ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΨΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ Για τη σύναψη σύμβασης παροχής Ανεξάρτητων Τπηρεσιών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΨΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ Για τη σύναψη σύμβασης παροχής Ανεξάρτητων Τπηρεσιών"

Transcript

1 ΤΝΕΣΑΘΡΘΣΘΚΗ ΑΤΣΟΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ ΖΑΚΤΝΘΟΤ Α.Ε. Αντ. Μαρτινέγκοσ 7, Ζάκσνθος Σηλ.: , Fax: ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΨΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ Για τη σύναψη σύμβασης παροχής Ανεξάρτητων Τπηρεσιών Ζ Ππλεηαηξηζηηθή Απηνδηνηθεηηθή Εαθχλζνπ Α.Δ. Π.Α.Ε, χζηεξα απφ ηελ Αξ. Ξξάμεο 76/ Απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ (Γ.Π.) ανακοινώνει φηη πξνηίζεηαη λα ζπλεξγαζηεί ζηα πιαίζηα ηεο πινπνίεζεο ηνπ Ρνπηθνχ Ξξνγξάκκαηνο ηεο Θ.Ξ LEADER+, πεξεζηψλ κε: κε ζρέζε ζχκβαζεο παξνρήο Αλεμάξηεησλ έλα (1) άηνκν Ξαλεπηζηεκηαθήο Δθπαίδεπζεο κε εηδηθφηεηα Ξνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ θαη Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη γλψζεηο ζε ζέκαηα Ρνπηθήο & Ξεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο, ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ Αλαπηπμηαθψλ Ξξνγξακκάησλ θαη εηδηθφηεξα Ξξνγξακκάησλ Αλάπηπμεο ηνπ Αγξνηηθνχ Σψξνπ, παξαθνινχζεζεο θαη παξαιαβήο έξγσλ ζηα πιαίζηα ηνπ Γ Θ.Ξ.Π έλα (1) άηνκν Ρερλνινγηθήο Δθπαίδεπζεο κε εηδηθφηεηα Κεραληθνχ θαη γλψζεηο ζε ζέκαηα Ρνπηθήο & Ξεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο, ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ Αλαπηπμηαθψλ Ξξνγξακκάησλ θαη εηδηθφηεξα Ξξνγξακκάησλ Αλάπηπμεο ηνπ Αγξνηηθνχ Σψξνπ, παξαθνινχζεζεο θαη παξαιαβήο έξγσλ ζηα πιαίζηα ηνπ Γ Θ.Ξ.Π, παξαγσγήο παξαθνινχζεζεο θαη παξαιαβήο έξγσλ ΝΡΑ ζε ζπγρξεκαηνδνηνχκελα Ξξνγξάκκαηα Ρφπνο παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ είλαη ηα Γξαθεία ηεο Π.Α.Ε. Α.Δ. Νη ελδηαθεξφκελνη ζα πξέπεη λα ππνβάιινπλ ζθξαγηζκέλν Φάθειν Ππκκεηνρήο (ηδηνρείξσο ή ηαρπδξνκηθά ή κε ηαρπκεηαθνξά) ζηα Γξαθεία ηεο Π.Α.Ε. Α.Δ. ζηε Εάθπλζν, νδφο Αλη. Καξηηλέγθνπ 7 & Ραβνπιάξε, Θεληξηθφ Ξξσηφθνιιν, κέρξη ηελ Ξαξαζθεπή 18/01/2007 θαη ψξα 14:00. Νη Φάθεινη Ππκκεηνρήο ζα πξέπεη λα έρνπλ ηελ έλδεημε «Ξξφζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο γηα ζπλεξγαζία κε» θαη λα πξσηνθνιιεζνχλ κέρξη ηελ πξναλαθεξζείζα εκεξνκελία θαη ψξα. Φάθεινη πνπ ζα ππνβιεζνχλ κεηά ηελ πξναλαθεξφκελε ε κεξνκελία θαη ψξα, ζα απνθιείνληαη απφ ηε δηαδηθαζία ηεο αμηνιφγεζεο. πεχζπλνο γηα δηαλνκή ηεο Ξξνθήξπμεο θαη γηα παξνρή πιεξνθνξηψλ, ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο είλαη ν θ. Καιαπέηζαο Γηνλχζηνο / Γξαθείν Γηαρείξηζεο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ ηεο Π.Α.Ε. Α.Δ., νδφο Αλη. Καξηηλέγθνπ 7 & Ραβνπιάξε, ηει [810/Prosklisi OTD SAZ AE_ doc.Α.Ε. Α.Δ. Πει. 1/28

2 Ρν πιηθφ ηεο Ξξνθήξπμεο είλαη επίζεο αλαξηεκέλν ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Π.Α.Ε. Α.Δ. (www.sazae.gr), απ φπνπ ζα κπνξνχλ λα ην πξνκεζεχνληαη νη ελδηαθεξφκελνη. Ζ επηινγή ησλ ππνςεθίσλ ζα γίλεη χζηεξα απφ αμηνιφγεζή ηνπο απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή Ππλεξγαηψλ θαη απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ (Γ.Π.) ηεο Π.Α.Ε. Α.Δ. Εάκςνθορ, 24/12/2007 Για ηην ςνεηαιπιζηική Αςηοδιοικηηική Εακύνθος Α.Δ..Α.Ε. Α.Δ. ΥΑΡΑΙΑΚΠΟ ΒΑΗΙΟΠΟΤΙΟ Ππόεδπορ Γ.. [810/Prosklisi OTD SAZ AE_ doc.Α.Ε. Α.Δ. Πει. 2/28

3 ΤΝΕΣΑΘΡΘΣΘΚΗ ΑΤΣΟΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ ΖΑΚΤΝΘΟΤ Α.Ε. Αντ. Μαρτινέγκοσ 7, Ζάκσνθος Σηλ.: , Fax: ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ Για τη σύναψη σύμβασης παροχής Ανεξάρτητων Τπηρεσιών Έλα (1) άηνκν Ξαλεπηζηεκηαθήο Δθπαίδεπζεο κε εηδηθφηεηα Ξνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ θαη Γεκφζηαο Γηνίθεζεο. Έλα (1) άηνκν Ρερλνινγηθήο Δθπαίδεπζεο κε εηδηθφηεηα Κεραληθνχ. Εάκςνθορ, 24/12/2007 [810/Prosklisi OTD SAZ AE_ doc.Α.Ε. Α.Δ. Πει. 3/28

4 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΨΝ 1. ΠΡΟΟΝΣΑ ΑΡΜΟΔΙΟΣΗΣΕ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΤΜΜΕΣΟΦΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΣΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΑΡΟΦΗ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΨΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΤΜΜΕΣΟΦΗ ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΛΗΧΗ ΑΠΟΥΑΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΤΣΨΝ ΑΠΟΚΛΕΙΜΟ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΜΕΝΟΤ ΤΠΟΓΡΑΥΗ ΤΜΒΑΗ ΣΟΠΟ ΠΑΡΟΦΗ ΤΠΗΡΕΙΨΝ Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α Σ Α ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1 : ΑΙΣΗΗ ΤΠΟΧΗΥΙΟΣΗΣΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 2 : ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΨΗ ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΨΗ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 3 : ΒΙΟΓΡΑΥΙΚΟ ΗΜΕΙΨΜΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 4 : ΠΙΝΑΚΑ ΣΕΚΜΗΡΙΨΗ ΣΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΟΤ ΤΠΟΧΗΥΙΟΤ [810/Prosklisi OTD SAZ AE_ doc.Α.Ε. Α.Δ. Πει. 4/28

5 ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ Για τη σύναψη σύμβασης παροχής Ανεξάρτητων Τπηρεσιών Ζ Ππλεηαηξηζηηθή Απηνδηνηθεηηθή Εαθχλζνπ Α.Δ. Π.Α.Ε. Α.Δ., χζηεξα απφ ηελ Αξ. Ξξάμεο 76/ Απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ (Γ.Π.) ανακοινώνει φηη πξνηίζεηαη λα ζπλεξγαζηεί κε ζρέζε ζχκβαζεο παξνρήο Αλεμάξηεησλ πεξεζηψλ κε: έλα (1) άηνκν Ξαλεπηζηεκηαθήο Δθπαίδεπζεο κε εηδηθφηεηα Ξνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ θαη Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη γλψζεηο ζε ζέκαηα Ρνπηθήο & Ξεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο, ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ Αλαπηπμηαθψλ Ξξνγξακκάησλ θαη εηδηθφηεξα Ξξνγξακκάησλ Αλάπηπμεο ηνπ Αγξνηηθνχ Σψξνπ, παξαθνινχζεζεο θαη παξαιαβήο έξγσλ ζηα πιαίζηα ηνπ Γ Θ.Ξ.Π έλα (1) άηνκν Ρερλνινγηθήο Δθπαίδεπζεο κε εηδηθφηεηα Κεραληθνχ θαη γλψζεηο ζε ζέκαηα Ρνπηθήο & Ξεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο, ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ Αλαπηπμηαθψλ Ξξνγξακκάησλ θαη εηδηθφηεξα Ξξνγξακκάησλ Αλάπηπμεο ηνπ Αγξνηηθνχ Σ ψξνπ, παξαθνινχζεζεο θαη παξαιαβήο έξγσλ ζηα πιαίζηα ηνπ Γ Θ.Ξ.Π, παξαγσγήο παξαθνινχζεζεο θαη παξαιαβήο έξγσλ ΝΡΑ ζε ζπγρξεκαηνδνηνχκελα Ξξνγξάκκαηα ζχκθσλα κε ηα παξαθάησ: 1. ΠΡΟΟΝΣΑ ΑΡΜΟΓΙΟΣΗΣΔ 1.1. Διδικόηηηα: Πολιηικών Δπιζηημών και Γημόζιαρ Γιοίκηζηρ Απαπαίηηηα πποζόνηα α) Θάηνρνο πηπρίνπ Α.Δ.Η. ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκεο αλαγλσξηζκέλεο ζρνιήο ηνπ εμσηεξηθνχ. β) Γλψζε ρξήζεο Ζ/ θαη κεραλνγξαθεκέλσλ ππεξεζηψλ. γ) Θαιή γλψζε ηεο Αγγιηθήο γιψζζαο (First Certificate in English ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ ηνπ Cambridge ή άιιν ηζφηηκν). δ) Γλψζε θαη εκπεηξία ζε ζέκαηα αλάπηπμεο θαη ελίζρπζεο ησλ επηρεηξήζεσλ, ζηνπο ηνκείο ηεο Κεηαπνίεζεο, Δκπνξίνπ θαη πεξεζηψλ. [810/Prosklisi OTD SAZ AE_ doc.Α.Ε. Α.Δ. Πει. 5/28

