نقش نيروگاههاي بادي در پايداري گذراي شبكه

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "نقش نيروگاههاي بادي در پايداري گذراي شبكه"

Transcript

1 No. F-13-AAA-0000 همايون برهمندپور سيما كمانكش سعيد سليمي حميد دانايي محمد جعفريان پژوهشگاه نيرو گروه مطالعات سيستم تهران - ايران 2T چكيده مشخصات الكتريكي و رفتار ژنراتور القايي با تغذيه دوگانه كاملا با ژنراتورهاي سنكرون متعارف متفاوت است. لذا ورود مزارع بادي به شبكه كه غالبا داراي اين ژنراتور هستند چالش هاي بسياري براي سيستم قدرت به همراه دارد. يكي از مهم ترين اين چالش ها رفتار ديناميكي ژنراتورهاي القايي متصل به شبكه و تاثير ا نها بر شبكه مي باشد. در اين مقاله مقايسه اي تحليلي بين رفتار ديناميك ژنراتور القايي با تغذيه دوگانه كه هم اينك در نيروگاههاي بادي متداول است و ژنراتور سنكرون موجود در نيروگاههاي متعارف در هنگام بروز خطا انجام م يش و د. جهت مقايسه سطح پايداري گذراي اين ژنراتورها از شاخص "زمان بحراني رفع خطا " استفاده شده است. همچنين عملكرد ديناميكي اين ژنراتورها در زمان بروز خطا و پس از ا ن با انجام شبيه سازي مورد بررسي و تحليل قرار گرفته است. واژ ههاي كليدي نيروگاه بادي ژنراتور القايي SCIG ژنراتور القايي DFIG تحليل پايداري گذرا حد پايداري گذرا رفتار ديناميك 1. مقدمه رشد روزافزون انرژي هاي تجديد پذير در شبكه برق خصوصا انرژي بادي طي ساليان اخير تركيب جديدي را براي واحدهاي توليدي ايجاد كرده است. واحدهاي توليدي نيروگاه هاي بادي كه داراي ژنراتور القايي و متمايز با نيروگاههاي متعارف حرارتي و ا بي مي باشند رفتار متفاوت و منحصر به فردي را براي اين واحدها در حالات استاتيك و ديناميك ايجاد كرده و برهم كنش اين رفتار بر رفتار نيروگاه هاي متعارف پاسخ جديدي را براي شبكه قدرت در مقابل اختلالات ايجاد ميكند. هرچه ضريب نفوذ نيروگاههاي بادي افزايش يابد و در كنار ا ن ظرفيت توليدي اين نيروگاهها بالا رود اين موضوع از اهميت بيشتري برخوردار ميگردد. [1] به همين دليل است كه در حال حاضر بخش عمدهاي از مطالعات سيستم قدرت به همراه نيروگاههاي تجديدپذير متوجه بررسي نقش نيروگاههاي بادي در شبكه قدرت و اثرات متقابل نيروگاه و شبكه ميباشد. يكي از مهمترين اين مقولات پايداري گذرا است. كشور ما نيز در شيب اوليه و نسبتا زياد توسعه نيروگاههاي بادي در شبكه قرار دارد و به همين خاطر لازم است در كنار ايجاد بستر مناسب براي سرمايهگذاري و نصب و راهاندازي واحدهاي بادي مطالعات لازم براي تعيين نقش و تاثير ا نها در شبكه قدرت نيز صورت پذيرد. در مرجع [1] مزارع بادي با دو نوع ژنراتور القايي قفس سنجابي (SCIG) و تغذيه دوگانه (DFIG) مورد نظر قرار داده شده و اثر ا نها در پايداري گذراي شبكه بررسي شده است. در اين مرجع نشان داده شده است كه نميتوان اظهار نظر قطعي در مورد بهبود يا تضعيف پايداري گذراي شبكه با وجود مزارع بادي داشت و اين امر به محل اتصال مزرعه بادي به شبكه بستگي دارد. لكن در اين مرجع نشان داده شده است كه وضعيت پايداري گذراي شبكه در صورت اتصال مزارع بادي DFIG به شبكه نسبت به اتصال مزارع بادي SCIG بهبود قابل توجهي دارد. همچنين در اين مرجع تا ثير افزايش ضريب نفوذ مزارع بادي در شبكه نيز بررسي شده و نشان داده شده است كه ضريب نفوذ بالاتر از حد مشخصي براي هر شبكه ميت و ان د منجر به افزايش خطرپذيري ناپايداري شبكه شود. در مرجع [2] پايداري گذراي شبكه قدرت با در نظر گرفتن اتصال مزرعه بادي با توان بالا به شبكه ارزيابي شده است. در اين مرجع در ابتدا وضعيت پايداري شبكه بدون حضور مزارع بادي با اعمال خطاي سه فاز در

2 شينه هاي مختلف بررسي شده و شينه متناظر با وقوع بدترين شرايط خطا در شبكه مشخص شده است. سپس همين خطا در دو حالت مختلف جايگزيني يك و دو ژنراتور سنكرون با مزارع بادي به شبكه اعمال شده و نتايج ا ن اراي ه شده است. نتايج اراي ه شده در اين مرجع نشان دهنده ا ن است كه پايداري گذراي شبكه با جايگزيني يك ژنراتور سنكرون توسط مزرعه بادي مي تواند تا حدي بهبود يابد. همچنين نشان داده شده است كه با اتصال دو مزرعه بادي به شبكه پايداري گذرا بهبود قابل توجهي دارد. در مرجع [3] مروري بر مطالعات انجام شده در زمينه تاثير ضريب نفوذ بالاي مزارع بادي DFIG بر پايداري گذراي شبكه انجام شده است. در اين مرجع ضمن تحليل رفتار توربين بادي DFIG در حين خطا و پس از رفع خطا مهم ترين عامل تا ثيرگذار بر پايداري گذراي شبكه تنظيمات سيستم حفاظتي مزرعه بادي ذكر شده است و عواملي نظير مدت زمان خطا و يا مشخصات مكانيكي توربين بادي به عنوان عوامل با تا ثير كم نام برده شده اند. در مرجع [4] نيز مطالعه مقايسه اي بين ژنراتور سنكرون و مزرعه بادي DFIG انجام شده است. در اين مرجع نيز نشان داده شده است كه با وجود مزرعه بادي DFIG پايداري گذراي شبكه بهبود يافته است. همچنين در اين مرجع نشان داده است كه چنانچه مزرعه بادي DFIG در حالت كنترل ولتاژ مورد بهره برداري قرار داده شده باشد ميزان اين بهبودي بهتر است. در [5] يك روش محاسباتي جهت ارزيابي پايداري گذراي توربين بادي SCIG اراي ه شده است و با استفاده از تا ثير پارامترهاي مختلف ژنراتور SCIG بر پايداري گذرا و همچنين تا ثير پارامترهاي شبكه نظير طول خط متصل كننده مزرعه بادي به شبكه ميزان جبران سازي توان راكتيو ميزان بار محلي و سطح ولتاژ پست در پايداري گذرا بررسي شده است. لكن اين روش براي شبكه با چند مزرعه بادي SCIG قابل پياده سازي نمي باشد. همچنين استفاده از اين روش براي انواع ديگر مزارع بادي مانند بسيار پيچيده بوده و در عمل ناممكن است. در اين مقاله مقايسه اي تحليلي بين رفتار ديناميك ژنراتور سنكرون DFIG موجود در نيروگاه هاي متعارف و ژنراتور القايي با تغذيه دوگانه (DFIG) كه هم اينك در نيروگاههاي بادي متداول است انجام پذيرفته است. وجه تمايز اين مقاله با ساير مراجعي كه در اين زمينه اراي ه شده است بررسي پايداري گذرا در شينه ژنراتور سنكرون و يا ژنراتور القايي مي باشد. به عبارت ديگر ا ن چه در اين مقاله مورد توجه قرار گرفته تفاوت بين رفتار ديناميكي ژنراتور سنكرون و ژنراتور القايي است كه در ساير مراجع به ا ن پرداخته نشده است. مبناي بررسي شاخص "زمان بحراني رفع خطا" مي باش د. سطح پايداري گذراي اين دو نوع در ادامه مقاله ابتدا نحوه مدل سازي ديناميك توربين بادي ژنراتور DFIG به اختصار اراي ه شده است. سپس به بررسي خصوصيات ذاتي ژنراتور القايي در تحليل پايداري گذرا پرداخته شده است. پس از ا ن شبيه سازي و تحليل سناريوهاي مورد نظر انجام شده و در پايان نتيجه گيري اراي ه شده است. لازم به ذكر است در تمامي تحليل ها از ژنراتور SCIG در كنار ژنراتور DFIG به عنوان مقايسه اي بين اين دو استفاده شده است. لكن تاكيد بر ژنراتور DFIG است 2. مدل ديناميك ژنراتور القايي با تغذيه دوگانه (1) شماي كلي ژنراتور القايي با تغذيه دوگانه را به همراه اتصال به شبكه نشان ميدهد: 1: ژنراتور القايي با تغذيه دوگانه متصل به شبكه يكي از تفاوت هاي اساسي مدل ديناميك ژنراتور DFIG با ژنراتور سنكرون مدل مكانيكي ا ن است. در اين ژنراتور به دليل وجود مبدل سرعت مكانيكي بين توربين و ژنراتور (گيربكس) لازم است از مدل دو محوري براي بيان رفتار ديناميك محور روتور استفاده شود ( (2)) [6]. 2: مدل مكانيكي ژنراتور القايي با تغذيه دوگانه 2

3 بر خلاف ژنراتور سنكرون كه در ا ن تنها معادله تاب ژنراتور مبين رفتار مكانيكي ا ن است در اينجا چهار معادله شامل سه معادله ديفرانسيل و يك معادله جبري رفتار مكانيكي محور ژنراتور را مدل مي كنند. d ωt 1 1 Pm = ( Tm Tsh ) = ( Tsh ) ( 1) 2H 2H ω t t t d ω g 1 = ( T sh Te ) ( 2 ) 2H g dθ = ωs( ωt ωg) ( 3) T = kθ + cω ( ω ω ) ( 4) PRmR توان مكانيكي توليدي توسط باد sh s t g ω RsR سرعت سنكرون و HRtR و HRgR نيز ثوابت اينرسي به ترتيب توربين و ژنراتور مي باشند. ساير پارامترهاي موجود در روابط در (2) معرفي شده اند. مدل الكتريكي ژنراتور DFIG مشابه ساير ماشين هاي الكتريكي در قاب مرجع dq بيان ميشود. vqs = rsi qs + ωs ( ψ ds qs ( 5) vds = rsi ds ωs ( ψ qs ds ( 6) vqr = r iqr + ( ωs ωr )( ψ dr qr ( 7) vdr = r idr ( ωs ωr )( ψ qr dr ( 8) i R و ψ بهترتيب نمايانگر ولتاژ مقاومت در اين معادلات v جريان و شار هستند. روتور ژنراتور و ω s سرعت گردش شار استاتور ω b سرعت گردش مبنا (برابر با راديان بر ثانيه) مي باشن د. انديس هاي ω r سرعت گردش 2 π يا 50 2 π 60 d r نيز به ترتيب q و s نمايانگر كميتهاي مربوط به استاتور روتور محور d و محور q مي باشند. سرعت گردش شار استاتور ثابت فرض مي شود و لذا در اين معادلات برابر با يك پريونيت است. ω r با درنظر گرفتن معادلات مربوط به قسمت محركه توربين تعيين مي شود. توان هاي اكتيو و راكتيو خروجي ژنراتور نيز توسط روابط (9) و (10) قابل محاسبه است. ω s P = v i + v i + v i + v i ( 9) Q WG WG qs qs qs ds qr qr ds qs ds ds qr dr dr dr = v i v i + v i v i ( 10) dr qr همانگونه كه مشاهده مي شود معادلات ديفرانسيل مبين رفتار ديناميك ماشين شامل سه معادله مكانيكي و چهار معادله الكتريكي است. لازم به ذكر است براي تبديل معادلات الكتريكي ژنراتور ژنراتور SCIG كافي است در روابط بالا vrdrrو vrqrr برابر صفر گردند. DFIG به 3. خصوصيات ذاتي ژنراتور القايي در پايداري گذرا مهمترين عامل در از دست دادن پايداري گذرا در شبكه در بروز اتصالكوتاه عدم توازن توان مكانيكي تحويلي به توربين ژنراتور و توان الكتريكي تحويلي به شبكه از سوي ژنراتور است كه باعث شتابگيري مجموعه توربين و ژنراتور و در نتيجه ناپايداري مي گردد. در زنراتور القايي (در هر دو حالت قفس سنجابي و تغذيه دوگانه) با بروز اتصال كوتاه شار استاتور و روتور كاهش يافته و در نتيجه توان الكتريكي كاهش مي يابد.[3] اين خود باعث شتابگيري محموعه توربين و ژنراتور ميگردد. همچنين براي ژنراتور DFIG اگر افت ولتاژ پايانه ماشين در حين بروز خطا زياد باشد جهت جلوگيري از صدمه ديدن مبدل تغذيه كننده روتور روتور ماشين توسط مقاومت كروبار اتصال كوتاه شده و مبدل توسط اين مقاومت كنارگذر شده و از مدار خارج مي شود. بنابراين ژنراتور القايي با تغذيه دوگانه به ژنراتور القايي با سيم بندي روتور اتصال كوتاه شده تبديل مي شود. اين موضوع باعث مي شود در حالت پس از خطا و بازيابي ولتاژ توان راكتيو نسبتا زيادي توسط ژنراتور از شبكه جذب شود كه اين امر به نوبه خود باعث افتولتاژ بيشتر در پايانه ژنراتور شده و زمان بازيابي ولتاژ پس از رفع خطا را بالا مي برد. از ديگر نكاتي كه در مقايسه ژنراتور القايي با ژنراتور سنكرون از منظر پايداري گذرا وجود دارد ثابت اينرسي به نسبت پايين ا ن در مقايسه با ژنراتور سنكرون است. اين امر باعث مي شود در توان هاي تزريقي برابر اين دو ژنراتور ژنراتور القايي در مقابل عدم توازن توان مكانيكي و الكتريكي در حين خطا سريع تر شتاب گيرد كه خود يك عامل منفي در پايداري گذرا است. بر اساس ا ن چه كه در بيشتر مراجع ذكر مي شود هر چند نميتوان اثر مثبت يا منفي ژنراتور القايي در پايداري گذرا را به يقين و در تمامي موارد تصريح كرد لكن به هرحال با توجه به خصوصيات ويژه اين ژنراتور لازم است براي حالت هاي مختلف اتصال اين ژنراتور به شبكه تحليل و ارزيابي سطح پايداري گذرا انجام شود. پايداري گذرا 3

4 4. تحليل ديناميكي ژنراتور 1-4. بررسي سطح پايداري گذرا جهت بررسي سطح پايداري گذرا شاخص زمان بحراني رفع خطا (CCT) انتخاب شده است. بدين منظور خطاي سه فاز متقارن در شينههاي هر يك از سه ژنراتور اعمال شده است. زمان بروز خطا t=0.1s است و با خروج يكي از خطوط موازي بين شينه ژنراتوري و شينه مرجع خطا در زمان t=0.2s رفع ميگردد. حال زمان تداوم خطا بهتدريج افزايش داده ميشود تا ناپايداري حاصل شود. جدول 1: اطلاعات ژنراتور القايي DFIG و SCIG S(MVA) 2.5 P(MW) 2 RRsR(pu) XRsR(pu) در ادامه ابتدا شبكه نمونه ا زمون معرفي مي گردد تا بر روي ا ن تحليلهاي مختلف پايداري گذرا صورت گرفته و سپس با اراي ه سناريوهاي مختلف مقايسه رفتار و عملكرد ژنراتور القايي با ژنراتور سنكرون انجام مي ش ود. شبكه مورد بررسي در (3) نشان داده شده كه داراي سه نوع ژنراتور سنكرون القايي قفس سنجابي و القايي با تغذيه دوگانه است. در اين شبكه شينه 1 به عنوان شينه بينهايت است. در شينه Bus_DFIG يك مزرعه بادي DFIG با 50 توربين بادي وجود دارد كه مشخصات هر توربين ا ن در جدول (1) اراي ه شده است. مشخصات و تعداد توربين بادي SCIG مربوط به مزرعه بادي موجود در شينه Bus_SCIG نيز مشابه مشخصات و تعداد توربين بادي مزرعه DFIG است. يك ژنراتور سنكرون با مشخصات اراي ه شده در جدول (2) نيز در شينه Bus_SG قرار دارد. خطوط مابين شينه 3: دياگرام تكخطي شبكه نمونه 1 و شينه هاي ژنراتورها داراي راكتانس پريونيت مي باشد. هر يك از شينه هاي ژنراتورها داراي بار محلي به ميزان 0/08 50 مگاوات و 15 مگاوار ميباشند. سرعت اوليه ژنراتور DFIG برابر 1/03 پريونيت و سرعت ژنراتور SCIG پس از پريونيت حاصل مي گردد. تحليل پخش بار برابر RRrR(pu) XRrR(pu) XRmR(pu) HRgR(s) 0.62 HRtR(s) 4.33 K(pu/rad) 1.11 C(pu.s/rad) 0.06 جدول 2: اطلاعات ژنراتور سنكرون S(MVA) 125 P(MW) 100 XRdR(pu) 0.8 XRqR(pu) 0.6 X' RdR(pu) 0.15 T'RdoR(s) 5 (4) تغييرات سرعت ژنراتور DFIG را با زمان رفع خطا برابر t=0.63s نشان ميدهد. همانطور كه ملاحظه ميشود ژنراتور در اين حالت پايدار ميباشد. (5) نمودار تغييرات سرعت با زمان رفع خطاي t=0.64s است. اين زمان رفع خطا منجر به بروز ناپايداري شده است. لذا 0/53 ثانيه (اختلاف براي ژنراتور DFIG در شبكه اراي ه شده CCT برابر بين 0/63 ثانيه و 0/1 ثانيه) مي باش د. 1/006 4

5 4: نمودار سرعت ژنراتور DFIG براي زمان رفع خطاي t=0.63s (7): نمودار سرعت ژنراتور SCIG براي زمان رفع خطاي t=0.93s با انجام اين شبيه سازي براي ژنراتور سنكرون زمان بحراني رفع خطا برابر 0/59 ثانيه حاصل ميشود. 5: نمودار سرعت ژنراتور DFIG براي زمان رفع خطاي t=0.64s هاي (6) و (7) تغييرات سرعت ژنراتور SCIG را در دو حالت زمان رفع خطاي برابر t=0.92s و t=0.93s نشان ميدهد. با ملاحظه نمودار سرعت ژنراتور SCIG در اين دو مي توان نتيجه گرفت اين ژنراتور برابر 0/82 ثانيه ميباشد. نمودارهاي (8) و (9) تغييرات زاويه روتور ژنراتور سنكرون را براي قبل و بعد از بروز ناپايداري نشان ميدهند. جدول (3) مقادير CCT را براي اين سه ژنراتور نشان ميدهد. همانطور كه ملاحظه ميشود كمترين مقدار مربوط به ژنراتور القايي DFIG است. بنابراين ميتوان نتيجه گرفت ژنراتور القايي در شرايط برابر با ژنراتور سنكرون از سطح پايداري كمتري برخوردار است. بالا بودن مقدار CCT ژنراتور القايي SCIG نه به دليل مشخصه ذاتي ا ن بلكه به دليل كوچك بودن قابل ملاحظه سرعت (لغزش) ژنراتور است. قطعا اگر اين ژنراتور داراي لغزشي مشابه ژنراتور DFIG گردد از سطح پايداري كمتري برخوردار خواهد گرديد. لازم بذكر است در اين شبيهسازيها به دليل ارزيابي ويژگيهاي ذاتي ژنراتورها از هيچ نوع كنترلكنندهاي استفاده نشده است. CCT براي 6: نمودار سرعت ژنراتور SCIG براي زمان رفع خطاي t=0.92s 8: نمودار زاويه روتور ژنراتور سنكرون براي زمان رفع خطاي t=0.69s 5

6 از ا نجا كه توان راكتيو ژنراتور القايي متناسب با سرعت ا ن است لذا پس از رفع خطا و به دليل افزايش سرعت همان طور كه در ) (12 ملاحظه مي شود هر دو ژنراتور القايي توان راكتيو قابل ملاحظه اي از شبكه جذب مي كنند. در صورتيكه اين امر در مورد ژنراتور سنكرون ديده ن مي ش ود. 9: نمودار زاويه روتور ژنراتور سنكرون براي زمان رفع خطاي t=0.7s جدول 3: زمان بحراني رفع خطا براي سه نوع ژنراتور SCIG 0.82 DFIG 0.53 SG 0.59 نوع ژنراتور CCT(s) 2-4. بررسي رفتار ديناميك ژنراتورها پس از تعيين زمان بحراني رفع خطا براي هر سه نوع ژنراتور در اين قسمت عملكرد ديناميكي اين سه ژنراتور در شرايط بروز خطاي سه فاز متقارن مشروحه در قبل مقايسه شده است. زمان شروع خطا t=0.1s است و در زمان t=0.2s با خروج يكي از خطوط موازي بين شينه ژنراتور و شينه بينهايت خطا برطرف ميشود. در هاي ) 10) و (11) گشتاور روي شفت ژنراتورهاي القايي SCIG و DFIG نشان داده شده است. در حين بروز خطا شار استاتور و رتور ژنراتور القايي كاهش مي ياب د. اين امر منجر به كاهش گشتاور الكترومغناطيسي و توان اكتيو ژنراتور ميش ود. لذا بيشتر بودن گشتاور مكانيكي نسبت به گشتاور الكترومغناطيسي منجر به شتابگيري ژنراتور ميشود. 11: نمودار گشتاور ژنراتور القايي DFIG با توجه به جذب توان راكتيو نسبتا زياد از سوي هر دو ژنراتور القايي ولتاژ پايانه اين دو ژنراتور پس از رفع خطا ديرتر بازيابي ميشود. اين واقعيت در (13) ديده ميش ود. بنابراين ژنراتورهاي القايي SCIG و DFIG به زمان طولانيتري جهت بازيابي ولتاژ نسبت به ژنراتور سنكرون نياز دارند. از سوي ديگر در اين تحليل ژنراتور DFIG نسبت به ژنراتور SCIG توان راكتيو بيشتري جذب ميكند و زمان رسيدن به حالت ماندگار نيز در مورد ا ن بيشتر است. علت اين امر بيشتر بودن سرعت اوليه ژنراتور DFIG نسبت به ژنراتور SCIG است كه منجر به افزايش جذب توان راكتيو و نيز افزايش زمان بازيابي ولتاژ ميشود. 10: نمودار گشتاور ژنراتور القايي SCIG تغييرات توان راكتيو ولتاژ پايانه و توان اكتيو سه ژنراتور شبكه نيز بهترتيب در هاي (12) تا (14) اراي ه شده است. 12: نمودار توان راكتيو براي سه ژنراتور SCIG SG و DFIG در خصوص تغييرات توان اكتيو دو ژنراتور سنكرون و القايي بايد گفت از ا نجا كه در ژنراتور سنكرون توان اكتيو متناسب با زاويه روتور بوده و معادله ديفرانسيل اين زاويه نسبت به گشتاور شتابدهنده از درجه 6

7 دوم است لذا در موج توان اكتيو نوسانات با فركانس پايين ديده مي شود و اين نوسانات منشاء ايجاد نوسانات فركانس پايين در شبكه مي باشن د. لكن در ژنراتور القايي توان اكتيو متناسب با سرعت (لغزش) مي باشد كه سرعت (لغزش) داراي معادله ديفرانسيل درجه اول نسبت به گشتاور شتاب دهنده است. بنابراين در اينجا نوساني مشاهده نمي شود و توان اكتيو به صورت موج ميرا شونده بدون نوسان به حالت ماندگار مي رس د. 13: نمودار ولتاژ براي سه ژنراتور SCIG SG و DFIG اين واقعيت در (14) به وضوح مشخص است. كه ژنراتورهاي القايي از سطح پايداري كمتري نسبت به ژنراتور سنكرون برخوردارند. علاوه بر ا ن پايداري گذراي ژنراتور سنكرون كاملا وابسته به مقدار اوليه زاويه روتور است. لكن در مورد ژنراتور القايي سطح پايداري كاملا وابسته به سرعت (لغزش) اوليه ژنراتور است. اين موضوع در مقايسه سطح پايداري ژنراتور DFIG و SCIG به وضوح ديده شد. همچنين عملكرد ديناميكي اين سه نوع ژنراتور در شرايط بروز خطاي سه فاز متقارن بررسي شد. بررسي نتايج نشان دهنده ا ن است كه ژنراتور القايي پس از رفع خطا و به علت افزايش سرعت توان راكتيو قابل ملاحظه اي از شبكه جذب مي كند كه اين امر در مورد ژنراتور سنكرون ديده ن مي ش ود. در نتيجه ژنراتور القايي بر خلاف ژنراتور سنكرون به زمان بيشتري جهت بازيابي ولتاژ نياز دارد. همچنين نشان داده شد كه در اين تحليل به علت بيشتر بودن سرعت اوليه ژنراتور DFIG نسبت به ژنراتور توان راكتيو مورد نياز و زمان بازيابي ولتاژ در ژنراتور ژنراتور SCIG بيشتر محاسبه شده است. SCIG DFIG نسبت به يكي ديگر از تفاوتهاي ذاتي ژنراتور القايي و سنكرون در مشخصه ديناميك توان اكتيو پس از بروز اختلال است كه در اين حالت توان اكتيو ژنراتور سنكرون حالت نوساني داشته لكن در مورد ژنراتور القايي توان اكتيو ميرا شونده غيرنوساني است. با توجه به تفاوت هاي ذكر شده در ژنراتورهاي القايي و سنكرون پيشنهاد مي گردد جهت مطالعات پايداري گذراي مزارع بادي و ورود ا ن ها به شبكه رويه هاي مختص به اين نوع ژنراتورها استخراج شده و مورد استفاده قرار داده شود. 6. مراجع [1] - D Naimi, T Bouktir "Impact of Wind Power on the Angular Stability of a Power System", Leonardo Electronic Journal of Practices and Technologies, Issue 12, January-June 2008 [2] S.Dai, L Shi, Y.Ni, L.Yao, M.Bazargan, "Transient Stability Evaluations of Power System with Large DFIG Based Wind Farms", Power and Energy Engineering Conference (APPEEC), 2010, Aisa, Pacific [3] - M. A. Chowdhury N. Hosseinzadeh W. Shen H. R. Pota T. A. Choudhury "Impact of DFIG wind turbines on transient stability of power systems a review" 8th IEEE Conference on Industrial Electronic and Application (ICIEA), Melbourne, 2013 [4] J. C. Muñoz, C. A. Cañizares " Comparative Stability Analysis of DFIGbased Wind Farms and Conventional Synchronous Generators", Power System Conference and Exposition, March 2011 [5] A.P.Grilo, A.A.Mota, L.T.M.Mota, W.Freitas, "An Analytical Method for Analysis of Large-Disturbance Stability ofinduction Generators", IEEE TRANSACTIONS ON POWER SYSTEMS, VOL. 22, NO. 4, NOVEMBER 2007 [6] - CIGRE Technical Brochure on MODELING AND DYNAMIC BEHAVIOR OF WIND GENERATION AS IT RELATES TO POWER SYSTEM CONTROL AND DYNAMIC PERFORMANCE, International Conference on Large High Voltage Electric Systems, Jan : نمودار توان اكتيو براي سه ژنراتور SCIG SG و DFIG 5. نتيجهگيري و پيشنهادات در اين مقاله رفتار ديناميكي ژنراتور القايي در قياس با ژنراتور سنكرون در شبكه مورد بررسي قرار گرفت. در ابتدا سطح پايداري گذراي اين دو ژنراتور بررسي شد كه مبناي ا ن شاخص "زمان بحراني رفع خطا " بود. در اين تحليل دو نوع ژنراتور القايي DFIG و SCIG جهت مقايسه با ژنراتور سنكرون و همچنين مقايسه با يكديگر مورد نظر قرار گرفتند. با انجام شبيه سازي هاي لازم زمان بحراني رفع خطا براي سه نوع ژنراتور استخراج شد. با مقايسه اين شاخص براي ژنراتورها نتيجه مي شود 7

ﻡﺮﻧ ﺯﺍ ﻩﺩﺎﻔﺘﺳﺍ ﺎﺑ ﺮﺘﻣﺍﺭﺎﭘ ﺮﻴﻴﻐﺗ ﺮﺛﺍ ﺭﺩ ﻲﻳﺎﻘﻟﺍ ﺭﻮﺗﻮﻣ ﻲﻜﻴﻣﺎﻨﻳﺩ ﺭﺎﺘﻓﺭ ﻲﺳﺭﺮﺑ

ﻡﺮﻧ ﺯﺍ ﻩﺩﺎﻔﺘﺳﺍ ﺎﺑ ﺮﺘﻣﺍﺭﺎﭘ ﺮﻴﻴﻐﺗ ﺮﺛﺍ ﺭﺩ ﻲﻳﺎﻘﻟﺍ ﺭﻮﺗﻮﻣ ﻲﻜﻴﻣﺎﻨﻳﺩ ﺭﺎﺘﻓﺭ ﻲﺳﺭﺮﺑ بررسي رفتار ديناميكي موتور القايي در اثر تغيير پارامتر با استفاده از نرم افزار Matla ايمان مظهري رامتين حديدي و ابوالفضل واحدي دانشگاه علم و صنعت ايران avahed@ut.ac., amtn_hadd@yahoo.com, mazha@gmal.com

Διαβάστε περισσότερα

بهبود قابليت گذر از خطاي تورب ين بادي داراي ژنراتور القايي تغذ هي دوگانه (DFIG) با استفاده از جبران كننده توان راكتيو (SVC)

بهبود قابليت گذر از خطاي تورب ين بادي داراي ژنراتور القايي تغذ هي دوگانه (DFIG) با استفاده از جبران كننده توان راكتيو (SVC) .۱ No. F-3-AAA- بهبود قابليت گذر از خطاي تورب ين بادي داراي ژنراتور القايي تغذ هي دوگانه (DFIG) با استفاده از جبران كننده توان راكتيو (SVC) ا رمان صفايي قرهپت اين گي ورگ حس ين حسينيان حسين عسكان ابيانه

Διαβάστε περισσότερα

(POWER MOSFET) اهداف: اسيلوسكوپ ولوم ديود خازن سلف مقاومت مقاومت POWER MOSFET V(DC)/3A 12V (DC) ± DC/DC PWM Driver & Opto 100K IRF840

(POWER MOSFET) اهداف: اسيلوسكوپ ولوم ديود خازن سلف مقاومت مقاومت POWER MOSFET V(DC)/3A 12V (DC) ± DC/DC PWM Driver & Opto 100K IRF840 منابع تغذيه متغير با مبدل DC به DC (POWER MOSFET) با ترانز يستور اهداف: ( بررسی Transistor) POWER MOSFET (Metal Oxide Semiconductor Field Effect براي كليد زني 2) بررسي مبدل DC به.DC كاهنده. 3) بررسي مبدل

Διαβάστε περισσότερα

ازالگوريتم ژنتيك. DTW,Genetic Algorithm,Feature Vector,Isolated Word Recognition دهد.

ازالگوريتم ژنتيك. DTW,Genetic Algorithm,Feature Vector,Isolated Word Recognition دهد. اراي ه روشي جديد در بهينه سازي سيستم هاي پردازش گفتار با استفاده ازالگوريتم ژنتيك ع يل اكبر برنگي ايمان اسمعيل زاده و هومن نبوتي مركز تحقيقات سجاد aliakbar_berangi@yahoo.com imanesmaailzadeh@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

چكيده 1- مقدمه

چكيده 1- مقدمه تشخيص پوست بر اساس يادگيري تقويتي مريم حبيبي پور مهديه پوستچي حميدرضا پوررضا سعيد راحتي قوچاني گروه هوش مصنوعي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد گروه هوش مصنوعي دانشگاه علم و صنعت ايران گروه مهندسي كامپيوتر دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

جريان ديفرانسيلي CDBA

جريان ديفرانسيلي CDBA پياده سازي فيلترهاي آنالوگ مد جرياني با استفاده از DTA محرم حسين پور و بابك قصاب زاده اهرابي گروه مهندسي برق الكترونيك- دانشگاه آزاد اسلامي واحد تبريز babakahrabi@gmail.com m.hosseinpour.n@gmail.com چكيده

Διαβάστε περισσότερα

تاثير پديده جريان هجومي ترانسفورماتور قدرت در حادثه پست 400/132/20 كيلوولت بيرجند

تاثير پديده جريان هجومي ترانسفورماتور قدرت در حادثه پست 400/132/20 كيلوولت بيرجند No. F-14-HVS-1564 تاثير پديده جريان هجومي ترانسفورماتور قدرت در حادثه پست 400/13/0 كيلوولت بيرجند عباداله كامياب يوسف پورصديق رودي دفتر فني انتقال معاونت بهرهبرداري برق منطقهاي خراسان محسن اصغري جعفرا

Διαβάστε περισσότερα

ا ناليز اگزرژي كلكتور سهموي خطي در يك نيروگاه خورشيدي

ا ناليز اگزرژي كلكتور سهموي خطي در يك نيروگاه خورشيدي No F-14-AAA- ا ناليز اگزرژي كلكتور سهموي خطي در يك نيروگاه خورشيدي مهدي قلي نژاد مختار بيدي دانشكده مكانيك و انرژي دانشگاه شهيد بهشتي تهران ايران چكيده استفاده از انرژي خورشيدي با توجه به محدوديت سوختهاي

Διαβάστε περισσότερα

ˆÃd. ¼TvÃQ (1) (2) داشت: ( )

ˆÃd. ¼TvÃQ (1) (2) داشت: ( ) تغيير ا نتالپي : ΔH بيشتر واكنشها در شيمي در فشار ثابت انجام ميگيرند. سوختن كبريت در هواي ا زاد و همچنين واكنش خنثي شدن سود با سولفوريك اسيد در يك بشر نمونه اي از واكنشهايي هستند كه در فشار ثابت انجام

Διαβάστε περισσότερα

ميثم اقتداري بروجني دانشده ي برق دانشگاه يزد 1_ مقدمه

ميثم اقتداري بروجني دانشده ي برق دانشگاه يزد 1_ مقدمه ي ا کنترل سرعت موتور القايي با استفاده از شبکه ي عصبي ميثم اقتداري بروجني دانشده ي برق دانشگاه يزد meysameghtedari@yahoo.com است. چکيده: در اين مقاله ابتدا مقدمه اي در مورد ويژگي هاي موتورهاي القايي وکنترل

Διαβάστε περισσότερα

چكيده SPT دارد.

چكيده SPT دارد. ارايه يك روش چيدمان خلاقانه جديد براي زمانبندي دسترسي به شبكه جهت كاهش انجام درخواستها سهراب خانمحمدي سولماز عبدالهي زاد استاد گروه مهندسي كنترل دانشگاه تبريز تبريز ايران Khamohammadi.sohrab@tabrizu.ac.ir

Διαβάστε περισσότερα

R = V / i ( Ω.m كربن **

R = V / i ( Ω.m كربن ** مقاومت مقاومت ويژه و رسانندگي اگر سرهاي هر يك از دو ميله مسي و چوبي را كه از نظر هندسي مشابهند به اختلاف پتانسيل يكساني وصل كنيم جريانهاي حاصل در ا نها بسيار متفاوت خواهد بود. مشخصهاي از رسانا كه در اينجا

Διαβάστε περισσότερα

٢٢٢ ٣٩٣ ﻥﺎﺘﺴﺑﺎﺗ ﻭ ﺭﺎﻬﺑ ﻢ / ﻫﺩﺭﺎﻬﭼ ﻩﺭﺎﻤﺷ ﻢ / ﺘ ﺸﻫ ﻝﺎﺳ ﻲﻨﻓ ﺖﺷﺍﺩﺩﺎﻳ ﻱ ﻪﻃ

٢٢٢ ٣٩٣ ﻥﺎﺘﺴﺑﺎﺗ ﻭ ﺭﺎﻬﺑ ﻢ / ﻫﺩﺭﺎﻬﭼ ﻩﺭﺎﻤﺷ ﻢ / ﺘ ﺸﻫ ﻝﺎﺳ ﻲﻨﻓ ﺖﺷﺍﺩﺩﺎﻳ ﻱ ﻪﻃ مجله پژوهش ا ب ايران سال هشتم/ شماره چهاردهم/ بهار و تابستان (٢١٧-٢٢٢) ١٣٩٣ يادداشت فني بررسي ا زمايشگاهي تعيين رابطه عمق جريان غليظ در محل غوطهوري ٢ *١ حسن گليج و مهدي قمشي چکيده جريانهاي غليظ در اثر

Διαβάστε περισσότερα

Archive of SID. مقدمه. چكيده واژه هاي كليدي: سيگنال ECG تشخيص QRS شناسايي QRS هيستوگرام الكتروكارديوگرام دهد.

Archive of SID.  مقدمه. چكيده واژه هاي كليدي: سيگنال ECG تشخيص QRS شناسايي QRS هيستوگرام الكتروكارديوگرام دهد. يازدهمين كنفرانس مهندسي پزشكي ايران ۲۸ و ۲۹ بهمن تشخيص و شناسايي سيگنالهاي الكتروكارديوگرام اقبال منصوري دانشگاه شيراز دانشكده مهندسي بخش مهندسي و علوم كامپيوتر mans00ri@yahoo.om چكيده تشخيص وقوع تركيبهاي

Διαβάστε περισσότερα

هلول و هتسوپ لدب م ١ لکش

هلول و هتسوپ لدب م ١ لکش دوفازي با كيفيت صورت مخلوط به اواپراتور به 1- در اواپراتور كولر يك اتومبيل مبرد R 134a با دبي 0.08kg/s جريان دارد. ورودي مبرد مي شود و محيط بيرون در دماي 25 o C وارد از روي اواپراتور از بخار اشباع است.

Διαβάστε περισσότερα

ﯽﺳﻮﻃ ﺮﯿﺼﻧ ﻪﺟاﻮﺧ ﯽﺘﻌﻨﺻ هﺎﮕﺸﻧاد

ﯽﺳﻮﻃ ﺮﯿﺼﻧ ﻪﺟاﻮﺧ ﯽﺘﻌﻨﺻ هﺎﮕﺸﻧاد دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی دانشکده برق - گروه کنترل آزمایشگاه کنترل سیستمهای خطی گزارش کار نمونه تابستان 383 به نام خدا گزارش کار آزمایش اول عنوان آزمایش: آشنایی با نحوه پیاده سازی الکترونیکی فرایندها

Διαβάστε περισσότερα

ناﺮﻳا ﮓﻨﺳ ﻚﻴﻧﺎﻜﻣ ﺲﻧاﺮﻔﻨﻛ ﻦﻴﻣﻮﺳ ناﺮﻳا -ناﺮﻬﺗ -ﺮﻴﺒﻛﺮﻴﻣا

ناﺮﻳا ﮓﻨﺳ ﻚﻴﻧﺎﻜﻣ ﺲﻧاﺮﻔﻨﻛ ﻦﻴﻣﻮﺳ ناﺮﻳا -ناﺮﻬﺗ -ﺮﻴﺒﻛﺮﻴﻣا اندازه گيري چقرمگي شكست سنگ و بررسي خصوصيات شكست آن تحت شرايط بارگذاري مركب با استفاده از روشهاي عددي و آزمايشگاهي روح اله حسن پور نقدعلي چوپاني چكيده مكانيك شكست سنگ به طور گسترده اي در فرايند آتشباري

Διαβάστε περισσότερα

ﻲﺘﻳﻮﻘﺗ يﺮﻴﮔدﺎﻳ زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ نآ لﺎﻘﺘﻧا و ﺶﻧاد يزﺎﺳ دﺮﺠﻣ

ﻲﺘﻳﻮﻘﺗ يﺮﻴﮔدﺎﻳ زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ نآ لﺎﻘﺘﻧا و ﺶﻧاد يزﺎﺳ دﺮﺠﻣ مجرد سازي دانش و انتقال آن با استفاده از يادگيري تقويتي 1 نرجس زارع 2 مجيد نيلي احمدآبادي 1 احمدرضا ولي 2 مريم سادات ميريان mmirian@ut.ac.ir ar.vali@gmail.com mnili@ut.ac.ir zare.narjes@gmail.com 1- دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

Quick and Accurate Computation of Voltage Stability Margin Using PV Curve Approximation

Quick and Accurate Computation of Voltage Stability Margin Using PV Curve Approximation مجله مهندسي برق دانشگاه تبريز جلد شماره شماره پياپي 6 محاسبه سريع و دقيق حاشيه پايداري ولتاژ با تقريب منحني PV فريد کرباليي استاديار شهريار عباسي دانشجو دکتري حسين صابري دانشجو کارشناسي ارشد - دانشکده

Διαβάστε περισσότερα

در پمپهای فشار قوی که جریان شعاعی غالب بوده و بدلیل دور باالی پمپها پتانسیل

در پمپهای فشار قوی که جریان شعاعی غالب بوده و بدلیل دور باالی پمپها پتانسیل فصل اول انتخاب پمپ و مشخصات مخزن پمپاژ مقدمه هدف از این فصل ارائه مطالبی در خصوص شناخت پمپها و اصول کار آنها و ارائه روابط مربوطه نمیباشد بخصوص که در این مورد کتب ارزشمندی ارائه شده است بلکه این فصل با

Διαβάστε περισσότερα

فصل چهارم موتورهاي جريان مستقيم

فصل چهارم موتورهاي جريان مستقيم فصل چهارم موتورهاي جريان مستقيم هدفهاي رفتاري پس از پايان اين فصل از فراگير انتظار ميرود که: موتورهاي جريان مستقيم را تعريف كند و آنها را طبقهبندي نمايد. مشخصههاي اصلي موتورهاي جريان مستقيم را تعريف كند

Διαβάστε περισσότερα

جریان نامی...

جریان نامی... مقاومت نقطه نوترال (NGR) مشخصات فنی فهرست مطالب 5 5... معرفی کلی... مشخصات... 1-2- ولتاژ سیستم... 2-2- ولتاژ نامی... -2- جریان نامی... -2- مقدار مقاومت -5-2 زمان... -2- جریان پیوسته... 7-2- ضریب دماي مقاومت...

Διαβάστε περισσότερα

خلاصه. پست الكترونيك:

خلاصه. پست الكترونيك: بررسي ارزش تشخيصي معيارهاي باليني آمسل (Amsel) در تشخيص واژينوز باكتريال 3 * فرزانه جعفرنژاد سارا نايبان دكتركيارش قزويني مربي دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي مشهد مشهد ايران كارشناس ارشد مامايي

Διαβάστε περισσότερα

ﻲﻜﻴﻧﺎﻜﻣ و ﻲﻜﻳﺰﻴﻓ ﺐﻳاﺮﺿ دروآﺮﺑ رد يا هزﺮﻟ بﺮﺨﻣ ﺮﻴﻏ يﺎﻫ شور زا هدﺎﻔﺘﺳا نﺎﻏﺎﻧ ﻪﻘﻄﻨﻣ ﺮﺑ هﮋﻳو ﻲﺷﺮﮕﻧ ﺎﺑ ﺎﻫ ﮓﻨﺳ هدﻮﺗ هداز ﻊﻴﻔﺷ ﺎﻳدﺎﻧ

ﻲﻜﻴﻧﺎﻜﻣ و ﻲﻜﻳﺰﻴﻓ ﺐﻳاﺮﺿ دروآﺮﺑ رد يا هزﺮﻟ بﺮﺨﻣ ﺮﻴﻏ يﺎﻫ شور زا هدﺎﻔﺘﺳا نﺎﻏﺎﻧ ﻪﻘﻄﻨﻣ ﺮﺑ هﮋﻳو ﻲﺷﺮﮕﻧ ﺎﺑ ﺎﻫ ﮓﻨﺳ هدﻮﺗ هداز ﻊﻴﻔﺷ ﺎﻳدﺎﻧ بخش اول: ويژگي هاي مهندسي سنگ ها و خاك ها استفاده از روش هاي غير مخرب لرزه اي در برآورد ضرايب فيزيكي و مكانيكي توده سنگ ها با نگرشي ويژه بر منطقه ناغان ناديا شفيع زاده كارشناس ارشد مكانيك سنگ مهندسين مشاور

Διαβάστε περισσότερα

تئوری جامع ماشین بخش سوم جهت سادگی بحث یک ماشین سنکرون دو قطبی از نوع قطب برجسته مطالعه میشود.

تئوری جامع ماشین بخش سوم جهت سادگی بحث یک ماشین سنکرون دو قطبی از نوع قطب برجسته مطالعه میشود. مفاهیم اصلی جهت آنالیز ماشین های الکتریکی سه فاز محاسبه اندوکتانس سیمپیچیها و معادالت ولتاژ ماشین الف ) ماشین سنکرون جهت سادگی بحث یک ماشین سنکرون دو قطبی از نوع قطب برجسته مطالعه میشود. در حال حاضر از

Διαβάστε περισσότερα

Archive of SID. چكيده واژههاي كليدي: 1- مقدمه 3/3) و. گرديده است.

Archive of SID.  چكيده واژههاي كليدي: 1- مقدمه 3/3) و. گرديده است. و 1 بررسي و مطالعه عملكرد سنسورگازي ساخته شده از پوشش نانوسيمي اكسيد روي چكيده 2 1 * امين نكوبين مصطفي خديوي 2- كارشناس ارشد دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد باشگاه پژوهشگران جوان نجف آباد ايران * nekoubin@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Archive of SID چكيده - 1 مقدمه

Archive of SID چكيده - 1 مقدمه كاهش مصرف سوخت در ديگ هاي بخار به ازاء هر تن بخار توليدي 2 2 1 فرشاد پناهي زاده شهرام هاشمي مرغزار محمود فرزانه گرد پروين فرخ فر مركز پژوهش پتروشيمي بندر امام (ره) تحقيقات فني و مهندسي f_panahizadeh@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

کنترل جریان موتور سوي یچ رلوکتانس در سرعت هاي بالا بر مبناي back-emf

کنترل جریان موتور سوي یچ رلوکتانس در سرعت هاي بالا بر مبناي back-emf No. F-13-AAA- کنترل جریان موتور سوي یچ رلوکتانس در سرعت هاي بالا بر مبناي back-emf علی آشورنژادمقدم دانشگاه صنعتی اصفهان قاین ایران aliashoornm@gmail.com جواداسدالهی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد قاین

Διαβάστε περισσότερα

جلد / 5 شمارة / 4 زمستان 1391 ص. ص Archive of SID. ماتريس جهت قرارگيري چرخها مقدمه 2. كارشناسارشد.

جلد / 5 شمارة / 4 زمستان 1391 ص. ص Archive of SID. ماتريس جهت قرارگيري چرخها مقدمه 2. كارشناسارشد. و* ص. ص 45-39 طراحي سيستم كنترل وضعيت و مديريت توان براي يك ماهواره سنجش از دور با درنظر گرفتن اثر فرهاد فاني صابري 1 اشباع چرخها امير اسلامي مهرجردي 2-1 پژوهشكده علوم و فناوري فضايي دانشگاه صنعتي اميركبير

Διαβάστε περισσότερα

کنترل سرعت هوشمند موتور القایی سحر محمدي علیرضا صدیقی انارکی دانشگاه یزد E-ail:ohaai_505@yahoo.co seighi@yazuni.ac.i چکیده از آنجاییکه موتورهاي القایی از نظر هزینه و سادگی ساخت نسبت به ماشینهاي جریان مستقیم

Διαβάστε περισσότερα

متلب سایت MatlabSite.com

متلب سایت MatlabSite.com بهبود پایداري گذراي توربین بادي سرعت متغیر مجهز به ژنراتور القایی دوتغذیه اي با بهرهگیري از کنترل کننده فازي علی اصغر صمدي علی مالکی مصطفی جزایري دانشکدهي برق و کامپیوتر دانشگاه سمنان a.a.amadi@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

بررسی تاثیر ادوات مختلف FACTS بر پایداري ولتاژ

بررسی تاثیر ادوات مختلف FACTS بر پایداري ولتاژ بررسی تاثیر ادوات مختلف FACTS بر پایداري ولتاژ 3 2 1 حمید فتاحی حمدي عبدي و آرش زرینی تبار 1 دانشجوي کارشناسی ارشد علوم تحقیقات کرمانشاه en.hamidfattahi@gmail.com 2 گروه برق دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

One-Year Patency Rate of Arteriovenous Fistula and its Predicting Factors in Patients with Chronic Renal Failure

One-Year Patency Rate of Arteriovenous Fistula and its Predicting Factors in Patients with Chronic Renal Failure One-Year Patency Rate of Arteriovenous Fistula and its Predicting Factors in Patients with Chronic Renal Failure Setareh Soltany 1, Jafar Alavy Toussy 2, Mohammadreza Tamaddon 3, Raheb Ghorbani 4 1 Department

Διαβάστε περισσότερα

{hmontazeri, 1- مقدمه

{hmontazeri, 1- مقدمه كاربردي از يادگيري تقويتي در آموزش مهارت دريافت توپ عاملهاي فوتباليست حسام منتظري رضا صفابخش دانشكده مهندسي كامپيوتر و فن اوري اطلاعات دانشگاه صنعتي اميركبير {hmonazeri, safa}@au.ac.ir چكيده - اين مقاله

Διαβάστε περισσότερα

- چكيده

- چكيده استخرهاي بي انتها راهكاري جديد جهت كاهش مصرف آب و انرژي در استخرهاي شنا امين محكمي سيما پوست فروش فرد عبدالرحمان نوروزي شركت ديبا دژ پارس شيراز بلوارپاسدارن نبش خ شهيد محلاتي- شركت ديبا دژ پارس شيراز بلوارپاسدارن

Διαβάστε περισσότερα

رياضي 1 و 2 تابع مثال: مثال: 2= ميباشد. R f. f:x Y Y=

رياضي 1 و 2 تابع مثال: مثال: 2= ميباشد. R f. f:x Y Y= رياضي و رياضي و تابع تعريف تابع: متغير y را تابعي از متغير در حوزه تعريف D گويند اگر به ازاي هر از اين حوزه يا دامنه مقدار معيني براي متغير y متناظر باشد. يا براي هر ) y و ( و ) y و ( داشته باشيم ) (y

Διαβάστε περισσότερα

مقدمه دسته بندي دوم روش هاي عددي دامنه محدود اهداف: هاي چندجمله اي رهيافت هاي محاسباتي: سعي و خطا دامنه نامحدود

مقدمه دسته بندي دوم روش هاي عددي دامنه محدود اهداف: هاي چندجمله اي رهيافت هاي محاسباتي: سعي و خطا دامنه نامحدود اهداف: محاسبه ريشه دستگاه دسته عدم وابسته معادالت ريشه هاي چندجمله اي معادالت غيرخطي بندي وابستگي به روش به مشتق مشتق تابع مقدمه غير خطي هاي عددي تابع دسته بندي دوم روش هاي عددي دامنه محدود دامنه نامحدود

Διαβάστε περισσότερα

Journal of Agricultural Economics and Development Vol. 24, No. 3, Fall 2010, p جلد 24 شماره 3 پاييز 1389 ص

Journal of Agricultural Economics and Development Vol. 24, No. 3, Fall 2010, p جلد 24 شماره 3 پاييز 1389 ص و 1 Journal of Agricultural conomics and Development Vol. 4, No. 3, Fall 010, p. 363370 نشريه اقتصاد و توسعه كشاورزي (علوم و صنايع كشاورزي) جلد 4 شماره 3 پاييز 1389 ص. 363370 بررسي ميزان كارايي و بهره

Διαβάστε περισσότερα

مقدمه پارساسرشت محمدرضا فاضلي نسرين صمدي حسين جمالي فر اكرم عيدي و حميده محمودي اصل چكيده. واژه هاي كليدي: Lactobacillus rhamnosus GG

مقدمه پارساسرشت محمدرضا فاضلي نسرين صمدي حسين جمالي فر اكرم عيدي و حميده محمودي اصل چكيده. واژه هاي كليدي: Lactobacillus rhamnosus GG جلد 5 شماره 1391 4 تا ثير متابوليت هاي Lactobacillus rhamnosus GG بر روي رده سلول سرطاني CacoII لادن 3 1 * پارساسرشت محمدرضا فاضلي نسرين صمدي حسين جمالي فر اكرم عيدي و حميده محمودي اصل 1 زاده 1 تهران دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

تلفات خط انتقال ابررسی یک شبکة قدرت با 2 به شبکة شکل زیر توجه کنید. ژنراتور فرضیات شبکه: میباشد. تلفات خط انتقال با مربع توان انتقالی متناسب

تلفات خط انتقال ابررسی یک شبکة قدرت با 2 به شبکة شکل زیر توجه کنید. ژنراتور فرضیات شبکه: میباشد. تلفات خط انتقال با مربع توان انتقالی متناسب تلفات خط انتقال ابررسی یک شبکة قدرت با 2 به شبکة شکل زیر توجه کنید. ژنراتور فرضیات شبکه: این شبکه دارای دو واحد کامال یکسان آنها 400 MW میباشد. است تلفات خط انتقال با مربع توان انتقالی متناسب و حداکثر

Διαβάστε περισσότερα

شناسايي موقعيت و شدت تركهاي چندگانه در تير طرهي بتنآرمه با استفاده از تحليل مودال و آناليز موجك

شناسايي موقعيت و شدت تركهاي چندگانه در تير طرهي بتنآرمه با استفاده از تحليل مودال و آناليز موجك شناسايي موقعيت و شدت تركهاي چندگانه در تير طرهي بتنآرمه با استفاده از تحليل مودال و آناليز موجك طاهره عارف زاده سيد روح االله حسيني واعظ * حسين نادرپور امير عزالدين در اين تحقيق روش شناسايي تركه يا - دانشجوي

Διαβάστε περισσότερα

مجلد 11 شماره 1 مقاله عادي ايران. Q-Learning كليدي: چندعامله. مدلهاي تصادفي يادگيري بازيهاي درباره بالايي الگوريتم

مجلد 11 شماره 1 مقاله عادي ايران. Q-Learning كليدي: چندعامله. مدلهاي تصادفي يادگيري بازيهاي درباره بالايي الگوريتم علوم و مهندسي كامپيوتر ايران نشريه علمي پژوهشي انجمن كامپيوتر مجلد شماره صفحات 62-56 مقاله عادي ( 392 فلا( افزايش مبتني بر مورد براي استدلال تلفيقي مبتني بر يادگيري تقويتي و مدل يك كارايي سيستمهاي چندعامله

Διαβάστε περισσότερα

1سرد تایضایر :ميناوخ يم سرد نيا رد همانسرد تلااؤس یحيرشت همان خساپ

1سرد تایضایر :ميناوخ يم سرد نيا رد همانسرد تلااؤس یحيرشت همان خساپ 1 ریاضیات درس در اين درس ميخوانيم: درسنامه سؤاالت پاسخنامه تشریحی استخدامی آزمون ریاضیات پرورش و آموزش بانک آزمونهای از اعم کشور استخدامی آزمونهای تمام در ریاضیات پرسشهای مجموعهها میشود. ارائه نهادها و

Διαβάστε περισσότερα

١- مقدمه. Intrusion Detection System -١

١- مقدمه. Intrusion Detection System -١ سيستم تشخيص تهاجم مبتني بر شبکه عصبي ART رسول جليلي دانشكده مهندسي کامپيوتر دانشگاه صنعتي شريف تهران تلفن: ٦١٦٤٦١٧-٢١-٩٨+ jalili@sharif.edu مرتضي اميني دانشکده مهندسي کامپيوتر دانشگاه صنعتي شريف تهران

Διαβάστε περισσότερα

طراحي کنترلکننده موتور 5 HP PMDC به روش معيارهاي تقريبي در کنترل کالسيک 1. مقدمه

طراحي کنترلکننده موتور 5 HP PMDC به روش معيارهاي تقريبي در کنترل کالسيک 1. مقدمه طراحي کنترلکننده موتور 5 HP PMDC به روش معيارهاي تقريبي در کنترل کالسيک محمدانصاری مسعوداصغری 1- دانشگاه آزاد اسالمی واحد بحنورد گروه برق بجنورد ایران کارشناسی ارشد مهندسی برق قدرت 2- دانشگاه آزاد اسالمی

Διαβάστε περισσότερα

کنترل درایو موتور القایی با روش مود لغزشی دینامیکی به منظور کاهش پدیده چترینگ

کنترل درایو موتور القایی با روش مود لغزشی دینامیکی به منظور کاهش پدیده چترینگ کنترل درایو موتور القایی با روش مود لغزشی دینامیکی به منظور کاهش پدیده چترینگ 3 2 بهرام ابراهیمی 1 مهدی پورقلی و ابراهیم نجیمی 1 دانشگاه شهید بهشتی پردیس شهید عباسپور B.ebrahii.sbu@gail.co 2 دانشگاه شهید

Διαβάστε περισσότερα

واحد كار سوم توانايي شناخت و بررسي عمل كرد ترانسفورماتورها هدف کلي: آشنايي با اصول و طرز کار و ساختمان و انواع ترانسفورماتورهاي تک فاز و سه فاز

واحد كار سوم توانايي شناخت و بررسي عمل كرد ترانسفورماتورها هدف کلي: آشنايي با اصول و طرز کار و ساختمان و انواع ترانسفورماتورهاي تک فاز و سه فاز و واحد كار سوم توانايي شناخت و بررسي عمل كرد ترانسفورماتورها هدف کلي: آشنايي با اصول و طرز کار و ساختمان و انواع ترانسفورماتورهاي تک فاز و سه فاز هدف هاي رفتاري: هنرجو پس از ا موزش اين واحد کار قادر خواهد

Διαβάστε περισσότερα

بررسي ا گاهي و عملكرد مصرفکنندگان در مورد برچسبهاي مواد غذايي

بررسي ا گاهي و عملكرد مصرفکنندگان در مورد برچسبهاي مواد غذايي بررسي ا گاهي و عملكرد مصرفکنندگان در مورد برچسبهاي مواد غذايي ١ ٢ ١ مصطفي ميرقطبي مرجان باژن زهره اميري ١. گروه علوم پايه انستيتو تحقيقات تغذيهاي و صنايع غذايي كشور دانشكده علوم تغذيه و صنايع غذايي دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

- تنش: ( ) kgf / cm. Pa 10. Δ L=δ. ε= = L σ= Eε. kg/cm MPa) 21 / 10. l Fdx. A δ= ε ν= = z ε y =ε z = νεx

- تنش: ( ) kgf / cm. Pa 10. Δ L=δ. ε= = L σ= Eε. kg/cm MPa) 21 / 10. l Fdx. A δ= ε ν= = z ε y =ε z = νεx مقامت مصالح N = m α Δ Δ - تنش كرنش: - يادآري تعاريف: - تنش: Δ.cos α =τ تنش برشي Δ Δ.sin α =σ تنش عمدي (نرمال) Δ - احدها: احدهاي تنش همان احدهاي فشار ميباشند.,K,M,... / N kgf / cm 9 8 = m - كرنش: عبارتست

Διαβάστε περισσότερα

دوره 45 شماره 1 بهار 1393 چكيده نرمافزار آماري SAS و از روية مدل مختلط با درنظرگرفتن اثر تصادفي گاو براي مقايسة مقدمه تلفن:

دوره 45 شماره 1 بهار 1393 چكيده نرمافزار آماري SAS و از روية مدل مختلط با درنظرگرفتن اثر تصادفي گاو براي مقايسة مقدمه تلفن: ص ) و ت ه ب (59-68 نشريه علوم دامي ايران دوره 45 شماره 1 بهار 1393 كاربرد تابع سينوسي براي مدلسازي منحني شيردهي گاوهاي هلشتاين و مقايسة آن با توابع وود و دايجكسترا در يك گلة گاو هلشتاين *2 1 سميه لطفي

Διαβάστε περισσότερα

بررسي اثر قهوه بر تغییر رنگ سه نوع كامپوزيت نانو- مطالعه آزمايشگاهي

بررسي اثر قهوه بر تغییر رنگ سه نوع كامپوزيت نانو- مطالعه آزمايشگاهي 05 بررسي اثر قهوه بر تغییر رنگ سه نوع كامپوزيت نانو- مطالعه آزمايشگاهي 1 # 0 3 3 3 دکتر فرناز مهدي سير دکتر نگين نصوحي دکتر سعيد نعمتي دکتر آرش غفاري سرشت دکتر مهزاد صدیقي 3- استادیار گروه ترميمي دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

تاثير بافت خاک بر دقت روش انعکاسسنجي حوزه زماني در برآورد رطوبت خاک

تاثير بافت خاک بر دقت روش انعکاسسنجي حوزه زماني در برآورد رطوبت خاک 41 سال سوم شماره يازدهم بهار 931 تاثير بافت خاک بر دقت روش انعکاسسنجي حوزه زماني در برآورد رطوبت خاک 1 4 9 1 1 مجتبي کشاورزي حسن آباد امير حسين ناطمي سيد علي اشرف صدرلديني محمد رضا نيشابوري ابوالفضل ناصري

Διαβάστε περισσότερα

ارزيابي رقابت سلمه تره و الگوي كاشت ذرت روي عملكرد و اجزاي عملكرد ذرت دانهاي سينگل كراس ۷۰۴

ارزيابي رقابت سلمه تره و الگوي كاشت ذرت روي عملكرد و اجزاي عملكرد ذرت دانهاي سينگل كراس ۷۰۴ شماره ۷۳ زمستان ۳۸۵ b b شماره ۷۳ زمستان ۳۸۵ ارزيابي رقابت سلمه تره و الگوي كاشت ذرت روي عملكرد و اجزاي عملكرد ذرت دانهاي سينگل كراس ۷۰۴ چكيده اسفنديار فاتح دانشجوي دكتري زراعت دانشکده کشاورزي دانشگاه تهران

Διαβάστε περισσότερα

موضوع ارائه : شش سیگما

موضوع ارائه : شش سیگما استاد مربوطه: دکترعبدالستار صفایی موضوع ارائه : شش سیگما ارائه دهندگان: فاطمه عسکریان امیری غزاله کردی مهین قاسمی نیلوفر ندیم کبیری شش سیگما سیگما پیشینه مقدمه مثال از شش سیگما اهداف شش سیگما نکات ابزار

Διαβάστε περισσότερα

Iranian Journal of lrrigation and Drainage No. 1, Vol. 8, Mar-Apr 2014, p شماره 1 جلد 8 فروردين - ارديبهشت 1393 ص

Iranian Journal of lrrigation and Drainage No. 1, Vol. 8, Mar-Apr 2014, p شماره 1 جلد 8 فروردين - ارديبهشت 1393 ص Iranian Journal of lrrigation and Drainage No., Vol. 8, Mar-Apr 04, p. 7-35 7-35. نشريه آبياري و زهكشي ايران شماره جلد 8 فروردين - ارديبهشت 393 ص ارزيابي انواع روشهاي اندازهگيري برآورد هدايت هيدروليكي

Διαβάστε περισσότερα

يادگيري تقويتي براساس معماري عملگر- نقاد در سيستم هاي چند عامله براي کنترل ترافيک

يادگيري تقويتي براساس معماري عملگر- نقاد در سيستم هاي چند عامله براي کنترل ترافيک يادگيري تقويتي براساس معماري عملگر- نقاد در سيستم هاي چند عامله براي کنترل ترافيک محمد سعدي مسگري 2 حميد مطيعيان 1 محمد اصالني *1 9 دانشجوي دکتري سیستمهاي اطالعات مکاني- دانشکده مهندسي نقشهبرداري- دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

بررسي و اولويت بندي الزامات پياده سازي مهندسي مجدد فرا يندهاي كسب و كار در سازمانهاي دولتي ايران

بررسي و اولويت بندي الزامات پياده سازي مهندسي مجدد فرا يندهاي كسب و كار در سازمانهاي دولتي ايران F0 No. F-13-MNG-1919 بررسي و اولويت بندي الزامات پياده سازي مهندسي مجدد فرا يندهاي كسب و كار در سازمانهاي دولتي ايران (مورد مطالعه: شركت برق منطقه اي تهران) فريدون عبدصبور دفتر سازماندهي و بهبود روشها-

Διαβάστε περισσότερα

Investigation of Apoptosis Induction in Differentiated PC-12 Cells after Exposure to Hydrostatic Pressure

Investigation of Apoptosis Induction in Differentiated PC-12 Cells after Exposure to Hydrostatic Pressure Originl Article Investigtion of Apoptosis Induction in Differentited PC-12 Cells fter Exposure to Hydrosttic Pressure S. Sdri, M.Sc. 1, M. Dvry Znjni, M.Sc. 1, M. Azdkht, Ph.D. 1, A. Amini, Ph.D. 1, M.

Διαβάστε περισσότερα

طراحی پایدارساز سیستم قدرت بر اساس تي وري کنترل حالت لغزشی فازي

طراحی پایدارساز سیستم قدرت بر اساس تي وري کنترل حالت لغزشی فازي طراحی پایدارساز سیستم قدرت بر اساس تي وري کنترل حالت لغزشی فازي 3 حامد کریمی حسنآبادي غضنفر شاهقلیان سید حمید محمودیان دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجفآباد Hamed.karimi35@yahoo.com دانشگاه آزاد اسلامی واحد

Διαβάστε περισσότερα

بررسی اثرات نامتقارن نوسانات قيمت نفت بر روی بازار سهام بورس اوراق بهادار تهران )با استفاده از مدل (MS-EGARCH

بررسی اثرات نامتقارن نوسانات قيمت نفت بر روی بازار سهام بورس اوراق بهادار تهران )با استفاده از مدل (MS-EGARCH فصلنامه روند سال بيست و دوم شماره 27 زمستان 4931 صفحات 401-472 بررسی اثرات نامتقارن نوسانات قيمت نفت بر روی بازار سهام بورس اوراق بهادار تهران )با استفاده از مدل (MS-EGARCH دکتر ابراهيم عباسی دکتر منيژه

Διαβάστε περισσότερα

بررسی عملکرد کاذب رله دیفرانسیل ژنراتور نیروگاه پتروشیمی فجر

بررسی عملکرد کاذب رله دیفرانسیل ژنراتور نیروگاه پتروشیمی فجر بررسی عملکرد کاذب رله دیفرانسیل ژنراتور نیروگاه پتروشیمی فجر 3 مسعود قیطولی 1 مهدی شفیعی 2 رحیم قاسمی 1 کارشناس ارشد رلیاژ شرکت برق منطقه ای غرب gheytuli@ghrec.co.ir رئیس بهره برداری نیروگاه پتروشیمی فجر

Διαβάστε περισσότερα

روش ترکیبی جدید جهت کاهش جریان هجومی ترانسفورماتور

روش ترکیبی جدید جهت کاهش جریان هجومی ترانسفورماتور 2 روش ترکیبی جدید جهت کاهش جریان هجومی ترانسفورماتور ۲ ۱ بهروز پورمند محمدباقر بناءشريفيان 1 دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه تبریز behrozpormand@yahoo.com دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه تبریز sharifian@tabrizu.ac.ir

Διαβάστε περισσότερα

روشهاي سنتز نانوذرات دياكسيدتيتانيوم

روشهاي سنتز نانوذرات دياكسيدتيتانيوم روشهاي سنتز نانوذرات دياكسيدتيتانيوم مريم سالاري مسيح رضاي ي سيد محمد موسوي خويي پيروز مرعشي زهرا مصحفي دانشكدهي مهندسي معدن متالورژي و نفت دانشگاه صنعتي اميركبير rezaee.masih@gmail.com چكيده: امروزه نانوذرات

Διαβάστε περισσότερα

مي شوند. طراحي خاک مقاوم و محرک فشار تئوري بر مبتني شرايط

مي شوند. طراحي خاک مقاوم و محرک فشار تئوري بر مبتني شرايط ينتب لهاي پ لرزه اي رفتار در پايهها پالستيک مفاصل و کوله ها مدل سازي اثرات عمران مهندسی دانشکده سازه مهندسی در بنیادین پژوهش های علمی قطب استاد مكاتبات( اميري)مسئول قدرتي غالمرضا ايران تهران ایران وصنعت

Διαβάστε περισσότερα

(تاريخ دريافت: 1390/10/25 تاريخ تصويب: 1392/3/27) چكيده

(تاريخ دريافت: 1390/10/25 تاريخ تصويب: 1392/3/27) چكيده پژوهشهاي محيطزيست سال 4 شماره 7 بهار و تابستان 9 از صفحه 5 تا 4 ارزيابي اثرات محيطزيستي بهرهبرداري حاصل از قطع درختان بر روي توده باقيمانده (مطالعه موردي: جنگل خيرود) مقداد جورغلامي وحيد ريزوندي باريس

Διαβάστε περισσότερα

چكيده واژههايكليدي: 1- مقدمه. سنتز نانوپودر شيشه-سراميك MgO-Al 2 O 3 -SiO 2 بر پايه كورديريت سل-ژل تبلور

چكيده واژههايكليدي: 1- مقدمه. سنتز نانوپودر شيشه-سراميك MgO-Al 2 O 3 -SiO 2 بر پايه كورديريت سل-ژل تبلور ساز و كار تشكيل كورديريت در شيشه-سراميك سيستم MgO-Al 2 O 3 -SiO 2 تهيه شده به روش سل- ژل 2 1* هلنا ملكزاده و محمد رضواني 1- دانشجوي كارشناسي ارشد دانشكده فني مهندسي مكانيك دانشگاه تبريز گروه مهندسي مواد

Διαβάστε περισσότερα

دوره 2 شماره 4 زمستان 1386

دوره 2 شماره 4 زمستان 1386 مجله دانش و تندرستي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شاهرود دوره 2 شماره 4 زمستان 1386 دكتر بررسي تا ثير آموزش بر آگاهي نگرش و عملكرد دانشآموزان دختر مقطع راهنمايي در مورد مصرف شير و لبنيات 3

Διαβάστε περισσότερα

Downloaded from پست الكترونيك:

Downloaded from  پست الكترونيك: اثرات عقيم سازي عصاره گياه چريش روي موش صحراي ي نر 3 2 معصومه محمودي ميمند(. M.S ) محسن مروتي(. Ph.D ) محمود قاضي خوانساري(. Ph.D ) بتول نصراالله 5 4 زاده(. Ph.D ) باقر مينايي(. Ph.D ). -مربي گروه فارماكولوژي

Διαβάστε περισσότερα

اقيانوسشناسي/ سال اول/ شماره 4 / زمستان 21-27/7/1389 نشريه علمي پژوهشي اقيانوسشناسي 1389 تمامي حقوق اين اثر متعلق به نشريه اقيانوسشناسي است.

اقيانوسشناسي/ سال اول/ شماره 4 / زمستان 21-27/7/1389 نشريه علمي پژوهشي اقيانوسشناسي 1389 تمامي حقوق اين اثر متعلق به نشريه اقيانوسشناسي است. قيانوسشناسي/ سال اول/ شماره 3/ پاييز 7-6/0/389 اقيانوسشناسي/ سال اول/ شماره 4 / زمستان 2-27/7/389 شاخص كيفيت (WQI) آب رودخانه كارون بهعنوان نشاندهنده اثرات پساب صابونسازي خرمشهر 2 * علي داداللهي سهراب

Διαβάστε περισσότερα

مطالعه اثرات سینتیک هاي شیمیایی برروي احتراق در کوره هاي متخلخل

مطالعه اثرات سینتیک هاي شیمیایی برروي احتراق در کوره هاي متخلخل مطالعه اثرات سینتیک هاي شیمیایی برروي احتراق در کوره هاي متخلخل نگین معلمی خیاوي 1* سیامک حسین پور 2 دانشگاه تربیت مدرس تهران (negin.moallemi@modares.ac.ir) * چکیده در تحقیق حاضر احتراق پیش آمیخته هوا/متان

Διαβάστε περισσότερα

تعيين ارزشهاي حفاظتي و تفرجي پارک جنگلي سيسنگان نوشهر با استفاده از تمايل به پرداخت افراد

تعيين ارزشهاي حفاظتي و تفرجي پارک جنگلي سيسنگان نوشهر با استفاده از تمايل به پرداخت افراد پژوهش و سازندگي در منابع طبيعي تعيين ارزشهاي حفاظتي و تفرجي پارک جنگلي سيسنگان نوشهر با استفاده از تمايل به پرداخت افراد حميد اميرنژاد دانشجوي دكتري اقتصاد منابع طبيعي دانشگاه تربيت مدرس صادق خليليان استاديار

Διαβάστε περισσότερα

برآورد فشار بهينه گل حفاري با استفاده از

برآورد فشار بهينه گل حفاري با استفاده از 104 شماره 73 برآورد فشار بهينه گل حفاري با استفاده از معيارهاي مختلف شکست در چاههاي انحرافي مطالعه موردي: چاه 2sk 5 ميدان نفتي سلمان * عبدالمجيد موحدينيا محمد کمال قاسم العسکري و محسن ياراحمدي دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

تاثیر بار سطحی الکترودها روي برهم کنش جذبی یا دفعی پروتي ینها چکیده: الیاس علیپور هدایت االله قورچیان

تاثیر بار سطحی الکترودها روي برهم کنش جذبی یا دفعی پروتي ینها چکیده: الیاس علیپور هدایت االله قورچیان تاثیر بار سطحی الکترودها روي برهم کنش جذبی یا دفعی پروتي ینها * الیاس علیپور هدایت االله قورچیان تهران دانشگاه تهران مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک "این مقاله در مجموعه سمینارهاي تحصیلات تکمیلی بیوفیزیک

Διαβάστε περισσότερα

کنترل مستقیم گشتاور و شار ماشین القایی از دو سو تغذیه شده بدون جاروبک مبتنی بر روش کنترلی ساختار متغیر

کنترل مستقیم گشتاور و شار ماشین القایی از دو سو تغذیه شده بدون جاروبک مبتنی بر روش کنترلی ساختار متغیر No. F-3-AAA- کنترل مستقیم گشتاور و شار ماشین القایی از دو سو تغذیه شده بدون جاروبک مبتنی بر روش کنترلی ساختار متغیر حمیدرضا مصدق حسین ابوترابی زارچی دانشکده مهندسی گروه برق دانشگاه فردوسی مشهد مشهد- ایران

Διαβάστε περισσότερα

)مورد مطالعه: شرکت توليدکننده محصوالت لبني

)مورد مطالعه: شرکت توليدکننده محصوالت لبني فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی شماره 71 تابستان 65-93 1393 نگاهي به هويت برند و تأثير آن بر وفاداري به برند و ارزش ويژه برند )مورد مطالعه: شرکت توليدکننده محصوالت لبني و فرآوردههاي گوشتي کاله( ** * مهدي جعفرزاده

Διαβάστε περισσότερα

جلد 2/ شماره 1/ سال 1391 بوشهر چكيده. Tachinidae

جلد 2/ شماره 1/ سال 1391 بوشهر چكيده. Tachinidae تحقيقات آفات گياهي جلد / شماره / سال 9 الگوي توزيع فضايي لارو پروانه برگخوار كنار Thiacidas postica Walker Noctuidae) (Lepidoptera: روي درخت كنارspina-christi Ziziphus در استان بوشهر ١ ناصر فرار * و مصطفي

Διαβάστε περισσότερα

طراحی و بهینه سازی موتور سنکرون سه فاز مغناطیس دائم با آهنربای داخلی جهت کاربرد های سرعت پایین

طراحی و بهینه سازی موتور سنکرون سه فاز مغناطیس دائم با آهنربای داخلی جهت کاربرد های سرعت پایین همایش ملی مهندسی برق و توسعه پایدار موسسه آموزش عالی خاوران طراحی و بهینه سازی موتور سنکرون سه فاز مغناطیس دائم با آهنربای داخلی جهت کاربرد های سرعت پایین حمیدرضا قلی نژاد سید اصغرغالمیان 1- دانشجو کارشناسی

Διαβάστε περισσότερα

موتورهای تکفاز ساختمان موتورهای تک فاز دوخازنی را توضیح دهد. منحنی مشخصه گشتاور سرعت موتور تک فاز با خازن راه انداز را تشریح کند.

موتورهای تکفاز ساختمان موتورهای تک فاز دوخازنی را توضیح دهد. منحنی مشخصه گشتاور سرعت موتور تک فاز با خازن راه انداز را تشریح کند. 5 موتورهای تک فاز 183 موتورهای تکفاز هدف های رفتاری: نحوه تولید میدان مغناطیسی در یک استاتور با یک و دو سیم پیچ را بررسی نماید. لزوم استفاده از سیم پیچ کمکی در موتورهای تک فاز را توضیح دهد. ساختمان داخلی

Διαβάστε περισσότερα

Molecular Analysis of trnaglu, Trp, Ala, Asp Genes of mtdna in Patients with Long QT Syndrome

Molecular Analysis of trnaglu, Trp, Ala, Asp Genes of mtdna in Patients with Long QT Syndrome Molecular Analysis of trnaglu, Trp, Ala, Asp Genes of mtdna in Patients with Long QT Syndrome Mehri Khatami 1, Monireh Eghbali Ebrahimabadi 2 1 Department of Biology, Faculty of Science, Yazd University,

Διαβάστε περισσότερα

چكيده جمعيت كفزيان سر شاخهه يا رودخانه جاجرود 28 جنس متعلق به 3 شاخه 5 رده 9 راسته و 24 خانواده

چكيده جمعيت كفزيان سر شاخهه يا رودخانه جاجرود 28 جنس متعلق به 3 شاخه 5 رده 9 راسته و 24 خانواده بررسي جمعيت كفزيان سرشاخهه يا رودخانه جاجرود استان تهران رضوان موسوي ندوشن و سپيده رييسي * گروه شيلات دانشكده علوم وفنون دريايي دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران شمال تاريخ دريافت: 93/7/20 تاريخ پذيرش: 94/3/27

Διαβάστε περισσότερα

فصل 5 :اصل گسترش و اعداد فازی

فصل 5 :اصل گسترش و اعداد فازی فصل 5 :اصل گسترش و اعداد فازی : 1-5 اصل گسترش در ریاضیات معمولی یکی از مهمترین ابزارها تابع می باشد.تابع یک نوع رابطه خاص می باشد رابطه ای که در نمایش زوج مرتبی عنصر اول تکراری نداشته باشد.معموال تابع

Διαβάστε περισσότερα

Relationship between sperm count, sperm motility, women's age and Intra Uterine Sperm Insemination success

Relationship between sperm count, sperm motility, women's age and Intra Uterine Sperm Insemination success Original Article JQUMS, Vol.17, No.2, 2013, pp.1117 Relationship between sperm count, sperm motility, women's age and Intra Uterine Sperm Insemination success F. Rajaei * S. Naseri ** A. Javadi *** *Associate

Διαβάστε περισσότερα

اداره كل مركز بررسيها و مطالعات راهبردي

اداره كل مركز بررسيها و مطالعات راهبردي اداره كل مركز بررسيها و مطالعات راهبردي نشانی : تهران میدان ونک بزرگراه شهید حقانی بعد از چهارراه جهان کودک انتهای خیابان دکتر شهیدی ساختمان مرکزی سازمان بنادر و دریانوردی طبقه نهم تلفن: 33183988 دورنگار:

Διαβάστε περισσότερα

پست الكترونيك: چكيده. آناليز GC و GC/Mass درصد) گلواژگان:

پست الكترونيك: چكيده. آناليز GC و GC/Mass درصد) گلواژگان: فصلنامه گياهان دارويي بررسي تاثير زمان اسانسگيري بر روي تركيبات روغن فرار گياه رازيانه 4 3 2 *1 اميرحسين جمشيدي محمدرضا شمس اردكاني عباس حاجيآخوندي خسرو عبدي 1- دستيار تخصصي فارماكوگنوزي و عضو هيات علمي

Διαβάστε περισσότερα

لوا لصف دوجوم هکبش یلک تخانش

لوا لصف دوجوم هکبش یلک تخانش اول فصل شناخت کلی شبکه موجود چكيده NGN واژه اي است كه اتحاديه بين المللي مخابرات ITU (براي نسل جديدي ازشبكه NGN گفت توان مي طوركلي به است.) گرفته نظر در ها يك تا است مفهوم يك بيشتر IP تكنولوژي. ITU قابليت

Διαβάστε περισσότερα

ﺎﻫﻪﻨﯾﺰﻫ ﺰﯿﻟﺎﻧآ سﺎﺳا ﺮﺑ ﺎﻫ ﻪﻟﻮﻟ یدﺎﺼﺘﻗا ﺮﻄﻗ ﻪﺒﺳﺎﺤﻣ یاﺮﺑ ﻪﻄﺑار

ﺎﻫﻪﻨﯾﺰﻫ ﺰﯿﻟﺎﻧآ سﺎﺳا ﺮﺑ ﺎﻫ ﻪﻟﻮﻟ یدﺎﺼﺘﻗا ﺮﻄﻗ ﻪﺒﺳﺎﺤﻣ یاﺮﺑ ﻪﻄﺑار اراي ه رابطهای برای محاسبه قطر اقتصادی لوله ها بر اساس آنالیز هزینهها در ایران چکیده در تحقیق حاضر تعیین قطر بهینه اقتصادی براساس هزینه های موثر روی اجرای عملیات لوله کشی در ایران مورد مطالعه قرار گرفته

Διαβάστε περισσότερα

بررسي تأثير نانو ذرات روي خواص روغن موتور و ميزان عملکرد آن در کاهش سايش

بررسي تأثير نانو ذرات روي خواص روغن موتور و ميزان عملکرد آن در کاهش سايش بررسي تأثير نانو ذرات روي خواص روغن موتور و ميزان عملکرد آن در کاهش سايش احسان اله اتفاقي دانشجوي کارشناسي ارشد دانشگاه تهران ehsan.etefaghi@ut.ac.ir * حجت احمدي دانشيار دانشگاه تهران hjahmadi@ut.ac.ir

Διαβάστε περισσότερα

Archive of SID چكيده مقدمه است. 1 منظور سیستمهای از نظر است. سطح HLII علاوه بر HLI سیستم انتقال را روش تحلیلی مستقیم روش شبیه سازی آماری

Archive of SID چكيده مقدمه است. 1 منظور سیستمهای از نظر است. سطح HLII علاوه بر HLI سیستم انتقال را روش تحلیلی مستقیم روش شبیه سازی آماری ه ب ٦٥٣ نشريه دانشكده فني جلد ۴۱ شماره ۵ ا ذرماه ۱۳۸۶ از صفحه ۶۵۳ تا ۶۶۲ ارزيابي قابليت اطمينان توليد در بازار برق رقابتي كامل چكيده ١ حسين هارون ا بادي محمود رضا حقي فام ٢* و ٣ محمود فتوحي فيروزا باد

Διαβάστε περισσότερα

چكيده - 1 مقدمه. 1-Participative management 2-Suggestions Systems

چكيده - 1 مقدمه. 1-Participative management 2-Suggestions Systems مجله مديريت توسعه و تحول (۱390) 6 3۱-38 بررسي موانع اجراي نظام پيشنهادها در سازمانهاي دولتي از نظر كاركنان * 2 1 اكبر حسن پور محمود اسكندري 1 استاد يار دانشگاه آزاد اسلامي واحد قزوين دانشكده مديريت وحسابداري

Διαβάστε περισσότερα

2 - Robbins 3 - Al Arkoubi 4 - fry

2 - Robbins 3 - Al Arkoubi 4 - fry ف ص ل ن ا م ه ر ه ب ر ی و م د ي ر ي ت آ م و ز ش ي د ا ن ش گ ا ه آ ز ا د ا س ال م ي و ا ح د گ ر م س ا ر س ا ل ه ش ت م ش م ا ر ه 3 پاییز 3931 ص ص -6 4 1 1 1 2 ح م ی د ب ر ر س ی ر ا ب ط ه ب ی ن ر ه ب ر ی

Διαβάστε περισσότερα

بررسی اثر قهوه بر تغییر رنگ سه نوع کامپوزیت نانو- مطالعه آزمایشگاهی

بررسی اثر قهوه بر تغییر رنگ سه نوع کامپوزیت نانو- مطالعه آزمایشگاهی 89 بررسی اثر قهوه بر تغییر رنگ سه نوع نانو- مطالعه آزمایشگاهی 3 # 2 1 1 1 دکتر فرناز مهدي سیر دکتر نگین نصوحی دکتر سعید نعمتی دکتر آرش غفاري سرشت دکتر مهزاد صدیقی 1- استادیار گروه ترمیمی دانشگاه آزاد اسلامی

Διαβάστε περισσότερα

ص ص ISC

ص ص ISC بازار بر برق مصرف در صرفهجویی اثر بررسی تعادل الگو یک از استفاده با تولید نهادههای عمومی haqiqi@e.ac.ir manzoor@iu.ac.ir aghababaei@ut.ac.ir حقیقی ایمان اقتصادی علوم دکتری منظور داود صادق)ع( امام دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

Health Information Needs of Blind people in Iran

Health Information Needs of Blind people in Iran Health Information Needs of Blind people in Iran Hasan Siamian 1, Mohammad Hassanzadeh, Fatemeh Nooshinfard, Nadjla Hariri 1 PhD Student in Library and Information Sciences, Department of Library and Information

Διαβάστε περισσότερα

دکتر رسول نظري 1 دکتر حمید قاسمی 2 زهرا سهرابی 3 چکیده

دکتر رسول نظري 1 دکتر حمید قاسمی 2 زهرا سهرابی 3 چکیده پذیرش: 92/11/27 دریافت: 92/05/16 ص ص: 93-102 چکیده مقدمه و هدف: شناخت و بررسی رابطه بین مهارت هاي ارتباطی سبکهاي رهبري فرهنگ سازمانی و اثربخشی مدیران در سازمان ه يا ورزشی: مدلسازي معادلات ساختاري دکتر

Διαβάστε περισσότερα

يﺮﻫز ﺖﺠﺣ ﺐﺳﺎﻨﺗ ﺚﺤﺒﻣ.ﺪﯿﺘﺴﻫ ﺎﻨﺷآ ﯽﯾاﺪﺘﺑا ﻊﻄﻘﻣ زا ﺐﺳﺎﻨﺗ ﺚﺤﺒﻣ ﺎﺑ ﺎﻤﺷ ﺰﯾﺰﻋ زﻮﻣآ ﺶﻧاد ﺪ

يﺮﻫز ﺖﺠﺣ ﺐﺳﺎﻨﺗ ﺚﺤﺒﻣ.ﺪﯿﺘﺴﻫ ﺎﻨﺷآ ﯽﯾاﺪﺘﺑا ﻊﻄﻘﻣ زا ﺐﺳﺎﻨﺗ ﺚﺤﺒﻣ ﺎﺑ ﺎﻤﺷ ﺰﯾﺰﻋ زﻮﻣآ ﺶﻧاد ﺪ مبحث تناسب حجت زهري دانش آموز عزیز شما با مبحث تناسب از مقطع ابتدایی آشنا هستید. تناسب نوعی رابطه بین اعداد است که در آن اعداد و کمیتها به دو صورت می توانند با یکدیگر نسبت داشته باشند. مدل : تناسب مستقیم:

Διαβάστε περισσότερα

Archive of SID. yahoo.com چکيده مقدمه

Archive of SID.    yahoo.com چکيده مقدمه اثر تقويت پايه هاى پل بتن مسلح با استفاده از ورقهاى فولادى در برابر مولفه قاي م زلزله دکتر علیرضا رهایی- مهندس ابراهیم چینی فروش دانشگاه صنعتی امیرکبیر مهدی آرزومندی دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی زلزله

Διαβάστε περισσότερα

:ﺎﻬﻳدﺎﺑ ﻲﺘﻧﺁ ﻲﻣﻮﻤﻋ يﺎهدﺮﻜﻠﻤﻋ لﺎﺼﺗا

:ﺎﻬﻳدﺎﺑ ﻲﺘﻧﺁ ﻲﻣﻮﻤﻋ يﺎهدﺮﻜﻠﻤﻋ لﺎﺼﺗا فصل ۴ ا نتي باديها ا نتي باديها گليكوپروتي ين هايي هستند آه نوسط پلاسماسل ها در پاسخ سيستم ايمني عليه يك ايمونوژن توليد مي شوند. به ا نتي باديها ايمونوگلوبولين نيز مي گويند زيرا چنانچه سرم حاوي ا نتي بادي

Διαβάστε περισσότερα

ارتباط پوشش گياهی با دما و آلبدوی سطحی در دورة گرم سال با استفاده از دادههای مودیس در شمال ایران

ارتباط پوشش گياهی با دما و آلبدوی سطحی در دورة گرم سال با استفاده از دادههای مودیس در شمال ایران پژوهشهاي جغرافياي طبيعي دورة 46 رماره 4 زمستان 1393 ص. 419-434 ارتباط پوشش گياهی با دما و آلبدوی سطحی در دورة گرم سال با استفاده از دادههای مودیس در شمال ایران حامد ادب ر استاديار گروه جغرافياي طبيعي دانشكدة

Διαβάστε περισσότερα

ي ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 3 9 3 1 ر ا ه ب 1 ه ر ا م ش. م ت ش ه ل ا س 5 4-8 5 ص ص EFQM ی ل ا ع ت ل د م س ا س ا ر ب ی ن ا م ز

Διαβάστε περισσότερα