ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Φ21/478/ ΦΕΚ 252/τ. Β/ Απόφαση Ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Φ21/478/18.3.1997 ΦΕΚ 252/τ. Β/1.4.1997. Απόφαση Ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων"

Transcript

1 Εχοντας υπόψη: ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Φ21/478/ ΦΕΚ 252/τ. Β/ Απόφαση Ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 5 του Ν. 861/1979 (Α2). 2. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του α.ν. 1846/51, όπως ισχύουν σήµερα. 3. Τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 21 του Ν. 1902/1990 (Α138). 4. Τις διατάξεις του άρθρου 23 του Ν. 2434/1996 (Α 188). 5. Τις υπ αριθ. 19 και 32 αποφάσεις του.σ. του ΙΚΑ που λήφθηκαν κατά τις υπ αριθ. 3/ και 4/ συνεδριάσεις του αντίστοιχα. 6. Τις διατάξεις του Π.. 372/95 (Α201) και Π.. 213/92 (Α102). 7. Την υπ αριθ / (ΦΕΚ β 924) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Ανάθεση αρµοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 8. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 2081/1992 (Α154). 9. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται επιβάρυνση στον Κρατικό Προϋπολογισµό, ούτε στον προϋπολογισµό του ΙΚΑ. ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 1. Η παρ. 1 του άρθρου 38 του Κανονισµού Ασφάλισης Οικοδόµων, όπως ισχύει µετά την τροποποίησή της µε την Φ21/2930/ υπουργική απόφαση (Β686), αντικαθίσταται ως εξής: 1. Οι ελάχιστες εισφορές που πρέπει να καταβληθούν, για την κατασκευή ιδιωτικών οικοδοµικών έργων και των λειτουργικών παραρτηµάτων τους, ανεξάρτητα αν γι αυτά έχει ή όχι εκδοθεί άδεια πολεοδοµικού γραφείου ή άλλης αρµόδιας αρχής, είναι αυτές που αντιστοιχούν στην εργατική δαπάνη των ηµερών εργασίας που υπολογίζονται, κατά τα κατωτέρω, για τις εργασίες που αναφέρονται στο άρθρο 35, παρ. 1, εδάφ. α του παρόντος Κανονισµού, µε την επιφύλαξη της εφαρµογής των διατάξεων του άρθρου 40 αυτού. Ο αριθµός των ηµερών εργασίας προσδιορίζεται, ανάλογα µε το είδος του κτιρίου ή της οικοδοµικής εργασίας, µε συντελεστές που αναγράφονται στους πίνακες 1, 2 και 3. Στον πίνακα 1 περιλαµβάνονται: α) Οι συντελεστές, µε τους οποίους υπολογίζονται οι ηµέρες εργασίας, για την κατασκευή ενός τετραγωνικού µέτρου κτιρίου βασικής ή άλλης χρήσης συµβατικής κατασκευής και Ειδικών κτιρίων. β) Οι συντελεστές, µε τους οποίους επιµερίζονται, οι κατά τα ανωτέρω υπολογιζόµενες ηµέρες εργασίας, στις ενδιάµεσες κατασκευαστικές φάσεις. Ο έλεγχος των ελάχιστων εισφορών, που αντιστοιχούν στις κατά τα ανωτέρω υπολογιζόµενες ηµέρες εργασίας, διενεργείται ανακεφαλαιωτικά µετά την περαίωση των επιχρισµάτων του κτιρίου για τις τρεις πρώτες φάσεις και µετά την πλήρη αποπεράτωση για τις υπόλοιπες. Στον πίνακα 2 περιλαµβάνονται: Οι συντελεστές, µε τους οποίους υπολογίζονται οι ηµέρες εργασίας για την κατασκευή ενός τετραγωνικού µέτρου χώρου βασικής ή άλλης χρήσης, έργων, των οποίων ο φέρων οργανισµός κατασκευάζεται από συνεργεία εστεγασµένων επαγγελµάτων. Στον πίνακα 3 περιλαµβάνονται: Οι συντελεστές, µε τους οποίους υπολογίζονται οι ηµέρες εργασίας για την κατασκευή της κάθε µονάδας (τετραγωνικό µέτρο, κυβικό µέτρο, µέτρο µήκους κλπ.), οικοδοµικών εργασιών, που εκτελούνται σε προϋπάρχοντα έργα (επισκευές, διαρρυθµίσεις, αλλαγή χρήσης). Οι συντελεστές του πίνακα 3 εφαρµόζονται µόνο στις περιπτώσεις που δεν είναι εφικτός ο υπολογισµός µε βάση τις επιφάνειες του κτιρίου, δηλαδή µε τους συντελεστές των πινάκων 1 ή 2. Κατ εξαίρεση για κτίρια εφαπτόµενα σε ήδη υπάρχοντα και ισόγεια κτίρια κατοικιών χωρίς φέροντα οργανισµό από ωπλισµένο σκυρόδεµα ισχύουν τα εξής:

2 α) Κτίρια εφαπτόµενα σε ήδη υπάρχοντα: Μείωση των, κατά τα ανωτέρω, απαιτούµενων ηµερών εργασίας κατά τις ηµέρες που αντιστοιχούν στις οικοδοµικές εργασίες που δε θα εκτελεσθούν στις εφαπτόµενες πλευρές. Οι µειούµενες ηµέρες εργασίας υπολογίζονται µε τον πίνακα 3. β) Ισόγεια κτίρια κατοικιών χωρίς φέροντα οργανισµό από ωπλισµένο σκυρόδεµα. Μείωση των, κατά τα ανωτέρω, απαιτούµενων ηµερών εργασίας της φάσης εκσκαφών και οικοδοµικού σκελετού του κτιρίου κατά τα 2/3. Κατά την εφαρµογή των πινάκων 1 ή 2 δεν λαµβάνονται υπόψη κατασκευαστικές ιδιαιτερότητες πέραν των αναφεροµένων στην παρούσα απόφαση ή τοπικά κατασκευαστικά έθιµα. 2. Τα τέσσερα πρώτα εδάφια της παραγράφου 1 του άρθρου 39 του Κανονισµού Ασφάλισης Οικοδόµων, όπως ισχύουν µετά την τροποποίησή τους µε την Φ21/2930/92 Υπουργική Απόφαση, αντικαθίστανται ως εξής: "1. Προκειµένου περί των οικοδοµικών και των τεχνικών εργασιών, που αναφέρονται στο άρθρο 35, παρ. 1, εδάφ. α του παρόντος Κανονισµού, ο κύριος του έργου, στην πρώτη περίπτωση και ο κύριος του έργου ή ο εργολάβος, στη δεύτερη περίπτωση, υποχρεούνται να προκαταβάλουν, πριν από την έναρξη των εργασιών, που αναφέρονται στο άρθρο 35, παρ. 1, εδάφ. α του παρόντος Κανονισµού, ο κύριος του έργου, στην πρώτη περίπτωση και ο κύριος του έργου ή ο εργολάβος, στη δεύτερη περίπτωση, υποχρεούνται να προκαταβάλουν, πριν από την έναρξη των εργασιών, ποσό εισφορών που αναλογεί στη δαπάνη του 1% των, κατά το προηγούµενο άρθρο καθοριζόµενων, ηµερών εργασίας. Το ποσό αυτό δεν µπορεί να είναι µικρότερο του τεκµαρτού ηµεροµισθίου (Τ.Η.) της 8ης ασφαλιστικής κλάσης, όπως ισχύει κάθε φορά, προκαταβάλλεται εξολοκλήρου. Στις περιπτώσεις που απαιτείται η έκδοση άδειας, η ανωτέρω προκαταβολή εισφορών καταβάλλεται πριν από τη λήψη της άδειας". 3. Οι παράγραφοι 2 έως και 4 του άρθρου 40, όπως ισχύουν µετά την τροποποίησή τους µε την υπ' αριθ. Φ21/2930/92 Υπουργική Απόφαση, αντικαθίστανται ως εξής: "2. Εάν αντίστροφα, το κατά το άρθρο 38 υπολογιζόµενο ποσό ασφαλιστικών εισφορών, υπερβαίνει τις πράγµατι οφειλόµενες εισφορές, συνεπεία µεταβολής του αρχικού σχεδίου ή διακοπής, ή αναστολής των εργασιών για µια τουλάχιστον διετία κατά πρόβλεψη ή εάν δεν λήφθηκαν υπόψη στοιχεία του έργου στις περιπτώσεις των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 38, οι τυχόν επιπλέον καταβληθείσες εισφορές επιστρέφονται άτοκα ως αχρεωστήτως καταβληθείσες. Επίσης µειώνονται οι κατά το άρθρο 38 υπολογιζόµενες υποχρεωτικά καταβλητέες εισφορές, συνεπεία αποδεδειγµένης προσωπικής απασχόλησης του κυρίου του έργου και των πρώτου βαθµού συγγενών του, εφόσον είναι οικοδόµοι και απασχολούνται σε εργασίες πρώτης µόνο κατοικίας, η οποία ανεγείρεται µετά από άδεια πολεοδοµικού γραφείου ή άλλης δηµόσιας αρχής και η επιφάνειά της είναι έως 150 τ.µ. Η προσωπική απασχόληση του οικοδόµου λαµβάνεται υπόψη για µεν την ειδικότητα του τεχνίτη, εφόσον αποδεδειγµένα έχει ασφαλιστεί, οποτεδήποτε, µε τις διατάξεις του ίδιου κεφαλαίου για 100 τουλάχιστον ηµέρες εργασίας. Η µείωση των εισφορών λόγω προσωπικής απασχόλησης του κυρίου του έργου και των πρώτου βαθµού συγγενών του, δεν µπορεί να υπερβαίνει, κατά φάση, το 30% των κατά το άρθρο 38 υπολογιζόµενων ως υποχρεωτικά καταβλητέων εισφορών. Ειδικά προκειµένου για εργασίες επαναχρωµατισµών και µόνο γι' αυτές, αφενός δεν είναι απαραίτητη η ιδιότητα του οικοδόµου, αφετέρου δεν τίθεται περιορισµός συµµετοχής της προσωπικής απασχόλησης για την εφαρµογή της παρούσας διάταξης.

3 Για τη µείωση του ποσού των εισφορών στις προαναφερόµενες περιπτώσεις απαιτείται η προσωπική απασχόληση του κυρίου του έργου και των πρώτου βαθµού συγγενών του να γνωστοποιείται στην υπηρεσία του Ιδρύµατος πριν από την έναρξη της απασχόλησης. εν λαµβάνεται υπόψη κάθε εκ των υστέρων γνωστοποίηση προσωπικής απασχόλησης στην Υπηρεσία του Ιδρύµατος. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις το ποσό των εισφορών που επιστρέφεται, υπολογίζεται ανάλογα µε το µέγεθος των εργασιών των περιπτώσεων που αναφέρονται στα εδάφ. α και β της παρ. 2 του παρόντος άρθρου και σύµφωνα µε τα οριζόµενα του παρόντος. 3. Προκειµένου για έργα που ανήκουν στο ηµόσιο, εφόσον προκύψει ότι το σύνολο των εισφορών που καταβλήθηκε, σύµφωνα µε το άρθρο 39, υπολείπεται από τις υπολογιζόµενες ως καταβληθείσες, σύµφωνα µε το άρθρο 38 και την παρ. 2 του παρόντος εισφορές, δεν συντρέχει δε λόγος µείωσης του ποσού της εισφοράς για λόγους που αναφέρονται στην προηγούµενη παράγραφο, υποχρεούται ο εργολάβος ή ο ανάδοχος του ηµοσίου να καταβάλει εξολοκλήρου την επιπλέον διαφορά ασφαλιστικών εισφορών που προέκυψε, εντός 30 ηµερών, από τη γνωστοποίηση σ' αυτόν από την αρµόδια Υπηρεσία του Ιδρύµατος της σχετικής οφειλής. 4. Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης εφαρµόζονται: α) Για έργα ή εργασίες που θα απογραφούν από την πρώτη του επόµενου µήνα της δηµοσιεύσεως της παρούσας και µετά, καθώς και για έργα ή εργασίες που απεγράφησαν πριν και δεν έχει εκτελεσθεί οποιαδήποτε εργασία σ' αυτά µέχρι την ηµεροµηνία αυτή. β) Για έργα ή εργασίες του Πίνακα 2 και της ειδικής κατηγορίας κτιρίων α/α/ 3 του Πίνακα 1, που εκτελέσθηκαν πριν από την και µετά. γ. Ειδικά για έργα ή εργασίες των Πινάκων 1 και 3, που έχουν απογραφεί και έχει γίνει έναρξη εργασιών µε βάση τις διατάξεις της Φ21/2930/10/11/1992 απόφασης, πλην της κατηγορίας "ειδικών κτιρίων" α/α3 του πίνακα 1, ισχύουν οι διατάξεις της προαναφερόµενης απόφασης. Κατ' εξαίρεση, ο έλεγχος των κατ' ελάχιστον καταβλητέων εισφορών για τα παραπάνω έργα ή εργασίες γίνεται ανακεφαλαιωτικά µετά τις τρεις πρώτες φάσεις, καθώς και στο τέλος των υπολοίπων τριών φάσεων, εφόσον δεν έχουν βεβαιωθεί η καταβληθεί ασφαλιστικές εισφορές για το σύνολο των αντίστοιχων φάσεων". Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΙΚΟΣ ΦΑΡΜΑΚΗΣ EΓKYKΛIOΣ TOY IKA Oι συντελεστές των εισφορών για τα οικοδοµικά έργα Eγκύκλιος 13 και διατάξεις των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 88 και της παραγράφου 1 του άρθρου 60 του νόµου 2676/99, που δηµοσιεύτηκε στο ΦEK (1/τ.A/5-1-99) και αφορά τη Mείωση Συντελεστών Iδιωτικών Oικοδ/κών Eργων - Yπόχρεος εργοδότης Iδιωτικών Oικοδ/κών Eργων, Eργασιών - Yπόχρεος εργοδότης ηµοσίων Eργων. KEΦAΛAIO A' MEIΩΣH ΣYNTEΛEΣTΩN TΩN ΠINAKΩN 1, 2 KAI 3 TOY APΘPOY 38 TOY KA IKA

4 1. ΠPOΣXYON KAΘEΣTΩΣ Aπό τους πίνακες 1, 2 και 3 του άρθρου 38 του KA IKA προβλέπονται συντελεστές υπολογισµού των κατ ελάχιστον απαιτουµένων ηµερών εργασίας µε βάση τις οποίες υπολογίζονται οι καταβλητέες εισφορές για τα ιδιωτικά οικοδοµικοτεχνικά έργα. H Yπηρεσία µας, στις σχετικές εισηγήσεις της για την εφαρµογή του αντικειµενικού συστήµατος υπολογισµού εισφορών, είχε επισηµάνει την ανάγκη επανεξέτασης των προτεινόµενων συντελεστών υπολογισµού ηµερών εργασίας, ανά τετραετία τουλάχιστον, λαµβάνοντας υπόψη την συνεχώς εξελισσόµενη τεχνολογία. Συναρµόδιοι φορείς (TEE - Eνωση Kατασκευαστών, κλπ.) επικαλούµενοι την εξέλιξη της τεχνολογίας, είχαν υποβάλει σειρά αιτηµάτων - προτάσεων για µείωση των συντελεστών ιδιωτικών οικοδοµικοτεχνικών έργων. 2. IΣXYON KAΘEΣTΩΣ Mε την κοινοποιούµενη διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 88 N. 2676/99, µειώνονται κατά 10% οι προβλεπόµενοι από τους πίνακες 1, 2 και 3 συντελεστές υπολογισµού των κατ ελάχιστον απαιτούµενων ηµερών εργασίας (ιδιωτικά οικοδοµικοτεχνικά έργα). Oι νέοι συντελεστές έχουν εφαρµογή για έργα των πινάκων 1 και 2 ή εργασιών του πίνακα 3 που θα απογραφούν από την 1η-3-99 και µετά, καθώς και για έργα ή εργασίες που απεγράφησαν πριν και δεν έχει εκτελεστεί οποιαδήποτε εργασία σ αυτά µέχρι την παραπάνω ηµεροµηνία (εδάφιο 3 της παραγράφου 4). Στις περιπτώσεις έργων του πίνακα 1 ή εργασιών του πίνακα 3, που έχει γίνει έναρξη εργασιών πριν την 1η-3-99, οι νέοι συντελεστές έχουν εφαρµογή µόνο για όσες φάσεις εργασιών του πίνακα 1 ή εργασίες του πίνακα 3 θα ξεκινήσουν µετά την 1η-3-99 (εδ. 4 της παρ. 4). Συνεπώς, για όλες τις ηµιτελείς φάσεις εργασιών του πίνακα 1 ή ηµιτελείς εργασίες του πίνακα 3, έχουν εφαρµογή οι προϊσχύοντες συντελεστές (πίνακες 1 & 3, εγκ. 7/93 ή 16/97). Aπό τα παραπάνω, γίνεται - φρονούµε - φανερό, ότι για όλα τα ηµιτελή έργα των πινάκων 1 ή εργασίες του πίνακα 3, θα πρέπει να γίνει επανακαθορισµός των κατ ελάχιστον απαιτούµενων ηµερών εργασίας, να κοινοποιηθεί στους εργοδότες ενηµερωτικό σηµείωµα (ΣXE IO 4A εγκ. 16/97) και να γίνουν οι σχετικές διορθώσεις στην πινακίδα παρακολούθησης του έργου. Λόγω του ανακεφαλαιωτικού ελέγχου σε δύο στάδια (οικοδοµικός σκελετός, τοιχοποιία, επιχρίσµατα και δάπεδα, χρωµατισµοί, λοιπές εργασίες αποπεράτωσης του κτιρίου), κρίνουµε σκόπιµο, για πληρέστερη ενηµέρωση των εργοδοτών, στο ενηµερωτικό σηµείωµα να αναφέρετε τις απαιτούµενες ηµέρες εργασίας και για τις φάσεις εργασιών του πίνακα 1 που έχουν περαιωθεί, για τις οποίες δεν απαιτείται επανακαθορισµός. Eιδικά για έργα του πίνακα 2, των οποίων ο κατ ελάχιστον απαιτούµενος αριθµός ηµερών εργασίας δεν επιµερίζεται σε ενδιάµεσες φάσεις, οι νέοι συντελεστές έχουν εφαρµογή για έργα που θα απογραφούν µετά την 1η-3-99, καθώς και για έργα που έχουν απογραφεί πριν και δεν έχει εκτελεστεί οποιαδήποτε εργασία σ αυτά µέχρι την παραπάνω ηµεροµηνία. Συνηµµένα συναποστέλλουµε τους πίνακες 1, 2 και 3 µε τους νέους συντελεστές, τους οποίους συνέταξε η /νση Tεχνικής και Στέγασης. Mε τους παραπάνω πίνακες, θα συµπληρώσετε τις εγκυκλίους διαταγές 7/93 και 16/97, οι οδηγίες των οποίων εξακολουθούν να ισχύουν. KEΦAΛAIO B' YΠOXPEOΣ EPΓO OTHΣ OIKO OMIKΩN EPΓAΣIΩN 1. ΠPOΣXYON KAΘEΣTΩΣ Σύµφωνα µε το εδ. γ. της παρ. 5 του άρθρ. 8 του AN 1846/51, υπόχρεος εργοδότης για την καταβολή των ασφ/κών εισφορών επί οικοδοµικών εργασιών που εκτελούνται διά µεσολαβήσεως τρίτων προσώπων (εργολάβων και υπεργολάβων) θεωρείται ο κύριος του ανεγειρόµενου, συµπληρωµένου, µεταρρυθµιζόµενου, επισκευαζόµενου ή κατεδαφιζόµενου κτίσµατος. Oπως είχε γίνει δεκτό από τα δικαστήρια (ΣTE 1039/85) και στις περιπτώσεις ανέγερσης κτισµάτων µε το σύστηµα της αντιπαροχής, υπόχρεοι για την καταβολή των ασφ/κών εισφορών θεωρούνται οι αρχικοί οικοπεδούχοι µέχρι την περαίωση των εργασιών του έργου. Στις περιπτώσεις αυτές, η εφαρµογή της διάταξης δηµιούργησε σοβαρά προβλήµατα τόσο στις υπηρεσίες µας όσο και στους οικοπεδούχους, διότι παρά τα προαναφερόµενα ισχύοντα, ως γνωστόν, οι κατασκευαστές αναλαµβάνουν µε εργολαβικό συµφωνικό (το

5 οποίο δεν δεσµεύει τις υπηρεσίες µας) την υποχρέωση καταβολής των ασφ/κών εισφορών. Σε περίπτωση που αυτοί δεν είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους, οι υπηρεσίες µας, µε βάση τις προϊσχύουσες διατάξεις, αφενός καταλογίζουν τις οφειλόµενες ασφ/κές εισφορές σε βάρος των οικοπεδούχων, αφετέρου, για τη διασφάλιση των συµφερόντων του Iδρύµατος, προβαίνουν σε κατασχέσεις διαµερισµάτων τους, δεδοµένου ότι δεν είναι δυνατή η κατάσχεση ακινήτου, το οποίο έχει µεταβιβαστεί σε νέο αγοραστή, µε συνέπεια τις έντονες και δικαιολογηµένες από πλευράς τους διαµαρτυρίες. Για την επίλυση των προβληµάτων αυτών, κρίθηκε αναγκαία η τροποποίηση της διάταξης. 2. IΣXYON KAΘEΣTΩΣ Mε την κοινοποιούµενη διάταξη της παρ. 5 του άρθρ. 88, ορίζεται ότι ειδικά επί ανάθεσης οικοδοµικών εργασιών εργολαβικώς κατά το σύστηµα της αντιπαροχής, εργοδότες θεωρούνται για την καταβολή των εισφορών, αλληλεγγύως και εις ολόκληρον, ο αρχικός κύριος ή οι αρχικοί συγκύριοι του οικοπέδου και ο εργολάβος κατασκευαστής. H παραπάνω διάταξη έχει εφαρµογή για εργασίες που εκτελούνται από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του Nόµου και µετά (5-1-99). Συνεπώς, κατά την υποβολή ανακεφαλαιωτικών καταστάσεων εντολών ασφάλισης χρονικής περιόδου απασχόλησης IANOYAPIOY 1999 και µετά, θα διενεργείται από τις υπηρεσίες µας τροποποίηση των υπόχρεων για την καταβολή εισφορών εργοδοτών στις περιπτώσεις ανέγερσης κτισµάτων µε το σύστηµα της αντιπαροχής (τόσο στην πινακίδα του έργου όσο και στις καταστάσεις, γραµµάτια, κλπ.) και θα καθίσταται συνυπόχρεος για τις µετά την εφαρµογή της διάταξης εκτελούµενες εργασίες και ο εργολάβος κατασκευαστής, µε τη µορφή που αναφέρεται στο εργολαβικό συµφωνητικό. Eπισηµαίνεται ότι, προσεχώς, θα λαµβάνονται όλα τα προβλεπόµενα υπό του KE E αναγκαστικά µέτρα και κατά των εργολάβων, επιπλέον δε θα προβαίνουµε σε κατάσχεση κλπ. και επί του εργολαβικού ανταλλάγµατος Mε αφορµή τις κοινοποιούµενες διατάξεις, θέτουµε υπόψη σας συµπληρωµατικά τα κατωτέρω: Στις περιπτώσεις που µετά το θάνατο ή την έκπτωση του εργολάβου και τη µαταίωση του µετ αυτού καταρτισθέντος εργολαβικού συµφωνητικού, οι αρχικοί οικοπεδούχοι και οι εν τω µεταξύ αποκτήσαντες ποσοστά συνιδιοκτησίας στο οικόπεδο (αγοραστές διαµερισµάτων), αναθέσουν από κοινού σε άλλο εργολάβο την αποπεράτωση των εργασιών, υπόχρεοι για την καταβολή των εισφορών που αναλογούν στις εργασίες που ανατίθενται στο νέο εργολάβο θεωρούνται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον οι αρχικοί οικοπεδούχοι και οι εν τω µεταξύ αποκτήσαντες ποσοστά συνιδιοκτησίας επί του οικοπέδου (απόφ. ΣTE 3203/88) Σε περίπτωση δε που µετά το θάνατο του εργολάβου ή τη λύση του αρχικού εργολαβικού συµφωνητικού, καθένας από τους αρχικούς οικοπεδούχους και τους µετέπειτα αποκτήσαντες ποσοστά επί του οικοπέδου αναθέσει χωριστά σε δικό του εργολάβο την αποπεράτωση του διαµερίσµατός του, τότε υπόχρεος για την καταβολή των ασφ/κών εισφορών που αναλογούν στις νεότερες αυτές εργασίες (αυτές δηλ. που γίνονται από καθέναν χωριστά για την αποπεράτωση του διαµερίσµατός του) θεωρείται αυτός και µόνον, δηλ. ο ιδιοκτήτης της (απόφ. ΣTE 4127/87). Στην περίπτωση αυτή είναι ευνόητο ότι, για εργασίες που εκτελούνται στα κοινόχρηστα και κοινόκτητα µέρη, υπόχρεοι εργοδότες για την καταβολή των εισφορών θεωρούνται οι αρχικοί και µετέπειτα οικοπεδούχοι αλληλεγγύως και εις ολόκληρον. H παρακολούθηση του έργου από τις µονάδες, του IKA, στην ανωτέρω περίπτωση, θα γίνεται για έκαστο των συνιδιοκτητών µε υποπινακίδα, η οποία θα συσχετίζεται µε την αρχική πινακίδα του έργου, στην οποία και θα καταχωρίζονται πλέον µόνο οι εισφορές που αναλογούν στις εργασίες των κοινοχρήστων και κοινοκτήτων χώρων Tέλος, µετά τα παραπάνω ανακαλούνται οι οδηγίες που είχαν δοθεί στις Mονάδες µε το µε αριθµ / Γενικό Eγγραφο της ιοίκησης σχετικά µε την υποβολή ένστασης από εργολάβο. KEΦAΛAIO Γ' YΠOXPEOΣ EPΓO OTHΣ HMOΣIΩN EPΓΩN 1. ΠPOΣXYON KAΘEΣTΩΣ Για έργα του ηµοσίου, NΠ και OTA, που εκτελούνται µετά από ανάθεση ή εργολαβία, υπόχρεοι εργοδότες, σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρ. 8, περ. 5, εδ. ε του AN 1846/51,

6 θεωρούνται οι ανάδοχοι ή εργολάβοι. Για έργα του ευρύτερου ηµόσιου Tοµέα που εκτελούνταν, µετά από ανάθεση ή εργολαβία, για µεν τα οικοδοµικά υπόχρεος εργοδότης θεωρείτο, κατ εφαρµογή της διάταξης του άρθ. 8 παρ. 5 εδ. γ του AN 1846/51, ο κύριος του έργου δηλ. ο φορέας που ανέθετε, για δε τα τεχνικά, κατ εφαρµογή του άρθ. 8 παρ. 5 εδ. στ του AN 1846/51, εργοδότες θεωρούντο αλληλεγγύως και εις ολόκληρο ο φορέας που ανέθετε και τα πρόσωπα που συµβάλλονταν µ αυτόν για την εκτέλεση του έργου. H τροποποίηση της διάταξης του άρθ. 8 παρ. 5 εδ. ε του AN 1846/51 κρίθηκε αναγκαία µετά την εφαρµογή της παρ. 7 του άρθρου 39 του N. 2065/92 και για την είσπραξη εκκαθαρισµένων απαιτήσεων από δηµόσιες, δηµοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις δηµόσιας ή κοινής ωφέλειας και επιχειρήσεις γενικά και οργανισµούς του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα (Γεν. Eγγραφο E57/4/ ). 2. IΣXYON KAΘEΣTΩΣ Mε την κοινοποιούµενη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 60 του N. 2676/99 και για τα έργα του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, όπως αυτός καθορίζεται από την κάθε φορά ισχύουσα νοµοθεσία, που εκτελούνται µετά από ανάθεση ή εργολαβία, υπόχρεοι εργοδότες θεωρούνται οι ανάδοχοι ή εργολάβοι και οι φορείς ανάθεσης υποχρεούνται, πριν από κάθε εξόφληση ή οποιαδήποτε τµηµατική καταβολή χρηµάτων στους αναδόχους, να απαιτούν την προσκόµιση βεβαίωσης του IKA, η οποία χορηγείται σύµφωνα µε την παρ. 7 του άρθρου 39 του N. 2065/92, για την καταβολή των οφειλοµένων προς αυτό εισφορών ή άλλων συναφών οφειλών. Σε αντίθετη περίπτωση, παρακρατούν το αντίστοιχο ποσό και το καταβάλλουν απευθείας στο IKA. H κοινοποιούµενη διάταξη έχει ισχύ από , ηµεροµηνία δηµοσίευσης του N. 2676/99. Mετά τα παραπάνω οι Yπηρεσίες µας θα πρέπει: α) Nα αναπροσδιορίσουν τους υπόχρεους εργοδότες όλων των έργων του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα που εκτελούνται µε ανάθεση ή εργολαβία. β) Nα χορηγούν βεβαιώσεις ασφ/κής ενηµερότητας για είσπραξη λογ/σµών στους αναδόχους των έργων του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 39 του N. 2065/92 (Γ.E. E57/4/ ). ΠΙΝΑΚΑΣ 1α Ο οποίος προσδιορίζει τον αριθµό των ηµεροµισθίων (µη εστεγασµένων επαγγελµάτων) ανά τ.µ. κτιρίου µε τον οποίο υπολογίζονται οι κατ ελάχιστο καταβλητέες ασφαλιστικές εισφορές. α/α Είδος κτιρίου ή εργασίας (ανάλογα µε τη χρήση και τον τρόπο κατασκευής) Ελεύθερος χώρος pilotis Υπόγιοι βοηθητικοί χώροι Αριθµός ηµεροµισθίων ανά τ.µ. ( για κάθε είδος χώρου) Στεγ/νοι ισόγειοι χώροι στάθ- µευσης Ηµιυπαίθριοι χώροι Πισίνες Συντριβάνια Ακάλυπτος χώρος Λοιπές επιφάνειες (χώροι κύριας χρήσης, είσοδοι, πλατύσκαλα, κλιµακοστάσια, W.C., αποθήκες σε ισόγεια και ορόφους κ.λ.π.) Αριθµός Ηµεροµισθίω (Α.Η.) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (9α) 1 Κατοικίες γενικώς 0,62x 0,86x 0,59x 1,03x 0,89x 0,06x 1,35x 2 3 Γραφεία, Καταστήµατα, Εµπορικά κέντρα, κλειστά θέατρα και κινηµατογράφοι Εκπαιδευτήρια, Ραδιοτηλεοπτικοί σταθµοί, κλειστά κέντρα αναψυχής και εστιάσεως, Κοινωφελή ιδρύµατα, Πνευµατικά κέντρα, αίθουσες διαλέξεων, Αρτοποιεία, Εργαστήρια ζαχαροπλαστικής, Ιδιωτικές εκκλησίες, Κλειστά γυµναστήρια. Ανωδοµή ειδικών κτιρίων γραφείων, καταστηµάτων και εµπορικών κέντρων στα οποία αθροιστικά οι όψεις προς - 0,60x 0,51x 0,79x 0,71x 0,05x 0,99x

7 4 5 κοινόχρηστους χώρους, τα δάπεδα και τα εσωτερικά χωρίσµατα των χώρων εργασίας διαµορφώνονται από συνεργεία εστεγασµένων επαγγελµάτων. - 0,60x 0,51x 0,79x 0,71x 0,05x 0,65x Tουριστικά κτίρια γενικώς.(ξενοδοχεία, Μοτέλ κ.λ.π). Νοσοκοµεία. Κλινικές. - 0,78x 0,62x 1,04x 0,86x 0,06x 1,29x Βιοµηχανικά και βιοτεχνικά κτίρια. Συνεργεία αυτοκινήτων. Επαγγελµατικές αποθήκες πλην αγροτικών. - 0,51x 0,51x - 0,51x 0,03x 0,51x 6 Πρατήρια βενζίνης, πλυντήρια αυτοκινήτων - 0,51x 0,51x - - 0,04x 0,76x 7 Πολυόροφα κτίρια Parking - 0,48x 0,48x - - 0,04x 0,51x 8 Ορνιθοτροφεία, γεωργικές αποθήκες, βουστάσια, χοιροστάσια και συναφή. - 0,31x 0,31x ,31x 9 Αντικατάσταση στέγης ,27x 10 Κατεδαφίσεις (µε µηχανικά µέσα) ,04x ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ α. Εάν το κτίριο έχει χώρους που αντιστοιχούν σε θέσεις του πίνακα όπου αντί συντελεστών, υπάρχουν παύλες, οι επιφάνειες των χώρων αυτών κατατάσσονται στις λοιπές επιφάνειες δηλ. στη στήλη (9). β. Ο παρών πίνακας δεν ισχύει για κτίρια των οποίων, η φέρουσα κατασκευή κατασκευάζεται από συνεργεία στεγασµένων επαγγελµάτων. Για τα κτίρια αυτά ισχύει ο πίνακας 2. γ. Ως ακάλυπτη επιφάνεια θα λαµβάνεται όσο η πραγµατοποιούµενη από το κτίριο κάλυψη και σε καµιά περίπτωση µεγαλύτερη από την πραγµατική. Ειδ στις προσθήκες κτιρίων και στα κτίρια γεωργικών εγκαταστάσεων δεν θα υπολογίζεται επιφάνεια ακάλυπτου χώρου. ΠΙΝΑΚΑΣ 1β Ο οποίος προσδιορίζει την κατανοµή του συνολικού αριθµού των ηµεροµισθίων σε ενδιάµεσες κατασκευαστικές φάσεις α/α Είδος κτιρίου ή εργασίας (ανάλογα µε τη χρήση και τον τρόπο κατασκευής) είκτες κατανοµής του συνολικού αριθµού των ηµεροµισθίων σε ενδιάµεσες κατασκευαστικές φάσεις Εκσκαφές Τοιχοποιίες και του κτιρίου οικοδοµικός σκελετός του κτιρίου Επιχρίσµατα του κτιρίου άπεδα του κτιρίου Χρωµατισµός του κτιρίου Ακάλυπτοι χώροι (1) (2) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 1 Κατοικίες γενικώς 0,30x 0,15x 0,22x 0,16x 0,11x 0,06x Γραφεία, Καταστήµατα, Εµπορικά κέντρα, κλειστά θέατρα και κινηµατογράφοι Εκπαιδευτήρια, Ραδιοτηλεοπτικοί σταθµοί, κλειστά κέντρα αναψυχής και εστιάσεως, Κοινωφελή ιδρύµατα, Πνευµατικά κέντρα, αίθουσες διαλέξεων, Αρτοποιεία, Εργαστήρια ζαχαροπλαστικής, Ιδιωτικές εκκλησίες, Κλειστά γυµναστήρια. Ανωδοµή ειδικών κτιρίων γραφείων, καταστηµάτων και εµπορικών κέντρων στα οποία αθροιστικά οι όψεις προς κοινόχρηστους χώρους, τα δάπεδα και τα εσωτερικά χωρίσµατα των χώρων εργασίας διαµορφώνονται από συνεργεία εστεγασµένων επαγγελµάτων. Tουριστικά κτίρια γενικώς.(ξενοδοχεία, Μοτέλ 0,41x 0,10x 0,15x 0,21x 0,07x 0,06x 0,62x 0,06x 0,08x 0,11x 0,04x 0,09x 0,32x 0,14x 0,21x 0,16x 0,11x 0,06x

8 κ.λ.π). Νοσοκοµεία. Κλινικές. 5 Βιοµηχανικά και βιοτεχνικά κτίρια. Συνεργεία αυτοκινήτων. Επαγγελµατικές αποθήκες πλην αγροτικών. 0,75x 0,05x 0,07x 0,07x 0,04x 0,02x 6 Πρατήρια βενζίνης, πλυντήρια αυτοκινήτων 0,56x 0,07x 0,12x 0,16x 0,04x 0,05x 7 Πολυόροφα κτίρια Parking 0,82x 0,18x 8 Ορνιθοτροφεία, γεωργικές αποθήκες, βουστάσια, χοιροστάσια και συναφή 0,83x 0,17x 9 Αντικατάσταση στέγης 1,00x 10 Κατεδαφίσεις (µε µηχανικά µέσα) 1,00x ΠΙΝΑΚΑΣ 2 Υπολογισµού των κατ' ελάχιστον απαιτουµένων Ηµεροµισθίων εργατοτεχνιτών (εστεγασµένων επαγγελµάτων) α/α Είδος κτιρίου ή εργασίας (ανάλογα µε τη χρήση και τον τρόπο κατασκευής) Ελεύθερος χώρος pilotis Υπόγιοι βοηθητικοί χώροι Αριθµός ηµεροµισθίων ανά τ.µ. ( για κάθε είδος χώρου) Στεγ/νοι ισόγειοι χώροι στάθ- µευσης Ηµιυπαίθριοι χώροι Πισίνες Συντριβάνια Ακάλυπτος χώρος Λοιπές επιφάνειες (χώροι κύριας χρήσης, είσοδοι, πλατύσκαλα, κλιµακοστάσια, W.C., αποθήκες σε ισόγεια και ορόφους κ.λ.π.) Αριθµός Ηµεροµισθίω (Α.Η.) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (9α) 1 Κατοικίες γενικώς 0,15x 0,81x 0,15x 0,39x 0,83x 0,06x 0,54x Γραφεία, Καταστήµατα, Εµπορικά κέντρα, κλειστά θέατρα και κινηµατογράφοι Εκπαιδευτήρια, Ραδιοτηλεοπτικοί σταθµοί, κλειστά κέντρα αναψυχής και εστιάσεως, Κοινωφελή ιδρύµατα, Πνευµατικά κέντρα, αίθουσες διαλέξεων, Αρτοποιεία, Εργαστήρια ζαχαροπλαστικής, Ιδιωτικές εκκλησίες, Κλειστά γυµναστήρια. Ανωδοµή ειδικών κτιρίων γραφείων, καταστηµάτων και εµπορικών κέντρων στα οποία αθροιστικά οι όψεις προς κοινόχρηστους χώρους, τα δάπεδα και τα εσωτερικά χωρίσµατα των χώρων εργασίας διαµορφώνονται από συνεργεία εστεγασµένων επαγγελµάτων. - 0,60x 0,15x 0,36x 0,71x 0,05x 0,47x - 0,60x 0,15x 0,36x 0,71x 0,05x 0,41x Tουριστικά κτίρια γενικώς.(ξενοδοχεία, Μοτέλ κ.λ.π). Νοσοκοµεία. Κλινικές. - 0,78x 0,17x 0,46x 0,86x 0,06x 0,61x Βιοµηχανικά και βιοτεχνικά κτίρια. Συνεργεία αυτοκινήτων. Επαγγελµατικές αποθήκες πλην αγροτικών. - 0,51x 0,14x - 0,51x 0,03x 0,16x 6 Πρατήρια βενζίνης, πλυντήρια αυτοκινήτων - 0,51x 0,14x - - 0,04x 0,32x 7 Πολυόροφα κτίρια Parking - 0,48x 0,14x - - 0,04x 0,16x 8 Ορνιθοτροφεία, γεωργικές αποθήκες, βουστάσια, χοιροστάσια και συναφή. - 0,31x 0,13x ,13x

9 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ α. Εάν το κτίριο έχει χώρους που αντιστοιχούν σε θέσεις του πίνακα όπου αντί συντελεστών, υπάρχουν παύλες, οι επιφάνειες των χώρων αυτών κατατάσσονται στις λοιπές επιφάνειες δηλ. στη στήλη (9). β. Ως ακάλυπτη επιφάνεια θα λαµβάνεται όσο η πραγµατοποιούµενη από το κτίριο κάλυψη και σε καµιά περίπτωση µεγαλύτερη από την πραγµατική. Ειδ στις προσθήκες κτιρίων και στα κτίρια γεωργικών εγκαταστάσεων δεν θα υπολογίζεται επιφάνεια ακάλυπτου χώρου. ΠΙΝΑΚΑΣ 3 Αριθµός ηµεροµισθίων εργατοτεχνιτών (µη εστεγασµένων επαγελµάτων) ανά µονάδα οικοδοµικής εργασίας α/α (1) (2) Εργασία Μονάδα (3) Αριθµός ηµεροµισθίων ανά µονάδα εργασίας.1.00 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ Γενικές εκσκαφές γαιώδεις µε µηχανικά µέσα (περιλαµβάνεται φόρτωση, µεταφορά κλπ) Γενικές εκσκαφές ηµιβραχώδεις µε µηχανικά µέσα εκτός κοµπρεσέρ (περιλαµβάνεται φόρτωση, µεταφορά κ.λπ) Γενικές εκσκαφές βραχώδεις µε µηχανικά µέσα εκτός κοµπρεσέρ (περιλαµβάνεται φόρτωση, µεταφορά κ.λπ) Εκσκαφές θεµελίων γαιώδεις µε µηχανικά µέσα εκτός κοµπρεσέρ (περιλαµβάνεται φόρτωση, µεταφορά κλπ) Εκσκαφές θεµελίων ηµιβραχώδεις µε µηχανικά µέσα (περιλαµβάνεται φόρτωση, µεταφορά κλπ) Εκσκαφές θεµελίων βραχώδεις µε µηχανικά µέσα (περιλαµβάνεται φόρτωση, µεταφορά κλπ) Επιχώσεις µε µηχανικά µέσα (περιλαµβάνεται φόρτωση, µεταφορά, διάστρωση, συµπύκνωση κλπ) Εκσκαφές γαιώδεις µε χέρια (περιλαµβάνεται φόρτωση, µεταφορά κλπ) Εκσκαφές ηµιβραχώδεις µε χέρια ή κοµπρεσέρ (περιλαµβάνεται φορτώση, µεταφορά κλπ) Εκσκαφές βραχώδεις µε χέρια ή κοµπρεσέρ (περιλαµβάνεται φορτώση, µεταφορά κλπ) Εκσκαφές πάσης φύσεως µε χέρια (περιλαµβάνεται φορτώση, µεταφορά, διάστρωση, συµπύκνωση κλπ) µ³ 0,002 µ³ 0,004 µ³ 0,005 µ³ 0,003 µ³ 0,004 µ³ 0,006 µ³ 0,002 µ³ 0,360 µ³ 0,450 µ³ 0,720 µ³ 0, ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ (µε τα χέρια ή µε κοµπρεσέρ) Καθαίρεση οπλισµένου σκυροδέµατος µ³ 1,440

10 02.02 Καθαίρεση σκυροδεµάτων δαπέδων (άοπλο ή οπλισµένο µε πλέγµα) µ³ 0, Καθαίρεση πλινθοδοµής κονιάµατος µ³ 0, Καθαίρεση πλινθοδοµής ισχυρού κονιάµατος µ³ 0, Καθαίρεση πλινθοδοµών πάσης φύσεως µ³ 0, Καθαίρεση επιχρισµάτων µ² 0, Καθαίρεση τοίχων, εκ πλινθοδοµών δια την διάνοιξη ανοίγµατος (θυρών, παραθύρων κλπ) Αποξύλωση ξύλινων ή µεταλλικών κουφωµάτων µετά των κασωµάτων τους Αποξήλωση κεραµιδιών στέγης (κεραµίδια καρφωτά, δετά ή κολυµπητά) Αποξήλωση σκελετού (ζευκτών κλπ) στέγης πάσης φύσεως Αποξήλωση κυµατοειδών φύλλων επικαλύψεως πάσης φύσεως (αµιαντοτσιµέντου, µεταλλικών κλπ) Αποξήλωση δαπέδων εκ φυσικών ή τεχνητών πλακών ή πλακιδίων ή µαρµάρων πάσης φύσεως τεµ. 0,333 µ² 0,202 µ² 0,018 µ² 0,036 µ² 0,013 µ² 0, Αποξήλωση ξύλινων δαπέδων µ² 0, Αποξήλωση υγροµόνωσης µε ασφαλτόπανο ή µεµβράνη µ² 0, Αποξήλωση θερµοµόνωσης πάσης φύσεως µ² 0, Αποµάκρυνση και φόρτωση δια χειρών πάσης φύσεως προϊόντων καθαιρέσεων ή αποξηλώσεων µ³ 0, ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΑ Ωπλισµένο σκυρόδεµα µ³ 0, Ελαφρά ωπλισµένο σκυρόδεµα (µε πλέγµα) µ³ 0, Ελαφροµπετόν πάσης φύσεως (BETOCEL, περλιτόδεµα κλπ) µ³ 0, Άοπλο σκυρόδεµα (GROS-BETON) µ³ 0, Εξισωτικές στρώσεις (γεµίσµατα δαπέδων µε γαρµπιλοµπετόν, ελαφροµπετόν κλπ) µ² 0, Επιφάνειες εµφανούς σκυροδέµατος µ² 0, Σενάζ δροµικά µ.µ. 0, Σενάζ µπατικά µ.µ. 0, Μανδύας έγχυτου σκυροδέµατος (οπλισµός, ξυλότυπος, σκυρόδεµα) µ³ 1, Μανδύας εκτοξευόµενου σκυροδέµατος (οπλισµός, µ² 0,225

11 σκυρόδεµα) ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ Λιθοδοµές µε αργούς λίθους µ² 0, Λιθοδοµές µε λαξευτούς λίθους (λάξευµα επί τόπου) µ² 0, Πλινθοδοµές δροµικές µ² 0, Πλινθοδοµές µπατικές µ² 0, Τσιµεντολιθοδοµές µ² 0, Πλινθοδοµές εξ ελαφρών πλίνθων (κισσηρολιθοδοµές, τύπου ALFA-BLOCK κλπ) µ² 0, ιακοσµητικά τούβλα και υαλότουβλα µ² 0, ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ Ασβεστοτσιµεντοκονιάµατα τριπτά µ² 0, Τσιµεντοκονιάµατα τριπτά (µε ή χωρίς µονωτικά πρόσµικτα) Ασβεστοτσιµεντοκονιάµατα µε τελευταία στρώση σαγρέ µ² 0,072 µ² 0, Επιχρίσµατα τύπου αρτιφισιέλ µ² 0, Επιχρίσµατα µε τελευταία στρώση πεταχτή (χωριάτικου τύπου) µ² 0, Επιχρίσµατα τραβηκτά µ.µ. 0, ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΤΟΙΧΩΝ Με κεραµικά πλακάκια κολλητά µ² 0, Με κεραµικά πλακάκια µε χρήση τσιµεντοκονιάµατος µ² 0, Με ξύλο µ² Με διακοσµητικά τούβλα µ² 0, Με τεχνητές ή φυσικές πλάκες ή πέτρα (π.χ. σχιστόλιθο) µ² 0, Με πλάκες µαρµάρου (ορθοµαρµάρωση) µ² 0, Με φύλλα µεταλλικά (αλουµινίου κλπ) µ² ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΑΠΕ ΩΝ

12 07.01 Με τσιµεντοκονία µ² 0, Με τσιµεντόπλακες πάσης φύσεως µ² 0, Γαρµπιλοµωσαϊκό (χωρίς λειότριψη και στίλβωση) µ² 0, Με µωσαϊκό λευκού τσιµέντου (χωρίς λειότριψη και στίλβωση) µ² 0, Με φυσικές πλάκες (Καρύστου κ.λπ.) µ² 0, Με πλάκες µαρµάρου (χωρίς λειότριψη και στίλβωση) µ² 0, Με κεραµικά πλακάκια µ² 0, Με ξύλινα δάπεδα καρφωτά επί καρδονίων (χωρίς τρίψιµο και βερνίκωµα) Με ξύλινα κολλητά δάπεδα (χωρίς τρίψιµο και βερνίκωµα) Με πλαστικά πλακάκια ή τάπητα (πλαστικό, µοκέττα κλπ) Λειότριψη και στίλβωση δαπέδων µωσαϊκών ή µαρµάρων µ² 0,126 µ² 0,081 µ² - µ² 0, Τρίψιµο και βερνίκωµα ξύλινων δαπέδων µ² 0, ΜΟΝΩΣΕΙΣ - ΣΤΕΓΑΝΩΣΕΙΣ Υγροµόνωση µε πάσης φύσεως µεµβράνες ή ασφαλτόπανο Υγροµόνωση µε πάσης φύσεως επαλειφόµενο υλικό Θερµοµόνωση µε τοποθέτηση πάσης φύσεως θερµοµονωτικών πλακών µ² 0,018 µ² 0,009 µ² 0, ΜΑΡΜΑΡΙΚΑ Ποδιές, κατώφλια, επίστρωση στέψεων στηθαίων µ.µ. 0, Επένδυση βαθµίδων (πάτηµα, ρίχτι) µ.µ. 0, Σκαλοµέρια ζεύγος 0, Σοβατεπιά µ.µ. 0, ΨΕΥ ΟΡΟΦΕΣ Επίχρισµα σε µεταλλικό πλέγµα µ² 0, Από γυψοσανίδες µ² Από πλάκες ορυκτών ινών σε µεταλλικό σκελετό µ²

13 10.04 Από ξύλο µ² ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΙΣ Επικεράµωση µε κεραµίδια κολυµπητά µ² 0, Επικεράµωση µε κεραµίδια καρφωτά ή δετά µ² 0, Ξύλινος σκελετός στέγης εδραζόµενος µ² 0, Ξύλινος σκελετός στέγης αυτοφερόµενος µ² 0, Επικάλυψη µε σχιστόπλακες εν ξηρώ µ² 0, Επικάλυψη µε σχιστόπλακες κολυµπητές µ² 0, Επικάλυψη µε κυµατοειδείς πλάκες αµιαντοτσιµέντου πλαστικού, µεταλλικές κλπ µ² 0, ΣΤΗΘΑΙΑ Από ωπλισµένο σκυρόδεµα µ.µ. 0, ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ Υδροχρωµατισµοί πάσης φύσεως µ² 0, Πλαστικά απλά επί τοίχου µ² 0, Πλαστικά ή ριπολίνες σπατουλαριστά επί τοίχου µ² 0, Επαναχρωµατισµός τοίχων µε πλαστικά ή ριπολίνες Χρωµατισµοί ή επαναχρωµατισµοί µε ακρυλικό ή τσιµεντόχρωµα µ² 0,027 µ² 0, Χρωµατισµοί ή επαναχρωµατισµοί µε ρελιέφ µ² 0, Χρωµατισµοί ξυλίνων επιφανειών µ² 0, Χρωµατισµοί σιδηρών επιφανειών µ² 0, Χρωµατισµοί σωλήνων και ξύλινων ή σιδηρών κουπαστών Επαναχρωµατισµός ξύλινων ή σιδηρών επιφανειών µ.µ. 0,027 µ² 0, Βερνικοχρωµατισµοί ξυλίνων επιφανειών µ² 0, ΙΑΦΟΡΕΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Κατασκευή τζακιού τεµ. 2, Καµινάδα µετά των ικριωµάτων µ.µ. 0,225

14 14.03 Ικριώµατα ξύλινα ή σιδηρά µ² 0, ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ Ο αριθµός ηµεροµισθίων περιβάλλοντος χώρου προκύπτει µε προµέτρηση και εφαρµογή του παρόντος πίνακα ΑΠOΦΑΣΕΙΣ Αριθ. Φ21/405 Αντικατάσταση των διατάξεων του άρθρου 38 του Κανονισµού Ασφάλισης ΙΚΑ O ΥΠOΥΡΓOΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚOΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Το άρθρο 16 " ιαδικασία θεσπίσεως Κανονισµών" του Α.Ν. 1846/51 (ΦΕΚ 189 Α). 2. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 "Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα" (ΦΕΚ 137 Α). 3. Τις διατάξεις του Π.. 372/95 (ΦΕΚ 201 Α) και του Π.. 213/92 (ΦΕΚ 102 Α). 4. Την µε αριθµό 80088/ (ΦΕΚ 1485 Β) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων "Ανάθεση αρµοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων". 5. Τη γνώµη του.σ. του ΙΚΑ, όπως διαµορφώθηκε στις µε αριθµό 1/ και 2/ συνεδριάσεις του. 6. Τις διατάξεις του αρ. 29Α του Ν. 1558/85, όπως συµπληρώθηκαν µε το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154 Α) και τροποποιήθηκαν µε το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/1997 (ΦΕΚ 38Α). 7. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισµού, αποφασίζουµε: 1. Το άρθρο 38 του Κανονισµού Ασφάλισης ΙΚΑ όπως ισχύει µετά την τροποποίηση του µε την αρ. Φ21/478/ Υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 252 Β) και την παρ. 4 του άρ. 88 του Ν. 2676/99 (ΦΕΚ 1Α/ ) αντικαθίστανται ως εξής: 1. Oι ελάχιστες εισφορές που καταβάλλονται για την κατασκευή ιδιωτικών οικοδοµικών έργων και των λειτουργικών παραρτηµάτων τους, ανεξάρτητα αν γι' αυτά έχει εκδοθεί ή όχι άδεια πολεοδοµικού γραφείου ή άλλης δηµόσιας αρχής, είναι αυτές που αντιστοιχούν στην εργατική δαπάνη των ηµερών που υπολογίζονται, σύµφωνα µε τα παρακάτω για τις εργασίες που αναφέρονται στο α' εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 35 του παρόντος Κανονισµού, µε την επιφύλαξη της εφαρµογής των διατάξεων του άρθρου 40 αυτού. O αριθµός των ηµερών εργασίας προσδιορίζεται, ανάλογα µε το είδος του κτιρίου ή της οικοδοµικής εργασίας, µε βάση τους συντελεστές των πινάκων 1, 2 και 3. Στον πίνακα 1 περιλαµβάνονται: α) Oι συντελεστές, µε τους οποίους υπολογίζονται οι ηµέρες εργασίας για την κατασκευή ενός τετραγωνικού µέτρου κτιρίου βασικής ή άλλης χρήσης συµβατικής κατασκευής και "Ειδικών κτιρίων". β) Oι συντελεστές, µε τους οποίους επιµερίζονται οι κατά τα ανωτέρω υπολογιζόµενες ηµέρες εργασίας στις ενδιάµεσες κατασκευαστικές φάσεις. O έλεγχος των ελάχιστων εισφορών που αντιστοιχούν στις κατά τα ανωτέρω υπολογιζόµενες ηµέρες εργασίας διενεργείται ανακεφαλαιωτικά µετά την περαίωση των επιχρισµάτων του κτιρίου για τις τρεις πρώτες φάσεις και µετά την πλήρη αποπεράτωση για τις υπόλοιπες.

15 Στον πίνακα 2 περιλαµβάνονται: Oι συντελεστές µε τους οποίους υπολογίζονται οι ηµέρες εργασίας για την κατασκευή ενός τετραγωνικού µέτρου χώρου βασικής ή άλλης χρήσης έργων, των οποίων ο φέρων οργανισµός κατασκευάζεται από προσωπικό επιχείρησης που ασφαλίζεται στο ΙΚΑ µε τις κοινές διατάξεις (συνεργεία εστεγασµένων επαγγελµάτων). O έλεγχος των ελάχιστων εισφορών, που αντιστοιχούν στις κατά τα ανωτέρω υπολογιζόµενες ηµέρες εργασίας, διενεργείται ανακεφαλαιωτικά µετά την πλήρη αποπεράτωση του έργου. Στον πίνακα 3 περιλαµβάνονται: Oι συντελεστές, µε τους οποίους υπολογίζονται οι ηµέρες εργασίας για την κατασκευή της κάθε µονάδας (τετραγωνικό µέτρο, κυβικό µέτρο, µέτρο µήκους κ.λπ.) οικοδοµικών εργασιών, που εκτελούνται σε προϋπάρχοντα έργα (επισκευές, διαρρυθµίσεις, αλλαγή χρήσης). Oι συντελεστές του πίνακα αυτού εφαρµόζονται µόνο στις περιπτώσεις που δεν είναι εφικτός ο υπολογισµός µε βάση τις επιφάνειες του κτιρίου, δηλαδή µε τους συντελεστές των πινάκων 1 ή 2. O έλεγχος των ελάχιστων εισφορών που αντιστοιχούν στις κατά τα ανωτέρω υπολογιζόµενες ηµέρες εργασίας διενεργείται ανακεφαλαιωτικά µετά την πλήρη αποπεράτωση όλων των εργασιών. Κατ' εξαίρεση οι ανωτέρω κατ' ελάχιστον υπολογιζόµενες ηµέρες εργασίας για κτίρια του πίνακα 1 και εργασίες του πίνακα 3 µειώνονται στις περιπτώσεις: α) Κτιρίων εφαπτόµενων σε ήδη υπάρχοντα. Η µείωση των ηµερών εργασίας είναι ίση µε τις ηµέρες που αντιστοιχούν στις οικοδοµικές εργασίες που δεν εκτελούνται στις εφαπτόµενες πλευρές. Oι µειούµενες ηµέρες υπολογίζονται µε τον πίνακα 3. β) Ισογείων κτιρίων κατοικιών χωρίς φέροντα οργανισµό από οπλισµένο σκυρόδεµα. Η µείωση των ηµερών εργασίας στην περίπτωση αυτή είναι ίση µε τα 2/3 των ηµερών της φάσης "εκσκαφών και οικοδοµικού σκελετού του κτιρίου". γ) Εργασιών κατασκευής ξύλινων πατωµάτων, βιοµηχανικών δαπέδων, εργασιών τοιχοποιίας µε γυψοσανίδες και µαρµαρικών εργασιών. Oι µειούµενες ηµέρες υπολογίζονται µε τον πίνακα 3. δ) Εργασιών κατασκευής µεταλλικών στεγών και ξύλινων αυτοφερόµενων. O αριθµός των µειούµενων ηµερών εργασίας προκύπτει από το γινόµενο του πολλαπλασιασµού του συντελεστή 0,15 επί την επιφάνεια (τ.µ.) της στέγης. Προϋπόθεση για την µείωση των ηµερών εργασίας στις περιπτώσεις γ' και δ' αποτελεί η απόδειξη της εκτέλεσης των εργασιών από προσωπικό επιχείρησης που ασφαλίζεται στο ΙΚΑ µε τις κοινές διατάξεις ή από πρόσωπο που ασκεί επιχειρηµατική δραστηριότητα και για την ιδιότητά του αυτή υπάγεται σε άλλο φορέα κύριας ασφάλισης. Κατά την εφαρµογή των πινάκων 1 ή 2 δεν λαµβάνονται υπόψη κατασκευαστικές ιδιαιτερότητες πέραν των αναφερόµενων στην παρούσα απόφαση ή τοπικά κατασκευαστικά έθιµα.

03 ΜΕΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΛΟΓΩ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΕΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

03 ΜΕΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΛΟΓΩ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΕΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΣΤΟ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΤΟΥ Ο.Π.Σ. / Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Αντικατάσταση των παρ. 1 και 2 του άρθρου 38, του άρθρου 39 και των παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 40 του Κανονισμού Ασφάλισης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ».

ΘΕΜΑ : «Αντικατάσταση των παρ. 1 και 2 του άρθρου 38, του άρθρου 39 και των παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 40 του Κανονισμού Ασφάλισης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙO ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦ/ΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΤΜΗΜΑ A ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Σταδίου 29 ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ : 101 10 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙO ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦ/ΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΤΜΗΜΑ A ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Σταδίου 29 ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ : 101 10 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του άρθρου 38 του Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ».

ΘΕΜΑ : «Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του άρθρου 38 του Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ». ΘΕΜΑ : «Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του άρθρου 38 του Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ». Σχετ. Εγκ.: 7/93, 74/96, 16/97. Κοινοποιούμε, για ενημέρωση και εφαρμογή το αρθρ. 18 του Ν. 2972/01 που δημοσιεύθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β) 1 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 1.01 Γενικές εσκαφές γαιώδεις κ.μ 3,22 22 70.84 1.02 Γενικές εσκαφές ημιβραχώδεις κ.μ 3,22 0 0 1.03 Γενικές εσκαφές βραχώδεις κ.μ 11,74 0 0 1.04 Εσκαφές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ. (Πηγή: Έρευνα αγοράς Ο.Τ.Δ.) 1.1 Γενικές εκσκαφές γαιώδεις m³ 4,10

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ. (Πηγή: Έρευνα αγοράς Ο.Τ.Δ.) 1.1 Γενικές εκσκαφές γαιώδεις m³ 4,10 ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ (Πηγή: Έρευνα αγοράς Ο.Τ.Δ.) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (χωρίς ΦΠΑ) 1.1 Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007 2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007 2013 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» (1 η Προκήρυξη)) ΘΑΣΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΠΑΑ 2007 2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΠΑΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΠΑΑ 2007 2013 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER (2 η Προκήρυξη) Επί γης Φιλίππων, Ζείδωρου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2010

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2010 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ 2010 ΟΜΑΔΑ Υ.01 Ισοπεδώσεις-Διαμορφώσεις ΚΑ 2000,00 Ομάδα Α Εργα Υποδομης Υ.02 Σύνδεση με δίκτυο ΔΕΗ ΚΑ 2000,00 Υ.03 Σύνδεση με δίκτυο ΟΤΕ ΚΑ 200,00 Υ.04 Σύνδεση με δίκτυο ύδρευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΠΑΑ 2007 2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΠΑΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΠΑΑ 2007 2013 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER (2 η Προκήρυξη) Επί γης Φιλίππων, Ζείδωρου

Διαβάστε περισσότερα

1η Προκήρυξη ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΞΟΝΑΣ 4 ΤΟΥ Π.Α.Α. 2007-2013)

1η Προκήρυξη ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΞΟΝΑΣ 4 ΤΟΥ Π.Α.Α. 2007-2013) ΠΑΑ 2007-2013 Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης: Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές LEADER ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΟΜΑΔΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ (ΟΤΔ) ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Ι.ΜΑΚΟΥ ΑΤΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ -ΥΛΙΚΩΝ

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Ι.ΜΑΚΟΥ ΑΤΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ -ΥΛΙΚΩΝ ΠΛΟΥΤΩΝΟΣ 37 ΔΑΦΝΗ ΤΗΛ.210-9758619 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Ι.ΜΑΚΟΥ ΑΤΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ -ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ-ΧΩΡΙΣΜΑΤΑ-ΨΕΥΔΟΡΟΦΕΣ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ 1+0

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του άρθρου 38 του Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ.

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του άρθρου 38 του Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΔ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 10241 ΑΘΗΝΑ Αριθ. τηλεφώνου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ LEADER ΑΝ.ΒΟ.ΠΕ. ΑΕ. ΟΤΑ η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΒΟΡΕΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 : ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 : ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ LEADER ΑΝΒΟΠΕ ΑΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 007-03 ΑΞΟΝΑΣ 4 «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER 4 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑ ΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑ ΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΡΑΣΗΣ LEADER ΑΝ.ΒΟ.ΠΕ. ΑΕ. ΟΤΑ Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕ ΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΒΟΡΕΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Αντιµετώπιση προβληµάτων που δηµιουργούνται στις περιπτώσεις µεταβίβασης ιδιωτικού οικοδοµικού έργου σε ηµιτελή κατάσταση.

ΘΕΜΑ : «Αντιµετώπιση προβληµάτων που δηµιουργούνται στις περιπτώσεις µεταβίβασης ιδιωτικού οικοδοµικού έργου σε ηµιτελή κατάσταση. Αθήνα 17/7/2009 Αριθµ. Πρωτ. Ε41/147 Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟ ΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟ /ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ταχ. ιεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8 10241 ΑΘΗΝΑ Αριθ. τηλεφώνου : 210

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ. Αριθμ. Πρωτ. Ε41 / 40 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 10. ΠΡΟΣ: Όλα τα Υποκ/τα & Παρ/τα Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : Ως ο συνημμένος πίνακας διανομής.

ΓΕΝΙΚΑ. Αριθμ. Πρωτ. Ε41 / 40 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 10. ΠΡΟΣ: Όλα τα Υποκ/τα & Παρ/τα Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : Ως ο συνημμένος πίνακας διανομής. ΕΛΛΗΝΙΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΙΑ Αθήννα 27 // 2 // 2015 ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ ΙΙ Ο ΙΙ Κ Η ΣΣ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΔ/ΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΠΤΝΕ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΚΑΛΙΤΣΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΣΧΕ ΙΑ

ΕΡΓΟ : ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΠΤΝΕ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΚΑΛΙΤΣΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΣΧΕ ΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΡΡΑΧΙΟΥ 89 & ΚΗΦΙΣΟΥ, 104 43 ΑΘΗΝΑ fax: 210-5192326 e-mail: dypm@dei.gr ΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΥΠΜ - 40903 ΕΡΓΟ : ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013 ΑΞΟΝΑΣ 4 ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΤΔ «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.» ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ - Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. «ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε.» ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ - Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. «ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε.» ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ - Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. «ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε.» ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ 1 ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΜΟΙΒΩΝ Τεύχος Υπολογισµών

ΜΕΛΕΤΗ ΑΜΟΙΒΩΝ Τεύχος Υπολογισµών ΜΕΛΕΤΗ ΑΜΟΙΒΩΝ Τεύχος Υπολογισµών Έργο : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΛΥΤΕΛΩΝ ΜΑΙΖΟΝΕΤΩΝ ΣΤΟ ΧΑΛΑΝ ΡΙ Ιδιοκτήτης : ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ιεύθυνση : ΜΗΚΥΝΩΝ 9 ΧΑΛΑΝ ΡΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Π.. 515/89 Φ.Ε.Κ. 219/89 Έργο προσθηκη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Περιγραφή 1 Μεταφορές με αυτοκίνητο καλής βατότητας 60,00 * 10 600,00 Τ/ΧΛΜ 2 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Περιγραφή 1 Μεταφορές με αυτοκίνητο καλής βατότητας 60,00 * 10 600,00 Τ/ΧΛΜ 2 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα Σελίδα 1 από 10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ& ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ A/A Περιγραφή 1 Μεταφορές με αυτοκίνητο καλής βατότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ο.Τ.. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΑΕ ΟΤΑ

Ο.Τ.. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΑΕ ΟΤΑ Ο.Τ.. ΑΝΑΠΤΥΞΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΑΕ ΟΤΑ Ο.Τ.. ΑΝΑΠΤΥΞΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΑΕ ΟΤΑ Τ.Π. ΑΞΟΝΑ 4: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER 2η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜ ΚΤΙΡΚ Γ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Τ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚ ΣΧΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2015

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2015 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ 2015 ΟΜΑΔΑ Υ.01 Ισοπεδώσεις-Διαμορφώσεις ΚΑ 2 000.00 Ομάδα Α Εργα Υποδομης Υ.02 Σύνδεση με δίκτυο ΔΕΗ ΚΑ 2 000.00 Υ.03 Σύνδεση με δίκτυο ΟΤΕ ΚΑ 200.00 Υ.04 Σύνδεση με δίκτυο ύδρευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤ. : Εγκ. 111/65, 110/68, 30/80, 50/81, 125/92, 7/93, 21/01 και 52/02.

ΣΧΕΤ. : Εγκ. 111/65, 110/68, 30/80, 50/81, 125/92, 7/93, 21/01 και 52/02. Αρµοδιότητα, ιαδικασία και Τρόπος Υπολογισµού ποσοστού Εργατικής απάνης ηµοσίων Έργων, Χορήγηση Βεβαιώσεων για Είσπραξη Λογ/σµών, Εκκαθάριση Μερικών και Τελικών Λογ/σµών. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟ ΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2013

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2013 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ 2013 ΟΜΑ Α Υ.01 Ισοπεδώσεις- ιαµορφώσεις ΚΑ 2000.00 Οµάδα Α Εργα Υποδοµης Υ.02 Σύνδεση µε δίκτυο ΕΗ ΚΑ 2000.00 Υ.03 Σύνδεση µε δίκτυο ΟΤΕ ΚΑ 200.00 Υ.04 Σύνδεση µε δίκτυο ύδρευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6. ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ 2ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6. ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ 2ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΑ 2007-2013 Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑΣ 4. «ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER» ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Α.Α.Ε. ΟΤΑ ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε. Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 3 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ (Ο.Τ.Δ.): «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων του Δήμου Ηρακλείου συνέταξε μελέτη με τίτλο «Συμπληρωματικές εργασίες κτιρίου πλατείας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ OIΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ OIΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. Γενική Διεύθυνση Έργων & Εφαρμογής Νέων Τεχνολογιών Διεύθυνση Μελετών Έργων ΕΡΓΟ: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 23 ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΑΘΗΝΑ (Β ΦΑΣΗ)» ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ. δάπεδα εσωτερικού χώρου. δάπεδα εξωτερικού χώρου

ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ. δάπεδα εσωτερικού χώρου. δάπεδα εξωτερικού χώρου ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ δάπεδα εσωτερικού χώρου δάπεδα εξωτερικού χώρου κριτήρια επιλογής επίστρωσης δαπέδου σε σχέση και με τη θέση του στην οικοδομή συμπεριφορά σε σχέση με τον ήχο, το νερό και την υγρασία,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΩΝ ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ 1, Τ.K. : 412 22 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Ε. ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2413-500285 FAX: 2410-251339 e-mail: nerga@larissa-dimos.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ. δάπεδα εσωτερικού χώρου. δάπεδα εξωτερικού χώρου

ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ. δάπεδα εσωτερικού χώρου. δάπεδα εξωτερικού χώρου ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ δάπεδα εσωτερικού χώρου δάπεδα εξωτερικού χώρου κριτήρια επιλογής επίστρωσης δαπέδου σε σχέση και με τη θέση του στην οικοδομή συμπεριφορά σε σχέση με τον ήχο, το νερό και την υγρασία,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΡΤΗΜ IV ΠΙΝΚΣ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΔΣ ΓΙ ΚΤΣΚΕΥΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΣΙΕΣ Ν.ΔΩ..Ε. ΠΙΝΚΣ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΔΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΣ (Στις τιμές περιλαμβάνεται η εργασία με υλικά και ασφαλιστικές εισφορές) ΟΜΔ ΚΤΗΓΟΡΙ ΕΡΓΣ ΔΠΝ ΧΩΜΤΟΥΡΓΙΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΔΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ. Η κατασκευή ενός οικοδομικού έργου διακρίνεται σε τρία βασικά στάδια :

ΣΤΑΔΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ. Η κατασκευή ενός οικοδομικού έργου διακρίνεται σε τρία βασικά στάδια : ΣΤΑΔΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Η κατασκευή ενός οικοδομικού έργου διακρίνεται σε τρία βασικά στάδια : Α Στάδιο : Aπό εκσκαφές μέχρι την ολοκλήρωση του οικοδομικού σκελετού. Β Στάδιο : Aπό τοιχοποιίες ως τις εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V : ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V : ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ LEADER ΑΝ.ΒΟ.ΠΕ. ΑΕ. ΟΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 0- ΑΞΟΝΑΣ «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Καθορισμός τιμών μονάδος επιφανείας οικοδομικών έργων

Καθορισμός τιμών μονάδος επιφανείας οικοδομικών έργων ΑΔΑ:Β4411-ΙΩ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ & ΚΩΔ/ΣΗΣ (Δ17) Τμήμα: α Αθήνα, 23/1/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Εργο : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΝΕΑ ΚΤΙΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013 ΑΞΟΝΑΣ 4 ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΤΔ «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.» ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ 4 ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΤΔ ΑΝ.ΟΛ Α.Ε «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Α.Ε Ο.Τ.Α»

ΑΞΟΝΑΣ 4 ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΤΔ ΑΝ.ΟΛ Α.Ε «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Α.Ε Ο.Τ.Α» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013 ΑΞΟΝΑΣ 4 ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΤΔ ΑΝ.ΟΛ Α.Ε «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Α.Ε Ο.Τ.Α» ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013 ΑΞΟΝΑΣ 4 ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΤΔ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013 ΑΞΟΝΑΣ 4 ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΤΔ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013 ΑΞΟΝΑΣ 4 ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΤΔ ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΟ 41 ΔΡΑΣΕΙΣ L311-8, L312-4, L313-9 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:..

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ Α. ΓΕΝΙΚΑ ΕΡΓΟ: Μονώσεις Ανακατασκευές Στεγών σε Σχολικά Κτίρια του ήµου Θεσσαλονίκης, έτους 2013. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΟΥ: ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΟΡΕΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΜΕΛΕΤΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩ ΣΧΕΔΙΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤ ΑΣΚΕΥΗ. ΣΠΟΥ ΔΑΣΤΕΣ : ΜΕΘΕΝΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓlΟΣ - ΣlΜΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓ ΑΣΙΑΣ ΚΑΘΙΠΉΤΗΣ :ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΘΕΜΑ : ΜΕΛΕΤΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩ ΣΧΕΔΙΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤ ΑΣΚΕΥΗ. ΣΠΟΥ ΔΑΣΤΕΣ : ΜΕΘΕΝΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓlΟΣ - ΣlΜΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓ ΑΣΙΑΣ ΚΑΘΙΠΉΤΗΣ :ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓ ΑΣΙΑΣ ΚΑΘΙΠΉΤΗΣ :ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΜΑ : ΜΕΛΕΤΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩ ΣΧΕΔΙΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤ ΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΉ : ΚΕΦΑΛΆΡΙ - ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΣΠΟΥ ΔΑΣΤΕΣ : ΜΕΘΕΝΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓlΟΣ - ΣlΜΙΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V. Πίνακας Τιμών Μονάδας για Κατασκευαστικές Εργασίες

ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V. Πίνακας Τιμών Μονάδας για Κατασκευαστικές Εργασίες ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V Πίνακας Τιμών Μονάδας για Κατασκευαστικές Εργασίες Επανάληψη 1 ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του τοπικού προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4404691ΩΓ-ΓΛΟ. Αθήνα 6/3/2012. Αριθμ. Πρωτ. Ε41/113

ΑΔΑ: Β4404691ΩΓ-ΓΛΟ. Αθήνα 6/3/2012. Αριθμ. Πρωτ. Ε41/113 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ : ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΔ/ΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1.5 ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΝΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

1.5 ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΝΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 1.5 ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΝΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 1. Γενικά 1.1. Τίτλοι ιδιοκτησίας. Αυθαίρετα. Στις δηλώσεις στοιχείων ακινήτων αναγράφονται όλα τα εμπράγματα δικαιώματα πλήρους ή ψιλής

Διαβάστε περισσότερα

Β Μέρος Ερωτο-Απαντήσεων για τη Ρύθμιση Αυθαίρετων Κατασκευών (Κεφάλαιο Β. Νόμου 4014/2011)

Β Μέρος Ερωτο-Απαντήσεων για τη Ρύθμιση Αυθαίρετων Κατασκευών (Κεφάλαιο Β. Νόμου 4014/2011) ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Β Μέρος Ερωτο-Απαντήσεων για τη Ρύθμιση Αυθαίρετων Κατασκευών (Κεφάλαιο Β. Νόμου 4014/2011) 1) Εάν υπάρχει δώμα το οποίο είχε ενταχθεί στον Ν.3843/2010

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013 ΑΞΟΝΑΣ 4 ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΤΔ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013 ΑΞΟΝΑΣ 4 ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΤΔ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013 ΑΞΟΝΑΣ 4 ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΤΔ ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΟ 41 ΥΠΟΜΕΤΡΑ L321, L322, L323, L313-Παρεμβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Αποφ-5219/04 (ΦΕΚ-114/Δ/17-2-04)

Αποφ-5219/04 (ΦΕΚ-114/Δ/17-2-04) Αποφ-5219/04 (ΦΕΚ-114/Δ/17-2-04) Καθορισμός εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας για τις οποίες αντί της έκδοσης άδειας δόμησης απαιτείται Έγκριση Εργασιών - Διαδικασία έγκρισης και απαιτούμενα δικαιολογητικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΚΟΣΤΟΣ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΚΟΣΤΟΣ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟ Α.Α.Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ : ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΚΟΣΤΟΣ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΡΑΝΤΖΟΣ ΒΑΙΟΣ ΟΜΑ Α ΙΣΑΑΚΙ Ο ΣΤΑΜΠΟΛΙ

Διαβάστε περισσότερα

α) Στο ΦΕΚ 249 Α' δηµοσιεύτηκε ο ν. 4030/2011 «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόµησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις».

α) Στο ΦΕΚ 249 Α' δηµοσιεύτηκε ο ν. 4030/2011 «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόµησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις». Αθήνα 7/2/2012 Αρ. πρωτ. οικ: 6638 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Υπόχρεοι απογραφής: ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ειδικά για τις οικοδομοτεχνικές εργασίες, ανάλογα αν πρόκειται για ιδιωτικό, δημόσιο ή τεχνικό έργο, υπόχρεος για την απογραφή του οικοδομοτεχνικού

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 5 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 13. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Αθήνα 12/2/2004. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ./β. Αρ. Πρωτ.: οικ.

Σελίδα 1 από 5 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 13. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Αθήνα 12/2/2004. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ./β. Αρ. Πρωτ.: οικ. Σελίδα 1 από 5 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 13 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Αθήνα 12/2/2004 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ./β Αρ. Πρωτ.: οικ. 7646 ΘΕΜΑ: Εργασίες δόμησης μικρής κλίμακας για τις οποίες αντί της έκδοσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤ.: α) Η εγκύκλιος 23/1989 β) Το Γενικό έγγραφα Α24/374/31-7-90

ΣΧΕΤ.: α) Η εγκύκλιος 23/1989 β) Το Γενικό έγγραφα Α24/374/31-7-90 ΘΕΜΑ: «Συμπληρωματικές οδηγίες για την ασφάλιση των προσώπων που απασχολούνται σε εργοδότες, με τους οποίους είναι σύζυγοι ή συγγενείς α και β βαθμού συγγενείας» ΣΧΕΤ.: α) Η εγκύκλιος 23/1989 β) Το Γενικό

Διαβάστε περισσότερα

α) Στην μη ασφαλιστική τακτοποίηση με το πράγματι καταβαλλόμενο ημερομίσθιο.

α) Στην μη ασφαλιστική τακτοποίηση με το πράγματι καταβαλλόμενο ημερομίσθιο. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ : ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΔ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ταχ. Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. (απόσταση Λιβάδι-Γέφυρα) = 1.178 ton*km με στρογγύλευση 1.350 ton*km

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. (απόσταση Λιβάδι-Γέφυρα) = 1.178 ton*km με στρογγύλευση 1.350 ton*km ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΛΙΒΑΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΛΑΞΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Δ/ΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ& ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1 ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1 HMOΣIA EΠIXEIΡHΣH HΛEKTΡIΣMOY Α.Ε /NΣH NEΩΝ EΡΓΩN METAΦOΡAΣ TIMOΛOΓIO ΠΡOΣΦOΡAΣ ΗMOΠΡAΣIA AΡIΘ: ΝΕΜ ΣΥΜΒΑΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ Α 1 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 1 Καθαίρεση ανωδοµών από αργολιθοδοµή ή λιθοδοµή

ΟΜΑ Α 1 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 1 Καθαίρεση ανωδοµών από αργολιθοδοµή ή λιθοδοµή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ "Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ" /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ ΗΜΟΣ: «Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ» ΕΡΓΟ: ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΗΜΟΥ Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ 24 Αυγούστου 2012. ΑΡ. ΠΡΩΤ. Οικ. 37148/2597 ΠΡΟΣ: KOIN:

ΑΘΗΝΑ 24 Αυγούστου 2012. ΑΡ. ΠΡΩΤ. Οικ. 37148/2597 ΠΡΟΣ: KOIN: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ----------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ. 11 m2 85 πάχους 36 έως 38mm µεθ'αρµογλυφών (αυλακιών, καλεµιών) δια κοινού τσιµέντου και άµµου λευκού µαρµάρου Κουφώµατα

ΟΜΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ. 11 m2 85 πάχους 36 έως 38mm µεθ'αρµογλυφών (αυλακιών, καλεµιών) δια κοινού τσιµέντου και άµµου λευκού µαρµάρου Κουφώµατα Κατασκευή κτιρίου ηµοτικής Βιβλιοθήκης ΟΜΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α/Α Περιγραφή Εργασίας Εργασίες µε τιµές Μονάδος Αρχιτεκτονικά Τοιχοποιία ΥποΟµάδα η Αργολιθοδοµαί δι' ασβεστοτσιµεντοκονιάµατος τσιµέντου άνευ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΗΜΟΣ θεσσαλονικησ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΡΧ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ Αριθµός Μελέτης : ΑΚ 42/2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ήµος : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Εργο : Μονώσεις, ανακατασκευές στεγών, επισκευή

Διαβάστε περισσότερα

3 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ

3 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. Γενική Διεύθυνση Έργων & Εφαρμογής Νέων Τεχνολογιών Διεύθυνση Μελετών Έργων ΕΡΓΟ: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 23 ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΑΘΗΝΑ (Α ΦΑΣΗ) 3 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Περιγραφή Οικοδομικών & Η/Μ εργασιών.

Τεχνική Περιγραφή Οικοδομικών & Η/Μ εργασιών. Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Τμήμα Κτιριακών Έργων, Υπαίθριων Χώρων & Εξοικονόμησης Ενέργειας Έργο: «Συντήρηση των παιδικών Σταθμών για θέματα Πυροπροστασίας και λειτουργικών απαιτήσεων». Τεχνική Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ. - Είδος Εργασίας - Τιμή Μονάδας ολογράφως και αριθμητικά. α β γ

Α.Τ. - Είδος Εργασίας - Τιμή Μονάδας ολογράφως και αριθμητικά. α β γ Διεύθυνση Περιφέρειας Νησιών Τ.Τ.Ε.Δ./ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΟΜΙΚΩΝ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 112, ΑΘΗΝΑ 117 41 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΝ / ΤΤΕΔ Νo. 122 ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ : ΕΡΓΟ: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ & ΔΗΜΙ- ΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ

Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έκδοση οικοδομικής άδειας είναι: 1. Αίτηση ιδιοκτήτη (ειδικό έντυπο) ή του πληρεξούσιου αυτού 2. Δηλώσεις ανάθεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΠΕ ΟΥΧΩΝ ΟΣΜΑΑ «Ο ΙΚΑΡΟΣ» Λεωφ. Περικλέους 5 Τ.Κ. 155 61 Χολαργός Τηλ.: 210 6526810 6979973762-6937061212 FAX: 210 6526815

ΟΙΚΟΠΕ ΟΥΧΩΝ ΟΣΜΑΑ «Ο ΙΚΑΡΟΣ» Λεωφ. Περικλέους 5 Τ.Κ. 155 61 Χολαργός Τηλ.: 210 6526810 6979973762-6937061212 FAX: 210 6526815 ΕΞΟΧΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΣΤΟΝ ΚΑΤΩ ΑΕΤΟ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΟΙΚΟΠΕ ΟΥΧΩΝ ΟΣΜΑΑ «Ο ΙΚΑΡΟΣ» ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΕ ΙΑΣΗ: ΙΟΝΥΣΗΣ ΜΑΡΤΙΝΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΜΑΡΤΙΝΗΣ ΤΕΧΝΟ ΟΜΙΚΗ ΕΠΕ Λεωφ. Περικλέους 5 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40315 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3480 23 Δεκεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ.11321/19423/1405 Αντικατάσταση των παρ. 1 και 2 του άρθρου 38, του άρ θρου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007 2013 ΑΞΟΝΑΣ 4 ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΤΔ «ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007 2013 ΑΞΟΝΑΣ 4 ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΤΔ «ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007 2013 ΑΞΟΝΑΣ 4 ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΤΔ «ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α.» ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΟ 41 ΥΠΟΜΕΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 5. Αθήνα 25 / 8 / 2009

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 5. Αθήνα 25 / 8 / 2009 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ. ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Μεσογείων και Τρικάλων 36 Ταχ. Κώδικας : 11526 TELEFAX : 210 6918088 Πληροφορίες : Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. 3 Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών. 010 ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 38.3 m2 2457

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. 3 Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών. 010 ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 38.3 m2 2457 ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ Έργο: ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΥΛΟΥ Θέση: ΠΥΛΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ- ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδηημιβραχώδη και τάφρων με χρήση μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΡΓΟ:ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σχετ. : Το υπ. αριθμ. πρωτ. 31613/23-7-2009 έγγραφό μας. Με τις διατάξειςτωνάρθρων 40 και 41 του Ν. 3775/2009 :

Σχετ. : Το υπ. αριθμ. πρωτ. 31613/23-7-2009 έγγραφό μας. Με τις διατάξειςτωνάρθρων 40 και 41 του Ν. 3775/2009 : ΘΕΜΑ: Εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 40 και 41 του Ν. 3775/2009 (ΦΕΚ 122 Α /21-7-2009) Κανόνες τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών, κανόνες υποκεφαλαιοδότησης επιχειρήσεων, διαδικασία ταχείας αδειοδότησης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ Α. ΓΕΝΙΚΑ ΕΡΓΟ: Ανακαίνιση κελύφους σχολικών κτιρίων του ήµου Θεσσαλονίκης, έτους 2012 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΟΥ: Σχολικά κτίρια του ήµου Θεσσαλονίκης (όπως πίνακας επεµβάσεων) ΦΟΡΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

1.ΠΡΟΪΣΧΥΟΝ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Ν. 2335/95)

1.ΠΡΟΪΣΧΥΟΝ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Ν. 2335/95) ΘΕΜΑ: «Ασφάλιση στον Κλάδο Παροχών Ασθενείας σε είδος του ΙΚΑ των ανέργων που παρακολουθούν τα επιδοτούμενα από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης» Σχετ. εγκύκλιος: 31/6

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ, Ν.ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΡΓΟ: 13ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ- ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εργο :ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ. Αριθµός Έργου : 2014 ΕΠ 51700025

Εργο :ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ. Αριθµός Έργου : 2014 ΕΠ 51700025 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜOΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒ. ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Εργο :ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ Αριθµός Έργου : 2014 ΕΠ 51700025

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ 4 ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΤΔ ΑΝ.ΟΛ Α.Ε «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Α.Ε Ο.Τ.Α»

ΑΞΟΝΑΣ 4 ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΤΔ ΑΝ.ΟΛ Α.Ε «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Α.Ε Ο.Τ.Α» ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α (ΑΝ.ΟΛ. Α.Ε.). ΚΡΕΣΤΕΝΑ ΗΛΕΙΑΣ Τ.Κ. 27055 ΤΗΛ: 26250 24990-24965, FAX: 26250 24991 email : anol@otenet.gr ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013 ΑΞΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Φ Α Κ Ε Λ Ο Σ Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Υ Γ Ε Ι Α Σ ( Φ Α Υ )

Φ Α Κ Ε Λ Ο Σ Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Υ Γ Ε Ι Α Σ ( Φ Α Υ ) ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 Άξονας προτεραιότητας:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Εργο : Ποιοτική αναβάθμιση σχολικών συγκροτημάτων του Δήμου Βόλου ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑ ΟΜΑΔΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑ ΟΜΑΔΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑ ΟΜΑΔΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΩΔ. ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΝ. ΜΕΤΡ. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 02.01 Καθαιρέσεις αποκ. 1,00 2.850,40 2.850,40 655,59 3.505,99 ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ- ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 500.000,00 /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ Αριθµός Μελέτης: 2/2015 α/α Σύντοµη

Διαβάστε περισσότερα

Προδιαγραφές για την κατασκευή χώρων στάθµευσης αυτοκινήτων που εξυπηρετούν τα κτίρια. (ΦΕΚ 167/ /2-3-93)

Προδιαγραφές για την κατασκευή χώρων στάθµευσης αυτοκινήτων που εξυπηρετούν τα κτίρια. (ΦΕΚ 167/ /2-3-93) ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Αριθµός 98728/7722/93 Προδιαγραφές για την κατασκευή χώρων στάθµευσης αυτοκινήτων που εξυπηρετούν τα κτίρια. (ΦΕΚ 167/ /2-3-93) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ:

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ- ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 40 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 40 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 40 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση 1 ου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΥΣΕΙΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ. Αρχ. Ολυμπία

ΜΟΥΣΕΙΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ. Αρχ. Ολυμπία ΜΟΥΣΕΙΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ Αρχ. Ολυμπία TO ΠΑΛΑΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Είναι το πρώτο Μουσείο της Ελλάδος και πιθανότατα και στη Μεσόγειο το οποίο κτίστηκε δίπλα στο χώρο των ανασκαφών, για

Διαβάστε περισσότερα

ÔÓÉÌÅÍÔÏÊÏÍÉÅÓ ÔÓÉÌÅÍÔÏÊÏÍÉÁ ÌÅ ÐÕÑÉÔÉÊÇ ÁÌÌÏ ÊÏÉÍÇ ÔÓÉÌÅÍÔÏÊÏÍÉÁ ÌÅ ÈÑÁÕÓÔÇ ÁÌÌÏ ËÁÔÏÌÅÉÏÕ

ÔÓÉÌÅÍÔÏÊÏÍÉÅÓ ÔÓÉÌÅÍÔÏÊÏÍÉÁ ÌÅ ÐÕÑÉÔÉÊÇ ÁÌÌÏ ÊÏÉÍÇ ÔÓÉÌÅÍÔÏÊÏÍÉÁ ÌÅ ÈÑÁÕÓÔÇ ÁÌÌÏ ËÁÔÏÌÅÉÏÕ ÕÐÏÓÔÑÙÌÁÔÁ ÄÁÐÅÄÙÍ Η εταιρεία ΦΙΝΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε. δραστηριοποιείται στον τομέα της παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος από το 1985, έχοντας συνδέσει το όνομά της με την ποιότητα και τη συνέπεια. Σήμερα, με πέντε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αθήνα, 25-10-2012 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ Ν.Π... ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Αδ. Αριστοπούλου, ιπλ. Χηµικός Μηχ. Ταχ. /νση: Ιερά Οδός 75, 11855 Αθήνα Τηλ.: 210-5294870 Fax: 210-5294880

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ (156) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Οι επεµβάσεις που πραγµατοποιούνται σε κάθε χώρο περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Οι επεµβάσεις που πραγµατοποιούνται σε κάθε χώρο περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ- ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΜΙΚΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΤΟ ΜΙΣΘΙΟ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΤΟ ΜΙΣΘΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΤΟ ΜΙΣΘΙΟ Η περιγραφή ελαχίστων εργασιών σχετικά με την επισκευή και ανακαίνιση κτηρίου επί των οδών Μητροπόλεως 84 και Κηρυκείου, στην Αθήνα, αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013 ΑΞΟΝΑΣ 4 ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΤΔ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013 ΑΞΟΝΑΣ 4 ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΤΔ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013 ΑΞΟΝΑΣ 4 ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΤΔ ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΟ 41 ΥΠΟΜΕΤΡΑ L312-5 «Δικτύωση ομοειδών ή συμπληρωματικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ: 2 ο τρίµηνο 2015

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ: 2 ο τρίµηνο 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 23 Ιουλίου 2015 ΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ: 2 ο τρίµηνο 2015 Ο Γενικός είκτης Τιµών Κατηγοριών

Διαβάστε περισσότερα

Νοµοθεσία. για τις. Χρήσεις γης. (απόσπασµα)

Νοµοθεσία. για τις. Χρήσεις γης. (απόσπασµα) Νοµοθεσία για τις Χρήσεις γης (απόσπασµα) ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ 2006 Κατηγορίες και περιεχόµενο χρήσεων γης Π 23-2-87 (ΦΕΚ 166 6-3-87) 'Εχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν-1561/85 (ΦΕΚ-148/Α)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ. Διεύθυνση Περιφέρειας Νησιών Τ.Τ.Ε.Δ./ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΟΜΙΚΩΝ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 112, ΑΘΗΝΑ 117 41 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΝ / ΤΤΕΔ Νo. 122 ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ : ΕΡΓΟ: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ & ΔΗΜΙ- ΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

'1 ο(\. ΕΠΑΥΛΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΑ. ΣΠΟΥΔΆΣΤΡΙΑ : ΦΥΛΑΚΤΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : θεοφανοπουλοσ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΘΗΝΑ 1997 ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΝΠΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓ ΑΣΙΑ

'1 ο(\. ΕΠΑΥΛΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΑ. ΣΠΟΥΔΆΣΤΡΙΑ : ΦΥΛΑΚΤΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : θεοφανοπουλοσ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΘΗΝΑ 1997 ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΝΠΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓ ΑΣΙΑ 16 '1 ο(\. Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΝΠΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓ ΑΣΙΑ ΕΠΑΥΛΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΑ ΣΠΟΥΔΆΣΤΡΙΑ : ΦΥΛΑΚΤΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : θεοφανοπουλοσ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΘΗΝΑ 1997 ΕΠΑΥΛΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΑ Στην παραλιακή, ζώνη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Αριθ. οικ 5219/04 (ΦΕΚ 114 Δ /17-2-04) : Καθορισμός εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας για τις οποίες αντί της έκδοσης άδειας δόμησης απαιτείται Έγκριση Εργασιών. Διαδικασία έγκρισης και απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ ΕΣ

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ ΕΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ HMEΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α A ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α Β ) ΣΑΒΒΑΤΟ 28 ΜΑΪΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΟΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΙ6ΟΡΙΝ-ΘΗ6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΕΙ6ΟΡΙΝ-ΘΗ6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΨΥΡΡΗΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα