υλοποίησης του νέου ΓΠΣ. Κατά το στάδιο των πολεοδοµικών µελετών διατηρείται η δυνατότητα, αν κριθεί τότε σκόπιµο, να προσδιορισθούν περιοχές της πόλης µε χρήση «αµιγή κατοικία». γ.3 Κοινόχρηστες και Κοινωφελείς Λειτουργίες Β1 ΣΤΑ ΙΟ : ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΕΦ. Π.3 σελ. 3

4 Στο σχέδιο Π.3.1 παρουσιάζονται οι παρακάτω χώροι κοινωφελών δραστηριοτήτων (διαµορφωµένοι και µη, όπως έχουν θεσµοθετηθεί από το ισχύον ρυµοτοµικό): Εκπαίδευση (νηπιαγωγεία, δηµοτικά σχολεία, γυµνάσια, λύκεια, ΤΕΙ) Πολιτιστικές λειτουργίες (Εκκλησίες, Μουσεία, κλπ) Πρόνοια (παιδικοί σταθµοί, ΚΑΠΗ) Περίθαλψη (Νοσοκοµείο) Αθλητικές εγκαταστάσεις (Αθλητικό κέντρο Αµαλιάδας, Λοιποί αθλητικοί χώροι) Χώροι Πρασίνου ( ιαµορφωµένοι και µη) Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στη συνέχεια σε περιοχές όπου η πρόταση του Νέου ΓΠΣ διαφοροποιείται από το ισχύον ΓΠΣ και το εγκεκριµένο ρυµοτοµικό. Συγκεκριµένα: Έγινε αλλαγή του χώρου χονδρεµπορίου µε το χώρο εγκατάστασης µέσων µαζικών µεταφορών. Ο δήµος πρόσφατα άλλαξε τον προγραµµατισµό του αφού στο χώρο του Χονδρεµπορίου θα εγκατασταθεί το ΚΤΕΛ. έσµευση της έκτασης εντός ΓΠΣ στα ανατολικά της πόλης για χώρο εκπαίδευσης Ήδη σε τµήµα της έκτασης ανήκει στα τµήµατα των ΤΕΙ. Η περιοχή αυτή που είναι και η µόνη εντός του οικιστικού υποδοχέα που βρίσκεται εκτός του περιφερειακού δακτυλίου ενδείκνυται να δεσµευτεί ως απόθεµα για µελλοντική χωροθέτηση υπερτοπικών ΚΧ ή ΚΦ χρήσεων. γ.4 Κυκλοφοριακή Οργάνωση Βασική αρχή κυκλοφοριακής οργάνωσης αποτελεί η αποφυγή διαµπερών κινήσεων µέσα από τον οικισµό της Αµαλιάδας και στις Πολεοδοµικές ενότητες. Επίσης η προτεινόµενη ιεράρχηση στόχο έχει να προφυλάξει και την ζώνη πρασίνου κατά µήκος του ρέµατος Σοχιά που διατρέχει την πόλη από Ανατολικά προς υτικά. Με γνώµονα λοιπόν τα παραπάνω, το κύριο και δευτερεύον οδικό δίκτυο αποτελείται από δύο δακτυλίους που συνδέονται µεταξύ τους µε οδικούς άξονες κατά µήκος των ορίων των ΠΕ. Η προτεινόµενη λειτουργική ιεράρχηση συµπληρώνεται µε τις συλλεκτήριες που συνδέουν το κεντρικό δίκτυο µε τα κέντρα των Πολεοδοµικών Ενοτήτων. Β1 ΣΤΑ ΙΟ : ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΕΦ. Π.3 σελ. 4

5 Π Πολεοδοµική Οργάνωση Οικισµών Σχέδιο Π.3.2 έως Π.3.9, ΟΙΚΙΣΜΟΙ, Γενική Πολεοδοµική Οργάνωση, 1:5.000 Χρήσεις Γης Σε όλους τους υφιστάµενους και νέους οικισµούς προτείνεται ως χρήση γης η «Γενική Κατοικία», σύµφωνα µε το άρθρο 3 του Π (ΦΕΚ 166/ /87), ώστε να µπορούν να αδειοδοτηθούν διάφορες λειτουργίες και µεικτές χρήσεις µε αποτέλεσµα την σχετική αυτονοµία και την αναζωογόνηση των οικισµών. Επιπλέον στους οικισµούς Χάβαρι, Σαβάλια, Καρδαµάς και Αρχαία Ηλιδα, που είναι έδρες των οικιστικών ενοτήτων, στο κέντρο τους προτείνεται η χρήση «Τοπικό Κέντρο» όπως αυτή καθορίζεται µε το Άρθρο 4 του Π (ΦΕΚ 166/ /87). Τέλος στους παραλιακούς οικισµούς προτείνεται ως χρήση γης Γενική Κατοικία χωρίς τα επαγγελµατικά εργαστήρια, όπως αρµόζει στον καθορισµένο ρόλο τους (παραθερισµός - τουρισµός, βλ. κεφ. Π.3.2.). Όροι Περιορισµοί όµησης Οι προτεινόµενοι όροι δόµησης αποτελούν κατευθύνσεις ήπιας δόµησης, ώστε να διατηρηθεί και να ενισχυθεί ο χαρακτήρας και ρόλος κάθε οικισµού (βλ. Κεφ. Π.3.3). Κυκλοφοριακή Οργάνωση Βασική αρχή κυκλοφοριακής οργάνωσης είναι η αποφυγή διαµπερών κινήσεων όπου αυτές παρουσιάζονται µέσα από τους οικιστικούς υποδοχείς, αλλά και η στρατηγική ιεράρχηση σύµφωνα µε το προτεινόµενο οικιστικό δίκτυο και την κατανοµή των χρήσεων γης του ήµου. Αναλυτικότερα, οι προτάσεις της παρούσας µελέτης αναπτύσσονται στο Κεφ. Π.2.9 «Βασικά ίκτυα Υποδοµής». Κατά το Α στάδιο της µελέτης, επισηµάνθηκαν προβλήµατα λειτουργικά και ασφάλειας στον οικισµό Μαραθιά και Αγ. ηµήτριο, οι οποίοι διχοτοµούνται από ΚΟ. Για να αντιµετωπισθούν το πρόβληµα αυτό, προτείνεται νέα χάραξη του ΚΟ που θα παρακάµπτει τους οικισµούς και θα επιτρέπει το λειτουργικό υποβιβασµό εντός του οικισµού σε κατηγορία δρόµου µε χαµηλότερες ταχύτητες. Κυκλοφοριακή παράκαµψη απαιτείται επίσης στον Αρχαιολογικό Χώρο της Αρχαίας Ηλιδας, για λόγους προστασίας και ανάδειξης του Αρχαιολογικού χώρου. Στον νέους οικισµούς Αγία Μαρίνα και Παλούκι προτείνεται η δηµιουργία παραλιακού πεζόδροµου ποδηλατόδροµου (δρόµος ήπιας κυκλοφορίας), όπως έχει ήδη δηµιουργηθεί στην παρακείµενη Κουρούτα. Η εξυπηρέτηση των οικισµών αυτών θα γίνεται µε άξονες κάθετους στον παραλιακό µέτωπο και σε καµιά περίπτωση µε παράλληλους στο παραθαλάσσιο µέτωπο. Κοινόχρηστοι και Κοινωφελείς Χώροι Β1 ΣΤΑ ΙΟ : ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΕΦ. Π.3 σελ. 5

6 Οι ανάγκες σε επιπλέον Κοινόχρηστους και Κοινωφελείς Χώρους υπολογίζονται για κάθε οικισµό (ή οµάδα οικισµών) µε γνώµονα τα προγραµµατικά µεγέθη και τις υφιστάµενες εξυπηρετήσεις (βλ. Κεφ. Π.3.7). Οι αναγκαίοι χώροι θα προσδιορισθούν από τις πολεοδοµικές µελέτες που θα εκπονηθούν σε συνέχεια του ΣΧΟΟΑΠ/ΓΠΣ. Στους χάρτες κλίµακας 1:5000 σηµειώνονται οι διαµορφωµένοι καθώς και οι χαρακτηρισµένοι ΚΧ και ΚΦ χώροι από υφιστάµενο σχέδιο πόλεως. Τεχνική Υποδοµή Τέλος, όσο αφορά την τεχνική υποδοµή των οικιστικών υποδοχέων, οι προτάσεις της παρούσας µελέτης αναπτύσσονται στο Κεφ. Π.2.9 «Βασικά ίκτυα Υποδοµής». Β1 ΣΤΑ ΙΟ : ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΕΦ. Π.3 σελ. 6

7 Π.3.2 Θεσµικό Πλαίσιο Περιοχές Οικιστικής Ανάπτυξης Π Χρήσεις Γης Σε όλη την έκταση των οικιστικών υποδοχέων προτείνεται ο καθορισµός των παρακάτω γενικών χρήσεων γης, όπως αυτές κατηγοριοποιούνται στο Π (ΦΕΚ 166/ / , ως ισχύει). α. Η χρήση «πολεοδοµικού κέντρου» του άρθρου 4 του Π Η χρήση πολεοδοµικού κέντρου καθορίζεται στην κεντρική περιοχή της Αµαλιάδας, στα τοπικά κέντρα των Πολεοδοµικών Ενοτήτων της πόλης και στο κέντρο των οικισµών που είναι έδρες οικιστικών ενοτήτων, δηλαδή στο Χάβαρι, ο Καρδαµάς τα Σαβάλια και η Αρχαία Ηλιδα (βλ. κεφ. Π.3.1). β. Η χρήση «γενική κατοικία 1ης βαθµίδας» του άρθρου 3 του Π προτείνεται σε περιοχές περιµετρικά των πολεοδοµικών κέντρων στην Αµαλιάδα, στους οικισµούς 5ου επιπέδου ενισχυµένου, καθώς και σε όλους τους υφιστάµενους οικισµούς του ήµου, µε εξαίρεση τους παραλιακούς. Η χρήση αυτή προτείνεται σε οικισµούς µε µεικτό χαρακτήρα αγροτικό παραθεριστικό, ώστε να εξασφαλίζεται η λειτουργική αυτονοµία των οικισµών. γ. Η χρήση «γενική κατοικία 2ης βαθµίδας» του άρθρου 3 του Π , χωρίς τα επαγγελµατικά εργαστήρια µε στόχο τη δηµιουργία ποιοτικού οικιστικού χώρου, προτείνεται στους παραλιακούς οικιστικούς υποδοχείς λόγω του παραθεριστικού χαρακτήρα τους. Ο πίνακας Π.3.1. που ακολουθεί παρουσιάζει τις προτεινόµενες χρήσεις στις περιοχές Πολεοδοµικού Κέντρου και Γενικής Κατοικίας. Β1 ΣΤΑ ΙΟ : ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΕΦ. Π.3 σελ. 7

8 ΠΙΝΑΚΑΣ Π.3.1 ΣΥΝΟΨΗ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Ι ΙΙ V Κατηγορία Γενική Κατοικία 1 ης Βαθµίδας (Γ.Κ.-1 ης ) Γενική Κατοικία 2 ης Βαθµίδας (Γ.Κ.-2 ης ) Κεντρικές λειτουργίες πόλης (Π.Κ.) Περιεχόµενα 1.Κατοικία 2.Ξενοδοχεία µέχρι 100 κλίνες & ξενώνες 3.Εµπορικα καταστήµατα & υπεραγορές (εξαιρούνται οι υπεραγορές τα πολυκαταστήµατα & τα εµπορικά κέντρα) 4.Γραφεία, τράπεζες, ασφάλειες, κοινωφελείς οργανισµοί 5.Κτίρια εκπαίδευσης 6.Εστιατόρια 7.Αναψυκτήρια 8.Θρησκευτικοί χώροι 9.Κτίρια κοινωνικής πρόνοιας 10.Επαγγελµατικά εργαστήρια χαµηλής όχλησης 11. Πρατήρια Βενζίνης 12. Αθλητικές Εγκαταστάσεις 13.Κτίρια - Γήπεδα στάθµευσης µε πράσινο 14.Πολιτιστικά κτίρια / πολιτιστικές εγκαταστάσεις (Σ.Σ. Άρθρο 3 του Π /ΦΕΚ166 ) 1.Κατοικία 2.Ξενοδοχεία µέχρι 100 κλίνες & ξενώνες 3.Εµπορικα καταστήµατα & υπεραγορές (εξαιρούνται οι υπεραγορές τα πολυκαταστήµατα & τα εµπορικά κέντρα) 4.Γραφεία, τράπεζες, ασφάλειες, κοινωφελείς οργανισµοί 5.Κτίρια εκπαίδευσης 6.Εστιατόρια 7.Αναψυκτήρια 8.Θρησκευτικοί χώροι 9.Κτίρια κοινωνικής πρόνοιας 10. Πρατήρια Βενζίνης 11. Αθλητικές Εγκαταστάσεις 12.Κτίρια - Γήπεδα στάθµευσης µε πράσινο 13.Πολιτιστικά κτίρια / πολιτιστικές εγκαταστάσεις (Σ.Σ. Άρθρο 3 του Π ΦΕΚ166 εξαιρούνται τα επαγγελµατικά εργαστήρια). 1.Κατοικία 2.Ξενώνες, ξενοδοχεία & λοιπές τουριστικές εγκαταστάσεις 3.Εµπορικά καταστήµατα 4. Γραφεία, τράπεζες, ασφάλειες, κοινωφελείς οργανισµοί 5. ιοίκηση 6.Εστιατόρια 7.Αναψυκτήρια 8.Κέντρα διασκέδασης/αναψυχής 9.Χώροι συνάθροισης κοινού 10.Πολιτιστικά κτίρια/πολιτιστικές εγκαταστάσεις 11.Κτίρια εκπαίδευσης 12.Θρησκευτικοί χώροι 13.Κτίρια κοινωνικής πρόνοιας 14.Επαγγελµατικά εργαστήρια χαµηλής όχλησης 15. Γήπεδα / κτίρια στάθµευσης 16. Πρατήρια Βενζίνης 17.Αθλητικές εγκαταστάσεις 18.Εγκαταστάσεις Εµπορικών εκθέσεων. (Σ.Σ. Άρθρο 4 του Π ΦΕΚ166 εξαιρούνται οι εγκαταστάσεις µέσων µαζικών µεταφορών) Β1 ΣΤΑ ΙΟ : ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΕΦ. Π.3 σελ. 8

9 Π Όροι όµησης α. Πολεοδοµικό Συγκρότηµα Αµαλιάδας Σύµφωνα µε το Α Στάδιο της µελέτης, η Αµαλιάδα σε σύνολο 349,12 Ηα έχει 52,60 Ηα ΚΧ και ΚΦ χώρους που αποτελούν το 15% περίπου της έκτασης. Προγραµµατίζοντας ένα βιώσιµο οικιστικό περιβάλλον, προτείνουµε αύξηση των χώρων αυτών σε 25%. Το ποσοστό αυτό αθροιζόµενο µε το 15% του οδικού δικτύου δίνει ποσοστό 40% ΚΧ και ΚΦ χώρων, που είναι αποδεκτό για έναν οικισµό τρίτου επιπέδου όπως είναι η Αµαλιάδα. Ο ΜΣ διατηρείται ως έχει στις υφιστάµενες ΠΕ, ενώ στην επέκταση της πόλης προτείνεται ΜΣ =0,8 -- που είναι και ο µεγαλύτερος δυνατός συντελεστής. β. Οικισµοί Για τους οικισµούς προτείνονται ο ισχύων κλιµακωτός συντελεστής σύµφωνα µε το Π.. δόµησής τους (στον υπολογισµό της χωρητικότητας ως ΜΣ λαµβάνεται αυτός που προκύπτει από την κατά κανόνα δόµηση στο αραιοδοµηµένο τµήµα, ενώ στο συνεκτικό τµήµα καθορίζεται ο ανώτερος συντελεστής δόµησης 0,8, σύµφωνα και µε εγκύκλιο του ΥΠΕΧΩ Ε, αρ. πρωτ / ). Στο παρακάτω πίνακα Π.3.2 παρουσιάζονται αναλυτικά για κάθε οικισµό οι εµβαδοµετρήσεις και ο καθορισµένος Σ για κάθε τµήµα µε βάση τον οποίο προκύπτει ο ΜΣ για κάθε οικισµό (µε την προσθήκη συνεκτικού τµήµατος ο ΜΣ αυξάνεται και διαφοροποιείται από αυτόν που είχε χρησιµοποιηθεί στην πρώτη φάση της µελέτης). Για τον νέους οικιστικούς υποδοχείς προτείνεται: για την επέκταση Κουρούτας 0,33 που είναι περίπου ίσος µε το θεσµοθετηµένου Σ του αραιοδοµηµένου τµήµατος του οικισµού. για την Αγία Μαρίνα και το Παλούκι 0,53 για το συνεκτικό και 0,33 για το αραιοδοµηµένο τµήµα των οικισµών σύµφωνα και µε ότι ισχύουν στον παρακείµενο παραλιακό οικισµό της Κουρούτας. Β1 ΣΤΑ ΙΟ : ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΕΦ. Π.3 σελ. 9

10 ΠΙΝΑΚΑΣ Π.3.2 ΜΕΣΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΟΜΗΣΗΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΕ 1 ΟΕ2 ΟΕ3 ΟΕ4 ΟΕ5 Οικιστικοι Υποδοχείς (Ha) Επιφάνεια Συνεκτικού Επιφανεια επέκτασης Θεσµοθετηµένες Συνολική Αρτιότητες Επιφάνεια Οικισµών Μέσος Συντελεστής όµησης Συνεκτικού Μέσος Συντελεστής δοµησης Αραιοδοµηµέ νου (κατά κανόνα) Μέσος Συντελεστής όµησης ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΙΚΙΣΜΟΣ (1) (2) (3) (1)+(2)+(3)= ((2)*(6)+(7)*(4)-(1)) / (5) (6) (7) (4) (1)=(8) ΠΕ1 Αµαλιάδος Αµαλιάς,η 74,3 74,3 1,09 1,09 ΠΕ2 Αµαλιάδος Αµαλιάς,η 72,4 72,4 1,13 1,13 ΠΕ3 Αµαλιάδος Αµαλιάς,η 52,1 52,1 1,22 1,22 ΠΕ4 Αµαλιάδος Αµαλιάς,η 91,8 91,8 1,33 1,33 ΠΕ5 Αµαλιάδος Αµαλιάς,η 58,6 58,6 ΣΧΕ ΙΟ 1,35 1,35 ΠΕ6 Αµαλιάδος Αµαλιάς,η 62,9 62,9 ΕΚΤΟΣ ΣΧΕ ΙΟΥ 0,80 0,80 ΠΕ 7 Αγίου Ιωάννη Άγιος Ιωάννης,ο 19,2 5,2 19, ,80 0,40 0,51 ΠΕ 8 Κουρούτας Κουρούτας,ο 43,5 19,8 28,3 71,7 600/1200 0,53 0,33 0,46 ΠΕ 9 Μαραθέα Μαραθέα,η 25,8 9,6 25, ,80 0,40 0,55 ΠΕ 10 Γερακίου Γεράκιον,το 23,2 14,9 23, ,80 0,80 0,80 ΠΕ 11 Περιστερίου Περιστέριον,το 15,0 6,6 15, ,80 0,80 0,80 ΠΕ 12 Αστεραίικα Αστεραίικα,τα 2,0 0,6 2, ,80 0,80 0,80 ΠΕ 13 Αναληψη Ανάληψις,η 8,5 2,0 8, ,80 0,80 0,80 ΠΕ 14 Παλούκι Παλούκι,το* 4,6 27,4 27,4 ΕΚΤΟΣ ΣΧΕ ΙΟΥ 0,53 0,33 0,41 ΠΕ 15 Παλαιολάνθη Παλαιολάνθη,η 0,0 5,0 5, ,80 0,80 0,80 ΠΕ 16 Καρδαµά Καρδαµάς,ο 71,3 32,8 71, ,80 0,40 0,58 ΠΕ 17 ουναίικων ουναίικα,τα 50,9 26,9 50, ,80 0,40 0,61 ΠΕ 19 Κάτω Κερτεζαίικα Κάτω Κερτεζαίικα,τα 9,9 2,6 9, ,80 0,40 0,51 ΠΕ 20 Αγία Μαρίνα Αγία Μαρίνα,η* 1,3 31,4 31,4 ΕΚΤΟΣ ΣΧΕ ΙΟΥ 0,53 0,33 0,35 ΠΕ 21 Πετρούλαι Πετρούλαι,αι 22,9 1,5 22, ,80 0,80 0,80 ΠΕ 22 Σαβάλια Σαβάλια,τα 106,5 55,2 106, ,80 0,40 0,61 ΠΕ 23 Αµπελόκαµπος Αµπελόκαµπος,ο 60,5 26,3 60, ,80 0,40 0,57 ΠΕ 24 Ροβιάτα Ροβιάτα,η 26,4 12,0 26, ,80 0,40 0,58 ΠΕ 25 Χαβάριον Χαβάριον,το 42,5 42,5 ΣΧΕ ΙΟ 0,80 0,80 0,80 ΠΕ 26 Άγιος Ηλία Άγιος Ηλίας,ο 16,2 6,8 16, ,80 0,80 0,80 ΠΕ 27 άφνη άφνη,η 12,2 25,0 25, ,80 0,80 0,80 ΠΕ 28 Άγιος Γεώργιος Άγιος Γεώργιος,ο 22,5 5,4 22, ,80 0,40 0,50 ΠΕ 29 Πέρα Χαβάρι Πέρα Χαβάρι,το 16,1 2,1 16, ,80 0,40 0,45 ΠΕ 30 αφνιώτισσα αφνιώτισσα,η 8,8 18,1 18, ,80 0,80 0,80 ΠΕ 31 Κεραµιδιά Κεραµιδιά,η 19,6 25,0 25, ,80 0,80 0,80 ΠΕ 32 Κρυόνερον Κρυόνερον,το 15,1 5,2 15, ,80 0,80 0,80 ΠΕ 33 Αρχαία Ήλιδα Αρχαία Ήλιδα,η (τ.ήλις,η) 11,2 6,6 11, ,80 0,80 0,80 ΠΕ 34 Κολοκυθάς Κολοκυθάς,ο 1,8 7,0 7, ,80 0,80 0,80 ΠΕ 35 Καλύβια Καλύβια,τα 17,4 7,1 17, ,80 0,80 0,80 ΠΕ 36 Αυγείον Αυγείον,το 24,9 14,9 24, ,80 0,57 0,71 ΠΕ 37 Άγιος ηµήτριος Άγιος ηµήτριος,ο 7,5 20,0 20, ,80 0,80 0,80 ΠΕ 38 Κέντρον Κέντρον,το 9,2 17,7 17, ,80 0,80 0,80 ΠΕ 39 Σώστιον Σώστιον,το 17,4 8,0 17, ,80 0,57 0,68 ΠΗΓΗ: ΟΜΑ Α ΜΕΛΕΤΗΣ γ. Χωρητικότητα Σύµφωνα µε τα παραπάνω, λαµβάνοντας υπόψη: 1. τους ισχύοντες και νέους προτεινόµενους ΜΣ και 2. τα νέα όρια οικιστικών υποδοχέων που συµπεριλαµβάνουν επεκτάσεις και εντάξεις 3. την αναλογία ΚΧ και ΚΦ και παραγωγικών δραστηριοτήτων (βλ. κεφ Π1). Για τις νέες περιοχές ο προγραµµατισµός προβλέπει 40% ποσοστό ΚΧ και ΚΦ (µε οδικό δίκτυο) τόσο στην νέα ΠΕ όσο και στους νέους παραλιακούς οικισµούς. Η χωρητικότητα των οικισµών διαµορφώνεται σύµφωνα µε τη µεθοδολογία που αναπτύχθηκε στο κεφ. Π.1, ως παρακάτω: Β1 ΣΤΑ ΙΟ : ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΕΦ. Π.3 σελ. 10

11 ΠΙΝΑΚΑΣ Π.3.3 ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΙΙ ΠΗΓΗ: ΟΜΑ Α ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗ 2001 ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΗ ΕΚΤΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ (Ηα) ΕΜΒΑ ΟΝ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ (Ηα) ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ / ΕΝΤΑΞΕΙΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΙ ΥΠΟ ΟΧΕΙΣ ΕΜΒΑ ΟΝ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΥ ΥΠΟ ΟΧΕΑ (ΧΩΡΙΣ Ο ΙΚΟ ΙΚΤΥΟ) σ= ΜΕΣΟΣ Σ κ= τ.µ. ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΑΝΑ ΚΑΤΟΙΚΟ p=τ.µ. ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΟΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Κ1+Κ2 u τ.µ. ΓΗΠΕ ΟΥ ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟ /ΚΑΤΟΙΚΟ (ε) (σ) (κ1) (κ2) (u) (d) (λ') (λ) c (14)-(15) (10)*(11) c' (14)/(4) ΠΕ ,0 0,0 74,3 63,1 1, ,0 0, % ΠΕ ,0 0,0 72,4 61,5 1, ,0 0, % ΠΕ ,0 0,0 52,1 44,3 1, ,0 0, % ΠΕ ,0 0,0 91,8 78,0 1, ,0 0, % ΠΕ ,0 0,0 58,6 49,8 1, ,0 0, % ΠΕ6 0 0,0 0,0 62,9 62,9 53,5 0, ,0 0, % ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΓΠΣ ,0 0,0 412,0 350,2 1, ,0 0,54 25% Αµαλιάς,η ,6 327,9 412,0 Άγιος Ιωάννης,ο ,2 0,0 19,2 17,9 0, ,0 0, % Κουρούτας,ο ,5 0,0 43,5 40,4 0, ,0 0, % Μαραθέα,η ,8 0,0 25,8 24,0 0, ,0 0, % Παλούκι,το 218 0,0 0,0 27,4 27,4 25,5 0, ,0 0, % Παναγία,η 121 0,0 0,0 0,0 0, ,0 0, % 0 Τσαφλέικα,τα 89 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,0 0, % 0 Τσιχλέικα,τα 86 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,0 0, % 0 Άγιος ηµήτριος,ο 433 0,0 0,0 20,0 20,0 18,6 0, ,0 0, % Κολοκυθάς,ο 129 0,0 0,0 7,0 7,0 6,5 0, ,0 0, % Άγιος Ηλίας,ο ,2 0,0 16,2 15,1 0, ,0 0, % Αµπελόκαµπος,ο ,5 0,0 60,5 56,2 0, ,0 0, % Αρχαία Ήλιδα,η (τ.ήλις,η) ,2 0,0 11,2 10,4 0, ,0 0, % Αυγείον,το ,9 0,0 24,9 23,2 0, ,0 0, % Γεράκιον,το ,2 0,0 23,2 21,6 0, ,0 0, % Ανάληψις,η 133 8,5 0,0 8,5 7,9 0, ,0 0, % άφνη,η 528 0,0 0,0 25,0 25,0 23,3 0, ,0 0, % Καλαθάς,ο 57 0,0 0,0 0,0 0, ,0 0, % 0 αφνιώτισσα,η 459 0,0 0,0 18,1 18,1 16,8 0, ,0 0, % ουναίικα,τα ,9 0,0 50,9 47,3 0, ,0 0, % Αγία Μαρίνα,η 3 0,0 0,0 31,4 31,4 29,2 0, ,0 0, % ανικά,τα 114 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,0 0, % 0 Κάτω Κερτεζαίικα,τα 3 9,9 0,0 9,9 9,2 0, ,0 0, % Καλύβια,τα 365 9,6 0,0 9,6 8,9 0, ,0 0, % Καρδαµάς,ο ,3 0,0 71,3 66,3 0, ,0 0, % Πετρούλαι,αι 99 22,9 0,0 22,9 21,3 0, ,0 0, % Κέντρον,το 481 0,0 0,0 17,7 17,7 16,5 0, ,0 0, % Κεραµιδιά,η 543 0,0 0,0 25,0 25,0 23,3 0, ,0 0, % Κρυόνερον,το ,1 0,0 15,1 14,0 0, ,0 0, % Περιστέριον,το ,0 0,0 15,0 13,9 0, ,0 0, % Αστεραίικα,τα 55 20,1 0,0 20,1 18,7 0, ,0 0, % Παλαιολάνθη,η 33 0,0 0,0 5,0 5,0 4,7 0, ,0 0, % Ροβιάτα,η ,4 0,0 26,4 24,6 0, ,0 0, % Κασιδιάρης,ο 41 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,0 0, % 0 Παραλία,η 27 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,0 0, % 0 Ρωµέικα,τα 13 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,0 0, % 0 Σαβάλια,τα ,5 0,0 106,5 99,1 0, ,0 0, % Σώστιον,το ,4 0,0 17,4 16,2 0, ,0 0, % Χαβάριον,το ,0 42,5 42,5 39,5 0, ,0 0, % Άγιος Γεώργιος,ο 86 22,5 0,0 22,5 20,9 0, ,0 0, % Πέρα Χαβάρι,το 94 16,1 0,0 16,1 15,0 0, ,0 0, % ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ (κατ/ηα) ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΚΟΡΕΣΜΟΥ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ 2030 ΙΣΟΓΥΓΙΟ ΚΧ+ΚΦ ΧΩΡΙΣ Ο ΙΚΟ ΙΚΤΥΟ ΜΕΓΙΣΤΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΙΚΤΗ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Β1 ΣΤΑ ΙΟ : ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΕΦ. Π.3 σελ. 11

12 ΠΙΝΑΚΑΣ Π.3.4. ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΧΕΩΝ (ΣΕ ΕΠΙΠΕ Ο..) ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ 2030 ΕΞΟΧΙΚΕΣ Η ΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΚΕΝΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΠΡΟΣ ΚΥΡΙΕΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΜΕΝΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ (2001) ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ Β ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 2030 ΙΣΟΖΥΓΙΟ Α ΚΑΙ Β ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΣΟΓΥΓΙΟ (1) (2) (3) (4) (5) (6)..Αµαλιάδος ,2% Αγίου ηµητρίου ,0% Αγίου Ηλία Πηνηίων 490 4,9% Αµπελοκάµπου ,7% Αρχαίας Ήλιδας (τ...ήλιδος) 418 3,4% Αυγείου ,0% Γερακίου ,6% άφνης ,2% αφνιωτίσσης ,3% ουναίικων ,4% Καλυβίων Ήλιδος ,9% Καρδαµά ,1% Κέντρου 571 4,3% Κεραµιδιάς ,7% Κρυονέρου ,5% Περιστερίου ,4% Ροβιάτας ,0% Σαβαλίων ,5% Σωστίου ,9% Χαβαρίου ,8% ,5% ΠΗΓΗ: ΟΜΑ Α ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Π.3.5. ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΧΕΩΝ (ΣΕ ΕΠΙΠΕ Ο ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ) ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ 2030 ΙΣΟΖΥΓΙΟ Α ΚΑΙ Β ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ Β ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 2030 ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΣΟΓΥΓΙΟ ΟΕ ΟΕ ΟΕ ΟΕ ΟΕ ΠΗΓΗ: ΟΜΑ Α ΜΕΛΕΤΗΣ Συγκρίνοντας του πίνακες Π.1.3. και τον Π.3.3. προκύπτει ότι η συνολική χωρητικότητα των οικιστικών υποδοχέων αυξήθηκε και πλέον σε επίπεδο Οικιστικών Ενοτήτων το ισοζύγιο για τον προγραµµατικό πληθυσµό είναι θετικό. Β1 ΣΤΑ ΙΟ : ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΕΦ. Π.3 σελ. 12

13 Π.3.3 Θεσµικό Πλαίσιο Περιοχές Παραγωγικών ραστηριοτήτων Στο ήµο Αµαλιάδας χωροθετούνται 4 περιοχές οργανωµένης ανάπτυξης παραγωγικών δραστηριοτήτων. - Η περιοχή Π Τ που αντιστοιχεί στην περιοχή Α1 «Τουρισµός Αναψυχή» της ΖΟΕ όπως έχει τροποποιηθεί στο κεφ.π2. - Η περιοχή Π Α που αντιστοιχεί στην περιοχή 2 «Είσοδος Αµαλιάδας» της ΖΟΕ µειωµένη κατά το τµήµα, ανατολικά της ζώνης, που περιλαµβάνεται στην επέκταση του ΓΠΣ και όπως έχει τροποποιηθεί στο κεφ. Π2. - Η περιοχή Π Β1 ανατολικά της Αµαλιάδας ζώνη βιοµηχανία - βιοτεχνίας - χονδρεµπορίου χαµηλής όχλησης. - η περιοχή Π Β2 κατά µήκος του δυτικού άξονα µεταξύ των κόµβων Αµαλιάδας και Πύργου ζώνη βιοµηχανίας - βιοτεχνίας - χονδρεµπορίου. Π Χρήσεις Γης Για τις περιοχές Π Τ και Π Α, οι χρήσεις γης που προτείνονται βασίζονται στις ισχύουσες από το διάταγµα της ΖΟΕ (βλ. Πίνακα Π.3.6). Οι χρήσεις «Μη οχλούσα βιοµηχανία - βιοτεχνία» του άρθρου 5 και «χονδρεµπορίου» του άρθρου 7 του Π , προτείνονται για τη ζώνη Π Β2 ενώ για τη ζώνη Π Β1 προτείνονται οι ίδιες χρήσεις µε αποκλεισµό των δραστηριοτήτων µέσης και υψηλής όχλησης (βλ. Πίνακα Π.3.6). Π Όροι όµησης Στις προς πολεοδόµηση περιοχές παραγωγικών δραστηριοτήτων καθορίζεται ΜΣ = 1,2 για τις χρήσεις του άρθρου 7 (χονδρεµπόριο), ΜΣ = 1,6 για τις χρήσεις του άρθρου 5 και (µη οχλούσα βιοµηχανία βιοτεχνία) και ΜΣ = 0,6 για τουριστικές δραστηριότητες. Οι συντελεστές αυτοί είναι οι µέγιστοι επιτρεπόµενοι για τις χρήσεις αυτές κατά το άρθρο 18 παρ.1 «Ανώτατα Όρια Συντελεστή όµησης» του Ν. 2508/97 και προτείνονται ως πολεοδοµικό κίνητρο για την προσέλκυση επιχειρήσεων. Β1 ΣΤΑ ΙΟ : ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΕΦ. Π.3 σελ. 13

14 ΠΙΝΑΚΑΣ Π.3.6 ΣΥΝΟΨΗ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Α Είσοδος Αµαλιάδας Κατοικία Τουριστικές εγκαταστάσεις κατηγορίας ΑΑ, Α και Β (µε εξαίρεση τις οργανωµένες τουριστικές κατασκηνώσεις) Ταβέρνες, εστιατόρια, αναψυκτήρια Κτίρια κοινωνικής πρόνοιας Εµπορικά καταστήµατα, υπεραγορές, εκθεσιακά κέντρα Γεωργικές αποθήκες Yδατοδεξαµενές κατασκευαζόµενες επί του εδάφους, φρέατα, αντλιοστάσια Θερµοκήπια Κτίρια κοινής ωφέλειας Γραφεία Τράπεζες Κοινωφελείς Οργανισµοί ιοίκηση Κέντρα διασκέδασης αναψυχής Χώροι συνάθροισης κοινού Πολιτιστικά κτήρια και εν γένει Πολιτιστικές εγκαταστάσεις Κτήρια εκπαίδευσης Θρησκευτικοί χώροι Κτήρια γήπεδα στάθµευσης Aθλητικές εγκαταστάσεις Εγκαταστάσεις Μέσων µαζικών µεταφορών. Εγκαταστάσεις χονδρικού εµπορίου Κτήρια γήπεδα αποθήκευσης Πρατήρια βενζίνης - υγραερίου (Σ.Σ. Επιτρέπονται χρήσεις των άρθρων 4 και 7, του Π / ΦΕΚ166, εξαιρούνται τα Επαγγελµατικά Εργαστήρια, Πρατήρια Βενζίνης και σύµφωνα µε την ισχύουσα ΖΟΕ) Β1 ΣΤΑ ΙΟ : ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΕΦ. Π.3 σελ. 14

15 ΠΙΝΑΚΑΣ Π.3.6 (συνεχ.) Τ Τουρισµός- Αναψυχή Κατοικία Τουριστικές εγκαταστάσεις κατηγορίας ΑΑ, Α και Β Αναψυκτήρια, εστιατόρια, ταβέρνες, κέντρα διασκέδασης Αθλητικές εγκαταστάσεις Εµπορικά καταστήµατα (εκτός πολυκαταστήµατα και υπεραγορές) Χώροι συνάθροισης κοινού και πολιτιστικές λειτουργίες Κτίρια κοινωνικής πρόνοιας Θερµοκήπια Θρησκευτικού Χώροι Κτήρια Γήπεδα στάθµευσης Συνεδριακά Κέντρα Ελικοδρόµια Γεωργικές αποθήκες οριζοντίου τύπου, δεξαµενές Αντλητικές εγκαταστάσεις, υδατοδεξαµενές επί του εδάφους, φρέατα ιαµορφώσεις πλαζ, παιδότοποι, εγκαταστάσεις άθλησης Κτίρια κοινής ωφέλειας (Σ.Σ. Άρθρο 8 του Π ΦΕΚ166 εξαιρούνται καζίνο, γήπεδα γκόλφ, εγκαταστάσεις εµπορικών εκθέσεων εµπορικά κέντρα, τουριστικοί λιµένες, εγκαταστάσεις µέσων µαζικών µεταφορών, πρατήρια Βενζίνης, κτήρια γήπεδα στάθµευσης και σύµφωνα µε την ισχύουσα ΖΟΕ). Β1 ΣΤΑ ΙΟ : ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΕΦ. Π.3 σελ. 15

16 ΠΙΝΑΚΑΣ Π.3.6 (συνεχ.) Β1 Βιοµηχανία - Βιοτεχνία Α 1. Βιοµηχανικές εγκαταστάσεις χαµηλής όχλησης. 2. Βιοτεχνικές εγκαταστάσεις χαµηλής όχλησης. 3. Επαγγελµατικά εργαστήρια χαµηλής όχλησης. 4. Κτίρια γήπεδα αποθήκευσης. 5. Κτίρια γήπεδα στάθµευσης. 6. Πρατήρια βενζίνης υγραερίου. 7. Κατοικία για προσωπικό ασφαλείας. 8. Γραφεία. 9. Εστιατόρια. 10. Αναψυκτήρια. 11. Χώροι συνάθροισης κοινού. 12. Κτίρια κοινωνικής πρόνοιας. 13. Αθλητικές εγκαταστάσεις. 14. Εγκαταστάσεις εµπορικών εκθέσεων-εκθεσιακά κέντρα 15. Εγκαταστάσεις µέσων µαζικών µεταφορών. 16. Εγκαταστάσεις χονδρικού εµπορίου Οι πιο πάνω υπ' αριθ. 9 έως 15 χρήσεις επιτρέπονται µόνο µε την προϋπόθεση ότι αποτελούν τµήµα των βιοµηχανικών ή βιοτεχνικών εγκαταστάσεων ή εξυπηρετούν τις ανάγκες των εργαζοµένων σ' αυτές. Άρθρο 5 και 7 του Π ΦΕΚ166 & Π /`90 ΒΙΠΑ-ΒΙΟΠΑ προς εξυγίανση εξαιρείται η µέση όχληση. Β2 Βιοµηχανία - Βιοτεχνία 1. Βιοµηχανικές εγκαταστάσεις χαµηλής και µέσης όχλησης. 2. Βιοτεχνικές εγκαταστάσεις χαµηλής και µέσης όχλησης. 3. Επαγγελµατικά εργαστήρια χαµηλής και µέσης όχλησης. 4. Κτίρια γήπεδα αποθήκευσης. 5. Κτίρια γήπεδα στάθµευσης. 6. Πρατήρια βενζίνης υγραερίου. 7. Κατοικία για προσωπικό ασφαλείας. 8. Γραφεία. 9. Εστιατόρια. 10. Αναψυκτήρια. 11. Χώροι συνάθροισης κοινού. 12. Κτίρια κοινωνικής πρόνοιας. 13. Αθλητικές εγκαταστάσεις. 14. "Εγκαταστάσεις εµπορικών εκθέσεων-εκθεσιακά κέντρα" 15. Εγκαταστάσεις µέσων µαζικών µεταφορών. 16. Εγκαταστάσεις χονδρικού εµπορίου Οι πιο πάνω υπ' αριθ. 9 έως 15 χρήσεις επιτρέπονται µόνο µε την προϋπόθεση ότι αποτελούν τµήµα των βιοµηχανικών ή βιοτεχνικών εγκαταστάσεων ή εξυπηρετούν τις ανάγκες των εργαζοµένων σ' αυτές. Άρθρο 5 και 7 του Π ΦΕΚ166 & Π /`90 ΒΙΠΑ-ΒΙΟΠΑ προς εξυγίανση. ΠΗΓΗ: ΟΜΑ Α ΜΕΛΕΤΗΣ Β1 ΣΤΑ ΙΟ : ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΕΦ. Π.3 σελ. 16

17 Π.3.4 Ζώνες Κινήτρων και εν γένει Πολεοδοµικών Μηχανισµών Στο κεντρικό τµήµα της Αµαλιάδας σύµφωνα µε την ανάλυση παρατηρήθηκαν τουλάχιστον τα παρακάτω προβλήµατα: Συγκρούσεις χρήσεων γης. Έλλειψη προστασίας και ανάδειξης των ιστορικών αρχαιολογικών και πολιτισµικών στοιχείων και δραστηριοτήτων της περιοχής. Εντεινόµενη υποβάθµιση της αισθητικής και εν γένει της ποιότητας του δοµηµένου περιβάλλοντος της περιοχής και των φυσικών στοιχείων. Τα παραπάνω αποτελούν και κατηγορίες προβληµάτων για να χαρακτηριστεί η κεντρική περιοχή ως περιοχή ανάπλασης βάσει του άρθρου 8 του Ν. 2508/97. Οι ζώνες του ισχύοντος ΓΠΣ προτείνεται να διατηρηθούν. Β1 ΣΤΑ ΙΟ : ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΕΦ. Π.3 σελ. 17

18 Π.3.5 ίκτυα Αστικής Υποδοµής Σχέδιο Π.3.1-α, ΑΜΑΛΙΑ Α, Γενικές Αστικές Υποδοµές, κλ. 1: Οι προτάσεις του ΣΧΟΟΑΠ/ΓΠΣ Αµαλιάδας σχετικά µε το οδικό δίκτυο, τα δίκτυα ύδρευσης, αποχέτευσης οµβρίων και ακαθάρτων, τη διαχείριση απορριµµάτων, και τα δίκτυα ενέργειας και τηλεπικοινωνιών για το ήµο Αµαλιάδας, έχουν ήδη παρουσιασθεί στο κεφ. Π.2.10 «Βασικά ίκτυα Υποδοµής». Στο παρόν κεφάλαιο γίνεται αναφορά στην προτεινόµενη κυκλοφοριακή οργάνωση της Αµαλιάδας. Π Κυκλοφοριακή Οργάνωση Στα πλαίσια του ΣΧΟΟΑΠ/ΓΠΣ δίδονται κατευθύνσεις για την κυκλοφοριακή οργάνωση της Αµαλιάδας στη βάση ενός ιεραρχηµένου οδικού δικτύου, µε τις εξής διαβαθµίσεις: Περιφερειακή Οδός Κύριο Οδικό ίκτυο ευτερεύον Οδικό ίκτυο Λοιπό Οδικό ίκτυο Πεζόδροµοι / Ποδηλατόδροµοι α. Περιφερειακή Οδός - Κύριο Οδικό ίκτυο Η Περιφερειακή Οδός περιβάλλει το οικιστικό συγκρότηµα της Αµαλιάδας. Παρέχει µια ελκυστική εναλλακτική λύση για την ταχεία µετακίνηση µεταξύ αποµακρυσµένων περιοχών της πόλης. Εξυπηρετεί τις υπερτοπικής σηµασίας χρήσεις, όπως το Αθλητικό Κέντρο Αµαλιάδας και εγκαταστάσεις ΤΕΙ. Επιπλέον, περιορίζει την διαµπερή κυκλοφορία εντός της πόλης, αφού το σηµερινό ακτινικό σύστηµα θα αντικατασταθεί. β. ευτερεύον Οδικό ίκτυο Οι οδοί που κατηγοριοποιούνται στο ΚΟ εκτός από την περιφερειακή οδό έχουν ως ρόλο την εξυπηρέτηση των µετακινήσεων µεγάλου µήκους µέσα στην πόλη µε ικανοποιητικές ταχύτητες. Το ΣΧΟΟΑΠ/ΓΠΣ προτείνει οδικές αρτηρίες, ώστε αυτές: α. Να βρίσκονται στα όρια των Πολεοδοµικών Ενοτήτων και να µη τις διχοτοµούν. Το ΣΧΟΟΑΠ/ΓΠΣ λοιπόν υιοθετεί την ισχύουσα κατεύθυνση του ισχύοντος ΓΠΣ. β. Να διέρχονται εκτός της κεντρικής περιοχής της πόλης, ώστε να διευκολυνθεί το πρόγραµµα κυκλοφοριακής αναβάθµισης του κέντρου και ανάπλασης της κεντρικής πλατείας που αποτελεί βασικό προγραµµατικό στόχο του ήµου (δεύτερος εσωτερικός δακτύλιος). γ. Να διέρχονται εκτός των τοπικών κέντρων. Β1 ΣΤΑ ΙΟ : ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΕΦ. Π.3 σελ. 18

19 γ. Συλλεκτήριες Οδοί Η κατηγορία αυτή έχει ως ρόλο να κατανέµει τις µετακινήσεις από το ΚΟ προς τις πολεοδοµικές ενότητες και αντίστροφα, και να συλλέγει τις µετακινήσεις από τις τοπικές οδούς και να τις διοχετεύει στο σύστηµα του ΚΟ. δ. Τοπικές Οδοί Οι υπόλοιπες οδοί λειτουργούν ως τοπικές οδοί, µε κύριο ρόλο την εξυπηρέτηση των περιοχών κατοικίας. ε. Πεζόδροµοι ρόµοι Ήπιας Κυκλοφορίας Για την κυκλοφορία των πεζών έχει διαµορφωθεί ο κεντρικός πεζόδροµος µήκους 280 µέτρων, ο οποίος ξεκινά από την Πλατεία Αγ. Αθανασίου και καταλήγει στο σταθµό του ΟΣΕ. Εκτός από τον κεντρικό πεζόδροµο, έχουν πεζοδροµηθεί οι οδοί: Παλαιολόγου (τµήµα 90µέτρων από την οδό Φιλικής Εταιρείας προς Βορρά), Καραϊσκάκη (από Πύρωνος µέχρι Καλαβρύτων) Ιφίτου, Κ. Παλαµά, Ανώνυµη οδός στο Ο.Τ. του ηµαρχείου, και οι εσωτερικές οδοί στα τρία συνεχόµενα Ο.Τ. µεταξύ των οδών αλιάνη, Φραγκαβίλας, Αθ. ιάκου και Κυνουρίας. Ωστόσο οι παραπάνω πεζόδροµοι είναι διάσπαρτοι και δεν αποτελούν ένα συνεχές δίκτυο πεζοδρόµων. Η παρούσα µελέτη υιοθετεί την κατεύθυνση του ισχύοντος ΓΠΣ Αµαλιάδας και προτείνει τη δηµιουργία πλέγµατος πεζοδρόµων στο κέντρο της πόλης και κατά µήκος της ζώνης πρασίνου παρά το Σοχιά. Το δίκτυο πεζοδρόµων θα καθοριστεί µετά από ειδική µελέτη (κυκλοφοριακή) και αφού ολοκληρωθεί το προτεινόµενο Κεντρικό Οδικό ίκτυο της πόλης. Η πρακτική αυτή µπορεί να συνεχισθεί και σε άλλους δρόµους της Αµαλιάδας, στοχεύοντας σε ένα ευρύτερο δίκτυο Κοινόχρηστων χώρων. ζ. Ποδηλατοδρόµοι Η Αµαλιάδα είναι µια από τις 17 πόλεις του προγράµµατος ένταξης υποδοµών ποδηλάτου του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών (ΕΜΠ, Ερευνητικό Πρόγραµµα Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών για την ένταξη του ποδηλάτου στις ελληνικές πόλεις, επιστηµονικός υπεύθυνος καθηγητής Θ. Βλαστός, Αθήνα, 2003). Από το Πρόγραµµα διαπιστώνεται ότι η Αµαλιάδα διαθέτει ευνοϊκά χαρακτηριστικά για την ενσωµάτωση υποδοµών ποδηλάτου (είναι σχεδόν επίπεδη, το ρυµοτοµικό της σχέδιο σε µεγάλο µέρος του χαρακτηρίζεται από κανονικότητα και άνετη γεωµετρία, οι αποστάσεις είναι µικρές και µπορούν να καλυφθούν άνετα µε ποδήλατο, κ.λπ.). Το Πρόγραµµα προτείνει µια ιεράρχηση του οδικού δικτύου της πόλης: δηµιουργείται ένας 'δακτύλιος' που περιβάλλει και προστατεύει το κέντρο από εισόδους αυτοκινήτων τα οποία θα µπορούσαν να το παρακάµπτουν. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, προτείνεται ένα δίκτυο ποδηλατοδρόµων που συνδέει τα πιο σηµαντικά σηµεία της πόλης µε το κέντρο και αναδεικνύει τις πιο ενδιαφέρουσες διαδροµές. Η βασικότερη διαδροµή είναι κατά µήκος του ρέµατος Σοχιά µε αφετηρία, δυτικά, τη σιδηροδροµική γραµµή και κατάληξη, ανατολικά, στο ηµοτικό Στάδιο. Ενδιαφέρουσες διαδροµές είναι επίσης κατά µήκος της σιδηροδροµικής γραµµής από το σταθµό µέχρι το δρόµο προς τα ΤΕΙ (προέκταση της Ναυαρίνου), και η διαδροµή µε αφετηρία το Β1 ΣΤΑ ΙΟ : ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΕΦ. Π.3 σελ. 19

20 σιδηροδροµικό σταθµό κατά µήκος του πεζόδροµου Όθωνος Αµαλίας και της προέκτασης του 2. Στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα του ήµου Αµαλιάδας έχει ενταχθεί το έργο «Ανάπτυξη ποδηλατόδροµου στην πόλη και σύνδεσή του µε τους αντίστοιχους στην παραλία» (βλ. κεφ. Α.5.1.3). 2 Στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα του ήµου έχει ενταχθεί το έργο «Ανάπτυξη ποδηλατόδροµου στην πόλη και σύνδεσή του µε τους αντίστοιχους στην παραλία» (βλ. κεφ. Α.5.1.3). Β1 ΣΤΑ ΙΟ : ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΕΦ. Π.3 σελ. 20

21 Π.3.6 Ασφάλεια και Προστασία Για τη θωράκιση των οικισµών σε περιπτώσεις σεισµών λαµβάνονται τα παρακάτω µέτρα: Ο έλεγχος όλων των προς πολεοδόµηση περιοχών µε βάση τα δεδοµένα γεωλογικής µελέτης καταλληλότητας. Η δηµιουργία χώρων στάθµευσης και γενικά ελεύθερων χώρων (πρασίνου, κ.λπ.) στους οικιστικούς υποδοχείς, που δύνανται σε περίπτωση σεισµού (µαζί µε το προαύλιο χώρο σχολείων και άλλους υφιστάµενους χώρους) να αποτελέσουν τόπους ασφαλούς συγκέντρωσης των κατοίκων (οι χώροι αυτοί θα προσδιοριστούν µετά από ειδική µελέτη). Β1 ΣΤΑ ΙΟ : ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΕΦ. Π.3 σελ. 21

22 Π.3.7 Προγραµµατικά Μεγέθη Ανάγκες σε γη Πολεοδοµικών Λειτουργιών Π.3.1, ΑΜΑΛΙΑ Α Πολεοδοµική Οργάνωση, κλ. 1:5.000 Π.3.2 έως Π.3.9, ΟΙΚΙΣΜΟΙ Γενική Πολεοδοµική Οργάνωση, κλ. 1:5.000 Στο κεφάλαιο αυτό καθορίζονται τα προγραµµατικά µεγέθη για την κάλυψη των αναγκών του ήµου Αµαλιάδος σε κοινωφελείς και κοινόχρηστες λειτουργίες και εξυπηρετήσεις. Για το σκοπό αυτό έχουν ληφθεί υπόψη: Η εκτίµηση της εξέλιξης του πληθυσµού στους οικισµούς του ήµου, µε έτος στόχο το Τα πολεοδοµικά σταθερότυπα εκπόνησης των µελετών ΓΠΣ (ΦΕΚ 285/ /2004). Η προτεινόµενη οργάνωση του οικιστικού δικτύου και η κατάταξη των οικισµών. Υπενθυµίζεται ότι προτείνεται η συγκρότηση πέντε (5) Οικιστικών Ενοτήτων (Ο.Ε.), ως εξής: ΟΕ 1, µε έδρα την Αµαλιάδα (Αµαλιάδα, Αγ. Ιωάννης, Κουρούτας, Μαραθέα, Γεράκιον, Περιστέριον, Αστεραίικα, Ανάληψις, Παλούκι, Παλαιολάνθη) ΟΕ 2, µε έδρα τον Καρδαµά (Καρδαµάς, ουναίικα, ανικά, Κάτω Κερτεζαίικα, Αγ. Μαρίνα, Πετρούλαι) ΟΕ 3, µε έδρα τα Σαβάλια (Σαβάλια, Αµπελόκαµπος, Ροβιάτα) ΟΕ 4, µε έδρα το Χαβάριον (Χαβάριον, Αγ. Ηλίας, άφνη, Αγ. Γεώργιος, Πέρα Χαβάρι, αφνιώτισσα, Κεραµιδιά, Κρυόνερο) ΟΕ 5, µε έδρα την Αρχαία Ήλιδα (Αρχαία Ήλιδα, Καλύβια, Κολοκυθάς, Αύγειον, Αγ. ηµήτριος, Κέντρο, Σώστιον) Η χωροθέτηση των πρόσθετων κοινωνικών εξυπηρετήσεων που θα προκύψουν µε τη χρήση σταθεροτύπων για τον πληθυσµό του έτους 2030, γίνεται λαµβάνοντας υπόψη ως βασικό κριτήριο τα ελάχιστα πληθυσµιακά µεγέθη, τα οποία στοιχειοθετούν την ύπαρξη βιώσιµης µονάδας κοινωνικής υποδοµής. Για το λόγο αυτό, κατά κανόνα, δεν προκρίνεται η χωροθέτηση µη βιώσιµων µονάδων σε οικισµούς, οι οποίοι δεν προβλέπεται να διαθέτουν επαρκή δηµογραφικά µεγέθη κατά το έτος 2030 (ειδικότερες λεπτοµέρειες παρατίθενται στα οικεία τµήµατα της παρούσας έκθεσης ανά είδος κοινόχρηστης και κοινωφελούς λειτουργίας). Οι πρόσθετες κοινωνικές εξυπηρετήσεις καταγράφονται στους χάρτες πολεοδοµικής οργάνωσης των οικισµών σε κλίµακα 1: Στους χάρτες αυτούς τα σύµβολα κοινωνικού εξοπλισµού που σηµειώνονται µε διακεκοµµένη γραµµή υποδηλώνουν τον πρόσθετο κοινωνικό εξοπλισµό που απαιτείται. Η εξεύρεση καταλλήλων οικοπέδων για την χωροθέτηση αυτού του πρόσθετου εξοπλισµού, αποτελεί αντικείµενο των Πολεοδοµικών Μελετών Επέκτασης - Αναθεώρησης (ή, ενδεχοµένως, τοπικών ρυµοτοµικών), που θα ακολουθήσουν το Νέο ΓΠΣ Αµαλιάδος. Στη συνέχεια της έκθεσης παρουσιάζεται η εφαρµογή των πολεοδοµικών σταθερότυπων στην Αµαλιάδα και στους οικισµούς του ήµου. Β1 ΣΤΑ ΙΟ : ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΕΦ. Π.3 σελ. 22

23 Π Εκπαίδευση α. Προσχολική Εκπαίδευση (Νηπιαγωγεία) Για την προσχολική εκπαίδευση λαµβάνεται ως σταθερότυπο ότι ο αριθµός των νηπίων αντιστοιχεί στο 2% του πληθυσµού. Βιώσιµη µονάδα είναι ένα µονοθέσιο Νηπιαγωγείο µαθητών. Στους υπολογισµούς λαµβάνεται υπόψη ο Μ.Ο. = 25 µαθητές / τάξη. Η απαιτούµενη επιφάνεια γηπέδων ανά µονοτµηµατική µονάδα Νηπιαγωγείου είναι της τάξης των 15-24τµ ανά χρήστη. εχόµαστε 20τµ/χρήστη, οπότε για 25 χρήστες απαιτείται γήπεδο της τάξης των 500τµ. (0,4 τµ/κατ). Αµαλιάδα Για τον προγραµµατικό πληθυσµό των κατοίκων εκτιµάται ότι απαιτούνται 20 µονοθέσιες µονάδες, ή, εναλλακτικά, 10 διθέσιες µονάδες (Πίνακας Π.3.7). Σήµερα υπάρχουν 14 θέσεις σε 7 διθέσιες µονάδες (1 ο, 2 ο, 3 ο, 4 ο, 5 ο, 7 ο και 8 ο Ν/Γ Αµαλιάδας). Λαµβάνοντας υπόψη την υπάρχουσα υποδοµή προκύπτει ότι από πλευράς τόσο αριθµού αιθουσών και όσο και επιφάνειας γηπέδων, απαιτούνται νέες εγκαταστάσεις. Επιπροσθέτως, αν λάβουµε υπόψη τη χωροθετική κατανοµή των υφιστάµενων εγκαταστάσεων και συγκεκριµένα το κριτήριο της ακτίνας εξυπηρέτησης R = 400µ. µέσα στα όρια των Πολεοδοµικών Ενοτήτων (ΠΕ), διαπιστώνεται ότι υπάρχουν περιοχές στην πόλη που βρίσκονται µακριά από κάποιο νηπιαγωγείο (Βορειοανατολική περιοχή Αµαλιάδας, περιοχή επέκτασης). Επίσης, το 5ο και το 7ο Ν/Γ βρίσκονται σε νοικιασµένους χώρους που δε πληρούν τις προδιαγραφές. Για την αντιµετώπιση αυτών των θεµάτων προτείνεται: Η χωροθέτηση ενός µονοθέσιου Ν/Γ στη περιοχή της ΠΕ-Ι. Η µεταφορά του 5ου Ν/Γ (2θέσιου) στη ΠΕ-V, το οποίο λειτουργεί σήµερα σε οικόπεδο που υπολείπεται των αναγκών του. Η χωροθέτηση ενός µονοθέσιου Ν/Γ στη ΠΕ-ΙIΙ, καθώς παρουσιάζει έλλειψη θέσεων. Η χωροθέτηση δύο 2θέσιων Ν/Γ στην ΠΕ-VI, όπου προτείνεται η επέκταση της πόλης. Η µετεγκατάσταση του 7ου Ν/Γ σε χώρο που πληροί τις προδιαγραφές µέσα στην ίδια ΠΕ. Οικισµοί Από τον προγραµµατικό πληθυσµό των Οικιστικών Ενοτήτων για το έτος 2030 παρουσιάζονται ανάγκες για νέα Ν/Γ, στην ΟΕ-4, στην οποία ο πληθυσµός υπερβαίνει τις ανάγκες των ήδη υφιστάµενων χώρων. Προτείνεται η προσθήκη 1 θέσης Ν/Γ στο Χάβαρι, για την καλύτερη εξυπηρέτηση της ΟΕ, αλλά και γιατί ο πληθυσµός του Χαβαρίου ξεπερνάει τα σταθερότυπα για ένα µονοθέσιο Ν/Γ (Πίνακας Π.3.9). Η έκταση του υφιστάµενου Ν/Γ επαρκεί για να γίνει 2θέσιο. Έλεγχος επάρκειας για το σύνολο του ήµου Στο πλαίσιο του πιο πάνω προγραµµατισµού για την Αµαλιάδα και το σύνολο των οικισµών του ήµου και λαµβάνοντας υπόψη την υφιστάµενη υποδοµή (14Θ στα Ν/Γ Αµαλιάδος και Β1 ΣΤΑ ΙΟ : ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΕΦ. Π.3 σελ. 23

24 14Θ στους υπόλοιπους οικισµούς) µαζί µε την προγραµµατιζόµενη (6Θ στην Αµαλιάδα και 1Θ στο Χαβάρι) δηλαδή 35 θέσεις συνολικά, προκύπτει µέση αναλογία ( x 2% = 844,64) / 35 = 24,1 µαθητών ανά τάξη κατά το έτος στόχο 2030 (έναντι µαθ./τάξη των προδιαγραφών). β. Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση ( ηµοτικά Σχολεία) Για την πρωτοβάθµια εκπαίδευση λαµβάνεται ως σταθερότυπο ότι ανά κατοίκους (10% του πληθυσµού) αντιστοιχεί ως βιώσιµη µονάδα ένα εξαθέσιο ηµοτικό Σχολείο (δυναµικό 180 µαθητών µε 30 µαθητές ανά τάξη). Για κάθε νέα εξαθέσια µονάδα ηµοτικού Σχολείου απαιτείται επιφάνεια γηπέδων της τάξης των τ.µ. (λαµβάνοντας υπόψη ότι ανά χρήση αναλογούν 7-11 τ.µ. επιφάνεια γηπέδων και δεχόµενοι 9 τ.µ. /χρήση για 180 χρήστες) (0,9 τµ/κατ). Αµαλιάδα Για τον προγραµµατικό πληθυσµό των κατοίκων εκτιµάται ότι απαιτούνται 14 6θέσιες µονάδες µε 85 θέσεις συνολικά (Πίνακας Π.3.7). Σήµερα υπάρχουν 72 θέσεις σε έξι 12θέσια Σ (2 ο, 3 ο, 4 ο, 5 ο, 7 ο και 8 ο, Σ Αµαλιάδας) και µία 3θέσια µονάδα στο Ειδικό Σχολείο Αµαλιάδας, η οποία δε προσµετρείται. Λαµβάνοντας υπόψη την υπάρχουσα υποδοµή προκύπτει ότι απαιτούνται νέες εγκαταστάσεις τόσο από πλευράς αριθµού αιθουσών όσο και επιφάνειας γηπέδων. Όσο αφορά τη χωροθετική κατανοµή, διαπιστώνεται ότι οι περισσότερες περιοχές κατοικίας βρίσκονται σε απόσταση εξυπηρέτησης µικρότερη των 800 µ. που ορίζουν τα σταθερότυπα, εκτός από τη νέα ΠΕ-VI η οποία δεν διαθέτει υποδοµή πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης. Στοχεύοντας στη βελτίωση της τήρησης των προτύπων και για το χρονικό στόχο 2031 προτείνεται να εξετασθεί η δυνατότητα κατασκευής καινούριας 12θέσιας µονάδας Σ ή δύο 6θέσιων µονάδων στην ΠΕ-VI. Η ανάγκη της ΠΕ-V καλύπτεται από τις γύρω ΠΕ. Οικισµοί Από τον προγραµµατικό πληθυσµό των Οικιστικών Ενοτήτων για το έτος 2030, δεν παρουσιάζεται ανάγκη για καινούργια µονάδα Σ στις ΟΕ, δεδοµένου ότι το προγραµµατικό πληθυσµιακό µέγεθος τους καλύπτεται από τις ήδη υφιστάµενες εγκαταστάσεις (Πίνακας Π.3.9). Για τη κάλυψη µικρών επιµέρους αναγκών, θα µπορούσε να εξεταστεί η δυνατότητα προσθήκης θέσεων σε υπάρχοντα Σ των.. Οι υφιστάµενες µονάδες Σ στις ΟΕ, προτείνεται να συνεχίσουν να λειτουργούν ως έχουν, έστω και αν τα σχετικά προγραµµατικά µεγέθη του πληθυσµού δε δικαιολογούν κάτι τέτοιο. Έλεγχος επάρκειας για το σύνολο του ήµου Στο πλαίσιο του πιο πάνω προγραµµατισµού για την Αµαλιάδα και το σύνολο των οικισµών του ήµου και λαµβάνοντας υπόψη την υφιστάµενη υποδοµή (72Θ στα Σ Αµαλιάδας και 47Θ στους υπόλοιπους οικισµούς) µαζί µε την προγραµµατιζόµενη (12Θ σε νέο /Σ Αµαλιάδος και 10Θ στους υπόλοιπους οικισµούς), δηλαδή 143 θέσεις συνολικά, προκύπτει µέση αναλογία ( x 10% = 4.223,2) / 142 = 29,74 µαθητών ανά τάξη κατά το έτος στόχο 2031 (έναντι 30 µαθ./τάξη των προδιαγραφών). Β1 ΣΤΑ ΙΟ : ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΕΦ. Π.3 σελ. 24

25 ΟΙΚΙΣΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ / ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜ- ΜΑΤΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 2031(***) ΕΚΤΑΣΗ (στρ) (*) ΠΙΝΑΚΑΣ Π.3.7. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ / ΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ - ΑΜΑΛΙΑ Α ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΥΠΟ ΟΜΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΕΚΤΑΣΗ (στρ) ΗΜΟΤΙΚΑ ΘΕΣΕΙΣ ΕΚΤΑΣΗ 0,4 τµ/κατ. (στρ.) ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΜΟΝΑ- ΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 2031 ΘΕΣΕΙΣ ΕΚΤΑΣΗ 0,9 τµ/κατ. (στρ.) ΗΜΟΤΙΚΑ ΜΟΝΑ- ΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΚΤΑΣΗ (στρ) (*) ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΘΕΣΕΙΣ ΕΚΤΑΣΗ (στρ) ΗΜΟΤΙΚΑ ΘΕΣΕΙΣ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) Αµαλιάδα (ΠΕ 1-6) , , , , ΠΕ , , , , ΠΕ , , , ,2 0 6 ΠΕ , , , , ΠΕ , , , ,1 2 6 ΠΕ , , , , ΠΕ , , , , ΠΙΝΑΚΑΣ Π.3.8. ΓΥΜΝΑΣΙΑ / ΛΥΚΕΙΑ - ΑΜΑΛΙΑ Α ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΥΠΟ ΟΜΗ ΑΝΑΓΚΕΣ 2031 ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΟΙΚΙΣΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ / ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜ- ΜΑΤΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 2031(***) ΓΥΜΝΑΣΙΑ ΕΚΤΑΣΗ (στρ) (**) ΘΕΣΕΙΣ ΕΚΤΑΣΗ (στρ) ΛΥΚΕΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΕΚΤΑΣΗ 0,45 τµ/κατ. (στρ.) ΓΥΜΝΑΣΙΑ ΜΟΝΑ- ΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΚΤΑΣΗ 0,36 τµ/κατ. (στρ.) ΛΥΚΕΙΑ ΜΟΝΑ- ΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΚΤΑΣΗ (στρ) (**) ΓΥΜΝΑΣΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΕΚΤΑΣΗ (στρ) ΛΥΚΕΙΑ ΘΕΣΕΙΣ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) Αµαλιάδα (ΠΕ 1-6) , , , ,6 7-1 ΠΕ , , , ,1 8 8 ΠΕ , , , , ΠΕ , , , , ΠΕ , , , , ΠΕ , , , , ΠΕ , , , , Παρατηρήσεις (*) Στην Αµαλιάδα, στην έκταση των Νηπιαγωγείων, προσµετράτε και η έκταση των ηµοτικών, λόγω των συστεγάσεων. (**) Στην Αµαλιάδα, στην έκταση των Γυµνασίων, προσµετράτε και η έκταση των Λυκείων, λόγω των συστεγάσεων. (***) Ο προγραµµατικός πληθυσµός 2031 έχει προκύψει ως εξής: * 91,17% = Πληθυσµός Αµαλιάδος 2001 (ΕΣΥΕ) όπου: Πληθυσµός Αµαλιάδος 2001 (ΕΣΥΕ) (91% του..) Προγραµµατικός Πληθυσµός.. Αµαλιάδος 2030 Στην υφιστάµενη υποδοµή δεν συνυπολογίζονται οι προγραµµατιζόµενες υποδοµές από τα ρυµοτοµικά σχέδια. ΠΗΓΗ : ΟΜΑ Α ΜΕΛΕΤΗΣ Β1 ΣΤΑ ΙΟ : ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΕΦ. Π3 σελ. 25

26 Παρατηρήσεις (1) ΠΙΝΑΚΑΣ Π.3.9. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ / ΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ - ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ / ΟΙΚΙΣΜΟΙ Αµαλιάδα (ΠΕ 1-6) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΠΛΗΘ. ΠΛΗΘ. ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΗΜΟΤΙΚΑ - ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑΣ (2) (3) (4) (5) βλέπε Πίνακες Π.3.4 και Π.3.5 Αγ. Ιωάννης 381 Ν/Γ µε έκταση 800τ.µ. Κουρούτας Μαραθέα ΟΕ-1 Γεράκιον θέσιο ηµοτικό και Ν/Γ µε έκταση 2750τ.µ. Περιστέριον 506 3θέσιο ηµοτικό και Ν/Γ µε έκταση 1630 τ.µ. Αστεραίικα 62 - Ανάληψις Παλούκι Παλαιολάνθη 37 - Καρδαµάς θέσιο ηµοτικό και Ν/Γ µε έκταση 4400τ.µ. 3θέσιο ηµοτικό και Ν/Γ µε έκταση ουναίικα τ.µ. ΟΕ ανικά Κάτω Κερτεζαίικα 4 - Αγ. Μαρίνα 4 - Πετρούλαι Σαβάλια θέσιο ηµοτικό και 2θέσιο Ν/Γ µε έκταση 4400τ.µ. ΟΕ θέσιο ηµοτικό και Ν/Γ µε έκταση Αµπελόκαµπος τ.µ. Ροβιάτα 379 Χώρος εκπαίδευσης 2300τ.µ. Χαβάριον θέσιο ηµοτικό και Ν/Γ µε έκταση 4900τ.µ. Αγ. Ηλίας 490 Χώρος εκπαίδευσης (εκτός σχεδίουδεν λειτουργεί) 1270τ.µ. άφνη 591 Μονοθέσιο ηµοτικό µε έκταση 2000 τ.µ. Αγ. Γεώργιος ΟΕ-4 Πέρα Χαβάρι αφνιώτισσα 545 Μονοθέσιο ηµοτικό και Ν/Γ µε έκταση 1600 τ.µ. Κεραµιδιά 608 2θέσιο ηµοτικό (Παλαιό ηµοτικό Κεραµιδιάς*) και Ν/Γ µε έκταση 3250τ.µ. Κρυόνερο 412 Χώρος εκπαίδευσης (δεν λειτουργεί) 1295τ.µ. Αρχαία Ήλιδα 418 3θέσιο ηµοτικό και Ν/Γ µε έκταση 1600τ.µ. Κολοκυθάς Καλύβια Χώρος εκπαίδευσης (δεν λειτουργεί) Αύγειον τ.µ. ΟΕ θέσιο ηµοτικό µε έκταση Αγ. ηµήτριος 514 τ.µ. Κέντρο 571 6θέσιο ηµοτικό και Ν/Γ µε έκταση 3100τ.µ. Σώστιον 495 2θέσιο ηµοτικό και Ν/Γ µε έκταση 6150τ.µ. Α : εν προτείνεται καµία µονάδα εκπαίδευσης, διότι ο πληθυσµός της Ο.Ε. είναι κατά πολύ µικρότερος του απαιτούµενου για µια βιώσιµη µονάδα, ήτοι : Νηπιαγωγείο : κ. -- ηµοτικό : κ. -- Γυµνάσιο : κ. -- Λύκειο : κ. Β : Παραµένουν οι υφιστάµενες µονάδες. Γ : Προτείνεται νέο Ν/Γ (*) Κεραµιδιά: Το παλαιό ηµοτικό, σε γήπεδο έκτασης τ.µ., προορίζεται για πολιτιστική χρήση. (**) Ο πληθυσµός των οικισµών Καλαθάς, Παναγία, Τσαχλέικα, Τσιχλέικα, Κασιδιάρης, Παραλία και Ρωµέικα είναι πολύ χαµηλός και προσµετράτε στους γειτονικούς οικισµούς. Στην υφιστάµενη υποδοµή δεν συνυπολογίζονται οι προγραµµατιζόµενες υποδοµές από τα ρυµοτοµικά σχέδια. ΠΗΓΗ : ΟΜΑ Α ΜΕΛΕΤΗΣ Β Β Β Γ Β Β1 ΣΤΑ ΙΟ : ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΕΦ. Π.3 σελ. 26