Το παρόν έγγραφο τίθεται σε ισχύ, αναθεωρείται και διανέµεται σύµφωνα µε τις ισχύουσες σχετικές διαδικασίες για τα ελεγχόµενα έγγραφα του Οργανισµού.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Το παρόν έγγραφο τίθεται σε ισχύ, αναθεωρείται και διανέµεται σύµφωνα µε τις ισχύουσες σχετικές διαδικασίες για τα ελεγχόµενα έγγραφα του Οργανισµού."

Transcript

1 Το παρόν έγγραφο τίθεται σε ισχύ, αναθεωρείται και διανέµεται σύµφωνα µε τις ισχύουσες σχετικές διαδικασίες για τα ελεγχόµενα έγγραφα του Οργανισµού. Το παρόν είναι ιδιοκτησία του Οργανισµού. εν επιτρέπεται η µη εγκεκριµένη κοινοποίηση, αναπαραγωγή και χρήση του, µερικά ή ολικά, όπως και η χρήση του σε εργασίες που δεν αφορούν τις δραστηριότητές του.

2 TITΛΟΣ: ΣΕΛ: 2 ΑΠΟ: 42 ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Οι παρακάτω τροποποιήσεις αφορούν στην έκδοση 01/2003 και ενσωµατώνονται, κατόπιν της τελευταίας αναθεώρησης, στην παρούσα έκδοση του Κανονισµού. ΑΡ. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΗΜ/ΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ.Σ. 1/ / /12ο ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΛΛΑΓΩΝ Τροποποίηση των παρ. 2 και 3 του άρθρου 4 ΒΑΘΜΙ ΕΣ- ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ και παρ. 1β του άρθρου 10-ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ του ΣΧΕ ΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ως ακολούθως: Άρθρο 4-ΒΑΘΜΙ ΕΣ-ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ παρ.2 Ο ελάχιστος συνολικός αριθµός των οργανικών θέσεων της εταιρείας ανέρχεται στις 409, και το ιοικητικό Συµβούλιο µε αιτιολογηµένη απόφασή του, µπορεί να αυξήσει τον αριθµό και το είδος των οργανικών θέσεων ανάλογα µε τις ανάγκες που µπορεί να προκύψουν κατά την υλοποίηση του επιχειρησιακού σχεδίου της Εταιρείας. Οι 409 οργανικές θέσεις κατανέµονται σε βαθµούς, κατηγορίες και κλάδους, ως εξής: Α. Νοµικός Σύµβουλος: 1 ικηγόροι: 4 Γενικοί ιευθυντές: 4 Άρθρο 4-ΒΑΘΜΙ ΕΣ-ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ παρ.3 Oι Γενικοί ιευθυντές θα επιλέγονται κατά 50% τουλάχιστον από το προσωπικό της Εταιρείας, µε επιστροφή, µετά την λήξη της θητείας τους, στην οργανική θέση που κατείχαν πριν την επιλογή Άρθρο 10 ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ παρ.1β Το Υπηρεσιακό Συµβούλιο της Εταιρίας έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες: α) Αποφασίζει για τις προαγωγές των εργαζόµενων από βαθµό σε βαθµό β) Υποβάλλει προς τον ιευθύνοντα Σύµβουλο και το ιοικητικό Συµβούλιο το πρακτικό επιλογής των Τµηµαταρχών. Τροποποίηση του άρθρου 4-ΒΑΘΜΙ ΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ παρ.2 2/ / /15 ο Αύξηση του συνόλου των οργανικών θέσεων σε τετρακόσιες δεκατέσσερεις (414) και των δικηγόρων από τέσσερις (4) σε εννέα (9). Συµπλήρωση του Κανονισµού Εργασίας άρθρο 14 Α Μετατάξεις ως εξής: ΑΡΘΡΟ 14 Α ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ 1. Η µετάταξη του υπαλλήλου από κατηγορία σε κατηγορία επιτρέπεται µετά από αίτηση του ενδιαφερόµενου υπό τις προϋποθέσεις ότι: α. Έχει τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα για τον κλάδο και την 3/ /29/1/2004/26 ο κατηγορία που επιθυµεί την µετάταξη β. Έχει διανύσει προϋπηρεσία τουλάχιστον δύο (2) ετών και απέκτησε το ανωτέρω τυπικό προσόν κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του. Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόµενος υπάλληλος κατείχε ήδη τα τυπικά προσόντα του στοιχείου α κατά τον χρόνο πρόσληψής του, απαιτείται προϋπηρεσία πέντε (5) ετών. 2. Η µετάταξη γίνεται µε απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου µετά από γνώµη του Υπηρεσιακού Συµβουλίου. Α Προσθήκη ειδικού Κανονισµού Ρύθµισης Θεµάτων της ιεύθυνσης 4/ / /17 Εσωτερικού Ελέγχου

3 TITΛΟΣ: ΣΕΛ: 3 ΑΠΟ: 42 Οι παρακάτω τροποποιήσεις αφορούν στην έκδοση.και ενσωµατώνονται, κατόπιν της τελευταίας αναθεώρησης, στην παρούσα έκδοση του Κανονισµού. ΑΡ. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΗΜ/ΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ.Σ. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΛΛΑΓΩΝ

4 TITΛΟΣ: ΣΕΛ: 4 ΑΠΟ: 42 ΠΡΟΟΙΜΙΟ...7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α...8 ΑΡΘΡΟ 1- ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ...8 ΑΡΘΡΟ 2- ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΙΑΡΘΡΩΣΗ...8 ΑΡΘΡΟ 3- ΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ...8 ΑΡΘΡΟ 4- ΒΑΘΜΙ ΕΣ - ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ...9 ΑΡΘΡΟ 5- ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ...10 ΑΡΘΡΟ 6- ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ...11 Α) Αξιολόγηση προσωπικού...11 Β) Αρχαιότητα...15 ΑΡΘΡΟ 7- ΕΚΘΕΣΗ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ...16 ΑΡΘΡΟ 8- ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ...16 ΑΡΘΡΟ 9- ΜΕΤΑΘΕΣΗ/ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ...16 ΑΡΘΡΟ 10- ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ...17 ΑΡΘΡΟ 11- ΑΡΧΕΙΟ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ...19 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β...20 ΑΡΘΡΟ 12- ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ- ΑΠΟΥΣΙΕΣ...20 ΑΡΘΡΟ 13- ΕΙ ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ...20 ΑΡΘΡΟ 14- ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ...20 Α) Υποχρεώσεις προσωπικού...20 Β) Καταλογισµός ζηµιάς...22 ΑΡΘΡΟ 14Α- ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ...23 ΑΡΘΡΟ 15- ΑΠΟ ΟΧΕΣ...23 Α) Τακτικές αποδοχές...23 Β) Επιδόµατα...23 ΑΡΘΡΟ 16- ΠΑΡΟΧΕΣ...24 ΑΡΘΡΟ 17- ΗΘΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ...24 ΑΡΘΡΟ 18- Α ΕΙΕΣ...25 Α) Ετήσιες κανονικές άδειες...25

5 TITΛΟΣ: ΣΕΛ: 5 ΑΠΟ: 42 Β) Ειδικές Άδειες µε ή χωρίς αποδοχές...25 Γ) Άδειες ασθενείας...27 ΑΡΘΡΟ 19- ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ...28 ΑΡΘΡΟ 20- ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ...28 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ - ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ...29 ΑΡΘΡΟ 21- ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ...29 ΑΡΘΡΟ 22- ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ...29 Α) Είδη πειθαρχικών ποινών...30 Β) Επιβολή πειθαρχικών ποινών...30 ΑΡΘΡΟ 23- ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΙΚΑΙΟ ΟΣΙΑ...31 ΑΡΘΡΟ 24- ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ...31 ΑΡΘΡΟ 25- ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ...31 ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΟΡΙΣΤΙΚΗ-ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΙΑΚΟΠΗ ΣΧΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ...34 ΑΡΘΡΟ 26- ΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ...34 Α) Αποχώρηση λόγω συνταξιοδότησης, απόλυση, αδικαιολόγητη απουσία...34 Β) Παραίτηση...34 ΑΡΘΡΟ 27- ΛΟΓΟΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ...35 ΑΡΘΡΟ 28- ΑΡΓΙΑ...35 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε - ΕΚΤΑΚΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΕΣ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ...36 ΑΡΘΡΟ 29-ΕΚΤΑΚΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ...36 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ - ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ...36 ΑΡΘΡΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ...37 ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ. 38 ΑΡΘΡΟ 1. ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ...38 ΑΡΘΡΟ 2. ΤΥΠΙΚΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ...38 ΑΡΘΡΟ 3. ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ...38 ΑΡΘΡΟ 4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ - ΦΥΛΛΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ...38 ΑΡΘΡΟ 5. ΘΗΤΕΙΑ...38 ΑΡΘΡΟ 6. ΑΠΟ ΟΧΕΣ...39 ΑΡΘΡΟ 7. ΕΠΙ ΟΜΑΤΑ...39 ΑΡΘΡΟ 8. ΗΘΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ...39

6 TITΛΟΣ: ΣΕΛ: 6 ΑΠΟ: 42 ΑΡΘΡΟ 9. ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ...40 ΑΡΘΡΟ 10. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ...40 ΑΡΘΡΟ 11 ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ...41 ΑΡΘΡΟ 12. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ...41 ΤΕΛΙΚΗ ΙΑΤΑΞΗ...42

7 TITΛΟΣ: ΣΕΛ: 7 ΑΠΟ: 42 ΠΡΟΟΙΜΙΟ 1. Μετατροπή Ν.Π.Ι.. σε Ανώνυµη Εταιρία: Ο «Οργανισµός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου Ανώνυµη Εταιρία» «ΟΠΑΠ Α.Ε.» (στο εξής «η Εταιρία») αποτελεί ανώνυµη εταιρία (Αρ.Μ.Α.Ε /06/Β/00/15) που δραστηριοποιείται στον κλάδο των Τυχερών Παιχνιδιών και Στοιχηµάτων. Η Εταιρία είχε αρχικώς συσταθεί το 1958 ως Νοµικό Πρόσωπο Ιδιωτικού ικαίου (Ν.Π.Ι..) δυνάµει του Β.. της από 20 εκεµβρίου 1958 (κατ εξουσιοδότηση του άρθ. 6 του Ν /1958). Με το υπ αριθµ. Π.. 228/1999 (ΦΕΚ Α 193/ ) και κατ επιταγή του άρθρου 2 παρ. 1 του Ν. 2414/1996 «Εκσυγχρονισµός των ηµοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισµών και άλλες διατάξεις» και σύµφωνα µε τον κ.ν.2190/1920 «περί ανωνύµων εταιριών», ο ΟΠΑΠ µετετράπη σε Ανώνυµη Εταιρία µε τη σηµερινή της επωνυµία και καταρτίσθηκε το αρχικό καταστατικό του το οποίο δηµοσιεύτηκε στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως την Μερική ιδιωτικοποίηση: Σύµφωνα µε το άρθρο 27 παρ. 1 του Ν.2843/2000 όπου ορίσθηκε ότι το ηµόσιο δύναται να διαθέσει σε επενδυτές µέσω του Χ.Α.Α. ποσοστό έως 49% του εκάστοτε µετοχικού κεφαλαίου της ΟΠΑΠ Α.Ε. και δυνάµει της από απόφασης της ιυπουργικής Επιτροπής Αποκρατικοποιήσεων, η 3η Έκτακτη Καθολική Καταστατική Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρίας της αποφάσισε την εισαγωγή των µετοχών της ΟΠΑΠ Α.Ε. στην Κύρια Αγορά του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών. Την 25η Απριλίου 2001, κατόπιν των σχετικών εγκρίσεων του ιοικητικού Συµβουλίου του Χ.Α.Α. και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ξεκίνησε η διαπραγµάτευση των µετοχών της Εταιρίας στην Κύρια Αγορά του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών. Το Ελληνικό ηµόσιο, ο µοναδικός έως τότε µέτοχος, διέθεσε ποσοστό 5,4% των µετοχών που κατείχε µέσω δηµόσιας εγγραφής και ιδιωτικής τοποθέτησης σε εργαζοµένους και πράκτορες Εν συνεχεία βάσει των υπ αριθ. Πρωτ. 45/ , 236/ και 313/ αποφάσεων της ιυπουργικής Επιτροπής Αποκρατικοποιήσεων, πραγµατοποιήθηκε µε δηµόσια προσφορά η διάθεση σε ιδιώτες επιπλέον κοινών ονοµαστικών µετοχών κυριότητας Ελληνικού ηµοσίου και.εκ.α, µε συνέπεια σήµερα το ποσοστό συµµετοχής του Ελληνικού ηµοσίου να ανέρχεται πλέον σε 51% 3. Συλλογική Σύµβαση Εργασίας: Η Εταιρία συνάπτει συλλογική σύµβαση εργασίας µε τους εργαζόµενούς της που καλύπτει όλους τους εργαζόµενους µε σχέση εργασίας πλήρους απασχόλησης, εκτός των δικηγόρων.

8 TITΛΟΣ: ΣΕΛ: 8 ΑΠΟ: 42 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΑΡΘΡΟ 1- ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 1. α. Ο Κανονισµός αυτός ρυθµίζει τις σχέσεις της Εταιρίας µε το προσωπικό της, την υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού και τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις αυτού έναντι της Εταιρίας. β. Ο παρών Κανονισµός συντάχθηκε σύµφωνα µε το Νόµο 2414/96, άρθρο 10, το Προεδρικό ιάταγµα 228/99, άρθρο 35 και το Καταστατικό της Ανώνυµης Εταιρείας «Ο.Π.Α.Π. Α.Ε.», άρθρο 51. γ. Κάθε µελλοντική τροποποίησή του, συνολική ή εν µέρει, απαιτεί τη σύµφωνη γνώµη των εργαζοµένων. 2. Υπόχρεοι τήρησης του παρόντος Κανονισµού είναι όλο το προσωπικό της Εταιρίας όπως ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 3 του παρόντος (στο εξής «εργαζόµενοι») το οποίο συνδέεται µε αυτήν µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας αορίστου ή ορισµένου χρόνου κατά τους όρους του άρθρου 3 κατωτέρω. 3. Οι διατάξεις του παρόντος Κανονισµού δεν έχουν εφαρµογή επί των νοµικών συµβούλων, καθώς και επί των ειδικών συµβούλων και συνεργατών της εταιρείας. 4. Οι διατάξεις του παρόντος Κανονισµού εφαρµόζονται µόνο εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση µε την εργατική νοµοθεσία, τις οικείες συλλογικές συµβάσεις εργασίας, που εξακολουθούν στο σύνολό τους να ισχύουν, τις οικείες Σ.Σ.Ε., και τις Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. ΑΡΘΡΟ 2- ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΙΑΡΘΡΩΣΗ Η Εταιρία έχει την οργανωτική διάρθρωση και διοικητική δοµή που ορίζεται στον Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας της, ο οποίος εγκρίθηκε µε την από 17/12/2002 Απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρίας και τις επακόλουθες αποφάσεις οι οποίες αναγράφονται στην αρχή της νέας έκδοσης του Κανονισµού και έχουν ενσωµατωθεί σε αυτόν. ΑΡΘΡΟ 3- ΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Το προσωπικό της Εταιρίας έχει µε την Εταιρία σχέση εξαρτηµένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου και διακρίνεται σε τακτικό, έκτακτο και ευκαιριακά απασχολούµενο. α) Τακτικό είναι το προσωπικό που συνδέεται µε την Εταιρία µε σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας αορίστου χρόνου για πλήρη απασχόληση για την κάλυψη των οργανικών θέσεων της εταιρίας στις διευθύνσεις που ορίζονται στον Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας.

9 TITΛΟΣ: ΣΕΛ: 9 ΑΠΟ: 42 β) Έκτακτο είναι το προσωπικό που συνδέεται µε την Εταιρία µε σύµβαση ορισµένου χρόνο αναλόγως των εκάστοτε παρουσιαζόµενων εποχιακών ή εκτάκτων αναγκών. γ) Ευκαιριακά απασχολούµενο είναι το προσωπικό που προσλαµβάνεται µε σύµβαση µιας ηµέρας για ειδικότερες έκτακτες ανάγκες της Εταιρίας. ΑΡΘΡΟ 4- ΒΑΘΜΙ ΕΣ - ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ 1. Το άρθρο διαµορφώνεται ως εξής: ΒΑΘΜΟΙ: α. Οι θέσεις των κατηγοριών ΥΕ, Ε, ΤΕ και ΠΕ κατατάσσονται σε τέσσερις συνολικά βαθµούς ως ακολούθως: ΒΑΘΜΟΣ Α ΒΑΘΜΟΣ Β ΒΑΘΜΟΣ Γ ΒΑΘΜΟΣ β. Οι θέσεις των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και Ε κατατάσσονται στους βαθµούς Γ, Β και Α από τους οποίους ανώτατος είναι ο Α και κατώτατος ο Γ. γ. Οι θέσεις της κατηγορίας ΥΕ κατατάσσονται στους βαθµούς, και Γ από τους οποίους ανώτατος είναι ο Γ και κατώτατος ο. δ. Οι θέσεις όλων των βαθµών των κατηγοριών ΥΕ, Ε, ΤΕ και ΠΕ είναι σε κάθε κατηγορία Οργανικά ενιαίες. ε. Εισαγωγικός βαθµός της κατηγορίας ΥΕ είναι ο βαθµός και των κατηγοριών Ε, ΤΕ και ΠΕ ο βαθµός Γ. στ. Μεταξύ υπαλλήλων του ιδίου βαθµού δεν υπάρχει αρχαιότητα. 2. Ο αριθµός των οργανικών θέσεων βασίζεται στο εκάστοτε οργανόγραµµα της Εταιρείας, όπως αυτό περιγράφεται και αναλύεται στον εγκεκριµένο Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας. Ο συγκεκριµένος κάθε φορά αριθµός των οργανικών θέσεων στις οποίες απασχολείται το προσωπικό για πλήρη απασχόληση, ορίζονται ανά Τµήµα και ιεύθυνση µε αποφάσεις του ιοικητικού Συµβουλίου, σύµφωνα µε τις προτάσεις του αρµόδιου ιευθυντή και σύµφωνα µε τις εκάστοτε ειδικότερες ανάγκες της Εταιρείας, όπως διαµορφώνονται κάθε φορά. Ο ελάχιστος συνολικός αριθµός των οργανικών θέσεων της εταιρείας ανέρχεται στις 414, και το ιοικητικό Συµβούλιο µε αιτιολογηµένη απόφασή του, µπορεί να αυξήσει τον αριθµό και το είδος των οργανικών θέσεων ανάλογα µε τις ανάγκες που µπορεί να προκύψουν κατά την υλοποίηση του επιχειρησιακού σχεδίου της Εταιρείας. Οι 414 οργανικές θέσεις κατανέµονται σε βαθµούς, κατηγορίες και κλάδους, ως εξής: Α. Νοµικός Σύµβουλος: 1 ικηγόροι: 9 Γενικοί ιευθυντές: 4 Β. Στην κατηγορία Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) προβλέπονται 132 θέσεις, οι οποίες κατανέµονται στους εξής κλάδους: α. Κλάδος ΠΕ ιοικητικού-οικονοµικού

10 TITΛΟΣ: ΣΕΛ: 10 ΑΠΟ: 42 β. Κλάδος ΠΕ Πληροφορικής γ. Κλάδος ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Γ. Στην κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) προβλέπονται 25 θέσεις, οι οποίες κατανέµονται στους εξής κλάδους: α. Κλάδος ΤΕ ιοικητικού-λογιστικού β. Κλάδος ΤΕ Πληροφορικής γ. Κλάδος ΤΕ Νοσηλευτικής δ. Κλάδος ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ε. Κλάδος ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών στ. Κλάδος ΤΕ Γραφιστών. Στην κατηγορία ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ( Ε) προβλέπονται 193 θέσεις, οι οποίες κατανέµονται στους εξής κλάδους: α. Κλάδους Ε ιοικητικού-λογιστικού β. Κλάδος Ε. Γραφικών Τεχνών (Τυπογράφων) γ. Κλάδος Ε Οδηγών αυτοκινήτων δ. Κλάδος Ε Υδραυλικών ε. Κλάδος Ε Ηλεκτρολόγων στ. Κλάδος Ε Συντηρητών εργοδηγών Ε. Στην κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ) προβλέπονται 50 θέσεις, οι οποίες κατανέµονται στους εξής κλάδους: α. Κλάδος ΥΕ Επιµελητών β. Κλάδος ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας 3. Oι Γενικοί ιευθυντές θα επιλέγονται κατά 50% τουλάχιστον από το προσωπικό της Εταιρείας, µε επιστροφή, µετά την λήξη της θητείας τους, στην οργανική θέση που κατείχαν πριν την επιλογή. 4. Οι Προϊστάµενοι Τµηµάτων και ιευθύνσεων προέρχονται από το προσωπικό της Εταιρείας. 5. Επιτρέπεται η προσωρινή απασχόληση για επαγγελµατική κατάρτιση εντός των Τµηµάτων της εταιρίας φοιτητών, σπουδαστών (Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι. ή Ι.Ε.Κ.) ή ανέργων εκπαιδευόµενων, χρηµατοδοτούµενων από τον Ο.Α.Ε.., βάσει συµφωνίας των εκπαιδευτικών τους ιδρυµάτων ή οργανισµών ή του Ο.Α.Ε.. αντίστοιχα µε την εταιρία. 6. Σε περιπτώσεις που δεν υφίσταται επαρκές ή κατάλληλο προσωπικό για τη στελέχωση συγκεκριµένων οργανικών θέσεων κάποιου τµήµατος είναι δυνατή η ανάθεση καθηκόντων των οργανικών θέσεων αυτών σε εργαζοµένους τµηµάτων παρεµφερών αντικειµένων µέχρις ότου πληρωθούν οι οργανικές θέσεις. ΑΡΘΡΟ 5- ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ 1. Προσλήψεις τακτικού προσωπικού µε σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας αορίστου χρόνου γίνονται µε απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου κατόπιν εισήγησης του ιευθύνοντος Συµβούλου µόνο στους βαθµούς β γ και δ, σύµφωνα µε την νοµοθεσία που διέπει κάθε φορά το καθεστώς προσλήψεων της Εταιρίας και

11 TITΛΟΣ: ΣΕΛ: 11 ΑΠΟ: 42 βάσει των αναγκών κάθε ιευθύνσεως όπως αυτές γνωστοποιούνται στο Τµήµα Προσωπικού. 2. Οι προσλήψεις γίνονται κατόπιν προκήρυξης των οργανικών θέσεων και πραγµατοποιούνται είτε µέσω διαγωνισµού είτε µε επιλογή ύστερα από συνέντευξη. Στην προκήρυξη αναγράφονται οι όροι της πρόσληψης καθώς και τα απαιτούµενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα που πρέπει να συγκεντρώνουν οι υποψήφιοι. 3. Τα ειδικότερα προσόντα πρόσληψης για κάθε µια οργανική θέση κατά την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου καθορίζονται κάθε φορά µε απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου βάσει εισήγησης του /ντος Συµβούλου και πρότασης του αρµόδιου ιευθυντή. 4. Η πρόσληψη του προσωπικού γίνεται υπό δοκιµή διάρκειας ενός έτους, µε απόφαση ιοικητικού Συµβουλίου κατόπιν σχετικής εισήγησης του ιευθύνοντος Συµβούλου. Το υπό δοκιµή προσωπικό, που κρίνεται και αξιολογείται επιτυχώς σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 6 παρ.2 του παρόντος κανονισµού, προσλαµβάνεται οριστικά µε απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου και καθίσταται µόνιµο από την εποµένη της ηµεροµηνίας λήξεως της υπό δοκιµή προσλήψεώς του. 5. Η πρόσληψη καθίσταται αυτοδικαίως άκυρη εάν ο υπό πρόσληψη δεν αναλάβει υπηρεσία εντός µηνός από την ηµεροµηνία που αναγράφεται στη σχετική απόφαση πρόσληψης, εκτός εάν µε απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου ορίζεται διαφορετικά. 6. Η πρόσληψη του ευκαιριακά απασχολούµενου προσωπικού για την κάλυψη των αναγκών της εταιρίας γίνεται µε απόφαση του ιευθύνοντος Συµβούλου βάσει εισήγησης του Τµήµατος Προσωπικού σύµφωνα µε αιτήµατα ή προτάσεις των αρµοδίων ιευθυντών. ΑΡΘΡΟ 6- ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ Α) Αξιολόγηση προσωπικού 1. Οι προαγωγές του προσωπικού από βαθµό σε βαθµό, βασίζονται σε αξιολόγηση των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων των εργαζοµένων, και απαραιτήτως των τίτλων εκπαίδευσης και του χρόνου απασχόλησής των εργαζοµένων στην εταιρία. 2. Ο κάθε εργαζόµενος αξιολογείται από τους προϊσταµένους του κατά τους όρους των παραγράφων 4-6 του παρόντος άρθρου, µε βάση το σύστηµα αξιολόγησης ουσιαστικών προσόντων της Εταιρίας, το οποίο βασίζεται (α) στο βαθµό του εργαζοµένου, κατά την έννοια του άρθρου 4 ανωτέρω, (β) στα πτυχία και τους τίτλους σπουδών και τα άλλα τυπικά προσόντα εκπαίδευσης, όπως πιστοποιούνται από τίτλους, βεβαιώσεις και πιστοποιητικά και (γ) σε βαθµολόγηση βάσει κριτηρίων αξιολόγησης. 3. Βαθµολογούνται τα ακόλουθα κριτήρια: α) πτυχία τίτλοι σπουδών β)υπηρεσιακή κατάρτιση και εµπειρία, γ)προσωπικότητα εργαζοµένου, δ) διοικητική ικανότητα.

12 TITΛΟΣ: ΣΕΛ: 12 ΑΠΟ: Για κάθε ένα από τα κριτήρια αξιολόγησης που αναφέρονται στις ανωτέρω παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 6 του παρόντος κανονισµού, ισχύει διαφορετικός συντελεστής βαρύτητας. Οι συντελεστές βαρύτητας ανά κατηγορία κριτηρίων διαµορφώνονται σύµφωνα µε τον πίνακα που ακολουθεί. Καθένα από τα κριτήρια 1-4 βαθµολογείται µε ανώτατο βαθµό Οι προαγωγές γίνονται ύστερα από απόφαση του Υπηρεσιακού Συµβουλίου. Οι υπάλληλοι προάγονται στον αµέσως επόµενο βαθµό εφόσον διαθέτουν σε ικανοποιητικό επίπεδο τα κριτήρια του συστήµατος αξιολόγησης. Ειδικά για την προαγωγή από το βαθµό Β στο βαθµό Α πρέπει ο υπάλληλος να έχει τα προσόντα των κριτηρίων του συστήµατος αξιολόγησης σε υψηλό επίπεδο και να έχει συµπληρώσει το προβλεπόµενο χρόνο στο βαθµό αυτό.

13 TITΛΟΣ: ΣΕΛ: 13 ΑΠΟ: 42 Τα κριτήρια και οι συντελεστές βαρύτητας του πίνακα διαφοροποιούνται ως εξής: ΚΡΙΤΗΡΙΟ 4 ΚΡΙΤΗΡΙΟ 3 ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2 ΚΡΙΤΗΡΙΟ 1 ΠΤΥΧΙΑ-ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥ ΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ-ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΒΑΘΜΟΣ ΥΠΟΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΥΕ 20 20% Ε 40 ΙΕΚ 50 ΤΕ 70 ΠΕ 80 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ 90 Ι ΑΚΤΟΡΙΚΟ 100 ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ 5 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ- ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 45 ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ, ΕΜΠΕΙΡΙΑ, ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 55 40% ΗΘΟΣ - ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ % ΠΡΟΘΥΜΙΑ 1-30 ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ - ΖΗΛΟΣ 1-40 ΑΝΑΛΗΨΗ ΕΥΘΥΝΩΝ % ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΤΗΤΑ 1-30 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 1-20 ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ 1-30

14 TITΛΟΣ: ΣΕΛ: 14 ΑΠΟ: Βάσει των ανωτέρω ουσιαστικών κριτηρίων αξιολόγησης οι αρµόδιοι προϊστάµενοι συντάσσουν σε ετήσια βάση έκθεση ουσιαστικών προσόντων(τα στοιχεία που αφορούν τυπικά προσόντα που περιλαµβάνονται στους ατοµικούς φακέλους των εργαζοµένων, συµπληρώνονται από την δ/νση προσωπικού). 7. Αντίστοιχη έκθεση υποβάλλεται και στο υπηρεσιακό Συµβούλιο και για την περίπτωση επιλογής προσωπικού σε Τµηµατάρχες και ιευθυντές και σε αυτές βασίζεται η απόφαση του Υπηρεσιακού Συµβουλίου για την επιλογή τους. 8. Η αξιολόγηση του προσωπικού γίνεται από τον Προϊστάµενο του Τµήµατος και τον ιευθυντή της ιεύθυνσης στην οποία υπάγεται η οργανική του θέση. 9. Η αξιολόγηση των Τµηµαταρχών γίνεται από τους ιευθυντές και τους Γενικούς ιευθυντές των ιευθύνσεων στις οποίες υπάγεται η οργανική τους θέση. 10. Οι Γενικοί ιευθυντές και ο ιευθύνων Σύµβουλος αξιολογούν τους ιευθυντές των ιευθύνσεων που υπάγονται σε αυτούς. Οι Γενικοί ιευθυντές αξιολογούνται από το ιευθύνοντα Σύµβουλο. 11. Η επιλογή εργαζοµένου για εκκενωθείσα οργανική θέση ανώτερη ιεραρχικά γίνεται σύµφωνα µε τα παρακάτω: Α) Για την προαγωγή από βαθµό σε βαθµό απαιτείται: α. Για την κατηγορία ΥΕ: από το βαθµό στο βαθµό Γ δωδεκαετής υπηρεσία στο. β. Για την κατηγορία Ε: από το βαθµό Γ στο βαθµό Β οκταετής υπηρεσία στο βαθµό Γ και από το βαθµό Β στο βαθµό Α εξαετής υπηρεσία στο βαθµό Β. γ. Για την κατηγορία ΤΕ: από το βαθµό Γ στο βαθµό Β τετραετής υπηρεσία στο βαθµό Γ και από το βαθµό Β στο Α εξαετής υπηρεσία στο βαθµό Β. δ. Για την κατηγορία ΠΕ: από το Γ στο βαθµό Β διετής υπηρεσία στο βαθµό Γ και από το βαθµό Β στο βαθµό Α εξαετής υπηρεσία στο βαθµό Β. Β) Οι προαγωγές των εργαζοµένων από βαθµό σε βαθµό γίνονται µε απόφαση του Υπηρεσιακού Συµβουλίου, οι οποίες βασίζονται στις ετήσιες εκθέσεις αξιολόγησης. Ανεπαρκής για προαγωγή από βαθµό σε βαθµό κρίνεται ο εργαζόµενος που στην ετήσια έκθεση έχει συνολικό βαθµό κάτω από 60. Γ) Για κάθε προαγωγή του εργαζόµενου από βαθµό σε βαθµό δίνεται σε αυτόν επίδοµα ίσο µε το 2% του βασικού µισθού του. Επιλογή Τµηµατάρχη Ως Προϊστάµενοι Τµηµάτων ή αντίστοιχου επιπέδου οργανικών µονάδων, επιλέγονται υπάλληλοι βαθµού Α και αν δεν υπάρχουν υπάλληλοι βαθµού Α, επιλέγονται προσωρινά υπάλληλοι βαθµού Β, έως ότου καταστεί δυνατή η επιλογή υπαλλήλων βαθµού Α. Επιλογή ιευθυντή Η επιλογή των Προϊσταµένων ιευθύνσεων γίνεται µε απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου, ύστερα από την κατάρτιση των πινάκων από το υπηρεσιακό συµβούλιο. Ως Προϊστάµενοι ιευθύνσεων ή αντίστοιχου επιπέδου, οργανικών µονάδων, επιλέγονται υπάλληλοι βαθµού Α µε τετραετή τουλάχιστον υπηρεσία στο βαθµό αυτό. Αν δεν υπάρχουν υπάλληλοι µε την προϋπόθεση αυτή, επιλέγονται υπάλληλοι βαθµού Α µε τριετή τουλάχιστον υπηρεσία στο βαθµό αυτόν και όταν και αυτοί δεν επαρκούν, υπάλληλοι µε µικρότερο χρόνο στο βαθµό Α. Αν δεν υπάρχουν υπάλληλοι βαθµού Α, Προϊστάµενοι ιευθύνσεων επιλέγονται

15 TITΛΟΣ: ΣΕΛ: 15 ΑΠΟ: 42 προσωρινά υπάλληλοι βαθµού Β, έως ότου καταστεί δυνατή η επιλογή υπαλλήλου βαθµού Α. 12. Με απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου, έπειτα από ειδικώς αιτιολογηµένη εισήγηση του Υπηρεσιακού Συµβουλίου, είναι δυνατή η υποβάθµιση στην αµέσως κατώτερη οργανική θέση προαχθέντος εργαζοµένου από τη θέση Τµηµατάρχη ή ιευθυντή, µετά την πάροδο 1 τουλάχιστον έτους στη θέση αυτή. Η εισήγηση του Υπηρεσιακού Συµβουλίου βασίζεται στην έκθεση αξιολόγησης που καταρτίζει ο αρµόδιος ιευθυντής και ο Γενικός /ντής (για τον Τµηµατάρχη) ή ο ιευθύνων Σύµβουλος και ο Γενικός /ντής (για τον ιευθυντή) εάν συντρέχει σπουδαίος λόγος που συνίσταται στην αποδεδειγµένη βάσει συγκεκριµένων γεγονότων ανεπάρκεια του εν λόγω εργαζοµένου να ασκήσει διευθυντικά καθήκοντα. 13. Η Εταιρία, ανταποκρινόµενη στην κοινωνική της ευθύνη, µεριµνά ώστε οι επιλογές να γίνονται µε ισότιµους όρους για όλους, βάσει των ουσιαστικών προσόντων της ανωτέρω παραγράφου, χωρίς διακρίσεις µεταξύ ανδρών και γυναικών ή σε βάρος εκπροσώπων κοινωνικά µειονεκτικών ή κοινωνικά αποκλεισµένων οµάδων. 14. Oι επιλεγόµενοι από τα αρµόδια όργανα, σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, Προϊστάµενοι των οργανικών µονάδων της Εταιρείας τοποθετούνται στις οικείες οργανικές µονάδες (Τµήµατα, ιευθύνσεις) µε απόφαση του ιευθύνοντος Συµβούλου. Οι πιο πάνω τοποθετήσεις είναι για χρονική διάρκεια 3 ετών και οι τοποθετηµένοι ως Προϊστάµενοι εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντα τους έως την τυχόν επανεπιλογή τους ή την τοποθέτηση του νέου Προϊσταµένου. Σε περίπτωση κατάργησης οργανικών µονάδων θα εξακολουθούν αυτοί να λαµβάνουν το επίδοµα υπευθυνότητας. Γενικοί ιευθυντές Οι Γενικοί ιευθυντές που προέρχονται από το προσωπικό της Εταιρείας µε βαθµό Α, επιλέγονται µε απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου για τριετή θητεία. Μετά τη λήξη αυτής δε επανέρχονται αυτοδικαίως στη θέση τους. Β) Αρχαιότητα 1. Η υπηρεσιακή αρχαιότητα του προσωπικού ξεκινά από το χρόνο της υπό δοκιµή προσλήψεώς του στην εταιρεία. 2. Στον υπολογισµό της αρχαιότητας δεν υπολογίζεται: i. Ο χρόνος των ειδικών αδειών χωρίς αποδοχές ii. Ο χρόνος της αδικαιολόγητης απουσίας από την Υπηρεσία iii. Ο χρόνος που το προσωπικό έχει τεθεί σε κατάσταση αργίας σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο άρθρο 28 του παρόντος Κανονισµού Εργασίας. 3. Προσωπικό που επιστρατεύεται, διατηρεί κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής του υπηρεσίας τη θέση του στην εταιρία και επανέρχεται αυτοδίκαια σε αυτήν µετά την απόλυσή του και λαµβάνει τις τακτικές αποδοχές του. Ο ανωτέρω χρόνος αναγνωρίζεται ως χρόνος πραγµατικής υπηρεσίας στην εταιρεία για τον υπολογισµό της αρχαιότητας.

16 TITΛΟΣ: ΣΕΛ: 16 ΑΠΟ: 42 ΑΡΘΡΟ 7- ΕΚΘΕΣΗ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ 1. Οι εργαζόµενοι της εταιρίας αξιολογούνται σύµφωνα µε τις παραγράφους Α4 έως Α6 του άρθρου 6 ανωτέρω, βάσει των κριτηρίων αξιολόγησης ουσιαστικών προσόντων που αναφέρονται στην παράγραφο Α2 του άρθρου 6 ανωτέρω και σχετικώς συντάσσεται Έκθεση Ουσιαστικών Προσόντων. 2. Το πρότυπο του κειµένου της Έκθεσης Ουσιαστικών Προσόντων που συντάσσεται από τους αρµόδιους για την αξιολόγηση των υφισταµένων τους, διαµορφώνεται από την ιεύθυνση ιαχείρισης Ανθρώπινου υναµικού, ώστε να περιλαµβάνει ερωτήµατα για την αξιολόγηση όλων των κριτηρίων που αναφέρονται στην παράγραφο Α2 του άρθρου 6 ανωτέρω. Βάσει της Έκθεσης Ουσιαστικών Προσόντων ο εκάστοτε αρµόδιος προϊστάµενος (Τµηµατάρχης, ιευθυντής, Γενικός ιευθυντής) έχει δικαίωµα να υποβάλει παρατηρήσεις προς βελτίωση σε υφισταµένους του. ΑΡΘΡΟ 8- ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ 1. Όταν πρόκειται για προσωρινή αναπλήρωση προϊσταµένων θέσεων ευθύνης, τότε ισχύουν τα ακόλουθα: Η αναπλήρωση ενός Γενικού ιευθυντή γίνεται από έναν εκ των ιευθυντών που υπάγονται στην ίδια Γενική ιεύθυνση µε αυτή του αναπληρούµενου και η επιλογή γίνεται από τον αναπληρούµενο µε την έγκριση του ιευθύνοντος Συµβούλου. Η αναπλήρωση ενός ιευθυντή γίνεται από έναν εκ των Προϊσταµένων που ανήκουν στο αµέσως κατώτερο ιεραρχικό επίπεδο και υπάγονται στην ίδια ιεύθυνση µε αυτή του αναπληρούµενου. Ο αναπληρωτής ορίζεται από τον αναπληρούµενο ιευθυντή µε την έγκριση του ιευθύνοντος Συµβούλου, ή σε περίπτωση που αυτός δεν έχει ορίσει αναπληρωτή, από τον Γενικό ιευθυντή ή το ιευθύνοντα Σύµβουλο. Ο Προϊστάµενος ενός τµήµατος, µε την έγκριση του ιευθυντού της ιεύθυνσης στην οποία ανήκει, ορίζει ως αναπληρωτή του έναν εκ των υπαλλήλων που απασχολούνται στο τµήµα του οποίου προΐσταται. 2. Όταν απουσιάζει ένας υπάλληλος η αναπλήρωσή του γίνεται, εφόσον κριθεί απαραίτητη, από έναν άλλο υπάλληλο ο οποίος ορίζεται από τον Προϊστάµενο του Τµήµατος στο οποίο υπάγεται ο αναπληρούµενος. 3. Οι αναπληρωτές των ανωτέρω παραγράφων 1,2 κατά τη διάρκεια της αναπλήρωσης έχουν όλα τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη θέση ευθύνης. ΑΡΘΡΟ 9- ΜΕΤΑΘΕΣΗ/ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 1. Στην περίπτωση που δεν προβλέπεται στη σύµβαση µε τον εργαζόµενο η δυνατότητα της επιχείρησης να τον µεταθέτει -είτε λόγω των υπηρεσιακών

17 TITΛΟΣ: ΣΕΛ: 17 ΑΠΟ: 42 αναγκών της εταιρείας είτε κατόπιν αίτησης του εργαζόµενου για µετάθεση- τότε είναι απαραίτητη η συγκατάθεσή του. 2. Όταν πρόκειται για µετακίνηση εντός της ίδιας έδρας, αυτή γίνεται µε απόφαση του ιευθύνοντος Συµβούλου. 3. Όταν πρόκειται για µετάθεση εκτός της έδρας του εργαζόµενου, αρµόδιος για την εισήγηση της µετάθεσης είναι ο ιεραρχικός προϊστάµενος της οργανικής θέσης σε συνεργασία µε τη ιεύθυνση ιαχείρισης Ανθρώπινου υναµικού, µετά από αίτηµα του Περιφερειακού Κέντρου. Η απόφαση για τη µετάθεση πρέπει να έχει τη σύµφωνη γνώµη του εργαζοµένου (εκτός αν προβλέπει διαφορετικά η σύµβαση του), του Υπηρεσιακού Συµβουλίου, του ιευθύνοντα Συµβούλου και του ιοικητικού Συµβουλίου. 4. εν επιτρέπεται µονοµερής µεταβολή των όρων της σύµβασης εργασίας. Έτσι, για τις µεταθέσεις εκτός της έδρας του εργαζόµενου που δεν προβλέπονται στη σύµβαση εργασίας είναι απαραίτητη η συγκατάθεσή του. 5. Για το µετατιθέµενο από έδρα σε έδρα προσωπικό, µε απόφαση του ιευθύνοντος Συµβούλου, η εταιρεία καλύπτει τα έξοδα µετακίνησης του εργαζόµενου, της οικογένειάς του και της οικοσκευής του. Επιπλέον, στο µετατιθέµενο από έδρα σε έδρα ένεκα υπηρεσιακών αναγκών προσωπικό καταβάλλεται για έξοδα πρώτης εγκατάστασης το ποσό δύο µηνιαίων µισθών. ΑΡΘΡΟ 10- ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 1. Το Υπηρεσιακό Συµβούλιο της Εταιρίας έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες: α) Αποφασίζει για τις προαγωγές των εργαζόµενων από βαθµό σε βαθµό β) Υποβάλλει προς τον ιευθύνοντα Σύµβουλο και το ιοικητικό Συµβούλιο το πρακτικό επιλογής των Τµηµαταρχών. γ) Αποφασίζει για τις κενωθείσες θέσεις Τµηµαταρχών και εκφέρει γνώµη για κενωθείσες θέσεις ιευθυντών και υποβάλλει τα σχετικά πρακτικά προς τον ιευθύνοντα Σύµβουλο και το ιοικητικό Συµβούλιο. Η τοποθέτηση των επιλεγέντων Προϊσταµένων των οργανικών µονάδων, θα γίνεται εντός ενός µηνός από την υποβολή των πρακτικών. δ) Εκφράζει γνώµη επί της επιβολής πειθαρχικών ποινών ως «Πειθαρχικό Συµβούλιο» κατά τους όρους του άρθρου 24 κατωτέρω. ε) Στην περίπτωση που έχει εξαντληθεί το ανώτατο όριο της άδειας ασθενείας µε αποδοχές ενός υπαλλήλου, εκτιµά κατά πόσο ο παραπεµφθείς δύναται να εκτελεί το είδος της εργασίας του σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο άρθρο 14. ζ) Με εισήγηση της Υπηρεσίας Υγιεινής και Ασφάλειας (Ν/1568), ο ιευθύνων Σύµβουλος αναθέτει, σε όποιον εργαζόµενο έχει κριθεί ανίκανος, εργασία που µπορεί να εκτελέσει. η) Εισηγείται, βάσει της ετήσιας έκθεσης αξιολόγησης την υποβάθµιση στην αµέσως κατώτερη οργανική θέση εργαζοµένου από τη θέση Τµηµατάρχη ή ιευθυντή σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 6 παράγραφος 12 του παρόντος.

18 TITΛΟΣ: ΣΕΛ: 18 ΑΠΟ: Το Υπηρεσιακό Συµβούλιο έχει διετή θητεία, είναι πενταµελές και αποτελείται από: α) Τρεις µόνιµους εργαζοµένους µε βαθµό Α, οι οποίοι ορίζονται µε απόφαση ιοικητικού Συµβουλίου εκ των οποίων ο ένας ορίζεται Πρόεδρος. β) Από δύο αιρετούς εκπροσώπους των εργαζοµένων που εκλέγονται µε άµεση καθολική και µυστική ψηφοφορία. 3. Πέραν των τακτικών µελών του, ορίζονται ή εκλέγονται αντίστοιχα ισάριθµοι αναπληρωτές. Αν λυθεί η σχέση εργασίας αιρετού µέλους του Συµβουλίου, τακτικό µέλος καθίσταται το αναπληρωµατικό µέλος ως αναπληρωµατικό µέλος ορίζεται ο επόµενος στην σειρά εκλογής για το υπόλοιπο χρονικό διάστηµα της θητείας. 4. Το Υπηρεσιακό Συµβούλιο συνέρχεται κάθε χρόνο εντός του Α τριµήνου και καταρτίζει τον πίνακα προακτέων για τις προαγωγές τους. Η ισχύς των πινάκων αρχίζει την 1 η Απριλίου του έτους κατάρτισης τους, ανεξάρτητα από την ηµεροµηνία οριστικοποίησής τους. 5. Οι υπάλληλοι που περιλαµβάνονται στους πίνακες προακτέων, προάγονται υποχρεωτικά µέσα σε ένα µήνα από την κύρωση των πινάκων ή από την ηµέρα που συµπληρώνουν τον απαιτούµενο για την προαγωγή χρόνο υπηρεσίας. 6. Η προαγωγή θεωρείται ότι συντελείται από την ηµέρα που συµπληρώνει ο υπάλληλος το χρόνο υπηρεσίας που απαιτείται για να προαχθεί στον επόµενο βαθµό, ποτέ όµως πριν από την έναρξη ισχύος του οικείου πίνακα προακτέων. 7. Τον Ιανουάριο κάθε έτους συντάσσεται από την αρµόδια υπηρεσία αλφαβητική κατά κλάδο και βαθµό κατάσταση, στην οποία περιλαµβάνονται όλοι οι υπάλληλοι µαζί µε στοιχεία δηλωτικά της ηλικίας, της συνολικής υπηρεσίας και της υπηρεσίας κατά βαθµό του µισθολογικού κλιµακίου καθώς και ο τίτλος σπουδών κάθε υπαλλήλου. 8. Οι καταστάσεις αυτές κοινοποιούνται υποχρεωτικά στους υπαλλήλους µέσα στο πρώτο δεκαπενθήµερο του Φεβρουαρίου κάθε έτους. ιόρθωση των στοιχείων υπαλλήλου που αναγράφονται στην κατάσταση γίνεται από την υπηρεσία ύστερα από αίτηση του ιδίου, η οποία υποβάλλεται σε προθεσµία δέκα ηµερών από την κοινοποίηση. Αν η υπηρεσία απορρίψει την αίτηση ή δεν απαντήσει µέσα σε δέκα ηµέρες από την υποβολή της, επιτρέπεται ένσταση στο Υπηρεσιακό Συµβούλιο µέσα σε δέκα µέρες από την πάροδο της παραπάνω δεκαήµερης προθεσµίας ή από την κοινοποίηση της απορριπτικής απόφασης της υπηρεσίας αν αυτή γίνεται νωρίτερα. 9. Ο υπάλληλος έχει την δυνατότητα ενιστάµενος να προσφύγει στο Υπηρεσιακό Συµβούλιο εντός δέκα ηµερών από της κοινοποίησης της απόφασης, το δε Υπηρεσιακό Συµβούλιο υποχρεούται να απαντήσει µέσα σε ένα µήνα από την υποβολή της ένστασης. 10. Εισηγητής στο Υπηρεσιακό Συµβούλιο είναι ο Προϊστάµενος της ιεύθυνσης ιαχείρισης Ανθρωπίνου υναµικού και απουσιάζοντος ή κωλυοµένου ο Προϊστάµενος του Τµήµατος Προσωπικού. Οι εισηγητές δεν µπορεί να είναι συνάµα και µέλη του Υπηρεσιακού Συµβουλίου. 11. Γραµµατέας και αναπληρωτής Γραµµατέας του Υπηρεσιακού Συµβουλίου, ορίζεται από το Τµήµα Προσωπικού.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ στο σχέδιο νόµου Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ.. Άρθρο.. Κάλυψη Οργανικών Θέσεων Αυξηµένων

Διαβάστε περισσότερα

Νοέμβρης 2008. www.doe.gr

Νοέμβρης 2008. www.doe.gr Εκπαιδευτικές άδειες µε ή χωρίς αποδοχές χορηγήσεις και ανανεώσεις Όροι, δικαιολογητικά, χρονική διάρκεια, πρόσθετες αποδοχές Νοέμβρης 2008 Εκπαιιδευτιικές άδειιες µε ή χωρίίς αποδοχές (χορηγήσεις και

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΛΟΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΡΟΛΟΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΡΟΛΟΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (1) Υποχρέωση να μετέχουν σε όλες τις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου. Υποχρέωση να μετέχουν σε όλα τα όργανα και τις επιτροπές, που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΑΠΕ)»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΑΠΕ)» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΑΠΕ)» Στο Πικέρµι σήµερα την 24/7/2003 στα γραφεία του Ν.Π.Ι.. µε

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016 / 2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις,» (ΦΕΚ 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 του νόμου 3091/2002 (ΦΕΚ, 330/24.12.2002) (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΈΝΩΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ - Ο.Α.Σ.Ε.

ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΈΝΩΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ - Ο.Α.Σ.Ε. ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΈΝΩΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ - Ο.Α.Σ.Ε. µε θέµα: «Ειδικές Ρυθµίσεις Άρσης Αντικινήτρων στη Συνδικαλιστική ράση» (Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟY ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πειθαρχία και Διαχείριση Παραπόνων στην Επιχείρηση

Πειθαρχία και Διαχείριση Παραπόνων στην Επιχείρηση Υγιείς Εργασιακές Σχέσεις - Σύγχρονες Επιχειρήσεις Πειθαρχία και Διαχείριση Παραπόνων στην Επιχείρηση 3 η Ημέρα 12/6/2014 Πειθαρχικός Κώδικας Η πειθαρχία είναι ουσιώδης παράμετρος σε κάθε επιχείρηση για

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Άρθρο : 2001. Γενικές διατάξεις. 1. Οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου παρατίθενται διά συστηµατικούς λόγους και δεν τροποποιούν κειµένη νοµοθεσία. Σε

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά µε τη συνέχιση της ασφάλισης των µισθωτών της επιχ/σης «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε.»

Σχετικά µε τη συνέχιση της ασφάλισης των µισθωτών της επιχ/σης «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε.» Σχετικά µε τη συνέχιση της ασφάλισης των µισθωτών της επιχ/σης «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟ ΩΝ : ΠΑΡΟΧΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 85/2007 Αριθµ. Πρωτ.: Α23/266/12/7-6-2007 Σας κοινοποιούµε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ (Ε.Κ.ΧΑ.) Α.Ε.

ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ (Ε.Κ.ΧΑ.) Α.Ε. ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ (Ε.Κ.ΧΑ.) Α.Ε. Αρ. Πρωτ.: 1434962 Χολαργός, 28.11.2014 Πρόσκληση αποσπάσεων, επτά 7 υπαλλήλων στην Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. «Η Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. κατ εφαρµογή του άρθρου 4 του ν. 4164/2013

Διαβάστε περισσότερα

Εφόσον την 1.1.2002 οι παραπάνω µηνιαίοι µισθοί, όπως θα έχουν διαµορφωθεί την 31.12.2001, δεν εξασφαλίζουν επίπεδο αυξήσεως που να υπερβαίνει

Εφόσον την 1.1.2002 οι παραπάνω µηνιαίοι µισθοί, όπως θα έχουν διαµορφωθεί την 31.12.2001, δεν εξασφαλίζουν επίπεδο αυξήσεως που να υπερβαίνει Πράξη Καταθ. Υπ.Εργασίας 153/28.12.2000: Συλλογική Σύµβαση Εργασίας 18.12.2000 Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των ΓΕΩΛΟΓΩΝ πτυχιούχων Ανωτάτων σχολών που απασχολούνται στις Βιοµηχανικές επιχ/σεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο. Αντισταθμιστική Εκπαίδευση

ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο. Αντισταθμιστική Εκπαίδευση ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο. Αντισταθμιστική Εκπαίδευση 1. Για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: α) «Αντισταθμιστική εκπαίδευση»: στην έννοια της αντισταθμιστικής εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ «ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ» 1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ «ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ» 1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ Ταχ. Δ/ νση : Υπατίας 5, 105 57 ΑΘΗΝΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Σε συνέχεια ερωτημάτων που προέκυψαν σχετικά με την ερμηνεία και την εφαρμογή του Ν 3651/2008 (ΦΕΚ Α 44) «Οδική Βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΜΕ ΕΜΜΙΣΘΗ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΜΕ ΕΜΜΙΣΘΗ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ------ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 1.8.2013 Αριθ. Πρωτ.: 14186 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πληρ. : Χ. Παπαδοπούλου Τηλ.: 2313317816 e-mail: c.papadopoulou@thessaloniki.gr

Πληρ. : Χ. Παπαδοπούλου Τηλ.: 2313317816 e-mail: c.papadopoulou@thessaloniki.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOMOΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λιδωρίκι 19 Νοεμβρίου 2014

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λιδωρίκι 19 Νοεμβρίου 2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λιδωρίκι 19 Νοεμβρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ Αριθμ. Πρωτ.16009 ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ ΕΔΡΑ ΛΙΔΩΡΙΚΙ Τ.Κ.33053 Λιδωρίκι Πληρ. Θ. Δούκα Τηλ.2266031100 εσωτ. 3 Προκήρυξη για

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Του Υπουργείου Οικονομικών. «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Του Υπουργείου Οικονομικών. «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Του Υπουργείου Οικονομικών «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο 1 1. Το άρθρο 10 του ν. 3492/2006 (ΦΕΚ Α 210) αντικαθίσταται ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ & ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ

ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ & ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ & ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Όλοι οι εργαζόμενοι, με σχέση εξαρτημένης εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου, ανεξάρτητα της, ειδικότητας και του τρόπου αμοιβής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Έγκριση σύστασης του κοινωφελούς ιδρύµατος µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ - ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ - ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ EΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ - ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2000 Σελίδα 1 από 9 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ : ΙΟΙΚΗΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΡΘΡΟ 1 Ο : ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΛ.Α.Ο. Για την άσκηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΡΘΡΟ 1 Προπονητής Προπονητής κατά την έννοια των διατάξεων του παρόντος είναι κάθε πρόσωπο που έχει τα απαιτούµενα από τον κανονισµό αυτό προσόντα και δικαιούται κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛOΓlKH ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ των Οινολόγων όπως αυτοί ορίζονται από τον 1697/87, που απασχολούνται σε Επιχειρήσεις όλης της χώρας

ΣΥΛΛOΓlKH ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ των Οινολόγων όπως αυτοί ορίζονται από τον 1697/87, που απασχολούνται σε Επιχειρήσεις όλης της χώρας ΣΥΛΛOΓlKH ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ των Οινολόγων όπως αυτοί ορίζονται από τον 1697/87, που απασχολούνται σε Επιχειρήσεις όλης της χώρας Στην Αθήνα σήµερα την 1η Σεπτεμβρίου 2008 οι υπογράφοντες αφενός Στυλιανός

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔ. ΔΙΚΑΙΟΥ Αθήνα, 27/10/2014 Αριθ.Πρωτ.: 43796 Ταχ.Δ/νση : Αμαλιάδος 17 Ταχ. Κώδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ (Ε.Κ.ΧΑ.) Α.Ε. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αρ. Πρωτ.: 1437476 Χολαργός, 16.12.2014 Κωδικός Πρόσκλησης: ΑΠΒ2014

ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ (Ε.Κ.ΧΑ.) Α.Ε. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αρ. Πρωτ.: 1437476 Χολαργός, 16.12.2014 Κωδικός Πρόσκλησης: ΑΠΒ2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ (Ε.Κ.ΧΑ.) Α.Ε. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αρ. Πρωτ.: 1437476 Χολαργός, 16.12.2014 Κωδικός Πρόσκλησης: ΑΠΒ2014 Πρόσκληση αποσπάσεων, εννέα 9 υπαλλήλων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ υπ αριθ. 615/2012 ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΣΤ ΤΜΗΜΑΤΟΣ. Συνεδρίαση της 11-12-2012. Νικόλαος Μαυρίκας, Αντιπρόεδρος ΝΣΚ.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ υπ αριθ. 615/2012 ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΣΤ ΤΜΗΜΑΤΟΣ. Συνεδρίαση της 11-12-2012. Νικόλαος Μαυρίκας, Αντιπρόεδρος ΝΣΚ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ υπ αριθ. 615/2012 ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΣΤ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Σύνθεση : Συνεδρίαση της 11-12-2012 Πρόεδρος : Νικόλαος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, LL.M., Υπ. Δ.Ν. ΕΝΟΤΗΤΑ : «ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ» - 1 - Οι δημόσιοι υπάλληλοι περαιτέρω οφείλουν να

Διαβάστε περισσότερα

Εξαίρεση από τους κλάδους ανεργίας και εργατικής εστίας των ανέργων που επιδοτούνται από τον Ο.Α.Ε.., σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.

Εξαίρεση από τους κλάδους ανεργίας και εργατικής εστίας των ανέργων που επιδοτούνται από τον Ο.Α.Ε.., σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. Εξαίρεση από τους κλάδους ανεργίας και εργατικής εστίας των ανέργων που επιδοτούνται από τον Ο.Α.Ε.., σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3227/04 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟ ΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 50/2006 Αριθµ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

11-14 3130/19.7.2006- ΦΕΚ 1114 Β

11-14 3130/19.7.2006- ΦΕΚ 1114 Β 1 Προβλεπόµενη διαδικασία και απαιτούµενα δικαιολογητικά για την χορήγηση των πιστοποιητικών κατόπιν συµµετοχής σε εξετάσεις ή σεµινάρια πιστοποίησης (άρθρα 11-14 της υπ αριθµ. 3130/19.7.2006- ΦΕΚ 1114

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΥΡΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΥΡΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΥΡΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ Σερρών Γενικός Διευθυντής EC-BIC Σερρών Α. ΕΡΓΑΣΙΑ & ΕΡΓΟ Έννοια της Εργασίας Η διάθεση προκαθορισμένου χρόνου, προσωπικών και επίκτητων

Διαβάστε περισσότερα

'Αρθρο 1. Προκήρυξη θέσεων ΕΕΠ

'Αρθρο 1. Προκήρυξη θέσεων ΕΕΠ Π.. 394 της 4/11.1Ο.83: ιαδικασία και προϋποθέσεις πλήρωσης των θέσεων, µονιµοποίησης και χορήγησης εκπαιδευτικών αδειών που αφορούν στα µέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) των Α.Ε.Ι. -

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Ανάθεση Λογιστικής υποστήριξης του ΚΕΚ Γ. Γεννηµατάς ΑΕ για το οικονοµικό έτος 2016 σε εταιρεία Λογιστικών Υπηρεσιών Το ΚΕΚ Γ. Γεννηµατάς προτίθεται να αναθέσει δι απευθείας αναθέσεως σε ανάδοχο Εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ»

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» Έχοντας υπόψη: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» 1. Το άρθρο 7 του Ν. 1268/1982 «Για τη δομή και λειτουργία των ΑΕΙ», όπως ισχύει σήμερα, 2. Το άρθρο 28, παράγραφος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 255501000 - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6067/06/Β/86/06) Σύµφωνα µε τον κ. ν. 2190/1920 «περί

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Γνωμοδότηση της Νομικού Συμβούλου της Δ.Ο.Ε. για την απεργία αποχή από τις διαδικασίες της αξιολόγησης

ΘΕΜΑ : Γνωμοδότηση της Νομικού Συμβούλου της Δ.Ο.Ε. για την απεργία αποχή από τις διαδικασίες της αξιολόγησης Αρ. Πρωτ. 1290 Αθήνα 26/11/2014 Προς Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε. ΘΕΜΑ : Γνωμοδότηση της Νομικού Συμβούλου της Δ.Ο.Ε. για την απεργία αποχή από τις διαδικασίες της αξιολόγησης Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. έχει τονίσει

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα 2: Υποβολή και έγκριση των Οικονοµικών Καταστάσεων σε ατοµική και ενοποιηµένη βάση της εταιρικής χρήσης 2013 (01.01.2013 31.12.

Θέµα 2: Υποβολή και έγκριση των Οικονοµικών Καταστάσεων σε ατοµική και ενοποιηµένη βάση της εταιρικής χρήσης 2013 (01.01.2013 31.12. Σχέδιο Αποφάσεων/Σχόλια ιοικητικού Συµβουλίου επί των θεµάτων της ηµερησίας διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 18ης Ιουνίου 2014 των µετόχων, κατόχων κοινών µετοχών της ATTICA BANK Ανώνυµη Τραπεζική

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Άρθρο 1: Αντικείµενο του παρόντος κανονισµού Ο παρών Κανονισµός ρυθµίζει τη λειτουργία της Εκτελεστικής Επιτροπής,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ «ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΟΥΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ (όπως έχει κατατεθεί στη Βουλή)

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ (όπως έχει κατατεθεί στη Βουλή) www.doe.gr ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ (όπως έχει κατατεθεί στη Βουλή) Οι Θέσεις όλων των κατηγοριών εκπαίδευσης (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ) κατατάσσονται σε 6 συνολικά βαθμούς. ΣΤ Ε Δ Γ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Παροχή πληροφοριών για θέματα που αφορούν χορήγηση κανονικής άδειας, βιβλίο αδειών και Έντυπο Ε11.

ΘΕΜΑ: Παροχή πληροφοριών για θέματα που αφορούν χορήγηση κανονικής άδειας, βιβλίο αδειών και Έντυπο Ε11. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΟΝΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 29 Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΑΡΙΘ.. Ρυθµίσεις Εργασιακών θεµάτων για τις ανάγκες εφαρµογής προγράµµατος σταθερότητας της Ελληνικής Οικονοµίας.

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΑΡΙΘ.. Ρυθµίσεις Εργασιακών θεµάτων για τις ανάγκες εφαρµογής προγράµµατος σταθερότητας της Ελληνικής Οικονοµίας. ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΑΡΙΘ.. Ρυθµίσεις Εργασιακών θεµάτων για τις ανάγκες εφαρµογής προγράµµατος σταθερότητας της Ελληνικής Οικονοµίας. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Tις διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Επιχειρησιακή Σύµβαση Εργασίας έτους 2001 Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Α Γ Ω Γ Ω Ν

Ειδική Επιχειρησιακή Σύµβαση Εργασίας έτους 2001 Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Α Γ Ω Γ Ω Ν Ειδική Επιχειρησιακή Σύµβαση Εργασίας έτους 2001 Στην Αθήνα σήµερα 3/12/2001 οι υπογράφοντες, αφ ενός µεν ο Τριαντάφυλλος Eλισσαίου Λυσιµάχου, ως /νων Σύµβουλος της εδρεύουσας στη Ν. Σµύρνη (Λ. Συγγρού

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 10/06/2013 Αρ. Γεν. Πρωτ. 759/10-6-2013

Αθήνα, 10/06/2013 Αρ. Γεν. Πρωτ. 759/10-6-2013 3 η Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για τη στελέχωση του Ενδιάµεσου Φορέα ιαχείρισης (ΕΦ ) του ήµου Αθηναίων Αθήνα, 10/06/2013 Αρ. Γεν. Πρωτ. 759/10-6-2013 Η Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών,

Διαβάστε περισσότερα

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.) είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.),

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ρύθμισης στον υπό σύνταξη Οργανισμό του Πολυτεχνείου Κρήτης για το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.

Πρόταση ρύθμισης στον υπό σύνταξη Οργανισμό του Πολυτεχνείου Κρήτης για το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ. Πρόταση ρύθμισης στον υπό σύνταξη Οργανισμό του Πολυτεχνείου Κρήτης για το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.) ΣΣ: Προτείνουμε να περιληφθούν στον υπό σύνταξη Οργανισμό

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 Ν. 106(Ι)/2013 106(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΗ ΔΟΜΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού.

Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού. Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού. Στο Πανεπιστήµιο της Γρανάδας της Ισπανίας, σήµερα,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Στην........., σήµερα......... οι συµβαλλόµενοι: Α. Η εταιρία µε την επωνυµία «.........., A.Ε.» που εδρεύει στο.............., οδός......... αρ.........., νοµίµως εκπροσωπούµενη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, 28/9/2009 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ Αριθµ. πρωτ.: 2/ 61718 /0022 ΙΕΥΘΥΝΣΗ : 22 η ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ :Α Ταχ. /νση : Πανεπιστηµίου

Διαβάστε περισσότερα

Συλλογική Σύµβαση Εργασίας

Συλλογική Σύµβαση Εργασίας Συλλογική Σύµβαση Εργασίας Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Μηχανικών Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων όλης της χώρας Στην Αθήνα σήµερα 13 εκεµβρίου 2002 οι υπογράφοντες αφενός: 1) Ν. Αναλυτής, Αντιπρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Σ Υ Μ Π Λ Η Ρ Ω Σ Η Σ Δ Α Υ Κ

Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Σ Υ Μ Π Λ Η Ρ Ω Σ Η Σ Δ Α Υ Κ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Σ Υ Μ Π Λ Η Ρ Ω Σ Η Σ Δ Α Υ Κ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΤΟΜΙΚΑ - ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Συμπληρώνονται με ευκρινή, κεφαλαία γράμματα. Επώνυμο/όνομα συζύγου : Κωδ. 1.5 / 1.6 ΑΜΚΑ : Κωδ. 1.15 ΑΦΜ : Κωδ. 1.10

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Σήµερα την ευτέρα 26/4/2010, οι παρακάτω υπογράφοντες: α.) Ο κος Αργύριος Ζαφειρόπουλος, κάτοικος Αθηνών που ενεργεί στην προκειµένη περίπτωση υπό την ιδιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 1 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1. ΣΚΟΠΟΣ Ο Κώδικας αυτός Δεοντολογίας έχει συνταχθεί από την Επιτροπή Δεοντολογίας της Ενωσης με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

817 Ν. 65/87. E.E., Παρ. I, Αρ. 2226, 8.5.87

817 Ν. 65/87. E.E., Παρ. I, Αρ. 2226, 8.5.87 E.E., Παρ. I, Αρ. 2226, 8.5.87 817 Ν. 65/87 Ο περί Δημοσίας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 1987 εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΙIΙ. ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙΙ 1 ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Ο πειθαρχικός έλεγχος ασκείται πρωτοβάθμια από μόνιμη Επιτροπή Πειθαρχικού Ελέγχου διετούς θητείας, την οποία διορίζει η Σύγκλητος και επικυρώνει

Διαβάστε περισσότερα

Προκειμένου να γίνει έγκαιρα ο προγραμματισμός των αδειών υπηρεσιακής εκπαίδευσης με. Eκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2015-2016».

Προκειμένου να γίνει έγκαιρα ο προγραμματισμός των αδειών υπηρεσιακής εκπαίδευσης με. Eκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2015-2016». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε. ΤΜΗΜΑΤΑ Β Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ (όπως έχει κατατεθεί στη Βουλή)

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ (όπως έχει κατατεθεί στη Βουλή) ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ (όπως έχει κατατεθεί στη Βουλή) Οι Θέσεις όλων των κατηγοριών εκπαίδευσης (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ) κατατάσσονται σε 6 συνολικά βαθμούς. Βαθμός ΣΤ Βαθμός Ε Βαθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 9.12.2009. Πρακτικό Συμφωνίας

ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 9.12.2009. Πρακτικό Συμφωνίας ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 9.12.2009 Πρακτικό Συμφωνίας Μεταξύ της Διοίκησης του ΟΛΠ και των Εκπροσώπων των εργαζομένων (ΟΜΥΛΕ, Ένωση Λιμενεργατών) πραγματοποιήθηκαν από 10/11/2009 έως 8/12/2009 10 συναντήσεις για

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1980

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1980 ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1980 Στην Αθήνα σήµερα 13 Φεβρουαρίου 1980 στα Κεντρικά Γραφεία της ΕΗ (Χαλκοκονδύλη 30) παρουσία του Υπουργού Βιοµηχανίας και Ενεργείας κ. Μ. Εβερτ, µεταξύ, αφ' ενός µεν του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΧΡΗΣΙΜΕΣΟ ΗΓΙΕΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΧΡΗΣΙΜΕΣΟ ΗΓΙΕΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΧΡΗΣΙΜΕΣΟ ΗΓΙΕΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ & TIPSΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΜΟΙΒΕΣ ΩΡΑΡΙΟ Α ΕΙΕΣ ΥΓIΕΙΝΗ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΙΑΚΟΠΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Αν η ΠΡΟΣΛΗΨΗ γίνει µε: τότε: Σχέση εξαρτηµένης εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ο ΗΜΟΣ ΣΟΥ ΑΣ. Οι ως άνω 7 θέσεις µερικής απασχόλησης κατανέµονται στους κατωτέρω τοµείς κοινωνικών υπηρεσιών ως ακολούθως :

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ο ΗΜΟΣ ΣΟΥ ΑΣ. Οι ως άνω 7 θέσεις µερικής απασχόλησης κατανέµονται στους κατωτέρω τοµείς κοινωνικών υπηρεσιών ως ακολούθως : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΣΟΥ ΑΣ Τόπος ΣΟΥ Α Ηµ/νία 26/10/2009 Αριθµ. Πρωτ. : 2925 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Για την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου µερικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Τεχνολόγων Τροφίµων- Τεχνολόγων ιατροφής-αποφοίτων Σχολών Τριτοβάθµιας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης που απασχολούνται σε Βιοµηχανικές, Βιοτεχνικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ «ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ» ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΣΠΟΥΔΑΣΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Ε ΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434 210 88 14 922 210 88 15 393 info@omed.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη 54626 2310 517 128 2310 517 119 Προς: 1. Πανελλήνιος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (Δ.2)

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Εγκύκλιος επί του άρθρου 1 του Ν. 3302/2004

Θέµα: Εγκύκλιος επί του άρθρου 1 του Ν. 3302/2004 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΟΝΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ Αθήνα, 01 Μαρτίου 2005 Αριθµ.Πρωτ:οίκ.3392 ΠΡΟΣ: Όπως ο Πίνακας ιανοµής

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη: Μαρούσι, 28-06-2012 ΑΠ.: 658/16 ΑΠΟΦΑΣΗ

Έχοντας υπόψη: Μαρούσι, 28-06-2012 ΑΠ.: 658/16 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 28-06-2012 ΑΠ.: 658/16 ΑΠΟΦΑΣΗ Οργάνωση και λειτουργία συνεργείων ελέγχου, μόνιμων και έκτακτων επιτροπών και ομάδων εργασίας της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Η Εθνική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 160/3-8-99 (ΦΕΚ-157 Α') Οροι, προυποθέσεις και διαδικασία για τη σύσταση και λειτουργία των Ιδιωτικών Γραφείων Συµβούλων Εργασίας

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 160/3-8-99 (ΦΕΚ-157 Α') Οροι, προυποθέσεις και διαδικασία για τη σύσταση και λειτουργία των Ιδιωτικών Γραφείων Συµβούλων Εργασίας ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 160/3-8-99 (ΦΕΚ-157 Α') Οροι, προυποθέσεις και διαδικασία για τη σύσταση και λειτουργία των Ιδιωτικών Γραφείων Συµβούλων Εργασίας Έχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις Στο Τμήμα Aρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης είναι δυνατή η εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύµβασης ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου)

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύµβασης ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου) ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΙΠΤΗΛ) 6 ο χλµ. Χαριλάου-Θέρµης Θέρµη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Πληροφορίες: Ιορδάνης Κουτσόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Κοινωνικών Λειτουργών Βιοµηχανικών επιχειρήσεων όλης της χώρας»

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Κοινωνικών Λειτουργών Βιοµηχανικών επιχειρήσεων όλης της χώρας» ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Κοινωνικών Λειτουργών Βιοµηχανικών επιχειρήσεων όλης της χώρας» (Πράξη Κατάθεσης Υπ. Εργασίας 123/11-10-2002) Στην Αθήνα σήµερα την 22

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση : Τ.Κ. : Πληροφορίες : Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε 10191 Παπάγου Φ. Ορφανού

Ταχ. /νση : Τ.Κ. : Πληροφορίες : Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε 10191 Παπάγου Φ. Ορφανού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ TΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. /νση : Τ.Κ. : Πληροφορίες : Αναστάσεως 2 &

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Εισαγωγή Η Επιτροπή Ελέγχου συγκροτείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και έχει ως βασικό στόχο την υποστήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου στα καθήκοντά

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Σύμφωνα και με την παρ.3 του άρθρου 6 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 4 ης Δεκεμβρίου 2012 (ΦΕΚ 237 Α/5.12.2012) «Ρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Οδηγών Τουριστικών Λεωφορείων (Πούλµαν) όλης της χώρας

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Οδηγών Τουριστικών Λεωφορείων (Πούλµαν) όλης της χώρας ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Οδηγών Τουριστικών Λεωφορείων (Πούλµαν) όλης της χώρας (Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: 74/13-07-2005)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Εργαζοµένων µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Συλλόγου Ηλεκτρονικών του Πολεµικού Ναυτικού (Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Αριθμός: 394 Έτος: 2001 ΦΕΚ: Α 274 20011203 Τέθηκε σε ισχύ: 03.12.2001 Ημ.Υπογραφής: 28.11.2001

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Αριθμός: 394 Έτος: 2001 ΦΕΚ: Α 274 20011203 Τέθηκε σε ισχύ: 03.12.2001 Ημ.Υπογραφής: 28.11.2001 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Αριθμός: 394 Έτος: 2001 ΦΕΚ: Α 274 20011203 Τέθηκε σε ισχύ: 03.12.2001 Ημ.Υπογραφής: 28.11.2001 Τίτλος: Χρόνος εργασίας προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας. Προοίμιο: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 13 του Νόμου 2817/2000

Άρθρο 13 του Νόμου 2817/2000 Άρθρο 13 του Νόμου 2817/2000 ΦΕΚ Α'78/14.03.2000 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ.2817/2000 Άρθρο 13 Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.), Ειδικό και Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.Ε.ΔΙ.Π.) και Διοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η. Θ Ε Μ Α: «Έγκριση πίστωσης για παροχή υπηρεσίας µε Ιατρό Εργασίας».

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η. Θ Ε Μ Α: «Έγκριση πίστωσης για παροχή υπηρεσίας µε Ιατρό Εργασίας». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αγιος Στέφανος 30/4/2013 Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Α.Π. 13372 & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΛΗΡ.: ΛΕΚΑΡΑΚΟΥ Γ. Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Χρονοχρέωση Απασχολούμενων σε έργα

Χρονοχρέωση Απασχολούμενων σε έργα Χρονοχρέωση Απασχολούμενων σε έργα ΕΛΚΕ Πολυτεχνείο Κρήτης ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 [1] Πίνακας περιεχομένων 1. Περιγραφή της μεθοδολογίας υπολογισμού του ωρομισθίου των απασχολούμενων σε ερευνητικά προγράμματα...

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Κλάδοι ΤΣΜΕ Ε

Άρθρο 1 Κλάδοι ΤΣΜΕ Ε Anadiarthrositsmedeteliko Άρθρο 1 Κλάδοι ΤΣΜΕ Ε Στο Ταµείο Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών ηµοσίων Εργων (Τ.Σ.Μ.Ε..Ε.), που διέπεται από τις διατάξεις του α.ν. 2326/1940 «περί ΤΣΜΕ Ε» (Α, 145), όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ 41 110 ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ: 2410/618.098 FAX:2410/611.995

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ 41 110 ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ: 2410/618.098 FAX:2410/611.995 ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 340 Περί του επαγγέλµατος του Λογιστή Φοροτεχνικού και της αδείας ασκήσεώς του Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπ όψη: 1. Τις διατάξεις: α) Του

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟY ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΗΜΟΥ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε Άρθρο 1 ο Αντικείµενο

Διαβάστε περισσότερα

1 Άρτα, 14 / 04 / 2014 Αριθ. Πρωτ. : Φ.4/1911 Προκήρυξη µιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τµήµατος Tεχνολόγων Γεωπόνων του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου, αφού έλαβε υπόψη: 1. Τις

Διαβάστε περισσότερα

http://www.gdimitrakopoulos.gr Άρθρο 37: Σύσταση και λειτουργία του Συλλόγου των ιδασκόντων

http://www.gdimitrakopoulos.gr Άρθρο 37: Σύσταση και λειτουργία του Συλλόγου των ιδασκόντων Συνεδριάσεις συλλόγου διδασκόντων ΦΕΚ 1340 τ. Β (άρθρα 37,38 και 39) Άρθρο 37: Σύσταση και λειτουργία του Συλλόγου των ιδασκόντων 1. Ο Σύλλογος των ιδασκόντων (Σ..) είναι συλλογικό όργανο του σχολείου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΜΑΙΟΣ 2010 - ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΜΑΙΟΣ 2010 - ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΜΑΙΟΣ 2010 - ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΜΕΙΩΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. Μείωση κατώτατων αποδοχών. Της ΕΓΣΣΕ από 14/2/2012 και για όσο διαρκεί το πρόγραµµα κατά 22% (µισθός 586,08 /

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΥΤΑΝΙΣ ΒΕΝΕΤΣΑΝΑ Ε. ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ. Εσωτερική ιανοµή: - Γραφείο Πρυτάνεως, Ενταύθα - κα Μαρίνα Κορφιάτη, Γραµµατέα Πανεπιστηµίου, Ενταύθα

Η ΠΡΥΤΑΝΙΣ ΒΕΝΕΤΣΑΝΑ Ε. ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ. Εσωτερική ιανοµή: - Γραφείο Πρυτάνεως, Ενταύθα - κα Μαρίνα Κορφιάτη, Γραµµατέα Πανεπιστηµίου, Ενταύθα Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Πάτρα, 31 / 3 /2015 Αριθµ. Πρωτοκόλλου: 1577/6098 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρµόδια: κα Ελένη Λέκκα Τηλ.: 2610

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι.Ε.Ε.Π.Μ,

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι.Ε.Ε.Π.Μ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι.Ε.Ε.Π.Μ, Έχοντας υπόψη την περίπτωση 8 του άρθρου 10 του ισχύοντος καταστατικού «Για την επίτευξη της εύρυθμης λειτουργίας του Ινστιτούτου (της Εταιρείας) θα καταρτιστεί

Διαβάστε περισσότερα

Α. Προσωπικό Ειδικών Θέσεων στις Περιφέρειες

Α. Προσωπικό Ειδικών Θέσεων στις Περιφέρειες Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29.12. 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 74802 ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

(Μαριάνθη & Ελένη Τεγοπούλου κατά ίσα µέρη) Ευρύ επενδυτικό κοινό & θεσµικοί επενδυτές 12.355.618 22,65 Σύνολο 54.547.634 100,00

(Μαριάνθη & Ελένη Τεγοπούλου κατά ίσα µέρη) Ευρύ επενδυτικό κοινό & θεσµικοί επενδυτές 12.355.618 22,65 Σύνολο 54.547.634 100,00 Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε. Επεξηγηµατική έκθεση στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων σχετικά µε τις παρεχόµενες πληροφορίες σύµφωνα µε το άρθρο 11 α του Νόµου 3371/2005 για την χρήση 01.01.2006

Διαβάστε περισσότερα

Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας: Έχοντας υπόψη:

Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας: Έχοντας υπόψη: Σχέδιο απόφασης της Συγκλήτου του άρθρου 77 παρ. 3 του Ν. 4009/2011: Διαδικασίες εκλογής, εξέλιξης και μονιμοποίησης σε θέσεις καθηγητών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας:

Διαβάστε περισσότερα

ηµητρακόπουλος Γιώργος

ηµητρακόπουλος Γιώργος ηµητρακόπουλος Γιώργος Αναπληρωµατικός Αιρετός Κ.Υ.Σ.Π.Ε. Τηλ. επικοινωνίας 6977 747439 e-mail: info@gdimitrakopoulos.gr http://www.gdimitrakopoulos.gr ΜΟΝΙΜΟΤΗΤΑ - ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ - ΚΑΤΑΤΑΞΗ Με αφορµή τα πολλά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, LL.M., Υπ. Δ.Ν. Δείγμα ερωτήσεων σε ερωτήματα υπηρεσιακής κατάστασης δημοσίων υπαλλήλων ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ &

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΤΥΚ ΚΑΙ ΚΕΣΤ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΕΠΕΥ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΤΥΚ ΚΑΙ ΚΕΣΤ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΕΠΕΥ Àªºø π À 03-05-07 21:25 Page 1 ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΤΥΚ ΚΑΙ ΚΕΣΤ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΕΠΕΥ Η δηµιουργία και λειτουργία της ενοποιηµένης χρηµατιστηριακής πλατφόρµας Χρηµατιστηρίου Αθηνών και Λευκωσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ. Οι επιµέρους διατάξεις

ΙΙ. Οι επιµέρους διατάξεις Εισηγητική Έκθεση επί του προεδρικού διατάγµατος «Ίδρυση νοµικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου µε τη µορφή ανώνυµης εταιρείας για την αξιοποίηση και τη διαχείριση της περιουσίας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ (Τίτλος του Έργου) Στ... σήμερα.... ημέρα.οι παρακάτω συμβαλλόμενοι : (Στοιχεία Φυσικού ή Νομικού προσώπου) 1. Ο., που θα ονομάζεται στο εξής, για συντομία,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13:

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2014 ΚΑΙ 2015 Συνολικός προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠAIΔΕYΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΛΑΜΙΑ 2015 1 1. Εισαγωγή Με βάση το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥ546914Η-0ΔΚ. Να διατηρηθεί µέχρι ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: ΘΕΜΑ: ΣΧΕΤ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.

ΑΔΑ: ΒΕΥ546914Η-0ΔΚ. Να διατηρηθεί µέχρι ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: ΘΕΜΑ: ΣΧΕΤ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε. Να διατηρηθεί µέχρι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μεσολόγγι 13 / 02 / 2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΤΕΙ) Αριθ.Πρωτ : Φ.1.2 /366 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΣ: ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα