ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΨΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ Για τη σύναψη σύμβασης παροχής Ανεξάρτητων Τπηρεσιών

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΨΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ Για τη σύναψη σύμβασης παροχής Ανεξάρτητων Τπηρεσιών"

Transcript

1 ΤΝΕΣΑΘΡΘΣΘΚΗ ΑΤΣΟΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ ΖΑΚΤΝΘΟΤ Α.Ε. Αντ. Μαρτινέγκοσ 7, Ζάκσνθος Σηλ.: , Fax: ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΨΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ Για τη σύναψη σύμβασης παροχής Ανεξάρτητων Τπηρεσιών Ζ Ππλεηαηξηζηηθή Απηνδηνηθεηηθή Εαθχλζνπ Α.Δ. Π.Α.Ε, χζηεξα απφ ηελ Αξ. Ξξάμεο 76/ Απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ (Γ.Π.) ανακοινώνει φηη πξνηίζεηαη λα ζπλεξγαζηεί ζηα πιαίζηα ηεο πινπνίεζεο ηνπ Ρνπηθνχ Ξξνγξάκκαηνο ηεο Θ.Ξ LEADER+, πεξεζηψλ κε: κε ζρέζε ζχκβαζεο παξνρήο Αλεμάξηεησλ έλα (1) άηνκν Ξαλεπηζηεκηαθήο Δθπαίδεπζεο κε εηδηθφηεηα Ξνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ θαη Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη γλψζεηο ζε ζέκαηα Ρνπηθήο & Ξεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο, ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ Αλαπηπμηαθψλ Ξξνγξακκάησλ θαη εηδηθφηεξα Ξξνγξακκάησλ Αλάπηπμεο ηνπ Αγξνηηθνχ Σψξνπ, παξαθνινχζεζεο θαη παξαιαβήο έξγσλ ζηα πιαίζηα ηνπ Γ Θ.Ξ.Π έλα (1) άηνκν Ρερλνινγηθήο Δθπαίδεπζεο κε εηδηθφηεηα Κεραληθνχ θαη γλψζεηο ζε ζέκαηα Ρνπηθήο & Ξεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο, ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ Αλαπηπμηαθψλ Ξξνγξακκάησλ θαη εηδηθφηεξα Ξξνγξακκάησλ Αλάπηπμεο ηνπ Αγξνηηθνχ Σψξνπ, παξαθνινχζεζεο θαη παξαιαβήο έξγσλ ζηα πιαίζηα ηνπ Γ Θ.Ξ.Π, παξαγσγήο παξαθνινχζεζεο θαη παξαιαβήο έξγσλ ΝΡΑ ζε ζπγρξεκαηνδνηνχκελα Ξξνγξάκκαηα Ρφπνο παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ είλαη ηα Γξαθεία ηεο Π.Α.Ε. Α.Δ. Νη ελδηαθεξφκελνη ζα πξέπεη λα ππνβάιινπλ ζθξαγηζκέλν Φάθειν Ππκκεηνρήο (ηδηνρείξσο ή ηαρπδξνκηθά ή κε ηαρπκεηαθνξά) ζηα Γξαθεία ηεο Π.Α.Ε. Α.Δ. ζηε Εάθπλζν, νδφο Αλη. Καξηηλέγθνπ 7 & Ραβνπιάξε, Θεληξηθφ Ξξσηφθνιιν, κέρξη ηελ Ξαξαζθεπή 18/01/2007 θαη ψξα 14:00. Νη Φάθεινη Ππκκεηνρήο ζα πξέπεη λα έρνπλ ηελ έλδεημε «Ξξφζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο γηα ζπλεξγαζία κε» θαη λα πξσηνθνιιεζνχλ κέρξη ηελ πξναλαθεξζείζα εκεξνκελία θαη ψξα. Φάθεινη πνπ ζα ππνβιεζνχλ κεηά ηελ πξναλαθεξφκελε ε κεξνκελία θαη ψξα, ζα απνθιείνληαη απφ ηε δηαδηθαζία ηεο αμηνιφγεζεο. πεχζπλνο γηα δηαλνκή ηεο Ξξνθήξπμεο θαη γηα παξνρή πιεξνθνξηψλ, ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο είλαη ν θ. Καιαπέηζαο Γηνλχζηνο / Γξαθείν Γηαρείξηζεο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ ηεο Π.Α.Ε. Α.Δ., νδφο Αλη. Καξηηλέγθνπ 7 & Ραβνπιάξε, ηει [810/Prosklisi OTD SAZ AE_ doc.Α.Ε. Α.Δ. Πει. 1/28

2 Ρν πιηθφ ηεο Ξξνθήξπμεο είλαη επίζεο αλαξηεκέλν ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Π.Α.Ε. Α.Δ. (www.sazae.gr), απ φπνπ ζα κπνξνχλ λα ην πξνκεζεχνληαη νη ελδηαθεξφκελνη. Ζ επηινγή ησλ ππνςεθίσλ ζα γίλεη χζηεξα απφ αμηνιφγεζή ηνπο απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή Ππλεξγαηψλ θαη απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ (Γ.Π.) ηεο Π.Α.Ε. Α.Δ. Εάκςνθορ, 24/12/2007 Για ηην ςνεηαιπιζηική Αςηοδιοικηηική Εακύνθος Α.Δ..Α.Ε. Α.Δ. ΥΑΡΑΙΑΚΠΟ ΒΑΗΙΟΠΟΤΙΟ Ππόεδπορ Γ.. [810/Prosklisi OTD SAZ AE_ doc.Α.Ε. Α.Δ. Πει. 2/28

3 ΤΝΕΣΑΘΡΘΣΘΚΗ ΑΤΣΟΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ ΖΑΚΤΝΘΟΤ Α.Ε. Αντ. Μαρτινέγκοσ 7, Ζάκσνθος Σηλ.: , Fax: ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ Για τη σύναψη σύμβασης παροχής Ανεξάρτητων Τπηρεσιών Έλα (1) άηνκν Ξαλεπηζηεκηαθήο Δθπαίδεπζεο κε εηδηθφηεηα Ξνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ θαη Γεκφζηαο Γηνίθεζεο. Έλα (1) άηνκν Ρερλνινγηθήο Δθπαίδεπζεο κε εηδηθφηεηα Κεραληθνχ. Εάκςνθορ, 24/12/2007 [810/Prosklisi OTD SAZ AE_ doc.Α.Ε. Α.Δ. Πει. 3/28

4 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΨΝ 1. ΠΡΟΟΝΣΑ ΑΡΜΟΔΙΟΣΗΣΕ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΤΜΜΕΣΟΦΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΣΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΑΡΟΦΗ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΨΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΤΜΜΕΣΟΦΗ ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΛΗΧΗ ΑΠΟΥΑΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΤΣΨΝ ΑΠΟΚΛΕΙΜΟ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΜΕΝΟΤ ΤΠΟΓΡΑΥΗ ΤΜΒΑΗ ΣΟΠΟ ΠΑΡΟΦΗ ΤΠΗΡΕΙΨΝ Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α Σ Α ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1 : ΑΙΣΗΗ ΤΠΟΧΗΥΙΟΣΗΣΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 2 : ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΨΗ ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΨΗ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 3 : ΒΙΟΓΡΑΥΙΚΟ ΗΜΕΙΨΜΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 4 : ΠΙΝΑΚΑ ΣΕΚΜΗΡΙΨΗ ΣΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΟΤ ΤΠΟΧΗΥΙΟΤ [810/Prosklisi OTD SAZ AE_ doc.Α.Ε. Α.Δ. Πει. 4/28

5 ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ Για τη σύναψη σύμβασης παροχής Ανεξάρτητων Τπηρεσιών Ζ Ππλεηαηξηζηηθή Απηνδηνηθεηηθή Εαθχλζνπ Α.Δ. Π.Α.Ε. Α.Δ., χζηεξα απφ ηελ Αξ. Ξξάμεο 76/ Απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ (Γ.Π.) ανακοινώνει φηη πξνηίζεηαη λα ζπλεξγαζηεί κε ζρέζε ζχκβαζεο παξνρήο Αλεμάξηεησλ πεξεζηψλ κε: έλα (1) άηνκν Ξαλεπηζηεκηαθήο Δθπαίδεπζεο κε εηδηθφηεηα Ξνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ θαη Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη γλψζεηο ζε ζέκαηα Ρνπηθήο & Ξεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο, ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ Αλαπηπμηαθψλ Ξξνγξακκάησλ θαη εηδηθφηεξα Ξξνγξακκάησλ Αλάπηπμεο ηνπ Αγξνηηθνχ Σψξνπ, παξαθνινχζεζεο θαη παξαιαβήο έξγσλ ζηα πιαίζηα ηνπ Γ Θ.Ξ.Π έλα (1) άηνκν Ρερλνινγηθήο Δθπαίδεπζεο κε εηδηθφηεηα Κεραληθνχ θαη γλψζεηο ζε ζέκαηα Ρνπηθήο & Ξεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο, ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ Αλαπηπμηαθψλ Ξξνγξακκάησλ θαη εηδηθφηεξα Ξξνγξακκάησλ Αλάπηπμεο ηνπ Αγξνηηθνχ Σ ψξνπ, παξαθνινχζεζεο θαη παξαιαβήο έξγσλ ζηα πιαίζηα ηνπ Γ Θ.Ξ.Π, παξαγσγήο παξαθνινχζεζεο θαη παξαιαβήο έξγσλ ΝΡΑ ζε ζπγρξεκαηνδνηνχκελα Ξξνγξάκκαηα ζχκθσλα κε ηα παξαθάησ: 1. ΠΡΟΟΝΣΑ ΑΡΜΟΓΙΟΣΗΣΔ 1.1. Διδικόηηηα: Πολιηικών Δπιζηημών και Γημόζιαρ Γιοίκηζηρ Απαπαίηηηα πποζόνηα α) Θάηνρνο πηπρίνπ Α.Δ.Η. ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκεο αλαγλσξηζκέλεο ζρνιήο ηνπ εμσηεξηθνχ. β) Γλψζε ρξήζεο Ζ/ θαη κεραλνγξαθεκέλσλ ππεξεζηψλ. γ) Θαιή γλψζε ηεο Αγγιηθήο γιψζζαο (First Certificate in English ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ ηνπ Cambridge ή άιιν ηζφηηκν). δ) Γλψζε θαη εκπεηξία ζε ζέκαηα αλάπηπμεο θαη ελίζρπζεο ησλ επηρεηξήζεσλ, ζηνπο ηνκείο ηεο Κεηαπνίεζεο, Δκπνξίνπ θαη πεξεζηψλ. [810/Prosklisi OTD SAZ AE_ doc.Α.Ε. Α.Δ. Πει. 5/28