6 ε) Γλψζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ησλ ηδηαηηεξνηήησλ ησλ επηρεηξήζεσλ ηεο Εαθχλζνπ. ζη) Γλψζε ησλ κεραληζκψλ θαη εξγαιείσλ ρξεκαηνδφηεζεο ησλ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ Δπιθςμηηά πποζόνηα α) Δκπεηξία ζε ζέκαηα Ρνπηθήο θαη Ξεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο θαη εηδηθφηεξα Ξξνγξακκάησλ Αλάπηπμεο ηνπ Αγξνηηθνχ ρψξνπ. β) Κεηαπηπρηαθφο/νί ηίηινο/νη ζπνπδψλ ζε ζπλαθέο ή φρη κε ηελ Ξξφζθιεζε αληηθείκελν. γ) Γλψζε πξνγξακκάησλ, ρξεκαηνδνηνχκελσλ απφ Δπξσπατθνχο ή Δζληθνχο πφξνπο, κε έκθαζε ζε ζπλαθή κε ηελ Ξξφζθιεζε ζέκαηα. Θαιή γλψζε αλαπηπμηαθψλ παξεκβάζεσλ, πνπ πινπνηνχληαη κε ηε ζπλδξνκή ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ πξνγξακκάησλ, παξαθνινχζεζε παξαιαβή έξγσλ ζηα πιαίζηα ηνπ Γ Θ.Ξ.Π. δ) Γλψζε ησλ αλαπηπμηαθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ησλ ηδηαηηεξνηήησλ ηεο Ξεξηθέξεηαο Ηφλησλ Λεζηψλ. ε) Γλψζε 2 εο μέλεο γιψζζαο. ζη) Γλψζε ρξήζεο εηδηθνχ ινγηζκηθνχ παθέηνπ θαηά πεξίπησζε. δ) Γίπισκα απηνθηλήηνπ, επειημία θαη δπλαηφηεηα κεηαθηλήζεσλ ζ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο. ε) Ηθαλφηεηα επηθνηλσλίαο. ζ) Ηθαλφηεηα έθθξαζεο θαη κεηαδνηηθφηεηα. η) Θξίζε, απηνπεπνίζεζε θαη άπνςε. ηα) Δλ γέλεη παξνπζία θαη ζπκπεξηθνξά Θύπια καθήκονηα - απμοδιόηηηερ α) Πηειέρσζε ηεο ΝΡΓ LEADER+ Π.Α.Ε. Α.Δ. γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ Ρνπηθνχ Ξξνγξάκκαηνο ηεο Θ.Ξ. LEADER+. β) Έιεγρνο θαη παξαιαβή έξγσλ ζηα πιαίζηα ηεο πινπνίεζεο ηνπ Ρνπηθνχ Ξξνγξάκκαηνο ηεο Θ.Ξ. LEADER+. [810/Prosklisi OTD SAZ AE_ doc.Α.Ε. Α.Δ. Πει. 6/28

7 γ) Ρνπηθφο ζχκβνπινο αλάπηπμεο θαη ελεκέξσζε ησλ δπλεηηθψλ δηθαηνχρσλ Ξξνγξακκάησλ Αλάπηπμεο ηνπ Αγξνηηθνχ Σψξνπ Διδικόηηηα: Κησανικόρ Σ.Δ Απαπαίηηηα πποζόνηα α) Θάηνρνο πηπρίνπ Ρ.Δ.Η. ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκεο αλαγλσξηζκέλεο ζρνιήο ηνπ εμσηεξηθνχ. β) Γλψζε ρξήζεο Ζ/ θαη κεραλνγξαθεκέλσλ ππεξεζηψλ. γ) Θαιή γλψζε ηεο Αγγιηθήο γιψζζαο (First Certificate in English ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ ηνπ Cambridge ή άιιν ηζφηηκν). δ) Γλψζε θαη εκπεηξία ζε ζέκαηα αλάπηπμεο θαη ελίζρπζεο ησλ επηρεηξήζεσλ, ζηνπο ηνκείο ηνπ Ρνπξηζκνχ θαη πεξεζηψλ. ε) Γλψζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ησλ ηδηαηηεξνηήησλ ησλ επηρεηξήζεσλ ηεο Εαθχλζνπ. ζη) Γλψζε ησλ κεραληζκψλ θαη εξγαιείσλ ρξεκαηνδφηεζεο ησλ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ Δπιθςμηηά πποζόνηα α) Δκπεηξία ζε ζέκαηα Ρνπηθήο θαη Ξεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο θαη εηδηθφηεξα Ξξνγξακκάησλ Αλάπηπμεο ηνπ Αγξνηηθνχ ρψξνπ. β) Κεηαπηπρηαθφο/νί ηίηινο/νη ζπνπδψλ ζε ζπλαθέο ή φρη κε ηελ Ξξφζθιεζε αληηθείκελν. γ) Γλψζε πξνγξακκάησλ, ρξεκαηνδνηνχκελσλ απφ Δπξσπατθνχο ή Δζληθνχο πφξνπο, κε έκθαζε ζε ζπλαθή κε ηελ Ξξφζθιεζε ζέκαηα. Θαιή γλψζε αλαπηπμηαθψλ παξεκβάζεσλ, πνπ πινπνηνχληαη κε ηε ζπλδξνκή ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ πξνγξακκάησλ, παξαθνινχζεζε παξαιαβή έξγσλ ζηα πιαίζηα ηνπ Γ Θ.Ξ.Π. θαη εηδηθφηεξα δηαδηθαζίεο αλαζέζεσλ, παξαγσγήο, παξαθνινχζεζεο θαη παξαιαβήο έξγσλ ΝΡΑ. δ) Γλψζε ησλ αλαπηπμηαθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ησλ ηδηαηηεξνηήησλ ηεο Ξεξηθέξεηαο Ηφλησλ Λεζηψλ. [810/Prosklisi OTD SAZ AE_ doc.Α.Ε. Α.Δ. Πει. 7/28

8 ε) Γλψζε 2 εο μέλεο γιψζζαο. ζη) Γλψζε ρξήζεο εηδηθνχ ινγηζκηθνχ παθέηνπ θαηά πεξίπησζε. δ) Γίπισκα απηνθηλήηνπ, επειημία θαη δπλαηφηεηα κεηαθηλήζεσλ ζ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο. ε) Ηθαλφηεηα επηθνηλσλίαο. ζ) Ηθαλφηεηα έθθξαζεο θαη κεηαδνηηθφηεηα. η) Θξίζε, απηνπεπνίζεζε θαη άπνςε. ηα) Δλ γέλεη παξνπζία θαη ζπκπεξηθνξά Θύπια καθήκονηα απμοδιόηηηερ α) Πηειέρσζε ηεο ΝΡΓ LEADER+ Π.Α.Ε. Α.Δ. γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ Ρνπηθνχ Ξξνγξάκκαηνο ηεο Θ.Ξ. LEADER+. β) Έιεγρνο θαη παξαιαβή έξγσλ ζηα πιαίζηα ηεο πινπνίεζεο ηνπ Ρνπηθνχ Ξξνγξάκκαηνο ηεο Θ.Ξ. LEADER+. γ) Ρνπηθφο ζχκβνπινο αλάπηπμεο θαη ελεκέξσζε ησλ δπλεηηθψλ δηθαηνχρσλ Ξξνγξακκάησλ Αλάπηπμεο ηνπ Αγξνηηθνχ Σψξνπ. [810/Prosklisi OTD SAZ AE_ doc.Α.Ε. Α.Δ. Πει. 8/28

9 2. ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 2.1. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηελ Ξξφζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο έρνπλ ηα θπζηθά πξφζσπα ηα νπνία : α) Γελ έρνπλ ζηεξεζεί ησλ πνιηηηθψλ ηνπο δηθαησκάησλ. β) Έρνπλ εθπιεξψζεη ηε ζηξαηησηηθή ηνπο ζεηεία ή έρνπλ λφκηκα απαιιαγεί απ απηήλ (γηα ηνπο άλδξεο ππνςήθηνπο). γ) Γελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί γηα θαθνχξγεκα ζε νπνηαδήπνηε πνηλή. δ) Γελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί γηα θινπή, ππεμαίξεζε (θνηλή θαη ζηελ πεξεζία), απάηε, εθβίαζε, πιαζηνγξαθία, απηζηία δηθεγφξνπ, δσξνδνθία ή δσξνιεςία, απηζηία πεξί ηελ πεξεζία, παξάβαζε θαζήθνληνο θαζ ππνηξνπή, ζπθνθαληηθή δπζθήκηζε ή έγθιεκα θαηά ηεο γελεηήζηαο ειεπζεξίαο ή νηθνλνκηθήο εθκεηάιιεπζεο ηεο γελεηήζηαο δσήο. ε) Γελ είλαη ππφδηθνη θαη δελ έρνπλ παξαπεκθζεί κε ηειεζίδηθν βνχιεπκα γηα θαθνχξγεκα ή γηα πιεκκέιεκα ηεο πξνεγνχκελεο πεξίπησζεο έζησ θαη αλ ην αδίθεκα παξαγξάθεθε. ζη) Δίλαη ππήθννη θξάηνπο κέινπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή νκνγελείο. δ) Έρνπλ ηα ηππηθά πξνζφληα πνπ αληηζηνηρνχλ ζηε ζέζε εξγαζίαο γηα ηελ νπνία εθδειψλνπλ ελδηαθέξνλ. ε) Γελ δηψθνληαη θαη δελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί γηα πιεκκέιεκα απφ δφιν, γηα ην νπνίν πξνβιέπεηαη πνηλή θπιάθηζεο άλσ ηνπ έηνπο ή έρεη θαηαινγηζζεί πνηλή άλσ ησλ έμη κελψλ. ζ) Απνδέρνληαη ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο Ξξνθήξπμεο κε δήισζή ηνπο ζηελ αίηεζε ππνςεθηφηεηαο. η) Έρνπλ ππνβάιιεη ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά, καδί κε ηελ αίηεζε ππνςεθηφηεηαο θαη εληφο ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο Έρνπλ ειηθία έσο 45 εηψλ Ζ Π.Α.Ε. Α.Δ. δηαηεξεί ην δηθαίσκα επαιήζεπζεο ησλ παξαπάλσ ζηνηρείσλ θαη ησλ απαηηνχκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ, κε νπνηνδήπνηε ηξφπν θξίλεη ζθφπηκν, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ αξρείνπ άιισλ πεξεζηψλ ζχκθσλα κε ην Άξζξν 9, παξάγξ. 4 ηνπ Λ. 1599/1986. [810/Prosklisi OTD SAZ AE_ doc.Α.Ε. Α.Δ. Πει. 9/28

10 Ξηζαλή κε απνδνρή ηνπ παξαπάλσ ειέγρνπ απφ ζπκκεηέρνληα, απνηειεί ιφγν απφξξηςεο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ. 3. ΓΙΑΝΟΜΗ ΣΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΑΡΟΥΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΧΝ πεχζπλνο γηα δηαλνκή ηεο Ξξνθήξπμεο θαη γηα παξνρή πιεξνθνξηψλ, ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο είλαη ν θ. Καιαπέηζαο Γηνλχζηνο / Γξαθείν Γηαρείξηζεο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ ηεο Π.Α.Ε. Α.Δ., νδφο Αλη. Καξηηλέγθνπ 7 θαη Ραβνπιάξε, ηει Ρν πιηθφ ηεο Ξξνθήξπμεο είλαη επίζεο αλαξηεκέλν ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Π.Α.Ε. Α.Δ. (www.sazae.gr), απ φπνπ ζα κπνξνχλ λα ην πξνκεζεχνληαη νη ελδηαθεξφκελνη. 4. ΤΠΟΒΟΛΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ Νη ελδηαθεξφκελνη ζα πξέπεη λα ππνβάιινπλ ζθξαγηζκέλν Φάθειν Ππκκεηνρήο (ηδηνρείξσο ή ηαρπδξνκηθά ή κε ηαρπκεηαθνξά) ζηα Γξαθεία ηεο Π.Α.Ε. Α.Δ. ζηε Εάθπλζν, νδφο Αλ. Καξηηλέγθνπ 7 & Ραβνπιάξε, Θεληξηθφ Ξξσηφθνιιν, κέρξη ηελ Ξαξαζθεπή 18/01/2008 θαη ψξα 14:00. Νη Φάθεινη Ππκκεηνρήο ζα πξέπεη λα έρνπλ ηελ έλδεημε «Ξξφζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο γηα ζπλεξγαζία κε..» θαη λα πξσηνθνιιεζνχλ κέρξη ηελ πξναλαθεξζείζα εκεξνκελία θαη ψξα. Φάθεινη πνπ ζα ππνβιεζνχλ κεηά ηελ πξναλαθεξφκελε εκεξνκελία θαη ψξα, ζα απνθιείνληαη απφ ηελ δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο. 5. ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ Ν Φάθεινο Ππκκεηνρήο θάζε ελδηαθεξφκελνπ πξέπεη λα πεξηιακβάλεη απαξαίηεηα θαη κε πνηλή απνθιεηζκνχ, ηα παξαθάησ: 1. Αίηεζε ππνςεθηφηεηαο, κε ηελ νπνία ζα δειψλεη ηελ πξφζεζή ηνπ γηα ζπκκεηνρή ζηελ Ξξφζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο (ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ 1). 2. πεχζπλε Γήισζε θάιπςεο ησλ πξνυπνζέζεσλ ζπκκεηνρήο, ηνπ παξαπάλσ Θεθαιαίνπ 2 (ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ 2). 3. Φσηνηππία ηεο ηαπηφηεηάο ηνπ. 4. Βηνγξαθηθφ ζεκείσκα (ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ 3). [810/Prosklisi OTD SAZ AE_ doc.Α.Ε. Α.Δ. Πει. 10/28

11 5. Φσηναληίγξαθν ην βαζηθνχ ηίηινπ ζπνπδψλ θαη άιισλ ηίηισλ, αλ ππάξρνπλ π.ρ. κεηαπηπρηαθφ (ζε πεξίπησζε πνπ απνηειεί απαξαίηεην πξνζφλ). 6. Αλαγλψξηζε ηζνηηκίαο πηπρίνπ Πρνιήο ηνπ εμσηεξηθνχ. 7. Φσηναληίγξαθν πηπρίνπ μέλεο γιψζζαο ή βεβαίσζε κε ηελ νπνία ζα απνδεηθλχεηαη ε γλψζε ηεο μέλεο γιψζζαο. 8. Ξηζηνπνηεηηθφ γηα ηηο γλψζεηο ρεηξηζκνχ Ζιεθηξνληθψλ πνινγηζηψλ (ζε πεξίπησζε πνπ δειψλεηαη ε γλψζε απηψλ). 9. Απνιπηήξην ζηξαηνχ ή έγγξαθν λφκηκεο απαιιαγήο απφ ηε ζηξαηησηηθή ζεηεία (αθνξά ζηνπο άλδξεο). 10. Ξίλαθα ηεθκεξίσζεο ηεο εκπεηξίαο ηνπ ππνςήθηνπ (ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ 4), ζπλνδεπφκελν απφ ηηο αληίζηνηρεο βεβαηψζεηο. 11. Νηηδήπνηε θξίλεη ζθφπηκν ν ππνςήθηνο π.ρ. ζπζηαηηθέο επηζηνιέο (πξναηξεηηθά). 6. ΟΡΓΑΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΛΗΦΗ ΑΠΟΦΑΗ 6.1. Ζ αμηνιφγεζε ησλ ππνςεθίσλ ζα γίλεη απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή Ππλεξγαηψλ πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ απφθαζε 76/ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ Θαλνληζκφ ηεο Π.Α.Ε. Α.Δ., ζχκθσλα κε ηνλ Θαλνληζκφ Ιεηηνπξγίαο ηεο Π.Α.Ε. Α.Δ Ζ ιήςε ηειηθήο απφθαζεο γηα ηελ επηινγή ησλ ππνςεθίσλ ζα γίλεη απφ ην Γ.Π. ηεο Π.Α.Ε. Α.Δ., χζηεξα απφ εηζήγεζε ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπήο Ππλεξγαηψλ. 7. ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΔΠΙΛΟΓΗ Ζ δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο θαη επηινγήο πεξηιακβάλεη ηηο παξαθάησ θάζεηο: α) Έιεγρνο πιεξφηεηαο ησλ αηηήζεσλ ππνςεθηφηεηαο θαη ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη έιεγρνο ησλ πξνζφλησλ ησλ ελδηαθεξφκελσλ, βάζεη ησλ ζηνηρείσλ πνπ παξέρνπλ απηνί ζηελ αίηεζε ππνςεθηφηεηαο θαη ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ ππνρξεσηηθά ηελ ζπλνδεχνπλ. β) Απνθιεηζκφο απφ ηελ πεξαηηέξσ δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο, ησλ ελδηαθεξφκελσλ πνπ δελ εμαζθαιίδνπλ ηα ειάρηζηα απαξαίηεηα πξνζφληα, ζχκθσλα κε ηελ Ξξνθήξπμε. [810/Prosklisi OTD SAZ AE_ doc.Α.Ε. Α.Δ. Πει. 11/28

12 Πεκεησηένλ φηη, ε Δπηηξνπή Ππλεξγαηψλ κπνξεί θαηά ηελ θξίζε ηεο λα δεηήζεη γξαπηέο δηεπθξηλήζεηο θαη ζπκπιήξσζε δηθαηνινγεηηθψλ πνπ ιείπνπλ, ρσξίο λα αληηζηξαηεχεηαη ηελ αξρή ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο ησλ ππνςεθίσλ. γ) Αμηνιφγεζε ησλ ππνςεθίσλ θαη βαζκνιφγεζε ησλ απαξαίηεησλ θαη επηζπκεηψλ πξνζφλησλ, κε βάζε ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ έρνπλ ππνβάιιεη. δ) Θαηάξηηζε θαηάζηαζεο ησλ ελδηαθεξφκελσλ πνπ πιεξνχλ ηνπο φξνπο ζπκκεηνρήο ζηελ Ξξνθήξπμε θαη θαηά ζπλέπεηα γίλνληαη απνδεθηνί ζηελ δηαδηθαζία επηινγήο, θαηά εηδηθφηεηα θαη θζίλνπζα ζεηξά βαζκνινγίαο. ε) Δπηινγή ησλ επηθξαηέζηεξσλ, ζε αξηζκφ ηεηξαπιάζην ηνπ πξνβιεπφκελνπ ζηελ Ξξνθήξπμε αξηζκνχ θαηά εηδηθφηεηα, πξνθεηκέλνπ λα ζπλερίζνπλ ηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο δει. ηελ πξνζσπηθή ζπλέληεπμε. ζη) Γηαδηθαζία πξνζσπηθήο ζπλέληεπμεο. δ) Θαηάξηηζε θαηάζηαζεο ησλ ελδηαθεξφκελσλ θαηά εηδηθφηεηα θαη θζίλνπζα ζεηξά βαζκνινγίαο, παίξλνληαο ππφςε θαη ηελ βαζκνιφγεζε ηεο πξνζσπηθήο ζπλέληεπμεο. ε) Δπηινγή ησλ επηθξαηέζηεξσλ, ζε αξηζκφ δηπιάζην ηνπ πξνβιεπφκελνπ ζηελ Ξξνθήξπμε αξηζκνχ θαηά εηδηθφηεηα. ζ) πνβνιή εηζήγεζεο, απφ ηελ Δπηηξνπή Ππλεξγαηψλ πξνο ην Γ.Π. ηεο Δηαηξείαο, κε πίλαθα θζίλνπζαο ζεηξάο βαζκνιφγεζεο θαη πιήξε ηεθκεξίσζε ηνπ ζπλφινπ ηεο δηαδηθαζίαο, απφ ηελ έλαξμε ηεο αμηνιφγεζεο κέρξη θαη ηελ ηειηθή εηζήγεζε πξνο ην Γ.Π. η) Ιήςε αηηηνινγεκέλεο απφθαζεο απφ ην Γ.Π. ηεο Δηαηξείαο, χζηεξα απφ εηζήγεζε ηνπ Γεληθνχ Γηεπζπληή. Θαηά ηε ιήςε αηηηνινγεκέλεο απφθαζεο απφ ην Γ.Π. κπνξεί λα ιακβάλνληαη ππφςε θαη εηδηθά θξηηήξηα π.ρ. δπλαηφηεηα αληαπφθξηζεο ησλ ππνςεθίσλ ζηηο επηρεηξεκαηηθέο αλάγθεο ηεο Δηαηξείαο, πξννπηηθή βηψζηκεο ζπλεξγαζίαο θ.ι.π. ηα) Γξαπηή ελεκέξσζε ησλ ππνςεθίσλ γηα ηα απνηειέζκαηα ηεο ηειηθήο απφθαζεο ηνπ Γ.Π. ηεο Δηαηξείαο. ηβ) πνγξαθή ζχκβαζεο. [810/Prosklisi OTD SAZ AE_ doc.Α.Ε. Α.Δ. Πει. 12/28

13 8. ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΤΣΧΝ Ζ αμηνιφγεζε ησλ ππνςεθίσλ πνπ πιεξνχλ ηηο απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ηνπο ζην δηαγσληζκφ γίλεηαη κε ην ζχζηεκα ησλ αθνινχζσλ έμη (6) θξηηεξίσλ: 1. Ρίηινη ζπνπδψλ 2. Γλψζε μέλσλ γισζζψλ 3. Γλψζε ρεηξηζκνχ Ζ/ 4. Γεληθή επαγγεικαηηθή εκπεηξία 5. Δηδηθή επαγγεικαηηθή εκπεηξία 6. Ξξνζσπηθά επαγγεικαηηθά ραξαθηεξηζηηθά Ρα παξαπάλσ θξηηήξηα αλαιχνληαη ζε επηκέξνπο θξηηήξηα, κε αληίζηνηρε βαζκνιφγεζε ζε δεθαβάζκηα θιίκαθα, σο αθνινχζσο. Πεκεηψλεηαη φηη ε βαζκνιφγεζε ησλ θξηηεξίσλ (πιελ ηεο πεξίπησζεο (6)) δελ είλαη ζσξεπηηθή Σίηλοι ζποςδών Α/Α ΣΙΣΛΟΙ ΠΟΤΓΧΝ Βαθμοί 1 Βαζικόρ ηίηλορ ζποςδών με βαθμό (β): 6<β<=6,5 1 2 Βαζικόρ ηίηλορ ζποςδών με βαθμό (β): 6,5<β<=7 2 3 Βαζικόρ ηίηλορ ζποςδών με βαθμό (β): 7<β<=8 3 4 Βαζικόρ ηίηλορ ζποςδών με βαθμό (β): 8<β<=9 4 5 Βαζικόρ ηίηλορ ζποςδών με βαθμό (β): 9<β<= Γεύηεπορ ηίηλορ ζποςδών 6 7 Μεηαπηςσιακόρ ηίηλορ ζε άλλο γνυζηικό ανηικείμενο 7 8 Γιδακηοπικό δίπλυμα ζε άλλο γνυζηικό ανηικείμενο 8 9 Μεηαπηςσιακόρ ηίηλορ ζηο γνυζηικό ανηικείμενο 9 10 Γιδακηοπικό δίπλυμα ζηο γνυζηικό ανηικείμενο 10 Σημ. Για βαθμό πτυχίου μικπότεπο του 6,5 το κπιτήπιο δεν αξιολογείται. [810/Prosklisi OTD SAZ AE_ doc.Α.Ε. Α.Δ. Πει. 13/28

14 8.2. Γνώζη ξένων γλωζζών Α/Α ΞΔΝΗ ΓΛΧΑ Βαθμοί 1 Μέηπια γνώζη 2ηρ ξένηρ γλώζζαρ 3 2 Καλή γνώζη 2ηρ ξένηρ γλώζζαρ 6 3 Πολύ καλή γνώζη Αγγλικήρ γλώζζαρ και καλή γνώζη 2ηρ ξένηρ γλώζζαρ 8 4 Άπιζηη γνώζη Αγγλικήρ γλώζζαρ 9 5 Άπιζηη γνώζη Αγγλικήρ γλώζζαρ και καλή γνώζη 2ηρ ξένηρ γλώζζαρ 10 Σπόπορ απόδειξηρ ηηρ γνώζηρ ξένηρ γλώζζαρ Ζ άξηζηε γλψζε ηεο Αγγιηθή γιψζζαο απνδεηθλχεηαη κε θαηνρή πηπρίνπ Certificate of Proficiency in English ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ ηνπ Cambridge ή πηπρίνπ Certificate of Proficiency in English ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ ηνπ Michigan ή πηπρίνπ Certificate of Proficiency in English ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ ηνπ Central Lancashire ή πηπρίν Certificate in Proficient Communication ηνπ Edexcel International London Examinations ή κε Θξαηηθφ Ξηζηνπνηεηηθφ Γισζζνκάζεηαο επηπέδνπ Γ2 ή κε άιιν ηζφηηκν ηίηιν. Ζ πνιχ θαιή γλψζε ηεο Αγγιηθή γιψζζαο απνδεηθλχεηαη κε θαηνρή πηπρίνπ Certificate in Advanced English ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ ηνπ Cambridge ή πηπρίνπ Advanced Level Certificate ηεο Διιελνακεξηθαληθήο Έλσζεο ή πηπρίνπ Certificate in English Level 3 ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ ηνπ Central Lancashire ή πηπρίν Certificate in Advanced Communication ηνπ Edexcel International London Examinations ή Test of English for International Communication (TOEIC) ή κε Θξαηηθφ Ξηζηνπνηεηηθφ Γισζζνκάζεηαο επηπέδνπ Γ1 ή κε άιιν ηζφηηκν ηίηιν. Ζ θαιή γλψζε ηεο Αγγιηθή γιψζζαο απνδεηθλχεηαη κε θαηνρή πηπρίνπ First Certificate in English ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ ηνπ Cambridge ή πηπρίνπ Michigan Certificate of Competency in English ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ ηνπ Michigan ή πηπρίνπ Certificate in English Level 2 ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ ηνπ Central Lancashire ή πηπρίν Certificate in Upper Intermediate Communication ηνπ Edexcel International London Examinations ή Test of English for International Communication (TOEIC) κε βαζκνινγία πάλσ απφ 505 ή κε Θξαηηθφ Ξηζηνπνηεηηθφ Γισζζνκάζεηαο επηπέδνπ Β2 ή κε άιιν ηζφηηκν ηίηιν. Ρν επίπεδν γλψζεο ηεο 2 εο μέλεο γιψζζαο (Γαιιηθήο, Γεξκαληθήο, Ηηαιηθήο, Ηζπαληθήο θιπ.) εμεηάδεηαη ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηνλ Α.Π.Δ.Ξ. [810/Prosklisi OTD SAZ AE_ doc.Α.Ε. Α.Δ. Πει. 14/28

15 8.3 Γνώζη σειπιζμού Ζ/Τ Α/Α ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟΙ ΤΠΟΛΟΓΙΣΔ Βαθμοί Δπεξεπγαζία κειμένυν (Word) ή Τπολογιζηικά θύλλα (Excel) ή Τπηπεζίερ Γιαδικηύος (Internet) καθώρ και ειδικό λογιζμικό πακέηο καηά πεπίπηυζη Δπεξεπγαζία κειμένυν (Word) και Τπηπεζίερ Γιαδικηύος (Internet) ή Τπολογιζηικά θύλλα (Excel) και Τπηπεζίερ Γιαδικηύος (Internet) καθώρ και ειδικό λογιζμικό πακέηο καηά πεπίπηυζη Δπεξεπγαζία κειμένυν (Word) και Τπολογιζηικά θύλλα (Excel) και Τπηπεζίερ Γιαδικηύος (Internet) καθώρ και ειδικό λογιζμικό πακέηο καηά πεπίπηυζη Σπόπορ απόδειξηρ ηηρ γνώζηρ σειπιζμού Ζ/Τ Ζ γλψζε ρεηξηζκνχ Ζ/ απνδεηθλχεηαη σο εμήο : Κε πηζηνπνηεηηθά Ξιεξνθνξηθήο ή γλψζεο ρεηξηζκνχ Ζ/ πνπ εθδίδνληαη απφ θνξείο νη νπνίνη πηζηνπνηνχληαη απφ ηνλ Νξγαληζκφ Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Θαηάξηηζεο (Ν.Δ.Δ.Θ.). Κε ηίηινπο ζπνπδψλ, ηξηηνβάζκηαο, κεηαδεπηεξνβάζκηαο ή δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, εηδηθφηεηαο Ξιεξνθνξηθήο ή γλψζεο ρεηξηζκνχ Ζ/. Κε ηίηινπο ζπνπδψλ, βαζηθνχο ή / θαη κεηαπηπρηαθνχο, Ξαλεπηζηεκηαθήο ή / θαη Ρερλνινγηθήο Δθπαίδεπζεο, απφ ηελ αλαιπηηθή βαζκνινγία ησλ νπνίσλ πξνθχπηεη φηη νη ππνςήθηνη έρνπλ παξαθνινπζήζεη ηέζζεξα ηνπιάρηζηνλ καζήκαηα, ππνρξεσηηθά ή θαη επηινγή, Ξιεξνθνξηθήο ή γλψζεο ρεηξηζκνχ Ζ/. Θαζέλα απφ ηα ηέζζεξα απηά καζήκαηα κπνξεί λα έρεη πξαγκαηνπνηεζεί ζην πιαίζην ηεο απφθηεζεο ηίηινπ ζπνπδψλ είηε Ξαλεπηζηεκηαθήο (Ξ.Δ.) είηε Ρερλνινγηθήο (Ρ.Δ.) Δθπαίδεπζεο είηε κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ είηε δηδαθηνξηθνχ δηπιψκαηνο θαη ππνινγίδνληαη αζξνηζηηθά. Γηα ηελ επηηπρή παξαθνινχζεζε ησλ ηεζζάξσλ καζεκάησλ Ξιεξνθνξηθήο ή γλψζεο ρεηξηζκνχ Ζ/ ν ππνςήθηνο κπνξεί λα πξνζθνκίζεη ζρεηηθή βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ ηκήκαηνο ηνπ Α.Δ.Η. Γίλνληαη επίζεο δεθηά, πηζηνπνηεηηθά Γλψζεσλ Σεηξηζκνχ Ζ/ πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ ηνλ Ν.Δ.Δ.Θ., θαηφπηλ επηηπρνχο ζπκκεηνρήο ηνπ ππνςεθίνπ ζε εμεηάζεηο πηζηνπνίεζεο Γλψζεσλ Σεηξηζκνχ Ζ/ θπζηθψλ πξνζψπσλ, πνπ δηνξγάλσζε ν Νξγαληζκφο. Κε ππεχζπλε δήισζε ηνπ ίδηνπ ηνπ ππνςεθίνπ ή ηνπ εξγνδφηε ζχκθσλα κε ηελ νπνία, θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο απαζρφιεζεο ηνπ ζηνλ θνξέα ρεηξηδφηαλ Ζ/ γηα ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα. [810/Prosklisi OTD SAZ AE_ doc.Α.Ε. Α.Δ. Πει. 15/28

16 8.4. Γενική επαγγελμαηική εμπειπία Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο Γεληθήο επαγγεικαηηθήο εκπεηξίαο ιακβάλνληαη ππ φςε νη απνδεδεηγκέλνη κήλεο εξγαζίαο, νη νπνίνη πνιιαπιαζηάδνληαη κε ην ζπληειεζηή 0,0833 γηα λα πξνθχςεη ε αληίζηνηρε βαζκνινγία ηνπ θξηηεξίνπ. ΓΔΝΙΚΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΔΜΠΔΙΡΙΑ ΔΣΟ Βαθμοί ανά έηος ΜΗΝΔ Βαθμοί ανά μήνα 1 ο ο ο ο ο ο ο ο ο , ο και επόμενα και άνυ Σπόπορ απόδειξηρ ηηρ εμπειπίαρ Γηα κηζζσηνχο Βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ αζθαιηζηηθνχ θνξέα, απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηεη ε δηάξθεηα ηεο αζθάιηζεο. Βεβαίσζε ηνπ εξγνδφηε ή ζε πεξίπησζε αδπλακίαο, πεχζπλε Γήισζε ηνπ ίδηνπ ηνπ κηζζσηνχ γηα ην δηάζηεκα θαη ηελ εηδηθφηεηα απαζρφιεζεο. Γηα ηνπο ειεχζεξνπο επαγγεικαηίεο Βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ αζθαιηζηηθνχ θνξέα, απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηεη ε δηάξθεηα ηεο αζθάιηζεο. Δπηθπξσκέλν θσηναληίγξαθν ηεο βεβαίσζεο άζθεζεο επηηεδεχκαηνο ηεο Γ.Ν.., κε ηε ζρεηηθή δξαζηεξηφηεηα. [810/Prosklisi OTD SAZ AE_ doc.Α.Ε. Α.Δ. Πει. 16/28

17 8.5. Διδική επαγγελμαηική εμπειπία Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο Δηδηθήο επαγγεικαηηθήο εκπεηξίαο ιακβάλνληαη ππ φςε νη απνδεδεηγκέλνη κήλεο εξγαζίαο, νη νπνίνη πνιιαπιαζηάδνληαη κε ην ζπληειεζηή 0,0833 γηα λα πξνθχςεη ε αληίζηνηρε βαζκνινγία ηνπ θξηηεξίνπ. ΔΙΓΙΚΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΔΜΠΔΙΡΙΑ ΔΣΟ Βαθμοί ανά έηος ΜΗΝΔ Βαθμοί ανά μήνα 1 ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο και επόμενα και άνυ 0,0833 Σπόπορ απόδειξηρ ηηρ εμπειπίαρ Γηα κηζζσηνχο Βεβαίσζε ηνπ εξγνδφηε. Βεβαίσζε ηνπ εξγνδφηε ή ζε πεξίπησζε αδπλακίαο, πεχζπλε Γήισζε ηνπ ίδηνπ ηνπ κηζζσηνχ γηα ην δηάζηεκα ηεο εηδηθήο επαγγεικαηηθήο εκπεηξίαο. Γηα ηνπο ειεχζεξνπο επαγγεικαηίεο Βεβαίσζε ηνπ εξγνδφηε. Ππκβάζεηο αλάιεςεο Έξγνπ Πποζωπικά - επαγγελμαηικά σαπακηηπιζηικά Αμηνινγείηαη θαηφπηλ δηαδηθαζίαο ζπλέληεπμεο ε ηθαλφηεηα επηθνηλσλίαο, ε ηθαλφηεηα έθθξαζεο θαη κεηαδνηηθφηεηα, ε θξίζε, απηνπεπνίζεζε θαη άπνςε θαη ε ελ γέλεη παξνπζία θαη ζπκπεξηθνξά, σο αθνινχζσο. [810/Prosklisi OTD SAZ AE_ doc.Α.Ε. Α.Δ. Πει. 17/28

18 Α/Α ΠΡΟΧΠΙΚΑ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ Ανώηαηο όριο βαθμών 1 Ικανόηηηα επικοινυνίαρ 3 2 Ικανόηηηα έκθπαζηρ και μεηαδοηικόηηηα 3 3 Κπίζη, αςηοπεποίθηζη και άποτη 2 4 Δν γένει παποςζία και ζςμπεπιθοπά 2 ΤΝΟΛΟ 10 Ζ ηειηθή βαζκνινγία ησλ ππνςεθίσλ πξνθχπηεη χζηεξα απφ εθαξκνγή ζπληειεζηψλ ζηάζκηζεο επί ησλ έμη (6) πξναλαθεξνκέλσλ θξηηεξίσλ, νη νπνίνη πξνζαξκφδνληαη θάζε θνξά αλάινγα κε ην αληηθείκελν ηεο Ξξφζθιεζεο Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο θαη ηα επηζπκεηά πξνζφληα ησλ ππνςεθίσλ θαη απνηππψλεηαη ζην αθφινπζν Έληππν Αμηνιφγεζεο πνςεθίνπ: [810/Prosklisi OTD SAZ AE_ doc.Α.Ε. Α.Δ. Πει. 18/28

19 ΕΝΣΤΠΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΤΠΟΧΗΥΙΟΤ ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ ΘΔΗ Β Α Θ Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Α/Α ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΑΡΙΣΗ ΑΡΚΔΣΑ ΚΑΛΗ ΚΑΛΗ ΜΔΣΡΙΑ ΜΗ ΙΚΑΝΟ- ΠΟΙΗΣΙΚΗ ΤΝΣ. ΒΑΡ. ΜΔΡΙΚΗ ΒΑΘΜΟ- ΛΟΓΙΑ Σίηλοι ζποςδών 2 Γνώζη ξένυν γλυζζών 3 Γνώζη σειπιζμού Η/Τ 4 Γενική επαγγελμαηική εμπειπία 5 Διδική επαγγελμαηική εμπειπία 6 Πποζυπικά επαγγελμαηικά σαπακηηπιζηικά ΣΔΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΗΜ/ΝΙΑ : Ο ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΣΜΗΜΑΣΟ Ο ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΣΜΗΜΑΣΟ ΓΙΟΙΚΗΗ ΑΝΘΡΧΠΙΝΧΝ ΠΟΡΧΝ ΣΔΛΔΥΟ Ο ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ Ο ΓΔΝΙΚΟ ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ 9. ΑΠΟΚΛΔΙΜΟ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΜΔΝΟΤ Δάλ ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ησλ εξγαζηψλ ηεο Δπηηξνπήο Ππλεξγαηψλ ή αθφκα θαη κεηά ηελ ηπρφλ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο Αλεμαξηήησλ πεξεζηψλ δηαπηζησζεί φηη, ηα [810/Prosklisi OTD SAZ AE_ doc.Α.Ε. Α.Δ. Πει. 19/28

20 ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηελ αίηεζε ππνςεθηφηεηαο είλαη αλαθξηβή ή δελ επηβεβαηψλνληαη απφ αληίζηνηρα δηθαηνινγεηηθά, ε πξφθξηζε ηνπ ελδηαθεξφκελνπ ζεσξείηαη άθπξε θαη ζπλεπάγεηαη ηελ θαηαγγειία ηεο ππνγξαθείζαο ζχκβαζεο Αλεμαξηήησλ πεξεζηψλ. 10. ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΤΜΒΑΗ Θάζε νξηζηηθά επηιεγείο ππνςήθηνο θαιείηαη απφ ηελ Δηαηξεία λα ππνγξάςεη ηε ζχκβαζε παξνρήο Αλεμάξηεησλ πεξεζηψλ, εληφο πξνζεζκίαο ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ Πηελ πεξίπησζε πνπ ε παξαπάλσ πξνζεζκία απνβεί αλαηηηνιφγεηα άθαξπε ηφηε, θαιείηαη ν επφκελνο ππνςήθηνο ζχκθσλα κε ηε ζεηξά θαηάηαμεο. 11. ΣΟΠΟ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ Ρφπνο παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ είλαη ηα Γξαθεία ηεο ΠΑΕ. Για ηην ςνεηαιπιζηική Αςηοδιοικηηική Εακύνθος Α.Δ..Α.Ε. Α.Δ. ΥΑΡΑΙΑΚΠΟ ΒΑΗΙΟΠΟΤΙΟ Ππόεδπορ Γ.. [810/Prosklisi OTD SAZ AE_ doc.Α.Ε. Α.Δ. Πει. 20/28

21 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α Σ Α [810/Prosklisi OTD SAZ AE_ doc.Α.Ε. Α.Δ. Πει. 21/28

22 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1 : ΑΙΣΗΗ ΤΠΟΧΗΥΙΟΣΗΣΑ ΑΗΣΖΖ ΤΠΟΦΖΦΗΟΣΖΣΑ : Ππορ ηην ΑΕ Α.Δ. Ξξφζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο γηα ηελ επηινγή αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ κε εηδηθφηεηα :.. Ξξηλ απφ ηε ζπκπιήξσζε ηνπ παξφληνο, παξαθαιείζζε λα κειεηήζεηε ην ηεχρνο ΞΟΝΘΖΟΜΖΠ. 1. Ξξνζσπηθά ζηνηρεία Δπψλπκν :. Όλνκα :.. Όλνκα παηξφο :.. 2. Πηνηρεία αιιεινγξαθίαο Νδφο θαη αξηζκφο :.. Ξφιε :.. Ραρπδξνκηθφο θψδηθαο :.. Αξηζκφο ηειεθψλνπ νηθίαο :... Θηλεηφ :.... Αξηζκφο ηειεθψλνπ εξγαζίαο :. Αξηζκφο ηέιεθαμ :... Δ-mail :.. Όλνκα θαη αξηζκφο ηειεθψλνπ πξνζψπνπ πξνο εηδνπνίεζε, ζε πεξίπησζε απνπζίαο κνπ : Ζκεξνκελία γέλλεζεο:. 4. πεθνφηεηα:.. 5. Πηξαηησηηθή ζεηεία : Απαιιαγή : Δθπιεξσκέλε : 6. Νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε : Άγακνο Έγγακνο Γηαδεπγκέλνο Αξ. ηέθλσλ Αξ. ηέθλσλ [810/Prosklisi OTD SAZ AE_ doc.Α.Ε. Α.Δ. Πει. 22/28

23 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 2 : ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΨΗ ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια ηων ζηοιχείων που υποβάλλονηαι με αυηή ηη δήλωζη μπορεί να ελεγχθεί με βάζη ηο αρχείο άλλων υπηρεζιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) ΠΡΟ (1) : Ο Η Όλνκα: Επώλπκν: Όλνκα θαη Επώλπκν Παηέξα: Όλνκα θαη Επώλπκν Μεηέξαο: Ηκεξνκελία γέλλεζεο (2) : Σόπνο Γέλλεζεο: Αξηζκόο Δειηίνπ Σαπηόηεηαο: Σει: (i) Σόπνο Καηνηθίαο: Οδόο: Αξηζ: (ii) ΣΚ: Δ/λζε Ηιεθηξ. Σαρπδξνκείνπ Αξ. Σειενκνηνηύπνπ (Fax): (Εmail): Με αηνκηθή κνπ επζύλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξώζεηο (3, πνπ πξνβιέπνληαη από ηεο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη: α) Δελ έρσ ζηεξεζεί ησλ πνιηηηθώλ κνπ δηθαησκάησλ. β) Έρσ εθπιεξώζεη ηε ζηξαηησηηθή κνπ ζεηεία ή έρσ λόκηκα απαιιαγεί απ απηήλ. γ) Δελ έρσ θαηαδηθαζηεί γηα θαθνύξγεκα ζε νπνηαδήπνηε πνηλή. δ) Δελ έρσ θαηαδηθαζηεί γηα θινπή, ππεμαίξεζε (θνηλή θαη ζηελ Τπεξεζία), απάηε, εθβίαζε, πιαζηνγξαθία, απηζηία δηθεγόξνπ, δσξνδνθία ή δσξνιεςία, απηζηία πεξί ηελ Τπεξεζία, παξάβαζε θαζήθνληνο θαζ ππνηξνπή, ζπθνθαληηθή δπζθήκηζε ή έγθιεκα θαηά ηεο γελεηήζηαο ειεπζεξίαο ή νηθνλνκηθήο εθκεηάιιεπζεο ηεο γελεηήζηαο δσήο. ε) Δελ είκαη ππόδηθνο θαη δελ έρσ παξαπεκθζεί κε ηειεζίδηθν βνύιεπκα γηα θαθνύξγεκα ή γηα πιεκκέιεκα ηεο πξνεγνύκελεο πεξίπησζεο έζησ θαη αλ ην αδίθεκα παξαγξάθεθε. ζη) Είκαη ππήθννο θξάηνπο κέινπο ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο / Οκνγελήο. δ) Έρσ ηα ηππηθά πξνζόληα πνπ αληηζηνηρνύλ ζηε ζέζε εξγαζίαο γηα ηελ νπνία εθδειώλσ ελδηαθέξνλ. ε) Δελ δηώθνκαη θαη δελ έρσ θαηαδηθαζηεί γηα πιεκκέιεκα από δόιν, γηα ην νπνίν πξνβιέπεηαη πνηλή θπιάθηζεο άλσ ηνπ έηνπο ή έρεη θαηαινγηζζεί πνηλή άλσ ησλ έμη κελώλ. ζ) Απνδέρνκαη ηνπο όξνπο ηεο παξνύζαο Πξνθήξπμεο. Ηκεξνκελία: Ο Δειώλ [810/Prosklisi OTD SAZ AE_ doc.Α.Ε. Α.Δ. Πει. 23/28

24 (1) Αλαγξάθεηαη από ηνλ ελδηαθεξόκελν πνιίηε ή Αξρή ή ε Τπεξεζία ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα, πνπ απεπζύλεηαη ε αίηεζε. (2) Αλαγξάθεηαη νινγξάθσο. (3) «Όπνηνο ελ γλώζεη ηνπ δειώλεη ςεπδή γεγνλόηα ή αξλείηαη ή απνθξύπηεη ηα αιεζηλά κε έγγξαθε ππεύζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ κελώλ. Εάλ ν ππαίηηνο απηώλ ησλ πξάμεσλ ζθόπεπε λα πξνζπνξίζεη ζηνλ εαπηόλ ηνπ ή ζε άιινλ πεξηνπζηαθό όθεινο βιάπηνληαο ηξίηνλ ή ζθόπεπε λα βιάςεη άιινλ, ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε κέρξη 10 εηώλ. (4) ε πεξίπησζε αλεπάξθεηαο ρώξνπ ε δήισζε ζπλερίδεηαη ζηελ πίζσ όςε ηεο θαη ππνγξάθεηαη από ηνλ δεινύληα ή ηελ δεινύζα. Ο Η Δει.. (Τπνγξαθή) [810/Prosklisi OTD SAZ AE_ doc.Α.Ε. Α.Δ. Πει. 24/28

25 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 3 : ΒΙΟΓΡΑΥΙΚΟ ΗΜΕΙΨΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ Όνομα Δπώνςμο Παηπώνςμο Ημεπομηνία γέννηζηρ Α.Γ.Σ. Γιεύθςνζη Σηλέθυνο Σίηλορ ζποςδών Άδεια άζκηζηρ επαγγέλμαηορ ΝΑΙ ΟΥΙ Αν ΝΑΙ, έηος απόκηηζης Α/Α ΠΟΤΓΔ ΣΡΙΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΔ ΠΟΤΓΔ Δκπαιδεσηικό Ίδρσμα (ονομαζία, πόλη, τώρα) Γιάρκεια ζποσδών από. έως (μήνας & έηος) Σίηλος πηστίοσ ή διπλώμαηος Ημερομηνία τορήγηζης Βαθμολογία ΓΝΧΔΙ ΞΔΝΧΝ ΓΛΧΧΝ (Ομιλία / Γραθή) Δπίπεδο ταμηλόηερο ηοσ Lower ή ανηίζηοιτοσ Δπίπεδο Lower ή ανηίζηοιτο Δπίπεδο Proficiency ή ανηίζηοιτο ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΔΡΜΑΝΙΚΗ ΙΣΑΛΙΚΗ ΑΛΛΗ. (ζημειώζαηε ποια) [810/Prosklisi OTD SAZ AE_ doc.Α.Ε. Α.Δ. Πει. 25/28

26 ΑΠΟΓΔΙΞΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΔΜΠΔΙΡΙΑ (ζςμπληπώνεηαι από ηον ςποτήθιο και αν δεν επαπκεί μποπεί να σπηζιμοποιηθεί και δεύηεπο ένηςπο Δπιζςνάτηε αποδεικηικά πποϋπηπεζίαρ) Α/Α Από Έως Μήνες Απαζτόληζης Φορέας Απαζτόληζης - Δργοδόηης Καηηγορία Φορέα (1) Ανηικείμενο Απαζτόληζης (θέζη σπεσθσνόηηηα) 1. ΓΔΝΙΚΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΔΜΠΔΙΡΙΑ ΤΝΟΛΟ 2. ΔΙΓΙΚΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΔΜΠΔΙΡΙΑ ΤΝΟΛΟ (1) ςμπληπώνεηαι καηά πεπίπηυζη με (Ι) ή (Γ) ή (Δ). Οπος : Ι : Ιδιυηικόρ ηομέαρ. (Φςζικά ππόζυπα ή Νομικά Ππόζυπα Ιδιυηικού Γικαίος). Γ : Γημόζιορ ηομέαρ. (Τπηπεζίερ ηος Γημοζίος, ΝΠΓΓ ή ΟΣΑ α και β βαθμού ή ΝΠΙΓ ηος δημοζίος ηομέα ηηρ παπ. 1 ηος άπθπος 14 ηος Ν.2190/1994, όπυρ ιζσύει ή Φοπείρ ηη ρ παπ. 3 άπθ. 1 ηος Ν. 2527/1997). Δ : Δλεύθεπορ επαγγελμαηίαρ. [810/Prosklisi OTD SAZ AE_ doc.Α.Ε. Α.Δ. Πει. 26/28

27 Α/Α ΓΝΧΗ Η/Τ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ Ο/Ζ Γηλών/ούζα... [810/Prosklisi OTD SAZ AE_ doc.Α.Ε. Α.Δ. Πει. 27/28

28 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 4 : ΠΙΝΑΚΑ ΣΕΚΜΗΡΙΨΗ ΣΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΟΤ ΤΠΟΧΗΥΙΟΤ Α/Α ΣΙΣΛΟ ΘΔΗ - ΤΠΔΤΘΤΝΟΣΗΣΑ ΦΟΡΔΑ ΑΝΑΘΔΗ ΤΜΒΑΗ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ (ζε τιλ. ) ΠΟΟΣΟ ΤΜΜΔΣΟΥΗ (%) ΠΟΟ ΤΜΜΔΣΟΥΗ (ζε τιλ. ) [810/Prosklisi OTD SAZ AE_ doc.Α.Ε. Α.Δ. Πει. 28/28

ΓΗΜΟΙΑ ΠΡΟΚΛΗΗ - ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ

ΓΗΜΟΙΑ ΠΡΟΚΛΗΗ - ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΙΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΝΑΓΝΧΡΙΗ ΣΙΣΛΧΝ ΑΚΑΓΗΜΑΨΚΧΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ (Γ.Ο.Α.Σ.Α.Π.) Αζήλα, 27/2/2009 Αξ.Πξση: 5622 ΓΗΜΟΙΑ ΠΡΟΚΛΗΗ - ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ Πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Ξάλζε 20 Απγνχζηνπ 2015 ΝΟΜΟ ΞΑΝΘΖ ΚΔΝΣΡΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ. Αξηζκ. Πξση. 1750 ΓΖΜΟΤ ΞΑΝΘΖ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Ξάλζε 20 Απγνχζηνπ 2015 ΝΟΜΟ ΞΑΝΘΖ ΚΔΝΣΡΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ. Αξηζκ. Πξση. 1750 ΓΖΜΟΤ ΞΑΝΘΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 20 Απγνχζηνπ 205 ΝΟΜΟ ΞΑΝΘΖ ΚΔΝΣΡΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ Αξηζκ. Πξση. 750 ΓΖΜΟΤ ΞΑΝΘΖ Σαρ. Γ/λζε: Πι. Γηνηθεηεξίνπ Α Σαρ. Κψδηθαο: 6700 Σειέθσλν: 254072554 e-mail: kentropolitismouxanthis@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΔΛΧΝ ΤΠΟΦΗΦΙΧΝ. ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ κε αξηζ. πξση.: 21729 / 16-02-2015

ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΔΛΧΝ ΤΠΟΦΗΦΙΧΝ. ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ κε αξηζ. πξση.: 21729 / 16-02-2015 ΤΠΟΔΡΓΟ 8: ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΘΔΩΡΗΣΙΚΟΤ ΜΔΡΟΤ ΣΗ ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΚΑΔΛΔ ΔΔΔ ΠΡΑΞΗ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΠΑΡΔΜΒΑΗ ΓΙΑ ΣΗ ΓΙΑΤΝΓΔΗ ΜΔ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΩΝ ΑΠΟΦΟΙΣΩΝ ΙΔΚ ΔΠΑ ΚΑΙ ΔΠΑΛ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΑ 4 8 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ ΤΓΚΛΙΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ Κνκνηελή, 23.04.2014 Αξηζκ. Πξση. 371 ΔΤΟΣ ΙΓΡΥΣΔΩΣ 1992 Μ.Μ. Βασιλείου 6 Α, 69100 Κομοτηνή Τηλ & Fax: 2531036420 e-mail: secretary@thracehotels.gr ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ γηα ηε ζύλαςε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ & ΠΡΟΛΖΦΖ

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ & ΠΡΟΛΖΦΖ Μαρούσι, 17/06/2014 Αρ. Πρωτ.: 3391 ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ & ΠΡΟΛΖΦΖ ΝΟΗΜΑΣΩΝ (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ Σμήμα Γπαθείο : Οικ. Γιασείπιζηρ : Γιασ. Δςπυπαφκών Ππογπαμμάηυν Πληποθοπίερ: Σ. Εακςνθινόρ Γ/νζη : Αγπάθυν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ)

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ) ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ) 06-08-2014 Σν Παξάξηεκα πνπ αθνινπζεί, σο αλαπφζπαζην ηκήκα ησλ αλαθνηλψζεσλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ (ΟΥ), πεξηιακβάλεη: 1) νδεγίεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ)

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ) ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ) Σν Παξάξηεκα πνπ αθνινπζεί, σο αλαπφζπαζην ηκήκα ησλ αλαθνηλψζεσλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ (ΟΥ), πεξηιακβάλεη: 1) νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ (Οξζή επαλάιεςε)

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ (Οξζή επαλάιεςε) ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ Μ.Σ.. Μνλήο Πεηξάθε 12-ΑΘΗΝΑ Σ.Κ. : 11 5 21 Σει.: 7288130-131 Αξ.Πξση.Φ.471/8811 Αξ.ρ.: 2430 Αζήλα, 7 Οθησβξίνπ 2009 ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ (Οξζή επαλάιεςε) Πξφζιεςεο πξνζσπηθνχ ελελήληα έμη (96)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αξγνζηόιη, 30/5/2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ,

ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αξγνζηόιη, 30/5/2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αξγνζηόιη, 30/5/2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Αξ.πξ.: Φ333/Ε1-02/Γ1/1014 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΛΔ Δθνξεία Πξντζηνξηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ

ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΤΜΠΡΑΞΗ ΤΝΕΠΩ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Βότση 2-65403 Καβάλα Τηλ: 251.0227430 - Fax:. 251.0224625 E-mail: libteeam@tee.gr ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ Η Αλαπηπμηαθή χκπξαμε "ΤΝΔΠΩ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ" είλαη δηθαηνχρνο

Διαβάστε περισσότερα

ΡΝ ΔΟΓΝ ΠΓΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΔΗΡΑΗ ΑΞΝ ΡΖΛ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΛΥΠΖ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΞΗΡΟΝΞΖ (ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΔΙΟ - ΔΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ)

ΡΝ ΔΟΓΝ ΠΓΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΔΗΡΑΗ ΑΞΝ ΡΖΛ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΛΥΠΖ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΞΗΡΟΝΞΖ (ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΔΙΟ - ΔΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ) ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΞΑΗΓΔΗΑΠ ΘΑΗ ΘΟΖΠΘΔΚΑΡΥΛ ΔΛΗΑΗΝΠ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΝΠ ΡΝΚΔΑΠ ΔΟΥΞΑΦΘΥΛ ΞΝΟΥΛ Αθήνα, 31/03/2014 Απ. Ξπυη.: 6308 ΔΗΓΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ. α) Σνπ Π.Γ 63/2005 Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα..

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ. α) Σνπ Π.Γ 63/2005 Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα.. ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ Αζήλα, 19-03-2015 ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ Αξηζ. πξση.: 6777 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΔΡΙΜΝΑ Σει. : 210-8231277 Έρνληαο ππόςε: 1. Σηο δηαηάμεηο ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ α) Σνπ Π.Γ 63/2005

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ. α) Σνπ Π.Γ 63/2005 Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα..

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ. α) Σνπ Π.Γ 63/2005 Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα.. ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Αζήλα, 19-03-2015 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ - ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ Αξηζ. πξση.: 6779 ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΝΘΡΩΠΗΝΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ Σει. : 210-8231277 Έρνληαο ππόςε: 1. Σηο δηαηάμεηο ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ α) Σνπ Π.Γ 63/2005

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1 / 2015 γηα ηε ζχλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ Η ΔΦΟΡΔΙΑ ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΧΝ ΓΧΓΔΚΑΝΗΟΤ

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1 / 2015 γηα ηε ζχλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ Η ΔΦΟΡΔΙΑ ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΧΝ ΓΧΓΔΚΑΝΗΟΤ EΛΛHNIKH ΓHMOKPATIA YΠOYPΓEIO ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΧΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ EΦOPEIA APXAIOTHTΧN ΓΧΓΔΚΑΝΗΟΤ Tαρ. Γ/λζε: Iππνηψλ-Pφδνο 85100 Πιεξνθνξίεο: Δ.Υαηδεζηεθαλή

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ

ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ Σαρ. Γ/λζε: Λνπηξά Τπάηεο N. Φζηψηηδαο Λνπηξά Τπάηεο, 23-4-2015 Σαρ. Κσδ.: 35016 Αξ. Πξση.: 198 Σει./Fax: 22310 59007 e-mail: oiti@otenet.gr Πιεξνθνξίεο: Αλζνχια Καζηαληψηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ. α) Σνπ Π.Γ 63/2005 Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα..

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ. α) Σνπ Π.Γ 63/2005 Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα.. ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ Αζήλα, 19-03-2015 ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ Αξηζ. πξση.: 6782 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΔΡΙΜΝΑ Σει. : 210-8231277 Έρνληαο ππόςε: 1. Σηο δηαηάμεηο ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ α) Σνπ Π.Γ 63/2005

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΑΘΝΗΛΥΠΖ ππ' αξηζκ. ΠΝΣ 3/ 2011

ΑΛΑΘΝΗΛΥΠΖ ππ' αξηζκ. ΠΝΣ 3/ 2011 ΑΛΑΟΡΖΡΔΝ ΠΡΝ ΓΗΑΓΗΘΡΝ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΞΝΙΗΡΗΠΚΝ ΘΑΗ ΡΝΟΗΠΚΝ ΚΝΠΔΗΝ ΑΘΟΝΞΝΙΖΠ Γηνλπζίνπ Αξενπαγίηνπ 15, Ρ.Θ. 117 42, Αζήλα ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ: Γξαθείν Ξξνέδξνπ ΡΖΙ. 210 9225864 ΑΘΖΛΑ: 7807 Α.Ξ.: 12.12.2011

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ «Αναβάθμιζη εξοπλιζμού, λειηοςπγικών ζςζηημάηων

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ «Αναβάθμιζη εξοπλιζμού, λειηοςπγικών ζςζηημάηων ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ «Αναβάθμιζη εξοπλιζμού, λειηοςπγικών ζςζηημάηων και εθαπμογών ζηο computer room ηων Κενηπικών Τπηπεζιών ηος ΚΔΘΔΑ». ΑΟ.ΞΟΥΡ. : 1140

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2013. γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ γηα ηελ πινπνίεζε επξσπατθώλ πξνγξακκάησλ

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2013. γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ γηα ηελ πινπνίεζε επξσπατθώλ πξνγξακκάησλ Ευρωπαϊκή Ένωση Εςπωπαϊκό Ταμείο Πεπιφεπειακήρ Ανάπτςξηρ ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ Μαξαζώλαο, 24/01/2013 Α.Π: ΔΞ/ΜΑΡ/237 ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2013 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ γηα ηελ πινπνίεζε επξσπατθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 20/12 /2013 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ σπ' αριθμ. ΣΟΦ 1 /2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 20/12 /2013 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ σπ' αριθμ. ΣΟΦ 1 /2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 20/12 /2013 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔOY Απιθμ.Ππωη.2/158620 ΔΙΕΤΘΤΝΗ :ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ : ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ Σασ. Δ/νζη : Πλαηεία Ελεςθεπίαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ. α) Σνπ Π.Γ 63/2005 Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα..

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ. α) Σνπ Π.Γ 63/2005 Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα.. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΔΑ : 7Λ73ΟΞ3Μ-ΨΩΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Αζήλα, 06-08-2014 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ - ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ Αξηζ. πξση.: 19359 ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ Σει. : 210-8231277 Έρνληαο ππόςε: 1. Σηο δηαηάμεηο ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ α) Σνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ Δ ΔΤΡΧ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ππνέξγνπ 3 κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα εμνπιηζκνύ Κέληξνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ. ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΔΡΓΟΤ κε ηνλ γεληθφ ηίηιν

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ. ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΔΡΓΟΤ κε ηνλ γεληθφ ηίηιν Το έπγο ζςγσπημαηοδοηείηαι από ηο Εςπωπαϊκό Ταμείο Πεπιθεπειακήρ Ανάπηςξηρ (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούρ Πόποςρ Ελλάδαρ και Βοςλγαπίαρ και εκηελείηαι ζηο πλαίζιο ηος Ππογπάμμαηορ Εςπωπαϊκήρ Εδαθικήρ Σςνεπγαζίαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΧΝ ΠΑΚΔΣΧΝ ΔΡΓΑΙΑ 2, 3, 4 «ΓΡΑΔΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ»,

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΧΝ ΠΑΚΔΣΧΝ ΔΡΓΑΙΑ 2, 3, 4 «ΓΡΑΔΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ», Σδαλαθηαλά, 30 Οθησβξίνπ 2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΧΝ ΠΑΚΔΣΧΝ ΔΡΓΑΙΑ 2, 3, 4 «ΓΡΑΔΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ», «ΠΡΟΧΘΗΗ ΓΙΚΣΤΟΤ ΘΑΛΑΔ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ» «ΠΡΟΧΘΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΤΝΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΔΜΠΟΡΙΟΤ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ (ΔΔΔ) Αθήνα. Σαρ. Γηεχζπλζε: Μεηξνπφιεσο 42 Ημεπομηνία: 23 Αππιλίος 2015

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΤΝΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΔΜΠΟΡΙΟΤ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ (ΔΔΔ) Αθήνα. Σαρ. Γηεχζπλζε: Μεηξνπφιεσο 42 Ημεπομηνία: 23 Αππιλίος 2015 ΔΡΜΔΙΟΝ 2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΓΙΑ ΣΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΓΤΝΑΜΙΚΟ ΣΩΝ ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ Α.Π. 7-8 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ ΤΓΚΛΙΗ (ΚΩΓ. ΟΠ: 277690) Α.Π. 8 3 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ ΣΑΓΙΑΚΗ ΔΞΟΓΟΤ (ΚΩΓ. ΟΠ: 277700) Α.Π. 9 2 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ

Διαβάστε περισσότερα

Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ

Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ πξφρεηξν δηαγσληζκφ κε ηνλ ζθνπφ ηεο επηινγήο αλαδφρνπ γηα ην έξγν ΓΗΝΟΓΑΛΩΠΖ ΓΝ (2) ΓΗΖΚΔΟΗΓΩΛ (ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ & ΑΘΖΛΑ), ζην πιαίζην ηεο Ξξάμεο «Γεκηνπξγία πξσηφηππεο

Διαβάστε περισσότερα

κϋζσ SMS (SMSserver)»

κϋζσ SMS (SMSserver)» «ΑπηνκαηνπνηεκΫλν χζηεκα ΜεηαθνξΪο ρσξηθψλ δεδνκϋλσλ κϋζσ SMS (SMSserver)» Σέηινο ΠξΪμεο: ΤΠΟΓΟΜΗ ΥΧΡΙΚΧΝ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ ΑλαζΫηνπζα Αξρά: Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο

Διαβάστε περισσότερα

Aξηζκ.: 223.10-4 /5942/2014. «Καηάηαμε Αμησκαηηθώλ Ληκεληθνύ ώκαηνο-διιεληθήο Αθηνθπιαθήο Δηδηθόηεηαο Σερληθνύ» Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΤ

Aξηζκ.: 223.10-4 /5942/2014. «Καηάηαμε Αμησκαηηθώλ Ληκεληθνύ ώκαηνο-διιεληθήο Αθηνθπιαθήο Δηδηθόηεηαο Σερληθνύ» Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΤ -ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ- Aξηζκ.: 223.10-4 /5942/2014 «Καηάηαμε Αμησκαηηθώλ Ληκεληθνύ ώκαηνο-διιεληθήο Αθηνθπιαθήο Δηδηθόηεηαο Σερληθνύ» Έρνληαο ππόςε: Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΤ 1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Απόθαζη 26869 (ΦΔΚ 2527 Β/8-10-2013) Θέμα : «Έγκπιζη Οπγανωηικού Πλαιζίος Ππογπαμμάηων Άθληζηρ για Όλοςρ.» Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ

Απόθαζη 26869 (ΦΔΚ 2527 Β/8-10-2013) Θέμα : «Έγκπιζη Οπγανωηικού Πλαιζίος Ππογπαμμάηων Άθληζηρ για Όλοςρ.» Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ Απόθαζη 26869 (ΦΔΚ 2527 Β/8-10-2013) Θέμα : «Έγκπιζη Οπγανωηικού Πλαιζίος Ππογπαμμάηων Άθληζηρ για Όλοςρ.» Έρνληαο ππφςε: 1. Ρηο δηαηάμεηο: Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ α) Ρνπ λ. 1558/1985, άξζξν

Διαβάστε περισσότερα

Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ

Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ πξφρεηξν δηαγσληζκφ κε ηνλ ζθνπφ ηεο επηινγήο αλαδφρνπ γηα ην έξγν ΓΗΝΟΓΑΛΩΠΖ ΚΗΑΠ (1) ΖΚΔΟΗΓΑΠ (ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ) ΘΑΗ ΞΑΟΑΓΩΓΖ ΙΗΘΝ ΞΟΝΒΝΙΖΠ ΓΗΑ ΡΖΛ ΖΚΔΟΗΓΑ ΘΑΗ ΡΖΛ ΙΝΞΝΗΝΚΔΛΖ

Διαβάστε περισσότερα