ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΨΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ Για τη σύναψη σύμβασης παροχής Ανεξάρτητων Τπηρεσιών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΨΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ Για τη σύναψη σύμβασης παροχής Ανεξάρτητων Τπηρεσιών"

Transcript

1 ΤΝΕΣΑΘΡΘΣΘΚΗ ΑΤΣΟΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ ΖΑΚΤΝΘΟΤ Α.Ε. Αντ. Μαρτινέγκοσ 7, Ζάκσνθος Σηλ.: , Fax: ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΨΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ Για τη σύναψη σύμβασης παροχής Ανεξάρτητων Τπηρεσιών Ζ Ππλεηαηξηζηηθή Απηνδηνηθεηηθή Εαθχλζνπ Α.Δ. Π.Α.Ε, χζηεξα απφ ηελ Αξ. Ξξάμεο 76/ Απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ (Γ.Π.) ανακοινώνει φηη πξνηίζεηαη λα ζπλεξγαζηεί ζηα πιαίζηα ηεο πινπνίεζεο ηνπ Ρνπηθνχ Ξξνγξάκκαηνο ηεο Θ.Ξ LEADER+, πεξεζηψλ κε: κε ζρέζε ζχκβαζεο παξνρήο Αλεμάξηεησλ έλα (1) άηνκν Ξαλεπηζηεκηαθήο Δθπαίδεπζεο κε εηδηθφηεηα Ξνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ θαη Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη γλψζεηο ζε ζέκαηα Ρνπηθήο & Ξεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο, ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ Αλαπηπμηαθψλ Ξξνγξακκάησλ θαη εηδηθφηεξα Ξξνγξακκάησλ Αλάπηπμεο ηνπ Αγξνηηθνχ Σψξνπ, παξαθνινχζεζεο θαη παξαιαβήο έξγσλ ζηα πιαίζηα ηνπ Γ Θ.Ξ.Π έλα (1) άηνκν Ρερλνινγηθήο Δθπαίδεπζεο κε εηδηθφηεηα Κεραληθνχ θαη γλψζεηο ζε ζέκαηα Ρνπηθήο & Ξεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο, ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ Αλαπηπμηαθψλ Ξξνγξακκάησλ θαη εηδηθφηεξα Ξξνγξακκάησλ Αλάπηπμεο ηνπ Αγξνηηθνχ Σψξνπ, παξαθνινχζεζεο θαη παξαιαβήο έξγσλ ζηα πιαίζηα ηνπ Γ Θ.Ξ.Π, παξαγσγήο παξαθνινχζεζεο θαη παξαιαβήο έξγσλ ΝΡΑ ζε ζπγρξεκαηνδνηνχκελα Ξξνγξάκκαηα Ρφπνο παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ είλαη ηα Γξαθεία ηεο Π.Α.Ε. Α.Δ. Νη ελδηαθεξφκελνη ζα πξέπεη λα ππνβάιινπλ ζθξαγηζκέλν Φάθειν Ππκκεηνρήο (ηδηνρείξσο ή ηαρπδξνκηθά ή κε ηαρπκεηαθνξά) ζηα Γξαθεία ηεο Π.Α.Ε. Α.Δ. ζηε Εάθπλζν, νδφο Αλη. Καξηηλέγθνπ 7 & Ραβνπιάξε, Θεληξηθφ Ξξσηφθνιιν, κέρξη ηελ Ξαξαζθεπή 18/01/2007 θαη ψξα 14:00. Νη Φάθεινη Ππκκεηνρήο ζα πξέπεη λα έρνπλ ηελ έλδεημε «Ξξφζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο γηα ζπλεξγαζία κε» θαη λα πξσηνθνιιεζνχλ κέρξη ηελ πξναλαθεξζείζα εκεξνκελία θαη ψξα. Φάθεινη πνπ ζα ππνβιεζνχλ κεηά ηελ πξναλαθεξφκελε ε κεξνκελία θαη ψξα, ζα απνθιείνληαη απφ ηε δηαδηθαζία ηεο αμηνιφγεζεο. πεχζπλνο γηα δηαλνκή ηεο Ξξνθήξπμεο θαη γηα παξνρή πιεξνθνξηψλ, ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο είλαη ν θ. Καιαπέηζαο Γηνλχζηνο / Γξαθείν Γηαρείξηζεο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ ηεο Π.Α.Ε. Α.Δ., νδφο Αλη. Καξηηλέγθνπ 7 & Ραβνπιάξε, ηει [810/Prosklisi OTD SAZ AE_ doc.Α.Ε. Α.Δ. Πει. 1/28

2 Ρν πιηθφ ηεο Ξξνθήξπμεο είλαη επίζεο αλαξηεκέλν ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Π.Α.Ε. Α.Δ. (www.sazae.gr), απ φπνπ ζα κπνξνχλ λα ην πξνκεζεχνληαη νη ελδηαθεξφκελνη. Ζ επηινγή ησλ ππνςεθίσλ ζα γίλεη χζηεξα απφ αμηνιφγεζή ηνπο απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή Ππλεξγαηψλ θαη απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ (Γ.Π.) ηεο Π.Α.Ε. Α.Δ. Εάκςνθορ, 24/12/2007 Για ηην ςνεηαιπιζηική Αςηοδιοικηηική Εακύνθος Α.Δ..Α.Ε. Α.Δ. ΥΑΡΑΙΑΚΠΟ ΒΑΗΙΟΠΟΤΙΟ Ππόεδπορ Γ.. [810/Prosklisi OTD SAZ AE_ doc.Α.Ε. Α.Δ. Πει. 2/28

3 ΤΝΕΣΑΘΡΘΣΘΚΗ ΑΤΣΟΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ ΖΑΚΤΝΘΟΤ Α.Ε. Αντ. Μαρτινέγκοσ 7, Ζάκσνθος Σηλ.: , Fax: ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ Για τη σύναψη σύμβασης παροχής Ανεξάρτητων Τπηρεσιών Έλα (1) άηνκν Ξαλεπηζηεκηαθήο Δθπαίδεπζεο κε εηδηθφηεηα Ξνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ θαη Γεκφζηαο Γηνίθεζεο. Έλα (1) άηνκν Ρερλνινγηθήο Δθπαίδεπζεο κε εηδηθφηεηα Κεραληθνχ. Εάκςνθορ, 24/12/2007 [810/Prosklisi OTD SAZ AE_ doc.Α.Ε. Α.Δ. Πει. 3/28

4 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΨΝ 1. ΠΡΟΟΝΣΑ ΑΡΜΟΔΙΟΣΗΣΕ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΤΜΜΕΣΟΦΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΣΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΑΡΟΦΗ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΨΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΤΜΜΕΣΟΦΗ ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΛΗΧΗ ΑΠΟΥΑΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΤΣΨΝ ΑΠΟΚΛΕΙΜΟ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΜΕΝΟΤ ΤΠΟΓΡΑΥΗ ΤΜΒΑΗ ΣΟΠΟ ΠΑΡΟΦΗ ΤΠΗΡΕΙΨΝ Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α Σ Α ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1 : ΑΙΣΗΗ ΤΠΟΧΗΥΙΟΣΗΣΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 2 : ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΨΗ ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΨΗ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 3 : ΒΙΟΓΡΑΥΙΚΟ ΗΜΕΙΨΜΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 4 : ΠΙΝΑΚΑ ΣΕΚΜΗΡΙΨΗ ΣΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΟΤ ΤΠΟΧΗΥΙΟΤ [810/Prosklisi OTD SAZ AE_ doc.Α.Ε. Α.Δ. Πει. 4/28

5 ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ Για τη σύναψη σύμβασης παροχής Ανεξάρτητων Τπηρεσιών Ζ Ππλεηαηξηζηηθή Απηνδηνηθεηηθή Εαθχλζνπ Α.Δ. Π.Α.Ε. Α.Δ., χζηεξα απφ ηελ Αξ. Ξξάμεο 76/ Απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ (Γ.Π.) ανακοινώνει φηη πξνηίζεηαη λα ζπλεξγαζηεί κε ζρέζε ζχκβαζεο παξνρήο Αλεμάξηεησλ πεξεζηψλ κε: έλα (1) άηνκν Ξαλεπηζηεκηαθήο Δθπαίδεπζεο κε εηδηθφηεηα Ξνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ θαη Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη γλψζεηο ζε ζέκαηα Ρνπηθήο & Ξεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο, ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ Αλαπηπμηαθψλ Ξξνγξακκάησλ θαη εηδηθφηεξα Ξξνγξακκάησλ Αλάπηπμεο ηνπ Αγξνηηθνχ Σψξνπ, παξαθνινχζεζεο θαη παξαιαβήο έξγσλ ζηα πιαίζηα ηνπ Γ Θ.Ξ.Π έλα (1) άηνκν Ρερλνινγηθήο Δθπαίδεπζεο κε εηδηθφηεηα Κεραληθνχ θαη γλψζεηο ζε ζέκαηα Ρνπηθήο & Ξεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο, ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ Αλαπηπμηαθψλ Ξξνγξακκάησλ θαη εηδηθφηεξα Ξξνγξακκάησλ Αλάπηπμεο ηνπ Αγξνηηθνχ Σ ψξνπ, παξαθνινχζεζεο θαη παξαιαβήο έξγσλ ζηα πιαίζηα ηνπ Γ Θ.Ξ.Π, παξαγσγήο παξαθνινχζεζεο θαη παξαιαβήο έξγσλ ΝΡΑ ζε ζπγρξεκαηνδνηνχκελα Ξξνγξάκκαηα ζχκθσλα κε ηα παξαθάησ: 1. ΠΡΟΟΝΣΑ ΑΡΜΟΓΙΟΣΗΣΔ 1.1. Διδικόηηηα: Πολιηικών Δπιζηημών και Γημόζιαρ Γιοίκηζηρ Απαπαίηηηα πποζόνηα α) Θάηνρνο πηπρίνπ Α.Δ.Η. ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκεο αλαγλσξηζκέλεο ζρνιήο ηνπ εμσηεξηθνχ. β) Γλψζε ρξήζεο Ζ/ θαη κεραλνγξαθεκέλσλ ππεξεζηψλ. γ) Θαιή γλψζε ηεο Αγγιηθήο γιψζζαο (First Certificate in English ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ ηνπ Cambridge ή άιιν ηζφηηκν). δ) Γλψζε θαη εκπεηξία ζε ζέκαηα αλάπηπμεο θαη ελίζρπζεο ησλ επηρεηξήζεσλ, ζηνπο ηνκείο ηεο Κεηαπνίεζεο, Δκπνξίνπ θαη πεξεζηψλ. [810/Prosklisi OTD SAZ AE_ doc.Α.Ε. Α.Δ. Πει. 5/28

6 ε) Γλψζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ησλ ηδηαηηεξνηήησλ ησλ επηρεηξήζεσλ ηεο Εαθχλζνπ. ζη) Γλψζε ησλ κεραληζκψλ θαη εξγαιείσλ ρξεκαηνδφηεζεο ησλ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ Δπιθςμηηά πποζόνηα α) Δκπεηξία ζε ζέκαηα Ρνπηθήο θαη Ξεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο θαη εηδηθφηεξα Ξξνγξακκάησλ Αλάπηπμεο ηνπ Αγξνηηθνχ ρψξνπ. β) Κεηαπηπρηαθφο/νί ηίηινο/νη ζπνπδψλ ζε ζπλαθέο ή φρη κε ηελ Ξξφζθιεζε αληηθείκελν. γ) Γλψζε πξνγξακκάησλ, ρξεκαηνδνηνχκελσλ απφ Δπξσπατθνχο ή Δζληθνχο πφξνπο, κε έκθαζε ζε ζπλαθή κε ηελ Ξξφζθιεζε ζέκαηα. Θαιή γλψζε αλαπηπμηαθψλ παξεκβάζεσλ, πνπ πινπνηνχληαη κε ηε ζπλδξνκή ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ πξνγξακκάησλ, παξαθνινχζεζε παξαιαβή έξγσλ ζηα πιαίζηα ηνπ Γ Θ.Ξ.Π. δ) Γλψζε ησλ αλαπηπμηαθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ησλ ηδηαηηεξνηήησλ ηεο Ξεξηθέξεηαο Ηφλησλ Λεζηψλ. ε) Γλψζε 2 εο μέλεο γιψζζαο. ζη) Γλψζε ρξήζεο εηδηθνχ ινγηζκηθνχ παθέηνπ θαηά πεξίπησζε. δ) Γίπισκα απηνθηλήηνπ, επειημία θαη δπλαηφηεηα κεηαθηλήζεσλ ζ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο. ε) Ηθαλφηεηα επηθνηλσλίαο. ζ) Ηθαλφηεηα έθθξαζεο θαη κεηαδνηηθφηεηα. η) Θξίζε, απηνπεπνίζεζε θαη άπνςε. ηα) Δλ γέλεη παξνπζία θαη ζπκπεξηθνξά Θύπια καθήκονηα - απμοδιόηηηερ α) Πηειέρσζε ηεο ΝΡΓ LEADER+ Π.Α.Ε. Α.Δ. γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ Ρνπηθνχ Ξξνγξάκκαηνο ηεο Θ.Ξ. LEADER+. β) Έιεγρνο θαη παξαιαβή έξγσλ ζηα πιαίζηα ηεο πινπνίεζεο ηνπ Ρνπηθνχ Ξξνγξάκκαηνο ηεο Θ.Ξ. LEADER+. [810/Prosklisi OTD SAZ AE_ doc.Α.Ε. Α.Δ. Πει. 6/28

7 γ) Ρνπηθφο ζχκβνπινο αλάπηπμεο θαη ελεκέξσζε ησλ δπλεηηθψλ δηθαηνχρσλ Ξξνγξακκάησλ Αλάπηπμεο ηνπ Αγξνηηθνχ Σψξνπ Διδικόηηηα: Κησανικόρ Σ.Δ Απαπαίηηηα πποζόνηα α) Θάηνρνο πηπρίνπ Ρ.Δ.Η. ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκεο αλαγλσξηζκέλεο ζρνιήο ηνπ εμσηεξηθνχ. β) Γλψζε ρξήζεο Ζ/ θαη κεραλνγξαθεκέλσλ ππεξεζηψλ. γ) Θαιή γλψζε ηεο Αγγιηθήο γιψζζαο (First Certificate in English ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ ηνπ Cambridge ή άιιν ηζφηηκν). δ) Γλψζε θαη εκπεηξία ζε ζέκαηα αλάπηπμεο θαη ελίζρπζεο ησλ επηρεηξήζεσλ, ζηνπο ηνκείο ηνπ Ρνπξηζκνχ θαη πεξεζηψλ. ε) Γλψζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ησλ ηδηαηηεξνηήησλ ησλ επηρεηξήζεσλ ηεο Εαθχλζνπ. ζη) Γλψζε ησλ κεραληζκψλ θαη εξγαιείσλ ρξεκαηνδφηεζεο ησλ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ Δπιθςμηηά πποζόνηα α) Δκπεηξία ζε ζέκαηα Ρνπηθήο θαη Ξεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο θαη εηδηθφηεξα Ξξνγξακκάησλ Αλάπηπμεο ηνπ Αγξνηηθνχ ρψξνπ. β) Κεηαπηπρηαθφο/νί ηίηινο/νη ζπνπδψλ ζε ζπλαθέο ή φρη κε ηελ Ξξφζθιεζε αληηθείκελν. γ) Γλψζε πξνγξακκάησλ, ρξεκαηνδνηνχκελσλ απφ Δπξσπατθνχο ή Δζληθνχο πφξνπο, κε έκθαζε ζε ζπλαθή κε ηελ Ξξφζθιεζε ζέκαηα. Θαιή γλψζε αλαπηπμηαθψλ παξεκβάζεσλ, πνπ πινπνηνχληαη κε ηε ζπλδξνκή ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ πξνγξακκάησλ, παξαθνινχζεζε παξαιαβή έξγσλ ζηα πιαίζηα ηνπ Γ Θ.Ξ.Π. θαη εηδηθφηεξα δηαδηθαζίεο αλαζέζεσλ, παξαγσγήο, παξαθνινχζεζεο θαη παξαιαβήο έξγσλ ΝΡΑ. δ) Γλψζε ησλ αλαπηπμηαθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ησλ ηδηαηηεξνηήησλ ηεο Ξεξηθέξεηαο Ηφλησλ Λεζηψλ. [810/Prosklisi OTD SAZ AE_ doc.Α.Ε. Α.Δ. Πει. 7/28

8 ε) Γλψζε 2 εο μέλεο γιψζζαο. ζη) Γλψζε ρξήζεο εηδηθνχ ινγηζκηθνχ παθέηνπ θαηά πεξίπησζε. δ) Γίπισκα απηνθηλήηνπ, επειημία θαη δπλαηφηεηα κεηαθηλήζεσλ ζ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο. ε) Ηθαλφηεηα επηθνηλσλίαο. ζ) Ηθαλφηεηα έθθξαζεο θαη κεηαδνηηθφηεηα. η) Θξίζε, απηνπεπνίζεζε θαη άπνςε. ηα) Δλ γέλεη παξνπζία θαη ζπκπεξηθνξά Θύπια καθήκονηα απμοδιόηηηερ α) Πηειέρσζε ηεο ΝΡΓ LEADER+ Π.Α.Ε. Α.Δ. γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ Ρνπηθνχ Ξξνγξάκκαηνο ηεο Θ.Ξ. LEADER+. β) Έιεγρνο θαη παξαιαβή έξγσλ ζηα πιαίζηα ηεο πινπνίεζεο ηνπ Ρνπηθνχ Ξξνγξάκκαηνο ηεο Θ.Ξ. LEADER+. γ) Ρνπηθφο ζχκβνπινο αλάπηπμεο θαη ελεκέξσζε ησλ δπλεηηθψλ δηθαηνχρσλ Ξξνγξακκάησλ Αλάπηπμεο ηνπ Αγξνηηθνχ Σψξνπ. [810/Prosklisi OTD SAZ AE_ doc.Α.Ε. Α.Δ. Πει. 8/28

9 2. ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 2.1. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηελ Ξξφζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο έρνπλ ηα θπζηθά πξφζσπα ηα νπνία : α) Γελ έρνπλ ζηεξεζεί ησλ πνιηηηθψλ ηνπο δηθαησκάησλ. β) Έρνπλ εθπιεξψζεη ηε ζηξαηησηηθή ηνπο ζεηεία ή έρνπλ λφκηκα απαιιαγεί απ απηήλ (γηα ηνπο άλδξεο ππνςήθηνπο). γ) Γελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί γηα θαθνχξγεκα ζε νπνηαδήπνηε πνηλή. δ) Γελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί γηα θινπή, ππεμαίξεζε (θνηλή θαη ζηελ πεξεζία), απάηε, εθβίαζε, πιαζηνγξαθία, απηζηία δηθεγφξνπ, δσξνδνθία ή δσξνιεςία, απηζηία πεξί ηελ πεξεζία, παξάβαζε θαζήθνληνο θαζ ππνηξνπή, ζπθνθαληηθή δπζθήκηζε ή έγθιεκα θαηά ηεο γελεηήζηαο ειεπζεξίαο ή νηθνλνκηθήο εθκεηάιιεπζεο ηεο γελεηήζηαο δσήο. ε) Γελ είλαη ππφδηθνη θαη δελ έρνπλ παξαπεκθζεί κε ηειεζίδηθν βνχιεπκα γηα θαθνχξγεκα ή γηα πιεκκέιεκα ηεο πξνεγνχκελεο πεξίπησζεο έζησ θαη αλ ην αδίθεκα παξαγξάθεθε. ζη) Δίλαη ππήθννη θξάηνπο κέινπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή νκνγελείο. δ) Έρνπλ ηα ηππηθά πξνζφληα πνπ αληηζηνηρνχλ ζηε ζέζε εξγαζίαο γηα ηελ νπνία εθδειψλνπλ ελδηαθέξνλ. ε) Γελ δηψθνληαη θαη δελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί γηα πιεκκέιεκα απφ δφιν, γηα ην νπνίν πξνβιέπεηαη πνηλή θπιάθηζεο άλσ ηνπ έηνπο ή έρεη θαηαινγηζζεί πνηλή άλσ ησλ έμη κελψλ. ζ) Απνδέρνληαη ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο Ξξνθήξπμεο κε δήισζή ηνπο ζηελ αίηεζε ππνςεθηφηεηαο. η) Έρνπλ ππνβάιιεη ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά, καδί κε ηελ αίηεζε ππνςεθηφηεηαο θαη εληφο ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο Έρνπλ ειηθία έσο 45 εηψλ Ζ Π.Α.Ε. Α.Δ. δηαηεξεί ην δηθαίσκα επαιήζεπζεο ησλ παξαπάλσ ζηνηρείσλ θαη ησλ απαηηνχκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ, κε νπνηνδήπνηε ηξφπν θξίλεη ζθφπηκν, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ αξρείνπ άιισλ πεξεζηψλ ζχκθσλα κε ην Άξζξν 9, παξάγξ. 4 ηνπ Λ. 1599/1986. [810/Prosklisi OTD SAZ AE_ doc.Α.Ε. Α.Δ. Πει. 9/28

10 Ξηζαλή κε απνδνρή ηνπ παξαπάλσ ειέγρνπ απφ ζπκκεηέρνληα, απνηειεί ιφγν απφξξηςεο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ. 3. ΓΙΑΝΟΜΗ ΣΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΑΡΟΥΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΧΝ πεχζπλνο γηα δηαλνκή ηεο Ξξνθήξπμεο θαη γηα παξνρή πιεξνθνξηψλ, ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο είλαη ν θ. Καιαπέηζαο Γηνλχζηνο / Γξαθείν Γηαρείξηζεο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ ηεο Π.Α.Ε. Α.Δ., νδφο Αλη. Καξηηλέγθνπ 7 θαη Ραβνπιάξε, ηει Ρν πιηθφ ηεο Ξξνθήξπμεο είλαη επίζεο αλαξηεκέλν ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Π.Α.Ε. Α.Δ. (www.sazae.gr), απ φπνπ ζα κπνξνχλ λα ην πξνκεζεχνληαη νη ελδηαθεξφκελνη. 4. ΤΠΟΒΟΛΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ Νη ελδηαθεξφκελνη ζα πξέπεη λα ππνβάιινπλ ζθξαγηζκέλν Φάθειν Ππκκεηνρήο (ηδηνρείξσο ή ηαρπδξνκηθά ή κε ηαρπκεηαθνξά) ζηα Γξαθεία ηεο Π.Α.Ε. Α.Δ. ζηε Εάθπλζν, νδφο Αλ. Καξηηλέγθνπ 7 & Ραβνπιάξε, Θεληξηθφ Ξξσηφθνιιν, κέρξη ηελ Ξαξαζθεπή 18/01/2008 θαη ψξα 14:00. Νη Φάθεινη Ππκκεηνρήο ζα πξέπεη λα έρνπλ ηελ έλδεημε «Ξξφζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο γηα ζπλεξγαζία κε..» θαη λα πξσηνθνιιεζνχλ κέρξη ηελ πξναλαθεξζείζα εκεξνκελία θαη ψξα. Φάθεινη πνπ ζα ππνβιεζνχλ κεηά ηελ πξναλαθεξφκελε εκεξνκελία θαη ψξα, ζα απνθιείνληαη απφ ηελ δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο. 5. ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ Ν Φάθεινο Ππκκεηνρήο θάζε ελδηαθεξφκελνπ πξέπεη λα πεξηιακβάλεη απαξαίηεηα θαη κε πνηλή απνθιεηζκνχ, ηα παξαθάησ: 1. Αίηεζε ππνςεθηφηεηαο, κε ηελ νπνία ζα δειψλεη ηελ πξφζεζή ηνπ γηα ζπκκεηνρή ζηελ Ξξφζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο (ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ 1). 2. πεχζπλε Γήισζε θάιπςεο ησλ πξνυπνζέζεσλ ζπκκεηνρήο, ηνπ παξαπάλσ Θεθαιαίνπ 2 (ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ 2). 3. Φσηνηππία ηεο ηαπηφηεηάο ηνπ. 4. Βηνγξαθηθφ ζεκείσκα (ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ 3). [810/Prosklisi OTD SAZ AE_ doc.Α.Ε. Α.Δ. Πει. 10/28

