AIG Europe Limited. Building, 58 Fenchurch Street, EC3M 4AB.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "AIG Europe Limited. Building, 58 Fenchurch Street, EC3M 4AB."

Transcript

1 Ασφάλιση Ποδηλάτου «ΠΟ ΗΛΑΤώ» Το ασφαλιστήριο σας Αυτό το έγγραφο είναι το Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο για το προϊόν «ΠΟ ΗΛΑΤώ». Το συµβόλαιο σας αποτελείται από το έγγραφο αυτό που περιλαµβάνει τους γενικούς και ειδικούς όρους της ασφαλιστικής κάλυψης και τον Πίνακα Ασφάλισης που περιλαµβάνει τα προσωπικά σας στοιχεία. Οι όροι και ο Πίνακας Ασφάλισης θα πρέπει να διαβαστούν µαζί. Παρακαλούµε ελέγξτε και τα δύο προσεκτικά για να βεβαιωθείτε ότι έχετε κατανοήσει την κάλυψη που παρέχεται. Σύµφωνα µε τους όρους αυτής της ασφάλισης, θα πρέπει να µας ενηµερώνετε για τυχόν αλλαγές στις πληροφορίες που µας δώσατε επικοινωνώντας µε το Τµήµα Εξυπηρέτησης Πελατών της AIG στο Η ασφάλιση αυτή παρέχεται από την AIG Europe Limited, υποκατάστηµα Ελλάδος. Στο πλαίσιο αυτής της ασφάλισης, συµφωνούµε να σας παρέχουµε ασφάλιση σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιέχονται σε αυτή την ασφαλιστική σύµβαση και τα τµήµατα που θα αναφέρονται στον Πίνακα Ασφάλισης, υπό την προϋπόθεση ότι εσείς καταβάλετε το ασφάλιστρο µέχρι και την απαιτούµενη ηµεροµηνία και τηρείτε τους όρους της ασφαλιστικής σύµβασης. Γενικοί Ορισµοί για όλα τα τµήµατα Οι ακόλουθες λέξεις (ή όροι) όπου απαντώνται στην παρούσα Ασφαλιστική Σύµβαση, έχουν αποκλειστικά και µόνον την έννοια που δίδεται κατωτέρω. Ασφαλισµένος σηµαίνει αποκλειστικά το φυσικό πρόσωπο που έχει δηλωθεί ως οδηγός του ποδηλάτου και το όνοµα του οποίου αναγράφεται στον Πίνακα Ασφάλισης, τα στοιχεία του έχουν κοινοποιηθεί στην INTER PARTNER ASSISTANCE και είναι µόνιµος κάτοικος Ελλάδος. Σηµειώνεται ότι στις περιπτώσεις που ο οδηγός του ποδηλάτου είναι ανήλικος, δικαιούχος του ασφαλίσµατος είναι ο Λήπτης της Ασφάλισης. Ασφαλιστήριο συµβόλαιο είναι η παρούσα σύµβαση ασφάλισης που περιλαµβάνει τους γενικούς όρους, ειδικούς όρους, όπως και τον Πίνακα Ασφάλισης. Ασφαλιστική Σύµβαση : Η Ασφαλιστική Σύµβαση είναι µία επώνυµη, ενοχική, διαρκής σύµβαση µε την οποία η Εταιρία αναλαµβάνει την υποχρέωση να καταβάλει, έναντι ασφαλίστρου, στον δικαιούχο το ασφάλισµα όταν επέλθει το περιστατικό από το οποίο συµφωνήθηκε να εξαρτάται η υποχρέωσή της. Ασφάλιστρα σηµαίνουν το ποσό που ο Ασφαλισµένος έχει συµφωνήσει να καταβάλλει στην Εταιρεία µε αντάλλαγµα τα δικαιώµατα και προνόµια που προβλέπονται από την παρούσα ασφάλιση. Εταιρεία ή Ασφαλιστική Εταιρεία είναι η AIG Europe Limited, εγγεγραµµένη στα µητρώα της Αγγλίας και της Ουαλίας µε αριθµ. Μητρώου , η οποία εδρεύει στο Λονδίνο, Ηνωµένο Βασίλειο, επί της οδού The AIG Building, 58 Fenchurch Street, EC3M 4AB. Το υποκατάστηµα Ελλάδας της AIG Europe Limited και ο νόµιµος αντιπρόσωπός του AIG ΕΛΛΑΣ Α.Ε. Αντιπροσώπευση Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων έχουν την έδρα τους επί της Λεωφ. Κηφισίας 119, Mαρούσι, Αθήνα, Tηλ.: , Φαξ: , url: ΑΡ. Μητρ. Γ.Ε.ΜΗ.: , ΑΦΜ Κανονική χρήση σηµαίνει τη χρονική διάρκεια που ο Ασφαλισµένος ποδηλατεί, αναβαίνει ή κατεβαίνει από το ποδήλατο. ΟΡΟΙ «ΠΟ ΗΛΑΤώ»

2 Μεταφορά σηµαίνει τη νόµιµη µετακίνηση του ποδηλάτου από τον οδηγό του µε οποιοδήποτε δηµόσιο ή ιδιωτικό µεταφορικό µέσο. Κατοικία αφορά τον τόπο που αποδεδειγµένα διαµένει ο Ασφαλισµένος και στο οποίο διατηρεί τα προσωπικά του αντικείµενα. Λήπτης της ασφάλισης είναι εκείνος ο οποίος έχει αγοράσει την ασφάλιση. Όρια Κάλυψης : Είναι τα ασφαλιζόµενα ποσά που αναγράφονται στον Πίνακα Ασφάλισης. Ποδήλατο είναι ένα όχηµα δύο τροχών χωρίς κανενός είδους µηχανή που κατασκευάστηκε ή εισάχθηκε στην Ελλάδα νόµιµα και περιλαµβάνει τα αξεσουάρ του αλλά ρητά δεν περιλαµβάνει skateboards και πατίνια. Πόλεµος: Σηµαίνει τον πόλεµο, είτε έχει κηρυχθεί είτε όχι, ή επιχειρήσεις που µοιάζουν µε πόλεµο, περιλαµβανοµένης της χρήσης στρατιωτικής δύναµης από κυρίαρχο κράτος για την επίτευξη οικονοµικών, γεωγραφικών, εθνικιστικών, πολιτικών, φυλετικών, θρησκευτικών ή άλλων σκοπών. Πίνακας Ασφάλισης : Είναι το έντυπο στο οποίο αναγράφονται, η διάρκεια ασφάλισης, οι καλύψεις που ισχύουν (Πρόγραµµα Ασφάλισης) µε τα αντίστοιχα ποσά - όρια των αποζηµιώσεων, καθώς και τα στοιχεία του λήπτη της ασφάλισης, του Ασφαλισµένου και του ποδηλάτου. Τροµοκρατικές Ενέργειες (ή τροµοκρατία) σηµαίνει ενέργειες ατόµων ή οµάδων, µε ή χωρίς χρήση βίας, µε ή χωρίς απειλή χρήσης βίας, (συµπεριλαµβανοµένης της βιολογικής ή χηµικής µόλυνσης ή ρύπανσης ή χρήσης βληµάτων), ή εξαναγκασµού για πολιτικούς ή κοινωνικούς ή θρησκευτικούς ή ιδεολογικούς ή εθνικιστικούς σκοπούς που περιλαµβάνουν τον εκφοβισµό του κοινού ή ορισµένου κύκλου προσώπων ή τον επηρεασµό νόµιµης ή ντε φάκτο Αρχής, ανεξάρτητα από το εάν οι ενέργειες αυτές έλαβαν ή όχι χώρα κατά τη διάρκεια πολιτικών ταραχών, στάσεων, οχλαγωγιών, απεργιών ή κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε διατάραξης της δηµόσιας τάξης Τµήµα Ι Ασφάλιση Ποδηλάτου 1.1 Ορισµοί Οι ακόλουθες λέξεις (ή όροι) όπου απαντώνται στην παρούσα Ασφαλιστική Σύµβαση, έχουν αποκλειστικά και µόνον την έννοια που δίδεται κατωτέρω. Ανώτατο Όριο Ευθύνης σηµαίνει το µέγιστο ποσό χρηµάτων που θα πληρώσει η εταιρεία σύµφωνα µε τα όρια που αναφέρονται σε αυτό το ασφαλιστήριο συµβόλαιο. Απαλλαγή σηµαίνει το ποσό που αφαιρείται από το σύνολο της αποζηµίωσης και επιβαρύνει τον Ασφαλισµένο, σύµφωνα µε τον Πίνακα Ασφάλισης. Απόδειξη ιδιοκτησίας σηµαίνει την απόδειξη ή τιµολόγιο που αποδεικνύει την ηµεροµηνία αγοράς, την τιµή αγοράς και λεπτοµέρειες του ποδηλάτου και λειτουργεί ως αποδεικτικό ιδιοκτησίας. Αποθήκη είναι ένα βοηθητικό κτίσµα που στόχο έχει την φύλαξη αντικειµένων και βρίσκεται στην ιδιοκτησία του Ασφαλισµένου ή χρησιµοποιείται από τον Ασφαλισµένο. Ο χώρος πρέπει να ασφαλίζεται µε µηχανισµό κλειδώµατος. Παλαιότητα σηµαίνει την µείωση της αξίας του ποδηλάτου λόγω ηλικίας αναφορικά µε την αξία που είχε κατά το χρόνο που αγοράστηκε. Η ηλικία θα καθορίζεται από τον αριθµό πλαισίου. ΟΡΟΙ «ΠΟ ΗΛΑΤώ»

3 Αξία σηµαίνει το κόστος αντικατάστασης του ποδηλάτου µαζί µε το ΦΠΑ, αφαιρουµένης της παλαιότητας και απαλλαγής εφόσον ισχύουν, από σηµεία πώλησης ή εν γένει αντιπροσωπεία ποδηλάτων. Αξεσουάρ σηµαίνει επιπλέον εξοπλισµό που είναι εγκατεστηµένος ή προσάπτεται στο ποδήλατο. Βλάβη υπάρχει όταν το ποδήλατο δεν µπορεί να συνεχίσει απρόσκοπτα τη λειτουργία του λόγω ζηµιάς η οποία προέρχεται από µηχανικά αίτια, κακή λειτουργία τµηµάτων συµπεριλαµβανοµένων των ελαστικών και καθιστά αδύνατη τη χρήση του. Εγκατάλειψη σηµαίνει το ποδήλατο να µένει χωρίς επίβλεψη ακόµα και εάν θα έχει ασφαλιστεί µε µηχανισµό κλειδώµατος σε οποιαδήποτε τοποθεσία πέρα από την κατοικία του Ασφαλισµένου. Ζηµιά είναι ένα γεγονός ασφάλισης όπως αυτό ορίζεται στην παρούσα σύµβαση και το οποίο δίνει στον ασφαλισµένο δικαίωµα απαίτησης βάσει των όρων, προϋποθέσεων και εξαιρέσεων της παρούσας σύµβασης. Ζηµιά από Ατύχηµα σηµαίνει οποιαδήποτε εξωτερική και εµφανή ζηµία ή καταστροφή που προέρχεται από µία εξωγενή, ξαφνική και απρόβλεπτη αιτία και παρεµποδίζει τη σωστή λειτουργία του ποδηλάτου INTER PARTNER ASSISTANCE είναι η Ανώνυµη Ασφαλιστική Εταιρεία Βοηθείας µε έδρα το Π. Φάληρο του νοµού Αττικής (Λεωφόρος Συγγρού 379, ΤΚ 17564) µε ΑΦΜ µε την οποία έχει συµβληθεί ο Ασφαλιστής, καλούµενη εφεξής και ως «INTERPARTNER». Ίχνη διάρρηξης σηµαίνει την αποδεδειγµένη και µε εµφανή σηµεία παράνοµη είσοδο τρίτων σε κατοικία, αυτοκίνητο, κλειστό γκαράζ, αποθήκη ή δωµάτιο ξενοδοχείου. Κλειδωµένο σηµαίνει ότι το ποδήλατό σας βρίσκεται δεµένο σε αντικείµενο που δεν µπορεί να µετακινηθεί µε µηχανισµό κλειδώµατος ο οποίος είναι εγκεκριµένος για την ασφάλεια ποδηλάτου. Περιλαµβάνει την περίπτωση που το ποδήλατο βρίσκεται µέσα στο αυτοκίνητο του Ασφαλισµένου ενώ αυτό είναι κλειδωµένο. Κλειστό γκαράζ σηµαίνει ένα κλειστό χώρο όπου συνήθως φυλάσσεται κάποιο όχηµα καθώς και κάποια προσωπικά αντικείµενα. Το γκαράζ θα πρέπει να είναι στην ιδιοκτησία του Ασφαλισµένου ή να χρησιµοποιείται από τον Ασφαλισµένο και να ασφαλίζεται µηχανισµό κλειδώµατος. Κλοπή µε ιάρρηξη σηµαίνει την αφαίρεση του ποδηλάτου του Ασφαλισµένου από κατοικία, από αυτοκίνητό, από αποθήκη, από κλειστό γκαράζ, ή από δωµάτιο ξενοδοχείου, χρησιµοποιώντας βία, σπάζοντας ή καταστρέφοντας τον µηχανισµό κλειδώµατος του χώρου ή του οχήµατος. Mικτή Eπιχείρηση Οδικής Βοήθειας Οχηµάτων είναι η επιχείρηση οδικής βοήθειας οχηµάτων, µε την επωνυµία UNION ROAD ASSISTANCE O ΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ και το διακριτικό τίτλο UNION ROAD ASSISTANCE Ε.Π.Ε., µε έδρα στον Άγιο ηµήτριο Αττικής (Τζαβέλλα 11), που διαθέτει ειδική άδεια βάσει του Νόµου 3651/2008 και έχει συνάψει σύµβαση συνεργασίας µε την Εταιρία. Σταθµός Παραµονής και Μεταφόρτωσης είναι οι Σταθµοί Παραµονής και Μεταφόρτωσης είναι κατάλληλα διαµορφωµένοι χώροι στους οποίους οι συνεργάτες της UNION ROAD ASSISTANCE Ε.Π.Ε., επιχειρούν την αποκατάσταση της ζηµιάς του ασφαλισµένου ποδηλάτου. Συγγενής σηµαίνει οποιοδήποτε άτοµο έχει συγγένεια µέχρι β βαθµού µε τον Ασφαλισµένο. ΟΡΟΙ «ΠΟ ΗΛΑΤώ»

4 Συνεργάτης Οδικής Βοήθειας Οχηµάτων είναι οι συνεργάτες της οδικής βοήθειας οχηµάτων, που διαθέτουν ειδική άδεια βάσει του Νόµου 3651/2008 και έχουν συνάψει σύµβαση συνεργασίας µε την UNION ROAD ASSISTANCE Ε.Π.Ε. Τρίτος σηµαίνει κάθε πρόσωπο που δεν συνδέεται µε σχέση συγγένειας µέχρι και β βαθµού µε τον Ασφαλισµένο ή τον Λήπτη της ασφάλισης. Υλικές ζηµίες αφορά εµφανή καταστροφή, απώλεια ή απώλεια χρήσης φυσικής περιουσίας. Φυσικά Φαινόµενα σηµαίνει πληµµύρα, καθίζηση, κατολίσθηση, ανεµοθύελλα, σεισµό, καταιγίδα ή κάθε παρόµοιο γεγονός. 2.1 ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ Θα επισκευάσουµε ή θα αντικαταστήσουµε το ποδήλατο σε περίπτωση ζηµίας που προκύπτει από καλυπτόµενο γεγονός, όπως αυτό περιγράφεται παρακάτω και εντός των ορίων ευθύνης Κλοπή Θα καλύψουµε το ποδήλατο του Ασφαλισµένου σε περίπτωση κλοπής Από κατοικία, εφόσον αυτή ήταν κλειδωµένη και υπάρχουν εµφανή ίχνη διάρρηξης Από αυτοκίνητο, εφόσον το ποδήλατο βρισκόταν µέσα σε αυτό, το όχηµα ήταν κλειδωµένο και υπάρχουν εµφανή ίχνη διάρρηξης. Από κλειστό γκαράζ, εφόσον αυτό ήταν κλειδωµένο και υπάρχουν ίχνη διάρρηξης. Από αποθήκη, εφόσον αυτή ήταν κλειδωµένη και υπάρχουν εµφανή ίχνη διάρρηξης. Από ξενοδοχείο ή ενοικιαζόµενο δωµάτιο, στο οποίο προσωρινά διαµένει ο Ασφαλισµένος, µε την προϋπόθεση ότι ήταν σε κλειδωµένο χώρο και υπάρχουν εµφανή ίχνη διάρρηξης. Τα παραπάνω ισχύουν εντός των ορίων ευθύνης και µε εφαρµογή των απαλλαγών και παλαιότητας που ισχύουν και εµφανίζονται στον Πίνακα Ασφάλισης του Ασφαλιστηρίου Συµβολαίου. Εξαιρέσεις Ό,τι δεν εµφανίζεται στο τµήµα Παρεχόµενες Καλύψεις Το ποσό της αναφερόµενης στο ασφαλιστήριο συµβόλαιο απαλλαγής Κλοπή από την κατοικία του Ασφαλισµένου εάν αυτή παραµένει ακατοίκητη για πάνω από 60 συνεχόµενες ηµέρες εν καλύπτεται η µερική κλοπή του τµηµάτων ή εξαρτηµάτων του ποδηλάτου εν καλύπτεται η περίπτωση κλοπής που θα γίνει σε ασφαλισµένο χώρο µε χρήση κλειδιού που χάθηκε, κλάπηκε ή αντιγράφηκε Η κλοπή συνεπεία εγκατάλειψης του ποδηλάτου Εάν το ποδήλατο χρησιµοποιείται για εµπορικούς σκοπούς, όπως π.χ η µεταφορά δεµάτων ή ενοικίαση Ζηµίες που προκλήθηκαν από δόλο ή βαριά αµέλεια του Ασφαλισµένου ή του Λήπτη της Ασφάλισης. ΟΡΟΙ «ΠΟ ΗΛΑΤώ»

5 2.1.2 Ίδιες ζηµίες του ποδηλάτου Θα αποζηµιώσουµε τις ζηµιές που θα προκύψουν στο ίδιο το ποδήλατο του Ασφαλισµένου κατά την κανονική χρήση ή την µεταφορά του, από ζηµιά από ατύχηµα, µέχρι τα όρια ευθύνης που αναγράφονται στην αίτηση ασφάλισης, µε την απαλλαγή που ισχύει και τυχόν παλαιότητα. Κατ εξαίρεση των λοιπών ορισθέντων, δηλώνεται ότι αποκλειστικά και µόνο στην παρούσα κάλυψη περιλαµβάνονται ζηµίες που θα προκληθούν κατά την κανονική χρήση και µεταφορά του ποδηλάτου και από άτοµο διαφορετικό του Ασφαλισµένου, µε την προϋπόθεση ότι ο Ασφαλισµένος έχει δώσει τη συγκατάθεση του για αυτό και τηρουµένων των λοιπών όρων και προϋποθέσεων του Ασφαλιστηρίου Συµβολαίου. Παραµένει στη διακριτική ευχέρεια της εταιρείας αν θα επισκευάσει ή αντικαταστήσει το ποδήλατο του Ασφαλισµένου. Η επισκευή θα γίνει από συνεργείο της επιλογής της εταιρείας ή από συνεργείο που θα συµφωνηθεί µε τον Ασφαλισµένο. Σε περίπτωση χρήσης της κάλυψης Οδικής Βοήθειας το ποδήλατο θα µεταφερθεί στο πλησιέστερο συνεργείο. Εξαιρέσεις Ό,τι δεν εµφανίζεται στο τµήµα Παρεχόµενες καλύψεις Το ποσό της αναφερόµενης στο ασφαλιστήριο συµβόλαιο απαλλαγής Τις ίδιες ζηµίες συνεπεία εγκατάλειψης του ποδηλάτου Όταν το ασφαλισµένο ποδήλατο συµµετέχει σε αγώνες, επιδείξεις ή οδηγείται κατά αποδεδειγµένα επικίνδυνο τρόπο. Εάν το ποδήλατο χρησιµοποιείται για εµπορικούς σκοπούς, όπως π.χ η µεταφορά δεµάτων ή ενοικίαση Ζηµιές αισθητικού χαρακτήρα που δεν επηρεάζουν την λειτουργία του ποδηλάτου, όπως γρατζουνιές, αλλοίωση χρώµατος κ.λ.π Εάν η ζηµία έχει προκύψει επειδή ο Ασφαλισµένος δεν έχει ακολουθήσει τις οδηγίες χρήσης του κατασκευαστή Ζηµίες που θα προκύψουν από κατασκευαστικό λάθος ή ελάττωµα ή λάθος του επισκευαστή Από ενέργειες που προκλήθηκαν από δόλο ή βαριά αµέλεια του Ασφαλισµένου ή του Λήπτη της Ασφάλισης Κάλυψη αστικής ευθύνης Θα καλύψουµε το κόστος υλικών ζηµιών και σωµατικών βλαβών που προκληθούν σε τρίτους από υπαιτιότητα του Ασφαλισµένου µας κατά τη διάρκεια κανονικής χρήσης του ποδηλάτου του, µέχρι το ποσό που αναγράφεται στον Πίνακα Ασφάλισης του Ασφαλιστηρίου Συµβολαίου. Σε περίπτωση ζηµιάς από την κάλυψη αστικής ευθύνης η εταιρία θα αποζηµιώσει για λογαριασµό του Ασφαλισµένου της και µέχρι του ανωτάτου ορίου ευθύνης της. Εξαιρέσεις Ότι δεν εµφανίζεται στο τµήµα Παρεχόµενες Καλύψεις Ζηµιές που θα προκύψουν κατά ή από τη µεταφορά του ποδηλάτου Από ενέργειες που προκλήθηκαν από δόλο ή βαριά αµέλεια του Ασφαλισµένου εν παρέχεται κάλυψη αστικής ευθύνης σε όσους δεν θεωρούνται τρίτοι, βάσει των όρων του παρόντος ασφαλιστηρίου Η εταιρεία δεν θα προχωρήσει σε αποζηµίωση για την κάλυψη αστικής ευθύνης ΟΡΟΙ «ΠΟ ΗΛΑΤώ»

6 για ποσό που τυχόν έχει καταβληθεί από εναλλακτική πηγή Ζηµίες που θα προκύψουν ενώ το ποδήλατο βρίσκεται σε ενοικίαση ή χρησιµοποιείται για εµπορικούς σκοπούς Όταν το ασφαλισµένο ποδήλατο συµµετέχει σε αγώνες, επιδείξεις ή οδηγείται κατά αποδεδειγµένα επικίνδυνο τρόπο Οδική βοήθεια ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΠΟ ΗΛΑΤΟΥ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Σε περίπτωση ακινητοποίησης του ποδηλάτου προσφέρονται κατ επιλογήν οι κάτωθι καλύψεις : Α) ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΠΟ ΗΛΑΤΟΥ ΣΤΟ ΠΛΗΣΙΕΣΤΕΡΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΠΟ ΗΛΑΤΩΝ Μεταφορά του ποδηλάτου στο πλησιέστερο συνεργείο του τόπου συµβάντος επιλογής του Ασφαλισµένου, εντός του Νοµού ακινητοποίησης προς αποκατάσταση της ζηµιάς. ή (εναλλακτικά) Β) ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΠΟ ΗΛΑΤΟΥ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ Β1. Μεταφορά του ποδηλάτου σε συνεργείο επιλογής του Ασφαλισµένου : - είτε στον τόπο µόνιµης κατοικίας του, στο σηµείο εκκίνησης, σύµφωνα µε την διεύθυνση που αναγράφεται στο ασφαλιστήριο συµβόλαιο Αστικής Ευθύνης, - είτε στον τόπο αρχικού προορισµού εντός του νοµού ακινητοποίησης Η µεταφορά του Ασφαλισµένου µε τα οχήµατα οδικής βοήθειας µέχρι τον πλησιέστερο τόπο από τον οποίο θα µπορέσει να επιβιβαστεί σε άλλα µέσα µεταφοράς είναι δυνατόν να εκτελεσθεί ανάλογα µε τις θέσεις καθηµένων που διαθέτει το όχηµα οδικής βοήθειας. Β2. Ρητά τονίζεται ότι οι δυο ανωτέρω καλύψεις του άρθρου 1 (Α & Β) παρέχονται εναλλακτικά και όχι σωρευτικά µε τα οχήµατα οδικής βοήθειας. Ειδικοί Όροι Οδικής Βοήθειας ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΟΡΙΑ Οι καλύψεις του παρόντος παρέχονται µόνο στην Ελλάδα ΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ Ο ΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ Όταν το ασφαλισµένο ποδήλατο µεταφερθεί στον τόπο επιθυµίας του δικαιούχου Ασφαλισµένου, παύει η υποχρέωση της INTER PARTNER ASSISTANCE προς τον Ασφαλισµένο για το συγκεκριµένο περιστατικό. Εάν ο Ασφαλισµένος ζητήσει νέα µεταφορά, αυτή δεν καλύπτεται από το παρόν ασφαλιστήριο και ο Ασφαλισµένος υποχρεούται να καλύψει εξ ιδίων το κόστος του οχήµατος δηµοσίας χρήσεως, που θα χρησιµοποιηθεί αποκλειστικά για τη νέα µεταφορά προς περαιτέρω εξυπηρέτηση του Ασφαλισµένου. ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΒΛΑΒΗΣ / ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ Ο ΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΟΡΟΙ «ΠΟ ΗΛΑΤώ»

7 Για να µπορέσει να επέµβει η INTER PARTNER ASSISTANCE εντός των συντοµότερων προθεσµιών, ο Ασφαλισµένος ή κάθε πρόσωπο που ενεργεί άντ αυτού και στην θέση του, θα πρέπει να αναφέρει τηλεφωνικά στα ή τα πιο κάτω απαραίτητα στοιχεία : Αριθµό συµβολαίου, Ονοµατεπώνυµο Ασφαλισµένου Πλήρη στοιχεία του ασφαλισµένου ποδηλάτου όπως αρ. πλαισίου, τύπος, µοντέλο, χρώµα. Τόπο µόνιµης κατοικίας του Ασφαλισµένου. Τόπο προορισµού εφόσον το ποδήλατο ακινητοποιηθεί εκτός του νοµού της µόνιµης κατοικίας του. Ακριβή διεύθυνση ακινητοποίησης (οδός, αριθµός, περιοχή, κατεύθυνση, αυτοκινητόδροµος χιλιοµετρική θέση ). Είδος βλάβης ή ατυχήµατος και τα αίτια του συµβάντος. Στοιχεία συνεργείου µεταφοράς. Αριθµό τηλεφώνου επαφής για να µπορέσει η INTER PARTNER ASSISTANCE να τον πληροφορεί για τις ενέργειες που διεξάγει. Αριθµό τηλεφώνου µόνιµης κατοικίας του Ασφαλισµένου. Τέλος, οποιαδήποτε άλλη πληροφορία κριθεί απαραίτητη για τις ανάγκες υλοποίησης των καλύψεων του παρόντος. Ο Ασφαλισµένος θα πρέπει να έχει εξασφαλίσει την προηγούµενη συγκατάθεση της INTER PARTNER ASSISTANCE πριν πάρει οποιαδήποτε πρωτοβουλία ή αναλάβει οποιαδήποτε έξοδα. Εάν δεν δοθούν τα ανωτέρω στοιχεία κι όσα άλλα ευλόγως ζητηθούν η INTER PARTNER ASSISTANCE δεν θα υποχρεούται να τον εξυπηρετήσει. Κατά το διάστηµα που θα µεσολαβήσει από την κλήση του Ασφαλισµένου µέχρι την άφιξη της οδικής βοήθειας, ο Ασφαλισµένος υποχρεούται να παραµείνει πλησίον του οχήµατός του. Ο Ασφαλισµένος θα αποδέχεται τις λύσεις που προβλέπει η INTER PARTNER ASSISTANCE όσον αφορά στη χρήση µέσων της εταιρίας. ΖΗΜΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟ ΗΛΑΤΟΥ Σε περίπτωση αδυναµίας του Ασφαλισµένου να συνοδεύσει το όχηµά του κατά την φόρτωση - µεταφορά, εκφόρτωση και παραλαβή, υποχρεούται στη συµπλήρωση και υπογραφή του Συνοδευτικού Έντυπου Μεταφοράς κατά την φόρτωση και παραλαβή του ποδηλάτου. Το έντυπο αυτό συντάσσεται παρουσία του Ασφαλισµένου ή οποιουδήποτε άλλου ενεργεί για λογαριασµό του, και περιλαµβάνει αναλυτική έκθεση ζηµιών και εξαρτηµάτων του ποδηλάτου προς µεταφορά. Η έκθεση αυτή, προσυπογράφεται από τον Ασφαλισµένο ή οποιονδήποτε άλλον ενεργεί για λογαριασµό του, τόσο πριν την µεταφορά όσο και κατά την παραλαβή του ποδηλάτου στο τελικό συνεργείο µεταφοράς. Αντίγραφο της έκθεσης αυτής δίδεται στον Ασφαλισµένο. Οι διαπιστώσεις και οι διαφωνίες µεταξύ του Ασφαλισµένου και της INTER PARTNER ASSISTANCE κατά την παράδοση πρέπει να διαβιβάζονται στο τηλεφωνικό κέντρο βοηθείας της INTER PARTNER ASSISTANCE το αργότερο εντός 24ωρου και σε κάθε περίπτωση πριν την επισκευή του ποδηλάτου. Πέραν αυτού του χρονικού ορίου καµία απαίτηση δεν θα γίνεται δεκτή. Η INTER PARTNER ASSISTANCE δεν ευθύνεται επίσης : ΟΡΟΙ «ΠΟ ΗΛΑΤώ»

8 α. Για τη φύλαξη και προστασία του ασφαλισµένου ποδηλάτου µετά τη µεταφορά του, στον υποδειχθέντα από τον Ασφαλισµένο, τόπο. β. Για περαιτέρω ενέργειες, εφόσον το ασφαλισµένο ποδήλατο βρίσκεται σε χαράδρα, λίµνη, ποταµό, θάλασσα ή άµµο και λοιπά, µετά από ανατροπή, ολίσθηση ή οποιαδήποτε άλλη αιτία και η INTERPARTNER ASSISTANCE εξαντλήσει τις δυνατότητές του ρυµούλκησης ή ανέλκυσης µε τα µέσα που έχει στη διάθεσή του. γ. Για απώλεια ή ζηµιά προσωπικών αντικειµένων ή εξαρτηµάτων του ασφαλισµένου ποδηλάτου. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΖΗΜΙΩΝ ΕΠΙ ΡΑΣΕΩΝ Ο Ασφαλισµένος ή τα άτοµα που ενεργούν άντ αυτού οφείλουν, να χρησιµοποιήσουν κάθε µέσο που διαθέτουν για να περιορίσουν τις επιζήµιες επιδράσεις από τη ζηµιά από την ώρα του συµβάντος. ΕΞΟΦΛΗΣΕΙΣ / ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΟΡΙΑ Σε περίπτωση επέλευσης του ασφαλιζόµενου κινδύνου, ο δικαιούχος ή οποιοσδήποτε ενεργεί αντί αυτού οφείλει να έλθει σε άµεση επαφή µε το τηλεφωνικό κέντρο βοηθείας της INTER PARTNER ASSISTANCE στην Αθήνα προς αναγγελία της ζηµίας. Έτσι δεν αναλαµβάνονται ή δεν εξοφλούνται δαπάνες που δεν συνδέονται µε τις προβλεπόµενες καλύψεις του παρόντος ή δεν εγκρίθηκαν από την INTER PARTNER ASSISTANCE, αφού ορίζεται ότι το παρόν ασφαλιστήριο δεν µπορεί σε καµία περίπτωση να θεωρηθεί ότι δίδει στον Ασφαλισµένο ούτε στον Ασφαλιστή το δικαίωµα να ζητήσουν ή να συµφωνήσουν παροχή υπηρεσιών από οποιονδήποτε τρίτο και να απαιτήσουν στη συνέχεια από την INTER PARTNER ASSISTANCE το ποσό που κατέβαλαν ή υποσχέθηκαν να καταβάλλουν προς τους εν λόγω τρίτους. Οι κατά το παρόν ασφαλιστικές καλύψεις παρέχονται µόνο σε είδος και όχι σε χρήµα, εκτός εάν διαφορετικά προβλέπεται στο παρόν ασφαλιστήριο, µέσω των συνεργατών της INTER PARTNER ASSISTANCE στην Ελλάδα, εκτός από την περίπτωση που η INTER PARTNER ASSISTANCE δε διαθέτει στον τόπο συµβάντος Συνεργάτη Οδικής Βοήθειας και δεν είναι σε θέση να εξυπηρετήσει τον Ασφαλισµένο. Το ανώτατο όριο κάλυψης στην ανωτέρω περίπτωση ορίζεται στα εκατόν πενήντα (150) ευρώ. Στις προβλεπόµενες περιπτώσεις όπου οι ασφαλιστικές καλύψεις µπορούν να παρασχεθούν και σε χρήµα, η INTER PARTNER ASSISTANCE έχει το δικαίωµα να ζητήσει από τον Ασφαλισµένο την καταβολή από τον ίδιο της δαπάνης για τις απαιτούµενες καλύψεις και την αποστολή των σχετικών παραστατικών. Η INTER PARTNER ASSISTANCE καταβάλλει στον Ασφαλισµένο στην περίπτωση αυτή τις εν λόγω δαπάνες, µόνο εφόσον η ΙNTER PARTNER ASSISTANCE έχει δώσει την έγκρισή της πριν από την πραγµατοποίηση των δαπανών αυτών στον Ασφαλισµένο και µέχρι των ρητά καθοριζόµενων ανώτατων ορίων του παρόντος. Τέτοιες καταβολές αποζηµιώσεων από την INTER PARTNER ASSISTANCE, γίνονται στην έδρα της στην Αθήνα εντός 15 εργάσιµων ηµερών από την στιγµή αναγνώρισής της δια εγγράφου της και άνευ επιφύλαξης της υποχρέωσής της προς πληρωµή αποζηµίωσης ή από την στιγµή που θα της δοθεί τελεσίδικη δικαστική απόφαση, που την υποχρεώνει να αποζηµιώσει. Η INTER PARTNER ASSISTANCE δεν υποχρεούται στην καταβολή τόκων στο ποσό της αποζηµίωσης πριν την παρέλευση της προθεσµίας πληρωµής που ορίζεται στην παραπάνω παράγραφο. Ο Ασφαλισµένος υποχρεούται να καταθέσει στην INTER PARTNER τα πρωτότυπα των σχετικών νόµιµων αποδείξεων. Τα πρωτότυπα έγγραφα κρατούνται από την INTER PARTNER. Σε περίπτωση µερικής αποζηµίωσης η ΙNTER PARTNER ASSISTANCE θα επιστρέφει τα πρωτότυπα έγγραφα, αφού προηγουµένως σηµειωθεί στα έγγραφα η ηµεροµηνία πληρωµής και το ποσό που καταβλήθηκε. Με τον διακανονισµό της ζηµιάς, καµία µεταγενέστερη αξίωση για την ίδια αιτία δεν θα επανεξετάζεται. Όπου αναφέρονται ανώτατα χρηµατικά όρια κάλυψης, συµπεριλαµβάνεται ο Φ.Π.Α. ΟΡΟΙ «ΠΟ ΗΛΑΤώ»

9 Επιπλέον των γενικών εξαιρέσεων που αναφέρονται παρακάτω προστίθενται και οι πιο κάτω λόγοι εξαιρέσεως της Οδικής Βοήθειας : α) Η INTER PARTNER ASSISTANCE δεν αναγνωρίζει ουδεµία ευθύνη πρόκλησης ζηµιών σε περίπτωση µεταφοράς ασυνόδευτου ποδηλάτου άνευ υπογραφής του Συνοδευτικού Εντύπου Μεταφοράς από υπαιτιότητα του Ασφαλισµένου ή οιοδήποτε προσώπου ενεργεί για λογαριασµό του. β) Για ζηµιές που οφείλονται στο βάρος αντικειµένων που το ποδήλατο µεταφέρει ή στη µεταφορά ατόµων περισσότερων από αυτών, που το ασφαλισµένο ποδήλατο έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί για να µεταφέρει. γ) Η INTER PARTNER ASSISTANCE δεν είναι υποχρεωµένη στην παροχή οδικής βοήθειας αν οι καιρικές συνθήκες είναι δυσµενείς και οι δρόµοι δύσβατοι από πληµµύρες, οµίχλη, κατολισθήσεις, χιόνια ή πάγους και η κίνηση των κινητών συνεργείων και των γερανοφόρων οχηµάτων είναι αδύνατη ακόµη και µε αντιολισθητικές αλυσίδες. Αν οι δρόµοι είναι άβατοι λόγω ειδικών συνθηκών (σεισµοί, κοµµένες ή χαλασµένες γέφυρες κλπ.). δ) Εάν στο διάστηµα αναµονής της οδικής βοήθειας, ο Ασφαλισµένος εγκαταλείψει το όχηµά του η INTER PARTNER ASSISTANCE δεν ευθύνεται για την απώλεια οποιωνδήποτε προσωπικών αντικειµένων ή εξαρτηµάτων από το όχηµά του. ε) Εάν το ασφαλισµένο ποδήλατο ακινητοποιηθεί ή πρόκειται να µεταφερθεί λόγω βλάβης ή ατυχήµατος σε κάποιο νησί της Ελλάδος ή σε οποιοδήποτε σηµείο που για την εξυπηρέτησή του απαιτείται µεταφορά µε Ferry Boat ή πλοίο, η INTER PARTNER ASSISTANCE θα φροντίσει για τη µεταφορά του όµως η δαπάνη του Ferry Boat βαρύνει τον Ασφαλισµένο. στ) Εάν το ασφαλισµένο ποδήλατο βρίσκεται µέσα σε χαντάκι, χαράδρα, λίµνη, ποταµό, θάλασσα, λάσπη ή άµµο µετά από ανατροπή, ολίσθηση ή άλλη οποιαδήποτε αιτία, για την ρυµούλκηση ή ανέλκυση του οποίου απαιτείται ειδικό όχηµα (ανυψωτήρας, ειδικό ρυµουλκό, ερπυστριοφόρο κ.λ.π.), η INTER PARTNER ASSISTANCE δεν φέρει καµία ευθύνη και παύει κάθε υποχρέωσή της για το συγκεκριµένο περιστατικό σε περίπτωση που παρά την προσπάθεια δεν επιτευχθεί η εξυπηρέτηση, Εάν τελικά η εξυπηρέτηση επιτευχθεί µέσω εξειδικευµένων οχηµάτων, πλην αυτών που διαθέτει η INTER PARTNER ASSISTANCE, των οποίων η επιλογή βαρύνει τον ίδιο τον Ασφαλισµένο και λόγω των ειδικών συνθηκών που επικρατούν υποστεί το ασφαλισµένο ποδήλατο ζηµιές, η INTER PARTNER ASSISTANCE δεν φέρει καµία ευθύνη καταβολής αποζηµίωσης. η) Ρητά δεν καλύπτονται περιπτώσεις εξυπηρέτησης σε ασφαλισµένο ποδήλατο το οποίο κινείται εκτός δηµοσίας ή κοινόχρηστης ιδιωτικής οδού, όπως αναφέρεται στο χάρτη του Υπ. Συγκοινωνιών και δεν είναι δυνατή η πρόσβαση από τα οχήµατα οδικής βοηθείας. Στην περίπτωση αυτή ο Ασφαλισµένος θα πρέπει να µεταφέρει το ποδήλατο στην πλησιέστερη δηµόσια οδό όπου θα µπορεί να έχει πρόσβαση το όχηµα οδικής βοήθειας. θ)εάν το ασφαλισµένο ποδήλατο οδηγείται από πρόσωπο διαφορετικό του Ασφαλισµένου ή από ανήλικο που δεν συνοδεύεται από ενήλικο.. ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ INTER PARTNER ASSISTANCE Η INTER PARTNER ASSISTANCE δεν µπορεί να θεωρηθεί ως υπεύθυνη τυχόν καθυστερήσεων ή αδυναµίας εκτέλεσης των συµφωνηθεισών καλύψεων : ΟΡΟΙ «ΠΟ ΗΛΑΤώ»

10 Σε περίπτωση απεργίας, εκρήξεως, στάσεως, λαϊκών κινηµάτων, περιορισµού στην ελευθερία κυκλοφορίας, δολιοφθοράς, τροµοκρατίας, εµφυλίου η εξωτερικού πολέµου, εκποµπής θερµότητας, ραδιενέργειας ή σε κάθε περίπτωση ανωτέρας βίας ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Η INTER PARTNER ASSISTANCE υποκαθίσταται µέχρι του ορίου της καταβληθείσης αποζηµίωσης από αυτήν στα δικαιώµατα και τις πράξεις του Ασφαλισµένου κατά παντός υπευθύνου της ζηµιάς. ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ Όλες οι απαιτήσεις προερχόµενες από το παρόν συµβόλαιο παραγράφονται εντός τεσσάρων ετών από την ηµεροµηνία την οποία έλαβε χώρα το γεγονός, διακοπτόµενης της παραγραφής στις περιπτώσεις που προβλέπει ο Αστικός Κώδικας. 2.2 ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ Ισχύουν για όλες τις καλύψεις του τµήµατος Ι Ασφάλιση Ποδηλάτου Ότι δεν εµφανίζεται στα τµήµατα Παρεχόµενες Καλύψεις Εάν το ασφαλισµένο ποδήλατο οδηγείται χωρίς τη συγκατάθεση του Ασφαλισµένου. ιευκρινίζεται ωστόσο ότι καλύπτεται η περίπτωση ακινητοποίησης του ποδηλάτου εξαιτίας ατυχήµατος ή βλάβης που συνέβη, ενώ το ποδήλατο είχε κλαπεί, εφ όσον η κλοπή είχε δηλωθεί στις αστυνοµικές αρχές. Ζηµιές που προκαλούνται από τον οδηγό του ασφαλισµένου ποδηλάτου ο οποίος τελεί υπό την επίδραση κατανάλωσης αλκοόλ, τοξικών ουσιών, ναρκωτικών ή φαρµάκων έχοντας υπερβεί τα ισχύοντα όρια του ΚΟΚ. Εάν ο Ασφαλισµένος ενήργησε µε δόλο ή επιχείρησε από πρόθεση ενέργεια, η οποία κατέληξε στη ζηµιά. Όταν η αίτηση βοήθειας υποβάλλεται κατά τη διάρκεια πολεµικής περιόδου και/ή βρίσκεται σε άµεση ή έµµεση συνάφεια προς τροµοκρατικές ενέργειες, πόλεµο κηρυγµένο ή ακήρυκτο, εχθρικές επιχειρήσεις, εξεγέρσεις, εσωτερικές ταραχές ή στάσεις. Εάν το γεγονός για το οποίο ζητείται η βοήθεια έχει συµβεί πριν την έναρξη ισχύος της κατά το παρόν ασφαλιστικής κάλυψης. Όταν το ασφαλισµένο ποδήλατο συµµετέχει σε αγώνες, επιδείξεις ή οδηγείται κατά αποδεδειγµένα επικίνδυνο τρόπο. Για ζηµιές από σεισµούς και γενικά από φυσικά φαινόµενα, που µπορεί να προκαλέσουν µεγάλες καταστροφές, εφ όσον ακόµη δεν έχουν αποκατασταθεί οµαλές συνθήκες κυκλοφορίας και δυνατότητα πρόσβασης. Για ζηµιές από ταραχές πολιτικού ή κοινωνικού χαρακτήρα,, στάσεων, απεργιών και κακόβουλης βλάβης. Για ζηµιές από επιδράσεις-άµεσες ή έµµεσες-ατοµικής ενέργειας, ακτίνων Χ και γενικά ραδιενεργών στοιχείων. Για ζηµιές ή απώλειες που προκαλούνται στα µεταφερόµενα µε το ποδήλατο πρόσωπα και πράγµατα καθώς και κάθε αποθετική ζηµιά. Σε περίπτωση συνεπειών από την συµµετοχή του Ασφαλισµένου σε στοιχήµατα (επίσηµα ή όχι) κάθε φύσεως. Σε περίπτωση επέλευσης της ασφαλιστικής περίπτωσης ως αποτέλεσµα εκδήλωσης οποιασδήποτε µορφής ψυχικής ασθένειας ή εν γένει πνευµατικής διαταραχής. ΟΡΟΙ «ΠΟ ΗΛΑΤώ»

11 3.1 Μέτρα Ασφαλείας Μέτρα Ασφαλείας ενώ το ποδήλατο βρίσκεται εκτός της κατοικίας του Ασφαλισµένου Ζηµιά από ατύχηµα του ποδηλάτου καλύπτεται εφόσον το ποδήλατο δεν έχει εγκαταλειφθεί από τον Ασφαλισµένο Μέτρα Ασφαλείας ενώ το ποδήλατο βρίσκεται εντός ή πάνω στο αυτοκίνητο του Ασφαλισµένου Κλοπή του ποδηλάτου ενώ αυτό βρίσκεται µέσα στο αυτοκίνητο καλύπτεται στις παρακάτω περιπτώσεις: Α) όταν όλες οι πόρτες, τα παράθυρα και κάθε άλλο άνοιγµα είναι κλειστό και κλειδωµένο Β) όταν η πρόσβαση στο αυτοκίνητο έχει γίνει µε βίαιο τρόπο Γ) όταν µηχανισµοί ασφαλείας που υπάρχουν στο αυτοκίνητο, όπως συναγερµός, είναι ενεργοποιηµένοι Ζηµιά του ίδιου του ποδηλάτου, από ατύχηµα ενώ αυτό βρίσκεται µέσα ή πάνω στο αυτοκίνητο καλύπτεται περιοριστικά στις παρακάτω περιπτώσεις: Α) όταν η ζηµιά από ατύχηµα συµβεί κατά τη µεταφορά του ποδηλάτου µε εξειδικευµένη σχάρα κατάλληλη για το όχηµα µε το οποίο νόµιµα µεταφέρεται. Β) όταν η ζηµία συµβεί συνεπεία τροχαίου ατυχήµατος κατά το οποίο έχει πάθει ζηµία και το όχηµα το οποίο µεταφέρει το ποδήλατο και η υπαιτιότητα βαρύνει τον οδηγό του οχήµατος. 4.1 Προϋποθέσεις της κάλυψης Όταν το ποδήλατο δεν χρησιµοποιείται θα πρέπει να βρίσκεται µέσα στην κατοικία του Ασφαλισµένου, το αυτοκίνητο, την αποθήκη ή το γκαράζ, ενώ αυτά είναι κλειδωµένα Σε περίπτωση ζηµίας και αντικατάστασης του ποδηλάτου, θα συνεχίσει η κάλυψη εφόσον ο Ασφαλισµένος µας ενηµερώσει µε τα στοιχεία του νέου ποδηλάτου που αγόρασε. Σε περίπτωση που η αξία του νέου ποδηλάτου είναι µεγαλύτερη από το ασφαλιζόµενο κεφάλαιο, θα ζητηθεί από τον Ασφαλισµένο να καταβάλει το επιπλέον ασφάλιστρο Σε κάθε περίπτωση, το ποσό της αποζηµίωσης δεν θα είναι µεγαλύτερο από την τρέχουσα εµπορική αξία του ποδηλάτου όπως αυτή θα προσδιοριστεί από παράγοντες της αγοράς και σχετικές αγγελίες Το κατεστραµµένο ποδήλατο, σε περίπτωση αντικατάστασης, έρχεται στην ιδιοκτησία της εταιρίας Σε περίπτωση ζηµίας που εµπλέκεται κάποιος τρίτος και υπάρχει υπαιτιότητά του στη ζηµία, η εταιρεία διατηρεί το δικαίωµα να στραφεί εναντίον του για επανείσπραξη των ποσών που κατέβαλλε. Ο Ασφαλισµένος έχει την υποχρέωση: 1. Να δείχνει την ίδια επιµέλεια για φύλαξη της περιουσίας του, που θα έδειχνε αν ήταν ανασφάλιστη, λαµβάνοντας όλα τα απαιτούµενα µέτρα. 2. Αµέσως µόλις αντιληφθεί την κλοπή να καταγγείλει αυτή στην αρµόδια αστυνοµική αρχή, να υποβάλει σχετική µήνυση, να ειδοποιήσει την Εταιρεία µε έγγραφο όπου θα περιγράφει το περιστατικό και να προσκοµίσει στην Εταιρεία αντίγραφο του δελτίου συµβάντων της αστυνοµίας και να ενεργεί σύµφωνα µε το Νόµο για την καταδίωξη των δραστών και την ανάκτηση των κλεµµένων. 3. Να ενεργεί για να εξασφαλίσει στην Εταιρία την κατοχή και κυριότητα των κλεµµένων για τα οποία αποζηµιώθηκε ή και να εκχωρεί σ' αυτήν γραπτά κάθε δικαίωµά του για διεκδίκησή τους και κάθε απαίτηση που ενδεχόµενα να έχει έναντι τρίτων. ΟΡΟΙ «ΠΟ ΗΛΑΤώ»

12 4. Σε περίπτωση ανάκτησης εν όλο ή εν µέρει των κλαπέντων περιουσιακών στοιχείων, ο Λήπτης της Ασφάλισης / Ασφαλισµένος υποχρεούται να ενηµερώσει άµεσα και να επιστρέψει στην Εταιρεία την σχετική αναλογία, από το ποσό της αποζηµίωσης, που έχει ήδη εισπράξει από αυτήν ή το ποδήλατο/εξαρτήµατα που έχουν ανακτηθεί. ΟΡΟΙ «ΠΟ ΗΛΑΤώ»

13 5.1 Σε περίπτωση ζηµιάς Επιλογές αποζηµίωσης Η εταιρεία µπορεί να επιλέξει µία ή περισσότερες από τις ακόλουθες µεθόδους αποζηµίωσης, που βρίσκονται στη διακριτική του ευχέρεια: Α. Πληρωµή της αξίας της απώλειας ή ζηµίας του ποδηλάτου. Β.Επισκευή του ποδηλάτου µε στόχο την επιστροφή του στην αρχική του κατάσταση, πριν την πραγµατοποίηση της ζηµίας, χρησιµοποιώντας υλικά, εξαρτήµατα και ανταλλακτικά, ίδιου ή παρόµοιου τύπου και ποιότητας µε αυτά πριν τη ζηµία. Σε περίπτωση ζηµιάς από την κάλυψη αστικής ευθύνης η εταιρία θα αποζηµιώσει τον Ασφαλισµένο ο οποίος οφείλει µε το ποσό αυτό να ικανοποιήσει την απαίτηση του τρίτου Υπολογισµός αποζηµίωσης Σε περίπτωση απώλειας ή ζηµίας από καλυπτόµενο γεγονός, η εταιρεία θα αποζηµιώσει τον Ασφαλισµένο για επισκευή ή αντικατάσταση του ποδηλάτου σύµφωνα µε την αξία του και των µερών του µε στόχο την επαναφορά του στην αρχική του κατάσταση. Η αποζηµίωση για την αξία του ποδηλάτου, τυχόν ανταλλακτικά και βελτιώσεις που έχουν πραγµατοποιηθεί µετά την αγορά του ποδηλάτου θα γίνεται βάσει του παρακάτω πίνακα: Ηλικία ποδηλάτου, ανταλλακτικών και Ποσοστό παλαιότητας βελτιώσεων 0-3 έτη 0% 3-5 έτη 20% 5-7 έτη 30% 7-10 έτη 40% Πάνω από 10 έτη 50% Η εταιρεία θα προχωρήσει σε αποζηµίωση της απαίτησης µέσα σε εύλογο χρονικό διάστηµα και οπωσδήποτε εντός 60 ηµέρων από το συµβάν. Σε κάθε περίπτωση, το όριο ευθύνης της εταιρείας, δεν µπορεί να ξεπεράσει το ασφαλιζόµενο κεφάλαιο. Σε περίπτωση που το ασφαλιστικό ποσό είναι µικρότερο (κατώτερο) της αξίας που εξευρίσκεται µε βάση τα ανωτέρω οριζόµενα, (υπασφάλιση), τότε το η αποζηµίωση καθορίζεται (και περιορίζεται) µε βάση την αναλογία µεταξύ ασφαλιστικού ποσού και της εξευρισκόµενης σύµφωνα µε τα πιο πάνω, ασφαλιστικής αξίας. Απαλλαγή Σε περίπτωση απαίτησης από καλυπτόµενη ζηµία, θα εφαρµόζεται η απαλλαγή όπως αναγράφεται στον Πίνακα του Ασφαλιστηρίου Συµβολαίου. 6.1 Οδηγίες σε περίπτωση Ζηµίας Μετά από περιστατικό καλυπτόµενης ζηµίας, ο Ασφαλισµένος πρέπει, 1. Σε περίπτωση κλοπής, να κάνει µηνυτήρια αναφορά στην αστυνοµία εντός 24 ωρών από το χρόνο που έλαβε χώρα το περιστατικό, η οποία να περιλαµβάνει τις περιστάσεις κάτω από τις οποίες σηµειώθηκε η κλοπή ΟΡΟΙ «ΠΟ ΗΛΑΤώ»

14 2. Να ενηµερώσει την Εταιρεία για οποιαδήποτε άλλη ασφάλιση που έχει και που µπορεί να καλύψει το Περιστατικό. Για να αναγγείλει ο Ασφαλισµένος απαίτηση από την παρούσα Ασφάλιση, πρέπει να προσκοµίσει στην Εταιρεία τα ακόλουθα έγγραφα και πληροφορίες: 1. Φωτοαντίγραφο έγκυρου πιστοποιητικού ασφάλισης 2. Έγγραφη αναγγελία του για τη Ζηµία, όπου παρατίθενται οι συνθήκες του περιστατικού 3. Αντίγραφο του βιβλίου συµβάντων της αστυνοµίας, που αναφέρει την κλοπή 4. Κάθε άλλο αποδεικτικό στοιχείο που έχει στη διάθεσή του ο Ασφαλισµένος. Θα πρέπει επίσης να δώσει ο Ασφαλισµένος κάθε άλλη συµπληρωµατική πληροφορία που πιθανόν να ζητήσει η Εταιρεία. Για να αναγγείλει µια απαίτηση από την παρούσα ασφάλιση ο Ασφαλισµένος, πρέπει να ενηµερώσει εντός 8 εργάσιµων ηµερών το τµήµα αποζηµιώσεων της AIG στο Τµήµα ΙΙ Κάλυψη προσωπικού ατυχήµατος 1.1 Ορισµοί Οι ακόλουθες λέξεις (ή όροι) όπου απαντώνται στην παρούσα Ασφαλιστική Σύµβαση, έχουν αποκλειστικά και µόνον την έννοια που δίδεται κατωτέρω. Απαλλαγή : Σηµαίνει το ποσό που αφαιρείται από το σύνολο των δικαιούµενων εξόδων και επιβαρύνει τον Ασφαλισµένο, σύµφωνα µε τον Πίνακα Ασφάλισης. Ασθένεια : Για τους σκοπούς αυτής της ασφάλισης σαν "ΑΣΘΕΝΕΙΑ" ορίζεται κάθε ΒΛΑΒΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ από παθολογικά αίτια, που διαπιστώνεται από αρµόδια ιατρική αρχή και είναι αντικειµενικά διαγνώσιµη. Ατύχηµα σηµαίνει οποιαδήποτε περιστατικό που προξενεί σωµατικές βλάβες ή απώλεια ζωής στον Ασφαλισµένο, είναι τυχαίο, βίαιο, εξωτερικό, ανεξάρτητο από τη θέληση του και συνέβη στο χρονικό διάστηµα που ο Ασφαλισµένος καλύπτεται από αυτό το Ασφαλιστήριο. ικαιούµενα Έξοδα : Είναι τα έξοδα που πραγµατοποιήθηκαν από τον Ασφαλισµένο ύστερα από σύσταση ιατρού. εν θεωρούνται πάντως ικαιούµενα Έξοδα, τα έξοδα που δεν είναι απολύτως αναγκαία για την περίθαλψη του Ασφαλισµένου, καθώς και τα έξοδα για οποιαδήποτε υπηρεσία ή παροχή που αδικαιολόγητα υπερβαίνουν τις συνηθισµένες αντίστοιχες ιατρικές ή νοσηλευτικές δαπάνες. Τα ικαιούµενα Έξοδα θα αποζηµιώνονται µε βάση τα όρια της κάλυψης που ίσχυε την ηµεροµηνία που έγινε η δαπάνη και εφόσον έχουν προσκοµισθεί πρωτότυπες αποδείξεις. ικαιούχοι : Σε περίπτωση απώλειας ζωής του Ασφαλισµένου ως δικαιούχοι ορίζονται οι νόµιµοι κληρονόµοι, εκτός εάν διαφορετικά έχει δηλωθεί γραπτώς από τον Λήπτη της Ασφάλισης ή από τον Ασφαλισµένο. Εσωτερικός Ασθενής: Σηµαίνει το πρόσωπο που έχει εισαχθεί σε Νοσοκοµείο/Κλινική µετά από νόµιµη διαδικασία εισαγωγής, έχει χρεωθεί από το Νοσοκοµείο/Κλινική µε το κόστος ωµατίου και Τροφής µίας τουλάχιστον ηµέρας και παρέµεινε νοσηλευόµενος κάτω από την επαγγελµατική παρακολούθηση Ιατρού ή Χειρουργού. Ηλικία: είναι η ηλικία που έχει ο Ασφαλισµένος στα τελευταία γενέθλια. Ιατρικώς Απαραίτητο : Νοείται η υπεύθυνη, έγγραφη σύσταση Ιατρού ή Χειρουργού όσον αφορά στην ιατρική κατάσταση του Ασφαλισµένου ή και άλλων προσώπων που συνδέονται µε την ασφαλιστική αυτή κάλυψη και που βασίζεται σε ιατρικά συµπτώµατα, διαγνωστικά συµπεράσµατα και επιβαλλόµενη νοσηλεία και περίθαλψη, σύµφωνα µε όλους τους κανόνες της ιατρικής πρακτικής και επιστήµης. Ιατρός ή Χειρουργός ή Φυσιοθεραπευτής ή Νοσοκόµος Άτοµο που ασκεί νόµιµα το ιατρικό επάγγελµα ή την ειδικότητα του χειρουργού ή του φυσιοθεραπευτή ή του νοσοκόµου, µε εξαίρεση τον Ασφαλισµένο ή συγγενή του. Καλυπτόµενο ατύχηµα: θεωρείται το ατύχηµα που θα συµβεί αποκλειστικά και µόνον κατά τη διάρκεια της ΟΡΟΙ «ΠΟ ΗΛΑΤώ»

15 κανονικής χρήσης του ασφαλισµένου ποδηλάτου από το άτοµο που έχει δηλωθεί ως οδηγός αυτού, µε την προϋπόθεση ότι προκαλείται φθορά και στο ασφαλισµένο ποδήλατο. ιευκρινίζεται ότι, στην έννοια του καλυπτόµενου ατυχήµατος περιλαµβάνεται και η µετακίνηση του ασφαλισµένου ποδηλάτου από τον ίδιο τον Ασφαλισµένο. Μέθη: Θεωρείται όταν ο Ασφαλισµένος βρίσκεται υπό την επίδραση οινοπνεύµατος, µε ποσοστό οινοπνεύµατος στο αίµα να είναι πάνω από τα όρια που ορίζει ο ΚΟΚ.. Νοσηλεία : σηµαίνει ότι ο Ασφαλισµένος έχει εισαχθεί ως εσωτερικός ασθενής σε Νοσοκοµείο/Κλινική µετά από νόµιµη διαδικασία εισαγωγής, έχει χρεωθεί από το Νοσοκοµείο/Κλινική µε το κόστος ωµατίου και Τροφής µίας τουλάχιστον ηµέρας και έχει παραµείνει νοσηλευόµενος κάτω από την επαγγελµατική παρακολούθηση Ιατρού ή Χειρουργού. Νοσοκοµείο/ Κλινική : Είναι το Ίδρυµα που πληροί τους ακόλουθους όρους : Έχει άδεια Θεραπευτηρίου ή Νοσηλευτικού Ιδρύµατος, Νοσοκοµείου ή Κλινικής. Λειτουργεί, κυρίως για την υποδοχή, περίθαλψη και νοσηλεία ασθενών και τραυµατιών, σαν εσωτερικά νοσηλευόµενων. Παρέχει 24ωρη υπηρεσία από διπλωµατούχους νοσοκόµους και έναν ή περισσότερους ιατρούς. ιαθέτει οργανωµένες εγκαταστάσεις για διαγνώσεις και χειρουργικές επεµβάσεις. Προϋπάρχουσα κατάσταση: Μια κατάσταση για την οποία συστήθηκε ή λήφθηκε φροντίδα, θεραπεία, ή συµβουλή από ιατρό ή η οποία εκδηλώθηκε για πρώτη φορά µέσα σε χρονική περίοδο 24 µηνών πριν από την αρχική ηµεροµηνία έναρξης κάλυψης του Ασφαλιστηρίου Συµβολαίου. Σωµατική Βλάβη : Είναι βλάβη των οργάνων ή άλλων µερών του σώµατος του Ασφαλισµένου που προκλήθηκε από ατύχηµα που συνέβη στο χρονικό διάστηµα που ισχύει η κάλυψη από το Ασφαλιστήριο αυτό, είναι αντικειµενικά διαγνώσιµη και επιφέρει, άµεσα και ανεξάρτητα από οποιαδήποτε άλλη αιτία, απώλεια που καλύπτεται από τους όρους και τις παροχές του Ασφαλιστηρίου, µε την προϋπόθεση ότι η σωµατική βλάβη έχει επιβεβαιωθεί από αρµόδιο πιστοποιηµένο ιατρό. Ως σωµατική βλάβη δεν θεωρείται : Οποιαδήποτε ασθένεια εκτός εάν προέρχεται από τραυµατισµό Μετατραυµατικό στρες Ψυχολογική ή ψυχιατρική ασθένεια ή κατάσταση εκτός από ανίατη παραφροσύνη που άµεσα οφείλεται σε καλυπτόµενο ατύχηµα Οποιαδήποτε κατάσταση προέρχεται από φυσικά αίτια ή εκφυλιστική διεργασία. 2.1 Παρεχόµενες Καλύψεις Οι παρακάτω αναφερόµενες καλύψεις ισχύουν µόνον υπό την προϋπόθεση ότι αναγράφονται στον Πίνακα Ασφάλισης του Ασφαλιστηρίου Συµβολαίου και µόνον κατά την ώρα που ορίζεται ότι καλύπτεται ο Aσφαλισµένος. Ακολουθούν όλους τους όρους, διατάξεις, εξαιρέσεις, περιορισµούς του παρόντος Ασφαλιστηρίου Συµβολαίου, εκτός αν αναφέρεται κάτι διαφορετικό ανά κάλυψη Απώλεια Ζωής από Ατύχηµα Αν σαν συνέπεια σωµατικών βλαβών που προκαλούνται από καλυπτόµενο ατύχηµα ο Ασφαλισµένος χάσει τη ζωή του µέσα σε 180 ηµέρες από την ηµεροµηνία του ατυχήµατος, η Εταιρία καταβάλλει στους Νόµιµους Κληρονόµους το ποσό που έχει ορισθεί για την περίπτωση Απώλειας Ζωής στον Πίνακα Ασφάλισης ΜΟΝΙΜΗ ΟΛΙΚΗ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ Αν σαν συνέπεια σωµατικών βλαβών που προκαλούνται από καλυπτόµενο ατύχηµα υποστεί ο Ασφαλισµένος µέσα σε 180 ηµέρες από την ηµεροµηνία του ατυχήµατος µια από τις παρακάτω απώλειες εξαιτίας των οποίων βρίσκεται σε µόνιµη (δηλαδή ισόβια) και συνεχή αδυναµία και/ή ανικανότητα και εφόσον η µόνιµη και συνεχής αυτή αδυναµία/ανικανότητα διαρκέσει χωρίς διακοπή τουλάχιστον δώδεκα (12) συνεχείς µήνες από την ηµεροµηνία του ατυχήµατος και η αδυναµία/ανικανότητα εξακολουθεί να είναι συνεχής και µόνιµη (δηλαδή ισόβια) στο τέλος του χρονικού αυτού διαστήµατος, η Εταιρία καταβάλλει ποσοστό του ποσού κάλυψης που έχει ορισθεί για την περίπτωση της Μόνιµης Ανικανότητας στον Πίνακα Ασφάλισης, στις παρακάτω περιπτώσεις : Ποσοστό στο κεφάλαιο της κάλυψης ΟΡΟΙ «ΠΟ ΗΛΑΤώ»

16 Απώλεια δύο άνω ή κάτω άκρων 100% Απώλεια ενός χεριού και ενός ποδιού 100% Ολική απώλεια όρασης και από τα δύο µάτια 100% Ολική απώλεια όρασης από το ένα µάτι και απώλεια ενός χεριού ή ενός ποδιού 100% Απώλεια λόγου και ακοής και από τα δύο αυτιά 100% Ο όρος απώλεια, όποτε αναφέρεται στο χέρι ή το πόδι, σηµαίνει την πλήρη αποκοπή από την άρθρωση του καρπού ή του αστραγάλου ή από πιο πάνω, και όποτε αναφέρεται στη γλώσσα, τα αυτιά και τα µάτια, σηµαίνει την πλήρη και ανεπανόρθωτη απώλεια του λόγου, της ακοής και της όρασης. Στην περίπτωση προϋπάρχουσας ανατοµικής βλάβης ή µειωµένης λειτουργίας ενός οργάνου ή µέλους του σώµατος του Ασφαλισµένου τα ποσοστά αποζηµίωσης, σε περίπτωση ατυχήµατος, µειώνονται ανάλογα µε την προϋπάρχουσα αναπηρία. Για µόνιµη ολική ανικανότητα, η Εταιρία δεν έχει την υποχρέωση να καταβάλλει αποζηµίωση, παρά µόνον αφού κριθεί σαν µόνιµη (δηλαδή ισόβια) δηλαδή µετά την οριστικοποίηση της. Σε περίπτωση που ο Ασφαλισµένος υποστεί απώλεια που αποζηµιώνεται από τις παροχές της µόνιµης ολικής ανικανότητας, θα διακόπτεται η ασφαλιστική κάλυψη του από το Ασφαλιστήριο αυτό. Η διακοπή αυτή δεν θίγει ή επηρεάζει οποιαδήποτε αξίωση ή δικαίωµα που πηγάζει από το Ατύχηµα που προκάλεσε αυτή την απώλεια ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑ Αν σαν συνέπεια σωµατικών βλαβών που προκαλούνται από καλυπτόµενο ατύχηµα απαιτείται ο Ασφαλισµένος µέσα σε 30 ηµέρες από την ηµεροµηνία του ατυχήµατος να χρησιµοποιήσει γιατρό, χειρουργό, αναισθησιολόγο, νοσοκόµο και φυσιοθεραπευτή (που δεν έχουν καµία συγγένεια µε τον Ασφαλισµένο και δεν µένουν στην ίδια κατοικία), επίσηµα αναγνωρισµένους ή να εισαχθεί σε νοσοκοµείο /κλινική ως εσωτερικός ασθενής ή να κάνει χρήση ασθενοφόρου ή να υποβληθεί σε ακτινολογικές, µικροβιολογικές ή άλλες εργαστηριακές και διαγνωστικές εξετάσεις, ή να προµηθευτεί φάρµακα, προσθετικά ή ορθοπεδικά βοηθήµατα, που να έχουν σαφή σχέση µε τις προκληθείσες, βάση του ασφαλιστηρίου, σωµατικές βλάβες, η Εταιρία θα καταβάλλει τα ικαιούµενα Έξοδα που πιστοποιούνται από τις πρωτότυπες, επίσηµες σχετικές νόµιµες αποδείξεις που υποβάλλονται στην Εταιρία, αφού προηγούµενα αφαιρεθεί η απαλλαγή όπως ορίζεται στο Πρόγραµµα Ασφάλισης, µε ανώτατο όριο αποζηµίωσης για κάθε ατύχηµα, το ποσό που αναφέρεται στον Πίνακα Ασφάλισης. Οι φυσιοθεραπείες θα καλύπτονται µόνον µετά από νοσηλεία σε νοσοκοµείο ή µετά από κάταγµα ΟΠΤΙΚΗ ΒΛΑΒΗ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ Αν ως συνέπεια καλυπτόµενου ατυχήµατος προκληθεί αποδεδειγµένα ζηµιά στα γυαλιά ή στους φακούς επαφής του Ασφαλισµένου, η Εταιρεία θα αποζηµιώσει τις δαπάνες για αντικατάσταση, επισκευή ή αγορά τους, µε ανώτατο όριο αποζηµίωσης, το ποσό που αναφέρεται στον Πίνακα Ασφάλισης. Ορισµοί που ισχύουν για αυτή την κάλυψη Η κάλυψη των γυαλιών ή των φακών επαφής καλύπτει την αντικατάσταση ή επισκευή τους ή ακόµα και την αγορά τους εφόσον έπειτα από αποδεδειγµένη σωµατική βλάβη του Ασφαλισµένου (και εντός 30 ηµερών) έχει προκληθεί ζηµιά στα γυαλιά ή στους φακούς ή απαιτηθεί να χρησιµοποιεί γυαλιά ή φακούς συνεπεία του συγκεκριµένου καλυπτόµενου ατυχήµατος. Η εταιρεία επιφυλάσσεται να αποζηµιώσει και µια επίσκεψη σε οφθαλµίατρο εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο, µε ανώτατο όριο το ποσό των 60, το οποίο θα αφαιρεθεί από το ανώτατο όριο της παρούσας κάλυψης, όπως αυτό αναγράφεται στον Πίνακα Ασφάλισης. Οφθαλµίατρος είναι οποιοσδήποτε διαθέτει την ανάλογη άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος εκτός από : (i) τον ίδιο τον ασφαλισµένο ; ΟΡΟΙ «ΠΟ ΗΛΑΤώ»

17 (ii) τη σύζυγο ή τα τέκνα του Ασφαλισµένου ή οποιοδήποτε άµεσο συγγενικό πρόσωπο ή (iii) έναν υπάλληλο του λήπτη της ασφάλισης Εξαιρέσεις που ισχύουν για αυτή την κάλυψη Η Εταιρεία δεν θα καταβάλει αποζηµίωση για αίτηµα που αναφέρεται σε τακτική ή προληπτική φροντίδα των οφθαλµών καθώς και σε κάθε τυχόν απαίτηση που οφείλεται σε µη αποδεδειγµένη σωµατική βλάβη Ο ΟΝΤΙΚΗ ΒΛΑΒΗ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ Αν ως συνέπεια καλυπτόµενου ατυχήµατος προκληθεί αποδεδειγµένα (βάσει ιατρικής γνωµάτευσης) ζηµιά στην οδοντοστοιχία του Ασφαλισµένου, η Εταιρεία θα αποζηµιώσει τις δαπάνες οδοντιατρικής αποκατάστασης που θα προκύψουν εντός 30 ηµερών από την ηµεροµηνία του ατυχήµατος, µε ανώτατο όριο αποζηµίωσης το ποσό που αναφέρεται στον Πίνακα Ασφάλισης. Ορισµοί που ισχύουν για αυτή την κάλυψη Οδοντίατρος είναι οποιοσδήποτε διαθέτει την ανάλογη άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος εκτός από : (i) τον ίδιο τον Ασφαλισµένο ; (ii) τη σύζυγο ή τα τέκνα του Ασφαλισµένου ή οποιοδήποτε άµεσο συγγενικό πρόσωπο ή (iii) έναν υπάλληλο του λήπτη της ασφάλισης Εξαιρέσεις που ισχύουν για αυτή την κάλυψη Η Εταιρεία δεν θα καταβάλει αποζηµίωση για αίτηµα που αναφέρεται σε τακτική ή προληπτική φροντίδα της οδοντοστοιχίας ΕΠΙ ΟΜΑ ΧΡΗΣΗΣ ΚΡΑΝΟΥΣ Η Εταιρεία θα καταβάλει προσαυξηµένη, σύµφωνα µε το ποσό που αναγράφεται στον Πίνακα Ασφάλισης αποζηµίωση στις καλύψεις Απώλειας Ζωής ή Μόνιµης Ολικής Ανικανότητας (όπως ορίζονται παραπάνω), υπό την προϋπόθεση ότι ο Ασφαλισµένος φορούσε σωστά στερεωµένο, προστατευτικό κράνος ποδηλάτου κατά τη διάρκεια του καλυπτόµενου ατυχήµατος, που προκάλεσε την Απώλεια Ζωής ή την Μόνιµη Ολική Ανικανότητα αυτού. Ο έλεγχος της κανονικής πραγµατικής χρήσης του κράνους κατά τη στιγµή του ατυχήµατος, πρέπει να πιστοποιείται από την αστυνοµία. 3. Γενικές Εξαιρέσεις Από την ασφάλιση Προσωπικών Ατυχηµάτων εξαιρούνται οι περιπτώσεις που απορρέουν άµεσα ή έµµεσα ή που οφείλονται σε οποιαδήποτε από τις παρακάτω περιστάσεις, εκτός εάν έχει διαφορετικά συµφωνηθεί και δηλωθεί : σε κάθε είδους γεγονότα πολέµου, άσχετα αν έχει κηρυχθεί επίσηµα ή όχι, εχθροπραξιών, εισβολής, κινηµάτων, ανταρσίας, επανάστασης, λαϊκών εξεγέρσεων ή βιαιοπραγιών σαν αποτέλεσµα επιδροµής, πολιτικής ή όχι, σε κήλη κάθε είδους, άρση βάρους, φρενοβλάβεια, διανοητικές ή νευρικές διαταραχές, ψυχικά νοσήµατα καθώς και σε αυτοκτονία, απόπειρα αυτοκτονίας, αυτοτραυµατισµό, άσχετα µε τη διανοητική, ψυχική ή ψυχολογική κατάσταση του Ασφαλισµένου, σε ατυχήµατα που προκαλούνται στον οδηγό του ασφαλισµένου ποδηλάτου ο οποίος τελεί υπό την επίδραση κατανάλωσης αλκοόλ, τοξικών ουσιών, ναρκωτικών ή φαρµάκων έχοντας υπερβεί τα ισχύοντα όρια του ΚΟΚ. σε ανωµαλίες εκ γενετής και συνθήκες που προέρχονται από αυτές, σε προϋπάρχουσες της ηµεροµηνίας ασφάλισης καταστάσεις, ανικανότητες, σε οποιεσδήποτε ασθένειες, σε εγκυµοσύνη, τις επιπλοκές αυτής (αποβολές, αποξέσεις κ.λ.π.) και τοκετό, σε οποιαδήποτε τροµοκρατική ενέργεια, ΟΡΟΙ «ΠΟ ΗΛΑΤώ»

18 σε ενεργό συµµετοχή σε ταραχές, διαδηλώσεις, µονοµαχίες, τροµοκρατικές ενέργειες, συµπλοκές, εγκληµατικές πράξεις, εκτός από τις περιπτώσεις νόµιµης αυτοάµυνας, σε θερµικά, µηχανικά, ραδιενεργά ή άλλα αποτελέσµατα οποιασδήποτε άµεσης ή έµµεσης αλλοίωσης του πυρήνα του ατόµου, τεχνητής επιτάχυνσης των ατοµικών µορίων και ακτινοβολιών που προέρχονται από ραδιοϊσότοπα, κατά την άσκηση της επαγγελµατικής δραστηριότητας του Ασφαλισµένου στα Σώµατα Ασφαλείας, ως ιδιωτικού αστυνοµικού, επαγγελµατία αθλητή, δύτη, πληρώµατος πλοίου, ή σε ορυχείο, από ατύχηµα που συνέβη πριν την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του παρόντος Ασφαλιστηρίου. όταν το ασφαλισµένο ποδήλατο συµµετέχει σε αγώνες, επιδείξεις ή οδηγείται κατά αποδεδειγµένα επικίνδυνο τρόπο. 4.1 Σε περίπτωση ζηµιάς α) Ο Λήπτης της Ασφάλισης, ο Ασφαλισµένος ή ο ικαιούχος υποχρεούται να ενηµερώνει γραπτά την Εταιρία το συντοµότερο δυνατόν για κάθε πιθανή απαίτηση και σε κάθε ατύχηµα. β) ιαδοχικές περίοδοι περίθαλψης σε Νοσοκοµείο/Κλινική από τις ίδιες ή σχετικές αιτίες θεωρούνται ένα ατύχηµα, εκτός αν χωρίζονται µε συνεχή περίοδο τριών [3] τουλάχιστον συνεχόµενων µηνών, κατά τους οποίους ο Ασφαλισµένος δεν νοσηλεύτηκε στο Νοσοκοµείο/Κλινική. γ) Η Εταιρία δεν έχει υποχρέωση να καταβάλλει αποζηµίωση, δικαιούται µάλιστα να απαιτήσει την επιστροφή των αποζηµιώσεων και των εξόδων που τυχόν καταβλήθηκαν, στην περίπτωση που ο Λήπτης της Ασφάλισης ή ο Ασφαλισµένος ή o ικαιούχος έχει προβεί σε αναληθείς ή ανακριβείς δηλώσεις ή αποσιώπησε γεγονότα που θα µπορούσαν να παραπλανήσουν την Εταιρία στην εκτίµηση του κινδύνου. δ) Λόγω µη συµµόρφωσης του Λήπτη της Ασφάλισης/Ασφαλισµένου µε τους Γενικούς Όρους της Ασφαλιστικής Σύµβασης, ενδέχεται να επηρεαστεί η αποζηµίωση οποιαδήποτε απαίτησης. 4.1 ικαιολογητικά που απαιτούνται για τη στήριξη της απαίτησης Ο Λήπτης της Ασφάλισης, ο Ασφαλισµένος ή ο ικαιούχος υποχρεούται µε δική του δαπάνη να προσκοµίσει στην Εταιρία, τα παρακάτω στοιχεία προκειµένου να στηρίξει την απαίτηση του: Αριθµό συµβολαίου Σωστά, πλήρως συµπληρωµένο και υπογεγραµµένο από τον Ασφαλισµένο, το έντυπο της ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΗΛΩΣΗΣ ΖΗΜΙΑΣ της Εταιρίας, όπου µεταξύ άλλων να περιγράφονται οι συνθήκες του περιστατικού, τα ονόµατα των µαρτύρων και την αρµόδια αρχή όπου έγινε δηλώθηκε το περιστατικό (εάν έχει δηλωθεί) Πλήρη και αναλυτική ιατρική γνωµάτευση Αναφορά από την αρµόδια αρχή που ενηµερώθηκε για το περιστατικό Πρωτότυπες αποδείξεις δαπανών Και όποιο άλλο συµπληρωµατικό στοιχείο κρίνει η Εταιρία απαραίτητο να ζητήσει, σε περίπτωση που τα παραπάνω δεν αποτελούν τα πλήρη απαιτούµενα στοιχεία. 4.2 ιακανονισµός Αποζηµιώσεων Εκτίµηση Απώλειας Ο Ασφαλισµένος ή ο Νόµιµος Αντιπρόσωπος του υποχρεούται να προσκοµίζει στην Εταιρία όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τη στήριξη της απαίτησης του. Εάν ο Ασφαλισµένος αρνηθεί αδικαιολόγητα να προσκοµίσει στην Εταιρία τα απαραίτητα δικαιολογητικά ή να υποβληθεί σε ιατρικές εξετάσεις από ιατρό της Εταιρίας και εάν µετά την πάροδο 48 ωρών από την ειδοποίηση µε συστηµένη επιστολή που του έχει σταλεί, συνεχίζει να αρνείται, δεν θα δικαιούται οποιαδήποτε αποζηµίωση. Επιδείνωση κατάστασης Ο Ασφαλισµένος υποχρεούται να µεριµνήσει για τη µέσα σε 24 ώρες από το περιστατικό παροχή σ' αυτόν της ιατρικής περίθαλψης που επιβάλλεται. Η Εταιρία δεν ευθύνεται σε καµία περίπτωση για την επιδείνωση των σωµατικών βλαβών από τη µη παροχή της περίθαλψης που επιβάλλεται ή από την αδικαιολόγητη καθυστέρηση παροχής ιατρικής βοήθειας ή από διαγνώσεις, επεµβάσεις και θεραπείες που δεν υποδείχθηκαν ή και εκτελέστηκαν από αρµόδια ιατρική αρχή. ΟΡΟΙ «ΠΟ ΗΛΑΤώ»

19 Για να αναγγείλει µια απαίτηση από την παρούσα ασφάλιση ο Ασφαλισµένος, πρέπει να ενηµερώσει εντός 8 εργάσιµων ηµερών το τµήµα αποζηµιώσεων της AIG στο ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ (Ι & ΙΙ) ιάρκεια Ασφάλισης σηµαίνει το χρονικό διάστηµα για το οποίο ισχύει η ασφάλιση και το οποίο αναγράφεται στον Πίνακα Ασφάλισης για το οποίο ο Ασφαλισµένος έχει πληρώσει και η Ασφαλιστική Εταιρία έχει αποδεχθεί τα ασφάλιστρα. Στο πρόγραµµα «ΠΟ ΗΛΑΤώ» η διάρκεια της ασφάλισης είναι 12 µήνες από την ηµεροµηνία ασφάλισης, εκτός εάν έχει συµφωνηθεί διαφορετικά. Τοπικά Όρια Αυτή η ασφάλιση ισχύει εντός Ελλάδος. Προϋπόθεση ισχύος της ασφάλισης Το ασφαλισµένο ποδήλατο θα πρέπει να είναι εφοδιασµένο µε φώτα και ανακλαστήρες κατά την κανονική του χρήση τις βραδινές ώρες. Ασφαλιζόµενες Ηλικίες Αυτή η ασφάλιση ισχύει για τα πρόσωπα που αναγράφονται στο Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο µε την προϋπόθεση ότι είναι ηλικίας από 5 ετών και µέχρι τη συµπλήρωση του 65 ου έτους της ηλικίας. ιευκρινίζεται ότι η τελευταία ηµεροµηνία ασφάλισης είναι δυνατή πριν τη συµπλήρωση του 64ου έτους της ηλικίας του Ασφαλισµένου. H ηλικία υπολογίζεται σύµφωνα µε τα τελευταία γενέθλια. Περιορισµός της ζηµίας Ο Λήπτης της Ασφάλισης, ο Ασφαλισµένος και ο ικαιούχος οφείλει να καταβάλλει κάθε εύλογη προσπάθεια για να αποφύγει ή/και να µειώσει οποιoδήποτε τραυµατισµό, απώλεια ή ζηµιά. Παράπονα Η Εταιρία θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, προκειµένου να διασφαλιστεί ότι ο Λήπτης της Ασφάλισης ή ο Ασφαλισµένος θα λαµβάνει ένα υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Εάν ο Λήπτης της Ασφάλισης ή ο Ασφαλισµένος δεν είναι ικανοποιηµένος µε τον τρόπο εξυπηρέτησης και έχει παράπονο από τις υπηρεσίες της Εταιρίας, µπορεί να επικοινωνήσει τηλεφωνικά στο ή στο fax στο ή στο στην διεύθυνση : Απάτη Οποιαδήποτε εσκεµµένη ανειλικρίνεια ή δόλια απόκρυψη πληροφοριών θα καταστήσει αυτή την Ασφαλιστική Σύµβαση άκυρη. Εάν αυτό συµβεί, ο ικαιούχος της αποζηµίωσης θα χάσει οποιαδήποτε αποζηµίωση εκκρεµεί και πρέπει να επιστρέψει στην Εταιρία οτιδήποτε έχει ήδη αποζηµιωθεί. Εάν θεωρηθεί ότι πρόκειται για δόλια δήλωση, θα κινηθούν νόµιµες διαδικασίες οι οποίες ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσµα την ποινική δίωξη. Η Εταιρία δεν υποχρεούται σε επιστροφή ασφαλίστρων. ήλωση άλλων Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων Εάν ο Λήπτης της Ασφάλισης διατηρεί και άλλα ασφαλιστήρια για τον ίδιο κίνδυνο και για την ίδια ασφαλιστική περίοδο όπως στον παρόν Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο, πρέπει να ενηµερώσει την Εταιρία σχετικά. Σε περίπτωση που αυτό δεν συµβεί, ο Λήπτης της Ασφάλισης θα υποστεί κυρώσεις που προβλέπονται από την σχετική νοµοθεσία. Προστασία Προσωπικών εδοµένων Με την παραλαβή του ασφαλιστηρίου συµβολαίου σας συναινείτε στη συλλογή, επεξεργασία και γνωστοποίηση σε τρίτους των προσωπικών σας δεδοµένων στο βαθµό που είναι θεµιτό και αναγκαίο για την εκπλήρωση των συµβατικών υποχρεώσεων µας ή/και για την συµµόρφωση µας µε αιτήµατα οποιωνδήποτε δηµοσίων αρχών. ΟΡΟΙ «ΠΟ ΗΛΑΤώ»

20 Για την επεξεργασία και προστασία των προσωπικών σας δεδοµένων εφαρµόζουµε τα όσα ορίζονται στην εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία (Ν. 2472/97). Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και για τα δικαιώµατα σας µπορείτε να ενηµερωθείτε από την σελίδα µας Θα θέλαµε να σας ενηµερώσουµε, πως ενδεχοµένως χρησιµοποιήσουµε τα προσωπικά σας δεδοµένα για να λαµβάνετε πληροφορίες και ενηµέρωση σχετικά µε προωθητικές ενέργειες των προϊόντων της Εταιρείας µας. Σε περίπτωση που δεν επιθυµείτε κάτι τέτοιο, παρακαλούµε, όπως µας ενηµερώσετε σχετικά στη διεύθυνση : ή να επικοινωνήσετε µαζί µας τηλεφωνικά στο ή στο fax στο Παραγραφή Όλες οι αξιώσεις που απορρέουν από την Ασφαλιστική Σύµβαση µεταξύ Εταιρίας και Λήπτη της Ασφάλισης παραγράφονται εντός τεσσάρων (4) ετών από το τέλος του έτους µέσα στο οποίο γεννήθηκαν. Λήξη / Καταγγελία / Ανανέωση της Ασφαλιστικής Σύµβασης α) Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωµα να καταγγείλει την παρούσα ασφαλιστική σύµβαση για τους λόγους που προβλέπονται στο νόµο, µε τη λύση της σύµβασης να επέρχεται σύµφωνα µε τις προθεσµίες που προβλέπει ο νόµος για κάθε περίπτωση. β) Η καθυστέρηση καταβολής ληξιπρόθεσµης δόσης ασφαλίστρου δίνει τo δικαίωµα στηv Εταιρία vα καταγγείλει τη σύµβαση. Η καταγγελία γίνεται µε γραπτή δήλωση στον Λήπτη της Ασφάλισης, στον oπoίo γνωστοποιείται ότι η περαιτέρω καθυστέρηση καταβολής ασφαλίστρου θα επιφέρει, µε τηv πάροδο ενός (1) µηνός από τηv κοινοποίηση της δήλωσης, τη λύση της σύµβασης. γ) Εκτός από τους λόγους που προβλέπονται από το νόµο ή ρητά αναφέρονται σε άλλα άρθρα της παρούσας σύµβασης, η Εταιρία µπορεί να καταγγείλει την παρούσα ασφαλιστική σύµβαση για λόγους που αφορούν την πολιτική της σε σχέση µε το συγκεκριµένο κίνδυνο ή άλλο σπουδαίο λόγο. Τα αποτελέσµατα της καταγγελίας επέρχονται µε την πάροδο τριάντα (30) ηµερών από τότε που αυτή θα περιέλθει στο Λήπτη της Ασφάλισης. Το δικαίωµα αυτό δεν αποδεσµεύει την Εταιρία από υποχρεώσεις που απορρέουν από την ασφαλιστική σύµβαση όταν αυτό βρισκόταν σε ισχύ. δ) Στην περίπτωση που η σύµβαση καταγγελθεί από την Εταιρία λόγω µη συµµόρφωσης του Λήπτης της Ασφάλισης/Ασφαλισµένου µε τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους, η Εταιρία δεν υποχρεούται στην επιστροφή ασφαλίστρων. ε) Εάν η σύµβαση καταγγελθεί λόγω µη πληρωµής των ασφαλίστρων οποιαδήποτε µεταγενέστερη αποδοχή των ασφαλίστρων και επαναφορά της σε ισχύ, υπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της Εταιρίας. στ) Ο Λήπτης της Ασφάλισης διατηρεί το δικαίωµα να καταγγείλει εγγράφως την παρούσα σύµβαση µε τη λύση να επέρχεται από την παραλαβή της δήλωσης καταγγελίας από την Εταιρία. Στην περίπτωση αυτή επιστρέφονται τα µη δεδουλευµένα ασφάλιστρα. ζ) Σε περίπτωση καταγγελίας της σύµβασης είτε από την Εταιρεία είτε από τον Λήπτη της Ασφάλισης µετά την επέλευση του ασφαλιστικού κινδύνου, η Εταιρεία δεν υποχρεούται στην επιστροφή των µη δεδουλευµένων ασφαλίστρων. η) Ο Λήπτης της Ασφάλισης ή/και ο Ασφαλισµένος είναι υπεύθυνος για τη σωστή συµπλήρωση της Πρότασης Ασφάλισης και αναλαµβάνει όλη την ευθύνη για τις δηλώσεις αυτής. Στην περίπτωση αναληθών ή ανακριβών ή ελλειπών δηλώσεων δυνάµενων να παραπλανήσουν την Εταιρεία στην εκτίµηση του κινδύνου ή αποσιώπησης γεγονότων αντικειµενικά ουσιωδών για την εκτίµηση του κινδύνου, αν η παράβαση επήλθε από αµέλεια του Λήπτη της Ασφάλισης ή/και του Ασφαλισµένου τότε η Εταιρεία δικαιούται εντός ενός (1) µηνός αφότου έλαβε γνώση των στοιχείων αυτών ή/και των περιστατικών να προβεί σε καταγγελία του Ασφαλιστικού Συµβολαίου. Η καταγγελία παράγει αποτελέσµατα σε διάστηµα δεκαπέντε (15) ηµερών από την επίδοση της στον Λήπτη της Ασφάλισης. Αν ωστόσο η ασφαλιστική περίπτωση επέλθει πρότου παρέλθει η ανωτέρω προθεσµία του ενός (1) µήνα ή προτού η καταγγελία παράγει τα αποτελέσµατα της το ασφάλισµα µειώνεται κατά το λόγο του ασφαλίστρου που έχει καθορισθεί προς το ασφάλιστρο που θα είχε καθορισθεί, αν δεν υπήρχε η παράβαση. Σε περίπτωση παράβασης από δόλο της ανωτέρω υποχρέωσης του Λήπτη της Ασφάλισης ή/και του Ασφαλισµένου η Εταιρεία έχει επίσης το δικαίωµα καταγγελίας του Ασφαλιστηρίου Συµβολαίου εντός της ανωτέρω προθεσµίας και η καταγγελία επιφέρει άµεσα τα αποτελέσµατα της. Αν ωστόσο η ασφαλιστική περίπτωση επέλθει πρότου παρέλθει η ΟΡΟΙ «ΠΟ ΗΛΑΤώ»

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. ΟΡΙΣΜΟΙ Οι ακόλουθες λέξεις (ή όροι) όπου απαντώνται στην παρούσα Ασφαλιστική Σύµβαση, έχουν αποκλειστικά και µόνο την έννοια που δίδεται κατωτέρω. Άμεση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΟΡΟΣ ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ Σε περίπτωση υλικής ζηµιάς και µόνον εφόσον τα ανταλλακτικά του αυτοκινήτου αντικατασταθούν µε καινούρια, αφαιρείται παλαιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ & ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ & ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ Παροχή Σε περίπτωση θανάτου του ασφαλισμένου από οποιαδήποτε αιτία, οι δικαιούχοι δικαιούνται να εισπράξουν το ποσό που ορίζεται από το Συμβόλαιο για την κάλυψη αυτή (28 μηνιαίους μισθούς).

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ»

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ» ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ» ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΡΘΡΟ 1 Ι.ΟΡΙΣΜΟΙ α) «Ασφαλιστής» η Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρεία Βοηθείας με την επωνυμία EUROP ASSISTANCE S.A. GREEK BRANCH,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΟΔΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΟΔΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΟΔΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ 1 Με την παρούσα, η επιχείρηση EXTRA ASSISTANCE, αποκαλούμενη στο εξής «ΕΤΑΙΡΕΙΑ», αναλαμβάνει την υποχρέωση έναντι συνδρομής, να παράσχει στο παραπάνω καθοριζόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Απαλλαγή Πληρωμής Ασφαλίστρων λόγω Ανικανότητας

Απαλλαγή Πληρωμής Ασφαλίστρων λόγω Ανικανότητας ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΛΟΓΩ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ To Συμπληρωματικό αυτό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Βασικού Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Σύνθετης Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΛΥΨΗ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΛΟΓΩ ΜΟΝΙΜΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ Η ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΕΙ ΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΑΤΥΧΗΜΑ Κάθε τυχαίο γεγονός που οφείλεται σε αιφνίδια

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ - ΚΑΛΥΨΕΙΣ - ΠΑΡΟΧΕΣ ΟΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ (Ε.Ι.Χ. ΚΑΙ Φ.Ι.Χ.)

ΟΡΟΙ - ΚΑΛΥΨΕΙΣ - ΠΑΡΟΧΕΣ ΟΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ (Ε.Ι.Χ. ΚΑΙ Φ.Ι.Χ.) H International Real Insurance, με συνεχόμενη επιτυχή παρουσία στον κλάδο οδικής βοήθειας στην ασφαλιστική αγορά, ανταποκρινόμενη στις απαιτήσεις των καιρών, και βασιζόμενη στην εμπειρία & αξιοπιστία της,

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΟΠΙΚΗ ΡΥΜΟΥΛΚΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ» ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

«ΤΟΠΙΚΗ ΡΥΜΟΥΛΚΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ» ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ «ΤΟΠΙΚΗ ΡΥΜΟΥΛΚΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ» ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΟΡIΣΜΟI Εταιρία Ασφαλιστής Η Ανώνυμη Ελληνική Εταιρία Γενικών Ασφαλειών ( Α.Ε.Ε.Γ.Α ) «Η Εθνική», η οποία εδρεύει στην Ελλάδα, Λ. Συγγρού 103-105,

Διαβάστε περισσότερα

Μόνιμη Ολική Ανικανότητα. Αυτό το Συμπληρωματικό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Βασικού Ασφαλιστηρίου στο οποίο

Μόνιμη Ολική Ανικανότητα. Αυτό το Συμπληρωματικό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Βασικού Ασφαλιστηρίου στο οποίο ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΜΟΝΙΜΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ Αυτό το Συμπληρωματικό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Βασικού Ασφαλιστηρίου, στο οποίο είναι προσαρτημένο και ισχύει μόνο στην περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

Παροχή Προστασίας Ασφαλίστρου

Παροχή Προστασίας Ασφαλίστρου ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Α ΣΦΑΛΙΣΤΡΟΥ 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ Αυτό το Συμπληρωματικό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Βασικού Ασφαλιστηρίου, στο οποίο είναι προσαρτημένο και ισχύει μόνο στην

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεφωνικό Κέντρο Βοήθειας Είναι το Τηλεφωνικό Κέντρο, στο οποίο απευθύνεται ο ασφαλισμένος στην περίπτωση επέλευσης της ασφαλιστικής περίπτωσης.».

Τηλεφωνικό Κέντρο Βοήθειας Είναι το Τηλεφωνικό Κέντρο, στο οποίο απευθύνεται ο ασφαλισμένος στην περίπτωση επέλευσης της ασφαλιστικής περίπτωσης.». ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΔΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΟΡΙΣΜΟΙ Ασφαλιστής Η Ασφαλιστική Εταιρία Οδικής Βοήθειας µε την επωνυµία "EUROP ASSISTANCE, που εδρεύει στην Γαλλία και διατηρεί νομίμως υποκατάστημα στην

Διαβάστε περισσότερα

αναφέρεται στη Σελίδα Ειδικών Στοιχείων του Ασφαλιστηρίου ή σε σχετική Πρόσθετη Πράξη.

αναφέρεται στη Σελίδα Ειδικών Στοιχείων του Ασφαλιστηρίου ή σε σχετική Πρόσθετη Πράξη. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΛΟΓΩ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ To Συμπληρωματικό αυτό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Βασικού Ασφαλιστηρίου στο οποίο είναι προσαρτημένο. Ισχύει

Διαβάστε περισσότερα

Μηνιαία Αποζημίωση λόγω Ανικανότητας

Μηνιαία Αποζημίωση λόγω Ανικανότητας ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΛΟΓΩ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ Tο Συμπληρωματικό αυτό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Βασικού Ασφαλιστηρίου στο οποίο είναι προσαρτημένο και ισχύει μόνο

Διαβάστε περισσότερα

24ωρη καθημερινή εξυπηρέτηση. με ένα τηλεφώνημα στο 210 9460297 & 2111075776

24ωρη καθημερινή εξυπηρέτηση. με ένα τηλεφώνημα στο 210 9460297 & 2111075776 24ωρη καθημερινή εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στο 210 9460297 & 2111075776 Σύντομη εταιρική παρουσίαση Είμαστε 100% θυγατρική εταιρία του Ασφαλιστικού Ομίλου - ΑΧΑ με παγκόσμια παρουσία. 34 Υποκαταστήματα

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρία: Η ανώνυμη ασφαλιστική εταιρία «METLIFE Α.Ε.Α.Ζ.», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λεωφ. Κηφισίας αρ. 119).

Εταιρία: Η ανώνυμη ασφαλιστική εταιρία «METLIFE Α.Ε.Α.Ζ.», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λεωφ. Κηφισίας αρ. 119). ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΣΥΝΘΕΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Η MetLife, που στο εξής θα καλείται η Εταιρία, ασφαλίζει με αυτό το Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο, που στο εξής θα καλείται Ασφαλιστήριο, τον κυρίως Ασφαλισμένο που

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν 1. Γενικοί Οροι Ασφάλισης 2. Γενικοί Οροι Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3. Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων 3.1 Ειδικοί όροι 3.2 Αντικείµενο ασφάλισης 3.3 Ορια αποζηµίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΟ 1 - Τι είναι το Ασφαλιστήριο συμβόλαιο; 1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΟ 1 - Τι είναι το Ασφαλιστήριο συμβόλαιο; 1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ {Εδώ περιγράφονται όλα όσα ισχύουν και πρέπει να έχετε υπόψη σας για την ισχύ του Ασφαλιστηρίου σας. Οι όροι αυτοί εφαρμόζονται μαζί με τους Ειδικούς Όρους των καλύψεων του Ασφαλιστηρίου σας}

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΕΝΤΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΕΝΤΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΕΝΤΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Η ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ, η οποία στο εξής θα καλείται Ασφαλιστής, αναλαμβάνει την κάλυψη Οδικής Βοήθειας σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται παρακάτω:

Διαβάστε περισσότερα

Σε κάθε περίπτωση αμφισβητούμενης υπαιτιότητας ή ύπαρξης σωματικών βλαβών να καλείτε την Τροχαία.

Σε κάθε περίπτωση αμφισβητούμενης υπαιτιότητας ή ύπαρξης σωματικών βλαβών να καλείτε την Τροχαία. Τι πρέπει να κάνω σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος; Σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος καλέστε τη Φροντίδα Ατυχήματος στο τηλ. 2109310807 24 ώρες το 24ωρο 365 ημέρες το χρόνο. Ο συνεργάτης μας θα προσέλθει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ Έκδ.1 αναθ.4ηµ/νία έγκρ.20/3/2015 ΠΡΟ-ΠΣΠ 001 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ Ταχ. /νση: Ανδρόγεω 2 Τ.Κ: 712 02 Τηλ.:2813 409232 Fax: 2810

Διαβάστε περισσότερα

ταξιδεύουν µέσα στα όρια της Ελλάδας καθώς και των χωρών που ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση

ταξιδεύουν µέσα στα όρια της Ελλάδας καθώς και των χωρών που ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση Ο ΙΚΗ & ΤΑΞΙ ΙΩΤΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑ Α & ΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΟΜΑ ΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ. Οι νόµιµοι οδηγοί του αυτοκινήτου µε αριθµό κυκλοφορίας

Διαβάστε περισσότερα

Για τις αποζημιώσεις των συμβάντων που προκύπτουν έως την 31.12.2013 ισχύει το παλαιό καθεστώς.

Για τις αποζημιώσεις των συμβάντων που προκύπτουν έως την 31.12.2013 ισχύει το παλαιό καθεστώς. ALPHA BANK ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Αθήναι, 19 Δεκεμβρίου 2013 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 264 ΘΕΜΑ: ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ -208 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ( ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ) ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΛΕΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Γενικοί Όροι Ασφάλισης 2. Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3. Ειδικότερο περιεχόµενο Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3.1 Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης του Αναδόχου έναντι Τρίτων

Διαβάστε περισσότερα

AIG Ασφάλεια Οχήματος

AIG Ασφάλεια Οχήματος AIG Ασφάλεια Οχήματος Γιατί να ασφαλίσω το αυτοκίνητό μου στην AIG; Εμπιστευτείτε την ασφάλιση του αυτοκινήτου σας στην AIG, μια εταιρία με ηγετική θέση στη διεθνή αγορά Γενικών Ασφαλίσεων, με περισσότερους

Διαβάστε περισσότερα

Μοναδικές υπηρεσίες και εξυπηρέτηση

Μοναδικές υπηρεσίες και εξυπηρέτηση Μοναδικές υπηρεσίες και εξυπηρέτηση Πώς θα χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες της Anytime Η ποιότητα, η εξυπηρέτηση και η ασφάλεια της Anytime σάς συνοδεύουν παντού και πάντα. Η Anytime βρίσκεται κοντά σας

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίου

Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίου ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ 1. ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ Η πλήρης Σύμβαση Ασφάλισης με την MetLife Α.Ε.Α.Ζ. αποτελείται από: Τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους του Ασφαλιστηρίου, Τη Σελίδα Ειδικών Στοιχείων,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΤΗΣ MEGA BROKERS S.A. A. Παροχές Ασφαλιζόµενα Ποσά ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ 100,00.-

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΤΗΣ MEGA BROKERS S.A. A. Παροχές Ασφαλιζόµενα Ποσά ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ 100,00.- ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΤΗΣ MEGA BROKERS S.A. A. Παροχές Ασφαλιζόµενα Ποσά ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΕΥΡΩ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ 100,00.- Η κάλυψη του Άρθρου 2 του Προσαρτήµατος (Επέκταση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ. 1. Για την Εταιρεία

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ. 1. Για την Εταιρεία ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ 1. Για την Εταιρεία Τα προγράμματα ασφάλισης αυτοκινήτου που διατίθενται στον παρόντα ιστότοπο, και, σε περίπτωση διαδικτυακής σύναψης ασφάλισης, τα σχετικά Ασφαλιστήρια Συμβόλαια εκδίδονται

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Ασφάλισης Συλλογών

Πρόταση Ασφάλισης Συλλογών AIG Europe Limited Υποκατάστημα Ελλάδος Λεωφόρος Κηφισίας 119, 151 24 Μαρούσι, τηλ.: 210 8127 600, fax: 210 8027 189 Info.Gr@aig.com www.aig.com.gr Υποκατάστημα Θεσσαλονίκης Μαρίνου Αντύπα 42, 570 01 Πυλαία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ Η παρούσα κάλυψη διέπεται από τους Ορισμούς και Γενικούς Όρους του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου και τους Ορισμούς και Ειδικούς Όρους Συμπληρωματικών Καλύψεων Ατυχήματος

Διαβάστε περισσότερα

Για Εκπαιδευτική Χρήση. Απρίλιος 2006

Για Εκπαιδευτική Χρήση. Απρίλιος 2006 ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΟΛΙΚΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ή ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Θ! ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΖΩΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Μ αυτό το Παράρτημα, που αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

3.1. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

3.1. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 1 ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ Στα ασφαλιστήρια συμβόλαια, που υποχρεούται να συνάψει ο Ανάδοχος θα πρέπει να περιλαμβάνονται, κατά περίπτωση οι ακόλουθοι όροι και προϋποθέσεις. 3.1.

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε νέο δικαιολογητικό, από την 1/2/2011, θα αποστέλλεται στις Κεντρικές Υπηρεσίες, σύμφωνα με την πιο κάτω περιγραφόμενη διαδικασία.

Κάθε νέο δικαιολογητικό, από την 1/2/2011, θα αποστέλλεται στις Κεντρικές Υπηρεσίες, σύμφωνα με την πιο κάτω περιγραφόμενη διαδικασία. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ ΠΡΟΣ: - Τις Περιφερειακές Υπηρεσιακές Ενότητες - Όλο το Παραγωγικό Δίκτυο Αθήνα, 21 Ιανουαρίου 2011 ΘΕΜΑ: Κεντροποίηση διαχείρισης των αποζημιώσεων των Ομαδικών Συμβολαίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ Σύμφωνα με το Άρθρο 4Θ του Νόμου 2251/1994 (όπως ισχύει) & το Άρθρο 150 Ν. 4364/2016

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ Σύμφωνα με το Άρθρο 4Θ του Νόμου 2251/1994 (όπως ισχύει) & το Άρθρο 150 Ν. 4364/2016 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ Σύμφωνα με το Άρθρο 4Θ του Νόμου 2251/1994 (όπως ισχύει) & το Άρθρο 150 Ν. 4364/2016 1. Γενικά στοιχεία Η ifriend δημιουργήθηκε από την Εταιρία του Ομίλου ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο Ερωτήσεων: 3. Μπορώ να ασφαλίσω τον/την Σύζυγο και τα παιδιά μου που βρίσκονται μαζί μου στο Εξωτερικό και αν ναι με πιο κόστος?

Περιεχόμενο Ερωτήσεων: 3. Μπορώ να ασφαλίσω τον/την Σύζυγο και τα παιδιά μου που βρίσκονται μαζί μου στο Εξωτερικό και αν ναι με πιο κόστος? Q & A 1. Πώς λειτουργεί το πρόγραμμα ασφάλισης? Περιεχόμενο Ερωτήσεων: 2. Ποια είναι η διάρκεια του προγράμματος ασφάλισης? 3. Μπορώ να ασφαλίσω τον/την Σύζυγο και τα παιδιά μου που βρίσκονται μαζί μου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ AΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΟΜΕΝΩΝ Ο ΗΓΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ AΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΟΜΕΝΩΝ Ο ΗΓΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ AΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΟΜΕΝΩΝ Ο ΗΓΩΝ Από την CHARTIS Α.Ε. 23, Νοεµβρίου 2010 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Πρόγραµµα Καλύψεων 2. Ασφάλιστρα 3. Προϋποθέσεις 4. είγµα Πιστοποιητικού Ασφάλισης 5. Τρόπος

Διαβάστε περισσότερα

3. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ( κωδ.καλ. 5101 )

3. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ( κωδ.καλ. 5101 ) Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Α Ρ Ο Χ Ω Ν 1. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ ( κωδ. καλ. LIFE ) ΕΠΙΠΕΔΟ Ι ΕΠΙΠΕΔΟ ΙΙ ΕΠΙΠΕΔΟ ΙΙΙ Σε περίπτωση θανάτου από οποιαδήποτε αιτία, καταβάλλονται στους δικαιούχους του ασφαλιζομένου 10.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Ε ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ. Παροχή Υπηρεσιών: Μελέτη, Επίβλεψη, Αδειοδότηση Δομικών Έργων σε Υ/Σ ΥΤ/ΜΤ αρμοδιότητας ΔΕΔΔΗΕ

ΤΕΥΧΟΣ Ε ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ. Παροχή Υπηρεσιών: Μελέτη, Επίβλεψη, Αδειοδότηση Δομικών Έργων σε Υ/Σ ΥΤ/ΜΤ αρμοδιότητας ΔΕΔΔΗΕ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ Λ. Αθηνών 72, 18547, Ν. Φάληρο ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αριθμό ΔΕΕΔ-9 Σύμβαση : Παροχή Υπηρεσιών: Μελέτη, Επίβλεψη, Αδειοδότηση Δομικών Έργων σε Υ/Σ ΥΤ/ΜΤ αρμοδιότητας ΔΕΔΔΗΕ

Διαβάστε περισσότερα

24ωρη καθημερινή εξυπηρέτηση. με ένα τηλεφώνημα στο 10400. από σταθερό ή κινητό (ατελώς)

24ωρη καθημερινή εξυπηρέτηση. με ένα τηλεφώνημα στο 10400. από σταθερό ή κινητό (ατελώς) 2 www.elpa.gr 24ωρη καθημερινή εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στο 10400 από σταθερό ή κινητό (ατελώς) Η ΕΛΠΑ Η ΕΛΠΑ είναι ένα κοινωφελές Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που ιδρύθηκε το 1924 σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Premium Νοσοκομειακό Α'-100% Economy (κωδ )

Premium Νοσοκομειακό Α'-100% Economy (κωδ ) Premium Νοσοκομειακό Α'-100% Economy (κωδ. 30228) Η εταιρία καλύπτει τα αναγνωρισμένα έξοδα Νοσοκομειακής Περίθαλψης, σε συμβεβλημένα ή μη συμβεβλημένα νοσοκομεία στην Ελλάδα 100%, στο εξωτερικό 80% και

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ (Policy Number): 55489 / 72657 ΛΗΠΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ : 439261 ΔΙΑΧ/ΣΤΗΣ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ (Policy Holder) ΘΗΣΕΩΣ 4 ΑΦΜ: 19003 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΔΟΥ : Τηλ.: 2299076469 ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΣ : 439261

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΛΑΤΗ P0125387

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΛΑΤΗ P0125387 Q_35_3058_PCG AUTO_CL35007927 Αθήνα 13/05/2014 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΛΑΤΗ P0125387 Κύριοι, Θα θέλαµε να σας ευχαριστήσουµε για την προτίµηση σας να επιλέξετε την εταιρία µας

Διαβάστε περισσότερα

Νοσοκομείο: Ιδιωτικό ή Δημόσιο νοσηλευτικό Ίδρυμα, κλινική ή θεραπευτήριο, το οποίο πληροί όλες τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

Νοσοκομείο: Ιδιωτικό ή Δημόσιο νοσηλευτικό Ίδρυμα, κλινική ή θεραπευτήριο, το οποίο πληροί όλες τις ακόλουθες προϋποθέσεις: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ Το Συμπληρωματικό αυτό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Ασφαλιστηρίου στο οποίο προσαρτάται και ισχύει μόνο αν ο αριθμός του έχει αναφερθεί

Διαβάστε περισσότερα

NPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN PNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNP NPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN PNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNP NPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN

NPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN PNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNP NPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN PNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNP NPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN insurance ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΑΡΤΙΟΣ 2010 Απρίλιος 10 Σελίδα 1 από 6 ΦΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ) ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Εργασίες συναρμολόγησης μέχρι ΟΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Φροντίζουµε για τις λεπτοµέρειες, ώστε εσείς να µπορείτε να απολαµβάνετε άφοβα την επένδυσή σας.

Φροντίζουµε για τις λεπτοµέρειες, ώστε εσείς να µπορείτε να απολαµβάνετε άφοβα την επένδυσή σας. Ασ φά λεια Σκά φο υς Pe r son al So lut ion s Ασφάλεια Σκάφους Η σωστή και πλήρης προστασία του σκάφους σας, αποτελεί βασική µας προτεραιότητα. Έχουµε δηµιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωµένο πρόγραµµα ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

Έντυπο Επιπλέον Ασφάλισης

Έντυπο Επιπλέον Ασφάλισης Έντυπο Επιπλέον Ασφάλισης ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ (Ιδιώτης) Φυσικό Πρόσωπο Νομικό πρόσωπο δημόσιος Οργανισμός Ελεύθερος Επαγγελματίας Άλλο Ονοματεπώνυμο: Επάγγελμα: ΑΦΜ: ΟΥ: Ημ. Γέννησης: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ /

Διαβάστε περισσότερα

Προς : Όλους τους Συνεργάτες. Κοινοποίηση :

Προς : Όλους τους Συνεργάτες. Κοινοποίηση : Εσωτερικό Σηµείωµα Από : ιεύθυνση Offer Σελίδες : 1 ΑΧΑ Ασφαλιστική Α.Ε. Προς : Όλους τους Συνεργάτες Tel : + 30 210 728 8000 Fax : +33 210 726 8810 Email:. Αριθµός επιστολής : Κοινοποίηση : Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο διαδικασιών σε περίπτωση επέλευσης ασφαλιστικής περίπτωσης («ζημίας»)

Εγχειρίδιο διαδικασιών σε περίπτωση επέλευσης ασφαλιστικής περίπτωσης («ζημίας») AIG Τμήμα Αποζημιώσεων Εμπορικών & Βιομηχανικών Κινδύνων Πρωτόκολλο διαχείρισης αποζημιώσεων Εγχειρίδιο διαδικασιών σε περίπτωση επέλευσης ασφαλιστικής περίπτωσης («ζημίας») Το όραμά μας είναι να είμαστε,

Διαβάστε περισσότερα

«Βασικές Αρχές Ασφάλισης Ζημιών»

«Βασικές Αρχές Ασφάλισης Ζημιών» «Βασικές Αρχές Ασφάλισης Ζημιών» Δρ Βαγγέλης Τσουκάτος 1 Τι είναι Ασφάλιση Ζημιών Ασφάλιση ζημιών είναι: η ασφάλιση περιουσιακών στοιχείων ή ενεργητικού, η ασφάλιση κινδύνων που απειλούν την δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλίσεις Ζωής & Υγείας

Ασφαλίσεις Ζωής & Υγείας Συνοπτικές οδηγίες Underwriting Ασφαλίσεις Ζωής & Υγείας Η σωστή και πλήρης συμπλήρωση της αίτησης ασφάλισης, καθώς και ο λεπτομερής έλεγχος της, πριν αυτή σταλεί στο Τμήμα Underwriting της Εταιρίας, αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ. Σύμφωνα με το Άρθρο 4Θ του Νόμου 2251/1994 (όπως ισχύει) & το Άρθρο 150 Ν. 4364/2016

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ. Σύμφωνα με το Άρθρο 4Θ του Νόμου 2251/1994 (όπως ισχύει) & το Άρθρο 150 Ν. 4364/2016 1. Γενικά στοιχεία ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ Σύμφωνα με το Άρθρο 4Θ του Νόμου 2251/1994 (όπως ισχύει) & το Άρθρο 150 Ν. 4364/2016 Η Anytime είναι το κανάλι απευθείας πωλήσεων ασφαλιστικών προϊόντων της Εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο της Σύμβασης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο της Σύμβασης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Άρθρο 1 ο Αντικείμενο της Σύμβασης 1. Αντικείμενο της σύμβασης είναι σύμφωνα με τις υποδείξεις της ΑΔΜΗΕ ΑΕ η θαλάσσια μεταφορά των υλικών της που αναφέρονται στο Παράρτημα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ KAI ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ 4.1 Κατά τη σύναψη της ασφάλισης 4.2 Κατά τη διάρκεια της ασφάλισης

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ KAI ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ 4.1 Κατά τη σύναψη της ασφάλισης 4.2 Κατά τη διάρκεια της ασφάλισης ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΡΘΡΟ 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΑΡΘΡΟ 4 ΑΡΘΡΟ 5 ΑΡΘΡΟ 6 ΑΡΘΡΟ 7 ΑΡΘΡΟ 8 ΑΡΘΡΟ 9 ΑΡΘΡΟ 10 ΟΡΙΣΜΟΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ 2.1 Δικαιώματα συμβαλλόμενου 2.2 Αλλαγή συμβαλλόμενου 2.3 Υποκατάστατος

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε μέρα που μετακινούμαστε στο δρόμο, ερχόμαστε αντιμέτωποι με τον μεγάλο κίνδυνο των ανασφάλιστων οχημάτων, τα οποία ολοένα και αυξάνονται.

Κάθε μέρα που μετακινούμαστε στο δρόμο, ερχόμαστε αντιμέτωποι με τον μεγάλο κίνδυνο των ανασφάλιστων οχημάτων, τα οποία ολοένα και αυξάνονται. Κάθε μέρα που μετακινούμαστε στο δρόμο, ερχόμαστε αντιμέτωποι με τον μεγάλο κίνδυνο των ανασφάλιστων οχημάτων, τα οποία ολοένα και αυξάνονται. Η INTERAMERICAN σάς ενημερώνει για όσα ισχύουν για τα ανασφάλιστα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑ ΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ Για κάθε διαφορά οποιασδήποτε φύσης που τυχόν θα προκύψει από το ασφαλιστήριο ή σε σχέση µε αυτό, Α Ρ ΘΡΟ 10

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑ ΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ Για κάθε διαφορά οποιασδήποτε φύσης που τυχόν θα προκύψει από το ασφαλιστήριο ή σε σχέση µε αυτό, Α Ρ ΘΡΟ 10 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ο ΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ «ΒΑΣΙΚΟ PLUS(A1)» ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ Στο παρόν ασφαλιστήριο καλούνται: α) «Συµβαλλόµενος», το πρόσωπο που συνάπτει µε την Εταιρία την παρούσα σύµβαση ασφάλισης, β) «Κυρίως ασφαλιζόµενος»,

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Παροχής Υπηρεσίας EXPRESS MAIL SERVICE (EMS)

Γενικοί Όροι Παροχής Υπηρεσίας EXPRESS MAIL SERVICE (EMS) Γενικοί Όροι Παροχής Υπηρεσίας EXPRESS MAIL SERVICE (EMS) 1. H Εταιρεία ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. εφεξής «Εταιρεία» παρέχει με την ονομασία EXPRESS MAIL SERVICE (EMS) μία υπηρεσία επείγουσας διεθνούς μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

DEMCO ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Ασφάλεια εν Κινήσει auto 1 1plus 2 3 4 αυτοκίνητα Ι.Χ.Ε.

DEMCO ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Ασφάλεια εν Κινήσει auto 1 1plus 2 3 4 αυτοκίνητα Ι.Χ.Ε. ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Ασφάλιση Οχήματος Ι.Χ.Ε. (Αυτοκίνητα) Απλή Ασφαλιστική Κάλυψη «Ασφάλεια Εν Κινήσει 1» Αστική Ευθύνη για σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές. Αστική ευθύνη για υλικές ζημιές σε οχήματα

Διαβάστε περισσότερα

1. Η εταιρεία αναλαμβάνει την υποχρέωση να εξηγήσει στους υπογράφοντες γονείς ή στους νόμιμα

1. Η εταιρεία αναλαμβάνει την υποχρέωση να εξηγήσει στους υπογράφοντες γονείς ή στους νόμιμα ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΦΥΛΑΞΗΣ ΒΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΟΜΦΑΛΙΟΥ ΛΩΡΟΥ Στην Αθήνα, σήμερα την / /2006 οι κάτωθι υπογεγραμμένοι: α)......... κάτοικοι. οδός. αριθμός..., κάτοχοι των υπ αριθμόν....δελτίων αστυνομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ & ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ & ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑ «ΕΡΜΗΣ» Παράρτημα Συμβολαiου

ΓΕΝΙΚΟΙ & ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ & ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑ «ΕΡΜΗΣ» Παράρτημα Συμβολαiου ΓΕΝΙΚΟΙ & ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ & ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑ «ΕΡΜΗΣ» Παράρτημα Συμβολαiου ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΙΣΧΥΟΣ Οι καλύψεις που προσφέρονται σύμφωνα με τους

Διαβάστε περισσότερα

DEMCO ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Ασφάλεια εν Κινήσει 1 1plus 2 3 4 αγροτικά Ι.Χ.

DEMCO ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Ασφάλεια εν Κινήσει 1 1plus 2 3 4 αγροτικά Ι.Χ. Ασφάλιση Οχήματος Ι.Χ. (αγροτικά αυτοκίνητα) ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Απλή Ασφαλιστική Κάλυψη «Ασφάλεια Εν Κινήσει 1» Αστική Ευθύνη για σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές. Αστική ευθύνη για υλικές ζημιές

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος 04/2015 ΘΕΜΑ: ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ»

Εγκύκλιος 04/2015 ΘΕΜΑ: ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ» Προς Όλους τους Συνεργάτες Από Κλάδο Αστικής Ευθύνης Αθήνα 16/6/2015 Εγκύκλιος 04/2015 ΘΕΜΑ: ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ» Αγαπητοί Συνεργάτες, Στην προσπάθειά μας να διευκολύνουμε το έργο

Διαβάστε περισσότερα

2. ΟΡΙΣΜΟΙ Στη Σύμβαση χρησιμοποιούνται για συντομία ορισμοί που έχουν τη παρακάτω έννοια:

2. ΟΡΙΣΜΟΙ Στη Σύμβαση χρησιμοποιούνται για συντομία ορισμοί που έχουν τη παρακάτω έννοια: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ (Κωδ.3006) 1. ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Η παρούσα Σύμβαση έχει θεμελιωθεί και βασίζεται στην Αίτηση Ασφάλισης, στις γραπτές δηλώσεις του Συμβαλλομένου και Ασφαλισμένου, και διέπεται

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίου

Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίου ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ 1. ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ Η πλήρης Σύμβαση Ασφάλισης με την MetLife Α.Ε.Α.Ζ. αποτελείται από: Τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους του Ασφαλιστηρίου, Τη Σελίδα Ειδικών Στοιχείων,

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλιση Προσωπικών Ατυχημάτων

Ασφάλιση Προσωπικών Ατυχημάτων ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ Το Συμπληρωματικό αυτό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Ασφαλιστηρίου στο οποίο προσαρτάται και ισχύει μόνο αν ο αριθμός του έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΥΡΟ. Μελέτη Ασφάλισης Επιχείρησης. Στοιχεία Συνεργάτη Ονοματεπώνυμο: Κωδικός: DEMO DEMO. Στοιχεία Πελάτη Ονοματεπώνυμο:

ΑΚΥΡΟ. Μελέτη Ασφάλισης Επιχείρησης. Στοιχεία Συνεργάτη Ονοματεπώνυμο: Κωδικός: DEMO DEMO. Στοιχεία Πελάτη Ονοματεπώνυμο: Στοιχεία Συνεργάτη Ονοματεπώνυμο: Κωδικός: Στοιχεία Πελάτη Ονοματεπώνυμο: Μελέτη Ασφάλισης Επιχείρησης Πελάτης: Στοιχεία ασφαλισμένου αντικειμένου στα οποία βασίσθηκε η μελέτη Χρήση: Μέτρα προστασίας:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΥΡΕΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΠΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑ Ή ΑΤΥΧΗΜΑ Ή ΤΟΚΕΤΟ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΥΡΕΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΠΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑ Ή ΑΤΥΧΗΜΑ Ή ΤΟΚΕΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΥΡΕΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΠΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑ Ή ΑΤΥΧΗΜΑ Ή ΤΟΚΕΤΟ Ποιοι καλύπτονται Α. Όλοι οι υπάλληλοι της Τράπεζας από την πρώτη ημέρα που αναλαμβάνουν εργασία,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΛΩΡΟΣ -Φ- ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΩΡΑ ΔΕΝ ΜΕΝΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΣ!!

ΦΛΩΡΟΣ -Φ- ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΩΡΑ ΔΕΝ ΜΕΝΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΣ!! ΦΛΩΡΟΣ -Φ- ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΩΡΑ ΔΕΝ ΜΕΝΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΣ!! ΔΕΙΤΕ ΠΟΣΟ ΠΡΟΣΙΤΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΣ ΠΛΗΡΗ ΚΑΛΥΨΗ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ «Αγόρασε & Δοκίμασε LG Πλυντήριο- Στεγνωτήριο»

ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ «Αγόρασε & Δοκίμασε LG Πλυντήριο- Στεγνωτήριο» ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ «Αγόρασε & Δοκίμασε LG Πλυντήριο- Στεγνωτήριο» ΠΡΟΪΟΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ / ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ: ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Υ Μ Β Α Σ ΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ. για (περιγραφή αντικειμένου σύμβασης) για την κάλυψη αναγκών της Βουλής.

Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Υ Μ Β Α Σ ΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ. για (περιγραφή αντικειμένου σύμβασης) για την κάλυψη αναγκών της Βουλής. Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Υ Μ Β Α Σ ΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ για (περιγραφή αντικειμένου σύμβασης) για την κάλυψη αναγκών της Βουλής. Στην Αθήνα σήμερα,... 2012, ημέρα.., στο Μέγαρο της Βουλής των Ελλήνων, ανάμεσα : 1. αφενός

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλιστήριο Αυτοκινήτου. Οδηγός Ασφάλισης Όροι Φροντίδας Ατυχήματος και Mεταφοράς Συνεπεία Ατυχήματος

Ασφαλιστήριο Αυτοκινήτου. Οδηγός Ασφάλισης Όροι Φροντίδας Ατυχήματος και Mεταφοράς Συνεπεία Ατυχήματος Ασφαλιστήριο Αυτοκινήτου Οδηγός Ασφάλισης Όροι Φροντίδας Ατυχήματος και Mεταφοράς Συνεπεία Ατυχήματος ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΟΙ & ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ Η Mapfre Asistencia ιεθνής

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΠΟΚΟΠΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΕΣ ΛΟΓΩ ΧΡΕΟΥΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΛΟΓΩ ΧΡΕΟΥΣ & ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΛΑΤΗ- ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

«ΑΠΟΚΟΠΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΕΣ ΛΟΓΩ ΧΡΕΟΥΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΛΟΓΩ ΧΡΕΟΥΣ & ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΛΑΤΗ- ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ιεύθυνση Περιφέρειας Μακεδονίας Θράκης Περιοχή Δυτικής Θεσσαλονίκης Αισώπου 20, 546 27 Θεσσαλονίκη «ΑΠΟΚΟΠΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΕΣ ΛΟΓΩ ΧΡΕΟΥΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΛΟΓΩ ΧΡΕΟΥΣ & ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΛΑΤΗ-

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ CLASSIC

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ CLASSIC ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ CLASSIC INTER PARTNER ASSISTANCE ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ CLASSIC Η INTER PARTNER ASSISTANCE S.A. η οποία στο παρακάτω κείμενο αναφέρεται σαν

Διαβάστε περισσότερα

12.11.2014 Όροι συμμετοχής σε διαγωνισμό ενέργειας SUBITO (13/11/2014-08/01/2015) ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΛΗΡΩΣΗ PLAYSTATION 4 (SUBITO ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ)

12.11.2014 Όροι συμμετοχής σε διαγωνισμό ενέργειας SUBITO (13/11/2014-08/01/2015) ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΛΗΡΩΣΗ PLAYSTATION 4 (SUBITO ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ) 12.11.2014 Όροι συμμετοχής σε διαγωνισμό ενέργειας SUBITO (13/11/2014-08/01/2015) ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΛΗΡΩΣΗ PLAYSTATION 4 (SUBITO ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ) 1. Στο διαγωνισμό που διοργανώνει η αλυσίδα καταστημάτων με

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα Οµαδικής Ασφάλισης. Ασφαλιστικός Σύµβουλος Γιώργος Μουλακάκης Κιν.

Πρόγραµµα Οµαδικής Ασφάλισης. Ασφαλιστικός Σύµβουλος Γιώργος Μουλακάκης   Κιν. Πρόγραµµα Οµαδικής Ασφάλισης Ασφαλιστικός Σύµβουλος Γιώργος Μουλακάκης Email: moulakakisg@agency.interamerican.gr Κιν. 6973 773926 Μάϊος 2017 Οικονοµικά στοιχεία INTERAMERICAN Δείκτης Φερεγγυότητας INTERAMERICAN

Διαβάστε περισσότερα

Κ Λ Α Ο Σ Μ Ε Τ Α Φ Ο Ρ Ω Ν ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

Κ Λ Α Ο Σ Μ Ε Τ Α Φ Ο Ρ Ω Ν ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ AIG Europe Limited Υποκατάστηµα Ελλάδος Λεωφόρος Κηφισίας 119, 15124 Μαρούσι, Tηλ: 2108127600, Fax: 2108027189 Email: Info.Gr@aig.com, Url: www.aig.com.gr Υπ.Θεσσαλονίκης: Mαρ.Αντύπα 42, 57001 Πυλαία,

Διαβάστε περισσότερα

BRAINBOX ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ «Ποδήλατο εν δράση»

BRAINBOX ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ «Ποδήλατο εν δράση» BRAINBOX ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ «Ποδήλατο εν δράση» 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: 1.1. Αυτοί οι όροι και κανονισμοί εφαρμόζονται στο σύστημα διάθεσης των ποδηλάτων «ποδήλατο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 34 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΤΗΛ: 2310/ 296.509. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 14.10.2010.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 34 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΤΗΛ: 2310/ 296.509. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 14.10.2010. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 34 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΤΗΛ: 2310/ 296.509. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 14.10.2010. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν ο 5411/10. ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ EΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Βασική Ασφάλιση 38,61 Νοσοκομειακή Περίθαλψη Απόλυτη Προστασία 1.662,25

Βασική Ασφάλιση 38,61 Νοσοκομειακή Περίθαλψη Απόλυτη Προστασία 1.662,25 ΚΑΛΥΨΗ ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ Βασική Ασφάλιση 38,61 Νοσοκομειακή Περίθαλψη Απόλυτη Προστασία 1.662,25 Εγγ. Εισφορά 0,29 Ετήσιο Κόστος 1.701,15 Μηνιαία 147,43 Πρώτη όση 154,77 Στα παραπάνω ασφάλιστρα συμπεριλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΖΩΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΖΩΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΖΩΗΣ ΆΡΘΡΟ 1o: ΟΡΙΣΜΟΙ Στο κείμενο του Ασφαλιστηρίου και στα συνημμένα σ αυτό έγγραφα ονομάζονται: «ΕΤΑΙΡΙΑ» (Ασφαλιστής) : η Ανώνυμη Ελληνική Εταιρία Γενικών Ασφαλειών «Η ΕΘΝΙΚΗ»,

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Ασφάλισης Επιχείρησης

Μελέτη Ασφάλισης Επιχείρησης Μελέτη Ασφάλισης Επιχείρησης Στοιχεία Συνεργάτη Ονοματεπώνυμο: CITY WORLDWIDE ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙ Κωδικός: 12066 Στοιχεία Πελάτη Ονοματεπώνυμο: ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΝΤΩΝΑΚΗ Πελάτης: ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΝΤΩΝΑΚΗ Στοιχεία ασφαλισμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ. Διεύθυνση Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας Ε Ρ Γ Ο : ΑΠΟΚΟΠΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΕΣ ΛΟΓΩ ΧΡΕΟΥΣ 1/8

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ. Διεύθυνση Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας Ε Ρ Γ Ο : ΑΠΟΚΟΠΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΕΣ ΛΟΓΩ ΧΡΕΟΥΣ 1/8 Διεύθυνση Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας Ε Ρ Γ Ο : ΑΠΟΚΟΠΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΕΣ ΛΟΓΩ ΧΡΕΟΥΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΠΚΕ 2 / 2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Νοσοκομειακής Περίθαλψης Full [Health] Ειδικό

Πρόγραμμα Νοσοκομειακής Περίθαλψης Full [Health] Ειδικό Πρόγραμμα Νοσοκομειακής Περίθαλψης Full [Health] Ειδικό Προσυμβατική Ενημέρωση (όπως ορίζεται στο Ν. 4364/2016, άρθρο 152) Το παρόν έγγραφο δεν αποτελεί νομικά δεσμευτική προσφορά. Τα τυχόν αναφερόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΜΕΣΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ. Κεφάλαιο Α'

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΜΕΣΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ. Κεφάλαιο Α' ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΜΕΣΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ Κεφάλαιο Α' Γενικές Διατάξεις Βασικές Αρχές Σκοπός Άρθρο 1 Σκοπός 1. Σκοπός της Συμφωνίας είναι η επιτάχυνση της αποζημίωσης και η απλοποίηση του

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή. Personal Freedom. Για να μην σας ανησυχεί το απρόοπτο.

Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή. Personal Freedom. Για να μην σας ανησυχεί το απρόοπτο. Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή Personal Freedom Για να μην σας ανησυχεί το απρόοπτο. 01 Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή Personal Freedom Νιώστε ασφαλείς από τα απρόοπτα της ζωής! Τα απρόοπτα είναι μέρος της

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 12 ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 12.1. Το Ταµείο εγκρίνει στα άµεσα µέλη του και στα έµµεσα µέλη της ιδίας οικογενείας που πάσχουν από ιδιαίτερα σοβαρή ασθένεια, τη µετάβαση σε ενδεδειγµένα θεραπευτήρια

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες για υποβολή προσφοράς

Πληροφορίες για υποβολή προσφοράς Οµαδικές Ασφαλίσεις Πληροφορίες για υποβολή προσφοράς Α. Βασικά στοιχεία υποψηφίου πελάτη: Επωνυµία (επιχείρησης / συλλόγου / ένωσης κ.λ.π) ραστηριότητα επιχείρησης Ονοµατεπώνυµο & θέση αρµοδίου ιεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY LINE Επενδύστε σε Καθαρή Ενέργεια με ασφάλεια

ENERGY LINE Επενδύστε σε Καθαρή Ενέργεια με ασφάλεια I N T E R A M E R I C A N Μ Ε Λ Ο Σ Τ Ο Υ Ο Μ Ι Λ Ο Υ E U R E K O ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ENERGY LINE Επενδύστε σε Καθαρή Ενέργεια με ασφάλεια Πρόγραμμα Ασφάλισης Φωτοβολταϊκών Μονάδων σε αγροτεμάχια

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις / Απαντήσεις*

Ερωτήσεις / Απαντήσεις* Ερωτήσεις / Απαντήσεις* * Οι αναφερόµενες απαντήσεις είναι για κατανόηση των όρων του ασφαλιστηρίου και σε καµία περίπτωση δεν τους υποκαθιστούν Ερώτηση 1 Πως λειτουργεί το ανώτατο όριο της νοσοκομειακής

Διαβάστε περισσότερα

Βασικοί Όροι Προγραμμάτων Ασφαλίσεων Υγείας και Περίθαλψης. Προστατεύουν Άριστα το Πολυτιμότερο Αγαθό της Ζωής μας

Βασικοί Όροι Προγραμμάτων Ασφαλίσεων Υγείας και Περίθαλψης. Προστατεύουν Άριστα το Πολυτιμότερο Αγαθό της Ζωής μας Βασικοί Όροι Προγραμμάτων Ασφαλίσεων Υγείας και Περίθαλψης Προστατεύουν Άριστα το Πολυτιμότερο Αγαθό της Ζωής μας Τα προγράμματα ασφαλίσεων υγείας της INTERAMERICAN καλύπτουν κάθε βαθμίδα υγειονομικού

Διαβάστε περισσότερα

Το Ασφαλιστικό σας Πρόγραµµα

Το Ασφαλιστικό σας Πρόγραµµα Το Ασφαλιστικό σας Πρόγραµµα Οµαδικό Πρόγραµµα Ασφάλι σης Ζωής & Υγείας - 8 - Πίνακας Παροχών ΣΧΕ ΙΟ 1 Ασφάλεια Ζωής 1. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ - 5400 Σε περίπτωση θανάτου του ασφαλισµένου από οποιαδήποτε αιτία

Διαβάστε περισσότερα

INTER PARTNER ASSISTANCE ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ PREMIUM

INTER PARTNER ASSISTANCE ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ PREMIUM ΟΡΙΣΜΟΙ INTER PARTNER ASSISTANCE ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ PREMIUM ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΡΘΡΟ 1 α) «Ασφαλιστής» η Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρεία Βοηθείας με την επωνυμία INTER PARTNER ASSISTANCE, που εδρεύει στο Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ : GL/60000540 ΚΩ ΙΚΟΣ : 0-8000

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ : GL/60000540 ΚΩ ΙΚΟΣ : 0-8000 ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ : GL/60000540 ΚΩ ΙΚΟΣ : 0-8000 ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ : Λ.Ε.Α.. ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ GL/3146/02 Το ανωτέρω Οµαδικό Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο ανανεώνεται και τροποποιείται όπως ακολουθεί, µε την παρούσα Πρόσθετη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΝΕΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΚΑΦΩΝ

ΘΕΜΑ: ΝΕΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΚΑΦΩΝ Από Κλάδο Αστικής Ευθύνης Σκαφών Προς Όλους τους Συνεργάτες Αθήνα, 14 Μαρτίου 2017 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘΜ. 03/2017 ΘΕΜΑ: ΝΕΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΚΑΦΩΝ Αγαπητοί Συνεργάτες, Η εταιρεία μας, ανταποκρινόμενη

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε μέρα που μετακινούμαστε στο δρόμο, ερχόμαστε αντιμέτωποι με τον μεγάλο κίνδυνο των ανασφάλιστων οχημάτων, τα οποία ολοένα και αυξάνονται.

Κάθε μέρα που μετακινούμαστε στο δρόμο, ερχόμαστε αντιμέτωποι με τον μεγάλο κίνδυνο των ανασφάλιστων οχημάτων, τα οποία ολοένα και αυξάνονται. Κάθε μέρα που μετακινούμαστε στο δρόμο, ερχόμαστε αντιμέτωποι με τον μεγάλο κίνδυνο των ανασφάλιστων οχημάτων, τα οποία ολοένα και αυξάνονται. Η INTERAMERICAN σάς ενημερώνει για όσα ισχύουν για τα ανασφάλιστα

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Ασφάλισης Κατοικίας

Μελέτη Ασφάλισης Κατοικίας Μελέτη Ασφάλισης Κατοικίας Στοιχεία Συνεργάτη Ονοματεπώνυμο: ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΒΑΓΙΑΝΟΥ Κωδικός: 03332 Στοιχεία Πελάτη Ονοματεπώνυμο: MORTEN OLSEN Πελάτης: Α.Φ.Μ.: MORTEN OLSEN Στοιχεία ασφαλισμένου αντικειμένου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3758, 3/10/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2003

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3758, 3/10/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2003 Για σκοπούς εναρμόνισης με την Οδηγία 2000/26/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ERASMUS

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ERASMUS ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ERASMUS ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ: ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΛΗΠΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ/ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ Ονοματεπώνυμο: Πατρώνυμο:, Ημ. Γέννησης: / / Αρ. Διαβατηρίου:, Εθνικότητα (συμπληρώνεται υποχρεωτικά): ΑΦΜ:, ΔΟΥ:,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 137/2014

Α Π Ο Φ Α Σ Η 137/2014 Αθήνα, 02-10-2014 ΑΠ: Γ/ΕΞ/576-2/02-10-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Ταχ. /νση: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 1-3 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210-6475600 FAX: 210-6475628 Α Π Ο Φ Α Σ Η 137/2014

Διαβάστε περισσότερα