Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΡΙΑΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ

2

3 ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΡΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ Προς τα εµπρός ανεπάρκεια: αδυναµία προώθησης του αίµατος στη συστηµατική κυκλοφορία Προς τα πίσω ανεπάρκεια: αύξηση του όγκου και της πίεσης του αίµατος στις πνευµονικές φλέβες (αριστερή) ή στη φλεβική κυκλοφορία (δεξιά) Υπερφόρτιση όγκου: αύξηση του όγκου του αίµατος µε αποτέλεσµα την αύξηση της διαστολικής πίεσης της κοιλίας Προφόρτιση: πίεση στις πνευµονικές φλέβες, τον αριστερό κόλπο και την αριστερή κοιλία Μεταφόρτιση: αντίσταση των περιφερικών ή πνευµονικών αγγείων στη ροή του αίµατος µέσω της αορτής ή της πνευµονικής αρτηρίας, αντίστοιχα

4 ΚΑΡΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ευτερογενώς σε οποιαδήποτε αιτία που προκαλεί µείωση του κατά λεπτό όγκου αίµατος (ΚΛΟΑ) και της αρτηριακής πίεσης (µεταφόρτιση), ή/και αύξηση της πίεσης µέσα στην καρδιά, τις πνευµονικές ή κύριες φλέβες (προφόρτιση) Πρόκειται για ενεργοποίηση νευροορµονικών µηχανισµών που υπό φυσιολογικές συνθήκες στοχεύουν στη διατήρηση της αρτηριακής πίεσης στα ζωτικά όργανα Η χρόνια ενεργοποίηση των µηχανισµών αυτών οδηγεί τελικά σε αύξηση του όγκου του αίµατος, χωρίς όµως να υπάρχει απώλεια

5 ΝΕΥΡΟΟΡΜΟΝΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ Ι Αγγειοσύσπαση (αύξηση της περιφερικής αντίστασης των αγγείων) Μέσω της έκκρισης ρενίνης και στη συνέχεια τη δράση της αγγειοτενσίνης στα αγγεία Μέσω της έκκρισης κατεχολαµινών Μέσω της συµπαθοτονίας Κατακράτηση νερού από τους νεφρούς Μέσω της έκκρισης ρενίνης, στη συνέχεια της αγγειοτενσίνης και τέλος της αλδοστερόνης (RAAS*), καθώς και της αύξησης της αντιδιουρητικής ορµόνης Αύξηση καρδιακών παλµών και συστολικής λειτουργίας της καρδιάς Μέσω της συµπαθοτονίας

6 ΝΕΥΡΟΟΡΜΟΝΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΙΙ Τελικό αποτέλεσµα: Αύξηση του όγκου του αίµατος (υπερογκαιµία) και εποµένως επιβάρυνση της διαστολικής λειτουργίας της καρδιάς Αύξηση της περιφερικής αντίστασης και εποµένως και του έργου της καρδιάς Ταχυκαρδία και εποµένως µείωση του όγκου παλµού (stroke volume) και του τελικοδιαστολικού όγκου του αίµατος µέσα στην καρδιά Αλλαγή της αρχιτεκτονικής δοµής του µυοκαρδίου (συγκεντρική ή έκκεντρη υπερτροφία) Επιβάρυνση της καρδιακής λειτουργίας σε µια καρδιά που ήδη νοσεί

7 ΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΙΑΣ (ΚΑΡΙΟΜΕΓΑΛΙΑ) Αυξηµένη προφόρτιση Αυξηµένη µεταφόρτιση Έκκεντρη υπερτροφία (υπερτροφία από αύξηση του όγκου του αίµατος) Συγκεντρική υπερτροφία (υπερτροφία από αύξηση της περιφερικής αντίστασης)

