ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ"

Transcript

1 ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΛΛΑΡΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ Είναι ουσιώδες να γνωρίζει κανείς με ποιούς τρόπους η ΑΠ διατηρείται φυσιολογική ώστε να κατανοήσει τους μηχανισμούς της ΥΠ. Η μέση ΑΠ (Ρ Μ ) δηλ. (Ρ Σ + 2Ρ Δ ) / 3 είναι ανάλογη με τον ΚΛΟΑ και τις ολικές περιφερικές αντιστάσεις: Ρ Μ = ΚΛΟΑ x R ολ. περιφέρειας. Η R ολ. περιφέρειας περιγράφεται ως τροποποίηση του νόμου του Poiseuille: R ολ. = k. n L / r 4, όπου n = η γλοιότητα του αίματος, L = το μήκος των αγγείων, r = η μέση διάμετρος των αγγείων αντίστασης. Ο νόμος αυτός δείχνει ότι η περιφερική αντίσταση επηρεάζεται ιδιαίτερα από μικρές μεταβολές της ακτίνας των αγγείων αλλά είναι ανάλογη και προς το μήκος τους και προς τη γλοιότητα του αίματος. Οι μεταβολές όμως των δύο τελευταίων αυτών παραμέτρων σπανίως συνδυά-ζονται με υπέρταση. Οι μεταβολές του ΚΛΟΑ είναι σημαντικές για τη ρύθμιση της ΑΠ και η αύξηση του ΚΛΟΑ αποτελεί πρώιμο εύρημα σε μερικές μορφές ΥΠ. Ο ΚΛΟΑ είναι ανάλογος προς τον όγκο παλμού (ΟΠ) και την καρδιακή συχνότητα (v) (ΚΛΟΑ = ΟΠ x v). Ο ΟΠ εξαρτάται από την αλληλεπίδραση του όγκου του αίματος (φλεβική επαναφορά) και της ακεραιότητας του μυοκαρδίου. Ελαττωμένη φλεβική επαναφορά ή ελαττωμένος φλεβικός τόνος προκαλούν ελάττωση της πλήρωσης των κοιλιών της καρδιάς κατά τη διαστολή (ελάττωση προφορτίου) με αποτέλεσμα και την ελάττωση του ΟΠ. Ο ΟΠ επηρεάζει το εύρος πίεσης, το οποίο εξάλλου εξαρτάται και από την ευενδοτότητα των αρτηριών. Έτσι, η ΑΠ προσδιορίζεται άμεσα από δύο μείζονες φυσικούς παράγοντες: τον αρτηριακό όγκο αίματος και την αρτηριακή ευενδοτότητα. Οι δύο αυτοί φυσικοί παράγοντες επηρεάζονται με τη σειρά τους από ορισμένους φυσιολογικούς παράγοντες, την καρδιακή συχνότητα, τον όγκο του αίματος, τον ΚΛΟΑ και τις περιφερικές αντιστάσεις. Ο όγκος του αίματος ρυθμίζεται από νευρικούς, ορμονικούς και νεφρικούς μηχανισμούς. Η πρόσληψη ύδατος και άλατος επηρεάζονται από μεταβολές της ωσμωλικότητας, των επιπέδων της αγγειοτενσίνης και των νευρικών ώσεων από τους κόλπους της καρδιάς. Οι νεφροί ρυθμίζουν τον όγκο του αίματος επηρεαζόμενοι από το ύψος της ΑΠ (αύξηση της πίεσης άρδευσης οδηγεί σε αυξημένη διήθηση και απέκκριση νατρίου και ύδατος) καθώς και από ορμονικές και νευρικές επιδράσεις Ο νεφρικός μηχανισμός συντήρησης άλατος και ύδατος και ο όγκος των σωματικών υγρών Στο σχήμα 1 φαίνεται πως μεταβάλλεται η αποβολή των ούρων ανάλογα με το ύψος της ΑΠ σε απομονωμένο in vitro νεφρό (χωρίς δηλαδή νευρικές ή ορμονικές επιδράσεις) και σε νεφρό in situ. Οι καμπύλες οι οποίες αντιπροσωπεύουν τη συσχέτιση αυτή ονομάζονται καμπύλες νεφρικής απόδοσης (renal output curves). Αυτές τέμνονται σε ένα σημείο Α (σημείο ισορροπίας) με την ευθεία η οποία αντιστοιχεί στο επίπεδο φυσιολογικής πρόσληψης υγρών και NaCl. Μακροπρόθεσμα η διατήρηση της ΑΠ σε κάποια τιμή εξαρτάται από: 1) τη μετατόπιση (δεξιά ή αριστερά) της καμπύλης νεφρικής απόδοσης κατά μήκος του άξονα της αρτηριακής πίεσης και 2) το επίπεδο πρόσληψης ύδατος και NaCl. Μόνιμη μετατόπιση (παράλληλη ή μη) της καμπύλης νεφρικής απόδοσης προς τα δεξιά οφειλόμενη σε

2 επίδραση νευρική (αγγειοκινητική) ή ορμονική στους νεφρούς ή σε νεφρική νόσο (π.χ. ελαττωμένη νεφρική μάζα) (Σχ. 2) συσχετίζεται με ΥΠ επειδή απαιτείται υψηλότερη της φυσιολογικής ΑΠ για την αποβολή «φυσιολογικής» ποσότητας ύδατος και NaCl, δηλαδή της ποσότητας που αντιστοιχεί στην υπάρχουσα πρόσληψη. Μία αυξημένη πρόσληψη υγρού (π.χ. στο επίπεδο «4», Σχ. 1) αντιμετωπίζεται από τον «απομο-νωμένο» νεφρό με μία σημαντική αύξηση της ΑΠ (σημείο Β, Σχ. 1). In vivo η απαιτούμενη αύξηση πίεσης για την αποβολή διά των ούρων της ποσότητας αυτής είναι αντιθέτως ελάχιστη (σημείο Β, Σχ. 1). Έτσι σε ένα φυσιολογικό άτομο με τον νεφρό in situ ένας εξαπλασιασμός της πρόσληψης ύδατος και NaCl δεν αυξάνει τη μέση ΑΠ παρά μόνον κατά Σχ. 1: Συσχέτιση μέσης αρτηριακής πίεσης με τις μεταβολές νεφρικής αποβολής ύδατος και NaCl (καμπύλες νεφρικής απόδοσης). Δ=καμπύλη νεφρικής απόδοσης νεφρού in situ, Γ=καμπύλη νεφρικής απόδοσης σε παθολογικές καταστάσεις, E=καμπύλη νεφρικής απόδοσης νεφρού invitro mm Hg. Αυτό οφείλεται στη διαμορφωτική επίδραση που υφίσταται ο νεφρικός μηχανισμός συντήρησης NaCl και ύδατος από άλλους παράγοντες, νευρικούς ή ορμονικούς και κυρίως από το σύστημα ρενίνης-αγγειοτενσίνης. Ο μηχανισμός αυτός έχει επομένως την ικανότητα να σταθεροποιεί την ΑΠ σε ορισμένη τιμή με μεγάλη ακρίβεια. Επισημαίνεται εδώ ότι μία αύξηση της πρόσληψης ύδατος και NaCl συνδέεται με αντίστοιχη προοδευτική ελάττωση του επιπέδου αγγειοτενσίνης στο αίμα. Η ελάττωση της αγγειοτενσίνης βοηθάει στην περίπτωση αυτή στη διατήρηση της ΑΠ σε χαμηλό επίπεδο ενώ παράλληλα λόγω του περιορισμού της έκκρισης της αλδοστερόνης επιταχύνει έμμεσα την αποβολή του NaCl και του ύδατος. Σε φυσιολογική λειτουργία του συστήματος ρενίνης-αγγειοτενσίνης, αύξηση της πρόσληψης NaCl κατά 50 φορές προκαλεί αύξηση της μέσης ΑΠ μόνο κατά 4-6 mm Hg, σε πειραματόζωα, ενώ σε αποκλεισμό του συστήματος η ίδια αύξηση της πρόσληψης NaCl προκαλεί 10πλάσια αύξηση της ΑΠ, έως και κατά mm Hg. Στους ανθρώπους, σε φυσιολογική λει-τουργία του συστήματος ρενίνηςαγγειοτενσίνης αποδείχθηκε ότι η αύξηση της πρόσληψης NaCl κατά 150 φορές προκαλεί αύξηση της μέσης ΑΠ μόνο κατά περίπου 17 mm Hg.

3 Σχ. 2: Καμπύλες νεφρικής απόδοσης σε διάφορες υπερτασικές καταστάσεις που προκαλούνται από παθολογική νεφρική λειτουργία 1=φυσιολογική καμπύλη, 2=αυξημένη αρτηριακή νεφρική αντίσταση, 3=υπερέκκριση αγγειοτενσίνης ή αλδοστερόνης, 4=ελαττωμένη νεφρική μάζα, 5=ελαττωμένος συντελεστής σπειραματικής διήθησης (Guyton, 1981-τροποποιημένο). Στο σχήμα 3 φαίνεται η γραφική ανάλυση του αυτόματου παλίνδρομου μηχανισμού ρενίνης-αγγειοτενσίνης για την πρόληψη της υπερβολικής αύξησης της ΑΠ όταν αυξάνει η πρόσληψη NaCl. Οι τέσσερις οριζόντιες γραμμές αντιστοιχούν σε τέσσερα διαφορετικά επίπεδα πρόσληψης NaCl. Στο δεξιό άκρο κάθε ευθείας φαίνονται τα κατά προσέγγιση επίπεδα της κυκλοφορούσας αγγειοτενσίνης. Οι τέσσερις καμπύλες αντιπροσωπεύουν τις καμπύλες νεφρικής απόδοσης που αντιστοιχούν στα τέσσερα επίπεδα αγγειοτενσίνης, τα οποία επιτυγχάνονται στα διάφορα επίπεδα NaCl. Η γραμμή που ενώνει τα σημεία διασταύρωσης των οριζόντιων γραμμών (επίπεδα πρόσληψης NaCl) με τις καμπύλες νεφρικής απόδοσης (που αντιστοιχούν στις ανάλογες των επιπέδων NaCl τιμές αγγειοτενσίνης) ονομάζεται καμπύλη νεφρικής απόδοσης από αλατοφόρτιση (salt-loading renal function curve). Αντιπροσωπεύει τη σχέση μεταξύ ΑΠ και αποβολής NaCl από τους νεφρούς και καταγράφεται όταν ο παράγοντας ο οποίος μεταβάλλεται είναι η πρόσληψη NaCl. Η καμπύλη αυτή είναι ίδια με την καμπύλη με συνεχή γραμμή του σχήματος 1. Από τη μέχρι τώρα ανάπτυξη γίνεται εμφανές ότι δύο είναι οι παράγοντες που προσδιορίζουν μακροπρόθεσμα το ύψος της ΑΠ: 1) η θέση ή/και η κλίση της καμπύλης νεφρικής απόδοσης (pressure range of the renal output curve) που προσδιορίζει το ύψος της ΑΠ ανάλογα με την ικανότητα των νεφρών για αποβολή μεγάλης ή μικρής ποσότητας υγρών και 2) η καθαρή πρόσληψη υγρού (net rate of fluid intake). Μεταβολή οποιουδήποτε από τους δύο αυτούς παράγοντες μπορεί να προκαλέσει μακροπρόθεσμη μεταβολή της ΑΠ. Συνεπώς, το ύψος της ΑΠ δεν μπορεί να μεταβληθεί μακροπρόθεσμα με άλλο τρόπο παρά μόνο με τη μεταβολή του ενός ή και των δύο αυτών προσδιοριστικών παραγόντων.

4 Σχ. 3. Επίδραση της πρόσληψης NaCl στην αρτηριακή πίεση. Οι καμπύλες με κλίση είναι καμπύλες νεφρικής απόδοσης και η καμπύλη Α αντιστοιχεί στην καμπύλη νεφρικής απόδοσης από αλατοφόρτιση (Guyton, 1995-τροποποιημένο) Ειδικές σχέσεις μεταξύ ΚΛΟΑ και περιφερικών αντιστάσεων στη μακροπρόθεσμη ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης Όπως προαναφέρθηκε η ΑΠ προσδιορίζεται από τις ολικές περιφερικές αντιστάσεις και από τον ΚΛΟΑ (Ρ Μ = ΚΛΟΑ x R ολ. περιφέρειας). Ενώ όμως εκ πρώτης όψεως είναι προφανές ότι οι δύο αυτοί παράγοντες μπορούν να ελέγξουν την ΑΠ, εντούτοις κανένας από αυτούς δεν αποτελεί θεμελιώδη ρυθμιστή της ΑΠ επειδή ο καθένας ελέγχεται με τη σειρά του από άλλους παράγοντες. Έτσι το σύστημα του νεφρικού μηχανισμού συντήρησης άλατος και ύδατος-σωματικών υγρών ελέγχει και τους δύο παράγοντες ως εξής: 1) Η αύξηση των σωματικών υγρών εξαιτίας ελαττωμένης νεφρικής αποβολής προκαλεί αύξηση του ΚΛΟΑ, 2) Η αύξηση αυτή του ΚΛΟΑ προκαλεί αρχικά αύξηση της ροής του αίματος διαμέσου των ιστών αλλά και τοπική αγγειοσυστολή στη συνέχεια ως αποτέλεσμα του μηχανισμού αυτορρύθμισης (φαινόμενο Bayliss), έτσι ώστε να επανέλθει η ιστική αιμάτωση στο φυσιολογικό. Επακό-λουθο της αγγειοσύσπασης όμως είναι η αύξηση της περιφερικής αντίστασης η οποία επομένως, στην περίπτωση αυτή, * τείνει να μεταβληθεί προς την ίδια κατεύθυνση προς την οποία μεταβάλλεται ο ΚΛΟΑ (Σχ. 4). Το φαινόμενο αυτό αρχίζει να εμφανίζεται μετά από μερικά sec αλλά επιτείνεται προοδευτικά και για να πάρει την πλήρη έκτασή του χρειάζεται μερικές ημέρες. Επομένως και ο ΚΛΟΑ και οι περιφερικές αντιστάσεις αποτελούν τα «πιόνια» διαμέσου των οποίων κάνει τους χειρισμούς του το σύστημα του νεφρικού μηχανισμού συντήρησης άλατος και ύδατος-σωματικών υγρών κατά τον έλεγχο της ΑΠ. Άλλα ρυθμιστικά συστήματα της ΑΠ λειτουργούν επίσης μεταβάλλοντας είτε τις * Γενικά πάντως η περιφερική αντίσταση και ο ΚΛΟΑ δεν μεταβάλλονται υποχρεωτικά προς την ίδια κατεύθυνση. έτσι π.χ. όταν η αύξηση της περιφερικής αντίστασης οφείλεται σε φλεβοσυστολή ο ΚΛΟΑ ελαττώνεται και μάλιστα περισσότερο από όσο «αυξάνεται» η συνολική περιφερική αντίσταση με αποτέλεσμα η ΑΠ να ελαττώνεται αντί να αυξάνεται.

5 ολικές περιφερικές αντιστάσεις είτε τον ΚΛΟΑ. Η ενεργοποίηση π.χ. του συστήματος ρενίνης-αγγειο-τενσίνης προκαλεί μεγάλη αύξηση των περιφερικών αντιστάσεων και συνεπώς αύξηση της ΑΠ. Μία αιφνίδια, επίσης, επίταση της καρδιακής λειτουργίας που προκαλεί αύξηση του ΚΛΟΑ μπορεί να οδηγήσει σε οξεία αλλά όχι σε χρόνια αύξηση της ΑΠ. Και στις δύο αυτές περιπτώσεις απλής αύξησης των περιφερικών αντιστάσεων ή του ΚΛΟΑ δεν παρατηρείται μακροχρόνια αύξηση της ΑΠ παρά μόνο εάν μεταβληθούν οι δύο παράγοντες που προσδιορίζουν μακροπρόθεσμα το ύψος της ΑΠ. Όταν όμως η αύξηση του ΚΛΟΑ οφείλεται σε χρόνια αύξηση του όγκου των υγρών του σώματος μπορεί να προκληθεί χρόνια αύξηση της ΑΠ, διότι με τον μηχανισμό αυτορρύθμισης προκαλείται, όπως προαναφέρθηκε, και χρόνια αύξηση των περιφερικών αντιστάσεων. Έτσι, μία χρόνια αύξηση του όγκου του αίματος κατά 2% αυξάνει τη μέση πίεση πλήρωσης κατά 5% και συνεπώς τη φλεβική επαναφορά και τον ΚΛΟΑ κατά 5%. Η αύξηση αυτή του ΚΛΟΑ μπορεί να αυξήσει τις περιφερικές αντιστάσεις κατά 25-50%. Η αύξηση αυτή πολλαπλασιαζόμενη επί την κατά 5% αύξηση του ΚΛΟΑ δίνει μία αύξηση της ΑΠ κατά 30-57%. Ας σημειωθεί ότι μία οξεία αύξηση του ΚΛΟΑ, λόγω αύξησης του όγκου του αίματος π.χ. από ταχεία έγχυση μεγάλων ποσοτήτων υγρού, αντίθετα δεν καταλήγει σε σημαντική αύξηση της ΑΠ επειδή υπεισέρχονται οι γνωστοί βραχυπρόθεσμοι νευρικοί αντανακλαστικοί μηχανισμοί, ενώ παράλληλα το επιπλέον ποσό υγρού απεκκρίνεται από τους νεφρούς πριν οι νευρικοί αυτοί μηχανισμοί προλάβουν να υποστούν οποιαδήποτε «προσαρμοστική επαναρρύθμιση». Εκτός από τη χρόνια αύξηση των υγρών του σώματος, χρόνια αύξηση του ΚΛΟΑ μπορεί να προέλθει από χρόνια ελάττωση των περιφερικών αντιστάσεων όπως στο Beriberi, στην ύπαρξη αρτηριο-φλεβικής επικοινωνίας, στη θυρεοτοξίκωση, στην αναιμία, σε πνευμονικές νόσους, στη νόσο του Paget. Στις περιπτώσεις όμως αυτές η μέση ΑΠ δεν μεταβάλλεται διότι ούτε η πρόσληψη υγρών από τον οργανισμό αλλάζει ούτε η ικανότητα των νεφρών προς αποβολή υγρών τροποποιείται. Παρομοίως, οποιαδήποτε αιτία προκαλεί αύξηση των περιφερικών Σχ. 4: Συμβολή των νεφρών στη μακροπρόθεσμη ρύθμιση του όγκου του εξωκυττάριου υγρού. Αλληλεπίδραση ΚΛΟΑ και περιφερικών αντιστάσεων.

6 αντιστάσεων δεν καταλήγει μακροπρόθεσμα σε αύξηση της ΑΠ διότι, εφόσον η αποβολή NaCl και ύδατος από τους νεφρούς είναι φυσιολογική, επέρχεται ελάττωση του ΚΛΟΑ και εξισορρόπηση της ΑΠ σε φυσιολογικό επίπεδο. Χαρακτηριστικά παραδείγμα-τα είναι η διατήρηση φυσιολογικής μέσης ΑΠ με αυξημένες περιφερικές αντιστάσεις και χαμηλό ΚΛΟΑ σε περιπτώσεις ακρωτηριασμού των τεσσάρων άκρων και στον υποθυρεοειδισμό. Όταν όμως η αύξηση των περιφερικών αντιστάσεων συμπεριλαμβάνει και αυξημένη ενδονεφρική αγγειακή αντίσταση (οπότε η νεφρική λειτουργία μεταβάλλεται, δηλαδή απαιτείται μεγαλύτερη αρτηριακή πίεση για τη φυσιολογική αποβολή NaCl και ύδατος) επέρχεται χρόνια αύξηση της ΑΠ (υπέρταση). Αυτό παρατηρείται σε χρόνια αύξηση της κυκλοφορίας αγγειοσυσπαστικών ουσιών όπως ρενίνης, αγγειοτενσίνης ΙΙ, κατεχο-λαμινών. Πρέπει να τονισθεί εδώ, προς αποφυγή παρανοήσεων, ότι ως ΑΠ σε όλη την προηγούμενη συζήτηση των παραγράφων 1.1 και 1.2 νοείται η μέση ΑΠ. Συνήθως μέση ΑΠ σε συνθήκες ηρεμίας μεγαλύτερη από 110 mm Hg θεωρείται υπέρταση. Η τιμή αυτή παρατηρείται όταν η Ρ Δ > 90 mm Hg και η Ρ Σ > mm Hg. Σε πολύ σοβαρή υπέρταση η μέση ΑΠ μπορεί να αυξηθεί έως mm Hg με Ρ Δ έως 130 mm Hg και Ρ Σ έως 250 mm Hg.

Οξύ Πνευμονικό Οίδημα

Οξύ Πνευμονικό Οίδημα ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΊΑΊΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 139 Οξύ Πνευμονικό Οίδημα ΦΩΤΕΙΝΗ ΒΕΡΟΝΙΚΗ Γενικά Το οξύ πνευμονικό οίδημα συνιστά μία άμεση απειλή για τη ζωή και αποτελεί μία από τις δραματικότερες καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΕΡΙΣΜΟΥ - ΑΙΜΑΤΩΣΗΣ

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΕΡΙΣΜΟΥ - ΑΙΜΑΤΩΣΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΕΡΙΣΜΟΥ - ΑΙΜΑΤΩΣΗΣ Κωνσταντίνα Σωτηρίου Αναισθησιολόγος, Επιμ. Β' ΓΝΑ Ο Ευαγγελισμός ΕΑΕ Νοέμβριος 2010 Αερισμός - Κατανομή αερισμού Περιοχικές διαφορές στον αερισμό Καμπύλη ενδοτικότητας Αιμάτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ VII. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΡΑΥΣΕΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ. Εισαγωγή Θραύση (fracture) ονοµάζεται ο διαχωρισµός, ή θρυµµατισµός, ενός στερεού σώµατος σε δύο ή περισσότερα κοµµάτια, κάτω από την επίδραση

Διαβάστε περισσότερα

Τι πρέπει να γνωρίζω

Τι πρέπει να γνωρίζω Τι πρέπει να γνωρίζω Ευάγγελος Λυμπερόπουλος Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας Ιατρικής Σχολής Παν/μίου Ιωαννίνων Μωυσής Ελισάφ Καθηγητής Παθολογίας Ιατρικής Σχολής Παν/μίου Ιωαννίνων Δ/ντής Β Πανεπιστημιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΟΝΙΑ ΝΕΦΡΙΚΗ ΝΟΣΟ (ΧΝΝ)

ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΟΝΙΑ ΝΕΦΡΙΚΗ ΝΟΣΟ (ΧΝΝ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΙΑΝΔΡΟΥ 15 11528 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 2107298586 FAX: 2107237705 E-mail: nefreter@otenet.gr HELLENIC SOCIETY OF NEPHROLOGY 15 MEANDROU STR. ATHENS, 11528 GREECE TEL.: (+3021) 07298586

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας (ESC) για τη Διάγνωση και Θεραπεία της Οξείας και της Χρόνιας Καρδιακής Ανεπάρκειας

Κατευθυντήριες Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας (ESC) για τη Διάγνωση και Θεραπεία της Οξείας και της Χρόνιας Καρδιακής Ανεπάρκειας Κατευθυντήριες Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας (ESC) για τη Διάγνωση και Θεραπεία της Οξείας και της Χρόνιας Καρδιακής Ανεπάρκειας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος. Εισαγωγή Ορισµός και διάγνωση Διαγνωστική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Η μεταφορά του οξυγόνου στους ιστούς και απομάκρυνση των υποπροϊόντων του μεταβολισμού τους. Μεταφορά θρεπτικών συστατικών. Ρύθμιση της θερμοκρασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΛΗΣ. Ο διδάσκων. Θ. Παπαδόγγονας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΛΗΣ. Ο διδάσκων. Θ. Παπαδόγγονας ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΛΗΣ Ανακοινώνεται στους σπουδαστές του 1ου εξαμήνου του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων ότι η ύλη της τελικής εξέτασης του μαθήματος «Μικροοικονομική» αφορά τις εξής ενότητες: Οικονομική Επιστήμη

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις για την Φυσική και Φυσιολογία των Καταδύσεων

Σημειώσεις για την Φυσική και Φυσιολογία των Καταδύσεων Νίκος Καρατζάς Κεφάλαιο: Θεωρία Αποσυμπίεσης Μέρος 1 ο Σημειώσεις για την Φυσική και Φυσιολογία των Καταδύσεων Σημειώσεις για την Φυσική και Φυσιολογία των Καταδύσεων Κείμενο: Νίκος Καρατζάς Φωτογραφίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Δρ. ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΠΑΚΑΡΕΖΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Δρ. ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΠΑΚΑΡΕΖΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Δρ. ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΠΑΚΑΡΕΖΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΥΜΒΟΛΟ ΜΟΝΑΔΕΣ S.. Φορτίο, q oulomb, Ηλεκτρικό ρεύμα, i Ampére, A Ηλεκτρικό δυναμικό olt, Ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. Σημειώσεις

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. Σημειώσεις ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Σημειώσεις Δρ. Ελευθέριος Γούλας Πάτρα, 2010 ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν (Α.Ε.Π.) Είναι η αξία όλων των τελικών αγαθών και υπηρεσιών που παράγονται σε μία οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ. H μετάβασή μας στην αειφορικότητα. Γενικά

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ. H μετάβασή μας στην αειφορικότητα. Γενικά 1 ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ H μετάβασή μας στην αειφορικότητα Γενικά Η αειφορικότητα αποτέλεσε το παρασκηνιακό περιεχόμενο σχεδόν κάθε θέματος που εξετάσαμε μέχρι τώρα. Σ αυτό το τέταρτο μέρος, η αειφορικότητα θα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΡΡΥΘΜΙΩΝ. Παναγιώτης Ε. Βάρδας, Καθηγητής Καρδιολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης, Διευθυντής Καρδιολογικής κλινικής ΠαΓΝΗ

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΡΡΥΘΜΙΩΝ. Παναγιώτης Ε. Βάρδας, Καθηγητής Καρδιολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης, Διευθυντής Καρδιολογικής κλινικής ΠαΓΝΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΡΡΥΘΜΙΩΝ Παναγιώτης Ε. Βάρδας, Καθηγητής Καρδιολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης, Διευθυντής Καρδιολογικής κλινικής ΠαΓΝΗ Βασίλειος Π. Βασιλικός, Αναπληρωτής καθηγητής Καρδιολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΑ ΥΔΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΑ ΥΔΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΤΟΥ ΥΔΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ (GR13) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΑ ΥΔΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Μάρτιος 2014 Αναθεωρήσεις: 20-03-2014 Διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Νευροανατομία, φυσιολογία, έκκριση και δράσεις της Αργινίνης Βαζοπρεσσίνης

Νευροανατομία, φυσιολογία, έκκριση και δράσεις της Αργινίνης Βαζοπρεσσίνης 13 Mέρος IV: ΟΠΙΣΘΙΟΣ ΛΟΒΟΣ ΤΗΣ ΥΠΟΦΥΣΗΣ - ΚΡΑΝΙΟΦΑΡΥΓΓΙΩΜΑ Νευροανατομία, φυσιολογία, έκκριση και δράσεις της Αργινίνης Βαζοπρεσσίνης Αικατερίνη Σαριδάκη 1. EΙΣΑΓΩΓΗ Ο υποθάλαμος και ο οπίσθιος λοβός

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ: ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ

ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ: ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Φωτεινή Νότη ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ: ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητής: Ανδρέας Αναστασάκης, Καθηγητής Εφαρµογών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ Εισαγωγή Στη σύγχρονη εποχή μας, αυξάνεται ραγδαία ο αριθμός των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών που χρησιμοποιούνται στον οικιακό

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΧΡΟΝΩΝ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (Τ1, Τ2, Τ2*) ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΟΜΟΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΙΣΤΩΝ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΟΦΙΑ ΒΕΝΕΤΗ

«ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΧΡΟΝΩΝ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (Τ1, Τ2, Τ2*) ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΟΜΟΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΙΣΤΩΝ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΟΦΙΑ ΒΕΝΕΤΗ «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΧΡΟΝΩΝ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (Τ1, Τ2, Τ2*) ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΟΜΟΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΙΣΤΩΝ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΟΦΙΑ ΒΕΝΕΤΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, ΔΠΜΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οlartan 10 mg επικαλυμμένo με λεπτό υμένιο δισκίο Οlartan 20 mg επικαλυμμένo με λεπτό υμένιο δισκίο Οlartan 40 mg επικαλυμμένo με λεπτό υμένιο δισκίο

Οlartan 10 mg επικαλυμμένo με λεπτό υμένιο δισκίο Οlartan 20 mg επικαλυμμένo με λεπτό υμένιο δισκίο Οlartan 40 mg επικαλυμμένo με λεπτό υμένιο δισκίο 1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Οlartan 10 mg επικαλυμμένo με λεπτό υμένιο δισκίο Οlartan 20 mg επικαλυμμένo με λεπτό υμένιο δισκίο Οlartan 40 mg επικαλυμμένo

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΥΛΙΚΑ Ι ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Δρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΟΛΟΒΟΣ

ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΥΛΙΚΑ Ι ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Δρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΟΛΟΒΟΣ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΥΛΙΚΑ Ι ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Δρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΟΛΟΒΟΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. ΛΕΚΤΟΡΑΣ Π.Δ. 407/80 Σ.Σ.Ε. ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΤΟΥ Ε.Κ.Ε.Ο «ΑΘΗΝΑ» ΒΑΡΗ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ 2 1.

Διαβάστε περισσότερα

Τζανάκης. Φαξ::2810-542650. Εισαγωγή. που. της νόσου) tests). κλινικούς. Ειδικά. σαν διαφορική. διαδικασία. γνωστή. περιπτώσεις. λίγες.

Τζανάκης. Φαξ::2810-542650. Εισαγωγή. που. της νόσου) tests). κλινικούς. Ειδικά. σαν διαφορική. διαδικασία. γνωστή. περιπτώσεις. λίγες. Εργαστήριο Επιδημιολογίας Ιατρική Σχολή Πανεπιστήμιο Κρήτης Επίκουρος Καθηγητής Νίκος Τζανάκης Τηλ.: 2810-392224 ή 392433 Φαξ::2810-542650 Email: tzanakis@med.uoc.gr Web Site: Epidemiology Δ ΙΙΑΓΝΩ ΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κλασική Ακτινολογία: Εισαγωγή και βασικές αρχές απεικόνισης

Κλασική Ακτινολογία: Εισαγωγή και βασικές αρχές απεικόνισης HY 673 - Ιατρική Απεικόνιση Στέλιος Ορφανουδάκης Κώστας Μαριάς Σημειώσεις I: Κλασική Ακτινολογία: Εισαγωγή και βασικές αρχές απεικόνισης Σεπτέμβριος 2003-Φεβρουάριος 2004 Α. Εισαγωγή στην Κλασική Ακτινολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ & ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ & ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ & ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΑΡΧΑΙΟΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΕΛΚΟΣ Α.Ε.Μ. : 12821

Διαβάστε περισσότερα

Μη επεμβατική αξιολόγηση του σοβαρού άσθματος

Μη επεμβατική αξιολόγηση του σοβαρού άσθματος Ειδικά Άρθρα για το Άσθμα Μη επεμβατική αξιολόγηση του σοβαρού άσθματος Παρασκευή Κατσαούνου 1, Ανδρέας Ασημάκος 2, Peter J. Barnes 3 1 Λέκτορας Πνευμονολογίας, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη των χαρακτηριστικών της β - ραδιενεργού εκποµπής

Μελέτη των χαρακτηριστικών της β - ραδιενεργού εκποµπής ΑΠ2 Μελέτη των χαρακτηριστικών της β - ραδιενεργού εκποµπής 1. Σκοπός Η εργαστηριακή αυτή άσκηση µελετά τα χαρακτηριστικά της β - ακτινοβολίας. Πιο συγκεκριµένα υπολογίζεται πειραµατικά η εµβέλεια των

Διαβάστε περισσότερα