6 ε) Γλψζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ησλ ηδηαηηεξνηήησλ ησλ επηρεηξήζεσλ ηεο Εαθχλζνπ. ζη) Γλψζε ησλ κεραληζκψλ θαη εξγαιείσλ ρξεκαηνδφηεζεο ησλ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ Δπιθςμηηά πποζόνηα α) Δκπεηξία ζε ζέκαηα Ρνπηθήο θαη Ξεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο θαη εηδηθφηεξα Ξξνγξακκάησλ Αλάπηπμεο ηνπ Αγξνηηθνχ ρψξνπ. β) Κεηαπηπρηαθφο/νί ηίηινο/νη ζπνπδψλ ζε ζπλαθέο ή φρη κε ηελ Ξξφζθιεζε αληηθείκελν. γ) Γλψζε πξνγξακκάησλ, ρξεκαηνδνηνχκελσλ απφ Δπξσπατθνχο ή Δζληθνχο πφξνπο, κε έκθαζε ζε ζπλαθή κε ηελ Ξξφζθιεζε ζέκαηα. Θαιή γλψζε αλαπηπμηαθψλ παξεκβάζεσλ, πνπ πινπνηνχληαη κε ηε ζπλδξνκή ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ πξνγξακκάησλ, παξαθνινχζεζε παξαιαβή έξγσλ ζηα πιαίζηα ηνπ Γ Θ.Ξ.Π. δ) Γλψζε ησλ αλαπηπμηαθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ησλ ηδηαηηεξνηήησλ ηεο Ξεξηθέξεηαο Ηφλησλ Λεζηψλ. ε) Γλψζε 2 εο μέλεο γιψζζαο. ζη) Γλψζε ρξήζεο εηδηθνχ ινγηζκηθνχ παθέηνπ θαηά πεξίπησζε. δ) Γίπισκα απηνθηλήηνπ, επειημία θαη δπλαηφηεηα κεηαθηλήζεσλ ζ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο. ε) Ηθαλφηεηα επηθνηλσλίαο. ζ) Ηθαλφηεηα έθθξαζεο θαη κεηαδνηηθφηεηα. η) Θξίζε, απηνπεπνίζεζε θαη άπνςε. ηα) Δλ γέλεη παξνπζία θαη ζπκπεξηθνξά Θύπια καθήκονηα - απμοδιόηηηερ α) Πηειέρσζε ηεο ΝΡΓ LEADER+ Π.Α.Ε. Α.Δ. γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ Ρνπηθνχ Ξξνγξάκκαηνο ηεο Θ.Ξ. LEADER+. β) Έιεγρνο θαη παξαιαβή έξγσλ ζηα πιαίζηα ηεο πινπνίεζεο ηνπ Ρνπηθνχ Ξξνγξάκκαηνο ηεο Θ.Ξ. LEADER+. [810/Prosklisi OTD SAZ AE_ doc.Α.Ε. Α.Δ. Πει. 6/28

7 γ) Ρνπηθφο ζχκβνπινο αλάπηπμεο θαη ελεκέξσζε ησλ δπλεηηθψλ δηθαηνχρσλ Ξξνγξακκάησλ Αλάπηπμεο ηνπ Αγξνηηθνχ Σψξνπ Διδικόηηηα: Κησανικόρ Σ.Δ Απαπαίηηηα πποζόνηα α) Θάηνρνο πηπρίνπ Ρ.Δ.Η. ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκεο αλαγλσξηζκέλεο ζρνιήο ηνπ εμσηεξηθνχ. β) Γλψζε ρξήζεο Ζ/ θαη κεραλνγξαθεκέλσλ ππεξεζηψλ. γ) Θαιή γλψζε ηεο Αγγιηθήο γιψζζαο (First Certificate in English ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ ηνπ Cambridge ή άιιν ηζφηηκν). δ) Γλψζε θαη εκπεηξία ζε ζέκαηα αλάπηπμεο θαη ελίζρπζεο ησλ επηρεηξήζεσλ, ζηνπο ηνκείο ηνπ Ρνπξηζκνχ θαη πεξεζηψλ. ε) Γλψζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ησλ ηδηαηηεξνηήησλ ησλ επηρεηξήζεσλ ηεο Εαθχλζνπ. ζη) Γλψζε ησλ κεραληζκψλ θαη εξγαιείσλ ρξεκαηνδφηεζεο ησλ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ Δπιθςμηηά πποζόνηα α) Δκπεηξία ζε ζέκαηα Ρνπηθήο θαη Ξεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο θαη εηδηθφηεξα Ξξνγξακκάησλ Αλάπηπμεο ηνπ Αγξνηηθνχ ρψξνπ. β) Κεηαπηπρηαθφο/νί ηίηινο/νη ζπνπδψλ ζε ζπλαθέο ή φρη κε ηελ Ξξφζθιεζε αληηθείκελν. γ) Γλψζε πξνγξακκάησλ, ρξεκαηνδνηνχκελσλ απφ Δπξσπατθνχο ή Δζληθνχο πφξνπο, κε έκθαζε ζε ζπλαθή κε ηελ Ξξφζθιεζε ζέκαηα. Θαιή γλψζε αλαπηπμηαθψλ παξεκβάζεσλ, πνπ πινπνηνχληαη κε ηε ζπλδξνκή ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ πξνγξακκάησλ, παξαθνινχζεζε παξαιαβή έξγσλ ζηα πιαίζηα ηνπ Γ Θ.Ξ.Π. θαη εηδηθφηεξα δηαδηθαζίεο αλαζέζεσλ, παξαγσγήο, παξαθνινχζεζεο θαη παξαιαβήο έξγσλ ΝΡΑ. δ) Γλψζε ησλ αλαπηπμηαθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ησλ ηδηαηηεξνηήησλ ηεο Ξεξηθέξεηαο Ηφλησλ Λεζηψλ. [810/Prosklisi OTD SAZ AE_ doc.Α.Ε. Α.Δ. Πει. 7/28

8 ε) Γλψζε 2 εο μέλεο γιψζζαο. ζη) Γλψζε ρξήζεο εηδηθνχ ινγηζκηθνχ παθέηνπ θαηά πεξίπησζε. δ) Γίπισκα απηνθηλήηνπ, επειημία θαη δπλαηφηεηα κεηαθηλήζεσλ ζ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο. ε) Ηθαλφηεηα επηθνηλσλίαο. ζ) Ηθαλφηεηα έθθξαζεο θαη κεηαδνηηθφηεηα. η) Θξίζε, απηνπεπνίζεζε θαη άπνςε. ηα) Δλ γέλεη παξνπζία θαη ζπκπεξηθνξά Θύπια καθήκονηα απμοδιόηηηερ α) Πηειέρσζε ηεο ΝΡΓ LEADER+ Π.Α.Ε. Α.Δ. γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ Ρνπηθνχ Ξξνγξάκκαηνο ηεο Θ.Ξ. LEADER+. β) Έιεγρνο θαη παξαιαβή έξγσλ ζηα πιαίζηα ηεο πινπνίεζεο ηνπ Ρνπηθνχ Ξξνγξάκκαηνο ηεο Θ.Ξ. LEADER+. γ) Ρνπηθφο ζχκβνπινο αλάπηπμεο θαη ελεκέξσζε ησλ δπλεηηθψλ δηθαηνχρσλ Ξξνγξακκάησλ Αλάπηπμεο ηνπ Αγξνηηθνχ Σψξνπ. [810/Prosklisi OTD SAZ AE_ doc.Α.Ε. Α.Δ. Πει. 8/28

9 2. ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 2.1. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηελ Ξξφζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο έρνπλ ηα θπζηθά πξφζσπα ηα νπνία : α) Γελ έρνπλ ζηεξεζεί ησλ πνιηηηθψλ ηνπο δηθαησκάησλ. β) Έρνπλ εθπιεξψζεη ηε ζηξαηησηηθή ηνπο ζεηεία ή έρνπλ λφκηκα απαιιαγεί απ απηήλ (γηα ηνπο άλδξεο ππνςήθηνπο). γ) Γελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί γηα θαθνχξγεκα ζε νπνηαδήπνηε πνηλή. δ) Γελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί γηα θινπή, ππεμαίξεζε (θνηλή θαη ζηελ πεξεζία), απάηε, εθβίαζε, πιαζηνγξαθία, απηζηία δηθεγφξνπ, δσξνδνθία ή δσξνιεςία, απηζηία πεξί ηελ πεξεζία, παξάβαζε θαζήθνληνο θαζ ππνηξνπή, ζπθνθαληηθή δπζθήκηζε ή έγθιεκα θαηά ηεο γελεηήζηαο ειεπζεξίαο ή νηθνλνκηθήο εθκεηάιιεπζεο ηεο γελεηήζηαο δσήο. ε) Γελ είλαη ππφδηθνη θαη δελ έρνπλ παξαπεκθζεί κε ηειεζίδηθν βνχιεπκα γηα θαθνχξγεκα ή γηα πιεκκέιεκα ηεο πξνεγνχκελεο πεξίπησζεο έζησ θαη αλ ην αδίθεκα παξαγξάθεθε. ζη) Δίλαη ππήθννη θξάηνπο κέινπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή νκνγελείο. δ) Έρνπλ ηα ηππηθά πξνζφληα πνπ αληηζηνηρνχλ ζηε ζέζε εξγαζίαο γηα ηελ νπνία εθδειψλνπλ ελδηαθέξνλ. ε) Γελ δηψθνληαη θαη δελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί γηα πιεκκέιεκα απφ δφιν, γηα ην νπνίν πξνβιέπεηαη πνηλή θπιάθηζεο άλσ ηνπ έηνπο ή έρεη θαηαινγηζζεί πνηλή άλσ ησλ έμη κελψλ. ζ) Απνδέρνληαη ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο Ξξνθήξπμεο κε δήισζή ηνπο ζηελ αίηεζε ππνςεθηφηεηαο. η) Έρνπλ ππνβάιιεη ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά, καδί κε ηελ αίηεζε ππνςεθηφηεηαο θαη εληφο ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο Έρνπλ ειηθία έσο 45 εηψλ Ζ Π.Α.Ε. Α.Δ. δηαηεξεί ην δηθαίσκα επαιήζεπζεο ησλ παξαπάλσ ζηνηρείσλ θαη ησλ απαηηνχκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ, κε νπνηνδήπνηε ηξφπν θξίλεη ζθφπηκν, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ αξρείνπ άιισλ πεξεζηψλ ζχκθσλα κε ην Άξζξν 9, παξάγξ. 4 ηνπ Λ. 1599/1986. [810/Prosklisi OTD SAZ AE_ doc.Α.Ε. Α.Δ. Πει. 9/28

10 Ξηζαλή κε απνδνρή ηνπ παξαπάλσ ειέγρνπ απφ ζπκκεηέρνληα, απνηειεί ιφγν απφξξηςεο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ. 3. ΓΙΑΝΟΜΗ ΣΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΑΡΟΥΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΧΝ πεχζπλνο γηα δηαλνκή ηεο Ξξνθήξπμεο θαη γηα παξνρή πιεξνθνξηψλ, ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο είλαη ν θ. Καιαπέηζαο Γηνλχζηνο / Γξαθείν Γηαρείξηζεο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ ηεο Π.Α.Ε. Α.Δ., νδφο Αλη. Καξηηλέγθνπ 7 θαη Ραβνπιάξε, ηει Ρν πιηθφ ηεο Ξξνθήξπμεο είλαη επίζεο αλαξηεκέλν ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Π.Α.Ε. Α.Δ. (www.sazae.gr), απ φπνπ ζα κπνξνχλ λα ην πξνκεζεχνληαη νη ελδηαθεξφκελνη. 4. ΤΠΟΒΟΛΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ Νη ελδηαθεξφκελνη ζα πξέπεη λα ππνβάιινπλ ζθξαγηζκέλν Φάθειν Ππκκεηνρήο (ηδηνρείξσο ή ηαρπδξνκηθά ή κε ηαρπκεηαθνξά) ζηα Γξαθεία ηεο Π.Α.Ε. Α.Δ. ζηε Εάθπλζν, νδφο Αλ. Καξηηλέγθνπ 7 & Ραβνπιάξε, Θεληξηθφ Ξξσηφθνιιν, κέρξη ηελ Ξαξαζθεπή 18/01/2008 θαη ψξα 14:00. Νη Φάθεινη Ππκκεηνρήο ζα πξέπεη λα έρνπλ ηελ έλδεημε «Ξξφζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο γηα ζπλεξγαζία κε..» θαη λα πξσηνθνιιεζνχλ κέρξη ηελ πξναλαθεξζείζα εκεξνκελία θαη ψξα. Φάθεινη πνπ ζα ππνβιεζνχλ κεηά ηελ πξναλαθεξφκελε εκεξνκελία θαη ψξα, ζα απνθιείνληαη απφ ηελ δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο. 5. ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ Ν Φάθεινο Ππκκεηνρήο θάζε ελδηαθεξφκελνπ πξέπεη λα πεξηιακβάλεη απαξαίηεηα θαη κε πνηλή απνθιεηζκνχ, ηα παξαθάησ: 1. Αίηεζε ππνςεθηφηεηαο, κε ηελ νπνία ζα δειψλεη ηελ πξφζεζή ηνπ γηα ζπκκεηνρή ζηελ Ξξφζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο (ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ 1). 2. πεχζπλε Γήισζε θάιπςεο ησλ πξνυπνζέζεσλ ζπκκεηνρήο, ηνπ παξαπάλσ Θεθαιαίνπ 2 (ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ 2). 3. Φσηνηππία ηεο ηαπηφηεηάο ηνπ. 4. Βηνγξαθηθφ ζεκείσκα (ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ 3). [810/Prosklisi OTD SAZ AE_ doc.Α.Ε. Α.Δ. Πει. 10/28

11 5. Φσηναληίγξαθν ην βαζηθνχ ηίηινπ ζπνπδψλ θαη άιισλ ηίηισλ, αλ ππάξρνπλ π.ρ. κεηαπηπρηαθφ (ζε πεξίπησζε πνπ απνηειεί απαξαίηεην πξνζφλ). 6. Αλαγλψξηζε ηζνηηκίαο πηπρίνπ Πρνιήο ηνπ εμσηεξηθνχ. 7. Φσηναληίγξαθν πηπρίνπ μέλεο γιψζζαο ή βεβαίσζε κε ηελ νπνία ζα απνδεηθλχεηαη ε γλψζε ηεο μέλεο γιψζζαο. 8. Ξηζηνπνηεηηθφ γηα ηηο γλψζεηο ρεηξηζκνχ Ζιεθηξνληθψλ πνινγηζηψλ (ζε πεξίπησζε πνπ δειψλεηαη ε γλψζε απηψλ). 9. Απνιπηήξην ζηξαηνχ ή έγγξαθν λφκηκεο απαιιαγήο απφ ηε ζηξαηησηηθή ζεηεία (αθνξά ζηνπο άλδξεο). 10. Ξίλαθα ηεθκεξίσζεο ηεο εκπεηξίαο ηνπ ππνςήθηνπ (ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ 4), ζπλνδεπφκελν απφ ηηο αληίζηνηρεο βεβαηψζεηο. 11. Νηηδήπνηε θξίλεη ζθφπηκν ν ππνςήθηνο π.ρ. ζπζηαηηθέο επηζηνιέο (πξναηξεηηθά). 6. ΟΡΓΑΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΛΗΦΗ ΑΠΟΦΑΗ 6.1. Ζ αμηνιφγεζε ησλ ππνςεθίσλ ζα γίλεη απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή Ππλεξγαηψλ πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ απφθαζε 76/ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ Θαλνληζκφ ηεο Π.Α.Ε. Α.Δ., ζχκθσλα κε ηνλ Θαλνληζκφ Ιεηηνπξγίαο ηεο Π.Α.Ε. Α.Δ Ζ ιήςε ηειηθήο απφθαζεο γηα ηελ επηινγή ησλ ππνςεθίσλ ζα γίλεη απφ ην Γ.Π. ηεο Π.Α.Ε. Α.Δ., χζηεξα απφ εηζήγεζε ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπήο Ππλεξγαηψλ. 7. ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΔΠΙΛΟΓΗ Ζ δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο θαη επηινγήο πεξηιακβάλεη ηηο παξαθάησ θάζεηο: α) Έιεγρνο πιεξφηεηαο ησλ αηηήζεσλ ππνςεθηφηεηαο θαη ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη έιεγρνο ησλ πξνζφλησλ ησλ ελδηαθεξφκελσλ, βάζεη ησλ ζηνηρείσλ πνπ παξέρνπλ απηνί ζηελ αίηεζε ππνςεθηφηεηαο θαη ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ ππνρξεσηηθά ηελ ζπλνδεχνπλ. β) Απνθιεηζκφο απφ ηελ πεξαηηέξσ δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο, ησλ ελδηαθεξφκελσλ πνπ δελ εμαζθαιίδνπλ ηα ειάρηζηα απαξαίηεηα πξνζφληα, ζχκθσλα κε ηελ Ξξνθήξπμε. [810/Prosklisi OTD SAZ AE_ doc.Α.Ε. Α.Δ. Πει. 11/28

12 Πεκεησηένλ φηη, ε Δπηηξνπή Ππλεξγαηψλ κπνξεί θαηά ηελ θξίζε ηεο λα δεηήζεη γξαπηέο δηεπθξηλήζεηο θαη ζπκπιήξσζε δηθαηνινγεηηθψλ πνπ ιείπνπλ, ρσξίο λα αληηζηξαηεχεηαη ηελ αξρή ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο ησλ ππνςεθίσλ. γ) Αμηνιφγεζε ησλ ππνςεθίσλ θαη βαζκνιφγεζε ησλ απαξαίηεησλ θαη επηζπκεηψλ πξνζφλησλ, κε βάζε ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ έρνπλ ππνβάιιεη. δ) Θαηάξηηζε θαηάζηαζεο ησλ ελδηαθεξφκελσλ πνπ πιεξνχλ ηνπο φξνπο ζπκκεηνρήο ζηελ Ξξνθήξπμε θαη θαηά ζπλέπεηα γίλνληαη απνδεθηνί ζηελ δηαδηθαζία επηινγήο, θαηά εηδηθφηεηα θαη θζίλνπζα ζεηξά βαζκνινγίαο. ε) Δπηινγή ησλ επηθξαηέζηεξσλ, ζε αξηζκφ ηεηξαπιάζην ηνπ πξνβιεπφκελνπ ζηελ Ξξνθήξπμε αξηζκνχ θαηά εηδηθφηεηα, πξνθεηκέλνπ λα ζπλερίζνπλ ηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο δει. ηελ πξνζσπηθή ζπλέληεπμε. ζη) Γηαδηθαζία πξνζσπηθήο ζπλέληεπμεο. δ) Θαηάξηηζε θαηάζηαζεο ησλ ελδηαθεξφκελσλ θαηά εηδηθφηεηα θαη θζίλνπζα ζεηξά βαζκνινγίαο, παίξλνληαο ππφςε θαη ηελ βαζκνιφγεζε ηεο πξνζσπηθήο ζπλέληεπμεο. ε) Δπηινγή ησλ επηθξαηέζηεξσλ, ζε αξηζκφ δηπιάζην ηνπ πξνβιεπφκελνπ ζηελ Ξξνθήξπμε αξηζκνχ θαηά εηδηθφηεηα. ζ) πνβνιή εηζήγεζεο, απφ ηελ Δπηηξνπή Ππλεξγαηψλ πξνο ην Γ.Π. ηεο Δηαηξείαο, κε πίλαθα θζίλνπζαο ζεηξάο βαζκνιφγεζεο θαη πιήξε ηεθκεξίσζε ηνπ ζπλφινπ ηεο δηαδηθαζίαο, απφ ηελ έλαξμε ηεο αμηνιφγεζεο κέρξη θαη ηελ ηειηθή εηζήγεζε πξνο ην Γ.Π. η) Ιήςε αηηηνινγεκέλεο απφθαζεο απφ ην Γ.Π. ηεο Δηαηξείαο, χζηεξα απφ εηζήγεζε ηνπ Γεληθνχ Γηεπζπληή. Θαηά ηε ιήςε αηηηνινγεκέλεο απφθαζεο απφ ην Γ.Π. κπνξεί λα ιακβάλνληαη ππφςε θαη εηδηθά θξηηήξηα π.ρ. δπλαηφηεηα αληαπφθξηζεο ησλ ππνςεθίσλ ζηηο επηρεηξεκαηηθέο αλάγθεο ηεο Δηαηξείαο, πξννπηηθή βηψζηκεο ζπλεξγαζίαο θ.ι.π. ηα) Γξαπηή ελεκέξσζε ησλ ππνςεθίσλ γηα ηα απνηειέζκαηα ηεο ηειηθήο απφθαζεο ηνπ Γ.Π. ηεο Δηαηξείαο. ηβ) πνγξαθή ζχκβαζεο. [810/Prosklisi OTD SAZ AE_ doc.Α.Ε. Α.Δ. Πει. 12/28

13 8. ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΤΣΧΝ Ζ αμηνιφγεζε ησλ ππνςεθίσλ πνπ πιεξνχλ ηηο απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ηνπο ζην δηαγσληζκφ γίλεηαη κε ην ζχζηεκα ησλ αθνινχζσλ έμη (6) θξηηεξίσλ: 1. Ρίηινη ζπνπδψλ 2. Γλψζε μέλσλ γισζζψλ 3. Γλψζε ρεηξηζκνχ Ζ/ 4. Γεληθή επαγγεικαηηθή εκπεηξία 5. Δηδηθή επαγγεικαηηθή εκπεηξία 6. Ξξνζσπηθά επαγγεικαηηθά ραξαθηεξηζηηθά Ρα παξαπάλσ θξηηήξηα αλαιχνληαη ζε επηκέξνπο θξηηήξηα, κε αληίζηνηρε βαζκνιφγεζε ζε δεθαβάζκηα θιίκαθα, σο αθνινχζσο. Πεκεηψλεηαη φηη ε βαζκνιφγεζε ησλ θξηηεξίσλ (πιελ ηεο πεξίπησζεο (6)) δελ είλαη ζσξεπηηθή Σίηλοι ζποςδών Α/Α ΣΙΣΛΟΙ ΠΟΤΓΧΝ Βαθμοί 1 Βαζικόρ ηίηλορ ζποςδών με βαθμό (β): 6<β<=6,5 1 2 Βαζικόρ ηίηλορ ζποςδών με βαθμό (β): 6,5<β<=7 2 3 Βαζικόρ ηίηλορ ζποςδών με βαθμό (β): 7<β<=8 3 4 Βαζικόρ ηίηλορ ζποςδών με βαθμό (β): 8<β<=9 4 5 Βαζικόρ ηίηλορ ζποςδών με βαθμό (β): 9<β<= Γεύηεπορ ηίηλορ ζποςδών 6 7 Μεηαπηςσιακόρ ηίηλορ ζε άλλο γνυζηικό ανηικείμενο 7 8 Γιδακηοπικό δίπλυμα ζε άλλο γνυζηικό ανηικείμενο 8 9 Μεηαπηςσιακόρ ηίηλορ ζηο γνυζηικό ανηικείμενο 9 10 Γιδακηοπικό δίπλυμα ζηο γνυζηικό ανηικείμενο 10 Σημ. Για βαθμό πτυχίου μικπότεπο του 6,5 το κπιτήπιο δεν αξιολογείται. [810/Prosklisi OTD SAZ AE_ doc.Α.Ε. Α.Δ. Πει. 13/28

14 8.2. Γνώζη ξένων γλωζζών Α/Α ΞΔΝΗ ΓΛΧΑ Βαθμοί 1 Μέηπια γνώζη 2ηρ ξένηρ γλώζζαρ 3 2 Καλή γνώζη 2ηρ ξένηρ γλώζζαρ 6 3 Πολύ καλή γνώζη Αγγλικήρ γλώζζαρ και καλή γνώζη 2ηρ ξένηρ γλώζζαρ 8 4 Άπιζηη γνώζη Αγγλικήρ γλώζζαρ 9 5 Άπιζηη γνώζη Αγγλικήρ γλώζζαρ και καλή γνώζη 2ηρ ξένηρ γλώζζαρ 10 Σπόπορ απόδειξηρ ηηρ γνώζηρ ξένηρ γλώζζαρ Ζ άξηζηε γλψζε ηεο Αγγιηθή γιψζζαο απνδεηθλχεηαη κε θαηνρή πηπρίνπ Certificate of Proficiency in English ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ ηνπ Cambridge ή πηπρίνπ Certificate of Proficiency in English ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ ηνπ Michigan ή πηπρίνπ Certificate of Proficiency in English ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ ηνπ Central Lancashire ή πηπρίν Certificate in Proficient Communication ηνπ Edexcel International London Examinations ή κε Θξαηηθφ Ξηζηνπνηεηηθφ Γισζζνκάζεηαο επηπέδνπ Γ2 ή κε άιιν ηζφηηκν ηίηιν. Ζ πνιχ θαιή γλψζε ηεο Αγγιηθή γιψζζαο απνδεηθλχεηαη κε θαηνρή πηπρίνπ Certificate in Advanced English ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ ηνπ Cambridge ή πηπρίνπ Advanced Level Certificate ηεο Διιελνακεξηθαληθήο Έλσζεο ή πηπρίνπ Certificate in English Level 3 ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ ηνπ Central Lancashire ή πηπρίν Certificate in Advanced Communication ηνπ Edexcel International London Examinations ή Test of English for International Communication (TOEIC) ή κε Θξαηηθφ Ξηζηνπνηεηηθφ Γισζζνκάζεηαο επηπέδνπ Γ1 ή κε άιιν ηζφηηκν ηίηιν. Ζ θαιή γλψζε ηεο Αγγιηθή γιψζζαο απνδεηθλχεηαη κε θαηνρή πηπρίνπ First Certificate in English ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ ηνπ Cambridge ή πηπρίνπ Michigan Certificate of Competency in English ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ ηνπ Michigan ή πηπρίνπ Certificate in English Level 2 ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ ηνπ Central Lancashire ή πηπρίν Certificate in Upper Intermediate Communication ηνπ Edexcel International London Examinations ή Test of English for International Communication (TOEIC) κε βαζκνινγία πάλσ απφ 505 ή κε Θξαηηθφ Ξηζηνπνηεηηθφ Γισζζνκάζεηαο επηπέδνπ Β2 ή κε άιιν ηζφηηκν ηίηιν. Ρν επίπεδν γλψζεο ηεο 2 εο μέλεο γιψζζαο (Γαιιηθήο, Γεξκαληθήο, Ηηαιηθήο, Ηζπαληθήο θιπ.) εμεηάδεηαη ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηνλ Α.Π.Δ.Ξ. [810/Prosklisi OTD SAZ AE_ doc.Α.Ε. Α.Δ. Πει. 14/28

15 8.3 Γνώζη σειπιζμού Ζ/Τ Α/Α ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟΙ ΤΠΟΛΟΓΙΣΔ Βαθμοί Δπεξεπγαζία κειμένυν (Word) ή Τπολογιζηικά θύλλα (Excel) ή Τπηπεζίερ Γιαδικηύος (Internet) καθώρ και ειδικό λογιζμικό πακέηο καηά πεπίπηυζη Δπεξεπγαζία κειμένυν (Word) και Τπηπεζίερ Γιαδικηύος (Internet) ή Τπολογιζηικά θύλλα (Excel) και Τπηπεζίερ Γιαδικηύος (Internet) καθώρ και ειδικό λογιζμικό πακέηο καηά πεπίπηυζη Δπεξεπγαζία κειμένυν (Word) και Τπολογιζηικά θύλλα (Excel) και Τπηπεζίερ Γιαδικηύος (Internet) καθώρ και ειδικό λογιζμικό πακέηο καηά πεπίπηυζη Σπόπορ απόδειξηρ ηηρ γνώζηρ σειπιζμού Ζ/Τ Ζ γλψζε ρεηξηζκνχ Ζ/ απνδεηθλχεηαη σο εμήο : Κε πηζηνπνηεηηθά Ξιεξνθνξηθήο ή γλψζεο ρεηξηζκνχ Ζ/ πνπ εθδίδνληαη απφ θνξείο νη νπνίνη πηζηνπνηνχληαη απφ ηνλ Νξγαληζκφ Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Θαηάξηηζεο (Ν.Δ.Δ.Θ.). Κε ηίηινπο ζπνπδψλ, ηξηηνβάζκηαο, κεηαδεπηεξνβάζκηαο ή δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, εηδηθφηεηαο Ξιεξνθνξηθήο ή γλψζεο ρεηξηζκνχ Ζ/. Κε ηίηινπο ζπνπδψλ, βαζηθνχο ή / θαη κεηαπηπρηαθνχο, Ξαλεπηζηεκηαθήο ή / θαη Ρερλνινγηθήο Δθπαίδεπζεο, απφ ηελ αλαιπηηθή βαζκνινγία ησλ νπνίσλ πξνθχπηεη φηη νη ππνςήθηνη έρνπλ παξαθνινπζήζεη ηέζζεξα ηνπιάρηζηνλ καζήκαηα, ππνρξεσηηθά ή θαη επηινγή, Ξιεξνθνξηθήο ή γλψζεο ρεηξηζκνχ Ζ/. Θαζέλα απφ ηα ηέζζεξα απηά καζήκαηα κπνξεί λα έρεη πξαγκαηνπνηεζεί ζην πιαίζην ηεο απφθηεζεο ηίηινπ ζπνπδψλ είηε Ξαλεπηζηεκηαθήο (Ξ.Δ.) είηε Ρερλνινγηθήο (Ρ.Δ.) Δθπαίδεπζεο είηε κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ είηε δηδαθηνξηθνχ δηπιψκαηνο θαη ππνινγίδνληαη αζξνηζηηθά. Γηα ηελ επηηπρή παξαθνινχζεζε ησλ ηεζζάξσλ καζεκάησλ Ξιεξνθνξηθήο ή γλψζεο ρεηξηζκνχ Ζ/ ν ππνςήθηνο κπνξεί λα πξνζθνκίζεη ζρεηηθή βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ ηκήκαηνο ηνπ Α.Δ.Η. Γίλνληαη επίζεο δεθηά, πηζηνπνηεηηθά Γλψζεσλ Σεηξηζκνχ Ζ/ πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ ηνλ Ν.Δ.Δ.Θ., θαηφπηλ επηηπρνχο ζπκκεηνρήο ηνπ ππνςεθίνπ ζε εμεηάζεηο πηζηνπνίεζεο Γλψζεσλ Σεηξηζκνχ Ζ/ θπζηθψλ πξνζψπσλ, πνπ δηνξγάλσζε ν Νξγαληζκφο. Κε ππεχζπλε δήισζε ηνπ ίδηνπ ηνπ ππνςεθίνπ ή ηνπ εξγνδφηε ζχκθσλα κε ηελ νπνία, θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο απαζρφιεζεο ηνπ ζηνλ θνξέα ρεηξηδφηαλ Ζ/ γηα ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα. [810/Prosklisi OTD SAZ AE_ doc.Α.Ε. Α.Δ. Πει. 15/28

16 8.4. Γενική επαγγελμαηική εμπειπία Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο Γεληθήο επαγγεικαηηθήο εκπεηξίαο ιακβάλνληαη ππ φςε νη απνδεδεηγκέλνη κήλεο εξγαζίαο, νη νπνίνη πνιιαπιαζηάδνληαη κε ην ζπληειεζηή 0,0833 γηα λα πξνθχςεη ε αληίζηνηρε βαζκνινγία ηνπ θξηηεξίνπ. ΓΔΝΙΚΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΔΜΠΔΙΡΙΑ ΔΣΟ Βαθμοί ανά έηος ΜΗΝΔ Βαθμοί ανά μήνα 1 ο ο ο ο ο ο ο ο ο , ο και επόμενα και άνυ Σπόπορ απόδειξηρ ηηρ εμπειπίαρ Γηα κηζζσηνχο Βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ αζθαιηζηηθνχ θνξέα, απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηεη ε δηάξθεηα ηεο αζθάιηζεο. Βεβαίσζε ηνπ εξγνδφηε ή ζε πεξίπησζε αδπλακίαο, πεχζπλε Γήισζε ηνπ ίδηνπ ηνπ κηζζσηνχ γηα ην δηάζηεκα θαη ηελ εηδηθφηεηα απαζρφιεζεο. Γηα ηνπο ειεχζεξνπο επαγγεικαηίεο Βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ αζθαιηζηηθνχ θνξέα, απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηεη ε δηάξθεηα ηεο αζθάιηζεο. Δπηθπξσκέλν θσηναληίγξαθν ηεο βεβαίσζεο άζθεζεο επηηεδεχκαηνο ηεο Γ.Ν.., κε ηε ζρεηηθή δξαζηεξηφηεηα. [810/Prosklisi OTD SAZ AE_ doc.Α.Ε. Α.Δ. Πει. 16/28

17 8.5. Διδική επαγγελμαηική εμπειπία Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο Δηδηθήο επαγγεικαηηθήο εκπεηξίαο ιακβάλνληαη ππ φςε νη απνδεδεηγκέλνη κήλεο εξγαζίαο, νη νπνίνη πνιιαπιαζηάδνληαη κε ην ζπληειεζηή 0,0833 γηα λα πξνθχςεη ε αληίζηνηρε βαζκνινγία ηνπ θξηηεξίνπ. ΔΙΓΙΚΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΔΜΠΔΙΡΙΑ ΔΣΟ Βαθμοί ανά έηος ΜΗΝΔ Βαθμοί ανά μήνα 1 ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο και επόμενα και άνυ 0,0833 Σπόπορ απόδειξηρ ηηρ εμπειπίαρ Γηα κηζζσηνχο Βεβαίσζε ηνπ εξγνδφηε. Βεβαίσζε ηνπ εξγνδφηε ή ζε πεξίπησζε αδπλακίαο, πεχζπλε Γήισζε ηνπ ίδηνπ ηνπ κηζζσηνχ γηα ην δηάζηεκα ηεο εηδηθήο επαγγεικαηηθήο εκπεηξίαο. Γηα ηνπο ειεχζεξνπο επαγγεικαηίεο Βεβαίσζε ηνπ εξγνδφηε. Ππκβάζεηο αλάιεςεο Έξγνπ Πποζωπικά - επαγγελμαηικά σαπακηηπιζηικά Αμηνινγείηαη θαηφπηλ δηαδηθαζίαο ζπλέληεπμεο ε ηθαλφηεηα επηθνηλσλίαο, ε ηθαλφηεηα έθθξαζεο θαη κεηαδνηηθφηεηα, ε θξίζε, απηνπεπνίζεζε θαη άπνςε θαη ε ελ γέλεη παξνπζία θαη ζπκπεξηθνξά, σο αθνινχζσο. [810/Prosklisi OTD SAZ AE_ doc.Α.Ε. Α.Δ. Πει. 17/28

18 Α/Α ΠΡΟΧΠΙΚΑ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ Ανώηαηο όριο βαθμών 1 Ικανόηηηα επικοινυνίαρ 3 2 Ικανόηηηα έκθπαζηρ και μεηαδοηικόηηηα 3 3 Κπίζη, αςηοπεποίθηζη και άποτη 2 4 Δν γένει παποςζία και ζςμπεπιθοπά 2 ΤΝΟΛΟ 10 Ζ ηειηθή βαζκνινγία ησλ ππνςεθίσλ πξνθχπηεη χζηεξα απφ εθαξκνγή ζπληειεζηψλ ζηάζκηζεο επί ησλ έμη (6) πξναλαθεξνκέλσλ θξηηεξίσλ, νη νπνίνη πξνζαξκφδνληαη θάζε θνξά αλάινγα κε ην αληηθείκελν ηεο Ξξφζθιεζεο Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο θαη ηα επηζπκεηά πξνζφληα ησλ ππνςεθίσλ θαη απνηππψλεηαη ζην αθφινπζν Έληππν Αμηνιφγεζεο πνςεθίνπ: [810/Prosklisi OTD SAZ AE_ doc.Α.Ε. Α.Δ. Πει. 18/28

19 ΕΝΣΤΠΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΤΠΟΧΗΥΙΟΤ ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ ΘΔΗ Β Α Θ Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Α/Α ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΑΡΙΣΗ ΑΡΚΔΣΑ ΚΑΛΗ ΚΑΛΗ ΜΔΣΡΙΑ ΜΗ ΙΚΑΝΟ- ΠΟΙΗΣΙΚΗ ΤΝΣ. ΒΑΡ. ΜΔΡΙΚΗ ΒΑΘΜΟ- ΛΟΓΙΑ Σίηλοι ζποςδών 2 Γνώζη ξένυν γλυζζών 3 Γνώζη σειπιζμού Η/Τ 4 Γενική επαγγελμαηική εμπειπία 5 Διδική επαγγελμαηική εμπειπία 6 Πποζυπικά επαγγελμαηικά σαπακηηπιζηικά ΣΔΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΗΜ/ΝΙΑ : Ο ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΣΜΗΜΑΣΟ Ο ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΣΜΗΜΑΣΟ ΓΙΟΙΚΗΗ ΑΝΘΡΧΠΙΝΧΝ ΠΟΡΧΝ ΣΔΛΔΥΟ Ο ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ Ο ΓΔΝΙΚΟ ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ 9. ΑΠΟΚΛΔΙΜΟ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΜΔΝΟΤ Δάλ ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ησλ εξγαζηψλ ηεο Δπηηξνπήο Ππλεξγαηψλ ή αθφκα θαη κεηά ηελ ηπρφλ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο Αλεμαξηήησλ πεξεζηψλ δηαπηζησζεί φηη, ηα [810/Prosklisi OTD SAZ AE_ doc.Α.Ε. Α.Δ. Πει. 19/28

20 ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηελ αίηεζε ππνςεθηφηεηαο είλαη αλαθξηβή ή δελ επηβεβαηψλνληαη απφ αληίζηνηρα δηθαηνινγεηηθά, ε πξφθξηζε ηνπ ελδηαθεξφκελνπ ζεσξείηαη άθπξε θαη ζπλεπάγεηαη ηελ θαηαγγειία ηεο ππνγξαθείζαο ζχκβαζεο Αλεμαξηήησλ πεξεζηψλ. 10. ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΤΜΒΑΗ Θάζε νξηζηηθά επηιεγείο ππνςήθηνο θαιείηαη απφ ηελ Δηαηξεία λα ππνγξάςεη ηε ζχκβαζε παξνρήο Αλεμάξηεησλ πεξεζηψλ, εληφο πξνζεζκίαο ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ Πηελ πεξίπησζε πνπ ε παξαπάλσ πξνζεζκία απνβεί αλαηηηνιφγεηα άθαξπε ηφηε, θαιείηαη ν επφκελνο ππνςήθηνο ζχκθσλα κε ηε ζεηξά θαηάηαμεο. 11. ΣΟΠΟ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ Ρφπνο παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ είλαη ηα Γξαθεία ηεο ΠΑΕ. Για ηην ςνεηαιπιζηική Αςηοδιοικηηική Εακύνθος Α.Δ..Α.Ε. Α.Δ. ΥΑΡΑΙΑΚΠΟ ΒΑΗΙΟΠΟΤΙΟ Ππόεδπορ Γ.. [810/Prosklisi OTD SAZ AE_ doc.Α.Ε. Α.Δ. Πει. 20/28

21 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α Σ Α [810/Prosklisi OTD SAZ AE_ doc.Α.Ε. Α.Δ. Πει. 21/28

22 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1 : ΑΙΣΗΗ ΤΠΟΧΗΥΙΟΣΗΣΑ ΑΗΣΖΖ ΤΠΟΦΖΦΗΟΣΖΣΑ : Ππορ ηην ΑΕ Α.Δ. Ξξφζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο γηα ηελ επηινγή αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ κε εηδηθφηεηα :.. Ξξηλ απφ ηε ζπκπιήξσζε ηνπ παξφληνο, παξαθαιείζζε λα κειεηήζεηε ην ηεχρνο ΞΟΝΘΖΟΜΖΠ. 1. Ξξνζσπηθά ζηνηρεία Δπψλπκν :. Όλνκα :.. Όλνκα παηξφο :.. 2. Πηνηρεία αιιεινγξαθίαο Νδφο θαη αξηζκφο :.. Ξφιε :.. Ραρπδξνκηθφο θψδηθαο :.. Αξηζκφο ηειεθψλνπ νηθίαο :... Θηλεηφ :.... Αξηζκφο ηειεθψλνπ εξγαζίαο :. Αξηζκφο ηέιεθαμ :... Δ-mail :.. Όλνκα θαη αξηζκφο ηειεθψλνπ πξνζψπνπ πξνο εηδνπνίεζε, ζε πεξίπησζε απνπζίαο κνπ : Ζκεξνκελία γέλλεζεο:. 4. πεθνφηεηα:.. 5. Πηξαηησηηθή ζεηεία : Απαιιαγή : Δθπιεξσκέλε : 6. Νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε : Άγακνο Έγγακνο Γηαδεπγκέλνο Αξ. ηέθλσλ Αξ. ηέθλσλ [810/Prosklisi OTD SAZ AE_ doc.Α.Ε. Α.Δ. Πει. 22/28

23 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 2 : ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΨΗ ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια ηων ζηοιχείων που υποβάλλονηαι με αυηή ηη δήλωζη μπορεί να ελεγχθεί με βάζη ηο αρχείο άλλων υπηρεζιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) ΠΡΟ (1) : Ο Η Όλνκα: Επώλπκν: Όλνκα θαη Επώλπκν Παηέξα: Όλνκα θαη Επώλπκν Μεηέξαο: Ηκεξνκελία γέλλεζεο (2) : Σόπνο Γέλλεζεο: Αξηζκόο Δειηίνπ Σαπηόηεηαο: Σει: (i) Σόπνο Καηνηθίαο: Οδόο: Αξηζ: (ii) ΣΚ: Δ/λζε Ηιεθηξ. Σαρπδξνκείνπ Αξ. Σειενκνηνηύπνπ (Fax): (Εmail): Με αηνκηθή κνπ επζύλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξώζεηο (3, πνπ πξνβιέπνληαη από ηεο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη: α) Δελ έρσ ζηεξεζεί ησλ πνιηηηθώλ κνπ δηθαησκάησλ. β) Έρσ εθπιεξώζεη ηε ζηξαηησηηθή κνπ ζεηεία ή έρσ λόκηκα απαιιαγεί απ απηήλ. γ) Δελ έρσ θαηαδηθαζηεί γηα θαθνύξγεκα ζε νπνηαδήπνηε πνηλή. δ) Δελ έρσ θαηαδηθαζηεί γηα θινπή, ππεμαίξεζε (θνηλή θαη ζηελ Τπεξεζία), απάηε, εθβίαζε, πιαζηνγξαθία, απηζηία δηθεγόξνπ, δσξνδνθία ή δσξνιεςία, απηζηία πεξί ηελ Τπεξεζία, παξάβαζε θαζήθνληνο θαζ ππνηξνπή, ζπθνθαληηθή δπζθήκηζε ή έγθιεκα θαηά ηεο γελεηήζηαο ειεπζεξίαο ή νηθνλνκηθήο εθκεηάιιεπζεο ηεο γελεηήζηαο δσήο. ε) Δελ είκαη ππόδηθνο θαη δελ έρσ παξαπεκθζεί κε ηειεζίδηθν βνύιεπκα γηα θαθνύξγεκα ή γηα πιεκκέιεκα ηεο πξνεγνύκελεο πεξίπησζεο έζησ θαη αλ ην αδίθεκα παξαγξάθεθε. ζη) Είκαη ππήθννο θξάηνπο κέινπο ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο / Οκνγελήο. δ) Έρσ ηα ηππηθά πξνζόληα πνπ αληηζηνηρνύλ ζηε ζέζε εξγαζίαο γηα ηελ νπνία εθδειώλσ ελδηαθέξνλ. ε) Δελ δηώθνκαη θαη δελ έρσ θαηαδηθαζηεί γηα πιεκκέιεκα από δόιν, γηα ην νπνίν πξνβιέπεηαη πνηλή θπιάθηζεο άλσ ηνπ έηνπο ή έρεη θαηαινγηζζεί πνηλή άλσ ησλ έμη κελώλ. ζ) Απνδέρνκαη ηνπο όξνπο ηεο παξνύζαο Πξνθήξπμεο. Ηκεξνκελία: Ο Δειώλ [810/Prosklisi OTD SAZ AE_ doc.Α.Ε. Α.Δ. Πει. 23/28

24 (1) Αλαγξάθεηαη από ηνλ ελδηαθεξόκελν πνιίηε ή Αξρή ή ε Τπεξεζία ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα, πνπ απεπζύλεηαη ε αίηεζε. (2) Αλαγξάθεηαη νινγξάθσο. (3) «Όπνηνο ελ γλώζεη ηνπ δειώλεη ςεπδή γεγνλόηα ή αξλείηαη ή απνθξύπηεη ηα αιεζηλά κε έγγξαθε ππεύζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ κελώλ. Εάλ ν ππαίηηνο απηώλ ησλ πξάμεσλ ζθόπεπε λα πξνζπνξίζεη ζηνλ εαπηόλ ηνπ ή ζε άιινλ πεξηνπζηαθό όθεινο βιάπηνληαο ηξίηνλ ή ζθόπεπε λα βιάςεη άιινλ, ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε κέρξη 10 εηώλ. (4) ε πεξίπησζε αλεπάξθεηαο ρώξνπ ε δήισζε ζπλερίδεηαη ζηελ πίζσ όςε ηεο θαη ππνγξάθεηαη από ηνλ δεινύληα ή ηελ δεινύζα. Ο Η Δει.. (Τπνγξαθή) [810/Prosklisi OTD SAZ AE_ doc.Α.Ε. Α.Δ. Πει. 24/28

25 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 3 : ΒΙΟΓΡΑΥΙΚΟ ΗΜΕΙΨΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ Όνομα Δπώνςμο Παηπώνςμο Ημεπομηνία γέννηζηρ Α.Γ.Σ. Γιεύθςνζη Σηλέθυνο Σίηλορ ζποςδών Άδεια άζκηζηρ επαγγέλμαηορ ΝΑΙ ΟΥΙ Αν ΝΑΙ, έηος απόκηηζης Α/Α ΠΟΤΓΔ ΣΡΙΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΔ ΠΟΤΓΔ Δκπαιδεσηικό Ίδρσμα (ονομαζία, πόλη, τώρα) Γιάρκεια ζποσδών από. έως (μήνας & έηος) Σίηλος πηστίοσ ή διπλώμαηος Ημερομηνία τορήγηζης Βαθμολογία ΓΝΧΔΙ ΞΔΝΧΝ ΓΛΧΧΝ (Ομιλία / Γραθή) Δπίπεδο ταμηλόηερο ηοσ Lower ή ανηίζηοιτοσ Δπίπεδο Lower ή ανηίζηοιτο Δπίπεδο Proficiency ή ανηίζηοιτο ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΔΡΜΑΝΙΚΗ ΙΣΑΛΙΚΗ ΑΛΛΗ. (ζημειώζαηε ποια) [810/Prosklisi OTD SAZ AE_ doc.Α.Ε. Α.Δ. Πει. 25/28

26 ΑΠΟΓΔΙΞΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΔΜΠΔΙΡΙΑ (ζςμπληπώνεηαι από ηον ςποτήθιο και αν δεν επαπκεί μποπεί να σπηζιμοποιηθεί και δεύηεπο ένηςπο Δπιζςνάτηε αποδεικηικά πποϋπηπεζίαρ) Α/Α Από Έως Μήνες Απαζτόληζης Φορέας Απαζτόληζης - Δργοδόηης Καηηγορία Φορέα (1) Ανηικείμενο Απαζτόληζης (θέζη σπεσθσνόηηηα) 1. ΓΔΝΙΚΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΔΜΠΔΙΡΙΑ ΤΝΟΛΟ 2. ΔΙΓΙΚΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΔΜΠΔΙΡΙΑ ΤΝΟΛΟ (1) ςμπληπώνεηαι καηά πεπίπηυζη με (Ι) ή (Γ) ή (Δ). Οπος : Ι : Ιδιυηικόρ ηομέαρ. (Φςζικά ππόζυπα ή Νομικά Ππόζυπα Ιδιυηικού Γικαίος). Γ : Γημόζιορ ηομέαρ. (Τπηπεζίερ ηος Γημοζίος, ΝΠΓΓ ή ΟΣΑ α και β βαθμού ή ΝΠΙΓ ηος δημοζίος ηομέα ηηρ παπ. 1 ηος άπθπος 14 ηος Ν.2190/1994, όπυρ ιζσύει ή Φοπείρ ηη ρ παπ. 3 άπθ. 1 ηος Ν. 2527/1997). Δ : Δλεύθεπορ επαγγελμαηίαρ. [810/Prosklisi OTD SAZ AE_ doc.Α.Ε. Α.Δ. Πει. 26/28

27 Α/Α ΓΝΧΗ Η/Τ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ Ο/Ζ Γηλών/ούζα... [810/Prosklisi OTD SAZ AE_ doc.Α.Ε. Α.Δ. Πει. 27/28

28 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 4 : ΠΙΝΑΚΑ ΣΕΚΜΗΡΙΨΗ ΣΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΟΤ ΤΠΟΧΗΥΙΟΤ Α/Α ΣΙΣΛΟ ΘΔΗ - ΤΠΔΤΘΤΝΟΣΗΣΑ ΦΟΡΔΑ ΑΝΑΘΔΗ ΤΜΒΑΗ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ (ζε τιλ. ) ΠΟΟΣΟ ΤΜΜΔΣΟΥΗ (%) ΠΟΟ ΤΜΜΔΣΟΥΗ (ζε τιλ. ) [810/Prosklisi OTD SAZ AE_ doc.Α.Ε. Α.Δ. Πει. 28/28

ΘΕΛΑ: "ΠΡΟΙΚΗΗ ΕΙΔΗΚΩΗ ΕΜΔΘΑΦΕΡΟΜΣΟ ΣΟΤ ΠΡΟΘΕΣΟΤ ΤΠΟΕΡΓΟΤ 17: ΙΑΣΑΙΕΤΗ ΠΕΖΟΓΕΦΤΡΑ ΣΗ ΚΘΛΜΟΘΑΚΑΑ ΑΓΡΘΚΟ"

ΘΕΛΑ: ΠΡΟΙΚΗΗ ΕΙΔΗΚΩΗ ΕΜΔΘΑΦΕΡΟΜΣΟ ΣΟΤ ΠΡΟΘΕΣΟΤ ΤΠΟΕΡΓΟΤ 17: ΙΑΣΑΙΕΤΗ ΠΕΖΟΓΕΦΤΡΑ ΣΗ ΚΘΛΜΟΘΑΚΑΑ ΑΓΡΘΚΟ Σαρ. Γ/λζε : Γεκνηηθό Καηάζηεκα Αλέδαο Σαρ. Κσδ. : 47100 Αλέδα Άξηαο Σει. : 26810 71919 Fax. : 26810 23593 Πιεξνθνξίεο : Πέηξνο Καξαγεώξγνο Άξηα, 19/11/2014 Αξ. Πξση.: 1510 ΘΕΛΑ: "ΠΡΟΙΚΗΗ ΕΙΔΗΚΩΗ ΕΜΔΘΑΦΕΡΟΜΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΣΗΗ - ΤΠΕΤΘΤΜΗ ΔΗΚΩΗ. Πεπιγπαυή αιτήματορ : «ΑΜΣΘΙΑΣΑΣΑΗ ΑΔΕΘΑ ΥΡΗΗ ΛΟΤΘΙΩΜ ΟΡΓΑΜΩΜ».

ΑΘΣΗΗ - ΤΠΕΤΘΤΜΗ ΔΗΚΩΗ. Πεπιγπαυή αιτήματορ : «ΑΜΣΘΙΑΣΑΣΑΗ ΑΔΕΘΑ ΥΡΗΗ ΛΟΤΘΙΩΜ ΟΡΓΑΜΩΜ». (άπθπο 8 Μ.1599/1986) ΑΘΣΗΗ - ΤΠΕΤΘΤΜΗ ΔΗΚΩΗ Η αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε απηή ηε δήισζε κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην αξρείν άιισλ ππεξεζηώλ (άξζξν 8 παξ. 4 Ν. 1599/1986) Πεπιγπαυή αιτήματορ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ. για ηη ζύναυη ζύμβαζης μίζθφζης έργοσ (ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΣΔΤΥΟ)

ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ. για ηη ζύναυη ζύμβαζης μίζθφζης έργοσ (ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΣΔΤΥΟ) ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ για ηη ζύναυη ζύμβαζης μίζθφζης έργοσ (ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΣΔΤΥΟ) ΒΟΛΟ, ΓΔΚΔΜΒΡΙΟ 2010 ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ 1.ΠΡΟΟΝΣΑ-ΑΡΜΟΓΙΟΣΗΣΔ...3 2.ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ-ΤΜΜΔΣΟΥΗ......5 3.ΠΑΡΟΥΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΧΝ...6

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι ΑΙΣΗΗ ΤΠΟΧΗΥΙΟΣΗΣΑ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι ΑΙΣΗΗ ΤΠΟΧΗΥΙΟΣΗΣΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι ΑΙΣΗΗ ΤΠΟΧΗΥΙΟΣΗΣΑ Προς: Ση Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης & Ανθρώπινου Δυναμικού Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού - Σμήμα Γ ταδιοδρομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόζθιεζε εθδήιωζες ελδηαθέροληος γηα ηο Τποέργο-9: «Περίπηερο ελεκέρωζες», κε απ εσζείας αλάζεζε

ΘΕΜΑ: Πρόζθιεζε εθδήιωζες ελδηαθέροληος γηα ηο Τποέργο-9: «Περίπηερο ελεκέρωζες», κε απ εσζείας αλάζεζε Σαρ. Γ/λζε :Γεκνηηθφ Καηάζηεκα Αλέδαο Άξηα, 17/11/2014 Σαρ. Κσδ. :47100 Αλέδα Άξηαο Αξ. Πξση.: 1497 Σει. :26810 71919 Fax. :26810 23593 Πιεξνθνξίεο :ηαπξνχια Καξαβά ΘΕΜΑ: Πρόζθιεζε εθδήιωζες ελδηαθέροληος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΨΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ. ανακοινώνει

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΨΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ. ανακοινώνει ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΣΡΙΚΑΛΩΝ Α.Α.Ε. ΟΣΑ ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε. Εςπωπαϊκό Γεωπγικό Σαμείο Αγποτικήρ Ανάπτςξηρ: Η Εσρώπη επενδύει ζηις αγροηικές περιοτές ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΨΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

04-06-2015 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗ ΜΟΤ,

04-06-2015 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗ ΜΟΤ, ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αηαλή 04-06-2015 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ, Αξηζ. Πξση. 1800 ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ ΚΛΖΡΟΝΟΜΗΑ ΔΦΟΡΔΗΑ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ ΚΟΕΑΝΖ Σαρ. Γ/λζε: Αξραηνινγηθφ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ 1/2015. Λάριζα, 20/08/2015. Αριθμ. Πρφη.: 1190

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ 1/2015. Λάριζα, 20/08/2015. Αριθμ. Πρφη.: 1190 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ Ν.Δ. 17-11-1930 (ΦΕΚ 337 τ.α ) Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΤ ΛΑΡΙΑΙΩΝ Πλατεία Λαού - 41 221 Σηλ. 2410. 536-886 & 531-960 Fax : 2410. 535-216 Email: dodiolar@yahoo.gr Λάριζα,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ Αζήλα, 03/06/2015 ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ Αζήλα, 03/06/2015 ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ Αζήλα, 03/06/2015 ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΤΠΟΒΟΛΗ ΤΠΔΤΘΤΝΩΝ ΓΗΛΩΔΩΝ Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΜΗ ΤΠΟΥΡΔΩΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΓΗΛΩΔΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ Με ζκοπό ηη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Η

ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Η ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ρόδορ,25/11/2013 ΝΟΜΟ ΓΩΓΔΚΑΝΗΟΤ Απ. Ππυη. 2/145057 ΓΗΜΟ ΡΟΓΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ: Γηνηθεηηθώλ Τπεξεζηώλ ΣΜΗΜΑ : Αλάπηπμεο Αλζξ. Γπλ/θνύ ΓΡΑΦΔΙΟ : Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΜΟΙΑ ΠΡΟΚΛΗΗ - ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ

ΓΗΜΟΙΑ ΠΡΟΚΛΗΗ - ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΙΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΝΑΓΝΧΡΙΗ ΣΙΣΛΧΝ ΑΚΑΓΗΜΑΨΚΧΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ (Γ.Ο.Α.Σ.Α.Π.) Αζήλα, 27/2/2009 Αξ.Πξση: 5623 ΓΗΜΟΙΑ ΠΡΟΚΛΗΗ - ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ Πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΜΟΙΑ ΠΡΟΚΛΗΗ - ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ

ΓΗΜΟΙΑ ΠΡΟΚΛΗΗ - ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΙΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΝΑΓΝΧΡΙΗ ΣΙΣΛΧΝ ΑΚΑΓΗΜΑΨΚΧΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ (Γ.Ο.Α.Σ.Α.Π.) Αζήλα, 27/2/2009 Αξ.Πξση: 5622 ΓΗΜΟΙΑ ΠΡΟΚΛΗΗ - ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ Πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

2. Σελ κε αξηζκ. πξση. 14053/ΔΤ1749/27-03-2008 (ΦΔΚ 540/Β/2008) Τπνπξγηθή Απφθαζε πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο, φπσο απηή ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.

2. Σελ κε αξηζκ. πξση. 14053/ΔΤ1749/27-03-2008 (ΦΔΚ 540/Β/2008) Τπνπξγηθή Απφθαζε πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο, φπσο απηή ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. ΔΜΠΟΡΙΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΚΑΒΑΛΑ Σαρ. Γ/ζε: Καζζάλδξνπ 1 65403 Καβάια Σει. / Fax: 251.0223747 e-mail: empsykav@otenet.gr Καβάια, 12 Απγνχζηνπ 2015 Αξ. Πξση. 1569 ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΝΑΦΗ ΤΜΒΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΔΛΧΝ ΤΠΟΦΗΦΙΧΝ. ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ κε αξηζ. πξση.: 21729 / 16-02-2015

ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΔΛΧΝ ΤΠΟΦΗΦΙΧΝ. ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ κε αξηζ. πξση.: 21729 / 16-02-2015 ΤΠΟΔΡΓΟ 8: ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΘΔΩΡΗΣΙΚΟΤ ΜΔΡΟΤ ΣΗ ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΚΑΔΛΔ ΔΔΔ ΠΡΑΞΗ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΠΑΡΔΜΒΑΗ ΓΙΑ ΣΗ ΓΙΑΤΝΓΔΗ ΜΔ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΩΝ ΑΠΟΦΟΙΣΩΝ ΙΔΚ ΔΠΑ ΚΑΙ ΔΠΑΛ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΑ 4 8 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ ΤΓΚΛΙΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΔΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΘΝΙΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΙΣΗ

ΦΟΡΔΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΘΝΙΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΙΣΗ ΦΟΡΔΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΘΝΙΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΙΣΗ Σαρ. Γ/λζε: Γ.Γ. Λνπηξώλ Τπάηεο Σαρ. Κσδ.: 35016 Σει./Fax: 22310 59007 e-mail: oiti@otenet.gr web: www.oiti.gr Πιεξνθνξίεο: Αλζνύια Καζηαληώηε Λνπηξά Τπάηεο, 4-11-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Ε τ α ι ρ ί α Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ «Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. Ν. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ» R E A D S. A.

Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Ε τ α ι ρ ί α Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ «Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. Ν. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ» R E A D S. A. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ρόδνο, 11 Φεβξνπαξίνπ 2015 ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ- ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Ν.Α. Αξηζ. Πξση.: 2223 Σαρ. Δ/λζε: Πιαηεία Ειεπζεξίαο 1, Δηνηθεηήξην Σαρ.Κσδ: 85100, Ρόδνο

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Σαχ. Δ/νση : Καραγεώργη ερβίας 10 Σαχ. Κωδ.: ΑΘΗΝΑ Σηλ Fax:

Σαχ. Δ/νση : Καραγεώργη ερβίας 10 Σαχ. Κωδ.: ΑΘΗΝΑ Σηλ Fax: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΨΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΨΝ ΕΟΔΨΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΨΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΑΝΘΡΨΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ Γ ΣΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ &

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για τη σύναψη σύµβασης µίσθωσης έργου (ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για τη σύναψη σύµβασης µίσθωσης έργου (ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για τη σύναψη σύµβασης µίσθωσης έργου (ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ...3 2. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ...4 3.

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου στα πλαίσια της Προσέγγισης LEADER (ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου στα πλαίσια της Προσέγγισης LEADER (ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ) Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης: Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΑ 2007 2013 LEADER ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΛΩΗ. πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο έηνπο 2010 θαηά ην άξζξν 2 ηνπ Ν. 3213 / 2003 (ΦΔΚ 309/Α/31-12-2003)

ΓΗΛΩΗ. πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο έηνπο 2010 θαηά ην άξζξν 2 ηνπ Ν. 3213 / 2003 (ΦΔΚ 309/Α/31-12-2003) ΘΑΡΑΘΔΖ... ΡΑΣΓΟΝΚΗΘΩ... ΓΗΛΩΗ Αρηζκ. Ξρφηοθόιιοσ... Αρηζκ. Κεηρώοσ... Ζκεροκελία:... 200.. πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο έηνπο 2010 θαηά ην άξζξν 2 ηνπ Ν. 3213 / 2003 (ΦΔΚ 309/Α/31-12-2003) αξαιήπηεο ηεο δήιωζεο:

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ & ΣΟΤΡΗΜΟΤ Μπηηιήλε, 19-01-2012 14ε ΔΦΟΡΔΗΑ ΒΤΕΑΝΣΗΝΧΝ Αξ. Πξση.: 130 ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ & ΣΟΤΡΗΜΟΤ Μπηηιήλε, 19-01-2012 14ε ΔΦΟΡΔΗΑ ΒΤΕΑΝΣΗΝΧΝ Αξ. Πξση.: 130 ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ & ΣΟΤΡΗΜΟΤ Μπηηιήλε, 19-01-2012 14ε ΔΦΟΡΔΗΑ ΒΤΕΑΝΣΗΝΧΝ Αξ. Πξση.: 130 ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ Σαρ. Γ/λζε. : Γηάλλε Γειή 11 81 100 Μπηηιήλε Πιεξνθνξίεο : Α.Φξάγθνπ Σειέθσλν :

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Λ Λ Ζ Ν Η Κ Ζ Γ Ζ Μ Ο Κ Ρ Α Σ Η Α ΔΝΖΜΔΡΩΖ

Δ Λ Λ Ζ Ν Η Κ Ζ Γ Ζ Μ Ο Κ Ρ Α Σ Η Α ΔΝΖΜΔΡΩΖ ΗΑΣΡΗΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΞΑΝΘΖ ΝΠΓΓ Ξάλζε 10 Γεθ 2014 Δ Λ Λ Ζ Ν Η Κ Ζ Γ Ζ Μ Ο Κ Ρ Α Σ Η Α ΔΝΖΜΔΡΩΖ ΘΔΜΑ : Καζνξηζκφο δηθαηνινγεηηθψλ, δηαδηθαζίαο, φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ γηα ηε ρνξήγεζε βεβαίσζεο ιεηηνπξγίαο ηαηξείσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΖΣΖ ΚΑΗ ΝΖΩΝ ΑΗΓΑΗΟΤ 2007-2013 ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ - 7 «ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΩΖ ΣΖΝ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ»

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΖΣΖ ΚΑΗ ΝΖΩΝ ΑΗΓΑΗΟΤ 2007-2013 ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ - 7 «ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΩΖ ΣΖΝ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ» ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΡΑΜΜΑ ΚΡΖΣΖ ΚΑΗ ΝΖΩΝ ΑΗΑΗΟΤ 2007-203 ΚΩΗΚΟ ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ : 44 «ΗΑΥΔΗΡΗΖ ΟΗΚΗΑΚΩΝ ΚΑΗ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΑΠΟΒΛΖΣΩΝ» ΠΗΝΑΚΑ ΑΠΑΡΑΗΣΖΣΔ ΑΡΥΗΚΔ, ΣΔΥΝΗΚΔ ΤΠΟΣΖΡΗΚΣΗΚΔ ΜΔΛΔΣΔ ΠΡΑΞΖ : ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΣΟΜΕΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΜΑΣΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΑ, ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ ΑΙΓΑΛΕΩ. 25-11-11, 1ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ

Ο ΣΟΜΕΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΜΑΣΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΑ, ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ ΑΙΓΑΛΕΩ. 25-11-11, 1ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΗΜΔΡΙΓΑ ΔΔΣΔΚ: ΣΟΜΔΙ ΚΑΙ ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΔ ΣΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΛΤΚΔΙΟΤ Ο ΣΟΜΕΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΜΑΣΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΑ, ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ ΑΙΓΑΛΕΩ 25-11-11, 1ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ Ο ηνκέαο ζηνρεύεη: ηε δεκηνπξγία επαγγεικαηηώλ

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ.

Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ. Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ. Η παπούζα αποηελεί επείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ πος αθοπά ζηη σπήζη ηων αςηόμαηων εξωηεπικών απινιδωηών AED 10 και MRL Jumpstart ηηρ Welch Allyn. Σημείωζη: Ζ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ ΣΜΗΜΑ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ «ΔΙΟΙΚΗΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΚΡΙΕΩΝ» ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΣΟ 2013-14

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ ΣΜΗΜΑ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ «ΔΙΟΙΚΗΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΚΡΙΕΩΝ» ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΣΟ 2013-14 ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ ΣΜΗΜΑ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ «ΔΙΟΙΚΗΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΚΡΙΕΩΝ» ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΣΟ 2013-14 Σπάξηε, 04-02-2014 ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ Τν Τκήκα Ννζειεπηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ Κνκνηελή, 23.04.2014 Αξηζκ. Πξση. 371 ΔΤΟΣ ΙΓΡΥΣΔΩΣ 1992 Μ.Μ. Βασιλείου 6 Α, 69100 Κομοτηνή Τηλ & Fax: 2531036420 e-mail: secretary@thracehotels.gr ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ γηα ηε ζύλαςε

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗ0Γ-ΜΓΔ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΩΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ ΚΛΖΡΟΝΟΜΗΑ Ε ΔΦΟΡΔΗΑ ΠΡΟΨΣΟΡΗΚΧΝ ΚΑΗ

ΑΔΑ: ΒΙΗ0Γ-ΜΓΔ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΩΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ ΚΛΖΡΟΝΟΜΗΑ Ε ΔΦΟΡΔΗΑ ΠΡΟΨΣΟΡΗΚΧΝ ΚΑΗ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΩΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ ΚΛΖΡΟΝΟΜΗΑ Ε ΔΦΟΡΔΗΑ ΠΡΟΨΣΟΡΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΛΑΗΚΧΝ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ Σαρ. Γ λζε : ΑΡΥΑΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑ Σαρ. Κώδηθαο : 270

Διαβάστε περισσότερα

1. κοπόρ - ηόσοι ηος Μηηπώος

1. κοπόρ - ηόσοι ηος Μηηπώος ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ για εγγπαθή ζηο Μηηπώο Αξιολογηηών/Πιζηοποιηηών ηων Δπάζεων Κπαηικών Ενιζσύζεων ηηρ Κοινωνίαρ ηηρ Πληποθοπίαρ Α.Ε. Η Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο

Διαβάστε περισσότερα

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ Αγαπεηέ αξρεγέ, Τν λέν ζύζηεκα ησλ playoff πνπ πηινηηθά ζα εθαξκνζηεί ζηε θεηηλή πεξίνδν 2013 14 απνηειεί κηα βειηίσζε ηνπ πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο πνπ κε επηηπρία εθαξκόζηεθε ζηηο πξώηεο έμη δηνξγαλώζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Θέκα: «Γηαδηθαζία πιεξσκήο γηαηξώλ ζπλεξγαδόκελσλ κε ηνλ ΔΟΠΥΥ γηα ηαηξηθή επίζθεςε αζθαιηζκέλσλ ηνπ Οξγαληζκνύ»

Θέκα: «Γηαδηθαζία πιεξσκήο γηαηξώλ ζπλεξγαδόκελσλ κε ηνλ ΔΟΠΥΥ γηα ηαηξηθή επίζθεςε αζθαιηζκέλσλ ηνπ Οξγαληζκνύ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ Δζληθόο Οξγαληζκόο Παξνρήο Τπεξεζηώλ Τγείαο www.eopyy.gov.gr ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΥΔΓΙΑΜΟΤ & ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΤΓΔΙΑ Γ/ΝΗ ΥΔΓΙΑΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΙΓΑΚΣΟΡΙΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΣΟΛΙΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΙΓΑΚΣΟΡΙΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΣΟΛΙΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΙΓΑΚΣΟΡΙΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΣΟΛΙΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ 1 ΑΡΘΡΟ 1 ΣΙΣΛΟΙ ΠΟΤΓΧΝ Σν Πξφγξακκα απνλέκεη Γηδαθηνξηθφ Γίπισκα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΑΤΣΟΜΑΣΧΝ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΚΑΣΑΓΡΑΦΙΚΧΝ ΓΙΑΣΑΞΔΧΝ (ΦΧΣΟΠΑΓΙΓΔ)

ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΑΤΣΟΜΑΣΧΝ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΚΑΣΑΓΡΑΦΙΚΧΝ ΓΙΑΣΑΞΔΧΝ (ΦΧΣΟΠΑΓΙΓΔ) ΦΟΡΔΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΘΝΙΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΙΣΗ Σαρ. Γ/λζε: Γ.Γ. Λνπηξώλ Τπάηεο Σαρ. Κσδ.: 35016 Σει./Fax: 22310 59007 e-mail: oiti@otenet.gr web: www.oiti.gr Πιεξνθνξίεο: ηαπξνύια ηακέιινπ Λνπηξά Τπάηεο, 4-11-2014

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

2 η ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ

2 η ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΤΜΠΡΑΞΗ Π.Α.Ν.ΕΜΠΟΡΙΟ Κασσάνδρου 1-65403 Καβάλα Τηλ/Fax:. 251.0223747 E-mail: empsykav@otenet.gr 2 η ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ Η Αλαπηπμηαθή χκπξαμε "Π.Α.Ν.ΔΜΠΟΡΙΟ" είλαη δηθαηνχρνο πινπνηεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Άγηνο Νηθόιανο, 25-1-2013. Θεξαπεπηήξην Υξνλίσλ Παζήζεσλ Λαζηζίνπ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ Aθνύ ιάβακε ππόςε

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Άγηνο Νηθόιανο, 25-1-2013. Θεξαπεπηήξην Υξνλίσλ Παζήζεσλ Λαζηζίνπ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ Aθνύ ιάβακε ππόςε ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Άγηνο Νηθόιανο, 25-1-2013 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ Αξηζ. Πξση.: OIΚ.252 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ Θεξαπεπηήξην Υξνλίσλ Παζήζεσλ Λαζηζίνπ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ Aθνύ ιάβακε ππόςε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Η αξρηηεθηνληθή ηεο πξώηεο επηρείξεζεο Δπηρεηξεκαηηθή ΙΓΔΑ Ο ΔΠΙΥΔΙΡΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Ξάλζε 20 Απγνχζηνπ 2015 ΝΟΜΟ ΞΑΝΘΖ ΚΔΝΣΡΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ. Αξηζκ. Πξση. 1750 ΓΖΜΟΤ ΞΑΝΘΖ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Ξάλζε 20 Απγνχζηνπ 2015 ΝΟΜΟ ΞΑΝΘΖ ΚΔΝΣΡΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ. Αξηζκ. Πξση. 1750 ΓΖΜΟΤ ΞΑΝΘΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 20 Απγνχζηνπ 205 ΝΟΜΟ ΞΑΝΘΖ ΚΔΝΣΡΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ Αξηζκ. Πξση. 750 ΓΖΜΟΤ ΞΑΝΘΖ Σαρ. Γ/λζε: Πι. Γηνηθεηεξίνπ Α Σαρ. Κψδηθαο: 6700 Σειέθσλν: 254072554 e-mail: kentropolitismouxanthis@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΣΗΗ ΤΠΟΦΗΦΙΧΝ ΧΦΔΛΟΤΜΔΝΧΝ

ΑΙΣΗΗ ΤΠΟΦΗΦΙΧΝ ΧΦΔΛΟΤΜΔΝΧΝ (θσηνγξαθία) «Γεκηνπξγία επηρεηξήζεωλ ζηνλ ηνκέα ηνπ πνιηηηζκνύ» Έπγο ΤΟΠΣΑ: «Festival Factory» ΑΙΣΗΗ ΤΠΟΦΗΦΙΧΝ ΧΦΔΛΟΤΜΔΝΧΝ «FESTIVAL FACTORY» ΔΜΠΙΣΔΤΣΙΚΟ: Το επωηημαηολόγιο αςηό είναι εμπιζηεςηικό και

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα