Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του"

Transcript

1 2010D0022 EL Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 25ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με τη διαδικασία πιστοποίησης ποιότητας όσον αφορά τους φορείς παραγωγής τραπεζογραμματίων ευρώ (ΕΚΤ/2010/22) (2010/773/ΕΕ) (EE L 330 της , σ. 14) Τροποποιείται από: M1 Απόφαση ΕΚΤ/2012/7 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 26ης Απριλίου 2012 Επίσημη Εφημερίδα αριθ. σελίδα ημερομηνία L

2 2010D0022 EL ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 25ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με τη διαδικασία πιστοποίησης ποιότητας όσον αφορά τους φορείς παραγωγής τραπεζογραμματίων ευρώ (ΕΚΤ/2010/22) (2010/773/ΕΕ) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕ ΖΑΣ, Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 128 παράγραφος 1, Έχοντας υπόψη το καταστατικό του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (εφεξής το «καταστατικό του ΕΣΚΤ»), και ιδίως το άρθρο 16, Εκτιμώντας τα ακόλουθα: (1) Το άρθρο 128 παράγραφος 1 της συνθήκης και το άρθρο 16 του καταστατικού του ΕΣΚΤ προβλέπουν ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) έχει το αποκλειστικό δικαίωμα να επιτρέπει την έκδοση τραπεζογραμματίων ευρώ μέσα στην Ένωση. Το εν λόγω δικαίωμα περιλαμβάνει και την αρμοδιότητα λήψης μέτρων για τη διαφύλαξη του κύρους των τραπεζογραμματίων ευρώ ως μέσου πληρωμών. (2) Η παραγωγή τραπεζογραμματίων ευρώ και πρώτων υλών τραπεζογραμματίων ευρώ σύμφωνα με πανομοιότυπα πρότυπα ποιότητας έχει θεμελιώδη σημασία για τη διασφάλιση της ποιότητάς τους κατά την παραγωγή τους. (3) Θα πρέπει ως εκ τούτου να θεσπιστεί διαδικασία πιστοποίησης της ποιότητας, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι μόνο κατασκευαστές που πληρούν τις ελάχιστες προϋποθέσεις ποιότητας πιστοποιούνται για την παραγωγή τραπεζογραμματίων ευρώ και πρώτων υλών τραπεζογραμματίων ευρώ, ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ: ΤΜΗΜΑ I ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Ορισμοί Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης: α) ως «πιστοποίηση ποιότητας» νοείται η ιδιότητα, όπως αυτή καθορίζεται στα άρθρα 3 και 4, την οποία αποδίδει η ΕΚΤ σε φορέα παραγωγής και η οποία βεβαιώνει ότι αυτός πληροί τις προϋποθέσεις ποιότητας β) ως «δραστηριότητα παραγωγής τραπεζογραμματίων ευρώ» νοείται η παραγωγή τραπεζογραμματίων ευρώ ή πρώτων υλών τραπεζογραμματίων ευρώ γ) ως «φορέας παραγωγής» νοείται κάθε φορέας που μετέχει ή επιθυμεί να μετέχει σε δραστηριότητα παραγωγής τραπεζογραμματίων ευρώ δ) ως «μονάδα παραγωγής» νοείται κάθε εγκατάσταση την οποία χρησιμοποιεί ή επιθυμεί να χρησιμοποιήσει ορισμένος φορέας παραγωγής για σκοπούς διεξαγωγής δραστηριότητας παραγωγής τραπεζογραμματίων ευρώ

3 2010D0022 EL ε) ως «προϋποθέσεις ποιότητας» νοούνται οι ουσιαστικοί κανόνες με τους οποίους οφείλει να συμμορφώνεται ορισμένος φορέας παραγωγής που αιτείται πιστοποίηση ποιότητας και τους οποίους καθορίζει χωριστά η ΕΚΤ στ) ως «ρυθμίσεις ποιότητας» νοούνται τα μέτρα που λαμβάνει ορισμένος φορέας παραγωγής σε μονάδα παραγωγής με σκοπό τη συμμόρφωσή του με τις προϋποθέσεις ποιότητας ζ) ως «αρχή πιστοποίησης» νοείται ανεξάρτητη αρχή πιστοποίησης που αξιολογεί τα συστήματα διαχείρισης της ποιότητας των φορέων παραγωγής και νομιμοποιείται να πιστοποιεί ότι ορισμένος φορέας πληροί τις απαιτήσεις των σειρών προτύπων ISO 9001 η) ως «πρώτες ύλες τραπεζογραμματίων ευρώ» νοούνται το χαρτί, η μελάνη, το αλουμίνιο και το νήμα που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή τραπεζογραμματίων ευρώ θ) οι όροι «στοιχεία ασφαλείας του ευρώ» και «δραστηριότητα ασφαλείας του ευρώ» νοούνται όπως στην απόφαση ΕΚΤ/2008/3, της 15ης Μαΐου 2008, σχετικά με τις διαδικασίες πιστοποίησης ασφαλείας των φορέων παραγωγής στοιχείων ασφαλείας του ευρώ όσον αφορά τα τραπεζογραμμάτια ευρώ ( 1 ) ι) ως «εργάσιμη ημέρα ΕΚΤ» νοείται κάθε ημέρα από τη Δευτέρα ως την Παρασκευή, εκτός των δημόσιων αργιών της ΕΚΤ ια) ως «ΕθνΚΤ» νοείται η εθνική κεντρική τράπεζα κράτους μέλους με νόμισμα το ευρώ ιβ) ως «προκαταρκτικό ερωτηματολόγιο» νοείται το έντυπο που χρησιμοποιεί η ομάδα ελέγχου ποιότητας για τη συλλογή πληροφοριών από ορισμένο φορέα παραγωγής σχετικά με τις ιδιαιτερότητες μιας μονάδας παραγωγής και με τυχόν αλλαγές στις ρυθμίσεις ποιότητας στο διάστημα που έπεται του τελευταίου ελέγχου ποιότητας. Άρθρο 2 Γενικές αρχές 1. Ο φορέας παραγωγής αιτείται και λαμβάνει πιστοποίηση ποιότητας από την ΕΚΤ πριν από την έναρξη ή τη συνέχιση της δραστηριότητας παραγωγής τραπεζογραμματίων ευρώ. 2. Ο πιστοποιημένος φορέας παραγωγής δύναται να διεξάγει δραστηριότητα παραγωγής τραπεζογραμματίων ευρώ μόνο στις μονάδες παραγωγής για τις οποίες έχει λάβει πιστοποίηση ποιότητας βάσει της παρούσας απόφασης. 3. Οι προϋποθέσεις που θέτει η ΕΚΤ όσον αφορά την πιστοποίηση της ποιότητας αποτελούν ελάχιστες προϋποθέσεις. Οι φορείς παραγωγής δύνανται να υιοθετούν και να εφαρμόζουν αυστηρότερα πρότυπα ποιότητας, τα οποία καθορίζονται στο πρόγραμμα ποιότητάς τους, όπως αυτό καθορίζεται στις προϋποθέσεις ποιότητας. M1 4. Η εκτελεστική επιτροπή είναι αρμόδια να λαμβάνει κάθε απόφαση σχετικά με την πιστοποίηση της ποιότητας των φορέων παραγωγής, λαμβάνοντας υπόψη τις απόψεις της επιτροπής τραπεζογραμματίων (BANCO), και ενημερώνει σχετικά το διοικητικό συμβούλιο. Η εκτελεστική επιτροπή δύναται να αποφασίζει να αναθέτει τις αρμοδιότητες χορήγησης, ανανέωσης ή παράτασης της εν λόγω πιστοποίησης βάσει του άρθρου 3 παράγραφος 4, του άρθρου 4 παράγραφος 3 και των άρθρων 7 και 10 σε ένα ή περισσότερα από τα μέλη της. ( 1 ) ΕΕ L 140 της , σ. 26.

4 2010D0022 EL Έξοδα και συναφείς ζημίες που τυχόν υφίσταται ο φορέας παραγωγής σε σχέση με την εφαρμογή της παρούσας απόφασης βαρύνουν τον ίδιο. 6. Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν θίγουν τυχόν πλήρη ή μερική πιστοποίηση ποιότητας που έχει χορηγηθεί πριν από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης. Άρθρο 3 Πλήρης πιστοποίηση ποιότητας 1. Ένας πιστοποιημένος φορέας παραγωγής επιτρέπεται να διενεργεί ορισμένη δραστηριότητα παραγωγής τραπεζογραμματίων ευρώ μόνο εάν έχει λάβει από την ΕΚΤ πλήρη πιστοποίηση ποιότητας αναφορικά με την εν λόγω δραστηριότητα. 2. Πλήρη πιστοποίηση ποιότητας για ορισμένη δραστηριότητα παραγωγής τραπεζογραμματίων ευρώ μπορεί να λάβει ένας φορέας παραγωγής, εφόσον πληροί σωρευτικά τους ακόλουθους όρους: α) μετείχε σε δραστηριότητα παραγωγής τραπεζογραμματίων ευρώ εντός των 24 μηνών που προηγούνται του χρόνου υποβολής αιτήματος για πλήρη πιστοποίηση ποιότητας ή έλαβε προσωρινή πιστοποίηση ποιότητας κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4 και κίνησε διαδικασία παραγωγής τραπεζογραμματίων ευρώ σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 3 β) πληροί τη σειρά προτύπων διαχείρισης ποιότητας ISO 9001 σε συγκεκριμένη μονάδα παραγωγής για συγκεκριμένη δραστηριότητα παραγωγής τραπεζογραμματίων ευρώ και ορισμένη αρχή πιστοποίησης έχει εκδώσει πιστοποιητικό προς τον σκοπό αυτό γ) πληροί τις προϋποθέσεις ποιότητας στην ως άνω μονάδα παραγωγής για την προαναφερθείσα δραστηριότητα παραγωγής τραπεζογραμματίων ευρώ δ) εάν παράγει στοιχεία ασφαλείας του ευρώ, διαθέτει πλήρη πιστοποίηση στην ως άνω μονάδα παραγωγής για την προαναφερθείσα δραστηριότητα ασφαλείας του ευρώ βάσει της απόφασης ΕΚΤ/2008/3 ε) εάν είναι εκτυπωτικό ίδρυμα, η μονάδα παραγωγής του είναι εγκατεστημένη σε κράτος μέλος και στ) εάν δεν είναι εκτυπωτικό ίδρυμα, η μονάδα παραγωγής του είναι εγκατεστημένη σε κράτος μέλος ή σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελευθέρων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ). 3. Η εκτελεστική επιτροπή δύναται, κατά περίπτωση, να χορηγεί εξαιρέσεις όσον αφορά τη σχετική με την εγκατάσταση προϋπόθεση των στοιχείων ε) και στ), λαμβάνοντας υπόψη τις απόψεις της επιτροπής τραπεζογραμματίων. Κάθε τέτοια απόφαση κοινοποιείται αμελλητί στο διοικητικό συμβούλιο, η δε εκτελεστική επιτροπή συμμορφώνεται με κάθε απόφαση του διοικητικού συμβουλίου που αφορά το ζήτημα αυτό. 4. Η πλήρης πιστοποίηση ποιότητας χορηγείται σε ορισμένο φορέα παραγωγής για 24 μήνες, με την επιφύλαξη απόφασης λαμβανόμενης κατά τα άρθρα 15, 16 ή 17. Η πλήρης πιστοποίηση ποιότητας δύναται να ανανεώνεται κάθε 24 μήνες. 5. Προκειμένου ένας πιστοποιημένος φορέας παραγωγής να αναθέσει την παραγωγή τραπεζογραμματίων ευρώ ή πρώτων υλών τραπεζογραμματίων ευρώ σε άλλη μονάδα παραγωγής ή σε τρίτους, περιλαμβανομένων των θυγατρικών του ιδίου και των συνδεδεμένων με αυτόν εταιρειών, απαιτείται η προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της ΕΚΤ.

5 2010D0022 EL Άρθρο 4 Προσωρινή πιστοποίηση ποιότητας 1. Σε φορέα παραγωγής που δεν έχει μετάσχει σε δραστηριότητα παραγωγής τραπεζογραμματίων ευρώ εντός των 24 μηνών που προηγούνται του χρόνου υποβολής αιτήματος για πλήρη πιστοποίηση ποιότητας σύμφωνα με τα περιγραφόμενα στο άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο α) μπορεί να χορηγηθεί προσωρινή πιστοποίηση ποιότητας για προγραμματισμένη δραστηριότητα παραγωγής τραπεζογραμματίων ευρώ. 2. Προσωρινή πιστοποίηση ποιότητας για προγραμματισμένη δραστηριότητα παραγωγής τραπεζογραμματίων ευρώ μπορεί να λάβει ένας φορέας παραγωγής εφόσον πληροί σωρευτικά τους ακόλουθους όρους: α) πληροί τη σειρά προτύπων διαχείρισης ποιότητας ISO 9001 σε συγκεκριμένη μονάδα παραγωγής για προγραμματισμένη δραστηριότητα παραγωγής τραπεζογραμματίων ευρώ και ορισμένη αρχή πιστοποίησης έχει εκδώσει πιστοποιητικό προς τον σκοπό αυτό β) έχει θεσπίσει τις διαδικασίες και την υποδομή που απαιτούνται προκειμένου αυτός να πληροί τις προϋποθέσεις ποιότητας στην ως άνω μονάδα παραγωγής όσον αφορά την προαναφερθείσα δραστηριότητα παραγωγής τραπεζογραμματίων ευρώ γ) εάν σχεδιάζει να παραγάγει ορισμένο στοιχείο ασφαλείας του ευρώ, έχει λάβει πιστοποίηση ασφαλείας στην ως άνω μονάδα παραγωγής για προγραμματισμένη δραστηριότητα ασφαλείας του ευρώ βάσει της απόφασης ΕΚΤ/2008/3 δ) εάν είναι εκτυπωτικό ίδρυμα, η μονάδα παραγωγής του είναι εγκατεστημένη σε κράτος μέλος και ε) εάν δεν είναι εκτυπωτικό ίδρυμα, η μονάδα παραγωγής του είναι εγκατεστημένη σε κράτος μέλος ή σε κράτος μέλος της ΕΖΕΣ. 3. Η προσωρινή πιστοποίηση ποιότητας χορηγείται σε ορισμένο φορέα παραγωγής για ένα έτος, με την επιφύλαξη απόφασης λαμβανόμενης κατά τα άρθρα 15, 16 ή 17. Εάν ο φορέας παραγωγής υποβάλει προσφορά για τη διενέργεια δραστηριότητας παραγωγής τραπεζογραμματίων ευρώ ή εάν ανατεθεί σε αυτόν η διενέργεια τέτοιας δραστηριότητας εντός της ως άνω περιόδου, η προσωρινή του πιστοποίηση ποιότητας δύναται να παραταθεί, εφόσον είναι απαραίτητο, έως ότου η ΕΚΤ αποφασίσει εάν θα του χορηγήσει πλήρη πιστοποίηση ποιότητας. ΤΜΗΜΑ II ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Άρθρο 5 Αίτημα για κίνηση της διαδικασίας και διορισμός ομάδας ελέγχου ποιότητας 1. Φορέας παραγωγής που έχει λάβει προσωρινή πιστοποίηση ποιότητας για προγραμματισμένη δραστηριότητα παραγωγής τραπεζογραμματίων ευρώ και επιθυμεί να διεξαγάγει την εν λόγω δραστηριότητα ή έχει διεξαγάγει δραστηριότητα παραγωγής τραπεζογραμματίων ευρώ εντός των 24 προηγούμενων μηνών και επιθυμεί να συνεχίσει την εν λόγω δραστηριότητα, υποβάλλει εγγράφως στην ΕΚΤ αίτημα για κίνηση της διαδικασίας χορήγησης πλήρους πιστοποίησης ποιότητας. Το εν λόγω αίτημα περιλαμβάνει όλα τα ακόλουθα στοιχεία: α) προσδιορισμό της μονάδας παραγωγής και του τόπου εγκατάστασής της, καθώς και της δραστηριότητας παραγωγής τραπεζογραμματίων ευρώ για την οποία ο φορέας παραγωγής επιδιώκει να λάβει πλήρη πιστοποίηση ποιότητας

6 2010D0022 EL β) πληροφορίες σχετικά με τη διενεργούμενη δραστηριότητα παραγωγής τραπεζογραμματίων ευρώ γ) αντίγραφο του πιστοποιητικού που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο β). 2. Η ΕΚΤ ελέγχει εάν ο φορέας παραγωγής συμμορφώθηκε με τους όρους της παραγράφου 1 και τον ενημερώνει σχετικά με την έκβαση της αξιολόγησης εντός τριάντα (30) εργάσιμων για την ΕΚΤ ημερών από την ημέρα παραλαβής του αιτήματος για κίνηση της διαδικασίας. Η ΕΚΤ μπορεί να παρατείνει άπαξ την προθεσμία αυτή, ειδοποιώντας εγγράφως τον φορέα παραγωγής. Κατά τη διενέργεια της εν λόγω αξιολόγησης η ΕΚΤ μπορεί να ζητήσει πρόσθετες πληροφορίες από τον φορέα παραγωγής όσον αφορά τους όρους της παραγράφου 1. Εφόσον η ΕΚΤ ζητήσει πρόσθετες πληροφορίες, εντός είκοσι (20) εργάσιμων για την ΕΚΤ ημερών από την περιέλευση των πρόσθετων πληροφοριών στην ίδια ενημερώνει τον εν λόγω φορέα σχετικά με την έκβαση της αξιολόγησης. Η ΕΚΤ δύναται να συμφωνήσει με τον φορέα παραγωγής παράταση των προθεσμιών της παρούσας παραγράφου. 3. Εάν η αξιολόγηση είναι θετική, η ΕΚΤ γνωστοποιεί στον φορέα παραγωγής ότι θα λάβει χώρα έλεγχος ποιότητας στις εγκαταστάσεις του. Η ΕΚΤ ορίζει ομάδα ελέγχου ποιότητας αποτελούμενη από εμπειρογνώμονες της ΕΚΤ και των ΕθνΚΤ. Κατά τον ορισμό της σύνθεσης της ως άνω ομάδας πρέπει να αποφεύγεται η σύγκρουση συμφερόντων. Εάν, κατόπιν ορισμού μέλους της ομάδας, προκύψει σύγκρουση συμφερόντων, η ΕΚΤ το αντικαθιστά αμέσως με εμπειρογνώμονα στο πρόσωπο του οποίου δεν συντρέχει σύγκρουση συμφερόντων. 4. Η ΕΚΤ απορρίπτει το αίτημα για κίνηση της διαδικασίας και ενημερώνει εγγράφως τον φορέα παραγωγής σχετικά με την απορριπτική απόφαση και την αιτιολογική της βάση, εάν: α) ο φορέας παραγωγής αδυνατεί να παράσχει τις πληροφορίες που απαιτούνται βάσει της παραγράφου 1 β) αυτός αδυνατεί να παράσχει τις τυχόν πρόσθετες πληροφορίες που ζητεί η ΕΚΤ βάσει της παραγράφου 2 εντός εύλογης προθεσμίας που συμφωνείται από κοινού γ) η ΕΚΤ ανακάλεσε την πλήρη πιστοποίηση ποιότητας του φορέα παραγωγής και δεν έχει παρέλθει η περίοδος εντός της οποίας απαγορεύεται η εκ νέου υποβολή αιτήματος κατά τους όρους της απόφασης περί ανάκλησης δ) ο τόπος εγκατάστασης της μονάδας παραγωγής δεν πληροί τους όρους του άρθρου 3 παράγραφος 2 στοιχείο ε) ή στοιχείο στ) ε) ο φορέας παραγωγής παράγει στοιχεία ασφαλείας του ευρώ και η ΕΚΤ δεν του έχει χορηγήσει πιστοποίηση ασφαλείας κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο δ). 5. Εάν πιστοποιημένος φορέας παραγωγής επιθυμεί ανανέωση της πιστοποίησης ποιότητάς του και εφόσον υποβάλλει εκ νέου αίτημα χορήγησης πλήρους πιστοποίησης ποιότητας πριν από την ημερομηνία που καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 2 στοιχείο γ), η πιστοποίηση ποιότητάς του παραμένει έγκυρη έως ότου η ΕΚΤ λάβει απόφαση βάσει του άρθρου 7 παράγραφος 1. Άρθρο 6 Έλεγχος ποιότητας 1. Ο έλεγχος ποιότητας αρχίζει σε ημερομηνία που έχει συμφωνηθεί από κοινού μεταξύ του φορέα παραγωγής και της ΕΚΤ. Εάν ο φορέας παραγωγής είναι εκτυπωτικό ίδρυμα, ο έλεγχος ποιότητας λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια της παραγωγής τραπεζογραμματίων ευρώ.

7 2010D0022 EL Το αργότερο δύο εβδομάδες πριν από τη διενέργεια του ελέγχου ποιότητας, η ΕΚΤ παρέχει στον φορέα παραγωγής προκαταρκτικό ερωτηματολόγιο που αυτός αποστέλλει συμπληρωμένο στην ΕΚΤ τουλάχιστον μία εβδομάδα πριν από τη διενέργεια του ως άνω ελέγχου. 3. Ο έλεγχος ποιότητας λαμβάνει χώρα στη μονάδα παραγωγής ως προς την οποία ο φορέας παραγωγής ζητεί πιστοποίηση ποιότητας. 4. Η ομάδα ελέγχου ποιότητας αξιολογεί εάν οι ρυθμίσεις ποιότητας που εφαρμόζει ο φορέας παραγωγής συνάδουν με τις προϋποθέσεις ποιότητας. Στην περίπτωση που ο φορέας παραγωγής προτείνει βελτιώσεις προς συμμόρφωσή του με τις προϋποθέσεις ποιότητας, δεν τού χορηγείται πλήρης πιστοποίηση ποιότητας πριν από την εφαρμογή των εν λόγω βελτιώσεων. Η ομάδα ελέγχου ποιότητας μπορεί να διενεργεί πρόσθετο έλεγχο ποιότητας προκειμένου να ελέγξει εάν, κατόπιν των εν λόγω βελτιώσεων, οι ρυθμίσεις ποιότητας συνάδουν με τις προϋποθέσεις ποιότητας, προτού το σχέδιο έκθεσης ελέγχου της παραγράφου 6 υποβληθεί στον φορέα παραγωγής. 5. Με την ολοκλήρωση του ελέγχου ποιότητας και, όπου συντρέχει περίπτωση, του επαναληπτικού ελέγχου ποιότητας και πριν από την αποχώρησή της από τη μονάδα παραγωγής, η ομάδα ελέγχου ποιότητας εκθέτει τα πορίσματά της, περιλαμβανομένων τυχόν περιπτώσεων μη συμμόρφωσης με τις προϋποθέσεις ποιότητας και βελτιώσεων που προτείνει ο φορέας παραγωγής, σε προκαταρκτική περίληψη επί της οποίας συμφωνούν και την οποία υπογράφουν η εν λόγω ομάδα και ο φορέας παραγωγής. 6. Η ομάδα ελέγχου ποιότητας εκπονεί σχέδιο έκθεσης ελέγχου βάσει της προκαταρκτικής περίληψης. Το εν λόγω σχέδιο έκθεσης παρουσιάζει διεξοδικά ιδίως: α) τις ρυθμίσεις ποιότητας που ισχύουν στη μονάδα παραγωγής, οι οποίες συνάδουν με τις προϋποθέσεις ποιότητας β) τυχόν περιπτώσεις μη συμμόρφωσης με τις προϋποθέσεις ποιότητας, τις οποίες διαπιστώνει η ομάδα ελέγχου ποιότητας γ) τυχόν μέτρα που λαμβάνει ο φορέας παραγωγής κατά τη διάρκεια του ελέγχου ποιότητας δ) τυχόν βελτιώσεις που προτείνει ο φορέας παραγωγής και, σε περίπτωση διενέργειας επαναληπτικού ελέγχου, την αξιολόγηση της ομάδας ελέγχου ποιότητας ως προς το εάν οι συγκεκριμένες βελτιώσεις έχουν λάβει χώρα, και ε) την αξιολόγηση της ομάδας ελέγχου ποιότητας ως προς το εάν θα πρέπει να χορηγηθεί πλήρης πιστοποίηση ποιότητας. 7. Το σχέδιο έκθεσης ελέγχου αποστέλλεται στον φορέα παραγωγής εντός τριάντα (30) εργάσιμων για την ΕΚΤ ημερών από την ημερομηνία ολοκλήρωσης του ελέγχου ποιότητας ή, όπου συντρέχει περίπτωση, του επαναληπτικού ελέγχου ποιότητας. Ο φορέας παραγωγής διαθέτει τριάντα (30) εργάσιμες για την ΕΚΤ ημέρες από την παραλαβή του σχεδίου έκθεσης ελέγχου, προκειμένου να παράσχει τα σχόλιά του επί του περιεχομένου του. Η ΕΚΤ οριστικοποιεί το σχέδιο έκθεσης ελέγχου λαμβάνοντας υπόψη τα σχόλια του φορέα παραγωγής προτού λάβει απόφαση βάσει του άρθρου 7. Η ΕΚΤ δύναται να συμφωνήσει με τον φορέα παραγωγής παράταση των προθεσμιών της παρούσας παραγράφου. 8. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος άρθρου, σε περίπτωση προβλήματος ποιότητας που επηρεάζει την ποιότητα των τραπεζογραμματίων ευρώ ή των πρώτων υλών τραπεζογραμματίων ευρώ, η ΕΚΤ μπορεί να οργανώνει τη διεξαγωγή ad hoc ελέγχου ποιότητας προς διερεύνηση του ζητήματος. Οι παράγραφοι 5 ως 7 εφαρμόζονται ανάλογα.

8 2010D0022 EL Άρθρο 7 Απόφαση περί πλήρους πιστοποίησης ποιότητας 1. Η ΕΚΤ γνωστοποιεί εγγράφως στον φορέα παραγωγής την απόφασή της επί του αιτήματός του για χορήγηση πλήρους πιστοποίησης ποιότητας εντός τριάντα (30) εργάσιμων για την ΕΚΤ ημερών από τη λήψη των σχολίων του φορέα παραγωγής επί του σχεδίου έκθεσης ποιότητας ή την εκπνοή της προθεσμίας για τη διατύπωση των εν λόγω σχολίων. 2. Σε περίπτωση θετικής απόφασης η ΕΚΤ χορηγεί στον φορέα παραγωγής πλήρη πιστοποίηση ποιότητας. Η απόφαση αυτή προσδιορίζει με σαφήνεια: α) τον φορέα παραγωγής β) τη δραστηριότητα παραγωγής τραπεζογραμματίων ευρώ και τη μονάδα παραγωγής για την οποία χορηγείται η πλήρης πιστοποίηση ποιότητας γ) την ημερομηνία λήξης της ισχύος της πλήρους πιστοποίησης ποιότητας δ) τυχόν ειδικότερους όρους όσον αφορά τα ως άνω στοιχεία α) έως γ). Η απόφαση βασίζεται στις πληροφορίες που περιέχονται στην τελική έκθεση ποιοτητας, η οποία συνάπτεται στην απόφαση. 3. Εάν δεν χορηγηθεί στον φορέα παραγωγής πλήρης πιστοποίησης ποιότητας, η ΕΚΤ προσδιορίζει τους λόγους και ο φορέας παραγωγής μπορεί να κινήσει τη διαδικασία ελέγχου κατά το άρθρο 18. ΤΜΗΜΑ III ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Άρθρο 8 Αίτημα για κίνηση της διαδικασίας και διορισμός ομάδας προκαταρκτικού ελέγχου ποιότητας 1. Εάν ένας φορέας παραγωγής: i) δεν έχει διεξαγάγει δραστηριότητα παραγωγής τραπεζογραμματίων ευρώ εντός των 24 μηνών που προηγούνται του χρόνου υποβολής αιτήματος για χορήγηση προσωρινής πιστοποίησης ποιότητας, ή ii) δεν έχει διεξαγάγει καμία δραστηριότητα παραγωγής τραπεζογραμματίων ευρώ, αλλά του ζητήθηκε από ΕθνκΤ ή εκτυπωτικό ίδρυμα να αρχίσει δραστηριότητα παραγωγής τραπεζογραμματίων ευρώ, υποβάλλει εγγράφως στην ΕΚΤ αίτημα για κίνηση της διαδικασίας χορήγησης προσωρινής πιστοποίησης ποιότητας. Το εν λόγω αίτημα περιλαμβάνει όλα τα ακόλουθα στοιχεία: α) προσδιορισμό της μονάδας παραγωγής και του τόπου εγκατάστασής της, καθώς και της δραστηριότητας παραγωγής τραπεζογραμματίων ευρώ για την οποία ο φορέας παραγωγής επιδιώκει να λάβει προσωρινή πιστοποίηση ποιότητας β) πληροφορίες σχετικά με τη διενεργούμενη δραστηριότητα παραγωγής τραπεζογραμματίων ευρώ γ) αντίγραφο του πιστοποιητικού που αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 στοιχείο α). 2. Φορέας παραγωγής, η ισχύς της προσωρινής πιστοποίησης ποιότητας του οποίου έχει λήξει, μπορεί να αιτηθεί νέα προσωρινή πιστοποίηση ποιότητας. Πέραν των πληροφοριών που απαιτούνται βάσει της παραγράφου 1, αυτός προσδιορίζει στο αίτημα που υποβάλλει εγγράφως στην ΕΚΤ τους λόγους για τους οποίους α) δεν έχει υποβάλει

9 2010D0022 EL προσφορά για τη διενέργεια δραστηριότητας παραγωγής τραπεζογραμματίων ευρώ ή β) δεν του έχει ανατεθεί η διενέργεια δραστηριότητας παραγωγής τραπεζογραμματίων ευρώ κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 4 παράγραφος Η ΕΚΤ ελέγχει εάν ο φορέας παραγωγής πληροί τις προϋποθέσεις των παραγράφων 1 και 2 και τον ενημερώνει σχετικά με την έκβαση της αξιολόγησης εντός τριάντα (30) εργάσιμων για την ΕΚΤ ημερών από την ημέρα παραλαβής του αιτήματος για κίνηση της διαδικασίας. Η ΕΚΤ μπορεί να παρατείνει άπαξ την προθεσμία αυτή, ειδοποιώντας εγγράφως τον φορέα παραγωγής. Κατά τη διενέργεια της αξιολόγησής της η ΕΚΤ μπορεί να ζητήσει πρόσθετες πληροφορίες από τον φορέα παραγωγής όσον αφορά τις προϋποθέσεις των παραγράφων 1 και 2. Εάν ζητήσει πρόσθετες πληροφορίες, η ΕΚΤ ενημερώνει τον εν λόγω φορέα σχετικά με την έκβαση της αξιολόγησης εντός είκοσι (20) εργάσιμων για την ΕΚΤ ημερών από την περιέλευση των πρόσθετων πληροφοριών στην ίδια. Η ΕΚΤ δύναται να συμφωνήσει με τον φορέα παραγωγής παράταση των προθεσμιών της παρούσας παραγράφου. 4. Εάν η αξιολόγηση είναι θετική, η ΕΚΤ γνωστοποιεί στον φορέα παραγωγής ότι θα λάβει χώρα προκαταρκτικός έλεγχος ποιότητας στις εγκαταστάσεις του. Η ομάδα προκαταρκτικού ελέγχου ποιότητας ορίζεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 5 παράγραφος Η ΕΚΤ απορρίπτει το αίτημα για κίνηση της διαδικασίας και ενημερώνει εγγράφως τον φορέα παραγωγής σχετικά με την απορριπτική απόφαση και την αιτιολογική της βάση, εάν: α) ο φορέας παραγωγής αδυνατεί να παράσχει τις πληροφορίες που απαιτούνται βάσει των παραγράφων 1 και 2 β) αυτός αδυνατεί να παράσχει τις τυχόν πρόσθετες πληροφορίες που ζητεί η ΕΚΤ βάσει της παραγράφου 3 εντός εύλογης προθεσμίας που συμφωνείται από κοινού γ) η ΕΚΤ ανακάλεσε την προσωρινή ή πλήρη πιστοποίηση ποιότητας του φορέα παραγωγής και δεν έχει παρέλθει η περίοδος εντός της οποίας απαγορεύεται η εκ νέου υποβολή αιτήματος κατά τους όρους της απόφασης περί ανάκλησης δ) ο τόπος εγκατάστασης της μονάδας παραγωγής δεν πληροί τους όρους του άρθρου 4 παράγραφος 2 στοιχεία δ) και ε) ε) ο φορέας παραγωγής σχεδιάζει να παράγει στοιχεία ασφαλείας του ευρώ και η ΕΚΤ δεν του έχει χορηγήσει πιστοποίηση ασφαλείας κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4 παράγραφος 2 στοιχείο γ). 6. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2, εάν πιστοποιημένος φορέας παραγωγής επιθυμεί ανανέωση της πιστοποίησης ποιότητάς του και εφόσον υποβάλλει εκ νέου αίτημα για χορήγηση προσωρινής πιστοποίησης ποιότητας πριν από την ημερομηνία που καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 2 στοιχείο γ), η πιστοποίηση ποιότητάς του παραμένει έγκυρη έως ότου η ΕΚΤ λάβει απόφαση βάσει του άρθρου 10 παράγραφος 1. Άρθρο 9 Προκαταρκτικός έλεγχος ποιότητας 1. Ο προκαταρκτικός έλεγχος ποιότητας αρχίζει σε ημερομηνία που έχει συμφωνηθεί από κοινού μεταξύ του φορέα παραγωγής και της ΕΚΤ. 2. Ο προκαταρκτικός έλεγχος ποιότητας λαμβάνει χώρα στη μονάδα παραγωγής ως προς την οποία ο φορέας παραγωγής ζητεί πιστοποίηση ποιότητας. 3. Η ομάδα προκαταρκτικού ελέγχου ποιότητας αξιολογεί εάν οι ρυθμίσεις ποιότητας που ο φορέας παραγωγής εφαρμόζει θα συνάδουν με τις προϋποθέσεις ποιότητας όταν ο φορέας παραγωγής θα αρχίσει δραστηριότητα παραγωγής τραπεζογραμματίων ευρώ.

10 2010D0022 EL Η ομάδα προκαταρκτικού ελέγχου ποιότητας εκθέτει τα πορίσματά της σε σχέδιο έκθεσης προκαταρτικού ελέγχου. Το εν λόγω σχέδιο έκθεσης παρουσιάζει διεξοδικά τα εξής: α) τις ρυθμίσεις ποιότητας που ισχύουν ήδη στη μονάδα παραγωγής, οι οποίες συνάδουν με τις προϋποθέσεις ποιότητας β) τυχόν ρυθμίσεις ποιότητας που ο φορέας παραγωγής οφείλει ακόμη να θεσπίσει προκειμένου να συμμορφώνεται με τις προϋποθέσεις ποιότητας γ) την αξιολόγηση της ομάδας προκαταρκτικού ελέγχου ως προς το εάν θα πρέπει να χορηγηθεί προσωρινή πιστοποίηση ποιότητας. 5. Το σχέδιο έκθεσης προκαταρκτικού ελέγχου αποστέλλεται στον φορέα παραγωγής εντός τριάντα (30) εργάσιμων για την ΕΚΤ ημερών από την ημερομηνία ολοκλήρωσης του προκαταρκτικού ελέγχου ποιότητας. Ο φορέας παραγωγής μπορεί να υποβάλει σχόλια εντός τριάντα (30) εργάσιμων για την ΕΚΤ ημερών από την παραλαβή του σχεδίου έκθεσης προκαταρκτικού ελέγχου. Η ΕΚΤ οριστικοποιεί το σχέδιο έκθεσης προκαταρκτικού ελέγχου λαμβάνοντας υπόψη τα σχόλια του φορέα παραγωγής προτού λάβει απόφαση βάσει του άρθρου 10. Η ΕΚΤ δύναται να συμφωνήσει με τον φορέα παραγωγής παράταση των προθεσμιών της παρούσας παραγράφου. Άρθρο 10 Απόφαση περί προσωρινής πιστοποίησης ποιότητας 1. Η ΕΚΤ γνωστοποιεί εγγράφως στον φορέα παραγωγής την απόφασή της επί του αιτήματός του για χορήγηση προσωρινής πιστοποίησης ποιότητας εντός τριάντα (30) εργάσιμων για την ΕΚΤ ημερών από τη λήψη των σχολίων του φορέα παραγωγής επί του σχεδίου έκθεσης προκαταρκτικού ελέγχου ή από την εκπνοή της προθεσμίας για τη διατύπωση των εν λόγω σχολίων. 2. Σε περίπτωση θετικής απόφασης η ΕΚΤ χορηγεί στον φορέα παραγωγής προσωρινή πιστοποίηση ποιότητας. Η απόφαση αυτή προσδιορίζει με σαφήνεια: α) τον φορέα παραγωγής β) τη δραστηριότητα παραγωγής τραπεζογραμματίων ευρώ και τη μονάδα παραγωγής για την οποία χορηγείται η προσωρινή πιστοποίηση ποιότητας γ) την ημερομηνία λήξης της ισχύος της προσωρινής πιστοποίησης ποιότητας δ) τυχόν ειδικότερους όρους όσον αφορά τα ως άνω στοιχεία α) έως γ). Η απόφαση βασίζεται στις πληροφορίες που περιέχονται στην τελική έκθεση προκαταρτικού ελέγχου που αναφέρεται στο άρθρο 9 παράγραφος 5, η οποία συνάπτεται στην απόφαση. 3. Φορέας παραγωγής που έχει λάβει προσωρινή πιστοποίηση ποιότητας μπορεί να υποβάλει προσφορά για τη διεξαγωγή δραστηριότητας παραγωγής τραπεζογραμματίων ευρώ ή να του ανατεθεί η διεξαγωγή τέτοιας δραστηριότητας. Εφόσον ο φορέας παραγωγής ξεκινήσει δραστηριότητα παραγωγής τραπεζογραμματίων ευρώ, υποβάλλει αμέσως εγγράφως στην ΕΚΤ αίτημα για την κίνηση της διαδικασίας χορήγησης πλήρους πιστοποίησης ποιότητας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο τμήμα II. Ο έλεγχος ποιότητας του άρθρου 6 αρχίζει το αργότερο δώδεκα μήνες από την ημερομηνία χορήγησης προσωρινής πιστοποίησης ποιότητας στον φορέα παραγωγής. 4. Εάν δεν χορηγηθεί στον φορέα παραγωγής προσωρινή πιστοποίηση ποιότητας, η ΕΚΤ προσδιορίζει τους λόγους. Ο φορέας παραγωγής μπορεί να κινήσει τη διαδικασία ελέγχου κατά το άρθρο 18.

11 2010D0022 EL ΤΜΗΜΑ IV ΔΙΑΡΚΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Άρθρο 11 Διαρκείς υποχρεώσεις των πιστοποιημένων από άποψη ποιότητας φορέων παραγωγής και της ΕΚΤ 1. Ένας πιστοποιημένος φορέας παραγωγής παρέχει στην ΕΚΤ, αναφορικά με την οικεία μονάδα παραγωγής, αντίγραφο του πιστοποιητικού για το σύστημα διαχείρισης της ποιότητας που διαθέτει κάθε φορά που ανανεώνεται το αρχικό πιστοποιητικό των άρθρων 3 παράγραφος 2 στοιχείο β) και 4 παράγραφος 2 στοιχείο α). 2. Ένας πιστοποιημένος φορέας παραγωγής ενημερώνει εγγράφως και αμελλητί την ΕΚΤ σχετικά με οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις: α) την κίνηση διαδικασίας εκκαθάρισης, εξυγίανσης ή άλλης ανάλογης διαδικασίας σε βάρος του β) τον διορισμό, σε σχέση με τον ίδιο, εκκαθαριστή, συνδίκου πτώχευσης, διαχειριστή ή προσώπου ανάλογης ιδιότητας γ) τυχόν πρόθεσή του να επιτρέψει τη συμμετοχή τρίτων στις δραστηριότητες παραγωγής τραπεζογραμματίων ευρώ, περιλαμβανομένης της υπεργολαβικής ανάθεσης δ) τυχόν αλλαγές που λαμβάνουν χώρα μετά τη χορήγηση πιστοποίησης ποιότητας και που επηρεάζουν ή μπορούν να επηρεάσουν την πλήρωση των προϋποθέσεων πιστοποίησης της ποιότητας ε) τυχόν μεταβολή στην άσκηση ελέγχου επί του φορέα παραγωγής συνεπεία αλλαγής του ιδιοκτησιακού καθεστώτος ή για άλλο λόγο. 3. Ένας πιστοποιημένος φορέας παραγωγής τηρεί την εμπιστευτικότητα των προϋποθέσεων ποιότητας. 4. H EKT γνωστοποιεί στους πιστοποιημένους φορείς παραγωγής τυχόν αναθεωρήσεις των προϋποθέσεων ποιότητας. ΤΜΗΜΑ V ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Άρθρο 12 Διαδικασία λήψης αποφάσεων 1. Όταν διατυπώνει παρατηρήσεις ή λαμβάνει αποφάσεις βάσει των άρθρων 14 έως 17, η ΕΚΤ: α) αξιολογεί την περίπτωση της μη συμμόρφωσης, λαμβάνοντας υπόψη την έκθεση (προκαταρκτικού) ελέγχου και β) ενημερώνει εγγράφως τον φορέα παραγωγής σχετικά με τη διατυπούμενη παρατήρηση ή τη ληφθείσα απόφαση εντός τριάντα (30) εργάσιμων για την ΕΚΤ ημερών από τη λήψη των σχολίων του φορέα παραγωγής επί του σχεδίου έκθεσης (προκαταρκτικού) ελέγχου, προσδιορίζοντας: i) την περίπτωση μη συμμόρφωσης, ii) τη μονάδα παραγωγής και τη δραστηριότητα παραγωγής τραπεζογραμματίων ευρώ στα οποία αναφέρεται η παρατήρηση ή η απόφαση, iii) την ημερομηνία διατύπωσης της παρατήρησης ή έναρξης της ισχύος της απόφασης και iv) τους λόγους που οδήγησαν στη διατύπωση της παρατήρησης ή στη λήψη της απόφασης. 2. Σε κάθε περίπτωση στην οποία η ΕΚΤ διατυπώνει κάποια παρατήρηση ή λαμβάνει απόφαση βάσει των άρθρων 14 έως 17, η παρατήρηση ή η απόφαση είναι ανάλογες της σοβαρότητας της σημειούμενης

12 2010D0022 EL μη συμμόρφωσης. Η ΕΚΤ ενημερώνει τις ΕθνΚΤ και όλους τους πιστοποιημένους φορείς παραγωγής για την παρατήρηση ή τη ληφθείσα απόφαση, το πεδίο εφαρμογής τους και τη διάρκειά τους. Επίσης ορίζει ότι οι ΕθνΚΤ θα ειδοποιούνται για τυχόν περαιτέρω αλλαγές όσον αφορά το καθεστώς του μη συμμορφούμενου φορέα παραγωγής. Άρθρο 13 Περιπτώσεις μη συμμόρφωσης 1. Η μη συμμόρφωση φορέα παραγωγής με τις προϋποθέσεις ποιότητας, τις λοιπές προϋποθέσεις για τη χορήγηση πιστοποίησης ποιότητας ή τις υποχρεώσεις που ορίζονται στο άρθρο 11 κατατάσσεται από την ομάδα (προκαταρκτικού) ελέγχου ποιότητας σε μία από τις τέσσερις κατηγορίες που απαριθμούνται στις παραγράφους 2 έως Όταν η ομάδα (προκαταρκτικού) ελέγχου ποιότητας θεωρεί ότι η μη συμμόρφωση ασκεί άμεση και σοβαρή επίδραση στην ποιότητα της παραγωγής τραπεζογραμματίων ευρώ ή πρώτων υλών τραπεζογραμματίων ευρώ από τον φορέα παραγωγής, η μη συμμόρφωση χαρακτηρίζεται ως μείζονος σημασίας και η ΕΚΤ λαμβάνει απόφαση βάσει του άρθρου Όταν η ομάδα (προκαταρκτικού) ελέγχου ποιότητας θεωρεί ότι η μη συμμόρφωση δεν ασκεί άμεση και σοβαρή επίδραση στην ποιότητα της παραγωγής τραπεζογραμματίων ευρώ ή πρώτων υλών τραπεζογραμματίων ευρώ από τον φορέα παραγωγής, αλλά μπορεί να θίξει άμεσα την εν λόγω ποιότητα, η μη συμμόρφωση χαρακτηρίζεται ως βασική και η ΕΚΤ λαμβάνει απόφαση βάσει του άρθρου Όταν η ομάδα (προκαταρκτικού) ελέγχου ποιότητας θεωρεί ότι η μη συμμόρφωση δεν θίγει άμεσα την ποιότητα της παραγωγής τραπεζογραμματίων ευρώ ή πρώτων υλών τραπεζογραμματίων ευρώ από τον φορέα παραγωγής, αλλά η συμμόρφωση επιβάλλεται να αποκατασταθεί πριν από τον επόμενο έλεγχο ποιότητας, η μη συμμόρφωση καταγράφεται στην έκθεση (προκαταρκτικού) ελέγχου ως παρατήρηση και η ΕΚΤ υποβάλει γραπτή παρατήρηση βάσει του άρθρου Όταν η μη συμμόρφωση δεν εμπίπτει σε καμία από τις κατηγορίες που αναφέρονται στις παραγράφους 2 έως 4, καταγράφεται μεν στην έκθεση (προκαταρκτικού) ελέγχου ως σημείωση, δεν οδηγεί όμως σε καμία περαιτέρω ενέργεια βάσει των άρθρων 14 έως 17. Άρθρο 14 Γραπτή παρατήρηση 1. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης εμπίπτουσας στο άρθρο 13 παράγραφος 4, η ΕΚΤ υποβάλλει γραπτή παρατήρηση στον φορέα παραγωγής, η οποία δύναται να περιληφθεί στην έκθεση (προκαταρκτικού) ελέγχου ποιότητας. 2. Η γραπτή παρατήρηση αναφέρει ότι εάν η συμμόρφωση δεν έχει αποκατασταθεί όταν λάβει χώρα ο επόμενος (προκαταρκτικός) έλεγχος, η ΕΚΤ θα λάβει απόφαση βάσει του άρθρου 15. Άρθρο 15 Διορθωτικά μέτρα και αναστολή ισχύος της πιστοποίησης ποιότητας όσον αφορά νέες παραγγελίες Εάν διαπιστωθεί μη συμμόρφωση εμπίπτουσα στο άρθρο 13 παράγραφος 3, όμως ο φορέας παραγωγής προβάλλει εύλογα την εκτίμηση ότι θα μπορέσει να αποκαταστήσει τη συμμόρφωση, η ΕΚΤ λαμβάνει απόφαση με την οποία: α) καθορίζεται, σε συνεννόηση με τον φορέα παραγωγής, προθεσμία για την αποκατάσταση της μη συμμόρφωσης

13 2010D0022 EL β) διευκρινίζεται ότι ο φορέας δεν μπορεί να δέχεται νέες παραγγελίες όσον αφορά την οικεία δραστηριότητα παραγωγής τραπεζογραμματίων ευρώ, εάν η συμμόρφωση δεν έχει αποκατασταθεί έως την εκπνοή της προθεσμίας που αναφέρεται στο στοιχείο α). Άρθρο 16 Αναστολή της δραστηριότητας παραγωγής τραπεζογραμματίων ευρώ 1. Εάν διαπιστωθεί μη συμμόρφωση εμπίπτουσα στο άρθρο 13 παράγραφος 2, η ομάδα (προκαταρκτικού) ελέγχου μπορεί να συστήσει στην ΕΚΤ να αναστείλει με άμεσο αποτέλεσμα την οικεία δραστηριότητα παραγωγής τραπεζογραμματίων ευρώ έως ότου αποκατασταθεί η συμμόρφωση. Οι φορείς παραγωγής παρέχουν στην ομάδα (προκαταρκτικού ελέγχου) πληροφορίες σχετικά με άλλους φορείς παραγωγής τους οποίους ενδέχεται να επηρεάσει η αναστολή λόγω της ιδιότητάς τους ως πελατών ή προμηθευτών. 2. Το συντομότερο δυνατό κατόπιν της έναρξης ισχύος της αναστολής βάσει της παραγράφου 1, η ομάδα (προκαταρκτικού) ελέγχου αξιολογεί, στο πλαίσιο ελέγχου παρακολούθησης, εάν έχει αποκατασταθεί η συμμόρφωση. Εάν η ομάδα (προκαταρκτικού) ελέγχου ποιότητας αποφασίσει ότι η συμμόρφωση έχει αποκατασταθεί, η ΕΚΤ αίρει την αναστολή. Εάν ο φορέας παραγωγής δεν αποκαταστήσει τη συμμόρφωση, η ΕΚΤ λαμβάνει απόφαση βάσει του άρθρου 17. Άρθρο 17 Ανάκληση της πιστοποίησης ποιότητας 1. Η ΕΚΤ ανακαλεί την πιστοποίηση ποιότητας φορέα παραγωγής, εφόσον αυτός δεν είναι σε θέση να επανορθώσει μη συμμόρφωση εμπίπτουσα στο άρθρο 13 παράγραφος Στην απόφαση περί ανάκλησης, η ΕΚΤ καθορίζει την ημερομηνία από την οποία ο φορέας παραγωγής μπορεί να υποβάλει νέο αίτημα για τη χορήγηση πιστοποίησης ποιότητας. Άρθρο 18 Διαδικασία ελέγχου 1. Εφόσον η ΕΚΤ λάβει οποιαδήποτε από τις ακόλουθες αποφάσεις: α) απόρριψη αιτήματος για κίνηση της διαδικασίας παροχής πλήρους ή προσωρινής πιστοποίησης ποιότητας β) άρνηση παροχής πλήρους ή προσωρινής πιστοποίησης ποιότητας γ) απόφαση βάσει των άρθρων 14 έως 17, ο φορέας παραγωγής μπορεί, εντός τριάντα (30) εργάσιμων για την ΕΚΤ ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν της σχετικής απόφασης, να υποβάλει στο διοικητικό συμβούλιο εγγράφως αίτημα ελέγχου της απόφασης. Ο φορέας παραγωγής αιτιολογεί το αίτημά του, περιλαμβάνοντας και κάθε άλλη συμπληρωματική πληροφορία. 2. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αναστείλει την εφαρμογή της προσβαλλόμενης απόφασης, εάν ο φορέας παραγωγής το ζητεί ρητά και αιτιολογημένα. 3. Το διοικητικό συμβούλιο ελέγχει την απόφαση και κοινοποιεί εγγράφως την αιτιολογημένη απόφασή του στον φορέα παραγωγής εντός δύο μηνών από την παραλαβή του αιτήματος.

14 2010D0022 EL Η εφαρμογή των παραγράφων 1 έως 3 δεν θίγει τυχόν δικαιώματα βάσει των άρθρων 263 και 265 της συνθήκης. ΤΜΗΜΑ VI ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 19 Μητρώο πιστοποίησης ποιότητας της ΕΚΤ 1. Η ΕΚΤ τηρεί μητρώο πιστοποιήσεων ποιότητας, όπου: α) περιλαμβάνεται κατάλογος των φορέων παραγωγής οι οποίοι έχουν λάβει πλήρη ή προσωρινή πιστοποίηση ποιότητας και των οικείων μονάδων παραγωγής β) αναφέρεται σε σχέση με κάθε μονάδα παραγωγής η δραστηριότητα παραγωγής τραπεζογραμματίων ευρώ για την οποία χορηγήθηκε πιστοποίηση ποιότητας γ) καταχωρίζεται η λήξη της ισχύος κάθε πιστοποίησης ποιότητας. 2. Όταν η ΕΚΤ λαμβάνει απόφαση βάσει του άρθρου 16, καταχωρίζει τη διάρκεια ισχύος της ανάκλησης. 3. Όταν η ΕΚΤ λαμβάνει απόφαση βάσει του άρθρου 17, διαγράφει από το μητρώο την επωνυμία του φορέα παραγωγής. 4. Η ΕΚΤ θέτει στη διάθεση των ΕθνΚΤ και των πιστοποιημένων φορέων παραγωγής κατάλογο του συνόλου των φορέων παραγωγής του μητρώου και τυχόν ενημερώσεις του. Άρθρο 20 Έναρξη ισχύος Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εφαρμόζεται από την 1η Μαΐου 2011.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ L 330/14 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 15.12.2010 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 25ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με τη διαδικασία πιστοποίησης ποιότητας όσον αφορά τους φορείς παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2011D0008 EL 16.05.2012 001.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

L 176/52 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 176/52 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 176/52 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.7.2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 21ης Ιουνίου 2011 σχετικά με τις διαδικασίες χορήγησης περιβαλλοντικής πιστοποίησης και πιστοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ L 140/26 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.5.2008 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 15ης Μαΐου 2008 σχετικά με τις διαδικασίες πιστοποίησης ασφαλείας των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 27.2.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 57/29 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 20ής Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με τις διαδικασίες πιστοποίησης των φορέων παραγωγής στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 02013D0054(01) EL 01.11.2016 002.001 1 Το κείμενο αυτό αποτελεί απλώς εργαλείο τεκμηρίωσης και δεν έχει καμία νομική ισχύ. Τα θεσμικά όργανα της Ένωσης δεν φέρουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του. Τα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ L 306/32 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2016/1993 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 4ης Νοεμβρίου 2016 για τον καθορισμό των αρχών που πρέπει να διέπουν τον συντονισμό της αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2006O0004 EL 24.05.2013 002.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2004O0013 EL 22.12.2004 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B M1 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 1ης Ιουλίου 2004 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.6.2014 L 175/47 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 14ης Απριλίου 2014 σχετικά με την ίδρυση διοικητικού συμβουλίου επανεξέτασης και τον κανονισμό λειτουργίας του (ΕΚΤ/2014/16) (2014/360/EE)

Διαβάστε περισσότερα

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση (αρμόδιος για πληροφορίες:[διαγράφεται σκοπίμως], τηλ. επικοινωνίας: [διαγράφεται σκοπίμως]).

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση (αρμόδιος για πληροφορίες:[διαγράφεται σκοπίμως], τηλ. επικοινωνίας: [διαγράφεται σκοπίμως]). Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Αθήνα, 25/09/2014 Προς: ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ Θέμα: Κωδικός: Ο-59635 Δημοσίευση από κοινού της από 25.9.2014

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.7.2014 L 198/7 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 31ης Ιανουαρίου 2004 σχετικά με τη στενή συνεργασία με τις εθνικές αρμόδιες αρχές των συμμετεχόντων κρατών μελών που δεν έχουν ως νόμισμα

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2004D0003 EL 29.03.2015 002.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΔΕΙΩΝ - Μέρος Α ΑΔΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΔΕΙΩΝ - Μέρος Α ΑΔΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΔΕΙΩΝ - Μέρος Α ΑΔΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Πεδίο Εφαρμογής Η παρούσα αποτελεί τον Κανονισμό Αδειών Προμήθειας και Εμπορίας ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4318, 2.3.2012 Ν. 10(Ι)/2012 10(I)/2012 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΟΣ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 10.7.2010 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 584/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 1ης Ιουλίου 2010 σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

(δ) η ΑΕΠΕΥ ή το πιστωτικό ίδρυµα που αιτείται τη χορήγηση άδειας λειτουργίας ΠΜ διαθέτουν ανεξάρτητη και αυτοτελή υπηρεσία λειτουργίας ΠΜ, το πρόσωπο

(δ) η ΑΕΠΕΥ ή το πιστωτικό ίδρυµα που αιτείται τη χορήγηση άδειας λειτουργίας ΠΜ διαθέτουν ανεξάρτητη και αυτοτελή υπηρεσία λειτουργίας ΠΜ, το πρόσωπο Α Π Ο Φ Α Σ Η 2/477/1.7.2008 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα : Χορήγηση άδειας λειτουργίας πολυµερούς µηχανισµού διαπραγµάτευσης (ΠΜ ) Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Λαµβάνοντας υπόψη: 1. Την παράγραφο 7 του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Θέμα: Επανεκπαίδευση και επαναπιστοποίηση γνώσεων των (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Θέμα: Επανεκπαίδευση και επαναπιστοποίηση γνώσεων των (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Θέμα: Επανεκπαίδευση και επαναπιστοποίηση γνώσεων των (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ Π 544/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του

Διαβάστε περισσότερα

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 716/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Ιουλίου 2013 για τη θέσπιση των κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 14-2-2006 Α.Π.: 375/10 ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Αφού έλαβε υπόψη: α. Τον Νόμο 3431/2006 (ΦΕΚ 13/Α ) «Περί

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4347, 13/7/2012

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4347, 13/7/2012 Αρ. 4347, 13.7.2012 107(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΕΩΣ (ΑΡ. 2) ΤΟΥ 2011 Προοίμιο. Για σκοπούς - Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 331, 15.12.2010, σ. 120. Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισµός για την Εθελοντική ιαπίστευση των Παρόχων Υπηρεσιών Πιστοποίησης

Κανονισµός για την Εθελοντική ιαπίστευση των Παρόχων Υπηρεσιών Πιστοποίησης Αριθ. 295/65 Κανονισµός για την Εθελοντική ιαπίστευση των Παρόχων Υπηρεσιών Πιστοποίησης (ΦΕΚ B' 1730/24.11.2003) Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΩΝ (ΕΕΤΤ) Έχοντας υπόψη: α. το Ν. 2867/2000

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΜΙΛΟΥ EBA/GL/2015/17 08.12.2015 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις προϋποθέσεις για τη χρηματοπιστωτική στήριξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 68/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 68/ Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 68/12.2.2016 Θέμα: Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) σχετικά με τις ειδικές παραμέτρους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. πρόταση για Απόφαση του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. πρόταση για Απόφαση του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 31.5.2016 COM(2016) 319 final ANNEX 7 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην πρόταση για Απόφαση του Συμβουλίου σχετικά με τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία κοινοποίησης [Σύμφωνα με το Άρθρο R23 της Απόφασης (ΕΚ) με αριθμ. 768/2008/ΕΚ]

Διαδικασία κοινοποίησης [Σύμφωνα με το Άρθρο R23 της Απόφασης (ΕΚ) με αριθμ. 768/2008/ΕΚ] Aθήνα, 18-09-2012 Αριθμ. Πρωτ.:Φ2-1619 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Πλ.Κάνιγγος Ταχ. Κώδ.: 10181 Αθήνα ΚΟΙΝ: Γρ. κ. Υφυπουργού Πληροφ: Αθ. Δέσης Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΝΤΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΡΘΡΟ 5.1. Ορισμοί. 1. Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΝΤΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΡΘΡΟ 5.1. Ορισμοί. 1. Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΝΤΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΡΘΡΟ 5.1 Ορισμοί 1. Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: α) οι ορισμοί στο παράρτημα Α της συμφωνίας ΥΦΠ β) οι ορισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1985 ΜΕΧΡΙ (ΑΡ. 3) ΤΟΥ 2012

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1985 ΜΕΧΡΙ (ΑΡ. 3) ΤΟΥ 2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1985 ΜΕΧΡΙ (ΑΡ. 3) ΤΟΥ 2012 Συνοπτικός τίτλος. 22 του 1985 68 του 1987 190 του 1989 8 του 1992 22(Ι) του 1992 140(Ι) του 1999 140(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ L 230/56 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.6.2004 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 3ης Ιουνίου 2004 σχετικά με τους όρους και τις λεπτομέρειες διεξαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 6ης Δεκεμβρίου 2010

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 6ης Δεκεμβρίου 2010 EL ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης Δεκεμβρίου 2010 σχετικά με τους ελέγχους γνησιότητας και καταλληλότητας των τραπεζογραμματίων ευρώ και την εκ νέου θέση αυτών σε κυκλοφορία και σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΦΥΤΙΚΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ της 25ης Μαρτίου 2004 σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2011R0016 EL 31.01.2011 000.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 16/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Ιανουαρίου 2011 για τον καθορισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.3.2014 COM(2014) 193 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη θέση που πρόκειται να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις

Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις σχετικά με το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού 17 Ιουνίου 2013 ESMA/2013/720. Ημερομηνία: 17 Ιουνίου 2013 ESMA/2013/720 Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κατασκευαστές μετρικών οργάνων - Ο Ρόλος και οι Υποχρεώσεις τους

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κατασκευαστές μετρικών οργάνων - Ο Ρόλος και οι Υποχρεώσεις τους Το παρόν προορίζεται ως έγγραφο καθοδήγησης για τους Οικονομικούς Φορείς (κατασκευαστές, εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους, εισαγωγείς και διανομείς) μετρικών οργάνων με σήμανση CE Νομική ισχύ έχουν μόνο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Άρθρο 1 Γενικές διατάξεις 1. Ο παρών νόµος ρυθµίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις λειτουργίας των χρηµατιστηρίων εµπορευµάτων και των χρηµατιστηριακών αγορών εµπορευµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 179/72 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 673/2014 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 2ας Ιουνίου 2014 σχετικά με την ίδρυση επιτροπής μεσολάβησης και τον εσωτερικό της κανονισμό (ΕΚΤ/2014/26) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 20.2.2015 L 47/29 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2015/280 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 13ης Νοεμβρίου 2014 σχετικά με τη θέσπιση συστήματος παραγωγής και προμήθειας του Ευρωσυστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς συμμόρφωσης με τις διατάξεις της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο- Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 176,

Διαβάστε περισσότερα

L 95/56 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 95/56 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 95/56 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 29.3.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 22ας Ιανουαρίου 2014 για την τροποποίηση της απόφασης ΕΚΤ/2004/2 για τη θέσπιση του εσωτερικού κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:

Εκτιµώντας τα ακόλουθα: CT/CA-012/2004/01EL ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 1049/2001 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 3/08.1.2013. Εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 3/08.1.2013. Εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 3/08.1.2013 Θέμα: Εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη: α) τα άρθρα 28 και 55A του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος,

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2003R2336 EL 01.02.2010 002.002 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2336/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Δεκεμβρίου 2003 για καθορισμό

Διαβάστε περισσότερα

«Επαγγελματική επάρκεια Εκκαθαριστικών Μελών του Συστήματος Αξιών και του Συστήματος Παραγώγων»

«Επαγγελματική επάρκεια Εκκαθαριστικών Μελών του Συστήματος Αξιών και του Συστήματος Παραγώγων» ΑΠΟΦΑΣΗ 4 «Επαγγελματική επάρκεια Εκκαθαριστικών Μελών του Συστήματος Αξιών και του Συστήματος Παραγώγων» ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 2.6.2015 L 135/23 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2015/855 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 12ης Μαρτίου 2015 για τον καθορισμό των αρχών πλαισίου δεοντολογίας του Ευρωσυστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4005, 16/6/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4005, 16/6/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 42, 23.02.1970, σ. 1. L337, 13.11.2004, σ.13. «Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες)

VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες) VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΒΕΙ ΧΩΡΑ ΣΤΙΣ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 Το Διοικητικό Συμβούλιο της Viohalco

Διαβάστε περισσότερα

Ελσίνκι, 25 Μαρτίου 2009 Έγγρ.: MB/12/2008 τελικό

Ελσίνκι, 25 Μαρτίου 2009 Έγγρ.: MB/12/2008 τελικό Ελσίνκι, 25 Μαρτίου 2009 Έγγρ.: MB/12/2008 τελικό ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΎ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 1049/2001 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 14.5.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 141/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 468/2014 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 16ης Απριλίου 2014 που θεσπίζει το

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 23.2.2016 L 46/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/247 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Δεκεμβρίου 2015 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές. για την εξέταση. αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές. επιχειρήσεις

Κατευθυντήριες γραμμές. για την εξέταση. αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές. επιχειρήσεις EIOPA-BoS-12/069 EL Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις 1/8 1. Κατευθυντήριες γραμμές Εισαγωγή 1. Σύμφωνα με το άρθρο 16 του κανονισμού EIOPA (European Insurance

Διαβάστε περισσότερα

'Αρθρο 3 : Προσωρινή δικαστική προστασία 1. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει προσωρινή δικαστική

'Αρθρο 3 : Προσωρινή δικαστική προστασία 1. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει προσωρινή δικαστική Ν. 2522/8-9-97 (ΦΕΚ-178 Α') : Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεως δημόσιων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών σύμφωνα με την οδηγία 89/665 ΕΟΚ 'Αρθρο 1 : Πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

«Επιτροπή Διαχείρισης Υπερημερίας και Κρίσεων»

«Επιτροπή Διαχείρισης Υπερημερίας και Κρίσεων» ΑΠΟΦΑΣΗ 8 «Επιτροπή Διαχείρισης Υπερημερίας και Κρίσεων» Κωδικοποιημένη μετά τις από 17.11.2014, 6.2.2015 και 18.5.2015 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΑΔΕΙΟΥΧΟ ΣΤΑΘΜΟ... 3 2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ... 4 3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ... 5 4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

10/01/2012 ΕΑΚΑΑ/2011/188

10/01/2012 ΕΑΚΑΑ/2011/188 Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις Συνεργασία, περιλαμβανομένης της ανάθεσης καθηκόντων, μεταξύ της ΕΑΚΑΑ, των αρμόδιων αρχών και των τομεακών αρμόδιων αρχών δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 513/2011

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟ Για σκοπούς διευκόλυνσης της εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις ειδικές παραμέτρους για κάθε επιχείρηση

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις ειδικές παραμέτρους για κάθε επιχείρηση EIOPA-BoS-14/178 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις ειδικές παραμέτρους για κάθε επιχείρηση EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19;

Διαβάστε περισσότερα

«Επαγγελματική επάρκεια Εκκαθαριστικών Μελών του Συστήματος Αξιών και του Συστήματος Παραγώγων»

«Επαγγελματική επάρκεια Εκκαθαριστικών Μελών του Συστήματος Αξιών και του Συστήματος Παραγώγων» ΑΠΟΦΑΣΗ 4 «Επαγγελματική επάρκεια Εκκαθαριστικών Μελών του Συστήματος Αξιών και του Συστήματος Παραγώγων» ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2001R1207 EL 18.02.2008 002.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B M1 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1207/2001 του Συμβουλίου, της 11ης Ιουνίου 2001, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A ΧΛΟΗΣ 89 & ΛΥΚΟΒΡΥΣΕΩΣ - 14452 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 210 6253927, 6252495 INTERNET SITE: www.eurocert.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ Μαρούσι, Δεκέμβριος 2006 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ΕΕΤΤ Ι. Πρόλογος Η παρούσα δημόσια διαβούλευση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ L 82/56 2.6.204 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3606/2007. ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MiFID)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3606/2007. ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MiFID) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3606/2007 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MiFID) ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Λαμβανομένων υπόψη της φύσεως, της κλίμακας και τωv επιχειρηματικών της

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../..τησ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ]

Πρόταση. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../..τησ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ] Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../..τησ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2042/2003 της Επιτροπής, για τη διαρκή αξιοπλοΐα αεροσκάφους και των αεροναυτικών προϊόντων, εξαρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2.6.2015 L 135/29 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2015/856 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 12ης Μαρτίου 2015 για τον καθορισμό των αρχών πλαισίου δεοντολογίας του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού (ΕΚΤ/2015/12)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 18.03.2004 L 080/33 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 19ης Φεβρουαρίου 2004 για τη θέσπιση του εσωτερικού κανονισµού της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ/2004/2)

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. III(I) 2315 Κ.Δ.Π. 366/2003 Αρ. 3711, Αριθμός 366 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΚ10/2003 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Ε.Ε. Παρ. III(I) 2315 Κ.Δ.Π. 366/2003 Αρ. 3711, Αριθμός 366 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΚ10/2003 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ε.Ε. Παρ. III(I) 2315 Κ.Δ.Π. 366/2003 Αρ. 3711, 9.5.2003 Αριθμός 366 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΚ10/2003 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.3.2014 COM(2014) 125 final 2014/0067 (NLE) Πρόταση ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την περάτωση της μερικής ενδιάμεσης επανεξέτασης σχετικά με τα μέτρα αντιντάμπινγκ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους Μαρία Μαργαριτσανάκη Ελέγκτρια Τμήματος Αδειοδότησης Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ΝΠΔΔ ΔΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής Ο παρών Κανονισμός ρυθμίζει όλα τα θέματα σχετικά με τις διαδικασίες διαβούλευσης,

Διαβάστε περισσότερα

Συνεδρίαση 21/

Συνεδρίαση 21/ Συνεδρίαση 21/4.11.2011 Θέμα 2: Κανονισμός ειδικής εκκαθάρισης πιστωτικών ιδρυμάτων Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ, αφού έλαβε υπόψη: α) το άρθρο 55Α του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 30ής Απριλίου 2010

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 30ής Απριλίου 2010 EL ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 30ής Απριλίου 2010 σχετικά µε σχέδιο νόµου για την αποκατάσταση της φορολογικής δικαιοσύνης και την αντιµετώπιση της φοροδιαφυγής (CON/2010/36) Εισαγωγή και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ C 39/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 8.2.2011 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ της 20ής Ιανουαρίου 2011 σχετικά με τις διαδικασίες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΤΗΣ 15ΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 Κεφάλαια:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 681/2008

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 681/2008 Πανεπιστημίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 681/2008 Για την αποστολή Πράξης Διαπίστωσης Παράβασης σχετικά με την

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 28/30.8.2013 Θέμα: Κανονισμός Εργασιών της Επιτροπής Ειδικών Εκκαθαρίσεων (άρθρο 68Α του ν.3601/2007) Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη: α)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΟΛΟΓΟΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ:

ΚΑΤΟΛΟΓΟΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ: ΚΑΤΟΛΟΓΟΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ: ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ Η ΔΑ ΘΑ ΑΝΑΘΕΣΕΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΗΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Η ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ για πράξεις του Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

I. Σκοπός της Επιτροπής

I. Σκοπός της Επιτροπής ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕ I. Σκοπός της Επιτροπής Σκοπός της επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης και Υποψηφιοτήτων του

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 319/117

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 319/117 2.12.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 319/117 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 16ης Νοεμβρίου 2011 σχετικά με τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων και διαδικασιών εφαρμογής των κριτηρίων

Διαβάστε περισσότερα

VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο RPM (Βρυξέλλες)

VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο RPM (Βρυξέλλες) VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΒΕΙ ΧΩΡΑ ΣΤΙΣ 17 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016 Το Διοικητικό Συμβούλιο της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 1.4.2016 COM(2016) 172 final ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Πρότασης απόφασης του Συμβουλίου για τον καθορισμό της θέσης που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 20 (ια)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 20 (ια) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 20 (ια) Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ασκώντας τις εξουσίες που

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Σύμφωνα και με την παρ.3 του άρθρου 6 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 4 ης Δεκεμβρίου 2012 (ΦΕΚ 237 Α/5.12.2012) «Ρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 2/356/ του ιοικητικού Συµβουλίου. Θέµα: Χορήγηση και ανάκληση άδειας λειτουργίας οργανωµένης αγοράς Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ 2/356/ του ιοικητικού Συµβουλίου. Θέµα: Χορήγηση και ανάκληση άδειας λειτουργίας οργανωµένης αγοράς Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 2/356/26.10.2005 του ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: Χορήγηση και ανάκληση άδειας λειτουργίας οργανωµένης αγοράς Αφού έλαβε υπόψη: Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 1. Την παράγραφο 6 του άρθρου 1 και την παράγραφο

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC. ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης Αυγούστου 2013 σχετικά με την ειδική εκκαθάριση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/57)

ECB-PUBLIC. ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης Αυγούστου 2013 σχετικά με την ειδική εκκαθάριση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/57) EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης Αυγούστου 2013 σχετικά με την ειδική εκκαθάριση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/57) Εισαγωγή και νομική βάση Στις 3 Ιουλίου 2013 η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 964 19 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Οικ.: 167563/ΕΥΠΕ Εξειδίκευση των διαδικασιών και των ειδικότερων κριτηρίων περιβαλλοντικής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4417, (Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4417, (Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΝΟΜΟ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4417, 6.12.2013 Ν. 148(Ι)/2013 148(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς συμβατότητας με την

Διαβάστε περισσότερα

144(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2005

144(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2005 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4359, 26.10.2012 144(Ι)/2012 Αρ. 4359, 26.10.2012 144(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2005 Προοίμιο. Για σκοπούς - Ε.Ε.: L

Διαβάστε περισσότερα

L 181/74 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 181/74 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 181/74 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.6.2014 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 641/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Ιουνίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ L 134/22 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 21.5.2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 20ής Απριλίου 2011 σχετικά με την επιλογή των παροχέων υπηρεσιών δικτύου του Target2-Securities

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, )ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, )ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 9-3 - 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, Αρ. Πρωτ.: 1174/27330 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΕΙΣ 1)ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2)ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή λογιστή για τον έλεγχο της διαχειριστικής χρήσης 2013 και ορισμός της αμοιβής τους.

4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή λογιστή για τον έλεγχο της διαχειριστικής χρήσης 2013 και ορισμός της αμοιβής τους. Ερμού 25, 145 64 Νέα Κηφισιά Εθνική Οδός Αθηνών Λαμίας, Κόμβος Ολυμπιακού Χωριού Tηλ: +30210 8184800 Fax: +30210 8184801 Email: reds@etae.com www.reds.gr ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 2 / 435 / 12.7.2007 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ 2 / 435 / 12.7.2007 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 2 / 435 / 12.7.2007 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: «ιαπραγµατεύσιµα Αµοιβαία Κεφάλαια» Αφού έλαβε υπόψη: ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 1. Τις διατάξεις της παραγράφου 4 του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ C 93/2 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.3.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Κώδικας συμπεριφοράς των μελών του εποπτικού συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (2015/C 93/02) ΤΟ ΕΠΟΠΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ.80/

ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ.80/ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ.80/14.11.2011 ΘΕΜΑ: Τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας του Συστήματος Ταχείας Μεταφοράς Κεφαλαίων και Διακανονισμού σε

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 242/4 9.9.2016 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/1612 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Σεπτεμβρίου 2016 σχετικά με την παροχή ενίσχυσης για τη μείωση της παραγωγής γάλακτος Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, Έχοντας υπόψη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2013/56/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2013/56/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 10.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 329/5 ΟΔΗΓΙΑ 2013/56/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Νοεμβρίου 2013 για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

"Άρθρο 24 Ν. 3601/2007 Συμμετοχές σε πιστωτικά ιδρύματα

Άρθρο 24 Ν. 3601/2007 Συμμετοχές σε πιστωτικά ιδρύματα "Άρθρο 24 Ν. 3601/2007 Συμμετοχές σε πιστωτικά ιδρύματα 1. α) Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο (στο εξής: "υποψήφιος αγοραστής"), το οποίο μεμονωμένα ή μέσω κοινής δράσης με άλλα πρόσωπα, υπό την έννοια του

Διαβάστε περισσότερα