Journal of Agricultural Economics and Development Vol. 24, No. 3, Fall 2010, p جلد 24 شماره 3 پاييز 1389 ص

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Journal of Agricultural Economics and Development Vol. 24, No. 3, Fall 2010, p جلد 24 شماره 3 پاييز 1389 ص"

Transcript

1 و 1 Journal of Agricultural conomics and Development Vol. 4, No. 3, Fall 010, p نشريه اقتصاد و توسعه كشاورزي (علوم و صنايع كشاورزي) جلد 4 شماره 3 پاييز 1389 ص بررسي ميزان كارايي و بهره وري انرژي در توليد گوجه فرنگي (مطالعه موردي: شهرستان مرند) 4 3 *1 مهري راعي جديدي مسعود همايوني فر محمود صبوحي صابوني وحيد خردمند تاريخ دريافت: 89//8 تاريخ پذيرش: 89/8/19 چكيده هدف اين مطالعه تعيين ميزان انرژي ورودي و خروجي در توليد گوجه فرنگي درسطوح مختلف كشت گوجه فرنگي ميباشد. داده هاي مورد نياز از طريق مراجعه حضوري و تكميل 140 پرسش نامه از گوجه فرنگي كاران روستاهاي مختلف شهرستان مرند به دست آمد. نتايج نشان داد كه ميزان انرژي مورد نياز براي توليد گوجه فرنگي در منطقه 65/ گيگاژول در هكتار است كه از اين ميزان حدود 51 درصد سهم كودهاي شيميايي و 1 درصد سهم آب مورد نياز براي آبياري مي باشد. كارايي (نسبت) انرژي و بهره وري انرژي به ترتيب برابر با 0/6 و 0/74 كيلوگرم بر مگاژول به دست آمد. سهم انرژي تجديد پذير از كل انرژي ورودي 30/9 درصد بود در حاليكه سهم انرژي تجديدناپذير 69/1 درصد بود. همچنين نتايج نشان داد كه مزارع متوسط در نسبت انرژي و بهره وري انرژي موفق تر بودند. با توجه به يافته ها پيشنهاد مي شود كه مديريت بهتر مصرف انرژي مانند استفاده از كود هاي دامي بجاي كود هاي شيميايي استفاده صحيح از ماشين آلات و اصلاح سيستم كشت مي تواند كارايي انرژي را در منطقه بهبود ببخشد. واژه هاي كليدي: بهره وري انرژي كارايي (نسبت) انرژي گوجه فرنگي مقدمه 1 بخش كشاورزي يك بخش حياتي در اقتصاد ايران است و نقش مهمي در اشتغال كمك به توليد ناخالص داخلي (GDP) و صادرات غير نفتي را دارد بطوريكه سهم بخش كشاورزي در GDP سال 1386 (به قيمت ثابت) 13 درصد و سهم اشتغال اين بخش از كل اشتغال 5 درصد بوده است (). مقدار انرژي كه در سيستم هاي مختلف توليدي زراعي مصرف ميشود نه فقط به نوع آن محصول بلكه به نوع مواد بهكار گرفته شده در توليد آن محصول نيز بستگي دارد. به گونهاي كه نحوه رفتار سيستمهاي مختلف زراعي در بهكارگيري نهادهها و منابع انرژي متفاوت بوده و در هر سيستم توليدي كارايي انرژي حاصله متفاوت است بهنحوي كه ميتواند منجر به ناپايداري كشاورزي گردد. اگر افزايش مصرف انرژي در بخش كشاورزي ادامه پيدا كند تنها شانس 3 دانش آموخته كارشناسي ارشد و استاديار گروه اقتصاد كشاورزي دانشكده كشاورزي دانشگاه زابل *) نويسنده مسي ول: (mail: استاديار گروه اقتصاد دانشكده علوم اداري و اقتصادي دانشگاه فردوسي مشهد 4 كارشناس ناظر گوجه فرنگي شهرستان مرند توليدكنندگان براي افزايش محصول كل استفاده از نهاده بيشتر بجاي گسترش زمينهاي قابل كشت خواهد بود. لذا مصرف انرژي در كشاورزي بصورت يك مساله درآمده است. يكي از روشهاي بسيار مفيد در تحليل و ارزيابي پايداري كشاورزي استفاده از انرژي به عنوان ابزار محاسبه ميباشد (٨). تحت اين شرايط تجزيه و تحليل داده ستاده از نقطه نظر انرژي براي سياستگذاران و طراحان فرصتي را فراهم ميكند تا فعل و انفعالات مصرف انرژي را بطور اقتصادي ارزيابي كنند. گوجهفرنگي مهمترين ماده اوليه براي صنايع فرآوري گوجه فرنگي است. كاشت گوجهفرنگي به عنوان يك منبع درآمدي و اشتغال براي بسياري از خانواده هاي روستايي مي باشد. شهرستان مرند با توليد بيش از 145 هزار تن گوجهفرنگي در سال 1386 حدودا درصد از كل توليد استان آذربايجانشرقي را شامل ميشود و از مناطق عمده كشت گوجهفرنگي در استان بهشمار ميآيد. در ادامه به برخي از مطالعاتي كه در زمينه ميزان مصرف انرژي در توليد گوجهفرنگي و تعيين كارايي آن انجام شده اشاره مي شود. پاشايي و همكاران (3) در مطالعهاي به بررسي ميزان مصرف انرژي براي توليد گوجهفرنگي گلخانهاي در گلخانههاي استان كرمانشاه پرداختند. نتايج نشان داد كه در گلخانههاي مورد مطالعه

2 364 نشريه اقتصاد و توسعه كشاورزي جلد 4 شماره 3 پاييز 1389 (1) متوسط انرژي مصرفي براي توليد يك كيلوگرم گوجهفرنگي گلخانه اي 0/8081 مگاژول بوده است. مقادير متوسط بهرهوري انرژي متوسط افزوده خالص انرژي و كارايي (نسبت) انرژي نيز به ترتيب 1/37 كيلوگرم بر مگاژول 15/46 مگاژول بر هكتار و 0/9899 بدست آمد. اسنگان و همكاران (1) به تحليل مصرف انرژي در توليد گوجه فرنگي در استان توكات تركيه پرداختند. نتايج نشان داد كه مقدار انرژي مصرف شده در توليد گوجه فرنگي 96957/36 مگاژول در هكتار است كه از اين مقدار حدودا 4 درصد مربوط به سوخت ديزل و 38 درصد مربوط به كود شيميايي و ماشين آلات است. كارايي (نسبت) انرژي 0/8 و بهرهوري انرژي 1/00 كيلوگرم مگاژول در هكتار بدست آمد. حدودا 76 درصد از كل انرژي ورودي غير قابل تجديد و درصد قابل تجديد بود. نتايج چتين و واردار (9) در منطقه جنوب مارماراي تركيه نشان داد كه كل انرژي ورودي و خروجي براي توليد گوجهفرنگي به ترتيب برابر با 45/53 و 36/3 گيگاژول در هكتار است كه از اين ميزان 34/8 درصد مربوط به انرژي سوخت است و انرژي كود شيميايي و ماشينآلات در رتبه هاي بعدي قرار دارد و ميزان كارايي و بهرهوري انرژي را به ترتيب برابر با 0/8 و 0/99 كيلوگرم بر مگاژول برآورد كردند. از آنجا كه مطالعات اندكي به بررسي ميزان مصرف انرژي در توليد گوجه فرنگي در كشور پرداخته است هدف اين مطالعه تعيين ميزان انرژي ورودي و خروجي و نيز تعيين ميزان كارايي و بهره وري انرژي در توليد گوجه فرنگي مي باشد. مواد و روشها اطلاعات مورد نياز اين تحقيق از طريق مراجعه حضوري و تكميل 140 پرسشنامه از گوجهفرنگي كاران روستاهاي مختلف شهرستان مرند در سال زراعي 8687 جمعآوري شده است. قبل و حين تكميل پرسشنامه نيز با صاحبنظران منطقه مورد بررسي در اداره جهادكشاورزي مراكز خدمات كشاورزي تعاونيهاي خدمات كشاورزي و همچنين مهندسين ناظر گوجهفرنگي مصاحبههايي انجام شد و ديدگاهها و نظرات آنان در مورد وضعيت و مساي ل كشت گوجه فرنگي شيوه اراي ه خدمات بازار و ساير مساي ل مورد پرسش قرار گرفت. در اين مطالعه از روش نمونهگيري تصادفي ساده دو مرحلهاي استفاده شده است. كشاورزان بطور تصادفي از بين روستاهاي منطقه مورد مطالعه انتخاب شدند. براي پيدا كردن حجم نمونه از فرمول كوكران استفاده شده است. كوكران براي محاسبه تعداد نمونه لازم در روش نمونهگيري تصادفي فرمول زير را اراي ه كرده است (5): كه در آن N اندازه جامعه آماري يا تعداد زارعين (گوجهفرنگي كار) t ضريب اطمينان قابل قبول كه با فرض نرمال بودن توزيع صفت مورد نظر از جدول t استيودنت بهدست ميآيد. s برآورد واريانس صفت مورد مطالعه در جامعه كه در اينجا واريانس كارايي انرژي در منطقه مورد مطالعه است d دقت احتمالي مطلوب (نصف فاصله اطمينان) و n حجم نمونه است كه تعداد 140 كشاورز به دست آمد. انرژي در كشاورزي مي تواند به انرژي مستقيم و غير مستقيم و انرژي تجديدپذير و تجديدناپذير تقسيم بندي شود (6). انرژي مستقيم شامل انرژي هاي نيروي كار سوخت و آب انرژي غيرمستقيم شامل انرژي هاي بذر كود شيميايي كود دامي سموم و ماشينآلات مي باشد. انرژي تجديدپذير شامل انرژي نيروي كار بذر كود دامي و آب بوده و انرژي تجديدناپذير انرژي هاي سوخت سموم كود شيميايي و ماشينآلات را شامل مي شود. كارايي انرژي سيستم هاي كشاورزي با محاسبه نسبت انرژي ستانده به نهاده به دست مي آيد. در اين مطالعه مقادير نيروي كار ماشينآلات سوخت مصرفي كود شيميايي سموم كود دامي بذر و عملكرد گوجهفرنگي براي محاسبه نسبت انرژي استفاده شده اند. براي محاسبه مقدار انرژي مصرفي در انجام عمليات مختلف يا محتواي انرژي موجود در نهادهها از همارزها و فرمولهاي استخراج شده از منابع مختلف استفاده شده است كه در زير به آنها اشاره شده است: انرژي سوخت مصرفي براي انجام عمليات مختلف جهت محاسبه ميزان مصرف سوخت تراكتور در عملياتهاي مختلف و همچنين دروگر از چندين روش ميتوان استفاده كرد. ملاك ما در اين پژوهش جهت مصرف سوخت در يك هكتار پاسخ رانندگان تراكتور (اكثرا خود كشاورزان) است كه از طريق پرسشنامه گردآوري شده است. بعد از محاسبه ميزان سوخت مصرفي در هر عمليات خاص (ليتر بر هكتار) براي محاسبه انرژي معادل ذخيره شده در سوختها با استفاده از جداول موجود در منابع (14) كه معادل انرژي سوخت را برحسب مگاژول بر ليتر اراي ه دادهاند و با استفاده از فرمول زير انرژي سوخت محاسبه شده است (10): p = Qi i () (MJ/ha) انرژي سوخت بر حسب مگاژول بر هكتار : p مقدار سوخت مصرف شده بر حسب ليتر بر هكتار (L/ha) انرژي معادل هر واحد سوخت بر حسب مگاژول بر ليتر است. : Q i i : (MJ/L) n = Nt s Nd + t s

3 بررسي ميزان كارايي و بهره وري انرژي در توليد گوجه فرنگي 365 انرژي ماشين ها ابزار و ادوات براي محاسبه مقدار انرژي ادوات و ماشينها در هكتار لازم است وزن ماشين مورد استفاده در مزرعه طول عمر ماشين و سطح متوسطي را كه طي عمر روي آن كار مي كند را بدانيم. سپس بر اساس عمر ماشين و مدت كار سهم آن را براي هكتار به كيلوگرم محاسبه كنيم. براي محاسبه اين مقدار انرژي فرض بر اين است كه مقدار انرژي صرف شده براي توليد وسيله مورد نظر طي عمر مفيد آن مستهلك مي شود كه از رابطه زير محاسبه ميشود (16): G M = Q h (3) T (MJ/ha) انرژي ماشينآلات بر حسب مگاژول بر هكتار : M : انرژي توليد ماشينآلات كه برابر با عدد ثابت 6/7 مگاژول بر كيلوگرم است. : G وزن ماشينآلات بر حسب كيلوگرم (kg) : T : Q h ميزان كل ساعات عمر مفيد ماشينآلات بر حسب ساعت (h) و كار ماشين آلات در يك فصل زراعي در هكتار (h/ha) است. انرژي لازم براي آبياري انرژي مصرفي در آب مورد نياز گياهان هم به صورت مستقيم و هم به صورت غيرمستقيم محاسبه ميگردد. در نوع مستقيم انرژي لازم جهت بالا آوردن و تحت فشار قرار دادن آب مورد نياز در هكتار ميباشد. انرژي مستقيم از رابطه زير محاسبه مي شود (14): γghq D = (4) ε pε q : D انرژي مستقيم بر حسب ژول بر هكتار (J/ha) : γ چگالي 3 آب ) Kg/m : g (1000 شتاب گرانش ) (m/s : Q ميزان كل آب مورد نياز محصول در يك فصل زراعي بر حسب مترمكعب در : H (m 3 p هد ديناميكي چاه : ε بازدهي پمپ (تابع هكتار /ha) ارتفاع عمودي بالابر سرعت و جريان آب) معمولا برابر 0/7 0/9 و : ε q بازدهي كل تبديل انرژي و توان (براي پمپهاي برقي معمولا برابر 0/18 0/ در نظر گرفته ميشود) مي باشد (11). انرژي بذر ميزان مصرف بذر در هر يك از سيستمها براساس اظهارات كشاورزان در پرسشنامه بهدست آمده است. در اين تحقيق چون وسايل و امكان اندازهگيري انرژي موجود در مواد شيميايي (بذر كود و سم) وجود نداشت از اندازهگيريهاي انجام شده در ساير كشورها استفاده شده است. ولي به دليل تفاوت بين مقادير سعي شده از منابع موثقتر استفاده شود (7 و 1). مقدار انرژي بذر از رابطه زير به دست ميآيد (14): s = Wi i (5 كه: W: i وزن بذر مصرفي در (MJ/ha) انرژي بذر در هكتار : s (MJ/Kg) انرژي موجود در هر كيلوگرم بذر : i هكتار (Kg/ha) مي باشد. انرژي كودهاي شيميايي به منظور تعيين ميزان انرژي مصرفي كود بايستي درصد عنصر خالص را در انرژي ساخت هر واحد ضرب نمود چرا كه انرژي عمده تهيه كود مربوط به اين بخش است. جمع انرژي مصرفي شامل توليد بستهبندي حمل و نقل ميباشد. به هر حال با توجه به انرژي موجود در نهاده كود كه از منابع مختلف گردآوري شده است (13 14 و 17) همچنين با استفاده از ميزان كود مصرفي در هكتار كه از اطلاعات كشاورزان و از طريق پرسشنامه بهدست آمد انرژي محتواي كود به صورت ذيل محاسبه شده است: f = Wt i (6) كه: W: t وزن كود مصرفي در انرژي كود در هكتار( MJ/ha ) : f : i انرژي موجود در هر كيلوگرم كود هكتار (Kg/ha) (MJ/Kg) مي باشد. انرژي سم براي تعيين ميزان انرژي مصرفي سم در هكتار نيز بعد از تعيين ميزان سمهاي مختلف در هكتار كه از اطلاعات زارعين در پرسش نامه براي محصولات مختلف به دست آمد و با توجه به همارزهاي موجود در منابع (14 و 19) مقدار انرژي واحد را در مقدار سم در هكتار ضرب نموده و انرژي مصرفي در هكتار حساب ميگردد. p = W p i (7) W: p مقدار مصرف (MJ/ha) انرژي سم مصرفي در هكتار : p (MJ/L) انرژي موجود در هر واحد سم : i سم در هكتار (L/ha) است. انرژي نيروي انساني (كارگري) جهت محاسبه انرژي مصرفي نيروي انساني با توجه به اطلاعات موجود در پرسشنامه تعداد كارگر موردنياز براي هر عمليات همچنين زمان انجام عمليات توسط هر كارگر مشخص ميشود سپس از طريق منابع و جداول (13 14 و 15) همارز انرژي نيروي

4 366 نشريه اقتصاد و توسعه كشاورزي جلد 4 شماره 3 پاييز انساني را در تعداد نفرات ضرب نموده و انرژي مصرفي بر حسب ساعت حساب ميشود. سپس تعداد ساعات كاري هر نفر را نيز حساب كرده و در نهايت انرژي مصرفي براي نيروي انساني را محاسبه ميكنيم: l = Wl i (8) W: l تعداد كارگر در (MJ/ha) انرژي كارگري در هكتار : l : i انرژي موجود به ازاي هر كارگر (MJ/n) است. هكتار (n/ha) اطلاعات انرژي نهاده ها و ستانده (عملكرد گوجه فرنگي) با استفاده از نرمافزار هاي xcel و SPSS 15 تجزيه وتحليل مي شوند. براساس هم ارزهاي انرژي نهاده و ستاده كه در جدول آمده است نسبت (كارايي) انرژي و بهره وري انرژي به صورت زير محاسبه مي شود (16): انرژي ستاده ) 1 ha (MJ = كارايي (نسبت) انرژي (9) انرژي نهاده ) 1 ha (MJ (10) نتايج وبحث ستاده ) 1 ha (kg انرژي نهاده ) 1 ha (MJ = بهره وري انرژي مقدار نهاده استفاده شده در توليد گوجهفرنگي (مقادير فيزيكي نهاده ها به ازاء هر هكتار) هم ارز هاي انرژي نهاده و ستاده و شاخصهاي انرژي (نسبت انرژي و بهره وري انرژي) به ترتيب در جداول (1) و () آورده شده است. جدول (1) نشان ميدهد كه گوجهفرنگي يك محصول كاربر است و به طور متوسط 1093/ ساعت نيروي كار در هكتار براي توليد گوجهفرنگي مورد نياز است كه بيشترين ميزان به ترتيب مربوط به عمليات برداشت (35/9 درصد) خاكدهي پاي بوته وجينكاري (8/6 درصد) و آبياري (0/1 درصد) ميباشد. نيروي كار مورد نياز براي توليد گوجهفرنگي در سطوح بالاي 1/5 هكتار به ميزان 1/1 درصد كمتر از سطوح كوچكتر است. ميزان ماشينآلات مورد نياز به طور متوسط 46/3 ساعت در هكتار با متوسط مصرف سوخت 153/5 ليتر در هكتار است. كود شيميايي در مزارع متوسط (بين 0/6 تا 1/5 هكتار) كمترين ميزان (870/9 كيلوگرم در هكتار) را داراست. كود فسفاته با متوسط 418/5 كيلوگرم در هكتار بيشترين سهم را دارد. متوسط ميزان آب مورد نياز براي آبياري 133/5 مترمكعب در هكتار ميباشد به طوري كه در سطوح بزرگتر كمتر از سطوح كوچكتر مورد نياز است. بيشترين ميزان عملكرد در سطوح بين 0/6 تا 1/5 هكتار است (48993 كيلوگرم در هكتار) و به طور متوسط 487/3 كيلوگرم در هكتار به دست آمده است. بر اساس همارزهاي انرژي ورودي و خروجي محاسبه شده براي گوجهفرنگي كه در جدول آورده شده است كمترين ميزان انرژي ورودي مربوط به سطوح بين 0/6 تا 1/5 هكتار بوده و به طور متوسط 65/ گيگاژول در هكتار است. به نظر ميرسد در اين سطح از مزارع به دليل مديريت بهتر در مصرف كود شيميايي كه حدودا 51 درصد از كل انرژي ورودي را شامل ميشود ميزان انرژي ورودي كاهش يافته است. انرژي سوخت و ماشينآلات با افزايش اندازه مزارع افزايش يافته و به طور متوسط به ترتيب برابر با /9 و 8/6 گيگاژول در هكتار است. كود شيميايي در سطوح بين 0/6 تا 1/5 هكتار نسبت به بقيه سطوح كمترين ميزان انرژي (30/4 گيگاژول در هكتار) را دارد. كود اوره با متوسط مصرف انرژي 6/9 گيگاژول در هكتار بيشترين سهم (41/ درصد) از انرژي كود را به خود اختصاص داده است. ميزان انرژي آب مصرفي با افزايش سطح زير كشت كاهش پيدا كرده و از 13619/1 مگاژول در هكتار به 1334/4 مگاژول در هكتار رسيده و به طور متوسط برابر 13/5 گيگاژول در هكتار ميباشد. انرژي مربوط به كود دامي و سموم در مزارع متوسط بيشتر از ساير سطوح است و به ترتيب برابر با 4536/4 و 68 مگاژول در هكتار ميباشد. سطوح بين 0/6 تا 1/5 هكتار بيشترين ميزان انرژي خروجي را دارد و به طور متوسط برابر با 38/6 گيگاژول در هكتار برآورد شد. ميزان كارايي (نسبت) انرژي به طور متوسط در منطقه برابر با 0/6 است. كارايي انرژي كمتر از يك در تمام سطوح به معني ناكارآمدي كشت گوجهفرنگي از نظر انرژي در منطقه ميباشد. متوسط ميزان انرژي ورودي جهت كشت گوجهفرنگي 65/ گيگاژول در هكتار است و از آن طرف با متوسط انرژي خروجي 38/6 گيگاژول در هكتار (يعني تقريبا يك دوم انرژي ورودي) مواجه هستيم. اين عدم كارايي ناشي از كشت سنتي (جوي و پشته) گوجهفرنگي عدم مديريت صحيح نهاده ها بهخصوص كود شيميايي و آب مي باشد. متوسط ميزان آب مورد نياز در طي دوره رشد گوجه فرنگي از سوي كارشناسان 5000 تا 8000 مترمكعب در هكتار اعلام شده است (4) كه به دليل سيستم كشت جوي و پشته متوسط ميزان آب در منطقه مترمكعب در هكتار به دست آمده است. اين در حالي است كه نياز كودي آن به ميزان ازت 150 تا 00 كيلوگرم در هكتار فسفر 00 تا 50 كيلوگرم در هكتار و پتاس 50 تا 300 كيلوگرم در هكتار اعلام شده است (4). بهرهوري انرژي نيز در تمام سطوح نسبتا 1 nergy Ratio (nergy efficiency) nergy Productivity

5 بررسي ميزان كارايي و بهره وري انرژي در توليد گوجه فرنگي 367 بزرگ ميباشد و به اين معني است كه هر واحد انرژي به طور متوسط ميتواند فقط 0/74 كيلوگرم محصول توليد كند. در مطالعه اي كه اسنگان و همگاران (1) در استان توكات تركيه انجام دادند ميزان كارايي انرژي در توليد گوجه فرنگي را 0/8 محاسبه كردند. همچنين نسبت انرژي و بهره وري انرژي در تحقيق اوزكان و همكاران (18) بر روي گوجه فرنگي در منطقه آنتالياي تركيه به ترتيب 0/8 و 0/99 كيلوگرم بر مگاژول به دست آمد. در ايران نيز مطالعه پاشايي و همكاران (3) در توليد گوجه فرنگي گلخانه اي نشان داد كه نسبت انرژي و بهره وري انرژي به ترتيب برابر با 0/99 و 1/ كيلوگرم بر مگاژول مي باشد. مقايسه نتايج مطالعات انجام شده با نتايج تحقيق حاضر نيز نشان مي دهد كه نسبت انرژي تقريبا در همه مطالعات كمتر از يك بوده كه به معني ناكارامدي كشت گوجه فرنگي از نقطه نظر انرژي مي باشد. جدول 1 الف نهاده نيروي كار (h/ha) آماده سازي زمين كاشت خاكدهي و وجينكاري عمليات كودپاشي عمليات سمپاشي آبياري برداشت حمل و نقل ماشينآلات (h/ha) آماده سازي زمين عمليات كودپاشي عمليات سمپاشي حمل و نقل 3 سوخت (L/ha) آماده سازي زمين عمليات كودپاشي عمليات سمپاشي حمل و نقل 4 كود شيميايي (kg/ha) كود فسفاته كود اوره كود پتاسه 5 كود دامي (ton/ha) 6 سموم (kg/ha) 7 آب (m3/ha) 8 بذر (kg/ha) ب ستاده (kg/ha) گوجهفرنگي ميزان نهاده و ستاده براي محصول گوجهفرنگي در سطوح مختلف زير 0/6 اندازه مزارع (هكتار) بالاي 1/5 1078/6 39/1 49/3 91/ 31/3 /7 16/7 401/ 47/ /4 3/ 1/3 9/1 155/9 86/3 6/6 /8 60/ 91/7 38/6 441/3 97/8 14/5 / 13080/8 بين 0/6 تا 1/5 1110/78 37/5 50/ 35/9 7/88 /1 17/9 400/9 48/4 45/8 13/1 /8 1/ 8/7 15/3 84/4 5/9 /6 59/4 870/9 408/4 366/7 95/8 16 /3 1337/5 1090/19 37/5 48 3/49 31/3 /7 5/ 376/8 46/ 46 13/ /8 1/8 8/ 15/ 85/1 5/9 3/8 57/4 998/9 464/5 411/1 13/3 14/4 / 1335/09 ميانگين 1093/ 38/03 49/ 313/ 30/ /5 19/9 39/9 47/ 46/3 13/ /9 1/4 8/7 153/5 85/3 6/1 3/ /5 418/5 406/4 105/6 14/9 / 133/5 487/

6 368 نشريه اقتصاد و توسعه كشاورزي جلد 4 شماره 3 پاييز 1389 جدول ميزان انرژي ورودي و خروجي در سطوح مختلف گوجهفرنگي (MJ/ha) در شهرستان مرند اندازه مزارع (هكتار) ميانگين هم ارز انرژي بالاي 1/5 114/05 بين 0/6 تا 1/5 177/1 زير 0/6 136/8 (MJ/unit) 1/96 1 نيروي كار (h) مقدار 14/6 درصد 3/8 4/45 13/5 900/9 8641/7 946/9 8778/7 871/7 8576/01 884/ 8570/4 6/7 56/31 ماشينآلات (h) 3 سوخت (L) 4 كود شيميايي (kg) كود فسفاته كود اوره كود پتاسه 50/98 7/98 41/19 1/80 6/95 0/41 0/67 0/ /04 506/1 6877/ /8 4536/ / /6 4759/5 9187/6 1090/5 4394/ /4 3040/ 5080/5 453/5 1068/ 4849/ / 34343/3 5778/4 7190/1 1374/8 4364/ /1 1/44 66/14 11/15 303/1 10 1/0 1 5 كود دامي (ton) 6 سموم (kg) 7 آب ) 3 (m 8 بذر (kg) كل انرژي ورودي (MJ) كل انرژي خروجي (MJ) كارايي (نسبت) انرژي بهرهوري انرژي (kg/mj) / /9 0/59 0/ /9 3878/4 0/58 0/7 6655/ /4 0/6 0/ / /8 0/57 0/71 0/8 جدول 3 انرژي مستقيم غيرمستقيم تجديدپذير و تجديدناپذير براي توليد گوجهفرنگي (MJ/ha) زير 0/6 اندازه مزارع (هكتار) بين 0/6 تا 1/5 بالاي 1/5 ميانگين درصد 37/ 6/7 30/9 69/ / / / / /95 435/ 4643/ /7 4707/ /95 455/ /76 059/8 415/ /15 436/ /47 010/ / /76 انرژي مستقيم انرژي غير مستقيم انرژي تجديدپذير انرژي تجديدناپذير كل انرژي ورودي در جدول (3) ميزان انرژي مستقيم غير مستقيم تجديد پذير و تجديد ناپذير در سطوح مختلف توليد گوجهفرنگي آورده شده است. نتايج نشان ميدهد متوسط سهم انرژي مستقيم از كل انرژي ورودي 37/ درصد و انرژي غيرمستقيم 6/7 درصد ميباشد. همچنين انرژي تجديدپذير به طور متوسط 30/9 درصد و انرژي تجديدناپذير 69/1 درصد از كل انرژي ورودي را به خود اختصاص داده است. نتيجه گيري و پيشنهادات نتايج اين تحقيق نشان داد كه توليد گوجهفرنگي به طور متوسط به 65/ گيگاژول انرژي ورودي نياز دارد كه از اين ميزان كود شيميايي با متوسط سهم 51 درصد از كل انرژي ورودي بيشترين سهم را به خود اختصاص داده است. پس از كود شيميايي آب و سوخت به ترتيب با 0/67 و 13/5 درصد در رتبه هاي بعدي قرار دارند. متوسط انرژي خروجي از سيستم نيز برابر با 38/6 گيگاژول در هكتار به دست آمد. كارايي انرژي در تمام سطوح كوچكتر از يك بوده و اين به معني ناكارآمدي كشت گوجهفرنگي از نظر انرژي ميباشد. گوجه فرنگي يكي از محصولات زراعي است كه ميزان نهاده زيادي از جمله كود شيميايي آب و نيروي كار فراواني را مي طلبد. همچنين به دليل استفاده شديد و متمركز از ماشين آلات در عمليات آماده سازي زمين مصرف سوخت بالايي دارد. نتايج اين مطالعه نشان داد كه ميزان مصرف كود در توليد گوجه فرنگي در منطقه مورد مطالعه كارا نيست كه اين به دليل مصرف نكردن كودهاي شيميايي بر طبق آزمايش هاي خاك مي باشد. اگر كشاورزان از كودهاي شيميايي بيشتر از مقدار توصيه شده استفاده كنند موجب افزايش هزينه هاي توليد ومشكلات زيست محيطي شده و سلامت انسان ها

7 بررسي ميزان كارايي و بهره وري انرژي در توليد گوجه فرنگي 369 را نيز به خطر مي اندازد. لذا توصيه مي شود كه از كود هاي دامي بيشتر استفاده كنند. همچنين نتايج نشان داد كه ميزان مصرف سوخت نيز غير كارا است كه بخشي از اين به دليل متوسط اندازه كوچك مزارع كشت گوجه فرنگي و پراكندگي قطعات كشت شده مي باشد. همچنين از آنجا كه كشاورزان سيستم كشت جوي و پشته را به طور صحيح اجرا نمي كنند ميزان مصرف آب نيز غيركارااست. استفاده فراوان از نيروي كار در توليد گوجه فرنگي موجب هدر رفتن زمان زيادي از زارعين مي شود كه مي توانند به فعاليت هاي سودآور ديگري بپردازند. به هرحال استفاده فراوان از نهاده ها به منظور كسب حداكثر سود مي تواند منجر به افزايش هزينه هاي توليد نيز شود. استفاده از تمامي نهاده هاي توليدي زماني سودمند است كه سيستم توليد كارا باشد. جهت بهبود شاخصهاي انرژي در كشت گوجهفرنگي پيشنهادهاي ذيل اراي ه مي گردد: 1 تعيين مقدار مناسب كود ) هب ويژه ازت) جهت كشت گوجه فرنگي و همچنين ترويج و تشويق كشاورزان جهت استفاده از كودهاي آلي (حيواني) بيشتر با توجه به نتايج آزمايش هاي خاك و نظر كارشناسان كشاورزي منطقه. برگزاري كلاس هاي آموزسي و چاپ بروشور براي كشاورزان جهت اجراي روش هاي صحيح در مصرف نهاده ها و استفاده از ماشين ها. 3 اصلاح سيستم كشت جهت كاهش ميزان آب مصرفي و استفاده از واريته هاي جديد بذر گوجه فرنگي در منطقه جهت افزايش نسبت انرژي. منابع 1 الماسي م. كياني ش. و لويمي ن مباني مكانيزاسيون كشاورزي. انتشارات حضرت معصومه. چاپ دوم بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اداره بررسيها و سياستهاي اقتصادي. نماگرهاي اقتصادي. نشريه شماره ) 51 سه ماهه چهارم سال 1386). 3 پاشايي ف. رحمتي م. و پاشايي پ بررسي و تعيين ميزان مصرف انرژي براي توليد گوجه فرنگي گلخانه اي در گلخانه هاي استان كرمانشاه. مجموعه مقالات پنجمين كنگره ملي مهندسي ماشينهاي كشاورزي و مكانيزاسيون. 67 شهريور مشهد. ايران. 4 زرين كفش م حاصلخيزي خاك و توليد. انتشارات دانشگاه تهران. چاپ اول. 5 منصورفر ك روش هاي آماري. انتشارات دانشگاه تهران. چاپ چهارم. 6 Alam M.S., Alam M.R., and Islam K.K nergy flow in agriculture: Bangladesh. American journal of environmental sciences, 1: Canakci M., Topakci M., Akinci I., and Ozmerzi A nergy use pattern of some field crops and vegetable production: case study for Antalya region, Turkey. nergy Convers Management, 46: Ceccon C., and Giovanardi R. 00. nergy balance of four systems in north eastern Italy. Italy Journal Agron, 6: Cetin B., and Vardar A An economic analysis of energy requirements and input costs for tomato production in Turkey. Renewable nergy, 33: Chamsing A., Salokhe V., and Singh G nergy Consumption Analysis for Selected Crops in Different Regions of Thailand. Agricultural ngineering International: the CIGR journal, 8: rcolia L., Mariottib M., Masonib A., and Bonaria ffect of irrigation and nitrogen fertilization on biomass yield and efficiency of energy use in crop production of Miscanthus. Field Crops Research, 63: sengun K., rdal G., Gunduz O., and rdal H An economic analysis and energy use in staketomato production in Tokat province of Turkey. Renewable nergy, 3: Kennedy S nergy use in American agriculture. Sustainable nergy Term Paper. 14 Kitani O CIGR, Handbook of agricultural engineering volume 5, nergy & Biomass ngineering. ASA publication. 15 Mandal K.G., Saha K.P., Ghosh P.K., and Hati K.M. 00. Bioenergy and economic analysis of soybeanbased crop production systems in central India. Biomass Bioenergy, 3 (5): Mohammadi A., Omid M conomical analysis and relation between energy inputs and

8 370 نشريه اقتصاد و توسعه كشاورزي جلد 4 شماره 3 پاييز 1389 yield of greenhouse cucumber production in Iran. Applied nergy, 87: Mrini M., Senhaji F., and Pimentel D nergy analysis of sugar beet production under traditional and intensive farming systems and impacts on sustainable agriculture in Moroco. Journal of Sustainable Agriculture. 0 (4): Ozkan B., Kurklu A., and Akcaoz H An inputoutput energy analysis in greenhouse vegetable production: a case study for Antalya region of Turkey. Biomass Bioenergy, 6: Ozkan B., Akcaoz H., and Karadcniz F nergy requiremcnt and economic analysis of citrus production in Turkey, nergy Conversion and Management, 44: 4656.

چكيده SPT دارد.

چكيده SPT دارد. ارايه يك روش چيدمان خلاقانه جديد براي زمانبندي دسترسي به شبكه جهت كاهش انجام درخواستها سهراب خانمحمدي سولماز عبدالهي زاد استاد گروه مهندسي كنترل دانشگاه تبريز تبريز ايران Khamohammadi.sohrab@tabrizu.ac.ir

Διαβάστε περισσότερα

ˆÃd. ¼TvÃQ (1) (2) داشت: ( )

ˆÃd. ¼TvÃQ (1) (2) داشت: ( ) تغيير ا نتالپي : ΔH بيشتر واكنشها در شيمي در فشار ثابت انجام ميگيرند. سوختن كبريت در هواي ا زاد و همچنين واكنش خنثي شدن سود با سولفوريك اسيد در يك بشر نمونه اي از واكنشهايي هستند كه در فشار ثابت انجام

Διαβάστε περισσότερα

Archive of SID چكيده - 1 مقدمه

Archive of SID چكيده - 1 مقدمه كاهش مصرف سوخت در ديگ هاي بخار به ازاء هر تن بخار توليدي 2 2 1 فرشاد پناهي زاده شهرام هاشمي مرغزار محمود فرزانه گرد پروين فرخ فر مركز پژوهش پتروشيمي بندر امام (ره) تحقيقات فني و مهندسي f_panahizadeh@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ازالگوريتم ژنتيك. DTW,Genetic Algorithm,Feature Vector,Isolated Word Recognition دهد.

ازالگوريتم ژنتيك. DTW,Genetic Algorithm,Feature Vector,Isolated Word Recognition دهد. اراي ه روشي جديد در بهينه سازي سيستم هاي پردازش گفتار با استفاده ازالگوريتم ژنتيك ع يل اكبر برنگي ايمان اسمعيل زاده و هومن نبوتي مركز تحقيقات سجاد aliakbar_berangi@yahoo.com imanesmaailzadeh@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ﻡﺮﻧ ﺯﺍ ﻩﺩﺎﻔﺘﺳﺍ ﺎﺑ ﺮﺘﻣﺍﺭﺎﭘ ﺮﻴﻴﻐﺗ ﺮﺛﺍ ﺭﺩ ﻲﻳﺎﻘﻟﺍ ﺭﻮﺗﻮﻣ ﻲﻜﻴﻣﺎﻨﻳﺩ ﺭﺎﺘﻓﺭ ﻲﺳﺭﺮﺑ

ﻡﺮﻧ ﺯﺍ ﻩﺩﺎﻔﺘﺳﺍ ﺎﺑ ﺮﺘﻣﺍﺭﺎﭘ ﺮﻴﻴﻐﺗ ﺮﺛﺍ ﺭﺩ ﻲﻳﺎﻘﻟﺍ ﺭﻮﺗﻮﻣ ﻲﻜﻴﻣﺎﻨﻳﺩ ﺭﺎﺘﻓﺭ ﻲﺳﺭﺮﺑ بررسي رفتار ديناميكي موتور القايي در اثر تغيير پارامتر با استفاده از نرم افزار Matla ايمان مظهري رامتين حديدي و ابوالفضل واحدي دانشگاه علم و صنعت ايران avahed@ut.ac., amtn_hadd@yahoo.com, mazha@gmal.com

Διαβάστε περισσότερα

ﻲﺘﻳﻮﻘﺗ يﺮﻴﮔدﺎﻳ زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ نآ لﺎﻘﺘﻧا و ﺶﻧاد يزﺎﺳ دﺮﺠﻣ

ﻲﺘﻳﻮﻘﺗ يﺮﻴﮔدﺎﻳ زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ نآ لﺎﻘﺘﻧا و ﺶﻧاد يزﺎﺳ دﺮﺠﻣ مجرد سازي دانش و انتقال آن با استفاده از يادگيري تقويتي 1 نرجس زارع 2 مجيد نيلي احمدآبادي 1 احمدرضا ولي 2 مريم سادات ميريان mmirian@ut.ac.ir ar.vali@gmail.com mnili@ut.ac.ir zare.narjes@gmail.com 1- دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

خلاصه. پست الكترونيك:

خلاصه. پست الكترونيك: بررسي ارزش تشخيصي معيارهاي باليني آمسل (Amsel) در تشخيص واژينوز باكتريال 3 * فرزانه جعفرنژاد سارا نايبان دكتركيارش قزويني مربي دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي مشهد مشهد ايران كارشناس ارشد مامايي

Διαβάστε περισσότερα

چكيده 1- مقدمه

چكيده 1- مقدمه تشخيص پوست بر اساس يادگيري تقويتي مريم حبيبي پور مهديه پوستچي حميدرضا پوررضا سعيد راحتي قوچاني گروه هوش مصنوعي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد گروه هوش مصنوعي دانشگاه علم و صنعت ايران گروه مهندسي كامپيوتر دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

- چكيده

- چكيده استخرهاي بي انتها راهكاري جديد جهت كاهش مصرف آب و انرژي در استخرهاي شنا امين محكمي سيما پوست فروش فرد عبدالرحمان نوروزي شركت ديبا دژ پارس شيراز بلوارپاسدارن نبش خ شهيد محلاتي- شركت ديبا دژ پارس شيراز بلوارپاسدارن

Διαβάστε περισσότερα

ﻲﻜﻴﻧﺎﻜﻣ و ﻲﻜﻳﺰﻴﻓ ﺐﻳاﺮﺿ دروآﺮﺑ رد يا هزﺮﻟ بﺮﺨﻣ ﺮﻴﻏ يﺎﻫ شور زا هدﺎﻔﺘﺳا نﺎﻏﺎﻧ ﻪﻘﻄﻨﻣ ﺮﺑ هﮋﻳو ﻲﺷﺮﮕﻧ ﺎﺑ ﺎﻫ ﮓﻨﺳ هدﻮﺗ هداز ﻊﻴﻔﺷ ﺎﻳدﺎﻧ

ﻲﻜﻴﻧﺎﻜﻣ و ﻲﻜﻳﺰﻴﻓ ﺐﻳاﺮﺿ دروآﺮﺑ رد يا هزﺮﻟ بﺮﺨﻣ ﺮﻴﻏ يﺎﻫ شور زا هدﺎﻔﺘﺳا نﺎﻏﺎﻧ ﻪﻘﻄﻨﻣ ﺮﺑ هﮋﻳو ﻲﺷﺮﮕﻧ ﺎﺑ ﺎﻫ ﮓﻨﺳ هدﻮﺗ هداز ﻊﻴﻔﺷ ﺎﻳدﺎﻧ بخش اول: ويژگي هاي مهندسي سنگ ها و خاك ها استفاده از روش هاي غير مخرب لرزه اي در برآورد ضرايب فيزيكي و مكانيكي توده سنگ ها با نگرشي ويژه بر منطقه ناغان ناديا شفيع زاده كارشناس ارشد مكانيك سنگ مهندسين مشاور

Διαβάστε περισσότερα

ا ناليز اگزرژي كلكتور سهموي خطي در يك نيروگاه خورشيدي

ا ناليز اگزرژي كلكتور سهموي خطي در يك نيروگاه خورشيدي No F-14-AAA- ا ناليز اگزرژي كلكتور سهموي خطي در يك نيروگاه خورشيدي مهدي قلي نژاد مختار بيدي دانشكده مكانيك و انرژي دانشگاه شهيد بهشتي تهران ايران چكيده استفاده از انرژي خورشيدي با توجه به محدوديت سوختهاي

Διαβάστε περισσότερα

جريان ديفرانسيلي CDBA

جريان ديفرانسيلي CDBA پياده سازي فيلترهاي آنالوگ مد جرياني با استفاده از DTA محرم حسين پور و بابك قصاب زاده اهرابي گروه مهندسي برق الكترونيك- دانشگاه آزاد اسلامي واحد تبريز babakahrabi@gmail.com m.hosseinpour.n@gmail.com چكيده

Διαβάστε περισσότερα

R = V / i ( Ω.m كربن **

R = V / i ( Ω.m كربن ** مقاومت مقاومت ويژه و رسانندگي اگر سرهاي هر يك از دو ميله مسي و چوبي را كه از نظر هندسي مشابهند به اختلاف پتانسيل يكساني وصل كنيم جريانهاي حاصل در ا نها بسيار متفاوت خواهد بود. مشخصهاي از رسانا كه در اينجا

Διαβάστε περισσότερα

(POWER MOSFET) اهداف: اسيلوسكوپ ولوم ديود خازن سلف مقاومت مقاومت POWER MOSFET V(DC)/3A 12V (DC) ± DC/DC PWM Driver & Opto 100K IRF840

(POWER MOSFET) اهداف: اسيلوسكوپ ولوم ديود خازن سلف مقاومت مقاومت POWER MOSFET V(DC)/3A 12V (DC) ± DC/DC PWM Driver & Opto 100K IRF840 منابع تغذيه متغير با مبدل DC به DC (POWER MOSFET) با ترانز يستور اهداف: ( بررسی Transistor) POWER MOSFET (Metal Oxide Semiconductor Field Effect براي كليد زني 2) بررسي مبدل DC به.DC كاهنده. 3) بررسي مبدل

Διαβάστε περισσότερα

هلول و هتسوپ لدب م ١ لکش

هلول و هتسوپ لدب م ١ لکش دوفازي با كيفيت صورت مخلوط به اواپراتور به 1- در اواپراتور كولر يك اتومبيل مبرد R 134a با دبي 0.08kg/s جريان دارد. ورودي مبرد مي شود و محيط بيرون در دماي 25 o C وارد از روي اواپراتور از بخار اشباع است.

Διαβάστε περισσότερα

٢٢٢ ٣٩٣ ﻥﺎﺘﺴﺑﺎﺗ ﻭ ﺭﺎﻬﺑ ﻢ / ﻫﺩﺭﺎﻬﭼ ﻩﺭﺎﻤﺷ ﻢ / ﺘ ﺸﻫ ﻝﺎﺳ ﻲﻨﻓ ﺖﺷﺍﺩﺩﺎﻳ ﻱ ﻪﻃ

٢٢٢ ٣٩٣ ﻥﺎﺘﺴﺑﺎﺗ ﻭ ﺭﺎﻬﺑ ﻢ / ﻫﺩﺭﺎﻬﭼ ﻩﺭﺎﻤﺷ ﻢ / ﺘ ﺸﻫ ﻝﺎﺳ ﻲﻨﻓ ﺖﺷﺍﺩﺩﺎﻳ ﻱ ﻪﻃ مجله پژوهش ا ب ايران سال هشتم/ شماره چهاردهم/ بهار و تابستان (٢١٧-٢٢٢) ١٣٩٣ يادداشت فني بررسي ا زمايشگاهي تعيين رابطه عمق جريان غليظ در محل غوطهوري ٢ *١ حسن گليج و مهدي قمشي چکيده جريانهاي غليظ در اثر

Διαβάστε περισσότερα

ميثم اقتداري بروجني دانشده ي برق دانشگاه يزد 1_ مقدمه

ميثم اقتداري بروجني دانشده ي برق دانشگاه يزد 1_ مقدمه ي ا کنترل سرعت موتور القايي با استفاده از شبکه ي عصبي ميثم اقتداري بروجني دانشده ي برق دانشگاه يزد meysameghtedari@yahoo.com است. چکيده: در اين مقاله ابتدا مقدمه اي در مورد ويژگي هاي موتورهاي القايي وکنترل

Διαβάστε περισσότερα

در پمپهای فشار قوی که جریان شعاعی غالب بوده و بدلیل دور باالی پمپها پتانسیل

در پمپهای فشار قوی که جریان شعاعی غالب بوده و بدلیل دور باالی پمپها پتانسیل فصل اول انتخاب پمپ و مشخصات مخزن پمپاژ مقدمه هدف از این فصل ارائه مطالبی در خصوص شناخت پمپها و اصول کار آنها و ارائه روابط مربوطه نمیباشد بخصوص که در این مورد کتب ارزشمندی ارائه شده است بلکه این فصل با

Διαβάστε περισσότερα

Archive of SID. چكيده واژههاي كليدي: 1- مقدمه 3/3) و. گرديده است.

Archive of SID.  چكيده واژههاي كليدي: 1- مقدمه 3/3) و. گرديده است. و 1 بررسي و مطالعه عملكرد سنسورگازي ساخته شده از پوشش نانوسيمي اكسيد روي چكيده 2 1 * امين نكوبين مصطفي خديوي 2- كارشناس ارشد دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد باشگاه پژوهشگران جوان نجف آباد ايران * nekoubin@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

مقدمه پارساسرشت محمدرضا فاضلي نسرين صمدي حسين جمالي فر اكرم عيدي و حميده محمودي اصل چكيده. واژه هاي كليدي: Lactobacillus rhamnosus GG

مقدمه پارساسرشت محمدرضا فاضلي نسرين صمدي حسين جمالي فر اكرم عيدي و حميده محمودي اصل چكيده. واژه هاي كليدي: Lactobacillus rhamnosus GG جلد 5 شماره 1391 4 تا ثير متابوليت هاي Lactobacillus rhamnosus GG بر روي رده سلول سرطاني CacoII لادن 3 1 * پارساسرشت محمدرضا فاضلي نسرين صمدي حسين جمالي فر اكرم عيدي و حميده محمودي اصل 1 زاده 1 تهران دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

Iranian Journal of lrrigation and Drainage No. 1, Vol. 8, Mar-Apr 2014, p شماره 1 جلد 8 فروردين - ارديبهشت 1393 ص

Iranian Journal of lrrigation and Drainage No. 1, Vol. 8, Mar-Apr 2014, p شماره 1 جلد 8 فروردين - ارديبهشت 1393 ص Iranian Journal of lrrigation and Drainage No., Vol. 8, Mar-Apr 04, p. 7-35 7-35. نشريه آبياري و زهكشي ايران شماره جلد 8 فروردين - ارديبهشت 393 ص ارزيابي انواع روشهاي اندازهگيري برآورد هدايت هيدروليكي

Διαβάστε περισσότερα

مجلد 11 شماره 1 مقاله عادي ايران. Q-Learning كليدي: چندعامله. مدلهاي تصادفي يادگيري بازيهاي درباره بالايي الگوريتم

مجلد 11 شماره 1 مقاله عادي ايران. Q-Learning كليدي: چندعامله. مدلهاي تصادفي يادگيري بازيهاي درباره بالايي الگوريتم علوم و مهندسي كامپيوتر ايران نشريه علمي پژوهشي انجمن كامپيوتر مجلد شماره صفحات 62-56 مقاله عادي ( 392 فلا( افزايش مبتني بر مورد براي استدلال تلفيقي مبتني بر يادگيري تقويتي و مدل يك كارايي سيستمهاي چندعامله

Διαβάστε περισσότερα

ارزيابي رقابت سلمه تره و الگوي كاشت ذرت روي عملكرد و اجزاي عملكرد ذرت دانهاي سينگل كراس ۷۰۴

ارزيابي رقابت سلمه تره و الگوي كاشت ذرت روي عملكرد و اجزاي عملكرد ذرت دانهاي سينگل كراس ۷۰۴ شماره ۷۳ زمستان ۳۸۵ b b شماره ۷۳ زمستان ۳۸۵ ارزيابي رقابت سلمه تره و الگوي كاشت ذرت روي عملكرد و اجزاي عملكرد ذرت دانهاي سينگل كراس ۷۰۴ چكيده اسفنديار فاتح دانشجوي دكتري زراعت دانشکده کشاورزي دانشگاه تهران

Διαβάστε περισσότερα

بررسي ا گاهي و عملكرد مصرفکنندگان در مورد برچسبهاي مواد غذايي

بررسي ا گاهي و عملكرد مصرفکنندگان در مورد برچسبهاي مواد غذايي بررسي ا گاهي و عملكرد مصرفکنندگان در مورد برچسبهاي مواد غذايي ١ ٢ ١ مصطفي ميرقطبي مرجان باژن زهره اميري ١. گروه علوم پايه انستيتو تحقيقات تغذيهاي و صنايع غذايي كشور دانشكده علوم تغذيه و صنايع غذايي دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

One-Year Patency Rate of Arteriovenous Fistula and its Predicting Factors in Patients with Chronic Renal Failure

One-Year Patency Rate of Arteriovenous Fistula and its Predicting Factors in Patients with Chronic Renal Failure One-Year Patency Rate of Arteriovenous Fistula and its Predicting Factors in Patients with Chronic Renal Failure Setareh Soltany 1, Jafar Alavy Toussy 2, Mohammadreza Tamaddon 3, Raheb Ghorbani 4 1 Department

Διαβάστε περισσότερα

Archive of SID. مقدمه. چكيده واژه هاي كليدي: سيگنال ECG تشخيص QRS شناسايي QRS هيستوگرام الكتروكارديوگرام دهد.

Archive of SID.  مقدمه. چكيده واژه هاي كليدي: سيگنال ECG تشخيص QRS شناسايي QRS هيستوگرام الكتروكارديوگرام دهد. يازدهمين كنفرانس مهندسي پزشكي ايران ۲۸ و ۲۹ بهمن تشخيص و شناسايي سيگنالهاي الكتروكارديوگرام اقبال منصوري دانشگاه شيراز دانشكده مهندسي بخش مهندسي و علوم كامپيوتر mans00ri@yahoo.om چكيده تشخيص وقوع تركيبهاي

Διαβάστε περισσότερα

دوره 2 شماره 4 زمستان 1386

دوره 2 شماره 4 زمستان 1386 مجله دانش و تندرستي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شاهرود دوره 2 شماره 4 زمستان 1386 دكتر بررسي تا ثير آموزش بر آگاهي نگرش و عملكرد دانشآموزان دختر مقطع راهنمايي در مورد مصرف شير و لبنيات 3

Διαβάστε περισσότερα

Health Information Needs of Blind people in Iran

Health Information Needs of Blind people in Iran Health Information Needs of Blind people in Iran Hasan Siamian 1, Mohammad Hassanzadeh, Fatemeh Nooshinfard, Nadjla Hariri 1 PhD Student in Library and Information Sciences, Department of Library and Information

Διαβάστε περισσότερα

ناﺮﻳا ﮓﻨﺳ ﻚﻴﻧﺎﻜﻣ ﺲﻧاﺮﻔﻨﻛ ﻦﻴﻣﻮﺳ ناﺮﻳا -ناﺮﻬﺗ -ﺮﻴﺒﻛﺮﻴﻣا

ناﺮﻳا ﮓﻨﺳ ﻚﻴﻧﺎﻜﻣ ﺲﻧاﺮﻔﻨﻛ ﻦﻴﻣﻮﺳ ناﺮﻳا -ناﺮﻬﺗ -ﺮﻴﺒﻛﺮﻴﻣا اندازه گيري چقرمگي شكست سنگ و بررسي خصوصيات شكست آن تحت شرايط بارگذاري مركب با استفاده از روشهاي عددي و آزمايشگاهي روح اله حسن پور نقدعلي چوپاني چكيده مكانيك شكست سنگ به طور گسترده اي در فرايند آتشباري

Διαβάστε περισσότερα

فصل چهارم موتورهاي جريان مستقيم

فصل چهارم موتورهاي جريان مستقيم فصل چهارم موتورهاي جريان مستقيم هدفهاي رفتاري پس از پايان اين فصل از فراگير انتظار ميرود که: موتورهاي جريان مستقيم را تعريف كند و آنها را طبقهبندي نمايد. مشخصههاي اصلي موتورهاي جريان مستقيم را تعريف كند

Διαβάστε περισσότερα

ﯽﺳﻮﻃ ﺮﯿﺼﻧ ﻪﺟاﻮﺧ ﯽﺘﻌﻨﺻ هﺎﮕﺸﻧاد

ﯽﺳﻮﻃ ﺮﯿﺼﻧ ﻪﺟاﻮﺧ ﯽﺘﻌﻨﺻ هﺎﮕﺸﻧاد دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی دانشکده برق - گروه کنترل آزمایشگاه کنترل سیستمهای خطی گزارش کار نمونه تابستان 383 به نام خدا گزارش کار آزمایش اول عنوان آزمایش: آشنایی با نحوه پیاده سازی الکترونیکی فرایندها

Διαβάστε περισσότερα

بهبود قابليت گذر از خطاي تورب ين بادي داراي ژنراتور القايي تغذ هي دوگانه (DFIG) با استفاده از جبران كننده توان راكتيو (SVC)

بهبود قابليت گذر از خطاي تورب ين بادي داراي ژنراتور القايي تغذ هي دوگانه (DFIG) با استفاده از جبران كننده توان راكتيو (SVC) .۱ No. F-3-AAA- بهبود قابليت گذر از خطاي تورب ين بادي داراي ژنراتور القايي تغذ هي دوگانه (DFIG) با استفاده از جبران كننده توان راكتيو (SVC) ا رمان صفايي قرهپت اين گي ورگ حس ين حسينيان حسين عسكان ابيانه

Διαβάστε περισσότερα

چكيده جمعيت كفزيان سر شاخهه يا رودخانه جاجرود 28 جنس متعلق به 3 شاخه 5 رده 9 راسته و 24 خانواده

چكيده جمعيت كفزيان سر شاخهه يا رودخانه جاجرود 28 جنس متعلق به 3 شاخه 5 رده 9 راسته و 24 خانواده بررسي جمعيت كفزيان سرشاخهه يا رودخانه جاجرود استان تهران رضوان موسوي ندوشن و سپيده رييسي * گروه شيلات دانشكده علوم وفنون دريايي دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران شمال تاريخ دريافت: 93/7/20 تاريخ پذيرش: 94/3/27

Διαβάστε περισσότερα

Quick and Accurate Computation of Voltage Stability Margin Using PV Curve Approximation

Quick and Accurate Computation of Voltage Stability Margin Using PV Curve Approximation مجله مهندسي برق دانشگاه تبريز جلد شماره شماره پياپي 6 محاسبه سريع و دقيق حاشيه پايداري ولتاژ با تقريب منحني PV فريد کرباليي استاديار شهريار عباسي دانشجو دکتري حسين صابري دانشجو کارشناسي ارشد - دانشکده

Διαβάστε περισσότερα

مقدمه دسته بندي دوم روش هاي عددي دامنه محدود اهداف: هاي چندجمله اي رهيافت هاي محاسباتي: سعي و خطا دامنه نامحدود

مقدمه دسته بندي دوم روش هاي عددي دامنه محدود اهداف: هاي چندجمله اي رهيافت هاي محاسباتي: سعي و خطا دامنه نامحدود اهداف: محاسبه ريشه دستگاه دسته عدم وابسته معادالت ريشه هاي چندجمله اي معادالت غيرخطي بندي وابستگي به روش به مشتق مشتق تابع مقدمه غير خطي هاي عددي تابع دسته بندي دوم روش هاي عددي دامنه محدود دامنه نامحدود

Διαβάστε περισσότερα

- تنش: ( ) kgf / cm. Pa 10. Δ L=δ. ε= = L σ= Eε. kg/cm MPa) 21 / 10. l Fdx. A δ= ε ν= = z ε y =ε z = νεx

- تنش: ( ) kgf / cm. Pa 10. Δ L=δ. ε= = L σ= Eε. kg/cm MPa) 21 / 10. l Fdx. A δ= ε ν= = z ε y =ε z = νεx مقامت مصالح N = m α Δ Δ - تنش كرنش: - يادآري تعاريف: - تنش: Δ.cos α =τ تنش برشي Δ Δ.sin α =σ تنش عمدي (نرمال) Δ - احدها: احدهاي تنش همان احدهاي فشار ميباشند.,K,M,... / N kgf / cm 9 8 = m - كرنش: عبارتست

Διαβάστε περισσότερα

{hmontazeri, 1- مقدمه

{hmontazeri, 1- مقدمه كاربردي از يادگيري تقويتي در آموزش مهارت دريافت توپ عاملهاي فوتباليست حسام منتظري رضا صفابخش دانشكده مهندسي كامپيوتر و فن اوري اطلاعات دانشگاه صنعتي اميركبير {hmonazeri, safa}@au.ac.ir چكيده - اين مقاله

Διαβάστε περισσότερα

تاثير بافت خاک بر دقت روش انعکاسسنجي حوزه زماني در برآورد رطوبت خاک

تاثير بافت خاک بر دقت روش انعکاسسنجي حوزه زماني در برآورد رطوبت خاک 41 سال سوم شماره يازدهم بهار 931 تاثير بافت خاک بر دقت روش انعکاسسنجي حوزه زماني در برآورد رطوبت خاک 1 4 9 1 1 مجتبي کشاورزي حسن آباد امير حسين ناطمي سيد علي اشرف صدرلديني محمد رضا نيشابوري ابوالفضل ناصري

Διαβάστε περισσότερα

بررسي اثر قهوه بر تغییر رنگ سه نوع كامپوزيت نانو- مطالعه آزمايشگاهي

بررسي اثر قهوه بر تغییر رنگ سه نوع كامپوزيت نانو- مطالعه آزمايشگاهي 05 بررسي اثر قهوه بر تغییر رنگ سه نوع كامپوزيت نانو- مطالعه آزمايشگاهي 1 # 0 3 3 3 دکتر فرناز مهدي سير دکتر نگين نصوحي دکتر سعيد نعمتي دکتر آرش غفاري سرشت دکتر مهزاد صدیقي 3- استادیار گروه ترميمي دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

دوره 45 شماره 1 بهار 1393 چكيده نرمافزار آماري SAS و از روية مدل مختلط با درنظرگرفتن اثر تصادفي گاو براي مقايسة مقدمه تلفن:

دوره 45 شماره 1 بهار 1393 چكيده نرمافزار آماري SAS و از روية مدل مختلط با درنظرگرفتن اثر تصادفي گاو براي مقايسة مقدمه تلفن: ص ) و ت ه ب (59-68 نشريه علوم دامي ايران دوره 45 شماره 1 بهار 1393 كاربرد تابع سينوسي براي مدلسازي منحني شيردهي گاوهاي هلشتاين و مقايسة آن با توابع وود و دايجكسترا در يك گلة گاو هلشتاين *2 1 سميه لطفي

Διαβάστε περισσότερα

بررسي و اولويت بندي الزامات پياده سازي مهندسي مجدد فرا يندهاي كسب و كار در سازمانهاي دولتي ايران

بررسي و اولويت بندي الزامات پياده سازي مهندسي مجدد فرا يندهاي كسب و كار در سازمانهاي دولتي ايران F0 No. F-13-MNG-1919 بررسي و اولويت بندي الزامات پياده سازي مهندسي مجدد فرا يندهاي كسب و كار در سازمانهاي دولتي ايران (مورد مطالعه: شركت برق منطقه اي تهران) فريدون عبدصبور دفتر سازماندهي و بهبود روشها-

Διαβάστε περισσότερα

١- مقدمه. Intrusion Detection System -١

١- مقدمه. Intrusion Detection System -١ سيستم تشخيص تهاجم مبتني بر شبکه عصبي ART رسول جليلي دانشكده مهندسي کامپيوتر دانشگاه صنعتي شريف تهران تلفن: ٦١٦٤٦١٧-٢١-٩٨+ jalili@sharif.edu مرتضي اميني دانشکده مهندسي کامپيوتر دانشگاه صنعتي شريف تهران

Διαβάστε περισσότερα

شناسايي موقعيت و شدت تركهاي چندگانه در تير طرهي بتنآرمه با استفاده از تحليل مودال و آناليز موجك

شناسايي موقعيت و شدت تركهاي چندگانه در تير طرهي بتنآرمه با استفاده از تحليل مودال و آناليز موجك شناسايي موقعيت و شدت تركهاي چندگانه در تير طرهي بتنآرمه با استفاده از تحليل مودال و آناليز موجك طاهره عارف زاده سيد روح االله حسيني واعظ * حسين نادرپور امير عزالدين در اين تحقيق روش شناسايي تركه يا - دانشجوي

Διαβάστε περισσότερα

(تاريخ دريافت: 1390/10/25 تاريخ تصويب: 1392/3/27) چكيده

(تاريخ دريافت: 1390/10/25 تاريخ تصويب: 1392/3/27) چكيده پژوهشهاي محيطزيست سال 4 شماره 7 بهار و تابستان 9 از صفحه 5 تا 4 ارزيابي اثرات محيطزيستي بهرهبرداري حاصل از قطع درختان بر روي توده باقيمانده (مطالعه موردي: جنگل خيرود) مقداد جورغلامي وحيد ريزوندي باريس

Διαβάστε περισσότερα

موضوع ارائه : شش سیگما

موضوع ارائه : شش سیگما استاد مربوطه: دکترعبدالستار صفایی موضوع ارائه : شش سیگما ارائه دهندگان: فاطمه عسکریان امیری غزاله کردی مهین قاسمی نیلوفر ندیم کبیری شش سیگما سیگما پیشینه مقدمه مثال از شش سیگما اهداف شش سیگما نکات ابزار

Διαβάστε περισσότερα

تعيين ارزشهاي حفاظتي و تفرجي پارک جنگلي سيسنگان نوشهر با استفاده از تمايل به پرداخت افراد

تعيين ارزشهاي حفاظتي و تفرجي پارک جنگلي سيسنگان نوشهر با استفاده از تمايل به پرداخت افراد پژوهش و سازندگي در منابع طبيعي تعيين ارزشهاي حفاظتي و تفرجي پارک جنگلي سيسنگان نوشهر با استفاده از تمايل به پرداخت افراد حميد اميرنژاد دانشجوي دكتري اقتصاد منابع طبيعي دانشگاه تربيت مدرس صادق خليليان استاديار

Διαβάστε περισσότερα

يﺮﻫز ﺖﺠﺣ ﺐﺳﺎﻨﺗ ﺚﺤﺒﻣ.ﺪﯿﺘﺴﻫ ﺎﻨﺷآ ﯽﯾاﺪﺘﺑا ﻊﻄﻘﻣ زا ﺐﺳﺎﻨﺗ ﺚﺤﺒﻣ ﺎﺑ ﺎﻤﺷ ﺰﯾﺰﻋ زﻮﻣآ ﺶﻧاد ﺪ

يﺮﻫز ﺖﺠﺣ ﺐﺳﺎﻨﺗ ﺚﺤﺒﻣ.ﺪﯿﺘﺴﻫ ﺎﻨﺷآ ﯽﯾاﺪﺘﺑا ﻊﻄﻘﻣ زا ﺐﺳﺎﻨﺗ ﺚﺤﺒﻣ ﺎﺑ ﺎﻤﺷ ﺰﯾﺰﻋ زﻮﻣآ ﺶﻧاد ﺪ مبحث تناسب حجت زهري دانش آموز عزیز شما با مبحث تناسب از مقطع ابتدایی آشنا هستید. تناسب نوعی رابطه بین اعداد است که در آن اعداد و کمیتها به دو صورت می توانند با یکدیگر نسبت داشته باشند. مدل : تناسب مستقیم:

Διαβάστε περισσότερα

جلد 2/ شماره 1/ سال 1391 بوشهر چكيده. Tachinidae

جلد 2/ شماره 1/ سال 1391 بوشهر چكيده. Tachinidae تحقيقات آفات گياهي جلد / شماره / سال 9 الگوي توزيع فضايي لارو پروانه برگخوار كنار Thiacidas postica Walker Noctuidae) (Lepidoptera: روي درخت كنارspina-christi Ziziphus در استان بوشهر ١ ناصر فرار * و مصطفي

Διαβάστε περισσότερα

اقيانوسشناسي/ سال اول/ شماره 4 / زمستان 21-27/7/1389 نشريه علمي پژوهشي اقيانوسشناسي 1389 تمامي حقوق اين اثر متعلق به نشريه اقيانوسشناسي است.

اقيانوسشناسي/ سال اول/ شماره 4 / زمستان 21-27/7/1389 نشريه علمي پژوهشي اقيانوسشناسي 1389 تمامي حقوق اين اثر متعلق به نشريه اقيانوسشناسي است. قيانوسشناسي/ سال اول/ شماره 3/ پاييز 7-6/0/389 اقيانوسشناسي/ سال اول/ شماره 4 / زمستان 2-27/7/389 شاخص كيفيت (WQI) آب رودخانه كارون بهعنوان نشاندهنده اثرات پساب صابونسازي خرمشهر 2 * علي داداللهي سهراب

Διαβάστε περισσότερα

تاثير پديده جريان هجومي ترانسفورماتور قدرت در حادثه پست 400/132/20 كيلوولت بيرجند

تاثير پديده جريان هجومي ترانسفورماتور قدرت در حادثه پست 400/132/20 كيلوولت بيرجند No. F-14-HVS-1564 تاثير پديده جريان هجومي ترانسفورماتور قدرت در حادثه پست 400/13/0 كيلوولت بيرجند عباداله كامياب يوسف پورصديق رودي دفتر فني انتقال معاونت بهرهبرداري برق منطقهاي خراسان محسن اصغري جعفرا

Διαβάστε περισσότερα

پست الكترونيك: چكيده. آناليز GC و GC/Mass درصد) گلواژگان:

پست الكترونيك: چكيده. آناليز GC و GC/Mass درصد) گلواژگان: فصلنامه گياهان دارويي بررسي تاثير زمان اسانسگيري بر روي تركيبات روغن فرار گياه رازيانه 4 3 2 *1 اميرحسين جمشيدي محمدرضا شمس اردكاني عباس حاجيآخوندي خسرو عبدي 1- دستيار تخصصي فارماكوگنوزي و عضو هيات علمي

Διαβάστε περισσότερα

Relationship between sperm count, sperm motility, women's age and Intra Uterine Sperm Insemination success

Relationship between sperm count, sperm motility, women's age and Intra Uterine Sperm Insemination success Original Article JQUMS, Vol.17, No.2, 2013, pp.1117 Relationship between sperm count, sperm motility, women's age and Intra Uterine Sperm Insemination success F. Rajaei * S. Naseri ** A. Javadi *** *Associate

Διαβάστε περισσότερα

جلد / 5 شمارة / 4 زمستان 1391 ص. ص Archive of SID. ماتريس جهت قرارگيري چرخها مقدمه 2. كارشناسارشد.

جلد / 5 شمارة / 4 زمستان 1391 ص. ص Archive of SID. ماتريس جهت قرارگيري چرخها مقدمه 2. كارشناسارشد. و* ص. ص 45-39 طراحي سيستم كنترل وضعيت و مديريت توان براي يك ماهواره سنجش از دور با درنظر گرفتن اثر فرهاد فاني صابري 1 اشباع چرخها امير اسلامي مهرجردي 2-1 پژوهشكده علوم و فناوري فضايي دانشگاه صنعتي اميركبير

Διαβάστε περισσότερα

تلفات خط انتقال ابررسی یک شبکة قدرت با 2 به شبکة شکل زیر توجه کنید. ژنراتور فرضیات شبکه: میباشد. تلفات خط انتقال با مربع توان انتقالی متناسب

تلفات خط انتقال ابررسی یک شبکة قدرت با 2 به شبکة شکل زیر توجه کنید. ژنراتور فرضیات شبکه: میباشد. تلفات خط انتقال با مربع توان انتقالی متناسب تلفات خط انتقال ابررسی یک شبکة قدرت با 2 به شبکة شکل زیر توجه کنید. ژنراتور فرضیات شبکه: این شبکه دارای دو واحد کامال یکسان آنها 400 MW میباشد. است تلفات خط انتقال با مربع توان انتقالی متناسب و حداکثر

Διαβάστε περισσότερα

چكيده - 1 مقدمه. 1-Participative management 2-Suggestions Systems

چكيده - 1 مقدمه. 1-Participative management 2-Suggestions Systems مجله مديريت توسعه و تحول (۱390) 6 3۱-38 بررسي موانع اجراي نظام پيشنهادها در سازمانهاي دولتي از نظر كاركنان * 2 1 اكبر حسن پور محمود اسكندري 1 استاد يار دانشگاه آزاد اسلامي واحد قزوين دانشكده مديريت وحسابداري

Διαβάστε περισσότερα

بررسی اثرات نامتقارن نوسانات قيمت نفت بر روی بازار سهام بورس اوراق بهادار تهران )با استفاده از مدل (MS-EGARCH

بررسی اثرات نامتقارن نوسانات قيمت نفت بر روی بازار سهام بورس اوراق بهادار تهران )با استفاده از مدل (MS-EGARCH فصلنامه روند سال بيست و دوم شماره 27 زمستان 4931 صفحات 401-472 بررسی اثرات نامتقارن نوسانات قيمت نفت بر روی بازار سهام بورس اوراق بهادار تهران )با استفاده از مدل (MS-EGARCH دکتر ابراهيم عباسی دکتر منيژه

Διαβάστε περισσότερα

Investigation of Apoptosis Induction in Differentiated PC-12 Cells after Exposure to Hydrostatic Pressure

Investigation of Apoptosis Induction in Differentiated PC-12 Cells after Exposure to Hydrostatic Pressure Originl Article Investigtion of Apoptosis Induction in Differentited PC-12 Cells fter Exposure to Hydrosttic Pressure S. Sdri, M.Sc. 1, M. Dvry Znjni, M.Sc. 1, M. Azdkht, Ph.D. 1, A. Amini, Ph.D. 1, M.

Διαβάστε περισσότερα

ص ص ISC

ص ص ISC بازار بر برق مصرف در صرفهجویی اثر بررسی تعادل الگو یک از استفاده با تولید نهادههای عمومی haqiqi@e.ac.ir manzoor@iu.ac.ir aghababaei@ut.ac.ir حقیقی ایمان اقتصادی علوم دکتری منظور داود صادق)ع( امام دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

1سرد تایضایر :ميناوخ يم سرد نيا رد همانسرد تلااؤس یحيرشت همان خساپ

1سرد تایضایر :ميناوخ يم سرد نيا رد همانسرد تلااؤس یحيرشت همان خساپ 1 ریاضیات درس در اين درس ميخوانيم: درسنامه سؤاالت پاسخنامه تشریحی استخدامی آزمون ریاضیات پرورش و آموزش بانک آزمونهای از اعم کشور استخدامی آزمونهای تمام در ریاضیات پرسشهای مجموعهها میشود. ارائه نهادها و

Διαβάστε περισσότερα

فصل 5 :اصل گسترش و اعداد فازی

فصل 5 :اصل گسترش و اعداد فازی فصل 5 :اصل گسترش و اعداد فازی : 1-5 اصل گسترش در ریاضیات معمولی یکی از مهمترین ابزارها تابع می باشد.تابع یک نوع رابطه خاص می باشد رابطه ای که در نمایش زوج مرتبی عنصر اول تکراری نداشته باشد.معموال تابع

Διαβάστε περισσότερα

تئوری جامع ماشین بخش سوم جهت سادگی بحث یک ماشین سنکرون دو قطبی از نوع قطب برجسته مطالعه میشود.

تئوری جامع ماشین بخش سوم جهت سادگی بحث یک ماشین سنکرون دو قطبی از نوع قطب برجسته مطالعه میشود. مفاهیم اصلی جهت آنالیز ماشین های الکتریکی سه فاز محاسبه اندوکتانس سیمپیچیها و معادالت ولتاژ ماشین الف ) ماشین سنکرون جهت سادگی بحث یک ماشین سنکرون دو قطبی از نوع قطب برجسته مطالعه میشود. در حال حاضر از

Διαβάστε περισσότερα

ﺎﻫﻪﻨﯾﺰﻫ ﺰﯿﻟﺎﻧآ سﺎﺳا ﺮﺑ ﺎﻫ ﻪﻟﻮﻟ یدﺎﺼﺘﻗا ﺮﻄﻗ ﻪﺒﺳﺎﺤﻣ یاﺮﺑ ﻪﻄﺑار

ﺎﻫﻪﻨﯾﺰﻫ ﺰﯿﻟﺎﻧآ سﺎﺳا ﺮﺑ ﺎﻫ ﻪﻟﻮﻟ یدﺎﺼﺘﻗا ﺮﻄﻗ ﻪﺒﺳﺎﺤﻣ یاﺮﺑ ﻪﻄﺑار اراي ه رابطهای برای محاسبه قطر اقتصادی لوله ها بر اساس آنالیز هزینهها در ایران چکیده در تحقیق حاضر تعیین قطر بهینه اقتصادی براساس هزینه های موثر روی اجرای عملیات لوله کشی در ایران مورد مطالعه قرار گرفته

Διαβάστε περισσότερα

يادگيري تقويتي براساس معماري عملگر- نقاد در سيستم هاي چند عامله براي کنترل ترافيک

يادگيري تقويتي براساس معماري عملگر- نقاد در سيستم هاي چند عامله براي کنترل ترافيک يادگيري تقويتي براساس معماري عملگر- نقاد در سيستم هاي چند عامله براي کنترل ترافيک محمد سعدي مسگري 2 حميد مطيعيان 1 محمد اصالني *1 9 دانشجوي دکتري سیستمهاي اطالعات مکاني- دانشکده مهندسي نقشهبرداري- دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

ی ن ل ض ا ف ب ی ر غ ن ق و ش ه ی ض ر م ی ) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ا ی ن ل ض ا ف ب ی ر غ 1-

ی ن ل ض ا ف ب ی ر غ ن ق و ش ه ی ض ر م ی ) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ا ی ن ل ض ا ف ب ی ر غ 1- ر د ی ا ه ل ی ب ق ی م و ق ب ص ع ت ای ه ی ر ی گ ت ه ج و ی ل ح م ت ا ح ی ج ر ت ر ی ث أ ت ل ی ل ح ت و ن ی ی ب ت زابل) ن ا ت س ر ه ش ب آ ت ش پ ش خ ب و ی ز ک ر م ش خ ب : ی د ر و م ه ع ل ا ط م ( ن ا ر ا ی ه

Διαβάστε περισσότερα

رياضي 1 و 2 تابع مثال: مثال: 2= ميباشد. R f. f:x Y Y=

رياضي 1 و 2 تابع مثال: مثال: 2= ميباشد. R f. f:x Y Y= رياضي و رياضي و تابع تعريف تابع: متغير y را تابعي از متغير در حوزه تعريف D گويند اگر به ازاي هر از اين حوزه يا دامنه مقدار معيني براي متغير y متناظر باشد. يا براي هر ) y و ( و ) y و ( داشته باشيم ) (y

Διαβάστε περισσότερα

ارزیابی وضعیت راندمان انتقال آب در کانالهاي بتنی شبکه آبیاري دشت گرمسار و بررسی شرایط بهبود آن

ارزیابی وضعیت راندمان انتقال آب در کانالهاي بتنی شبکه آبیاري دشت گرمسار و بررسی شرایط بهبود آن » اولین همایش ملی چالشهاي منابع آب و کشاورزي «انجمن آبیاري و زهکشی ایران دانشگاه آزاد اسلامی واحدخوراسگان اصفهان 24 بهمن 392 ارزیابی وضعیت راندمان انتقال آب در کانالهاي بتنی شبکه آبیاري دشت گرمسار و بررسی

Διαβάστε περισσότερα

چكيده واژههايكليدي: 1- مقدمه. سنتز نانوپودر شيشه-سراميك MgO-Al 2 O 3 -SiO 2 بر پايه كورديريت سل-ژل تبلور

چكيده واژههايكليدي: 1- مقدمه. سنتز نانوپودر شيشه-سراميك MgO-Al 2 O 3 -SiO 2 بر پايه كورديريت سل-ژل تبلور ساز و كار تشكيل كورديريت در شيشه-سراميك سيستم MgO-Al 2 O 3 -SiO 2 تهيه شده به روش سل- ژل 2 1* هلنا ملكزاده و محمد رضواني 1- دانشجوي كارشناسي ارشد دانشكده فني مهندسي مكانيك دانشگاه تبريز گروه مهندسي مواد

Διαβάστε περισσότερα

Downloaded from پست الكترونيك:

Downloaded from  پست الكترونيك: اثرات عقيم سازي عصاره گياه چريش روي موش صحراي ي نر 3 2 معصومه محمودي ميمند(. M.S ) محسن مروتي(. Ph.D ) محمود قاضي خوانساري(. Ph.D ) بتول نصراالله 5 4 زاده(. Ph.D ) باقر مينايي(. Ph.D ). -مربي گروه فارماكولوژي

Διαβάστε περισσότερα

ارتباط پوشش گياهی با دما و آلبدوی سطحی در دورة گرم سال با استفاده از دادههای مودیس در شمال ایران

ارتباط پوشش گياهی با دما و آلبدوی سطحی در دورة گرم سال با استفاده از دادههای مودیس در شمال ایران پژوهشهاي جغرافياي طبيعي دورة 46 رماره 4 زمستان 1393 ص. 419-434 ارتباط پوشش گياهی با دما و آلبدوی سطحی در دورة گرم سال با استفاده از دادههای مودیس در شمال ایران حامد ادب ر استاديار گروه جغرافياي طبيعي دانشكدة

Διαβάστε περισσότερα

کنترل جریان موتور سوي یچ رلوکتانس در سرعت هاي بالا بر مبناي back-emf

کنترل جریان موتور سوي یچ رلوکتانس در سرعت هاي بالا بر مبناي back-emf No. F-13-AAA- کنترل جریان موتور سوي یچ رلوکتانس در سرعت هاي بالا بر مبناي back-emf علی آشورنژادمقدم دانشگاه صنعتی اصفهان قاین ایران aliashoornm@gmail.com جواداسدالهی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد قاین

Διαβάστε περισσότερα

جریان نامی...

جریان نامی... مقاومت نقطه نوترال (NGR) مشخصات فنی فهرست مطالب 5 5... معرفی کلی... مشخصات... 1-2- ولتاژ سیستم... 2-2- ولتاژ نامی... -2- جریان نامی... -2- مقدار مقاومت -5-2 زمان... -2- جریان پیوسته... 7-2- ضریب دماي مقاومت...

Διαβάστε περισσότερα

مطالعه اثرات سینتیک هاي شیمیایی برروي احتراق در کوره هاي متخلخل

مطالعه اثرات سینتیک هاي شیمیایی برروي احتراق در کوره هاي متخلخل مطالعه اثرات سینتیک هاي شیمیایی برروي احتراق در کوره هاي متخلخل نگین معلمی خیاوي 1* سیامک حسین پور 2 دانشگاه تربیت مدرس تهران (negin.moallemi@modares.ac.ir) * چکیده در تحقیق حاضر احتراق پیش آمیخته هوا/متان

Διαβάστε περισσότερα

بررسي تأثير نانو ذرات روي خواص روغن موتور و ميزان عملکرد آن در کاهش سايش

بررسي تأثير نانو ذرات روي خواص روغن موتور و ميزان عملکرد آن در کاهش سايش بررسي تأثير نانو ذرات روي خواص روغن موتور و ميزان عملکرد آن در کاهش سايش احسان اله اتفاقي دانشجوي کارشناسي ارشد دانشگاه تهران ehsan.etefaghi@ut.ac.ir * حجت احمدي دانشيار دانشگاه تهران hjahmadi@ut.ac.ir

Διαβάστε περισσότερα

نکنید... بخوانید خالء علمی خود را پر کنید و دانش خودتان را ارائه دهید.

نکنید... بخوانید خالء علمی خود را پر کنید و دانش خودتان را ارائه دهید. گزارش کار آزمایشگاه صنعتی... مکانیک سیاالت ( رینولدز افت فشار ) دانشجویان : فردین احمدی محمد جاللی سعید شادخواطر شاهین غالمی گروه یکشنبه ساعت 2::0 الی رینولدز هدف : بررسی نوع حرکت سیال تئوری : یکی از انواع

Διαβάστε περισσότερα

Archive of SID چكيده مقدمه است. 1 منظور سیستمهای از نظر است. سطح HLII علاوه بر HLI سیستم انتقال را روش تحلیلی مستقیم روش شبیه سازی آماری

Archive of SID چكيده مقدمه است. 1 منظور سیستمهای از نظر است. سطح HLII علاوه بر HLI سیستم انتقال را روش تحلیلی مستقیم روش شبیه سازی آماری ه ب ٦٥٣ نشريه دانشكده فني جلد ۴۱ شماره ۵ ا ذرماه ۱۳۸۶ از صفحه ۶۵۳ تا ۶۶۲ ارزيابي قابليت اطمينان توليد در بازار برق رقابتي كامل چكيده ١ حسين هارون ا بادي محمود رضا حقي فام ٢* و ٣ محمود فتوحي فيروزا باد

Διαβάστε περισσότερα

Cloning and sequencing the plasmid encoding Toxoplasma gondii Microneme 3 protein

Cloning and sequencing the plasmid encoding Toxoplasma gondii Microneme 3 protein Original Article Cloning and sequencing the plasmid encoding Toxoplasma gondii Microneme 3 protein Jafari-Modrek M 1, Ghaffarifar F 1*, Sharifi Z 2, Dalimi-Asl A 1 1- Department of Parasitology, Faculty

Διαβάστε περισσότερα

واحد كار سوم توانايي شناخت و بررسي عمل كرد ترانسفورماتورها هدف کلي: آشنايي با اصول و طرز کار و ساختمان و انواع ترانسفورماتورهاي تک فاز و سه فاز

واحد كار سوم توانايي شناخت و بررسي عمل كرد ترانسفورماتورها هدف کلي: آشنايي با اصول و طرز کار و ساختمان و انواع ترانسفورماتورهاي تک فاز و سه فاز و واحد كار سوم توانايي شناخت و بررسي عمل كرد ترانسفورماتورها هدف کلي: آشنايي با اصول و طرز کار و ساختمان و انواع ترانسفورماتورهاي تک فاز و سه فاز هدف هاي رفتاري: هنرجو پس از ا موزش اين واحد کار قادر خواهد

Διαβάστε περισσότερα

)مورد مطالعه: شرکت توليدکننده محصوالت لبني

)مورد مطالعه: شرکت توليدکننده محصوالت لبني فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی شماره 71 تابستان 65-93 1393 نگاهي به هويت برند و تأثير آن بر وفاداري به برند و ارزش ويژه برند )مورد مطالعه: شرکت توليدکننده محصوالت لبني و فرآوردههاي گوشتي کاله( ** * مهدي جعفرزاده

Διαβάστε περισσότερα

جماليفر الهامالسادات علمالهدي

جماليفر الهامالسادات علمالهدي فصلنامه گياهان دارويي بررسي اثر ضدميكروبي 10 عصاره گياهي بر روي هليكوباكتر پيلوري و مقايسه آن با آنتيبيوتيكهاي موثر انتخابي 4 3 2 *1 محمدحسن شيرازي محمدرضا فاضلي محمدمهدي سلطاندلال سعيد اشراقي حسين 6 5

Διαβάστε περισσότερα

کنترل سرعت هوشمند موتور القایی سحر محمدي علیرضا صدیقی انارکی دانشگاه یزد E-ail:ohaai_505@yahoo.co seighi@yazuni.ac.i چکیده از آنجاییکه موتورهاي القایی از نظر هزینه و سادگی ساخت نسبت به ماشینهاي جریان مستقیم

Διαβάστε περισσότερα

ي ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 3 9 3 1 ر ا ه ب 1 ه ر ا م ش. م ت ش ه ل ا س 5 4-8 5 ص ص EFQM ی ل ا ع ت ل د م س ا س ا ر ب ی ن ا م ز

Διαβάστε περισσότερα

چكيده سرگرد سيد جالل موسوي بيوكی باز نشستگي فرماندهي انتظامي استان يزد صورت گرفته است. در اين پژوهش جامعه

چكيده سرگرد سيد جالل موسوي بيوكی باز نشستگي فرماندهي انتظامي استان يزد صورت گرفته است. در اين پژوهش جامعه بررسي رابطه بين روش هاي مقابله با استرس كاركنان با ويژگي هاي فردي 1 آنها درآستانه بازنشستگي )بررسی موردی فرماندهي انتظامي استان يزد( چكيده 2 سرگرد سيد جالل موسوي بيوكی اين پژوهش مطالعه اي توصيفي- تحليلي

Διαβάστε περισσότερα

Molecular Analysis of trnaglu, Trp, Ala, Asp Genes of mtdna in Patients with Long QT Syndrome

Molecular Analysis of trnaglu, Trp, Ala, Asp Genes of mtdna in Patients with Long QT Syndrome Molecular Analysis of trnaglu, Trp, Ala, Asp Genes of mtdna in Patients with Long QT Syndrome Mehri Khatami 1, Monireh Eghbali Ebrahimabadi 2 1 Department of Biology, Faculty of Science, Yazd University,

Διαβάστε περισσότερα

Archive of SID. اهواز ميباشد

Archive of SID.  اهواز ميباشد 2 3 مقاله كوتاه بررسي سرواپيدميولوژيك پاروويروس B9 توكسوپلاسما گوندي و كلاميديا تراكوماتيس در خانمهاي باردار مراجعهكننده به بخش زايمان بيمارستان امام خميني اهواز 3 2 امير سهرابي (M.Sc.) عليرضا سمربافزاده

Διαβάστε περισσότερα

بررسی تاثیر ادوات مختلف FACTS بر پایداري ولتاژ

بررسی تاثیر ادوات مختلف FACTS بر پایداري ولتاژ بررسی تاثیر ادوات مختلف FACTS بر پایداري ولتاژ 3 2 1 حمید فتاحی حمدي عبدي و آرش زرینی تبار 1 دانشجوي کارشناسی ارشد علوم تحقیقات کرمانشاه en.hamidfattahi@gmail.com 2 گروه برق دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

روش ترکیبی جدید جهت کاهش جریان هجومی ترانسفورماتور

روش ترکیبی جدید جهت کاهش جریان هجومی ترانسفورماتور 2 روش ترکیبی جدید جهت کاهش جریان هجومی ترانسفورماتور ۲ ۱ بهروز پورمند محمدباقر بناءشريفيان 1 دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه تبریز behrozpormand@yahoo.com دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه تبریز sharifian@tabrizu.ac.ir

Διαβάστε περισσότερα

اداره كل مركز بررسيها و مطالعات راهبردي

اداره كل مركز بررسيها و مطالعات راهبردي اداره كل مركز بررسيها و مطالعات راهبردي نشانی : تهران میدان ونک بزرگراه شهید حقانی بعد از چهارراه جهان کودک انتهای خیابان دکتر شهیدی ساختمان مرکزی سازمان بنادر و دریانوردی طبقه نهم تلفن: 33183988 دورنگار:

Διαβάστε περισσότερα

طراحي کنترلکننده موتور 5 HP PMDC به روش معيارهاي تقريبي در کنترل کالسيک 1. مقدمه

طراحي کنترلکننده موتور 5 HP PMDC به روش معيارهاي تقريبي در کنترل کالسيک 1. مقدمه طراحي کنترلکننده موتور 5 HP PMDC به روش معيارهاي تقريبي در کنترل کالسيک محمدانصاری مسعوداصغری 1- دانشگاه آزاد اسالمی واحد بحنورد گروه برق بجنورد ایران کارشناسی ارشد مهندسی برق قدرت 2- دانشگاه آزاد اسالمی

Διαβάστε περισσότερα

لوا لصف دوجوم هکبش یلک تخانش

لوا لصف دوجوم هکبش یلک تخانش اول فصل شناخت کلی شبکه موجود چكيده NGN واژه اي است كه اتحاديه بين المللي مخابرات ITU (براي نسل جديدي ازشبكه NGN گفت توان مي طوركلي به است.) گرفته نظر در ها يك تا است مفهوم يك بيشتر IP تكنولوژي. ITU قابليت

Διαβάστε περισσότερα

بررسی تا ثیر اندازه ذرات رسوبات بستر بر آبشستگی تکیه گاه هاي پل

بررسی تا ثیر اندازه ذرات رسوبات بستر بر آبشستگی تکیه گاه هاي پل » اولین همایش ملی چالشهاي منابع آب و کشاورزي «انجمنا بیاریوزهکشیایران- دانشگاها زاداسلامیواحدخوراسگان اصفهان- 17 بهمن 1392 بررسی تا ثیر اندازه ذرات رسوبات بستر بر آبشستگی تکیه گاه هاي پل علی رضا طوباي

Διαβάστε περισσότερα

بررسی تاثیر آنیزوتروپی مقاومت در تعیین خصوصیات مقاومتی

بررسی تاثیر آنیزوتروپی مقاومت در تعیین خصوصیات مقاومتی بررسی تاثیر آنیزوتروپی مقاومت در تعیین خصوصیات مقاومتی سنگ های ناحیه معدن شماره 1 گل گهر فصلنامه پژوهشی - شماره 12- تابستان 1393 و سعید کریمی نسب 4 حسین زارع 3 محسن رحمانی 2 فرهاد حاجی حیدری 1 چكيده آنیزوتروپی

Διαβάστε περισσότερα

بهبود طبقه بندي طيفي-مکاني تصاوير ابرطيفي با به کارگيري اطالعات مکاني در انتخاب نشانه ها

بهبود طبقه بندي طيفي-مکاني تصاوير ابرطيفي با به کارگيري اطالعات مکاني در انتخاب نشانه ها بهبود طبقه بندي طيفي-مکاني تصاوير ابرطيفي با به کارگيري اطالعات مکاني در انتخاب نشانه ها 1 داود اکبري 3 سعید همایونی 2 عبدالرضا صفری تاریخ دریافت مقاله: 94/05/27 تاریخ پذیرش مقاله: 94/11/14 ********* چكیده

Διαβάστε περισσότερα

هدف از این آزمایش آشنایی با برخی قضایاي ساده و در عین حال مهم مدار از قبیل قانون اهم جمع آثار مدار تونن و نورتن

هدف از این آزمایش آشنایی با برخی قضایاي ساده و در عین حال مهم مدار از قبیل قانون اهم جمع آثار مدار تونن و نورتن آزما ی ش سوم: ربرسی اقنون ا ه م و قوانین ولتاژ و جریان اهی کیرشهف قوانین میسقت ولتاژ و میسقت جریان ربرسی مدا ر تونن و نورتن قضیه ااقتنل حدا کثر توان و ربرسی مدا ر پ ل و تس ون هدف از این آزمایش آشنایی با

Διαβάστε περισσότερα

با طلا چکیده. به همراه اکسایش حرارتی در هوا در دماي o C و در قطعات با پایه گسیل میدانی الکترون دارد [7-6]. در

با طلا چکیده. به همراه اکسایش حرارتی در هوا در دماي o C و در قطعات با پایه گسیل میدانی الکترون دارد [7-6]. در 19 مجلهي پژوهش سیستمهاي بسذرهاي دورهي اول شمارهي زمستان 1390 بررسی خواص گسیل میدانی آرایهي نانوسیمه يا با طلا اکسید روي آلاییده شده چکیده * و رامین یوسفی فرید جمالیشینی 1 1 گروه فیزیک دانشگاه آزاد اسلامی

Διαβάστε περισσότερα

برآورد فشار بهينه گل حفاري با استفاده از

برآورد فشار بهينه گل حفاري با استفاده از 104 شماره 73 برآورد فشار بهينه گل حفاري با استفاده از معيارهاي مختلف شکست در چاههاي انحرافي مطالعه موردي: چاه 2sk 5 ميدان نفتي سلمان * عبدالمجيد موحدينيا محمد کمال قاسم العسکري و محسن ياراحمدي دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

mahaleb (.L) Mill در جنگلهای استان کرمانشاه

mahaleb (.L) Mill در جنگلهای استان کرمانشاه تاثير عوامل توپوگرافی بر تنوع گونهای رویشگاه محلب Cerasus mahaleb (.L) Mill در جنگلهای استان کرمانشاه ندا سخاوتي- دانشجوي كارشناسي ارشد جنگلداري دانشكده منابع طبيعي دانشگاه تربيت مدرس مسلم اكبري نيا- دانشيار

Διαβάστε περισσότερα

چکیده. Downloaded from

چکیده. Downloaded from بررسی آگاهی و عملکرد زنان ایرانی از سرطان دهانه رحم فهیمه رمضانی تهرانی (M.D.) 1 کاظم محمد (Ph.D.) 2 مهدی رهگذر (M.Sc.) 3 محسن نقوی(. M.Sc ) 4 1- متخصص زنان وزایمان استادیار سرپرست مرکز ملی تحقیقات بهداشت

Διαβάστε περισσότερα

بررسی اثر قهوه بر تغییر رنگ سه نوع کامپوزیت نانو- مطالعه آزمایشگاهی

بررسی اثر قهوه بر تغییر رنگ سه نوع کامپوزیت نانو- مطالعه آزمایشگاهی 89 بررسی اثر قهوه بر تغییر رنگ سه نوع نانو- مطالعه آزمایشگاهی 3 # 2 1 1 1 دکتر فرناز مهدي سیر دکتر نگین نصوحی دکتر سعید نعمتی دکتر آرش غفاري سرشت دکتر مهزاد صدیقی 1- استادیار گروه ترمیمی دانشگاه آزاد اسلامی

Διαβάστε περισσότερα

ﻰﺿﺎﻳﺭ ﻥﺎﺘﺴﺑﺩ ﻢﺸﺷ ۱۳۹١

ﻰﺿﺎﻳﺭ ﻥﺎﺘﺴﺑﺩ ﻢﺸﺷ ۱۳۹١ رياضى ششم دبستان ۱۳۹١ وزارت آموزش و پرورش سازمان پژوهش و برنامه ريزی آموزشی برنامهريزی محتوا و نظارت بر تا ليف: دفتر تا ليف کتابهای درسی ابتدايی و متوسطه نظری نام کتاب: رياضی ششم دبستان ۳۴/۶ مو ل فان:

Διαβάστε περισσότερα