11 5. Φσηναληίγξαθν ην βαζηθνχ ηίηινπ ζπνπδψλ θαη άιισλ ηίηισλ, αλ ππάξρνπλ π.ρ. κεηαπηπρηαθφ (ζε πεξίπησζε πνπ απνηειεί απαξαίηεην πξνζφλ). 6. Αλαγλψξηζε ηζνηηκίαο πηπρίνπ Πρνιήο ηνπ εμσηεξηθνχ. 7. Φσηναληίγξαθν πηπρίνπ μέλεο γιψζζαο ή βεβαίσζε κε ηελ νπνία ζα απνδεηθλχεηαη ε γλψζε ηεο μέλεο γιψζζαο. 8. Ξηζηνπνηεηηθφ γηα ηηο γλψζεηο ρεηξηζκνχ Ζιεθηξνληθψλ πνινγηζηψλ (ζε πεξίπησζε πνπ δειψλεηαη ε γλψζε απηψλ). 9. Απνιπηήξην ζηξαηνχ ή έγγξαθν λφκηκεο απαιιαγήο απφ ηε ζηξαηησηηθή ζεηεία (αθνξά ζηνπο άλδξεο). 10. Ξίλαθα ηεθκεξίσζεο ηεο εκπεηξίαο ηνπ ππνςήθηνπ (ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ 4), ζπλνδεπφκελν απφ ηηο αληίζηνηρεο βεβαηψζεηο. 11. Νηηδήπνηε θξίλεη ζθφπηκν ν ππνςήθηνο π.ρ. ζπζηαηηθέο επηζηνιέο (πξναηξεηηθά). 6. ΟΡΓΑΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΛΗΦΗ ΑΠΟΦΑΗ 6.1. Ζ αμηνιφγεζε ησλ ππνςεθίσλ ζα γίλεη απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή Ππλεξγαηψλ πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ απφθαζε 76/ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ Θαλνληζκφ ηεο Π.Α.Ε. Α.Δ., ζχκθσλα κε ηνλ Θαλνληζκφ Ιεηηνπξγίαο ηεο Π.Α.Ε. Α.Δ Ζ ιήςε ηειηθήο απφθαζεο γηα ηελ επηινγή ησλ ππνςεθίσλ ζα γίλεη απφ ην Γ.Π. ηεο Π.Α.Ε. Α.Δ., χζηεξα απφ εηζήγεζε ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπήο Ππλεξγαηψλ. 7. ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΔΠΙΛΟΓΗ Ζ δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο θαη επηινγήο πεξηιακβάλεη ηηο παξαθάησ θάζεηο: α) Έιεγρνο πιεξφηεηαο ησλ αηηήζεσλ ππνςεθηφηεηαο θαη ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη έιεγρνο ησλ πξνζφλησλ ησλ ελδηαθεξφκελσλ, βάζεη ησλ ζηνηρείσλ πνπ παξέρνπλ απηνί ζηελ αίηεζε ππνςεθηφηεηαο θαη ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ ππνρξεσηηθά ηελ ζπλνδεχνπλ. β) Απνθιεηζκφο απφ ηελ πεξαηηέξσ δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο, ησλ ελδηαθεξφκελσλ πνπ δελ εμαζθαιίδνπλ ηα ειάρηζηα απαξαίηεηα πξνζφληα, ζχκθσλα κε ηελ Ξξνθήξπμε. [810/Prosklisi OTD SAZ AE_ doc.Α.Ε. Α.Δ. Πει. 11/28

12 Πεκεησηένλ φηη, ε Δπηηξνπή Ππλεξγαηψλ κπνξεί θαηά ηελ θξίζε ηεο λα δεηήζεη γξαπηέο δηεπθξηλήζεηο θαη ζπκπιήξσζε δηθαηνινγεηηθψλ πνπ ιείπνπλ, ρσξίο λα αληηζηξαηεχεηαη ηελ αξρή ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο ησλ ππνςεθίσλ. γ) Αμηνιφγεζε ησλ ππνςεθίσλ θαη βαζκνιφγεζε ησλ απαξαίηεησλ θαη επηζπκεηψλ πξνζφλησλ, κε βάζε ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ έρνπλ ππνβάιιεη. δ) Θαηάξηηζε θαηάζηαζεο ησλ ελδηαθεξφκελσλ πνπ πιεξνχλ ηνπο φξνπο ζπκκεηνρήο ζηελ Ξξνθήξπμε θαη θαηά ζπλέπεηα γίλνληαη απνδεθηνί ζηελ δηαδηθαζία επηινγήο, θαηά εηδηθφηεηα θαη θζίλνπζα ζεηξά βαζκνινγίαο. ε) Δπηινγή ησλ επηθξαηέζηεξσλ, ζε αξηζκφ ηεηξαπιάζην ηνπ πξνβιεπφκελνπ ζηελ Ξξνθήξπμε αξηζκνχ θαηά εηδηθφηεηα, πξνθεηκέλνπ λα ζπλερίζνπλ ηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο δει. ηελ πξνζσπηθή ζπλέληεπμε. ζη) Γηαδηθαζία πξνζσπηθήο ζπλέληεπμεο. δ) Θαηάξηηζε θαηάζηαζεο ησλ ελδηαθεξφκελσλ θαηά εηδηθφηεηα θαη θζίλνπζα ζεηξά βαζκνινγίαο, παίξλνληαο ππφςε θαη ηελ βαζκνιφγεζε ηεο πξνζσπηθήο ζπλέληεπμεο. ε) Δπηινγή ησλ επηθξαηέζηεξσλ, ζε αξηζκφ δηπιάζην ηνπ πξνβιεπφκελνπ ζηελ Ξξνθήξπμε αξηζκνχ θαηά εηδηθφηεηα. ζ) πνβνιή εηζήγεζεο, απφ ηελ Δπηηξνπή Ππλεξγαηψλ πξνο ην Γ.Π. ηεο Δηαηξείαο, κε πίλαθα θζίλνπζαο ζεηξάο βαζκνιφγεζεο θαη πιήξε ηεθκεξίσζε ηνπ ζπλφινπ ηεο δηαδηθαζίαο, απφ ηελ έλαξμε ηεο αμηνιφγεζεο κέρξη θαη ηελ ηειηθή εηζήγεζε πξνο ην Γ.Π. η) Ιήςε αηηηνινγεκέλεο απφθαζεο απφ ην Γ.Π. ηεο Δηαηξείαο, χζηεξα απφ εηζήγεζε ηνπ Γεληθνχ Γηεπζπληή. Θαηά ηε ιήςε αηηηνινγεκέλεο απφθαζεο απφ ην Γ.Π. κπνξεί λα ιακβάλνληαη ππφςε θαη εηδηθά θξηηήξηα π.ρ. δπλαηφηεηα αληαπφθξηζεο ησλ ππνςεθίσλ ζηηο επηρεηξεκαηηθέο αλάγθεο ηεο Δηαηξείαο, πξννπηηθή βηψζηκεο ζπλεξγαζίαο θ.ι.π. ηα) Γξαπηή ελεκέξσζε ησλ ππνςεθίσλ γηα ηα απνηειέζκαηα ηεο ηειηθήο απφθαζεο ηνπ Γ.Π. ηεο Δηαηξείαο. ηβ) πνγξαθή ζχκβαζεο. [810/Prosklisi OTD SAZ AE_ doc.Α.Ε. Α.Δ. Πει. 12/28

13 8. ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΤΣΧΝ Ζ αμηνιφγεζε ησλ ππνςεθίσλ πνπ πιεξνχλ ηηο απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ηνπο ζην δηαγσληζκφ γίλεηαη κε ην ζχζηεκα ησλ αθνινχζσλ έμη (6) θξηηεξίσλ: 1. Ρίηινη ζπνπδψλ 2. Γλψζε μέλσλ γισζζψλ 3. Γλψζε ρεηξηζκνχ Ζ/ 4. Γεληθή επαγγεικαηηθή εκπεηξία 5. Δηδηθή επαγγεικαηηθή εκπεηξία 6. Ξξνζσπηθά επαγγεικαηηθά ραξαθηεξηζηηθά Ρα παξαπάλσ θξηηήξηα αλαιχνληαη ζε επηκέξνπο θξηηήξηα, κε αληίζηνηρε βαζκνιφγεζε ζε δεθαβάζκηα θιίκαθα, σο αθνινχζσο. Πεκεηψλεηαη φηη ε βαζκνιφγεζε ησλ θξηηεξίσλ (πιελ ηεο πεξίπησζεο (6)) δελ είλαη ζσξεπηηθή Σίηλοι ζποςδών Α/Α ΣΙΣΛΟΙ ΠΟΤΓΧΝ Βαθμοί 1 Βαζικόρ ηίηλορ ζποςδών με βαθμό (β): 6<β<=6,5 1 2 Βαζικόρ ηίηλορ ζποςδών με βαθμό (β): 6,5<β<=7 2 3 Βαζικόρ ηίηλορ ζποςδών με βαθμό (β): 7<β<=8 3 4 Βαζικόρ ηίηλορ ζποςδών με βαθμό (β): 8<β<=9 4 5 Βαζικόρ ηίηλορ ζποςδών με βαθμό (β): 9<β<= Γεύηεπορ ηίηλορ ζποςδών 6 7 Μεηαπηςσιακόρ ηίηλορ ζε άλλο γνυζηικό ανηικείμενο 7 8 Γιδακηοπικό δίπλυμα ζε άλλο γνυζηικό ανηικείμενο 8 9 Μεηαπηςσιακόρ ηίηλορ ζηο γνυζηικό ανηικείμενο 9 10 Γιδακηοπικό δίπλυμα ζηο γνυζηικό ανηικείμενο 10 Σημ. Για βαθμό πτυχίου μικπότεπο του 6,5 το κπιτήπιο δεν αξιολογείται. [810/Prosklisi OTD SAZ AE_ doc.Α.Ε. Α.Δ. Πει. 13/28

14 8.2. Γνώζη ξένων γλωζζών Α/Α ΞΔΝΗ ΓΛΧΑ Βαθμοί 1 Μέηπια γνώζη 2ηρ ξένηρ γλώζζαρ 3 2 Καλή γνώζη 2ηρ ξένηρ γλώζζαρ 6 3 Πολύ καλή γνώζη Αγγλικήρ γλώζζαρ και καλή γνώζη 2ηρ ξένηρ γλώζζαρ 8 4 Άπιζηη γνώζη Αγγλικήρ γλώζζαρ 9 5 Άπιζηη γνώζη Αγγλικήρ γλώζζαρ και καλή γνώζη 2ηρ ξένηρ γλώζζαρ 10 Σπόπορ απόδειξηρ ηηρ γνώζηρ ξένηρ γλώζζαρ Ζ άξηζηε γλψζε ηεο Αγγιηθή γιψζζαο απνδεηθλχεηαη κε θαηνρή πηπρίνπ Certificate of Proficiency in English ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ ηνπ Cambridge ή πηπρίνπ Certificate of Proficiency in English ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ ηνπ Michigan ή πηπρίνπ Certificate of Proficiency in English ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ ηνπ Central Lancashire ή πηπρίν Certificate in Proficient Communication ηνπ Edexcel International London Examinations ή κε Θξαηηθφ Ξηζηνπνηεηηθφ Γισζζνκάζεηαο επηπέδνπ Γ2 ή κε άιιν ηζφηηκν ηίηιν. Ζ πνιχ θαιή γλψζε ηεο Αγγιηθή γιψζζαο απνδεηθλχεηαη κε θαηνρή πηπρίνπ Certificate in Advanced English ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ ηνπ Cambridge ή πηπρίνπ Advanced Level Certificate ηεο Διιελνακεξηθαληθήο Έλσζεο ή πηπρίνπ Certificate in English Level 3 ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ ηνπ Central Lancashire ή πηπρίν Certificate in Advanced Communication ηνπ Edexcel International London Examinations ή Test of English for International Communication (TOEIC) ή κε Θξαηηθφ Ξηζηνπνηεηηθφ Γισζζνκάζεηαο επηπέδνπ Γ1 ή κε άιιν ηζφηηκν ηίηιν. Ζ θαιή γλψζε ηεο Αγγιηθή γιψζζαο απνδεηθλχεηαη κε θαηνρή πηπρίνπ First Certificate in English ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ ηνπ Cambridge ή πηπρίνπ Michigan Certificate of Competency in English ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ ηνπ Michigan ή πηπρίνπ Certificate in English Level 2 ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ ηνπ Central Lancashire ή πηπρίν Certificate in Upper Intermediate Communication ηνπ Edexcel International London Examinations ή Test of English for International Communication (TOEIC) κε βαζκνινγία πάλσ απφ 505 ή κε Θξαηηθφ Ξηζηνπνηεηηθφ Γισζζνκάζεηαο επηπέδνπ Β2 ή κε άιιν ηζφηηκν ηίηιν. Ρν επίπεδν γλψζεο ηεο 2 εο μέλεο γιψζζαο (Γαιιηθήο, Γεξκαληθήο, Ηηαιηθήο, Ηζπαληθήο θιπ.) εμεηάδεηαη ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηνλ Α.Π.Δ.Ξ. [810/Prosklisi OTD SAZ AE_ doc.Α.Ε. Α.Δ. Πει. 14/28

15 8.3 Γνώζη σειπιζμού Ζ/Τ Α/Α ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟΙ ΤΠΟΛΟΓΙΣΔ Βαθμοί Δπεξεπγαζία κειμένυν (Word) ή Τπολογιζηικά θύλλα (Excel) ή Τπηπεζίερ Γιαδικηύος (Internet) καθώρ και ειδικό λογιζμικό πακέηο καηά πεπίπηυζη Δπεξεπγαζία κειμένυν (Word) και Τπηπεζίερ Γιαδικηύος (Internet) ή Τπολογιζηικά θύλλα (Excel) και Τπηπεζίερ Γιαδικηύος (Internet) καθώρ και ειδικό λογιζμικό πακέηο καηά πεπίπηυζη Δπεξεπγαζία κειμένυν (Word) και Τπολογιζηικά θύλλα (Excel) και Τπηπεζίερ Γιαδικηύος (Internet) καθώρ και ειδικό λογιζμικό πακέηο καηά πεπίπηυζη Σπόπορ απόδειξηρ ηηρ γνώζηρ σειπιζμού Ζ/Τ Ζ γλψζε ρεηξηζκνχ Ζ/ απνδεηθλχεηαη σο εμήο : Κε πηζηνπνηεηηθά Ξιεξνθνξηθήο ή γλψζεο ρεηξηζκνχ Ζ/ πνπ εθδίδνληαη απφ θνξείο νη νπνίνη πηζηνπνηνχληαη απφ ηνλ Νξγαληζκφ Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Θαηάξηηζεο (Ν.Δ.Δ.Θ.). Κε ηίηινπο ζπνπδψλ, ηξηηνβάζκηαο, κεηαδεπηεξνβάζκηαο ή δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, εηδηθφηεηαο Ξιεξνθνξηθήο ή γλψζεο ρεηξηζκνχ Ζ/. Κε ηίηινπο ζπνπδψλ, βαζηθνχο ή / θαη κεηαπηπρηαθνχο, Ξαλεπηζηεκηαθήο ή / θαη Ρερλνινγηθήο Δθπαίδεπζεο, απφ ηελ αλαιπηηθή βαζκνινγία ησλ νπνίσλ πξνθχπηεη φηη νη ππνςήθηνη έρνπλ παξαθνινπζήζεη ηέζζεξα ηνπιάρηζηνλ καζήκαηα, ππνρξεσηηθά ή θαη επηινγή, Ξιεξνθνξηθήο ή γλψζεο ρεηξηζκνχ Ζ/. Θαζέλα απφ ηα ηέζζεξα απηά καζήκαηα κπνξεί λα έρεη πξαγκαηνπνηεζεί ζην πιαίζην ηεο απφθηεζεο ηίηινπ ζπνπδψλ είηε Ξαλεπηζηεκηαθήο (Ξ.Δ.) είηε Ρερλνινγηθήο (Ρ.Δ.) Δθπαίδεπζεο είηε κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ είηε δηδαθηνξηθνχ δηπιψκαηνο θαη ππνινγίδνληαη αζξνηζηηθά. Γηα ηελ επηηπρή παξαθνινχζεζε ησλ ηεζζάξσλ καζεκάησλ Ξιεξνθνξηθήο ή γλψζεο ρεηξηζκνχ Ζ/ ν ππνςήθηνο κπνξεί λα πξνζθνκίζεη ζρεηηθή βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ ηκήκαηνο ηνπ Α.Δ.Η. Γίλνληαη επίζεο δεθηά, πηζηνπνηεηηθά Γλψζεσλ Σεηξηζκνχ Ζ/ πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ ηνλ Ν.Δ.Δ.Θ., θαηφπηλ επηηπρνχο ζπκκεηνρήο ηνπ ππνςεθίνπ ζε εμεηάζεηο πηζηνπνίεζεο Γλψζεσλ Σεηξηζκνχ Ζ/ θπζηθψλ πξνζψπσλ, πνπ δηνξγάλσζε ν Νξγαληζκφο. Κε ππεχζπλε δήισζε ηνπ ίδηνπ ηνπ ππνςεθίνπ ή ηνπ εξγνδφηε ζχκθσλα κε ηελ νπνία, θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο απαζρφιεζεο ηνπ ζηνλ θνξέα ρεηξηδφηαλ Ζ/ γηα ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα. [810/Prosklisi OTD SAZ AE_ doc.Α.Ε. Α.Δ. Πει. 15/28

16 8.4. Γενική επαγγελμαηική εμπειπία Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο Γεληθήο επαγγεικαηηθήο εκπεηξίαο ιακβάλνληαη ππ φςε νη απνδεδεηγκέλνη κήλεο εξγαζίαο, νη νπνίνη πνιιαπιαζηάδνληαη κε ην ζπληειεζηή 0,0833 γηα λα πξνθχςεη ε αληίζηνηρε βαζκνινγία ηνπ θξηηεξίνπ. ΓΔΝΙΚΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΔΜΠΔΙΡΙΑ ΔΣΟ Βαθμοί ανά έηος ΜΗΝΔ Βαθμοί ανά μήνα 1 ο ο ο ο ο ο ο ο ο , ο και επόμενα και άνυ Σπόπορ απόδειξηρ ηηρ εμπειπίαρ Γηα κηζζσηνχο Βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ αζθαιηζηηθνχ θνξέα, απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηεη ε δηάξθεηα ηεο αζθάιηζεο. Βεβαίσζε ηνπ εξγνδφηε ή ζε πεξίπησζε αδπλακίαο, πεχζπλε Γήισζε ηνπ ίδηνπ ηνπ κηζζσηνχ γηα ην δηάζηεκα θαη ηελ εηδηθφηεηα απαζρφιεζεο. Γηα ηνπο ειεχζεξνπο επαγγεικαηίεο Βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ αζθαιηζηηθνχ θνξέα, απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηεη ε δηάξθεηα ηεο αζθάιηζεο. Δπηθπξσκέλν θσηναληίγξαθν ηεο βεβαίσζεο άζθεζεο επηηεδεχκαηνο ηεο Γ.Ν.., κε ηε ζρεηηθή δξαζηεξηφηεηα. [810/Prosklisi OTD SAZ AE_ doc.Α.Ε. Α.Δ. Πει. 16/28

17 8.5. Διδική επαγγελμαηική εμπειπία Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο Δηδηθήο επαγγεικαηηθήο εκπεηξίαο ιακβάλνληαη ππ φςε νη απνδεδεηγκέλνη κήλεο εξγαζίαο, νη νπνίνη πνιιαπιαζηάδνληαη κε ην ζπληειεζηή 0,0833 γηα λα πξνθχςεη ε αληίζηνηρε βαζκνινγία ηνπ θξηηεξίνπ. ΔΙΓΙΚΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΔΜΠΔΙΡΙΑ ΔΣΟ Βαθμοί ανά έηος ΜΗΝΔ Βαθμοί ανά μήνα 1 ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο και επόμενα και άνυ 0,0833 Σπόπορ απόδειξηρ ηηρ εμπειπίαρ Γηα κηζζσηνχο Βεβαίσζε ηνπ εξγνδφηε. Βεβαίσζε ηνπ εξγνδφηε ή ζε πεξίπησζε αδπλακίαο, πεχζπλε Γήισζε ηνπ ίδηνπ ηνπ κηζζσηνχ γηα ην δηάζηεκα ηεο εηδηθήο επαγγεικαηηθήο εκπεηξίαο. Γηα ηνπο ειεχζεξνπο επαγγεικαηίεο Βεβαίσζε ηνπ εξγνδφηε. Ππκβάζεηο αλάιεςεο Έξγνπ Πποζωπικά - επαγγελμαηικά σαπακηηπιζηικά Αμηνινγείηαη θαηφπηλ δηαδηθαζίαο ζπλέληεπμεο ε ηθαλφηεηα επηθνηλσλίαο, ε ηθαλφηεηα έθθξαζεο θαη κεηαδνηηθφηεηα, ε θξίζε, απηνπεπνίζεζε θαη άπνςε θαη ε ελ γέλεη παξνπζία θαη ζπκπεξηθνξά, σο αθνινχζσο. [810/Prosklisi OTD SAZ AE_ doc.Α.Ε. Α.Δ. Πει. 17/28

18 Α/Α ΠΡΟΧΠΙΚΑ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ Ανώηαηο όριο βαθμών 1 Ικανόηηηα επικοινυνίαρ 3 2 Ικανόηηηα έκθπαζηρ και μεηαδοηικόηηηα 3 3 Κπίζη, αςηοπεποίθηζη και άποτη 2 4 Δν γένει παποςζία και ζςμπεπιθοπά 2 ΤΝΟΛΟ 10 Ζ ηειηθή βαζκνινγία ησλ ππνςεθίσλ πξνθχπηεη χζηεξα απφ εθαξκνγή ζπληειεζηψλ ζηάζκηζεο επί ησλ έμη (6) πξναλαθεξνκέλσλ θξηηεξίσλ, νη νπνίνη πξνζαξκφδνληαη θάζε θνξά αλάινγα κε ην αληηθείκελν ηεο Ξξφζθιεζεο Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο θαη ηα επηζπκεηά πξνζφληα ησλ ππνςεθίσλ θαη απνηππψλεηαη ζην αθφινπζν Έληππν Αμηνιφγεζεο πνςεθίνπ: [810/Prosklisi OTD SAZ AE_ doc.Α.Ε. Α.Δ. Πει. 18/28

19 ΕΝΣΤΠΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΤΠΟΧΗΥΙΟΤ ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ ΘΔΗ Β Α Θ Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Α/Α ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΑΡΙΣΗ ΑΡΚΔΣΑ ΚΑΛΗ ΚΑΛΗ ΜΔΣΡΙΑ ΜΗ ΙΚΑΝΟ- ΠΟΙΗΣΙΚΗ ΤΝΣ. ΒΑΡ. ΜΔΡΙΚΗ ΒΑΘΜΟ- ΛΟΓΙΑ Σίηλοι ζποςδών 2 Γνώζη ξένυν γλυζζών 3 Γνώζη σειπιζμού Η/Τ 4 Γενική επαγγελμαηική εμπειπία 5 Διδική επαγγελμαηική εμπειπία 6 Πποζυπικά επαγγελμαηικά σαπακηηπιζηικά ΣΔΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΗΜ/ΝΙΑ : Ο ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΣΜΗΜΑΣΟ Ο ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΣΜΗΜΑΣΟ ΓΙΟΙΚΗΗ ΑΝΘΡΧΠΙΝΧΝ ΠΟΡΧΝ ΣΔΛΔΥΟ Ο ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ Ο ΓΔΝΙΚΟ ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ 9. ΑΠΟΚΛΔΙΜΟ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΜΔΝΟΤ Δάλ ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ησλ εξγαζηψλ ηεο Δπηηξνπήο Ππλεξγαηψλ ή αθφκα θαη κεηά ηελ ηπρφλ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο Αλεμαξηήησλ πεξεζηψλ δηαπηζησζεί φηη, ηα [810/Prosklisi OTD SAZ AE_ doc.Α.Ε. Α.Δ. Πει. 19/28

20 ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηελ αίηεζε ππνςεθηφηεηαο είλαη αλαθξηβή ή δελ επηβεβαηψλνληαη απφ αληίζηνηρα δηθαηνινγεηηθά, ε πξφθξηζε ηνπ ελδηαθεξφκελνπ ζεσξείηαη άθπξε θαη ζπλεπάγεηαη ηελ θαηαγγειία ηεο ππνγξαθείζαο ζχκβαζεο Αλεμαξηήησλ πεξεζηψλ. 10. ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΤΜΒΑΗ Θάζε νξηζηηθά επηιεγείο ππνςήθηνο θαιείηαη απφ ηελ Δηαηξεία λα ππνγξάςεη ηε ζχκβαζε παξνρήο Αλεμάξηεησλ πεξεζηψλ, εληφο πξνζεζκίαο ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ Πηελ πεξίπησζε πνπ ε παξαπάλσ πξνζεζκία απνβεί αλαηηηνιφγεηα άθαξπε ηφηε, θαιείηαη ν επφκελνο ππνςήθηνο ζχκθσλα κε ηε ζεηξά θαηάηαμεο. 11. ΣΟΠΟ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ Ρφπνο παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ είλαη ηα Γξαθεία ηεο ΠΑΕ. Για ηην ςνεηαιπιζηική Αςηοδιοικηηική Εακύνθος Α.Δ..Α.Ε. Α.Δ. ΥΑΡΑΙΑΚΠΟ ΒΑΗΙΟΠΟΤΙΟ Ππόεδπορ Γ.. [810/Prosklisi OTD SAZ AE_ doc.Α.Ε. Α.Δ. Πει. 20/28

21 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α Σ Α [810/Prosklisi OTD SAZ AE_ doc.Α.Ε. Α.Δ. Πει. 21/28

22 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1 : ΑΙΣΗΗ ΤΠΟΧΗΥΙΟΣΗΣΑ ΑΗΣΖΖ ΤΠΟΦΖΦΗΟΣΖΣΑ : Ππορ ηην ΑΕ Α.Δ. Ξξφζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο γηα ηελ επηινγή αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ κε εηδηθφηεηα :.. Ξξηλ απφ ηε ζπκπιήξσζε ηνπ παξφληνο, παξαθαιείζζε λα κειεηήζεηε ην ηεχρνο ΞΟΝΘΖΟΜΖΠ. 1. Ξξνζσπηθά ζηνηρεία Δπψλπκν :. Όλνκα :.. Όλνκα παηξφο :.. 2. Πηνηρεία αιιεινγξαθίαο Νδφο θαη αξηζκφο :.. Ξφιε :.. Ραρπδξνκηθφο θψδηθαο :.. Αξηζκφο ηειεθψλνπ νηθίαο :... Θηλεηφ :.... Αξηζκφο ηειεθψλνπ εξγαζίαο :. Αξηζκφο ηέιεθαμ :... Δ-mail :.. Όλνκα θαη αξηζκφο ηειεθψλνπ πξνζψπνπ πξνο εηδνπνίεζε, ζε πεξίπησζε απνπζίαο κνπ : Ζκεξνκελία γέλλεζεο:. 4. πεθνφηεηα:.. 5. Πηξαηησηηθή ζεηεία : Απαιιαγή : Δθπιεξσκέλε : 6. Νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε : Άγακνο Έγγακνο Γηαδεπγκέλνο Αξ. ηέθλσλ Αξ. ηέθλσλ [810/Prosklisi OTD SAZ AE_ doc.Α.Ε. Α.Δ. Πει. 22/28

23 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 2 : ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΨΗ ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια ηων ζηοιχείων που υποβάλλονηαι με αυηή ηη δήλωζη μπορεί να ελεγχθεί με βάζη ηο αρχείο άλλων υπηρεζιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) ΠΡΟ (1) : Ο Η Όλνκα: Επώλπκν: Όλνκα θαη Επώλπκν Παηέξα: Όλνκα θαη Επώλπκν Μεηέξαο: Ηκεξνκελία γέλλεζεο (2) : Σόπνο Γέλλεζεο: Αξηζκόο Δειηίνπ Σαπηόηεηαο: Σει: (i) Σόπνο Καηνηθίαο: Οδόο: Αξηζ: (ii) ΣΚ: Δ/λζε Ηιεθηξ. Σαρπδξνκείνπ Αξ. Σειενκνηνηύπνπ (Fax): (Εmail): Με αηνκηθή κνπ επζύλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξώζεηο (3, πνπ πξνβιέπνληαη από ηεο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη: α) Δελ έρσ ζηεξεζεί ησλ πνιηηηθώλ κνπ δηθαησκάησλ. β) Έρσ εθπιεξώζεη ηε ζηξαηησηηθή κνπ ζεηεία ή έρσ λόκηκα απαιιαγεί απ απηήλ. γ) Δελ έρσ θαηαδηθαζηεί γηα θαθνύξγεκα ζε νπνηαδήπνηε πνηλή. δ) Δελ έρσ θαηαδηθαζηεί γηα θινπή, ππεμαίξεζε (θνηλή θαη ζηελ Τπεξεζία), απάηε, εθβίαζε, πιαζηνγξαθία, απηζηία δηθεγόξνπ, δσξνδνθία ή δσξνιεςία, απηζηία πεξί ηελ Τπεξεζία, παξάβαζε θαζήθνληνο θαζ ππνηξνπή, ζπθνθαληηθή δπζθήκηζε ή έγθιεκα θαηά ηεο γελεηήζηαο ειεπζεξίαο ή νηθνλνκηθήο εθκεηάιιεπζεο ηεο γελεηήζηαο δσήο. ε) Δελ είκαη ππόδηθνο θαη δελ έρσ παξαπεκθζεί κε ηειεζίδηθν βνύιεπκα γηα θαθνύξγεκα ή γηα πιεκκέιεκα ηεο πξνεγνύκελεο πεξίπησζεο έζησ θαη αλ ην αδίθεκα παξαγξάθεθε. ζη) Είκαη ππήθννο θξάηνπο κέινπο ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο / Οκνγελήο. δ) Έρσ ηα ηππηθά πξνζόληα πνπ αληηζηνηρνύλ ζηε ζέζε εξγαζίαο γηα ηελ νπνία εθδειώλσ ελδηαθέξνλ. ε) Δελ δηώθνκαη θαη δελ έρσ θαηαδηθαζηεί γηα πιεκκέιεκα από δόιν, γηα ην νπνίν πξνβιέπεηαη πνηλή θπιάθηζεο άλσ ηνπ έηνπο ή έρεη θαηαινγηζζεί πνηλή άλσ ησλ έμη κελώλ. ζ) Απνδέρνκαη ηνπο όξνπο ηεο παξνύζαο Πξνθήξπμεο. Ηκεξνκελία: Ο Δειώλ [810/Prosklisi OTD SAZ AE_ doc.Α.Ε. Α.Δ. Πει. 23/28

24 (1) Αλαγξάθεηαη από ηνλ ελδηαθεξόκελν πνιίηε ή Αξρή ή ε Τπεξεζία ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα, πνπ απεπζύλεηαη ε αίηεζε. (2) Αλαγξάθεηαη νινγξάθσο. (3) «Όπνηνο ελ γλώζεη ηνπ δειώλεη ςεπδή γεγνλόηα ή αξλείηαη ή απνθξύπηεη ηα αιεζηλά κε έγγξαθε ππεύζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ κελώλ. Εάλ ν ππαίηηνο απηώλ ησλ πξάμεσλ ζθόπεπε λα πξνζπνξίζεη ζηνλ εαπηόλ ηνπ ή ζε άιινλ πεξηνπζηαθό όθεινο βιάπηνληαο ηξίηνλ ή ζθόπεπε λα βιάςεη άιινλ, ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε κέρξη 10 εηώλ. (4) ε πεξίπησζε αλεπάξθεηαο ρώξνπ ε δήισζε ζπλερίδεηαη ζηελ πίζσ όςε ηεο θαη ππνγξάθεηαη από ηνλ δεινύληα ή ηελ δεινύζα. Ο Η Δει.. (Τπνγξαθή) [810/Prosklisi OTD SAZ AE_ doc.Α.Ε. Α.Δ. Πει. 24/28

25 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 3 : ΒΙΟΓΡΑΥΙΚΟ ΗΜΕΙΨΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ Όνομα Δπώνςμο Παηπώνςμο Ημεπομηνία γέννηζηρ Α.Γ.Σ. Γιεύθςνζη Σηλέθυνο Σίηλορ ζποςδών Άδεια άζκηζηρ επαγγέλμαηορ ΝΑΙ ΟΥΙ Αν ΝΑΙ, έηος απόκηηζης Α/Α ΠΟΤΓΔ ΣΡΙΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΔ ΠΟΤΓΔ Δκπαιδεσηικό Ίδρσμα (ονομαζία, πόλη, τώρα) Γιάρκεια ζποσδών από. έως (μήνας & έηος) Σίηλος πηστίοσ ή διπλώμαηος Ημερομηνία τορήγηζης Βαθμολογία ΓΝΧΔΙ ΞΔΝΧΝ ΓΛΧΧΝ (Ομιλία / Γραθή) Δπίπεδο ταμηλόηερο ηοσ Lower ή ανηίζηοιτοσ Δπίπεδο Lower ή ανηίζηοιτο Δπίπεδο Proficiency ή ανηίζηοιτο ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΔΡΜΑΝΙΚΗ ΙΣΑΛΙΚΗ ΑΛΛΗ. (ζημειώζαηε ποια) [810/Prosklisi OTD SAZ AE_ doc.Α.Ε. Α.Δ. Πει. 25/28

26 ΑΠΟΓΔΙΞΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΔΜΠΔΙΡΙΑ (ζςμπληπώνεηαι από ηον ςποτήθιο και αν δεν επαπκεί μποπεί να σπηζιμοποιηθεί και δεύηεπο ένηςπο Δπιζςνάτηε αποδεικηικά πποϋπηπεζίαρ) Α/Α Από Έως Μήνες Απαζτόληζης Φορέας Απαζτόληζης - Δργοδόηης Καηηγορία Φορέα (1) Ανηικείμενο Απαζτόληζης (θέζη σπεσθσνόηηηα) 1. ΓΔΝΙΚΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΔΜΠΔΙΡΙΑ ΤΝΟΛΟ 2. ΔΙΓΙΚΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΔΜΠΔΙΡΙΑ ΤΝΟΛΟ (1) ςμπληπώνεηαι καηά πεπίπηυζη με (Ι) ή (Γ) ή (Δ). Οπος : Ι : Ιδιυηικόρ ηομέαρ. (Φςζικά ππόζυπα ή Νομικά Ππόζυπα Ιδιυηικού Γικαίος). Γ : Γημόζιορ ηομέαρ. (Τπηπεζίερ ηος Γημοζίος, ΝΠΓΓ ή ΟΣΑ α και β βαθμού ή ΝΠΙΓ ηος δημοζίος ηομέα ηηρ παπ. 1 ηος άπθπος 14 ηος Ν.2190/1994, όπυρ ιζσύει ή Φοπείρ ηη ρ παπ. 3 άπθ. 1 ηος Ν. 2527/1997). Δ : Δλεύθεπορ επαγγελμαηίαρ. [810/Prosklisi OTD SAZ AE_ doc.Α.Ε. Α.Δ. Πει. 26/28

27 Α/Α ΓΝΧΗ Η/Τ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ Ο/Ζ Γηλών/ούζα... [810/Prosklisi OTD SAZ AE_ doc.Α.Ε. Α.Δ. Πει. 27/28

28 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 4 : ΠΙΝΑΚΑ ΣΕΚΜΗΡΙΨΗ ΣΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΟΤ ΤΠΟΧΗΥΙΟΤ Α/Α ΣΙΣΛΟ ΘΔΗ - ΤΠΔΤΘΤΝΟΣΗΣΑ ΦΟΡΔΑ ΑΝΑΘΔΗ ΤΜΒΑΗ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ (ζε τιλ. ) ΠΟΟΣΟ ΤΜΜΔΣΟΥΗ (%) ΠΟΟ ΤΜΜΔΣΟΥΗ (ζε τιλ. ) [810/Prosklisi OTD SAZ AE_ doc.Α.Ε. Α.Δ. Πει. 28/28

ΑΘΣΗΗ - ΤΠΕΤΘΤΜΗ ΔΗΚΩΗ. Πεπιγπαυή αιτήματορ : «ΑΜΣΘΙΑΣΑΣΑΗ ΑΔΕΘΑ ΥΡΗΗ ΛΟΤΘΙΩΜ ΟΡΓΑΜΩΜ».

ΑΘΣΗΗ - ΤΠΕΤΘΤΜΗ ΔΗΚΩΗ. Πεπιγπαυή αιτήματορ : «ΑΜΣΘΙΑΣΑΣΑΗ ΑΔΕΘΑ ΥΡΗΗ ΛΟΤΘΙΩΜ ΟΡΓΑΜΩΜ». (άπθπο 8 Μ.1599/1986) ΑΘΣΗΗ - ΤΠΕΤΘΤΜΗ ΔΗΚΩΗ Η αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε απηή ηε δήισζε κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην αξρείν άιισλ ππεξεζηώλ (άξζξν 8 παξ. 4 Ν. 1599/1986) Πεπιγπαυή αιτήματορ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΜΟΙΑ ΠΡΟΚΛΗΗ - ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ

ΓΗΜΟΙΑ ΠΡΟΚΛΗΗ - ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΙΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΝΑΓΝΧΡΙΗ ΣΙΣΛΧΝ ΑΚΑΓΗΜΑΨΚΧΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ (Γ.Ο.Α.Σ.Α.Π.) Αζήλα, 27/2/2009 Αξ.Πξση: 5622 ΓΗΜΟΙΑ ΠΡΟΚΛΗΗ - ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ Πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΔΛΧΝ ΤΠΟΦΗΦΙΧΝ. ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ κε αξηζ. πξση.: 21729 / 16-02-2015

ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΔΛΧΝ ΤΠΟΦΗΦΙΧΝ. ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ κε αξηζ. πξση.: 21729 / 16-02-2015 ΤΠΟΔΡΓΟ 8: ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΘΔΩΡΗΣΙΚΟΤ ΜΔΡΟΤ ΣΗ ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΚΑΔΛΔ ΔΔΔ ΠΡΑΞΗ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΠΑΡΔΜΒΑΗ ΓΙΑ ΣΗ ΓΙΑΤΝΓΔΗ ΜΔ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΩΝ ΑΠΟΦΟΙΣΩΝ ΙΔΚ ΔΠΑ ΚΑΙ ΔΠΑΛ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΑ 4 8 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ ΤΓΚΛΙΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΔΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΘΝΙΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΙΣΗ

ΦΟΡΔΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΘΝΙΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΙΣΗ ΦΟΡΔΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΘΝΙΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΙΣΗ Σαρ. Γ/λζε: Γ.Γ. Λνπηξώλ Τπάηεο Σαρ. Κσδ.: 35016 Σει./Fax: 22310 59007 e-mail: oiti@otenet.gr web: www.oiti.gr Πιεξνθνξίεο: Αλζνύια Καζηαληώηε Λνπηξά Τπάηεο, 4-11-2014

Διαβάστε περισσότερα

Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Ε τ α ι ρ ί α Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ «Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. Ν. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ» R E A D S. A.

Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Ε τ α ι ρ ί α Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ «Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. Ν. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ» R E A D S. A. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ρόδνο, 11 Φεβξνπαξίνπ 2015 ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ- ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Ν.Α. Αξηζ. Πξση.: 2223 Σαρ. Δ/λζε: Πιαηεία Ειεπζεξίαο 1, Δηνηθεηήξην Σαρ.Κσδ: 85100, Ρόδνο

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗ0Γ-ΜΓΔ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΩΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ ΚΛΖΡΟΝΟΜΗΑ Ε ΔΦΟΡΔΗΑ ΠΡΟΨΣΟΡΗΚΧΝ ΚΑΗ

ΑΔΑ: ΒΙΗ0Γ-ΜΓΔ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΩΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ ΚΛΖΡΟΝΟΜΗΑ Ε ΔΦΟΡΔΗΑ ΠΡΟΨΣΟΡΗΚΧΝ ΚΑΗ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΩΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ ΚΛΖΡΟΝΟΜΗΑ Ε ΔΦΟΡΔΗΑ ΠΡΟΨΣΟΡΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΛΑΗΚΧΝ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ Σαρ. Γ λζε : ΑΡΥΑΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑ Σαρ. Κώδηθαο : 270

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ Κνκνηελή, 23.04.2014 Αξηζκ. Πξση. 371 ΔΤΟΣ ΙΓΡΥΣΔΩΣ 1992 Μ.Μ. Βασιλείου 6 Α, 69100 Κομοτηνή Τηλ & Fax: 2531036420 e-mail: secretary@thracehotels.gr ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ γηα ηε ζύλαςε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ.

Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ. Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ. Η παπούζα αποηελεί επείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ πος αθοπά ζηη σπήζη ηων αςηόμαηων εξωηεπικών απινιδωηών AED 10 και MRL Jumpstart ηηρ Welch Allyn. Σημείωζη: Ζ

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Ξάλζε 20 Απγνχζηνπ 2015 ΝΟΜΟ ΞΑΝΘΖ ΚΔΝΣΡΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ. Αξηζκ. Πξση. 1750 ΓΖΜΟΤ ΞΑΝΘΖ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Ξάλζε 20 Απγνχζηνπ 2015 ΝΟΜΟ ΞΑΝΘΖ ΚΔΝΣΡΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ. Αξηζκ. Πξση. 1750 ΓΖΜΟΤ ΞΑΝΘΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 20 Απγνχζηνπ 205 ΝΟΜΟ ΞΑΝΘΖ ΚΔΝΣΡΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ Αξηζκ. Πξση. 750 ΓΖΜΟΤ ΞΑΝΘΖ Σαρ. Γ/λζε: Πι. Γηνηθεηεξίνπ Α Σαρ. Κψδηθαο: 6700 Σειέθσλν: 254072554 e-mail: kentropolitismouxanthis@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Θέκα: «Γηαδηθαζία πιεξσκήο γηαηξώλ ζπλεξγαδόκελσλ κε ηνλ ΔΟΠΥΥ γηα ηαηξηθή επίζθεςε αζθαιηζκέλσλ ηνπ Οξγαληζκνύ»

Θέκα: «Γηαδηθαζία πιεξσκήο γηαηξώλ ζπλεξγαδόκελσλ κε ηνλ ΔΟΠΥΥ γηα ηαηξηθή επίζθεςε αζθαιηζκέλσλ ηνπ Οξγαληζκνύ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ Δζληθόο Οξγαληζκόο Παξνρήο Τπεξεζηώλ Τγείαο www.eopyy.gov.gr ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΥΔΓΙΑΜΟΤ & ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΤΓΔΙΑ Γ/ΝΗ ΥΔΓΙΑΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ: για ηην ππομήθεια ζςμπληπωμαηικού ηλεκηπονικού εξοπλιζμού με απεςθείαρ ανάθεζη»

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ: για ηην ππομήθεια ζςμπληπωμαηικού ηλεκηπονικού εξοπλιζμού με απεςθείαρ ανάθεζη» Γπηρεηξεζηθό Νξόγξκκ «Νεξηβάιινλ θη Αεηθόξνο Αλάπηπμε 2007-2013» Εςπωπϊκή Ένωζη Γπξωπϊθό Πκείν Νεξηθεξεηθήο Αλάπηπμεο Φνξέο Δηρείξηζεο Όξνπο Νάξλωλ θη Ργξνηόπνπ Ινπζηνύ Νιεξνθνξίεο: Βμεβλίδνπ Δθείξω Πει.:

Διαβάστε περισσότερα

1. κοπόρ - ηόσοι ηος Μηηπώος

1. κοπόρ - ηόσοι ηος Μηηπώος ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ για εγγπαθή ζηο Μηηπώο Αξιολογηηών/Πιζηοποιηηών ηων Δπάζεων Κπαηικών Ενιζσύζεων ηηρ Κοινωνίαρ ηηρ Πληποθοπίαρ Α.Ε. Η Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΙΓΑΚΣΟΡΙΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΣΟΛΙΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΙΓΑΚΣΟΡΙΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΣΟΛΙΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΙΓΑΚΣΟΡΙΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΣΟΛΙΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ 1 ΑΡΘΡΟ 1 ΣΙΣΛΟΙ ΠΟΤΓΧΝ Σν Πξφγξακκα απνλέκεη Γηδαθηνξηθφ Γίπισκα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Άγηνο Νηθόιανο, 25-1-2013. Θεξαπεπηήξην Υξνλίσλ Παζήζεσλ Λαζηζίνπ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ Aθνύ ιάβακε ππόςε

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Άγηνο Νηθόιανο, 25-1-2013. Θεξαπεπηήξην Υξνλίσλ Παζήζεσλ Λαζηζίνπ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ Aθνύ ιάβακε ππόςε ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Άγηνο Νηθόιανο, 25-1-2013 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ Αξηζ. Πξση.: OIΚ.252 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ Θεξαπεπηήξην Υξνλίσλ Παζήζεσλ Λαζηζίνπ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ Aθνύ ιάβακε ππόςε

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β. Ά ξ ζ ξ ν 2

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β. Ά ξ ζ ξ ν 2 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΚΧΓΙΚΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟΟΝΣΟΛΟΓΙΟΤ (Π.Γ. 50/2001 Φ.Δ.Κ. 39Α φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ζπκπιεξψζεθε κε ην Π.Γ. 347/2003 Φ.Δ.Κ. 315Α, ην Π.Γ. 44/2005 Φ.Δ.Κ. 63Α θαη ην Π.Γ. 116/2006 Φ.Δ.Κ. 115Α ). Ά ξ ζ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΡΔΘΤΜΝΗ ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ 1) Μέγεζνο επηρείξεζεο: 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% ειπά1 20,0% 10,0% 0,0% 0 1 2-9 10 ευρ 49 50 έυρ 249 2) Σνκέαο θύξηαο δξαζηεξηόηεηαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ----- ΣΤΠΟΤ ----- Ταχ. Δ/νςη: Α. Παπανδρζου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαροφςι Ιςτοςελίδα: www.minedu.gov.gr E-mail: press@minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΘΑΔΤΚΣΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΘΑΔΤΚΣΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΘΑΔΤΚΣΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΕΞΑΙΡΕΣΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΠΡΟΒΟΛΗ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΚΑΘ ΔΘΟΘΚΗΣΘΚΩΝ ΤΠΗΡΕΘΩΝ Αθήνα, 05.12.2014 ΣΜΗΜΑ ΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ Στις 9 Νοεμβρίου 2012 θα πραγματοποιηθεί στην Κωνσταντινούπολη το συνέδριο του I.R.E.N.E. με την επιστημονική υποστήριξη του Πανεπιστημίου Γαλατά Σεράι και της

Διαβάστε περισσότερα

Δ Λ Λ Ζ Ν Η Κ Ζ Γ Ζ Μ Ο Κ Ρ Α Σ Η Α

Δ Λ Λ Ζ Ν Η Κ Ζ Γ Ζ Μ Ο Κ Ρ Α Σ Η Α Δ Λ Λ Ζ Ν Η Κ Ζ Γ Ζ Μ Ο Κ Ρ Α Σ Η Α ΗΑΣΡΗΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΞΑΝΘΖ ΝΠΓΓ Ξάλζε 10 Γεθ 2014 ΔΝΖΜΔΡΩΖ ΘΔΜΑ : Καζνξηζκφο δηθαηνινγεηηθψλ, δηαδηθαζίαο, φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ γηα ηε ρνξήγεζε βεβαίσζεο ιεηηνπξγίαο δηαγλσζηηθψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ Α ΠΛΗΡΟΣΗΣΑ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΠΡΟΣΑΗ ΔΡΓΑ ΠΟΤ ΔΝΣΑΥΘΗΚΑΝ ΣΟ Γ ΚΠ*

ΠΙΝΑΚΑ Α ΠΛΗΡΟΣΗΣΑ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΠΡΟΣΑΗ ΔΡΓΑ ΠΟΤ ΔΝΣΑΥΘΗΚΑΝ ΣΟ Γ ΚΠ* ΠΙΝΑΚΑ Α ΚΡΙΣΗΡΙΟ A3: ΠΛΗΡΟΣΗΣΑ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΠΡΟΣΑΗ ΔΡΓΑ ΠΟΤ ΔΝΣΑΥΘΗΚΑΝ ΣΟ Γ ΚΠ* Η Γηαρεηξηζηηθή Αξρή πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγήζεη ηελ πξάμε, δεηά επί πιένλ από ηνλ Σειηθό Γηθαηνύρν λα ππνβάιεη για ηιρ ζςμβάζειρ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η. Τπόδεηγκα 1. ΔΞΟΤΗΟΓΟΣΖΖ- ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΩΖ (άξζξν 8 Ν.1599/1986)

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η. Τπόδεηγκα 1. ΔΞΟΤΗΟΓΟΣΖΖ- ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΩΖ (άξζξν 8 Ν.1599/1986) Γξαθείν Γεληθνχ Γξακκαηέα ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η Τπόδεηγκα 1 ΔΞΟΤΗΟΓΟΣΖΖ- ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΩΖ (άξζξν 8 Ν.1599/1986) Ζ αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε απηή ηε δήισζε κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην αξρείν άιισλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

reporters νέους & εφήβους.. ...μια ε ν η μ ε ρ ω τ ι κ ή διαδραστική εκπομπή για το δ ι α δ ί κ τ υ ο και την τ η λ ε ο ρ α σ η αποκλειστικά για

reporters νέους & εφήβους.. ...μια ε ν η μ ε ρ ω τ ι κ ή διαδραστική εκπομπή για το δ ι α δ ί κ τ υ ο και την τ η λ ε ο ρ α σ η αποκλειστικά για reporters...μια ε ν η μ ε ρ ω τ ι κ ή διαδραστική εκπομπή για το δ ι α δ ί κ τ υ ο και την τ η λ ε ο ρ α σ η αποκλειστικά για νέους & εφήβους.. Y o u n g R e p o r t e r s.. in action Ποιοί? Κύκλωμα νέων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ για ηην Πρόζκληζη εκδήλωζης ενδιαθέρονηος κωδ. 62-π.

ΑΠΟΦΑΗ για ηην Πρόζκληζη εκδήλωζης ενδιαθέρονηος κωδ. 62-π. ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ ΣΟ ΟΡΘΟ Σατ. Δ/νζη: Καξακανύλα 1, Πι.θξα Θεζζαινλίθε, 21-10- Σατ. Κώδικας: 551 32 Θεζζαινλίθε Αξ. Πξση.: 3006 Πληροθορίες: Σηλέθωνο: (+30)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗΓΘ-233. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Αζήλα, 3 /4/ 2014 Αξ. Πξση. ΔΣΓΥ/ νηθ. 430 Πξνο: Όπσο ν Πίλαθαο Γηαλνκήο

ΑΔΑ: ΒΙΗΓΘ-233. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Αζήλα, 3 /4/ 2014 Αξ. Πξση. ΔΣΓΥ/ νηθ. 430 Πξνο: Όπσο ν Πίλαθαο Γηαλνκήο www.esdy.edu.gr Λ. Αλεξάνδρας 196, 115 21, Αθήνα Τ.+30 213 2010105, 213 2010106, 2132010108 Φ. +30 210 6460658 Ε. education@esdy.edu.gr ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Αζήλα, 3 /4/ 2014 Αξ. Πξση. ΔΣΓΥ/ νηθ. 430

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ & ΠΡΟΛΖΦΖ

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ & ΠΡΟΛΖΦΖ Μαρούσι, 17/06/2014 Αρ. Πρωτ.: 3391 ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ & ΠΡΟΛΖΦΖ ΝΟΗΜΑΣΩΝ (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ Σμήμα Γπαθείο : Οικ. Γιασείπιζηρ : Γιασ. Δςπυπαφκών Ππογπαμμάηυν Πληποθοπίερ: Σ. Εακςνθινόρ Γ/νζη : Αγπάθυν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΤΝΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΔΜΠΟΡΙΟΤ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ (ΔΔΔ) Αθήνα. Σαρ. Γηεχζπλζε: Μεηξνπφιεσο 42 Ημεπομηνία: 23 Αππιλίος 2015

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΤΝΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΔΜΠΟΡΙΟΤ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ (ΔΔΔ) Αθήνα. Σαρ. Γηεχζπλζε: Μεηξνπφιεσο 42 Ημεπομηνία: 23 Αππιλίος 2015 ΔΡΜΔΙΟΝ 2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΓΙΑ ΣΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΓΤΝΑΜΙΚΟ ΣΩΝ ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ Α.Π. 7-8 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ ΤΓΚΛΙΗ (ΚΩΓ. ΟΠ: 277690) Α.Π. 8 3 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ ΣΑΓΙΑΚΗ ΔΞΟΓΟΤ (ΚΩΓ. ΟΠ: 277700) Α.Π. 9 2 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΝ ΔΟΓΝ ΠΓΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΔΗΡΑΗ ΑΞΝ ΡΖΛ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΛΥΠΖ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΞΗΡΟΝΞΖ (ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΔΙΟ - ΔΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ)

ΡΝ ΔΟΓΝ ΠΓΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΔΗΡΑΗ ΑΞΝ ΡΖΛ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΛΥΠΖ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΞΗΡΟΝΞΖ (ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΔΙΟ - ΔΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ) ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΞΑΗΓΔΗΑΠ ΘΑΗ ΘΟΖΠΘΔΚΑΡΥΛ ΔΛΗΑΗΝΠ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΝΠ ΡΝΚΔΑΠ ΔΟΥΞΑΦΘΥΛ ΞΝΟΥΛ Αθήνα, 31/03/2014 Απ. Ξπυη.: 6308 ΔΗΓΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ (ΠΔΡΙΛΗΦΗ Σηρ ΜΔ 1/2011 ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ΣΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΗΡΑΚΛΔΙΟΤ ΑΔ)

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ (ΠΔΡΙΛΗΦΗ Σηρ ΜΔ 1/2011 ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ΣΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΗΡΑΚΛΔΙΟΤ ΑΔ) ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΗΡΑΚΛΔΙΟΤ ΑΝΧΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΟΣΑ (Α.Α.Η. Α.Δ. ΟΣΑ) ------------------------------------------------------- Οδόρ. Μοςζηακλή, Παγκπήηιο ηάδιο Σηλ: 2180 264560/2810215080 Απιθμ. Ππυη ΜΔ1/2011.:

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων):

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων): o Λύκειο Εακύνθος Γεσκεηξία Α Λπθείνπ Κεθάιαην 3ν Άζθεζε Α Γίλεηαη νξζνγώλην ηξίγσλν ΑΒΓ 90 0 θαη ΓΓ δηρνηόκνο ηεο γσλίαο. Να δείμεηε όηη:. Τν ζεκείν Γ απέρεη ηελ ίδηα απόζηαζε από ηηο πιεπξέο ΑΓ θαη ΒΓ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «Ππόζκληζη εκδήλυζηρ ενδιαθέπονηορ πλήπυζηρ θέζηρ Πποφζηαμένος επιπέδος Σμήμαηορ ηηρ ΓΟΤ Γλςθάδαρ».

ΘΔΜΑ: «Ππόζκληζη εκδήλυζηρ ενδιαθέπονηορ πλήπυζηρ θέζηρ Πποφζηαμένος επιπέδος Σμήμαηορ ηηρ ΓΟΤ Γλςθάδαρ». ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ Γ ΣΑΓΙΟΓΡΟΜΙΑ &

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Πξόζθιεζε Δθδάισζεο ΔλδηαθΫξνληνο γηα ηε ζύλαςε ζπκβϊζεσλ. Ϋξγνπ γηα ηελ πινπνέεζε ηεο. ΓξΪζεο 1.2 «Γέθηπν Ιαηξώλ θαη Ϊιισλ επαγγεικαηηθώλ πγεέαο»,

Πξόζθιεζε Δθδάισζεο ΔλδηαθΫξνληνο γηα ηε ζύλαςε ζπκβϊζεσλ. Ϋξγνπ γηα ηελ πινπνέεζε ηεο. ΓξΪζεο 1.2 «Γέθηπν Ιαηξώλ θαη Ϊιισλ επαγγεικαηηθώλ πγεέαο», Δ/νζη: Αγπάθων 3-5 Τασ. Κώδικαρ: 15123 Μαρούσι 11/03/2014 Αρ. Πρωτ. 1396 Πληποθοπίερ: Τηλέμασορ Ζακςνθινόρ Τηλέθωνο:210 5212890 Fax: 210 5212831 Πξόζθιεζε Δθδάισζεο ΔλδηαθΫξνληνο γηα ηε ζύλαςε ζπκβϊζεσλ

Διαβάστε περισσότερα

Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν

Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν ΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν ENOTHTA: Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν ΜΑΘΗΜΑ: Επηζηήµε ΣΑΞΗ: Β ΚΟΠΟ Οη µαζεηέρ θαιούνηαη να οπγανώζοςν µε βάζε δηαθοπεηηθά θπηηήπηα θάζε θοπά, πιεποθοπίερ πος είδε γνυπίδοςν.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΑΘΝΗΛΥΠΖ ππ' αξηζκ. ΠΝΣ 3/ 2011

ΑΛΑΘΝΗΛΥΠΖ ππ' αξηζκ. ΠΝΣ 3/ 2011 ΑΛΑΟΡΖΡΔΝ ΠΡΝ ΓΗΑΓΗΘΡΝ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΞΝΙΗΡΗΠΚΝ ΘΑΗ ΡΝΟΗΠΚΝ ΚΝΠΔΗΝ ΑΘΟΝΞΝΙΖΠ Γηνλπζίνπ Αξενπαγίηνπ 15, Ρ.Θ. 117 42, Αζήλα ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ: Γξαθείν Ξξνέδξνπ ΡΖΙ. 210 9225864 ΑΘΖΛΑ: 7807 Α.Ξ.: 12.12.2011

Διαβάστε περισσότερα

Aζκηζη ηης Iαηρικής ζηην Eλλάδα από σπηκόοσς κραηών - μελών ηης Eσρωπαϊκής Eνωζης

Aζκηζη ηης Iαηρικής ζηην Eλλάδα από σπηκόοσς κραηών - μελών ηης Eσρωπαϊκής Eνωζης Aζκηζη ηης Iαηρικής ζηην Eλλάδα από σπηκόοσς κραηών - μελών ηης Eσρωπαϊκής Eνωζης (Σημείωζη: Παπαηίθενηαι οι ζημανηικόηεπερ διαηάξειρ) Π.Δ. 84/86 (ΦEK A' 31) "Άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο εγθαηαζηάζεσο θαη ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ. α) Σνπ Π.Γ 63/2005 Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα..

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ. α) Σνπ Π.Γ 63/2005 Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα.. ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ Αζήλα, 19-03-2015 ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ Αξηζ. πξση.: 6782 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΔΡΙΜΝΑ Σει. : 210-8231277 Έρνληαο ππόςε: 1. Σηο δηαηάμεηο ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ α) Σνπ Π.Γ 63/2005

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21 Φεβξνπαξίνπ 2011

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21 Φεβξνπαξίνπ 2011 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21 Φεβξνπαξίνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξ.Πξση.: ΓΔΦΚ 5008261 ΔΞ2011 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΣΔΛΩΝΔΙΩΝ & Δ.Φ.Κ. Γ/ΝΔΙ Δ.Φ.Κ, Τποστήπιξηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΓΙΓΑΚΣΟΡΙΚΩΝ ΓΙΑΣΡΙΒΩΝ. Άξζξν 1 Γενικά

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΓΙΓΑΚΣΟΡΙΚΩΝ ΓΙΑΣΡΙΒΩΝ. Άξζξν 1 Γενικά ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΙΑ ΥΟΛΗ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΤΓΔΙΑ ΣΜΗΜΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΓΙΓΑΚΣΟΡΙΚΩΝ ΓΙΑΣΡΙΒΩΝ Άξζξν 1 Γενικά 1. Ο Δζσηεξηθφο Καλνληζκφο Γηδαθηνξηθψλ Γηαηξηβψλ ηνπ Σκήκαηνο Ιαηξηθήο πνπ εγθξίζεθε απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙ6ΜΗ-Η08. Αθήνα, 27 Δεκεμβρίου 2013 Αριθ. Πρωτ.: ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/34825

ΑΔΑ: ΒΙ6ΜΗ-Η08. Αθήνα, 27 Δεκεμβρίου 2013 Αριθ. Πρωτ.: ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/34825 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΕΣΑΡΡΤΘΜΙΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΑΠΛΟΤΣΕΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣΗΣΑ ΣΜΗΜΑ ΜΕΘΟΔΩΝ ΕΡΓΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 2012 & 2013 & 2014

ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 2012 & 2013 & 2014 1 Ο ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΟ ΠΕ ΘΟ ΑΝΘΡΩΠΘΣΘΚΩΝ, ΝΟΜΘΚΩΝ & ΚΟΘΝΩΝΘΚΩΝ ΕΠΘΣΗΜΩΝ (πεπιλαμβ. οι ηπαηιωηικέρ σολέρ) 2. Ιζηνξία ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 2012 & 2013 & 2014 2 Ο ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΟ ΠΕ ΘΟ ΘΕΣΘΚΩΝ ΕΠΘΣΗΜΩΝ 3 Ο ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγίεο νξζήο ζπιινγήο θαη ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθώλ γηα ηελ αίηεζε ζπκκεηνρήο ζην έξγν:

Οδεγίεο νξζήο ζπιινγήο θαη ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθώλ γηα ηελ αίηεζε ζπκκεηνρήο ζην έξγν: Οδεγίεο νξζήο ζπιινγήο θαη ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθώλ γηα ηελ αίηεζε ζπκκεηνρήο ζην έξγν: «πλ-δξγαζία: πιινγηθή Γξάζε γηα ηε ηνρεπκέλε ηήξημε ηεο Απαζρόιεζεο ζην Ννκό Γξάκαο» Α. ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΤΜΠΡΑΞΗ ΣΡΙΚΑΛΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΑΥΟΛΗΗ ΣΟΝ ΣΟΤΡΙΜΟ - ALTER TOURISM & EMPLOYMENT

ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΤΜΠΡΑΞΗ ΣΡΙΚΑΛΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΑΥΟΛΗΗ ΣΟΝ ΣΟΤΡΙΜΟ - ALTER TOURISM & EMPLOYMENT Αριθ. πρωτ/λοσ αίτησης... [συμπληρώνεται από το υορέα] «ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΤΜΠΡΑΞΗ ΣΡΙΚΑΛΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΑΥΟΛΗΗ ΣΟΝ ΣΟΤΡΙΜΟ - ALTER» Αίηεζε ππνςήθηνπ γηα ζπκκεηνρή ζην έξγν: «ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΑΠΑΥΟΛΗΗ: ΤΜΠΡΑΞΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζε θαη Πιεξνθνξηθή Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμε Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ τ η ΕΡΓΟ : ΧΗΥΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Ο Ξ Υ Η Φ Θ Ω Μ Ι Α Α Π Θ Ζ Ξ Λ Ε Μ Ω Μ

Σ Ο Ξ Υ Η Φ Θ Ω Μ Ι Α Α Π Θ Ζ Ξ Λ Ε Μ Ω Μ Α Θ Η Ρ Η F O T O Σ Ο Ξ Υ Η Φ Θ Ω Μ Ι Α Α Π Θ Ζ Ξ Λ Ε Μ Ω Μ Ε Π Γ Ξ I N T E R R E G I O N A L M A N A G E M E N T O F H U M A N R E S O U R C E S Θ Κ Ξ Ρ Ο Π Ξ Γ Π Α Λ Λ Α Ξ Ρ : T R A I N I N G I N I T

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ΘΔΘ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΠ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΞΔ Εξσπηρέηηζη πελαηών ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηεο παξνύζαο ελέξγεηαο θαηάξηηζεο είλαη ε παξνρή εμεηδηθεπκέλεο γλώζεο ζηνπο θαηαξηηδνκέλνπο,

Διαβάστε περισσότερα

Σετνικοί Αζθαλείας. Αρ. πρωη.: 242/44/4.1.2013

Σετνικοί Αζθαλείας. Αρ. πρωη.: 242/44/4.1.2013 Σετνικοί Αζθαλείας Αρ. πρωη.: 242/44/4.1.2013 Δγθχθιηνο εθαξκνγήο ππνπξγηθήο απφθαζεο 29331/1135/2012 (Β' 3445) "Δπηκφξθσζε εξγνδνηψλ θαη εξγαδνκέλσλ γηα ζέκαηα άζθεζεο θαζεθφλησλ ηερληθνχ αζθάιεηαο ζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ: ΘΕΜΑ : Αλαθνίλσζε πξόζθιεζε γηα απόζπαζε ππαιιήισλ ζην Υπνπξγείν Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο

ΠΡΟ: ΘΕΜΑ : Αλαθνίλσζε πξόζθιεζε γηα απόζπαζε ππαιιήισλ ζην Υπνπξγείν Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝ ΑΦΑΛΙΗ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ ΓΔΝ Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚΤΠΟΣΗΡΙΞΗ & ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΑΝΘΡ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ & ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΜΗΜΑ Ι Σαχ Γ/νση : Σταδίου 29 ΣΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ. ΘΔΚΑ: Απφθαζε γηα δεκηνπξγία θαη ηήξεζε θαηαιφγνπ πξνκεζεπηψλ θαη παξερφλησλ ππεξεζηψλ πξνο ηελ ΔΤΔΓ ΔΜΠ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Δκπνξίνπ.

ΑΠΟΦΑΖ. ΘΔΚΑ: Απφθαζε γηα δεκηνπξγία θαη ηήξεζε θαηαιφγνπ πξνκεζεπηψλ θαη παξερφλησλ ππεξεζηψλ πξνο ηελ ΔΤΔΓ ΔΜΠ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Δκπνξίνπ. ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΔΤΔΓ ΔΜΠΟΡΙΟΤ Tαρ. Γ/λζε: Πι. Κάληγγνο Σ.Κ.: 101 81 Πιεξνθνξίεο : Μπιίθα Γεσξγία, Γξαθείν: 237 Σει: 213 15.14.394, 213.15.14.527 e-mail: gmplika@gge.gr; sampani@gge.gr ΑΓΑ: ΒΔΕΘΦ-ΦΒΦ

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΓΔΛΣΑ ΑΞΗΟΤ ΛΟΤΓΗΑ - ΑΛΗΑΚΜΟΝΑ. Αλαθνηλψλεη

Ο ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΓΔΛΣΑ ΑΞΗΟΤ ΛΟΤΓΗΑ - ΑΛΗΑΚΜΟΝΑ. Αλαθνηλψλεη Υαιάζηξα 30/2/200 ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ Αξηζ. Πξση.: 844 ΓΔΛΣΑ ΑΞΗΟΤ ΛΟΤΓΗΑ ΑΛΗΑΚΜΟΝΑ Υαιάζηξα, Θεζζαινλίθεο Σ.Κ. 57300 ΣΖΛ. 2307948-ΦΑΞ. 230794368 e- mail:info@axiosdelta.gr ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΟΥ / 200 γηα

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ηελέτη πωλήζεων Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ είλαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πώιεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκό ηωλ ζπκβαιιόκελωλ

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΗΟΗΚΖΣΖ ΣΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ & ΣΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΣΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΚΔΦΑΛΑΗΑΓΟΡΑ

Ο ΓΗΟΗΚΖΣΖ ΣΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ & ΣΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΣΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΚΔΦΑΛΑΗΑΓΟΡΑ Θέκα: Κνηλή Απόθαζε ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο θαη ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο Πηζηνπνίεζε επαγγεικαηηθήο επάξθεηαο ππαιιήισλ θαη ζηειερψλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ αλαθνξηθά κε ηελ παξνρή επελδπηηθψλ ππεξεζηψλ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ςπ' απιθμ. ΟΥ 1/2013 για ηη ζύνατη ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ςπ' απιθμ. ΟΥ 1/2013 για ηη ζύνατη ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ 1 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΗΜΟ ΑΛΜΧΠΙΑ ΛΟΤΣΡΑ ΜΟΝΟΜΔΣΟΥΙΚΗ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΑΝΧΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΓΗΜΟΣΙΚΧΝ ΑΚΙΝΗΣΧΝ ΛΟΤΣΡΧΝ ΜΔ ΣΟΝ ΓΙΑΚΡΙΣΙΚΟ ΣΙΣΛΟ Α.Φ.Μ. 090090279 Γ.Ο.Τ. ΑΡΙΓΑΙΑ ΑΡ. Μ.Α.Δ. 69112 / 57 / Β /

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η. Τπόδεηγκα 1. ΔΞΟΤΗΟΓΟΣΖΖ- ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΩΖ (άξζξν 8 Ν.1599/1986)

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η. Τπόδεηγκα 1. ΔΞΟΤΗΟΓΟΣΖΖ- ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΩΖ (άξζξν 8 Ν.1599/1986) ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η Τπόδεηγκα 1 ΔΞΟΤΗΟΓΟΣΖΖ- ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΩΖ (άξζξν 8 Ν.1599/1986) Η αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε απηή ηε δήισζε κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην αξρείν άιισλ ππεξεζηώλ (άξζξν 8 παξ.

Διαβάστε περισσότερα

2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ

2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ 2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ Αιανή, 1-3/06/2009 Σίηλορ Διζήγηζηρ: Καηλνηόκεο πξνζεγγίζεηο ζηα πιαίζηα ηεο LEADER Επηρεηξεκαηηθά ζελάξηα γηα ηελ αμηνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

Κανονιζμόρ Μέλοςρ Λέζσηρ FM GROUP Ελλάδορ

Κανονιζμόρ Μέλοςρ Λέζσηρ FM GROUP Ελλάδορ Κανονιζμόρ Μέλοςρ Λέζσηρ FM GROUP Ελλάδορ 1. Γλωζζάπιο 1.1 Τιμή Σςνεπγάηη ε ηηκή κε ηελ νπνία ν πλεξγάηεο αγνξάδεη ηα πξντφληα ηεο FM GROUP απφ ηελ FM GROUP Διιάδνο ή απφ θάπνην άιιν ππνθαηάζηεκα ηεο FM

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ. α) Σνπ Π.Γ 63/2005 Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα..

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ. α) Σνπ Π.Γ 63/2005 Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα.. ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Αζήλα, 19-03-2015 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ - ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ Αξηζ. πξση.: 6779 ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΝΘΡΩΠΗΝΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ Σει. : 210-8231277 Έρνληαο ππόςε: 1. Σηο δηαηάμεηο ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ α) Σνπ Π.Γ 63/2005

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Δγσειπίδιο Χπήζηρ Πληποθοπιακού Σςζηήμαηορ Γιασείπιζηρ (MIS) για ηην ςποβολή αιηήζεων ζςμμεηοσήρ ζηην επιμόπθωζη Β Δπιπέδος από ηοςρ εκπαιδεςηικούρ

Δγσειπίδιο Χπήζηρ Πληποθοπιακού Σςζηήμαηορ Γιασείπιζηρ (MIS) για ηην ςποβολή αιηήζεων ζςμμεηοσήρ ζηην επιμόπθωζη Β Δπιπέδος από ηοςρ εκπαιδεςηικούρ «Δπιμόπθωζη ηων Δκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη και Δθαπμογή ηων ΤΠΔ ζηη Γιδακηική Ππάξη» Δικαιούτος Φορέας Σσμπράττων Επιστημονικός Φορέας Δγσειπίδιο Χπήζηρ Πληποθοπιακού Σςζηήμαηορ Γιασείπιζηρ (MIS)

Διαβάστε περισσότερα

DIGI-RETAIL Δ.Ξ. ΤΖΦΗΑΘΖ ΠΓΘΙΗΠΖ Δ.Π.Ξ.Α. 2007-2013

DIGI-RETAIL Δ.Ξ. ΤΖΦΗΑΘΖ ΠΓΘΙΗΠΖ Δ.Π.Ξ.Α. 2007-2013 DIGI-RETAIL Δ.Ξ. ΤΖΦΗΑΘΖ ΠΓΘΙΗΠΖ Δ.Π.Ξ.Α. 2007-2013 ΑΘΖΛΑ 2010 Δ.Ξ. ΤΖΦΗΑΘΖ ΠΓΘΙΗΠΖ DIGI RETAIL «Δνίζσςζη λιανεμποπίος για ηην ςλοποίηζη τηθιακών επενδύζευν» ΔΞΗΙΔΜΗΚΔΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΗΠ ΠΔΙ 3 ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΞΝΒΝΙΖΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΛΗΡΧΗ ΘΔΔΧΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΛΗΡΧΗ ΘΔΔΧΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ Σ.Δ.Ι. ΛΑΜΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ Σατ. Γ/νζη: 3 ν ρικ. Π.Δ.Ο. Λακίαο-Αζελψλ 35100 Λακία Πληροθορίες: αξξήο Θ. Σηλέθωνο: 22310-60104

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ:Γηεθπεξαίσζε δηνηθεηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη κέζσ ησλ Κέληξσλ Δμππεξέηεζεο Πνιηηψλ σο Δληαίσλ Κέληξσλ Δμππεξέηεζεο. Α Π Ο Φ Α Η ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ

ΘΔΜΑ:Γηεθπεξαίσζε δηνηθεηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη κέζσ ησλ Κέληξσλ Δμππεξέηεζεο Πνιηηψλ σο Δληαίσλ Κέληξσλ Δμππεξέηεζεο. Α Π Ο Φ Α Η ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΓΑ: ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΑΠΛΟΤΣΔΤΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ ΣΜΗΜΑ: Β Πληρ:Ουρ.Γκίκα-Πανούση Σαχ. Γ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΔΡΙΚΑΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΚΛΑΙΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ: νπεδίαο 54, 106 76 Αζήλα Σει: (+30) 210-72-36-313, Fax: (+30) 210-72-50-584

ΑΜΔΡΙΚΑΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΚΛΑΙΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ: νπεδίαο 54, 106 76 Αζήλα Σει: (+30) 210-72-36-313, Fax: (+30) 210-72-50-584 ΑΜΔΡΙΚΑΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΚΛΑΙΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ νπεδίαο 54, 106 76 Αζήλα Σει: (+30) 210-72-36-313, Fax: (+30) 210-72-50-584 ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΑΥΟΛΗΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΜΔ ΤΜΒΑH ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΣΟ

Διαβάστε περισσότερα