Συστήματα Σχεδιομελέτης Κοσμημάτων με Χρήση Η/Υ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Συστήματα Σχεδιομελέτης Κοσμημάτων με Χρήση Η/Υ"

Transcript

1 Συστήματα Σχεδιομελέτης Κοσμημάτων με Χρήση Η/Υ Κωλέτσου Ευτυχία

2 Καλώς ήλθαηε ζηον κόζμο ηων Σσζηημάηων Στεδιομελέηης με Χρήζη Η/Υ! Οοιρμόπ Συεδιξμελέςηπ με υοήρη Η/Υ - CAD Ως σχεδιομελέτη με χρήση Η/Υ ορίζεται η χρήση της τεχνολογίας των υπολογιστών σε όλα τα στάδια ανάπτυξης του προϊόντος, και ιδιαίτερα στη δημιουργία, μεταβολή, ανάλυση και βελτιστοποίηση της μορφής του προϊόντος. Περιλαμβάνει την τεχνολογία γραφικών, των βάσεων δεδομένων, της μαθηματικής μοντελοποίησης, της προσομοίωσης και του ελέγχου δεδομένων για τη δημιουργία του ψηφιακού μοντέλου του προϊόντος. Στη στενή έννοια του όρου, σκοπός είναι η δημιουργία του γραφικού μοντέλου μόνο, που στη συνέχεια θα χρησιμοποιηθεί σε κάθετες εφαρμογές όπως: 1 Σε αυτό το μάθημα: Ορισμός Σχεδιομελέτης με χρήση Η/Υ-CAD.2 Η Τεχνολογία Σχεδιομελέτης-Παραγωγής με Η/Υ στην Ανάπτυξη του Προϊόντος 3 Επίδραση στη Παραγωγή του Προϊόντος...5 Συστήματα CAD.6 Ο ρόλος του CAD/CAM στη σύγχρονη επιχείρηση κοσμημάτων.10 Αποκτώντας τα καλύτερα που μπορεί να προσφέρει το CAD/CAM 15 Παρουσίαση στον πελάτη υπό πραγματικές συνθήκες λειτουργίας, με χρήση της τεχνολογίας του φωτορεαλισμού. Παραγωγή του προϊόντος, κύρια σε μηχανές ψηφιακής καθοδήγησης (συστήματα σχεδιομελέτης και παραγωγής με χρήση Η/Υ -Computer Aided Design and Manufacture -CAD/CAM), όπου έχουμε αναπαραγωγή στην οθόνη του υπολογιστή της κίνησης του κοπτικού εργαλείου της εργαλειομηχανής, που αποδίδει τη μορφή του, πριν από την πραγματική κατεργασία. Ανάλυση με πεπερασμένα στοιχεία για έλεγχο αντοχής, συμπεριφοράς σε ροή, κατεργασιμότητα, κτλ. και παρουσίαση των αποτελεσμάτων στην οθόνη, για αξιολόγηση και βελτιστοποίηση. Ανάλυση λειτουργικότητας του πρωτοτύπου με τη χρήση τεχνικών εικονικής πραγματικότητας (εικονικό ή πλασματικό πρωτότυπο - Virtual Prototype), για τη μείωση του αριθμού των πρωτοτύπων και για την αξιολόγηση των τεχνικών λύσεων σε πρώιμο στάδιο. Ταχεία παραγωγή πρωτοτύπου και παραγωγή (Rapid Prototype and Manufacturing). Παραγωγή πρωτοτύπων άμεσα από το μοντέλο με χρήση ειδικών μηχανών. Επικοινωνία μεταξύ συνεργαζόμενων ομάδων. Ανταλλαγή δεδομένων για τη μεταφορά των μοντέλων, ανταλλαγή εικόνων, συνεργασία ομάδων. Ανάλυση της μεθόδου παραγωγής, με τη χρήση τεχνικών εικονικής πραγματικότητας (εικονική ή πλασματική παραγωγή και συναρμολόγηση), για αξιολόγηση σε πρώιμο στάδιο πριν από κάθε παραγγελία αυτοποιημένων συστημάτων. 2 Σ ε λ ί δ α

3 Η Τευμξλξγία Συεδιξμελέςηπ - Παοαγωγήπ με Η/Υ ρςημ Αμάπςσνη ςξσ Ποξϊόμςξπ Τα στάδια ανάπτυξης ενός προϊόντος φαίνονται στην Εικόνα 1. Διακρίνονται δύο κύριες δραστηριότητες: το στάδιο της μελέτης και ανάπτυξης του προϊόντος (The Design Process), Βαςικόσ ςκοπόσ τησ χρήςησ όλων των ςυςτημάτων ςχεδιομελέτησ και παραγωγήσ με Η/Υ είναι η ανάπτυξη των «ςωςτών» προΰόντων από την αρχή, ςτον ελάχιςτο δυνατό χρόνο ανάπτυξησ. το στάδιο της παραγωγής (The Manufacturing Process). Η μελέτη και ανάπτυξη του προϊόντος ολοκληρώνεται σε δύο κύκλους, οι οποίοι όμως δεν είναι ανεξάρτητοι μεταξύ τους. Αυτοί είναι: o Η σύνθεση (synthesis) και o Η ανάλυση (Analysis) Εικόνα 1: Ο αναλυτικός κύκλος ανάπτυξης του προϊόντος και τα στάδια επεξεργασίας. Η σύνθεση περιλαμβάνει τα στάδια: Ανάλυση της απαίτησης για το νέο προϊόν, που προέρχεται από έρευνα, από ανάγκη της αγοράς, από μελέτη του ανταγωνισμού κτλ. Προμελέτη, που περιλαμβάνει τις απαιτήσεις του πελάτη και τη σύνταξη των προδιαγραφών. Μελέτη σκοπιμότητας, όπου αξιολογούνται εναλλακτικές ιδέες και σχέδια. Σύλληψη προϊόντος και αξιολόγηση των πρώτων ιδεών. Μοντελοποίηση και προσομοίωση του τελικού προϊόντος. 3 Σ ε λ ί δ α

4 Το στάδιο της ανάλυσης περιλαμβάνει: Ανάλυση της συμπεριφοράς του προϊόντος, όπου χρησιμοποιούνται μοντέλα προσομοίωσης, τόσο υπολογιστικά όσο και πρωτότυπα. Βελτιστοποίηση της μοντελοποίησης και τελική αξιολόγηση του προϊόντος. Τεκμηρίωση του προϊόντος, με έντυπα και σχέδια. Ένα τμήμα της σύνθεσης και σχεδόν όλα τα στάδια της ανάλυσης μπορούν να εξυπηρετηθούν από προϊόντα λογισμικού CAD/CAM, και αυτό φαίνεται στην Εικόνα 1 στο πλαίσιο Σχεδιομελέτη με χρήση Η/Υ και μερικές από αυτές τις λειτουργίες φαίνονται στην Εικόνα 2. Εικόνα 2: Λειτουργίες σχεδιομελέτης του προϊόντος. Στη δραστηριότητα της παραγωγής, όλα σχεδόν τα βήματα μπορούν να εξυπηρετηθούν από προϊόντα λογισμικού CAD/CAM, εκτός του Εμπορικού (Marketing) και της Αποστολής (Shipping). Όλα αυτά τα εργαλεία περιλαμβάνονται στο πλαίσιο, Παραγωγή με Χρήση Η/Υ στην Εικόνα 1. Μερικές από τις εργασίες στο τμήμα της παραγωγής φαίνονται στην Εικόνα 3. Εικόνα 3: Σχηματική παράσταση των λειτουργιών στο τμήμα της παραγωγής. Η Εικόνα 1 δε πρέπει να θεωρηθεί ότι αποτελεί μια σειριακή διαδικασία εκτέλεσης των διαφόρων σταδίων. Αντίθετα, υπάρχει μεταφορά αποτελεσμάτων, υπό τη μορφή σχεδίων και αρχείων, από το ένα στάδιο στο επόμενο και ανάδραση των αποτελεσμάτων προς τα προηγούμενα στάδια. Η όλη διαδικασία δεν πρέπει να είναι σειριακή και να περιμένουμε να τελειώσει ένα στάδια για να αρχίσει το επόμενο, ιδιαίτερα για μεγάλα έργα, αλλά να υπάρχει συνεργασία των ομάδων για την εκτέλεση κάθε σταδίου και να ελαχιστοποιούνται οι αλλαγές που απαιτούνται να γίνουν στα τελευταία στάδια της μελέτης παραγωγής του προϊόντος. Η τάση αυτή ξεκίνησε από τους μεγάλους χρήστες συστημάτων που σχεδιάζουν και παράγουν σύνθετα προϊόντα, και στη συνέχεια επεκτάθηκε και σε άλλους τομείς. 4 Σ ε λ ί δ α

5 Αυτή η μεθοδολογία εργασίας ονομάζεται παράλληλη μηχανική (concurrent engineering). Η μελέτη και ανάπτυξη ενός προϊόντος δεν είναι αποκλειστική μέριμνα του τμήματος μελέτης, αλλά και τα υπόλοιπα τμήματα της εταιρίας, πρέπει να συμμετέχουν ενεργά σε όλα τα στάδια. Τα τμήματα τα οποία απαραίτητα πρέπει να συνεργάζονται είναι το εμπορικό, της μελέτης και της παραγωγής και να υποστηρίζονται από την κοστολόγηση, προμήθειες, λογιστήριο, διοίκηση, κτλ. Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο είναι η συνεργασία προμηθευτών και των πωλητών του προϊόντος. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η συντήρηση και αναδρομή όλων των εμπλεκόμενων σε μια ενιαία αναφορά στο προϊόν, που γίνεται σήμερα με τα συστήματα CAD και τα συστήματα PDM -Product Data Management, ή συστήματα Διαχείρισης Δεδομένων Προϊόντων. Τα συστήματα PDM που υφίστανται σήμερα καταγράφουν τον όλο κύκλο ανάπτυξης του προϊόντος και συνεργάζονται με τα συστήματα CAD και επιπλέον παρέχουν δρομολόγηση καθηκόντων (work flow), συνεργασία ομάδων στην ίδια επιχείρηση ή σε διαφορετικές επιχειρήσεις (collaboration) και ανταλλαγή δεδομένων μέσα από το Διαδίκτυο. Σκοπός, είναι η ταχύτερη ανάπτυξη του προϊόντος, η επαναχρησιμοποίηση των δεδομένων και η αξιολόγηση του κύκλου ζωής του προϊόντος. Επίδοαρη ρςημ Παοαγωγή ςξσ Ποξϊόμςξπ Με την τεχνολογία της σχεδιομελέτης και παραγωγής με χρήση Η/Υ, αλλάζει η συμβατική διαδικασία παραγωγής προϊόντων, ιδιαίτερα για μορφές με καμπύλες επιφάνειες (επιφάνειες ελεύθερης μορφής). Στη συμβατική παραγωγή, Εικόνα 4, στο στάδιο της αρχικής ιδέας του προϊόντος δημιουργείται ένα φυσικό πρωτότυπο (clay model) από εύπλαστο υλικό, πχ ξύλο, άργιλος, κτλ). Αρχική Ιδέα Προϊόντος Μελέτη και Σχεδίαση Περιγραφή Προϊόντος Αξιολόγηση Κατασκευή Φυσικού Μοντέλου Ψηφιοποίηση Δημιουργία Μορφής Αντιγραφή Μοντέλου Φρέζα Αντιγραφής Εικόνα 4: Συμβατική μέθοδος παραγωγής προϊόντων. Το πρωτότυπο αυτό χρησιμοποιείται για παρουσίαση της μορφής του, δοκιμές λειτουργικής ανάλυσης, κτλ, και σε αυτό γίνονται οι απαραίτητες αλλαγές μέχρι να επιτευχθεί ένα ικανοποιητικό πρωτότυπο. Στη συνέχεια, παράγεται η μορφή του στο σχέδιο με συντεταγμένες 3D, συνήθως με τη μέθοδο της αντιγραφής (ψηφιοποίηση του αντικειμένου). Με βάση αυτές τις μετρήσεις οι σχεδιαστές παράγουν τα απαραίτητα σχέδια (blue prints) για την παραγωγή των λειτουργικών πρωτοτύπων. Τα σχέδια αυτά χρησιμοποιούνται από ειδικούς τεχνίτες για την παραγωγή των μοντέλων αντιγραφής (copy models) που δημιουργούνται από ξύλο ή άλλο εύκαμπτο υλικό. Τα μοντέλα αντιγραφής χρησιμοποιούνται για την παραγωγή των καλουπιών και γι αυτό πρέπει να έχουν στις περισσότερες 5 Σ ε λ ί δ α

6 περιπτώσεις πολύ καλή τελική επιφάνεια. Το μοντέλο αντιγραφής μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε φρέζα αντιγραφής για την παραγωγή της κοιλότητας του καλουπιού. Αρχική Ιδέα Προϊόντος CADrafting & Design CAD Αξιολόγηση Κατασκευή Φυσικού Μοντέλου Περιγραφή Προϊόντος Μοντέλο σε Η/Υ Υπολογιστικοί Μέθοδοι Μηχανή Αριθμητικού Ελέγχου Εικόνα 5: Μέθοδος κατεργασίας με χρήση ψηφιακού μοντέλου του προϊόντος. Στην κατασκευή με χρήση Η/Υ, Εικόνα 5, στην ιδεατή του μορφή, δημιουργείται το τρισδιάστατο μοντέλο στον υπολογιστή, επιθεωρείται στην οθόνη, αναλύεται με τη χρήση κατάλληλων προγραμμάτων εφαρμογών (ανάλογα με την εκάστοτε εφαρμογή), και τέλος χρησιμοποιείται για την καθοδήγηση των εργαλειομηχανών αριθμητικού ελέγχου. Αρχική Ιδέα Προϊόντος Μοντέλο με ΠΣ (FEM) Ανάλυση CAD -Στερεών ή Επιφανειών Αξιολόγηση Φυσικό Μοντέλο Περιγραφή Προϊόντος Σχεδίαση Κατεργασιών με Χρήση Η/Υ Γραφική Απεικόνιση Κατεργασία ΑΕ (CNC) Στη μεθοδολογία αυτή, το φυσικό μοντέλο δημιουργείται για λόγους επιθεώρησης κύρια και όχι για την αναπαραγωγή των αντικειμένων. Ακόμη και σήμερα, όμως, στο στάδιο της αρχικής ιδέα, δεν μπορούμε να πούμε ότι η λειτουργία του είναι πλήρως ψηφιακή. Φυσικά πρωτότυπα χρησιμοποιούνται ακόμη και για μεγάλα προϊόντα (πχ αυτοκίνητα), επειδή πολλές τεχνικές και μέθοδοι δεν είναι κατάλληλες για την πλήρη απόδοση της μορφής των αντικειμένων. Συνεπώς, χρησιμοποιείται ένα ενδιάμεσο μοντέλο λειτουργίας (Εικόνα 6). Σσρςήμαςα CAD Εικόνα 6: Μέθοδος κατεργασίας με χρήση συμβατικών μεθόδων και μεθόδων CAD. Τα σύγχρονα συστήματα σχεδιομελέτης με χρήση Η/Υ στηρίζονται στη χρήση της τρισδιάστατης μοντελοποίησης. Η τρισδιάστατη μοντελοποίηση (3D) είναι απαραίτητη για τις περισσότερες από τις κάθετες εφαρμογές που θα ακολουθήσουν την τρισδιάστατη μοντελοποίηση, όπως η ανάλυση της συμπεριφοράς του αντικειμένου, η παραγωγή του, κ.ά., όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως. Τα 6 Σ ε λ ί δ α

7 πρώτα συστήματα σχεδιομελέτης ήταν συστήματα δύο διαστάσεων (2D), τα οποία ήταν κατάλληλα μόνο για σχεδίαση (Εικόνα 7). Στο σύστημα των δύο διαστάσεων, ο χρήστης σχεδιάζει τις όψεις του αντικειμένου, όπως θα τις σχεδίαζε σε ένα φύλλο χαρτί. Συχνά, ακόμη και σε συστήματα τριών διαστάσεων με μοντέλα ακμών, ο χρήστης μπορεί να επιλέξει να αγνοήσει την Τρίτη διάσταση και να σχεδιάσει τις διάφορες όψεις αυτόνομα. Στη δισδιάστατη σχεδίαση, το τρισδιάστατο μοντέλο υφίσταται μόνο στη σκέψη του σχεδιαστή και όχι στη βάση δεδομένων που καταχωρείται για το μοντέλο. Όλα τα αντικείμενα όμως είναι τριών διαστάσεων και μπορούμε να τα χωρίσουμε σε δύο κατηγορίες, σε σχέση με τη γεωμετρική τους κατασκευή. Τα μοντέλα 2 ½ διαστάσεων (απλά ή σύνθετα) και τα αμιγώς 3 διαστάσεων (Εικόνα 8). Τα 2 ½ διαστάσεων μοντέλα έχουν μια σταθερή διατομή και το πάχος τους, που ορίζεται κάθετα προς τη διατομή, είναι σταθερό. Τα αξονοσυμμετρικά αντικείμενα είναι επίσης 2 ½ διαστάσεων. Τα μοντέλα αυτά δημιουργούνται πολύ εύκολα με εντολές σάρωσης (extrude) ή περιστροφής (revolve). Τα σύνθετα μοντέλα 2 ½ διαστάσεων δημιουργούνται από περισσότερα του ενός στερεά 2 ½ διαστάσεων. Τα αμιγώς τριών διαστάσεων (3D) μοντέλα δεν έχουν ομοιόμορφη διατομή και/ή δεν έχουν σταθερό πάχος. Τα μοντέλα αυτά δημιουργούνται από το συνδυασμό διαφόρων λειτουργιών μοντελοποίησης. Εικόνα 7: Το αντικείμενο και η σχεδίαση του σε δύο διαστάσεις. Οι δύο όψεις παράγονται ανεξάρτητα η μία από την άλλη. Εικόνα 8: Τα διαφορετικά είδη μοντέλων. Μοντέλα 2 ½D και αμιγώς 3D. Για τη μοντελοποίηση των τρισδιάστατων αντικειμένων αναπτύχθηκαν διάφορες μεθοδολογίες, με διαφορετικές δυνατότητες μοντελοποίησης, ανάλυσης και ποικιλίας αντικειμένων που καλύπτουν. Αυτές είναι: Μοντέλα ακμών ή σύρματος (wire frame models)- κατάλληλα για αντικείμενα 2 ½ διαστάσεων. Μοντέλα επιφανειών (surface models)- για πολύπλοκες μορφές αντικειμένων. Μοντέλα στερεών (solid models)- για πλήρη μοντέλα. 7 Σ ε λ ί δ α

8 Στερεά παραμετρικά μοντέλα με μορφολογικά χαρακτηριστικά (solid parametric and feature based models)- για κάλυψη ομάδων αντικειμένων. Τα πρώτα τρισδιάστατα συστήματα ήταν μοντέλα ακμών που είναι και η πιο απλή και η λιγότερη απαιτητική εφαρμογή από υπολογιστική ισχύ. Τα μοντέλα αυτά αποδίδουν λίγες μορφές αντικειμένων, έχουν περιορισμένο εύρος εφαρμογών και σήμερα χρησιμοποιούνται μόνον ως ενδιάμεσο στάδιο για τη δημιουργία κυρίως του μοντέλου των επιφανειών, ή του μοντέλου των στερεών. Σήμερα, τα περισσότερα συστήματα τρισδιάστατης απεικόνισης βασίζονται στα στερεά μοντέλα, ή στα μοντέλα επιφανειών. Τα στερεά μοντέλα αποδίδουν μοναδιαία αναπαράσταση κατασκευάσιμων αντικειμένων, αλλά παρόλο που οι δυνατότητες των συστημάτων συνεχώς βελτιώνονται, οι μορφές που αποδίδονται μπορεί να είναι περιορισμένες. Τα μοντέλα των επιφανειών μπορούν να αποδώσουν σχεδόν κάθε δυνατή μορφή του αντικειμένου ακόμη και οργανικές μορφές, αλλά το παραγόμενο μοντέλο μπορεί να έχει ατέλειες. Εικόνα 9: Επίπεδο πληρότητας των διαφόρων συστημάτων τρισδιάστατης απεικόνισης. Η πληρότητα του δημιουργούμενου μοντέλου, που εκφράζεται από τα δεδομένα τα οποία καταχωρούνται στο μοντέλο, εξαρτάται από το σύστημα μοντελοποίησης (Εικόνα 9). Τα πιο απλά είναι τα μοντέλα ακμών, που καταχωρούν μόνο τις κορυφές και τις ακμές του αντικειμένου, μετά είναι τα μοντέλα επιφανειών που καταχωρούν επιπλέον και τις επιφάνειες που περιβάλλουν το αντικείμενο (εσωτερικές και εξωτερικές) και, τέλος, τα μοντέλα στερεών που καταχωρούν επιπλέον και την τοπολογία μεταξύ των κορυφών, ακμών και επιφανειών, δηλαδή τον τρόπο με τον οποίο τα στοιχεία της γεωμετρίας συνδέονται και γειτονεύουν μεταξύ τους. Εικόνα 10: Διαφορά πληρότητας απεικόνισης μεταξύ των τριών μοντέλων. Η πληρότητα επηρεάζει και την εγκυρότητα των αποτελεσμάτων που παίρνουμε από λειτουργίες που σχετίζονται με το μοντέλο. Πιο πλήρεις και έγκυρες πληροφορίες παίρνουμε από τα μοντέλα στερεών, 8 Σ ε λ ί δ α

9 έπονται τα μοντέλα επιφανειών και, τέλος, είναι τα μοντέλα ακμών. Η διαφορά μεταξύ των τριών συστημάτων φαίνεται στην Εικόνα 10 για μια απλή εφαρμογή τομής. Στο σχήμα αυτό, το αντικείμενο, το κουτί μόνο, έχει μοντελοποιηθεί και με τους τρεις διαφορετικούς τρόπους. Τέμνουμε το μοντέλο με το επίπεδο και προβάλλουμε το αποτέλεσμα. Το κάθε μοντέλο μας δίνει τελείως διαφορετικά αποτελέσματα. Στο μοντέλο των ακμών, το αποτέλεσμα είναι ένα σύνολο σημείων (από την τομή του επιπέδου τομής με τις ακμές του μοντέλου), στο μοντέλο επιφανειών, το αποτέλεσμα είναι το περίγραμμα της τομής (από την τομή μεταξύ του επιπέδου τομής και των επιφανειών που ορίζουν το μοντέλο), ενώ στο στερεό μοντέλο, το αποτέλεσμα είναι και η γραμμοσκίαση της τομής (από την τομή του επιπέδου με το «γεμάτο» στερεό). Η επιλογή της μεθόδου μοντελοποίησης εξαρτάται από την εφαρμογή την οποία θα χρησιμοποιηθεί το μοντέλο στη συνέχεια. Ανεξάρτητα από τη μέθοδο που χρησιμοποιείται, ο χρήστης δεν «βλέπει» τον τρόπο της μαθηματικής μοντελοποίησης και καταχώρησης του συστήματος, ούτε τον τρόπο αναπαράστασης (στερεά ή επιφάνειες), απλώς χρησιμοποιεί τα εργαλεία του συστήματος για τη δημιουργία των στοιχείων που είναι απαραίτητα για τη δημιουργία της γεωμετρίας του μοντέλου. Τα εργαλεία αυτά ποικίλλουν ανάλογα με το είδος δημιουργίας της γεωμετρίας του μοντέλου και το είδος μοντελοποίησης, δηλαδή μοντέλο ακμών, επιφανειών ή στερεών. Τα βήματα που ακολουθεί ο χρήστης στη μοντελοποίηση τείνουν να είναι τα ίδια για όλα τα διαφορετικά συστήματα που συνήθως διαφέρουν μόνο στη διεπαφή του συστήματος με το χρήστη. Αν και ο χρήστης δεν ανατρέχει συνήθως στη μαθηματική αναπαράσταση της τρισδιάστατης απεικόνισης, η γνώση της είναι απαραίτητη γιατί παρέχει: Γνώση της ορολογίας του CAD/CAM καθώς επίσης και καλύτερη κατανόηση της τεκμηρίωσης των συστημάτων. Δυνατότητα να αποφασίζει πιο σωστά για τα στοιχεία που θα χρησιμοποιήσει για τη μοντελοποίηση και την επιλογή των παραμέτρων σχεδίασης για την ακριβή παραγωγή του μοντέλου, όπως κλίσης, καμπυλότητα, κτλ. Δυνατότητα να ερμηνεύσει απρόσμενα αποτελέσματα που προέρχονται από τη χρήση ενός συστήματος. Δυνατότητα να αξιολογήσει πιο σωστά τα συστήματα CAD/CAM και τις δυνατότητες που έχουν. Στους μηχανικούς παρέχει νέα εργαλεία και μεθοδολογίες που μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν και σε άλλες εφαρμογές Τα διάφορα είδη CAD συστημάτων που έχουν αναπτυχθεί προορίζονται για διαφορετικά είδη σχεδιασμού και μοντελοποίησης και διακρίνονται σε: o Πολυγωνική μοντελοποίηση o Επιφανειακή μοντελοποίηση o Παραμετρική μοντελοποίηση στερεών 9 Σ ε λ ί δ α

10 o Υβριδική μοντελοποίηση Πολυγωνική μοντελοποίηση: είναι τα συνηθέστερα μοντέλα του λογισμικού CAD, όλα τα μοντέλα δημιουργούνται ως συνδυασμοί μικρών τετραγώνων και τριγώνων (Εικόνα 11). Εικόνα 11: Πολυγωνικά μοντέλα. Επιφανειακή μοντελοποίηση: αυτά τα μοντέλα του λογισμικού CAD διαμορφώνουν επιφάνειες, δηλαδή τις "επιδερμίδες" του σχεδιασμένου αντικειμένου, και πετυχαίνουν την επίτευξη περίπλοκων σχημάτων (Εικόνα 12). Παραμετρική μοντελοποίηση στερεών: αυτά τα μοντέλα βασίζονται στις γεωμετρικές παραμέτρους που καθορίζουν το αντικείμενο (Εικόνα 13). Η ικανότητά τους να τροποποιούν το σχεδιασμό διατηρώντας παράλληλα κάποιες σταθερές παραμέτρους είναι το κύριο χαρακτηριστικό τους. Για παράδειγμα, αν θέλουμε να αλλάξουμε την κλίμακα των αστέρων της αριστερής πλευράς της Εικόνας 13 με παραμετρική μοντελοποίηση συστήματος, όλες οι διαστάσεις των αστέρων θα αλλάξουν. Αν κάνουμε την ίδια λειτουργία με παραμετρικό σχεδιασμό στο CAD, η μία παράμετρος του σχεδίου διατηρείται σταθερή, ενώ οι άλλες θα αλλάξουν. Εικόνα 13: Επιφανειακή μοντελοποίηση. Εικόνα 12: Στερεά παραμετρικών μοντέλων. Υβριδική μοντελοποίηση: αυτά τα μοντέλα συνδυάζουν τα επιφανειακά και στερεά μοντέλα (Εικόνα 14) και επιτρέπουν τη δημιουργία πολύπλοκων σχημάτων, προερχόμενα από άλλα πιο απλά. Ο οόλξπ ςξσ CAD/CAM ρςη ρύγυοξμη επιυείοηρη κξρμημάςωμ Εικόνα 14: Υβριδικά μοντέλα. Πώς όμως μπορούμε να επιλέξουμε σωστά πιο είδος CAD λογισμικού είναι το καταλληλότερο για να καλύψει τους εκάστοτε εμπορικούς σκοπούς μας, σε μία σύγχρονη επιχείρηση κοσμημάτων; Όπως γίνεται με κάθε τύπο λογισμικού, έτσι και εδώ, ένας σχεδιασμός μιας σειράς κοσμημάτων μπορεί να είναι αρκετά εύκολος χρησιμοποιώντας ένα είδος λογισμικού, και μπορεί να γίνει εξαιρετικά πολύπλοκος χρησιμοποιώντας κάποιο άλλο είδος. Συνεπώς, κάθε τύπος CAD λογισμικού δηλώνει μία εξειδίκευση με μία εντελώς διαφορετική προσέγγιση στο σχεδιασμό, και έχει πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. 10 Σ ε λ ί δ α

11 Για παράδειγμα, για να σχεδιάσουν ένα μοντέλο με επαναλαμβανόμενα γεωμετρικά σχήματα, όπως ένα βραχιόλι που κοσμείται με πετράδια (Εικόνα 15) τότε θα πρέπει να ανατρέξουμε σε ένα λογισμικό CAD, το οποίο παρέχει παραμετρική μοντελοποίηση στερεών. Αντίθετα, αν θέλουμε να σχεδιάσουμε ένα αντικείμενο πολύ επεξεργασμένο καλλιτεχνικά (Εικόνα 16), χρειαζόμαστε ένα λογισμικό CAD που να παρέχει επιφανειακή μοντελοποίηση. Κατά συνέπεια, το λογισμικό CAD θα πρέπει να επιλεχθεί προσεκτικά και θα πρέπει να βασίζεται στην παραγωγή χαρακτηριστικών και δυνατοτήτων της ίδια της εταιρίας. Ας μη ξεχνάμε, επίσης, ότι η CAD σχεδίαση δεν είναι «αυτόματη», και πάντα η «πρωτότυπη ιδέα» είναι ανθρώπινη! Μια λανθασμένη επιλογή μπορεί να προκαλέσει μεγάλα προβλήματα στη χρήση του συστήματος και, σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να το καταστήσει εντελώς άχρηστο. Υπάρχει μια ευρεία γκάμα συστημάτων που προσφέρονται στην αγορά και μια άπειρη εταιρία μπορεί να έχει μεγάλες δυσκολίες στο να κάνει τη σωστή επιλογή. Με αυτό το σκεπτικό, μπορούμε να δούμε το επόμενο στάδιο που έρχεται μετά τη μοντελοποίηση CAD, και είναι το CAM. Το CAM είναι ένα πρόγραμμα που κατευθύνει και ελέγχει την παραγωγική δραστηριότητα. Η τεχνολογία CAM δεν δίνει μόνο τη δυνατότητα άμεσου ελέγχου των μηχανών και των λειτουργιών της εταιρίας, αλλά μπορεί επίσης να επιτρέψει το σχεδιασμό της παραγωγής, προκειμένου να επιτευχθούν οι ακόλουθοι στόχοι: αυτόματη διάγνωση συστήματος της παραγωγικής διαδικασίας, ανάλυση της ποιότητας των προϊόντων, συλλογή, οργάνωση και καταγραφή των στοιχείων σχετικά με τα στάδια της διαδικασίας και την πρόοδο των εργασιών, έλεγχος της παραγωγής. Στην πράξη, το CAM εμπλέκεται σε όλες τις βιομηχανικές παραγωγικές δραστηριότητες, όπου τα διαφορετικά στάδια της παραγωγής μπορεί να είναι προγραμματισμένα και ελεγχόμενα. Ουσιαστικά, το CAM συνεργάζεται με τα λογισμικά που χρησιμοποιούνται για την CAD σχεδίαση και τον συσχετιζόμενο εξοπλισμό. Εικόνα 15: Σχέδιο ενός βραχιολιού με συγκεκριμένα γεωμετρικά σχήματα. Εικόνα 16: Σχέδιο ενός καλλιτεχνικά εκλεπτυσμένου αντικειμένου. 11 Σ ε λ ί δ α

12 Για να καταφέρουμε μία καλύτερη προσέγγιση στα παραπάνω θέματα, θα εξετάσουμε την πρακτική εφαρμογή του CAD/CAM στην κατασκευή κοσμημάτων. Το έργο του σχεδιαστή κοσμημάτων και των κατασκευαστών μπορεί να χωριστεί σε δύο φάσεις. Η πρώτη φάση αφορά τη CAD μοντελοποίηση: Ο σχεδιασμός της ιδέας (συνήθως ένα σκίτσο σε χαρτί) είναι το σημείο εκκίνησης (Εικόνα 17). Το επόμενο στάδιο είναι η αναπαράστασή της μέσω λογισμικού CAD (Εικόνα 18). Σε αυτή την περίπτωση προτιμούμε ένα λογισμικό παραμετρικής μοντελοποίησης στερεών, διότι, όπως προαναφέρθηκε, το συγκεκριμένο βραχιόλι δείχνει να έχει απλά επαναλαμβανόμενα πετράδια. Επιπλέον, εάν θέλουμε να παράγουμε το βραχιόλι ίδιο σε διαφορετικό μέγεθος, ένα λογισμικό παραμετρικής μοντελοποίησης στερεών θα μας επιτρέψει να αλλάξουμε το μέγεθος του αντικειμένου διατηρώντας παράλληλα, για παράδειγμα, το πάχος σταθερό. Εικόνα 17: Το σκίτσο του σχεδιαστή. Εικόνα 18: Αναπαράσταση μοντέλου με χρήση CAD σχεδίασης. Το μαθηματικό μοντέλο του αντικειμένου -εδώ αναφερόμαστε στο βραχιόλι- αναλύεται με το ίδιο λογισμικό, ώστε να εξακριβωθεί ο σωστός σχεδιασμός όλων των επιφανειών και να γίνει έλεγχος για πιθανά σχεδιαστικά λάθη (Εικόνα 19). Έτσι, το τελικό αντικείμενο είναι προσομοιώσεις του αρχικού σχεδίου. Το στάδιο αυτό ονομάζεται από τους τεχνικούς "τήξη" (Εικόνα 20), αλλά δεν είναι απαραίτητο για την παραγωγή του μοντέλου. Χρησιμοποιείται μόνο για έλεγχο της αισθητικής των χαρακτηριστικών του αντικειμένου. Εικόνα 19: Το μοντέλο μετά την μαθηματική ανάλυση και εξακρίβωση. Εικόνα 20: Το μοντέλο μετά την «τήξη». Σε δεύτερη φάση, χρησιμοποιείται λογισμικό CAM, για να γίνει ο προγραμματισμός της κατασκευαστικής μηχανής ή του τρισδιάστατου εκτυπωτή. Ένα παραλληλεπίπεδο με ελαφρώς μεγαλύτερο μέγεθος από το σχεδιασμένο μοντέλο δημιουργείται μέσα στο σύστημα CAM. Το σχέδιο του αντικειμένου ανακατασκευάζεται μέσα στα όρια αυτού του παραλληλεπιπέδου, το οποίο 12 Σ ε λ ί δ α

13 προσομοιώνει το υλικό που στην ουσία θα επέλθει σε μηχανική επεξεργασία (Εικόνα 21). Το επεξεργασμένο υλικό συνήθως είναι ένα φθηνό υλικό, όπως πλαστικό ή μέταλλο. Εικόνα 22: Εισάγοντας το μοντέλο μέσα στο σύστημα CAM. Εικόνα 21: Προσομοίωση της κατασκευαστικής μηχανής. Εικόνα 23: Προσομοίωση των τελικών σταδίων. Όταν το εργαλείο και η τεχνική οριστούν, η προσομοίωση της μηχανικής μπορεί να ξεκινήσει (Εικόνα 12). Σε αυτή την εικόνα, μπορούμε να δούμε το εργαλείο της κοπτικής μηχανής να πραγματοποιεί την πρώτη ακατέργαστη διαμόρφωση. Σε μεταγενέστερη φάση της τελικής επεξεργασίας (Εικόνα 13) το αντικείμενο είναι ακριβέστερα ορισμένο μέχρι το τελικό φινίρισμα που ολοκληρώνει τη διαδικασία κατασκευής. Εν κατακλείδι, τι κάνει σύστημα CAD/CAM σήμερα; Ένα σύστημα CAD/CAM είναι σε θέση να εφαρμόσει την ανάπτυξη, τον έλεγχο και την προετοιμασία του μοντέλου, ή του εργαλείου που απαιτείται για το μοντέλο κατασκευής, όπως καλούπια ή φόρμες, και τη ρύθμιση των εργαλειομηχανών. Πάνω απ' όλα, δίνει έναν σαφή τρόπο ολοκλήρωσης όλων των παραπάνω φάσεων μέσα σε ένα ολοκληρωμένο τρισδιάστατο περιβάλλον. Τξ CAD/CAM ρςη βιξμηυαμία κξρμημάςωμ Τώρα, το επόμενο ερώτημα που πρέπει να απαντηθεί είναι «Πώς μπορούν οι τεχνολογίες αυτές να εισαχθούν στη βιομηχανία κοσμημάτων;». Η εισαγωγή των νέων αυτών τεχνολογιών στη βιομηχανία κοσμημάτων μπορεί να δώσει ουσιαστικά πλεονεκτήματα από πλευράς κόστους και χρόνου που απαιτούνται για την κατασκευή ενός μοντέλου, αλλά δεν την απαλλάσσουν απαραίτητα και από διάφορα προβλήματα. Συγκεκριμένα, έχει παρατηρηθεί ότι η εισαγωγή αυτών των τεχνολογιών μπορεί να οδηγήσει σε μία από δύο αντίθετες καταστάσεις: είτε η εταιρία να αρνείται να εξετάσει τη νέα τεχνολογία ή να της αρέσει να την χρησιμοποιεί και να προσπαθεί να τη χρησιμοποιήσει σε όλα τα στάδια της παραγωγική διαδικασία. Στην πρώτη περίπτωση, η γενικότερη άρνηση προέρχεται από τον φόβο της αλλαγή. Στην αρχή, ορισμένοι επιχειρηματίες προσπαθούν να φέρουν αλλαγές που οδηγούν σε κάποιες αναπόφευκτες αντιπαραθέσεις στο εσωτερικό της επιχείρησης και εμφανίζονται, εσφαλμένα βέβαια, ως μια πρόκληση για την εργασία των σχεδιαστών ή και για την ίδια τη θέση τους. Φυσικά αυτό είναι λάθος, γιατί οι νέες τεχνολογίες δεν αποσκοπούν στο να μειώσουν ή να περιορίσουν τα καθήκοντα των σχεδιαστών ή του μοντέλου λήψης αποφάσεων. Αντίθετα, όταν τα νέα αυτά συστήματα ενσωματωθούν στη διαδικασία παραγωγής, εκείνοι θα έχουν πολύ μεγαλύτερη 13 Σ ε λ ί δ α

14 ευελιξία, καθώς και ένα ισχυρότερο κίνητρο για ανάπτυξη της φαντασίας και της δημιουργικότητας τους. Από την άλλη πλευρά, η δεύτερη περίπτωση είναι όταν οι τεχνικές αυτές δεν είναι μόνο αποδεκτές, αλλά επαινούνται, κυρίως όταν επιτυγχάνονται τα πρώτα αποτελέσματα. Σε αυτή τη περίπτωση ένα νέο πρόβλημα προκύπτει που είναι ακριβώς αντίθετο με την πρώτη περίπτωση: ο επιχειρηματίας προσπαθεί να κάνει κάθε πράγμα με τον υπολογιστή, ακόμα και ενέργειες που μπορούν να γίνουν ακόμα πιο εύκολα, και λογικά πιο οικονομικά με το χέρι. Ανακεφαλαιώνοντας, ας προσπαθήσουμε να δείξουμε, πότε είναι επικερδής η χρήση CAD/CAM και πότε δεν είναι μέσα από μερικά παραδείγματα. Περιπτώσεις όπου η χρήση CAD/CAM είναι επικερδής Όταν ένα ζευγάρι σκουλαρίκια θα πρέπει να κατασκευαστεί, αφού φτιαχτεί το πρώτο σχέδιο (Εικόνα 14) το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι να κάνουμε το σχέδιο του δεύτερου ζεύγους ως ένα ακριβές «καθρεπτισμένο» αντίγραφο της εικόνας του πρώτου (Εικόνα 15). Αυτή η διαδικασία είναι πολύ περίπλοκη και χρονοβόρα όταν γίνεται με το χέρι, ακόμα περισσότερο και από την παραγωγή του βασικού μοντέλου. Με τη βοήθεια του υπολογιστή είναι αρκετά απλή και γρήγορη (Εικόνα 16). Ο χρόνος που απαιτείται για την παραγωγή ενός ακριβές αντιγράφου εξαρτάται μόνο από την ισχύ του υπολογιστή στον οποίο έχει εγκατασταθεί το σχεδιαστικό πρόγραμμα. Εικόνα 24: Σκουλαρίκι-Το αυθεντικό σκίτσο του σχεδιαστή. Εικόνα 25: Φτιάχνοντας το ακριβές «καθρεπτισμένο» αντίγραφο του αρχικού σχεδίου. Εικόνα 26: Χρήση CAD για τη δημιουργία μοντέλου ταιριαστού ζευγαριού. Είναι γνωστό, ακόμη ότι όταν διοχετεύσουμε μια νέα σειρά κοσμημάτων στην αγορά, δεν μπορούμε να προσφέρουμε ένα ενιαίο μοντέλο, αλλά θα πρέπει να δοθούν πολλές παραλλαγές, ακόμη και αν η μόνη διαφορά είναι το μέγεθος. Για να καλυφθεί αυτή η απλή απαίτηση, το ίδιο αρχικό μοντέλο θα πρέπει να κατασκευαστεί τρεις φορές, καθεμία και για διαφορετική διάσταση (μικρό, μεσαίο, μεγάλο). Όταν χρησιμοποιείται ο υπολογιστής, αρκεί να γίνει κλιμάκωση ή καθορισμός των σχετικών παραμέτρων στο σχέδιο του CAD για να συγκεντρώσει όλες τις απαιτούμενες παραλλαγές του μεγέθους που προσφέρονται από το σχεδιασμό CAD/CAM (Εικόνα 27). Το βραχιόλι που αναφέρθηκε πιο πάνω (Εικόνα 17) είναι επίσης άλλο ένα καλό παράδειγμα. Αν για το αρχικό σχέδιο χρειάζονται να κοπούν με το χέρι μια σειρά από μικρές καρδιές ή λουλούδια ώστε να τοποθετηθούν πάνω σε ένα βραχιόλι, απαιτούνται αρκετές ώρες εργασίας, και τελικά το έργο αυτό μπορεί να μην είναι ακριβές. 14 Σ ε λ ί δ α

15 Εάν η ίδια διαδικασία διεξάγεται μέσω ενός υπολογιστή, ο χρόνος που απαιτείται είναι πολύ μικρότερος και το τελικό αποτέλεσμα είναι ακριβές. Εικόνα 27: Χρήση του CAD κατά τη δημιουργία διαφορετικών μεγεθών του μοντέλου- μεγάλο, μεσαίο και μικρό. Περιπτώσεις όπου η χρήση CAD/CAM είναι μη επικερδής Ένα αρκετά συχνό λάθος που γίνεται από τις εταιρείες που χρησιμοποιούν το CAD/CAM είναι το ότι προσπαθούν να κάνουν τα μοντέλα αποκλειστικά με αυτό το σύστημα σε όλες τις περιπτώσεις. Στην πράξη, είναι ίσως προτιμότερο να παράγονται στο χέρι κάποια εξαιρετικά περίπλοκα τεμάχια, τα οποία είναι δύσκολο να γίνουν με τη βοήθεια ενός κοπτικού εργαλείου ή άλλου παρόμοιου μηχανήματος. Εξάλλου με αυτά τα τεμάχια μπορεί να φανεί και η επιδεξιότητα του κατασκευαστή. Ως εκ τούτου, το CAD/CAM δεν πρέπει να θεωρείται ως υποκατάστατο των παραδοσιακών τεχνικών, αλλά ως συμπληρωματική τεχνική που βοηθά τους κατασκευαστές κοσμημάτων να διεκπεραιώσουν ορισμένες κατασκευές, πιο γρήγορα και με μεγαλύτερη ακρίβεια. Απξκςώμςαπ ςα καλύςεοα πξσ μπξοεί μα ποξρτέοει ςξ CAD/CAM Αρχικά, ένα έργο θα πρέπει να δομείται έτσι ώστε να επιτρέπει το σχεδιασμό των διαφόρων σταδίων που απαιτούνται για την κατασκευή ενός μοντέλου. Η έλλειψη σχεδιασμού οδηγεί συχνά σε πλήρη ή μερική επαναδημιουργία του μοντέλο, επειδή ορισμένα προβλήματα παραγωγής δεν έχουν ληφθεί υπόψη, για παράδειγμα, ένα βραχιόλι με μια φτωχή διακόσμηση, ή ένα μπρασελέ που δε κλείνει, και άλλα προβλήματα που κάθε κατασκευαστής συναντά κατά τη διάρκεια της καθημερινής του εργασίας. Ο σχεδιασμός απαιτεί μια ακολουθία από επιλογές και φέρνει δύο διαφορετικούς κόσμους σε επαφή - τον κόσμο της δημιουργικότητας και τον κόσμο της παραγωγής. Αυτοί οι κόσμοι θα πρέπει να ενσωματώσουν την επίτευξη ενός κοινού στόχου: υψηλής ποιότητας αισθητική και τεχνικές ενός τελικού προϊόντος. Το πρόβλημα είναι να γίνει συμφωνία μεταξύ των ιδεών του σχεδιαστή και των κανόνων του σχεδιασμού. Θα πρέπει αρχικά ο σχεδιαστής να αντιληφθεί ότι με τη χρήση υπολογιστή δεν σημαίνει ότι θα κάνει την παραγωγή της εταιρίας λιτή ή κοινότυπη. Ισχύει ακριβώς το αντίθετο: όπου υπάρχει δημιουργική προσπάθεια και έντονη μέριμνα για την υψηλή ποιότητα του προϊόντος, υπάρχουν περισσότερες πιθανότητες για να επιτύχει τα καλύτερα αποτελέσματα από 15 Σ ε λ ί δ α

16 αυτά που προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες. Ένα άλλο πρόβλημα του CAD/CAM σχεδιασμού πηγάζει από το γεγονός ότι η ανάπτυξη αυτών των συστημάτων ήταν πάντοτε συνδεδεμένη με τις απαιτήσεις των μεγάλων επιχειρήσεων. Συνεπώς, έχει αναπτυχθεί πολύ εξελιγμένο λογισμικό που διατίθεται στην αγορά. Αυτό το λογισμικό είναι συχνά πάνω από τις ανάγκες του μέσου παραγωγού κοσμημάτων. Η εταιρία που προτίθεται να χρησιμοποιήσει τις τεχνικές αυτές θα πρέπει, πρώτα από όλα, να είναι σε θέση να επιλέγει την τεχνολογία στον καλύτερο δυνατό βαθμό για τις ανάγκες της. Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, μια λάθος επιλογή μπορεί να καταστήσει τα νέα μηχανήματα ανεπαρκή και άχρηστα. Αυτό δεν προκαλεί μόνο μια αξιοσημείωτη απώλεια χρημάτων, αλλά και ένα στρατηγικό πλήγμα σε σύγκριση με τις ανταγωνίστριες εταιρείες που είναι σε θέση να κάνουν καλύτερη εφαρμογή της νέας τεχνολογίας. Επιπλέον, πρέπει να πραγματοποιούνται αναλύσεις στο εσωτερικό της εταιρίας με στόχο την αξιολόγηση της παραγωγής διαδικασίας, τους προβληματικούς τομείς και τις δεξιότητες του εργατικού δυναμικού. Είναι σημαντικό ότι οποιεσδήποτε αλλαγές στην οργάνωση και διαχείριση της εταιρίας που απορρέουν από την εφαρμογή αυτών των νέων τεχνολογιών θα πρέπει να κατανοηθούν πλήρως. Εν κατακλείδι, δεν υπάρχει ενιαίος τρόπος ώστε να εισαχθεί η CAD/CAM τεχνολογία σε μια εταιρία, και, κυρίως, δεν υπάρχουν εξατομικευμένα συστήματα που μπορούν να λύνουν όλα τα προβλήματα μιας εταιρίας. Η διαδρομή που θα καλυφθεί σχηματίζεται από μια δέσμη στρατηγικών που αφορούν την οργάνωση, διαχείριση και προγραμματισμό του συνόλου της επιχείρησης. Η τεχνολογία πρέπει να θεωρείται ως μέσο που μπορεί να κάνει αυτή την αλλαγή πιο εύκολα, αλλά δεν μπορεί να είναι μια λύση για όλα τα προβλήματα. Η εταιρία πιστεύοντας ότι όλα τα προβλήματα πρέπει να επιλυθούν, επειδή χρησιμοποιεί προηγμένη τεχνολογία είναι λάθος: θα επιτύχει μόνο στο να προκαλέσει ένα μηχανογραφικό χάος! Το σύστημα CAD/CAM θα πρέπει να χρησιμοποιείται από μία σειρά εμπειρογνωμόνων που γνωρίζουν τη διαδικασία κατασκευής κοσμημάτων πολύ καλά, όπως επίσης και τη χρήση υπολογιστών. Στο σημείο αυτό, το ερώτημα που δημιουργείται είναι το εξής: «Τι γίνεται στην περίπτωση που η εταιρία που συνεργάζομαι δημιουργήσει "κλώνους" των σχεδίων μου και τα προσφέρει σε ένα ανταγωνιστή;». Υπάρχει μόνο μία απάντηση: ότι η εταιρία αυτή θα κλείσει! Κάθε εταιρία θα πρέπει να τηρεί όλα τα σχέδια αυστηρά εμπιστευτικά εφόσον επιθυμεί να παραμείνει σε λειτουργία, εάν δεν το κάνει αυτό δεν είναι μόνο ηθικά καταδικαστέα, αλλά είναι επίσης επιβλαβής για την ίδια. Σοβαρές εταιρείες έχουν ήδη αρχίσει να λαμβάνουν τα μέτρα που απαιτούνται για την εξασφάλιση της εμπιστευτικότητας και το απόρρητο της εργασίας. Σε άλλους τομείς, οι εν λόγω τεχνολογίες έχουν χρησιμοποιηθεί για πολλά χρόνια. Σήμερα, δεν υπάρχει προϊόν που να παράγεται και να μην έχει σχεδιαστεί από έναν υπολογιστή ή να έχει ελεγχθεί από αυτόν όσον αφορά την αισθητική και τις τεχνικές πτυχές του. Έτσι, και στον τομέα των κοσμημάτων, η διασφάλιση της ποιότητας των προτύπων της αγοράς είναι άκρως σημαντική. 16 Σ ε λ ί δ α

Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή στα συστήματα σχεδιομελέτης και παραγωγής με χρήση υπολογιστή computer aided design and manufacture (cad/cam)

Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή στα συστήματα σχεδιομελέτης και παραγωγής με χρήση υπολογιστή computer aided design and manufacture (cad/cam) Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στα συστήματα σχεδιομελέτης και παραγωγής με χρήση υπολογιστή computer aided design and manufacture (cad/cam) 1.1 Ορισμός σχεδιομελέτης και παραγωγής με χρήση υπολογιστή CAD (Computer

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ CAD/CAM. 2.1 Γενικά για το CAD - 16 -

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ CAD/CAM. 2.1 Γενικά για το CAD - 16 - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ CAD/CAM 2.1 Γενικά για το CAD Ο όρος CAD προέρχεται από τις λέξεις Computer Aided Design, που σημαίνει σχεδίαση με τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή. Το CAD χρησιμοποιείται για το

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση στον πελάτη υπό πραγµατικές συνθήκες λειτουργίας, µε χρήσητης τεχνολογίας του φωτορεαλισµού.

Παρουσίαση στον πελάτη υπό πραγµατικές συνθήκες λειτουργίας, µε χρήσητης τεχνολογίας του φωτορεαλισµού. 1 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΧΕ ΙΟΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ Η/Υ - COMPUTER AIDED DESIGN AND MANUFACTURE (CAD/CAM) 1.1 ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΧΕ ΙΟΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ Η/Υ -CAD Ως σχεδιοµελέτη µε χρήσηη/υ ορίζεται η χρήση της τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Eur.Ing. Δρ. Φ. Σκιττίδης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Eur.Ing. Δρ. Φ. Σκιττίδης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Eur.Ing. Δρ. Φ. Σκιττίδης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ xi ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ (ή ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ή ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) ΜΕ Η/Υ (COMPUTER AIDED MANUFACTURING SYSTEMS CAM) 1.1 Ιστορικό 1 1.2 Μηχανές με αριθμητικό έλεγχο (Numerically

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενα Θέματα Διπλωματικών Εργασιών

Προτεινόμενα Θέματα Διπλωματικών Εργασιών Προτεινόμενα Θέματα Διπλωματικών Εργασιών Θεματική ενότητα: Σχεδίαση πολυμεσικών εφαρμογών Ενδεικτικό Θέμα: Θέμα 1. Τα πολυμέσα στην εκπαίδευση: Σχεδίαση πολυμεσικής εφαρμογής για την διδασκαλία ενός σχολικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ & ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 1 Ένας από τους βασικούς στόχους στην ανάπτυξη του προϊόντος είναι η μείωση του χρόνου ανάπτυξης. Η ικανότητα μίας επιχείρησης να εισάγει γρηγορότερα ένα προϊόν σε

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7. Τρισδιάστατα Μοντέλα

Κεφάλαιο 7. Τρισδιάστατα Μοντέλα Κεφάλαιο 7. 7.1 ομές εδομένων για Γραφικά Υπολογιστών. Οι δομές δεδομένων αποτελούν αντικείμενο της επιστήμης υπολογιστών. Κατά συνέπεια πρέπει να γνωρίζουμε πώς οργανώνονται τα γεωμετρικά δεδομένα, προκειμένου

Διαβάστε περισσότερα

Prost S: Οδοποιΐα Σιδηροδρομική Υδραυλικά έργα

Prost S: Οδοποιΐα Σιδηροδρομική Υδραυλικά έργα Prost S: Οδοποιΐα Σιδηροδρομική Υδραυλικά έργα Χαρακτηριστικά Οριζοντιογραφία Στο γραφικό περιβάλλον της εφαρμογής είναι δυνατή η σχεδίαση οριζοντιογραφιών δρόμων, σιδηροδρομικών γραμμών, ανοικτών και

Διαβάστε περισσότερα

Kιτ μετατροπής CNC για φρέζες. Κιτ μετατροπής CNC για τόρνους

Kιτ μετατροπής CNC για φρέζες. Κιτ μετατροπής CNC για τόρνους Kιτ μετατροπής CNC για φρέζες Κιτ μετατροπής CNC για τόρνους Ελεγκτες CNC Καμπίνες CNC Τόρνοι CNC Φρέζες CNC CNC SOFTWARE MEGA NC 2010 MegaNC 2D/3D, το πανίσχυρο πακέτο CAD / CAM CNC βασικό λογισμικό "NC

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΙΤΤΩΝ ΣΤΟ ΦΡΑΙΖΑΡΙΣΜΑ ΜΕ ΚΥΛΙΣΗ Ο ΟΝΤΩΣΕΩΝ

ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΙΤΤΩΝ ΣΤΟ ΦΡΑΙΖΑΡΙΣΜΑ ΜΕ ΚΥΛΙΣΗ Ο ΟΝΤΩΣΕΩΝ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΙΤΤΩΝ ΣΤΟ ΦΡΑΙΖΑΡΙΣΜΑ ΜΕ ΚΥΛΙΣΗ Ο ΟΝΤΩΣΕΩΝ Σκοπός εργασίας Σκοπός του λογισμικού που δημιουργήθηκε είναι η μελέτη της γεωμετρίας του αποβλίττου στο φραιζάρισμα με κύλιση οδοντώσεων,

Διαβάστε περισσότερα

COMPUTER AIDED DESIGN AND MANUFACTURE (CAD/CAM) 1.1 CAD

COMPUTER AIDED DESIGN AND MANUFACTURE (CAD/CAM) 1.1 CAD 1 COMPUTER AIDED DESIGN AND MANUFACTURE (CAD/CAM) 1.1 CAD,,, -.,,,,,. -, (Computer Aided Design-CAD),, : -. -,. 20 / CAD/CAM KAI, (Computer Numerical Control-CNC), Computer Aided and Manufacture-CAM).

Διαβάστε περισσότερα

Υλοποιείται σε >30 χώρες και συμμετέχουν >17.000 μαθητές ηλικίας 9 έως 19 ετών. Μια ομαδοσυνεργατική προσέγγιση μάθησης.

Υλοποιείται σε >30 χώρες και συμμετέχουν >17.000 μαθητές ηλικίας 9 έως 19 ετών. Μια ομαδοσυνεργατική προσέγγιση μάθησης. Υλοποιείται σε >30 χώρες και συμμετέχουν >17.000 μαθητές ηλικίας 9 έως 19 ετών. Μια ομαδοσυνεργατική προσέγγιση μάθησης. Οι μαθητές ανακαλύπτουν την Φυσική, τις Τεχνολογίες, την Μηχανική και τα Μαθηματικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΥΛΙΚΟΥ

ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΥΛΙΚΟΥ 19 Γ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΥΛΙΚΟΥ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι βασικότερες κατεργασίες με αφαίρεση υλικού και οι εργαλειομηχανές στις οποίες γίνονται οι αντίστοιχες κατεργασίες, είναι : Κατεργασία Τόρνευση Φραιζάρισμα

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης Γενικές αρχές διοίκησης μιας μικρής επιχείρησης Η επιχείρηση αποτελεί μια παραγωγική - οικονομική μονάδα, με την έννοια ότι συνδυάζει και αξιοποιεί τους συντελεστές παραγωγής (εργασία, κεφάλαιο, γνώση,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Διδάσκων: Γ. Χαραλαμπίδης,

Διαβάστε περισσότερα

8 ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ PRODUCT DATA MANAGEMENT (PDM)... 8-1

8 ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ PRODUCT DATA MANAGEMENT (PDM)... 8-1 8 ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ PRODUCT DATA MANAGEMENT (PDM)... 8-1 8.1 ΟΡΙΣΜΟΣ...8-1 8.2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ...8-3 8.3 ΠΡΟΤΕΡΗΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ...8-5 8.4 ΣΤΑ ΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ...8-7 8 ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΝΕΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΝΕΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΝΕΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΜΟΥΣΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΑΝΙΑ, ΜΑΙΟΣ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Β Ενιαίου Λυκείου (Μάθημα : Κατεύθυνσης)

ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Β Ενιαίου Λυκείου (Μάθημα : Κατεύθυνσης) ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Β Ενιαίου Λυκείου (Μάθημα : Κατεύθυνσης) ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ Το μάθημα απευθύνεται σε μαθητές με ειδικό ενδιαφέρον για το ΣΧΕΔΙΟ (Ελεύθερο και Προοπτικό) και που ενδέχεται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ»

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ» ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ» Νικόλαος Μπαλκίζας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός του σχεδίου μαθήματος είναι να μάθουν όλοι οι μαθητές της τάξης τις έννοιες της ισοδυναμίας των κλασμάτων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Γ' Ενιαίου Λυκείου (Μάθημα : Κατεύθυνσης) ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ Το μάθημα απευθύνεται σε μαθητές με ειδικό ενδιαφέρον για το ΕΛΕΥΘΕΡΟ-ΠΡΟΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ( Εικαστική και Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

INFO. Copyright ECDL Ελλάς, Σεπτέµβριος 2004 ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΤΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ECDL

INFO. Copyright ECDL Ελλάς, Σεπτέµβριος 2004 ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΤΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ECDL INFO ECDL Expert Ένα ολοκληρωµένο Πρόγραµµα Πιστοποίησης γνώσεων πληροφορικής και δεξιοτήτων χρήσης Η/Υ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ Copyright ECDL Ελλάς, Σεπτέµβριος 2004 ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΑΦΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αναδρομή. Τι γνωρίζετε για τη δυνατότητα «κλήσης» αλγορίθμων; Τι νόημα έχει;

Αναδρομή. Τι γνωρίζετε για τη δυνατότητα «κλήσης» αλγορίθμων; Τι νόημα έχει; ΜΑΘΗΜΑ 7 Κλήση αλγορίθμου από αλγόριθμο Αναδρομή Σ χ ο λ ι κ ο Β ι β λ ι ο ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.2.7: ΕΝΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΔΟΜΕΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟI 2.2.7.5: Κλήση αλγορίθμου από αλγόριθμο 2.2.7.6: Αναδρομή εισαγωγη

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικότητα: Ύφασµα Ένδυση

Ειδικότητα: Ύφασµα Ένδυση Ειδικότητα: Ύφασµα Ένδυση Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών του Μαθήµατος Β Τάξη 1 ου Κύκλου Τ.Ε.Ε. 2 ώρες /εβδοµάδα Αθήνα, Απρίλιος 2001 Μάθηµα: «Εφαρµογές Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ΙΙ Ηλεκτρονική Σχεδίαση».

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις»

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις» ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

9. Τοπογραφική σχεδίαση

9. Τοπογραφική σχεδίαση 9. Τοπογραφική σχεδίαση 9.1 Εισαγωγή Το κεφάλαιο αυτό εξετάζει τις παραμέτρους, μεθόδους και τεχνικές της τοπογραφικής σχεδίασης. Η προσέγγιση του κεφαλαίου γίνεται τόσο για την περίπτωση της συμβατικής

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτική Περιγραφή του προτεινόμενου Προγράμματος Επικαιροποίησης Γνώσεων Αποφοίτων (ΠΕΓΑ) Περιεχόμενο Προγράμματος (μαθήματα, ώρες κλπ):

Αναλυτική Περιγραφή του προτεινόμενου Προγράμματος Επικαιροποίησης Γνώσεων Αποφοίτων (ΠΕΓΑ) Περιεχόμενο Προγράμματος (μαθήματα, ώρες κλπ): Αναλυτική Περιγραφή του προτεινόμενου Προγράμματος Επικαιροποίησης Γνώσεων Αποφοίτων (ΠΕΓΑ) Περιεχόμενο Προγράμματος (μαθήματα, ώρες κλπ): Το πρόγραμμα αποτελείται από 3 βασικές θεματικές ενότητες και

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Όνοµα: Τάσος Αναστάσιος Επώνυµο: Μικρόπουλος Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Εφαρµογών Εικονικής Πραγµατικότητας στην Εκπαίδευση, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 003.3: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Για οικονομολόγους

ΕΠΛ 003.3: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Για οικονομολόγους ΕΠΛ 003.3: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Για οικονομολόγους Στόχοι 1 Να εξετάσουμε γιατί η Πληροφορική είναι χρήσιμη στην οικονομική επιστήμη. Να μάθουμε πώς χρησιμοποιείται η Πληροφορική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ PROJECT

ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ PROJECT ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ PROJECT Βασιλίσιν Μιχάλης, Δέφτο Χριστίνα, Ιλινιούκ Ίον, Κάσα Μαρία, Κουζμίδου Ελένη, Λαμπαδάς Αλέξης, Μάνε Χρισόστομος, Μάρκο Χριστίνα, Μπάμπη Χριστίνα, Σακατελιάν Λίλιτ, Σαχμπαζίδου

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ Βασίλης Τσέτογλου, Ηλεκτρολόγος Μηχ/κός ΑΠΘ (Φρυγίας 30 Καβάλα, τηλ. 2510-241735, e-mail:vatset@panafonet.gr) ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η συνεχής και

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός προϊόντων και υπηρεσιών. Source: Toyota (GB) plc

Σχεδιασμός προϊόντων και υπηρεσιών. Source: Toyota (GB) plc Σχεδιασμός προϊόντων και υπηρεσιών Source: Toyota (GB) plc Σχεδιασμός προϊόντων και υπηρεσιών Σχεδιασμός διαδικασιών Σχεδιασμός δικτύου εφοδιασμού Στρατηγική παραγωγής Διάταξη και ροή Σχεδιασμός Διοίκηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 2Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 2Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 2Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 1. Να αναφέρετε μερικές από τις σημαντικότερες εξελίξεις και εφευρέσεις στην ιστορία των συστημάτων επικοινωνίας. Η ανακάλυψη του κινητού τυπογραφικού

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός προϊόντων και υπηρεσιών. Source: Toyota (GB) plc

Σχεδιασμός προϊόντων και υπηρεσιών. Source: Toyota (GB) plc Σχεδιασμός προϊόντων και υπηρεσιών Source: Toyota (GB) plc Σχεδιασμός προϊόντων και υπηρεσιών Σχεδιασμός διαδικασιών Σχεδιασμός δικτύου εφοδιασμού Στρατηγική παραγωγής Διάταξη και ροή Σχεδιασμός Διοίκηση

Διαβάστε περισσότερα

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι)

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι) Εισαγωγή Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κύπρου προσφέρει ολοκληρωμένα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στους κλάδους του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για το Geogebra Μωυσιάδης Πολυχρόνης Δόρτσιος Κώστας

Οδηγίες για το Geogebra Μωυσιάδης Πολυχρόνης Δόρτσιος Κώστας Οδηγίες για το Geogebra Μωυσιάδης Πολυχρόνης Δόρτσιος Κώστας Η πρώτη οθόνη μετά την εκτέλεση του προγράμματος διαφέρει κάπως από τα προηγούμενα λογισμικά, αν και έχει αρκετά κοινά στοιχεία. Αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

QS-LIS 2011 www.qslis-software.com

QS-LIS 2011 www.qslis-software.com QS-LIS 2011 www.qslis-software.com ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΙΚΟΝΕΣ ΣΧΕΔΙΟΥ Το περιεχόμενο του παρόντος τεύχους αποτελεί έργο επιστημονικού και πνευματικού μόχθου και πνευματικήν ιδιοκτησία του Γιάννη

Διαβάστε περισσότερα

Base. http://www.tex.unipi.gr/undergraduate/notes/cad_cam1/main.htm

Base. http://www.tex.unipi.gr/undergraduate/notes/cad_cam1/main.htm Το φυλλάδιο οδηγιών που κρατάτε στα χέρια σας βρίσκεται και σε ηλεκτρονική μορφή (αρχείο Acrobatpdf) στον φάκελο PDF του υπολογιστή (υπάρχει η σχετική συντόμευση την επιφάνεια εργασίας). Για την καλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

[Ε-LEARNING ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ] learn-era.gr. Βασίλης Παλίλης

[Ε-LEARNING ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ] learn-era.gr. Βασίλης Παλίλης 2014 learn-era.gr Βασίλης Παλίλης [Ε-LEARNING ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ] Ενημερωτικό δελτίο για το e-μάθημα που αφορά τον Διαγωνισμό για την πρόσληψη υπαλλήλων της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος.

Διαβάστε περισσότερα

CASE STUDY. Ιχνηλασιµότητα στο ΛΑ Ι. Project: ΕΑΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

CASE STUDY. Ιχνηλασιµότητα στο ΛΑ Ι. Project: ΕΑΣ ΣΗΤΕΙΑΣ CASE STUDY Ιχνηλασιµότητα στο ΛΑ Ι Project: ΕΑΣ ΣΗΤΕΙΑΣ Θέµα: Προδιαγραφές και απαιτήσεις του συστήµατος Ιχνηλασιµότητας Tracer Factory που εγκαταστάθηκε στην ΕΑΣ Σητείας Περιεχόµενα 1. Φάσεις παραγωγικής

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιαστής Ιστοσελίδων

Σχεδιαστής Ιστοσελίδων Σχεδιαστής Ιστοσελίδων 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχεδιαστής Ιστοσελίδων Γνωστό και ως Συνοπτική Ένας σχεδιαστής ιστοσελίδων κατασκευάζει και ενημερώνει ιστοσελίδες ως προς τη σχεδίαση και τη διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μ. Γρηγοριάδου Ρ. Γόγουλου Ενότητα: Η Διδασκαλία του Προγραμματισμού Περιεχόμενα Παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Κατάρτισης από την ITMC A.E.

Προγράμματα Κατάρτισης από την ITMC A.E. Ι Τ Μ C Α. Ε. Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ο Ι Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ε Ω Ν INNOVATION, TECHNOLOGY & MAΝAGEMENT CONSULTANTS «Στόχος μας είναι ο μετασχηματισμός των εταιρικών πελατών μας σε δυναμικούς, αποτελεσματικούς και

Διαβάστε περισσότερα

4/2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

4/2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 4/2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Η εφαρμογή "Υδροληψίες Αττικής" είναι ένα πληροφοριακό σύστημα (αρχιτεκτονικής

Διαβάστε περισσότερα

Μοντελοποίηση (FEM) της δυναµικής συµπεριφοράς του κοπτικού εργαλείου κατά το φραιζάρισµα

Μοντελοποίηση (FEM) της δυναµικής συµπεριφοράς του κοπτικού εργαλείου κατά το φραιζάρισµα Μοντελοποίηση (FEM) της δυναµικής συµπεριφοράς του κοπτικού εργαλείου κατά το φραιζάρισµα Κατά την διάρκεια των κοπών η κοπτική ακµή καταπονείται οµοιόµορφα σε µήκος της επιφάνειας αποβλίττου ίσο µε το

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ MACHINING WORKSHOP-MACHINERY AGENCIES

ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ MACHINING WORKSHOP-MACHINERY AGENCIES ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ MACHINING WORKSHOP-MACHINERY AGENCIES Προμηθευτές του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Πυρηνικών Ερευνών METALLO Group ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ 5 Spilias St., 144 52 Metamorfosis

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ CAD Ι

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ CAD Ι ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. ΙΙ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ: 2.2.2.α. Αναμόρφωση Προπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑ και άλλες βιομηχανικές δραστηριότητες

ΕΤΑ και άλλες βιομηχανικές δραστηριότητες Το παρακάτω κείμενο περιέχει οδηγίες, παραδείγματα και διευκρινήσεις σχετικά με το τι θεωρείται Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη, με έμφαση σε βιομηχανικές δραστηριότητες. Βασίζεται στο εγχειρίδιο Frascati

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Διδάσκων: Γ. Χαραλαμπίδης,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος... xi Ευχαριστίες... xiii. Κεφάλαιο 1ο Γενικές έννοιες Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Πρόλογος... xi Ευχαριστίες... xiii. Κεφάλαιο 1ο Γενικές έννοιες Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Περιεχόμενα Πρόλογος.................................................... xi Ευχαριστίες.................................................. xiii Κεφάλαιο 1ο Γενικές έννοιες Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 1 Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΙ. CBCT (Cone beam computed tomography) ή CBVT (Cone Beam Volumetric Tomography) SCANNER= Οδοντιατρικός υπολογιστικός τομογράφος κωνικής δέσμης

ΟΡΙΣΜΟΙ. CBCT (Cone beam computed tomography) ή CBVT (Cone Beam Volumetric Tomography) SCANNER= Οδοντιατρικός υπολογιστικός τομογράφος κωνικής δέσμης ΟΡΙΣΜΟΙ CBCT (Cone beam computed tomography) ή CBVT (Cone Beam Volumetric Tomography) SCANNER= Οδοντιατρικός υπολογιστικός τομογράφος κωνικής δέσμης CT SCAN= Τομογραφία (δημιουργείται από το CBCT ή CBVT

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα. Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες 05-1

Εικόνα. Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες 05-1 Εικόνα Εισαγωγή Ψηφιακή αναπαράσταση Κωδικοποίηση των χρωμάτων Συσκευές εισόδου και εξόδου Βάθος χρώματος και ανάλυση Συμβολική αναπαράσταση Μετάδοση εικόνας Σύνθεση εικόνας Ανάλυση εικόνας Τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

οικονομικές τάσεις Εκτεταμένη συνεργασία της εφοδιαστικής αλυσίδας. έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Παγκόσμιες

οικονομικές τάσεις Εκτεταμένη συνεργασία της εφοδιαστικής αλυσίδας. έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Παγκόσμιες Συνοπτική παρουσίαση του ευνητικού έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Ενοποίηση τρίτων παρόχων υπηρεσιών με ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα σε πολυλειτουργικές πλατφόρμες

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Bασιλική Λ. Σουµελίδου

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Bασιλική Λ. Σουµελίδου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Bασιλική Λ. Σουµελίδου Καθηγητής Εφαρµογών MSc Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών και ΣΤΕΦ ΤΕΙ Μ Κ. Τσιτσιλίκη 2 Κοζάνη 50100 Tel: 24610-40161 εσωτ.224 & 2461024273 e-mail: vsoum@teikoz.gr ΣΠΟΥ ΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Management. Νικόλαος Μυλωνίδης Μάθημα 3 1 24/2/2010

Management. Νικόλαος Μυλωνίδης Μάθημα 3 1 24/2/2010 Management Νικόλαος Μυλωνίδης Μάθημα 3 1 Εισαγωγή Έννοια και Περιεχόμενο του Μάνατζμεντ Ποια είναι τα διοικητικά στελέχη και ποιος ο ρόλος τους στα διάφορα επίπεδα της ιεραρχίας Βάσικες δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

[ΚΑΜΨΗ ΣΩΛΗΝΩΝ ΕΧΕΤΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ;]

[ΚΑΜΨΗ ΣΩΛΗΝΩΝ ΕΧΕΤΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ;] ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Α.Ε ΜΑΙΟΣ 2013 [ΚΑΜΨΗ ΣΩΛΗΝΩΝ ΕΧΕΤΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ;] [] Του Μηχ. Μηχανικού Αγγέλου Αλέξανδρου Η σωστή ακτίνα καμπυλότητας ανά υλικό παίζει καίριο ρόλο στην βέλτιστη ποιότητα μίας καμπύλης ή κούρμπας

Διαβάστε περισσότερα

Επισκευή & συντήρηση σωλήνων

Επισκευή & συντήρηση σωλήνων Επισκευή & συντήρηση σωλήνων Ευρεία γκάμα από μία πηγή. Μοναδικός ανθεκτικός σχεδιασμός. Γρήγορη και αξιόπιστη απόδοση. Τύπος μοντέλων Σελίδα Πρέσες δοκιμής κυκλωμάτων 2 9.2 Ψύκτες σωλήνων 2 9.3 Αντλίες

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένο Σύστημα Ιχνηλασιμότητας Προϊόντων

Ολοκληρωμένο Σύστημα Ιχνηλασιμότητας Προϊόντων TRACER FACTORY Ολοκληρωμένο Σύστημα Ιχνηλασιμότητας Προϊόντων Θεοδώρου Αυτοματισμοί ΑΒΕΤΕ Δρ. Ευάγγελος Θεοδώρου, Διευθύνων Σύμβουλος, Θεοδώρου Αυτοματισμοί ΑΒΕΤΕ, etheod@theodorou.gr Φίλιππος Σφυρής,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΡΩΝΤΕΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΕΠΙΔΡΩΝΤΕΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Το Μάρκετινγκ αποτελεί μια βασική επιχειρηματική λειτουργία που έχει στόχο την ανάπτυξη, την οργάνωση και των έλεγχο ανταλλακτικών διαδικασιών μεταξύ της επιχείρησης και των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Κοστολόγηση με βάση τις δραστηριότητες Activity Based Costing (ABC)

ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Κοστολόγηση με βάση τις δραστηριότητες Activity Based Costing (ABC) Specisoft ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Κοστολόγηση με βάση τις δραστηριότητες Activity Based Costing (ABC) Από Γιώργο Μανουσόπουλο, Οικονομολόγo, Συνεργάτη της Specisoft Επισκεφθείτε

Διαβάστε περισσότερα

Περιοχή εργασίας. Τμ. Γραφιστικής (Γραφιστική με Η/Υ - In Design) 2

Περιοχή εργασίας. Τμ. Γραφιστικής (Γραφιστική με Η/Υ - In Design) 2 Περιοχή εργασίας A. Παράθυρο εγγράφου B. Συγκέντρωση πινάκων συμπτυγμένων σε εικονίδια Γ. Γραμμή τίτλου πίνακα Δ. Γραμμή μενού E. Γραμμή επιλογών Στ. Παλέτα εργαλείων Ζ. Κουμπί σύμπτυξης σε εικονίδια Η.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΟΡΙΟ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΞ ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΔΕΞΙΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: ΚΟΥΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή ψηφιοποίησης RollMan

Εφαρμογή ψηφιοποίησης RollMan Εφαρμογή ψηφιοποίησης RollMan Η εφαρμογή ψηφιοποίησης των ληξιαρχικών πράξεων RollMan (RollManager) δημιουργήθηκε από την εταιρία ειδικά για το σκοπό αυτό στο πλαίσιο της συνεργασίας με τους Δήμους. Από

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ. Μηχανική όραση Cognex... για μέγιστη αξιοπιστία στην παραγωγή. Τρόφιμα & Ποτά

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ. Μηχανική όραση Cognex... για μέγιστη αξιοπιστία στην παραγωγή. Τρόφιμα & Ποτά ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Μηχανική όραση Cognex... για μέγιστη αξιοπιστία στην παραγωγή. Τρόφιμα & Ποτά Ένα ευρύ φάσμα λύσεων Οι αισθητήρες μηχανικής όρασης της Cognex παρέχουν στη βιομηχανία τροφίμων & ποτών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ E-LEARNING

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ E-LEARNING ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΘΗΝΑ 2014 1 1. Τι είναι το e-learning; Το e-learning, η ηλεκτρονική μάθηση, είναι μια διαδικασία μάθησης και ταυτόχρονα μια μεθοδολογία εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Α.2 Μαθησιακά Αποτελέσματα Έχοντας ολοκληρώσει επιτυχώς το μάθημα οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να:

Α.2 Μαθησιακά Αποτελέσματα Έχοντας ολοκληρώσει επιτυχώς το μάθημα οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να: ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Τίτλος Μαθήματος Μεθοδολογίες και Συστήματα Βιομηχανικής Αυτοματοποίησης Κωδικός Μαθήματος Μ3 Θεωρία / Εργαστήριο Θεωρία + Εργαστήριο Πιστωτικές μονάδες 4 Ώρες Διδασκαλίας 2Θ+1Ε Τρόπος/Μέθοδοι

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχε Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator Γνωστό και ως Ειδικός Σχεδιασμού 2Δ- 3Δ γραφικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Έρευνα μάρκετινγκ Τιμολόγηση Ανάπτυξη νέων προϊόντων ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ Τμηματοποίηση της αγοράς Κανάλια διανομής ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Επιλογή. Η Λογιστική Σουίτα ΙΙ αποτελείται από:

Στρατηγική Επιλογή. Η Λογιστική Σουίτα ΙΙ αποτελείται από: Στρατηγική Επιλογή Οι απαιτήσεις του συνεχώς μεταβαλλόμενου οικονομικού - φοροτεχνικού περιβάλλοντος σε συνδυασμό με τις αυξανόμενες ανάγκες πληροφόρησης των επιχειρήσεων, έχουν αυξήσει ραγδαία τον όγκο

Διαβάστε περισσότερα

Operations Management Διοίκηση Λειτουργιών

Operations Management Διοίκηση Λειτουργιών Operatons Management Διοίκηση Λειτουργιών Διδάσκων: Δρ. Χρήστος Ε. Γεωργίου xgr@otenet.gr 4 η εβδομάδα μαθημάτων 1 Το περιεχόμενο της σημερινής ημέρας Επιλογή τοποθεσίας εγκατάστασης παραγωγικής µονάδας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤ Δημοτικού - Προγραμματίζω τον υπολογιστή. Σχέδιο Μαθήματος No 1 Εισαγωγή στο προγραμματιστικό περιβάλλον της EasyLogo

ΣΤ Δημοτικού - Προγραμματίζω τον υπολογιστή. Σχέδιο Μαθήματος No 1 Εισαγωγή στο προγραμματιστικό περιβάλλον της EasyLogo ΣΤ Δημοτικού - Προγραμματίζω τον υπολογιστή Σχέδιο Μαθήματος No 1 Εισαγωγή στο προγραμματιστικό περιβάλλον της EasyLogo Εμπλεκόμενες έννοιες «Γραφή» και άμεση εκτέλεση εντολής. Αποτέλεσμα εκτέλεσης εντολής.

Διαβάστε περισσότερα

UTECO ABEE ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ

UTECO ABEE ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ IMAGO F3000 Συνοπτική περιγραφή Αυτοί οι ελεγκτές διαδικασίας χτίζονται σε ένα σχεδιασμό επεκτάσιμης μονάδας, και είναι κατάλληλοι για τον έλεγχο ρύθμιση λειτουργίας, ψησίματος, καπνίσματος και ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

Μοντελοποίηση Συστημάτων

Μοντελοποίηση Συστημάτων Εργασία για το μάθημα Μοντελοποίηση Συστημάτων 29 Οκτωβρίου 204 Α. Στόχος Στην εργασία αυτή θα εξοικειωθείτε με τα πρώτα στάδια σχεδιασμού λογισμικού. Συγκεκριμένα, μετά την εκπόνηση της εργασίας θα πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΑ - ΚΟΧΛΙΕΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΑ - ΚΟΧΛΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΑ - ΚΟΧΛΙΕΣ Διαμόρφωση Σπειρώματος Το σπείρωμα δημιουργείται από την κίνηση ενός παράγοντος σχήματος (τρίγωνο, ορθογώνιο κλπ) πάνω σε έλικα που

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 11 2 ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΤΟΝΑ... 21

Περιεχόμενα 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 11 2 ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΚΤΟΝΑ... 21 Περιεχόμενα 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 11 1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ CAD ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΚΤΩΝ...11 1.2 ΤΑ ΤΡΙΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ CAD...12 1.3 ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ...13 1.4 ΣΥΝΘΕΣΗ, ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ, ΣΧΕΔΙΟ, ΑΠΟΔΟΣΗ...14 1.5

Διαβάστε περισσότερα

Ό,τι πρέπει να ξέρει µια Βιοµηχανία Τροφίµων για τα σύγχρονα συστήµατα ζύγισης και σήµανσης

Ό,τι πρέπει να ξέρει µια Βιοµηχανία Τροφίµων για τα σύγχρονα συστήµατα ζύγισης και σήµανσης Από την Ζύγιση στην Ιχνηλασιµότητα Ό,τι πρέπει να ξέρει µια Βιοµηχανία Τροφίµων για τα σύγχρονα συστήµατα ζύγισης και σήµανσης Φίλιππος Σφυρής, MSc. Marketing Manager, Θεοδώρου Αυτοµατισµοί ΑΒΕΤΕ psfiris@theodorou.gr

Διαβάστε περισσότερα

Information Technology for Business

Information Technology for Business Information Technology for Business! Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate!! e-mail: kyritsis@ist.edu.gr Διαχείριση Επιχειρηματικών Δεδομένων - Databases Ορισμός Βάσης Δεδομένων Συλλογή συναφών αρχείων

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ GGCAD

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ GGCAD ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ GGCAD ΒΑΣΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ (BSP) Εισαγωγή σημείων στο σχέδιο από το GGTOP ή από αρχεία ASCII Εμφάνιση της περιγραφής των σημείων (δρόμος, κτίσμα ) στην επιφάνεια του σχεδίου,

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρολογική και Ηλεκτρονική Μηχανική(4 χρόνια, Πτυχίο)

Ηλεκτρολογική και Ηλεκτρονική Μηχανική(4 χρόνια, Πτυχίο) Ηλεκτρολογική και Ηλεκτρονική Μηχανική(4 χρόνια, Πτυχίο) Περιγραφή Μέσα από ένα συνδυασμό μαθημάτων και από τους δύο τομείς, το πτυχίο Ηλεκτρολογική και Ηλεκτρονική Μηχανική προσφέρει στους φοιτητές μια

Διαβάστε περισσότερα

εκπαίδευση Μαθηματικά Γ Λυκείου Κατεύθυνσης Λύκειο Ιδαλίου - Π.Ι. Κύπρου Μιχάλης

εκπαίδευση Μαθηματικά Γ Λυκείου Κατεύθυνσης Λύκειο Ιδαλίου - Π.Ι. Κύπρου Μιχάλης Ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση Μαθηματικά Γ Λυκείου Κατεύθυνσης Λύκειο Ιδαλίου - Π.Ι. Κύπρου Τιμοθέου Σάββας & Χριστοφορίδης Μιχάλης Μελέτη και γραφική Παράσταση Συνάρτησης Τμήμα:Γ6 ( με 18 μαθητές)

Διαβάστε περισσότερα

Managing Information. Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate Athens University of Economics and Business. e-mail: kyritsis@ist.edu.

Managing Information. Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate Athens University of Economics and Business. e-mail: kyritsis@ist.edu. Managing Information Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate Athens University of Economics and Business e-mail: kyritsis@ist.edu.gr Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων και Διαχείριση Έργων Learning

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά Στοιχεία Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

Γενικά Στοιχεία Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Γενικά Στοιχεία Ηλεκτρονικού Υπολογιστή 1. Ηλεκτρονικός Υπολογιστής Ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής είναι μια συσκευή, μεγάλη ή μικρή, που επεξεργάζεται δεδομένα και εκτελεί την εργασία του σύμφωνα με τα παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΤΟΡΕΑΛΙΣΜΟΣ & ΚΙΝΗΣΗ (ΘΕΩΡΙΑ)

ΦΩΤΟΡΕΑΛΙΣΜΟΣ & ΚΙΝΗΣΗ (ΘΕΩΡΙΑ) ΦΩΤΟΡΕΑΛΙΣΜΟΣ & ΚΙΝΗΣΗ ΔΙΔΑΣΚΩΝ : ΝΤΙΝΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (MSC) Καθηγητής Εφαρμογών ΚΑΡΔΙΤΣΑ 2013 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΦΩΤΟΑΠΟΔΟΣΗ: ΕΝΝΟΟΥΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΟΛΩΝ ΕΚΕΙΝΩΝ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία του Έργου. Διαχείριση Έργου Κύκλος Ζωής. Μαρίνα Α.Τσιρώνη Πολιτικός Μηχανικός, MSc ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Θεωρία του Έργου. Διαχείριση Έργου Κύκλος Ζωής. Μαρίνα Α.Τσιρώνη Πολιτικός Μηχανικός, MSc ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Θεωρία του Έργου Διαχείριση Έργου Κύκλος Ζωής Μαρίνα Α.Τσιρώνη Πολιτικός Μηχανικός, MSc ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Οκτώβριος 2009 Διαχείριση του Έργου (Project Management) Ορισμοί Κάθε μιά όχι

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικών Σχολών Κύπρου

Τεχνικών Σχολών Κύπρου Τεχνικών Σχολών Κύπρου Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού Κύπρου 2011 Γενική επιµέλεια: Παναγιώτα Σιακαλλή, ΓΕΤΕ Επιµέλεια έκδοσης: Ευάγγελος Στεργενάκης Σχεδιασµός: Χρύσης Σιαµµάς, Β Α' Περιεχόμενα 1 Χρήσιμες

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel.

Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel. Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel. Έντυπο Α Φύλλα εργασίας Μαθητή Διαμαντής Κώστας Τερζίδης Σωτήρης 31/1/2008 Φύλλο εργασίας 1. Ομάδα: Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΤΟΝ Ε.Ο.Π.Υ.

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΤΟΝ Ε.Ο.Π.Υ. Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ» ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ : ~ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ, 1925~

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020. Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΕΥ ΟΠΣ) 1/17

ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020. Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΕΥ ΟΠΣ) 1/17 ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020 1/17 ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Διαχειριστικές Αρχές & Ενδιάμεσοι Φορείς Εμπλεκόμενοι: Δικαιούχοι Αρχή Πληρωμής, ΕΔΕΛ Υπουργεία, Περιφέρειες 8.000 χρήστες δικαιούχων 1.500 διαχειριστικών Μερικοί

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης του PowerSuite

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης του PowerSuite Το PowerSuite είναι η ολοκληρωμένη λύση απόδοσης για τον υπολογιστή σας. Ενσωματώνοντας το RegistryBooster, το DriverScanner και το SpeedUpMyPC σε ένα ενιαίο περιβάλλον εργασίας σάρωσης, το PowerSuite

Διαβάστε περισσότερα

213 Μηχανoλόγων και Αερoναυπηγών Μηχανικών Πάτρας

213 Μηχανoλόγων και Αερoναυπηγών Μηχανικών Πάτρας 213 Μηχανoλόγων και Αερoναυπηγών Μηχανικών Πάτρας Σκοπός Το Τμήμα προσφέρει εκτεταμένες σπουδές στη Μηχανική συμπεριλαμβάνοντας τις διάφορες περιοχές που σχετίζονται με σύγχρονες και μελλοντικές ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1: Στρατηγική Παραγωγικής Διαδικασίας

Κεφάλαιο 1: Στρατηγική Παραγωγικής Διαδικασίας Κ1.1: Αναμενόμενες Χρηματικές Αξίες (ΑΧΑ) Οι ΑΧΑ ορίζονται ως η πιθανότητα ενός ενδεχόμενου επί το καθαρό ή μεικτό κέρδος (ή κόστος) του ενδεχόμενου συν η πιθανότητα του άλλου ενδεχόμενου επί το καθαρό

Διαβάστε περισσότερα

2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες 2.2.2 Ιστορική εξέλιξη τον µάνατζµεντ.

2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες 2.2.2 Ιστορική εξέλιξη τον µάνατζµεντ. 2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες Έχει παρατηρηθεί ότι δεν υπάρχει σαφής αντίληψη της σηµασίας του όρου "διοίκηση ή management επιχειρήσεων", ακόµη κι από άτοµα που

Διαβάστε περισσότερα

hel-col@otenet.gr Κωνσταντίνος Παρασκευόπουλος Καθηγητής Πληροφορικής (ΠΕ19 MSc) Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης kparask@hellenic-college.

hel-col@otenet.gr Κωνσταντίνος Παρασκευόπουλος Καθηγητής Πληροφορικής (ΠΕ19 MSc) Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης kparask@hellenic-college. Χρήση της Διεπαφής Προγραμματισμού Εφαρμογής Google Maps για τη δημιουργία διαδραστικού χάρτη με τα Μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της ΟΥΝΕΣΚΟ στη Θεσσαλονίκη Εμμανουήλ Τσάμης 1, Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακό έντυπο διαχείριση κινδύνων υγείας και ασφάλειας στο χώρο εργασίας

Πληροφοριακό έντυπο διαχείριση κινδύνων υγείας και ασφάλειας στο χώρο εργασίας Πληροφοριακό έντυπο διαχείριση κινδύνων υγείας και ασφάλειας στο χώρο εργασίας Αυτό το πληροφοριακό έντυπο παρέχει γενικές οδηγίες στα πρόσωπα (φυσικά ή νομικά) που εκτελούν μια επιχείρηση ή αναλαμβάνων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΑΠΟΔΟΣΗ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΑΠΟΔΟΣΗ Ολγα Κωνσταντινίδου Σπύρος Παπανδρεάδης Τοπογράφοι Μηχανικοί Παυσανίου 19 116 35 ΑΘΗΝΑ Τηλ.. 210-3302995, κιν 6932-215880, 215880, FAX: 210-3302995 e-mail :apodosh@teemail.gr: Site: www.apodosh.gr ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για αξιολόγηση στο πλαίσιο ομότιμης συνεργατικής μάθησης

Οδηγίες για αξιολόγηση στο πλαίσιο ομότιμης συνεργατικής μάθησης Οδηγίες για αξιολόγηση στο πλαίσιο ομότιμης συνεργατικής μάθησης Τι είναι το PeLe; Το PeLe είναι ένα διαδικτυακό περιβάλλον που ενθαρρύνει την αξιολόγηση στο πλαίσιο της ομότιμης συνεργατικής μάθησης και

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Περιεχόμενα Η εταιρεία Γενικά... 3 Η πορεία της εταιρείας... 4 Προϊόντα... 4 Υπηρεσίες...

Διαβάστε περισσότερα

Πώς μπορούμε να δημιουργούμε γεωμετρικά σχέδια με τη Logo;

Πώς μπορούμε να δημιουργούμε γεωμετρικά σχέδια με τη Logo; Κεφάλαιο 2 Εισαγωγή Πώς μπορούμε να δημιουργούμε γεωμετρικά σχέδια με τη Logo; Η Logo είναι μία από τις πολλές γλώσσες προγραμματισμού. Κάθε γλώσσα προγραμματισμού έχει σκοπό τη δημιουργία προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική(18 μήνες, Μεταπτυχιακό)

Πληροφορική(18 μήνες, Μεταπτυχιακό) Πληροφορική(18 μήνες, Μεταπτυχιακό) Περιγραφή: Το πρόγραμμα προσφέρει προχωρημένου επιπέδου γνώση σε όλους τους σημαντικούς τομείς της Επιστήμης των Υπολογιστών, όπως σύγχρονα δίκτυα, βάσεις δεδομένων,

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον. οργανωση αποθηκης REFLEXIS WMS: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον. οργανωση αποθηκης REFLEXIS WMS: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον οργανωση αποθηκης REFLEXIS WMS: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Περιεχόμενα Η εταιρεία Πελατολόγιο... 3 Η πορεία της εταιρείας... 4 Υπηρεσίες Τεχνολογική

Διαβάστε περισσότερα

α/α Μάθημα Υ/ΕΥ Θ ΑΠ Ε Ω/Ε ΦΕ ECTS 1 Μαθηματικά Ι (101) ΜΓΥ Υ 3 2 0 5 11 6 2 Φυσική (102) ΜΓΥ Υ 2 1 2 5 9 5,5

α/α Μάθημα Υ/ΕΥ Θ ΑΠ Ε Ω/Ε ΦΕ ECTS 1 Μαθηματικά Ι (101) ΜΓΥ Υ 3 2 0 5 11 6 2 Φυσική (102) ΜΓΥ Υ 2 1 2 5 9 5,5 1. Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών Α Εξάμηνο Σπουδών α/α Μάθημα Υ/ΕΥ Θ ΑΠ Ε Ω/Ε ΦΕ ECTS 1 Μαθηματικά Ι (101) ΜΓΥ Υ 3 2 0 5 11 6 2 Φυσική (102) ΜΓΥ Υ 2 1 2 5 9 5,5 3 Χημική Τεχνολογία (103) MΓY Υ 2 0 2 4 8

Διαβάστε περισσότερα