ﻯﮋﺗﺍﺮﺘﺳﺍ ﺯﺍﺪﻧﺍ ﻢﺸﭼ ﻦﻳﻭﺪﺗ ﻭ ﻥﺍﺮﻳﺍ ﺭﺩ ﻰﻧﺎﮕﻤﻫ ﺵﺯﺭﻭ ﻩﺪﻨﻳﺁ ﻯﺎﻫ ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ ﻭ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ﻯﮋﺗﺍﺮﺘﺳﺍ ﺯﺍﺪﻧﺍ ﻢﺸﭼ ﻦﻳﻭﺪﺗ ﻭ ﻥﺍﺮﻳﺍ ﺭﺩ ﻰﻧﺎﮕﻤﻫ ﺵﺯﺭﻭ ﻩﺪﻨﻳﺁ ﻯﺎﻫ ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ ﻭ"

Transcript

1 پژوهش هاى كاربردى در مديريت ورزشى شماره 4. بهار ص ص ورزشهمگانى در ايرانو تدوينچشمانداز استراتژى و برنامه هاى ا ينده 2 محمد جوادي پور 1* مونا سميعنيا تاريخ دريافت: 1391/8/10 تاريخ تصويب: 1391/12/26 چكيده هدف از اين پژوهش بررسى ورزش همگانى در ايران و تدوين چشمانداز و استراتژى برنامههاى ا ينده است. اين تحقيق توصيفي و از نوع پيمايشى است. نمونهى ا مارى پژوهش 70 نفر است كه شامل مديران فدراسيون ورزش همگانى رو ساى كميتهها و انجمنهاى فدراسيون ورزش همگانى رو ساى هيي تهاى استانها و اعضاى شوراى راهبردى فدراسيون ورزش همگانىبودند. ابزارجمعا ورىدادههاپرسشنامهىمحققساختهاى استكهشاملگويههاىمربوطبهعواملدرونىوبيرونى است. اين گويهها نيز شامل 40 سو ال رتبهبندىشده دربارهى قوتها ضعفها فرصتها و تهديدهاى ورزش همگانى ايران است. تعدادى از اساتيد و كارشناسان صاحبنظر روايى اين پرسشنامه را تا ييد كردند. پايايى ا ن را نيز روش ا لفاى كرونباخ (0/887 = α) تا ييد نمود. براى تجزيه و تحليل دادهها علاوه بر شاخصهاى توصيفى ا زمون مقايسهى ميانگينها و ا زمون فريدمن از ماتريس ارزيابى درونى و بيرونى نيز استفاده شده است. يافتههاى پژوهش نشان داد كه اين ورزش بر روى محور مختصاتSWOT قرار دارد كه از لحاظ عوامل درونى در ناحيهى قوتها و از نظر عوامل بيرونى سازمان در ناحيهى فرصت ها جاى مىگيرد. بر اين اساس استراتژىهاى تهاجمى براى توسعه ورزش همگانى توصيه شده است. علاوه بر اين زمينهىمناسبتقويتفرهنگ ورزشهمگانى دركشور افزايشمشاركتوهمكارىفعال سازمانهاو نهادها تحقق اهداف ورزش همگانى و به كارگيرى تمامى ظرفيتهاى ملى در راستاى رشد و توسعهى ورزش همگانى كشور اراي ه مىشود. واژه هاى كليدى: ورزش همگانى چشم انداز استراتژى توسعه * 1 - عضو هيي ت علمي پژوهشگاه تربيت بدني و علوم ورزشي وزارت علوم تحقيقات و فناوري 2- كارشناس ارشد مديريت ورزشى دانشگاه ا زاد واحد مشهد

2 ورزش همگانى در ايران و تدوين چشم انداز استراتژى و برنامه هاى ا ينده 22 مقدمه زندگى در دنياى امروز ابتكار عمل سريع را از انسان گرفته و او را دچار فقر حركتىكردهواينفقرحركتىمشكلاتعديدهىجسمى روانىواجتماعى را براى وى پديد ا ورده است. ورزش به عنوان راهحل راهبردى و ورزش همگانىبهعنوانوسيلهاىارزانقيمتوفرحبخشمىتوانداينمشكلرابه نحومطلوبحلكند (ممتازبخش 1386 ).ورزشنوعىبازىسازمانيافتهو هدفمند است كه در ا ن حركتها به منظور تقويت قواى جسمانى افزايش روحيه و كسب مهارت اجرا مى شود (كاشف 1379 ). ورزش همگانى يعنى ورزشبراىهمه.مفهومورزشهمگانىكهشاملدامنهىسنىسهتابالاى هفتادسالمىشود انواعمختلففعاليتهاىجسمىاعمازبازىهاىغيرمنظم و خودجوشبومى تا تمرينهاىبدنى منظم را دربرگرفته كه شامل ورزش صبحگاهى فعاليتدرپاركهاوفضاىباز كوهپيمايىياكلاسهاىا مادگى جسمانىمىشودوعموما به ورزشهاى گروهىغير رقابتىو بدونهزينهو يا ارزانقيمت اطلاق مىگردد (ممتازبخش 1386 ). پروفسور» كنهاردمن استاد دانشگاه منچستر انگلستان و عضو شوراى ورزش اروپا» بيان مىكند كه ورزشهمگانى در واقعشكلى ازفعاليتهاىجسمانى استكهسلامت بدنى را بهبود مىبخشد و روابط اجتماعى را شكل مىدهد و يا منجر به 1 نتايجى ازمسابقات درتمامسطوحمىشود (سجادى 1389 ). ريچارد مول ورزشهاي همگاني را شامل ورزشهاي داخل سالن برنامههاي تفريحات سالم فعاليتهايجسمانيدرمحيططبيعي فعاليتهايتفريحيياا مادگي جسمانيميداند.برخي ازصاحبنظران ورزشهايهمگاني را ورزشهايي ميدانند كه تحت هر شرايطي قابل اجراء بوده و نياز به تاسيسات و امكانات تخصصي ويژهاي نداشته و براي سلامتي و گذراندن اوقات فراغت به اجرا در ميا يند. دوچرخه سواري راهپيمايي و كوهنوردي از جمله اين فعاليتها محسوبميشوند (رحمانىنيا 1382 ).درسندراهبردينظامجامعتوسعه تربيت بدني ورزش كشور تعريف ورزش همگاني چنين ا مده است: ورزش همگاني و تفريحي به فعاليتهاي تربيت بدني و ورزش ا حاد جامعه اطلاق ميشودكهبطورمنظم توسطفردياگروههايرسميوغيررسميبهمنظور رفع نيازهاي جسمي و رواني با هدف تامين سلامت و نشاط افراد و بهبود روابط اجتماعي ا نانبه صورت ا گاهانه صورتميگيرد لازمبه ذكر استكه بخشهايياز اينورزشميتواندبهصورتغيرقاعدهمندوسازماننيافتهدر اشكالمتنوع انجام پذيرد (سازمانتربيت بدنى 1382 ). ورزشهمگانى نه به عنوان يك وظيفه بلكه يك فرصت است نه به عنوان يك ورزش دسته جمعى بلكهبهعنوانيك ورزش فردىوبهعنوانيك ورزشگروهى است. با وجود اين يك جنبش جهانى است كه برنامهها و روشهاى زندگى بسيار متفاوتىراترويجمىنمايد (جوادىپور 1390 ).فلسفهاصليورزشهمگاني توجهبهاينشعاركليدياستكه «انسانبرايورزشساختهنشدهبلكهاين 1- Richard mol ورزش است كه براي انسان ا فريده شده است «2. پيتر دانلي( 1991 ) ماهيت ورزش همگاني را برخورداري از سه اصل عدم تبعيض و نابرابري در ورزش و توزيععادلانهتجهيزاتوامكانات فرا يندتصميمگيريدوسويهتعامليازبالا بهپايينو ازپايينبه بالاو برخورداري ازحالتمتممومكملييا عدمتضاد باسايرورزشهايقهرماني تربيتيوپرورشميداند(محمدقلىنيا 1387 ). در تعاريف متعددى كه از ورزش همگانى اراي ه شده است مىتوان به يك تعريف كلى دست يافت: ورزش همگانى ورزش براى همه در هر سنى جنسى نژادى با كمترين هزينه و با هدف سلامتى و بهبود زندگى همه انسانهامىباشد. در واقعفعاليتبدنى استكه انرژىهاى ذخيرهشده افراد را به قدرت تبديل مىكند و در حد ممكن انگيزههايى در مردم براى ورزش كردنبوجودمىا وردتااوقاتفراغتفعالداشتهباشند. امروزهبهوضوحروشناستكهساختارسازمانهابهگونهايپيچيدهشدهكه ا نهابدونبرنامهريزىهاىدقيقبههيچوجهنمىتوانندبهحياتخودتداوم بخشند.سازمانهايورزشينيزازاينمقولهمستثنىنيستند.برنامهريزيدر سازمانهاي ورزشي همانند هر سازمان ديگري به عنوان مهمترين وظيفه مديريت به شمار ميرود. در حقيقت برنامهريزي در يك سازمان ورزشي باعثميشودتااهدافهمهفعاليتهاوتلاشهايگروهيتعيينشدهونحوه دستيابيبها ناهدافطرحريزيشود (مظفرى 1388 ). ورزش همگانى نيز همانند هر سيستم ديگر نيازمند تدوين اهداف كلان استراتژي ها و برنامه هاي عملياتي است تا ضمن ا گاهي از مسير حركت بتواندازهرگونهدوبارهكاري بيراههرفتنوبههدررفتنمنابعمالي انساني فيزيكيواطلاعاتيخوداجتنابورزد. برنامهريزىراهبردىفرا يندىاستدرجهتتجهيزمنابعسازمانو وحدت بخشيدنبهتلاشهاىا نبراىنيلبه رسالتواهدافبلندمدت باتوجهبه امكاناتومحدوديتهاىدرونىوبيرونىهرسازمان.دراينفرايند قو تهاو ضعفهاىداخلىوفرصتهاوتهديدهاىبيرونىسازمان ) تحليلSWOT ( شناسايىمىشوندوباتوجهبه ما موريت سازمان اهدافبلندمدت براى ا ن تدوين مىگردد و براى دستيابى به اين اهداف از بين گزينههاى راهبردى اقدام به انتخاب راهبردهايى مىشود كه با تكيه بر قو تها و با بهرهگيرى از فرصتها ضعفها از بين برود و از تهديدها پرهيز شود تا در صورت اجراى صحيحباعثموفقيتسازمانگردد (الوانى 1384 ). مظفرى و همكاران (1388) در پژوهشى تحت عنوان نظام جامع توسعه ورزشقهرمانىجمهورىاسلامىايران باتوجهبهقوتها ضعفها فرصتها وتهديدهاينظامورزشقهرمانيكشورونيزنظراتشورايراهبردي چشم انداز ورزشقهرمانيكشور رابه صورت زيرترسيم كردند :«ارتقاء غرورملي ازطريقتوسعهورزشقهرماني». همتىنژاد (1387) در پژوهش خود به برنامهريزى راهبردى فدراسيون قايقراني و اسكي روي ا ب پرداخت. چشم انداز توسعه قهرمانى فدراسيون 2- Not man for sport,but sport for man

3 پژوهش هاى كاربردى در مديريت ورزشى 23 قايقرانى را اينگونه ترسيم كرد: «ارتقاء جايگاه فدارسيون قايقرانى و اسكى روى ا ب درمنطقهوجهان». نصيرزاده (1387) درتحقيقخودبهتدويناستراتژىتوسعهورزشقهرمانى و همگانى استان كرمان پرداخت. نتايج تحقيق وى پس از تجزيه و تحليل نقاطضعف قوت فرصتهاوتهديدهادرورزشقهرمانىوهمگانىباتشكيل ماتريس ارزيابى هريك از عوامل داخلى و خارجى ورزش همگانى استان مشخصشدكه ادارهكلتربيتبدنى استان كرمانمىبايست از استراتژى رشدوتوسعهدرورزشقهرمانىوهمگانى استفادهنمايد. جهانبينى (1388) در تحقيق خود به تدوين استراتژى توسعه ورزش قهرمانى و همگانى استان قم پرداخت. نتايج تحقيق وى پس از تجزيه و تحليلنقاطضعف قوت فرصتهاوتهديدهادرورزشقهرمانىوهمگانى باتشكيلماتريس ارزيابىهريك از عوامل داخلىو خارجى ورزشهمگانى استانمشخصشدكهادارهكلتربيتبدنىاستانقممىبايستازاستراتژى رشدوتوسعهدرورزشقهرمانىوهمگانىاستفادهنمايد.همچنينچشمانداز مطلوببراىتوسعهورزشهمگانى استان» سلامتجسمىوروانىجامعه و ترويجتحرك دربين مردم استانقم است». ياراحمدى (1388) در تحقيق خود به بررسى وضعيت موجود ورزش قهرمانىوهمگانىشهرستاندورودپرداخت.نتايجتحقيقوىپسازتجزيه وتحليلنقاطضعف قوت فرصتهاوتهديدهادرورزشقهرمانىوهمگانى باتشكيلماتريس ارزيابىهريك از عوامل داخلىو خارجى ورزشهمگانى استانمشخصشدكهورزششهرستاندورودمىبايستازاستراتژى رشد و توسعه در ورزش قهرمانى و همگانى استفاده نمايد. همچنين چشمانداز مطلوببراىتوسعهورزشهمگانىشهرستان «رسيدنبهيكجامعهسالم ورزشكار بانشاط وبا اميدبه زندگىبهتر است». قلىنيا (1383) طيتحقيقي اقدامبه بررسي وضعيتكلي ورزشهمگاني و چالشهاي مشاركت ورزشي در ايران و نيز برنامه ريزي براي همگاني كردن ورزش پرداخت. وي تعداد 70 نفر از مديران و كارشناسان سازمان تربيت بدني و 524 نفر از شهروندان 10 استان مختلف كشور را به عنوان نمونها ماريانتخابنمود.نتايجبدستا مدهگويايبهرهگيريازرويكردهاي تركيبيفرهنگي- اجتماعيوسلامتبخشي فردي- گروهي (جهت اجرا) رويكردهاي تركيبي مداخله گري فعال مشاركتي و نظارتي (جهت اعمال وظايف تولي گري) رويكردهاي تفريحي- طبيعت گرا و فرهنگي محلي (جهت اولويت يابي رشته-هاي ورزشي) رويكردهاي تلفيق پذيري فضايي (استفادهازفضاها) رويكردهايالزامبخشياجراييبهقوانين (ابعادحقوقي) رويكردهاي الگوسازي ازپايينو فرهنگ سازي از بالا (پياده سازي) رويكرد فعاليت فرابخشي (همكاريهاي نهادى) و مواردي همانند در قالب استراتژي تهاجمتوسعهايوتنوعميباشد. نتايج تحقيقى در اروپا نشان مىدهد رويداد اصلى در كشورهاى اين قاره ورزش همگانى است و حدود 400 ميليون نفر ( 25 درصد زن و 75 درصد مرد)بهفعاليتورزشىمستمرمىپردازند (مظفزى 1384 وNaul,2002 ). درتحقيقىكهفيليپوي ن 1 وژاك اوپدناكر 2 درسال 2007 باموضوعگسترش عمومىشركتكنندگاندرورزش انجامدادندو ايننتيجهبه دست ا مدكه گسترشورزشبهصورتعمومىدرجامعه ازطريقشركتدادنمحققين سياست مدارانو افرادباتجربهبه وجودمى ا يد. بررسي وضعيت ورزش همگاني در كشورهاي استراليا ا لمان ژاپن مالزي فنلاند و دانمارك نشان مي دهد كه برنامهى منظم براي رشد و توسعهى ورزشهمگاني در اينكشورهابيش از 50 سالسابقه دارد. عواملمتعددي در اينموفقيتنقشداردكهقبلازهرچيزميتوانبه رشدبرنامهىورزش همگاني در چارچوب برنامه هاي ملي اين كشورها و حمايت مو ثر دولتها از اينبرنامههااشارهكرد.علاوهبرا ن توسعهىباشگاههاواماكنعموميورزش وتا سيسوشكلگيري انجمنهايتخصصي مربوطبه ورزشهمگانينيز قابل ذكر است (جوادى پور 1390 ). عوامل اصلى توسعه ورزش همگانى در كشورهاىموردبررسىدر اينتحقيقعبارتنداز : 1. حمايتازتوسعهباشگاههاىورزشىتوسطدولت 2. توسعهبرنامههاىورزشهمگانىبهصورتمداوم 3. توسعهاماكنورزشى 4. توسعهانجمنهاىتخصصىمربوطبهورزشهمگانى 5. نقشموسسات دولتى 6. برگزارىجشنوارههاوبرنامههاىمختلفاجتماعى 7. بازاريابى 8. فرهنگسازىبراىتوسعهورزشهمگانى 9. حمايتمالىدولتملىو ايالتى 10.افزايشفعاليتهادرگروههاىهدفشامل:جوانان سالمندان معلولين مدارس زنان كارگرانوكارمندان داشتن استراتژى و سياست هاى روشن و مدون براى توسعه ورزش همگانى 12.نقشبخشخصوصى(جوادىپور 1390 ) ميچل افكولينز (2002) پژوهشى با عنوان: «بررسي ورزش همگاني در انگلستان» انجامدادكهنتايجا ننشاندادتاسال 1982 هنوزدر اينكشور ورزشهمگانينشدهومشاركتمردانبيشتراززناناست.همچنينجوانان بيشترازافرادبالاي 30 سالدرورزشهايهمگانيشركتميكنند.نتيجهى اينتحقيقاتنشاندادكهخانمهايخانهدار افراديكهمهارتيدررشتههاي ورزشينداشتنديانيمهماهربودند كسانيكهفاقد وسيلهنقليهبودند اقشار كما مدوبيكار معلولينمخصوصا معلولينذهني نتوانستهاندازامكاناتورزش همگاني استفادهكنند لذا برايتسهيلدرشركتعامهى مردم بهخصوص 1- Filipboen 2- Ioke opdenacker

4 ورزش همگانى در ايران و تدوين چشم انداز استراتژى و برنامه هاى ا ينده 24 اقشار فوق 200 مكان ورزشي را تعمير و راه اندازي نمودند 200 استخر شنا و 800 سالن ورزشي و 682 پايگاه ورزش همگاني ارزان قيمت احداث كردند 1977 مكان با تغيير كاربري به ورزش اختصاص داده شد. ايجاد 3000 زمين پرتاب نيزه بهره برداري بيشتر از منابع ا بي و خاكي و هوايي براى ورزش هاي همگاني تربيت مربيان اختصاص 20 ميليون پوند براي ايجاد تسهيلات جهتمشاركتبيشترمردمبهخصوصزنان (يكميليوننفر)ومردان (2/2 ميليون نفر) و افراد 24 تا 13 سال و 59 تا 45 سال و بازنشستگان ازجمله اقدامات ديگردولت انگلستانبراي رشدوگسترشورزشهمگانيبود. با توجهبه موارد يادشده و مطالعات صورت گرفته بايدبهبرنامه ريزياستراتژيك ورزش همگانى كشور پرداخته شود تا ضمن تحليل محيط دروني و بيروني قوت ها ضعف ها فرصت ها و تهديدهاي ورزش همگانى مورد شناسايي قرار گيرد و سپس به تدوين چشم انداز ورزش همگانى كشور و استراتژيهاي مدونبهمنظورتحققا نچشماندازپرداختهشود. روش شناسى تحقيق اين پژوهش از نظر هدف كاربردي و بر حسب روش گردا وري اطلاعات از نوع تحقيقات توصيفي است. جامعه ى ا مارى پژوهش شامل افراد زير مى شوند: كليه ى مديران فدراسيون ورزش همگانى رو ساى كميته ها و انجمن هاى فدراسيون ورزش همگانى رو ساى هيي ت هاى استان ها و اعضاى شوراى راهبردى فدراسيون ورزش همگانى كشور. براى تعيين نمونه ى پژوهش به طور كل شمار تمامى افراد ذكر شده در جامعه ا مارى كه در حال حاضر در ورزش همگانى كشور حضورى فعال داشته و به وضعيت كنونى ا ن در كشور اشراف كامل دارند از نخبگان ورزش همگانى بوده و براى نمونه پژوهش برگزيده شدند كه تعداد ا ن ها 70 نفر بود. براى گردا وري اطلاعات مورد نياز از پرسش نامه ى محقق ساخته اى متناسب با اهداف تحقيق استفاده است. اين پرسش نامه به منظور ا سيب شناسى و توسعه ى ورزش همگانى در ايران از 40 سو ال تشكيل شده و شامل چهار بخش است: 1. نقاط ضعف در ورزش همگانى ايران. 2. نقاط قوت در ورزش همگانى ايران. 3. فرصت هاى موجود در ورزش همگانى ايران. 4. تهديدات موجود در ورزش همگانى ايران. روايى پرسش نامه ى محقق ساخته را 10 تن از اساتيد و صاحب نظران مديريت ورزشى تا ييد كردند و پايايى ا ن نيز از طريق ا لفاى كرونباخ (0/887 = α) تا ييد شد. در اين پژوهش به منظور تجزيه و تحليل داده ها از دو روش ا مار توصيفى و استنباطى استفاده شد. از ا مار توصيفى براى محاسبه فراوانى ها درصدها و شاخص هاى ا مارى مركزى پراكندگى و رسم جداول نمودار و براي تعيين معناداري هر يك از گويه هاي SWOT از ا زمون t تك نمونه و براي تعيين اولويت هر يك از ا ن ها از ا زمون تجزيه و تحليل فريدمن استفاده شد. پس از تعيين مهمترين قوت ها ضعف ها فرصت ها و تهديدهاي پيش روي ورزش همگانى كشور براى تدوين راهبردهاي توسعه ى ورزش همگانى از ماتريس TOWS استفاده شد. در اين ماتريس با استفاده از چهار فهرست قوت ها (S) ضعف ها (W) فرصت ها (O) و تهديدها (T) و مقايسه زوجي ا ن ها راهبردهاي چهارگانه SO ST WO و WT تدوين گرديده است. ماتريس TOWS نشان مي دهد كه چگونه مي توان بين فرصت ها و تهديدها (عوامل خارجي) با نقاط قوت و ضعف (عوامل داخلي) توازن ايجاد نمود و به اين ترتيب چهار مجموعه از گزينه هاي راهبردي ممكن را ايجاد نمود. يافته هاى تحقيق اين قسمت به اراي ه يافته هاي پژوهش اختصاص يافته است. به اين منظور ابتدا به تعيين SWOT ورزش همگانى پرداخته شده و بر مبناي ا ن چشم انداز پژوهش اراي ه شده است. در ادامه با استفاده از تكنيك هاي تدوين برنامه هاي راهبردي راهبردهاي توسعه ورزش همگانى كشور تدوين شده است. به منظور تعيين قوت ها ضعف ها فرصت ها و تهديدهاى ورزش همگانى كشور پس از بررسي وضعيت موجود و بررسي برنامه هاي راهبردي ورزش همگانى كشورهاي مبنا گويه هايي در 4 فهرست قوت ها( S ) ضعف ها( W ) فرصت ها( O ) و تهديدها( T ) استخراج گرديد. در مرحله بعد جلساتى براى كليه مديران فدراسيون ورزش همگانى رو ساى كميته ها و انجمن هاى فدراسيون ورزش همگانى رو ساى هيي ت هاى استان ها و اعضاى شوراى راهبردى فدراسيون ورزش همگانى تشكيل شده و از تمامي اعضاء درخواست گرديد تا راجع به گويه هاي شناسايي شده اظهار نظر كنند. همچنين اعضاء نكته نظرات خود را به صورت كتبي در قالب تعديل و اصلاح گويه ها و نيز حذف و اضافه نمودن به ا ن ها اراي ه نمودند. پس از ا ن با عنايت به نظرات شوراي راهبردي گويه هاي نهايي شده در قالب پرسشنامه قوت ها ضعف ها فرصت ها و تهديدهاي ورزش همگانى (SWOT) تهيه گرديد و براي جامعه ا ماري ارسال گرديد. تمامي پرسشنامه ها پس از تكميل و عودت مورد تحليل ا ماري قرار گرفتند. بنابراين به منظور تعيين قوت ها ضعف ها فرصت ها و تهديدهاى ورزش همگانى كشور به ترتيب مراحل زير طي گرديده است : 1- بررسي وضعيت موجود 2- بررسي الگوهاى مبنا 3- تدوين فهرست مقدماتي قوت ها ضعف ها فرصت ها و تهديدها 4- نظرخواهي از جامعه ا مارى راجع به فهرست مقدماتي مذكور و تعديل اصلاح و حذف برخي گويه ها 5- تدوين پرسشنامه نهايي SWOT ورزش همگانى كشور 6- ارسال پرسشنامه ها براي صاحب نظران و جمع ا وري ا ن ها 7- تحليل داده هاي حاصل از پرسشنامه ها در ادامه به تحليل ا ماري پرسشنامه هاي SWOT ورزش همگانى كشور پرداخته شده است. به اين منظور ابتدا معني داري اهميت هر يك از گويه ها بررسي شده و سپس رتبه بندي اهميت گويه ها در هر يك از فهرست هاي چهارگانه اراي ه شده است. در جدول 1 نتيجه ى معنا دارى اين پرسش ها و در جدول هاى 2 تا 5 نيز نتايج رتبه بندى نقاط قوت نقاط ضعف فرصت ها و تهديدات ورزش همگانى كشور اراي ه شده است.

5 پژوهش هاى كاربردى در مديريت ورزشى 25 شاخص ا مارى جدول (1) نتايج ا زمون تجزيه و تحليل فريدمن در هر يك از فهرست هاى SWOT فهرست موردا زمون مجذور كاى درجات ا زادى سطح معنادارى مقدار خطاى ا زمون نتيجه ا زمون 0/05 0/ /082 قوت ها (S) وجودتفاوت معنادار بين گويه ها 0/05 0/ /572 ضعف ها (W) وجودتفاوت معنادار بين گويه ها 0/05 0/ /085 فرصت ها (O) وجودتفاوت معنادار بين گويه ها 0/05 وجودتفاوت معنادار بين گويه ها 0/ /969 تهديدها (T) همان گونه كه ملاحظه مى گردد در هر چهار فهرست سطح معنادارى به دست ا مده از مقدار خطاى ا زمون كمتر است. بنابراين از نظر ا مارى بين گويه هاى هر يك از فهرست ها تفاوت معنادارى وجود داشته است. همچنين به منظور رتبه بندى هر يك از گويه ها بر اساس ميزان اهميت ا نها مقدار رتبه ميانگين مربوطه در نظر گرفته شده است. جدول هاى 2 تا 5 بيانگر رتبه بندى گويه هاى هر يك از فهرست هاى مربوط به قوت ها ضعف ها فرصت ها و تهديدهاست. تحليل قوت ها ضعف ها فرصت ها و تهديدها (SWOT) جدول هاى 2 تا 5 نتايج ا زمون پرسش هاى ا مارى در مورد تعيين معنا دارى رتبه بندى هر يك از گويه هاى مربوط به پرسش نامه SWOT را نشان مى دهد. - رتبه بندى نقاط قوت ورزش همگانى كشور بر اساس پرسش اول تحقيق و از ا نجايى كه طبق داده هاى جدول 1 رتبه بندى نقاط قوت ورزش همگانى كشور معنا دار است (p>0/05) طبق جدول 2 رتبه بندى نقاط قوت ورزش همگانى چنين است: جدول (2) نتايج رتبه بندى قوت هاى مرتبط با ورزش همگانى كشور سو الات قوت اشتياق و انگيزههاى فردى و سازمانى به توسعه و تعميم ورزش همگانى داشتن شخصيت حقوقى مستقل و امكان بهره بردارى از سازوكارهاى مناسب مالى و معاملاتى برخوردارى از ذخيرهى ارزشمند منابع انسانى (مديران كارشناسان مدرسان مربيان و...) خبره و باتجربه البته با كميت و كارا يى نه چندان در شا ن نظام دارا بودن 32 هيي ت فعال استانى و 131 هيي ت فعال در شهرستانها و بخشها تحت پوششداشتن بيش از 22 رشتهى ورزشى با ماهيت همگانى ارتباط و عضويت با انجمن بينالمللى ورزش براى همه (TAFISA) و انجمن ا سيايى ورزش براى همه (ASFAA) ارتباط نزديك و صميمى با رسانه ملى و توجه ويژه ا ن و ساير رسانههاى ديدارى شنيدارى نوشتارى و... برگزارى رويدادهاى كشورى گسترده از جمله پياده روى خانوادگى همايش هاى دو و پياده روى به مناسبت هاى روز جهانى تلاش و روز جهانى پياده روى مسابقات كاركنان دولت جشنواره هاى بومى محلى و... دسترسى و بهرهمندى از ظرفيتها و همكارى و مشاركت فعال ادارات سازمانها و نهادهاى دولتى و غير دولتى و مردمنهاد تنظيم تفاهمنامه با سازمانها و نهادهاى دولتى و خصوصى ميانگين رتبهاى 7/05 4/35 5/21 5/38 5/46 5/98 6/20 7/85 4/94 5/31

6 ورزش همگانى در ايران و تدوين چشم انداز استراتژى و برنامه هاى ا ينده 26 - رتبه بندى نقاط ضعف ورزش همگانى كشور بر اساس پرسش دوم تحقيق و از ا نجايى كه طبق داده هاى جدول 1 رتبه بندى نقاط ضعف ورزش همگانى كشور معنا دار است (p>0/05) طبق جدول 3 رتبه بندى نقاط ضعف ورزش همگانى چنين است: جدول (3) نتايج رتبه بندى ضعف هاى مرتبط با ورزش همگانى كشور سو الات ضعف ضعف نظام ارتباطى و اطلاعاتى در فدراسيون و شيوهى بهرهبردارى نامناسب از اطلاعات و ارتباطات فردى و سازمانى حاكميت تفكر مديريت سنتى در بدنهى فدراسيون و هيي تهاى ورزشى وابسته كمبود سهم ورزش همگانى از اعتبارات دولتى واگذارى از سوى سازمان تربيت بدنى و كميته ى ملى المپيك فقدان ديدگاه اقتصادى و درا مدزايى از بستر فعاليتهاى فدراسيون با بازاريابى و بازرگانى برنامهها كمبود نقدينگى و وابستگى شديد فدراسيون به بودجهى عمومى دولت و سازمان تربيتبدنى نبود سامانهى ارتباطى با ادارات سازمانها و نهادهاى دولتى و خصوصى اجرا نكردن سند راهبردى نظام جامع توسعه ى ورزش كشور نداشتن تعريف واحد منسجم و همسو با نياز جامعه از ورزش همگانى و فعاليت بدنى در ديدگاهها و مفاهيم كاربردى ورزش در بين كارشناسان و مديران سازمانها و نهادهاى مسي ول كشور عدم سازماندهى و تشكيل كميسيون ورزش همگانى كميتهى ملى المپيك وجود كميت و كيفيت قابل توجه نيروى انسانى ناكارا مد غير موثر و غير ضرورى در فدراسيون و هيي تهاى وابسته ميانگين رتبهاى 4/96 4/97 6/58 5/35 6/40 5/38 5/83 6/50 5/ رتبه بندى نقاط فرصت ورزش همگانى كشور براساس پرسش سوم تحقيق و از ا نجايى كه طبق داده هاى جدول 1 رتبه بندى نقاط فرصت ورزش همگانى كشور معنا دار است (p>0/05) طبق جدول 4 رتبه بندى نقاط فرصت ورزش همگانى چنين است: جدول (4) نتايج رتبه بندى فرصت هاى مرتبط با ورزش همگانى كشور سو الات فرصت فرمايشات مقام معظم رهبرى مد ظله العالى در ابتداى سال 89 در حرم رضوى وجود تعاليم الهامبخش اسلام در خصوص تا كيد بر فعاليتهاي تربيتبدني تا كيد قانون اساسي بر توسعه و گسترش رايگان فعاليتهاي تربيتبدني توجه وعنايت ويژهى مسي ولين ارشد نظام جامعهى روحانيت و جامعهى پزشكى به امور توسعهى ورزش كشور نگرش جامعه به فعاليتهاي ورزشي به عنوان يك عامل سازندهى رواني جسماني فرهنگي تربيتي و اخلاقي جوانبودن جمعيت كشور و وجود استعدادهاي فراوان ورزشي تنوع ا ب و هوايي چهارگانهى كشور و وجود جاذبههاي طبيعي براي فعاليتهاي ورزشي ظرفيتهاى موجود از نظر وضعيت جغرافيايى واقليمى كشور براى فعاليتهاى گردشگرى طبيعتگردى ماهىگيرى و... فراهمشدن امكان بهرهبردارى از ظرفيتها وامكانات كليهى ادارات سازمانها و نهادها با تنظيم تفاهمنامهى همكارى فى ما بين ايجاد ديدگاه هاى جديد و اثربخش سازمانهاى كليدى كشور به ترويج ورزش هاى همگانى استقبال شايان اقشار مردم ازهمايشهاى پيادهروى خانوادگى هر هفته دراستانها وشهرستانهاى كشور استقبال مناسب شركتها ومو سسات اقتصادى در تا مين منابع مالى مورد نياز اجراى فعاليت هاى فدراسيون ميانگين رتبه اى 7 /77 7/54 7/52 6/09 6/27 7/14 7/10 7/13 6 5/67 5/73 4/03

7 پژوهش هاى كاربردى در مديريت ورزشى 27 - رتبه بندى نقاط تهديد ورزش همگانى كشور بر اساس پرسش چهارم تحقيق و از ا نجايى كه طبق داده هاى جدول 1 رتبه بندى نقاط تهديد ورزش همگانى كشور معنا دار است (p>0/05) طبق جدول 5 رتبه بندى نقاط تهديد ورزش همگانى چنين است: جدول (5) نتايج رتبه بندى تهديدهاى مرتبط با ورزش همگانى كشور سو الات تهديد فقدان انگيزهى لازم براي سرمايهگذاري بخش خصوصي در توسعهى اماكن و ترويج فعاليتهاي ورزشي كشور رسوخ ناهنجاريهاي اجتماعي و رفتاري ناخواسته به محيطهاي ورزشي نبود نظام برنامه ريزى منسجم براى جذب منابع مالى و اقتصادى غيردولتى شناخت ناكافى از ظرفيت هاى بين المللى حوزه ى ورزش هاى همگانى و فعاليت هاى بدنى عمومى كافى نبودن كمى و كيفى احراز كرسىهاى ا سيايى جهانى والمپيك درحوزهى ورزش همگانى توسط مسي ولين و كارشناسان مربوطه برنامهريزى و اجراى فعاليتهاى موازى و غير اصولى سازمانها و نهادهاى كشور عدم تشكيل جلسات مشترك بين سازمانها و ارگانهاى فعال در ورزش هاى همگانى ميانگين رتبهاى 4/42 3/79 4/44 4/19 3/41 3/73 4/03 چشمانداز ورزش همگانى با عنايت به قوتها ضعفها فرصتها و تهديدهاي ورزش همگانى كشور و نيز نظرات شوراي راهبردي چشمانداز ورزش همگانى كشور به صورت زير ترسيم گرديد: (حركت به سوى ايرانى فعال شاداب سالم تا سال 1404 باپوشش 50 ازافرادجامعه) موقعيتراهبردىورزشهمگانى پس از ا نكه عوامل درونى (قوتها و ضعفها) و همچنين عوامل محيطى (فرصتهاوتهديدها)شناسايىشدوبها نهارتبهدادهشد مشخصگرديد كه بالاترين رتبه در بخش قوتها مربوط به اشتياق و انگيزههاى فردى و سازمانى به توسعه و تعميم ورزش همگانى و پايينترين رتبه مربوط به داشتن شخصيت حقوقى مستقل و امكان بهرهبردارى از سازوكارهاى مناسب مالى و معاملاتى است. در بخش ضعفها كمبود سهم ورزش همگانى از اعتبارات دولتى واگذارى از سوى سازمان تربيتبدنى و كميتهى ملى المپيك بالاترين رتبه و وجود كميت و كيفيت قابل توجه نيروى انسانى ناكارا مد غيرموثروغير ضرورى در فدراسيونوهيي تهاى وابسته پايينترين رتبه را كسب كرد. همچنين مشخص گرديد كه در بخش فرصتها بالاترين رتبه به فرمايشات مقام معظم رهبرى (مد ظله العالى) در ابتداى سال 89 در حرم رضوى و پايينترين رتبه به استقبال مناسب شركتها و مو سسات اقتصادى درتا مين منابع مالى موردنياز اجراى فعاليت هاى فدراسيون تعلق گرفت. در بخش تهديدها بالاترين رتبه مربوط به نداشتن نظام برنامهريزى منسجم براى جذب منابع مالى و اقتصادى غيردولتى و پايينترين رتبه مربوط به كافى نبودن كمى و كيفى احراز كرسىهاى ا سيايى جهانى و المپيك درحوزهى ورزش همگانى توسط مسي ولين و كارشناسان مربوطه است. بنابراين با توجه به نمرهى ماتريس ارزيابى عوامل داخلى ورزش همگانى (3/03) و نمرهى ماتريس ارزيابى عوامل خارجى ا ن (3/24) و نيز تشكيل ماتريس ارزيابى داخلى و خارجى مشخص شد كه ورزش همگانى كشور در ناحيهى SO قرار گرفته است لذا از استراتژى تهاجمى مىتوان بهره برد. در اجراى استراتژىهاى SO سازمان با استفاده از نقاط قوت داخلى مىكوشد از فرصتهاىخارجىبهرهبردارىنمايد.همهىمديرانترجيحمىدهندكه سازمان ا نها در اين موقعيت قرار گيرد. جدول شماره( 6 ) ماتريس عوامل داخلى و خارجى نمره نهايى ماتريس ارزيابى عوامل داخلى نمره نهايى ماتريس ارزيابى عوامل خارجى , , ,24 2,5 1

8 ورزش همگانى در ايران و تدوين چشم انداز استراتژى و برنامه هاى ا ينده 28 راهبردهاى توسعه ورزش همگانى راهبرد اول توسعه كمي و كيفي ورزش همگاني - فراهم كردن زمينه هاي حضوردانش ا موزان دانشجويان طلاب كارگران كاركنان بسيج ونظاميان در ورزش همگاني - فراهم كردن زمينه هاي حضور زنان در ورزش همگاني - فراهم كردن زمينه هاي حضور معلولين در ورزش همگاني - اراي ه تسهيلات مورد نياز براي حضور اقشار كم درا مد در ورزش همگاني. راهبرد دوم توسعه دسترسى ا سان مردم به ورزش همگانى - افزايش ظرفيت امكانات و منابع موجود - بهبود الگوي توزيع منابع - تا مين سرانه و توزيع عادلانه فضاها و امكانات ورزشي كشور. - گسترش امكانات براي گذران بهينه و بهره وري اوقات فراغت. راهبردسوم ترويج فرهنگ ورزش و تحرك و سلامتى درجامعه - ترويج فرهنگ نياز به ورزش در زندگي روزمره وعادت به هزينه كردن براي ورزش. - مشاركت در توسعه دانش ورزش بومي و روز ا مد كردن علم ورزش به عنوان زيرساخت هاي كيفي گذران اوقات فراغت. - گسترش رابطه مو ثربا مراكز ا موزشي و پژوهشي وكاربردي بومي كردن پژوهش هاي علمي- ورزشي به عنوان زيرساخت هاي كيفي گذران اوقات فراغت. - ترويج و تقويت نشاط واميد ملي ازطريق تعميم ورزش همگاني به عنوان يكي ازعوامل مو ثر درپيشگيري ومقابله با ناهنجاري هاي اجتماعي فرهنگي و اخلاقي - همكاري با رسانه هاي جمعي براي ارتقاي ا گاهي جامعه نسبت به ورزش همگاني - بهره گيري از زمينه هاي مذهبي قومي و عادات اجتماعي براي تشويق جامعه به ورزش و تحرك - توجه وي ژه به ايجاد فرهنگ دركودكان و نوجوانان راهبرد چهارم اصلاح و بهبود ساختار ملي ورزش همگاني - اجرايي كردن اصل 44 در ورزش و افزايش مشاركت مردم در ورزش همگاني - كاهش تصدي دولت - بهبود تعامل بين نهادهاي ورزش همگاني - طراحي و استقرار نظام برنامه ريزي فراگير و يكپارچه - طراحي و استقرار نظام ملي نظارت ارزيابي و كنترل در ورزش راهبرد پنجم گسترش مشاركت نهادهاي عمومي و مردمي در توسعه ورزش همگاني - حمايت از ايجاد NGO هاي فعال در ورزش همگاني - توجه ويژه به نهادهاي قومي مذهبي و صنفي - حمايت ويژه از تشكل هاي مردمي - ترويج فرهنگ داوطلبي در ورزش همگاني راهبرد ششم توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات در ورزش همگاني - ايجاد نظام ا ماري فراگير و جامع در ورزش همگاني - بهره گيري از فن ا وري هاي نو درا موزش و ترويج ورزش همگاني بحث و نتيجه گيرى ورزش همگانى در بين كشورها از سال 1900 ميلادى تا كنون با انگيزه هاى متفاوتى از جمله تا مين سلامت جسمى و روانى غنى سازى اوقات فراغت گسترش روابط اجتماعى دورشدن از زندگى ماشينى بازگشت به طبيعت افزايش كارايى زمينه سازى براى رشد قهرمانى و توصيه ى پزشكان مورد توجه قرار گرفته ولى در ايران فدراسيون ورزش همگانى از سال 1358 به طور رسمى شروع به كار كرده است (غفرانى 1388 ). در مطالعات داخلى قره (1383) در تحقيقى با عنوان بررسي وضعيت ورزش همگاني ايران و مقايسه ا ن با چند كشور منتخب جهان به نتايج زير دست يافت: درصد افرادي كه در ايران تحت پوشش هيات ورزشي همگاني ا قايان و بانوان ورزش مي كنند 5/92 درصد جمعيت است كه در مقايسه با 23 كشور جهان از همه كمتر بود. در مورد زمان تشكيل سازمان رسمي براي ورزش هاي همگاني ايران در مقايسه با 20 كشور جهان در رديف ا خر قرار گرفته است. درصد شركت كنندگان در ورزش همگاني ايران از قاره ا فريقا بيشتر و از ساير قاره ها كمتر بود (قره 1383 ). همچنين غفوري (1385) در تحقيق خود با عنوان مطالعه انواع ورزش هاي همگاني و تفريحات مطلوب جامعه و اراي ه مدل براى برنامه ريزى هاى ا ينده به اراي ه مدلي براي برنامه ريزي هاي ا تي فدراسيون با هدف افزايش مشاركت مردم پرداخت. در تحقيق ديگري كاشف (1379) به بررسي وضعيت ورزش همگاني در ايران و توصيه هايي براي توسعة ا ن پرداخت كه بالاترين انگيزه شركت كنندگان در ورزش هاي همگاني حفظ سلامتي عمومي و پس از ا ن تفريحات كاهش وزن و درمان بيماري ها بود. جمع بندي صورت پذيرفته از پژوهش هاي داخلي نشان مي دهد كه غالب تحقيقات انجام شده گرايش پذير به سمت مخاطبين شركت كننده در ورزش همگاني بوده و شاخصه هايي نظير وضعيت اقتصادي اجتماعي انگيزه ها نگرش و گرايش نقش رسانه ها در گرايش پذيري و مواردي همانند را مورد بررسي و تحليل قرارداده اند و از ساير ابعاد ورزش همگاني نظير برنامه ريزي و سياست گذاري, عوامل موثر بر گسترش و عدم گسترش, نقاط ضعف قوت تهديدها و فرصت ها (SWOT) و مواردي همانند در سطح ملى غافل بوده اند. البته قلى نيا (1383) در تحقيق خود با عنوان ايجاد زمينه و برنامه ريزي براي همگاني كردن ورزش نقاط ضعف قوت تهديدها و فرصت هاى ورزش همگانى

9 پژوهش هاى كاربردى در مديريت ورزشى 29 (SWOT) وضعيت نهادي و تشكل سازي وضعيت حقوقي وضعيت نيروي انساني زير ساخت ها و تجهيزات و استانداردها را مورد بررسى قرار داد اما به راهبردها و چشم انداز ورزش همگانى ايران اشاره اى نكرده است. از سوى ديگر بررسى ها نشان مى دهند اكثر استان هاى كشور در راستاى اهداف و ما موريت هاى سند راهبردى توسعه تربيت بدنى و ورزش به تدوين سند توسعه استان اقدام نموده اند. اما تاكنون پژوهشى در راستاى تدوين برنامه راهبردى ورزش همگانى كشور انجام نشده است. با توجه به اينكه اين تحقيق يك طرح ملى است بنابراين جامعه ى ا مارى ا ن گسترده تر بوده و از ابزار معتبرترى نسبت به ساير تحقيقات انجام شده در داخل كشور استفاده شده است. در زمينه ى ورزش همگاني تحقيقات زير در داخل كشور انجام شده است كه نتايج مشابهى با اين تحقيق دارد: قلى نيا ( 1383 ) نصيرزاده ( 1387 ) جهان بينى( 1388 ) ياراحمدى( 1388 ) موسوى جهان ا باد (1389) اما همانگونه كه گفته شد به راهبردها و چشم انداز ورزش همگانى ايران اشاره اى نشده است. با مرورى بر تحقيقات انجام شده در خارج كشور مشخص مى شود كه درصد تمايل مردم به شركت در ورزش همگانى رو به افزايش مى باشد. كشورهاى استراليا ا لمان كانادا سوي د ژاپن هلند سوييس و فرانسه در زمينه ورزش همگانى فعاليت بيشترى دارند. اين موارد نشان مى دهد كه سلامتى فردى و اجتماعى در جوامع پيشرفته از اهميت بيشترى برخوردار است و اين كشورها در تدوين سند راهبردى رضايت و مشاركت اقشار جامعه در جهت زندگى سالم همبستگى اجتماعى و توسعه اقتصادى را مد نظر قرار داده اند. براى اين كه ما نيز از ورزش همگانى سود و منافع خود را بهره بردارى كنيم بايد سرمايه گذارى لازم را در اين زمينه انجام دهيم. پس از مطالعه ورزش همگاني در ايران و چند كشور ديگر (در انتخاب اين كشورها سعي شده كه تناسب با ويژگيهاي فرهنگي و اجتماعي ايران و ميزان توسعه يافتگي رعايت گردد) به شناخت و تحليل عوامل نقاط قوت نقاط ضعف فرصت ها و تهديدها (SWOT) پرداخته شد و همچنين برنامه راهبردي ورزش همگانى كشور نيز تنظيم گرديد كه در هيچ يك از پژوهش هاي انجام شده در حوزه ورزش همگاني به طور مجزا به برنامه راهبردي ورزش هاي همگاني اشاره نشده است. محقق در اين تحقيق براى بررسى و اشراف كامل تر به موضوع تدوين راهبرد ورزش همگانى كشور ابتدا به بررسى سوابق و اسناد موجود مرورتحقيقات انجام شده مطالعه اسنادبالادستى مطالعه تطبيقى و نظرخواهى ازدست اندركاران و متخصصان پرداخته و در مرحله بعدى براى تدوين ما موريت جلسات متعددى با مسي ولان و خبرگان ورزش همگانى كشور تشكيل داده و سپس به تدوين راهبرد ورزش همگانى كشور اقدام كرده و اهداف بلندمدت ا ن را نيز تعيين كرده است. منابع 1. ممتازبخش مريم فكور يوسف (1386) بررسى راهكارهاى ارتقاء و توسعه ورزش همگانى بانوان دانشگاه علوم انتظامى. فصلنامه دانش انتظامى.سال نهم شماره دوم 2. كاشف ميرمحمد (1379). بررسي وضعيت ورزش همگاني در ايران و توصيه براي توسعه ا ن. چكيده. مقالات چهارمين همايش ملي تربيت بدني.و علوم ورزشي. ص سجادى نصراله هنرى حبيب تيمورى ا توسا (1389). بررسى و مقايسه كاركرد مركز توسعه ورزش همگانى و تفريحى و مركز توسعه ورزش قهرمانى ايران بر اساس مدل وايزبورد. پژوهش در علوم ورزشى. شماره 26..ص رحماني نيا فرهاد (1382). توسعه ورزش همگاني با ملاحظه گذران صحيح اوقات فراغت جوانان. نشريه ماهانه دفتر تربيت بدني پسران معاونت (تربيت بدني و تندرستي وزارت ا موزش و پرورش ( سازمان تربيت بدني( 1382 ). مطالعات تفصيلي توسعه فرهنگ ورزش 6. جوادي پور محمد (1390). «برنامه راهبردي فدراسيون ورزشهاي همگاني». طرح پژوهشي. وزارت ورزش و جوانان. فدراسيون ورزشهاي.همگاني 7. محمد قلى نيا جواد. جوادى پور محمد. فرج زاده شهرام. افتخارى گل الهام (1387). مفهوم شناسى ورزش همگانى با هدف بازاريابى جايگاه ورزش شهروندى (اهداف و كاركردها و بسترها). تهران 8. مظفرى اميراحمد. الهى عليرضا. قره محمد على. پورسلطانى حسين (1388). نظام جامع توسعه ورزش قهرمانى جمهورى اسلامى ايران. طرح.پژوهشى. پژوهشكده تربيت بدنى و علوم ورزشى 9. الوانى مهدى (1384 (. مديريت عمومى چاپ بيست و سوم تهران. نشر نى 10. همتى نژاد مهرعلى (1387). برنامه ريزى راهبرد فدراسيون قايقراني.و اسكي روي ا ب طرح پژوهشى. پژوهشكده تربيت بدنى و علوم ورزشى 11. نصير زاده سيد مهدى (1387). تهيه و تدوين استراتژى توسعه ورزش قهرمانى و همگانى استان كرمان. پايان نامه كارشناسى ارشد. دانشگاه پيام.نور مركز تهران 12. جهان بينى عباس (1388). تدوين استراتژى توسعه ورزش همگانى و.قهرمانى استان قم. پايان نامه كارشناسى ارشد. دانشگاه پيام نور مركز تهران 13. يار احمدى محمد (1388). بررسى وضعيت موجود ورزش قهرمانى و همگانى شهرستان دورود. پايان نامه كارشناسى ارشد. دانشگاه پيام نور.مركز تهران 14. محمد قلي نيا جواد (1383). ايجاد زمينه و برنامه ريزي براي همگاني.كردن ورزش. طرح پژوهشي سازمان تربيت بدني 15. مظفرى اميراحمد. قره محمدعلى (1384). وضعيت ورزش همگانى ايران و مقايسه ا ن با چند كشور منتخب جهان. نشريه علوم حركتى. شماره Naul,Roland and Ken,Hardman (2002). Sport and physical education in Germany, pullished by routledy London.

10 ورزش همگانى در ايران و تدوين چشم انداز استراتژى و برنامه هاى ا ينده قره محمد على (1383). وضعيت ورزش همگانى ايران و مقايسه ا ن با چند كشور منتخب جهان. رساله دكترى. دانشگاه تربيت معلم. دانشكده.تربيت بدنى و علوم ورزشى 21. غفورى فرزاد (1385). مطالعه انواع ورزش هاى همگانى و تفريحات.مطلوب جامعه و اراي ه مدل براى برنامه ريزى هاى ا ينده.تهران 17. Ioke opdenacker / Filipboen (2007).Community development and sport participation. JSM/21(4) October 2007-usa ; hkusa.com 18. Collins, M.F. (2002). Sport for all as a multifaceted product of domestic and international influences. <M.F. lboro. Ac. Uk>. 19. غفرانى محسن. گودرزى محمود. سجادى نصراله. جلالى فراهانى مجيد. مقرنسى مهدى (1388). طراحى و تدوين راهبرد توسعه ورزش همگانى استان سيستان و بلوچستان. نشريه حركت. شماره 39. ص( ).

سبد(سرمايهگذار) مربوطه گزارش ميكند در حاليكه موظف است بازدهي سبدگردان را جهت اطلاع عموم در

سبد(سرمايهگذار) مربوطه گزارش ميكند در حاليكه موظف است بازدهي سبدگردان را جهت اطلاع عموم در بسمه تعالي در شركت هاي سبدگردان بر اساس پيوست دستورالعمل تاسيس و فعاليت شركت هاي سبدگردان مصوب هيي ت مديره سازمان بورس بانجام مي رسد. در ادامه به اراي ه اين پيوست مي پردازيم: چگونگي محاسبه ي بازدهي سبد

Διαβάστε περισσότερα

بررسي علل تغيير در مصرف انرژي بخش صنعت ايران با استفاده از روش تجزيه

بررسي علل تغيير در مصرف انرژي بخش صنعت ايران با استفاده از روش تجزيه 79 نشريه انرژي ايران / دوره 2 شماره 3 پاييز 388 بررسي علل تغيير در مصرف انرژي بخش صنعت ايران با استفاده از روش تجزيه رضا گودرزي راد تاريخ دريافت مقاله: 89//3 تاريخ پذيرش مقاله: 89/4/5 كلمات كليدي: اثر

Διαβάστε περισσότερα

ﻞﻜﺷ V لﺎﺼﺗا ﺎﻳ زﺎﺑ ﺚﻠﺜﻣ لﺎﺼﺗا هﺎﮕﺸﻧاد نﺎﺷﺎﻛ / دﻮﺷ

ﻞﻜﺷ V لﺎﺼﺗا ﺎﻳ زﺎﺑ ﺚﻠﺜﻣ لﺎﺼﺗا هﺎﮕﺸﻧاد نﺎﺷﺎﻛ / دﻮﺷ 1 مبحث بيست و چهارم: اتصال مثلث باز (- اتصال اسكات آرايش هاي خاص ترانسفورماتورهاي سه فاز دانشگاه كاشان / دانشكده مهندسي/ گروه مهندسي برق / درس ماشين هاي الكتريكي / 3 اتصال مثلث باز يا اتصال شكل فرض كنيد

Διαβάστε περισσότερα

در اين آزمايش ابتدا راهاندازي موتور القايي روتور سيمپيچي شده سه فاز با مقاومتهاي روتور مختلف صورت گرفته و س سپ مشخصه گشتاور سرعت آن رسم ميشود.

در اين آزمايش ابتدا راهاندازي موتور القايي روتور سيمپيچي شده سه فاز با مقاومتهاي روتور مختلف صورت گرفته و س سپ مشخصه گشتاور سرعت آن رسم ميشود. ك ي آزمايش 7 : راهاندازي و مشخصه خروجي موتور القايي روتور سيمپيچيشده آزمايش 7: راهاندازي و مشخصه خروجي موتور القايي با روتور سيمپيچي شده 1-7 هدف آزمايش در اين آزمايش ابتدا راهاندازي موتور القايي روتور

Διαβάστε περισσότερα

هدف:.100 مقاومت: خازن: ترانزيستور: پتانسيومتر:

هدف:.100 مقاومت: خازن: ترانزيستور: پتانسيومتر: آزمايش شماره (10) تقويت كننده اميتر مشترك هدف: هدف از اين آزمايش مونتاژ مدار طراحي شده و اندازهگيري مشخصات اين تقويت كننده جهت مقايسه نتايج اندازهگيري با مقادير مطلوب و در ادامه طراحي يك تقويت كننده اميترمشترك

Διαβάστε περισσότερα

ﻰﺑﺎﻳﺭﺍﺯﺎﺑ ﻯﺎﻫ ﻪﻔﻟﺆﻣ ﻂﺳﻮﺗ ﻥﺎﻳﺮﺘﺸﻣ ﺩﺪﺠﻣ ﺭﻮﻀﺣ ﻞﻳﺎﻤﺗ ﻭ ﻯﺪﻨﻣ ﺖﻳﺎﺿﺭ ﻰﻨﻴﺑ ﺶﻴﭘ ﺪﻬﺸﻣ ﻥﺎﻧﺯ ﻚﻴﺑﻭﺮﻳﺍ ﻯﺎﻫ ﻩﺎﮕﺷﺎﺑ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ :ﻰﺷﺯﺭﻭ ﻯﺎﻫ ﻩﺎﮕﺷﺎﺑ ﺭﺩ ﺪﻨﻣ ﻪﻄﺑﺍﺭ

ﻰﺑﺎﻳﺭﺍﺯﺎﺑ ﻯﺎﻫ ﻪﻔﻟﺆﻣ ﻂﺳﻮﺗ ﻥﺎﻳﺮﺘﺸﻣ ﺩﺪﺠﻣ ﺭﻮﻀﺣ ﻞﻳﺎﻤﺗ ﻭ ﻯﺪﻨﻣ ﺖﻳﺎﺿﺭ ﻰﻨﻴﺑ ﺶﻴﭘ ﺪﻬﺸﻣ ﻥﺎﻧﺯ ﻚﻴﺑﻭﺮﻳﺍ ﻯﺎﻫ ﻩﺎﮕﺷﺎﺑ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ :ﻰﺷﺯﺭﻭ ﻯﺎﻫ ﻩﺎﮕﺷﺎﺑ ﺭﺩ ﺪﻨﻣ ﻪﻄﺑﺍﺭ پژوهش هاى كاربردى در مديريت ورزشى شماره 4. بهار 1392. ص ص 70-63 پيشبينى رضايتمندىوتمايلحضورمجددمشتريانتوسطمو لفههاىبازاريابى رابطهمنددرباشگاههاىورزشى: مطالعهباشگاههاىايروبيكزنانمشهد 3 سميه افچنگى 1 سيده

Διαβάστε περισσότερα

در اين ا زمايش ابتدا راهاندازي موتور القايي رتور سيمپيچي شده سه فاز با مقاومت مختلف بررسي و س سپ مشخصه گشتاور سرعت ا ن رسم ميشود.

در اين ا زمايش ابتدا راهاندازي موتور القايي رتور سيمپيچي شده سه فاز با مقاومت مختلف بررسي و س سپ مشخصه گشتاور سرعت ا ن رسم ميشود. ا زمايش 4: راهاندازي و مشخصه خروجي موتور القايي با رتور سيمپيچي شده 1-4 هدف ا زمايش در اين ا زمايش ابتدا راهاندازي موتور القايي رتور سيمپيچي شده سه فاز با مقاومت مختلف بررسي و س سپ مشخصه گشتاور سرعت ا

Διαβάστε περισσότερα

برخوردها دو دسته اند : 1) كشسان 2) ناكشسان

برخوردها دو دسته اند : 1) كشسان 2) ناكشسان آزمايش شماره 8 برخورد (بقاي تكانه) وقتي دو يا چند جسم بدون حضور نيروهاي خارجي طوري به هم نزديك شوند كه بين آنها نوعي برهم كنش رخ دهد مي گوييم برخوردي صورت گرفته است. اغلب در برخوردها خواستار اين هستيم

Διαβάστε περισσότερα

بررسي و اولويت بندي الزامات پياده سازي مهندسي مجدد فرا يندهاي كسب و كار در سازمانهاي دولتي ايران

بررسي و اولويت بندي الزامات پياده سازي مهندسي مجدد فرا يندهاي كسب و كار در سازمانهاي دولتي ايران F0 No. F-13-MNG-1919 بررسي و اولويت بندي الزامات پياده سازي مهندسي مجدد فرا يندهاي كسب و كار در سازمانهاي دولتي ايران (مورد مطالعه: شركت برق منطقه اي تهران) فريدون عبدصبور دفتر سازماندهي و بهبود روشها-

Διαβάστε περισσότερα

ﻞﺼﻓ ﻯﺮﻴﮔ ﻩﺯﺍﺪﻧﺍ ﻡﻮﺳ ﻲﻘﻓﺍ ﻱ ﻪﻠﺻﺎﻓ ﻢﻴﻘﺘﺴﻣﺮﻴﻏ ﺵﻭﺭ ﻪﺑ ﺶﺨﺑ ﻝﻭﺍ - ﺴﻣ ﻲﺣﺎ

ﻞﺼﻓ ﻯﺮﻴﮔ ﻩﺯﺍﺪﻧﺍ ﻡﻮﺳ ﻲﻘﻓﺍ ﻱ ﻪﻠﺻﺎﻓ ﻢﻴﻘﺘﺴﻣﺮﻴﻏ ﺵﻭﺭ ﻪﺑ ﺶﺨﺑ ﻝﻭﺍ - ﺴﻣ ﻲﺣﺎ اندازه گيرى فاصله ي افقي فصل سوم به روش غيرمستقيم بخش اول - مس احي 39 هدف هاى رفتارى : پس از ا موزش و مطالعهى اين فصل از فراگيرنده انتظار مىرود بتواند: 1- اندازهگيرى فاصلهى افقى به روش غيرمستقيم را تعريف

Διαβάστε περισσότερα

چكيده مقدمه. آماري SPSS با استفاده از آزمونهاي همبستگي اسپيرمن (Spearman) و كندال (Kendall) و تحليل لگ خطي تجزيه و تحليل گرديد.

چكيده مقدمه. آماري SPSS با استفاده از آزمونهاي همبستگي اسپيرمن (Spearman) و كندال (Kendall) و تحليل لگ خطي تجزيه و تحليل گرديد. بررسي رابطهي استقرار سيستمهاي اطلاعاتي مديريت و ساختار سازماني در ادارات دولتي شهر كرمان 2 1 محمود نكويي مقدم علي حسن زاده وحيد يزدي فيض آبادي 3 چكيده مقدمه: سيستمهاي اطلاعاتي مديريت يكي از عوامل مو ثر

Διαβάστε περισσότερα

يﺎﻫ ﻢﺘﺴﻴﺳ زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ (IP) ﺖﻧﺮﺘﻨﻳا ﻞﻜﺗوﺮﭘ رد تﺎﻋﻼﻃا يوﺎﺣ يﺎﻫ ﻪﺘﺴﺑ لﺎﻘﺘﻧا (DWDM)جﻮﻣ لﻮﻃ ﻢﻴﺴﻘﺗ لﺎﮕﭼ هﺪﻨﻨﻛ ﺲﻜﻠﭘ ﻲﺘﻟﺎﻣ يرﻮﻧ ﺮﺒﻴﻓ

يﺎﻫ ﻢﺘﺴﻴﺳ زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ (IP) ﺖﻧﺮﺘﻨﻳا ﻞﻜﺗوﺮﭘ رد تﺎﻋﻼﻃا يوﺎﺣ يﺎﻫ ﻪﺘﺴﺑ لﺎﻘﺘﻧا (DWDM)جﻮﻣ لﻮﻃ ﻢﻴﺴﻘﺗ لﺎﮕﭼ هﺪﻨﻨﻛ ﺲﻜﻠﭘ ﻲﺘﻟﺎﻣ يرﻮﻧ ﺮﺒﻴﻓ انتقال بسته هاي حاوي اطلاعات در پروتكل اينترنت (IP) با استفاده از سيستم هاي فيبر نوري مالتي پلكس كننده چگال تقسيم طول موج( DWDM ) محمد فرداد دانشگاه گيلان mohammad.fardad@gmail.com چكيده اين مقاله مفهوم

Διαβάστε περισσότερα

Reliability and Validity of Persian Version of "Quality of Life Index"

Reliability and Validity of Persian Version of Quality of Life Index Reliability and Validity of Persian Version of "Quality of Life Index" Narges Rafiei 1, Maryam Sharifian Sani 2, Hassan Rafiey 2, Nasser Behnampour 3, Kian Foroozesh 4 1 MSc in Social Welfare, University

Διαβάστε περισσότερα

است). ازتركيب دو رابطه (1) و (2) داريم: I = a = M R. 2 a. 2 mg

است). ازتركيب دو رابطه (1) و (2) داريم: I = a = M R. 2 a. 2 mg دستوركارآزمايش ماشين آتوود قانون اول نيوتن (قانون لختي يا اصل ماند): جسمي كه تحت تا ثيرنيروي خارجي واقع نباشد حالت سكون يا حركت راست خط يكنواخت خود را حفظ مي كند. قانون دوم نيوتن (اصل اساسي ديناميك): هرگاه

Διαβάστε περισσότερα

محاسبه ی برآیند بردارها به روش تحلیلی

محاسبه ی برآیند بردارها به روش تحلیلی محاسبه ی برآیند بردارها به روش تحلیلی برای محاسبه ی برآیند بردارها به روش تحلیلی باید توانایی تجزیه ی یک بردار در دو راستا ( محور x ها و محور y ها ) را داشته باشیم. به بردارهای تجزیه شده در راستای محور

Διαβάστε περισσότερα

10 ﻞﺼﻓ ﺶﺧﺮﭼ : ﺪﻴﻧاﻮﺘﺑ ﺪﻳﺎﺑ ﻞﺼﻓ ﻦﻳا يا ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ زا ﺪﻌﺑ

10 ﻞﺼﻓ ﺶﺧﺮﭼ : ﺪﻴﻧاﻮﺘﺑ ﺪﻳﺎﺑ ﻞﺼﻓ ﻦﻳا يا ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ زا ﺪﻌﺑ فصل چرخش بعد از مطالعه اي اين فصل بايد بتوانيد : - مكان زاويه اي سرعت وشتاب زاويه اي را توضيح دهيد. - چرخش با شتاب زاويه اي ثابت را مورد بررسي قرار دهيد. 3- رابطه ميان متغيرهاي خطي و زاويه اي را بشناسيد.

Διαβάστε περισσότερα

حل J 298 كنيد JK mol جواب: مييابد.

حل J 298 كنيد JK mol جواب: مييابد. تغيير ا نتروپي در دنياي دور و بر سيستم: هر سيستم داراي يك دنياي دور و بر يا محيط اطراف خود است. براي سادگي دنياي دور و بر يك سيستم را محيط ميناميم. محيط يك سيستم همانند يك منبع بسيار عظيم گرما در نظر گرفته

Διαβάστε περισσότερα

e r 4πε o m.j /C 2 =

e r 4πε o m.j /C 2 = فن( محاسبات بوهر نيروي جاذبه الکتروستاتيکي بين هسته و الکترون در اتم هيدروژن از رابطه زير قابل محاسبه F K است: که در ا ن بار الکترون فاصله الکترون از هسته (يا شعاع مدار مجاز) و K ثابتي است که 4πε مقدار

Διαβάστε περισσότερα

No. F-16-EPM مقدمه

No. F-16-EPM مقدمه No. F-16-EPM -2151 بررسي اثر پرداخت بهاي آمادگي بر هزينههاي بازار برق ايران مريم طارمي سيد ميثم عزتي رضا طهماسبي ايمان رحمتي مديريت نظارت و كنترل بر عملكرد بازار برق معاونت بازار برق ايران شركت مديريت

Διαβάστε περισσότερα

چكيده.

چكيده. (مورد مطالعه: يكي از بيمارستان هاي استان فارس) 3 2 1 علي مروتي شريفآبادي مژده حياتي فاطمه كاظمي مقاله پژوهشي چكيده مقدمه: تجزيه و تحليل نقاط قوت- ضعف و فرصت- تهديد( SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities,

Διαβάστε περισσότερα

بررسي ا گاهي و عملكرد مصرفکنندگان در مورد برچسبهاي مواد غذايي

بررسي ا گاهي و عملكرد مصرفکنندگان در مورد برچسبهاي مواد غذايي بررسي ا گاهي و عملكرد مصرفکنندگان در مورد برچسبهاي مواد غذايي ١ ٢ ١ مصطفي ميرقطبي مرجان باژن زهره اميري ١. گروه علوم پايه انستيتو تحقيقات تغذيهاي و صنايع غذايي كشور دانشكده علوم تغذيه و صنايع غذايي دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

چكيده: شدند. مقدمه

چكيده: شدند. مقدمه 3 5 (مجله سالمندي ايران) سال ششم شماره بيست و دوم زمستان 390 بررسي تا ثير كتابدرماني برميزان تواناييهاي خودمديريتي سالمندان (مقاله پژوهشي برگرفته از پاياننامه) 3 * صغري قليزاده حميدرضا خانكه فرحناز محمدي

Διαβάστε περισσότερα

را بدست آوريد. دوران

را بدست آوريد. دوران تجه: همانطر كه در كلاس بارها تا كيد شد تمرينه يا بيشتر جنبه آمزشي داشت براي يادگيري بيشتر مطالب درسي بده است مشابه اين سه تمرين كه در اينجا حل آنها آمده است در امتحان داده نخاهد شد. m b الف ماتريس تبديل

Διαβάστε περισσότερα

چكيده مقدمه. *نويسنده مسو ول: راضيه نظري واناني كارشناس اتاق عمل كميته تحقيقات. ايران.

چكيده مقدمه.  *نويسنده مسو ول: راضيه نظري واناني كارشناس اتاق عمل كميته تحقيقات. ايران. عوامل مو ثر بر حضور كلاس س ازديدگاه پزشكي شهركرد سال 1392 دانشگاه علوم * راضيه نظري واناني زهره ناي فرشته آيين چكيده مقدمه: حضور كلاس به عنوان يك فرصت جهت وس شناخته شده است و غيبت از كلاس ميتواند باعث

Διαβάστε περισσότερα

Health Information Needs of Blind people in Iran

Health Information Needs of Blind people in Iran Health Information Needs of Blind people in Iran Hasan Siamian 1, Mohammad Hassanzadeh, Fatemeh Nooshinfard, Nadjla Hariri 1 PhD Student in Library and Information Sciences, Department of Library and Information

Διαβάστε περισσότερα

ازالگوريتم ژنتيك. DTW,Genetic Algorithm,Feature Vector,Isolated Word Recognition دهد.

ازالگوريتم ژنتيك. DTW,Genetic Algorithm,Feature Vector,Isolated Word Recognition دهد. اراي ه روشي جديد در بهينه سازي سيستم هاي پردازش گفتار با استفاده ازالگوريتم ژنتيك ع يل اكبر برنگي ايمان اسمعيل زاده و هومن نبوتي مركز تحقيقات سجاد aliakbar_berangi@yahoo.com imanesmaailzadeh@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

12-F-ENV-2438 چكيده ايران

12-F-ENV-2438 چكيده ايران بررسي و اندازه گيري ميدانهاي الكتريكي و مغناطيسي در مجاورت خطوط و پستهاي فشار قوي كلان شهر تهران 12-F-ENV-2438 2 2 1 سيد زمان حسيني احمد جليلي جهرمي محمد علي ملكوتيان 1 -شركت سهامي برق منطقهاي تهران 2

Διαβάστε περισσότερα

t a a a = = f f e a a

t a a a = = f f e a a ا زمايشگاه ماشينه يا ۱ الکتريکي ا زمايش شمارهي ۴-۱ گزارش کار راهاندازي و تنظيم سرعت موتورهايي DC (شنت) استاد درياباد نگارش: اشکان نيوشا ۱۶ ا ذر ۱۳۸۷ ي م به نام خدا تي وري ا زمايش شنت است. در اين ا زمايش

Διαβάστε περισσότερα

چكيده - 1 مقدمه. 1-Participative management 2-Suggestions Systems

چكيده - 1 مقدمه. 1-Participative management 2-Suggestions Systems مجله مديريت توسعه و تحول (۱390) 6 3۱-38 بررسي موانع اجراي نظام پيشنهادها در سازمانهاي دولتي از نظر كاركنان * 2 1 اكبر حسن پور محمود اسكندري 1 استاد يار دانشگاه آزاد اسلامي واحد قزوين دانشكده مديريت وحسابداري

Διαβάστε περισσότερα

آزمایش 1 :آشنایی با نحوهی کار اسیلوسکوپ

آزمایش 1 :آشنایی با نحوهی کار اسیلوسکوپ آزمایش 1 :آشنایی با نحوهی کار اسیلوسکوپ هدف در اين آزمايش با نحوه كار و بخشهاي مختلف اسيلوسكوپ آشنا مي شويم. ابزار مورد نياز منبع تغذيه اسيلوسكوپ Function Generator شرح آزمايش 1-1 اندازه گيري DC با اسيلوسكوپ

Διαβάστε περισσότερα

چكيده SPT دارد.

چكيده SPT دارد. ارايه يك روش چيدمان خلاقانه جديد براي زمانبندي دسترسي به شبكه جهت كاهش انجام درخواستها سهراب خانمحمدي سولماز عبدالهي زاد استاد گروه مهندسي كنترل دانشگاه تبريز تبريز ايران Khamohammadi.sohrab@tabrizu.ac.ir

Διαβάστε περισσότερα

پاركينسون روانشناسي باليني نويسندگان: چكيده. * دانشور رفتار

پاركينسون روانشناسي باليني نويسندگان: چكيده. *  دانشور رفتار روانشناسي باليني و شخصيت رابطه علي ادراك بيماري پيروي دارويي و كيفيت زندگي در سالمندان مبتلا به پاركينسون دانشور رفتار نويسندگان: 3 *1 زيبا برقي ايراني مهناز علي اكبري دهكردي حسين زارع 5 4 احمد عليپور

Διαβάστε περισσότερα

نقش نيروگاههاي بادي در پايداري گذراي شبكه

نقش نيروگاههاي بادي در پايداري گذراي شبكه No. F-13-AAA-0000 همايون برهمندپور سيما كمانكش سعيد سليمي حميد دانايي محمد جعفريان پژوهشگاه نيرو گروه مطالعات سيستم تهران - ايران Uhberahmandpour@nri.ac.irU2T, Uskamankesh@nri.ac.irU2T, 2T Ussalimi@nri.ac.ir,

Διαβάστε περισσότερα

Iranian Journal of Animal Science Research Vol. 3, No. 1, Spring 2011, p جلد 3 شماره 1 بهار 1390 ص چكيده مقدمه.

Iranian Journal of Animal Science Research Vol. 3, No. 1, Spring 2011, p جلد 3 شماره 1 بهار 1390 ص چكيده مقدمه. و 2 و 2 Iri Jourl of iml Siee Reserh ol. 3, No., Sprig 20, p. 38-45 نشريه پژوهشهاي علوم دامي ايران جلد 3 شماره بهار 390 ص 38-45. تاثير انتخاب واگرا براي وزن بدن 4 هفتگي بر شكل منحني رشد در بلدرچين ژاپني

Διαβάστε περισσότερα

مقايسه كارايي مدلهاي شبكه عصبي مصنوعي و رگرسيون خطي در پيش- بيني غلظت روزانه منواكسيدكربن بر اساس پارامترهاي هواشناسي

مقايسه كارايي مدلهاي شبكه عصبي مصنوعي و رگرسيون خطي در پيش- بيني غلظت روزانه منواكسيدكربن بر اساس پارامترهاي هواشناسي هدي همايش ملي جريان و ا لودگي هوا صفحه ۱ مقايسه كارايي مدلهاي شبكه عصبي مصنوعي و رگرسيون خطي در پيش- بيني غلظت روزانه منواكسيدكربن بر اساس پارامترهاي هواشناسي AFP-G9-TAGH884 ۳ ۲ ۱ تقوي شهناز دانش ابوالفضل

Διαβάστε περισσότερα

Journal of Agricultural Economics and Development Vol. 24, No. 3, Fall 2010, p جلد 24 شماره 3 پاييز 1389 ص

Journal of Agricultural Economics and Development Vol. 24, No. 3, Fall 2010, p جلد 24 شماره 3 پاييز 1389 ص و 1 Journal of Agricultural conomics and Development Vol. 4, No. 3, Fall 010, p. 363370 نشريه اقتصاد و توسعه كشاورزي (علوم و صنايع كشاورزي) جلد 4 شماره 3 پاييز 1389 ص. 363370 بررسي ميزان كارايي و بهره

Διαβάστε περισσότερα

شماره 59 بهار Archive of SID چكيده :

شماره 59 بهار Archive of SID چكيده : مجله علوم پايه دانشگاه آزاد اسلامي (JSIAU شماره 59 بهار 185 چكيده : محاسبه بهره انرژي جوش و گداخت سوخت پيشرفته هيدروژن بور با استفاده از مدل حجمي محصور سازي لختي رسول خدابخش گروه فيزيك دانشكده علوم دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

چكيده 1- مقدمه

چكيده 1- مقدمه تشخيص پوست بر اساس يادگيري تقويتي مريم حبيبي پور مهديه پوستچي حميدرضا پوررضا سعيد راحتي قوچاني گروه هوش مصنوعي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد گروه هوش مصنوعي دانشگاه علم و صنعت ايران گروه مهندسي كامپيوتر دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

Archive of SID مقدمه چكيده. سال چهارم شماره 4 زمستان 81

Archive of SID مقدمه چكيده. سال چهارم شماره 4 زمستان 81 197 عوامل موثر بر نتايج امتحانات جامع علوم پايه دانشجويان پزشكي زاهدان و پيشگويي نمرات و تعداد آنها * دكتر مسعود رودباري ** دكتر فرهاد دادگر * دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني زاهدان دانشكده بهداشت

Διαβάστε περισσότερα

Skills) (Direct Observation of Procedural است.

Skills) (Direct Observation of Procedural است. مقاله پژوهشي ارزيابي روايي و پايايي آزمون DOPS روايي و پايايي آزمون مشاهده مستقيم مهارتهاي عملي (DOPS) در ارزيابي مهارتهاي باليني دانشجويان پرستاري دانشكده پرستاري و مامايي زاهدان 3 2 1 محمد صاحبالزماني

Διαβάστε περισσότερα

(al _ yahoo.co.uk) itrc.ac.ir) چكيده ١- مقدمه

(al _ yahoo.co.uk) itrc.ac.ir) چكيده ١- مقدمه تشخيص جنسيت افراد از روي چهره با استفاده از شبكههاي عصبي پرسپترون چند لايه ای با الگوريتم پس انتشار خطا علي يوسفي کامبيز بديع (عضو هيي ت علمي دانشگاه ا زاد واحد همدان (گروه پژوهشی جامعه اطلاعاتی مرکز تحقيقات

Διαβάστε περισσότερα

چكيده مقدمه. 4. Psychological well- being 5. Ryff & Singer

چكيده مقدمه. 4. Psychological well- being 5. Ryff & Singer نوآوري هاي مديريت آموزشي سال يازدهم شماره دوم (مسلسل 42) بهار 1395 تبيين بهزيستي روانشناختي كاركنان بر اساس سازههاي رهبري معنوي و سلامت سازماني 1 عزتاله قدمپور 2 ليلا يوسفوند 3 پروانه رادمهر تاريخ وصول:

Διαβάστε περισσότερα

Archive of SID. چكيده 1. مقدمه لردكلوين. 1. Efficiency 2. Lord Kelvin

Archive of SID.  چكيده 1. مقدمه لردكلوين. 1. Efficiency 2. Lord Kelvin (پژوهشگر) فصلنامه مديريت سال پنجم شماره پاييز 387 ارزيابي كارايي با تلفيق دو نظام اندازهگيري BSC و DEA سيد اسماعيل نجفي* دكتر ميربهادر آريانژاد** دكتر فرهاد حسينزاده لطفي*** و دكتر سيد اصغر ابنالرسول چكيده

Διαβάστε περισσότερα

خلاصه. پست الكترونيك:

خلاصه. پست الكترونيك: بررسي ارزش تشخيصي معيارهاي باليني آمسل (Amsel) در تشخيص واژينوز باكتريال 3 * فرزانه جعفرنژاد سارا نايبان دكتركيارش قزويني مربي دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي مشهد مشهد ايران كارشناس ارشد مامايي

Διαβάστε περισσότερα

مريم اسپندار - وحيدحقيقتدوست چكيده 1- مقدمه. ١ Vehicular Anti-Collision Mechanism ٢ Intelligent Vehicular Transportation System

مريم اسپندار - وحيدحقيقتدوست چكيده 1- مقدمه. ١ Vehicular Anti-Collision Mechanism ٢ Intelligent Vehicular Transportation System اراي ه الگوريتم اجتناب از برخورد و تشخيص تقدم خودروها در تقاطع با استفاده از شبكه هاي موقتي مريم اسپندار - وحيدحقيقتدوست سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي espandar@cra.ir دانشكده فني و مهندسي دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

رﺎﺸﺘﻧا ياﺮﺑ پﺎﭼ ياﺮﺑ هدﺎﻣآ

رﺎﺸﺘﻧا ياﺮﺑ پﺎﭼ ياﺮﺑ هدﺎﻣآ دستورالعمل تهية مقالة» آماده براي چاپ «براي انتشار در نشريه پژوهشي انجمن مهندسان مكانيك ايران 1 -آرايش كلي مقاله بايد روي كاغذ سفيد مرغوب (297 210) A4 تهيه و تنها بر يك روي كاغذ چاپ شود. جهت تايپ مقاله

Διαβάστε περισσότερα

چکیده

چکیده تعیین خصوصیات فیزیکی و مکانیکی سنگ هاي اولترابازیک جنوب مشهد 3 2 *1 زهره نوربخش رزمی غلامرضا لشکري پور محمد غفوري 1- دانشجوي کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد 3-2 استاد گروه زمین شناسی

Διαβάστε περισσότερα

ﻪﻣﺪﻘﻣ ﺩ ﺮﺘﻛ ﻩﺮﻴﻧ ﻡﺩﺎﺧ ﻤﻫ ﻭ ﻥﺍﺭﺎﻜ ﺭﺎﻛ ﺵﻭﺭ

ﻪﻣﺪﻘﻣ ﺩ ﺮﺘﻛ ﻩﺮﻴﻧ ﻡﺩﺎﺧ ﻤﻫ ﻭ ﻥﺍﺭﺎﻜ ﺭﺎﻛ ﺵﻭﺭ مقايسه اثر پروژسترون عضلاني روغني با شياف پروژسترون در حمايت از فاز لوتي ال در سيكلهاي تلقيح داخل رحمي ۴ ۳ ۲ * دكتر نيره خادم دكتر نزهت موسوي فر دكتر فرناز بنكدار دكتر نفيسه برادران رفيعي. دانشيار گروه

Διαβάστε περισσότερα

( ) قضايا. ) s تعميم 4) مشتق تعميم 5) انتگرال 7) كانولوشن. f(t) L(tf (t)) F (s) Lf(t ( t)u(t t) ) e F(s) L(f (t)) sf(s) f ( ) f(s) s.

( ) قضايا. ) s تعميم 4) مشتق تعميم 5) انتگرال 7) كانولوشن. f(t) L(tf (t)) F (s) Lf(t ( t)u(t t) ) e F(s) L(f (t)) sf(s) f ( ) f(s) s. معادلات ديفرانسيل + f() d تبديل لاپلاس تابع f() را در نظر بگيريد. همچنين فرض كنيد ( R() > عدد مختلط با قسمت حقيقي مثبت) در اين صورت صورت وجود لاپلاس f() نامند و با قضايا ) ضرب در (انتقال درحوزه S) F()

Διαβάστε περισσότερα

ﻲﻟﺎﻌﺗ ﻪﻤﺴﺑ لازﻮﭘوﺮﭘ شرﺎﮕﻧ ﻪﻣﺎﻧ هﻮﻴﺷ (ﻲﻠﻴﻤﻜﺗ تﻼﻴﺼﺤﺗ نﺎﻳﻮﺠﺸﻧاد هﮋﻳو) مﻮﻠﻋ هﺪﻜﺸﻧاد :هﺪﻨﻨﻛ ﻪﻴﻬﺗ يرﺎﻔﻏ شﻮﻳراد 94 رﺎﻬﺑ

ﻲﻟﺎﻌﺗ ﻪﻤﺴﺑ لازﻮﭘوﺮﭘ شرﺎﮕﻧ ﻪﻣﺎﻧ هﻮﻴﺷ (ﻲﻠﻴﻤﻜﺗ تﻼﻴﺼﺤﺗ نﺎﻳﻮﺠﺸﻧاد هﮋﻳو) مﻮﻠﻋ هﺪﻜﺸﻧاد :هﺪﻨﻨﻛ ﻪﻴﻬﺗ يرﺎﻔﻏ شﻮﻳراد 94 رﺎﻬﺑ بسمه تعالي شيوه نامه نگارش پروپوزال (ويژه دانشجويان تحصيلات تكميلي) دانشكده علوم تهيه كننده : داريوش غفاري بهار 94 ١ B موارد زير بايد در فرو پيشنهاد پايان نامه (پروپوزال) نوشته شود. تمامي متني را كه دانشجو

Διαβάστε περισσότερα

(POWER MOSFET) اهداف: اسيلوسكوپ ولوم ديود خازن سلف مقاومت مقاومت POWER MOSFET V(DC)/3A 12V (DC) ± DC/DC PWM Driver & Opto 100K IRF840

(POWER MOSFET) اهداف: اسيلوسكوپ ولوم ديود خازن سلف مقاومت مقاومت POWER MOSFET V(DC)/3A 12V (DC) ± DC/DC PWM Driver & Opto 100K IRF840 منابع تغذيه متغير با مبدل DC به DC (POWER MOSFET) با ترانز يستور اهداف: ( بررسی Transistor) POWER MOSFET (Metal Oxide Semiconductor Field Effect براي كليد زني 2) بررسي مبدل DC به.DC كاهنده. 3) بررسي مبدل

Διαβάστε περισσότερα

ﺮﺑﺎﻫ -ﻥﺭﻮﺑ ﻪﺧﺮﭼ ﺯﺍ ﻩﺩﺎﻔﺘﺳﺍ ﺎﺑ ﻱﺭﻮﻠﺑ ﻪﻜﺒﺷ ﻱﮊﺮﻧﺍ ﻦﻴﻴﻌﺗ ﻪﺒـﺳﺎﺤﻣ ﺵﻭﺭ ﺩﺭﺍﺪﻧ ﺩﻮﺟﻭ ﻪ ﻱﺍ ﻜﺒﺷ ﻱﮊﺮﻧﺍ ﻱﺮﻴﮔ ﻩﺯﺍﺪﻧﺍ ﻱﺍﺮﺑ ﻲﻤﻴﻘﺘﺴﻣ ﻲﺑﺮﺠﺗ ﺵﻭﺭ ﹰﻻﻮﻤﻌﻣ ﻥﻮﭼ ﻱﺎ ﻩﺩ

ﺮﺑﺎﻫ -ﻥﺭﻮﺑ ﻪﺧﺮﭼ ﺯﺍ ﻩﺩﺎﻔﺘﺳﺍ ﺎﺑ ﻱﺭﻮﻠﺑ ﻪﻜﺒﺷ ﻱﮊﺮﻧﺍ ﻦﻴﻴﻌﺗ ﻪﺒـﺳﺎﺤﻣ ﺵﻭﺭ ﺩﺭﺍﺪﻧ ﺩﻮﺟﻭ ﻪ ﻱﺍ ﻜﺒﺷ ﻱﮊﺮﻧﺍ ﻱﺮﻴﮔ ﻩﺯﺍﺪﻧﺍ ﻱﺍﺮﺑ ﻲﻤﻴﻘﺘﺴﻣ ﻲﺑﺮﺠﺗ ﺵﻭﺭ ﹰﻻﻮﻤﻌﻣ ﻥﻮﭼ ﻱﺎ ﻩﺩ تعيين انرژي بلوري با استفاده از چرخه بورن - هابر چون معمولا روش تجربي مستقيمي براي اندازهگيري انرژي اي وجود ندارد روش محاسبه اين انرژي براي تركيبات يوني اهميت بسياري مييابد. اما مقداري انرژي اي با استفاده

Διαβάστε περισσότερα

- چكيده

- چكيده استخرهاي بي انتها راهكاري جديد جهت كاهش مصرف آب و انرژي در استخرهاي شنا امين محكمي سيما پوست فروش فرد عبدالرحمان نوروزي شركت ديبا دژ پارس شيراز بلوارپاسدارن نبش خ شهيد محلاتي- شركت ديبا دژ پارس شيراز بلوارپاسدارن

Διαβάστε περισσότερα

3 و 2 و 1. مقدمه. Simultaneous كه EKF در عمل ناسازگار عمل كند.

3 و 2 و 1.  مقدمه. Simultaneous كه EKF در عمل ناسازگار عمل كند. بررسي سازگاري تخمين در الگوريتم EKF-SLAM و پيشنهاد يك روش جديد با هدف رسيدن به سازگاري بيشتر فيلتر و كاستن هرينه محاسباتي امير حسين تمجيدي حميد رضا تقيراد نينا مرحمتي 3 و و گروه رباتيك ارس دپارتمان كنترل

Διαβάστε περισσότερα

موضوع ارائه : شش سیگما

موضوع ارائه : شش سیگما استاد مربوطه: دکترعبدالستار صفایی موضوع ارائه : شش سیگما ارائه دهندگان: فاطمه عسکریان امیری غزاله کردی مهین قاسمی نیلوفر ندیم کبیری شش سیگما سیگما پیشینه مقدمه مثال از شش سیگما اهداف شش سیگما نکات ابزار

Διαβάστε περισσότερα

ششمین کنفرانس بین المللی و دهمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری وکسب مزیت رقابتی مریم پاک نیت شکوه خواجه

ششمین کنفرانس بین المللی و دهمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری وکسب مزیت رقابتی مریم پاک نیت شکوه خواجه و 3 تحلیل تاثیرنقش ششمین کنفرانس بین المللی و دهمین یادگیری فناورانه وظرفیت جدب دانش بر وکسب مزیت رقابتی عملکرد نوآورانه 2 * 1 مریم پاک نیت شکوه خواجه دانشکده علوم اداری واقتصاد دانشگاه اصفهان Maryam.pakniyat@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

( Δ > o) است. ΔH 2. Δ <o ( ) 6 6

( Δ > o) است. ΔH 2. Δ <o ( ) 6 6 تغييرات انرژي ضمن انحلال: اكثر مواد در موادي مشابه خود حل ميشوند و اين پديده را با برهمكنشهاي ميكروسكوپي بررسي كرديم. براي بررسي ماكروسكوپي اين پديده بايد تغييرات انرژي (ا نتالپي) و تغييرات بينظمي (ا نتروپي)

Διαβάστε περισσότερα

V o. V i. 1 f Z c. ( ) sin ورودي را. i im i = 1. LCω. s s s

V o. V i. 1 f Z c. ( ) sin ورودي را. i im i = 1. LCω. s s s گزارش کار ا زمايشگاه اندازهگيري و مدار ا زمايش شمارهي ۵ مدار C سري خروجي خازن ۱۳ ا بانماه ۱۳۸۶ ي م به نام خدا تي وري ا زمايش به هر مداري که در ا ن ترکيب ي از مقاومت خازن و القاگر به کار رفتهشده باشد مدار

Διαβάστε περισσότερα

ﻲﺘﻳﻮﻘﺗ يﺮﻴﮔدﺎﻳ زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ نآ لﺎﻘﺘﻧا و ﺶﻧاد يزﺎﺳ دﺮﺠﻣ

ﻲﺘﻳﻮﻘﺗ يﺮﻴﮔدﺎﻳ زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ نآ لﺎﻘﺘﻧا و ﺶﻧاد يزﺎﺳ دﺮﺠﻣ مجرد سازي دانش و انتقال آن با استفاده از يادگيري تقويتي 1 نرجس زارع 2 مجيد نيلي احمدآبادي 1 احمدرضا ولي 2 مريم سادات ميريان mmirian@ut.ac.ir ar.vali@gmail.com mnili@ut.ac.ir zare.narjes@gmail.com 1- دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

اداره كل مركز بررسيها و مطالعات راهبردي

اداره كل مركز بررسيها و مطالعات راهبردي اداره كل مركز بررسيها و مطالعات راهبردي نشانی : تهران میدان ونک بزرگراه شهید حقانی بعد از چهارراه جهان کودک انتهای خیابان دکتر شهیدی ساختمان مرکزی سازمان بنادر و دریانوردی طبقه نهم تلفن: 33183988 دورنگار:

Διαβάστε περισσότερα

ˆÃd. ¼TvÃQ (1) (2) داشت: ( )

ˆÃd. ¼TvÃQ (1) (2) داشت: ( ) تغيير ا نتالپي : ΔH بيشتر واكنشها در شيمي در فشار ثابت انجام ميگيرند. سوختن كبريت در هواي ا زاد و همچنين واكنش خنثي شدن سود با سولفوريك اسيد در يك بشر نمونه اي از واكنشهايي هستند كه در فشار ثابت انجام

Διαβάστε περισσότερα

آزمايشگاه ديناميك ماشين و ارتعاشات آزمايش چرخ طيار.

آزمايشگاه ديناميك ماشين و ارتعاشات آزمايش چرخ طيار. ` آزمايشگاه ديناميك ماشين و ارتعاشات dynlab@jamilnia.ir www.jamilnia.ir/dynlab ١ تئوري آزمايش چرخ طيار يا چرخ ل نگ (flywheel) صفحه مدوري است كه به دليل جرم و ممان اينرسي زياد خود قابليت بالايي در ذخيرهسازي

Διαβάστε περισσότερα

پيشنهاد شيوهاي مبتني بر الگوريتم PSO چند هدفه جهت استخراج قوانين انجمني در داده كاوي

پيشنهاد شيوهاي مبتني بر الگوريتم PSO چند هدفه جهت استخراج قوانين انجمني در داده كاوي 41-48 4 (پياپي (31 تحقيق در عمليات و كاربردهاي آن مجله 2251-7286 شاپا سال هشتم شماره زمستان 90 ص ص پيشنهاد شيوهاي مبتني بر الگوريتم PSO چند هدفه جهت استخراج قوانين انجمني در داده كاوي * مهدي نصيري احمد

Διαβάστε περισσότερα

دوره 2 شماره 4 زمستان 1386

دوره 2 شماره 4 زمستان 1386 مجله دانش و تندرستي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شاهرود دوره 2 شماره 4 زمستان 1386 دكتر بررسي تا ثير آموزش بر آگاهي نگرش و عملكرد دانشآموزان دختر مقطع راهنمايي در مورد مصرف شير و لبنيات 3

Διαβάστε περισσότερα

ﻡﺮﻧ ﺯﺍ ﻩﺩﺎﻔﺘﺳﺍ ﺎﺑ ﺮﺘﻣﺍﺭﺎﭘ ﺮﻴﻴﻐﺗ ﺮﺛﺍ ﺭﺩ ﻲﻳﺎﻘﻟﺍ ﺭﻮﺗﻮﻣ ﻲﻜﻴﻣﺎﻨﻳﺩ ﺭﺎﺘﻓﺭ ﻲﺳﺭﺮﺑ

ﻡﺮﻧ ﺯﺍ ﻩﺩﺎﻔﺘﺳﺍ ﺎﺑ ﺮﺘﻣﺍﺭﺎﭘ ﺮﻴﻴﻐﺗ ﺮﺛﺍ ﺭﺩ ﻲﻳﺎﻘﻟﺍ ﺭﻮﺗﻮﻣ ﻲﻜﻴﻣﺎﻨﻳﺩ ﺭﺎﺘﻓﺭ ﻲﺳﺭﺮﺑ بررسي رفتار ديناميكي موتور القايي در اثر تغيير پارامتر با استفاده از نرم افزار Matla ايمان مظهري رامتين حديدي و ابوالفضل واحدي دانشگاه علم و صنعت ايران avahed@ut.ac., amtn_hadd@yahoo.com, mazha@gmal.com

Διαβάστε περισσότερα

بررسي اثر متغيرهاي كيفي در پيش بيني هزينه تكميل پروژه 3 محمد مهدوي مزده استاديار مرتضي باقرپور استاديار آزاده صوفي پور دانش آموخته كارشناسي ارشد - دانشكده مهندسي صنايع- دانشگاه علم وصنعت ايران-تهران -

Διαβάστε περισσότερα

عنوان: رمزگذاري جستجوپذیر متقارن پویا

عنوان: رمزگذاري جستجوپذیر متقارن پویا دانشگاه صنعتی شریف دانشکده مهندسی برق گزارش درس ریاضیات رمزنگاري عنوان: رمزگذاري جستجوپذیر متقارن پویا استاد درس: مهندس نگارنده: ز 94 دي ماه 1394 1 5 نماد گذاري و تعریف مسي له 1 6 رمزگذاري جستجوپذیر متقارن

Διαβάστε περισσότερα

مجتبي محوي - مرتضي محمدي اردهالي

مجتبي محوي - مرتضي محمدي اردهالي 98-F-EPM-49 روش جديد پيشنهاددهي در بازار برق رقابتي با استفاده از آناليز حساسيت و ديدگاه بنگاهي مجتبي محوي - مرتضي محمدي اردهالي دانشكده برق - دانشگاه صنعتي اميركبير( پلي تكنيك تهران) ايران واژههاي كليدي:

Διαβάστε περισσότερα

روش عملكردي استاندارد (SOP) AOBB95/SOP11/01. ا زمايش Rh(D) به روش لوله اي

روش عملكردي استاندارد (SOP) AOBB95/SOP11/01. ا زمايش Rh(D) به روش لوله اي AOBB95/SOP11/01 روش عملكردي استاندارد (SOP) ا زمايش Rh(D) به روش لوله اي هدف/ اصول: 1) تعيين گروه Rh(D) گلبول قرمز خون بصورت فنوتيپ Rh-Positive و Rh-Negative با توجه به حضور و عدم حضور ا نتيژن D در سطح

Διαβάστε περισσότερα

مطالعه ي ا زمايشگاهي فرا يند همرفت در يك ميكرومدل شكافدار

مطالعه ي ا زمايشگاهي فرا يند همرفت در يك ميكرومدل شكافدار مطالعه ي ا زمايشگاهي فرا يند همرفت در يك ميكرومدل شكافدار سپهر اسلامي گروه مهندسي شيمي دانشگاه شهيد باهنر كرمان اميرصرافي مهينشفيعي عليمحبي پژوهشكده انرژيومهندسيمحيط زيست دانشگاهشهيد باهنر كرمان وجود شبكهي

Διαβάστε περισσότερα

هلول و هتسوپ لدب م ١ لکش

هلول و هتسوپ لدب م ١ لکش دوفازي با كيفيت صورت مخلوط به اواپراتور به 1- در اواپراتور كولر يك اتومبيل مبرد R 134a با دبي 0.08kg/s جريان دارد. ورودي مبرد مي شود و محيط بيرون در دماي 25 o C وارد از روي اواپراتور از بخار اشباع است.

Διαβάστε περισσότερα

جلسه ی ۱۰: الگوریتم مرتب سازی سریع

جلسه ی ۱۰: الگوریتم مرتب سازی سریع دانشکده ی علوم ریاضی داده ساختارها و الگوریتم ها ۸ مهر ۹ جلسه ی ۱۰: الگوریتم مرتب سازی سریع مدر س: دکتر شهرام خزاي ی نگارنده: محمد امین ادر یسی و سینا منصور لکورج ۱ شرح الگور یتم الگوریتم مرتب سازی سریع

Διαβάστε περισσότερα

ی ا ک ل ا ه م ی ل ح ر

ی ا ک ل ا ه م ی ل ح ر ل- ال ج ه) ن و م ن م د ر م ت ک ر ا ش م د ر ک و ر ا ب ر ه ش ه د و س ر ف ا ه ت ف ا ب ز ا س و ن ) س و ل ا چ ر ه ش 6 ه ل ح م : د ر و م 1 ل م آ م ظ ع ل ال ج ر و ن د ح ا و م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د ر ه

Διαβάστε περισσότερα

جلد / 5 شمارة / 4 زمستان 1391 ص. ص Archive of SID. ماتريس جهت قرارگيري چرخها مقدمه 2. كارشناسارشد.

جلد / 5 شمارة / 4 زمستان 1391 ص. ص Archive of SID. ماتريس جهت قرارگيري چرخها مقدمه 2. كارشناسارشد. و* ص. ص 45-39 طراحي سيستم كنترل وضعيت و مديريت توان براي يك ماهواره سنجش از دور با درنظر گرفتن اثر فرهاد فاني صابري 1 اشباع چرخها امير اسلامي مهرجردي 2-1 پژوهشكده علوم و فناوري فضايي دانشگاه صنعتي اميركبير

Διαβάστε περισσότερα

98-F-TRN-596. ترانسفورماتور بروش مونيتورينگ on-line بارگيري. Archive of SID چكيده 1) مقدمه يابد[

98-F-TRN-596. ترانسفورماتور بروش مونيتورينگ on-line بارگيري. Archive of SID چكيده 1) مقدمه يابد[ و 98-F-TRN-596 محاسبه جهشهاي حرارتي و عمر از دست رفته ترانسفورماتور بروش مونيتورينگ n-line بارگيري آرش آقايي فر- حسين عزيزي موسسه تحقيقات ترانسفورماتور ايران واژه هاي كليدي: بارگيري ترانسفورماتور قدرت

Διαβάστε περισσότερα

(,, ) = mq np داريم: 2 2 »گام : دوم« »گام : چهارم«

(,, ) = mq np داريم: 2 2 »گام : دوم« »گام : چهارم« 3 8 بردارها خارجي ضرب مفروضاند. (,, ) 3 و (,, 3 ) بردار دو تعريف: و ميدهيم نمايش نماد با را آن كه است برداري در خارجي ضرب ( 3 3, 3 3, ) m n mq np p q از: است عبارت ماتريس دترمينان در اينكه به توجه با اما

Διαβάστε περισσότερα

بخش غیرآهنی. هدف: ارتقاي خواص ابرکشسانی آلياژ Ni Ti مقدمه

بخش غیرآهنی. هدف: ارتقاي خواص ابرکشسانی آلياژ Ni Ti مقدمه بخش غیرآهنی هدف: ارتقاي خواص ابرکشسانی آلياژ Ni Ti مقدمه رفتار شبه کشسان )Pseudoelasticity( که به طور معمول ابرکشسان )superelasticity( ناميده می شود رفتار برگشت پذیر کشسان ماده در برابر تنش اعمالی است

Διαβάστε περισσότερα

تحقيقي. چكيده ياي سگي بود. مقدمه

تحقيقي.  چكيده ياي سگي بود. مقدمه چكيده آگاهي و نگرش زنان 40-45 ساله اصفهان نسبت به پديده ياي سگي 4 3 2 1 1 انسيه نوروزي نيره كثيري دولتآبادي احمدعلي اسلامي اكبر حسنزاده سهيلا داوري مقدمه: ياي سگي يكي از مراحل انتقال طبيعي رشد است كه در

Διαβάστε περισσότερα

09-F-PSS-0219 چكيده ميپردازيم. 1- مقدمه كار در چنين شرايطي است. سيستمهاي قدرت در صورت باعث. 1 Derate Capacity

09-F-PSS-0219 چكيده ميپردازيم. 1- مقدمه كار در چنين شرايطي است. سيستمهاي قدرت در صورت باعث. 1 Derate Capacity 09-F-PSS-0219 تا ثيرات نامتقارني شبكه انتقال بر روي تعادل ولتاژ و ظرفيت عبوري خطوط جعفر عبادي حميدرضا محمدزاده پشمچي عضو هيي ت علمي دانشگاه فردوسي مشهد شركت برق منطقهاي خراسان امير بشيان مسعود قيافه داودي

Διαβάστε περισσότερα

نگرش اعضاي هيأت علمي دانشگاه كشاورزي و منابع طبيعي رامين و دانشكده كشاورزي دانشگاه رازي

نگرش اعضاي هيأت علمي دانشگاه كشاورزي و منابع طبيعي رامين و دانشكده كشاورزي دانشگاه رازي بررسي نگرش اعضاي هيأت علمي دانشگاه كشاورزي و منابع طبيعي رامين و دانشكده كشاورزي دانشگاه رازي نسبت به كاربرد آموزش تلفيقي در آموزش كشاورزي حوريه مرادي * 1 2 مسعود بيژني چكيده α t. SPSS 1. دانشجوي كارشناسيارشد

Διαβάστε περισσότερα

تحليل و طراحي بهينه يك ژنراتور سنكرون مغناطيسداي م رتور خارجي براي استفاده در توربين بادي عمودي محور مستقيم با توان نامي 20 كيلووات

تحليل و طراحي بهينه يك ژنراتور سنكرون مغناطيسداي م رتور خارجي براي استفاده در توربين بادي عمودي محور مستقيم با توان نامي 20 كيلووات No. F-13-AAA-0000 تحليل و طراحي بهينه يك ژنراتور سنكرون مغناطيسداي م رتور خارجي براي استفاده در توربين بادي عمودي محور مستقيم با توان نامي 0 كيلووات حيدر علي لاري ا رش كيومرثي بهزاد ميرزاي يان دهكردي احد

Διαβάστε περισσότερα

R = V / i ( Ω.m كربن **

R = V / i ( Ω.m كربن ** مقاومت مقاومت ويژه و رسانندگي اگر سرهاي هر يك از دو ميله مسي و چوبي را كه از نظر هندسي مشابهند به اختلاف پتانسيل يكساني وصل كنيم جريانهاي حاصل در ا نها بسيار متفاوت خواهد بود. مشخصهاي از رسانا كه در اينجا

Διαβάστε περισσότερα

٢٢٢ ٣٩٣ ﻥﺎﺘﺴﺑﺎﺗ ﻭ ﺭﺎﻬﺑ ﻢ / ﻫﺩﺭﺎﻬﭼ ﻩﺭﺎﻤﺷ ﻢ / ﺘ ﺸﻫ ﻝﺎﺳ ﻲﻨﻓ ﺖﺷﺍﺩﺩﺎﻳ ﻱ ﻪﻃ

٢٢٢ ٣٩٣ ﻥﺎﺘﺴﺑﺎﺗ ﻭ ﺭﺎﻬﺑ ﻢ / ﻫﺩﺭﺎﻬﭼ ﻩﺭﺎﻤﺷ ﻢ / ﺘ ﺸﻫ ﻝﺎﺳ ﻲﻨﻓ ﺖﺷﺍﺩﺩﺎﻳ ﻱ ﻪﻃ مجله پژوهش ا ب ايران سال هشتم/ شماره چهاردهم/ بهار و تابستان (٢١٧-٢٢٢) ١٣٩٣ يادداشت فني بررسي ا زمايشگاهي تعيين رابطه عمق جريان غليظ در محل غوطهوري ٢ *١ حسن گليج و مهدي قمشي چکيده جريانهاي غليظ در اثر

Διαβάστε περισσότερα

کاهش میزان انرژی باد در اثر تغییرات بلند مدت سرعت باد در استان اصفهان

کاهش میزان انرژی باد در اثر تغییرات بلند مدت سرعت باد در استان اصفهان 61 مجله علمي و فني شماره نيوار 71, 70- شماره پاييز 71, و 70- زمستان پاييز و 1389 )دو زمستان فصلنامه( 1389 مجله علمي و فني نيوار )دو فصلنامه( کاهش میزان انرژی باد در اثر تغییرات بلند مدت سرعت باد در استان

Διαβάστε περισσότερα

پايداری Stability معيارپايداری. Stability Criteria. Page 1 of 8

پايداری Stability معيارپايداری. Stability Criteria. Page 1 of 8 پايداری Stility اطمينان از پايداری سيستم های کنترل در زمان طراحی ا ن بسيار حاي ز اهمييت می باشد. سيستمی پايدار محسوب می شود که: بعد از تغيير ضربه در ورودی خروجی به مقدار اوليه ا ن بازگردد. هر مقدار تغيير

Διαβάστε περισσότερα

زير گروه هاي سلول هاي

زير گروه هاي سلول هاي مجله دانشگاه علوم پزشكي شهركرد/ دوره 15 شماره 1/ فروردين و ارديبهشت 38-45 1392/ مقاله پژوهشي زير گروه هاي سلول هاي TCD4+ و TCD8+ در افراد مبتلا به رينيت آلرژيك و مقايسه آن با افراد سالم مهري غفوريان بروجردنيا

Διαβάστε περισσότερα

مقاله تحقيقي چكيده تلقي گرديد. پستالكترونيك: yahoo. com

مقاله تحقيقي چكيده تلقي گرديد. پستالكترونيك: yahoo. com دكتر صديقه آيتي و همكاران 343 مجله علمي سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران دوره 24 شماره 4 زمستان 343-349 385: مقاله تحقيقي بررسي عوامل مو ثر بر شلي كف لگن چكيده دكترصديقه آيتي دكترفاطمه وحيد * 2 3

Διαβάστε περισσότερα

چكيده: مقدمه: آزمايشگاهي است. IranCivilCenter.com - The Construction Industry Portal of Iran

چكيده: مقدمه: آزمايشگاهي است. IranCivilCenter.com - The Construction Industry Portal of Iran آزمايش مغزهگيري بتن و ارزيابي نتايج حسين اصلاني مهندس عمران haslani49@gmail.com چكيده: در اين بررسي ابتدا دستگاه مغزه گيري و نحوه آزمايش از نظر جهت مغزه گيري كلاهك گذاري تاثيرات آرماتورهاي سن بتن نسبت

Διαβάστε περισσότερα

مجلد 11 شماره 1 مقاله عادي ايران. Q-Learning كليدي: چندعامله. مدلهاي تصادفي يادگيري بازيهاي درباره بالايي الگوريتم

مجلد 11 شماره 1 مقاله عادي ايران. Q-Learning كليدي: چندعامله. مدلهاي تصادفي يادگيري بازيهاي درباره بالايي الگوريتم علوم و مهندسي كامپيوتر ايران نشريه علمي پژوهشي انجمن كامپيوتر مجلد شماره صفحات 62-56 مقاله عادي ( 392 فلا( افزايش مبتني بر مورد براي استدلال تلفيقي مبتني بر يادگيري تقويتي و مدل يك كارايي سيستمهاي چندعامله

Διαβάστε περισσότερα

تي وري آزمايش ششم هدف: بررسي ترانزيستور.UJT

تي وري آزمايش ششم هدف: بررسي ترانزيستور.UJT ب- پ- آزمايشگاه الكترونيك - درس دكتر سبزپوشان تي وري آزمايش ششم هدف: بررسي ترانزيستور.UJT *لطفا قبل از آمدن به آزمايشگاه با مراجعه به كتابهاي درسي تي وري ترانزيستورهاي UJT را مطالعه فرماي يد. Uni )يكي

Διαβάστε περισσότερα

One-Year Patency Rate of Arteriovenous Fistula and its Predicting Factors in Patients with Chronic Renal Failure

One-Year Patency Rate of Arteriovenous Fistula and its Predicting Factors in Patients with Chronic Renal Failure One-Year Patency Rate of Arteriovenous Fistula and its Predicting Factors in Patients with Chronic Renal Failure Setareh Soltany 1, Jafar Alavy Toussy 2, Mohammadreza Tamaddon 3, Raheb Ghorbani 4 1 Department

Διαβάστε περισσότερα

Distributed Snapshot DISTRIBUTED SNAPSHOT سپس. P i. Advanced Operating Systems Sharif University of Technology. - Distributed Snapshot ادامه

Distributed Snapshot DISTRIBUTED SNAPSHOT سپس. P i. Advanced Operating Systems Sharif University of Technology. - Distributed Snapshot ادامه Distributed Snapshot يك روش براي حل GPE اين بود كه پردازهي مبصر P 0 از ديگر پردازهها درخواست كند تا حالت محلي خود را اعلام كنند و سپس آنها را باهم ادغام كند. اين روش را Snapshot گوييم. ولي حالت سراسري

Διαβάστε περισσότερα

فصل چهارم آشنايي با اتوكد 2012 فصل چهارم

فصل چهارم آشنايي با اتوكد 2012 فصل چهارم 55 فصل چهارم آشنايي با اتوكد 2012 56 هدفهاي رفتاري پس از پايان اين فصل هنرجو بايد در AutoCAD بتواند : 1- قسمت هاي مختلف محيط كار AutoCAD را بشناسد. 2- با كاربرد روبانهاي مختلف آشنايي كلي داشته باشد. 3-

Διαβάστε περισσότερα

Archive of SID. مقدمه. چكيده واژه هاي كليدي: سيگنال ECG تشخيص QRS شناسايي QRS هيستوگرام الكتروكارديوگرام دهد.

Archive of SID.  مقدمه. چكيده واژه هاي كليدي: سيگنال ECG تشخيص QRS شناسايي QRS هيستوگرام الكتروكارديوگرام دهد. يازدهمين كنفرانس مهندسي پزشكي ايران ۲۸ و ۲۹ بهمن تشخيص و شناسايي سيگنالهاي الكتروكارديوگرام اقبال منصوري دانشگاه شيراز دانشكده مهندسي بخش مهندسي و علوم كامپيوتر mans00ri@yahoo.om چكيده تشخيص وقوع تركيبهاي

Διαβάστε περισσότερα

(Zea mays L.) چكيده مقدمه. ذرت (.L (Zea mays گياهي C 4 است و در جهان سومين غله

(Zea mays L.) چكيده مقدمه. ذرت (.L (Zea mays گياهي C 4 است و در جهان سومين غله و 3 Journal of Agroecology Vol. 2, No. 1, Spning 2010, p. 75-84 نشريه بوم شناسي كشاورزي جلد 2 شماره 1 بهار 1389 ص 75-84. ارزيابي برخي صفات مورفولوژيك عملكرد و اجزاي عملكرد در هيبريدهاي ذرت دانهاي (Zea

Διαβάστε περισσότερα

جريان ديفرانسيلي CDBA

جريان ديفرانسيلي CDBA پياده سازي فيلترهاي آنالوگ مد جرياني با استفاده از DTA محرم حسين پور و بابك قصاب زاده اهرابي گروه مهندسي برق الكترونيك- دانشگاه آزاد اسلامي واحد تبريز babakahrabi@gmail.com m.hosseinpour.n@gmail.com چكيده

Διαβάστε περισσότερα

کاوش قوانين پيوستگي کمي در بازار سهام با استفاده از الگوريتم هاي فراابتکاري چندهدفه مبتني بر الگوريتم ژنتيک

کاوش قوانين پيوستگي کمي در بازار سهام با استفاده از الگوريتم هاي فراابتکاري چندهدفه مبتني بر الگوريتم ژنتيک مجله مهندسي مالي و مديريت اوراق بهادار شماره سيويکم / تابستان 6951 کاوش قوانين پيوستگي کمي در بازار سهام با استفاده از الگوريتم هاي فراابتکاري چندهدفه مبتني بر الگوريتم ژنتيک تاريخ دريافت: 51/10/01 تاريخ

Διαβάστε περισσότερα

نقض CP و چكيده ١. مقدمه مغايرت دارد. پست الكترونيكي:

نقض CP و چكيده ١. مقدمه مغايرت دارد. پست الكترونيكي: مجلة پژوهش فيزيك ايران جلد ۱۳ شمارة ۴ زمستان ۱۳۹۲ نقض CP و گذار فاز الكتروضعيف در مدل دو هيگزي مسلم احمدوند گروه فيزيك دانشگاه شهيد بهشتي پست الكترونيكي: moslemph@gmailom (دريافت مقاله: ۱۳۹۲/۵/۲ دريافت

Διαβάστε περισσότερα

Eta 100% Zn. Zeta 93-94% Zn. Delta 90-92% Zn. Gamma % Zn. Base steel ساير پوششها: مقايسه پوششهاي گالوانيزه و رنگها:

Eta 100% Zn. Zeta 93-94% Zn. Delta 90-92% Zn. Gamma % Zn. Base steel ساير پوششها: مقايسه پوششهاي گالوانيزه و رنگها: مزايا و معايب لوله با پوششهاي گالوانيزه نسبت به ديگر لوله ها در صنعت مبحث كنترل خوردگي از گذشته مورد توجه بوده و تاكنون روشهاي متفاوتي براي جلوگيري از آن اراي ه گرديده كه در اين ميان با ساخت لوله هاي جديد

Διαβάστε περισσότερα

دانشکده ی علوم ریاضی جلسه ی ۵: چند مثال

دانشکده ی علوم ریاضی جلسه ی ۵: چند مثال دانشکده ی علوم ریاضی احتمال و کاربردا ن ۴ اسفند ۹۲ جلسه ی : چند مثال مدر س: دکتر شهرام خزاي ی نگارنده: مهدی پاک طینت (تصحیح: قره داغی گیوه چی تفاق در این جلسه به بررسی و حل چند مثال از مطالب جلسات گذشته

Διαβάστε περισσότερα