8 ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΝΕΥΡΟΟΡΜΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΑΥΞΗΣΗ ΑΥΞΗΣΗ ΠΡΟΦΟΡΤΙΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΤΙΣΗΣ Πνευµονικό οίδηµα Υποδόριο οίδηµα Ύδρωπες Αύξηση του έργου και αυξηµένη κατανάλωση Ο 2 από το µυοκάρδιο Πτώση ΚΛΟΑ Αύξηση όγκου παλινδροµούντος αίµατος Αλλοιώσεις µυϊκών κυττάρων και διάµεσου ιστού στο µυοκάρδιο

9 ΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΚΟΙΛΙΑΣ Μείωση ΚΛΟΑ Παρασυµπαθοτονία ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΝΕΥΡΟΟΡΜΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΑΙΜΑΤΩΣΗ ΝΕΦΡΟΥ Μείωση ρυθµού σπειραµατικής διήθησης ΤΑΧΥΚΑΡΙΑ Συµπαθοτονία Κλάσµα διήθησης Τοπικοί µηχανισµοί Ρενίνη - αγγειοτενσίνη ίψα Αλδοστερόνη ΚΑΤΑΚΡΑΤΗΣΗ Na + H 2 O ΑΓΓΕΙΟΣΥΣΠΑΣΗ ADH Ενδοθηλίνη Μη οσµωτικοί παράγοντες ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΣΤΗ ΣΚΑ

10 ήπαρ καρδιά και αγγεία ΑΓΓΕΙΟΤΕΝΣΙΝΟΓΟΝΟ ρενίνη νεφρικής προέλευσης ρενίνη που προέρχεται από άλλους ιστούς ΑΓΓΕΙΟΤΕΝΣΙΝΗ Ι ACE πνεύµονα ACE ιστών Κυκλοφορικό Συµπαθοτονία Αγγειοσύσπαση ADH ΑΓΓΕΙΟΤΕΝΣΙΝΗ ΙΙ Ιστοί Αρτηριοσκλήρυνση Υπερτροφία µυοκαρδίου ACE: ένζυµο που µετατρέπει την αγγειοτενσίνη Ι σε ΙΙ

11 ΕΝΟΓΕΝΕΙΣ ΑΝΤΙ-ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΤΙΚΟΙ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ Νατριουρητικό πεπτίδιο κόλπων καρδιάς εγκεφάλου Απευαισθητοποίηση β - αδρενεργικών υποδοχέων Προστακυκλίνη, Προσταγλανδίνη Ε Ενδοθηλίνη ΧΡΟΝΙΑ ΣΥΜΠΑΘΟΤΟΝΙΑ αγγειοσύσπαση Τελικό στάδιο ΣΚΑ

12 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΡΙΑΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ Προς τα εµπρός (πτώση ΚΛΟΑ) Προς τα πίσω (συµφόρηση, οίδηµα, ύδρωπες) ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ Συστολική ανεπάρκεια µυοκαρδίου ιαστολική ανεπάρκεια µυοκαρδίου Αυξηµένη προφόρτιση Αυξηµένη µεταφόρτιση Αύξηση ενδοπερικαρδιακής πίεσης (καρδιακός επιπωµατισµός) ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ Αριστερή εξιά Ολική ΚΛΟΑ: Κατά Λεπτό Όγκος Αίµατος

13 ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΜΠΡΟΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ Μείωση της όγκου αίµατος που αιµατώνει τους περιφερικούς ιστούς λόγω αγγειοσύσπασης, αδυναµίας χαλάρωσης των κοιλιών ή µειωµένης συστολικής λειτουργίας του µυοκαρδίου

14 ΣΥΜΦΟΡΗΤΙΚΗ (ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΙΣΩ) ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ Αύξηση της προφόρτισης λόγω βαλβιδικής ανεπάρκειας, αύξησης του όγκου του αίµατος ή διαστολικής ανεπάρκειας

15 ΕΞΙΑ VS ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΚΑΡΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ Στη δεξιά συµφορητική καρδιακή ανεπάρκεια θα αυξηθεί τελικά η πίεση στα φλεβικά αγγεία και τριχοειδή, ενώ στην αριστερή στις πνευµονικές φλέβες

16 ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΚΑΡΙΑΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Προς τα µπροστά Λιποθυµικές κρίσεις Εύκολη κόπωση Προνεφρική αζωθαιµία Προς τα πίσω Βήχας που ποικίλλει σε ένταση Υγροί ρόγχοι Ταχύπνοια ύσπνοια Ορθόπνοια Πνευµονική υπέρταση

17 ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΕΞΙΑΣ ΚΑΡΙΑΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Προς τα µπροστά Εύκολη κόπωση Καρδιακή καχεξία Προς τα πίσω Ηπατοσπληνοµεγαλία ιάταση σφαγίτιδας φλέβας Θετικός φλεβικός σφυγµός Ύδρωπες Υποδόρια οιδήµατα ιάρροια

18 ΚΛΙΝΙΚΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (International Small Animal Cardiac Health Council, 1995) Ι. ΑΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΑ ΖΩΑ Ια: Καρδιακά συµπτώµατα χωρίς καρδιοµεγαλία Ιβ: Καρδιακά συµπτώµατα µε καρδιοµεγαλία ΙΙ. ΗΠΙΟΥ ΠΡΟΣ ΜΕΤΡΙΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΣΚΑ Τα συµπτώµατα, που εµφανίζονται στην ανάπαυση ή ύστερα από περιορισµένη κινητική δραστηριότητα, µειώνουν την ποιότητα ζωής ΙΙΙ. ΕΝΤΟΝΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΣΚΑ Τα συµπτώµατα είναι άµεσα εµφανή ΙΙΙα: Η θεραπεία µπορεί να γίνει από τον ιδιοκτήτη ΙΙΙβ: Απαιτείται άµεση νοσοκοµειακή περίθαλψη ΣΚΑ: Συµφορητική Καρδιακή Ανεπάρκεια

19 Ταξινόµηση κατά CHIEF A. Σκύλοι µε προδιάθεση στην εµφάνιση καρδιοπάθειας Β. Σκύλοι µε παθολογοανατοµικές αλλοιώσεις αλλά χωρίς κλινικές εκδηλώσεις του νοσήµατος Β1: Καρδιοπάθεια χωρίς καρδιοµεγαλία (ακτινογραφήµατα ή υπερηχοκαρδιογράφηµα) Β2: Καρδιοπάθεια µε καρδιοµεγαλία (ακτινογραφήµατα ή υπερηχοκαρδιογράφηµα) C. Σκύλοι που προσκοµίζονται µε κλινικές εκδηλώσεις του νοσήµατος C1: Συµφορητική καρδιακή ανεπάρκεια που ρυθµίζεται µε τη θεραπεία C2: Συµπτώµατα συµφορητικής Κ.Α. που δεν απειλούν άµεσα τη ζωή του ζώου C3: Έντονη συµπτωµατολογία Σ.Κ.Α. +/- προς τα εµπρός ανεπάρκεια D. Σκύλοι µε Σ.Κ.Α. που δεν ανταποκρίνονται στη συνήθη θεραπεία

Κατευθυντήριες Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας (ESC) για τη Διάγνωση και Θεραπεία της Οξείας και της Χρόνιας Καρδιακής Ανεπάρκειας

Κατευθυντήριες Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας (ESC) για τη Διάγνωση και Θεραπεία της Οξείας και της Χρόνιας Καρδιακής Ανεπάρκειας Κατευθυντήριες Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας (ESC) για τη Διάγνωση και Θεραπεία της Οξείας και της Χρόνιας Καρδιακής Ανεπάρκειας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος. Εισαγωγή Ορισµός και διάγνωση Διαγνωστική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ NURSING INTERVENTIONS IN PATIENTS WITH HEART FAILURE: NEW DATA ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Επείγοντα προβλήματα υπέρτασης (σελ.89 96). 6.Θεραπεία της αρτηριακής υπέρτασης (σελ.97 118). Επίλογος (σελ.119 124).

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Επείγοντα προβλήματα υπέρτασης (σελ.89 96). 6.Θεραπεία της αρτηριακής υπέρτασης (σελ.97 118). Επίλογος (σελ.119 124). ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος: λίγα λόγια για την αρτηριακή πίεση (σελ.2-4). 1.Γενικά περί της αρτηριακής πίεσης (σελ.5 16). 2.Παθοφυσιολογία της ιδιοπαθούς αρτηριακής υπέρτασης (σελ.17 38). 3.Δευτεροπαθής αρτηριακή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΡΟΣ Α

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΡΟΣ Α Εβδ.6 ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΡΟΣ Α 01/79 Εβδ.6 Σκοπός της κυκλοφορίας: Η µεταφορά θρεπτικών συστατικών σε όλους τους ιστούς Χωρίζεται σε 1.Συστηµατική ή Μεγάλη κυκλοφορία 2.Πνευµονική ή Μικρή κυκλοφορία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ ΙΙ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ ΙΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ ΙΙ Επιµέλεια έκδοσης Καθηγητής Μάριος Μαρσέλος Ιωάννινα 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Μ. Κωνσταντή ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 3 Κ. Αντωνίου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΕΡΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ΜΕ ΤΟ ΙΣΤΙΚΟ DOPPLER ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ

Η ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΕΡΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ΜΕ ΤΟ ΙΣΤΙΚΟ DOPPLER ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Α ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ : Ο ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΔΗΣ ΠΑΝΕΠ. ΕΤΟΣ 2009-2010 Αριθμ.2651 Η ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεγχειρητική Προσέγγιση του ασθενή με Νοσογόνο Παχυσαρκία

Περιεγχειρητική Προσέγγιση του ασθενή με Νοσογόνο Παχυσαρκία 60 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΊΆΊΊΚΗΣ ΙΑ'ΓΡΙΚΗΣ Περιεγχειρητική Προσέγγιση του ασθενή με Νοσογόνο Παχυσαρκία ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΙΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ- ΒΑΣΙΛΗΣ ΟΥΡΑΗΛΟΓΛΟΥ Η νοσογόνος παχυσαρκία (ΝΠ) είναι μια πάθηση

Διαβάστε περισσότερα

Παθήσεις Θυρεοειδούς. Καρακώστας Γεώργιος Διευθυντής Καρδιολογικής Κλινικής, Γ.Ν.Κιλκίς

Παθήσεις Θυρεοειδούς. Καρακώστας Γεώργιος Διευθυντής Καρδιολογικής Κλινικής, Γ.Ν.Κιλκίς Παθήσεις Θυρεοειδούς Καρακώστας Γεώργιος Διευθυντής Καρδιολογικής Κλινικής, Γ.Ν.Κιλκίς Η καρδιά είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη στη δράση της θυρεοειδικής ορµόνης. Έτσι, η δυσλειτουργία του θυρεοειδούς µπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Πειραματικής Φυσιολογίας, Ιατρική Σχολή ΑΠΘ, Διευθυντής: Καθηγητής κ. Γεώργιος Ανωγειανάκις

Εργαστήριο Πειραματικής Φυσιολογίας, Ιατρική Σχολή ΑΠΘ, Διευθυντής: Καθηγητής κ. Γεώργιος Ανωγειανάκις Κάποιες από τις παρακάτω ερωτήσεις έχουν περισσότερες από μία ορθές απαντήσεις. Επομένως ΔΕΝ θα χρησιμοποιηθούν στις εξετάσεις ως έχουν (διότι εκεί χρησιμοποιούμε ερωτήσεις με μία μόνο ορθή απάντηση).

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Πειραματικής Φυσιολογίας, Ιατρική Σχολή ΑΠΘ, Διευθυντής: Καθηγητής κ. Γεώργιος Ανωγειανάκις

Εργαστήριο Πειραματικής Φυσιολογίας, Ιατρική Σχολή ΑΠΘ, Διευθυντής: Καθηγητής κ. Γεώργιος Ανωγειανάκις 1. Που βρίσκεται η καρδιά; Α) Εξ ολοκλήρου στο αριστερό μεσοθωράκιο Β) Πίσω από την τραχεία Γ) Εξ ολοκλήρου στο δεξί μεσοθωράκιο Δ) Μπροστά από την τραχεία Ε) Παρασπονδυλικά αριστερά 2. Ποια από τις παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΓΚΟΥΤΖΙΒΕΛΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΓΚΟΥΤΖΙΒΕΛΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΤΕΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ) ΣΧΟΛΗ ΕΥΠ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Υπέρταση Και Παχυσαρκία ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΓΚΟΥΤΖΙΒΕΛΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: ΓΚΙΖΑΝΗ ΒΑΙΑ (A.M279)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΛΛΑΡΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ Είναι ουσιώδες να γνωρίζει κανείς με ποιούς τρόπους η ΑΠ διατηρείται φυσιολογική ώστε να κατανοήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ Για ποιο λόγο η από του στόµατος χορήγηση διαλύµατος πλούσιου σε NaCl και γλυκόζη είναι πιο αποτελεσµατική κατά της αφυδάτωσης λόγω διάρροιας, από ότι η χορήγηση διαλύµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Δρ. Νίκος Γιαννακούρης ΑΘΗΝΑ 2008 Κεφάλαιο 1: Κυκλοφορικό Σύστημα ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 1 1.1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΥΝΥΠΑΡΞΗ ΥΠΕΡΤΡΟΦΙΚΗΣ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗΣ: ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ ΣΤΗ ΝΟΣΗΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΟΥΣ ΗΓΟΥΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Διευθ/τής: Καθηγητής Δ.Ι. Χατσέρας ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ Σύγχρονα δεδομένα Αλεξανδρούπολη 1998 Επιμέλεια κεφαλαίων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΟΞΥ ΕΜΦΡΑΓΜΑ ΤΟΥ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΥ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ 1 (Σεπτέμβριος 2004)

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ 1 (Σεπτέμβριος 2004) ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ 1 (Σεπτέμβριος 2004) 1. Το κυριότερο προνεφρικό αίτιο οξείας νεφρικής ανεπάρκειας είναι: Α. Η οξεία αμφοτερόπλευρη απόφραξη των νεφρικών αρτηριών Β. Η οξεία αμφοτερόπλευρη απόφραξη

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ Σ.Ε.Υ.Π ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ EΡΓΑΣΙΑ

Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ Σ.Ε.Υ.Π ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ EΡΓΑΣΙΑ Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ Σ.Ε.Υ.Π ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ EΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ: ΑΙΤΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΧΡΟΝΙΑΣ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΞΩΝΕΦΡΙΚΗ ΚΑΘΑΡΣΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Υπερτασικές Κρίσεις. Αίτια - Μηχανισμοί

Υπερτασικές Κρίσεις. Αίτια - Μηχανισμοί Υπερτασικές Κρίσεις «Επείγουσες υπερτασικές καταστάσεις» χαρακτηρίζονται περιπτώσεις που επιβάλλεται άμεση μείωση της αρτηριακής πίεσης (Α.Π.) συνήθως με παρεντερική χορήγηση φαρμάκων λόγω οξείας ή εξελισσόμενης

Διαβάστε περισσότερα

Ως υγεία ορίζεται η κανονική και αρμονική λειτουργία του σώματος και της ψυχής του ανθρώπου και όχι μόνο η απουσία νόσου ή αναπηρίας.

Ως υγεία ορίζεται η κανονική και αρμονική λειτουργία του σώματος και της ψυχής του ανθρώπου και όχι μόνο η απουσία νόσου ή αναπηρίας. ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΚΑΙ Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τι είναι ΥΓΕΙΑ; Ως υγεία ορίζεται η κανονική και αρμονική λειτουργία του σώματος και της ψυχής του ανθρώπου και όχι μόνο η απουσία νόσου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ TRIATEC (ραμιπρίλη) 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ TRIATEC (ραμιπρίλη) 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ TRIATEC (ραμιπρίλη) 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ TRIATEC 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε δισκίο Triatec 2,5 περιέχει 2,5 mg ραμιπρίλη. Κάθε

Διαβάστε περισσότερα

2. Υποστήριξη του Κυκλοφορικού Συστήματος σε ασθενείς με τραυματική καταπληξία

2. Υποστήριξη του Κυκλοφορικού Συστήματος σε ασθενείς με τραυματική καταπληξία ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΕΙΣ 137 2. Υποστήριξη του Κυκλοφορικού Συστήματος σε ασθενείς με τραυματική καταπληξία Κ. Σακελλαρίδης, Π. Τσελιώτη, Κ. Κατσίφα, Ε. Σκλάβου, Β. Γραμματικοπούλου, Δ. Μερμίγκης, Σ. Παπακωστόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

Ρύθµιση του ισοζυγίου Νατρίου και Νερού

Ρύθµιση του ισοζυγίου Νατρίου και Νερού Ρύθµιση του ισοζυγίου Νατρίου και Νερού Περιεχόµενα: Ισοζύγιο Σωµατικού Νατρίου και Ύδατος Νεφρική επεξεργασία Νατρίου και Ύδατος Νεφρική ρύθµιση Νατρίου Νεφρική ρύθµιση ύδατος ίψα και όρεξη άλατος Ρύθµιση

Διαβάστε περισσότερα

Νικολόπουλος ημήτριος 1 Παπασταματίου Μιλτιάδης 2

Νικολόπουλος ημήτριος 1 Παπασταματίου Μιλτιάδης 2 1 of 14 30/3/2010 3:46 μμ Written by Νικολόπουλος Δημήτριος, Παπασταματίου Μιλτιάδης Δευτέρα, 06 Απρίλιος 2009 There are no translations available Νικολόπουλος ημήτριος 1 Παπασταματίου Μιλτιάδης 2 Ιατρός

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ. 4. Αναφέρατε περιγραφικά την διαδικασία ανταλλαγής των αερίων σε κυψελοειδικό επίπεδο ( μ )

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ. 4. Αναφέρατε περιγραφικά την διαδικασία ανταλλαγής των αερίων σε κυψελοειδικό επίπεδο ( μ ) ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1. Να αναφέρετε τα μέρη του φάρυγγα και ποια απ' αυτά συμμετέχουν στην λειτουργία της αναπνοής; ΑΠ. Τα μέρη του φάρυγγα είναι το ρινικό, το στοματικό και το λαρυγγικό. Απ' αυτά στην λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΑΙ ΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΣΕ ΠΑΙ ΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ:Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΑΙ ΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΣΕ ΠΑΙ ΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ:Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ Α.Τ.Ε.Ι Κρήτης ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΑΙ ΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΣΕ ΠΑΙ ΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ:Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ Σπουδαστές: Κουγιουµουτζάκη Αναστασία ΑΜ:4126 Κασκούρα Βασιλική ΑΜ:4254 Υπεύθυνη καθηγήτρια: αφέρµου Μαρία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Zaneril 10 mg/10 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟ

ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟ ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟ Οι επείγουσες επιπλοκές του καρκίνου στο καρδιαγγειακό σύστημα είναι πολλές και μπορεί να σχετίζονται, είτε με την υποκείμενη κακοήθη νόσο, είτε με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑΣ ΝΟΣΟΥ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑΣ ΝΟΣΟΥ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ Σ.Ε.Υ.Π ΤΜΗΜΑ:ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ Α ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑΣ ΝΟΣΟΥ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ Σπουδάστρια:Κρουστάλλη Ελπίδα Εισηγήτρια:Ιορδάνου Παναγιώτα Αθήνα 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα